Дефорж Г. В. - Характеристика порівняльно-гістологічних досліджень академіка Д.К. Третьякова (2016)
Клубук В. В. - Наукові дослідження з питань картоплярства на півдні України у другій половині ХХ – поч. ХХІ ст. (2016)
Литвинко А. С. - Діяльність наукової школи академіка М.М.Боголюбова в контексті розвитку статистичної фізики в Україні: до 70-річчя від виходу монографії "Проблеми динамічної теорії у статистичній фізиці" (2016)
Нижник С. В. - Уманське училище садівництва і землеробства у міжнародних виставках садівництва на початку ХХ століття (2016)
Падалка С. С. - Між словом і ділом. Аграрний ринок України у вимірі наукових ідей та господарської практики (1990–2000-і роки) (2016)
Пилипчук О. О. - Створення та розвиток Київського юридичного товариства (1876–1919 рр.) (2016)
Руда С. П. - Видатний український вчений–лікар Йосип Мочутковський (2016)
Сергєєва І. Л. - М. М. Кулєшов і передумови створення Національного банку генетичних ресурсів рослин України (2016)
Сидорович О. С. - Зміни в організаційно-територіальній структурі споживчої кооперації УРСР (друга половина 40-их–70-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Тверитникова О. Є. - Джерела з вивчення розвитку електротехнічної галузі України другої половини ХХ ст. (2016)
Акіншева І. - Основи політичної соціалізації учнів (2011)
Андрієвський Б. - Проблеми модернізації вищої педагогічної освіти (2011)
Атрощенко Т. - Специфіка формування мовленнєвої компетентності майбутніх вихователів у світлі вимог Болонської конвенції (2011)
Бахіча Е. - Формування толерантності майбутніх вихователів в умовах полікультурного середовища вищого навчального закладу (2011)
Бунча В. - Особливості реалізації змісту ґендерного виховання у сучасній початковій школі (2011)
Валуєва І. - Про поліпшення технології підготовки майбутніх учителів англійської мови початкової школи (2011)
Василинка М. - Виховання толерантності у молодших школярів засобами предмету "Музика" в умовах полікультурного простору (2011)
Горішна Н. - Ґендерна освіта соціальних працівників у США (2011)
Гриценко І. - Проблеми естетичного виховання молодших школярів у сучасних умовах (2011)
Дацків І. - Особливості організації самостійної роботи студентів у відповідності із Болонськими вимогами (2011)
Демиденко Т. - Характеристика методів родинного виховання (2011)
Добош О. - Використання етнокультурного доробку національних меншин Закарпаття в педагогічній просвіті сучасних батьків (2011)
Довга С. - Екологічні ігри у суспільній діяльності батьків і дітей як важливий засіб екологічного виховання (2011)
Жук О. - Методика формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування (2011)
Задорожний І. - Музичнo-церковна освіта на Закарпатті XVIII-XIX століть (2011)
Зембицька М. - Наставництво у системі середньої освіти США як психолого-педагогічна проблема (2011)
Зобенько Н. - Профілактика адитивної поведінки неповнолітніх (2011)
Ірхіна Ю. - Педагогічні умови формування професійної толерантності магістрантів як майбутніх викладачів вищої школи (2011)
Кліщ Г. - Особливості організації та зміст навчання у медичному університеті міста Ґрат (Австрія) (2011)
Колісніченко В. - Формування готовності курсантів вищої юридичної школи до роботи неповнолітніми (2011)
Козубовська І. - До питання про нормативні системи регуляції поведінки, Досін А. (2011)
Кузь В. - Майбутнє суспільства можна запрограмувати на майданчику дитячого садочка (2011)
Кузьма-Качур М. - Формування продуктивного мислення студентів педагогічних факультетів під час навчально-польової практики з природознавства (2011)
Кушнір І. - Формування маркетингової культури майбутніх менеджерів освіти (2011)
Лалак Н. - Інтерактивна модель навчання студентів: проблеми та перспективи (2011)
Лещук Г. - Соціалізація особистості як соціально–педагогічне явище (2011)
Логвиненко Т. - Особливості підготовки соціальних працівників до роботи у сільській місцевості: досвід Австралії та України (2011)
Маргіта Н. - Готовність майбутніх вихователів до організації експериментування старших дошкільників (2011)
Мартинюк О. - Використання інтерактивних технологій у процесі професійної підготовки магістрів технічного перекладу в університетах США (2011)
Машкаринець-Бутко А. - Розвиток системи інтернатних виховних закладів на Закарпатті після 1945 року (2011)
Мельничук Ю. - Використання інформаційно-комп’ютерних технологій як ефективний засіб формування комунікативної компетенції майбутніх учителів початкових класів (2011)
Мочан Т. - Естетичне виховання учнівської молоді у процесі творчої діяльності (2011)
Нагрибельна І. - Професійно-методична підготовка майбутнього вчителя початкової школи до викладання рідної мови (в контексті Болонського процесу) (2011)
Олійник Г. - Комунікативна компетентність як складова професійної компетентності соціального педагога (2011)
Опачко М. - Формування готовності майбутніх учителів фізики до реалізації завдань дидактичного менеджменту (2011)
Оришко С. - Виховні можливості туристсько-краєзнавчої діяльності (2011)
Паук М. - Соціально-психологічні особливості феномену суїцидальності в сучасних підлітків (2011)
Пермінова Л. - Мотивація як фактор навчальної успішності студента (2011)
Пермякова О. - Розвиток моніторингових досліджень успішності учнів в Європі (друга половина ХХ століття) (2011)
Поліщук В. - Модернізація професійної підготовки соціальних працівників і соціальних педагогів у країнах Європи, Поліщук Ю. (2011)
Попович А. - Потреби людей похилого віку та планування соціальних послуг, Сопко Р. (2011)
Пришляк О. - Формування інформаційної культури майбутніх педагогів (2011)
Прохоренков В. - Маркетингові дослідження ВНЗ як складова діяльності менеджера освіти, Ковальська Н. (2011)
Раєвська І. - Характеристика рівнів розвитку дослідницьких умінь учителів початкових класів (2011)
Розлуцька Г. - Інноваційні технології в педагогічному процесі вищої школи (2011)
Романовська Л. - Життєтворчість як само актуалізація і самовдосконалення особистості в процесі соціально–значущої діяльності дитячих громадських об’єднань (2011)
Сєргєєва О. - Професійна підготовка перекладачів референтів в університетах Великої Британії (2011)
Сидор І. - Проблеми та перспективи організації дозвілля студентів у вищих навчальних закладах України (2011)
Симодейко С. - Коучинг як інноваційний метод навчання студентів (2011)
Сідун Л. - Компетентнісний підхід як чинник якісної вищої освіти (2011)
Солдатенко М. - Теоретичні аспекти навчально-пізнавальної діяльності (2011)
Сорока О. - Особливості соціалізації молодших школярів засобами арт-терапії (2011)
Стеблюк С. - Інноваційні технології навчання у вищій школі (2011)
Талаш І. - Формування етнічної ідентифікації майбутніх вчителів як шлях до розширення україномовного освітнього простору (2011)
Тименко В. - Культурно-екологічні принципи в українській дизайн-освіті (2011)
Товканець Г. - Особливості застосування кейс-методу у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця (2011)
Товканець О. - Врахування індивідуально-психологічних властивостей учнів професійно-технічних училищ у корекційно-виховній роботі (2011)
Туленко М. - Впровадження результатів наукових досліджень із емпіричної психології у навчальний процес (2011)
Тягур В. - Дизайн як проектна складова підготовки майбутніх вчителів початкових класів з трудового навчання (2011)
Фенчак Л. - Формування екологічної культури майбутніх вчителів початкових класів на засадах аксіології (2011)
Фізеші О. - Виховні традиції в змісті українських букварів початку ХХ століття (2011)
Фролова М. - Сутність та принципи самостійної дослідницької діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів (2011)
Хазін В. - Світоглядні трансформації сучасної освіти: суб’єктивність у педагогічних вимірах (2011)
Хмуринська Т. - Визначення специфіки соціально–педагогічної діяльності (2011)
Хома О. - Проблеми підготовки вчителів початкових класів у вітчизняній педагогічній науці (2011)
Хома Т. - Поняття "мови", "мовлення" та "культури мовлення" у науково-лінгвістичній літературі (2011)
Черепаня Н. - Формування готовності дошкільників до успішного навчання (2011)
Чутора М. - Стигматизація: сутність, види, причини виникнення (2011)
Шайнер А. - Становлення й розвиток системи торгівельного шкільництва Другої Речі Посполитої у міжвоєнний період (до питання нормативно-правових та організаційних аспектів функціонування комерційних навчальних закладів Східної Галичини) (2011)
Шилінська І. - Структура та рівні сформованості культури професійного мовлення майбутніх фахівців економічного профілю (2011)
Шулла Т. А. - Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми міжетнічних відносин (2011)
Щербан Г. В. - Особливості формування продуктивних взаємин у навчанні (2011)
Щербан Т. Д. - Дослідження особливостей мисленнєвої активності учителя у процесі розв’язання навчальних задач (2011)
Яцина О. Ф. - Психологічні аспекти активізації пізнавальної діяльності (2011)
Канюк О. - Роль іншомовного ділового спілкування у підготовці соціальних працівників у контексті Болонського процесу (2011)
Болотная Л. А. - Тучные клетки и мастоцитоз (2016)
Джораєва С. К. - Трихомоніаз: медико-біологічні характеристики збуднику та значущість лабораторних методів для веріфікації діагнозу (аналітичний огляд), Гончаренко В. В., Щоголєва О. В., Бабута А. Р. (2016)
Мавров Г. І. - Механізми передачі вірусу імунодефіциту людини статевим шляхом – концепції запобігання, Щербакова Ю. В., Іващенко Л. В. (2016)
Сербина И. М. - Иммуноморфологические особенности формирования гнездной алопеции (2016)
Волкославська В. М. - Про динаміку деяких показників стану шкірно-венерологічної допомоги за 2000–2015 рр. в Україні (2016)
Айзятулов Р. Ф. - Досвід місцевого лікування оніхомікозу (2016)
Айзятулов Р. Ф. - Топические антимикотики в практике врача, Полях Я. А., Скородед М. Э., Пойманова О. С. (2016)
Айзятулов Р. Ф. - Роль функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта при атопическом дерматите, Полях Я. А., Скородед М. Э., Пойманова О. С. (2016)
Біловол А. М. - Сучасні підходи до комплексної медикаментозної корекції псоріазу, Берегова А. А. (2016)
Бондар С. А. - Ентеросорбційна радіопротекторна комплексна терапія хворих на хронічні дерматози, що брали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Луцюк М. Б., Наліжитий А. А., Пічкур О. М. (2016)
Бронова І. М. - Місце гепатопротекторів при терапії акне системними ретиноїдами (2016)
Возняк І. Я. - Характеристика цитокинових, імунололгічних та імуноморфологічних показників у хворих на псоріаз, Сизон О. О. (2016)
Волкославська В. М. - Інфекційні дерматози в Україні. Перспективи лікування (2016)
Гулей Л. О. - Застосування сучасних лазерних методів діагностики у дерматологічній практиці (2016)
Денисенко О. І. - Застосування у комплексному лікуванні хронічних дерматозів комбінації есенційних фосфоліпідів та метіоніну (2016)
Денисенко О. І. - Комплексне лікування червоного плокого лишаю із застосуванням антиоксидантного засобу, Бродовська Н. Б. (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Нарушение микроциркуляции у больных артропатическим псориазом, Олейник И. А., Гаврилюк А. А., Маштакова И. А. (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Вивчення особливостей мікробіоценезу шкіри у хворих на мікози, Олійник І. О., Маштакова І. О., Джораєва С. К., П’ятикоп І. О., Іванцова О. К. (2016)
Олійник І. О. - Резистентність еритроцитарних мембран та стан ендогенної інтоксикації у хворих на на псоріаз, Іщейкін К. Є., Семко Г. О., Цимбал В. М., Левицька О. В. (2016)
Ошивалова О. О. - Особливості клінічної діагностики атинічного кератозу (2016)
Перепічка М. П. - Застосування сучасного дезитоксійного засобу у комплексному лікуванні гострозапальних дерматозів (2016)
Петренко А. В. - Аналіз генетичного та гормонального статусу у пацієнтів з акне (2016)
Солошенко Э. Н. - Оценка сенсибилизации к бытовым аллергенам методом КВЧ-диэлектрометрии, Кондакова А. К., Колесников В. Г., Хмель Н. В., Шевченко З. М., ЯрмакТ. П. (2016)
Солошенко Э. Н. - Сравнительный анализ содержания оксида азота и эндотелина-1 у больных распространенными дерматозами с отягощенным аллергологическим анамнезом, Шевченко З. М., ЯрмакТ. П., Стулий О. Н. (2016)
Частій Т. В. - Визначення чутливості до лікарських засобів грибів Candida та Malassezia, Білозоров О. П. (2016)
Шкільна М. І. - Cпектр збудників асоційованого Лайм-Бореліозу в хворих із деякими хворобами шкіри, Васильєва Н. А., Яворська К. Б. (2016)
Шуленіна О. В. - Досвід лікування келоїдних рубців із застосуванням вітчизняного препарату Депос (2016)
Белозоров А. П. - Проблемы ПЦР-диагностики урогенитальной хламидийной инфекции, Федец О. И., Частий Т. В., МилютинА Е. И., Сокол О. А. (2016)
Бондаренко Г. М. - Корекція порушень системи гемостазу й функціонування ендотелію судин у пацієнтів з латентними формами сифілісу препаратом L-аргінін аспартат, Нікітенко І. М., Єрещенко О. О., Семко Г. О., Зюбан І. В. (2016)
Бондаренко Г. М. - Епідеміологічні особливості сучасного сифілісу, Нікітенко І. М., Мужичук В. В., Безрученко О. А., Сендецька В. В., Зюбан І. В. (2016)
Бондаренко Г. М. - Деякі особливості перинатального інфікування інфекціями, що передаються статевим шляхом, Осінська Т. В., Губенко Т. В., Унучко С. В. (2016)
Джораєва С. К. - Визначення антибактеріальних препаратів вибору для лікування неспецифічних вульвовагінітів, Гончаренко В. В., Щербакова Ю. В., Щоголєва О. В. (2016)
Мавров Г. І. - Особливості клініки та епідеміології інфекцій, що передаються статевим шляхом. у жінок комерційного сексу, Іващенко Л. В., Щербакова Ю. В. (2016)
Мавров Г. И. - Новые средства в лечении и реабилитации больных с хроническим воспалением гениталий, Нагорный А. Е. (2016)
Мавров Г. І. - Бактеріоскопічні методи лабораторної діагностики інфекцій, що передаються статевим шляхом,як метод вибору для груп населення. уразливих щодо зараження ІПСШ/ВІЛ, Щербакова Ю. В. (2016)
Кондакова Г. К. - Вміст оксиду азоту та активність глютатіонзалежних ферментів крові при урогенітальном хламідіозі, Левицька О. В., Цимбал В. М., Федорович Т. В. (2016)
Кутова В. В. - О якості серологічної діагностики в Україні, Білоконь О. М. (2016)
Унучко С. В. - Особенности терапии сифилитической инфекции с учетом функционального состояния печени, Губенко Т. В., Кондакова А. К., Кутова В. В., Осинська Т.В. (2016)
Памяті колеги (2016)
Романюк М. Д. - Міграційні детермінанти національної безпеки України: регіональні чинники, сучасні виклики та загрози (2014)
Проноза П. В. - Моделювання сценаріїв розвитку патологічних кризових процесіву реальному секторі економіки України (2014)
Ткач О. В. - Постіндустріальне суспільство – розвиток в умовах циклічних валютних криз (2014)
Брич В. Я. - Формування соціальної регіональної політики, Миколюк С. М. (2014)
Монастирський Г. Л. - Адаптація системи управління територіальним розвитком в Україні до європейських принципів, Стефінін В. В. (2014)
Гречаник Н. Ю. - Сталий розвиток та об’єктивна необхідність його формування (2014)
Михайлів Г. В. - Концептуальні засади формування транспортно-логістичного центру (2014)
Левандівський О. Т. - Аграрні відносини в умовах світової економічної інтеграції (2014)
Синиця С. М. - Економічна безпека регіону як важливе завдання стратегічного розвитку, Бринзей Б. С. (2014)
Щур Р. І. - Вплив інвестиційної активності на економічний розвиток регіону, Плець І. І. (2014)
Мацола С. М. - Зона вільної торгівлі Україна – ЄС: переваги для економіки України (2014)
Морицан О. М. - Тіньова економіка та її роль в економіці України, Морицан В. Ф., Стефанишин Б. М. (2014)
Бурдяк О. М. - Сучасна глобальна економічна криза та її прояви у країнах Європи (2014)
Якубів В. М. - Стратегічні напрями бізнес-адміністрування у забезпеченні розвитку підприємництва (2014)
Петрова І. Л. - Зміни корпоративної культури як імператив організаційного розвитку (2014)
Пилипів Н. І. - Диференційований та недиференційований підходи до оцінки нематеріальних активів будівельних підприємств, Вакун О. В. (2014)
Шкромида Н. Я. - Стейкхолдери як основні фактори впливу на економічний потенціал підприємства: необхідність їх обліку та аналізу (2014)
Баран Р. Я. - Формування стратегій позиціонування товарів дитячого сегменту: напрямки та особливості, Романчукевич М. Й. (2014)
Устенко А. О. - Система управління підприємством (2014)
Шеленко Д. І. - Передумови становлення й розвитку укладів (2014)
Матієшин М. М. - Сутність обліково-аналітичного забезпечення процесу експлуатації основних засобів будівельних підприємств (2014)
Кошлата М. А. - Формування моделі управління інноваційним розвитком підприємства (2014)
Гуменюк В. В. - Структурно-інституційна трансформація галузевого ринку санаторно-курортних послуг (2014)
Василюк В. В. - Вплив особливостей діяльності підприємств харчової промисловості на побудову обліку витрат (2014)
Садова У. Я. - Соціально-економічна незахищеність трудових мігрантів: до питання супроводу Євроінтеграційним реформам України, Біль М. М., Теслюк Р. Т. (2014)
Дорош О. В. - Оцінка соціально-орієнтованих індикаторів забезпечення гідної праці в Україні (2014)
Бойко М. М. - Формування ціннісних орієнтирів, норм та переконань як шлях до створення базових засад соціального капіталу підприємств сфери послуг (2014)
Остапа О. М. - Міграційні процеси в Західній Україні: аналіз та сучасні особливості (2014)
Романюк Д. М. - Професійна диференціація як чинник соціально-економічної стратифікації диференціації в контексті розширення можливостей людського розвитку (2014)
Шекета Є. Ю. - Оцінка та прогнозування рівня довготривалого безробіття Карпатського регіону (2014)
Шурпа С. Я. - Підвищення якості освіти шляхом інвестування в людський капітал на основі інноваційного підходу (2014)
Романюк Х. В. - Інноваційні форми зайнятості як передумова ефективного використання інтелектуального капіталу (2014)
Романюк Т. М. - Регулювання міждержавних міграцій населення України в контексті європейської інтеграції (2014)
Томашевська А. В. - Трудовий потенціал туристичного регіону та особливості його формування за сучасних умов (2014)
Кузнецова І. О. - Технологія управління як джерело ключової здібності підприємства (2014)
Дмитришин Л. І. - Моделювання оцінки операційного ризику комерційного банку, Кушнір О. С. (2014)
Василюк М. М. - Розвиток контролю за якістю аудиторських послуг як об’єктивна необхідність професійного аудиту (2014)
Король В. С. - Стратегічні напрями підприємства щодо вдосконалення системи мотивації персоналу, Синиця С. М. (2014)
Криховецька З. М. - Спеціалізовані інвестиційні фонди: світовий досвід і нововведення вітчизняного законодавства (2014)
Кропельницька С. О. - Залучення фінансових ресурсів некомерційними суб’єктами кластера (2014)
Мельник Н. Б. - Бухгалтерський облік у системі управління підприємством (2014)
Сус Т. Й. - Національні аспекти фінансування екологічного сільгоспвиробництва в Україні (2014)
Білий М. М. - Фінансові результати підприємства: факторний аналіз в умовах економічної кризи (2014)
Ємець О. І. - Удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу накладних витрат на виробництво продукції (2014)
Данилейчук Р. Б. - Шляхи вдосконалення системи мотивації персоналу підприємства (2014)
П’ятничук І. Д. - Удосконалення методики інформаційного забезпечення управлінського обліку витрат у системі бюджетування на нафтопереробних підприємствах (2014)
Відомості про авторів (2014)
Коцур М. И. - Определение оптимальной частоты коммутации вентилей преобразователя по схеме частотно-токового асинхронно-вентильного каскада, Коцур И. М., Андриенко А. А., Андриенко Д. С. (2016)
Яримбаш Д. С. - Oсобливості визначення параметрів короткого замикання силових трансформаторів засобами польового моделювання, Яримбаш С. Т., Дівчук Т. Є., Килимник І. М. (2016)
Малюшевська А. П. - Вплив складу і морфології конденсаторних полімерних плівок на термостабільність їх короткочасної електричної міцності, Топоров С. О. (2016)
Волков В. О. - Оптимальное и квазиоптимальное энергосберегающее управление положением частотнорегулируемого асинхронного двигателя (2016)
Цабенко М. В. - Системи антипомпажного керування відцентровим компресором (2016)
Слободенюк Ю. О. - Модель розрахунку миттєвих параметрів режиму системи тягового електропостачання при русі електровозу, Бялобржеський О. В. (2016)
Чередник Н. Г. - Дослідження режиму синхронного генератора когенераційної установки при паралельній та автономній роботі з урахуванням явища насичення магнітної системи генератора, Бялобржеський О. В. (2016)
Власенко Р. В. - Корекція алгоритму визначення заданого струму силового активного фільтра на основі теорії фрізе в умовах несиметрії, Бялобржеський О. В. (2016)
Bohdan V. - Semantic and pragmatic functions of adjoining constructions and complex sentences (2015)
Гаврилова В. В. - Теоретичні засади вивчення паремій (2015)
Зубенко К. В. - Логічний принцип класифікації частин мови у мовознавстві 40-х рр. – кінця ХХ ст., Ковальова Г. М. (2015)
Косович О. В. - Лексеми гiбридної природи в процесах iнноватики французької мови (2015)
Мороз А. А. - Інтерпретація українських та російських реалій засобами англійської мови (на матеріалі мемуарів А. Ройера "English prisoners in Russia”) (2015)
Нікітенко В. О. - Аксіологічні засади викладання іноземної мови професійного спрямування (2015)
Рудакова Т. М. - Іншомовні лексичні запозичення та проблема їхньої доцільності у витлумаченні вчених ХХ–ХХІ ст. (2015)
Червенко О. Б. - За някои специфични употреби на вторични езикови текстове (по материали от българския език) (2015)
Шандрук С. І. - Іншомовна освіта у США з позицій мультикультурності (2015)
Шеремета В. П. - Соціальні стереотипи жінки у текстах українських народних пісень та мовні засоби їх вираження (2015)
Васильєва А. Н. - Стигматизація героїв як безумних в російській та англійській прозі першої половини ХІХ століття (2015)
Сакович Т. С. - Философия существования и военная проза Генриха Бёлля и Ивана Науменко (2015)
Карбашевська О. В. - Балада Вільяма Вордсворта "Терен” ("The thorn”): поетика, фольклорні витоки, українські перегуки (2015)
Чик Д. Ч. - Архетип мудрого старого в романі "Аристион, или перевоспитание” В. Наріжного та "The history of pendennis…” В. Теккерея (2015)
Чура Ю. О. - Інтерпретаційне поле дихотомії Мазепа / Петро І у німецькомовній мазепіані ХІХ століття і пенталогії Б. Лепкого "Мазепа” (2015)
Випасняк Г. О. - Житіє бітника: роман Джека Керуака "Волоцюги Дхарми” (2015)
Зубенко О. А. - Жанр літературної казки у творчості В. Крапивіна (2015)
Лиденкова О. А. - Современный белорусский исторический роман как интеллектуальная проза (2015)
Перенчук О. З. - Функціональна і актантна структура детектива (2015)
Перес В. - Ценные сказки и сказки о ценностях (2015)
Степанова А. А. - Алушта как театральное пространство в романе И. С. Шмелева "Солнце мертвых” (2015)
Сухарєва С. В. - Польськомовна проповідницька проза в українському письменстві XVII століття: до проблеми жанру (2015)
Суховєєнко К. І. - Традиції "нової драми” у п’єсах Євгена Плужника (2015)
Філоненко С. О. - "Львівський” цикл ретродетективів Андрія Кокотюхи як видавничий проект (2015)
Широкова В. В. - "Путешествие сэра Джона Фирфакса” М. Кузмина: роман-путешествие или плутовской роман? (2015)
Анісімова Л. В. - Вплив філософії прагматизму на літературознавство США: від транзакційної теорії Л. М. Розенблатт до "неопрагматизму” С. Фіша (2015)
Нехайчук Ю. А. - Еволюція поглядів на роль видатних особистостей в історичному процесі (2015)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Наратологічний горизонт екстрадієгезису української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Нагай І. Д. - Художня рецепція як літературознавче поняття (2015)
Нечиталюк І. В. - Літературний мотив смерті в системі екзистенційного філософствування кінця ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Радько А. В. - Проза Лесі Українки в дослідженнях Б. Якубського (2015)
Самохіна В. О. - Комічне у постмодерністських художніх текстах ХХ–ХХІ ст. (2015)
Юрчук О. О. - Українські постколоніальні студії (2015)
Бай О. С. - Риторично-концептичні засади написання старопольської збірки "Swiat po czesci przeyzrzany” Данила Братковського (2015)
Павлищева Я. А. - Конфигурации гендерных дискурсов в рассказах С. Моэма (2015)
Питюр О. В. - Дидактичний потенціал Богородиці (на матеріалі василіянських творів барокової доби) (2015)
Смаглій І. В. - Жінка-митець у поезії С. Йовенко: конфлікт побуту і творчості (2015)
Семків Р. А. - Поетика комічного у поезії Тараса Шевченка (2015)
Табакова Г. І. - Роль епічних та ліричних родових ознак у метажанрі ліричної прози (2015)
Титул, зміст (2016)
Балушок В. - Загадкові севрюки: 4. Етнокультурні особливості (2016)
Салтан Н. - "Живи Україно, незламна і сильна"... Парламентські дебати навколо затвердження тексту Державного гімну України 4 та 6 березня 2003 року, Салтан О. (2016)
Гагін В. - Заснування села Чернеча Слобода (2016)
Бойченко С. - Основні причини та фактори смертності населення Чернігова (за матеріалами метричних книг ХІХ – початку ХХ ст.) (2016)
Пиріг П. - Церква в селі Виповзові на Козелеччині, Конопля Ю. (2016)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (друга половина ХVІІ– ХVІІІ ст.) (частина 3), Тарасенко І. (2016)
Листи гетьмана Івана Мазепи, написані у 1708 р., до великого коронного гетьмана Речі Посполитої Адама Сенявського (переклад-реконструкція із старопольської та латини В. Пилипенка) (2016)
Доценко А. - Будинок полкової канцелярії в Чернігові у 60-х роках ХІХ ст. (2016)
Рига Д. - Чернігівський державний історико-культурний заповідник у 1929-1933 роках: невідомі документи з діяльності (2016)
Нестеренко Л. - Епістолярій остарбайтерів як джерело вивчення повсякденного життя українців на території Третього Рейху в роки Другої світової війни (на прикладі Срібнянського району Чернігівської області) (2016)
Сердюк І. - Діти у віковій структурі населення Гетьманщини другої половини ХVІІІ ст. (2016)
Чуткий А. - Національне "обличчя" економіки України початку XX ст.: аналіз крізь призму етнічного складу студентів першого в Україні ВНЗ економічного профілю (2016)
Гейда О. - Особовий фонд Дмитра Панасовича Бочкова у Державному архіві Чернігівської області (2016)
Тимошик М. - Місцева преса як чинник комунізації та денаціоналізації українського села довоєнної доби (2016)
Рахно К. - Страсна свічка як оберіг гончарів Чернігівщини та її семантика (2016)
Боровик А. - З історії відзначення ювілеїв Чернігівського національного педагогічного університету (2016)
Половець В. - Василь Михайлович Білозерський (1.01.1816 – 4.03.1899) (до 190-х роковин від дня народження) (2016)
Демченко Т. - Біографіка на сторінках часопису "Пам’ятки України: історія та культура" (2011–2015 роки), Іваницька С. (2016)
Половець В. - Тетяна Антонюк. Міжнародні зв’язки київських університетів у 1991-2012 рр. – Вінниця, 2015 (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2013)
Конта Р. - "Записки НТШ" як джерело до історіографічного дослідження розвитку етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Кавун М. - Внесок Катеринославської губернської вченої архівної комісії у розвиток історико-краєзнавчих досліджень Південної України (2013)
Мариновський Ю. - Боввани-Болвани. До історії канівського топоніма (2013)
Стасів Я. - Протиалкогольні акти міста Львова XІV – XVII століть (2013)
Рибак І. - Історія сільських населених пунктів Хмельниччини: методика краєзнавчого дослідження (2013)
Кучерепа М. - Причини, хід та наслідки українсько-польського конфлікту на Волині в роки Другої світової війни (2013)
Удод О. - Трагічні події на Волині: суспільні рефлексії та історична пам’ять (2013)
Антонюк Я. - Вплив "Волинської трагедії" на формування етнічних стереотипів українця та поляка (2013)
Каліщук О. - Стереотипні уявлення та ментальність як чинник ескалації українсько-польського протистояння у роки Другої світової війни (2013)
Кармазіна Н. - Дослідник старожитностей Півдня України: Віктор Іванович Гошкевич (1860–1928) (2013)
Лазуренко В. - Штрихи до портрета черкаського історика і краєзнавця Миколи Бушина (2013)
Маньковська Р. - Сучасні музейні комунікації та перспективи їх розвитку (2013)
Петренко І. - Шкільний музей українсько-болгарської дружби в селі Мала Перещепина Новосанжарського району Полтавської області: історія створення і функціонування (2013)
Мовчун А. - Будинки, як і люди, багато пам’ятають... (Про музейну експозицію Київського університету імені Бориса Грінченка "Історія архітектурної пам’ятки на Бульварно-Кудрявській 18/2") (2013)
Харчук Х. - Формування Городоцького цвинтаря у Львові (друга половина ХVII – кінець ХІХ ст.) (2013)
Іщенко Е. - Православні культові споруди Сімферополя (кінець ХVIII - початок ХІХ ст.) (2013)
Вронська Т. - Система підготовки кадрів органів державної безпеки у роки Великої Вітчизняної війни, Лясковська С. (2013)
Чиркова М. - Приватне листування як джерело з історії життя цивільного населення періоду тимчасової нацистської окупації (на прикладі Полтавщини) (2013)
Табаченко О. - Дислокація частин та з’єднань 2-ої повітряної армії восени 1943 р. на Полтавщині (2013)
Бойко Н. - Будівництво Дніпровського дерев’яного мосту Козинці-Зарубинці (жовтень 1943 року) за спогадами сучасників та очевидців (2013)
Гаврилишина Н. - Маєтності роду Кочубеїв (ІІ половина XVII – 60-ті рр. XVIII ст.): формування, господарство, географія (2013)
Залуцький О. - Творчо-мистецька діяльність Сидора Воробкевича у контексті національно-культурного життя Буковини другої половини ХІХ століття (2013)
Бажан О. - "Несу моральну відповідальність за викривлення в органах МВС...”, або Історія покарання екзекутора "масового терору” І. А. Шапіро у часи "хрущовської відлиги”, Золотарьов В. (2013)
Левченко В. - 4-та міжнародна наукова конференція "Південь України: етноісторичний, мовний,культурний та релігійний виміри”, Кязимова Г. (2013)
Краєвиди рідної землі. Про партнерську співпрацю краєзнавців та "Вікімедіа Україна" (2013)
Делеган М. - Краєзнавцями Закарпаття започатковано фестиваль "Колочавська ріплянка" (2013)
Дмитрук В. - Краєзнавчі форуми на Волині та в Києві: реалії та проекти розвитку, Букет Є. (2013)
Бонь О. - Київ і кияни: доба Бориса Грінченка, Ковальов Є. (2013)
Демченко Т. - Депортації як практика "Великого терору” (2013)
Жам О. - Четверті Єфремівські читання "Релігійне життя Переяславської землі (ІХ-ХХІ ст.)", присвячені 1025-літтю хрещення Русі, Ткаченко Н. (2013)
Букет Є. - "Соловецька проща"-2013 (2013)
Довгополова О. - Минуле і сучасне традицій добросусідства Одещини (2013)
Климов А. - Вартісний внесок до літератури про Луганськ (2013)
Делеган В. - Репліка читача з приводу однієї версії, або Як московський професор мимоволі підвів ужгородського (2013)
In memoriam (2013)
Про авторів (2013)
Вимоги щодо оформлення статей (2013)
Апопій В. В. - Глобалізаційні процеси і нові тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України, Криган Р. В., Процишин О. Р. (2014)
Мельник І. М. - Стратегічні напрями структурно-територіальної організації оптової торгівлі, Хом’як Ю. М. (2014)
Міщук І. П. - Мережеві торговельні компанії: перспективи розвитку та передумови ефективного функціонування, Горін Т. Є. (2014)
Барна М. Ю. - Сутність соціальної та економічної ефективності роздрібної торгівлі (2014)
Олексин І. І. - Комерційне підприємництво та основні операції купівлі-продажу послуг (2014)
Шалева О. І. - Формування моделі збутової діяльності підприємств із використанням методів електронної комерції (2014)
Вірт М. Я. - Результативність впливу капітальних інвестицій на показники оптової торгівлі (2014)
Міценко Н. Г. - Засади стратегічного управління розвитком товарообороту підприємств, Ласка Р. І., Найда А. В. (2014)
Овчарук М. П. - Особливості формування національного бренду "Україна”, Гончаренко О. (2014)
Міщук І. П. - Зовнішня соціальна відповідальність торговельних підприємств: фактори впливу та методика дослідження, Градюк Н. М. (2014)
Пожуєва Т. О. - Місце економічної безпеки підприємства в системі національної безпеки підприємств (2014)
Гонський М. Д. - Процесно-орієнтоване моделювання управління роздрібного підприємства (2014)
Міценко Н. Г. - Сучасні тенденції типізації закладів ресторанного господарства та перспективи їх ефективного функціонування, Лейзерук О. О., Добоні В. В. (2014)
Апопій Г. В. - Форми участі торгівлі у розвитку сільських територій (2014)
Цап М. В. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку роздрібної торгівлі в контексті державної політики імпортозаміщення в Україні, Орлик І. О. (2014)
Павлова М. Б. - Асортиментна політика на роздрібних торговельних підприємствах (2014)
Куцик В. І. - Інтеграційні форми бізнес-структур та їх ефективне функціонування, Гатала О. В. (2014)
Скочиляс С. М. - Управлінські технології впровадження інтегрованої логістики з урахуванням особливостей логістичного ланцюга (2014)
Семенюк А. Я. - Перспектива використання систем управління ресурсами підприємств за проектним підходом (2014)
Куцик П. О. - Організація обліку витрат на дослідження та розробки: практичний підхід, Сенчук Т. Я. (2014)
Озеран В. О. - Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку у споживчій кооперації, Попітіч Т. В. (2014)
Щирба М. Т. - Концепція суттєвості в обліку і звітності підприємства, Щирба І. М. (2014)
Залевская Н. А. - Актуальные вопросы ведения учета периодических изданий на забалансовых счетах, Новосельцева С. Н. (2014)
Бачинський В. І. - Класифікація витрат на вирощування і відтворювання біологічних активів у рибогосподарських підприємств, Боровик О. М. (2014)
Лобода Н. О. - Міжнародні та національні стандарти фінансової звітності в аспекті когерентності обліково-аналітичної діяльності, Думич М. М. (2014)
Полянська О. А. - Звичайна ціна у обліку і звітності з метою оподаткування: загальні аспекти застосування (2014)
Матієшин М. М. - Організаційні основи побудови обліку консервації основних засобів будівельних підприємств (2014)
Гамкало О. Б. - Методичні аспекти обліку іпотечних операцій банку (2014)
Гик В. В. - Витрати на інновації у системі звітності підприємства (2014)
Нестеренко О. О. - Особливості обліку продажу товарів із застосуванням торговельних платіжних терміналів (2014)
Адамик О. В. - Бюджетні асигнування та дотації суб’єктів державного сектора економіки: їх трактування з метою обліку та відмінності (2014)
Кузнецова С. О. - Методичний інструментарій управлінського обліку виробничих запасів підприємств (2014)
Плекан М. В. - Інтелектуальний капітал підприємства: проблематика формалізації (2014)
Чміль Г. Л. - Власний капітал підприємства: методологічні аспекти обліку (2014)
Яцишин С. Р. - Запаси установ державного сектору економіки: оцінка та переоцінка (2014)
Дорош Н. І. - Функції внутрішнього аудиту з оцінки управління ризиками на підприємстві, Шаповал А. С. (2014)
Калайтан Т. В. - Концепція контролінгу інновацій (2014)
Швець В. Є. - Науково-практичний внесок юліана павликовського у розвиток економічних наук (2014)
Жидовська Н. М. - Удосконалення організаційно-методичних підходів до проведення аудиту адміністративних витрат, Гром’як Т. Д. (2014)
Лиса О. В. - Особливості внутрішнього аудиту якості продукції, Андрушко Р. П., Мирончук З. П. (2014)
Сокольська Р. Б. - Удосконалення підходу до визначення аудиторського ризику та суттєвості на стадії планування аудиту, Зелікман В. Д., Акімова Т. В. (2014)
Федоронько Н. І. - Внутрішньогосподарський контроль на підприємствах вугільної промисловості: організаційний аспект (2014)
Трут О. О. - Теоретико – методологічні засади управління результативністю організації (2014)
Свидрук І. І. - Креативні підходи до формування трудових ресурсів в організації (2014)
Колянко О. В. - Особливості оплати праці державних службовців у сфері публічного управління (2014)
Воронко О. С. - Вплив якості інформаційного забезпечення на ефективність аналізу господарської діяльності (2014)
Кузьмін Д. Л. - Економічна сутність та види іноземної валюти (2014)
Кузьмін Д. Л. - Проблемні питання обліку виробничих запасів в дисертаційних дослідженнях (2014)
Мельник Н. Г. - Організаційні аспекти створення та реєстрації бюджетних установ, Зорій Н. М. (2014)
Шурпенкова Р. К. - Суть виробничого потенціалу підприємства та характеристика його основних елементів, Демко І. І. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Апопій. В. В. - Сутність і типологія інновацій в торгівлі, Хом'як Ю. М. (2011)
Хміль Ф. І. - Економічні та суспільні зміни та їх вплив на управління вітчизняними підприємницькими організаціями (2011)
Трофімчук О. Р. - Кількісне оцінювання ринкової конкуренції (2011)
Дмитренко І. А. - Засади і напрями трансформації роздрібної торгівлі (2011)
Радзіховська К. З. - Внутрішня торгівля України: стан, тенденції, організаційно-економічні проблеми розвитку в умовах кризи, Міщук І. П. (2011)
Шалева О. І. - Особливості розвитку роздрібної торгівлі продовольчими товарами у західному регіоні України (2011)
Олексин І. І. - Моделювання попиту населення на побутові послуги на основі економіко-математичних методів (2011)
Тучковська І. І. - Економетричний аналіз конкурентоспроможності торговельного підприємства на етапі становлення внутрішнього ринку (2011)
Ананьєв О. М. - Інформаційна складова процесу прийняття управлінських рішень в торговельному підприємстві: теоретико-методичні аспекти, Белей О. І. (2011)
Антонюк Я. М. - Особливості інноваційного процесу в торгівлі в сучасних умовах (2011)
Лозинська С. І. - Сутність і роль ввп для економічного зростання (2011)
Кучер Л. Р. - Перспективні шляхи побудови мотиваційного механізму управління персоналом торговельних підприємств (2011)
Артищук І. В. - Алгоритм виявлення ризикових ситуацій в АІС управління торговельним підприємством (2011)
Шиндировський І. М. - Сучасні методи активізації продажу в роздрібній торгівлі (2011)
Мандрик О. Я. - Характеристика структурних складників інтелектуально-кадрового забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства (2011)
Мізюк Б. М. - Передумови формування клієнтської складової економічного потенціалу торговельного підприємства, Ільчук О. О. (2011)
Костогриз В. Г. - Дистанційне обслуговування як перспективна складова системи дистрибуції банківських продуктів, Овчарук О. М. (2011)
Гальків Л. І. - Моделювання реалізованого попиту населення України, Демчишин М. Я. (2011)
Гонський М. Д. - Інтеграція маркетингу в комерційні процеси організації (2011)
Скрипко Т. О. - Інвестиційна безпека в системі економічної безпеки підприємництва (2011)
Фединець Н. І. - Синергія бізнес-процесів у торговельному підприємстві (2011)
Мізюк Б. М. - Процес формування та розподілу прибутку на підприємстві (на прикладі ЛДОНКК), Пенцак Г. С. (2011)
Свидрук І. І. - Електронні засоби оптимізації діяльності менеджера вітчизняного підприємства (2011)
Мельник Т. М. - Стан та перспективи розвитку проектного менеджменту в Україні (2011)
Кобилюх Т. І. - Основні завдання, мета та принципи управлінського обліку товарних операцій (2011)
Білик В. М. - Перспективи впровадження антиінфляційної політики у країнах з перехідною економікою: на прикладі Словенії, Думич Н. Б. (2011)
Удуд І. Р. - Напрями удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління комерційним ризиком торговельного підприємства (2011)
Куцик П. О. - Структура ринку цінних паперів у сучасних економіках, Гончарук І. В. (2011)
Куцик П. О. - Формування нової світової фінансової системи: сучасне бачення, Коновал С. Е. (2011)
Лобода Н. О. - Організаційні форми управління лізинговим процесом (2011)
Марценюк Р. А. - Економічна суть діяльності заготівельних підприємств (2011)
Тягунова З. О. - Діагностика конкурентоспроможності маркетингового потенціалу торговельних підприємств споживчої кооперації України (2011)
Відомості про авторів (2011)
Усенко О. Ю. - Трансанальна мініінвазивна хірургія (TAMIS): перший досвід застосування, Тивончук О. С., Баюра М. І. (2016)
Олійник Ю. Ю. - Безпосередні та віддалені результати виконання комбінованої гастректомії з приводу місцево-поширеного раку шлунка (2016)
Трофімов М. В. - Хірургічне лікування виразки дванадцятипалої кишки, ускладненої кровотечею, Кришень В. П. (2016)
Долимов К. С. - Лечебная тактика при перфорации гастродуоденальной язвы, Абдумажидов А. Ш., Тухтамурод З. З., Ашурметов А. М., Ахмедов М. Дж., Жафаров Х. М. (2016)
Борисенко В. Б. - Комплексная диагностика острой непроходимости кишечника, Бардюк А. Я., Ковалев А. Н. (2016)
Кресюн В. Й. - Спайкова непрохідність кишечнику у дітей при дисплазії сполучної тканини, Мельниченко М. Г., Антоненко П. Б., Антоненко К. О., Квашніна А. А. (2016)
Дронов А. И. - Выполнение тотальной панкреатэктомии по поводу злокачественных новообразований поджелудочной железы, Земсков С. В., Крючина Е. А. (2016)
Хомяк І. В. - Роль біологічних маркерів у діагностиці гнійно–септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту, Ротар В. І., Ротар О. В., Назарчук М. Ф., Петровський Г. Г., Чермак І. І. (2016)
Криворучко І. А. - Математичні моделі диференційної діагностики і прогнозу при хронічному панкреатиті і раку з переважним ураженням головки підшлункової залози, Тесленко М. М., Андреєщев С. А., Тесленко C. М., Арсен’єв А. В. (2016)
Іванюк А. В. - Протезування клапана аорти з використанням мінімально інвазивного доступу, Глагола М. Д., Лоскутов О. А., Дарвіш Г. І., Тодуров Б. М. (2016)
Усенко О. Ю. - Трансплантація аутологічних клітин в комплексі лікування ускладненої артеріальної форми синдрому грудного виходу, Барна І. Е., Дрюк М. Ф., Кірімов В. І., Дмитренко І. П. (2016)
Трутяк Р. І. - Антикоагулянтна терапія у пацієнтів за ідіопатичного тромбозу глибоких вен (2016)
Левчак Ю. А. - Можливості динамічної соноеластографії у діагностиці ембологенних форм венозного тромбозу, Левицький А. В. (2016)
Дубровін О. Г. - Вибір вaріантів мезокавального шунтування залежно від особливостей будови спленомезентеріального конфлюенсу у дітей при портальній гіпертензії, Годік О. С., Соручан В. П. (2016)
Артищук В. М. - Обгрунтування вибору методу лікування хворих з приводу каменів нижніх ниркових чашок, Воробець Д. З., Шеремета Р. З., Шеремета Д. Р. (2016)
Джуран Б. В. - Особливості застосування лазерної енергії в лікуванні стриктури сечівника, Когут В. В., Гайсенюк Ф. З., Сагалєвич А. І. (2016)
Манжалій Е. Г. - Оцінка рівня цитокінів при експериментальній печінковій енцефалопатії у щурів, Вірченко О. В., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В., Савчук О. М., Кондратюк В. Є. (2016)
Цимбалюк В. І. - Модель відкритої проникної травми спинного мозку з тривалою персистенцією біосумісного стороннього тіла у каналі хребта. Синдром посттравматичної спастичності, Медведєв В. В., Гридіна Н. Я., Сенчик Ю. Ю., Татарчук М. М., Драгунцова Н. Г., Дичко С. М., Петрів Т. І. (2016)
Ковалев Г. А. - Влияние препаратов фетоплацентарного происхождения на заживление ран, Ищенко И. О., Наумова О. В., Сандомирский Б. П. (2016)
Чиж Н. А. - Эндоскопическая хирургия: история развития и перспективы обучения, Бызов Д. В., Гребенюк А. И., Антоненко Е. А., Мотко А. В., Долгопятенко А. Д., Аврунин О. Г., Сандомирский Б. П. (2016)
Файзиев З. Ш. - Редкое наблюдение удаления инородного тела бронха, Калмыков Е. Л., Файзиев Х. З., Исхаки Ф. Ю., Садриев О. Н. (2016)
Коляденко О. В. - Ідеї Бориса Грінченка про мету і завдання національної школи (2016)
Мартич Р. В. - Уявлення про живе як складова східнохристиянських учень: світоглядно-освітологічний аспект (2016)
Василенко М. М. - Cтановлення системи вищої фізкультурної освіти майбутніх фітнес-тренерів в Україні (2016)
Сліпчук В. Л. - Соціально-економічні умови професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні (50-60 роки ХХ століття) (2016)
Купрій Т. Г. - Соціальна афіліація студентської молоді як чинник організаційного розвитку вищої школи (2016)
Музика О. О. - Референтні стосунки як ресурс духовного розвитку студентів (2016)
Зінченко В. В. - Інтернаціоналізація системи освіти і реформи менеджменту вищої освіти: німецька модель (2016)
Грищук Ю. В. - Становлення та розвиток освіти в Польщі початку ХІ – кінця ХVІ століття (2016)
Бацуровська І. В. - Педагогічна класифікація масових відкритих дистанційних курсів (2016)
Гулівата І. О. - Формування математичних понять засобами інформаційних технологій, Гусак Л. П. (2016)
Глушак О. М. - Дослідження сформованості інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології (2016)
Саврасова-В’юн Т. О. - Освітологічні характеристики чинників формування психологічної компоненти у професійній підготовці майбутніх фахівців (2016)
Загородня А. А. - Аналіз навчальних програм та моделей підготовки фахівців економічної галузі в Україні (2016)
Бісмак О. В. - Клінічна діяльності фахівців з фізичної реабілітації в Україні: проблеми та перспективи (2016)
Апопій В. В. - Характер сучасного розвитку внутрішньої торгівлі України, Ситник Н. С (2011)
Садєков А. А. - Процес формування економічної поведінки підприємств, Заіка Ю. А. (2011)
Заяць Н. О. - Система факторів, що обумовлюють економічне зростання діяльності торговельних підприємств (2011)
Мельник І. М. - Зміст, структура та функції сфери товарного обігу (2011)
Ящук В. І. - Основні тенденції розвитку роздрібних корпоративних мереж у західному регіоні України (2011)
Дражниця С. А. - Економетричне моделювання процесу прогнозування рівня економіко-організаційного забезпечення діяльності суб’єктів торговельного бізнесу (2011)
Гелей Л. О. - Критерії та підходи до оцінки зрілості бізнес-процесів торговельних підприємств (2011)
Білик В. М. - Реалізація моделі розрахунку структури асортименту взуттєвих товарів засобами арм менеджера, Костирко В. С. (2011)
Гонський М. Д. - Тенденції розвитку комерційної діяльності вітчизняних роздрібних торговельних мереж (2011)
Фединець Н. І. - Сучасний інструментарій в діяльності менеджера торговельного підприємства (2011)
Антонів О. М. - Ефективність виставково-ярмаркової діяльності в процесі маркетингової комунікації (2011)
Озеран В. О. - Обгрунтування цін та документальне оформлення операцій у процесі торгово-закупівельної діяльності, Озеран Н. М. (2011)
Процишин О. Р. - Засади розвитку конкурентних відносин на ринку послуг вищої освіти (2011)
Гапій І. Б. - Структурний аналіз неорганізованого сектору торгівлі (2011)
Хміль Ф. І. - Взаємодія підприємництва і місцевої влади у сфері соціальної відповідальності (2011)
Біла О. Г. - Роль фінансового плану як інструмента управління фінансами підприємства, Мединська Т. В. (2011)
Васильців Т. Г. - Інтелектуальна власність як складова в системі забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства, Мандрик О. Я. (2011)
Скрипко Т. О. - Міжнародний досвід управління інвестиційною та інноваційною безпекою малого підприємництва (2011)
Ковтун О. І. - Кластери як засіб забезпечення конкурентоспроможності та самодостатності регіональних господарських систем: сутність та проблеми запровадження в Україні (2011)
Свидрук І. І. - Актуальність застосування сучасних методів психології управління у вітчизняних підприємствах (2011)
Килин О. В. - Туристичні ресурси близькосхідного туристичного регіону, Свелеба Н. А. (2011)
Трофімчук О. Р. - Конкурентоспроможність підприємств та підходи до її оцінювання (2011)
Тімарцев О. Ю. - Галузеві та регіональні аспекти фіскальної ефективності податку на прибуток підприємств (2011)
Артищук І. В. - Підходи до побудови карти ризиків на основі врахування впливу базових факторів на діяльність торговельного підприємства (2011)
Пеленський Р. О. - Самоконтроль на підприємстві, як метод мінімізації кредитних ризиків (2011)
Полотай О. І. - Використання діаграми класів uml для запровадження освітніх іт-проектів у ВНЗ (2011)
Сороківська Н. М. - Операційні ризики страхових корпорацій та їх структуризація (2011)
Міценко Н. Г. - Концептуальні засади розробки програми розвитку ресторанного господарства споживчої кооперації, Муравинець О. М. (2011)
Василиха Н. В. - Особливості та сучасні аспекти функціонування ринку туристичних послуг, Мельник І. М. (2011)
Бойчук І. В. - Напрями стратегічно орієнтованого управління підприємствами на засадах маркетингу (2011)
Відомості про авторів (2011)
Титул, зміст (2010)
Сищук О. - Виборчий кодекс: що нового? (2010)
Бережна І. - Оновлення політичної еліти в Україні: несподіванка обіцяної атаки (2010)
Сищук О. - Що буде записано в "Білій книзі" парламентаризму? (2010)
Бушанський В. - Конституції Пилипа Орлика - 300 років (2010)
Грицак В. - Конституційно-правові поняття "державний устрій" та "територіальний устрій" і застосування їх у юридичній науці (2010)
Кукуруз О. - Політолог і юрист як суб’єкти реформування політико-правової системи України (2010)
Філоненко С. - Освіта. Вибір є! (2010)
Лісовенко М. - Першокласний заклад з міжнародним досвідом (2010)
Добреля М. - Віктор Бесчастний: "Кожне покоління примножує славу нашої альма-матер", Тетерятник Г. (2010)
Бабенко В. - Турнір пам'яті Юрія Кравченка (2010)
Тищук Є. - Європейський вектор розвитку Одещини (2010)
Тищук Є. - У "зоні" конверсії, або як армії позбутися баласту? (2010)
Гаєвський В. - Юрій Вілкул: "Чим швидше ми освоїмо європейські стандарти самоврядування, тим краще буде для держави, для людей" (2010)
Мацієвський С. - Володимир Удовиченко: "Моя політична діяльність має суто прагматичний характер – облаштувати життя громади" (2010)
Тищук Є. - Вогонь і мідні труби майора Сухнатова (2010)
Філоненко С. - Шанс на гідне життя (2010)
Триразова чемпіонка Параолампіади Олександра Кононова: "Хочу знайти й побачити тата. Кажуть, я на нього схожа" (2010)
Тищук Є. - Президент Асоціації "Ветеранський рух Одеського регіону" Володимир ЗАЙКОВ: "Об’єдналися, щоб захищати честь і славу наших ветеранів" (2010)
Поташній Ю. - ВСВЕ. Економісти радять новому уряду (2010)
Миколаъв Ю. - Кадри, що мусили б вирішувати все (2010)
Цирфа Ю. - G8 на ринку озброэнь (2010)
Марчук Л. - "Архіви - це приспана пам'ять народу, торкнися - заб'є джерелом" (2010)
Юдін І. - Новобудови - це житло чи міраж? (2010)
Поташній Ю. - Війни за межу тривають (2010)
Сищук О. - ЖКГ в очікуванні мільярдних інвестицій (2010)
Нікітіна Н. - Андрій Сміян: "Мій критик – моя теща" (2010)
Марчук Л. - Як захистити бренд "Львівський державний ювелірний завод"? (2010)
Пузикова Л. - Оксана Колесова: "Малий бізнес врятує Україну", Поташній Ю. (2010)
Кирей В. - Скооперувалися і процвітають (2010)
Красовська О. - Мішель Платіні: "Якщо не буде Києва, не буде й України" (2010)
Пузикова Л. - Дім, через який розбилися серця (2010)
Клейменова О. - Кіно про кіно (2010)
Тищук Є. - Роман Карцев: "Душею я завжди з Одесою-мамою" (2010)
Клейменова О. - Пост-дифірамби для вітальної листівки (2010)
Красовська О. - Зібралися якось разом Лифар, Шевченко, Пікассо (2010)
Савчук Ю. - Дорожче за золото (2010)
Портянко В. - На фронті воювало Шевченківське слово (2010)
Бараневич Л. - Коли пролітають янголи (2010)
Писаренко С. - Гаяне Атаян: "Шкода, що мама не дожила до щасливого часу, коли побачила світ ця розкішна книга "Тетяна Яблонська" (2010)
Бабич Н. Д. - Символьні лексеми — назви дерев у складі фразеологізмів української мови (2009)
Вацеба Р. В. - Novum у традиційному погляді на частини мови як на лінгвістичну спадщину (2009)
Вигнанська(Байцар) І. М. - Слова-символи як домінанта утворення фразеологічних біблійних одиниць (2009)
Гладка В. А. - Проблема відокремлення неологізмів від оказіональних утворень (2009)
Котенко В. Л. - Особливості вживання зооморфних метафор в іспанській мові, Попова Н. М. (2009)
Новоставська О. І. - Граматичні особливості філософських термінів у науковому дискурсі Івана Франка (2009)
Рубан В. О. - З історії лексичних запозичень у французькій мові (2009)
Стефурак О. В. - Кодування траєкторії кінцевого пункту руху у французькій і румунській мовах (2009)
Ткач Л. О. - Семантичні й стилістичні особливості лексеми ватра / vatra в українській та румунській мовах, Головач Н. М. (2009)
Андрієвська В. В. - Причини порушення правил кооперації у франкомовному драматургічному дискурсі абсурдизму (2009)
Гуз О. П. - Прояви вербальної агресії в політичному дискурсі (2009)
Даскалюк О. Л. - Верифікація волевиявлення у творах письменників української діаспори (2009)
Охріменко В. І. - Формування текстово-дискурсивної категорії ретроспекції логічним модальним оператором "in realtà" (на матеріалі італійської мови) (2009)
Савчук Р. І. - Особливості побудови концептуального мега простору художньої прози Ф. Саган (2009)
Сніжко Н. В. - Українська мовна картина світу: здобутки і перспективи автоматизованого моделювання, Сніжко М. Д. (2009)
Чорна Н. В. - Лінгвокогнітивний аспект розгортання текстових концептів іспаномовного художнього дискурсу постмодерну (2009)
Антипова А. В. - Типология конструкций повторной номинации в современном французском языке (на материале произведений К.Симона) (2009)
Глущук-Олея Г. І. - Каузативні конструкції в іспанській мові: загальна характеристика (2009)
Князєва Д. А. - Складнопідрядні речення причини в латинській, старофранцузькій та старорумунській мовах (2009)
Кутасевич Г. Я. - Суб’єктність в емфатичних інтонаційно-синтаксичних конструкціях (2009)
Грималовський І. С. - Порівняння в українській духовній поезії XVIII — початку ХІХ століття (2009)
Клименко О. С. - Лінгвокультурна модель нормалізації сучасної французької мови (2009)
Ковтун А. А. - Переструктурування семантики християнських назв обрядодій в українській художній прозі (2009)
Колесник Н. С. - Підстави використання фольклорної назви Дунай в етногенетичних студіях (2009)
Рульова Н. І. - Прізвища Західного Поділля, утворені за допомогою посесивних формантів (2009)
Свердан Т. П. - Прагматико-синтаксичний аспект функціонування етномаркованих фразеологізмів (2009)
Слюсар О. Ф. - Прізвищеві назви Буковини кінця ХVIII — середини ХІХ ст. (на матеріалі метричних книг римо-католицької парафії міста Чернівці 1777 - 1869 рр.) (2009)
Бичкова Т. С. - Специфіка вияву комбінаторних звукових змін у рукописних апокрифічних збірниках XVII – XVIII ст. (2009)
Вакуленко М. О. - Інваріантні акустичні характеристики українських голосних звуків (2009)
Кушнір О. П. - Рівносилабічні члени ритмічної строфи в іспанських прислів’ях і приказках (2009)
Білас А. А. - Відтворення одиниць французького емоційно-оцінного та експресивного дискурсу в українському перекладі (2009)
Сопилюк Н. М. - Французькі ономастичні реалії в українському перекладі (на матеріалі творів М. Пруста) (2009)
Бебих В. В. - Підсистема вправ для формування іншомовної ділової писемної компетенції майбутніх фінансистів (2009)
Руснак Д. А. - Критерії відбору рекламних матеріалів для формування франкомовної граматичної компетенції у студентів (2009)
Radul V. - Correlational interconnection between socio-professional communication and professional self-realisation of would-be teachers (2013)
Bida O. - Janusz Korczak, Anton Makarenko, Olexandr Zaharenko – knights of humane pedagogy, Prokopenko L. (2013)
Комар О. - Виховання гуманістичних професійних якостей майбутнього вчителя початкової школи у процесі інтерактивного навчання (2013)
Kuzminskyi A. - Nurturing a sense of self-sufficiency in a young man in Anton Makarenko’s practice and theory (2013)
Молдабекова М. - Методологическое обоснование синергетического подхода к образовательной системе, Кайдарова А. (2013)
Растригіна А. - Європейський вимір духовності виховання (2013)
Черкасов В. - Представники вітчизняної системи музично-естетичного виховання ХХ століття (2013)
Акуленко І. - Особливості компетентнісно орієнтованої методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи (2013)
Олексієнко Н. - Характеристика змістовних напрямів освітньо-виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах України (2013)
Бабенко Т. - Управлінська культура керівника закладу освіти як складова його професійної культури (2013)
Брояковський О. - Матеріали до педагогічної діяльності В.Б. Антоновича в архівосховищах м. Києва (2013)
Вознюк Л. - Організаційно-педагогічні засади розвитку професійної компетентності менеджерів шкільної освіти у системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Галета Я. - Інформаційна культура як засіб адаптації особи у сучасному світі (2013)
Ганжа О. - Якісні характеристики в структурі професійної підготовки майбутнього фахівця (2013)
Гойдош Н. - Основні показники та рівні готовності студентів факультету іноземних мов до застосування інноваційних технологій у майбутній професійній діяльності (2013)
Гончаренко Л. - Духовний розвиток майбутнього музиканта-педагога (2013)
Горбенко О. - Особливості виконавської інтерпретації у процесі вивчення музичного твору (2013)
Гордуз Н. - Система перепідготовки педагогів початкової ланки: засвоєння інтерактивних технологій (2013)
Гуцало Е. - Теоретичні засади та методологія психолого-педагогічного супроводу в системі соціально-педагогічної роботи (2013)
Заболотна О. - Альтернативні школи Марії Монтесорі як джерело переосмислення освітньої традиції (2013)
Зорочкіна Т. - Види та типи обдарованості особистості (2013)
Іванова С. - Підходи до формалізації поняття освітньо-професійного середовища вищого навчального закладу (2013)
Клімова А. - Зміст та структура готовності майбутніх менеджерів до управлінської діяльності (2013)
Клочек Л. - Вплив педагога на формування в учнів уявлень про справедливість (2013)
Комар О. - Погляди В. О. Сухомлинського на природу як засіб всебічного розвитку дитини та його внесок у методику навчання природознавства (2013)
Котелянець Ю. - Становлення та розвиток толерантності як соціальної цінності (2013)
Kravtsov V. - Studying of the child and children's collective, as a basis of the social education in Ukraine in the 20-30 years of the 20th century, Kravtsova T. (2013)
Кравченко Ю. - Самоосвітня діяльність учнів у педагогічній спадщині А.Б.Резніка (2013)
Kuchay O. - Modern training of primary school teachers-to-be in poland (2013)
Kuchay T. - Demands to primary school teachers’ training in japan (2013)
Лактіонова Ж. - "Грайливі" форми навчання німецької мови на спеціальності "переклад" (2013)
Лукашів В. - Формування інформаційної культури як методологія виховання фахівця – громадянина (2013)
Матвієнко Ю. - Практичні аспекти виховання соціально активної особистості майбутнього вчителя в системі студентського самоврядування (2013)
Матрос О. - Педагогічна діяльність І. В. Лучицького в навчальних закладах освіти у кінці XIX – на початку XX століття (2013)
Набока Б. - Акмеологічні аспекти компетенізації освіти (2013)
Назаренко М. - Вокально-хорові дисципліни в системі професійної підготовки майбутнього вчителя музики (2013)
Пахомова С. - Організація неперервного формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів технічного коледжу (2013)
Подволоцька О. - Задачі відтворення простору в академічному малюнку та живописі (2013)
Подолянська-Калько Н. - Мовна освіта як педагогічна проблема. до питання дефініцій мовної освіти та лінгвістики (2013)
Polshchykova V. - The development of english foreign phonetic competence skills of the first year students-philologists, Bober I. (2013)
Радул О. - Засоби словесної оберігальної педагогіки східних словян VІ–ХІІІ ст. (2013)
Ріжняк Р. - Розвиток науково-педагогічного забезпечення дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України (2013)
Рябовол Л. - Сучасні мета і завдання шкільної правової освіти (2013)
Собко С. - Педагогічні умови активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів-футболістів групи ПСМ (2013)
Стратан-Артишкова Т. - Різновиди мистецтва в духовному розвитку особистості (2013)
Суркова К. - Моделювання в професійній підготовці майбутніх фахівців передпольотного інформаційного обслуговування, Лобова О. (2013)
Тарапака Н. - Психолого-педагогічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, Мартін А. (2013)
Турчак А. - Освітня і наукова діяльність В.Доманицького на межі ХІХ – ХХ ст., Токар Н. (2013)
Uisimbaieva N. - Organization of students’ preparation for social pedagogical training (2013)
Устименко-Косоріч О. - Теорія художньо-естетичного виховання баяністів-акордеоністів в сербських школах народно-академічного типу (2013)
Філоненко О. - Організація освіти національних меншин у центральному регіоні України в кінці ХІХ–початку ХХ століття (2013)
Хитра В. - Теоретичні аспекти визначення змісту поняття "відповідальність особистості" (2013)
Чередніченко Н. - Теоретичні основи професійної підготовки вчителів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій в Нідерландах (2013)
Чорна О. - Die qualität der hochschulbildung und ihre staatliche kontrolle: historischer aspekt (2013)
Шамрай О. - Удосконалення професійної педагогічної компетентності (2013)
Shandruk S. - Cognitive approach to language learning at elementary scнool level (2013)
Shishko A. - Modern trends and approaches in english language teaching, Dzhagarian Y. (2013)
Анотації (2013)
Бабінчук І. І. - Le subjonctif subira-t-il en français le même sort que le passé simple? (2010)
Вацеба Р. В. - Синтаксис і лексика як основа типології частин мови у працях Л. І. Ілії (2010)
Гладка В. А. - Проблема потенційних слів у сучасному мовознавстві (2010)
Гуйванюк Н. В. - Кореляція структурних схем простого речення української та румунської мов (на матеріалі перекладу художніх текстів), Кучурян Л. І. (2010)
Дащенко О. И. - Производные коннотативы в современном русском языке в сопоставлении с украинским (2010)
Калько М. І. - Кореляційний діалог як тест на видове партнерство (2010)
Лукасевич Х. І. - Еволюція поняття вигуку в перших французьких граматиках ХVІ-ХVІІІ століття (2010)
Мандзак І. А. - Le syntagme métaphorique "Adjectif" + de + "Nom" (2010)
Мікіна О. Г. - Семантична еволюція латинського дієслова nuntio та його префіксальних дериватів (2010)
Сидельникова Л. В. - Значення семіотики в системі сучасних наук (2010)
Торчинський М. М. - Систематизація власних назв за шляхом їх виникнення (2010)
Гавришева Г. П. - История создания "Дневника" братьев Гонкуров, Науменко Н. П. (2010)
Добринчук О. О. - Трансформація міфологічного образу Кассандри в контексті європейської літератури XX ст. (2010)
Івасютин Т. Д. - Quelques reflexions sur le roman de Mykhaїlo Ivassiouk "Au royame des vertoukhaї" (2010)
Литвинюк О. М. - Ґолдінґівська літературна версія традиційного сюжетно-образного матеріалу (2010)
Паладян К. І. - З історії вивчення румунського силабо-тонічного віршування (2010)
Сопилюк Н. М. - Про способи відтворення синтаксичної структури прустівської фрази в українському художньому перекладі (2010)
Томоруг О. М. - Трансформаційна поліфонія євангельського матеріалу у сучасному літературному контексті (2010)
Бицько Н. І. - Мікрополе "стоячі води" у складі мікрогідронімів Тернопільщини (2010)
Вакуленко М. О. - Проблеми кирилично-латинічної транслітерації українських назв (2010)
Перепелиця С. С. - Відображення українського консонантизму в молдавських грамотах XIV - середини XVI ст. (2010)
Редьква Я .П. - Прояви слов'яно-романської взаємодії в регіональній ойконімії (2010)
Баган М. П. - Заперечувальний текст як комунікативна макроодиниця негації (2010)
Кагановська О. М. - "Людська комедія" Марселя Еме: літературно-концептуальна картина світу письменника (2010)
Князян М. О. - Віддзеркалення креативності дітей у творах Р. Госінні, В. Драгунського, В. Нестайка: порівняльна характеристика авторських підходів (2010)
Руснак Д. А. - Ситуативно-функціональний підхід до навчання граматики студентів мовних спеціальностей (2010)
Передмова (2013)
Максименко С. Д. - Теоретико-методологічні проблеми психології особистості (2013)
Вірна Ж. П. - Аксіологічний проект як чинник формування соціальної зрілості жінки (2013)
Гошовський Я. О. - Генетично-психологічна парадигма вивчення особистісної ідентичності педагога, Гошовська Д. Т. (2013)
Коваленко А. Б. - Особливості застосування методів активного навчання у ВНЗ (2013)
Литвиненко С. А. - Використання воркшопів у фаховій підготовці майбутніх психологів (2013)
Павелків Р. В. - Аналіз проблеми ідентичності як психологічного феномену (2013)
Петренко О. Б. - Специфіка формування професійної гендерної компетентності майбутнього вчителя. (2013)
Сергієнко В. П. - Психолого-педагогічні особливості реалізації компетентісного підходу при комп’ютерній підтримці вивчення фахових дисциплін у ВНЗ, Войтович І. П., Войтович О. П. (2013)
Ямницький В. М. - Здатність до саморегуляції як основа професіоналізації спеціаліста (2013)
Артемова О. І. - Розкриття креативного потенціалу студентів вищих навчальних закладів (2013)
Бабак К. В. - Особливості психологічного супроводу професійного розвитку студентів в умовах навчання у педагогічному коледжі (2013)
Безлюдна В. І. - Готовність молоді до побудови конструктивних зв’язків з родиною (2013)
Бойчук В. М. - Розвиток пізнавального інтересу у процесі підготовки майбутнього вчителя (2013)
Бричок С. Б. - Інтерактивні методи формування творчого потенціалу особистості майбутнього педагога у процесі вузівського навчання (2013)
Бучко В. Б. - Значення взаємозв’язку студента з групою в контексті свободи Е. Фромма (2013)
Главінська О. Д. - Емпатія як складова професійної компетентності педагога, Савуляк В. О. (2013)
Головань М. С. - Компетентісний підхід як методологічна основа вищої професійної освіти (2013)
Грицюк І. М. - Соціальні орієнтації як аксіологічне утворення професійного становлення майбутнього соціального працівника (2013)
Дарманська І. М. - Розвиток управлінської компетентності майбутніх керівників навчальних закладів (професійно-функціональний компонент) (2013)
Демянюк О. Б. - Особливості становлення та типологія образу світу у студентів: теоретичний аналіз проблеми (2013)
Джеджера К. В. - Професійно-педагогічне спілкування як проблема професіоналізації молодих викладачів вищих навчальних закладів (2013)
Дружиніна І. А. - Професійна ідентичність майбутніх психологів як умова їх професійного зростання (2013)
Кириченко Н. А. - Свідомий вибір як чинник формування професійної ідентичності у юнацькому віці (2013)
Корчакова Н. В. - Прогностична функція особистісного само сприйняття як основа професійного розвитку студента (2013)
Кулаков Р. С. - Психологічні особливості становлення професійної ідентичності особистості (2013)
Лук’яник Л. В. - Психолого-педагогічні засади підготовки майбутніх учителів до формування лінгвоукраїнознавчої компетенції школярів (2013)
Маргітич К. Є. - Формування національної самосвідомості угромовної студентської молоді в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці П (2013)
Михальчук Н. О. - Смисл як відображення індивідуального образу світу студентів в діяльності з читання літературних творів (2013)
Михальчук Н. О. - Психологічні умови ефективного засвоєння студентами іноземної мови, Івашкевич Е. З. (2013)
Михальчук Н. О. - Аргументативний дискурс як механізм оволодіння студентами іноземною мовою, Хупавцева Н. О. (2013)
Мудрик А. Б. - Зміст професійної компетентності фахівця та психологічні особливості її формування у процесі вузівського навчання (2013)
Мушкевич М. І. - Психологічний супровід сім’ї з проблемними дітьми (2013)
Ногачевська І. О. - Інтерпретація художнього тексту як спосіб вдосконалення лінгвістичної освіти студента філолога (2013)
Остапйовський О. І. - Взаємообумовленість професійної ідентичності та економічної свідомості студентської молоді (2013)
Пивоварчук Т. О. - Модель комунікативних здібностей студента –філолога (2013)
Рудюк О. В. - Феномен професійної ідентичності у детермінації переживання безробітними професійних криз (2013)
Самолюк А. В. - Психологічне підґрунтя професійного становлення студентів-філологів (2013)
Созонюк О. С. - Детермінанти розвитку психологічної культури майбутніх вчителів початкової школи (2013)
Співак Л. М. - Стан вивчення проблеми національної ідентичності студентської молоді у вітчізняній психолгічній науці, Піонтковська Д. В. (2013)
Сторож О. В. - Типологія творчої соціалізації особистості (2013)
Турчина Л. І. - Психосоціальний аналіз професійного самовизначення обдарованої молоді (2013)
Федоренко Р. П. - Диструктивний вплив алкоголезалежних сімей у становленні особистості сучасного студента (2013)
Філоненко М. М. - Системний аналіз особистісного становлення майбутнього лікаря (2013)
Хлівна О. М. - Психологічна специфіка формування професійно значущих якостей майбутнього медичного працівника у вищому навчальному закладі (2013)
Шевчук Ю. С. - Подружня сумісність сучасних сімейних пар:теоретичний аспект (2013)
Шкарлатюк К. І. - Завдання та методи тренінгу професійного самофутурування студентської молоді (2013)
Яцюк Н. О. - Роль студентського самоврядування у професійному становленні майбутніх психологів (2013)
Ящук І. П. - Формування соціальної компетентності молоді в умовах вищого навчального закладу (2013)
Бельська І. В. - Особливості розуміння гендерної ідентифікації у підлітковому віці (2013)
Богдюк М. О. - Роль Інтернету у навчальній діяльності студентів (2013)
Бурко Л. В. - Психологічні аспекти діяльності фармацевта (2013)
Вовкодавець А. В. - Вплив рівня емоційної стійкості особистості студентів на результативність їх навчальної діяльності (2013)
Вознюк А. В. - Психологічні чинники емоційного вигорання вчителів початкових класів (2013)
Вознюк Ю. С. - Психологічні механізми самоствердження юнаків (2013)
Волошин М. М. - Аналіз взаємозв’язку тривожності та навчальної успішності студентів, Назарець Л. М. (2013)
Герман І. П. - Соціальний статус як чинник виникнення міжособистісних конфліктів у юнацькому віці (2013)
Дзюбак О. В. - Психологічний аналіз професійної самореалізації студентів, Назарець Л. М. (2013)
Клубок Ю. О. - Самостійність як соціально-психологічний феномен (2013)
Корнійчук В. В. - Розвиток міжособистісних відносин у молодшому шкільному віці (2013)
Кузьмік Т. О. - Психологічні особливості ставлення жінок до своєї зовнішності (2013)
Курдибаха О. - Особливості формування гендерної ідентичності підлітків у спілкуванні з однолітками (2013)
Луцик Г. О. - Особливості підготовки майбутніх психологів до роботи з неповнолітніми правопорушниками (2013)
Мазурець В. Ю. - Вплив стресу на розвиток психосоматичних захворювань у підлітків (2013)
Марчук В. С. - Психологічні особливості життєвих домагань майбутніх психологів (2013)
Мороз Т. Т. - Причини виникнення і перспективи попередження підліткової важковиховуваності (2013)
Навозняк Л. Л. - Формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкових класів засобами фольклору (2013)
Нестерук Л. В. - Взаємозв’язок статусних характеристик підлітків та їх схильності до узалежнень (2013)
Окач В. М. - Психологічний аналіз причин формування девіантної поведінки підлітків (2013)
Петренко С. В. - Автоматична інформаційна система управління навчальним процесом і розвиток професійної компетентності магістрантів, Шахрайчук М. Й. (2013)
Родзяк М. М. - Психологічний аналіз емоційних переживань вагітних жінок (2013)
Солтис Г. М. - Психологічні особливості мотивації студентів до навчальної діяльності (2013)
Талайчук Т. М. - Психологічні особливості впливу реклами на свідомість людини (2013)
Усик В. С. - Вплив партнерських пологів на особливості психологічного клімату сім’ї (2013)
Целюк Л. Т. - Когнітивно-стильові особливості розуміння тексту студентами – філологами (2013)
Яблонська М. М. - Сучасна реклама та її вплив на розвиток учнів початкової школи (2013)
Божко С. Г. - Управління знаннями, робочими процесами та електронним документообігом у системі Держатомрегулювання. Підготовка платформи, розгортання та впровадження Порталу знань, Шевченко І. А., Печериця О. В., Сингаївський А. М. (2016)
Дубинский Е. П. - Опыт и перспективы участия Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности в программах научных исследований Евратома, Гуменюк Д. В., Есипенко Ю. В., Шанчук А. И. (2016)
Недбай С. В. - Результати аналізу порушень, які сталися протягом 2015 — першого півріччя 2016 років на АЕС України, Воронцов Д. В., Горпинченко О. М., Печериця О. В. (2016)
Воробьев Ю. Ю. - Применение модели деформации оболочек твэлов расчетного кода RELAP5/MOD3.2 для топлива реакторов ВВЭР-1000 при анализе проектных аварий, Жабин О. И., Франкова М. В. (2016)
Мирзов И. В. - Методика параметрического описания входных данных для расчета радиационного распухания ВКУ ВВЭР-1000, Кандала С. М. (2016)
Крицький В. Б. - Огляд загальних аспектів використання різних типів тепловидільних збірок у змішаних паливних завантаженнях ВВЕР-1000, Муха В В., Носовський А. В., Підгаєцький Т. В., Погонець О. С. (2016)
Ковбасенко Ю. П. - Сравнительный анализ изотопного состава отработавшего топлива компаний "Вестингауз" и "ТВЭЛ" (2016)
Луговой П. З. - Анализ динамического поведения и напряженно-деформированного состояния защитной оболочки реакторного отделения АЭС при нестационарных воздействиях, Крицкий В. Б., Крицкая Н. И. (2016)
Шараевский Г. И. - Методология определения режима начала кипения в тепловыделяющих сборках твэлов путем анализа акустического шума (2016)
Стельмах Д. А. - Визначення статусу нового безпечного конфайнмента по відношенню до об’єкта "Укриття" , Кучинський В. К., Платоненко А. М., Шумилова Л. Є. (2016)
Ярмош І. В. - Концептуальна модель визначення максимальної активності радіоактивних відходів у приповерхневих сховищах для захоронення, Ольховик Ю. О. (2016)
Елисеев В. В. - Опыт реализации управляющих систем безопасности и нормальной эксплуатации энергоблоков АЭС, Пивоваров Г. Ю., Герасименко К. Е. (2016)
Ухина А. В. - Повышение эффективности программно-технических комплексов в АСУ ТП АЭС, Биленко А. А., Ситников В. С. (2016)
Божко С. Г. - Управління знаннями, робочими процесами та електронним документообігом у системі Держатомрегулювання. Основні елементи передпроектної підготовки створення Порталу знань, Шевченко І. А., Печериця О. В. Печериця О. В., Сингаївський А. М. Сингаївський А. М. (2016)
Воробйов Ю. Ю. - Теплогідравлічний аналіз безпеки змішаних паливних завантажень для АЕС України з реакторами ВВЕР-1000, Носовський А. В., Погонець О. С. Погонець О. С., Шевченко І. А. Шевченко І. А. (2016)
Овдієнко Ю. М. - Досвід і перспективи застосування підходів найкращої оцінки для аналізу реактивнісних аварій, Єременко М. Л., Білодід Є. І., Крхоункова Е. (2016)
Йоссеф М. І. - Розрахунок періоду охолодження відпрацьованого ядерного палива еволюційного (європейського) енергетичного реактора для забезпечення безпеки в умовах подальшого сухого зберігання ВЯП, Султан Г. Ф., Морсі Хассан Ф. (2016)
Белодед Е. И. - Некоторые характеристики топлива с обогащением выше 5 % гипотетической кассеты ТВСА реактора ВВЭР-1000, Ковбасенко Ю. П. (2016)
Носовський А. В. - Особливості управління аварією з течею теплоносія з першого контуру в другий з використанням регулюючого клапана на напорі САОЗ ВТ, Гур’єв А. В., Серафин Р. І., Іванюк О. В. (2016)
Шараевский И. Г. - Актуальные проблемы теплофизики проектных и тяжелых аварий ядерных энергоблоков, Фиалко Н. М. Фиалко Н. М., Носовский А. В. Носовский А. В., Зимин Л. Б. Зимин Л. Б., Шараевский Г. И. Шараевский Г. И. (2016)
Дыбач А. М. - Учет неопределенностей вероятностных оценок при риск-информированном принятии решений (2016)
Кондратьєв С. М. - Поводження з радіоактивними відходами на атомних електростанціях України. Стан та проблеми, Борозенець Г. П., Ярмош І. В. Ярмош І. В., Кутузова Т. Я. Кутузова Т. Я., Чепурний Ю. В. Чепурний Ю. В. (2016)
Стельмах Д. А. - "Бурое пятно" как конечное состояние площадки Чернобыльской АЭС, Кучинский В. К., Платоненко А. М. Платоненко А. М. (2016)
Полякова І. О. - Технічні засоби для безпечного поводження з радіоактивними відходами, що містять тритій (2016)
Борц Б. В. - Надкритична екстракція діоксидом карбону урану з рудних концентратів та низькозбагачених руд хвостосховищ, Іванова С. Ф., Колябіна І. Л. Колябіна І. Л., Лисиченко Г. В. Лисиченко Г. В., Ткаченко В. І. Ткаченко В. І. (2016)
Ястребенецкий М. А. - Уроки тяжелых аварий применительно к информационным и управляющим системам АЭС Украины , Дыбач А. М., Клевцов А. Л. Клевцов А. Л., Розен Ю. В. Розен Ю. В., Трубчанинов С. А. Трубчанинов С. А. (2016)
Бобок І. І. Бобок І. І. - Перевірка цілісності записів камер відеоспостереження в режимі реального часу на об’єктах атомної енергетики, Кобозєва А. А. Кобозєва А. А., Максимов М. В. Максимов М. В., Максимова О. Б. Максимова О. Б. (2016)
Джужа О. М. - Головні тенденції еволюції віктимології як розділу кримінології та науки про жертву злочину, Чернявський С. С. (2016)
Кваша О. О. - Урахування пом’якшуючих обставин під час призначення покарання, Бабанли Р. Ш. (2016)
Запотоцький А. П. - Криміналістична класифікація злочинів у сфері будівництва (2016)
Цюприк І. В. - Спосіб фінансування тероризму як обставина, що підлягає доказуванню в кримінальному провадженні (2016)
Хоменко В. П. - Злочини у фіскальній сфері: проблеми притягнення до кримінальної відповідальності (2016)
Sevruk V. - Ethnic crime in Ukraine (2016)
Василевич Я. В. - Характеристика осіб, які вчиняють злочини в бюджетній сфері (2016)
Мотлях О. І. - Проблемні питання, пов’язані з використанням поліграфа в Україні, Богдан І. В. (2016)
Kaminska N. - Legal principles protecting the rights of refugees: current state and perspective development, Miroshnichenko I. (2016)
Гаєвський І. М. - Таємниця фінансового моніторингу: сутність, принципи захисту, особливості розкриття (2016)
Вязмікін С. А. - Завдання та повноваження департаменту захисту економіки національної поліції України (2016)
Pavlenko S. - The deputy’s immunity as the factor of political corruption: national legislation and european practices (2016)
Симоненко Н. О. - Діяльність слідчого щодо встановлення місцезнаходження підозрюваного в кримінальних провадженнях відносно нерозкритих зґвалтувань (2016)
Щербатюк В. М. - Організаційно-оперативні заходи державного центру УНР з підготовки всеукраїнського повстання 1921 року: сучасна вітчизняна історіографія (2016)
Губар С. В. - Організаційно-правові засади діяльності надзвичайних сесій та спеціальних колегій судів УСРР (2016)
Волошина Я. Л. - Особливості професійної культури юрисконсульта (2016)
Пасальський М. М. - Особливості реалізації правосуб’єктності української держави у ХХ ст. (2016)
Shevchenko O. - The ideas of solidarity in the concept of building a civil society in Ukraine (2016)
Удалова Л. Д. - Проблемні питання початку досудового розслідування (2016)
Дубина В. І. - Запобігання торгівлі людьми оперативними підрозділами національної поліції України (2016)
Фінагеєв В. О. - Взаємодія оперативних підрозділів зі службами банківської безпеки у протидії шахрайству в сфері кредитування (2016)
Ємець О. М. - Здійснення кримінальною поліцією профілактики звідництва (2016)
Рівчаченко О. А. - Особливості допиту підозрюваного в незаконних діях з обладнанням для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин (2016)
Татаров О. Ю. - Зарубіжний досвід спеціального кримінального провадження, Нагорнюк-Данилюк О. О. (2016)
Кононенко В. П. - Опыт международных судебных процессов по привлечению к уголовной ответственности за незаконное присоединение территорий (2016)
Дрэгулян А. М. - Опыт противодействия коррупции в европейских странах (Финляндия, Литва, Словения, Нидерланды и Словакия), Нестор С. Л. (2016)
Лисенко О. В. - Сучасний стан та проблеми організації міждержавного розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду (2016)
Панов М. І. - Важливий крок до розв’язання проблем правозастосовної практики (2016)
Bezzubov D. O. - Management system for aviation security support, Khomyachenko S. I. (2016)
Махмурова-Дишлюк О. П. - Безпека судноплавства як важлива умова охорони людського життя (2016)
Синенко С. В. - Специфіка трудової функції працівників авіаційного транспорту (2016)
Головко С. Г. - Законодавче забезпечення підтримки та розвитку інноваційної діяльності вищих навчальних закладів (2016)
Калюжний Р. А. - Юриспруденція: від витоків до сучасності, Шапенко Л. О. (2016)
Кохан Б. А. - Теоретико-правові аспекти реформування системи надання адміністративних послуг в м. Києві (2016)
Pilgun N. V. - Problems of the implementation of the rights of refugees and resettles on the territory of Ukraine, Spirin V. G. (2016)
Сасанчин В. І. - Правоохоронні структури Другої Речі Посполитої на території Західної України: створення та діяльність (2016)
Бабін І. І. - Податок як системоутворююча категорія предмету податкового права, Вакарюк Л. В. (2016)
Жидченко К. П. - Сутність механізму адміністративно-правового регулювання реалізації військовослужбовцями права на виплату одноразової грошової допомоги (2016)
Кононець В. П. - Національна поліція, як основний суб’єкт забезпечення охорони прав і свобод людини, Циб І. С. (2016)
Malyarchuk N. V. - Disposal of the life as a component of the right to life (2016)
Мінка Т. П. - Право на судовий захист та проблеми його забезпечення у випадках втрати матеріалів адміністративної справи (2016)
Толкачова І. А. - Особливості міграційних процесів в Україні (2016)
Гаращенко Л. П. - Правове регулювання заборони мобінгу в законодавстві зарубіжних країн (2016)
Оніщенко О. В. - Проблеми компенсації моральної шкоди при порушенні трудових прав, Гораш І. С. (2016)
Оніщенко О. В. - Приватизація житлових кімнат у гуртожитках: проблеми сьогодення, Козацька Ю. О. (2016)
Слома В. М. - Суб’єкти цивільно-правового зобов’язання (2016)
Шуст Н. Б. - Особливості правового статусу суб`єктів авторського права на аудіовізуальний твір, Дробович Т. М., Мельник П. М. (2016)
Бєлкін Л. М. - Використання господарських преюдицій при вирішенні податкових спорів (2016)
Горбатюк Я. В. - Правова характеристика процедур публічних закупівель за Законом України "Про публічні закупівлі" (2016)
Козирєва В. П. - Проблеми заліку однорідних вимог при банкрутстві банку, Гаврилішин А. П. (2016)
Малишко В. М. - Чи потрібні біржові інститути в Україні? (2016)
Батиргареєва В. С. - Криміногенна ситуація в Україні та її вплив на розвиток вітчизняної кримінологічної науки (2016)
Лихова С. Я. - Характеристика предмета кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності (2016)
Mozgawa M. - The offence of stalking in polish criminal law (art 190a § 1 of the Criminal Code), Nazar K. (2016)
Ніколаєнко Т. Б. - Зміна умов тримання засуджених військовослужбовців при відбуванні покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні: проблеми нормативного регулювання та шляхи їх вирішення (2016)
Сухацький Р. П. - Умови і проблеми відмежування розбою від кримінальних правопорушень із суміжним складом злочину та особливості його кваліфікації (2016)
Yuldashev S. O. - Some methodical recommendations about conducting the classes on a subject "Urgent problems of the administrative (economic, civil) law", Khomyachenko S. I., Hristov P. (2016)
Бородін І. Л. - Правова культура особи в правовій державі (2016)
Костицький М. В. - Наукознавчий підхід до структури юридичної психології як науки (2016)
Романенко О. В. - Роль кризової інтервенції в системі психологічної допомоги учасникам бойових дій (2016)
Духневич В. М. - Особливості політико-правової активності молоді в умовах трансформації українського суспільства (2016)
Сердюк І. В. - Взаємозв’язок права і моралі як регуляторів суспільних відносин (2016)
Іванова О. В. - Професійно-психологічна підготовка військовослужбовців національної гвардії України, Чижевський С. О. (2016)
Шелег Л. С. - Методичні засади дослідження емоційного інтелекту працівників правоохоронних органів (2016)
Литвин В. В. - Професійне спілкування патрульних поліцейських із різними категоріями громадян (2016)
Стріха С. В. - Технології розвитку індивідуально-психологічних рис психолога пенітенціарних установ (2016)
Рибик Л. А. - Психологічна допомога під час переживання горя вдовами працівників правоохоронних органів (2016)
Цільмак О. М. - Психологічні особливості відповідальності як провідної професійно важливої характеристики поліцейського (2016)
Александров Д. О. - Загальна психологічна характеристика професійної діяльності працівника національної поліції (2016)
Матвєєва О. А. - Особливості формування гендерної ідентичності особистості у слідчих (2016)
Медведєв В. С. - Кримінально-психологічна характеристика умисного серійного вбивці, Левенець О. А. (2016)
Корецький С. М. - Моделювання процесу формування мотивації злочинної поведінки особи (2016)
Матвєєва Ю. О. - Роль освіти дорослих у процесі ресоціалізації засуджених, Конопацька О. М. (2016)
Троцюк C. О. - Психологічний аспект процесу адаптації осіб в умовах ізоляції (2016)
Титул, содержание (2016)
Будкин В. С. - "Экономическая свобода” или "зависимая экономика” – дилемма региона постсоветских государств (2016)
Грималюк А. В. - Неопределенность и экономическое развитие (2016)
Пилипенко Е. В. - Государственное управление инновационной деятельностью в Украине: проблемы и перспективы (2016)
Ширинян Л. В. - Функционирование накопительных фондов превентивных мероприятий в страховании на основе государственно-частного партнерства (2016)
Гриневская С. Н. - Формирование механизма саморазвития региона в условиях децентрализации управления (2016)
Заяц Т. А. - Экономическая основа сельских поселений Украины и перспективы ее укрепления, Краевская Г. А. (2016)
Кример Б. А. - Финансовые инструменты семейной политики Украины в контексте совершенствования системы содействия семьям с детьми (2016)
Тарасевич В. Н. - Современная финансиализация и финансовая мобильность: глобальные вызовы и национальные ответы, Золотарёва О. В. (2016)
Манцуров И. Г. - Конкуренция и предпринимательство – неотъемлемый атрибут рынка, Дрыга С. Г. (2016)
Резюме (на английском языке) (2016)
Титул, зміст (2013)
Реєнт О. - Часопис "Краєзнавство" на шляху оновлення, Баженов Л., Бажан О. (2013)
Бровендер Д. - Часопис "Краєзнавство" у розбудові історичного краєзнавства в Україні: до 20-ї річниці діяльності (1993-2013 рр.) (2013)
Архипова С. - Київське передмістя Солом’янка наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Силка О. - Товариства благоустрою в Україні: поняття, чисельність, локалізація (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Кульчицький С. - Український Голодомор: оцінка втрат (2013)
Марочко В. - Листування Й. Сталіна і Л. Кагановича у червні-серпні 1932 р.: технологія голодомору (2013)
Рекрут В. - Діяльність московських та ленінградських заготівельних організацій на Поділлі під час Голодомору 1932-1933 років (2013)
Катаргіна Т. - Скрижалі скорботи. Закордонні пам’ятки жертвам Голодомору 1932-1933 рр. в Україні (2013)
Шевченко М. - Краєзнавчі дослідження академіка Костянтина Григоровича Воблого (2013)
Демиденко Т. - Вірність як життєва позиція: Олександр Петрович Єрмак (2013)
Авраменко Ю. - Пам’яткоохоронна діяльність Михайла Івановича Сікорського (2013)
Ткаченко Г. - Фундатор Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини (2013)
Горбовий О. - М. І. Сікорський як рятівник історико-культурної спадщини затопленого Придніпров’я (1950-ті - І-е десятиліття 2000-х рр.) (2013)
Юрченко О. - Михайло Сікорський – засновник Переяславської археологічної школи, Колибен О. (2013)
Тетеря Д. - Михайло Сікорський та Тамара Мовша – будівничі першого в Україні Музею трипільської культури, Білоусько В. (2013)
Вовкодав В. - Колекція особистих нагород М.І. Сікорського (2013)
Тарасенко І. - З історії церкви св. Анастасії у Глухові (2013)
Баляс І. - Вплив греко-католицького духовенства на суспільно-політичне життя Волинської губернії в другій третині XIX ст. (2013)
Русанов Ю. - Микола Миколайович Неплюєв і його Православне Хрестовоздвиженське трудове братство (2013)
Коробка М. - Шляхи реалізації концепції національної освіти діячами "Просвіт" на початку ХХ ст. (2013)
Климов А. - З історії присвоєння Ворошиловградському державному педагогічному інститутові імені Тараса Шевченка (2013)
Неживий О. - Українознавча і краєзнавча основа педагогічної системи Бориса Грінченка (2013)
Клименко Н. - Настя Грінченко: становлення особистості та формування життєвих переконань (2013)
Федик Л. - Німецькі етноконфесійні спільноти Галичини на тлі етнополітики Польщі (1919-1939 рр.) (2013)
Гуменюк І. - Народна медицина як популярний спосіб лікування серед жителів села Вівсяники Козятинського району Вінницької області (в першій половині ХХ століття) (2013)
Делеган М. - З історії м. Ужгорода XVIII-XIX ст.: джерелознавчий аспект (2013)
Потульницький Г. - Матеріали Ілька Борщака в особовому архіві Омеляна Пріцака (2013)
Вітковський С. - Піонери соціальної медицини в Україні (перша чверть ХХ ст.) (2013)
Потульницький В. - Підготовка гетьманом Павлом Скоропадським у 1926-1931 рр. підґрунтя до започаткування політичних стосунків з королівством Великобританії (2013)
Маньковська Р. - Берегиня української культури (до 100-річчя від дня народження видатного науковця та музеєзнавця Віри Свєнціцької) (2013)
Бажан О. - Висуванець Миколи Єжова або Траєкторія злету та падіння капітана державної безпеки Олексія Долгушева, Золотарьов В. (2013)
Гальчак С. - Сакральна історія Поділля (2013)
Букет Є. - З нагоди ювілею видатного подвижника (2013)
Нові лауреати премії ім. Дмитра Яворницького (2013)
Жидецька О. - Архітектурне обличчя міста Олександрівська Луганської області (2013)
Презентація особистого архіву М.І. Сікорського в Переяславі-Хмельницькому (2013)
Нагайко Т. - 2-й Всеукраїнський історико-культурологічний форум "Сікорські читання" (2013)
Смілянець С. - Другі краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька, Гончаров О. (2013)
Реєнт О. - Шабля й люлька – вся родина (2013)
Бонь О. - Куренівська трагедія в документах (2013)
Віднянський С. - Новий документальний погляд на переломний період історії рідного краю (2013)
Гончаров О. - Актуальні паралелі в ретрорепортажі києвознавця (2013)
Жам О. - Пам’ять про нього не згасне, Ткаченко Н. (2013)
Калакура Я. - Джерельні свідчення нищення української культури (2013)
Мех Н. - Пам’ятка ХVІІ століття: повернення культурного скарбу (2013)
Шляхов О. - Історична пам’ять в регіональному вимірі (2013)
Про авторів (2013)
Вимоги щодо оформлення статей (2013)
Титул, зміст (2012)
Інформаційне повідомлення про V з’їзд Національної спілки краєзнавців України (2012)
Звіт Правління Національної спілки краєзнавців України (доповідь Голови НСКУ, члена-кореспондента НАН України Олександра Реєнта) (2012)
Звернення учасників V (позачергового) з’їзду Національної спілки краєзнавців України до української громадськості (2012)
Кашаба О. - Краєзнавчий напрям в українській педагогіці 1920-х років (2012)
Гуменюк Т. - Історичне краєзнавство в західних областях УРСР (перша половина 1950-х – 80-ті рр. ХХ ст.): історіографія проблеми (2012)
Жам О. - Водяні млини Києва ХІХ століття (2012)
Машкевич С. - До історії тарифів на громадський транспорт в Києві (2012)
Іваницька С. - "Український шістдесятник" Вільям Беренштам – дослідник місцевих старожитностей (2012)
Коляда І. - Науково-культурницька та громадська діяльність П. П. Чубинського (за матеріалами спогадів сучасників) (2012)
Подкур Р. - Регіональні особливості "Великого терору" 1937–1938 рр. на західному кордоні СРСР–УРСР (на матеріалах Поділля) (2012)
Бажан О. - "Великий терор" на Харківщині: масштаби, виконавці, жертви, Золотарьов В. (2012)
Денисенко Г. - Місця пам’яті і пам’ятники жертвам "Великого терору" (2012)
Акімченков В. - З історії археологічного музейництва Криму у 20-ті- 30-ті роки ХХ століття: за матеріалами газети "Маяк Комуни" (2012)
Маньковська Р. - "…Де минуле не розходиться з майбутнім" (До розмови про музейну педагогіку) (2012)
Афанасьєв О. - Перший санаторій-курорт Південно-Східної України на початку ХХ століття (2012)
Каднічанський Д. - Використання історико-культурної спадщини України у туризмі на прикладі скансенів (2012)
Вирський Д. - До історії Дніпровського пікінерського полку (1764–1784). (2012)
Хоптяр А. - Пропагандистська та агітаційна діяльність Партії соціалістів-революціонерів на Правобережній Україні (1902-1905 рр.). (2012)
Пронь Т. - Переселення українського населення з Польщі в Одеську область та його інтеграція в локальне середовище краю (1944–1946 рр.) (2012)
Кочергін І. - Другі Троньківські читання (2012)
Гончаров О. - "Круглі столи" з проблем києвознавства (2012)
Маньковська Р. - Національна спілка краєзнавців України у суспільних процесах подолання наслідків тоталітаризму (2012)
Реєнт О. - "Жива історія" "казкового" села (2012)
Кархут О. - Відродження християнських святинь (2012)
Демченко Т. - До скарбниці церковного краєзнавства Чернігівщини, Тарасенко О. (2012)
Жидецька О. - Історія малих міст України: місто Верхньодніпровськ Дніпропетровської області (2012)
Цвілюк С. - Новий, краєзнавчий "чисто одеський" сайт (2012)
Саратов Іван Юхимович (2012)
Про авторів (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Титул, зміст (2012)
Реєнт О. - Хронограф краєзнавчого руху (2012)
Бездрабко В. - Часопис "Краєзнавство" 1920–1930-х рр.: ювілейні роздуми (2012)
Кашаба О. - Часопис "Краєзнавство" як популяризатор краєзнавчого руху в Україні (1927 – 1930 рр.) (2012)
Тельвак В. - Польське історичне товариство та розвиток краєзнавчого руху в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ столітт (2012)
Левченко Г. - Історико-краєзнавчі публікації на шпальтах "Одесского вестника" (1827–1894): напрями, періодизація, автори (2012)
Галів М. - Соціальний спектр королівських сіл Самбірського Підгір’я у XV – XVIII ст. (на прикладі села Літиня) (2012)
Губицький Л. - Трикутник визиску: держава, поміщик, кріпак (за матеріалами історії села Жежелів кінця ХVІІІ – ХІХ ст.)., Мельник Г. (2012)
Мироненко Д. - Бібліотечний проект "Історія малих міст України" (2012)
Яшний Д. - Привіт із курорту: Сімеїз початку ХХ століття на видових листівках (2012)
Сеїтова Е. - З історії заселення Криму (1944–1967 рр.) (2012)
Климов А. - Сергій Олександрович Локтюшев – відомий дослідник Луганського краю, Ключнєва І. (2012)
Рябчикова Ф. - Організація краєзнавчих досліджень у науковому доробку В. Кравченка (1920–1931 рр.) (2012)
Кошелєва Л. - Історик Броварської землі (Іван Доцин) (2012)
Власов О. - Кам’янська запорозька січ як туристичний об’єкт: проблеми та перспективи (2012)
Грибанова С. - Матеріали періодичних видань як джерело вивчення історії розвитку екскурсійної справи в Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст (2012)
Ковальчук Т. - Туристичний рух на Волині у міжвоєнний період (2012)
Вовчук Л. - Консули Одеси в економічному житті Південної України (ХIХ – початок ХХ ст.) (2012)
Липинський В. - Професорсько-викладацька корпорація педагогічної освіти в УСРР у 1920-ті роки, Аксакова Н. (2012)
Бажан О. - Репресії щодо працівників правоохоронних органів в УРСР доби "великого терору" (на прикладі Київської області) (2012)
Коляда І. - Студентські будівельні загони: до історії патріотичного руху студентської молоді в УРСР (1962-1989 рр.), Ралко Р. (2012)
Демченко Т. - "Великий терор": пам’ять і дослідження (2012)
Букет Є. - Засновано премію імені Петра Тронька (2012)
Міжнародні контакти Національної спілки краєзнавців України (2012)
Науково-краєзнавча експедиція Національної спілки краєзнавців України "Сторінки історії Кіровоградщини: від минулого до сьогодення" (2012)
Тригуб О. - Новий музейний комплекс у Миколаєві (2012)
Ярмоленко М. - Західний форпост України (2012)
Гончаров О. - Малопримітна, але важлива ланка державного механізму виконавчої влади (2012)
Деревінський В. - Чорнобильська трагедія. Нариси історії (2012)
Жидецька О. - Історія малих міст України: місто Василівка Запорізької області (2012)
Бонь О. - Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: національний та європейський контекст (2012)
Вічна пам’ять Борисові Возницькому (2012)
Про авторів (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Титул, зміст (2012)
Острянко А. - Чернігів у ХІХ – на початку ХХ ст.: формування міського середовища, Аскерова Л. (2012)
Орлова А. - Соціальна та економічна складова ефективності використання території при забудові мікрорайону сучасного міста (2012)
Бажан О. - Краєзнавча енциклопедія України (до 50-річчя ухвалення постанови ЦК КПУ "Про видання "Історії міст і сіл Української РСР" (2012)
Соболєва О. - Мусульманські святині Криму: походження та складові культу поклоніння (2012)
Світова Е. - Особливості демографічних процесів у Кримській області (1965–1976) (2012)
Замура О. - Поширення захворювань серед сільського населення Переяславського полку в другій половині ХVІІІ ст. (2012)
Бороденко О. - Статево-вікова структура населення с.Жуки городової сотні Полтавського полку в другій половині XVIII століття (за матеріалами сповідних розписів (2012)
Зінченко А. - З історії храмового будівництва в Мерефі у XVIII ст. (2012)
Капітан Л. - Ліквідація Греко-католицької церкви у Закарпатті, 1945–1949 рр.: ідеолого-пропагандистська складова (2012)
Кармазіна Н. - На сторожі історичної та культурної спадщини Півдня України (Микола Мурзакевич) (2012)
Савченко Г. - Неспокій краєзнавчої душі (До 75-річчя Дмитра Малакова) (2012)
Грибанова С. - Екскурсії як метод підвищення культурно-професійного рівня учителів в Україні на початку ХХ століття (2012)
Розовик Д. - Ташанський парк на Переяславщині: 240 років від заснування, Розовик О. (2012)
Байталюк О. - Діяльність Київської крайової інспектури охорони пам’яток культури та мистецтва з охорони монастиря бернардинів у м.Ізяслав (2012)
Денисенко Г. - Підготовка "Зводу пам’яток історії та культури України": наукові напрацювання та перспективи (2012)
Климов А. - Становище німецької етнічної спільноти на Луганщині у 20–30-ті рр. ХХ ст., Анпілогова Т. (2012)
Нікітенко С. - Розвиток фізкультурно-спортивного руху серед сільського населення Херсонської області (1944–1991 рр.) (2012)
Кривопішин О. - Південно-Західні акціонерні товариства і цукробурякове виробництво в Київській, Волинській, Подільській губерніях: взаємовпливи розвитку (2012)
Киридон П. - Правляча номенклатура Української РСР 1945–1964 рр.: характеристика джерельного комплексу (2012)
Бонь О. - Федір Ернст та його діяльність у мистецтвознавчих наукових осередках у 1920–1930 роках (2012)
Дрок П. - Наукова та суспільно-політична діяльність академіка А. Люльки (2012)
Антоненко П. - Усі ми родом з малих батьківщин (2012)
Подкур Р. - Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" у контексті діяльності Національної спілки краєзнавців України (2012)
Букет Є. - Гідно вшанувати пам’ять Великого Кобзаря (2012)
Гошко Т. - Львівська канцелярія початку XVII ст. через призму просопографії (2012)
Тункіна І. - Відкриваючи невідомі сторінки історії кримознавства (2012)
Ярмоленко М. - Холмщина і Підляшшя, Лемківщина в історичній пам’яті депортованих (2012)
Булишева В. - Посестра Бабиного Яру (2012)
Тихонов А. - Развитие владимирского краеведения в 1990–2011 годы (2012)
Жам О. - Вшанування пам’яті фундатора Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" М.І.Сікорського, Ткаченко Н. (2012)
Пам’яті Григорія Гуртового (2012)
Про авторів (2012)
Самчук З. - Нудьга чи втома? Ціннісно-смислові перехрестя постсучасності (2015)
Баюжева А. - Ценностный критерий размежевания гуманитарных и социальных наук (2015)
Глебова Н. - Міждисциплінарний дискурс дослідження потенціалу сучасних культурних практик (2015)
Герасименко М. - Образ идентичности как социальная ценность (2015)
Гоцалюк А. - Ціннісні орієнтири сучасності на терезах критичного мислення (2015)
Матвієнко О. - Смислова сфера як імперативна ознака людини (2015)
Богомолець О. - Український народний іконопис у контексті парадигмальних засад примітивізму (філософський аналіз) (2015)
Ситнік О. - Постать Богдана Хмельницького в контексті історіософського підґрунтя національно-патріотичного виховання студентської молоді (2015)
Троїцька О. - Діалогіка В. Біблера: продовження філософсько-освітньої рефлексії (2015)
Маслов В. - Особистість учителя в інноваційній освітній парадигмі: філософська рефлексія (2015)
Александров Д. - Освітянська самосвідомість та імперативи інституту освіти: соціально-філософський аналіз (2015)
Михалик Л. - Самостійність особистості як умова ефективності її саморозвитку та самореалізації (2015)
Ігнатко В. - Основні напрями модернізації економічного сегмента життєвого простору людини (2015)
Пєшев О. - Ліберальна освіта як компонент концепту "освіта" в аналітичній філософії (2015)
Антіфєєва Х. - Вплив мас-медіа на гендерноорієнтовані погляди студентів у культурно-освітньому просторі (2015)
Молодиченко В. - Рецензія на монографію Т. П. Усатенко "Епістемологія українознавства: педагогічний контекст". – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 128 с., Митяй З. (2015)
Шпак О. - Теоретичні аспекти фінансового виховання, як основи формування соціально та економічно активної особистості, Булавенко С., Примаченко Н. (2016)
Васюк О. - Методичні аспекти виховання громадянськості у студентської молоді, Зарубенко Н. (2016)
Ашиток Н. - Антропологічний аспект підготовки педагогів до роботи з дошкільнятами (2016)
Зварич І. - Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (2016)
Малихін О. - Гносеологічне визначення сутності моделі та процесу моделювання (2016)
Осадчий В. - Використання web-порталу обліку і моніторингу міграції птахів в азово-чорноморському регіоні України при вивченні дисципліни "Екологічна експертиза”, Горлов П., Сердюк І. (2016)
Ромащенко І. - Науково-дослідницька діяльність студентів як інноваційний вимір вищої школи (2016)
Павлішак О. - Особливості навчання професійній іншомовній комунікації студентів педагогічних спеціальностей, Гутиряк О. (2016)
Круглик В. - Аналіз програм підготовки інженерів-програмістів у вищих навчальних закладах США (2016)
Ревть А. - Технологія соціально-педагогічного супроводу дитини з функціональними обмеженнями у межах компетенції загальноосвітньої школи (2016)
Федорович А. - Особливості ознайомлення дітей з кольором у системі сенсорного виховання М. Монтессорі (2016)
Колісник-Гуменюк Ю. - Застосування сучасних інтерактивних технологій в процесі правової підготовки учнів ПТНЗ (2016)
Кравець Р. - Методологія формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови (2016)
Возна Ю. - Зміст поняття "сім’я з дітьми з функціональними обмеженнями у контексті соціальної інтеграції дитини-інваліда у сучасне суспільство” (2016)
Галів М. - Герменевтико-методичні технології вивчення писемних джерел в історико-педагогічному наративі Миколи Лавровського (2016)
Борбич Н. - Критерії та показники сформованості соціальної компетентності (2016)
Гронь Л. - Шляхи удосконалення процесу навчання вільного переказу студентів мовних факультетів ВНЗ (2016)
Перішко І. - Загальні тенденції діагностування здібностей школярів до вивчення іноземних мов (2016)
Cтрукова С. - Роль уроків трудового навчання у становленні гармонійної, культурної особистості молодшого школяра, Чорна В. (2016)
Стахів Л. - Патріотичне виховання учнів початкової школи (на прикладі проведення виховного заходу "Боже великий єдиний, нам Україну храни”), Кобільник Л., Волошин С. (2016)
Німилович О. - Фортепіанний альбом "У джазових тонах” Юрія Решетара (музично-виконавський аспект) (2016)
Ковбасюк М. - Психологічний аспект роботи диригента-хормейстера, Теодорович С. (2016)
Бондаревська О. - Дидактичні умови формування індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення іноземних мов (2016)
Василик Дз. - Богдана Фільц і товариство "Просвіта” м. Самбора (2016)
Піддячий В. - Аналіз методів культурологічної підготовки майбутнього педагога (2016)
Ярощук Н. - Професійне спілкування у структурі діяльності педагога (2016)
Головач Н. - Порівняльний аналіз сутності та змісту понять "професійно значущі якості” і "професійна компетентність” (2016)
Конюхов С. - Використання ігрових технологій у процесі вивчення об’єктно-орієнтованого програмування (2016)
Петрик О. - Мовленнєво-інтелектуальний розвиток особистості молодшого школяра – умова неперервної освіти упродовж життя (2016)
Мартиненко Л. - Формування в учнів ПТНЗ кулінарного профілю знань технологій раціонального харчування (2016)
Вовк Л. - Початкова школа у процесі статевої диференціації дітей (2016)
Азаров І. - Прогностична діяльність як об’єкт наукових досліджень (2016)
Гвоздецька Ю. - Використання інноваційних педагогічних технологій у процесі професійно-практичної підготовки майбутнього викладача з основ технологій харчових виробництв (2016)
Коблик В. - Ціннісне ставлення до праці як категорія теорії і методики виховання (2016)
80 років Шафрану Леоніду Моісеєвичу (2016)
Havryliuk V. I. - Improving the Positioning Accuracy of Train on the Approach Section to the Railway Crossing, Voznyak O.M., Meleshko V.V. (2016)
Zhuravlev A. Yu. - About Track Circuit Calculation Method Dependent on Ferromagnet Properties in Conditions of Traction Current Noise Influence (2016)
Беляев Н. Н. - Экспресс-метод оценки потенциального территориального риска при авариях на транспорте, Мунтян Л. Я. (2016)
Беляев Н. Н. - CFD моделирование аэроионного режима в рабочих зонах в условиях искусcтвенной ионизации воздуха, Цыганкова С. Г. (2016)
Berlov O. V. - Atmosphere Protection in Case of Emergency During Transportation of Dangerous Cargo (2016)
Martseniuk L. V. - Directions of Extreme Tourism in Ukraine (2016)
Бубнов В. М. - Совершенствование технологии ремонта специализированных грузовых вагонов, Кебал И. Ю., Манкевич Н. Б. (2016)
Кислий Д. М. - Визначення енергозаощаджуючих режимів ведення поїздів (2016)
Nesterenko G. I. - Study of Car Traffic Flow Structure on Arrival and Departure at the Marshalling Yard X, Muzykin M. I., Horоbets V. L., Muzykina S. I. (2016)
Kurhan D. M. - Modeling of Development Vertical Deformation of Railway Track (2016)
Шинкаренко В. И. - Конструктивная модель адаптации структур данных в оперативной памяти: часть i. Конструирование текстов программ, Забула Г. В. (2016)
Нетребко В. В. - Влияние химического состава высокохромистых чугунов на обрабатываемость резанием (2016)
Bohomaz V. M. - Research of Dependence of Belt Conveyer Drive Power on Its Design Parameters (2016)
Ловейкін В. С. - Особливості коливань приводних механізмів роторів, Човнюк Ю. В., Ляшко А. П. (2016)
Суглобов В. В. - Обоснование центрирующей способности новой конструкции барабанов ленточного конвейера, Ракша С. В., Гринько П. А. (2016)
Мурадян Л. А. - Методологические основы определения эксплуатационных характеристик несамоходного подвижного состава, Шапошник В. Ю., Мищенко А. А. (2016)
Швец А. А. - Определение допустимых сил при оценке устойчивости грузовых вагонов от выжимания в поездах, Железнов К. И., Акулов А. С., Заболотный А. Н., Чабанюк Е. В. (2016)
Швець А. О. - Визначення допустимих сил при оцінюванні стійкості вантажних вагонів від вичавлювання в поїздах, Желєзнов К. І., Акулов А. С., Заболотний О. М., Чабанюк Є. В. (2016)
Большаков В. И. - Взаимосвязь между технологическими факторами и основными свойствами механоактивированных мелкозернистых бетонов, Елисеева М. А., Щербак С. А. (2016)
Труба В. І. - Проблемні питання правових підстав позбавлення батьківських прав (2014)
Болокан І. В. - Договір роздрібної купівлі-продажу як різновид публічного договору (2014)
Чорна А. М. - Зміст механізму забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності в сфері оподаткування (2014)
Щокін Р. Г. - Актуальні проблеми антимонопольного законодавства України (2014)
Кушерець Д. В. - Деякі аспекти законодавства зарубіжних країн щодо охорони і захисту прав сторін у сфері договірних зобов’язань (2014)
Луц Д. М. - Перевезення тварин: цивільно-правовий аспект (2014)
Андрієнко В. В. - Форфейтинг в Україні: за та проти (2014)
Turcan P. - Concepte teoretice privind originea marfii (2014)
Дворніченко А. С. - Особливості медичного втручання без інформованої згоди пацієнта (2014)
Рубанчук Г. С. - "Майно" фізичної особи з недоліком цивільної дієздатності: поняття та склад (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського