Кокарева Е. - Розвиток евристичних здібностей майбутніх учителів музики в процесі їх диригентської підготовки (2015)
Кириченко О. - Міждисциплінарний підхід до аналізу художніх творів у навчальному процесі майбутніх учителів образотворчого мистецтва (до постановки проблеми) (2015)
Кишакевич С. - Педагогічні умови особистісно орієнтованого музичного навчання учнів початкової школи (2015)
Куркіна С. - Формування художньо-естетичної культури старшокласників на уроках художньої культури, музичного й образотворчого мистецтва (2015)
Ляшенко О. - Формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, Лабінцева Л. (2015)
Любар Р. - Розвиток педагогічних здібностей майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокально-хорової діяльності (2015)
Мартиненко О. - Професійно-орієнтовані технології навчання у фаховій підготовці майбутнього вчителя хореографії (2015)
Михаськова М. - Методологічні засади підготовки вчителя в системі музично-педагогічної освіти (2015)
Овчаренко Н. - Особливості структури вокально-педагогічної діяльності вчителя музичного мистецтва (2015)
Проворова Є. - Праксеологічний підхід як чинник оптимізації методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2015)
Свещинська Н. - Розвиток студента інструментального класу як психолого-педагогічна проблема (2015)
Сиротюк Т. - Методи навчання у підготовці вчителя музики та художньої культури (2015)
Стратан-Артишкова Т. - Творчо-виконавська підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в системі вищої педагогічної освіти (2015)
Фурсикова Т. - Веб-квест як інноваційна медіаосвітня технологія (2015)
Чехуніна А. - Психологічна установка як фактор формування музичного сприйняття у студентів немузичних спеціальностей (2015)
Шевченко І. - Конкурс диригентів як умова підвищення фахової майстерності майбутнього педагога-музиканта (2015)
Шишова І. - Корекційна освіта і мистецтво (2015)
Ашихміна Н. - Соціально-психологічний аспект проблеми адаптації першокурсників до музичного навчання в педагогічних університетах (2015)
Горбенко О. - Педагогічні умови інструментально-виконавської компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2015)
Горожанкіна О. - Ідентичність та національна свідомість дітей української громади м. Торонто (Канада) (2015)
Грозан С. - Проблема компетенцій в музичній освіті (2015)
Калюжна О. - Роль дистаційного навчання у формуванні мистецьких компетентностей майбутніх педагогів-музикантів (2015)
Локарєва Ю. - Лекційно-просвітницька практика майбутніх учителів музичного мистецтва (2015)
Назаренко М. - Теоретичні основи інтеграції знань у системі вокально-хорової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Негребецька О. - Педалізація в роботі над творами у класі фортепіано (2015)
Пунгіна О. - Передумови розвитку та особливості художньої освіти на півдні України (друга половина ХІХ століття) (2015)
Кощавець І. - Мистецтво народної хореографії в контексті культури України (2015)
Багрій Т. - Інноваційно-орієнтована підготовка до самореалізації майбутнього вчителя мистецтв у диригентсько-хоровій діяльності (2015)
Башевська М. - Методологічні принципи самостійної роботи студентів у класі хорового диригування, Колеснікова М. (2015)
Гайдай Л. - Впровадження досвіду сценічно-виконавської культури в систему мистецької освіти (2015)
Гуріч З. - Розвиток художньої освіти в Херсонській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Костіна Л. - До питання формування професійної компетентності майбутніх учителів мистецьких дисциплін, Юришева Л., Коржавих І. (2015)
Кулініч Л. - Гончарство у ракурсі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2015)
Мержева Л. - Формування артистизму як особистісного виміру музично-педагогічного професіоналізму майбутнього вчителя мистецтв в умовах фахової підготовки (2015)
Побережна Я. - Відродження народних традицій та їх роль у вихованні сучасних школярів (2015)
Пономаренко Т. - Традиційні та новітні принципи організації позакласної роботи майбутніх учителів музики (2015)
Сачок В. - Особливості форм творчої роботи вчителя музичного мистецтва з учнями початкової школи (2015)
Фурдак Т. - Специфіка організації естетичного виховання студентів музично-педагогічних закладів у процесі позааудиторної діяльності (2015)
Грінченко А. - Міждисциплінарний підхід у дослідженні музично-виконавського самоконтролю студента-піаніста (2015)
Гусєва Л. - Особливості мистецької освіти в умовах постмодерну (2015)
Курило В. - Деякі аспекти формування вокально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва (2015)
Найда В. - Становлення та розвиток мистецької освіти на поділлі у наукових розвідках ХХІ століття (2015)
Раструба Т. - Новітні засоби в мистецькій освіті XXI століття: особистісно орієнтований підхід та методи ейдетики (2015)
Бойко А. - Вокальний стиль belcanto як провідний метод сучасної освіти (2015)
Граматюк О. - Діагностика стану розвитку творчої активності учнів 9–11 класів (2015)
Кощавець М. - Історичні аспекти формування танцювального фольклору Слобожанщини (2015)
Майборода Н. - Педагогічні умови формування патріотизму вихованців сільських навчально-виховних комплексів засобами мистецтва (2015)
Соболь Н. - Структура художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики (2015)
Цзянань Ч. - Методичні аспекти виконавської підготовки духовиків у процесі колективного музикування (2015)
Стукаленко З. - Формування професійної толерантності майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах інформатизації музичної освіти (2015)
Сянбо Ц. - Організаційно-методична система формування художньо-творчого потенціалу бакалаврів музичного мистецтва (2015)
Бєлікова О. - Ціннісні переконання майбутніх педагогів-музикантів: теоретичний аспект (2015)
Постевка Г. - Музична освіта на Буковині міжвоєнного періоду (1918–1940 рр.): до питання про творче використання досвіду (2015)
Сидорець Т. - Романтична фортепіанна мініатюра в контексті пошуку шляхів інтелектуалізації навчально-виховного процесу в класі фортепіано (2015)
Колоскова Ж. - Роль концертмейстера в процесі підготовки хорового диригента в умовах мистецького факультету (2015)
Юрчак В. - Формування музично-теоретичної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва на засадах диференційованого підходу (2015)
Анотації (2015)
Радул О. - Спроби відкриття університетів в Україні в другій половині ХVІІІ століття (2015)
Гриньова М. - До питання про значення здоров’язберігаючого середовища у вищому навчальному закладі, Дудка І. (2015)
Растригіна А. - Фахові компетенції з хорового диригування як складова професійної компетентності майбутнього педагога-музиканта (2015)
Савченко Н. - Ціннісні орієнтації як складова особистісного самовизначення (2015)
Ткаченко О. - Народна педагогічна культура як підгрунтя педагогічної творчості сучасного вчителя (2015)
Черкасов В. - Роль фахових кафедр в організації науково- дослідної діяльності студентів вищих навчальних закладів мистецького спрямування (2015)
Вєнєвцева Є. - Критерії, показники та рівні вихованості білінгвальної культури спілкування студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2015)
Бабенко Т. - Формування професійної культури педагога (2015)
Білик Л. - Реалізація педагогічних умов формування паліативної компетентності студентів медичних коледжів (2015)
Галета Я. - Роль інформаційних потреб у становленні особистості (2015)
Демченко В. - Зміст категорії "особистісне самовдосконалення" (2015)
Дубінка М. - Специфіка професійного самовизначення особистості майбутнього фахівця (2015)
Єфіменко С. - Результати педагогічного дослідження проблеми розвитку інтелектуально-творчого потенціалу майбутнього учителя технологій (2015)
Завітренко Д. - Особливості виховання обдарованих дітей у технічній сфері (2015)
Залєсова І. - Використання техніки репертуарних решіток Д. Келлі у процесі дослідження міжнаціональної толерантності студентської молоді (2015)
Іваній О. - Застосування аксіологічного підходу в правовій підготовці майбутніх учителів (2015)
Кир’ян Т. - Основні напрями виховання майбутніх медсестер у вищих медичних навчальних закладах на рубежі ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Кононец Н. - Поняття ресурсно-орієнтованого навчання у зарубіжній педагогічній практиці (2015)
Костюченко Н. - Проблеми формування математичної компетентності майбутніх учителів фізики і математики (2015)
Кравцов В. - Формування методологічної культури майбутнього вчителя у процесі розв’язання педагогічних задач (2015)
Кравцова Т. - Практична діяльність представників реформаторської педагогіки, щодо вивчення дитини кінця ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Лещенко Г. - Професійна підготовка майбутніх фахівців з аварійного обслуговування та безпеки на авіатранспорті (2015)
Mytsenko V. - Multicultural principles in the process of formation of professional skills of future specialists (2015)
Нікітіна О. - Формування навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики (2015)
Новописьменний С. - Тренінг-практикум: "формування здорового способу життя як запорука розвитку нації" (2015)
Окольнича Т. - Розвиток української етнографії в ХІХ ст. та її значення у вивченні світу дитини східних слов’ян (2015)
Павленко О. - Формування методичної культури майбутнього викладача економіки в системі університетської освіти (2015)
Перцов О. - Організація морального виховання у Єлисаветградському кавалерійському юнкерському училищі (2015)
Півень М. - Освітній простір як метаформасинергетичної організації особистісного саморозвитку, Іщенко А. (2015)
Прибора Р. - Берлінський університет як модель національного університету Німеччини (2015)
Рацул А. - Застосування технологій навчання іноземним мовам у немовному вузі (2015)
Ріжняк Р. - Розвиток апаратного забепечення інформатизації педагогічних вищих навчальних закладів України (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2015)
Савчук О. - Формування морально-етичної культури майбутніх учителів музики як пріоритетне завдання безпеки життєдіяльності, Петруня С. (2015)
Тарапака Н. - Погляди С. Ф. Русової на проблеми морального виховання дітей дошкільного віку, Мартін А. (2015)
Тименко Л. - Особливості організації подорожей та експедицій з учнівською та студентською молоддю (2015)
Уйсімбаєва М. - Виховання соціальної активності старшокласників: мотиваційний компонент (2015)
Уйсімбаєва Н. - Особистісне самовдосконалення майбутнього вчителя: аналіз категорій та понять (2015)
Уличний І. - Європейський досвід профорієнтаційної роботи european experience career guidance (2015)
Філоненко О. - Науково-педагогічна спадщина В. М. Ястребова (2015)
Цимбал-Слатвінська С. - Педагогічна преса як джерело історико-педагогічних досліджень (2015)
Шандиба О. - Вибір ефективної системи теоретичного і практичного післядипломного навчання інженерних кадрів вищої кваліфікації для інноваційної діяльності (2015)
Шишко А. - Компетентнісний підхід до професійно-педагогічної підготовки викладачів іноземної мови, Шинкаренко О. (2015)
Щербина І. - Оволодіння здоров’язберігаючими освітніми технологіями як умова формування готовності майбутніх учителів до здоров’язберігаючого навчання (2015)
Анотації (2015)
Гадзало Я. М. - Про реформування аграрної науки на інноваційній основі (2015)
Чорний Г. М. - Класифікація методів наукових досліджень на рівні суб'єктів агробізнесу, Худолій Л. М., Ларіна Я. С., Міщенко І. А. (2015)
Вітвіцький В. В. - Продуктивність у системі результативності господарювання, Вакуліна Ю. В. (2015)
Липчук В. В. - Організаційно-економічні проблеми розвитку насінництва зернових культур, Малаховський Д. В. (2015)
Kisil M. I. - Theoretical and practical aspects of formation of strategies of sustainable development of farm enterprises, Harbar V. V. (2015)
Шиян Н. І. - Cтруктура витрат як фактор формування рівня ефективності галузі м’ясного скотарства (2015)
Khaietska O. P. - Foundations of intensification of organizational and economic mechanizm of sugar beet production (2015)
Sainskyi D. A. - Improvement of the organizational and economic development mechanism of hop-growing (2015)
Супрун О. М. - Вплив цінових чинників на виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах, Величко Є. І., Іванікова І. С. (2015)
Нехай В. В. - Управління ринком сільськогосподарської техніки на основі консолідації та прямого маркетингу (2015)
Павлик В. П. - Оцінка економічних критеріїв ефективного управління сільськогосподарським підприємством (2015)
Газуда Л. М. - Активізація транскордонного співробітництва сільських територій у контексті процесів інтеграції (2015)
Беженар І. М. - Географічна ідентифікація продукції як чинник її конкурентоcпроможності, Малік Л. М. (2015)
Печерський В. В. - Інституційно-господарські форми інтеграції економічних суб'єктів: теоретико-функціональний зміст (2015)
До 90-річчя від дня народження КУШВІДА Миколи Яковича (1925–2001) (2015)
Нестеренко О. Д. - Детермінація міжнародного досвіду застосування заходів державного регулювання зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією (2015)
Данилишин М. С. - Державне регулювання ринку цукру в Україні та зарубіжний досвід (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Зміст журналу за 2015 рік (2015)
Кудирко Л. П. - Розвиток інноваційного потенціалу національного бізнесу через інтеграцію в глобальні торговельні та виробничі мережі ТНК (2010)
Петренко К. В. - Інвестиційна діяльність учасників фінансового ринку в умовах світової фінансової кризи (2010)
Фомішина В. М. - Споживання і заощадження в інноваційній парадигмі соціально-економічного розвитку (2010)
Балынский А. В. - Эффективность функционирования еврорегионов в меняющемся мире (2010)
Бутирська І. В. - Місце транскордонного співробітництва в теорії регіональної економіки (2010)
Короп Б. М. - Теоретичні підходи до визначення економічного змісту транскордонного співробітництва (2010)
Грицюк Е. О. - Проблеми дискримінації на ринку праці і шляхи їхнього здолання, Антонюк Ю. С. (2010)
Капченко Р. Л. - Зайнятість населення як фактор формування робітничих кадрів (2010)
Туман-Никифорова И. О. - Особенности генезиса российской модели предпринимательства (2010)
Азізова К. М. - Система контролінгу капіталу підприємства (2010)
Бойда С. В. - Еволюція трактування та сутнісно-змістова характеристика категорії "стратегічний потенціал підприємства" (2010)
Вардеванян В. А. - Типізація іміджу за функціональним підходом (2010)
Гуржій Н. М. - Сучасні методи управління асортиментом товарів в торговельному підприємстві, Білик І. С. (2010)
Гуржій Н. М. - Оптимальна система планування – засіб підвищення ефективності виробництва, Клименко О. Л. (2010)
Гуржій Н. М. - Оцінка стратегічної конкурентоспроможності ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" у сучасних умовах господарювання, Лєщина К. В. (2010)
Живаева Т. В. - Контроллинг управления товарными запасами (2010)
Зозуляк М. М. - Управління сучасними виробничими відносинами: основи організації, форми та методи (2010)
Королюк Н. М. - Система контролінгу людського капіталу (2010)
Левченко М. О. - Теоретичні засади ризик-менеджменту у функціонуванні машинобудівних підприємств (2010)
Лошенюк І. Р. - Формування системи ефективних торговельних послуг у маркетинговій діяльності підприємств (2010)
Кірілеско О. Л. - Стан та проблеми розвитку сільського господарства на Буковині (2010)
Липчук В. В. - Проблеми формування ресурсного потенціалу фермерських господарств, Гнатишин Л. Б. (2010)
Мідляр А. К. - Пошук додаткових можливостей розвитку консалтингової діяльності в умовах аграрної реформи (на прикладі молочної галузі Вінницької області) (2010)
Щурик М. В. - Охорона земельних ресурсів як одна з найважливіших складових організації земельного господарства (2010)
Юрченко В. В. - Теоретичні та методичні аспекти дослідження продовольчої безпеки (2010)
Демченко О. С. - Анализ факторов макроэкономической динамики России (2010)
Карапетян О. М. - Державний борг України: оцінка ризиків та оптимізація управління в умовах глобальної фінансової кризи (2010)
Уфимцева Е. А. - Эволюция категории "качество жизни" в экономической науке (2010)
Амбросій О. І. - Класифікація доходів готельного господарства та фактори, що впливають на їх розмір (2010)
Босовська М. В. - Удосконалення організаційно-правового механізму управління якістю послуг у готельному господарстві (2010)
Гуткевич С. О. - Організація анімаційного туризму у сільській місцевості, Габа М. І. (2010)
Маначинська Ю. А. - Сутність і специфіка готельних послуг, класифікація засобів розміщення туристів (2010)
Мельниченко С. В. - Інформаційні технології – ключовий фактор управлінського аналізу в туризмі (2010)
Бурак І. О. - Переваги та недоліки розрахунків електронними грошима (2010)
Галушка Є. О. - Особливості кредитування суб’єктів підприємницької діяльності (2010)
Корольова-Казанська О. В. - Методологічні засади управління кредитоспроможністю підприємства (2010)
Кот О. С. - Методика контролю грошового обігу банків (2010)
Кучеренко В. В. - Зарубіжний досвід інтеграції банківського та страхового капіталів (2010)
Свердан М. М. - Теоретичні підвалини державної політики регіонального фінансового розвитку (2010)
Славкова А. А. - Державні фінансові стандарти суспільного забезпечення: прожитковий та "гарантований" прожитковий мінімуми (2010)
Слухай С. В. - Власні доходи місцевих бюджетів в Україні: сутність, тенденції розвитку та перспективи удосконалення, Сокровольська Н. Я. (2010)
Ткач О. В. - Зміст рівноваги платіжного балансу в умовах фінансово економічних кризових процесів (2010)
Третякова О. В. - Роль та переваги кредитних спілок у розвитку кредитування, Третяков М. В. (2010)
Чередніченко С. С. - Проблеми та принципи провадження методик оцінки банківських кредитних ризиків за стандартами угоди BASEL II (2010)
Багрій К. Л. - Внутрішньогосподарський аналіз матеріальних запасів у системі управління підприємством (2010)
Машталяр Г. П. - Шляхи удосконалення аудиту кредиторської заборгованості (2010)
Романчук А. Л. - АВС-метод у системі калькулювання собівартості продукції на підприємствах промисловості будівельних матеріалів, Кравчук В. С. (2010)
Труфіна Ж. С. - Калькулювання собівартості хлібопекарської продукції та її ціни (2010)
Будисенко Е. В. - Внедрение современных информационных технологий в систему управления организациями (на примере организации здравоохранения) (2010)
Терехов Д. С. - Характеристика класифікаційних відмінностей інформаційних систем та технологій в управлінні промисловими підприємствами (2010)
Янчук Т. В. - Сучасні інформаційні технології та соціально-економічний вплив на діяльність підприємств малого бізнесу (2010)
Адамова І. З. - Якість підготовки викладачів вищої школи – пріоритетне завдання ВНЗ, Головачук Т. І. (2010)
Вардеванян С. І. - Наука чи наукоподібність? Постановка проблеми (2010)
Ступак М. Г. - Мотиваційний профіль студентів у контексті вивчення іноземної мови (2010)
Балабаєва З. - Діалог держави і груп інтересів: теорія і практика в умовах децентралізації (2015)
Голубь В. - Ефективна держава як модель суспільного розвитку (2015)
Муравицька Г. - Деякі аспекти філософського розуміння науки державного управління (2015)
Пархоменко-Куцевіл О. - Принципи формування кадрової безпеки системи державного управління: теоретичні засади (2015)
Петухова О. - Основні види процесу консолідації в державі: спроба класифікації (2015)
Попкова А. - НТР – свідомість – суспільство, Попков В. (2015)
Сурай І. - Елітизація сучасного парламентаризму (2015)
Сухенко В. - Політико-адміністративне управління: підходи до визначення (2015)
Ясиневич С. - Особливості формування громадянського суспільства в інформаційну епоху (2015)
Попов С. - Стратегічний підхід до нововведень в публічному управлінні: класифікація невизначеностей та ризиків рішень (2015)
Андрієнко М. - Організаційні засади здійснення державного управління сферою пожежної безпеки в Україні (2015)
Бавол Т. - Використання індивідуального підходу в наданні соціальних послуг (2015)
Базенко В. - Розвиток фізичної культури та спорту в умовах децентралізації (2015)
Георгієва І. - Нормативно-правове регулювання захисту права інтелектуальної власності в Україні (2015)
Григорова М. - Державне управління процесами забезпечення біологічної безпеки генно-інженерної діяльності в Австралії та Новій Зеландії (2015)
Гунченко К. - Державне управління вищими навчальними закладами України: інформаційне забезпечення (2015)
Джига Т. - Впровадження електронних адміністративних послуг в Україні: проблеми і перспективи (2015)
Добрій Д. - Вплив органів влади на ефективність процесу сталого місцевого розвитку (2015)
Каштель В. - Впровадження "соціального механізму державного регулювання" сферою сімейних відносин (2015)
Коваль З. - Правові механізми забезпечення формування інформаційно-психологічної стійкості України (2015)
Колісніченко Н. - Участь громадян в управлінні територіями у контексті демократичної децентралізації (2015)
Нехайчук Д. - Державна політика підтримки інвестиційного потенціалу домогосподарств як запорука фінансового забезпечення сталого розвитку (2015)
Нєжнік О. - Аналіз чинного законодавства у сфері державного управління санаторно-курортним комплексом України (2015)
Ніколаєв В. - Підходи до визначення сучасних стратегій інформаційно-аналітичної діяльності органів виконавчої влади (2015)
Приходченко Л. - Адаптація світових моделей реформування публічного управління до вітчизняних реалій, Лесик О. (2015)
Трещов М. - Особливості формування видаткової частини місцевих бюджетів України у світлі нових реформ (2015)
Чернов С. - Особливості механізмів комплексної експертизи при проведенні публічного розміщення акцій державних підприємств (2015)
Чорнолуцький В. - Система забезпечення органами виконавчої влади регіонального рівня політичних прав громадян: загальна характеристика (2015)
Кривачук Л. - Професійна компетентність державних службовців у сфері охорони дитинства: окреслення професійно-особистісного компонента (2015)
Кусмінська Т. - Організаційне забезпечення управління державною службою в Україні: проблеми та їх вирішення (2015)
Яцик С. - Перспективи запровадження відкритої моделі державної служби та принципу "Just in Time” в Україні (2015)
Мотречко В. - Вплив органів місцевого самоврядування на розвиток молодіжної політики в Україні (2015)
Задорожний С. - Місцева влада як модератор взаємодії правоохоронних органів та інститутів громадянського суспільства у сфері протидії корупції (2015)
Ричкіна Л. - Особливості нормативно-правового та інституційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування України з управління проектами та програмами регіонального розвитку (2015)
Титул, зміст (2016)
Науменко А. М. - Молекулярний докінг нанорозмірного матеріалу діоксиду титану із зовнішньоклітинною частиною ГАМКБ-рецептора, Нипорко О. Ю., Цимбалюк О. В., Нурищенко Н. Є., Войтешенко І. С., Давидовська Т. Л. (2016)
Chekh B. O. - GluLa-DPG-PEG600 nanopolymer binds proteins and spreads to rats’ organs and tissues, Ferens M. V., Martyn Y. V., Ostapiv D. D., Vlizlo V. V. (2016)
Панчук І. В. - Вплив препарату "Вітакорм-БСР-форте” на антиоксидантні та цитопротекторні процеси у слизовій оболонці тонкого кишечника за дії афлатоксину В1, Антоняк Г. Л. (2016)
Цимбалюк О. В. - Вплив каліксарену С-99 на скоротливу активність м’язів товстого кишечника щурів (2016)
Зубровська О. М. - Видоспецифічні зміни кутикулярних ліпідів і процеси пероксидного окиснення ліпідів у листках деревних рослин у промислових умовах, Гришко В. М. (2016)
Худолєєва Л. В. - Кількісні та якісні оцінки викидів шкідливих речовин у довкіллі під час спалювання деревини порівняно з природним газом і вугіллям, Куцоконь Н. К., Рашидов Н. М., Дуган О. М. (2016)
Kyyak N. Ya. - Role of the bryophyte cover in accumulation of organic carbon and biogenic elements in technogenic substrate on the territory of sulfur deposit, Baik O. L. (2016)
Баранов В. І. - Вивчення хімічного складу та біологічної активності речовини-супутника насіння Metasequoia glyptostroboides Hu & Cheng, Синявський Ю. Є., Гузь М. М., Серкіз Р. Я. (2016)
Войтенко Л. В. - Особливості акумуляції й локалізації індоліл-3-оцтової кислоти в органах спорофіта salvinia natans (L.) All. на різних фенологічних фазах розвитку, Ліхньовський Р. В., Косаківська І. В. (2016)
Dmytruk M. V. - Effects of seed priming with growth regulator biolan on salt tolerance of Pisum sativum L., Vasyliv N. V., Derkach I. V., Mykiyevych I. M., Romanyuk N. D. (2016)
Карпінець Л. - Вплив мохів на мікрокліматичні умови едафотопів породних відвалів і їхні адаптаційні реакції, Лобачевська О., Баранов В. (2016)
Одінцова А. - Локуліцидне розкривання верхніх і нижніх коробчастих плодів у порядку Myrtales (2016)
Рибалка І. О. - Прикладні аспекти екологічного менеджменту популяції омели білої (Viscum album L.) на урбанізованих територіях (на прикладі м. Харків) (2016)
Kuzyo G. - Structure of breeding bird communities in urban and sub-urban green areas of Lviv city with different degree of anthropogenic pressure (2016)
Степанов С. С. - Стимулювання накопичення ліпідних включень клітинами Chlamydomonas reinhardtii (2016)
Чорней І. І. - До поширення Pedicularis exaltata Besser (Orobanchaceae Vent.) у Чивчино-Гринявських горах (Українські Карпати), Буджак В. В., Токарюк А. І. (2016)
Дармостук В. В. - Stigmidium gyrophorarum (Arnold) D. Hawksw. – новий вид ліхенофільних грибів для України, Гавриленко Л. М. (2016)
Нікішина Т. І. - Екстралінгвальні фактори формування концепту свобода (на основі політичної ситуації) (2015)
Цвєтаєва О. В. - Використання деяких образно-елокутивних засобів у ЗМІ (2015)
Вечканова Э. Ю. - Михаил Бахтин о "чисто лингвистической” природе слова (2015)
Разбєгіна Н. В. - Лексико-тематичні групи термінології міжнародного права (2015)
Червенко О. Б. - Интердискурсивност в езикови текстове на българския публичен дискурс (2015)
Олійник Е. В. - Функціонування з’ясувальних складнопідрядних речень інтелектуальної діяльності в мові преси (2015)
Рябова М. Э. - Репрезентация авторской метафоры в переводческом дискурсе русской и немецкой картин мира (2015)
Великова С. В. - Депрофесионализация на журналистическия дискурс (2015)
Шундель Т. О. - Компаративний аналіз синкретичних складнопідрядних речень з функціонально-семантичним полем "причина – час” (2015)
Христіанінова Р. О. - Речення з подвійними присудками: формально-граматичні та семантико-функційні особливості (2015)
Анісімова Н. П. - Світоглядні й естетичні засади поетичних поколінь 60–80-х років ХХ століття (2015)
Бондарь Н. Ю. - Своеобразие архетипа дороги в романе У. Стайрона "Выбор Софи” (2015)
Васьків М. С. - Майк Йогансен: творчі ігри на межі сну і реальності (2015)
Дорогань И. В. - Поэтика живописи в осмыслении Романа Якобсона: запечатленный "момент движения” от кубизма к футуризму (2015)
Єременко О. В. - Громадянське самоусвідомлення митця як мотивація творчості: Борис Грінченко у літературному процесі (2015)
Карпина Е. С. - Перцептуальное время в романе Вс. С. Соловьёва "Вольтерьянец” (2015)
Саппа Н. Н. - Стихи о гражданской войне в России: экзистенция кризиса и отражение насилия в кризисном сознании (2015)
Філоненко С. О. - "Маріупольський процес” Галини Вдовиченко в контексті сучасної літератури про АТО (2015)
Колінько О. П. - Неповторність миті та її імпліцитні зв’язки з минулим і майбутнім в імпресіоністичній новелі (2015)
Коркішко В. О. - Поэтика цвета и света в творчестве М. Волошина (2015)
Король Л. П. - Творчість Валентина Чемериса в контексті української історичної прози ХХ – поч. ХХІ ст. (2015)
Костенко О. О. - Герой-ідеолог у десакралізованому світі малої прози Володимира Винниченка (2015)
Костецька Л. О. - Ігровий простір поеми-кліпу "Нічна розмова з Європою, або таємниця наших літер” С. Бондаренка, Чернявська Л. В. (2015)
Кулакевич Л. М. - Концепт пам’яті в романі Любка Дереша "Намір!” (2015)
Ніколова О. О. - Композиція роману М. Сутера "Ліла, Ліла”: логічна, ідейно обумовлена структура (2015)
Салова О. В. - Проблема літературної орієнтації у романі Олеся Досвітнього "Кварцит” (2015)
Лущій С. І. - Казкові елементи в романах Е. Андієвської (2015)
Січкар О. М. - Постмодерний принцип письма в романі "50 хвилин трави” І. Карпи (2015)
Соколовська Ю. С. - Особливості гостросюжетної прози Ірен Роздобудько (2015)
Сухарєва С. В. - "Antidotum” Андрія Мужиловського: до проблеми антиунійної польськомовної полеміки XVII століття (2015)
Тупахіна О. В. - Функціонування вікторіанського претексту у постмодерністському інтер’єрі роману У. Гібсона та Б. Стерлінга "The difference engine” (2015)
Цанов С. М. - Факт и фикция в "Борба за самостоятелност” на Добри Ганчев (2015)
Шуберт А. Н. - Специфика персонажей в новеллистике С. Д. Кржижановского (2015)
Борисенко К. Г. - "Філологічність” як провідна ознака полеміки з російськими старообрядцями (2015)
Бурдастих М. О. - Фантастичне в інтелектуальному дискурсі Г. Пагутяк (на матеріалі повісті "Захід сонця в урожі”) (2015)
Васильєва А. М. - Гоголівський дискурс у творчості Ліни Костенко та Лу Сіня (2015)
Сушко С. О. - Інтелектуалізація наративу в американському постмодерністському романі (2015)
Ячник Л. Н. - Эпиграф как способ введения традиции Иннокентия Анненского в поэтический текст Александра Кушнера (2015)
Гребенюк Т. В. - Характерні риси подієвості феноменологічної прози (на матеріалі творів Т. Прохаська) (2015)
Камишникова О. П. - "Це може бути правдою, але вона нікуди нас не веде”: полеміка зі світоглядними позиціями постмодернізму в політичній драмі Великобританії (на матеріалі п’єс Марка Рейвенхілла) (2015)
Рега А. C. - Проза Ольги Мак: художньо-світоглядна домінанта релігійності у світлі екзистенціального дискурсу (на матеріалі роману "Проти переконань”) (2015)
Савич В. І. - Філософія національного буття в ліриці Р. Володимира (2015)
Узлова О. В. - Функції к’єркегорівського контексту у романі Девіда Лоджа "Терапія” (2015)
Урись Т. Ю. - Філософізм поетичного доробку Ігоря Павлюка (на матеріалі збірок "Бунт свяченої води” та "Бунт”) (2015)
Чирук З. В. - Екзистенційні мотиви як змістова складова поетичного ідіостилю репрезентантів Нью-Йоркської групи (2015)
Шеремет А. С. - Религиозно-философский дискурс поэзии И. П. Бороздны (2015)
Cухомлинов О. М. - Про літературну польськомовну сарматію XVII ст. Рецензія на монографію Сухарєвої С. В. "Риторичний простір польськомовної прози XVII ст.” (Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 370 с.) (2015)
Попович Н. І. - Застосування методів фотоелектронної спектроскопії для дослідження структури приповерхневих шарів нектристалічних халькогенідних матеріалів (2015)
Барта А. А. - Першопринципні розрахунки фізичних властивостей біоінформаційної молекули тиміну, Чобаль О. І., Заячук І. П., Різак В. М. (2015)
Кузьма В. В. - Спектри пропускання плівок системи Ge-As-Se, Поп М. М., Сакалош І. І., Макауз І. І., Росола І. Й., Біланич Б. В., Різак В. М. (2015)
Бизюков А. А. - Эффективность магнитной сепарации макрочастиц в вакуумно-дуговых системах нанесения покрытий, Чибисов А. Д., Ромащенко Е. В., Коваленко В. В. (2015)
Свида Ю. Ю. - Спектр свічення електричного розряду в парах аденіну, Суховія М. І., Маргітич М. О., Шафраньош М. І., Шафраньош І. І. (2015)
Гайсак М. І. - Взаємодія позитрона з водневоподібними атомними системами в гіперсферичному підході, Гайсак І. І., Євич М. Я., Євич Р. М. (2015)
Карбованець О. М. - Двоелектронна обмінна взаємодія в квазімолекулярних системах з дипольним далекодійним потенціалом, Карбованець М. І., Лазур В. Ю., Хома М. В. (2015)
Пуга П. П. - Рентгенолюмінесценція і спектроскопічні характеристики іонів Еr3+ у полікристалічному тетрабораті літію, Данилюк П. С., Красилинець В. М., Турок І. І., Гомонай О. І., Біров М. М., Волович П. Н., Чичура І. І., Різак В. М. (2015)
Кашуба А. І. - Теоретико-груповий аналіз фононних спектрів кристалу Tl4HgI6, Попель О. М., Бовгира О. В., Франів А. В., Соловйов М. В. (2015)
Блецкан Д. И. - Электронная структура халькогенидов щелочных металлов, Вакульчак В. В., Лукач А. В. (2015)
Шпеник В. Ю. - Спектральні характеристики тиміну та цитозину в газовому розряді, Звенигородський В. В., Жменяк Ю. В., Кельман В. А., Мигович М. І., Улусова С. П. (2015)
Поп О. М. - Метод стандартних множин нуклідів рядів 32Th, 235U, 238U та його деякі метрологічні характеристики, Стець М. В., Маслюк В. Т. (2015)
Волкотруб Ю. В. - Метод Лапласа для Монте-Карло-генераторів процесів розсіяння, Шарф І. В., Русов В. Д., Чудак Н. О., Потієнко О. С., Пташинський Д. А., Меркотан К. К., Тихонов А. Н., Делієргієв М. А., Урбаневич В. В. (2015)
Жаба В. І. - Метод фазових функцій і зв’язані канали в нуклон-нуклонному розсіянні (2015)
Демеш Ш. Ш. - Енергії появи іонів фторидів сірки та енергії іонізації молекулярних орбіталей (2015)
Малініна А. О. - Параметри газорозрядної плазми бар'єрного розряду на суміші парів диброміду ртуті та аргону (2015)
Тахтасьєв О. В. - Вплив опромінення на характеристики поверхні фосфату тітану та його сорбційні властивості, Васильєва Г. В., Яковлев В. І., Килівник Ю. М., Циба М. М., Васильєв О. В. (2015)
Любименко Е. Н. - Описание формоизменения пластины из сплава α-PDHN при ее дополнительном насыщении водородом при 200 ºС (2015)
Остапенко І. А. - Характеристики лічильника СИ5007 в оберненому включенні, Ковалінська Т. В., Зелінський А. Г., Сахно В. І. (2015)
Демеш Ш. Ш. - Метод оптичного потенціалу для розсіювання електрона молекулою (2015)
Федірчик І. І. - Плазмово-каталітичне реформування органічних олій, Недибалюк О. А., Черняк В. Я., Бортишевський В. А., Корж Р. В. (2015)
Недибалюк О. А. - Плазмово-рідинна система зі зворотно-вихровим потоком повітря типу "Торнадо” з рідким електродом (2015)
Михнева Е. Г. - Электрофизические технологии переработки моллюсков, Ковалинская Т. В., Сахно В. И. (2015)
Гамазін Д. К. - Плазмово-рідинна система з вторинним розрядом на базі обертової ковзної дуги, Соломенко О. В., Юхименко В. В., Черняк В. Я. (2015)
Студеняк І.П. - Коперльос Богдан Михайлович (до 75-річчя кандидата фізико-математичних наук, доцента Ужгородського національного університету) (2015)
Пономаренко А. Н. - Преобразование гематита и гетита в магнетит в связи с решением проблемы обогащения бедных гематитовых руд, Брик А. Б., Юшин А. А., Дудченко Н. А., Евтехов В. Д., Беспояско Э. А., Лютоев В. П. (2014)
Ткач В. В. - Расчет эксергии минералов железных руд по термодинамическим характеристикам реакции девальвации, Ермак Л. Д., Евтехов В. Д., Орел Т. В. (2014)
Інкін О. В. - Геолого-туристичні маршрути вихідного дня Дніпропетровської області, Перкова Т. І., Хрипливець Ю. В. (2014)
Рузина М. В. - Оценка перспектив алмазоносности пирокластических кимберлитов Ингульского мегаблока Украинского щита, Терешкова О. А., Вавриш Н. Г. (2014)
Kharytonov V. M. - Minerageny of Ukrainian shield stratified intrusives (2014)
Березовский А. А. - Новые данные о стратиграфии палеогена Восточного Кривбасса, Колесник В. И. (2014)
Синицин В. О. - Хімічний склад піроксенів з альбітитів зони Адабаського розлому (Новоукраїнський масив, Український щит), Михальченко І. І., Шевела А. Ю. (2014)
Евтехов В. Д. - Минералогическая оценка эффективности технологий повторного обогащения крупнозернистого отсева дробильно-сортировочных фабрик Криворожского бассейна, Евтехова А. В., Демченко О. С., Смирнов А. Я. (2014)
Шнюков С. Є. - Співставлення геологічної позиції, складу та геохімічних особливостей Дубравинсько-го (Воронезький щит) і Чернігівського (Український щит) карбонатитових масивів, Лазарєва І. І., Никанорова Ю. Є., Морозенко В. Р. (2014)
Самчук А. І. - Геохімічний моніторинг забруднення довкілля в зонах ризику агломерації Київського мегаполісу, Огар Т. В., Вовк К. В., Стадник В. О., Манічев В. Й. (2014)
Карли З. В. - Рідкісноземельно-уран-торієва мінералізація Заваллівського рудопрояву (Дністерсько-Бузький мегаблок Українського щита), Бондаренко С. М., Степанюк Л. М., Сьомка В. О. (2014)
Филенко В. В. - Минералогия железных руд месторождения Канозиум (Республика Перу), Харитонов В. Н., Евтехов В. Д. (2014)
Хомин В. Р. - Зміни геологічного середовища при проведенні гідророзривів пластів та заходи з його захисту в Карпатському регіоні, Палійчук О. В. (2014)
Короткі відомості про авторів (2014)
До відома авторів (2014)
Гуцул І. Д. - Сучасні тенденції та особливості розвитку оптової торгівлі продовольчими товарами: регіональний аспект (2010)
Дзюба О. М. - Законодавче та інформаційне забезпечення хлібопекарської галузі регіону (2010)
Черничко С. Ф. - Наукові підходи щодо трактування змісту поняття "регіон" (2010)
Шилепницький П. І. - Дослідження економічної природи регіону (2010)
Близнюк Н. В. - Транскордонне співробітництво як напрямок євроінтеграційних процесів в Україні (2010)
Верстяк О. М. - Створення зони вільної торгівлі як однієї із передумов інтеграції України в ЄС (2010)
Маркович І. Б. - Організаційно-економічні зміни світового ринку машинобудування в умовах глобалізації (2010)
Шевченко В. Є. - Проблеми з працевлаштування молоді та шляхи їх розв’язання у країнах Євросоюзу (2010)
Бохенко О. С. - Основні напрямки удосконалення управління організаційним розвитком на підприємствах машинобудування (2010)
Власова А. В. - Ефективність використання матеріалів як крок до поліпшення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, Тимошенко А. О. (2010)
Гуржій Н. М. - Моніторинг системи матеріального забезпечення підприємств харчової промисловості, Бебешко І. С. (2010)
Марусяк Н. Л. - Кругообіг оборотного капіталу як основа забезпечення фінансової результативності підприємства (2010)
Мєняйлова Г. Є. - Проблеми визначення і застосування критеріїв віднесення підприємств до малих форм господарювання (2010)
Левандівський О. Т. - Економічна оцінка природних ресурсів (2010)
Тимоць М. В. - Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на поліпшення і збереження земельних ресурсів (2010)
Щурик М. В. - Інститути духовності як одна з найважливіших передумов відтворення земельних ресурсів (2010)
Біла С. О. - Інституційно-правове забезпечення вирішення "робітничого питання" у російській імперії (кінець ХІХ ст. ): історико-економічний вимір (2010)
Урсакій Ю. А. - Аналіз розвитку соціальної сфери Росії у 2009 році (2010)
Щурко У. В. - Пріоритетні напрями використання релігійних чинників у посиленні економічної безпеки України (2010)
Вардеванян В. А. - Методи оцінки іміджу фірми та їх застосування (2010)
Власова Т. Р. - Власний сайт як фактор розширення можливостей фірми у веденні бізнесу, Затуловський Д. В. (2010)
Гомба Л. А. - Методичні підходи до оцінки персоналу сучасного підприємства (2010)
Кравчук Р. В. - Запровадження системи фінансового менеджменту як інструмент оптимізації процесів управління та забезпечення ефективного функціонування вітчизняних підприємств, Кучер Д. Б. (2010)
Лошенюк І. Р. - Особливості розвитку та функціонування сучасного виставкового бізнесу як елемент маркетингових комунікацій, Вдовічена О. Г. (2010)
Пержан І. В. - Опис і оптимізація транспортних потоків у сучасній логістиці (2010)
Скрипка Г. О. - Життєвий цикл підприємства і його зміни в умовах кризи (2010)
Терлецька Ю. О. - Антикризовий менеджмент: вимоги до системи, механізму і процесу управління, Іванюк В. В. (2010)
Шлапак О. А. - Дослідження ефективності комунікаційного середовища за різними критеріями оцінки (2010)
Бойко М. Г. - Інструментальне середовище дослідницького процесу формування споживчої цінності туристичних продуктів (2010)
Гуткевич С. О. - Організаційно-економічний розвиток готельного господарства, Дяченко Л. А. (2010)
Савранчук Л. А. - До питання про аналіз ефективності та шляхи вдосконалення діяльності туристичного підприємства "Плай" Івано-Франківської області, Коновалова Н. І., Жулова Л. О. (2010)
Січко С. М. - Інституційні засади розвитку ринку рекреаційних ресурсів (2010)
Чаплінський Ю. Б. - Етапи становлення маркетингу туристичних підприємств (2010)
Гладинець Н. Ю. - Теоретико-методологічні засади формування інноваційного паспорту регіону (2010)
Руденко В. В. - Концептуальні засади здійснення інвестиційної діяльності підприємств (2010)
Сафонова В. Є. - Безперервна освіта як важлива умова формування людського капіталу в інноваційній економіці (2010)
Шотік Т. М. - Аналіз світового досвіду розвитку інноваційної інфраструктури (2010)
Жукевич О. М. - Досвід оподаткування підакцизних товарів в Україні та країнах ЄС (2010)
Ліщинська Л. Б. - Аналіз кошторису доходів та видатків бюджетної установи, Мягкова Г. О. (2010)
Недошитко О. В. - Реформа, яка забезпечить гідну пенсію (2010)
Новікова К. І. - Митно-тарифне регулювання як інструмент наповнення державного бюджету України (2010)
Руська Р. В. - Модель діагностики кредитного портфеля для кредитних спілок (2010)
Стойка В. С. - Особливості розвитку регіональних банківських систем у зарубіжних країнах (2010)
Терлецька Н. М. - Пенсійна реформа в Україні: шляхи проведення та засоби удосконалення, Шпанюк І. І. (2010)
Грінчук М. С. - Планування у системі функцій управлінського обліку сучасного підприємства (2010)
Євдощак В. І. - Шляхи удосконалення контролю і ревізії в нових умовах господарювання (2010)
Ковалевич Д. А. - Про деякі аспекти обліку і контролю розрахунків за соціальним страхуванням, Дутчишин І. Д. (2010)
Машталяр Г. П. - Оперативний контроль зобов’язань підприємства (2010)
Чаплінська А. А. - Класифікація товарних запасів роздрібних торговельних підприємств (2010)
Амбражей О. А. - Особливості ринків праці й освітніх послуг в умовах глобалізації (2010)
Вардеванян С. І. - Оцінювання викладача студентом. За і проти, Сарнацький М. П. (2010)
Андрущенко В. - Академічна мобільність в українському просторі вищої освіти: реалії, виклики та перспективи розвитку, Свириденко Д. (2016)
Кірик Т. - Етос вищої медичної освіти в епохи стагнацій і суспільних змін (2016)
Книш І. - Комунікаційні та інформаційні аспекти розвитку сучасної освіти та виховання (2016)
Подольська Є. - Децентралізація освіти: нові виклики, ризики й регіональні виміри, Назаркін О. (2016)
Похресник А. - Науки і вища освіта учора, сьогодні і завтра (2016)
Гриньків А. - Метакогнітивні дослідження в контексті освітніх інновацій (2016)
Сікорський П. - Принципи моделювання нових контрольно-оцінювальних систем і їх застосування у середніх і вищих навчальних закладах (2016)
Скиба Ю. - Класифікація методів педагогічних досліджень (2016)
Баштовенко О. - Інноваційний підхід до фізичного виховання у формуванні здорового способу життя, Ярчук Г. (2016)
Найдьонов О. - Реалізація української національної ідеї у вищій освіті в умовах інформаційного суспільства (2016)
Терепищий С. - Класифікація освітніх ландшафтів Європи (2016)
Nesterova M. - European studies of the Interactive Visual Communicative Technologies (IVCTs) in high education (2016)
Реферативный обзор статей номера (2016)
До уваги авторів (2016)
Бондаренко С. В. - Політика брендингу територій як конструювання реальності (2016)
Бусленко В. В. - Теоретичні аспекти взаємовідносин між владними структурами та політичною опозицією (2016)
Клюєв К. Г. - Математичне моделювання як ефективний метод дослідження політичних процесів (2016)
Ключкович А. Ю. - "Партійно-державна демократія" в ФРН: концептуальні та політико-практичні аспекти функціонування (2016)
Коваль Ю. О. - Фінансова автономія українського місцевого самоврядування як складова соціальної політики держави (2016)
Корнієнко В. О. - Політичне лобіювання в Україні: теоретична підойма та практичні реалії, Годний С. П. (2016)
Осипова С. А. - Политические риски процесса государствообразования в условиях глобализации и демократизации политического пространства (2016)
Польовий М. А. - Деякі проблеми вибору методів моделювання для дослідження політичних процесів (2016)
Примуш М. В. - Специфіка українського націоналізму з позиції ідеології та політичного утопізму (2016)
Руденко А. Ф. - Динаміка розвитку партійного ринку України за часів незалежності (2016)
Скриль С. А. - Вплив європейських цінностей на трансформаційні процеси в сучасній Україні (2016)
Терещук М. І. - Особливості брендингової політики Болгарії та Румунії (2016)
Бабіна В. О. - Міждисциплінарні дослідження політичної реклами як соціального феномену (2016)
Білоусов О. С. - Основні напрямки координуючої ролі держави в реалізації національної інформаційної політики в Україні (2016)
Гринюк Р. Ф. - Соціокультурний дискурс України і політичні практики 2014 – 2016 років, Нагорняк Т. Л. (2016)
Кокорський В. Ф. - Генералізована довіра як моральна цінність в системі вартостей українського суспільства, Кокорська О. І. (2016)
Пачос Ю. В. - Фестивалі української культури в Польщі початку ХХІ ст. як форма збереження ідентичності українців в Польщі (2016)
Бокач В. М. - Досвід проведення виборчих кампаній у зарубіжних країнах (на прикладі США) (2016)
Денисюк С. Г. - Сучасна світова політика: аналіз ресурсів впливу, Бобрук А. М. (2016)
Єрьомін М. Б. - Універсальність кінематографу у міжнародній політичній комунікації (2016)
Зайченко І. А. - Політична самоорганізація єврейської громади Палестини (2016)
Карпчук Н. П. - Комунікаційні стратегії з підтримки ідеї європейської інтеграції: досвід країн Східної Європи (2016)
Naumkina S. - Regional collaboration as a condition of collective security (2016)
Neprytska T. - The peculiarities of Great Britain in the context of European integration, Neprytskyi O. (2016)
Ткачук Ю. В. - Транскордонне співробітництво і ЄС: взаємообумовленість інтеграційних процесів (2016)
Чорняк З. С. - Зміни в організаційній структурі Лейбористської партії Сполученого королівства: чинники та політичні наслідки (2016)
Ярошко О. З. - Філософські студії української міжнародної проблематики (2016)
Юдін М. А. - Інструментарій обліково-аналітичного забезпечення оптимізації процесу формування вартості електроенергії в енергосистемі України (2014)
Кужель В. В. - Соціальна орієнтація державної підтримки підприємств агропродовольчої сфери (2014)
Skrіpnіk N. А. - Approach to the formation of the qualitative characteristics of the employment potential of industrial enterprise (2014)
Ущаповський К. В. - Інституціональне середовище корпоративних взаємодій у вітчизняній електроенергетиці (2014)
Prodius O. I. - Problems of implementation of strategic management at Ukrainian enterprises, Bogoslovov V. B. (2014)
Давиденко Н. М. - Проблеми розвитку корпоративних фінансів у контексті забезпечення фінансової безпеки аграрного бізнесу (2014)
Бобрицька Н. Д. - Маркетингове антикризове управління туристичними підприємствами в сучасних умовах, Кирилова О. В. (2014)
Оласюк Г. П. - Внутрішньоекономічний інструментарій управління системою економічної безпеки фармацевтичних підприємств України (2014)
Смоквина А. А. - Опыт развитых стран по вопросам обеcпечения кадровой безопасности предприятий Украины, Осипчук К. А. (2014)
Filatova L. S. - Theoretical and methodic aspects of strategic planning in the organization, Malyk M. O. (2014)
Chugunov A. A. - Improvement of business processes of a freight-forwarding company, Nasikivskyy I. M., Trufanova T. P. (2014)
Янковий О. Г. - Маркетингове дослідження ринків збуту автомобілебудівних підприємств України, Яшкіна О. І. (2014)
Васюта В. Б. - Аналіз ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємства, Васюта В. В. (2014)
Varchuk О. A. - Analysis of theoretical approaches to the definition of "expenditure", Tran Thanh Thі T., Pham Thі A. (2014)
Воронченко О. В. - Діагностика фінансового забезпечення оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні (2014)
Ковтун Н. В. - Удосконалення системи обліку та контролю в бюджетних установах за результатами аналізу виконання кошторису (на прикладі Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України), Шнуренко Я. А. (2014)
Kovtunenko К. V. - Specificity spending budget institutions in terms of budget accounting reform in Ukraine, Lirnyk О. V., Maslennikov E. I. (2014)
Балан А. А. - Державний фінансовий контроль у сфері державних закупівель, Витичак І. В. (2014)
Коваль В. В. - Управління конкурентоздатністю організації в умовах демотивації персоналу на підприємствах машинобудівної галузі (2014)
Кравченко О. А. - Використання показників кількості відвідувачів і товарообороту для оцінки конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства, Кравченко О. М., Водянська Н. А. (2014)
Балан О. С. - Сценарне управління процесом прийняття інвестиційних рішень (2014)
Буратчук Н. Ю. - Інноваційні підходи до управління робочим капіталом торговельних мереж (2014)
Sharko O. R. - Specificity spending budget institutions in terms of budget accounting reform in Ukraine Innovative approach to the organization of the administration in the enterprise (2014)
Филиппова С. В. - К вопросу формирования морехозяйственных кластеров, Сааджан В. А., Глущенко В. Д. (2014)
Приймaк З. В. - Про роль інститутів у функціональному розподілі національного доходу (2014)
Златова І. О. - Дослідження споживчих уподобань на ринку нових автомобілів України в умовах кризи (2014)
Литвинчук И. Л. - О перспективности исследований в сфере управления интеллектуальной собственностью научно-образовательных учреждений аграрной отрасли (2014)
Ярмолович Д. Ю. - Правові аспекти розвитку ринку послуг морського агентування в Україні (2014)
Соколовська З. М. - Сучасні проблеми та напрямки забезпечення фінансової безпеки банків в Україні, Марік П. Є. (2014)
Vostrov G. M. - A simple approach to creating arbitrage in option pricing theory, Alao O. R. (2014)
Черкасова Т. І. - Визначення вимог до реінжинірингу системи контролінгу промислового підприємства, Несторова О. С. (2014)
Ліганенко І. В. - Узгодження стратегічних цілей підприємства і моделей управління його організаційним розвитком (2014)
Рогова Н. В. - Облікове забезпечення контролю трансфертного ціноутворення (2014)
Lapin O. V. - Holistic approach as a trend of higher education, Kirnesenko K. O., Vannik K. O. (2014)
Морозюк Н. С. - Вплив стейкхолдерів на сучасний стан продовольчої безпеки України, Ніколюк О. В. (2014)
Машканцева С. А. - Особливості формування потенціалу національної морської транспортної індустрії (2014)
Волощук Л. О. - Класифікація підходів та методів формування аналітичних інструментів оцінювання економічної безпеки промислового підприємства (2014)
Вихідні дані (2014)
Підлипна М. П. - Використання ГІС технологій для здійснення зонування земель (2015)
Подчесова В. Ю. - Регламентація процесу управління кредитним ризиком, Замашка Я. М. (2015)
Половенко Л. П. - Оцінювання ефективності застосування інформаційних технологій, Гнатюк К. А. (2015)
Проскурович О. В. - Аналіз продуктивності праці промислового підприємства, Хом'як І. В. (2015)
Ревенок В. І. - Основні аспекти інформаційних систем з обліку нарахування заробітної плати, Мамчур О. С. (2015)
Редько Н. В. - Інноваційні стратегії управління підприємствами виробництва безалкогольних напоїв (2015)
Риндзак О. Т. - Політика інтеграції мігрантів: теоретичний аспект (2015)
Рогозян Ю. С. - Методичне забезпечення оцінки міжрегіонального співробітництва, Бурбело С. О. (2015)
Салуквадзе І. М. - Споживчий ринок житлово-комунальних послуг: регіональний аспект (2015)
Саприкіна Т. А. - Біржова торгівля як інструмент забезпечення лібералізації ринку електроенергії (2015)
Семенов В. Ф. - Регулювання розвитку потенціала міста шляхом зонування його простору, Пандас А. В. (2015)
Сєрєбряк К. І. - Якість й інфраструктура інформаційного забезпечення міжрегіонального співробітництва (2015)
Скакальський Ю. С. - Ризико-орієнтоване бюджетування у системі оперативного фінансового планування (2015)
Скібіцький О. М. - Визначення освітньо-професійного підґрунтя якісних характеристик персоналу для опрацювання політики управління людським потенціалом (2015)
Смачило В. В. - Класифікація факторів впливу на конкурентоспроможність підприємств, Головко-Марченко І. С. (2015)
Сморжанюк Т. П. - Інвентаризація – один із головних методів обліку і контролю (2015)
Сопільняк А. В. - Проектне фінансування: проблеми і перспективи розвитку в Україні (2015)
Ставицький А. В. - Економетричні дослідження ефективності державних витрат в Україні (2015)
Степанова Г. М. - Бюджетне регулювання в умовах інституційних перетворень (2015)
Стояненко І. В. - Нематеріальні активи підприємства: класифікація та функції (2015)
Стрельников Р. Н. - Развитие добровольного медицинского страхования и оценка его состояния как внебюджетного источника финансирования здравоохранения в Украине, Бруславец Ю. В. (2015)
Студінська Г. Я. - Визначення системних проблем оцінки вартості бренду фінансовими методами (2015)
Східницька Г. В. - Фінансовий механізм державної підтримки сільськогосподарських підприємств (2015)
Таран-Лала О. М. - Системно-аналітичне дослідження системних параметрів об'єкту (2015)
Теліженко О. М. - Аналіз особливостей формування організаційної структури громадської організації, Байстрюченко Н. О., Горяйнова О. Ю. (2015)
Ткачук Г. Ю. - Еволюція підходів до визначення сутності економічної безпеки підприємства (2015)
Федотова Ю. В. - Теоретико-економічний аналіз диференціації розвитку регіонів України (2015)
Харина У. Я. - Місце КНР у світовій економіці (2015)
Царенко І. О. - Методи оцінки рівня конкурентоспроможності вищих навчальних закладів (2015)
Черняєва О. В. - Сутність, проблеми і особливості оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства, Ноздріна А. О. (2015)
Чичина О. А. - Стан та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України в умовах глобалізації (2015)
Чукурна О. П. - Маркетингові дослідження споживчих переваг на ринку соків України, Бєлая Н. С. (2015)
Шевчук В. О. - Концептуальные подходы к определению понятия "образовательная услуга" (2015)
Шеикха Н. С. - Организация учёта в туристической деятельности предприятий Иракского Курдистана (2015)
Шеремет О. В. - Структура та тенденції диверсифікації зовнішньої торгівлі ЄС з країнами Північної Африки (2015)
Шкодін Я. В. - Соціальна відповідальність в системі корпоративного управління, Шкодіна І. В. (2015)
Шкробот М. В. - Значення стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики для забезпечення енергетичної безпеки України (2015)
Щитнік Ю. О. - Сучасна система адміністрування податків в Україні (2015)
Ющенко Р. О. - Впровадження факторного аналізу ліквідності в систему фінансового менеджменту вітчизняних підприємств (2015)
Яремко З. М. - Інформаційно-комунікаційні технології – платформа економічного зростання країн Європейського Союзу, Рудяк О. Ю. (2015)
Ярыгина И. З. - Перспективы финансового центра БРИКС (2015)
Краковська А. Є. - Правові передумови реалізації соціальної функції держави (2015)
Лісовська Ю. П. - Державна політика забезпечення інформаційної безпеки України: адміністративно-правовий аспект (2015)
Маломуж С. И. - Малозначительность деяния в уголовном законодательстве стран СНГ (2015)
Нарижний М. О. - Адаптація банківського нагляду України до європейського законодавства (2015)
Обіход Т. В. - Злиття двох стадій кримінального провадження як важливий фактор вирішення його завдань (2015)
Руданецька О. С. - Правова політика як цільова соціальна практика держави (2015)
Савінова В. М. - Екологічна відповідальність підприємництва (2015)
Сіверський О. М. - Злісне ухилення від явки за викликом для участі у процесуальних діях (2015)
Старчук О. В. - До питання розуміння принципу свободи трудового договору: генеза та сучасний стан (2015)
Сулім-Тимовті А. О. - Удосконалення системи захисту прав на твори образотворчого мистецтва як об’єктів авторського права, Готвянський Р. В. (2015)
Турченко О. Г. - Человеческое измерение безопасности (2015)
Фасій Б. В. - Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства до трудових правовідносин в спорах про стягнення понесених витрат та про відшкодування моральної шкоди: аналіз судової практики (2015)
Чепік-Трегубенко О. С. - Теоретичні та практичні засади взаємодії органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства в Україні (2015)
Шишов О. О. - Форми захисту прав платників податків (2015)
Юрій І. А. - Воєнна доктрина у системі нормативно-правового забезпечення національної безпеки на сучасному етапі розвитку української державності (2015)
Головня І. Я. - Поняття та правова природа відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (2015)
Пилипенко А. А. - Розвиток технології оцінювання маркетингового потенціалу промислового підприємства через рівень його стратегічної відповідності, Березовський К. М. (2014)
Filyppova S. V. - Modernization of machine-building enterprises: the choice of parameters and quality indicators, Saadzhan V. A. (2014)
Дубницький В. І. - Реструктуризація в управлінні машинобудівними підприємствами як інструмент забезпечення їх стратегічної стійкості (2014)
Князєва О. А. - Сучасні підходи до визначення суті економічної безпеки підприємства, Січняк О. О. (2014)
Липинська О. А. - Теоретичні основи ціноутворення на логістичні послуги морського порту (2014)
Волянська-Савчук Л. В. - Трансформація корпоративної культури машинобудівних підприємств (2014)
Зелена М. І. - Особливості впровадження соціального пакету на підприємствах машинобудівної галузі за сучасних умов трансформації ринкової економіки (2014)
Prodius Y. I. - Key instruments of improving the export marketing system effectiveness, Kolomiets V. Y. (2014)
Романенко О. О. - Стратегічні маркетингові рішення у віртуальному середовищі (2014)
Савич О. П. - Інтернет-маркетинг на глобальному ринку легкових автомобілів (2014)
Варнавська Д. С. - Формування системи планів підприємств в сфері забезпечення продуктивної зайнятості персоналу (2014)
Ніколаєва Я. В. - Аналіз маркетингових комунікативних стратегій вітчизняних підприємств на ринку послуг експрес-доставки (2014)
Пилипчук В. П. - Маркетингові стратегії розвитку на ринку нерухомості, Данніков О. В. (2014)
Побережець О. В. - Система контролю готівкових розрахунків у морських торговельних портах, Маліновська К. І., Файт І. В. (2014)
Maslennikov E. I. - Strategic assessment of the financial sustainability of the industrial enterprise (2014)
Крючкова І. Р. - Аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств: пріоритети та важелі (2014)
Войнаренко М. П. - Динамічна оцінка ефективності прямих іноземних інвестицій на підприємствах легкої промисловості, Свідер О. П. (2014)
Загорна Т. О. - Віртуальні організації в умовах інформаційної економіки: специфіка діяльності, конкурентні переваги, Ткачова А. В. (2014)
Козаков В. В. - Інноваційна система управління бізнес-процесами проектно-орієнтованої організації соціального спрямування, Козакова О. М. (2014)
Semenov V. F. - Institutional influence on the innovative development of building sector, Chekulayeva O. D. (2014)
Sokoli I. I. - Тheorist-economic aspects of the processes of the consumption goods surd demand, Katashinskaya М. O. (2014)
Горячук В. Ф. - Програмно-цільовий підхід до формування цільових програм соціально-економічного розвитку регіону, Дуков Д. Ф. (2014)
Купінець Л. Є. - Методологічні засади дослідження процесів екологізації секторів національної економіки (2014)
Педько І. А. - Фактори впливу на розвиток ринку нерухомості та будівельної галузі в Україні (2014)
Вдовиченко Л. Ю. - Механізм здійснення регуляторної діяльності та проблеми оцінки його ефективності (2014)
Vostrov G. M. - The basic mathematical theory for option pricing in financial markets at discrete and continuous time, Alao O. R. (2014)
Гончаренко О. С. - Формування моделі ринку повторного використання товарів у контексті дематеріалізації економіки (2014)
Смолянюк О. В. - Інтернет-комунікації у маркетингу молокопереробних підприємств (2014)
Гончар О. І. - Передумови розробки моделі управління потенціалом підприємств в умовах невизначеностей та ризиків (2014)
Коломина О. Б. - Подходы определения интеллектуального капитала и его сущность (2014)
Сагарьова Д. О. - Вдосконалення постмитного контролю за правильністю визначення митної вартості (2014)
Волощук Л. О. - Економічна безпека та інноваційний розвиток промислового підприємства: сутність та взаємозв’язок як об’єктів управління (2014)
Бузько І. Р. - Інвестиційне рішення в стратегічному управлінні виробничих підприємств (2014)
Філиппова С. В. - Ефективність управління матеріальними потоками на вітчизняних виробничих підприємствах: основні проблеми та управлінські завдання (2014)
Ковтуненко К .В. - Детермінанти тінізації економіки та умови зменшення її масштабів, Подмазко О. М. (2014)
Лисюк А. В. - Методичне забезпечення облікового відображення операцій з рекламними продуктами у рекламодавця: вплив договірного процесу (2014)
Отенко В. І. - Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень на підприємстві (2014)
Вихідні дані (2014)
Аймедов К. В. - Застосування інноваційних технологій навчання у системі вищої освіти, Сердюк Н. М. (2015)
Балацька Л. П. - Методологічні параметри самостійної роботи студентів, Олексів Г. Д. (2015)
Бєляєв С. Б. - Визначення методологічної основи створення системи професійної підготовки до розробки і використання педагогічних технологій (2015)
Богдадюк М. В. - Філософсько-методологічні, соціально-економічні, суспільно-політичні, та психолого-педагогічні умови розвитку ПТНЗ народних художніх промислів у Західній Україні другої половини XX – початку XXI століття (2015)
Бородієнко О. В. - Коучинг як інноваційна технологія особистісно-розвивального навчання: особливості застосування в професійному навчанні, Музичко Л. В. (2015)
Варецька О. В. - Функції соціальної компетентності вчителя початкової школи (2015)
Вовк Б. І. - До питання вивчення елементів готовності майбутніх інженерів-викладачів до самоосвіти (2015)
Грицюк С. А. - Педагогічне значення наукових досліджень сутнісних особливостей дитячої гри (2015)
Гуцол В. В. - Інноваційні педагогічні технології в сучасній педагогічній освіті (2015)
Зінонос Н. О. - Використання Flipped Learning моделі у навчанні іноземних студентів на підготовчих відділеннях ВНЗ України (2015)
Ковальчук Г. О. - "Предметне поле" якості та особистісні фактори ефективності у навчанні майбутніх економістів у ВНЗ (2015)
Ковальчук О. М. - Дослідно-експериментальна перевірка моделі підготовки магістрів гуманітаріїв до інноваційної професійної діяльності (2015)
Кравченко Т. П. - Психолого-педагогічні чинники формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоров’я (2015)
Макаренко А. І. - Експериментально-дослідна перевірка впливу інтеграції як засобу формування техніко-технологічних знань і умінь (2015)
Максимова О. Г. - Формирование лингвистической мобильности будущих педагогов на основе личностно-деятельностного подхода (2015)
Малинівська Л. І. - Педагогічні умови формування культури безпечної поведінки у студентів (2015)
Малицька О. В. - Культурна ідентифікація як визначальний освітній фактор у педагогічному ВНЗ (2015)
Мартинюк В. А. - Проблема жіночої суб’єктивності у художньому дискурсі Кларісе Ліспектор, Бузинська В. Є. (2015)
Махінова М. В. - Аспекти соціокультурного підходу до підбору автентичних англомовних текстів у підготовці майбутнього вчителя (2015)
Мірошниченко Г. В. - Вплив діяльності Київського університету Св. Володимира на розвиток освіти і науки у другій половині ХІХ століття (2015)
Оверко Н. Я. - Педагогічні умови розвитку фахової майстерності викладачів спецтехнологій у ПТНЗ кулінарного профілю у процесі підвищення кваліфікації (2015)
Петько Л. В. - Філософсько-педагогічні підходи до розуміння "професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища" в сучасних реаліях освіти (2015)
Постоян Т. Г. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб якісної підготовки майбутніх менеджерів освіти (2015)
Савельчук І. Б. - Інноваційні методи соціальної роботи з людьми похилого віку: специфіка та особливості впровадження (2015)
Савінова Н. В. - Деонтологічна компетентність корекційного педагога в умовах інклюзивного навчання, Берегова М. І. (2015)
Самойленко С. А. - Фільми як засіб підвищення мотивації студентів до вивчення іноземних мов, Беспалова Н. В., Липська І. І. (2015)
Силкіна С. А. - Система соціально-педагогічної підтримки важковиховуваних підлітків в умовах сільської школи (2015)
Тихонова Т. В. - Методологічні підходи до конструювання змісту інформаційно-технологічної навчальної дисципліни (2015)
Трегуб О. Д. - Запорука успіху проблемного навчання майбутніх учителів технологій, Трегуб І. Г. (2015)
Фроленкова Н. О. - Якість дошкільної освіти в Україні: феномен поняття (2015)
Хаустова О. В. - Взаємозв’язок духовності й творчості на шляху професійно-творчого розвитку вчителя (2015)
Хижняк А. В. - Формування взаєморозуміння у молодших підлітків як сімейної цінності: теорія питання (2015)
Цепкало О. В. - Комунікативні стратегії як об’єкт дослідження когнітивної та комунікативної лінгвістики, психолінгвістики та лінгводидактики (2015)
Цимбалюк В. І. - Особливості проведення ділової гри "Навчальний цивільний процес" під час професійної підготовки майбутніх юристів, Борейчук А. В. (2015)
Чернуха Н. М. - Роль сучасників М. Е. Річмонд у формуванні її теорії соціальної роботи, Ворначева Л. Ю. (2015)
Чернякова О. І. - Розвиток мовлення дошкільників в умовах двомовності (2015)
Шапочкіна О. В. - Специфічні особливості дистанційної освіти за електронними навчальними курсами у ВНЗ України (на матеріалі сертифікованого ЕНК "Країнознавство: німецька мова") (2015)
Шаргун Т. О. - Становлення професійної підготовки фахівців залізничного профілю в Україні(друга половина ХІХ століття) (2015)
Шибецька В. В. - Екскурсія як засіб збагачення уявлень про природу в молодших школярів з порушенням інтелекту, Кравець Н. П. (2015)
Ярова О. Б. - Концепт "ключові компетентності" в освітніх документах початкової школи країн Європейського Союзу (2015)
Литвин В. А. - Методика формування інформаційної культури майбутніх архітекторів (2015)
Василишина Н. М. - Актуальні проблеми фахової підготовки майбутніх фахівців сфери туризму у рамках вітчизняної та зарубіжної освіти (2015)
Бідзіля П. П. - Вплив етіологічних чинників хронічної серцевої недостатності на стан ремоделювання міокарда при супутній надлишковій масі тіла та ожирінні (2015)
Васкес Абанто А. Э. - "Уникальность" натуральных продуктов или все же "Давайте мыслить объективно!", Васкес Абанто Х. Э. (2015)
Дудко О. Г. - Значення фізичних та біологічних властивостей полімерних матеріалів для травматології та ортопедії, Костін Є. І. (2015)
Каджарян В. Г. - Безсимптомна гіперурикемія на тлі цукрового діабету 2 типу: вплив на клініко-анамнестичні, біохімічні показники та результати ехокардіоскопії, Капшитар Н. І. (2015)
Коваль В. Ю. - Вміст макроелементів крові при різних формах хронічного панкреатиту, Архій Е. Й., Сіксай Л. Т. (2015)
Мергель Т. В. - Особливості перебігу безбольової форми ішемічної хвороби серця у хворих із постінфарктним кардіосклерозом (2015)
Мізюк М. І. - Зміни функціонального стану організму студентів під час запровадження інноваційних форм державної атестації, Суслик З. Б., Мельник В. І. (2015)
Морозенко Д. В. - Дослідження клініко-гематологічного статусу пацієнтів після ендопротезування великих суглобів, Леонтьєва Ф. С., Кузнецова Н. В. (2015)
Русин В. И. - Динамика показателей качества жизни у больных с хроническим панкреатитом после холецистэктомии на фоне комбинорованной терапии с использованием препарата из Plantago ovata, Сирчак Е. С., Курчак Н. Ю. (2015)
Чернєв М. В. - Метод глибокого магнітно-польового медикаментозного знеболювання та лікування травм обличчя у передопераційний та післяопераційний період. Варіанти можливого застосування, Чернєв О. В., Огарко І. В., Андрієвська Т. А. (2015)
Шайко-Шайковський О. Г. - Експериментальне біомеханічне дослідження ефективності остеосинтезу за допомогою стержневого апарата зовнішньої фіксації при поперечних діафізарних переломах, Білик С. В., Олексюк І. С., Дудко О. Г., Василов В. В., Зіньків О. І., Бурсук Є. Й. (2015)
Большакова А. М. - Психологічний аналіз феноменів самоздійснення особистості (2015)
Камінська О. В. - Авторська класифікація інтернет-залежності за критерієм провідного мотиву використання мережі (2015)
Климентович О. Б. - Динаміка ціннісних орієнтацій студентської молоді українського суспільства в процесі соціально-економічної та політичної нестабільності в державі (2015)
Кравчук Л. В. - Засвоєння етичних норм молодшими школярами: психологічні підходи (2015)
Носова І. Є. - До 130-річчя від дня народження Степана Володимировича Балея (2015)
Петровська І. Р. - Психологічні особливості кар’єрних орієнтацій студентів-психологів (2015)
Сущинська Т. С. - Танцювально-ігрова програма психологічної підтримки формування конструктивного образу "Я" дитини: оцінка ефективності (2015)
Шамрай О. В. - Професійна картина світу майбутніх лікарів-педіатрів (2015)
Яновська Т. А. - Взаємоз’вязок прояву психологічного конфлікту з емоційною сферою підлітків (2015)
Ващенко В. - Історик та стратегії конструювання історичного простору: Київ на ментальних мапах Михайла Грушевського (2016)
Щербак В. - Михайло Грушевський про передумови, причини та рушійні сили "Хмельниччини" (2016)
Ковальов Є. - Історія Києва в науковій спадщині Михайла Грушевського (2016)
Бонь О. - Михайло Грушевський та Олекса Новицький у формуванні українських інтелектуальних мереж (2016)
Тарасенко О. - Михайло Грушевський в університеті Св. Володимира (2016)
Савчук І. - Редакційна політика Михайла Грушевського в журналі "Україна" (1924–1930) (2016)
Срібняк І. - Позатаборовий простір інтернованих військ Української Галицької Армії в ЧСР: повсякдення робітничих відділів (1922–1923 рр.) (2016)
Саган Г. - Контакти українських освітян з югославськими у 50–60-ті рр. ХХ ст. (2016)
Головченко В. - Витоки агресивності зовнішньої політики Росії (2016)
Pokliatska V. - United States Image in Post-Soviet Ukraine: Soviet Heritage and Its Manifestations in Current Politics (оn the example of Orange Revolution 2004) (2016)
Бурцева М. - Інформативні можливості вивчення імміграційної політики Канади на сучасному етапі (2016)
Мудрієвська І. - Зовнішньоекономічні відносини України з Королівством Саудівська Аравія (2016)
Аманмурадов Н. - Транспортная политика как имиджеобразующий фактор внешнеполитической стратегии Туркменистана (2016)
Дуднік О. - Регіональна політика в Азербайджанській Республіці: активізація напередодні президентських виборів 2013 року (2016)
Купрієнко В. - Містечко Іванків за часів Речі Посполитої (1589–1648 рр.) (2016)
Зотова Т. - Вірменська громада в Кам’янці-Подільському XVI–XVII ст. (2016)
Барвінок О. - Функціонування станових інституцій дворянства південно-західних губерній Російської імперії в кінці ХІХ — на початку ХХ ст. (2016)
Іванюк О. - Критика системи обліку населення у Російській імперії дослідниками XIX ст. (2016)
Джагунова О. - Уманський педагогічний університет – початок історії (2016)
Голубнича Ю. - Репатріація інтернованих вояків армії УНР з Польщі (1921–1922 рр.): причини та наслідки (2016)
Лях О. - Меценатська діяльність родини Медічі у Флоренції (2016)
Будзар М. - Павло Ґалаґан (1853–1869) у джерелах особового походження (2016)
Кривошея І. - Збереження світової культурної спадщини ЮНЕСКО: відновлення Пальміри в умовах війни в Сирії (на матеріалі електронних видань), Якименко Л. (2016)
Щербак В. - Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. / упоряд. д-р іст. наук, проф. о. Юрій Мицик. — Т. 1–4. —К., 2012–2015 (2016)
Ковальов Є. - Тараненко С.П. Планувальна структура давньоруського Подолу: формування та розвиток. — Варшава, 2016. — 164 с. + 8 с. вкл. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Golka V. - Political crowdfunding as an innovative social technology (2016)
Гринюк Р. Ф. - Регіональний та державний виміри української специфіки децентралізації влади, Примуш М. В. (2016)
Drozdziński T. - Management subsystem of ukrainian national security system – structure and functions (2016)
Коваль Ю. О. - Специфіка формування і розвитку національної моделі місцевого самоврядування в Україні (2016)
Нагорняк Т. Л. - Соціально-політичні чинники і наслідки міграційних процесів в Україні 2014 – 2016 рр. (2016)
Полухіна А. В. - Основні напрямки та особливості застосування ненасильницьких дій під час суспільно-політичних трансформацій (2016)
Polovyi M. - Implementation of J. Davies' modified model for simulation of short-term protest activity, Gadzhyieva D. (2016)
Гедікова Н. П. - Принципи справедливості у сучасному контексті ліберальної доктрини (2016)
Yeromin M. B. - How reflection of universal values in the movies influences international communication (2016)
Карпчук Н. П. - Медіа-висвітлення політики Європейського Союзу на національному рівні (2016)
Кокорська O. I. - Евристичний потенціал критичного дискурс-аналізу, Кокорський B. Ф. (2016)
Короваєв О. С. - Методика дослідження онлайн інфотейнменту в репрезентації міжнародних новин, Чарських І. Ю. (2016)
Бахтиєв Р. - Символічне насильство та демократія Symbolic violence and democracy, Мацишина І. В. (2016)
Stotsky V. V. - Features of functioning of modern political discourse of ukrainian mass media (2016)
Денисюк С. Г. - Толерантність в сучасній Україні: євроінтеграційний контекст, Неприцький О. А. (2016)
Іваницька О. П. - Пріоритети зовнішньополітичної діяльності соціалістичного уряду Х. Л. Родрігеса Сапатеро у 2004 – 2011 роках: європейський вектор (2016)
Литвин В. - Інституційні атрибути кількості, розміру та членства в постійних парламентських комітетах у європейських представницьких демократіях: порівняльний аналіз (станом на грудень 2015 року), Романюк А. (2016)
Кокорєв О. В. - Регіоналізація соціально-політичної та культурно-історичної спільності Балтійського регіону (2016)
Скопова О. І. - Армія у суспільно-політичних процесах Іспанії першої третини ХХ століття (2016)
Тихомирова Є. Б. - Європейський вимір глобалізації (2016)
Чальцева О. М. - Глобальне громадянське суспільство як актор глобальної публічної політики (2016)
Федулова Л. - Фінансові інновації в модернізації економічної системи, Лебедєва Н. (2011)
Кізима Т. - Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, класифікація, чинники впливу (2011)
Алексеєнко Л. - Фінансові інновації в контексті гарантування стабільності банківської системи, Радова Н., Соколовський Є. (2011)
Шварц О. - Удосконалення інструментарію управління активами і пасивами банку в умовах фінансової нестабільності (2011)
Матлага Л. - Капіталізація як чинник підвищення надійності та ефективності банківської системи України (2011)
Дубчак О. - Актуальні проблеми підвищення ефективності споживчого кредитування (2011)
Кнейслер О. - Формування ринку перестрахування у контексті інституціонально-еволюційної теорії (2011)
Стецюк Т. - Роль превентивних заходів у медичному страхуванні (2011)
Хлівний В. - Форми, методи та інструменти бюджетного регулювання, Мацук З. (2011)
Булавинець В. - Теоретичні засади видатків соціального призначення з місцевих бюджетів (2011)
Тулай О. - Тенденції формування доходів місцевих бюджетів, Тріпак М. (2011)
Шашкевич О. - Нова парадигма контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні (2011)
Письменна Т. - Принципи бюджетного контролю: теоретична інтерпретація та практика виконання (2011)
Дишкант О. - Теоретико-організаційні засади фінансового контролю державних закупівель (2011)
Лободіна З. - Оцінка методів управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я (2011)
Фільо М. - Інституційні умови організаційної протидії податковим втратам (2011)
Власюк В. - Перспективи впровадження фінансових важелів управління акціонерною власністю в сучасних умовах господарювання (2011)
Кужелєв М. - Корпоративні конфлікти: механізм захисту інтересів власників на основі теорії мета-інтересів (2011)
Бідюк П. - Оцінювання ризиків інвестування при реструктуризації підприємств, Омельченко О. (2011)
Молдован О. - Формування ефективного та конкурентоспроможного фіскального простору: досвід Словаччини для України (2011)
Горин В. - Зарубіжний досвід регулювання доходів державного бюджету в умовах економічної нестабільності (2011)
Снігур Х. - Інноваційна політика підприємств у забезпеченні їх конкурентоспроможності (2011)
Козюк В. - Проблеми сучасної макроекономічної теорії та політики економічного зростання в світлі глобальної фінансової нестабільності, Заклекта О., Шиманська О. (2011)
Наші автори (2011)
Annotations (2011)
Шановні колеги (2011)
Десятнюк О. - Теоретичні домінанти моделювання антиризикових заходів у сфері оподаткування (2011)
Швабий К. - Методические подходы к определению перечня налогов и сборов для потенциальных плательщиков, Серебрянський Д., Новицька Н. (2011)
Гаркушенко О. - Согласование понятийного аппарата в сфере природоохранных и природоресурсных платежей (2011)
Гварлиани Т. - К вопросу о природе налогового консультирования, Осинова М. (2011)
Буссе Р. - Определение понятийного эквивалента терминов в области налогообложения на межнациональном уровне на примере категории"налогоплательщик” (2011)
Кізима А. - Макроекономічне прогнозування як основа бюджетного процесу (2011)
Леонтьева Ю. - Теоретический подход к выяснению сущности государственного налогового планирования (2011)
Лепа Р. - Концепция оценки влияния налоговых реформ на экономику страны, Прокопенко Р., Чудненко В. (2011)
Мартинюк В. - Моделювання індикаторів економічної безпеки держави засобами штучної нейронної мережі з радіально-базисними функціями, Дивак М., Савка Н. (2011)
Скрипник А. - Бюджетний дефіцит та можливість реалізації інтегрованого підходу до оцінки податкового навантаження, Проскура К. (2011)
Ляшенко О. - Підхід до оцінки фіскальної функції імпортного мита на продукти харчові, напої та тютюнові вироби в Україні, Бойко З. (2011)
Сідельникова Л. - Вплив бюджетних ризиків на ефективність реалізації регіональної фіскальної політики, Костіна Н. (2011)
Моисеева Е. - Социально-экономические проблемы монопрофильных городов и бюджетно-налоговые инструменты стимулирования их развития, Майбуров І. (2011)
Демкина Н. - Налогообложение субсидий для развития малого предпринимательства, Мишина Е. (2011)
Еремина М. - Налоговые последствия страхования ответственности руководителей (2011)
Шадурская М. - Теоретические основы государственного налогового менеджмента и налогового администрирования (2011)
Новоселов К. - К вопросу о налоговых рисках государства в системе налогового администрирования (2011)
Кулик Р. - Роль аудиторських фірм у мінімізації податкових ризиків суб’єктів підприємництва, Кулик Ю. (2011)
Ядренникова Е. - Проблемы и перспективы внедрения системы бюджетирования налогов на предприятиях (2011)
Тулуш Л. - Адміністрування податку на додану вартість у сфері агропромислового виробництва, Рудая М. (2011)
Козлова М. - Скидки и бонусы: налоговый учет (2011)
Годованець О. - Податкове регулювання інвестиційної діяльності як фактор економічного зростання, Амбрик Л. (2011)
Валігура В. - Інвестиційно-інноваційна спрямованість справляння непрямих податків в Україні (2011)
Дем’янюк О. - Окремі аспекти оподаткування інтелектуальної власності в Україні (2011)
Воробей Е. - Роль и значение специальных налоговых режимов в формировании доходов регионального и местного бюджетов, Волкова-Гончарова Т., Сивкова С. (2011)
Василевська Г. - Стратегічні пріоритети розвитку преференційного оподаткування в Україні (2011)
Морозов В. - Налоговый режим в зонах свободного инвестирования (2011)
Рибалко С. - Розвиток спрощеної системи оподаткування в аграрній сфері (2011)
Долгополова М. - О некоторых практических проблемах несовершенства российского налогового законодательства (2011)
Жернаков С. - Прогрессивные ставки НДФЛ: принципы налогообложения и мотивация к деловой активности населения (2011)
Кошелева Е. - Фиксированный налог: сущность и опыт применения в некоторых странах (2011)
Манохина И. - Некоторые вопросы реформирования налогового контроля в России (2011)
Шабалин Е. - Практика осуществления налогового контроля за трансфертным ценообразованием в России, Колесова И. (2011)
Смирнова Е. - Преобразования Налогового кодекса РФ и их влияние на трансфертное ценообразование (2011)
Феоктистова Т. - Зарубежный опыт налогового стимулирования инноваций (2011)
Молодченко Т. - Налогообложение недвижимости в контексте налоговой реформы в Украине (2011)
Герчаківський С. - Фінансування діяльності митних служб: досвід Російської Федерації (2011)
Наші автори (2011)
Annotations (2011)
Title (2015)
Contents (2015)
Galamandjuk L. L. - Influence of different approaches to training of main movements on physical fitness of 4 years boys with various motor asymmetry (2015)
Golod N. R. - Principles of developing a well-rounded program of physical rehabilitation for female students in the special medical group with consideration of physical activity impairment. (2015)
Kozina Zh. L. - Workability’s recreation methodic with application of cupping massage and autogenic training of women student teams’ basketball players, Kozhuhar L. V., Sobko I. N., Vaksler M. A., Tihonova A. A. (2015)
Lobko V. S. - Psycho-physiological characteristics of students-powerlifters of different training experience, who have affections of muscular skeletal apparatus (2015)
Pashkov I. N. - Methodic of coordination’s perfection of junior taekwondo athletes at stage of pre-basic training (2015)
Sovenko S. P. - Trends in changes of elite sportswomen’ technique, specializing in 20 km race walk, considering rising of their sports results, Lytvynchuk T. V., Budkevich G. B. (2015)
Chernenko S. O. - Simulation of junior pupils’ training of ball throsing to vertivcal target (2015)
Gnitecka J. - Psychomotor therapy as a effective method of alleviating the symptoms of child’s non-harmonious development , Nowak A., Romanowska-Tolloczko A. (2015)
Hasani S. H. - The effect of glycemic index on plasma il-6 in sub-max exercise, Supaporn S., Mehranpour A. B., Witid M. (2015)
Aymen Hawani - Effect of training information technology and communication driving school (Case of the teaching of O’Brien shot put style), Maher Mrayeh, Mohamed sami Bousid. (2015)
Niewiadomska M. - Impact of canine assisted therapy on emotions and motivation level in children with reduced mobility in physical activity classes, Makris M. (2015)
Romanowska-Tolloczko A. - Level of self-respect and assertiveness skills and teachers’ educational competences, Nowak A., Gnitecka J. (2015)
Vasileios K. Tsimaras. - Influence of traditional dance training programs on dynamic balance of people with intellectual disability: a short review (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Василенко Л. Г. - Професор Чепелик Віктор Васильович (2013)
Кушніренко М. М. - До 30-річного ювілею кафедри містобудування Київського національного університету будівництва і архітектури, Іносова Т. Ю., Кравчук О. А. (2013)
Дьомін М. М. - Громадська роль і професійна відповідальність містобудівної діяльності в умовах трансформації соціально-демографічних структур і суспільної свідомості населення міст України на початку ХХІ століття (2013)
Айлікова Г. В. - Структура та принципи побудови каталогу класів об’єктів профільних наборів геопросторових даних містобудівної документації, Янчук В. В., Горковчук Д. В., Кравченко Ю. В., Сингаївська О. І. (2013)
Айлікова Г. В. - Система класифікації та умовних позначень об’єктів для містобудівної документації, Янчук В. В. (2013)
Азари Алиреза - Архитектурное проектирование многоэтажных жилых домов в условиях повышенной сейсмичности г. Тегеран (2013)
Антипенко Є. Ю. - Класифікаційна схема характеристик організаційно-технологічного планування діяльності будівельних підприємств (2013)
Апостолова-Сосса Л. О. - Динаміка розвитку економіки міста Києва за період 1995-2011 роки, Маляр В. М. (2013)
Арутюнян И. А. - Организация строительного производства на базе современных подходов (2013)
Банах В. А. - Адекватность расчетных моделей зданий и сооружений и их аккомодация к экспериментальным данным (2013)
Барабаш М. С. - Компьютерное моделирование процессов жизненного цикла конструкций, Гензерский Ю. В. (2013)
Берлог А. И. - Усовершенствование транспортно планировочной организации пересадочных узлов на метрополитене. (на примере г. Киев) (2013)
Бобраков А. А. - Урахування можливої зміни властивостей матеріалів при формуванні організаційно-технологічних рішень в будівництві (2013)
Богданов С. С. - Аналіз впливу вібрацій на стійкість системи штатив-тахеометр (2013)
Бондар О. А. - Обгрунтування доцільності управлінських процесів в маркетинговій системі з позиції прикладної геометрії, Лаврухіна К. О. (2013)
Бородич Л. В. - Проблема пошуку містобудівних засобів брендінгу житлових територій. (2013)
Вадімова А. В. - Типологічні ознаки екологічно-сталих планувальних елементів міста для вирішення їх сталого розвитку (2013)
Василенко Л. Г. - Пропорційний аналіз сучасних архітектурних об’єктів на основі "золотого перетину", Сингаєвська М. А. (2013)
Васильєв П. О. - Про кількісні методи визначення атрактивності обєктів показу, як складової туристичних маршрутів. (2013)
Габрель М. М. - Показники та методи оцінки змін якості міського простору, Габрель Т. М. (2013)
Габрель М. М. - Структурна модель інформаційно-орієнтаційної системи території, Нагірний П. Ю. (2013)
Гейко І. П. - Особливості розташування районного будинку суду у міському середовищі Києва (2013)
Гембарський Л. В. - Технологія влаштування суцільної монолітної ребристої плити при реконструкції фундаментів (2013)
Гетун Г. В. - Дослідження конструктивних рішень активного сейсмозахисту фундаментів висотних будівель, Сахаров В. О., Мельник В. А., Станіславенко С. Ю. (2013)
Голик Й. М. - До питання формування засобів для маломобільних групп населення на вулицях міста, Куцина І. А. (2013)
Денисенко Н. О. - Сучасні питання обгрунтування реалізації дорожньо-будівельних проектів (2013)
Доненко В. І. - Оцінка залучення субпідрядних послуг на будівельних підприємствах (2013)
Доненко В. И. - Ревитализация промышленных и техногенно нагруженных территорий городской застройки, Щербина Л. В., Штода О. И. (2013)
Дубова С. В. - Особенности формирования транспортных систем городов (2013)
Жупаненко І. В. - Динамічний напружено-деформований стан реактивної штаби атракціону вільного падіння, Чибіряков В. К., Білик С. І. (2013)
Завальный А. В. - Моделирование развития агломерации на основе теории однородных структур, Патракеев И. М. (2013)
Зауральська А. В. - Особливості функціональної структури спортивних комплексів із критими гірськолижними спусками, Бойко О. С. (2013)
Зауральська А. В. - Особливості функціонально-планувальної структури планетаріїв, Гавриленко О. О. (2013)
Зауральська А. В. - Аналіз закордонного досвіду проектування і будівництва автодромів, Пархоменко Ж. О. (2013)
Зельцер Р. Я. - Исследование технологии возведения корпусов электродепо "Харьковское”, Ливинський О. М., Лучинский С. А. (2013)
Золотар Л. В. - Передумови формування та історичні етапи розвитку санітарної очистки житлових територій міста (2013)
Іваночко У. І. - Перспективні тенденції розвитку шкіл, Іськович Н. В. (2013)
Ісаев О. П. - Геодезичний моніторинг – з досвіду виконання геодезичних робіт кафедри інженерної геодезії КНУБа, Адаменко О. В., Шульц Р. В., Білоус М. В., Кривий О. П., Хайлак А. М. (2013)
Катушков В. О. - Спрощення фотограмметричного наземного знімання. , Звягінцев І. І., Шульц Р. В., Сосса Д. Р. (2013)
Кисіль С. С. - Екологічні напрями проектування та будівництва багатоповерхових автостоянок у найзначніших містах (2013)
Кіщенко А. О. - Спрямованність формування вищих навчальних закладів культури і мистецтв, Щербаков О. В. (2013)
Коблик М. В. - Особливості формування мережі шкіл на Закарпатті (2013)
Ковешникова А. В. - Специфика исследования творчества архитектора в контексте истории, теории и практики (на примере А. Добровольского) (2013)
Коломєйцев А. В. - Особливості формування кільцевих бульварів в структурі міст колишньої Австро-Угорської імперії кінця ХVIII-го – поч. ХХ-го ст. (2013)
Костира Н. О. - Врахування контактних деформацій при розрахунку залізобетонних конструкцій, Малишев О. М. (2013)
Кравченко О. В. - Використання порушених територій вугледобувних регіонів у формуванні образу міста (сучасний досвід) (2013)
Крельштейн П. Д. - Дослідження математичних моделей трансформування растрових зображень топографічних карт, Маліна І. А., Юрковський Р. Г., Шульц Р. В. (2013)
Кузьменко Т. Ю. - Особливості сільського розселення в приміських зонах міст-центрів Північно-східного регіону України (2013)
Кулябко В. В. - К вопросу разработки метода повышения долговечности металлических конструкций в условиях длительной эксплуатации, Воденникова О. С. (2013)
Кюнцлі Р. - Декоративно-утилітарні та сакральні аспекти предметно-просторового середовища житла українців, Степанюк А. (2013)
Кюнцлі Р. - Традиція як основний чинник національної архітектури, Степанюк А. (2013)
Лапенко О. І. - Дослідження сталезалізобетонних балок з листовим армуванням (2013)
Лапенко О. І. - Напрямки енергозбереження в житлових будинках та удосконалення сучасних систем теплозахисту будівель, Скребнєва С. М. (2013)
Лівінський О. М. - Дослідження стану оснащеності організацій і бригад покрівельників та використання засобів малої механізації, Євтушенко В. А. (2013)
Лінда С. М. - Формування і розвиток екологічного мислення в архітектурі та містобудівання, Досяк І. (2013)
Лінда С. М. - Реалізація концепції сталого розвитку у сучасному містобудіванні: світовий досвід, Мединський Б. (2013)
Лященко А. А. - Системні вимоги до сучасного місобудівного кадастру та містобудівної документації (2013)
Міхно П. Б. - Математичний аналіз структури системи використання рекультивованих земель (2013)
Моркляник О. І. - До проблеми дослідження архітектурно-просторової морфогенези малих міст Закарпаття в радянський період, Вовчик Р. В. (2013)
Моркляник О. І. - Форми рекреації в приміській зоні м. Львова ІІ-ї пол. ХХ ст., Покладок О. В. (2013)
Нестеренко О. В. - Огляд основних нормативних документів в сфері застосування систем управління якості (2013)
Обідний О. Б. - Формування номенклатури шкіл при оптимізації мережі шкільних об'єктів (на прикладі Ново-Санжарского району Полтавської області) (2013)
Осиченко Г. О. - Естетична оцінка міських вулиць людьми різних культур (2013)
Павлов Є. І. - Аналіз факторів, що приводять до аварійних ситуацій при відведенні дощового стоку (2013)
Пекарчук О. П. - Зарубіжний досвід реконструкції багатоквартирних будинків кінця ХІХ – початку ХХ століть (2013)
Першаков В. М. - Сучасні будівлі з рамних конструкцій, Лисницька К. М. (2013)
Пестрикова А. Г. - Формирование комфортной городской среды в контексте современной визуальной культуры (2013)
Петраковська О. С. - Територіальне зонування земель, що зазнають впливу небезпечних інженерно-геологічних процесів і явищ, Романко Р. М. (2013)
Півень В. В. - Визначення послідовності проектів у програмах розвитку підприємств ЖКГ (2013)
Постельняк А. А. - Методи трансформування координат в різних геоінформаційних системах (2013)
Потапчук І. В. - Природно-архітектурно-розпланувальна модель (ПАРМ) міста Ковеля (2013)
Приймаченко О. В. - Аналіз технології зимового прибирання міських вулично-дорожніх мереж (2013)
Радионов Т. В. - Системный подход к развитию территории жилой застройки (2013)
Рейцен Є. О. - Особливості розміщення і експлуатації тягових підстанцій міського пасажирського транспорту у містах України на сучасному етапі, Сірош С. В. (2013)
Розумний С. В. - Методологічні аспекти проектування реконструкції загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Рязанов А. С. - Вдосконалення управління підвищенням ефективності використання трудових ресурсів у будівництві, Оліферук С. Л., Крикун К. В. (2013)
Самойлович В. В. - Вибір і раціональне застосування природного каменя для внутрішнього опорядження будівель (2013)
Светличная О. С. - Приоритетные направления в стратегии долгосрочного планирования и совершенствования генерального плана Донецка (2013)
Свобода Д. Г. - Давні ідеальні міста, як перша спроба налагодити трудові зв’язки міста (2013)
Семененко М. В. - Техногенно–нагруженная территория и риск для здоровья населения (2013)
Сердюченко Н. Б. - Принципи, підходи та методи оцінки об’єктів нерухомості (2013)
Серомолот Г. В. - Иследование влияния размера проема на изменение НДС внутренней продольной несущей стены (2013)
Сіромолот Г. В. - Вплив поперечних стін і перекриттів в розрахунковій схемі будинку на зміну напруження у поздовжній стіні (2013)
Смілка В. А. - Взаємодія служби містобудівного кадастру та дозвільного центру (2013)
Старжинський Ю. М. - Проблеми формування пішохідних просторів нових житлових районів великих міст України (2013)
Степанова І. В. - Сучасні православні храмові комплекси в руслі екології, охорони довкілля та містобудівний аспект (2013)
Сьомка С. В. - Методика пропорціонування в процесі гармонізації сучасної міської забудови м. Києва (2013)
Тацій Ю. О. - Аналіз доцільності формування та виведення на ринок нового об’єкту нерухомості (2013)
Title (2015)
Телима С. В. - Існуючі математичні моделі і методи фільтраційного розрахунку променевих водозаборів і дренажів, Тугай Я. А., Олійник Е. О., Майстренко Г. В. (2013)
Contents (2015)
Тімченко Р. О. - Оптимізація рішення задачі вертикального планування для лінійних споруд, Крішко Д. А. Д. А., Богатинський А. В. (2013)
Batieieva N. P. - Biomechanical analysis technique choreographic movements (for example, "grand battman jete”) (2015)
Тонкачеєв Г. Н. - Технологія зведення монолітних багатоповерхових будівель і перспективи її розвитку, Шарапа С. П., Клис М. В. (2013)
Bondarenko S. V. - Formation of 17-18 yrs age girl students’ visual performance by means of visual training at stage of adaptation to learning loads, Darzinska N. O., Sіdilo L. V. (2015)
Топал С. С. - Одеса XVIII-XXI сторіччя-можливості та перспективи розвитку (2013)
Galamandjuk L. L. - Effects of different training options on the basic movements physical fitness 4-year-old girls with different motor asymmetry (2015)
Тузова Л. І. - Особливості застосування методичних підходів щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) у різних містобудівних умовах, Берова П. І. (2013)
Zapovitriana Е. B. - Peculiarities of vegetative regulation of heart rate in wrestlers of different age groups, Korobeynikov G. V., Korobeinikova L. G. (2015)
Федченок А. И. - Обоснование и концепция создания базы данных зданий первых массовых серий (2013)
Kozhanova O. S. - Application of methodological approach to selection of sportswomen to calisthenics teams for group exercises, considering compatibility factor, Nesterova T. V., Gnutova N. P., Gnutov E. I. (2015)
Чибіряков В. К. - Розрахунок точності інженерно-геодезичних робіт при визначенні напружено-деформованого стану магістральних газопроводів, Старовєров В. С., Нікітенко К. О. (2013)
Lopatenko G. O. - New approaches to the organization of prestart preparation of qualified athletes in single combats (on an example of fencing), Kosik N. S., Kosik N. L. (2015)
Чорноморденко Є. І. - Енергоощадність в обєктах еко-архітектури (2013)
Malenyuk T. V. - Training at sport circle as priority form of organization of students’ physical education (on example of shaping), Kosivska A. V. (2015)
Шилова Т. О. - Еколого-містобудівна оцінка стану довкілля, Шевель В. В. (2013)
Tamozhanskaya G. V. - Morphological functional and psychological indicators of 11-12 yrs age boys’ (members of preparatory special health groups of urban and countryside schools) development (2015)
Шлапко Л. В. - Аналіз теоретичних концепцій перспективного розвитку мережі оптових та оптово-роздрібних ринкових комплексів (2013)
Chia M. - Body weight satisfaction and disordered eating among youth who are active in sport in Singapore, Lee M. (2015)
Штепа К. О. - Прогноз ризиків дії факторів міського середовища (2013)
Submission of manuscripts (2015)
Штолько В. Г. - Виявлення ефективних об’ємно-просторових рішень висячих конструкцій і доцільність їх застосування в архітектурі і будівництві (2013)
Шульц Р. В. - Сучасна концепція застосування GNSS-технологій при вирішенні задач геодезичого моніторингу інженерних споруд, Анненков А. О. (2013)
Якимчук І. М. - Алгоритмічна модель визначення показників ризику кредитів, наданого підприємству, Бондар О. А., Каширіна І. М. (2013)
Яковенко К. А. - Информационная модель улично-дорожной сети города (2013)
Title (2015)
Contents (2015)
Vas’kov Y. V. - Acmeological approach to physical education of students of secondary schools in the aspect of personality-oriented training (2015)
Hnyp I. Ya. - Assessment of functional status and quality of life of students after acute respiratory viral diseases (2015)
Zaporozhanov V. A. - Discussion on the concepts of "coordination” and "agility” in terms of physical education, Boraczynski Tomasz. (2015)
Kiprich S. В. - Specific descriptions of functional providing of the special endurance of boxers, Berinchik D. Y. (2015)
Kozina Zh. L. - The concept of individual approach in sport, Prusik Krzysztof, Prusik Katarzyna. (2015)
Olchovik A. V. - Physical development and physical preparedness of students of special medical group with the disease of vegetative-vascular dystonia of mixed type (2015)
Pichurin V. V. - Psychological and psycho-physical training as a factor of personal anxiety at students (2015)
Samonenko S. B. - The dynamics of the focal qualities in girls aged 10-15 years (2015)
Stetsenko A. I. - Special aspects of motivation of the structural subdivisions of the state emergency service of Ukraine in terms of physical self-culture, Arhipenko V. A. (2015)
Tropin Y. N. - Features of competitive activity of highly qualified Greco-Roman style wrestler of different manner of conducting a duel, Pashkov I. N. (2015)
Vasilios G. - The evolution of the winter Paralympic games and sports, Eriketti M. (2015)
Nowosielska-Swadzba D. - Physical activity as a health factor modifying heart rate variability (HRV), Zwolinska D., Jendrysek M., Podstawski R. (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Грохольский Я. М. - Радіохвилі як потік частинок, що перебувають у коливальному стані, Сусь Б. А., Сусь Б. Б. (2016)
Василенко О. В. - Повышение качества моделирования динамических систем выбором оптимальных алгоритмов симуляции, Петренко Я. И. (2016)
Левин В. И. - Производные элементарных интервальных функций (2016)
Мотайло А. П. - Побудова базису біпіраміди, Хомченко А. Н., Тулученко Г. Я. (2016)
Скрупская Л. С. - Реализация информационных моделей процесса диагностирования и прогнозирования состояния изоляции трансформаторов тока (2016)
Симонян С. О. - К решению однопараметрических матричных уравнений типа A(T)X(T)+ X*(T)B(T) =C(T), Айвазян А. А. (2016)
Babichev S. - Estimation of the inductive model of objects clustering stability based on the k-means algorithm for different levels of data noise, Lytvynenko V., Taif M. A. (2016)
Олійник А. О. - Планування ресурсів паралельної обчислювальної системи при синтезі нейро-нечітких моделей для обробки великих даних, Скрупський С. Ю., Субботін С. О., Благодарьов А. Ю., Гофман Є. О. (2016)
Субботин С. А. - Комплексное сокращение размерности данных для построения диагностических и распознающих моделей по прецедентам (2016)
Литвин В. В. - Застосування системи алгоритмічних алгебр для граматичного аналізу символьних обчислень виразів логіки висловлювань, Бобик І. О., Висоцька В. А. (2016)
Ляшенко А. В. - Iнформаційно-технічна система автоматизованої лапароскопічної діагностики, Баязітов М. Р., Годлевський Л. С., Баязітов Д. М., Бузиновський А. Б. (2016)
Шмелева Т. Р. - Реентерабельная модель RIP протокола в форме раскрашенных сетей Петри (2016)
Кадырова Д. Р. - Cтруктурный синтез регуляторов дискретных систем управления, Кадырова А. А. (2016)
Guda A. I. - Multi-models identification methods comparison in the non-linear dynamic system identification task, Mikhalyov A. I. (2016)
Хобин В. А. - Оптимизация фильтров собственного движения самонастраивающейся САУ объектом технологического типа, Левинский М. В. (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Andriichuk O. J. - Influence of place of birth and gender on the health component of the quality of life of students, Kasarda O. Z. (2015)
Vaskov Y. V. - The ways of implementing interactive methods in the educational process of students of higher educational institutions, Sizonenko I. E. (2015)
Dzhym V. Y. - Comparative analysis of methods of training and dietary habits of skilled bodybuilders in the run-general preparatory stage (2015)
Ermolaeva Y. S. - Level of anxiety as one of the criteria of efficiency of emotional stability in sport dancing (2015)
Zhelezniy O. D. - Physiotherapy in the physical rehabilitation of patients with sequelae of injuries of the lower extremities in Zhitomir of rehabilitation facilities, Zasik G. B., Mukhin V. M., Skliarova N. O. (2015)
Ionova O. M. - Salutogenetic approach to professional training of future teachers (2015)
Levchenko V. A. - Indexes of hemodynamics in a dosage of physical activity in girls against the background of low systolic blood pressure (2015)
Mikhnov A. P. - Effectiveness of competitive activity of high class hockey players accounting a level of their self-esteem (2015)
Pichurin V. V. - Coping strategies and psychological readiness of students for professional work (2015)
Romanowska-Tolloczko A. - Educational competences and emotional intelligence level of teachers (2015)
Slavityak O. S. - Features of influence of different modes of training on the dynamics of power performance bodybuilders on stage-specialized basic training (2015)
Troyanovska M. N. - Determining the level of a high school student qualities of coordination in the process by biathlon training stabilography (2015)
Shamardin V. N. - Organizational structure of technical and tactical training of skilled goalkeepers in football, Khorkavyy B. V. (2015)
Shchepotina N. Y. - Model characteristics of competitive activity of different skilled female volleyball players (2015)
Medynskyi S. V. - Characteristic of professional preparation content of the USA most common majors of parks, recreation, leisure, and fitness studies division (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Дзюблюк О. - Грошово-кредитна політика як фактор макроекономічної стабілізації і подолання наслідків кризових явищ (2011)
Адамов В. - Філософія управління грошовими потоками (2011)
Десятнюк О. - Теоретичні постулати практичної розбудови податкової системи в умовах ризиків (2011)
Довгань Ж. - Конкурентне середовище в банківській системі України в контексті забезпечення її фінансової стійкості (2011)
Ткачук Н. - Субординовані зобов`язання як джерело поповнення капіталу банків (2011)
Галапуп Н. - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: особливості функціонування та шляхи вдосконалення, Бобанич А. (2011)
Луцишин О. - Організаційно-економічний механізм діяльності кредитних спілок у сфері кредитування (2011)
Ткаченко Н. - Базові підходи до формування системи пруденційного регулювання діяльності страхових компаній (2011)
Залєтов О. - Вплив світової кризи на сучасний страховий ринок України (2011)
Маршалок Т. - Теоретична та методологічна концептуалізація перекладання податків (2011)
Сидор І. - Неподаткові надходження в контексті наповнення Державного та місцевих бюджетів України (2011)
Мартинюк В. - Теоретичні засади ціноутворення на медичні послуги в умовах реформування системи охорони здоров`я, Корецький Б. (2011)
Гупаловська М. - Ефективність бюджетного контролю: критерії визначення та пріоритети підвищення (2011)
Затонацька Т. - Міжнародний досвід формування фіскальної політики у посткризовий період, Шиманська О. (2011)
Кваша Т. - Досвід Російської Федерації щодо міжрегіонального розподілу бюджетних інвестицій та уроки для України (2011)
Дем`янишин В. - Хрестоматія невичерпних джерел вітчизняної фінансової науки (2011)
Наші автори (2011)
Annotations (2011)
Від редколегії (2016)
Кулик М. М. - Пересмотр возможностей моделей равновесных цен и выпусков в теории межотраслевого баланса (2016)
Білан Т. Р. - Безпекові аспекти балансу вуглецевмісних палив в умовах становлення новітніх схем паливозабезпечення в Україні, Каплін М. І. (2016)
Лещенко І. Ч. - Аналіз критичних сценаріїв, пов’язаних із припиненням дії окремих міжнародних договорів у газовій галузі України (2016)
Білодід В. Д. - Оцінка потужності електричних теплогенераторів для систем централізованого теплопостачання як регуляторів навантаження електроенергетичної системи, Дерій В. О. (2016)
Ленчевський Є. А. - Автоматизоване керування потужними електрокотлами як дієвий засіб зниження нерівномірності добових графіків електричних навантажень об’єднаної енергосистеми (2016)
Маляренко О. Є. - Обґрунтування прогнозних обсягів потенціалу енергозбереження в укрупнених секторах економіки з урахуванням технологічних і структурних зрушень, Майстренко Н. Ю., Станиціна В. В. (2016)
Шрайбер О. А. - Використання ентальпії охолодження високотемпературних елементів теплових установок методом термохімічної регенерації (термохімічний захист) (2016)
Реферати (2016)
Інформація для авторів (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Bachinskaya N. V. - Features of account and planning of training process of sportsmen pair-group acrobats taking into account sexual dimorphism (analysis of questionnaire these trainers of Ukraine) (2015)
Boychuk R. I. - Theoretical substantiation of programs of targeted development of coordination abilities of pupils in lessons of physical training with elements of sports games (2015)
Vdovenko N. V. - Practical recommendations concerning prevention and correction of iron deficit in athletes, Ivanova А. М., Loshkarova I. A. (2015)
Verkhovska M. V. - Basics of programming exercises using health and fitness technology in physical education pupils of secondary schools (2015)
Deyneko A. H. - Formation of culture motor activity of pupils of 5-6 classes by means of basic gymnastics (2015)
Yermakova T. S. - Individualization of forming health culture in schoolchildren of Polish schools (2015)
Karabanov Y. A. - Professional applied physical training of future specialists of agricultural production (2015)
Karapuzova N. D. - Health saving technologies in the training of future primary school teachers (2015)
Litvinenko Y. V. - Static-dynamic stability of the body gymnasts qualifications., Sadowski Jerzy, Niznikowski Tomasz, Boloban V. N. (2015)
Lukianova Yu. S. - School health approach to teaching and learning of students (2015)
Orlov A. A. - Optimization of training load among weightlifters during pre-basic training (2015)
Prytula A. L. - Professional training of physical culture teachers for use in national martial arts career (2015)
Tamozhanskaya A. V. - Level of school anxiety of girls aged 12-13 years old with different kinds of postural (2015)
Tyshchenko V. A. - Features of the training process of handball players of higher qualification between rounds in the competitive period (2015)
Zwolinska D. - Social support of mentally retarded persons , Podstawski R., Nowosielska-Swadzba D., Jendrysek M. (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Содержание (2016)
Слово редактора (2016)
Приветственные слова (2016)
Виват, Королевы-2014! (2016)
Виват, Королевы-2015! (2016)
Ким Г. - Стать человеком, притягивающим успех (2016)
Бабко Т. - Мы учимся и растем каждый день (2016)
Бонковская И. - Хочешь быть счастливой – будь ею! (2016)
Каменская М. - Хочу быть хозяйкой своей жизни! (2016)
Маркевич И. - Страховые сервисы могут быть успешными и востребованными (2016)
Редзюк О. - Сделаем мир лучше! (2016)
Рогова Д. - Обретите уверенность в своих силах (2016)
Дыханова В. - Красота! Доброта! Светло! Тепло! Счастье = "ВИТринА" (2016)
Походзяева И. - Кращий спосіб переконання клієнтів на сьогодні – стабільна робота банку і його відкритість перед клієнтами (2016)
Сокова М. - Залог успеха – это команда! (2016)
Грищук А. - Лучшая награда для меня – признание туристов (2016)
Теренчук С. - Вінницька дизайнер створила 14 колекцій одягу (2016)
Королевы-2016 (интернет-голосование) (2016)
Ленара. 25 стран рукоплещут таланту украинской, крымскотатарской певице (2016)
Ткаченко М. М. - Комбінований аналіз результатів динамічної гепатобілісцинтиграфії та сонографії печінки при жирових гепатозах, Романенко Г. О., Макаренко А. В., Слободніченко О. С. (2016)
Солодянникова О. І. - Стан систолічної та діастолічної функцій лівого шлуночка серця у онкологічних хворих при різних режимах хіміотерапевтичного лікування, Шевчук Л. А. (2016)
Зелінська Г. В. - Субклональна структура популяції тироцитів радіойодорефрактерних та радіойодочутливих метастазів папілярного раку щитоподібної залози, Кулініченко Г. М., Устименко Г. Я., Моторний Є. О. (2016)
Шиян Д. М. - Спосіб візуалізації ядер мозочка на знімках спірального комп’ютерного томографа при проведенні стереотаксичних операцій, Марковський В. Д. (2016)
Король П. О. - Порівняльний аналіз даних остеосцинтиграфії у хворих на деформівний остеоартроз та аваскулярний некроз голівки стегнової кістки при ендопротезуванні кульшових суглобів, Ткаченко М. М., Бондар В. К. (2016)
Новікова Т. Г. - Застосування перфузійної офект у діагностиці церебральних змін при черепно-мозковій травмі легкого ступеня тяжкості, Макєєв С. С., Коваль С. С., Каджая М. В. (2016)
Луховицька Н. І. - Клінічна оцінка ефективності радіонуклідної терапії 153Sm-оксабіфору в онкологічних хворих із кістковими метастазами, Грушка Г. В., Ткаченко Г. І., Астап’єва О. М., Савченко А. С., Підченко Н. С., Боброва В. М. (2016)
Аміразян С. А. - Низькі дози радіації: наукова полеміка або конфронтація поглядів, Радзішевська Є. Б., Гордієнко Н. О. (2016)
Мечев Д. С. - Роль радіонуклідної терапії в онкології, Щербіна О. В., Мечев А. Д., Полякова Н. І. (2016)
Ткаченко М. М. - Сучасний стан і перспективи викладання ядерної медицини в медичних вищих навчальних закладах України, Мечев Д. С., Романенко Г. О. (2016)
Коваль С. С. - Інтеграція даних офект та МРТ у діагностиці пухлин головного мозку, Макеєв С. С., Новжова Т. Г. (2016)
Трофимов А. В. - Особливості топометричної підготовки до дистанційної променевої терпії хворих на рак передміхурової залози, Васильєв Л. Л. (2016)
Громакова І. А. - Супресорні клітини мієлоїдного походження – нова терапевтична ціль в онкології, Сорочан П. П., Прохач Н. E., Пономарьов І. М., Громакова І. С. (2016)
Крамний Іван Омелянович (1948-2016) (2016)
Резолюція конференції Українського товариства радіаційних онкологів за участю міжнародних фахівців "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні" (30 червня — 01 липня 2016 р., м. Ужгород) (2016)
Dorovsky D. A. - Critical role of cholesterol transfer protein in atherosclerosis development, Zagayko A. L. (2016)
Загайко А. Л. - Патогенетичні аспекти псоріазу у порушеннях метаболічних процесів, Галузінська Л. В., Сенюк І. В. (2016)
Загайко А. Л. - Метаболічні ефекти карнітину, роль у розвитку патологій та перспективи клінічного застосування (огляд), Брюханова Т. О., Шинкарьов А. А., Мельник Н. В. (2016)
Visych S. Yu. - Bioequivalence studies of medicinal products of tranexamic acid, Dorovskyу O. V., Andryukova L. M., Fetisova O. H. (2016)
Dolzhykova O. V. - Pathomorpological research of vaginal suppositories "Klimedeks” in rats with the irrytative vaginitis, Maloshtan L. M. (2016)
Semeniv D. V. - The experience of Antennaria dioica application in folk medicine and prospects of this plant use for creation of new phytohemostatics, Belik G. V., Kutsenko Т. А., Stoletov Yu. V., Ulanova V. А. (2016)
Kononenko N. М. - The study of reparative properties of a new combined cream dermalipoin on the model of linear incised wounds, Sheikhali А. М. (2016)
Trutaev S. I. - The results of the acute toxicity studies of "Dolosan Forte®” tablets, Laryanovska Yu. B., Shtrygol’ Yu. Yu., Kovaliova E. O. (2016)
Загайко А. Л. - Вивчення впливу йохімбіну гідрохлориду на процеси росту та розвитку щурів різної статі та віку як окремого аспекту безпеки препарату, Литкін Д. В. (2016)
Петровська Л. С. - Вивчення безпечності ряду розчинів детергентів при різних значеннях рН, Галузінська Л. В. (2016)
Komisarenko M. A. - Studies of compound of derivatives of hydroxycinnamic acids and coumarins in Cranberry’s leaves by HPLC, Koshoviy O. M., Avidzba Yu. N. (2016)
Upyr T. V. - The study of the organic acids in dry extract of Ledum palustre shoots (2016)
Balanchuk T. I. - The study of nitrates and inorganic elements compositions contents in types of genus Carduus L. herbs and extracts, Mazulin A. V., Oproshanska Т. V., Ostapenko A. O. (2016)
Logoyda L. S. - Validation of assay method of amlodipine in tablets by liquid chromatography, Korobko D. B. (2016)
Сафонов А. А. - Похідні 4-(R-аміно)-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-триазол-3-тіолів як перспективні антимікробні та протигрибкові речовини, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Камишний О. М. (2016)
Правила підготовки та оформлення матеріалів, поданих для публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2016)
Киричок П. - Шановні колеги! (2016)
Киричок Т. Ю. - Комплексне оцінювання чутливості електрофізичних показників зношування банкнот, Сухіна Є. Г., Кажмуратов Ж. Т. (2016)
Кулак М. И. - Моделирование изнашивания ножей бумагорезальных машин в процессе эксплуатации, Медяк Д. М. (2016)
Старченко О. П. - Влияние неоднородности структуры поверхностей материалов на качество склеивания в технологии послепечатных процессов, Марченко И. В. (2016)
Сторожук В. М. - Особливості процедури оцінювання стану безпечності промислового підприємства, Мельников О. В., Яцюк Р. А. (2016)
Морозов А. С. - Виготовлення маркувань розумних паковань з використанням нанофотонних фарбових композицій на алюмінієвій фользі трафаретним способом друку, Гриценко О. О., Швалагін В. В., Гродзюк Г. Я. (2016)
Гавриш А. П. - Силове поле при тонкому алмазному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних матеріалів на основі нікелю, Роїк Т. А., Киричок П. О., Лотоцька О. І. (2016)
Левикін І. В. - Метод синтезу технології Process Mining і засобів імітаційного моделювання (2016)
Зенкін А. С. - Процеси в складних системах управління підприємствами, Ковальов О. І., Овчаренко О. В. (2016)
Тріщук О. В. - Основні способи компресії науково-інформаційного тексту (2016)
Киричок А. П. - Дослідження PR-освіти: міжнародна та вітчизняна парадигма (2016)
Одайник О. В. - Ювілею НАОМА присвячується (до 100-річчя КДХІ, 1917–2017 рр.)… Незабутні спогади про літню практику в Каневі студентів першого курсу КДХІ — 1947 р. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського