Shinkaryuk О. V. - Scientific Basic of Human Development State Administration in Ukraine (2014)
Shevchenko V. V. - The Optimization Model of Working Time Fund Allocation in the Theory of Marginal Utility, Inyakin V. M. (2014)
Kozinets A. - Formation Motivational Mechanism of Labor Management for the Modern Enterprises (2014)
Rad N. S. - Evolution of Social Protection: from Theoretical to Conceptual Pension System Models (2014)
Grinevskaya S. М. - Tendencies of National Economy Socialization (2014)
Титул, зміст (2016)
Акуловский В. Г. - Полнота алгебры алгоритмов с данными, Дорошенко А. Е., Яценко Е. А. (2016)
Колесник В. Г. - DS-теория. Исследование факторов форматирования Р-данных (2016)
Дорошенко А. Ю. - Гібридна модель автотьюнінгу з використанням статистичного моделювання, Іваненко П. А., Новак О. C. (2016)
Ігнатенко О. П. - Еволюційні ігри в TCP мережах з політиками обмеження швидкості, Молчанов О. А. (2016)
Фесенюк А. П. - Програмне забезпечення SERC для аналізу похибки оцінки надійності відмовостійких реконфігуровних багатопроцесорних ситем (2016)
Чистякова И. С. - Интеграция дескриптивных логик с операциями над ролями с реляционной моделью данных (2016)
Ильина Е. П. - Методы и модели использования экспертно-аналитического знания для поддержки принятия решений в организации. Часть 2. Онтологические отношения и анализ гармоничности поля решений (2016)
Рогушина Ю. В. - Використання онтологічного аналізу для визначення компетентності науковців в певній предметній області (2016)
Чуруброва С. М. - Політика інформаційної безпеки в системах інформаційно-аналітичного забезпечення підтримки прийняття організаційних рішень (2016)
Глибовець М. М. - Аналіз генетичних алгоритмів розв’язання задачі двовимірної ортогональної упаковки прямокутних об’єктів у напівнескінченну смугу, Гулаєва Н. М., Морозов І. О. (2016)
Артюшин Г. М. - Інтеграція фахових і психологічних складових у структурі професійної компетентності співробітників органів сектору безпеки та оборони України (2016)
Коваль І. С. - Сучасний стан готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах (2016)
Кожем’яко Н. В. - Специфіка професійної діяльності фахівця з правознавства освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" (2016)
Литвин А. В. - Актуальність застосування цілісного підходу в сучасній професійній освіті, Руденко Л. А. (2016)
Лічман Л. Ю. - Впровадження компетентнісного підходу в систему вищої освіти України: проблеми і протиріччя (2016)
Ржевська Н. В. - "Компетентність" як мова порозуміння академічної спільноти та стейкхолдерів (2016)
Стечак Г. М. - Структура педагогічної компетентності сімейного лікаря (2016)
Білик Р. М. - Підготовка учнівської молоді до професійного самовизначення (2016)
Іліка Л. Г. - Використання предметів математичного циклу в професійній підготовці фахівців у коледжах економічного профілю, Савчук Л. А. (2016)
Паржницький О. В. - Результати впровадження моделі формування професійної компетентності майбутніх токарів у професійно-технічних навчальних закладах (2016)
Поліщук К. В. - Формування творчої активності студентів в процесі підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей (2016)
Рудевич Н. В. - Засоби формування експлуатаційної компетентності у майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем (2016)
Саганець О. С. - Формування комунікативної компетентності майбутніх молодших спеціалістів перукарського мистецтва та декоративної косметики як компоненту професійної культури (2016)
Циганок О. А. - Особливості формування комунікативної культури кваліфікованих робітників сфери торгівлі (2016)
Цись О. О. - Організація самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни "Інженерна графіка" (2016)
Абільтарова Е. Н. - Організація самостійної роботи інженерів-педагогів охорони праці засобами комп’ютерних технологій (2016)
Бекірова А. Р. - Проблема суб’єкта і суб’єктності педагогів у психологічних і педагогічних дослідженнях (2016)
Дружененко Р. С. - Диференціація сегментів комунікативно-прагматичної компетентності вчителя-словесника (2016)
Іванова К. Ю. - Геометрична складова математичної культури майбутніх учителів початкових класів (2016)
Ковальчук В. А. - Професійна компетентність вчителя в умовах варіативності освітньо-виховних систем (2016)
Богдадюк М. В. - Розвиток професійно-технічних навчальних закладів народних художніх промислів другої половини ХХ – початку ХХШ століття (2016)
Маніта В. І. - Досвід впровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес для вдосконалення професійної культури фахівців телекомунікацій, Маніта О. В., Кащук В. Д. (2016)
Содержание (2015)
Бабенко Ю. В. - Управление эффективностью обобщенной модификации региональных транспортных самолетов на этапе ее разработки (2015)
Капитанова Л. В. - Метод определения взлетных масс модификаций самолетов транспортной категории по условиям взлета и посадки (2015)
Бахмет Я. Г. - Численное моделирование динамических характеристик регуляторов расхода (2015)
Кошелев Н. Н. - Разработка вакуумной высокотемпературной печи с минимальной неравномерностью температуры в рабочей зоне, Лоян А. В., Цаглов А. И. (2015)
Хаустова А. Н. - Разработка оптического приемника для измерения скорости эрозии отдельно наружной и внутренней керамических вставок газоразрядной камеры стационарного плазменного двигателя, Лоян А. В., Рыбалов О. П. (2015)
Великанова Н. П. - Анализ ресурсных возможностей диска турбины авиационного ГТД для вертолета, Великанов П. Г., Киселев А. С. (2015)
Назин В. И. - Влияние расположения камер по окружности на статические характеристики радиально-упорного гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа (2015)
Панченко Н. А. - Компьютерное моделирование пленочного охлаждения при подаче охладителя через парные отверстия (2015)
Шереметьев А. В. - Анализ использования результатов субмоделирования при определении напряженно-деформированного состояния и ресурса деталей авиационных ГТД, Прибора Т. И., Тихомиров В. В. (2015)
Воробьев Ю. С. - Проблемы анализа динамических напряжений в лопаточном аппарате компрессора ГТД в газодинамическом потоке, Овчарова Н. Ю., Кулаков П. Н., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. (2015)
Логiнов В. В. - Аналіз стану надійності авіаційної техніки (2015)
Дмитрiєв С. О. - Інформаційні технології забезпечення конструктивно-експлуатаційних властивостей повітряних судента авіаційних двигунів, Попов О. В., Попов Д. В., Арiстов Г. О. (2015)
Polacek Jo. - A mathematical model of a small class turboprop engine, Vargovcik L. (2015)
Зеленский Р. Л. - Моделирование динамики радиального размера диска турбины, обусловленной действием механических факторов, Епифанов С. В., Марценюк Е. В., Бойко В. В. (2015)
Волков Д. И. - Разработка и моделирование перспективных электронных систем управления авиационными ГТД с использованием программного симулятора, Комаров В. П., Нерубасский В. В. (2015)
Буряченко А. Г. - Стенд-имитатор турбовального двигателя АИ-450М для испытаний регулятора двигателя. Метрологическое обеспечение и аттестация стенда, Грудинкин В. М., Бурунов Д. С. (2015)
Цалимов Г. Ф. - Разработка электронных блоков управления стартер-генераторами для систем запуска авиационных двигателей, Козюра С. В., Васько Е. Е. (2015)
Суховей С. И. - Повышение точности контура управления дозатором топлива ГТД за счет учета динамики клапана постоянного перепада давления (КППД) (2015)
Куковинец А. П. - Влияние систем автоматического управления на вибрационное состояние турбовинтовых двигателей (2015)
Миргород В. Ф. - Оценка эффективности трендовой статистики кумулятивных сумм в условиях негауссового распределения исходных данных (2015)
Стрелец В. Е. - Метод синтеза множества контролируемых переменных для диагностирования отказов турбореактивных двигателей в условиях неопределенности входных даннях, Угрюмов М. Л., Угрюмова Е. М., Трофимова И. А. (2015)
Папченков А. В. - Эффективность спектральных методов диагностического контроля технического состояния зубчатых передач ГТД (2015)
Рева О. М. - Формування вимог до тренажера співробітника ARO AIS, Бiрюков Д. Ю., Насiров Ш. Ш. (2015)
Брусило Ю. В. - Оптимизация технологии восстановления деталей двигателя электродуговым напылением, Тамаргазин А. А. (2015)
Евдокименко Ю. И. - Горелочное устройство двухкаскадной конфигурации для высокоскоростного воздушно-топливного напыления на жидком топливе, Кисель В. М., Фролов Г. А., Бучаков С. В. (2015)
Гранин В. Ю. - Особенности использования спрут-технологий для разработки перспективных конструкций и технологий, Третьяк В. В., Худяков С. В., Сотников В. Д., Савченко Н. Ф. (2015)
Иманов А. С. - Профилирование плоских авиационных лопаток на базе дифференциального уравнения кривизны, Абдуллаев П. Ш. (2015)
Кабанник С. Н. - Аэродинамическое усовершенствование стенда для исследования решеток профилей при больших углах натекания дозвукового потока, Цимбалюк В. А. (2015)
Чигрин В. С. - Исследование процессов развития неустойчивых течений в осевом компрессоре, Мохаммадсадеги Ф. (2015)
Ершов С. В. - О выборе степени измельчения сетки при расчетах трехмерных течений вязкого газа в турбомашинах, Яковлев В. А. (2015)
Сурвило Я. - Исследование парциального подвода рабочего тела в турбине ORC, Лампарт П., Шиманяк М. (2015)
Мустафаев М. Р. - Новый метод профилирования сечения лопаток турбины лемнискатами Бернулли, Ашуров Ю. М., Агавердиев Р. С. (2015)
Долматов Д. А. - Сравнительный анализ физико-химических параметров высокотемпературных пламен (2015)
Щукин В. А. - Особенности образования газообразных токсичных веществ в авиадвигателях при двухстадийном процессе сжигания топлива, Валиев Ф. М., Дунай О. В. (2015)
Смирнов A. В. - Численное исследование течения газа в выхлопных трактах газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом на базе двигателя ДУ80Л1, Щедренков А. Н., Щербаков О. Н., Каруцкий А. Ю., Парафейник B. П. (2015)
Forghany F. - Numerical investigation of the fluidic injection angle effects on thrust vectoring, Asdollahi-Ghohieh A., Taiebi-Rahni M. (2015)
Шкабура В. А. - Исследование компрессорной и турбинной частей турбокомпрессора с общим рабочим колесом для применения в составе газотурбинных двигателей (2015)
Hajivand M. - Effect of axial swirler parameters on a methane-air combustion characteristics and formation of nitrogen oxide (2015)
Михаїл (Зінкевич) митрополит - "Слово про закон і благодать" митрополита Іларіона: сакральний вимір Руської державності (2013)
Лозовицький В.(священик) - Порушення Богом встановленої природи гармонії людських сімейних стосунків в одностатевому шлюбі (2013)
Тишкевич Б. - Порівняльно-богословський аналіз пастирського душпіклування в православ'ї, католицизмі та протестантизмі (2013)
Цап'юк М. (протоієрей) - Формування еклезіологічної доктрини у донікейський період (2013)
Сацик І. - Генеза терміну "апокатастасіс" у ранньохристиянській традиції до часів Орігена (2013)
Швець І. (протоієрей) - Праці Йосифа Флавія як джерело біблійної ісагогіки (2013)
Гринів Б. (протоієрей) - Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього: подія свята та еортологічна динаміка (2013)
Клочак В. (протоієрей) - Типікон: проблема уставу та узгодження його із сучасною богослужбовою практикою (2013)
Беспалов С. - Значення діяльності святителя Іларіона, митрополита Київського, в утвердженні самостійності Української Церкви (2013)
Волянюк Т. (протоієрей) - Православні священнослужителі в культурно-освітньому просторі Волині другої половини 30-х рр. ХХ ст.: вектори діяльності, результати праці (2013)
Диба Ю. - Батьківщина Малковичів - "страна своя" преподобного Варлаама Печерського (2013)
Лотоцький В. (протоієрей) - Поширення Християнства у Північному Причорномор'ї та Криму в ІІ-VIII ст. (2013)
Рожко В. - Методологія церковно-історичних досліджень (з наукового досвіду автора) (2013)
Черенюк Я.(священик) - Передумови реформи вищого церковного управління Російської Православної Церкви на початку XVIII ст. (2013)
Вакін В.(священик) - Спроби скликання VIII Вселенського Собору (2013)
Франків Д.(ієромонах) - "Українське питання" і VIII Вселенський Собор (2013)
Пушко В.(протоієрей) - Питання канонічного статусу православної діаспори в контексті VIII Вселенського собору (2013)
Марченко К. (ігумен) - Місія Православної проповіді в сучасному глобалізованому світі (2013)
Хромяк А.(священик) - Згубний вплив астрології та магії на православного християнина (2013)
Дрозд В.(протоієрей) - Арсен Річинський - волинський церковний діяч (2013)
Цап М.(протоієрей) - Митрополит Іоан (Боднарчук) і третє відродження УАПЦ та проголошення Київського Патріархату (2013)
Кучинко М. - Писемні та археологічні свідчення про Ісуса Христа (2013)
Обухович Л. - Тростянецька Чудотворна ікона Богородиці Одигітрії (2013)
Скиба І.(протоієрей) - Сучасний погляд на походження кирилиці та глаголиці (2013)
Романова О. - Історія перекладу Біблії англійською мовою (2013)
Хоміч М. - Рідна мова - життя духовного основа (2013)
Михалевич В.(протоієрей) - Душпастирська діяльність у духовно-моральному вихованні молоді: актуальність та проблематика (2013)
Ротченкова Н. - Формування духовної культури особистості (2013)
Содержание (2015)
Шаповалова Д. В. - Оценка критической частоты по данным радара некогерентного рассеяния, Пуляев В. А. (2015)
Чепурный Я. Н. - Определение источников помех от летательных аппаратов и оценка их влияния на результаты измерений параметров ионосферы методом некогерентного рассеяния, Емельянов Л. Я., Искра Д. А. (2015)
Панасенко С. В. - Выявление волновых возмущений концентрации электронов в вариациях мощности некогерентно рассеянного сигнала (2015)
Левон Е. А. - Микропроцессорная система управления двухканальным компенсатором с fuzzy-регулятором, Домнин И. Ф. (2015)
Гринченко С. В. - Разрывы непрерывности суточных изменений электронной концентрации, вычисленной по модели NeQuick (2015)
Северин В. П. - Математичне та програмне забезпечення для імітаційного моделювання багатоступеневих генераторів імпульсів напруги, Нікуліна О. М., Ахтирцев М. І. (2015)
Кацко С. В. - Оценка влияния ионосферных бурь на ионосферные каналы распространения радиоволн по данным наблюдения на харьковском радаре некогерентного рассеяния, Черногор Л. Ф. (2015)
Козлов С. С. - Сетевое приложение для автоматической передачи данных результатов измерений обсерватории Института ионосферы, Лукашенко А. А. (2015)
Скворцов Т. А. - Систематические ошибки измерения концентрации электронов в ионосфере методом фарадеевского вращения и способ их компенсации, Емельянов Л. Я., Фисун А. В. (2015)
Барабаш В. В. - Модернизация программного обеспечения автоматической станции вертикального зондирования "Базис", Лялюк А. И., Тиняков Г. М. (2015)
Богомаз А. В. - Практические особенности и ограничения временного и высотного усреднения данных радара некогерентного рассеяния, Котов Д. В. (2015)
Гринченко С. В. - Высотно-временные вариации движения нейтрального газа над Харьковом, Дзюбанов Д. А. (2015)
Ляшенко М. В. - Региональная модель ионосферы CERIM IION по данным харьковского радара некогерентного рассеяния: расчет температуры электронов и ионов, Силади А. В. (2015)
Емельянов Л. Я. - Квазиоптимальный прием сигналов некогерентного рассеяния, Богомаз А. В., Касымов И. М. (2015)
Мирошников А. Е. - Разработка базы данных автоматической ионосферной станции "Базис" Института ионосферы и системы мониторинга космической погоды, работающей в режиме реального времени (2015)
Панасенко С. В. - Возмущения критических частот F-области ионосферы, сопровождавшие старты ракеты "Союз” с космодрома Плесецк, Живолуп Т. Г., Черногор Л. Ф. (2015)
Реферати (2015)
Вихідні дані (2015)
Лозовицький В. (cвященик) - Узаконення беззаконня: штрих до розуміння ідеології встановлення "руского міра" за допомогою загарбницької братовбивчої війни (2014)
Стеблина П. (священик) - Світоглядно-богословські ідеї св. Юстина Філософа (2014)
Хромяк А. (священик) - Християнський погляд на земні блага (2014)
Стецько В. - Наративний аналіз дослідження Святого Письма (2014)
Клочак В. (протоієрей) - Богослужіння Православної Церкви як вираження правильного вчення (2014)
Хомин Л. (протоієрей) - Релігія Древнього Риму (2014)
Скиба І. (протоієрей) - Наслідки Берестейської унії для Православної Волині в перші післяунійні десятиліття (2014)
Цап М. (протоієрей) - Волинське православне духовенство в Першій світовій війні (2014)
Черенюк Я. (священик) - Український церковно-визвольний рух після падіння самодержавства та ліквідація синодального управління РПЦ (2014)
Черенюк С. (протодиякон) - Товариство Петра Могили на Волині в 30-их роках ХХ століття (2014)
Мартинов Н. (ієромонах) - Війни Візантії за імператора Юстиніана: спроба аналізу (2014)
Черняк М. (священик) - Агафій Міринейський - історик і поет (2014)
Вакін В. (протоієрей) - Компетенція духовної влади Константинопольських Патріархів щодо Київської митрополії (2014)
Марченко К. (ігумен) - Православність проповіді (2014)
Вінцукевич П. - Релігія та психоаналіз (2014)
Ямчук П. - Штучне відродження антихристиянського культу ідолопоклонства в ХХ ст. та його українська духовно-філософська альтернатива (2014)
Беспалов С. (священик) - Роль та значення діяльності святителя Петра Могили в житті Української Православної Церкви (2014)
Варварук Т. (протоієрей) - Релігія в життті і творчості Тараса Шевченка (2014)
Бистрицька Е. - Митрополит Діонісій (Валединський) і питання автокефального статусу Польської Православної Церкви у документах Ради у справах РПЦ (2014)
Кучинко М. - Місіонерська діяльність апостола Павла у світлі археології (2014)
Чайка В. - Історико-культурний феномен української духовної музики та її виховний вплив на становлення особистості (2014)
Тоцька О. - Архієрейський хор "Оранта": багатовекторність мистецької діяльності, Маласпіна В. (2014)
Головей В. - Богословський дискурс Преображення та його вплив на іконопис православної традиції (2014)
Обухович Л. - Богослів'я символів і метафор в образотворенні Перванчівських празникових ікон (2014)
Гнатюк А. - Рідна мова - шлях до Бога (2014)
Яровий С. (архімандрит) - Виправдання вірою, Лозовицький В. (священик) (2014)
Громик О. (диякон) - Початки чернецтва на Святій Горі Афон, Беспалов С. (священик) (2014)
Фульмес В. - Митрополит Анатолій (Дублянський) - засновник та редактор журналу "Рідна Церква", Цап М. (протоієрей) (2014)
Logoyda L. S. - Development of the methodology of the chromatographic determination of verapamile hydrochloride in medicines (2016)
Коnonenkо А. G. - Assessment of glucose and glycogen content after administration of aqueous extract from Lemna minor frond in experimental hypothyroidism, Кravchenkо V. N. (2016)
Maloshtan L. M. - Efficiency of the new ointment "Allergolik” on the experimental model of turpentine-indused dermatitis in rats, Zeghdani Zurgani Esam A., Shakina L. O. (2016)
Dolzhykova O. V. - Pathomorphological research of vaginal suppositories "Melanizol” against irritative vaginitis, Maloshtan L. M. (2016)
Бондарева А. В. - Вміст глутатіону та активність ферментів його метаболізму у печінці щурів за тривалої дії олігоефірів багатоатомних спиртів, Стеценко С. О. (2016)
Ларичева О. М. - Вплив світлової експозиції на антиоксидантні процеси в легенях щурів з плевритом (2016)
Загайко А. Л. - Коригуючий вплив харчового концентрату фенольних сполук яблук за експериментального метаболічного синдрому у сирійських золотавих хом’ячків, Брюханова Т. О. (2016)
Таттіс А. - Експериментальне дослідження жовчогінної активності препарату "Альцинара", Зупанець І. А., Шебеко С. К., Отрішко І. А., Грінцов Є. Ф. (2016)
Загайко А. Л. - Дослідження доцільності застосування гідроксилимонної кислоти для корекції порушень вуглеводного обміну, обумовлених експериментальною інсулінорезистентністю у щурів, Шкапо А. І., Брюханова Т. О. (2016)
Цвях О. О. - Зміни стану прооксидантно-антиоксидантної системи шлунка щурів при стресі на фоні тривалого застосування мелатоніну, Черно В. С. (2016)
Рибак В. А. - Дослідження впливу густого екстракту квасолі та лікарських препаратів на його основі на стан коагуляційного гемостазу у щурів із експериментальним цукровим діабетом 2-го типу, Малоштан Л. М. (2016)
Стадниченко А. В. - Определение внутреннего объёма липосом с иринотеканом, Краснопольский Ю. М., Швец В. И., Ярных Т. Г. (2016)
Загайко А. Л. - Фармакологічне значення інгібіторів ароматази, Литкін Д. В. (2016)
Загайко А. Л. - Перспективи використання інгібіторів c-Jun N-термінальної кінази, Красільнікова О. А., Кочубей Ю. І. (2016)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2016)
Зарицький А. М. - Актуальність сальмонельозу в Україні і перспектива боротьби з ним, Глушкевич Т. Г., Бубало В. О. (2016)
Москалюк В. Д. - Клініко-епідеміологічні аспекти гастроінтестинального сальмонельозу в Чернівецькій області за період з 2011 по 2015 рр., Сидорчук А. С., Сорохан В. Д., Богачик Н. А., Венгловська Я. В. (2016)
Булич Е. Г. - Феномен гальмування смертності при зростанні поширеності інфекційних і паразитарних хвороб у підлітків, Муравов І. В., Андрейчин М. А. (2016)
Чемич М. Д. - Особливості перебігу ВІЛ-інфекції залежно від шляхів інфікування, Піддубна А. І. (2016)
Живиця Д. Г. - Підвищення ефективності ВААРТ при використанні терапії метадоном і бупренорфіном у хворих на ВІЛ-інфекцію, споживачів ін’єкційних наркотиків, Казека В. Г. (2016)
Москалюк В. Д. - Клітинна реактивність і адаптаційне напруження організму хворих на хронічний гепатит С, Баланюк І. В., Cидорчук А. С., Рандюк Ю. О. (2016)
Рябоконь Ю. Ю. - Взаємозв’язки вмісту С-реактивного протеїну з ендотеліальною дисфункцією у хворих на хронічний гепатит С зі змішаною кріоглобулінемією (2016)
Когутич А. І. - Гепатит А. Сучасні особливості "старої інфекції" у жителів Закарпатської області, Туряниця С. М., Поляк М. А., Галамба А. А, Деметер Є. М. (2016)
Незгода І. І. - Особливості клінічного перебігу норовірусної інфекції у дітей, Асауленко А. А., Князєва В. І. (2016)
Покровська Т. В. - Грип В у дітей в епідсезоні 2014-2015 р., Гнатюк В. В. (2016)
Андрейчин Ю. М. - Діагностика синуситів (частина 2), Беський В. О. (2016)
Трихліб В. І. - Особливості локалізації негоспітальної пневмонії у військовослужбовців, які лікувалися у Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ", Дьяченко В. І., Ткачук С. І., Антоненко Л. П., Марущенко К. Ю., Майданюк В. П., Рихальська К. С. (2016)
Юхименко О. О. - Можливості спірометрії в діагностиці інфекційно-асоційованого обструктивного бронхіту з рецидивним перебігом (2016)
Климнюк С. І. - Спектр бактерій, виділених від хворих Тернопільської університетської лікарні, та їх адгезивні властивості, Красій Н. І., Покришко О. В., Творко М. С. (2016)
Бурова Л. М. - Антибіотикочутливість клінічних ізолятів Pseudomonas aeruginosa, Бурова Є. Д. (2016)
Букіна Ю. В. - Визначення кількісного складу мікробіоти методом ПЛР-РЧ у пристінковому вмісті кишечнику щурів, Камишний О. М., Поліщук Н. М. (2016)
Андрейчин М. А. - Дистанційна термографія та її значення для діагностики гострого тонзиліту, Копча Ю. В. (2016)
Грицко Р. Ю. - Недоліки програми підготовки лікарів-інтернів і слухачів циклів спеціалізації за спеціальністю "Загальна практика – сімейна медицина" з інфекційних хвороб, Андрейчин М. А. (2016)
Савула М. М. - Максим Музика – крізь призму часу (2016)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2016)
Андрущенко В. - Ідеологічні засади сучасного законотворення в галузі освіти (2016)
Бакіров В. - Харківський університетський консорціум: новий рівень інкорпорації університетських ресурсів, Бєлова Л. (2016)
Рубанець О. - Когнітивні засади формування інноваційної культури у вищій школі (2016)
Терепищий С. - Причини та витоки глобалізації освітнього ландшафту (2016)
Коваленко В. - Розумові технології у вирішенні глобальних і фахових проблем вищої освіти (2016)
Нестерова М. - Імплементація когнітивних технологій соціальної згуртованості в систему вищої освіти: європейський досвід (2016)
Цвєткова Г. - Інноваційність як принцип нового педагогічного мислення та шлях професійної самореалізації викладачів гуманітарних дисциплін (2016)
Опанасюк Ю. - Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти (2016)
Силадій І. - Демократизація як відповідь освіти на виклики глобалізованого світу (2016)
Яременко Л. - Необхідність удосконалення навчальної практики майбутніх педагогів на базі позашкільних закладів освіти (2016)
Курбатов С. - Сучасні британські інновації в розробці міжнародних університетських рейтингів (2016)
Щербакова О. - Аналітичний огляд новітніх франкомовних видань із риторики, ораторського мистецтва і культури мовленнєвої комунікації представників університетської й академічної еліти Франції, Бельгії та Південної Африки (2016)
Курбатов С. - "Побачити слона…" Рецензія на книгу: "Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторингове дослідження: аналітичний звіт / Міжнародний благодійний фонд "Міжнародний фонд досліджень освітньої політики”" (2016)
Астахова В. - Кадровий потенціал сучасних освітніх систем: стан і перспективи (2016)
Реферативный обзор статей номера (2016)
До уваги авторів (2016)
Международная научно-техническая конференция "Усталость и термоусталость материалов и элементов конструкций" (2013)
Содержание (2013)
Гудрамович В. С. - Взаимное влияние вырезов на прочность оболочечных конструкций при пластическом деформировании, Гарт Э. Л., Клименко Д. В., Рябоконь С. А. (2013)
Лепихин П. П. - Методы и результаты анализа напряженно-деформированного состояния и прочности многослойных толстостенных анизотропных цилиндров при динамическом нагружении (обзор). Сообщение 1. Экспериментальные исследования, Ромащенко В. А., Бахтина Е. В. (2013)
Скальський В. Р. - Розрахунок залишкового ресурсу ресорного листа з наявною поверхневою трiщиною, Рудавський Д. В., Дубицький О. С. (2013)
Цыбанев Г. В. - Применение деформационного критерия к описанию роста коротких усталостных трещин (2013)
Щербаков С. С. - Пространственное напряженно-деформированное состояние трибофатической системы в зоне контакта ролик-вал (2013)
Герасимчук О. М. - Модель для прогнозування втомної довговiчностi титанових сплавiв. Повiдомлення 1. Розробка моделi втомної довговiчностi до iнiцiювання мiкроструктурно короткої трiщини i моделi росту фiзично малої та довгої трiщин, Кононученко О. В. (2013)
Покровский В. В. - Влияние предварительного термомеханического нагружения по модам I и II на вязкость разрушения теплоустойчивых корпусных сталей, Сидяченко В. Г. (2013)
Музыка Н. Р. - Оценка повреждаемости подвергнутого рекристаллизации металла при последующем деформировании, Швец В. П., Маковецкий И. В. (2013)
Маневич А. И. - Устойчивость ортотропных цилиндрических оболочек при изгибе поперечной силой. Сообщение 1. Теория, Пономаренко Е. А., Прокопало Е. Ф. (2013)
Погребняк А. Д. - Оценка влияния концентрации напряжений на сопротивление усталости конструкционных материалов при асимметричном нагружении, Регульский М. Н., Желдубовский А. В. (2013)
Кучер Н. К. - Прогнозирование ползучести и длительной прочности материалов при неизотермических процессах деформирования, Приходько Р. П., Боровик О. В. (2013)
Ghorbanpour_Arani A. - Electro-Thermo-Mechanical Response of Thick-Walled Piezoelectric Cylinder Reinforced by Boron-Nitride Nanotubes, Haghshenas A., Amir S., Mozdianfard M. R., Latifia M. (2013)
Молтасов А. В. - Применение метода неплоских сечений к определению напряжений в зонах концентрации, вызванной усилением стыкового сварного соединения (2013)
Трощенко В. Т. - Рецензия на монографию Галиева Ш. У. "Геофизические сообщения Чарльза Дарвина как модели теории катастрофических волн", Астанин В. В. (2013)
Abstracts (2013)
Харченко Владимир Карпович (некролог) (2013)
Результати та досягнення Асоціації серцево-судинних хірургів України у 2015 році (2016)
Кулик Л. В. - Золотий ювілей Львівської серцевої хірургії (2016)
Руденко С. А. - Причини виникнення післяінфарктної недостатності мітрального клапана, Трембовецька О. М., Гогаєва О. К., Танський В. Г., Руденко А. В. (2016)
Никоненко А. С. - Ремоделирование левого желудочка у больных ИБС с хронической сердечной недостаточностью, Молодан А. В., Иващук В. А., Осауленко В. В. (2016)
Підгайна Л. В. - Ішемічна мітральна недостатність, механізми виникнення та оцінка її хірургічної корекції, Мохнатий С. І., Ревенко К. А., Бабляк О. Д., Руденко Н. М. (2016)
Усенко О. Ю. - Показання до одномоментних оперативних втручань у пацієнтів з поєднаними оклюзійно-стенотичними ураженнями вінцевих та брахіоцефальних артерій, Габрієлян А. В., Нікульніков П. І., Белейович В. В., Ратушнюк А. В. (2016)
Luchynets O. F. - Influence of left ventricular systolic dysfunction on results of mitral valve reconstruction in patients with mitral regurgitation (2016)
Береговий О. А. - Механічна підтримка гемодинаміки методом внутрішньоаортальної балонної контрпульсації в ранньому періоді після протезування клапанів серця, Аксьонов Є. В., Лебедєва Е. О., Логутов А. К., Демченко Р. Б. (2016)
Крикунов А. А. - Изучение уровня белка теплового шока 70 кДа в плазме крови больных активным клапанным инфекционным эндокардитом, Колтунова А. Б., Беспалова Е. Я., Петков А. В., Приставка Ф. А., Списаренко С. П., Малышева Т. А. (2016)
Попов В. В. - Тесемочное окутывание восходящей аорты при ее постстенотическом расширении и коррекции аортального стеноза, Большак А. А., Лазоришинец В. В. (2016)
Лебідь І. Г. - Вікові особливості оперованих та неоперованих дорослих із вродженими вадами серця, Руденко Н. М., Ханенова В. А., Ємець І. М. (2016)
Байрамов Е. М. - Досвід виконання тотального кавопульмонального анастомозу з одночасним усуненням підаортальної обструкції, Позняк Ю. В., Стогова О. В., Романюк О. М. (2016)
Кузьменко Ю. Л. - Эндоваскулярное закрытие фенестрации кондуита после операции экстракардиального тотального кавопульмонального анастомоза, Максименко А. В., Довгалюк А. А., Радченко М. П., Мотречко А. А. (2016)
Лекан Р. И. - Современная диагностика и комплексная коррекция геморрагических расстройств у детей с врожденными пороками сердца, Лазанюк В. Н. (2016)
Романюк О. М. - Вплив хірургічних модифікацій на безпосередні результати операції легеневого аутографта (2016)
Чорненька Є. М. - Результати аортальної вальвулопластики у новонароджених з критичним аортальним стенозом, Руденко Н. М., Максименко А. В., Ємець І. М. (2016)
Дикуха С. О. - Закономірності розвитку аневризми низхідної грудної аорти на місці попередньої корекції коарктації аорти, Кравченко І. М., Тарасенко Ю. М., Кравченко В. І., Черпак Б. В. (2016)
Кравченко В. І. - Переваги і недоліки корекції аортальних вад серця і аневризми аорти через верхню серединну J-подібну міні-стернотомію, Кравченко І. М., Третяк О. А., Тарасенко Ю. М., Ларіонова О. Б., Литвиненко В. А. (2016)
Мешкова М. С. - Лечение суправентрикулярной тахикардии у детей первого года жизни, Доронин А. В., Ханенова В. А., Руденко Н. Н. (2016)
Альміз П. О. - Катетерне лікування тахікардії, спричиненої прихованими "декрементними" допоміжними передсердно-шлуночковими з’єднаннями, Стичинський О. С., Плиска Н. В., Поканевич А. В., Ковальчук А. В., Ткачук С. Л. (2016)
Доронин А. В. - Преимущества использования электродов без функции охлаждения при катетерной деструкции фибрилляции предсердий, Суслина Ю. И., Ханенова В. А., Мешкова М. С. (2016)
Кравчук Б. Б. - Радіочастотна абляція у пацієнтів із дисфункцією лівого шлуночка, індукованою шлуночковою екстрасистолією, Малярчук Р. Г., Парацій О. М. (2016)
Пророк С. Ю. - Радіочастотна катетерна деструкція мідсептальних і передньосептальних додаткових передсердно-шлуночкових з’єднань у пацієнтів дитячого віку, Доронін О. В., Мешкова М. С. (2016)
Никоненко А. С. - Выбор тромболизиса при тромболии легочной артерии, Никоненко А. А., Матвеев С. А., Осауленко В. В., Наконечный С. Ю. (2016)
Руденко К. В. - Алкогольна септальна абляція – сучасна альтернатива у лікуванні хворих з обструктивною формою гіпертрофічної кардіоміопатії, Невмержицька Л. О., Трембовецька О. М., Фанта С. М., Лазоришинець В. В. (2016)
Телепов В. В. - Экссудативный перикардит: обзор 8-летнего практического опыта. Часть I: объективные данные клинических и статистических исследований, Сало С. В., Трембовецкая Е. М., Руденко Е. В., Ганул В. Л. , Борисюк Б. О., Старосила Д. Б., Соколюк М. А. (2016)
Аксьонов Є. В. - Роль ендотеліальної дисфункції у формуванні ускладнень при проведенні інтервенційних втручань, Головенко В. Б. (2016)
Захарова В. П. - Морфологические изменения стенок подвздошных артерий свиней после имплантации в них спирального устройства из β-циркониевого сплава, Паничкин Ю. В., Скиба И. О., Журавлева М. Л., Бешляга В. М., Бешляга Е. В., Ружин Ю. А. (2016)
Сало С. В. - Профилактика анафилактических реакций на йодсодержащие рентгеноконтрастные вещества, Лебедева Е. О., Ружин Ю. А. (2016)
Яровенко В. В. - Вибір колоїдного розчину для первинного заповнення апарату штучного кровообігу (2016)
Витовский Р. М. - Хирургическое лечение новообразования левого желудочка. Клинический случай, Исаенко В. В., Руснак А. О., Мартыщенко И. В., Гулак Б. Г., Пищурин А. А. (2016)
Зіньковський М. Ф. - Віддалені наслідки повної корекції тетради фалло з використанням комбінованих біологічних протезів легеневого клапана (клінічний випадок), Горячев А. Г., Кравченко В. І., Дикуха С. О., Атаманюк М. Ю., Карімов О., Храпунов В. М., Бабаджанов К. Б. (2016)
Мороз В. С. - Подвійний розрив міжшлуночкової перегородки і вільної стінки правого шлуночка як механічне ускладнення гострого інфаркту міокарда: опис випадку, Титюк В. А., Кушта О. Ю., Домашич Р. В., Бігун І. М., Шарапова І. М., Куртяк З. З., Міськів І. П., Лук’яненко Б. В., Орищин Н. Д., Ковалко У. І. (2016)
Прохорович Т. П. - Рідкісна анатомічна форма часткового аномального дренажу легеневих вен (клінічний випадок), Ханенова В. А., Серденко Б. Б., Сегал Є. В., Байрамов Е. М., Лебідь І. Г., Позняк Ю. В. (2016)
Умови публікації в журналі "Вісник серцево-судинної хірургії" (2016)
Куцаб-Бонк К. К. - Конвергенція в економічному просторі українсько-польського транскордонного регіону: проблеми та засоби їх подолання (2016)
Нестеренко О. Д. - Лібералізація зовнішньої торгівлі України агропродовольчою продукцією в умовах євроінтеграції (2016)
Федорова В. А. - Глобальні тенденції розвитку світових інноваційних процесів, Татарчук Ю. І. (2016)
Черепанич С. М. - Особливості діяльності експортних кредитних агентств та їх значення у стимулюванні зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Шамборовський Г. О. - Концептуальні підходи до управління зовнішньоекономічною політикою в Україні (2016)
Бедюх О. Р. - Напрями інфраструктурної підтримки системи трансферу технологій в Україні у контексті імплементації європейських принципів управління, Новікова І. Е., Зенова М. В. (2016)
Березіна О. Ю. - Сучacний пiдxiд дo визнaчeння cутi кaпiтaлiзaцiї в paмкax кoнцeпцiї cтiйкoгo poзвитку (2016)
Борисенко О. П. - Соціально-економічні проблеми міграційних процесів (на прикладі Дніпропетровської області), Тарасенко К. М. (2016)
Даниленко Є. С. - Mетодичні підходи до класифікації легковиків (2016)
Залунін В. Ф. - Pегіональні економічна політика у сфері енргозбереження: механізм фінансування заходів, Євсєєва Г. П., Мащенко С. О. (2016)
Кізін Г. В. - Роль інновацій в системі економічної безпеки національного господарського комплексу і держави (2016)
Лисецька Н. М. - Tеоретико-концептуальні підходи до визначення основних елементів оплати праці в контексті світового досвіду (2016)
Чупріна О. О. - Екзогенні чинники низького рівня оплати праці в Україні та його вплив на розвиток національної економіки (2016)
Борисова Л. Є. - Методичний підхід до визначення стадії життєвого циклу телекомунікаційного підприємства (2016)
Брага Д. О. - Теоретико-методичні аспекти оцінювання ефективності комерціалізації інновацій на підприєстві (2016)
Горіна Г. О. - Проліферація теоретичних засад управління персоналом туристичного підприємства (2016)
Куденко О. В. - Mетодика оцінювання величини потенційного фактора сегментації ринку комп'ютерних пристроїв з функцією мережевого підключення для українського підприємства, Шафалюк О. К. (2016)
Ушкаренко Ю. В. - Oцінка економічної ефективності діяльності підприємств харчової промисловості, Шульга М. О. (2016)
Харченко Ю. А. - Дослідження ймовірності банкрутства підприємства (на прикладі пат "укргазвидобування"), Волкорез К. В. (2016)
Кишакевич Б. Ю. - Проблема масштабування VarR при агрегації економічного капіталу банку, Кубай Р. Ю., Юзьв’як О. А. (2016)
Боярова Л. Г. - Сучасні англізми в лексико-семантичній системі української літературної мови (2016)
Омельяненко О. В. - Фразеологізми зі словами-компонентами "смерть", "смертний" (2016)
Піддубна Н. В. - Семантичні трансформації релігійної лексики в щоденнику Тараса Шевченка (2016)
Бєляєва Т. В. - Функціонування складнопідрядних умовно-наслідкових речень із співвідносним сполучником якщо … то в аспекті граматичного і актуального членування речення, Ткач О. В., Щербакова Н. В. (2016)
Глотова О. В. - До питання про класифікацію прислівників причини в сучасній українській мові (2016)
Дерев’янко Л. І. - Особливості функціонування обов’язкових і факультативних атрибутивів у корелятивах із семантикою неозначеної часової попередності (2016)
Добровольська О. Я. - Структурно-семантична характеристика комплексного словотвірного поля середньоанглійських суфіксальних агентивно-професійних назв із суфіксом -man (2016)
Лепетюха А. В. - Синтаксична синонимія і полісемія (на матеріалі сучасної французької художньої прози) (2016)
Павлова І. А. - Віддзеркалення символіки числа в поетичному просторі шістдесятників, Тимченко Ю. О. (2016)
Полозова О. О. - Асиметричні прояви на рівні складнопідрядних речень мети в українській мові (2016)
Тєлєжкіна О. О. - Складне речення як художньо-виражальний засіб поетичного синтаксису Ліни Костенко (на матеріалі збірки "Мадонна Перехресть") (2016)
Ткач П. Б. - Ускладнення семантичної структури висловлень зі значенням преференційності (2016)
Шухова О. О. - Квантитативні характеристики порядку слів у текстах сучасної української художньої прози (на матеріалі простих двоскладних речень) (2016)
Лебеденко Ю. М. - Національна специфіка концепту дім у польській мові (на матеріалі асоціативного експерименту), Василенко Я. В. (2016)
Пономаренко О. І. - Еволюція поглядів наукової спільноти на поняття "глобалізація" (2016)
Рябокінь Н. О. - Згода та незгода як об’єкт лінгвістичних досліджень (2016)
Палатовская Е. В. - Научно-профессиональный дискурс: когнитивный аспект изучения (2016)
Сазонова Я. Ю. - Ідентифікація суб’єкта-джерела страху лінгвістичними засобами означеності/неозначеності, Захарова К. В. (2016)
Сердюк І. В. - Особливості паузної організації англомовної військової промови (2016)
Старух В. О. - Інтернаціональні й національно-специфічні мовні реакції у конфліктному дискурсі військових України та США: модель аналізу (2016)
Шкіцька І. Ю. - Вербальний вияв скромності в реакціях на позитивно оцінні маніпулеми (2016)
Штуцберг М. О. - Лінгвістичний статус поняття комунікативного лідера (публічної комунікативної особистості) (2016)
Сокіл Б. М. - Руська (українська) мова в цісарсько-королівських місцевих урядах Східної Галичини (2016)
Васецька О. І. - Абревіатурні та символьні дублети в синтаксичній термінології української мови (2016)
Гаращенко Л. Б. - Семантична структура аналітичних термінів науково-технічної термінології (2016)
Колпаков М. О. - Лексичні рівні й тематичні групи в українській термінології художньої обробки металів (2016)
Radomska L. A. - Terminological noun-juxtapositions with correlative relations (2016)
Струганець Ю. Б. - Синонімічні та антонімічні відношення у футбольній термінології (2016)
Кочан І. М. - Рецензія на монографічне видання "Степан Руданський: феномен моделювання "живого" мовлення українців", яке написали Т. А. Космеда, Т. Ф. Осіпова, Н. В. Піддубна, Харків-Познань, 2015 (2016)
Маленко О. О. - Долаючи простір і час (наукові форуми нового формату) (2016)
Титул, зміст (2016)
Кривдік С. Г. - Слюди Покрово-Киріївського массиву (Приазов’я, Україна), Шаригін В. В., Гаценко В. О., Луньов Є. С. (2016)
Заяць О. В. - Біотити рідкіснометалевих гранітів Руськополянського масиву (Інгульський мегаблок УЩ), Ларіков А. Л., Соболєв В. Б., Кушнір С. В., Вишневський О. А., Сьомка Л. В. (2016)
Кравченко Г. Л. - О Камышеватском массиве метаультрабазитов (Западное Приазовье), Русаков Н. Ф. (2016)
Омельченко А. Н. - Петрохимические особенности амфиболитов Украинского щита, Томурко Л. Л. (2016)
Загнітко В. М. - Кварц гідротермальних жил гранітів богуславського типу (Росинсько-Тікицький мегаблок УЩ), Шунько В. В., Квасниця І. В., Сидорчук В. С. (2016)
Калініченко О. А. - Вода в кварці як індикатор інтенсивності гідротермального рудоутворення: золоторудні родовища, Брик О. Б., Калініченко А. М., Юшин О. О. (2016)
Иванов Б. Н. - Зоны дефицита (выноса) урана и их возможная связь с процессом уранового рудогенеза на примере Новоконстантиновского месторождения формации щелочных натриевых метасоматитов (Кировоградский урановорудный район), Степанюк Л. М., Донской Н. А., Сёмка В. А., Бондаренко С. Н. (2016)
Михальченко І. І. - Міграція хімічних елементів у процесі утворення торій-ураноносних альбітитів Новоолексіївського рудопрояву , Український щит, Андреєв О .В., Загородній В. В., Заяць О. В. (2016)
Жовинський Е. Я. - Геохімічні аспекти визначення територій екологічного ризику, Крюченко Н. О., Жук О. А., Клос В. Р. (2016)
Наші автори (2016)
Лисенко О. - Повсякденна історія війни: методологічні нотатки (2010)
Грінченко Г. - Примусова праця часів Другої світової війни в конкурсних роботах школярів ФРН (1980 – поч. 1990-х рр.) (2010)
Дерейко І. - Архівно-слідчі справи як джерельна база дослідження особистісного виміру проявів збройного колабораціонізму в райхскомісаріаті "Україна" (2010)
Заболотна Т. - Інтелігенція у місцевих органах влади в роки нацистської окупації: історіографія проблеми (2010)
Азарх І. - "Послухайте, рідні оселі, пісні, які ми складали в чужій стороні": повертаючись до неопублікованого (2010)
Дубик М. - Індивідуальне і колективне у досвіді українських жертв нацистських переслідувань: джерелознавчий аспект (2010)
Сіропол В. - Усні свідчення та спогади як джерело вивчення діяльності санітарно-медичної служби Радянської aрмії в роки Великої Вітчизняної війни (2010)
Поїздник І. - Проблеми функціонування "великих" церков України на початковому етапі Другої світової війни: історіографічний огляд (2010)
Михайлуца М. - Відображення процесу формування і участі у боях "Русской освободительной армии" (РОА) на сторінках трансністрійської преси (2010)
Грицюк В. - Місце та значення Корсунь-Шевченківської битви у Дніпровсько-Карпатській стратегічній наступальній операції (2010)
Хлонь С. - Використання хімічних військ Червоної армії в наступальних операціях на Україні у 1944 році (2010)
Стецкевич В. - Людність Наддніпрянщини в добу окупації: деякі аспекти буття і виживання (2010)
Гончаренко О. - Міські управи в системі окупаційного апарату влади райхскомісаріату "Україна": організаційна структура та проблеми службової компетенції (1941–1944 рр.) (2010)
Легасова Л. - Спалені села (1941–1944 рр.): український вимір трагедії, Шевченко М. (2010)
Перехрест О. - Сільськогосподарський потенціал України в геостратегічних та воєнних планах нацистської Німеччини (2010)
Слободянюк М. - Нагальні проблеми вивчення руху Опору в Україні (2010)
Вронська Т. - Специфічні форми і методи боротьби радянських партизанів на території окупованої України, Лисенко О. (2010)
Першина Т. - Реалії воєнної повсякденності в Україні, 1943–1945 рр. (деякі аспекти проблеми) (2010)
Вєтров І. - Засоби залучення трудових ресурсів до відбудови важкої промисловості України (1943–1950 рр.) (2010)
Пастушенко Т. - Повсякдення повоєнного Києва: випадок репатріанта (2010)
Шайкан В. - Більшовики і Західна Україна на початковому етапі Другої світової війни (вересень 1939–червень 1941) (2010)
Михайлуца М. - Грінченко Г. Г. Між визволенням і визнанням: примусова праця в нацистській Німеччині в політиці пам’яті СРСР і ФРН часів "холодної війни": монографія / Г.Г. Грінченко. — Харків: НТМТ, 2010. — 336 с. (2010)
Потильчак О. - Кучер В. І. Національно-визвольна боротьба за незалежну українську державу.— К.: Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2009. — 196 с. (2010)
Мармілова О. - Пастушенко Т. Остарбайтери з Київщини: вербування, примусова праця, репатріація (1942–1953). — К., 2009. — 282 с. (2010)
Совгіра С. В. - Передумови та формування екологічної культури особистості в контексті збалансованого розвитку (2016)
Рябко А. В. - Математичне моделювання екосистем у процесі підготовки майбутніх вчителів біології до природоохоронної діяльності, Самілик В. І. (2016)
Ярошенко О. Г. - Чинники модернізації навчального процесу з предметів освітньої галузі "Природознавство" (2016)
Макаревич І. М. - Теоретичний огляд методологічних підходів до формування інформаційної компетентності майбутніх учителів географії (2016)
Миронюк Т. М. - Сутність поняття "здоров’я" в аспекті формування здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя (2016)
Баюрко Н. В. - Педагогічні умови формування екологічної компетентності майбутнього вчителя біології (2016)
Кузько М. С. - Формування професійних компетентностей у майбутніх геологів під час вивчення навчальної дисципліни "Геологорозвідувальна справа" (2016)
Кравчук Н. П. - Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (критеріальний апарат) (2016)
Бегека Д. А. - Принципи професійної підготовки майбутніх магістрів іноземної філології до формування фахової комунікативної компетентності студентів – іноземних філологів педагогічного університету (2016)
Перунок О. М. - Умови формування фахової компетентності інженерів-педагогів будівельного профілю, Ігнатенко С. В. (2016)
Осадча М. В. - Модель формування екологічної компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання будівельного профілю (2016)
Волосюк Т. В. - Модель формування професійного іміджу майбутніх майстрів виробничого навчання будівельного профілю у процесі фахової підготовки (2016)
Наливайко О. Б. - Моделювання предметного та соціального контексту майбутньої професійної діяльності студентів у межах гуманітарного освітнього середовища медичного університету (2016)
Яворська Т. М. - Електронні ресурси бібліотеки ВНЗ в контексті професійної підготовки майбутніх економістів (2016)
Бріжата І. А. - Сучасні тенденції підготовки фахівців фізичної культури і спорту до інноваційної діяльності (2016)
Берест О. О. - Сучасний стан проблеми підготовки фітнес-тренерів (2016)
Губіна О. Ю. - Удосконалення якості відкритої освіти завдяки модернізації її змісту (2016)
Вихор В. Г. - Мультимедійне середовище професійної педагогічної діяльності викладачів української мови і літератури (2016)
Криволап О. Ю. - Методологічні підходи до підготовки вчителів початкової школи у післядипломній освіті (2016)
Довженко І. В. - Новаторський статус викладача іноземної мови в системі нормативно-розвивального навчання (2016)
Бойченко М. А. - Розвиток обдарованих учнів засобами stem-освіти у США (2016)
Чернякова Ж. Ю. - Теоретичні засади управління самостійною роботою студентів-бакалаврів ВНЗ (2016)
Заїка О. Я. - Критерії та показники розвиненості художньо-творчих здібностей майбутніх педагогів засобами концертно-виконавської діяльності (2016)
Гордєєва К. С. - Самотність серед молоді як одна з найактуальніших соціально-психологічних проблем (2016)
Борох Ю. В. - Інституціоналізація соціальної роботи як інноваційного соціального інституту (2016)
Зємба Б. А. - Організація профорієнтаційної роботи з безробітною молоддю в сучасних умовах (2016)
Лук’янова К. А. - Стратегії реалізації батьківства сучасної молоді (2016)
Решетняк В. Ф. - Розвиток інтелектуального потенціалу як умова успішної соціалізації особистості (2016)
Грицай С. М. - Характеристика структурних компонентів політичної культури вчителя (2016)
Демченко І. В. - Використання веб 2.0 технологій у підготовці майбутніх учителів: досвід Канади (2016)
Герасименко Л. В. - Розвиток прогресивних ідей П. Каптерєва у психолого-педагогічній науці ХХ – ХХІ століть (2016)
Стефіна Н. В. - Теоретичні аспекти дослідження творчої спадщини Д. С. Бортнянського (2016)
Рудишин С. Д. - Екологізація змісту освіти в початковій школі на засадах сталого розвитку (2016)
Гавриленко К. М. - Професійна аграрна підготовка у середніх навчальних закладах України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вронська В. - Звіти військової прокуратури як джерело вивчення фронтового повсякдення (1941–1943 рр.) (2011)
Заболотна Т. - Джерела вивчення повсякденного життя міської інтелігенції в роки нацистської окупації (на прикладі Києва) (2011)
Пастушенко Т. - Дослідження проблеми радянських військовополонених у Другій світовій війні: погляд через призму історії повсякдення (2011)
Поїздник І. - Перші дні радянського життя у спогадах греко-католицького та римо-католицького духовенства Східної Галичини (2011)
Слободянюк М. - Тематика дисертаційних досліджень з історії руху Опору в Україні 1949–2009 рр. (2011)
Грицюк В. - Операції з оточення угруповань німецьких військ на Україні (2011)
Капась І. - Партизанське з’єднання № 8 імені Василя Чапаєва: невідомі аспекти організаційного становлення та розформування (2011)
Поляков В. - Украинцы в партизанском движении Крыма (2011)
Вєдєнєєв Д. - Проблема оцінки діяльності ОУН та УПА: поле конфронтації або сфера порозуміння?, Лисенко О. (2011)
Патриляк І. - Cпроби українського націоналістичного підпілля нав’язати контакти із сербським і литовським антикомуністичними рухами (1943–1950 рр.), Пагіря О. (2011)
Grzybowski J. - Bialoruski ruch narodowy wobec ukrainskich dazen niepodlieglosciowych w latach 1939–1956 (2011)
Азарх І. - Спогади про село, якого нині немає на карті (2011)
Гінда В. - Корупція в Райхскомісаріаті "Україна": маловивчена сторінка окупаційної дійсності, Дерейко І. (2011)
Дубик М. - Реалізація стратегій виживання в місцях ув’язнення на окупованій території Україні у 1941–1944 рр. (на матеріалах листування громадян з УНФ "Взаєморозуміння і примирення") (2011)
Рендюк Т. - Румунська окупація території України у 1941–1944 роках (за новітніми румунськими джерелами) (2011)
Гуркіна С. - Архімандрит Климентій Шептицький: маловивчені сторінки життя 1944–1947 рр. (2011)
Шайкан В. - Засоби відновлення панівного становища більшовицької ідеології у процесі визволення України від гітлерівських загарбників, Шайкан В. (2011)
Титул, зміст (2016)
Вітальне слово В. Г. Кременя (2016)
Вступне слово головного редактора (2016)
Дічек Н. П. - Джерело освітньої думки: до 90-річчя Інституту педагогіки НАПН України (ретроспективний нарис) (2016)
Ільченко В. Р. - Тільки освічені вільні, Гуз К. Ж. (2016)
Жабєєв Г. В. - Цілеспрямоване формування особистісного інтелекту учня в середовищі класно-урочної системи: українська версія, Жабєєв П. В. (2016)
Талалай Ю. О. - System of pedagogical education in EU members countries: common and different features (2016)
Куліненко Л. Б. - Компетентнісний підхід до планування результатів навчання і синергізм навчальних впливів (2016)
Кришмарел В. Ю. - Релігієзнавча компетентність у загальноосвітніх навчальних закладах: актуальність, генетика, складники (2016)
Рудишин С. Д. - Екологічна компетентність як загальна компетентність вчителів природничих дисциплін, Коренева І. М., Самілик В. І. (2016)
Надтока В. О. - Деякі аспекти реалізації компетентнісного підходу в процесі навчання географії України в основній школі (2016)
Козленко А. Г. - Результати вимірювання базового вміння учнів працювати з моделями різних типів у процесі навчання біології (2016)
Мачача Т. С. - Теоретико-методолочні засади проектування змісту технологічної освіти учнів середньої загальноосвітньої школи (2016)
Василюк О. С. - Методичні аспекти проведення бінарних уроків із Української літератури та історії України (на прикладі вивчення учнями 9 класів творчості Т. Г. Шевченка) (2016)
Гупан Н. М. - Проблеми конструювання змісту шкільної навчальної програми з історії України для 8-го класу, Пометун О. І. (2016)
Величко Л. П. - Синхроністична таблиця як засіб інтегрування знань із природничих предметів, Демиденко Н. В., Козленко О. Г., Малієнко Ю. Б., Мельник Ю. С., Надтока О. Ф. (2016)
Плав’юк T. B. - Підручник "Фізика-7" як засіб формування предметної компетентності учнів (2016)
Колесник В. О. - Рецензія на підручник "Географія. Україна у світі: природа, населення": підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (Автори: О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, Л. А. Покась) (2016)
Синхроністична таблиця (початок) (2016)
Бабицкий Л. Ф. - Структура и содержание новой учебной дисциплины "Основы бионических исследований", Москалевич В. Ю. (2016)
Дидур В. А. - Математическая модель кондуктивного и конвективного тепло- и массопереноса в многочанной жаровне, Ткаченко В. А., Ткаченко А. В., Дидур В. В. (2016)
Мельник В. И. - Смешанные посевы - эфффективность и перспективы (семинар ученых Слобожанщины), Пастухов В. И., Бакум Н. В., Лукьяненко В. М., Витанов А. Д., Писаренко В. Н., Гноевой И. В., Жмурко В. В., Соловей В. Б. (2016)
Червінський Л. С. - Математичне моделювання просторової фотосинтезної опроміненості в спорудах захищеного грунту, Луцак Я. М. (2016)
Бабицкий Л. Ф. - Обоснование конструктивных параметров гибкой бороны, Соболевский И. В., Куклин В. А. (2016)
Червінський Л. С. - Використання енергетичних параметрів молекул для підвищення ефективності окислювально-відновних реакцій, Ковалишин Б. М. (2016)
Мітков В. Б. - Вплив та екологічна оцінка рівня шкідливих речовин відпрацьованих газів дизельних двигунів в залежності від режимів роботи МТА, Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. (2016)
Васильковська К. В. - Точний висів просапних культур крок до програмування врожаю, Трикіна Н. М., Васильковський О. М. (2016)
Дейкун В. А. - Визначення факторів та параметрів, що впливають на процес розподілу добрив по ширині захвату робочого органа (2016)
Ковальчук Ю. О. - Лазерне зміцнення деталей сільськогосподарських машин зі сталі 45, Невзоров А. В., Дідур В. В. (2016)
Лещенко С. М. - Вплив конструктивних параметрів чизельної лапи глибоко-розпушувача на деформацію грунту, Сало В. М., Петренко Д. І., Лісовий І. О. (2016)
Невзоров А. В. - Аналіз ефективності машинно-тракторних агрегатів для обробки ґрунту з урахуванням циклічності їх роботи, Ковальчук Ю. О. (2016)
Невзоров А. В. - Підвищення показників надійності сільськогосподарської техніки шляхом використання структурного резервування, Пушка О. С., Кутковецька Т. О. (2016)
Адамчук В. В. - Самохідна платформа – технологічна та економічна необхідність, Третяк В. М., Третяк М. В., Оляднічук Р. В. (2016)
Непочатенко В. В. - Перспективні розробки адаптивних робочих органів фрезерних культиваторів, Мелентьєв О. Б. (2016)
Непочатенко В. В. - Обґрунтування геометричних параметрів плоскоріжучого робочого органу під час виконання технологічної операції оранки на перезволожених ґрунтах, Мелентьєв О. Б. (2016)
Сірий І. О. - Передумови основного обробітку ґрунту шляхом створення деформацій розтягування-вигину і зсуву (2016)
Масленников В. В. - Расширение линейки адаптеров украинского зерноуборочного комбайна (2016)
Караєв О. Г. - Визначення швидкості переміщення насіння плодових кісточкових культур по решету установки для калібрування, Бондаренко Л. Ю. (2016)
Караєв О. Г. - Реєстрація та обробка інформації при аналізі механізованих технологічних систем в садівництві (2016)
Дідур В. А. - Удосконалення і перспективи розвитку технічного сервісу в Мелітопольському регіоні, Сорваніді Ю. Г., Новік О. Ю. (2016)
Серый И. С. - Капитальный и текущий ремонты машин в системе техсервиса АПК (2016)
Загорко Н. П. - Динамика витамина С в перце сладком при низкотемпературном хранении и дефростации, Коляденко В. В. (2016)
Філіппов П. Д. - Екологічно безпечна технологія конверсії відходів пивоваріння на кормові цілі, Троїцька О. О., Бакарджиєв Р. О. (2016)
Стручаев Н. И. - Абсорбционная сушилка для сочных растительных продуктов, Григоренко Е. В., Загорко Н. П. (2016)
Калайда Е. В. - Сохранность биологически активных веществ в плодах актинидии в зависимости от вида переработки, Пыркало В. В. (2016)
Лесновська О. В. - Ефективність розведення овець різних генотипів (2016)
Титул, зміст (2012)
Голик Р. - Краєзнавство та етнокультурне життя Самбірщини першої третини ХХ ст. (2012)
Прокопчук В. - Бібліотечне краєзнавство: сутність та перспективи (на прикладі наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2012)
Студінський В. - Фінанси українських міст: методологічні питання історико-краєзнавчого дослідження (2012)
Чеховська І. - База даних з історії міст і сіл України: вчора, сьогодні, завтра (2012)
Ададуров В. - Наполеонові "українці": шляхта Правобережжя у французьких планах воєнної кампанії 1812 року (2012)
Машкін О. - Київ та кияни у Вітчизняній війні 1812 року, Тимошенко С. (2012)
Непомнящий А. - Церковне кримознавство: нові грані актуальної теми, Каліновський В. (2012)
Ярмоленко М. - Кримські татари в Автономній Республіці Крим: проблеми мови та історичної топоніміки (2012)
Савченко Г. - Наукова літературно-краєзнавча конференція "Андрій Малишко: слово і пісня" (2012)
Реєнт о. - Краєзнавство в творчості Андрія Малишка (2012)
Бажан О. - Андрій Малишко та суспільно політичні процеси в Україні (друга половина 1940-х – 1960-ті роки): оцінки, судження, дії (2012)
Горін С. - Луцький домініканський монастир Внебовзяття Богородиці: релігійний авторитет серед місцевого населення та персональний склад ченців (друга половина ХVІст. – перша чверть ХVІІ ст. (2012)
Соколов А. - З історії збереження собору святого Князя Володимира у Херсонесі (1944–1991) (2012)
Грузська Л. - Микола Юхимович Костриця – педагог, вчений-географ, організатор краєзнавчого руху в Україні, Косенко В. (2012)
Кочерга Н. - Полтавський історик - краєзнавець (Віктор Ревегук) (2012)
Ярема-Винар О. - Збірки Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у контексті світових культурних надбань (2012)
Андрєєва Л. - Академік М. С. Самокиш та українські музеї (1929–1941 рр.) (2012)
Нагайко Т. - Історико-культурологічний форум "Сікорські читання" – данина пам’яті Музейному Зодчому України (2012)
Неживий О. - Борис Грінченко і грінченкознавці на Луганщині (2012)
Клименко Н. - Львівський період життя Насті Грінченко: сторінки біографії (2012)
Тимів І. - Розгром гетьманом Яном Собеським татарських військ на Калущині у жовтні 1672 року: джерела, хронологія подій, наслідки (2012)
Кривопішин О. - Будівництво Дніпровського мосту (міст А. Є. Струве ) на Курсько-Київській залізниці 1868–1870 рр. (2012)
Горбачевський Т. - Польський театр у Львові в міжвоєнний період ХХ століття (2012)
Омельченко Д. - Подвигу молодогвардійців присвячується (2012)
Морозова Н. - Краєзнавчий форум на Вінниччині: нові підходи та здобутки (2012)
Стеблій Ф. - Дні Маркіяна Шашкевича на Львівщині - Пошук Google (2012)
Букет Є. - "Вікі любить пам’ятки" – 2012 (2012)
Антонюк Н. - Вручення премії імені Дмитра Яворницького 2012 року (2012)
Єрмолаєва А. - Історія за координатами 50°05′ північної широти та 34°37′ східної довготи (2012)
Когергін І. - Фотолітопис Кривого Рогу (2012)
Баженова С. - Енциклопедія краєзнавства Вінниччини (2012)
Баженов О. - 75 років Хмельницькій області (2012)
Бутко С. - П’яті Шрагівські читання у Чернігові (2012)
Зозуля С. - 2-гі Міжнародні Спаські читання в Ніжині та Батурині (2012)
Шамшуріна О. - Міжнародна наукова конференція "Актуальні питання історії, культури та етнографії Південно-Східного Криму": 5 років плідної роботи (2012)
Севастьянов о. - "Біобібліографія кримознавства" долає нові висоти (2012)
Жидецька О. - Цінні знахідки краєзнавців Полонного Хмельницької області (2012)
Про авторів (2012)
Горькова А. О. - Охорона археологічних пам’яток в радянському законодавстві (1926-1930 рр.) (2013)
Вечерський В. В. - Розроблення науково-проектної документації по м. Суми (2013)
Жукова О. В. - Створення археопарків як елементу музейного ландшафту в Україні (на прикладі культурно-археологічного центру "Пересопниця") (2013)
Янченко В. В. - Реконструкція дитинця давньоруського Києва. Досвід парку "Київська Русь" (2013)
Звіряка А. І. - Ландшафтні об’єкти культурної спадщини. Вітчизняний та міжнародний досвід визначення та збереження (2013)
Парацій В. М. - Бережанський замковий комплекс у туристично-презентаційних проектах 1920-1930-х років (2013)
Прохоров Д. А. - Караїмські молитовні будинки "кенаси" на території України: сучасний стан та перспективи використання (2013)
Ясновська Л. В. - До історії досліджень Чернігівського Спаського собору протягом ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Чурочкін О. (протоієрей) - Дерев’яна Вознесенська церква у Путивлі (2013)
Коваленко Ю. О. - Глухівські фортифікаційні споруди (2013)
Шиян Л. М. - Православний цвинтар ХVІ-ХVІІI ст. у Вишневці (2013)
Зайцева Н. О. - Глухівські надгробки (2013)
Терентьєва В. М. - Путивльський некрополь: Рассказівське кладовище, Ведмідь Т. А. (2013)
Бойченко С. Г. - Єврейський некрополь Чернігова (2013)
Коваленко В. П. - Охоронні археологічні дослідження церкви св. Георгія в смт Седнів Чернігівського р-ну (за матеріалами 2005 р.), Терещенко О. В. (2013)
Хмель Л. Г. - Збереження об’єктів культурної спадщини – справа нашого покоління, Свердлов В. О. (2013)
Ольговський С. Я. - Виготовлення скіфських наконечників стріл (2013)
Тищенко К. М. - Алани на Сіверщині: ходуня, вовна, олтар (2013)
Шевченко Ю. Ю. - О возможных египетских истоках христианского храмового престола, Уманец А. Н. (2013)
Луценко Р. М. - Зміни у сприйнятті смерті в давньоруському суспільстві з прийняттям християнства (2013)
Dimnik Martin - Оleg Svyatoslavich submits to Vladimir Monomakh on three counts (2013)
Веремейчик О. М. - Продукція Овруцької пірофілітової індустрії на теренах Чернігівського Полісся у Х-ХІІІ ст. (2013)
Чугаєва І. К. - Фрагменти літопису Ігоря Святославича: до проблеми реконструкції чернігівського літописання (2013)
Саєнко В. М. - Ще про княжий "мутен сон" у "Слові о полку Ігоревім" (2013)
Конюшенко Ю. А. - Срібні жіночі прикраси доби Київської Русі в колекції Харківського історичного музею (2013)
Журухина Е. Ю. - Стеклянные изделия древнерусского времени из многослойного поселения Кощеевка-8 (2013)
Тараненко С. П. - Планувальна структура Подолу Києва X-XIII ст. (історіографічний нарис) (2013)
Сушко А. О. - Керамічні дитячі іграшки давньоруського Києва (2013)
Бiбiков Д. В. - Новi дослiдження Вишгородського городища, Iвакiн В. Г. (2013)
Мірошниченко О. М. - В пошуках універсального замку Київської Русі (2013)
Ігнатенко І. М. - Вали як конструктивний елемент укріплень Чернігівського дитинця ХІ-XVIIІ ст. (2013)
Бережинський В. Г. - Трагічний апофеоз розбрату давньоруських князівств (до 790-ї річниці битви на Калці) (2013)
Івануц М. Г. - Зародження та розвиток тактики облогового бою у монголо-татар (2013)
Печенюк І. С. - Воєнно-правові засади військової організації Монгольської держави, Черкас Н. Ф. (2013)
Карманов Ю. О. - Політичні фактори відродження Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря в XVI ст. (2013)
Чорна Т. В. - Тактика облоги і оборони укріплених пунктів османськими військами в другій половині XV – XVII ст. (2013)
Коба О. О. - Холодна зброя на території Лівобережної України в кінці XV ст. – першій половині XVIII ст. в історіографії середини XVIII ст. – 20-х років ХХ ст. (2013)
Пуцко В. Г. - Давня глухівська знахідка (2013)
Пилипенко В. М. - Проекти лицарської школи в Україні у польській публіцистиці середини XVI – середини XVII ст. (2013)
Щербак В. О. - Здобуття політичного статусу Війська Запорозького (2013)
Степенькін С. Ю. - Конотопський сотник Федір Кандиба (2013)
Луняк Є. М. - Персонаж Александра Дюма під стінами Глухова на початку 1664 р. (2013)
Желєзко Р. А. - Українсько-Московська війна 1668 р. в Ніжині (2013)
Даценко О. М. - Розвиток козацького війська в часи Гетьманщини (друга половина XVII – XVIIІ ст.) (2013)
Багро С. О. - Вітчизна Григорія Грабянки: міркування про поширення поняття козацької вітчизни в Гетьманщині у кінці XVII – першій половині XVIII ст. (2013)
Безвенюк В. П. - Морський флот Османської імперії наприкінці XVII – на початку XVIII ст. (за матеріалами П. О. Толстого) (2013)
Лаєвський А. С. - Універсали та накази стародубських полковників другої половини XVII – початку XVIII ст. у зібранні Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського (2013)
Щербина С. В. - Цехове ремесло на території Північного Лівобережжя другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ ст.: історіографія питання (2013)
Шерстюк В. В. - Хронологія та етапи розвитку селітроваріння на Лівобережному Подніпров’ї (2013)
Хармак М. М. - До історії водяних млинів у Батурині (2013)
Дмитрієнко М. Ф. - Іконографія гетьмана Івана Мазепи у вітчизняних та іноземних пам’ятках, Походяща О. Б. (2013)
Мезенцев В. І. - Західні, українські та російські прийоми в архітектурі й декорі палацу І. Мазепи в Батурині (2013)
Корнієнко М. В. - За "возз’єднання" України: верифікація історіографічного стереотипу про приєднання Фастівського полку Семена Палія до Гетьманату (2013)
Яценко В. Б. - Загибель Батурина в листопаді 1708 р. в українському дискурсі Мазепи (2013)
Реброва Н. Б. - План володінь Кочубея (2013)
Лапатійова Н. В. - Місцеві органи військового управління та комплектування козацького війська в Україні у XVIII ст. (2013)
Савицький О. Д. - Глухівська фортеця – визначальний елемент геополітичного буття Сіверщини (2013)
Мицик Ю. А. - Фонд Глухівської сотенної канцелярії ЦДІА України у Києві як джерело з історії Глухівщини першої половини – середини  ХVІІІ ст., Тарасенко І. Ю. (2013)
Шишкіна Ю. А. - Історія Глухова доби Гетьманщини (за матеріалами Центрального державного історичного архіву України у Києві) (2013)
Попружна А. В. - Неопублікована духівниця глухівської протопопихи Меланії Софонович (2013)
Бєлашов В. І. - Посилення російської реакції під час правління "Гетьманського уряду" (1734-1750 рр.) (2013)
Лесик Л. В. - Місто Ніжин у XVIII ст. мовою документів (2013)
Тупик С. В. - Анатолій Мелес у спогадах Гавриїла Добриніна, Чурочкін О. А. (2013)
Матяш Н. Ю. - Глухівщина у "Денних записках генерального підскарбія Якова Марковича" (2013)
Герасько М. О. - Дослідження деяких доповідних записок про будівництво К. Розумовського в Батурині (2013)
Ночовний Ю. В. - Історико-демографічний аналіз населення Пирятина в другій половині XVIII ст. (2013)
Заремський М. Й. - "Філософічні пропозиції" Я.П. Козельського як видатна пам’ятка епохи Просвітництва (2013)
Кукса Н. В. - Свято-Михайлівська церква в Суботові в "Описаніи благочестивых заграничных в короне польской" Мельхіседека Значко-Яворського (2013)
Юрченко С. Б. - Ремонт собору Гамаліївського монастиря у 1786 році (2013)
Якубова Т. А. - Рукописні документи бібліотечних фондів Інституту рукопису НБУВ про епоху російсько-турецьких війн (ХVІІІ ст.) (2013)
Блакитний М. М. - Чавунні гармати на території колишньої Чернігівської фортеці, Половнікова С. О. (2013)
Дудченко Г. М. - Статусні орієнтації претендентів на російське дворянство з Лівобережної України у 1780-90-х рр. (на матеріалах родословних книг дворянства Чернігівського намісництва) (2013)
Галь Б. О.  - Комплектація кадрів городничих Малоросійської губернії (2013)
Гриценко А. П. - Декабрист Олександр Бріген – популяризатор "Історії Русів" (2013)
Любич О. А. - Історіографія соціально-економічного становища Чернігівщини першої половини ХІХ ст. (2013)
Барабаш Н. О. - Дворянські садибні комплекси Дунаєць та Ярославець за споминами М. А. Маркевича (2013)
Дробязко Н. В. - Життєвий шлях господаря батуринської садиби П. А. Кочубея (2013)
Дробязко Н. М. - Місця, де знайшли вічний спокій представники родини Кочубеїв (2013)
Тригуб О. О. - Василь Йосипович Туманський та його родина (2013)
Коваленко О. О. - Родина Туманських у науковій спадщині Г. О. Милорадовича (2013)
Демиденко Н. М. - Т. Г. Шевченко та П. І. Прокопович: духовні паралелі (2013)
Єсюнін С. М. - Матеріали до біографії педагога та етнографа Петра Чуйкевича (2013)
Гирич Я. М. - Сосниця у військово-статистичних описах Чернігівської губернії (50-60-ті роки ХІХ ст.) (2013)
Шеліхова В. В. - Торгівельна діяльність селян у другій половині ХІХ ст. (2013)
Терещенко О. А. - Смерть дитини у ментальності українського селянства ХІХ ст.: психологічний та соціальний аспект (на матеріалах Чернігівської губернії) (2013)
Заремська Н. І. - Внесок Миколи Івановича Пирогова у розвиток шкільництва в Україні (2013)
Казьмирчук Г. Д. - Архівні документи, замовте слово за вчителя Кальницького однорічного міністерського сільського училища Григорія Добржанського (2013)
Сидоренко О. С. - Участь населення Чернігівської губернії у російсько-турецькій війні 1877-1878 рр. (2013)
Блакитний М. М. - Пенсійне забезпечення церковнослужб Чернігівської єпархії у 80-х рр. ХІХ ст. – на початку ХХ ст. (за матеріалами часопису "Черниговские епархиальные известия") (2013)
Колесник О. П. - Роль благодійності православного духовенства Чернігівської єпархії в діяльності Чернігівської духовної семінарії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Ципляк Н. О. - Наукова діяльність викладачів Чернігівської духовної семінарії (2013)
Скоренок С. Г. - Громадсько-політична діяльність А. В. Верзилова (2013)
Ковальова Н. О. - Педагогічна школа М. М. Неплюєва та критичні оцінки його сучасників (2013)
Іванова В. О. - Діяльність М. І. Драгомирова на посаді київського, волинського і подільського генерал-губернатора (2013)
Мельник М. О. - Діяльність Глухівського повітового суду в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. (2013)
Петровська Ю. М. - Проблеми нормативно-правового регулювання продовольчого забезпечення населення земськими установами та шляхи їх вирішення Чернігівським губернським земством (60 – 90-ті рр. ХІХ ст.) (2013)
Крупенко О. В. - Цінова політика на хлібному ринку в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Чернігівської і Полтавської губерній) (2013)
Горохов С. В. - Погляди земств Чернігівської губернії на поширення агрономічних знань в кінці XIX – на початку ХХ ст. (2013)
Лещенко О. М. - Жіночі приватні навчальні заклади Чернігівської губернії ХІХ – початку ХХ ст.: особливості організації діяльності та навчально-виховного процесу (2013)
Герасимчук О. М. - Приватизація селянської надільної землі на Чернігівщині у роки Столипінської аграрної реформи (1907-1916 рр.) (2013)
Казьмирчук М. Г. - Зарубіжні дослідження з соціально-економічного розвитку Київської губернії пореформеного періоду (2013)
Бойко Н. О. - Становлення Ю. С. Виноградського-краєзнавця (2013)
Мохір Л. В. - Історико-краєзнавчі дослідження Південно-Західного відділу в Чернігівській губернії (2013)
Рахно О. Я. - Земський статистик В. Є. Варзар: віхи життя та громадської діяльності на Чернігівщині (2013)
Фомська С. М. - Порівняльна характеристика статутів Чернігівського товариства "Просвіта" 1906 і 1920 рр. (2013)
Католик А. В. - Роль з’їздів лікарів у становленні та розвитку земської медицини Чернігівської губернії (на прикладі Борзенського повіту) (2013)
Боровик А. М. - Роль О. П. Фльорова у становленні Чернігівського учительського інституту (1916-1919 рр.), Боровик М. А. (2013)
Потапенко М. В. - Польські громадсько-політичні клуби Чернігівської губернії у 1917 році (2013)
Костенко С. В. - Популярність ідей громадсько-політичного об’єднання селянства на півночі Лівобережжя (2013)
Грибенко О. М. - Структура місцевих органів влади за добу Української держави (квітень-грудень 1918 р.) (2013)
Мартиненко В. В. - Чернігово-Гомельське пограниччя в контексті українсько-білоруських територіальних протиріч 1918 року (2013)
Лейберов О. О. - Особливості встановлення більшовицького режиму на Чернігівщині у 1919 році: політичний аспект (2013)
Пригорницька О. Ю. - Трансформація вищої школи Чернігова (1919-1921) (2013)
Подоляка Н. С. - Роль педагогічних часописів 20-х років ХХ ст. в утвердженні більшовицької ідеології радянської системи освіти на Сумщині (2013)
Прудько В. О. - Культурне життя Ніжинщини в період утвердження більшовицької влади (1919-1921 рр.) (2013)
Непотенко І. В. - Реалії життя мешканців "нічліжних" будинків Чернігова 1920-х рр. (2013)
Дедович Д. В. - Дитячий комуністичний рух у школах Чернігівщини у 20-ті роки ХХ ст. (2013)
Мошик І. В. - Історіографія проблеми діяльності вишів Чернігівщини у 20-ті – 30-ті роки ХХ ст. (2013)
Огієвська Р. І. - Батуринська садиба Кочубеїв у 1923-1924 роках (за матеріалами Державного архіву Сумської області) (2013)
Кондратюк Г. Н. - Деятельность "Союза воинствующих безбожников" в Крымской АССР в контексте национальной политики межвоенного периода (2013)
Горох М. В. - Глухівська міжрайонна база "Торгсин" (2013)
Кисла С. В. - Синергія Мелосу і Логосу в циклі романсів Юрія Шапоріна на слова Олександра Пушкіна 1934-1937 років (2013)
Ночовний О. В. - Принципи формування та порядок утворення постійних комісій Верховної Ради Української РСР (2013)
Малик Є. І. - Військові дії на Путивльщині у вересні-жовтні 1941 р. (2013)
Денисенко І. В. - Тактико-технічні характеристики німецьких танків, знищених партизанами у Спадщанському лісі (2013)
Шаповаленко Є. Ю. - Сільськогосподарське виробництво як повсякденна практика жителів Чернігівщини у 1941-1943 рр. (2013)
Гаврилов В. М. - Відбудова житлового фонду в колгоспних селах України після фашистської окупації (на прикладі областей Північного Лівобережжя) (2013)
Баклажко О. О. - Санітарне очищення Чернігова як складова повсякденного життя в 1943-1953 рр. (2013)
Демченко Т. П. - Роль "Щоденникa" О. Довженка у формуванні історичної пам’яті про Другу світову війну (2013)
Онопрієнко О. В. - Переселенці з території Польщі 1944-1947 рр. Глухівський аспект (2013)
Терлецький В. В. - Глухівщина та її люди в полі зору Олеся Гончара (2013)
Рожкова Л. І. - Визначний український фольклорист (до 100 річчя від народження Г. А. Нудьги) (2013)
Колесникова Л. В. - Творчий портрет Олексія Богдановича (2013)
Шевель А. О. - Природа Сіверського краю як життєдайне джерело зміцнення здоров’я людини (2013)
Дмитренко Н. М. - Народознавчі дослідження місцевих музеїв Північно-Дніпровського Лівобережжя у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Татаринов С. Й. - "Глухівець" І. А. Часовніков у Артемівському окружному музеї у 20-х – 30-х роках (2013)
Ареф’єва Г. В. - Історія створення Сумського художнього музею в світлі становлення української музейної справи (2013)
Яненко А. С. - Археологічні колекції музеїв Чернігівщини у 1945-1946 рр. (за матеріалами архіву М. Я. Рудинського) (2013)
Семенова М. В. - Музеї в соціокультурному просторі України 90-х рр. ХХ ст. (2013)
Нікітіна І. В. - Національний музей героїчної оборони і визволення Севастополя як науковий центр популяризації історії Севастополя (2013)
Ликова О. Г. - До питання музеєфікації гончарної спадщини України (2013)
Содержание (2016)
Усенко Л. В. - Днепропетровская научная школа анестезиологов: взгляд из прошлого и настоящего в будущее, Кобеляцкий Ю. Ю., Царев А. В. (2016)
Усенко Л. В. - Сердечно-легочная и церебральная реанимация: новые рекомендации Европейского совета по реанимации 2015 г., Царев А. В., Кобеляцкий Ю. Ю. (2016)
Никонов В. В. - Анализ применения Мексикора у больных с острым коронарным синдромом, Нудьга А. Н., Строенко Е. С., Мовчан М. Г., Шелюг Ю. Ю. (2016)
Черний В. И. - Исследование ЭЭГ-предикторов нейромедиаторной и нейроглиальной активности у больных с острой церебральной недостаточностью различного генеза, Андронова И. А., Городник Г. А., Черний Т. В., Назаренко К. В., Андронова М. А. (2016)
Клигуненко О. М. - Зміни рівня маркерів запалення та ушкодження ендотелію при позасерцевих оперативних втручаннях у пацієнтів похилого віку, Площенко Ю. О. (2016)
Йовенко И. А. - Интенсивная терапия кровопотери, коагулопатии и гиповолемического шока при политравме, Кобеляцкий Ю. Ю., Царев А. В., Кузьмова Е. А., Клименко К. А., Дубовская Л. Л., Селезнева У. В. (2016)
Усенко Л. В. - Современные возможности энергопротекции при критических состояниях, Царев А. В. (2016)
Дзяк Л. А. - Поэтапная модель прогноза исходов тяжелой черепно-мозговой травмы, Зозуля О. А. (2016)
Хижняк А. А. - Роль комбинированной метаболической терапии в восстановлении послеоперационной когнитивной дисфункции у геронтологических больных, перенесших неотложные абдоминальные операции, Соколов А. С., Дубовская С. С., Кудинова О. В., Баусов Е. А., Битчук Н. Д. (2016)
Бойко В. В. - Этиология хронических абсцессов легких и чувствительность к антибиотикам их основных возбудителей, Серенко А. А., Минухин Д. В. (2016)
Мальцева Л. А. - Новые респираторные и гемодинамические стратегии ревизированных Берлинских дефиниций острого респираторного дистресс-синдрома, Мосенцев Н. Ф., Мищенко Е. А., Борзова А. В., Передeрий М. Н. (2016)
Мальцева Л. А. - Влияние основных положений "международного руководства по интенсивной терапии тяжелого сепсиса и септического шока — 2012" на фоне локальной внутрипросветной реоксигенации перфтораном на течение септического процесса и выраженность энцефалопатии в структуре полиорганной недостаточности, Мосенцев Н. Ф., Карась Р. К., Коваленко Л. В. (2016)
Мальцева Л. А. - Анаплеротические принципы нутриционной поддержки в клинике критических состояний, Мосенцев Н. Ф., Карась Р. К. (2016)
Мальцева Л. А. - Респираторный дистресс-синдром: современные вопросы дефиниций, клинической картины, алгоритма диагностики, Мосенцев Н. Ф., Базиленко Д. В., Билан О. М., Куник Л. В. (2016)
Мальцева Л. А. - Международные рекомендации по проведению интенсивной терапии при остром респираторном дистресс-синдроме, Мосенцев Н. Ф., Гришин В. И., Базиленко Д. В., Билан О. М. (2016)
Крамарева О. Г. - Вплив волемічної підтримки збалансованим кристалоїдним розчином на предиктори розвитку ниркового пошкодження в постраждалих із тяжкою черепно-мозковою травмою, Згржебловська Л. В., Малиш І. Р. (2016)
Семененко А. І. - Особливості впливу деяких інфузійних розчинів на церебральну гемодинаміку при гострому ішемічному інсульті, Кобеляцький Ю. Ю., Кондрацький Б. О., Семененко І. Ф. (2016)
Філик О. В. - Стратегія менеджменту гіповолемії у дітей з тяжким сепсисом і септичним шоком (2016)
Чебанов К. О. - Оптимизация анестезиологического обеспечения пери- и послеоперационного периода при хирургическом лечении колоректального рака, Баранов И. В., Новиков С. П., Олефир Ю. И., Гришко С. А., Василишин А. В., Карась Р. К. (2016)
Рыбин М. С. - Воздействие ТАР-блока на хирургические стрессовые реакции после абдоминальной гистерэктомии, Ткаченко Р. А. (2016)
Лонтковський Ю. А. - Алгоритм надання хірургічної допомоги хворим із локальною спастичністю в нижніх кінцівках при органічних ураженнях центральної нервової системи (2016)
Материалы VII Национального конгресса Ассоциации анестезиологов Украины (21–24 сентября 2016 г., г. Днепр, Украина) (2016)
Сторінка головного редактора (2015)
Швед М. І. - Особливості клінічних ознак, змін натрійуретичного пропептиду NTproBNP, діастолічної функції лівого шлуночка та варіабельності ритму серця у хворих на стабільну стенокардію навантаження у поєднанні з гіпофункцією щитоподібної залози, Припхан І. Б. (2015)
Кеч Н. Р. - Характеристика кальцієво-фосфорного гомеостазу і показників мінеральної щільності кісткової тканини у дітей із еколоґічно несприятливих районів до та після лікування (2015)
Тащук В. К. - Патоґенетичні особливості артеріальної гіпертензії у хворих із нормальною, підвищеною та недостатньою масою тіла, Хребтій Г. І., Омер Мухаммад кхуда Бакхш, Аніс Аіссауі (2015)
Капустинська О. С. - Стан андроґенного забезпечення у хворих на стабільну стенокардію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу та його зміни під впливом лікування статинами (2015)
Кебкало А. Б. - Інформативність доопераційних обстежень у пацієнтів із дрібновогнищевими ураженнями щитоподібної залози, Рейті А. О. (2015)
Абрагамович У. О. - Характеристика стану веґетативної нервової системи у хворих на системний червоний вовчак із різним ступенем активності за показниками дослідження варіабельності серцевого ритму (2015)
Кристопчук С. А. - Пероксидне окиснення ліпідів і антиоксидантна система у чоловіків із ураженнями сечостатевої системи після резекції шлунка (2015)
Гречківська Н. В. - Про необхідність розробки критеріїв професійної придатності працівників із артеріальною гіпертензією (2015)
Радченко О. М. - Порушення сну та чинники ризику синдрому обструктивного апное у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням у практиці лікаря-інтерніста, Бек Н. С., Зворська І. М., Микулинець Р. А. (2015)
Яцкевич А. Я. - Оптимізація хірурґічного лікування важкої форми вальґусного відхилення першого пальця стопи модифікованим методом остеосинтезу (2015)
Молодовець О. Б. - Оптимізація лікування хронічного ґастриту "Мультисалем" та "Горіха грецького настоянкою" (2015)
Кігічак-Борщевська А. В. - Первинні моделі стосунків у сім’ї як предиктор психічного здоров’я (2015)
Вимоги до статей (2015)
Сторінка головного редактора (2015)
Денесюк О. В. - Результати ефективності стентування вінцевих артерій у хворих на гострий інфаркт міокарда з коморбідною артеріальною гіпертензією, Денесюк В. І., Мостовой Ю. М., Щербак В. П., Данильчук І. В., Распутін В. В., Сергійчук О. Л. (2015)
Перебетюк Л. С. - Фіброміальґія як чинник модифікації клінічного перебігу ревматоїдного артриту (2015)
Абрагамович О. О. - Характеристика стану кісток у жінок у постменопаузі, хворих на системний червоний вовчак, Абрагамович У. О., Циганик Л. В., Синенький О. В., Романюк О. Т. (2015)
Паньків І. В. - Вплив підвищеної функції щитоподібної залози на стан кісткової тканини (2015)
Слаба О. М. - Особливості змін параметрів пероксидного гемолізу еритроцитів у хворих на ґенералізований пародонтит у поєднанні із залізодефіцитною анемією (2015)
Барілка В. А. - Роль фактора некрозу пухлин і його розчинних рецепторів у виникненні мієлосупресії у хворих на В-клітинну хронічну лімфоцитарну лейкемію, Матлан В. Л., Примак С. В., О. Я. Виговська, Шалай О. О. (2015)
Мусій-Семенців Х. Г. - Взаємозв’язок карієсу тимчасових зубів та фізичного розвитку дітей раннього віку, що проживають у сільській місцевості (2015)
Смоляр Н. І. - Поширеність і структура зубощелепних аномалій серед дітей шкіл-інтернатів, Фур М. Б. (2015)
Машура Г. Ю. - Якість життя хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з гіпертонічною хворобою, Ганич Т. М. (2015)
Чуклін С. М. - Гепарини: механізм дії та застосування для лікування хворих на гострий панкреатит, Підгірний Б. Я., Чуклін С. С. (2015)
Негрич Т. І. - Евтаназія та самогубство за допомогою лікаря у хворих на бічний аміотрофічний склероз (огляд літератури та опис клінічного випадку), Папіш М. Я., Шоробура М. С. (2015)
Світлій пам’яті Ірини Михайлівни Горбась (2015)
Петров В. В. - Методи формування нанорозмірних структур на плівках халькогенідних склоподібних напівпровідників, Литвин П. М., Трунов М. Л., Крючин А. А., Беляк Є. В., Рубіш В. М., Костюкевич С. О., Коптюк А. А. (2016)
Калиновский Я. А. - Разработка представлений гиперболических и тригонометрических нелинейностей в системе обобщенных кватернионов, Бояринова Ю. Е., Синькова Т. С., Сукало А. С. (2016)
Волошко А. В. - Прогнозування часових рядів за допомогою їхньої сегментації на основі аналізу вейвлет-скалограм, Музика Н. Ю. (2016)
Рыбальский О. В. - Следы монтажа в цифровых фонограммах, выполненного способом вырезания и перестановки фрагментов, Соловьев В. И., Журавель В. В. (2016)
Яремчук Ю. Є. - Дослідження характеристик вітчизняних радіонепрозорих тканин Н1, Н2 та Н3 при різних комбінаціях їхнього застосування, Катаєв В. С., Гижко М. Ю., Павловський П. В. (2016)
Нікіфорова Л. О. - Дослідження показників неформальної комунікації у соціальних мережах для виявлення агентів загроз конфіденційності, Горох Н. В., Лєбєдєва Г. О., Салієва О. В. (2016)
Присяжний Д. П. - Удосконалення захисту веб-ресурсів від атак на основі комбінованого евристично-статистичного підходу (2016)
Ландэ Д. В. - Мультиагентная модель распространения информации в социальной сети, Грайворонская А. Н., Березин Б. А. (2016)
Реферати (2016)
Сторінка головного редактора (2015)
Абрагамович М. О. - Стан кислотно-основної рівноваги у хворих на цироз печінки: роль у патоґенезі ураження дихальної системи; залежність від ступеня ураження печінки за C. G. Child – R. N. Pugh, Толопко С. Я. (2015)
Задорожна Б. В. - Динаміка змін вмісту міді в сироватці крові хворих із черепно-мозковою травмою легкого і середнього ступенів важкості в мирний час та у вояків антитерористичної операції з мінно-вибуховою черепно-мозковою травмою в гострому та проміжному періодах, Шевага В. М., Семчишин М. Г. (2015)
Kiladze N. - Imbalance of Some Trace Elements and Тheir Correction in Alopecia Areata, Katsitadze A., Abrahamovych L. (2015)
Леонтьєва З. Р. - Клінічні й патоґенетичні особливості вторинного синдрому Рейно та їх медикаментозна корекція (2015)
Костіцька І. О. - Ефективність лікування ґастропарезу ітопридом з урахуванням стану вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2015)
Курган М. Г. - Коаґулопатична кровотеча при розсіяному внутрішньосудинному зсіданні крові. Терапія гепарином і лікувальним плазмаферезом, Кокоруз М. В., Курган Д. М., Новак В. Л. (2015)
Ярка А. О. - Ефективність застосування методу CHIVA у хворих із хронічною венозною недостатністю та коморбідними ураженнями: власний досвід (2015)
Пехенько В. С. - Показники функціональної активності фаґоцитуючих клітин периферійної крові у хворих на ревматоїдний артрит, поєднаний з артеріальною гіпертензією, та її зміни під впливом лікування (2015)
Ферко М. Р. - Вміст деяких ендотелійзалежних вазоактивних субстанцій плазми крові, показники ренін-альдостеронової системи, натрійуретичного гормону у хворих на декомпенсований цироз печінки та їх залежність від ступеня важкості портальної гіпертензії (2015)
Абрагамович О. О. - Коморбідність: сучасний погляд на проблему; клаcифікація (повідомлення перше), Фаюра О. П., Абрагамович У. О. (2015)
Сердечна Л. В. - Особливості становлення національної рекламної галузі в 1991–1996 рр. (2016)
Мукан Б. С. - Моделі національних інститутів у справах Європейського суду з прав людини: компаративний аналіз (2016)
Федорчак О. В. - Міжнародні індекси інвестиційної привабливості України (2016)
Строяновський В. В. - Формування інституційних засад системи стратегічного аналізу в процесі державного управління у сфері національної безпеки (2016)
Бисага К. В. - Нормативно-правове регулювання в Європейському Союзі протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (наднаціональний рівень) (2016)
Ігнатенко О. С. - Критерії оцінки ефективності взаємодії місцевих органів влади в Україні, Дудар В. І. (2016)
Мельничук Л. М. - Теоретичне конструювання структурної моделі соціального розвитку регіонів у контексті концепції соціального згуртування (2016)
Нижник О. М. - Теоретичні аспекти впливу децентралізації на розвиток держави та територіальних громад (2016)
Барна О. С. - Професійна компетентність та національна ідентифікація політико-владної еліти – базова цінність суспільно-політичних змін у сучасній Україні, Пірен М. І. (2016)
Сухенко В. В. - Досвід децентралізації влади в Швеції: уроки для України (2016)
Поліщук В. С. - Особливості імплементації принципів нового державного менеджменту у країнах континентальної Європи (2016)
Кравченко М. В. - Пріоритетні напрями забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб (2016)
Горбатюк С. Є. - Соціогуманітарна безпека як об’єкт державної політики і управління (2016)
Скорик М. М. - Від "WID” до "GAD”: міжнародний досвід упровадження гендерних питань в управлінні та його критика, Педченко Н. С. (2016)
Nelipa D. V. - Key indicators of quality public service (2016)
Kolisnichenko N. М. - Modern theories in leadership training: applying principles for competencies development (2016)
Муравицька Г. В. - Основні напрями інформаційно-ресурсного забезпечення наукових досліджень у галузі державного управління (2016)
Лук'янчук Р. В. - Державне стратегічне планування у сфері забезпечення кібербезпеки: реалії сьогодення (2016)
Саричев Ю. О. - Аналіз підходів до визначення ролі та місця інформаційного забезпечення в системі державного управління (2016)
Гріффен Л. О. - Використання об’єктів культурної спадщини, Титова О. М. (2015)
Вечерський В. В. - Підсумки вивчення архітектури України доби Гетьманщини (2015)
Юрченко С. Б. - Кілька документів про діяльність Андрія Квасова у Глухові (2015)
Коваленко Ю. О. - Нові відкриття у Миколаївській церкві м. Глухова (2015)
Товстоляк Н. М. - Інтер’єри садиби Качанівка кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Жукова О. В. - Пам’ятки садибного будівництва на Сумщині як об’єкти пам’яткоохоронної діяльності (2015)
Городков А. В. - К историко-культурной и архитектурно-планировочной характеристике памятников ландшафтного искусства Брянского края (2015)
Калашник Є. С. - Історико-культурна спадщина сотенних містечок Поворскля в "Трудах Полтавской ученой архивной комиссии" (2015)
Пархоменко О. Г. - Археологічні пам’ятки ХІ–XV ст. Ніжина: компаративний аналіз історіографічної тардиції та археологічних даних (2015)
Верговська М. С. - Дослідження та музеєфікація пам’яток традиційної народної архітектури Українського Полісся в музеях просто неба (2015)
Гордієнко Р. О. - Нові знахідки керамічного посуду із знаками зрубної культурно-історичної спільноти середньої течії р. Псел (2015)
Ольговський С. Я. - До інтерпретації Великого Більського городища (2015)
Івакін В. Г. - Могильники давньоруського Києвоподолу: особливості еволюції та основні етапи функціонування (2015)
Бібіков Д. В. - Давньоруські оборонні споруди Вишгорода (2015)
Долженко Ю. В. - Населення ХІІ–ХІІІ ст. селища Ліскове за даними краніології, Веремейчик О. М. (2015)
Салтан О. М. - Давньоруське місто Хоробор: проблема історичної локалізації (2015)
Martin Dimnik - Prince Svyatoslav Vsevolodovich of Chernigov, "Kinngmaker" in Suzdalia (1174-1179) (2015)
Сокульський А. Л. - Тризуб – княжий клич Рюриковичів і герб Київської Русі: виникнення, еволюція, значення (2015)
Лєбєдєва Ю. О. - Питання виникнення козацтва в сучасній українській історіографії (2015)
Мицик Ю. А. - Універсали гетьманів України як джерело з історії Глухова й Глухівщини ХVІІ–ХVІІІ ст. (2015)
Степенькін С. Ю. - Сіверський наказний гетьман Іван Золотаренко (2015)
Токарєв С. А. - Козацько-старшинські родини Коропської сотні Ніжинського полку (друга половина XVII–XVIII ст.) (2015)
Попружна А. В. - Cмерть у поході або поховальні практики козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст. (2015)
Щербина С. В. - Ремісничі цехи на території Ніжинського полку у ХVІІ–ХVІІІ ст. (2015)
Лесик Л. В. - Матеріальне становище міщан Ніжина XVII–XVIII ст. (2015)
Хармак М. М. - До питання про ремесла з обробки металу жителів Батурина в XVII–XVIII ст. (2015)
Бєлашов В. І. - Монетні скарби колишньої столиці Гетьманщини м. Глухова та його округи (друга половина XVII–XVIII ст.), Клюєв А. М. (2015)
Мезенцев В. І. - Мощення підлог палацу І. Мазепи у Батурині: комп’ютерні реконструкції та порівняльний аналіз (2015)
Біліченко В. П. - Стан та розвиток музичної освіти на Сіверщині за доби Гетьманщини (2015)
Мицик Ю. А. - Матеріали фонду 149 ЦДІА України у Києві як джерело з історії Успенського (Преображенського) жіночого монастиря у Глухові ХVІІ–ХVІІІ ст., Тарасенко І. Ю. (2015)
Малик Є. І. - Герб Путивльського ландміліційного полку (2015)
Матяш Н. Ю. - Дані про Глухів та Глухівщину ХVІІІ ст. у недрукованій частині щоденника Якова Марковича (1741 р.) (2015)
Саєнко Н. А. - Київська вулиця Батурина у ХVІІІ ст. (2015)
Тригуб О. О. - Іван Григорович Туманський – перекладач і чиновник кінця XVIII ст. (2015)
Нікітін В. Г. - Ф. П. Дусик – особистий лікар гетьмана України К. Г. Розумовського, Терех М. І. (2015)
Галь Б. О. - Сенаторська ревізія Новгород-Сіверського намісництва 1875 р. (2015)
Кужельная Е. В. - Бертье Делагард: военными дорогами Малороссии (2015)
Дзекун К. М. - Міністр народної освіти Олексій Розумовський та його навчальні реформи (2015)
Іванова В. О. - На зорі шляху: молоді роки генерала М. І. Драгомирова (1830–1856 рр.) (2015)
Торубара А. О. - Ніжинський юридичний ліцей у вітчизняній історіографії (2015)
Шара Л. М. - Міське громадське управління у взаємодії з владними структурами (на засадах положення 1870 р.) (2015)
Сидоренко О. С. - Вплив подій російсько-турецької війни 1877–1878 рр. на життя населення Чернігівської губернії (до історії вивчення) (2015)
Рахно О. Я. - Земська діяльність П. І. Богинського (2015)
Мельник М. О. - До історії мирових судів Глухівського повіту (кінець ХІХ– початок ХХ ст.) (2015)
Реброва Н. Б. - Внесок голови Глухівських повітових зборів Василя Петровича Кочубея у становлення медичної допомоги в повіті (2015)
Єсюнін С. М. - Глухівське міське трикласне училище Федора Терещенка: створення та перші роки існування (1891–1893) (2015)
Блакитний М. М. - "Казарменный участок": до історії забудови Чернігова (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) (2015)
Смишляк А. В. - Духовно-музичний побут Глинської пустині ХІХ – початку ХХ ст.: богослужебний спів у сакральному просторі обителі (2015)
Демиденко Н. М. - З історії заснування та розвитку театрів на Сумщині (ХIХ – початок ХХ ст.) (2015)
Онопрієнко О. В. - Історія глухівської фотографії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Мірошниченко Н. О. - Чинники та етапи розвитку сільськогосподарської освіти в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Герасимчук О. М. - Сільськогосподарські артілі на Чернігівщині в роки Столипінської аграрної реформи (1906–1917 рр.) (2015)
Костенко Л. А. - Тіло в аграрних обрядах (на матеріалах Лівобережного Полісся) (2015)
Мирошниченко А. Н. - Коллекция пломб интендантских складских приемных комиссий 1864–1914 гг. из Глухова, Назарова В. В. (2015)
Рожкова Л. І. - Благодійність в роки Першої світової війни (на матеріалах Сумщини) (2015)
Букіна І. В. - Фінансове забезпечення громадських виконавчих комітетів на Лівобережній Україні (березень – серпень 1917 р.) (2015)
Мірошниченко О. М. - Глухів в українській революції (події 1917–1918 рр. за спогадами В. Бурятинського) (2015)
Кириєвський В. Д. - Есер Машицький (2015)
Подоляка Н. С. - Націоналізація поліграфічних підприємств України в період 1917–1921 рр. (2015)
Будзар М. М. - Доля сімейних поховань родини М. А. Маркевича у садибі села Турівка Прилуцької округи в 20-ті роки ХХ ст. у розвідках В. І. Маслова (2015)
Боровик А. М. - В. К. Щербаков – керівник Чернігівського інституту народної освіти (2015)
Рой С. В. - "Чистки" студентського контингенту Ніжинського інституту народної освіти у 20-х роках ХХ ст. (2015)
Константинов В. О. - До 95-річчя початку діяльності Межигірського керамічного технікуму (2015)
Яненко А. С. - Підготовка музейних працівників в аспірантурі Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Г. Шевченка у другій половині 1920-х – на початку 1930-х р. (2015)
Скоренок С. Г. - Діяльність А. В. Верзилова у сучасній історіографії (2015)
Бойко Н. О. - Діяльність Сосницького краєзнавчого музею на чолі з Ю. С. Виноградським (1920–1938 рр.) (2015)
Чурочкин А. - "Контрреволюционное восстание духовенства и кулачества" в селе Берюх 14 декабря 1929 года в свете архивных данных (2015)
Горох М. В. - Торгсин у Кролевці (2015)
Салтан Н. М. - Корюківська трагедія 1943 року: запитання, що потребують відповідей (2015)
Боровик М. А. - Формування структури факультетів Чернігівського державного педагогічного інституту (1954–1998 рр.) (2015)
Лавріненко Л. І. - Концепція розвитку спеціалізації медичних послуг на Чернігівщині: історичний аспект (1960–1980 рр.) (2015)
Шишкіна Ю. А. - Фондова колекція музею археології Національного заповідника "Глухів", Ляшко О. Б. (2015)
Прохоров Д. А. - Екземпляри Тори у фондах Бахчисарайського історико-культурного заповідника (2015)
Ломко О. М. - Портрети Кочубеїв у фондовій колекції Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана (2015)
Пістоленко І. О. - З історії декількох експонатів Полтавського музею авіації і космонавтики: фонд конструктора П. А. Івенсена (2015)
Бадуліна О. О. - Адреса – пошта польова (2015)
Ревега В. В. - Формування філателістичної колекції Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" поштовими марками України 1992–2000 років (2015)
Новік О. А. - Батуринський спадок від Сергія Нечипоренка (2015)
Толкачова О. О. - Пошукова робота як невід’ємна складова науково-дослідної діяльності Корюківського історичного музею (2015)
Мошик І. В. - Культурно-просвітницька діяльність Національного заповідника "Глухів" (2015)
Харченко О. В. - Інноваційні технології в культурно-просвітницькій діяльності художніх музеїв України початку ХХІ ст. (2015)
Нікітіна І. В. - Відеопрезентація у музейній справі: роль, місце, значення (2015)
Барбухо О. В. - Підвищення життєздатності личинок коропа в умовах дії гербіциду раундап пробіотичним препаратом БПС-44, Жиденко А. О. (2011)
Бекташева О. Р. - Біологічні властивості бактерій родини Enterobacteriaceae – збудників гнійно-запальних захворювань у дітей, Лаврентьєва К. В., Черевач Н. В., Вінніков А. І., Москаленко А. А. (2011)
Воронкова Ю. С. - Вплив кластерних сполук ренію з органічними лігандами на активність глюкозооксидази, Штеменко Н. І. (2011)
Гунько С. О. - Кадмій у ґрунтах м. Дніпродзержинськ (2011)
Гюльахмедов С. Г. - Влияние лецитина и казеина на спектр антимикробной активности бактериоцинов молочнокислых бактерий, изолированных из азербайджанских сыров, Гусейнова Н. Ф., Абдуллаева Н. А., Кулиев А. А. (2011)
Деркач К. В. - Вплив складу живильного середовища на розвиток та проростання незрілих зародків кукурудзи в культурі in vitrо, Крупська Г. С., Абраімова О. Є., Сатарова Т. М. (2011)
Доценко О. І. - Особливості реагування антиоксидантної системи нирок мишей на дію низькочастотної вібрації (2011)
Дроздов А. Л. - Вплив психотропних лікарських засобів на спонтанну поведінкову актиність білих щурів, Демченко Е. М., Эйяд А., Неруш О .П. (2011)
Єрошкіна Т. В. - Роль комісій підприємств з атестації робочих місць у професійній реабілітації осіб з обмеженими можливостями, Борисенко С. С., Даниленко Г. В., Положай Н. Г. (2011)
Кононова Г. С. - Вплив реній-платинової системи у вигляді наноліпосом на проліферативну активність ракових клітин, Антонюк С. В., Штеменко Н. І. (2011)
Кучменко О. Б. - Ефект попередників і модуляторів біосинтезу убіхінону на вміст і функціонування убіхінону та оксидативний статус у серці при введенні адреналіну, Петухов Д. М., Євстратова І. Н., Мхітарян Л. С., Донченко Г. В. (2011)
Новіцький Р. О. - Іхтіопатологічні наслідки ураження прісноводних риб електрострумом, Христов О. О., Кочет В. М. (2011)
Максим’юк Г. В. - Деякі аспекти взаємозв’язку концентрації сперматозоїдів в еякулятах із концентрацією Ca2+, K+ та Na+ у тканинах статевих органів і спермі, Воробець З. Д. (2011)
Мельнікова О. З. - Зміни сумарної фонової електричної активності гіпокампа та поведінкових реакцій щурів при тривалому стресі, Ляшенко В. П., Чаус Т. Г., Бурцева Д. О., Калюжна Л. В. (2011)
Нестерук К. М. - Розповсюдженість карбапенемрезистентних штамів Pseudomonas aeruginosa – продуцентів метало-β-лактамаз, Соколова І. Є., Братусь О. В. (2011)
Нікуліна Ю. Ю. - Біологічні властивості бактерій роду Staphylococcus, виділених від пацієнтів Дніпропетровської клінічної лікарні ім.І.І.Мечнікова, Лаврентьєва К. В., Черевач Н. В., Сірокваша О. А., Вінніков А. І. (2011)
Русев І. Т. - Вплив антропогенної трансформації території Дунай-Дністровського межиріччя на природну вогнищевість туляремії (2011)
Сухарев Ю. С. - Идентификация термостабильного энтеротоксина Escherichia coli при колибактериозе телят (2011)
Шаповалов С. О. - Вітамінне забезпечення організму поросят за умов уведення мікроелементної композиції супоросним свиноматкам та поросятам у ранньому постнатальному онтогенезі, Долгая М. М. (2011)
Шугуров О. О. - Викликані потенціали спинного мозку за дії на нього механічних подразнень (2011)
Сторінка головного редактора (2016)
Абрагамович М. О. - Характеристика стану веґетативної нервової системи у хворих на цироз печінки та його залежність від ступеня важкості портальної гіпертензії за показниками дослідження варіабельності серцевого ритму, Ферко М. Р. (2016)
Варес Я. Е. - Визначення лікувальної тактики і планування атипового видалення безсимптомних та без особливих патолоґічних змін нижніх ретенованих третіх молярів, Кияк С. В. (2016)
Лозинський Р. Ю. - Інформативність поєднання молекулярно-ґенетичних і цитоґенетичних методів діаґностики мієлофіброзу, Вороняк М. І., Полубень Л. О., Дмитренко І. В., Лозинська М. Р., Виговська Я. І., Масляк З. В. (2016)
Синенький О. В. - Рівень 25(OH)D в сироватці крові хворих із полісуглобовою формою ревматоїдного артриту та його залежність від деяких клінічно вагомих показників (2016)
Абрагамович О. О. - Коморбідність: сучасний погляд на проблему; клаcифікація (повідомлення друге), Фаюра О. П., Абрагамович У. О. (2016)
Шимон М. М. - Еволюція цільового рівня артеріального тиску у хворих на цукровий діабет: аналіз світового досвіду (2016)
Абрагамович М. О. - Сучасний погляд на проблему ураження орґанів дихання у хворих на цироз печінки: огляд літератури; опис клінічного випадку, Толопко С. Я. (2016)
Свінціцький А. С. - Застосування неінвазивних методів верифікації стеатозу та фіброзу печінки для вдосконалення діаґностичного алґоритму у хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки, Соловйова Г. А., Динник Н. В., Богомаз В. М., Бака О. М. (2016)
Бамбурак Н. - Моделювання Я-концепції професіонала (2016)
Булгакова О. - Психологічна готовність студентів до соціальної взаємодії в контексті властивостей особистості, що детермінують її прояв (2016)
Журавльов В. - Психологічна готовність керівників органів охорони державного кордону на основі командної роботи в організації (2016)
Кравчина Т. - Лінгводидактичний аспект упровадження інтерактивних методів навчання (2016)
Марчук Л. - Психолого-педагогічний зміст асертивності як ресурс соціалізації студентської молоді та її конкурентоздатності (2016)
Світлана П. - Спілкування як суб’єкт-суб’єктна взаємодія у процесі навчання іноземної мови за професійним спрямуванням (2016)
Посвістак О. - До проблеми дослідження становлення психології сім’ї (2016)
Харжевська О. - Розвиток навичок іншомовного спілкування у студентів інженерно-технічних спеціальностей за допомогою внутрішньої мотивації (2016)
Шпортун О. - Парадоксальна інтенція В. Франкла у психотерапії неврозів (2016)
Абизов В. - Феномен середовища. Типологічні та системно-структурні засади (2016)
Авдєєва М. - Особливості формування архітектури медіа споруд у інформаційному середовищі, Ковтун Т. (2016)
Агєєва Г. - Аеропорти: містобудівні аспекти розвитку (2016)
Грабовчак В. - Особливості використання бетонів на основі паливних зол у сучасному будівництві (2016)
Гредасова О. - Влияние ровности покрытия на функциональное состояние водителя, Батракова А. (2016)
Здетовецька Н. - Сучасні тенденції формування архітектури екологічних міських парків, Начичко К. (2016)
Михалевич В. - Тенденції розвитку малогабаритного житла (Сучасний світовий досвід), Кириленко М. (2016)
Барабаш М. - Концепція створення інформаційної моделі будівельного об'єкту, Київська К. (2016)
Авдєєва Н. - Організація транспортно-пересадочних вузлів як ключових сполучних елементів транспортної системи міста, Біла А. (2016)
Лісніченко Т. - Аналіз стану національних нормативних документів з управління якістю будівництва автомобільних доріг загального користування (2016)
Лисницька К. - Вплив технічного стану будівельних конструкцій на проблеми розвитку міського середовища, Першаков В. (2016)
Винников Ю - Фактори впливу на міграцію води в товщі ущільнених глинистих грунтів дорожніх насипів, Литвиненко Т. (2016)
Глушаниця А. - Експериментальні дослідження залізобетонних балок підсилених сталевою пластиною за допомогою склеювання (2016)
Пилипенко О. - Проблеми швидкісного будівництва і способи їх вирішення в сучасних умовах (2016)
Protchenko K. - Assessment of strength criteria of rc slabs strengthened with various frp strips, Skrebnieva D. (2016)
Стороженко Л. - Сталезалізобетонні стійки одноповерхових великопролітних будівель і споруд аеропортів, Єрмоленко Д., Мурза С. (2016)
Степанчук О. - Сутність ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі міст (2016)
Шевченко Л. - Старовинні присадибні парки Полтавщини як своєрідна форма синтезу мистецтв (2016)
Єгорченков В. - Принципи моделювання світлового середовища приміщень аеропортів (2016)
Стороженко Л. - Проектування та будівництво сталезалізобетонних безбалкових перекриттів, Нижник О. (2016)
Тімкіна С. - Оцінка транспортно-експлуатаційного стану магістральних вулиць міста Києва (2016)
Трошкіна О. - Використання сучасних природних матеріалів в дизайні інтер'єрів, Химишинець Н. (2016)
Joanna Gil-Mastalerczyk. - Санктуарий божьего милосердия в Кракове – современная доминанта в пространстве исторического города. Архитектурно-градостроительное решение, определенное условиями пространства (2016)
Мургул М. - Методика повышения энергетической эффективности жилой исторической застройки Санкт-Петербурга, Олейник Е. (2016)
Абраїмова О. Є. - Біотехнологічна характеристика калусогенезу в культурі незрілих зародків кукурудзи під впливом абсцизової кислоти та 6-бензиламінопурину, Піралов Г. Р., Сатарова Т. М. (2010)
Алексеенко Е. Н. - Особенности выращивания мицелия грибов Plearotus ostreatus, Полишко Т. М., Винников А. И. (2010)
Алиева Д. Р. - Активность и изоферментный состав пероксидазы клеток Dunaliella salina при солевом стрессе, Бабаев Г. Г., Азизов И. В. (2010)
Алиева С. И. - Видовое разнообразие эпифитных дрожжевых сообществ биогеоценозов Азербайджана (2010)
Бабій С. О. - Y-глутамілтрансфераза в моделі канцерогенезу у щурів, Дьомшина О. О., Штеменко Н. І. (2010)
Виграєнко Т. Є. - Деструкція органічних речовин і продукція біогазу мікроорганізмами, виділеними із природних субстратів, Соколова І. Є. (2010)
Воробець Д. З. - Кореляція між показниками пов'язаної зі здоров’ям якості життя і формою еректильної дисфункції у чоловіків молодого та середнього віку, Горпинченко І. І., Воробець З. Д. (2010)
Гончаров А. М. - Вплив умов культивування на біосинтез протеолітичних ферментних комплексів Yarrowia lipolytica, Гаврилюк В. Г., Мацелюх О. В., Вінніков А. І. (2010)
Ерошкина Т. В. - Состояние заболеваемости туберкулезом населения промышленного региона и совершенствование путей ее профилактики, Шамычкова Г. Р., Суркова Е. М., Ткаченко В. В. (2010)
Земляний О. А. - Особливості накопичення важких металів органами та тканинами мікромамалій у різних за ступенем забруднення біогеоценозах (2010)
Кременчуцький Г. М. - Інформаційні комунікації мікроорганізмів, Степанський Д. О., Юргель Л. Г., Кошова І. П., Крушинська Т. Ю., Вальчук С. О., Кондратьє А. Ю. (2010)
Кунах О. М. - Ординація та сітьовий аналіз угруповань павуків (2010)
Лаврентьєва К. В. - Закономірності росту фосфатмобілізувальних бактерій у різних типах живильних середовищ, Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2010)
Маркіна М. В. - Катіонний склад слини у людей із порушеннями діяльності шлунково-кишкового тракту, Вяткін О. К., Ляшенко В. П., Руденко А. І. (2010)
Моренко А. Г. - Динаміка Θ-ритму електроенцефалограми при слухо-моторних координаціях із короткими часовими інтервалами у людини (2010)
Недзвецька Н. В. - Ефекти мелатоніну на когнітивні процеси та стан астроглії у щурів з експериментальним діабетом, Ташевська Н. І. (2010)
Рильський О. Ф. - Утворення малонового діальдегіду під дією важких металів як індикатора руйнування пігментсинтезувальних мембранних центрів бактерій (2010)
Ташевська Н. І. - Перевага селекції пар донор – реципієнт за мнс антигенами ii класу hla-dr, Недзвецький В. С., Перстньова Л. К. (2010)
Шляхова А. В. - Особенности ситуативного поведения крыс-агрессоров в тесте "перегородка" (2010)
Сторінка головного редактора (2016)
Денесюк В. І. - Ремоделювання лівого шлуночка у хворих на стабільну стенокардію, ускладнену серцевою недостатністю, зі зниженою і збереженою фракцією викиду, Денесюк О. В., Музика Н. О. (2016)
Абрагамович О. О. - Залежність показників добового моніторинґу артеріального тиску від активності патолоґічного процесу у хворих на системний червоний вовчак, Абрагамович У. О., Кушина А. П., Гута С. І., Синенький О. В. (2016)
Кравчун П. Г. - Оцінка ролі поліморфізму G-308A ґена фактора некрозу пухлини альфа у виникненні хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння, Кадикова О. І., Риндіна Н. Г., Крапівко С. О. (2016)
Aladashvili L. - Age-related Сhanges of Diameter and Deformability of Red Blood Cells, Arabuli M., Tchlikadze N. (2016)
Абрагамович М. О. - Характеристика синтропічних коморбідних позапечінкових уражень у хворих на цироз печінки залежно від ступеня важкості портальної гіпертензії, Ферко М. Р. (2016)
Толопко С. Я. - Характеристика стану дихальної системи у хворих на цироз печінки та залежність її синтропічного ураження від важкості захворювання за класом C. G. Child – R. N. Pugh (2016)
Рейті А. О. - Лапароскопічна холецистектомія у лікуванні хворих із легким перебігом гострого біліарного панкреатиту, Головін О. В., Яцик І. М. (2016)
Кияк Г. Ю. - Клініко-функціональні особливості гострого коронарного синдрому у пацієнтів з коморбідним цукровим діабетом 2-го типу (2016)
Іванов В. П. - Оцінка якості життя пацієнтів із систолічною хронічною серцевою недостатністю, вплив діуретиків на якість життя, Савіцька Ю. В., Ковальчук О. В. (2016)
Содержание (2016)
Кубенко В. Д. - Нестационарное деформирование упругого слоя при смешанных граничных условиях (2016)
Grigorenko Ya. M. - Напряженное состояние полых цилиндров c вогнутым гофрированным поперечным сечением разной кривизны, Rozhok L. S. (2016)
Рущицкий Я. Я. - O волнах в линейно упругом полупространстве со свободной границей (2016)
Константинов А. В. - Задача о параметрических колебаниях резервуара нецилиндрической формы с жидкостью со свободной поверхностью, Лимарченко О. С., Мельник В. Н., Семенова И. Ю. (2016)
Хома И. Ю. - О решении третьей однородной краевой задачи деформирования трансверсально-изотропной пластины с криволинейным отверстием при всестороннем растяжении, Дашко О. Г. (2016)
Луцкая И. В. - Нелинейно-упругое деформирование тонких композитных оболочек дискретно переменной толщины, Максимюк В. А., Сторожук Е. А., Чернышенко И. С. (2016)
Семенюк Н. П. - Устойчивость и закритическое поведение композитных цилиндрических оболочек с локальными несовершенствами при внешнем давлении, Трач В. М. (2016)
Луговой П. З. - Напряженно-деформированное состояние и колебания оболочки сложной формы при нестационарных нагрузках, Крицкий В. Б., Крицкая Н. И. (2016)
Мейш Ю. А. - Нестационарные колебания поперечно подкрепленных цилиндрических оболочек эллиптического сечения на упругом основании (2016)
Голуб В. П. - Идентификация ядер наследственности изотропных линейно-вязкоупругих материалов при сложном напряженном состоянии.2.Случай пропорциональности девиаторов, Маслов Б. П., Фернати П. В. (2016)
Адим Б. - Анализ потери устойчивости антисимметрично перекрестно армированной слоистой композитной пластинки при различных граничных условиях, Хассайн Дуаджи Т., Аббес В. (2016)
Алфавитный указатель т. 52, 2016 (2016)
Титул, зміст (2016)
Таттіс А. - Дослідження гепатопротекторних властивостей препарату "Альцинара" за умов розвитку гострого гепатиту у щурів, Зупанець І. А., Шебеко С. К., Отрішко І. А., Грінцов Є. Ф. (2016)
Кресюн Н. В. - Сучасні підходи до фармакотерапії проявів діабетичної ретинопатії, Годлевський Л. С. (2016)
Кресюн В. Й. - Порівняльна характеристика фармакокінетики координаційних сполук германію з нікотиновою кислотою в добре васкуляризованих органах, Шемонаєва К. Ф., Відавська Г. Г., Сейфулліна І. Й. (2016)
Вастьянов Р. С. - Протисудомні ефекти блокади інтерлейкін-1-рецепторів: можливі механізми реалізації, Крепец Ю. С. (2016)
Демченко А. В. - Особливості окиснювальної модифікації білків у хворих на хронічну ішемію мозку (2016)
Орєхова О. В. - Сучасний стан умов праці на підприємствах з видобутку залізної руди, Дедунов С. В. (2016)
Тихолаз В. О. - Морфометрична характеристика нейронних комплексів довгастого мозку у плодів людини 39-40 тижнів внутрішньоутробного розвитку (2016)
Шутурминский В. Г. - Сравнительное изучение эффективности применения временных съемных протезов при дентальной имплантации, Яровая А. В. (2016)
Бажора Ю. І. - Характер взаємозв'язків між чинниками системи імунітету і антиоксидантної системи у хворих на туберкульоз легень, Єрмуракі П. П., Сметюк О. О. (2016)
Живилко В. В. - Основні засади організації психопрофілактичних заходів у системі допомоги жінкам з алопецією (2016)
Каштальян М. А. - Особливості діагностики вірусів гепатитів B і C у хворих на гострий калькульозний холецистит, Колотвін А. О. (2016)
Чернієвська С. Г. - Особливості T-клітинного імунітету при ізоімунному конфлікті у вагітних, Москаленко Т. Я., Марічереда В. Г. (2016)
Кушніренко І. В. - Прогнозування ефективності лікування у хворих гастроентерологічного профілю з кандидозом слизової оболонки верхнього відділу травного тракту (2016)
Жовтенко О. В. - Стан маткової гемодинаміки у вагітних із рубцем на матці після консервативної міомектомії (2016)
Годован В. В. - Валентин Иосифович Кресюн - 75 лет со дня рождения (2016)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2016)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2016)
Хома Р. Е. - Молекулярные комплексы оксида серы (IV) с N,O-содержащими органическими основаниями (обзор), Эннан А. А.-А. (2016)
Марцинко Е. Э. - Синтез, строение и свойства разнометалльных Li-Ge (IV) комплексов с лимонной, винной и ксиларовой кислотами, Сейфуллина И. И., Чебаненко Е. А., Песарогло А. Г., Пожарицкий А. Ф., Кравченко Е. Б. (2016)
Ракитская Т. Л. - Влияние природы синтетических носителей на геометрию поверхностных комплексов меди (II), Раскола Л. А., Труба А. С., Стоянова И. В., Голубчик К. О., Сербина М. С. (2016)
Третяк С. Ю. - Взаимодействие ДФПГ-радикала с цис-тетрахлороди-μ-карбоксилатами дирения (III), Голиченко А. А., Штеменко А. В. (2016)
Шевченко О. В. - Полимеризация в растворах как способ оптимизации синтеза β-дикетонатных макроинициаторов на основе полиметилметакрилата, Буренкова Е. В., Волошановский И. С. (2016)
Руденчик Т. В. - Плівкові матеріали з тіамулін фумаратом на основі поліуретансечовин з фрагметами кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом у їх структурі, Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Кісельова Т. О. (2016)
Корниенко О. А. - Фазовые равновесия в системе ZrO2-Dy2O3 при 1100 °С, Коричев С. Ф., Богатырева Ж. Д., Андриевская Е. Р. (2016)
Давиденко М. - Фотовольтаїчні властивості плівкового композиту на основі полівінілбутиралю та гетерометалічного комплексу CuII/Ca, Кокозей В., Студзинський С., Петрусенко С., Плюта Н. (2015)
Захарченко Б. - Дослідження будови комплексу паладію(II) на основі 3-(2-піридил)-5-циклопропіл-1,2,4-триазолу, Хоменко Д., Дорощук Р., Лампека Р. (2015)
Ващенко О. - Синтез та дослідження уранільного комплексу з дианіоном 3,3'-(2,2'-дигідроксифеніл)-ди-1,2,4-триазолу, Хоменко Д., Дорощук Р., Лампека Р. (2015)
Казаков-Кравченко О. - Синтез 5-метил-1,2,4-триазол-3-карбонової кислоти та комплексу міді(II) на її основі, Хоменко Д., Дорощук Р. (2015)
Ковальська Н. - Спектральні властивості координаційних сполук перехідних металів з гетероциклічними енамінонітрилами, Каряка Н., Ліціс О., Кулешова О., Хиля О., Слива Т., Амірханов В. (2015)
Трохимчук А. - Вилучення мікрокількостей металів з розчинів при використанні сорбенту послідовно модифікованого полігексаметиленгуанідином та трилоном Б, Андріанова О., Сірик О. (2015)
Линник Р. - Гумінові кислоти, адсорбовані на поверхні силікагеля, модифікованого четвертинною амонійною сіллю, для вилучення цинку з природних вод (2015)
Стретович В. - 1-(2-тіазолілазо)-2-нафтол як люмінесцентний реагент для визначення іонів важких металів, Смик Н., Линник Р., Запорожець О. (2015)
Трохименко О. - Оптимізація каталітичної ферум(III)-нітрито-тіоціанатної методики визначення загального йоду в зразках з органічною матрицею, Сухан В. (2015)
Трохименко О. - Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням перманганату, як окисника, і пінополіуретану, як сорбенту, Трохименко А., Запорожець О. (2015)
Погребняк О. - Cпектрофотометричне визначення тіоціанатів N,N,N',N'-тетраетилбензидином (2015)
Трохимчук А. - Аналітична форма силікагелю, модифікованого ксиленоловим оранжевим, для визначення ванадію(V), Андріанова О., Сірик О. (2015)
Паустовська А. - Адсорбційно закріплена на аеросилі індикаторна система "Zr(IV)-арсеназо I" для визначення флуориду у воді, засобах догляду за ротовою порожниною та біоактивних добавках, Запорожець О., Поліщук К., Коноваленко А. (2015)
Усенко Н. - Термохімія сплавоутворення феруму із стибієм: експеримент та моделювання, Котова Н., Іванов М., Головата Н. (2015)
Веселовська К. - Модифікування активованого вугілля шляхом газофазного хлорування парою CН2Cl2, Веселовський В., Діюк В., Місчанчук Б., Бєда О., Іщенко О. (2015)
Жлуденко М. - Активність Co-Ni нанесених на терморозширений графіт та SiC каталізаторів в реакції СО2+Н2, Захарова Т., Гайдай С., Яцимирський А. (2015)
Гріщенко Л. - Каталітична активність модифікованого активованого вугілля в реакції дегідратації нижчих насичених спиртів (2015)
Лозинський О. - Новий метод синтезу системи 4H,10H-пірано(2,3-f)хромен-4,10-діону, Шокол Т., Горбуленко Н., Хиля В. (2015)
Shokol T. - Features of the α-azahetaryl-2-hydroxyacetophenones reaction with chloroacetyl chloride, Gorbulenko N., Khilya V. (2015)
Kulai I. - Synthesis and structure characterization of (tritolylstannylthio)(triphenylstannyl)methyl triphenylstannanecarbodithioate, Mazières S., Kovtunenko V., Voitenko Z. (2015)
Krykun S. - Synthesis of new bis-Michael adducts and rearranged Michael-Diels-Alder adducts of the second type by reaction of 1-aminoisoindol with functionalized maleimides, Korshunova O., Levkov I., Yegorova T., Voitenko Z. (2015)
Козел Г. - Розгалужені карбазолілвмісні олігомери для запису оптичної інформації, Гетьманчук Ю., Куницька Л., Павлов В., Чуприна М., Давиденко М. (2015)
Filimonova Y. - Quantum-chemical investigation of correlation between the polar factor е and the charge on β-carbon atom of the vinyl group in substituted styrenes, Ovdenko V., Kolendo А., Kronikovskiy О. (2015)
Давиденко І. - Хімічні засоби впливу на властивості фотоактивних середовищ на основі полікомплексів азобензолу (2015)
Бахур Т. І. - Зміни гематологічних показників у котів за нотоедрозу та внаслідок лікування різними способами, Побережець С. П. (2016)
Богатко Н. М. - Контроль якості риби за застосування вдосконаленого методу визначення вологоутримуючої здатності м’яса, Букалова Н. В., Богатко Л. М., Салата В. З., Артеменко Л. П., Полтавченко Т. В. (2016)
Борисевич Б. В. - Макроскопічні зміни за інфекційного перитоніту котів, Лісова В. В., Криштоп М. С., Пятецька О. В. (2016)
Борисевич Б. В. - Морфологічні особливості міокардіальної форми парвовірусної інфекції собак, Лісова В. В., Шацька А. (2016)
Брошков М. М. - Відносні показники імунограм у серопозитивних на токсоплазмену інвазію собак та котів, Трокоз В. О., Шевякова А. А. (2016)
Бусол В. О. - Еволюція патогенності Clostridium chauvoei, Мандигра М. С., Бойко П. К., Куртяк Б. М. (2016)
Васильєва Т. Б. - Моніторинг епізоотичної ситуації з колібактеріозу в Україні за період 2004 – 2015 рр (2016)
Gajduk M.B. - Therapeutic effectiveness of the drug RBS – DOG as immune modulating means in the treatment of dogs with wounds at hypo ergic type of inflammation, Gutyj B.V., Gufrij D.F. (2016)
Горальська І. Ю. - Показники гемопоезу собак за бабезіозу, Пінський О. В. (2016)
Грибан В. Г. - Вплив мікроелементів та гуміліду на відтворну функцію телиць української м’ясної породи., Милостива Д. Ф., Печений Є. А. (2016)
Гута З. А. - Вплив фумонізинотоксикозу на морфологічні та біохімічні показники крові щурів (2016)
Gutyj B. - Influence of "Metisevit" on the activity of enzyme and nonenzyme link of antioxidant protection under the bull’s body cadmium loading, Lavryshyn Y., Binkevych V., Binkevych O., Paladischuk О., Strons'kyj J., Hariv I. (2016)
Давиденко Н. Г. - Кістозна гіперплазія ендометрію як причина неплідності у самок собак, діагностика та лікування (2016)
Доценко Р. В. - Гостра токсичність гліфосату для перепелів (2016)
Дубова О. А. - Шок та ДВЗ–синдром як патогенетична вісь за бабезіозу собак (2016)
Жила М. І. - Морфологічна характеристика внутрішніх органів індиків при застосуванні препарату "Біо-тон", Шкіль М. І., Пономаренко С. П. (2016)
Заїка С. С. - Гістохімічна характеристика гіпофіза великої рогатої худоби (2016)
Калініна О. С. - Таксономічна характеристика ДНК–геномних вірусів хребетних тварин і людини (2016)
Коваленко В. Л. - Порівняльна оцінка дії дезінфікуючих засобів з миючим ефектом при знезараженні E. Сoli та S. Аureu, Загребельний О. В., Віщур О. І., Чехун А. І. (2016)
Крог А. О. - Функціональний стан органів імуногенезу каченят у критичні періоди постнатального Онтогенезу (2016)
Куляба О. В. - Вплив клозаверму А та катозалу на антиоксидантний статус організму корів за експериментального фасціольозу, сенсибілізованих атиповими мікобактеріями, Стибель В. В., Гутий Б. В. (2016)
Лавришин Ю. Ю. - Біологічне значення системи антиоксидантного захисту організму тварин, Вархоляк І. С., Мартишук Т. В., Гута З. А., Іванків Л. Б., Паладійчук О. Р., Мурська С. Д., Гутий Б. В., Гуфрій Д. Ф. (2016)
Lavriv P.Y. - Antioxidant protection and peroxydation lipid of body cows of high calves for the prevention of salmonella under the influence of nanpreparation Germakap (2016)
Левківська Н. Д. - Порівняльна ефективність лікувально–профілактичних препаратів при застосуванні 3% спиртово–водної емульсії прополісу та антибіотиків за катаральної бронхопневмонії телят, Гутий Б. В., Левківський Д. М. (2016)
Лісова В. В. - Гістологічні зміни в телят за гострого перебігу сальмонельозу, Павленко Г., Романенко Н. М. (2016)
Мазуркевич А. Й. - Фенотипові та морфологічні зміни культури клітин кісткового мозку щурів в процесі їх культивування, Ковпак В. В., Ковпак О. С. (2016)
Мазуркевич А. Й. - До методу отримання мезенхімальних стовбурових клітин великої рогатої худоби, Грищук А. В. (2016)
Мельник О. О. - Біоморфологічні особливості скелетних елементів плечового суглоба пінгвіна гумбальта, Мельник М. В., Кінда В., Кубяк–Новак Д. (2016)
Niedźwiedź A. - Additional diagnostic procedures for equine respiratory diseases, Maksymovych I., Kubiak K., Nicpoń J., Leno M., Rusyn V. (2016)
Передера О. О. - Заходи боротьби з асоційованим проявом пастерельозу, стафілококозу та вірусного стоматиту кролів в умовах приватного господарства Полтавського району, Лавріненко І. В., Жерносік І. А. (2016)
Передера О. О. - Діагностика та заходи боротьби з пастерельозом гусей в приватному зоопарку Полтавської області, Лавріненко І. В., Жерносік І. А. (2016)
Салата В. З. - Корозійна дія мийно–дезінфікуючого засобу "Сан–актив" на металеві поверхні технологічного обладнання м’ясопереробної галузі (2016)
Скляров П. М. - Комплексні препарати на основі нанобіоматеріалів, перспективи використання у репродукції овець та кіз, Кошевой В. П. (2016)
Сторчак Ю. Г. - Вплив профілактичного протипневмококового засобу "Пневмо–Про" на морфологічні зміни органів імунної системи кролів, Кісера Я. В. (2016)
Стояновський В. Г. - Кількісний склад мікробіоти кишечника поросят у різні періоди стресу–відлучення на тлі використання добавок "В–глюкан" та "Біовір", Мацюк О. І., Колотницький В. А., Коломієць І. А. (2016)
Тибінка А. М. - Вплив типологічних особливостей автономного тонусу на кількісні показники сполучної тканини кишкової стінки курей (2016)
Тушак С. Ф. - Токсикологічна оцінка препарату "Біоконтакт плюс" для медоносної бджоли, Романишина Т. О. (2016)
Фещенко Д. В. - Збереження життєздатності яєць та личинок стронгiлят i аскаридат у довкіллі в зимовий період, Бахур Т. І., Згозінська О. А. (2016)
Чорний М. В. - Резистентність і продуктивність кролів при використанні пробіотика "Евіталія" в умовах нормативного мікроклімату, Кулак В. В. (2016)
Чала І. В. - Редокс–потенціал та стан перекисного окиснення ліпідів крові корів, що утримуються у екологічно несприятливих умовах, Русак В. С. (2016)
Чернушкін Б. О. - Показники пероксидного окиснення ліпідів у крові вівцематок, хворих на гепатодистрофію, Слівінська Л. Г., Влізло В. В. (2016)
Чубов Ю. О. - Оцінка фармакологічної ефективності траумелю (ad us.vet) та фосфору–гомаккорд (adus.vet) при бронхопневмонії собак, Кушнір В. Ю. (2016)
Шемедюк Н. П. - Характеристика можливостей імуноферментного аналізу (2016)
Шестяєва Н. І. - Патоморфологічні особливості лейдигоми собак, Осадчук Я. В. (2016)
Abramowicz B. - Diagnostic problems anemia in alpakas , Milczak A., Bochyńska D. (2016)
Marczuk J. - The concentration of free amino acids in blood serum of healthy cows and cows with subclinical ketosis, Brodzki P., Brodzki A., Lutnicki K. (2016)
Milczak A. - Factor VII deficiency in Polish Hound – accidental event or new permanent risk, Bochyńska D., Abramowicz B., Staniec M., Buczek K., Balicki I. (2016)
Pomorska–Zniszczyńska A. - Znaczenie badania USG w chorobach kolkowych koni, Kaczmarek B., Lutnicki K. (2016)
Wrześniewska K. - The advantages of using the Tono–Pen Vet tonometer in the measurement of IOP in veterinary practice, Winiarczyk D., Madany J. (2016)
Проців О. Р. - Історіографія ветеринарних аспектів розвитку рибальства Галичини ХІХ – початку ХХ ст (2016)
Содержание (2016)
Пуляєв В. О. - Покращання висотного розрізнення в максимумі іонізації при цифровій обробці сигналу некогерентного розсіяння, Рогожкін Є. В. (2016)
Кацко С. В. - Наблюдение ионосферных эффектов над Харьковом в течение фазы релаксации геомагнитной бури 14–17 марта 2016 г., Емельянов Л. Я., Черногор Л. Ф (2016)
Левон О. О. - Розробка програмної оболонки для моделювання та дослідження електронних систем, Токарев О. О. (2016)
Брезгунов А. В. - Вычисление амплитуды и начальной фазы высокочастотного колебания узкополосного радиоимпульса (2016)
Брезгунов А. В. - Фильтрация электрических сигналов с помощью шума, Брезгунов С. А. (2016)
Гринченко С. В. - Общее решение уравнения движения заряженной частицы в скрещённых магнитном и электрическом полях (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського