Баришовець П. П. - Про геометричні аспекти деяких алгебраїчних питань дискретної математики, Горюнов А. С., Карупу О. В. (2013)
Бездітний А. О. - Функціональні криві тригранника Френе, формалізовані засоби точкового числення Балюби-Найдиша (2013)
Бердинських С. О. - Рисунок як складова частина процесу художнього формування (2013)
Ботвіновська С. І. - Деякі аспекти досліджень координатних систем (2013)
Браілов А. Ю. - Загальний алгоритм рішення типових геометричних задач (2013)
Бумага А. І. - Геометричне моделювання фізико-механічних властивостей дьогтебетону (2013)
Буравченко В. С. - Конструктивні і будівельні системи в проектах конкурсу "Solar Decathlon КНУБА 2013" (2013)
Вірченко В. Г. - Комбінаторно-варіаційне моделювання обводів із використанням кривих другого порядку (2013)
Ванін В. В. - Здобутки та перспективи розвитку структурно-параметричного геометричного моделювання, Вірченко Г. А., Голова О. О., Шамбіна С. Л. (2013)
Ванін В. В. - Дослідження траекторії руху розкладальника стрічки в процесі навивки виробів з композитів, Грязнова Г. П. (2013)
Василевський О. В. - Геометричне та комп'ютерне моделювання просторових кривих і торсів методами формоутворюючих поверхонь (2013)
Витвицька Є. В. - Вивчення питань енергозбереження при підготовці архітекторів у вузі (2013)
Воронцов О. В. - Дискретна інтерполяція геометричних образів об’єктів будівництва одновимірними числовими послідовностями із нерівномірним кроком (2013)
Воронцов О. В. - Визначення дискретного аналогу дробово-лінійної функції суперпозиціями одновимірних точкових множин (2013)
Гавриленко Є. А. - Варіативне дискретне геометричне моделювання на основі просторових кутових параметрів дискретно представленої кривої другого порядку гладкості, Найдиш А. В. (2013)
Гетун Г. В. - Особливості кліматичного районування територій України щодо найкращого розташування енергоефективних споруд, Кошева В. О. (2013)
Гнатушенко В. В. - Трансформування та сумісна обробка фотограмметричних сканерних зображень, Загородня Л. С. (2013)
Гнатушенко В. В. - Використання вейвлетів для підвищення ефективності злиття багатоканальних сканерних зображень, Шевченко В. Ю. (2013)
Дiб М. З. - Врахування демографії при проектуванні енергоефективного одноквартирного та блокованого житла в Україні (2013)
Дригваль Н. А. - Сучасна томографія та її можливості стосовно діагностики стану вогнегасного порошку, Корженко С. В., Васильєв О. Б. (2013)
Єгорченков В. О. - Сканування арочної площини з заданою нерівномірністю розподілу точок, Конопацький Є. В. (2013)
Зайцев О. М. - Вдосконалення процесів спалювання газу від газогенераторів деревних відходів, Богатикова Н. П., Донченко С. Б. (2013)
Зайцев О. - Теоретичні дослідження теплових і гідравлічних процесів при кількісно-якісному регулюванні теплоносія у нагрівальних приладів, Лук'янченко Д., Пермінов І., Петрекевіч Л. (2013)
Золотова А. В. - Згущення дискретного каркасу поверхні (2013)
Иллічев В. О. - Дослідження взаємозв'язку показників рівнів реалізації функцій поселення "життєзабезпечення" і "зв'язок з природою", Колчунов В. І., Скобелева О. А. (2013)
Кукаковіч О. - Геометричні властивості кручених споруд, Драгович М. (2013)
Калінін О. О. - Аналітичне порівняння трьох різних методів побудови перспектив, які мають спільних апарат проекціювання, Калініна Т. О., Нікітенко О. А. (2013)
Карпенко В. А. - Використання трогонометричних параметричних сплайнів для побудови складних кривих та поверхонь, Давидович А. Н. (2013)
Кащенко Т. О. - Проектні рішення енергоефективних будівель за конкурсною програмою "Solar Decathlon "KNUCA", Шило Н. М. (2013)
Клевець К. - Вплив теплових надходжень через вікна південного фасаду на створення комфортних умов у приміщенні (2013)
Кобелева С. А. - Значення і оцінка "Природного капіталу" у будівельному комплексі (2013)
Кокоч М. В. - Моделювання фактичного затуляння в залі театру з ламаними в плані рядами місць, Пугачов Є. В. (2013)
Комяк В. М. - Аналітичний опис фрагментів контуру дотику двох пласких геометричних об’єктів з кусочно-нелінійними границями, Соболь О. М., Попова А. В. (2013)
Комяк В. М. - Постановка задачі оптимального розміщення неорієнтованих плоских геометричних об’єктів з кусочно-нелінійними границями, Соболь О. М., Чапля Ю. С. (2013)
Конопацький Є.В. - Теорема синусів у багатовимірному просторі, Верещага В. М. (2013)
Крисько О. А. - Спосіб геометричного моделювання поверхні резервуару будь-якого об’єму для зберігання навтопродуктів з урахуванням недосконалостей (2013)
Кучеренко В. В. - Формалізовані, засобами точкового числення Балюби-Найдиша, геометричні моделі нерегулярної поверхні для гіперкількісної дискретної скінченої множини точок, Верещага В. М. (2013)
Літніцький С. І. - Наближене визначення вершини і напрямної дискретно представленої конічної поверхні, Пугачов Є. В. (2013)
Легета Я. П. - Опис та побудова просторових робочих поверхонь роторно-планетарних машин (2013)
Ли В. Г. - Алгоритм определения оптимального положения робочих органов манипулятора ERA, Комар А. В. (2013)
Марков В. О. - Містобудівна діяльність на мисі Таганрог (2013)
Митрофанова С.О. - Виявлення каркасової області для складених ротативних поверхонь (2013)
Міхєєва Ю. Л. - Причини утворення вологих стін (2013)
Морозова Г .В. - Унаочнення розв’язків диференціального рівняння SIN-Гордона (2013)
Морозова Г .В. - Нелінійні диференціальні рівняння солітонів та їх геометрична інтерпретація (2013)
Пилипака С. Ф. - Конструювання просторових кривих у функції натурального параметра завданням їх горизонтальних проекцій (2013)
Несторович М. - Пошук форми з використанням способу двобічної еволюційної структурної структцрної оптимізації (BESO), Мілошевич О., Шобіч З. (2013)
Найдиш А. В. - Метод дискретної інтерполяції на основі кутів згущення, Єремєєв В. С., Лебедєв В. О. (2013)
Найдиш А. В. - До питання збіжності і стійкості методу варіативного формування різнецевих схем кутових параметрів, Спиринцев Д. В. (2013)
Науменко Ю. В. - Комп’ютерне моделювання напруженого стану зернистого завантаження камери машини барабанного типу на початку деформування (2013)
Павленко О. М. - Дослідження точності процесу згущення плоскої кривої складеної форми при реконструкції засобами точкового числення Балюби-Найдиша (2013)
Петелін Е. А. - Підвищення ефективності руйнуючої дії зарядів вибухових речовин для дроблення гірничих порід (2013)
Пилипенко О. В. - Подход к управлению экологической безопасностью автотранспортной системы города на принципах биосферной совместимости, Бакаєва Н. В. (2013)
Підгорний О. Л. - Формалізація геометричної моделі методу двох зображень Підгорного засобами точкового числення Балюби-Найдиша, Найдиш А. В., Конопацький Є. В., Верещага В. М., Балюба І. Г. (2013)
Підгорний О. Л. - Поверхні сонячних променів як особливий випадок торсових поверхонь однакового схилу (2013)
Погорілий Д. Ф. - Демпфування коливань оболонки при полігармонійному навантаженні, Малинський С. М., Чернявський А. Ю., Бойко В. А. (2013)
Попова О. О. - Виявлення принципів формування просторових конструкцій (2013)
Пустюльга С. І. - Дискретне моделювання зрівноважених криволінійних сіток, з неріівномірним кроком вузлів, суперпозицією подвійних числових послідовностей, Самостян В. Р., Хомич А. А. (2013)
Пустюльга С. І. - Дискретне формування фрактальних структур із заданою розмірністю статико-геометричним методом, Самчук В. П., Клак Ю. В. (2013)
Радєв С. Ю. - Побудова природничо-ймовірнісної геометричної моделі для визначення ухилу грунту (2013)
Реута О. В. - Кратномасштабний аналіз форми просторового тіла на основі 3D-вейлетів Хаара (2013)
Романенко А. А. - Анализ радиологического состояния рекреационных территорий юго-западных районов Брянской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению, Левкiна Г. В. (2013)
Руденко С. Ю. - Поверхні обертання, у яких значення середньої кривини близькі до нуля (2013)
Ручинська Н. М. - Етапи формування системної моделі енергоефективної будівлі (2013)
Рябова О. О. - Рух неізотермічного плоского променя струміня у приміщені при інфільтрації повітря через світлопрозорі огородження (2013)
Сафуліна О. - Геометрична модель максимальних напівпаралельних просторово-подібних 3-вимірних підмноговидів у псевдо-евклідовому просторі (2013)
Самчук В. П. - Формування дискретно представлених поверхонь покриття з планами у формі кругового сектора (2013)
Сергейчук О. В. - Геометричні питання зміни №1 ДБН В.2.6-31: 2006 "Теплова ізоляція будівель", Фаренюк Г. Г. (2013)
Сидоренко О. С. - Графоаналітичний спосіб визначення показників Ляпунова для якісного порівняння хаотичності динамічної системи, Шеліхова І. Б., Сівак Є. М. (2013)
Скляров І. А. - Комп'ютерне моделювання напружено-деформативного стану попередньо напружених рам змінного перерізу з підвищеною гнучкісю стінки (2013)
Скочко В. І. - Деякі аспекти опису рівноваги елементів сітчастої структури (2013)
Соболь О. М. - Підхід до розв’язання задачі 2D пакування з трасуванням на прикладі побудови оптимального плану евакуації, Панкратов О. В., Комяк В. В. (2013)
Сухарькова О. І. - Розпізнавання двохзначних цифр за допомогою афінних інваріантних моментів їх зображень (2013)
Табакова І. С. - Побудова геодезичної лінії між двома точками, належних даній гладкій поверхні (2013)
Тадеєв П. О. - Моделювання векторів полів на основі методу зовнішніх форм, Кравчук О.А. (2013)
Тимкович Г. І. - Узагальнена геометрична інтерпретація фізичних параметрів руху грунту в шнекових робочих органах землеоброблювальної техніки, Маркова О. В., Півень Н. В., Надкернична Т. М. (2013)
Тимко I. А. - Комплексное обследование зеленых зон города Брянска на предмет шумового загрязнения в зимний, весенний и летний переиоды (2013)
Усенко В. Г. - Визначення точок дотику гіперплощин до багатовиду за допомогою СапрAutocad (2013)
Холодняк Ю. В. - Формування геометричних характеристик при моделюванні монотонної дискретно представленої кривої, Гавриленко Є. А. (2013)
Чебишев М. В. - Інновації і пристрої вентильованого фасаду (2013)
Шатохін В. М. - Моделювання руху частки грунту по шорсткій поверхні просторової лопатки роторного грунтометальника, Шатохіна Н. В., Попова А. М. (2013)
Титул, зміст (2012)
Офіційна хроніка. Поглиблена співпраця – в дії. Щодо ситуації зі сказом (2012)
Ісаєнко В. - На стрижні сучасності (2012)
Кириченко Ю. О. - З досвіду профілактики та боротьби з лейкозом ВРХ (2012)
Дегтяренко С. С. - Профілактично-оздоровчі заходи проти туберкульозу та лейкозу (2012)
Обуховська О. В. - Діагностика респіраторного мікоплазмозу птиці, Стегній Б. Т. (2012)
Мороз Д. А. - Трихінельоз не може залишатись без належної уваги, Загребельний В. О., Артеменко Л. П., Литвиненко О. П. (2012)
Бережний Д. В. - Деякі аспекти вдосконалення методики комп’ютерної томографії в практиці ветмедицини (2012)
Грищук Г. П. - Вплив фетоплацентату та естрофану на відтворну функцію корів (2012)
Синяговська К. А. - Порівняльні методи лікування собак з остеосаркомою, Сарбаш Д. В. (2012)
Петренко О. Ф. - Елементи нанотехнології при лікуванні тварин із ранами, Борисевич В. Б., Жук А. О. (2012)
Корчан М. І. - Станок для фіксації великої рогатої худоби, Приходько Ю. О., Корчан Л. М. (2012)
Кузьмін А. А. - "Тримікозин" – новий протимікробний препарат для птахівництва, Боровко А. М., Сахацький І. М., Шкляр В. В. (2012)
Метка Л. O. - Глина та вироби з неї в народній ветеринарії українців (2012)
Рудик С. К. - Відкриття українських майстрів (2012)
Corinne Idnani - 12St International symposium on maritime health, Brest, France summarizing report and conclusions of sessions and workshops (2013)
Игнатьев А. М. - Определение факторов риска развития профессиональных радиокулопатий у работников морехозяйственного комплекса, Мацегора Н. А., Панюта А. И. , Ярмула К. А. , Ямилова Т. Н. (2013)
Ковальчук Л. Й. - Еколого-гігієнічні проблеми гирлової зони українського Придунав’я, Надворний Н. Н.. (2013)
Аймедов К. В. - Вплив психічного стану людини на реактивність імунної системи, Кривоногова О. В., Михайлова К. Л., Потокуєв Д. О. (2013)
Дубинина В. Г. - Анализ уровня фактора роста эндотелия сосудов и экспрессии его рецепторов у платинорезистентных больных раком яичников, Рыбин А. И., Кузнецова О. В., Лысенко М. А., Морозюк О. Н.. (2013)
Запольский М. Э. - Комплексное противорецидивное лечение многоморфной экссудативной эритемы, ассоциированной с вирусом простого герпеса (2013)
Машуков А. А. - Влияние микрососудистой опухолевой инвазии на выживаемость больных раком желудка перенесших расширенные лимфодиссекции, Биленко А. А., Згура А. Н., Лурин А. Г., Мерлич С. В., Орел Н. А., Рациборский Д. В. (2013)
Полинчук И. Н. - Фиброноскопия как малоинвазивная технология в условиях интенсивной терапии (2013)
Копчук Т. Г. - Патофізіологічний аналіз змін функції нирок за розвитку першої стадії гарячки, Роговий Ю. Є., Дікал М. В., Пасевич С. П. (2013)
Левицкий А. П. - Лечебно-профилактическое действие оральных аппликаций геля "Лизомукоид" на состояние тканей полости рта крыс после воздействия липополисахарида, Макаренко О. А., Хромагина Л. Н., Кнава О. Э., Ступак Е. П., Томилина Т. В. (2013)
Мерецький В. М.. - Динамика ультраструктурних змін у внутрішніх органах щурів з черепно-мозковою травмою (2013)
Ткач О. Б. - Биохимические маркеры воспаления и антиоксидантной защиты в тканях полости рта крыс при воздействии липополисахарида и наночастиц золота и серебра, Трохимчук А. К., Левицкий А. П.. (2013)
Пустовойт И. П. - Активность лизоцима и эластазы в ткани почек крыс с иммунодефицитом и при действии липополисахарида, Левицкий А. П., Кнава О. Э.. (2013)
Литвиненко О. О. - Порушення структури і функції щитоподібної залози у хворих з патологічними процесами молочної залози, Бугайцов С. Г. (2013)
Ilona Denisenko - Russian mslstsry hospital sn Piraeus (Greece) (2013)
Игнатьев А. М. - Роль кафедры профессиональной патологии, клинической лабораторной и функциональной диагностики ОНМедУ в развитии морской медицины, Мацегора Н. А., Ярмула К. А. (2013)
Інформація (2013)
Правила для авторів (2013)
Авдоньєв Є. - Про геометрію людини і в людині (2013)
Аушева Н. М. - Конструювання плоскої ізотропної кривої на основі рівняння кривої за годографом Піфагора (2013)
Барвенко В. І. - "Скло думок" дизайн збірки віршів поетів-сюрреалістів, Чебикiна К. В. (2013)
Бердинських С. О. - Ескізування і творчо-пошуковому процесі художнього формоутворення (2013)
Бердинських С. О. - Універсальність креслення в системі традиційної проектної графіки (2013)
Вірченко В. Г. - Комп’ютерне формоутворення деталей машинобудування як комбінаторно-варіаційних геометричних об’єктів (2013)
Голячук В. C. - Умови сприйняття зорового сприйняття та управління тектонікою фрхітектурних об’єктів (2013)
Гумен О. М. - Графічні інформаційні засоби візуалізації задач нарисної геометрії (2013)
Даниленко В. Я. - Аналіх характеристик панорамних рельєфів з позицій формування світлових просторових ефектів засобами LED-техноллогій (2013)
Демешонок Д. В. - Сприйняття людиною засобів та елементів об’ємно–просторової композиції, в залежності від її темпераменту (2013)
Думанська В. В. - Дослідження покриттів з ФЕМ із пірамідальною основою на похилих поверхнях, Вилинська Л. Н., Марченко В. С. (2013)
Жук М. Й. - Особливості організації проектної діяльності дизайнера житлового інтер’єру (2013)
Земскова М. Б. - Место призматической (ирисной) печати в комплексной защите бумаг и дизайне, Черненко А. Д. (2013)
Ковальов Ю. М. - Житлове середовище як лікувальний засіб для хворих на шизофренію, Калашнікова В. В., Марценюк Д. В., Сахно К. (2013)
Кривенко І. П. - Традиції меценатства князівського роду Вишневецьких ХVІ-першої половини ХVІІ ст (2013)
Кукаковіч О. - Цифрове моделювання споруди з вільною формою при експерементальному проектуванні, Теофілович Н., Джовіч Б. (2013)
Кудренок Х. М. - Пропозиція розвитку курортної зони Казантипської на Казантипській затоці Азовського узбережжя Криму.На прикладі пансіонату "Хвиля" (2013)
Кузнецова І. О. - Особливості інтер'єрів громадських приміщень сучасних круїзних суден, Мараховський А. А., Шепель Г. В. (2013)
Куценко Л. М. - Про масштабування візерункових кривих. описаних натуральними рівняннями, Челомбітько В. Ф. (2013)
Ли В. Г. - Фірмовий стиль ювелірної компанії "Аурум", Аббасов І. Б., Фiлатова А. В. (2013)
Лисенков М. О. - Пристрій відображення інформації з дистанційним управлінням, Цимбал Л. І., Кукунін С. В. (2013)
Максименко А. Е. - Особливості використання шрифта в графічному дизайні (2013)
Максименко А. Е. - Характеристика та особливості освітлювального устаткування для виявлення пластики скульптурних форм, Резник М. Д. (2013)
Ніцин О. Ю. - Реконструкція апарату центрального проектування у поліптихе святого Антонія пензля Пьєро Делла Франческа (2013)
Несторович М. - Облік впливу вітру при архітектурному проетуванні і формоутворенні будівель, Шобіч З., Мілошевич О. (2013)
Олійник О. - Конструктивізм в сакральній архітектурі Волині (2013)
Попова І.І. - Історія розвитку меьлів-трансформерів в меблярстві України (2013)
Романова Ю. В. - Геометрична систематизація безмоментних покриттів у готичній архітектурі (2013)
Савєльєва О. В. - Проектування Кліше для тиснення на шкірі з використанням системи ARTCAM, Натальчішін В. В., Назарчук І. Б. (2013)
Сазонов К. О. - Створення з’єднувальної сітки на основі цифрових зображень у комп’ютерній технології проектування двомірного вантажу, Петрушевський А. О. (2013)
Стоцько Р. З. - Конструктивні особливості та дизайн висотних будівель із змінною геометрією, Баранецька О. Р., Свідрак І. Г., Шевчук А. О. (2013)
Ус В. - Узагальнена класифікація типологічних та композиційних характеристик православних надгробків (2013)
Черненко А. Д. - Сстворення первинного алгоритму захисту, Гореленко А. О., Проневич Ю. С. (2013)
Яремчук О. М. - Існуюча практика і перспектива використання явища здорових ілюзій у графічному дизайні (2013)
Ярова Т. П. - Геометрія і графіка створення поверхонь чотирьохгранної праміди та прямого кругового конусу, Кістол А. Д. (2013)
Содержание (2013)
Холодов В. Н. - Типы элизионных систем и связанные с ними месторождения полезных ископаемых (2013)
Низаева И. Г. - Воздействие электромагнитных полей на нетрадиционные виды углеводородного сырья, Макогон Ю. Ф. (2013)
Горяйнов С. В. - Кайнозойские тектонические движения Восточной Европы (2013)
Козленко Ю. В. - Развитие центральной части северо-западного шельфа Черного моря в мезокайнозое по сейсмическим данным, Козленко М. В. (2013)
Бондарев И. П. - Динамика руководящих видов современных фаций Черного моря (2013)
Ломтев В. Л. - Особенности строения и сейсмотектоники Курильской системы дуга—желоб, Нагорных Т. В., Сафонов Д. А. (2013)
Титова Н. О. - Литологический состав грубообломочных выбросов грязевого вулкана Джау-Тепе (2013)
Шнюков Е. Ф. - 73-й рейс НИС "Профессор Водяницкий" — геолого-геохимические, гидроакустические и гидробиологические исследования в Черном море, Куковская Т. С., Кузнецов А. С., Радчук В. В. (2013)
Коболев В. П. - 74-й рейс НИС "Профессор Водяницкий" — комплексные экспедиционные исследования на северо-западном шельфе и континентальном склоне Черного моря, Чулков С. С., Ганиев А. З., Козленко Ю. В., Захаров И. Г., Любицкий А. А., Игнатьев С. М. (2013)
Шнюков Е. Ф. - Струйные газовыделения дна Черного моря — уникальный средообразующий, экологический и ресурсный феномен, Коболев В. П. (2013)
Содержание (2009)
Утяшев Ф. З. - Деформационные методы получения наноструктурированных материалов и возможности их использования в авиадвигателестроении (2009)
Гайдар С. М. - Перспективы применения нанотехнологий в двигателестроении, Чумаков А. Г. (2009)
Стороженко М. С. - Новые композиционные материалы системы TiB2-SiC с высокой износо-жаростойкостью для двигателестроения, Уманский А. П., Тамаргазин А. А. (2009)
Панасенко В. А. - Черновое фрезерование широкохордных вентиляторных лопаток твердосплавным инструментом на станках с ЧПУ, Качан А. Я., Мозговой В. Ф. (2009)
Болсуновский С. А. - Опыт обработки лопаток модели биротативного компрессора, Вермель В. Д., Минаев В. Д., Чернышев Л. Л., Шиняев А. В. (2009)
Долматов А. И. - Особенности электрогидроимпульсной штамповки деталей с локальными элементами большой кривизны, Жовноватюк Я. С., Князев М. К., Мананков О. В. (2009)
Харламова Е. В. - Высокоэффективные экологически чистые технологии производства тонколистовых деталей двигателей летательных аппаратов, Шмандий В. М., Драгобецкий В. В. (2009)
Третьяк В. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния заготовки под действием импульсных нагрузок с учетом кавитационных явлений (2009)
Букатый С. А. - Энергетический метод определения рациональных режимов упрочнения тонкостенных и маложёстких деталей ГТД поверхностным пластическим деформированием, Букатый А. С. (2009)
Кисель В. М. - Нанесение покрытий из интерметаллидных NI-AL соединений методом высокоскоростного воздушно-топливного напыления, Евдокименко Ю. И., Фролов Г. А., Бучаков С. В. (2009)
Чмуленко А. С. - К вопросу об особенностях выбора материалов и технологической схемы нанесения теплозащитных покрытий на внутреннюю поверхность корпусов специальных малогабаритных РДТТ, Королев В. Г., Льняной В. Н., Лях Ю. А. (2009)
Довгань А. Н. - Определение температурного режима подложки при осаждении алмазоподобных покрытий импульсными источниками плазмы (2009)
Калинин А. В. - Обработка конструкционных сталей комплексными модификаторами (2009)
Гончар Н. В. - Оценка качества поверхности образцов из никелевого сплава после обработки полимерно-абразивным инструментом, Степанов Д. Н., Гончар Е. А., Шаталов А. А. (2009)
Комбарова Е. В. - Исследование кинематических параметров движения органов станка с ЧПУ, Варнас Р. В. (2009)
Карпусь В. Є. - Швидкопереналагоджувана технологічна оснастка, Іванов В. О., Котляр О. В. (2009)
Кондратьев А. И. - Методика расчета тяговых и энергомассовых характеристик мусорособирающего космического аппарата c электроракетной двигательной установкой, Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2009)
Кравченко И. Ф. - Анализ влияния конструктивного облика корпуса турбины на эффективность системы регулирования радиального зазора, Зелёный Ю. А., Климик Р. Р., Резник С. Б., Хоменко С. И. (2009)
Повгородний В. О. - Расчет поля температур по данным измерений деформаций тела (2009)
Тарасенко А. И. - Переходные процессы в ГТД со свободной силовой турбиной при двухимпульсном регулировании (2009)
Коновалов Д. В. - Газотурбинный двигатель простого цикла с турбиной перерасширения и термопрессором, Радченко А. Н. (2009)
Локощенко А. М. - Статистический анализ экспериментальных данных по длительной прочности металлов при сложном напряженном состоянии (2009)
Голубовский Е. Р. - Экспериментальная оценка влияния азимутальной ориентации на усталость монокристаллических образцов и лопаток ТВД, Стадников А. Н., Черкасова С. А., Петухов А. Н. (2009)
Бычков Н. Г. - Исследование термоциклической долговечности деталей с различными углами наклона охлаждаемых каналов, Лепешкин А. Р., Першин А. В., Рекин А. Д., Лукаш В. П. (2009)
Милешкин М. Б. - Оценка влияния эксплуатационных условий нагружения на долговечность лопаток ГТД , Библик И. В. (2009)
Медведовская Т. Ф. - Долговечность крышки гидротурбины с учетом эксплуатационных дефектов, Стрельникова Е. А., Еселева Е. В., Зайденварг О. Л. (2009)
Исаев К. Б. - Теплофизические характеристики -сплава алюминида титана, Рогозинская А. А., Ахонин С. В., Сабокарь В. К., Вржижевский Э. Л. (2009)
Игнатович С. Р. - Особенности формирования деформационного рельефа на поверхности сплава Д16АТ при усталости, Шмаров В. Н., Юцкевич С. С. (2009)
Смыслов А. М. - Особенности высокотемпературной газовой коррозии жаростойкого ионно-плазменного покрытия ВСДП-11, модифицированного ионами иттербия, Быбин А. А., Невьянцева Р. Р., Измайлова Н. Ф. (2009)
Калинина Н. Е. - Коррозионная стойкость модифицированных литейных алюминиевых сплавов, Кавац О. А., Калинин В. Т. (2009)
Гареев Р. Р. - Метод неразрушающего контроля прочности сцепления покрытий на основе решения обратных задач теплопроводности, Цирельман Н. М. (2009)
Моссаковский П. А. - Исследование процесса пробивания многослойной преграды из тканого композита с нанокомпозитной пропиткой, Колотников М. Е., Антонов Ф. К. (2009)
Кулик Н. С. - Сравнительный анализ поврежденности и остаточной долговечности элементов конструкции с различными дефектами типа трещин при действии спектра нагрузок, Кучер А. Г., Мильцов В. Е. (2009)
Меркулов В. М. - О влиянии параметров бандажирования на надежность и ресурс рабочих лопаток турбин, Якушев Ю. В., Федорченко Н. Н., Зиньковский А. П. (2009)
Кумченко Я. А. - Технология фотоядерного синтеза легких ядер на станциях космического базирования, Коновалов В. И. (2009)
Азарнов А. Л. - Влияние режимов эксплуатации электрохимических аккумуляторов в составе энергоустановок ракетно-космических аппаратов на их ресурс, Ширинский С. В., Безручко К. В. (2009)
Хитько А. В. - Работа газоразрядной камеры источника ионов с многокатодным узлом (2009)
Епифанов С. В. - Определение тяги ГТД с учетом изменения технического состояния проточной части, Шевченко М. В. (2009)
Лоян А. В. - Моделирование трехмерного течения плазмы в канале спд малой мощности, Левин С. С., Чернышев Ю. К. (2009)
Губин С. В. - Методы контроля аккумуляторов в составе энергоустановки (2009)
Давидов А. О. - Прогнозирование характеристик электрохимических аккумуляторов работающих в дежурном режиме, Кадигроб Т. С., Лазненко В. И. (2009)
Толмачев Н. Г. - Масс-скоростные и частотные характеристики носителей тахионной энергии (2009)
Алфавитный указатель (2009)
Содержание (2010)
Воробьев Ю. А. - Моделирование процесса синхронной импульсной клепки стержнями с помощью LS-DYNA, Воронько В. В., Дьяченко Ю. В., Носа С. И. (2010)
Зорик И. В. - Газопламенная горелка для сверхзвукового напыления покрытий, Данько К. А. (2010)
Чесноков А. В. - Модель взаимодействия технологических процессов изготовления стержневых армирующих каркасов (2010)
Калиниченко Н. Ю. - Исследование области применения планетарной головки для глубинного шлифования, Маркович С. Е. (2010)
Карпов Я. С. - Подход к определению напряженно-деформированного состояния стержней из композиционных материалов с учетом внутреннего самоуравновешенного напряженного состояния, Павленко В. Н., Тараненко И. М. (2010)
Демидов Б. А. - Системная методология в разработке боевой авиационной техники нового поколения, Науменко М. В. (2010)
Соколов Ю. Н. - Компьютерное проектирование пид-регуляторов (2010)
Захаренко В. А. - Расчет отрывного обтекания неплоских форм при больших числах Рейнольдса (2010)
Силевич В. Ю. - Материаловедческие аспекты обеспечения надежности и ресурса пуврд с механическим клапаном (2010)
Костюк В. Е. - Оптимальное размельчение сетки для численного расчета коэффициентов расхода и гидравлического сопротивления смесительных отверстий жаровой трубы, Кирилаш Е. И., Гусев В. Н. (2010)
Узленков А. В. - Влияние поверхностно-активных веществ на спектры СВЧ и КВЧ сигналов при зондировании взволнованной поверхности воды (2010)
Рева О. М. - Алгоритмізация процедури агрегування нечітких оцінок точності пілотування на льотних тренажерах, Дмітрієв С. О., Шульгін В. А., Дмітрієв О. М., Недбай С. В. (2010)
Белоконь Ю. А. - Системная модель организационного взаимодействия в иерархической структуре исполнителей проекта комплексной утилизации авиационной техники (2010)
Алфавитный указатель (2010)
Содержание (2010)
Гайдачук А. В. - Научные школы ХАИ (2010)
Чмовж В. В. - История научной школы и современность научных лабораторий кафедры аэрогидродинамики, Журавлев В. Н. (2010)
Гайдачук В. Є. - Тридцять років наукової школи з проблеми створення виробів авіаційно-космічної техніки з полімерних композиційних матеріалів, Гайдачук О. В., Карпов Я. С. (2010)
Кулик А. С. - О научной школе рационального управления объектами в нештатных режимах (2010)
Федорович О. Є. - Наукова школа "системні та інформаційні технології управління виробництвом" , Малеева О. В. (2010)
Кошевой Н. Д. - Научная школа авиационных приборов и измерений (2010)
Планковский С. И. - Современное состояние и перспективы развития технологий финишной отделки прецизионных деталей летательных аппаратов, Лосев А. В., Шипуль О. В., Борисова О. С. (2010)
Гранин В. Ю. - Формирование облика самолета в среде интегрированной системы автоматизированного проектирования, Иноземцева Т. С., Погудина О. К., Сидоренко Т. А., Тарасов О. И. (2010)
Кортунов В. И. - Управление квадроротором на этапе посадки, Хуссейн М. Ватик (2010)
Буняева И. В. - Цифровая обработка сигналов в бистатическом радиометре с апертурными антеннами, Верещак А. П., Пискорж В. В. (2010)
Кравченко А. И. - Упрощенный цифровой метод и алгоритмы определения "условного" статистического центра отражения протяженного морского объекта (2010)
Спиридонов В. Н. - Методика верификации программ управления космического аппарата на основе прогноза состояния бортовой аппаратуры (2010)
Барабаш О. В. - Побудова нечіткої бази знань системи управління складною організаційно-технічною системою, Савченко В. А., Слюняєв А. С. (2010)
Латкин М. А. - Системное представление проектных рисков предприятия (2010)
Лєнков С. В. - Метод оптимального планування інтенсивної підготовки операторів автоматизованих систем контролю повітряного простору, Шворов С. А., Лантвойт О. Б., Куташев В. І. (2010)
Алфавитный указатель (2010)
Колонка головного редактора (2013)
Міністр закордонних справ України Леонід Кожара – про важливість кроків у напрямі європейської інтеграції (2013)
Україна – ООН: 68 років партнерства та співпраці (2013)
Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Тоічі Саката: "Дуже сподіваюся, що незабаром українці все більше пишатимуться тим, що народилися та працюють саме в Україні…" (2013)
Толстов С. - Міжнародна система початку ХХІ століття (2013)
Киридон А. - Україна – Республіка Польща: етапи, реалії та перспективи відносин (2013)
Шергін С. - 21-й саміт АТЕС на Балі: цілі та пріоритети розвитку за умов кризи глобалізації, Шахматенко Р. (2013)
Єфременко Д. - Україна в новій геополітичній конфігурації (2013)
Рябінін Є. - Концепція керованого хаосу в контексті побудови сучасного світового порядку (2013)
Гомар Т. - Що ховається за справою Сноудена? Або Як дивний утікач відкрив нову міжнародну епоху (2013)
Кукіер К. - Як вони змінюють наші уявлення про світ, Майєр-Шенбергер В. (2013)
Васильєв О. - Розвиток електроенергетичного комплексу як основа підвищення експортного потенціалу та економізації зовнішньої політики України (2013)
Швед В. - Сучасні тенденції розвитку "Арабського пробудження" та їх вплив на реалізацію зовнішньоекономічної стратегії України на Африканському континенті (2013)
Ціватий В. - Діалог цивілізацій і діалог держав у XXI столітті: історія, політичні дилеми, дипломатія (рецензія) (2013)
Молоді має бути надане слово (2013)
ГДІП застосовує заходи безпеки та енергозаощадження (2013)
Калінчук О. - Можливі ризики для ЄС та Ірану в контексті енергетичної безпеки (2013)
Європарламент підтримав бюджет ЄС на 2014-2020 роки (2013)
Надзвичайний і Повноважний Посол Фінляндії в Україні Ар’я Макконен: "Образ України в усій її красі" (2013)
Бачурін В. І. - Онкологічна патологія в умовах невідкладної урологічної допомоги, Бачурін Г. В., Бачурін А. В., Криворотько Т. Ф., Міхно О. Ю. (2012)
Бєленічев І. Ф. - Вивчення антиоксидантної активності та церебропротективної дії похідного 3-метилксантину - сполуки С-4 - в умовах двосторонньої перев’язки загальних сонних артерій (ішемічний інсульт), Юрченко Д. М., Александрова К. В., Шкода О. С., Бухтіярова Н. В. (2012)
Білай І. М. - Вплив гідропропілксантину на показники ліпідного обміну, Остапенко А. О. (2012)
Боярська Л. М. - Доцільність використання одночасного добового моніторування рН стравоходу та холтерівського моніторування серцевої діяльності у дітей з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Іванова К. О., Кравець Л. В., Скалозубова І. Б. (2012)
Губка В. А. - Инфекционно-гнойные осложнения в послеоперационном периоде в реконструктивной хирургии облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей (2012)
Дзяк Г. В. - Застосування спекл-трекінг ехокардіографії для оцінки ремоделювання міокарда лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу на фоні антигіпертензивної терапії, Колесник М. Ю. (2012)
Егоров А. Н. - Роль нитрозирующего стресса в механизмах нейродеструкции в условиях пренатальной алкогольной интоксикации и пути фармакокоррекции возникающих нарушений, Беленичев И. Ф., Соколик Е. П., Кучеренко Л. И. (2012)
Колесник М. Ю. - Особливості поздовжнього стрейну лівого шлуночка у практично здорових молодих чоловіків з патологічною реакцією артеріального тиску на фізичне навантаження, Різник Я. Ю. (2012)
Крайдашенко О. В. - Проявления процессов оксидативного стресса у больных пожилого и старческого возраста с ишемической болезнью сердца: взаимосвязь с ишемией миокарда, Абрамов А. В., Шальмина М. А. (2012)
Лагода Н. М. - Морфогенетичні основи фетоплацентарної недостатності при помірній анемії вагітних за даними морфометричного дослідження зрілої плаценти людини (2012)
Малєєва Г. Ю. - Аналіз забруднення атмосфери Запоріжжя пилком амброзії протягом 2006-2011 років, Приходько О. Б., Стеблюк М. В., Ємець Т. І. (2012)
Педаченко Є. Г. - Ускладнення та незадовільні результати застосування пункційної вертебропластики у хворих з неускладненими переломами хребців на фоні критичного остеопорозу, Дзяк Л. А., Овчаренко Д. В. (2012)
Поліщук Н. М. - Епідеміологічні особливості сальмонельозів на території Запорізької області, Козирєва В. Г., Ковязіна Л. С., Цвяткова В. О., Сергач О. М. (2012)
Рыскиев Б. А. - Оценка количественного поступления поваренной соли в организм при употреблении хлебобулочных изделий населением Узбекистана (2012)
Санько Е. Л. - Эпидемиологические и микробиологические особенности острого тонзиллофарингита в Мелитополе (2012)
Севальнєв А. І. - Стан променевого навантаження населення Запорізької області за рахунок медичного опромінення, Костенецький М. І., Куцак А. В. (2012)
Сердюк В. Н. - Состояние мембран лизосом сетчатки и зрительного нерва при развитии экспериментальной глаукомы (2012)
Соломенчук Т. М. - Показники системного запалення і тканинного ремоделювання у пацієнтів з хворобою двостулкового аортального клапана, ускладненою аневризмою висхідної аорти, Білавка І. В. (2012)
Соломенчук Т. М. - Оцінка поширеності факторів ризику ішемічної хвороби серця залежно від стадії хронічної хвороби нирок у жінок, Семеген-Бодак Х. В. (2012)
Сюсюка В. Г. - Течение беременности и родов у женщин с неспецифическими дисплазиями соединительной ткани, Нерянов К. Ю., Губка Т. А., Бондаренко Е. Н. (2012)
Усачова О. В. - Цитомегаловірусна інфекція у вагітних і дітей раннього віку: підходи до діагностики окремих форм (2012)
Фурик О. О. - Динаміка змін цитокінового статусу у хворих на гострий гепатит В із супутнім хронічним алкогольним ураженням печінки на фоні різних схем патогенетичного лікування, Рябоконь О. В. (2012)
Черкасов Д. В. - К проблеме лечения больных мочекаменной болезнью, Бачурин Г. В., Черкасов В. М., Бачурин В. И. (2012)
Яковенко Л. Н. - Структурно-гемодинамические характеристики и особенности клинических проявлений АВМ полушарий большого мозга малого и среднего размеров, Полковников А. Ю., Орлов М. Ю., Яроцкий Ю. Р., Козловский А. Ю. (2012)
Березин А. Е. - Информативность адипонектина как маркера кардиометаболического риска, Кремзер А. А. (2012)
Полова Ж. М. - Нанобіотехнологія як складова нанонауки та нанофармації, Попович В. П., Глуховський П. В. (2012)
Беленичев И. Ф. - Изучение безвредности и антимикробной активности вагинальных мягких лекарственных средств с эфирным маслом чабреца, Колычева Н. Л., Мельникова Н. В., Гладышев В. В., Пучкан Л. А. (2012)
Гриценко І. С. - Пошук нових біологічно активних сполук серед похідних 2-алкокси-4-метилхінолін-6-бензилсульфону, Олексієнко Т. О., Малоштан Л. М. (2012)
Мнушко З. М. - Моделювання робочого часу працівників аптек, задіяних у виконанні маркетингових функцій, Бабічева Г. С., Пестун І. В. (2012)
Хохленкова Н. В. - Розробка методичних підходів до створення фармакологічно активних перев’язувальних засобів (2012)
Шульга Л. І. - Дослідження асортименту стоматологічних лікарських засобів, представлених на фармацевтичному ринку України, Безценна Т. С., Пімінов О. Ф., Ролік С. М., Якущенко В. А. (2012)
Гончарук Н. В. - Психологічні аспекти адаптації молодих спеціалістів у фармації (2012)
Ходаківська В. П. Котвіцька А. А. Коробова Є. С. - Історичні аспекти розвитку медичного страхування в Україні, Пастухова О. А. (2012)
Кочін І. В. - Проблеми охорони праці, безпеки життєдіяльності та стану здоров’я медичних і фармацевтичних працівників, Акулова О. М., Сидоренко П. І., Гут Т.М., Гелдаш С. В., Шило І. Ф., Трошин Д. О., Гайволя О. О. (2012)
Колонка головного редактора (2013)
Актуальні питання міжнародного співробітництва у сфері боротьби з тероризмом (2013)
Кожара Л. - Україна відкриває нові можливості для бізнесу (2013)
Толстов С. - Міжнародна система початку ХХІ століття (2013)
Чекаленко Л. - Європейські цінності, що засновані на духовній, моральній та історичній спадщині народів Європи, Васильєва М. (2013)
Тодоров І. - Методологічний вимір студіювання європейського покликання України (2013)
Нагорний С. - Формування концепції зовнішньої політики України у Великому Чорноморському регіоні в умовах викликів глобальної стабільності: погляд із Брюсселя (2013)
Черінько І. - Розширення Європейського Союзу в першому десятиріччі ХХІ століття. Політика Великої Британії (2013)
В’єтнам – рандеву світу. Інтерв’ю Надзвичайного і Повноважного Посла Соціалістичної Республіки В'єтнам в Україні Хо Дак Мінь Нгует (2013)
Нагайчук В. - Єгипетська драма: акт третій… (2013)
Воротнюк М. - Протести в Туреччині та події на Близькому Сході: нормативні аспекти (2013)
Бовсунівський П. - Причини встановлення та повалення політичної влади "Братів-мусульман" в Арабській Республіці Єгипет (2013)
Берггрюен Н. - Європа майбутнього. Рух до федеративного союзу, Гарделс Н. (2013)
Іскандарян О. - Чому ми роз’єднуємося? (2013)
Бугар А. - Наука та мистецтво дипломатичного протоколу (2013)
Желіховський С. - Морське піратство як загроза міжнародній безпеці (2013)
Боголій Ю. - Підходи Європейського Союзу до боротьби з морським піратством (2013)
Ціватий В. - Політична глобалістика: теорія, історія, інститути (рецензія) (2013)
Центр активного відпочинку "Аеросіті" запрошує… (2013)
Форум видавців у Львові відбувся! (2013)
Содержание (2010)
Кривцов В. С. - Особенности описания напряженно-деформированного состояния тонкостенных деталей конусной формы при гидродинамической штамповке, Мельничук А. П., Зайцев В. В. (2010)
Гайдачук А. В. - Анализ технологических дефектов, возникающих в серийном производстве интегральных авиаконструкций из полимерных композиционных материалов, Кондратьев А. В., Омельченко Е. В. (2010)
Чесноков А. В. - Анализ технологической готовности производства термонагруженных деталей из углерод-углеродных композиционных материалов (2010)
Белоус В. И. - Влияние способов высокопроизводительного шлифования на качество поверхностного слоя деталей из труднообрабатываемых материалов, Маркович С. Е. (2010)
Пустовойтов В. П. - Механика обобщенной безбустерной системы управления турбовинтовых самолетов и усилия на рычагах управления в обычной схеме, схеме пружинного сервокомпенсатора и серворулевой схеме (2010)
Амброжевич М. В. - Критериальные оценки скоростного и транспортного совершенства авиационных средств поражения дистанционного применения, Карташев А. С., Середа В. А. (2010)
Вартанян В. М. - Применение метода физического моделирования для создания новых образцов беспилотной техники, Черановский В. О., Аль Дахери Али Мохамед (2010)
Карпов Я. С. - Структура и содержание расчета на прочность панелей из композиционных материалов с учетом температурного воздействия, Павленко В. Н., Ставиченко В. Г. (2010)
Кулик А. С. - Экспериментальное исследование характеристик вихревого энергоразделителя, Пасичник С. Н., Джулгаков В. Г. (2010)
Гордін О. Г. - Підвищення точності безкарданної навігаційної системи одного класу, Кописов О. Е. (2010)
Соколов А. Ю. - Управление квадротором в недетерминированной среде, Хуссейн В. М. (2010)
Дреус А. Ю. - Математическая модель и исследование теплового режима двигателя космического аппарата на пастообразном топливе (2010)
Ключка Ю. П. - Аналитическое определение коэффициента теплоотдачи в баллоне с водородом (2010)
Зеленский А. А. - Анализ эффективности фильтрации одновзглядовых рса-изображений с использованием различных метрик, Лукин В. В., Февралев Д. В., Кривенко С. С. (2010)
Спиридонов В. Н. - Оценка точности модели бортовой аппаратуры космического аппарата, моделируемой методом переходных функций (2010)
Алфавитный указатель (2010)
Акопова В. Г. - Аналіз процесу управління якістю продукції на підприємствах і в організаціях, Мирошниченко О. В. (2012)
Бабур І. П. - Сучасний економічний стан та розвиток підприємств зв’язку України (2012)
Басюркіна Н. Й. - Методологічні основи агропромислової інтеграції (2012)
Богатирьов А. М. - Компетентнісний підхід щодо управління людськими ресурсами підприємства, Столярська К. М. (2012)
Борох Ю. О. - Кризові явища як загроза економічній стабільності підприємств (2012)
Бухарська С. І. - Сучасні тенденції інноваційного управління соціально-економічним розвитком підприємств у галузі зв’язку (2012)
Васильчук І. П. - Оцінка діяльності корпорацій в контексті сталого розвитку (2012)
Велика К. В. - Організаційні форми венчурного бізнесу: особливості та переваги (2012)
Гладій І. О. - Особливості обліку матеріальних витрат підприємства складського господарства (2012)
Говда Г. А. - Особливості діяльності мисливських господарств та їх вплив на облік витрат, Медвідь Л. Г. (2012)
Гриценко О. М. - Роль документообігу у створенні ефективної системи обліку запасів на підприємствах ресторанного господарства (2012)
Добрунік Т. П. - Фактори забезпечення конкурентоспроможності фермерських господарств регіону в сучасних умовах (2012)
Євлаш Т. О. - Особливості створення та списання резерву сумнівних боргів в обліку, Топоркова О. В. (2012)
Єгупов Ю. А. - Способи реалізації багатоцільового підходу до інтерактивної оптимізації виробничої програми промислового підприємства (2012)
Зозуля Н. В. - Розробка системи оптимізації управління витратами підприємства при реконструкції житлової забудови, Лисенко Ю. В., Шапран Д. О. (2012)
Карпов В. А. - Методи порівняння альтернативних проектів з використанням програми "порівняння проектів", Павлова Т. В. (2012)
Кокодей Т. О. - Моделювання й імітація бізнес-процесу стратегічного управління підприємством харчової промисловості (2012)
Куваєва В. О. - Елементи стратегії екологізації персоналу підприємства (2012)
Кузнецова І. О. - Розвиток процесного підходу у концепції загального менеджменту якості, Карпенко Ю. В. (2012)
Куперман В. В. - Багатовимірний статистичний метод побудови глобального критерію оптимальності виробничої програми підприємства (2012)
Лоханова Н. О. - Реформування системи бухгалтерського обліку і звітності в Україні: реалії, проблеми, перспективи (2012)
Любенок Н. О. - Особливості оцінки та визнання об’єктів права інтелектуальної власності в національній та міжнародній практиці обліку (2012)
Погожа Н. В. - Проблемні аспекти формування та використання фінансових ресурсів підприємства в умовах рецесії України (2012)
Подольчак Н. Ю. - Організування взаємодії у системі "підприємство-державна податкова служба", Тимейчук А. А. (2012)
Поперечна О. М. - Сутність поняття "стратегія" (2012)
Расенко В. М. - Особливості класифікації зобов’язань підприємств (2012)
Сардак О. В. - Види персонал-маркетингу підприємств (2012)
Стрельцова С. М. - Поліпшення моделювання в аналізі підвищення ефективності виробництва (2012)
Тараненко І. В. - Маркетингові інновації в забезпеченні конкурентоспроможності: системний підхід (2012)
Цуркан Н. Г. - Аналіз і прогнозування інвестицій, їх взаємозв’язок з оцінкою бізнесу (2012)
Шевчук Н. С. - Якісні та кількісні параметри аналізу кредитоспроможності (2012)
Янковий О. Г. - Критичний аналіз внутрішньої норми прибутку як показника оцінки інвестиційних проектів, Мельник В. В. (2012)
Андрієнко Н. М. - Імплементація МСФЗ в контексті зв’язку рівня інтеграції з рівнем національного концепту (2012)
Анфіногентова І. В. - Проблеми оподаткування суб’єктів малого підприємництва та шляхи їх вирішення, Здорікова Т. С. (2012)
Головіна Я. С. - Регулювання корпоративного управління в банках України (2012)
Козак Д. А. - Вплив макроекономічного регулювання і нагляду на рівень достатності капіталу банківських установ (2012)
Коцюрубенко Г. М. - Зарубіжний досвід реформування соціальної політики як передумови формування фінансових ресурсів домогосподарств (2012)
Крамаренко О. М. - Організація кредитного обслуговування банківськими установами суднобудівних підприємств (2012)
Крупіна Н. А. - Підвищення ефективності виконання функцій місцевих фінансових органів (2012)
Кузнєцова Л. В. - Вплив банківської системи України на розвиток малого та середнього бізнесу (2012)
Лукаревська О. М. - Визначення ціни на депозити банків (2012)
Мисник Т. Г. - Кредитні ризики комерційних банків і управління ними (2012)
Нікітін А. В. - Конкурентне середовище на банківському ринку України (2012)
Падалко А. О. - Вплив монетарного каналу балансу позичальника на реальний сектор економіки (2012)
Падалко Т. М. - Впровадження принципів базельського комітету для вдосконалення діяльності систем страхування депозитів (2012)
Петрова А. О. - Регулювання розвитку банківської системи України в умовах глобалізації економіки (2012)
Посмітна М. В. - Проблеми трудової мотивації співробітників банку (2012)
Сирчин О. Л. - Окремі питання стандарту "Базель III" і нові вимоги до банківських установ (2012)
Трикозенко О. Г. - Методичний підхід визначення фінансової цінності клієнтської бази (2012)
Чуб О. О. - Транспарентність діяльності центральних і ділових банків (2012)
Андерсон Н. В. - Науково-методологічні підходи до підвищення конкурентоспроможності прикордонних регіонів і територій України, Харічков С. К. (2012)
Балтачеєва Н. А. - Тенденції розвитку української держави: соціальний вимір (2012)
Гончар О. І. - Регіональні аспекти формування трудового потенціалу підприємства (2012)
Гудзь Т. П. - Сучасні проблеми розвитку промисловості України (2012)
Крекотун С. А. - Внутрішня торгівля України: проблеми та перспективи розвитку галузі, Влялько В. Я. (2012)
Нездоймінов С. Г. - "Зелений" вектор регіонального туризму (2012)
Петрушенко М. М. - Економічний погляд на екологічні конфлікти: аспекти моделювання (2012)
Рудніченко Є. М. - Інноваційний розвиток регіону: особливості управління, Гавловська Н. І. (2012)
Савицький О. В. - Розвиток ринку зерна України та його вплив на формування міжнародної конкурентоспроможності вітчизняної економіки (2012)
Степова Т. Г. - Трансформація інформаційних систем у ринкових умовах (2012)
Стільник В. В. - Обслуговуючий кооператив як складова інфраструктури аграрного ринку (2012)
Черепанова Н. О. - Інфраструктурне забезпечення ринку рослинної олії в Україні і сучасні тенденції його розвитку (2012)
Щеглова О. Ю. - Сутність вторинного ринку нерухомості та механізми оцінки об’єктів на ньому (2012)
Мокін В. Б. - Новий метод оптимізації програм моніторингу управлінь водних ресурсів України з урахуванням вимог моніторингу стану вод та водокористування, Ящолт А. Р., Крижановський Є. М. (2013)
Шаравара В. В. - Моніторингові дослідження та аналіз забруднення ґрунту в районі бойових стартових позицій балістичних ракет, Мовчан Я. І. (2013)
Клименко В. І. - Технологія захисту ґрунтів від негативного впливу автомобільного транспорту (2013)
Федоровский А. Д. - Региональные алгоритмы исследования морских акваторий по данным космической съемки на примере Керченского пролива, Порушкевич А. Ю., Чепыженко А. А., Якимчук В. Г. (2013)
Жук Л. В. - Проблема радонового ризику в екології, Васійчук В. О., Гончарук В. Є., Качан С. І. (2013)
Попов М. О. - Оцінювання характеристик зелених насаджень з використанням засобів дистанційного зондування Землі, Семко І. Д. (2013)
Терновцев В. О. - Використання гідроксилапатиту, модифікованого гідрооксисульфатом та гідрооксихлоридом алюмінію, для очистки води від фтору, Зоря О. В., Терновцев О. В. (2013)
Телима С. В. - Розрахунок берегового променевого водозабору при боковому фільтраційному потоці, Тугай Я. А., Олійник Є. О., Майстренко Г. В. (2013)
Жукова В. С. - Вплив розміщення системи аерації на ефективність очищення стічних вод у біореакторах, Саблій Л. А. (2013)
Корбутяк В. М. - Використання даних гідроморфологічних обстежень русел річок Українських Карпат для розрахунку зливових паводків, Корбутяк М. В., Кафтан О. Н. (2013)
Маслун Г. С. - Дослідно-виробнича апробація теоретичних розрахунків кисневого режиму при доочистці стічних вод фільтруванням (2013)
Симонов И. Н. - Формы движения живой материи как предмет фундаментальных исследований в экологии, Трофимович В. В. (2013)
Стефанишин Д. В. - Імовірнісний аналіз водоутримуючої здатності екрану верхового басейну Дністровської ГАЕС за даними геотехнічного контролю (2013)
Кузьмін А. В. - Автоматизація процедури усунення міжканальних геометричних деформацій зображень, отриманих знімальною апаратурою супутника "Січ-2", Греков Л. Д., Оноцький В. В. (2013)
Васянин В. А. - Линейные целочисленные модели распределения потоков в задачах проектирования и анализа многопродуктовых коммуникационных сетей, Трофимчук А. Н. (2013)
Стрижак О. Є. - Засоби онтологічної інтеграції і супроводу розподілених просторових та семантичних інформаційних ресурсів (2013)
Триснюк В. М. - Комплексний аналіз екологічної безпеки регіону на основі статистичної обробки та сучасних ГІС-технологій (2013)
Вишняков В. Ю. - Тематична онтологія процесів застосування даних дистанційного зондування для моніторингу Землі з космосу (2013)
До відома авторів (2013)
Мокін В. Б. - Аналіз впливу якості поверхневих вод на ендокринологічні захворювання населення на прикладі Вінницької області, Балачук В. Ю., Прудиус П. Г. (2013)
Анпілова Є. С. - Картографічні моделі для моніторингу водних об’єктів (2013)
Садчиков О. О. - Моделювання і розрахунки втрат напору у двошаровому фільтрі при знезалізненні води (2013)
Іванюта С. П. - Про інтегральну оцінку рівня екологічної безпеки регіонів України (2013)
Радловська К. О. - Ландшафтна, екологічна та геоекологічного районування картосхеми Рогатинського Опілля (2013)
Волошкіна О. С. - Вплив процесів підтоплення територій на формування фільтраційного потоку в схилах регулюючих водосховищ, Березницька Ю. О. (2013)
Солодкий В. Д. - Екзогенні геодинамічні процеси Буковинських Карпат та Передкарпаття, Беспалько Р. І., Казімір І. І. (2013)
Стефанишин Д. В. - Оцінка рівня сейсмічної небезпеки в районі розміщення Дністровської ГАЕС та аналіз впливу сейсмічного фактора на стійкість Дністровського схилу (2013)
Сіренко А. П. - Критична відстань між утримуючими елементами для зсувних та зсувонебезпечних схилів Чернівецької області (2013)
Стефанишина-Гаврилюк Ю. Д. - Небезпеки природокористування на прирічкових територіях (2013)
Довгий С. О. - Основні елементи інформаційного забезпечення моніторингу та оперативного аналізу виконання Державного бюджету України, Копійка О. В., Россов П. Б., Сіверський П. М. (2013)
Вишняков В. Ю. - Застосування онтологічного підходу при створенні інструментів геоінформаційних систем на прикладі визначення температурних процесів на території України за даними космічної зйомки, Стрижак О. Є., Трофимчук О. М. (2013)
Стрижак О. Є. - Знання-орієнтовні інструменти підтримки діяльності експерта (2013)
Попова М. А. - Модель онтологічного інтерфейсу агрегації розподілених інформаційних ресурсів у галузі екологічної безпеки з використанням ГІС (2013)
Радчук В. В. - Компьютерное моделирование радиационно-стимулированных процессов в минералах в связи с решением минералогических, материаловедческих и экологических задач (часть первая), Гречановский А. Е., Брик А. Б., Шабалин Б. Г. (2013)
До відома авторів (2013)
Лісяний М. І. - Протипухлинні властивості нейральних стовбурових клітин: можливості застосування у терапії пухлин мозку, Любич Л. Д. (2009)
Дзяк Л. А. - Библиографический анализ специализированной литературы, посвященной проблеме боли, в зарубежных изданиях в 2006 г., Тарасенко О. Н., Неле Л. М. (2009)
Лешко М. М. - Кісти крижового каналу (2009)
Белошицкий В. В. - Влияние генной терапии на структурные повреждения при черепно-мозговой травме в эксперименте, Семенова В. М., Гридина Н. Я., Цыба Л. А., Васильева И. Г., Чопик Н. Г. (2009)
Шамаєв М. І. - Морфологічні зміни гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи за тяжкої черепно-мозкової травми та їх роль в генезі поліорганної недостатності, Андрєєв С. А., Малишева Т. А., Шевчук В. А. (2009)
Этибарлы С. А. - Принципы хирургического лечения множественных метастатических абсцессов головного мозга (2009)
Лисяный Н. И. - Изучение противоопухолевого действия растительных лектинов на клетки глиом различной степени анаплазии, Гнедкова И. А., Гнедкова М. А., Розуменко В. Д., Главацкий А. Я., Малышева Т. А., Шмелева А. А. (2009)
Чувашова О. Ю. - Роль інтенсивності артеріо-венозного шунтування при артеріо-венозних мальформаціях півкуль великого мозку за даними функціональної магніторезонансної томографії сенсомоторної зони (2009)
Федірко В. О. - Аналіз причин негативних результатів операції мікросудинної декомпресії та рецидивів синдромів гіперактивної дисфункції черепних нервів (2009)
Пічкур Л. Д. - Хірургічна тактика при спастичності верхніх кінцівок у хворих на дитячий церебральний параліч (2009)
Андреев А. Е. - Некоторые особенности клинического течения артерио-венозных мальформаций спинного мозга, Андреев А. А., Исаев А. Н. (2009)
Лихтерман Б. Л. - Когда нейрохирургия стала специальностью (2009)
Цимбалюк В. І. - Професор Бец Володимир Олексійович (до 175-річчя від дня народження) (2009)
Рецензія на книгу: Анатомія людини (у двох частинах). Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. К.А. Дюбенка. — Ч.2. — К.: ВАТ "Поліграфкнига", 2008. — 528 с. (2009)
Володимиру Давидовичу Розуменку — 60 (2009)
Памяти Кариева Марата Хикматовича (2009)
Лихтерман Л. Б. - Памяти Марата Кариева (2009)
Пєхота О. М. - Формування технологічної культури сучасного викладача університету (2010)
Брилін Б. А. - Здатність до мистецької рефлексії як ознака фахової майстерності майбутніх учителів музики, Козир А. В. (2010)
Середа І. В. - Педагогічні технології як засіб розвитку професійної майстерності майбутнього викладача (2010)
Адаменко О. О. - В. З. Смаль - завідувач кафедри педагогіки (1968 - 1987 рр.) (2010)
Бєдакова С. В. - Методологічні підходи до вивчення музичної культури Галичини (2010)
Білюк О. В. - Творчість вчителя в контексті його професійного розвитку (2010)
Білюк О. Г. - Особистість викладача ВНЗ як фактор виховного впливу на розвиток морально-ціннісних стосунків зі студентами (2010)
Бовдир О. С. - Обґрунтування критеріїв та показників вивчення рівня сформованості комунікативної культури студентів юридичних спеціальностей (2010)
Василенко Н. В. - Роль принципу урахування рідної мови іноземних студентів у процесі навчання української орфоепії (2010)
Вороненко О. В. - Нормативно-правове забезпечення діяльності керівника системи вищої освіти у сфері трансферу технологій (2010)
Задорожна І. П. - Методика організації самостійної роботи майбутніх учителів англійської мови з оволодіння граматичною компетенцією (2010)
Задоя Є. С. - Інформаційні технології в контексті педагогічних дисциплін (2010)
Зубенко Т. В. - Досвід використання Web 2.0. технологій підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи (2010)
Коган Г. В. - Професійна підготовка вчителів як складова педагогічної освіти Швеції (2010)
Літвінчук С. Б. - Інноваційні підходи до проблеми цілеутворення у процесі професійної підготовки студентів у вищій школі (2010)
Мавродієва В. В. - Ціннісні орієнтири студентства в умовах глобалізаційних процесів (2010)
Ніколаєв К. Г. - Формування мотивації до занять фізичною культурою студентів вищих навчальних закладів не фізкультурного профілю (2010)
Підбуцька Н. В. - Особливості конфліктів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів (2010)
Прасол Н. О. - Індивідуалізація професійної підготовки майбутніх учителів (2010)
Ратовська С. В. - Технології кооперативного навчання як засіб удосконалення підготовки майбутніх педагогів (2010)
Свірідовська Л. М. - Музична мова української фортепіанної мініатюри як фактор формування естетичних смаків (2010)
Тарасова С. М. - Інформаційно-комунікативні технології в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом (2010)
Тернавська Т. А. - Дослідження пізнавальної діяльності студентів ВНЗ у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін (2010)
Турчина Л. О. - Професійна орієнтація як науково осмислена діяльність людини (2010)
Шахірєва Н. В. - Музейно-навчальне середовище як контекст професійної підготовки педагога (2010)
Ясак Т. М. - Тестове оцінювання навчальної діяльності учнів 8-9 класів із синтаксису української мови (2010)
Щербакова О. - Монетарна політика та її цільові орієнтири в 2012 році (2013)
Рябініна Л. - Роль золота і сучасних грошей в економічному розвитку країни (2013)
Підвисоцький Р. - Урочистості в НБУ з нагоди Дня банківських працівників (2013)
Конституційні повноваження та правовий статус Національного банку України (2013)
Ліпінська С. - Національний банк майбутнього – очима дітей (2013)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Квітень 2013 року. (2013)
Патрікац Л. - Один банк – і ціле життя (2013)
Лєонов С. - Ефективність банківського бізнесу в Україні: стохастичний фронтірний аналіз, Васильєва Т., Буряк А. (2013)
Основні показники діяльності банків України на 1 травня 2013 року (2013)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у квітні 2013 р. (2013)
Структура активів банків України за станом на 01.04.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Структура зобов’язань банків України за станом на 01.04.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Прибутки і збитки банків України за станом на 01.04.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Структура власного капіталу банків України за станом на 01.04.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Волошин І. - Ціноутворення кредитів на основі підходу "грошовий потік під ризиком”: комплексний погляд на кредитний ризик і ризик ліквідності (2013)
Пластун В. - Емпірічне дослідження причинних зв’язків розвитку інституційних інвесторів і фондового ринку (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за квітень 2013 року) (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за квітень 2013 року) (2013)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у квітні 2013 року (2013)
Ринок державних цінних паперів України у квітні 2013 року (2013)
Завальнюк Є. - Простота і захищеність графічного пароля для користувача (2013)
Підвисоцький Р. - Чи може бізнес бути чесним? (2013)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Дрохва” (2013)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Будинок з химерами” (2013)
Кремень В. Г. - Толерантність як імператив: національна ідентичність в добу глобалізації (2011)
Ничкало Н. Г . - Педевтологічні пошуки: перспективний напрям (2011)
Зязюн І. А. - Нові технології підготовки вчителя в Україні (2011)
Justina Erculj - The Association of Teacher Education in Europe: Mission and Activity (2011)
Будак В. Д. - Міжкультурне середовище університету як чинник сучасних інтеграційних процесів (2011)
Пєхота О. М. - Підготовка вчителя: європейський вектор, Щербакова О. Л. (2011)
Kit Field - Deans do tough don’t they? Values and Ethical Frames in the Work of a Dean (2011)
Paul Sudnik - Emerging Best Practice in High Professional Vocational Education in Kosovo (2011)
Хомич Л. О. - Сучасні підходи до професійної підготовки вчителя початкових класів у країнах заходу (2011)
Осипов П. І. - Zur frage der integration von auslandIschen schulern in das deutsche ausbildungssystem (2011)
Авшенюк Н. М. - Становлення європейських вимог до курікулуму педагогічної освіти і підготовки (2011)
Шахрай Т. О. - Інноваційні тенденції вищої педагогічної освіти в умовах глобалізації (2011)
Борозинець І. М. - Аспекти професійної підготовки вчителя в європейському освітньому просторі (2011)
Казанжи І. В. - Компетентнісний підхід у підготовці вчителя до виховної роботи в умовах євроінтеграційних процесів (2011)
Постригач Н. О. - Компетентнісний підхід як механізм забезпечення якості педагогічної освіти у країнах південноєвропейського регіону (2011)
Авраменко О. О. - Визначальний чинник європейської інтеграції — якісна професійна підготовка ювелірів (2011)
Рубан Л. М. - Популярність ідей американського педагога Джона Холта (1923—1985) у європейському педагогічному дискурсі (2011)
Сулима О. В. - Професійні компетентності педагогів дошкільної освіти Німеччини (2011)
Продан І. В. - Тенденції та особливості розвитку підготовки майбутніх дизайнерів одягу у закордонних та вітчизняних ВНЗ (2011)
Султанова Л. Ю. - Полікультурна освіта викладачів вищих навчальних закладів в умовах євроінтеграції (2011)
Солодка А. К. - Крос-культурна взаємодія: типологія комунікативних стратегій у вищій освіті (2011)
Мироненко Т. П. - Дидактичні принципи навчання іноземних мов у світлі загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, Добровольська Л. С. (2011)
Айзікова Л. В. - Neoliberalism and its effect of education (2011)
Мороз Т. О. - Використання лінгвокультурологічного підходу у формуванні загальнокультурної компетентності майбутніх учителів у процесі навчання іноземної мови (2011)
Пєхота К. А. - Реформування підготовки вчителів у Європі в рамках документу "Green paper of Teacher Education in Europe” (2011)
Ружевич Т. М. - Культурологічна складова літературної освіти школярів, Ружевич Я. І. (2011)
П’ятницька-Позднякова І. С. - Культурологічна спрямованість навчального процесу вищої школи (2011)
Мазур В. М. - Формування інформаційної культури у майбутніх педагогів (2011)
Тарасова С. М. - Розвиток вищої освіти у країнах Європи (2011)
Шахірєва Н. В. - Підготовка майбутнього викладача в умовах зміни парадигм (2011)
Задоя Є. С. - Новітні технології в умовах євроінтеграційних процесів (2011)
Середа І. В. - Технологія самовиховання особистості: європейські та світові тенденції розвитку (2011)
Коган Г. В. - Технологія проблемного навчання у підготовці вчителя ( на прикладі Швеції) (2011)
Шмотіна О. В. - Моделі Шведської педагогічної освіти (2011)
Ратовська С. В. - Європейський досвід організації групової навчальної діяльності студентів (2011)
Прасол Н. О. - Застосування індивідуальних завдань у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів в умовах ЄКТС (2011)
Зубенко Т. В. - Проблеми створення дистанційних курсів у процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи (2011)
Адаменко О. О. - Професійна підготовка вчителя математики у Німеччині (2011)
Гайдар Ю. А. - Особливості гістоструктури стравоходу і шлунка при запальних та ерозивно­виразкових захворюваннях верхнього відділу шлунково-­кишкового тракту, асоційованих з кандидозом слизових оболонок, Мосійчук Л. М., Кушніренко І. В., Ошмянська Н. Ю. (2013)
Мосійчук Л. М. - Дисбаланс агресивних та протекторних факторів у хворих із гастродуоденальною патологією, асоційованою з кандидозною інфекцією, Руденко А. І., Петішко О. П., Демешкіна Л. В. (2013)
Скрипник І. М. - Патогенетична роль зниження резистентності слизового бар’єра при коморбідному перебігу пептичної виразки дванадцятипалої кишки та ГЕРХ, Осьодло Г. В. (2013)
Диденко В. И. - Cовременные методы определения фиброза печени (2013)
Єщенко А. В. - Вплив функціональних порушень біліарного тракту на стан печінки в підлітків (2013)
Мельниченко Л. Я. - Клінічний випадок автоімунного гепатиту у 59-­літньої жінки з ефективним лікуванням будесонідом, Гладун В. М., Попок Д. В. (2013)
Орловский Д. В. - Место пункционной биопсии в диагностике хронических диффузных заболеваний печени, Ошмянская Н. Ю., Недзвецкая Н. В. (2013)
Сімонова О. В. - Особливості стану верхніх відділів шлунково-­кишкового тракту за даними ендоскопічного дослідження у хворих на хронічний криптогенний гепатит і цироз печінки, Мельниченко Л. Я., Ягмур В. Б. (2013)
Будзак И. Я. - Ферментная терапия хронического панкреатита с внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы (2013)
Губергриц Н. Б. - Показатели ультразвуковой гистографии поджелудочной железы в динамике лечения больных с хроническим панкреатитом на фоне ожирения, Бондаренко О. А. (2013)
Ратчик В. М. - Обоснование выбора метода операции в хирургическом лечении осложненных форм хронического панкреатита, Гайдар Ю. А. (2013)
Архій Е. Й. - Особливості перебігу та можливості корекції кишкового дисбіозу у хворих на ішемічну хворобу серця, Дербак Я. С., Дербак С. Е. (2013)
Бойко Т. Й. - Особливості змін імунологічних показників у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника з анемічним синдромом, Єгорова С. Ю., Сорочан О. В. (2013)
Будзак И. Я. - К вопросу о дифференциальной диагностике воспалительных и функциональных заболеваний кишечника (2013)
Сімонова О. В. - Стан товстої кишки і верхніх відділів шлунково-­кишкового тракту за ендоскопічними даними у хворих на неспецифічний виразковий коліт і хворобу Крона з анемічним синдромом, Бойко Т. Й. (2013)
Степанов Ю. М. - Ангіодисплазії тонкої кишки — рідкісна причина прихованої шлунково-­кишкової кровотечі, Крилова О. О. (2013)
Степанов Ю. М. - Стеатоз і стеатогепатит — тригери печінкового фіброгенезу?, Філіппова О. Ю. (2013)
Ткач С. М. - Ведение больных гастроэзофагеальной болезнью в свете последнего американского консенсуса (2013)
О творческом пути профессора Тамары Николаевны Христич (2013)
Шипулін В. П. - Анатомічний театр Університету Cвятого Володимира (До 160-­річчя з дня відкриття), Догузов В. Д. (2013)
Профессор Канищев Павел Андреевич (1923–2013) (2013)
Передмова (2013)
Ковальова І. Ф. - Археологічні джерела у дослідженнях побуту мешканців козацької Самарі - Новобогородицької фортеці (2013)
Шалобудов В. М. - Речі військового призначення в побуті мешканців Самарі ‒ Новобогородицької фортеці (2013)
Репан О. А. - Господарські заняття мешканців Старої Самарі (2013)
Сухомлин О. Д. - Конфлікти як елемент повсякденної взаємодії населення слободи Сокільської та російських військових (1750-1760-ті рр.) (2013)
Берестень Ю. В. - Соціально-побутові аномалії та прояви девіантної поведінки серед населення менонітських громад Хортицької волості наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами Хортицького волосного суду) (2013)
Молдавська Т. І. - Роль місцевої влади у повсякденні селянських родин у 1940-1980 рр. (за матеріалами усно-історичних джерел Півдня України) (2013)
Чирич Л. М. - Майстер петриківського народного розпису Андрій Пікуш (2013)
Олененко А. Г. - Опис кордонів Азовської губернії: нові факти до історії створення джерела (2013)
Лучка Л. М. - Етнографічні та фольклористичні видання у приватній бібліотеці Г.П. Алексєєва (2013)
Швайба Н. І. - Епістолярна спадщина О.П. Пронштейна: листи істориків з України (2013)
Бекетова В. М. - Предмети побуту дітей ХІХ – ХХ ст. в колекції ДНІМ (2013)
Підосінова М. А. - Колекція бісерних сумочок з фондів ДНІМ (2013)
Маріна З. П. - Українська вишивка ХІХ − початку ХХ ст. на Катеринославщині (2013)
Шейміна Н. М. - Інтерпретація етнографічних матеріалів з історії Придніпров’я другої половини ХХ – початку ХХІ ст. в експозиції ДНІМ (2013)
Кудіна В. Ф. - Обряд українського весілля (2013)
Литвинова Т. Ф. - Соціально-побутова адаптація переселенців на Південь України на початку ХІХ ст. (2013)
Кавун М. Е. - Невідома ініціатива міського голови та купецької громади Катеринослава щодо пожалування місту гербу та привілеїв (1803-1804 рр.) (2013)
Петрова І. В. - Олександр Оттович Шмідт (1833-1916): штрихи до біографії та наукової діяльності (2013)
Луняк Є. М. - Етнографічні студії Жозефа де Бея на Придніпров’ї наприкінці ХІХ ст. (2013)
Недря К. М. - Катеринославські проекти Одеського відділення Імператорського Російського воєнно-історичного товариства: плановані й реалізовані (2013)
Швидько Г. К. - Історія рідного краю в творчому доробку С.В. Абросимової (2013)
Василенко Н. Є. - Археографічні дослідження Світлани Вікторівни Абросимової (2013)
Шаталов Д. В. - Українське козацтво очима російських мандрівників початку ХІХ ст. (2013)
Грищенко К. С. - Театральні спостереження М.Б. Гєрсєванова як джерело до історії катеринославського дворянства середини ХІХ ст. (2013)
Петрова К. А. - Висвітлення проблеми алкоголізму на сторінках газети "Отклики жизни" на початку ХХ ст. (2013)
Андрющенко Н. А. - Відображення змін у побуті жителів міста та села у творах письменників Дніпропетровщини 1920-1930-х рр. (2013)
Кагальна М. В. - Газета "Зоря" як джерело вивчення повсякденного життя вчительства Дніпропетровщини в другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. (2013)
Кочергін І. О. - "Скоропис" історії Придніпров’я (2013)
Ченцова Н. В. - Дніпровські лоцмани (2013)
Чорнобай П. О. - Нове-старе етнографічне дослідження Катеринославщини початку ХХ ст. (2013)
Швидько Г. К. - Спадщина дослідника Надпоріжжя (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вадимов В. - Влияние тематического пространства культуры на формирование архитектурной среды (2013)
Гнесь Л. - Українське село в контексті культурологічних дезурбанізаційних перспектив (2013)
Ковальський Л. - Архітектура закладів освіти, як один із аспектів культурології містобудування, Ковальська Г., Смілка В. (2013)
Криворучко Ю. - Культурно-освітньо-мистецькі кластери у містобудівній тканині та середовищі міста, Криворучко О., Петришин Г. (2013)
Куцевич В. - Сучасні тенденції в організації мережі об’єктів соціокультурного призначення (2013)
Онищенко-Швець Л. - Функції громадських просторів міста: розвиток в часі та просторі (2013)
Панченко Т. - Культурні ресурси як основний чинник cталого розвитку туризму (2013)
Пестрикова А. - Исторический центр как культурное ядро города (на примере г. Днепропетровска) (2013)
Посацький Б. - Музей у просторі міста (2013)
Тімохін В. - Містобудівна теорія: між стилем і методом (2013)
Третяк Ю. - Пенітенціарний комплекс як соціально-культурологічний і архітектурний тип (2013)
Уренев В. - Социально-экономические, историко-культурологические и ландшафтные предпосылки перспективного развития прибрежной территории Одессы, Савицкая О., Чумаченко А., Румилец Т., Вербич К. (2013)
Шебек Н. - Соціально і культурно орієнтована стратегія гармонічного розвитку архітектурного середовища (2013)
Шумський А. - Місто в пастці часу, Білецька-Ланчак О. (2013)
Шубович С. - О проблеме феноменологии архитектурного ландшафта города, Сысоева В. (2013)
Черкасова Е. - Методика выявления показателей интегрированной оценки культурного наследия исторических городских центров на основе анализа факторов эволюции исторических городов и населенных мест (2013)
Чечельницкий С. - Параметрическая архитектура и нелинейные науки, Фоменко О. (2013)
Анотації (2013)
Сторінка редактора (2012)
Симпозиум "Диагностика и лечение гломерулонефрита в детском возрасте" (2012)
Колоскова О. К. - Особливості розвитку та проявів синдрому емоційного вигорання в лікарів-педіатрів, Поліщук М. І., Воротняк Т. М. (2012)
Гнатейко О. З. - Роль соматизації у формуванні гастродуоденальної патології в дітей, Личковська О. Л., Фільц О. О., Фільц Ю. О. (2012)
Шадрін О. Г. - Ефективність та безпека інгаляційного методу лікування гострих бронхітів у дітей із використанням Евкабалу бальзаму, Гайдучик Г. А. (2012)
Слєпов О. К. - Діагностика природженої діафрагмальної грижі у плодів та новонароджених дітей, Гордієнко І. Ю., Пономаренко О. П., Тарапурова О. М., Сорока В. П., Величко А. В., Джам О. П., Головченко Л. В., Сілаєва Л. В. (2012)
Аряев Н. Л. - Результаты терапии атопического дерматита у детей с использованием препарата левоцетиризина гидрохлорид, Горностаева Н. Ю., Шевченко И. М., Поплавская Л. Л. (2012)
Квашнина Л. В. - Коррекция дисбиоза кишечника у детей младшего школьного возраста в период реабилитации после инфекционных гастроэнтеритов с помощью препарата Лактовит Форте, Родионов В. П. (2012)
Леженко Г. О. - Тактика антибактеріальної терапії рецидивуючих бронхітів у дітей, Пашкова О. Є., Пантюшенко Л. І. (2012)
Тарасова І. В. - Мікроелементоз — складова патогенезу внутрішньоутробної пневмонії, Клименко Т. М. (2012)
Сорока Ю. А. - Искусственное вскармливание как один из факторов риска развития бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста, Чернышева О. Е. (2012)
Поворознюк В. В. - Вікові особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у хлопчиків Донецького регіону, Климовицький Ф. В., Балацька Н. І. (2012)
Боднар Г. Б. - Порушення моторно-евакуаторної функції товстої кишки у дітей (2012)
Шумна Т. Є. - Характеристика цитокінового статусу дітей з алергічними захворюваннями (2012)
Авраменко І. Ю. - Результати лікування дітей із вродженими вадами серця і синдромом Дауна, Ковальський Р. Я., Гусак В. Ф. (2012)
Марушко Ю. В. - Вміст магнію, характеристика астенічних проявів та нічного сну в дітей із різними формами первинної артеріальної гіпертензії, Гищак Т. В. (2012)
Литвинець Л. Я. - Молекулярно-генетичні основи і стратегія аналізу бронхіальної астми в дітей, Синоверська О. Б., Гнатейко O. З., Виштак Н. В. (2012)
Горленко О. М. - Оцінка ефективності мінералокорекції у дітей із ротавірусною інфекцією в умовах ендемічної зони, Гема Н. М. (2012)
Пневмококковые заболевания можно предотвратить (2012)
Абатуров О. Є. - Підходи до лікування риносинуситу у дітей, Герасименко О. М., Петренко Л. Л., Дитятковський В. О., Либенко Н. М. (2012)
Нагорная Н. В. - Лактазная недостаточность у детей, Бордюгова Е. В., Дубовая А. В. (2012)
Колюбакіна Л. В. - Застійна серцева недостатність у новонароджених. Частина 2, Власова О. В., Безруков Л. О., Колоскова О. К. (2012)
Современные подходы к назначению антибактериальных средств у детей при лечении ОРВИ (2012)
I відкритий Міжнародний конгрес Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів України (2012)
Кривуши "Введение в иммунологию инфекционного процесса для педиатров и врачей общей практики — семейной медицины" (г. Киев, Джулия Принт, 2012, 172 с.), Агафоновой А. Е. , Герасименко О. Н. (2012)
Богадельников И. В. - Расспроси и осмотри, Здырко Е. В., Крюгер Е. А., Мазинова Э. Р. (2012)
Литовка В. К. - Обширная кистозная лимфгемангиома забрюшинного пространства малого таза с распространением в паховые каналы и мошонку, Журило И. П., Веселый С. В., Латышов К. В. (2012)
Гуляева Л. В. Тантум - Верде® в практике детского отоларинголога (2012)
Беш Л. В. - Проблема дисбактеріозу кишечника в практиці дитячого алерголога: дискусійні питання й можливості їх вирішення (2012)
Сухарева Г. Э. - Опухоли сердца у детей — редкая врожденная патология сердечно-сосудистой системы (часть 2) (2012)
Николаева Н. Г. - Использование физических факторов в восстановительном лечении детей с дисплазией тазобедренных суставов, Элий Л. Б. (2012)
Конюшевская А. А. - Синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Пульмонологические аспекты , Франчук М. А. (2012)
Пам’яті вчителя Приходько Валентина Семенівна (14.05.1926–22.10.2012 р.) (2012)
Абатуров А. Е. - Роль Toll-подобных рецепторов в рекогниции патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных патогенных агентов и развитии воспаления. Часть 3. Рекогниция лигандов TLR, Волосовец А. П., Юлиш Е. И. (2012)
До уваги авторів (2012)
Кремінь В. Г. - Освіта в структурі цивілізаційних змін (2011)
Савченко О. Я. - Якість початкової освіти: сутність і чинники впливу (2011)
Ничкало Н. Г. - Педевтологічні пошуки в педагогічній науці (2011)
Зязюн І. А. - Освітні парадигми та педагогічні технології у вимірах філософії освіти (2011)
Солдатенко М. М. - Теоретичні аспекти пізнавальної діяльності (2011)
Будак В. Д. - Інноваційний розвиток Інституту педагогічної освіти (2011)
Пєхота О. М. - Формування технологічної культури сучасного викладача (2011)
Justina Ercul - The Association of Teacher Education in Europe (2011)
Соколова И. И. - Педагогическое образование: тенденции развития (2011)
Лі Цзихуа - Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в освітньому просторі КНР (2011)
Acikalin Isil - Preservice teachers’ gender differences in language when reflecting on ICT (2011)
Gul Durmusoglu Kose - English learners’ profiles of productive vocabulary: A Study with Turkish ELT Majors, Ilknur Yurksel (2011)
Глузман О. В. - Економічні та організаційно-педагогічні умови розвитку регіональної системи освітніх ресурсів вищої освіти (2011)
Радул В. В. - Особливості професійної соціалізації особистості (2011)
Середа І. В. - Технологія самовиховання особистості як засіб виховної роботи в сучасному університеті (2011)
Шахірєва Н. В. - Музейно-освітнє середовище як складова соціокультурного і психодидактичного освітнього простору ВНЗ (2011)
Тарасова С. М. - Технологія педагогічного менеджменту (2011)
Адаменко О. О. - Технологія персоніфікованого підходу як засіб удосконалення підготовки майбутніх педагогів (2011)
Задоя Є. С. - Дидактичні умови організації групових форм навчальної роботи (2011)
Тимченко А. А. - Проблема дитячої обдарованості в сучасній педагогіці: технологічний підхід (2011)
Сігаєва Л. Є. - Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні в другій половині ХХ ст. (2011)
Тихонова Т. В. - Інформаційно-комунікаційні технології професійної діяльності педагога: сутність поняття (2011)
Манькусь І. В. - Особливості підготовки майбутнього вчителя фізики до використання освітніх технологій (2011)
Єрмакова І. П. - Підготовка майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін до використання дослідницької технології у професійній діяльності: результати дослідження (2011)
Каушан Т. М. - Особливості підготовки майбутніх фахівців із комп’ютерних наук у вищому навчальному закладі І–ІІ рівнів акредитації (2011)
Прасол Н. О. - Особливості підготовки майбутніх вчителів початкових класів в умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу (2011)
Коган Г. В. - Підготовка вчителя у Швеції (2011)
Шмотіна О. М. - Шведська модель педагогічної освіти (2011)
Толочик А. І. - Сучасні тенденції підготовки вчителів у Великобританії (2011)
Єфімова В. М. - Здоров’язбережувальні технології в системі підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін (2011)
Тюфекчи В. - Исторические истоки музыкального образования в Турции (2011)
Зуб К. К. - Художньо-творча діяльність майбутнього вчителя музичного мистецтва (2011)
Парфентьєва І. П. - Музично-педагогічна діяльність Нестора Городовенко (на прикладі вивчення творів А. Веделя) (2011)
П’ятницька-Позднякова І. С. - Духовність як інтегральна складова мистецтва (2011)
Марущак В. С. - Формування національної свідомості майбутнього учителя початкових класів (2011)
Зубенко Т. В. - Формування готовності майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу в навчання іноземної мови учнів початкової школи (2011)
Лазарєв М. І. - Розвиток навчальної літератури з неруйнівного контролю як методичної системи, Шматков Д. І. (2011)
Попов О. А. - Соціально-педагогічна характеристика молодіжного контингенту в Німеччині (2011)
Пальчук М. - Модель професійної освіти і навчання в Румунії – п’ятий етап європейської інтеграції (2011)
Федак С. А. - Використання інтернет-ресурсів під час навчання письма англійською мовою студентів вищих навчальних закладів, Вовк І. Р. (2011)
Фіногенов Ю. С. - Світовий досвід адаптації системи фізичного виховання військовослужбовців в умовах сучасного реформування збройних сил (2011)
Думанський Ю. В. - Концептуальна програма розвитку "Електронний ВУЗ", Владзимирський А. В. (2011)
Щавій І. - Електронний перинатальний реєстр на Волині. Концепція та стратегія впровадження, Блуньє М., Заугг К. (2011)
Владзимирський А. В. - Перший досвід реалізації телеасистування в Україні, Климовицький В. Г., Антонов О. А., Сендлер М. (2011)
Бублик О. О. - Задачі і перспективи інформатизації санепідслужби на сучасному етапі (2011)
Баязітов М. Р. - Ефективність роботи медичної сестри в лікувально-профілактичному закладі регіонального рівня у зв’язку з впровадженням в його роботу інформаційних технологій, Годлевський Л. С. (2011)
Каліновський Д. К. - Можливості використання сучасних комп'ютерних технологиій Ct/Cad/Cam в щелепно-лицьовій хірургії, Чуйко А. Н. (2011)
Останін А. А. - Керування знаннями в обласній системі охорони здоров'я за допомогою аналізу телемедичної діяльності (2011)
Karlık B. - Веб-додаток для інтелектуальної підтримки прийняття рішень у діагностиці внутрішніх хвороб (2011)
Бодян М. В. - Медична соціальна мережа (2011)
Коренєв М. М. - Результати інформаційних досліджень щодо проблеми використання медичних ресурсів інтернету, Сидоренко Т. П., Водолажський М. Л., Фоміна Т. В., Кошман Т .В., Суліма Т. М. (2011)
Мальцев А. В. - Шляхи автоматизації медичного документообігу в умовах поліклінічного відділення ННЛК "Університетська клініка”, Башеєва Л. А., Кучеренко М. М. (2011)
Яковлев Г. М. - Використання мобільних телефонів як виконавчих механізмів, що застосовуються при тестуванні, Рейдерман Ю. І., Литвиненко А. В., Шевченко Є. В. (2011)
Попова Т. В. - Розробка моделі постійного ортопедичного спостереження для дітей та підлітків з порушеннями постави на основі можливостей телемедицини (2011)
Толкачева І. А. - Комплекс радіотелеметричного ЕКГ-моніторингу для кардіологічних відділень і ОРІТ, Павлович Р. В., Крамаренко А. В., Павлютін Л. В. (2011)
Хоружа Р. Ю. - Можливості використання дистанційного навчання у вищій медичній школі, Каліновський Д. К., Тарануха С. В. (2011)
Матеріали VII міжнародної конференції "Телемедицина-досвід@перспективи” (2011)
Зязюн І. А. - Технологія педагогічної дії у вимірі педагогічної майстерності (2012)
Ничкало Н. Г. - Спадщина академіка Олександра Захаренка: прогностичний аспект (2012)
Кузьмінський А. І. - Філософські засади педагогічної майстерності викладача вищої школи (2012)
Пєхота О. М. - Формування технологічної культури сучасного викладача як складової його педагогічної майстерності (2012)
Семиченко В. А. - Соціально-педагогічні виклики в педагогічній майстерності викладачів вищої школи (2012)
Хомич Л. О. - Психолого-педагогічна підготовка вчителя в умовах фундаменталізації освіти (2012)
Солдатенко М. М. - Самоосвітня діяльність як засіб професійного становлення та саморозвитку (2012)
Тарасевич Н. М. - Педагогічна майстерність у вимірах суб'єктного підходу до професійної діяльності вчителя, Мирошник О. І. (2012)
Отич О. М. - Естетичні і етичні засади педагогічної дії (2012)
Коновець С. В. - Діяльнісний підхід у творчому розвитку вчителя образотворчого мистецтва (2012)
Вовк М. П. - Принципи андрагогічного підходу у професійній підготовці фольклористів (2012)
Сотська Г. І. - Естетична культура майбутніх учителів образотворчого мистецтва у контексті інтегративного підходу (2012)
Філіпчук Н. О. - Досвід професійної підготовки майбутніх музикантів у закладах музичної освіти Західної України у першій половині ХХ ст. (2012)
Штома Л. Н. - Роль етики у професійній діяльності фахівця (2012)
Авшенюк Н. М. - Глобальний компонент професійної підготовки вчителів у США, Канаді, Великій Британії (2012)
Постригач Н. О. - Ретроспективний аналіз розвитку європейського виміру у громадянській освіті вчителів (2012)
Голуб Л. І. - Розвиток полікультурної компетентності майбутнього вчителя: австралійські підходи (2012)
Дяченко Л. М. - Педагогічна майстерність у контексті компетентнісного підходу до підготовки вчителів у ФРН (2012)
Мільто Л. О. - Риторична майстерність в педагогічній спадщині М. Ф. Кошанського (2012)
Середа І. В. - Суб’єктні основи в роботі викладача педагогічних дисциплін як умова його професійної майстерності (2012)
Шахірєва Н. В. - Професійна ціннісна культура педагога у її діяльнісному аспекті (2012)
Горбунова Н. В. - Формування мовленнєвої компетентності майбутніх вихователів ДНЗ (2012)
Афанасьєва Л. В. - Роль і місце професійно орієнтованих дисциплін у формуванні професійної компетентності майбутніх менеджерів (2012)
Ніколаєв К. Г. - Формування потреби у фізичному самовдосконаленні студентів (2012)
Чижикова О. В. - Рольова гра як засіб розвитку творчого мислення студентів-правознавців методами проблемного навчання (2012)
Ясак Т. М. - Оптимізація навчально-пізнавальної діяльності учнів профільної школи на уроках української мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2012)
Петльована Л. Л. - Принципи побудови педагогічної системи професійного навчання ділової англійської (2012)
Ткаченко А. В. - Технікум дитячої трудової комуни імені Ф. Е. Дзержинського (2012)
Міняйлова А. В. - Проблеми підготовки вчителя до гуманістичного виховання учнів (2012)
Адаменко О. О. - Концептуальні основи технології історико-педагогічного дослідження, Тимченко А. А. (2012)
Прасол Н. О. - Мотиваційний компонент в підготовці майбутнього вчителя початкових класів (2012)
Сторінка редактора (2012)
Симпозіум "Бронхіальна астма у дітей" (2012)
Кобец Т. В. - Влияние перинатальных, постнатальных и наследственных факторов на возникновение избыточной массы тела и развитие ожирения у детей и подростков, Яковенко В. В. (2012)
Абатуров О. Є. - Клінічні особливості та фактори ризику розвитку в дітей хронічних гастритів, асоційованих із внутрішньоклітинними вірусними інфекціями, Леоненко Н. Й. (2012)
Марушко Ю. В. - Корекція вторинної недостатності екзокринної функції підшлункової залози у дітей із поєднаною патологією шлунково-кишкового тракту, Тодика Ю. І. (2012)
Климовицький Ф. В. - Вікові особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у дівчаток Донецького регіону, Поворознюк В. В., Балацька Н. І. (2012)
Романенко Е. Г. - Роль цитологических показателей в оценке барьерных свойств слизистой оболочки десен у детей (2012)
Тяжка О. В. - Особливості захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та цитоморфологічні особливості слизової оболонки носа і рота у дітей раннього віку, які потрапляють під вплив тютюнового диму, Ванханова Т. О., Яременко Л. М., Пилипенко І. Ф. (2012)
Резніченко Ю. Г. - Характеристика мікробного пейзажу кишечника в дітей раннього віку — мешканців районів зі значним антропогенним навантаженням та шляхи корекції виявлених порушень, Ярцева М. О., Камишний О. М. (2012)
Черний В. И. - Возможности интегрального метода оценки функционального состояния организма для контроля эффективности терапии и прогнозирования исходов течения беременности у пациенток с преэклампсией различной степени тяжести, Костенко В. С., Сидоренко А. В. (2012)
Скоромная Н. Н. - Роль эпифизарного гормона мелатонина в регуляции различных звеньев эндокринной системы у больных ювенильным ревматоидным артритом (2012)
Шахтель Б. П. - Рандомизированная двойная слепая плацебо-контролируемая модель, демонстрирующая местный эффект бензидамина у детей с тонзиллофарингитом, Падджарино Д. А. (2012)
Толченникова Е. Н. - Клинико-лабораторные изменения при гематурической форме хронического гломерулонефрита у детей на фоне хронической Эпштейна — Барр вирусной инфекции (2012)
Пипа Л. В. - Психоемоційний стан вихованців школи-інтернату та їх реабілітація в санаторії "Південнобережний" (м. Алупка), Римша С. В., Філик А. В., Лук’янович І. Л., Лисиця Ю. М., Мурдид М. В., Бреус С. В., Заморока В. М. (2012)
Сокольник С. В. - Особливості цитокінового профілю в дітей із виразковою хворобою дванадцятипалої кишки залежно від ендоскопічних та морфометричних показників (2012)
Тарнавська С. І. - Оцінка ефективності різних режимів терапії нападного періоду бронхіальної астми у дітей шкільного віку залежно від типу ацетилювання (2012)
Павлюченко А. К. - Ювенильный идиопатический артрит и офтальмопатии (2012)
Маменко М. Е. - Младенческие кишечные колики: современные подходы к терапии (2012)
Ершова И. Б. - Актуальность пероральной регидратации как естественного метода восполнения водно-солевого баланса организма, Мочалова А. А., Черноусова С. Н., Хатнюк В. А., Коломина Т. Б. (2012)
Беш Л. В. - Зовнішня терапія атопічного дерматиту в дітей: сучасний погляд на проблему (2012)
Юлиш Е. И. - Рациональная муколитическая терапия в комплексе лечения бронхолегочных заболеваний в детском возрасте, Левченко А. А. (2012)
Нагорная Н. В. - Внешнесекреторная функция поджелудочной железы и методы ее оценки, Лимаренко М. П. (2012)
Крамарев С. А. - Лечение лихорадки у детей (2012)
Белоусов Ю. В. - Панкреатит и панкреатопатия: классификационные характеристики, принципы диагностики и лечения у детей (2012)
Скородумова Н. П. - Специфика инфекционного поражения сердца у детей (в помощь педиатру, детскому кардиологу и семейному врачу) (2012)
Богадельников И. В. - Инфекцию в карман не спрячешь, Крюгер Е. А., Бобрышева А. В., Смирнов Г. И. (2012)
Притуло Л. Ф. - Клинико-анамнестические и микробиологические критерии диагностики септических осложнений у детей с гнойно-деструктивными заболеваниями (2012)
Журило И. П. - Гигантский мукометрокольпос у новорожденной, Перунский В. П., Иващенко Т. И., Абдулин Р. Ф., Турпакова Г. Н. (2012)
Литовка В. К. - Случай выздоровления ребенка со злокачественной фиброзной гистиоцитомой, Латышов К. В., Литовка Е. В., Турпакова Г. Н. (2012)
Нагорная Н. В. - Опыт работы кафедры педиатрии факультета интернатуры и последипломного образования — опорной по специальности "детская гематология", Дудчак А. П., Дубовая А. В., Бордюгова Е. В., Вильчевская Е. В. (2012)
Рецензия на книгу Абатурова А. Е., Волосовца А. П., Юлиша Е. И. "Индукция молекулярных механизмов неспецифической защиты респираторного тракта". — К., 2012 (2012)
Некоторые штрихи из жизни юбиляра (2012)
Абатуров А. Е. - Роль Toll-подобных рецепторов в рекогниции патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных патогенных агентов и развитии воспаления. Часть 4. Внутриклеточные сигнальные пути TLR, Волосовец А. П., Юлиш Е. И. (2012)
До уваги авторів (2012)
Богданова Ж. А. - Особливості застосування податкової пільги по ПДВ на національному і місцевому рівні, Шмиголь М. С. (2013)
Боримська К. П. - Удосконалення організаційно-методичних засад державного фінансового аудиту операцій з орендованим комунальним майном як складова безпеки суб’єктів орендних відносин, Кирик Т. В. (2013)
Веселовська О.Є. - Управління прибутком інтегрованих структур в аграрному секторі (2013)
Давидюк Т. В. - Фінансово-економічна безпека або фінансова складова економічної безпеки: епістемологічний підхід (2013)
Вигівська І. М. - Аналіз ресурсного потенціалу корпорацій: організаційні аспекти, Іваненко В. О., Шевченко Л. Я. (2013)
Десяткіна І. В. - Аналіз типових помилок при інтеграції управлінського і фінансового обліку (2013)
Кивачук В. С. - Удосконалення бухгалтерського обліку з позиції закону зворотного зв’язку, Семенюк К. В. (2013)
Клименко І. В. - Лізинг транспортних засобів: теоретичні складові та моніторинг сучасного стану (2013)
Колос І. В. - Внутрішній аудит як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства, Радіонова Н.Й. (2013)
Коротаєв С. Л. - Реорганізація господарських товариств з участю приватних унітарних підприємств: правові, облікові та податкові проблеми (2013)
Лаговська Е. А. - Облікове моделювання потенційних можливостей та загроз генерації вартості компанії у майбутньому (2013)
Мельничук Д. П. - Форми людського капіталу: властивості та роль у забезпеченні сталого економічного розвитку (2013)
Мороз Ю. Ю. - Облік податкових платежів підприємства (2013)
Осмятченко В. О. - Звітність як основа узагальнення вихідних даних в умовах застосування інформаційних технологій, Матюха М. М. (2013)
Панченко І. А. - Фінансова звітність як джерело інформації про результати діяльності підрядних організацій: досвід України, Городиський Н. П. (2013)
Перетятько Ю. М. - Вплив договірних відносин на відображення операцій фінансового лізингу в обліку (2013)
Поліщук І. Р. - Організаційно-методичний механізм здійснення внутрішнього контролю операцій з виробництва продукції відповідно до концепції стійкого розвитку, Бондар О. В. (2013)
Романчук К. В. - Облікове відображення внесених до статутного капіталу майнових прав: особливості застосування альтернативних концепцій визнання активів, Шиманська К. В. (2013)
Супрунова І. В. - Реформа податкового законодавства в Україні: реалії та перспективи, Лозинський Д. Л. (2013)
Анотації до статей (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Журба Я. - Подвійні операторні інтеграли Рімана-Стілтьєса, Константінов О. (2013)
Нестеренко О. - Нерівності для других модулів неперервності кратних аргументів, Чайковський А. (2013)
Тищенко C. - Аналітичні та топологічні властивості алгебри степеневих рядів від двох ермітових твірних, Денісова К. (2013)
Шаріпов К. - Сумування рядів Фур'є неперервних функцій двох змінних (2013)
Гордієнко М. - Проблема малих знаменників і умови застосування асимптотичного методу Крилова-Боголюбова-Митропольського (2013)
Громик А. - Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному суцільному циліндрі, Конет І. (2013)
Чвартацький О. - Факторізація інтегральних операторів та нелінійні інтегровні моделі, ІІ (2013)
Сукретна А. - Наближений синтез обмеженого керування для хвильового рівняння (2013)
Волков В. - Про ізометрії поверхонь обертання (2013)
Журавльов В. - Жорсткі сагайдаки, асоційовані з частково впорядкованими множинами, Журавльова Т., Зеленський О. (2013)
Ільченко О. - Періодичні розв'язки лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння (2013)
Сенько І. - Властивості покращеної оцінки найменших квадратів у лінійній векторній моделі регресії за наявності залежних похибок у змінних (2013)
Стефанська Н. - Розв'язання задачі Діріхле для стохастичних рівнянь Лапласа і Пуассона в кулі (2013)
До 75-річчя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка (2013)
До 60-річчя від дня народження Ігоря Остаповича Парасюка (2013)
До 60-річчя від дня народження Миколи Валентиновича Карташова (2013)
Яременко М. - Задача Коші для рівняння еволюційного типу з неперервною еліптичною матрицею в просторах Лебега (2013)
Верьовкіна Г. - Інтерполяційні зображення певних класів випадкових процесів (2013)
Громик А. - Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному порожнистому циліндрі, Конет І. (2013)
Васькович В. - Ціни азійського опціону та їх збіжність відносно параметрів (2013)
Вижва З. - Про статистичне моделювання випадкових полів у тривимірному евклідовому просторі (2013)
Гордієнко М. - Математичні дослідження М.М. Боголюбова періоду 1923–1932 років, Самойленко В. (2013)
Бородін В. - Моделювання руху міміки обличчя у флеш-іграх (2013)
Кіфоренко Б. - Оптимальне управління тягою електричного ракетного двигуна з сонячним джерелом енергії, Васильєв І. , Ткаченко Я. , Харитонова Л. (2013)
Клімчук Т. - Інтегровність систем з миттєвими в'язями (2013)
Мольченко Л. - Вплив нелінійності на згинні коливання стержня в магнітному полі, Лоос І., Голуб П. (2013)
П'ятецька О. - Метод дослідження впливу температури дисипативного розігріву на показники сенсора при гармонійних термомеханічних коливаннях пластин (2013)
Рохман Б. - Моделювання процесу переносу маси, імпульсу й енергії у висхідному полідисперсному потоці з врахуванням обертання дисперсної фази й взаємодії частинок між собою, Каліон В., Худащов А. (2013)
Яровой Л. - Вимірювання наноамплітудних механічних коливань лазерним допплерівським віброметром з модуляцією зондувальної хвилі (2013)
Гребцова И. С. - Особенности развития периодики в Новороссийском крае и Бессарабской области в первой половине XIX ст. (2011)
Данилко Е. С. - Молодые москвичи и их социально-политический портрет (2011)
Дьомін О. Б. - Британська політика королеви Єлизавети Тюдор в другій половині 60-х років ХVI століття (2011)
Зінченко О. В. - Запровадження законодавчої держави Російської імперії у дорадянській історіографії (2011)
Хмарський В. М. - Михайло Слабченко у 1917-1920 рр.: визвольні змагання майбутнього академіка (2011)
Чучко М. К. - Буковинський край і його мешканці в описах мандрівників першої половини ХІХ ст. (2011)
Івангородський К. В. - Вплив віротерпимості на православну та ісламську ідентичності Великого Кордону України в XV – XVII ст. (2011)
Лахно О. П. - "Розкол у розколі", або ескалація конфлікту поміж євангельських християн-баптистів упродовж 1975-1985 років (2011)
Пищемуха В. Г. - Военная литература и историческая память первой мировой войны: ожег 14-го года (2011)
Попсуенко Л. А. - Предпосылки модернизации английского парламентаризма в конце XVIII – первой половине XІX вв. (2011)
Тюхтенева С. П. - Человек и его собственность у алтайцев (2011)
Шагапова Г. Р. - Календарные обряды в игровой культуре башкир (2011)
Ивакин А. А. - Диалектика как теория развития (2011)
Харитонов Є. О. - Філософія римського права (філософське підґрунтя римського права), Харитонова О.І. (2011)
Голубович И. В. - "Конец истории" и "конец прогресса" сквозь призму утопического сознания": аргументы и контраргументы Георгия Флоровского (2011)
Мурашкин М. Г. - Опыт самодостаточности (АМРИ) в мистицизме (2011)
Богатая Л. Н. - Метаконцептные построения в контексте методологичских рассуждений (2011)
Савченко В. В. - Искусство и визуальная культура: к проблеме изучения (2011)
Мартинюк Е. І. - Актуалізація соціальних доктрин, Никитченко О. Е. (2011)
Крижановська Т. О. - Філософський аналіз сучасних концепцій справедливості (2011)
Василенко С. Д. - Політика і права людини у контексті євроінтеграційних процесів (2011)
Вітман К. М. - Етнополітичні колізії навколо подвійного громадянства в Україні (2011)
Дунаєва Л. М. - Тероризм в інформаційному суспільстві: нові тенденції, Піщевська Е. В. (2011)
Милова М. И. - Этническая модель современной Болгарии: проблемы политизации, интеграции и адаптации (2011)
Силенко А. А. - Медиаполитика в Украине: болезни развития, Волянский В. В. (2011)
Мисик І. Г. - Соціокультурна дихотомія та специфіка конституційного процесу в Україні як умови конфліктно-кризового характеру сучасного розвитку, Телилим І. В. (2011)
Кіссе А. І. - Роль переговорного процесу при залагоджуванні етнічних конфліктів (2011)
Авер’янова Н. М. - Національна еліта України: сучасні проблеми формування (2011)
Воропаєва Т. С. - Динаміка становлення національної та європейської ідентичності громадян України: теоретико-емпіричні аспекти (1991 – 2011 рр.) (2011)
Шевчук-Белая Я. В. - Правовое положение военных колонистов Екатеринославского наместничества в свете реформ Потемкина (2011)
Гросфельд Е. В. - Специфика отраслевого лоббизма в Украине: сущность, формы, технологии (2011)
Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування клапанних вад серця (2013)
Шумаков В. О. - Клініко-статистичні та клініко-функціональні показники у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда при супутньому цукровому діабеті, Малиновська І. Е., Терешкевич Л. П., Волошина О. В., Кісілєвич Л. Ф. (2013)
Мітченко О. І. - Виявлення ожиріння, порушень ліпідного обміну, дисфункції щитоподібної залози та статусу паління у пацієнтів з множинним атеросклерозом вінцевих артерій перед операцією аортокоронарного шунтування, Руденко А. В., Романов В. Ю., Гельмедова М. М., Гутовський В. В. (2013)
Тыць С. Н. - Опыт оптимизации оказания неотложной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом в Луганской области, Гуков А. Г., Шаповалов Н. А., Некраса А. И. (2013)
Воронков Л. Г. - Клініко-гемодинамічні показники та довготерміновий клінічний прогноз у пацієнтів із хронічною систолічною серцевою недостатністю залежно від поліморфізму Т(–786)С промотора гена ендотеліальної NO-синтази, Горовенко Н. Г., Мазур І. Д., Шкурат І. А., Мхітарян Л. С., Ляшенко А. В. (2013)
Кожухов С. М. - Частота, клінічний перебіг та прогностичне значення постійної форми фібриляції передсердь у хворих з гострою декомпенсованою серцевою недостатністю (2013)
Коваленко В. Н. - Значение спекл-трекинг эхокардиографии в дифференциальной диагностике хронического диффузного миокардита и дилатационной кардиомиопатии, Несукай Е. Г., Чернюк С. В., Даниленко А. А. (2013)
Радченко А. Д. - Оценка эффективности фиксированной комбинации валсартана и гидрохлоротиазида в лечении больных с неосложненной умеренной и тяжелой артериальной гипертензией: результаты 6-месячного наблюдения, Торбас Е. А., Доброход А. С., Сиренко Ю. Н., Полищук С. А. (2013)
Зинченко Ю. В. - Течение впервые возникшего трепетания предсердий на протяжении пяти лет после кардиоверсии (2013)
Єна Л. М. - Ефективність і безпечність S-амлодипіну в лікуванні пацієнтів похилого віку з гіпертонічною хворобою, Кондратюк В. Є. (2013)
Іванов В. П. - Вплив різних режимів діуретичної терапії на толерантність до фізичного навантаження, структурно-функціональний стан серця і якість життя пацієнтів із систолічною хронічною серцевою недостатністю (2013)
Жарінов О. Й. - Діагностика порушень внутрішньошлуночкової провідності, Куць В. О., Вєрєжнікова Г. П., Мохначова Н. О. (2013)
Абдуева Ф. М. - Миксома сердца: обзор литературы и клинические случаи, Гарбар М. О., Усань Н. Ю., Шептун А. Н., Бояршин С. В., Гладченко А. Р. (2013)
Лутай М. И. - Амилоидоз сердца: определение, диагностика, лечение. Клинический случай, Голикова И. П., Цыж А. В., Бугаенко В. В. (2013)
Перелік статей, опублікованих в "Українському кардіологічному журналі" у 2012 р. (2013)
Дьомін О. Б. - Португальська політика єлизаветинської Англії (1560 – середина 1570-х років) (2011)
Маховская И. С. Романова И.Н. - Память о перестройке. Белорусская провинция (2011)
Петришина Л. В. - Ґендерні особливості українського національного руху ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Аксёнова Н. В. - История советского сиротства: между Родиной и матерью (2011)
Серебряннікова Н. І. - Знакові аспекти лікувальної практики слов’янського населення Південно-Західної України: час в ритуалі (2011)
Ликова В. В. - Правове становище державного селянства Південної України в першій половині ХІХ ст. (2011)
Лєснікова Г. В. - Структуралізм – методологія та філософія: до історіографії проблеми (2011)
Ивакин А. А. - Многогранность и универсальность феномена и понятия идеального (2011)
Панкова Л. А. - Смех как феномен бытия человека: опыт философского анализа (2011)
Крижановська Т. О. - Ідея комунікації в соціальній філософії (2011)
Шамша І. В. - Віртуальність як ознака філософії небуття (2011)
Мартынюк Э. И. - Актуализация эсхатологии (гносеологический аспект), Никитченко Е. Э. (2011)
Саченко В. А. - Одесский период творчества П.М. Бицилли: становление философа (2011)
Гансова Е. А. - Методології моделювання соціальної політики (2011)
Силенко А. А. - Огляд монографічних і дисертаційних робіт російських авторів, присвячених тероризму, Томбулатов И.А. (2011)
Польовий М. А. - Методологічні аспекти побудови моделей політичних процесів (2011)
Узун Ю. В. - Моделі міграційної політики в контексті геополітичної трансформації Євразії (2011)
Коч С. В. - Міграційні процеси як фактор соціально-політичного розвитку (2011)
Ніколаєнко Н. О. - Застосування адміністративного ресурсу як некоректної політичної технології в Білорусії (2011)
Рогатина Л. П. - Особенности гражданского контроля в условиях политической глобализации (2011)
Сторінка редактора (2013)
Симпозиум "Переливание крови у детей" (2013)
Мельничук О. П. - Предикторы нарушения слуха у недоношенных новорожденных (2013)
Гончарь М. А. - Содержание гомоцистеина в сыворотке крови у подростков с артериальной гипертензией, Коновалова Н. В. (2013)
Няньковський С. Л. - Ефективність левоцетиризину при алергічному риніті в дітей, Герасимов С. В., Секретар Л. Б., Возняк А. В., Садова О. Р., Громик Н. Є. (2013)
Даниленко Г. Н. - Состояние механизмов адаптации к учебной нагрузке старшеклассников с разным уровнем профессиональной готовности, Сотникова-Мелешкина Ж. В., Михальчук О. Я., Степанченко К. А. (2013)
Охапкіна О. В. - Особливості адаптаційних механізмів організму дітей з малими аномаліями розвитку серця (2013)
Леженко Г. О. - Патогенетичне значення антимікробних пептидів у реалізації антибактеріального захисту у дітей, хворих на муковісцидоз, Абатуров О. Є., Пашкова О. Є., Пантюшенко Л. І. (2013)
Олейник В. С. - Клинико-диагностические особенности иммунологической адаптации детей первого года жизни, больных негоспитальной пневмонией (2013)
Сенаторова Г. С. - Особливості фізичного розвитку дітей з бронхолегеневою дисплазією, Логвінова О. Л. (2013)
Крючко Т. О. - Клініко-генетичні аспекти хронічного пієлонефриту в дітей: структура схильності та первинний прогноз, Остапенко В. П., Кушнерева Т. В. (2013)
Мікрюкова Н. Г. - Пребіотичні властивості вуглеводів у формуванні здоров’я дітей (2013)
Мостова О. П. - Особливості перебігу процесів психофізіологічної та психічної адаптації та проблемні питання оцінки стану здоров’я учнів шкільного віку (2013)
Лупальцова О. С. - Маркери запалення (ІЛ-4, ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-10) в індукованому мокротинні в дітей із бронхітами, Сенаторова Г. С. (2013)
Борисова Т. П. - Оценка эффективности противовирусной и иммунотропной терапии у детей с гематурической формой хронического гломерулонефрита и хронической Эпштейна — Барр вирусной инфекцией, Толченникова Е. Н. (2013)
Шадрін О. Г. - Щодо доцільності застосування кисломолочних продуктів у харчуванні дітей грудного віку (2013)
Юлиш Е. И. - Рациональная антибактериальная терапия — условие эффективности лечения острого среднего отита у детей раннего возраста, Чернышева О. Е., Кривущев Б. И., Глинская Е. В. (2013)
Семань-Мінько І. С. - Сучасні тенденції грудного вигодовування немовлят та особливості взаємодії пари "мати — дитина", Нечитайло Ю. М., Буряк О. Г. (2013)
Чернишова Л. І. - Пневмококові захворювання — проблема, що має рішення (2013)
Портнова О. А. - Случай атопического дерматита у ребенка с панкреатической недостаточностью (2013)
Крамарев С. А. - Лечение острых кишечных инфекций у детей (2013)
Єщенко А. В. - Вплив інформаційних технологій на здоров’я підлітків (2013)
Богадельников И. В. - Энцефалит, вызванный антителами к NMDA-рецепторам нейронов, Бобрышева А. В., Вяльцева Ю. В., Черняева Е. С. (2013)
Надрага О. Б. - Клініко-епідеміологічні особливості перебігу кашлюка в дітей першого року життя, Дибас І. В. (2013)
Литовка В. К. - Контагиозный моллюск в практике детского хирурга, Журило И. П., Веселый С. В., Латышов К. В., Иноземцев И. Н., Литовка Е. В., Бурцева Т. О. (2013)
Абатуров А. Е. - Роль NOD-подобных рецепторов в рекогниции патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных патогенных агентов и развитии воспаления. Часть 3а. Протеины NLR семейства, участвующие в активации ASC-ассоциированного пути возбуждения. Инфламмасомы, Волосовец А. П., Юлиш Е. И. (2013)
Лобода А. М. - Нейроендокринна стрес-відповідь у новонароджених із ураженням нирок на тлі асфіксії, Маркевич В. Е. (2013)
Лимаренко М. П. - Аутоиммунная энтеропатия у детей: обзор литературы и собственное наблюдение, Логвиненко Н. Г., Майоренко А. П. (2013)
Contents (2013)
Авдіюк К. В. - Мікробні α-амілази: фізико-хімічні властивості, субстратна специфічність та доменна структура, Варбанець Л. Д. (2013)
Векліч Т. О. - Кінетичні закономірності дії калікс, Шкрабак О. А., Мазур Ю. Ю., Родік Р. В., Бойко В. І., Кальченко В. І., Костерін С. О. (2013)
Коломієць О. В. - Вивчення акумуляції Са2+ в ізольованих мітохондріях гладенького м’яза за допомогою зонда Fluo-4 AM, Данилович Ю. В., Данилович Г. В., Костерін С. О. (2013)
Салига Н. О. - Активність глутатіонової системи антиоксидантного захисту в щурів за дії L-глутамінової кислоти (2013)
Манько Б. О. - Вплив Са2+ на кінетичні параметри дихання мітохондрій in situ ацинарних панкреацитів, Манько В. В. (2013)
Гордиенко А. И. - Взаимосвязь между базовой концентрацией С-реактивного протеина в крови, уровнями сывороточных антиэндотоксиновых антител и эндотоксинсвязывающим потенциалом моноцитов и гранулоцитов у здоровых людей (2013)
Пузиренко А. М. - Вплив антигіпертензивних та метаболітотропних препаратів на жирнокислотний склад ліпідів кардіоміоцитів у щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією, Чекман І. C., Брюзгіна Т. С., Горчакова Н. О. (2013)
Мельничук С. Д. - Активність NAD•H-генеруючих ензимів та вміст цитохромів у мітохондріях печінки та міокарда щурів за експериментального гіпобіозу, Хижняк С. В., Морозова В. С., Войціцький В. М. (2013)
Степанов С. С. - Вплив метанолу на вміст NAD(P)H, вільних амінокислот і протеїну в клітинах Chlamydomonas reinhardtii, Золотарьова О. К. (2013)
Левчук Н. І. - Вплив метанандаміду на стероїдогенез в адренокортикоцитах щурів in vitro (2013)
Сташкевич М. А. - Распределение 5-фторурацила между лимфоцитами и плазмой крови, Хомутов Е. В., Шатова О. П., Думанский Ю. В. , Зинкович И. И. (2013)
Броварець О. О. - За яких умов вотсон-криківська пара основ ДНК G•C набуває всіх чотирьох конфігурацій, характерних для вотсон-криківської пари основ ДНК A•T? (2013)
Броварець О. О. - Структурно-енергетичні властивості чотирьох конфігурацій пар основ ДНК А•Т і G•C (2013)
Рока-Мойя Я. М. - Розробка та оптимізація методів визначення активності інгібітора активатора плазміногену 1-го типу в плазмі крові, Жерносєков Д. Д., Кондратюк А. С., Гриненко Т. В. (2013)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1989–1990 рр., Данилова В. М. (2013)
Пимпирева Е. Г. - Семейство у бессарабских болгар в постсоциалистический период – роли, нормы, ценности (2012)
Блинова А. Н. - Воспитание в диаспоре: механизмы передачи культурнозначимой информации (на примере российских немцев) (2012)
Черных И. Д. - Репрезентация Одессы в виртуальном пространстве, Стоянова Г. Н. (2012)
Петрова Е. В. - Одесские болгары: апгрейд этнической идентичности на рубеже столетий (2012)
Водиничар Е. - Церковь. Легитимность. Секуляризация. Возрождение (по материалам болгарской общины в Бессарабии) (2012)
Барiнов I. I. - Угорські війська на території Східної України в роки Великої вітчизняної війни 1941-1945 рр. (2012)
Дмитрюк В. В. - Фотографія як явище в етнічних культурах: огляд історіографічних підходів (2012)
Serebriannikova N. - Traditional medicine in the Danube delta region (2012)
Ивакин А. А. - Предмет фундаментальной онтологии (2012)
Яворская Г. Х. - Акмеологическая концепция развития профессионала (2012)
Элез А. Й. - Философское учение Аристотеля о практике в свете материалистической диалектики (2012)
Добродум О. В. - Католицизм в США – некоторые особенности современного положения (2012)
Мартинюк Е. І. - Американізація в сучасному релігійному житті світу, Никитченко О. Е., Гольд О. Ф. (2012)
Крижановська Т. О. - Відповідальність як проблема сучасної соціальної філософії: субстанційний та дискурсивний погляд (2012)
Кравчик М. А. - У истоков философского знания: понятие "исследование" у ионийских мыслителей (2012)
Pankova L. - The comic elements in the structure of mythological thinking (2012)
Мілова М. І. - Політична взаємодія в умовах конфронтації: болгарський досвід розбудови демократії (2012)
Польовий М. А. - Бази даних як засіб моделювання станів демократичного розвитку (2012)
Дунаева Л. Н. - История правового регулирования гражданских свобод, Пищевская Э. В. (2012)
Наумкіна С. М. - Парадигмальні моделі політичної еволюції: "Традиція" та "Сучасність", Ковадло Н. П. (2012)
Гедікова Н. П. - Особливості процесу становлення та орієнтири української ліберальної думки у другій половині ХIХ – початку ХХ ст. (2012)
Гансова Э. А. - Модели национальной идентификации (2012)
Узун Ю.В. - Практика мультикультурализма как индикатор геополитической субъектности государства и развитости гражданского общества (2012)
Yagunov D. V. - The transformation of the concept of freedom in the panoptic society (2012)
Коч С. В. - Диаспоры Юга Украины в системе региональных геополитических отношений, Узун Ю. В. (2012)
Змiст (2012)
Содержание (2012)
Content (2012)
Амоша А. И. - Неоиндустриализиция и новая промышленная политика Украины, Вишневский В. П., Збаразская Л. А. (2012)
Стариченко Л. Л. - Актуальні питання державної політики щодо вугільної промисловості (2012)
Череватский Д. Ю. - Промышленная политика для угольной промышленности (2012)
Попадинець Н. М. - Модернізація промисловості як передумова перспективного розвитку внутрішнього ринку України (2012)
Ромусік Я. В. - Інвестиційне забезпечення збалансованості структурних пропорцій економіки України (2012)
Котов Е. В. - Тектология государственночастного партнерства сквозь призму зарубежного опыта (2012)
Яременко О. В. - Економічна сутність інвестицій та основні поняття інвестиційної діяльності (2012)
Васильцова С. О. - Загальні засади утримання інноваційно-інвестиційного портфеля в зоні його ефективності (2012)
Федотов А. В. - Маркетинг и логистика на рынке сельхозтехники, Романенко В. А. (2012)
Пономарьов С. В. - Енергозбереження на вугледобувних підприємствах шляхом зниження операційних витрат (2012)
Шишкіна І. О. - Альтернативні джерела енергії світового ринку: сучасний стан та перспективи (2012)
Костенок И. В. - Методологические основы стратегического управления инвестиционной привлекательностью региона, Хоменко Я. В. (2012)
Гуляк Р. Е. - Сценарне прогнозування розвитку ресурсної компоненти економічного потенціалу міста (2012)
Никифорова В. А. - Стратегические направления промышленной политики в металлургической отрасли Украины в посткризисный период (2012)
Горянська Т. В. - Конкурентні позиції експортоорієнтованих секторів економіки України (2012)
Тельнова Г. В. - Взаємозв’язок функції управління капіталом із підсистемами фінансового менеджменту підприємства (2012)
Чотий Н. Д. - Регулирование банковской системы в регионе: эволюционный подход (2012)
Федосєєнко І. Г. - Економіко-математичне обґрунтування потреб вітчизняних підприємств у державній підтримці (2012)
Петрушевський Ю. Л. - Завдання моделювання цінового механізму в житлово-комунальному господарстві (2012)
Попадюк О. І. - Деякі аспекти стратегічного планування розвитку житлово-комунального господарства (2012)
Доноха А. М. - Графоаналитический подход к построению механизма формирования солидарной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством (2012)
Передерий С. Л. - Перспективы развития электронной промышленности в Украине (2012)
Клунко Н. С. - Особливості логістичного підходу до оптимізації діяльності фармацевтичних підприємств на світовому ринку (2012)
Шевцова Г. З. - Синергетичний менеджмент як концепція організованої синергії в управлінні підприємствами (2012)
Майдуков Г. Л. - Рентабельность угольной продукции: условия формирования и инновационный потенциал, Болбат В. Н., Григорюк М. Е., Майдукова С. С., Пономаренко С. В. (2012)
Пономаренко П. І. - Необхідність обґрунтування вдосконалення структури КП "Південукргеологія", Тарасенко В. А. (2012)
Оболонська І. В. - Показник оцінки організаційно-технічного рівня забезпечення виробничої потужності видобувного підприємства та методика його застосування (2012)
Коробко А. В. - Теоретические основы стратегического планирования на предприятии (2012)
Віноградова О. Р. - Аналіз світового досвіду інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств (2012)
Орлов О. О. - Застосування маржинального аналізу та аналізу чутливості під час формування виробничої програми машинобудівного підприємства, Рясних Є. Г., Гордєєва Т. А. (2012)
Дубєй Ю. В. - Конкурентоспроможність машинобудівних підприємств на ринку залізничного рухомого складу (2012)
Передерєєва О. С. - Методичні підходи до оцінки економічної складової техніко-технологічного потенціалу промислового підприємства (2012)
Кітченко О. М. - До питання вибору варіанта енергопостачання та енергозбереження промислового підприємства (2012)
Половян А. В. - Ко-эволюционный механизм сбалансированного развития экономических и экологических систем (2012)
Тарасова М. Ю. - Экоиндикаторы эффективности управления водными ресурсами (2012)
Балтачеєва Н. А. - Стратегія розвитку системи соціального захисту населення в Україні (2012)
Пасєка С. Р. - Інституціональна основа розвитку соціально-трудового потенціалу регіону (2012)
Вишневський О. С. - Правове забезпечення формування та реалізації соціальної орієнтації економіки регіонів (2012)
Михальченко Г. Г. - Розвиток регіональних ринків праці (2012)
Руссиян Е. А. - Оценка человеческого капитала промышленного предприятия в условиях экономических кризисов, Ляшок Н. Ю. (2012)
Омельченко С. Н. - Особенности оценки человеческого капитала в зависимости от выбранного вида инновации (2012)
Сталинская Е. В. - Концептуальные основы стратегического управления устойчивым развитием металлургического предприятия, Охтень А. А. (2012)
Бєлєнцова Ю. В. - Соціальні стандарти як інструмент вирішення протиріч між соціальною і економічною ефективністю (2012)
Кузнєцова Т. В. - Методичні підходи до формування кадрової політики експортоорієнтованих підприємств з урахуванням міжнародного досвіду (2012)
Олійник О. О. - Галузеві особливості договірного регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах (2012)
Миньковская М. В. - Роль руководства в системе менеджмента качества, Радионова А. С. (2012)
Жекунова Н. О. - Стан та структура підготовки наукових кадрів в Україні: аналіз та динаміка (2012)
Анотацiї (2012)
Аннотации (2012)
Abstracts (2012)
Содержание (2010)
Костенко А. И. - Критерий эффективности технологии лазерного раскроя листовых конструкционных материалов для производства панелей воздушных судов транспортной категории (2010)
Жовноватюк Я. С. - Моделирование нагружения заготовки ударными волнами в разрядных камерах электрогидроимпульсных прессов (2010)
Калинина Н. Е. - Повышение технологических свойств литейных алюминиевых сплавов при модифицировании нанодисперсными частицами, Кавац О. А., Калинин В. Т. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського