Футало Т. В. - Інструментарій визначення рівня інфляції відповідно до цілей регулювання інфляційної динаміки (2012)
Андрейцева І. A. - Формування показників фінансової звітності згідно МСФЗ, Рибак О. П. (2012)
Бєляєва Л. А. - Вплив на здійснення контрольних функцій сучасного стану обліку малоцінних активів (2012)
Довгань Л. П. - Класифікація фінансової діяльності суб’єктів підприємництва різних організаційно-правових форм (2012)
Мамонова Г. В. - Дослідження економічної сутності страхових резервів (2012)
Мельник Т. Г. - Відповідальність посадової особи (головного бухгалтера) (2012)
Позднякова Л. О. - Теоретичні та практичні аспекти управління страховими резервами (2012)
Ревак І. О. - Проблеми зміцнення фінансової безпеки України, Шега В. Ю. (2012)
Сафронська I. M. - Методичні підходи до оцінки ймовірності банкрутства, Пеняк Ю. С. (2012)
Стрельбіцький П. А. - Сучасна динаміка та проблеми недержавного пенсійного забезпечення, Михайлик А. Я. (2012)
Яременко Л. М. - Процес розвитку та проблеми функціонування управлінського обліку в сучасних умовах (2012)
Соловйова Л. О. - Сучасні механізми господарювання великих платників податків в умовах ринкової економіки (2012)
Череп О. Г. - Необхідність управління ризиками платіжних систем в умовах ринкової економіки (2012)
Dropek K. - Local government actions to support entrepreneurship in the municipalities of Wielkopolska (2012)
Кулій-Дем’янюк Ю. В. - Вітчизняні особливості законодавчого регулювання бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств в умовах стійкого розвитку, Горюк Ю. В. (2012)
Коновал С. Е. - Оцінка державного регулювання фінансових систем: сутність та етапи (2012)
Олійник А. В. - Діяльність комерційних банків на ринку дорогоцінних металів, Підгородецький В. А. (2012)
Вишня T. B. - Вплив оподаткування на діяльність підприємств малого і середнього бізнесу (2012)
Кузовенкова Н. В. - Зміст ідентифікації як етапу управління кредитним ризиком банку (2012)
Тірбах Л. В. - Удосконалення системи планування, обліку та аналізу виробничих витрат рослинництва на підприємстві (2012)
Галайко Н. В. - Підходи щодо оцінки виконання результативних показників та ефективності реалізації державних цільових програм (2012)
Кирпа С. В. - Визначення категорії "тіньова економіка", Лісова Т. А. (2012)
Стендер С. В. - Питання щодо об’єктів управлінського обліку витрат виробництва і об’єктів калькулювання собівартості продукції рослинництва (2012)
Шаповалова И. М. - Ретроспективная оценка развития финансового механизма государственного регулирования соціально-экономического развития в Украине (2012)
Шульський М. Г. - Виробництво і споживання аграрної продукції населенням Львівщини (2012)
Гриценко А. М. - Корпоративна соціальна відповідальність: складові та підходи до оцінки ефективності (2012)
Новальська H. I. - Управління виробничою адаптацією працівників (2012)
Алексеєва К. А. - Проблеми створення національної інноваційної системи в Україні в умовах переходу до постіндустріального суспільства (2012)
Дерій Ж. В. - Проблеми капіталізації людського потенціалу (2012)
Калина А. В. - Сутність соціального діалогу та його роль у формуванні соціально-трудових відносин (2012)
Ярова В. В. - Напрямки удосконалення трудових відносин в сільському господарстві (2012)
Лисак В. Ю. - Еволюційний розвиток сприйняття ролі і місця людини в суспільному процесі, Лисак І. В. (2012)
Ментей О. С. - Заміщення трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств уречевленою працею (2012)
Олійник О. С. - Формування та використання персоналу підприємств спиртопродуктового підкомплексу (2012)
Гриненко А. М. - Соціальні фактори мотиваційного механізму персоналу підприємства, Джурбій Ю. О. (2012)
Гриненко А. М. - Корпоративна культура промислового підприємства як фактор конкурентних переваг, Кирилюк В. В. (2012)
Пунько Б. М. - Формування наукових основ ефективного економіко-екологічного функціонування рекреаційно-туристичної сфери, Христук Ю. С. (2012)
Смирнов І. Г. - Софія Вітт-Потоцька: внесок у розвиток туризму в Україні в контексті ЄВРО–2012 (2012)
Смирнов І. Г. - Промоційно-маркетингова політика України в сфері туризму в контексті підготовки до ЄВРО–2012 (2012)
Хомин О. Й. - Проблеми розвитку туризму контексті забезпечення економічної безпеки (2012)
Ковтуник І. І. - Розвиток зв’язку в Україні в контексті євроінтеграційних процесів (2012)
Опря Б. О. - Міжнародний туризм в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Янковська Г. В. - Методичні підходи до виміру результатів маркетингових комунікацій підприємств готельного господарства (2012)
Шпак Л. І. - Комплексний аналіз факторів ефективної діяльності персоналу сучасних туристичних організацій (2012)
Буторіна В. Б. - Структура та тенденції розвитку науково-технічного потенціалу України (2013)
Гофман М. О. - Еластичність попиту на продукцію підприємств АПК (2013)
Мозолюк Н. І. - Інституціоналізація в трансформаційних економіках (2013)
Музичук І. В. - Класифікація моделей соціальної економіки (2013)
Поліщук В. С. - Власність і її економічна сутність (2013)
Тітаренко О. М. - Прямий маркетинг як засіб комунікаційної політики (2013)
Ящишина І. В. - Соціальний вектор інноваційного розвитку (2013)
Бурковський А. П. - Дохідність та шляхи підвищення прибутковості вітчизняних промислових підприємств, Бурковський П. А. (2013)
Вишня Т. В. - Механізм регулювання ринку праці в системі управління трудовими ресурсами (2013)
Каньоса М. І. - Освітні реформи та конкурентоспроможність трудового потенціалу України (2013)
Лисак В. Ю. - Проблеми розвитку підприємництва в Україні (2013)
Матвейчук Л. О. - Електронні послуги органів ДПС (2013)
Олійник О. С. - Управління персоналом спиртового підпиємства кадровими спеціалістами (2013)
Рибчинський О. М. - Правове регулювання діяльності комунальних підприємств (2013)
Андрейцева І. А. - Проблеми формування інтелектуального капіталу українського суспільства (2013)
Баженова С. Е. - Релігійний туризм: християнські святині Хмельниччини (2013)
Дитко Л. П. - Заробітна плата в сучасній Україні:ступінь моральності підходів до формування (2013)
Ковтуник І. І. - Мікросередовище туристичного підприємства (2013)
Кузовенкова Н. В. - Методи ідентифікації ризиків банківського кредитування (2013)
Олійник Н. Ю. - Дидактичні підходи до застосування ділових ігор на уроках економіки (2013)
Опря Б. О. - Основні тенденції та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні (2013)
Рарок О. В. - Економіко-правові важелі формування підприємницького клімату на селі (2013)
Стрельбіцький П. А. - Накопичувальна пенсійна система: загрози та ризики, Стрельбіцька О. П. (2013)
Вихідні дані (2013)
Bernar G. B. - Tom Stoppard and postmodernism (based on "rosencrantz and guildenstern are dead") (2015)
Khaichevska T. - La fonction expressive des points de suspension dans le texte litteraire moderne (2015)
Yemelyanova O. V. - Metaphor as a potent means in realization of tactic of insult (on the basis of English political discourse), Filonenko A. S. (2015)
Yemelyanova O. V. - Morphological represntation of an implicative component in advertising (on English ad copy basis), Shcherbak E. Yu. (2015)
Азарова Л. Є. - Лінгво-інформаційний підхід як базисна форма дослідження складних номінацій на cтруктурному рівні (2015)
Антонюк С. А. - Мовознавчі традиції дослідження прикметника як самостійної частини мови (2015)
Артеменко Т. М. - Ефективне функціонування ініціальних констативів у діалогічному дискурсі, Липко I. П. (2015)
Барсук С. Л. - Система вправ на розвиток діалогічного мовлення студентів технічних спеціальностей (2015)
Баюн К. Й. - Експресивність як мовна та мовленнєва категорія (2015)
Білоус Н. П. - Частки як граматичні засоби інтимізованого нараторського мовлення в українських казках про тварин (2015)
Бойчук М. В. - Трансформовані фраземи як детермінанти експресивності в заголовках періодичних Інтернет-видань, Бойчук В. М. (2015)
Борисов О. О. - Листи до редакції у британському та українському електронному публіцистичному медіасередовищі (2015)
Бурцева І. І. - Spatial symbolism of proper names in "Jane Eyre" by Ch. Bronte (2015)
Вербицька А. Е. - Статусно-рольові характеристики учасників комунікації у медіадискурсі (2015)
Весельська Г. С. - Інновації в транспозиційному вираженні приєднувальних семантико-синтаксичних відношень в українській художній прозі початку ХХІ століття (2015)
Войналович Л. П. - Особливості функціонування інверсії в англійському художньому тексті (2015)
Вольницька Д. О. - Гіпотеза детермінантної фрази як функціональної проекції в генеративній парадигмі (2015)
Гаврилащук О. Д. - Географічні об’єкти у ролі адресатів гендерно маркованого зверненого мовлення українців (2015)
Гавриш М. М. - "Шаблонна креативність" як визначальна ознака розвитку німецькомовного молодіжного сленгу (2015)
Гаргаєва О. В. - Проблема класифікації безеквівалентної лексики у сучасному мовознавстві (2015)
Глінка Н. В. - Художній текст/художній твір: питання інтерпретації (2015)
Глущук-Олея Г. І. - Розвиток категорії заперечення у романських мовах (2015)
Глюдзик Ю. В. - Структурно-етимологічні особливості реальної поетонімії фентезійного циклу "The Chronicles of Narnia" К. С. Льюїса (2015)
Гнатишак М. Ю. - Шляхи компенсації еліптованих нефінітних форм дієслова у текстах трагедій Софокла "Антиґона" та "Цар Едип" (2015)
Гнатюк А. В. - Взаємозв’язок епістемічної дистанції як конституента архітектоніки ментального простору зі ступенем висловленого сумніву (2015)
Голікова Н. С. - "Мовні експерименти" в романі "Стовпо-творіння" П. Загребельного (2015)
Гончарук О. В. - Комунікативно-прагматичні функції вставлених конструкцій раціональнної оцінки (2015)
Городецька І. В. - Стилістичні фігури як засіб маніпулятивного впливу в рекламі косметичних засобів (2015)
Губарева Г. А. - Вербалізація гендерних стереотипів в Інтернет-комунікації (про ідеальних чоловіків і жінок), Чуєшкова O. В. (2015)
Гудманян А. Г. - Відтворення онімів у структурі роману В. Теккерея "Ярмарок суєти", Линтвар O. М. (2015)
Гуз О. П. - Стратегія дискредитації і засоби її реалізації у політичному медіадискурсі (на матеріалі передвиборчих виступів кандидатів у президенти Ніколя Саркозі і Франсуа Олланда) (2015)
Давиденко Т. А. - Особливості іншомовної лексики: теоретичний аспект (2015)
Дегтярьова Є. О. - Роль колористики у способах відтворення внутрішнього мовлення персонажів у французькій мінімалістичній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть (2015)
Дзикович О. В. - Семантична компресія та способи її реалізації у текстах анонсів ток-шоу (2015)
Ділай М. П. - Прагматична інтерпретація метафоричних висловлень у різдвяних посланнях глав християнських церков (2015)
Довбня Л. - Інноваційна суспільно-політична лексика України: семантико-словотвірна мотивація (2015)
Дьомкіна О. В. - Гендерний чинник у інституційному судовому дискурсі (2015)
Єфименко В. А. - Цифрові адаптації традиційних казок (2015)
Желязкова В. В. - Знаки-індекси в поетичних творах Д. Д. Кременя: синтаксичний аспект (2015)
Жупник А. О. - Неологічні утворення у спортивному дискурсі (2015)
Забужанська І. Д. - Функціональний аспект ритмічної організації поетичного мовлення (на матеріалі сучасної американської поезії) (2015)
Звягіна Г. О. - Вияв категорії порівняння у структурі художнього мовлення Григора Тютюнника (2015)
Іваницька Н. Б. - Термінологічні номінації міжмовного зіставлення дієслівних систем (2015)
Ігнатенко Д. А. - Лексичне наповнення тематичної групи лексики "меблі" в українських говірках півночі Молдови (2015)
Ізотова Н. П. - Прийом онейричного повістування в романі Дж. М. Кутзее "Waiting for the barbarians" (2015)
Ільченко О. А. - Евфемізми сучасних україномовних ЗМІ: соціальний аспект (2015)
Кантур К. А. - Эволюция лингвистических методов в русском и украинском языкознании (ХІХ в. – первая половина ХХ в.) (2015)
Карасьова К. А. - Категорія числа іменника як мовленнєвий засіб впливу та переконання в політичному дискурсі (2015)
Катернюк В. В. - Ідеографічна класифікація неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах (2015)
Коловоротна Н. Д. - Пауза як корелят мовчання (2015)
Копчак М. М. - Інвективна лексика адресації та ситуативність мовленнєвої поведінки в англійськомовному тексті та дискурсі постмодерну (2015)
Костюк М. М. - Специфіка реалізації символів часу у французькій поезії (2015)
Крижанівська Г. Т. - Механізм пропагування гендерної ідеології у сучасних англомовних жіночих журналах (на матеріалах журналу Cosmopolitan) (2015)
Кріпак Ю. В. - Особливості реалізації регулятивного етапу сфабриковано-кооперативної агресивної макростратегії в англомовному дискурсі (2015)
Кшановський О. Ч. - Статус арабських фонетичних запозичень у сучасній перській мові (2015)
Литвиненко Н. П. - Проблеми дослідження діяльнісного аспекту мови та мовлення (2015)
Мартинова О. М. - Образ чоловіка: лінгвосеміотичний та лінгвокультурний аспект (на матеріалі сучасної англомовної прози) (2015)
Мартинюк О. М. - Вербальна та невербальна маніфестація емоцій у французькому художньому дискурсі (на матеріалі роману Ясміна Кадра "Чим день завдячує ночі" Yasmina Khadra "Ce que le jour doit a la nuit") (2015)
Матковська Г. О. - Багатовимірність тексту як об’єкта лінгвістичних досліджень (2015)
Мельник О. М. - Сучасний літературний фейлетон: об’єкти художньої уваги та виражальні засоби (на матеріалі "Літературної України") (2015)
Найдюк О. В. - Гендерна особливість вживання прецедентних феноменів (на матеріалі твору А. Фукс "Заборонена німецько-німецька любов") (2015)
Насікан З. С. - Концептуальні засади становлення фоносемантики як науки про взаємозв’язок звуку та смислу (2015)
Образцова О. М. - Типологія структурно-синтаксичних моделей простого речення (в англійській, російській та українській мовах) (2015)
Огринчук О. П. - Функціонально-семантичне навантаження категорії теперішнього часу у поетичних текстах М. Бажана та І. Драча (2015)
Оліщук Р. Л. - Лексико-граматичні класи слів у словнику мови Лонга, Макар І. С. (2015)
Ольховська Н. С. - Збереження інформаційності драматургічних текстів Томаса Бернгарда в перекладах (2015)
Очковська А. П. - Процес суб’єктивації рейзингових конструкцій з підметом в історії англійської мови (2015)
Папіш В. А. - Мовні ресурси психологічного змісту в повісті О. Кобилянської "Земля" (2015)
Пільгуй Н. М. - Мовленнєві стратегії в англомовному науковому агротехнічному дискурсі (2015)
Полонская И. П. - Замещение высказывания и организация дискурса (2015)
Полякова Т. Л. - Комунікативні функції у жанрі твіттінг в англомовній політичній Інтернет-комунікації (2015)
Попова О. В. - Політичний дискус США як поле реалізації біблеїзмів "god", "bless", Ткаченко К. І. (2015)
Потенко Л. О. - Скорочення компонентного складу німецьких фразеологічних одиниць (2015)
Прокойченко А. В. - Дослідження категорії емотивності у контексті антропоцентричної парадигми сучасної лінгвістики (2015)
Рубчак О. Б. - Аудитивний аналіз просодичної організації англомовних підготовлених радіо- і телеінтерв’ю (2015)
Рудківський О. П. - Деякі аспекти зіставного вивчення фонологічних систем германських та слов’янських мов (2015)
Савчук Р. І. - Наративна ідентичність письменника в контексті модерністського текстотворення: феномен авторської свідомості (2015)
Сарміна Г. Л. - Риторичне питання як форма вираження імпліцитної погрози (2015)
Свистун Н. О. - Одиничні чоловічі імена м. Тернополя другої половини ХХ століття: репертуар, специфіка уживання і функціонування (2015)
Світлицька В. Р. - Вивчення діалектної лексики українських говорів Одещини з точки зору її словотвірних особливостей (2015)
Семененко Г. М. - Режим реального часу в історичних соціолінгвістичних студіях (2015)
Семенюк Т. П. - Види інтертекстуальної маркованості в німецькомовних рекламних текстах (2015)
Сердійчук Л. П. - Мовленнєві особливості автобіогрфічного дискурсу (на матеріалі автобіографій лауреатів Нобелівської премії) (2015)
Слобода Н. В. - Доцільність використання транскрибованих англіцизмів (на матеріалі українських ергонімів) (2015)
Солтис М. О. - Особливості формування складноскорочених слів. Генетична класифікація скорочень (2015)
Сорокіна Л. Є. - Комунікативно-прагматичний рівень мовленнєвої маніпуляції в англомовному діалогічному дискурсі: соціальна ситуація "судовий допит" (гендерний аспект) (2015)
Столяр М. Ю. - Значення молодіжного сленгу для розвитку мови (2015)
Стрельченко Н. С. - Категорія предикативності в питаннях-перепитах (2015)
Судук І. І. - Порушення лексичних норм у мові сучасної української преси, Кешієв В. Б. (2015)
Суима И. П. - Метаязыковое представление коммуникативного задания предложения в системе вопрос-ответ (на материале английского языка) (2015)
Тараненко Л. І. - Жанрові особливості та функціональне призначення тексту англійського прислів’я (2015)
Тимчук О. Т. - Використання семантико-стилістичного прийому словесної гри як засіб підвищення виразності художнього тексту, Брода М. В. (2015)
Трутяк І. П. - Частота вживання дієприкметників теперішнього та минулого часу в заперечних висловлюваннях в англомовній Біблії короля Якова (2015)
Устименко С. Є. - Особливості реалізації стратегії ухиляння від відповіді у конфліктно спрямованому англомовному побутовому дискурсі (2015)
Ходаковська Н. Г. - Метафора у поезії Генріха Гейне (на матеріалі збірника "Книга пісень") (2015)
Ходос І. О. - Композиційно-мовленнєва організація текстової матерії в ідіодискурсі С. Фіцджеральда (2015)
Цівун Н. М. - Лінгвокультуреми на позначення українських календарних свят літнього циклу (2015)
Черемська О. С. - Засоби вербалізації мовного образу любові в історичних романах П. Загребельного, Ходарєва І. М. (2015)
Череповська Т. В. - Символічний образ старого будинку та мовні засоби його репрезентації (на прикладі творчості Енн Тайлер) (2015)
Шемуда М. Г. - Конструкції з неособовими формами дієслова в англомовних художніх текстах (2015)
Щербак О. В. - Морфологічна структура кодів і субкодів у творах О. К. Глушка (2015)
Юрчишин Т. В. - Висловлення узагальненого змісту як експресиви (2015)
Chugu S. - Content-based instruction in esp/efl: challenges and solutions in the multicultural world, Gladio S. (2015)
Hnapovska L. - Teacher rolers in teaching foreign languages: retrospective analysis and insights into the future (2015)
Ivanenko N. - Citizenship education as the coordination and integration of educational establishment and community (2015)
Koterwas A. - Model of education and the critical period of social skills development (2015)
Андрощук К. М. - Специфіка використання Інтернет-ресурсів у процесі вивчення англійської мови студентами нелінвістичних ВНЗ, Горчинська Л. В., Пустовіт Т. М. (2015)
Арістова Н. О. - Independent work in the process of vocational training of philologists (2015)
Басюк Т. С. - Міжкультурна комунікація як першочерговий чинник порозуміння між народами, Бійчук в. Ю. (2015)
Веремчук Ю. В. - Подолання комунікативних бар’єрів як запорука фахового успіху (2015)
Лутай Н. В. - Письмові навички при вивченні англійської мови як іноземної. Теоретичні перспективи, Бесараб Т. П., Коновалова В. Б. (2015)
Мігірін П. І. - Деякі аспекти іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації (2015)
Першина Л. В. - Опанування навичок спілкування в полікультурному педагогічному процесі задля забезпечення комунікативної компетенції (2015)
Петько Л. В. - Філософсько-лінгвістичні ідеї розуміння міжлюдської комунікації у соціальному середовищі (2015)
Рекун Н. М. - Лінгво-методичні аспекти професійної іншомовної підготовки фахівців туристичної сфери (2015)
Сніговська О. В. - Професійна іншомовна підготовка як важливий чинник формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців із міжнародних відносин (2015)
Субота Л. А. - Комунікативна організація наукового тексту у процесі професійної підготовки іноземних студентів немовного ВНЗ (2015)
Токарєва A. В. - До питання формування міжкультурної компетентності студентів економічних спеціальностей, Яланська М. М., Кузнецова К. С. (2015)
Трофименко А. О. - Використання сучасних педагогічних технологій як одна з умов формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови (2015)
Череповська Т. В. - Основи наукової термінології на заняттях з англійської мови зі студентами економічного та юридичного профілю, Падура М. Ф. (2015)
Вступне слово редактора (2016)
Паєнок А. В. - Можливості електронейроміографічного прогнозування розвитку післяінсультної спастичності, Білобрин М. С., Мітельман І. М. (2016)
Юдко О. О. - Клінічна дозиметрія ортовольтного рентгенівського випромінювання, Радченко С. П., Овсієнко О. В. (2016)
Бортнік І. М. - Особливості клініки, діагностики та ендоваскулярного лікування аневризм судин головного мозку при поєднанні з церебральними артеріовенозними мальформаціями (2016)
Щеглов Д. В. - Досвід ендоваскулярного лікування хворих з мішкоподібними аневризмами de novo, Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В., Пастушин О. А., Гнелиця О. П. (2016)
Литвак С. О. - Диференційована тактика хірургічного лікування артеріальних аневризм головного мозку (2016)
Маковецький П. П. - Предиктори розвитку нозокоміальних інфекцій у хворих з черепно-мозковою травмою (2016)
Верещагин С. В. - Эндоваскулярное лечение и профилактика поздних острых тромбозов после реконструктивных операций на артериях нижних конечностей, Ахмад М. М. Д., Кучер В. Н., Грабарчук В. П., Абраменко А. В., Шульга В. Н., Черняк О. С., Риполовская О. В., Дзюба Д. А., Никишин А. Л. (2016)
Буцко Є. С. - Вибір тактики лікування дисекцій хребтових артерій, ускладнених гострим порушенням мозкового кровообігу за ішемічним типом у вертебробазилярному басейні, Голяка А. Г., Федорова В. В. (2016)
Фломін Ю. В. - Хвороба Крейтцфельдта–Якоба як причина швидко прогресуючої деменції (клінічний випадок), Кушнеренко О. Л., Матяш Ю. О., Симонян В. А., Самосюк Н. І., Асташкіна Н. В., Удовиченко В. В., Омельяненко А. А. (2016)
Привітання (2016)
Андрусів С. - Стратегічний розвиток будівельного комплексу України: інноваційно-орієнтований підхід (2016)
Кишакевич Б. - Економічний капітал банку та методи його агрегації, Лучаківський А. (2016)
Клепікова О. - Моделювання діяльності аффіліейт маркетингу, Сільвестрова Ю. (2016)
Короленко Н. - Перспективи розвитку світового ринку послуг, Крекова О. (2016)
Михаць С. - Основні зміни у вимогах до освіти як галузі економіки в ХХІ столітті (2016)
Продіус О. - Основи формування системи економічної безпеки підприємства, Бусигіна Г., Постова Т. (2016)
Рулiнська О. - Iнноваційна діяльність вітчизняних підприємств, Калiна М. (2016)
Уханова І. - Міжнародна конкурентоспроможність Одеського регіону: стан та перспективи підвищення, Бондаренко О. (2016)
Хомутенко А. - Адаптація зарубіжного досвіду оподаткування прибутку підприємств до вітчизняної практики, Бзова Ю. (2016)
Хомутенко А. - Соціально-економічна роль акцизного оподаткування, Сало К. (2016)
Чужиков В. - Асиметрії економічного розвитку прикордонних регіонів України та ЄС в умовах формування економіки знань, Федірко О. (2016)
Юзьв'як О. - Оцінювання VAR портфеля активів на основі параметричних моделей (2016)
Цубенко В. - Формування, територіальне поширення, функціональна структура історичних кладовищ м. Одеси (2016)
Наші автори (2016)
Дегодюк Е. Г. - Адаптація системи землеробства І. Овсинського до умов виробництва органічної продукції рослинництва, Дегодюк Т. С. (2015)
Боднар Ю. Д. - Вплив тривалого застосування добрив на агрофізичні показники родючості ґрунту та врожайність культур (2015)
Гера О. М. - Якість однорічних кормових культур на осушуваних органогенних ґрунтах (2015)
Малиновська І. М. - Особливості застосування композицій мікроорганізмів у технології вирощування пшениці ярої, Черниш О. О., Юла В. М. (2015)
Ятчук В. Я. - Вплив агротехнічного заходу на забур’яненість посівів кукурудзи (2015)
Карпук Л. М. - Особливості позакореневого підживлення буряків цукрових мікродобривами, Крикунова О. В., Вахній С. П. (2015)
Шевченко Т. В. - Продуктивність буряків цукрових залежно від позакореневого підживлення у поєднанні з фунгіцидами (2015)
Мандровська С. М. - Вплив передпосівного оброблення насіння на продуктивність проса прутоподібного (2015)
Kluchevich M. M. - Мain fungial diseases of spelt in Polissya, Piontkovsky P. V. (2015)
Бондаренко І. В. - Видове різноманіття членистоногих-шкідників зерна колосових культур в період зберігання (2015)
Кургак В. Г. - Особливості ведення кормовиробництва за органічного землеробства, Цимбал Я. С. (2015)
Слюсар С. М. - Продуктивність сорго залежно від удобрення на осушуваних торфових грунтах Полісся (2015)
Яцишен О. Л. - Перспективи вирощування гречки в Україні, Тараненко Л. К. (2015)
Давидюк І. М. - Гібридологічний аналіз тригібридного схрещування зразків жита озимого (Secаle cereale L.), Жемойда В. Л. (2015)
Присяжнюк О. І. - Оцінка сучасних сортів гороху за основними господарсько цінними ознаками, Калюжна Е. А., Король Л. В. (2015)
Димитров С. Г. - Стабільність та пластичність сучасних гібридів соняшнику (2015)
Бочарова М. І. - Характеристика колекційних зразків пажитниці багатоквіткової для використання в селекції, Батерук М. М. (2015)
Климаш М. М. - Ефективність протоколів оптичної комутації блоків в транспортній мережі, Кайдан М. В. (2016)
Власов О. М. - Утворення солітонів вищих порядків у волоконних світловодах (2016)
Семко В. В. - Модель функціонування системи інтелектуального управління об’єктом, Бурячок В. Л. (2016)
Ткаченко О. М. - Оцінка працездатності каналу зв’язку, Гринкевич Г. О., Перепелиця Н. Л., Цімура Б. В., Яворський А. О. (2016)
Недашківський О. Л. - Вимірювання параметрів якості доступу до Інтернет відповідно до стандарту ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 (2016)
Киричок Р. В. - Проблеми забезпечення контролю захищеності корпоративних мереж та шляхи їх вирішення, Складанний П. М., Бурячок В. Л., Гулак Г. М., Козачок В. А. (2016)
Василенко В. В. - Реконфігурації моделі мережі для масштабованості SDN (2016)
Примаченко В. І. - Реалізація методу OFDM-модуляції в програмно-керованих системах (2016)
Гловацький В. В. - Безпека державних інформаційних ресурсів (2016)
Домрачева К. О. - Загальна порівняльна оцінка завадостійкості телекомунікаційних систем (2016)
Гребенніков А. Б. Мякухін Ю. В. - Удосконалений метод чисельного розрахунку опору шлейфа сигналізації в охоронних приймально-контрольних приладах, Наконечний В. С., Розорінов Г. М. (2016)
Мельник В. І. - Розробка нових підходів до взаємодії з модулями в ES6 (2016)
Олійник Я. Б. - Соціальний локалітет життя особистостей і територіальних спільностей, Степаненко А. В. (2012)
Іщук С. І. - Економічна база міст та економічна ефективність розвитку виробництва, Гладкий О. В. (2012)
Подрєза С. М. - Ефективність регіонального розміщення продуктивних сил України (2012)
Сайчук В. С. - Теоретичний рівень географічних знань в контексті вивчення туристичної сфери (2012)
Мезенцева Н. І. - Суспільно-географічне дослідження захворюваності населення: теоретичні та методичні основи, Батиченко С. П. (2012)
Яворська В. В. - Генетично-типологічний підхід до систематики розселення (2012)
Ключко Л. В. - Аналіз територіально-часових особливостей доходів населення України (2012)
Когатько Ю. Л. - Прояви нерівності в рівні життя населення різних типів населених пунктів (2012)
Сікач К. Ю. - Фактори формування і поширення злочинності: теоретичний аспект (2012)
Барановський М. О. - Трансформаційні процеси у сільськогосподарському виробництві Чернігівської області (2012)
Кандиба Ю. І. - Територіальні особливості вирощування соняшнику у Харківській області (2012)
Олійник С. Л. - Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) як сучасний механізм реорганізації житлово-комунального господарства України (2012)
Кулик К. В. - Динаміка концентрації страхової діяльності в регіонах України (2012)
Мотузко Л. В. - Територіальна організація медико-географічного комплексу Київської області (2012)
Лісовський С. А. - Екологічні проблеми малих міст України та їх розв’язання у контексті переходу до збалансованого розвитку, Петрук С. Л. (2012)
Атаев З. А. - Локальные гидроэнергетические ресурсы для развития малой гидроэнергетики в центральном экономическом районе России (2012)
Cломінська Л. С. - Понятійно-термінологічні особливості дослідження управління природокористуванням у географії (2012)
Тарнавська-Тетерська З. М. - Динаміка земельних ресурсів Житомирської області (суспільно-географічні та екологічні аспекти) (2012)
Гладкий О. В. - Оцінка ефективності розміщення підприємства в міському середовищі (2012)
Мельничук А. Л. - Тенденції трансформації переважаючих міських функцій в межах Печерського району міста Києва початку ХХІ ст., Каук Ю. В., Пальчук М. В. (2012)
Скриль І. А. - Дослідження потенціалу харківського регіону для розвитку подієвого туризму (2012)
Симоненко А. М. - Організаційно-управлінська структура освітнього комплексу Київської області (2012)
Машко А. О. - Фермерські господарства Київської області: стан та перспективи (2012)
Смирнов І. Г. - Соціальні проблеми світового господарства в епоху глобалізації: суспільно-географічний вимір (2012)
Кулєшова Г. О. - Географія зовнішньоекономічних зв’язків Харківської області (2012)
Копачинська Г. В. - Транскордонне співробітництво України в межах Чорного моря - важливий чинник розвитку її як морської держави (2012)
Гнатюк О. М. - Ієрархічна структурованість просторової ідентичності населення України (2012)
Мостова І. О. - Сучасні риси ринку праці Кіровоградської області (2012)
Гладкий О. В. - Фундаментальна праця з гуманітарної географії (2012)
Содержание (2016)
Зозуля І. С. - Створення інсультних центрів залишається проблемою № 1 у боротьбі з мозковими інсультами, Зозуля А. І., Волосовець А. О. (2016)
Абанто Х. Э. - От формальных задач — к реальной работе врача в неотложной медицине, Абанто А. Э., Васкес С. Б. (2016)
Матеріали VII Національного конгресу Асоціації анестезіологів України (21-24 вересня 2016 р., Дніпро, Україна) (2016)
Клигуненко Е. Н. - Эффективность декскетопрофена трометамола при лечении послеоперационной боли, Кравец О. В., Болтянский С. В., Ехалов В. В. (2016)
Камінський В. В. - Сучасні терапевтичні досягнення в лікуванні грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, Ткаченко Р. О., Воробей Л. І., Шалько М. Н., Мудра Ю. С. (2016)
Кунатовський М. В. - Феохромоцитома: особливості гемодинамічного контролю при лапароскопічних адреналектоміях (2016)
Андрющенко В. П. - Полікомпонентні колоїдно-гіперосмолярні розчини як ефективний компонент інфузійної терапії у хворих на гострий панкреатит, Куновський В. В. (2016)
Сайко О. В. - Особливості перебігу гострого періоду струсу головного мозку, отриманого військовослужбовцями в зоні проведення антитерористичної операції (2016)
Седінкін В. А. - Збалансовані кристалоїдні розчини в акушерстві, Клигуненко О. М. (2016)
Клигуненко О. М. - Динаміка маркерів запалення у хворих після протезування клапанів серця, Яровенко В. В. (2016)
Паламарчук В. І. - Результати застосування мультимодальної програми швидкого відновлення в лікуванні хворих із пахвинними грижами, Лисенко В. М., Крестянов М. Ю., Балацький Р. О., Потапов О. А., Зубаль В. І., Махмудов Д. Е. (2016)
Супрун А. С. - Усовершенствование методов ранней диагностики жизнеспособности тканей при скальпированных ранах конечностей (2016)
Кравец О. В. - Стратификация периоперационного риска у больных с неотложной хирургической патологией органов брюшной полости, Клигуненко Е. Н., Ехалов В. В. (2016)
Постернак Г. И. - Изменение уровня циркулирующей фрагментированной ДНК у новорожденных детей с гипоксическим поражением центральной нервной системы, Бондаренко И. В., Постернак Д. Г., Збаражский Ю. В. (2016)
Семененко А. І. - Оцінка терапевтичної ефективності 0,9% розчину NaCl та розчину маніту в пацієнтів із гострим ішемічним інсультом за неврологічним дефіцитом, Кобеляцький Ю. Ю., Кондрацький Б. О., Семененко Н. О. (2016)
Целуйко В. Й. - Короткостроковий прогноз та гендерні особливості клінічних проявів тромбоемболії легеневої артерії, Яковлева Л. М., Сухова С. М. (2016)
Лизогуб К. И. - Коррекция гемодинамики в периоперационном периоде (аналитический обзор), Лизогуб Н. В., Курсов С. В. (2016)
Ткачишин В. С. - Вплив порохових газів на організм людини, Фоменко К. С. (2016)
Пономарева Е. В. - Рентгенэндоваскулярные окклюзии бронхиальных артерий при легочных кровотечениях различной этиологии (обзор литературы) (2016)
Матолінець Н. В. - Роль та місце ω-3 жирних кислот у регуляції синдрому системної відповіді на запалення в пацієнтів, які отримують інтенсивну терапію (2016)
Павлов О. О. - Проблеми харчування в ранньому післяопераційному періоді в абдомінальній хірургії (постановка проблеми), Миронова Н. В., Щур О. І. (2016)
Павлов О. О. - Сучасний стан проблем нутритивної підтримки в пацієнтів з хірургічною абдомінальною патологією, Миронова Н. В. (2016)
Черний В. И. - Этиология, патогенез и интенсивная терапия метаболического ацидоза, Шлапак И. П., Георгиянц М. А., Тюменцева С. Г., Куглер С. Е., Прокопенко Б. Б. (2016)
Акімова О. - Історія педагогіки в системі загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів (2016)
Дяченко М. - Особливості педагогічного впливу на творчий саморозвиток майбутніх журналістів у процесі професійної підготовки (2016)
Адамів С. - Методологічні підходи до формування професійної компетентності майбутніх маркетологів (2016)
Слухенська Р. - Чинники формування клінічного і творчого мислення майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки (2016)
Наливайко О. - Соціальна складова професійної діяльності майбутніх сімейних лікарів (2016)
Сурсаєва І. - Організація та методика проведення експерименту з формування професійного мислення майбутнього фельдшера (2016)
Закусилова Т. - Теоретичні засади формування у майбутніх медичних сестер професійної культури як складника професіоналізму (2016)
Міненок А. - Психолого-педагогічні аспекти професійного саморозвитку майбутнього вчителя початкової школи в умовах впровадження інклюзивної освіти, Воскобойнікова Г. (2016)
Ясінський В. - Напрями підготовки фахівців юридичного профілю: педагогічний аспект (2016)
Вінтюк Ю. - Професійна підготовка майбутніх психологів: проблема та її складові (2016)
Дерека Т. - Система акмеологічно спрямованих методів у професійній підготовці фахівців фізичного виховання (2016)
Надтока О. - Результати експериментальної роботи з формування готовності майбутніх тренерів-викладачів до виховної роботи у ДЮСШ (2016)
Царенко К. - Педагогічні умови розвитку професійно-педагогічної компетентності тренера-викладача ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації (2016)
Закалик Г. - Творчий потенціал сучасної студентської молоді, Бойко А. (2016)
Романова Ю. - Шляхи оптимізації ціннісної складової професійного мислення студентів-психологів (2016)
Клос Л. - Соціальна робота у сфері здоров’я за кордоном: історичні аспекти становлення професії (2016)
Багрій І. - Підготовка соціальних працівників до професійної діяльності в галузі заняттєвої терапії (2016)
Ставкова С. - До питання вивчення та використання супервізії як соціальної технології (2016)
Фаласеніді Т. - Соціально-культурні центри для дітей з особливими потребами (2016)
Шмілик Н. - Вплив соціальних факторів на рівень суб’єктивної готовності до материнства (2016)
Содержание (2015)
Бутурлим Т. - Виховання старшокласників у процесі вивчення української мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Вовк І. Б. - Порушення статевого розвитку у дівчаток, Кондратюк В. К., Петербурзька В. Ф. (2015)
Василина С. - Психолого-педагогічні умови правової підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів (2016)
Гнатко Е. П. - Актуальные вопросы детской гинекологии Обзор конференции, Чубатый А. И., Сергиенко М. Ю., Яковлева Э. Б., Желтоноженко Л. В., Силина Н. К., Гаврилова И. В., Бачинская И. В. (2015)
Антонюк Г. - Академічні традиції Києво-Могилянської академії як фактор розвитку ідей Просвітництва в освітньому просторі України XVІІ – першої половини XVIIІ ст. (2016)
Гнатко Е. П. - Проблемы гинекологической патологии подростков, Михайлюта М. А., Чубатый А. И. (2015)
Ястремська С. - Історичні віхи становлення дистанційного навчання (2016)
Веропотвелян П. Н. - Эффективность лазеромагниторефлексотерапии в комплексе с препаратом лонгидаза в лечении хронических сальпингоофоритов, Веропотвелян Н. П. (2015)
Зінько І. З. - Політичний регіоналізм у сучасній Африці:чинники та тенденції розвитку, Байковський П. Б., Федунь О. В. (2013)
Вдович С. - Актуальні проблеми виховання майбутніх кваліфікованих робітників у педагогічній спадщині С. Я. Батишева (2016)
Ингибиторзащищенные антибиотики – значимая веха в лечении инфекционных заболеваний (2015)
Балога Е. І. - Мультикультуралізм у Німеччині: особливості німецького наукового та політичного дискурсу (2013)
Гомонюк О. - Актуальне видання. Рецензія на навчальний посібник Клос Лілії Євгенівни "Технології збереження здоров’я у соціальній сфері" (2016)
Логутова Л. С. - Ультразвуковая диагностика состояния лонного сочленения у женщин, Чечнева М. А., Лысенко С. Н., Черкасова Н. Ю. (2015)
Фролова О. М. - Інформаційно-психологічні впливи з боку РФ як фактор національної безпеки України (2013)
Наші автори (2016)
Заместительная гормональная терапия в периоде менопаузы и риск развития рака яичников (2015)
Карпенко В. В. - Політична міфологія України в азійському, євро-азійському та євроатлантичному вимірах (2013)
Полунченко О. И. - Рак яичников: современное состояние проблемы, Рудык И. Н., Шатковская А. С., Брындиков Л. Н., Закрыжевская Т. В. (2015)
Задорожній О. В. - Розвиток правових форм прикордонного та міжрегіонального співробітництва України та Російської Федерації (2013)
Веропотвелян П. Н. - Применение комбинированных пероральных контрацептивов для сохранения репродуктивного здоровья женщины, Радченко В. В., Железякова Т. Л., Журавлева С. А., Ельчанинова Н. С. (2015)
Дяченко В. І. - Актуальні проблеми підвищення ефективності правозахисної діяльності органів прокуратури України у митній сфері (2013)
Шишкова В. Н. - Подводные камни современной контрацепции: фокус на риск тромбозов и метаболические нарушения (2015)
Черняк Ю. В. - Деякі теоретичні та практичні аспекти застосування Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" 51-55, Стрілько В. Ю. (2013)
Петру Миколайовичу Веропотвеляну – 85! (2015)
Мікічурова О. В. - Ліга Націй та принципи взаємної вигоди (2013)
Анонс (2015)
Білоус О. С. - Значення принципів УНІДРУА для розвитку концепції LEX MERCATORIA (2013)
Дайджесты (2015)
Вергун В. А. - Турбулентність світового фінансового ринку в умовах переходу до шостого технологічного укладу, Ступницький О. І. (2013)
Дайджесты (2015)
Рогач О. І. - Характерні риси розвитку міжнародного виробництва ТНК в посткризовий період (2013)
Дайджесты (2015)
Bilenko Y. - Foreign debt and internal and external equilibrium in central and east Europe (2013)
Дайджесты (2015)
Іващенко О. А. - Потоки капіталу в контексті проблеми платіжних дисбалансів: аналіз теоретичних засад та практичних моделей (2013)
Дайджесты (2015)
Мазуренко В. П. - Система показників фінансової безпеки банківської діяльності, Бондар Є. М. (2013)
Дайджесты (2015)
Приятельчук О. А. - Вплив корпоративної культури міжнародних компаній на реформування національних культур країн їх перебування (2013)
Расшивалов Д. П. - Інституційні механізми страхового захисту від ризиків транснаціонального тероризму (2013)
Резнікова Н. В. - Антиномія залежності та розвитку в умовах глобальної взаємодії (2013)
Глухова Д. А. - Становлення та розвиток NBIC – технологій: глобальний вимір (2013)
Крикун В. А. - Механізм управління капіталом бренда (2013)
Підвисоцький Я. В. - Поведінковий та подієвий аспекти створення та функціонування гібридних фінансових інструментів (2013)
Стаканов Р. Д. - Розвиток міграційного регулювання в Китаї: від обмеженої еміграції до імміграційного центру (2013)
Рилач М. М. - Інформаційно-комунікаційні технології як пріоритетний фактор становлення поcтіндустріальної економіки (2013)
Корнєєва Ю. В. - Вплив інтеграційних процесів на ефективність системи грошово-кредитного регулювання в Україні (2013)
Підчоса О. В. - ТНК в нафтогазовій галузі України: імперативи діяльності в сучасних умовах (2013)
Глущевська А. С. - ТНК ФРН автомобільної галузі на ринку транскордонних злиттів та поглинань (2013)
Конотоп Г. О. - Концептуальні підходи залучення іноземних інвестицій (2013)
Литвин А. Є. - Теоретичні аспекти функціонування бізнесмоделей ТНК на світовому ІТ-ринку (2013)
Миколенко А. В. - Ґенеза теорій грошових систем (2013)
Нерода-Берізка К. І. - Теоретичні основи аналізу науково-технічної діяльності ТНК (2013)
Процун Н. М. - Процеси злиття та поглинання як фактор консолідації міжнародного фінансового капіталу (2013)
Ромін Д. О. - Розвиток інформаційних технологій як ключова компетенція становлення суспільства знань (2013)
Стуконог Я. П. - Проблеми регіоналізації у світовому господарства на прикладі розподілу енергетичних ринків (2013)
Харкова Л. О. - Структуроформуючі ефекти митних союзів у сучасному сітовому господарстві на прикладі митного союзу ЄС та Туреччини) (2013)
Шкрабалюк Ю. О. - Теорія паритету купівельної спроможності: результати емпіричних тестів на виконання гіпотези та моделі відхилень (2013)
Юсупова О. О. - Теоретичні аспекти аналізу впливу навколишнього середовища на економічне зростання (2013)
Білоус А. О. - Світовий досвід впровадження системи державно-приватного партнерства в Україні (2013)
Дашкуєв М. А. - Особливості моделей транспортно-логістичних систем країн СНД на прикладі республіки Казахстан) (2013)
Косьміна В. В. - Експорт філіалів транснаціональних корпорацій США із нових індустріальних країн Азії (2013)
Поштар Є. - Особливості еволюції інституцій регіональної фінансової інтеграції ЄС (2013)
Фреяк А. В. - Тенденції розвитку транскордонного співробітництва в контексті євро інтеграційного курсу України (на прикладі Чернівецької області в складі єврорегіону "Верхній Прут" (2013)
Дорошко М. С. - Придністровський конфлікт в республіці Молдова: геополітичний контекст (2013)
Божко С. О. - Деякі актуальні проблеми діяльності організації договору колективної безпеки (ОДКБ) (2013)
Копотун Н. І. - Вплив постлісабонської структури Європи на зовнішню політику ЄС (2013)
Кулінич Т. О. - Економічна складова ібероамериканського напрямку зовнішньої політики Іспанії (2013)
Слюсаренко Ю. А. - Правові аспекти здійснення і реалізації спільної зовнішньої політики, політики безпеки Європейського Союзу, Шпак Д. Р. (2013)
Булатова О. В. - Адаптація фінансової політики республіки Кіпр в умовах інтеграції до ЄС, Дубенюк Я. А. (2013)
Задорожній О. В. - Досвід правового регулювання прикордонної співпраці України та Російської Федерації у 1995-2004 роках (2013)
Тарасова Л. Н. - К дискуссии о правомерности признания за транснациональными корпорациями международной правосубъектности (2013)
Горецька А. В. - Закон про лобіювання як основа регламентації лобістської діяльності в Канаді (2013)
Смолин Я. В. - Окремі проблеми застосування конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг 1988 року (2013)
Якубовский В. В. - Методы оценки результативности и эффективности систем менеджмента качества, построенных в соответствии с международными стандартами ИСО серии 9000 (2013)
Македон В. В. - Роль угод злиттів та поглинань у сучасних конкурентних стратегіях транснаціональних банків (2013)
Сніжко О. В. - Механізми і канали впливу інфляції на розвиток фінансового сектору 110-121 (2013)
Фаренюк Н. В. - Особливості проведення транзакцій у грошовому сегменті міжнародних фінансових ринків (2013)
Магдіч А. С. - Особливості протікання сучасних криз середньострокового циклу у країнах ЦСЄ (2013)
Тюпа Д. І. - Еволюція теорій прямого іноземного інвестування країн з ринками, що формуються (2013)
Підчоса О. В. - Аналіз ефектів від вступу України до зони вільної торгівлі з ЄС та до митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном (2013)
Данилова Ю. Ю. - Тенденції розвитку банківського сектору ЄС у посткризовий період (2013)
Якуненко К. В. - Оцінювання ефектів від впровадження Україною директиви ЄЕНС про обмеження викидів шкідливих речовин у повітря (2013)
Гасанов М. М. - Ісламська фінансова система в умовах інституційних викликів: проблеми регулювання (2013)
Федорюк О. - Стиль життя і рекреаційна активність викладачів 50–65 років, Задворна Л., Попель С. (2015)
Земська Н. - Корекція особистісної компетентності студентів до здорового способу життя (2015)
Zaborniak S. - Ukrainskie kluby sportowe (1900 - 1939 rr.), Mytskan B. (2015)
Popel S. - The structure of skeletal muscle after hypokinesia and physical training of the averace aerobic capacity, Mytskan B. (2015)
Верітов О. - Ефективність використання засобів кардіотренування на рівень фізичної працездатності та функціональної підготовленості дзюдоїстів 7–17 років (2015)
Kozevych Yu. - Institutional content of philosophy of sport from the methodological point of view, Mytskan B. (2015)
Malona S. - Ways to optimize lawful preparation of the future physical training specialists as the part of professional activity (2015)
Солдатєнков П. - Впровадження елементів антидопінгової освіти в систему підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту в Російській Федерації, Олійник Ю., Мицкан Б. (2015)
Kuryliuk S. - Psychological preparation system of young judoists (2015)
Дудник І. - Формування вольової сфери студентів у процесі фізичного виховання (2015)
Baskevuch O. - The delelopment of functional reserves of cardiovascular system during the combined influence of aerobic-anaerobic physical training and breathing exercises of lycee students, Duma Z., Popel S., Faichak R. (2015)
Semanyshyn T. - Professional portraint of future instructors in physical training of preschoolers, Popel S. (2015)
Огнистий А. - Якісний початковий відбір як базовий компонент високих спортивних результатів гімнастів (2015)
Тищенко В. - Тестування в системі педагогічного контролю спеціальної підготовленості кваліфікованих гандболістів (2015)
Кутек Т. - До питання підвищення ефективності навчально-тренувального процесу кваліфікованих спортсменок (2015)
Biletska L. - State of sports law in the Ukrainian legislation, Malona S. (2015)
Аравіцька М. - Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації хворих з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями поперекового відділу хребта з застосуванням профілактора Євмінова, Олійник Б. (2015)
Голод Н. - Динаміка функціонального стану вегетативної нервової системи студенток спеціальної медичної групи як критерій ефективності реабілітаційної програми (2015)
Аравіцька М. - Ефективність програми фізичної реабілітації хворих після ішемічного інсульту на стаціонарному етапі, Гаргат Л. (2015)
Lisovky B. - Influence of health-imploving training on the functional reserves of cardiovascular system, Serediuk V., Oliinyk Yu. (2015)
Войчишин Л. - Оцінка ефективності впровадження комплексної програми фізичної реабілітації хворих після переломів кісток передпліччя в типовому місці, Жвірблевська В. (2015)
Авдєєва М. С. - Особливості проектування житлових будинків в умовах щільної забудови, Тустановська Л. В. (2016)
Авдєєва Н. Ю. - Реструктуризація промислових комплексів для організації громадської забудови мистецького напрямку, Волощук С. В. (2016)
Барабаш М. С. - Влияние динамических нагрузок метрополитена на напряженно-деформированное состояние несущих конструкций, Башинский Я. В., Гуща Ю. Є. (2016)
Лапенко О. І. - Метод розрахунку будівельних конструкцій з різними видами профнастилу, Скребнєва С. М., Скребнєва Д. С. (2016)
Авдєєва Н. Ю. - Особливості організації рекреаційного простору прибережних територій малих річок в межах населеного пункту, Ковлева В. В. (2016)
Гуль А. Є. - Покращення методів проектування перехресть вулиць з врахуванням енергетичних параметрів (2016)
Лисницька К. М. - Сучасний стан та проблеми водопостачання в невеликих населених пунктах України, Попович І. О., Першаков В. М. (2016)
Маліков В. В. - Дослідження властивостей ґрунтів укріплених цементом з додаванням хімічних добавок, Боярчук Б. А., Панасюк Я. І. (2016)
Стороженко Л. І. - Великопролітні структурно-вантові сталезалізобетонні покриття для будівель і споруд аеропортів, Гасій Г. М. (2016)
Скрипченко О. В. - Особливості моделювання кам’яного матеріалу на поверхні покриття автомобільної дороги, Краюшкіна К. В. (2016)
Степанчук О. В - Оцінка критеріїв ефективного функціонування вулично-дорожньої мережі міста, Степанчук С. О. (2016)
Авдєєва М. С. - Відродження модерну в архітектурі Києва, Васильченко Д. К. (2016)
Кір’язєв П. М. - Вплив напруженого стану на динаміку споруд, Писаревський Б. Ю. (2016)
Бармашина Л. М. - Проблема доступності середовища життєдіяльності та типологія перспективного розселення інвалідів, Гавриленко І. (2016)
Тімкіна С. Ю. - Аналіз факторів, що впливають на розміщення та розміри зупинок громадського транспорту (2016)
Пузирний В. І. - Застосування системного підходу при розробці принципів архітектурно-ландшафтної організації об’єктів "земляної" архітектури (2016)
Триколенко С. Т. - Формування сценічного середовища за допомогою мультимедійних засобів як один з прийомів поєднання новітнього медійного та традиційного образотворчого мистецтва (2016)
Ромашкіна М. А. - Визначення ймовірності вибуху газоповітряної суміші в газифікованій квартирі (2016)
Коваленко Л.О. - Аналіз моніторингу забруднення атмосферного повітря (2016)
Фоменко Г. Р. - Транспортна інфраструктура і проблеми міст (2016)
Лоліна Н. А. - Мистецький простір у сучасній міській культурі (2016)
Трошкіна О. А. - Кінематографічний принцип монтажу в побудові сценарію сприйняття архітектурного середовища (2016)
Волошина С. В. - Парадигма людського капіталу як відображення умов суспільного виробництва (2014)
Дацкевич Н. О. - Соціальна звітність підприємництва: засади та принципи (2014)
Ільчук В. П. - Теоретичні аспекти дослідження сутності явища "рефлексія", Дубина М. В., Прокопенко О. О. (2014)
Киризюк С. В. - Аналіз підходів щодо розвитку креативної економіки (2014)
Лащак В. В. - Ціна як інструмент економічних взаємовідносин та об’єкт теоретичних розробок (2014)
Могилова А. Ю. - Методологічні проблеми розвитку сучасної інституційної теорії (2014)
Носик О. М. - Функції людського капіталу як чинника інноваційного розвитку економіки (2014)
Полюсевич Ю. Г. - Нова економічна політика та її відображення у працях економістів української діаспори (2014)
Поченчук Г. М. - Переформатування моделі економічного розвитку України (2014)
Рубіш І. І. - Еволюція теоретичних положень регулювання інвестиційної діяльності (2014)
Турило А. М. - Теоретико-методичні підходи щодо визначення сутності категорії "економічна трансформація", Корнух О. В. (2014)
Шатненко К. О. - Роль НТП у системі суспільно-економічного розвитку (2014)
Біда М. Б. - Неоднорідний вплив міжнародної торгівлі на економічне зростання регіонів світу (2014)
Вєдєнєєв Є. Є. - Міжнародна економічна політика України на сучасному етапі (2014)
Vinska O. Y. - Modernization of the Ukrainian agricultural sector: facing global food crisis challenges (2014)
Власенко М. О. - Розвиток тіньового банкінгу в процесі глобальних змін у фінансовому регулюванні (2014)
Ганский В. А. - Трансформация структурных сегментов рынка туристических услуг в современной мировой экономике (2014)
Геращенко О. О. - Розвиток внутрішнього середовища сучасних туристичних ТНК (2014)
Грущинська Н. М. - Тенденції та каталізатори панування держав сучасного світового простору (2014)
Дорофеева К. М. - К вопросу о подходах к определению понятия глобализации и методах ее измерения (2014)
Дячек В. В. - Порівняльний аналіз державного індикативного управління в розвинених країнах на сучасному етапі (2014)
Ішков С. В. - Інноваційна трансформація енергетичної політики України в умовах євроінтеграції, Чернега О. Б. (2014)
Калашник М. В. - Механізм активізації зовнішньоекономічної діяльності регіонів України (2014)
Кібальник Л. О. - Передумови формування глобальної системи впливу на геоекономічні трансформації (2014)
Кузьменко С. С. - Особенности и тенденции развития мирового кондитерского рынка (2014)
Макарова В. В. - Модернізовані форми та види міжнародної допомоги економічному розвитку (2014)
Михайлова Д. О. - Науково-технічне співробітництво в рамках Україна – ЄС як чинник підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни (2014)
Мінгалієва Т. І. - Феномен інформаційної економіки: параметри, динаміка, перспективи, Дзяд О. В. (2014)
Назаров Д. С. - Виробничо-експортний розвиток вітчизняної хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості в умовах членства України в СОТ (2014)
Нямещук А. В. - Методология составления международных рейтингов исследовательских университетов (2014)
Пальчук О. І. - Роль та значення освіти в глобальній економіці (2014)
Пелех О. Б. - Вплив світової кризи 2007-2009 років на заробітну плату в країнах ЄС 2007-2009 (2014)
Полякова Ю. В. - Патентна активність: загальносвітові тенденції та позиції України (2014)
Путятін Е. І. - Особливості діяльності ТНК в умовах глобальної регіоналізації економічного розвитку (2014)
Рябець Н. М. - Стратегічні альянси як специфічна форма міжнародної корпоративної консолідації в умовах глобалізації (2014)
Сакір-Молочко Н. В. - Національний регіон як самостійний суб’єкт міжнародних відносин (2014)
Стаканов Р. Д. - Формування ринку праці ЄС в посткризовий період (2014)
Сыроижко В. В. - Создание общего социального пространства – залог успешного развития интеграции в СНГ (2014)
Тимків І. В. - Природа сучасних імперативів глобального розвитку (2014)
Чайковська М. А. - Участь промислово-фінансових груп у залученні іноземних інвестицій в Україну, Лисогуб Д. В. (2014)
Чентуков І. Ю. - Концептуальні основи розвитку регіоналізації в контексті сучасного глобалізаційного дискурсу (2014)
Чепеленко А. М. - США – Мексика: природа конфлікту міграційних інтересів, Чепеленко Д. С. (2014)
Черкезюк Д. В. - Сучасні виміри інвестиційних процесів на ринку капіталів України в умовах глобальної фінансової нестабільності (2014)
Шевченко Т. П. - Формування індексів та міжнародних рейтингів з корпоративної соціальної відповідальності (2014)
Майорова Т. В. - Проблеми глобалізації економіки України, Шевчук Я. В. (2014)
Шостак М. В. - Особливості транснаціоналізації китайських компаній (2014)
Яншина А. М. - Передумови реформування системи глобального партнерства задля сталого розвитку (2014)
Афанасьєв С. - Гендерні особливості функціонального стану хребта підлітків зі сколіотичною поставою (2016)
Водлозеров В. - Антидопинговый и секс-контроль в триатлоне (2016)
Гант О. - Самооцінка та рівень тривожності спортсменів як фактори формування міжособистісної взаємодії у танцювальному дуеті, Валюх Е. (2016)
Герцик А. - Ресурси системи фізичної реабілітації / фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату (2016)
Джим В. - Уровень физического развития и физической подготовленности у тяжелоатлетов 10–12 лет, Бугайов Е. (2016)
Івасик Н. - Технологія фізичної реабілітації дітей з бронхо-легеневими захворюваннями в умовах стаціонарного лікування (2016)
Кизім П. - Удосконалення технічної підготовки спортсменок у художній гімнастиці засобами акробатики на етапі попередньої базової підготовки, Батєєва Н. (2016)
Мамешина М. - Стан фізичного здоров’я школярів 7–8-х класів загальноосвітньої школи (2016)
Мельник А. - Аналіз ефективності силової подачі у стрибку в залежності від точності її виконання у змагальній діяльності волейболістів (2016)
Мулик В. - Сучасні аспекти побудови тренувального процесу спортсменок (2016)
Потапова О. - Вплив рухливих ігор на функціональний стан дихальної системи у дівчат молодшого шкільного віку, Маліков М. (2016)
Рожков В. - Вплив рівня розвитку абсолютної сили на показники технічної підготовленості штовхальників ядра на етапі спеціалізованої базової підготовки, Шестерова Л. (2016)
Сабадош М. - Оцінка впливу програми фізичної реабілітації на результати шестихвилинного тесту ходьби у дітей з рецидивуючим бронхітом (2016)
Савчук О. - Соматична складова ризику розвитку вегето-судинної дисфункції у дітей середнього та старшого шкільного віку (2016)
Тихорский А. - Эффективность методики тренировочного процесса высококвалифицированных бодибилдеров мезоморфного типа телосложения в соревновательном периоде (2016)
Хазим Т. - Характеристика аспектов подготовленности тренера, Паевский В. (2016)
Червона С. - Зміни рівня фізичної підготовленості гандболістів 13–14 років під впливом акробатичних вправ та вправ із застосуванням координаційної драбини, Бикова О., Помещикова І. (2016)
Шацьких В. - Анализ результатов выступлений сборных команд по спортивной борьбе на Кубке мира 2016 года, Езан В., Пономорев В., Клименко О. (2016)
Шутєєв В. - Належні норми фізичного розвитку студентської молоді (2016)
Білик О. М. - Роль мовної підготовки у процесі соціалізації іноземних студентів у освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу (2015)
Божко Н. М. - Сучасні особливості етнонаціональної свідомості та психологічніх характеристик студентів із марокко (2015)
Бородіна Г. І - Роль комунікативних завдань у підготовці студентів до використання іноземної мови у професійній діяльності, Скиданова Н. В. (2015)
Бурякова О. С. - Порівняльний аналіз мовних засобів оцінки образу батьківщини у російській та китайській поезії, Петренко І. П. (2015)
Гейченко К. І. - Навчання іноземних студентів-нефілологів російської мови: підходи, аспекти, досвід (2015)
Груцяк В. І. - Двомовний навчальний словник зі спеціальної дисципліни для іноземних студентів (2015)
Домніч С. П. - Тести з російської мови як іноземної у європейській системі тестування, Косьміна В. Ю. (2015)
Кушнір І. М. - До проблеми вдосконалення процесу формування соціокультурної компетентності іноземних студентів-нефілологів (2015)
Лагута Т. М. - Фреймовий підхід до навчання іноземних студентів-філологів, Вержанська О. М. (2015)
Лисак Л. К. - Компетентнісний підхід у формуванні комунікативних якостей майбутніх фахівців технічних внз (2015)
Мірошниченко Ю. М. - Дистанційний супровідний курс фонетики української мови для іноземних студентів основного етапу навчання (2015)
Misenyova V. - Language teaching methods of training foreign students-philologists russian phraseological units using audio-visual aids (2015)
Nikolayenko V. V. - Learning of russian terminology ву foreign students majoring in economics as а кеу element of their professional competence (2015)
Русалкіна Л. Г. - Використання ділових і рольових ігор у процесі навчання іноземної мови студентів медичних внз (2015)
Старова О. О. - Типові мовні помилки й організація роботи з їх корекції під час викладання дисципліни "українська мова (за професійним спрямуванням)" (2015)
Тростинська О. М. - Особливості навчання іноземців мови професійного спілкування на завершальному етапі, Саніна Л. П., Копилова О. В. (2015)
Труба Г. М. - Категорії аспектуальності та становості під час вивчення української мови як іноземної (2015)
Фадєєва О. Ю. - Система вправ з удосконалення вмінь елімінації та компресії наукових текстів, Кушнір LМ. (2015)
Швець Г. Д. - Добір художніх текстів для читання в іноземній аудиторії (2015)
Содержание (2016)
Корж Н. В. - Методи управління фінансовими ризиками (2016)
Bhasin M. - Fraudulent Reporting Practices by Satyam (2016)
Виноградня В. М. - Напрями підтримки конкурентоспроможності банківських продуктів у сучасних умовах (2016)
Пакуліна А. А. - Модернізація системи мотивації як пріоритетний напрям підвищення ефективності менеджменту, Пакуліна Г. С., Христосова Н. С. (2016)
Зайцева М. Л. - Эксперименты в области музыкального звучания в камерно-инструментальном творчестве Родиона Щедрина (2016)
Морщакова Н. О. - Музична творчість і суб’єктивований світ митця: контекст культуротворення (2016)
Yimbu E. - Oral Aesthetics and the Power of Symbols in the Plays of Derek Walcott and Bate Besong (2016)
Ананченко К. В. - Методологічні аспекти побудови науково обґрунтованої системи спортивної підготовки таеквондистів, Пакулін С. Л., Арканія Р. А. (2016)
Borisov O. О. - Lexical Peculiarities of Dialogical Genres of Chat, Blog and Forum in British and Ukrainian Internet Space: a Comparative Aspect (2016)
Bapari Md. - Productivity, Profitability and Resource Use Efficiency: A Comparative Analysis between Conventional and High Yielding Rice in Rajbari District, Bangladesh (2016)
Андрущенко В. - Освіта нового століття: пріоритети розвитку (2011)
Кремень В. - Освіта в структурі цивілізаційних змін (2011)
Слюсаревський М. - Теоретико-методологічні та праксеологічні аспекти проблеми взаємодії суспільства і освіти (2011)
Богданова Н. - Культура життєтворчості особистості як філософська проблема (2011)
Акопян В. - Феномен екологічної свідомості в царині сучасного наукового дискурсу (2011)
Івченко О. - Розуміння свободи в реаліях XXI століття (2011)
Шидловський А. - Відповідність часу — визначальний пріоритет діяльності Національного гірничого університету (2011)
Рябченко В. - Освіта, навчання, виховання й соціалізація як поняття й процеси та межі осягнення ними особистості (2011)
Покась В. - Організація навчальної роботи в школах-інтернатах у період їх становлення (2011)
Кожедуб Л. - Розуміння підтексту як передумова адекватного сприйняття художнього тексту у процесі підготовки майбутніх філологів (2011)
Андрущенко Т. - Романтизм та діалектика естетичного (2011)
Корсак К. - До питання сучасної оцінки геніїв і геніальності (2011)
Бойчук М. - Теоретичні засади дослідження демократії як форми народовладдя (2011)
Білогур В. - Формування світоглядної культури студентів як основа управління процесом становлення їхньої системи цінностей, Макаренко М. (2011)
Скулиш Є. - Реалізація сучасних освітніх підходів та гуманістичних моделей у процесі професійної підготовки співробітників правоохоронних органів України (2011)
Андрущкевич Ф. - Основні напрями та форми українсько-польської академічної співпраці (2011)
Козлакова Г. - Вища освіта в Канаді: деякі враження про університети Оттави і Торонто (2011)
Артющенко О. - Виховання як чинник відтворення ментальності підростаючого покоління (2011)
Мацько Л. - Система проти суржику (2011)
Про авторів (2011)
Ісьєміні І. І. - До питання монтажу та експлуатації захисної системи мостових кранів з пневмогідравлічними буферами (2016)
Подоляк О. С. - Дослідження впливу робочих характеристик гасителів коливань на динамічні навантаження стрілової системи, Мельниченко О. А. (2016)
Слободяник В. А. - Модуль упругости стальных канатов, отработавших нормативный срок службы и возможности их (канатов) дальнейшей эксплуатации (2016)
Драгун С. В. - Определение волн давления и скорости рабочей жидкости в магистралях гидрообъемных приводов силовых передач машин, Дружинин Е. И. (2016)
Ловейкін В. С. - Обґрунтування положень концепції динамічної оптимізації режимів руху вантажопідйомних та транспортуючих машин, Ромасевич Ю. О. (2016)
Осипова Т. Н. - Экспериментальные исследования динамики каната одноконцевого подъемника (2016)
Фидровская Н. Н. - Анализ напряженно-деформированного состояния каната, навиваемого на барабан, методом конечных элементов, Ломакин А. А., Писарцов А. С. (2016)
Фідровська Н. М. - Новий підхід до конструювання шахтних барабанів, Лєсовицький К. Ю., Чернишенко О. В. (2016)
Гордеев А. С. - Экономические механизмы интенсификации производства при обработке отверстий осевым инструментом (2016)
Кондратюк О. Л. - Вплив температурних деформацій вузлів багато кругових круглошліфувальних верстатів на точність обробки (2016)
Маршуба В. П. - Обробка глибоких отворів: фізико-хімічні процеси різання,загальні проблеми та тенденції їх вирішення (2016)
Маршуба В. П. - Обробка глибоких отворів: різальний інструмент,загальні проблеми та тенденції їх вирішення, Яценко Л. О. (2016)
Скоркін А. О. - Дослідження процесу стрічкового шліфування на еластичній основі (2016)
Багров В. А. - Формирование структуры и фазового состава износостойких сталей, легированных титаном (2016)
Багров В. А. - Структура и свойства износостойких наплавочных вторичнотвердеющих сталей, Дерябкина Е. С. (2016)
Багров В. А. - Технология наплавки обсечных штампов с обесточенной порошковой проволокой, Дерябкина Е. С. (2016)
Калин Н. А. - Исследование особенностей окисления углерода при сварке, Изотова Е. А. (2016)
Ляпунов А. М. - Принципы работы портативных электронных твердомеров (2016)
Малицкий И. Ф. - Технологичность конструкции вал-шестерни экскаватора ЭКГ8, Смирнов И. П. (2016)
Николенко Л. В. - Влияние теплового метода сборки деталей на прочность соединения из разнородных материалов (2016)
Резниченко Н. К. - Типизация конструкции индукторов, Плетнев Д. А. (2016)
Романов С. В. - Выбор способа сборки и разборки соединения с натягом в зависимости от требуемой температуры термовоздействия (2016)
Фролов Е. А. - Исследование условий эксплуатации универсальных сборных переналаживаемых приспособлений для производства крупногабаритных сварных конструкций, Пирнат А. М., Кравченко С. И., Дерябкина Е. С. (2016)
Яценко Л. О. - Показники і властивості матеріалів плоского офсетного друку, їх вплив на якість друкованої продукції (2016)
До уваги авторів (2016)
Титул,зміст (2016)
Буряк С. - Поточна статистика книговидання: перше півріччя 2016 року (2016)
Плиса Г. - Ефективність застосування стандартів у видавничій діяльності (2016)
Партико З. - Статистика помилок в авторських оригіналах, Бахрушин В. (2016)
Нерода Т. - Аналіз фондів галузевих музеїв поліграфічно-орієнтованої тематики (2016)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2016 році (2016)
Грабар Н. - Вплив спілкування на комунікаційні зв'язки в бібліотечній діяльності (2016)
Лех Г. - Електронні бібліографічні ресурси шкільної бібліотеки, Швецова-Водка Г. (2016)
Лямець А. - Модулі комплектування фондів у складі автоматизованих систем арабських бібліотек (2016)
Мудроха В. - Атестація як визначальний чинник управління кадровим ресурсом (2016)
Медведєва В. - Виникнення інформаційних шумів та шляхи їхнього усунення (2016)
Орищенко І. - Створення та початковий період діяльності Науково-педагогічної бібліотеки Українського науково-дослідного інституту педагогіки (1926—1930 рр.) (2016)
Соколов В. - Культурно-просвітницька та бібліотечна діяльність комітетів піклування про народну тверезість у Київській губернії наприкінці XIX — початку XX ст. (2016)
Біловус Л. - Український католицький університет у контексті збереження і формування освітніх та духовних традицій українців (за матеріалами діаспорної преси США) (2016)
Чепелева Н. В. - Дискурсивные практики самопроектирования личности (2015)
Смульсон М. Л. - Психологічна характеристика віртуального освітнього простору (2015)
Саннікова О. П. - Переживання кризи: диференциально-психологічний аналіз (2015)
Дегтяренко Т. В. - Психосоціальний стрес: чинники та особистісні детермінанти, Щербанюк-Чокан О. А. (2015)
Kazanzhy M. I. - Conceptual peculiarities of the facilitative potential theory (2015)
Максименко Ю. Б. - Развитие творческих способностей при создании объектов интелектуальной собственности, Алимова С. В. (2015)
Сергеєва А. В. - Переживання суб`єктивного благополуччя студентами з різним типом тілесної ідентичності (2015)
Вовк Г. О. - Соціальна толерантність в контексті комунікативної компетентності особистості (2015)
Водолазська О. О. - Самооцінка та мотивація досягнень як чинники професійного становлення майбутніх психологів (2015)
Донець О. І. - Гендерні детермінанти вибору копінг-стратегій у юнацькому віці (2015)
Клибанівська Т. М. - Мотивація як детермінанта навчальної діяльності студентів вищих закладів освіти (2015)
Кондрицька Г. О. - Криза та її взаємозв’язок з віковими особливостями особистості, Данілов Д. В. (2015)
Кузнєцова О. В. - Адаптивність як чинник інноваційного потенціалу особистості (2015)
Лазорко О. В. - Соціально-фрустраційний вимір професійної безпеки в період вибору професії (2015)
Лаппо В. В. - Психологічний клімат академічної групи – чинник виховання духовних цінностей особистості студента (2015)
Меленчук Н. І. - Нарцисичні прояви авантюрності (2015)
Подоляк Н. М. - Особливості взаємозвязків асертивності з самоставленням та впевненістю у собі (2015)
Рева М. М. - Специфіка життєвого цілепокладання молоді у контексті прагнення до самореалізації (2015)
Саннікова А. О. - Групування простору показників сценічного бар’єру (2015)
Бабчук О. Г. - Психологічна характеристика толерантної та інтолерантної особистості (2015)
Бедан В. Б. - Переживання самотності як чинник психологічного благополуччя (2015)
Бикова С. В. - Особливості емоційного інтелекту жінок та чоловіків (2015)
Варнава У. В. - Механізми подолання життєвих труднощів у сучасній сім’ї (2015)
Василенко І. А. - Психологічні особливості осіб з різним рівнем упевненості у собі (2015)
Иванова Я. В. - Представления практических психологов о пассионарности: результаты контент-анализа починений (2015)
Каминін М. І. - Співвідношення показників ревнощів з типичними проявами поведінки особистості у конфлікту (2015)
Кошлань І. Г. - Особливості переживання самотності осіб з різним рівнем емоційного інтелекту (2015)
Кулєш Ю. В. - Індивідуально-психологічні детермінанти конфліктної взаємодії спортсменів (2015)
Лінецька О. О. - Психологічні особливості становлення професійного образу світу у студентів (2015)
Лісовенко А. Ф. - Ірраціональні установки заздрісних особистостей (2015)
Орищенко О. А. - Психологические особенности личности с низким уровнем эмпатии (2015)
Петровська І. Р. - Особливості громадянської ідентичності студентів (2015)
Sannikova O. - Test-questionnaire of the qualitative components of cynicalness (CIN-1): approbation results, Topalova I. (2015)
Свертілова Н. В. - Особливості емоційного інтелекту в осіб, схильних до переживання образи (2015)
Svistula O. M. - Vigilance and procrastination in the system of personal decision making properties (2015)
Ульянова Т. Ю. - Асертивні тенденції конфліктності (2015)
Фіщіна Г. О. - Переваги у виборі сфер спілкування "логіків" та "інтуїтів" (2015)
Черножук Ю. Г. - Конфліктність майбутніх психологів з різним рівнем емоційного інтелекту, Можарова І. О. (2015)
Санников А. И. - Личностные предикторы принятия жизненных решений (2015)
Титул,зміст (2016)
Петрова Н. - Проблемні питання статистичного обліку вітчизняних видань (2016)
Клюшніченко О. - Розвиток науки в Україні (за матеріалами електронної бази даних "Літопис авторефератів дисертацій" 2015 р.) (2016)
Женченко М. - Типологічна класифікація електронних видань як науково-практична проблема (2016)
Бідун А. - Структурно-просторовий вимір поетичної книги (2016)
Назаровець М. - Служба інформаційного моніторингу як структурний підрозділ сучасної академічної бібліотеки (2016)
Польовик С. - Характерні особливості гендерної сегрегації в бібліотеці (2016)
Кривоносова О. - Роль соціокультурної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у популяризації власних галузевих ресурсів серед студентської молоді (2016)
Сенченко О. - Мозкові центри та їхня роль в інтелектуальному забезпеченні світової політики (2016)
Перунін В. - Києворуська державність і особливі слов'яно-скандинавські відносини — рік 947 (2016)
Ковпак В. - Радіомовлення української діаспори в умовах збереження культурного коду інформаційного простору (2016)
Черняк І. - Основні напрями наукових досліджень О. Сокальського (2016)
Іващенко В. - Життя і педагогічна діяльність М. Чалого (1816—1907) (2016)
Андрущенко В. - Державно-нромадянський характер управління освітою (2011)
Зубров В. - Глобалізована соціальність (2011)
Бойчук М. - Основні форми демократії: український контекст (2011)
Шандор Ф. - Національнаідея як осердя національної свідомості (2011)
Линовицька О. - Академічні свободи та університетська автономія (2011)
Рябченко В. - Традиційна педагогічна парадигма як "прокрустове ложе" вітчизняної вищої школи в розвитку особистості студента (2011)
Іваній О. - Організаційні засади формуванняправової компетентності майбутнього вчителя (2011)
Бикова К. - Методичні рекомендації до вивчення курсу "Основи психології та педагогіки" в економічному ВНЗ (заочне відділення (2011)
Тарасенкова Н. - Методичні компетентності у системі фахової підготовки майбутнього вчителя математики, Акуленко І. (2011)
Акопян В. - Екологічне самовиховання особистості (2011)
Білогур В. - Структура світоглядних орієнтацій сучасної студентсьуої молоді (2011)
Відділ акредитації та ліцензування повідомляє (2011)
Гарбар Г. - Технологія дослідження гостинності як соціального явища (2011)
Богданова Н. - Формування культури життєтворчості особистості у вищому навчальному закладі (2011)
Сахневич І. - Культура використання медіа засобів-неодмінна умова запобігання неготивному впливу медіаінформації (2011)
Костирєв А. - Формування критичного мислення у студентів за допомогою застовування методів медіа-освіти в курсах суспільно-політичних дисциплін (2011)
Боркач Є. - Проблеми підготовки вчителів в Угорщині (2011)
Зварич І. - Сутність проблеми педагогічної компетентності викладачів у навчальних закладах США (2011)
Шубін О. - Реалізація компетентнісного підходу у формуванні майбутніх фахівців як основа конкурентоспроможності сучасного ВНЗ, Сіменко І., Пальцун І. (2011)
Про авторів (2011)
Андрущенко В. - Соціальний статус учителя (2012)
Самчук З. - Світоглядні орієнтири адекватного аналізу визначальних викликів і відповідей на них освітньої сфери (2012)
Уваркіна О. - Особливості сучасного розвитку української національної освіти (2012)
Кивлюк О. - Віртуалізація освітнього простору як прагматичний складник розвитку інформаційної педагогіки (2012)
Корсак К. - ХХІ століття – епоха четвертої цивілізаційної хвилі (2012)
Касьянов Д. - Основні наноресурси людства: природа і сутність нанотехнологічного розвитку (2012)
Дудченко В. - Методичні принципи оздоровлення науки у ВНЗ: що має бути здійснено вже сьогодні (2012)
Вернидуб Р. - Науково-дослідницька діяльність у структурі забезпечення професійної підготовки вчителя (2012)
Линовицька О. - Автономія і відповідальність навчального закладу (2012)
Макаренко С. - Поєднання позанавчальної діяльності з реальною суспільною практикою як умова виховання обдарованих дітей (2012)
Прудченко І. - Педагогічна епістемологія Лі Дж. Шульмана: еволюція знань учителя (2012)
Слюсаренко О. - Вік і досвід ("вислуга років") університетів як чинник досягнення ними світового класу (2012)
Косенко О. - Вік і досвід ("вислуга років") університетів як чинник досягнення ними світового класу (2012)
Коваль Т. - Реакція вищої освіти Німеччини на ринково-рейтингові тенденції (2012)
Капера І. - Українська молодь у контексті соціальних змін (2012)
Сахневич І. - Інтегрований спецкурс з основ медіакомпетентності у професійній підготовці майбутніх фахівців технічних спеціальностей (2012)
Іващенко О. - Психолого-педагогічна підготовка фахівців пожежно-рятувальної служби (2012)
Клепко С. - Прецедентний текст української освітології (2012)
До уваги авторів (2012)
Про авторів (2012)
Андрущенко В. - Суперечності гуманітарної науки: до методології вирішення (2015)
Коваленко В. - Денотативна дидактологістика у вищій школі: зміна філософських пріоритетів (2015)
Нестерова М. - Перспективи застосування когнітивних технологій у системі вищої освіти (2015)
Береза В. - Політична освіта як предмет сучасного політологічного дискурсу (2015)
Кірик Т. - Філософсько-освітній аналіз первинної еволюції концепту "неогуманізм" (2015)
Швець В. - Психолого-педагогічні аспекти управління навчальною діяльністю студентів з використанням дистанційних технологій навчання (2015)
Опанасюк Ю. - Формування інформаційної філософії освіти в умовах глобалізації (2015)
Бак М. - Основні технології мультимедійної освіти (2015)
Прибора Н. - Формування готовності майбутніх учителів до використання хімічного експерименту в навчанні учнів (2015)
Сирота Л. - Навчальна дисципліна "Загальне книгознавство": особливості викладання і засвоєння (2015)
Кофанова О. - Посилення мотивації і творчої складової навчання майбутніх екологів за допомогою інноваційних засобів (2015)
Чуйкова О. - Етика цінності життя в гуманітарній підготовці студента-медика (на прикладідіяльності св. Луки Войно-Ясенецького та А. Швейцера) (2015)
Попова І. - Формування екологічної свідомості студентів вищих навчальних закладів (2015)
Воронкін О. - Класифікація інформаційно-комунікаційних технологій навчання (2015)
Реферативный обзор статей номера (2015)
До уваги авторів (2015)
Харжевський В. О. - Метод визначення шестикратних вузлів інтерполяції для синтезу важільних кругових напрямних механізмів (2015)
Хоменко І. М. - Гранично допустимий зазор у спряженні зубців зубчастого зачеплення (2015)
Богом’я В. І. - Підвищення ефективності процесу експлуатації суднових комплексів (2015)
Кальченко В. І. - 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення під час шліфування зі схрещеними осями торової поверхні і круга, Слєднікова О. С., Кальченко Д. В. (2015)
Филоненко С. Ф. - Моделирование закономерностей акустической эмиссии при изменении глубины резания композиционного материала (2015)
Некрасов С. С. - Двигун внутрішнього згоряння зі змінним об’ємом робочої камери, Кудін С. В. (2015)
Болотов М. Г. - Нові напрямки застосування алюмінідів титану, Ганєєв Т. Р., Новомлинець О. О., Прибитько І. О. (2015)
Ганєєв Т. Р. - Особливості дифузійної взаємодії міді та молібдену під час зварювання тиском (2015)
Лаврова Е. В. - Исследование процесса расплавления ленточного электрода с принудительным переносом электродного металла (2015)
Новомлинець О. О. - Дослідження деформаційної кінетики алюмінію при високих температурах, Олексієнко С. В., Ющенко С. М., Мартиненко В. О. (2015)
Ганєєва Т. В. - Розроблення підходів до вибору оптимальної конструкції зварних вузлів рам велосипедів (2015)
Голуб С. В. - Новий підхід до концептуалізації знань, Жирякова І. А. (2015)
Зацерковний В. І. - Оцінювання інвестиційного клімату територій за допомогою геопорталів, Гур’єв В. І., Позній В. В. (2015)
Казимир В. В. - Застосування методів Data Mining для аналізу метеорологічних показників, Герасименко О. Ю. (2015)
Томашевський В. М. - Засоби імітаційного моделювання для навчання, які ґрунтуються на мові GPSS, Нехай В. В. (2015)
Горбенко П. К. - Электронно-дырочная рекомбинация в кристаллах хлористого калия при возбуждении светом из F-полосыпоглощения, Ковтун А. А., Рогоза А. В., Шоломий Ю. Е. (2015)
Дмитрієв В. А. - Вибір обмежень умов застосування парашутних систем для забезпечення безпеки повітряного десантування (2015)
Зарiцький О. В. - Концепція перспективних інформаційних кадрових систем (2015)
Ільєнко М. К. - Кватерніони як математичний апарат комп’ютерної графіки: методологічні аспекти, Руновська Л. А. (2015)
Корнієнко І. В. - Спосіб автоматизації процесу експертного оцінювання земельних ділянок (2015)
Корнієнко І. В. - Моделювання обмежень розташування контейнерних майданчиків роздільного збору твердих побутових відходів, Кошма А. І. (2015)
Мехед Д. Б. - Захист інформації в комп’ютерних мережах (2015)
Павленко А. Г. - Підхід до обґрунтування вибору методу порівняльного аналізу для оцінювання технічного рівня зразків авіаційної техніки в інформаційно-аналітичній системі (2015)
Присяжний В. І. - Модель візуалізації даних одноканальних космічних знімків, Бутко І. М., Ожінський В. В., Мороз В. С. (2015)
Соломаха В. В. - Дослідження алгоритмів асиметричних криптосистем, Верьовко М. В. (2015)
Гебура Ю. М. - Принципи математичного моделювання деревоподібних розпізнавальних систем (2015)
Лактіонов О. І. - Модель оцінювання рівня професійної компетентності фахівців сучасних високотехнологічних виробничих процесів (2015)
Маргасов Д. В. - Алгоритмізація та корекція рівня узгодженості під час ранжирування факторів в інформаційній системі аналізу енергоефективності, Литвин В. І. (2015)
Михайлюк И. В. - Система сбора первичной информации автоматизированной системы управления сельскохозяйственным предприятием, Литвинов В. В. (2015)
Паламарчук В. С. - Аналіз ризиків в аеронавігаційних системах (2015)
Khomenko I. - Combining space grammars and geometric models: synthesis, modifying and comparison (2015)
Lytvynov V. - The concept 5PL-logistics as a means of infrastructure development national agricultural holdings, Skakalina О., Khomenko I. (2015)
Husev O. - Small signal model of single-phase quasi-z-source inverter with coupled inductors (2015)
Сиза О. І. - Йододефіцит і раціональне харчування, Савченко О. М., Коваленко М. С., Тимкова І. О. (2015)
Воробйова В. І. - Порівняльне оцінювання компонентного складу екстрактів шишок хмелю ароматичного і гіркогосортів, Чигиринець О. Е., Єфімова В. Г., Пилипенко Т. М., Трус І. М. (2015)
Воробйова В. І. - Теоретичні дослідження адсорбційної здатності органічних сполук екстракту відходів переробки винограду, Чигиринець О. Е., Скиба М. І. (2015)
Гуменюк О. Л. - Використання ароматизованої олії у випічці здобних хлібобулочних виробів, Ксенюк М. П., Шупило К. О., Семенюк О. Ю. (2015)
Михайлова Г. М. - Електрична безпечність постільних виробів з об’ємними наповнювачами, Гілевіч Ю. В. (2015)
Мотузка Ю. М. - Дослідження потреб цільової категорії споживачів у продуктах для спеціальних медичних цілей (2015)
Нездолій А. О. - Дослідження показників якості цукерок для людей із статико-фізичними навантаженнями (2015)
Беляев Н. Н. - CFD моделирование аэроионного режима в помещениях, Цыганкова С. Г. (2015)
Андрущенко В. - Ціннісна невизначеність особистості та її подолання засобами освіти (2015)
Астахова В. - Приватна вища освіта України напередодні свого чверть вікового ювілею (2015)
Терепищий С. - Проблема універсальної картини світу в структурі розуміння сучасної людини (2015)
Шовш К. - Основні суперечності технологізації інформаційної культури вчителя (2015)
Нестерова М. - Когнітивістика в системі вищої освіти: інформаційно-комунікативний контекст (2015)
Сацик В. - У пошуку ефективної стратегії розвитку вищої освіти в Україні (аналіз можливостей та обмежувальних факторів) (2015)
Корінець З. - Професійна культура як чинник самоорганізації педагогічної діяльності (2015)
Кульбашна Я. - Інтернаціоналізація вищої медичної освіти: проблеми і перспективи (2015)
Богданова Н. - Естетичний чинник у структурі студентського самоврядування (2015)
Завальнюк О. - Значення фізичної культури і спорту у вихованні патріотичних почуттів особистості (2015)
Дебич М. - Імплементація програм спільних / подвійних ступенів: досвід вищої школи Ірландії (2015)
I міжнародна конференція "Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій" (2015)
Реферативный обзор статей номера (2015)
До уваги авторів (2015)
Содержание (2016)
Молочек Ю. А. - Современные подходы к диагностике и лечению тонзиллофарингитов (обзор международных руководств) (2016)
Manzhalii E. G. - Increasing Efficacy of Treatment in Patients with Steatohepatitis, Kondratiuk V. E. (2016)
Крамарьов С. О. - Досвід застосування Bacillus subtilis на тлі антибактеріальної терапії в дітей, Закордонець Л. В. (2016)
Синяченко О. В. - Периферическая нейропатия при хламидийном реактивном артрите, Селезнева С. В., Перепада А. В. (2016)
Дуда О. К. - Сучасна імунотропна терапія хворих на коронавірусні інфекції, Коцюбайло Л. П. (2016)
Суеркулов Э. С. - Результаты изучения гельминтоносительства как сопутствующей патологии у детей с герпетическим стоматитом, Юлдашева Г. И., Чолокова Г. С., Юлдашев И. М. (2016)
Кирсанова Т. А. - Клинико-параклиническая характеристика гриппа А (H1N1) pdm09 у детей Харьковского региона Украины по данным эпидемического сезона 2015–2016 гг., Кузнецов С. В., Ткаченко С. О., Кухарь Д. И. (2016)
Колоскова О. К. - Діагностичне значення окремих маркерів у верифікації бактеріального характеру запальних процесів респіраторної системи, Іванова Л. А., Білоус Т. М., Гончарук Р. І. (2016)
Машко О. П. - Особливості клініко-біохімічних параметрів та показників нейрогуморальної регуляції у хворих на хронічний гепатит C зі змішаною кріоглобулінемією залежно від інфікування різними генотипами HCV, Рябоконь О. В., Ушеніна Н. С., Савельєв В. Г., Задирака Д. А. (2016)
Слєсаренко Ю. О. - Етіологічні особливості негоспітальної пневмонії, асоційованої із спалахом гострих респіраторних захворювань, та особливості її перебігу в мобілізованих військовослужбовців Збройних Сил України (2016)
Федорців О. Є. - Особливості мікробіоти ротоглотки дітей, хворих на бронхіальну астму та гостру респіраторну інфекцію, Бурбела Е. І., Волянська Л. А., Романюк Л. Б., Стеценко В. В. (2016)
Витрищак С. В. - Влияние промышленных поллютантов на иммунный и метаболический статус здоровых детей 12–14 лет, проживающих в разных промышленных зонах Луганской области, Савина Е. Л., Жук С. В., Клименко А. К. (2016)
Домашенко О. Н. - Клинико-морфологическая характеристика гриппа А(H1N1)pdm в эпидемическом периоде 2015–2016 гг. у лиц пожилого возраста, Слюсарь Е. А., Синяков К. Е., Алексеева Е. C., Вакуленко С. В. (2016)
Корбут О. В. - Особливості сальмонельозу у дітей на сучасному етапі, Дмитриєва О. А., Юхименко Г. Г., Буц О. Р., Виговська О. В., Євтушенко О. М., Рогольова К. Д., Шереметьєва Г. А. (2016)
Трихліб В. І. - Захворюваність на гострі інфекції верхніх дихальних шляхів множинної або невизначеної локалізації серед дитячого населення України, Задорожна В. І., Ткачук С. І., Палатна Л. О., Оперчук Н. І. (2016)
Ватанская И. Ю. - Мукополисахаридоз II типа в практике терапевта, Стрекозова И. П., Котелевская И. Т. (2016)
Пронько Н. В. - К вопросу об особенностях течения энтерогеморрагического и других эшерихиозов, Цыркунов В. М., Якусевич Т. В. (2016)
Беликова Т. С. - О влиянии бактериального вагиноза на снижение репродуктивной функции женщин (2016)
Гуменна А. В. - Особливості викладання мікробіології іноземним студентам українською мовою, Бліндер О. О., Ротар Д. В. (2016)
Попович О. О. - Лайм-бореліоз: сучасна проблема інфектології (клінічна лекція) (2016)
Ершова И. Б. - Общие требования к приготовлению настоек, отваров. Дозирование фитопрепаратов, Осипова Т. Ф. (2016)
Рябоконь О. В. - Клінічний випадок генералізованої форми вітряної віспи в дорослого імунокомпетентного хворого, Оніщенко Н. В., Музика Д. П. (2016)
Корбут О. В. - Клінічний випадок кишкового ієрсиніозу — тригера розвитку колагенозу у підлітка, Юхименко В. М., Дмитриєва О. А., Буц О. Р., Виговська О. В., Яротнік О. Л. (2016)
Зінчук О. М. - До історії клініки та кафедри інфекційних хвороб у Львові, Яворський І. Г. (2016)
Заславская А. А. - Топ самых опасных пищевых паразитов, Ершова И. Б., Осипова Т. Ф., Лохматова И. А. (2016)
Андрущенко В. - Цивілізація культури (2015)
Бех Ю. - Космополітизм як світоглядно-ідеологічна платформа розбудови освіти XXI століття (2015)
Коваленко В. - Денотативні закони фахового розуму та розуміння у сфері дидактологістики вищої школи (2015)
Попова І. - Основні риси екологічно спрямованої освіти (2015)
Шовш К. - Інформатизація освіти як теоретична і практична проблема (2015)
Тимченко І. - Пострадянська та європейська освітня термінологія: порівняльний аналіз (2015)
Кляп М. - Інноваційні методи навчання у ВНЗ як інструмент інтернаціоналізації вищої освіти України (2015)
Романкова Л. - Волонтерська діяльність як складова формування моральних цінностей студентської молоді (2015)
Войдило Я. - Основні ресурси ефективності гуманітарно-світоглядної підготовки майбутніх інженерів (2015)
Любивий В. - Соціальний медіа-концепт у контексті формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців (2015)
Золотарьова І. - Розвиток системи оцінювання якості вищої освіти у франкофонних країнах Європейського Союзу: досвід Франції та Бельгії, Колісник М. (2015)
Стадник М. - Нові парадигмальні зрушення у виховному просторі. Рецензія на монографію "Формування особистості в умовах транзиту" підготовлену викладачами Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі та інших ВНЗ України (Керівник авторського колективу М. Ю. Зелінський) (2015)
Покажчик публікацій журналу за 2015 рік (2015)
Реферативный обзор статей номера (2015)
До уваги авторів (2015)
Мінченко С. І. - Запобігання невиконанню судових рішень у контексті реформування кримінальної юстиції України (2015)
Мовчан А. В. - Окремі аспекти класифікації спеціальних засобів забезпечення громадського порядку, Мовчан М. А. (2015)
Радченко О. І. - Забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньопереміщених осіб в Україні:проблеми та шляхи подолання, Чухно К. Є. (2015)
Дубина В. І. - Аналіз діяльності підрозділів боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, МВС України у період з 2005 по 2014 роки (2015)
Зозуля Є. В. - Нормативно-правове та організаційне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України у сфері протидії тероризму: історико-правові аспекти (2015)
Наливайко Л. Р. - Інститут лобізму: міжнародний досвід та вітчизняна практика, Южека Р. С. (2015)
Баран С. О. - Загальнотеоретичні проблеми юридичної відповідальності в Україні (2015)
Боняк В. О. - "Конституційно-правові засади", "конституційно-правові основи" та "конституційно-правові принципи": співвідношення понять (2015)
Войціховський А. В. - Забезпечення безпеки інформаційного простору як напрям правоохоронної діяльності ООН (2015)
Демків Р. Я. - Нормативно-правовий договір як джерело права в Україні: актуальні питання (2015)
Добробог Л. М. - Публічне і приватне право: проблеми розмежування (2015)
Коломоєць Ю. О. - Нормативно-правові гарантії реалізації конституційного права на страйк (2015)
Пунько О. В. - Функції правозастосовних актів (2015)
Самотуга А. В. - 800 років Великої Хартії Вольностей: актуалізація конституційного обмеження персональної влади (2015)
Чепік-Трегубенко О. С. - Удосконалення взаємодії органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства (2015)
Грибан В. Г. - Законодавче забезпечення охорони праці в Республіці Казахстан, Непийвода О. І. (2015)
Тіщенкова С. О. - Виникнення трудових правовідносин з дипломатичними працівниками, Селецький О. В. (2015)
Трубаков Є. О. - До питання про доцільність визнання договору неукладеним як способу захисту цивільних прав та інтересів (2015)
Черноп’ятов С. В. - Деякі питання обсягу поняття охоронних трудових правовідносин (2015)
Собакарь А. О. - Адміністративно-правове забезпечення функціонування транспорту в Україні (2015)
Кацуба Р. М. - Щодо запровадження інституту альтернативного адміністративного стягнення (2015)
Гетьман К. О. - Реалізація фіскальної функції податку на межі фінансово-правових підгалузей (2015)
Кононенко О. М. - Принцип офіційного з’ясування обставин у справі в системі принципів адміністративного судочинства (2015)
Мінаєва К. В. - Звернення до суду як повноваження органу Державної фіскальної служби (2015)
Мірошниченко М. В. - Комплексне регулювання та оціночні категорії при вирішенні податкових спорів (2015)
Черната С. М. - Нормативно-правові засади надання адміністративних послуг іноземцям підрозділами Державної міграційної служби (2015)
Глушков В. О. - Інститут умовно-дострокового звільнення за законодавством держави Ізраїль, Козакова І. В. (2015)
Обушенко О. М. - Суб’єктивна сторона кримінальної погрози (2015)
Дячкін О. П. - Окремі питання запобігання незаконному обігу зброї, бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв в умовах особливого періоду, Лень В. В. (2015)
Людвік В. Д. - Кримінально-правова характеристика перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (2015)
Хашев В. Г. - Проблемні питання кримінальної відповідальності за умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини (2015)
Мікіш А. С. - Запобігання фіктивному підприємництву: шляхи удосконалення (2015)
Вишня В. Б. - Особливості розкриття крадіжок вантажів на залізничному транспорті (2015)
Бурак М. В. - Використання електронних платіжних систем для фінансування злочинів проти основ національної безпеки України (2015)
Обшалов С. В. - Правова регламентація оперативно-розшукової складової у кримінальному судочинстві, Мінченко О. І. (2015)
Строгий В. І. - Методологічні аспекти державного управління та контррозвідувальної діяльності в системі захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки (2015)
Шевчук О. Ю. - Взаємодія оперативних підрозділів ОВС зі слідчими під час попередження, своєчасного виявлення та припинення злочинів (2015)
Боднар С. М. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики крадіжок майна громадян, учинених неповнолітніми, Горобець М. С. (2015)
Демченко І. О. - Особливості профілактики грабежів, учинених групами неповнолітніх (2015)
Смирнов Є. В. - Генезис статусу захисника у кримінальному судочинстві України (2015)
Калюк С. М. - Деякі шляхи забезпечення безпеки осіб, які надають допомогу у протидії корупції в Україні (2015)
Купранець І. М. - Оперативно-розшукова профілактика злочинів у сфері економіки: поняття та сутність (2015)
Матвієнко В. П. - Удосконалення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Поптанич Ю. М. - Шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства, що регулює державні закупівлі, з метою протидії виведенню бюджетних коштів до офшорних зон (2015)
Самсонова В. В. - Огляд місця події при розслідуванні крадіжок, учинених на території садівницьких товариств і дачних кооперативів (2015)
Чижиченко Д. В. - Принцип пропорційності заходів тяжкості злочинного діяння як підгрунтя формування сучасної правової бази здійснення ОРЗ, що обмежують права і свободи людини (2015)
Конопельський В. Я. - Рецензія на монографію Шаблистого Володимира Вікторовича "Безпековий вимір кримінального права України: людиноцентристське дослідження", Кулик Л. М. (2015)
Максакова Р. М. - Неурядові правозахисні організації в Україні (2015)
Події (2015)
Довідка про авторів (2015)
Балакірєва В. А. - Історико-педагогічний огляд розвитку проблеми трудової підготовки учнів (2015)
Baliuk A. - Revisiting the issue of master-degree students’ professional socialization (2015)
Богатов А. О. - Сформованість мотивів до організації здоров’язбережувального освітнього середовища у майбутніх учителів фізичної культури (2015)
Бондаренко О. В. - Развитие двигательных качеств студенток средствами ритмической гимнастики, Зуева А. Ю. (2015)
Борисюк З. Д. - Розвиток композиційних здатностей студентів ХГФ на засадах декоративно-прикладного мистецтва: створення гобелену (2015)
Вей Сімін - Темпо-ритмические исполнительские умения учителя музыки: сущность понятия и структура (2015)
Горщенко Ю. А. - Порівняльний аналіз результатів експериментально-дослідної роботи з розвитку естетичних оцінних суджень майбутніх учителів початкової школи (2015)
Гуменюк Т. Б. - Системи професійної підготовки в розвинених країнах світу, Зубар Н. М. (2015)
Дроздова К. В. - Методика використання лікувальної фізичної культури при захворюваннях органів дихання дітей молодшого шкільного віку (2015)
Залівіна І. С. - Методика використання нерівностей під час розв’язання текстових задач (2015)
Кара О. Д. - Енкаустика: традиції та сучасні методи (2015)
Квак О. В. - Теоретичний аналіз проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти (2015)
Койчева Т. І. - Визначення принципів методично-організаційної роботи під час формування корпоративної культури викладачів (2015)
Левченко Л. С. - Інклюзивні тенденції сучасної спеціальної освіти в дошкільному навчальному закладі (2015)
Нагуляк П. И. - Пространство и форма как важные составляющие в решении пленэрного сюжета (2015)
Недошитко О. М. - Особливості професійної діяльності викладача образотворчого мистецтва в сучасному навчально-виховному середовищі, Лоза Н. А. (2015)
Омельченко Л. М. - Психологічна готовність майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційної діяльності (2015)
Орос І. В. - Модель формування професійної компетентності майбутніх учителів образотворчого ми-стецтва в процесі художньо-методичної підготовки з дисципліни "Друкована графіка" (2015)
Перевознюк Н. М. - Результати педагогічного експерименту з формування іншомовної професійно-ділової комунікативної компетентності у студентів економічних спеціальностей (2015)
Першина Л. В. - Роль акмеології в процесі стимулювання мотивації майбутніх викладачів до професійного самовдосконалення (2015)
Пісьміченко О. І. - Художньо-дизайнерська інтерпретація твору мистецтва в архітектурному середовищі (2015)
Полозенко О. В. - Використання кейс-методу в психологічній підготовці студентів аграрних ВНЗ (2015)
Рыщак Н. И. - Воспитание культуры общения в поликультурной среде (2015)
Рой С. Д. - Самоосвітня компетентність майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу, її сутність та структура (2015)
Романенко С. С. - Дифференційний підхід до швидкісно-силової підготовки юних гандболістів з урахуванням особливостей ігрового амплуа (2015)
Руденко Ю. А. - Проблема розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів як наукова категорія (2015)
Сердюк Н. М. - Формування конкурентоздатності майбутніх психологів: теоретичний аспект (2015)
Skoromna M. - Review of the main structural components of future teachers’ feelings culture (2015)
Смычковская О. М. - Цвет как основа психологического восприятия живописи (2015)
Сян Чжао - Структура музыкально-грамматической компетентности (2015)
Тамбовська К. В. - Формування інтелектуальної культури майбутнього вчителя початкової ланки як складова професійної компетентності (2015)
Терехина О. Л. - Зміст та структура понятійного конструкту "інженерне мислення інженерів-машинобудівників" (2015)
Тітова Г. В. - Модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування спортивних лідерських якостей в учнів основної школи (2015)
Фогель Т. М. - Підготовка педагогічних працівників позашкільних навчально-виховних закладів до роботи в міжетнічному середовищі (2015)
Ying Jiao - Music performance aesthetics in the context of future music teachers’ piano training (2015)
Черкун І. А. - Теоретичні основи військово-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-психологів запасу (2015)
Черненко Н. М. - Використання тренінгових технологій у процесі підготовки майбутніх менеджерів освіти (2015)
Черняк С. Г. - Соціальне виховання в епоху Відродження, Реформації та Просвітництва (2015)
Шевченко С. В. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх бухгалтерів до автоматизації бухгалтерського обліку малих підприємств (2015)
Шухтін В. В. - Основні принципи якісного викладання курсу дерматології та венерології студентам медичного університету, Хрущ В. І. (2015)
Якубенко В. М. - Організація, цілі та соціокультурні особливості навчання іноземних мов у системі післядипломної освіти дорослих, Захарчук М. Є., Арабська К. Л. (2015)
Vasylyshyn R. D. - The energy content in the live biomass components of Scots pine trees (Pinus sylvestris L.), Lakyda P. I., Shevchuk O. V., Slyva O. A. (2015)
Гірс О. А. - Будова та товарна структура стиглих модальних дубових деревостанів насіннєвого та порослевого походження Лісостепу України, Пастернак В. П., Слиш О. А. (2015)
Гриб В. М. - Лісівнича оцінка способів обробітку грунту для відтворення соснових насаджень (2015)
Колесніченко О. В. - Біоекологічні особливості Aristolochia manshuriensis Kom. в умовах ботанічного саду НУБіП України, Піковський М. Й., Якобчук О. М. (2015)
Кушнір А. І. - Етапи становлення та сучасний стан насаджень парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Жорнівський", Суханова О. А., Снігир Ю. Ю. (2015)
Маурер В. М. - Відтворення лісів в Україні у контексті сталого розвитку: головні проблеми та шляхи їх подолання, Кайдик О. Ю. (2015)
Оборська А. Е. - Статистичні передумови аналізу моделей росту за висотою деревостанів вільхи клейкої Полісся України (2015)
Сендонін С. Є. - Особливості впливу лісової підстилки на проростання та схожість жолудів дуба звичайного (2015)
Терентьєв А. Ю. - Характеристика структури лісів Полісся України (2015)
Шилін І. С. - Представники роду Тополя (Populus genus) як головні культивари для плантаційного лісовирощування (2015)
Яворовський П. П. - Створення лісових насаджень садивним матеріалом дуба звичайного (Quercus robur L.), вирощеним у розсадниках із закритою кореневою системою, Сегеда Ю. Ю. (2015)
Ревтюк Є. А. - Особливості процесів інвестування у людський потенціал підприємства, Боднарук І. Р. (2014)
Рега М. Г. - Роль та значення маркетингової діяльності в організації туризму та відпочинку (2014)
Ремига Ю. С. - Діяльність логістичних операторів при організації та здійсненні міжнародних перевезень (2014)
Руденко Є. М. - Сучасні тенденції банкрутства в Україні та заходи запобігання неплатоспроможності вітчизняних підприємств (2014)
Рукас-Пасичнюк В. Г. - Инновационный потенциал персонала как один из основных факторов развития организации и методы его оценки (2014)
Савіцький А. В. - Вплив основних груп показників управління якістю продукції на інтеграційні процеси вітчизняних підприємств легкої промисловості (2014)
Сахно А. А. - Мотивація економічного руйнування в умовах гіперконкуренції (2014)
Свідер О. П. - Інтегральна оцінка ефективності використання прямих іноземних інвестицій на підприємствах легкої промисловості (2014)
Сирветник-Царій В. В. - Особливості управління економічним потенціалом підприємств торгівлі споживчої кооперації (2014)
Сокур М. І. - Маркетинг і реклама в кондитерській галузі, Суботіна Г. О., Соколенко А. В. (2014)
Соловйов А. І. - Особливості використання експертних систем для розробки управлінських рішень в аграрному виробництві (2014)
Соломянюк Н. М. - Концептуальні принципи формування витрат на маркетинг (2014)
Сорочан Д. В. - Використання вищим навчальним закладом інструментарію SMM для просування власного бренду (2014)
Стасенко О. М. - Оцінка ефективності управлінської праці у сільськогосподарських підприємствах як складова міжнародного менеджменту (2014)
Стащук О. В. - Дивідендна політика як складова сучасних моделей корпоративного розвитку, Малишко Ю. В. (2014)
Стрільчук Р. М. - Стратегічні можливості та пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств (2014)
Тимошенко Д. В. - Шляхи гармонізації вікового фактору в контексті тімбілдінгу (2014)
Тупчій О. С. - Фінансово-кредитне забезпечення садівничих підприємств (2014)
Ушкаренко Ю. В. - Актуальні питання маркетингового забезпечення діяльності кооперативних підприємств (2014)
Фандєєва А. Є. - Пропозиції щодо удосконалення формування мотивації поведінки (діяльності) персоналу (2014)
Фриман Е. М. - Роль человеческого капитала в устойчивом развитии промышленного предприятия, Фриман И. М. (2014)
Царук А. Ю. - Шляхи удосконалення системи інформаційного забезпечення аналізу та оцінки ефективності гірничо-збагачувального виробництва в контексті екологізації (2014)
Цыбульская Э. И. - Методологические аспекты управления стоимостью предприятия в условиях неопределенности, Задорожная А. В. (2014)
Чернявська І. М. - Комплексний підхід до управління продуктивністю праці у ливарному виробництві (2014)
Чубар М. М. - Оцінка впливу чинників зовнішнього економічного середовища на експортний потенціал вітчизняних підприємств–виробників верхнього одягу (2014)
Швец Ю. А. - Эффективность использования оборотного капитала как составляющая управления предприятиями машиностроения (2014)
Шевченко О. Р. - Програми лояльності – фактор успішності, Федорченко С. В. (2014)
Черниш І. В. - Проектування організаційної структури управління підприємством в умовах конкурентного середовища, Школьна О. С. (2014)
Шубчік О. А. - Основні положення формування мереж підприємств ресторанного господарства в умовах сучасної економіки (2014)
Янчук Т. В. - Алгоритм впровадження інформаційних технологій в сучасний бізнес (2014)
Яцентюк С. В. - Ступінь розвитку бренд-архітектури підприємства як базовий фактор його конкурентоспроможності (2014)
Ажаман І. А. - Інституційний підхід у дослідженні розвитку промислового і цивільного будівництва в сільській місцевості (2014)
Ванієва А. Р. - Соціально-економічна сутність та складники формування галузевих трансформаційних процесів (2014)
Данкевич В. Є. - Інновації як невід’ємна складова сучасного землекористування (2014)
Данкевич Є. М. - Інституційне забезпечення стратегії розвитку міжгалузевої інтеграції (2014)
Комарницький І. М. - Система організаційно-економічних заходів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних будівельних матеріалів на регіональних та європейських ринках, Коломієць М. І. (2014)
Наденко І. С. - Формування та розвиток маркетингової інформаційної системи регіону (2014)
Назаров Д. С. - Виробничо-експортний потенціал фармацевтичних підприємств України як важливий компонент інтенсифікації розвитку вітчизняної хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (2014)
Носирєв О. О. - Кластерний підхід в регіональному економічному розвитку (2014)
Панухник О. В. - Інтеграція населених пунктів у системі сталого суспільного розвитку: теоретико-методологічні засади дослідження (2014)
Пинда Р. В. - Управлінські і маркетингові програми забезпечення розвитку регіональних будівельних кластерів в Україні (2014)
Подгорный В. В. - Эффективная экономическая политика региона как способ воплощения адекватной экономической идеологии государства (2014)
Степанова Е. Р. - Особливості територіальної організації української промисловості (2014)
Тяжкороб І. В. - Хімічна промисловість як стратегічний напрямок економічного розвитку Луганської області, Касьянова В. О. (2014)
Цимбалюк І. О. - Сучасні реалії місцевого оподаткування, Гуменюк О. М. (2014)
Черкасова С. В. - Вплив регіонального розвитку діяльності небанківських фінансових установ на обсяги іноземних інвестицій, Новинюк О. В. (2014)
Chul O. M. - Сreative economy: a theoretical improvement of understanding of the nature of the new economic system, Vahovych I. M. (2014)
Андрєєва Н. М. - Якісна складова впровадження концепції екологічно чистого виробництва в економіку харчової промисловості України, Козловцева В. А. (2014)
Stasiuk V. V. - Мunicipal water supply of ukraine: state and prospects of development in the structure of regional water management clusters (2014)
Терехов Є. В. - Покращення еколого-економічних результатів діяльності гірничодобувного підприємства в режимі землезбереження (2014)
Більська О. В. - Соціальні інновації і парасоціальні технології їх формування і використання в практиці соціалізації національної економіки (2014)
Бурлуцький С. В. - Системна декомпозиція моделей соціального захисту (2014)
Горбань С. Ф. - Демографічна криза в Україні: проблеми і напрями протидії (2014)
Дружиніна В. В. - Вибір методів забезпечення збалансованості місцевого ринку праці (2014)
Квасній Л. Г. - Концептуальні питання інноваційної системи вищого навчального закладу в умовах ринку, Паславська В. В. (2014)
Коломієць О. О. - Демографічне, соціальне та економічне значення допомоги при народженні дитини в період економічної кризи (2014)
Коровина Н. В. - Проблемы образования в аспекте формирования человеческого капитала в странах с трансформационной экономикой (2014)
Лобазов С. М. - Міжнародний досвід управління кадровою безпекою (2014)
Михальченко Г. Г. - Проблеми гендерної дискримінації на ринку праці України (2014)
Пурій Г. М. - Фінансування наукової діяльності як необхідна умова соціально-економічного розвитку держави (2014)
Романчук Н. М. - Особливості дослідження рівня життя заможних верств населення України (2014)
Савєльєва Ю. М. - Аналіз наукової сфери та її вплив на розвиток економіки регіону (2014)
Синицька О. І. - Корпоративна культура: типологізація, функції та критерії забезпечення у формуванні соціально-трудових відносин на ринку праці України (2014)
Сотнікова Ю. В. - Особливості реалізації стратегії поведінки суб’єктів соціально-трудових відносин у випадку масового вивільнення працівників у контексті українських ринкових реалій (2014)
Астаф’єва К. О. - Класифікація ризиків аутсорсингу для промислових підприємств України (2014)
Бегларашвілі О. П. - Тенденції розвитку торгівельних підприємств Харківської області (2014)
Безкровна Н. Г. - Оптимізація рівня заробітної плати з урахуванням впливу виробничих і позавиробничих факторів (2014)
Бозуленко О. Ю. - Підходи до визначення сутності ризиків у діяльності торговельних підприємств (2014)
Бондарчук М. Ю. - Порівняльний аналіз розвитку малого підприємництва в Україні та Литовській Республіці (2014)
Брагинец А. Н. - Восприятие как функция менеджмента (2014)
Вавдійчик І. М. - Управління товарними ресурсами підприємств роздрібної торгівлі на засадах системного підходу (2014)
Васюренко Л. В. - Основний капітал, його структура та роль в економічній діяльності сільськогосподарського підприємства (2014)
Вецепура Н. В. - Гармонізація процесу розвитку інтегрованих корпоративних структур (2014)
Войтенко Г. В. - Фінансова безпека підприємства та її роль у системі антикризового управління, Кондратюк М. Ф. (2014)
Вольська О. М. - Управління ефективністю молокопереробних підприємств (2014)
Вяткіна Т. Г. - Оцінка величини ресурсного потенціалу підприємств птахівничої галузі (2014)
Ганущак Т. В. - Інформаційна безпека підприємства та умови її забезпечення (2014)
Горняк О. В. - Структурні зрушення в економіці та розвиток сучасних підприємств (2014)
Гриб С. В. - Сучасні тенденції формування витрат у рослинництві сільськогосподарських підприємств Харківської області (2014)
Гулай І. О. - Удосконалення організаційної структури системи фінансового контролю на підприємстві (2014)
Некрасова Л. А. - Впровадження краудфандингу для стимулювання інноваційної діяльності підприємств України в ІТ-сфері, Давиденко М. В. (2014)
Данилейчук Р. Б. - Ефективність використання маркетингового підходу в сфері збуту (2014)
Данилюк М. О. - Аналіз результатів діяльності газорозподільних підприємств та їх вплив на формування фінансової стратегії, Савко О. Я. (2014)
Дегтярьова С. А. - Розвиток інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств у сучасних умовах (2014)
Дороженко Л. І. - Система управління витратами підприємства та напрями її удосконалення (2014)
Жигалкевич Ж. М. - Кластери взаємодіючих підприємств та їх класифікація (2014)
Жуков А. В. - Формування моделі вибору стратегії виробничо-господарської діяльності підприємства за показниками діагностики її ефективності (2014)
Журавльова Т. О. - Особливості конкурентоспроможності підприємств мобільного зв’язку України, Яцкевич І. В., Жаданова Ю. О. (2014)
Заднєпровська Г. І. - Формування інноваційного потенціалу промислового підприємства в умовах розвитку економіки (2014)
Зарічна О. В. - Інновації та їх роль у забезпеченні їх розвитку (2014)
Заровна К. М. - Семантичний аналіз сутності економічної стійкості підприємства (2014)
Зубрикіна М. В. - Напрями розвитку стратегії управління персоналом вугледобувного підприємства на основі системи ключових Компетенцій (2014)
Іванків О. Я. - Забезпечення підвищення якості послуг житлово-комунального господарства (2014)
Ільченко Н. Б. - Тенденції розвитку підприємств оптової торгівлі в Україні (2014)
Кавун О. О. - Торговельнi центри: сутнiсть та концептуальнi засади управлiння (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського