Лук'янченко О. - Краєзнавство як засіб актуалізації навчальних компетентностей студентів на заняттях з етнографії (2013)
Кузьмінський Є. - Освітні аспекти формування єдиного біоенергетичного простору України , Щурська К. (2013)
Шаповал В. - Підготовка фахівців у науковій та освітній галузях державного управління як чинник державотворення (2013)
Поляк О. - Вища освіта ХХІ століття: між науковим плануванням і маркетингом освітніх послуг (2013)
Калашнікова С. - Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів: діяльність європейської платформи модернізації вищої освіти (2013)
Гаращук О. - Вдосконалення парадигми розвитку вищої освіти в контексті розбудови інноваційної економіки, Куценко В., Содоль І. (2013)
Майборода В. - Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (2001–2012 рр.), Лесик В. (2013)
Кравчук В. - Використання мистецтвознавчої періодики у навчанні студентів творчих ВНЗ (2013)
Волинка Г. - "Велич духовності". Рецензія на наукове видання "Філософія: Історія. Людина. Освіта" академіка НАН України Л. Губерського, академіка НАПН України В. Кременя та доктора філософських наук, професора В. Ільїна (2013)
Бойченко М. - Рецензія на монографію В. Андрущенка "Світанок Європи: Проблема формування нового вчителя для об’єднаної Європи ХХІ століття". – К. : Знання України, 2011. – 1099 с (2013)
До уваги авторів (2013)
Реферативний обзор статей номера (2013)
До читачів (2015)
Актуальність Канта (2015)
Мінаков М. - Круглий стіл Кантівського товариства "Чи можлива історія філософії на засадах трансценденталізму? Пам’яті Рьода", Терлецький В., Хома О., Кебуладзе В. (2015)
Кебуладзе В. - Користь краси й автономія розуму (2015)
Козловський В. - Чи можлива антропологія як трансцендентальна доктрина: Кантові візії (2015)
Федорченко Ю. - Структура доказу трансцендентальної дедукції категорій (2015)
Циба В. - Кантове поняття правила і проблема мови (2015)
Терлецький В. - Український погляд на Кантову антропологію (2015)
Лой А. - Про актуальність концепту "запізнілої нації" (2015)
Култаєва М. - Мимовільні роздуми на вільну тему, або Дещо про користь і шкідливість філософів, вчителів, політиків та перекладачів для життя (2015)
Слотердайк П. - Ти мусиш змінити своє життя (уривки з твору) (переклад з німецької М. Култаєвої) (2015)
Інтерв’ю Петера Слотердайка з головним редактором німецького філософського часопису "Philosophie Maga­zin" Вольфрамом Айленберґером (переклад з німецької М. Култаєвої) (2015)
Малахов В. - Київ Олександра Довженка (2015)
Abstracts (2015)
Білоцерківець В. В. - Авангардна економіка майбутнього: перспективи для України (2012)
Васильківська Т. В. - Аналіз переваг та недоліків використання аутсорсингу (2012)
Власова Т. Р. - Соціальний капітал як фактор економічного розвитку (2012)
Гуменюк А. М. - Еволюція теоретичних положень економічної безпеки в умовах трансформацій (2012)
Дяченко Л. А. - До питання про роль людського розвитку та розвитку людського потенціалу в системі національного багатства (2012)
Зибарева О. В. - Девіантна соціалізація в Україні в рейтингових оцінках (2012)
Клевчік Л. Л. - Розвиток інформаційного ринку як категорії економіки знань (2012)
Вдовічен А. А. - Диспропорційний вплив прямих іноземних інвестицій на економіку країн ЦСЄ-7 (2012)
Верстяк О. М. - Світовий досвід формування фінансових ресурсів підприємства в процесі фінансового менеджменту та можливості застосування його в Україні (2012)
Георгішан В. В. - Валовий зовнішній борг України: динаміка і сучасний стан (2012)
Григоренко Т. М. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку франчайзингових роздрібних торговельних мереж в Україні (2012)
Дембіцька А. В. - Причини та основні мотиви міграції робочої сили в світі та Україні (2012)
Короп Б. М. - Трансформація митної системи як елемент інфраструктурного забезпечення транскордонного співробітництва України (2012)
Марковська В. С. - Сланцевий газ: нова віха розвитку світової економіки (2012)
Пробоїв О. А. - Роль експортно-імпортних операцій при формуванні геоекономічного й геополітичного вектора України, Михайлишин Л. І. (2012)
Прядко В. В. - Парадигма продовольчої безпеки в контексті інтеграції України до ЄС, Скляр Є. В. (2012)
Товарницька В. Є. - Інвестиційна взаємодія України з країнами вишеградської групи в умовах глобалізаційних змін (2012)
Близнюк Н. В. - Схема розміщення продуктивних сил як специфічна форма передпланових досліджень (2012)
Козменко А. В. - Динаміка та перспективи розвитку зовнішньоторговельної діяльності суб’єктів господарювання Чернівецької області, Демянюк І. М. (2012)
Корсак В. І. - Актуальні питання регіональної соціальної політики: проблеми та шляхи їх подолання (2012)
Круглянко А. В. - Тенденції розвитку економіки Чернівецької області у післякризовому періоді (2012)
Артеменко Л. П. - Формування механізму управління інтелектуальним капіталом інноваційно-активного підприємства, Бацалай Т. М., Бацалай Ю. М. (2012)
Баніт Ю. В. - Проблеми та перспективи фінансування інвестицій з державного бюджету (2012)
Левицька І. В. - Інвестиції та їх роль у фінансуванні процесів відтворення підприємств (2012)
Никифорак В. А. - Використання амортизаційної та інвестиційної політики підприємства для забезпечення розширеного відтворення основного капіталу (2012)
Якобчук В. П. - Пріоритети методології дослідження інноваційного розвитку аграрних підприємств (2012)
Коняк І. В. - Стан та перспективи розвитку ринку ковбасних виробів в Україні (2012)
Рижик І. О. - Сучасні тенденції розвитку та розбудова молочарської кооперації в Україні (2012)
Вудвуд В. В. - Господарська діяльність як об’єкт впливу на забезпечення прибуткової діяльності підприємства (2012)
Грінчук М. С. - Моделювання процесу управління витратами діяльності (2012)
Ковальчук Н. О. - Фінансовий механізм управління активами підприємств (2012)
Никифорак О. Я. - Аналіз підходів до управління запасами у багаторівневих системах (2012)
Сарапіна О. А. - Напрями вдосконалення оцінки кредитоспроможності підприємства (2012)
Гусаковська Т. О. - Перспективи розвитку туристичної галузі в полтавському регіоні, Логвин М. М. (2012)
Кифяк В. Ф. - Формування регіонального ринку праці в контексті розвитку туристичної галузі Буковини, Розман А. М. (2012)
Мельниченко С. В. - Оцінка ефективності бізнес-процесів туристичних підприємств, Єсіпова К. А. (2012)
Двірко Ю. В. - Форми організації бенчмаркінгу торговельних підприємств споживчої кооперації України (2012)
Замятіна Н. В. - Розвиток соціального партнерства в трудовій сфері як фактор соціальної стабільності в Україні, Кучер Д. Б. (2012)
Малиновська О. О. - Підвищення гнучкості персоналу на шляху покращення адаптивності машинобудівних підприємств України (2012)
Смірнова К. В. - Коучинг як перспективна технологія менеджменту, Кіш М. Б. (2012)
Бублик М. І. - Ліквідування техногенних збитків промислових підприємств як маркетинг-фактор життєздатності підприємства, галузі, економіки, Коропецька Т. О. (2012)
Вардеванян В. А. - Концепція іміджу як інструмент конструювання іміджу підприємства, Дячун О. Д. (2012)
Вдовічена О. Г. - Методичні аспекти організації виставково-ярмаркової діяльності у регіоні (2012)
Гуржій Н. М. - Моніторинг результативності управління стратегічним маркетингом (2012)
Михайлина Д. Г. - Маркетингові параметри сучасного інтернаціонального товару (2012)
Штерма Т. В. - Маркетинг інновацій як спосіб адаптації до умов економічної кризи (2012)
Грубляк О. М. - Роль недержавних пенсійних фондів як потенційних інвесторів внутрішніх державних запозичень (2012)
Жебчук Р. Л. - Напрямки розвитку методології бюджетного планування в Україні (2012)
Іляшенко А. Х. - Концептуальні засади планування доходів бюджету (2012)
Костовська В. А. - Вдосконалення міжбюджетних відносин на рівні бюджетів місцевого самоврядування (2012)
Коцабюк Р. Г. - Шляхи реалізації грошово-кредитної політики національним банком України (2012)
Лось А. Ф. - Оцінка впливу податків на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання (2012)
Охрімовський О. В. - Управління залишками коштів єдиного казначейського рахунку, Габа І. В. (2012)
Швець Н. Р. - Фінансове забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом у 2008-2012 рр. , Ткачук І. Я. (2012)
Багрій К. Л. - Особливості бухгалтерського обліку фінансових результатів у підсистемі управлінського обліку (2012)
Васюк Н. В. - Нові правила діяльності суб’єктів малого підприємництва (2012)
Єрмійчук Н. І. - Державний фінансовий контроль як інструмент впливу на економіку (2012)
Маначинська Ю. А. - Теоретико-методологічні основи актуарного обліку в Україні (2012)
Романчук А. Л. - Єдність методичних прийомів управлінського обліку та бюджетування (2012)
Рошко Н. Б. - Методика обліку у туристичних операторів та туристичних агентів (2012)
Скрипник М. Є. - Концептуальні основи автоматизації облікового процесу на підприємстві (2012)
Скрипник Н. В. - Деякі практичні аспекти трансформації фінансової звітності відповідно до МСФЗ (2012)
Подчасова Т. П. - Аналіз діяльності віртуальних підприємств, Назаренко В. М. (2012)
Середюк В. Б. - Аналіз методів оцінювання діяльності підприємства (2012)
Буднікевич І. М. - Маркетинг міста: нормативно-правові аспекти формування, Філіпчук Н. М. (2012)
Хохуляк О. О. - Поняття юридичних послуг та їх класифікація (2012)
Попок А. А. - Національні інтереси крізь призму гуманістичних цінностей в умовах поширення неконтрольованої міграції: управлінський аспект, Горбатюк С. Є. (2016)
Ліпенцев А. В. - Культурні стилі врядування у контексті концепції "метаврядування” (Metagovernance): теоретичні засади дослідження (2016)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Формування інституту державних секретарів в Україні: теоретико-методологічні засади (2016)
Шевчук П. І. - Міжнародний досвід реформ у публічній сфері під час кризових періодів, Шевчук А. П. (2016)
Алюшина Н. О. - Віртуальна спільнота практик як засіб професійного розвитку фахівців публічної сфери (2016)
Семенець-Орлова І. А. - Актуальні стратегії подолання супротиву освітнім змінам (2016)
Ганущин С. Н. - Адаптація до предметності державного управління наукових підходів, теорій і моделей комунікацій (2016)
Павлюк Н. В. - Формування передумов публічного управління у контексті децентралізації влади в Україні: організаційно-правовий аспект (2016)
Паска О. В. - Становлення та розвиток інституту президентства у посткомуністичній Грузії (2016)
Греба Р. В. - Аналіз підходів до реформування системи надання соціальних послуг у контексті дослідження іноземного досвіду (на прикладі Великобританії) (2016)
Лєтнєва О. С. - Публічно-правова сутність державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2016)
Дзяна Г. О. - Реалізація національної політики у сфері кібербезпеки, Дзяний Н. Р. (2016)
Підбережник Н. П. - Участь громадськості у запобіганні та протидії корупції в Україні в контексті євроінтеграційних процесів (2016)
Лещенко В. В. - Глобальні тенденції щодо управління людськими ресурсами сфери охорони здоров’я в контексті завдань державного управління (2016)
Грабовський О. І. - Удосконалення реалізації державної політики у сфері економічного розвитку шляхом уніфікації інституційного забезпечення (2016)
Жук Ю. М. - Основні напрямки діяльності центрів із надання адміністративних послуг в Україні (2016)
Павлишин З. Я. - Структурно-функціональний аналіз використання інформаційних технологій і систем у державному управлінні (2016)
Пак В. І. - Підвищення ефективності співробітництва в межах Карпатського єврорегіону у сфері міждержавного регіонального управління (2016)
Юристовська Н. Я. - Організаційно-правові засади публічного управління у сфері первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню в Україні (2016)
Дзюндзюк Б. В. - Зарубіжний досвід взаємодії органів влади з громадянами в інформаційному суспільстві (2016)
Бабич О. Б. - Концепція стратегій подолання гендерних упереджень плану гендерної рівності технічного університету (2016)
Когут В. І. - Державні та недержавні організації соціальної сфери в Україні: особливості взаємодії та перспективи розвитку, Андрейчук С. К. (2016)
Мусаєва І. А. - Сутність організаційного механізму державного управління фінансовим забезпеченням регіону (2016)
Карпа М. І. - Теоретико-методологічні аспекти поняття посади державної служби, Куйбіда М. С. (2016)
Кохалик Х. М. - Упровадження інструментів електронної демократії на місцевому рівні: зарубіжний досвід (2016)
Записний Д. Ю. - Сучасний стан та основні напрями реалізації реформи місцевого самоврядування в Україні (2016)
Загорський В. С. - Інституціальні основи формування системи управління підприємствами, Борщук Є. М. (2016)
Гургула Т. В. - Ретроспектива та прогнозні тенденції розвитку галузей національної економіки в сучасних умовах (2016)
Галанець В. Г. - Формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств, Галанець В. В. (2016)
Прокопенко Н. С. - Механізм державного регулювання аграрного сектора економіки: інституційний аспект, Виклюк М. І., Скорик М. О. (2016)
Обушна Н. І. - Інституціональне обґрунтування публічного аудиту в контексті модернізації суспільних інститутів (2016)
Заскалкіна О. М. - Економічна диференціація як складова державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України (2016)
Власенко С. Г. - Оптимізаційні напрямки демократизації державного управління України (2016)
Відомості про авторів (2016)
Деркач С. А. - Мікробіологічні аспекти лікування гнійно-запальних захворювань (2015)
Москалюк В. Д. - Епідеміологічна характеристика ВІЛ-інфекції на Буковині, Соколенко М. О., Лесюк Ю. М., Соколенко А. А., Кривецька С. С., Андрущак М. О. (2015)
Возна Х. І. - Поширеність та фактори ризику синдрому тривалого QTс інтервалу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів (2015)
Трихліб В. І. - Захворюваність на гострі інфекції верхніх дихальних шляхів множинної або невизначеної локалізації серед цивільного населення України, Задорожна В. І., Шагінян В. Р., Ткачук С. І., Гайда І. М., Майданюк В. П., Оперчук Н. І. (2015)
Поляк М. А. - Особливості біохімічних та імунологічних маркерів у дітей з коровою інфекцією та в асоціації з глистяною інвазією (2015)
Чемич О. М. - Особливості перебігу гострих кишкових інфекцій, спричинених умовно-патогенними мікроорганізмами та вірусами, в сучасних умовах, Полов’ян К. С., Ільїна Н. І., Малиш Н. Г. (2015)
Шевченко-Макаренко О. П. - Видовий склад патогенної та умовно-патогенної мікрофлори у хворих на гострі кишкові інфекції у Дніпропетровському регіоні (2015)
Бутов Д. О. - Асоціація поліморфізмів генів гострофазових показників у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Шевченко О. С., Степаненко Г. Л. (2015)
Корнага С. І. - Санітарно-освітня грамотність людей – один із важливих чинників зниження розповсюдження мультирезистентного туберкульозу, П’ятночка І. Т., Тхорик Н. В. (2015)
Панченко Л. О. - Емерджентні і ре-емерджентні вірусні інфекції: глобальна проблема ХХI століття, Васіна С. І., Звягольська І. Н., Попова Н. Г., Копча Ю. В. (2015)
Москалюк В. Д. - Поліморфізм генів при ВІЛ-інфекції, Андрущак М. О. (2015)
Матейко Г. Б. - Сучасні уявлення про материнсько-плодову варіцела-зостер вірусну інфекцію, Антонюк Л. В., Ігнатовська С. П. (2015)
Завіднюк Н. Г. - Актуальні проблеми діагностики Епштейна-Барр вірусної інфекції (2015)
Галникіна С. О. - Герпес-асоційована багатоформна ексудативна еритема (2015)
Когутич А. І. - Клінічний випадок вдалого застосування тенофовіру у хворого на хронічну HDV-інфекцію з вираженим фіброзом (2015)
Васильєва Н. А. - Перфорація тонкої кишки у ВІЛ-інфікованої хворої з позалегеневим туберкульозом, Бенедикт В. В., Задорожний В. С., Продан А. М., Паньків Н. Б. (2015)
Мохорт Г. А. - Придатність показника превалентності ВІЛ-інфекції серед вагітних для оцінювання поширеності віл серед загального населення України, Колеснікова І. П. (2015)
Колеснікова І. П. - Ставлення майбутніх лікарів до людей, які живуть з ВІЛ, Петрусевич Т. В., Зубленко О. В. (2015)
Глушко-Маківська А. П. - Сучасні тенденції впровадження вакцинації проти грипу, Соколовська О. О. (2015)
Незгода І. І. - Актуальність проблеми лептоспірозу у дітей, Южаніна В. М. (2015)
Мохорт Г. А. - Модель епідемічного процесу менінгококової інфекції (2015)
До ювілею професора Людмили Романівни Шостакович-Корецької (2015)
Світлій пам’яті Олексія Спиридоновича Луцука (2015)
Івахів О. Л. - 9 з’їзд інфекціоністів України (2015)
Мороз Л. В. - Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / За редакцією академіка НАН України В. П. Широбокова. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 953 с. (2015)
Marushko Yu. V. - Usefulness of Latent Iron Deficiency Correction in the Management of Schoolchildren with Gallbladder and Sphincter of Oddi Dysfunction, Nagorna K. I. (2016)
Абатуров А. Е. - Хейропатия у детей с сахарным диабетом. Кинезо- и физиотерапия, Петренко Л. Л., Логвинов Д. В., Белецкая Н. А., Лыбенко Н. Н., Козлова Н. А. (2016)
Бойко Я. Є. - Діагностичне та прогностичне значення кальпротектину (MRP8/MRP14) у крові хворих на різні варіанти ювенільного ідіопатичного артриту (2016)
Шадрін О. Г. - Шляхи корекції порушень функціонального стану шлунково-кишкового тракту при гельмінтозах у дітей, Ковальчук А. А., Дюкарева С. В., Фисун В. М., Басараба Н. М. (2016)
Леженко Г. О. - Дослідження бактеріального спектра збудників інфекцій сечовивідної системи як запорука раціональної антибактеріальної терапії в дітей, Пашкова О. Є., Петрашина О. М. (2016)
Няньковський С. Л. - Ефективність застосування препарату Гербіон сироп ісландського моху при лікуванні сухого кашлю в дітей, Яцула М. С., Бабік І. В., Яськів В. Б., Шпичка О. І., Яндьо Б. В. (2016)
Попович В. І. - Роль пробіотиків в оптимізації етіотропної терапії гострого паратонзиліту (2016)
Толмачева С. Р. - Показатели детской инвалидности в Украине в период 2010–2014 годов, Пересыпкина Т. В. (2016)
Бурбела Е. І. - Предиктори формування бронхіальної астми в дітей шкільного віку на Тернопільщині (2016)
Чернышова О. Е. - Рациональный подход к лечению острых тонзиллофарингитов у детей (2016)
Ярошевская Т. В. - Современные особенности этиологической структуры пиелонефрита у детей, Коренюк Е. С., Минакова В. А., Медведская Е. В. (2016)
Чернышова О. Е. - Эволюция ювенильной пурпуры Шенлайна — Геноха, Герасименко В. В., Егудина Е. Д., Синяченко О. В., Ермолаева М. В. (2016)
Ильченко С. И. - Микроаспирационный синдром в практике педиатра: современные особенности и роль в формировании бронхообструктивного синдрома, Дука Е. Д., Жукова Л. А. (2016)
Иванько О. Г. - PIVKA 2 как показатель дефицита витамина К у детей первых месяцев жизни, получающих исключительно грудное вскармливание Украинское исследование, Соляник А. В. (2016)
Акулова О. Ю. - Гендерні аспекти впливу вазоінтестинального пептиду та інтерлейкіну-5 на показники екстракраніальної гемодинаміки в дітей із бронхіальною астмою (2016)
Лук’яненко Н. С. - Можливості ранньої діагностики нефросклерозу в дітей віком до 3 років у періоді повної ремісії гострого неускладненого пієлонефриту, Кенс К. А., Петріца Н. А. (2016)
Фіалковська А. О. - Епідеміологічне дослідження поширеності тютюнокуріння серед сучасних підлітків (2016)
Чернишова Л. І. - Лонгітудинальне спостереження за ротавірусною інфекцією у дітей віком до 5 років, яких госпіталізували в два центри України в 2006–2015 роках, Тесленко М. Ю., Радіонова Н. М., Демчишина І. В., Котлік Л. В., Садкова О. Б., Самойлович О. О., Касьян О. І., Лаврюкова С. Я. (2016)
Волоха А. П. - Імунітет проти дифтерії та правця в дітей з ВІЛ-інфекцією, Раус І. В., Донской Б. Є., Чернишова Л. І., Чернишов В. П. (2016)
Лембрик І. С. - Синдром емоційного вигорання при викладанні дисципліни "Педіатрія" студентам старших курсів факультету підготовки іноземних громадян: розпізнавання симптомів та шляхи усунення (2016)
Шевчук Д. В. - Можливості використання ендоскопічного обладнання в лікуванні коротких посттравматичних стриктур уретри в дітей (2016)
Рибальченко В. Ф. - Діагностика та лікування інфільтратів черевної порожнини в дітей, Демиденко Ю. Г. (2016)
Абатуров А. Е. - Антиоксидантная система респираторного тракта. Внутриклеточная антиоксидантная защита в респираторном тракте (часть 3), Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2016)
Абатуров А. Е. - Влияние экзогенных факторов на геномный импринтинг 3. Влияние вспомогательных репродуктивных технологий (2016)
Титул, зміст (2016)
Корчевський Д. О. - Методологічні засади інтеграції змісту підготовки фахівців з інформаційних технологій і шляхи їх реалізації на практиці (2016)
Стрижак О. Є. - Онтологічний підручник — парадигма формування інтерактивної системи знань у навчальному процесі (2016)
Комарова О. В. - Моделювання генетичних та еволюційних процесів у популяціях засобами комп’ютерних технологій (2016)
Сокол І. М. - Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні англійської мови, Сопіна О. М. (2016)
Підгорна Т. В. - Формування практичних умінь учнів щодо пошуку хімічних відомостей у мережі Інтернет (2016)
Собакар О. О. - Використання сервісів Веб 2.0 та хмарних технологій на уроках інформатики (2016)
Васенко О. В. - Реалізація можливостей інтегрованого середовища розробки Lazarus у вивченні інформатики в школі (2016)
Саражинська Н. - Оновлена програма з інформатики в початкових класах і її реалізація, Рибак Н. І. (2016)
Скрипка Г. В. - Забезпечення диференціації в інклюзивних класах з використанням мобільних пристроїв (2016)
Захар О. Г. - Шляхи формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів інформатики Миколаївської області (2016)
Олексюк В. П. - Досвід розгортання хмарних платформ Google Apps та Microsoft Office 365 у загальноосвітніх навчальних закладах (2016)
Шинкарук В. Д. - Особливості модусно-диктумних відношень у структурі речення (2015)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Методика виявлення українських рукописів слов‘янського масиву грецьких монастирських колекцій святої гори Афон: семіотичний аспект (2015)
Вітрук Н. Л. - Спільні ознаки односкладних речень репрезентації та апеляції (2015)
Іванова О. В. - Англомовні засоби вираження ірреальності (2015)
Личук М. І. - Фразеологізація лексичних і синтаксичних одиниць (2015)
Пугачева А. В. - Особенности использования времен английского глагола в вьіступлениях американских политиков (2015)
Качмарчик C. Г. - Конверсія як основне джерело поповнення мовної лексики при вивченні англійської мови (2015)
Глуховська Н. А. - Структурно-семантичні особливості аграрних термінів англійської мови (2015)
Костриця Н. М. - Космогонічні міфи як одна з теорій виникнення й занепаду всесвіту у творчості Бориса Олійника (2015)
Довгань А. В. - Соотнесенность смысла художественного тeкстa (2015)
Івахненко Т. П. - Sms- та mms-повідомлення як новий жанровий різновид епістолярного стилю (2015)
Ольховська Н. С. - Метаметафори в драматургічних текстах Томаса Бернгарда: концептуальний аспект (2015)
Румянцева М. В. - Природа в "зеркале" метафорического сравнения казахских и русских писателей (2015)
Тилик І. В. - Релігійно-містичні аспекти творчості А .Веделя (2015)
Динікова Л. Ш. - Публіцистичний спадок І. Гаспринського на сторінках газети "Терджиман" (2015)
Рудько О. В. - Втілення ідеї національної ідентичності у творчості Марка Вовчка (2015)
Амеліна С. М. - Лексично-граматичні трансформації при перекладі текстів аграрної тематики з імецької на українську мову (2015)
Сидорук Г. І. - Сучасні способи компресії лексичних одиниць в інтернет-просторі (2015)
Білоус Н. В. - Обмежена перекладність німецькомовних теологічних текстів у теоретико-теологічному та у популярно-теологічному дискурсах, Максимчук В.С. (2015)
Поліщук А. В. - Комплексні перекладацькі заміни в англо-українському перекладі наукових текстів (2015)
Babenko O. V. - Aspects of formation of aesthetic culture of philology students (2015)
Дем’янова Ю. O. - Вербальна агресія в педагогічному середовищі: вияви та шляхи подолання (2015)
Ільїна Т. А. - Лінгвокультурологічний аспект вивчення латинської мови у вищих навчальних закладах України (2015)
Качмарчик С.Г. - Реалізація комунікативних цілей у процесі роботи над агломовним текстом за фахом, Шанаєва-Цимбал Л. О. (2015)
Розгон І.Ю. - Особливості використання комплексу методів і прийомів вивчення англійської мови, Манелюк А. В. (2015)
Агеев М. С. - Восстановление валов судовых насосов комбинированным способом нанесения защитных покрытий, Кожевникова Е. Е., Лопата В. Н. (2015)
Бень А. П. - Принципы построения систем поддержки принятия решения судоводителя в рамках концепции E-navigation, Паламарчук И. В. (2015)
Годованюк С. П. - Использование теории массового обслуживания для оценки эффективности функционирования национальной морской системы поиска и спасения, Селиванов С. Е. (2015)
Гусев В. Н. - Определение интенсивности звукового поля на различных расстояниях от мачт на судне, Селиванов С. Е. (2015)
Панкова О. В. - Влияние выбора миделевого сечения универсального сухогруза на весовую нагрузку при проектировании судов (2015)
Соломенцев О. И. - Бортовые колебания повреждённого судна в условиях динамического ветрового воздействия, близкого к белому шуму, Кондратьева Л. Ю. (2015)
Спешилов В. М. - Решение обратной задачи по совместному учету ветра и течения с помощью цифровой вычислительной машины средства автоматической радиолокационной прокладки, Кулинич В. В. (2015)
Безлуцька О. П. - Роль і місце дисципліни "Географія судноплавства та океанські шляхи світу" в системі підготовки майбутніх судноводіїв (2015)
Герганов Л. Д. - Розвиток професійної компетентності кваліфікованих фахівців морського профілю в навчальних центрах судноплавних компаній: тенденції та перспективи (2015)
Евдокимова В. А. - Особенности личности студента как составляющие его профессиональной компетентности, Кисляк Р. П., Хает Л. Г., Шупик И. Е. (2015)
Моісеєнко Л. Л. - Реалізація компетентнісного підходу при вивченні матеріалознавства та технології матеріалів (2015)
Шаповалов Ю. О. - Можливості отримання біогазу та проблеми його використання на транспорті, Семенов М. М., Коробєйнікова Н. В. (2015)
Агеев М. С. Волков Ю. В. Чиграй С. Л. - Защитные и упрочняющие покрытия в судостроении и судоремонт (2015)
Акимов А. В. - Исследование теплофизических свойств эпоксикомпозитов, модифицированных трихлорэтилфосфатом (2015)
Браїло М. В. - Розроблення епоксиполіефірної матриці з поліпшеними адгезійними властивостями для підвищення надійності експлуатації деталей суднових енергетичних установок (2015)
Букетов А. В. - Розробка епоксикомпозитів з частками карбонату літію і карбонату нікелю для ремонту деталей енергетичних установок транспортної техніки, Нігалатій В. Д., Зінченко Д. О. (2015)
Букетова Н. М. - Особливості впливу дисперсного конвертерного шламу на адгезійні і фізико-механічні властивості епоксидних композитів (2015)
Гнатов А. В. - Технічні рішення для індукційного нагріву в технологіях ремонту, Чаплигін Є. О., Сабокар О. С. (2015)
Ищенко И. М. - Математическая модель дифференциального синхронного привод-генераторного агрегата, Вороненко С. В., Данык В. В. (2015)
Кобельник О. С. - Визначення оптимального вмісту твердників у поліефірному зв’язувачі для створення матеріалів з підвищеними адгезійними властивостями (2015)
Коростылёв Л. И. - Оценка коэффициента концентрации напряжений в сварных узлах тонкостенных конструкций расчетом макро- и микроконцентрации, Литвиненко Д. Ю. (2015)
Літвінова М. Б. - Рекуперація енергії двигуна внутрішнього згоряння, Сєліверстова С. Р., Штанько О. Д. (2015)
Луців І. В. - Кінематичне подрібнення стружки і гнучкість затиску комплексного технологічного оснащення адаптивного типу, Волошин В. Н., Буховець В. М., Стахурський О. О. (2015)
Настасенко В. О. - Комбінаторика двох-, трьох- і чотирьохкомпонентних композиційних матеріалів та її аналіз (2015)
Сапронов О. О. - Розроблення ізоляційних епоксикомпозитних матеріалів для ремонту елементів суднових енергетичних установок морського транспорту, Баглюк Г. А., Маслияк Б. О., Клевцов К.М., Наговський Д. А., Івченко Т. І. (2015)
Пелевін Л. Є. - Аналіз взаємодії рушія розпушувача з поверхнею грунту, Горбатюк Є. В., Міщук Д. О. (2015)
Повстяной О. Ю. - Аналіз та визначення розподілу густини пористого проникливого матеріалу за радіусом при радіально-ізостатичному пресуванні, Штерн М. Б. (2015)
Проценко В. О. - Морфологічні основи структурного синтезу пружних ланок машин змінної жорсткості з металевими елементами (2015)
Рожков С. А. - Матричные преобразователи частоты в судовых дизель-генераторных установках переменной частоты вращения (2015)
Розов Ю. Г. - Новые технологии изготовления стволов стрелкового оружия с полигональным профилем (2015)
Рутковский А. В. - Упрочнение сит грохотов, изготовленных из стали 12Х18Н9Т, методом ионно-плазменного термоциклического азотирования, Кумуржи А. Ю. (2015)
Самарін О. Є. - Поршневий двигун (2015)
Самарін О. Є. - Різальний аппарат (2015)
Семенов М. М. - Дослідження впливу електроактивації рідини на системи охолодження двигунів внутрішнього згорання, Шаповалов Ю. О. (2015)
Васюхин М. И. - Методы формирования динамических сценариев в системах прецизионного вождения, Касим А. М., Долынный В. В., Иваник Ю. Ю. (2015)
Доронін В. В. - Спосіб прискорення циркуляції навігаційних даних на цифровій моделі карти, Алєйніков М. В. (2015)
Дощенко Г. Г. - Самоорганізуючі системи управління судновими технічними засобами, Наговський Д. А. (2015)
Кабанова Н. Н. - Особенности совместного использования Rhinoceros и Aveva Marine при проектировании судна (2015)
Крупіца П. О. - Система управління багатодвигунним електроприводом зі змінними параметрами, Рожков С. О., Шарко О. В. (2015)
Шарко О. В. - Використання апарату нечіткої логіки при виборі стратегії енергозберігаючих заходів у житлово-комунальному господарстві, Степанчиков Д. М. (2015)
Кучерова Г. Ю. - Особливості інвестування у структурні фінансові продукти в Україні (2014)
Двойних К. Є. - Ефективність інвестицій в умовах нової економіки (2014)
Антоненко І. Я. - Туристична рента як інструмент розвитку лісоресурсної сфери (2014)
Гордуновський О. М. - Проблеми та пріоритети економічної політики України (2014)
Карімов Г. І. - Засади сталого розвитку регіону в регіональних молодіжних програмах (2014)
Трофименко О. О. - Комплексний динамічний аналіз сектору відновлюваної енергетики з використанням макроекономічних показників (2014)
Шпак Л. О. - Механізми організації інвестиційних процесів регіонального туристично-рекреаційного комплексу (2014)
Будько О. В. - Нормативно-правове регулювання сталого розвитку підприємств (2014)
Гнатюк А. А. - Проблеми вибору оптимального методу амортизації основних засобів (2014)
Мадяр Р. О. - Глобалізація світового господарства: передумови та суперечливі наслідки (2014)
Семенова Л. Ю. - Маркетингові підходи в управлінні персоналом (2014)
Сімонова В. С. - Прогнозування показників конкурентоспроможності господарського суб'єкта та його потенціалу на кожній стадії розвитку підприємства (2014)
Терновський В. О. - Сучасний стан обліково-аналітичного забезпечення управління давальницькими операціями: традиційний та податковий аспекти (2014)
Урсуленко Г. В. - Фінансова стабільність ринку банківських послуг (2014)
Леoсь O. Ю. - Перспективи розвитку венчурного інвестування підприємств України, досвід інших країн, Левашов П. О. (2014)
Леус Д. В. - Врахування esg-критеріїв при здійсненні портфельного інвестування у сталий розвиток (2014)
Фірсова М. О. - Моделювання інвестиційного портфеля акцій українських компаній на основі моделі квазі-шарпа (2014)
Бакалінський О. В. - Границі застосування маркетингових досліджень при прийнятті управлінських рішень у турбулентному середовищі, Вовкодав Л. М. (2014)
Дупай Р. М. - Структурні особливості національної економіки України (2014)
Островська І. П. - Аналіз формування інноваційного потенціалу переробної промисловості аграрного виробництва України, Непочатенко В. О. (2014)
Кравцова І. В. - Заходи вдосконалення функціонування фондового ринку України, Ткаченко Ю. Ю. (2014)
Узунова Н. С. - Формування інституційно-інноваційного механізму регулювання розвитку аграрної сфери (2014)
Бреус К. М. - Аналіз рентабельності національного банку України (2014)
Хачко К. М. - Витрати: їх суть та класифікація в фінансовому і управлінському обліках (2014)
Беда К. В. - Реалізація проектів органами державної влади в рамках державних цільових програм (2014)
Твердохліб О. С. - Історичні та правові питання забезпечення доступу до інформації публічного характеру (2014)
Карташов Є. Г. - Удосконалення підходів до реалізації платного природокористування в системі державного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем (2014)
Узунов Ф. В. - Інноваційний розвиток регіонів у рамках регіональних партнерських відносин бізнесу і влади (2014)
Узунов В. В. - Аналіз державного управління розвитком інноваційного потенціалу регіону (2014)
Мажак І. М. - Методологічні підходи до дослідження феномена (2014)
Якимчук А. Ю. - Діагностика сучасних проблем у функціонуванні системи державного управління збереженням біорізноманіття України (2014)
Шульга Н. Д. - Стратегії розвитку національної освіти як інструмент і засіб реалізації державної освітньої політики (2014)
Мусєєв М. С. - Основні особливості сучасної інфраструктури (2014)
Головач И. Ю. - Кристаллиндуцированный остеоартрит: роль кристаллов основного фосфата кальция (2016)
Гур’єв С. О. - Лікування білатеральних переломів стегна в постраждалих із політравмою, Танасієнко П. В., Василов В. В., Філь Ф. Ю. (2016)
Білінський П. І. - До питання лікування переломів променевої кістки в типовому місці, Дроботун О. В., Паламар Д. І., Тихонов О. А., Кравченя Д. В. (2016)
Бондаренко С. Е. - Значение нестероидных противовоспалительных препаратов в консервативной терапии коксартроза (2016)
Голюк Є. Л. - Методика рентгенологічного обстеження кульшових суглобів у пацієнтів із дитячим церебральним паралічем (2016)
Рушай А. К. - Профилактика и раннее лечение посттравматического нейродистрофического синдрома при переломе дистального метаэпифиза лучевой кости у больных сахарным диабетом, Лисунов С. В. (2016)
Страфун С. С. - Лікування "нещасливої тріади" плечового суглоба, Богдан С. В., Лисак А. С. (2016)
Григор’єва Н. В. - Фактори ризику переломів проксимального відділу стегнової кістки у хворих старших вікових груп, Зубач О. Б. (2016)
Пашенко А. В. - Вивчення напружено-деформованого стану системи "інтрамедулярний фіксатор — уламки" на різних етапах відновлення функції сегмента кінцівки після хірургічних втручань, Хмизов С. О., Тяжелов О. А., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д., Яресько О. Д. (2016)
Король С. О. - Обсяг хірургічної допомоги пораненим із вогнепальними переломами кісток передпліччя на етапах медичної евакуації під час антитерористичної операції, Матвійчук Б. В., Доманський А. М. (2016)
Калашніков А. В. - Математичне моделювання остеосинтезу черезвертлюгових переломів типу А1 із застосуванням різних металевих фіксаторів, Малик В. Д., Лазарев І. А., Калашніков О. В. (2016)
Радченко В. А. - Экспериментальное исследование модуля упругости препарата грудопоясничного отдела позвоночника свиньи, Попсуйшапка К. А., Карпинский М. Ю., Карпинская Е. Д., Тесленко С. А. (2016)
Рушай А. К. - Физиотерапия и лечебная физкультура в комплексном лечении больных с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости, Климовицкий Ф. В., Лисунов С. В., Солоницин Е. А. (2016)
Король П. А. - Сцинтиграфические количественные параметры операбельности при эндопротезировании у пациентов с посттравматическим остеоартрозом коленных суставов, Ткаченко М. Н., Бондарь В. К. (2016)
Прозоровский Д. В. - Корригирующий артродез I плюснеклиновидного сустава в лечении вальгусной деформации первого пальца стопы, Бузницкий Р. И., Романенко К. К., Ермовский А. В. (2016)
Гайдуцький І. П. - Потенціал інвестиційної ємності сталого низьковуглецевого розвитку (2014)
Бассова О. О. - Діагностика інвестиційного потенціалу хімічних підприємств України (2014)
Іщенко М. І. - Теоретичні основи оцінки економічної ефективності інвестиційної діяльності підприємств (2014)
Кузьмінов С. В. - Трансрівневий підхід до оцінки економічного розвитку, Глуха Г. Я. (2014)
Лабурцева О. І. - Стратегічна гнучкість підприємства в контексті організаційного розвитку (2014)
Пластун В. Л. - Значення інституційних інвесторів у структурному розвитку фондового ринку (2014)
Петренко І. П. - Теоретичні засади участі боргових цінних паперів у формуванні реального інвестиційного капіталу (2014)
Манзій О. П. - Реалізація інвестиційного проекту через призму інвестиційної ємності підприємства, Негоденко В. С., Танасійчук Ю. В., Голобородько Я. О. (2014)
Гузенко О. П. - Оцінка економічних наслідків взаємозв'язку банківського кредиту та інновацій, Адаменко М. В. (2014)
Гетьман Л. Г. - Удосконалення організаційного механізму інноваційного розвитку соціально-культурної сфери (2014)
Шпильова В. О. - Ідентифікація факторів конкурентоспроможності сучасного підприємства в процесі формування його конкурентних переваг (2014)
Шпак Л. О. - Особливості прояву та діагностика ризиків регіональних туристично-рекреаційних комплексів (2014)
Мазур І. М. - Концептуальні засади організаційно-економічного механізму забезпечення енергетичної безпеки економіки України (2014)
Андрющенко К. А. - Економічний механізм вдосконалення територіальної організації виробничого інфраструктурного комплексу (2014)
Вахнюк С. В. - Впливовість банківської системи України в сфері високоризикових бізнес ініціатив (2014)
Дем'янченко А. Г. - Аналіз підходів до визначення розміру концесійних платежів в інфраструктурних проектах (2014)
Агазаде Р. М. - Вопросы повышения роли налогового менеджмента в современных экономических условиях (2014)
Голованова І. А. - Фінансування галузі охорони здоров'я в Україні та у країнах східної європи, Краснова О. І. (2014)
Левків Г. Я. - Алгоритм розробки стратегічного плану маркетингового менеджменту на підприємствах апк (2014)
Клочан В. В. - Механізм мотивації робітників сільськогосподарських підприємств єланецького району, Путієнко К. В. (2014)
Гулько О. Р. - Моніторинг використання сільськогосподарських земель (2014)
Перхун Л. П. - Модель взаємодії ринку освіти та ринку праці, Мироненко Ю. С. (2014)
Розкошна O. А. - Мотивація діяльності персоналу в системі банківського менеджменту, Бакшеєва С. О. (2014)
Кузьменко О. В. - Моделювання рівня стабільності банківської системи України на основі декомпозиційного аналізу, Євтушенко А. С. (2014)
Брыгинская Л. Г. - Современные аспекты ресурсного обеспечения банковской деятельности в Украине (2014)
Зеленська М. І. - Особливості розробки інформаційних систем управління іт-проектами із застосуванням методів економіко-математичного моделювання, Голуб І. Г. (2014)
Груба Г. І. - Сучасні чинники державного регулювання розвитку інтелектуального капіталу (2014)
Заїка О. В. - Використання досвіду країн з розвиненою ринковою економікою у сфері управління комунальним господарством (2014)
Узунов В. В. - Інструментарій формування організаційної системи управління інноваційним розвитком регіонів (2014)
Чечель О. М. - Досвід державного управління економікою в окремих країнах світу (2014)
Федчишина В. В. - Ключова роль державного управління судово-експертною діяльністью у забезпеченні захисту прав людини в Україні (2014)
Вайсман Е. Я. - Сучасні інструменти державної інвестиційної політики (2014)
Бень А. П. - Особливості побудови сучасних високоточних інтелектуальних систем управління рухом морських суден, Паламарчук І. В. (2016)
Берестовой А. М. - Основы моделирования развития транспортных систем морского порта при совершенствовании его процессов и объектов, Зинченко С. Г. (2016)
Вильский Г. Б. - Информационные риски судоходства в диаграмме Исикавы (2016)
Годованюк С. П. - Использование CALS-технологий в управлении инновационной деятельностью на Казенном Предприятии "Морская поисково-спасательная служба", Селиванов С. Е. (2016)
Карамушка М. В. - Инвестиционные проекты развития судоходных компаний (2016)
Лошкарев А. Г. - "Три кита" мирового судоходства ХХ века, Стовба Т. А. (2016)
Мошенцев Ю. Л. - Сравнение систем охлаждения для судового дизельного двигателя, Гогоренко А. А. (2016)
Гюлєв Н. У. - Дорожній затор як фактор небезпеки для водія (2016)
Евдокимова В. А. - Морфологический подход к структуре безопасности жизнедеятельности, Хает Л. Г. (2016)
Соколов А. Е. - Подходы к решению задачи повышения эффективности и качества обучения за счет использования информационных технологий, Соколова О. В. (2016)
Горобец В. Г. - Компьютерное численное моделирование локального теплообмена на поверхности компактных поперечно обтекаемых гладкотрубных пучков, Богдан Ю. А., Троханяк В. И. (2016)
Миницкий А. В. - Резервы уплотняемости порошка железа, Сосновский Л. А., Лобода П. И. (2016)
Ходаков В. Е. - Безопасность жизнедеятельности при негативных природно-климатических условиях, Соколова Н. А., Якимчук Г. С. (2016)
Акимов А. В. - Оптимизация состава защитных покрытий для ремонта и повышения эффективности эксплуатации элементов энергетических установок на транспорте, Михайлик В. Д., Бень А. П., Ивченко Т. И., Гнатов А. В. (2016)
Алексенко В. Л. - Защита стальных заготовок от окисления при нагреве под термообработку и обработку давлением, Браило Н. В., Сердюк Н. В. (2016)
Букетов А. В. - Підвищення надійності експлуатації транспортних систем за рахунок використання епоксикомпозитів із поліпшеними фізико-механічними властивостями, Зінченко Д. О., Клевцов К. М., Бень А. П., Наговський Д. А. (2016)
Исаев Е. А. - Разработка и исследование системы автоматического управления барабанным окомкователем, Чернецкая И. Е. (2016)
Іванов І. Є. - Визначення впливу функції тяжіння на показники кількості пасажиромісць (2016)
Калинчак В. В. - Гистерезисные режимы беспламенного горения газовоздушных смесей, Черненко А. С., Софронков А. Н., Селиванов С. Е., Федоренко А. В. (2016)
Корзун В. В. - Электромагнитное поле судовых антенн и его влияние на здоровье членов экипажа, Маменко П. П. (2016)
Коробанов Ю. Н. - Аспекты определения коэффициента концентрации напряжений в судовых прерывистых связях, Коршиков Р. Ю., Коршиков Ю. С. (2016)
Коробко В. В. - Дослідження особливостей використання імпульсних двонаправлених турбін в термоакустичних теплових машинах, Московко О. О., Воронов І. В. (2016)
Куш Є. І. - Щодо впливу параметрів транспортних технологій на постійну складову загальних витрат, Скрипін В. С. (2016)
Настасенко В. А. - Строгое обоснование наличия массы у фотона (2016)
Проценко В. О. - Структурні та силові параметри відцентрових муфт і гальм із конічними фрикційними поверхнями та канатними елементами (2016)
Самарін О. Є. - Демпфування пікових навантажень крейцкопфного дизеля (2016)
Санько Я. В. - Оцінка впливу параметрів транспортної мережі на потреби інженерних мереж (2016)
Сметанкін С. О. - Розробка модифікованих полімерних композитів для ремонту деталей енергетичних установок транспортних систем, Нігалатій В. Д., Букетов А. В., Шарко О. В., Скирденко О. І., Баглюк Г. А. (2016)
Филипщук А. Н. - Высокотемпературная коррозия при сжигании водомазутной эмульсии (2016)
Чередниченко А. К. - Методологическое обеспечение экспериментальных исследований элементов энергетических установок с термохимической регенерацией сбросного тепла (2016)
Васюхін М. І. - Алгоритмічні та програмні засоби формування динамічних сценаріїв ГІС реального часу у Web-середовищі, Сініцин О. В., Іваник Ю. Ю. (2016)
Давідіч Н. В. - Імітаційна модель планування якості системи підтримки прийняття рішень у проектах міського пасажирського транспорту (2016)
Касім М. М. - Високоточні методи отримання супутникових навігаційних даних для задач прецизійного водіння, Васюхін М. І., Касім А. М. (2016)
Марасанов В. В. - Математическое обеспечение построения моделей определения координат источников акустической эмиссии, Шарко А. А. (2016)
Стрелковская Л. А. - Подбор информации для экспертной системы оценки технического состояния судового двигателя внутреннего сгорания в процессе эксплуатации (2016)
Ткач В. А. - Системы мониторинга и управления в современных интеллектуальных интерфейсах, Каштальян П. В., Рожков С. А. (2016)
Титул, содержание (2011)
Переверзев Д. А. - Совершенствование объемных математических моделей остывания паровых турбин после остановок мощных энергоблоков тепловых электростанций, Бабак Н. Ю., Шелехина Ж. А. (2011)
Ковалев А. С. - Влияние концентрации гетерогенных зародышей на конденсационную нестационарность в районе горла расширяющегося сопла при неравновесном течении влажного пара (2011)
Шульженко М. Г. - Методика оперативної оцінки пошкодженості матеріалу ротора турбіни при циклічному навантаженні і повзучості, Матюхін Ю. І., Гармаш Н. Г., Пожидаєв О. В., Гонтаровський В. П. (2011)
Божко А. Е. - Структурно-аналитический метод определения резонансных частот колебательных систем (2011)
Павленко В. Н. - Учет остаточных напряжений при поверхностном упрочнении титановых сплавов (2011)
Мацевитый Ю. М. - К построению объёмного спирально-винтового трубчатого солнечного коллектора, Ценципер А. И., Сафонов Н. А., Лушпенко С. Ф. (2011)
Литвин О. М. - Оцінка похибки наближеного обчислення коефіцієнтів Фур’є функції двох змінних за деякою кубатурною формулою на класі диференційовних функцій, Нечуйвітер О. П. (2011)
Traum M. J. - Increasing the efficiency of cryogenic automobile power systems using thermoelectric generators, Kudryavtsev I. N., Plummer M. C. (2011)
Ключка Ю. П. - Экспериментальная оценка пожаровзрывоопасности композитных баллонов со сжатым газом, Кривцова В. И., Ивановский А. И. (2011)
Савицкий А. М. - Улучшение технологических и экологических характеристик сварки углеродистых сталей в инертных газах за счет активации дуги, Савицкий М. М., Шкрабалюк Ю. Н. (2011)
Мечник В. А. - Оцінка впливу взаємодії вуглецю із сполуками карбідів, боридів, нітридів і силіцидів на структуру і властивості композитів алмаз-Fe-Cu-Ni-Sn (2011)
Abstract (2011)
Титул, содержание (2011)
Переверзев Д. А. - Математическое моделирование остывания корпусов и роторов при остановках мощных паровых турбин, Бабак Н. Ю., Шелехина Ж. А. (2011)
Шаров В. К. - Энергосберегающая взрывобезопасная технология сушки пропитанных лаком обмоток электромашин, Сафонов Н. А., Компаниец Б. И. (2011)
Алёхина С. В. - Оптимизация ширины вентиляционного тракта контейнера с отработанным ядерным топливом, Голощапов В. Н., Костиков А. О. (2011)
Бахмутская Ю. О. - Решение обратной задачи теплопроводности в стержне конечной длины методом оптимального оценивания с использованием фильтра Калмана (2011)
Кривцов В. С. - Оценка влияния ряда факторов на сопротивление усталости титановых сплавов, Павленко В. Н., Волков И. В. (2011)
Божко А. Е. - Отклик колебательной системы с двумя степенями свободы на изменение частоты входного воздействия, Мягкохлеб К. Б. (2011)
Литвин О. М. - Наближення розривних функцій розривними сплайнами з використанням трапецевидних елементів, Першина Ю. І. (2011)
Лисина О. Ю. - Моделирование тепловых полей в машиностроительных изделиях неканонической формы (2011)
Крамской А. В. - Математическое моделирование гидрогазодинамических процессов в вихревой трубке, Кудрявцев И. Н., Самохвал И. А. (2011)
Ключка Ю. П. - Экспериментальное исследование пожаровзрывоопасности металлогидридной системы хранения водорода, Кривцова В. И., Ивановский А. И. (2011)
Канило П. М. - Снижение канцерогенности отработавших газов транспортных средств, Костенко К. В. (2011)
Abstract (2011)
Титул, содержание (2016)
Георгій Федорович Проскура – життєвий та творчий шлях (2016)
Rusanov R. A. - Improving the efficiency of radial-axial rotors of turbine stages through the use of complex lean of trailing edges, Rusanov A. V., Lampart P., Chugay M. A. (2016)
Парафейник В. П. - Выбор системной характеристики турбокомпрессорного агрегата на основе анализа его эффективности по результатам натурных испытаний. Ч. I. Состояние вопроса и объекты исследования, Щербаков Н. С., Рябов А. А., Шевчук В. В., Разношинский В. Н., Тертышный И. Н., Прилипко С. А. (2016)
Бабаев А. И. - Применение непроницаемых экранов для стабилизации течения в угловом регулирующем клапане, Голощапов В. Н. (2016)
Бозбей Л. С. - Экспериментальное исследование теплофизических параметров свободной элементарной конвективной ячейки, Костиков А. О., Курская Н. М., Ткаченко В. И. (2016)
Мирсалимов В. М. - Закрытие криволинейной трещины в листовом элементе под действием температурного поля, Мустафаев А. Б. (2016)
Шульженко М. Г. - Сейсмостійкість турбоагрегату К-540-23,5/50, Гонтаровський П. П., Гармаш Н. Г., Глядя А. О., Швецов В. Л., Гришин М. М., Губський О. М. (2016)
Буданов В. Е. - Классическая теория эффекта Аронова–Бома, Буданов О. В., Суслов Н. Н. (2016)
Сергієнко І. В. - Побудова та дослідження операторів інтерлінації функцій трьох змінних на системі неперетинних кривих в циліндричній системі координат із збереженням класу диференційовності, Литвин О. М., Литвин О. О., Ткаченко О. В., Грицай О. Л. (2016)
Kleperis J. - Self-Sufficient PV-H2 Alternative Energy Objects, Solovey V. V., Fylenko V. V., Vanags M., Volkovs A., Grinberga L., Shevchenko A., Zipunnikov M. (2016)
Abstracts and references (2016)
Вознюк О. О. - Досвід переходу сільського господарства Бразилії на засади сталого розвитку, Дзяд О. В. (2016)
Гапоненко С. О. - Економетричне моделювання дефініції ролі телекомунікаційної галузі на світовому на національному рівнях (2016)
Ільницький Д. О. - Університети в глобальній економіці: режим конкуренції за знання (2016)
Краснікова Н. О. - Особливості аналізу сучасних обмежень світової торгівлі (2016)
Gary Lit Ying Loong - From third world to first world: Lee Kuan Yew and the Singapore transformation growth story (2016)
Стеблянко І. О. - Зовнішня торгівля України з Європейським Союзом: стан, структура, перспективи (2016)
Тимошенко О. О. - Оцінка стану і можливостей забезпечення добробуту населення в Україні на основі стандартів розвинених країн (2016)
Трифонова О. Д. - Вплив глобалізації на формування фінансових ринків (2016)
Шандрівська О. Є. - Міжнародні та національні чинники впливу на розвиток товарних ринків в Україні, Шевців Л. Ю. (2016)
Чугаєв А. А. - Міжнародна допомога і міграція як напрям спеціалізації малих країн (2016)
Довідка про авторів (2016)
До відома авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Зборовська О. М. - Ризики в інноваційній діяльності: теоретичні аспекти (2016)
Баліцька В. В. - Теоретико-методичні основи ідентифікації чинників фінансової нестабільності , Короткевич О. В. (2016)
Іщенко О. А. - Розробка та впровадження сталих локальних стратегій за умов нестабільного ринкового середовища (2016)
Бавико О. Є. - Семантична генеза поняття "якість" у підприємницькій діяльності та стандартах з управління якістю (2016)
Марков Б. М. - Регіональна діагностика послуг роздрібної торгівлі на ринку продовольчих товарів України (2016)
Кравченко М. О. - Визначення атрибутивних просторово-часових характеристик підприємства (2016)
Михайлов М. Г. - Теоретичні засади інноваційно-інвестиційного підходу до розвитку матеріально-технічної бази підприємств (2016)
Зубков Р. С. - Основні джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств причорноморського регіону України (2016)
Таратула Р. Б. - Еколого-економічний механізм структуризації процесу землекористування на місцевому рівні (2016)
Венгерук Н. П. - Оцінка інтелектуального капіталу в обліку, Меленчук Л. П. (2016)
Єпіфанова І. Ю. - Напрями забезпечення конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі в Україні, Гайдей М. О. (2016)
Веремієнко А. С. - Зміни до закону України "Про акціонерні товариства" та їх вплив на сферу спільного інвестування в Україні (2016)
Бесараб С. О. - Сучасні тенденції розвитку підприємств металургійної галузі України (2016)
Кравчук О. О. - Рецензія на монографію "Регулювання інноваційних процесів в економіці" (автор — Карп'юк О. П.) (2016)
Пухкал О. Г. - Iнституцiйний вимiр функцiонування податкової системи України, Лисак Л. М. (2016)
Котковський В. Р. - Успішні практики участі місцевих органів влади у формуванні та реалізації державної політики (2016)
Міщенко К. С. - Оптимізація інформаційно-комунікативної діяльності державної служби зайнятості: організаційно-управлінський аспект (2016)
Хмиров І. М. - Механізми державного регулювання європейського співробітництва вищої освіти України (2016)
Кайда О. П. - Інноваційні підходи до формування інструментарію реалізації соціальної політики держави (2016)
Жучик А. В. - Огляд проблем та перспектив розвитку сільських територій в умовах ринкових трансформацій, Нехайчук Д. В. (2016)
Бакай А. Є. - Державне регулювання медичного забезпечення населення України в надзвичайних ситуаціях: стан дослідженості проблеми (2016)
Сергієнко Л. В. - Напрями реформування державної політики в забезпеченні циркулярної економіки в контексті міжнародної співпраці (2016)
Зеліско І. М. - Управління фінансовим забезпеченням діяльності аграрних холдингів (2016)
Вініченко І. І. - Логістичний підхід в управлінні сільськогосподарськими підприємствами, Городко М. В. (2016)
Міщенко І. А. - Класифікація управлінських функцій, Чорний Г. М., Фіщук Н. Ю. (2016)
Касич А. О. - Трансфертне ціноутворення на підприємстві: проблеми та можливості використання, Петрик О. А., Гриненко Ю. І. (2016)
Зборовська О. М. - Розвиток підприємств міського електричного транспорту України: проблеми та перспективи, Дивінець О. Л. (2016)
Паєнтко Т. В. - Недоліки методики судової економічної експертизи з питань нарахування і сплати податку на прибуток та напрями їх усунення, Бандура І. В. (2016)
Черевко О. В. - Діагностика економічної безпеки ВНЗ у міжнародних рейтингах, Радзіховська Ю. М. (2016)
Савіна Г. Г. - Практичні аспекти оцінювання ефективності управління підприємством комплексу комунальних послуг, Скібіна Т. І. (2016)
Коротун В. І. - Контроль за трансфертним ціноутворенням в Україні: проблеми становлення та перспективи розвитку (2016)
Меленцова О. В. - Ризик-менеджмент у виборі вектору інституційних трансформацій зовнішньоекономічних відносин (2016)
Зубков Р. С. - Основні підходи до оцінки інноваційно-інвестиційного розвитку регіону (2016)
Костюк Г. В. - Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств фармацевтичної галузі, Лясковська О. А. (2016)
Єфремова Н. Ф. - Фінансова складова побудови економіки інноваційного типу, Чічкань О. І., Галаганов В. О. (2016)
Скоцик В. Є. - Організаційно-економічні підходи до організації інформаційної складової ринку сільськогосподарської техніки (2016)
Сейсебаєва Н. Г. - Теоретичні аспекти фінансової санації підприємства як інструмента антикризового управління, Вернидуб М. Ю. (2016)
Меренкова Л. О. - Особливості управління фінансовими ресурсами підприємства на сучасному етапі розвитку економіки України (2016)
Ступень Н. М. - Інвестиційне забезпечення розвитку курортно-рекреаційних територій (2016)
Никитюк Ю. А. - Стан та напрями підвищення інвестиційної привабливості вітчизняного ринку лікарської рослинної сировини (2016)
Шестак М. Л. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення переробки деревних відходів на основі кластеризації лісогосподарської діяльності (2016)
Россинська Л. В. - Сутність та характеристика логістичного підходу підприємств машинобудування (2016)
Нечепуренко Д. С. - Автоматизація процесів управління та розподілу ресурсів у машинобудівних виробництвах (2016)
Сидоров І. П. - Інвестиційна стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств (2016)
Циган Р. М. - Особливості обліку та визнання виручки за контрактами з клієнтами згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності , Воробйов І. С. (2016)
Ботезат О. П. - Зарубіжний досвід землекористування як крок до реалізації земельної реформи в Україні (2016)
Карпенко С. В. - Соціальні ризики розвитку публічного управління в умовах глобалізації (2016)
Архипова Є. О. - Теоретична сутність та практика використання асиметричної відповіді в умовах гібридної агресії (2016)
Балуєва О. В. - Особливості комплексної державної політики розвитку "зеленої" економіки в Україні в умовах системних змін, Кумачова А. С. (2016)
Юрченко В. І. - Концептуальні основи та інструментарій державного управління соціально-економічним розвитком регіонів (2016)
Чукут С. А. - Кращі європейські практики впровадження електронного урядування: досвід Данії, Полярна В. Л. (2016)
Левцов С. В. - Взаємодія органів місцевого самоврядування з суб'єктами господарювання та методи надання якісних рекреаційних послуг (2016)
Богатова О. В. - Обеспечение кадровой безопасности компании, Погодиш И. Н. (2011)
Бортник В. А. - Юридична відповідальності як основна складова статусу народного обранця (2011)
Гіжевський В. К. - Нормативно-правові акти, що регулюють договори концесії та ліцензування на транспорті (2011)
Іванюшенко В. В. - До питання щодо понятяя економіко-правового механізму природокористування та охорони довкілля в Україні (2011)
Мазур Т. В. - До питання конституційної модернізації виборчих прав громадян у практиці Конституційного Суду України (2011)
Ногодина И. В. - Роль таможенных органов в механизме обеспечения экономической безопасности государства (2011)
Попіль В. І. - Проблемні питання кваліфікації умисного знищення або пошкодження майна, Сакун В. А. (2011)
Тищенко Ю. В. - Питання забезпечення прав споживачів у Законі України "Про захист прав споживачів" (2011)
Феофилактов А. С. - Административная ответственность за нарушсние трудових прав работников: проблемы правоприменительной практики (2011)
Янчук А. О. - Реалістична доктрина в окремих Рішеннях Конституційного Суду України (2011)
Бірюк О. О. - Глобалізація, реформи національних систем вищої освіти та професіоналізація педагогічних працівників (2011)
Винославська О. В. - Соціальна відповідальність в інженерії як важливий напрям підготовки фахівців у технічних університетах, Ковальчук О. С. (2011)
Вітомський Ю. Л. - Приватні охоронні підприємства: суб’єкти, що забезпечують економічну безпеку (2011)
Живоглядов Ю. О. - Системний коучинг "Шлях лідера" в практиці організаційного розвитку (2011)
Кононенко О. В. - Наслідки маніпулятивних стратегій у культурі суспільства (2011)
Марков С. Л. - Розвиток управлінських якостей менеджерів за допомогою технологій коучингу, Омельченко Н. О. (2011)
Сингаївськи І. В. - Сутнісна характеристика професійно важливих якостей керівника проектів, Кутис М. С. (2011)
Титул, зміст (2016)
Стойка В. О. - Підвищення енергоефективності — основа інноваційного розвитку економіки України, Курмаєв П. Ю., Стойка С. О. (2016)
Семцов В. М. - Державне регулювання аграрного сектору економіки: український досвід з огляду на ефект неспостережуваних процесів (2016)
Карасьова Н. А. - Бізнес-середовище експортоорієнтованих товаровиробників аграрного сектора (2016)
Грещук Г. І. - Сутність землеустрою та землевпорядкування: концептуальний підхід (2016)
Абрамович І. А. - Політика розподілу споживчих товарів (2016)
Марков Б. М. - Аналіз структуризації економіки України (2016)
Зубков Р. С. - Дослідження та аналіз окремих аспектів управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств причорноморського регіону (2016)
Лапін О. В. - Інноваційна складова в системі управління виноробних підприємств, Чикунова Н. Ю., Богословов В. Б. (2016)
Белінська С. М. - Методичні засади процесу експлуатації основних засобів, Рябоконь Н. М. (2016)
Крючко Л. С. - Аналіз грошових потоків підприємства як фактор збільшення обсягу депозитних ресурсів банку, Кіптілий В. А., Микитченко В. М. (2016)
Венгерук Н. П. - Нормативне забезпечення електронного документообігу, Чубай В. О. (2016)
Шевчук Я. В. - Механізм управління системою енергетичної безпеки регіонів (2016)
Пірог С. В. - Теоретичне обгрунтування поняття ефективності птахівництва (2016)
Калашник І. О. - Торгівці в інфраструктурі вітчизняного ринку цінних паперів (2016)
Гнатюк Т. О. - Економічна ефективність різних систем удобрення короткоротаційної сівозміни (2016)
Contents (2016)
Воробьев В. В. - Многовекторные кинематические здания и поселения в пространственно-временных связях экосистем, Михеенко Ю. Ю. (2016)
Исмайилова М. А. - Влияние гормонах щитовидной железы при канцерогенезе в условиях гипотиреоза и тиреотоксикоза (2016)
Бублій М. П. - Особливості здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування (2016)
Стехна Н. М. - Розробка інтерактивного методичного матеріалу для забезпечення факультативних занять з інформатики за темою "Теорія і практика Інтернет-платежів", Круглик В. С. (2016)
Анікін В. Ю. - Комплексна оцінка ризику банкрутства підприємства шляхом порівняльного аналізу з підприємствами-конкурентами (2016)
Кондратьєв І. І. - Використання структури даних R-tree в алгоритмі трекінгу Predator (2016)
Амонс О. А. - Абстрактне реферування на основі вибору фраз та їх злиття, Плехова І. М. (2016)
Скірко І. О. - Порівняльний аналіз методів розпізнавання текстур (2016)
Слободюк А. Ю. - Модель для расчета лучшего маркетингового предложения для клиентов банка (2016)
Тарелко М. А. - Белорусский государственный медицинский университет: от основания до современности, Дисько И. О. (2016)
Куприна А. Н. - Культура медицинского обслуживания как фактор повышения качества медицинских услуг в регионе (2016)
Молдовская А. А. - Интенсивная терапия алкогольного отравления у лиц пожилого возраста (2016)
Мусабекова Т. О. - Клинико-неврологические и нейропсихологические особенности у лиц среднего возраста в условиях кыргызской республики, г. Бишкек, Шлейфер С. Г., Андрианова Е. В., Рысалиева Н. Т. (2016)
Шарапов О. Н. - Эпидемиологические особенности профилактики внутрибольничной инфекции в отделении гемодиализа Республики Узбекистан, Юсупова Д. Ю. (2016)
Мордвинцев М. В. - Удосконалення систем видеоспостереженя при реалізації завдань правоохоронних органів (2016)
Бойдадаев М. Б. - "Шахснинг ахборот олиш маданияти" тушунчаси ва ахборот олиш билан боғлиқ билим, кўникма, малакалар, Тўхлиев Ғ. А., Мадрахимов А. М. (2016)
Мадрахимов А. - Хотиранинг пасайиши ва уни бартараф этиш йўллари, Тухлиев Г. А., Бойдадаев М. Б. (2016)
Дружкова Д. А. - Словесно-логическое мышление детей старшого дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР), Щербак С. Г. (2016)
Karpenko O. O. - Strategies of enchancing professionally oriented foreign language competence in higher education (2016)
Колісник Т. П. - Фактори, що обумовлюють формування професійно-особистісної стійкості у майбутніх офіцерів поліції (2016)
Отамирзаев О. У. - Талабалар мустақил ишини тўғри ташкил этиш ва баҳолаш орқали таълим самарадорлигини ошириш, Зокирова Д. Н., Вахобова С. К. (2016)
Raxmatova M. M. - Ingliz tillini o’rgatishda "Aylanma” darslarning ahamiyati (2016)
Saparova M. R. - The problem of stylistic classification of colloquial vocabulary (2016)
Сезонова И. К. - Перспективы применения Web-сайтов для создания учебно-методического комплекса дисциплины, Рог В. Е. (2016)
Majidova Z. M. - Reading skills in academic reading, Khamidov U. A. (2016)
Yakubov I. A. - Dynamics of character (2016)
Вакуленко Ю. В. - Особливості креативності у осіб з розумовою відсталістю (2016)
Демидов Д. Л. - Особенности самосознания у лиц с хроническим алкоголизмом и selfie-аддикцией: сравнительный анализ, Цветков А. В. (2016)
Коротиш А. І. - Експериментально-психологічна діагностика латентної депресії у студентів, Терещенко М. Ф. (2016)
Ященко Л. Є. - Верифікація рекламно-інформаційних повідомлень: аналіз користувацьких оцінок якості дистанційного навчання (2016)
Тупикина К. В. - Соседские сообщества как пример социальной коммуникации (на примере домов товарищество собственников жилья г. Кургана) (2016)
Черепанов К. В. - Система социальной защиты: понятие, сущность, проблемы, Мальцева Н. В. (2016)
Черепанов К. В. - Особенности и различия подготовки кадров в России и за рубежом, Мальцева Н. В. (2016)
Кубрак В. П. - Статистичний аналіз кримінальних правопорушень (2016)
Криворучко Л. С. - Актуальність удосконалення системи забезпечення прав людини в Україні (2011)
Мазур Т. В. - Актуальні питання поширення гарантії за вкладами на кошти юридичних осіб у банках (2011)
Мельничук О. Ф. - Право на освіту в системі конституційних прав людини і громадянина (2011)
Пасіка С. П. - Кодифікація соціального законодавства як запорука реалізації соціальних прав і гарантій військовослужбовців (2011)
Француз-Яковець Т. А. - Передумови і основні фактори формування й утвердження бікамералізму у практиці парламентів держав Європи (2011)
Янчук А. О. - Конституційна модернізація, або окремі аспекти верховенства права в українській правовій системі (2011)
Коваленко О. І. - Сучасні проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні, Боровенко Д. В. (2011)
Світлак І. І. - Правовий статус громадських інспекторів у сфері боротьби з порушеннями правил полювання та рибальства: законодавчі колізії (2011)
Юринець Ю. Л. - Міжнародно-правова охорона культурної спадщини в контексті міжнародних зобов’язань України (2011)
Ятченко Є. О. - Окремі аспекти обмеженої майнової відповідальності релігійних організацій (2011)
Яцишин Р. В. - Міжнародно-правове регулювання екологічної безпеки атмосферного повітря (2011)
Дараганова Н. В. - Генезис трудових спорів в Україні (2011)
Коваленко О. І. - Становлення та розвиток сучасної господарсько-інформаційної стратифікації в Україн, Коваленко Н. О. (2011)
Світличний О. П. - Адміністративні принципи в управлінській діяльності щодо земельних ресурсів (2011)
Боровенко В. Н. - Сучасні проблеми кримінального права в Україні та шляхи їх подолання (2011)
Горєлова В. Ю. - Кримінально-процесуальна реституція: поняття та порядок застосування (2011)
Грязін В. І. - Судово-медична та судово-психіатрична експертизи при статевих злочинах (2011)
Тарасова І. В. - Питання обчислення термінів чинності підписки про невиїзд в Україні (2011)
Шалімов Л. О. - Швейцарський кримінальний кодекс як приклад нової кримінально-правової політики у сфері застосування заходів безпеки та його вплив на реформаційний процес кримінального права Німеччини на початку ХХ століття (2011)
Андріяш В. В. - Застосування психологічного інструментарію в процесі вивчення іноземних мов, Шевченко В. Є. (2011)
Кудерміна О. І. - Психологія суб’єкта правоохоронних органів у світлі положень методологічної концепції О. М. Ткаченка (2011)
Свиридюк Н. П. - Теорія конфлікту як методологічна засада правозахисної діяльності (2011)
Янчук А. О. - До питання про конституційність здійснення прокуратурою функції нагляду за додержанням і застосуванням законів, Мазур Т. В. (2011)
Єгоров О. П. - Правова культура: поняття, елементи та рівні (2011)
Бортняк В. А. - Юридичні особливості об’єктів страхування (2011)
Карякіна О. Ю. - Франчайзинг як одна з форм договірної передачі прав інтелектуальної власності: економіко-правові аспекти (2011)
Криворучко Л. С. - Захист особистих немайнових прав фізичної особи за міжнародно-правовими стандартами (2011)
Лук’янець В. С. - Application of EC state aid law by the Member State courts (2011)
Бортняк В. А. - Особливості системи оборонного планування, програмування, розроблення та виконання бюджету Збройних сил США, Хуторний Б. В. (2011)
Бугера С. І. - Систематизація аграрного законодавства та якість сільськогосподарської продукції (2011)
Гордієнко С. Г. - Розуміння категорій "інформаційні відносини" та "суб’єкти інформаційного права" (2011)
Кіщак Ю. І. - Адміністративна природа послуги при розгляді звернень громадян (2011)
Мораренко І. В. - Особливості реалізації адміністративного примусу в механізмі фінансового моніторингу (2011)
Печуляк В. П. - Сучасний етап розвитку правового регулювання відносин у сфері лісового господарства України (2011)
Хуторний Б. В. - Адміністративноправовий статус суб’єктів, що забезпечують обороноздатність держави (2011)
Чомахашвілі О. Ш. - Особливості діяльності суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері охорони праці, Бойко Р. В. (2011)
Боровенко В. М. - Сучасні реформи кримінального права Німеччини щодо заходів безпеки, Шалімов Л. О. (2011)
Мазур О. В. - Проблеми реалізації принципу верховенства права у кримінальному процесі України (2011)
Сомик О. С. - Чинники, що сприяють економічній злочинності в Україні та її проявам в організованих формах (2011)
Калашник Н. Г. - Попередження появи синдрому професійного вигорання у співробітника пенітенціарної служби (досвід зарубіжних країн), Сідак В. С., Лаптєв С. М. (2011)
Кондрюкова В. В. - Адаптація до професійної діяльності: соціально-психологічний аспект (2011)
Кудерміна О. І. - Психологічна характеристика правоохоронця як суб’єкта професійного спілкування (2011)
Сорока І. А. - Позитивний соціально-психологічний клімат як засіб профілактики конфліктів у педагогічному колективі (2011)
Філь О. А. - Особливості сприйняття конкуренції персоналом вищого навчального закладу приватної форми власності, Корсакевич В. В. (2011)
Кравченко В. В. - Органи місцевого самоврядування: теоретичні підходи до визначення поняття (2011)
Баликіна Л. І. - Позитивний досвід інституту парламенту Республіки Білорусь для України – концептуальний підхід (2011)
Озель В. І. - Співвідношення принципу вільної згоди наречених та дозволу батьків на укладення шлюбу в Україні (Х – ХІХ ст.) (2011)
Пундор Ю. О. - Історичний аспект формування категорії "суб’єкт права" (2011)
Янчук А. О. - Становлення і сучасний стан наукової розробленості проблематики безпосереднього здійснення влади народом (2011)
Бортняк В. А. - Формулювання розумного строку в ході розгляду справ судами цивільної юрисдикції, Скрипух У.-В. І. (2011)
Гелич А. О. - Відшкодування спадкоємцями витрат на охорону та управління спадковим майном (2011)
Герасименко Н. О. - Поняття і господарсько-правові ознаки комунальних банків (2011)
Лук’янець В. С. - Правове регулювання антиконкурентної узгодженої практики в Євросоюзі (із урахуванням змін за Лісабонським договором 2009 року) (2011)
Михальська Н. В. - Правові наслідки звернення до суду з вимогами, що не підпадають під його цивільну юрисдикцію (2011)
Міщенко О. П. - До проблем визначення та класифікації способів здійснення суб’єктивних авторських прав (2011)
Бугера С. І. - Інформаційно-правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції органічного виробництва (2011)
Гелич Ю. О. - Види інформації за законодавством України (2011)
Столбовий В. М. - Органи державного управління цивільною авіацією в Україні (2011)
Теремецький В. І. - Збирачі податків і зборів як факультативні суб’єкти податкових правовідносин (2011)
Антипов В. В. - Статті 2391 і 2392 Кримінального кодексу України: колізія змісту та мети кримінально-правових норм (2011)
Губська О. А. - Угода про визнання вини у кримінальному процесі: досвід і практика застосування (2011)
Дрёмов С. В. - Проблемные вопросы правового регулирования конфиденциального сотрудничества граждан Украины и других лиц с оперативными подразделениями правоохранительных органов Украины (2011)
Тимошенко В. А. - Проблемні питання правової природи спеціальної конфіскації, Дрьомов С. В. (2011)
Бірюк О. О. - Оптимізація мотивації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів нового типу (2011)
Вітомський Ю. Л. - Експериментальне вивчення професійно важливих якостей охоронника приватного охоронного підприємства (2011)
Коноплицька О. В. - До проблеми класифікації неповнолітніх правопорушників (2011)
Кутас М. С. - Управлінське спілкування як складова діяльності керівника проектів (2011)
Севастьянова Ж. В. - Професійна мотивація викладача вищого навчального закладу як психологічна проблема (2011)
Contents (2016)
Холмирзаев Ж. З. - Йўл қурилишда фойдаланиладиган пневмоғилдиракли машиналарнинг рул бошқармаси ва олд кўпригининг кўрсаткичларни асослаш, Акбаров И. Г., Абдуллаев Р. К. (2016)
Аулов І. Ф. - Механізми, методи та засоби управління особистими ключами користувачів в хмарі (2016)
Dusembaev A. - Security and microvisor, Buzaubakov R. A. (2016)
Саньков П. М. - Забезпечення повноцінного освітлення та інсоляції житлових приміщеннях в умовах реконструкції, Ткач Н. О., Возіян К. О., Єрмолаєва Ю. П. (2016)
Марчевський В. М. - Процес сушіння діоксиду титану, Гробовенко Я. В. (2016)
Данг Х. Ф. - Модель комплексного адаптивного тестирования (2016)
Дахненко В. Л. - Особливості магнітного осадження фільтруванням (2016)
Єременко Н. І. - Дослідження якості формування составів з вагонами завантаженими небезпечними вантажами на залізничних станціях України (2016)
Корнієнко Я. М. - Апроксимація масового розподілення гранул за розмірами при зневодненні висококонцентрованих гетерогенних систем, Сачок Р. В., Куріньовський О. В. (2016)
Корчагин К. П. - Влияние технических характеристик качества на субъективную оценку качества речи в сети, Полторак В. П. (2016)
Мамаджанов А. Б. - Электр таъминоти тизимида энергия назорати ва ҳисоблашнинг автоматлаштирилган тизимлари(ЭНҲАТ)ни ташкил этиш усуллари, Эргашев Д. Й., Маҳкамов Ҳ. Қ. (2016)
Муродов М. Х. - Влияние свойств защитного покрытия на параметры солнечных элементов с тонкими фронтальными диффузионными слоями, Муродов Б. Х. (2016)
Kini R. - Modeling epidemiology of antimicrobial resistance in hospitals, Omarov K. B. (2016)
Omarov K. B. - Development and implementation of a mathematical model for hospital-associated antibiotic resistance (2016)
Akzhalova A. Zh. - Robot localization and map construction using sensor data, Polichshuk Y. V. (2016)
Пилипів Л. Д. - Аналіз впливу тиксотропних властивостей високов’язких нафт на експлуатацію магістральних нафтопроводів (2016)
Полвонов А. С. - Изучение причин выбраковки рабочих органов почвообрабатывающих машин и определение критериев их износа, Тухлиев Г. А., Абдусатторов Н. А. (2016)
Попов А. С. - Графовая модель возможного развития вторичного взрыва на зерноперерабатывающем предприятии (2016)
Ржепішевський А. Л. - Порівняльний аналіз підходів до виділення зображення людини на відеопотоці (2016)
Sagiyev A. S. - Modeling dynamics of the subprime mortgage crisis, Polichshuk Y. V. (2016)
Саньков П. Н. - Анализ шумозашитных мер по обеспечению безопасности на рабочих местах шумных производств и прилегающих к ним территориях, Ткач Н. А., Нестеренко С. В., Калмикова Е. А. (2016)
Сарапулов В. С. - Дослідження eigenface алгоритму розпізнавання облич та його реалізація у Matlab середовищі (2016)
Сезонова И. К. - Информационная безопасность компьютерных систем государственного подчинения (2016)
Stepanov A. V. - An improvement of transport safety rate (2016)
Степанюк А. І. - Дослідження сервісу передачі медіа даних з розщепленими аудіо та відео потоками (2016)
Стрежекуров Э. Е. - Особенности использования люминесцентных ламп низкого давления для освещения в промышленных, гражданских и в бытовых помещениях, Саньков П. Н., Шаломов В. А., Хмельницкий Е. Д., Коваленко А. Е., Тютерева С. А. (2016)
Sultanov Y. M. - Design of the inverted page table, Duysembaev A. (2016)
Корнієнко Я. М. - Гідродинаміка струменево-пульсаційного режиму псевдозрідження з направленою циркуляцією, Гайдай С. С., Любека А. М., Турко С. О. (2016)
Олашин О. О. - Порівняння точності алгоритмів аналізу тональності на прикладі твіттів, Шипік Д. В. (2016)
Баширбейли А. И. - Вычисление параметрических критериев массы GW150914 с применением эволюционного показателя (2016)
Мамаджанов А. И. - Интерференция на интерферометре типа Маха-Зендера в пространстве времени Нон-Керра, Мажидова Г. Н., Косимова М. О., Назаров Ш. Р. (2016)
Батанов О. В. - Роль конституції у формуванні правової основи місцевого самоврядування: порівняльний аналіз, Кравченко В. В. (2012)
Андрюшко І. Я. - Генезис правового мислення (2012)
Пугачёв А. Н. - Научные основы классификации норм конституционного права (2012)
Юринець Ю. Л. - Проблеми імплементації в Україні Конвенції про права інвалідів у сфері реалізації їх прав на участь у культурному житті (2012)
Янчук А. О. - Історико-правові аспекти безпосереднього здійснення влади народом (2012)
Войтович П. П. - Міжнародно-правове регулювання Інтернету (2012)
Двірська О. В. - Правове регулювання діяльності колекторських компаній в Україні (2012)
Міщенко О. П. - Умови здiйснeння авторських прав (2012)
Радзівіл К. С. - До питання вдосконалення організаційно-правового забезпечення фінансової безпеки України (2012)
Шульга Л. В. - Сучасний стан нормативно-правового регулювання діяльності адвокатів в Україні: проблеми та перспективи (2012)
Дараганова Н. В. - Державні службовці чи суб’єкти владних повноважень: питання термінології (2012)
Аракелян Р. Ф. - Деякі аспекти адміністративного провадження, пов’язаного з набуттям статусу біженця в Україні (2012)
Теремецький В. І. - Актуальні проблеми модернізації державного управління у сфері податкових правовідносин (2012)
Боровенко В. М. - Проблеми правового статусу юридичної особи в кримінальному праві, Величко О. А. (2012)
Улибіна В. О. - Провадження справи про банкрутство та її місце в системі ознак об’єктивної сторони складу злочину доведення до банкрутства (2012)
Карамушка Л. М. - Когнітивний компонент психологічної готовності до роботи в команді персоналу банківських структур: рівень і чинники розвитку, Філь О. А., Блешмудт П. П. (2012)
Матеюк О. А. - Імпліцитний психологічний вплив у системі "вчитель-учень", Россова М. М. (2012)
Сафін О. Д. - Почуття гумору як чинник міжособистісної взаємодії у проблемних ситуаціях (2012)
Бірюк О. О. - Рейтингова система оцінювання як метод мотивації педагогічних працівників (2012)
Дектярьова Т. В. - Можливості візуальної діагностики у психологічному забезпеченні організації (2012)
Калюжний В. О. - Прикордонник як об’єкт і суб’єкт професійного психологічного впливу (2012)
Кузьміна Н. Ю. - Про нові аспекти підготовки психологів в умовах інформатизації суспільства, Теппер Ю. М., Андруховець П. М. (2012)
Марков С. Л. - Квінтологічний підхід до побудови єдиної теорії творчості (2012)
Омельченко Н. О. - Поняття професійної та управлінської компетентності в зарубіжній психології (2012)
Продан О. О. - Особливості структури самосвідомості особистості: самопізнання, самоставлення, саморегулювання (2012)
Філь О. А. - Психологія розвитку конкурентоздатності організацій: рівні аналізу, психологічні складові та характеристики, методи дослідження (2012)
Янчук А. О. - До питання про модернізацію конституційно-правового регулювання безпосереднього народовладдя (2012)
Пундор Ю. О. - Підходи до розуміння права та категорії "суб’єкт права" у XIX–XX століттях (2012)
Барвіцький В. Ю. - Судовий захист прав і законних інтересів територіальних громад (2012)
Федосєєва Т. Р. - До питання укладення договору найму житла (2012)
Ятченко Є. О. - Особливості участі релігійної організації-боржника у виконавчому провадженні (2012)
Гордієнко С. Г. - Загальнонаукові проблеми визначення та класифікації інформації (2012)
Дараганова Н. В. - Особливості розгляду спорів про працю окремої категорії осіб – суб’єктів владних повноважень (2012)
Криворучко Л. С. - Сутність міжнародних стандартів у організаційно-правовому забезпеченні захисту прав людини в Україні: аналітичний огляд (2012)
Мазур Т. В. - Становлення методу правового регулювання як критерію визначення меж фінансового права (2012)
Петренко П. Д. - Економічна та правова природа банківської гарантії (2012)
Теремецький В. І. - Удосконалення взаємодії та координації діяльності органів державної податкової служби України (2012)
Мазур О. В. - Інститут судового контролю на досудовому провадженні: історія, сучасність, майбутнє (2012)
Льошенко О. Ю. - Захист прав затриманих та ефективність розслідування фактів жорстокого поводження: європейські стандарти та українські реалії (2012)
Сибаль О. Б. - Соціально-історична обумовленість кримінально-правової регламентації заподіяння шкоди життю та здоров’ю особи під час спортивних заходів (2012)
Сафін О. Д. - Особистісне та професійне самовизначення як психологічна основа реалізації особистості в діяльності, Шеленкова Н. Л. (2012)
Бондаренко Т. В. - Ризики у формуванні ідентичності дитини в процесі її вікового розвитку (2012)
Дектярьова Т. В. - Етимологія та сутність поняття "психологія безпеки" (2012)
Живоглядов Ю. А. - Практическая философия повседневной жизни: опыт проведения экзистенциального коучинга (2012)
Удовенко Ю. М. - Специфіка соціально-психологічної допомоги дітям, які зазнали впливу несприятливих умов соціалізації (2012)
Кравченко В. В. - Принципи формування компетенції місцевого самоврядування відповідно до міжнародних стандартів (2012)
Бернадський Б. В. - Контррозвідувальний аспект реорганізації органів політичного розшуку Російської імперії в Україні (2012)
Панфьорова М. А. - Міста степової України наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.: аналіз історіографії (2012)
Пугачёв А. Н. - Понятие, особенности и структура конституционно-правовых отношений (2012)
Француз-Яковець Т. А. - Європейська практика бікамералізму в поглядах президентів України, алгоритми інституційних балансів (2012)
Янчук А. О. - Поняття правотворчої діяльності народу (2012)
Янчук О. Ю. - Кроки судової реформи: залежність чи незалежність судової влади? (2012)
Гордієнко С. Г. - Алгоритм кодифікації законодавства з питань інтелектуальної власності (2012)
Борейко О. М. - Категорії "неспроможність" і "банкрутство" в праві та теорії (2012)
Ковальов І. В. - Установчі збори суб’єкта господарювання, що створюється в процесі перетворення акціонерного товариства: проблемні питання (2012)
Партоленко Н. В. - Розвиток, становлення та правове регулювання нотаріату в Україні (2012)
Петренко П. Д. - Міжнародно-правові джерела регулювання незалежних гарантій: формування та розвиток (2012)
Сичевська А. М. - Правові особливості захисту прав співвласників (2012)
Трут Д. В. - Ознаки та підстави виникнення солідарних зобов’язань як різновиду цивільно-правових зобов’язань із множинністю осіб (2012)
Шимон С. І. - Відродження "res incorporales" в українському цивільному законодавстві (сучасний досвід) (2012)
Гіжевський В. К. - Сучасний стан і можливості діяльності транспортної системи України (2012)
Аракелян Р. Ф. - Деякі аспекти міжнародно-правового регулювання міграційних відносин (2012)
Бєлкін М. Л. - Значення та перспективи впровадження судового прецеденту в судочинстві України в контексті забезпечення єдності правозастосування (2012)
Мазур Т. В. - Поняття "метод" у праві (на прикладі фінансового права) (2012)
Криворучко Л. С. - Групи способів вивчення фінансових шахрайств як елемент криміналістичної характеристики злочинів цього виду, Назаренко П. Г. (2012)
Соловей Г. В. - Деякі аспекти дії принципу змагальності при закінченні досудового провадження (2012)
Тарасова І. В. - Застосування до неповнолітніх запобіжних заходів, що обмежують свободу пересування (2012)
Чистякова А. С. - Кримінальна правова охорона відомостей, що становлять лікарську таємницю (2012)
Ткач Д. І. - Соціально-психологічний феномен політичного лідерства (2012)
Сафін О. Д. - Психологічні особливості професійного самовизначення військовослужбовців-контрактників у процесі служби, Бабелюк О. В. (2012)
Сидак В. С. - Психологические составляющие социального насилия начала ХХ века, Козенюк В. А. (2012)
Бевз Г. М. - Ефекти розширеного функціонування прийомної сім’ї (2012)
Калашник Н. Г. - Психологічні та методологічні засади формування фахово спрямованих естетичних смаків студентської молоді, Сідак В. С. (2012)
Кондрюкова В. В. - Психологічні особливості інформаційно-аналітичної діяльності фахівця з економічної безпеки (2012)
Лиска С. І. - Компетентнісний підхід у дослідженні професійної успішності особистості (2012)
Одягайло Б. М. - Психологія, економіка і культура: онтогенетичний зв’язок та роль у формуванні глобального конкурентного середовища (2012)
Олександренко К. В. - Комунікативні та дидактичні механізми розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця (2012)
Севастьянова Ж. В. - Роль професійно-психологічних позицій та особистісних особливостей у професійній діяльності педагога (2012)
Сорока І. А. - Взаємозв’язок стресу з конфліктами в колективі організації (2012)
Шулдик А. В. - Компетентнісний підхід до формування професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Шульга Л. В. - Теоретичні та практичні аспекти захисної промови як засобу психологічного впливу в умовах судових дебатів (2012)
Бернадський Б. В. - Національно-економічна безпека країни та роль у ній органів державної безпеки (2012)
Баликіна Л. І. - Необхідність законодавчого закріплення представницького характеру парламенту України як однієї з передумов становлення парламентаризму (2012)
Двірська О. В. - Медіація – інструмент досудового врегулювання господарських спорів (2012)
Карпенко Д. В. - Система суб’єктів прав на базу персональних даних (2012)
Погодина И. В. - Экономическая безопасность как составной элемент национальной безопасности государств в условиях Таможенного союза (2012)
Пундор Ю. О. - Розвиток і впровадження категорії "господарська правосуб’єктність" як засіб вирішення сучасних проблем господарського правозастосування (2012)
Січевлюк В. А. - Особливості правового регулювання суспільного споживання об’єктів права інтелектуальної власності (2012)
Бєлкін М. Л. - Європейський суд з прав людини про порушення державою прав платників податків (2012)
Миронюк В. М. - Стратегія охорони земель у ЄС (економіко-правовий аспект) (2012)
Боровенко В. М. - Міжнародно-правові підстави чинності Кримінального кодексу України в просторі, Сагаль О. О. (2012)
Мазур О. В. - Кримінально-правові аспекти протидії наркоманії (2012)
Тарасова І. В. - Новації Кримінального процесуального кодексу України 2012 року в застосуванні запобіжних заходів (2012)
Тихонова О. В. - Генеза кримінально-правової охорони фінансової безпеки держави (2012)
Ткачук Т. Ю. - Актуальні питання взаємодії організацій, що здійснюють приватну охоронну діяльність, із правоохоронними органами України (2012)
Карамушка Л. М. - Технологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді, Філь О. А., Блешмудт П. П. (2012)
Дектярьова Т. В. - Психологічна безпека вищих навчальних закладів: формування понять (2012)
Дронова О. С. - Психологічні особливості пошуку та підбору персоналу (2012)
Коновчук Н. С. - Основні причини та профілактика професійного вигорання у менеджерів (2012)
Кузьміна Н. Ю. - Використання інтерактивних методів навчання в процесі підготовки студентів до діяльності в бізнес-середовищі, Андруховець П. М. (2012)
Кутас М. С. - Лідерство як фактор успішності керівника проекту (2012)
Марков С. Л. - Основні механізми та прийоми творчого ділового спілкування (2012)
Омельченко Н. О. - Психологічні фактори формування управлінської компетентності за допомогою коучингу (2012)
Сингаївська І. В. - Особливості підготовки магістрів за спеціалізацією "Бізнес-психологія" магістратури "Бізнес-адміністрування" в Університеті "КРОК" (2012)
Шевченко В. Є. - Кадрова безпека підприємства: організаційно-психологічні аспекти (2012)
Шулдик А. В. - Діагностика мотиваційного компонента професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Радіонова В. О. - Особливості державної політики у сфері протидії поширенню адиктивних розладів здоров’я серед жінок (2015)
Пономаренко М. С. - Ретроспективний аналіз кадрового складу аптечних закладів україни за 1913-1940 та 1950-1980 рр., Соловйов О. С., Аугунас С. В., Григорук Ю. М. (2015)
Маркін Л. Б. - Оптимізація терапії післяпологової залізодефіцитної анемії, Зіменковський А. Б., Шахова О. В., Рачкевич О. С. (2015)
Дячок І. Л. - Вивчення динаміки сумісного екстрагування суміші лікарської рослинної сировини, Піняжко О. Р. (2015)
Заремба Н. І - Дослідження стану здоров’я майбутніх лікарів , Зіменковський А. Б. (2015)
Мовчан Б. О. - Антибактеріальна активність нанокомпозиту, що містить тіотриазоліну та наночастки срібла, Миронченко С. І., Звягінцева Т. В., Мішина М. М., Дідікін Г. Г. (2015)
Стефанів І. В. - Вплив стоматологічної настойки "Касдент" на стан слизової оболонки у щурів на моделі гінгівіту, Яковлєва Л. В., Гращенкова С. А., Лар’яновська Ю. Б. (2015)
Шепетько Є. М. - Морфологічні зміни, поєднані ускладнення і гендерна динаміка дуоденальних виразок, що ускладнились кровотечею, Єфремов В. В. (2015)
Невзгода О. А. - Диференціювання пухлиноподібних утворів легень методом трансторакальної біопсії під контролем комп’ютерної томографії (2015)
Булат Л. М. - Особливості клініки негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку, які народилися з малою та дуже малою масою тіла , Олійник В. С. (2015)
Громовик Б. П. - Фармацевтичні відходи – серйозна проблема екологічної системи "людина – лікарський засіб – довкілля", Пузанова І. П. (2015)
Левицька О. Р. - Порівняльний аналіз споживання лікарських засобів пацієнтами з гострими порушеннями мозкового кровообігу у закладах охорони здоров’я стаціонарного типу, Громовик Б. П. (2015)
Труш Г. С. - Ізолювання та очистка оланзапіну з біологічного матеріалу, Галькевич І. Й. (2015)
Шепета Ю. Л. - Синтез s-алкільованих похідних 1,3,4-оксадіазол-2-тіолу з фрагментами диклофенаку та ібупрофену в молекулах, Лелюх М. І., Роман О. М., Зіменковський Б. С., Лесик Р. Б. (2015)
Анотації наукових робіт (2015)
Вежновець Т. А. - Особливості мотиваційних типів медичних працівників закладів охорони здоров`я, Парій В. Д. (2015)
Левицька О. Р. - Дослідження динаміки пріоритетів у призначеннях лікарських засобів хворим з гострими порушеннями мозкового кровообігу, Громовик Б. П., Яворська Н. П., Кухленко О. Я. (2015)
Маркін Л. Б. - Сучасні підходи до антимікробної та протизапальної терапії урогенітальної інфекції, Шахова О. В. (2015)
Федоровська М. І. - Технологічні дослідження та стандартизація соку кропиви дводомної і процесі розробки фітопрепарату для лікування облисіння, Половко Н. П., Ковпак Л. А. (2015)
Пасічнюк І. П. - Особливості харчування школярів 1-11 класів м. Львова (2015)
Звягінцева Т. В. - Вплив мазі тіотриазоліну з наночатками срібла на морфлогічні зміни шкіри щурів після термічного опіку, Гринь І. В., Наумова О. В., Гринь В. В. (2015)
Булат Л. М. - Маркери постнатального онтогенезу у завчасно народжених немовлят на етапі первинної медико-санітарної допомоги, Лисунець О. В. (2015)
Гулюк А. Г. - Роль поліморфізмів генів IL-1β та TNFRSF11B у патогенезі гострого гнійного періоститу, Желнін Є. В. (2015)
Сизон О. О. - Оптимізація методів лікування артропатичного псоріазу з урахуванням особливостей змін деяких стресово-імунологічних показників (2015)
Степаненко Р. Л. - Дослідження імуногісто-хімічних маркерів розвитку імунного запалення в шкірі при псоріазі (2015)
Федущак А. Л. - До історії медицини: українсько-польські історично-біографічні паралелі, Чайківський Р. А., Костяна К. В., Бачун Н. К. (2015)
Городнича О. Ю. - Фармакоекономічні аспекти лікування синдромів Стівенса-Джонсона та Лайєлла, Зіменковський А. Б. (2015)
Германюк Т. А. - Інтегрований АВС/VEN/частотний аналіз лікарських засобів для лікування гострої не госпітальної пневмонії в клінічних умовах, Поліщук Ю. М. (2015)
Лелюх М. І. - Синтез та вивчення протипухлинної активності 5-іліденпохідних 2-(5-арил-1,3,4-оксадіазол-2-іл)імінотіазолідин-4-онів, Зіменковський Б. С., Демчук І. Л., Гзелля А., Лесик Р. Б. (2015)
Анотації наукових робіт (2015)
Вимоги до журналу (2015)
Tolochko K. V. - The basic approaches to pharmacotherapy of helminthiases and prospects of phytomedicines development for their treatment, Vishnevska L. I. (2016)
Зупанець І. А. - Відмінності антитромбоцитарного лікування із застосуванням ацетилсаліцилової кислоти, Запровальна О. Є., Грінцов Є. Ф., Отрішко І. А. (2016)
Кононенко А. В. - Карбокситерапія – інноваційний метод у косметології, Дроговоз С. М., Грищенко Н. В., Іванцик Л. Б., Асадуллаєва Н. Я., Штробля А. Л. (2016)
Міщенко О. Я. - Результати частотного аналізу призначень лікарських засобів хворим на ішемічну хворобу серця як критерій оцінки якості фармакотерапії, Яковлєва Л. В., Осташко В. Ф. (2016)
Karbovskyy V. L. - The study of the specific pharmacological activity of Dermabin on the model of the experimental contact dermatitis in rats, Shevchuk I. A., Kurkina O. V., Makovska T. Ye. (2016)
Narokha V. P. - The effect of the germanium complex with nicotinic acid on oxidative modification of cardiac and hepatic proteins in the experimental chronic intoxication with doxorubicin in rats (2016)
Tovchiga O. V. - The renal effects of the goutweed (Aegopodium podagraria L.) tincture and metformin in dexamethasone-treated rats, Shtrygol’ S. Yu., Taran A. V., Yudkevich T. K. (2016)
Подольський І. М. - Дозозалежність ефектів перспективного антидепресанта з ноотропними властивостями 2-метил-3-(феніламінометил)-1H-хінолін-4-ону, Штриголь С. Ю. (2016)
Дейко Р. Д. - Ноотропні властивості тетрапептиду acetyl-(D-Lys)-Lys-Arg-Arg-amide (КК-1) на моделі хвороби Альцгеймера у щурів, зумовленої хронічним введенням скополаміну, Штриголь С. Ю., Горбач Т. В., Колобов О. О., Симбірцев А. С. (2016)
Baiurka S. V. - ANALYTICAL DIAGNOSING OF MILNACIPRAN POISONINGS, Karpushyna S. A., Moroz V. P. (2016)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Клінічна фармація” (2016)
Слово до читача (2016)
Васильченко О. - Зовнішньополітичний дискурс адміністрації Барака Обами в контексті сучасного сприйняття американським суспільством політичних подій в Україні (2016)
Вовчук Л. - Американські консули на Півдні України (1829–1919 рр.), Тригуб О. (2016)
Годлюк А. - Стратегічне партнерство в форматі особливих відносин між Україною і США (2016)
Головченко В. - Українське питання в політиці США за доби Холодної війни (2016)
Демченко О. - Діяльність дипломатичної місії США в Криму (квітень-листопад 1920 р.) (2016)
Доценко В. - Співпраця американських єврейських добровільних товариств та українських більшовиків з подолання наслідків голоду 1921–1923 рр. в Україні (2016)
Журавльова Л. - Американсько-українські відносини у сфері космічної діяльності (комерційний аспект) (2016)
Кірсенко М. - Перегук і витоки українсько-американських взаємин (2016)
Матяш І. - Передова група генерального консульства США в Києві: завдання та форми діяльності (2016)
Митко А. - Досвід сучасної американської комунікативістики для України в сфері дослідження інформаційної демократії (2016)
Orlova T. - Modern Ukraine in the light of concepts by American scholars (2016)
Потєхін О. - Політика США у сфері нерозповсюдження ядерної зброї та Україна (2016)
Тодоров І. - Відродження концепції Міжмор`я в контексті українсько-американських відносин (2016)
Худолій А. - Американсько-українські відносини в світлі викликів ХХІ століття (2016)
Чекаленко Л. - Україна – США: дилеми стратегічного партнерства (2016)
Гетьман-П’ятковська І. - Українська діаспора у Лос-Анджелесі (2016)
Казак О. - Діяльність емігрантської організації "Лемко союз" в 1939 – 1944 рр. (2016)
Сидун І. - Політика США щодо еміграції українського населення за океан в кінці ХІХ ст. (за матеріалами преси Херсонської та Бессарабської губерній) (2016)
Срібна М. - Діяльність української діаспори в США та Канаді у др. пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. за матеріалами фондової колекції національного музею історії України (2016)
Сухобокова О. - Українська громада США та українське питання в період Першої світової війни (2016)
Галаджій О. - Значення Ausfta у австралійсько-американських відносинах кінця ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Годлевський М. - Силові і несилові засоби в зовнішній політиці США в 1950-1960-х роках (2016)
Гончар Ю. - Боротьба проти підривної та шпигунської діяльності: досвід США у роки Першої світової війни (2016)
Левченко Л. - Реалізація програми технічної допомоги президента США Г. Трумена "Point four" в архівній сфері (2016)
Шевчук О. - Зовнішньополітичні пріоритети США напередодні президентських виборів 2016 р. (2016)
Banti R. - Immigration from Caribbean to UK (1947 – 1961) (2016)
Zernetska O. - Cybersecurity on US social networks (2016)
Шевченко Н. - Міжнародна наукова конференція "Україна і США: досвід та перспективи співпраці", присвячена пам’яті професора Б. М. Гончара (2016)
Вихідні дані (2016)
Крутов В. В. - Духовность как стратегический путь к обеспечению экономической безопасности (2013)
Француз А. Й. - Громадянське суспільство як ефективний механізм запобігання та протидії корупції, Француз А. А. (2013)
Баєва Л. В. - Принципи і стадії процедури прийняття рішень місцевих рад: загальнотеоретичний аналіз, Назаренко П. Г. (2013)
Баликіна Л. І. - Нормативно-правове закріплення представницького характеру Верховної Ради України через призму досвіду Республіки Білорусь (2013)
Бернадський Б. В. - Перлюстрація як метод забезпечення державної безпеки (2013)
Вітик І. Р. - Питання здійснення цивільного контролю за діяльністю Служби безпеки України як важливий механізм оптимізації її правосуб’єктності (2013)
Кирило О. М. - Тюремна система царської Росії у 1900–1917 роках (історико-правовий аспект) (2013)
Мамедова А. І. - Причини та структура конфліктів у системі місцевого самоврядування (2013)
Янчук А. О. - Безпосереднє народовладдя, Конституційний Суд України та зміна Основного закону України: до постановки питання (2013)
Гіжевський В. К. - Проблеми правового регулювання суб’єктів комерційної діяльності, Поліщук Ю. С. (2013)
Бєлкін М. Л. - Презумпція невинуватості як складова права на справедливий судовий розгляд у рішеннях Європейського суду з прав людини (2013)
Ніколенко Л. М. - Визначення мети діяльності касаційної інстанції в господарському судочинстві (2013)
Оніщенко О. В. - Проблеми визначення правової природи договору репо, Голуб В. О. (2013)
Рассомахіна О. А. - Позов у цивільному процесі: поняття та структурні елементи, Веденьєва О. А. (2013)
Січко Д. С. - Відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних прав та інтересів: термінологічний аспект (2013)
Коваленко О. І. - Відпустка як різновид часу відпочинку в міжнародних і вітчизняних нормативно-правових актах, Крисюк О. Є. (2013)
Пономарьов В. П. - Проблеми захисту підприємництва в адміністративному судочинстві (2013)
Скірський І. В. - Деякі аспекти трудової правосуб’єктності фізичних осіб (2013)
Вітко О. Ю. - Безпосередній об’єкт злочину з виготовлення, збуту та використання підроблених недержавних цінних паперів (2013)
Кришевич О. В. - Зловживання довірою як спосіб вчинення шахрайства (2013)
Тарасова І. В. - Реалізація конституційного принципу гласності судового процесу в новому Кримінальному процесуальному кодексі України, Шеляженко Ю. В. (2013)
Сафін О. Д. - Oсновні напрями психологічного забезпечення професійного самовизначення майбутніх офіцерів-прикордонників, Данько О. В. (2013)
Дектярьова Т. В. - Формування понять психологічної безпеки вищої освіти (2013)
Дронова О. С. - Управління персоналом і роль організаційного психолога в роботі кадрової служби (2013)
Ковальчук Р. О. - Самоорганізація особистості як психологічний феномен (2013)
Король О. Ф. - Соціальна компетентність у контексті професійної діяльності державної служби: парадигма дефініцій (2013)
Корсакевич В. В. - Корпоративний семінар-тренінг "Психологія розвитку конкурентоздатності персоналу вищого навчального закладу приватної форми власності" (2013)
Марков С. Л. - Смислотворчість у структурі процесів смислової динаміки (2013)
Назарук С. Л. - Психологічні детермінанти скоєння неповнолітніми корисливих злочинів (2013)
Озерянський А. А. - Особливості змін деяких психологічних показників у миротворців в особливих умовах діяльності (2013)
Шевченко В. Є. - Характеристика професійно важливих якостей персоналу оперативного складу розвідувального органу Міністерства оборони України (2013)
Фiлiппoв М. O. - Щoдo aнaлiзу eфeктивнoстi зaстoсувaння псиxoтexнoлoгiй нeiнструмeнтaльнoї дeтeкцiї нeдoстoвiрнoї iнфoрмaцiї oфiцeрaми-прикoрдoнникaми у свoїй прoфeсiйнiй дiяльнoстi (2013)
Бєлік Л. С. - Деякі аспекти планування оперативних комбінацій при документуванні злочинів, пов’язаних із одержанням неправомірної вигоди (2016)
Віхров С. О. - Щодо необхідності приведення зобов’язань із здійснення діяльності інституційних інвесторів в Україні до законодавства Європейського Союзу, Счастливцева Р. В. (2016)
Глуховеря В. А. - Національна поліція: стан та проблеми реформування (2016)
Гончар Л. Я. - Правові засади організації діяльності адміністративних судів (2016)
Гримич М. К. - Щодо системи джерел адміністративного процесуального права України (2016)
Дякуновський О. Є. - Загальні засади правового регулювання підприємництва в республіці Польща (2016)
Зайцев Д. В. - Деякі погляди та правові аспекти розвитку тактики за досвідом локальних війн і збройних конфліктів сучасності, Шевчук В. А. (2016)
Ільков В. В. - Методологія дослідження джерел права в адміністративному судочинстві (2016)
Карпенко М. О. - Рішення слідчого судді у кримінальному провадженні: окремі аспекти (2016)
Кобзєва Т. А. - Мета та принципи фінансової системи України (2016)
Ковтун В. І. - Соціальні параметри іспанської Конституції (2016)
Колесник Г. Р. - Прокурорський нагляд у досудовому розслідуванні за КПК України 2012 року: функціональна характеристика, повноваження, форми реалізації (2016)
Копайгора І. Д. - Щодо виникнення і розвитку вчень про трудові правовідносини: історія та сучасність. частина 2, Копайгора І. І. (2016)
Костюченко О. Є. - Правові засоби реалізації соціального призначення трудового права, Коротич Т. М. (2016)
Крицька І. О. - Окремі аспекти реалізації засади змагальності під час формування речових доказів у кримінальному провадженні (2016)
Кронівець Т. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності вищих навчальних закладів України: стан правового регулювання (2016)
Кулькіна Я. С. - Порівняльна характеристика військових злочинів в Україні та зарубіжних країнах (на прикладі ст.414 КК України) (2016)
Кучинський Ю. Д. - Проблеми адміністративно-правового регулювання режиму військового майна в Україні (2016)
Лемішко Ю. Ю. - Співвідношення обставин, які обтяжують покарання із кваліфікуючими ознаками (2016)
Лехкодух І. О. - Щодо правового статусу господарських товариств з одним учасником (2016)
Логвиненко М. І. - Компаративний аналіз повноважень парламентів європейських країн та верховної ради україни в сфері управління фінансовою системою, Тітарев В. І. (2016)
Онопрієнко С. Г. - Класифікація елементів інформаційної культури (2016)
Пампура М. В. - Правосвідомість у суспільстві, що трансформується: функціональний аспект (2016)
Повзик Є. В. - Актуальні питання розгляду судом угоди про визнання винуватості (2016)
Полянська В. С. - Витоки і розвиток транснаціональної організованої злочинності у сфері економіки в Україні (2016)
Предместніков О. Г. - Адміністративно-правове регулювання організаційної структури Міністерства юстиції України (2016)
Процишен М. В. - Права про телекомунікації в Україні: методологічні засади розуміння (2016)
Сіваш О. М. - Односторонні акти держав в сучасному міжнародному праві (2016)
Соловей Н. С. - Суб’єкти права комунальної власності в Україні (2016)
Спірідонов М. О. - Відповідальність за порушення права на захист за кримінальним законодавством зарубіжних держав (2016)
Супрун Т. С. - Поняття предмета доказування у цивільному судочинстві (2016)
Щербаковський М. Г. - Предмет судової експертизи (2016)
Антоненко С. Ф. - Особливості онтогенезу телиць залежно від їхньої живої маси у тримісячному віці, Маменко О. М., Ємець З. В., Гончаренко Л. В., Гребень Л. Г. (2012)
Буряк В. С. - Эффективность сезонных отелов знаменского типа южной мясной породы, Чигринов Е. И. (2012)
Вєліканова В. С. - Системний підхід у відновленні високопродуктивного молочного стада, Зандарян В. А., Каряка В. В. (2012)
Грицаєнко В. І. - Генезис винахідництва в механізації тваринництва (2012)
Рубан Ю. Д. - Опыт работы с симментальской породой и его использование в современных условиях (2012)
Рубан Ю. Д. - Прогнозирование развития человечества и животноводства в Украине (2012)
Сиромятникова Н. А. - Додаткове джерело молочної продукції - утримання корови в особистому підсобному господарстві (2012)
Батир Р. Ю. - Операційна технологія доїння корів (2012)
Сухарльов В. О. - Гематологічні особливості овець романівської породи при інтродукції в лісостепу України (2012)
Барановський Д. І. - Особливості формування репродуктивних і продуктивних властивостей свиней при розведенні методом інбриндингу, аутбриндингу і топкросингу (2012)
Сировнєв Г. І. - Генетична мінливість популіції свиней селекції ДСГІ за локусами FUT1 та MUC4 (2012)
Чалий О. І. - Нові заводські одиниці в породах свиней ландрас та уельс, Царенюк О. М., Акімов О. В. (2012)
Чалая О. С. - Відгодівельні та забійні якості свиней за впливу токсичних доз важких металів (2012)
Шаповал І. Г. - Умови утримання свиней - один із аспектівефективного ведення галузі, Бордун О. М. (2012)
Луценко М. В. - Формирование двигательных навыков и качеств лошадей (2012)
Назаренко С. О. - Ефективність роздільностатевого вирощування курчат-бройлерів, Свириденко К. О., Свириденко О. І. (2012)
Хвостик В. П. - Еколого-генетичні параметри несучості гусей (2012)
Ємець З. В. - Вплив абіотичних чинників на жирномолочність корів, Маменко О. М., Хруцький С. С. (2012)
Данілова Т. М. - Застосування нових прийомів при проведенні гону у норок (2012)
Єгоров М. І. - Фізіологічні реакції людини на застосування ароматичних олій як пояснення механізмів ефіроолійної анестезії риб, Тертишний О. С., Логвиненко О. В., Гурко І. А. (2012)
Маменко О. М. - Екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти ЕМ-технології у тваринництві і бджільництві (2012)
Тарасенко А. А. - Сравнительное соотношение параметров и внутренних органов веслоноса и карпа, Тертышный А. С. (2012)
Даниленко В. П. - Вплив преміксів на основі металохелатів на перетравність поживних речовин високопродуктивних корів, Бомко В. С. (2012)
Кандиба В. М. - Профілактика аліментарних порушень фізіологічних процесів травлення, обміну речовин та "продукційних" захворювань у високопродуктивних корів (2012)
Шакула О. О. - Застосування стимуляторів росту як енергоресурсозберігаючого чинника при відгодівлі молодняку великої рогатої худоби (2012)
Маменко О. М. - Механізм екологічної токсикології та можливого впливу генномодифікованих організмів, Гончарова Л. В. (2012)
Буравченко А. Н. - Плазменная модель грозы, Раковский Я. П. (2012)
Дегтярьова В. Г. - Особливості використання прийменників у ділових паперах, Живолуп В. І., Карась А. В. (2012)
Рубан Ю. Д. - Реформирование или уничтожение аграрного образования (2012)
Зубкова Ю. С. - Внесок академіка Г. О. Богданова у розвиток науки та навчального процесу в Харківському зооветеринарному інституті в 70-73 роках минулого століття (2012)
Левицька В. А - Клінічні ознаки та особливості діагностики енцефалозоонозу кролів, Березовський А. В. (2012)
Павліченко О. В. - Використання адаптогенів для профілактики стресів та підвищення резистентності тварин, Чорний М. В. (2012)
Євтушевський М. Н. - Про збереження зубра (Bison bonasus L. в Україні, Маменко О. М. (2012)
Євтушевський М. Н. - Роль заповідних територій в збереженні фауни середнього придніпров'я, Маменко О. М. (2012)
Корецький М. Х. - Визначення кордонів України у XX столітті: історико-правовий аспект, Вовк Ю. Є. (2013)
Бернадський Б. В. - Функції спецслужб та основні напрями контррозвідувального захисту державних інтересів у Російській імперії на початку ХХ століття (2013)
Бойко В. В. - Проблеми тлумачення правових норм як способу встановлення наявності та вирішення конкуренції правових норм (2013)
Вітик І. Р. - Реформування прокуратури України – вимога сьогодення (2013)
Омельчук В. В. - Особливості правового статусу монастирського землеволодіння у Візантійській імперії (2013)
Попіль В. І. - Деякі питання праворозуміння в умовах реформування вищої школи (2013)
Філонов О. В. - Формування головних заходів Міністерства внутрішніх справ Російської імперії, спрямованих на протидію тероризму наприкінці ХІХ століття (2013)
Червінська Н. В. - Сутнісна характеристика та основні вимоги до якості законів (2013)
Zaporozchuk A. - The principles of radioactive waste management in international law (2013)
Іванюшенко В. В. - До питання становлення товариства з обмеженою відповідальністю в Україні, Гресь Г. С. (2013)
Батрин О. В. - Вимоги до апеляційної скарги в цивільному процесі України (2013)
Вихрист С. М. - Механізм забезпечення дотримання Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції ЄЕК ООН про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер (2013)
Домбровська О. М. - Місце соціальних та економічних прав людини в праві Світової організації торгівлі (2013)
Дутчак В. Ф. - Перспективи інвестиційних проектів промислових підприємств на території Чорнобильської катастрофи: правові аспекти (2013)
Когут Н. Д. - Правова природа штрафів як фінансових санкцій (2013)
Курило М. П. - Щодо можливості уніфікації інституту процесуальних строків у Судовому процесуальному кодексі (2013)
Мушак Н. Б. - Теорії походження прав людини та їх вплив на розвиток концепції прав людини в міжнародному праві (2013)
Свирида В. А. - Формування системи захисту інтелектуальної власності митними органами України (2013)
Токунова А. В. - Вплив транснаціональних корпорацій на зовнішню торгівлю (2013)
Бєлкін М. Л. - Проблеми спростування судових преюдицій за законодавством України (2013)
Кабанов В. Г. - Аспекти державного регулювання ринків похідних фінансових інструментів, Цеков К. В. (2013)
Лєбєдєва Т. Ю. - Потенційні вектори розвитку глобальної архітектури фінансового нагляду над ринком похідних фінансових інструментів (2013)
Мягкоход Ю. В. - Відшкодування збитків як спосіб захисту суб’єктивного земельного права (2013)
Світлак І. І. - Організаційно-правові засади забезпечення безпеки людини на полюванні (2013)
Сухоребра Т. І. - Окремі питання адміністративної відповідальності за порушення у сфері оподаткування (2013)
Мазур О. В. - Поняття "інтерес" і проблеми його захисту в кримінальному судочинстві України (2013)
Романюк М. Л. - Генеза законодавства про кримінальну відповідальність за незаконну порубку лісу (2013)
Тарасова І. В. - Застосування запобіжних заходів у межах здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру (2013)
Тихонова О. В. - Окремі питання визначення суб’єктів злочинів, пов’язаних із бюджетними коштами (2013)
Яковець І. С. - Місце Державної пенітенціарної служби України в системі суб’єктів оптимізації процесу виконання кримінальних покарань (2013)
Карамушка Л. М. - Дослідження змісту психологічної безпеки освітнього середовища вищих навчальних закладів, Дектярьова Т. В. (2013)
Карамушка Л. М. - Психологічна готовність студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри: зміст, структура, рівень і чинники, Канівець Т. М. (2013)
Паращенко Л. І. - Психологічні особливості управління розвитком педагогічного персоналу в системі шкільної освіти України (2013)
Сідак В. С. - Диверсифікація суспільної свідомості як різновид інформаційно-психологічних операцій і шляхи протидії (2013)
Француз А. Й. - Психологічні засади роботи спецслужб Російської імперії з конфідентами зі злочинного середовища (2013)
Дронова О. С. - Співбесіда як психологічний засіб викриття кандидата (2013)
Журавель А. В. - Експериментальне дослідження рівня сформованості готовності студентів-майбутніх психологів освіти до надання консультативної допомоги (2013)
Король О. Ф. - Толерантність як компонента соціальної компетентності державних службовців (2013)
Марков С. Л. - Особистісні механізми смислотворчості (2013)
Озерянський А. А. - Особливості дизаптаційного синдрому у військовослужбовців національних контингентів (2013)
Сорока І. А. - Особливості конфліктів у колективі організації: теоретичний аспект (2013)
Шевченко В. Є. - Психологічний аналіз спеціальної діяльності персоналу оперативних підрозділів розвідувального органу Міністерства оборони України в контексті визначення провідних професійноважливих якостей (2013)
Romanovskiy O. - Tendencies of improvement of Ukraini-an system of higher education in the context of Poland’s experience: comparative aspect, Chebakova Y. (2016)
Сущенко Т. - Педагогічний процес, стимулюючий магістерську підготовку викладачів ВНЗ (2016)
Dubinina O. - Mathematical language at technical university, Kornil T. (2016)
Хомуленко Т. - Зміст та розвиток креативності в освітньому просторі (2016)
Большакова А. - Життєтворчі здібності та креативний потенціал особистості, яка самоактуалізується (2016)
Биков В. - Хмарні технології як імператив модернізації освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу, Шишкіна М. (2016)
Гуревич Р. - Смарт-освіта – нова парадигма сучасної системи освіти, Кадемія М. (2016)
Бабаєв В. - Стратегічне управління вищим навчальним закладом на базі інтегрованих комп’ютерних технологій, Чумаченко І. (2016)
Ignatyuk O. - Leadership as a systemic competence of future competitive expert, Lastovets N. (2016)
Компанієць В. - Щодо наслідків порушення морального закону в житті суспільства та в економіці (2016)
Биков В. - Цифрова гуманістична педагогіка відкритої освіти, Лещенко М. (2016)
Баликіна Л. І. - Окремі аспекти становлення та розвитку парламентаризму в Республіці Білорусь (2013)
Бернадський Б. В. - Кваліфікація державної зради у законодавстві Російської імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Бєлкін М. Л. - Механізми забезпечення єдиного правозастосування в Україні: теорія, практика, подальший розвиток (2013)
Горелова В. Ю. - Правові аспекти реалізації політичних прав і свобод на сучасному етапі розвитку демократичної держави, Пижов О. М. (2013)
Пугачёв А. Н. - Причины появления новых конституций (2013)
Француз-Яковець Т. А. - Парламент Республіки Польща як приклад ефективного функціонування бікамеральної системи в умовах унітарної держави (2013)
Гіжевський В. К. - Сучасні аспекти протиправності та проблеми захисту авторських прав в Інтернеті, Компанець К. О. (2013)
Гіжевський В. К. - Сучасні форми реалізації правової свободи учасників цивільно-господарських спорів, Мацієвський Б. О. (2013)
Басай Н. М. - Окремі аспекти регулювання ліцензійних правовідносин, Шипілова О. В. (2013)
Іванюшенко В. В. - Конституційне регулювання права на результати творчої діяльності в країнах Європейського Союзу, Мішкур А. О. (2013)
Кабанов В. Г. - Нормативно-правове забезпечення регулювання інвестиційного процесу в Україні, Цеков К. В. (2013)
Криворучко Л. С. - Актуальні питання моніторингу дотримання прав людини в Україні (2013)
Сухоребра Т. І. - Організаційно-правові основи регулювання торгівлі через торговельні автомати (2013)
Гіжевський В. К. - Особливості правового становища профспілок у взаємовідносинах із господарськими організаціями з питань юридичної відповідальності, Сулицький Б. М. (2013)
Світлак І. І. - Правові основи організації здійснення державного контролю у сфері охорони, використання та відтворення тваринного світу (2013)
Боровенко В. Н. - Экономическая преступность – следствие неэффективной уголовно-правовой политики государства (2013)
Горбаченко П. А. - Характерні ознаки сучасних організованих злочинних угруповань, що займаються наркобізнесом (2013)
Тарасова І. В. - Про вирішення проблемних питань реабілітації, у тому числі реабілітації померлого у кримінальному провадженні, Татієв І. О., Шеляженко Ю. В. (2013)
Калашник Н. Г. - Формування ставлення до засуджених як один зі шляхів реформування пенітенціарної системи України: соціально-психологічний аспект, Сідак В. С. (2013)
Сафін О. Д. - Психологічний анaлiз взaємoзв’язку cуб’єктивних та oб’єктивних пoкaзникiв прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння особистості зaлeжнo вiд рiвня рoзвитку її рeфлeкciї, Данько О. В. (2013)
Гридковець Л. М. - Вплив родинно-соціальних моделей поведінки на спроможність особистості долати особистісні кризи (2013)
Дектярьова Т. В. - Психологічна безпека студентів вищих навчальних закладів (2013)
Дригус М. Т. - Концептуальний підхід П. Г. Редкіна до психології вчителя (2013)
Дубчак О. Б. - Проблема диференціації та індивідуалізації навчання психології в закладах післядипломної педагогічної освіти (2013)
Журавель А. В. - Застосування інтервізії для формування готовності майбутніх психологів до консультативної роботи як складової професійної кар’єри (2013)
Калюжний В. О. - Застосування керівниками органів та підрозділів ОДК експліцитного психологічного впливу на підлеглих: організація та оптимізація (2013)
Коломієць О. П. - Взаємозв’язок успішності професійної діяльності менеджерів енергокомпаній та їх психологічної готовності до управління (2013)
Король О. Ф. - Концептуальні основи побудови структурно-динамічної моделі соціальної компетентності державних службовців (2013)
Кузьмeнкo Ю. В. - Ocoбливocтi функцioнувaння пcиxiки мeшкaнця нeбeзпeчниx у клiмaтoгeoгрaфiчнoму aбo гeoфiзичнoму вiднoшeннi тeритoрiй Укрaїни (2013)
Кутас М. С. - Модель професійно значущих якостей керівника проектів (2013)
Озерянський А. А. - Особливості прогнозування психологічної дизадаптації у військовослужбовців Збройних сил України, які залучаються до миротворчих місій, Швець А. В. (2013)
Перепелюк Т. Д. - Егоцентризм як пізнавальна позиція розвитку особистості школяра (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського