Заяць Р. В. - Управління власністю як складова аграрного підприємництва (2016)
Fomin M. - The Hunt Scenes of the Irish High Crosses and the Iconography of the Continental Celtic Stag Deity (2016)
Miachkova T. - Isaak Brodsky and Ivan Driapachenko: the Story of One Portrait (2016)
Войцехівська І. - Українська сценографія ХХ століття за документами особових фондів ЦДАМЛМ України, Сукало А. (2016)
Зольников М. - Зигфрид в трактовках немецких режиссеров первой трети ХХ – начала ХХІ века ("Нибелунги" Фрица Ланга и "Кольцо Нибелунгов" Ули Эделя) (2016)
Зыков А. - Классика на современной сцене: от пьесы к "единому тексту спектакля" (А. Н. Островский) (2016)
Ковбасюк С. - "Корабель дурнів" та "Блакитний човен": популярні конструкти, гуманістична думка та особливості візуалізації (2016)
Котляров П. - Гуманістичний образ Філіпа Меланхтона за візуальними джерелами XVI ст. (2016)
Савицкая Т. - Декоративные бокалы из каменной массы: модель Л. Фольца и ее "интерпретации" в 1870-1880-е годы (источниковедческая "разработка" экспоната собрания СГХМ) (2016)
Інформація про авторів (2016)
Смовженко Т. С. - Економічні аспекти цивілізаційних процесів у ХХ–ХХІ століттях, Скринник З. Е. (2016)
Сторонянська І. З. - Бюджетна спроможність регіонів України: порівняльний аналіз і напрями нарощення, Патицька Х. О., Прокопюк А. (2016)
Євтух Л. Б. - Світовий досвід забезпечення стабільності банківської системи, Швед І. М. (2016)
Грудзевич Я. В. - Капіталізація банківської системи України на сучасному етапі, Грудзевич У. Я. (2016)
Біломістна І. І. - Особливості інвестиційної діяльності в Україні, Біломістний О. М., Тарусіна А. А. (2016)
Оніщенко І. О. - Інституційні чинники формування тіньової економіки в Україні (2016)
Хоружий С. Г. - Основні поняття діяльності фінансових установ: зміст і значення (2016)
Галайко Н. Р. - Розвиток методів банківського кредитування фізичних осіб в Україні (2016)
Сідельник О. П. - Аналіз процесів капіталізації банків України (2016)
Хуторна М. Е. - Індивідуалізація процесу продажу в банку: сучасні тенденції і перспективи, Гапонова О. В. (2016)
Цікановська Н. А. - Класифiкацiя недержавних пенсiйних фондiв у контекстi забезпечення їхньої фiнансовоi безпеки (2016)
Шабанова О. В. - Інвестиційні ресурси недержавних пенсійних фондів: сутність та особливості формування (2016)
Рудницький В. С. - Аудит операцій банків із платіжними картками як основна база ухвалення управлінських рішень, Сарахман О. М. (2016)
Шурпенкова Р. К. - Особливості застосування евристичних методів в аналізі господарської діяльності підприємства (2016)
Коблянська О. І. - Вексельні операції: бухгалтерський облік та оподаткування, Коблянська Г. Ю., Гаркава Ю. О. (2016)
Сергієнко О. А. - Моделі дослідження стійкості банківської системи України: фазовий і коінтеграційний аналіз, Савченко Г. О., Морозова Н. Л. (2016)
Гірна О. Й. - Структурна залежність процентних доходів українських банків від інших показників банківської діяльності (2016)
Нємкова О. А. - Оцінка інвестиційних проектів методом експертних оцінок, Русинко М. К. (2016)
Мельник Н. О. - Інформаційна система для подолання ризиків втрати інформації при оцінці результатів роботи системного банку (2016)
Михайлюта С. Л. - Особливості підготовки високоефективних презентацій у PowerPoint, Кикоть М. М. (2016)
Гіптерс З. В. - Розвиток економічної освіти в Галичині у ХІХ – першій половині ХХ століть: соціокультурні та теоретико-педагогічні передумови (2016)
Колодій С. Ю. - Використання інститутів при регулюванні заробітної плати, Колодій С. К. (2016)
Юрченко Л. І. - Екологічна парадигма як основа соціальної відповідальності (2016)
Маренич А. І. - Формування конкурентної стратегії розвитку ВНЗ на основі маркетингового інструментарію (2016)
Хохлова О. А. - Аналіз процесу формування економічної компетентності у майбутніх фахівців хімічної промисловості (2016)
Зміст, Титул (2016)
Свиноус І. В. - Теоретико-методичні підходи до калькулювання собівартості зернових культур, Гаврик О. Ю., Хомяк Н. В. (2016)
Дорош Н. І. - Фінансово-екологічний аудит: сутність та методичні засади (2016)
Логоша Р. В. - Особливості діяльності особистих селянських господарств на ринку овочів України (2016)
Н. О. Слободянюк - Інвестиції в аграрну сферу в системі інноваційного розвитку національної економіки (2016)
Гвоздєв Ю. В. - Методичні підходи до оцінки основних засобів сільськогосподарських підприємств , Герасименко І. О. (2016)
Вдовичекно А. В. - Формування зовнішньоекономічного потенціалу ринку органічної продукції , Бунзяк Н. Я., Сухаревська Д. Д. (2016)
Михайлов М. Г. - Концептуальні підходи до розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств (2016)
Проненко Т. Є. - Проблеми логістики постачання аграрних підприємств (2016)
Буринська О. І. - Екологічна складова сталого розвитку аграрного сектора України (2016)
Криворук Б. М. - Організаційно-економічні засади функціонування процесу контролю якості сільськогосподарської продукції: вітчизняні реалії та виклики сьогодення (2016)
Головач К. С. - Основні аспекти антикризового менеджменту в сільськогосподарських підприємствах (2016)
Тараненко С. - Площі Подолу в Києві доби княжої Русі (2015)
Івакін В. - Сучасна тафологія: основні поняття та інформативні можливості (2015)
Черкаська Д. - Про відновлення роботи Ольвійського історико-археологічного заповідника у післявоєнні роки (2015)
Срібняк І. - Табір полонених українських офіцерів у Кляйнмюнхені (Австро-Угорщина) навесні 1918 року (2015)
Дуднік О. - Геополітичні й суб’єктивні чинники в історії українсько-словацьких міждержавних взаємовідносин періоду незалежності (2015)
Дзира О. - Діяльність Союзу українців самостійників у Канаді в міжвоєнний період (2015)
Щербак В. - Османський чинник у становленні українського державотворення ранньомодерної доби (2015)
Баранова Н. - Позиція київських митрополитів XIX століття щодо змін форм діяльності Києво-Печерської лаври та Київської академії (2015)
Іванюк О. - Питання етнічного складу населення Російської імперії у допереписних формах обліку в XIX ст (2015)
Bon O. - Ukrainian humanists’ view on Kyiv in early totalitarian period (2015)
Марочко В. - Німецькі дипломати і Голодомор 1932–1933 рр. в Україні (2015)
Губицький Л. - Становлення торговельно-економічної освіти (середня спеціальна та вища ланки) в Україні у 1939–1941 рр, Мельник Г. (2015)
Salata O. - Сreativity of Ukrainian intelligentsia on the pages of occupation periodicals in 1941–1943s (2015)
Виноградов С. - Формування антинацистської позиції ОУН та її інформаційно-пропагандистська робота (2015)
Тарнавський І. - Політика румунської влади щодо циган на окупованих українських землях (1941–1944 рр.) (2015)
Киридон А. - Хрещення України-Русі в культурно-цивілізаційній системі координат:темпоральний модус репрезентацій (2015)
Будзар М. - Художньо-культурна спадщина панської садиби Лівобережної України XIX — початку XX ст.: варіанти історичних презентацій (2015)
Тарасенко О. - Формування наукових шкіл істориків в Університеті Св. Володимира:Іван Васильович Лашнюков (2015)
Мохнатюк І. - Відображення історичного процесу в художньо-літературній творчості Івана Франка (2015)
Ігнатенко М. - Краєзнавчий аспект діяльності бібліотек Чернігівщини другої половини XX ст (2015)
Щербак В. - Кривошея І. Неурядова старшина Української козацької держави (XVII–XVIII cт.) / І. Кривошея. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. — 615 с. (2015)
Салата О. - Антонюк Т. Міжнародні зв’язки київських університетів у 1991–2012 рр. / Тетяна Дмитрівна Антонюк. — Вінниця : ТОВ "Нілан ЛТД", 2015. — 586 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Андреєнко О. Л. - Інститут самодопомоги у міжнародному праві: історико-правова розвідка (2013)
Бедрій М. М. - Здійснення гоніння сліду в українському копному судочинстві (XIV-XVIII ст.) (2013)
Бернадський Б. В. - До питання про правове регулювання захисту державної таємниці у роки Першої світової війни (2013)
Буруковська Н. В. - До витоків розуміння поняття "злочин" в Античній Греції: філософсько-правовий аналіз (2013)
Василенко М. Є. - Структурогенез професійних особливостей юридичного консультування (2013)
Вільчик Т. Б. - Cпіввідношення понять "правова допомога" та "правові (юридичні) послуги" в юридичній науці та законодавстві України (2013)
Войтович Н. П. - Інтерпретація сутності держави у теоретичній спадщині Б. Кістяківського (2013)
Дашковська О. Р. - Системність законодавства як його конститутивна ознака (2013)
Комар М. С. - Право на гідний рівень життя в системі прав людини (2013)
Манько Д. Г. - Технологический механизм права и его соотношение с юридической деятельностью (2013)
Новікова Н. А. - Інформація в регулюванні правових відносин: проблеми дефініції (2013)
Попова Н. О. - Єдність українських земель в українській правовій думці останньої третини ХІХ ст. (2013)
Трихліб К. О. - Генезис та розвиток терміну-поняття "право" (2013)
Шалінська І. В. - Акти "м’якого права" та міжнародний правопорядок (2013)
Бедь В. В. - Право змінювати свої релігійні чи інші переконання: окремі аспекти (2013)
Віхляєв В. В. - Проблема визначення поняття "муніципальна виборча система" (2013)
Волкова Д. Є. - Громадські організації в СРСР: доктринальні дослідження Ц. А. Ямпольської (2013)
Кулініч О. О. - Спеціальні (юридичні) гарантії конституційного права на освіту людини і громадянина в Українській державі: поняття та система (2013)
Москальчук К. М. - Структура змісту суб’єктивних прав людини (2013)
Аксюков С. М. - Місце уповноваженого центрального органу виконавчої влади з доходів та зборів у системі публічної адміністрації (2013)
Боднарчук О. Г. - Усунення корупційних ризиків як ключовий фактор у боротьбі з корупцією у сфері виконання покарань (2013)
Величко В. В. - Адміністративно-правові аспекти представництва Міністерством внутрішніх справ інтересів України у Міжнародній організації кримінальної поліції – Інтерпол (2013)
Волік В. В. - Перспективи розвитку правового забезпечення у сфері міського транспорту (2013)
Волохов О. С. - Прозорість бюджету як запорука розвитку демократії в Україні (2013)
Гулак Л. С. - Теоретичні засади становлення місцевого самоврядування (2013)
Діордіца І. В. - Щодо визначення компетентного суду при розгляді деяких адміністративних спорів (2013)
Кондратьєв А. Ю. - Нормативно-правове регулювання державної статистики в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення (2013)
Коровайко А. О. - Міжнародно-правові засади державного управління в галузі закордонних справ (2013)
Корсун С. І. - Механізм адміністративно-правового регулювання запобігання фінансуванню тероризму (2013)
Кошин Н. С. - Роль органів опіки і піклування у процесі доказування (2013)
Кхасрави О. З. - Развитие административного права Российской Федерации (2013)
Лисенко О. М. - Методологія виявлення та припинення порушень митного законодавства (2013)
Мальченко Ю. І. - Міжнародне співробітництво Державної служби України з контролю за наркотиками (2013)
Миськів Л. І. - Місце Організації Об’єднаних Націй у формуванні "інклюзії" як процесу соціалізації осіб з обмеженими можливостями (2013)
Можаровська К. В. - Честь та гідність як особисті немайнові блага публічних осіб (2013)
Петровська І. І. - Правові засади здійснення фінансового моніторингу: вітчизняні та міжнародні стандарти (2013)
Позняков С. П. - Принцип верховенства права у адміністративно-правовому сприянні соціально-економічному розвитку людини (2013)
Сидорук Р. А. - Поняття та особливості податкових правовідносин (2013)
Скоромний Я. І. - Організаційно-правові засади удосконалення надання адміністративних послуг у сільському господарстві України (2013)
Стукаленко О. В. - Окремі питання щодо проблем реформування системи технічного регулювання будівельної галузі в контексті евроінтеграції (2013)
Усікова О. В. - Принципи та завдання управління у сфері праці (2013)
Ящук К. В. - Порядок притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі тваринного світу (2013)
Апопій В. В. - Економічна безпека внутрішньої торгівлі України в умовах посилення міжнародної інтеграції, Дмитренко І. А., Лопащук І. А. (2013)
Власова Н. О. - Особливості та класифікація ресурсів підприємств роздрібної торгівлі, Андросов В. Ю. (2013)
Гальків Л. І. - Моделювання впливу соціально-демографічних факторів на роздрібний товарооборот України, Демчишин М. Я. (2013)
Гонська М. Р. - Особливості застосування кейс-технологій для оцінки та атестації персоналу великих підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Мельник І. М. - Cучасні тенденції розвитку корпоративних торговельних мереж в Україні, Боднар О. О. (2013)
Міценко Н. Г. - Трудовий потенціал як детермінанта формування конкурентоспроможності підприємства ресторанного господарства, Радюк І. І. (2013)
Орлик І. О. - Аналіз стану та напрями посилення інноваційної активності підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Ситник Н. С. - Регулювання диспропорцій розвитку економічних процесів в сфері товарного обігу (2013)
Фединець Н. І. - Тенденції змін у роздрібній торгівлі України (2013)
Хом'як Ю. М. - Система показників оцінки асортименту роздрібного підприємства, Затирка М. С. (2013)
Шиндировський І. М. - Сучасні тенденції розвитку роздрібної торгівлі Львівщини (2013)
Вірт М. Я. - Механізм формування цін на сільськогосподарську продукцію на оптових ринках України (2013)
Домбик О. М. - Економічна суть діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу (2013)
Кузьменков О. О. - Державна підтримка будівництва оптових ринків сільськогосподарськоі продукціі у 2010-2012 роках (2013)
Куцик В. І. - Економічний механізм і його структура: теоретичний аспект, Пущик В. (2013)
Лук’янець О. В. - Особливості моделей фінансових систем (2013)
Антонюк Я. М. - Трансформація роздрібної торгівлі України та країн ЄС, Антонюк Г. Я. (2013)
Березін О. В. - Застосування інтернет-технологій на ринку книжкової продукції (2013)
Бабійчук Т. П. - Роль та значення валютного ринку в функціонуванні економіки держави (2013)
Гудзовата О. О. - Автоматизовані системи управління готелями (2013)
Заярна Н. М. - Теоретичні аспекти управління товарними запасами на вищому рівні управління, Васюта Н. Р. (2013)
Килин О. В. - Значення міжнародного туризму в підвищенні конкурентоспроможності економіки України, Свелеба Н. А. (2013)
Колянко О. В. - Соціальна відповідальність менеджменту в системі управління організацією (2013)
Батьковець Г. А. - Розвиток туристичної інфраструктури Львівщини, Ланда О. О. (2013)
Міценко Н. Г. - Логістичний менеджмент – інструмент формування та забезпечення ефективного функціонування інтегрованих систем (2013)
Апопій Г. В. - Проблеми і перспективи малого підприємництва в Україні, Неділька К. З (2013)
Олексин С. М. - Економетрична модель економіко-організаційного забезпечення діяльності підприємств у сфері логістичних послуг (2013)
Павліш Л. В. - Львівщина як перспективний регіон України для розвитку туризму та рекреації (2013)
Процишин О. Р. - Фактори формування конкурентоспроможності послуг вищої освіти (2013)
Скрипко Т. О. - Інноваційна діяльність малого і середнього бізнесу (2013)
Трут О. О. - Впровадження системи управління за результатами українськими менеджерами (2013)
Шалева О. І. - Застосування інноваційних інтернет-технологій у ресторанному бізнесі (2013)
Воронко Р. М. - Нормативно-правове регулювання внутрішньогосподарського контролю підприємств і організацій споживчої кооперації України (2013)
Жигало І. І. - Показники та індикатори в базисній основі економічного інструментарію (2013)
Зубчик С. М. - Застосування аналітичних процедур у внутрішньогосподарському контролі хлібопекарських підприємств (2013)
Клименко І. В. - Лізинг в системі забезпечення надання послуг автотранспортним підприємством: облікові аспекти (2013)
Міронова О. І. - Аналіз окремих положень ПСБО 32 "Інвестиційна нерухомість” та їх порівняння з окремими положеннями МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість” (2013)
Ніколаєва С. П. - Операції оперативного лізингу в системі бухгалтерського обліку лізингових компаній (2013)
Саюн А. О. - Управлінський облік вартості компанії (2013)
Семенишена Н. В. - Бачення дефініції поняття "бухгалтерський облік” крізь призму інституційної теорії (2013)
Сенчук Т. Я. - Вдосконалення організації внутрішнього контролю витрат на дослідження і розробки (2013)
Тарасенко С. В. - Бухгалтерський облік результатів надзвичайний ситуацій пов’язаних з експлуатацією судна (2013)
Шинкаренко О. М. - Особливості методики аналізу доходів і видатків бюджетної установи, Мичак Н. О. (2013)
Ревть Ю. І. - Стратегічні підходи до формування туристичного комплексу Закарпаття (2013)
Відомості про авторів (2013)
Мірошниченко М. М. - Фітотоксичність міських грунтів в урболандшафтах міста Маріуполь, Кривицька І. А. (2016)
Воротинцева Л. І. - Грунтово-меліоративні аспекти відновлення зрошення на півдні України (2016)
Okafor M. J. - Impact of different soil amendments on crude oil polluted soil and performance of maize, Chidozie E. I. (2016)
Ahukaemere C. M. - Iron, zinc, copper and manganese availability in four contrasting hydromorphic soils of Egbema, south-eastern Nigeria, Uzoho B. N., Irokwe I. F., Ndukwu B. N., Osujieke D. N. (2016)
Канівець С. В. - Щодо профільного розподілу вмісту гумусу в буроземах кислих помірно холодного поясу Карпат (2016)
Черлінка В. Р. - Напрями автоматизації розрахунку оцінки якості ґрунтів, Захаровський В. С. (2016)
Ernest C. I. - Impact of continuous cultivation on soil properties of Imo state southeastern Nigeria, Mbah C. N. (2016)
Задорожная Г. А. - Сезонная динамика экоморфического строения чернозема (2016)
Котвицький Б. Б. - Пряма дія мінеральних добрив та оптимальний рівень їх застосування у сівозмінах залежно від родючості дерново-підзолистих грунтів Західного Полісся (2016)
Господаренко Г. М. - Вміст поживних речовин у ґрунті після удобрених сидеральних парів, Лисянський О. Л. (2016)
Мигунова Е. С. - Вклад лесоводов в обоснование экосистемного строения природы и выделение агроэкосистем (2016)
Сябрук О. П. - Вплив традиційної та органічної систем землеробства на динаміку емісії вуглекислого газу та ферментативну активність чорнозему опідзоленого, Цигічко Г. О. (2016)
Новикова В. А. - Геостатический анализ твердости дерновой боровой слаборазвитой песчаной почвы в природном заповеднике "Днепровско-Орельский" (2016)
Бородін А. Л. - Агрофізичні властивості посівного шару ґрунту перед сівбою ярих культур (2016)
Попірний М. А. - Парамагнітні властивості гумінових кислот чорнозему типового та їх зміна за різного способу обробітку (2016)
Огородня А. І. - Зміна фізико-хімічних властивостей чорнозему опідзоленого за вирощування люцерни й еспарцету як фітомеліоративних культур (2016)
Шовковська А. В. - Впровадження міжнародних підходів до оцінювання точності методів у національну практику аналітичних досліджень у грунтознавстві (2016)
Прохорова І. А. - Встановлення атестованих значень нормованих метрологічних характеристик стандартного зразка складу чорнозему звичайного (2016)
Артем'єва К. С. - Зміни азотного режиму чорнозему типового за умов внесення рідких органо-мінеральних добрив (2016)
Грицуляк Г. М. - Екологічні аспекти використання осаду стічних вод комунального господарства у фітоенергетиці, Лопушняк В. І. (2016)
Рокитянський А. Б. - Особливості змін мікробних ценозів чорнозему опідзоленого під дією дворічного застосування гербіцидів різного класу небезпечності (2016)
Бичкова С. С. - Правонаступництво у виконавчому провадженні (2013)
Блага А. Б. - До питання встановлення "ціни" насильства в сім’ї (2013)
Гусь А. В. - Правове регулювання документування операцій з нематеріальними активами (2013)
Кампі О. Ю. - Проблемні аспекти правового забезпечення діяльності компаній з управління активами інституційних інвесторів (2013)
Кулакова Є. В. - Поняття та елементи господарської компетенції обласних рад та обласних державних адміністрацій (2013)
Лебеденко В. І. - Господарське законодавство: комплексний сегментарний інститут господарського права (2013)
Любченко П. М. - Організаційно-господарські повноваження: проблеми теорії та практики, Берездецький Ю. М. (2013)
Ніколенко Л. М. - Дискреційні повноваження господарського суду: межі та умови їх реалізації (2013)
Примак В. Д. - Засада розумності в механізмі цивільно-правової відповідальності (2013)
Терещук Г. А. - Сутність представництва прокуратурою інтересів дітей в суді (2013)
Тищенко О. В. - Соціально-правове становище осіб з розладами психічного здоров’я в Україні (2013)
Ус М. В. - Співвідношення деліктних зобов’язань і зобов’язань, що виникають з договорів страхування відповідальності за заподіяння шкоди (2013)
Янишен В. П. - Особливості правового статусу фізичних осіб-споживачів фінансово-кредитних послуг (2013)
Ясиновська О. С. - Ретроспектива розвитку державних господарських об’єднань в Україні (2013)
Піддубний О. Ю. - Основні поняття і категорії законодавчого регулювання правовідносин у сфері біотехнологій (2013)
Позняк Е. В. - Правові проблеми розвитку інституту екологічного моніторингу в Україні (2013)
Балобанова Д. О. - Поняття та структурні елементи правової динаміки (на прикладі кримінального права) (2013)
Вітко О. Ю. - Предмет злочину з виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених державних цінних паперів (2013)
Гетманцев Д. О. - До питання про місце мита в системі оподаткування (2013)
Горбачова І. М. - Попередження скоєння злочинів шляхом опублікування вироку (2013)
Дадерко Л. Ф. - Кримінальна відповідальність за розголошення державної таємниці (2013)
Журавська З. В. - Наукові підходи визначення дефініцій "особиста небезпека" і "особиста безпека" засуджених у виправних колоніях (2013)
Йосипів А. О. - Вплив зловживання алкоголем та наркотичними речовинами на злочинність осіб з маргінальною поведінкою (2013)
Назимко Є. С. - Види та загальна характеристика спеціальних функцій ювенальної пенології (2013)
Політова А. С. - Соціальна обумовленість криміналізації злочину, передбаченого ст. 203-2 КК України щодо зайняття гральним бізнесом (2013)
Ткаченко І. М. - Кримінально-кримінологічна характеристика незаконного проведення аборту в Україні (2013)
Федчун Н. О. - Кримінологічне вивчення безпеки мореплавства (2013)
Букалерова Л. А. - Посредничество во взяточничестве – новый состав преступления в УК РФ, известный зарубежному и международному праву, Гаврюшкин Ю. Б. (2013)
Ващук О. П. - Невербальна інформація як один із видів криміналістичної інформації (2013)
Гавріляк О. Ю. - Взаємодія слідчого та оперативних підрозділів при проведенні тактичних операцій у кримінальних провадженнях про вимагання (2013)
Калимбет И. Л. - Структура криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, совершаемых группами несовершеннолетних (2013)
Недобор І. В. - Проблеми правового регулювання процедур підготовки, розстановки і виховання кадрів прокуратури України (2013)
Пилипенко Г. М. - Правова природа та доказове значення висновку експерта (обізнаної особи) (2013)
Піддубняк Г. О. - Яким чином у кримінальному судочинстві реалізуються права сторін обвинувачення та захисту у доказуванні (2013)
Торбас О. О. - Загальна характеристика застосування примусових заходів медичного характеру за чинним КПК України (2013)
Галаган О. Я. - Міжнародно-правова природа глобальних інформаційних систем навігації та позиціонування (2013)
Гаркуша А. О. - Права та інтереси приватних осіб в аспекті доступу до механізму врегулювання спорів СОТ (2013)
Діковська І. А. - Методи уніфікації норм, що регулюють міжнародні приватні договірні зобов’язання (2013)
Лев М. О. - Відсутність юрисдикції як підстава для відмови у визнанні та приведенні до виконання судових рішень держав Євросоюзу (на прикладі Англії) (2013)
Пальчик М. Л. - Проблеми практичного застосування режиму найбільшого сприяння в двосторонніх торговельно-економічних договорах України (2013)
Раскалєй М. О. - Окремі зобов’язання держав у сфері міжнародного повітряного права. Стан та перспективи (2013)
Червяцова А. О. - Свобода вираження поглядів у комерційній сфері: аналіз практики Європейського суду з прав людини (2013)
Янакаєва К. М. - Підстави та наслідки застосування економічних санкцій РБ ООН впродовж 1990-1998 років (Ірак і Лівія) (2013)
Стратонов В. М. - Крок назустріч формуванню криміналістичної компетенції студентів-юристів (2013)
Большаков В. И. - Формирование эффективной стратегии реконструкции жилого фонда крупнейших городов Украины, Кравчуновская Т. С., Разумова О. В., Котов Н. А. (2016)
Барсук Р. В. - Математичне моделювання функції вибору переважних рішень для трубчастих газових нагрівачів за експериментальною інформацією, Іродов В. Ф. (2016)
Парусов Э. В. - Влияние величины аустенитного зерна на развитие обезуглероживания при производстве бунтового проката, Губенко С. И., Сычков А. Б., Луценко В. А., Сагура Л. В. (2016)
Менейлюк А. И. - Алгоритм выбора эффективного решения по перепрофилированию промышленных зданий, Лобакова Л. В. (2016)
Збараз Л. И. - Математическое моделирование и оптимизация работы тепловых сетей с учётом тепловых потерь, Павлова В. Г. (2016)
Петренко А. О. - Автоматизована система оперативного управління опаленням і кондиціонуванням будівель, Петренко В. О., Цуканов О. А. (2016)
Карпюк Л. В. - Використання графічного редактора в інженерній графіці і курсовому проектуванні, Любимова-Зінченко О. В. (2016)
Полищук С. З. - Оценка и прогноз качества атмосферного воздуха на региональном уровне, Каспийцева В. Ю. (2016)
Менейлюк А. И. - Разработка алгоритма численной оптимизации проектов строительства и реконструкции инженерных сооружений, Менейлюк И. А., Никифоров А. Л. (2016)
Костицький М. В. - Соціально-правова дієздатність людини та соціалізація особистості в умовах глобалізації (2015)
Шутак І. Д. - Юридична техніка тлумачення норм права (2015)
Луцький А. І. - Відображення правової ідеології у природньо-правових дослідженнях філософів XVI-XVII ст. (2015)
Луцький М. І. - Джерела до вивчення правової системи ЗУНР (2015)
Онищук І. І. - Логіка юридичного конструювання, Бойко Г. І. (2015)
Андрухів О. І. - Історико-правова характеристика "першої радянізації" західноукраїнських земель (1939-1941 рр.) (2015)
Чабаненко М. М. - Загальноправовий та галузевий методи правового регулювання (2015)
Войтович Н. П. - Принцип верховенства права у концепції правової держави Б. Кістяківського (2015)
Волковецька С. В. - Децентралізація як основний елемент реформування місцевого самоврядування в Україні (2015)
Ковбас І. В. - Адміністративно-процесуальна правосуб'єктність громадян (2015)
Малімон В. І. - Актуалізація етичних кодексів в контексті модернізації системи державного управління, Шевченко Н. П. (2015)
Ковалик В. В. - Реформування органів виконавчої влади в контексті реалізації адміністративної реформи, Стрільчук Л. В. (2015)
Кочура О. О. - Підстави та суб’єкти звернення до Європейського суду з прав людини (2015)
Кривенчук М. Є. - Еутаназія: історико-правовий аспект (2015)
Дутка Х. І. - Окремі аспекти формування та функціонування юстиції ЄС (2015)
Вінцова Д. С. - Принцип економічності оподаткування та його вплив на діяльність податкових органів США (2015)
Вишемирський М. І. - Вплив податкового обов’язку на визначення місця податкових пільг в правовому механізмі податку (2015)
Пацурія Н. Б. - Переговорна процедура державних закупівель: підстави, перспективи та міжнародна практика застосування, Вашуленко О. І. (2015)
Коверзнев В. О. - Принципи кооперативного права (2015)
Карпенко О. І. - Визначення сторін при наданні Інтернет-послуг (2015)
Басиста І. В. - Процесуальна самостійність слідчого в світлі вимог чинного КПК: проблеми та перспективи, Щур Б. В. (2015)
Марисюк К. Б. - До питання про становлення міжнародного співробітництва у сфері виконання кримінальних покарань (IV міжнародний тюремний конгрес 1890 р.) (2015)
Власова Г. П. - Співвідношення кримінальних процесуальних проваджень та диференціації кримінальних процесуальних форм (2015)
Король В. В. - Законодавче регулювання питання про мову, якою здійснюється кримінальне провадження: шляхи усунення суперечностей (2015)
Пузирний В. Ф. - Проблеми нормативного врегулювання реалізації права засуджених на звернення до органів державної влади в Українi (2015)
Соловій Я. І. - Теоретико-правова регламентація та практика застосування покарання у виді конфіскації майна, Гуцуляк М. Я. (2015)
Громко В. Я. - Загальні ознаки службової особи як спеціального суб’єкта злочину за кримінальним правом України (2015)
Аракелян Р. Ф. - Трансформація вітчизняного доктринального тлумачення медіації як форми відновного правосуддя (2015)
Вислоцька Т. Ю. - Таємниця усиновлення (удочеріння) у кримінальному законодавстві окремих іноземних держав (2015)
Стельмащук А. М. - Транспортно-логістична система підприємств сільських територій, Смоленюк Р. П., Чайківський І. А. (2015)
Щурик М. В. - Малі і середні агрогосподарства: проблеми та перспективи розвитку (2015)
Пуцентейло П. Р. - Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні підприємством (2015)
Андрушків Б. М. - Дистанційна робота та фрілансова діяльність: особливості та відмінності, Погайдак О. Б. (2015)
Войтко С. В. - Дослідження співвідношення максимально можливих і реальних обсягів виробництва електроенергії енергетичними підприємствами України, Сапсай К. В. (2015)
Пархомець М. К. - Аналіз дохідності основних галузей аграрних підприємств та напрямки її підвищення у західних областях України, Уніят Л. М. (2015)
Степанюк Г. С. - Особливості функціонування та проблеми управління техногенно небезпечними нафтогазовими підприємствами (2015)
Легкий В. І. - Етапи оцінки конкурентоспроможності підприємства та види стратегій її підвищення (2015)
Криховецький І. З. - Теорія управління маркетинговими заходами на підприємствах туристичної галузі (2015)
Пухир С. Т. - Фінансові механізми реалізації державної регіональної політики: сутність та складові (2015)
Луцька Н. І. - Сучасні підходи до вдосконалення системи фінансування транскордонного співробітництва в Україні (2015)
Кравченко В. П. - Аналіз соціальної політики України та її ефективність на сучасному етапі, Кравченко Н. В. (2015)
Пилипів Н. І. - Формування обліково-інформаційного забезпечення системи ділового партнерства банків, П’ятничук І. Д. (2015)
Остафійчук П. Г. - Аналіз сучасних методологічних підходів статистичного оцінювання взаємозв’язків в економіці, Боркович І. П. (2015)
Тимоць М. В. - Економічна ефективність відтворення природних ресурсів (2015)
Цюцяк І. Л. - Алгоритм розрахунку та порядок облікового відображення нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), Цюцяк А. Л. (2015)
Потеряйло І. Ю. - Зарубіжний досвід застосування програмно-цільового методу бюджетування на сучасному етапі в Україні (2015)
Рижий І. Б. - Дослідження ефективності рекламної кампанії (2015)
Кулич І. Б. - Вплив валютних коливань на туристичний сектор економіки України (2015)
Касіянчук В. Д. - Ефективність переробки топінамбура на продукцію лікувально-профілактичного призначення (2015)
Бащенко М. І. - Академік В. П. Буркат – визнаний учений-селекціонер у тваринництві, організатор аграрної науки, громадський діяч, Гладій М. В. (2016)
Бородай І. С. - Академік В. П. Буркат – публіцист, історик і популяризатор аграрної науки в Україні (2016)
Бащенко М. І. - Маємо за честь бути учнями Валерія Петровича Бурката, Войтенко С. Л., Ковтун С. І., Ладика В. І., Полупан Ю. П., Іванченко М. І. (2016)
Бабенко О. І. - Прогнозований генетичний прогрес у популяціях молочної худоби за використання різних методик оцінки і відбору тварин, Олешко В. П., Афанасенко В. Ю. (2016)
Ващенко О. В. - Продуктивність свиней при чистопородному розведенні та схрещуванні (2016)
Гладій М. В. - Генезис і перспективи червоної молочної худоби в Україні, Полупан Ю. П., Базишина І. В., Почукалін А. Є., Коваль Т. П., Безрутченко І. М., Полупан Н. Л., Михайленко Н. Г. (2016)
Ільницька Т. Є. - Оцінка роботоздатності коней, які брали участь у змаганнях з триборства (2016)
Коваленко Г. С. - Селекційна ситуація у ДПДГ "Олександрівське" з розведення українських червоно-рябої і чорно-рябої молочних порід та шляхи її покращення, Прийма С. В., Гольоса Г. О., Тучик А. В., Марчук Л. В., Льоля Б. Б. (2016)
Козырь В. С. - Качество шкур бычков мясных и комбинированных пород в условиях степной зоны Украины (2016)
Кругляк Т. О. - Генеалогічна спорідненість бугаїв голштинської породи в Україні (2016)
Ладика В. І. - Тривалість життя корів української чорно-рябої молочної породи залежно від рівня оцінки лінійних ознак типу, які характеризують стан кінцівок, Хмельничий С. Л. (2016)
Люцканов П. И. - Результаты использования баранов-производителей породы бентхаймер в скрещивании с цигайскими овцами, Машнер О. А., Тофан И. Н. (2016)
Маковська Н. М. - Комплексне оцінювання резистентності та стресостійкості телят, Бірюкова О. Д., Бодряшова К. В. (2016)
Марченко Н. І. - Формування господарськи корисних ознак м’ясної продуктивності, внутрішньом’язового жироутворення у бугайців різних генотипів і віку (2016)
Мачульний В. В. - Продуктивність корів українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід (2016)
Микитюк В. В. - Вплив вівцематок на спадкову зумовленість і мінливість селекційних ознак потомства, Сєвєров О. В. (2016)
Плівачук О. П. - Взаємозв’язок комплексних генотипів альфа-лактальбуміну та бета-лактоглобуліну зі складом та технологічними властивостями молока корів української чорно-рябої молочної породи, Димань Т. М. (2016)
Пославська Ю. В. - Вплив екстер’єру корів-первісток української чорно-рябої молочної породи на формування їх подальшої молочної продуктивності, Федорович Є. І., Боднар П. В. (2016)
Почукалін А. Є. - "Constitutio" генеалогічної структури українскої червоно-рябої молочної породи, Різун О. В., Прийма С. В. (2016)
Скляренко Ю. І. - Прогнозування продуктивності молочних корів різними способами, Чернявська Т. О., Іванкова І. П. (2016)
Ставецька Р. В. - Морфологічні властивості вим’я корів української чорно-рябої молочної породи за вбирного схрещування, Клопенко Н. І. (2016)
Федорович В. В. - Продуктивні якості тварин різних порід великої рогатої худоби, Федорович Є. І., Бабік Н. П., Осередчук Р. С. (2016)
Хмельничий Л. М. - Особливості спадкового впливу умовної кровності голштинської породи на показники довголіття корів української червоно-рябої молочної породи, Вечорка В. В. (2016)
Шевчук Т. В. - Селекційно-генетичні особливості лисиць кліткового розведення (2016)
Круглик С. Г. - Аналіз генетичної структури собак породи французький бульдог з використанням мікросателітних маркерів ДНК, Дзіцюк В. В., Спиридонов В. Г. (2016)
Метлицька О. І. - Сучасні молекулярно-генетичні підходи для підвищення ефективності селекційного процесу в тваринництві України, Копилов К. В., Березовський О. В. (2016)
Рудоман Г. С. - Аналіз поліморфізму гена MUC4, асоційованого зі стійкістю свиней вітчизняної та зарубіжної селекції до колібактеріозу, Балацький В. М., Нор В. Ю. (2016)
Супрович Т. М. - Виявлення алелів гена BOLA-DRB3.2, асоційованих з некробактеріозом у корів української чорно-рябої молочної породи, Карчевська Т. М., Колінчук Р. В., Мізик В. П. (2016)
Фокша В. Ф. - Оценка иммуногенетических различий между потомками разных быков-производителей, Констандогло А. Г. (2016)
Чокан Т. В. - Генетична структура української гірськокарпатської породи овець за використання мікросателітних локусів, Радко A., Тарасюк С. І., Шумець A., Рубіс Д. (2016)
Гончаренко И. В. - Сравнительная оценка сексированной и традиционной спермы голштинских быков, Пелых Ю. С. (2016)
Кузьмина Т. И. - Анализ показателей оплодотворяемости завершивших фазу роста in vivo ооцитов suss crofa domesticus из фолликулов разного диаметра, Ковтун С. И., Усенбеков E. C., Епишко О. А., Стефанова В. Н. (2016)
Сідашова С. О. - Ембріопродуктивність корів-донорів та функціональна асиметрія яєчників, Стаховський В. Ф., Ковтун С. І. (2016)
Троцький П. А. - Кріоконсервація ооцит–кумулюсних комплексів корів з використанням різних біологічно активних речовин (2016)
Кулдонашвілі К. В. - Дія наноаквахелат германію на ріст поросят у пренатальний період, Шеремета В. І., Каплуненко В. Г. (2016)
Пилипчук О. С. - Вплив нейротропно-метаболічних препаратів на великоплідність свиноматок, Шеремета В. І., Каплуненко В. Г. (2016)
Гузєєв Ю. В. - Поліморфізм популяції українських річкових буйволів (river buffalo) за мікросателітними локусами ДНК, Мельник О. В., Спиридонов В. Г., Гладирь О. О., Зінов’єва Н. А. (2016)
Мохначова Н. Б. - Характеристика сірої української породи великої рогатої худоби за ДНК-маркерами, Супрович Т. М., Добрянська М. Л., Фурса Н. М. (2016)
Рєзникова Н. Л. - Особливості якісного складу молока корів білоголової української породи (2016)
Ведмідь І. В. - Медопродуктивність бджолиних сімей залежно від якості маток, виведених з використанням біологічно активних підкормок, Шеремета В. І., Каплуненко В. Г. (2016)
Гладій М. В. - Сучасні технології переробки відходів птахівництва і виробництва високопротеїнових кормових добавок: вітчизняний і зарубіжний досвід, Мельник Ю. Ф., Кебко В. Г., Полупан Ю. П., Муржа І. І. (2016)
Кривохижа Є. М. - Екологічні ризики проведення санітарної обробки доїльно-молочного обладнання у особистих селянських господарствах, Жукорський О. М., Никифорук О. В., Лесик О. Б. (2016)
Піщан І. С. - Адаптивна реакція корів швіцької породи на новий режим доїння в доїльній залі (2016)
Правила для авторів (2016)
Апопій В. В. - Матеріально-технічний потенціал сфери товарного обігу: характер і тенденції сучасного розвитку, Ситник Н. С. (2012)
Мізюк Б. М. - Конкурентні стратегії торговельних підприємств та їх альтернативи, Тучковська І. І. (2012)
Белей О. І. - Побудова моделі призми ефективності торговельного підприємства (2012)
Свидрук І. І. - Методи та інструменти управління просуванням інтернет-магазинів, Миронов Ю. Б. (2012)
Серветник-Царій В. В. - Стан і перспективи розвитку потенціалу торгівлі споживчої кооперації України (2012)
Мамаєва Г. С. - Формування системи показників оцінки стійкого розвитку торговельного підприємства (2012)
Гонська М. Р. - Модель управління персоналом торговельного підприємства, орієнтована на підвищення його конкурентоспроможності (2012)
Хом’як Ю. М. - Формування структури асортименту товарів у сучасних умовах (2012)
Заярна Н. М. - Сучасні підходи управління товарооборотом підприємства та оптимізації його асортиментної структури, Станкевич У. В. (2012)
Мандрик О. Я. - Напрями удосконалення організації та методики оцінки інтелектуальної та кадрової складових економічної безпеки в торгівлі (2012)
Лопащук І. А. - Посилення ролі торгівлі у соціально-економічному розвитку села, Горбатюк В. М. (2012)
Куцик П. О. - Організація впровадження інтегрованої системи обліку та звітності (2012)
Тягунова Н. М. - Розвиток туристичної діяльності як перспективний напрям економічного і соціального зростання споживчої кооперації (2012)
Орлова В. О. - Соціальна відповідальність малого бізнесу: концептуальні основи та особливості інституційного вибору (2012)
Міценко Н. Г. - Тенденції розвитку попиту на продукцію та товарообороту ресторанного господарства, Скіб’як Р. А. (2012)
Воскобоєва О. В. - Інтегральна оцінка ефективності управління виробничими запасами підприємства на основі збалансованої системи показників, Воскобоєва О. С. (2012)
Килин О. В. - Туристичні ресурси Іспанії (2012)
Гудзовата О. О. - Автоматизовані системи управління підприємствами ресторанного бізнесу (2012)
Бігус М. М. - Стратегічні орієнтири забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів туристичного бізнесу (на прикладі Львівської області) (2012)
Ланда О. О. - Результати розвитку та шляхи удосконалення управління діяльністю підприємств індустрії гостинності Львівської області (2012)
Колянко О. В. - Особливості надання адміністративних послуг державними органами управління (2012)
Баранцева С. М. - Використання АВС- та XYZ-матриці при прийнятті господарських рішень в управлінні витратами виробничого підприємства, Доценко Ю. М. (2012)
Процишин О. Р. - Конкурентні переваги ВНЗ на ринку освітніх послуг та напрями їх нарощування (2012)
Ящук В. І. - Тренди використання технології "хмарних обчислень" в ІТ-сфері України (2012)
Федик О. В. - Роль системи послуг у забезпеченні діяльності особистих підсобних господарств населення (2012)
Гросул В. А. - Механізм впливу пропозиції на ціноутворення на ринку плодоовочевої продукції (2012)
Власова Н. О. - Тенденції концентрації у роздрібній торговельній мережі України, Ковінько О. С. (2012)
Медвідь Л. Г. - Організація і методика обліку матеріальних витрат у мисливських господарствах, Говда Г. А. (2012)
Тучковська І. І. - Системний аналіз – основа розвитку соціально-економічних макросистем (2012)
Трут О. О. - Формування системи вимірювання продуктивності підприємства (2012)
Скрипко Т. О. - Стан і тенденції розвитку інноваційного підприємництва Львівщини (2012)
Бабірад М. М. - Роль недержавного пенсійного забезпечення в інноваційно-інвестиційному розвитку економіки України, Оліярник В. В. (2012)
Павленко И. Г. - Основы формирования системы управления коммуникациями (2012)
Бойко Н. І. - Розвиток та аналіз автоматизованих інформаційних систем та їх вплив на діяльність підприємств торгівлі (2012)
Гавриляк М. Я. - Оцінка життєвого циклу продукції з урахуванням екологічних показників (2012)
Бриль О. О. - Особливості грошового обігу в умовах інституціональних змін (2012)
Виноградов В. В. - Стратегії оптимізації інформаційних ресурсів у системі маркетингового менеджменту (2012)
Заярна Н. М. - Сутність економічної діагностики діяльності підприємств торгівлі, Кіш А. О. (2012)
Шиндировський І. М. - Сучасні проблеми інфраструктурного забезпечення підприємств споживчої кооперації, Антонюк Я. М. (2012)
Тимчина А. І. - Структура ринку роздрібної торгівлі в умовах сучасного невизначеного середовища України (2012)
Іванченко Г. В. - Формування кластерної політики в Україні (2012)
Євдокимов В. В. - Інтелектуальна власність у системі бухгалтерського обліку: теоретичні аспекти (2012)
Легенчук С. Ф. - Моделювання процесу організації документування фактів господарського життя , Дударєва К. О. (2012)
Яремко І. І. - Економічна безпека соціально-економічних систем: сутність понятійного базису (2012)
Лозинський В. Т. - Регламентація комерційної взаємодії учасників систем дистрибуції як інструмент запровадження активних методів продажу товарів, Міщук І. П. (2012)
Садовська І. Б. - Наукові підходи до класифікації інтелектуального капіталу як об’єкта управлінського обліку (2012)
Яремко І. Й. - Лізинговий механізм у системі інвестиційного формування ресурсної бази інтегрованих виробничо-господарських структур (2012)
Снісар О. О. - Нормативно-правове забезпечення обліку та контролю паливно-мастильних матеріалів (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2015)
Гусєва О. Ю. - Концептуальний підхід до визначення впливу інформаційно-телекомунікаційної галузі на економічний розвиток країн (2015)
Шинкар В. А. - Економічні перетворення в українському суспільстві як фактор європейської інтеграції, Машкара-Чокнадій В. В., Яцко Г. В. (2015)
Кушнір Н. О. - Сучасний стан та проблеми міграційних процесів у країнах Європейського союзу (2015)
Свердан М. М. - Специфіка податкової системи України та можливості її коректування (2015)
Шахматова Т. А. - Шляхи вдосконалення системи соціальної безпеки національної економіки України (2015)
Герман Л. Т. - Теоретичні основи соціалізації глобального економічного розвитку (2015)
Шерстюк Р. П. - Багатокомпонентний, функціонально-логістичний підхід до формування моделі управління чинниками підвищення ефективності промислового підприємства у постконфліктний період, Кінаш І. А., Погайдак О. Б., Кузьмак О. І. (2015)
Собко О. М. - Організаційна культура як чинник формування синергічних ефектів у креації вартості підприємства (2015)
Малік Л. М. - Методичні підходи до управління виробничою діяльністю сільськогосподарських підприємств (2015)
Лищенко О. Г. - Оптимізація амортизаційної політики підприємства, Півненко В. В. (2015)
Квасній Л. Г. - Дослідження функціональних складових економічної безпеки підприємств сфери туристичних послуг, Щербан О. Я. (2015)
Трач Р. В. - Вибір оптимального джерела інвестування в оновлення основних засобів будівельних підприємств (2015)
Ценклер Н. І. - Розвиток економіки карпатського регіону: прогнозні оцінки та індикатори впливу (2015)
Іванова Н. В. - Методолого-організаційні аспекти модернізації виробничої інфраструктури регіонального простору (2015)
Федоришина Л. М. - Безробіття в Україні: актуальні проблеми і шляхи вирішення (2015)
Жураківський Є. С. - Особливості та оцінка економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області (2015)
Сидорук Б. О. - Особливості дослідження впливу біоенергетичної галузі на забезпечення конкурентоспроможності сільських територій та окремих аграрних формувань (2015)
Сейсебаєва Н. Г. - Необхідність нових форм та методів впровадження інновацій на промислових підприємствах (2015)
Демченко Г. В. - Теоретичне підґрунтя інновацій: аналіз сутності (2015)
Лелюк Ю. В. - Механізм мотивації творчих працівників сільської місцевості на основі бальної системи оцінки (2015)
Несторишен І. В. - Особливості планування та розподілу непрямих витрат в контексті оптимізації фінансових результатів промислових підприємств, Хома Д. М. (2015)
Баришевська І. В. - Нормативно-правові та практичні аспекти формування та обліку статутного капіталу комерційних банків, Корабахіна А. Ю. (2015)
Очеретько Л. М. - Модель внутрішнього контролю правильності облікового відображення операцій з відходами, Сафронов Є. В. (2015)
Панченко О. М. - Формування облікової політики підприємства щодо кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, Савченко К. Р. (2015)
Візіренко С. В. - Методичні аспекти аудиту фінансової звітності підприємства, Макаріхін С. С. (2015)
Свиноус І. В. - Теоретичні підходи до трактування сутності та характеристики змісту понять "невизначеність", "ризик, Гаврик О. Ю. (2015)
Перевозова І. В. - Інститут економічної експертизи: сутність та суспільна потреба, Кінаш І. П. (2015)
Маниліч М. І. - Оцінка виробничих запасів за справедливою вартістю в інформаційному забезпеченні системи менеджменту підприємств, Бурдейна Л. В. (2015)
Кулик С. М. - Стан і перспективи розвитку соціальної відповідальності аграрного бізнесу регіону, Сава А. П., Довгань О. М. (2015)
Степаненко В. В. - Дослідження основних каналів розвитку соціального бізнесу (2015)
Радько В. І. - Організаційно-економічні засади інтеграції дрібних сільськогосподарських товаровиробників – виробників молока, Микитюк Д. М. (2015)
Леміш К. М. - Інформаційні технології як інструментарій вдосконалення адміністрування санаторно-курортних закладів, Нехай Т. І. (2015)
Левченко Н. М. - Систематизація методологічних основ моніторингу податкових ризиків в системі податкового ризик-менеджменту, Песеукова А. В. (2015)
Андрющенко І. Є. - Оцінка ефективності дії механізму досягнення податкового компромісу, Гринь Ю. В. (2015)
Олійник Т. О. - Механізм комплексного страхування ризиків іпотечного кредитування, Льошкіна А. Е. (2015)
Виноградов С. А. - Руйнування будівельних конструкцій імпульсним водним струменем високої швидкості, Консуров М. О., Пономаренко С. С. (2016)
Гасанов Х. Ш. - Влияние неравномерности распределения опасных факторов чрезвычайной ситуации в помещении на показания тепловизора (2016)
Гишко Г. Б. - Розробка рекомендацій щодо удосконалення методичного забезпечення прогнозування наслідків застосування запалювальних речовин, Попов І. І. (2016)
Закора А. В. - Взаимосвязь коэффициента готовности аппаратуры оперативной диспетчерской связи с достаточностью комплекта запасных технических средств при восстановлении после отказов в условиях чрезвычайной ситуации, Селеенко Е. Е., Соколов Д. Л., Фещенко А. Б. (2016)
Закора А. В. - Выбор малогабаритной антенны для портативного радиолокационного измерителя толщины льда, Селеенко Е. Е., Соколов Д. Л., Фещенко А. Б. (2016)
Иванов Е. В. - К вопросу о составе и количестве газов при взрыве боеприпасов на складах. Сообщение 3. Ручные гранаты, Васюков А. Е., Лобойченко В. М., Плиско А. В. (2016)
Іванець Г. В. - Прогнозування надзвичайних ситуацій техногенного характеру на основі статистичних даних моніторингу, Бугайов А. Ю. (2016)
Іванець Г. В. - Модель процесу зміни узагальнених параметрів надзвичайних ситуацій природного характеру, Толкунов І. О., Стецюк Є. І. (2016)
Kravtsiv S. Ya. - The analysis of integral risks on the territory of Ukraine, Sobol O. M., Maksimov A. V. (2016)
Кривцова В. И. - Комплексный датчик первичной информации системы мониторинга чрезвычайных ситуаций, Кальченко Я. Ю., Абрамов Ю.А. (2016)
Кустов М. В. - Дополнения к методикам прогнозирования зон химического и радиационного загрязнения территории (2016)
Ларін О. М. - Порівняння методів оцінки пожежного ризику резервуару з нафтопродуктом при виникненні надзвичайної ситуації, Грінченко Є. М., Соколов Д. Л., Федоренко Р. М. (2016)
Левтеров А. А. - К оптимальному размещению пунктов дистанционного мониторинга с применением эволюционных вичислений, Грицына И. Н. (2016)
Лящук О. І. - Шляхи вирішення питання раннього оповіщення про землетруси для об’єктів критичної інфраструктури Україниd, Андрущенко Ю. А., Шапка В. М., Толчонов І. В., Корнієнко І. В. (2016)
Малько О. Д. - До питання про математичну модель прогнозування виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, Карманний Є. В. (2016)
Маляров М. В. - Дослідження фрактальних властивостей земної поверхні при вирішенні завдань моніторингу надзвичайних ситуацій (2016)
Неклонський І. М. - Моделювання процесу залучення ресурсів при перегрупуванні сил і засобів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Самарін В. О. (2016)
Неклонський І. М. - Спектральний підхід до оцінювання готовності аварійно-рятувальних підрозділів до дій за призначенням, Самарін В. О., Харламов В. В. (2016)
Писклакова О. О. - Постановка задачі обґрунтування критеріїв ефективності управління процесами попередження та локалізації НС (2016)
Прохач Э. Е. - Выбор метода нейтрализации промстоков КРТ (2016)
Рогозін А. С. - Оптимізація розподілу сил цивільного захисту по регіонам України, Пирогов О. В., Яровий Є. А. (2016)
Сенчихін Ю. М. - Методика розрахунку сил та засобів для локалізації проливів небезпечних хімічних речовин (НХР), Аветісян В. Г., Дерев’янко І. Г. (2016)
Собина В. О. - Прогноз стану безпеки об’єкту обчислювальної техніки в умовах надзвичайних ситуацій з урахуванням динаміки зміни небезпечних подій у часі, Борисова Л. В. (2016)
Стрілець В. М. - Багатофакторна оцінка виконання типових операцій ліквідації надзвичайних ситуацій в комплексах засобів індивідуального захисту, Тригуб В. В. (2016)
Тригуб В. В. - Методика оцінки меж зон руйнування при вибуху на відкритих технологічних установках (2016)
Feshchenкo A. B. - Results from study of signal distortion in radar sensing of explosive devices in soil column, Seleenko Y. Y., Zakora A. V., Sokolov D. L. (2016)
Чернявский И. Ю. - Анализ условий для создания системы выявления и оценки уровня радиационной безопасности жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуациях военного характера, Тютюник В. В., Калугин В. Д. (2016)
Чуб І. А. - Прогнозування наслідків надзвичайної ситуації з вибухом хмари газоповітряної суміші, Матухно В. В. (2016)
Шевченко Р. І. - Обґрунтування підходів до класифікації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру в контексті розбудови системи моніторингу (2016)
Щербата Н. З. - Міграційна політика країн ЄС у сфері залучення висококваліфікованої робочої сили, Геч А. (2011)
Павлюк Т. - Особливості євроінтеграційної політики Хорватії (2011)
Ігошина Ж. Б. - Спроби демократичних перетворень в арабських країнах в контексті процесів глобалізації (2011)
Лущенко А. - Вплив глобалізації на національну державу (2011)
Мирович О. - Етнічне протистояння як загроза національній безпеці: уроки Хорватії (2011)
Мішин О. В. - Особливості формування та функціонування безпекових механізмів Африканського Союзу (2011)
Сухіашвілі Д. - Формування міжнародно-правових та концептуальних засад відносин Грузії та ЄС (2011)
Корчака М. В. - Лісабонська угода: нові інститути та інструменти зовнішньої політики ЄС (2011)
Софронов О. О. - Військово-технічне співробітництво в системі забезпечення національної безпеки України (2011)
Трушковський О. І. - Державна політика України в сфері міжнародного співробітництва зі стандартизації (2011)
Вишньов В. - Наслідки для індо-американської ядерної угоди в разі повторення індійських ядерних випробувань (2011)
Капируля М. - Перспективи отримання і використання ядерної зброї терористичними організаціями в постбіполярній системі МВ (2011)
Мінгазутдінова Г. - Приєднання ПМР до України як шлях вичерпання придністровської проблеми (2011)
Яшна Н. - "Північний вимір": ефективна ініціатива чи формальний проект? (2011)
Браило А. - Роль "Хизбаллы" в политических процессах Ближнего Востока в начале ХXI века: региональный и международный аспекты (2011)
Дунев В. - Перспективы развития евроатлантической безопасности (2011)
Корнійчук Т. - Особливості політичного і економічного співробітництва Європейського Союзу та України на сучасному етапі (2011)
Липяцька М. - Перспективи співробітництва РФ та НАТО у сфері протиракетної оборони (2011)
Мирович Т. - Транскордонне співробітництво у рамках трикутника Україна-Польща-Білорусь: сучасний стан, проблеми та перспективи (2011)
Пустовіт А. - Енергетична сфера: сценарії розвитку відносин України та Російської Федерації (2011)
Спиридонова К. - Боротьба КНР з міжнародним тероризмом (2011)
Ткач В. - Націоналістичні та сепаратистські рухи Іспанії. Сучасний стан (2011)
Бродникова В. - Курдская проблема на современном этапе (2011)
Корж Ю. - Південний вектор політики ЄС у сфері енергозабезпечення та його вплив на Україну (2011)
Кучухідзе А. - "Крутий поворот" зовнішньої політики Віктора Януковича: основні результати (2011)
Огризко Л. - Україна в геополітичному трикутнику "США-Росія-Китай" (2011)
Кучер С. О. - Сучасна геостратегія Японії (2011)
Кияниця Л. - Економічні та політичні чинники поширення впливу КНР на африканському континенті (2011)
Рябека А. - Передумови виникнення нагірно-карабаського конфлікту (2011)
Пікалюк І. - Заворушення в Еквадорі: спроба державного перевороту? (2011)
Диковицька А. - Вплив спільних китайсько-російських енергетичних проектів на розвиток двосторонніх відносин (2011)
Зубко Д. В. - Механізми та важелі впливу у формуванні відносин Європейського Союзу з країнами Східного партнерства (2011)
Романова В. О. - Ключові рішення саміту "Великої двадцятки" в Канаді (2011)
Сахно С. М. - Основні напрямки енергетичної політики ЄС (2011)
Черінько І. П. - Концептуально-теоретичні засади дослідження політики Великої Британії щодо розширення ЄС (1997-2010 рр.) (2011)
Рубцов А. О. - Виклики Північноатлантичного альянсу (2011)
Халаджи В. В. - Витоки європейської політики сусідства крізь призму світових викликів (2011)
Касьян О. - Моніторинг обов’язків і зобов’язань України, взятих нею під час вступу до Ради Європи (2011)
Рой А. - Роль міжнародних організацій у збереженні культурної спадщини стародавніх цивілізацій в країнах Латинської Америки на сучасному етапі (2011)
Єкимова К. - Аналіз досвіду співпраці України з МВФ. Позитивні та негативні наслідки надання кредиту (2011)
Швечикова Я. - БРІК як інститут міжнародного співробітництва (2011)
Коваль Н. Є. - Балканський елемент ідентичності в культурній дипломатії Греції: аналіз діяльності центрів фундації грецької культури на Балканах (2011)
Лінєвич П. - Роль та місце протоколу та церемоніалу в сучасній дипломатії (2011)
Баланик А. - Діяльність Анжеліни Джолі як посла доброї волі ООН крізь призму теорії піар (2011)
Гавриленко І. - Публічна дипломатія як специфічний інструмент зовнішньої політики США (2011)
Марусич Т. - Україно-російські відносини в енергетичній сфері. Енергетична дипломатія (2011)
Ржевська В. С. - Основні риси проекту колективної безпеки І.Подебрада (2011)
Башун А. В. - Міжнародно-правове регулювання відносин у сфері альтернативних джерел енергії (2011)
Іващенко О. Р. - Роль національних судів у функціонуванні міжнародного права (2011)
Магда А. В. - Основні міжнародно-правові принципи поводження з радіоактивними відходами (2011)
Папян Т. М. - Особливості правового регулювання судноплавства у керченській протоці та Керч-Єнікальському каналі (2011)
Баданова Є. - Роль міжнародних міжурядових організацій у вирішенні міжнародних риболовних спорів (2011)
Бек М. - Порівняння національних законів США та ФРН у сфері здійснення ДЗЗ (2011)
Глуздєєв О. - Договір до Енергетичної Хартії – основа міжнародного енергетичного інвестиційного права (2011)
Леонідова О. - Пакт Реріха як перший спеціальний міжнародний договір в сфері захисту культурних цінностей (2011)
Смолин Я. - Поняття та ознаки міжнародного договору купівлі - продажу (2011)
Дідовець О. - Особливості створення та перспективи діяльності світового уряду (2011)
Мірошниченко М. О. - Вплив реформування освіти за Болонським процесом на регулювання освіти в ЄС (2011)
Чорнобай Д. В. - Міжнародна відповідальність за правомірну діяльність, механізми компенсацій та санкцій (2011)
Стахєєва Г. О. - Інституційні механізму контролю за концентраціями в Європейському Союзі (2011)
Павко Я. - Термінологічні аспекти гармонізації законодавства України з європейським правом (2011)
Лютий В. - Здобутки та перспективи конституційного реформування в Україні: правова оцінка (2011)
Селезень П. О. - Модельні норми як джерело тлумачення міжнародних податкових договорів (2011)
Шершньова О. А. - Міжнародне стягнення аліментів на дітей: роль Гаазької конференції з міжнародного приватного права та перспективи для України (2011)
Білоус О. С. - Сучасне бачення концепції lex mercatoria (2011)
Святун О. В. - Правові засади участі України у міжнародній боротьбі з піратством (2011)
Буквич А. В. - Вплив Гаазької конвенції, що застосовується до прав на цінні папери, які знаходяться у посередника, на законодавство ринку цінних паперів Європейського Союзу (2011)
Дідовець О. - Мирова угода як спосіб відновлення платоспроможності боржника (порівняльно-правовий аспект) (2011)
Кирилюк О. - Перспективи державно-приватного партнерства у портовій сфері України (2011)
Федченко Д. - Правова природа уніфікації норм міжнародного приватного права (2011)
Шиб Т. - Колізійне право: динаміка і перспективи (2011)
Коннова Т. - Недобросовісна реклама у законодавчій практиці України (2011)
Тихоненко Д. Г. - Генеза і класифікація агрочорноземів України, Дегтярьов Ю. В. (2014)
Цапко Ю. Л. - Структурна будова гумусових кислот в аспекті її впливу на кислотну функцію ґрунтів (2014)
Казюта О. М. - Уміст окислених і відновних форм заліза та рухомого мангану у ґрунтах борової тераси р.Сіверський Донець (2014)
Демиденко О. В. - Біофізична саморегуляція родючості чорнозему при ґрунтозахисному землеробстві, Тонха О. Л., Бикова О. Є. (2014)
Кравченко Ю. С. - Структурно-агрегатний склад чорнозему типового за різних систем обробітку ґрунту, Матвіїв Г. М. (2014)
Дегтярьов Ю. В. - Електропровідність водних суспензій чорноземів типових під різними фітоценозами (2014)
Семенов Д. О. - Вплив якісного складу органічної речовини ґрунтів на надходження цинку в сільськогосподарські культури (2014)
Філон В. І. - Діагностика живлення озимої пшениці на різних агрохімічних фонах, Бобро М. А., Чернушенко І. М., Сурменко В. Д., Пруднікова С. О. (2014)
Бикін А. В. - Вологозабезпечення рослин кукурудзи за внесення мінеральних добрив та прямого посіву, Тарасенко О. В. (2014)
Зуза В. С. - Ефективність ґрунтового і післясходового гербіцидів на різних рівнях забур’яненості посівів кукурудзи, Гутянський Р. А. (2014)
Салтыков А. Н. - Причины и следствия экологического замещения сосны в рамках процесса естественного возобновления пристепных боров, Гармаш А. В., Вовк Е. В. (2014)
Окрушко С. Є. - Аналіз стану лісового господарства у Вінницькій області (2014)
Лісняк А. - Вода зі станцій очищення стічних вод і її використання в сільському господарстві, Марінова С., Торма С., Казітджотес Н., Дімітров П. (2014)
Строкаль В. П. - Екологічна оцінка вмісту мікроелементів в ґрунтах на прикладі селянського (фермерського) господарства "Росош", Рибалко Ю. В., Шофолов Д. Л., Бабка Р. В. (2014)
Чайка Н. И. - Исследование содержания тяжелых металлов в породных отвалах угольных шахт Донбасса и оценка их пригодности для произрастания растений, Шевцова О. А. (2014)
Горін М. О. - Діагностика стану екологічно уразливих ґрунтів долинних ландшафтів за поживним режимом, Приходченко Д. М. (2014)
Копійка В. В. - Вступне слово (2011)
Виступ заступника міністра Закордонних справ України Горіна Олександра Олеговича (2011)
Виступ Координатора системи ООН в Україні Олів’є Адама (2011)
Телешун С. О. - Глобальні виклики та ризики, які загрожують світу у 2010 -2015 рр.: місце і роль ООН у цих процесах (2011)
Галака С. П. - OOH та нерозповсюдження ядерної зброї (2011)
Скороход Ю. С. - Рада Безпеки ООН та конфлікт 2006 року на Півдні Лівану (2011)
Білоусов М. М. - Особливості роботи дипломатів-службовців Секретаріату ООН (2011)
Білас І. Г. - ООН та сучасні виклики і загрози міжнародній спільноті та безпеці в умовах глобалізації (2011)
Шпакович O. М. - Реформування та зміна повноважень основних органів ООН: пошук та розробка нових альтернативних проектів (2011)
Головченко В. І. - Українська РСР – держава-співзасновник ООН: погляд політолога-міжнародника (2011)
Гончар Б. М. - США і ООН: деякі проблеми взаємовідносин (2011)
Яковенко Н. Л. - Позиція Великої Британії в ООН щодо проблем деколонізації та захисту підлеглих територій (2011)
Багратян Г. А. - Мегаэкономический аспект посткризисного развития, Кравченко И. С. (2011)
Кресін О. В. - ЮНЕСКО і розвиток порівняльного правознавства: 60-річчя Міжнародної асоціації юридичних наук (2011)
Федорова А. Л. - Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права як складова універсальної системи захисту прав людини (2011)
Швед О. В. - Документи ООН в сфері захисту прав дітей від сексуального насильства та експлуатації (2011)
Смирнова К. В. - Колективна самооборона: Статут ООН та право Європейського Союзу (2011)
Ковтун О. Ю. - Миротворча діяльність ООН у ХХІ столітті (2011)
Гуменюк А. Г. - Міжнародні дипломатичні пошуки шляхів врегулювання Югославської кризи і роль ООН у втіленні в життя досягнутих угод (2011)
Святун О. В. - Діяльність ООН щодо протидії сучасним формам рабства (2011)
Черінько І. П. - Проблеми реформування Ради Безпеки ООН (2011)
Рубан Ю. Г. - Сучасна демократія і національна ідентичність: нерозривність конструювання (2011)
Грицяк Н. В. - Методологія вимірювання гендерної рівності для підготовки державних звітів про людський розвиток та про виконання Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок" (2011)
Коппель О. А. - Діалог культур та цивілізацій в діяльності ООН, Цирфа Ю. (2011)
Кушинська Л. А. - Проблема реалізації прав дитини та її найвищих інтересів (2011)
Ржевська В. С. - ООН - етап у розвитку концепції колективної безпеки (2011)
Пархомчук О. С. - ООН в структурі механізмів регулювання постбіполярної системи міжнародних відносин, Романова В. О. (2011)
Городня Н. Д. - Місце ООН в китайській концепції нового світового порядку (2011)
Скрильник Є. В. - Трансформація органічної речовини чорнозему опідзоленого в умовах удобрення осадами міських стічних вод, Гетманенко В. А. (2014)
Думіх І. В. - Особливості формування режиму вологості флювісолей заплави ріки Прут, Польчина С. М. (2014)
Цапко Ю. Л. - Вплив культур-фітомеліорантів на структурний склад чорнозему опідзоленого Лівобережного Лісостепу України, Огородня А. І. (2014)
Казюта А. О. - Уміст загального гумусу та його колоїдних форм у чорноземі типовому (2014)
Вільний Р. П. - Вплив обробітку ґрунту на ферментативну активність чорнозему типового, Маклюк О. І. (2014)
Чередниченко І. В. - Щільність складання чорнозему типового в умовах різних систем удобрень (2014)
Должикова Я. М. - Мікроморфологічна діагностика чорноземів типових природного та агрогенного грунтогенезу, Гавва Д. В., Новосад К. Б. (2014)
Саїд Зераат Кар - Родючість ґрунтів в органічній системі (2014)
Філон В. І. - Практичне використання методів математичної статистики в агрономічних дослідженнях, Пруднікова С. О. (2014)
Малюк Т. В. - Фактори формування поживного режиму ґрунту в плодових насадженнях півдня України (2014)
Панасенко Є. В. - Вплив умов року на ефективність корегування мінерального живлення ярого ячменю за різних рівнів удобрення, Голота Є. В. (2014)
Ковальов М. М. - Причини низької ефективності хімізації землеробства в умовах чорноземної зони України, Семитківська Т. О. (2014)
Горошко В. В. - Типологічна структура та продуктивність лісів ДП "Глухівське ЛГ", Бугайов С. М. (2014)
Мажула О. С. - Використання видів і форм таволг (Spiraea L.) у садово-паркових ландшафтах Харківської області, Швиденко І. М. (2014)
Усцький І. М. - Поширення лісопатологічних процесів у вільхових деревостанах України, Бугайов С. М. (2014)
Журавель М. Ю. - Особливості агрофізичного стану та накопичення важких металів в агроекосистемі рекультивованих бурових майданчиків, Дрозд О. М., Дядін Д. В., Яременко В. В. (2014)
Панченко В. Г. - Использование ион-молекулярного взаимодействия для анализа содержания однозарядных ионов в почве, Дубына А. М., Свищева Я. А., Будвицкая Е. Н. (2014)
Федчишин М. П. - Токсичні ефекти марганцю, Корда М. М. (2016)
Потій В. В. - HCV-інфекція й лімфопроліферація (огляд літератури), Зайцев І. А., Кірієнко В. Т., Глухова О. І., Грищенко С. Ю. (2016)
Гребеник М. В. - Оптимізація лікування діастолічної серцевої недостатності у пацієнтів із гіпертонічною хворобою в умовах коморбідності з гіперурикемією, Коцюба О. І. (2016)
Венгер О. П. - Синдромологічна феноменологія депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів (2016)
Морєва Д. Ю. - Ефективність немедикаментозної корекції клінічного перебігу неерозивних форм гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у пацієнтів з артеріальною гіпертензією у поєднанні з хронічною ішемічною хворобою серця, Стаднюк Л. А., Приходько В. Ю. (2016)
Милиця К. М. - Психологічні акцентуації у хворих із метаболічним синдромом та ожирінням (2016)
Михайліченко Д. С. - Рівень сироваткового амілоїду А в пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень (2016)
Ляхович Р. М. - Помилки та ускладнення, які виникають під час проведення догоспітальної серцево-легеневої та мозкової реанімації, Джус М. Я., Кіцак Я. М., Нецюк О. Г. (2016)
Теренда Н. О. - Основні фактори ризику у виникненні та розвитку хвороб системи кровообігу (2016)
Бурбела Е. І. - Ефективність нейтралізацій тривожності у дітей, які хворіють на бронхіальну астму, Волянська Л. А., Стеценко В. В., Козак Д. В. (2016)
Кіосєва О. В. - Гендерні особливості адаптаційних порушень у осіб молодого віку, які курять тютюн (2016)
Бойко В. В. - Вибір живлячих судин при проведенні езофагопластики ілеоцекальним сегментом, Шапринський Є. В. (2016)
Боймурадов Ш. А. - Тактика медицинской реабилитации больных с деформациями наружного носа и зубочелюстной системы, Юсупов Ш. Ш. (2016)
Антонюк-Кисіль В. М. - Можливості хірургічного лікування трофічних виразок венозного генезу нижніх кінцівок у пацієнтів похилого і старечого віку в амбулаторних умовах, Кучерук Є. Ф., Невмержицький А. С., Лесь В. М. (2016)
Кобринська Н. Я. - Клінічні особливості перебігу хвороби у пацієнтів із мультифокальною високодиференційованою тиреоїдною карциномою (2016)
Маланчук Л. М. - Переваги імунокорегуючої терапії у комплексному лікуванні зовнішнього генітального ендометріозу, Краснянська Л. О. (2016)
Казакова Л. М. - Предиктори формування порушення мікробіоценозу кишечника у дітей першого року життя і його профілактика, Сліпачук Л. В., Васюкова М. М., Строй О. А. (2016)
Федорців О. Є. - Фактори ризику виникнення атопічного дерматиту в дітей, Мочульська О. М. (2016)
Риков С. О. - Сучасні вітчизняні засади надання медичної допомоги дітям перших років життя із порушенням зорових функцій, Баринов Ю. В. (2016)
Євтушок Б. А. - Аналіз сезонності виникнення вад невральної трубки в рівненській області (2016)
Тяжка О. В. - Особливості клініко-лабораторних даних у дітей із пролонгованою жовтяницею, Загородня Я. М. (2016)
Крицький І. О. - Використання сучасних технологій у діагностиці та лікуванні природженого пілоростенозу в дітей, Крицький Т. І., Кінаш М. І. (2016)
Бензар І. М. - Судинні пухлини і судинні мальформації у дітей: формулювання діагнозу згідно з сучасною класифікацією (2016)
Чухраєв М. В. - Медико-психологічний підхід у фізіотерапевтичному лікуванні хворих на цукровий діабет 2 типу, Грушко Г. І., Уніченко А. В., Паначук А. Ю., Владимиров А. О. (2016)
Бакалюк Т. Г. - Оптимізація реабілітаційних програм у санаторних умовах для пацієнтів із первинним гонартрозом залежно від клініко-патогенетичного варіанту перебігу (2016)
Рой И. В. - Применение лазеротерапии в лечении больных с невро­логическими проявлениями остеохондроза поясничного отдела позвоночника, Баяндина Е. И., Ячник С. П. (2016)
Вакуленко Л. О. - Шляхи удосконалення фізичної реабілітації в Україні, Вакуленко Д. В., Барладин О. Р., Храбра С. З., Грушко В. С. (2016)
Козак Д. В. - Організація реабілітації хворих із серцево-судинною патологією, Шафранський В. В., Коваль В. Б., Салайда І. М. (2016)
Назарук В. Л. - Особливості фізичної підготовки майбутніх реабілітологів у напрямку формування культури здоров’я, Грушко В. В., Клекот С. М. (2016)
Слабий О. Б. - Просторова перебудова камер серця при артеріальній гіпертензії у малому колі кровообігу, Гнатюк М. С. (2016)
Лимар Л. Є. - Морфологічні зміни в статевих органах статевозрілих самок білих щурів за умов експериментального хронічного токсичного гепатиту, Лимар Н. А. (2016)
Смірнов А. С. - Мітотична активність клітин слизової оболонки пілоричного відділу шлунка щурів в умовах дії епіхлоргідрину, адаптогену й антиоксиданту, Мірзебасов М. А. (2016)
Міц І. Р. - Морфологічні зміни внутрішніх органів у тварин різної статі, які зазнали хронічного стресу, Денефіль О. В., Андріїшин О. П. (2016)
Машевський А. С. - Вплив гіпоестрогенного остеопорозу на прояви цитолітичного синдрому в динаміці пізнього періоду травматичної хвороби, Дзецюх Т. І. (2016)
Пищ П. - Уровень информированности и отношение к вопросам трансплантологии среди студентов высшей государственной школы имени папы Иоанна-Павла II в Бялой Подляске, Шлифирчик А., Коваленко М. (2016)
Сокрут О. П. - Дифференцированная магнито­терапия при различных формах ревматоидного артрита (2016)
Шинкаренко Т. І. - Діяльність Ради Європи у сфері культури (2011)
Шомпол О. А. - Міжнародно-правові аспекти забезпечення екологічної безпеки (2011)
Святун О. В. - Правові засади участі України у міжнародній боротьбі з піратством (2011)
Гріненко О. О. - Проблема трансформації ролі та місця ООН у регулюванні безпекових проблем сучасності (2011)
Піскорська Г. А. - Роль ООН у формуванні глобального інформаційного суспільства (2011)
Запорожець О. Ю. - Політика ЮНЕСКО щодо розвитку глобального інформаційного суспільства (2011)
Андрєєва О. М. - Шляхи реалізації концепції електронного урядування: досвід Франції (2011)
Скороход Л. І. - ООН і постконфліктне миробудівництво в Іраку (деякі аспекти проблеми) (2011)
Шнирков О. О. - Принципи формування митних союзів країн СНД (2011)
Чорнобай Д. В. - Роль ООН у дієвості інституту міжнародної відповідальності за правомірну діяльність (2011)
Шинкаренко І. В. - Роль ООН у врегулюванні податкових відносин між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються (2011)
Заяць Н. В. - Моделі народного представництва у сучасному світі (2011)
Піпченко Н. О. - Вплив цифрової нерівності на розвитку е-демократії у країнах ЄС (2011)
Опадчий І. М. - Діяльність Організації Об’єднаних Націй у сфері уніфікації правил виконання грошових зобов'язань (2011)
Цибуляк А. Г. - Підходи Російської Федерації до реформування європейської архитектури безпеки (2011)
Срібна Л. - Діяльність організацій системи ООН у боротьбі з голодом у ХХІ столітті (2011)
Федоренко А. І. - Шляхи та напрями трансформації Ради Безпеки ООН (2011)
Гавриленко І. - Підходи до реформування Ради Безпеки ООН (2011)
Гаспарян А. - Саміт ООН, присвячений цілям розвитку тисячоліття: основні рішення та перспективи (2011)
Гуменюк Я. - Щодо аналізу економічної складової санкцій ООН під час проведення операцій в колишній Югославії (2011)
Шкляр В. - ООН як трибуна для формування зовнішньополітичного іміджу Німеччини (2011)
Мойсеєнко А. - Гуманітарна інтервенція: поняття та роль в міжнародних відносинах (2011)
Марусич Т. - Співробітництво Ради Європи та ООН у сфері захисту прав людини (2011)
Ковальчук С. - Діяльність та успіхи ООН у боротьбі з проблемою голоду (2011)
Лінєвич П. - Міжнародний рік молоді, відкритий ООН: чого очікувати, на що сподіватись (2011)
Маслов О. - Розвиток міжнародно-правового регулювання боротьби з піратством (ситуація в Сомалі) (2011)
Оснач М. - Проблематика миротворчості ООН на сучасному етапі (2011)
Кукіна З. О. - Інституційний та договірний механізми ООН у сфері захисту свободи слова (2011)
Корнійчук Т. - Недосконалість інституційної діяльності ООН та основні напрями її реформування (2011)
Телешун Я. - Права людини в ХХІ ст. – нові вимоги до ООН (2011)
Касьян O. O. - Роль ООН у вирішенні ґендерних проблем сучасності (2011)
Тихоненко Д. Г. - Випускники факультету агрохімії та ґрунтознавства за період 1951-2015 рр. (до 200-річчя Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва), Дегтярьов Ю. В. (2015)
Воротинцева Л. І. - Плантажна оранка як прийом окультурювання осолонцьованого чорнозему звичайного (2015)
Цапко Ю. Л. - Фітоокультурювання заплавних ґрунтів в аспекті поліпіпення їхньої екологічної стабільності, Десятник К. О., Солоха М. О., Калініченко В. М. (2015)
Господаренко Г. М. - Потенційна калійна буферна здатність чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив, Нікітіна О. В. (2015)
Панасенко О. С. - Комплексна роль колоїдних форм гумусу, власне гумусових речовин і детриту в утворенні мікро- і макроагрегатів чорноземів (2015)
Огородня А. І. - Вплив фітомеліорації на структуру чорнозему опідзоленого в перший рік післядії (2015)
Моргунова О. І. - Лужногідролізований азот в колоїдних формах гумусу чорноземів України (2015)
Крохін С. В. - Дисперсність чорноземів типових різних екосистем Лівобережного Лісостепу України, Дегтярьов Ю. В. (2015)
Чередниченко І. В. - Структурно-агрегатний склад чорнозему типового за різних систем удобрення (2015)
Новосад К. Б. - Вплив різного агрогенного та постагрогенного використання чорноземів типових на чисельність мікроартропод, Рєзнік С. В., Гавва Д. В., Сотников Ю. О. (2015)
Крохін С. В. - Гумусовий стан чорноземів та його екологічні функції в природних і агрогенних екосистемах (2015)
Сотников Ю. О. - Комп’ютерні технології підготовки експерементальних даних у ґрунтознавстві, Гавва Д. В., Рєзнік С. В., Новосад К. Б. (2015)
Saeed Zeraat Kar - Soil composition (2015)
Лазебна М. Є. - Європейські та національні підходи в сфері стандартизації якості грунтів (2015)
Бикін А. В. - Вплив добрив та позакореневих підживлень на елементи структури врожаю рослин сої за мінімізації обробітку ґрунту, Козачок О. Л. (2015)
Повх О. В. - Вплив систем удобрення із застосуванням органічного ферментованого добрива та мікробіологічного препарату на агрохімічні показники темно-сірого опідзоленого ґрунту, Бортнік Т. П., Бортнік А. М. (2015)
Панасенко Є. В. - Вплив позакореневого підживлення препаратами "Аватар–1" та Humin plus на врожайність сої, Сорокотяга Г. В. (2015)
Філоненко Т. А. - Забезпеченість сільськогосподарських культур елементами живлення та їх урожайність залежно від застосування зростаючих доз азотних добрив (2015)
Зуза В. С. - Динаміка компонентів агрофітоценозів посівів ячменю як прояв їх конкуренції, Шекера С. Ю. (2015)
Окрушко С. Є. - Обгрунтування переходу до органічного землеробства у вінницькій області (2015)
Дегтярьов В. В. - Гранулометричний склад як індикатор з оцінки лісорослинного потенціалу піщаних ґрунтів України, Распопіна С. П. (2015)
Величко О. Б. - Підвищення протиерозійної ролі системи полезахисних лісових смуг гідротехнічними спорудами (2015)
Горошко В. В. - Лісистість і структура земель водозбору річки Псел, Лялін О. І., Бугайов С. М., Ткаченко Т. Г. (2015)
Афанасьєв Ю. О. - Система оцінювання ґрунтово-екологічного стану земель в умовах краплинного зрошення (2015)
Горін М. О. - Оцінка стану алювіальних та схилоземних ґрунтів за термодинамічними показниками, Приходченко Д. М. (2015)
Строкаль В. П. - Оцінка придатності земельних ділянок для вирощування зерняткових ягід на прикладі фермерського господарства "Лаяр", Коновалова Ю. В. (2015)
Чайка Н. И. - О лимитирующих зарастание факторах экологических условий породных отвалов (2015)
Рідей Н. М. - Сучасні підходи до класифікації рекреаційних ресурсів, Хітренко Т. Ф. (2015)
Усата Р. Ю. - Гумусовий стан лучно-чорноземного ґрунту правобережної частини Лісостепу України за різних систем удобрення (2015)
Андрійчук В. Г. - Прагматична декларативність ідентифікації Україною європейських соціально-економічних стандартів: реальний стан та шляхи і механізми забезпечення їх досягнення, Хрупов Є. В. (2011)
Будкін В. С. - Соціально-економічний фактор у системі Ставлення ЄС до України (2011)
Заблоцька Р. О. - Єдиний ринок послуг в країнах Європейського Союзу (2011)
Кістерський Л. Л. - Тенденції розвитку соціальної сфери в країнах Європейського Союзу (2011)
Макаренко М. І. - Індикатори цінової конвергенції України та країн Євросоюзу (2011)
Мокій А. І. - Адаптація в Україні досвіду модернізації туристичної сфери Болгарії в контексті чорноморського співробітництва, Вериженко І. О. (2011)
Мокій А. І. - Проблеми гармонізації інституційних принципів інноваційної діяльності України та ЄС, Полякова Ю. В. (2011)
Никитина М. Г. - ЕПС: "новые" старые перспективы для Украины (2011)
Павліха Н. В. - Проблеми адаптації вітчизняної економіки до міжнародних стандартів, Іус І. Б. (2011)
Якубовський С. О. - Причини та наслідки бюджетних дефіцитів у країнах Європейського Союзу та в Україні (2011)
Березніченко Н. О. - Модернізація української економіки за принципами європейського вектору цивілізаційного розвитку (2011)
Борисенко О. П. - Перспективи України щодо вступу до ЄС: економічний аспект (2011)
Бузинар Б. А. - Зміна акцентів української політики євроінтеграції від романтизму до виваженого прагматизму, Сорока І. Й. (2011)
Ільницький Д. О. - Моделі транскордонної інтеграції інфраструктури фондового ринку ЄС (2011)
Липова Т. В. - Особливості підтримки сфери державних фінансів України з боку ЄС (2011)
Насадюк І. Б. - Роль євро у валютно-фінансових відносинах країн ЦСЄ і України: порівняльний аналіз (2011)
Негода А. В. - Адаптація енергетичного ринку України до стандартів Європейського союзу (2011)
Поліщук Л. С. - Проблеми вирівнювання економічного розвитку в країнах ЄС (2011)
Рудницкий А. О. - Методика оптимизации уровня участия национальной экономики в системе Мирового хозяйства (2011)
Скороход І. С. - Гармонізація екологічних стандартів України та ЄС (2011)
Чернявська Т. А. - Досвід країн ЄС у формуванні інноваційної кластерної моделі розвитку економіки (2011)
Барсегян А. Г. - Геофинансовые перспективы Украины в контексте евроинтеграционной стратегии (2011)
Беренда С. В. - Господарська інтеграція та виконання маастрихтських критеріїв конвергенції в Україні та країнах ЄС (2011)
Єфремов Д. П. - Перспективи конвергенції економік країн ЄС та України в контексті сучасних теорій економічного розвитку (2011)
Кузнецов О. В. - Україна в контексті соціальних стандартів ЄС: проблеми адаптації (2011)
Никонюк К. О. - Реформування системи охорони здоров’я як важливий крок до адаптації європейських cоціальних стандартів України (2011)
Паламарчук М. В. - Маастрихтські критерії конвергенції: перспективи України (2011)
Полунєєв Ю. В. - Лісабонська стратегія та стратегія розвитку України (2011)
Рилач Н. М. - Критерії наближення галузі науки та технологій України до ЄС (2011)
Самофалов В. Б. - Американський досвід створення зон вільної торгівлі (2011)
Стаканов Р. Д. - Ефективність здійснення НДДКР в контексті євроінтеграційних перспектив України (2011)
Сундук А. М. - Проблеми і перспективи реалізації політики конвергенції макроекономічних показників України відповідно до європейських стандартів (2011)
Тимків В. М. - Механізми адаптації соціальних стандартів ЄС в Україні (2011)
Фомін І. С. - Перспективи і переваги реформування зовнішньоторговельної системи України на основі європейських стандартів (2011)
Хмара М. П. - Високотехнологічна кластеризація в країнах Європейського Союзу (2011)
Чугаєв О. А. - Передумови валютної інтеграції України (2011)
Борисов С. В. - Гармонізація українського нормативного забезпечення транскордонного злиття та поглинання як фактор підвищення конкурентоздатності національних компаній (2011)
Вінська О. Й. - Компліментарна модель регулювання аграрних стандартів ЄС: уроки для України (2011)
Габрилевич А. С. - Спільні дії України та ЄС у боротьбі з корупцією (2011)
Деделюк К. Ю. - Проблеми та перспективи запровадження в Україні європейських соціальних стандартів (2011)
Задувайло Л. М. - Сучасні тенденції реалізації інноваційної політики ЄС (2011)
Зарицька І. А. - Модернізація стандартів фінансової сфери в Європейському Союзі: необхідність та перспективи впровадження в Україні (2011)
Конотоп М. В. - Проблема децентралізованих політичних рішень в монетарних союзах (2011)
Крупка М. О. - Проблемы и перспективы взаимоотношений Украины и ЕС (2011)
Кузьмін П. В. - Можливість впровадження європейських науково-технічних стандартів, як передумова геокономічного розвитку України (2011)
Орловська В. С. - Трансформаційна модель українських мегаполісів в умовах глобалізації (2011)
Підвисоцький Я. В. - Єдиний фінансовий ринок ЄС: перспективи для України (2011)
Підчоса О. В. - План дій ЄС з енергоефективності: позитивний досвід для України (2011)
Сібекіна А. Ю. - Заходи гармонізації технічних стандартів України до acquis communautaire в умовах формування поглибленої ЗВТ між Україною та ЄС (2011)
Чернецька О. В. - Інтеграція України до енергетичного ринку Європейського Союзу (2011)
Чорноплеча О. С. - Підвищення конкурентоспроможності української економіки як фактор наближення до європейських стандартів (2011)
Шерозія В. М. - Методологія аналізу асиметрії україно-грузинських торговельно-економічних відносин (2011)
Войчук М. В. - Гармонізація міжнародних та національних стандартів (2011)
Данилова Ю. Ю. - Трансформація механізмів ринку банківських послуг ЄС в умовах виходу з системної кризи (2011)
Iefymenko V. - National banking system: from integrating deregulation to global universal regulation, Neselevska O. (2011)
Данилюк Я. В. - Підвищення пенсійного віку в Україні: реальна необхідність чи наслідування Європі? (2011)
Костюченко Я. О. - Ключові проблеми гармонізації системи технічного регулювання України та ЄС (2011)
Коретнюк Ю. - Інтернет-бізнес як новітня форма ведення зовнішньоекономічної діяльності (2011)
Оборская Е. В. - Техническое регулирование в Украине: текущая ситуация и возможности реформирования (2011)
Шумеляк К. А. - Парадигма міграційної політики в Європейському Союзі та Україні (2011)
Тихоненко Д. Г. - Головні закономірності розвитку агрогенних ґрунтів України (2015)
Воротинцева Л. І. - Направленість ґрунтових процесів і режимів у чорноземах звичайних північного степу за зрошення та вилучення зі зрошення (2015)
Дегтярьов Ю. В. - Електрофізичні показники чорноземів типових під різними фітоценозами (2015)
Дрозд О. М. - Забезпечення раціонального використання солонцевих ґрунтів півдня України з використанням ГІС (2015)
Чередниченко І. В. - Уміст та склад обмінно-увібраних катіонів у чорноземах типових за умов біологізації землеробства (2015)
Найдьонова О. Є. - Застосування гумінового препарату "Humin plus" в органічному землеробстві (2015)
Товстокорий О. В. - Ґрунтово-мікробіологічна індикація різного агрогенного використання чорноземів типових глибоких (2015)
Захарова М. А. - Особливості вмісту важких металів у зрошуваних ґрунтах Херсонської області (2015)
Рєзнік С. В. - Динаміка чисельності мікроартропод у чорноземах типових за умов різного агрогенного та постагрогенного використання, Новосад К. Б., Гавва Д. В., Сотников Ю. О. (2015)
Філон В. І. - Діагностика живлення рослин ‒ від розробки і вдосконалення до отримання прибутку, Шевченко С. С., Пруднікова С. О. (2015)
Залізовський В. С. - Зміна врожайності зерна ячменю та агрохімічних показників орного шару чорнозему типового під впливом різних норм і видів добрив (2015)
Зуза В. С. - Особливості видового складу бур’янів у посівах ячменю ярого в умовах північно-східної України, Шекера С. Ю., Гутянський Р. А. (2015)
Чернега Т. О. - Ефективність комплексного застосування гербіцидів у посівах сої (2015)
Пастернак В. П. - Великомасштабне картування ділянок моніторингу у НПП "Слобожанський", Корнієнко Г. В., Яроцький В. Ю., Букша М. І. (2015)
Чайка Н. И. - Влияние лимитирующих факторов экологических условий техногенных земель на устойчивость альго- и фитоценозов (2015)
Мунгуй II Наполеон - Агроекологія як стійка система довкілля (2015)
Даценко В. В. - Техногенное загрязнение промышленными отходами разных типов почв, Хименко Н. Л., Будвицкая Е. Н. (2015)
Мунгуй II Наполеон - Наиважнейшие факторы выращивания чеснока: почва и климат (2015)
Горін М. О. - Еколого-агрохімічна модифікація експериментів з окультурювання уразливих ґрунтів долинних екосистем, Приходченко Д. М. (2015)
Казюта А. О. - Целюлозоруйнівна активність чорнозему типового (2015)
Казюта О. М. - Сольовий склад водної витяжки ґрунтів заплави малої річки Пробужка Липоводолинського району Сумської області (2015)
Ольховський Г. Ф. - Динаміка азоту в органах рослин озимої пшениці в репродуктивний період (2015)
Микола Олександрович Горін професор кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва (2015)
Титул, зміст (2016)
Кудряшов В. П. - Рекомендації МВФ з питань фіскальної політики та їх урахування в Україні (2016)
Меджибовська Н. С. - Краудфандинг для малого бізнесу: міф чи реальність? (2016)
Николюк О. М. - Напрями сприяння інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємств (2016)
Чехов С. А. - Ринок сої України: тенденції та перспективи, Чехова І. В. (2016)
Разовський Ю. В. - Класифікація мінерально-сировинного та екологічного капіталу, Сухіна О. М., Горенкова К. Ю. (2016)
Шевченко І. В. - Стратегічна екологічна оцінка як інструмент екологічної політики України (2016)
Кременовська І. В. - Правові підойми розв’язання житлових проблем внутрішньопереміщених осіб та активізації їх підприємницької діяльності, Святогор О. А. (2016)
Юрчишин В. В. - Фундаментальний погляд на фундаментально важливу проблему (2016)
Summaries (2016)
Редакційна політика та етичні норми (2016)
Onyshchenko V. - Features of the Structural Policy Formation in Ukraine in the European Integration Context, Romanova T. (2016)
Дубіщев В. П. - Нормативно-правове регулювання міжнародної електронної торгівлі на сучасному етапі розвитку світового господарства, Вертелецька Ю. Б. (2016)
Барановський О. І. - Сутність і чинники бюджетної безпеки (2016)
Овчаренко Є. І. - Вплив тлумачень поняття "загроза" на вибір стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств енергетичної сфери (2016)
Chechelashvili M. - Cultural and business interactions research in Georgia (2016)
Ломайя Ц. - Социально-экономические реформы в Грузии и институционально-организационные аспекты управления, Какутия В. (2016)
Хасан Алі Аль-Абабнех. - Психологія реклами, як інструмент формування її ефективності (2016)
Berdznishvili K. - Methodological tools of study of competitiveness in trade organization (2016)
Погорелов Ю. С. - Зміни потенціалу підприємства як рушійна сила його розвитку (2016)
Касьяненко В. О. - Світовий досвід використання економічних інструментів стимулювання альтернативних джерел енергії в транспорті, Товстуха І. О. (2016)
Савенко Р. Г. - Управління еколого-економічним потенціалом регіональних ресурсів природокористування (2016)
Onyshchenko I. - Theoretical foundations of ecological economics, Onyshchenko E. (2016)
Сидоренко І. І. - Сучасне управління в галузі використання і охорони земель (2016)
Tabatadze N. - Managing FX risk in partially dollarized banking systems, Mchedlishvili M. (2016)
Попова Ю. М. - Вплив європейської інтеграції на розвиток ринку страхових послуг в Україні, Пістряк А. С. (2016)
Волкова Н. І. - Деякі аспекти підвищення ефективності кредитної діяльності банку (2016)
Курищук К. К. - Інтеграція методів управління внутрішнім державним боргом у бюджетний механізм України (2016)
Федосова В. Е. - Трансформація бюджетоутворюючої функції податку на доходи фізичних осіб в умовах децентралізації (2016)
Діденко С. В. - Реформування державного внутрішнього фінансового контролю в Україні (2016)
Комеліна О. В. - Діагностика та моніторинг розвитку господарського комплексу регіону інноваційний аспект, Христенко О. В. (2016)
Ходаківська О. В. - Розвиток земельних відносин в умовах формування ринкового обігу земель, Мартинюк М. П. (2016)
Дмитренко А. В. - Економічна сутність поняття виробничі запаси, Балабась І. В. (2016)
Ісаєнко О. Ю. - Методи контролю безпечності дифтерійної вакцини, Бабич Є. М., Єлисеєва І. В., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Колпак С. А. (2016)
Соловйов С. О. - Аналітичне обґрунтування включення противірусного препарату в схему лікування пацієнтів з підозрою на гостре вірусне захворювання, Дзюблик І. В., Заліська О. М., Сахно Г. О. (2016)
Коляда Т. И. - Современные методы исследования биомаркеров рассеянного склероза, Зеленская А. Д., Тупотилов А. В. (2016)
Sukhodub L. B. - Composite materials based on zinc sulfide and zinc oxide: structural and biocidal properties, Khrystian G. E., Sukhodub L. F., Shulga N. M., Meshkov A. M., Kazmirchuk V. V., Martynov A. V. (2016)
Peremot S. D. - Cytokine disbalance at herpesvirus myocarditis, Smilyanskaya M. V., Volyanskiy A. Y., Kashpur N. V. (2016)
Boyko N. N. - Vector theory and optimal choice of antimicrobial drug for local wound treatment, Osolodchenko T. P., Zhilyakova E. T. (2016)
Martynov A. V. - HPLC for control stability of quercetin injectable dosage form, Batrak E. A., Kabluchko T. V. (2016)
Романова О. А. - Вивчення безпечності експеріментальних ліпосомальних вірусних вакцин, Давидова Т. В., Клиса Т. Л., Клиса А. О. (2016)
Зброжек С. І. - Організація доступності обігу антидіабетичних лікарських засобів на засадах фармацевтичного права в Україні , Шаповалова В. О., Шаповалов В. В. (2016)
Шаповалова О. В. - Теоретические и практические аспекты получения рекомбинантных антигенов для диагностики лейкоза крупного рогатого скота (2016)
Гайсенюк Ф. З. - Особливості розподілу HLA у хворих на пієлонефрит, Дріянська В. Є., Кругліков В. Т. (2016)
Федченкова Ю. А. - Антимикробная активность субстанций, полученных из сырья растений семейства Березовые, Савинова Е. М. (2016)
Рибачук В. Д. - Вивчення кінетики утворення гранул цеоліту природного при різних способах гранулювання (2016)
Мироненко Л. Г. - Вивчення біоплівкоутворення ентерококів фотометричним методом з моделюванням біоплівок на абіотичних поверхнях з полістиролу, Перетятко О. Г., Ягнюк Ю. А. (2016)
Асланян М. А. - Антибактеріальні властивості гепатопротекторів фармацевтичної композиції "Лавафлам", Бобрицька Л. О., Осолодченко Т. П. (2016)
Кірсанова Т. О. - Вторинна лактазна недостатність та її корекція у дітей раннього віку, хворих на ротавірусну інфекцію, Кузнєцов С. В. (2016)
Фарес Р. - Изучение антимикробного действия комбинированной лекарственной композиции для лечения кишечных инфекций, Бобрицкая Л. А., Осолодченко Т. П., Гриценко В. И. (2016)
Савельева Н. Н. - Влияние комплексной терапии с использованием иммуномодуляторов на состояние местного иммунитета больных хроническим генерализованным пародонтитом I-II степени тяжести с энтеробиозом (2016)
Головко Н. А. - Микрофлора надгортанника у взрослых больных острым эпиглоттитом, Давиденко В. Л., Немчинович Н. Д., Шибаева И. Б., Жидкова Н. Ф., Распопова И. Ю. (2016)
Костицький М. В. - Особливості проведення судово-психологічної експертизи в адміністративному процесі (2013)
Луцький І. М. - Релігійний чинник у процесі українського націотворення (політико-правовий аспект) (2013)
Раянов Ф. М. - Правовое государство в типологическом измирении (2013)
Луцький А. І. - Правовий зміст ідеології українського консерватизму (2013)
Косович В. М. - Кодифікаційна техніка як засіб удосконалення нормативно-правових актів України (2013)
Луцький М. І. - Формування ідей федералізму у Галичині у другій половини ХІХ – початку ХХ ст. та їх реалізація у політико-правовій діяльності ЗУНР (2013)
Кушакова-Костицька Н. В. - Проблема збереження національної ідентичності в інформаційному суспільстві: українська перспектива (2013)
Грицкевич С. Г. - Вплив глобальних тенденцій цивілізації на розвиток української держави та права (2013)
Онищук І. І. - Правовий моніторинг – інструмент забезпечення ефективного функціонування правової системи (2013)
Сидорчук Ю. М. - Форми реалізації права на захист в українському праві: проблемні питання (2013)
Пряхіна Н. О. - Законодавчо-правова база антикорупційної діяльності в Україні: проблеми, перспективи і міжнародний досвід (2013)
Ілин Л. М. - Правове регулювання національно-політичних прав українців у складі імперії Габсбургів (2013)
Черник Н. С. - Християнські засади судочинства періоду Директорії УНР та ЗУНР (2013)
Калиновський Б. В. - До питання реформування місцевої публічної влади в громадах, які територіально знаходяться у складі інших (2013)
Черепій П. М. - Основні завдання кримінального судочинства у сучасній державі (2013)
Книш В. В. - Принципи конституційно-правової відповідальності суб’єктів державно-політичних відносин (2013)
Марцеляк С. М. - Загальне виборче право як засада парламентських виборів в Україні (2013)
Клімовський С. С. - Зміст права на особисті папери у цивільному праві України (2013)
Бабкова Т. В. - Поняття та види соціальних прав і свобод людини і громадянина (2013)
Гаргат В. Б. - Копілефт: поняття та проблеми правового регулювання (2013)
Бабецька І. Я. - Корпоративні правовідносини та корпоративні права: до проблеми визначення поняття (2013)
Басовська А. М. - Відмежування договору побутового підряду від суміжних договорів (2013)
Мельник П. В. - Кримінальні проступки проти довкілля (2013)
Гуцуляк М. М. - Адаптація неповнолітніх, які відбувають покарання у виді позбавлення волі як обов’язкова умова виправлення та ресоціалізації, Соловій О. Я. (2013)
Яремко О. М. - Законодавча регламентація кримінальної відповідальності за катування в Україні (2013)
Острогляд О. В. - Сучасне розуміння способів (методів) реалізації кримінально-правової політики (2013)
Пришляк С. О. - Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з використанням малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (2013)
Зварич І. Т. - Деякі особливості інвестиційної діяльності в областях Карпатського регіону, Зварич О. І. (2013)
Щурик М. В. - Регенерація, раціональне використання та охорона лісів Карпатського макрорегіону: проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Дзьоба О. Г. - Особливості криз та кризових явищ на підприємствах із газопостачання та газифікації, Струк Н. П. (2013)
Витвицька О. Д. - Особливості управління освітою в умовах інноваційного розвитку (2013)
Легкий В. І. - Вплив та оцінка мезофакторів формування зайнятості населення праценадлишкового регіону (2013)
Криховецький І. З. - Особливості маркетингових стратегії у туристичній галузі (на прикладі Івано-Франківської області) (2013)
Луцька Н. І. - Основні підходи до визначення інтеграційних процесів у сфері економіки та їх підтримка з боку держави (2013)
Борович О. В. - Аналіз діючого порядку та проблем індексації заробітної плати, Куруляк С. В. (2013)
Цюцяк А. Л. - Теоретичні і практичні аспекти ціноутворення та калькулювання вартості страв власного виробництва підприємств ресторанного господарства (2013)
Рижий І. Б. - Засоби масової інформації як інструмент розширення рекламного ринку (2013)
Касіянчук В. Д. - Економічні перспективи використання топінамбура, як нетрадиційної сировини (2013)
Ковалик В. В. - Економічна модернізація країни та створення органами місцевого самоврядування умов для залучення інвестицій, Хохолик Я. І. (2013)
Кравчук О. Я. - Інтелектуальний капітал як фактор розвитку інтелектуальної економіки України (2013)
Коробка В. М. - Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері (2013)
Дмитришин М. В. - Системний підхід до формування фінансового механізму вищого навчального закладу (2013)
Копистинська І. М. - Функціонування книжкового ринку України в умовах переходу від планової до ринкової економіки (2013)
Мазур І. М. - Дефініція поняття "енергетична безпека": денотативний підхід (2013)
Ліщинський М. М. - Проблеми формування первісної вартості необоротних активів в бюджетних установах (2013)
Содержание (2016)
Клименко В. И. - Кафедре автомобилей ХНАДУ – 85 лет! Это зрелый возраст (2016)
Туренко А. Н. - Способ определения замедления многоосного автомобиля на основе реализуемых сцеплений его колёс и расположения координаты центра масс, Богомолов В. А., Леонтьев Д. Н. (2016)
Шуклинов С. Н. - Моделирование процесса торможения рекордно-гоночного автомобиля с комбинированной тормозной системой, Залогин М. Ю., Лысенко М. Р., Самойлов Н. В. (2016)
Шуклинов С. Н. - Методика определения функциональных параметров гидравлического насоса механизма опрокидывания кабины грузового автомобиля, Залогин М. Ю. (2016)
Гредасова О. Ю. - Алгоритм оценки безопасности движения с учётом функционального состояния водителя, Батракова А. Г. (2016)
Михалевич Н. Г. - Особенности работы ускорительного клапана усовершенствованной конструкции, Ярита А. А. (2016)
Кальченко Б. И. - Моделирование управляемого движения гусеничной машины с двухпоточной трансмиссией (2016)
Михалевич Н. Г. - Анализ современных тенденций в развитии конструкций автоматизированного управления агрегатами трансмиссии, Сильченко Н. Н. (2016)
Шевцов В. М. - Экспериментальное исследование полнопоточной гидрообъёмной передачи (2016)
Сергиенко Н. Е. - Взаимодействие систем оценки состояния водителя и экстренного торможения автомобиля, Кондрашов С. И., Маренич А. Н., Павлова Н. Н. (2016)
Горбай О. З. - Оцінювання ефективності модульних секцій для автобусних кузовів типу Low-entry, Голенко К. Е. (2016)
Сахно В. П. - До попереднього оцінювання стійкості руху гібридного автобуса особливо великого класу з активним причепом, Поляков В. М., Мурований І. С., Селезньов В. Е. (2016)
Жилевич М. И. - Модулятор гидравлического тормозного привода с большим расходом рабочей жидкости, Ермилов С. В., Бартош П. Р., Кишкевич П. Н. (2016)
Назаров О. І. - Зниження швидкості зношування контртіл барабанних гальмівних механізмів, встановлених на передній осі двовісних автомобілів, Назаров В. І. (2016)
Бажинов О. В. - Керування силовою установкою електромобіля, що підзаряджається, Весела М. А. (2016)
Воронков А. И. - Определение минимально необходимого подогрева сжатого воздуха на входе в автомобильный пневмодвигатель при различных условиях эксплуатации, Тесленко Э. В., Удовик Т. А. (2016)
Бабич А. А. - Современные методы математического моделирования рабочих процессов дизеля, Громов С. А., Левтеров А. М. (2016)
Мигаль В. Д. - Выбор электродвигателей для электромобилей и гибридных автомобилей, Двадненко В. Я. (2016)
Роговой А. С. - Особливості режимів роботи вихорокамерних нагнітачів (2016)
Александрова Т. Е. - Разработка инвариантного электрогидромеханического всережимного регулятора топливоподачи транспортного дизеля с электронным блоком управления, Лазаренко А. А. (2016)
Подригало М. А. - Застосування комбінованого способу керування для здійснення руху автомобіля "крабом", Бобошко О. О., Кайдалов Р. О., Нікорчук А. І. (2016)
Павленко В. М. - Вдосконалення процесів моніторингу транспортних засобів із використанням телематичних систем (2016)
Рижих Л. О. - Контроль вихідних параметрів пневматичного гальмівного керування в експлуатації, Ломака С. Й., Дон Є. Ю. (2016)
Волков В. П. - Особенности формирования жизненного цикла на основе CALS-технологии, Грицук И. В., Павленко В. Н., Володарец Н. В. (2016)
Мазин А. С. - Влияние колебаний неподрессоренных масс автомобиля на дополнительные затраты энергии двигателя, Подригало М. А., Гацько В. И. (2016)
Рабинович Э. Х. - Определение коэффициентов сопротивления движению по выбегу автомобиля, Замай Я. Н., Иршенко В. А. (2016)
Ковтун А. В. - Один із підходів до комплексного оцінювання надійності автомобільної техніки військової частини, Табуненко В. О., Радченко І. О. (2016)
Леонтьев Д. Н. - Об алгоритме-стороже системы контроля выходных параметров движения транспортного средства, Красюк А. Н. (2016)
Михалевич Н. Г. - Проблеми фільтрації сигналів у системах керування та збору даних (2016)
Абрамова Л. С. - Аналіз методів проведення камеральних та польових досліджень аудиту безпеки дорожнього руху, Наглюк І. С., Левченко О. С. (2016)
Топалиди В. А. - Модульные большегрузные автопоезда. Проблемы внедрения на международных перевозках (2016)
Костицький М. В. - Методологія пізнання української історико-правової дійсності (2015)
Меленко С. Г. - Феномен трансформаційної рецепції давньогрецького епікуреїзму, скептицизму та перипатетизму римською філософсько-правовою парадигмою (2015)
Луцький А. І. - Інтеграція правових ідей і течій у формуванні правової ідеології як ознака сучасного цивілізаційного процесу (2015)
Мацькевич М. М. - Правове регулювання суспільних відносин: аспекти співвідношення його державної та недержавної складових, Ваньчук І. Д. (2015)
Луцький М. І. - Історичні та міжнародно-правові підстави проголошення незалежності ЗУНР (2015)
Жукевич І. В. - Проблеми визначення поняття "процесуальне право" у правовій науці України (2015)
Онищук І. І. - Сутність правового моніторингу у механізмі правового регулювання (2015)
Книш В. В. - Закони та підзаконні нормативно-правові акти України у юридичному забезпеченні захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина на окупованих територіях України (2015)
Андрейченко С. С. - Denial of justice як підстава для атрибуції державі поведінки судових органів (2015)
Білінський Д. О. - Про правові засади функціонування публічної фінансової системи України (2015)
Бадахов Ю. Н. - Правові основи забезпечення діяльності органів державної безпеки України у 1941-1944 рр. (2015)
Смичок Є. М. - Колізії податкового законодавства щодо визначення порядку стягнення з платників податків коштів у рахунок погашення податкового боргу (2015)
Гринчак І. В. - Кіберзлочинність як злочин міжнародного характеру (2015)
Завада Х. В. - Проблемні питання визначення поняття інтересів України у сфері державної безпеки (2015)
Бабецька І. Я. - Особливості реєстрації знаків для товарів та послуг (2015)
Пожоджук Р. В. - Правова природа енергосервісного договору (2015)
Ревуцький Т. І. - Становлення та розвиток законодавства про матеріальну відповідальність в Україні (2015)
Басиста І. В. - Окремі особливості реалізації засади кримінального провадження – забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності (2015)
Мельник П. В. - Криміналізація діянь у сфері охорони та раціонального використання земель (2015)
Мазур М. Р. - Особливості формування показань свідка в кримінальному провадженні (2015)
Тимчишин А. М. - Тактичні особливості проведення допиту у кримінальних провадженнях про фальшивомонетництво (2015)
Василенко К. І. - Інтегрований вплив соціально-виховної роботи із засудженими на розвиток діяльності інституцій громадського суспільства та самодіяльних організацій засуджених у виправних колоніях (2015)
Завада Т. Р. - Деякі питання обсягу поняття службової особи суб’єкта господарювання, як спеціального суб’єкта злочинів у сфері господарської діяльності (2015)
Щурик М. В. - Удосконалення засад фінансового стимулювання екології земельних ресурсів (2015)
Борович О. В. - Прожитковий мінімум як основа реалізації конституційної гарантії громадян (2015)
Шашко В. О. - Система неформального навчання дорослих як інструмент забезпечення відповідності трудових ресурсів потребам ринку праці (2015)
Шевчук О. А. - Методологічні принципи формування бізнес-лідерства підприємств на ринку (2015)
Криховецький І. З. - Питання стратегічного управління маркетинговими заходами на підприємствах туристичної галузі (2015)
Однорог М. А. - Інвестування корпоративних структур в сільськогосподарських підприємствах АПК (2015)
Луцька Н. І. - Роль держави в залученні інвестицій у рамках транскордонного співробітництва (2015)
Кравченко В. П. - Дефіцит державного бюджету України, негативні наслідки та шляхи подолання, Кравченко Н. В. (2015)
П’ятничук І. Д. - Систематизація підходів до визначення принципів і методів бюджетування (2015)
Тимоць М. В. - Роль фінансово-інституційного регулювання у процесі відтворення природних ресурсів (2015)
Цюцяк І. Л. - Сутність та методика виявлення помилок і перекручень у порядку облікового відображення складових власного капіталу (2015)
Цюцяк А. Л. - Контроль в системі управління якістю на підприємствах ресторанного господарства (2015)
Коробка В. М. - Організаційне забезпечення комерціалізації інновацій (2015)
Рижий І. Б. - Створення рекламного продукту (2015)
Івашків Т. С. - Економічні погляди митрополита А. Шептицького, Федик Л. Б. (2015)
Амалян А. В. - Облік та визнання доходу у мультикомпонентних операціях торговельних закладів у світлі нової глобальної концепції обліку (МСФЗ 15) (2015)
Шутак І. Д. - Сучасні підходи до правової ідеології (Рецензія на монографію Луцького А. І. Формування та розвиток правової ідеології в Україні : монографія / А. І. Луцький. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 312 с.), Сворак С. Д. (2015)
Семенченко С. А. - Рецензія на наукове видання (2015)
Вишневський В. В. - Використання електрокардіограм і їх характеристик для ідентифікації особи, Романенко Т. М., Кізуб Л. А. (2016)
Ратушняк Г. С. - Енергоефективність індивідуальних систем теплопостачання квартир в багатоповерхових житлових будинках, Очеретний А. М. (2016)
Сергєєва К. Л. - Геоінформаційний аналіз місцевості з териконами за даними космічної зйомки (2016)
Мокін В. Б. - Інформаційна технологія побудови топологічно спостережуваної багатоз’язної аналітичної геоінформаційної системи зі змінною структурою, Варчук І. В., Крижановський Є. М. (2016)
Cаїнський Д. А. - Аналіз впливу законодавчих змін на роботу галузей хмелярства та пивоваріння (2016)
Мокін О. Б. - Умови еквівалентування нелінійних динамічних систем зі степеневими нелінійностями в частотній області, Мокін Б. І., Хом’юк Я. В. (2016)
Сінчук І. О. - Особливості функціонування локальних електротехнічних систем на базі вітрових мініелектростанцій в умовах підприємств гірничодобувної галузі, Бойко С. М., Вирвикишка С. В. (2016)
Баран П. М. - Моделювання електромеханічних процесів власних потреб електричних станцій в реальному часі, Гапанович В. Г., Кідиба В. П., Пришляк Я. Д. (2016)
Циганенко Б. В. - Лігвістична модель критерію переведення розподільної мережі на напругу 20 кВ, Кирик В. В. (2016)
Сегеда М. С. - Швидкість зміни частоти електроенергетичних систем в результаті збільшення частки генерованої потужності вітровими електричними станціями, Дудурич О. Б. (2016)
Іванов Ю. Ю. - Експериментальне дослідження завадостійкості турбо-кодів: числові оцінки та імітаційне моделювання нового субоптимального алгоритму PL-LOG-MAP (2016)
Краєвський В. O. - Взаємозв’язок теорії підсумовування пошкоджень із задачею про таутохрону, Михалевич В. М. (2016)
Новіков В. О. - Перспектива застосування Azure Machine Learning в медичних дослідженнях, Злепко С. М., Навроцька К. С. (2016)
Муляр Ю. І. - Вибір параметрів стенда для ресурсних випробувань рукавів високого тиску (2016)
Рубан Д. П. - Аналіз досліджень з визначення термінів експлуатації автобусів, Рубан Г. Я. (2016)
Віштак І. В. - Вплив східчастих поздовжніх канавок на характеристики радіальних газостатичних опор, Федотов В. О. (2016)
Дерібо О. В. - Порівняльний аналіз точності обробки на верстаті з ручним керуванням і на верстаті з числовим програмним керуванням, Дусанюк Ж. П. , Кулик А. Ф. (2016)
Белзецький Р. С. - Мотиваційні фактори, які вплинули на вибір ВНТУ студентами 2015 року вступу, Бурдейна О. В. (2016)
Титул, зміст (2015)
Маршавін Ю. М. - Інвестиційна політика як основний засіб подолання кризи у сфері зайнятості населення (2015)
Колот А. М. - Економічно активна людина у новій економіці: теоретико-методологічний аналіз трансформаційних процесів, Кравчук О. І. (2015)
Лутай Л. А. - Особливості регулювання ринку праці України в умовах подолання системної кризи, Тюлєнєв С. А. (2015)
Федоренко В. Г. - Економіка інвестування та робочі місця в Україні (2015)
Щербак В. Г. - Розроблення моделі моніторингу попиту та пропозиції на ринку інтелектуальної праці (2015)
Руженський М. М. - Зайнятість населення в контексті формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні, Куліш В. А. (2015)
Ганієв О. К. - Форми і методи уникнення кадрового колапсу в системі охорони здоров’я (2015)
Денисенко М. П. - Вітчизняна вища освіта в умовах глобалізації та її вплив на ринок праці в Україні, Бреус С. В. (2015)
Фокас Л. М. - Підприємництво як чинник подолання безробіття (2015)
Туленков М. В. - Корпоративна культура в управлінні зайнятістю: сутність, типологія, механізми, Ковтун О. С. (2015)
Зелінська Т. М. - Особливості амбівалентності атитюдів внутрішньо переміщених осіб до місцевого населення у процесі працевлаштування (2015)
Кладова О. В. - Соціальна робота щодо життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб у Луганській області (2015)
Логвиненко В. П. - До проблеми механізмів психологічного захисту безробітних (2015)
Малихіна К. Я. - Алгоритм соціальної послуги працевлаштування у проекції осіб похилого віку (2015)
Баришніков В. М. - Працівники державної служби зайнятості як суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції” (2015)
Фущич Ю. І. - Нова стратегія працевлаштування шукачів роботи з інвалідністю (досвід Закарпатської обласної служби зайнятості) (2015)
Кузнецова В. П. - Особливості надання послуг демобілізованим військовослужбовцям – учасникам АТО (досвід Дніпропетровського обласного центру зайнятості) (2015)
Рибалко В. М. - Шляхи соціально-психологічної адаптації вимушених переселенців до умов регіонального ринку праці (досвід Донецької обласної служби зайнятості) (2015)
Манжола В. А. - Відносини Україна – ЄС через призму східного партнерства, Весела Н. М. (2011)
Перепелиця Г. М. - Східне партнерство і асоціація: можливості та обмеження євроінтеграційної політики України (2011)
Джевицки А. - Между "Партнёрством во имя модернизации" и "Восточным Партнёрством" – немецкое видение восточной политики Европейского Союза (2011)
Шинкаренко Т. І. - Чинники формування нової моделі євроінтеграційної стратегії України (2011)
Фокс Р. - Польско-украинские отношения на фоне нормализации польско-российских отношений в 2010 г. (2011)
Мруз М. - Европейский выбор Украины в исторической перспективе. От Мазепы до Ющенко (2011)
Сапсай А. П. - Східне партнерство і асоціація з ЄС в концепції міжнародного режиму (2011)
Panarina O. - Співробітництво в трикутнику Польща-Німеччина-Україна в процесі європейської інтеграції (2011)
Шнирков О. І. - Передумови та наслідки створення поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (2011)
Мінгазутдінов І. О. - Енергетична безпека, політична модернізація та інтеграція. Головні виклики "Східному Партнерству" (2011)
Sienkiewicz M. - Problem ropy i gazu ziemnego w stosunkach Rosji z Białorusią i Ukrainą (2011)
Хилько О. - Безпекові потенціали Польщі та України: можливість кооперації (2011)
Березовська І. А. - Правові основи асоціації України з Європейським Союзом (2011)
Chugaiev А. - Comparative analysis of readiness for monetary integration: case of Poland and Ukraine (2011)
Шаповалова О. І. - Розрахунки та прорахунки політики Європейського Союзу у східній Європі (2011)
Мруз М. - Польсько-українське стратегічне партнерство і програма Східного Партнерства у контексті відносин Варшава-Київ. Спроба оцінки і перспективи на майбутнє (2011)
Ковтун О. Ю. - Зовнішня політика України у контексті європейської інтеграції на сучасному етапі (2011)
Тимошенко Н. Л. - Механізм формування зовнішньої політики Європейського Союзу (2011)
Гуменюк А. Г. - "Політика Східного партнерства" щодо України: аналіз та оцінка (2011)
Bozhko S. - Domestic and external factors of Ukraine’s foreign policy (2011)
Денисенко К. Ю. - Геополітичні контури Європи: місце України (2011)
Дальський В. - Східне партнерство у контексті європейської політики сусідства (2011)
Рубан Ю. Г. - Партнерство Європейського Союзу зі східними сусідами у зміцненні демократії та проблема національної ідентичності (2011)
Халаджи В. В. - Польсько-шведська ініціатива"Cхідне партнерство" - засади формування, основні принципи та можливості, які вона відкриває для України (2011)
Пустовіт А. - Енергетична сфера: сценарії розвитку відносин України та Російської Федерації (2011)
Федоренко А. І. - Східне партнерство як шлях до євроінтеграції пострадянських країн (2011)
Черпакова Т. Г. - Програма "Cхідного партнерства": передумови заснування та практична реалізація (2011)
Севрук Ю. - Актуальні питання використання матеріалів контррозвідувальної та розвідувальної діяльності у кримінальному процесі (2016)
Басай О. - Докази та доказування прокурором в адміністративному судочинстві, Белікова С. (2016)
Бевзюк І. - Система організаційних заходів з підвищення ефективності управлінської команди місцевої прокуратури (2016)
Європіна Л. - Законність як фундаментальна засада прокурорської діяльності (2016)
Руденко М. - Модель представницької функції прокуратури у контексті нових конституційних змін (щодо правосуддя) (2016)
Стефанчук М. - Категорія "виключні випадки" в контексті реалізації прокуратурою України функції представництва (2016)
Шестопалов Р. - Правова регламентація правозахисної діяльності прокуратури України поза межами кримінального судочинства (2016)
Гладун О. - Заборона займатися іншою оплачуваною діяльністю (2016)
Довгаль М. - Особливості кваліфікації за статтею 342 Кримінального кодексу України (2016)
Куц В. - Від суб’єкта злочину до суб’єкта кримінального правопорушення (2016)
Ониськів А. - Співвідношення складів злочинів проти порядку проходження військової служби з іншими складами злочинів (2016)
Ярмиш Н. - Зміст терміна "органи правопорядку", використаного у статті 131-1 Конституції України (2016)
Єні О. - Діяльність прокурора щодо забезпечення розумних строків кримінального провадження (2016)
Бровко В. - Окремі аспекти адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про фінансовий моніторинг (2016)
Місюра Л. - Легалізація евтаназії: за чи проти, Лисенков М. (2016)
Козленко А. - Актуальне дослідження теоретико-практичних засад правомочності належного суб’єкта проводити процесуальні дії, спрямовані на одержання доказів (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського