Коваль З. - Інформаційно-психологічна стійкість як стрижень стратегії протидії асиметричним (гібридним) війнам (2016)
Ковальчук В. - Пожежно-рятувальні підрозділи у системі цивільної оборони в контексті національної безпеки України (2016)
Луценко В. - Проблематика зміни юрисдикційного підпорядкування релігійних організацій в контексті забезпечення в Україні права на свободу совісті (2016)
Лучинська О. - Інституційне забезпечення державно-громадської співпраці у сфері протидії поширенню ВІЛ/СНІДу (2016)
Маєв А. - Шляхи інституціоналізації регіонального управління в сучасній Україні (2016)
Марущак В. - Організаційний механізм регулювання цін в системі державного управління (2016)
Polishchuk H. - State support policy for development of small business in ukraine: directions, forms of imlementation (2016)
Роман В. - Імплементація європейського досвіду децентралізації та деконцентрації влади в Україні (2016)
Тимошенко Т. - Розвиток державно-приватного партнерства у сфері туризму та курортів (2016)
Коновал В. - Організаційні основи електронного урядування на місцевому рівні (2016)
Котик Л. - Комунікативний аспект професійної компетентності публічного службовця (2016)
Данилюк С. - Психологічні аспекти управлінської діяльності сільського, селищного голови як керівника і лідера розвитку сільських територій (2016)
Руда І. - Формування проектної компетенції у посадовців органів місцевого самоврядування (2016)
Шаталова О. - Особливості змісту та спрямування професійної адаптації в органах місцевого самоврядування (2016)
Бартош О. - До проблеми підняття стандартів практичної соціальної роботи в Шотландії (2013)
Бойко А. - Питання родинного виховання у творчій спадщині Костянтини Малицької (2013)
Ваколя З. - Вплив педагогічних товариств Закарпаття на становлення й розвиток системи фахової періодики в п.п. ХХ ст. (2013)
Валько Н. - Формування обчислювальної культури студентів у контексті інформатизації освіти, Кузьмич Л. (2013)
Варга Н. - Соціальна відповідальність підприємництва в умовах сучасного суспільства (2013)
Вовканич М. - Проблеми розвитку сексуальної самосвідомості підлітків у сучасному суспільстві (2013)
Гарапко В. - Досвід використання інформаційних технологій в педагогічній освіті Великої Британії (на прикладі відкритого університету) (2013)
Горбатюк Р. - Мобільне навчання як нова технологія вищої освіти, Тулашвілі Ю. (2013)
Горішна Н. - Соціально-педагогічна підтримка молодіжних ініціатив у країнах західної Європи (2013)
Дарбишева О. - Навчально-польова практика з методики навчання біології в системі підготовки майбутніх учителів біології (2013)
Дацків І. - Августин Волошин як директор ужгородської греко-католицької семінарії (2013)
Джежуль Т. - Лабораторні роботи міжпредметного змісту як засіб розкриття прикладної спрямованості математичних знань майбутніх судноводіїв (2013)
Дмитришин О. - Формування культури науково-дослідницької діяльності у майбутнього педагога (2013)
Доннік М. - Трудова соціалізація вихованців соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Єнгаличева І. - Стимулювання майбутніх учителів початкових класів до педагогічної діяльності в умовах навчання у ВНЗ (2013)
Єпіхіна М. - Формування у молодших школярів умінь будувати логіко-граматичні конструкції при опрацюванні розумових операцій на уроках математики, Коваленко Т. (2013)
Золотова Г. - Сутність і зміст профілактики адиктивної поведінки дітей в умовах територіальної громади (2013)
Канюк О. - До питання формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців у ВНЗ (2013)
Карбованець О. - Групова форма організації навчання студентів медичних спеціальностей з мікробіології (2013)
Карпова В. - Теоретичне обґрунтування основ, особливостей і специфіки напрямків підготовки соціальних працівників до професійної діяльності (2013)
Клименюк Н. - Студентський волонтерський гурток як засіб оптимізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, Стремецька В. (2013)
Ключкович Т. - Етапи та особливості трансформації системи вищої освіти в словацькій республіці в кін. ХХ – поч. ХХІ століття (2013)
Козубовська І. - Особливості професійної діяльності соціальних працівників в соціально–економічній сфері, Бабинець М. (2013)
Козубовський Р. - Формування готовності майбутніх соціальних працівників до профілактичної роботи з дітьми в процесі волонтерської діяльності в дитячих громадських об’єднаннях (2013)
Коробова І. - Підготовка майбутнього вчителя фізики до контрольно-оцінювальної діяльності (2013)
Косило Х. - Ідеї трудового виховання у педагогічній спадщині Г.Врецьони та В.Сухомлинського (2013)
Красовська Н. - Проблеми підготовки економістів в умовах трансформації вищої школи (2013)
Крупа В. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації (2013)
Кузан Н. - Формування позитивного ставлення до праці в підлітків (50 – 60-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Кушнір І. - Зміст маркетингової компетентності керівників вищих навчальних закладів 1 - 2 рівнів акредитації (2013)
Литвиненко О. - Рівні готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійно-педагогічного проектування (2013)
Лоїк Г. - Актуалізація мотивів професійного зростання майбутніх менеджерів туризму засобами інформаційних технологій (2013)
Луценко Г. - Психолого-педагогічні умови організації підготовки фахівців фізико-математичного профілю (в умовах фундаменталізації професійної освіти) (2013)
Маслєннікова Д. - Розвиток фізичних знань учнів засобами предметних і міжпредметних екскурсій до музею, Попова Т., Прудкий О. (2013)
Машкаринець-Бутко А. - Особливості розвитку дітей-вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2013)
Мельничук І. - Особливості професійної підготовки іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів, Яцишина О. (2013)
Михайлишин У. - Лінгвоосвіта в дохристиянський період (2013)
Одінцов М. - Створення навчального середовища щодо формування здорового способу життя студентів вищих технічних закладів методами і засобами фізичного виховання і спорту (2013)
Околович О. - Теоретичні аспекти формування культури професійного спілкування майбутніх педагогів (2013)
Оленюк І. - Поєднання інформаційних технологій та управлінських впливів на практичних заняттях з фізики (2013)
Онищук А. - Cпецифіка підготовки майбутніх перекладачів до професійного спілкування (2013)
Опачко М. - Принципи реалізації цілей дидактичного менеджменту (2013)
Оршанський Л. - Дизайн як культурно-ціннісна універсалія, Курач М. (2013)
Павлюк О. - Соціально-економічні та педагогічні передумови розвитку шкільної освіти в Україні в другій половині ХХ століття (2013)
Палихата Е. - Формування пунктуаційних умінь і навичок учнів початкових класів (2013)
Пастух Н. - Проблема визначення поняття ,,соціальна інституція” у науковій літературі (2013)
Пелін О. - Новий підхід до виміру довіри громадян до органів влади та базових соціальних інститутів (2013)
Перута І. - Теоретичний аналіз основних дефініцій дослідження формування готовності до професійної діяльності майбутніх соціальних працівників на основі акмеологічного підходу (2013)
Поліщук В. - Організаційно-педагогічні аспекти реалізації зарубіжних підходів до професійної підготовки соціальних працівників і соціальних педагогів в Україні (2013)
Поліщук Ю. - Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики девіантної поведінки підлітків (2013)
Пришляк О. - Професійний розвиток педагогів у США і ФРН (2013)
Растопчина О. - Діагностування у передбаченні результатів навчально-виховного процесу з природничо-математичних дисциплін (2013)
Ратинська О. - Соціально-педагогічна профілактика емоційних перевантажень у підлітків (2013)
Розлуцька Г. - Вартісні пріоритети у педагогічній спадщині Августина Волошина (2013)
Рюль В. - Порушення в соціалізації дітей транскордонних трудових мігрантів (на прикладі закарпатської області) (2013)
Сивохоп Е. - Самопізнання як динамічний, якісний, інтегративний процес я-концепції особистості, Маріонда І. (2013)
Сліпухіна І. - Елементи проблемного навчання в курсі загальної фізики: застосування ефекту Допплера в наукових дослідженнях і техніці, Лахін Б. (2013)
Слозанська Г. - Організаційні аспекти реалізації австралійського досвіду професійної підготовки соціальних працівників в Україні (2013)
Слюсар Т. - Культура професійного педагогічного спілкування (2013)
Смужаниця Д. - Морфологічні моделі термінотворення в юридичній термінології (2013)
Сойма Н. - Шляхи формування дезадаптації у підлітків (2013)
Сопко Р. - Послуги людям похилого віку в Україні (2013)
Сорока О. - Музикотерапія як інноваційна здоров’язбережувальна технологія для роботи з молодшими школярами, Банкул Л. (2013)
Сорочинська В. - Вплив засобів масової комунікації на соціальне становлення студентської молоді (2013)
Стойка О. - Деякі особливості розвитку системи вищої освіти в США і професійної підготовки фахівців (2013)
Сулим Н. - Нормативно-правове регулювання підготовки майбутніх вчителів англійської мови у вищих навчальних закладах Англії та Шотландії (2013)
Тарасова О. - Проблема стандартизації програм професійної підготовки магістрів міжнародних відносин у вищій школі України (2013)
Товканець Г. - Історіографічний огляд проблеми економічної освіти у вищій школі Чехії і Словаччини (2013)
Товканець О. - Готовність педагогів до роботи з важковиховуваними підлітками як умова профілактики девіантної поведінки (2013)
Туряниця В. - Формула забезпечення ефективності інновацій в освіті, Шанта І. (2013)
Філіпенко І. - Раціональний підхід та модель формування наукового інженерного мислення, Луценко В. (2013)
Харченко Л. - Формування ініціативності студентів молодших курсів у навчально-пізнавальній діяльності (2013)
Цвяк Л. - Навчання курсантів інтерпретації професійно орієнтованих текстів на заняттях з іноземної мови (2013)
Черепаня Н. - Педагогічні детермінанти готовності дитини до навчання у школі (2013)
Sheben V. - Teachers training in the context of school reform (2013)
Шостаківська Н. - Експериментальне дослідження формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами інтерактивних технологій (2013)
Юрків Я. - Сутність та зміст соціального феномену "насильство в сім'ї" (2013)
Парахіна М. Б. - Інститут російських воєвод у структурі Української козацької держави: політико–правові функції та практична діяльність (1654–1657 рр.) (2016)
Кізлова А. А. - Братія Києво–Печерської Успенської лаври в соціальних взаємодіях навколо поховань св. препод. Антонія і Феодосія в печерах (кінець XVIII – початок ХХ ст.) (2016)
Гедін М. С. - Зародження слов’янофільства в Російський Імперії та його вплив на українську історичну та суспільно–політичну думку середини ХІХ століття (2016)
Лазоренко В. В. - Процес отримання звання вчителя гімназії та училища в 30-х рр. ХІХ ст. у Київському учбовому окрузі (2016)
Богатчук С. С. - Повернення залізничної мережі під державний контроль в другій половині ХІХ ст. (2016)
Трубчанінов С. В. - Історично–географічні дослідження учених Київської духовної академії (остання третина XIX – початок XX ст.) (2016)
Васильчук В. М. - Господарсько–економічний розвиток життя німецьких поселенців в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Левчук О. В. - Тенденції функціонування газетної періодики Києва на тлі революційного піднесення 1905–1907 рр. (2016)
Герасимов Т. Ю. - Вплив Першої світової війни на телефонний і поштовий зв’язок: соціальний аспект (на прикладі міст Правобережної України) (2016)
Ільницький І. В. - Військова складова російської окупаційної адміністрації в Галичині (серпень 1914 р. – березень 1916 р.) (2016)
Варгатюк С. В. - Перші дипломатичні контакти Директорії УНР з Польщею (2016)
Солдатенко В. Ф. - Режим отаманщини в УНР 1919 р.: витоки, сутність, наслідки (2016)
Кришталь С. П. - Формування правової та нормативно–інструктивної бази робітничих факультетів в УСРР у 1920–і рр. (2016)
Ластовець Н. О. - Компетенція та компетентність українських дипломатичних представників початку ХХ століття (2016)
Воробєй О. В. - Традиційні та нові види верхнього одягу на Поділлі (перша половина ХХ ст.) (2016)
Блажевич Н. О. - Історія наукознавства в Радянському Союзі: 1920–1940 (2016)
Чирко Б. В. - Німецьке село в Україні в умовах сталінської економічної політики (1930–і роки) (2016)
Кицак Б. В. - Окупаційна система підготовки медичних кадрів в Райхскомісаіраті "Україна" у 1941–1943 рр. (2016)
Куриляк О. В. - Нормативно–правова база радянських військових мобілізацій в Західній Україні в роки Другої світової війни (2016)
Плазова Т. І. - Українська діаспора у повоєнні роки: освітньо–виховні та наукові осередки (2016)
Лук’яненко О. В. - Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.2) (2016)
Субботін В. В. - Соціально–віковий та освітній портрет віруючих західноукраїнських областей (1964–1985 рр.) (2016)
Журавльов Я. О. - Доноси та скарги на керівництво як складові елементи радянської дійсності періоду "застою" крізь призму звернень громадян до ЦК КП України (2016)
Каюк А. О. - Віталій Коротич та його роль в демократизації публіцистики журналу "Огонек" (2016)
Корсак Р. В. - Організація туризму у країнах Центральної Європи (Польща, Словаччина, Угорщина): досвід організації для України, Фуртій В. В. (2016)
Лірник О. В. - Аналіз та осмислення соціального служіння п’ятидесятників, баптистів та адвентистів у сучасній Україні (2016)
Мохнюк Р. С. - Удосконалення фахової компетенції музейних працівників у системі підвищення кваліфікації (з досвіду роботи Рівненського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників культури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв) (2016)
Підберезних І. Є. - Регіональні відносини з країнами Південно–Східної Азії на шпальтах американського видання "Financial Times": джерелознавчий аспект (2016)
Гордійчук М. Г. - Володимир Менчиць (1837–1916) і Київська Стара громада (2016)
Білик Н. І. - Рецепція української християнської культури у творчості Богдана Лепкого (2016)
Апостол М. В. - Популяризаторська діяльність академіка М. В. Зубця (2016)
Шелкунова Н. Л. - Наукометричний аналіз наукової спадщини професора Г. Я. Андрєєва (2016)
Мандибура І. П. - Науковий доробок професора О. С. Федоровського (1885–1939 рр.) з питань геології (2016)
Гасанов И. О. - История сотрудничества США и Турции (2016)
Магдич О. Р. - Язичницькі вірування на польських землях у IX–X ст. (2016)
Шваб Л. П. - Керівні кадри у виконавчому апараті Центрального комітету Польської робітничої партії та Польської об’єднаної робітничої партії (1944–1956) (2016)
Беззубенко А. В. - Неурядові організації Польщі в системі надання соціальних послуг та медичного обслуговування (1989–2004 рр.) (2016)
Bryła M. - Bractwa więzienne w Polsce – pomoc, dobroczynność, wolontariat na rzecz osób pozbawionych wolności (2016)
Багиев И. К. - Из истории подготовки инженерно–технических кадров для национальной нефтяной промышленности Азербайджана (1991–2013) (2016)
Нуриева З. - Сотрудничество Азербайджанской Республики и Венгерской Республики в международном проекте Набукко в 1991–2012 годах (2016)
Eminbayli V. H. - Historical issues of research of traditional culture features on the basis of medieval heritage of Ganja, Mammadov E. T. (2016)
Коломієць О. Л. - Метаантропологічний аналіз феноменів страху й жаху у філософії М. Гайдеггера (2016)
Лисоколенко Т. В. - Медиа в контексте "социальной игры" Ж. Бодрийяра (2016)
Батракіна Є. Є. - Концептуальні суперечності в теорії агоністичної демократії Ш. Муфф (2016)
Богданова Н. Г. - Постіндустріальна модель філософії освіти І. Ілліча (2016)
Борисова–Желєзнова К. О. - Культурологічна концепція особистості в психологічній антропології Френсіса Хсю (2016)
Витер Д. В. - Коммуникативная концепция мира и экуменический диалог в богословии митрополита Никодима Ротова (2016)
Зборовська К. Б. - Sensus, ratio та intellectus в антропологічній теорії Миколи Кузанського (2016)
Павлова Т. С. - Право як предмет соціальної філософії за Л. Петражицьким (2016)
Патлайчук О. В. - Трансформація концепції розумного егоїзму Чернишевського у творчості Айн Ренд (2016)
Суський Я. С. - Концептуалізація теми суб’єкта в теорії соціальних систем Н. Лумана (2016)
Яремко І. В. - Наукове знання в концепції С. Вулгара та Б. Латура (2016)
Вергелес К. М. - Проблема вдосконалення людини: православна антропологія і христологія (2016)
Севастьянів У. П. - Соціальна доктрина православ’я і цифрові технології сучасності (2016)
Скляр А. В. - Идеал любви в восточно–православной духовной традиции (2016)
Маевская Л. Б. - Влияние секты мутазилитов на формирование вероучения партии "Хизб ут–Тахрир" (2016)
Луцан І. В. - Типи та форми виявів релігійних конфліктів в Чернівецькій області кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Шевчук Ю. А. - Феномен віртуальної реальності та проблема життєвого світу сучасної людини (2016)
Слівінська А. Ф. - Ідейно–теоретичні засади пацифізму як суспільно–політичного руху: історичний контекст (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Потенциал мультидисциплинарных подходов в исследовании ноогуманистического мировоззрения (2016)
Куцепал С. В. - Політичний міф як різновид маніпуляційних виборчих технологій (2016)
Григоренко І. В. - Метафора як образна форма раціональності (2016)
Іванов Є. В. - Соціально–філософський зміст поняття "криза": аналіз провідних підходів (2016)
Чорна Л. В. - Легітимація етичного ідеалу (2016)
Зайко Л. Я. - Специфіка впливу новітніх мас-медіа на суспільну свідомість в умовах розвитку інформаційних технологій (2016)
Шевченко М. І. - Культура толерантності в системі міжнародних відносин сучасності (2016)
Самойленко Л. О. - Київська школа логіки у ХІХ ст. – на початку ХХ ст. (на матеріалах рукописів) (2016)
Коломієць А. І. - До національно–ідейних імплікацій історичних типів суспільної єдності у вітчизняній філософії XIX – початку XX століття (2016)
Красіков М. С. - Масова та мережева свідомість: схожість та відмінності (2016)
Ковальський Г. Є. - Конфлікт VS війна: боротьба інформаційних концептів (2016)
Мельник Ю. М. - Сутність людини в контексті соціального прогресу, Шевченко Г. А. (2016)
Мережинская Е. Ю. - Философско–методологические проблемы эмпирических исследований в медицинской социологии и психологии (2016)
Печеранський І. П. - Зв’язок політичної філософії та ідеології в контексті українського консерватизму (2016)
Поліщук Н. В. - Взаємозумовленість революційного й духовного зростання суспільства в епоху інформаційно–високотехнологічного прогресу (2016)
Ковальчук Н. Д. - Київ – другий Єрусалим (2016)
Христокін Г. В. - Дисциплінарна структура філософії грецької патристики (2016)
Троїцька О. М. - Комунікативно–діалогічні стратегії в культурно–освітніх практиках і тьюторській діяльності: філософський вимір (2016)
Заблоцька Ю. В. - Особистісні компетентності та життєві стратегії сучасного студентства України (2016)
Aslanova R. - Actual problems of cultural integration of Turkic world in XXI century Actual (2016)
Вєтринський І. - Особливості формування стратегії національного розвитку для транзитивних країн: геополітичний контекст (2016)
Кисленко Р. В. - Класифікація гібридного типу політичного режиму (2016)
Колісніченко Р. М. - Загальнопланетарний контекст трансформації глобалістичної свідомості людства (2016)
Гончаренко О. М. - Проблеми превентивного кризового менеджменту в асиметричній системі міжнародних відносин (2016)
Верьовкін В. В. - Інформаційне суспільство та національні інтереси в умовах глобалізації (2016)
Герасимович В. А. - Особливості участі "третьої сторони" у політичному переговорному процесі (2016)
Козьма В. В. - Вплив національних авторитетів на процес політичної соціалізації особи (2016)
Макаренко Л. П. - Специфіка вітчизняних протестних форм комунікації суспільства з державою (2016)
Мельник В. М. - Теоретична конструкція політичної антропології (2016)
Костиря І. О. - Місто як геокультурній актор світової політики (2016)
Угрин Л. Я. - Теоретичний аналіз державної ідентичності (2016)
Касьянова М. М. - Українці в міграційних процесах до Європи: порівняльний аналіз, Линник А. О. (2016)
Вонсович О. С. - Саміт G–20 в Ханчжоу: несправджені очікування України (2016)
Кулик В. Г. - Інституціональний контекст формування порядку денного освітньої політики під час президентських виборів в Україні (1999–2014 рр.) (2016)
Куцька О. М. - Російська пропаганда щодо подій на Майдані Незалежності у Києві (кінець 2013 – лютий 2014 років), Федоренко В. В., Черненко А. Д. (2016)
Лясота А. Є. - Взаємодія держави і громадянського суспільства в сфері зовнішньої політики України: діяльність неурядових організацій (2016)
Максимець В. Є. - Реакція Словацької Республіки на анексію Російською Федерацією Криму: дилема вибору прагматичної моделі зовнішньої політики (2016)
Остапець Ю. О. - Електоральна поведінка та представництво в органах влади угорської громади Закарпаття (2016)
Руднєва А. О. - Фактори і методи забезпечення інформаційної безпеки України в умовах збройного конфлікту (2016)
Телешун Я. С. - Функціонування фінансово–політичних груп в нестабільному середовищі: реалії України (2014–2016 рр.) (2016)
Удовік В. В. - Українсько–японські відносини крізь призму окупації Криму Росією 2014 року (2016)
Черник П. П. - Сирійський вимір в російсько–українському геополітичному протистоянні сучасності, Івахів О. С. (2016)
Чупpiй Л. В. - Історичні аспекти становлення концепту "Між’моря" в контексті українського державотворення (2016)
Кравчук О. А. - АСЕАН і держави Східної Азії: налагодження діалогового партнерства (2016)
Рябой Ю. А. - Трансформація політичного життя Чеської Республіки в процесі його плюралізації (2016)
Співак М. В. - Аргентинська Республіка: політика здоров’язбереження (2016)
Степко О. М. - Головні аспекти інформаційного забезпечення миротворчої діяльності ООН (2016)
Левенець С. В. - Особливості впливу груп інтересів на формування політики національної безпеки Російської Федерації (2016)
Heydarova Kh. - The Nagorno–Karabakh conflict and the US position on the conflict (2016)
Анпілогова Ж. Д. - Кризова ситуація України та шляхи її розв'язку, Олійник І. А. (2014)
Антипцева О. Ю. - Методичне забезпечення оцінки рівня фінансового розвитку підприємств машинобудування в умовах економіки знань (2014)
Отліванська Н. В. - Методологія аналізу ланцюжка створення цінності (2014)
Борисенко О. С. - Інновації в маркетингових стратегіях підприємств (2014)
Горбатюк С. В. - Основні завдання моніторингу землі (2014)
Давидова О. Ю. - Формування конкурентного статусу підприємства: функціональні аспекти (2014)
Касьянова H. В. - Контролінг в плануванні інноваційного потенціалу авіапідприємства (2014)
Коваленко О. В. - Еволюційно-технологічна парадигма маркетингово-інноваційної синергизації сучасної інституціональної теорії (2014)
Онищук В. О. - Визначення потенційних умов реалізації механізму розвитку економічного потенціалу промислового підприємства на основі функціональної затребуваності (2014)
Разумова К. М. - Оцінка конкурентних позицій підприємств пасажирського комплексу з урахуванням лояльності стратегічних партнерів (2014)
Сабірона І. - Ефективність впровадження методики підвищення якості авіаційних пасажирських перевезень (2014)
Тульчинський Р. В. - Використання франчайзингу для забезпечення економічної безпеки промислових підприємств (2014)
Черепня Г. М. - Управління ризиками на підприємстві: методичний аспект (2014)
Олешко Т. І. Севернова А. П. - Іноземні інвестиції процесі економічного розвитку держави (2014)
Тульчинська C. O. - Економічні та системно-універсальні проблеми на шляху фінансування науково-інноваційної діяльності в Україні, Костюнік О. В. (2014)
Позняк O. В. - Ресурсне забезпечення кізнес-процесів логістичного провайдера (2014)
Радченко О. А. Чернікова О. Г. - Використання pest-аналізу діяльності аеропортів (2014)
Герасименко І. M. - Механізм маркетингового забезпечення авіакомпанії спеціального призначення при виконанні агроавіаційних робіт (2014)
Ареф'єва О. В. - Інноваційні імперативи формування економічної безпеки машинобудівних підприємств (2014)
Ярмолюк О. Я. - Соціальне управління взаємовідносинами з клієнтами (2014)
Мізюк B. B. - Ефективність системи економічної безпеки авіатранспортних підприємств, Мізюк С. Г. (2014)
Крилов Д. В. - Особливості застосування алгоритму формування організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційного проекту на промисловому підприємстві (2016)
Гайдуцький І. П. - Проблеми транснаціональної гармонізації системи регулювання та мотивації інвестування сталого низьковуглецевого розвитку (2016)
Демчишак Н. Б. - Методологічні та інституційні засади фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні (2016)
Євтушевська О. В. - Особливості поведінки споживачів на ринку в сучасних умовах (2016)
Дашко І. М. - Стратегічний контролінг на підприємстві: його сутність, значення, основні методи та інструменти (2016)
Скок П. О. - Сучасне розуміння ролі фінансових інновацій та інноваційної діяльності в банках (2016)
Будько О. В. - Облік соціально відповідальної діяльності як інформаційна основа управління сталим розвитком підприємства (2016)
Карюк В. І. - Управління інноваціями в контексті соціально-економічного розвитку підприємства (2016)
Вовк Л. В. - Інноваційне підприємництво в сільському господарстві як організаційно-економічна система його стратегічного розвитку, Пузирьов С. О. (2016)
Воронкова Т. Є. - Підвищення ефективності діяльності підприємств легкої промисловості в умовах ринкових відносин , Маслюк Л. Л. (2016)
Бассова О. О. - Дослідження формування та використання капіталу на виноробних підприємствах України, Бабіна Т. А. (2016)
Янковець Т. М. - Порівняння сучасних моделей діагностики ймовірності банкрутства підприємства: закордонний та вітчизняний досвід, Чернюк Ю. В. (2016)
Борецька Н. П. - Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства, Міщенко К. В. (2016)
Бугас Н. В. - Концептуальні засади стратегічного управління інноваційною активністю підприємств, Дякович З. Р. (2016)
Неклеса А. І. - Формування стратегії інноваційного розвитку хлібопекарських підприємств (2016)
Присяжнюк Л. Г. - Оптимізація витрат підприємств машинобудівної галузі за допомогою інформаційних технологій та оптимізації управління запасами (2016)
Шевченко Н. І. - Досвід країн єс щодо використання податкових інструментів стимулювання інвестиційних процесів, Тараненко В. Є. (2016)
Янчук А. В. - Формування основ нормативно-правового забезпечення національної безпеки України, Пригунов П. Я., Колесник В. Т. (2016)
Красавцева Л. Ю. - До питання про якість екологічного туризму (2016)
Стельмащук Ю. І. - Державне регулювання розвитку соціально-гуманітарної сфери: термінологічний інструментарій (2016)
Константинов О. О. - Наукові засади державного управління соціально-економічним розвитком регіону (2016)
Содержание (2015)
Аникеев Д. М. - Критерии эффективности системы физического воспитания студенческой молодежи в высших учебных заведениях (2015)
Бескоровайный Д. А. - Использование REAL-методики для освоения технических приемов борьбы на руках в армспорте (2015)
Кирпенко В. Н. - Оценка показателей деятельности факультета в спортивно-массовой работе высшего учебного заведения (2015)
Копылов Ю. А. - Концепция структуры и содержания оздоровительных занятий для студентов высших учебных заведений, Яцковская Л. Н., Кудрявцев М. Д., Кузьмин В. А., Толстопятов И. А., Ермаков С. С. (2015)
Лахно Е. Г. - Мотивированность к занятиям физической культурой как фактор оптимизации функционального состояния студентов (2015)
Маевский Н. И. - Эффективность использования народных игр в формирование ценностных ориентаций на физическую культуру студенток педагогических специальностей (2015)
Мартынова Н. П. - Результаты экспериментальной проверки развития двигательных качеств студенток вузов на занятиях по аэробике (2015)
Жень Цян Сан - Разработка программы оздоровительных занятий пауэрлифтингом для первокурсников с нарушениями опорно-двигательного аппарата (2015)
Требования к статьям в журнал (2015)
About the journal (2015)
Contents (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Вихідні дані (2015)
Сигарев Е. Н. - Энергосберегающий технологический маршрут производства стали для ПАО "ДМКД", Недбайло Н. Н., Гуржий Д. О. (2015)
Сигарев Е. Н. - Топографирование поверхности футеровки конвертера, Сигарев Н. К., Семенова Д. А., Байдуж Ю. В. (2015)
Чернятевич А. Г. - Разработка дутьевого и шлакового режимов плавки для большегрузного конвертера, Сигарев Е. Н., Чубина Е. А., Руденко Р. Н. (2015)
Автухова А. К. - Структурообразование в центробежнолитых валках из хромоникелевого чугуна (2015)
Огурцов А. П. - Відпрацювання та використання технології мікролегування сталі феробором при виробництві безперервнолитої заготівки, Душкевич Д. І., Коваль А. П. (2015)
Камель Г. И. - Способы упрочнения поверхности малого конуса доменной печи, Мартовицкий Л. М., Крицкий М. В., Савонов Ю. Н. (2015)
Камель Г. И. - Электрошлаковая наплавка порошковым электродом валков горячей прокатки, Волков Г. П., Макаренко П. П., Бойчук Е. Р. (2015)
Камель Г. И. - Технологический процесс восстановления шкворня тележки тепловоза, Глушко В. И., Ивченко П. С., Жмурин Д. А. (2015)
Мілютін В. М. - Відновлення і підвищення зносостійкості бандажів коксодробарок електродуговим наплавленням, Камель Г. І., Роздобудько Е. В. (2015)
Чернишов О. В. - Дослідження основних характеристик металевої стружки з метою її подальшої переробки, Узбек А. О. (2015)
Завацкий В. Л. - Проектирование рабочих органов стружкодробилки, Вусата О. Ю. (2015)
Сілкін В. П. - Ефективність застосування нових інструментальних матеріалів в зуборізальних головках для обробки конічних передач з круговими зубцями, Гречаник Е. М. (2015)
Иващенко В. П. - Система создания технологической оснастки для изготовления абразивных инструментов, Ясев А. Г. (2015)
Камель Г. И. - Исследование экспериментальных характеристик привода промышленного транспорта, Ивченко П. С., Волков Г. П., Невойса Я. А. (2015)
Шкіль В. М. - Масштаб і точність визначення малих переміщень при використанні комп’ютерних технологій, Коробочка О. М. (2015)
Таран В. Г. - Исследование влияния ионной имплантации на механизм поляризации монокристаллов ВаТіО3, Попиль О. И. (2015)
Гостева А. В. - Дослідження електричних властивостей напівпровідників в лабораторному практикумі ВНЗ, Лейко Є. Б. (2015)
Михайленко В. В. - Математична модель дванадцятипульсного напівпровідникового перетворювача з десятизонним регулюванням вихідної напруги, Чибеліс В. І., Ковальчук Д. В., Невмощенков М. В. (2015)
Качура А. В. - Разработка математической модели вентильного реактивного двигателя на основе метода конечных элементов для систем точного позиционирования, Съянов А. М. (2015)
Цабенко М. В. - Моделирование системы тиристорный регулятор напряжения – асинхронный двигатель, Сторожко С. П., Клюев О. В. (2015)
Дерец А. Л. - Обеспечение апериодического скользящего режима системы подчинённого регулирования положения переносом точек переключения релейных регуляторов, Садовой А. В., Сохина Ю. В. (2015)
Низимов В. Б. - Повышение устойчивости синхронных двигателей привода ответственных механизмов, Колычев С. В. (2015)
Зачепа Ю. В. - Моделювання перехідних процесів асинхронного генератора з живленням споживачів постійного струму (2015)
Волянский Р. С. - Разрывное управление интервальным линейным электромеханическим объектом, Садовой А. В. (2015)
Крупник А. А. - Автоматическое управление скоростью паровой турбины привода воздуходувки, Садовой А. В. (2015)
Хмельницкий Е. Д. - Експлуатаційне дослідження роботи статичного тиристорного компенсатора реактивної потужності в мережі живлення агрегату "піч-ковш” (2015)
Клімов Р. О. - Процеси формування парової фази при закипанні емульсій (2015)
Черный О. А. - Исследование термонапряженного состояния плиты при скоростном нагреве (2015)
Горбунов А. Д. - Расчет времени инерционного периода при граничных условиях III рода, Трикило А. И., Уклеина С. В. (2015)
Мных А. С. - К вопросу стабилизации теплового режима спекания аглошихты при использовании составного загрузочного лотка, Овчинникова И. А. (2015)
Глущенко О. Л. - Методика визначення основних характеристик насадок регенеративних теплообмінників металургійних агрегатів (2015)
Пабат А. І. - Інноваційний спосіб підвищення ефективності теплового обладнання (2015)
Агеев К. В. - Повышение эффективности работы рекуператоров для технологических агрегатов, Денисова А. Е. (2015)
Долгополов И. С. - Применение топологического подхода для моделирования динамики термохимических процессов сжигания топлива в теплогенераторе сушилки, Тучин В. Т. (2015)
Баняс М. В. - Обґрунтування можливості використання розв’язків осесиметричних задач термопружнопластичності при дослідженні напружено-деформованого стану пластинчатих конструкцій, Галішин О. З. (2015)
Багно О. М. - Вплив початкових деформацій на дисперсію нормальних хвиль у системі: шар ідеальної рідини-стисливий пружний шар (2015)
Зеленский В. С. - Пространственная задача устойчивости композитного материала с ортотропными слоями при одноосном сжатии, Быстров В. М., Декрет В. А. (2015)
Хома И. Ю. - Метод Рейсснеровых алгоритмов в теории изгиба трансверсально изотропных пластин (2015)
Коваленко А. П. - Постановка начально-краевой задачи об исследовании переходных процессов в системе оболочка вращения-жидкость, Шекера М. К. (2015)
Кирилюк В. С. - Контактное взаимодействие пьезоэлектрического полупространства с жесткой основой, содержащей выемку кругового сечения, при сжатии, Левчук О. И. (2015)
Кирилюк В. С. - Статическое равновесие ортотропного тела с произвольно ориентированной эллиптической трещиной при растяжении и изгибе, Левчук О. И. (2015)
Бащук Е. Ю. - Определения критических параметров пластины в пределах точной постановки и балочного приближения, Бойчук В. Ю. (2015)
Ващіліна О. В. - Побудова таблиці з комбінацій на основі трикутника Паскаля (2015)
Андрусенко Е. Н. - Нелинейное изгибание бурильной колонны в сверхглубокой криволинейной скважине (2015)
Ковальчук С. В. - Неусталений рух ґрунтових вод до свердловини, Дегтярь В. Г. (2015)
Дашко О. Г. - Трансверсально-изотропный слой с круговой цилиндрической полостью при заданной расщепляющей силе (2015)
Крилова Т. В. - Педагогічний контроль у вищій школі (2015)
Жульковская И. И. - Вычисление граничных значений действительных числовых данных в IEEE-стандарте, Жульковский О. О., Николаенко Ю. В. (2015)
Кадочникова Я. Е. - Решение непрерывных задач размещения-разбиения в условиях риска (2015)
Савчук Т. О. - Удосконалений метод ФОРЕЛ для кластеризації станів комп’ютерної техніки, Петришин С. І. (2015)
Гуляєв В. М. - Дослідження впливу кормів та умов утримання курчат-бройлерів на приріст індексу маси тіла з визначенням безпечності м'яса за бактеріологічними, біохімічними та паразитологічними показниками, Корнієнко І. М., Брич К. А., Головей О. П. (2015)
Гуляєв В. М. - Дослідження впливу кормів та їх складових на безпечність м’яса за фізико-хімічними показниками, Корнієнко І. М., Головей О. П., Брич К. А. (2015)
Гуляєв В. М. - Дослідження мікробіологічних показників ковбас – вареної вищого сорту "Лікарська" та власноруч виготовленої домашньої курячої, Корнієнко І. М., Головей О. П., Радченко О. С. (2015)
Гуляєв В. М. - Дослідження порівняльної характеристики ковбас - вареної вищого сорту "Лікарська" та власноруч виготовленої домашньої курячої за фізико-хімічними властивостями, Корнієнко І. М., Радченко О. С. (2015)
Іванченко А. В. - Шляхи утилізації осадів стічних вод виробництва карбаміду (2015)
Бєлянська О. Р. - Технологія одержання комплексних добрив з використанням техногенних відходів (2015)
Зберовський О. В. - Екологічна оцінка забруднення селітебної зони, що примикає до ПАТ "Дніпровський меткомбінат", Огурцов А. П., Богиня О. С. (2015)
Маховський В. О. - Дослідження небезпек та оцінка наслідків аварійних ситуацій і аварій на складах безтарного зберігання борошна хлібопекарських підприємств, Крюковська О. А. (2015)
Маховський В. О. - Дослідження та оцінка небезпек газового господарства хлібопекарських підприємств, Крюковська О. А. (2015)
Левчук К. О. - Підлітковий алкоголізм: причини, ознаки та наслідки, Романюк Р. Я. (2015)
Полянчиков О. І. - Дослідження вмісту важких металів у організмі людини і порівняння з їх вмістом в продуктах харчування і повітрі, Кізимішина Т. О. (2015)
Милютин В. Н. - Экономическая эффективность использования концепции экологического риска при сварке, Роздобудько Э. В. (2015)
Литвин О. І. - Організація процесу навчання на базі VNC технологій, Криловський І. В. (2015)
Литвин О. І. - Використання VPN технологій в організації дистанційного процесу навчання, Алієв Е. І. (2015)
Бочкова Т. М. - Технологии дистанционного обучения в системе преподавания физики студентам дневного отделения технических университета, Трусеева Н. А. (2015)
Таран В. Г. - Трактование теоремы о циркуляции вектора магнитного поля в концепции законов сохранения при чтении курса физики в техническом ВУЗе, Пабат А. И., Белоцерковец С. В. (2015)
Реферати (2015)
Abstracts (2015)
Додатки (2015)
Надолішній П. - Драма сучасної Росії і її взаємозв’язок з процесом інституційних перетворень в Україні (світоглядний вимір "гібридної" війни Росії проти України) (2016)
Лященко О. - Поняття взаємодії громадянського суспільства і влади: науковий дискурс (2016)
Мельничук Л. - Соціальне згуртування як концептуальна основа забезпечення соціального розвитку регіонів (2016)
Семенець-Орлова І. - Використання синергетичного підходу в аналізі освітньої зміни як об’єкта державного управління (2016)
Карпенко О. - Соціальна чи сервісно-орієнтована державна політика: відмінності та протиріччя в ідеології надання управлінських послуг від імені держави (2016)
Квеліашвілі І. - Проблеми контролю визначення митної вартості у національному законодавстві: судження експертів (2016)
Коваль З. - Нормативно-правові механізми формування управлінської моделі національно-патріотичного виховання населення України (2016)
Козиренко М. - Соціально-комунікативний аспект впровадження концепції належного врядування в Україні (2016)
Кривогуз Г. - Концепція системи управління цивільним захистом підприємства на основі інтеграції сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій (2016)
Kubrak O. - Considering the psychological component in developing the tourist territory brand (2016)
Кульгінський Є. - Сучасні принципи належного врядування для здоров'я і благополуччя: світовий досвід для України (2016)
Куспляк Г. - Запровадження програмно-цільового методу в Україні (2016)
Мєзєнцев А. - Підходи до електронних петицій: зарубіжний та національний досвід (2016)
Москаленко С. - Кадрове забезпечення сфери охорони здоров’я у контексті становлення та розвитку єдиного соціогуманітарного простору України, Лещенко В. (2016)
Соловйов С. - Стратегічні комунікації в публічному управлінні: впровадження в Україні (2016)
Шайхет С. - Інформаційна безпека як сервіс належного врядування (2016)
Ботвінов Р. - Спеціалізована державна служба: сутність та ознаки (2016)
Колісніченко Н. - Світовий досвід моніторингу працівників приватних організацій: запозичення методів та методик в системі державної служби, Привалова Н. (2016)
Линдюк О. - Модернізація державної служби в умовах глобалізації: аналіз дисертаційних досліджень (2016)
Алюшина Н. - Концептуальний погляд на мотивацію онлайн-фасилітатора в спільноті практик місцевого самоврядування (2016)
Деміхов О. - Геоінформаційна система як механізм моделювання управлінських рішень муніціпалітету в сфері забезпечення ефективності інфраструктури міста (2016)
Mamontova E. - Municipal symbolism as the basis for visual strategies of a modern city, Havrysh-Musafir A. (2016)
Булавченко О. - Розвиток одеського регіону як туристичної дестинації: думка громадськості, бізнесу та публічної влади (2016)
Manchul B. - Conceptual and Linguistic World View in Terms of Cognitive Science (2016)
Поліщук О. - Ключові цінності у громадянському суспільстві, що визначають напрям розвитку держави (2016)
Пронюк-Возна Н. - Етичний потенціал "згорнутої" гіпотези (2016)
Яроцький П. - Стратегія східної політики Ватикану в контексті католицько-православного діалогу: Рим-Константинополь, Рим-Москва (2016)
Черноморец Ю. - Перспективы диалога православия и католичества в начале XXI века (2016)
Більченко Є. - "Релігійний кітч" як механізм створення героя в дискурсі посттоталітарної конфліктності: міщанин versus фанатик (2016)
Стоцький Я. - Терор і репресії в українських етнічних землях Польщі та у Західній Україні в 1940-х рр.: етнографічний та конфесійно-трансформаційний аналізи (2016)
Мельков А. - Російське Православ'я як знаряддя політики русифікації Холмщини у другій половині XIX – початку ХХ століття (2016)
Мизак Н. - Часопис "Нова Зоря" про місію УГКЦ в толеризації українського суспільства та будівництві церкви як "Живої парафії", Яремчук А. (2016)
Шкіль С. - Ідейно-політична риторика Римо-Католицької Церкви: зміна акцентів та ідеологічних пріоритетів (2016)
Ангелова А. - Позитивні аспекти іудейської моделі старості (2016)
Юрій М. - Сакральне як феномен культури (2016)
Abramovich S. - Delight and horror of finding all-seeing eye (the concept of conscience in diachronic projection) (2016)
Чікарькова М. - Поняття "людина культури" як фантомна дефініція (2016)
Гутковська І. - Етнічність і релігія: міждисциплінарний дискурс (2016)
Балух В. - Міжконфесійні конфлікти: причини, типологія і шляхи подолання (2016)
Докаш В. - Плюралізм, поліконфесійність та розвинута релігійна мережа – фактори попередження міжконфесійних конфліктів (за результатами соціологічних досліджень) (2016)
Tulenkov M. - The value preferences of organization, self-organization and management in the sociological focus, Verbetska T., Baranova S. (2016)
Bekh V. - Universal matrix of modern market: sociological context (2016)
Цимбалюк Н. - Ціннісний потенціал соціальної допомоги (2016)
Boychenko N. - Values of the student community (philosophical conceptualization) (2016)
Шкрібляк М. - Івано-Франкцівщина релігійна: релігієзнавчо-соціологічний аналіз церковно-релігійної ідентичності прикарпатців (за матеріалами соціологічних досліджень) (2016)
Щудло С. - Вчителі як соціально-професійна спільнота: методологічні засади та особливості організації міжнародного порівняльного дослідження TALIS (2016)
Шугаєва Л. - Теократичні вияви неoхристиянських релігійних утворень в умовах викликів сучасного українського суспільства (2016)
Ципко С. - Громадська активність студентської молоді: проблематика соціологічного аналізу (2016)
Кришмарел В. - Релігієзнавчий складник у формуванні предметної історичної компетентності учнів ЗНЗ (2016)
Горохолінська І. - Релігійна толерантність та феномен національної ідентичності: соціологічний зріз Тернопільської області (2016)
Кузьоменська Л. - Мовна картина світу: закономірності й особливості (2016)
Ларіна О. - Сутність та базові риси християнської есхатології (2016)
Голодюк Н. - Православні монастирі Рівненської, Тернопільської та Волинської областей як об’єкти паломництва та релігійного туризму (2016)
Войтов Б. - Ренесансне розуміння проблеми природи душі у творі Касіяна Саковича "Трактат про душу, написаний велебним отцем Касіяном Саковичем, ченцем грецької релігії" (2016)
Главатських Н. - Неоязичництво на пострадянському просторі як наукова проблема (2016)
Фоменко А. - Православний активізм: витоки та феноменологія (2016)
Кожушко Т. - Сутність і ґенеза соціальної концепції Католицької церкви (2016)
Зінкевич Т. - Зародкові ідеї громадянської релігії у "Повісті минулих літ" (2016)
Кияк С. - Жива парафія: два століття служіння УГКЦ на Буковині (2016)
Довідка про авторів (2016)
Анпілогова Ж. Д. - Роль кредитних спілок на фінансовому ринку України (2015)
Борисюк І. О. - Стратегічне управління розвитком підприємства, Покотилюк В. І. (2015)
Воєвутко A. M. - Антикризове управління підприємством як динамічною системою (2015)
Гаврилко Т. О. - Інформаційні системи управління фінансами: сучасні підходи до створення та функціонування, Гавриленко А. В. (2015)
Гармаш О. М. - Моделювання процесів просування та надання освітніх послуг на ринку логістики (2015)
Онищук В. О. - Теоретико-прикладні засади формування механізму розвитку економічного потенціалу промислового підприємства і його основних елементів (2015)
Коваленко О. В. - Стратегічні пріоритети розвитку маркетинго-інноваційної діяльності держави в умовах техніко-технологічної глобалізації української економіки (2015)
Іванченко И. О. - Аналіз сучасних систем та методів ефективного управління матеріальними ресурсами, Кучер С. Л., Кудрява С. В. (2015)
Ковтуненко В. М. - Методичні підходи для оцінки ефективності та результативності діяльності підприємств (2015)
Олешко Т. І. - Моделювання процесу бюджетування на підприємстві, Слесарь І. О. (2015)
Парій В. М. - Теоретичні питання фінансового планування, Процюк Д. В. (2015)
Ратушна Н. В. - Конкурентний статус авіапідприємств України, Корнійчук О. О. (2015)
Соловей Н. В. - Економічні відносини в сфері авіаційних перевезень України, Сліпенчук Г. В. (2015)
Тадеєв Ю. П. - Моделювання підтримки прийняття рішення у виборі постачальника сировини для нафтової галузі України, Бурлака О. М. (2015)
Астапова Г. В. - Економічне стимулювання працівників у стратегічному управлінні комерційними банками (2015)
Ус Ю. В. - Оцінювання поточного рівня забезпечення фінансової безпеки машинобудівних підприємств (2015)
Фісун Ю. В. - Low-cost, як стратегічний напрямок розвитку внутрішніх авіаційних перевезень в Україні (2015)
Хмельницька О. В. - Формування маркетингової стратегії сучасного підприємства в умовах кризи (2015)
Коваленко О. В. - Сутність та основні проблеми визначення економічної категорії витрат (2015)
Сібрук В. Л. - Підходи до оцінки маркетингових ризиків (2015)
Кучерук Г. Ю. - Організаційне забезпечення фінансового механізму реструктуризації авіапідприємств (2015)
Черепня Г. М. - Формування управлінських рішень на основі побудови класифікаційних функцій впливу ризиків на стан діяльності машинобудівних підприємств (2015)
Прохорова В. В. - Концептуальні основи управління фінансовим розвитком машинобудівних підприємств: мотиваційно-орієнтована компонента, Антипцева О. Ю. (2015)
Чорній Б. П. - Умови зменшення ризиків при залученні інвестиційних коштів у діяльність підприємств (2015)
Шубін А. В. - Оптимізація депозитної політики комерційного банку (2015)
Тульчинська C. O. - Шляхи усунення недоліків при визначенні пріоритетів інноваційної діяльності (2015)
Міщенко M. I. - Економічні аспекти удосконалення логістичного менеджменту на транспорті (2015)
Коваленко О. В. - Сутність та основні проблеми визначення економічної категорії витрат (2015)
Тульчинський Р. В. - Роль інтелектуальної власності у забезпеченні економічної безпеки підприємства (2015)
Гладка Л. B. - Організаційно-економічний механізм у системі внутрішньогосподарських відносин (2015)
Коба В. Г. - Управління якістю як фактор забезпечення конкурентоспроможності продуктів та послуг (2015)
Мілок С. Г. - Фінансово-економічні умови антикризового управління транспортним підприємством, Шелудченко В. В. (2015)
Петровський О. М. - Трансфер високих технологій в авіатранспортній діяльності, Петровська С. В. (2015)
Геранін С. І. - Антибактеріальна активність ендодонтичних іригантів та гемостатичних засобів при різних формах пульпітів (2016)
Григорова А. О. - Системні взаємозв`язки властивостей ротової рідини з мітохондріально-біоенергетичним станом букального епітелію на етапах лікування запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки (2016)
Карнаух О. В. - Карієс постійних зубів у дітей з кислотозалежними хворобами: прогностичні моделі розвитку та алгоритм оцінки ризику прогресування (2016)
Макарова О. М. - Симетрія та пропорційність зубних рядів у пацієнтів із одностороннім іі класом зубощелепних аномалій за angle, Куроєдова В. Д. (2016)
Мельник В. С. - Епідеміологія стоматологічних захворювань серед дитячого населення Закарпаття, Горзов Л. Ф., Сабов А. В. (2016)
Трофименко К. Л. - Комплексний підхід до ортодонтичного лікування пацієнтів в ранньому змінному прикусі, Карасюнок А. Е. (2016)
Шкребнюк Р. Ю. - Стан гігієни порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету і типу з діабетичною кардіоміопатією (2016)
Янишен И. В. - Сравнительная оценка метрологической аттестации гипсовых моделей, отлитых по оттискам из альгинатных оттискных материалов (2016)
Бабаева А. Д. - Взаимообусловленность показателей качества жизни и приверженности к лечению и профилактике артериальной гипертонии среди женщин репродуктивного возраста (2016)
Бабкіна О. П. - Судово-медична експертиза летальної мінно-вибухової травми в умовах надзвичайної ситуації в Україні, Стогнієв Ю. О., Бенаісса М. В. (2016)
Белозор Н. В. - Анализ активности сфингомиелиназы при химиолучевом лечении немелкоклеточного рака легкого (2016)
Бєлікова І. В. - Вдосконалення статистичної звітності в розрізі аналізу якості медичної допомоги, Костріков А. В. (2016)
Бондаренко Л. В. - Хронічне обструктивне захворювання легенів та кардіоваскулярний ризик: досвід удосконалення діагностики та оцінки ефективності лікування поєднаної патології (2016)
Вовк К. В. - Клінічне дослідження фосфоліпідів в практиці сімейного лікаря, Александрова Н. К., Сокруто О. В., Ніколенко Є. Я., Кратенко Г. С., Ларічева Л. В., Летік І. В., Квітчата Г. І. (2016)
Донник Т. А. - Нейропсихологічні показники у хворих з наслідками легкої черепно-мозкової травми до та після програмованої сенсорної депривації (2016)
Загаба Л. М. - Сучасні клініко-анатомічні особливості туберкульом легень, Ліскіна І. В., Кузовкова С.Д., Мельник О. О. (2016)
Заремба Є. Х. - Клінічне значення ранньої реабілітації хворих на інфаркт міокарда, Заремба-Федчишин О. В., Онищук Ю. І., Фартушок Н. В. (2016)
Іоффе О. Ю. - Перший досвід використання переміжної пневматичної компресії для комплексної профілактики тромбоемболічних ускладнень при хірургічному лікуванні хворих на морбідне ожиріння, Галига Т. М, Цюра Ю. П., Діброва Ю. А., Стеценко О. П., Тарасюк Т. В. (2016)
Кравченко Л. Г. - Визначення етіологічного спектру позашпитальних пневмоній у віковому аспекті, Зубаренко О. В., Копійка Г. К. Папінко Р. М., Коваль Л. І., Павленко О. В. (2016)
Криничко В. В. - Динаміка клініко-неврологічних, нейрогормональних показників, до - та після програмованої сенсорної депривації у хворих із сіалоаденітом (2016)
Латогуз С. И. - Клиническая эффективность ингибиторов АПФ при дисфункции левого желудочка и нарушениях ритма сердца, Латогуз Ю. И. (2016)
Лисенко Р. Б. - Особливості повторних хірургічних втручань після алопластики передньої черевної стінки, Подлесний В. І. (2016)
Мороз М. Н. - Особенности продольного смещения стенок левого желудочка при аневризмах, Трембовецкая Е. М., Ювчик Е. В. (2016)
Оврах Т. Г. - Влияние инсулинорезистентности на активность тромбоцитарного гемостаза у пациентов с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа после перенесенного острого коронарного синдрома при приеме двойной антитромбоцитарной терапии (2016)
Радченко О. М. - Функціональний стан нирок у хворих з гіпотиреозом та артеріальною гіпертензією, Оленич Л. В. (2016)
Стебловська І. С. - Спосіб попередження ускладнень після факоемульсифікації катаракти у пацієнтів з діабетичною ретинопатією (2016)
Стецишин Р. В. - Особенности лечения сложных камней мочеточника с использованием контактной лазерной уретеролитотрипсии (2016)
Торонченко О. М. - Екотоксикологічна оцінка якості питної води м. Полтави для різних категорій населення (2016)
Топчій І. І. - Взаємозв'язок показників запалення, фіброзу та функціонального резерву нирок у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Семенових П. С., Гальчінська В. Ю., Денисенко В. П., Якименко Ю. С. (2016)
Хорош М. В. - Аналіз впливу факторів ризику на формування артеріальної гіпертензії серед населення міста полтави та шляхи їх усунення (2016)
Чобанов Р. Э. - Компьютеризация как фактор риска формирования артериальной гипертензии среди школьников, Мехтиева А. Ф., Тагиева А. А. (2016)
Шипко А. Ф. - Персоніфікований регіонально-популяційний аналіз бронхолегеневої дисплазії та диспластикозалежної патології бронхолегеневої системи: інноваційні методичні підходи та їх практична реалізація (2016)
Шляхтиченко Т. Ю. - Прогностичне значення цитокінів у формуванні відповіді на терапію інгібітором bcr-abl тирозинкінази іматинібом мезилатом у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, Дягіль І. С., Мінченко Ж. М., Дмитренко І. В., Федоренко В. Г., Дмитренко О. О. (2016)
Аношина Т. М. - Морфологічні та імуногістохімічні особливості структур плаценти при віл-асоційованій герпесвірусній інфекції (2016)
Богданов О. В. - Вплив інгібіторів та субстрату no-синтаз на вільнорадикальні процеси в тканинах пародонта щурів за умов поєднаного надлишкового надходження нітрату та фториду натрію, Костенко В. О. (2016)
Дученко Е. А. - Влияние фуроксана на активность ангиотензиновой системы у крыс (2016)
Ергард Н. М. - Кількісний вміст холестерину та його ефірів в тканині надниркових залоз як діагностична ознака зажиттєвості повішення (2016)
Жамардій В. О. - Аналіз динаміки рівня здоров’я, загальної та спеціальної фізичної підготовленості студентів, Страшко Є. Ю. (2016)
Кузык Ю. И. - Биомеханическое моделирование поведения разных типов патологической извитости внутренних сонных артерий, Иванов Д. В., Доль А. В. (2016)
Makarenko O. M. - Effect of "Cerebral” on human blood cells (2016)
Макаренко А. Н. - Изменения в глиальной системе III и v слоя цереброкортекса белых крыс при экспериментальном воспроизведении острой цереброваскулярной патологии, Ковтун А. Н., Петров Ф. И. (2016)
Немальцова Е. В. - Определение диагностической информативности онкомаркера не-4 в зависимости от морфологической структуры опухоли яичников, Сухина Е. Н., Сухин В. С. (2016)
Соловйова Н. В - Передпосівна стимуляція насіння ехінацеї електромагнітним полем як засіб отримання екологічно чистої лікарської речовини, Петровський О. М., Міщенко А. В. (2016)
Ступак О. П. - Експериментальна профілактика дисбіозу в яснах щурів з цукровим діабетом типу 2 за допомогою мукозальниых гелів з пребіотиками, Левицький А. П., Скрипніков П. М. (2016)
Чернобай Л. В. - К вопросу о межсистемной интеграции в условиях адаптации к психоэмоциональному стрессу у студенток-медиков (2016)
Shklyar A. S. - Estimation methods and rate of ontogenetically disharmonic bone component of human body mass in various age and gender groups, Cherkashyna L. V. (2016)
Шаталін Б. О. - Показники функціонального стану сперми білих щурів за умов сукупної дії на організм нітрату натрію та рентгенівського опромінення, Костенко В. О. (2016)
Іванченко О. З. - Адаптація студентів першого курсу медичного факультету до навчальної діяльності у вищому навчальному закладі (2016)
Мельничук М. В. - Особливості підготовки лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів на основі комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання (2016)
Musharina Yu. - Priority areas in rehabilitation work of physical training instructors, Gutareva N., Martishina M. (2016)
Скиба О. О. - Соціально-психологічні особливості способу життя молоді та його вплив на формування гендерної ідентичності, Калиниченко Д. О. (2016)
Плетенецька А. О. - Висновок експерта як процесуальне джерело доказів у кримінальних провадженнях, пов'язаних з професійною діяльністю медичних працівників та його значення у винесенні судового вироку (2016)
Расулов А. Р. - Исследование эффективности профессионального тренинга для персонала психиатрического стационара, Исмайлов Ф. Н., Гусейнзаде У. А., Гусейнова С. Э., Гудратли Е. М., Дадашова И. А. (2016)
Назарян Р. С. - Применение кальцийсодержащих препаратов для лечения корней с патологической резорбцией, вызванной воспалительными процессами, Фоменко Ю. В., Щеблыкина Н. А., Колесова Т. А., Голик Н. В. (2016)
Нургазина Г. К. - Пролапс митрального клапана, Толыбаева Т. О., Умарова А. А., Ермагамбетова У. К., Аренова С. Д. (2016)
Алмашій І. - Використання портфоліо екологічних заходів освітніми закладами, громадськими організаціями та об’єднаннями (2011)
Андрієвський Б. - Прогностичність як критерій ефективності педагогічних технологій (2011)
Бабинець М. - Теоретичні аспекти комунікативних процесів у менеджменті (2011)
Байбакова О. - Сучасні погляди на педагогічний менеджмент (2011)
Білосевич І. - Технічне мислення як складова професійного мислення майбутнього вчителя технологій (2011)
Бойко В. - Соціальна складова системи охорони здоров’я (2011)
Ваколя З. - Актуалізація виховних цінностей у фахових педагогічних виданнях міжвоєнного Закарпаття: узагальнений аналіз (2011)
Василинка М. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя на основі міжпредметних зв’язків (2011)
Вовканич М. - Використання методів психотерапії в соціальній роботі (2011)
Гавришко С. - Динаміка розвитку рухових здібностей, психофізіологічних та функціональних можливостей дівчаток 4-6 років (2011)
Гайдамашко І. - Зарубіжний досвід попередження агресивної поведінки підлітків (2011)
Гецнюк В. - Теоретичні передумови формування професійної культури вчителів початкових класів (2011)
Глебена Т. - Історико-теоретичний дискурс до феномену обдарованості (2011)
Данко Д. - Соціальна робота в медичній сфері (2011)
Довга С. - Елементи професійної підготовки майбутніх вчителів до екологічного виховання молодших школярів (2011)
Зембицька М. - Структурний аналіз програм підтримки молодих учителів у США (2011)
Зозуля І. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо покращення полікультурного виховання іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів (2011)
Кіш Н. - Соціокультурний аспект проблеми формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів (2011)
Кліщ Г. - Історичні аспекти становлення медичної освіти в Австрії (2011)
Корнієнко І. - Ситуації неуспіху і їх опанування у процесі професіоналізації особистості у ВНЗ (2011)
Кравець О. - Комунікативна компетенція у студентів немовних факультетів вищих навчальних закладів (2011)
Кривов’яз О. - О. І. Астахов про підготовку майбутнього вчителя хімії до проведення шкільного учнівського експерименту (2011)
Криворучко І. - Мотиваційна спрямованість процесу навчання з оволодіння універсальними компетенціями (2011)
Кухта М. - Комунікативний підхід до формування іншомовної культури майбутніх фахівців туристської сфери, Чейпеш І. (2011)
Кушнір І. - Сутність маркетингово орієнтованої освіти керівника педагогічного коледжу (2011)
Кушнір С. - Педагогічні умови формування готовності студентів-екологів до застосування знань з радіобіології у майбутній професійній діяльності (2011)
Леган В. - До проблеми методів викладання іноземної мови. (2011)
Легеза І. - Уніфікація шкіл підкарпатської русі на початку ХХ століття як фактор розвитку змісту гуманітарної освіти (2011)
Листопад О. - Творчі завдання як засіб розвитку творчих здібностей старших дошкільників (2011)
Маргіта Н. - Історична практика використання експериментування як методу дослідного навчання у роботі з дітьми дошкільного віку (2011)
Мардарова І. - Методика підготовки студентів до використання комп’ютерних технологій в організації пізнавальної діяльності старших дошкільників (2011)
Марфинець Н. - Аналіз підручників з літературного краєзнавства (на прикладі Закарпаття) (2011)
Машкаринець-Бутко А. - Соціально-педагогічні аспекти виховання у педагогічній спадщині О. В. Духновича (2011)
Микитенко Н. - Концепція формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей (2011)
Михайлишин У. - Збагачення німецького діалогічного мовлення студентів вищих навчальних закладів космогонічними фразеологізмами, що концептуалізують опозицію "вогонь–вода" (2011)
Мочан Т. - Традиції та перспективи естетичного виховання школярів у контексті реформування української освіти (2011)
Опачко М. - Психолого-педагогічні умови дидактичного проектування (2011)
Оришко С. - Туристсько-краєзнавча діяльність у житті сучасного школяра (2011)
Орос О. - Соціально-демографічні особливості неповнолітніх, які схильні до фізичного насилля (2011)
Пайда І. - Аналіз підручників А. Волошина для вивчення природничих дисциплін (2011)
Панчик О. - Становлення системи професійної підготовки учителя на Закарпатті в період Чехословацької республіки (2011)
Пелін О. - Поляризація столиці і провінції епохи постмодерна, Бартєнєва О. (2011)
Пермінова Л. - Сучасні підходи до визначення складових характеристики викладча вищого навчального закладу (2011)
Петрус М. - Роль сім’ї в педагогічній спадщині О.Духновича (2011)
Пинзеник О. - Підготовка майбутніх вихователів до формування екологічно доцільної поведінки дошкільників (2011)
Поліщук В. - Професійно-етичні цінності соціальної роботи в сучасному суспільстві (2011)
Поліщук Ю. - Правові засади соціально-педагогічної діяльності (2011)
Попова Т. - Формування культурно-наукового світогляду учнів у процесі навчання фізики, Прудкий О. (2011)
Пришляк О. - Вплив соціального середовища на формування ціннісних орієнтацій молоді (2011)
Прокопів Л. - Сучасні підходи до роботи малокомплектної школи в Росії та Україні (порівняльний аспект) (2011)
Прокопович Ю. - Щодо актів прояву інтелекту в діяльності (2011)
Рішко Л. - Вплив рольових очікувань на характер сімейного спілкування подружжя (2011)
Рюль В. - Дослідження феномену соціалізації в наукових концепціях розвитку особистості (2011)
Савич Л. - Проблема розвитку зв’язного мовлення учнів у педагогічній спадщині О. М. Біляєва (2011)
Сивохоп Е. - Фактори впливу на формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до самопізнання в процесі фізичної підготовки та її особливості, Маріонда І. (2011)
Симодейко С. - Теоретичні засади розвитку навичок самоменеджменту засобам педагогічного проектування (2011)
Сідун М. - Моделювання процесу підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи з використанням навчальних ситуацій (2011)
Сідун Л. - Адаптація вищої освіти України до загальноєвропейських вимог (2011)
Смук О. - Фактори, які позитивно впливають на психічний розвиток особистості, що виховується в дитячому будинку сімейного типу (2011)
Сорока О. - Особливості проведення музикотерапевтичних занять з молодшими школярами, Банкул Л. (2011)
Стеблюк С. - Соціологічні аспекти формування економічної культури у майбутніх фахівців сфери кооперації (2011)
Товканець Г. - Врахування особливостей міжкультурної комунікації у педагогічній взаємодії (2011)
Товканець О. - Розвиток професійно-технічної освіти в Україні (2011)
Третько В. - Сучасні тенденції інноваційного розвитку системи вищої освіти в Україні (2011)
Туряниця В. - Формування готовності вчителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій, Грабовська Т., Грабовський О. (2011)
Фенчак Л. - Здоров’язберігаюча культура майбутніх вчителів початкових класів як показник їх професійної підготовки (2011)
Фізеші О. - Особливості змісту початкової освіти в закарпатоукраїнських школах чехословацького періоду (1919-1938 рр.) (2011)
Хома Т. - Науково-методичне забезпечення з проблеми формування культури усного українського мовлення студентів нефілологічних спеціальностей (2011)
Цісарук В. - Аналіз основних напрямків професійно-педагогічної підготовки в галузі декоративно-ужиткового мистецтва (1950-і рр. – поч. ХХІ ст.) (2011)
Чепур О. - Креативний розвиток дітей дошкільного віку (2011)
Човрій С. - Музично-педагогічна концепція Золтана Кодая (2011)
Шеремета В. - Освітньо-професійна програма підготовки педагогів-хореографів та її практична реалізація (2011)
Шикітка Г. - Актуальні виклики останнього конгресу педагогічного товариства "учительська громада" (2011)
Шулла Т. - Соціально-психологічні аспекти управління етносом (2011)
Шпеник С. - Моніторинг якості вищої освіти США, Козубовська І. (2011)
Гненний О. M. - Економетричне моделювання ринкової вартості залізничного рухомого складу, Чернова H. С. (2015)
Гура С. М. - Теоретичні аспекти управління фінансовими ресурсами у забезпечення діяльності аеропортів (2015)
Замогильний П. В. - Модель і функціональні особливості інформаційно-обчислювальної системи в комбінованій стратегічно-орієнтованій методиці бюджетування (2015)
Кириченко C. O. - Підходи до ви значення сутності поняття "соціальна інфраструктура" та її функціональне призначення (2015)
Крапко O. M. - Аналіз діяльності підприємств авіатранспортної галузі (2015)
Кузько Т. Н. - Оптимізація рівня фінансового розвитку підприємства на основі таксономічного аналізу (2015)
Міщенко М. І. - Економічний метод підвищення ефективності відтворювальних процесів основних фондів (2015)
Неізвестна В. С. - Формування стійкого функціонування підприємств рекреаційного комплексу на основі комплексного методичного підходу (2015)
Нестерпова Д. О. - Передумови розвитку та сутність феномену тіньової економіки (2015)
Омельяненко С. Л. - Фінансовий контроль цільового використання коштів на забезпечення енергоефективності діяльності авіатранспортних підприємств, Тофанчук А. Т. (2015)
Петровська С. В. - Маркетингове забезпечення надання якісних послуг авіатранспортними підприємствами (2015)
Сталь И. В. - Интеллектуальные ресурсы как объект понятийного анализа (2015)
Тульчинський Р. В. - Підвищення економічної безпеки підприємств за рахунок створення нових організаційних форм залучення венчурного фінансування (2015)
Чорній Б. Й. - Напрями диверсифікації джерел залучення інвестиційних ресурсів у підприємства розподілення електроенергії (2015)
Фандєєва А. Є. - Особливості методів оцінки персоналу (2015)
Михальченко О. А. - Концептуальні підходи до формування конкурентоспроможного потенціалу авіапромислового підприємства (2015)
Василенко В. А. - Формування механізму управління конкурентоспроможністю авіаційних підприємств в сучасних умовах (2015)
Чумак Л. Ф. - Шляхи розвитку машинобудівних підприємств в умовах переходу до біоекономіки (2015)
Гаврилко Т. О. - Регіональні ринки банківських послуг, Білковська Д. І. (2015)
Ярмолюк О. Я. - Ремаркетинг та система взаємовідносин з клієнтами (2015)
Надрага В. І. - Управління соціальними ризиками: сутність та механізми (2015)
Badyorina L. - Method of grammatical structure formalization of a natural language (2015)
Tretyak A. - Applied communication technologies of social adaptation of the personnel in science (2015)
Бондаренко О. М. - Системи оподаткування для малого бізнесу: їх переваги та недоліки, Сліпенчук Г. В. (2015)
Гончаренко Т. П. - Формування цінової політики підприємства залежно від стадій його життєвого циклу (2015)
Горбачова О. М. - Шляхи вдосконалення обліку запасів, Олійник І. А. (2015)
Вакарчук І. М. - Дослідження стану та перспектив розвитку пасажирських перевезень київського регіону, Корітчук C. O., Пилипейко С. С. (2015)
Кириленко О. М. - Економіко-історичні засади формування транспортної інфраструктури України (2015)
Кириченко C. O. - Класифікація соціальної інфраструктури в регіонах за функціонально-спеціалізованим підходом (2015)
Петровська С. В. - Проблеми розвитку інвестиційної діяльності комерційних банків, Костюк І. В. (2015)
Богачов С. В. - Регулювання трансакційних витрат на ринку праці України на основі угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, Тарасевич О. В. (2015)
Тульчинська С. О. - Значення інтелектуального капіталу у розвитку економіки знань в умовах інтеграційного вибору держави, Костюнік О. В. (2015)
Шевченко А. В. - Аналіз фармацевтичного ринку та визначення основних напрямків комунікаційних кампаній його учасників, Шеховцов С. В. (2015)
Сукрушева Г. О. - Економічна безпека в системі національної безпеки країни (2015)
Sibruk V. - The approaches to estimation of influence of price discrimination on competition level of airline industry, Ramenskaya S. (2015)
Косарева І. П. - Теоретично-методичні підходи формування конкурентного потенціалу підприємства, Полупан П. M. (2015)
Ареф'єв В. О. - Діагностика управління фінансовою безпекою підприємства (2015)
Жам О. Ю. - Теоретичні та методичні аспекти формування стратегії кредитно-фінансового інституту на ринку банківських послуг, Білковська Д. І. (2015)
Прохорова В. В. - Орієнтовано-рефлексивний підхід щодо управління реструктуризаційними процесами на машинобудівних підприємства (2015)
Петровська С. В. - Інструменти і методи управління процесом моделювання в маркетинговій діяльності, Криворучко О. В. (2016)
Коваленко О. В. - Брендинг в маркетинговій діяльності, Мельниченко А. В. (2016)
Розумова К. М. - Оцінка конкурентних позицій підприємств пасажирського комплексу з урахуванням лояльності стратегічних партнерів (2016)
Гавриленко Л. В. - Інформаційні системи в управлінні корпоративними бізнес-процесами, Гаврилко Т. О. (2016)
Борисенко О. С. - Роль реклами в досягненні результативності авіаперевезень (2016)
Коваленко О. В. - Стратегія діяльності підприємства як генеральна програма розвитку, Калита В. І. (2016)
Малахівська Г. В. - Передумови розвитку комерційної діяльності авіакомпаній (2016)
Олешко Т. І. - Хеджування валютного ризику на прикладі діяльності учасників зовнішньоекономічної діяльності, Гнилицька А. Ю. (2016)
Корж М. В. - Вивчення ефективності маркетингових заходів із застосуванням методів метаеврістики, Хасан Алі Аль-Абабнех. (2016)
Пристайко О. П. - Особливості сучасних фінансових механізмів реструктуризації підприємств (2016)
Коваленко Н. В. - Сучасні тенденції розвитку конкуренції, Голляк Ю. Б. (2016)
Чібісова І. В. - Сутність облікової політики підприємства, Драченко Д. В. (2016)
Петровська С. В. - Концепція "зеленого" маркетингу у системі управління економічною діяльністю, Покотило Л. Ю. (2016)
Чібісова І. В. - Бухгалтерський облік як інструмент управління ризиками на підприємства, Левчунь Б. В. (2016)
Біленко Т. І. - Фінансова самодостатність держави у сучасному світі Financial (2016)
Петропавловська С. Є. - Маркетинговий підхід до формування іміджу держави (2016)
Фісун Ю. В. - Стратегічний вибір авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (2016)
Василенко В. А. - Процес формування стратегії управління конкурентоспроможністю авіаційного підприємства (2016)
Мержвинська A. M. - Дослідження суті креативної економіки та тенденцій і проблем її розвитку в сучасних умовах (2016)
Сібрук В. Л. - Стратегії і бізнес-моделі авіакомпаній, Колесник М. В. (2016)
Федоренко В. Б. - Можливості будівництва нових готелів в Київській області, Дідух О. О., Овсянніков Р. С. (2016)
Хайдарова Т. М. - Застосування франчайзингової моделі в сучасній економіці (2016)
Бабай О. М. - Окиснювально-метаболічні властивості ротової рідини на етапах оцінки клінічної ефективності есенціальних фосфоліпідів: результати тривалого моніторингу хворих на генералізований патодонтит (2016)
Браїлко Н. М. - Визначення ролі механічного фактора в етіології клиноподібних дефектів зубів, Ткаченко І. М. (2016)
Геранін С. І. - Особливості застосування гемокоагулюючих та антисептичних засобів при односеансному вітальному екстирпаційному методі лікування пульпіту (2016)
Григорова А. О. - Системні взаємозв`язки властивостей ротової рідини з мітохондріально-біоенергетичним станом букального епітелію на етапах лікування пошкоджень щелепно-лицевої ділянки (2016)
Запорожченко І. В. - Цифрова характеристика тезіограм змиву ротової рідини, як показник незадовільної гігієни, Король Д. М., Ярковий В. В., Коробейнікова Ю. Л., Рамусь М. О. (2016)
Кузь В. С. - Визначення показників міцності та пластичності різних груп базисних стоматологічних матеріалів (2016)
Мусій-Семенців Х. Г. - Оцінка навичок гігієни порожнини рота у дітей раннього віку за результатами анкетування батьків (2016)
Тончева К. Д. - Цифрова характеристика тезіограм змиву ротової рідини у нормі, Кіндій В. Д., Кіндій Д. Д., Король Д. М., Шульженко О. Ю. (2016)
Уласевич Л. П. - Показники карієсу у дітей 3-5 років з гіпертрофією аденоїдів, Каськова Л. Ф. (2016)
Yanishen I. V. - Comparative evaluation of clinical and technological properties of gypsum as auxiliary dental material (2016)
Янішен І. В. - Методика створення тривимірної комп’ютерної моделі зуба, Білобров Р. В., Масловський О. С., Куліш С. А. (2016)
Янішен І. В. - Удосконалення зв’язку в системі метал-полімер шляхом розробки нового полімерного покривного лаку "Сінма-М+V", Бреславець Н. М. (2016)
Аймедов К. В. - Особливості порушень психоемоційного стану у родичів хворих на судинну деменцію, Волощук Д. А. (2016)
Бойко Д. І. - Клінічна характеристика пацієнтів із аутоагресивною поведінкою при першому психотичному епізоді з урахуванням біологічних ритмів (2016)
Борзова-Коссе С. І. - Рівень остеопонтину за умов коморбідності гострого інфаркту міокарда та ожиріння, Кравчун П. Г. (2016)
Винник Н. И. - Модификация факторов кардиоваскулярного риска у больных с ишемической болезнью сердца в сочетании с метаболическим синдромом, Совгиря С. Н., Филенко Б. Н. (2016)
Глушко А. В. - Клініко-гемостазіологічні характеристики в дебюті геморагічного інсульту, Литвиненко Н. В. (2016)
Горіла М. В. - Біохімічні показники організму людини при серцево-судинних захворюваннях та персоніфікація процесів терапії, Павленко А. А. (2016)
Гриднев А. Е. - Гистологические и фенотипические особенности клеток слизистой оболочки пищевода у пациентов с сочетанным течением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и гипертонической болезни (2016)
Ждан В. Н. - Оверлап - синдром аутоиммунного поражения печени у пациента с неспецифическим язвенным колитом, Дорофеев А. Э., Кирьян Е. А., Бабанина М. Ю., Волченко Г. В., Ткаченко М. В. (2016)
Іващенко Д. М. - Використання бактеріофагів у комплексному лікуванні ран при синдромі діабетичної стопи (2016)
Іваницький І. В. - Ультразвукова еластографія зсувною хвилею міжхребцевих дисків у пацієнтів з синдромом доброякісної гіпермобільності суглобів, Іваницька Т. А., Штомпель В. Ю. (2016)
Іоффе О. Ю. - Вдосконалення способів формування анастомозів при лапароскопічному шлунковому шунтуванні, Цюра Ю. П., Діброва Ю. А., Кривопустов М. С., Стеценко О. П., Тарасюк Т. В. (2016)
Катеренчук О. І. - Вегетативна реактивність при хронічній серцевій недостатності (2016)
Козлов О. П. - Клінічна характеристика хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з кардіоваскулярною патологією (2016)
Кудря І. П. - Низькоінтенсивне системне запалення як базис добових коливань артеріального тиску у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою, Шевченко Т. І., Шапошник О. А. (2016)
Кушніренко І. В. - Діагностичні та прогностичні критерії для оцінки ризику розвитку орофарингеального кандидозу (2016)
Лисенко Р. Б. - Метод інфрачервоної дистанційної термометрії в оцінюванні перебігу раннього післяопераційного періоду при пластично-реконструктивних операціях на передній черевній стінці, Драбовський В. С., Микитченко В. В. (2016)
Лобурець А. В. - Шляхи реабілітації пацієнтів після ендоназальної функціональної фронтотомії (2016)
Ляховська Н. В. - Вплив поліморфізму гену білка клітин клара (сс 16) на перебіг бронхіальної астми у дорослих, Шликова О. А., Ляховський В. І. (2016)
Макурина Г. И. - Новые аспекты механизмов формирования псориаза при сопутствующей артериальной гипертензии (2016)
Мороз М. Н. - Особенности ротационного движения стенок левого желудочка при аневризмах, Трембовецкая Е. М., Ювчик Е.В. (2016)
Безкоровайна І. М. - Роль кристалографічних відмінностей слізної рідини у визначенні форм діабетичної ретинопатії, Наконечний Д. О., Безкоровайна А. О., Ткаченко М. К. (2016)
Овчаренко Л. К. - Ефективність застосування у клінічній практиці лікаря загальної практики сімейної медицини препарату "стеатель" у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, Циганенко І. В. (2016)
Олешко Т. Б. - Особливості асоціації lys198asn поліморфізму гена edn−1 з розвитком ішемічного атеротромботичного інсульту залежно від індексу маси тіла, Свириденко Д. Ю., Гарбузова В. Ю. (2016)
Пац Н. В. - Структура рисков снижения зрения у студенческой молодежи беларуси при использовании электронной литературы, Илбуть В. А., Марцинкевич Д. Н. (2016)
Піддубна О. О. - Клінічні особливості ураження нервової системи при множинній мієломі на фоні хіміотерапевтичного лікування (2016)
Пода О. А. - Оцінка розвитку метаболічних порушень у дітей з неалкогольною жировою хворобою печінки, Рум’янцева М. О., Остапенко В. П., Вовк Ю. О., Луканін А. В. (2016)
Ріга О. О. - Діастолічна функція лівого шлуночка у недоношених новонароджених на респіраторній підтримці в ракурсі рекомендацій цільової неонатальної ехокардіографії у відділенні інтенсивної терапії новонароджених (2016)
Сизова Л. М. - Молекулярно-генетичні та клініко-лабораторні особливості перебігу хронічного гепатиту с залежно від швидкості прогресування фіброзу печінки (2016)
Скиба О. О. - Особливості показників кардіоінтервалографії у дітей із різним соматотипом і типом вегетативної регуляції (2016)
Ткаченко М. В. - Діагностична цінність визначення антитіл до anti-ccp, ревматоїдного фактору та маркерів запалення у хворих на ревматоїдний артрит, Бабаніна М. Ю., Хайменова Г. С. (2016)
Хайменова Г. С. - Сучасний підхід до профілактики загострень та лікування хворих на хозл у поєднанні з остеоартритом (2016)
Шипко А. Ф. - Міжсекторальна складова структурно-функціональної моделі профілактики диспластикозалежної патології бронхолегеневої системи у дітей: методологія розробки регіональних програм та алгоритм оцінки ефективності (2016)
Щербакова Ю. В. - Ефективність використання іміквімоду в лікуванні гострокінцевих кондилом (2016)
Ярова І. В. - Корекція кардіоваскулярної патології у пацієнтів з первинним остеопорозом, Шилкіна Л. М., Іваницький І. В. (2016)
Богданов О. В. - Вільнорадикальні процеси в тканинах пародонта щурів за умов поєднаного надлишкового надходження нітрату та фториду натрію, Костенко В. О. (2016)
Велика А. Я. - Особливості функціонального стану нирок щурів за умов експериментальної нефропатії на тлі сольового навантаження, Перепелиця О. О. (2016)
Глазков Е. О. - Вплив адаптогенів на рівень функціонування вегетативної нервової системи при порушенні процесів адаптації іноземних студентів (2016)
Дев’яткіна Н. М. - Дослідження протизапальних властивостей гелю "ротрин-дента" в умовах експериментального карагенінового набряку (2016)
Коваленко В. В. - Застосування електронної мікроскопії для вивчення структури твердих тканин при підвищеній стертості зубів, Ткаченко І. М. (2016)
Литвак О. О. - Клініко-морфологічні аспекти стану репродуктивної системи пацієнток з лейоміомою матки після застосування уліпрістала ацетата в якості передопераційної підготовки (2016)
Луценко Р. В. - Вплив n-(1-нафтил)амід-2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на систему гамк при експериментальному неврозі, Весніна Л. Е., Сидоренко А. Г., Микитюк М. В. (2016)
Скотаренко Т. А. - Реакція зон кори наднирника при введенні кріоконсервованої плаценти у щурів (2016)
Сухомлин Т. А. - Експериментальна корекція змін ліпідного обміну в легенях щурів при опіковій хворобі, Юдіна К. Є. (2016)
Тихонова О. А. - Особенности формы и строения стержневых волос мужчин молодого возраста, Соколенко В. Н., Совгиря С. Н., Тарасенко Я. А., Винник Н. И. (2016)
Филенко Б. М. - Оцінка експресії маркерів проліферації кі67 та циклін d1 при плоскоклітинного раку легень з ороговінням, Ройко Н. В., Проскурня С. А. (2016)
Шиян Д. Н. - Морфологические особенности исследования ядер и проводящих путей мозжечка (2016)
Асламова М. В. - Виховання морально-етичної культури майбутнього лікаря в умовах медичного вишу (2016)
Біланов О. С. - Філософсько-правові проблеми хоспісної і паліативної допомоги в Україні, Зінченко Н. О. (2016)
Лехан В. М. - Обґрунтування необхідності формування управлінських компетентностей у лікарів на додипломному етапі їх навчання та підвищення ефективності підготовки управлінських кадрів системи охорони здоров’я, Крячкова Л. В., Заярський М. І., Максименко О. П. (2016)
Макаренко О. В. - Місце дослідницької компетентності в загальній системі професійної компетентності майбутнього лікаря (2016)
Оленець С. Ю. - Технології ефективного засвоєння інформації під час навчання у вищому навчальному закладі (2016)
Єлисеєва І. В. - Негативні ефекти, індуковані ад'ювантами вакцин, Бабич Є. М., Білозерський В. І., Ждамарова Л. А., Колпак С. А. (2016)
Кравченко Т. Ю. - Синдром подразненого кишечника у дітей: етіопатогенетичні аспекти та напрямки терапії, Копійка Г. К., Горностаєва Н. Ю., Лосєва К. О., Годлевська Т. Л. (2016)
Макаренко О. М. - Сучасний погляд на проблему профілактики та лікування дисбактеріозу, Петров П. І., Лугіна С. В. (2016)
Малюченко О. М. - Сучасний погляд на ортопедичне лікування з використанням часткових знімних протезів, Король Д. М., Малюченко М. М., Ярковий В. В., Коробейніков Л. С. (2016)
Поліщук Т. В. - Вікові періоди розвитку особистості дитини та їх врахування на прийомі у дитячого стоматолога, Шешукова О. В., Труфанова В. П. (2016)
Полстяной А. А. - Современные представления об этиологии гиперурикемии как патогенетического фактора развития подагры (2016)
Тагиева Ф. А. - Ожирение и репродуктивное здоровье женщины (2016)
Шибінський В. Я. - Магнітно-резонансна томографія в діагностиці скронево-нижньощелепних розладів (2016)
Акіншева І. - Сутність та зміст поняття політичної соціалізації (2011)
Бабинець М. - Формування умінь іншомовної комунікації майбутніх фахівців менеджменту (2011)
Бец Ю. - Стан сформованості та шляхи підвищення національної свідомості майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Блажук О. - Організація дистанційного навчання майбутніх офіцерів-прикордонників з використанням інформаційних технологій (2011)
Бовтрук А. - Шляхи підвищення мотивації до навчання фізики у вищій школі, Мєняйлов С., Сліпухіна І. (2011)
Бондаренко В. - Соціальне виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, у період розвитку церковно-державної допомоги ( з XIV до XVII ст.) (2011)
Васів С. - Авторська програма формування практичних умінь готовності до фізичного самовдосконалення у майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Гончаренко Т. - Системний підхід до проектування навчального процесу з фізики (2011)
Грабчак Д. - Профорієнтаційна робота у профільній школі як методична проблема, Шарко В. (2011)
Грищенко Н. - Позанавчальна діяльність іноземних студентів ВНЗ у сучасних умовах (2011)
Данченко І. - Самостійна робота як засіб формування соціальної зрілості студентів (2011)
Дацків І. - Особливості розвитку і становлення професійної педагогічної освіти на Закарпатті у другій половині ХІХ-початок ХХ століття (2011)
Делянченко В. - Педагогічна модель процесу формування толерантності у майбутніх соціальних педагогів (2011)
Демиденко Т. - Педагогічна позиція батьків у виховному процесі (2011)
Дяков С. - Шляхи підвищення ефективності процесу підготовки тактико-стройових занять з військовослужбовцями інженерних військ (2011)
Желавський О. - Сучасні аспекти методики викладання вищої математики студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2011)
Зобенько Н. - Педагогічні умови самовдосконалення соціальних педагогів у процесі професійної підготовки (2011)
Золотова Г. - Формування ідей профілактики адиктивної поведінки у теоріях особистості (2011)
Ігнатенко К. - Організація процесу створення прийомної сім’ї й підготовки прийомних батьків до виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2011)
Канюк О. - Процес формування вмінь іншомовного ділового спілкування майбутніх фахівців соціальної роботи на бакалавраті (2011)
Караман О. - Ресоціалізація неповнолітніх засуджених як процес (2011)
Касьянова О. - Технологія здійснення педагогічної експертизи загальної середньої освіти регіону у системі його соціально-економічного і культурно-духовного розвитку (2011)
Керестень І. - Дослідження проблеми професійної мотивації в Угорщині (2011)
Кліщ Г. - Зміст та форми професійної підготовки майбутніх лікарів у медичному університеті Інсбрука (2011)
Козубовська І. - Моніторинг якості освіти як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу (2011)
Косович О. - Проектна діяльність як одна з форм інноваційних методичних технологій навчання (2011)
Кофанова О. - Хімічний складник програм підготовки майбутніх інженерів-екологів у ВНЗ Китаю та сінгапурка (2011)
Краснова Н. - Система роботи соціального педагога з підготовки випускників інтернатного типу до самостійного життя (2011)
Лабінська Б. - Особливості реалізації змішаного методу навчання іноземних мов у західній україні (1918–1939 рр.) (2011)
Лакуста Т. - Причини появи неповних сімей в сучасному суспільстві (2011)
Лещук Г. - Соціальне виховання як соціально-педагогічна категорія (2011)
Ліскович О. - Формування здоров'язбережувальної компетентності учнів у навчанні фізики (2011)
Матвійчук О. - Аналіз чинників, які впливають на навчання студентів з фізики у вищий технічній школі, Подласов С., Бурмістров О. (2011)
Олійник Г. - Проблема формування особистісних якостей у майбутніх соціальних педагогів (2011)
Опачко М. - Психологічні особливості управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів (2011)
Оришко С. - Виховання сучасних старшокласників засобами туристської діяльності (2011)
Орищин Ю. - Зміна акценту у формуванні змісту фізики від ідеальних моделей до реальних – вимога гуманістичної парадигми, Савош В. (2011)
Петришин Л. - Освітні технології в процесі формування креативності майбутніх соціальних педагогів (2011)
Петрюк І. - Статеворольова соціалізація старшокласників з дезадаптивними проявами (2011)
Платаш Л. - Висвітлення ролі Омеляна Поповича у розбудові національного шкільництва на Буковині (кінець ХІХ – початок ХХ століття) на сторінках крайової періодики (2011)
Повідайчик О. - Особливості викладання математичних дисциплін у процесі підготовки майбутніх соціальних працівників, Повідайчик М. (2011)
Поліщук В. - Удосконалення професійної підготовки соціальних працівників: виклики сучасності (2011)
Полубоярина І. - Вплив спадковості на розвиток музичної обдарованості (2011)
Попова Т. - Використання культурно-історичної складової змісту навчання при проведенні лабораторних робіт з природничих дисциплін (2011)
Постолюк М. - Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів у процесі вивчення природничих дисциплін (2011)
Пришляк О. - Основні тенденції модернізації системи професійної підготовки педагогів у країнах Європи (2011)
Ратинська О. - Налагодження спілкування в учнів середнього шкільного віку як соціально-педагогічна проблема (2011)
Розлуцька Г. - Розвиток професійної педагогічної освіти на Закарпатті у Чехословацький період (2011)
Сивохоп Я. - Літні колонії як форма організації процесу формування навичок здорового способу життя у дітей на території Закарпаття у 20-30 – рр. ХХ століття (2011)
Слозанська Г. - Особливості розвитку соціальної освіти Австралії в період глобалізації (2011)
Сокол І. - Компетентність викладача як запорука успішного формування інформаційної компетентності курсантів (2011)
Солодовник А. - Можливості соціальних сервісів інтернет в організації самостійної пізнавальної діяльності учнів з фізики (2011)
Сорока О. - Арт-педагогічний супровід молодших школярів (2011)
Староста В. - М. В. Ломоносов на шляху освіти та науки, Староста В. (2011)
Стражнікова І. - Проблеми впровадження інноваційних технологій у процесі безперервної освіти України ХХІ століття (2011)
Тарасова О. - Організаційно-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців з міжнародних відносин у вищих навчальних закладах США (2011)
Титова М. - Особливості аспектів гуманізації у мовній підготовці іноземних студентів (2011)
Тичинська О. - Генезис шкільного консультування у США (2011)
Товканець О. - Молодіжна субкультура і девіантна поведінка (2011)
Торічний О. - Сутність акмеологічних основ процесу формування службово-спеціальної компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Фурман Т. - Організація та зміст педагогічного експерименту з формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі економіки та підприємництва (2011)
Харченко Л. - Зародження ідеї педагогічної етики в історії української педагогічної думки (2011)
Хмуринська Т. - Аналіз особливостей професійної діяльності соціального педагога (2011)
Цабан Н. - Аспектний аналіз реформування соціальної освіти у Німеччині (2011)
Цвяк Л. - Особливості навчання другої іноземної мови у вищому правоохоронному навчальному закладі (2011)
Чашечнікова Н. - Патріотичне виховання молодших школярів засобами народного танцю у педагогічній спадщині В.М.Верховинця (2011)
Чижська Т. - Методичні можливості особистісно-орієнтованого навчання фізики учнів гуманітарних класів, Штофель О. (2011)
Шатковська Г. - Педагогічні технології фундаменталізації навчання (2011)
Шебень В. - Преподавание физики с использованием информационнo-коммуникационных технологий, Чатарийова М., Фечо А. (2011)
Шулла Т. - Виховання культури спілкування учнів у позаурочний час (2011)
Щепова Д. - Розвиток професійних ціннісних орієнтацій як однієї зі складових особистості студента–аграрія (2011)
Титул, зміст (2015)
Смолій В. - Улюбленець Долі, Реєнт О. (2015)
Батрак Л. - Документи про П. Т. Тронька у фондах Центрального державного архіву громадських об’єднань України (2015)
Шаповал А. - Архівна спадщина академіка НАН України П. Т. Тронька: краєзнавчий аспект, Булгаков Ю. (2015)
Маньковська Р. - Державний діяч, науковець, громадянин (2015)
Дмитрук В. - Троньківська премія у ювілейний рік академіка Петра Тронька (2015)
Бондаренко П. - Петро Тронько та краєзнавчий рух на Волині (2015)
Круглова Л. - Документи та матеріали виставки "Я тобою, Україно, живу...", присвяченої 100-річчю від дня народження академіка П.Т. Тронька (2015)
Заяць А. - Волинське містечко Козлин у світлі міської книги початку ХVII століття (2015)
Денисюк В. - Історія одного соціального конфлікту. Боротьба мешканців Каменя-Каширського з графом В. Красицьким в 1836–1837 рр. (2015)
Шваб А. - Єврейські громадські об’єднання міжвоєнного Луцька, Малеончук Г. (2015)
Пасюк І. - Монетарна система Волині в період формування грошового господарства в часи Давньоруської держави (2015)
Трофімук-Кирилова Т. - Наслідки виконання рекрутської повинності для єврейських громад Волинської губернії у ХІХ ст. (2015)
Каліщук О. - Волинська трагедія 1943 р.: усно-історичний аспект (2015)
Ленартович О. - Діяльність Української повстанської армії на Волині (1944–1945 рр.): організаційна структура та чисельний склад (2015)
Шабала Я. - Корпоративний сектор у сільському господарстві Волинської області у 2000–2010 роках (2015)
Стрільчук Л. - Проблеми трудової міграції через державний кордон у сучасних українсько-польських взаєминах (2015)
Попович С. - Туристичне краєзнавство: генеза, методологія, завдання (2015)
Ковальчук Т. - Заклади розміщення та харчування туристів на території Волинського воєводства у міжвоєнний період (2015)
Реєнт О. - Регіональний рекреаційно-репрезентаційний проект "Переяславщина – історико-культурна перлина України" (2015)
Кирилюк А. - Скорочення мережі римо-католицьких монастирів у Волинській губернії у ХІХ ст.: причини та наслідки (2015)
Федчук О. - Русифікація Волинської духовної семінарії у роки радянської влади (1945-1964 рр.) (2015)
Дмитрук С. - Київ у житті та діяльності Олександра Янати (2015)
Маньковська Р. - Очільник прикарпатського краєзнавства (до 60-річчя від дня народження Михайла Косила) (2015)
Гринів О. - За плугом на перелогах історії (до 75-річчя з дня народження Володимира Качкана) (2015)
Маслійчук В. - Максим Трохимович Горленський – перший директор харківських додаткових класів (1768–1775 рр.) (2015)
Прищепа О. - Дівочий пансіон Маріанни Бондіні в освітньо-культурному середовищі Рівного (30–50-ті рр. ХІХ ст.) (2015)
Хоруженко Х. - Комітети покращення побуту учнів і студентів у вищих навчальних закладах УСРР у 1920-ті роки, Липинський В. (2015)
Вакулишин С. - Історико-краєзнавчі конференції - традиції закладу позашкільної освіти "Північне сяйво" (2015)
Федунків З. - Адміністративно-територіальний устрій та територіальні межі Галицької землі Руського воєводства (2015)
Робак І. - Зародження і становлення приватного аптечного бізнесу в Харкові ХІХ - на поч. ХХ ст., Якуба А. (2015)
Бабенко Л. - Полтавський губернський відділ ДПУ: діяльність після реформи 1922 року (1920-ті роки) (2015)
Шелейко Т. - Відновлення системи підготовки кадрів для Південно-Західної залізниці у другій половині 1940-х років (2015)
Гаврилюк С. - Процес зародження пам’яткоохоронної діяльності в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Гаврилюк О. - Пам’яткоохоронна діяльність волинських громадських товариств у 1920-ті – 1980-ті рр. (2015)
Рябчикова Ф. - Музейна колекція: відповідність правової дефініції у музеології (2015)
Клименко Н. - Суспільно-політична діяльність Насті Грінченко на Полтавщині (2015)
Бажан О. - Луганський прокуратор (штрихи біографії капітана державної безпеки НКВС Григорія Коркунова), Золотарьов В. (2015)
Косило М. - Калейдоскоп краєзнавчих подій на Прикарпатті (2015)
Бондаренко Г. - Волинська область. Краєзнавча хроніка 2015 року (2015)
Гончаров О. - "Топонімічна політика в Києві: виклики часу, проблеми наукового забезпечення", Терес Н. (2015)
Мех Л. - "Сікорські читання": пам’ять про титанів духовного українського космосу (2015)
Нагайко Т. - Круглий стіл "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті" (2015)
Дмитрук В. - Лауреати Премії імені Дмитра Яворницького 2015 року (2015)
Мех Н. - Видатні пам’ятки, знакові історичні, культурні постаті у сучасному культурно-інформаційному просторі України (2015)
Жилецька О. - Архітектор Георгій Рогожин та його колекція з історії українських сіл (2015)
Марченко О. - Історико-етнографічне вивчення Степового Побужжя як прикордонної та етноконтактної території: досвід та перспективи (2015)
Бондаренко Г. - Історико-бібліографічний огляд літератури до історії населених пунктів і районів Волинської області (2009–2012 рр.) (2015)
Линник О. - Провідники історичної пам’яті: до 20-річчя серії "Краєзнавці Сумщини" (2015)
Земський Ю. - Правда, яка проростає через роки (2015)
Урсу Д. - У пошуках перлин історичного джерелознавства (2015)
Гончаров О. - Краєзнавство було покликом його душі (Віктор Соколов), Петровський А., Куций С. (2015)
Володимир Васильович Грабовецький (2015)
Про авторів (2015)
Title, Content (2016)
Gnilitsky V. - Exploring sensitivity of mathematical model for the system of voltage symmetrization, Polishchuk A., Petrosyan R. (2016)
Bakulevskiy V. - Research into the influence of climatic factors on the losses of electric energy in overhead power transmission lines (2016)
Kharlampidi D. - Application of graphic apparatus of c-curves for the analysis and optimization of supercritical cycles of thermotransformers, Tarasova V., Kuznetsov M., Omelichkin S. (2016)
Kolesnychenko N. - Analytical study of the processes of thermal conductivity at high intensity heating, Volgusheva N., Boshkova I. (2016)
Kostishyn V. - Obtaining anisotropic hexaferrites for the base layers of microstrip shf devices by the radiation-thermal sintering, Isaev I., Scherbakov S., Nalogin A., Belokon E., Bryazgin A. (2016)
Kutia M. - Improvement of technological-mathematical model for the medium-term prediction of the work of a gas condensate field, Fyk M., Kravchenko O., Palis S., Fyk I. (2016)
Abstract and References (2016)
Ківалов С. В. - Шановні читачі! (2016)
Кивалов С. В. - Свободные экономические зоны в Одесском регионе: традиции и новации (2016)
Завальнюк В. В. - Концептуальні засади юридичної антропології: міжнародно-правовий вимір (2016)
Панфілова О. Є. - Правові засади політики ЄС у сфері залізничного транспорту (2016)
Кормич Б. А. - Історія розвитку митної справи в Європі: періодизація та основні тенденції (2016)
Приймаченко Д. В. - Перевірка обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем як форма митного контролю, Прокопенко В. В. (2016)
Міщенко І. В. - Еволюція приватноправових засад у митному праві України (2016)
Батанова Л. О. - Митний пост-аудит в Україні та проблемні аспекти його здійснення в сучасних умовах (2016)
Кузнецов С. О. - Щодо визначення поняття "територіальне море" (2016)
Аверочкина Т. В. - Кодификация и прогрессивное развитие международного публичного морского права в ХІХ-начале ХХ веков (2016)
Серафимов В. В. - Первая конференция ООН по морскому праву 1958 года: вопросы территориального моря и прилежащей зоны (2016)
Сергєєв Ю. В. - Дерегуляція господарської діяльності: ризики у сфері посередництва у працевлаштуванні моряків за кордоном (2016)
Пашковская Л. И. - Спасание незаконных мигрантов на море (2016)
Кузнецов С. О. - Передмова до рубрики (рубрика "Визначні рішення Міжнародного Суду ООН у сфері морського права"), Аверочкіна Т. В. (2016)
Кузнецов С. О. - Передумови та вплив на кодифікацію і прогресивний розвиток міжнародного морського права рішення Міжнародного Суду ООН у Англійсько-норвезькому спорі про територіальні води (Fisheries Case (United Kingdom v. Norway). Judgement of December 18, 1951), Аверочкіна Т. В. (2016)
International Court of Justice. Reports of judgments, advisory opinions and orders. Fisheries case (United Kingdom v. Norway). Judgement of December 18th, 1951 (2016)
Individual opinion of judge Alvarez (2016)
Дело о рыболовстве. Решение от 18 декабря 1951 года (2016)
Вимоги до публікації статей в журналі "Lex Portus" (2016)
Кириленко О. М. - Економіко-історичні засади формування транспортної інфраструктури України (2016)
Karkuzashvili N. - Communication strategy – one of the major barriers for successful strategy execution in the organizations of emerging countries (2016)
Чорній Б. П. - Напрями диверсифікації джерел залучення інвестиційних ресурсів у підприємства розподілення електроенергії (2016)
Верхоглядова Н. І. - Аналіз підходів до визначення сутності потенціалу підприємства, Коваленко Є. В. (2016)
Irtyshcheva I. O. - Logistics infrastructure development in Ukraine maritime economy, Yakovleva I. G. (2016)
Коваленко Н. В. - Сучасні тенденції розвитку конкуренції, Голляк Ю. Б. (2016)
Коваленко О. В. - Стратегія діяльності підприємства як генеральна програма розвитку, Калита В. І. (2016)
Темнюк Т. О. - Визначення структури організаційної культури корпоративних підприємств (2016)
Петропавловська С. Є. - Маркетинговий підхід до формування іміджу держави (2016)
Кириченко C. O. - Підходи до ви значення сутності поняття "соціальна інфраструктура" та її функціональне призначення (2016)
Мармуль Л. О. - Соціальні аспекти формування цін на сільськогосподарську продукцію у регіонах України (2016)
Петровська С. В. - Інструменти і методи управління процесом моделювання в маркетинговій діяльності, Криворучко О. В. (2016)
Біленко Т. І. - Фінансова самодостатність держави у сучасному світі (2016)
Покатаєва О. В. - Концептуальні засади дослідження податкової політики як чинника соціально-економічного розвитку країни, Давидков С. О. (2016)
Пристайко О. П. - Особливості сучасних фінансових механізмів реструктуризації підприємств (2016)
Олешко Т. І. - Хеджування валютного ризику на прикладі діяльності учасників зовнішньоекономічної діяльності, Гнилицька А. Ю. (2016)
Хайдарова Т. М. - Застосування франчайзингової моделі в сучасній економіці (2016)
Горбачова О. М. - Шляхи вдосконалення обліку запасів, Олійник І. А. (2016)
Чібісова І. В. - Сутність облікової політики підприємства, Драченко Д. В. (2016)
Гавриленко А. В. - Інформаційні системи в управлінні корпоративними бізнес-процесами, Гаврилко Т. О. (2016)
Замогильний П. В. - Модель і функціональні особливості інформаційно-обчислювальної системи в комбінованій стратегічно-орієнтованій методиці бюджетування (2016)
Мержвинська A. M. - Дослідження суті креативної економіки та тенденцій і проблем її розвитку в сучасних умовах (2016)
Title, Content (2016)
Kulakov Y. - The method for providing quality of service time requirements in reconfigurable computing systems, Klymenko I., Tkachenko V., Storozhuk О. (2016)
Reva S. - Exploring dependence of the patints’ radiation dose on the form of power supply voltage of X-ray tube, Malakhova M. (2016)
Kolesnіkov О. - Development of the model of interaction among the project, team of project and project environment in project system, Gogunskii V., Kolesnіkova K., Lukianov D., Olekh T. (2016)
Nekrasova M. - Improving the accuracy of determining orientation of a rapidly rotating object, Uspenskyi V. (2016)
Zhalilo А. - Development of PPP-method realization for low earth orbit satellite trajectory determination using on-board GPS-observations, Yakovchenko A. (2016)
Yakubovska S. - Developing a method for prediction of relapsing myocardial infarction based on interpolation diagnostic polynomial, Vуsotska О., Porvan А., Yelchaninov D., Linnyk Е. (2016)
Abstract and References (2016)
Богачов С. В. - Регулювання трансакційних витрат на ринку праці України на основі угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, Тарасевич О. В. (2016)
Galtsova O. L. - Current policy approaches to pricing in agriculture Ukraine (2016)
Ареф'єв В. О. - Діагностика управління фінансовою безпекою підприємства (2016)
Коваленко О. В. - Роль інформаційно-аналітичних джерел у забезпеченні безпеки функціонування підприємства, Биткін С. В., Големба В. Є., Балюра Ю. О. (2016)
Неізвестна В. С. - Формування стійкого функціонування підприємств рекреаційного комплексу на основі комплексного методичного підходу (2016)
Тульчинський Р. В. - Підвищення економічної безпеки підприємств за рахунок створення нових організаційних форм залучення венчурного фінансування (2016)
Чумак Л. Ф. - Шляхи розвитку машинобудівних підприємств в умовах переходу до біоекономіки (2016)
Гаврилко Т. О. - Регіональні ринки банківських послуг, Білковська Д. І. (2016)
Shaposnnykov K. S. - Innovative technologies corporate training: start of creative cycle (2016)
Надрага В. І. - Управління соціальними ризиками: сутність та механізми (2016)
Сталь Т. В. - Интеллектуальные ресурсы как объект понятийного анализа (2016)
Ярмолюк О. Я. - Ремаркетинг та система взаємовідносин з клієнтами (2016)
Бондаренко О. М. - Системи оподаткування для малого бізнесу: їх переваги та недоліки, Сліпенчук Г. В. (2016)
Гура С. М. - Теоретичні аспекти управління фінансовими ресурсами у забезпечення діяльності аеропортів (2016)
Нестерпова Д. О. - Передумови розвитку та сутність феномену тіньової економіки (2016)
Омельяненко С. Л. - Фінансовий контроль цільового використання коштів на забезпечення енергоефективності діяльності авіатранспортних підприємств, Тофанчук А. Т. (2016)
Чібісова І. В. - Бухгалтерський облік як інструмент управління ризиками на підприємства, Левчунь Б.В. (2016)
Борисенко О. С. - Роль реклами в досягненні результативності авіаперевезень (2016)
Петровська С. В. - Інструменти і методи управління процесом моделювання в маркетинговій діяльності, Криворучко О. В. (2016)
Коваленко О. В. - Брендинг в маркетинговій діяльності, Мельниченко А. В. (2016)
Title, Content (2016)
Kvartenko A. - Technology of de-ironing of weakly acidic low alkaline underground water containing ammonium nitrogen, Galanov V., Pletuk O. (2016)
Nykyforov V. - The biotechnological ways of blue-green algae complex processing, Malovanyy M., Kozlovs'ka T., Novokhatko O., Digtiar S. (2016)
Matveitsova D. - Developing compositions based on nanoparticles for final treatment of textile materials, Paraska O., Karvan S. (2016)
Kryvenko P. - Determination of the effect of fillers on the intumescent ability of the organic-inorganic coatings of building constructions, Tsapko Ju., Guzii S., Kravchenko A. (2016)
Pashynska N. - A decision tree in a classification of fire hazard factors, Snytyuk V., Putrenko V., Musienko A. (2016)
Kryvenko P. - Efficiency of alkali activated hybrid cements for immobilization of low-level radioactive anion-exchange resins, Cao H., Petropavlovskii O., Weng L., Kovalchuk O. (2016)
Shatokhina Yu. - Exploring correlation between hydrobiological indicators of aeration tanks and the concentration of phosphates in purified wastewaters, Klintsov L., Mazyuk N., Ostryanska N. (2016)
Kryvomaz T. - The analysis of metals biotransformation by alpine nivicolous myxomycetes from substrates, Voloshkina E., Michaud A., Andrusishina I. (2016)
Abstract and References (2016)
Title, Content (2016)
Belemets T. - Optimization of composition of blend of natural vegetable oils for the production of milk-containing products, Yushchenko N., Lobok O., Radziyevska I., Polonskaya T. (2016)
Atamanyuk V. - Selection of optimal method of forming a layer of candied fruits during filtration drying, Huzova I., Gnativ Z., Mykychak B. (2016)
Dorohovich A. - The effect of mono- and disaccharides on structural-mechanical properties of pectin gels, Dorohovich V., Kambulova Ju. (2016)
Dejnychenko G. - Determining technological parameters for treating pectin-containing raw materials in the technology of milk-vegetable minces, Gnitsevych V., Yudina T., Nazarenko I., Vasylieva O. (2016)
Plotnikova R. - Study of influence of technological factors on the sorption of ionized calcium from skimmed milk by sodium alginate, Grynchenko N., Pyvovarov P. (2016)
Popova S. - Exploring the effect of dry protein-carbohydrate semi-finished product on the structural-mechanical properties of yeast dough obtained by the accelerated technique, Slashcheva A., Nykyforov R., Korenets Yu. (2016)
Cherevko O. - Effect of sautéing of onion on its storage at low temperatures, Odarchenko А., Pogozhikh N., Odarchenko D., Sokolova Е. (2016)
Pavlyuk R. - Technology of healthy processed cheese products without melting salts with the use of freezing and non-fermentative catalysis, Pogarska V., Yurieva O., Skripka L., Abramova T. (2016)
Abstract and References (2016)
Акіншева І. - Використання методики Марії Монтессорі у діяльності гувернера (2011)
Архипова С. - Акмеологічні засади професійної підготовки соціальних працівників (2011)
Бабинець М. - До питання про культуру іншомовного ділового спілкування майбутніх менеджерів (2011)
Бартош О. - До проблеми надання соціальних послуг різним категоріям населення у Великій Британії, Цвяк Л. (2011)
Безбородих С. - Аксіологічні основи професійної підготовки майбутніх фахівців початкової школи (2011)
Бідюк Н. - Організаційно-дидактичні засади професійної підготовки майбутніх учителів старшої школи в США (2011)
Бойко А. - Спогади Костянтини Малицької як джерело до вивчення її біографії (2011)
Войцехівський О. - Характеристика чинників, що впливають на формування готовності майбутніх офіцерів–прикордонників до професійної діяльності (2011)
Возна Ю. - Соціалізація учнівської молоді як предмет науково-педагогічних досліджень (2011)
Вознюк О. - Сучасні наукові підходи до аналізу професійного розвитку педагога (2011)
Гайдай І. - Когнітивний критерій підготовки студентів ВНЗ до роботи з педагогічно занедбаними учнями (2011)
Гайдамашко І. - Помилки сімейного виховання як фактор виникнення агресивної поведінки підлітків (2011)
Главацька О. - Теоретико-сутнісна характеристика соціального захисту населення (2011)
Гомонюк О. - Спрямованість змісту практичної підготовки на розвиток професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів (2011)
Демиденко Т. - Спільна діяльність батьків і дітей – основа виховного потенціалу традиційної української родини (2011)
Дроздов Д. - Діагностика формування психологічних якостей майбутніх тренерів (2011)
Завгородня Т. - Науково-пошукова діяльність як фактор професійно-особистісного розвитку студентів (2011)
Замлинська О. - Нетрадиційні методи навчання керівника загальноосвітньої сільської школи у системі післядипломної освіти (2011)
Зварич О. - Особливості волонтерської діяльності у Великій Британії (2011)
Зембицька М. - Ефективність наставництва на різних етапах професійного розвитку вчителів-початківців (на прикладі США) (2011)
Зобенько Н. - Аналіз мотивів та механізмів формування девіантної, протиправної поведінки (2011)
Канюк О. - Теоретичний аналіз понять "знання", "уміння", "навички" – як важливих складових професійної компетентності майбутніх фахівців (2011)
Караман О. - Сутність і зміст соціально-педагогічної роботи як категорії соціальної педагогіки (2011)
Кіш Н. - Проблема формування культури іншомовного професійного спілкування студентів – майбутніх інженерів (2011)
Кліщ Г. - Змістовий компонент професійної підготовки лікарів у віденському медичному університеті (2011)
Козубовська І. - Особливості практичної соціальної роботи з родиною в Австралії (2011)
Козубовський Р. - Покарання в системі профілактики девіантної поведінки (2011)
Коновал О. - Задачний підхід та принцип фундаменталізації при навчанні класичної електродинаміки (2011)
Кончович К. - Основні вимоги до теоретичної та практичної кваліфікації вчителя іноземної мови (2011)
Кравець О. - До проблеми навчання іноземній мові як засобу ефективного міжкультурного спілкування (2011)
Краснова Н. - Деякі аспекти діяльності соціального педагога у закладах інтернатного типу (2011)
Кухта І. - Іншомовна комунікативна культура як складова професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери (2011)
Легеза І. - Розвиток шкільної справи на підкарпатській русі в 1919-1929 роках (2011)
Лавріненко О. - Особливості володіння педагогічною технікою в системі практичної підготовки вчителя у вищих закладах освіти України 30-40-х років ХХ ст. (2011)
Лещук Г. - Форми та методи профорієнтаційної діяльності соціального педагога (2011)
Марфинець Н. - Сутність та структура дидактичної категорії "література рідного краю” (2011)
Мельничук М. - Допрофільна підготовка учнів як важлива передумова профільного навчання (2011)
Мітрясова О. - Природничо-наукові основи формування змісту природничих дисциплін (2011)
Мичковська В. - Обґрунтування проблеми підготовки курсантів-прикордонників до службового спілкування іноземною мовою (2011)
Мужичок В. - Творче використання досвіду організації водних видів спорту з учнівською молоддю західної України міжвоєнного періоду в сучасних закладах освіти України (2011)
Мурашкевич О. - Знання підлітків щодо вживання психоактивних речовин (2011)
Наточий Л. - Закон зближення світових моделей та прискорення розвитку педагогічної науки у проблемі розвитку управлінської культури керівників загальноосвітніх шкіл України в другій половині ХХ –початку ХХІ століття (2011)
Олійник Г. - Теоретичні засади професійної підготовки соціальних педагогів (2011)
Опачко М. - Підготовка майбутнього вчителя фізики до організації і проведення інтерактивного уроку (2011)
Оришко С. - Структурно–функціональна модель патріотичного виховання старшокласників засобами туристсько–краєзнавчаї діяльності (2011)
Островська Н. - Формування усвідомленого батьківства молоді: історико-філософський аспект (2011)
Панчик О. - Відображення стану шкільної математичної освіти Закарпаття на початку XX ст. на сторінках тогочасної педагогічної преси (2011)
Парфанович І. - Патронажна робота з сім’ями дівчат девіантної поведінки (2011)
Пастушенко С. - Вхідний контроль знань студентів з фізики у вищих навчальних закладах, Кулішенко В., Лень Т. (2011)
Пермякова О. - Досимологічні дослідження у працях французьких науковців (2011)
Пігіда В. - Соціально-педагогічна діяльність з дітьми трудових мігрантів (2011)
Повідайчик М. - Сучасні комп’ютерні технології тестування знань студентів, Повідайчик О. (2011)
Поліщук В. - Аналіз угорського досвіду формування професійної мотивації майбутніх фахівців у процесі допрофесійної підготовки (2011)
Поліщук Ю. - Використання потенціалу громадських молодіжних об’єднань у профілактиці девіантної поведінки (2011)
Попова Т. - Зміст природничо-наукової освіти як загальнодидактична категорія (2011)
Radzets’ka L. - Learning self-discipline as a key to become a good student, Luchynets O. (2011)
Романовська Л. - Сучасне дитяче громадське об’єднання як колективний суб’єкт діяльності (2011)
Сідун М. - Ефективність технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій (2011)
Сивохоп Я. - Формування навичок здорового способу життя учнівської молоді в умовах позашкільних навчальних закладів (2011)
Сидор І. - Теоретико-методичні засади професійної підготовки менеджерів дозвілля (Велика Британія) (2011)
Слозанська Г. - Використання австралійського досвіду післядипломної освіти соціальних працівників в освітньому просторі України (2011)
Староста В. - Навчальне завдання як поняття дидактики (2011)
Стражнікова І. - Передумови становлення й розвитку системи професійної підготовки у жіночому русі західної України кінця ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Теличко Н. - Зміст навчання іноземної мови з використанням культурологічного підходу (2011)
Третько В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці магістрів міжнародних відносин (2011)
Товканець О. - Принципи профілактичної роботи з учнями, схильними до девіантної поведінки (2011)
Tulenko M. - Factor analysis as tool of investigations of education practices in teaching of biology on secondary schools (2011)
Хархан Г. - Підлітковий клуб "я і ти" як форма виховання культури взаємин статей у дітей-сиріт у школі-інтернаті (2011)
Хмуринська Т. - Компонентно-структурний аналіз соціальної зрілості у студентів – майбутніх соціальних педагогів (2011)
Цабан Н. - Модуляризація як складова реорганізації процесу навчання на факультетах соціальної роботи і соціального забезпечення у фахових вищих школах Німеччини (2011)
Цвяк Л. - Формування культури спілкування іноземною мовою офіцера як педагогічна проблема (2011)
Шпеник С. - Діти групи ризику як об’єкт соціальної роботи (2011)
Шулла Т. - До питання про культуру міжнаціонального спілкування (2011)
Щепова Д. - Вплив навчально-виховного процесу на формування ціннісних орієнтацій студентів (2011)
Юрків Я. - Мультидисциплінарна команда як форма соціально-педагогічної роботи з розумово відсталими дітьми та їхніми сім’ями (2011)
Рудишин С. - Хімічна складова професійної підготовки екологів в контексті біоцентризму та міждисциплінарності екології (2011)
Титул, зміст (2014)
Шевченко Р. - Інтерпретація дромоніміки міста Києва (кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.) (2014)
Карамаш С. - Нові архівні джерела про зведення в Києві першої централізованої каналізації, Кобзар В. (2014)
Малаков Д. - Про втрачені частини Київської фортеці (спогади краєзнавця) (2014)
Реєнт О. - Перша світова війна 1914-1918 рр.: український контекст, Ковальчук Т. (2014)
Гаухман М. - Місто і криза: міське самоврядування Луганська під час Першої російської революції та Першої світової війни (2014)
Левченко В. - Валентин Іванович Селінов (1876-1946): теоретик, практик та організатор краєзнавства (2014)
Робак І. - Валентин Отамановський як один з фундаторів сучасного вітчизняного краєзнавства (2014)
Ночовний О. - Святкування ювілейних дат у СРСР: на прикладі 150-річчя від дня народження Т. Шевченка (2014)
Дембіцький С. - Садиба А. О. Козачковського в контексті переяславської шевченкіани (2014)
Маньковська Р. - "Україна Тараса Шевченка": видавничий проект Національної спілки краєзнавців України (2014)
Травкіна О. - Заснування Чернігівського колегіуму в контексті церковно-політичного становища та культурно-освітньої діяльності чернігівських ієрархів кінця XVII – початку XVIII ст. (2014)
Саранча В. - Освітнє середовище Полтавської губернії під час Першої світової війни (2014)
Щербатюк В. - Топоніміка Лисянщини як джерело вивчення історії краю (2014)
Соколов В. - До питання про родовід Огієвських, Куций А., Куций С. (2014)
Бажан О. - Безмежно відданий наркому Успенському (Олександр Нілович Троїцький, Золотарьов В. (2014)
Лисенко О. - Черкащина на завершальному етапі Другої світової війни (історіософські та методологічні нотатки) (2014)
Бойко Н. - Букринська наступальна операція очима очевидців (2014)
Дрок П. - Технічні розробки академіка А. Люльки у роки Другої світової війни та їх вплив на військове літакобудування в СРСР (2014)
Сацький П. - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт "Мальовнича Україна – туристичний край", Гончаров О. (2014)
Дмитрук В. - Виховання патріотизму починається з любові та вивчення рідного краю (2014)
Букет Є. - Лауреати Премії імені академіка Петра Тронька 2014 року (2014)
Нагайко Т. - Треті "Сікорські читання" у Переяславі (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського