Перерва П. Г. - Бенчмаркінг конкурентних переваг, Ткачова Н. П. (2016)
Савич О. П. - Ефективні логістичні процеси як конкурентна перевага на світовому ринку автомобілів (2016)
Ситник Н. І. - Концептуальні засади менеджменту ідей в сучасних організаціях (2016)
Ткаченко А. М. - Формування мотиваційного механізму в межах логістичної діяльності, Іванова М. І. (2016)
Тупкало В. М. - Концепція побудови системи управління підприємством на основі принципу "структура слідує за стратегією" (2016)
Чупріна М. О. - Використання ІТ-інструментів для оптимізації управління бізнес-процесами підприємств України, Шеховцова І. А. (2016)
Пустова Т. О. - Модель споживчого вибору абітурієнта в контексті формування комплексу маркетингових комунікацій на прикладі спеціальності "Маркетинг" НТУУ "КПІ", Базь М. О. (2016)
Василькова Н. В. - Ключові фактори успіху університетів на глобальному ринку освітніх послуг (2016)
Граділь А. А. - Міжнародний та вітчизняний досвід розвитку формату "арт-кафе": особливості, тенденції, фактори успіху, Язвінська Н. В. (2016)
Домашева Є. А. - Підходи до оцінювання ефективності маркетингових інтернет-комунікацій, Зозульов О. В. (2016)
Зозульов О. В. - Формування омніканальної збутової стратегії підприємства, Левченко М. (2016)
Зозульов О. В. - Процесно-технологічний підхід до формування маркетингової моделі товару, Царьова Т. О. (2016)
Карпенко Ю. М. - Тенденції розвитку Private Label на українському ринку (2016)
Окландер М. А. - Прогнозування збуту інноваційної або імпортозамінної продукції підприємствами-виробниками бетону, Педько І. А. (2016)
Писаренко Н. Л. - Стратегії розвитку приватних торгових марок: світовий досвід (2016)
Spivakovska T. - Selecting international market entry strategy in a hotel industry, Meera Nofal Mohamed Al Mashwi Al Suwaidi (2016)
Стадніченко В. В. - Вузловий підхід щодо каналів розподілу (2016)
Тарасенко О. М. - Аналіз актуальності стратегії позиціонування, Солнцев С. О. (2016)
Федорченко А. В. - Методичні аспекти планування витрат на маркетинг підприємства, Федорченко О. Є. (2016)
Чукурна О. П. - Вдосконалення методів маркетингового ціноутворення машинобудівних підприємств (2016)
Шпіляк А. С. - Landing page та smart site як ефективні маркетингові інструменти, Цурін О. П. (2016)
Язвінська Н. В. - Еволюція в управлінні комплексом маркетингу: застосування моделі "7Р" на підприємствах промислових пралень, Тимченко А. В. (2016)
Яшкіна О. І. - Маркетингові дослідження перспектив інноваційної діяльності машинобудівного підприємтва (2016)
Демешок О. О. - Інноваційно-інвестиційні детермінанти управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості (2016)
Дунська А. Р. - Прямі іноземні інвестиції як чинник розвитку економіки України, Бойко О. В. (2016)
Іваницька О. В. - Ідентифікація збитків підприємства від втрати інформації, Рощина Н. В., Южаков М. А. (2016)
Копішинська К. О. - Теоретичне підгрунтя управління інноваційними системами підприємств (2016)
Макогон Ю. В. - Інновації в сфері енергетики на підприємствах України (2016)
Скоробагатова Н. Є. - Дослідження сутності інвестицій та інвестиційної діяльності (2016)
Шабан К. С. - Класифікація інновацій підприємств, що входять до міжорганізаційних об'єднань, Зозульов О. В. (2016)
Бояринова К. О. - Технологічна конкурентоспроможність як фактор інноваційного розвитку виробництва, Михайленко А. А. (2016)
Косенко О. П. - Оцінка комерційних можливостей інтелектуального капіталу (2016)
Омельченко А. І. - Технологічний розвиток як складова інноваційного розвитку промислового підприємства (2016)
Бідюк П. І. - Застосування системного підходу до менеджменту ризиків, Жиров О. Л., Трухан С. В., Жирова А. О. (2016)
Дрозд А. О. - Концептуальна потокова модель ціноутворення комерційного банку, Сокульський О. Є. (2016)
Кулинич О. О. - Вплив розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури на рівень корупції (2016)
Нікітіна П. А. - Економіко-математичне моделювання ємності ринку та ринкової частки компанії, Жуковська О. А. (2016)
Фартушний І. Д. - Модель діяльності підприємства з виробництва твердого біопалива на локальному ринку, Михальчин В. Ю. (2016)
Чайковская М. П. - Модель оптимального ціноутворення в режимі реального часу на основі методів динамічного програмування, Медведь Т. С. (2016)
Щурова З. С. - Автоматизація багатокритеріального вибору потенційного постачальника, Жиров О. Л. (2016)
Содержание (2009)
Авраменко Н. Б. - Экологические проблемы теплоснабжения района Камыши г. Севастополя, Сапронова З. Д. (2009)
Бамбура А. М. - Деформаційна модель та алгоритм визначення напружено- деформованого стану розрахункового перерізу залізобетонних елементів, Гурківський О. Б., Безбожна М. С., Дорогова О. М. (2009)
Бамбура А. М. - Несуча здатність, жорсткість та деформативність залізобетонних елементів, підсилених наклеюванням зовнішнього армування, Перлова О. М. (2009)
Банніков Д.О. - Інженерна методика проектування сталевих ємнісних конструкцій (2009)
Белавский В. А. - Использование режимов реальных пожаров при расчете остаточной прочности изгибаемых железобетонных конструкций, пострадавших при пожаре (2009)
Білик А. С. - Вирішення задачі кардинального вибору оптимальних конструктивних рішень ферм з гнутозварних замкнених профілів за допомогою експертної системи автоматизованого проектування (2009)
Білик С. І. - Методика перевірки стійкості сталевих арок з тонкостінних аркогофропрофілів, Куземко В. В. (2009)
Большаков В. И. - Технология переработки строительного песка, Кирнарский А. С., Савицкий Н. В. (2009)
Большаков В. И. - Технология производства синтетического гипса при десульфурации дымовых газов, Кирнарский А. С., Савицкий Н. В. (2009)
Болюк С. В. - Материал и конструкции панелей сборных летних домиков для развития сезонного отдыха (2009)
Великодний Ю. Й. - Улоговини зсувних схилів полтавського плато та їх різновиди, Біда С. В., Ягольник А. М. (2009)
Верхоглядова Н. И. - Комплексное развитие и планирование реконструкции жилой застройки, Левчинский Д. Л. (2009)
Верхоглядова Н. І. - Системний підхід до управління конкурентоспроможністю будівельного підприємства, Левчинський Д. Л., Россіхіна О. Є. (2009)
Веселовский Д. Р - Упрочнение бетона пропиткой гексаметилендиизоцианатом, Савицкий Н. В. (2009)
Винников Ю. Л. - Тривало обтиснені лесові основи фундаментів при підтопленні територій, Семко О. В., Гранько О. В. (2009)
Винников Ю. Л. - Про вплив змінності технологічних параметрів на ущільнення ґрунту масивних насипів, Харченко М. О. (2009)
Виноградская О. М. - Совершенствование государственного регулирования занятости населения украины, Шевченко В. С., Виноградская Н. С. (2009)
Volkova V. E. - Рhase trajectories mappings in dissipative system identification (2009)
Воскобійник О. П. - Аналіз напружено-деформованого стану цегляної кладки з урахуванням пошкоджень та сумісної роботи несучих стін будівлі з основою, Мурза С. О., Демченко А. О. (2009)
Галушко В. А. - Технологический способ увеличения срока службы жилых и общественных зданий, Бабий И. Н., Колодяжная И. В., Мельник Н. В., Пидрушняк Ю. М. (2009)
Гапонова Л. В. - Изучение тепловых процессов сталебетонных плит (2009)
Глуховський В. П. - Перегляд стандартів з неруйнівного контролю міцності бетону (2009)
Гнатовская Ю. А. - Анализ существующих методов выбора инвестиционного проекта (2009)
Головко С. И. - Усиление основания фундамента турбоагрегата методом высоконапорной инъекции (2009)
Городецкий А. С. - Некоторые аспекты расчета зданий на устойчивость к прогрессирующему разрушению, Барабаш М. С. (2009)
Гуслиста Г. Е. - Розрахунок безанкерної шпунтової стінки за допомогою скінченно-елементного моделювання в програмному комплексі (2009)
Данькевич Н. О. - Системотехнічна оцінка організаційно-технологічних рішень (2009)
Дихтярь Т. В. - Сравнение эколого-энергетической эффективности пневматической и пневмомеханической аэрации при очистке сточных вод в аэротенках (2009)
Доненко В. І. - Огляд сучасних методів максимізації проектного прибутку (закордонний досвід), Антипенко Є. Ю., Книжнікова О. О. (2009)
Ершова Н. М. - Решение задачи наискорейшего выхода фирмы на заданную потребность, Лавренюк И. В., Шибко О. Н. (2009)
Ефименко В. И. - Реализация метода оптимизации трубобетонных элементов (2009)
Ефименко В. И. - Опыт проектирования строительных конструкций из стальных труб, заполненных центрифугированным бетоном, Сухан А. П., Сухан С. П. (2009)
Жаданова К. Ф. - Влияние температурных деформаций на работу стальных ферм покрытий промышленных зданий, Сайгак Н. Г. (2009)
Зайцев О. Н. - Энергоэффективность применения зарубежного отопительного оборудования в украине (2009)
Золотов С. М. - Зависимость прочности и характера разрушения акриловых клеев от вида нагружения (2009)
Золотова Н. М. - Организационные мероприятия при выполнении работ по соединению старого бетона с новым акриловыми клеями (2009)
Калюх Ю. І. - Діагностика залізобетонних паль з урахуванням повздовжніх та поперечних коливань, Вусатюк А. Є. (2009)
Калюх Ю. И. - К исследованию параметров сейсмических воздействий промышленных взрывов на контролируемые на границе охранной зоны здания, Дунин В. А., Марьенков Н. Г. (2009)
Каплуновская М. А. - Системотехническая оценка комплексной технологичности архитектурно-бионических строительных систем (2009)
Кириленко В. Ф. - Оценка прочности и устойчивости фанерных стенок в приопорных зонах деревофанерных конструкций (2009)
Кирнос В. М. - Организационно-экономическое регулирование при планировании результативности деятельности предприятий строительного комплекса, Залунин В. Ф., Ткач Т. В. (2009)
Кірнос О. І. - Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективного використання ресурсів будівельного підприємства при реконструкції житла, Щеглова О. Ю., Нікітін Д. С., Ткач Т. В. (2009)
Коваль Е. А. - Анализ энергоэфективности жилого здания по результатам обследования и составления энергетического паспорта, Савицкий Н. В., Юрченко Е. Л., Бабенко М. М. (2009)
Колохов В. В. - Определение прочности бетона в монолитном железобетонном каркасе здания при строительстве, Гордиенко Т. В. (2009)
Косяк В. М. - Оцінка надійності та ефективності сейсмозахисту мостів (2009)
Кравчуновська Т. С. - До питання комплексної реконструкції кварталів (2009)
Ландо Е. А. - Оптимизация параметров колебательных процессов массивно-плитных фундаментов под машины с вертикальной импульсной нагрузкой (2009)
Лапенко О. І. - Проблеми армування залізобетону незнімною опалубкою (2009)
Лівінський О. М. - Технологія улаштування тонкостінних конструкцій із високоміцного бетону способом ротаційного метання із застосуванням еластичних метальних пристроїв, Бабиченко В. Я. (2009)
Лівінський О. М. - Гідрофобізуючі композиції в реставрації памяток архітектури, Стоян О. В. (2009)
Лівінський О. М. - Метод управління якістю управління портфелем проектів в проектно-орієнтованих компаніях, Тесля Ю. М., Коваленко Н. В. (2009)
Литовченко П. А. - Создание численной модели трёхслойных сборно-монолитных железобетонных панелей в пк лира и её характеристики, Глушаков Н. И. (2009)
Литовченко П. А. - Особенности работы облегчённых трёхслойных сборно-монолитных железобетонных панелей при изгибе, Глушаков Н. И. (2009)
Локтионова Т. А. - Структурообразование строительных материалов на основе извести карбонизационного твердения (2009)
Лучко Й. Й. - Проблеми та методики оцінки корозійної стійкості та довговічності бетонних і залізобетонних конструкцій (2009)
Лучко Й. Й. - Розрахунок міцності механічного з’єднання арматурних стержнів та приклади армування мостових залізобетонних конструкцій, Пенцак А. Я. (2009)
Любомирский Н. В. - Принципы формирования структуры портландитовых систем при обработке их углекислым газом (2009)
Марков А. А. - Повышение несущей способности безбалочных перекрытий (2009)
Маркова М. А. - Обоснование возможности отрывки грунта возле существующих зданий (2009)
Марченко Т. В. - Експериментальні дослідження форм втрати стійкості тонкостінних елементів, Банніков Д. О. (2009)
Миронова Т. М. - Формирование структуры и свойств при графитизации легированного ванадием цементита в деформируемых белых чугунах (2009)
Михайловський Д. В. - Розрахункова умова міцності клеєної деревини при осьових напруженнях розтягу і складному напруженому стані (2009)
Молодченко Г. А. - Трещинообразование в монолитных железобетонных плитах от усадки бетона, Сироменко А. Н., Кулаков А. Ю. (2009)
Молодченко Т. Г. - Формирование механизма эффективного управления жилой недвижимостью (2009)
Никифорова Т. Д. - Учет кинетики сульфатной коррозии бетона при проектировании заглубленных зданий, Савицкий Н. В., Арбузова О. А. (2009)
Павлов И. Д. - Оценка уровня технологичности теплоизоляционных работ, Терех М. Д., Арутюнян И. А. (2009)
Плугин А. Н. - Электрогетерогенный механизм твердения высококонцентрированных кварцевых суспензий, Рапина Т. В. (2009)
Попруга П. В. - Індукційний прогрів залізобетонних конструкцій, Петрикова Є. М., Мацовка І. В. (2009)
Пошивач В. Г. - Вероятностный коэффициент надежности по предельному расчетному значению ветровой нагрузки (2009)
Приходько А. П. - Проблемы использования зол и шлаков приднепровской тэс, Павленко Т. М., Дехта Т. Н., Аббасова А. Р. (2009)
Приходько А. П. - Использование отходов при производстве портландцементного клинкера, Савин Л. С., Сторчай Н. С., ононов Д. В., Энвальт Е. А. (2009)
Приходько А. П. - Влияние типа модификатора и его количества на прочность при сжатии полимерной композиции, Харченко Е. С. (2009)
Пшинько А. Н. - Исследование влияния шлака металлического марганца на физико-механические свойства вяжущего на основе квсс при нагревании, Савицкий Н. В., Гончаренко А. А. (2009)
Радкевич А. В. - Исследование влияния сети дорог на расстояние и длительность перебазировок дорожно-строительных машин, Степаненко А. А., Яковлев С. А. (2009)
Распопов А. С. - Обращение матриц для нахождения собственных форм колебаний стержневых систем (2009)
Резуненко М. Е. - Об одной форме фундаментального решения для прогиба гиперболической оболочки (2009)
Россохін С. О. - Оновлення міст і модернізація житлового фонду України: проблеми і перспективи (2009)
Савицкий Н. В. - Особенности армирования главных ригелей плоского сборно-монолитного перекрытия, Зезюков Д. М. (2009)
Савицкий Н. В. - Совместная работа профилей ЛСТК общивко, Зинкевич О. Г. (2009)
Савицкий Н. В. - Методы усиления крупнопанельных жилых зданий, Линник Р. Я., Махинько Н. Н. (2009)
Савицкий Н. В. - Железобетонные перекрытия многоэтажных зданий, Магала В. С., Рабич Е. В., Шляхов К. В., Матюшенко И. Н. (2009)
Савицкий Н. В. - Моделирование коррозии арматуры железобетонных конструкций, Матюшенко И. Н., Лаухина Л. Н. Шехоркина С. Е. (2009)
Савицкий Н. В. - Ограждающая конструкция с каркасом из термопрофилей, Несин А. А. (2009)
Савицкий Н. В. - Треслойные железобетонные ограждающие стеновые панели, Сопильняк А. М. (2009)
Савицкий Н. В. - Надежность зданий и сооружений, Тытюк А. А., Шевченко Т. Ю. (2009)
Савицький М. В. - Підвищення енергоефективності житлових будівель старої забудови, Шевченко Т. Ю., Юрченко Є. Л., Коваль О. О., Бондаренко О. І., Зінкевич А. М., Нєсін О. А., Бабенко М. М, Шаленний В. Т., Перегинець І. І. (2009)
Сазонова І. Р. - Особливості конструктивних рішень висотних будівель (2009)
Семидьянова О. С. - Ожидаемый экономико-технологический эффект от внедрения инновационных технологий в процесс производства внутренних отделочных работ (2009)
Семко О. В. - Визначення внутрішніх зусиль у перерізі сталезалізобетонного ригеля, Бібік Д. В. (2009)
Семко О. В. - Визначення несучої здатності сталезалізобетонних нерозрізних балок з гнучкими анкерами, Гасенко А. В., Дарієнко В. В. (2009)
Семко О. В. - Результати експериментальних досліджень закладних деталей вузлів сталезалізобетонних рам, Малюшицький О. В. (2009)
Синцов В. П. - Малоэтажные здания с деревянным каркасом для сейсмостойкого строительства, Митрофанов В. А., Синцов А. В. (2009)
Стовба Л. М. - Розрахунок трубобетонних згинальних елементів квадратного перетину за наведеними перерізами (2009)
Стороженко Л. І. - Забезпечення сумісної роботи бетону й сталі за допомогою склеювання - перспективний напрямок розвитку сталезалізобетонних конструкцій, Лапенко О. І., Горб О. Г. (2009)
Стороженко Л. І. - Збірна залізобетонна плита перекриття зі сталевим обрамленням, Лапенко О. І., Нижник О. В. (2009)
Стороженко Л. И. - Вплив типу контактної взаємодії між компонентами на міцність стиснутих трубобетонних елементів, Лапенко О. І., Єрмоленко Д. А. (2009)
Стороженко Л. І. - Визначення зусиль в структурних сталезалізобетонних конструкцій при локальних пошкодженнях, Мурза С. О. (2009)
Сторожук Н. А. - Фетишизация водоцементного отношения в технологии бетонных смесей и бетонов (2009)
Сухонос М. К. - Типовые меры энергосбережения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и оценки энергосберегающих эффектов (2009)
Сухоруков Б. Д. - Способ построения поперечных линий влияния коэффициентов распределения усилий в широких автодорожных пролётных строениях мостов по осциллограммам их испытаний медленно движущейся двухосной нагрузкой (2009)
Тарасенко В. П. - Расчет усиления элементов главных ферм эксплуатируемых металлических мостов при недостаточной их грузоподъёмности (2009)
Тимошенко В. М. - Конструкції будівель і споруд із лінійних сталезалізобетонних структурних елементів (2009)
Трегуб А. В. - О возможности увеличения несущей способности фундаментов мелкого заложения за счет работы основания в нелинейной фазе деформаций, Киричек Ю. А. (2009)
Фаренюк Г. Г. - Метологичні аспекти забезпеченння енергоефективності та теплової надійності будинків (2009)
Федоркин С. И. - Углеводородный потенциал шельфа украины и способы повышения добычи нефти и газа, Ажермачев Г. А. (2009)
Чихладзе Э. Д. - Несущая способность сталебетонной квадратной колонны при осевом сжатии, Веревичева Веревичева, М. А., Кравцив Л. Б. (2009)
Чуб А. А. - Bсследования технологии создания компенсирующего переходного слоя, при восстановлении морозостойких железобетонных конструкций (2009)
Шаленний В. Т. - Mетодика раціональної організаційно-технологічної підготовки і реалізації проектів влаштування прорізів у стінах і перегородках при реконструкції будинків, Несевря П. І., Біцоєва О. А., Камєнєв О. С. (2009)
Шаповал В. Г. - Методика расчета кренов фундаментов с кольцевой формой подошвы, Головко А. С., Шаповал А. В. (2009)
Шарапов Г. В. - Дослідження роботи механічних з’єднань арматурних стрижнів з конічною різзю муфтами lenton виробництва корпорації ERICO, Климович І. М. (2009)
Шматков Г. Г. - Узагальнена оцінка поводження з промисловими відходами на території Ленінського району м. Дніпропетровська, Тимошенко О. А., Нiколаєва I. О., Вергун О. О., Шевченко Н. (2009)
Шутенко Л. Н. - Влияние вида нагружения на деформационные свойства анкеровки в бетон арматурных стержней класса А500с акриловыми клеями, Золотов М. С., Скляров В. А., Ткаченко Р. Б. (2009)
Шутенко Л. Н. - Влияние температурных воздействий на прочность жидкостекольных композиций различных составов, Золотов М. С., Супрун О. Ю. (2009)
Яровой Ю. Н. - Расчет гибкой пологой нити как элемента мачтовой системы, Левада В. А., Ворончагин П. Ф., Попов В. В., Грик А. Р. (2009)
Яровой С. Н. - Несущая способность элементов крепления навесных фасадов жилых и гражданских зданий, Горовый А. И., Дорофеев Е. Ю., Сорокин А. Б. (2009)
Реферати (2009)
Исходные данные (2009)
Титул, зміст (2016)
Айвазовський В. В. - Принципи податкової системи, спрямованої на інклюзивне економічне зростання (2016)
Шулакова К. І. - Макроекономічний контекст розвитку валютного регулювання в Україні (2016)
Мартишев П. А. - Фундаментальні чинники посилення волатильності цін на агропродовольчому ринку (2016)
Бурковський П. А. - Диспаритет цін як об'єктивна обумовленість: аналіз та оцінка (2016)
Федяй Н. О. - Портове господарство України: стратегічні пріоритети розвитку (2016)
Чмирьова Л. Ю. - Організаційна та техніко-технологічна модернізація автомобільного транспорту України (2016)
Дуюн Д. О. - Експорт високотехнологічних фармацевтичних товарів України: характерні особливості, причини та наслідки зростання (2016)
Юхта О. І. - Політика підтримки експорту: досвід "нових європейських економік" (2016)
Курченко О. О. - Державна підтримка стартапів у країнах ЄС: уроки для України (2016)
Шаповал Ю. І. - Міжнародні санкції та їхні наслідки для фінансового ринку РФ (2016)
Трофимчук О. А. - Перерозподільна функція держави в ХХІ ст. (2016)
Дерека Т. Г. - Сучасний стан неперервної професiйної пiдготовки фахiвцiв фiзичного виховання (2016)
Мельниченко Г. В. - Використання інтерактивних прийомів розвитку іншомовних лексичних навичок як передумова формування професійної компетентності студентів мовної педагогічної спеціальності (2016)
Гнатенко К. І. - Психолого-педагогічні питання сприйняття художнього твору молодшими школярами (2016)
Levina I. A. - The model of future teachers’ project competence formation in the process of professional training (2016)
Попова О. В. - Міжнародний проект "Інститут Конфуція" як освітньо-виховна детермінанта концепції формування професійної компетентності майбутніх перекладачів китайської мови (2016)
Oskina N. O. - Professional training of a bachelor of oriental studies at a pedagogical university (2016)
Гузун С. А. Гузун О. В. - Анализ успеваемости студентов медицинского училища по дисциплине "анестезиология и реаниматология" с вегетативной дисфункцией на фоне витаминотерапии (2016)
Джуринський П. Б. - Педагогічні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої діяльності, Бурдюжа С. В. (2016)
Новська О. Р. - Методика самопроектування фахового розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Богданова І. М. - Сутність підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в умовах рекреації (2016)
Яновський А. О. - Культура безпечного використання майбутніми вчителями інформаційного середовища (2016)
Галіцан О. А. - Передумови формування фасилітаційної спрямованості майбутніх учителів в освітньому просторі вишу (2016)
Джус О. В. - Національно-патріотичне виховання дітей та молоді в українській діаспорі: досвід, спроби переосмислення (2016)
Марусинець М. М. - Рефлексивна парадигма в координатах модернізації підготовки психологів (2016)
Сватенков О. В. - Система організаційних форм роботи з дітьми в умовах закладу оздоровлення і відпочинку (2016)
Черноватий Л. М. - Формування валеологічної культури дітей у процесі навчання іноземної мови (2016)
Lytovchenko I. M. - Development of higher education-industry partnership as factor of corporate education efficiency in the USA (2016)
Bodnar S. V. - The educational paradigm shift for student-centred learning in the process of globalisation (2016)
Lavrenova M. V. - Preparing Future Teachers for Creating Health Preservation Environment at Primary Schools in Terms of Inclusive Education, Lalak N. V., Fenchak L. M. (2016)
Черкун І. А. - Критерії, показники та рівні сформованості військово-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-психологів запасу (2016)
Воронова С. В. - Мультипрофільна модель навчання – модель нової української школи (2016)
Гулай О. І. - Професійна підготовка в умовах неперервної освіти: методологічні підходи (2016)
Благун Н. М. - Змістові чинники мовного компонента у системі соціалізації особистості учнів (2016)
Добровольська А. М. - Формування в майбутніх лікарів і провізорів готовності до самоосвіти в межах розробленої моделі (2016)
Vasylyshyna N. M. - Priorities of tourism higher education advancement and acquiring foreign language communication abilities as a component of training specialists in Ukraine and Turkey (2016)
Чен Люсін - Творчий потенціал вокальної підготовки майбутніх учителів музики (2016)
Ємельянова Д. В. - Формування самоосвітньої іншомовної компетентності майбутніх учителів фізики, Аврамович Л. (2016)
Ноздрова О. П. - Проблемне навчання в процесі проходження педагогічної практики майбутніми вчителями початкової школи (2016)
Письмиченко А. И. - Новаторские тенденции в работах молодых художников как результат деятельности преподавателя, Смычковская О. М., Штыкало Т. С. (2016)
Trubitsyna O. M. - Project-Based Method as a Means of Interactive Teaching of English, Muimaster A. A. (2016)
Примина Н. Н. - Лингводидактическая модель процесса обучения чтению англоязычных аутентичных лоций будущих судоводителей (2016)
Фрицюк В. А. - Діагностика готовності майбутніх педагогів до професійного саморозвитку (2016)
Бедрань Р. В. - Методика виховання культури здоров’я дітей дошкільного віку в різновікових групах (2016)
Хуан Цзіншен - Теоретичні засади проблеми формування естетичного світогляду в майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2016)
Tsikhotska O. A. - Humanism and humanity as a future doctor’s personal qualities: current state and ways of formation, Lozynska L. F. (2016)
Ярхо Т. О. - Формування змісту базової математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю на освітньо-науковому рівні доктора філософії (2016)
Мезенцева О. І. - Концептуальні ідеї духовно-наукової антропології Рудольфа Штайнера (2016)
Хоружа Л. - У пошуках нової педагогіки: критичний аналіз (2016)
Овчаренко Н. - Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності: закономірності і принципи (2016)
Батечко Н. - Розвиток магістратури в Україні на засадах міждисциплінарності, Титаренко І. (2016)
Лисенко О. - Післядипломна освіта лікарів: характеристика базових понять (2016)
Козак Л. - Педагогічна інноватика як міждисциплінарна галузь професійної педагогіки (2016)
Мачинська Н. - Міждисциплінарний дискурс підготовки майбутнього викладача в умовах магістратури (2016)
Коваль Т. - Міждисциплінарний контекст педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога в умовах стрімкого розвитку інформаційнокомунікаційних технологій (2016)
Діденко І. - Постать вчителя на зламі століть в контексті педагогічних з’їздів (1902-1903 роки) (2016)
Сліпчук В. - Тенденції професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні (20-40 роки хх століття) (2016)
Бобрицька В. - Державна освітня політика України у сфері освіти осіб з особливими потребами (2016)
Піддячий М. - Освіта і наука України у вимірі громадянських суспільств: соціально-професійна орієнтація (2016)
Мозолев О. - Процесуальний підхід до розробки моделі управління якістю освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі (2016)
Іваницька О. - Державні фінансові механізми сприяння здобуттю вищої освіти у США, Редько С., Панченко А. (2016)
Мосьпан Н. - Правове регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці в державах-членах ЄС (2016)
Загородня А. - Професійна підготовка фахівців економічної галузі в Україні: мережа вищих навчальних закладів (2016)
Cисоєва С. - Дослідження на здобуття наукового ступеня Ph.D. (2016)
Регейло І. - Стенфордська вища школа освіти: підготовка нового покоління фахівців ступеня PhD, Базелюк Н. (2016)
Кристопчук Т. - Система забезпечення якості вищої освіти: зарубіжний досвід (2016)
Тригуб І. - Досвід підготовки експертів у галузі освіти у країнах Балтії (2016)
Грищук Ю. - Педагогічна освіта у республіці Польща як об’єкт міждисциплінарного дослідження (2016)
Клопов Р. - Розробка спеціалізованого програмного забезпечення для підвищення ефективності наукових досліджень в професійній освіті, Пшенична О. (2016)
Бут В. - Впровадження сучасних форм навчання впродовж життя в Україні, Панченко Г. (2016)
Фрицюк В. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутнього педагога до неперервного професійного саморозвитку (2016)
Соломаха С. - Практика формування художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Беседа Н. - Організація самостійної роботи майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, Воробйов О. (2016)
Перепелиця О. - Оцінка задоволеності студентів медичного коледжу майбутньою професією (2016)
Ржевська Н. - Формування правової компетентності на основі он лайн взаємодії учасників освітнього процессу (2016)
Мельник С. - Ґенеза основних понять інформаційної безпеки в контексті професійної підготовки у вищому навчальному закладі (2016)
Комар Т. - Моніторинг становлення професійної зрілості фахівця (діагностичний етап) (2016)
Кравченко В. - Підготовка майбутніх викладачів вищої школи до творчої самореалізації як педагогічна проблема (2016)
Вінтюк Ю. - Професійна компетентність майбутніх психологів: її сутність і можливості формування (2016)
Вовчаста Н. - Мотивація як чинник вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням фахівцями цивільного захисту (2016)
Долгош К. - Формування культури майбутніх фахівців міжнародної діяльності (2016)
Шкабаріна М. - Структура педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи (2016)
Фесів І. - Стан професійної самовизначеності школярів на Буковині в сучасних умовах (2016)
Жигайло Н. - Роль емоційного інтелекту в процесі професійної освіти, Стасюк М. (2016)
Гріньова О. - Вплив рефлексії на проектування життєвого шляху особистості (2016)
Сургунд Н. - Особистісний вибір у контексті подолання криз професійного розвитку на основі професійної мобільності: синергетичний аспект (2016)
Антонова З. - Психологічні особливості лідерства та керівництва (2016)
Левицька Т. - Професійні деструкції особистості психолога в умовах практичної діяльності (2016)
Василенко О. - Особливості формування навчально-професійних установок у студентів-психологів під час навчання у вищому навчальному закладі (2016)
Березовська Л. - Гендерні аспекти вибору професії студентами, Юрков О., Синишина М. (2016)
Старова Ю. - Обґрунтування програми психологічного супроводу професійної підготовки менеджерів туристичного бізнесу (2016)
Сорока О. - Компоненти психологічної готовності фахівця морського транспорту до екстремальних ситуацій професійної діяльності (2016)
Возович А. - Методологічні засади й апробація програми формування психосемантичного змісту правосвідомості студентів коледжів (2016)
Гайдук Н. - До питання імплементації інклюзивної освітньої політики у вищій школі, Герасим Г., Корж Р. (2016)
Клос Л. - Соціальна робота у сфері громадського здоров’я (американський досвід), Назар Н. (2016)
Грабчак О. - Особливості академічної прокрастинації студентів-першокурсників (2016)
Наші автори (2016)
Академіку Національної академїї наук України К. М. Ситнику (До 80-річчя з дня народження) (2006)
Ana M Castillo Canalejo. - Climate change impact in energy system (2006)
Романова М. Л. - Функциональная роль напочвенного покрова в биогеоценозах сосновых лесов Белоруссии (2006)
Іванько І. А. - Середовищеперетворюючий вплив на лісові ґрунти штучних лісонасаджень напівтіньового типу світлової структури в умовах плакорного степу (2006)
Шанда Л. В. - Трофотоп як об’єкт теорії степового лісознавства, ґрунтознавства та загальної екології (2006)
Назаренко І. І. - Стадії автокаталізу процесу трансформації рослинних решток, Бербець М. А., Черлінка В. Р. (2006)
Прокопович Е. В. - Природа и свойства органического вещества почв агроэкосистем зоны Восточно-Уральского радиоактивного следа, Мещеряков П. В. (2006)
Белова Н. А. - Особенности генезиса порового пространства почв лесных биогеоценозов в условиях Степного Приднепровья, Балалаев А. К., Яковенко В. Н. (2006)
Даденко Е. В. - Изменение ферментативной активности образцов почв при их длительном хранении, Казеев К. Ш. (2006)
Самохвалова В. Л. - Тяжелые металлы как фактор техногенного воздействия на почвенные микроорганизмы, Фатеев А. И. (2006)
Гончар Н. В. - Інвертазна активність едафотопів техногенних ландшафтів Нікопольського марганцеворудного басейну (2006)
Бындыч Т. Ю. - Использование данных дистанционного зондирования с целью изучения неоднородности почвенного покрова (2006)
Тіщенко В. С. - Мінералогічний склад мулистої фракції піщано-супіщаних ґрунтів борових терас річок південно-східного лісостепу України (2006)
Смирнов Ю. Б. - Зооэкологическая и геохимическая характеристика почвенной мезофауны долинно-террасового ландшафта Присамарья Днепровского (2006)
Узбек И. Х. - Микробоценозы эдафотопов техногенных ландшафтов степной зоны Украины, Шемавнев В. И. (2006)
Полева Ю. Л. - Оценка опасности применения производных гербицидов (2006)
До уваги авторів (2006)
Карпачевский Л. О. - Развитие идей в почвоведении (2006)
Бербець М. А. - Про домінуючі фосфати твердих фаз ґрунту, Назаренко І. І., Том’юк Б. П. (2006)
Lozano B. - Erodibility effects in Mediterranean acid natural areas, Parras L. (2006)
Ларіонова Н. Л. - Фітотоксичність ґрунтів, забруднених вуглеводнями (Огляд літератури), Бреус І. П. (2006)
Распопіна С. П. - Ґрунти соснових лісів в умовах промислового забруднення, Ворон В. П. (2006)
Самохвалова В. Л. - Применение антидотов при загрязнении системы почва – растение тяжелыми металлами (2006)
Будник С. В. - Определение расстояний между стокорегулирующими рубежами в проектах почвозащитной системы земледелия (2006)
Іваницька В. М. - Забезпечення охорони навколишнього середовища при вирощуванні плодових культурбіогеоценозів на схилових землях (2006)
Мальцева І. А. - Чисельність, біомаса та продуктивність ґрунтових водоростей вільхових лісових екосистем Присамар’я Дніпровського, Дідур О. О. (2006)
Шанда Л. В. - Аспекти теорії степового лісознавства: біогеоценотичні парцели та їх періодична екотопічна система (2006)
Нецветов М. В. - Влияние вибраций 1–100 Гц на перемещение микрочастиц в почве (2006)
Щербина Ю. Г. - Водопроницаемость почвы и рекреационное уплотнение, Щербина В. Г. (2006)
Горбань В. А. - Фізичний стан ґрунтів як екологічний фактор (2006)
Денисова Т. В. - Оценка влияния γ-излучения на биологические свойства чернозема обыкновенного, Казеев К. Ш. (2006)
Канiвець В. І. - Шляхи мікробіологічної мобілізації фосфатів у ґрунтах, Токмакова Л. М., Пищур І. М. (2006)
Солоненко А. Н. - Водоросли солончаков Степановской и Федотовой кос северо-западного побережья Азовского моря, Яровой С. А., Подорожний С. Н., Разнополов О. Н. (2006)
Гончар Н. В. - Інвертазна активність як показник ступеня окультуреності едафотопів техногенних ландшафтів (2006)
Узбек І. Х. - Метод визначення біологічних характеристик кореневих систем трав’янистих рослин (2006)
Савушкина И. Г. - Динамика содержания некоторых тяжелых металлов в почве и фитомассе дуба пушистого (2006)
Нікорич В. А. - Біогенність бурувато-підзолистих ґрунтів різних екосистем Передкарпаття, Чорневич Т. М., Мальцева І. А. (2006)
Ситник К. М. - Талановита та невтомна діяльність педагога і науковця (до 70-річчя з дня народження Є. Д. Ющука), Травлєєв А. П., Білова Н. А. (2006)
Канивец В. И. - Професор Махов (Махів) Григорій Григорович / Укладач і редактор В. А. Вергунов – К: ДНСГБ і ІГІМ, 2005. – 120 с. (2006)
До уваги авторів (2006)
Травлеев А. П. - Микроморфология лессиважных процессов в байрачных лесных черноземах степной зоны Украины, Recio Espej J. M., Белова Н. А., Кузнецов Е. В., Балалаев А. К., Кузнецов В. Е. (2007)
Ciarkowska K. - Microstructures and selected properties of reclaimed zinc and lead post-flotation wastes and soil of adjacent natural ecosystem, Hanus-Fajerska E. (2007)
Білова Н. А. - Мікроморфологічна та хімічна характеристика формування ґрунтів плесів та дамб хвостосховищ Кривбасу, Сметана О. М., Сметана Н. А. (2007)
Яковенко В. Н. - Особенности микроморфологической дифференциации профиля пойменных лугово-лесных почв Самары Днепровской (2007)
Булейко А. А. - Особенности макроморфологического и микроморфологического строения эдафотопов терновников Присамарья (2007)
Булигін С. Ю. - Сучасна еволюція орних темно-каштанових ґрунтів у системі полезахисних лісосмуг, Тімченко Д. О. (2007)
Тихоненко Д. Г. - Деякі особливості розвитку і використання ґрунтового покриву борових терас річок південного заходу Російської рівнини (2007)
Nekhay O. M. - Soil erosion risk evaluation based on expert knowledge and GIS technology – a case study from the Spanish Mountainous olive plantations (Montoro, Andalusia Region), Arriaza M., Boerboom L. (2007)
Іваницька В. М. - Принципи покращення екологічних функцій еродованих ґрунтів у плодових біогеоценозах Закарпаття (2007)
Солоненко А. Н. - Водоросли солончаков прибрежной полосы Молочного лимана, Разнополов О. Н. (2007)
Горбань В. А. - Опірність здавлюванню ґрунтів: методика дослідження та екологічне значення (2007)
Травлеев А. П. - Наши встречи с Виктором Абрамовичем Ковдой, Белова Н. А. (2007)
Карасюк І. М. - В. В. Докучаєв і Уманщина (до 160-річчя В. В. Докучаєва), Копитко П. Г., Недвига М. В. (2007)
Видатний вчений-експериментатор в галузі ґрунтознавства (до 70-річчя з дня народження Д. Г. Тихоненка) (2007)
Bellinfante Crocci N. - Cartografía de unidades geomorfoedáficas y futuro mapa de suelos de la región de Andalucía (España), Gil Torres J., Recio Espejo J. M. (2007)
Ciarkowska K. - Diversity of microstructures of reclamed zinc and lead post-flotation wastes and soils of adjacent natural ecosystems, Hanus-Fajerska Е. (2007)
Матвіїшина Ж. М. - Педологічне дослідження грунтів захисного валу Мотронинського городища на Черкащині, Пархоменко О. Г. (2007)
Белова Н. А. - Микроморфология темно-каштановых почв Старобердянского лесного массива, Яковенко В. Н. (2007)
Позняк С. П. - Мікроморфологічні критерії оцінки меліоративного стану зрошуваних чорноземів південного заходу України (2007)
Ковда И. В. - Отражение стадийности почвообразования в микростроении карбонатных новообразований (2007)
Балалаев А. К. - О перспективе изучения изотопного состава элементов при исследовании динамики структурообразующих процессов в почвах (2007)
Зверковский В. Н. - Микроморфологические особенности и лесорастительные свойства отвальных пород на участках лесной рекультивации угольных отвалов, Романова Н. В. (2007)
Яковенко В. Н. - Особенности микроморфологии черноземов Присамарья, Стрижак О. В. (2007)
Ющук Є. Д. - Мікроморфологія чорноземних ґрунтів під лісовими насадженнями Криворіжжя (2007)
Лебедева М. П. - Микростроение темноцветных черноземовидных почв под лесной растительностью в больших падинах Северного Прикаспия (2007)
Нікорич В. А. - Характеристика порового простору бурувато-підзолистого оглеєнного ґрунту Передкарпаття (2007)
Нецветов М. В. - Нанотехнологии в моделировании лессиважа, Хиженков П. К. (2007)
Иванько И. А. - Характеристика микроморфологической организации биогенных горизонтов почв искусственных насаждений полутеневого типа световой структуры (2007)
Панасенко В. М. - Оцінка мікроагрегованості ґрунтів за різних рівнів антропогенного навантаження з використанням модифікованого способу підрахунку ЕҐЧ (2007)
Горейко В. А. - Лесная типология – основа для познания микроморфологии почв (2007)
Яковенко В. М. - Мікроморфометрія водостійких структурних агрегатів грунтів лісових біогеоценозів південного сходу України (2007)
Балалаев А. К. - Развитие методов компьютерной обработки микроизображений почв для получения дополнительной аналитической информации (2007)
Божко К. М. - Особливості мікроморфологічної структури едафотопів байрачних лісів північного варіанта південно-східної України (2007)
Булейко А. А. - Микроморфологические особенности эдафотопов под кустарниковыми ценозами терна Prunus spinosa L. (2007)
Иванько И. А. - Особенности микроморфологической организации биогенных горизонтов полезащитных насаждений осветленного типа световой структуры (2007)
Горбань В. А. - Перспективи мікроморфологічних досліджень еолових відкладів лісових культурбіогеоценозів степової зони України (2007)
Горбань В. А. - "Проблеми лісової рекультивації порушених земель України" – Міжнародна наукова конференція в Дніпропетровському національному університеті, Іванько І. А., Чернишенко В. С. (2007)
До уваги авторів (2007)
Кевишас И. - Пространство проявления духовности в процессе подготовки будущего учителя музыки в ВУЗе (2014)
Красильников И. - Электронные музыкальные инструменты в российском музыкальном образовании (2014)
Malciene Z. - Cultivation of general cultural competence among library staff through project activity, Gudgaliene A. (2014)
Михайличенко О. - Музично-педагогічна діяльність видатних українських співаків С. Крушельницької та О. Мишуги (2014)
Олексюк О. - Музично-педагогічне дослідження в контексті нових суспільно-історичних реалій (2014)
Печко Л. - Развитие культурно-эстетического сознания личности в образовании (к обоснованию концептуального подхода) (2014)
Пляченко Т. - Особливості впровадження компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2014)
Растригіна А. - Інноваційний контекст професійної підготовки майбутнього педагога-музиканта (2014)
Черкасов В. - Концептуальні підходи до визначення змісту початкової, базової та повної середньої освіти (галузі: "Музика", "Музичне мистецтво", "Мистецтво") (2014)
Дідич Г. - Особливості формування загальноестетичної культури підлітків засобами музики (2014)
Бродський Г. - Взаємодія мистецтв як фактор підготовки педагога-музиканта поліхудожнього профілю, Шевченко І. (2014)
Вишпінська Я. - Музично-виконавська підготовка студентів у класі основного музичного інструменту (фортепіано) (2014)
Гончаренко Л. - Актуальні проблеми самопідготовки майбутнього музиканта-педагога (2014)
Грицюк О. - Музично-дидактичні ігри як засіб формування творчих здібностей дітей дошкільного віку (2014)
Ермолинская Е. - Современные проблемы художественного образования (2014)
Жигаль З. - Аналіз інноваційної педагогічної діяльності вчителя музики (2014)
Заєць В. - Наукова школа як особлива форма генерації наукового знання (2014)
Zelenkova D. - Belcantové album Ferdinanda Siebera a některé aspekty jeho soudobé interpretace (2014)
Кириченко О. - Епоха модерна в соціокультурному просторі Єлисаветграда (2014)
Куркіна С. - Гра як необхідна складова виховання дитини дошкільного віку (2014)
Ляшенко О. - Методи інтерпретації музичних творів як засіб мистецького навчання майбутніх учителів музичного мистецтва (2014)
Михаськова М. - Використання індивідуально-дослідних навчальних завдань у процесі фахової підготовки майбутнього вчителя музики (2014)
Найда Ю. - Вокально-виконавська практика викладачів факультету мистецтв як складова творчої діяльності Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2000–2013 рр.), Найда В. (2014)
Свещинська Н. - Формування виконавської майстерності майбутнього педагога-інструменталіста (2014)
Чумаков Л. Д. - Розгляд на засіданні Бюро Ради Придніпровського наукового центру Національної академії наук України питання "Про стан ґрунтів і шляхи їхнього відродження" (2007)
Стратан-Артишкова Т. - Соціальна значущість творчо-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2014)
Del Toro Carrillo M. - Soil capability to the a Mediterranean region, Martínez Zavala L., Jordán López A., Bellinfante Crocci N. (2007)
Стрітьєвич Т. - Самореалізація майбутніх учителів образотворчого мистецтва як умова професійного становлення (2014)
Скробала В. М. - Екологічні закономірності поширення лісів в умовах степової зони (2007)
Шишова І. - Емоційно-творчий аспект підготовки студентів психолого-педагогічного профілю до роботи із дітьми з особливими потребами (2014)
Самохвалова В. Л. - Применение антидотов при загрязнении системы почва – растение тяжелыми металлами, Сухова Л. В. (2007)
Горбенко О. - Індивідуально-диференційований підхід у процесі формування інструментально-виконавської компетентності майбутнього учителя музичного мистецтва (2014)
Белова Н. А. - Динамическая микроморфология как новое направление в почвенных исследованиях, Балалаев А. К. (2007)
Грозан С. - Застосування проблемних ситуацій у формуванні професійно-творчого мислення майбутнього вчителя музичного мистецтва (2014)
Нецветов М. В. - Магнитные нано- и микроматериалы в моделировании лессиважа, Роменский М. В., Хиженков П. К., Нецветов В. И. (2007)
Калюжна О. - Розвиток мистецьких компетентностей майбутніх педагогів-музикантів (2014)
Узбек И. Х. - Техногенные ландшафты как объект исследования, Шемавнев В. И., Галаган Т. И., Волох П. В. (2007)
Локарєва Ю. - Формування інтегрованих творчих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі музично-теоретичної підготовки (2014)
Масюк А. Н. - Первичная продуктивность 16-летнего древостоя тополя сорта Новоберлинский на рекультивированных землях Западного Донбасса (2007)
Назаренко М. - Вокально-хорова підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті інтегративного підходу (2014)
Хлизіна Н. В. - Літофільні сукцесії в скельних екотопах відвалів гірничозбагачувальних комбінатів Кривбасу (2007)
Негребецька О. - Компетентнісно-орієнтована освіта як один з напрямів підготовки майбутнього вчителя музики (2014)
Гончар Н. В. - Фізичні властивості едафотопів техногенних ландшафтів Нікопольського марганцеворудного басейну (2007)
Радомская О. - Гуманитаризация образования учащихся в общеобразовательных школах (2014)
Мальцева І. А. - Ґрунтові водорості у функціональній структурі біогеоценозів (2007)
Фурсикова Т. - Креативність як ознака медіакомпетентності майбутніх учителів мистецьких дисциплін (2014)
Михеев А. В. - Информационное поле крота (Talpa europaea) в эдафотопах степных лесов.Влияние типологических факторов (2007)
Яненко О. - Естрадно-виконавська діяльність як фактор формування професійної мобільності майбутніх педагогів-музикантів (2014)
Горбань В. А. - Исследование теплофизических свойств почвы методом импульсного нагрева, Горбань А. А. (2007)
Гусєва К. - Розвиток духовності особистості в процесі фахової підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2014)
Кунах О. Н. - Динамика сообществ почвенных животных с позиций теории нейтрального разнообразия, Жуков А. В. (2007)
Колоскова Ж. - Формування засад професійної фортепіанної освіти на Єлисаветградщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Позняк С. П. - Життя, присвячене чорноземам (до 95-річчя від дня народження професора І. А. Крупенікова) (2007)
Кулініч Л. - Формування пізнавального інтересу майбутніх художників-педагогів на прикладі гончарства (2014)
До ювілею Віктора Івановича Канівця (2007)
Куценко С. - Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю як процес всебічного виховання (2014)
Тихоненко Д. Г. - Чинники ґрунтоутворення: Навчальний посібник. – Л.: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 400 с. (2007)
Латишева Т. - Специфіка педагогіки співробітництва в процесі міжпреметної навчальної взаємодії в роботі з учнями технічних ліцеїв учителя музичного мистецтва (2014)
Іванько І. А. - "Типологія лісів степової зони. Біорізноманіття та охорона" – Друга міжнародна наукова конференція в Дніпропетровському національному університеті, Горбань В. А., Чернишенко В. С. (2007)
Лі Ч. - Історіографія становлення категорії "пізнавальний інтерес" у китайській педагогічній літературі (2014)
До уваги авторів (2007)
Молоченко В. - Експериментальне дослідження формування готовності до партнерської взаємодії у майбутніх аграріїв (2014)
Пастушенко Л. - Педагогічні технології розвитку професійної компетентності майбутнього вчителя музики (2014)
Сидорець Т. - Принципи інтонаційного мислення та художньо-виконавської виразності у фортепіанній музиці (2014)
Сметана С. - Розвиток творчої активності студентів-гітаристів через імпровізацію під час роботи над музичним твором (2014)
Стукаленко З. - Розвиток толерантності в епоху Відродження та Просвітництва (2014)
Ходоровська І. - Методи роботи над розвитком музичного слуху у вищих навчальних закладах у контексті новаційних тенденцій сучасної музичної освіти (2014)
Зубец М. В. - Эрозия грунтов – угроза их плодородию (2008)
Голубець М. А. - Актуальні питання сучасного ґрунтознавства (2008)
Травлеев А. П. - Экология почвообразования лесных черноземов, Белова Н. А., Балалаев А. К. (2008)
Белова Н. А. - Микроморфологические особенности и агрегатный состав эдафотопов терновниковых биогеоценозов степной зоны Украины, Булейко А. А. (2008)
Del Toro Carrillo M. - Land suitability to forestry uses of the natural park "Despeñaperros", Parras Alcántara L., Corral Mora L., Gil Torres J. (2008)
Канівець В. І. - Геоботанічне дослідження чорноземів опілля правобережжя Десни (по 140 роках після Ф. Й. Рупрехта), Канівець С. В. (2008)
Кордюм В. А. - Микроорганизмы ризосферы – полный мониторинг, Мошинец Е. В., Цапенко М. В., Адамчук-Чалая Н. И., Иродов Д. М., Андриенко В. И. (2008)
Гришко В. М. - Склад угруповання стрептоміцетів чорноземів звичайного та південного, Сищикова О. В. (2008)
Узбек І. Х. - Едафотопи техногенних ландшафтів як біокосні підсистеми, Галаган Т. І. (2008)
Хлизіна Н. В. - Сукцесійні системи на субстратах гірських порід кар’єрно-відвальних урочищ Кривбасу (2008)
Котович А. В. - Динамика уровневого режима грунтовых вод, залегающих в пределах подрабатываемых территорий Западного Донбасса (2008)
Балалаев А. К. - Опыт масс-спектрометрии изотопов на примере щелочных и щелочноземельных металлов при биогеоценологических исследованиях почвенной среды (2008)
Лаврентьєва К. В. - Механізми мобілізації фосфатів кальцію штамами ґрунтових мікроорганізмів, Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2008)
Никифоров В. В. - Сравнительный анализ уровней β-радиоактивности лекарственных растений и почв Кременчугского района (2008)
Нецветов М. В. - Эффект увлажнения при вибрационном перемещении частиц в почве, Хиженков П. К. (2008)
Смага І. С. - Структурно-агрегатний склад бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття різного використання (2008)
Горбань В. А. - Співвідношення екологічних функцій ґрунтів та їх екологічних властивостей (2008)
До уваги авторів (2008)
Травлеев А. П. - Лес как фактор почвообразования, Белова Н. А. (2008)
Балюк С. А. - Класифікація зрошуваних ґрунтів України за ступенем засолення, солонцюватості та лужності, Носоненко О. А. (2008)
Папіш І. Я. - Принципи і структура класифікації ґрунтів України, Іванюк Г. С., Позняк С. П., Кіт М. Г. (2008)
Дмитрук Ю. М. - Використання окремих підходів при аналізі еколого-геохімічного статусу ґрунтів різних типів (2008)
Spaargaren О. - World reference base for soil resources – its principles of classification and potential for correlation (2008)
Secu C. V. - Aspects regarding the correlation of the Romanian Soil Taxonomy System (2003) with WRB (2006), Patriche C., Vasiliniuc I. (2008)
Чербарь В. В. - Опыт построения двухуровневой региональной классификации почв на примере Молдовы (2008)
Трускавецький Р. С. - Досвід діагностико-класифікаційної структуризації органогенних ґрунтів України (2008)
Parras L. - Soil loss in olive orchard using oil press remains, Lozano B. (2008)
Масюк А. Н. - Особенности распределения корневой системы тополя новоберлинского в техноземах с разной стратиграфией в условиях ограниченного эдафического пространства (2008)
Козловський В. І. - Важкі метали в грунтах техногенних ландшафтів родовищ самородної сірки Передкарпаття (Україна) (2008)
Чорневич Т. М. - Структурно-функціональна організація альгоценозу бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття, Нікорич В. А. (2008)
Яковенко В. М. - Мікроморфологічна діагностика чорноземів Присамар’я Дніпровського (2008)
Чернышенко С. В. - Системный подход к рекультивации: планирование на основе модели развития во враждебной среде (2008)
Чернышенко В. С. - Моделирование конкурентного взаимодействия экоморф: использование топологических методов (2008)
Тонконогов В. Д. - Классификация почв России: 1997–2004–2008, Герасимова М. И., Лебедева И. И. (2008)
Єтеревська Л. В. - Рекультивовані ґрунти: підходи до класифікації і систематики, Момот Г. Ф., Лехцієр Л. В. (2008)
Канівець В. І. - Використання ландшафтних термінів у назвах таксономічних одиниць ґрунтів (2008)
Ковалишин Д. І. - Деякі підходи й принципи до класифікації та діагностики ґрунтів України (2008)
Смеян Н. И. - Новая классификация почв Беларуси, Цытрон Г. С. (2008)
Польчина С. М. - Структура субстантивно-генетичної класифікації ґрунтів України (2008)
Skiba S. - Some problems of the soil classification of the Carpathian mountain soils (2008)
Ковда И. В. - Современное состояние классификации вертисолей (2008)
Nestroy O. - Correlations of the Austrian Soil Classification 2000 with the WRB 2006 (2008)
Sobocka J. - Position of Technosols in the Slovak Soil Classification system and their correlation (2008)
Dron’ Yu. S. - Diagnostics of soil formation according to soil hydromorphism degree (2008)
Горбань В. А. - Особливості класифікації еолових відкладів лісових культурбіогеоценозів степової зони України (2008)
Калантаєвський В. В. - Сольовий режим едафотопів техногенних ландшафтів степового Придніпров’я (2008)
Травлєєв А. П. - Ґрунтознавство: Підручник / Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін, М. І. Лактіонов та ін.; за ред. Д. Г. Тихоненка. – К.: Вища освіта, 2005. – 703 с., Білова Н. А. (2008)
Дегтярьов В. В. - "Методологія дослідження ґрунтового покриву України у дзеркалі земельних реформ" – Міжнародна науково-практична конференція в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва, присвячена 50-річчю початку великомасштабного обстеження ґрунтів України (1957–1961 рр.), Горін М. О. (2008)
До уваги авторів (2008)
Білова Н. А. - Типологія лісорослинних умов та лісів степової зони, Горбань В. А. (2009)
Шанда В. І. - Ґрунт як середовище взаємовідносин рослин, Шанда Л. В. (2009)
Орлов О. Л. - Ґрунтові еталони басейну верхнього Дністра (2009)
Карпачевский Л. О. - Модель горизонта В в профиле подзола, Кравченко Е. В., Морозов А. И., Савельев В. В. (2009)
Судницын И. И. - Зависимость влажности почв от полного давления почвенной влаги, Шваров А. П., Коренева Е. А. (2009)
Нецветов М. В. - Вибрационное перемещение нано- и микрочастиц в почве (2009)
Ковда И. В. - Новые формы карбонатных новообразований – уплощенные конкреции в позднеплейстоценовых почвах Александровского карьера, Сычева С. А. (2009)
Белова Н. А. - Микроморфологическая характеристика лесоулучшенных черноземов Велико-Анадоля, Яковенко В. Н. (2009)
Масюк А. Н. - Особенности формирования корневой системы робинии лжеакации в разных лесорастительных условиях, созданных на рекультивированных землях (2009)
Ворошилова Н. В. - Аналіз сукцесійних систем рослинності техногенних екотопів (2009)
Горейко В. А. - Типологические и технологические принципы создания почвозащитных лесных культурбиогеоценозов в степи (2009)
Горбань В. А. - Вплив еолово-ґрунтових відкладів на компоненти та структурні елементи лісових культурбіогеоценозів степової зони України (2009)
Булейко A. A. - Сравнительная характеристика эдафотопов терновниковых биогеоценозов (2009)
Ковалець Ю. М. - Валовий хімічний склад ґрунтів легкого гранулометричного складу Західного Полісся України (2009)
Узбек І. Х. - Бульбочкові бактерії люцерни та еспарцету, що мешкають у товщі техногенних відвалів (2009)
Лаврентьєва К. В. - Фізіолого-біохімічні особливості штамів ґрунтових фосфатмобілізуючих бактерій, Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2009)
Гришко В. М. - Активність амідогідролітичних ферментів у ґрунтах, забруднених сполуками фтору (2009)
Тихоненко Д. Г. - Докучаєвські наукові читання в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва (2009)
До уваги авторів (2009)
Шанда В. І. - Культурбіотопи, агроекотопи та періодичні типологічні системи їхніх едафотопів, Євтушенко Е. О. (2009)
Ніколайчук В. І. - Комплексне вивчення екологічного стану залізничних примагістральних екосистем Закарпаття, Кривцова М. В., Симочко Л. Ю., Симочко В. В., Колесник А. В., Колесник О. Б. (2009)
Узбек И. Х. - Биогеоценотические системы техногенных ландшафтов, Галаган Т. И. (2009)
Яковенко В. М. - Моніторингові дослідження мікроморфології байрачних чорноземів Присамар’я (2009)
Ющук Є. Д. - Морфологічне вивчення ґрунтоутворювальних процесів під лісовими насадженнями Криворіжжя (2009)
Нецветов М. В. - Экспериментальная модель вибрационного перемещения частиц в черноземе лесном, Горбань В. А. (2009)
Жицька Н. В. - Сезонна динаміка руху хімічних елементів у підстилках природних лісових біогеоценозів (2009)
Канівець В. І. - Зольний склад рослинності і типи ґрунтоутворення (2009)
Савосько В. Н. - Локальное фоновое содержание тяжелых металлов в почвах Криворожского железорудного региона (2009)
Опанасенко Н. Е. - О связи скелетности плантажированных почв Крыма с почвообразующими и подстилающими породами (2009)
Смага І. С. - Еколого-генетична зумовленість формування кислотно-основної буферності бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття та інформативність її показників, Казімір І. І. (2009)
Баранова О. О. - Ґрунтові водорості хвостосховища та прилеглих територій на Криворіжжі, Мальцева І. А. (2009)
Сищикова О. В. - Різноманіття стрептоміцетів у техноземах відвалів підприємств залізорудної промисловості за їх рекультивації деревними рослинами, Гришко В. М. (2009)
Котович О. В. - Характеристика ґрунтового покриву острова Зміїний, його мозаїчність та гідрологічні особливості, Балалаєв О. К., Стрижак О. В. (2009)
Гічка М. М. - Весняне накопичення вологи в ґрунті в сучасному ґрунтозахисно-меліоративно впорядкованому агроландшафті, Тімченко Д. О. (2009)
Чмиленко Ф. О. - Вплив ультразвуку на фізико-хімічні показники чорнозему звичайного при отриманні ґрунтових витяжок, Смітюк Н. М., Ковирєва Е. Г. (2009)
Кілочок Т. П. - Місце та роль озимого ріпаку в агроценозах за екологічно чистою технологією вирощування, Трофименко К. А. (2009)
Білова Н. А. - Гавриш Н. С. Правова охорона грунтів в Україні: Монографія. – Одеса, 2008. – 228 с., Яценко А. С. (2009)
Травлєєв А. П. - Про Наукову Раду з проблем ґрунтознавства Національної академії наук України, Горбань В. А. (2009)
До уваги авторів (2009)
Медведев В. В. - Неоднородность как закономерное проявление горизонтальной структуры почвенного покрова (2010)
Белова Н. А. - Эволюция и генезис почв под байрачными лесными фитоценозами в степи, Травлеев А. П., Боговин А. В., Чернышенко В. С. (2010)
Farooqui A. - Pichavaram estuary and adjoining wetland, Tamil Nadu, India: pollen and non-pollen remains in the sediment – a modern palynofacies analysis, Hussain S. M., Srivastava J., Arikesan S. (2010)
Опанасенко Н. Е. - Водно-физические свойства скелетных плантажированных почв степного и предгорного Крыма (2010)
Нецветов М. В. - Скорость звука и модуль упругости почвы: измерение и роль в передаче вибраций дерева на почву (2010)
Горбань В. А. - Теплофізичні властивості еолово-ґрунтових відкладів полезахисних лісосмуг степової зони України, Горбань А. А. (2010)
Узбек И. Х. - Микробоценозы рекультивированных земель как компоненты сложных техноэкосистем (2010)
Попа Ю. М. - Особливості первинного ґрунтоутворення на поверхні териконів вугільних шахт Донбасу (2010)
Котович О. В. - Вплив соснових біогеоценозів на режим та баланс ґрунтових вод на піщаних терасах долини р. Самари Дніпровської (2010)
Савосько В. Н. - Ассоциации тяжелых металлов в почвах Криворожского железорудного региона (2010)
Шеховцева О. Г. - Аэротехногенное изменение химических показателей поверхностного горизонта почв – основного места существования почвенных водорослей (на примере урбоэкосистем г. Мариуполя), Мальцева И. А. (2010)
Чмиленко Ф. А. - Ускоренная методика хроматографического определения тяжелых металлов в почвах, Минаева Н. П., Сандомирский А. В., Сидорова Л. П. (2010)
Травлеев А. П. - Карпачевский Л. О. Экологическое почвоведение. – М. : ГЕОС, 2005. – 335 с., Белова Н. А. (2010)
Травлеев А. П. - Наумов Г. Б. Геохимия биосферы. – М. : Издательский центр "Академия", 2010. – 384 с., Никифоров В. В. (2010)
Балюк С. А. - Інформація про проведення VIII з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України (2010)
Балюк С. А. - Резолюція VIII з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків (Житомир, 5–9 липня 2010 р.) (2010)
Балюк С. А. - Звернення учасників VІІІ з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків (2010)
До уваги авторів (2010)
Title (2015)
Contents (2015)
Abdulvahid Dlshad Nihad. - Perfection of primary children’s selection for sport gymnastic training in Kurdistan. (2015)
Anikieiev D. M. - Change of body composition in process of power conditional training. (2015)
Babich N. L. - Characteristic of pedagogic techniques of persistence nurture in sportsmen with defects of mental functioning in process of emotional-will training. (2015)
Baskevich O. V. - Physical activity and lifestyle professors 50-65 years. (2015)
Briskin Y. A. - Purposefulness of early application of physical rehabilitation means for improvement of external respiration system functional state of women with post mastectomies syndrome. , Odinets T. Y. (2015)
Driukov O. V. - Conceptual principles of fencing development in children’s sports schools in Ukraine. (2015)
Kozina Z. L - Determination of sportsmen’s individual characteristics with the help of mathematical simulation and methods of multi-dimensional analysis, Jagiello Wladyslaw, Jagiello Marina (2015)
Krutsevich T. Yu. - Gender features of self-description of schoolchildren’s physical condition, Marchenko O. Yu. (2015)
Kugayevskiy S. A. - Criteria of assessment of short track runners’ prospects as mean of promising sportsmen losses’ prevention at selection stage (2015)
Moshenska T. V. - Special speed-power training as the basis of technical skillfulness improvement in sport aerobic, Bodrenkova I. A. (2015)
Pilipko O. A. - Simulation of morphological-functional profiles of elite sportsmen, who specialize in breaststroke swimming at different distances, Druzhyninska К. A. (2015)
Prystupa Y. N. - Analysis of vegetative homeostasis state of elite handball players, Tyshchenko V. O. (2015)
Radchenko A. V. - Professional self-assessment of future health basics teachers as professionally important quality. (2015)
Radchenko Y. A. - Specific features of competition functioning of martial arts elite sportsmen (2015)
Razumeiko N. S. - Early diagnosis of junior school age children’s posture disorders. (2015)
Salatenko I. O. - Psycho-physical perfection of economic specialties’ girl students under influence of sport-oriented technology, based on prevalence of volleyball practicing., Dubinskaya O. Ya. (2015)
Eider P. - Changes in motor skills of children who train sports swimming at the initial stage of school education (in annual training cycle) (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Al-Ravashdeh A. B. - Methodic of senior pupils’ training to throwing movements on the bases of technology of complex impact on motor and intellectual development., Kozina Z. L., Bazilyuk T. A., Ilnickaya A. S. (2015)
Bodnar I. R. - Objective criteria for determination of functional-reserve potentials of secondary school age pupils, Rymar O. V., Solovei A. V., Malanchuk G. G., Datskiv P. P. (2015)
Briskin Y. A. - Improvement of upper limb’s condition of women with post mastectomy syndrome with the help of problem-oriented program of physical rehabilitation, Odinets T. Y. (2015)
Goncharova N. N. - Substantiation and working out of recreation health related technology on the basis of health related hiking and orienteering for junior school age children, Butenko H. A. (2015)
San Zh. Q. - Substantiation of health related power lifting training methodic for univeristies students with muscular skeletal apparatuse affections (2015)
Zubrilov R. A. - Analysis of world biathlon leaders’ participation in biathlon World Cup (on example of women’s biathlon), Pidgrushna O. M. (2015)
Razumeiko N. S. - Differentiated correction of junior school age children’s posture at physical culture trainings (2015)
Furman Y. M. - Influence of cyclic moderate intensity work on functional fitness of 17–21 years old students with "high” content of fat component., Brezdenyuk O. Y. (2015)
Chopilko T. G. - Heart beats rate indicators and structure of elite football referees’ and their assistants’ motor functioning in competition period, Berezka S. M. (2015)
Jendrysek M. - Body composition of young people aged 17–18 years, practicing and not practicing swimming, with the use of the bioelectrical impedance method, Nowosielska-Swadźba D., Zwolińska D., Podstawski R. (2015)
Lochbaum M. R. - Achievement goals and intensivity of physical activity during free play in children: the moderating role of perceived sport confidence, Okafor E. T., Brenner D. C., Çetinkalp Z. K. (2015)
Jagiello M. - The level of self-esteem in 14–16-year – old female tennis players, Jagiello W. (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Al-Ravashdeh Abdel Baset - Influence of motor skills’ training methodic on senior pupils’ speed-power and endurance qualities at light athletic trainings with aplication of interdisciplinary connections, Kozina Zh. L., Bazilyuk T. A., Ilnickaya A. S. (2015)
Gres O. V. - Pedagogic conditions of health saving functioning organization of comprehensive educational estableshment’s headmaster (2015)
Davydova T. M. - Formation of schoolchildren’s healthy life style culture as one of key problems of modern comprehensive educational establishment. (2015)
Ivashchenko O. V. - Structural model of in-group dynamic of 6-10 years old boys’ motor fitness, Yermakova T. S. (2015)
Ilmatov V. R. - Study of muscular skeletal apparatus’s functional state of junior sportsmen-power lifters, who have backbone verterbral abnormalities (2015)
Makuts T. B. - Effectiveness of 14-15 years old tennis players’ competition functioning considering correction of their psychological fitness (2015)
Masliak I. P. - Physical health of young and middle age women under influence of step-aerobics exercises (2015)
Nizhevska T. V. - Results of experimental testing of system of future physical culture teachers’ training for art pedagogic means’ application in pedagogic functioning (2015)
Prushva O. B. - Season physical functioning dynamic of men with different physical condition (2015)
Khalaf Sadek Drevel - Approaches to realization of year cycle of iraq football players’ sport training., Diachenko A. U. (2015)
Khmelnytska J. K. - Characteristics of functional tension of qualified skiers when passing rises of different difficulty, Filippov M. M. (2015)
Mohsen J. - Technical performance analysis of iran premier league soccer players in 2012-2013 season, Mohammadreza Hamedinia, Kazem Khodaei. (2015)
Podstawski R. - Problems of safety and risk in physical education, Zwolinska D., Nowosielska-Swadzba D. (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Титул, зміст (2016)
Ткачук Н. Н. - Решение задач о контактном взаимодействии шероховатых тел с применением модели нелинейного винклеровского слоя, Скрипченко Н. Б., Ткачук Н. А. (2016)
Александрова Т. Е. - Инвариантный стабилизатор основного вооружения танка, Костяник И. В., Лазаренко А. О. (2016)
Бондарь А. И. - Перспективы использования электропривода в качестве силовой установки легкобронированной техники, Дегтярь С. М., Кроленко А. И., Мормило Я. М., Пилипенко О. Ю., Сливар Е. Я. (2016)
Волонцевич Д. О. - К вопросу определения зоны нечувствительности самоблокирующихся межколесных дифференциалов с коэффициентом блокировки, зависящим от скорости относительного вращения колес, Мормило Я. М. (2016)
Волосников С. А. - Методика определения критической скорости движения гусеничной платформы по заносу (2016)
Гужва Ю. М. - Внедрение современных технологий и оборудования для тренажерных комплексов ГП "ХКБМ им. А.А. Морозова", Нефёдов А. В., Новокрещенов А. А., Карпов Д. А. (2016)
Кайдалов Р. О. - Оцінка впливу нерівномірності крутного моменту ДВЗ на додаткові втрати енергії при використанні гібридного електромеханічного приводу ведучих коліс (2016)
Петренко О. М. - Методика оптимізації режимів роботи асинхронного тягового приводу рухомого складу, Доманський І. В., Любарський Б. Г. (2016)
Мущинский Ю. М. - О разработке методики оценки военно-технического уровня образцов бронированной техники, Толстолуцкий В. А., Федоренко Е. В., Халина И. А., Федянин А. В., Толстолуцкая Т. В. (2016)
Мущинский Ю. М. - О возможности использования танкового теплообменника для промежуточного охлаждения наддувочного воздуха двигателя, Толстолуцкий В. А., Угненко О. И., Крот С. Г. (2016)
Стримовский С. В. - Сравнительный анализ работы автоматической коробки передач на легкобронированной колесной военной машине в автоматическом и ручном режимах управления, Толстолуцкий В. А., Дудко В. В., Малеев И. Ю. (2016)
Яценко К. Г. - Оценка возмущающих воздействий дороги на многозвенный многоосный автомобильный поезд (2016)
Александрова Т. Е. - Параметрический синтез оптимальной системы наведения и стабилизации танковой пушки, Истомин А. Е. (2016)
Борисенко А. Н. - Оптимизация тактовой частоты измерителя фаз газораспределения двс по минимуму среднеквадратической ошибки, Лавриненко О. В., Литвиненко С. А., Богаевский А. Б. (2016)
Ніконов О. Я. - Розроблення системи стабілізації адаптивного головного світла транспортного засобу, Сильченко В. О. Сильченко М. М. (2016)
Ніконов О. Я. - Функціональна схема інтелектуальної підвіски, Сіндєєв М. В. (2016)
Волонцевич Д. О. - Программно-статистическая оценка погрешности изготовления оптических полимерных изделий, Запорожченко Е. Е., Лавриненко С. Н., Сазонова М. С., Ярмак Н. С. (2016)
Коритченко К. В. - Термогазодинамічні параметри детонаційної хвилі і продуктів детонації при термоімпульсній обробці, Кузнецов І. Б. (2016)
Воронцов С. Н. - Экспериментальное исследование характеристик гидравлического буфера со ступенчатой характеристикой (2016)
До відома авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Al-Ravashdeh A. B. - Influence of skills’ training methodic with the application of interdisciplinary connections on motor fitness of senior pupils in light athletic, Kozina Zh. L., Bazilyuk T. A., Ilnickaya A. S. (2015)
Zankovets V. E. - Interconnection of speed, power and speed-power abilities of professional hockey players on ice and out of ice, Popov V. P. (2015)
Ivashchenko O. V. - Assessment of functional, coordination and power fitness of 7-8 form boys, Yermakova T. S. (2015)
Kapkan O. O. - Features of 14-15 years’ age boys’ training to physical exercises (2015)
Korobeynikov G. V. - Connection of boxers’ combat styles with psycho-physiological characteristics, Aksutin V. V., Smoliar I. I. (2015)
Kuprеenko M. V. - Electric myographic control of electric therapeutic apparatus - Ceragem Master CGM 3500 influence on backbone of patients with scoliosis (2015)
Makuts T. B. - Factorial analysis of tennis players’ psychological and technical-tactic fitness at the stage of specialized basic training, Vysochina N. L. (2015)
Piven O. B. - Study of junior weight lifters’ special fitness with different methods of speed-power training in preparatory period of general preparatory stage, Dzhym V. Y. (2015)
Shlyamar I. L. - Characteristics of physical loads endured by military officers of mechanized troops during field maneuvres, Yaworsky A. I., Romanchuk S. V., Petruk A. P., Dzyama V. V., Romaniv I. V., Vorontsov A. S. (2015)
Najafi A. - The comparison of some anthropometric, body composition indexes and VO2max of Ahwaz elite soccer players of different playing positions, Shakerian S., Habibi A., Shabani M., Fatemi R. (2015)
Aftimichuk O. - Theory and practice of rhythm in the professional training system for athletes and teaching staff (2015)
Dalwinder S. - Emotional intelligence among female baseball players: a psychological probe, Gaurav D., Dolly. Dolly. (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Рейцен Є. О. - Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 2011-2020. Підтримка ініціативи ООН в Україні (2015)
Гладун О. М. - Демографічні втрати України від ДТП (2015)
Панченко О. А. - Медицинские осмотры как инструмент увеличения продолжительности жизни в Украине, Гаража М. В., Харламова О. П., Кабанцева А. В. (2015)
Пацурія Н. Б. - Проблеми та шляхи модернізації законодавства України у сфері безпеки дорожнього руху (2015)
Устименко В. А. - Безпека дорожнього руху в контексті конфлікту на Сході України (2015)
Третьякова Г. Н. - Новый подход к классификации ДТП (2015)
Бурлаєнко С. В. - Завдання ОСЦПВ у частині мінімізації ДТП та їх наслідків в Україні (2015)
Барончіні Роберто. - Заходи безпеки для відновлення доріг (2015)
Берлог О. І. - Аудит проектів організації руху пішоходів у транспортно-пересадочних вузлах (2015)
Беспалов Д. - Управління безпекою руху у містах за допомогою транспортного моделювання (2015)
Бондар Т. В. - Перспективи аудиту по безпеці дорожнього руху в Україні, Вирожемський В. К. (2015)
Воробйов Я. В. - Аудит місць концентрації ДТП з організацією руху за схемою віднесеного лівого повороту, Халілов Р. І. (2015)
Гаєвська К. М. - Принципи аудиту пішохідного та велосипедного руху якметод підвищення загальної безпеки руху (2015)
Голяк М. Е. - Безпечне освітлення переходів (2015)
Гончар О. Л. - Аудит зовнішнього освітлення в системі безпеки дорожнього руху (2015)
Гордієнко С. М. - Реформування системи безпеки руху і перевезень пасажирів громадським транспортом у містах України, Завальний О. В., Сосіпатров А. М. (2015)
Дерека О. Г. - Аудит інформаційної ємності вулично-дорожнього оточення (2015)
Діхтяр В. В. - Оптимізація міського руху транспорту в зонах розташування АЗС (АЗК), Рейцен Є. О. (2015)
Дубова С. В. - Транспортные приоритеты городского развития (2015)
Коваль М. І. - Аудит вулично-дорожньої мережі міста Луцька (2015)
Козоріз В. П. - Аудит наземних пішохідних переходів як метод підвищення дорожньої безпеки (2015)
Лиштва М. О. - Оптимізація маршрутної схеми міського пасажирського транспорту на прикладі Солом’янського району міста Києва (2015)
Никифорук О. І. - Питання стратегічного планування підвищення рівня дорожньої безпеки (2015)
Пина О. Г. - Аналіз причин виникнення ДТП та розробка заходів по підвищенню безпеки руху, Беленчук О. В. (2015)
Рейцен Є. О. - Автоматизовані системи управління дорожнім рухом як метод аудиту організації міського руху, Жабіцький П. П. (2015)
Рейцен Є. О. - Аудит місць концентрації дорожньо-транспортних пригод у містах, Кучеренко Н. М. (2015)
Рейцен Є. О. - Аудит зовнішнього освітлення міста, Ромашко Ю. В. (2015)
Смоляренко Т. О. - Аудит під'їзних доріг до аеропортів України (2015)
Смоляренко Т. О. - Системний аудит об'єктів інженерно–транспортної інфраструктури, Рейцен Є. О. (2015)
Чередніченко П. П. - Проблеми аудиту та моніторингу ефективності роботи вулично-дорожньої мережі міст (2015)
Шимчук О. П. - Аудит, як форма впливу протиожеледних матеріалів на навколишнє середовище та безпеку дорожнього руху (2015)
Рейцен Є. О. - Пам’яті загиблих в ДТП (2015)
Всемирный день памяти жертв ДТП (2015)
Титул, зміст (2016)
Костенко М. М. - Хоморська серія Волинського мегаблока Українського щита. Стаття 1. Геологія й породний склад (2016)
Галецький Л. С. - Основні типи рудоносних структур України, Науменко У. З., Чернієнко Н. М. (2016)
Яременко О. В. - Геологічні умови формування й комплексне освоєння Торчинського апатит-ільменітового родовища (2016)
Зінчук М. М. - Особливості алмазів із сучасних розсипів у зоні поширення високопродуктивних кімберлітових діатрем, Коптиль В. І. (2016)
Алієв Ад. А. - Нетрадиційні паливно-енергетичні ресурси Азербайджану (2016)
Лебiдь В. П. - Про особливості освоєння нового напряму геологорозвідувальних робіт у Східному регіоні України. Стаття 2. Контури глибинної моделі нафтогазоносійності базогенного комплексу (2016)
Курганський В. М. - Визначення коефіцієнта нафтонасичення низькоомних пластів-колекторів за нейтронними характеристиками середовища на прикладі Дніпровсько-Донецької западини, Ручко К. О. (2016)
Українські геологічні екскурсії для студентів-геологів Краківської гірничої академії (2016)
Луніна І. - Державна підтримка підприємств в Україні у контексті структурної модернізації національної економіки, Булана О. (2012)
Стоян В. - Вплив державних видатків на розвиток освітньої сфери: вітчизняні реалії та світовий досвід, Худа Х. (2012)
Буковинський В. - Формування економічного механізму охорони навколишнього природного середовища (2012)
Чікіта І. - Фінансова автономія органів місцевого самоврядування як умова демократичного розвитку (2012)
Булавинець В. - Напрями підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів соціального призначення в умовах економічних перетворень (2012)
Баранецька О. - Оцінка стану фіскальної безпеки України (2012)
Баранник Л. - Фінансові та моральні аспекти реформування системи соціальних пільг в Україні (2012)
Тулай О. - Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування Пенсійного фонду України, Кобильник О. (2012)
Шаманська Н. - Фінансові ресурси державного соціального страхування на випадок безробіття: реалії та пріоритети (2012)
Длугопольський О. - Розвиток системи вищих навчальних закладів в Україні та її фінансове забезпечення, Чекаловська Г. (2012)
Куцяк В. - Особисті фінанси як первинний елемент фінансової системи держави (2012)
Безгубенко Л. - Управлінські технології фінансового менеджменту установ охорони здоров’я, Мокрицька А. (2012)
Федишин Н. - Податкове планування на підприємстві (2012)
Сєріков А. - Економіко-математичне моделювання фінансових процесів при продюсуванні театральних проектів, Коваль І. (2012)
Базавлук А. - Застосування фінансового лізингу для оновлення основного капіталу залізничного транспорту України (2012)
Вавричук О. - Оптимізація тарифної політики та її вплив на дохідність підприємств житлово-комунального господарства (2012)
Кізима Т. - Інститут незалежних фінансових консультантів: становлення та перспективи розвитку в Україні (2012)
Ткаченко Н. - Принципи організації ефективних комплексних продажів у роздрібному страхуванні, Рябоконь Н. (2012)
Коваленко Ю. - Фінансові послуги: сутність і класифікація (2012)
Ткачук Н. - Теоретична сутність і особливості фінансів банків (2012)
Ґоля Я. - Вектори гармонізації стандартів результативності інвестування у країнах ЄС (2012)
Герасименко Г. - Соціальні фінанси: теоретичне обґрунтування поняття в контексті розвитку організацій"третього сектору” (2012)
Наші автори (2012)
Annotations (2012)
Title (2015)
Contents (2015)
Abdulrahman Alwani - Structural-linguistic approach to assessment of functional states of organism of elite sportsmen, who have symptoms of chronic tiredness (2015)
Al-Ravashdeh Abdel Baset - Application of interdisciplinary connections and information technologies for development of motor skills in light athletic of girls – senior form pupils, Kozina Zh. L., Kramskoy S. I., Bazilyuk T. A. (2015)
Vysochina N. L. - Individualization of psychological training and its importance at different stages of many years’ perfection in tennis, Makuts T. B. (2015)
Deineko A. H. - Organizational-pedagogic technology of formation of motor functioning culture as mean of physical fitness improvement of 5 form (2015)
Ivashchenko O. V. - Simulation of process of 14-15 years old girls’ training of light athletic and gymnastic exercises, Kapkan O. O. (2015)
Mulyk K. V. - Influence of hiking trainings on 13 years old adolescents’ health., Grynova T. I. (2015)
Potop V. A. - Principles of macro-methodic of junior female gymnasts’ training to sport exercises for gymnastic all round competitions at specialized basic stage. (2015)
Sushko R. А. - Effectiveness of elite female basketball players’ technical-tactic actions and ways for their improvement at stage of maximal realization of individual potentials, Doroshenko E. Y. (2015)
Chernenko S. O. - Effectieness of junior form pupils’ training of gymnastic exercises in different modes of their fulfillment (2015)
Andrejeva J. - Fatigue and faulty posture connection among children, diagnosed with dysarthria, Mockiene A., Zukauskiene M. (2015)
Mehranpour A. B. - Effect of two tapering methods on interleukin-6, cortisol and performance in elite male wrestler, Supaporn S., Hasani S. H., Witid M. (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Титул, зміст (2016)
Barannik V. V. - The Method of Controlling the Rationing Component of Transformants based on the structural richness of Aerial photographs fragments, Podlesny S. A., Stasev S. Yu. (2016)
Barannik V. V. - Technology Integration of effеctive Encoding of the stream of video frames to the processing system resources dynamic video information, Shulgin S. S. (2016)
Barannik V. V. - Controlling the Parameters of Compression of video frames using a bitwise Transformants transmission , Tverdokhleb V. V., Okladnoy D. E., Suprun O. V. (2016)
Бараннік В. В. - Технологія кодування блоків аерофотознімку з урахуванням семантично важливої інформації для бортових комплексів повітряного моніторингу, Мусієнко О. П., Леках А. А. (2016)
Городецька Н. С. - Вплив зміни глибини прибережної смуги на спектр нерегулярного хвилювання, Нікішов В. І., Щербак Т. М. (2016)
Одарченко Р. С. - Моделювання роботи OVERLAY мереж SDN та дослідження їх основних характеристик, Даков С. Ю., Поліщук В. В., Тирсенко А. М. (2016)
Одарченко Р. С. - Дослідження архітектури мереж стільникового зв’язку в Україні та можливості їх переходу до мереж LTE, Дика Н. В. (2016)
Тімкіна С. Ю. - Вплив наземного громадського транспорту на потік насичення і час розосередження черги на вулично-дорожній мережі міста (2016)
Юдін О. М. - Організація контролю захищеності бездротових комп’ютерних мереж на базі нейро-нечітких мереж, Хлапонін Ю. І. (2016)
Полтавець М. А. - Наукові основи комплексної механізації та автоматизації навантажувально-роз-вантажувальних транспортно-складських робіт при взаємодії з рухомим складом та макрологістичні системи поточних ліній і комплексів, Омельченко О. Д. (2016)
Бабатунде О. О. - Перспективи розвитку процесів нафтопереробки на нафтовидобувних підприємствах у Нігерії, Бойченко С. В., Черняк Л. М. (2016)
Зацерковний В. І. - Застосування матеріалів ДЗЗ в екологічномумоніторингу територій розробки родовищ урану, Тішаєв І. В., Комарова У. Ю., Шишенко О. І. (2016)
Мадж С. М. - Визначення потенційної небезпеки донних відкладів гідроекосистем з інтенсивним техногенним навантаженням, Александрова А. С. (2016)
Дичко А. О. - Еколого-економічне обґрунтування впровадження технології отримання біогазу з відходів, Ополінський І. О. (2016)
Юн Г. Н. - Перспективи застосування безпілотнихлітальних апаратів у сільському господарстві, Мазур М. С. (2016)
Терещенко Ю. М. - Моделювання течії в компресорних решітках з турбулізаторами на поверхні лопаток, Дорошенко К. В., Терещенко Ю. Ю. (2016)
Резюме (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Galamandjuk L. L. - Effectiveness of experimental system in children’s mastering of main manual motor skills (2015)
Doroshenko E. Y. - Application of stretching techniques in physical rehabilitation of football players with traumas of upper and lower limbs (2015)
Kozina Zh. L. - Methodic of skills’ formation of light athletics motor actions with the help of inter-disciplinary communications and informational technologies, worked out for senior form pupils, Al-Ravashdeh A. B., Kramskoy S. I., Ilnickaya A. S. (2015)
Makuts T. B. - Factorial analysis of psychological and technical-tactic fitness of tennis players at stage of specialized basic training, Vysochina N. L. (2015)
Mulyk K. V. - Motivation of schoolchildren and students for health related tourism, Mulyk V. V. (2015)
Proskurov E. M. - Dynamic of changes in health of 10-11 years old gymnasium boys under influence of comprehensive education’s load (2015)
Sybil M. G. - Directed influence on anaerobic energy supply systems of qualified free style wrestlers, Pervachuk R. V., Chuiev A. U. (2015)
Furman Y. M. - Improvement of aerobic energy supply processes in 37-49 yrs old women by means of complex aqua-fitness trainings’ and methodic of endogenous - hypoxic breathing’s application, Salnikova S. V. (2015)
Khudolii O. M. - Simulation of junior shcoolchildren’s training to acrobatic exercises and vaults, Ivashchenko O. V., Chernenko S. O. (2015)
Bal B. S. - Effects of short term practice of bhastrika pranayama on metabolic fitness (METF) and bone integrity (BI) (2015)
Nowak A. - Possibility of 4-years-old children psychomotor development diagnosis with the shortened MOT 4-6. Analysis of psychomotor parameters of shortened MOT 4-6 (2015)
Wasiluk A. - Fat-free mass index and fat mass index of inhabitants of the city of Biala Podlaska, Saczuk J. (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Galamandjuk L. L. - Effectiveness of methodic system of motor functioning’s preventive development in sixth year of children’s life in their physical condition’s improvement (2015)
Kyrpenko V. N. - Dynamic of professionally important qualities’ changes in cadets of higher flight establishments (2015)
Liu Yong Qiang. - Experimental substantiation of methodic of 11-13 years old boxers’ coordination development (2015)
Stanishevska T. I. - Daily dynamic of indicators of girl-students’ blood micro-circulation, Gorna O. I., Berezhniak A. S., Horban D. D. (2015)
Storozhik A. I. - Dynamic of vertical stability indicators of junior schoolchildren, who have weakened hearing, under influence of physical education means, Guligas A. G., Tumanova V. N. (2015)
Tyshchenko V. O. - Control over training process as the basis of successful realization of elite handball teams’ training (2015)
Hasani S. H. - IL-6 responses to glycaemic index during recovery from exercise, Supaporn S., Mehranpour A. B., Witid M. (2015)
Klimczyk M. - Prognosis of training effects based on somatic characteristics and sport result, Klimczyk A. (2015)
Nowak A. - Dyspraxia as a psychomotor disorder of school age children, Gnitecka J., Romanowska-Tolloczko A. (2015)
Saczuk J. - Morphological differentiation and sport results of male and female weightlifters, Wasiluk A. (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Кізима Т. - Споживча поведінка домогосподарств: сутність, моделі, вектори оптимізації, Шаманська О. (2012)
Лободіна З. - Перспективи удосконалення управління фінансовими ресурсами галузі освіти (2012)
Дем`янюк А. - Бюджетні пріоритети в умовах ринкових та демократичних трансформацій (2012)
Сіташ Т. - Удосконалення фінансового планування в закладах охорони здоров’я (2012)
Ванькович Д. - Проблеми фінансового забезпечення інвестиційної діяльності в Україні, Демчишак Н., Кульчицький М. (2012)
Гаврилко П. - Теоретичні засади та механізм формування стратегії інноваційного розвитку підприємства, Колодійчук А., Лалакулич М. (2012)
Квасовський О. - Реформована спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні (2012)
Письменний В. - Законодавчі колізії механізму оподаткування нерухомості в Україні (2012)
Сідляр В. - Прагматизм функціонування спеціальних режимів оподаткування територіального типу (2012)
Сидоренко В. - Сучасні підходи до оцінки ефективності кредитного процесу банку (2012)
Бугель Ю. - Реалізація стратегічних цілей кредитної політики як основа концепції формування кредитного портфеля комерційних банків (2012)
Галіцейська Ю. - Теоретичні основи формування ресурсної політики комерційних банків та її особливості в сучасних економічних умовах (2012)
Тиркало Р. - Сек`юритизація активів банку: теоретична сутність і особливості здійснення (2012)
Савченко К. - Світовий досвід застосування інструментів монетарної політики у згладжуванні циклічних коливань (2012)
Бабійчук т. - Монетарні інструменти стимулювання розвитку банківської інвестиційної діяльності (2012)
Галещук с. - Проблеми використання колективних валют у контексті регулювання валютного курсу і забезпечення стабільності єврозони (2012)
Шірінян Л. - Понятійна сутність і теоретико-концептуальні засади фінансового регулювання страхового ринку (2012)
Налукова Н. - Теоретико-прагматичні аспекти визначення сутності страхового менеджменту (2012)
Дибань О. - Інтеграційні процеси у сфері банківського і страхового бізнесу (2012)
Сокіл Л. - Вплив фінансової грамотності населення на формування раціональної споживчої поведінки на ринку страхових послуг (2012)
Собко О. - Пріоритети фінансового забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки Польщі в умовах фіскальної нестабільності (2012)
Лучка А. - Управління ліквідністю єдиного казначейського рахунка: досвід Франції (2012)
Мазіна Є. - Банківське регулювання й нагляд: історичні тенденції формування (2012)
Наші автори (2012)
Annotations (2012)
Власова Т. Р. - Добробут людини: сутність та специфіка на сучасному етапі розвитку суспільних відносин (2009)
Грінчук М. С. - Організація контролю антикризових заходів на національному рівні (2009)
Донченко Н. А. - Эвристические аспекты развития научной системы (2009)
Дудко Н. В. - Комплекс антикризових заходів на національному рівні (2009)
Корнієнко І. Г. - Сутність і проблеми контролінгу (2009)
Пилипенко Г. М. - Інституціональні умови досягнення координаційного ефекту у соціальній сфері, Піхотіна Л. М. (2009)
Ткач О. В. - Аналіз економічного циклу представниками неокласичної австрійської економічної школи (на прикладі праць Людвіга Фон Мізеца) (2009)
Школа І. М. - Кваліфікаційні сегменти ринку праці, Дронь Є. В. (2009)
Верстяк О. М. - Модель зовнішнього сектора економіки України з країнами-найбільшими партнерами, Верстяк А. В. (2009)
Островська Н. С. - Міжнародне співробітництво і його роль для економічного розвитку України (2009)
Поченчук Г. М. - Сучасна світова фінансово-економічна криза: тенденції та суперечності (2009)
Гутафель В. В. - Резерви підвищення продуктивності праці персоналу торговельного підприємства (2009)
Железко О. Е. - Методические подходы к оценке рисков в аутсорсинге (2009)
Чорна М. В. - Особливості формування конкурентних переваг підприємств торгівлі (2009)
Гринаш Л. П. - Проблеми венчурного фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств (2009)
Матусевич К. М. - Кадровий науковий потенціал США як інституційний чинник розвитку інноваційної економіки (2009)
Васильченко Г. В. - Теоретичні аспекти ефективних стратегій місцевого розвитку (2009)
Карпенко Н. В. - Маркетингова орієнтація підприємств споживчої кооперації (2009)
Лагоцька Н. З. - Концептуальний зміст маркетингу партнерських взаємовідносин (2009)
Москальов М. А. - Особливості застосування конкурентних стратегій підприємства залежно від стану галузі (2009)
Птащенко О. В. - Формування марки продукту як частини маркетингової товарної політики підприємства (2009)
Король О. Д. - Порівняльний аналіз розвитку міжнародного (іноземного) туризму в Україні та Польщі (2009)
Кузьміна В. В. - Готельне господарство у контексті розвитку міжнародного туризму в Чернівецькій області (2009)
Головачук Т. І. - Дослідження ринку товарних ресурсів м. Чернівці, Федінчук Л. М. (2009)
Данилова А. С. - Особенности развития торговых предприятий малого бизнеса красноярского края в условиях кризиса, Федорова О. М. (2009)
Юрова Н. А. - Современная методика управления ассортиментом товаров в ритейле на основе функций коммерческой деятельности (2009)
Вудвуд В. В. - Шляхи підвищення ефективності спрощеної системи оподаткування в Україні, Григорович В. І. (2009)
Гордіца Т. М. - Конкурентоспроможність банківського бізнесу: концептуально-методологічний аспект, Кочержук Т. М. (2009)
Завгородня О. О. - Механізми бюджетного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності: теоретико-методологічні аспекти (2009)
Ковалевич Д. А. - Механізми соціальної підтримки населення в умовах світової фінансово-економічної кризи (2009)
Рилєєв С. В. - Програмно-цільовий метод як інструмент виконання бюджетів різних рівнів, Чередарик О. І. (2009)
Роговська-Іщук І. В. - Оптимізація результатів валютних операцій з використанням технічного аналізу (2009)
Адамова І. З. - Аналіз витрат підприємства на основі системи директ-кост, Попюк А. М. (2009)
Багрій К. Л. - Удосконалення класифікації матеріальних запасів у системі управління підприємством (2009)
Гакман А. С. - Стратегічний аналіз фінансових результатів у системі комплексної діагностики підприємства (2009)
Дубровська Є. В. - Методичний інструментарій щодо управління дебіторською заборгованістю (2009)
Дудко В. П. - Роль контролю господарських систем з врахуванням досвіду зарубіжної і національної практики (2009)
Євдощак В. І. - Місце господарського контролю в системі фінансового контролю (2009)
Мустеца І. В. - Проблеми фінансового і податкового обліку основних засобів в умовах євроінтеграції (2009)
Орлів М. С. - Напрями удосконалення поточного обліку виробничих витрат у нафтогазовій геологорозвідці (2009)
Романчук А. Л. - Методичні прийоми внутрішньогосподарського контролю на підприємствах промисловості будівельних матеріалів (2009)
Столяр Л. Г. - Відмінності податкового та фінансового обліку (2009)
Чухно І. С. - Визначення економічної сутності поняття "оборотні активи підприємства" (2009)
Онищенко А. М. - Аналіз економічної динаміки країни в умовах торгівлі квотами емісій парникових газів на основі еколого-економічної моделі (2009)
Копилова І. М. - Вправи, спрямовані на оволодіння навичками ведення ділових переговорів німецькою мовою (2009)
Ступак М. Г. - Методи продуктивного навчання іноземних мов у ВНЗ (2009)
Содержание (2015)
До 85-річчя Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (2015)
Автомобільний факультет – ювіляр (2015)
Poletaykin О. - Use of JSM-method to find regularities of the road accidents rising, Kostenko А. (2015)
Степанов О. В. - Методологія дослідження безпеки автотранспорту (2015)
Egorova L. - The etching of the copper alloys used in automotive industry, Khobotova E., Larin V. (2015)
Nenastіna T. - Functional coatings by ternary cobalt based alloys for the autumobile industry, Hapon Ju., Glushkova M., Sakhnenko N. (2015)
Grytsenko A. - Estimation of possibility of tyre utilization products usage as alternative fuel, Vnukova N., Pozdniakova Ye. (2015)
Кащенко А. А. - Локальный теплообмен на торцевых поверхностях решётки профилей соплового аппарата турбины при интенсивных вторичных течениях (2015)
Шевченко В. А. - Построение продукционных моделей перераспределения студентов из одной типологической группы в другую (2015)
Lebedev A. - Operating of mobile machine units system using the model of multicomponent complex movement, Artiomov N., Shuljak M., Podrigalo M., Abramov D., Klets D., Kaidalov R. (2015)
Sarayev О. - Regressive analysis of braking efficiency of M1 category vehicles with anti-blocking brake system (2015)
Подригало М. А. - Идеальное распределение тормозных сил между осями двухосного автомобиля при служебных торможениях, Туренко А. И. (2015)
Gnatov А. - External magnetic pulse straightening – new technology car body repair (2015)
Дубинин Е. А. - Экспериментальная оценка устойчивости положения шарнирно-сочлененных колесных средств транспорта (2015)
Подригало Н. М. - Влияние упругих и инерционных звеньев на КПД трансмиссии транспортно-тяговых машин (2015)
Врублевський О. М. - Дослідження пускових якостей мікролітражного двигуна для спортивного автомобіля, Кузьменко А. П., Подлiщук С. О., Михайлов В. О. (2015)
Воронков А. И. - Изменение эффективных энергетических показателей работы пневмодвигателя по скоростным характеристикам (2015)
Лєвтєров А. М. - Покращення екологічних характеристик дизеля, що працює на біодизельних паливних композиціях, Савицький В. Д. (2015)
Naumov V. - Main directions of efficiency Improvement of transport interchanges functioning, Samchuk A. (2015)
Ponomareva N. - Evaluation of the single intercity freightages waiting time, Makarichev А., Mospan N. (2015)
Horbachov P. - The network of city public transport as the base for trip length distribution determining, Svichynskyi S. (2015)
Нorbachov P. - Simulation procedure of original-destination matrix based on sample survey results by card method, Rossolov A., Goncharenko S. (2015)
Нагорний Є. В. - Спосіб формування технології контрейлерних перевезень за допомогою автоматизованої евристичної системи, Шраменко Н. Ю., Процик О. П. (2015)
Канцедал С. А. - Конструирование и исследование алгоритмов решения задачи о рюкзаке, Костикова М. В., Скрипина И. В. (2015)
Абрамова Л. С. - Особенности аудита дорожной безопасности (2015)
Ляховець О. О. - Соціальна стратифікація та модернізація економіки (2016)
Прядко І. В. - Формування системи індикаторів міоніторингу інноваційної діяльності: закордонний досвід (2016)
Дранус В. В. - Організаційно-економічна модель управління страхуванням виробничих ризиків з державною підтримкою в сільському господарстві (2016)
Іщенко Н. М. - Бюджетування діяльності ВНЗ як фактор модернізації національної економіки (2016)
Мельничук Л. С. - Теоретичні та практичні аспекти сумнівного банкрутства в сучасному економічному середовищі, Крикунова І. В. (2016)
Навроцький С. А. - Страхове таргетування в Україні: проблеми впровадження та перспективи застосування (2016)
Норд Г. Л. - Елементи бюджетування в державних ВНЗ в умовах фінансової автономії, Руденко Н. О. (2016)
Палехова В. А. - Кредити, депозити та їхнє співвідношення як індикатори стану банківської системи (2016)
Rudenko N. O. - Financial support of Ukrainian state universities (2016)
Філімонова О. Б. - Система та механізм банківського кредитування підприємств: зв’язок і протиставлення сутності понять (2016)
Яненкова І. Г. - Особливості злиттів і поглинань в Україні та Європі, Зельдіс В. В. (2016)
Прокопишин О. С. - Моделювання бухгалтерського відображення екологічної діяльності в системі обліку сільськогосподарських підприємств, Гнатишин Л. Б. (2016)
Прокопович Л. Б. - Раціоналізація облікових процедур визначення оподатковуваного прибутку підприємств, Шевчук С. В. (2016)
Васильєв А. А. - Пріоритетні напрями вдосконалення державного регулювання зовнішньоторговельної безпеки України (2016)
Кузьменко О. Б. - Напрямки розвитку менеджменту на підприємствах України, Хухаркін С. П. (2016)
Мельничук Л. С. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності українських підприємств, Хізніченко О. О. (2016)
Khanzhyn V. V. - The role of the financial system in overcoming the uneven regional development of a country (2016)
Горлачук В. В. - Стратегія розвитку сільських територій у контексті глобалізованого типу сучасної світової економіки, Семенчук І. М. (2016)
Дзюбак К. М. - Інституціональний аспект прийняття управлінських рішень у сучасній системі управління земельними ресурсами (2016)
Лункіна Т. І. - Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств на соціальних засадах, Бєлоусова Т. П. (2016)
Скупський Р. М. - Інституціоналізація інноваційного розвитку промислового овочівництва у контексті раціонального землекористування (2016)
Дубінська В. - Теоретичні підходи до визначення соціальних та етичних чинників реалізації політичного лідерства в державному управлінні (2015)
Жуковська Г. - Формування суспільно-управлінських поглядів на торгівлю людьми:історичний аспект (2015)
Карпенко О. - Управлінські послуги як механізм реалізації державної політики (2015)
Кіров В. - Формування здорового способу життя в Україні. Історичний аспект (2015)
Коваль З. - Державне управління сферою інформаційної боротьби: підхід до понятійного апарату (2015)
Красіловська З. - Альтернативні способи вирішення спорів: класифікація, принципи, джерела (2015)
Ларіна Н. - Аналіз соціальних проблем сучасного українського суспільства (2015)
Олифіренко Ю. - Методологічні засади державної політики у сфері профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності (2015)
Пастух К. - Теоретичні засади функціонування механізмів реалізації державної економічної політики на регіональному рівні (2015)
Сталенна Л. - Поняття "сепаратизм": його витоки, дефініціЇ (2015)
Стукалін Т. - Еволюція оборонної концепції країн-членів НАТО у динаміці другої половини ХХ-початку ХХІ століть (2015)
Александров О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення публічного урядування в сучасних умовах (2015)
Бачинська К. - Приватизація як пріоритетний напрямок реформування управління державною власністю (2015)
Ватковська М. - Проект "Електронний дошкільний навчальний заклад" у контексті модернізації системи державного управління у галузі освіти України (2015)
Воронов О. - Управлінське рішення як показник ефективності в сфері державного управління (2015)
Гарбариніна В. - Формування моделі управління державно-приватним партнерством в Україні (2015)
Глущенко Ю. - Внутрішній фінансовий контроль в управлінні розвитком територій: український досвід (2015)
Гурняк І. - Інституційні аспекти процесів приватизації у вугільній промисловості України, Яремчук О. (2015)
Жихарева Г. - Контент-аналіз сучасних вітчизняних дисертаційних досліджень з державного управління за основними напрямами екологізації (2015)
Ковальчук В. - Концептуальні основи трансформації системи цивільного захисту України в контексті її функціонування в особливий період (в умовах воєнних дій та їх наслідків) (2015)
Кульгінський Є. - Процеси євроінтеграції та їх вплив на реформи системи охорони здоров’я в Україні (2015)
Левцов С. - Сучасний рівень розвитку і структура рекреаційного комплексу столичного регіону (2015)
Лященко О. - Дослідженість теми взаємодії громадянського суспільства і влади в науці державного управління (2015)
Матвейчук Л. - Інформаційно-комунікаційні технології на підприємствах України (2015)
Мещеряков В. - Взаємодія органів публічної влади та громадськості у сфері охорони історико-культурної спадщини та пам’яток архітектури на рівні регіону (2015)
Оргієць О. - Вплив сучасних інформаційних технологій на структуру інституційної пам’яті в системі органів державної влади (2015)
Петрук О. - Реформування земельних відносин у країнах Східної Європи: досвід для України (2015)
Попок Е. - Порівняльний аналіз нормативно-правової бази забезпечення освітніх потреб національних меншин в країнах Центральної та Східної Європи (на прикладі України, Румунії, Угорщини та Словаччини) (2015)
Ровинський Ю. - Інститут саморегулювання в системі державного регулювання підприємництва: перспективи розвитку в Україні (2015)
Халавка Т. - Формування інтеграційної моделі державної етнонаціональної політики на прикладі Чернівецької області (2015)
Шевцов О. - Розвиток електронних комунікацій та проведення реформ у галузі електронного урядування. досвід Республіки Польща (2015)
Сурай І. - Опанування елітологічними знаннями при професійній підготовці магістрів державного управління (2015)
Михайленко В. - Психологічні особливості діяльності команд у держадміністраціях (2015)
Науменко Р. - Центри оцінювання і тестування державних службовців як інструмент професіоналізації державної служби в Україні, Зелінський С. (2015)
Арабаджи К. - Програми реалізації сімейної політики в Україні (2015)
Власова Т. Р. - Природа та зміст інтелектуального капіталу (2009)
Черничко Т. В. - Теоретичні аспекти формування понять "розвиток економічної системи", "економічний прогрес", "економічний розвиток" та "економічне зростання" (2009)
Верстяк О. М. - Оцінка надання Україною послуг на міжнародному ринку (2009)
Козменко А. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку світового ринку факторингових послуг, Бублик О. Р. (2009)
Лебедєва О. А. - Аналіз туристичного сектора розвинених країн світу (2009)
Луцков В. О. - Циклічність розвитку національних економічних систем в умовах глобалізації (2009)
Місяць Т. В. - Тенденції та передумови включення України у світогосподарські інтеграційні процеси (2009)
Підгірна В. Н. - СОТ: Досвід Румунії та реалії взаємовідносин (2009)
Стеченко Д. М. - Становлення і реалізація соціально-економічних інтересів в єврорегіонах (2009)
Тронько В. В. - Переваги та недоліки аутсорсингу в контексті інтеграції підприємств у міжнародний ринок інформаційно-комунікаційних послуг (2009)
Харинович Д. О. - Зовнішньоекономічна безпека України: економічні проблеми і загрози глобалізації (2009)
Багрій К. Л. - Поняття матеріальних запасів підприємства: необхідність їх створення (2009)
Володін Д. С. - Інтелектуальний капітал торговельних підприємств як вагомий фактор посилення конкурентоспроможності (2009)
Грицюк Е. О. - Мережевий принцип розвитку роздрібної торгівлі в Україні (на прикладі продовольчих гіпермаркетів та магазинів-дискаунтерів), Гнатишина Н. Д., Данілова Н. М. (2009)
Колодяжна Т. В. - Теоретичні та практичні положення класифікації інтеграції підприємств у сучасних умовах (2009)
Мазур І. М. - Функції централізованого управління компанією в умовах вертикальної інтеграції (2009)
Петращак О. О. - Основні показники визначення продуктивності праці персоналу на підприємстві, Колосінський Є. Ю. (2009)
Галущак В. В. - Основні тенденції кооперування в аграрному секторі (2009)
Скращук Л. В. - Процеси сталого розвитку та екологічна безпека як актуальні об’єкти наукових досліджень (2009)
Шкабара Т. Л. - Перспективи впровадження екологічного маркування на вітчизняному ринку продовольчих товарів (2009)
Щурик М. В. - Інституціональне забезпечення незадіяних та покинутих земель аграрного сектора (2009)
Близнюк Н. В. - Механізми залучення іноземного капіталу в економіку України (2009)
Ільчук А. С. - Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств (2009)
Михайлишин Л. І. - Прямі іноземні інвестиції в розвитку економіки України: стан та проблеми (2009)
Руденко В. В. - Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності інвестицій підприємства та їх класифікації (2009)
Феєр О. В. - Використання та оцінка іноземних інвестицій в умовах ринкових трансформацій (на прикладі підприємств машинобудівної галузі Закарпатської області) (2009)
Хотинь Л. В. - Теоретичні аспекти інновацій та інноваційної діяльності (2009)
Блакита Г. В. - Методологічні принципи сегментування напрямів фінансової стратегії торговельних підприємств (2009)
Лилик І. В. - Вплив регуляторної та економічної політики держави на врахування інтересів споживачів у маркетинговій діяльності підприємств в Україні (2009)
Лусте О. О. - Лідерство як чинник ефективності соціально-економічних трансформацій (2009)
Романчук А. Л. - Наукові засади побудови системи управління за сферами відповідальності на підприємствах промисловості будівельних матеріалів (2009)
Тарасюк М. В. - Дослідження ринку інформаційних систем для автоматизації контролінгу в управлінні торговельними мережами (2009)
Круць А. В. - Проблеми фінансування торговельних підприємств за умов нестабільного зовнішнього середовища, Круць М. В. (2009)
Мараховська Т. М. - Проблематика трактування терміна "податковий платіж", Левошко Л. В. (2009)
Мірошниченко О. В. - Можливість повернення прогресивної системи оподаткування доходів фізичних осіб в аспекті економічної безпеки України (2009)
Портна О. В. - Оцінка якості надання медичної допомоги як підґрунтя фінансового забезпечення закладів охорони здоров'я (2009)
Рилєєв С. В. - Роль політики управління оборотними активами в системі фінансового менеджменту підприємства, Юрій С. М. (2009)
Савка Н. Я. - Модель поведінки комерційного банку в умовах валютної паніки (2009)
Грінчук М. С. - Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності та її роль у системі реформування бухгалтерського обліку України (2009)
Демчук Т. П. - Облік валютних різниць на підприємстві при здійсненні операцій з іноземною валютою (2009)
Євдощак В. І. - Внутрішньогосподарський контроль: стан та шляхи удосконалення (2009)
Максименко Д. В. - Управлінський облік як система інформаційного забезпечення управлінських рішень (2009)
Реслер М. В. - Роль обліку в системі менеджменту (2009)
Головачук Т. І. - Методика проведення семінарських та практичних занять, Адамова І. З. (2009)
Ілюк Т. І. - Інформаційні технології як фактор активізації навичок читання в процесі вивчення іноземних мов професійного спрямування, Соловйова О. В., Горжу Л. І. (2009)
Ступак М. Г. - Використання методу проектів на заняттях з іноземної мови для перепідготовки управлінських кадрів у сфері підприємництва (2009)
Олексюк О. - Узагальнення інтонації як механізм осягнення смислу естетичних категорій: педагогічний аспект проблеми (2015)
Пляченко Т. - Науково-педагогічні засади формування концертмейстерської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Растригіна А. - Фахова підготовка майбутнього педагога-музиканта за моделлю liberal arts and sciences (2015)
Черкасов В. - Професійно-педагогічна підготовка майбутніх педагогів-музикантів у вищих навчальних закладах мистецького спрямування (2015)
Андрейко О. - Музично-пізнавальна самостійність як чинник становлення виконавської культури інструменталіста (2015)
Реброва О. - Хореографічно-педагогічна ментальність як універсалія мистецької освіти (2015)
Ткаченко О. - Етнопедагогічний контекст підготовки майбутніх фахівців мистецького спрямування (2015)
Валькевич Р. - Питання сценічно-виконавської педагогіки: психолого-артистичні партнерські стосунки (2015)
Дідич Г. - Теоретичні аспекти дослідження структури здібностей, необхідних для підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Можайкіна Н. - Історичні аспекти формування естетичного відношення учнівської молоді до музичного мистецтва (2015)
Остапенко Л. - Педагогічні умови як чинник формування гуманних взаємин в дитячому хоровому колективі (2015)
Бродський Г. - Музично-виконавська творчість оркестрових колективів: соціокультурний аспект, Сметана С. (2015)
Бєлікова В. - Шляхи розвитку української музичної культури ХХ століття (2015)
Ілініцька Н. - Методичне забезпечення курсу "Аналіз музичних творів" у педагогічних закладах освіти (2015)
Клепар М. - Формування світоглядних позицій майбутніх учителів музики (2015)
Клюєва С. - Формування естетичної культури студентської молоді в позанавчальній діяльності (2015)
Кокарева Е. - Розвиток евристичних здібностей майбутніх учителів музики в процесі їх диригентської підготовки (2015)
Кириченко О. - Міждисциплінарний підхід до аналізу художніх творів у навчальному процесі майбутніх учителів образотворчого мистецтва (до постановки проблеми) (2015)
Кишакевич С. - Педагогічні умови особистісно орієнтованого музичного навчання учнів початкової школи (2015)
Куркіна С. - Формування художньо-естетичної культури старшокласників на уроках художньої культури, музичного й образотворчого мистецтва (2015)
Ляшенко О. - Формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, Лабінцева Л. (2015)
Любар Р. - Розвиток педагогічних здібностей майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокально-хорової діяльності (2015)
Мартиненко О. - Професійно-орієнтовані технології навчання у фаховій підготовці майбутнього вчителя хореографії (2015)
Михаськова М. - Методологічні засади підготовки вчителя в системі музично-педагогічної освіти (2015)
Овчаренко Н. - Особливості структури вокально-педагогічної діяльності вчителя музичного мистецтва (2015)
Проворова Є. - Праксеологічний підхід як чинник оптимізації методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2015)
Свещинська Н. - Розвиток студента інструментального класу як психолого-педагогічна проблема (2015)
Сиротюк Т. - Методи навчання у підготовці вчителя музики та художньої культури (2015)
Стратан-Артишкова Т. - Творчо-виконавська підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в системі вищої педагогічної освіти (2015)
Фурсикова Т. - Веб-квест як інноваційна медіаосвітня технологія (2015)
Чехуніна А. - Психологічна установка як фактор формування музичного сприйняття у студентів немузичних спеціальностей (2015)
Шевченко І. - Конкурс диригентів як умова підвищення фахової майстерності майбутнього педагога-музиканта (2015)
Шишова І. - Корекційна освіта і мистецтво (2015)
Ашихміна Н. - Соціально-психологічний аспект проблеми адаптації першокурсників до музичного навчання в педагогічних університетах (2015)
Горбенко О. - Педагогічні умови інструментально-виконавської компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2015)
Горожанкіна О. - Ідентичність та національна свідомість дітей української громади м. Торонто (Канада) (2015)
Грозан С. - Проблема компетенцій в музичній освіті (2015)
Калюжна О. - Роль дистаційного навчання у формуванні мистецьких компетентностей майбутніх педагогів-музикантів (2015)
Локарєва Ю. - Лекційно-просвітницька практика майбутніх учителів музичного мистецтва (2015)
Назаренко М. - Теоретичні основи інтеграції знань у системі вокально-хорової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Негребецька О. - Педалізація в роботі над творами у класі фортепіано (2015)
Пунгіна О. - Передумови розвитку та особливості художньої освіти на півдні України (друга половина ХІХ століття) (2015)
Кощавець І. - Мистецтво народної хореографії в контексті культури України (2015)
Багрій Т. - Інноваційно-орієнтована підготовка до самореалізації майбутнього вчителя мистецтв у диригентсько-хоровій діяльності (2015)
Башевська М. - Методологічні принципи самостійної роботи студентів у класі хорового диригування, Колеснікова М. (2015)
Гайдай Л. - Впровадження досвіду сценічно-виконавської культури в систему мистецької освіти (2015)
Гуріч З. - Розвиток художньої освіти в Херсонській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Костіна Л. - До питання формування професійної компетентності майбутніх учителів мистецьких дисциплін, Юришева Л., Коржавих І. (2015)
Кулініч Л. - Гончарство у ракурсі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2015)
Мержева Л. - Формування артистизму як особистісного виміру музично-педагогічного професіоналізму майбутнього вчителя мистецтв в умовах фахової підготовки (2015)
Побережна Я. - Відродження народних традицій та їх роль у вихованні сучасних школярів (2015)
Пономаренко Т. - Традиційні та новітні принципи організації позакласної роботи майбутніх учителів музики (2015)
Сачок В. - Особливості форм творчої роботи вчителя музичного мистецтва з учнями початкової школи (2015)
Фурдак Т. - Специфіка організації естетичного виховання студентів музично-педагогічних закладів у процесі позааудиторної діяльності (2015)
Грінченко А. - Міждисциплінарний підхід у дослідженні музично-виконавського самоконтролю студента-піаніста (2015)
Гусєва Л. - Особливості мистецької освіти в умовах постмодерну (2015)
Курило В. - Деякі аспекти формування вокально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва (2015)
Найда В. - Становлення та розвиток мистецької освіти на поділлі у наукових розвідках ХХІ століття (2015)
Раструба Т. - Новітні засоби в мистецькій освіті XXI століття: особистісно орієнтований підхід та методи ейдетики (2015)
Бойко А. - Вокальний стиль belcanto як провідний метод сучасної освіти (2015)
Граматюк О. - Діагностика стану розвитку творчої активності учнів 9–11 класів (2015)
Кощавець М. - Історичні аспекти формування танцювального фольклору Слобожанщини (2015)
Майборода Н. - Педагогічні умови формування патріотизму вихованців сільських навчально-виховних комплексів засобами мистецтва (2015)
Соболь Н. - Структура художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики (2015)
Цзянань Ч. - Методичні аспекти виконавської підготовки духовиків у процесі колективного музикування (2015)
Стукаленко З. - Формування професійної толерантності майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах інформатизації музичної освіти (2015)
Сянбо Ц. - Організаційно-методична система формування художньо-творчого потенціалу бакалаврів музичного мистецтва (2015)
Бєлікова О. - Ціннісні переконання майбутніх педагогів-музикантів: теоретичний аспект (2015)
Постевка Г. - Музична освіта на Буковині міжвоєнного періоду (1918–1940 рр.): до питання про творче використання досвіду (2015)
Сидорець Т. - Романтична фортепіанна мініатюра в контексті пошуку шляхів інтелектуалізації навчально-виховного процесу в класі фортепіано (2015)
Колоскова Ж. - Роль концертмейстера в процесі підготовки хорового диригента в умовах мистецького факультету (2015)
Юрчак В. - Формування музично-теоретичної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва на засадах диференційованого підходу (2015)
Анотації (2015)
Радул О. - Спроби відкриття університетів в Україні в другій половині ХVІІІ століття (2015)
Гриньова М. - До питання про значення здоров’язберігаючого середовища у вищому навчальному закладі, Дудка І. (2015)
Растригіна А. - Фахові компетенції з хорового диригування як складова професійної компетентності майбутнього педагога-музиканта (2015)
Савченко Н. - Ціннісні орієнтації як складова особистісного самовизначення (2015)
Ткаченко О. - Народна педагогічна культура як підгрунтя педагогічної творчості сучасного вчителя (2015)
Черкасов В. - Роль фахових кафедр в організації науково- дослідної діяльності студентів вищих навчальних закладів мистецького спрямування (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського