Каіка Н. Є. - Російсько-французькі кінесичні фразеологічні еквіваленти із соматичним компонентом (2013)
Клименко О. Л. - Дериваційний потенціал зоонімів в сучасній англійській мові (2013)
Коломієць К. М. - Моделі соціально-семантичної інтеграції американізмів у німецькомовний дискурс (2013)
Корнелюк Б. В. - Ренесансні уявлення про історію: специфіка структурування і вплив на літературний процес (2013)
Костенко Н. Д. - Новітні концепції навчання в англомовних номінаціях (2013)
Кришталь С. М. - Метафорическое мышление и язык (сравнительный анализ метафоризации в английском, русском и украинском языках) (2013)
Кромбет О. В. - Конвергентність і дивергентність у процесі семантичної адаптації італійських запозичень у французькій мові доби Відродження (2013)
Лужаниця О. І. - Концепт "Дозвілля" в діалектній картині світу (на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць діалектів Нортумберленду та Тайнсайду), Романюк Н. М. (2013)
Лужаниця О. І. - Сучасні тенденції у графіці англійського нелітературного написання: типологічний та функціональний аспекти, Скороходова А. Г. (2013)
Манакін В. М. - До питання про класифікацію мов за особливостями семантичної мотивації найменувань (2013)
Марчук О. В. - Первинний (реальний) і вторинний (ірреальний) світ: кільцева композиція жанру фентезі (2013)
Монатік І. Г. - Соціолінгвістичні аспекти вивчення мовних стереотипів (на прикладі англомовного дискурсу) (2013)
Морошкіна Г. Ф. - Співвідношення естетичного об’єкту та франкомовного дискурсу мистецтва (2013)
Овсянников В. В. - Перевод модальности несогласия (2013)
Передерій В. А. - Невербальні компоненти комунікації дискурсу блогу (2013)
Пефтієва О. Ф. - Вербалізація інтелектуальних якостей людини образними найменуваннями особи в англійській мові (2013)
Пономаренко А. С. - Когнітивна метафора як стилістичний прийом репрезентації задоволення в англійській та болгарській мовних картинах світу (2013)
Приходько А. А. - Этимология концепта "Вампир" (2013)
Прохорова П. В. - Антропоморфна лексика як індикатор діалектної картини світу (2013)
Прус С. И. - Отражение русской культуры в англоязычном тексте (2013)
Разумович І. А. - Семантика можливих світів у творчості Е. А. По (на матеріалі новели "Ms. Found in the Bottle") (2013)
Романенко О. В. - Інтерпретація текстів австрійської літератури крізь призму міжкультурних відмінностей (2013)
Сандига Л. О. - Персоніфікація смерті крізь призму концептуальної метафори death is a living entity в англомовній картині світу (2013)
Семенець О. О. - Лінгвоекологія та проблеми мовного вираження суспільних цінностей (2013)
Сеничева О. А. - Лингвокультурологическая специфика фразеологических единиц с компонентом цветообозначения (на материале английского, французского и русского языков) (2013)
Симеонов И. - Поэма "Вила-посестра” Леси Украинки и героический эпос южных славян (2013)
Сітко А. В. - Структурні особливості англійських та українських інтерогативів (2013)
Скляренко О. Б. - Темпоральні особливості оповідань І. Бахманн у складі жанрово-стилістичної домінанти (2013)
Сласная Е. В. - Перевод отрицания в политическом интервью (на материале интервью украинских политиков) (2013)
Чаплінська Т. А. - Місце та функції опису пейзажу в композиції художнього твору (2013)
Чередниченко О. І. - Нормотворча діяльність як чинник розвитку французької мови (2013)
Чумак Л. М. - Роль афіксальних елементів у дериваційній системі сучасної англійської мови (2013)
Шевчук О. В. - Вживання темпоральних іменників у формі родового відмінка у сучасній англійській мові (2013)
Шталтовна Ю. А. - Постмодерн як методологічна домінанта лінгвістичних студій (2013)
Яковишена Н. Ю. - Когнитивные ресурсы компрессии в специальной номинации (2013)
Янков А. В. - Дескриптивне висвітлення структурно-семантичних ознак низки авторських новоутворень в англійській мові (2013)
Bluhme H. - Einige schwerpunkte der Deutschen phonetic (2013)
Zakharchuk I. O. - "No” dynamics in English (2013)
Makhonina N. - Strukturell-semantische substitution in Deutschen phraseologismen (diachronischer aspekt) (2013)
Romanenko Y. A. - Use of role-playing game while studying professionally-oriented foreign language (English) at the institutions of higher education, Gryshan I. A. (2013)
Титул, содержание (2015)
Дудников А. А. - Технологические способы повышения долговечности и ресурса рабочих органов почвообрабатывающих машин, Беловод А. И., Пасюта А. Г., Келемеш А. А., Горбенко А. В. (2015)
Віцюк Ю. Ю. - Аналіз впливу технології виготовлення на експлуатаційні властивості порошкових матеріалів для друкарської техніки (2015)
Бондаренко Ю. В. - Розробка алгоритму розрахунку раціональних режимів прокатки на блюмінгу (2015)
Булгаков Н. П. - Выбор места установки датчиков давления топлива для регистрации колебательных процессов, Зенкин Е. Ю. (2015)
Лятуринський В. О. - Конструктивна та технологічна оптимізація коробчастих балок кранів мостового типу, Сидоренко М. В. (2015)
Ярошенко П. М. - Обґрунтування схеми комбінованого агрегату для передпосівної культивації та одночасної сівби просапних культур (2015)
Чейлитко А. А. - Зародження пор та їх вплив на властивості матеріалу (2015)
Дорошенко О. І. - Визначення базової (оптової) ціни на електроенергію для промислових споживачів, Романюк О. В., Пєсков С. А., Борисенко С. О. (2015)
Кривда В. І. - Оцінка стану енергозбереження на установках первинної переробки нафти (2015)
Бондаревський С. Л. - Досвід розробки лабораторного стенда для порівняльного аналізу енергоефективності джерел штучного освітлення, Данилейко О. К., Рожненко Ж. Г. (2015)
Блиндюк В. С. - Дослідження часової структури вихідного струму каналу передачі сигналів системи АЛСН (2015)
Білинський Й. Й. - Розробка засобу контролю геометричних параметрів малогабаритних об’єктів складної форми, Сухоцька І. В., Гуральник А. Б. (2015)
Abstracts and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Савчук Т. О. - Інформаційна технологія масштабування хмарного застосунку зі змінними піками навантаження, Козачук А. В. (2015)
Тушницький Р. Б. - Розробка програмної системи для автоматизованого формування пошукових запитів складно-структурованих даних, Макар В. М. (2015)
Кіктєв М. О. - Програмне забезпечення для розрахунку стрічкових конвеєрів при їх автоматизованому проектуванні (2015)
Косенко В. В. - Анализ эффективности использования ресурсов мультисервисной информационно-телекоммуникационной сети, Бугас Д. Н. (2015)
Кравченко О. В. - Моделювання процесу деградації комп'ютерних компонентів дискретних пристроїв (2015)
Штепа А. А. - Повышение эффективности многоканальной системы распознавания речевых команд (2015)
Маргасов Д. В. - Вибір інтегрованого середовища та створення прототипу інформаційного забезпечення тепловізійного моніторингу, Сахно Є. Ю. (2015)
Мочалин А. Е. - Выбор оптимального числа поколений в генетических алгоритмах с бинарно-вещественным кодированием решений (2015)
Грибков С. В. - Дослідження пакетів програмних модулів для ідентифікації динамічних об'єктів, Логвин Т. В., Харкянен О. В. (2015)
Красношлык Н. А. - Компьютерное моделирование межфазного взаимодействия в металлических сплавах (2015)
Москвіна І. І. - Врахування помилок першого та другого роду перемикального пристрою для системи із гарячим резервуванням, Стефанович Т. О., Щербовських C. В. (2015)
Мочалов А. А. - Описание физических процессов, протекающих при кристаллизации непрерывного слитка, Шаповал Н. А. (2015)
Abstracts and References (2015)
Шинкарук В. Д. - Роль засобів вираження емоційно-оцінного значення у мовній тканині повісті І. Франка "Захар Беркут” (2016)
Завальнюк І. Я. - Тропеїчність як засіб асиметрії змістових і виражальних характеристик мовних одиниць (на матеріалі заголовків сучасних регіональних газет) (2016)
Литвиненко Н. П. - Основні параметри класифікації фахового медичного дискурсу (2016)
Климентова О. В. - Чинники інформаційно-комунікативної оптимальності молитовного тексту (2016)
Шабат-Савка С. Т. - Типологічні вияви комунікативних інтенцій спонукання: змістовий обшир і засоби вербалізації (2016)
Бабченко Н. В. - Особливості мас-медійного дискурсу та рекламної лексики у французькій мові (2016)
Вітрук Н. Л. - Лексико-семантичні особливості односкладних речень репрезентації (2016)
Ivanova O. - Computer lexicography: problems and prospects (2016)
Івахненко Т. П. - Лексичні параметри туристського жаргону (2016)
Капніна Г. І. - Німецькомовні вторинні кольороназви, мотивовані рослинними об’єктами (2016)
Личук М. І. - Фразеологізовані схеми нечленованих речень: нерозкладнокомплексна специфіка, узагальнено-значеннєва диференціація (2016)
Личук С. В. - Загальні назви "яру” в говірках Івано-Франківщини (2016)
Тепла О. М. - Методи фоносемантичного дослідження власної назви (2016)
Христюк С. Б. - Лексико-семантичні диференціації термінології міжнародного та дипломатичного дискурсу (2016)
Дядечко Л. А. - Маркери експресивності сучасного рекламного дискурсу (2016)
Келічава А. Б. - Функціонування метафори у текстах газети "День": пошук продуктивних концептів (2016)
Сьоміна О. І. - Складнопідрядні речення з підрядними означальними та з’ясувальними у східноподільських говірках (2016)
Терефера А. С. - Структурно-семантичне ускладнення речення однорідними другорядними членами в художній прозі І. Франка (на матеріалах художнього твору "Перехресні стежки") (2016)
Шинкарук Л. В. - Погляди Івана Франка на розвиток економічної думки західноукраїнських земель останньої третини ХІХ – першої третини ХХ ст. (2016)
Вертій О. І. - Морально-етичні ідеали та духовний світ Івана Франка у сприйнятті, розумінні, самовизначенні та самоствердженні українців (2016)
Гребенюк Т. В. - Категорія подієвості в оповідній структурі літературного твору: когнітивний аспект функціонування (2016)
Кіраль С. С. - Галина Гордасевич: штрихи біографії й творчості (2016)
Ковальчук Н. Д. - Українська національна ідея в контексті творчого доробку Івана Франка (2016)
Корпанюк М. П. - Національно-патріотичні проблеми в поетичних творах Тараса Шевченка 1845 року (2016)
Костриця Н. М. - Квадратура круга як символ взаємодії людини й людства в поезії Бориса Олійника (2016)
Поліщук В. Т. - Іван Франко про візантизм і його впливи на українсько-руську літературу (2016)
Кир’янчук Б. М. - Системна специфіка герменевтики в літературно-критичних концепціях Івана Франка (2016)
Вербицька Л. О. - Рання лірика Івана Франка як натурфілософія романтичного ідеалізму (2016)
Миронюк В. М. - Міжособистісні та творчі взаємини Івана Франка й письменників "Покутської трійці" (2016)
Салюк Б. А. - Проблема інтертекстуального прочитання роману Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра" (2016)
Сахарова О. В. - Драматургічний дискурс: поліфонічність смислів та полімножинність інтерпретацій (2016)
Прядко Ю. П. - Творчість С. Довлатова в сучасному американському науково-критичному дискурсі (кінець 2010 років) (2016)
Петрів Х. В. - Лінгвокогнітивна маркованість концепту "душа" (на матеріалі публіцистики Оксани Пахльовської) (2016)
Погонець Я. А. - Літературність фольклору як один із виявів фольклорно-літературної контамінації (2016)
Ракітіна М. І. - Генеза концепту "кохання" у філософському контексті функціонування (2016)
Жукова Л. В. - Особливості терміносистеми аграрного дискурсу (в аспекті зіставлення української та німецької мов), Зайцева М. Ю. (2016)
Polishchuk O. S. - Some problems of translation of idioms (linguo-cultural aspect) (2016)
Сидорук Г. І. - Основні способи перекладу англійських власних назв (на матеріалі науково-технічних текстів), Павленко А. Л. (2016)
Teplyy І. - Ivan Franko’s "Withered Leaves” in Translation Studies Perspective (Based on New Translations of the Poem "You’re My Only And True Love Indeed…”) (2016)
Любашенко О. В. - Навчальні стратегії комунікативної інтеракції (2016)
Babenko O. V. - Using authentic materials in english language teaching (2016)
Vakulyk I. I. - Working on terminology and professional vocabulary (2016)
Балалаєва O. Ю. - З історії становлення навчальної дисципліни "Латинська мова" на природничих факультетах (2016)
Ковальчук В. І. - Рецензія на хрестоматію "Василь Шинкарук: мовознавчий, педагогічний, реформаторський та управлінський дискурс в науці й освіті" / Укладачі: Сопівник Р.В., Сопівник І.В. – К.: Міленіум, 2016. – 794 с. (2016)
Дубина М. І. - Хай доля буде щедрою на добро! (2016)
Личук М. І. - Багатогранна обдарованість Василя Дмитровича Шинкарука (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2014)
Іващенко Т. Г. - Удосконалення системи безпеки транспортування радіоактивних матеріалів (2014)
Белов Ю. В. - Интеллектуальные средства и технологии инфраструктуры городского дорожного движения, Полетайкин А. Н. (2014)
Bogomolov V. - Synthesis of viscoelastic material models (schemes), Raznitsyn I., Bogomolov S. (2014)
Argun Shch. - Types of alternative energy and prospects for their use in Ukraine (2014)
Hnatov A. - External magnetic-pulse straightening of cars body panels (2014)
Пиндус Ю. І. - Прогнозування мінімальної швидкості росту втомних тріщин після одноразових перевантажень розтягом, Ясний О. П., Фостик В. Б., Пиндус Т. Б. (2014)
Сериков С. А. - Адаптивное управление силовой установкой гибридного автомобиля (2014)
Сидоренко І. І. - Робоча діаграма та характеристика гідравлічного релаксаційного амортизатора, Робу С. І., Волков В. П. (2014)
Григоров О. В. - Стенд для дослідження регульованого об’ємного приводу механізму підйому, Стрижак В. В., Зюбанова Д. М., Стрижак М. Г., Цебренко М. В., Стьопочкіна О. В. (2014)
Гурко А. Г. - Выбор датчика положения рабочего оборудования экскаватора, Плахтеев А. П., Плахтеев П. А. (2014)
Двадненко В. Я. - Расчет основных характеристик тягового вентильного электродвигателя на базе автомобильного генератора (2014)
Wrublewski A. - Results of creating a combustion chamber model for solving an optimisation tasks, Hraivoronskyi Ye. (2014)
Воронков А. И. - Изменение энергетических индикаторных показателей пневмодвигателя по скоростным характеристикам без подогрева заряда на впуске (2014)
Кондратенко О. М. - Особливості визначення масового викиду твердих частинок у відпрацьованих газах дизеля, Строков О. П., Вамболь С. О. (2014)
Бганцев В. Н. - Основные направления адаптации транспортных двигателей к бензоспиртовым топливам (2014)
Nagornyi Ye. - The model of selecting the optimal intercity delivery scheme for packaged cargo with the use of road transport, Naumov V., Shulika O. (2014)
Горбачов П. Ф. - Визначення часу затримки виїзду автобуса з зупинного пункту в потік автомобілів, Макаричев О. В., Пронін С. В., Колій О. С. (2014)
Форнальчик Е. Ю. - Застосування нечіткої логіки та генетичних алгоритмів у моделях пасажирських пересувань, Білоус А. Б., Демчук І. А. (2014)
Гецович Е. М. - Задача проектирования систем перехватывающих паркингов в крупных городах, Холодова О. А., Шелудченко В. В. (2014)
Горбачев П. Ф. - Обоснование количества респондентов для обследования выбора пассажиром пути передвижения в маршрутной системе города, Макаричев А. В., Пронин С. В., Свичинская О. В. (2014)
Нагорний Є. В. - Спосіб вибору технології роботи автомобілів на розвізних маршрутах, Шраменко Н. Ю. (2014)
Наумов В. С. - Использование концепции устойчивого развития при управлении транспортными предприятиями, Холева О. Г. (2014)
Камінський В. Ф. - Принципи управління розвитком органічного виробництва в контексті продовольчої безпеки України, Чорний Г. М., Корсун С. Г. (2016)
Добряк Д. С. - Еколого-економічний механізм реабілітації деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення, Кузін Н. В. (2016)
Рябоконь В. П. - Агропромисловий комплекс в умовах реалізації державної аграрної політики (2016)
Мармуль Л. О. - Розвиток органічного виробництва в Україні на засадах кооперації, Новак Н. П. (2016)
Зіновчук Н. В. - Мотиваційні чинники організації органічних сільськогосподарських кооперативів в Україні, Лесь А. В., Ращенко А. В. (2016)
Шиян Н. І. - Розвиток скотарства в Україні (2016)
Новаковська І. О. - Регулювання громадського контролю землекористування (2016)
Пасхавер Б. Й. - Платоспроможний продовольчий попит (2016)
Poprozman N. V. - Information support of agricultural entrepreneurship (2016)
Крисанов Д. Ф. - Інтеграція аграрного сектору України до внутрішнього ринку Європейського Союзу (2016)
Вітання колективу Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з нагоди 60-ї річниці від дня його створення (2016)
Кісіль М. І. - Розвиток економічної науки й освіти у всесвітньо відомому 200-річному аграрному університеті (2016)
Кебко В. В. - Еволюція теоретичних уявлень про баланс як основну форму фінансової звітності (2016)
Ковбасюк О. О. - Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності зернопродуктового підкомплексу регіону (2016)
Рибачук В. П. - Проблемні аспекти формування інноваційної моделі агропромислового виробництва регіону (2016)
Шпикуляк О. Г. - Наукова спадщина професора М.І. Нижнього у сучасній агроекономічній науці (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Пушкарьова К. К. - Фізико-хімічні й термодинамічні основи синтезу мінералів та їх гідратації й дегідратації для отримання штучного каменю з напередзаданими властивостями, Шабанова Г. М. (2015)
Плугін А. А. - Структуроутворення і властивості мінеральних в’яжучих речовин і композиційних матеріалів на їх основі з позицій колоїдної хімії та фізико-хімічної механіки дисперсних систем (2015)
Дворкин Л. И. - Методология многопараметрического проектирования составов строительных композиционных материалов с заранее заданными свойствами, Дворкин О. Л. (2015)
Пушкарьова К. К. - Технологічні аспекти використання дисперсних речовин, у т.ч. техногенного походження, при отриманні будівельних композиційних матеріалів (БКМ) з покращеними експлуатаційними властивостями, Дворкін Л. Й., Плугін А. А., Кагановський О. С., Градобоєв О. В., Плугін О. А. (2015)
Павліков А. М. - Індустріальна безкапітельно-безбалкова конструктивна система і нові конструктивно-технологічні рішення основ і фундаментів на основі сучасних будівельних матеріалів для зведення доступного житла та об’єктів інфраструктури, Зоценко М. Л., Бамбура А. М., Тимошенко С. А. (2015)
Плугін А. А. - Склади бетону з добавками суперпластифікаторами і прискорювачами твердіння для виробництва залізобетонних шпал без пропарювання, Романенко О. В., Бабій А. І., Калінін О. А., Плугін О. А. (2015)
Рунова Р. Ф. - Склади бетону з хімічними та мінеральними добавками зі зниженими витратами цементу для виробництва залізобетонних шпал, Троян В. В., Сова Н. О. (2015)
Сізова Н. Д. - Огляд сучасного програмного забезпечення для розв’язання задач технології бетону, Калінін О. А., Міхєєв І. А., Плугін Ант. А. (2015)
Плугін Д. А. - Розвиток уявлень про міцність та електрокорозію сталі в сталевих і залізобетонних конструкціях (2015)
Забіяка О. А. - Підвищення довговічності безбаластного мостового полотна на залізобетонних плитах: вплив надлишкових електричних зарядів і механічних напружень на тріщиноутоврення (2015)
Мірошніченко С. В. - Динамічні випробування полімеркомпозиційного прокладного шару для плит безбаластного мостового полотна, Партала Н. М. (2015)
Суханова Ю. А. - Алюминатные цементы для ремонта гидротехнических сооружений, Партала Н. Н., Плугин А. А., Фишер Х. Б. (2015)
Пушкарьова К. К. - Ефективні гідроізоляційні матеріали на основі наномодифікованих шлакомістких цементів, Суханевич М. В., Марціх А. С. (2015)
Пушкарьова К. К. - Вплив органо-мінеральних добавок на реологічні властивості цементних композицій та їхні фізико-механічні характеристики, Гончар О. А., Каверин К. О. (2015)
Плугин Ал. А. - Экспериментальные исследования электроизоляционных и гидроизоляционных свойств полимерцементных растворов на основе карбамидной смолы, Нестеренко С. Г., Конев А. А., Никитинский А. В., Колесников М. А. (2015)
Касьянов В. В. - Розробка складів електропровідних покрить для захисту конструкцій від електрокорозії (2015)
Плугин А. Н. - Зависимость углов отражения рентгеновского излучения от электроповерхностного потенциала кристаллов, Плугин А. А., Борзяк О. С. (2015)
Трикоз Л. В. - Дослідження залежності ущільнення ґрунтів від виду електроліту, Савчук В. Ю. (2015)
Винников Ю. Л. - Лабораторные исследования влажностного режима уплотненного суглинка дорожной насыпи, Литвиненко Т. В. (2015)
Пічугін С. Ф. - Оцінка безвідмовності лінійної частини магістрального трубопроводу, Зима О. Є., Винников П. Ю. (2015)
Беличенко Е. А. - Особенности активационных способов воздействия на структурные уровни цементных бетонов, Толмачев С. Н. (2015)
Трикоз Л. В. - Дослідження питомої електричної провідності баластного щебеню, Багіянц І. В. (2015)
Стороженко Л. І. - Клейові з’єднання сталі та бетону, Давиденко Ю. О., Горб О. Г., Горб О. О. (2015)
Даренський О. М. - Аналіз вертикальної просторової жорсткості скріплення типу КППТ-7, Бєліков Е. А. (2015)
Кичаева О. В. - Моделирование напряженно-деформированного состояния системы "вентиляционная труба – фундамент – основание", Перепелица Е. А. (2015)
Северин В. О. - Розрахунок надійності сталевих елементів каркасу будівель та споруд при дії снігового навантаження, Карабаш Л. В., Лазарєв Д. М. (2015)
Пашинський В. А. - Результати статистичного аналізу методів розрахунку шпонкових з’єднань та рекомендації щодо їх застосування, Довженко О. О., Рудченко В. І. (2015)
Довженко О. О. - Врахування форми поперечного перерізу шпонок у розрахунках їх міцності, Погрібний В. В., Чурса Ю. В. (2015)
Крот А. Ю. - Использование системы моделирования потоков для сравнения пропускной способности клапанов, используемых в конструкциях поршневых бетононасосов (2015)
Балера Н. Д. - Усовершенствование футеровки трубной шаровой мельницы, Емельяненко Н. Г., Горголюк В. В., Хахалев П. А. (2015)
Доброходова О. В. - Структурные взаимосвязи градостроительной модели жилого здания (2015)
Блиндюк В. С. - Методи й засоби технічної діагностики тягових двигунів локомотивів (2015)
Сльозко О. О. - Основні принципи моделювання фінансових ринків (2016)
Калініна А. Г. - Оцінка конкурентоспроможності регіонів України (2016)
Устинов Р. Г. - Дослідження параметрів стійкого функціонування судноплавних компаній (2016)
Федулова І. В. - Ідентифікація ризиків як складова ризик-менеджменту (2016)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Майнові права інтелектуальної власності в сфері інтересів підприємництва (2016)
Єрмошенко А. М. - Особливості розрахунку вартості та дохідності страхових компаній (2016)
Ковальова М. Л. - Особливості системи стандартизації та сертифікації в Україні (2016)
Корінько М. Д. - Судова економічна експертиза: вирішення питань щодо обґрунтування сплати податку на додану вартість, Кушнір Є. О. (2016)
Ткачук С. В. - Маркетинговий підхід до бізнесу парку розваг, Стахурська С. А. (2016)
Габа М. І. - Особливості державного регулювання як основа розвитку сільського зеленого туризму (2016)
Інформація (2016)
Василенко О. М. - Етапи розвитку соціальної відповідальності школярів у мікросередовищі (2016)
Демченко О. П. - Наукова рефлексія соціальної обдарованості в контексті античної філософії (2016)
Кохан Л. В. - До питання про структурні компоненти творчого потенціалу та їх домінуючі ознаки (2016)
Ткачов А. С. - Теоретичний аналіз понять "компетентність" та "компетенція" (2016)
Джевага Г. В. - Застосування мультимедійних технологій під час демонстрування технологічних операцій (2016)
Доценко С. О. - Реалізація системно-діяльнісного підходу на уроках математики (2016)
Рязанцева О. В. - Основні уміння викладача дистанційної системи освіти, що сприяють успішній організації навчального процесу (2016)
Чуб К. Ф. - До проблеми навчання школярів основам безпечної роботи в інтернеті, Борисенко А. О. (2016)
Цимбал Т. М. - Тестова система оцінювання і контролю у мовній підготовці іноземних студентів (2016)
Тихонович В. М - Гуманність особистості: сутність та структура (2016)
Стасевський Ю. С. - Творчий студентський колектив: теоретичний аспект (2016)
Уварова Т. Ю. - Реалізація педагогічних умов формування у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації (2016)
Байбекова Л. О. - Педагогічні умови адаптації майбутніх філологів до професійної діяльності (2016)
Батієвська Т. В. - Формування художньо-інформаційної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2016)
Вдовенко О. І. - Сучасні вимоги до професійної діяльності робітника харчової промисловості (2016)
Завалевський Ю. І. - Розвиток професійної компетентності викладача у процесі методичної роботи компетентності вчителів (2016)
Ільєнко О. Л. - Педагогічні компоненти науково-методичної системи професійної підготовки майбутнього конкурентоспроможного фахівця (2016)
Князян М. О. - Загальнокультурна компетентність майбутніх учителів як наукова проблема (2016)
Кондратенко О. О. - Особливості формування культури ділового спілкування майбутніх фармацевтів в процесі вивчення іноземних мов (2016)
Міщенко С. Г. - Організаційно-методичні умови розвитку професійної компетентності викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу (2016)
Моргунова С. О. - Формування професійної комунікативної компетентності майбутнього менеджера засобами SMART-технологій (2016)
Перхайло Н. А. - Попередження професійного вигорання майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Пономаренко Л. В. - Проблема формування професійного інтересу в іноземних слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів у процесі мовної підготовки (2016)
Гришко О. І. - Педагогічна діяльність жіночих навчальних закладів Полтавської губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ століття, Клевака Л. П. (2016)
Кін О. М. - Особливості громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України на рубежі ХІХ-ХХ ст. (2016)
Кушнарьова Н. М. - Педагогічна модель підготовки майбутніх учителів технологій до розвитку технічного мислення учнів у процесі конструювання та моделювання швейних виробів (2016)
Лученко О. О. - Передумови запровадження програми входження вчителів у професію в Японії (2016)
Макар Л. М. - Особливості контингенту учнів професійно-технічних навчальних закладів (2016)
Сулаєва Н. В. - Мистецька освіта часів Київської Русі: формальні та неформальні ознаки (2016)
Яблочнікова І. О. - Вища фінансова освіта у Хорватії та Чорногорії (2016)
Пісоцька М. Е. - Тлумачення індивідуальності людини та процесу індивідуалізації в гуманістичному напрямі зарубіжної психології (2016)
Пятикоп В. А. - Тотальная спондилэктомия в хирургическом лечении первичных и ограниченных вторичных опухолей грудного и поясничного отделов позвоночника, Бабалян Ю. А. (2016)
Тарасенко О. М. - Оцінка наслідків хребетно-спинномозкової травми з використанням Міжнародної класифікації функціонування в практиці медико-соціальної експертизи (2016)
Цимбалюк В. І. - Клініко-морфологічні особливості моделі відкритої проникної травми спинного мозку з тривалим перебуванням стороннього тіла у хребтовому каналі, Медведєв В. В., Семенова В. М., Гридіна Н. Я., Ямінський Ю. Я., Сенчик Ю. Ю., Драгунцова Н. Г., Рибачук О. А., Васлович В. В., Дичко С. М., Петрів Т. І. (2016)
Дзенис Ю. Л. - Наружное вентрикулярное дренирование и ассоциированные с этим инфекции, Бицанс К. Я., Стиранс К. Ю., Фолкманис В. К. (2016)
Ольхов В. М. - Шийна мікродискектомія: вибір методу та хірургічної тактики, Горбатюк К. І., Столяренко О. О. (2016)
Павлов Б. Б. - Баллонная кифопластика и чрескожная вертебропластика в хирургии переломов позвоночника вследствие остеопороза (2016)
Педаченко Є. Г. - МРТ-моніторинг змін в міжхребцевих дисках у хворих при трансплантації аутологічних хондроцитів після поперекової мікродискектомії, Земскова О. В., Хижняк М. В., Педаченко Ю. Є., Горбатюк К. І. (2016)
Білошицький В. В. - Аналіз ефективності відстроченої краніопластики з використанням нанокомпозитної металокераміки в експерименті, Нахаба О. О., Шмельова А. А., Робак О. П., Дубок В. А. (2016)
Цимбалюк В. І. - Микола Анатолійович Сапон — непересічна особистість в українській нейрохірургії (2016)
25-та щорічна конференція Товариства нейротравми Індії "Neurotrauma 2016", 12–14 серпня 2016 року, Нью-Делі, Індія (2016)
6-й конгрес Всесвітньої академії нейрохірургії (World Academy of Neurological Surgery — WANS), 1–4 вересня 2016 року, Афіни (Греція) (2016)
Пам’яті Сергія Андрійовича Ромоданова (2016)
Лич І. В - Біологічна роль абзимів в організмі людини, Бородіна О. О. (2016)
Кравченко М. Ф. - Підвищення харчової цінності пряників за рахунок внесення добавок з рослинної сировини, Ярошенко Н. Ю. (2016)
Пенкіна Н. М. - Визначення антиоксидантної активності екстрактів із використанням хмелю, хвої сосни та ялівцю, Татар Л. В., Нєміріч О. В. (2016)
Башта А. О. - Отримання халви оздоровчого призначення, Мандзіроха Г. Я. (2016)
Сімахіна Г. О. - Біокомплекс дикорослої сировини як компонент функціональних продуктів для спецконтингентів, Халапсіна С. В. (2016)
Сімахіна Г. О. - Нові композиції на основі харчової клітковини дезінтоксикаційної та адаптогенної дії, Федоренко Т. І. (2016)
Пасічний В. М. - "Білкозин" – альтернативний інгредієнт в композиційних сумішах, Полумбрик М. О., Полумбрик М. М. (2016)
Д’яконова А. К. - Порівняльний аналіз біологічної цінності та здатності насіння чіа і льону до вологоутримання, Степанова В. С. (2016)
Тогачинська О. В. - Влив фузаріозних хвороб на розвиток зернових та дослідження їх біохімічних показників, Салавор О. М., Ященко О.В. (2016)
Куник О. М. - Іч-спектроскопічне дослідження якісного складу вовняного жиру, Семешко О. Я., Сарібєкова Ю.Г. (2016)
Радзієвська І. Г. - Визначення ступеня окиснення пальмової олії спектроскопічним методом, Леник С. О., Максимкін П. В. (2016)
Кирпіченкова О. М. - Розроблення технології здобного печива з поліпшеними споживчими властивостями, Оболкіна В. І. (2016)
Гуменюк О. Л. - Доцільність використання плодів горобини для попередження пліснявіння хліб, Ксенюк М. П., Зінченко Ю. С., Деркач Т.Л. (2016)
Оболкіна В. І. - Науковий підхід до створення технології здобного печива оздоровчого призначення з використанням борошна солоду вівса, Скрипко А. П., Кияниця С. Г. (2016)
Роман Т. О. - Харчова цінність та результати визначення енергетичної цінності гриба шампіньйона, Іванченко М. Г., Коломієць Д. П., Мазуренко О. Г., Долгоненко І. В., Соя Г. Р., Сидоренко О. Г., Воробйов Л. Й. (2016)
Симоненко Ю. М. - Динаміка зміни концентрації діоксиду вуглецю в ємності при виноградному бродінні, Ватренко О. В., Лучку І. М. (2016)
Соколенко А. І. - Про можливості рекуперації кінетичної енергії в машинах і механізмах, Васильківський К. В., Костюк В. С. (2016)
Кривопляс-Володіна Л. О. - Оптимізація компоновки пакувальних технологічних ліній, Токарчук С. В., Валіулін Г. Р. (2016)
Горчакова О. М. - Методологія проектування пакувальних машин на основі мехатронних модулів, Деренівська А. В., Якимчук М. В., Беспалько А. П. (2016)
Кишенько В. Д. - Сценарний підхід до розроблення автоматизованої системи керування виробництвом хліба, Гончаренко Б. М., Лобок О. П. (2016)
Школьна О. В. - Мережеві моделі в задачах автоматизованого керування випарною станцією цукрового заводу, Ладанюк А. П., Кишенько В. Д. (2016)
Іващук В. В. - Адаптивна оптимізація для задачі мінімізації витрат багатоасортиментного виробництва, Ладанюк А. П. (2016)
Самойленко Ю. О. - Реалізація оптимальної системи керування апаратом для вирощування дріжджів, Трегуб В. Г. (2016)
Жужукіна Н. І. - Сучасний стан сировинної бази плодоовочеконсервних підприємств (2016)
Сінат-Радченко Д. Є. - Теплофізичні властивості розчинів nacl і cacl2 за кріоскопічної температури, Масліков М. М., Масліков М. О., Осадча К. М. (2016)
Сімахіна Г.О. - Перспективи використання зеленої маси буряків на якісно новому рівні (2016)
Павлюковець І. Ю. - Синтез поверхнево-активних речовин acinetobacter calcoaceticus imb b-7241 на відпрацьованій соняшниковій олії за присутності екзогенних попередників, Пирог Т. П. (2016)
Дробот В. І. - Використання ізоляту соєвого білка для підвищення харчової цінності хлібних виробів зниженої вологості (хлібних паличок), Махинько В. М., Скотар О. С. (2016)
Дорохович А. М. - Оцінка якості цукрозамінників за комплексним показником, Дорохович В. В., Кохан О. О., Мазур Л. С., Божок О. С. (2016)
Дорохович А. М. - Хімічний склад ідеального харчового продукту та шляхи наближення до нього складу реальних харчових продуктів, Петренко М. М. (2016)
Вороненко А. А. - Синтез екзополісахариду етаполану на суміші меляси та відпрацьованої олії, Івахнюк М. О., Пирог Т. П. (2016)
Пасічний В. М. - Оцінка функціонально-технологічних властивостей січених напівфабрикатів з м’ясом качки, Божко Н. В., Шалда І. С. (2016)
Арсеньєва Л. Ю. - Зміна жирнокислотного складу жирової сировини під час термічного оброблення харчових продуктів, Мельниченко В. М. (2016)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Оцінювання якості та стійкості до зберігання сухої молочної сироватки інструментальними та хемометричними методами, Іщенко В. М., Суходольська Н. П., Ярош Н. В. (2016)
Євтушенко О. О. - Дослідження фізико-технологічних показників екструдованих кормів з використанням гарбуза, Шаран А. В., Кожевнікова М. І. (2016)
Шеманська Є. І. - Шляхи збагачення харчового раціону людини есенціальними жирними кислотами (2016)
Старовойтова С. О. - Перспективи використання пробіотичних мікроорганізмів з таназною активністю як основи продуктів функціонального харчування та бактеріотерапевтичних препаратів (2016)
Устименко І. М. - Розроблення нового виду кисломолочного продукту комбінованого складу, Поліщук Г. Є. (2016)
Українець А. І. - Розроблення способу отримання маффін оздоровчого призначення, Харітон Т. Я. (2016)
Сімахіна Г. О. - Особливості створення спеціалізованих харчових продуктів геродієтичного спрямування, Стеценко Н. О., Науменко Н. В. (2016)
Павелко В. І. - Математичне моделювання процесу термічної обробки м’ясних виробів, Грибков С. В., Заславский А. І., Дмитренко Д. С. (2016)
Пащенко Б. С. - Перспективні матеріали для фільтраційних мембран харчової промисловості, Литвиненко О. А., Штефан Є. В. (2016)
Дубковецький І. В. - Дослідження процесу сушіння, тепло- та масообмінних характеристик безглютенових макаронних виробів, Юрчак В. Г., Рожно О. В., Казьміришен В. О. (2016)
Соколенко А. І. - Рекуперація кінетичної енергії в технологічних машинах, Васильківський К. В., Степанець О. І. (2016)
Бабанов І. Г. - Способи та апарати для електроконтактної обробки харчової сировини, Михайлов В. М., Бабкіна І. В., Шевченко А. О., Михайлова С. В. (2016)
Горчакова О. М. - Дослідження ефективності роботи пневмоприводу з функцією рекуперації енергії в пристроях пакувального обладнання, Якимчук М. В., Іванова Л. І., Якимчук В. М. (2016)
Кишенько В. Д. - Реалізація сценаріїв керування технологічними процесами хлібопекарського виробництва, Гончаренко Б. М., Лобок О. П. (2016)
Савчук О. В. - Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень для багатоасортиментного виробництва, Ладанюк А. П., Власенко Л. О (2016)
Гапонюк І. І. - Техніко-економічні аспекти рекуперації теплоти відпрацьованих газів (2016)
Антонова О. Г. - Автоцитування як погляд композитора у минуле:інтенції пізнього періоду творчості (2016)
Шурдак М. І. - Особливості взаємодії музичного матеріалу і формотворення у пізній камерно-інструментальній творчості Дьордя Лігеті (2016)
Сулім Р. А. - Художні образи у пізній творчості Жанни Колодуб (на прикладі Концертино для віолончелі та камерного оркестру) (2016)
Артем’єва В. Б. - Життєтворчість Жана-Філіппа Рамо: аспекти періодизації (2016)
Павленко А. М. - Жанрова динаміка творчості Франсуа Жозефа Госсека (2016)
Сакало О. В. - "Гугеноти" Джакомо Мейєрбера: залаштункові процеси першої вистави (2016)
Дробиш А. А. - Релігійний світогляд як основа творчості Антона Брукнера (2016)
Синяк Л. В. - Музично-театральна співпраця Едварда Гріга і Бйорнстьєрне Бйорнсона (2016)
Мізітова А. А. - Творчий шлях Рут Цехлін: всупереч обставинам (2016)
Савицька О. П. - Симфонії Олега Ходоско: метаморфози жанру (2016)
Ганзбург Г. І. - Пісня Людвіга ван Бетховена "Sehnsucht" і систематика вокальних форм (2016)
Тихомирова А. А. - Семантика музичного тематизму в сучасній музичній композиції (на прикладі камерно-інструментальних творів білоруських композиторів кінця XX – початку XXI століть) (2016)
Доманська О. А. - Конкурентність мови як ціннісна й історико-культурологічна категорія (2016)
Кароль М. Ф. - Християнська тематика в українських гумористично-сатиричних творах епохи Бароко і прояв у них бурлескного світобачення (2016)
Рожок Ол. В. - Культурологічний підхід у дослідженні сучасних управлінських стратегій у культурі (на прикладі філармонії як культурно-мистецького середовища) (2016)
Антонюк В. Г. - Микола Кондратюк: виміри особистості (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей (2016)
Панкова Л. І. - Соціальний потенціал суспільства: сучасний стан, тенденції та особливості розвитку (2010)
Чулюков О. О. - Розвиток складових соціальної політики (2010)
Смірнов О. Ю. - Методичні підходи до оцінки інвестиційного потенціалу національної економіки (2010)
Ревак І. О. - Теоретичні підходи до оцінки тіньової економіки України та способів її детінізації, Янів М. І. (2010)
Харіна К. В. - Інформаційне суспільство: вимоги часу (2010)
Нізалова О. Ю. - Зниження рівня материнської смертності в Україні внаслідок впровадження проекту "Здоров’я матері та дитини", Вишня М. М. (2010)
Палехова В. А. - Національна економіка: теорія, практика та проблеми викладання (2010)
Фінагіна О. В. - Поширення засад регіонального менеджменту: методи і напрями діагностики регіональних ринків, Поліщук Н. О. (2010)
Теодорович Л. В. - Вирішення проблем соціального туризму України, Хомин О. Й. (2010)
Козлов В. С. - Стан залізничного транспорту приміського сполучення у розвинених регіонах (країнах) світу (2010)
Верланов Ю. Ю. - ІТ-сектор України: розвиток заради розвитку, Верланов О. Ю. (2010)
Бєлова Н. М. - Стратегії судноплавної компанії в інтермодальних перевезеннях (2010)
Арестов С. В. - Формирование и развитие понятийно-категориального аппарата природоохранных инвестиций в Украине (2010)
Франчук В. І. - Цілі та завдання системи забезпечення економічної безпеки акціонерних товариств (2010)
Конєва Т. А. - Аналіз структури фінансових ресурсів суб’єктів господарювання України (2010)
Ярмоленко Н. В. - Проблеми організації контролю на підприємстві (2010)
Рогов Г. К. - Оптимізація структури та способів розрахунку показників фінансової стійкості для цілей бізнес-планування (2010)
Казарєзов А. Я. - Визначення місії комерційного банк, Матвієнко С. В. (2010)
Матушко А. Є. - Оцінка ефективності навчання персоналу (2010)
Марущак С. М. - Проблеми застосування існуючих методик оцінки економічної безпеки діяльності підприємств (2010)
Єнальєв М. М. - Удосконалення дескриптивних властивостей моделей у теорії корисності (2015)
Ляховець О. О. - Понятійний апарат аналізу інституціонального середовища національної економіки (2015)
Нетудихата К. Л. - Національні інноваційні системи: інституційний аспект (2015)
Норд Г. Л. - Роль інтелектуального капіталу в інноваційному процесі, Яненкова І. Г. (2015)
Фертікова Т. М. - Особливості розвитку інституту конкуренції в економіці України у світлі теорії інституційних змін (2015)
Міцкевич Н. В. - Особливості інноваційної інфраструктури в Україні, Маньківский В. В. (2015)
Євчук Л. А. - Правові основи фінансового шахрайства: причини розквіту та соціально-економічні наслідки (2015)
Заборовський В. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку біржової торгівлі в Україні (2015)
Лункіна Т. І. - Організаційно-методичні підходи до аналізу фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств, Мархотка М. О. (2015)
Гнатишин Л. Б. - Бухгалтерське відображення відтворення виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств (2015)
Мирончук З. П. - Контролінг інноваційних процесів як один із методів створення конкурентоспроможної продукції, його облік, Лиса О. В., Андрушко Р. П. (2015)
Руденко Н. О. - Облікове забезпечення операцій внутрішнього перерозподілу доходів спеціального фонду ДВНЗ (2015)
Верланов Ю. Ю. - У решеті води не наносиш: чим має бути Морська доктрина України?, Єганов О. Ю. (2015)
Волосюк М. В. - Державна політика регіонального розвитку приморських територій, Жигалкін Ю. О. (2015)
Ishchenko N. M. - Minimization of forwarding costs in the logistics process (2015)
Кравченко Т. В. - Формування інформаційних потоків у системі партнерської взаємодії в процесі впровадження інклюзивної освіти (2015)
Лункіна Т. І. - Основні напрями розвитку соціальної відповідальності у вищих навчальних закладах, Каратай Т. М. (2015)
Мельничук Л. С. - Особливості комунікаційної політики підприємств України (2015)
Швець А. П. - Основні принципи аналізу мотиваційного механізму на промислових підприємствах (2015)
Бобровська Н. В. - Теоретичні аспекти й особливості природно-ресурсної основи розвитку аграрного сектору (2015)
Горіховський М. В. - Методи оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2015)
Горлачук В. В. - Питання компромісу щодо втілення в життя ефективного сільськогосподарського землекористування, Дзюбак К. М. (2015)
Дзюбак К. М. - Інформаційно-комунікаційні технології у сфері державного регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств (2015)
Лазарєва О. В. - Логіко-смислова модель раціонального сільськогосподарського землекористування (2015)
Лункіна Т. І. - Оптимізація управління витратами як спосіб підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, Криницька В. О. (2015)
Александрова В. Г. - Компаративні характеристики еліпсису і парцеляції в англійському реченні (2010)
Антонець О. В. - Економічний дискурс як сума апеляцій до концептів (2010)
Антонова М. Ю. - Перелічення як засіб концептуалізації ризиків банківської системи (2010)
Воловик Л. Б. - Словотвірні концепти німецьких префіксальних дієслів – економічних термінів (2010)
Гнаповская Л. В. - Ономастическая номинация: новое решение старой проблемы (2010)
Жулавська О. О. - Метафорична персоніфікація концепту ТЕРОРИЗМ у сучасному англомовному газетному дискурсі (2010)
Коч Н. В. - Концептообразующая историческая лексика в свете трансформационной семантики (2010)
Марунько О. А. - Ефективність речення з усталеною конструкцією у претеритальному кон’юнктиві (2010)
Мудряк Я. В. - Cемантика речень з пропозитивними предикатами (2010)
Приходько А. И. - Роль и место эмоций в формировании картины мира (2010)
Рогожникова Т. П. - Когнитивная природа атрибутивных сочетаний в русской книжности XV в. (2010)
Сандига Л. О. - Символи смерті та англомовні реалії в евфемізмах, що вербалізують когнітивну метафору "death is a journey” (на матеріалі англійської мови) (2010)
Слободян М. В. - Об’єктивація концепту MONEY засобами розмовної англійської мови (2010)
Хаджикова Н. Г. - Понимание и интенция как факторы достижения консенсуса (на материале английского языка) (2010)
Ящик Н. Р. - Особливості формування символічної семантики (на матеріалі сучасної німецької мови) (2010)
Карлова Т. Є. - Ономасіологічний клас предикатів "мислення" у російській та французькій мовах (2010)
Кромбет О. В. - Особливості фонографічної адаптації лексичних запозичень у французькій мові XVI ст. (2010)
Луговий В. С. - Лексико-морфологічні дивергенції ономастичних фразеологізмів французької і української мов (2010)
Манакін В. М. - Міжмовне зіставлення внутрішньої форми слова та лінгвокогнітивна інтерпретація світу (2010)
Павлюк О. О. - Вербалізація концепту PARESSE / ЛІНОЩІ у фразеологічних системах французької та української мов (2010)
Помірко Р. С. - Лінгвопрагматика французького та іспанського умовного способу в прислів’ях та приказках (на матеріалі словників приказок, енциклопедій), Кабов А. В. (2010)
Смолина А. Н. - Русско-украинские языковые связи: фразеология (2010)
Ступак І. В. - Способи вираження предикатадії акціональних похідних каузативних дієслів у німецькій та українській мовах (2010)
Бушев А. Б. - Лингводидактика сленга (2010)
Василенко Д. В. - Англомовні прецедентні імена військової сфери (2010)
Вашталова К. О. - Прагматичні функції мовчання в англомовному побутовому дискурсі (2010)
Гоца Н. М. - Лексичні засоби вираження позитивної / негативної оцінки сучасного жіночого афро-американського роману (2010)
Гулей Т. В. - Урбаноніми в лексичній системі англійської мови (на прикладах назв вулиць Лондона) (2010)
Ємельянова Є. С. - Сільськогосподарська термінологія сучасної французької мови:генеза, розвиток, структура (2010)
Жукова Л. К. - Вторинні найменування природних об’єктів США, Сашкова А. Г. (2010)
Зацний Ю. А. - Соціолінгвальні і лінгвокогнітивні аспекти неологізації англійської мови сфери медицини і охорониз доров’я, Соколов В. В. (2010)
Кечеджі О. В. - Міжкультурна комунікація як фактор збагачення словникового складу англійської мови (2010)
Ковбасюк Л. А. - Wortbildung in der Sms-Kommunikation (2010)
Панчишин Н. З. - Латинські іменники на позначення часу (2010)
Помігуєва Л. П. - Ретермінологізація і міжгалузева полісемія термінів сільського господарства (2010)
Сандій Л. В. - Англомовні інновації з формантом –nomics (2010)
Степанов А. В. - Семантична деривація демінутивів й аугментативів як спосіб термінотворення в межах лексико-семантичного поля "воднийтранспорт" в латиноамериканських національних варіантах іспанської мови (2010)
Шипицына Г. М. - О неофраземах в антропоцентрическом аспекте (2010)
Лукин О. В. - Философские и логические обоснования частеречной проблематики (2010)
Нікульшина Т. М. - Теоретичні засади теорії можливих світів (2010)
Харченко В. К. - Филология и демография: кластерный подход к здоровьесбережению социума (2010)
Антонова В. Ф. - Фантастические и историко-реалистические элементы в поэтике британских романтиков (2010)
Майборода Р. В. - Адресат как константа каждого коммуникативного акта (2010)
Миннуллин О. Р. - Подлинность как родоопределяющая категория лирики (2010)
Ніколова О. - Хронотоп та мотиви готичного роману у прозі Ч. Діккенса (2010)
Павлюх Н. М. - Концепція художнього твору в естетиці Г. -Ґ. Ґадамера (2010)
Романова Н. В. - Фонетичні та енергетичні особливості структури емотивів у любовній поезії бароко: П. Флемінг (2010)
Харченко О. В. - Роман Ч. Паланюка "Вцілилий" як один з найкращих зразків американського сатиричного дискурсу (2010)
Хоміченко В. В. - До теоретичного аспекту літературної поліфонії (2010)
Шанина Ю. А. - Экзистенциализм в литературе XX века и творчество У. Голдинга (2010)
Яцків Н. - Поліфункціональність пейзажу у романі П’єра Лоті "Допоки житиму. . . ", Васильцхв Л. (2010)
Содержание (2015)
Люлько О. М. - Економічне та наукове обґрунтування впровадження удосконаленої організації роботи обласної служби медицини катастроф при реагуванні на авіаційні події, Галацан О. В. (2015)
Крамарьова Ю. С. - Еколого-гігієнічна оцінка осадів стічних вод м. Дніпропетровська та перспективи їх утилізації (2015)
Белецкая Э. Н. - Плацента как индикатор техногенного загрязнения окружающей среды, Онул Н. М. (2015)
Ковтюк Н. І. - Щодо можливості покращання показників якості життя у дітей з епілепсією (2015)
Бурлака Ю. Б. - Дослідження протеїназно-інгібіторного потенцалу в плазмі крові хворих на рак гортані, Гринь Н. В., Кизим О. Й., Верьовка С. В. (2015)
Кукуруза І. Л. - Оцінка якості життя та її діагностична здатність у жінок після вагінальних оперативних пологів: порівняльне дослідження двох методів вакуум-екстракції, Могілевкіна І. О. (2015)
Жук П. М. - Сучасні методи лікування переломів ліктьового відростка, Філоненко Є. А., Гребенюк Д. І. (2015)
Короленко Р. Н. - Влияние дискинезии желчевыводя-щих путей на выявление хеликобак-терной инфекции при тестировании больных хроническим неатрофи-ческим гастритом, Авраменко А. А., Шухтина И. Н. (2015)
Волков П. Г. - Захворюваність та ефективність лікування ветеранів і людей похилого віку Одеського регіону (2015)
Богдан Н. М. - Эффективность применения пиаскледина у больных, страдающих деформирующим остеоартрозом в сочетании с метаболическим синдромом (2015)
Возний Д. В. - Комплексна психофармакотерапія алкогольної залежності у чоловіків (2015)
Горша О. В. - Восстановительное лечение цервикогенной головной боли на фоне синдрома дисплазии соединительнй ткани у детей младшего школьного возраста, Короленко Н. В. (2015)
Аплевич В. М. - Эффективность применения кинезиотейпирования в программе восстановительного лечения идиопатического сколиоза ранних стадий у детей старшего школьного возраста, Горша О. В. (2015)
Галич С. Р. - Вроджені вади розвитку в структурі малюкової смертності в Одеській області, Щурко Д. М., Щурко М. І. (2015)
Морванюк Г. В. - Дослідження психосоціальних особливостей хворих на шизофренію (2015)
Понятовська Т. Ю. - Ефекти лозартану в складі комбінованої терапії цукрового діабету 2 типу та артеріальної гіпертензії в залежності від варіанту інсерційно-делеційного поліморфізму гену ангіотензин-перетво¬рюючого фермента (2015)
Себов Д. М. - Порівняльна оцінка кардіогемодинамічних характеристик у хворих на ішемічну хворобу серця та коронарний синдром х (2015)
Якименко О. О. - Патогенетичні аспекти ранньої кардіометаболічной терапії у хворих з гострим коронарним синдромом без элевації сегменту st після черезшкірного коронарного втручання, Чумаченко Н. В., Сидоренко І. О. (2015)
Волянська А. Г. - Особливості місцевого імунітету у жінок із спайковим процесом, асоційованим з ендометріозом, Степановічус О. М. (2015)
Терещенко Л. О. - Вплив адеметіоніну на прооксидантно-антиоксидантний статус імунокомпетентних тканин опромінених щурів (2015)
Березовский В. А. - Физиологическая регенерация тканей в условиях дозированной нормобарической гипоксии, Литовка И. Г., Янко Р. В. (2015)
Киричек Л. Т. - Антистрессовая активность тиоцетама в адаптации организма к воспалению слизистой оболочки полости рта, Кальчук Р. О. (2015)
Гончарова А. В. - Участие интерлейкина-17 и рецеп-торного антагониста интерлейкина-1 в регуляции метаболизма костной ткани при моделировании его нарушений (2015)
Гринь И. В. - Влияние мази тиотриазолина с наночастицами серебра на содержание il-10 в сыворотке крови и очаге повреждения при экспериментальном термическом ожоге, Звягинцева Т. В. (2015)
Костюк Г. Я. - Особливості проведення резекції шлунка в період розпалу гострої променевої хвороби (експериментальне дослідження), Костюк О. Г., Бурков М. В. (2015)
Гнатюк В. В. - Дослідження циркануальних ритмів синтезу мелатоніну в сироватці крові щурів-самців різного віку, Кононенко Н. М. (2015)
Ніколаєва О. В. - Порівняльна характеристика морфо-функціонального стану екзокринної частини підшлункової залози у щурів, які протягом вагітності знаходились на гіпер- та гіпокалорійному харчуванні, Ковальцова М. В., Литвиненко О. Ю. (2015)
Миронченко С. И. - Влияние мази тиотриазолина с наночастицами серебра на метаболиты оксида азота при ультрафиолет-индуцированных повреждениях кожи морских свинок (2015)
Павлов С. Б. - Роль остеопротегерина, rankl и интерлейкина-17 в механизмах нарушения костного метаболизма, Бабенко Н. М., Кумечко М. В. (2015)
Рикало Н. А. - Морфологічні зміни печінки статевонезрілих щурів при хронічному медикаментозному гепатиті та його патогенетичній корекції, Андрощук О. В. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Гігієнічна оцінка структурних змін в організмі здорових щурів, що споживали в якості питної воду оз. Катлабух, Мокієнко А. В., Насібуллін Б. А. (2015)
Кучерявченко М. А. - Влияние лапроксида л-303 на оксидантно-антиоксидантные процессы в условиях применения антирадикального и антиперекис-ного нутритивного комплекса, Резуненко Ю. К., Жуков В. И., Николаева О. В. (2015)
Правила для авторов (2015)
Содержание (2015)
Малигон О. І. - Біологічні ефекти інертних газів та перспективи їх використання при низькотемпературному зберіганні гемокомпонентів (огляд експе¬риментальних досліджень), Яворський В. В., Богданчикова О. А. (2015)
Пыхтеева Е. Г. - Гомеостаз микроэлементов в ткани предстательной железы в норме и патологии (обзор литературы), Большой Д. В., Костев Ф. И., Рачок И. В., Самунжи Г. А. (2015)
Макаренко О. А. - Современные представления о развитии метаболического синдрома и его коррекция биофлавоноидами, Цевух Л. Б., Левицкий А. П. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Характеристика антропогенного забруднення поліциклічними ароматичними вуглеводнями (ПАВ) поверхневих водойм українського Придунав’я, Мокієнко А. В., Цимбалюк К. К. (2015)
Багіянц І. В. - Визначення проблемних питань при перевезенні продукції хімічної промисловості залізничним транспортом України (2015)
Гоженко А. І. - Концентраційна функція нирок у хворих з порушеною систолічною функцією лівого шлуночка на тлі ішемічної хвороби серця та гіпертонічної хвороби, Ковалевська Л. А., Загородня Л. І. (2015)
Овчарук І. С. - Тактична медицина. Алгоритм домедичної допомоги під час бойових дій, Тверезовський М. В., Мінасов Р. В., Гордієнко С. Ю. (2015)
Скиба О. В. - Працевлаштування лиць похилого віку та інвалідів у морських портах, Євстафьєв В. М. (2015)
Гоженко А. І. - Клінічне обгрунтування ролі верхньощелепного синусу в системі локального охолодження головного мозку, Левицька С. А. (2015)
Люлько О. М. - Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху, Галацан О. В., Бондарчук Г. В. (2015)
Канюка Е. В. - Стандартизация оценки реабилитационного потенциала у больных и инвалидов с устаревшими повреждениями дистальных отделов верхних конечностей (2015)
Квасницька О. Б. - Стан функціонального ниркового резерву , як ранній діагностичний критерій гепаторенального синдрому у хворих на цироз печінки, Гоженко А. І. (2015)
Кириченко А. Г. - Сучасна концепція запобігання та зниження інвалідності внаслідок локального (військового) конфлікту (2015)
Рикало Н. А. - Вплив інсуліноподібного фактора росту-1 на процеси репаративної регенерації печінки у щурів різного віку за умов хронічної алкогольної інтоксикації, Яровенко Л. О. (2015)
Дивоча В. А. - Антипротеиназные вакцины при гриппе в эксперименте (2015)
Цебржинский О. И. - Эффекты сочетанного хронического воздействия фторида натрия, комплекса биоантиок-сидантов на фоне безантиоксидантного рациона в эксперименте (2015)
Самохіна Н. А. - Використання альтернативних моделей in vitro для дослідження нефротоксичної дії важких металів (2015)
Скиба А. В. - Экспериментальное обоснование применения адаптогенов для профилактики поражений тканей полости рта при сахарном диабете 2 типа, Левицкий А. П., Хромагина Л. Н., Скиба В. Я. (2015)
Ткачук В. В. - Состояние печени и липидного обме¬на при экспериментальном кишечном дисбиозе у крыс (2015)
Топал М. М. - Динаміка агресивної поведінки протягом безсудомного періоду в умовах хронічного судомного синдрому як можливе віддзеркалення реактивності мозку (2015)
Горша О. В. - Влияние стажа трудовой деятельности на формирование дизрегуляторных состояний у водителей автомобильного транспорта, Щулипенко Л. И. (2015)
Люлько О. М. - Перспективы профессионального отбора в авиации (2015)
Науменко О. Ю. - Взаимосвязь нарушений когнитивных функций и обмена мочевой кислоты у работников железной дороги, страдающих рассеянным склерозом, Гоженко А. И. (2015)
Гайворонский А. Н. - Патофизиологическая модель структуры невротических расстройств, Савицкий И. В. (2015)
Муратова Т. Н. - Особенности когнитивной функции пациентов, страдающих височной эпилепсией, в различных условиях лечения (2015)
Єна А. І. - Вагові коефіцієнти показників методик, що використовуються для визначення професійно важливих психофізіологічних якостей працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, Маслюк В. В., Єна Т. А. (2015)
Даниленко А. І. - Історія формування навчального музея кафедри патологічної анатомії з секційним курсом Одеського національного медичного університету, Бурячківський Е. С. (2015)
Дробков О. Л. - Структура викладання загальної хірургії англомовним студентам, Кадочніков В. С. (2015)
Международный конгресс "Медицина транспорта – 2015” (Информационное письмо) (2015)
Правила для авторов (2015)
Adamenko O. - The constructive ecology – the theoretical basis of ecological safety (2016)
Адаменко Я. О. - До історії природничих та геоекологічних досліджень Подільського Придністров’я у зоні магістральних газопроводів, Адаменко О. М. , Скрипник В. С. , Федорчак Т. Ю. (2016)
Плаксій Л. В. - Методологія оцінювання поверхневих вод в місцях впливу об’єктів нафтопровідного транспорту (2016)
Зоріна Н. О. - Дослідження стану атмосферного повітря в межах впливу ТзОВ промислово-виробничого підприємства "Укрлісекспорт", Радловська К. О. , Полянський С. В. (2016)
Качала Т. Б. - Моніторинг ґрунтового покриву виснажених нафтогазових родовищ (2016)
Семчук Я. М. - Деградація земель у Калуському районі внаслідок сольового забруднення, Савчук Л. Я. (2016)
Заєць Р. А. - Екологічна безпека водних об’єктів Черкаської області – складова національної безпеки, Бужин О. А., Швиденко А. В., Черненко О. М. (2016)
Качала С. В. - Роль впливу кислотних опадів при визначенні ступеня гідроекологічного ризику (2016)
Микицей М. Т. - Характеристика та оцінка стану системи водопостачання озера в місті Івано-Франківську, та її вплив на екологічний стан водойми (2016)
Сінченко В. Г. - Деякі аспекти теорії інженерного розрахунку поглинача на основі іоніту КУ 2-8 для моніторингових досліджень показників якості та безпечності води з джерел локального водокористування (2016)
Кривомаз Т. І. - Моделювання забруднення навколишнього середовища металами в залежності від їх концентрації в міксоміцеті Fuligo Septica, Максименко Д. В. (2016)
Глібовицька H. І. - Функціональний стан деревних рослин в умовах нафтового забруднення довкілля, Караванович Х. Б. (2016)
Кушнірчук В. В. - Аналіз динаміки і структури захворюваності на серцево-судинні хвороби серед жінок села Липівка Тисменицького району Івано-Франківської області, Стельмахович Г. Д. (2016)
Ригас Т. Є. - Вплив проявів екологічної небезпеки на стан здоров’я населення та ослаблення їх наслідків (2016)
Кундельська Т. В. - Оцінка забруднення радіонуклідами дорожнього покриття міста Івано-Франківська, Дмитрів А. П. (2016)
Бочковський А. П. - Невизначеність стану ергатичних систем: фактори, причини та шляхи мінімізації (2016)
Трохименко Г. Г. - Підвищення екологічної безпеки регіону за рахунок фіторекультивації шламових масивів МГЗ, Ященко Ц. Р. (2016)
Пляцук Л. Д. - Теоретичне обґрунтування комплексної технології рециклінгу органічних відходів агропромислового комплексу, Черниш Є. Ю., Горова А. А. (2016)
Мальований М. С. - Мінімізація енерговитрат на опалення будинків шляхом термомодернізації (на прикладі навчальних корпусів), Жичинська А. (2016)
Манюк О. Р. - Щодо зменшення екологічного навантаження полігонів твердих побутових відходів за рахунок повторного використання горючих компонентів, Боднар Н. В., Голембйовська М. Ю. (2016)
Забишний Я. О. - Дослідження методів оцінки і прогнозування впливу автотранспорту на довкілля, Семчук Я. М., Долішній Б. В., Мельник В. М. (2016)
Варавін Д. В. - Деякі аспекти енергоефективної реконструкції житлового фонду України з позиції екологічності, Сіпаков Р. В. (2016)
Харламова О. В. - Теоретичне обґрунтування можливості реалізації елементів управління екологічною безпекою в природно-антропогенних водоймах (2016)
Мандрик О. М. - Розроблення конструкції плоского сонячного колектора зі спеціально обробленою поверхнею абсорбера, Іванов В. І. (2016)
Побігун О. В. - Аналіз туристичної діяльності в карпатському регіоні в контексті сталого розвитку, Побігун С. А. (2016)
Долгопола Г. Є. - Дослідження рекреаційних потреб науково-педагогічних працівників Івано-Франківського національного університету нафти і газу, Коробейникова Я. С. (2016)
Смик І. Є. - Імперативи сталого розвитку туризму на Прикарпатті, Архипова Л. М. (2016)
Адаменко О. М. - VI науковий семінар "Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат", Архипова Л. М., Приходько М. М., Мазур М. П. (2016)
До 70-річчя доцента кафедри екології Орфанової Марії Миколаївни (2016)
Відомості про авторів (2016)
Пам’ятка автору та вимоги до оформлення статей (2016)
Палій О. - Мистецькі палімпсести: діяльність театру імені Марії Заньковецької під керівництвом Олександра Корольчука (1924–1925 рр.) (2016)
Овчієва Л. - До питання сценічного втілення драми І. Тобілевича "Лиха іскра поле спалить і сама щезне" (2016)
Ванюга Л. - Творчість Богдана Антківа в контекстістановлення професійного театрального мистецтва на Тернопільщинів середині ХХ ст. (1944–1963 рр.) (2016)
Юдова-Романова K. - Ольфакторна синестезія в сценічному мистецтві (2016)
Хоролець Л. - Слово мовлене: значення слова в акторській практиці (2016)
Ужинський М. - Застосування мистецьких технологій у спектаклях Рівненського АУМДТ (2016)
Клековкін О. - Школа Ростислава Пилипчука (2016)
Гарбузюк М. - Національна та іншомовні театральні культури у науковому доробку Ростислава Пилипчука. Причинки до інтелектуальної біографії ученого (2016)
Лаврентій Р. - Учений і доба: не реалізовані сповна наукові напрями досліджень професора Р. Я. Пилипчука (2016)
Сікорська І. - Вірний служитель його величності факту (2016)
Пасічник А. - Особливості становлення одеської кінофабрики ВУФКУ (2016)
Мусієнко О. - Лукіно Вісконті: трагедія естетизму (2016)
Зубавіна І. - Оновлення смислової матриці європоцентричної культури ХХ–ХХІ ст. Досвід екранного "прочитання" (2016)
Погребняк Г. - Авторське кіно як відображення духовного відродження нації (2016)
Єгоров І. - "Читання аур для початківців".Візуальні образи фільмів Романа Балаяна (2016)
Мохсін Г. - Діалектика кольору в кінематографі (2016)
Калініна І. - Специфіка відображення особистості в роботах сучасних українських документалістів (2016)
Янковська Н. - Музика Володимира Гронського як наративний засіб у кінофільмі "Пастка" режисера Олега Бійми (2016)
Братерська-Дронь М. - "Страна не пожалеет обо мне, но обо мне товарищи заплачут" (до 80-річчя від дня народження Геннадія Шпалікова) (2016)
Мусієнко О. - Бути собою: історія першої жінки-продюсерата режисера Аліс Гі-Блаше (2016)
Оніщенко O. - Художня спадкоємність і "відкрита / інтерпретація": у пошуках концептуального перехрестя (2016)
Наумова Л. - Від монтажу атракціонів до теорії інтелектуального кіно (2016)
Голуб А. - Монастирська світоглядна культура Київської Русі (2016)
Ільчук Л. - "Наші внутрішні конфлікти" в контексті теоретичної спадщини Карен Хорні (2016)
Абрамович О. - Мистецька освіта як соціокультурне явище (2016)
Безручко О. - Життєвий і творчий шлях українського режисера художніх і науково-популярних фільмів М. Б. Вінярського (2016)
Юдов М. - Індивідуалізація в системі підготовки режисерів на заочному відділенні у ВНЗ (2016)
Старостін Ю. - Акторський тренінг: його зміст та основа (2016)
Росляк Р. - "Проти повного скасування республіканських організацій ми рішуче заперечуємо" (2016)
Новікова Л. - "Шкідником, шпигуном і тому подібною наволоччю ніколи не був і не буду" (2016)
Шамраєва Шамраєва - "Поезія і проза" степового "Хутора Надія" на Кіровоградщині (2016)
Відомості про авторів (2016)
Криворучко О. М. - Обґрунтування концепції маркетингу персоналу, Гладка О. І. (2016)
Пипенко І. С. - Система управління потенціалом підприємства (2016)
Криворучко О. М. - Методичні положення розробки стратегій за типами та цілями кадрової політики, Водолажська Т. О. (2016)
Криворучко О. Н. - Непрерывное совершенствование бизнес-процессов предприятия (2016)
Саєнко Н. В. - Особливості формування професійної відповідальності майбутніх економістів-менеджерів автомобільно-дорожньої галузі, Понікаровська С. В. (2016)
Гладкова А. Е. - Сутність і зміст поняття "Всезагальний менеджмент якості" (2016)
Шинкаренко В. Г. - Контроль конкурентоспособности автотранспортных предприятий и услуг (2016)
Федотова І. В. - Формування та вибір портфеля інноваційних проектів підприємства (2016)
Ачкасова Л. М. - Автоматизація інформаційної системи служби експлуатації АТП, Гашинська А. О. (2016)
Матвєєв В. В. - Методичні підходи до розрахунку корпоративної вартості авіапідприємств, Матвєєв О. В. (2016)
Догадайло Я. В. - Калькулювання собівартості робіт організацій дорожнього господарства (2016)
Арутюнян Н. Ю. - Інтер'єр як інтратекстова категорія художнього дискурсу (2010)
Балацька О. Л. - Формально-структурні параметри критики як компоненту англомовної наукової статті (2010)
Бистров Я. В. - Іронія як характерологічний лінгво-конструкт у ідіостилі Джуліана Барнса, Дойчик О. Я. (2010)
Богатирьова Э. В. - Стратегічні параметри політичного дискурсу (2010)
Богатирьова О. Э. - Різновиди авторської "чужої" мови: критерії розмежування невласне-прямої мови та внутрішнього монологу (2010)
Вапіров С. Ю. - Анекдот як об’єкт філологічного вивчення (2010)
Винник О. Ю. - Категорія авторитетності у сучасному англомовному дискурсі програмування (2010)
Гайдис Х. М. - Судова експертиза як об’єкт наукового знання: міждисциплінарний аспект (2010)
Главацька Ю. Л. - Жанрово-стилістичні властивості тексту англомовної байки (2010)
Грищенко Я. С. - Когнітивно-прагматичний напрям досліджень віршованого твору (2010)
Євенчук О. Г. - Сполучникові маркери підрядності (2010)
Єрмоленко А. Э. - Маніпулятивні стратегії в контексті англомовного судового дискурсу (на матеріалі стенограм англомовних судових процесів) (2010)
Захарченко Н. В. - Стереотипізація як прийом дискредитації опонента (на матеріалі полемічних трактатів Мартіна Лютера) (2010)
Ігіна З. О. - Мовна реалізація художнього ефекту "саспенс" у неоготичному романі: рефракції в модерністській і постмодерністській англо- й німецькомовній прозі (2010)
Карпа І. Б. - Мовні особливості і пізнавальний потенціал текстів інтерактивної віртуальної комунікації в інформаційно-довідковому сервісі yahoo!Answers (2010)
Киселюк Н. П. - Дискурсивні лексичні одиниці вираження емоційного стану радості (2010)
Лазаренко Д. М. - Поняття "метатекст” як лінгвістична категорія в інтелектуальному просторі сучасної філології (2010)
Ларькіна М. О. - Текст і жанр у гіпо-гіперонімічних вимірах (2010)
Манаенко Г. Н. - Координаты содержания понятия "дискурс" (2010)
Масленников И. С. - Корреляция эмотивного дискурса и обратной связи в общении (2010)
Музичук М. Ю. - "Міфічний діалог" у прозі Г. Е. Носсака (2010)
Наумова Н. Г. - Фаховий дискурс у мовленнєвому континуумі суспільства (2010)
Палійчук А. Л. - Риторичні питання і риторичні твердження як елементи наративного коду інтимізації у художньому тексті (2010)
Петренко С. В. - Особливості реалізації комунікативних стратегій інтерв’ю як жанру літературно-критичного медійного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови) (2010)
Підгорна А. Б. - До питання жанрової диференціації науково-технічних текстів (2010)
Пожидаєва О. А. - Щодо проблеми мовної особистості у сучасній лінгвістиці (2010)
Рибалко М-М. О. - Функціонування невербального засобу ″голос″ у дискурсі англомовного обманника (2010)
Романенко О. В. - Тестотипологічні особливості німецькомовного журнального гороскопу, Марчук А. С. (2010)
Сідак О. О. - Політична образа як тактика мовленнєвої стратегії руйнації іміджу політика (на матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу) (2010)
Третяк Ю. Ю. - Про особливості реалізації стратегії легітимації в жанрі французького газетно-журнального інтерв’ю (2010)
Тумак О. М. - Імпліцитне заперечення в політичному та економічному дискурсі (2010)
Хижняк Н. С. - Проблема адекватного відтворення образних порівнянь в художньому тексті (2010)
Чуян С. О. - Функціонування перехідних дієслів у передачі антропоцентричності художнього тексту (2010)
Шапочка Н. В. - Фоностилистическая организация текстов немецких народных песен (2010)
Шевченко О. І. - Процесуальні аспекти дійсності як семіотичного чинника смислоутворення у англомовному дискурсі (2010)
Шевчук О. В. - Проблема посесивності у сучасній англійській мові (2010)
Яценко П. І. - Номінативна і комунікативна організація сурядно-підрядного поліному в офіційно-діловій комунікації (2010)
Григоренко Н. М. - Поняття "когнітивно-семантичного континууму”, "семантичного простору мови” та "лексико-семантичного поля ” в аспекті зіставних досліджень (2010)
Калініченко В. І. - Інтерпретаційна складова концептів "невдача" та "failure" в українській та американській лінгвосвідомості(за результатами психолінгвістичного експерименту) (2010)
Моргунова О. О. - Дієслова лексико-семантичної групи "to pay/ платити" в англійській та українській мовах (2010)
Николаева Н. Н. - Семантическая структура имени прилагательного "белый" в немецком, украинском и русском языках (2010)
Саплін Ю. Ю. - "Повсякденність" у мовній свідомості (на матеріалі російської, англійської та української мов) (2010)
Стуліна Є. В. - Словотворчі моделі як засіб вербалізації концепту ISLAM в іспанській та французькій мовах, Суслова М. О. (2010)
Турський В. О. - Zur Frage der Vergleichung der Polysema in der Deutschen und Ukrainiscen Sprachen (2010)
Безпаленко А. М. - Принцип суміжності у мові: гносеологічні аргументи (ґештальт-теоретичний аспект) (2010)
Сидельникова Л. В. - Проблема знаку у роботах Ч. Пірса, Ч. Морріса та Ф. Де Сосюра (2010)
Мошнянский А. Ф. - Вассерман Александр Анатольевич - 60 лет посвященных ОИИМФ-ОНМУ (2016)
Мошнянский А. Ф. - Памяти выпускника ОИИМФ академика НАН Украины Владимира Ивановича Махненко (2016)
Егоров Г. В. - О создании нового поколения "сверхполных" грузовых судов смешанного река-море и внутреннего плавания (2016)
Егоров Г. В. - Анализ состояния и перспективные задачи судостроения для водного транспорта (2016)
Егоров Г. В. - Обоснование концепта круизного пассажирского судна река-море плавания, в том числе для Каспия и Черного моря, Ильницкий И. А., Калугин Я. В. (2016)
Ефремова Н. В. - Особенности применения метода деформируемых координат к определению потенциала скоростей прогрессивного волнения конечной амплитуды на глубокой воде и мелководье, Федорова Е. Ю. (2016)
Suhire E. - Miracle-on-the-Hudson:quantitative aftermath (2016)
Shumilo O. M. - Assessment of average resource of ship's shafting, Kononova O. M. (2016)
Андреев А. В. - Эксплуатационная несущая способность конструкций отечественных и зарубежных воздушных судов транспортной категории из полимерных композиционных материалов. Часть 2. Анализ видов, характера и частоты эксплуатационных повреждений, Бычков А. С., Кондратьев А. В. (2016)
Мошнянский А. Ф. - Решение задач охлаждения скоропортящихся грузов при транспортировке морем, Мошнянский А. А., Чумак О. А. (2016)
Кутяков Д. В. - Информационные технологии в судовой энергетике, Мошнянский А. Ф. (2016)
Никифоров Ю. А. - Задачи контроля и технического диагностирования состояния судовой техники, Кошарская Л. В. (2016)
Руденко С. В. - Орієнтація проекту "повітроохолоджувачі непрямого випарного типу", Челабчі В. В. (2016)
Автори збірника (2016)
Вимоги до авторських текстових оригіналів (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2016)
Дишкантюк О. В. - Економіка вражень – сучасний етап розвитку суспільного виробництва (2016)
Самофатова В. А. - Сталий розвиток агропродовольчої сфери регіону на основі кластерного підходу (2016)
Ткачук Т. І. - Значення переробної промисловості в забезпеченні продовольчої безпеки країни, Павленко Г. М. (2016)
Нікішина О. В. - Інтеграційні тенденції та проблеми розвитку українського ринку макаронних виробів (2016)
Баранюк Х. О. - Конкурентоспроможність: сутність та об’єкти дослідження (2016)
Дойчева К. С. - Сучасні комплексні системи оцінювання ефективності господарської діяльності підприємства, Васьковська К. О., Пчелянська Г. Б. (2016)
Стретович О. А. - Тенденції роботи зернопереробних підприємств України (2016)
Коверга А. В. - Формування ресурсної стратегії підприємства, Буренко Ю. О., Крупіца І. В. (2016)
Агеєва І. М. - Дослідження сучасного стану та напрямів побудови стратегії відновлення виноградарства та виноробства в Україні, Небеснюк Ю. В. (2016)
Мартиновський В. С. - Ефективність банківського кредитування малого та середнього бізнесу в Україні, Бурага Л. С. (2016)
Іванченкова Л. В. - Експертне підтвердження обліково-аналітичної інформації, Ткачук Г. О., Скляр Л. Б. (2016)
Содержание (2015)
Банах В. А. - Обеспечение надежной эксплуатации жилых зданий массовой застройки в условиях ограниченной информации, Банах А. В., Федченок А. И. (2015)
Барабаш М. С. - Урахування факторів ризиків виникнення аварійних ситуацій на етапі експлуатації будівель (2015)
Беликов А. С. - Решение задач по защите работников спецподразделений в условиях экстремальных ситуаций по тепловому воздействию, Стрежекуров Э. Е., Рагимов С. Ю., Шаломов В. А., Кордунов С. П. (2015)
Білик С. І. - Коефіцієнт cтійкості центрально-стиснутих сталевих елементів з урахуванням початкових деформацій та геометричних недосконалостей, Білик А. С. (2015)
Білик А. С. - Можливості реалізації алгоритмічної оптимізації багатоповерхових будівель зі сталевим каркасом, Терновий М. І., Хмельницький С. В. (2015)
Білик С. І. - Вплив на стійкість ферми Мізеса напрямку дії вузлового навантаження при пружних опорах на прикладі сталевого ребристо-кільцевого купола, Токачеєв В. Г. (2015)
Большаков В. И. - Сопротивление теплопередаче трехслойных железобетонных панелей, Сопильняк А. М., Юрченко Е. Л., Панченко Н. В. (2015)
Бринзін Є. В. - Техніко-економічні і екологічні переваги застосування автоклавного газобетону при будівництві об'єктів житлового, промислового і транспортного призначення, Парута В. А. (2015)
Веревичева М. А. - Выбор рациональных параметров фибрового армирования, Берестянская А. А., Дериземля С. В. (2015)
Гигинейшвили Д. Я. - Новые возможности одевающих (прижимных) подпорных стен для озеленения и создания ландшафтных композиций на сложном рельефе, Ткаченко Т. Н. (2015)
Демчина Б. Г. - Розрахунок просторових попередньо напружених комбінованих стале залізобетонних шпренгельних конструкцій, Вибранець Ю. Ю., Іваник Ю. І. (2015)
Евзеров И. Д. - Расчет мостовых конструкций в программном комплексе ЛИРА 10, Гераймович Ю. Д., Марченко Д. В. (2015)
Заяць Є. І. - Технологічні основи формування висотної забудови міст на основі принципів стійкого розвитку (2015)
Колеснікова Т. М. - Підвищення ефективних показників бензинового двигуна шляхом відключення циліндрів зупинкою поршня (2015)
Кравчуновська Т. С. - Розвиток будівництва доступного житла з урахуванням концепції стійкого розвитку міст, Броневицький С. П. (2015)
Кулябко В. В. - Новые задачи динамики сооружений при диагностике и мониторинге технического состояния конструкций, Чабан В. П., Ковтун-Горбачова Т. А. (2015)
Кучук И. П. - Энергетическая маркировка бытовой техники (2015)
Лапенко О. І. - Врахування впливу динамічних навантажень метрополітену на напружено-деформований стан несучих конструкцій, Башинський Я. В. (2015)
Мартиш О. О. - Роль управління в досягненні необхідного рівня організаційно-технологічної надійності при реалізації календарних планів (2015)
Менабдишвили П. З. - Исследование влияния заглубления сваи на устойчивость склонов (2015)
Накашидзе Л. В. - Экологические аспекты применения систем энергообеспечения, использующих энергию альтернативных источников (2015)
Парута В. А. - Критерії для призначення властивостей і вибору складу штукатурних розчинів для кладки з автоклавного газобетону, Бринзін Є. В. (2015)
Перегінець І. І. - Адміністративно-територіальна реформа в Україні як джерело розвитку малоповерхового житлового домобудування, Савицький М. В., Куліченко І. І., Коваль О. О. (2015)
Петренко Д. Г. - Методы расчета прочности сталебетонных элементов (2015)
Пшінько О. М. - Управління властивостями бетонів для зведення масивних споруд, що працюють у водному середовищі, Громова О. В., Зінкевич А. М., Соловйов А. М. (2015)
Савицький М. В. - Розробка нового алгоритму обробки даних для топологічної раціоналізації, Гросман С. О., Титюк А. О. (2015)
Савицкий Н. В. - Прочность грунтобетонов в зависимости от состава смеси, Елисеева М. А.., Кузьмин Г. И., Новиченко Н. В., Бардах А. Е., Евсеев Е. О. (2015)
Савицкий Н. В. - Энергоэффективное малоэтажное жилое здание из органических материалов, Никифорова Т. Д., Несин А. А., Бондаренко О. И., Юрченко Е. Л., Бабенко М. М. (2015)
Савицкий Н. В. - Комплексное использование сельскохозяйственных отходов для устойчивого развития аграрных социоэкокомплексов, как замкнутой экосистемы, Ожищенко О. А., Бабенко М. М., Коваль А. С. (2015)
Семко В. О. - Метод підвищення енергоефективності стінових огороджувальних конструкцій із ЛСТК та полістиролбетону, Авраменко Ю. О., Лещенко М. В. (2015)
Стельмах В. А. - Совершенствование работ в сфере энергоэффективности, Серая Ю. И. (2015)
Стороженко Л. І. - Експериментальне дослідження деформативності окремих несучих елементів сталезалізобетонного структурно-вантового покриття, Гасій Г. М. (2015)
Стороженко Л. І. - Просторове сталезалізобетонне структурно-вантове покриття, Гасій Г. М. (2015)
Стороженко Л. І. - Збірне безбалкове перекриття з використанням модифікованих круглопустотних плит, Нижник О. В., Мурза С. О., Тегза І. І. (2015)
Фурсов В. В. - Эксплуатационная пригодность и надежность металлической башни на крыше здания Госпром в городе Харькове после длительного срока эксплуатации, Яровой С. Н. (2015)
Шехоркіна С. Є. - Особливості розрахунку малоповерхових житлових будівель на воді за нормами суднобудування (2015)
Юрченко Є. Л. - Експериментальне визначення параметрів якості теплового захисту малоповерхового будинку, Коваль О. О., Савицький М. В., Данішевський В. В., Коваль А. С. (2015)
Головко С. И. - Осадки и крены свайных фундаментов жестких зданий и технологические решения по усилению, Головко А. С., Шугаев Р. В. (2015)
Соколов И. А. - Оценка эффективности управления трудовыми ресурсами проекта в проектно-ориентированных организациях (2015)
Исходные данные (2015)
Андрейчук Н. І. - Точки перетину герменевтики та лінгвосеміотики у філософських системах античності (2014)
Андрусяк І. В. - Педагогічний дискурс в системі інституційних дискурсів (2014)
Білецька О. В. - Графічна форма постмодерністського художнього тексту крізь призму графічної лінгвістики (2014)
Вжещ Я. Л. - Базові категорії медіалінгвістики: медіа-мова, медіа-дискурс, медіа-текст (2014)
Вовк И. Л. - Лингвистические аспекты политического дискурса (2014)
Гошилик Н. С. - Темпоральні параметри типів висловлювання в англомовному публіцистичному дискурсі (2014)
Гузак А. М. - Позитивний імідж сучасного політичного лідера: вербальні механізми створення (2014)
Гуцол А. М. - Автохтони концептуального простору матримоніального конфліктного художнього дискурсу (2014)
Дідура С. В. - Сучасні підходи до вивчення особливостей німецькомовних рекламних текстів (2014)
Ділай М. П. - Прагматичний аналіз організації одиниць мовного коду в сучасних англіканських проповідях (2014)
Дунаєвська О. В. - Центральний компонент номінативного простору "Хрещення дитини" (на матеріалі англомовного релігійного дискурсу) (2014)
Єсипенко Н. Г. - Актуалізація когнітивних структур в авторському тексті (2014)
Житницька А. А. - Анотації наукових робіт: жанрові ознаки, диференціація та комунікативно-прагматичні характеристики (2014)
Залужна М. В. - Особливості реалізації принципу невизначеності у постмодерних художніх текстах (2014)
Кащишин Н. Є. - Дипломатичний скандал. Термінологічна репрезентація у вторинних текстах (2014)
Коваленко А. М. - Політична мова як засіб політичної комунікації (2014)
Короткова Л. В. - Інтермедіальність в британській художній прозі (2014)
Кузнецова М. О. - Жанрова специфіка комунікативно-текстового феномена "фанфікшен" (на матеріалі саги ДЖ. Р. Р. Мартіна "А song of ice and fire") (2014)
Лисичкіна І. О. - Стратегії репарації іміджу силових структур США в англомовному мас-медіа дискурсі (2014)
Макарук Л. Л. - Поліфонічність номінації семіотично ускладнених текстів (2014)
Морошкіна Г. Ф. - Вербальна репрезентація сенсорної концептосфери у мистецтвознавчому дискурсі (2014)
Мостова Н. А. - Мультиплікаційний фільм як інструмент формування абсолютних цінностей людини: лінгвістичні та екстралінгвістичні засоби (на матеріалі французького мультфільму "Les aventures de petit ours brun") (2014)
Мудраченко Т. Б. - Синергетичні основи дослідження сугестивного потенціалу віршованого тексту (на прикладі англомовної католицької молитви) (2014)
Ніжнік Л. І. - Комунікативні інтенції персонажа в британській художній літературі (2014)
П’єцух О. І. - Динаміка метафоричної моделі "Політика як театр" в англомовному електронному дискурсі "Вибори 2010 – 2012 рр. в Україні" (2014)
Павлова Л. В. - Вербализация коммуникативной стратегии самопрезентации в электронном политическом медиатексте (на материале персональных сайтов политиков) (2014)
Паров’як І. І. - Синтактико-стилістичні маркери німецькомовного постмодерністського художнього тексту (2014)
Розова І. В. - Лінгвістичний аспект дослідження авторської модальності англомовного художнього тексту ХХ сторіччя (2014)
Савченко Н. Н. - Цитата как речевой способ реализации категории интертекстуальности в тексте англоязычной пародии, Холмогорцева И. С. (2014)
Самарина В. В. - Комплексный подход к исследованию текста и дискурса рекламы: разработка методики исследования (2014)
Селиванова Е. А. - Предикатно-актантные рамки как ключ энигматического дискурса (на материале русских кроссвордов) (2014)
Стасів М. В. - З’ясувальне складнопідрядне речення в англійській мові: рівні аналізу (2014)
Сухова А. В. - Архітектоніко-мовленнєві форми як основне членування тексту (на матеріалі англомовної новели) (2014)
Третяк Ю. Ю. - Дискурсивні стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв’ю (2014)
Уділова Т. М. - Лінгвістичні засоби реалізації переконливої дії у франкомовному політичному дискурсі, Крупій О. О. (2014)
Ущина В. А. - Сценарій розгортання англомовної комунікативної ситуації ризику (2014)
Хацер Г. О. - Когнітивно-комунікативні параметри американського політичного дискурсу президента Барака Обами (2014)
Шлапаков О. С. - Дискурс – текст, речевой жанр – текстема (2014)
Шундель Т. О. - Синкретизм перехідних конструкцій складнопідрядного речення з семантичним значенням часу та умови в сучасній англійській мові (2014)
Щирова И. А - Идея субъективности в современной науке (2014)
Яковлєва Є. С. - Тематична типологія англомовного мікроблогу (2014)
Бабелюк О. - Рецензія : Сучасний німецькомовний сімейний дискурс: ментальний і вербальний ресурс: монографія / Ірина Миколаївна Осовська. – Чернівці : Видавничий дім "Родовід", 2013. – 402 с. (2014)
Баловсяк С. В. - Ориентированная фильтрация цифровых электронно-дифракционных изображений, Гарабажив Я. Д., Фодчук И. М. (2016)
Тимощук Е. Н. - Потенциальные характеристики двухантенных сверхширокополосных систем апертурного синтеза (2016)
Брежнев Е. В. - Анализ аспектов безопасности кооперативных человеко-машинных интерфейсов для облачных систем помощи водителю, Манулик В. С., Харченко В. С., Орехов А. А. (2016)
Al-Sudani Mustafa Qahtan Abdulmunem - Ata-based security assessment of smart building automation systems, Ahmed Waleed Al-Khafaji, Kharchenko V. S. (2016)
Метешкин К. А. - Когнитивное моделирование в игровых методах обучения, Морозова О. И., Кочура Л. А. (2016)
Москаленко А. С. - Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень для радіонуклідної діагностики в кардіології (2016)
Загородня Д. І. - Порівняння методів виділення характерних точок контуру для систем відеоспостереження (2016)
Нескородева Т. В. - Методика формирования обобщенной функциональной структуры многомерных преобразований данных синтетического учета расходов предприятия в информационной технологии аудита (2016)
Довбиш А. С. - Інформаційно-екстремальне навчання системи оцінки якості навчального контенту випускової кафедри, Кулік Є. С., Козлов З. В., Осадчий А. С. (2016)
Федасюк Д. В. - Структурно-автоматна модель відмовостійких систем для автоматизації використання методу фаз Ерланга, Волочій С. Б. (2016)
Яковина В. С. - Аналіз математичних моделей розподілу зусиль тестування для оцінювання надійності ПЗ з урахуванням недосконалого відлагодження, Мацелюх В. А., Нитребич О. О. (2016)
Левыкин В. М. - Разработка моделей оценки качества инфраструктуры предприятия и инфраструктуры информационной системы, Юрьев И. А. (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Алещенко В. І. - Психологічне забезпечення в Збройних Сил України: проблеми та шляхи удосконалення (2015)
Асоцький В. В. - Прогностична модель професійної успішності начальника караулу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України (2015)
Афанасьєва Н. Є. - Психотехнологія консультування пожежних-рятувальників (2015)
Боснюк В. Ф. - Взаємозв’язок емоційного ресурсу з захисно-копінговою поведінкою рятувальника, Титаренко А. В. (2015)
Гура С. О. - Психологічний погляд на проблему безпеки у сучасному освітньому середовищі (2015)
Гант О. Є. - Спортивна діяльність як особливий вид професіонального функціонування людини, Малик Я. К. (2015)
Віденєєв І. О. - Деформація професійної правосвідомості співробітників органів внутрішніх справ у процесі виконання професійної діяльності, Котелюх М. О. (2015)
Демський В. В. - Теоретичний аналіз психологічних концепцій вивчення релігійного досвіду особистості військовослужбовців (2015)
Демченко Я. А. - Особливості прояву дезадаптації у осіб, які пережили психотравмуючу подію (2015)
Кіневич М. В. - Медіапродукція, як різновид психологічного впливу на особистість (2015)
Кислинська Д. М. - Ціннісні орієнтації: теоретичний огляд (2015)
Коваль І. С. - Тренінг формування психологічної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах (2015)
Криштанович Р. М. - Сучасні підходи щодо професіографічного аналізу екстремальних професій (2015)
Куций О. А. - Потенціал психології кар’єри та перспективи його застосування щодо персоналу, який діє в особливих умовах (2015)
Ларіонов С. О. - Асоціальна поведінка: теоретичний аналіз категорії, Геращенко О. В. (2015)
Кучеренко С. М. - Професіографічне дослідження діяльності співробітників гірничо-рятувальногопідрозділу ДСНС України, Марющенко А. О. (2015)
Мілорадова Н. Е. - Гендерні особливості професійного становлення особистості студента, Мовмига Н. Є. (2015)
Оніщенко Н. В. - Особливості роботи екстремального психолога в умовах масової паніки (2015)
Попова Т. О. - Стресостійкість та механізми психологічного захисту у курсантів та офіцерів НУЦЗУ (2015)
Потапчук Н. Д. - Поведінка учасників ліквідації наслідків надзвичайної ситуації як чинник виникнення та поширення чуток (2015)
Похілько Д. С. - Використання методів діагностики психоемоційного стану дитини в умовах надзвичайної ситуації (2015)
Резнік О. Г. - Психологічний портрет керівника прикордонного підрозділу як суб’єкта босінгу (2015)
Селюкова Т. В. - Особливості соціально-комунікативної компетентності та емоційного інтелекту у осіб з різним рівнем тривожності, Ткаченко В. В. (2015)
Сергієнко Н. П. - Особливості професійної ідентичностістудентів психологів НУЦЗУ, Вєтрова М. Д. (2015)
Попова Г. В. - Психологічні аттітюди щодо власного здоров’я у юнацькому віці (2015)
Сірко Р. І. - Методологічні основи підготовки психологів вищих навчальних закладів до діяльності у особливих умовах (2015)
Скориніна-Погребна О. В. - Психологічні особливості жінок з невротичною поведінкою в кризовому суспільстві (2015)
Снісаренко А. Г. - Проблема професійної мотивації працівників ризиконебезпечних професійу сучасній психології (2015)
Тімченко В. О. - Рефлекс придушення або що заважає ветеранам АТО повернутися до звичайного мирного життя (2015)
Ушакова І. М. - Особливості професійної ідентичності студентів (2015)
Швалб А. Ю. - Експертиза кваліфікаційного рівня ведучого тренінгу з використанням таблиці диференційованих критеріїв, Виноградова К. (2015)
Штученко І. Є. - Ціннісно-мотиваційні детермінанти формування кар’єрної спрямованості студентів технічних спеціальностей (2015)
Єрьоменко Д. Ю. - Відновлення психологічної стійкості як важлива умова збереження психічного здоров’я прикордонників (2015)
Світлична Н. О. - Особливості стресостійкості пожежних-рятувальників (2015)
Тогобицька В. Д. - Щодо можливості психологічного прогнозування надійності працівників аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС України (2015)
Широбоков Ю. М. - Особливості цільової психологічної підготовки військовослужбовців до можливого захоплення у полон в ході антитерористичної операції (2015)
Попович І. С. - Феноменологія соціальних очікувань особистості (2014)
Суший О. В. - Між філософією творення і мистецтвом руйнування (2014)
Жовтянська В. В. - Функціонування і трансформації ідеологій у соціумі: теоретичний аналіз (2014)
Траверсе Т. М. - Регулятивно-особистісний компонент розуміння áкторами політичних задач (2014)
Краснякова А. О. - Політична суб’єктність: умови становлення та ознаки розвитку (2014)
Скнар О. М. - Досвід створення інструментарію дослідження практик політичної взаємодії (2014)
Лукашевич О. М. - Дослідження громадянського розвитку дорослої особистості в контексті сучасних психологічних теорій (2014)
Петрунько О. В. - Імпліцитні моделі консолідації громадської думки у свідомості студентської молоді (2014)
Позняк С. І. - Семантичні координати соціальної взаємодії у політичній картині світу студентської молоді (2014)
Шульга В. Д. - Громадянське суспільство в Україні (виклики сьогодення у світлі суб’єктно-вчинкового підходу) (2014)
Родіна Н. В. - Копінг в умовах воєнних дій: виклики для українского суспільства (2014)
Кияшко Л. О. - Проблема політичної стабільності українського суспільства в контексті аналізу політичної культури, Бородчак М. В. (2014)
Фальковська Л. М. - Роль конструкта справедливості в регуляції правової поведінки (2014)
Дідук І. А. - Історична метафора як когнітивний механізм структурування політичної картини світу (2014)
Ларіна Т. О. - Можливості оптимізації життєконструювання в контексті керування ризиками (2014)
Захаров К. В. - Социальные представления о политическом будущем Украины (на примере политических программ кандидатов в депутаты Верховной Рады по мажоритарным округам) (2014)
Коробка Л. М. - Подолання бідності як стилю життя в контексті ставлення до здоров’я: теоретико-методичні засади дослідження (2014)
Жорнова О. І. - Запобігання та подолання бідності в процесі самовизначення особистості у сфері освіти: до апробації соціально-психологічних засобів (2014)
Васютинський В. О. - Цілі та способи психологічної допомоги носіям бідності як стилю життя (2014)
Бєлавіна Т. І. - Психологічні питання вивчення і оптимізації правового самовизначення осіб з низьким економічним статусом (2014)
Вінков В. Ю. - Можливості корекції труднощів у набутті соціального капіталу носіями бідності як стилю життя (2014)
Жорнова О. І. - Політико-психологічне втручання в уявлення про "хороше” суспільство і "хорошу” науку, або Про комеморацію історичних розломів та формування нових схем соціально-психологічного мислення (2014)
Найдьонов М. І. - Геополітичний вибір: передумови та наслідки дисбалансу очікувань громадської думки і державної політики, Григоровська Л. В., Найдьонова Л. А. (2014)
Блинова О. Є. - Соціальні стереотипи та ідентичність: особливості взаємозв’язку (2014)
Горбунова В. В. - Формування команд засобами ціннісно-рольової картографії (2014)
Дроздов О. Ю. - Динаміка геополітичних уявлень молоді на тлі російсько-українсько конфлікту 2014 року (2014)
Іванченко С. М. - Шляхи формування консолідованої громадської думки в цільових групах (2014)
Анцибор А. І. - Аутсайдерська психологія як наслідок ментальних відхилень у сфері мотиваційно-вольової регуляції свідомості (2014)
Циганенко Г. В. - Теоретичні підходи до розуміння явищ конкуренції та співпраці в групі (2014)
Зеленін В. В. - Психотехнології нейролінгвістичного програмування в інформаційно-пропагандистській війні: сучасний вітчизняний досвід (2014)
Сусська О. О. - Трансформації комунікативних взаємин у світлі нових підходів до вивчення змін в мас-медійному просторі (2014)
Климчук В. О. - Мотиваційний дискурс сучасного рекламного простору: тематичний вимір та лінгвістичні засоби його конструювання (2014)
Жадан І. В. - Регіональні особливості структурування ціннісної складової політичної картини світу студентської молоді (2014)
Мяленко В. В. - Психологічні особливості мотиваційно-ціннісної основи вибору професії (2014)
Дмитрова Т. В. - Психологічні особливості політичної соціалізації українського студентства (2014)
Камінська О. В. - Соціально-психологічний тренінг як метод корекції інтернет-залежності молоді (2014)
Остапенко І. В. - Особливості візуалізації уявлень студентської молоді про владно-підвладну взаємодію (2014)
Педько К. В. - Психологічні особливості соціального капіталу як основи процесу соціалізації неповнолітніх делінквентів (2014)
Руда Н. Л. - Особистісно-психологічні передумови політичного лідерства української молоді (2014)
Наші автори (2014)
Дідук І. А. - Історичний досвід як чинник інтеграції особистості в сучасний політичний простір (2015)
Жорнова О. І. - Неурядові організації як об’єкт дослідження політичної і соціальної психології, Жорнова О. І. (2015)
Дроздов О. Ю. - "Геополітметрія” як методика вивчення масової геополітичної свідомості (2015)
Сусська О. О. - Семіосоціопсихологічні засади досліджень "образу суспільства” в медіакомунікативних системах (2015)
Блозва П. І. - Психологічний ресурс соціального капіталу в становленні громадянської компетентності особистості: теоретичний аналіз (2015)
Суший О. В. - Незалежність та цілісність Української держави: ціннісний вимір загальнонаціональної консолідації (2015)
Вознесенська О. Л. - Медіаконтекст вияву патріотичних почуттів представниками Сходу та Заходу України, Череповська Н. І. (2015)
Павленко В. М. - Соціальна ідентичність і ставлення старшокласників до сучасної суспільно-політичної ситуації, Самойленко М. В. (2015)
Горностай П. П. - Громадянська ідентичність українців та її еволюція (2015)
Хазратова Н. В. - Громадянська ідентичність у структурі особистісних ідентичностей (2015)
Рибаченко В. Ф. - Інформаційно-комунікаційне забезпечення євроінтеграції України (постановка проблеми), Цаль-Цалько М. В. (2015)
Васютинський В. О. - Ціннісний зміст індивідуалізму і колективізму в уявленнях пересічних громадян (2015)
Петрунько О. В. - Консолідувальний потенціал педагогічної спільноти в умовах суспільних змін (2015)
Товстокора Ю. В. - Прийняття "інакшості” як умова зменшення ризиків поляризації суспільства (2015)
Варягіна А. А. - Розвиток форм інтернет-участі громадян у соціально-політичних процесах сучасності (2015)
Данильченко Т. В. - Сусідство як чинник суб’єктивного соціального благополуччя (2015)
Смотрицкий А. В. - Трансформация социальной идентичности добровольных мигрантов в условиях мегаполиса (2015)
Горбунова В. В. - Систематика командотвірних технік у межах ціннісно-рольового підходу до формування та розвитку команд (2015)
Голентовська О. С. - Проблема особистісної успішності в командній діяльності крізь призму української і російської наукової думки (2015)
Вінков В. Ю. - Уявлення про життєвий успіх: стан розробленості проблематики в соціальній психології (2015)
Татенко В. О. - Про феномен лідерства з позицій суб’єктно-вчинкового підходу (2015)
Краснякова А. О. - Інтернет-комунікація як чинник становлення політичної суб’єктності особистості (2015)
Соснюк О. П. - Психосемантичний аналіз особливостей сприймання студентською молоддю іміджу сучасних політиків, Остапенко І. В. (2015)
Кириленко Г. О. - Критерії оцінювання політичних лідерів, отримані методом репертуарних решіток, Луценко О. Л. (2015)
Жадан І. В. - Ресурси соціалізувального дискурсу як чинника структурування ціннісної складової політичної картини світу студентської молоді (2015)
Фролов П. Д. - Діти незалежності: штрихи до проспективного соціально-психологічного портрета (2015)
Кияшко Л. О. - Динаміка політичної свідомості студентської молоді на шляху від транзитивного до громадянського суспільства в Україні (2015)
Климчук В. О. - Мотиваційна грамотність особистості в контексті політико-психологічних проблем соціалізації молоді (2015)
Шусть В. В. - Політико-аксіологічний простір регіону України як маркер соціокультурної ідентифікації молоді (2015)
Мяленко В. В. - Концепція професійної самореалізації молоді (2015)
Фальковська Л. М. - Правосвідомість сучасної молоді як умова розвитку правової держави (2015)
Кириченко В. В. - Політичний вибір студентської молоді: формування позицій "за” і "проти” (2015)
Карпенко З. С. - Психолого-історична реконструкція соціальних міфологем як метод протидії маніпулятивним медіатехнологіям (2015)
Зеленін В. В. - Культурно-антропологічні джерела психотехнологій сучасної інформаційно-психологічної війни (2015)
Осадько О. Ю. - Комунікативні механізми розвитку політико-правової компетентності особистості (2015)
Івачевська О. В. - Соціальний діалог у політичній сфері: основні ризики неуспішної комунікації (2015)
Наші автори (2015)
Басанець Л. М. - Стан психофізіологічних функцій учнів VIII–XI класів за умов різних систем навчання, Яровенко І. В., Гриневич Т. П., Малій Т. М., Токаренко О. М., Дурицька Є. С. (2015)
Кулик Н. А. - Аналіз інноваційних підходів у системі фізичного виховання дітей дошкільного віку (2015)
Полюга В. В. - Проблеми синергетики в контексті сучасної музичної освіти (2015)
Сергієнко А. А. - Формування національно-соціальних компетентностей школярів на уроках української літератури (2015)
Скиба О. О. - Динаміка показників фізичної підготовленості дітей, які займаються спортивними єдиноборствами, на етапі початкової підготовки (2015)
Сьома С. О. - Конкурсна діяльність слухачів хіміко-біологічних відділень Малої академії наук України (2015)
Дяченко Ю. Л. - До проблеми соціального благополуччя родини як невід’ємної складової якості життя дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2015)
Грищенко Т. О. - Розвиток естетичних почуттів у дітей молодшого шкільного віку як основа формування їх естетичної культури (2015)
Сафронова Л. Б. - Форми набуття соціального досвіду підлітками в позашкільній діяльності (2015)
Бовкуш К. П. - Модель формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до взаємодії учнів в умовах інклюзивного навчання (2015)
Боряк О. В. - Розумово відсталі діти як медико-психолого-педагогічна проблема (2015)
Гіренко Н. А. - Особливості роботи з друкованим текстом на уроках історії у спеціальній школі (2015)
Годовникова Л. В. - Диагностика и коррекция компьютерной игромании у учащихся младшего подросткового возраста в школах Белгородской области, Кий Н. М., Мин Л. И. (2015)
Золотарьова Т. В. - Вплив мікроструктури методичної системи опосередкованого корекційного управління розвитком молодших школярів на їх увагу, сприймання й мислення під час корекційної роботи з математики (2015)
Кайдалова Г. П. - Досвід зарубіжних країн у запровадженні інклюзивного навчання в Україні (2015)
Кузава І. Б. - Методологічні основи дослідження проблеми інклюзивної освіти дітей дошкільного віку (2015)
Меттини Э. - Коррекция и реабилитация детей с особыми потребностями: социально-политический вопрос нашего времени (2015)
Павлова Н. В. - Нейрологопедический подход к диагностике тяжелых нарушений речи у детей, Дегтяренко Т. В. (2015)
Ponomaryova G. F. - Educational process with the students with the special needs in the higher educational establishment (2015)
Співак Л. А. - Історичні витоки природоохоронного виховання учнів з інтелектуальними вадами (2015)
Довжук В. В. - Формування професійної компетентності у студентів у процесі професійної підготовки за спеціальністю "технологія парфюмерно-косметичних засобів" у вищих навчальних закладах, Воскобойнікова Г. Л. (2015)
Дудчак Г. І. - Науково-методологічні основи педагогічного керівництва самостійною роботою майбутніх учителів початкових класів (2015)
Ємельянова Т. В. - Зміст і особливості системи контролю та оцінювання ступеню розвитку здібностей студентів технічного ВНЗ (2015)
Коваленко Н. В. - Метод педагогічного спостереження в підвищенні якості результатів навчальної педагогічної практики (2015)
Корчова О. М. - Структурно-змістові складники риторичної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери (2015)
Крехно Т. І. - Моделювання фахової картини світу майбутніх учителів початкової школи лексикографічними засобами (на матеріалі концепту "колектив") (2015)
Кудіна Т. М. - Дистанційні форми навчання української мови як іноземної (2015)
Лимарєва Ю. М. - Курс "Історія та методологія фізики" в педагогічному виші (2015)
Лисенко С. А. - Особливості професійної підготовки соціальних педагогів до діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах на сучасному етапі, Веретенко І. М. (2015)
Мар’їнських Ю. М. - Науково-дослідна робота студентів зі створення проектів відновлюваної енергетики, Шкіра А. М. (2015)
Носаченко В. М. - Професійно орієнтована технологія навчання як засіб формування картографічної компетентності студентів (2015)
Одарченко Н. І. - Деякі особливості принципів науковості у викладанні математичних дисциплін у ВНЗ, Шуда І. О. (2015)
Паладьєва А. Ф. - Нові підходи до викладання теоретичних дисциплін циклу "Іноземні мови" в контексті інформатизації освітнього процесу (2015)
Пахненко И. И. - Подготовка будущих преподавателей лингвистических и лингвометодических дисциплин к организации самостоятельной и индивидуальной работы студентов-филологов (2015)
Пузирьов В. Є. - Дистанційне навчання вищої математики: досвід Донецького національного університету (м. Вінниця) (2015)
Сабатовська І. С. - Організаційно-педагогічні умови та технології формування професійної компетентності майбутніх викладачів у ВНЗ (2015)
Семеніхіна О. В. - Технологія напрацювання вмінь використовувати комп’ютерний математичний інструментарій у системі підготовки вчителя математики, Друшляк М. Г. (2015)
Семенова О. О. - Співвідношення кваліфікаційного і компетентнісного підходів у вищій професійній освіті (2015)
Титович А. О. - Роль психічного стану в діяльності студентів-спортсменів (2015)
Чикалова М. М. - Тестування як один із видів моніторингу при вивченні іноземної мови (на прикладі спеціальності "туризм"): переваги й недоліки (2015)
Шепеленко С. М. - Критерії формування в учнів професійно-технічних навчальних закладів готовності до професійного та кар’єрного самовдосконалення (2015)
Огієнко О. І. - Підготовка викладача вищої школи в умовах магістратури: андрагогічний підхід (2015)
Корж-Усенко Л. В. - Генеза ідеї українського університету: історико-педагогічний вимір (2015)
Суділовська М. М. - Педагогічна спадщина Я. А. Коменського в оцінках Дмитра Чижевського (2015)
Тичина І. В. - Підготовка військових фахівців червоної армії УСРР в роки громадянської війни, як головна передумова до створення системи військової освіти в Україні у 20-х рр. ХХ сторіччя (2015)
Бєсєдіна А. А. - Управління діяльністю європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю в Україні (2015)
Tатарнікова А. А. - Технології арт-менеджменту та їх роль у модернізації професійної підготовки кадрів для сфери культури й мистецтва (2015)
Вороніна Г. Р. - Перспективи реалізації профільного навчання в міських технологічних коледжах Англії (2015)
Гарник І. А. - Формування базових математичних уявлень у дошкільників як засіб їх інтелектуального розвитку на прикладі британської педагогіки (2015)
Коваленко С. М. - Особливості сучасних реформ щодо регулювання освіти дорослих в Англії, Клочко Л. І. (2015)
Костюк О. О. - Методи ґендерного виховання учнів канадських середніх шкіл на уроках англійської мови та літератури (2015)
Кошура А. В. - Основні напрями модернізації системи фізичного виховання молоді у вищих навчальних закладах Польщі (2015)
Ніколаї Г. Ю. - Система вищої технічної освіти в республіці Польща (2015)
Пономаренко Н. Г. - Зміст підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу (2015)
Сбруєва А. А. - Тенденції трансформації місії університету: порівняльно-педагогічний аналіз (2015)
Чистякова І. А. - Особливості формування готовності викладача вищої школи до роботи в умовах інтернаціоналізації європейського освітнього простору (2015)
Бутакова Л. О. - Концепт "семья" в языковом сознании школьников: региональное исследование (2015)
Ivashkevych E. Z. - Developing of Social Intellect Through Communicative Behavior of Students (2015)
Калмиков Г. В. - Мовленнєва особистість психолога (2015)
Кючуков Х. С. - Изучение особенностей речевого развития детей дошкольного возраста в условиях билингвизма, Ушакова О. С., Яшина В. И. (2015)
Мачикова М. К. - Розбудова іміджів українського та російського військовослужбовців в інтернеті як результат соціальної перцепції (на матеріалі соціальних мереж) (2015)
Мілінчук В. І. - Експресивна дислалія як мовленнєве порушення у дітей (2015)
Навальна М. І. - Нові функціональні вияви жаргонізмів у мові української періодики на початку XXI ст. (2015)
Орап М. О. - Одиниця репрезентації змісту мовленнєвого досвіду: теоретичний аналіз (2015)
Савелюк Н. М. - Психолінгвістичні особливості молитви як основного жанру релігійного дискурсу (2015)
Tamrazyan A. S. - The Process of Masterning Imitaiton as the Basic Cognitive Operation and Verbal Tool (2015)
Турчак О. М. - Вербальні прояви тривожності у писемному мовленні студентів (2015)
Федосєєва І. В. - Особливості прояву комунікативної толерантності в структурі професійної діяльності вчителя (2015)
Цьось Ю. А. - Емпірична реальність комунікативно-мовленнєвих стилів студентів (2015)
Chala Yu. M. - Training of Psychologist as Development Factor of Personal Experience of Future Expert (2015)
Чміль Н. С. - Вербальна репрезентація концепту "професія богослова" у студентів духовних та світських ВНЗ (2015)
Аушева Н. М. - Моделювання сім’ї ізотропних просторових РН-кривих на основі кватерніонів із колінеарною векторною частиною (2016)
Бадаєв Ю. І. - Векторно-параметричні політочкові відображення за однією координатою, Четверикова Л. О. (2016)
Бережной В. А. - Геометрическое моделирование изображений напряжённого состояния деталей, Матюшенко Н. В., Федченко А. В. (2016)
Ванін В. В. - Групи симетрій кратера місяця, Залевська О. В. (2016)
Верещага В. М. - Монофакторний принцип побудови моделі багатофакторних задач термореновації будівель, Адоньєв Є. О. (2016)
Верещага В. М. - Спосіб згортання (розгортання) чарунок, Адоньєв Є. О., Павленко О. М. (2016)
Верещага В. М. - Щодо визначення метричного оператора трьох точок, Найдиш В. М., Балюба І. Г. (2016)
Гермаш К. М. - Використання графічних технологій Autocad для автоматичного створення специфікацій (2016)
Грицина Н. І. - Дослідження теореми монжа про подвійний дотик поверхонь (2016)
Дубініна О. В. - Визначення контрольного багатокутника, що задає В-сплайн з монотонною зміною кривини, Гавриленко Є. А., Холодняк Ю. В. (2016)
Єремєєв В. С. - Моделювання коливальних процесів в системі лінійних осциляторів, Кузьмінов В. В., Попазов М. В. (2016)
Ковальов Ю. М. - Суміщення архаїчного мистецтва із сучасними стилями ди-зайну, Калашнікова В. В., Шармагій Ю. В. (2016)
Комяк В. В. - Формализация условий размещения эллипса в произвольной области (2016)
Кремець Т. С. - Віднесення кулі до ізометричних координат на основі сферичного відображення мінімальних поверхонь, Грищенко І. Ю., Несвідоміна О. В. (2016)
Куценко Л. М. - Коливання маятника, точка підвісу якого обертається навколо вертикальної осі, Семків О. М. (2016)
Легета Я. П. - Аналітичний опис центроїд та побудова профілю некруглих зубчастих коліс (2016)
Літвінов А. І. - Геометричне моделювання торсової поверхні з двома параболами, що належать паралельним площинам апаратом БН-числення, Найдиш А. В. (2016)
Муквич М. М. - Аналітичний опис мінімальних поверхонь за допомогою ізотропних ліній, які лежать на поверхні обертання логарифмічної спіралі (2016)
Найдыш А. В. - Определение тангенциальных отображений плоской кривой, Бездитный А. А. (2016)
Несвідомін В. М. - Рух частинки по шорсткій горизонтальній площині, яка здійснює коливання у вертикальному напрямку, Пилипака С. Ф. (2016)
Пилипака С. Ф. - Конструювання плоских кривих у натуральній параметризації на основі полярної системи координат, Захарова Т. М. (2016)
Пилипака С. Ф. - Рух частинки по шорсткій поверхні еліпсоїда обертання, Несвідомін А. В. (2016)
Подкоритов А. М. - Графічній спосіб профілізації многозахідної черв'ячної фрези, що виключає інтерференцію, Ісмаілова Н. П. (2016)
Рак Л. О. - Моделювання процесу обслуговування параметрів потоків в черзі, Шилова О. В. (2016)
Рижавський К. Є. - Комп’ютерні графічні технології у підготовці фахівців технічного спрямування, Мартин Є. В., Придатко О. В. (2016)
Сидоренко О. С. - Поводження траєкторії рухомої частки усередині еліптичного більярда, Сімонова О. Г., Шеліхова І. Б. (2016)
Соболь О. М. - Моделювання замкненого контуру дотику двох плоских геометричних об’єктів з кусочно-нелінійними границями (2016)
Спиринцев Д. В. - Особенности методов интерполяции на примере пакетов символьной математики, Найдыш А. В. (2016)
Сухарькова О. І. - Дослідження коливань пружинного маятника за аналізом зображеня фазової траєкторії (2016)
Холковський Ю. Р. - Геометричне моделювання багатопараметричних систем та середовищ з використанням n-вимірної інтерполяції (2016)
Чепіжний А. В. - Визначення положень і швидкостей ланок плоских механізмів з допомогою тригранника Френе (2016)
Черников А. В. - Применение современных технологий компьютерного моделирования в исследовании подвески рабочего оборудования автогрейдера, Рагулин В. Н. (2016)
Шевченко С. М. - Геометричне моделювання профілю відбивача пожежного сповіщувача диму, Адашевська І. Ю. (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, содержание (2015)
Ілляшенко О. В. - Детермінанти системи економічної безпеки підприємства (2015)
Samarina M. - State assistance for Ukrainian regional economy through small scale agricultural producers development, Gil M. (2015)
Демків Х. С. - Класифікація предметів колекціонування на Інтернет-аукціонах України та Польщі: порівняльний аналіз (2015)
Осипов В. В. - Дисбаланс спроса и предложения как интегральный показатель, характеризующий объективную сущность явления конкуренции (2015)
Заріцький О. В. - Оцінка взаємного впливу елементів інформаційної моделі прийняття рішення (2015)
Янченко В. Н. - Систематизация факторов информационной безопасности организации, Ивченко А. В., Залога В. А., Дынник О. Д. (2015)
Балакин С. В. - Выявление компьютерных атак с помощью мониторинга сетевых объектов (2015)
Гавриш Б. М. - Оцінка якості відтворення зображень растровими скануючими пристроями виведення, Ющик О. В. (2015)
Вамболь В. В. - Мониторинг несанкционированных мест скопления отходов с использованием космических снимков, Шмандий В. М., Крета Д. Л. (2015)
Ащепкова Н. С. - Розробка адаптивної системи керування моделі робота-навантажувача на базі Lego Mindstorms NXT (2015)
Zakharchenko T. - Adaptive hardware integration (2015)
Миронець І. В. - Підвищення достовірності процесу матричного криптографічного перетворення (2015)
Куницкая С. Ю. - Использование структуры программного обеспечения для синтеза моделей позиционных избыточных систем счисления, Бабенко В. Г., Пивень О. Б. (2015)
Сирота С. В. - Огляд сучасних онтологокерованих інформаційних систем та сервісів і перспективи їх застосування в електронній освіті, Ліскін В. О. (2015)
Дікова Ю. Л. - Розробка нейромережевого способу прогнозу вмісту метану в гірничих виробках (2015)
Аралова Н. И. - Информационная поддержка оценки надежности работы оператора в условиях повышенного ситуационного напряжения, Мастыкаш Ю. И., Машкин В. И., Машкина И. В. (2015)
Drabyk Y. - Development of complex data protection of server rooms from unauthorized access, Lastivka G. (2015)
Abstracts and References (2015)
Аникеенко Л. В. - Мотивация потребности в занятиях физической культурой у студентов, которые занимаются в техническом вузе (2016)
Барыбина Л. Н. - Использование индивидуального подхода в физическом воспитании студентов на занятиях различной направленности, Боровская О. Ю., Репко Е. А. (2016)
Безгребельна О. - Сучасні технології у фізкультурно-оздоровчій освіті студентів ВНЗ, Цьовх Л., Череповська О., Череповський Д. (2016)
Бобровник В. И. - Формирование рационального состава тренировочных средств квалифицированных бегунов на средние дистанции, Тихоненко Я. П. (2016)
Бондар О. М. - Ефективність експериментальної технології розвитку координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху, Джевага В. В. (2016)
Виноградов В. - Коррекция функционального состояния квалифицированных легкоатлетов в процессе подготовки к старту на дистанции 400 м., Ши Лей (2016)
Герасименко О. С. - Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації осіб з ампутаційними дефектами нижньої кінцівки на рівні гомілки (2016)
Говсієвич А. Г. - Особливості фізичного та функціонального стану жінок першого зрілого віку у системі оздоровчого тренування, Іванов І. В. (2016)
Гринь А. Р. - Вплив типологічних властивостей нервової системи, темпераменту і особистісних особливостей студентів-футболістів на рівень їх технічної і фізичної підготовленості, Кондратович А. Б. (2016)
Гуцул Н. З. - Показники абсолютної та відносної сили поодиноких ударів кваліфікованих кікбоксерів індивідуальних стилів ведення бою (2016)
Деркач В. М. - Ефективність програми психологічної підготовки легкоатлетів-паралімпійців із порушеними функціями опорно-рухового апарату у період формування готовності до основних змагань (2016)
Захарова И. Ю. - Роль физической нагрузки в решении проблемы избыточного веса (2016)
Иванюта Н. В. - Вплив занять фітнесом на функціональне здоров’я студенток 1-2 курсів (2016)
Івасик Н. О. - Порушення постави у дітей з бронхо-легеневими захворюваннями (2016)
Каратник І. В. - Ефективність варіативних модулів тренувальних засобів швидкісно-силової підготовки бадмінтоністів на етапі спеціалізованої базової підготовки, Гречанюк О. О., Бубела О. Ю., Пітин М. П. (2016)
Корюкаєв М. М. - Фактори, що визначають досягнення спортивного результату в пауерліфтингу на етапі попередньої базової підготовки (2016)
Котелевський В. І. - Систематизація морфофункціональних станів хребта у превентивній фізичній реабілітації (2016)
Кривчикова О. Д. - Вища фізкультурна освіта як фактор соціалізації людей зі слуховою депривацією, Кузнецова Л. І. (2016)
Лядська О. Ю. - Вплив занять з "чердансу" на функціональний стан дівчат молодшого шкільного віку, Щербіна Г. О. (2016)
Маковецька Н. В. - Впровадження інтенсивних технологій як умова професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності (2016)
Микитенко Н. М. - Рівень фізичної підготовленості студенток I курсу технічних спеціальностей, Павлова Т. В. (2016)
Михайліченко А. Г. - Особливості технічної підготовки черлідерів у номінації "Чер" (2016)
Мищук Д. Н. - Вариабельность сердечного ритма как инструмент контроля функционального состояния студентов НТУУ "КПИ", Дьякова О. В. (2016)
Негатуров А. В. - Исследования мотивации родителей к занятию спортом детей дошкольного и младшего школьного возраста на примере каратэ, Петровская Т. В., Сергиенко В. П. (2016)
Петрушин Д. В. - Вдосконалення швидкісно-силових якостей боксерів з використанням спеціальних тренажерних пристроїв (2016)
Пронтенко К. В. - Інноваційні засоби підвищення силових можливостей у спортсменів-гирьовиків, Муравейник М. С., Безпалий С. М. (2016)
Радченко Л. О. - Місце та роль культури і освіти в стратегії розвитку сучасного олімпійського руху (2016)
Садат К. Н. - Клініко-фізіологічні основи для складання комплексних програм з фізичної реабілітації осіб, хворих на хронічний гастрит (2016)
Сініцина О. - Пріоритетні види спорту серед студентів першого курсу вищого навчального закладу технічного напрямку, Шолопак Л., Шолопак П., Бірук І. (2016)
Совенко С. П. - Індивідуальні параметри тренувального процесу легкоатлетів світового рівня, які спеціалізуються в спортивній ходьбі, Соломін А. В, Оляновська Л. О., Главан І. К. (2016)
Тихоплав М. Ю. - Особливості управління підготовкою кваліфікованих футболістів при переході до професійних команд, Гринь О. Р. (2016)
Ткаченко С. М. - Зміст програмного матеріалу з футболу для дівчат середнього шкільного віку (2016)
Цыганенко О. И. - Проблема природоохранного инспектирования спортивных и физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных парков. Пути решения, Першегуба Я. В., Склярова Н. А., Оксамытная Л. Ф. (2016)
Черевичко А. Г. - Современные методы контроля функционального состояния студентов учебного отделения плавания НТУУ "КПИ" (2016)
Титул, содержание (2015)
Ковтун А. М. - Исследование алгоритма расчета векторно-параметрического бисплайна четвертой степени с управляющими точками, лежащими на поверхности (2015)
Мацуєва К. А. - Розробка моделей і алгоритмів оптимізації споживання ресурсів в сховищі даних на базі хмарної платформи (2015)
Склабинский В. И. - Исследование влияния вибраций на гидродинамику струи расплава виброгрануляторов производства азотных удобрений, Скиданенко М. С., Демченко А. Н. (2015)
Семитківська Т. О. - Аналіз закордонних дизельних палив та перспективи покращання їх екологічних характеристик (2015)
Кузнєцова О. Я. - Дослідження деструкції антипінної присадки (2015)
Казимиренко Ю. О. - Закономірності формування покриття з порошків бронзи та бабіту методом гарячого пресування, Лебедєва Н. Ю. (2015)
Беляев Г. Б. - Влияние многопроходной сварки плавлением на энергию границ зерен никелевых сплавов, Волосатов И. Р., Каховский Н. Ю. (2015)
Александров О. В. - Синтез и исследование кинетики растворения магнетита в модельных средах, Цихановская И. В., Барсова З. В. (2015)
Каховський М. Ю. - Розробка нових зварювальних матеріалів для мокрого підводного зварювання високолегованої корозійностійкої сталі (2015)
Віннікова Л. Г. - Вплив фракцій електроактивованої води на розчинність білків м’яса, Пронькіна К. В. (2015)
Савченко-Перерва М. Ю. - Отримання високоякісної сировини з удосконаленням процесу сушки, Радчук О. В., Гриньова Д. В., Болгова Н. В. (2015)
Кельріх М. Б. - Впровадження круглих труб в несучі системи критих вагонів з забезпеченням раціональних показників міцності, Фомін О. В. (2015)
Джус А. П. - Рекомендації щодо реалізації процесів розвантаження суден для транспортування стиснутого природного газу (2015)
Зубкова Н. В. - Систематизация применений оператора параллельного переноса в моделировании плоских отсеков инструментальных поверхностей, Третяк Т. Е., Гуцаленко Ю. Г. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського