Гументик М. Я. - Оцінка ефективності переробляння біомаси енергетичних культур на біопаливо (2016)
Дубина Д. В. - Біоморфологічна структура ценофлор піонерної рослинності України, Дворецький Т. В., Дзюба Т. П., Тимошенко П. А. (2016)
Мальцева С. Ю. - Біоекологічний аналіз адвентивної фракції урбанофлор Північного Приазов’я (Україна) (2016)
Кучеревський В. В. - Поширення, ценотична приуроченість, екологічні та мофолого-біологічні особливості Astragalus ponticus Pall., Сіренко Т. В., Баранець М. О., Ташев О. Н. (2016)
Футорна О. А. - Мікроморфологічна характеристика (анатомічна структура листків та стебел, ультраструктура плодів, ультраскульптура пилкових зерен) Sonchus oleraceus L. (Asteraceae), Жигалова С. Л., Ольшанський І. Г. (2016)
Бойко М. Ф. - Українські назви надродових таксонів мохоподібних України, Бойко Л. М. (2016)
Ходосовцев О. Є. - Лишайники та ліхенофільні гриби регіонального ландшафтного парку "Тилігульський" (Одеська область, Україна), Дармостук В. В., Назарчук Ю. С. (2016)
Акулов О. Ю. - Матеріали до мікобіоти Національного природного парку "Олешківські піски” та прилеглих територій (Херсонська область, Україна), Леонтьєв Д. В., Савченко А. О., Усіченко А. С., Шлахтер М. Л., Яцюк І. І. (2016)
Клименко В. М. - Ліхеноіндикаційна оцінка якості повітря невеликих і середніх міст півдня України (2016)
Захарова М. Я. - Флороценотична приуроченість рідкісних видів природніх лісів на нижньодніпровських пісках, Мойсієнко І. І. (2016)
Овсієнко В. М. - Весняна експедиція з вивчення флори та ліхенобіоти в окол с. Водяно-Лорине (Миколаївська область, Україна, Дармостук В. В., Клименко В. М., Бойко М. Ф., Ходосовцев О. Є. (2016)
Захарова М. Я. - Міжнародна конференція молодих вчених "Актуальні проблеми ботаніки та екології" (29 червня–03 липня 2016 року, Херсон, Україна) (2016)
Астанкова Н. В. - Отклоняющееся поведение личности как социальный и психолого-педагогический феномен (2011)
Базима Н. В. - Особливості мовленнєвої та комунікативної діяльності у дітей з аутизмом (2011)
Баль Н. Н. - Средовые ресурсы логопедической работы (2011)
Боряк О. В. - Корекція просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки (2011)
Быкова В. П. - Усвоение учащимися начальной школы взаимосвязи фонематической, морфологической, синтаксической, словообразовательной компетенции и орфографических знаний, умений и навыков, Сартакова Н. Б. (2011)
Валявко С. М. - Экспериментальное исследование личностной и речевой тревожности старших дошкольников с нарушенным речевым развитием, Бузина М. А. (2011)
Гаврилова Н. С. - Методика корекції вад вимови фонем у дітей з дислалією, ринолалією та дизартрією (2011)
Галущенко В. І. - Сучасний підхід до комплексного обстеження та планування корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми-дизартріками (2011)
Глущенко І. І. - Особливості формування дериваційного компонента мовленнєвої діяльності у молодших школярів із ЗПР (2011)
Гноєвська О. Ю. - Інклюзивна освіта як психолого-педагогічна проблема (2011)
Голуб Н. М. - Самостійні завдання у логокорекційній роботі з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення (2011)
Григоренко Н. Ю. - Специфика работы учителя-логопеда в процессе оказания ранней комплексной помощи детям с отклонениями в развитии и их семьям на базе ДОУ (2011)
Гріньова О. М. - Активізація особистісного розвитку дітей старшого дошкільного віку з знм засобами тренінгу, Гроза О. О. (2011)
Демченко Н. Ю. - Особенности формирования связной монологической речи у детей дошкольного возраста с интеллектуальным недоразвитием (2011)
Дідкова Л. М. - Періодизація наукової діяльності Р. Є. Левіної (2011)
Дроздова Н. В. - Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как условие формирования речевой активности старших дошкольников с общим недоразвитием речи (2011)
Елецкая О. В. - Изучение проблемы дизорфографии у учащихся общеобразовательной школы (2011)
Енина Л. В. - Комплексы речевой гимнастики для детей дошкольного возраста 3-7 лет в профилактике фонетических нарушений (2011)
Карлова И. Г. - Предупреждение нарушений чтения и письма у детей с общим недоразвитием речи (2011)
Киперь Н. Н. - Пути оптимизации коррекционно-логопедичекой работы по преодолению нарушений речи у детей с ЗПР (2011)
Кисличенко В. А. - Логопедичне консультування як складова логопедичного супроводу сім’ї (2011)
Коврыгина Л. В. - Нарушения речевой коммуникации у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (2011)
Кондратенко В. О. - Деякі сучасні методики подолання заїкання (2011)
Кондратенко И. Ю. - Формирование эмоциональной лексики у дошкольников с нарушениями речи (2011)
Конопляста С. Ю. - Особливості психомовленнєвого онтогенезу дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння (2011)
Корнєв С. І. - Питання розвитку мовлення з вірогідними варіаціями його паталогічного викривлення в працях І. О. Сікорського (2011)
Кривцова О. Я. - Формування готовності до самоуправління мовленням у підлітків із заїканням (2011)
Кузь Н. А. - Развитие программирования, регуляции и контроля в письме учащихся с ЗПР церебрально-органического генеза (2011)
Лапп Е. А. - Использование компьютера в логопедической работе с детьми, имеющими нарушения зрения и речи, Ткачева Е. В. (2011)
Лебедева И. Н. - Развитие связной речи дошкольников: модель обучения рассказыванию по картине (2011)
Ленів З. П. - До проблеми застосування сучасних технологій корекції мовлення дошкільників із заїканням засобами арттерапії (2011)
Лепетченко М. В. - Здатність до творчого самовираження дошкільників із порушеннями мовлення як особистісний феномен (2011)
Литвиненко В. А. - Застосування театралізовано-ігрової діяльності у корекційно-педагогічній роботі з дошкільниками з ФФН (2011)
Логвінова І. П. - Навички невербальної соціальної взаємодії у дошкільників з розладами спектру аутизму (2011)
Лямина И. П. - Использование альтернативных средств коммуникации в коррекционной работе (2011)
Макаренко І. В. - Особливості організації соціально-педагогічної підтримки батьків дітей раннього віку з проблемами здоров’я (2011)
Мананкова О. И. - Преодоление нарушений темпо-ритмической организации устной речи у детей с МНСТ (минимальной нейросенсорной тугоухостью) (2011)
Манько Н. В. - Методичні засади використання комп’ютерних технологій у логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку (2011)
Мартиненко І. В. - Особливості використання графічних символів комунікації у логопедичній роботі (2011)
Марченко І. С. - Організація та зміст логопедичної допомоги дітям із тяжкими порушеннями мовлення в Україні, Голубєва М. В. (2011)
Махукова Т. В. - Формування первинних уявлень та узагальнень щодо експресивно-характеризуючого значення фразеологізмів у молодших школярів з ТПМ в системі корекційної роботи з розвитку культури спілкування (2011)
Мединська З. Д. - Комплексная организация коррекционной работы с детьми раннего возраста при психоневрологическом анализе этиологии речевих нарушений (2011)
Мозгова Г. П. - Позитивний психологічний клімат – передумова психосоматичного здоров’я та поведінки дитини (2011)
Назарова О. C. - Значение компьютерных презентаций в работе учителя-логопеда (2011)
Одинокова Н. А. - Предупреждение оптической дисграфии у детей дошкольного возраста с нарушением зрения в условиях детского сада (2011)
Олефір О. І. - Стан сформованості лексичних умінь та навичок у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (2011)
Омельченко І. М. - Роль свідомості як когнітивно-комунікативного процесу в формуванні комунікативної діяльності дошкільника із затримкою психічного розвитку (2011)
Пахомова Н. Г. - Системність як методологічна основа професійної підготовки вчителя-логопеда (2011)
Пінчук Ю. В. - Зміст спільної діяльності логопеда і психолога при подоланні дисграфії в учнів молодших класів загальноосвітньої школи (2011)
Пічугіна Т. В. - Медико-педагогічні підходи до виявлення та подолання шкільної дезадаптації у молодших школярів загальноосвітніх шкіл, Будзько О. А. (2011)
Притиковська С. Д. - Роль эффекта "переноса тренированности" в коррекции речевых нарушений (2011)
Приходько О. Г. - Современные подходы к стандартизации логопедической документации в специальном образовании (2011)
Рібцун Ю. В. - Особливості фонематичної складової мовлення дітей середнього дошкільного віку із ФФНМ (2011)
Романенко О. В. - Особливості прояву суб’єктивного прогнозу в мовленні дітей з церебральним паралічем (2011)
Ромась О. Ю. - Органічні дисфонії: етіологія, особливості перебігу та реабілітації (2011)
Русецкая М. Н. - Дислексия в двадцать первом веке: опыт изучения, итоги и перспективы (2011)
Савінова Н. В. - Проблема термінологічного визначення та класифікацій стертої форми дизартрії у психолого-педагогічній літературі (2011)
Сапронова О. В. - Методические рекомендации к обследованию речи и моторных функций детей старшего дошкольного возраста с минимальными дизартрическими расстройствами и легкой патологией ОДА (2011)
Сержантова Н. И. - Нарушение письменной речи у младших школьников (2011)
Січкарчук Н. Д. - Загальна характеристика складових емоційно-оцінної лексики та особливості розвитку її складових у дітей із моторною алалією відповідно до рівня мовленнєвого недорозвитку (2011)
Сорочан Ю. Б. - До питання комплексного підходу у вивченні породження мовленнєвого висловлювання у дітей з моторною алалією (2011)
Степанюк С. В. - Корекційна робота з виправлення вад звуковимови першоласників, Заремба Л. В., Базенко О. О. (2011)
Тищенко В. В. - Диференційна діагностика алалії та інших порушень психофізичного розвитку (2011)
Томіч Л. М. - Особистісний потенціал вчителя-логопеда в системі реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку (2011)
Усенко О. В. - Інклюзивне навчання - якісна та доступна освіта в суспільстві рівних можливостей, Смольникова О. В. (2011)
Федорович Л. О. - Підготовка логопедів до роботи з дітьми раннього віку у вищих навчальних закладах (2011)
Фирсова И. Б. - Роль семьи в работе по развитию речи дошкольников с использованием методов родительской рефлексии (2011)
Фур Е. П. - Взаимосвязь лексических нарушений с нарушением пространстсенных представлений у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи (2011)
Чередніченко Н. В. - До проблеми засвоєння нотної грамоти молодшими школярами із порушеннями писемного мовлення, Бурдєєва М. А. (2011)
Черкасова Е. Л. - Проблемы слухового восприятия детей с нарушениями речи (2011)
Чипурко С. А. - Междисциплинарная оценка развития ребенка раннего возраста с фактором риска в речевом развитии в условиях центра раннего вмешательства (2011)
Чиркина Г. В. - Насущные проблемы развития логопедической науки (2011)
Чистобаева А. Ю. - Диагностика нарушений речевого развития детей раннего и младшего дошкольного возраста: мультидисциплинарный аспект (2011)
Швалюк Т. М. - Методика формування складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2011)
Шевцов А. Г. - Логосинергетика: перспективи синергетичної методології в логопедії (2011)
Шеремет М. К. - Особливості формування вищої форми передачі інформаці (2011)
Шипилова Е. В. - Использование средств изобразительной деятельности и пескотерапии в коррекции нарушений письма у младших школьников (2011)
Шишкина Н. В. - Профилактика дисграфии у детей старшего возраста с общим недоразвитием речи с использованием зрительных символов (2011)
Шулекина Ю. А. - Speech comprehension of children with speech impairments in psycholinguistic aspect (2011)
Югова О. В. - Выявление речевых и познавательных нарушений у детей раннего возраста в условиях консультирования (2011)
Яковлева Н. Н. - Коммуникативные умения как фактор обеспечения качества жизни учащихся с ограниченными возможностями здоровья (2011)
Відомості про авторів (2011)
Заблоцький В. В. - Історичні корені зародження та становлення української державності (2015)
Захарова С. Г. - Державне регулювання якості готельних послуг шляхом їх сертифікації (2015)
Коваленко Є. О. - Передумови становлення та розвитку транскордонного співробітництва в європейських країнах та Україні, Гревцев О. О. (2015)
Козарь Т. П. - Соціально-політичні та політико-економічні особливості реалізації державної освітньої політики (2015)
Нехайчук Д. В. - Нова модель регіональної політики: виклики сьогодення (2015)
Бєлай С. В. - Державний механізм оцінювання рівня загроз національній безпеці соціально-економічного характеру (2015)
Онуфрієнко О. В. - Концептуальні орієнтири універсального зближення моделей державного управління й одночасної правової конвергенції (2015)
Покатаєв П. С. - Удосконалення механізмів інституціонального забезпечення державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери України, Гурбік Ю. Ю. (2015)
Скрябіна Д. С. - Перспективи вдосконалення механізму державного регулювання фінансового забезпечення євроінтеграційного напряму України (2015)
Старушенко Г. А. - Інноваційні технології моделювання державного управління освітою: проблеми, тенденції, напрями розвитку в Україні, Базилевський С. В. (2015)
Бікулов Д. Т. - Реформування місцевих державних адміністрацій в Україні (2015)
Заїка О. В. - Ринок праці Запорізької області: сучасний стан та перспективи подальшого розвитку, Стрілько Я. С. (2015)
Кравченко Т. А. - Територіальна громада як первинний суб’єкт місцевого самоврядування: аналіз сучасних наукових досліджень в Україні (2015)
Фурсін О. О. - Сучасний стан та тенденції розвитку ринку праці в Україні (2015)
Шотурма Н. В. - Імідж регіону як компонент державної інформаційної політики України (2015)
Комарівська Н. М. - Значення агроxолдингів для реалізації агропромислового комплексу України (2015)
Педак І. С. - Детермінанти оптимізації екологічної політики держави на землі сільськогосподарського призначення (2015)
До уваги авторів (2015)
Авад Алі Ріядх - Морфологічна адаптація міокарду при розвитку цукрового діабету на тлі введення алкілселенонафтірідіна, Виноградов О. О. (2016)
Бондарева А. В. - Активність глюкуронового шляху кон’югації у печінці щурів при дії олігоефірів багатоатомних спиртів, Комаревцева І. А. (2016)
Кошелев В. А. - Участие птиц в распространении семян плодово-ягодных деревьев и кустарников в условиях северо-западного Приазовья, Матрухан Т. И., Яковлева А. С. (2016)
Kratenko R. I. - Crown-ethers toxicity parameters and their cumulative properties in short-term experiments (2016)
Ликова І. О. - Анатомо-гістологічна будова кишечнику куликів (Сііагасігіі) як мігрантів, Харченко Л. П. (2016)
Мамотенко А. В. - Вплив світлового режиму на естральний цикл самиць щурів, Комісова Т. Є. (2016)
Пучков А. В. - Жуки-скакуны (Соїеоріега, Сісіпсіеіісіае) террасно-дельтовой равнины Нижнего Приднепровья, Ниточко М. И. (2016)
Стрижельчик Н. Г. - Особливості прояву адаптивної відповіді у еукаріотів при дії малих потужностей неіонізуючого випромінювання (2016)
Ткаченко В. М. - Морфофункціональний стан надниркових залоз нащадків щурів, виношених в умовах батьківського паління, яким була нанесена механічна рана, Комісова Т. Є. (2016)
Гаврилюк Ю. В. - Біологічні особливості насіння бур’янів та динаміка його проростання в культур фітоценозах (2016)
Гончаренко Я. В. - Дослідження впливу рекреаційних навантажень на гідропарк Журавлівський (м. Харків) (2016)
Лещенко Ю. О. - Знахідки Geranium sibiricum L. на території міста Харків, Бенгус Ю. В. (2016)
Чуб Л. М. - Неалельні взаємодії мутантних генів структури ендосперму кукурудзи за фенотипом зерна, Ібрагімова Ш. Б., Тимчук Н. Ф., Потапенко Г. С., Тимчук С. М., Ніколенко І. А., Тимчук Д. С. (2016)
Коц В. П. - Характеристика функціональних показників серцево- судинної системи організму дітей шкільного віку, Коц С. М. (2016)
Матвейчук С. В. - Особливості лікування відстроченої форми декомпресійної хвороби методом киснево-повітряної рекомпресії. Клінічний випадок (2016)
Попова Т. М. - Професійні фактори ризику в умовах табачного виробництва, Мельник О. Г., Рябоконь А. І. (2016)
Цибулін О. С. - Оцінка суб’єктивних відчуттів молоді під час тривалого користування мобільним зв’язком (2016)
Сіра О. Є. - Ценоморфічний аналіз флори суходільних луків Лівобережного Лісостепу, як показник ступеня їх трансформації та здатності до самовідновлення, Гамуля Ю. Г. (2016)
Стернік В. М. - Актуальність досліджень дощових черв’яків в біоіндикації стану урбоедафотопів міста Рівне, Мельник В. И. (2016)
Васильченко С. М. - Євроінтеграційний чинник формування та розвитку середнього класу в Україні, Василюк Д. Я. (2015)
Гуцалюк О. М. - Роль інформаційно-аналітичних ресурсів у фінансовому забезпеченні технологій управління економічною безпекою банківських установ (2015)
Давидков С. О. - Аналіз сутності та дослідження завдань податкової політики держави (2015)
Корінєв В. Л. - Теоретичні основи вітчизняної ощадної системи та інституційного підходу до її формування (2015)
Теряник О. А. - Обґрунтування концепції інформаційного забезпечення стратегічного управління розвитком регіону (2015)
Закаблук Г. О. - Економічна ефективність вдосконалення системи управління персоналом підприємства (2015)
Коваленко О. В. - Теоретичні аспекти процесу управління оборотними активами будівельних підприємств (2015)
Лелі Ю. Г. - Аналіз існуючих автоматизованих систем управління персоналом на вітчизняних підприємствах (2015)
Шахно А. Ю. - Вдосконалення професійно-кваліфікаційного рівня персоналу як передумова підвищення ефективності використання основних засобів підриємства, Буханець В. В., Скочко К. П. (2015)
Шмиголь Н. М. - Сучасні напрями управління персоналом на підприємствах страхування, Антонюк А. А. (2015)
Болдуєв М. В. - Економічне обґрунтування підприємницьких угод та аналіз господарських операцій в процесі надання супутніх аудиторських послуг (2015)
Ткаченко А. М. - Управління витратами-нагальне завдання сьогодення (2015)
Сачовський І. М. - До аналізу основних показників виробничої діяльності фермерських господарств Полтавської області (2015)
Тимофієва Г. С. - Використання потенціалу системи кооперації в контексті нарощення обсягів експорту зернових аграрними підприємствами регіону (2015)
До уваги авторів (2015)
Бурдейна М. В. - Особливості та проблематика редагування матеріалів релігійної періодики (на досвіді "Церковної православної газети") (2016)
Георгієвська В. В. - Публіцистика Івана Франка у партійній пресі Галичини кінця ХІХ століття (2016)
Головко О. А. - Роль засобів візуальної комунікації на прикладі інфографіки для дітей (2016)
Деркач Л. М. - Редакторсько-видавнича діяльність І. Франка в контексті національно-політичного руху другої половини ХІХ–початку ХХ ст. (2016)
Каралкіна Н. В. - Способи використання соціальних мереж для підготовки й популяризації телевізійних програм Філії Національної телекомпанії України "Закарпатська регіональна дирекція" (2016)
Киричок А. П. - Використання методу ділова гра в підготовці фахівців зі зв’язків з громадськістю (2016)
Левчук О. М. - Перехідні тенденції в сучасних медіа: редакторський аспект (2016)
Побідаш І. Л. - Літературні платформи, простори, школи, курси в Україні як засіб комунікації (2016)
Поберезська Г. Г. - Медіаосвітній потенціал медичних періодичних видань (2016)
Сегол Р. І. - Змішана освіта в підготовці фахівців із видавничої справи та редагування (2016)
Тріщук О. В. - Основні способи компресії науково-інформаційного тексту (2016)
Фіголь Н. М. - Ефективність використання електронних навчальних видань (2016)
Фіялка С. Б. - Інтернет-коментарі до новин екологічної тематики як засіб інформаційної агресії (2016)
Файчук Т. Г. - Особливості історичного розвитку довідкових видань (2016)
Hoffmann T. - Przestępczość zorganizowana w polskich mediach (2016)
Piotrkowski M. S. - Język w funkcji fatycznej jako werbalna forma wyrażania uczuć (2016)
Janiszewski A. - Niedługi rząd adresu internetowego jako problemat opisu bibliograficznego (2016)
Кочнова І. В. - Роль спеціальних заходів у формуванні бренда (2015)
Лищенко О. Г. - Інновація обліку необоротних активів бюджетних установ, Сергеєва М. О. (2015)
Бургман М. К. - Проблеми українського ринку праці та особливості його функціонування (2015)
Григор’єв C. M. - Інноваційна доцільність утилізації тугоплавких металів із техногенних відходів виробництва нержавіючих сталей, Хохлина Т. К., Гайдай А. А. (2015)
Теслюк С. А. - Особливості інвестування активів недержавних пенсійних фондів в Україні (2015)
Тунік А. Г. - Розвиток потенціалу підприємства за рахунок управління витратами (на прикладі ВАТ "Запоріжсталь”) (2015)
Ходикіна І. В. - Державне регулювання трудових відносин (2015)
Гуцалюк О. М. - Формування корпоративної інтеграційної стратегії акціонерного товариства (2015)
Кіктенко З. П. - Особливості регулювання розвитку готельного господарства в Україні, Купа І. В. (2015)
Шмиголь Н. М. - Застосування стратегічного планування для стабілізації підприємства при загрозі банкрутства, Антонюк А. А., Кошелева М. О. (2015)
Шульга О. П. - Етимологія економічного змісту фінансового забезпечення господарської діяльності промислових підприємств (2015)
Безбородова Т. В. - Сучасні моделі регулювання фінансових ринків, Теряник О. А. (2015)
Болдуєв М. В. - Удосконалення елементів системи внутрішнього контролю суб’єктів господарювання (2015)
Гнєзділова О. М. - Управлінський облік у системі банківського контролінгу (2015)
Корінєв В. Л. - Дослідження діяльності системи вітчизняних банків в умовах конкурентного ринку (2015)
Бережна Г. В. - Особливості зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією України з країнами ЄС, Притула Н. М. (2015)
Ушакова-Кирпач І. М. - Економіко-правові аспекти орендного землекористування (2015)
Плинокос Д. Д. - Організаційно-економічні схеми експорту освітніх послуг і підготовки фахівців за кордоном (2015)
Покатаєва О. В. - Концептуальні засади дослідження податкової політики як чинника соціально-економічного розвитку країни, Давидков С. О. (2015)
Покатаєва О. В. - Нормативне регулювання єдиного податку як джерела формування доходів місцевих бюджетів, Хом’якова О. О. (2015)
Попова О. Ю. - Застосування когнітивного моделювання для виявлення основних інструментів стимулювання попиту на туристичний продукт (2015)
Ткаченко А. М. - Поняття, види продуктових інновацій та запровадження їх у підприємство (2015)
Ушенко Н. В. - Особливості та структура потенціалу туризму (2015)
До уваги авторів (2015)
Беликов А. С. - Повышение безопасности эксплуатации объекта за счет применения огнезащитных покрытий, Капленко Г. Г., Корж Е. Н. Варадинова Ю. Е. (2015)
Андронов В. А. - Полімерна композиція з комплексним наповнювачем для віброзахисту пневматичного ручного інструменту, Данченко Ю. М., Скрипинець А. В., Бухман О. М. (2015)
Беликов А. С. - Комплексные исследования влияния динамической нагрузки, параметров толщины панели и радиуса кривизны на НДС лицевого щитка пожарного шлема, Сабитова О. А., Долгополова Н. В., Рабич Е. В. (2015)
Беляев Н. Н. - Численный расчет процесса размораживания груза в полувагоне, Карпо А. А. (2015)
Беликов А. С. - К вопросу обеспечения безопасной эксплуатации металлических конструкций в очаге пожара, Шаломов В. А., Стаценко Ю. Ф., Корж Е. Н. (2015)
Беляев Н. Н. - Математическое моделирование аэроионного режима в помещении при искусственной ионизации воздуха, Цыганкова С. Г. (2015)
Беликов А. С. - Конструктивные решения жилых зданий с учетом решения задач энергосбережения, Шаломов В. А., Кравчук А. М., Зибров И. Ф. (2015)
Бабич О. С. - Шляхи модернізації переносних вогнегасників при ліквідації лісових пожеж, Годяев С. Г., Улексін В. О. (2015)
Беликов А. С. - Исследование изменения температуры внутреннего воздуха и оценка времени охлаждения помещений при аварийном отключении системы теплоснабжения, Колесник И. А., Ветвицкий И. Л. (2015)
Высоцкий С. П. - Влияние стажа работы и достигнутого возраста на травмоопасность и заболеваемость в строительстве, Башевая Т. С., Бречалова М. А. (2015)
Беликов А. С. - Виброакустические проблемы и пути их решения на железнодорожном транспорте, Кордунов С. П., Долгополова Н. В., Голендер В. А. (2015)
Гармаш С. Н. - Экобиотехнология переработки отходов с целью получения биоэтанола, Герасименко В. А., Рунова Г. Г. (2015)
Герасименко В. А. - Оценка зрительных условий труда в учебных аудиториях, Гармаш С. Н., Рунова Г. Г., Кушнир И. П. (2015)
Голінько В. І. - Дослідження захисної ефективності протипилових респіраторів при наявності додаткових витоків, Колесник В. Є., Чеберячко С. І. (2015)
Голякова И. В. - Определение теплообмена человека на рабочем месте с локальным выделением тепла (2015)
Диденко Л. М. - Исследование влияния факторов стесненности строительной площадки при реконструкции водопроводных сетей в городских условиях, Клименко А. А. (2015)
Дмитрюк С. П. - Застосування економічних методів управління охороною праці, Устимович Л. Д. (2015)
Дьяконов В. И. - Особенности функционирования гибких технологий переработки растительных и древесных отходов, Скрипник Е. С., Дьяконов А. В. (2015)
Зінченко В. Ю. - Розробка методики визначення екологічного ризику для людини від площадного джерела викидів, Поліщук С. З., Фалько В. В. (2015)
Каслін М. Д. - Збереження блоку дисциплін "Безпека" шляхом змін навчальних планів, Богатов О. І. (2015)
Касьянов М. А. - Розробка комп’ютерної програми для підтримки прийняття рішень у СУОП при проектуванні і впровадженні систем з ГІВ, Гунченко О. М., Савченко І. В., Корінний В. І. (2015)
Козодой Д. С. - Управління охороною праці на залізничному транспорті – впровадження світового досвіду (2015)
Кондратюк В. М. - Стійкість функціонування об’єктів економіки, як складова захисту населення і території в умовах надзвичайних ситуацій та особливого періоду, Сипко В. Г., Плис М. М., Плис М. М. (2015)
Маніна Л. І. - Вплив соціально-психологічних аспектів безпеки на ефективність діяльності підприємств, Бичков Я. М., Єльніков А. С. (2015)
Налисько Н. Н. - Расчет распространения взрывных воздушных волн в протяженных сооружениях с учетом диссипации внутренней энергии газового потока (2015)
Писаренко А. В. - Подрабатываемые территории как фактор, влияющий на усилия в железобетонных элементах каркасного здания (2015)
Радчук Д. И. - Улучшение защитных характеристик легких фильтрующих полумасок (2015)
Сєріков Я. О. - Шляхи вирішення проблеми забезпечення акустичного комфорту в зоні розташування експлуатованого електроенергетичного обладнання, Долгополова Г. С. (2015)
Сичко И. Н. - Анализ способов сноса зданий и сооружений с точки зрения безопасности (2015)
Сорока Ю. Н. - Методология анализа риска, как инструмент для принятия решений по вопросам реабилитации территорий, для бывшего предприятия по переработке урановых руд ПО "Приднепровский химический завод", Чесанов В. Л. (2015)
Степанова А. В. - Выполнение нормативных и эксплуатационных требований на хвостохранилищах "Сухачёвской" промышленной площадки, Пилипенко А. В., Маладыка И. Г., Борсук Е. В., Лисовая О. Г., Зибров И. Ф. (2015)
Cтепневська Я. В. - До проблеми прогнозування і оцінки хімічної обстановки та стійкості ХНО в надзвичайних ситуаціях, Плис М. М., Плис М. М., Рогальов М. В. (2015)
Третьяков О. В. - Сучасний підхід до визначення показників статистичного методу оцінки виробничого травматизму (2015)
Цына А. Ю. - Культура безопасности как залог устойчивого развития общества, Еременко В. А., Капустян O. В., Розсошко Я. А. (2015)
Шаленный В. Т. - Методика и результаты сравнительной оценки энергозатрат каменщиков при возведении гостевого дома из кирпича и стеновых блоков, Леоненко К. А. (2015)
Швидкий М. І. - Накопичувальна та комплексна дія шкідливих факторів на робітників підземного Кривбасу, Гненна О. В. (2015)
Вихідні дані (2015)
Вечерський В. В. - Репрезентація пам’яток у контексті українського законодавства та принципів ICOMOS (2012)
Зозуля С. Ю. - Структура сегменту нерухомих пам’яток пам’яткоємного середовища Ніжина (2012)
Жукова О. В. - Відродження старовинних садиб шляхом створення музейно-туристичних центрів як сучасна тенденція музейно-пам’яткоохоронної справи (на прикладі садиби Мсциховського Луганської обл.) (2012)
Підставка Р. В. - Проблеми реставрації, пристосування та збереження історико-культурних пам’яток Національного заповідника "Замки Тернопілля" (2012)
Юрченко С. Б. - Гамаліївський монастир за часів гетьмана Івана Скоропадського (2012)
Дмитренко Н. М. - Василь Іванович Маслов: пам’яткоохоронна діяльність у 1927-1930 роках (2012)
Ігнатенко І. М. - Верхній замок в Чернігові (2012)
Пробейголова А. С. - К вопросу о погребениях финала эпохи бронзы в бассейне Северского Донца (2012)
Тищенко К. М. - Історичний контекст Обести: від Ємадикина до Коцупіївки (2012)
Ольговський С. Я. - Виїзний промисел скіфських ливарників (2012)
Гречко Д. С. - Об этнокультурных процессах в Посеймье в скифское время, Каравайко Д. В. (2012)
Шевченко Ю. Ю. - Древний пещерный христианский храм Крыма эпохи первых готских походов III в. н. э. (по материалам пещерного монастыря Чилтер-Коба в Крыму) (2012)
Коба О. О. - Експериментальна реконструкція технології виготовлення ножів VII-IX ст. (2012)
Красильникова Л. И. - Семья праболгар в сельской общине салтовской культуры ІХ-Х вв., Красильников К. И. (2012)
Скороход В. М. - До питання про конструктивні особливості житла середини Х ст. на посаді Виповзівського городища (2012)
Івакін В. Г. - Поховання київської дружинної верхівки (2012)
Бондар О. М. - Просторово-топографічна структура "дружинних таборів" на території межиріччя нижньої течії Десни та Дніпра в Х – на початку ХІ ст. (2012)
Бережинський В. Г. - Взаємовплив тактики облоги та оборони і конструкції давньоруських оборонних укріплень, Івануц М. Г. (2012)
Карманов Ю. А. - О начальной датировке монастырского богомолья в Новгороде-Северском (2012)
Бачинська О. В. - Дослідження передісторії створення образу богоматері Оранти Непорушна Стіна з Софійського собору у м. Києві (2012)
Martin Dimnik - The daughters and sons of prince Mikhail Vsevolodovich of Chernigov (1179-1246) (2012)
Апареева Е. К. - К вопросу об атрибуции святилищ половцев (2012)
Ситий Ю. М. - Поховання біля древньої Любецької вулиці давньоруського Чернігова (2012)
Пашковський О. А. - Середньовічні варгани Сіверщини (2012)
Дем’яненко Д. Р. - Згадки про Чернігів другої половині ХІІІ – середини XIV ст. за писемними джерелами (2012)
Луценко Р. М. - Світ живих – світ мертвих (взаємозв’язок та контакти) (2012)
Тараненко С. П. - Електронна археологічна карта Києво-Подолу як джерело вивчення планувальної структури давньоруського посаду (2012)
Кукса Н. В. - Рукописне Євангеліє Петра Конашевича Сагайдачного кінця ХV – початку ХVI ст. (2012)
Пилипенко В. М. - Антитурецька ліга у польській політичній публіцистиці середини XVI – середини XVII ст.: pro et contra (2012)
Коваленко Ю. О. - Село Некрасове у документах XVI-XVIII ст. (2012)
Бережинський В. Г. - Класифікація дерево-земляних лінійних укріплень Белгородської засічної лінії XVII ст., Мірошниченко О. М. (2012)
Степенькін С. Ю. - Деякі відомості з біографії генерального судді Я. Улізка (2012)
Желєзко Р. А. - Гетьман Юрій Хмельницький та Ніжинський козацький полк (1659-1660 рр.): від другого Переяславського договору до Чуднівської угоди (2012)
Блажко Ю. А.  - До історії обрання гетьманом Дем’яна Многогрішного (1669-1672 рр.) (2012)
Кривошея І. І. - Значне товариство Глухівської сотні в середині XVII – середині XVIII ст. (2012)
Щербина С. В. - Універсали гетьманів та полковників як джерело з історії ремісничих цехів Північного Лівобережжя другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. (2012)
Васильєва О. О. - Палубничі та конюшевці гетьманського двору (друга половина XVII – перша третина XVIII ст.) (2012)
Бєлашов В. І. - Огляд документальної бази історії Гетьманщини у фондах Центрального державного історичного архіву України у Києві (2012)
Токарєв С. А. - Приватне життя старшинської родини Забіл (2012)
Зуй В. Д. - Найвидатніший гетьман України, Недюха М. П. (2012)
Мезенцев В. І. - Закладна дошка домової церкви І. Мазепи в Батурині та керамічні рельєфи Чернігівщини рубежу XVII-XVIII ст. (2012)
Яценко В. Б. - Батуринська трагедія 1708 р. у висвітлені сучасної російської історіографії (2012)
Гриценко А. П. - До питання генеалогії роду Савичів (2012)
Засипко М. В. - Державотворча діяльність гетьмана Д. Апостола у світлі вітчизняних джерел (2012)
Луняк Є. М. - Глухів і Гетьманщина середини ХVІІІ ст. у наукових працях Ніколя-Габріеля Леклерка (2012)
Корнацький І. А. - Бахмутські, торські й маяцькі козаки у XVIII сторіччі (2012)
Маханьков М. В. - Микола Данилович Ханенко – генеральний хорунжий Гетьманщини (2012)
Заремський М. Й. - Питання війни та миру в творчості Я. П. Козельського (2012)
Терех М. І. - Перший палац К. Г. Розумовського в Батурині (2012)
Герасько М. О. - Деякі уподобання та смаки Кирила Розумовського (2012)
Казьмирчук Г. Д. - Родовід Казимерчуків: до історії вивчення (2012)
Кокшайкін М. Г. - Формування поселення Шосткинського порохового заводу, Кириєвський В. Д. (2012)
Тупик С. В. - Від Холопкова до Перемоги (2012)
Подоляка А. М. - Народні промисли Сіверщини, Недюха М. П., Зуй В. Д. (2012)
Рига Д. В. - Чернігівський будинок губернатора на початку XІX ст. (до питання про створення та будівництво у 1802-1805 рр.) (2012)
Галь Б. О.  - Глухівське рекрутське депо напередодні Вітчизняної війни 1812 р. (2012)
Тригуб О. О. - Нові відомості про господарську діяльність поміщиків Туманських у першій половині ХІХ ст. (2012)
Діденко Т. О. - До питання відкриття в Ніжині жіночих пансіонів (2012)
Мохір Л. В. - Українознавчі студії у дослідженнях Чернігівської губернії представниками Імператорського Російського Географічного Товариства (2012)
Корнієнко К. С. - Етапи розвитку жіночої освіти у Російській імперії ХІХ ст. (2012)
Петровська Ю. М. - Особливості діяльності повітових земських установ Чернігівської губернії з продовольчого забезпечення населення в 60-90-х роках ХІХ ст. (2012)
Ващенко А. В. - Судові повноваження земських начальників та засоби їх реалізації (на матеріалах Чернігівської губернії) (2012)
Казьмирчук М. Г.  - Скарги як джерело вивчення соціально-економічних змін у Київській губернії (1861-1917 рр.) (2012)
Рахно О. Я. - Земський лікар М. М. Євреїнов: віхи життя та громадської діяльності (2012)
Огієвська Р. І. - Власник батуринської садиби В.П. Кочубей (2012)
Ковальова Н. О. - Школа-господарство Петра Прокоповича: навчання і духовне виховання молоді (2012)
Житніков О. В. - Проблема протистояння дворянської корпорації та імперської влади у пореформеній Росії в американському історичному дискурсі (2012)
Подоляка Н. С. - Друкована та зовнішня реклама в Сумах на межі ХІХ – ХХ ст. (2012)
Стецюк В. Б. - Гарнізони російської армії на території Сіверщини (кінець ХІХ ст. – 1914 р.) (2012)
Єсюнін С. М. - До історії 175-го Батуринського піхотного полку (2012)
Шара Л. М. - Виборча кампанія 1901 р. у Чернігові: делегування до інституцій міського громадського управління (2012)
Ясновська Л. В. - До історії археологічного вивчення давньоруських старожитностей округи літописного Городця Остерського у ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Скоренок С. Г. - Участь А. В. Верзилова у науковому та культурному житті Чернігова початку ХХ ст. (2012)
Терлецький В. В. - Олександр Довженко як художник (2012)
Острянко А. М. - Знахідки римських монет на Чернігівщині (з епістолярної спадщини В. А. Шугаєвського) (2012)
Гирич Я. М. - Історико-краєзнавчні дослідження Ю. Виноградського (2012)
Грибенко О. М. - Розбудова судової системи України за часи Української Центральної Ради: історичний аспект (2012)
Хаценко О. О. - Діяльність П. Я. Дорошенка на чолі Головного управління мистецтва і національної культури (2012)
Кондратюк Г. Н. - Коренизация высших органов власти и управления в УССР и Крымской АССР: сравнительный анализ (20-е годы ХХ века) (2012)
Мошик І. В. - Повсякденне життя студентської молоді Глухова у 20-ті – 30-ті роки ХХ ст. (2012)
Горох М. В.  - Торгсин у Глухові: особистісний вимір (2012)
Овчаренко М. В. - Використання танків при обороні (облозі) Одеси у 1941 р. (2012)
Шишкіна Ю. А. - Троїцький собор у Глухові напередодні руйнації (2012)
Білокінь С. І. - Із старого листування. Вип. 4. Алексей Алексеєвич Сідоров (2012)
Казимір В. А. - Музейна справа у науковому доробку В. Дубровського (2012)
Яненко А. С. - Підготовка та підвищення кваліфікації археологічних кадрів при музеях УСРР (1920-ті – початок 1930-х років), Тарнавська С. В.  (2012)
Принь М. О. - Олександр Володимирович Малиношевський – завідувач Державного соціального музею Донбасу (1925-1927 рр.) (2012)
Нікітіна І. В. - Роль музейних виставок з історії Балаклави у популяризації культурного надбання регіону (2012)
Прохоров Д. А. - Сучасні музейні колекції з історії кримських караїмів: проблеми та перспективи розвитку (2012)
Сокунов І. О. - Музей зброї та військової техніки у Спадщанському лісі (2012)
Jelenski T. - Семінар по формуванню простору: використання методу PPS (2015)
Марова С. Ф. - Державне управління у сфері екологічної освіти: постановка проблеми, Вовк Т. В. (2015)
Токарева В. І. - Аналіз динаміки вимушених внутрішніх переміщень громадян України 2014-2015 рр., Аракелова І. О. (2015)
Балуєва О. В. - Європейський досвід забезпечення кібернетичної безпеки, Островий О. В. (2015)
Стойка А. В. - Сучасні виклики щодо реалізації кадрової політики в системі підготовки державних службовців (2015)
Смерічевський С. Ф. - Деякі аспекти побудови індексів виміру сталого розвитку, Чинкуляк Н. М. (2015)
Орлова Н. С. - Зелена економіка в умовах сталого розвитку України (2015)
Дятлова В. В. - Якість життя населення і соціальні стандарти: розвиток понятійно-категоріального апарату, Гутарева А. В. (2015)
Бесчастний В. М. - Адміністративні послуги у системі публічного управління, Мердова О. М. (2015)
Павлюк В. В. - Вплив суспільних трансформацій на зміст лідерської свідомості державного управлінця (2015)
Боднарук О. В. - Соціально-відповідальний бізнес як один із напрямків розвитку вітчизняних суб’єктів господарювання (2015)
Горюнова К. А. - Проблеми впровадження системи менеджменту якості в діяльність державних органів влади та місцевого самоврядування (2015)
Чинкуляк Н. М. - Статистичний аналіз як інструмент державного управління, Погребняк Л. О. (2015)
Мохова Ю. Л. - Значення транспортної галузі в системі національної економіки України (2015)
Павленко О. П. - Основні засади державного управління розвитком прибережних зон (2015)
Дунаєва В. В. - Удосконалення системи управління інноваційним розвитком регіону (2015)
Нерсесов В. Р. - Аналіз проблем державної системи патентування інтелектуальної власності в площині уповільнення зростання інновацій (2015)
Мурашев С. П. - Державне управління, як фактор впливу на екологічні ризики сучасності (2015)
Бурих Ю. В. - Еколого-економічний підхід до управління комплексною дегазацією вугільних родовищ (2015)
Дмитрієв Ю. В. - Корупційні ризики у системі державного управління: поняття та види (2015)
Кумачова А. С. - Проблеми державного управління сталим розвитком в Україні на сучасному етапі (2015)
Стрижакова А. Ю. - Розвиток транскордонного співробітництва України в умовах нових геополітичних змін та підписання угоди між Україною та Європейським Союзом (2015)
Адамов Д. В. - Сутність та значення податкового механізму у розбудові теорії державного управління (2015)
Зелинська Н. Є. - Перспективи реформування кадрової політики в умовах модернізації державного управління (2015)
Єременко О. М. - Щодо формування організаційно-економічного механізму управління підприємством в умовах маркетингової орієнтації, Хороших В. В. (2015)
Лаврешов А. Ю. - Теоретико-методичні основи побудови податкової системи в Україні (2015)
Юхненко М. А. - Проблематика діяльності функціонування державної казначейської служби України у 2011-2014 рр. (2015)
Михалевська Л. Б. - Сутність феномену "кадровий потенціал органів державної влади" (2015)
Борисенко В. - Золота осінь Георгія Кожолянка (2016)
Хай М. - Слово про метра (2016)
Сергійчук В. - Документи переконують: втрати українства від Голодомору 1932–1933 років – щонайменше сім мільйонів (2016)
Іваннікова Л. - Дніпропетровськ – Половиця – Кодак: фольклорна та історична пам’ять (2016)
Кісь О. - Творчість українських жінок-політв’язнів у ГУЛАГу (2016)
Бойко І. - Актуальність досліджень Володимира Кубійовича про традиційне пастівництво Карпат (2016)
Чехович С. - Обладнання житла на західних областях УРСР (2016)
Дєдуш О. - Соціальний конструктивізм і джерела сепаратистської ідентичності на українському Донбасі (2016)
Щибря В. - Особливості верхнього одягу населення Правобережної Наддніпрянщини (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) (2016)
Враження з передової (2016)
Вахніна Л. - Матеріали з білоруської міфології (рец.: Новак В. С. Беларуская міфалогія. Хрэстаматыя : вучэб. дапаможнык / В. С. Новак. – Мінск : РІВШ, 2013. – 394 с. : іл.), Мушкетик Л. (2016)
Леонтович О. - Голос з епохи Розстріляного Відродження (рец.: Шульгина Л. Пасічництво (Програми до збирання матеріалів) / Українська академія наук. – Київ, 1925), Рибалко П. (2016)
Яременко В. - "Задзвонили у всі дзвони…" (рец.: Кіндратюк Б. Д. Дзвони та дзвіниці у творчості Тараса Шевченка / Центр дослідження дзвонарства Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2013. – 44 с. – (Серія "Дзвонарська культура України", вип. 3)) (2016)
Мишанич В. - Юрій Баняс – найвизначніший казкар. Нова збірка казок від Івана Хланти (рец.: Хланта І. Казки та легенди з-під Хустського замку / Іван Хланта. – Ужгород : Патент, 2016. – 914 с.) (2016)
Володимир Тихонович Зінич (2016)
Summaries (2016)
Інформація про авторів (2016)
Інформація про авторів (2016)
Іваннікова Л. - Старовинний український звичай "ралець": традиція і трансформації (2016)
Стяжкіна О. - Годинник і календар у підрадянській Україні 1920–1930-х років: механізми привласнення часу і хронотопу (2016)
Кімакович І. - Сміховий текст традиційної культури етносу: до питання про семіотичну сутність фольклорної самосвідомості українців (2016)
Курінна М. - Типи страв у системі повсякденного харчування чехів Запорізької області (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2016)
Іваневич Л. - Народне вбрання українців Поділля в дослідженнях Костя Широцького (2016)
Фіголь Д. - Транспорт (2016)
Коломийчук О. - Синкретизм збірного образу великого християнського святого: до проблеми народного культу святого Миколая на Бойківщині (2016)
Ганус Дз. - Магічні способи захисту життя дитини на території українсько-польського пограниччя: від народження до хрещення (2016)
Постригань У. - Охорона культурної спадщини міста в американському аспекті: історія Фундації історичної Саванни та міста Саванни (штат Джорджія, США) (2016)
Зайцева О. - Топоніміка сіл Северинівка, Хатки, Голубівка на Вінниччині та їхніх околиць (2016)
Мушкетик Л. - Ювілей Музею української культури у Свиднику, Стішова Н. (2016)
Вахніна Л. - Розвиток наукового співробітництва ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України з болгарськими вченими, Огієнко І. (2016)
Головко О. - 7-а Міжнародна наукова конференція "Одеські етнографічні читання" (2016)
Орест Субтельний (2016)
Володимир Овсійчук (2016)
Леонід Барабан (2016)
Summaries (2016)
Єрмоленко С. - Парадигма української мови в науковому світогляді Михайла Грушевського (2016)
Соколова С. - Вплив контактної мови: джерело помилок чи джерело збагачення? (2016)
Сніжко Н. - Українська ідеографія: історія, сучасний стан та перспективи (2016)
Задорожний В. - Лексикографічний аспект деяких акцентологічних проблем (2016)
Тищенко О. - Архівна картотека як лексико-ілюстративна база "Російсько-українського словника" за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова. IІ. Мікро- і макроструктура архівної картотеки (2016)
Поздрань Ю. - Джерельна база "Російсько-українського словника" за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова в контексті лінгвістичного джерелознавства (2016)
Ковтунець О. - Актуалізація як інноваційний процес у лексико-семантичній системі сучасної української літературної мови (2016)
Рудник-Карватова З.-Е. - Упорядкування термінології для потреб інформаційно-пошукової системи iSybislaw (2016)
Єфименко І. - Антропонімічний етюд (2016)
Пуряєва Н. - Перший молитовник українською мовою ("Молитовник для руського народу" Івана Пулюя 1871 року) (2016)
Тимочко Б. - Назви спорідненості в молдавсько-українських грамотах XIV—ХV століть (2016)
Миронюк О. - Мовна ввічливість в українському епістолярії Наталя Журавльова. Поетика української епістолярної ввічливості ХІХ — початку ХХ століття. — Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. — 548 с. (2016)
Карпіловська Є. - ХVII Міжнародна наукова конференція "Словотворення та Інтернет" Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів (2016)
Гриценко П. - Подвижник українсько-польського єднання професор Михайло Лесів, Рябець Л. (2016)
Філон М. - Багатогранність особистості: науковець, педагог, поет (до ювілею професора В.С. Калашника), Губарева Г. (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка.Націєтвірний, а не націотвірний (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Проте, однак (одначе) — сполучники і вставні слова (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Океанічний чи океанський флот? (2016)
Відомості про авторів (2016)
Ємчук Л. В. - Тлумачення змісту конституційних прав у сфері особистого й сімейного життя Конституційним Судом України (2015)
Слабко С. М. - Сучасне розуміння справедливості в праві (2015)
Покатаєва О. В. - Нормативне регулювання єдиного податку як джерела формування доходів місцевих бюджетів, Хом’якова О. О. (2015)
Ткаліч І. О. - Форми діяльності недержавних пенсійних фондів: адміністративно-правовий аспект (2015)
Апаров А. М. - Особливості правового становища Антимонопольного комітету України як суб’єкта адміністративно-господарської відповідальності, Бобровник А. С. (2015)
Гамбург І. А. - Форми технічного регулювання у сфері господарювання: правове закріплення та механізм впровадження (2015)
Глушков В. О. - Перспективи запровадження умовно-дострокового звільнення для осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, в кримінальному праві України, Козакова І. В. (2015)
Кричун Ю. А. - Проблемні питання зупинення судового провадження, Степанов П. С. (2015)
Марисюк К. Б. - Зарубіжний досвід кримінально-правового регулювання питань свободи віросповідання (на прикладі держав Американського континенту) (2015)
Семенюк І. С. - Регулювання майнових відносин між подружжям за законодавством зарубіжних країн (2015)
Леоненко М. І. - Статус рішень Європейського суду з прав людини та європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини для національної правової системи, Колібаба Н. В. (2015)
Леоненко Т. Є. - Особливості дії Закону України "Про судоустрій і статус суддів” в умовах воєнного, надзвичайного стану або в районі проведення антитерористичної операції, Усс Л. О. (2015)
Лукашевич В. Г. - Статус рішень Європейського суду з прав людини та Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини для національної правової системи, Вайцеховська А. О. (2015)
Скрябін О. М. - Обговорення змін до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність” (2015)
До уваги авторів (2015)
Титул, зміст (2016)
Коробейнікова Л. Г. - Діагностика психофізіологічного стану організму як одна з ключових проблем спортивної медицини, Коробейніков Г. В., Радченко Ю. А., Данько Т. Г. (2016)
Лысенко Е. Н. - Изменение реактивных свойств кардиореспираторной системы в процессе и после напряженной физической нагрузки, Мищенко В. С. (2016)
Крючина Е. А. - Зрение и спортивный дайвинг, Трухан И. В., Салтыков А. Б., Шанойло С. М. (2016)
Шахлина Л. Я.-Г. - Хроническое физическое перенапряжение опорнодвигательного аппарата у спортсменов (2016)
Виноградов В. Е. - Применение комплекса специальных упражнений для коррекции хронического утомления у гребцов высокой квалификации, Дьяченко А. Ю., Ильин В. Н., Довгодько И. В. (2016)
Колосова Е. В. - Электронейромиографические корреляты синдрома мышечной блокады межпозвонковых дисков у квалифицированных спортсменов, Халявка Т. А., Лысенко Е. Н. (2016)
Осадчая О. И. - Особенности изменений цитокинового статуса у спортсменов в зависимости от уровня физической нагрузки, Футорный С. М., Шматова Е. А. (2016)
Дорофєєва О. Є. - Cтруктура функціональної підготовленості плавців віком 15–17 років, Яримбаш К. С. (2016)
Калитка С. В. - Оcобливості змін варіабельності серцевого ритму у кваліфікованих спортсменок при адаптації до тренувальних навантажень з бігу на середні дистанції, Рода О. В., Лавринюк В. Є. (2016)
Цыганенко О. И. - Роль питания в профилактике и лечении вторичного неинфекционного иммунодефицита у спортсменов, Першегуба Я. В., Склярова Н. А., Оксамытная Л. Ф. (2016)
Путро Л. М. - Основные методы и средства снижения массы тела спортсменов высокого класса (2016)
Матасар І. Т. - Морфофункціональний стан і можливість допуску до занять фізичною культурою дітей, які проживають на радіоактивно забруднених територіях, Петрищенко Л. М., Циганенко О. О. (2016)
Лазарєва О. Б. - Особливості травматизму дзюдоїстів, Куропятник В. Є. (2016)
Лазарева Е. Б. - Эффективность применения средств физической реабилитации в технологии коррекции нарушений осанки танцоров высокой квалификации, Рожкова Т. А., Бойко Д. Н. (2016)
Аралова Н. І. - Зміна параметрів функціонування системи дихання в процесі адаптації спортсменів до гірських метеофакторів, Білошицький П. В. (2016)
Портніченко В. І. - Зміни патерну дихання, газообміну та мітохондріального окисного фосфорилювання в скелетному м’язі щурів при моделюванні фізичного навантаження, Колчева М. Г., Братусь Л. В., Назарук І. О., Носарь В. І., Маньковська І. М. (2016)
Ali Zada P. - Parametrical method of low-frequency harmonics suppression in rectifier’s output voltage under supply voltage unbalances (Mathematical model, study and industrial application), Tuncay N., Ozturk B., Kivanc C., Mamedov H. A., Abdullaev S. A. (2016)
Артюх М. В. - Застосування дивідіріального та мультигрального числень в дослідженні економіки сільського господарства України, Литвин О. М. (2016)
Бомба А. Я. - Математичне моделювання неізотермічної багатофазної фільтрації в системі паралельних свердловин за технологією термогравітаційного дренажу, Ярощак С. В., Бойцов В. І. (2016)
Вацик Н. О. - Вибір оптимальних планових параметрів експортної діяльності суб’єкта господарювання з використанням статистичних та інтегральних методів, Чернобай Л. І., Мороз В. І. (2016)
Верлань А. А. - Підходи до побудови скалярних динамічних моделей розподілених ланок керованих електромеханічних систем, Федорчук В. А. (2016)
Верлань Д. А. - Способи розв’язання інтегрального рівняння Вольтерра І роду з виродженим ядром в задачах відновлення вхідних сигналів динамічних об’єктів, Фуртат Ю. О. (2016)
Гладка О. М. - Обчислювальна технологія на основі методів комплексного аналізу та сумарних зображень для фільтраційних задач з вільними межами (2016)
Гомон К. О. - Паралельний алгоритм розв’язування крайових задач на основі гібридних скінченно-граничноелементних апроксимацій, Дияк І. І. (2016)
Ковальчук П. І. - Математичне моделювання поширення забруднення в річках при промивках із водосховищ, Демчук О. С., Коваленко Р. Ю. (2016)
Коломис О. М. - Ефективні за швидкодією алгоритми обчислення оцінок взаємно кореляційних функцій послідовностей різної довжини, Луц Л. В. (2016)
Медвідь Н. В. - Комп’ютерне моделювання впливу контактної зосередженої фільтрації вздовж водоводу на положення депресійної поверхні в грунтовій греблі (2016)
Мічута О. Р. - Математичне моделювання впливу адсорбції (десорбції) та неізотермічних умов на процеси фільтраційної консолідації засолених грунтів в одновимірному випадку (2016)
Мусій Р. С. - Математична модель термомеханіки кусково-однорідних електропровідних тіл за дії імпульсних електромагнітних полів, Мельник Н. Б. (2016)
Романенков Ю. А. - Интервальная оптимизационная модель распределения ресурсов в системе бизнес-процессов организации, Вартанян В. М., Зейниев Т. Г. (2016)
Ситник О. О. - Деякі алгоритми розв’язування інтегральних рівнянь Вольтерра I-го роду у задачі відновлення сигналів (2016)
Стадник М. А. - Оцінювання інформативних параметрів усталених зорових викликаних потенціалів з використанням їх розкладів за базисами дискретних ортогональних поліномів (2016)
Sterten Jo - Numerical simulation of dynamic object based on convolution operations (2016)
Стефанович Т. О. - Модель надійності для аналізу причин непрацездатності насосного вузла із полегшеним ковзним резервуванням, Щербовських С. В. (2016)
Ткаченко Р. О. - Передискретизація зображень засобами машинного навчання, Ізонін І. В., Батюк Д. А., Сидоренко Р. В., Прострельчук В. І. (2016)
Цапар В. С. - Дослідження імітаційної моделі теплового режиму скловарної печі, Жученко О. А. (2016)
Чуй Ю. В. - Дослідження впливу тонких напівпроникних включень на процеси фільтраційної консолідації ґрунтів в двовимірному випадку, Мартинюк П. М. (2016)
Щирба О. В. - Побудова математичних моделей для обчислення фазових траєкторій літальних апаратів в умовах захисних маневрів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2013)
Diadicheva E. A. - Changes in species composition, phenology and distribution of wintering waders in the Azov-Black Sea Region, Ukraine during the last 50 years, Zhmud M. E. (2013)
Фесенко Г. В. - Перспективи використання прикладкових іменників у формуванні національної номенклатури птахів світу (на прикладі родини колібрієвих (Trochilidae) (2013)
Высочин М. О. - Орел-карлик (Hieraaetuspennatus (Gmelin, 1788) в Донецкой области – современное состояние и исторический аспект (2013)
Кузьменко Т. М. - Рідкісні види птахів агроландшафтів полісся та лісостепу Лівобережної України, Кузьменко Ю. В., Сагайдак А. В. (2013)
Цвелых А. Н. - Расширение ареала иранской обыкновенной горихвостки (Phoenicurus phoenicurus samamisicus Hablizi) на Крымском полуострове (2013)
Песков В. Н. - Изменчивость линейных размеров, пропорций тела и периодизация развития птенцов обыкновенного жулана Lanius collurio collurio L., Тарасенко М. О., Франчук М. В. (2013)
Дребет М. В. - Зимовий аспект живлення сови вухатої (Asio otus L.) в Камєянці-Подільському та роль рукокрилих ссавців у її раціоні (2013)
Чаплигіна А. Б. - Еколого-етологічні адаптації фонових наземногніздних горобцеподібних лісових птахів до трансформованого середовища лівобережної України (2013)
Андрющенко Ю. А. - Новые данные о некоторых птицах Донецкой и Луганской областей, Ветров В. В., Дьяков В. А., Попенко В. М. (2013)
Брезгунова О. А. - Ночевки скворцов (Sturnus vulgaris) на зимовках в г.Харькове (2013)
Лохман Ю. В. - О древесном типе гнездования большого баклана (Phalacrocorax carbo) на островах Ейского лимана (Восточное Приазовье), Гожко А. А., Лохман А. О. (2013)
Пилюга В. И. - Встреча овсянки-ремеза (Emberiza rustica Pallas.) в Одесской области (2013)
Єрмоленко Д. О. - Теоретико-світоглядний рівень методології дослідження правосвідомості (2015)
Наконечна А. М. - До питання про вплив позитивного права на людські потреби (2015)
Безклуба О. О. - Правове регулювання державного боргу України (2015)
Дмитренко Е. С. - Понятійно-категоріальний апарат фінансового права: проблеми визначення (2015)
Кіценко В. С. - Динаміка та функції податкових спорів (2015)
Скрябін О. М. - Пропозиції щодо вдосконалення порядку підвищення кваліфікації адвокатами України (2015)
Кулик С. Г. - Кримінологічна характеристика злочинів проти моральності (2015)
Марисюк К. Б. - Кримінально-правовий захист права на свободу віросповідання в законодавстві держав – членів Європейського Союзу (2015)
Пальченкова В. М. - Інститут примирення в історії та теорії кримінального права України (2015)
Семенюк І. С. - Розвиток вітчизняного законодавства про вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини (1917–1960 рр.) (2015)
Словська І. Є. - Конфлікти в системі конституційного ладу – інтегральний показник мотивації правопорушень (2015)
Стулов О. О. - Сучасні підходи до проблеми реалізації принципу законності у сфері виконання покарань (2015)
Шеремет О. С. - Місцеве самоврядування у протидії злочинам терористичного спрямування: ретроспективний аналіз (2015)
Кравченко О. А. - Види юридичної відповідальності судового експерта в Україні (2015)
Звоздецька І. В. - Поняття та ознаки суб'єктного складу парламентських процедур (2015)
Возняковська К. А. - Ризик у господарському договірному праві (2015)
Іваньков О. І. - Особливості реалізації положень міжнародно-правових стандартів у галузі захисту прав осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, щодо підбору, підготовки, навчання персоналу установ виконання покарань (2015)
Бікулов Д. Т. - Перешкоди децентралізації в Україні (2015)
Гумен Ю. Є. - Актуалізація змістовного застосування ключових понять в теорії державного управління засобами історико-методологічного аналізу (2015)
Лихач Ю. Ю. - Забезпечення гендерного паритету в державно-управлінській сфері України в контексті реалізації політики європейської інтеграції (2015)
Степанов В. Ю. - Послуги в системі державного управління (2015)
Петрик О. Л. - Підвищення рівня матеріального забезпечення науково-педагогічних працівників у контексті реалізації фінансово-економічного механізму управління у сфері вищої освіти (2015)
Фурсін О. О. - Напрями державного регулювання зайнятості населення в Україні (2015)
Корольчук О. Л. - Комунікаційна складова управлінської діяльності із забезпечення якості у сфері охорони здоров’я (2015)
Стрілько Я. С. - Державне регулювання розвитку інфраструктури ринку праці (2015)
Мерзляк А. В. - Рецензія на монографію Боделана Володимира Руслановича "Державне управління громадсько-державним партнерством: теоретико-методологічний аспект” (2015)
До уваги авторів (2015)
Титул, зміст (2016)
Алєксєєнко А. - Особливості технічної підготовки юних самбістів з різним рівнем фізичної підготовленості, Журавель О., Юхно Ю. (2016)
Бикова О. - Зміни здатності гандболістів 13-14 років координувати рухи за просторово-часовими та динамічними параметрами під впливом спеціально підібраних вправ (2016)
Борейко Н. - Профессиональная подготовка тренеров по теннису, Кириченко И. (2016)
Бріскін Ю. - Перспективи вдосконалення виконання технічних дій кваліфікованими гандболістами, Пітин М., Білик О. (2016)
Бугаевский К. - Особенности возрастных изменений ряда антропометрических показателей и морфологических значений у юных спортсменок, занимающихся вольной борьбой (2016)
Vrublevskiy E. - Individualization methods of sprint runners training and their influence on gender features of athletes, Kozhedub M., Sevdalev S. (2016)
Габрильчук І. - Тактичні рішення високваліфікованих спортсменок як чинник результативності змагальної діяльності у художній гімнастиці, Передерій А. (2016)
Горбонос-Андронова О. - Структура та зміст фізичної підготовки спортсменів, які займаються водним туризмом, на етапі попередньої базової підготовки, Микитчик О. (2016)
Грибовський Р. - Ефективність застосування імітаційних вправ у технічній підготовці спортсменів зі стендової стрільби, Заневський І. (2016)
Долбишева Н. - Методичні основи етапів багаторічного процесу спортивної підготовки в інтелектуальних видах спорту (2016)
Дорофєєва О. - Особливості психологічної підготовки спортсменів високої кваліфікації, Яримбаш К. (2016)
Евпак Н. - Управление соревновательной деятельностью команды в водном поло (2016)
Караулова С. - Обоснование комплекса средств повышения скоростных способностей спортсменок в беге на короткие дистанции (2016)
Коваленко Ю. - Функциональное состояние спортсменов в предсоревновательном периоде после курса гипобарической адаптации, Врублевский Е. (2016)
Кощеев А. - Особенности планирования предсоревновательной подготовки тхэквондистов на этапе специализированной базовой подготовки, Приходько В. (2016)
Лизогуб В. - Нейродинамічні функції баскетболістів різних ігрових амплуа, Супрунович В., Пустовалов В., Гречуха C. (2016)
Литвиненко Ю. - Теоретико-практичні аспекти біомеханічного аналізу показників статодинамічної стійкості спортсменів високої кваліфікації у складно-координаційних видах спорту (2016)
Мищук Д. - Структура взаимосвязей между психофизиологическими показателями диагональных нападающих в классическом волейболе (2016)
Нестеренко Н. - Деякі аспекти взаємозв’язку показників спеціальної фізичної підготовленості та функціонального стану кардіореспіраторної системи баскетболістів 17-18 років з вадами слуху (2016)
Матяш В. - Анализ характерных ошибок у юных футболистов при выполнении тестов по технической подготовленности, Митова Е. (2016)
Prystupa E. - Justification of theoretical and methodological system of students sports in Ukraine in the XXI century, Briskin Y., Melnyk M., Pityn M. (2016)
Радченко Л. - Культурно-освітня складова сучасного олімпійського руху як об’єкт наукового дослідження= (2016)
Ремзи И. Усовершенствование тренировочного процесса квалифицированных пловцов-спринтеров - (2016)
Сибіль М. - Модель алактатного та лактатного типу енергозбереження у борців вільного стилю на основі кластерного аналізу, Первачук Р., Герасим Н., Первачук Н. (2016)
Скирта О. - Дослідження розвитку спеціальної витривалості кікбоксерів у розділі орієнтал на етапі спеціалізованної базової підготовки, Лошицька Т., Володченко О. (2016)
Skrypchenko I. - Physical preparation of qualified sportsmen in sailing (2016)
Супрунович В. - Динаміка нейродинамічних функцій футболістів на етапах попередньо-базової та спеціалізованої базової підготовки (2016)
Сушко Р. - Глобалізація в сучасному світі та її вплив на спорт вищих досягнень, Дорошенко Е. (2016)
Хуртик Д. - Моделювання техніки поперемінного двокрокового ходу висококваліфікованих лижників з порушеннями слуху, Хмельницька І., Смірнова З. (2016)
Чекмарьова Наталя - Взаємозв’язок серологічних генетичних маркерів розвитку психомоторних здібностей людини в контексті спортивної обдарованості, Хаджинов В., Олійник Р. (2016)
Ченікало О. - Структура та регламентація змагальної діяльності в олімпійських дисциплінах з лижних перегонів, Казмірук А., Стефанишин О. (2016)
Шульга А. - Оценка эффективности техники прохождения скоростных трасс в спортивном лазании (2016)
Афанасьєв С. - Вузлові проблеми фізичної реабілітації хворих на коксартроз на сучасному етапі і шляхи їх вирішення (2016)
Богдановська Н. - Сучасні аспекти фізичної реабілітації хворих з цукровим діабетом, Кальонова І., Страколист Г. (2016)
Головачов М. - Зв’язок особливостей психоемоційного стану спортсменів-інвалідів зі статевим диморфізмом, Луковська О., Афанасьєв Д. (2016)
Івасик Н. - Оцінка показників функції зовнішнього дихання у дітей з бронхо-легеневими захворюваннями, Бергтравм В. (2016)
Кашуба В. - Фізична реабілітація хворих на ожиріння з урахуванням стану їх опорно-рухового апарату, Жарова І. (2016)
Крук Б. - Аналіз показників якості життя у чоловіків з метаболічним синдромом (2016)
Луковська О. - Сучасні напрями фізичної реабілітації спортсменів-інвалідів з порушеннями опорно-рухового апарату, Петречук Л., Бурдаєв К. (2016)
Майкова Т. - Остеогенні ефекти вправ пілатеса у жінок молодого віку з попереково-крижовим остеохондрозом (2016)
Одинець Т. - Корекція психоемоційного стану жінок з постмастектомічним синдромом в структурі проблемно-орієнтованої програми фізичної реабілітації на стаціонарному етапі (2016)
Сабадош М. - Рівень якості життя дітей молодшого шкільного віку з рецидивуючим бронхітом як інтегральна характеристика стану їх здоров’я, Брушко В. (2016)
Самошкін В. - Аліментарне коригування маси і композиційного складу тіла людини в побуті та спорті, Мелешко В. (2016)
Самошкіна Анастасія - Обґрунтування використання фізичних вправ пілатеса у методиці лікувальної гімнастики для жінок з остеохондрозом хребта, Береговой Р. (2016)
Страколист Г. - Аліментарна корекція базального рівня оксиду азоту у жінок середнього віку, Кальонова І. (2016)
Толстикова Т. - Програма фізичної реабілітації пацієнтів з остеохондрозом грудного відділу хребта та оцінка її ефективності, Макатуха А. (2016)
Раковская И. - Традиции спортивной славы Днепропетровского государственного института физической культуры и спорта, Рузанов В. (2016)
Бабенко В. А. - Модернізація вищої освіти в умовах інформатизації суспільства, Євсєєва Г. П. (2016)
Белоконь А. И. - Управление проектами и развитием организаций, Трифонов А. В., Ильев И. М., Хамрик А. В. (2016)
Vlahovic M. - Implementation of image analysis on low level laser (lll) destruction of low cement high alumina refractory concrete, Мartinovic S., Stevic Z., Volkov-Husovic T. (2016)
Гришанкова Н. А. - Инновации в обучении иностранным языкам студентов неязыковых вузов (2016)
Живцова Л. И. - Компенсация температурных погрешностей в компонентах компьютеризированных систем контроля ориентации объектов (2016)
Захаров Д. В. - Оценка факторов, влияющих на работу поездного диспетчера белорусской железной дороги (2016)
Іродов В. Ф. - Загальна схема побудови алгоритмів самоорганізації моделей складних систем з використанням еволюційного пошуку рішень, Барсук Р. В. (2016)
Ковшов Г. Н. - Повышение точности информационно-измерительных инклинометрических систем, Лукашук Л. А., Косячевская С. Н. (2016)
Ковшов Г. Н. - Система управления ориентированием бурового снаряда с использованием нейрорегулятора neural network controller, Ужеловский А. В. (2016)
Косолап А. И. - Универсальное программное обеспечение для оптимизации сложных систем (2016)
Кулябко В. В. - Варианты "digital-компьютерных" специализаций в строительном вузе на примере новых задач динамики конструкций, сооружений и машин (2016)
Martinovic S. - Implementation of image analisis on sufrace degradation determination caused by cavitation erosion, Vlahovic M., Stevic Z., Volkov-Husovic T. (2016)
Недодатко C. O - Розробка доповнень бібліотеки для виконання електричних схем у autocad з урахуванням вимог системи конструкторської документації, Шаруда К. К., Щербина В. О. (2016)
Пономарёва Е. А. - Использование возможностей пакета прикладных программ labview в учебном процессе, Пономарёв С. М., Анисимов А. В., Заспенко А. Е. (2016)
Путинцева А. В. - Оптимизация сечения железобетонной балки с использованием генетического алгоритма (2016)
Соротюк Т. І. - Інформаційна технологія автоматизованого проектування з'єднань збірних каркасних конструкцій, Теренчук С. А., Еременко Б. М. (2016)
Stevic Z. - Electrochemical processec modeling and sensing upon dirac potentionstatic excitation, Rajcic-Vujasinovic M., Radovanovic I. (2016)
Тимченко Р. А. - Использование программного комплекса plaxis для расчёта плитных фундаментов на подрабатываемых территориях, Кришко Д. А., Богатынский А. В., Савенко В. О. (2016)
Ткачова В. В. - Еволюційний пошук для обробки результатів експертного співставлення декількох однорідних параметрів надійності, Іродов В. Ф. (2016)
Фесенко Е. Г. - Моделирование и оптимизация колебательних процессов колесных машин в системе моделирования МВТУ 3.7, Пинчук С .А., Вельмагина Н. А., Ершова Н. М. (2016)
Хмара Л. А. - Застосування об'ємного моделювання у сучасних сапр для дослідження технологічних процесів будівельних машин маніпуляторного типу, Кулик І. А., Пікуш Ю. С. (2016)
Чорноморець Г.Я. - Побудова чисельного методу гальоркіна з використанням алгоритму еволюційного пошуку найбільш привабливих рішень, Іродов В. Ф. (2016)
Шатов С. В. - Проектування комплексу з розробки пелоїдів озера солоний лиман (2016)
Международная научно-практическая конференция "Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении" (2016)
Регіональний науковий семінар "Сучасні технології в проектуванні" придніпровського наукового центру нан україни і мон україни" (2016)
Ершова Н. М. - Новое направление в подготовке ІТ - специалистов (2016)
Остання сторінка (2016)
Лендєл В. Г. - Хімічному факультету – 70 років (2016)
Барчій І. Є. - Кафедрі неорганічної хімії – 50 років, Переш Є. Ю. (2016)
Лендєл В. Г. - Наукова школа кафедри органічної хімії. Електрофільна гетероциклізація як універсальний метод створення гетероциклічних систем, Онисько М. Ю., Сливка М. В., Балог І. М., Король Н. І., Кривов'яз А. О., Кут М. М., Луцьо С. А., Русин І. Ф., Фаринюк Ю. І., Фізер М. М., Хрипак Н. П. (2016)
Козьма А. А. - Термоелектричні властивості евтектичних сплавів квазіпотрійної системи SnSe2–TlBiSe2–Bi2Se3, Переш Є. Ю., Барчій І. Є., Сабов М. Ю., Зубака О. В. (2016)
Сідей В. І. - Одержання монокристалів та дослідження кристалічної структури талій (І) тіоіндату, Кохан О. П., Погодін А. І., Сабов В. І., Малаховська Т. О., Філеп М. Й., Соломон А. М., Переш Є. Ю., Мартинюк-Лотоцька І. Ю. (2016)
Філеп М. Й. - Фізико-хімічна взаємодія у системах Tl4PbS3–Tl4PbSе3 та Tl4PbS3–Tl4PbТе3, Сабов М. Ю., Малаховська Т. О., Соломон А. М. (2016)
Стецьків А. О. - Уточнення кристалічної структури бінарної сполуки TbSn2 методом монокристалу, Павлюк В. В. (2016)
Рябухіна Т. С. - Спектрофотометричне визначення перйодатів з використанням редокс-реакції з йодид-йонами. Способи ідентифікації аналітичного сигналу, Базель Я. Р. (2016)
Бельтюкова С. В. - Твердофазное люминесцентное определение горьких веществ в пиве, Чередниченко Е. В., Теслюк О. И., Ливенцова Е. О. (2016)
Зубеня Н. В. - Сенсор для визначення ампролій гідрохлориду у фармацевтичних препаратах, Кормош Ж. О. (2016)
Сухарева О. Ю. - Екстракційно-атомно-абсорбційне визначення деяких важких металів у природних водах, Делеган-Кокайко С. В., Сухарев С. М. (2016)
Фізер М. М. - Синтез та дослідження 2-|(5-аміно-4-феніл-1,2,4-триазол-3-ілсульфаніл)|ацетогідразиду як аналога ізоніазиду, Фізер О. І., Девіняк О. Т., Сливка М. В., Лендєл В. Г. (2016)
Сливка М. В. - Удосконалення якості навчання з біоорганічної хімії студентів-іноземців з англійською мовою навчання, Фізер М. М., Лендєл В. Г. (2016)
Козьма А. А. - Теплофізичні властивості нікель (ІІ) ортофосфату Ni3(PO4)2, Голуб Н. П., Голуб Є. О., Гомонай В. І. (2016)
Дзямко В. М. - Роль структурних особливостей каталізаторів у реакції окиснення пропану та пропілену, Гомонай В. І. (2016)
Роман Л. Ю. - Оцінка якості вод природних мінеральних джерел Свалявського району Закарпатської області (2016)
Глух О. С. - Безпека використання алюмінієвого посуду під час приготування харчових продуктів, Симканич О. І., Бескід А. М., Молнар Д. І. (2016)
Правила для авторів (2016)
Лише той Учитель, хто живе як навчає (2016)
Авраменко К. - Історичний досвід використання освітніх технологій у підготовці майбутніх педагогів в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2016)
Бедрань Р. - Проблема виховання дітей дошкільного віку в різновікових групах (2016)
Білюк О. - Модель формування технологічної компетентності вчителя початкової школи (2016)
Борецька Н. - Використання гімнастичних вправ з оздоровчою спрямованістю на уроках фізкультури у початкових класах, Литвиненко О. (2016)
Волошин С. - Патріотичне виховання учнів засобами музейної педагогіки крізь призму аналізу програм та підручників для початкової школи, виданих у період незалежної України (2016)
Голота Н. - Особливості пізнання дитиною простору й часу в дошкільному віці (2016)
Гончар Н. - Формування готовності майбутніх вихователів до підготовки дітей до школи шляхом використання інтерактивних технологій (2016)
Гордієнко Ю. - Змістово-когнітивний компонент педагогічної толерантності майбутніх учителів іноземних мов початкової школи (2016)
Грицай Ю. - Проблеми організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах з урахуванням технологій здоров’язбереження, Бірюк С. (2016)
Дерека Т. - Особливості професійної діяльності вчителів фізичної культури в США (2016)
Жаровцева Т. - Формування уявлень про сімейний уклад у дітей старшого дошкільного віку (2016)
Желан А. - Формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів, Єфремова Ю. (2016)
Зданевич Л. - Здійснення полікультурного виховання дітей дошкільного віку в процесі професійної підготовки майбутніх вихователів (2016)
Казанжи І. - Формування сучасного педагогічного мислення майбутніх учителів початкової школи (2016)
Каразоглю (Геділ) Ф. - Полікультурне виховання дошкільників в умовах сучасного освітнього простору (2016)
Кардаш І. - Театралізовані ігри як засіб формування творчої особистості дітей дошкільного віку (2016)
Кривохижа І. - Особливості професійної підготовки фахівців музичного мистецтва в Польщі (2016)
Лизун І. - Методичні аспекти соціально-педагогічної діяльності щодо формування у підлітків із сімей трудових мігрантів навичок соціальної адаптації (2016)
Лісовська Т. - Проблема професійної підготовки майбутніх фахівців з дошкільної освіти у вищих навчальніх закладах (2016)
Лобова О. - Музично-творчий розвиток молодших школярів засобами музично-рухливої діяльності (2016)
Миськова Н. - Підготовка педагогів дошкільних навчальних закладів до використання інноваційних технологій у контексті ідей сталого розвитку (2016)
Ніколаєнко Л. - Сутність і структура категорії "музично-творчі здібності": філософські, психологічні, педагогічні підходи (2016)
Окуневич Т. - Формування комунікативної компетенції учнів засобами рідної мови (2016)
Прохорова О. - Психологічні засади інтенсивного усного англійського професійного мовлення студентів хореографічної освіти (2016)
Ракітянська Л. - Першочерговість завдань музичної освіти учнів початкової школи (2016)
Розгон В. - Ретроспективний аналіз педагогічної преси дошкільного спрямування кінця ХІХ століття (2016)
Романчук Н. - Організація самостійної роботи студентів у процесі викладання математичних дисциплін у вищих технічних закладах освіти (2016)
Ружевич Я. - Навчальна діяльність учнів із формування ціннісних орієнтацій (2016)
Рускуліс Л. - Особливості організації дослідницької діяльності майбутніх учителів української мови (2016)
Сас О. - Соціально-рольова діяльність дітей 6–7-річного віку: теоретичний аспект (2016)
Скворцова С. - Розвиток критичного мислення в учнів початкової школи на уроках математики (2016)
Слуцький Я. - Генеза волонтерства у структурі Корпусу миру (2016)
Соболь Н. - Технологія педагогічної майстерні у контексті формування художньо-творчої толерантності майбутніх учителів музики (2016)
Соляр Л. - Основні принципи та підходи філософської методології до формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Тесленко С. - Сутність понятійного апарату національно-патріотичного виховання дітей (2016)
Трифонова О. - Реалізація принципу народності у формуванні національно-мовленнєвої особистості старшого дошкільника засобами української народної іграшки, Самодєлова Ю. (2016)
Хайрулліна Ю. - Історія розвитку інтегративного підходу у викладанні мистецьких дисциплін (2016)
Хрипун Д. - Виховна та викладацька діяльність В. Д. Сиповського в Київській колегії Павла Галагана (1871–1874 рр.) (2016)
Яблочнікова І. - Особливості підготовки магістрів-фінансистів у Ірландії (2016)
Якименко С. - Когнітивний компонент світогляду (2016)
Губіна О. - Прогностичні рекомендації британського досвіду використання елементів відкритої освіти в університетах сучасної України (2016)
Відомості про авторів (2016)
Пальченкова В. М. - Огляд зарубіжних концепцій соціального контролю (2015)
Коваль О. О. - Дискусійні питання з приводу застосування поняття "податкове зобов’язання” в податкових правовідносинах, Покатаєва О. В. (2015)
Олексенко Т. М. - Правосуб’єктність громадян в адміністративному праві: теоретико-методологічний аспект (2015)
Чернєй А. В. - Значення державних закупівель в економіці держави: адміністративно-правовий аспект (2015)
Бублік О. О. - Стан наукової розробленості питань працевикористання засуджених до позбавлення волі (2015)
Градецький А. В. - Кримінальна субкультура як чинник протиправної поведінки засуджених у пенітенціарних установах (2015)
Доробалюк О. П. - Кримінологічна детермінація злочинів, вчинених персоналом Державної пенітенціарної служби України (2015)
Рябчинська О. П. - Кримінальна субкультура та прогнозування поведінки засуджених у місцях позбавлення волі, Стоматов Е. Г. (2015)
Словська І. Є. - Правові обмеження функціонування державної влади в контексті захисту національної безпеки (2015)
Тимчук О. Л. - Спеціально-кримінологічні заходи запобігання самоправству (2015)
Хряпінський П. В. - Доктринальне визначення загальної підстави звільнення від кримінальної відповідальності (2015)
Шеремет О. С. - Напрями роботи органів місцевого самоврядування в протидії злочинності: досвід іноземних держав (2015)
Кравченко О. А. - Загальні умови допустимості застосування спеціальних знань та науково-технічних засобів у кримінальному провадженні (2015)
Звоздецька І. В. - Поняття та зміст парламентських процедур (2015)
Гандзюк А. М. - Еволюція поняття та джерельна база дослідження парламентських фракцій (2015)
Гумен Ю. Є. - Демократичне врядування: сутність, поняття та зміст у контексті підходів сучасних вітчизняних дослідників (2015)
Ковальчук А. В. - Аналіз вітчизняних наукових досліджень відносин державної влади з політичними партіями в Україні (2015)
Кучеренко А. А. - Політичні вибори як предмет теоретичного аналізу (2015)
Ларін С. В. - Теоретичні аспекти дослідження питання боротьби з фінансуванням терористичної діяльності: понятійно-категорійний апарат (2015)
Ларіна Н. Б. - Роль людського капіталу в модернізації державно-управлінських відносин у сфері соціальної політики (2015)
Савчук Л. С. - Молодіжний парламентаризм: аналіз ключових дефініцій (2015)
Сторожев Р. І. - Резерв вищих керівних кадрів – один із механізмів формування позитивного іміджу державного управління (2015)
Бікулов Д. Т. - Застосування теорії ігор для прийняття рішень у місцевому самоврядуванні (2015)
Коваленко Є. О. - Правовий механізм регулювання транскордонного співробітництва, Гревцев О. О. (2015)
Старушенко Г. А. - Моделі державного управління вищою освітою: огляд та аналіз зарубіжного досвіду, Базилевський С. В. (2015)
Корольчук О. Л. - Окремі аспекти залучення громадян до управління якістю у сфері охорони здоров’я (2015)
До уваги авторів (2015)
Передмова (2008)
Гордієнко М. Г. - Політичний конфлікт як спосіб існування соціуму (2008)
Кочубей Л. О. - Політичні конфлікти в сучасній Україні: технології запобігання та специфіка перебігу (2008)
Кальян С. Є. - Становлення та розвиток концептуальних підходів й інструментів дослідження політичного процесу (2008)
Оніщенко Н. М. - Підвищення ефективності законодавства як передумова запобігання соціальним конфліктам (2008)
Томенко М. В. - Зміни до Конституції як засіб розв’язання політичних конфліктів в Україні (2008)
Кононенко С. В. - Війна в міжнародній політиці: технологія, культура. організація (2008)
Беззуб’як М. Й. - Націоналізм, інтернаціоналізм, війна. Хто винен? (2008)
Бурдяк В. І. - Конфліктність етнонаціональних чинників політичних відносин у контексті соціального дискурсу (2008)
Гон М. М. - Семіотика як інструмент етнічного обвинувачення в сучасній Україні (2008)
Сенюшкіна Т. О. - Публічні механізми управління етнополітичними конфліктами: концептуальні засади (2008)
Макаренко Н. Ю. - Соціально-політичні чинники державно етнополітики (др. пол. ХХ ст.) (2008)
Вакулова Т. В. - Цивілізаційний вимір чинників етнополітичного конфлікту (2008)
Кривицька О. В. - Конфліктна специфіка етнічної ідентифікації в Україні (2008)
Марчук Н. В. - Політизація діяльності громадських організацій етнічних меншин як чинник етноконфліктних ситуацій (2008)
Велешко О. М. - Етнічна ідентичність як об’єкт політичних маніпуляцій: віктимологічний аспект (2008)
Редькіна Г. М. - Етнонаціональні стереотипи у масовій свідомості населення України в умовах державної незалежності (2008)
Монолатій І. С. - Австролоялізм як "тактика очікування" етнонаціональних спільнот західноукраїнського регіону (2008)
Зварич І. Т. - Етноекономіка і деякі ментальні особливості управління персоналом за її сучасного розвитку (2008)
Дегтяренко А. М. - Етномовна компетенція, діяльність та орієнтація територіальних громад Українського Північного Приазов’я: бути чи не бути … (2008)
Лихач Ю. Ю. - Забезпечення представництва національних меншин у виборних органах Європейського Союзу (2008)
Савойська С. В. - Українська православна церква і міжцерковні мовно-політичні конфлікти (2008)
Брожина В. Я. - Типологія сучасних ідеологічних течій ісламського радикалізму (2008)
Азізян С. Л. - Політико-правові механізми врегулювання суперечностей щодо сакрального "майна" вірменської церкви в Україні (2008)
Солдатенко В. Ф. - До історії першого конфлікту між керівництвом УССР і РСФРР (2008)
Красівський О. Я. - Польсько-українські конфлікти і компроміси початку 1930-х років (2008)
Яремчук В. Д. - Регіональні чинники розколу в середовищі української соціал-демократії під час Першої світової війни (2008)
Собачко О. М. - Проблема свободи творчості в літературній дискусії 1925-1926 рр. (2008)
Відомості про авторів (2008)
Бецко І. В. - Побудова неперервних розв'язків систем нелінйних функціонально-різницевих рівнянь (2016)
Вдовенко Т. І. - Задача двох тіл при сингулярному рангу один несиметричному збуренні (2016)
Вірченко Н. О. - Основні властивості узагальнених гамма-функцій (2016)
Вірченко Н. О. - Узагальнення ейлерового інтегралу першого роду, Овчаренко О. В. (2016)
Дудкін М. Є. - Умови єдиності міри, відповідної двовимірній проблемі моментів, Козак В. І. (2016)
Єндовицький П. О. - Дві модифікації задачі про дні народження: нерівномірний випадок (2016)
Kachanovsky N. A. - Bounded operators of stochastic differentiation on spaces of nonregular generalized functions in the Lévy white noise analysis (2016)
Klesov O. I. - Existence of moments of empirical versions of Hsu—Robbins—Baum—Katz series, Stadtmüller U. (2016)
Павленков В. В. - Регуляризація унітарних матричних функцій (2016)
Потапенко О. Ю. - Hескінченновимірні ріманові многовиди з рівномірною структурою (2016)
Приходько Ю. Є. - Малі збурення стохастичних диференціальних рівнянь зі степеневими коефіцієнтами (2016)
Прохоренко Н. В. - Стохастична еквівалентність гауссівського процесу вінерівському процесу, броунівському мосту, процесу Орнштейна—Уленбека (2016)
Стогній В. І. - Симетрії Лі та фундаментальні розв’язки лінійного рівняння Крамерса (2016)
Tymoshenko O. A. - Generalization of asymptotic behavior of nonautonomous stochastic differential equation (2016)
Решетняк С. О. - Частотні характеристики коефіцієнтів відбиття і заломлення об’ємних спінових хвиль у спіновій лінзі з неідеальними інтерфейсами, Ковальчук С. В. (2016)
Шабловский Я. О. - Взаимосвязь термодинамических характеристик стеклообразующих веществ, Киселевич В. В. (2016)
Автори номера (2016)
Ільченко М. Ю. - Модемне обладнання на основі SDR-технології для тропосферних станцій нового покоління, Кайденко М. М., Кравчук С. О. (2016)
Терентьєв О. М. - Eнергетичні параметри кумулятивного вибухового ядра під час вибухо-механічного буріння, Гонтарь П. А., Шукуров А. (2016)
Bidyuk P. I. - Processing uncertainties in modeling nonstationary time series using decision support systems, Trofymchuk O. M., Gozhyj O. P., Bidiuk O. P. (2016)
Терентьєв О. М. - Застосування когнітивного та ймовірнісного моделювання в задачах формування сценаріїв розвитку соціально-економічних систем, Просянкіна-Жарова Т. І., Савастьянов В. В. (2016)
Романенко В. Д. - Когнітивне моделювання динаміки прийняття рішень для стабілізації нестійких режимів у соціально-навчальному процесі студента, Мілявський Ю. Л. (2016)
Гавриш А. П. - Параметри наклепу поверхонь деталей тертя поліграфічних машин зі зносостійких композитів на основі нікелю при тонкому кубанітовому шліфуванні, Роїк Т. А., Киричок П. О., Хмілярчук О. І., Хлус О. С. (2016)
Пуховий І. І. - Диспергування води ударом і особливості її низьконапірного витікання вниз через малий отвір (2016)
Турик В. М. - Пасивні методи керування когерентними вихровими структурами у вихрових камерах. Частина 2. Дисперсійний аналіз ефективності, Кочін В. О. (2016)
Черниш А. Ю. - Вплив атмосфери термічної обробки на формування структури і фазового складу плівкових композицій FePt/Cu/FePt, Фігурна О. В., Владимирський І. А., Макогон Ю. М. (2016)
Ямшинський М. М. - Узагальнений аналіз термостійкості хромоалюмінієвих сталей, Федоров Г. Є. (2016)
Колобродов В. Г. - Взаємозв’язок функцій розсіювання точки абераційного і дифракційно обмеженого об’єктивів матричних тепловізорів, Пінчук Б. Ю. (2016)
Тимчик Г. С. - Застосування акустичного методу для діагностики напруженого стану фасонних профілів, Філіппова М. В., Демченко М. О. (2016)
Лучейко І. Д. - Математичне моделювання ізотермічного реактора ідеального витиснення із послідовною реакцією з урахуванням дезактивації каталізатора (2016)
Першина К. Д. - Cпектри електрохімічного імпедансу системи літій–сірка–біс (трифторметан)сульфонімід літію: моделювання й аналіз температурної залежності, Сірош В. А., Глоба Н. І. (2016)
Автори номера (2016)
Тревого І. - Діяльність Українського товариства геодезії і картографії у 2011–2016 рр., Денисов О. (2016)
Тревого І. - Міжнародна науково-технічна конференція "Геофорум-2016”, Савчук С., Денисов О., Четверіков Б. (2016)
Войтенко С. - Сучасна інженерна геодезія. Виклики та нові горизонти, Шульц Р. (2016)
Тревого І. - Десять років співпраці з Українським товариством геодезії і картографії, Ковтун В. (2016)
Тревого І. - Моніторинг стану пунктів геодезичної мережі України з використанням соціальних мереж, Ільків Є., Галярник М. (2016)
Перович І. - Напрями розвитку кадастрової системи України (2016)
Дрбал А. - Чеський і австрійський математик і геодезист Ян Голфелд (1750–1814) в Галичині й у Львові (2016)
Ярема Н. - Географія студентів Інституту геодезії Львівської політехніки на прикладі Львівської області, Іванчук Д., Приступа О. (2016)
Третяк К. - Перший захист подвійних німецько-українських дипломів геодезистами-магістрами, Тревого І., Савчук С., Задорожний В. (2016)
Купко В. - Геодезия и метрология больших длин и коротких векторов. Эксперименты и эталоны, Тревого И., Цисак Я., Неєжмаков П., Олейник А., Занимонский Е., Цюпак И. (2016)
Гавриленко Д. - Влияние расстояний между базовыми станциями и спутниковым приемником на точность координатных определений в RTK-режиме (2016)
Ratkevičs A. - Geodetic Base Preparation for State Border Demarcation, Celms A., Kukule I. (2016)
Доскіч С. - Математичні принципи створення комбінованих GNSS розв’язків (2016)
Досин С. - Мареографічний метод визначення вертикальних рухів земної кори – аналіз впливу природних і техногенних факторів (2016)
Григоровський П. - Загальні принципи вибору ефективної системи геодезичних спостережень під час експлуатації будівель і споруд з врахуванням критерію уразливості (2016)
Самойленко Л. - Проблеми оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та можливі шляхи їх вирішення (на прикладі м. Березань Київської області) (2016)
Ямелинець С. - Застосування стереотопографічного методу в інвентаризації земель, Приступа О., Балян А., Ямелинець Т. (2016)
Эфендян П. - О преимуществах применения ланшафтно-бассейного землеустройства в горных районах (2016)
Чабанюк В. - До питання реляційної картографії, Дишлик О. (2016)
Четверіков Б. - Методика визначення спалених пожежами територій за космічними знімками, Ковальчук Н. (2016)
Chiriac V. - The comparative analysis of map projections for the Republic of Moldova territory, Vlasenco A. (2016)
Мельник В. - Принципи фрактальності механізмів генези біолітів, Піскунова О., Вакулюк Л. (2016)
Пам’яті професора, доктора-інженера Карла-Фрідріха Тине (2016)
Romanovskiy O. - Modernizing of the content of leadership structure as a perspective to increase competitiveness level of a future specialist, Kvasnyk O., Shapolova V. (2016)
Popova G. - Storytelling as an instrumental component of self-presentation in busi-ness communication, Sereda N. (2016)
Тіняков А. О. - Психолого-педагогічний потенціал фізичної культури і спорту у вихованні навичок лідерства студентів вищих навчальних за-кладів (2016)
Moroz S. - The motif of the status of professional activity and its place in the development of labor potential at universities in the public-administrative perspective, Chala Y. (2016)
Демідова Ю. Є. - Форми та методи підготовки інженерів-електриків в Україні, Тверитникова О. Є. (2016)
Євтушенко Н. В. - Концепції підготовки майбутніх учителів у Польщі (2016)
Хавіна І. В. - Педагогічна технологія як необхідна складова у фаховій підготовці бакалаврів з психології (2016)
Романовський О. Г. - Про покращення показників наукової діяльності сучасних виклада-чів психолого-педагогічних дисциплін вищих навчальних закладів, Резнік С.М. (2016)
Ігнатюк О. А. - Моделювання цілеспрямованого формування професійного мис-лення майбутнього інженера-механіка в умовах технічного університету, Панченко О. І. (2016)
Гірняк А. Н. - Реформування системи вищої освіти в Україні: новітні виклики та перспективи, Біскуп В. С. (2016)
Черванева З. А. - Подготовка конкурентоспособного специалиста в техническом университете (2016)
Паньок Т. В. - Вплив історико-соціальних процесів на аксіологічні орієнтири у вищій художньо-педагогічній освіті в Україні (2016)
З нагоди 90-річчя від дня народження Чумаченка Миколи Григоровича (01.05.1925 — 14.10.2011) (2015)
Аптекар С. С. - Вчений, вихователь, Людина (2015)
Булеев И. П. - Спасибо Вам, Великий Учитель! (2015)
Кіндрацька Л. М. - Рівновага прочитаного і узагальненого у наукових дослідженнях (приклад М. Г. Чумаченка) (2015)
Нєбрат В. В. - Наукова діяльність академіка М. Г. Чумаченка й актуальні проблеми сьогодення (2015)
Шпанковська Н. Г. - Творчий внесок академіка М. Г. Чумаченка в економічну теорію і господарську практику, Кучеренко Р. П. (2015)
Андрушків Б. - Контрейлерні перевезення — перспективи розв’язання проблеми в Україні (Шляхи удосконалення транспортного обслуговування в умовах гібридної війни), Кирич Н., Погайдак О., Стойко І., Шерстюк Р. (2015)
Булеев И. П. - Экономика Украины на современном этапе: институциональный аспект (2015)
Бутенко А. І. - Методологічні засади подолання диспропорцій розвитку підприємницького сектору як складової сталого розвитку економіки України, Шлафман Н. Л. (2015)
Вишневский А. С. - Стратегическое планирование: экстравертная и интровертная установки стратега (2015)
Головинов О. Н. - Инновационные кластеры: вопросы теории и практики (2015)
Драчук Ю. З. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення інноваційного розвитку вугільної промисловості, Кочешкова І. М., Трушкіна Н. В. (2015)
Іванов С. В. - Підходи до ухвалення організаційних рішень і вибору фінансової стратегії підприємства (2015)
Іванова М. І. - Концептуальні підходи до визначення дефініції "логістика" (2015)
Кір’ян Т. М. - Визначення впливу різноманітних видів, форм зайнятості та безробіття населення на стан національного ринку праці, Шаповал М. С. (2015)
Ковалев В. Н. - Определяющая роль закона равновесия в развитии природы и общества: социально-экономический аспект (2015)
Малюта Л. - Діагностика інтелектуально-кадрової складової забезпечення економічної безпеки машинобудівних підприємств (2015)
Маца К. А. - Экологическая модернизация: сущность, основные направления, Карпенко Н. Н. (2015)
Мовчан О. М. - Особливості організації інноваційної діяльності в Україні з урахуванням соціально-економічного розвитку регіонів (2015)
Надич А. Б. - Дополнительные денежные системы: зарубежный опыт и возможности его использования в промышленных регионах в условиях децентрализации (2015)
Осадча Н. В. - Активізація інноваційної діяльності в наукових і технопарках як виклик глобальної економіки (2015)
Пілюшенко В. Л. - Особливості стратегічного управління підприємством інноваційно-маркетингової орієнтації на промисловому ринку, Дубницький В. І. (2015)
Пожуєва Т. О. - Антикризове управління — головна складова інноваційної діяльності та формування конкурентного потенціалу підприємства (2015)
Рогоза М. Є. - Забезпечення високого рівня операційної діяльності у системах управління на основі інформаційно-технологічного сервісного підходу, Івченко Є. І., Божко В. І. (2015)
Сталінська О. В. - Стратегічне планування діяльності промислового підприємства (2015)
Тараш Л. І. - Світові та європейські тенденції розвитку державно-приватного партнерства у визначенні пріоритетних сфер застосування, Петрова І. П. (2015)
Ткаченко А. М. - Зарубіжний досвід формування кадрового потенціалу (2015)
Толмачова Г. Ф. - Мале і середнє підприємництво як чинник виходу економіки Донбасу з кризи (2015)
Буриев Х. Т. - Повышение роли строительного комплекса в системе национального хозяйства республики Узбекистан (2015)
Андрушків Б. - Чим відповість АЕН України на виклики сьогодення?, Погайдак О., Кирич Н. (2015)
Сталкер Ів. Ан. Ті. - Синергетика та варіанти сучасної війни (2015)
Звіт президії АЕН України на щорічних загальних зборах 22-23 травня 2015 р. (2015)
Амоша О. І. - Постанова загальних зборів Академії економічних наук України по звіту Президії про роботу АЕН України з 16 травня 2014 р. по 23 травня 2015 p., Ляшенко В. І. (2015)
З нагоди 85 річчя з дня народження і 60 річчя науково-педагогічної діяльності академіка АЕН України, доктора економічних наук, професора Ковальова Валерія Миколайовича (2015)
З нагоди 75 річчя з дня народження академіка АЕН України, доктора економічних наук, професора Булєєва Івана Петровича (2015)
З нагоди 70 річчя з дня народження і 50 річчя наукової діяльності академіка НАН України Гейця Валерія Михайловича (2015)
70 лет доктору экономических наук, профессору, академику Академии экономических наук Украины Дубницкому Владимиру Ивановичу (2015)
Титул, зміст (2015)
Слово редактора (2015)
Шумлянський Л. В. - Білокоровицька западина на північному заході Українського щита: геологічна позиція, склад, вік і генезис, Петренко О. В., Омельченко А. М. (2015)
Матковський О. І. - Мінералогічні особливості конгломератів Білокоровицької структури (північно-західна частина Українського щита), Сливко Є. М. (2015)
Цимбал С. М. - Мінерали-супутники алмазу із конгломератів і пісковиків білокоровицької світи нижнього протерозою північної частини Українського щита (2015)
Цимбал Ю. С. - Кластогенні ортопіроксени і амфіболи корового типу із теригенних відкладів білокоровицької світи, північна частина Українського щита (2015)
Вишневський О. А. - Самородне золото із білокоровицьких протерозойських конгломератів Волині, Квасниця В. М., Квасниця І. В., Шумлянський Л. В., Гурненко І. В. (2015)
Квасниця В. М. - Самородне золото із білокоровицьких протерозойських конгломератів Волині, Павлюк О. В., Вишневський О. А., Квасниця І. В., Висоцький Б. Л., Гурненко І. В. (2015)
Бондаренко С. М. - Ендогенне золото в докембрійських комплексах Волинського мегаблока (Український щит), Сьомка В. О., Грінченко О. В. (2015)
Вишневський О. А. - Зональний піроп із метаосадових порід Білокоровицької структури (північно-західний район Українського щита) (2015)
Кульчицька Г. О. - Про утворення українських назв мінеральних видів і різновидів, Черниш Д.С. (2015)
Нові видання (2015)
До 110-річчя від дня народження почесного члена УМТ академіка АН УРСР М. П. Семененка (2015)
До 100-річчя від дня народження почесного члена УМТ академіка АН УРСР О. С. Поваренних (2015)
Ювілей Полканова Юрія Олександровича (2015)
9 Наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка (2015)
Привітання (2015)
Євгенія Лазаренко — мінералог і благодійниця Українського мінералогічного товариства (2015)
Доповнення до списку дійсних членів УМТ (2015)
Оголошення про з’їзд (2015)
Квасниця В. М. - Докембрійські алмази Волинського мегаблока (2015)
Баняс В. В. - "Історії без продовжень" (Розмірковування, навіяні монографією Наталії Доценко "Принципи інтермедіальності у прозі Патрика Модіано"), Баняс Н. Ю. (2016)
Бондарь Н. Ю. - Художественное своеобразие "дома-ковчега" в англоязычной литературе (реализм и постмодернизм) (2016)
Гусев В. А. - Миддл-литература и особенности её читательской рецепции (2016)
Журенко М. Н. - Особенности поэтического стиля лірики Георга Тракля, Корниенко В. С. (2016)
Карабович Т. - Деконструкція міфу про нерозхитану пам’ять про минуле у творчості Богдана Бойчука (на прикладі поеми у прозі "Кляса без вісти") (2016)
Кир’янчук Б. М. - Системна специфіка герменевтики епістолярію В. Стефаника (2016)
Кобзар Ю. В. - Специфіка сатири в малих драматичних формах Юри Зойфера (на прикладі одноактівок "Ялинка людства" та "Король 1933 мертвий – Хай живе король 1934!") (2016)
Козлов Е. Д. - Олицетворение в поэзии Ю. Мориц и Б. Ахмадулиной (2016)
Кулікова О. В. - Агіографічний мотив гріховності в поезії та прозі Тараса Шевченка (2016)
Ленская Е. О. - О своеобразии оценок Ю.К. Терапиано прозы русского Зарубежья (2016)
Ленська С. В. - Поетика малої прози Михайла Лебединця (2016)
Самойленко К. А. - "Ошибка Смерти" В. Хлебникова и "Веселая смерть" Н. Евреинова: точки пересечения (2016)
Сардарян К. Г. - Візія митця у творчості Ірини Жиленко (2016)
Хинкиладзе Е. В. - Об одном из аспектов поэтики беллетристики 1920-х –1930-х гг.: А. Н. Толстой и В. П. Крымов (2016)
Черный И. В. - Особенности конфликта в романе В. И. Крыжановской-Рочестер "Железный канцлер Древнего Египта" (2016)
Щербина В. В. - Тема художника в творчестве М. Цветаевой и Ю. Балтрушайтиса в контексте русской символистской поэзии (2016)
Юферева Е. В. - Образ Зинаиды Гиппиус в современной биографической теледокументалистике (2016)
Тарарак О. В. - Література за межами високої словесності (2016)
Title (2014)
Contents (2014)
Rozmainsky I. V. - "Reverse Gradualism", Investment Collapse and Monetary Degradation in Russia in the 1990s (2014)
Коlоsоv A. M. - Adaptive Organization – Management Tool in Variable Environment (2014)
Zhykhareva Yu. I. - Formation of Methodological Support Assessment of Neoindustrial Modernization, Кotov E. V. (2014)
Khomenko Y. V. - New Concept of Sustainability and Scandinavian Countries’ Sustainable Development Policy, Khomenko I. A. (2014)
Olentsevych N. V. - World Experience of the Public-private Partnership and Challenges of its implementing in Ukraine, Kovalyova O. V. (2014)
Коtоv E. V. - Preconditions of Strategic Development of Small Mining Town (Case Dobropillya Subregion), Lyashenko V. I., Tesnovskiy P. V. (2014)
Aleksandrov I. О. - The Choice of an Attractive Investment Option the Environmental Project, Kravets О. О. (2014)
Lyakh O. V. - Development of Social Enterprises as Way of Mitigating the Social Situation in the Donbass (2014)
Vishnevsky O. S. - The Clash of Capitals: Ukraine as Victim National and Global Processes (2014)
Tulku Y. I. - Small Innovative Enterprises in Ukraine and Europe: Tendencies, Problems, and Incentive Tools for Their Development (2014)
Kuznetsova D. V. - Growing Points of Southern California (2014)
Nadraga V. I. - The Social Insurance in the System of the Social Risks Regulation (2014)
Medentseva M. M. - Dependence of the Ukrainian Economy on Foreign Capital (2014)
Malyshko A. V. - Searching for Financial Bubble in the Private Space Sector, Parparov D. Y. (2014)
Angelov G. - Options for Modelling the Financial Viability of Sofix Companies in the Post-crisis Years (2014)
Marinov I. - The Quality of Lending Activity in Bulgaria (2014)
Pavlova M. - Tax Policy of the Republic of Bulgaria for the Period 2007-2013 (2014)
Pavlov. Ts. L. - Dividend Puzzle on Bulgarian Stock Exchange – Opportunity for аn Abnormal Risk-adjusted Returns (2014)
Pavlenko I. I. - Modeling of Investment Attractiveness of Energy Enterprises of Ukraine under Globalization (Coal Industry Case Study) (2014)
Jordanova E. - Importance of the Code of Ethics in the Organization (2014)
Maksymenko І. О. - Motivational Aspect of Organizational Culture in the Quality Management System at the Enterprise, Uzun M. V. (2014)
Drachuk Yu. Z. - Conceptual Approaches to Forming a Strategy of Innovation-based Development of the Coal Industry, Rassuzhday L. M., Trushkina N. V. (2014)
Zaloznova Yu. S. - Coal Mining in Socioeconomic Aspect (2014)
Shinkaryuk О. V. - Scientific Basic of Human Development State Administration in Ukraine (2014)
Shevchenko V. V. - The Optimization Model of Working Time Fund Allocation in the Theory of Marginal Utility, Inyakin V. M. (2014)
Kozinets A. - Formation Motivational Mechanism of Labor Management for the Modern Enterprises (2014)
Rad N. S. - Evolution of Social Protection: from Theoretical to Conceptual Pension System Models (2014)
Grinevskaya S. М. - Tendencies of National Economy Socialization (2014)
Титул, зміст (2016)
Акуловский В. Г. - Полнота алгебры алгоритмов с данными, Дорошенко А. Е., Яценко Е. А. (2016)
Колесник В. Г. - DS-теория. Исследование факторов форматирования Р-данных (2016)
Дорошенко А. Ю. - Гібридна модель автотьюнінгу з використанням статистичного моделювання, Іваненко П. А., Новак О. C. (2016)
Ігнатенко О. П. - Еволюційні ігри в TCP мережах з політиками обмеження швидкості, Молчанов О. А. (2016)
Фесенюк А. П. - Програмне забезпечення SERC для аналізу похибки оцінки надійності відмовостійких реконфігуровних багатопроцесорних ситем (2016)
Чистякова И. С. - Интеграция дескриптивных логик с операциями над ролями с реляционной моделью данных (2016)
Ильина Е. П. - Методы и модели использования экспертно-аналитического знания для поддержки принятия решений в организации. Часть 2. Онтологические отношения и анализ гармоничности поля решений (2016)
Рогушина Ю. В. - Використання онтологічного аналізу для визначення компетентності науковців в певній предметній області (2016)
Чуруброва С. М. - Політика інформаційної безпеки в системах інформаційно-аналітичного забезпечення підтримки прийняття організаційних рішень (2016)
Глибовець М. М. - Аналіз генетичних алгоритмів розв’язання задачі двовимірної ортогональної упаковки прямокутних об’єктів у напівнескінченну смугу, Гулаєва Н. М., Морозов І. О. (2016)
Артюшин Г. М. - Інтеграція фахових і психологічних складових у структурі професійної компетентності співробітників органів сектору безпеки та оборони України (2016)
Коваль І. С. - Сучасний стан готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах (2016)
Кожем’яко Н. В. - Специфіка професійної діяльності фахівця з правознавства освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" (2016)
Литвин А. В. - Актуальність застосування цілісного підходу в сучасній професійній освіті, Руденко Л. А. (2016)
Лічман Л. Ю. - Впровадження компетентнісного підходу в систему вищої освіти України: проблеми і протиріччя (2016)
Ржевська Н. В. - "Компетентність" як мова порозуміння академічної спільноти та стейкхолдерів (2016)
Стечак Г. М. - Структура педагогічної компетентності сімейного лікаря (2016)
Білик Р. М. - Підготовка учнівської молоді до професійного самовизначення (2016)
Іліка Л. Г. - Використання предметів математичного циклу в професійній підготовці фахівців у коледжах економічного профілю, Савчук Л. А. (2016)
Паржницький О. В. - Результати впровадження моделі формування професійної компетентності майбутніх токарів у професійно-технічних навчальних закладах (2016)
Поліщук К. В. - Формування творчої активності студентів в процесі підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей (2016)
Рудевич Н. В. - Засоби формування експлуатаційної компетентності у майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем (2016)
Саганець О. С. - Формування комунікативної компетентності майбутніх молодших спеціалістів перукарського мистецтва та декоративної косметики як компоненту професійної культури (2016)
Циганок О. А. - Особливості формування комунікативної культури кваліфікованих робітників сфери торгівлі (2016)
Цись О. О. - Організація самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни "Інженерна графіка" (2016)
Абільтарова Е. Н. - Організація самостійної роботи інженерів-педагогів охорони праці засобами комп’ютерних технологій (2016)
Бекірова А. Р. - Проблема суб’єкта і суб’єктності педагогів у психологічних і педагогічних дослідженнях (2016)
Дружененко Р. С. - Диференціація сегментів комунікативно-прагматичної компетентності вчителя-словесника (2016)
Іванова К. Ю. - Геометрична складова математичної культури майбутніх учителів початкових класів (2016)
Ковальчук В. А. - Професійна компетентність вчителя в умовах варіативності освітньо-виховних систем (2016)
Богдадюк М. В. - Розвиток професійно-технічних навчальних закладів народних художніх промислів другої половини ХХ – початку ХХШ століття (2016)
Маніта В. І. - Досвід впровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес для вдосконалення професійної культури фахівців телекомунікацій, Маніта О. В., Кащук В. Д. (2016)
Содержание (2015)
Бабенко Ю. В. - Управление эффективностью обобщенной модификации региональных транспортных самолетов на этапе ее разработки (2015)
Капитанова Л. В. - Метод определения взлетных масс модификаций самолетов транспортной категории по условиям взлета и посадки (2015)
Бахмет Я. Г. - Численное моделирование динамических характеристик регуляторов расхода (2015)
Кошелев Н. Н. - Разработка вакуумной высокотемпературной печи с минимальной неравномерностью температуры в рабочей зоне, Лоян А. В., Цаглов А. И. (2015)
Хаустова А. Н. - Разработка оптического приемника для измерения скорости эрозии отдельно наружной и внутренней керамических вставок газоразрядной камеры стационарного плазменного двигателя, Лоян А. В., Рыбалов О. П. (2015)
Великанова Н. П. - Анализ ресурсных возможностей диска турбины авиационного ГТД для вертолета, Великанов П. Г., Киселев А. С. (2015)
Назин В. И. - Влияние расположения камер по окружности на статические характеристики радиально-упорного гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа (2015)
Панченко Н. А. - Компьютерное моделирование пленочного охлаждения при подаче охладителя через парные отверстия (2015)
Шереметьев А. В. - Анализ использования результатов субмоделирования при определении напряженно-деформированного состояния и ресурса деталей авиационных ГТД, Прибора Т. И., Тихомиров В. В. (2015)
Воробьев Ю. С. - Проблемы анализа динамических напряжений в лопаточном аппарате компрессора ГТД в газодинамическом потоке, Овчарова Н. Ю., Кулаков П. Н., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. (2015)
Логiнов В. В. - Аналіз стану надійності авіаційної техніки (2015)
Дмитрiєв С. О. - Інформаційні технології забезпечення конструктивно-експлуатаційних властивостей повітряних судента авіаційних двигунів, Попов О. В., Попов Д. В., Арiстов Г. О. (2015)
Polacek Jo. - A mathematical model of a small class turboprop engine, Vargovcik L. (2015)
Зеленский Р. Л. - Моделирование динамики радиального размера диска турбины, обусловленной действием механических факторов, Епифанов С. В., Марценюк Е. В., Бойко В. В. (2015)
Волков Д. И. - Разработка и моделирование перспективных электронных систем управления авиационными ГТД с использованием программного симулятора, Комаров В. П., Нерубасский В. В. (2015)
Буряченко А. Г. - Стенд-имитатор турбовального двигателя АИ-450М для испытаний регулятора двигателя. Метрологическое обеспечение и аттестация стенда, Грудинкин В. М., Бурунов Д. С. (2015)
Цалимов Г. Ф. - Разработка электронных блоков управления стартер-генераторами для систем запуска авиационных двигателей, Козюра С. В., Васько Е. Е. (2015)
Суховей С. И. - Повышение точности контура управления дозатором топлива ГТД за счет учета динамики клапана постоянного перепада давления (КППД) (2015)
Куковинец А. П. - Влияние систем автоматического управления на вибрационное состояние турбовинтовых двигателей (2015)
Миргород В. Ф. - Оценка эффективности трендовой статистики кумулятивных сумм в условиях негауссового распределения исходных данных (2015)
Стрелец В. Е. - Метод синтеза множества контролируемых переменных для диагностирования отказов турбореактивных двигателей в условиях неопределенности входных даннях, Угрюмов М. Л., Угрюмова Е. М., Трофимова И. А. (2015)
Папченков А. В. - Эффективность спектральных методов диагностического контроля технического состояния зубчатых передач ГТД (2015)
Рева О. М. - Формування вимог до тренажера співробітника ARO AIS, Бiрюков Д. Ю., Насiров Ш. Ш. (2015)
Брусило Ю. В. - Оптимизация технологии восстановления деталей двигателя электродуговым напылением, Тамаргазин А. А. (2015)
Евдокименко Ю. И. - Горелочное устройство двухкаскадной конфигурации для высокоскоростного воздушно-топливного напыления на жидком топливе, Кисель В. М., Фролов Г. А., Бучаков С. В. (2015)
Гранин В. Ю. - Особенности использования спрут-технологий для разработки перспективных конструкций и технологий, Третьяк В. В., Худяков С. В., Сотников В. Д., Савченко Н. Ф. (2015)
Иманов А. С. - Профилирование плоских авиационных лопаток на базе дифференциального уравнения кривизны, Абдуллаев П. Ш. (2015)
Кабанник С. Н. - Аэродинамическое усовершенствование стенда для исследования решеток профилей при больших углах натекания дозвукового потока, Цимбалюк В. А. (2015)
Чигрин В. С. - Исследование процессов развития неустойчивых течений в осевом компрессоре, Мохаммадсадеги Ф. (2015)
Ершов С. В. - О выборе степени измельчения сетки при расчетах трехмерных течений вязкого газа в турбомашинах, Яковлев В. А. (2015)
Сурвило Я. - Исследование парциального подвода рабочего тела в турбине ORC, Лампарт П., Шиманяк М. (2015)
Мустафаев М. Р. - Новый метод профилирования сечения лопаток турбины лемнискатами Бернулли, Ашуров Ю. М., Агавердиев Р. С. (2015)
Долматов Д. А. - Сравнительный анализ физико-химических параметров высокотемпературных пламен (2015)
Щукин В. А. - Особенности образования газообразных токсичных веществ в авиадвигателях при двухстадийном процессе сжигания топлива, Валиев Ф. М., Дунай О. В. (2015)
Смирнов A. В. - Численное исследование течения газа в выхлопных трактах газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом на базе двигателя ДУ80Л1, Щедренков А. Н., Щербаков О. Н., Каруцкий А. Ю., Парафейник B. П. (2015)
Forghany F. - Numerical investigation of the fluidic injection angle effects on thrust vectoring, Asdollahi-Ghohieh A., Taiebi-Rahni M. (2015)
Шкабура В. А. - Исследование компрессорной и турбинной частей турбокомпрессора с общим рабочим колесом для применения в составе газотурбинных двигателей (2015)
Hajivand M. - Effect of axial swirler parameters on a methane-air combustion characteristics and formation of nitrogen oxide (2015)
Михаїл (Зінкевич) митрополит - "Слово про закон і благодать" митрополита Іларіона: сакральний вимір Руської державності (2013)
Лозовицький В.(священик) - Порушення Богом встановленої природи гармонії людських сімейних стосунків в одностатевому шлюбі (2013)
Тишкевич Б. - Порівняльно-богословський аналіз пастирського душпіклування в православ'ї, католицизмі та протестантизмі (2013)
Цап'юк М. (протоієрей) - Формування еклезіологічної доктрини у донікейський період (2013)
Сацик І. - Генеза терміну "апокатастасіс" у ранньохристиянській традиції до часів Орігена (2013)
Швець І. (протоієрей) - Праці Йосифа Флавія як джерело біблійної ісагогіки (2013)
Гринів Б. (протоієрей) - Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього: подія свята та еортологічна динаміка (2013)
Клочак В. (протоієрей) - Типікон: проблема уставу та узгодження його із сучасною богослужбовою практикою (2013)
Беспалов С. - Значення діяльності святителя Іларіона, митрополита Київського, в утвердженні самостійності Української Церкви (2013)
Волянюк Т. (протоієрей) - Православні священнослужителі в культурно-освітньому просторі Волині другої половини 30-х рр. ХХ ст.: вектори діяльності, результати праці (2013)
Диба Ю. - Батьківщина Малковичів - "страна своя" преподобного Варлаама Печерського (2013)
Лотоцький В. (протоієрей) - Поширення Християнства у Північному Причорномор'ї та Криму в ІІ-VIII ст. (2013)
Рожко В. - Методологія церковно-історичних досліджень (з наукового досвіду автора) (2013)
Черенюк Я.(священик) - Передумови реформи вищого церковного управління Російської Православної Церкви на початку XVIII ст. (2013)
Вакін В.(священик) - Спроби скликання VIII Вселенського Собору (2013)
Франків Д.(ієромонах) - "Українське питання" і VIII Вселенський Собор (2013)
Пушко В.(протоієрей) - Питання канонічного статусу православної діаспори в контексті VIII Вселенського собору (2013)
Марченко К. (ігумен) - Місія Православної проповіді в сучасному глобалізованому світі (2013)
Хромяк А.(священик) - Згубний вплив астрології та магії на православного християнина (2013)
Дрозд В.(протоієрей) - Арсен Річинський - волинський церковний діяч (2013)
Цап М.(протоієрей) - Митрополит Іоан (Боднарчук) і третє відродження УАПЦ та проголошення Київського Патріархату (2013)
Кучинко М. - Писемні та археологічні свідчення про Ісуса Христа (2013)
Обухович Л. - Тростянецька Чудотворна ікона Богородиці Одигітрії (2013)
Скиба І.(протоієрей) - Сучасний погляд на походження кирилиці та глаголиці (2013)
Романова О. - Історія перекладу Біблії англійською мовою (2013)
Хоміч М. - Рідна мова - життя духовного основа (2013)
Михалевич В.(протоієрей) - Душпастирська діяльність у духовно-моральному вихованні молоді: актуальність та проблематика (2013)
Ротченкова Н. - Формування духовної культури особистості (2013)
Содержание (2015)
Шаповалова Д. В. - Оценка критической частоты по данным радара некогерентного рассеяния, Пуляев В. А. (2015)
Чепурный Я. Н. - Определение источников помех от летательных аппаратов и оценка их влияния на результаты измерений параметров ионосферы методом некогерентного рассеяния, Емельянов Л. Я., Искра Д. А. (2015)
Панасенко С. В. - Выявление волновых возмущений концентрации электронов в вариациях мощности некогерентно рассеянного сигнала (2015)
Левон Е. А. - Микропроцессорная система управления двухканальным компенсатором с fuzzy-регулятором, Домнин И. Ф. (2015)
Гринченко С. В. - Разрывы непрерывности суточных изменений электронной концентрации, вычисленной по модели NeQuick (2015)
Северин В. П. - Математичне та програмне забезпечення для імітаційного моделювання багатоступеневих генераторів імпульсів напруги, Нікуліна О. М., Ахтирцев М. І. (2015)
Кацко С. В. - Оценка влияния ионосферных бурь на ионосферные каналы распространения радиоволн по данным наблюдения на харьковском радаре некогерентного рассеяния, Черногор Л. Ф. (2015)
Козлов С. С. - Сетевое приложение для автоматической передачи данных результатов измерений обсерватории Института ионосферы, Лукашенко А. А. (2015)
Скворцов Т. А. - Систематические ошибки измерения концентрации электронов в ионосфере методом фарадеевского вращения и способ их компенсации, Емельянов Л. Я., Фисун А. В. (2015)
Барабаш В. В. - Модернизация программного обеспечения автоматической станции вертикального зондирования "Базис", Лялюк А. И., Тиняков Г. М. (2015)
Богомаз А. В. - Практические особенности и ограничения временного и высотного усреднения данных радара некогерентного рассеяния, Котов Д. В. (2015)
Гринченко С. В. - Высотно-временные вариации движения нейтрального газа над Харьковом, Дзюбанов Д. А. (2015)
Ляшенко М. В. - Региональная модель ионосферы CERIM IION по данным харьковского радара некогерентного рассеяния: расчет температуры электронов и ионов, Силади А. В. (2015)
Емельянов Л. Я. - Квазиоптимальный прием сигналов некогерентного рассеяния, Богомаз А. В., Касымов И. М. (2015)
Мирошников А. Е. - Разработка базы данных автоматической ионосферной станции "Базис" Института ионосферы и системы мониторинга космической погоды, работающей в режиме реального времени (2015)
Панасенко С. В. - Возмущения критических частот F-области ионосферы, сопровождавшие старты ракеты "Союз” с космодрома Плесецк, Живолуп Т. Г., Черногор Л. Ф. (2015)
Реферати (2015)
Вихідні дані (2015)
Лозовицький В. (cвященик) - Узаконення беззаконня: штрих до розуміння ідеології встановлення "руского міра" за допомогою загарбницької братовбивчої війни (2014)
Стеблина П. (священик) - Світоглядно-богословські ідеї св. Юстина Філософа (2014)
Хромяк А. (священик) - Християнський погляд на земні блага (2014)
Стецько В. - Наративний аналіз дослідження Святого Письма (2014)
Клочак В. (протоієрей) - Богослужіння Православної Церкви як вираження правильного вчення (2014)
Хомин Л. (протоієрей) - Релігія Древнього Риму (2014)
Скиба І. (протоієрей) - Наслідки Берестейської унії для Православної Волині в перші післяунійні десятиліття (2014)
Цап М. (протоієрей) - Волинське православне духовенство в Першій світовій війні (2014)
Черенюк Я. (священик) - Український церковно-визвольний рух після падіння самодержавства та ліквідація синодального управління РПЦ (2014)
Черенюк С. (протодиякон) - Товариство Петра Могили на Волині в 30-их роках ХХ століття (2014)
Мартинов Н. (ієромонах) - Війни Візантії за імператора Юстиніана: спроба аналізу (2014)
Черняк М. (священик) - Агафій Міринейський - історик і поет (2014)
Вакін В. (протоієрей) - Компетенція духовної влади Константинопольських Патріархів щодо Київської митрополії (2014)
Марченко К. (ігумен) - Православність проповіді (2014)
Вінцукевич П. - Релігія та психоаналіз (2014)
Ямчук П. - Штучне відродження антихристиянського культу ідолопоклонства в ХХ ст. та його українська духовно-філософська альтернатива (2014)
Беспалов С. (священик) - Роль та значення діяльності святителя Петра Могили в житті Української Православної Церкви (2014)
Варварук Т. (протоієрей) - Релігія в життті і творчості Тараса Шевченка (2014)
Бистрицька Е. - Митрополит Діонісій (Валединський) і питання автокефального статусу Польської Православної Церкви у документах Ради у справах РПЦ (2014)
Кучинко М. - Місіонерська діяльність апостола Павла у світлі археології (2014)
Чайка В. - Історико-культурний феномен української духовної музики та її виховний вплив на становлення особистості (2014)
Тоцька О. - Архієрейський хор "Оранта": багатовекторність мистецької діяльності, Маласпіна В. (2014)
Головей В. - Богословський дискурс Преображення та його вплив на іконопис православної традиції (2014)
Обухович Л. - Богослів'я символів і метафор в образотворенні Перванчівських празникових ікон (2014)
Гнатюк А. - Рідна мова - шлях до Бога (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського