Калнауз А. О. - Математична модель позиціонування виробів суднового машинобудування в судноремонті та при переобладнанні суден, Терлич С. В. (2016)
Луцкін Є. С. - Основні проблеми та можливості розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури України, Серьогіна Н. В. (2016)
Осадчий В. С. - Определение зоны центров окружностей кривых скольжения для однородных грунтовых плотин с учетом сейсмических воздействий, Анисимов К. И., Великий Д. И. (2016)
Осадчий В. С. - Комплексная экспресс оценка фильтрационного состояния грунтовых плотин, Анисимов К. И., Горенко А. В., Бааджи В. Г. (2016)
Осадчий В. С. - Екологічна оцінка якості поверхневих вод р. Великий Куяльник на території Одеської області, Блажко А. П. (2016)
Осадчий В.С. - Определение параметров гашения ветровых волн ограждающими гидротехническими сооружениями неполного вертикального профиля, Слободянюк В.П., Анисимов К.И., Синица Р.В. (2016)
Солодкий С. Й. - Динамічна стійкість дорожніх одягів жорсткого типу, Думич І. Ю. (2016)
Хонелия Н. Н. - Отпорная способность грунтового основания гидротехнического сооружения распорного типа, Долинская Н. Б. (2016)
Яглицкий Ю. К. - Системная организация процесса обеспечения технологичности конструкций (2016)
Якушев Д. И. - Организация системы наблюдений за напряженно-деформированным состоянием причального сооружения типа "Больверк", Осадчий В. С., Слободянюк В. П., Дмитриев С. В. (2016)
Даниченко Н. В. - Определение аэродинамических параметров перегрузочных участков на предприятиях стройиндустрии, Гераскина Э. А., Хоменко О. И., Семенов С. В., Макаров В. О. (2016)
Іванів В. В. - Вплив кута приєднання струменів на нерівномірність притоку до напірного трубопроводу-збирача залежно від критерію Рейнольдса (2016)
Ткачук О. А. - Розрахунок основних параметрів інфільтраційних майданчиків при підключенні їх до системи дощового водовідведення, Шевчук О. В. (2016)
Новский В. А. - К расчету буронабивных свай в известняке-ракушечнике (2016)
Самородов А. В. - "Антиостерберг" или усовершенствованный метод "Оnly-Down" испытания грунтов многосекционными сваями повышенной несущей способности (2016)
Галинский А. М. - Совершенствование конструктивно–технологических решений локализации источников загрязнения грунтов, Чернухин А. М., Менейлюк А. И. (2016)
Лялюк О. Г. - Управління заходами щодо зменшення регламентованих радіаційних параметрів при експлуатації будівель, Ратушняк О. Г. (2016)
Петровский А. Ф. - Разработка оборудования и проведение экспериментальных исследований инъекционной технологии (2016)
Файзулина О. А. - Экономико-математические модели в управлении хозяйственными процессами, Беспалова А. В., Дашковская О. П., Кныш А. И. (2016)
Біличенко О. Л. - Особливості української художньої літератури в культурі сучасного інформаційного суспільства (2015)
Булик-Верхола С. З. - Гіперо-гіпонімічні відношення в українській музичній термінології, Теглівець Ю. В. (2015)
Бутко С. Г. - Звуковий код у текстах українських замовлянь (на матеріалі міфопоетичного ономастикону) (2015)
Вінтонів М. О. - Комунікативні вияви теми в структурі тексту (2015)
Гарачковська О. О. - Сатирична шахопоезія Анатолія Мойсієнка (2015)
Городиловська Г. П. - Художня проза Романа Іваничука з погляду стильової характеристики (2015)
Григорук С. И. - Репрезентация семантики основных цветообозначений в "толковом словаре живого великорусского языка" В. Даля (2015)
Гришко О. П. - Сакральність як визначальна риса української етноментальності в мові поетичних творів Максима Рильського (2015)
Жукова О. Т. - Синтаксичний спосіб творення термінів галузі залізничного транспорту (2015)
Зелез І. І. - Особливості семантико-словотвірної типології онімів (на матеріалі ойконімів Івано-Франківської області) (2015)
Золота О. В. - З історії становлення української керамічної термінології (2015)
Кизилова В. В. - Вітаїстичні тенденції у прозі про дітей періоду Другої світової війни (2015)
Матушек О. Ю. - Емоційні засоби переконання слухача/читача у проповідях Лазаря Барановича (2015)
Меньшиков И. И. - Текст как понятие и лингвистический термин (проблема дефиниции) (2015)
Меркотан Л. Й. - Англійська література як денотат прецедентних текстів у корпусі сучасної української прози (2015)
Огринчук О. П. - Стилістично-виражальні особливості дієслівних повторів в індивідуально-авторській мові (на матеріалі віршових текстів М. Бажана та І. Драча) (2015)
Решетняк О. О. - Біблійна символіка як один з найважливіших засобів усвідомлення реалій дійсності (2015)
Сардарян К. Г. - Осмислення творчої платформи І. В. Жиленко (2015)
Середницька А. Я. - Ідеографічний словник дієслів переміщення як засіб представлення системності лексики (2015)
Таранець В. Г. - Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження). Частина 6 (2015)
Федина Е. В. - Отражение концепта человек в паремиологии русского языка (2015)
Ходоренко А. В. - Некоторые аспекты метонимического переноса значения в наименованиях групп лиц (2015)
Христіанінова Р. О. - Способи оформлення незалежної предикації в сучасній українській мові (2015)
Шарагіна О. В. - Художнє моделювання тиші та мовчання в поетичній палітрі Миколи Вінграновського (2015)
Шатілова О. С. - Категорія авторизації в аспекті теорії функційно-семантичного поля (2015)
Юган Н. Л. - Жанровые модификации прозаических сказок В. И. Даля – Казака Луганского 1830-х гг. (2015)
Смушак Т. В. - Імагологічний вимір Києва в автобіографічній творчості Наталени Королевої та Ірен Немировськи (2015)
Юдкін-Ріпун І. М. - Театральність лірики Максима Рильського (2015)
Пампура С. Ю. - Лінгвоісторіографічний аспект вивчення етимологізації лексичних запозичень (2015)
Сіліна Д. С. - Антонімія як системоформуюча категорія української коксохімічної термінології (2015)
Слабоуз В. В. - Мова як форма прояву культури, Бурова Е. В. (2015)
Тіора О. С. - Категорія кількості в теоретичному вимірі (2015)
Швець О. В. - Реалізація типових пропозицій номінативними реченнями в різноструктурних мовах (2015)
Янкович М. В. - Поняття дискурсу в гуманітарних науках та визначення терміна "дискурс" у лінгвістиці (2015)
Вєтрова Е. С. - Стереотипи мовленнєвої поведінки українців і лезгинів крізь призму язичництва (2015)
Воєвутко Н. Ю. - Термінологія дистанційної освіти в новогрецькій та українській мовах: перекладацький аспект (2015)
Ігнатюк Г. А. - Соціологічні аспекти перекладу англомовної літератури в Україні на початку ХХ ст. (1901–1917) (2015)
Кравцова М. О. - Алюзивний характер мовлення Едґара в трагедії В. Шекспіра "Король Лір" як стратегія зображення теми жебрацтва в Єлизаветинську епоху: особливості перекладу (2015)
Лут К. А. - Міжмовна кореляція евфемізмів у сучасному економічному дискурсі (2015)
Макаренко Ю. Г. - Лінгвокультурна адаптація при перекладі анімаційної художньої кінопродукції (2015)
Поворознюк Р. В. - Соціокультурні передумови розвитку медичного перекладу в Україні на початку ХХ століття (2015)
Дяків Х. Ю. - Умови (не)успішності відеоінтерв’ю (2015)
Супрун Л. В. - Кваліфікатив "національний" у контексті вісниківської публіцистики Д. Донцова (2015)
Томчаковский А. Г. - Роль тематического дублирования поликодовых словарных статей в создании языковой картины мира (2015)
Галинська О. М. - Репрезентація концептів бізнес-етики в англомовних текстах етичних кодексів міжнародних компаній (2015)
Коваленко О. Ю. - Культурологічний підхід при формуванні міжкультурної компетентності в процесі вивчення іноземних мов студентами-економістами (2015)
Коваленко О. Ю. - Особливості міжособистісної комунікації в професійній підготовці майбутніх фахівців економічних професій (на прикладі викладання іноземної мови) (2015)
Ходоренко А. В. - Рецензия на монографию (2015)
Кнейслер О. - Методологічні домінанти формування теорії ринку перестрахування (2014)
Кізима Т. - Фінансова грамотність населення і фінансова поведінка домогосподарств: аспекти взаємовпливу, Шаманська О. (2014)
Проноза П. - Систематизація визначення поняття "Фінансова криза" та класифікація її видів (2014)
Стариченко Л. - Удосконалення системи платежів за користування надрами з позиції теорії гірничої ренти, Фокіна І. (2014)
Собко О. - Прагматизм діагностики інтелектуального капіталу підприємства в умовах нової парадигми господарювання (2014)
Дерлиця А. - Світова економічна криза у контексті спекуляцій на фінансовому ринку (2014)
Длугопольський О. - Патронатні, меріторні та суспільні блага: проблеми розмежування та фінансування (2014)
Савчук Н. - Фіскальний федералізм та перспективи його адаптації до українських реалій (2014)
Шаманська Н. - Державне пенсійне страхування в умовах реформування: сучасний стан і пріоритети розвитку (2014)
Ніконенко У. - Ресурсозалежна економіка: концептуалізація проблеми (2014)
Петрушенко Ю. - Розвиток методів колективного фінансування як фактор соціально-економічного розвитку територіальних громад (2014)
Дишкант О. - Удосконалення нормативної бази щодо організації державного фінансового контролю в Україні (2014)
Михайленко С. - Вплив новацій Бюджетного кодексу України на формування доходів місцевих бюджетів, Зубріліна В. (2014)
Лопушняк Г. - Формування доходів місцевих бюджетів в Україні, Лободіна З., Скибиляк С. (2014)
Кульчицький М. - Прагматика і проблематика казначейської системи касового виконання державного бюджету за видатками, Горобець І. (2014)
Карапетян О. - Макроекономічні ефекти та соціально-економічні наслідки акумуляції зовнішніх боргових зобов’язань держави (2014)
Ватаманюк О. - Перспективи переходу до режиму гнучкого курсоутворення в Україні, Гринчук І. (2014)
Миськів Г. - Структуризація та класифікація кредитного ринку (2014)
Луцишин О. - Забезпечення фінансової стійкості та надійності кредитних спілок в Україні (2014)
Гудковський С. - Інформаційний підхід до формування регуляторного механізму управління платіжними зобов`язаннями (2014)
Горин В. - Фінансові аспекти реформування охорони здоров’я у зарубіжних державах: висновки для України (2014)
Письменний В. - Зарубіжний досвід та вітчизняні перспективи оподаткування косметичних операцій (2014)
Вноровскі Г. - Вектори залучення капіталу великими товариствами в умовах сучасних викликів: польський досвід (2014)
Наші автори (2014)
Annotations (2014)
Бабий И. Н. - Перспективы строительства бизнес-гостиницы "Аэропорт" на 200 мест в г. Одесса, Багмет О. Ю., Яковенко Р. А. (2016)
Витвицкая Е. В. - Выбор энергоэффективных планировочных решений застройки для г. Одесса (2016)
Глазырин В. Л. - Многофакторная оценка ресурсного потенциала при разработке генерального плана Приморского исторического города (2016)
Новосад І. Г. - Прийоми реконструкції типових житлових будинків для маломобільних верств населення (2016)
Поливанов А. А. - О комплексном подходе к перспективному развитию пригородной территории г. Одессы, Шишкин М. И. (2016)
Устінова І. І. - Визначення перспектив сталого розвитку регіонів методом інтегральних оціночних матриць (2016)
Шандрик В. І. - Проблемні питання регулювання містобудівної діяльності (2016)
Бояджи А. А. - Проектирование комбинированного арочного пешеходного перехода пролетом 18 м, Воскресенская А. О. (2016)
Гілодо О. Ю. - Резерви несучої здатності безкаркасних багатоповерхових будинків з монолітними несучими стінами при їх реконструкції (2016)
Діордієнко Л. Д. - Особливості влаштування мансардних поверхів, Семчук П. П., Кравченко С. А. (2016)
Дорофеев В. С. - Исследование влияния каменного заполнения монолитного железобетонного каркаса с безригельными перекрытиями на его динамические характеристики в процессе строительства, Михайлова Н. А. (2016)
Заврак Н. В. - Расчет неоднородных анизотропных прямоугольных пластин с произвольным закреплением на контуре (2016)
Ковров А. В. - Результати обстеження конструкцій пішохідного мосту через військовий узвіз в м. Одесі і забезпечення інженерно-геодезичного моніторингу, Кущак С. Й., Нахмуров О. М., Кушнірьова Г. А., Шутяк О. О., Крючков Л. Я. (2016)
Крутий Ю. С. - Решение краевых задач изгиба ортотропных пластин численными методами, Сурьянинов Н. Г. (2016)
Матус Ю. В. - Особенности определения нагрузок на сваи-оболочки на акватории моря по результатам их статических испытаний, Кущак С. И., Кушнирева А. А., Шутяк А. А., Добровольский А. А. (2016)
Мурашко А. В. - Применение результатов оценки сейсмостойкости каркасных зданий для уменьшения количества пострадавших в результате землетрясения, Дорофеев В. С. (2016)
Пашинський В. А. - Способи територіального районування кліматичних навантажень, Пашинський М. В., Пашинський В. В. (2016)
Філімоніхін Г. Б. - До імовірнісного опису послідовностей максимальних значень кліматичних навантажень на будівельні конструкції, Пашинський М. В. (2016)
Хохлін Д. О. - Уточнення ознак категорій технічного стану будівель за наявності сейсмонебезпеки, Попок К. В. (2016)
Шкурупій О. А. - Алгоритм і програмний комплекс для розрахунку вільних та вимушених коливань дискретних динамічних систем із кінцевим числом ступенів вільності, Пащенко А. М., Лазарєв Д. М. (2016)
Деревянко В. Н. - Повышение морозостойкости керамического кирпича, модифицированного отходами углеобогащения и красным шламом, Гришко А. Н. (2016)
Елькин А. В. - Стеклофибробетон в аутентичной реконструкции и реставрации Одесских фасадов, Выровой В. Н. (2016)
Кравченко С. А. - Дослідження конструкцій з керамзитобетону на цементно-зольному в’яжучому, Постернак О. О. (2016)
Кровяков С. О. - Механічні властивості бетону на обробленому цементною суспензією карбонатному щебені, Мішутін А. В., Полторапавлов А. О. (2016)
Lyashenko T. V. - Does abrasion resistance correlate to strength? (2016)
Великий Д. И. - Устойчивость откосов грунтовых плотин с учетом их пространственной работы (2016)
Карюк А. М. - Прогнозування температурного режиму поверхні автомобільних доріг на території Одеської області, Литвиненко Т. П., Тимошевський В. В. (2016)
Осадчий В. С. - Екологічне оцінювання стану поверхневих вод в басейні р. Барабой, Блажко А. П. (2016)
Щедролосев А. В. - Определение внутренних усилий композитных модульных зашивочных панелей в условиях эксплуатации плавучего дока, Терлыч С. В., Лугинин О. Е. (2016)
Одуд Л. М. - Властивості шару завислого осаду при пом’якшенні води вапнуванням на пінополістирольних фільтрах (2016)
Олейник Т. П. - Современные технологии очистки подземных вод Одесской области, Маковецкая Е. А. (2016)
Барчукова Т. Н. - Фундаменты из коротких свай в грунтах города Одессы (2016)
Вербицький С. Т. - Результати сейсмічних спостережень в районі Південноукраїнського енергокомплексу, Сапужак І. Я., Пронишин Р. С. (2016)
Митинский В. М. - Геотехническое обоснование строительства высотных зданий в г. Одессе, Бараник С. В., Голубенко В. И., Учитель И. Л., Ярошенко В. Н. (2016)
Оглобля А. И. - Использование результатов сейсмического микрорайонирования в расчетах устойчивости ограждающих сооружений хвостохранилищ горно-обогатительных комбинатов Украины, Раздайбеда С. Л., Довбнич М. М. (2016)
Плахотный Г. Н. - Проблемы сохранения территории прибрежных склонов Крыжановской балки при оползневых водонасыщенных условиях и воздействии морской эрозии, Варич А. С. (2016)
Пустовитенко Б. Г. - Энергетические спектры прогнозных сейсмических воздействий для ответственных объектов строительства в г. Ялта, Эреджепов Э. Э. (2016)
Бабий И. Н. - Влияние различных организационно-технологических схем проекта утепления фасадов на его технико-экономические показатели, Каминская-Пинаева А. И. (2016)
Беспалова А. В. - Инновационное развитие Одесского региона на основе активизации инвестиционно-строительного комплекса, Файзулина О. А. (2016)
Дашковская О. П. - Техническая реновация промышленного объекта с применением георесурсного планирования, Кныш А. И., Липский В. В. (2016)
Петровский А. Ф. - Влияние рецептурно-технологических факторов на свойства грунтобетонного экрана, Борисов А. А. (2016)
Іжа М. - Підзвітність депутатів місцевих рад як ресурс ефективного розвитку місцевого самоврядування в Україні, Єфанов А. (2014)
Калініченко А. - До понятійно-категоріальної визначеності дефініцій системи дитячого оздоровлення та відпочинку (2014)
Кривачук Л. - Дитинство як об’єкт державної політики у сфері охорони дитинства в Україні: полеміка стосовно сутності поняття, Костишин Е. (2014)
Мирвода С. - Теоретичні підходи до розробки системи державного управління документацією у сфері культури (2014)
Миронова Ю. - Теоретичний аналіз сутності політичного екстремізму (2014)
Сурай І. - Концептуальні засади формування й розвитку еліти в державному управлінні України (2014)
Толпиго О. - Політико-управлінські відносини у сфері державних закупівель в Україні: теоретико-методологічний аспект (2014)
Ящук Л. - Роль територіальної громади в організації протидії соціальному сирітству: історичний аспект (2014)
Астапова Н. - Напрями удосконалення системи управління людськими ресурсами на регіональному рівні (2014)
Афанасьєва Ю. - Сутність соціального інституту сім’ї як головного об’єкта державної демографічної політики (2014)
Більченко С. - Маніпулювання в державному інформаційному просторі (2014)
Боклаг В. - Державне регулювання земельно-орендних відносин в Україні (2014)
Булгаков І. - Становлення та розвиток системи державного управління промисловою безпекою в Україні (2014)
Васильєв О. - Вибори як ключовий механізм державної політики у сфері формування представницьких органів влади: європейський досвід (2014)
Гайдученко С. - Організаційна культура публічного управління у контексті глобалізації суспільних процесів (2014)
Голинська О. - Формування результату використання коштів за програмами капітального будівництва, Куспляк Г. (2014)
Голинська О. - Сучасні соціально-економічні відносини та їх вплив на бюджетні обмеження (2014)
Голуб В. - Сутність державної політики у сфері волонтерської діяльності та особливості її впровадження в Україні (2014)
Гусак І. - Забезпечення дієвого функціонування механізму держави та державного апарату (2014)
Держановська C. - Політичне лідерство в Литовській Республіці: роль у формуванні та реалізаціі суспільно-політичних завдань (2014)
Ігнатенко О. - Інформаційно-аналітичні системи як основа новітніх технологій в державному регулюванні сфери благоустрою населених пунктів (2014)
Каплинська О. - Механізми управління інформаційно-освітнім середовищем: провідні тенденції реалізації, Колісніченко Н. (2014)
Коваль З. - Міфи як успішні та стійкі управлінські інформаційно-психологічні проекти (2014)
Колісніченко Н. - Принципи належного врядування у зарубіжних дослідженнях: пріоритет місцевих практик (2014)
Криштанович М. - Основні напрямки процесу оптимізації кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (2014)
Кудрик І. - Сучасна перспектива подальшої інституалізації податкового механізму в Україні (2014)
Курносенко Л. - Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми: проблеми і напрями удосконалення (2014)
Малінін В. - Формування цінностей патріотизму серед молоді як складник соціокультурної ідентичності (2014)
Мамонтова Е. - Роль новітніх форм суспільного діалогу у формуванні публічної політики (2014)
Морозова Н. - Організаційно-економічний механізм державного регулювання сфери соціального захисту на національному ринку праці (2014)
Новіков О. - Реформування органів місцевого самоврядування та протидія корупції в Україні (2014)
Онищенко Ю. - Державні механізми боротьби з кіберзлочинністю (2014)
Пантелейчук І. - Європейські тенденції формування іміджу органів державної влади: досвід для України, Гаєвська Л. (2014)
Петрук О. - Нормативно-правове забезпечення державної політики щодо реформування земельних відносин в Україні (2014)
Подп’ятнікова А. - Стратегія розвитку вантажних перевезень в Україні (2014)
Поліщук В. - Перспективи, тенденції та прогнози розвитку електронного документообігу (2014)
Попов С. - Використання потенціалу інституціональної складової у плануванні соціально-економічного розвитку регіонів, Марзак І. (2014)
Попов С. - Паблік Рілейшнз в органах виконавчої влади як інструмент антикризового управління (2014)
Попова К. - Правове забезпечення бюджетного процесу: поняття, проблеми, напрями реформування (2014)
Семічастна О. - Напрямки подолання проблем зростання видатків на соціальний захист населення (2014)
Солових В. - Концепція "Governance" як один із сучасних підходів державного управління (2014)
Сочалов В. - Медіакомунікативні технології в системі держуправління Сингапуру (2014)
Ундір В. - Удосконалення механізмів взаємодії місцевих органів виконавчої влади з об’єднаннями громадян (2014)
Юрченко О. - Функціональний підхід до державного регулювання ціни (2014)
Ясниська Н. - Особливості підготовки науково-педагогічних кадрів у ВНЗ України (2014)
Кисленко Д. - Посадові переміщення в системі державної служби: інтереси та мотиви (2014)
Кузьменко Ю. - Функціонально-компетентнісна модель підготовки державних службовців до аналітичної діяльності у ВНЗ (2014)
Федоренко В. - Законодавче забезпечення інституту державної служби в Україні: досвід, проблеми і перспективи (2014)
Чуп І. - Формування представницьких органів місцевого самоврядування базового рівня в Україні: ретроспективний аспект (2014)
Бєлай С. - Використання модифікованого методу k-середніх кластерного аналізу в задачах державного управління з прогнозу кризових явищ соціально-економічного характеру, Лісіцин В. (2014)
Мерзляк А. - Рецензія на монографію "Протидія кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика" (2014)
Федоренко В. Г. - Производство, обмен, распределение и потребление в современных условиях кризиса, Белопольский Н. Г., Волошин В. С. (2009)
Павлов В. І. - "Тіньовий" бізнес в економіці України, Борейко В. І. (2009)
Намлієва Н. В. - Розробка економіко-математичної моделі оцінювання процедур при прийнятті інвестиційних рішень (2009)
Маслов С. І. - Управління валютними ризиками та перспективи розвитку національної економіки, Карамишев Д. В., Бриксін С. А., Могилко В. О. (2009)
Тимченко О. М. - Ефективність податкового аудиту в Україні (2009)
Дудка Ю. П. - Стратегія подолання ризиків та загроз економічній безпеці України в глобалізованій економіці (2009)
Чорна Л. О. - Перспективи використання кластерних технологій у Вінницькому регіоні, Матусяк С. В., Дан О. Ю. (2009)
Цеханович В. Б. - Еврорегионы в системе трансграничного сотрудничества Украины (2009)
Кавтиш О. П. - Місце та роль корпоративного сектора у структурі інноваційної системи національної економіки (2009)
Пин Ма - Анализ основных индикаторов производства и потребления стали и конструкционных материалов для рынка сварки (2009)
Мамедов Анар - Гуам и перспективы его эффективного функционирования (2009)
Сачук В. А. - Передумови формування фінансових ресурсів закладів освіти в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2009)
Богоявленська Ю. В. - Адміністративно-правові механізми управління зайнятістю молоді в Україні в умовах фінансової кризи (2009)
Мушкин И. М. - Методические рекомендации по разработке плана повышения производительности труда в условиях экономического кризиса (2009)
Медведчук О. О. - Реформування системи пенсійного забезпечення в Україні (2009)
Миколайчук М. М. - Теоретичні засади використання технології збалансованого управління на регіональному рівні (2009)
Паращич І. М. - Міжнародно-правові норми про захист прав пацієнтів і національне законодавство: питання адаптації (2009)
Рожкова І. В. - Оцінка ефективності державної політики з охорони суспільного здоров'я (2009)
Луцький І. М. - Актуальні проблеми організаційно-правових засад управління у складних адміністративних системах на практиці європейського досвіду та України, Луцький А. І., Каленюк О. М. (2009)
Халецька А. А. - Теоретичні засади формування основних напрямів соціальної політики держави (2009)
Алексеєва К. А. - Державні механізми стимулювання інноваційного розвитку (2009)
Пельтек Л. В. - Державне регулювання розвитку венчурного бізнесу в інвестиційній сфері (2009)
Тимків В. М. - Структура моделі ефективності діяльності органу місцевого самоврядування (на прикладі Івано-Франківської міської ради) (2009)
Бесчастний А. В. - Регулювання національної економічної безпеки в системі ринкової економіки (2009)
Краюшкін В. А. - Дослідження сутності поняття "місія" для систем із соціальною складовою (2009)
Василишина С. О. - Особливості державного регулювання ринку праці молоді (2009)
Колосюк А. A. - Інституціональне забезпечення державою регіонального розвитку України (2009)
Корягіна Т. В. - Деякі аспекти правового регулювання корпоративних відносин в Україні (2009)
Клочко Т. Ю. - Порівняльний аналіз правового регулювання додаткової охорони запатентованих лікарських засобів в Україні та Європейському Союзі (2015)
Кучук А. М. - Забезпечення реалізації норм права (національний і міжнародний аспекти): правовий дискурс (2015)
Манжул І. В. - Досвід країн Азійсько-Тихоокеанського регіону із забезпечення енергетичної безпеки (2015)
Цалин Р. В. - Огляд закордонних досліджень особливостей правового регулювання відносин права власності на відходи (2015)
Левчук Н. В. - Права людини в умовах гносеологічного й ціннісного релятивізму та роль міжнародної спільноти в їх становленні (за матеріалами праць Г. Кельзена) (2015)
Мигаль С. М. - Законодавчі ініціативи ЄС щодо обмеження права на страйк свободою руху товарів (2015)
Пахомов Д. С. - Нормативний зміст права на свободу мирних зібрань у міжнародних документах щодо захисту прав людини (2015)
Ченшова Н. В. - Проблематика вдосконалення законодавства України у сфері регулювання статусу біженця та його гармонізації з правом Європейського Союзу (2015)
Городиський І. М. - До питання ієрархії джерел міжнародного права у світлі ст. 38(1) статуту Міжнародного Суду ООН (2015)
Кадацька А. А. - Міжнародно-правове регулювання відносин між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку (2015)
Chaykovskyy Yu. V. - New measures to combating illegal migration in the European Union (2015)
Щёкин Ю. В. - Применение доктрины подразумеваемой компетенции в практике постоянной палаты международного правосудия (2015)
Прусенко Г. Є. - Повноваження арбітражного складу застосовувати забезпечувальні заходи (2015)
Бек М. В. - Багатосторонні міжнародні договори у сфері діяльності з дистанційного зондування землі з космосу (2015)
Димченко О. В. - Специфіка кризової ситуації в ЖКГ і її вплив на рівень економічної безпеки (2016)
Димченко О. В. - Написання грантової заявки: помилки та рекомендації, Єсіна В. О., Матвєєва Н. М., Ольховська М. А. (2016)
Карпушенко М. Ю. - Проблемні питання оподаткування суб’єктів малого підприємництва (2016)
Борчук Ю. В. - Стан ринку золота на сучасному етапі розвитку (2016)
Димченко О.В. - Підвищення ефективності діяльності підприємств ЖКГ у контексті попередження кризового стану (на прикладі КП "Харківводоканал”), Рудаченко О.О., Хайло Я.М., Кошелевич К.В., Бездітко О.С. (2016)
Pilipenko І. - State of lifting mechanisms in Ukraine and urgent measures for its reproduction (2016)
Бойченко М. І. - Інституційні витоки глобалізації (2016)
Береза В. О. - Значення політичної культури суспільства у процесі політичної соціалізації індивіда (2016)
Рябека О. Г. - Таємниця світового уряду: погляд на генезис і становлення (2016)
Бродецкая Ю. Ю. - Пространство communitas: топос рождения событийности (2016)
Бесєдіна Г. О. - Вплив соціальної теорії П’єра Бурдьє на розвиток сучасних соціально-філософських досліджень теми практик (2016)
Джалілова О. М. - Диференціація концептуальних інтерпретацій поняття "комунікація" в сучасній філософії (2016)
Мірошниченко Д. С. - Соціологія інтелектуалів та підходи у її дослідженні (2016)
Андрущенко Т. В. - Футурологічне бачення перспектив політичного та культурного розвитку людства (на прикладі концепції "футурошоку" Елвіна Тоффлера) (2016)
Гончаренко О. А. - Епістемологічні основи дидактики Казимира Твардовського (2016)
Столяр М. Б. - Філософський епос С. Пролеєва "Єлена Прекрасна" як простір зустрічі античної культури та сучасної цивілізації (2016)
Сідак Л. М. - Аналіз сучасних підходів до осмислення феномену "саморозвиток особистості" (2016)
Мухіна І. Г. - Критика соціально-культурних перетворень у радянському суспільстві у поглядах М. Бердяєва, С. Л. Франка, І. О. Ільїна: онтологічні та аксіологічні аспекти (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Особенности формирования ноогуманистического мировоззрения: ключевые идеи (2016)
Лактіонова А. В. - Колізії про "значення" в філософії мови аналітичної традиції сучасної філософії (2016)
Куцепал С. В. - Освіта як знаряддя соціальної еволюції (2016)
Бойченко Н. М. - Аксіологічні та когнітивні виміри вищої освіти (2016)
Панченко Л. М. - Гуманітарна складова сучасної освіти (2016)
Сагуйченко В. В. - Освітні інституції у досвіді марксистської теоретичної рефлексії (2016)
Бурлука О. В. - Самоосвіта особистості: зародження та становлення (2016)
Поліщук Н. В. - Формування елементів мудрості молоді у сучасних умовах розвитку суспільства (2016)
Заблоцька Ю. В. - Оcвіта як ціннісний чинник у формуванні життєвих стратегій українського студентства (2016)
Nagornov Yu. S. - Thermodynamics of Nucleation of Silicon Carbide Nanocrystals during Carbonization of Porous Silicon (2016)
Emelyanov V. M. - Vector-matrix Analytical Model Recognitions of Nanoparticles of Silver on Polyester Fibers on Polarizing Raman Ranges, Dobrovolskaya T. A., Danilova S. A., Emelyanov V. V., Butov K. V. (2016)
Koblova E. A. - Quantum-chemical Calculations of the Adsorp-tion of CO on the Metal Oxide Clusters, Ustinov A. Yu., Shcheka O. L. (2016)
Shipko M. N. - Magnetic Properties and Local Parameters of Crystal Structure for BaFe12O19 and SrFe12O19 Hexagonal Ferrites, Kostishyn V. G., Korovushkin V. V., Isaev I. M., Stepovich M. A., Tikhonov A. I., Savchenko E. S. (2016)
Семків І. В. - Динаміка гратки кристалу Ag8SnSe6, Ільчук Г. А., Кашуба А. І., Петрусь Р. Ю., Кусьнеж В. В. (2016)
Melnikov G. A. - The Melting of Cluster Systems and Nanoparticles Models Pair Potential with an Effective Potential Well, Ignatenko N. M., Melnikov V. G., Cherkasov E. N., Manzhos O. A. (2016)
Kuzmenko A. P. - Degradation of Structure of Magnetron Ni and Cr Nanofilms at their Heating on Air, Kuzko A. E., Naw Dint, Myo Min Than, Dobromyslov M. B., Kanukov R. T. (2016)
Sarnatsky V. M. - Magnetic and Electrical Characteristics of Bismuth Ferrite, Depending on the Impurities, Method of Preparation and Size of the Nanoparticles, Vinokurov N. A., Murlieva Zh. Kh., Alikhanov N. M.-R. (2016)
Klepikov V. F. - Fractality of Fractures of Aluminum and Titanium Alloys Irradiated by Intensive Electron Beam, Lytvynenko V. V., Lonin Yu. F., Ponomarev A. G., Startsev O. A., Uvarov V. T. (2016)
Roslyakova L. I. - Characteristic Features of Nanoscale Сarbide Inclusions Nucleation and Growth When Carburizing Steels, Roslyakov I. N., Besedin A. G. (2016)
Zhukov R. N. - Formation of the Electric Field Distribution in Thin Electro-Optic Layers For Precision Correction their Optical Characteristics, Ksenich S. V., Kubasov I. V., Temirov A. A., Timushkin N. G., Kiselev D. A., Bykov A. S., Malinkovich M. D., Parkhomenko Yu. N. (2016)
Matveev D. Yu. - Carrier Scattering Mechanisms in Bismuth Films Doped with Tellurium (2016)
Chitanov D. N. - Obtaining Hexagonal Ferrites for Substrates Microstrip Microwave Devices of mm-Range of LTCC-technology, Kostishyn V. G., Kozhitov L. V., Adamtsov A. Yu. (2016)
Benramache S. - Study of the Optical Properties and Structure Zinc Oxide Thin Films Prepared by Spin Coating Technique, Benhaoua B. (2016)
Глущенко М. А. - Влияние легирования конденсатов меди переходными металлами Co, Mo, Ta на структуру и зависимость Холла-Петча, Луценко Е. В., Соболь О. В., Бармин А. Е., Зубков А. И. (2016)
Chitanov D. N. - LTCC-technology for Producing Hexaferrites, Kostishyn V. G., Kozhitov L. V., Ryapolov P. A., Adamtsov A. Yu. (2016)
Миронюк І. Ф. - Морфологічні та електрохімічні властивості вуглецевих електродних матеріалів, отриманих на основі лактози, Мандзюк В. І., Сачко В. М., Лісовський Р. П., Рачій Б. І. (2016)
Kovaleva M. G. - Deposition of Alumina-titania Nanostructured Coating by a New Multi-chamber Gas-dynamic Accelerator, Prozorova M. S., Arseenko M. Yu., Yapryntsev M. N., Mamunin K. N., Sirota V. V., Altukhov A. Y., Ageev E. V. (2016)
Chaudharya N. - Optical Coefficients and PL Spectra with Variation in Ga-content in GaSeTe Thin Films: Visible Spectrum, Tripathia S. K. , Goyal N. (2016)
Karimipour M. - Free Reducing Agent, One Pot, and Two Steps Synthesis of Ag@SiO2 Core-Shells using Microwave Irradiation, Mostoufirad S., Molaei M., Rezvani Nikabadi H., Ghasempour Nesheli A. (2016)
Запороцкова И. В. - Mеханизм внедрения атомов железа и меди в межслоевое пространство пиролизованного полиакрилонитрила, Аникеев Н. А., Кожитов Л. В. (2016)
Пилипенко О. В. - Електрофізичні та магніторезистивні властивості плівок сплаву Ni80Fe20, Пазуха І. М., Овруцький А. С., Однодворець Л. В. (2016)
Makarov M. V. - Practical Analysis of the Properties of Nanoscale Electronic Elements Aimed at Their Application When Designing Parallel Architecture Computing Systems (2016)
Azhniuk Yu. M. - Photo- and Thermally Stimulated Luminescence Spectra of CdS1–xSex Nanocrystals Embedded in Borosilicate Glass, Lopushansky V. V., Prymak M. V., Popovych K. P., Solomon A. M., Gomonnai A. V., Zahn D. R. T. (2016)
Maireche A. - A New Nonrelativistic Investigation for Spectra of Heavy Quarkonia with Modified Cornell Potential: Noncommutative Three Dimensional Space and Phase Space Solutions, Imane D. (2016)
Vorobiov S. I. - Crystalline Structure, Electrophysical and Magnetoresistive Properties of High Entropy Film Alloys, Kondrakhova D. M., Nepijko S. A., Poduremne D. V., Shumakova N. I., Protsenko I. Yu. (2016)
Kiselev D. A. - Thickness-dependent Electrical and Piezoelectric Properties of Lead-Free Ferroelectric Ba0.8Sr0.2TiO3 Thin Films, Levashov S. A., Afanasiev M. S., Kiselev A. M., Chucheva G. V. (2016)
Shirvani P. - Design a New Configuration of Micro Strip Rectangle Patch Antenna on Different Thickness Substrate for Telemedicine Applications, Shirzadfar H. (2016)
Семенько М. П. - Особливості термомагнітної поведінки високоентропійного сплаву CrMnFeCoNi, Мазур Ю. П., Остапенко Р. В. (2016)
Волков С. В. - Магніторезистивні властивості нанорозмірних плівкових матеріалів: варіювання вимірювальних струмів та мінімізація електронних шумів, Ткач О. П., Однодворець Л. В., Хижня Я. В. (2016)
Petrushenko I. K. - DFT Study on Structural and Mechanical Properties of Single-walled Carbon and Boron Nitride Nanotubes Functionalized with Carbenes (2016)
Катеринчук В. М. - Фотоелектричні властивості гетеропереходів власний оксид - p-In4Se3, Ковалюк З. Д., Кушнір Б. В., Литвин О. С. (2016)
Lazarenko P. I. - Influence of the Composition on the Thermoelectric and Electro-physical Properties of Ge-Sb-Te Thin Films for Phase Change Memory Application, Sherchenkov A. A., Kozyukhin S. A., Terekhov D. Y., Yakubov A. O., Babich A. V., Shuliatyev A. S., Sagunova I. V., Redichev E. N. (2016)
Odnodvorets L. V. - Physical Properties of Film Alloys Based on Ferromagnetic and Noble Metals (Review). І. Film Materials Based on Fe and Ag or Au, Protsenko I. Yu., Shabelnyk Yu. M., Shumakova M. O., Tkach O. P. (2016)
Kuzmenko A. P. - Structure of Carbon Nanotubes in Colloidal Solutions under the Influence of a Constant Electric Field, Thet Phyo Naing, Kuzko A. E., Myo Min Than, Kutsenko A. V., Dobromyslov M. B. (2016)
Didenko S. I. - AlGaN Heterostructure Optimization for Photodetectors, Rabinovich О. I., Legotin S. A., Fedorchenko I. V., Krasnov А. А., Osipov Yu. V., Melnik M. S., Sergeev K. A. (2016)
Muratov D. G. - Synthesis of Nanoparticles of Fe-Co-Ni Three-component Alloy Capsulated into Carbon Matrix of Fe-Co-Ni/C Nanocomposites, Kozhitov L. V., Emelyanov S. G., Vasilyev A. V., Popkova A. V., Pavlova A. A. (2016)
Rybalko P. D. - Femtosecond Laser Crystallization of Boron-doped Amorphous Hydrogenated Silicon Films, Khenkin M. V., Forsh P. A., Drevinskas R., Matsukatova A. N., Kazansky P., Kazanskii A. G. (2016)
Sobol' O. V. - Structural engineering multiperiod coating ZrN/MoN, Meylekhov A. A., Stolbovoy V. A., Postelnyk A. A. (2016)
Shakirzyanov R. I. - Modeling of Magnetic Field Influence on Electrophysical Effects in Magnetoimpedance Microwires, Astakhov V. A., Morchenko A. T., Ryapolov P. A. (2016)
Чешко І. В. - Формування приладових наноструктур спін-клапанного типу на основі Со і Сu, Костенко М. В., Гребинаха В. І., Логвинов А. М., Проценко С. І. (2016)
Belonenko M. B. - Two-dimensional Few-circle Optical Pulses of Bessel Profile in Bragg- environment with Carbon Nanotubes, Dvuzhilov I. S., Nevzorova Yu. V., Tuzalina O. Yu. (2016)
Kachusova A. - Influence of Ultrasonic Treatment on Electro-magnetic Characteristics of Composites Based on Multiwall Carbon Nanotubes at Wide Range of Frequencies (100 Hz – 258 GHz), Dotsenko O., Dorozhkin K. (2016)
Astakhov V. A. - Modeling the Permittivity of Ferrite-Dielectric Composites, Shakirzyanov R. I., Morchenko A. T., Mingazheva Z. V., Kurochka S. P. (2016)
Колесников Д. А. - Многослойные нитридные покрытия (TiZrNbHf)N/MoN, Немченко У. С., Береснев В. М., Соболь О. В., Новиков В. А., Литовченко С. В., Столбовой В. А., Гончаров И. Ю., Турбин П. В., Маликов Л. В. (2016)
Merabti A. - Numerical Approach of the Influence of Geometric Properties on the Absorbing in Photonic Crystal, Hasni A., Elmir M. (2016)
Zaporotskova I. V. - The Mechanism of Interaction of Esters of Methacrylic Acid with Carbon Nanotubes to Create a New Polymer Composite Material, Elbakyan L. S. (2016)
Dobrovolskaya T. A. - Assessment of Reliability of Recognition of Nanoparticles of Silver on Polyester Fibers on Two-dimensional Models and Experimental Data of the Raman Ranges, Emelyanov V. M., Danilova S. A., Emelyanov V. V., Butov K. V. (2016)
Davydov A. A. - Basic Principles of Betavoltaic Elements and Prospects of their Development, Fyodorov Ye. N., Kiselev D. S., Popkova A. V. (2016)
Куліш В. В. - Спінові збудження у дисипативних феромагнітних нанооболонках (2016)
Pugachevsky M. A. - The Photoluminescence Properties of Ablated ZrO2 Nanoparticles, Kuzmenko A. P., Dobromyslov M. B. (2016)
Mylnikov D. A. - Dependence of Nanoparticles Synthesis Energy Consumption in the Gas Spark Discharge on Circuit Parameters, Efimov A. A., Ivanov V. V. (2016)
Batryshev D. G. - Method of Obtaining a Composite Material Based on Small-Dispersed Particles, Ramazanov T. S., Dosbolayev M. K., Gabdullin M. T., Yerlanuly Ye. (2016)
Kosushkin V. G. - The Micro and Nano- Defects Formation during Czochralski Growth, Kozhitov L. V. Kaplunov I. A. (2016)
Drozdova V. I. - Spectrum Features of Forced Oscillations of Microdroplet Aggregates in Magnetic Fluids, Shagrova G. V., Romanenko M. G. (2016)
Ageev E. V. - X-ray Microanalysis of Sintered Nanocomposite Materials from Tungsten-containing Powders, Altukhov A. Y., Loktionova O. G., Novikov E. P., Vorobyev E. A. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Brynza M. S. - QTc interval duration class and drug therapy of patience in a first year after pacemaker implantation, Yabluchansky M. I. (2016)
Kopytsya M. P. - The role of a new biomarker growth differentiation factor 15 in prognosis of patients with acute coronary syndrome and type 2 diabetes mellitus, Petyunina O. V., Vyshnevska I. R., Tytarenko N. V., Hilova Y. V. (2016)
Kovalyova O. M. - Osteopontin, interleukin-15 and dysfunction of left ventricular myocardium in hypertensive patients with chronic heart failure, Kozhemiaka G. V., Honchar O. V. (2016)
Martymianova L. O. - Ventricular rate and blood pressure orthostatic reactions in patients with permanent atrial fibrillation in general cardiovascular risk (2016)
Petrenko O. V. - Significance of systolic and diastolic blood pressure daily profile types in clinical evaluation of hypertensive patients, Yabluchansky M. I. (2016)
Pochinska M. V. - Pulse pressure classes and hemodynamic parameters in patients at the annual stage after cardiac resynchronization and medical therapy (2016)
Rudenko T. A. - A comparative assessment of the effect of mineralocorticoid receptor antagonists on changes in galectin-3 and MMP-1 fibrosis mar-kers in patients with chronic car-diac failure combined with type 2 diabetes mellitus with manifesta-tions of myocardium dyssynchrony (2016)
Shlieienkova H. O. - Dependence of neuropsychological development of early age children from the functional activity of serotonergic and pituitary-thyroid systems (2016)
Vizir M. O. - Role of nesfatin-1 in maintaining carbohydrate homeostasis in hypertensive patients, Kovalyova O. M. (2016)
Bogun L. V. - Amiodarone-induced thyroid dysfunction: clinical case with literature review (2016)
Oyebamire I. - Management of a patient with atherosclerosis and arterial hypertension comorbid with an asymptomatic pancreatic pseudocyst on the example of clinical case, Oyebamire M., Belal S. A. S., Liuta Е. А., Vodyanitska N. А. (2016)
Oyeleye L. - Dynamic changes in spectral heart rate variability parameters in paced breathing test in patient with uncontrolled arterial hypertension and polymorbidity, Saja M., Golubkina E. O., Bogun L. V., Yabluchansky M. I. (2016)
Zolotarova T. V. - The importance of the compliance to a medical treatment of a patient with a very high cardiovascular risk and comorbidity: arterial hypertension, atrial fibrillation and diabetes mellitus, Brynza M. S., Mehtieva F. B. (2016)
Makharynska O. S. - Modern aspects of community-acquired pneumonia in patients with diabetes mellitus, Zhuravka N. V. (2016)
Tymoshenko O. S. - The effectiveness of biofeedback in the treatment of difficult-to-control arterial hypertension (2016)
Belal S. A. S. - Management of patients with acute kidney injury, Zolotarova T. V., Litvin A. S. (2016)
Міхеєнко Л. А. - Робочий еталон яскравості на базі інтегрувальної сфери з розсіювачем, Пугіна М. О. (2015)
Моргун А. С - Числова діагностика поведінки кільцевого фундаменту споруди баштового типу за методом граничних елементів, Франчук О. В., Підгорний О. С. (2015)
Гасенко Л. В. - Дослідження пружних багатошарових моделей для розрахунку дорожнього одягу велосипедних шляхів методом скінченних елементів (2015)
Петрук В. Г. - Метод визначення координат кольору нормальних і патологічних біотканин, Кватернюк С. М., Кватернюк О. Є., Гончарук В. В., Моканюк О. І. (2015)
Бойко Т. В. - Оцінювання екологічних ризиків від впливів на навколишнє середовище техногенних об’єктів, Абрамова А. О. (2015)
Кривомаз Т. І. - Методологічні підходи до формування "паспортів екологічної безпеки видів", Волошкіна О. С. (2015)
Абрамова М. В. - Аналіз змін складових елементів економічної безпеки України та їх важливості відповідно до підходів визначення її рівня (2015)
Димитров О. Д. - До розрахунку теплообміну у каналах з променесприймальними вставками, Титар С. С., Драгнєва Н. М. (2015)
Мних І. М. - Визначення параметрів імпульсно-реверсивного способу опалення камерних рециркуляційних печей (2015)
Саєнко Ю. Л. - Дослідження режимів роботи захистів від однофазних замикань на землю у мережі з ізольованою нейтраллю за умови існування ферорезонансних процесів, Попов А. С. (2015)
Мних А. С. - До питання вибору системи завантаження полідисперсної бокситової шихти з метою підвищення енергоефективності теплового режиму процесу спікання (2015)
Левицька С. М. - Розпаралелення алгоритму методу простої ітерації на систолічних структурах, Дудикевич А. Т., Кардаш А. І. (2015)
Петров С. А. - Гібридний алгоритм кластер-аналізу для формування апріорного розбиття простору ознак на класи знань в системах дистанційного навчання, Лисак Н. В., Міронова Ю. В. (2015)
Коптовець О. М. - Спектральний аналіз фрикційних коливань у гальмі, Козіна І. В. (2015)
Діденко В. О. - Математичне моделювання електрогідравлічного приводу механізму хитання кристалізатора машини безперервного лиття заготовок, Бондаренко О. Ф., Полєно О. М. (2015)
Воронін Л. Г. - Розв’язок задачі течії ньютонівської рідини в каналах довільного поперечного перерізу, Андреєв І. А., Копиленко А. В., Шмельова Д. Ю. (2015)
Гнатов А. В. - Сучасні технології зовнішнього магнітно-імпульсного кузовного ремонту автомобілів, Аргун Щ. В. (2015)
Постранський Т. М. - Дослідження впливу нерівностей проїзної частини на показники функціонального стану водія, Жук М. М. (2015)
Строков О. П. - Система відбору проб відпрацьованих газів дизеля моторного випробувального стенда як об’єкт метрологічних досліджень, Міщенко І. В., Кондратенко А. Н., Бурменко О. А. (2015)
Дерібо О. В. - Динамічні характеристики електрогідравлічного слідкувального приводу з керуванням зусиллям на виконавчому органі, Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Парадний А. О., Пилявець В. Г. (2015)
Гречанюк М. С. - Оцінювання впливу поперечно-кутових коливань на поперечну стійкість сідлового автопоїзда (2015)
Іванюта М. В. - Числове дослідження процесу взаємодії поверхні гладкого котка з ґрунтом (2015)
Міхеєнко Л. А. - Енергетичний аналіз та основи проектування широкодіапазонного спектрокомпаратора на базі оптично-спряжених інтегрувальних сфер, Бахаревич А. О. (2015)
Прищак М. Д. - Комунікативні основи педагогіки В. О. Сухомлинського (2015)
Yankelevich M. - From my experience in USA. The former terminal a in airport "Logan” (2016)
Постернак И. М. - Ремонтопригодность конструкции пола зданий исторического центра Одессы с позиции комплекса энергореконструкции, Постернак С. А. (2016)
Бабий И. Н. - Алгоритм выбора оптимального решения при утеплении фасадов многоэтажных зданий, Каминская-Пинаева А. И., Борисов А. А. (2016)
Середа Н. В. - Влияние динамических нагрузок на прочность и долговечность канатов подъемной установки, Чупрынин А. А. (2016)
Смирнова О. В. - Водные устройства как средства формирования инновационных природоинтегрированных зданий в городской среде (2016)
Орленко М. І. - Комплексні науково-реставраційні дослідження Михайлівського Золотоверхого собору (2016)
Каменський В. І. - Соціокультурна основа планувальної структури міст індустріальної цивілізації (на прикладі Ріо-де-Жанейро, Бостону та Санкт-Петербургу) (2016)
Рочняк Ю. А. - Особливості архітектури пасажирських споруд зубчастих залізниць (2016)
Криворучко Н. И. - Экологическая регенерация урбанизированной среды крупнейших городов (на примере Харькова), Кривицкая А. С. (2016)
Ruzina I. M. - Conceptual project of pipeline drainage system, Сhkeіr A., Stodolinskiy V. V., Mammedov B. S. (2016)
Bratakh M. I. - Optimization of "mature” gas field development, Ruzina I. M., Dobrunov D. E, Romanova V. V., Dandash H. (2016)
Ломакіна О. С. - Використання відновлюваних джерел енергії в Україні: законодавчі, організаційні та економічні аспекти (2016)
Дмитриева Е. А. - Модель соответствия законодательной базы Украины и директив ЕС в области биоразнообразия, Браткевич В. В., Телюра Н. А. (2016)
Стольберг Ф. В. - Вдосконалення системи моніторингу довкілля, індикаторів екологічного виміру в рамках стратегії сталого розвитку України, Коваленко Ю. Л. (2016)
Дмитренко Т. В. - Аналіз сучасного стану проблеми екологічної деградації малих річок України, Вергелес Ю. І. (2016)
Куш Е. И. - Планирование транспортного процесса перевозки грузов в условиях города (на примере города Харькова), Галкин А. С., Фиялко Н. А. (2016)
Гюлєв Н. У. - Вплив віку водія на динаміку змінювання його стану у дорожньому заторі, Зозулевський В. С., Клименко С. О. (2016)
Грінченко Є. М. - Аналіз методів управління аварійним ризиком при залізничних перевезеннях нафтопродуктів, Березовський О. І. (2016)
Коваленко Р. І. - Розробка схем розміщення пожежно-рятувальних автомобілів в пожежно-рятувальних підрозділах (2016)
Мамонов К. А. - Системи мобільного лазерного сканування в геоінформаційних технологіях, Вяткін К. І., Нестеренко С. Г. (2016)
Анопрієнко Т. В. - Сьогодення законотворчих процесів з нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (2016)
Мамонов К. А. - Застосування веб геоінформаційних систем для розподілу та використання земель (2016)
Ломакіна О. С. - Економічне стимулюванняприродоохоронної діяльності (2016)
Boyko I. V. - The Spectrum of Transverse Acoustic Phonons in Planar Multilayer Semiconductor Nanostructures, Gryschuk A. M. (2016)
Закіров М. - Сонохімічний синтез частинок діоксиду кремнію із карбіду кремнію у водному розчині, Коротченков О., Рибак Я. (2016)
Altukhov V. I. - Modeling of Schottky Barrier Height and Volt-Amper Characteristics for Transition Metal-solid Solution (SiC)1–x(AlN)x, Bilalov B. A., Sankin A. V., Filipova S. V. (2016)
Orlova M. N. - CH3NH3PBI3 IV Output Parameters Degradation Investigation, Didenko S. I., Saranin D. S., Rabinovich O. I., Krukov A. Y., Kolesnikov A. V. (2016)
Yuzevych V. M. - Mechano-electric Characteristics of the Near-surface Layer of Some Materials, Koman B. P., Dzhala R. M. (2016)
Миронюк І. Ф. - Морфологічні та електрохімічні властивості вуглецевих електродних матеріалів, отриманих на основі лактози, Мандзюк В. І., Сачко В. М., Лісовський Р. П., Рачій Б. І. (2016)
Жовнір М. Ф. - П’єзоелектричні плівкові хвилеводи поверхневих акустичних хвиль (2016)
Заулічний Я. В. - Вплив процесів міжатомної взаємодії на механічні властивості карбідних покриттів на основі Ti, V, і Cr, отриманих шляхом дифузійної металізації, Хижняк В. Г., Харченко Н. А., Говорун Т. П., Хижняк О. В., Долгих В. Ю. (2016)
Коротун А. В. - Вплив шорсткості поверхні на осциляції енергії Фермі металевих наноплівок, Тітов І. М. (2016)
Поживатенко В. В. - Схожість і відмінність фазового перетворення ГЦК – ОЦК в кальції і стронції (2016)
Фочук П. - Порівняння електрофізичних характеристик нелегованих кристалів Cd1–xZnxTe, Cd1–yMnyTe та Cd1–x–yZnxMnyTe (x, y ≤ 0,1), Никонюк Є., Захарук З., Дремлюженко С., Копач О., Опанасюк А. (2016)
Нижник А. И. - Частотные характеристики электрических полей цилиндрических пьезокерамических излучателей в составе плоских систем, Лейко А. Г. (2016)
Соболь О. В. - Экспресс метод анализа морфологических параметров графеновых покрытий на медной подложке, Колупаев И. Н., Мураховский А. В., Левицкий В. С., Кольцова Т. С., Козлова М. A., Ларионова Т. В., Соболь В. О. (2016)
Мазманишвили А. С. - Динамика квантовой частицы в возмущенном двумерном параболическом потенциале, Князь И. А. (2016)
Іващишин Ф. О. - Особливості властивостей наногібридів GaSe(InSe), синтезованих у полі світлової хвилі, Балабан О. В., Григорчак І. І. (2016)
Голованов В. В. - Адсорбция и каталитическое окисление метана сенсорами на основе легированного платиной оксида индия, Назарчук Б. В., Голованова В. В. (2016)
Dehghanpour H. R. - Generation of Al Nanoparticles via Laser Ablation in Deionized Water with Structural and Morphological Study, Hashemi H., Asefi H. (2016)
Лейко А. Г. - Частотные свойства электрических полей цилиндрической системы пьезокерамических излучателей с экраном во внутренней полости, Старовойт Я. И. (2016)
Колпаков А. Я. - Формирование наноструктурного покрытия на основе матрицы аморфного углерода и нанокристаллитов серебра, Колесников Д. А., Поплавский А. И., Махонин С. С., Галкина М. Е., Гончаров И. Ю., Герус Ж. В., Турбин П. В., Маликов Л. В. (2016)
Komina O. Yu. - Generation of Nanometer Wavelength Acoustic Waves, Adamova M. E., Zhukov E. A., Kuzmenko A. P., Zhukova V. I. (2016)
Kamath R. S. - Modelling of Random Textured Tandem Silicon Solar Cells Char-acteristics: Decision Tree Approach, Kamat R. K. (2016)
Bella M. - Effect of High-k Oxide on Double Gate Transistor Embedded in RF Colpitts Oscillator, Latreche S., Gontrand C. (2016)
Береснев В. М. - Влияние давления азотной атмосферы при осаждении вакуумно-дуговых многопериодных покрытий (Ti, Si)N/MoN на их структуру и свойства, Соболь О. В., Мейлехов А. А., Постельник А. А., Новиков В. Ю., Колесников Д. А., Столбовой В. А., Немченко В. А., Сребнюк П. А. (2016)
Коноваленко С. П. - Особенности самоорганизации газочувствительных пленок кобальтсодеожащего полиакрилонитрила, Бедная Т. А. (2016)
Zhukov R. N. - Synthesis and Nanoscale Characterization of LiNbO3 Thin Film Deposited on Al2O3 Substrate by RF Magnetron Sputtering under Electric Field, Kiselev D. A., Shcherbachev K. D., Voronova M. I., Ksenich S. V., Kubasov I. V., Temirov A. A., Timushkin N. G., Chichkov M. V., Bykov A. S., Malinkovich M. D., Parkhomenko Yu. N. (2016)
Косуля О. В. - Розробка та виготовлення експериментальних зразків приладів для аналізу багатоелементних за складом речовин в реальному масштабі часу в складі мас-спектрометра, Вербицький В. Г. (2016)
Maireche A. - A New Relativistic Study for Interaction in One-electron Atoms (Spin ½ Particles) with Modified Mietype Potential (2016)
Cheshko I. V. - Physical Properties of Film Alloys Based on Ferromahnetic and Noble Metals (Review). II. Film Materials Based on Co and Ag or Au, Odnodvorets L. V., Protsenko I. Yu., Shumakova M. O., Tkach O. P. (2016)
Belonenko M. B. - Semiholographic Approach in Calculation of Tunneling Current in Graphene with Deep Impurities, Konobeeva N. N. (2016)
Dongale T. D. - Investigating the Temperature Effects on ZnO, TiO2, WO3 and HfO2 Based Resistive Random Access Memory (RRAM) Devices, Khot K. V., Mohite S. V., Khandagale S. S., Shinde S. S., Patil V. L., Vanalkar S. A., Moholkar A. V., Rajpure K. Y., Bhosale P. N., Patil P. S., Gaikwad P. K., Kamat R. K. (2016)
Данильченко С. Н. - Исследование термического разложения природных карбонатов кальция методом температурно-программированной масс-спектрометрии, Чиванов В. Д., Рябышев А. Г., Новиков С. В., Степаненко А. А., Кузнецов В. Н., Миронец Е. В., Марийчук А. В., Яновская А. А., Бордунова О. Г., Бугай А. Н. (2016)
Міцай В. П. - Флуоресцентні властивості комплексів похідні кумарину/квантові точки СdTe при взаємодії з молекулами аміаку в мікроконцентраціях, Мисюра А. Г., Кривець С. В., Лазоренко Я. П. (2016)
Ivanov O. N. - Linear Positive Magnetoresistivity of the Bi1.9Lu0.1Te3 Alloy with Inhomogeneous Micrograined Structure, Yaprintsev M. N., Lyubushkin R. A., Soklakova O. N. (2016)
Malashenko A. G. - Molecular Transistor based on the Biphenyl Substituents, Kondratenko P. A., Lopatkin Y. M., Derevyanchuk A. Y. (2016)
Sossoe K. K. - Optical and Structural Characterization of Pin Photodetector Based on Germanium Nanocrystals for Third Generation Solar Cells, Dzagli M. M., Gadedjisso-Tossou K. S., Mohou A. M., Grandidier B. (2016)
Ivanov O. N. - Low-temperature Minimum in the Electrical Resistivity of the Bi1.9Lu0.1Te3, Yaprintsev M. N., Lyubushkin R. A., Soklakova O. N. (2016)
Rahou F. Z. - Effects of High-k Dielectrics with Metal Gate for Electrical Characteristics of SOI TRI-GATE FinFET Transistor, Bouazza A. G., Bouazza B. (2016)
Monzir S. Abdel-Latif - Dye Sensitized Solar Cells Based on Hydrazonoyl Synthetic Dyes, Amal Batniji, Taher M. El-Agez, Malak J. Younis, Hatem Ghamri, Bassam A. Abu Thaher, Basem S. Qeshta, Fakhr M. Abu-Awwad, Sofyan A. Taya. (2016)
Benhadda Y. - Dimensioning and Modeling of a Circular Inductor Integrated in a Boost Converter, Hamid A., Lebey T. (2016)
Лисенков Е. А. - Вплив органомодифікованого лапоніту на перколяційну поведінку систем на основі поліетиленгліколю та вуглецевих нанотрубок, Клепко В. В. (2016)
Fedorin I. V. - Dispersion Properties of Surface Polaritons in the Fer-rite/Semiconductor Metamaterial in the Magnetic Field, Khripunov G. S. (2016)
Kumar A. - A Two Dimensional Surface Potential Model for Triple Material Double Gate Junctionless Field Effect Transistor, Chaudhry A., Kumar V., Sharma V. (2016)
Kuzmenko A. P. - Piezoelectric Properties of Barium Titanate Langmuir Films, Chuhaeva I. V., Abakumov P. V., Dobromyslov M. B. (2016)
Tretiakov S. A. - Technology of Creation Periodic Structure on Surface Crystal of Paratellurite, Kolesnikov A. I., Vorontsov M. S., Ivanova A. I. (2016)
Chekanov V. V. - Thickness Calculation of Thin Transparent Conductive Membrane on the Border with a Magnetic Fluid, Kandaurova N. V., Chekanov V. S. (2016)
Kuzmenko A. P. - Nanostructured Lead Compounds in Electrode Materials of a Lead-Acid Battery, Grechushnikov E. A., Kharseev V. A., Dobromyslov M. B., Rusanov P. A. (2016)
Баштовой В. Г. - Влияние броуновской диффузии на объемную магнитную силу в магнитных жидкостях, Рекс А. Г., Климович С. В., Полунин В. М., Ряполов П. А. (2016)
Ageev E. V. - X-ray Diffraction Analysis of the Chromium-containing Electroerosion Powders of Micro- and Nanoparticles, Altukhov A. Y., Serebrovskii V. V., Khardikov S. V., Scherbakov A. V., Novikov A. N. (2016)
Shtern Yu. I. - Investigation of Nanostructured Thermoelectric Material Si0.8Ge0.2P0.022 for Application in Multisectional Legs of Thermoelectric Elements, Sherchenkov A. A., Babich A. V., Rogachev M. S. (2016)
Бабіч А. В. - Електронні та позитронні стани у шаруватих наноструктурах "метал – діелектрик", Вакула П. В., Коротун А. В., Рева В. І., Погосов В. В. (2016)
Artyukhov A. E. - 3D Nanostructured Porous Layer of Ammonium Nitrate: Influence of the Moisturizing Method on the Layer's Structure, Sklabinskyi V. I. (2016)
Титул, зміст (2015)
Шинкарук О. - Характеристика чинників, що впливають на ефективність змагальної діяльності у веслуванні академічному, Коженкова А. (2015)
Yugay A. - Basic technical elements in inline speed skating (2015)
Андрєєва О. - Передумови розробки концепції рекреаційно-оздоровчої діяльності різних груп населення (2015)
Марайта А. М. А. - Обоснование программы физической реабилитации больных после артроскопической реконструкции ротаторной манжеты плеча, Попадюха Ю., Назаренко В. (2015)
Благій О. - Сучасні підходи до управління фізичним станом чоловіків зрілого віку в процесі кондиційного тренування (2015)
Жарова І. - Характер та напрям заходів фізичної реабілітації у підлітків із первинним ожирінням з урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини (2015)
Котелевський В. - Обґрунтування системи фізичної реабілітації студентської молоді із патологією хребта (2015)
Калоєрова В. - Особливості фізичної реабілітації при атеросклерозі в чоловіків працездатного віку, Томашевський М. (2015)
Кириченко В. - Рівень прояву специфічних координаційних здатностей школярів віком12–13 років у процесі занять баскетболом (2015)
Лазарєва О. - Особливості фізичної реабілітації осіб зрілого віку з синдромом хребетної артерії, Куропятник В., Кабінський О. (2015)
Остапенко Ю. - Оцінювання впливу аеробних вправ на серцево-судинну систему студентів інформаційно-логічної групи спеціальностей, Остапенко В. (2015)
Морад П. Х. Р. А. - Особенности применения средств физической реабилитации в зависимости от ведущих факторов риска при нарушении коронарного кровообращения, Манжуловский В., Ломаковский А. (2015)
Болтичев І. - Вплив моторних асиметрій на стан біомеханіки опорно-рухового апарату спортсменів (2015)
Бондар А. - Критерії оцінювання технічної підготовленості спортсменів, які спеціалізуються у веслуванні академічному (2015)
Гамалій В. - Удосконалення техніки змагальних дій кваліфікованих фехтувальників-рапіристів, Бакум А. (2015)
Агеева Г. - Обоснование влияния качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг образовательных учреждений на их приобретение косвенными потребителями, Сафиуллина А. (2015)
Безмылов Н. - Морис Подолов. Жизненный путь и роль в создании Национальной баскетбольной ассоциации (2015)
Когут І. - Роль волонтерської програми Спеціальної Олімпіади "Об’єднаний спорт" у формуванні соціального капіталу, Гончаренко Є. (2015)
Матвєєв С. - Проблеми формування морального здоров’я юних спортсменів, Мазур А. (2015)
Аксютін В. - Зв'язок між психофізіологічними властивостями та стилями ведення поєдинку кваліфікованих боксерів (2015)
Дакал Н. - Психофізіологічні особливості елітних атлетів з урахуванням стилю ведення поєдинку (2015)
Манжалій В. - Вплив фізичного перевантаження на розвиток остеоартрозу у футболістів (2015)
Пастухова В. - Дослідження антропометричних даних спортсменів-легкоатлетів на різних етапах підготовки (2015)
Пенчук А. - Показники психофізіологічних якостей спортсменів-орієнтувальників високої кваліфікації, Вовканич Л. (2015)
Терещенко Т. - Характеристика загальної фізичної працездатності футбольних арбітрів і спортсменів (2015)
Агій Я. Ю. - Роль концепції опорного каркасу у розвитку автотранспортної інфраструктури, Шевчук Я. В. (2011)
Деркач М. І. - Формування стратегічних планів сталого розвитку міст як напрям розбудови потенціалу місцевої влади (2011)
Михайловська О. В. - Місце синергетичного підходу в сучасній економічній науці (2011)
Олексюк С. М. - Аналіз та перспективи розвитку ринку праці на Буковині, Рубенок Т. М. (2011)
Ткачова С. С. - Сучасні підходи до визначення сутності поняття "конкуренція" (2011)
Урсакій Ю. А. - Значення стійкого розвитку у підвищення якості життя (2011)
Бурдяк О. В. - Патентне забезпечення як показник технологічної конкурентоспроможності країни, Іонець І. І. (2011)
Верстяк О. М. - Розвиток металургійної галузі України в процесі інтеграції (2011)
Галушка Є. О. - Особливості та перспективи розвитку франчайзингу в Україні (2011)
Гнідко К. Ю. - Майбутнє світового автомобілебудування на ринках Бразилії, Росії, Індії та Китаю (2011)
Дощин С. В. - Світова фінансово-економічна криза 2008-2009 років та її особливості в Україні (2011)
Козменко А. В. - Міжнародне субрегіональне співробітництво як фактор динамізації євроінтеграційних процесів (2011)
Маловичко А. С. - Міжнародні транспортні перевезення: значущість та вітчизняні тенденцій (2011)
Ткаченко І. В. - Фінансова система США, Пастухова О. М. (2011)
Ткаченко І. В. - Бюджетно-фінансова система Японії, Стусенко Л. А. (2011)
Вдовенко Л. О. - Необхідність аграрних підприємств у кредитному забезпеченні (2011)
Гришова І. Ю. - Становлення кластерних ініціатив фінансового розвитку переробних підприємств АПК (2011)
Дуганець Н. В. - Бурякоцукровий підкомплекс як багатофункціональний об’єкт обліку (2011)
Іщенко С. В. - Моделювання економіки з урахуванням економічної структури суспільства та ринку землі (2011)
Вінничук О. Ю. - Деякі підходи до формування інформаційних ресурсів підприємства (2011)
Гомба Л. А. - Методичні підходи до визначення ефективності праці трудового колективу (2011)
Кравцова А. М. - Формування стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства, Яковенчук О. О., Яковенчук Я. О. (2011)
Нагайчук В. В. - Показники оцінки якості прибутку підприємства та їх залежність від обраної стратегії (2011)
Смолінська А. В. - Антикризове управління підприємством в умовах ринкової економіки, Гаркушевський В. С. (2011)
Томчук О. Ф. - Методичне забезпечення фінансового стану підприємства, Козак Н. Ю. (2011)
Чаплінська А. А. - Сучасний стан і тенденції розвитку роздрібної торгівлі (2011)
Чорновіл І. А. - Діагностика як елемент антикризового управління (2011)
Буняк Н. М. - Зарубіжний досвід формування національних інноваційних систем (2011)
Вдовічен А. А. - Формування інвестиційного клімату України, Соколюк О. В. (2011)
Дерманська Л. В. - Функціонування економічного механізму управління інноваційними процесами підприємств (2011)
Комарницький І. Ф. - Структурно-інноваційні та інвестиційні пріоритети зміцнення економічної безпеки України, Саєнко О. С. (2011)
Кравцова А. М. - Пріоритети залучення інвестицій у Вінницьку область, Лисий В. О., Ломачинська І. В. (2011)
Кучерук Т. Г. - Методичне забезпечення розробки та обґрунтування технологічних можливостей інноваційно орієнтованого економічного розвитку регіонів (2011)
Михайлишин Л. І. - Інституційне забезпечення вдосконалення організаційно-правового механізму регулювання прямих іноземних інвестицій (2011)
Москаленко О. М. - Базові елементи концепції та моделі державно-приватного партнерства в інноваційній сфері на основі міжнародного досвіду (2011)
Стельмах Х. П. - Взаємозв'язок основних фондів та інвестицій, Симак А. В. (2011)
Ховрак І. В. - Інноваційна активність вітчизняних підприємств: сучасний стан та проблеми розвитку, Мельничук П. C. (2011)
Долга Г. В. - Розвиток зеленого сільського туризму в Україні на прикладі Чернівецької області (2011)
Коробка С. В. - Зелений туризм як різновид підприємницької діяльності в сільській місцевості (2011)
Михайліченко Г. І. - Експортна орієнтація національного туристичного продукту за рахунок різних видів новацій (2011)
Свида І. В. - Загальна характеристика розвитку санаторно-оздоровчих та курортних закладів Закарпатської області (2011)
Вардеванян В. А. - Необхідність формування та підтримки іміджу фірм на меблевому ринку в умовах зміни зовнішнього середовища (2011)
Корольчук О. П. - Формування моделі оптимального життєвого циклу франчайзингової системи (2011)
Лиса С. С. - Оцінка економічної ефективності логістичних ланцюгів торговельних мереж (2011)
Марченко Н. Я. - Теоретико-методологічні аспекти управління стратегічним потенціалом підприємства (2011)
Нікульча В. А. - Організація управління якістю торговельного обслуговування (2011)
Соколюк О. В. - Ринок франчайзингу в Україні (2011)
Струтинська І. В. - Логістична активність вітчизняних автомобілебудівних підприємств (2011)
Чичун В. А. - Концептуальні основи стратегічного управління потенціалом підприємства як складова стратегічного аналізу (2011)
Яблоков І. В. - Фінансові потоки в транспортній логістиці (2011)
Яловега Н. І. - Теоретичні засади формування маркетингових стратегій розвитку підприємств системи споживчої кооперації (2011)
Кучеренко В. В. - Питання інтеграції капіталів банків та страхових компаній (2011)
Манько І. О. - Сутнісні характеристики діяльності страхових посередників на ринку страхових послуг України (2011)
Москальов А. А. - Шляхи перебудови та перспективи розвитку системи міжбюджетних відносин в Україні, Юрій К. М. (2011)
Олексіч Д. В. - Методичні засади вартісно орієнтованого управління процентною діяльністю банку, Красюк І. В. (2011)
Охрімовський О. В. - Програмно-цільовий метод складання та виконання місцевих бюджетів (2011)
Руда О. Л. - Аналіз кредитоспроможності підприємств в умовах ринкових відносин, Мойсеєва О. Ю. (2011)
Свердан М. М. - Податкова політика держави та її вплив на економічне зростання (2011)
Томнюк Т. Л. - Стратегічні орієнтири податкової політики в контексті стимулювання економічного розвитку України (2011)
Фаюра Н. Д. - Стан та вдосконалення системи безготівкових розрахунків в Україні, Боднар Н. А. (2011)
Фаюра Н. Д. - Сутність та фактори виникнення кредитних ризиків, Яременко В. В. (2011)
Федоришина Л. І. - Нарахування та утримання єдиного соціального внеску, Ніщенко Н. Г. (2011)
Шевчук Л. П. - Розрахунок єдиного соціального податку на фонд оплати праці на основі регресивно-прогресивного методу з використанням MS Excel (2011)
Адамова І. З. - Аналіз фінансового стану підприємства: проблемні аспекти та шляхи їх розв’язання, Романчук А. Л. (2011)
Євдощак В. І. - Проблеми розвитку внутрішнього контролю на підприємствах, Замойська О. Б. (2011)
Скрипник М. Є. - Роль фінансового та управлінського обліку в системі управління доходами підприємства, Скрипник Н. В. (2011)
Амбражей О. А. - Державне регулювання ринку освітніх послуг України (2011)
Головачук Т. І. - Інноваційний підхід при проведенні лекційного заняття (2011)
Труфен А. О. - Система управління оплатою праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (2011)
Lega D. A. - The synthesis, anti-inflammatory, analgesic and antimicrobial activities of ethyl 2-amino-4-alkyl-4,6-dihydropyrano(3,2-c)(2,1)benzothiazin-3-carboxylate 5,5-dioxides and triethylammonium 3-((4-hydroxy-1-ethyl-2,2-dioxido-1H-2,1-benzothiazin-3-yl)alkyl)-1-ethyl-1H-2,1-benzothiazin-5-olat 2,2-dioxides, Filimonova N. I., Zupanets I. A., Shebeko S. K., Chernykh V. P., Shemchuk L. A. (2016)
Абдурахманова Е. Р. - Взаємодія 1-ациламіно-2,2-дихлороетенілфосфонію хлоридів з моноетаноламіном та N-метилмоноетаноламіном, Головченко O. В., Броварець В. С. (2016)
Исмиев А. И. - Синтез и реакции диацетил(диалкоксикарбонил)замещенных гидроксициклогексанонов, Магеррамов А. М., Сукач В. А., Вовк М. В. (2016)
Савіна Н. А. - Дослідження кількісного вмісту, гастрорезистентності і супровідних домішок таблеток пантопразолу методом ВЕРХ, Кузнецова О. М., Брязкало В. В., Брицун В. М., Останіна Н. В. (2016)
Зінченко Г. М. - Зручний підхід до синтезу нових 4-амінозаміщених похідних піридо(2,3-d)піримідин-7-ону, Музичка Л. В., Вервес Є. В., Смолій О. Б. (2016)
Дяченко І. В. - Імідазо- та піримідиноанельовані піридо(3,2-d)піримідини. Синтез та прогнозування біологічної дії, Васькевич Р. І., Васькевич А. І., Вовк М. В. (2016)
Салієва Л. М. - Циклосульфенілювання 3-алілтіогідантоїну, Сливка Н. Ю., Васькевич А. І., Вовк М. В. (2016)
Mykhailenko O. O. - Biologically active compounds from the rhizomes of Iris hungarica, Kovalyov V. M., Kovalyov S. V., Krechun A. V. (2016)
Petrushenko I. K. - A DFT Study on Electronic and Structural Properties of Graphene Nano-ribbons (2016)
Asvarov A. Sh. - Structural and Optical Properties of Mg Doped ZnO Thin Films Deposited by DC Magnetron Sputtering, Makhmudov S. Sh., Abduev A. Kh., Akhmedov A. K., Aliev M. A., Bilalov B. A. (2016)
Boroznina E. V. - Boron Monolayer X3-type. Formation of the Vacancy Defect and Pinhole, Davletova O. A., Zaporotskova I. V. (2016)
Ageev E. V. - Investigation of the Phase Composition of Samples Sintered from Tungsten-containing Composite Micro- and Nanopowders, Altukhov A. Y., Khardikov S. V. (2016)
Andreev V. G. - Influence of Surfactants on the Activity Powders of Barium Hexaferrite, Prepared by Wet Grinding, Kostishyn V. G., Nalogin A. G., Adamtsov A. Yu., Ryapolov P. A. (2016)
Kryuchkov S. V. - AC-field Induced Gap Opening in the Vicinity of Extra Dirac Points in Band Structure of Graphene Superlattice, Kukhar' E. I. (2016)
Memarian N. - An Investigation of High Performance Hetero-junction Silicon Solar Cell Based on n-type Si Substrate, Minbashi M., Mehrabad M. J. (2016)
Ghougali M. - Structural, Optical and Electrical Properties of NiO Nanostructure Thin Film, Belahssen O., Chala A. (2016)
Diachenko L. - New Computer System for Recognizing Micro- and Nano-Sized Objects in Semiconductors and Colloidal Solutions, Minov E., Ostapov S., Fochuk P., Khalavka Yu., Bolotnikov A., James R. B. (2016)
Seyedehsomayeh Hatefinasab - CNTFET-based Design of a High-efficient Full Adder Using XOR Logic (2016)
Yakimov E. B. - Prediction of Betavoltaic Battery Output Parameters Based on SEM Measurements, Polikarpov M. A., Krasnov A. A. (2016)
Chatterjee N. - Quantum Mechanical Analysis of GaN Nanowire Transistor for High Voltage Applications, Pandey S. (2016)
Пелещак Р. М. - Вплив ультразвуку на енергетичний спектр електрона та дірки у гетеросистемі InAs/GaAs з квантовими точками InAs, Кузик О. В., Даньків О. О. (2016)
Боледзюк В. Б. - Оптичні властивості GaSe, інтеркальованого гідрооксидом калію, Ковалюк З. Д., Пирля М. М., Цибуленко Ю. М., Нетяга В. В., Камінский В. М. (2016)
Кайкан Л. С. - Синтез, структура та діелектричні властивості магній-заміщеного літієвого фериту, Кайкан Ю. С., Яремій І. П., Угорчук О. М., Депутат Б. Я., Николюк М. О. (2016)
Nepijko S. A. - Investigation of Nanostructure Phase Composition and Field Emission Properties in the Ge/Si(100) System, Sapozhnik A. A., Naumovets A. G., Kozyrev Yu. N., Klimenkov M., Protsenko S. I., Odnodvorets L. V., Protsenko I. Yu. (2016)
Грушка В. І. - Енергія зв’язку деформаційного електронного полярона в квантовій точці InAs/GaAs, Пелещак Р. М. (2016)
Бушкова В. С. - Вплив температури на діелектричні властивості фериту СоFe2O4, Остафійчук Б. К., Семко Т. О. (2016)
Коротун А. В. - Диэлектрическая функция металлических 1D-систем, Курбацкий В. П., Погосов В. В. (2016)
Хрипко С. Л. - Сонячні батареї створенні на основі низько-розмірних нанокомпозитних структур, Кідалов В. В. (2016)
Колупаєв Б. Б. - Мономерний коефіцієнт тертя металонанодисперсних полімерних систем, Колупаєв Б. С., Левчук В. В., Максимцев Ю. Р., Сідлецький В. О. (2016)
Petrushenko S. I. - Stability Limits of the Liquid Phase in the Layered Mo/Pb/Mo, Mo/Bi/Mo and Mo/In/Mo Film Systems, Dukarov S. V., Sukhov V. N. (2016)
Hemiy O. M. - Electrochemical Properties of Nanocomposite Nanoporous Carbon/Nickel Hydroxide, Yablon L. S., Budzulyak I. M., Budzulyak S. I., Morushko O. V., Kachmar A. I. (2016)
Shedam M. R. - Microstures of CdC2O4.3H2O Single Crystal Grown in Silica Gel, Shedam R. M., Mathad S. N. (2016)
Maireche A. - A New Nonrelativistic Investigation for Interactions in One-electron Atoms with Modified Vibrational-Rotational Analysis of Supersingular Plus Quadratic Potential: Extended Quantum Mechanics (2016)
Mallikarjana P. - Room Temperature Ferromagnetism in Cr Doped ZnSe Powders Prepared by Solid State Reaction, Sivasankar J., Rigana Begam M., Madhusudhana Rao N., Kaleemulla S., Subrahmanyam J. (2016)
Ogurcovs A. - Photoelectrical and Gas-sensing Properties of Nanostructured ZnO/CuO Samples, Gerbreders Vj., Tamanis E., Sledevskis E., Gerbreders A. (2016)
Andreev V. G. - Influence of Surfactants on the Activity Powders of Barium Hexaferrite, Prepared by Wet Grinding, Kostishyn V. G., Nalogin A. G., Adamtsov A. Yu., Ryapolov P. A. (2016)
Wagh R. A. - Effect of Uniform Decoration of Ag2S Nanoparticles on Physical Properties of Granular TiO2 Thin Films Synthesized by Using Spin Coating Technique, Salunke D. B., Gosavi S. R., Patil R. S. (2016)
Саміла А. П. - Вимірювання індукції магнітного поля із застосуванням ефекту Зеємана в ядерному квадрупольному резонансі сполук GaSe та InSe, Ластівка Г. І., Хандожко В. О. (2016)
Беляева А. И. - Анизотропия структуры и прочностных свойств жаропрочного композита Cu-Cr-Zr, индуцированная равноканальным угловым прессованием, Галуза А. А., Коленов И. В., Фаизова С. Н., Рааб Г. И., Фаизов И. А. (2016)
Артюхов А. Е. - Термодинамические условия получения 3D наноструктурированного пористого поверхностного слоя на гранулах аммиачной селитры. I Кинетика прогрева и обезвоживания гранул, Склабинский В. И. (2016)
Находкін М. Г. - Можливість застосування топографічного розгляду до границь зерен в нанокремнієвих плівках, Родіонова Т. В. (2016)
Fouad S. - Enhanced Sensitivity of Surface Plasmon Resonance Sensor Based on Bilayers of Silver-Barium Titanate, Sabri N., Jamal Z. A. Z., Poopalan P. (2016)
Лютый Т. В. - Прецессия ферромагнитной наночастицы с конечной анизотропией в вязкой жидкости, Гришко А. Н., Ковнер А. А., Денисова Е. С. (2016)
Денисов С. И. - Однонаправленный транспорт ферромагнитных частиц в вязкой жидкости, порождаемый силой Магнуса, Педченко Б. А., Павлюк М. А. (2016)
Buriak I. A. - Metamaterials: Theory, Classification and Application Strategies (Review), Zhurba V. O., Vorobjov G. S., Kulizhko V. R., Kononov O. K., Rybalko O. (2016)
Makarev D. I. - Digital Piezomaterial Based on Piezoceramic-Polymer Composite for Ultrasonic Transducers, Rybyanets A. N. (2016)
Мартинюк O. O. - Cтруктурні властивості апатит-біополімерних нанокопозитів, легованих ZnO, Суходуб Л. Ф., Суходуб Л. Б., Мєшков A. M. (2016)
Городенська К. Г. - Світоч українського мовознавства й освіти (2011)
Українська жінка світу (2011)
Степаненко М. І. - Функційно-семантичні параметри вказівної частки ось, Педченко С. О. (2011)
Воловенко І. В. - Творення нових власне українських іменників на позначення осіб афіксальним способом (2011)
Дияк О. В. - Субстантивна парадигма кореня стал′- у сучасній українській мові (2011)
Дудко І. В. - Дієслівні морфологічні категорії та форми як засоби репрезентації в мові концептуального змісту (2011)
Дячук С. І. - Cистемність словотвору в інтерпретації Івана Ковалика (2011)
Кондратюк В. М. - Типологія засобів вираження неозначеної кількості в сучасній українській мові (2011)
Костусяк Н. М. - Структура граматичної надкатегорії модальності (2011)
Марчило Л. М. - До історії форм родового відмінка іменників в українській мові (на матеріалі Пересопницького євангелія 1556-1561 рр.) (2011)
Мединська Н. М. - Категорійне значення дієслова: функціональний аспект (2011)
Овчиннікова І. І. - Дієслово діяти як ідентифікатор класу дієслів дії в українській мові (2011)
Пена Л. І. - Словотвір в "Українській граматиці” Євгена Тимченка (2011)
Пєтухова О. В. - Суфіксація як один із способів творення термінів металознавства (2011)
Романюк С. А. - Часова характеристика дієприслівника (2011)
Русаченко Н. П. - Проблеми морфонологічного аналізу в історичній лінгвістиці (2011)
Сікорська З. С. - Відмінкові інтерфереми іменника у професійному мовленні (2011)
Шемет В. Г. - Лексико-семантичні групи ад’єктивних суфіксоїдних дериватів (2011)
Плющ М. Я. - Синтаксична транспозиція відмінкових форм прикметника у предикативній функції (2011)
Гуйванюк Н. В. - Лексичні й синтаксичні експресеми як засіб суб’єктивізації висловлення (на матеріалі творів буковинських письменників) (2011)
Загнітко А. П. - Структурно-граматична і функційно-семантична типологія описових предикатів: українсько-німецький зіставний аспект (2011)
Калько М. І. - Аспектуальність як багаторівневий феномен: синтагматичний рівень (2011)
Леута О. І. - Нетрадиційний погляд на знайомі мовні категорії (Т. С. Слободинська. Таксис в українській мові: універсальні характеристики і специфічні риси. Монографія. – Вінниця, ПП Балюк І. Б. – 2011. – 404 с.) (2011)
Мірченко М. В. - Односкладність, неповнота, еквівалентність простого речення (2011)
Алексеєва С. Г. - Структурно-семантичні типи сурядних комплексів у простому ускладненому реченні (2011)
Бакун О. А. - Сегментні конструкції з називним уявлення: семантичний аналіз (2011)
Бондарук Н. О. - Деонтична модальність у драматичних творах Лесі Українки (на матеріалі драми "Камінний господар") (2011)
Виноградова Ю. Б. - Семантика та функціонування обставинних детермінантів в офіційно-діловому дискурсі: проблема диференціації понять "комплемент – детермінант" (2011)
Висоцький А. В. - Семантико-функціональні і формально-синтаксичні параметри дієприслівників у структурі речення (2011)
Гаврилюк О. Р. - Складнопідрядні речення інтенсивної допустово-протиставної семантики з квантитативним значенням (2011)
Гмиря Л. В. - Синтаксична сполучуваність двовалентних дієслів локативного стану (2011)
Грипас О. Ю. - Структура речень з дієслівними та прикметниковими лексемами у позиції компаративних предикатів (2011)
Денисюк Т. К. - Формування моделей семантико-синтаксичної структури речень з дієслівними предикатами на позначення оцінної переривчасто-пом’якшувальної дії з формантами по- + -ува- (2011)
Дерев’янко Л. І. - Семантико-синтаксична категорія одночасності: генетичні зв’язки та семантична диференціація (2011)
Дзюман Н. П. - Займенникове вираження адресатних синтаксем в українській мові (2011)
Доценко О. Л. - Пресупозиція як складова комунікативно-прагматичної структури судового дискурсу (2011)
Житар І. В. - Семантичні різновиди вставлених речень (на матеріалі наукового й публіцистичного стилів української мови) (2011)
Завальнюк І. Я. - Нові тенденції у функціонуванні складнопідрядних речень займенниково-співвідносного типу в мові української преси початку ХХІ ст. (2011)
Заскалета В. П. - До питання про функціонування складнопідрядних означальних речень у пам’ятках української мови (на матеріалі речень сполучникового підпорядкування) (2011)
Клименко І. В. - Комунікативна специфіка спонукальних еліптичних конструкцій у політичному дискурсі (2011)
Козачук Г. О. - Синсемантичні слова як компоненти аналітичної форми вираження підмета (2011)
Кульбабська О. В. - Напівпредикативні конструкції як засіб компресії ("згущення думки”) (2011)
Куц О. В. - Типи трансформацій у модифікаційній парадигмі простого речення (2011)
Литвин Л. П. - Семантико-синтаксичні особливості складнопідрядних речень мети (2011)
Матвійчук Т. П. - Займенникове питання як засіб реалізації текстової категорії зв’язності (2011)
Мачай Т. О. - Текст і дискурс у спілкуванні фахівців: засоби вираження авторської особистісності (2011)
Межов О. Г. - Функціональні особливості атрибутивної мінімальної синтаксичної одиниці (2011)
Мелкумова Т. В. - Посилення бехабітивної функції масмедійного мовлення стилістико-синтаксичними засобами (2011)
Підкамінна Л. В. - Синергетика модальностей епітетів у системі поетичного тексту Т. Г Шевченка (2011)
Слобода Н. В. - Відокремлення як засіб експресивізації метафор (на матеріалі поезії шістдесятників) (2011)
Ставнічук В. В. - Структурно-семантичні особливості фармацевтичних текстів-інструкцій (2011)
Станіславська Л. В. - Прийменниково-відмінкові форми обов’язкових адвербіальних синтаксем із цільовою семантикою (2011)
Степаненко Я. М. - Об’єктний аргумент від + Ngen у семантико-синтаксичній структурі речення (2011)
Сулима О. П. - Особливості функціонування дієслівно-іменних описових зворотів у ролі складеного присудка (2011)
Тесліцька Г. І. - Засоби вираження відносної темпоральності в простих реченнях, ускладнених напівпредикативними ад’єктивними конструкціями (2011)
Харченко С. В. - Питання синтаксичної норми на сторінках періодичних видань 20-х років ХХ ст. (2011)
Шаповал К. М. - До питання синонімії локативних прийменників як субстанціальних синтаксем у простому реченні (2011)
Шрамко Р. Г. - Семантико-структурні потенції позапарадигмальних реченнєвих моделей типу N3 + Adv із предикатами стану суб’єкта української мови в контексті теорії ізофункційності (2011)
Ясакова Н. Ю. - Взаємодія лексичної і граматичної семантики дієслівного предиката у вираженні персонального статусу суб’єкта (2011)
Бойко Н. І. - Експресиви-композити в українській мові: семантичний та словотвірний аспекти (2011)
Павликівська Н. М. - Система і структура псевдонімів ОУН та УПА (2011)
Березовська Г. Г. - Назви верхнього одягу в східноподільських говірках (2011)
Бузько С. А. - Українсько-російський мовний суржик у текстах сучасної української прози (функціонально-стилістичний аспект) (2011)
Векуа Н. В. - Антонімічні відношення в межах мікрогрупи на позначення ширини (2011)
Веремчук О. А. - Відображення процесу стилістичної транспозиції музичних термінів у загальномовних словниках української мови (2011)
Войцехівська Н. К. - Лексичні засоби вираження взаєморозуміння (на матеріалі сучасного українського діалогічного дискурсу) (2011)
Дакі О. А. - Номінація городніх квітів в українських південнобессарабських говірках (2011)
Євтушина Т. О. - Прагматичний аспект фразеологізмів релігійного змісту в романах Ірен Роздобудько (2011)
Зайцева В. В. - Антропоніми й топоніми як складники метонімічних перейменувань (2011)
Іщенко Л. Р. - Лексико-семантична підгрупа ‘дощ’ центральноподільських говірок (на діалектному матеріалі села Бушинка Тиврівського району Вінницької області) (2011)
Кабиш О. О. - Семантичний розвиток лексичних інновацій (2011)
Кардащук О. В. - Образ лісу в новелах Ольги Кобилянської (2011)
Коваленко Н. Д. - Лексика подільських говірок у "Словарі української мови" Б. Грінченка (2011)
Конєєва О. О. - Лексико-семантична структура дієслів роз’єднання взаємодії (2011)
Ляхова О. В. - Розширення значення похідного слова (на матеріалі сучасної жаргонної лексики) (2011)
Макарець Ю. С. - Синтаксичне функціонування перифразових найменувань (2011)
Марчук Л. М. - Семантична модель метафоричної градації в романі Галини Вдовиченко "Тамдевін" (2011)
Мельник Г. І. - Образне використання онімії у збірці Євгена Маланюка "Земля й залізо" (2011)
Семашко Т. Ф. - Проблема визначення статусу кольоропозначень як лінгвістичних одиниць (2011)
Семеренко Г. В. - Структура неологізмів Павла Тичини (2011)
Сінкевич Н. М. - Книжна лексика як сегмент тлумачного словника (2011)
Тищенко Т. М. - Іншомовні лексеми в номінаційних і ареалогічних процесах у східноподільських говірках (2011)
Хомич Т. Л. - Інтенсивно-параметричний складник у значеннєвій структурі прикметників (2011)
Шалацький Д. Л. - Генеза дефініцій поняття докору у лексикографічних джерелах різних епох (2011)
Шкіцька І. Ю. - Оцінна лексика в маніпулятивній стратегії позитиву (2011)
Юлдашева С. А. - Синонімія у сучасному правничому тексті (2011)
Гошовська О. В. - Семантичний простір концепту віра (2011)
Заремська І. М. - Мовна картина світу як об’єкт лінгвістичних досліджень (2011)
Кавець Л. В. - Явище метафоричного динамізму в лінгвокогнітивному аспекті (2011)
Мороз О. А. - Когнітивна синекдоха через призму художнього тексту (2011)
Рудюк Т. В. - Концептосфера як об’єкт дослідження сучасного мовознавства (2011)
Скрипник Н. І. - Зв’язок мови й мислення як основа концептуального аналізу (2011)
Шевченко Л. Л. - Засоби вираження концепту "спасіння" у Новому Завіті (2011)
Волошина В. В. - Значення рідномовної книги та уроків української мови і літератури в духовному становленні особистості (2011)
Соколова С. В. - Вимоги до лінгвістичних особливостей текстів навчальних екскурсій при вивченні української мови як іноземної (2011)
Алексеев В. А. - Модифицированный метод диграфов в задаче аутентификации пользователей по клавиатурному почерку, Синица Ю. А., Горелов Д. Ю. (2016)
Олексійчук А. М. - Достатня умова стійкості SNOW 2.0-подібних потокових шифрів відносно певних атак зі зв'язаними ключами (2016)
Кузнецов О. О. - Несиметричне криптографічне перетворення з використанням алгебраїчних блокових кодів, Пушкарьов А. І., Шевцов О. В., Кузнецова Т. Ю. (2016)
Рябова Л. В. - Препарирование изображений радужки при идентификации личности, Самойленко М. Е., Бойко Ю. П. (2016)
Белецкий А. Я. - Синтез симметричных систем функций золотого сечения, Лужецкий В. А. (2016)
Кузнецов О. О. - Дослідження криптографічних атак на схеми електронного цифрового підпису в фактор-кільцях зрізаних поліномів, Горбенко Ю. І., Шевцов О. В., Кузнецова Т. Ю. (2016)
Олексійчук А. М. - Неасимптотичні оцінки ймовірності правильного відновлення повідомлень у двійковому відвідному каналі зі стиранням, Сергієнко Ю. В. (2016)
Фесенко А. А. - Критерий обнаружения как влияющий фактор объема базы данных, биометрических систем контроля доступа (2016)
Корченко А. Г. - Бистабильная интегрированная кортежная модель характеристик риска, Казмирчук С. В., Дрейс Ю. А., Гололобов А. Ю. (2016)
Чуприн В. М. - Генерування випадкових чисел штатними засобами хостів мережі інтернет, Вишняков В. М., Пригара М. П. (2016)
Винничук С. Д. - Методы извлечения корня с остатком из многорозрядных чисел для решения задач ассиметричной криптографии, Корнейко А. В., Максименко Е. В. (2016)
Титул, зміст (2015)
Борисова О. - Організаційно-правові основи неолімпійського спорту (2015)
Ніколаєнко В. - Концепція планомірної підготовки спортивного резерву для професійного футболу (2015)
Шинкарук О. - Відбір та орієнтація підготовки спортсменів у процесі багаторічного вдосконалення як наукова проблема (2015)
Андрєєва О. - Теоретико-методологічні засади рекреаційної діяльності різних груп населення (2015)
Дутчак М. - Парадигма оздоровчої рухової активності: теоретичне обґрунтування і практичне застосування (2015)
Кашуба В. - Мониторинг состояния пространственной организации тела человека в процессе физического воспитания (2015)
Когут І. - Соціально-гуманістичні засади адаптивного спорту як складової адаптивної фізичної культури (2015)
Круцевич Т. - Концепция системы физического воспитания в общеобразовательных школах (2015)
Лазарева Е. - Современные подходы к использованию средств физической реабилитации у больных нейрохирургического профиля (2015)
Люгайло С. - Концепция физической реабилитации юных спортсменов при дисфункциональных нарушениях соматических систем организма (2015)
Марченко О. - Роль рухової активності у фізичній реабілітації хворих із захворюваннями серцево-судинної системи, Ломаковський О., Манжуловський В. (2015)
Пангелова Н. - Концептуальні засади гармонійного розвитку особливості дитини дошкільного віку в процесі фізичного виховання (2015)
Пархотик І. - Сучасні наукові підходи до реабілітації кардіологічних хворих (2015)
Футорный С. - Инновационные технологии формирования здорового образа жизни студентов в процессе физичекого воспитания (2015)
Шахлина Л. - Физическая реабилитация в комплексном лечении спортивных травм (2015)
Ібрагімов М. - Теоретичні проблеми методології пізнання у фізкультурно-спортивній галузі знань (2015)
Імас Є. - Тенденції розвитку сфери фізичної культури та спорту в умовах сучасного ринку, Мічуда Ю. (2015)
Коробейніков Г. - Вікові особливості фізіологічного нормування фізичного навантаження, Коробейнікова Л. (2015)
Антошкина Л. И. - Индекс развития человеческого потенциала: теория и практическая политика (2016)
Незвещук­-Когут Т. С. - Стратегії управління якістю послуг та продуктів у галузі туризму на засадах впровадження моделей якості, підготовки персоналу та корпоративної культури підприємств, Чорний Б. С. (2016)
Романюк І. А. - Стратегічне управління розвитком галузі туризму на засадах формування корпоративної культури туристичних підприємств (2016)
Рунчева Н. В. - Ефективність корпоратизації виробництва соняшнику та олієжирової продукції в Україні, Бритвєнко А. С. (2016)
Соловйов Д. І. - Теоретичні основи інвестиційного забезпечення державного регулювання туристичної сфери (2016)
Уманська В. В. - Методологічні засади ціноутворення у галузі рисівництва та на ринку рису (2016)
Яровий В. Ф. - Глобальні чинники організації та синергетичні стратегії управління розвитком галузі туризму (2016)
Лісковець С. В. - Використання закордонного досвіду впровадження системи контролінгу у вітчизняних органічних підприємствах агросфери, Білоусов Є. Ю. (2016)
Мармуль Л. О. - Стратегічне управління фінансово­економічною безпекою аграрних та харчових підприємств, Величко Т. Г., Рогатіна Л. П. (2016)
Новак Н. П. - Особливості ціноутворення на органічну продукцію та засоби його удосконалення й використання в управлінні виробництвом (2016)
Педан В. І. - Актуальність дослідження питань протидії законній господарській діяльності (2016)
Пеньковський В. С. - Формування фінансово­інвестиційних ресурсів розвитку підприємств сільського зеленого туризму в Україні (2016)
Шквиря Н. О. - Маркетингова стратегія розвитку комерційних банків (2016)
Антошкін В. К. - Інструменти когнітивного аналізу та моніторингу соціально­економічної безпеки регіону (2016)
Бойко В. І. - Вплив державного регулювання на регіональний розвиток сфери культури в умовах децентралізації управління (2016)
Пеньковський С. В. - Організація соціально­трудових відносин в аграрних підприємствах на засадах соціального партнерства, Яценко І. М. (2016)
Постол А. А. - Державно­приватне партнерство в забезпеченні розвитку соціальної інфраструктури агросфери (2016)
Артеменко Д. М. - Розвиток моделі Блека­Шоулза при оцінці ринкової вартості комерційного банку у вітчизняних умовах (2016)
Бучакчийська Ю. А. - Аналіз структури видатків місцевих бюджетів на прикладі Запорізької області (2016)
Веселова М. Ю. - Бенчмаркінг як інноваційний інструмент маркетингової стратегії комерційних банків (2016)
Драчук Ю. З. - Сучасні проблеми та напрями розвитку ринку банківських продуктів в Україні (2016)
Олійник О. О. - Обліково­аналітична інформація в прийнятті управлінських рішень у діяльності сільськогосподарських підприємств, Олійник Т. І. (2016)
Аннотации (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Аспірантура (2016)
Загребельний В. О. - З нагоди 100-річчя з дня народження Юрія Прокоповича Сміяна (2015)
Абрамов А. В. - Критерії і схема оцінки компетентності випробувальних і діагностичних лабораторій (2015)
Айшпур О. Є. - Класифікація збудників респіраторних хвороб свиней, Сапон Н. В., Муштук І. Ю., Зоценко І. А. (2015)
Акименко Л. І. - Система стандартних операційних процедур для початкових етапів виділення та ідентифікації штамів мікроорганізмів з пробіотичними властивостями, Головко А. М., Парафійник Т. В. (2015)
Алєксеєва Г. Б. - Моніторингові дослідження на лептоспіроз сироваток крові від імпортованого поголів’я великої рогатої худоби в реакції мікроаглютинації (РМА) протягом 2009–2014 рр. (2015)
Андріящук В. О. - Вплив асоційованих вакцин проти бактеріальних хвороб тварин на показники клітинної ланки імунітету, Горбатюк О. І., Жовнір О. М., Риженко Г. Ф., Тютюн С. М., Каменчук П. П. (2015)
Бинда А. В. - Перспективи використання поточного реакторного культивування лепто спір, Ничик С. А., Куликова В. В. (2015)
Васянович О. М. - Застосування сорбентів та кормових добавок для детоксикації кормів, Сапсай І. С., Янголь Ю. А. (2015)
Васянович О. М. - Моніторингові дослідження кормів на наявністьв них грибної мікрофлори, Сапсай І. С., Янголь Ю. А. (2015)
Галка І. В. - Ізоляція та ідентифікація вірусу ензоотичної діареї свиней, Музикіна Л. М., Гудзь Н. В., Коваленко Г. А., Погребняк О. П., Чехун А. І. (2015)
Гаркавенко Т. О. - Нормативно-законодавчі вимоги щодо визначення залишкових кількостей антимікробних препаратів у продукціі птахівництва, Азиркіна І. М. (2015)
Гущук В. І. - Оцінка антропогенного навантаження на річки Рівненської обасті, Воловик Г. П., Збожинська О. В., Ессел С. К. (2015)
Жовнір О. М. - Моніторинг некробактеріозу, основний видовий спектр мікробних асоціацій за участі F. necrophorum та специфічні засоби профілактики, Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Риженко Г. Ф., Рудой О. В., Тютюн С. М., Каменчук П. П. (2015)
Каменчук П. П. - Розроблення мультикомпонентного профілактичного препарату проти найпоширеніших бактеріозів свиней в Україні – вакцини "Мультисуісан", Тютюн С. М., Уховська Т. М., Горбатюк О. І., Риженко Г. Ф., Андріящук В. О. (2015)
Кацараба О. А. - Результати діагностичного етапу диспансеризації коріву періоди лактації та сухостою (2015)
Клестова З. С. - Нові біологічні системи для виділення і культивування вірусів – потенційних збудників інфекційних захворювань тварин, Савінова І. В., Годовський О. В. (2015)
Коваленко В. Л. - Основні перспективи дезінфектанту геоцид, Бовкун Т. В., Розумнюк А. В., Лясота В. П., Балацький Ю. О. (2015)
Коваленко Г. А. - Динаміка біохімічних показників крові курчат-бройлерів за експериментального криптоспоридіозу, Ничик С. А., Богач М. В., Галка І. В. (2015)
Колич Н. Б. - Мікроскопічні зміни за інфекційного перитоніту котів, Гудзь Н. В. (2015)
Куликова В. В. - Серологічне дослідження сироватки крові дрібних жуйних методом реакції мікроагглютинації на лептоспіроз, Уховський В. В., Кучерявенко О. О., Мельниченко О. М., Хоменко В. Г., Дяченко Г. В. (2015)
Лець В. В. - Заходи профілактики бабезіозу великої рогатої худоби в умовах господарств з органічним виробництвом, Прус М. П., Білик Р. І., Київська Г. В. (2015)
Лінійчук Н. В. - Оцінювання придатності методу визначення амоксициліну в продуктах тваринного походження (2015)
Лисиця А. В. - Визначення фармацевтичної сумісності ПГМГ з біологічно активними речовинами методом мас-спектрометрії (2015)
Мазур Н. В. - Застосування імуностимулюючих препаратів за антирабічної вакцинації, Мазур М. В., Полупан І. М., Недосєков В. В. (2015)
Мазуркевич Т. А. - Морфогенез плямок Пейєра сліпих кишок качок віком 25–120 діб, Гудзь Н. В. (2015)
Меженський А. О. - Роль серологічних груп L. interrogans в етіології увеїтів у коней (2015)
Музикіна Л. М. - Молекулярно-генетична оцінка поліантигенних ізолятів ентеровірусів свиней, Романенко В. П., Ситюк М. П., Галка І. В., Ничик С. А., Śmietanka K., Swieton E. (2015)
Нікітова А. П. - Оцінка ефективності антирабічної вакцинації ВРХ, Полупан І. М., Ничик С. А., Уховський В. В., Іванов М. Ю., Недосєков В. В. (2015)
Охрим С. А. - Вплив комплексного препарату "ФОС-Бевіт" на біохімічні показники крові корів у післяотельний період, Стравський Я. С. (2015)
Петренко О. С. - Біохімічні показники крові у серопозитивних собак за лептоспірозу (2015)
Риженко В. П. - Критерії оцінки генотоксичності, нешкідливості, нетоксичності експериментального зразка вакцини "Мультибовісан", Горбатюк О. І., Риженко Г. Ф., Андріящук В. О., Рудой О. В., Дибкова С. М., Резніченко Л. С., Жовнір О. М., Тютюн С. М., Каменчук П. П. (2015)
Романенко О. А. - Міжнародні вимоги щодо визначення контамінації сторонніми біологічними агентами в процесі виготовлення вакцин для ветеринарної медицини (2015)
Рудой О. В. - Серологічний метод ідентифікації збудника актинобацильозу великої рогатої худоби, Каменчук П. П. (2015)
Сень О. М. - Порівняльна характеристика морфологічних ознак та фізіологічних властивостей виробничо-контрольних штамів сальмонел (2015)
Стравський Я. С. - Прооксидантно-антиоксидантний статус крові корів з гіпофункцією яєчників (2015)
Тарасов О. А. - Вивчення особливостей антигенів, які застосовуються у складі засобів специфічної профілактики бешихи свиней, Сапейко В. П., Бабкіна М. М., Зоценко І. А., Терещенко С. М. (2015)
Тарасов О. А. - Вивчення особливостей збудника стрептококозу свиней (S. suis) в Україні, Сапейко В. П., Гудзь Н. В., Бабкіна М. М. (2015)
Тибінка А. М. - Артеріальне русло дванадцятипалої та порожньої кишок у курей з різними типами автономного тонусу (2015)
Цуп В. І. - Причини передчасного вибракування свиноматок породи ландрас в умовах промислового комплексу, Василів А. П. (2015)
Шарандак П. В. - Вплив Е-селену на стан нирок вівцематок Луганської області, Гримблат С. O., Куликова В. В., Мельниченко O. M., Хоменко В. Г., Ярос O. В. (2015)
Шуманський Ю. І. - Лабораторні дослідження супозиторіїв на основі наночасток металів (2015)
Ящук Т. С. - Особливості формування м’ясної продуктивності тварин помісного масиву червоної польської породи за показниками інтенсивності росту, Рущинська Т. М., Тихонова Б. Є. (2015)
Blotska O. F. - European pharmacopoeia of 8-th edition: major changes in the chapter "Vaccines for veterinary use" (review) (2015)
Dybkova S. М. - In vivo evaluation of genotoxicity of "Multibovisan” veterinary vaccine, Rieznichenko L. S., Gruzina Т. G., Ryzhenko G. F., Gorbatyuk O. I., Andriyaschuk V. A., Zhovnir O. M., Rudoy A. V., Tiutium S. M. (2015)
Rieznichenko L. S. - Antimicrobial activity estimation of experimental copper nanoparticles (2015)
Tiutiun S. M. - Improvement of manufacturing techniques of "STP” and "BSP” bacterial and tissue preparations for prevention and treatment of livestock and poultry, Kamenchuk P. P., Gorbatiuk O. I., Ryzhenko G. F. (2015)
Білоскурський Р. Р. - Натуральні міжгалузеві баланси з урахуванням екологічних факторів: історія розвитку, принципи розробки та застосування (2011)
Бутенко Н. В. - Концепція сталого економічного розвитку вітчизняної промисловості (2011)
Власова Т. Р. - Інтелектуальний продукт як економічне благо: сутність та класифікація (2011)
Горєлкін В. Г. - Аналіз доходу та його джерел, Амбросій О. І. (2011)
Ковальчук Н. О. - Узагальнення та систематизація наукових підходів до визначення поняття "активи" (2011)
Курій Л. О. - Значимість показників людського потенціалу у формуванні конкурентоспроможності країни (2011)
Липчук Т. В. - Оцінка якості людського капіталу підприємства (2011)
Бозуленко О. Ю. - Тенденції розвитку регіонів України в умовах інтеграції у світовий економічний простір (2011)
Бозуленко О. Я. - Сутність міжнародної податкової конкуренції (2011)
Вдовенко Н. М. - Ретроспектива і аналіз сучасного стану функціонування аквакультури в центральній та Східній Європі (2011)
Вдовічен А. А. - Теоретичні підходи дослідження категорії "диспропорції" (2011)
Галушка Є. О. - Перспективи функціонування транснаціонального капіталу в Україні, Максимчук Л. В. (2011)
Гершуненко Ю. О. - Порівняння середовища розвитку виробничо-експортного потенціалу України та торгівельних партнерів (2011)
Михайловська О. В. - Процеси дисипативної, консервативної, континуальної самоорганізації на глобальному рівні сучасного розвитку світової економіки (2011)
Подвірна Т. В. - Аналіз трансформаційних процесів машинобудівному секторі в умовах глобалізації (2011)
Янікін С. В. - Місце та роль міжнародних фінансових організацій на сучасному етапі розвитку світової фінансової системи (2011)
Дерій І. В. - Фінансове забезпечення функціонування та розвитку аграрних підприємств (2011)
Руда О. Л. - Аналіз фінансово-економічної діяльності аграрного підприємства, Мойсеєва О. Ю. (2011)
Губа М. О. - Митна та податкова складові економічної безпеки держави (2011)
Свірідов Є. Ю. - Систематизація загроз економічній безпеці країни (2011)
Верхоглядова Н. І. - Визначення впливових факторів на інвестування у відтворення житлового фонду в регіонах України, Левчинський Д. Л. (2011)
Дикан М. І. - Прогнозування ефективності інвестиційних проектів з урахуванням факторів, що послаблюють негативний вплив, Рубенок Т. М., Міщенко В. Я. (2011)
Поліщук Н. В. - Система управління інноваційною діяльністю підприємств, Голда Н. М. (2011)
Тян Р. Б. - Надійність показників ефективності інвестицій, Малиш І. М. (2011)
Вишневська І. А. - Податок на прибуток. його вплив на собівартість продукції, Голишевська Л. В. (2011)
Голишевська Л. В. - Суть та роль податку на прибуток у економічній діяльності підприємства, Мойсеєва О. Ю. (2011)
Грицюк Е. О. - Окремі аспекти формування необоротних активів підприємства, Ляшенко А. Ф., Гнатишина Н. Д. (2011)
Запухляк В. М. - Запровадження принципів соціальної відповідальності у практику ведення бізнесу малими підприємствами, Грунтковський В. Ю. (2011)
Козак Н. Ю. - Удосконалення механізму оподаткування прибутку підприємств, Голишевська Л. В. (2011)
Корольчук О. П. - Франчайзинг як спосіб активізації інтеграції вітчизняного бізнесу в глобальні виробничі та збутові мережі (2011)
Круглянко А. В. - Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Україні, Цибух А. О. (2011)
Левицький В. В. - Формування системи управління та підтримки фінансової стійкості підприємства в умовах кризи (2011)
Подолянчук О. А. - Кредиторська заборгованість як специфічне джерело формування капіталу підприємства, Чорна В. М. (2011)
Смолінська А. В. - Економічний потенціал підприємства: сутність та структурна будова, Смолінський В. В. (2011)
Чичун В. А. - Роль та місце малого підприємництва в економіці держави (2011)
Чорновіл І. А. - Види діагностики фінансового стану підприємства (2011)
Габа М. І. - Екотуризм як один із засобів взаємозбагачення різних культур (2011)
Димчук А. В. - Механізми державного регулювання туристичного ринку: світовий досвід (2011)
Колосінська М. І. - Систематизація функцій туризму в аспекті їхнього впливу на національну економіку (2011)
Мигалина Ю. Ю. - Розвиток санаторно-курортної справи в Україні (2011)
Свида І. В. - Організація туристично-рекреаційної діяльності на депресивних територіях Закарпатської області (2011)
Чаплінський Ю. Б. - Теоретичні аспекти сутності дефініції "туризм" (2011)
Білінська О. П. - Особливості формування структури системи оцінки персоналу та її детермінуючих складових (2011)
Верхоглядова Н. І. - Управління якістю продукції будівельного підприємства як фактор забезпечення його конкурентоспроможності, Россіхіна О. Є. (2011)
Гомба Л. А. - Формування освітнього рівня персоналу підприємства та його місце в забезпеченні його розвитку (2011)
Іванович О. С. - Коучинг як нова модель навчання персоналу підприємства (2011)
Кошельник В. М. - Сутність та значення організаційної культури у системі управління підприємством в умовах транзитивної економіки (2011)
Назаришин Р. О. - Концепція взаємної мотивації якості праці персоналу (2011)
Filip Stanislav - The Risk Management in Regional Territories (2011)
Бойко Н. І. - Проблеми формування та інтеграції логістичної інфраструктури підприємства (2011)
Вдовічена О. Г. - Перспективні тенденції просторового розвитку депресивних регіонів України в умовах реформування економіки, Вдовічен А. А. (2011)
Верхоглядова Н. І. - Різноманітність теоретичних підходів до визначення терміну "логістика", Іваницька Т. Є. (2011)
Звягінцева О. Б. - Дослідження особливостей ресторанних послуг у ході розробки комплексу маркетингу харчових підприємств (2011)
Катана А. В. - Проблеми та перспективи розвитку внутрішньої торгівлі продтоварами у післякризовий період (2011)
Полєжаєва І. О. - Методика формування системи розповсюдження продукції підприємств легкої промисловості (2011)
Стаюра М. А. - Сутність обслуговування споживачів та його роль у сучасній економіці (2011)
Тягунова З. О. - Формування механізму управління маркетинговим потенціалом підприємств системи споживчої кооперації (2011)
Дощин С. В. - Коливання економічної активності в Україні в умовах фінансово-економічної глобалізації (2011)
Крупей О. М. - Фіскальна консолідація як складова боргової політики України (2011)
Подолянчук О. А. - Основні напрями реформування податку на додану вартість в Україні, Глушко І. Ю. (2011)
Табенська Ю. В. - Державний фінансовий контроль бюджетних коштів (2011)
Телінгер М. Ю. - Значення іноземного капіталу для функціонування та розвитку банківської системи України (2011)
Авраменко О. І. - Проблеми організації обліку амортизації основних засобів в бухгалтерському і податковому обліку, Романенко Є. В. (2011)
Багрій К. Л. - Удосконалення системного аналізу матеріальних запасів у системі управління суб’єктом господарювання (2011)
Компанієць І. О. - Контроль якості аудиторських послуг в Україні, Гноєва І. М. (2011)
Маначинська Ю. А. - Застосування усіченої v-маски в оперативному аналізі рентабельності готельних послуг (2011)
Мустеца І. В. - Проблеми оцінки та визнання основних засобів готельних господарств (2011)
Набок Є. В. - Удосконалення контролю системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств, Одінцова Л. М. (2011)
Столяр Л. Г. - Контроль витрат на підприємствах лакофарбової промисловості (2011)
Труфіна Ж. С. - Внутрішня звітність та її використання у контролі формування фінансових результатів операційної діяльності (2011)
Бегларашвілі О. П. - Інформаційне забезпечення процесу взаємодії підприємств-партнерів (2011)
Середюк В. Б. - Дослідження та оцінка впровадження нейромережі для формування прогнозу погашення кредитів у сфері кредитування фізичних осіб (2011)
Бондар О. В. - Критерії оцінювання інженерно-планувальних рішень перетинів міських магістральних вулиць з кільцевим рухом транспорту (2016)
Глазирин В. Л. - Особливості планувальної системи історичного ареалу міста, Шкрабик Й. В. (2016)
Азізов Т. Н. - Математична модель коливального руху сейсмостійкої конструкції, Мельник О. С. (2016)
Бекшаев С. Я. - Некоторые вопросы устойчивости многопролетных стержней (2016)
Гераймович Ю. Д. - Реализация положений ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010 в программном комплексе ЛИРА 10.6, Евзеров И. Д., Марченко Д. В., Шполянский О. Г. (2016)
Кукунаев В. С. - Матрица упругости при изгибе стержней с учетом поперечного сдвига (2016)
Мурашко А. В. - Ретроспективный анализ требований нормативных документов по сейсмостойкому строительству каркасных зданий, Губанов А., Крючков К., Бенради И. (2016)
Назаренко О. А. - Исследование поведения жесткого сферического сегмента в упругой среде под действием волны кручения, Стехун А. А. (2016)
Охрімчук В. Л. - Пошук ефективних рішень підвищення сейсмостійкості протяжних кам’яних будівель із застосуванням існуючих методів, Валовой О. І. (2016)
Погрібний В. В. - Гармонізація поліномома 5-го ступеня для опису діаграм "напруження – деформації" бетону, Довженко О. О., Шостак І. В. (2016)
Романюк В. П. - Современный подход к конструкциям убежищ гражданской защиты, Окунь И. В., Приступлюк В. П., Чекулаев Д. И. (2016)
Фомин В. М. - Дифференциальные уравнения пространственного изгиба железобетонных балок и рам с учетом физической и геометрической нелинейностей и пластичности бетона (2016)
Шеховцов И. В. - Монтаж конвейерной галереи методом надвижки в сейсмоопасном районе, Петраш С. В., Бондаренко А. В., Шеховцов В. И., Спатарь Н. П. (2016)
Шеховцов И. В. - Виброиспытания фрагментов кирпичной кладки с железобетонными сердечниками, Петраш С. В., Малахов В. В. (2016)
Большаков В. И. - Армированные шлаколитые фундаментные блоки, Елисеева М. А., Щербак О. С., Щербак С. А., Неведомский В. А. (2016)
Вандоловский А. Г. - Влияние тепловлажностной обработки на водостойкость и прочность строительных материалов на основе необожженных глин, Бондарь В. А., Григоренко Е. А. (2016)
Гара Ан. А. - Оценка свойств пенобетона методами компьютерной статистики (2016)
Гедулян С. И. - Реологический аспект управления качеством ремонтных растворов на основе сухих строительных смесей, Острыжнюк М. В., Антонюк Н. Р. (2016)
Заволока М. В. - Контроль прочности бетона при монолитном домостроении, Заволока Ю. М., Заволока Ю. В. (2016)
Ксёншкевич Л. Н. - Механоактивация портландцемента ‒ способ активного управления прочностью бетона, Барабаш И. В., Гаращенко Д. П. (2016)
Кугаєвська Т. С. - Метод експериментально-розрахункових досліджень теплової обробки бетонних виробів із використанням теплоти гідратації цементу, Шульгін В. В., Сопов В. П. (2016)
Пашинський В. А. - Практичний досвід використання збірного і монолітного неавтоклавного пінобетону при зведенні енергоефективних будівель ТОВ "БУДСПЕКТР", Настоящий В. А., Дарієнко В. В., Томаченко Є. О. (2016)
Фощ А. В. - Термомодернізація будівель – ресурс енергозбереження в Україні (2016)
Цапко Ю. В. - Основні тенденції створення вогнезахисних спучуючих композицій для будівельних конструкцій, Кравченко А. В., Кривенко П. В., Ніколаєнко М. В. (2016)
Осадчий В. С. - Екологічне оцінювання якості поверхневих вод в басейні річки Тилігул, Блажко А. П. (2016)
Бляшина М. В. - Комплекс енергозберігаючих технологій очищення стічних вод, Грицина О. О., Жукова В. С. (2016)
Петраш В. Д. - Экономия топлива в парокомпрессионной системе теплохладоснабжения зданий на основе энергии холодной воды и вентиляционного воздуха, Высоцкая М. В. (2016)
Рулёв Н. Н. - Технология сепарации фаз отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей, Небеснова Т. В. (2016)
Шевченко Л. Ф. - Анализ систем вентиляции многоэтажных жилых зданий (2016)
Барабаш М. С. - Обгрунтування впливу метрополітену на несучі конструкції будівель чисельними методами, Башинський Я. В. (2016)
Кендзера О. В. - Стан і проблеми розвитку сейсмологічних досліджень для сейсмостійкого проектування, Вербицький С. Т., Семенова Ю. В., Вербицька О. С. (2016)
Шинкаренко А. В. - Уточнення кількісних характеристик сейсмічної небезпеки ділянки за рахунок врахування локальних ґрунтових умов та ймовірних механізмів вогнищ землетрусів, Алексєєнко О. В. (2016)
Шумаков І. В. - Проблеми зведення підземних частин будівель на техногенних міських територіях, Гринчук О. А., Ляхов І. І. (2016)
Бабий И. Н. - Моделирование организационно-технологических решений при утеплении фасадов многоэтажного жилого здания, Каминская-Пинаева А. И., Мамалыга Е. О., Кучеренко Л. В. (2016)
Беспалова А. В. - Анализ организации работ сварочного участка с использованием метода дерева отказов, Кныш А. И., Дашковская О. П., Файзулина О. А. (2016)
Мальований І. В. - Вдосконалення організаційно-технологічних рішень кріплення та стикування плитних теплоізоляційних матеріалів, Шаровар М. К., Афанасьєв В. В. (2016)
Пам’яті відомого вченого, педагога, Людини (2012)
Векуа Н. В. - Анатономічні відношення в межах мікрогрупи на позначення сукупного розміру предмета (2012)
Вишневська Г. Б. - Співвідношення концепту і суміжних понять (2012)
Гливінська Л. К. - Поетична мовотворчість: закономірності смислової динаміки (2012)
Д’якова Т. О. - Етнокультурне підгрунття фразеології вдалого сватання в українських східнослобожанських говірках (2012)
Іншакова І. Є. - Лексика сприйняття запаху в поезії І. Франка (2012)
Король С. П. - Синонімічні відношення у термінологічній системі навігаційно-гідрографічної галузі (2012)
Леута О. І. - Концепти, "душа", "серце" як регулятивний фрагмент мовної картини світу (на матеріалі української та англійської мов), Сингаївська О.С. (2012)
Макарець Ю. С. - Функціональне призначення перифразових найменувань (2012)
Павлешен Д. З. - Семантичні ігри Олександра Ірванця (Роль авторських неологізмів О.Ірванця у творі "Маленка п'єса про зраду для однієї актриси") (2012)
Підкамінна Л. В. - Епітет як конституент метасистеми моделювання поетичної картини світу (2012)
Сизонов Д. Ю. - Умотивованість активних диреваційних моделей функціями медичної термінології у змі (2012)
Степаненко Н. С. - Простір з погляду концептуальної й мовної картини світу (2012)
Тиха Л. Ю. - Метафора Михайла Григоріва: лексико-семантичні та граматичні особливості творення (2012)
Хараман Н. О. - Авторське використання фразеологічних одиниць у "Щоденику" Олександра Довженка (2012)
Шевченко Л. Л. - Методика концептуальних досліджень (2012)
Юлдашева С. А. - Правнича термінологія: інформаційний пласт субмови права (2012)
Ачилова О. Л. - Аспектуально-фазова специфіка багатократних дієслів семантичної групи "звуки" притаманні людині (2012)
Дудко І. В. - Особливості аналізу дієслова: формальний і функціональний аспекти (2012)
Косарєва М. М. - Особливості функціонування градаційних сполучників з базовими компонентами не лише (не лиш, не лишень та не тільки (2012)
Костусяк Н. М. - Словотворні категорії в грамантичній системі української мови (2012)
Кущ Н. В. - Проблема потрактування об'єктної та атрибутивної семантики прийменникових еквівалентів у сучасній українській мові (2012)
Овчиннікова І. І. - Дієслова діяльності в межах семантичного класу дієслів в дії в українській мові (2012)
Степаненко Я. М. - Дієслова зі значенням придбання, одержання, присвоєння як основні носії валентності в реченнях з об'єктним типом детермізації (2012)
Ткаченко Ю. В. - Дієслова на позначення психічної діяльності з позиції і градуальності (2012)
Шемет В. Г. - Суфіксоїдні деривати на позначення осіб за родом діяльності (2012)
Бернацька С. М. - Класифікаційні аспекти модальних значень можливості у семантико-синтаксичному висвітленні (2012)
Гаврилюк О. Р. - Семантико-синтаксичні особливості складнопідрядних речень інтенсивної допустово-протиставної семантики з локативним значенням (2012)
Денискіна Г. О. - Категорія парадоксальності у совомисленніМ.П. Драгоманова (2012)
Калита О. М. - Електронна комунікація: мовнокомунікативні особливості й жанрова диференціація (2012)
Кашуба Н. В. - Семантична деференціація предикатів зі значенням утворення звуку (2012)
Клак О. С. - Валентісні аспекти функціонування прикметників зі значенням морально-етичних характеристик людини у стуктурі речення (2012)
Козачук Г. О. - Семантико-граматична структура речень зі скоординованими головними членами (2012)
Куц О. В. - Парадигматичне функціонування категорії темпоральності у структурі простого речення з предикатами дії (2012)
Кучман І. М. - Казуативність у простому реченні, ускладненому дієприслівниковим, прикметниковим і субстантивними зворотами в українській мові (2012)
Марченко Т. В. - Cемантико-синтаксичні типи речень з елімітованими предикатами синтаксемами (2012)
Марчило Л. М. - "Та# книга барзо пожитечна# есть…"(до проблеми дослідження розмовника "Розмова – Aanhaa") (2012)
Матвійчук Т. П. - Наукове трактування тексту та його роль у комунікативній діяльності людини (2012)
Мединська Н. М. - Прислівник як ознакове слово у предикативній функції (2012)
Межов О. Г. - Приховані предикати в семантично ускладненому простому речені (2012)
Мєлєкєсцева Н. В. - Семантико-синтаксична структура речень локалізованої наявності / відсутності (2012)
Паршак К. Д. - До історіїї стородавніх писемних пам'яток (2012)
Савченко І. С. - Способи реалізації функціонально-стилістичного принципу української пунктуації (2012)
Сулима О. П. - Проблема виділення спеціалізованих іменних словоформ у функції частин складеного іменного присудка (2012)
Харченко С. В. - Односкладні номінативні речення в аспекті синтаксичної норми (2012)
Цівун Н. М. - Епіграф як вияв міжтекстуальних відношень у мовотворчості поетів-неокласиків (2012)
Шабат-Савка С. Т. - Розповідне речення як засіб реалізації комунікативних інтенцій інформування (2012)
Шалацький Д. Л. - Спільне та відмінне у мовленнєвих актах докору та осуду (2012)
Ачилова В. П. - Чого навчимо восьмикласників? (2012)
Багмут І. В. - Робота над текстом і роботі з текстом у процесі навчання мові (2012)
Бакум З. П. - Упровадження методичних ідей Андрія Медушевського в навчання фонетики української мови (2012)
Гимер Н. О. - Законодавчі аспекти функціонування української мови в Україні (2012)
Данилюк Н. О. - Лексика з національним культурним змістом на початковому етапі вивчення української мови іноземцями (2012)
Дика Н. М. - Проблемми навчання граматики української мови у контексті методичної спадщини А.П. Медушевського (2012)
Дуганджич А. - Україністика на філософському факультеті Загребського університету (2012)
Іваненко С. М. - Українська мова в Україні (2012)
Караман С. О. - Проблема підручникотворення для профільної школи у науковому полі української лінгводидактики, Караман О. В. (2012)
Козир М. В. - Формування в учнів 5-7 класів вмінь доводити на уроках розвитку зв’язного мовлення в контексті методичної спадщини А. П. Медушевського (2012)
Котляренко С. В. - Самостійна робота студентів університету як складова підготовки майбутнього фахівця (2012)
Лещенко Г. П. - Змістові і структрні особливості уроку - комунікації (2012)
Омельчук С. А. - Формування граматичних понять з філології української мови в учнів основної школи (2012)
Пальчикова О. О. - Проблема адаптації студентів-іноземців в українському середовищі (2012)
Плющ М. Я. - Формування національної мовної свідомості в Україні у контексті реальної історі українського народу (2012)
Романюк С. А. - Перевірка знань української мови як іноземної у Польщі (2012)
Симоненкова Т. П. - Узагальнення та систематизація знаень, умінь і навичок учнів з української мови (2012)
Стеценко В. П. - Проблема писемного мовлення розвитку учнів у методичній спадщині Т. Ф. Бугайко (2012)
Строганова Г. М. - Стаття-рецензія на підручник "Ukrajinsky yazyk pre slovakov" для студентів (автор Мадія Чижморова,обсяг – 282 с.) (2012)
Туркевич О. В. - Методика викладання української мови як іноземної:основні проблеми унормування термінолексики (2012)
Хом’як І. М. - Вивчення української орфографії в умовах білінгвізму (2012)
Шевцова В. О. - Етапи засвоєння теми "Кличний відмінок" іноземними студентами (2012)
Яворська С. Т. - Спадщина А. П. Медушевського в контексті розвитку методики навчання української мови (2012)
Waszkiewicz-Lewandowska P. - Egzamin maturalny z jezyka ukrainskiego jako jezyka mniejszosci narodowej w Polsce (2012)
Дітріх Д. - Психоаналіз та комп'ютерні технології.Інтердисциплінарний підхід у моделюванні функцій мозку, Брукнер Д., Доблхаммер К., Шатт І. (2016)
Заіка В. М. - Типологія життєвих криз та ініціальних тенденцій трансформації людини на основі багатовимірної теорії особистості, Моргун В. Ф. (2016)
Горбенко Ю. Л. - Модель психологічної одиниці життя людини у світі (2016)
Андрейко Б. В. - Психологічна допомога батькам дітей з порушенням розвитку (2016)
Блозва П. І. - Чинники становлення соціального капіталу як психологічного ресурсу особистості (2016)
Василець Н. М. - Аналіз кола довіри/недовіри громадян різним сферам соціальної дійсності (2016)
Зубцов Д. Е. - Особливості психологічних проблем розлучених жінок (2016)
Мандзик Т. М. - До проблеми ідентифікації з місцем проживання: теоретичний аспект (2016)
Овчар О. В. - Можливості корекції негативного прояву соціально-психологічних особливостей стилю споживання матеріальних благ особами з низьким економічним статусом (2016)
Перетятько Л. Г. - Психосоматична складова розвитку серцево-судинних захворювань (2016)
Попелюшко Р. П. - Етапи розвитку особистості комбатанта в розрізі генетико-психологічної теорії (2016)
Турецька Х. І. - Особливості копінг-стратегій учасників бойових дій в зоні АТО, Штольцель Ю. В. (2016)
Чижиченко Н. М. - Фрустраційна толерантність особистості як афективний компонент оптимізму (2016)
Джакомуцці С. - Термінологічні визначення конепту "Адикція" у контексті нового Dsm-v (англійською мовою), Гербер К. (2016)
Кононова М. М. - Проблема депривації і самодепривації в контексті функціональних взаємозв'язків "Я" суб'єкта з його психологічними захистами, Слюняєва Н. А. (2016)
Мельничук М. М. - Науково-фантастичні фільми і самопізнання особистості (2016)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Акцентуації характеру особистості керівника (2016)
Крикля К. П. - Психологічні особливості професійного становлення майбутнього психолога під час навчанння у виші (2016)
Киричук А. С. - Теоретико-методологічний аналіз поняття адаптивності в контексті формування готовності першокурсників до навчання у вищій школі (2016)
Московченко А. А. - Особливості зв'язку креативності та професійно важливих якостей студентів-менеджерів (2016)
Рогачова Т. - Психологічні проблеми студентів на першому році навчання у ВНЗ: причини виникнення та можливості подолання (2016)
Чайкіна Н. О. - Диференціальний аспект іміджу профспілкового лідера (2016)
Шевчук В. В. - Проблема ідентифікації наукових шкіл у психології (2016)
Бондаренко О. Ф. - Мусатов С. О. Особливість: комунікативно-психологічна концепція (2016)
Чернобровкіна В. А. - Коваленко О. Г. "Міжособистісне спілкування осіб похилого віку" (2016)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2016)
Гончарова О. М. - Дозвілля античності у світлі видовищної культури: навмахії (2015)
Bosyk Z. - The preservation of the national intangible cultural heritage in the context of globalization (2015)
Копієвська О. Р. - Роль еліт у формуванні культурної ідентичності (2015)
Овчарук О. В. - Феномен "шістдесятництва" в українській культурі: шлях від тоталітаризму до незалежності (2015)
Гоцалюк А. А. - Календарно-обрядове свято як духовний феномен української культури (2015)
Олійник О. О. - Психологічні аспекти соціалізації підлітків в просторі дозвілля (2015)
Солоділова О. В. - Інкультурація – естетичний вимір (2015)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Етносеміотика та духовна рукописна спадщина України – Греції. Методи дослідження знаків-символів у орнаментальній книжковій мініатюрі (2015)
Черниш М. О. - Культурний простір України у контексті нинішніх практик мультикультурних суспільств (2015)
Шман С. Ю. - Соціокультурна діяльність музеїв (2015)
Yakovlev O. - Synergy of culturological creative processes in the independent Ukraine (2015)
Гапетченко Р. Ю. - Духовна культура у діалектичній взаємодії з феноменом сім’ї (2015)
Колос Т. М. - Управлінські аспекти діяльності закладів початкової мистецької освіти в культуротворчих процесах сучасної України (2015)
Романенко Н. О. - Міський український драматичний театр (м. Рівне, 1941-1943) (2015)
Халілова Л. С. - Національна ідентичність музично-хореографічної культури кримськотатарського весілля (2015)
Шевченко А. А. - Вплив національно-культурних цінностей на соціалізацію особистості (2015)
Shulgina V. - Database of the modern Ukrainian music resources, Aphonina E. (2015)
Рой Є. Є. - Риси симфонізму в театралізованих композиційних структурах народно-сценічної хореографії Павла Вірського (2015)
Сташевський А. Я. - Прийоми гри міхом у баянному мистецтві (на прикладі творів сучасних українських композиторів) (2015)
Демещенко В. В. - Творчі пошуки "генія найщирішої проби" кіномитця Олександра Довженка (2015)
Зінська Т. В. - Особливості функціонування закладів початкової музичної освіти в Україні на початку ХХІ століття (2015)
Зосім О. Л. - Східнослов’янська духовна пісня XVII – XХ ст. у контексті церковної та популярної культури (2015)
Іванніков Т. П. - Сучасна гітарна музика в контексті соціодинаміки культури (2015)
Івахова К. П. - Темпоритм фортепіанних творів М. Скорика (2015)
Kravchenko A. - The genre of cello duet in Ukraine: composer’s work and performance (2015)
Ліва Н. В. - Рецепція сакрального в контексті досліджень аналітичної психології ХХ століття (2015)
Паславська Л. О. - Композиція й орнаментика декорування традиційної української кераміки у сучасній етнодизайнерській практиці (2015)
Сьомкін В. В. - Проблема систематизації та оптимізації освітніх процесів зі спеціальності "Дизайн" (2015)
Тарасова О. О. - Національно-ментальні детермінанти музичної творчості (2015)
Тулянцев А. А. - Нонна Суржина – оперна співачка та вокальний педагог (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського