Широбоков Ю. М. - Особливості цільової психологічної підготовки військовослужбовців до можливого захоплення у полон в ході антитерористичної операції (2015)
Попович І. С. - Феноменологія соціальних очікувань особистості (2014)
Суший О. В. - Між філософією творення і мистецтвом руйнування (2014)
Жовтянська В. В. - Функціонування і трансформації ідеологій у соціумі: теоретичний аналіз (2014)
Траверсе Т. М. - Регулятивно-особистісний компонент розуміння áкторами політичних задач (2014)
Краснякова А. О. - Політична суб’єктність: умови становлення та ознаки розвитку (2014)
Скнар О. М. - Досвід створення інструментарію дослідження практик політичної взаємодії (2014)
Лукашевич О. М. - Дослідження громадянського розвитку дорослої особистості в контексті сучасних психологічних теорій (2014)
Петрунько О. В. - Імпліцитні моделі консолідації громадської думки у свідомості студентської молоді (2014)
Позняк С. І. - Семантичні координати соціальної взаємодії у політичній картині світу студентської молоді (2014)
Шульга В. Д. - Громадянське суспільство в Україні (виклики сьогодення у світлі суб’єктно-вчинкового підходу) (2014)
Родіна Н. В. - Копінг в умовах воєнних дій: виклики для українского суспільства (2014)
Кияшко Л. О. - Проблема політичної стабільності українського суспільства в контексті аналізу політичної культури, Бородчак М. В. (2014)
Фальковська Л. М. - Роль конструкта справедливості в регуляції правової поведінки (2014)
Дідук І. А. - Історична метафора як когнітивний механізм структурування політичної картини світу (2014)
Ларіна Т. О. - Можливості оптимізації життєконструювання в контексті керування ризиками (2014)
Захаров К. В. - Социальные представления о политическом будущем Украины (на примере политических программ кандидатов в депутаты Верховной Рады по мажоритарным округам) (2014)
Коробка Л. М. - Подолання бідності як стилю життя в контексті ставлення до здоров’я: теоретико-методичні засади дослідження (2014)
Жорнова О. І. - Запобігання та подолання бідності в процесі самовизначення особистості у сфері освіти: до апробації соціально-психологічних засобів (2014)
Васютинський В. О. - Цілі та способи психологічної допомоги носіям бідності як стилю життя (2014)
Бєлавіна Т. І. - Психологічні питання вивчення і оптимізації правового самовизначення осіб з низьким економічним статусом (2014)
Вінков В. Ю. - Можливості корекції труднощів у набутті соціального капіталу носіями бідності як стилю життя (2014)
Жорнова О. І. - Політико-психологічне втручання в уявлення про "хороше” суспільство і "хорошу” науку, або Про комеморацію історичних розломів та формування нових схем соціально-психологічного мислення (2014)
Найдьонов М. І. - Геополітичний вибір: передумови та наслідки дисбалансу очікувань громадської думки і державної політики, Григоровська Л. В., Найдьонова Л. А. (2014)
Блинова О. Є. - Соціальні стереотипи та ідентичність: особливості взаємозв’язку (2014)
Горбунова В. В. - Формування команд засобами ціннісно-рольової картографії (2014)
Дроздов О. Ю. - Динаміка геополітичних уявлень молоді на тлі російсько-українсько конфлікту 2014 року (2014)
Іванченко С. М. - Шляхи формування консолідованої громадської думки в цільових групах (2014)
Анцибор А. І. - Аутсайдерська психологія як наслідок ментальних відхилень у сфері мотиваційно-вольової регуляції свідомості (2014)
Циганенко Г. В. - Теоретичні підходи до розуміння явищ конкуренції та співпраці в групі (2014)
Зеленін В. В. - Психотехнології нейролінгвістичного програмування в інформаційно-пропагандистській війні: сучасний вітчизняний досвід (2014)
Сусська О. О. - Трансформації комунікативних взаємин у світлі нових підходів до вивчення змін в мас-медійному просторі (2014)
Климчук В. О. - Мотиваційний дискурс сучасного рекламного простору: тематичний вимір та лінгвістичні засоби його конструювання (2014)
Жадан І. В. - Регіональні особливості структурування ціннісної складової політичної картини світу студентської молоді (2014)
Мяленко В. В. - Психологічні особливості мотиваційно-ціннісної основи вибору професії (2014)
Дмитрова Т. В. - Психологічні особливості політичної соціалізації українського студентства (2014)
Камінська О. В. - Соціально-психологічний тренінг як метод корекції інтернет-залежності молоді (2014)
Остапенко І. В. - Особливості візуалізації уявлень студентської молоді про владно-підвладну взаємодію (2014)
Педько К. В. - Психологічні особливості соціального капіталу як основи процесу соціалізації неповнолітніх делінквентів (2014)
Руда Н. Л. - Особистісно-психологічні передумови політичного лідерства української молоді (2014)
Наші автори (2014)
Дідук І. А. - Історичний досвід як чинник інтеграції особистості в сучасний політичний простір (2015)
Жорнова О. І. - Неурядові організації як об’єкт дослідження політичної і соціальної психології, Жорнова О. І. (2015)
Дроздов О. Ю. - "Геополітметрія” як методика вивчення масової геополітичної свідомості (2015)
Сусська О. О. - Семіосоціопсихологічні засади досліджень "образу суспільства” в медіакомунікативних системах (2015)
Блозва П. І. - Психологічний ресурс соціального капіталу в становленні громадянської компетентності особистості: теоретичний аналіз (2015)
Суший О. В. - Незалежність та цілісність Української держави: ціннісний вимір загальнонаціональної консолідації (2015)
Вознесенська О. Л. - Медіаконтекст вияву патріотичних почуттів представниками Сходу та Заходу України, Череповська Н. І. (2015)
Павленко В. М. - Соціальна ідентичність і ставлення старшокласників до сучасної суспільно-політичної ситуації, Самойленко М. В. (2015)
Горностай П. П. - Громадянська ідентичність українців та її еволюція (2015)
Хазратова Н. В. - Громадянська ідентичність у структурі особистісних ідентичностей (2015)
Рибаченко В. Ф. - Інформаційно-комунікаційне забезпечення євроінтеграції України (постановка проблеми), Цаль-Цалько М. В. (2015)
Васютинський В. О. - Ціннісний зміст індивідуалізму і колективізму в уявленнях пересічних громадян (2015)
Петрунько О. В. - Консолідувальний потенціал педагогічної спільноти в умовах суспільних змін (2015)
Товстокора Ю. В. - Прийняття "інакшості” як умова зменшення ризиків поляризації суспільства (2015)
Варягіна А. А. - Розвиток форм інтернет-участі громадян у соціально-політичних процесах сучасності (2015)
Данильченко Т. В. - Сусідство як чинник суб’єктивного соціального благополуччя (2015)
Смотрицкий А. В. - Трансформация социальной идентичности добровольных мигрантов в условиях мегаполиса (2015)
Горбунова В. В. - Систематика командотвірних технік у межах ціннісно-рольового підходу до формування та розвитку команд (2015)
Голентовська О. С. - Проблема особистісної успішності в командній діяльності крізь призму української і російської наукової думки (2015)
Вінков В. Ю. - Уявлення про життєвий успіх: стан розробленості проблематики в соціальній психології (2015)
Татенко В. О. - Про феномен лідерства з позицій суб’єктно-вчинкового підходу (2015)
Краснякова А. О. - Інтернет-комунікація як чинник становлення політичної суб’єктності особистості (2015)
Соснюк О. П. - Психосемантичний аналіз особливостей сприймання студентською молоддю іміджу сучасних політиків, Остапенко І. В. (2015)
Кириленко Г. О. - Критерії оцінювання політичних лідерів, отримані методом репертуарних решіток, Луценко О. Л. (2015)
Жадан І. В. - Ресурси соціалізувального дискурсу як чинника структурування ціннісної складової політичної картини світу студентської молоді (2015)
Фролов П. Д. - Діти незалежності: штрихи до проспективного соціально-психологічного портрета (2015)
Кияшко Л. О. - Динаміка політичної свідомості студентської молоді на шляху від транзитивного до громадянського суспільства в Україні (2015)
Климчук В. О. - Мотиваційна грамотність особистості в контексті політико-психологічних проблем соціалізації молоді (2015)
Шусть В. В. - Політико-аксіологічний простір регіону України як маркер соціокультурної ідентифікації молоді (2015)
Мяленко В. В. - Концепція професійної самореалізації молоді (2015)
Фальковська Л. М. - Правосвідомість сучасної молоді як умова розвитку правової держави (2015)
Кириченко В. В. - Політичний вибір студентської молоді: формування позицій "за” і "проти” (2015)
Карпенко З. С. - Психолого-історична реконструкція соціальних міфологем як метод протидії маніпулятивним медіатехнологіям (2015)
Зеленін В. В. - Культурно-антропологічні джерела психотехнологій сучасної інформаційно-психологічної війни (2015)
Осадько О. Ю. - Комунікативні механізми розвитку політико-правової компетентності особистості (2015)
Івачевська О. В. - Соціальний діалог у політичній сфері: основні ризики неуспішної комунікації (2015)
Наші автори (2015)
Басанець Л. М. - Стан психофізіологічних функцій учнів VIII–XI класів за умов різних систем навчання, Яровенко І. В., Гриневич Т. П., Малій Т. М., Токаренко О. М., Дурицька Є. С. (2015)
Кулик Н. А. - Аналіз інноваційних підходів у системі фізичного виховання дітей дошкільного віку (2015)
Полюга В. В. - Проблеми синергетики в контексті сучасної музичної освіти (2015)
Сергієнко А. А. - Формування національно-соціальних компетентностей школярів на уроках української літератури (2015)
Скиба О. О. - Динаміка показників фізичної підготовленості дітей, які займаються спортивними єдиноборствами, на етапі початкової підготовки (2015)
Сьома С. О. - Конкурсна діяльність слухачів хіміко-біологічних відділень Малої академії наук України (2015)
Дяченко Ю. Л. - До проблеми соціального благополуччя родини як невід’ємної складової якості життя дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2015)
Грищенко Т. О. - Розвиток естетичних почуттів у дітей молодшого шкільного віку як основа формування їх естетичної культури (2015)
Сафронова Л. Б. - Форми набуття соціального досвіду підлітками в позашкільній діяльності (2015)
Бовкуш К. П. - Модель формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до взаємодії учнів в умовах інклюзивного навчання (2015)
Боряк О. В. - Розумово відсталі діти як медико-психолого-педагогічна проблема (2015)
Гіренко Н. А. - Особливості роботи з друкованим текстом на уроках історії у спеціальній школі (2015)
Годовникова Л. В. - Диагностика и коррекция компьютерной игромании у учащихся младшего подросткового возраста в школах Белгородской области, Кий Н. М., Мин Л. И. (2015)
Золотарьова Т. В. - Вплив мікроструктури методичної системи опосередкованого корекційного управління розвитком молодших школярів на їх увагу, сприймання й мислення під час корекційної роботи з математики (2015)
Кайдалова Г. П. - Досвід зарубіжних країн у запровадженні інклюзивного навчання в Україні (2015)
Кузава І. Б. - Методологічні основи дослідження проблеми інклюзивної освіти дітей дошкільного віку (2015)
Меттини Э. - Коррекция и реабилитация детей с особыми потребностями: социально-политический вопрос нашего времени (2015)
Павлова Н. В. - Нейрологопедический подход к диагностике тяжелых нарушений речи у детей, Дегтяренко Т. В. (2015)
Ponomaryova G. F. - Educational process with the students with the special needs in the higher educational establishment (2015)
Співак Л. А. - Історичні витоки природоохоронного виховання учнів з інтелектуальними вадами (2015)
Довжук В. В. - Формування професійної компетентності у студентів у процесі професійної підготовки за спеціальністю "технологія парфюмерно-косметичних засобів" у вищих навчальних закладах, Воскобойнікова Г. Л. (2015)
Дудчак Г. І. - Науково-методологічні основи педагогічного керівництва самостійною роботою майбутніх учителів початкових класів (2015)
Ємельянова Т. В. - Зміст і особливості системи контролю та оцінювання ступеню розвитку здібностей студентів технічного ВНЗ (2015)
Коваленко Н. В. - Метод педагогічного спостереження в підвищенні якості результатів навчальної педагогічної практики (2015)
Корчова О. М. - Структурно-змістові складники риторичної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери (2015)
Крехно Т. І. - Моделювання фахової картини світу майбутніх учителів початкової школи лексикографічними засобами (на матеріалі концепту "колектив") (2015)
Кудіна Т. М. - Дистанційні форми навчання української мови як іноземної (2015)
Лимарєва Ю. М. - Курс "Історія та методологія фізики" в педагогічному виші (2015)
Лисенко С. А. - Особливості професійної підготовки соціальних педагогів до діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах на сучасному етапі, Веретенко І. М. (2015)
Мар’їнських Ю. М. - Науково-дослідна робота студентів зі створення проектів відновлюваної енергетики, Шкіра А. М. (2015)
Носаченко В. М. - Професійно орієнтована технологія навчання як засіб формування картографічної компетентності студентів (2015)
Одарченко Н. І. - Деякі особливості принципів науковості у викладанні математичних дисциплін у ВНЗ, Шуда І. О. (2015)
Паладьєва А. Ф. - Нові підходи до викладання теоретичних дисциплін циклу "Іноземні мови" в контексті інформатизації освітнього процесу (2015)
Пахненко И. И. - Подготовка будущих преподавателей лингвистических и лингвометодических дисциплин к организации самостоятельной и индивидуальной работы студентов-филологов (2015)
Пузирьов В. Є. - Дистанційне навчання вищої математики: досвід Донецького національного університету (м. Вінниця) (2015)
Сабатовська І. С. - Організаційно-педагогічні умови та технології формування професійної компетентності майбутніх викладачів у ВНЗ (2015)
Семеніхіна О. В. - Технологія напрацювання вмінь використовувати комп’ютерний математичний інструментарій у системі підготовки вчителя математики, Друшляк М. Г. (2015)
Семенова О. О. - Співвідношення кваліфікаційного і компетентнісного підходів у вищій професійній освіті (2015)
Титович А. О. - Роль психічного стану в діяльності студентів-спортсменів (2015)
Чикалова М. М. - Тестування як один із видів моніторингу при вивченні іноземної мови (на прикладі спеціальності "туризм"): переваги й недоліки (2015)
Шепеленко С. М. - Критерії формування в учнів професійно-технічних навчальних закладів готовності до професійного та кар’єрного самовдосконалення (2015)
Огієнко О. І. - Підготовка викладача вищої школи в умовах магістратури: андрагогічний підхід (2015)
Корж-Усенко Л. В. - Генеза ідеї українського університету: історико-педагогічний вимір (2015)
Суділовська М. М. - Педагогічна спадщина Я. А. Коменського в оцінках Дмитра Чижевського (2015)
Тичина І. В. - Підготовка військових фахівців червоної армії УСРР в роки громадянської війни, як головна передумова до створення системи військової освіти в Україні у 20-х рр. ХХ сторіччя (2015)
Бєсєдіна А. А. - Управління діяльністю європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю в Україні (2015)
Татарнікова А. А. - Технології арт-менеджменту та їх роль у модернізації професійної підготовки кадрів для сфери культури й мистецтва (2015)
Вороніна Г. Р. - Перспективи реалізації профільного навчання в міських технологічних коледжах Англії (2015)
Гарник І. А. - Формування базових математичних уявлень у дошкільників як засіб їх інтелектуального розвитку на прикладі британської педагогіки (2015)
Коваленко С. М. - Особливості сучасних реформ щодо регулювання освіти дорослих в Англії, Клочко Л. І. (2015)
Костюк О. О. - Методи ґендерного виховання учнів канадських середніх шкіл на уроках англійської мови та літератури (2015)
Кошура А. В. - Основні напрями модернізації системи фізичного виховання молоді у вищих навчальних закладах Польщі (2015)
Ніколаї Г. Ю. - Система вищої технічної освіти в республіці Польща (2015)
Пономаренко Н. Г. - Зміст підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу (2015)
Сбруєва А. А. - Тенденції трансформації місії університету: порівняльно-педагогічний аналіз (2015)
Чистякова І. А. - Особливості формування готовності викладача вищої школи до роботи в умовах інтернаціоналізації європейського освітнього простору (2015)
Бутакова Л. О. - Концепт "семья" в языковом сознании школьников: региональное исследование (2015)
Ivashkevych E. Z. - Developing of Social Intellect Through Communicative Behavior of Students (2015)
Калмиков Г. В. - Мовленнєва особистість психолога (2015)
Кючуков Х. С. - Изучение особенностей речевого развития детей дошкольного возраста в условиях билингвизма, Ушакова О. С., Яшина В. И. (2015)
Мачикова М. К. - Розбудова іміджів українського та російського військовослужбовців в інтернеті як результат соціальної перцепції (на матеріалі соціальних мереж) (2015)
Мілінчук В. І. - Експресивна дислалія як мовленнєве порушення у дітей (2015)
Навальна М. І. - Нові функціональні вияви жаргонізмів у мові української періодики на початку XXI ст. (2015)
Орап М. О. - Одиниця репрезентації змісту мовленнєвого досвіду: теоретичний аналіз (2015)
Савелюк Н. М. - Психолінгвістичні особливості молитви як основного жанру релігійного дискурсу (2015)
Tamrazyan A. S. - The Process of Masterning Imitaiton as the Basic Cognitive Operation and Verbal Tool (2015)
Турчак О. М. - Вербальні прояви тривожності у писемному мовленні студентів (2015)
Федосєєва І. В. - Особливості прояву комунікативної толерантності в структурі професійної діяльності вчителя (2015)
Цьось Ю. А. - Емпірична реальність комунікативно-мовленнєвих стилів студентів (2015)
Chala Yu. M. - Training of Psychologist as Development Factor of Personal Experience of Future Expert (2015)
Чміль Н. С. - Вербальна репрезентація концепту "професія богослова" у студентів духовних та світських ВНЗ (2015)
Аушева Н. М. - Моделювання сім’ї ізотропних просторових РН-кривих на основі кватерніонів із колінеарною векторною частиною (2016)
Бадаєв Ю. І. - Векторно-параметричні політочкові відображення за однією координатою, Четверикова Л. О. (2016)
Бережной В. А. - Геометрическое моделирование изображений напряжённого состояния деталей, Матюшенко Н. В., Федченко А. В. (2016)
Ванін В. В. - Групи симетрій кратера місяця, Залевська О. В. (2016)
Верещага В. М. - Монофакторний принцип побудови моделі багатофакторних задач термореновації будівель, Адоньєв Є. О. (2016)
Верещага В. М. - Спосіб згортання (розгортання) чарунок, Адоньєв Є. О., Павленко О. М. (2016)
Верещага В. М. - Щодо визначення метричного оператора трьох точок, Найдиш В. М., Балюба І. Г. (2016)
Гермаш К. М. - Використання графічних технологій Autocad для автоматичного створення специфікацій (2016)
Грицина Н. І. - Дослідження теореми монжа про подвійний дотик поверхонь (2016)
Дубініна О. В. - Визначення контрольного багатокутника, що задає В-сплайн з монотонною зміною кривини, Гавриленко Є. А., Холодняк Ю. В. (2016)
Єремєєв В. С. - Моделювання коливальних процесів в системі лінійних осциляторів, Кузьмінов В. В., Попазов М. В. (2016)
Ковальов Ю. М. - Суміщення архаїчного мистецтва із сучасними стилями ди-зайну, Калашнікова В. В., Шармагій Ю. В. (2016)
Комяк В. В. - Формализация условий размещения эллипса в произвольной области (2016)
Кремець Т. С. - Віднесення кулі до ізометричних координат на основі сферичного відображення мінімальних поверхонь, Грищенко І. Ю., Несвідоміна О. В. (2016)
Куценко Л. М. - Коливання маятника, точка підвісу якого обертається навколо вертикальної осі, Семків О. М. (2016)
Легета Я. П. - Аналітичний опис центроїд та побудова профілю некруглих зубчастих коліс (2016)
Літвінов А. І. - Геометричне моделювання торсової поверхні з двома параболами, що належать паралельним площинам апаратом БН-числення, Найдиш А. В. (2016)
Муквич М. М. - Аналітичний опис мінімальних поверхонь за допомогою ізотропних ліній, які лежать на поверхні обертання логарифмічної спіралі (2016)
Найдыш А. В. - Определение тангенциальных отображений плоской кривой, Бездитный А. А. (2016)
Несвідомін В. М. - Рух частинки по шорсткій горизонтальній площині, яка здійснює коливання у вертикальному напрямку, Пилипака С. Ф. (2016)
Пилипака С. Ф. - Конструювання плоских кривих у натуральній параметризації на основі полярної системи координат, Захарова Т. М. (2016)
Пилипака С. Ф. - Рух частинки по шорсткій поверхні еліпсоїда обертання, Несвідомін А. В. (2016)
Подкоритов А. М. - Графічній спосіб профілізації многозахідної черв'ячної фрези, що виключає інтерференцію, Ісмаілова Н. П. (2016)
Рак Л. О. - Моделювання процесу обслуговування параметрів потоків в черзі, Шилова О. В. (2016)
Рижавський К. Є. - Комп’ютерні графічні технології у підготовці фахівців технічного спрямування, Мартин Є. В., Придатко О. В. (2016)
Сидоренко О. С. - Поводження траєкторії рухомої частки усередині еліптичного більярда, Сімонова О. Г., Шеліхова І. Б. (2016)
Соболь О. М. - Моделювання замкненого контуру дотику двох плоских геометричних об’єктів з кусочно-нелінійними границями (2016)
Спиринцев Д. В. - Особенности методов интерполяции на примере пакетов символьной математики, Найдыш А. В. (2016)
Сухарькова О. І. - Дослідження коливань пружинного маятника за аналізом зображеня фазової траєкторії (2016)
Холковський Ю. Р. - Геометричне моделювання багатопараметричних систем та середовищ з використанням n-вимірної інтерполяції (2016)
Чепіжний А. В. - Визначення положень і швидкостей ланок плоских механізмів з допомогою тригранника Френе (2016)
Черников А. В. - Применение современных технологий компьютерного моделирования в исследовании подвески рабочего оборудования автогрейдера, Рагулин В. Н. (2016)
Шевченко С. М. - Геометричне моделювання профілю відбивача пожежного сповіщувача диму, Адашевська І. Ю. (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, содержание (2015)
Ілляшенко О. В. - Детермінанти системи економічної безпеки підприємства (2015)
Samarina M. - State assistance for Ukrainian regional economy through small scale agricultural producers development, Gil M. (2015)
Демків Х. С. - Класифікація предметів колекціонування на Інтернет-аукціонах України та Польщі: порівняльний аналіз (2015)
Осипов В. В. - Дисбаланс спроса и предложения как интегральный показатель, характеризующий объективную сущность явления конкуренции (2015)
Заріцький О. В. - Оцінка взаємного впливу елементів інформаційної моделі прийняття рішення (2015)
Янченко В. Н. - Систематизация факторов информационной безопасности организации, Ивченко А. В., Залога В. А., Дынник О. Д. (2015)
Балакин С. В. - Выявление компьютерных атак с помощью мониторинга сетевых объектов (2015)
Гавриш Б. М. - Оцінка якості відтворення зображень растровими скануючими пристроями виведення, Ющик О. В. (2015)
Вамболь В. В. - Мониторинг несанкционированных мест скопления отходов с использованием космических снимков, Шмандий В. М., Крета Д. Л. (2015)
Ащепкова Н. С. - Розробка адаптивної системи керування моделі робота-навантажувача на базі Lego Mindstorms NXT (2015)
Zakharchenko T. - Adaptive hardware integration (2015)
Миронець І. В. - Підвищення достовірності процесу матричного криптографічного перетворення (2015)
Куницкая С. Ю. - Использование структуры программного обеспечения для синтеза моделей позиционных избыточных систем счисления, Бабенко В. Г., Пивень О. Б. (2015)
Сирота С. В. - Огляд сучасних онтологокерованих інформаційних систем та сервісів і перспективи їх застосування в електронній освіті, Ліскін В. О. (2015)
Дікова Ю. Л. - Розробка нейромережевого способу прогнозу вмісту метану в гірничих виробках (2015)
Аралова Н. И. - Информационная поддержка оценки надежности работы оператора в условиях повышенного ситуационного напряжения, Мастыкаш Ю. И., Машкин В. И., Машкина И. В. (2015)
Drabyk Y. - Development of complex data protection of server rooms from unauthorized access, Lastivka G. (2015)
Abstracts and References (2015)
Аникеенко Л. В. - Мотивация потребности в занятиях физической культурой у студентов, которые занимаются в техническом вузе (2016)
Барыбина Л. Н. - Использование индивидуального подхода в физическом воспитании студентов на занятиях различной направленности, Боровская О. Ю., Репко Е. А. (2016)
Безгребельна О. - Сучасні технології у фізкультурно-оздоровчій освіті студентів ВНЗ, Цьовх Л., Череповська О., Череповський Д. (2016)
Бобровник В. И. - Формирование рационального состава тренировочных средств квалифицированных бегунов на средние дистанции, Тихоненко Я. П. (2016)
Бондар О. М. - Ефективність експериментальної технології розвитку координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху, Джевага В. В. (2016)
Виноградов В. - Коррекция функционального состояния квалифицированных легкоатлетов в процессе подготовки к старту на дистанции 400 м., Ши Лей (2016)
Герасименко О. С. - Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації осіб з ампутаційними дефектами нижньої кінцівки на рівні гомілки (2016)
Говсієвич А. Г. - Особливості фізичного та функціонального стану жінок першого зрілого віку у системі оздоровчого тренування, Іванов І. В. (2016)
Гринь А. Р. - Вплив типологічних властивостей нервової системи, темпераменту і особистісних особливостей студентів-футболістів на рівень їх технічної і фізичної підготовленості, Кондратович А. Б. (2016)
Гуцул Н. З. - Показники абсолютної та відносної сили поодиноких ударів кваліфікованих кікбоксерів індивідуальних стилів ведення бою (2016)
Деркач В. М. - Ефективність програми психологічної підготовки легкоатлетів-паралімпійців із порушеними функціями опорно-рухового апарату у період формування готовності до основних змагань (2016)
Захарова И. Ю. - Роль физической нагрузки в решении проблемы избыточного веса (2016)
Иванюта Н. В. - Вплив занять фітнесом на функціональне здоров’я студенток 1-2 курсів (2016)
Івасик Н. О. - Порушення постави у дітей з бронхо-легеневими захворюваннями (2016)
Каратник І. В. - Ефективність варіативних модулів тренувальних засобів швидкісно-силової підготовки бадмінтоністів на етапі спеціалізованої базової підготовки, Гречанюк О. О., Бубела О. Ю., Пітин М. П. (2016)
Корюкаєв М. М. - Фактори, що визначають досягнення спортивного результату в пауерліфтингу на етапі попередньої базової підготовки (2016)
Котелевський В. І. - Систематизація морфофункціональних станів хребта у превентивній фізичній реабілітації (2016)
Кривчикова О. Д. - Вища фізкультурна освіта як фактор соціалізації людей зі слуховою депривацією, Кузнецова Л. І. (2016)
Лядська О. Ю. - Вплив занять з "чердансу" на функціональний стан дівчат молодшого шкільного віку, Щербіна Г. О. (2016)
Маковецька Н. В. - Впровадження інтенсивних технологій як умова професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності (2016)
Микитенко Н. М. - Рівень фізичної підготовленості студенток I курсу технічних спеціальностей, Павлова Т. В. (2016)
Михайліченко А. Г. - Особливості технічної підготовки черлідерів у номінації "Чер" (2016)
Мищук Д. Н. - Вариабельность сердечного ритма как инструмент контроля функционального состояния студентов НТУУ "КПИ", Дьякова О. В. (2016)
Негатуров А. В. - Исследования мотивации родителей к занятию спортом детей дошкольного и младшего школьного возраста на примере каратэ, Петровская Т. В., Сергиенко В. П. (2016)
Петрушин Д. В. - Вдосконалення швидкісно-силових якостей боксерів з використанням спеціальних тренажерних пристроїв (2016)
Пронтенко К. В. - Інноваційні засоби підвищення силових можливостей у спортсменів-гирьовиків, Муравейник М. С., Безпалий С. М. (2016)
Радченко Л. О. - Місце та роль культури і освіти в стратегії розвитку сучасного олімпійського руху (2016)
Садат К. Н. - Клініко-фізіологічні основи для складання комплексних програм з фізичної реабілітації осіб, хворих на хронічний гастрит (2016)
Сініцина О. - Пріоритетні види спорту серед студентів першого курсу вищого навчального закладу технічного напрямку, Шолопак Л., Шолопак П., Бірук І. (2016)
Совенко С. П. - Індивідуальні параметри тренувального процесу легкоатлетів світового рівня, які спеціалізуються в спортивній ходьбі, Соломін А. В, Оляновська Л. О., Главан І. К. (2016)
Тихоплав М. Ю. - Особливості управління підготовкою кваліфікованих футболістів при переході до професійних команд, Гринь О. Р. (2016)
Ткаченко С. М. - Зміст програмного матеріалу з футболу для дівчат середнього шкільного віку (2016)
Цыганенко О. И. - Проблема природоохранного инспектирования спортивных и физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных парков. Пути решения, Першегуба Я. В., Склярова Н. А., Оксамытная Л. Ф. (2016)
Черевичко А. Г. - Современные методы контроля функционального состояния студентов учебного отделения плавания НТУУ "КПИ" (2016)
Титул, содержание (2015)
Ковтун А. М. - Исследование алгоритма расчета векторно-параметрического бисплайна четвертой степени с управляющими точками, лежащими на поверхности (2015)
Мацуєва К. А. - Розробка моделей і алгоритмів оптимізації споживання ресурсів в сховищі даних на базі хмарної платформи (2015)
Склабинский В. И. - Исследование влияния вибраций на гидродинамику струи расплава виброгрануляторов производства азотных удобрений, Скиданенко М. С., Демченко А. Н. (2015)
Семитківська Т. О. - Аналіз закордонних дизельних палив та перспективи покращання їх екологічних характеристик (2015)
Кузнєцова О. Я. - Дослідження деструкції антипінної присадки (2015)
Казимиренко Ю. О. - Закономірності формування покриття з порошків бронзи та бабіту методом гарячого пресування, Лебедєва Н. Ю. (2015)
Беляев Г. Б. - Влияние многопроходной сварки плавлением на энергию границ зерен никелевых сплавов, Волосатов И. Р., Каховский Н. Ю. (2015)
Александров О. В. - Синтез и исследование кинетики растворения магнетита в модельных средах, Цихановская И. В., Барсова З. В. (2015)
Каховський М. Ю. - Розробка нових зварювальних матеріалів для мокрого підводного зварювання високолегованої корозійностійкої сталі (2015)
Віннікова Л. Г. - Вплив фракцій електроактивованої води на розчинність білків м’яса, Пронькіна К. В. (2015)
Савченко-Перерва М. Ю. - Отримання високоякісної сировини з удосконаленням процесу сушки, Радчук О. В., Гриньова Д. В., Болгова Н. В. (2015)
Кельріх М. Б. - Впровадження круглих труб в несучі системи критих вагонів з забезпеченням раціональних показників міцності, Фомін О. В. (2015)
Джус А. П. - Рекомендації щодо реалізації процесів розвантаження суден для транспортування стиснутого природного газу (2015)
Зубкова Н. В. - Систематизация применений оператора параллельного переноса в моделировании плоских отсеков инструментальных поверхностей, Третяк Т. Е., Гуцаленко Ю. Г. (2015)
Віштак І. В. - Підвищення жорсткості та технологічних можливостей шпинделів на пневматичних опорах, Савуляк В. І. (2015)
Прасолов Є. Я. - Підвищення зносостійкості деталей шнека шляхом плазмового наплавлення порошковими матеріалами, Бєловол С. А., Багмет С. О., Федій Б. С. (2015)
Чалий В. Д. - Моделювання утворення хвилястості робочих поверхонь кілець роликопідшипників на операціях безцентрового шліфування, Мороз С. А., Пташенчук В. В. (2015)
Чайковська Є. Є. - Розробка методу підтримки функціонування сушильної установки у складі когенераційної системи (2015)
Abstracts and References (2015)
Славетні ювілеї видатних вчених (2014)
Чернов С. І. - Моделі формування та реалізації стратегії сталого розвитку території на теоретичних засадах проектного менеджменту (2014)
Букало С. С. - Стратегическое планирование развития города (2014)
Великих К. О. - Проблеми фінансового планування в сучасних умовах (2014)
Головко-Марченко І. С. - Термінологічне визначення понять "будівельний комплекс", "будівельна галузь" та "будівельне підприємство" (2014)
Мельман В. О. - Комплексна система мотивації персоналу в умовах проектної діяльності, Яблонська А. Є. (2014)
Новіков Д. А. - Методика оцінювання рівня трудового потенціалу промислових регіонів України на основі методів нечіткої логіки (2014)
Писаревський І. М. - Управління здачею будівельного об'єкту в експлуатацію: фінансовий аспект, Старченко М. В. (2014)
Димченко О. В. - Особливості управління експлуатацією житлового фонду на сучасному етапі розвитку житлово-комунального господарства, Ольховська М. А. (2014)
Солодовнік О. О. - Передумови формування партнерських відносин держави і бізнесу (2014)
Дериховська В. І. - Аналіз ринку праці харківського регіону в контексті визначення потреби у випускниках вищих навчальних закладів (2014)
Прядко І. В. - Особливості регіональної інноваційної політики України (2014)
Марченко О. В. - Проблемні аспекти реалізації грошово-кредитної політики України (2014)
Немашкало К. Р. - Морфологічний аналіз соціального капіталу (2014)
Писаревський І. М. - Тенденції розвитку готельного господарства в регіоні: вектор пріоритетів, Сегеда І. В. (2014)
Гойхман М. І. - Функціонально-правове моделювання державного регулювання банківської системи (2014)
Новіков А. О. - Функціональні складові фінансово-економічної безпеки транспортної галузі (2014)
Ткаченко М. О. - Методичний підхід до визначення впливу інноваційної активності на фінансово-економічний стан підприємства (2014)
Власова О. Є. - Науково-методичні засади організації стратегічного управлінського обліку в рамках системи обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством (2014)
Гадецька С. В. - Сучасні підходи до проведення аналізу ефективності діяльності банківської системи, Пилипчук Д. С., Погореленко Н. П. (2014)
Титул, содержание (2015)
Завальнюк О. П. - Исследование возможности применения магнитометрического метода контроля механических напряжений корпуса судна (2015)
Калініченко А. В. - Аналіз основних напрямків розвитку та досвіду впровадження інновацій в українському секторі органічної продукції, Мінькова О. Г., Сакало В. М. (2015)
Островерх Е. Ю. - Разработка методов динамического распределения параметров при изготовлении продукции легкой промышленности (2015)
Демчук Л. В. - Удосконалення системи контролю якості виробничого процесу (2015)
Квасніков В. П. - Розробка та дослідження інтелектуальної системи для аналізу ймовірнісних характеристик випадкових процесів механічних величин, Лещенко Ю. П. (2015)
Петухов В. М. - Разработка структуры диагностического обеспечения и диагностической модели буксовых узлов современных вагонов (2015)
Бойко А. А. - Формирование диаграмм движения лифтовых подъемных механизмов с учетом упругих свойств передач, Шабовта М. Ю., Бойко Н. А. (2015)
Анипко О. Б. - Прогнозирование скорости судна с учетом влияния внешних факторов и размерений корпуса для системы обеспечения безопасности от потенциально опасных судов, Шаблий Г. Ф., Ковтонюк И. Б. (2015)
Прокопенко Ю. В. - Использование фреймовых структур в системах координации и управления комплексом вакуум-аппаратов периодического действия, Ладанюк А. П., Сокол Р. М. (2015)
Євдокименко Н. М. - Оцінювання можливості застосування модифікованого нітрогеновмісними сполуками подрібненого вулканізату, Фурса О. О., Гаврилюк Ю. В. (2015)
Абрамова Л. С. - Прогнозування параметрів транспортних потоків при плануванні автомобільних доріг, Ширін В. В. (2015)
Огій О. В. - Комплексний підхід до вирішення питання щодо інтеграції громадського транспорту та міського планування, Рубан Д. П., Голубов О. С., Підгорний М. В. (2015)
Божко К. М. - Вдосконалення контролю з’єднань оптичних деталей за допомогою телевізійних засобів, Сидоренко С. Ю., Кущовий С. М. (2015)
Abstracts and References (2015)
Гомозов А. В. - Шляхи вдосконалення української системи сертифікції ракетно-космічної техніки у сучасних умовах, Демченко А. В., Колоколов А. А., Наришев А. В. (2016)
Одарченко Р. С. - Дослідження перспективних технологічних рішень для стільникових мереж сімейства стандартів 5G, Терентьєва І. Є., Гнап Р. В., Михайленко К. О. (2016)
Слива Ю. - Екологічні критерії для води питної фасованої відповідно до вимог ДСТУ ISO 14024:2002, Снєгірьова Д. (2016)
Поцелуйко М. П. - Дослідження продуктів харчування українського виробництва на відповідність національним нормативним документам, Вдович В. Г., Вінник І. В., Давидченко А. І. (2016)
Пашков Д. П. - Вербальна модель складної технічної системи, Прібилєв Ю. Б., Сакович Л. М. (2016)
Мусорін О. О. - Особливости системи технічного обслуговування та ремонту суднових комплексів (2016)
Кривоносенко О. П. - Динамічна атестація бортових вимірювальних пристроїв, Сущенко О. А., Прокоф’єва І. Ю., Савченко О. В. (2016)
Богом'я В. І. - Методика технічного діагностування обладнання, Черепков С. Т. (2016)
Баранов Г. Л. - Процесні перетворення моделей для діагностики й контролю функціонування обєктів інтелектуалних транспортних систем, Тихонов І. В., Соболевський Г. Г., Прохоренко О. М. (2016)
Руженцев І. - Порівняльний аналіз методів визначення рейтингів університетів України, Семенець В., Ставицька О., Нестерцов Р. (2016)
Шабайкович В. - Чергова імітація бурхливої діяльності по підвищенню якості навчання в середній школі (2016)
Рицар Б. - ХIV міжнародна термінологічна конференція "Проблеми української термінології Словосвіт 2016", Зубков М. (2016)
Новини міжнародної та регіональної стандартизації (2016)
Сухонос М. К. - Щодо формування структури проектів міських пасажирських перевезень, Доля О. Є. (2014)
Осипов В. О. - Порівняння властивостей матеріалів для виготовлення сигнальних стовпчиків (2014)
Іванов І. Є. - Корисність сукупності технологічних параметрів системи міського пасажирського транспорту, Рогальський Р. Б. (2014)
Кравченко О. П. - Щодо визначення критерію необхідності зберігання запасних частин на складі автотранспортного підприємства, Верітельник Є. А. (2014)
Дударенко О. В. - Моделирование условий дорожно-транспортного происшествия при фронтальном столкновении транспортного средства и пешехода, Сосик А. Ю. (2014)
Іванов О. С. - Поява та розвиток систем керування на транспортних засобах, Ковальчук Г. О. (2014)
Єфименко А. М. - Вибір раціональних конструктивних параметрів швидкісного монорейкового вагона (2014)
Вербицкий В. Г. - Условия опрокидывания трехколесного экипажа при движении по криволинейной траектории, Банников В. А., Червякова Е. В., Зиновьев Е. Я. (2014)
Сахно В. П. - Вывод уравнений движения пространственной модели колесного экипажа на основе уравнений Лагранжа II рода в среде пакета MAPLE, Вербицкий В. Г., Куплинов А. В., Лысенко А. А. (2014)
Сахно В. П. - Щодо визначення стійкості руху автопоїзда-контейнеровоза з керованим напівпричепом, Поляков В. М., Мойся Д. Л. (2014)
Сунцов Н. В. - Оценка затрат энергии на деформацию растянутой воздухом шины во время движения автомобиля, Писанец А. А., Лазаренко А. И., Зайцев Р. С., Мельниченко В. В., Мезенцев С. Г. (2014)
Мисько Е. М. - Исследование жесткостных характеристик подвески городского автобуса МАЗ-105 (2014)
Тімков О. М. - До вибору типу гібридної силової установки автомобіля категорії М1, Ященко Д. М. (2014)
Сахно В. П. - Методика визначення ряду передаточних чисел коробки передач за показниками тягово-швидкісних властивостей автомобіля, Корпач О. А. (2014)
Сахно В. П. - Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на стійкість руху автопоїздів категорії М1, Cтельмащук В. В., Козачук Л. С. (2014)
Вербицкий В. Г. - К определению характеристик пространственного положения колеса при повороте относительно наклонной стойки, Банников В. А., Зиновьев Е. Я. (2014)
Сахно В. П. - Розробка комп’ютерної моделі автопоїзда, Прогній П. Б. (2014)
Автори номера (2014)
Правила подання та оформлення статей (2014)
Порядок рецензування статей (2014)
Tretyak A. - The concept and content of the terms "land use planning" and "land use management" in Ukraine, Tretiak V. (2016)
Дорош Й.М. - Проблемні аспекти розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів, Купріянчик І.П. (2016)
Demydenko L. - The use of economic instruments of land management to conserve biological diversity: international experience (2016)
Kovalchuk I. - Thematic maps for electronic large-scale atlas of experimental farms land use, Bogdanets V. (2016)
Moskalenko A. - Bee forage mapping based on multispectral images Landsat (2016)
Bavrovska N. - Taxation problems of real estate in Ukraine (2016)
Hun’ko L. - Priority directions of provision of stable land use (2016)
Hetmanchyk I. - Development of ecological and economic measures for creating of the sustainable land use, Kolhanova I. (2016)
Kustovska O. - Interactive learning: advantages and disadvantages, Svidenyuk A. (2016)
Avramchuk B. - The impact of world evaluation standards on assessment of agricultural property in Ukraine (2016)
Derkulskyi R. - Current status and trends of green zones use in Kiev (2016)
Свиридова Л.А. - Світовий досвід державного адміністрування використання та охорони земель із врахуванням вимог екологічної безпеки (2016)
До відома авторів (2016)
Чернєй В. В. - Взаємодія оперативних підрозділів МВС України з іншими суб’єктами запобігання злочинам у сфері кредитних операцій банків, Трач С. С. (2015)
Савченко А. В. - Корупційні злочини в Україні: проблеми кримінально-правового розуміння (2015)
Татаров О. Ю. - Інститут негласних слідчих (розшукових) дій: проблеми протидії злочинності (2015)
Микитчик А. В. - Організовані форми шахрайства в системі сучасної злочинності в Україні (2015)
Сакал В. М. - Слідчо-оперативна група як оптимальна форма організації досудового розслідування (2015)
Тодосієнко А. О. - Профілактика екстремізму в молодіжному середовищі (2015)
Кастарнов Д. Б. - Обставини, що характеризують особу обвинуваченого: стан наукового дослідження проблеми (2015)
Лисенко О. В. - Слідчі (розшукові), процесуальні та організаційні дії в механізмі розшуку осіб, які переховуються від досудового розслідування та суду (2015)
Матвієнко В. П. - Взаємодія оперативних підрозділів з органами державної фінансової інспекції України у процесі виявлення та фіксації злочинів у бюджетній сфері (2015)
Панчишин М. Я. - Криміналістична характеристика способів порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (2015)
Соф’їн М. І. - Процесуальна діяльність слідчого щодо розшуку майна підозрюваного (обвинуваченого) з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (2015)
Грібов М. Л. - Теорія оперативно-розшукової діяльності: необхідність оновлення системи фундаментальних категорій науки з огляду на потреби практики (2015)
Камінська Н. В. - Захист персональних даних: проблеми внутрішньодержавного, наднаціонального і міжнародно-правового регулювання (2015)
Рогатюк І. В. - Повідомлення про підозру: значення інституту та проблеми правозастосування (2015)
Удовик М. С. - Державний борг України та його вплив на економічну безпеку держави: правовий аспект (2015)
Чурпіта Г. В. - Суб’єктивні сімейні права та охоронювані законом інтереси як об’єкт судового захисту (2015)
Теленик С. С. - Методологічні засади та стан дослідження проблем документування корупційних злочинів оперативними підрозділами (2015)
Безверха Ю. В. - Правове регулювання забезпечення доступу до інформації в Україні (2015)
Гуральник В. М. - Теоретичні засади конституційної правосуб’єктності територіальної громади в системі місцевого самоврядування в Україні (2015)
Гуральник М. М. - Проблеми визначення конституційно-правового статусу посадових осіб місцевих органів (2015)
Кашперська Т. Ц. - Особи, які беруть участь у справах окремого провадження про встановлення фактів, що мають значення для охорони сімейних прав та інтересів (2015)
Буржинський В. А. - Інформатизація правоохоронної діяльності: поняття та сутність (2015)
Ємець О. М. - Діяльність оперативних підрозділів щодо профілактики створення або утримання місць розпусти, Нєбитов А. А. (2015)
Назаров О. А. - Проблеми використання поліграфа в діяльності органів внутрішніх справ України щодо протидії злочинам (2015)
Білас А. І. - Суб’єкти правоохоронної діяльності країн європейського союзу: теоретичні й практичні аспекти (2015)
Боднар В. Є. - Удосконалення міжнародного співробітництва під час виявлення та розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2015)
Андреєв Д. В. - Історико-компаративний аналіз розвитку комунікації влади та суспільства (2015)
Нелін О. І. - Історико-правовий аналіз юридичної відповідальності нотаріуса (2015)
Губар С. В. - Основні напрями діяльності прокуратури УСРР у період колективізації сільського господарства (1927–1933 рр.) (2015)
Гусаченко Є. О. - Історико-правові передумови використання спеціальних знань (2015)
Столяр Т. В. - Історія розвитку законодавства про відповідальність за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень (2015)
Кваша О. О. - Актуальні питання запобігання злочинам: кримінолого-віктимологічна парадигма (2015)
Cherniei V. - Cooperation of operative law enforcement units with other subjects of crime prevention in credit operations, Trach S. (2015)
Savchenko V. - Corruption crimes in Ukraine: problems of criminal legal understanding (2015)
Tatarov O. - Institute of covert investigative (detective) actions: challenges of combating crime (2015)
Mykytchyk A. - Organized forms of fraud in the system of modern crime in Ukraine (2015)
Sakal V. - Operative investigation group as optimized form of pre-trial investigation (2015)
Todosienko A. - Extremism preventive measures in youth environment (2015)
Kastarnov D. - Place of circumstances characterizing the accused personality in the system circumstances to be proved (2015)
Lysenko O. - Investigative (operative search), procedural and organizational acts as parts of finding people gone into hiding from pre-trial investigation and court (2015)
Matvienko V. - The interaction of operational units with state financial inspection of Ukraine in the process of identifying and fixing offenses in the public sector (2015)
Panchyshyn M. - Forensic characterization methods of safety rules violation during high-risk activity performance (2015)
Sofiin M. - Procedural activity of investigator in terms of suspect’s (accused) property search aimed at recovery of damage under criminal offence (2015)
Gribov M. - Theory of the operative investigative activity: the need to update the system of fundamental categories of science considering the practical needs (2015)
Kaminska N. - Personal data protection: the problems within the national, supranational and international legal regulation (2015)
Rogatyk I. - Notification of suspicion: procedural significance and subject (2015)
Serbin R. - The distinctive feature of assessed taxation and recording charities: regulatory legal, Sevruck V., Pavlenko S. (2015)
Udovyk M. - The public debt of Ukraine and its impact on the economic security of the state: legal aspects (2015)
Churpita G. - Subjective family rights and legitimate family interests as an object of legal protection (2015)
Telenyk S. - Methodological background and state of corruption crime registration by operative units (2015)
Bezverkha Y. - Legal access control software information in Ukraine (2015)
Huralnyk V. - The oretical grounds of constitutional legal identity of a territorial community in the system of local self-government in Ukraine (2015)
Huralnyk M. - Problems of determining constitutional and legal status of the office holders in local public authorities in Ukraine (2015)
Porochnya V. - Classification of reasons contributing to the formation of the deviant behavior among adolescents (2015)
Kashperska T. - The persons involved in cases of special proceedings for establishing the facts relevant for the protection of family rights and interests (2015)
Burzhynskyi V. - Law enforcement informatization: the concept and nature (2015)
Yemets O. - Prevention by operational units of creation and maintenance of places of debauchery, Nebytov A. (2015)
Nazarov O. - The use of polygraphs in the work of Ukrainian criminal police (2015)
Bilas A. - Subject of law-enforcement activity in EU: theoretical and practical aspects (2015)
Bodnar V. - Improvement of international cooperation during exposure and investigation of crimes in a sphere of public service (2015)
Andreev D. - Comparative-historical analysis of the development of communication between the authorities and society (2015)
Nelin O. - Historical and legal analysis of a notary’s legal responsibility (2015)
Gubar S. - Main directions of USSR prosecutor’s office activity in the period of agriculture collectivization (1927–1933) (2015)
Husachenko Y. - Historical and juridical preconditions of usage special knowledge (2015)
Stoliar T. - History of development of legislation on responsibility for deliberate grievous bodily harm (2015)
Бугрій В. - Кількісні та якісні показники викладацького складу вищих педагогічних навчальних закладів сумської області (друга половина 40-х – перша половина 50-х рр. ХХ ст.) (2016)
Бугрій С. - Форми фізичного виховання в сільськогосподарських ВНЗ України (60 – 70-ті рр. ХХ ст.), Коломієць А. (2016)
Гоменюк О. - Мовне питання в діяльності пролеткульту в Україні (2016)
Козлова О. - Основні напрями виховання особистості в професійній діяльності А. С. Макаренка (2016)
Синишин Л. - Провідні тенденції розвитку художньо-промислової освіти Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ століття) (2016)
Бєсєдіна А. - Європейські шляхи розвитку ідей здоров’язбереження (2016)
Бобро О. - Теоретико-методологические подходы преподавания общемедицинских и экологических знаний в педагогических высших учебных заведениях, Коджебаш В. (2016)
Бугаєвський К. - Анатомічні та морфологічні особливості будови тазу студенток високого зросту (2016)
Буховець Б. - Ефективність застосування методу Бобат у корекції психофізичного стану дітей дошкільного віку, хворих на дитячий церебральний параліч (2016)
Врублевський Є. - Оптимизация психофизического состояния женщин в процессе занятий оздоровительным шейпингом на основе учета их гендерной идентичности, Скидан А. (2016)
Гозак С. - Динаміка рухової активності міських учнів середнього шкільного віку, Єлізарова О., Парац А. (2016)
Гозак С. - Розробка нових рангових шкал важкості навчальних предметів у ЗНЗ, Шумак О., Філоненко О., Балачук Ю. (2016)
Голяка С. - Валеолого-гігієнічна освіта та гімнастика для очей як засоби профілактики захворювань органів зору, Ласька С. (2016)
Гуніна Л. - Корекція функціональної анемії як одна зі складових здоров’язбережувальної технології стимуляції працездатності в професійному спорті (2016)
Добрянська О. - Особливості застосування комплексних показників різних рівнів під час оцінювання впливу довкілля на формування донозологічних порушень здоров’я дітей дошкільного віку, Рудницька О., Скочко Т., Шевчук К. (2016)
Дяченко Ю. - Доцільність застосування індексних методик у процесі фізичної реабілітації дітей із порушеннями постави (2016)
Завадська М. - Оцінка ефективності вдосконалення стартових можливостей графомоторних навичок у дітей 5–8 років (2016)
Заікіна Г. - Психофізіологічна "ціна" підсумкової діяльності в екстремальних умовах концертного виступу та спортивного змагання (2016)
Клапчук В. - Кількісна оцінка фізичного стану хлопців середнього шкільного віку з вадами слуху та його динаміка під впливом засобів фізичної реабілітації (2016)
Калиниченко І. - Психофізіологічні аспекти здоров’язбереження під час підсумкової професійної діяльності в екстремальних умовах (2016)
Калиниченко Я. - Вплив слухання музики на психоемоційний стан підлітків (2016)
Кукса Н. - Показники функціонального стану верхніх кінцівок у дітей із церебральним паралічем, Литвиненко В. Показники функціонального стану верхніх кінцівок у дітей із церебральним паралічем (2016)
Курило Н. - Використання здоров’язберігаючих технологій на уроках з метою збереження здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності, Лелякова Т., Рикова Н. (2016)
Латіна Г. - Оцінка стану сценічного хвилювання в музикантів-педагогів на етапі професійної підготовки (2016)
Литвиненко В. - Теоретичні підходи до організації арт-терапевтичного процесу в системі оздоровчо-фізкультурної роботи з дітьми дошкільного віку, Кукса Н. (2016)
Михалюк Е. - Влияние одинаковой направленности тренировочного процесса на функциональное состояние тхэквондистов и боксеров (2016)
Міхеєнко О. - Науково-методична система професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій (2016)
Ольховик А. - Вплив комплексної програми фізичної реабілітації на нейрогуморальну регуляцію системи кровообігу студенток спеціальної медичної групи із вегето-судинною дистонією за змішаним типом (2016)
Осипенко Е. - Оценка эффективности авторской программы физкультурно-оздоровительных занятий с учащимися І ступени образования в группах продленного дня (2016)
Перекопський С. - Вплив рухової активності на емоційний стан студентів, Порохненко О. (2016)
Подригало Л. - Основные закономерности двигательной активности в зависимости от сезона года, Платонова А., Сокол К. (2016)
Пронина Т. - Оценка риска санитарно-эпидемиологического благополучия учреждений образования здоровью дошкольников и школьников, Полянская Ю., Карпович Н. (2016)
Самокиш І. - Фізична підготовленість як критерій оцінювання функціональних можливостей студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання, Босенко А., Клименко О. (2016)
Скиба О. - Особливості морфофункціонального статусу та фізичної підготовленості юних спортсменів різних соматотипів, Дмитрук С. (2016)
Старченко А. - Застосування здоров’язбережувальних технологій у фізичному вихованні дітей 5–6 років (2016)
Андрощук Л. - Теоретичні основи інновацій у контексті становлення хореографічно-педагогічної освіти (2016)
Генкал С. - Дидактичні можливості евристичного навчання біології учнів профільних класів (2016)
Котлярчук Г. - Формування в учнів основної та старшої школи емоційно-ціннісного сприймання природи як основи виховання в них дбайливого ставлення до природи в процесі вивчення української літератури (2016)
Поляничко Ю. - Прагматика галузевої термінологіії у професійній діяльності соціальних працівників (2016)
Поляничко О. - Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії аніматора з клієнтом у процесі соціокультурної діяльності, Чернякова А. (2016)
Працьовитий М. - Геометрія мас і барицентричний метод розв’язування планіметричних задач, Одинець Ю. (2016)
Рибалко П. - Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах освіти, Гвоздецька С., Прокопова Л. (2016)
Cvetanović Z. - Improving the speech in younger pupils, Негру М. (2016)
Чуричканич І. - Классификация когнитивно-графических моделей в инновационной технологии проблемно-модульного обучения (2016)
Будянський Д. - Лекція як риторична подія у структурі риторичної культури викладача вищого навчального закладу (2016)
Загребельний С. - Методи адаптивного тестування знань студентів, Загребельна О., Костіков О. (2016)
Клочкова Т. - Ризики діяльності аграрного університету: характеристика процесів попередження та подолання (2016)
Коваль Т. - Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у контексті парадигмального оновлення сучасної освіти (2016)
Мартиненко О. - Формування методичної компетентності вчителя математики та економіки, Ковтун Г. (2016)
Момот О. - Програмне забезпечення курсу "Технології створення здоров’язбережувального середовища у вищих навчальних закладах" (2016)
Петриків В. - Періодизація розвитку змісту вищої історичної освіти в Україні (1945 – 1991 рр.) (2016)
Приходько В. - Удосконалення організації та змісту наукових досліджень з фізичної культури і спорту в Україні як важлива передумова їх реформування, Томенко О., Михайличенко О. (2016)
Проворова Є. - Праксеологічні цінності методичної підготовки майбутнього вчителя музики до співацької діяльності (2016)
Пшенична Л. - Післядипломна освіта – сучасні тенденції прогресу (2016)
Семенов О. - Научно-исслеовательская подготовка магистров биологического образования в педагогическом ВНЗ, Носова Т., Коливанова Л. (2016)
Стратан-Артишкова Т. - Творчість і виконавство у професійній підготовці майбутнього педагога-музиканта (2016)
Харченко С. - Особливості професійно-прикладної фізичної підготовки студенток в аграрних ВНЗ, Матлаш В., Ліфінцев І. (2016)
Чень Чунься - О формировании деятельностного компонента лингвосоциокультурной компетентности китайских студентов-филологов (2016)
Шевцова Н. - Потенціал академічної мобільності професорсько-викладацького складу ВНЗ як фактор зміцнення людського капіталу в контексті інноваційного розвитку вищої освіти в Україні (2016)
Шикирінська О. - Творчість і виконавство у професійній підготовці майбутнього педагога-музиканта (2016)
Кравченко А. - Дослідження зв?язного мовлення в дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення, Ступак Л. (2016)
Сбруєва А. - Критерії та рівні сформованості управлінської компетентності викладача вищого навчального закладу, Козлов Д. (2016)
Сущенко Р. - Науково-педагогічні підходи до формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту в процесі навчання (2016)
Комов П. Б. - Особенности транспортно-информационной системы "ХНАДУ ТЕСА" для дистанционного контроля и управления парком наземного транспорта и оборудования, Комов А. Б., Грицук И. В., Рыбалко Р. И. (2014)
Володарец Н. В. - Переустройство участковой станции Красноармейск в условиях изменения объемов работы, Петрушина А. В. (2014)
Сараєв О. В. - Інформаційна система автотехнічних досліджень (2014)
Кривошапов С. І. - Cтатистичний метод нормування витрати палива на автомобільному транспорті (2014)
Прилепский Ю. В. - Моделирование процессов в элементах трансмиссии транспортных машин и механизмов, Акимова Ю. Н. (2014)
Грицук І. В. - Формування вимог і показників ефективності теплових акумуляторів фазового переходу у складі комплексної системи комбінованого прогріву двигуна і транспортного засобу (2014)
Гущин О. В. - Стохастичность анализа динамических процессов в пневмотранспортном трубопроводе (2014)
Павленко В. М. - Місце діагностування в процесі життєвого циклу автомобіля (2014)
Автори номера (2014)
Правила подання та оформлення статей (2014)
Порядок рецензування статей (2014)
Стукан І. Ю. - Теоретичні основи ліквідності банківської системи (2015)
Ягольницький О. А. - Перспективи розвитку спеціальних платіжних засобів в Україні, Саранчук С. В. (2015)
Германенко Л. М. - Удосконалення обліку витрат в умовах адаптації україни до міжнародних економічних структур, Свєтлова Н. М. (2015)
Андрушків Б. М. - Основні напрями та проблеми аналізу конкурентного потенціалу підприємства (2015)
Джадан І. М. - Формування програми управління міжнародною стратегією маркетингу промислового підприємства (2015)
Жерибор Л. Л. - Емпіричні результати дослідження розвитку сільських територій Житомирської області (2015)
Юрченко І. В. - Теоретична сутність земельної ренти (2015)
Ратошнюк Т. М. - Ефективність використання земель сільськогосподарського призначення Житомирської області, Мартинюк М. А. (2015)
Курінна М. Ю. - Конкурентоспроможність виробництва яловичини в Україні (2015)
Васильківський Д. М. - Реалізація стратегії розвитку економічного потенціалу в рамках єдиної інформаційної системи підприємства (2015)
Гальцова О. Л. - Концептуальні засади стратегічного розвитку промисловості будівельних матеріалів, Андрусів С. В. (2015)
Дешевенко Л. П. - Національний туристичний бренд – ключовий фактор успіху та конкурентної переваги у глобалізованій мегаекономічній системі (2015)
Плаксюк О. О. - Сутність та структура економічного потенціалу підприємства (2015)
Луцяк В. В. - Динамічні здібності малого виробничого підприємства: метод оцінки рівня модернізації виробництва, Вдовиченко Д. А. (2015)
Філіпковська Л. О. - Інструментальний засіб ідентифікації стану підприємства для формування економічної безпеки, Матвієнко О. О. (2015)
Коваленко Н. О. - Перспективи розвитку готельно-ресторанної справи в Україні (2015)
Драч О. І. - Сутність і зміст конкурентного потенціалу (2015)
Каличева Н. Є. - Проблеми та перспективи розвитку економіки україни в сучасній світовій економічній системі (2015)
Кубатко О. В. - Технологічні зрушення як джерело флуктуацій використання природних ресурсів в економічних системах (2015)
Кучай О. В. - Конкурентні позиції українського туризму у світі (2015)
Сем’янчук П. М. - Інтелект та інтелектуалізація як рушії економічного прогресу (2015)
Співачук В. Л. - Становлення товарних відносин в аграрному секторі економіки південно-західного краю у 40–50-і роки ХІХ століття, Кошулаб Н. В. (2015)
Щурик М. В. - Постіндустріальні засади відтворення природних ресурсів: суперечності та концепт їх вирішення (2015)
Блажук О. А. - Застосування методів математичного моделювання під час розв’язування прикладних економічних задач, Драпак Л. С. (2015)
Бойчук А. А. - Прогнозування подій за допомогою математичних методів та моделей, Бойчук В. О., Бойчук М. В. (2015)
Караульна О. М. - Теоретичне осмислення патріотизму як суспільно-історичного явища на матеріалах праці Д. Донцова "Дух нашої давнини" (2015)
Кучерук М. С. - Розвиток громадянського суспільства в Україні (1961–2014). Спроба періодизації (2015)
Фицик І. Д. - Правобережна шляхта в релігійно-конфесійному просторі регіону (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.) (2015)
Храмцова І. А. - Трансформація редакційної політики та змістовно-тематичного спрямування українських журналів часів перебудови (2015)
Жолонко Т.В. - Американсько-кубинські відносини після звершення "холодної війни" (1991–2015 рр.) (2015)
Погромський В. О. - Особливості кадрової політики Американської адміністрації допомоги в Росії за часів голоду 1921–1923 рр (2015)
Тригуб О. П. - Діяльність Канади в Організації американських держав (1990–2015), Кабаєва А. І. (2015)
Тригуб П. М. - Розвиток курдської проблеми в Туреччині, Лукіна Т. І. (2015)
Тригуб П. М. - Референдум у Шотландії 2014 року, Новохижна А. О. (2015)
Тригуб П. М. - Військова операція проти ІДІЛ: 2014–2015 рр. (2015)
Пушкін І. О. - Нацыянальныя меншасці ў грамадска-палітычных пераўтварэннях у рэспубліцы беларусь (1991–2012 гг.) (2015)
Туряниця І. А. - Литва 1988–1991 рр.: віхи та події "забігу до незалежності" (2015)
Стєкольщикова А В. - Тенденції розвитку сепаратизму в Іспанії на початку ХХІ ст., Хмель А. О. (2015)
Гайдай О. М. - Родинний герб Харитоненків як історичне джерело (2015)
Косов А. П. - Политика США в отношении Китая в постбиполярный период: российская историография проблемы (2015)
Левченко Л. Л. - Передумови та причини заснування єврейських архівів у Німеччині (ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2015)
Морозова О. С. - Становлення й діяльність Центру східноєвропейських досліджень (Studium Europy Wschodnej) Варшавського університету (з нагоди 25-річчя Східної літньої школи) (2015)
Хмель А. О. - Історичний контекст європейських впливів на розвиток Миколаївщини (2015)
Вовчук Л. А. - До ювілею Петра Микитовича Тригуба (2015)
Титул, содержание (2015)
Шиян П. Л. - Синтез летких органічних домішок спирту при переробці зернової сировини, Мудрак Т. О., Боярчук Я. А. (2015)
Тюрікова І. С. - Розроблення технології смузі на основі топінамбура з використанням волоського горіха, Пересічний М. І., Рогова Н. В. (2015)
Одарченко М. С. - Удосконалення системи управління якістю на вітчизняних рибопереробних підприємствах, Сергієнко А. О., Одарченко А. М., Малкова А. А. (2015)
Капрельянц Л. В. - Розробка технології сиров’ялених ковбас з використанням зернового біопродукту, Шлапак Г. В., Бужилов М. Г. (2015)
Капліна Т. В. - Обґрунтування умов емульгування рідких харчових систем у вихровому шарі феромагнітних частинок, Положишникова Л. О., Молчанова Н. Ю. (2015)
Попова С. Ю. - Оптимізація процесу попередньої активації дріжджів, Никифоров Р. П., Слащева А. В. (2015)
Ал-Хаддад Дж. А. - Разработка технологии 9-сукцинил-8-декеновой кислоты, Киселёва-Логинова Е. В., Попов Е. В. (2015)
Мальований М. С. - Вплив гідродинамічної кавітації на біологічні об’єкти, Никифоров В. В., Синельніков О. Д., Харламова О. В., Бунько В. Я. (2015)
Гринишин О. Б. - Методи одержання бітумів з залишків переробки важких нафт, Хлібишин Ю. Я., Нагурський О. А., Нагурський А. О. (2015)
Питак И. В. - Исследование процесса термического разложения мелкодисперсного карбонатного сырья и некоторых свойств продукта обжига, Шапорев В. П., Васильев М. И. (2015)
Рябчиков М. Л. - Динаміка проникнення технічних рідин через елементи спецодягу (2015)
Щуцька Г. В. - Експрес методика визначення коефіцієнтів дифузії фрактальних матеріалів (2015)
Козарь О. П. - Оцінка захисних властивостей шкіряних матеріалів, отриманих з використанням екобезпечних мінеральних композицій (2015)
Abstracts and References (2015)
Зеркаль М. М. - Періодизація історії вищої освіти України та практика існування філій у роки незалежності України, Сірий Ю. М. (2016)
Котляр Ю. В. - Південноукраїнське повстанство у творчості Юрія Яновського (2016)
Лозко Г. С. - Історія "Родового Слов’янського віча" (2003–2015) (2016)
Міронова І. С. - Мовна політика в навчальних закладах національних меншин Півдня України у 1920–30-ті рр. (2016)
Хомутовська І. І. - Українська РСР у світовому господарстві (1985–1991 рр.) (2016)
Шевченко Н. В. - Вплив урбанізації на розвиток нотаріату Херсонської губернії в другій половині ХІХ ст (2016)
Ярошенко С. О. - Повстанський рух українців у "особливих" радянських таборах (1953–1954 рр.) (2016)
Висоцька Г. В. - Духовно-лицарські ордени в середньовічній Європі (2016)
Іванов О. В. - Китайсько-американські відносини: за часів Мао та після (1972–2014 рр.) (2016)
Компанієць О. В. - Державобудівництво у державах, що втратили дієздатність (2016)
Підберезних І. Є. - Роль Південно-Східної Азії в стратегії Сполучених Штатів Америки щодо Китаю (2016)
Селіванова-Зеркаль І. О. - Інтеграція до Європейського Союзу сільського господарства Польщі (1989–2003 рр.) (2016)
Морозова О. С. - Iдея незалежної України в діяльності Єжи Гедройця (2016)
Шевченко Н. В. - 2000 км. історичної спадщини (2016)
Шостак В. М. - Ідеологія державотворення в контексті проблеми культурної ідентичності України (2016)
Коваль Г П. - Склад Ізмаїльської комунальної ради і міської управи та її діяльність у галузі торгівлі у 1878–1917 рр. (2016)
Левченко Л. Л. - Архіви Миколаївщини у контексті архівної історії України 1917–1925 рр. (2016)
Radoynova D. - Sacral settlement – adjacent topoi in Middle Strandzha – real and virtual ethnic assemblies, Koprinarov B. (2016)
Животовська В. В. - Конференція "Військова історія Північного Причорномор’я: від найдавніших часів до сьогодення", Чернявський В. В. (2016)
Жихарев С. - Государственная поддержка европейских фермеров сокращается (2016)
Квоты исчерпаны? (2016)
Різничук І. - Годівля корів за інтенсивної технології виробництва молока (2016)
Бойко Ю. - Племенное скотоводство — гарантия прибыли (2016)
Підпала Т. - Племінна цінність бугаїв-плідників за розвитком поєднаних ознак у їхніх дочок, Бондар С. (2016)
Войтенко С. - Відтворювальна здатність свиней залежно від породи та племінного господарства (2016)
Байер Е. - Откорм хряков как альтернатива кастрации (2016)
Памяти Саенко Екатерины Николаевны (2016)
Пиріг Р. - Організація продовольчої справи (2016)
Титул, содержание (2015)
Педько І. А. - Неокласична концепція маркетингових інформаційних систем підприємств (2015)
Клён А. Н. - Экономическая эффективность использования систем горячего водоснабжения на основе солнечных коллекторов, Ефременко В. В. (2015)
Калмиков О. В. - Формування механізму управління фінансовою безпекою малих підприємств (2015)
Русановська О. А. - Обґрунтування базового набору інструментів та методів логістичного контролінгу (2015)
Безугла Д. В. - Модель ефективності системного процесу технічного переоснащення виробництва (2015)
Назарова Т. Ю. - Удосконалення методичного підходу до процесу формування організаційно-економічних заходів щодо формування та використання прибутку МСБ підприємств (2015)
Савич О. П. - Удосконалення системи продажу автомобілів на глобальному ринку (2015)
Лизунова О. М. - Розробка механізму управління інноваційним розвитком вугільної промисловості України (2015)
Мілька А. І. - Стратегічний підхід до підвищення ефективності соціально-економічної діяльності споживчої кооперації (2015)
Полубєдова А. О. - Діагностика функціональної гармонійності трудового колективу (2015)
Плахотнік О. О. - Теоретичні засади формування механізму комерціалізації інноваційних технологій (2015)
Ахмедов Р. Р. - Методи і моделі розвитку інноваційних технологій в маркетингу великих підприємств (2015)
Корниец Т. Е. - Оценка вероятности простоя транспортных средств при изменяющихся условиях портового производственного процесса (2015)
Vdovenko N. - The experience of agri-food market regulation in the European Union under globalization, Shepelev V. (2015)
Кваша Т. К. - Фіскальна децентралізація: моделі її впливу на економічний розвиток (2015)
Abstracts and References (2015)
Токер А. - Молочное козоводство (2016)
Рыбная промышленность Вьетнама перенесла серьезный упадок в 2015 году (2016)
Палій А. - Інновації у дослідженні впливу доїльних систем на соски вимені корів (2016)
Порошинська О. - Вплив незамінних амінокислот на продуктивність перепелів породи Фараон (2016)
Кролики-великаны: описание популярных пород (2016)
Грищенко А. - Критерии диагностики состояния животных, Гируцкий И., Сеньков А., Марышев В., Чумаков В. (2016)
Лаврів П. - Застосування нанопрепарату для профілактики сальмонельозу у телят (2016)
Пунько А. - Производство высокобелковых кормовых добавок, Хруцкий В., Иванов М. (2016)
Як правильно годувати козенят (2016)
Точность оценки качества сырья – залог экономической эффективности кормов (2016)
Польовий Л. - Інновації у галузі тваринництва (2016)
Україна пожвавила торгові відносини з Китаєм та Індією (2016)
Рожки да ножки. Что происходит в отечественном животноводстве (2016)
Мартыненко Ю. - Рынок бьет хвостом: Почему Украина зависима от импорта рыбы (2016)
Палій А. - Визначення мийної дії розчинів для очищення молокопровідних систем (2016)
Rozbytska Т. - Environmental risks and factors in the production of dairy products, Sukhenko V. (2016)
Польовий Л. - Яловичина від надремонтних теличок, Ліцький В. (2016)
Васильковская Т. - Сохраним пчел — сохраним жизнь (2016)
Kulchytska A. - Pulmonary gas exhance of bull-calves and heifers of ukrainian black-speckled dairy breed at different ages (2016)
Давиденко В. - Собакововк чи вовкособака (2016)
Mazurkevych A. - Biological activity of multipotent stem cells of horses depending on the method of obtaining of mononuclear cell from bone marrow aspirate, Maliuk M., Kovpak V., Kharkevych I. (2016)
Різничук І. - Відгодівля поросят живою масою 40-70 кг за інтенсивного виробництва свинини, Лимар В. (2016)
Хамон по-українськи: як з кучерявих свиней зробити іспанський делікатес (2016)
Лощихін О. М. - Роль військових судів в реформуванні судової системи сучасної України, Шевченко А. Є. (2015)
Боршуляк І. І. - До теми служби в органах прокуратури як різновиду державної служби (2015)
Веприцький Р. С. - Поняття "правовий статус особи" в теоритично-правовій літературі (2015)
Мірошниченко Ю. Р. - Проблеми конституційно-політичної дієздатності неповнолітніх громадян України, як складової Українського народу (2015)
Нестор В. Р. - Акти конституційних судів в Україні та Литовській Республіці (2015)
Гусаров С. М. - Правозастосування в сфері законодавчої та нормотворчої діяльності (2015)
Попова С. М. - Особливості юридичної відповідальності військових службових осіб гарнізону, Остапенко І. О. (2015)
Шаповалова І. О. - Службова-бойова діяльність сил охорони правопорядку у надзвичайних ситуаціях соціального характеру: нормативно-правовий аспект (2015)
Бурденюк В. М. - Засади та принципи діяльності національної поліції України (2015)
Пузирний В. Ф. - Щодо судового контролю за діяльністю органів і установ виконання покарань (2015)
Пономарьов С. П. - Поняття та сутність сектору безпеки (2015)
Литовченко О. В. - Поняття та види адміністративно-правових відносин, які виникають у судовій системі (2015)
Остафійчук Г. В. - Форми застосування технічних засобів у кримінальному провадженні (2015)
Грицюк І. В. - Запобіжні заходи в системі заходів процесуального забезпечення участі осіб у досудовому розслідуванні (2015)
Веприцький Р. С. - Загальна характеристика факторів, що впливають на злочинність в регіоні (2015)
Полегенька О. Р. - Суб'єкт військових злочинів за кримінальним кодексом України (2015)
Воскресенська І. В. - Об'єкт злочину при примушуванні до вступу у статевий зв'язок (2015)
Коропецька С. О. - Зразки, що відбираються для експертизи: їх юридична природа та сучасне розуміння (2015)
Кисляк Н. С. - Порядок проведення підготовчої частини судового засідання у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру (2015)
Литвин С. Й. - Окремі питання щодо припинення чинності виключних майнових прав на твір (2015)
Куренда С. В. - Окремі корупційні ризики при веденні державного земельного кадастру та їх мінімізація (2015)
Ратушна Б. П. - Вимоги до незалежного мотивування судових рішень в цивільному процесі України (2015)
Нестеренко А. С. - Етапи реформування вітчизняної фінансової системи держави (2015)
Сідор М. І. - Особливості правового статусу учасників бюджетного процесу на першій стадії бюджетного процесу (2015)
Савченко А. О. - Поняття, значення та система адміністрування податків в Україні (2015)
Харчук О. О. - Правове регулювання прав і обов'язків сторін у міжнародних морських перевезеннях (2015)
Брагіна М. О. - Конвенційне регулювання визнання та виконання судових рішень у цивільних та комерційних справах на території країн ЄС (2015)
Чабан О. М. - Місце міжнародного приватного права в правовій системі України (2015)
Шувальська Л. Р. - Суд присяжних як форма народовладдя у демократичній державі (2015)
Бернюков А. М. - Юридична кваліфікація як герменевтичний акт (2015)
Малаш С. М. - Сутність взаємодії з громадськістю органів виконавчої влади (2015)
І Львівський форум з кримінальної юстиції "Кримінальна юстиція в Україні: виклики та перспективи в світлі конституційної реформи" (2015)
Ільков В. В. - Розвиток системи адміністративного судочинства в Україні з урахуванням джерел права зарубіжних країн під час здійснення конституційної реформи в Україні (2015)
Фріс П. Л. - Конституційні основи політики у сфері бородьби зі злочинністю (2015)
Оголошення (2015)
Несправа Н. В. - Этика истины в эпоху техногенной цивилизации и информационного общества (2016)
Плаксина О. И. - Интегративные функции феномена образования и их влияние на устойчивое развитие современного общества (2016)
Поліщук Н. В. - Виховання прогресивної ментальності молоді в умовах цивілізаційних змін за впливу інформаційно-високотехнологічного прогресу (2016)
Рябокляч В. В. - Послання нащадкам: світ його ловив… (2016)
Ходус Е. В. - Приватность как конвенциональный концепт: к обоснованию исследовательской стратегии (2016)
Чернишов В. В. - Філософія і здоровий глузд (2016)
Карпенко С. Р. - Социально-философские практики успеха (2016)
Іщенко І. В. - Характер взаємосприйняття політичної системи і оточуючого середовища як критерій політичної безпеки (2016)
Haydanka Y. I. - Central Executive Bodies in the Czech Republic during the Decentralization and Regionalisation Processes (2016)
Бадер А. В. - Трансформація засобів та форм реалізації збройного насилля у сучасному світі (2016)
Вонсович О. С. - Перспективи врегулювання конфлікту в Сирії у контексті загострення російсько-американських відносин (2016)
Архипова А. А. - Гендерная мимикрия в повседневности: примеры визуальной аналитики женского макияжа (2016)
Хобта С. В. - Вивчення масової свідомості та її динаміки в соціологічному дослідженні (2016)
Cопко Р. І. - Система потреб людей похилого віку (специфіка і сутність) (2016)
Ігнатенко М. М. - Аграрний сектор України за час президентства Л.Кучми : стан розвитку та тенденції змін (2016)
Тарасов В. В. - Повсякденне життя у таборах переміщених осіб в окупованій Німеччині (за матеріалами журналу "ДіПініада", 1946-1947 рр.) (2016)
Костюк О. А. - Відносини Україна–НАТО у російській суспільно-політичній думці у 1990-х рр. (2016)
Висоцький О. Ю. - Рецензія на монографію: Савойська С.В. "Мовна політика у сучасній Україні: деструктивні і конструктивні виміри: монографія" (2016)
Пам’яті вченого (2012)
Крисоватий А. - Антропологізм дивергенції теорії преференційного оподаткування (2012)
Десятнюк О. - Ризики фіскальної політики як загроза макроекономічній стабільності держави (2012)
Кміть В. - Особливості пільгового режиму оподаткування для вітчизняної ІТ-галузі України (2012)
Сидорович О. - Концептуалізація парадигм фіскальної соціології: ідеологія і філософія пізнання (2012)
Василевська Г. - Особливості функціонування преференційного оподаткування в Україні (2012)
Фільо М. - Оцінка ефективності фіскальних інститутів мінімізації податкових втрат (2012)
Янусь І. - Прагматизм діяльності митних органів щодо протидії порушенню митних правил (2012)
Кравчук Н. - Глобальні фіскальні розриви і дисбаланси: інституційні та дистрибутивні ефекти (2012)
Карапетян О. - Проблеми оцінки боргової стійкості України (2012)
Яремчук О. - Наукова полеміка з питань теоретичної концептуалізації фінансової безпеки підприємства (2012)
Черватюк М. - Вплив державної фінансової політики на розвиток малого бізнесу (2012)
Білоус І. - Методика оцінки бідності в Україні та проблеми фінансового забезпечення її подолання (2012)
Кваша Т. - Прагматизм формування державного реєстру інвестиційних проектів (2012)
Дмитрів В. - Фінансове регулювання інноваційного розвитку економіки України (2012)
Бучковська Я. - Теоретичні основи фінансування дошкільної освіти (2012)
Лубкей Н. - Практика та проблематика бюджетного кредитування в Україні, Крамарчук С. (2012)
Дишкант О. - Повноваження Рахункової палати у бюджетному процесі: реалії та перспективи (2012)
Коломийчук Н. - Сучасні реалії та проблеми аудиту ефективності (2012)
Шаварина М. - Видатки бюджету Пенсійного фонду України в умовах реформування пенсійної системи (2012)
Петрушка О. - Механізм призначення пенсій державним службовцям (2012)
Маркович Г. - Особливості менеджменту коштів місцевих бюджетів (2012)
Коваль С. - Фінансові потоки банківських установ: теорія і практика (2012)
Луцишин О. - Скоринговий метод оцінки кредитоспроможності позичальників кредитних спілок, Климчук О. (2012)
Федірко М. - Трансмісійний механізм монетарної політики Європейського валютного союзу (2012)
Кострач Л. - Новітній інструментарій українського ринку цінних паперів (2012)
Фрадинський О. - Становлення морської митної варти в Російській імперії(ХVIII-XX століття), Машко А. (2012)
Наші автори (2012)
Annotations (2012)
Булгаков В. М. - Дослідження вібраційних процесів при основному обробітку ґрунту, Свірень М. О., Кісільов Р. В., Орищенко С. Б., Лісовий І. О. (2015)
Кувачов В. П. - До питання вибору шин спеціалізованих ширококолійних засобів сільськогосподарського призначення (2015)
Кувачов В. П. - Стабілізація тягових навантажень чизельно-полицевого робочого органу для основного обробітку ґрунту в системі колійного та мостового землеробства, Теслюк Г. В. (2015)
Глущенко В. В. - Експериментальне дослідження параметрів стійкості та динамічності автомобільних цистерн в дорожніх умовах, Подригало М. А., Клец Д. М., Дубінін Є. О., Абрамов Д. В. (2015)
Антощенков Р. В. - До визначення кінематичних зв’язків, кутів і швидкостей коліс трактора класичної компоновки при повороті (2015)
Антощенков Р. В. - Аналіз буксування движителей машинно-тракторного агрегату, Кашин Д. В. (2015)
Дубинин Е. А. - Математическое моделирование движения шарнирно-сочлененного колесного средства транспорта по неровностям, Полянський А. С., Руднев Ю. И. (2015)
Болтянський В. М. - Стан ресурсної забезпеченості підприємств АПК на прикладі Запорізької області, Мітков Б. В., Болтянський Б. В., Ігнатьєв Є. І., Шульга О. В. (2015)
Болтянський В. М. - Метод визначення оптимального терміну збирання зернових, Мітков Б. В., Болтянський Б. В., Ігнатьєв Є. І., Шульга О. В. (2015)
Чижиков І. О. - Результати досліджень з дотримання заданої глибини садіння підщеп плодових культур апаратом дискового типу (2015)
Артьомов М. П. - Керованість і стійкість руху ґрунтообробних мобільних сільськогосподарських агрегатів моделюванням парціальних прискорень (2015)
Теслюк Г. В. - Обґрунтування технологічного процесу та параметрів копача цибулевих культур, Волик Б. А., Чижиков О. І. (2015)
Кюрчев С. В. - Конструктивные особенности установки для охлаждения и сушки зерна активным вентилированием, Верхоланцева В. А. (2015)
Скляр О. Г. - Порівняльна оцінка технологій вирощування кукурудзи в південній степовій зоні України, Зоря М. В. (2015)
Дереза О. О. - Дослідження інерційних приводів для сільськогосподарських машин, Дереза С. В. (2015)
Паніна В. В. - Побудова номограми для визначення режимів вібронакатування золотників, Новік О. Ю. (2015)
Паніна В. В. - Спосіб відновлення гільз циліндрів з використанням ФАБО, Дашивець Г.І . (2015)
Дашивець Г. І. - Контроль технічного стану двигунів методом спектрального аналізу моторного мастила, Новік О. Ю. (2015)
Братишко В. В. - Дисипація енергії у каналі гвинтового гранулятора кормів (2015)
Вороновский И. Б. - Надежность систем капельного орошения плодових насаждений, Назарова О. П. (2015)
Рубців М. О. - Дослідження переміщення ґрунту з садженцем коливальним розпушувачем викопувального плуга, Матковський О. І. (2015)
Горобець В. Г. - Комп’ютерне математичне моделювання процесів тепло- і масопереносу при вентиляції повітря в птахівничих приміщеннях, Трохоняк В. І. (2015)
Антипов Є. О. - Енергозберігаюча система теплопостачання на базі сезонного акумулятора теплоти (2015)
Кулагін Д. О. - Критерій керування переміщенням автономних рухомих електротехнічних комплексів, Андрієнко П. Д. (2015)
Кашкарьов А. О. - Система керування елеваторним комплексом з функцією моніторингу на основі сіток Петрі (2015)
Бойко С. Б. - Метод втручання теплових стаціонарних полів у двушаруватих конструкціях (2015)
Надикто В. Т. - Застосування МНК для визначення параметрів раціональної функції, Величко О. В. (2015)
Титул, зміст (2015)
Кириченко Г. І. - Інтелектуальна система управління процесом доставки вантажу (2015)
Єріцян Б. Х. - Задача аналізу оптимізації геометричних розмірів лінійного двигуна нахилу кузова швидкісного електрорухомого складу, Любарський Б. Г., Якунін Д. І. (2015)
Петренко Ю. А. - Построение матриц нечеткого соответствия при синтезе системы офисов по управлению программами (2015)
Мирошник М. А. - Проектирование интеллектуальной системы мониторинга объектов транспортной инфраструктуры (2015)
Бабаев М. М. - Нейросетевая модель контроля рабочего состояния исполнительного устройства стрелочного привода переменного тока в реальном времени, Блиндюк В. С., Богатырь Ю. И. (2015)
Пахомова В. М. - Можливості модернізації комп’ютерної мережі інформаційно-телекомунікаційної системи Придніпровської залізниці (2015)
Осовик В. М. - Векторна модель автоматизованого управління процесами експлуатації парків електричних двигунів залізничних стрілочних переводів (2015)
Петренко Т. Г. - Нечеткая муравьиная система для решения задачи о рюкзаке, Тимчук О. С., Куценко Д. Д. (2015)
Киман А. М. - Удосконалення технології організації групових поїздів оперативного призначення на основі синхронізації графіку руху на станціях обміну груп вагонів (2015)
Ананьева О. М. - Прием сигналов АЛСН в условиях действия двухкомпонентной помехи, Давиденко М. Г. (2015)
Махно Т. А. - Параметризация схем обработки УЗИ сонных артерий при помощи эволюционных алгоритмов (2015)
Асауленко І. О. - Метод декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність на основі стохастичної оптимізації, Приходько С. І., Штомпель М. А. (2015)
Омаров М. А. - Поиск способов построения информационных систем оценивания сложности ситуации в медицине и на транспорте на примере конкретных ситуаций, Цехмистро И. И., Трубицин А. А. (2015)
Кирилюк Є. - Інституційне середовище та його вплив на розвиток суб’єктів соціально-культурної сфери (2015)
Прощаликіна А. - Інноваційний розвиток України у системі показників виміру економічної безпеки (2015)
Саблук Г. - Демографічна палітра соціально-культурного життя сільського населення (2015)
Мартинишин Я. - Системний підхід в управлінні корпораціями у сфері культури, Комар В. (2015)
Солоха Д. - Теоретичне підґрунтя формування сталої соціоекономічної системи промислового регіону, Бєлякова О. (2015)
Кальна-Дубінюк Т. - Методологічні основи організації консалтингової дистанційно-операціональної навчальної системи, Кальной С. (2015)
Коваленко Є. - Ділова репутація менеджменту як ключовий чинник стратегії розвитку підприємств соціально-культурного сервісу (2015)
Вецепура Н. - Використання аналізу беззбитковості в умовах підприємств соціально-культурної сфери (2015)
Лелюк Ю. - Особливості оплати праці в закладах культури сільської місцевості (2015)
Азізов С. - Еволюція наукових поглядів на поняття "підприємництво" та його сучасна характеристика (2015)
Бриль К. - Роль свят у підвищенні економічної ефективності туристичних центрів (2015)
Харута В. - Розробка моделі оцінки та методу відбору персоналу команди проекту міських пасажирських перевезень (2015)
Алексеев А. Я. - Vermeil от В. Гюго до наших дней, Ильева Е. А. (2014)
Балацька О. Л. - Лінгвокультурна специфіка прагматичних характеристик критичних зауважень в англомовній науковій статті (2014)
Беспала Л. В. - Традиції та новації у вивченні мовних контактів (2014)
Богатырёва С. Т. - Эвфемистическая номинация смерти в англоязычной фразеологической картине мира, Лисовецкая А. С. (2014)
Васильченко Е. Г. - Вариативность немецкого произносительного стандарта сквозь призму лингвосинергетики (2014)
Великорода Ю. М. - Співвідношення між універсальним та національним рівнями прецедентних феноменів (2014)
Голик С. В. - Лінгвокультурологічний підхід до вивчення граматики (2014)
Гордиенко Е. В. - Особенности становления и тенденции развития англоязычной лексикографической традиции Новой Зеландии (2014)
Григораш В. С. - Варіативність частотних характеристик у мовленні носіїв Йоркширського діалекту (2014)
Єнікєєва С. М. - Синергетична лінгвістика як напрямок дослідження мовних явищ і процесів (2014)
Желуденко М. А. - Пуризм исландского языка как детерминанта идентичности, Сабитова А. П. (2014)
Ковалюк Ю. В. - До питання про американізми в англійській фразеології (2014)
Коропецька О. І. - Квантитативний аналіз автохтонних концептів сучасного англомовного конфліктного парентального дискурсу (2014)
Коч Н. В. - Роль базових лінгвокультурних концептів давньоруської християнської аксіології у становленні колективістського типу культури (2014)
Курбатова Т. В. - Особливості політичної англомовної картини світу (2014)
Лужаница Е. И. - Основные пути и тенденции развития лексико-семантической системы ланкаширского диалекта, Сухорукова К. С. (2014)
Лужецька О. Б. - Мікротопоніми південно-західного опілля, мотивовані апелятивами на позначення способу обробітку та призначення земельних наділів (2014)
Мартінек С. В. - Опозиція us / them в англійській лінгвокультурі: засоби мовної концептуалізації (2014)
Мацегора И. Л. - Реализация диалектных особенностей русской речи в экранизациях художественных произведений 70-80-х гг. ХХ ст. (2014)
Настенко С. В. - Іконічність як першооснова художньої образності в іспанській поезії ХІІ – ХХ століть (2014)
Оксанич М. П. - Особливості порядку слів у підрядному середньоверхньонімецькому реченні (2014)
Півень А. Д. - Дослідження англійської мови в Південній Африці: історія та перспективи (2014)
Прохоров В. Ф. - Этимологический аспект лингвистической прогностик (2014)
Раєвська І. В. - Мова та діалект: італізація діалектів та діалектизація італійської літературної мови (2014)
Рогач О. О. - Лексикографічна репрезентація лінгвокультурного концепту SUN в англійській мові (на основі аналізу словникових дефініцій), Розвод Е. В. (2014)
Федоренко Л. В. - Засоби вербалізації лінгвокультурного концепту "Typisch Deutsch", Тітова С. М. (2014)
Андрійченко Ю. В. - Особливості лінгвістичного сексизму в іспанських жартах, загадках, прислів’ях (2014)
Афанасьєва О. М. - Поведінкові стереотипи у комунікативному аспекті (2014)
Баланаева О. В. - Смысловые основы юридических терминов (2014)
Вишницька Я. С. - Структурно-семантичні, стилістичні та прагматичні особливості кольоронімів у романі Дена Брауна "Код да Вінчі" (2014)
Герус В. Ю. - Гендерна специфіка креолізованих текстів малої форми, Макарук Л. Л. (2014)
Городецька І. В. - Рекламний заголовок та стилістичні засоби в ньому (2014)
Ділай І. П. - Категорія каузативності в лексико-семантичній групі ментальних дієслів англійської мови (2014)
Добжанська Н. І. - Власні назви у текстах сучасних англомовних християнських пісень, Грінченко І. В. (2014)
Дячук О. В. - Комунікативно-прагматичні особливості сучасної англомовної соціальної реклами (2014)
Зроднікова К. В. - Основні напрямки дослідження предметів штучного походження в сучасній лінгвістиці (2014)
Ковбаско Ю. Г. - Транспозиція як тип граматичної взаємодії між частинами мови (2014)
Коляса О. В. - Поняття ігрового абсурду: міждисциплінарний та лінгвістичний підходи (2014)
Лисичкіна О. О. - Ескалація конфлікту в англомовному побутовому дискурсі: прагматика та просодія (2014)
Малиненко О. Є. - Особливості лінгвістичної категорізації емоцій (2014)
Малярчук О. В. - Засоби вербалізації категорії оцінки в сучасній англійській мові (на матеріалі політичних статей з журналу The New Yorker) (2014)
Манов О. Д. - Іллокутивний суїцид: структурно-семантичний аналіз квазіперформативів у сучасній німецькій мові (2014)
Олійник А. М. - Метакомунікативний аспект функціонування вигуків (на матеріалі сучасної іспанської мови) (2014)
Павленко Н. А. - Семантические группы фразеологических единиц с имплицитно выраженным гендерным компонентом (2014)
Полєєва Ю. С. - Ритмічна будова як складова когнітивної стратегії актуалізації мовлення (на матеріалі англомовної лекції) (2014)
Приходько А. И. - Прагматическое значение оценочного высказывания (2014)
Станко Д. В. - Вираження емоцій у політичному дискурсі: функціонально-синтаксичний аспект (2014)
Тихонина С. И. - Акустические характеристики гласных как маркеры речевой экспрессии (2014)
Фесенко І. М. - Алюзія у сучасній англійській мові (на матеріалі англо-американської преси), Лукаш К. (2014)
Шахновська І. І. - Емотивний аспект висловлень авторитарних комунікативних особистостей (2014)
Бамбура А. М. - Геотехнічні проблеми при проектуванні, будівництві та експлуатації відповідальних будівельних об’єктів, Ковальський Р. К., Дмитрієв Д. А., Дорогова О. В. (2016)
Винников Ю. Л. - Набивні палі у пробитих свердловинах: досвід і перспективи застосування, Мірошниченко І. В., Передерій М. Ф., Передерій В. М., Омельченко П. М. (2016)
Ларцева І. І. - Дослідження вононепроникності ґрунтоцементу як матеріалу протифільтраційних завіс, Петруняк М. В. (2016)
Ковальський Р. К. - Визначення осадок при розрахунку системи "Основа – пальовий фундамент – будівля" за розрахунковою схемою умовного фундаменту з врахуванням даних випробувань паль (2016)
Дубровский М. П. - Некоторые инновационные конструкторско-технологические решения причальных сооружений и палов на свайном основании, Геращенко А. В., Добров И. Ю. (2016)
Дорофеев В. С. - Комплексная модель "сооружение – свайный фундамент" для оценки сейсмостойкости многоэтажных зданий, Сорока Н. Н., Егупов К. В., Егупов В. К. (2016)
Гришин В. А. - Математическое моделирование морских гидротехнических сооружений, Руденко С. В., Гришин А. В. (2016)
Жарко Л. О. - Дослідження характеристик міцності і деформативності ґрунтоцементних паль для закріплення насипних грунтів, Овчар В. П., Цимбал С. П., Бєлоконь А. М., Чегодаєв І. С. (2016)
Самородов А. В. - Исследования несущей способности натурной многосекционной сваи методом "ONLY-DOWN", Муляр Д. Л., Табачников С. В., Герасимович Е. Н. (2016)
Самородов А. В. - Парадоксы нормативных положений и новый метод оценки эффективности комбинированных свайных и плитных фундаментов многоэтажных зданий (2016)
Самородов А. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния свайно-плитного фундамента многоэтажного здания с помощью программного комплекса SOFISTIK, Никулин В. Б., Кротов О. В., Храпатова И. В. (2016)
Кушнер С. Г. - Совершенствование геотехнических расчетов по деформациям - залог повышения долговечности зданий и сооружений (2016)
Глуховський В. П. - Інтегральна оцінка міцності бетону стовбура палі (2016)
Кичаева О. В. - Напряженно-деформованное состояние балки-стенки с отверстиями на неравномерно деформируемом основании, Яковлев Е. А., Убийвовк А. В. (2016)
Бутенко А. А. - Управление напряженно-деформированным состоянием фундаментов крупных силосов, Кичаева О. В. (2016)
Суходоев Ю. Ф. - Аппроксимация параметров двухслойного основания свайных фундаментов из коротких забивных свай уплотнения, Твардовский И. А. (2016)
Сєдін В. Л. - Верифікація чисельної моделі будівель АЕС при динамічному аналізі системи "основа – фундамент - споруда", Загільський В. А. (2016)
Тугаенко Ю. Ф. - Упругие деформации в основании фундаментов, Марченко М. В., Логинова Л. А. (2016)
Бауск Е. А. - Сейсмические и геологические условия площадки в расчетах системы "основание – фундамент – сооружение" при динамическом воздействии, Довбнич М. М., Переяславец С. А., Загильский В. А. (2016)
Козлова Т. В. - Особенности развития осадки фундамента офисно–жилого комплекса в г. Одессе, Черкез Е. А. (2016)
Мосічева І. І. - Деякі методи інженерної підготовки та проноз осідань слабких глинистих водо-насичених основ (2016)
Бамбура А. Н. - Моделирование и расчет несущей способности по грунту свай в составе фундамента нового безопасного конфайнмента на горизонтальную и вертикальную нагрузки, Ковальский Р. К., Сазонова И. Р., Шамис Л. Б., Матченко Т. И., Фоменко А. Л., Говоров В. А., Саллюм А. (2016)
Матченко П. Т. - Визначення ступеня агресивного впливу середовища експлуатації по відношенню до гідроізоляції фундаменту, Матченко Т. І., Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф. (2016)
Матченко П. Т. - Методи попередньої оцінки залишкового ресурсу фундаментів, Матченко Т. І., Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф. (2016)
Матченко Т. І. - Методика оцінки залишкового ресурсу фундаментів за результатами моніторингу, Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф., Матченко П. Т. (2016)
Матченко Т. І. - Класифікація пошкоджень, механізмів деградації і параметрів фундаментів, що знаходяться в експлуатації, Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф., Матченко П. Т. (2016)
Сєдін В. Л. - Моделювання НДС основи буроін'єкційної палі, нез’єднаної з ростверком, при повторних статичних навантаженнях, Бікус К. М., Ковба В. В., Волнянський Ю. Ю. (2016)
Ландо Є. О. - Комбіновані масивно-плитні фундаменти під машини з вертикальним імпульсним навантаженням, Кірічек Ю. О. (2016)
Пічугін С. Ф. - Верифікація імовірнісної моделі деформації трубопроводу в особливих грунтових умовах, Винников Ф. Ю. (2016)
Пивонос В. М. - Сопоставительный анализ результатов испытания ступенчатой вдавливающей нагрузкой железобетонных забивных свай в лессовых грунтах, проведенных с замачиванием и без замачивания, Пивонос В. В., Пивонос М. В. (2016)
Сивко И. Р. - Диагностирование деформированного состояния здания с использованием автоматизированных ситем, Шокарев А. В. (2016)
Трегуб А. В. - Обоснование допускаемого давления на нелинейно-деформируемые основания фундаментов мелкого заложения в соответствии с национальными нормами и Еврокодами, Киричек Ю. А. (2016)
Рогачко С. И. - Особенности проектирования морских берегозащитных сооружений, Бааджи В. Г. (2016)
Москаліна І. М. - Фактична міцність матеріалів конструкцій будівель та споруд при їх будівництві та в стадії експлуатації, Лащенко Ю. М., Москаліна В. І., Клименко А. О. (2016)
Зоценко М. Л. - Грунтоцемент – конструктивний і гідроізоляційний матеріал при будівництві підземних споруд (2016)
Корнієнко М. В. - Інженерний захист лесових схилів в умовах міської забудови, Булгаков В. П. (2016)
Andrianov I. V. - Asymptotic Investigation of the Strip’s Reinforsed by Ribs Stress-straine State, Markert B., Kirichek Yu. A. (2016)
Гайдайчук В. В. - Прочность конструкций обсадных колонн под действием нагрузок гидроразрыва, Худолий С. Н., Шлюнь Н. В. (2016)
Войтенко И. В. - Анализ численного исследования показателей анизотропии активного давления неоднородного грунта (2016)
Куковальська Н. М. - Комплексні геотехнічні дослідження Андріївської церкви і пагорба в процесі ремонтно-реставраціїних робіт, Молочкова Н. М. (2016)
Найденова В. Е. - Анализ методик определения сил отрицательного трения, действующих по боковой поверхности свай (2016)
Мар’єнков М. Г. - Вплив значних нерівномірних деформацій на динамічні характеристики кам’яних будівель, Хохлін Д. О. (2016)
Поклонський В. Г. - Розрахункові методи оцінки вогнестійкості будівельних конструкцій за Єврокодами, Фесенко О. А., Байтала Х. З., Круковський П. Г., Новак С. В. (2016)
Слободяник А. В. - Особенности расчета глубоководного причала типа больверк (2016)
Хонелия Н. Н. - Результаты исследований бокового давления грунта засыпки на тонкую подпорную стенку, Слободяник А. В. (2016)
Галінський О. М. - Оцінка впливу технології улаштування паль на їх якість, Марчук С. А. (2016)
Галінський О. М. - Особливості розрахунків стійкості схилу у прибережній, Грубська Л. М., Басанський В. О. (2016)
Чернухін О. М. - Вплив не врахованих факторів деформації шпунтових огороджень будівельних котлованів, Хоменко В. М. (2016)
Мєшкова І. Ю. - Про можливий вплив сил негативного тертя в баретах та палях великого діаметру, Заварзін Ю. В., Карпенко Д. А., Корнієнко М. В. (2016)
Матвєєв І. В. - Проблеми будівництва торгівельно розважального центру "Форум – Львів" та заходи і засоби їх вирішення (2016)
Мар’єнков М. Г. - Науково-технічний супровід будівництва трьохсекційного житлового будинку у високосейсмічній зоні, Богдан Д. В., Панчик О. В. (2016)
Шумінський В. Д. - Інженерний захист ділянки нового будівництва житлового комплексу на зсувному схилі в Голосіївському районі м. Києва, Дмитрієв Д. А. (2016)
Скляр А. М. - Пространственные вариации сейсмической интенсивности в сложных инженерно-геологических условиях, Пустовитенко Б. Г., Скляр А. А., Кязева В. С., Останин А. М. (2016)
Трофимчук А. Н. - Стабилизация оползней АРК, Украина, с использованием свай-шпонок, Клименков О. А., Берчун Я. О., Калюх Ю. И., Дунин В. А., Хавкин К. А., Сильченко К. В., Калюх Т. Ю. (2016)
Крысан В. И. - Применение грунтоцементных элементов на площадках с высоким уровнем грунтовых вод, Крысан В. В. (2016)
Запара В. Н. - Проколонабивные сваи и метод их возведения мобильной установкой (2016)
Головко С. І. - Крени споруд жорсткого типу (2016)
Пивонос В. М. - Поглощающий дренаж как метод понижения уровня грунтовых вод на территории застройки, Пивонос В. В., Громык С. М. (2016)
Юхименко А. И. - О методике контроля качества армирования грунтов буросмесительной технологией, Самченко Р. В., Шокарев А. В., Степура С. И. (2016)
Юхименко А. І. - Технологія підсилення основ при відновленні деформованих будівель та при реконструкції об’єктів в стиснених умовах (2016)
Шокарев Е. А. - Закрепление насыпных грунтов у подпорной стенки методом армирования вертикальными элементами повышенной жесткости, Посыпайко В. И. (2016)
Сєдін В. Л. - Про необхідність підвищення якості складу вертикальних елементів для армування основ, Бікус К. М., Андросова А. І. (2016)
Немчинов Ю. И. - Вибросейсмоизоляция зданий с помощью системы эластомерных блоков, Марьенков Н. Г., Жарко Л. А., Марьенков А. Н., Дырда В. И., Лисица Н. И., Агальцов Г. Н., Новикова А. В. (2016)
Проценко П. О. - Вплив аварійного замерзання/розморожування колектора теплового насосу на несучу здатність паль по бічній поверхні, Моркляник Б. В. (2016)
Кірічек Ю. О. - Планування забудови міської території з урахуванням геодинамічного моніторингу, Бєгічев С. В., Ішутіна Г. С. (2016)
Кафієв К. П. - Стабілізація стійкості схилу зсувної зони, Крівєльов Л. І., Домбровський Я. І., Зінченко М. Г., Коваль С. О. (2016)
Егупов В. Ю. - Результаты натурного обследования состояния постоянной плотины Ташлыкского водоема-охладителя Южно-Украинской АЭС, Бондаренко А. И., Волкова А., Кичаева О. В. (2016)
Корнієнко М. В. - Про можливості резонансного заглиблення арматурних каркасів в буроін’єкційні палі, Голенков Г. М., Ковальчук А. В. (2016)
Корнієнко М. В. - Особливості геодезичного моніторингу будівель на плитних фундаментах, Жук В. В., Чегодаєв І. С., Поклонський С. В. (2016)
Маєвська І. В. - Вдосконалення методики визначення несучої здатності бурових паль, Блащук Н. В., Романов С. В. (2016)
Харченко М. О. - Зміцнення грунтової основи бурозмішувальною технологією для зниження сейсмічної небезпеки (2016)
Кірічек Ю. О. - Застосування ресурсозберігаючих технологій при проектуванні дорожніх одягів автомобільних доріг, Балашова Ю. Б., Дем’яненко В. В., Руденко К. С. (2016)
Москаліна І. М. - Досвід експлуатації димових труб із цегли та їх робота на деформованих основах, Лащенко Ю. М., Москаліна В. І., Клименко А. О. (2016)
Митинский В. М. - Цементация зон разуплотнения грунтов с использованием манжетных колонн (2016)
Мелашенко Ю. Б. - Про важливість захисту будинків в щільній забудові від впливу механічної суфозії грунтів на прикладі будівництва паркінга у м. Києві, Кошелєва Н. М. (2016)
Тімченко Р. О. - Улаштування підпірних стінок спеціального типу на зсувонебезпечних територіях, Крішко Д. А., Савенко В. О., Абсандзе Г. Н. (2016)
Тімченко Р. О. - Конструктивне рішення багатохвильового фундаменту-оболонки під водоскидні споруди шламосховища, Крішко Д. А., Хоруженко І. В. (2016)
Тимченко Р. А. - Методика расчёта фундаментных конструкций на подрабатываемых территориях, Кришко Д. А., Богатынский А. В. (2016)
Brovkina O. - The communicative situation of frank communication in the English family discourse, Karpenko I., Melaj A. (2015)
Goriunova M. - Methodische hauptaspekte des fremdsprachenunterrichts, Zheludenko M., Sabitova A. (2015)
Grynyuk S. - A "makeup" of foreign language acquisition in XXI century (2015)
Grytskiv A. - System aspects of term definition (2015)
Mykhaylenko V. - Grammatical and lexical correlation in translation: past perfect (2015)
Андрєєва І. О. - Методологічні основи фреймового моделювання концепту horror (2015)
Андрєєва І. О. - Вербалізація генеративного концепту reasoning (на матеріалі телесеріалу "Elementary"), Латушкіна К. О. (2015)
Артеменко І. О. - "Ідіонімічність" лексем-вербалізаторів діяльності студентських ґендерних спільнот в англійській мові США (2015)
Афоніна І. Ю. - Структурно-семантичні особливості фразеологічної термінології ділової англійської мови (2015)
Бакуменко О. О. - Граматикалізація та функціонування преверба an- у дієсловах німецької мови XVI ст. (2015)
Басалкевич О. Є. - Нечітке моделювання асоціативних карт (2015)
Бенькевич Г. А. - Репрезентація концепту "щастя" в латинській фразеології (2015)
Бернар Г. Б. - Комунікативна спрямованість авторської ремарки англомовної драми абсурду (2015)
Білецька І. О. - Білінгвізм як основа формування полікультурної особистості (2015)
Богачик М. С. - Особливості засвоєння неологізмів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення англійської мови у вищому навчальному закладі (2015)
Борисов О. О. - Структурно-композиційні особливості британського та українського телеінтерв’ю (2015)
Ботвінко-Ботюк О. М. - Самооцінні висловлення презирства (2015)
Великорода Ю. М. - Інтерпретація оказіоналізмів у медійному дискурсі, Сіреджук O. Т. (2015)
Воєвутко Н. Ю. - До проблеми перекладу термінології дистанційної освіти з новогрецької мови на українську (2015)
Войтенко І. Г. - Особливості лінгвістичного представлення економічних стереотипів у англомовному дискурсі (2015)
Волкова С. В. - Моделювання міфолорного простору сучасних амеріндіанських художніх прозових текстів (2015)
Гаврилюк І. О. - Опозиція "свій – чужий" як об’єкт міждисциплінарних досліджень (2015)
Герман Є. В. - Символізація космогонічних та природних явищ у фразеології cередньоверхньонімецької мови (2015)
Герцовська Н. О. - Вплив на свідомість людини через використання концепту кольору у рекламі, Товт О. (2015)
Головіна Н. В. - Способы образования дериватов в этимолого-словообразовательном гнезде с вершиной "печи" (2015)
Грибіник Ю. І. - Методологічні засади дослідження англійської геодезичної термінології (2015)
Давиденко Т. А. - Некоторые аспекты развития словообразовательной структуры английской лексики, Письменная О. А. (2015)
Дедухно А. В. - Структурно-семантичні та функціональні особливості перформативного акту побажання, Сизоненко Н. М. (2015)
Дзикович О. В. - Структурно-композиційна специфіка номінації телевізійних передач першого каналу німецького телебачення (2015)
Дзюбіна О. I. - Лінгвопрагматичний аналіз англомовних неологізмів (на матеріалі соціальних мереж "Facebook" та "Twitter") (2015)
Дмитренко О. П. - Понятійна категоризація об’єктивного світу фразеологічними одиницями сучасної німецької мови (2015)
Добровольська Д. М. - Мовна гра в рекламних слоганах: проблема відтворення в перекладі (2015)
Дорош О. О. - Аналіз метафорізованих концептів у картині світу жіночої мовної особистості (2015)
Дорошина Л. Ф. - Архетипна семантика назв квітів у художньому ідіолекті О. Довженка (2015)
Дягілєва Ж. А. - Вербалізація автостереотипів у німецькому фольклорі (2015)
Дяків Х. Ю. - Комунікативні девіації в інтерв’ю на матеріалі німецької та української преси (2015)
Єсипович К. П. - Вербалізація лингвокультурного концепту "васал" у французькому фольклорному дискурсі (2015)
Жихарєва О. О. - Концептуальна й оповідна структура англомовних біблійних нарацій про зрадництво (2015)
Жорнокуй У. В. - Інтерпретація бінарної опозиції "свій" – "чужий" у повісті О. Кобилянської "В неділю рано зілля копала", Власенко К. О. (2015)
Завгородня А. А. - Дієслівне словоскладання в німецькій мові (2015)
Завгородня Т. А. - Особливості вираження семантичної ролі локативу у текстах публіцистичного стилю (2015)
Іванотчак Н. І. - Типи емпатії в англомовній дитячій прозі фентезі (2015)
Казимир І. І. - До питання про множинність мотивації словотвірної структури слова (на матеріалі похідних назв одягу і взуття в сучасній українській мові), Купрікова Г. В. (2015)
Карпова І. Д. - Експресивний заряд вигукових фразеологічних одиниць як основа створення імпліцитного заперечення (2015)
Качмар О. Ю. - Комунікативно-когнітивні аспекти мовної особистості (2015)
Кашуба В. С. - Освоєння лексики французького походження в англійській кулінарній терміносфері (на матеріалі вікторіанських кулінарних книг) (2015)
Кедич Т. В. - Семантична трансформація фразеологічних одиниць (на матеріалі української історичної прози другої половини XX століття) (2015)
Кириченко О. А. - Особливості перекладу англійських дієприкметникових конструкцій, Троїцька А. А. (2015)
Кізіль М. А. - Cоціофункціональні аспекти формування та розвитку метарміносистеми сфери комп’ютерних технологій в англійській мові (2015)
Козелко І. Р. - Особливості кодифікації синтаксичних термінів в українських граматиках кінця XIX – початку XX століття (2015)
Козуб Л. C. - Соціолінгвістичні особливості сучасних електронних мас-медіа (2015)
Коржак З. З. - Засоби вираження раціональної експресивності у номінативних реченнях (2015)
Короткова Л. В. - Екфрасіс в англомовному креативному дискурсі: лінгвокультурологічний параметр (2015)
Костевич Н. С. - Особливості класифікації фразеологічних одиниць на позначення почуттів у японській мові (2015)
Костенко Н. Д. - Телескопія як спосіб формування англомовних інновацій семантичного поля "навчання" (2015)
Костюк О. Ю. - Соціолінгвістична компетенція як компонент комунікативної компетентності, Лушпай Л. І. (2015)
Кузьменко B. Г. - Синтаксична інтерференція у професійно-орієнтованій комунікації та перекладі, шляхи її подолання (2015)
Лисенко Н. О. - Нотатки щодо деталізації дефініції терміна "архетипний символ" (2015)
Литвин О. О. - Символіка номена хризантема в мові повісті Уляни Кравченко "Хризантеми" (2015)
Ліщук Т. Д. - Структура концепту "зовнішність людини" у когнітивній лінгвістиці (2015)
Лосєва І. В. - Типові прийоми використання ідіом в політичній полеміці (2015)
Майстренко С. В. - Дискурс і текст: міждисциплінарний підхід до визначення понять (2015)
Майська А. Г. - Стилістичні засоби у реалізації маніпулятивних технологій (на матеріалі aмериканських кінослоганів) (2015)
Макарова О. С. - Абревіація та усічення як один із способів словотворення лексичних інновацій у сучасному італійському та українському медіа-дискурсі (2015)
Манохіна Ю. Є. - Категорія збірності як складова лінгвофілософської категорії кількості (2015)
Маріна О. С. - Парадоксальна образність і неможливі світи в сучасному англомовному поетичному дискурсі (2015)
Мартинишин Н. М. - Спонукальні діалоги як навчальний матеріал в курсі української мови як іноземної (2015)
Матвєєва К. С. - Впровадження експерієнційно-інтерактивного та рефлексивного підходів в іншомовну підготовку майбутніх економістів до міжнародної діяльності засобами іноземної мови (2015)
Матусевич Л. М. - Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні характеристики мовленнєвого акту прохання про дозвіл (2015)
Мигалець О. І. - Концепт "argue" як складова мовної картини світу (2015)
Мирошніченко І. М. - Ледарство та працелюбність у польських, українських та російських фразеологізмах із соматичним компонентом (2015)
Мікава Н. М. - Лексико-семантична група "facialhair" в англійській мові (2015)
Мінкова О. Ф. - Мовні особливості публіцистичного рекламного тексту: теоретичний аспект, Надольська Ю. А. (2015)
Мороз О. Л. - Комбінаторні потенції концептів батьки та дитина в поетичних текстах з песимістичною тональністю (2015)
Мочарська У. Р. - Тиск польського уряду на періодичні видання Галичини 20-30 років ХХ століття як один з способів асимілювання українців з поляками (2015)
Мрачковська Т. А. - Дискурсивний маркер "you know" як складова стратегії позитивної ввічливості (2015)
Мудраченко Т. Б. - Сугестія як засіб мовленнєвого впливу (2015)
Мусійчук Т. І. - Іменникова репрезентація гніву як вияву обурення (2015)
Наливайко М. Я. - Семантика прізвиськ, що вказують на психічні риси людини (2015)
Новіцька Ю. С. - Структурно-семантичні та функціонально-прагматичні параметри форманта bio у французькому екологічному дискурсі (2015)
Огринчук О. П. - Дієслівні повтори як стилетвірний компонент у віршових текстах М. Бажана та І. Драча (2015)
Онищак Г. В. - Особливості лексико-семантичної групи іменників на позначення зла в сучасній англійській мові (2015)
Панчишин Н. З. - Лексико-семантичні засоби вираження темпоральності в латинській мові (2015)
Петрина О. С. - Інтернаціональна лексика у терміносистемах банківської сфери англійської та української мов (2015)
Пивоварчук Т. О. - Kreatives schreiben im deutschunterricht (2015)
Пірська Х. О. - Речоморфні метафори в сучасному українському художньому дискурсі: гендерний аспект (2015)
Плахотнікова О. Ю. - Сучасний стан корпусних досліджень в Україні (2015)
Поздрань Ю. В. - У пошуках утраченого тому "Pосійсько-українського словника" за редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова (2015)
Прима В. В. - Лінгвістичні особливості англомовних путівників по Україні (2015)
Пришупа Ю. Ю. - Модель формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників (2015)
Просяна А. В. - Термінологічні номінації суб’єкта дії в юридичному дискурсі (на матеріалі Закону України "Про вищу освіту") (2015)
Романюк І. А. - Валентність дієслівних префіксальних композитів з семантикою сприйняття у пізній латині (2015)
Ружин К. М. - Компенсаторна компетенція і стратегії її реалізації в процесі вивчення іноземної мови як другої на мовних факультетах (2015)
Руссу А. О. - Словотвірні властивості дієслівних консубстанційних термінів (2015)
Рябокінь Н. О. - Етикетні кліше у функції позитивної реакції (2015)
Сабадаш(Плисак) Д. В. - Метафоричне осмислення медичних терміноконцептів у художній комунікації (на матеріалі англійської мови) (2015)
Савчук Р. І. - Семантико-синтаксичні особливості французького художнього дискурсу XIX ст. крізь призму наративного студіювання прозового тексту (2015)
Самохвал О. О. - Особливості використання комунікативного тренінгу в процесі іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери, Черній Г. В. (2015)
Семененко Л. А. - Потенційні й оказіональні субстантивні морфостилеми-кореляти з актуалізованою грамемою роду/семою статі (на матеріалі сучасного художнього мовлення) (2015)
Серебрянська О. В. - Особливості перекладу кіносценаріїв (2015)
Скалевська Г. О. - Відкритий вірш як прояв лінгво-синтаксичного новаторства представників американської школи поезії м=о=в=и (2015)
Соболь Ю. О. - Міжмовна інтерференція (2015)
Станіслав О. В. - Психолінгвістичні особливості синтаксичної когезії у структурі художнього внутрішнього мовлення (на матеріалі французької літератури потоку свідомості) (2015)
Стребуль Л. О. - Пошук нових підходів у розвитку міжкультурної компетенції студентів-іноземців (2015)
Суворова Т. М. - Світотвірна функція образності баладного твору (2015)
Сухова А. В. - Композиційно-мовленнєві форми англомовної новели (2015)
Татаренко К. В. - Лінгвістичні особливості висвітлення військового дискурсу (на прикладі АТО) у ЗМІ (2015)
Татарнікова І. В. - Фоностилiстика та методи фоностилiстичного вивчення мови, Шереметьєва К. В. (2015)
Тищенко О. М. - Реєстр утраченого тому російсько-українського словника за ред. А. Кримського та С. Єфремова: умовне відтворення (2015)
Тупченко В. В. - Специфіка написання реферату зі спеціальності англійською мовою у немовних вищих навчальних закладах (2015)
Філоненко Н. Г. - Синтаксичний аспект поліпропозиційних речень у сучасному французькому художньому прозовому тексті (2015)
Харицька С. В. - Сучасна інтерактивна лекція з методики викладання іноземних мов і культур, Шевченко С. І. (2015)
Ходаковська Н. Г. - Синтаксично-стилістичні засоби поетичної мови У. М. Рільке (2015)
Чабан В. М. - Концептосфери честь і гідність в українській лінгвокультурі (2015)
Чайка О. І. - Терміносполука як мінімальна синтаксична одиниця (на матеріалі українських, англійських і португальських термінів зобов’язального права) (2015)
Чемпоєш В. В. - Репрезентація категорії інформативності у текстах навчального філологічного дискурсу (2015)
Шенько М. М. - Оповідний дискурс: структурна організація та базові форми (2015)
Шеремета В. П. - Особливості номінації заміжньої жінки в українських календарно-обрядових піснях зимового циклу як вираження культурних стереотипів українського народу (2015)
Школьна Н. О. - Визначення терміна в сучасній лінгвістиці (2015)
Шумейко О. А. - Засади лінгвістичного аналізу комічного в українській поезії (2015)
Юдіна О. В. - Удосконалення процесу іншомовної професійної підготовки студентів до ділової комунікації (2015)
Юрко Н. А. - Синонімічні характеристики термінів гандболу в англійській мові (2015)
Янкович Р. Я. - Збагачення німецької економічної терміносистеми шляхом запозичення англіцизмів (2015)
Яремчук І. М. - Мовленнєва реалізація функцій та стратегій німецькомовної притчі (2015)
Яхимець А. Т. - Слово і текст в іспанській лінгвокультурі у добу Cередньовіччя (2015)
Кузнєцова Г. В. - Символи художнього тексту в концептуальному ракурсі, Кузнєцова І. В. (2015)
Тимченко А. О. - Художня реалізація образу матері в книзі Олександри Ковальової "Степові озера" (2015)
Юр’єва О. Ю. - Врахування гендерного компонента у викладанні англійської мови у ВНЗ (2015)
Безугла Л. Р. - Рецензія на монографію "Семіотика парадоксальності у когнітивно-комунікативному висвітленні (на матеріалі сучасного англомовного поетичного дискурсу)" Маріної Олени Сергіївни (2015)
Пономаренко Г. О. - Актуальні питання удосконалення управління внутрішніми справами (2008)
Кройтор В. А. - Система принципів цивільного процесуального права (2008)
Сироїд Т. Л. - Забезпечення безпеки потерпілих і свідків у діяльності Міжнародного кримінального суду (2008)
Панов І. О. - Щодо розуміння поняття "митна справа" (2008)
Шестак В. С. - Правотворче забезпечення реалізації культурної функції держави (2008)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського