Чорновіл І. А. - Управління операційними витратами як основа забезпечення прибутковості підприємства (2010)
Комеліна О. В. - Сутність та зміст інноваційної інфраструктури, Христенко О. В. (2010)
Кондрацька О. В. - Удосконалення інвестиційного забезпечення формування довгострокового попиту на працю (2010)
Кучерук Т. Г. - Регіональні особливості формування інвестиційних потоків та витрат на інновації (2010)
Молодоженя М. С. - Критерії, що визначають результативність інноваційної діяльності підприємств торгівлі (2010)
Фесюк М. О. - Проблеми інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств Вінниччини (2010)
Гомба Л. А. - Мотиваційні важелі управління персоналом підприємства в системі його моніторингу (2010)
Коноваліхіна Т. О. - Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень у ресторанному бізнесі (2010)
Левицька І. В. - Механізм формування ефективної системи корпоративного управління (2010)
П'ятницька Г. Т. - Оцінка конкурентоспроможності підприємств-організаторів виставково-ярмаркових заходів, Сініціна О. В. (2010)
Василиха Н. В. - Розвиток ринку туристичних послуг у контексті транскордонного співробітництва (2010)
Олексюк С. М. - Концепції розвитку зеленого туризму в регіоні, Пепеля В. Д., Загайна Н. М. (2010)
Чаплінський Ю. Б. - Теоретична сутність маркетингу туристичних послуг, Чаплінська А. А. (2010)
Бозуленко О. Я. - Проблеми і шляхи покращення якості обслуговування покупців у магазинах в Україні, Скіцько Ю. Ф. (2010)
Буднікевич І. М. - Формування логістичного центру як напрямок підвищення конкурентоспроможності м. Чернівці, Черданцева І. Г., Хімійчук С. М. (2010)
Жалба І. О. - Місце пошукової оптимізації в системі маркетингових знань, Григорович В. І. (2010)
Запухляк В. М. - Бенчмаркінг зовнішніх елементів організаційної культури як інструмент управління ВНЗ, Нємцева І. А. (2010)
Коток М. В. - Аутсорсинг логістичних функцій як механізм забезпечення ефективної діяльності торговельних підприємств (2010)
Смерічевська С. В. - Логістична підтримка діяльності автосервісних підприємств, Жаболенко М. В. (2010)
Нікульча В. А. - Розвиток роздрібної торгівлі Чернівецької області (2010)
Филипенко О. М. - Основні тенденції розвитку роздрібної торгівлі в Україні у період економічної кризи, Зінов’єва І. В. (2010)
Бугель Ю. В. - Сек’юритизація як метод оптимізації управління ризиком кредитного портфеля комерційних банків (2010)
Гордей О. Д. - Характерні риси системи фінансового забезпечення рівня життя населення (2010)
Гордіца Т. М. - Сутність та теоретичні концепції кредитування фізичних осіб: еволюційний та сучасний підхід (2010)
Гутафель В. В. - Комплексний аналіз діяльності фондових бірж світу (2010)
Кулик П. Л. - Оптимізація фіскальної функції податку на додану вартість (2010)
Ружицька А. Є. - Практика місцевого оподаткування в Україні (2010)
Свердан М. М. - Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів (2010)
Юрій К. М. - Еволюція теоретичних поглядів на міжбюджетні трансферти в системі міжбюджетних відносин (2010)
Юрій С. М. - Організація казначейського обслуговування місцевих бюджетів (2010)
Багрій К. Л. - Удосконалення оперативного аналізу оборотних активів підприємства (2010)
Бурак І. О. - Класифікація зобов’язань як важлива складова управління підприємством (2010)
Каменська Т. О. - Ефективність діяльності та якість внутрішнього аудиту (2010)
Кузь В. І. - Облік формування та розподілу прибутку в контексті суспільного договору та агентських відносин (2010)
Машталяр Г. П. - Суть та організація внутрішнього аудиту на підприємстві (2010)
Харинович Д. О. - Організація економічного аналізу і контролю на торговельних підприємствах (2010)
Горін Н. О. - Індустріальні перетворення в радянську добу: джерела та форми мобілізації ресурсів (2010)
Гохберг А. Ю. - Конкурентоспособность бизнеса: теоретико-методологические основы анализа (2010)
Гуменюк О. Г. - Щодо методологічних трактувань дефініції "конкуренція" (2010)
Донченко Н. А. - Экстраполяция эффекта производственного (операционного) левериджа на область дидактики (2010)
Жаворонкова Ю. В. - Определение понятия "финансовая стратегия" (2010)
Жигар Н. М. - Проблеми зайнятості сільської молоді України і Волині та шляхи їх розв’язання (2010)
Казюка Н. П. - Масове безробіття в Україні: наслідок світової фінансової кризи чи невдала державна політика? (2010)
Лебедева Л. В. - До питання про вимір економіки знань (2010)
Литвинчук А. В. - Семантичний аналіз категорій і понять системи комунікацій еколого-економічного управління (2010)
Туман-Никифорова И. О. - Способность к предпринимательству как имманентная черта сущности человека, Туман-Никифоров А. А. (2010)
Янкина И. А. - Роль сельскохозяйственных потребительских кооперативов в стратегии развития экономики Украины, Янкин С. С. (2010)
Власова Т. Р. - Інститут сім’ї у процесі творення інтелектуального ресурсу (2010)
Якубенко О. В. - Інтелектуальна власність: особливості предмета дослідження (2010)
Ясева М. О. - Підходи до оцінки інтелектуального продукту: недоліки та можливі шляхи удосконалення (2010)
Журавльов Вадим - Психологічна готовність керівників органів охорони державного кордону на основі командної роботи в організації (2016)
Карачинський Олексій - Особливості смислової сфери особистості внаслідок подолання життєвих криз (2016)
Матохнюк Людмила - Використання комп’ютерної психодіагностики особистості учня у практичній діяльності психолога (2016)
Москальов Ігор - Проблема управлінського мислення військових керівників у військово-професійній діяльності в науковій літературі та військовій практиці (2016)
Потапчук Наталія - Врахування психологічних знань в організації протидії чуткам, що виникають в умовах надзвичайної ситуації (2016)
Ткач Богдан - Місце і роль нейропсихології у бутті людини (2016)
Якимчук Юлія - Передумови формування мотивації вивчення іноземної мови студентами вищих навчальних закладів (2016)
Власова Т. Р. - Особливості участі сімейного домогосподарства у формуванні інтелектуального ресурсу (2010)
Гузар У. Є. - Трудова діяльність населення в світлі економіки знань: теоретичні аспекти (2010)
Климчук М. М. - Бізнес-процеси: еволюція, сутність, класифікація та бізнес-моделювання (2010)
Лебедева Л. В. - Постіндустріальна економіка та постіндустріальне суспільство: критерії розмежування та існуючі моделі (2010)
Потинський А. М. - Фактори формування структури національної економіки (2010)
Слухай С. В. - Розвиток теорії конкуренції в секторі суспільного управління, Супчан М. В. (2010)
Ткач О. В. - Аналіз розвитку сучасних економічних теорій: теорія економіки пропозиції (2010)
Бурдяк О. В. - Напрями сучасної митної політики України щодо ефективної боротьби з контрабандою, Чубрей А. С. (2010)
Кучерук С. А. - Методологічні засади фінансової діяльності держави в умовах глобального економічного розвитку, Кучерук Д. Г. (2010)
Мойсей В. І. - Функціональна роль міжнародної торгівлі в умовах глобалізації (2010)
Рязанова Н. О. - Офшорний бізнес в аспекті сучасної економіки (2010)
Бутирська І. В. - Сучасні наукові підходи до розуміння регіональних аспектів менеджменту торгівлі (2010)
Грицюк Е. О. - Аналіз стану і проблеми розвитку основних засобів Чернівецької області, Ляшенко А. Ф., Гнатишина Н. Д. (2010)
Круглянко А. В. - Особливості розвитку підприємств Чернівецької області в умовах кризи, Чепко Т. О. (2010)
Михуринская Е. А. - Новая региональная политика: цель и основные ориентиры (2010)
Панько М. В. - Механізм державного регуляторного впливу на структуру економіки регіону (2010)
Гурова В. О. - Проблеми менеджменту інвестиційної діяльності в Україні, Валітов Р. С. (2010)
Орлова О. М. - Суперечності економічного розвитку регіонів України: роль інвестиційної діяльності у їх виникненні (2010)
Прокопець Л. В. - Інновації як фактор економічного зростання (2010)
Чичун В. А. - Залучення інвесторів у розвиток підприємств регіону як складова його розвитку, Гомба Л. А. (2010)
Головачук Т. І. - Розвиток регіональних процесів у сфері туристичного та ресторанного бізнесу, Гут Л. В. (2010)
Головчан А. І. - Методика оцінки ефективності функціонування туристичних дестинацій в Україні (2010)
Іванов А. М. - Основи розробки регіональних інвестиційних програм у сфері туризму (2010)
Кифяк О. В. - Туризм як фактор вдосконалення галузевої структури регіональної економіки (2010)
Свида І. В. - Організаційні аспекти розвитку "зелених екологічних маршрутів" (на прикладі Закарпатської області) (2010)
Антохов А. А. - Методичні підходи до оцінки відповідності ринку освітніх послуг та ринку праці в регіоні (2010)
Грач М. С. - Чинники мотивації персоналу підприємства в сучасних умовах (2010)
Музиченко А. С. - Проблеми та перспективи державного регулювання ринку фахівців з вищою освітою, Бріт О. В. (2010)
Попович Н. М. - Щодо питання проблеми управління трудовими ресурсами підприємства (2010)
Прокопюк О. М. - Перспективні зміни зайнятості й безробіття в Україні (2010)
Чорний Р. С. - Трудовий потенціал регіону: теоретичні аспекти дослідження (2010)
Блакита Г. В. - Побудова процесу формування стратегічних фінансових цілей торговельних підприємств (2010)
Гринь В. П. - Управління якістю як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах бізнес-середовища (2010)
Житна І. П. - Методи оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств, Єфременко О. В. (2010)
Лукьянова Е. Ю. - Оптимизация деятельности транскордонных кластеров на основе процессного менеджмента (2010)
Манухина М. Ю. - Матричные методы в стратегическом анализе деятельности бизнес-единиц, Таций И. В. (2010)
Савченко О. Р. - Порівняльна характеристика поглядів трактування сутності понять "система" та "система менеджменту" (2010)
Бочко О. Ю. - Сучасний стан рекламного ринку України (2010)
Бурдяк О. М. - Складська логістика у сфері матеріально-технічного забезпечення АПК, Килипенко В. В. (2010)
Вардеванян В. А. - Категорія "імідж фірми": деякі питання її використання у системі маркетингу підприємства (2010)
Грушко О. О. - Управління соціально-економічним розвитком регіонального ринку послуг (2010)
Карабач А. П. - Основи формування ефективної збутової політики промислового підприємства (2010)
Корольчук О. П. - Розвиток Private Label як фактор стратегічного партнерства підприємств, Торопков В. М. (2010)
Росола У. В. - Роль маркетингової політики комунікацій в діяльності сільськогосподарських підприємств (2010)
Кузьмук І. Я. - Інституційні та економічні мотиви виходу банківського капіталу за межі національних ринків (2010)
Мельничук Н. Ю. - Щодо формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування (2010)
Михайлів Г. В. - Розвиток інфраструктури ринку цінних паперів як необхідна умова його функціонування (2010)
Михайловська О. В. - Резерви зростання доходів місцевих бюджетів у сучасних умовах розвитку України, Головачук Т. І., Ширманов О. А. (2010)
Поченчук Г. М. - Проблеми фінансової стабільності в умовах зростання відкритості економічних систем (2010)
Сокровольська Н. Я. - Оптимізація формування доходів місцевих бюджетів, Грицюк І. В. (2010)
Соловій С. Б. - Банківська діяльність як фактор розвитку аграрного виробництва (2010)
Черничко Т. В. - Теоретичні аспекти дослідження змісту стабілізації фінансово-кредитних відносин (2010)
Грінчук М. С. - Контроль як функція соціального управління економікою України (2010)
Євдощак В. І. - Шляхи удосконалення обліку й аналізу витрат виробництва в сучасних умовах господарювання, Грінчук М. С. (2010)
Легенчук С. Ф. - Методика бухгалтерського обліку процесу електронної комерції, Королюк Н. М. (2010)
Столяр Л. Г. - Внутрішньогосподарський контроль та внутрішній аудит у системі управління підприємством (2010)
Фоміна О. В. - Передумови розвитку обліку в системі управління підприємством (2010)
Пертен С. І. - Моделювання неперервних процесів інфляції (2010)
Познякова Н. І. - Роль правового регулювання у галузі торгівлі нафтопродуктами в Україні (2010)
Близнюк Н. В. - Основні шляхи та резерви підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу України (2010)
Зборовська Т. Е. - Вплив мобільного зв’язку на індивідуальне та суспільне здоров’я (2010)
Павлюк У. В. - Львівське сміттєзвалище як еколого-економічна загроза населенню міста і прилеглих територій (2010)
Шкабара Т. Л. - Біологічні критерії оцінювання якості продуктів харчування (2010)
Сафонова В. Є. - Впровадження перспективних форм і джерел інвестицій в сферу вищої освіти на основі теорії людського капіталу (2010)
Ступак М. Г. - Використання методу case-study на заняттях з іноземної мови в умовах модернізації вищої школи (2010)
Федоров А. О. - Оптимізація навчально-виховного процесу викладання хімічних дисциплін, Шкабара Т. Л., Сташкевич В. В., Борук С. Д., Нечипорук В. В. (2010)
Шевчук Я. В. - Вплив транспорту великого міста на розумову працездатність студентів, Шевчук А. В. (2010)
Колос Т. - Перспективи розвитку культурно-мистецької освіти в контексті реформування освітнього законодавства (2016)
Бевз М. - Сучасні проблеми вступу до вищих навчальних закладів мистецького спрямування. З досвіду відповідального секрктаря приймальної комісії (2016)
Берегова О. - Академічне музичне мистецтво та сучасні інформаційно-комунікаційні технології:дискус взаємодії (2016)
Проскуріна М. - Академічна музика в системі культурних індустрій України (2016)
Редя В. - До проблеми гуманітарізації освіти або інтеграція освіти проти "образованщіни" (2016)
Партола Я. - Перспективи театрознавчої науки в умовах реформ та євроінтеграції (2016)
Яшинов А. - Пряме державне фінансування культурної діяльності: зарубіжний досвід і його значення для України (2016)
Маліков В. - Культурна політика Великої Британії та її цінність для України (2016)
Сушанова В. - Досвід європейської музичної освіти у країнах близького сходу (2016)
Козак О. - Фортепіано як інструмент вестернізації музичної освіти Японії (2016)
Голиков А. - Искусства как форма общественного сознания: идентичность, знание, общественное согласие (2016)
Калашнікова А. - Сучасний споживач продуктів мистецтва (2016)
Полубоярина І. - Компетентнісний підхід до мистецької освіти (2016)
Чепалов О. - Проблеми якості наукового дослідження та достеменності його фахової спеціалізації (2016)
Анфілова С. - Опанування музично-крттичнтх музично-критичних жанрів на телебаченні в навчанні музикознавців (2016)
Воропаєв Є. - Детермианти художественного творчества: психолого-педагогічний подход (2016)
Черненко В. - Онтологические аспекты эстетического опыта или о четырех строках Р. М. Рильке (2016)
Миславский В. - Становление кинематографического образования в Украине (1916-1929) (2016)
Голяка Г. - Мистецько-освітні проекти древнього Глухова (2016)
Лошков Ю. - Становлення народно-інструментальної освіти в Харківському музично-драматичному інстітуті (2016)
Сінченко Б. - Харківська композиторська школа на початку ХХІ століття: шляхи розвитку та збереження творчої спадщини (2016)
Воронцов С. - Два шляхи довжиною в соліття (2016)
Анотації (2016)
Аннотации (2016)
Annotations (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Плетенецька А. О. - Судово-медична оцінка ненадання і неналежного надання медичної допомоги у випадках кримінальної відповідальності медичного персоналу (2016)
Волощук Д. А. - Організація психокорекційної роботи з родичами пацієнтів з судинною деменцією (2016)
Олешко А. А. - Медична реабілітація у лікувальних закладах, Гріняєва Л. Я. (2016)
Бабієнко В. В. - Вплив поліолів на природні процеси самоочищення водойм, Аніщенко Л. В. (2016)
Зомбор Е. В. - Экспериментальная оценка эффективности адаптогенного комплекса препаратов на фоне высокосахарозной диеты, Деньга О. В., Левицкий А. П. (2016)
Криворучко І. А. - Прогнозування вибору методу хірургічного втручання при ускладнених гострих псевдокістах підшлункової залози, Гончарова Н. М., Арсен'єв О. В., Андреєщев С. А. (2016)
Беляев А. А. - Профилактическое лечение мигрени с аурой методом транскраниальной магнитной стимуляции (2016)
Исайкова Е. И. - Динамика вегетативных нарушений при хронической ишемии мозга в стадии субкомпенсации под влиянием терапии методом транскраниальной магнитной стимуляции (2016)
Стецишин Р. В. - Принципы послеоперационного дренирования верхних мочевых путей у пациентов с неосложненными камнями мочеточника (2016)
Рекалов Д. Г. - Патогенетическая сопряженность нарушения метаболизма оксида азота и тиол-дисульфидного соотношения у пациентов с ишемической болезнью сердца (2016)
Бакалюк Т. Г. - Сучасні підходи до комплексного застосування природних методів у відновному лікуванні хворих з первинним остеоартрозом з супутнім синовітом (2016)
Гладчук І. З. - Дослідження факторів ановуляторного безпліддя засобами математичного моделювання, Рожковська Н. М., Семенюта О. М., Семенюта І. О. (2016)
Диев Е. В. - Продолжительность клинических этапов изготовления полных съемных зубных протезов с фиксацией на имплантанты, Диева Т. В. (2016)
Игнатьев А. М. - Современные методы оценки и коррекции функционального состояния костно-мышечной системы у водителей транспортных средств, Прутиян Т. Л., Шаныгин А. В. (2016)
Квасневский А. Я. - Роль липокаинов в диагностике острого повреждения почек у больных с мочекаменной болезнью, Нетребко А. А., Никитенко О. П., Гоженко А. И. (2016)
Cамойлова С. О. - Стан коагулянтної активності крові та тромбоцитарного гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні із ХОЗЛ (2016)
Анкин Н. Л. - Этапность лечения и сроки замены метода фиксации у пациентов с открытыми переломами костей голени 2-3 степени по Густильо-Андерсену, Петрик Т. М., Ладыка В. А. (2016)
Гай Л. А. - Диагностика повреждений плантарной пластинки капсулы плюснефаланговых суставов у пациентов с Hallux Valgus в сочетании с метатарзалгией, Венгер В. Ф., Сердюк В. В., Попов А. И., Павлычко Ю. Ю. (2016)
Герасименко О. С. - Особенности хирургического лечения некротических инфекций мягких тканей, Тымчук О. Б., Масунов К. Л. (2016)
Гречаник О. І. - Можливості ультразвукової діагностики бойової хірургічної травми, Абдуллаєв Р. Я., Світличний Е. В., Бубнов Р. В., Красільніков Р. Г. (2016)
Гур'єв С. О. - Характеристика сучасної мінно-вибухової та вогнепальної травми на ранньому госпітальному етапі надання медичної допомоги в умовах сучасних бойових дій на прикладі проведення АТО на сході України, Кравцов Д. І., Марцинковський С. П., Ордатій А. В., Гончаров О. Л., Ткаченко Д. Г., Адонін Д. І. (2016)
Евдокимова В. В. - Патогенетические аспекты тромботического риска при тромбофилии, Линников С. В., Линников В. И. (2016)
Есипенко В. С. - Неврологический синдром боли в спине - диагностический алгоритм, Цвиговский В. М., Рожковская Г. М., Овчаренко Е. П., Дорофеева Т. К. (2016)
Каштальян М. А. - Применение современных методов в лечении огнестрельных ран, Герасименко О. С., Шаповалов В. Ю., Гайдаржи И. Т., Самарский И. Н., Котик Ю. Н. (2016)
Корольков О. І. - Фізична реабілітація постраждалих з вогнепальними переломам довгих кісток із застосуванням методу безперервного пасивного руху у суглобах, Бородай О. Л., Клапчук Ю. В., Наср Аль Калі, Королькова А. О. (2016)
Лінніков С. В. - Ризик тромботичних ускладнень у пацієнтів із метаболічним синдромом, Євдокимова В. В. (2016)
Корольков А. И. - Сравнительный анализ консервативного и хирургического лечения переломов или несращений дистракционного регенерата бедра и голени у пациентов молодого возраста, Рахман П. М., Кикош Г. В. (2016)
Кулаженко Е. В. - Оперативное лечение переломов Pilon с использованием LCP пластины - наш взгляд на проблему и опыт применения, Харитонов О. Д., Варзарь С. А. (2016)
Король С. О. - Епідеміологічні особливості вогнепальних та мінно-вибухових поранень гомілки під час антитерористичної операції (2016)
Марцинковський І. П. - Досвід використання VAC-Terapy при комплексному лікуванні вогнепальних ран, Стащук Р. П., Ордатій А. В., Богуш Г. Л., Криворучко В. О., Коробко В. А., Сіренко О. М., Кушнір Ю. В. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Способ контактной механической очистки глубоких раневых каналов (2016)
Негодуйко В. В. - Комплект хирургических инструментов для обследования ран удаления инородных тел (2016)
Поливода А. Н. - Особенности лечения больных пожилого возраста с внесуставными переломами вертельной области, Игнатьев А. М., Чабаненко Д. С. (2016)
Поливода А. Н. - Современные методы лечения переломов дистального метаэпифиза плечевой кости, Щербина И. Е. (2016)
Сайед М. А. - Анализ хирургического лечения неосложненных взрывных переломов грудного и поясничного отдела позвоночника, Венгер В. Ф., Чуйко Ю. Н. (2016)
Пономаренко О. В. - Особливості хірургічної реабілітації наслідків вогнепальних поранень, Перцов В. І., Ковальов Я. О. (2016)
Сердюк В. В. - Новое в понимании этиологии и патогенеза идиопатического сколиоза (2016)
Сердюк В. В. - Нестабильность крестцовых позвонков - ведущая причина развития люмбаго, Сухин Ю. В., Гай Л. А. (2016)
Сухин Ю. В. - Выбор способа хирургического лечения перелома межмыщелкового возвышения большеберцовой кости, Гуриенко А. В., Караман В. Н., Мораренко В. Н. (2016)
Фомін О. О. - Досвід використання антисептиків у хворих з вогнепальними ранами, Фоміна Н. С. (2016)
Фомін О. О. - Мікрофлора сучасної вогнепальної рани, Фоміна Н. С., Марцинковський І. П., Ордатій А. В. (2016)
Ямілова Т. М. - Діагностика і лікування остеопорозу і остеоартрозу у працівників підприємств півдня України, Загородня Л. І. (2016)
Артьоменко В. В. - Інноваційні комплексні підходи до підготовки військово-медичних кадрів в Україні, Носенко В. М., Каштальян М. А., Майданюк В. П., Герасименко О. С., Караконстантин Д. Ф. (2016)
Бодня А. И. - Сравнительное компьютерное моделирование внешних конструкций для остеосинтеза костей предплечья на основе метода конечных элементов, Свинарев Ю. Н., Попов А. И., Бехарский Н. А. (2016)
Бодня А. И. - Сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния чрескостного и накостного остеосинтеза костей предплечья, Свинарев Ю. Н., Попов А. И., Харламов А. А. (2016)
Герасименко О. С. - Роль кожной пластинки в реконструктивно-восстановительной хирургии, Гайдаржи И. Т. , Тымчук О. Б. , Кошиков М. А. (2016)
Гончаренко И. Н. - Применение обогащенной тромбоцитами плазмы в комплексном лечении огнестрельных ран, Cамарский И. Н., Мурадян К. Р., Дхауади Ф., Пирогов В. В. (2016)
Гулюк А. Г. - Випадок успішного усунення дефекту верхньої щелепи у фронтальному відділі після вогнепального поранення, Лунгу В. І., Мазур В. П. (2016)
Запорожан В. Н. - Проблемные вопросы подготовки кадров для АТО, Майданюк В. П., Герасименко О. С., Каштальян М. М., Кальчук Р. Д., Артеменко В. В. (2016)
Запорожан В. М. - Проблемні питання взаємодії військової та цивільної медицини в АТО, Майданюк В. П., Герасименко О. С., Каштальян М. М., Хорошун Е. М., Шаповалов В. Ю. (2016)
Каштальян М. А. - Применение лапароскопии в полевых условиях, Шаповалов В. Ю., Хорошун Э. Н., Герасименко О. С., Енин Р. В. (2016)
Каштальян М. А. - Применение VAC-терапии в комплексном лечении огнестрельных ранений, Тертышный С. В., Масунов К. Л., Околец А. В., Филипишин Е. В., Дхауади Ф. (2016)
Мурадян К. Р. - Наш досвід застосування інтервенційної сонографії в діагностиці та лікуванні поранених та травмованих під час АТО, Нетребко О. А., Філіпішин Є. В. (2016)
Целомудрый А. И. - Современная система этапного лечения боевых ранений глаз в зоне проведения АТО, Венгер Г. Е., Погорелый Д. Н., Ризванюк А. В. (2016)
Шаповалов В. Ю. - Применение лапароскопии в лечении осложненной дивертикулярной болезни толстой кишки, Масунов К. Л. (2016)
Кириченко А. Г. - Динаміка первинної інвалідності учасників АТО на прикладі Дніпропетровської області, Лук’янченко Т. М., Хом’яков В. М., Драпалюк Н. А. (2016)
Колотвін А. О. - Особливості передопераційного обстеження хворих на гострий холецистит в поєднанні з вірусним гепатитом (2016)
Калашніков А. В. - Остеопороз та глюкокортикоїд індукований остеопороз - медико-соціальна проблема, Марцинковський І. П., Кузів Є. Л., Ордатій А. В. (2016)
Лігоненко О. В. - Використання бактеріофагів у комплексному лікуванні інфекційних ускладнень вогнепальних ран м'яких тканин, Дігтяр І. І., Борисенко М. М., Іващенко Д. М., Зубаха А. Б., Чорна І. О., Шумейко І. А., Стороженко О. В., Горб Л. І. (2016)
Лоскутов О. Є. - Помилки надання медичної допомоги при вогнепальних пораненнях кінцівок, Доманський А. М., Олійник О. Є., Жердєв І. І. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Усовершенствование контактной механической очистки огнестрельных ран мягких тканей (2016)
Негодуйко В. В. - Диагностика инородных тел мягких тканей огнестрельного происхождения (2016)
Перцов В. І. - Відновні хірургічні втручання при травматичних ушкодженнях судинно-нервових структур кінцівок, Перцов І. В., Івахненко Д. С., Коноваленко М. В. (2016)
Пономаренко О. В. - Лікувальна тактика при закритті ранових поверхонь механічного генезу (2016)
Сайед М. А. - Анализ хирургического лечения неосложненных взрывных переломов, Венгер В. Ф., Чуйко Ю. Н. (2016)
Сайед М. А. - Задняя динамическая фиксация в хирургическом лечении поясничного остеохондроза, Венгер В. Ф., Славов В. Г. (2016)
Сухин А. Ю. - Устройство для определения дозированной нагрузки на нижнюю конечность, Данилов П. В., Сухин Ю. В., Павлычко Ю. Ю. (2016)
Сухин Ю. В. - Устройство для интраоперационного позиционирования и визуализации плечевой кости при малоинвазивном лечении привычного вывиха плеча, Логай В. А., Бодня А. И., Павлычко Ю. Ю., Гуриенко А. В. (2016)
Филиппенко В. А. - Особенности эндопротезирования тазобедренного сустава у больных после несостоятельного остеосинтеза проксимального отдела бедренной кости, Танькут В. А., Бондаренко С. Е., Жигун А. И., Танькут А. В., Аконджом М., Кулаженко Е. В. (2016)
Фураев А. П. - Организация хирургической помощи при ранениях лор-органов в период ведения локальных боевых действий (2016)
Скорочений зміст статей, що надруковані в журналі "International maritime health" (2016)
Титул, содержание (2016)
Герасименко О. М. - Дослідження сутності активів спадщини як категорії термінологічного апарату бухгалтерського обліку (2016)
Сторожук Т. М. - Оцінка деревних лісових ресурсів, Дружинська Н. С. (2016)
Грінько А. П. - Дослідження організації податкового планування як однієї з умов ефективного розвитку вітчизняних підприємств, Бочуля Т. В., Волошенюк І. Є. (2016)
Карпенко А. В. - Исследование влияния корпоративной культуры на деятельность предприятия и его инновационность, Коляда Ю. Г. (2016)
Нікітін Ю. О. - Дослідження інструментів ЄС щодо фінансової підтримки малих та середніх підприємств, Мельник М. В., Хвалінський С. О., Невмержицький В. М. (2016)
Rykunich А. - Management of the technology-based firms in the developing countries (2016)
Сохацкая А. В. - Исследование условий повышения конкурентоспособности снековой продукции предприятий пищевой отрасли (2016)
Трачова Д. М. - Дослідження ролі прискореної амортизації в стимулюванні інноваційного розвитку підприємства (2016)
Abstract and References (2016)
Онищук В. В. - Розв’язування системи рівнянь Нав’є-Стокса для оцінки динамічної рівноваги системи "потік-русло" (2016)
Ободовський О. Г. - Середній річний водний стік річок Українських Карпат та особливості його територіального розподілу, Лук’янець О. І., Коноваленко О. С., Корнієнко В. О. (2016)
Гопченко Є. Д. - Порівняльний аналіз результатів статистичної обробки часових рядів максимального стоку весняного водопілля на території Приазов’я, Кирилюк О. С. (2016)
Ободовський Ю. О. - Гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України), Хільчевський В. К., Ободовський О. Г., Коноваленко О. С. (2016)
Кожем‘якін Д. В. - Характеристика паводкового режиму р. Дністер – м. Заліщики , Чорноморець Ю. О. (2016)
Хільчевський В. К. - Хімічний склад атмосферних опадів на території України та його антропогенна складова, Курило С. М. (2016)
Федоненко О. В. - Екологічна оцінка якості води ріки Мокра Сура за гідрохімічними показниками, Ананьєва Т. В., Ніколенко Ю. В. (2016)
Данильченко О. С. - Екологічна оцінка якості води річок Сумської області (2016)
Винарчук О. О. - Характеристика господарської діяльності в басейнах річок Сула, Псел та Ворскла (2016)
Ободовський О. Г. - Коротка історія розвитку та сучасний стан малої гідроенергетики на рівнинних річках України, Рахматулліна Е. Р., Тимуляк Л. М. (2016)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2016)
Стрельцов Є. Л. - До 145-річчя з початку діяльності Одеського університету імені І. І. Мечникова (2010)
Ганс-Йорк Альбрехт - Расизм и антирасистская политика в Европе (2010)
Віктор(Бедь) архімандрит - Доктор, отець Августин Волошин — президент Карпатської України: віхи життя та творчості (2010)
Бобрешов Є. Г. - Структура судового правозастосування в Україні (2010)
Бойчук А. Ю. - Вплив українських адвокатів на становлення державно-правової думки в Галичині у кінці ХІХ — на початку ХХ століття (2010)
Денчук Є. В. - Проблеми та шляхи розвитку громадянського суспільства в Україні (2010)
Доброход І. С. - Позадоговірна відповідальність колективних суб’єктів за римським правом (2010)
Єпур М. В. - Інститут покарання у вірменських общинах на українських землях Великого князівства Литовського (2010)
Притченко Р. С. - Характеризующие особенности юридической практики (2010)
Руденко І. В. - Проблеми національної законотворчості (2010)
Острович С. Е. - Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування: сучасний стані перспективи розвитку (2010)
Протасова В. Є. - Форма державного правління України: аналіз конституційного oновлення, Мандрікова К. О. (2010)
Бубіна А. І. - Значення еволюції зобов’язань відшкодування шкоди для цивільного законодавства України (2010)
Ламан А. І. - Інститут агентського договору в англо-американському праві (2010)
Мурзенко М. В. - Проблемні питання захисту прав судновласника при арешті морського судна (2010)
Озернюк Г. В. - Проблеми та перспективи розвитку законодавства щодо рентних договорів (2010)
Антонюк У. В. - Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення у сфері залізничного транспорту (2010)
Світайло П. Ю. - Аспекти регулювання робочого часу у проекті Трудового кодексу України (2010)
Скоробогатько А. В. - Зародження утримання непрацездатних осіб в умовах додержавного устрою суспільства (2010)
Денчук Р. О. - Правове регулювання адміністративної відповідальності юридичних осіб в праві України (2010)
Острогляд О. В. - Судова практика в системі джерел фінансового права (2010)
Асєєв Р. О. - До питання про зміст та суб’єктів корупції за новим антикорупційним законодавством України (2010)
Белинская Е. А. - Правовой статус нотариуса в уголовно-правовых отношениях (2010)
Борисов Є. М. - Деякі питання визначення змісту суспільно небезпечного діяння у складі незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (ст. 249 Кримінального кодексу України) (2010)
Болдарь Г. Є. - Покарання за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано (2010)
Гаврилова К. Ю. - Об’єкт порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами (2010)
Гончар Т. О. - Службова особа як спеціальний суб’єкт злочину (2010)
Денисова О. В. - Аналіз відповідності національного кримінального законодавства України нормам міжнародно-правових актів щодо катувань (2010)
Коробка О. В. - Питання диференціації кримінальної відповідальності за злочини проти власності (2010)
Крупко Д. І. - Встановлення обов’язку надати медичну допомогу в контексті ст. 139 КК України (2010)
Кучанська Л. С. - Складні проблеми кваліфікації злочинів в залежності від їх предмета (2010)
Нарожна О. В. - Законодавче закріплення законів та звичаїв ведення війни (2010)
Одайник Б. М. - Кримінально-правова охорона пам’ятників історії і культури в історії вітчизняного права (2010)
Орловський Б. М. - Застосування зброї працівниками правоохоронних органів: необхідна оборона чи виконання службових повноважень (2010)
Марисюк К. Б. - До питання про майнові покарання у Кримінальному кодексі Польщі 1932 р. (2010)
Письменський Є. О. - Про характер міжгалузевих відносин кримінального та цивільного права (2010)
Сакали М. Я. - Становлення законодавства, яке регламентує відповідальність за податкові правопорушення в Україні (2010)
Сторчак Н. А. - Необхідність уніфікації обставин, які враховуються при призначенні позбавлення волі (2010)
Сотула О. С. - Пропозиції ООН по використанню кримінально-правових заходів протидії політичній корупції (2010)
Романова Е. В. - Развитие учения о субъективной стороне состава преступления (2010)
Турченко О. В. - Кримінальна відповідальність юридичних осіб за злочини проти інтересів споживачів (2010)
Форос Г. В. - Інформаційний тероризм як загроза національній безпеці України, Форос А. В. (2010)
Хайдер Хатхут - Преступления категории "худдуд” в теории мусульманского права (2010)
Харченко В. Б. - Проблеми застосування кримінального законодавства у сфері охорони авторського права і суміжних прав (2010)
Чуваков О. А. - Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинами терористичної спрямованості (2010)
Чайка В. А. - Правова природа додаткового об’єкту злочину, передбаченого ст. 348 Кримінального кодексу України (2010)
Шевчук В. М. - Законодавчі колізії в динаміці співвідношення кваліфікації та покарання за податкові злочини (2010)
Макарова І. В. - Перспективи створення національної моделі пробації в Україні (2010)
Мельничук Т. В. - Економічна кримінологія: на шляху до концептуалізації (2010)
Родіонова Т. В. - Деякі особливості класифікації злочинів насильницького спрямування (2010)
Харченко И. Е. - Духовно-психологический механизм регулирования предупреждения преступности (2010)
Чижук І. Я. - Роль і значення "телевізійного насильства” у процесі детермінації злочинності неповнолітніх в країнах Європейського союзу (2010)
Ягунов Д. В. - Глобалізаційна обумовленість "кризи покарання”: аналіз сучасних пенальних практик на основі кримінологічних поглядів Мішеля Фуко (2010)
Алієва О. М. - Питання правового захисту прав пацієнта за Кримінальним кодексом України (2010)
Козерацька О. С. - Процесуальний порядок порушення кримінальної справи за злочини проти безпеки виробництва (2010)
Ковальчук С. О. - Процесуальна діяльність сторони захисту у судовому розгляді кримінальної справи касаційним судом (2010)
Білаш О. В. - Правове регулювання державно-конфесійних відносин: закордонний досвід (2010)
Владимиренко С. В. - Заходи боротьби з протиправними суспільно небезпечними діяннями у сфері страхування (2010)
Князєва Д. О. - Перспективи партнерства України та Іспанії в умовах трансформації суспільства (2010)
Нігреєва О. О. - Деякі питання утворення міжнародного звичаю (2010)
Рияд Таха Шамсан - Концепции господства права "Rule of Law”: национальные и международные аспекты (2010)
Севостьянова Н. І. - Процедура прийняття пілотних рішень в Європейському суді з прав людини (2010)
Стрельцова Е. Д. - Этапы формирования единообразного морского права (2010)
Хворостяный М. В. - Обычное уголовное право аборигенов Австралии (2010)
Юрчишин В. Д. - Генезис ідеї науки про судову експертизу (2010)
Бідюк М. О. - Оплата праці адвоката у кримінальній справі за призначенням (2010)
70 років професору Тацію В. Я. (2010)
Доброход І. С. - Конференція пам’яті доктора юридичних наук, професора Стрельцова Л. М. (1918–1979) (2010)
Ульрих Зибер - Памяти доктора юридических наук, профессора, почетного доктора многих немецких и иностранных университетов Ханса-Генриха Йешека (2010)
Пам’яті професора Юрія Семеновича Червоного (2010)
Пам’яті доктора юридичних наук, професора Леоніда Васильовича Багрій-Шахматова (2010)
Титул, content (2016)
Gaydamakа A. - Improving the design of cages for bearings of high technical level (2016)
Tuley Yu. - Research into parameters of energy loss when trains influence the track with wooden sleepers, Bugaets N., Malishevskaya A. (2016)
Glushko A. - Research into defectiveness of welded joints of steam pipes operated over a long time (2016)
Goncharenko D. - Research into the factors which influence efficiency of the water supply networks reconstruction by the "Berstlining" technology, Aleinikova A., Volkov V., Zabelin S. (2016)
Prasolov Е. - Study of the process of soil strip tillage by vertical milling adapter, Bielovol Iu., Bielovol S. (2016)
Gaydachuk V. - Mathematical modeling of strength of honeycomb panel for packing containers and packaging with regard to deviations in the filler parameters, Koloskova G. (2016)
Polishchuk L. - Prediction of the propagation of crack-like defects in profile elements of the boom of stack discharge conveyor, Bilyy O., Kharchenko Ye. (2016)
Varlamov G. - The use of contact heat generators of the new generation for heat production, Romanova K., Daschenko O., Ocheretyanko M., Kasyanchuk S. (2016)
Abstract and References (2016)
Zakharchenko V. I. - Principal moments of functioning of innovation and investment economy (2015)
Балахонова О. В. - Напрямки вдосконалення соціального страхування в Україні (2015)
Гончаренко Д. І. - Інституціональний підхід до формування механізму досконалого ринку в системі споживчої кооперації (2015)
Григорук П. М. - Національні та регіональні особливості сталого розвитку України, Федорова Т. Ю. (2015)
Забарна Е. М. - Інституційний фактор розвитку регіональних зовнішньоекономічних зв’язків в Україні (2015)
Захарченко В. І. - Базові умови забезпечення регіональної економічної безпеки, Ширяєва Л. В. (2015)
Пандас А. В. - Функціональне зонування як інструмент регулювання просторового потенціалу великого міста (2015)
Попович Д. В. - Концесія як форма державно-приватного партнерства: сутність, переваги і недоліки застосування (2015)
Сибірцев В. В. - Організація інформаційного забезпечення державного регулювання інституціональних перетворень національного ринку праці (2015)
Студінська Г. Я. - Територіальний бренд як механізм реінкарнації депресивних регіонів України (2015)
Бондарчук М. К. - Структурування витрат підприємства, як невід’ємна складова при розробленні його виробничої програми, Воляник Г. М., Курило О. Б. (2015)
Плахотнік О. О. - Особливості механізму регулювання оплати праці сучасних підприємств (2015)
Gluschenko L. D. - Directions of perfection of marketing research in the development of issues related to the effective implementation of innovative projects, Ivaschenko A. G. (2015)
Дорош І. М. - Забезпечення необхідного рівня стресостійкості працівників підприємства на етапі їх працевлаштування (2015)
Златова І. О. - Презентація нової моделі автомобіля на ринку на прикладі бренду Citroen (2015)
Лісович Т. Ю. - Метод планування та організування організаційних змін в системі управління підприємством (2015)
Мамонтенко Н. С. - Выставочно-ярмарочная деятельность – эффективное направление развития экономики, Сутягина А. В. (2015)
Скурська В. А. - Дослідження мотиваційної термінології (2015)
Shmatkovska T. O. - Internal control and the formation of centers of responsibility in the management system of efficiency of functioning of the enterprise (2015)
Бровкіна Ю. О. - Підходи до вивчення поняття економічної безпеки підприємства (2015)
Навроцька Т. А. - Експертні оцінки стану функціональних підсистем управління інноваційною діяльністю підприємств транспортного машинобудування (2015)
Назарова Г. В. - Удосконалення методики розрахунку інтегрального індексу кадрової безпеки підприємства, Лобазов С. М. (2015)
Подольчак Н. Ю. - Кількісне оцінювання рівня підприємницьких митних ризиків машинобудівних підприємств, Тодощук А. В. (2015)
Figurek A. - Analysis of foreign trade in agricultural sector of the Serbian Republic (Bosnia and Herzegovina) (2015)
Андриенко В. М. - Индикаторы кризисной ситуации на фондовом рынке, Бобрович Р. П. (2015)
Захаркін О. О. - Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств на фондовому ринку (2015)
Гончаров Г. А. - Пути внедрения зарубежного пыта развития индустрии безопасности в Украине (2015)
Затонацька І. Г. - Розвиток транспортного сектору економіки України: існуючий стан та європейський досвід (2015)
Iarmolovych Iu. R. - Integration of Ukraine into the world maritime complex, Iarmolovych D. I. (2015)
Станкевич І. В. - Управління в освітніх організаціях: сутність та функції (2015)
Філиппова С. В. - Екологічна складова соціальної відповідальності машинобудівного підприємства, Сухотеріна М. І. (2015)
Малишкін О. І. - Аудит податків: конструкція на майбутнє (2015)
Григорук П. М. - Підхід до інтегрального оцінювання інноваційного потенціалу підприємств переробної галузі АПК (2015)
Мостенець О. В. - Формування стратегічних наборів забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону (2015)
Khumarov O. A. - Market relations development in the greenhouse gases (2015)
Волощук Л. О. - Концептуальні засади управління економічно-безпечним інноваційним розвитком промислового підприємства та формування його аналітичних інструментів (2015)
Лисюк А. В. - Бухгалтерський облік операцій з рекламними продуктами: особливості організації у рекламного агентства (2015)
Кула М. В. - Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії техніко-технологічного переоснащення виробничої бази машинобудівного підприємства (2015)
Гаймур К. С. - Технологія моніторингу та контролю сталого розвитку підприємств коксохімічної галузі (2015)
Карпінська Г. В. - Деформації розвитку промислових підприємств України (2015)
Олійник О. В. - Оцінка ефективності хеджування: проблеми обліково-аналітичного забезпечення, Ксендзук В. В. (2015)
Кузнецов Э. А. - Методические и методологические основы исследования качественного состава управленческого потенциала предприятия (2015)
Кузіна Р. В. - Стан наукових досліджень щодо питань корпоративного обліку основні положення, невирішені питання та перспективи (2015)
Бутенко А. І. - Концептуальні підходи до мотивації в інноваційній діяльності підприємства (2015)
Масалигіна В. В. - Класифікація видів використання об’єктів нерухомості залізничного транспорту (2015)
Мельник Ю. М. - Структуризація факторів в системі управління фінансовою стійкістю промислового підприємства (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, content (2016)
Lizunov P. - Detection of near dublicates in tables based on the locality-sensitive hashing method and the nearest neighbor method, Biloshchytskyi A., Kuchansky А., Biloshchytska S., Chala L. (2016)
Yevseiev S. - Developing of multi-factor authentication method based on Niederreiter-Mceliece modified crypto-code system, Kots H., Liekariev Y. (2016)
Markovskii А. - On identifying the formation pressure and filtration coefficients of two gaz-bearing formations (2016)
Marusenkova T. - Developing an algorithm with improved relevance for the localization of vector’s coordinates for intelligent sensors (2016)
Antoshkin O. - Construction of optimal wire sensor network for the area of complex shape, Pankratov A. (2016)
Raskin L. - Fuzzy models of rough mathematics, Sira O. (2016)
Abstract and References (2016)
Корчевна Л. О. - Cправедливість як категорія права (2014)
Левенець А. В. - Характеристика основних принципів конституційно-правового статусу іноземців в Україні (2014)
Стукаленко В. А. - Теоретичні аспекти абсентеїзму (2014)
Білик П. П. - Статус керівника в апараті державного управління та ефективність управлінської діяльності: адміністративно-правові аспекти (2014)
Ільєва Н. В. - Нотаріальна діяльність як предмет адміністративно-правового регулювання (2014)
Стукаленко О. В. - Теоретичні засади державного контролю та нагляду в сфері будівельної діяльності (2014)
Грудницька С. М. - Деякі питання недійсності господарського договору (правочину), Євміна І. Л. (2014)
Смітюх А. В. - Щодо впровадження категорій корпоративного капіталу та оголошеного корпоративного капіталу господарських товариств до корпоративного права (2014)
Степанова Т. В. - Правова культура учасників господарського процесу (2014)
Чайковська В. В. - Система зовнішньоекономічних фінансових операцій як предмет правового регулювання в Україні (2014)
Гора М. А. - Поняття та ознаки особистих немайнових прав фізичних осіб (2014)
Пилипенко Ю. О. - Конкубінат: від римського права до сучасності (2014)
Труба В. І. - Усиновлення повнолітніх: питання законодавства і практики (2014)
Гончар Т. О. - Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за чинним Кримінальним кодексом України (2014)
Миколенко О. М. - Критерії класифікації заходів забезпечення кримінального провадження та їх співвідношення з заходами кримінального процесуального примусу (2014)
Назаров В. В. - Cудовий контроль за дотриманням права на повагу до приватного життя при оскарженні рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування, Тракало Р. І. (2014)
Орловський Б. М. - Способи здійснення службових владних повноважень як обставини, що виключає злочинність діяння (2014)
Голікова М. В. - Роль та функції державних органів України щодо захисту прав моряків (2014)
Зубченко Н. І. - Регіональне (не-європейське) співробітництво держав в сфері добробуту тварин та захисту їх від жорстокого поводження (2014)
Ковбан А. В. - До питання удосконалення доктрини колективних прав (2014)
Задорожній О. В. - Умови правомірності сецесії як засобу реалізації права на самовизначення (2014)
Гуляк О. В. - Напрями всебічного забезпечення діяльності підрозділів Збройних сил України при введенні надзвичайних правових режимів (2014)
Миколенко О. І. - Норми адміністративно-деліктного та міграційного законодавства: проблеми правозастосування (2014)
Литвиненко В. Є. - Деякі питання щодо повноважень Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату (2014)
Белобров Е. П. - Создание макета национального стандарта Украины "Аптечка медицинская фумигационная", Мороз Е. Д. (2016)
Шухтін В. В. - Медична реабілітація, відновлювальна медицина - спеціальність, яка потрібна, Олешко А. А., Гріняєва Л. Я, Шухтіна І. М., Кульчицька Г. І. (2016)
Плетенецька А. О. - Про взаємодію бюро судово-медичної експертизи з органами місцевого самоврядування (на прикладі судово-медичних експертиз щодо надання медичної допомоги), Варфоломеєв Є. А. (2016)
Волощук Д. А. - Порівняльний аналіз ефективності проведеного комплексного медико-соціального супроводу пацієнтів з судинною деменцією та членів їх родин (2016)
Годлевский Л. С. - Метод дистанционной морфометрии по цифровым снимкам, полученным с помощью смартфона на примере применения брекет-систем, Биднюк К. А., Ненова О. Н., Ляшенко А. В., Баязитов Д. Н., Бузиновский А. Б. (2016)
Петренко А. А. - Гастропротекторное действие оральных аппликаций цитофлавина у крыс с железодефицитной анемией, Воловик И. А., Левицкий А. П. (2016)
Гнатюк В. В. - Вплив десинхронозу на рівень мелатоніну крові та екстрапінеальні джерела синтезу мелатоніну у щурів-самців різного віку, Кононенко Н. М. (2016)
Машевський А. С. - Особливості антиоксидантно-прооксидантного балансу у тканині печінки в пізній період після скелетної і поєднаної краніоскелетної травм в умовах оваріоектомії в щурів (2016)
Чугунов В. В. - Инструментарий дифференциальной диагностики резидуальной шизофрении и сосудистой деменции с параноидными включениями, Городокин А. Д. (2016)
Стецишин Р. В. - Анализ интраоперационных осложнений при лечении уретеролитиаза с использованием ультразвуковой интракорпоральной уретролитотрипсии (2016)
Савенков В. И. - Анализ эффективности артериализации венозного кровотока стопы у больных с критической ишемией нижних конечностей, Арсений И. И. (2016)
Столяренко А. М. - Принципи й алгоритм побудови системи комплаєнс-орієнтованої індивідуально-конгруентної психотерапії дисоціативних розладів (2016)
Баскіна В. В. - Корекція дитячо-батьківських відносин в сім'ях жінок, які перенесли первинний психотичний епізод (2016)
Курило В. А. - Психофеноменологические особенности лиц с семейной дезадаптацией и коморбидными психическими расстройствами непсихотического уровня в контексте психотерапии (2016)
Серватович А. М. - Особливості процесів цитолізу в патогенезі періоду пізніх проявів травматичної хвороби після краніоскелетної травми та ефективність його корекції фітозбором (2016)
Бабієнко В. В. - Вплив поліолів на кисневий режим водойм, Аніщенко Л. В. (2016)
Гоженко А. И. - Особенности структурных изменений легких больных, погибших от гриппозной пневмонии (AH1N1) в эпидемиях 2009-2010 и 2015-2016 годов, Насибуллин Б. А., Бурлаченко В. П., Дерибон Е. Л. (2016)
Вастьянов Р. С. - Патогенетичне значення порушення нейромедіаторної передачі при черепно-мозкової травми, Стоянов О. М., Антоненко С. А., Нескоромна Н. В., Сиволап М. Ю., Пулик О. Р. (2016)
Живилко В. В. - Алопеція у жінок як дерматологічний та психосоматичний розлад, Єфременко Т. О. (2016)
Скорочений зміст статей, що надруковані в журналі "International maritime health" (2016)
Вінничук І. С. - Теоретичні аспекти детінізації економіки (2011)
Власова Т. Р. - Мале підприємництво як інститут ринкової економіки (2011)
Volodin D. S. - The intellectual capital as a main factor of enterprise effective competitive development in the "knowledge economy" formation (2011)
Дощин С. В. - Про причини і механізм циклічних коливань економіки (2011)
Іванова Н. Я. - Теоретичні аспекти понять ціна та ціноутворення, Кибич Г. П. (2011)
Лусте О. О. - Економічний менталітет як основна складова інституційних перетворень у трансформаційній економіці (2011)
Гуменюк О. Г. - Понятійно-категорійна сутність міжнародної діяльності комерційного банку на світовому фінансовому ринку (2011)
Костенко Н. В. - Рейтингова оцінка торговельної політики країн світу (2011)
Михайлина Д. Г. - Транснаціональні корпорації на сучасному світовому продовольчому ринку, Катана А. В. (2011)
Николайчук О. М. - Залучення в Україну та її регіони іноземних інвестицій (2011)
Авраменко О. І. - Аналіз стану регіонального будівельного комплексу (на прикладі Полтавської області) (2011)
Грицюк Е. О. - Аналіз стану і проблеми розвитку підприємств оптової торгівлі у Чернівецькій області, Ляшенко А. Ф. (2011)
Дульцева І. І. - Структуризація та управління реалізацією економічного потенціалу Луганської області, Шаповалова І. М. (2011)
Круглянко А. В. - Основні тенденції розвитку Чернівецької області у післякризовий період (2011)
Погоріла І. І. - Проблеми інвестування в харчову промисловість Буковини (2011)
Черничко С. Ф. - Визначення депресивності регіону та форми державного регулювання його інвестиційної привабливості (2011)
Вудвуд В. В. - Державна політика сприяння розвитку суб’єктів підприємництва в умовах фінансової кризи в Україні, Чернівчан В. В. (2011)
Пішеніна Т. І. - Економічна сутність, роль і значення радіоекологічного комплексу в суспільному розвитку та в системі національної безпеки (2011)
Саєнко О. С. - Удосконалення інституціональної системи у контексті зміцнення економічної безпеки України (2011)
Терлецька Н. М. - Модель організації державної служби: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії, Лук’ян О. В. (2011)
Терлецька Ю. О. - Легалізація тіньової зарплати: переваги, недоліки та заходи протидії, Іванюк В. В. (2011)
Чернявська Т. А. - Мобілізація наявних і потенційних джерел фінансування цивільної авіації (2011)
Гришова І. Ю. - Оцінка фінансової політики у сфері управління активами молокопереробних підприємств АПК (2011)
Домбровська Л. В. - Системний підхід до управління сільськогосподарським землекористуванням (2011)
Корнійчук О. В. - Майбутні варіанти фінансування сільського господарства в межах першого стовпа спільної аграрної політики ЄС після 2013 року (2011)
Крамаренко І. С. - Переваги лізингу в забезпеченні матеріально-технічної бази підприємств АПК (2011)
Білик Р. Р. - Удосконалення методологічних засад оцінки рівня економічної безпеки підприємства, Філіпчук Н. В. (2011)
Даценко Г. В. - Аналіз детермінант внутрішнього фінансового середовища машинобудівного підприємства (2011)
Єфременко О. В. - Оцінки конкурентостійкості підприємства, їх визначення та використання (2011)
Попова А. С. - Анализ товарного портфеля енисейского целлюлозно-бумажного комбината г. Красноярска, Юшкова Л. В. (2011)
Скалюк Р. В. - Роль фінансового результату в контексті реалізації головної мети промислового підприємства (2011)
Юрик Н. Є. - Аналізування та оцінювання основних факторів впливу на кризовий стан машинобудівного підприємства (2011)
Владимирова О. Н. - К вопросу формирования инновационной финансовой инфраструктуры в рамках реализации "стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года" (2011)
Коваленко О. М. - Інноваційна культура як умова зростання економіки України (2011)
Проскуріна Н. М. - Підходи до визначення понять "інвестиційний портфель" та "лізинговий портфель", Верескун Г. В. (2011)
Пилипенко В. В. - Анализ современного состояния венчурного инвестирования, Семенюта Т. А. (2011)
Товт Т. Й. - Інвестиційна складова інноваційної діяльності промислових підприємств (2011)
Іванов А. М. - Управління рекреаційними територіями (на прикладі НПП "Бузький гард") (2011)
Кифяк В. Ф. - Транскордонний бізнес-інкубатор як один із інструментів активізації розвитку підприємництва в сфері рекреації та туризму (2011)
Мигалина Ю. Ю. - Інноваційна діяльність в умовах конкурентного середовища санаторно-оздоровчих та курортних закладів Закарпатської області (2011)
Свида І. В. - Сучасні форми екстремального туризму в Закарпатській області (2011)
Чаплінський Ю. Б. - Модель управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства (2011)
Гладій Г. М. - Позиціювання продукту на основі самоорганізованих карт, Гладій Х. Г. (2011)
Гомба Л. А. - Особливості управління персоналом інтернет-магазину, Григорович В. І. (2011)
Корольчук О. П. - Усунення конфліктів у роботі вертикальних маркетингових систем (2011)
Романенко М. О. - Трудоголізм як один із видів ризику діяльності персоналу підприємства (2011)
Смолінська А. В. - Проблеми оптимального управління підприємством у кризовому стані, Гаркушевський В. С. (2011)
Чичун В. А. - Стратегічне управління розвитком підприємств у регіоні (2011)
Чорновіл І. А. - Проблемний аспект формування поняття "антикризове управління" (2011)
Бассова О. О. - Особливості кредитування під заставу промислової нерухомості (2011)
Вдовічен А. А. - Регулятивний вплив оподаткування на інноваційну діяльність підприємств, Ватаманюк О. С. (2011)
Гурова В. О. - Актуальні проблеми формування необхідного обсягу та структури золотовалютних резервів України, Сидоренко К. Ю. (2011)
Ковалевич Д. А. - Місцеві бюджети в системі казначейського обслуговування, Колісник І. І. (2011)
Мирончук В. М. - Фінансова стійкість депозитних корпорацій: фактори впливу та індикатори оцінки (2011)
Михайлишин Л. І. - Впровадження прогресивного оподаткування доходів фізичних осіб як напрям забезпечення суспільного добробуту, Коровчук Ю. І. (2011)
Мойсеєва О. Ю. - Страховий ринок України: проблеми становлення та перспективи розвитку, Марценюк-Розарьонова О. В. (2011)
Попель Л. А. - Капітальні видатки як інвестиційна складова місцевих бюджетів, Тарангул Л. Л. (2011)
Адамова І. З. - Особливості методики проведення комплексного аналізу фінансової звітності господарюючого суб’єкта, Багрій О. Л. (2011)
Бенько М. М. - Принципи застосування інноваційних інформаційних технологій в бухгалтерському обліковому процесі (2011)
Грінчук М. С. - Організація контролю в умовах інтегрованих інформаційних технологій та систем, Євдощак В. І. (2011)
Романчук А. Л. - Особливості операційної діяльності підприємств промисловості будівельних матеріалів та їх вплив на формування витратної інформації в системі обліку (2011)
Вінничук О. Ю. - Розробка програмного забезпечення моделі екологічно збалансованої економіки за допомогою Matlab (2011)
Семчук А. Р. - Ефективність розподілу праці на підприємстві: математичний аспект, Шпарка І. І. (2011)
Сафонова В. Є. - Маркетинговий механізм взаємодії ринку освітніх послуг і ринку праці як складова економічного розвитку (2011)
Ступак М. Г. - Використання проектних технологій як ефективного методу вивчення іноземної мови (2011)
Титул, content (2016)
Dan’ko V. - Analysis of energy efficiency of a superconducting short circuit current limiter, Goncharov E., Polyakov I. (2016)
Khrypunov G. - Increasing the efficiency of film solar cells based on cadmium telluride, Vambol S., Deyneko N., Suchikova Y. (2016)
Karvatskii A. - Numerical analysis of the physical fields in the process of electrode blanks graphitization in the Castner furnace, Leleka S., Pedchenko A., Lazariev T. (2016)
Suchikova Y. - Provision of environmental safety through the use of porous semiconductors for solar energy sector (2016)
Dovgal А. - A modified method of applying detonation-sprayed composite coatings by a magnetic field, Pryimak L., Trofimov I. (2016)
Shchutska G. - Development and application of the discrete model of multi-layered textile materials (2016)
Nechitaylo N. - Exploring the properties of ultrafiltration membranes with a dynamic layer and bactericidal inoculation for the purification of natural waters, Nagornaya E., Nesterova E. (2016)
Abstract and References (2016)
Ветох А. М. - Применение комплексной ступенчатой активации в приготовлении пенобетона неавтоклавного твердения, Елькин В. В., Зелинский Д. В. (2016)
Выкиданец С. Н. - Исследование влияния количества и качества наполнителя на технологическую поврежденность бетонных образцов определенного состава (2016)
Выровой В. Н. - Технологические события в структурном развитии строительных композитов, Суханов В. Г., Виноградский В. М. (2016)
Гара А. А. - Особенности карбонизационного твердения керамзитобетона (2016)
Гара Ан. А. - Эксплуатационные свойства эпоксидных композиций при воздействии адсорбционно-активных сред (2016)
Гоц В. І. - Особливості структуроутворення шлаколужного цементу з використанням слюдовмісних побічних продуктів гірничо-добувної промисловості, Ластівка О. В., Волинська Є. В., Шимко О. В. (2016)
Derevianko V. N. - Аsymptotic evaluation of effective transport coefficients and local fields distributions in fibre-reinforced composites, Danishevs'kyy V. V., Hryshko H. M. (2016)
Деревянко В. Н. - Структура и свойства керамического кирпича на основе техногенных минеральных систем, Кушнерова Л. А., Гришко А. Н. (2016)
Довгань И. В. - Роль межпоровых перегородок в формировании свойств высоконаполненного гипсоперлитового композита, Керш В. Я., Колесников А. В., Семенова С. В. (2016)
Довгань И. В. - Структурные изменения в строительных композитах с позиции фрактальной геометрии, Колесников А. В., Шарыгин В. Н., Дмитренко М. П., Кириленко Г. А. (2016)
Жуковский В. К. - Механизм формирования деформационных волн в условиях тепловых градиентов, Гохман А. Р., Выровой В. Н., Заволока М. В., Заволока Ю. М. (2016)
Загинайло И. В. - Применение метода эквивалентности при расчете двумерных стационарных температурных полей c источниками в композиционных материалах, Максименюк Я. А., Писаренко А. Н. (2016)
Кадум И. - Влияние добавки суперадсорбента на водосодержание цементной матрицы бетона, Савченко С. В., Коваль С. В. (2016)
Казмирчук Н. В. - Свойства активированных полимерсодержащих композиций, Рожнюк Е. В., Закорчемная Н. О. (2016)
Киричок В. І. - Вплив кальцієвої модифікації геоцементу на фізико-механічні властивості штучного каменю (2016)
Ковальчук О. Ю. - Дослідження можливості використання червоного шламу як основи для будівництва доріг, Пушкар В. І., Пасько А. В. (2016)
Коробко О. A. - Структурные изменения бетона при попеременном увлажнении и высушивании, Уразманова Н. Ф., Тофанило В. Ю. (2016)
Крылов Е. А. - Применение вторичных продуктов в производстве газобетона неавтоклавного твердения, Мартынов В. И. (2016)
Ксёншкевич Л. Н. - Высокопрочный бетон на механоактивированном вяжущем с добавкой микрокремнезема, Барабаш И. В. (2016)
Ляшенко Т. В. - Механические свойства мелкозернистого бетона с микрокремнеземом и стеклянной фиброй, Довгань А. Д. (2016)
Мартынов В. И. - Последовательность формирования структуры межпоровых перегородок в ячеистом бетоне (2016)
Мишутін А. В. - Властивості легких бетонів на різних видах пористих заповнювачів, Кровяков С. О., Піщев О. В., Піщева Т. І., Заволока М. В. (2016)
Москалёва К. М. - Поиск области рациональных составов облегченной штукатурки на основе сухих строительных смесей (2016)
Муляр И. Д. - Влияние релаксации внутренних напряжений на процесс образования поликомпозитных покрытий (2016)
Петропавловський О. М. - Вплив аніонної складової лужного компоненту на формування властивостей цементів та бетонів, Пушкарь В. І., Вознюк Г. В., Лакуста С. О. (2016)
Присяжнюк М. І. - Ефективність використання тампонажних розчинів з високими структурно-механічними властивостями, Єнакієва Т. Г., Гамурар В. Д. (2016)
Пушкарьова К. К. - Дослідження цементних композицій, модифікованих полікарбоксилатними та механо-активованими кварцовими добавками, Каверин К. О., Калантаєвський Д. О. (2016)
Рунова Р. Ф. - Формування властивостей будівельного розчину на основі лужного цементу для влаштування підлог, Руденко І. І., Омельчук В. В. (2016)
Руссу И. В. - Что общего между растительным и животным миром и искусственно создаваемыми материалами? (2016)
Солоненко І. П. - Покращення експлуатаційно-технічних характеристик цементобетонних покриттів для автомобільних доріг (2016)
Суханевич М. В. - Особливості процесів структуроутворення цементних композицій, наномодифікованих терморозширеним графітом, Мала О. В. (2016)
Ткаченко Г. Г. - Комплексна енергоефективна активація мікроструктури бетонів, Макарова С. С. (2016)
Толмачев С. Н. - Способы защиты дорожных бетонов при действии агрессивных факторов, Беличенко Е. А., Бражник А. В. (2016)
Троян В. В. - Модифіковані бетони для залізничних шпал підвищеної довговічності, Сова Н. О., Стеценко О. О. (2016)
Фощ А. В. - Оценка качества гидрофобизирующих добавок методами поверхностного натяжения, Керш В. Я. (2016)
Шевченко В. В. - Климатические условия эксплуатации строительных материалов, Крикливий В. С., Вировой В. М. (2016)
Шинкевич Е. С. - Математические модели влияния наполнителей и добавок-модификаторов на физико-механические свойства мелкозернистых бетонов, Тертычный А. А., Тымняк А. Б. (2016)
Щепочкина Ю. А. - Кинетика размораживания кладки из керамического кирпича (2016)
Титул, content (2016)
Щербина О. С. - Влияние механоактивации портландцемента с добавкой доменного шлака на сроки схватывания цементного теста, Барабаш И. В., Гаврилюк В. П. (2016)
Vychuzhanin V. - Devising a method for the estimation and prediction of technical condition of ship complex systems, Rudnichenko N., Boyko V., Shibaeva N., Konovalov S. (2016)
Азизов Т. Н. - Расчет железобетонных балок с нормальными трещинами при кручении, Майстренко О. Ф., Чесноков М. В., Меркулов Д. С. (2016)
Yeremenko O. - Development of the dynamic tensor model for traffic management in a telecommunication network with the support of different classes of service (2016)
Гасій Г. М. - Напружено-деформований стан сталевої пластини прямокутної форми вузла з’єднання стрижневих елементів структурно-вантової сталезалізобетонної циліндричної оболонки (2016)
Kalinichenko Y. - Analysis of mathematical models of changing the vessel's course when turning, Burmaka I. (2016)
Карпюк В. М. - Параметри тріщиностійкості балкових залізобетонних елементів при дії знакозмінного та знакопостійного циклічних навантажень, Албу К. І., Даниленко Д. С., Сьоміна Ю. А., Петров М. М. (2016)
Lakhno V. - Development of adaptive expert system of information security using a procedure of clustering the attributes of anomalies and cyber attacks, Tkach Y., Petrenko T., Zaitsev S., Bazylevych V. (2016)
Кундрат А. М. - Концентрація напружень поздовжнього зсуву в пружному середовищі, армованому фасонними профілями, Шацький І. П. (2016)
Semerenko V. - The theory of parallel CRC codes based on automata models (2016)
Совгира В. В. - Реологическая модель деформирования и разрушения одноосно сжатого бетона на основе полных равновесных диаграмм его упруго-пластических характеристик (2016)
Trunov А. - Criteria for the evaluation of model's error for a hybrid architecture DSS in the underwater technology ACS (2016)
Tsyporenko Vi. - Development of direct method of direction finding with two-dimensional correlative processing of spatial signal, Tsyporenko Va. (2016)
Abstract and References (2016)
Сидорчук О. Л. - Дослідження амплітуд поля, збудженого лінійною решіткою рупорних опромінювачів (2016)
Нечаев Ю. Б. - Оценка границы Крамера-Рао для 2D радиопеленгации в плоских антенных решетках, Пешков И. В. (2016)
Рассохіна Ю. В. - Наближений метод розрахунку компактного фільтру із щілинними резонаторами, Крижановський В. Г., Коваленко В. О. (2016)
Вунтесмері В. С. - Чвертьхвильовий геліконовий резонатор, Вунтесмері Ю. В. (2016)
Головін В. А. - Фрагментація пакетів в радіоканалах передачі даних (2016)
Романов О. І. - Застосування регресійної моделі коефіцієнта використання каналів для формування плану розподілу навантаження в мережі, Нестеренко М. М., Маньківський В. Б. (2016)
Павлюченко А. В. - Радиометрическая подсветка ближней радиолокации, Лошицкий П. П., Шеленговский А. И., Бабенко В. В. (2016)
Noskov V. Y. - Peculiarities of signal formation of the autodyne short-range radar with linear frequency modulation, Ignatkov K. A., Chupahin A. P., Vasiliev A. V., Ermak G. P., Smolskiy S. M. (2016)
Нелін Є. А. - Критерії наближення кристалоподібних структур решітками імпедансних дельта-неоднорідностей, Ляшок А. В. (2016)
Нелін Є. А. - Подавлення об’ємних хвиль у фільтрі на поверхневих акустичних хвилях, Непочатих Ю. В. (2016)
Колобродов В. Г. - Математическая модель цифрового оптико-электронного спектроанализатора, Тымчик Г. С., Колобродов Н. С. (2016)
Ільяшов О. А. - Оцінка інформативності моніторингових ознак і сигнатур та міри їх невизначеності при розпізнаванні джерел та об'єктів моніторингу в інформаційному середовищі телекомунікаційних систем (2016)
AL-Rawi Muhanned - New Technique of Near Maximum Likelihood Detection Processes, AL-Rawi Muaayed (2016)
Осипов В. М. - Cтратегія підвищення міжнародної конкурентоспроможності машинобудівного комплексу на основі кластеризації, Ганбаров Э. Ш. (2015)
Рудакова С. Г. - Гідна праця: індивідуалізація режимів праці та відпочинку, Щетініна Л. В. (2015)
Сидорович О. Ю. - Передумови і наслідки перебігу трансформаційних перетворень в вітчизняній інституціональній матриці (2015)
Тараканов Н. Л. - Логістичний фактор формування доданої вартості продукціїв системі товарних ринків, Маковеєв А. П. (2015)
Ukhanova I. O. - Some questions of the evaluation of technopark (2015)
Шевченко Д. І. - Класифікація єврорегіонів та місце єврорегіону "Дністер" в ній (2015)
Layko A. I. - Opportunities of investment regulation in the transport sector of Ukraine (2015)
Вдовиченко Л. Ю. - Регуляторна діяльність як складова системи управління національним господарством (2015)
Doroshuk G. A. - Process innovations in the enterprise life cycle system, Pechkurova A. E. (2015)
Varchuk O. A. - Transit of goods form: features and accounting, Ananska M. O., Amurovа E. V. (2015)
Грицишен Д. О. - Відходи як об’єкт управління економіко-екологічною безпекою промислових підприємств (2015)
Ковпак Е. О. - Прогнозування обсягів продажу нових автомобілів в Україні (2015)
Овод Л. В. - Принципи амортизаційної політики промислового підприємства (2015)
Іванов С. В. - Використання апарату економіко-математичного моделювання в практиці виробничо-торгівельного підприємства (2015)
Петренко Н. І. - Протилежні інтереси суб’єктів економіки як передумова удосконалення бухгалтерського обліку пасивів, Фльонц О. Б. (2015)
Васюта В. Б. - Аналіз ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства, Кирпань А. Г. (2015)
Dyskina A. A. - Theoretical and methodological approach to the evaluation of investment security industry (2015)
Гончаров Г. О. - Сутнісна характеристика системи економічної безпеки малого підприємництва та її складових (2015)
Біляченко О. Л. - До питання облікового забезпечення проведення рекламної кампанії для створення бренду (2015)
Пугаченко О. Б. - Організаційні засади аудиту операцій з немонетарними оборотними активами (2015)
Balan O. S. - Underwriting as a tool to improve the efficiency of risk management of the bank, Levitska A. V., Sokolovskaya O. O. (2015)
Губанова О. Р. - Теоретико-методичні засади диверсифікації послуг в сфері природокористування (2015)
Клепікова О. А. - Дослідження розвитку послуг аеродизайну в Україні, Сільвестрова Ю. С. (2015)
Prytula N. V. - Instruments of foreign trade policy of the European Union (2015)
Ущаповський К. В. - Реалізація експортного потенціалу об’єднаної енергетичної системи України: місце та роль ДП "НЕК Укренерго" (2015)
Chugunov A. A. - Problems of practicing of support of small and medium businesses, Prydius A. V. (2015)
Лінгур Л. М. - Використання економетричних методів для аналізу економіки України, Васильєва Т. П. (2015)
Кузіна Р. В. - Деякі питання корисності інформації щодо основних засобів компаній корпоративного сектору економіки (2015)
Аверіхіна Т. В. - Принципові положення формування системи забезпечення екологічної конкурентоспроможності товарів та товаровиробників (2015)
Захарченко В. І. - Методичні основи регіонального ціноутворення на промислову продукцію, Андрієнко Н. М. (2015)
Нікітченко С. О. - Науково обґрунтовані підходи до економічної ефективності виробничої діяльності сільського- сподарських підприємств (2015)
Тубальцева Н. П. - Механізм визначення оцінки компетентності фахівців інноваційних підприємств (2015)
Дерій В. А. - Відображення витрат на рекламу підприємства в системі обліку з позиції доцільності їхнього здійснення (2015)
Ромахова О. О. - Дослідження параметрів ефективності системи економічної безпеки, Водолазскін Р. В. (2015)
Кузнецов Э. А. - Проблемы внедрения системы качественной оценки высшего образования на примере Эстонии, Борщ В. И. (2015)
Заюков І. В. - Продуктивність праці в контексті забезпечення інноваційного розвитку економіки України (2015)
Єгупов Ю. А. - Форми і горизонт планування виробничої програми промислового підприємства (2015)
Швед Л. Р. - Теоретичне обґрунтування значень мультиплікаторів для стратегічного планування діяльності підприємства (2015)
Нєнно І. М. - Засади формування та управління державно-приватним партнерством у портах (2015)
Семенова В. Г. - Аналіз ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств (2015)
Калініченко Л. Л. - Логістичний підхід до вибору виду транспортування вантажів (2015)
Мельник Ю. М. - Науково-методичне забезпечення побудови облікової підсистеми промислового підприємства при процедурі банкрутства (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, content (2016)
Bubela T. - Mathematical modeling of soil acidity by the admittance parameters, Malachivskyy P., Pokhodylo Y., Mykyychuk M., Vorobets O. (2016)
Vakhitova L. - The effect of organoclays on the fire-proof efficiency of intumescent coatings, Drizhd V., Taran N., Kalafat K., Bessarabov V. (2016)
Soloshych I. - Development of systematics ranked structure of environmental protecting equipment for cleaning of gas emissions, wastewater and solid waste, Shvedchykova I. (2016)
Bezsonov Ye. - Assessment of safety index for water ecological system, Andreev V., Smyrnov V. (2016)
Shkop A. - Exploring the ways to intensify the dewatering process of polydisperse suspensions, Tseitlin M., Shestopalov O. (2016)
Borovik V. S. - Analysis of role of time in the production process in a 4D space, Borovik V. V. (2016)
Shamanskyi S. - Development of environmentally safe technological water disposal scheme of aviation enterprise, Boichenko S. (2016)
Gorobets S. - Examining the properties of dry magnetically controlled biosorbent, obtained by the method of mechanical and magnetohydrodynamic agitation, Gorobets O., Kovalyov O., Hetmanenko K., Kovalyova S. (2016)
Abstract and References (2016)
Семак О. І. - Жінка, закохана в життя (До 50-ліття М. Р. Ткачівської) (2015)
Райківський І. Я. - Кафедра історії України: погляд крізь чверть століття (2015)
Королько А. З. - Фотолітопис діяльності професорсько-викладацького складу кафедри Історії України (2015)
Сіреджук П. С. - Гуцули в Революції Гідності і неоголошеній війні (2015)
Боян С. П. - Мольфари Українських Карпат:типологічний аналіз, Баюрчак Н. (2015)
Войтович Л. В. - Ростиславичі - родичі Арпадів (2015)
Павлюк А. М. - Франко-лангобардський військовий похід проти "держави" Само (2015)
Дубчак С. Ю. - Церковна ієрархія в аріанській церкві вандало-аланського королівства (наоснові даних Віктора Вітенського) (2015)
Гаврилишин М. - Київська загадка Агати, дружини англійського принца Едварда Вигнанця (2015)
Лісін Д. - Сліди впливу вікінгів на культуру Ірландії у VIII–XI ст. (2015)
Райківський І. Я. - Еволюція ідейної платформи русофільської газети "Слово" в Галичині (1862–1866 рр. ) (2015)
Галицька-Дідух Т. В. - Східні кордони Другої Речі Посполитої в зовнішньополітичній концепції польського уряду (Кінець 1919 – середина 1920 рр.) (2015)
Дрогомирецька Л. Р. - Досвід діяльності західноукраїнських політичних партій у сфері кооперації 1920-1930-х рр. (2015)
Кравець Д. - Сталінський великий терор в УСРР/УРСР у Західноукраїнській громадсько-політичній думці (1930-ті рр. ) (2015)
Гаврилишин П. М. - Проблема встановлення східного кордону Польщі в системі міжнародних відносин в роки Другої світової війни (2015)
Любчик І. Д. - Розселення та післявоєнні реалії повсякденного життя пересенців із Закерзоння в Івано-франківській області (2015)
Шелеп Ю. І. - Конструювання образів партійних працівників в українській радянській літературі 1960–1980-х років (2015)
Кобута С. Й. - Масові несанціоновані зібрання на Прикарпатті 1989 р. як чинник демократизації суспільно-політичного життя регіону, Кобута Л. П. (2015)
Нащочин О. М. - Вишеградська група як форма співпраці в субрегіоні Центрально-Східної Європи (1989–2004 рр.) (2015)
Бурдуланюк В. М. - Роль НТШ у наукових звязках Галичини з Наддніпрянською Україною в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Королько А. З. - Військові дії та діяльність російської окупаційної адміністрації на Покутті в роки Першої світової війни (2015)
Міщук А. І. - Дослідження регіональних проблем в творчому доробку Юліана Целевича, Міщук М. Б. (2015)
Костюк В. В. - Михайло Павлик і журнал "Народ" (2015)
Єгрешій О. І. - Римо-Католицька Церква сучасної доби: між традицією і модернізмом (2015)
Гавриш І. В. - Розвиток богословської освіти на теренах Станиславівської єпархії у "катакомбний" період існування УГКЦ (2015)
Маслій О. Д. - Радянська політика щодо жіночих чернечих спільнот у Галичині (1953 р. – перша половина 1980-х рр.) (2015)
Концур-Карабінович Н. О. - Початок широкомасштабної кампанії радянської влади по ліквідації УГКЦ (2015)
Стефанюк Г. В. - Діяльність Ордену єзуїтів у Станиславові (1715–1946 рр. ): історико-джерелознавчий аспект, Клоновський Ю. І. (2015)
Дутчак О. І. - Шкільне краєзнавство Галичини 1830 – 1930–х рр.: історіографічна інтерпретація (2015)
Шологон Л. І. - Національно-культурний рух українців Галичини на сторінках часопису "Діло” (1880–1914 рр.) (2015)
Paska B. - The figure of dissident Valentyn Moros on the pages of the Russian self-publishing newspaper "Chronical of current events” (2015)
Кіндрачук Н. М. - Всесоюзні переписи населення 1959 р. та 1970 р. як джерело вивчення чисельності титульної нації в Україні протягом 1960-х рр. (2015)
Борчук С. М. - Енциклопедія "Українська мова” 1990-х рр.: змістове наповнення та принцип написання, Недільський С. А. (2015)
Дяків М. В. - До історії світового меблярства: культурологічний аспект (2015)
Дяків О. В. - Витоки західноподільського гончарства (2015)
Кметюк Т. - Муніципальні мистецькі колективи Івано-Франківська в системі розвитку музичної культури Прикарпаття (2015)
Райківський І. Я. - Українські пісні-гімни в Галичині ХІХ ст. До 150-ліття першого виконання національного гімну України "Ще не вмерла Україна” (1865 р.) (2015)
Пісня-вірш І. Гушалевича "Мир вам, браття" 1848 р. - перший національний гімн галицьких русинів-українців (2015)
Білик О. - Сакральні вироби Галицької ювелірної майстерні ХІІІ ст. (2015)
Korunyak O. - National and cultural cooperation Barvinskih brothers with Dnieper figures in the 60-80-ies XIX century (2015)
Дорожинська М. - Джерела до вивчення діяльності товариства "Просвіта" у фондах Центрального державного архіву у м. Львові (2015)
Кочкодан В. Т. - Газета "Діло" про діяльність українських жіночих товариств Східної Галичини у міжвоєнний період (2015)
Рева Б. - Вертеп як основна форма театральної вистави у різдвяному рядженні на Опіллі в кінці ХХ – початку ХХІ ст. (за матеріалами с. Мединя Галицького району) (2015)
Яворський А. - Особливості та умови формування організаційної структури українського еміграційного робітництва у Чехословачині (кінець 1920 – початок 1930-х рр.) (2015)
Рікарді О. В. - Становище українського шкільництва у Східній Галичині в 1870–х – поч. ХХ ст. : спроба історичного аналізу (2015)
Савіцька І. Я. - Українські гімназії Станиславова у міжвоєнний період (1921–1939 рр.) (2015)
Добржанський О. В. - Професор Василь Ботушанський - дослідник історії Буковини, Марчук В. В. (2015)
Єгрешій О. І. - Митрополит Андрей Шептицький в релігійно-церковному і громадсько-культурному житті України (2015)
Кугутяк М. В. - Памяті Івана Михайловича Шумейка, Райківський І. Я. (2015)
Наші автори (2015)
Титул, content (2016)
Deynichenko G. - Studying a new anti-polarization method in the process of ultrafiltration of skimmed milk, Guzenko V., Udovenko O., Omelchenko O., Melnik O. (2016)
Neklesa O. - Foundation of technology for obtaining encapsulated oils and prescription development of shells on their basis, Korotayeva E., Nagornіy O. (2016)
Samoichuk K. - Research into milk homogenization in the pulsation machine with a vibrating rotor, Kiurchev S., Oleksiienko V., Palyanichka N., Verholantseva V. (2016)
Prytulska N. - Thermogravimetric research into fish and plant semifinished products made of raw and blanched tissues of azov goby and wheat bran, Fedorova D., Lazarenko M., Vasylieva O., Yudina T. (2016)
Tereshkin O. - Modeling of mechanical treatment of napiform onion to determine the rational parameters of its cleaning, Horielkov D., Dmytrevskyi D., Chervonyi V. (2016)
Pogarska V. - Exploring the processes of cryomechanodestruction and mechanochemistry when devising nano-technologies for the frozen carotenoid plant supplements, Pavlyuk R., Timofeyeva N., Bilenko L., Stukonozhenko T. (2016)
Malezhyk I. - The use of convective-thermoradiative method of energy supply in the apple snack technology, Dubkovetskiy I., Bandurenko H., Strelchenko L., Levkіvska T. (2016)
Strashynskiy I. - Influence of functional food composition on the properties of meat mince systems, Fursik O., Pasichniy V., Marynin A., Goncharov G. (2016)
Abstract and References (2016)
Возняк Д. К. - Кристали магнетиту з лейкократового маріуполіту Приазов’я, Кривдік С. Г., Кульчицька Г. О., Вишневський О. А. (2015)
Evtekhova A. V. - New mineral formations in underground workings of Kryvyi Rih basin, Shulika Yu. M., Evtekhov V. D., Smirnov O. Ya., Georgiieva O. P. (2015)
Зима С. Н. - Эпигенетическая минерализация богатых железных руд бассейна Сингхбум (Индия) (2015)
Моргун В. Г. - Петрогенезис фенітів Cхідного Приазов’я (2015)
Гаценко В. О. - Нові дані про дайки лужних пікритів та пікробазальтів Покрово-Киріївського масиву Приазовського мегаблоку Українського щита, Луньов Є. С. (2015)
Великанова О. Ю. - Петрология и рудоносность ультраосновных пород Девладовской зоны разломов (Среднее Приднепровье), Великанов Ю. Ф. (2015)
Чікова І. В. - Мінералогічні й петрографічні особливості руд Стремігородського родовища, прогноз їх змін у зоні техногенезу та впливу на природні води, Борняк У. І., Дяків В. О. (2015)
Касьяненко К. О. - Мінералогічні та петрографічні особливості ендербітів Малинівського кар’єру (Дністерсько-Бузький мегаблок Українського щита), Пономаренко О. М. (2015)
Василенко А. Ю. - Утворення вулканічного хребта Великий Шолєс у контексті динамо-кінематичної схеми неогенового магматизму Закарпаття (2015)
Шумлянський Л. В. - Палеопротерозойський гранітоїдний магматизм Інгульського району Українського щита, Петренко О. В. (2015)
Хомин В. Р. - Обгрунтування перспектив нафто- і газоносності глибоко занурених горизонтів Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину (2015)
Кураева И. В. - Эколого-геохимические исследования почв, находящихся под влиянием предприятий химической промышленности, Войтюк Ю. Ю., Матвиенко О. В., Мусич Е. Г., Дунаевская О. В. (2015)
Свистун В. К. - Результаты геофизических изысканий по выявлению пустот в одном из горных массивов г. Кривого Рога (2015)
Короткі відомості про авторів (2015)
До відома авторів (2015)
Локтєв В. М. - Час академічної коректності минув (2016)
Ошкадьоров С. П. - Про перспективи розвитку науки про метали (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (26 жовтня 2016 р.) (2016)
Жулинський М. Г. - Феномен художньої творчості та наукової діяльності Івана Франка (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті) (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 26 жовтня 2016 р.) (2016)
Гогаєв К. О. - Нові рішення в технологіях порошкової металургії — шлях до підвищення якості металопродукції (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 26 жовтня 2016 р.) (2016)
Сибірний А. А. - Механізми автофагії, або самопоїдання — постійної деградації клітинного матеріалу, без якої життя неможливе (Нобелівська премія з фізіології і медицини 2016 р.) (2016)
Кріве І. В. - Нові фази квантової матерії і топологія (Нобелівська премія з фізики 2016 р.), Шевченко С. І. (2016)
Ковтуненко В. О. - Синтетичні молекулярні машини (Нобелівська премія з хімії 2016 р.), Мірошниченко М. С. (2016)
Богданов В. Л. - Винахідницька діяльність при проведенні досліджень і розробок та комерціалізації їх результатів, Капіца Ю. М. (2016)
Куссуль Н. М. - Супутниковий агромоніторинг в Україні (Міжнародний симпозіум за проектом Європейського космічного агентства "Sentinel-2 for Agriculture"), Шелестов А. Ю., Лавренюк М. С., Колотій А. В., Яйлимов Б. Я., Яйлимова Г. О. (2016)
Мороз В. М. - Обдарований народом України безсмертям (до 150-річчя від дня народження академіка Д.К. Заболотного), Палій Г. К., Ковальчук В. П. (2016)
Таньшина А. В. - Харків. "Ураган" (до 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України В.Т. Толока) (2016)
80-річчя академіка НАН України О.М. Шарковського (2016)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Е.А. Пашицького (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Мікловди (2016)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Г.В. Боряка (2016)
Зміст журналу за 2016 р. (2016)
Покажчик авторів за 2016 р. (2016)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 35: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 1990−1994 гг. (2016)
Кулинченко Г. В. - Исследование динамических параметров электропривода на базе двигателя с катящимся ротором, Масленников А. М., Багута В. А. (2016)
Матющенко А. В. - Анализ теплового состояния тягового вентильного двигателя с постоянными магнитами для шахтного электровоза (2016)
Милых В. И. - Проектный синтез турбогенератора на основе численно-полевых расчетов при варьировании числа пазов статора (2016)
Кузнецов Б. И. - Синтез систем активного экранирования магнитного поля воздушных линий электропередачи на основе многокритериальной оптимизации, Никитина Т. Б., Волошко А. В., Бовдуй И. В., Виниченко Е. В., Кобылянский Б. Б. (2016)
Тугай Д. В. - Методика выбора индуктивности фазных реакторов силового активного фильтра (2016)
Юшков Є. О. - Моделювання режимів роботи суднової енергетичної установки комбінованого пропульсивного комплексу із системою керування на основі електронних регуляторів (2016)
Баранов М. И. - Расчетно-экспериментальный метод исследования в металлическом проводнике с импульсным током волновых электронных пакетов и электронных полуволн де Бройля, Рудаков С. В. (2016)
Беспрозванных А. В. - Технологические и эксплуатационные факторы локального усиления напряженности электрического поля в силовом кабеле коаксиальной конструкции, Кессаев А. Г. (2016)
Нижевский И. В. - Экспериментальное обоснование метода измерения сопротивления заземляющего устройства, Нижевский В. И., Бондаренко В. Е. (2016)
Саенко Ю. Л. - Идентификация линейной обобщенной нагрузки в трехфазной трехпроводной сети в задаче распределения фактических вкладов в точке общего присоединения, Калюжный Д. Н. (2016)
Хоменко И. В. - Анализ оптимальных режимов работы силовых трансформаторов в условиях эксплуатации, Березка С. К., Поляков И. В. (2016)
Chaika O. - Terminography vs lexicography (2015)
Grynyuk S. - In the era of global English market (2015)
Ladnytska O. - Formal and functional peculiarities of occasionalisms in Ian Mcewan’s novels ''Saturda'', ''On Chesil beach'', ''Solar'' (2015)
Pet’ko L. V. - Metaphor in Shakespeare’s texts, Goncharova T. V., Babii S. M. (2015)
Pravdivtseva Y. S. - The functional pecuilarities of anthroponyms of the English language (on the material of English fiction literature) (2015)
Андрущак О. В. - Стилістико-синтаксичні засоби відображення внутрішніх станів персонажів у постмодерному романі (на прикладі роману Дж. Барнса "Артур та Джордж") (2015)
Артеменко Л. В. - Сюжетно-ситуативний комплекс "поет – інший поет" у семантичній площині вияву української поетологічної лірики XX ст. (2015)
Биба М. О. - Інтегративність як основа дослідження концептів у фокусі лінгвокультурології та когнітивної лінгвістики (2015)
Бик І. С. - Комунікативні моделі текстів документів міжнародно-правового характеру, Кучик Г. Б. (2015)
Бондар Т. Г. - Переклад національно-специфічної лексики на позначення культурних реалій (на матеріалі перекладу Ф. Лайвсей повісті Г. Квітки-Основ’яненка "Маруся"), Шевчук А. Ю. (2015)
Бондарук О. А. - Образ "золотої дівчини" в поезії єлизаветинської епохи: лінгвокультурна інтерпретація (2015)
Вакулик І. І. - Фахова лексика у науковій парадигмі анатомічних найменувань (2015)
Валюкевич Т. В. - Поняттєво-ціннісна складова в структурі концепту зовнішність людини (2015)
Венгринюк М. І. - Комунікативно-прагматичний потенціал анотації як вторинного науково-технічного тексту, Мельник О. М. (2015)
Вільчинський О. К. - Трансформація районної преси Тернопільщини в період суспільних змін 1990-1991 років (2015)
Воскрес А. А. - Клаузальні адвербіалії способу дії давньоанглійської мови у функціонально-семантичному полі (2015)
Гайданка Д. В. - Статус оказіональних утворень у системі англійської мови (2015)
Гайденко Ю. О. - Властивості та ознаки слова (2015)
Галинська О. М. - Українська та англійська харчова традиція у дзеркалі фразеології: лінгвокультурологічний та етнокультурний аспекти (2015)
Гафу Т. Г. - Лексико-семантичне поле food в сучасній англійскій мові, Сапожник І. В. (2015)
Гач Н. О. - Теорія динамічного тлумачення значення як основа концептуального аналізу (2015)
Глущук-олея Г. І. - Іменники на позначення дрібних речей як посилювачі заперечення (2015)
Гоца Н. М. - Специфіка перекладу запозичень в англомовному науковому медичному дискурсі на українську мову (2015)
Грижак Л. М. - Рекуретність домінантних ознак у портретних описах персонажів (2015)
Гузинець М. М. - Специфіка перекладу термінів в підмові аграрної галузі, Козуб Л. C. (2015)
Гуменюк Т. І. - Стандартизація в термінології: екстралінгвістичний погляд (2015)
Давиденко Т. А. - Кольоратив чорний як сукупність традиційного та сучасного в українській та англійській мовах: компаративний аспект (2015)
Дайнека Н. М. - Аспекти дослідження феномену кібербуллінгу (2015)
Дмитренко О. П. - Зооморфний код культури у фразеологічній картині світу німецької, англійської, української та російської мов (2015)
Дмитрієва О. В. - Функціональна характеристика діалогу культур як засобу формування міжкультурної компетенції майбутніх учителів англійської мови (2015)
Жорнокуй У. В. - Актуальні проблеми викладання курсу лексикології англійської мови (2015)
Жупник А. О. - Аналіз англіцизмів як найчисленнішої групи неологізмів спорту (2015)
Завертайло К. А. - Дослідження мотивації вивчення китайської мови українськими студентами та швидкість їх адаптації в новому мовному середовищі (2015)
Загороднюк А. С. - Проблеми англо-українського юридичного перекладу латинізму "institution" (на матеріалі "Звіту громадського моніторингу виконання порядку денного Асоціації Україна-ЄС") (2015)
Зелінська Л. В. - Відображення "середнього класу" у малярстві та літературі Російської імперії др. пол. ХVIII – пер. пол. ХIX ст. (2015)
Зернецкая А. А. - Фонологический аспект фонетических чередований в русском языке (2015)
Зуєнко Т. М. - Дослідження поняття "лакуна" у лінгвістиці (2015)
Івашкевич Л. С. - Способи досягнення політичної коректності професійних найменувань у сучасній німецькій мові (2015)
Ілійчук І. В. - Концепція "табу" в міжкультурній комунікації (2015)
Карпа І. Б. - Чинник адресата в електронних текстах Yahoo!Answers (2015)
Киселюк Н. П. - Вплив емоційної складової комунікації на екологію спілкування (на матеріалі художнього англомовного дискурсу) (2015)
Ковбаско Ю. Г. - Граматикалізація як передумова для функціонально-граматичної транспозиції (2015)
Коломієць І. А. - Образ блазня: динаміка розвитку в творчості О. Копиленка 1920–30-х років (2015)
Константінова О. В. - Гіперо-гіпонімічні відношення термінів оподаткування в англійській мові (2015)
Крисенко О. А. - СМС-повідомлення у французькому та англійському молодіжному арго: структурний та семантичний аспекти (2015)
Круглій О. Р. - Внутрішньовалентні характеристики постпозиціонованих комбінувальних форм у сучасній англійській мові (2015)
Кудрявцева Н. С. - Лінгвістична відносність базових доменів: час (2015)
Куйбіда Х. І. - Категорія кількості та її лексичне вираження у давньогрецькій мові (на матеріалі гомерівського епосу) (2015)
Кунець Х. Б. - Безособові синтаксичні структури як евіденційна стратегія в англомовному науковому тексті гуманітарного спрямування (2015)
Латушкіна К. О. - Лінгвоконцептуальні параметри об’єктивації індивідуальної картини світу (на матеріалі телесеріалу "Elementary") (2015)
Лейба Ю. В. - Еталон як образна основа порівняльних фразеологізмів німецької мови (2015)
Луньова О. В. - Лінгводискурсивні особливості публічних виступів Рональда Рейгана (2015)
Матвєєва К. С. - Особливості ділової англійської мови як основного засобу професійного спілкування фахівців економічного профілю (2015)
Мельник М. І. - Функціонування художнього простору в романі (2015)
Михайлець В. О. - Статистичний метод виявлення засобів інтиміізації у тексті ЗМІ (2015)
Михальчук Н. О. - Особливості відтворення розмовної та побутової лексики в перекладах роману Джерома Девіда Селінджера "Над прірвою у житі", Івашкевич Е. Е. (2015)
Мірошниченко І. Г. - Синтаксичні засоби створення стислого тексту (на матеріалі українських мас-медіа) (2015)
Моісєєва Н. О. - Семантичні та функціональні особливості німецьких контамінованих лексем (2015)
Мочарська У. Р. - Вплив суспільно-політичних умов та розвитку преси на формування національної культури та мови (2015)
Насакина С. В. - Специфика использования хрононимов в рекламных текстах фармацевтических препаратов (2015)
Недайнова І. В. - Комунікативно-прагматичний потенціал антиглобалізаційного дискурсу (на матеріалі англійської мови) (2015)
Нікітюк Л. М. - Соціо- та етнолінгвокультурні особливості фразеологічних одиниць з топонімічним компонентом у британському та американському варіантах англійської мови (2015)
Новосадська О. Б. - Лінгвокультурні основи інтертекстуальності і прецедентності (2015)
Омельчук В. К. - Наукові підходи до тлумачення юридичних термінів (на прикладі судових рішень Верховного Суду Великобританії) (2015)
Оршинська Т. З. - Соціальні та прагматичні параметри англійських вигуків (2015)
Отрішко К. А. - Особливості наказового способу в англійській та українській мовах (2015)
Палій В. П. - Аналіз функціональних властивостей прислівника beaucoup (на матеріалі корпусу французької мови), Яницька О. М. (2015)
Передерій І. І. - Класифікація фразеологічних одиниць з зоонімним компонентом у німецькій мові (2015)
Перішко В. Г. - Характерні особливості фразеологічних одиниць та проблема їх диференціації (на матеріалі мови гінді), Перішко І. В. (2015)
Печко Н. М. - Концептуальні домінанти як основа менталітету етносу (2015)
Пилипюк Л. А. - Реально-топографічний простір у творчості Оноре де Бальзака (2015)
Піндосова Т. С. - Цитата як форма "чужого слова" (2015)
Полигач І. О. - Негативна утопія в рецепції німецького літературознавства (2015)
Поліщук О. С. - Оцінна структура ономасіологічної парадигми "людина за ознакою її інтелектуальних характеристик" (2015)
Потапенко Л. В. - Постколоніальний критичний дискурс у праці Е. Саїда "Світ, текст і критик" (2015)
Рахуба В. И. - Семантика денотативного пространства цветонаименования ''brown'' (2015)
Ригус В. В. - Політичний дискурс як особливий вид дискурсу (2015)
Рубан В. О. - Основні чинники лексичних запозичень (2015)
Ружин К. М. - Компенсаторна компетенція і стратегії її реалізації в процесі вивчення іноземної мови як другої на мовних факультетах (2015)
Русавская О. О. - Некоторые особенности вариативности гласных в канадском английском (2015)
Рядська Р. - Семантико-функціональні особливості асертивних дієслів в англійській мові (2015)
Самаріна В. В. - Вербалізація комунікативної стратегії самопрезентації відомих особистостей у Твіттері, Самарін В. В. (2015)
Семенюк Л. Й. - Міжмовна інтерференція та шляхи її подолання при вивченні другої іноземної мови (2015)
Сікорська В. Ю. - Континуальна та просторова візія хронотопу дому-дерева у романі "Фріда" Марини Гримич (2015)
Стернічук В. Б. - Інтертекстуальність як аспект структурної самоорганізації німецькомовних творів (на прикладі творчості Ф. Дюрренматта) (2015)
Стингач О. В. - Лексико-стилістичні та просодичні особливості монологічного мовлення британських парламентарів (2015)
Стирнік Н. С. - Д. Г. Лоуренс – комунікативний провокатор початку XX століття (2015)
Суима И. П. - Экстралингвистическая обусловленность респонсивных предложений в диалогической речи (на материале английского языка) (2015)
Сухомудь Г. С. - Туристичний дискурс та підходи до його аналізу (2015)
Тимейчук І. М. - Генологічні аспекти романів М. Етвуд "Історія служниці", "Орикс і Крейк" та "Рік потопу" (2015)
Тирон І. В. - Комунікативно-паргматичні особливості засобів параграфеміки у мікроблогах сучасного медійного дискурсу (2015)
Тупахіна О. В. - Компонентний аналіз слова в теорії вторинної номінації (на матеріалі неологізмів німецької мови кінця ХХ – початку XXI століття) (2015)
Удилова Т. Н. - Характеристика порівняльних фразеологізмів з компонентом зоонімом у французькій мові (2015)
Фесенко І. Л. - Особливості перекладу політичних промов та текстів (2015)
Фітьо Т. Я. - Вербалізація опозиції "ми" – "вони" у дискурсі російської інформаційної агенції Russia Today (2015)
Хайдер Є. М. - Невласне-пряма мова як ідіостильова текстотворча стратегія Г. Гессе в світлі транслатології (2015)
Цюцьмаць І. В. - Особливості та способи перекладу жаргонізмів науково-технічних текстів сфери комп’ютерних технологій, Онушканич І. В., Штогрин М. В. (2015)
Чередніченко О. М. - Висловлювання вибачення як прямий і непрямий мовленнєвий акт (2015)
Чернова А. О. - Типологія сучасної французької соціальної реклами (2015)
Шавловська Т. С. - Тематико-ідеографічна характеристика молодіжного лексикону німецької мови (2015)
Шевченко М. Ю. - Позиціонування авторської інстанції в медійному дискурсі інформувального спрямування (2015)
Шиян Н. Ю. - Отчуждение как причина разрушения внутреннего мира героев У. Фолкнера (2015)
Шрамко Д. О. - Композиційні особливості німецьких казок про тварин (2015)
Шталтовна Ю. А. - Парадигма структурно-семантичних полів концепту "democratization" в сучасній англійській мові (2015)
Жук В. А. - До питання про гендерні стереотипи (2015)
Носовська О. Б. - Проблеми та перспективи розвитку транспортної інфраструктури України, Макаренко М. В. (2014)
Меліхов А. А. - Організаційно-економічний механізм конкурентного розвитку підприємства (2014)
Бессонова С. И. - Анализ привлечения инвестиций в энергоэффективность промышленных предприятий (2014)
Оспищева А. К. - Анализ моделей развития машиностроительных предприятий, Андилахай А. А. (2014)
Ткачева А. Р. - Инвестиционный потенциал как составляющая в формировании потенциала предприятия (2014)
Дьякова М. С. - Бренд-менеджмент-складова частина управління інтелектуальною власністю підприємства (2014)
Сиволап Л. А. - Теоретичні аспекти національної безпеки країни та вплив на неї економічної безпеки (2014)
Семкова Л. В. - Економічна безпека регіонів (2014)
Горбашевська М. О. - Економічна безпека розвитку регіонального ринку машинобудування та транскордонне співробітництво (2014)
Кислова Л. А. - Особливості формування моделі економічної безпеки країни (2014)
Гапонюк О. І. - Фінансова безпека держави та шляхи її забезпечення (2014)
Лазарева А. П. - Фінансова безпека країни: загрози та основні напрями зміщення (2014)
Деревянко Т. А. - Оценка имиджа предприятия на рынках труда (2014)
Білопольський М. Г. - Інституціонализація аукціонного способу продажу продукції в системі споживчої кооперації, Гончаренко Д. І. (2014)
Плахотнік О. О. - Механізм ефективного управління інноваційними процесами підприємства (2014)
Фролова З. В. - Трансфер технологий из НИИ и ВУЗов в Украине (2014)
Василичев Д. В. - Проблеми розвитку та організації управління інноваційною активністю трудових ресурсів в регіоні, Трифонов Г. Ф. (2014)
До уваги авторів (2014)
Бибик С. П. - Cимволічні і слабкі норми усного наукового спонтанного висловлення (з урахуванням підходів О. О. Потебні) (2015)
Єрмоленко С. Я. - Культура мови – механізм збереження чи вдосконалення мовного стандарту? (2015)
Загнітко А. П. - Граматична норма в сучасній лексикографічній практиці, Загнітко Н. Г. (2015)
Супрун Л. В. - Експресивний синтаксис вісниківських статей Дмитра Донцова (2015)
Zenuch P. - Cyrilska rukopisna edukacna spisba v prostredi Mukacevskej eparchie v 18. storoci (2015)
Medvediv A. R. - Problems of the origin and functioning of the Ukrainian scientific and technical discourse, Kovtun O. V. (2015)
Баран Г. В. - Елементи релігійного стилю в повісті Олександра Довженка "Зачарована Десна" (2015)
Білик Я. С. - Конструкції з просторовими відношеннями в поезії Василя Стуса (2015)
Дзюба М. М. - Особливості епонімічних термінів-абревіатур (2015)
Зинякова А. А. - Структурно-семантична характеристика фразеологічних одиниць – крилатих висловів біблійного походження (2015)
Кардаш Л. В. - Специфіка монологічного мовлення: психологічний та лінгвістичний аспекти (2015)
Кірілкова Н. В. - Граматичні особливості іменників у текстах про збиральні промисли (2015)
Котяш О. І. - Діалектні тексти про страви (говірка села Залужжя Дубровицького району Рівненської області) (2015)
Коць Т. А. - Мовне сприймання як часова категорія суспільної свідомості (на матеріалі періодичних видань ХХ століття) (2015)
Краєвська Г. П. - Номінація дерев’яного посуду в говірках Центрального Поділля (2015)
Кулик О. Д. - Співвідношення культури як символічно-знакової реальності та мовної картини світу як її коду (2015)
Левченко Т. М. - Спостереження над мовними фактами у процесі вивчення сучасної української літературної мови, Чубань Т. В. (2015)
Максимчук В. В. - Неологізми футбольного дискурсу як об’єкт лексикографічного опису (2015)
Малевич Л. Д. - Семантичні трансформації в термінотворенні: звуження значення (на матеріалі української термінології водного господарства) (2015)
Мамич М. В. - Лінгвокультурні індикатори цінностей у контенті сучасного жіночого журналу (2015)
Мандрик Н. В. - Мова в просторі українознавства (2015)
Маслова Ю. П. - Особливості розвитку гендерних лінгвістичних досліджень в Україні й закордоном (2015)
Мединська Н. М. - Ознакова сутність дієслівної лексеми (2015)
Паніна Л. А. - Стильова палітра сучасних літературних мов (2015)
Сидорчук І. О. - Суфіксальний спосіб творення українських термінів управління персоналом (2015)
Струганець Ю. Б. - Процес іншомовних запозичень у футбольній лексиці сучасної української мови (2015)
Супрун В. М. - Експлікація зовнішньо-фізіологічного наповнення концепту "жінка" в українській фемінній прозі ХХ століття (2015)
Харченко С. В. - Синонімія простих ускладнених і складнопідрядних речень у сучасній українській мові (2015)
Черемська О. С. - Культивування критеріїв літературної норми у харківських часописах 20–30 рр. ХХ ст., Масло О. В. (2015)
Шостюк З. В. - Поняття "концепт" в історієтворчому ключі (2015)
Голуб Н. Б. - Мотиваційний аспект процесу формування мовленнєвої культури учнів 8-9 класів (2015)
Дроздова І. П. - Розвиток особистості як передумова формування професійного менталітету фахівця нефілологічного профілю засобами української мови (2015)
Мамчур Л. І. - Формування комунікативної компетентності особистості ‒ важлива філософсько-соціальна проблема (2015)
Омельчук С. А. - Нормативне вживання мовознавчих термінів в умовах тестових завдань з української мови у форматі ЗНО (2015)
Пентилюк М. І. - Педагогічні умови виховання мовної особистості учнів середньої школи засобами української мови і літератури (2015)
Хом’як І. М. - Різновиди орфографічних девіацій (2015)
Андрієць О. М. - Виховання культури мовлення учнів старших класів на уроках української мови (2015)
Антончук О. М. - Формування комунікативної компетенції в духовно-моральному розвитку особистості (2015)
Греб М. М. - Педагогічні умови формування лексичної компетентності студентів-нефілологів у науковому полі лінгводидактики (2015)
Златів Л. М. - Дискурсивно-текстоцентричний підхід до навчання української мови за професійним спрямуванням студентів-математиків (2015)
Ковальчук Н. П. - Комунікативна культура як умова вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ (2015)
Лавренчук В. П. - Культура вправної комунікації як основа формування успішної особистості (2015)
Лещенко Г. П. - Вивчення морфології в 6-7 класах загальноосвітньої школи за комунікативно-функційним та компетентнісним підходами (2015)
Мушировська Н. В. - Ситуативність як засіб формування соціолінгвістичного та соціокультурного складника комунікативної компетентності фахівця (2015)
Нищета В. А. - Теоретико-методологічне обґрунтування риторичного підходу до навчання мови в школі (2015)
Овсієнко Л. М. - Дидактичні засади формування культури фахового спілкування майбутніх менеджерів із туризму (2015)
Степанова О. І. - Розвиток мовленнєвої культури як основа професійної підговки майбутніх вихователів ДНЗ (2015)
Хоцкіна С. М. - Аспекти формування культури мовлення в контексті сучасної вищої професійної освіти (2015)
Шульжук Н. В. - Когнітивно-дискурсивні аспекти навчально-педагогічної комунікації у процесі підготовки фахівців-філологів (2015)
Шуневич О. М. - Методичні умови розвитку в учнів навичок цілетворення в процесі навчання української мови (2015)
Кочерга С. О. - Василь Сімович і Леся Українка: паралітературні перехрестя (2015)
Вісич О. А. - Синдром утечі у творчості Лесі Українки (2015)
Назарук В. М. - Специфіка авторської стилістики полемічного тексту "Апокрисис" Христофора Філалета (2015)
Сергійчук З. В. - Індивід-ідея роману М. Островського "Як гартувалася сталь" (2015)
Біличенко О. Л. - Пастирське слово як зразок колективної комунікації (на прикладі проповідей Лазаря Барановича) (2015)
Ворова Т. П. - Досвід сюжетно-тематичного зіставлення "Кармінної квіточки" С. Т. Аксакова з "Казкою про царя Салтана" та "Казкою про мертву царівну" О. С. Пушкіна (2015)
Гловацька О. Л. - Фразеологічні одиниці з негативним значенням у староукраїнській мові (на матеріалі полемічних творів кінця XVI – початку XVII ст.) (2015)
Ли Жунь - Культурологическая информация в семантике фитонимов (на материале номинаций "калина" и "береза") (2015)
Ляшов Н. М. - Індивідуальність авторського використання епіграфів в українських історичних романах (2015)
Опришко Н. О. - Робота з двомовними електронними словниками як вид лабораторних робіт на заняттях з української та російської мов як іноземних (2015)
Романова Е. И. - Тема любви в поле дискурсивных подходов (2015)
Русакова О. В. - Формування поглядів на категорію таксису: теоретичні аспекти (2015)
Савчин Н. Б. - Літературно-критична діяльність Миколи Ушакова (2015)
Сахневич М. С. - Особенности лирического героя поздних стихотворений И. Бродского (2015)
Таранець В. Г. - Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження). Частина 5 (2015)
Юган Н. Л. - Особенности жанровой парадигмы литературного творчества В. И. Даля (2015)
Юдкін-Ріпун І. М. - Аспектні особливості прози С. Васильченка як джерело сценічних можливостей (2015)
Білоус Н. В. - Поетична фоніка А. фон Дросте-Гюльсхоф (цикл "Zeitbilder") (2015)
Вознюк Г. А. - Фундаментальні засади поетики Йосано Акіко (2015)
Димитренко Л. В. - Когнітивні та стилістичні особливості поетичного образу (на матеріалі американської поезії) (2015)
Ісаєва Н. С. - Роман Сюй Сяобінь "Пірната змія": історія Китаю ХХ ст. у дзеркалі жіночої суб’єктивності (2015)
Кобзар О. І. - Міфологеми як провідні концепти трагедії Генріха фон Клейста "Пентесілея" (2015)
Костюк М. М. - Лінгвостилістичні прийоми в поезії Ж. Мореаса, Г. Кана та Е. де Реньє (2015)
Родный О. В. - Комическое как художественная парадигма эпохи Ренессанса (2015)
Кравченко А. С. - Нью-йоркcький міф у романі "Регтайм" Е. Л. Доктороу (2015)
Тупахіна О. В. - Тропи травми у романі Девіда Лоджа "Author, Author" (2015)
Фоменко Е. Г. - Австралийская модель художественного текста для юношества (2015)
Бундюк О. В. - До теорії парадигматики в лінгвістиці (2015)
Кемінь У. В. - Синонімія як явище в сучасній економічній термінології, Сивак Л. М. (2015)
Мельничук О. Д. - Невербальна комунікація як структуроване знання у вимірі когнітивного аспекту художнього тексту (2015)
Солдатова Л. П. - Сутність та історизм поняття "мова" у період Середньовіччя (V ст. н.е. – XV ст. н.е.) (2015)
Байлюк Н. О. - Спектральний аналіз ґемінованих приголосних сучасної української та німецької мов (зіставний аналіз) (2015)
Гідора-Шишковська А. Л. - Основні підходи до класифікації юридичних термінів Європейського Союзу в різноструктурних мовах (2015)
Глущенко В. А. - Про актуалістичний метод у лінгвістичних дослідженнях, Тищенко К. А. (2015)
Kryshtal S. М. - Metaphor as a product of language and thinking (comparing English and Russian metaphors) (2015)
Євтушенко Н. І. - Засоби вербалізації концептів NATO/НАТО й Authority/Влада на основі матеріалу україно- та англомовних засобів масової інформації (2015)
Леонова А. Ю. - Актуализация концепта "Партнёр" в российском масс-медиа дискурсе (2015)
Горюнова М. Н. - Экспериментальный диалог и его функция в немецкоязычной драматургии ХХ ст. (2015)
Grynyuk S. P. - Standards for foreign language teaching and learning in the 21st century (2015)
Довганюк Э. В. - Концепт beauty/красота в англоязычной лингвокультуре: понятийная составляющая (2015)
Жаданов Ю. А. - Символика чисел в романе Д. Лессинг "Браки между Зонами Три, Четыре и Пять", Жаданова Т. В., Савина В. В. (2015)
Зайцева К. Б. - Лексическая насыщенность вступительного текста романа Дж. Крейса "Урожай" (2015)
Иванченко А. В. - Основные подходы к изучению экфрасиса в художественном тексте (2015)
Кириченко Т. С. - Ґендерні особливості явища перебивання в процесі спілкування (2015)
Kovalenko V. P. - Spelling difficulties (2015)
Ковальова О. М. - Вербалізація константи німецької культури kunst/мистецтво в індивідуально-авторській концептосфері Т. Манна (2015)
Ковальчук Л. В. - Реконтекстуалізація предмета думки мовця в умовах темпоральної неоднорідності (2015)
Корсун О. В. - Безсуб’єктні речення зі значенням фізичної дії в англійській та українській мовах (2015)
Кoryagina A. Yu. - Methodological aspect of studying phonostylistic variation, Kozak N. I. (2015)
Лапиніна О. Л. - Тематична класифікація компонентів-гастронімів фразеологічних одиниць німецької мови (2015)
Маріна О. С. - Когнітивно-комунікативна характеристика англомовного поетичного дискурсу ХХ–ХХІ століть (2015)
Мікава Н. М. - Фразеологізми із компонентом hair в англійській мові (2015)
Насікан З. C. - Роль фоносемантичних засобів у створенні просодичної іконічності (2015)
Нера Н. Я. - Мовленнєвий акт поради у НМП (чНПМ vs жНПМ) (2015)
Нестеренко О. О. - Розмежування вигуків сучасної китайської мови за структурно-етимологічним параметром (2015)
Пежинська О. М. - Особливості творення та функціонування французьких топонімів (2015)
Прима В. В. - Функціональний аспект англомовної туристичної термінології (2015)
Ракітіна М. І. - Метафора табу (на прикладі китайських народних пісень) (2015)
Станіслав О. В. - Огляд теоретико-методологічних засад вивчення сучасного синтаксису: спектр проблематики, основні напрями досліджень, перспективи розвитку (на матеріалі французької мови) (2015)
Тарасова Е. А. - Особенности поэтического дискурса французского модернизма: на материале творчества Гийома Аполлинера (2015)
Удовенко І. В. - Інтенсифікація процесуальної ознаки й оцінка, Борисова А. О. (2015)
Федорова Ю. Г. - Концептосфера "Power" в американському політичному дискурсі (2015)
Циновая М. В. - Формы и содержание синтаксических конструкций с глаголом may/might в текстах научной коммуникации (2015)
Циновая М. В. - Типология моделей с глаголом must на структурно-семантическом уровне (на материале английских подъязыков техники) (2015)
Шурма С. Г. - Функції заголовка в англомовному кінодискурсі, Ковтун О. В. (2015)
Яблонська-Юсик І. В. - Валентний потенціал віддієслівних іменників у французькій мові (2015)
Яхонтова Т. В. - Сучасна наукова комунікація: жанрові інновації (2015)
Глушаниця Н. В. - Способи технічного перекладу наукових текстів авіаційної тематики (на прикладі англо-української версії нормативно-технічної документації ІКАО) (2015)
Гончаренко Е. П. - Сторінками українського Джойса (переклад та аналіз першого епізоду роману "Улісс") (2015)
Поворознюк Р. В. - Теоретичні моделі перекладацької компетенції в аспекті відтворення медичного дискурсу (2015)
Скрильник С. В. - Метафоризація у перекладі художніх текстів (2015)
Василенко О. Б. - Методологічні принципи формування комплексу світлових засобів в архітектурі, Акопова А. О. (2016)
Денисенко Ю. М. - Класифікація потреб та їх вплив на формування типів будівель (2016)
Денисенко Ю. М. - Закони природи як основа розвитку архітектури, Денисенко К. В. (2016)
Пекарчук О. П. - Архітектурно-планувальна реконструкція історичних багатоквартирних будинків Львова (2016)
Волкова В. Е. - Анализ моделей свободных колебаний тонкостенных балок открытого сечения, Смолий И. С. (2016)
Галагуря Е. И. - Особенности расчета критической силы для внецентренно-сжатых колон, Ковалёв М. А., Кравцив Л. Б. (2016)
Горик О. В. - Прогнозування шорсткості металевих поверхонь деталей машин при дробеструменевому очищенні, Ковальчук С. Б., Брикун О. М., Черняк Р. Є. (2016)
Еньков Е. У. - К анализу распределения сдвиговых усилий в железобетонных балках-стенках, Попов А. В. (2016)
Іваник І. Г. - Розрахунок сталезалізобетонних комбінованих шпренгельних конструкцій при зміні положення математичної осі, Віхоть С. І. (2016)
Іваник Ю. І. - Математична модель комбінованих попередньо-напружених сталезалізобетонних шпренгельних конструкцій (2016)
Коваленко А.І. - Особливості проектування багатоповерхових будівель з одиничною живучістю (2016)
Королёв П. В. - Управление рисками коррозионной защищенности при решении прямой и обратной задач живучести стальных конструкций, Королёв В. П., Кущенко И. В. (2016)
Кушнарева Г.А. - Влияние циклических нагружений на напряженно-деформированное состояние железобетонных балок на известняковом песке, Паску О. Д. (2016)
Плугин А. А. - Моделирование ползучести бетона при оценке напряженно-деформированного состояния сталебетонных плит перекрытия, Лобяк А. В., Головко Д. В. (2016)
Трофимчук Т. С. - Задачи квалиметрического мониторинга коррозионного состояния подвижных стальных конструкций (2016)
Хміль Р. Є. - Особливості оцінювання надійності підсилених залізобетонних елементів, Титаренко Р. Ю. (2016)
Шпинда В. З. - Визначення раціональної висоти стінки круглих арок зі зварних двотаврів (2016)
Яременко Е. А. - Диаграммы деформирования бетона и каменной кладки, Яременко Н. А. (2016)
Бондаренко О. П. - Особливості процесів гідратації та структуроутворення шлакопортландцементів, модифікованих відходами скляного бою, Москаленко О. A., Захарченко К. Д., Новоселенко Є. Д. (2016)
Гончарук В. П. - Активация компонентов растворной смеси в магнитоожиженном слое, Руссу И. В., Болога М. К., Поликарпов А. А., Врабие Е. Г. (2016)
Гоц В. І. - Фізико-механічні властивості шлаколужного цементу та бетону на його основі з використанням відходу флотації золотовмісної руди, Ластівка О. В., Волинська Є. В., Шимко А. О., Томін А. О. (2016)
Коробко О. А. - Характер изменения поврежденности дорожных бетонов при циклическом увлажнении и высушивании, Уразманова Н. Ф., Борис Л. П., Мельниченко О. А. (2016)
Кравченко А. В. - Дослідження вогнестійких властивостей геоцементного покриття для деревини після кліматичних випробувань, Цапко Ю. В., Гузій С. Г. (2016)
Кривенко П. В. - Структуроутворення лужних цементів на основі червоних шламів, Ковальчук О. Ю., Пасько А. В. (2016)
Кучеренко А. А. - Минералогенная инженерия в технологии строительного материаловедения (2016)
Ляшенко Т. В. - Случайное сканирование рецептурно-технологического поля для оценки обобщающих показателей (2016)
Мішутін А. В. - Механічні властивості модифікованих суднобудівних керамзитобетонів, Кровяков С. О., Піщев О. В., Заволока М. В. (2016)
Мозговий В. В. - Особливості використання інноваційних технологій для забезпечення довговічності покриття із щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей, Баран С. А., Ольховий Б. Ю. (2016)
Непомнящий А. Н. - Анализ методов количественной оценки поврежденности материала конструкции, Выровой В. Н. (2016)
Павлюк В. В. - Дослідження властивостей сухих будівельних сумішей модифікованих відходами ТЕС, Старостіна Г. В. (2016)
Solonenko I. P. - Сompositions for repair on the basis of cement in transport infrastructure, Bratchenko P. G. (2016)
Толмачев С. Н. - Влияние заполнителей на прочность дорожных бетонов, Захаров Д. С. (2016)
Трофимова Л. Е. - Топологическое моделирование механохимических эффектов в процессах коррозии металлов (2016)
Андрійчук О. В. - Результати дослідження безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах Шацького району Волинської області, Процюк В. О., Хвищун Н. В. (2016)
Ігнатишин В. В. - Геофізичний аспект вирішення проблем гідротехнічних споруд річок Закарпаття, Ігнатишин М. Б., Ігнатишин А. В. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського