Banti R. - Immigration from Caribbean to UK (1947 – 1961) (2016)
Zernetska O. - Cybersecurity on US social networks (2016)
Шевченко Н. - Міжнародна наукова конференція "Україна і США: досвід та перспективи співпраці", присвячена пам’яті професора Б. М. Гончара (2016)
Вихідні дані (2016)
Крутов В. В. - Духовность как стратегический путь к обеспечению экономической безопасности (2013)
Француз А. Й. - Громадянське суспільство як ефективний механізм запобігання та протидії корупції, Француз А. А. (2013)
Баєва Л. В. - Принципи і стадії процедури прийняття рішень місцевих рад: загальнотеоретичний аналіз, Назаренко П. Г. (2013)
Баликіна Л. І. - Нормативно-правове закріплення представницького характеру Верховної Ради України через призму досвіду Республіки Білорусь (2013)
Бернадський Б. В. - Перлюстрація як метод забезпечення державної безпеки (2013)
Вітик І. Р. - Питання здійснення цивільного контролю за діяльністю Служби безпеки України як важливий механізм оптимізації її правосуб’єктності (2013)
Кирило О. М. - Тюремна система царської Росії у 1900–1917 роках (історико-правовий аспект) (2013)
Мамедова А. І. - Причини та структура конфліктів у системі місцевого самоврядування (2013)
Янчук А. О. - Безпосереднє народовладдя, Конституційний Суд України та зміна Основного закону України: до постановки питання (2013)
Гіжевський В. К. - Проблеми правового регулювання суб’єктів комерційної діяльності, Поліщук Ю. С. (2013)
Бєлкін М. Л. - Презумпція невинуватості як складова права на справедливий судовий розгляд у рішеннях Європейського суду з прав людини (2013)
Ніколенко Л. М. - Визначення мети діяльності касаційної інстанції в господарському судочинстві (2013)
Оніщенко О. В. - Проблеми визначення правової природи договору репо, Голуб В. О. (2013)
Рассомахіна О. А. - Позов у цивільному процесі: поняття та структурні елементи, Веденьєва О. А. (2013)
Січко Д. С. - Відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних прав та інтересів: термінологічний аспект (2013)
Коваленко О. І. - Відпустка як різновид часу відпочинку в міжнародних і вітчизняних нормативно-правових актах, Крисюк О. Є. (2013)
Пономарьов В. П. - Проблеми захисту підприємництва в адміністративному судочинстві (2013)
Скірський І. В. - Деякі аспекти трудової правосуб’єктності фізичних осіб (2013)
Вітко О. Ю. - Безпосередній об’єкт злочину з виготовлення, збуту та використання підроблених недержавних цінних паперів (2013)
Кришевич О. В. - Зловживання довірою як спосіб вчинення шахрайства (2013)
Тарасова І. В. - Реалізація конституційного принципу гласності судового процесу в новому Кримінальному процесуальному кодексі України, Шеляженко Ю. В. (2013)
Сафін О. Д. - Oсновні напрями психологічного забезпечення професійного самовизначення майбутніх офіцерів-прикордонників, Данько О. В. (2013)
Дектярьова Т. В. - Формування понять психологічної безпеки вищої освіти (2013)
Дронова О. С. - Управління персоналом і роль організаційного психолога в роботі кадрової служби (2013)
Ковальчук Р. О. - Самоорганізація особистості як психологічний феномен (2013)
Король О. Ф. - Соціальна компетентність у контексті професійної діяльності державної служби: парадигма дефініцій (2013)
Корсакевич В. В. - Корпоративний семінар-тренінг "Психологія розвитку конкурентоздатності персоналу вищого навчального закладу приватної форми власності" (2013)
Марков С. Л. - Смислотворчість у структурі процесів смислової динаміки (2013)
Назарук С. Л. - Психологічні детермінанти скоєння неповнолітніми корисливих злочинів (2013)
Озерянський А. А. - Особливості змін деяких психологічних показників у миротворців в особливих умовах діяльності (2013)
Шевченко В. Є. - Характеристика професійно важливих якостей персоналу оперативного складу розвідувального органу Міністерства оборони України (2013)
Фiлiппoв М. O. - Щoдo aнaлiзу eфeктивнoстi зaстoсувaння псиxoтexнoлoгiй нeiнструмeнтaльнoї дeтeкцiї нeдoстoвiрнoї iнфoрмaцiї oфiцeрaми-прикoрдoнникaми у свoїй прoфeсiйнiй дiяльнoстi (2013)
Бєлік Л. С. - Деякі аспекти планування оперативних комбінацій при документуванні злочинів, пов’язаних із одержанням неправомірної вигоди (2016)
Віхров С. О. - Щодо необхідності приведення зобов’язань із здійснення діяльності інституційних інвесторів в Україні до законодавства Європейського Союзу, Счастливцева Р. В. (2016)
Глуховеря В. А. - Національна поліція: стан та проблеми реформування (2016)
Гончар Л. Я. - Правові засади організації діяльності адміністративних судів (2016)
Гримич М. К. - Щодо системи джерел адміністративного процесуального права України (2016)
Дякуновський О. Є. - Загальні засади правового регулювання підприємництва в республіці Польща (2016)
Зайцев Д. В. - Деякі погляди та правові аспекти розвитку тактики за досвідом локальних війн і збройних конфліктів сучасності, Шевчук В. А. (2016)
Ільков В. В. - Методологія дослідження джерел права в адміністративному судочинстві (2016)
Карпенко М. О. - Рішення слідчого судді у кримінальному провадженні: окремі аспекти (2016)
Кобзєва Т. А. - Мета та принципи фінансової системи України (2016)
Ковтун В. І. - Соціальні параметри іспанської Конституції (2016)
Колесник Г. Р. - Прокурорський нагляд у досудовому розслідуванні за КПК України 2012 року: функціональна характеристика, повноваження, форми реалізації (2016)
Копайгора І. Д. - Щодо виникнення і розвитку вчень про трудові правовідносини: історія та сучасність. частина 2, Копайгора І. І. (2016)
Костюченко О. Є. - Правові засоби реалізації соціального призначення трудового права, Коротич Т. М. (2016)
Крицька І. О. - Окремі аспекти реалізації засади змагальності під час формування речових доказів у кримінальному провадженні (2016)
Кронівець Т. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності вищих навчальних закладів України: стан правового регулювання (2016)
Кулькіна Я. С. - Порівняльна характеристика військових злочинів в Україні та зарубіжних країнах (на прикладі ст.414 КК України) (2016)
Кучинський Ю. Д. - Проблеми адміністративно-правового регулювання режиму військового майна в Україні (2016)
Лемішко Ю. Ю. - Співвідношення обставин, які обтяжують покарання із кваліфікуючими ознаками (2016)
Лехкодух І. О. - Щодо правового статусу господарських товариств з одним учасником (2016)
Логвиненко М. І. - Компаративний аналіз повноважень парламентів європейських країн та верховної ради україни в сфері управління фінансовою системою, Тітарев В. І. (2016)
Онопрієнко С. Г. - Класифікація елементів інформаційної культури (2016)
Пампура М. В. - Правосвідомість у суспільстві, що трансформується: функціональний аспект (2016)
Повзик Є. В. - Актуальні питання розгляду судом угоди про визнання винуватості (2016)
Полянська В. С. - Витоки і розвиток транснаціональної організованої злочинності у сфері економіки в Україні (2016)
Предместніков О. Г. - Адміністративно-правове регулювання організаційної структури Міністерства юстиції України (2016)
Процишен М. В. - Права про телекомунікації в Україні: методологічні засади розуміння (2016)
Сіваш О. М. - Односторонні акти держав в сучасному міжнародному праві (2016)
Соловей Н. С. - Суб’єкти права комунальної власності в Україні (2016)
Спірідонов М. О. - Відповідальність за порушення права на захист за кримінальним законодавством зарубіжних держав (2016)
Супрун Т. С. - Поняття предмета доказування у цивільному судочинстві (2016)
Щербаковський М. Г. - Предмет судової експертизи (2016)
Антоненко С. Ф. - Особливості онтогенезу телиць залежно від їхньої живої маси у тримісячному віці, Маменко О. М., Ємець З. В., Гончаренко Л. В., Гребень Л. Г. (2012)
Буряк В. С. - Эффективность сезонных отелов знаменского типа южной мясной породы, Чигринов Е. И. (2012)
Вєліканова В. С. - Системний підхід у відновленні високопродуктивного молочного стада, Зандарян В. А., Каряка В. В. (2012)
Грицаєнко В. І. - Генезис винахідництва в механізації тваринництва (2012)
Рубан Ю. Д. - Опыт работы с симментальской породой и его использование в современных условиях (2012)
Рубан Ю. Д. - Прогнозирование развития человечества и животноводства в Украине (2012)
Сиромятникова Н. А. - Додаткове джерело молочної продукції - утримання корови в особистому підсобному господарстві (2012)
Батир Р. Ю. - Операційна технологія доїння корів (2012)
Сухарльов В. О. - Гематологічні особливості овець романівської породи при інтродукції в лісостепу України (2012)
Барановський Д. І. - Особливості формування репродуктивних і продуктивних властивостей свиней при розведенні методом інбриндингу, аутбриндингу і топкросингу (2012)
Сировнєв Г. І. - Генетична мінливість популіції свиней селекції ДСГІ за локусами FUT1 та MUC4 (2012)
Чалий О. І. - Нові заводські одиниці в породах свиней ландрас та уельс, Царенюк О. М., Акімов О. В. (2012)
Чалая О. С. - Відгодівельні та забійні якості свиней за впливу токсичних доз важких металів (2012)
Шаповал І. Г. - Умови утримання свиней - один із аспектівефективного ведення галузі, Бордун О. М. (2012)
Луценко М. В. - Формирование двигательных навыков и качеств лошадей (2012)
Назаренко С. О. - Ефективність роздільностатевого вирощування курчат-бройлерів, Свириденко К. О., Свириденко О. І. (2012)
Хвостик В. П. - Еколого-генетичні параметри несучості гусей (2012)
Ємець З. В. - Вплив абіотичних чинників на жирномолочність корів, Маменко О. М., Хруцький С. С. (2012)
Данілова Т. М. - Застосування нових прийомів при проведенні гону у норок (2012)
Єгоров М. І. - Фізіологічні реакції людини на застосування ароматичних олій як пояснення механізмів ефіроолійної анестезії риб, Тертишний О. С., Логвиненко О. В., Гурко І. А. (2012)
Маменко О. М. - Екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти ЕМ-технології у тваринництві і бджільництві (2012)
Тарасенко А. А. - Сравнительное соотношение параметров и внутренних органов веслоноса и карпа, Тертышный А. С. (2012)
Даниленко В. П. - Вплив преміксів на основі металохелатів на перетравність поживних речовин високопродуктивних корів, Бомко В. С. (2012)
Кандиба В. М. - Профілактика аліментарних порушень фізіологічних процесів травлення, обміну речовин та "продукційних" захворювань у високопродуктивних корів (2012)
Шакула О. О. - Застосування стимуляторів росту як енергоресурсозберігаючого чинника при відгодівлі молодняку великої рогатої худоби (2012)
Маменко О. М. - Механізм екологічної токсикології та можливого впливу генномодифікованих організмів, Гончарова Л. В. (2012)
Буравченко А. Н. - Плазменная модель грозы, Раковский Я. П. (2012)
Дегтярьова В. Г. - Особливості використання прийменників у ділових паперах, Живолуп В. І., Карась А. В. (2012)
Рубан Ю. Д. - Реформирование или уничтожение аграрного образования (2012)
Зубкова Ю. С. - Внесок академіка Г. О. Богданова у розвиток науки та навчального процесу в Харківському зооветеринарному інституті в 70-73 роках минулого століття (2012)
Левицька В. А - Клінічні ознаки та особливості діагностики енцефалозоонозу кролів, Березовський А. В. (2012)
Павліченко О. В. - Використання адаптогенів для профілактики стресів та підвищення резистентності тварин, Чорний М. В. (2012)
Євтушевський М. Н. - Про збереження зубра (Bison bonasus L. в Україні, Маменко О. М. (2012)
Євтушевський М. Н. - Роль заповідних територій в збереженні фауни середнього придніпров'я, Маменко О. М. (2012)
Корецький М. Х. - Визначення кордонів України у XX столітті: історико-правовий аспект, Вовк Ю. Є. (2013)
Бернадський Б. В. - Функції спецслужб та основні напрями контррозвідувального захисту державних інтересів у Російській імперії на початку ХХ століття (2013)
Бойко В. В. - Проблеми тлумачення правових норм як способу встановлення наявності та вирішення конкуренції правових норм (2013)
Вітик І. Р. - Реформування прокуратури України – вимога сьогодення (2013)
Омельчук В. В. - Особливості правового статусу монастирського землеволодіння у Візантійській імперії (2013)
Попіль В. І. - Деякі питання праворозуміння в умовах реформування вищої школи (2013)
Філонов О. В. - Формування головних заходів Міністерства внутрішніх справ Російської імперії, спрямованих на протидію тероризму наприкінці ХІХ століття (2013)
Червінська Н. В. - Сутнісна характеристика та основні вимоги до якості законів (2013)
Zaporozchuk A. - The principles of radioactive waste management in international law (2013)
Іванюшенко В. В. - До питання становлення товариства з обмеженою відповідальністю в Україні, Гресь Г. С. (2013)
Батрин О. В. - Вимоги до апеляційної скарги в цивільному процесі України (2013)
Вихрист С. М. - Механізм забезпечення дотримання Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції ЄЕК ООН про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер (2013)
Домбровська О. М. - Місце соціальних та економічних прав людини в праві Світової організації торгівлі (2013)
Дутчак В. Ф. - Перспективи інвестиційних проектів промислових підприємств на території Чорнобильської катастрофи: правові аспекти (2013)
Когут Н. Д. - Правова природа штрафів як фінансових санкцій (2013)
Курило М. П. - Щодо можливості уніфікації інституту процесуальних строків у Судовому процесуальному кодексі (2013)
Мушак Н. Б. - Теорії походження прав людини та їх вплив на розвиток концепції прав людини в міжнародному праві (2013)
Свирида В. А. - Формування системи захисту інтелектуальної власності митними органами України (2013)
Токунова А. В. - Вплив транснаціональних корпорацій на зовнішню торгівлю (2013)
Бєлкін М. Л. - Проблеми спростування судових преюдицій за законодавством України (2013)
Кабанов В. Г. - Аспекти державного регулювання ринків похідних фінансових інструментів, Цеков К. В. (2013)
Лєбєдєва Т. Ю. - Потенційні вектори розвитку глобальної архітектури фінансового нагляду над ринком похідних фінансових інструментів (2013)
Мягкоход Ю. В. - Відшкодування збитків як спосіб захисту суб’єктивного земельного права (2013)
Світлак І. І. - Організаційно-правові засади забезпечення безпеки людини на полюванні (2013)
Сухоребра Т. І. - Окремі питання адміністративної відповідальності за порушення у сфері оподаткування (2013)
Мазур О. В. - Поняття "інтерес" і проблеми його захисту в кримінальному судочинстві України (2013)
Романюк М. Л. - Генеза законодавства про кримінальну відповідальність за незаконну порубку лісу (2013)
Тарасова І. В. - Застосування запобіжних заходів у межах здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру (2013)
Тихонова О. В. - Окремі питання визначення суб’єктів злочинів, пов’язаних із бюджетними коштами (2013)
Яковець І. С. - Місце Державної пенітенціарної служби України в системі суб’єктів оптимізації процесу виконання кримінальних покарань (2013)
Карамушка Л. М. - Дослідження змісту психологічної безпеки освітнього середовища вищих навчальних закладів, Дектярьова Т. В. (2013)
Карамушка Л. М. - Психологічна готовність студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри: зміст, структура, рівень і чинники, Канівець Т. М. (2013)
Паращенко Л. І. - Психологічні особливості управління розвитком педагогічного персоналу в системі шкільної освіти України (2013)
Сідак В. С. - Диверсифікація суспільної свідомості як різновид інформаційно-психологічних операцій і шляхи протидії (2013)
Француз А. Й. - Психологічні засади роботи спецслужб Російської імперії з конфідентами зі злочинного середовища (2013)
Дронова О. С. - Співбесіда як психологічний засіб викриття кандидата (2013)
Журавель А. В. - Експериментальне дослідження рівня сформованості готовності студентів-майбутніх психологів освіти до надання консультативної допомоги (2013)
Король О. Ф. - Толерантність як компонента соціальної компетентності державних службовців (2013)
Марков С. Л. - Особистісні механізми смислотворчості (2013)
Озерянський А. А. - Особливості дизаптаційного синдрому у військовослужбовців національних контингентів (2013)
Сорока І. А. - Особливості конфліктів у колективі організації: теоретичний аспект (2013)
Шевченко В. Є. - Психологічний аналіз спеціальної діяльності персоналу оперативних підрозділів розвідувального органу Міністерства оборони України в контексті визначення провідних професійноважливих якостей (2013)
Romanovskiy O. - Tendencies of improvement of Ukraini-an system of higher education in the context of Poland’s experience: comparative aspect, Chebakova Y. (2016)
Сущенко Т. - Педагогічний процес, стимулюючий магістерську підготовку викладачів ВНЗ (2016)
Dubinina O. - Mathematical language at technical university, Kornil T. (2016)
Хомуленко Т. - Зміст та розвиток креативності в освітньому просторі (2016)
Большакова А. - Життєтворчі здібності та креативний потенціал особистості, яка самоактуалізується (2016)
Биков В. - Хмарні технології як імператив модернізації освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу, Шишкіна М. (2016)
Гуревич Р. - Смарт-освіта – нова парадигма сучасної системи освіти, Кадемія М. (2016)
Бабаєв В. - Стратегічне управління вищим навчальним закладом на базі інтегрованих комп’ютерних технологій, Чумаченко І. (2016)
Ignatyuk O. - Leadership as a systemic competence of future competitive expert, Lastovets N. (2016)
Компанієць В. - Щодо наслідків порушення морального закону в житті суспільства та в економіці (2016)
Биков В. - Цифрова гуманістична педагогіка відкритої освіти, Лещенко М. (2016)
Баликіна Л. І. - Окремі аспекти становлення та розвитку парламентаризму в Республіці Білорусь (2013)
Бернадський Б. В. - Кваліфікація державної зради у законодавстві Російської імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Бєлкін М. Л. - Механізми забезпечення єдиного правозастосування в Україні: теорія, практика, подальший розвиток (2013)
Горелова В. Ю. - Правові аспекти реалізації політичних прав і свобод на сучасному етапі розвитку демократичної держави, Пижов О. М. (2013)
Пугачёв А. Н. - Причины появления новых конституций (2013)
Француз-Яковець Т. А. - Парламент Республіки Польща як приклад ефективного функціонування бікамеральної системи в умовах унітарної держави (2013)
Гіжевський В. К. - Сучасні аспекти протиправності та проблеми захисту авторських прав в Інтернеті, Компанець К. О. (2013)
Гіжевський В. К. - Сучасні форми реалізації правової свободи учасників цивільно-господарських спорів, Мацієвський Б. О. (2013)
Басай Н. М. - Окремі аспекти регулювання ліцензійних правовідносин, Шипілова О. В. (2013)
Іванюшенко В. В. - Конституційне регулювання права на результати творчої діяльності в країнах Європейського Союзу, Мішкур А. О. (2013)
Кабанов В. Г. - Нормативно-правове забезпечення регулювання інвестиційного процесу в Україні, Цеков К. В. (2013)
Криворучко Л. С. - Актуальні питання моніторингу дотримання прав людини в Україні (2013)
Сухоребра Т. І. - Організаційно-правові основи регулювання торгівлі через торговельні автомати (2013)
Гіжевський В. К. - Особливості правового становища профспілок у взаємовідносинах із господарськими організаціями з питань юридичної відповідальності, Сулицький Б. М. (2013)
Світлак І. І. - Правові основи організації здійснення державного контролю у сфері охорони, використання та відтворення тваринного світу (2013)
Боровенко В. Н. - Экономическая преступность – следствие неэффективной уголовно-правовой политики государства (2013)
Горбаченко П. А. - Характерні ознаки сучасних організованих злочинних угруповань, що займаються наркобізнесом (2013)
Тарасова І. В. - Про вирішення проблемних питань реабілітації, у тому числі реабілітації померлого у кримінальному провадженні, Татієв І. О., Шеляженко Ю. В. (2013)
Калашник Н. Г. - Формування ставлення до засуджених як один зі шляхів реформування пенітенціарної системи України: соціально-психологічний аспект, Сідак В. С. (2013)
Сафін О. Д. - Психологічний анaлiз взaємoзв’язку cуб’єктивних та oб’єктивних пoкaзникiв прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння особистості зaлeжнo вiд рiвня рoзвитку її рeфлeкciї, Данько О. В. (2013)
Гридковець Л. М. - Вплив родинно-соціальних моделей поведінки на спроможність особистості долати особистісні кризи (2013)
Дектярьова Т. В. - Психологічна безпека студентів вищих навчальних закладів (2013)
Дригус М. Т. - Концептуальний підхід П. Г. Редкіна до психології вчителя (2013)
Дубчак О. Б. - Проблема диференціації та індивідуалізації навчання психології в закладах післядипломної педагогічної освіти (2013)
Журавель А. В. - Застосування інтервізії для формування готовності майбутніх психологів до консультативної роботи як складової професійної кар’єри (2013)
Калюжний В. О. - Застосування керівниками органів та підрозділів ОДК експліцитного психологічного впливу на підлеглих: організація та оптимізація (2013)
Коломієць О. П. - Взаємозв’язок успішності професійної діяльності менеджерів енергокомпаній та їх психологічної готовності до управління (2013)
Король О. Ф. - Концептуальні основи побудови структурно-динамічної моделі соціальної компетентності державних службовців (2013)
Кузьмeнкo Ю. В. - Ocoбливocтi функцioнувaння пcиxiки мeшкaнця нeбeзпeчниx у клiмaтoгeoгрaфiчнoму aбo гeoфiзичнoму вiднoшeннi тeритoрiй Укрaїни (2013)
Кутас М. С. - Модель професійно значущих якостей керівника проектів (2013)
Озерянський А. А. - Особливості прогнозування психологічної дизадаптації у військовослужбовців Збройних сил України, які залучаються до миротворчих місій, Швець А. В. (2013)
Перепелюк Т. Д. - Егоцентризм як пізнавальна позиція розвитку особистості школяра (2013)
Петрова Л. Г. - Мотивація та задоволеність професійною діяльністю (2013)
Світич С. А. - Особливості підготовки вчителів початкової школи до взаємодії з учнями, які часто хворіють (2013)
Солдатов С. В. - Прояви професійного стресу в мотиваційній сфері фахівців (2013)
Ставицкий О. А. - Эмпирическое исследование комплекса гандикапа (2013)
Шулдик А. В. - Вплив соціально-психологічних чинників на розвиток професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Француз А. Й. - Психолого-правовий аспект тероризму (2014)
Француз А. Й. - Конституційно-правові аспекти введення двопалатного парламенту в Україні, Сулицький С. Б. (2014)
Айріян К. Б. - Конституційно-правова сутність інституту "конституційна скарга" (2014)
Алєксєєва Ю. А. - Політичний портрет жандарма (2014)
Бернадський Б. В. - Переведення роботи російських спецслужб на воєнні рейки в 1914 році (2014)
Окунєв І. С. - Деякі теоретико-правові питання класифікації правових статусів суб’єкта права (2014)
Пугачев А. Н. - Феномен "договорной" конституции как юридизированная форма отражения социальных противоречий (2014)
Француз-Яковець Т. А. - Створення бікамерального парламенту як основи на шляху виходу з політичної кризи (2014)
Янчук А. О. - Безпосереднє здійснення влади народом і соціологічна школа права (2014)
Січевлюк В. А. - Проблемні ситуації реалізації господарської правосуб’єктності унітарними приватним підприємствами та шляхи їх подолання, Сельський І. Ф. (2014)
Гіжевський В. К. - Реформування трудового законодавства в сучасних умовах, Ратинська Н. Ю. (2014)
Лозовой С. В. - До проблеми принципів правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку за українським законодавством (2014)
Паращенко Л. І. - Проблеми організаційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сприйнятті директорів шкіл (2014)
Абдуллаєва І. Б. - Характеристики робочого місця як чинники розвитку самоефективності підприємців сфери торгівлі (2014)
Вінтоняк В. Ф. - Професійне зростання офіцера в особистісному вимірі (2014)
Вітомський Ю. Л. - Психологічна характеристика управлінської діяльності керівника приватного охоронного підприємства (2014)
Вознюк А. В. - Рівень сформованості особистісного компонента психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками (2014)
Дектярьова Т. В. - Психологічна безпека організації вищих навчальних закладів (2014)
Капацина А. О. - Характерологічна обумовленість розвитку компетенцій менеджерів (2014)
Король О. Ф. - Психологічний аналіз співвідношення ключових понять соціальної компетентності (2014)
Олешко Д. О. - Ocнoвнi нaпрями рoзвитку психологічної бaр’єрocтiйкocтi у oфiцeрiв-прикoрдoнникiв (2014)
Омельченко Н. О. - Дослідження управлінської компетентності за допомогою методу центру оцінки (2014)
Петрова Л. Г. - Організаційні чинники задоволеності професійною діяльністю менеджерів з персоналу (2014)
Сорока І. А. - Семінар-тренінг "Психологічна профілактика конфліктів у педагогічному колективі ВНЗ" (2014)
Чакова А. І. - Вплив домінування лівої півкулі мозку на наявність у особистості лінгвістичних здібностей (2014)
Шевченко В. Є. - Психологічний аналіз діяльності персоналу інформаційно-аналітичного профілю розвідувального органу Міністерства оборони України (2014)
Сторінка головного редактора (2016)
Білоус З. О. - Особливості ендотеліальної функції, ліпідного спектра крові та варіабельності серцевого ритму у хворих на стабільну стенокардію залежно від частоти серцевих скорочень, Абрагамович О. О. (2016)
Варес Я. Е. - Використання ортодонтичної брекет-системи як спосіб міжщелепної фіксації за умов травматичних переломів нижньої щелепи: ретроспективний огляд літератури; власний досвід, Чегринець Н. В. (2016)
Абрагамович М. О. - Вміст деяких гуморально-метаболічних вазоактивних чинників у крові хворих на цироз печінки та їх залежність від ступеня важкості гепатопульмонального синдрому, Толопко С. Я., Фаюра О. П. (2016)
Федевич С. В. - Ультраструктурна орґанізація гемомікроциркуляторного русла світлоклітинного раку нирки різних ступенів диференціації (2016)
Яцкевич А. Я. - Оцінка ефективності застосування мелоксикаму ("Мовалісу") у хворих після операції з приводу плосковальґусної деформації стопи, Трутяк І. Р., Абрагамович У. О., Яцкевич О. Я. (2016)
Ферко М. Р. - Лікування хворих на цирох печінки з урахуванням ступеня важкості портальної гіпертензії та синтропічних коморбідних позапечінкових уражень, їх ускладнень: модифікований алґоритм, його ефективність (2016)
Бойко О. І. - Аномалії вінцевих артерій: ефективність діагностики удосконаленим методом на автопсійному матеріалі, Максимчук Є. Ю. (2016)
Лопіна Н. А. - Взаємов’язок рівня фракталкіну з немодифікованими і модифікованими чинниками серцево-судинного ризику, вираженістю атеросклерозного ураження вінцевих судин (2016)
Пересада С. М. - Робастное косвенное векторное управление скоростью асинхронного двигателя с ориентацией по вектору потокосцепления статора: теоретический анализ и результаты экспериментального тестирования, Ковбаса С. Н., Онанко А. Ю., Воронко А. Б. (2014)
Черно А. А. - Автоматическое управление резонансной вибрационной установкой с электромагнитным динамическим виброгасителем, Гуров А. П. (2014)
Хребтова О. А. - Управление троганием асинхронного электропривода грузоподъемного механизма, Ченчевой В. В., Гладырь А. И. (2014)
Маляр А. В. - Дослідження аварійних режимів штангової глибинопомпової установки, Андреїшин А. С. (2014)
Ноженко В. Ю. - Вибрационные системы с двухвальными дебалансными вибровозбудителями: применение и направление исследований, Родькин Д. И. (2014)
Жильцов А. В. - Розрахунок магнітного поля у вентильному електродвигуні iз закритими пазами з урахуванням нелінійної магнітної характеристики, Ликтей В. В. (2014)
Теряєв В. І. - Стабілізація системи електромагнітного підвішування з використанням акселерометра (2014)
Карлов О. М. - Магнітна система з постійними магнітами для локалізації магнітних наночастинок у заданій області біологічних середовищ, Кондратенко І. П., Крищук Р. С., Ращепкін А. П. (2014)
Кондратенко І. П. - Генератор коротких високовольтних імпульсів з індуктивним накопичувачем енергії, який комутується SOS-діодом, Божко І. В., Кобильчак В. В. (2014)
Коренькова Т. В. - Оценка энергоэффективности электрогидравлического комплекса при развитии кавитационных процессов в трубопроводной сети, Сердюк А. А., Ковальчук В. Г. (2014)
Сулим А. А. - Программное обеспечение для автоматизации расчетов электроэнергии рекуперации электрифицированного городского транспорта, Сиора А. С., Хозя П. А. (2014)
Андрусевич А. А. - Термодинамическая модель процессов развития производственных дефектов радиоэлектронных средств, Стародубцев Н. Г., Мосьпан Д. В., Невлюдова В. В. (2014)
Базишин М. Ю. - Перспективи використання інформаційних технологій у задачах ідентифікації параметрів асинхроних двигунів енергетичним методом, Ромашихін Ю. В. (2014)
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу "Електромеханічні і енергозберігаючі системи" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Перелік авторів (2014)
Георгій Вікторович Дзяк – велич постаті та життя (2016)
Десятерик В. І. - Кореляція окремих біохімічних показників функціонального стану печінки за умов експериментальної механічної жовтяниці та курсового введення L-лізину есцинату та глутаргіну, Мамчур Д. В., Котов О. В., Дронов С. М., Жилюк В. І. (2016)
Брейдак О. А. - Експериментальна оцінка гонадотоксичної дії діазоліну (2016)
Подплетня О. А. - Біль у горлі: самолікування або кваліфікована допомога сімейного лікаря?, Потапова Т. М. (2016)
Кульбашна Я. А. - Ідентифікація спеціальних компетентностей магістра в галузі стоматології: проект, Гудар’ян О. О., Никонов В. В., Ідашкіна Н. Г. (2016)
Завгородній І. В. - Сполучена дія хімічних та фізичних чинників на репродуктивну систему щурів в умовах холодового стресу, Бачинський Р. О., Перцев Д. П., Літовченко О. Л., Горголь Н. І. (2016)
Андрюшкова Н. Г. - Геном ентеровірусів у сироватці крові хворих на гостре порушення мозкового кровообігу, Турчина Н. С., Долінчук Л. В., Понятовський В. А., Мельник В. В., Широбоков В. П., Трепет Л. М. (2016)
Спиридонова Е. В. - Факторы риска перинатальной и акушерской патологии в зависимости от цитокинового и оксидативного статуса беременной, Ковалёв Е. В. (2016)
Юрьева Л. Н. - Катамнез случая органического галлюциноза при макроаденоме гипофиза, Шустерман Т. И., Леонов С. Ф., Варшавский Я. С. (2016)
Сакович В. Н. - Эффективность дренирования слезного мешка при дакриоцистоцеле у новорожденных, Сердюк В. Н., Клопоцкая Н. Г., Тарнопольская И. Н. (2016)
Філіппова О. Ю. - Взаємозв'язки між неалкогольним стеатозом печінки, антропометричними показниками та порушеннями у процесах перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту у хворих з ознаками ожиріння (2016)
Калиш Ю. И. - Хроническая парапротезная инфекция после аллогерниопластики, Аметов Л. З., Шаюсупов А. Р., Йигиталиев С. Х., Кабулов М. К. (2016)
Cтепанский Д. А. - Гомо - і гетероадгезивна активність аутосимбіонтних штамів Aerococcus Viridans, Кременчуцкий Г. Н., Кошевая И. П., Величко О. О. (2016)
Шинкаренко Т. В. - Аналіз p53-імунореактивності в астроцитарних пухлинах головного мозку, Шпонька І. С. (2016)
Мащенко И. С. - Тактика этапного лечения обострившегося хронического генерализованного катарального гингивита, Кузняк Н. Б., Шостенко А. А. (2016)
Гударьян А. А. - Особенности непосредственной имплантации при наличии хронических очагов одонтогенной инфекции, Дробязго М. Г., Шамрай А. Н. (2016)
Мащенко И. С. - Микробиологические и иммунологические критерии диагностики начальной степени генерализованного пародонтита на стадии дорентгенологического проявления, Струк В. И., Ватаманюк Н. В. (2016)
Гударьян А. А. - Клинические, микробиологические, иммунологические и метаболические особенности возникновения гнойного процесса в пародонте у больных хроническим генерализованным пародонтитом, Кузняк Н. Б., Дроник И. И. (2016)
Яковенко Л. М. - Травми тимчасових і постійних зубів у дітей (діагностичні заходи, лікувальна тактика), Єфименко В. П., Макаревич А. Ю., Ковтун Т. О. (2016)
Федоренко В. І. - Динаміка фізичного розвитку молодших школярів м. Львова, Риза Л. В., Козак Л. П., Кіцула Л. М. (2016)
Білецька Е. М. - Порівняльна оцінка біопротекторної дії цинку в органічній та неорганічній формі на остеотропність свинцю в експериментальних умовах, Онул Н. М., Калінічева В. В. (2016)
Зінченко Т. І. - Гігієнічна оцінка професійного ризику працівників при застосуванні пестицидів та бакових сумішей у системі хімічного захисту полуниці, Пельо І. М., Омельчук С. Т., Вавріневич О. П. (2016)
Коршун М. М. - Особливості токсикодинаміки та оцінка небезпечності нового інсектициду піметрозину, Руда Т. В., Благая А. В., Антоненко А. М. (2016)
Панчук О. Ю. - Гігієнічні основи професіографічної оцінки стоматологічних спеціальностей та перспективи її використання у практиці сучасної профілактичної медицини, Сергета І. В. (2016)
Крамаренко Н. М. - Особливості фізичного розвитку дітей міста Дніпра, хворих на муковісцидоз, Іванусь С. Г. (2016)
Щудро С. А. - Захворюваність дітей в Україні: підходи до аналізу та прогнозування (2016)
Чекан М. К. - Клінічний випадок виразкової хвороби дванадцятипалої кишки з перфорацією у породіллі після планового кесаревого розтину, Лоскутова Т. O., Фомичова О. В. (2016)
Професор Микола Михайлович Паранько (до 85-річчя від дня народження) (2016)
Мокія-Сербіна Світлана Олексіївна (2016)
Семенова Л. С. - Значение научного наследия Ильи Ильича Мечникова для развития медицины, Николаева Е. В. (2016)
Савина Р. В. - Из истории профилактической медицины (2016)
Вінніков А. І. - Рецензія на підручник "Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія". Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / за редакцією В.П. Широбокова. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 952 с.:іл., та його видання російською мовою "Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. – 2015 г." (2016)
Сягайло Петро Трохимович. Пам’яті талановитого вченого присвячується (до 80-ти річчя від дня народження) (2016)
Демуз І. О. - Поняття довідково-інформаційного фонду архіву (2016)
Лугова Т. А. - Порівняльна характеристика класифікаційних систем УДК та ББК, Городніченко А. В. (2016)
Степаненко В. А. - Трактування документознавства як наукової дисципліни: історичний аспект (2016)
Троценко Р. В. - Теоретичні аспекти формування професійної компетентності майбутніх документознавців (2016)
Домбровська Я. М. - Комунікативна компетентність документознавців як складова професійної діяльності (2016)
Буряк Л. І. - Збірка "Minerva" як бібліографічна пам’ятка та історичне джерело (2016)
Ластовська О. Л. - Описи монастирів ХVIII – початку ХХ ст. як історичні документи (2016)
Молоткіна В. К. - Джерела з вивчення видавничої справи радянської України 1920–1930-х рр. (2016)
Тарапон О. А. - Архівні документи як джерело вивчення ціннісних трансформацій в радянській Україні 1920–1930-х рр. (2016)
Світлик Н. М. - Листування між Я. Головацьким і О. Духновичем як джерело особистої співпраці (2016)
Ігнатенко М. М. - Особливості джерельної та історіографічної бази з історії розвитку краєзнавства Чернігівщини у 40-х – 80-х рр. ХХ ст. (2016)
Навальна М. І. - Галузева термінологічна лексика: функціональні параметри та стилістична роль (2016)
Башманівський В. І. - Діалог культур на сайтах ЗМІ Житомира за 2014 рік (2016)
Башманівський О. Л. - Особливості перекладу ділового листування за допомогою автоматизованого перекладу (2016)
Калужинська Ю. В. - Словотвірний потенціал лексем на позначення негативних процесів у мові друкованих ЗМІ (2016)
Грушко С. П. - Документна лінгвістика науковотехнічного спрямування у сучасному прикладному мовознавстві (2016)
Левченко Т. М. - Нові вияви субстандартної лексики в сучасній українській мові (2016)
Панченко Т. С. - Функціонування книжної лексики в мові української періодики початку ХХІ століття (2016)
Шлапак І. М. - Термінологічна полісемія у перекладі науково-технічної літератури (2016)
Ісайкіна О. Д. - Особливості правового забезпечення та практичного втілення електронного документообігу в Україні (2016)
Зленко А. М. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на соціально-економічні процеси у демократичному суспільстві (2016)
Дюжева К. В. - Вплив сучасних інтернет-ресурсів на молодь і зв’язки з громадськістю: соціокультурний та комунікативний аспект (2016)
Дрок П. В. - Шляхи впровадження інформаційних технологій у навчальний процес (2016)
Ткачук М. А. - Соціокультурна рецепція наукової спадщини Т. і Ф. Бугайко і О. Мазуркевича (2016)
Demuz I. O. - Reference books from history of scientific societies of Ukraine of XIX – early XX centuries as output of analytical and synthetic processing of primary documents (2016)
Зленко А. М. - Роль письмових комунікацій в управлінні організацією (2016)
Довжук І. В. - Правові засади реорганізації архівної справи в Україні у 1920–1930-х рр. (2016)
Ігнатенко М. М. - Архівні установи Чернігівщини у першій половині ХХ ст. (2016)
Navalna M. I. - Functioning of vocabulary of official style in language of Ukrainian print media (2016)
Башманівський О. Л. - Проблеми автоматизованого перекладу ділової кореспонденції за допомогою вільних програмних продуктів (2016)
Левченко Т. М. - Номінативні особливості арґо (2016)
Kaluzhynska Y. W. - Polysemy of tokens as one of the defining tendencies in modern publicism (2016)
Молоткіна Ю. О. - Мовні та позамовні причини проникнення англіцизмів у сучасну українську мову (2016)
Панченко Т. С. - Лексико-семантичний потенціал книжних (2016)
Дрок П. В. - Сучасні теденції розвитку інформаційного маркетингу (2016)
Карпович М. Г. - Дидактичні можливості використання інформаційних технологій у вищій школі (2016)
Башманівський В. І. - Феномен діалогу культур у рецепції М. Зерова (2016)
Січкаренко Г. Г. - Феномен студента, що працює, у соціокультурному вимірі (2016)
Ісайкіна О. Д. - Спічрайтинг як базова технологія політичного піару (2016)
Євдокимова В. В. - Культурна і моральна складові як чинники формування розвиненого суспільства в Україні (2016)
Верещака І. М. - Глобальна мережа Інтернет як ефективне джерело безмежних ресурсів для освітян (2016)
Маглам’ян К. А. - Комунікація в професійнопедагогічній діяльності (2016)
Дюжева К.В. - Реклама у сучасних медіа (2016)
Кабачинський М. І. - Російська військова потуга як історичний фактор силового тиску на Україну (2016)
Шостак Л. Б. - Концептуальні засади механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки в умовах глобального ринку, Ходжаян А. О. (2016)
Вакуленко В. Л. - Основи стимулювання розвитку аграрного сектору України (2016)
Гуштан Т. В. - Роль інформаційних ресурсів в управлінні товарним асортиментом (2016)
Предборський В. А. - Вихідне відношення теорії тінізації державного управління (2016)
Габрель М. М. - Соціокомунікаційний чинник у просторовій організації та розвитку міст, Хром’як Й. Я., Лисяк Н. М. (2016)
Шинкарюк О. В. - Становлення та розвиток інформаційно–методичного забезпечення моніторингу регіонального людського розвитку (в контексті реалізації національних завдань ЦРТ) (2016)
Гук О. В. - Відображення взаємозалежності моделі сталого розвитку і конкурентоспроможності національної економіки (2016)
Дикарєв О. І. - Прогностика політичних ризиків та економічних шансів світового паливно–енергетичного комплексу (2016)
Студінська Г. Я. - Роль бренда освіти в інноваційному розвитку країни (2016)
Кульпінський С. В. - Інструментальні можливості активізації інвестиційних процесів через вплив на криву дохідності за ОВДП (2016)
Шабранська Н. І. - Моделювання впливу грошово–кредитної системи на економічне зростання, Щукін Б. М. (2016)
Содержание (2016)
Дєдух Н. В. - Морфологічні особливості остеоінтеграції пористих танталових імплантатів у щурів, Бондаренко С. Є., Філіпенко В. А., Батура І. О. (2016)
Герцен Г. И. - Влияние радиальной экстракорпоральной ударно-волновой терапии на заживление экспериментального дефекта кости, Се-Фей Се-Фей, Остапчук Р. Н., Малохатько С. И., Костенко А. В., Жеребчук В. В. (2016)
Голка Г. Г. - Биомеханическое обоснование выбора хирургической тактики лечения нарушений консолидации переломов дистального отдела бедренной кости, Белостоцкий А. И. (2016)
Черный В. Н. - Новый растворимый сплав на основе магния для применения в травматологии, Яцун Е. В., Головаха М. Л., Шаломеев В. А. (2016)
Мателенок Е. М. - Восстановление головки лучевой кости при застарелых переломовывихах в локтевом суставе с использованием костных аутотрансплантатов (2016)
Литвишко В. А. - Лечение оскольчатых переломов длинных костей конечностей аппаратами внешней фиксации (2016)
Алиев Г. А. - Артродезирование коленного сустава при неспецифических гнойных остеоартритах с применением аппарата внешней фиксации, Али-заде Ч. А. (2016)
Красноперов С. Н. - Перестройка трансплантата передней крестообразной связки по данным МРТ, Диденко И. В., Титарчук Р. В., Гриценко А. А., Головаха М. Л. (2016)
Хмызов С. А. - Осложнения при использовании различных типов интрамедуллярного телескопического фиксатора у детей с несовершенным остеогенезом, Пашенко А. В. (2016)
Поворознюк В. В. - Епідеміологія переломів проксимального відділу стегнової кістки в Україні: результати двох ретроспективних досліджень, Григор'єва Н. В., Корж М. О., Страфун С. С., Каніс Дж. A., Макклоскі Є. В., Йохансон Х., Вайда В. М., Климовицький Ф. В., Власенко P. O., Форосенга В. С. (2016)
Hayda R. A. - Outcomes of Amputations Versus Limb Salvages Following Military Lower Extremity Trauma, Doukas W. C., Andersen R. C., Ficke J. R. (2016)
Лоскутов О. А. - Эндопротезирование тазобедренного сустава при вывихе бедра диспластического генеза (2016)
Кудиевский А. В. - Роль хирургических методов лечения в медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и последствиями травм опорно-двигательной системы, Головаха М. Л., Шишка И. В., Забелин И. Н., Завдун Е. И. (2016)
Георгій Васильович Гайко (2016)
Володимир Дмитрович Шищук (2016)
Євген Тимофійович Скляренко (2016)
Філіпенко В. А. - Сучасні тенденції розробки штучних суглобів людини (огляд літератури), Танькут В. О., Мельник-Кагляк Н. О., Косяков О. М., Сохань С. В. (2016)
Демченко Д. О. - Хірургічне лікування уродженого кіфозу (огляд літератури), Мезенцев А. О., Петренко Д. Є. (2016)
Скіданов А. Г. - Біохімічні маркери для оцінювання стану м'язів за умов дегенеративних захворювань хребта (огляд літератури), Леонтьева Ф. С., Морозенко Д. В., Піонтковський В. К., Радченко В. О. (2016)
Головаха М. Л. - Анатомо-функциональные особенности повреждений задней крестообразной связки (обзор литературы), Диденко И. В., Красноперов С. Н., Титарчук Р. В., Бенедетто К. П., Орлянский В. (2016)
Попсуйшапка К. О. - Метааналіз результатів лікування вибухових переломів нижньогрудного та поперекового відділів хребта (2016)
XVII з'їзд ортопедів-травматологів України (2016)
Резолюція XVII з'їзду ортопедів-травматологів України (2016)
Інформація про з'їзди, конгреси, симпозіуми та науково-практичні конференції у 2017 році (2016)
Указатель статей, опубликованных в 2016 году (2016)
Гайдуцький П. І. - Статистика проти імперського егоїзму (2016)
Омельчук В. О. - Житлова політика в Канаді в сфері доступного та соціального житла (2016)
Юрченко Ю. Ю. - Механізм адаптації закордонного досвіду туристичної діяльності в економіку України (2016)
Диба М. І. - Концентрація та централізація капіталу в інноваційній діяльності, Осадчий Є. С., Суторміна К. М. (2016)
Моторнюк У. І. - Соціальна політика як необхідна умова функціонування соціальної держави (2016)
Кожухова Т. В. - Фінансування пріоритетних сфер сталого розвитку: стан і тенденції мобілізації національних державних ресурсів країн, що розвиваються (2016)
Зубков Р. С. - Сучасний стан та особливості інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств причорноморського регіону України (2016)
Марков Б. М. - Фактори впливу на формування та розвиток товаропросування продовольчих товарів (2016)
Марценюк Л. В. - Маркетингові дослідження щодо визначення обсягів туристичних перевезень залізничним транспортом (2016)
Снігур Х. А. - Холістична модель управління персоналом (2016)
Лебеденко О. В. - Відтворення трудових ресурсів в аграрних підприємствах (2016)
Михайлов М. Г. - Формування організаційно-економічних засад розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств (2016)
Гусейнова Н. Ю. - Способы анализа логистической стратегии сбытовой деятельности предприятий (2016)
Салига К. С. - Покращення фінансового стану підприємств шляхом управління дебіторською заборгованістю, Нестеренко Ю. В. (2016)
Черевко О. В. - Основні фактори впливу на продовольчу безпеку регіону як основу національної безпеки, Яковенко О. В. (2016)
Скоробогатова Н. Є. - Удосконалення механізму фінансового співробітництва між україною та ЄС, Балєва Н. М. (2016)
Діденко Є. О. - Бізнес-планування та його роль у стратегічному управлінні підприємством, Нянчур Б. С. (2016)
Корнілова О. М. - Теоретико-методологічні основи визначення якості освіти вищих навчальних закладів України, Огороднік Ю. О. (2016)
Кудрявська Н. В. - Фінансово-економічні та правові основи діяльності страхових посередників (2016)
Паламаренко Я. В. - Виробництво біоетанолу як складової стратегічного розвитку спиртової промисловості України (2016)
Тищенко Д. О. - Теоретичні підходи до цілей державного регулювання страхового ринку (2016)
Андрущенко В. - Герменевтика освіти (спроба теоретичного аналізу) (2014)
Корсак К. - Основи нової національної ідеї у контексті розвитку вищої освіти України (2014)
Рябченко В. - Фальсифікація вищої освіти в Україні як суспільна проблема:світоглядно-компетентнісний аспект (2014)
Похресник А. - Вища освіта і Римський клуб: минуле і майбутнє (2014)
Нестерова М. - Трансдисциплінарність сучасної науки як виклик для вищої освіти (2014)
Колос К. - Типологія компонентного складу комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти (2014)
Береза В. - Стан, суперечності та перспективи розвитку політичної освіти в сучасному українському суспільстві (2014)
Козлов Д. - Формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи: зарубіжний досвід (2014)
Федоров О. - Медіаосвіта та медіакритика в контексті підготовки майбутніх педагогів (2014)
Шелюк Л. - Світовий досвід демократизації освітньої політики (2014)
Бак М. - Вартість ресурсів для забезпечення університетської освіти (2014)
Онікович Г. - Наукова конференція як інтерактивна медіаосвітня технологія (2014)
Козієвська О. - Державне регулювання процесів академічної мобільності у країнах Скандинавії (на прикладі Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії, Швеції) (2014)
Колесниченко Н. - Підготовки бакалаврів романо-германської філології в системі університетської освіти Німеччини (2014)
Ланских О. - Мовні стратегії в системі державної освітньої політики (2014)
Покажчик публікацій журналу за 2014 рік (2014)
Реферативный обзор статей номера (2014)
До уваги авторів (2014)
Загорський В. С. - Модель ефективної комунікації у сфері публічного управління та адміністрування: структурно-функціональний аспект, Ганущин С. Н. (2016)
Попок А. А. - Система соціальних послуг в Україні: структурно-функціональний вимір, Греба Р. В. (2016)
Борщук Є. М. - Людський капітал – основа розвитку підприємства, Приймак В. І., Гинда С. М. (2016)
Кіянка І. Б. - Популізм в контексті державного управління: приклад Білорусі (2016)
Шевчук П. І. - Негативні впливи на процеси державного управління в Україні часів незалежності (2016)
Волик В. С. - Нормативно-правові засади компетенцій національного агентства з питань запобігання корупції (2016)
Павлюк Н. В. - Теоретичні засади організаційного і правового механізмів публічного управління в Україні (2016)
Паска О. В. - Впливовість інституту президенства як критерій класифікації президентських та змішаних форм правління (2016)
Тарасюк І. О. - Становлення органів професійної культури посадових осіб публічної влади (2016)
Ясинська Н. І. - Деякі аспекти державного управління науковою діяльністю вищих навчальних закладів в умовах реформування галузі (2016)
Ленігевич Б. В. - Вплив Інституту президенства на ефективність діяльності органів влади (2016)
Харечко Д. О. - Державне регулювання реалізації житлових прав громадян України, Куйбіда М. С. (2016)
Штогрин О. П. - Управлінські підходи до забезпечення репродуктивного здоров’я населення на основі прав людини: соціологічний вимір (2016)
Мусаєва І. А. - Запровадження програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів в Україні (2016)
Гуненкова О. В. - Муніципальні адміністративні послуги як особливий вид діяльності органів місцевого самоврядування (2016)
Відомості про авторів (2016)
Редакційна колегія (2016)
Содержание (2014)
Брюханов А. М. - Новая стратегия электро- и взрывобезопасности сети высоковольтного электроснабжения, Демченко О. А., Муфель Л. А., Гладков А. Ю., Стоян В. Н. (2014)
Иотенко Б. Н. - Вывод формул для расчета ожидаемого метановыделения в горные выработки выемочного участка и нагрузки на очистной забой по газовому фактору (2014)
Маркин В. А. - Исследование процессов миграции природного газа в пределах горного массива Новоконстантиновского уранового месторождения и оценка степени опасности проникновения газа в горные выработки рудника, Безбородов В. А., Яковенко Е. А., Матвеев С. С. (2014)
Маркин В. А. - Методика расчета режима работы вакуум-насосов при наличии со-противления на всасе и нагнетании, Юрченко Б. П., Тимофеева Н. Л., Кочерга В. Н. (2014)
Кудинов Ю. В. - Влияние неравномерности добычи угля на метанообильность очистного забоя, Павлов В. И. , Кулакова С. И. (2014)
Антипин А .В. - Обеспечение безопасных свойств взрывозащищенных асинхронных электродвигателей в процессе их ремонта, Ульянов П. В., Советова Е. И. (2014)
Ярошенко А. Н. - Распределение магнитного поля рассеяния вокруг локального дефекта в канате, Кравец А. И., Ривенко В. Г. (2014)
Горошко И. П. - Анализ способов восстановления пропускной способности шахтных водоотливных трубопроводов, Папков С. С., Пархоменко Р. А. (2014)
Майбенко Н. И. - Защита подземных работников глубоких шахт от перегрева, Яковенко А. К., Плаксиенко О. В., Васильева Н. А., Тишин Р. А., Маслова М. Ю. (2014)
Высоцкий С. П. - Использование шахтных вод в качестве резервного источника водоснабжения, Гулько С. Е. (2014)
Деревянский В. Ю. - Ситуационная модель несчастного случая (2014)
Брюханов А. М. - Зарубежный опыт исследований травматизма: энергетическая модель несчастного случая, Деревянский В. Ю., Герасименко В. Е., Кременев О. Г., Мушенко В. И. (2014)
Кременев О. Г. - О распределении массы шахтной пыли по размерам частиц в атмо-сфере горных выработок угольной шахты (2014)
Безкоровайна Л. В. - Проблеми бухгалтерського обліку виробничих запасів та напрямки його удосконалення (2016)
Боцян Т. В. - Особливості використання соціально-психологічних методів в процесі управління персоналом, Бордзань С. П. (2016)
Буднік О. М. - Великі масиви даних в діяльності сільськогосподарських підприємств: маркетинговий підхід (2016)
Глібов Р. В. - Методика статистичного аналізу та прогнозування відносних економічних показників (2016)
Курильців Р. М. - Інтегральна оцінка ефективності управління землекористуванням в Україні, Грузії та Молдові (2016)
Малюченко К. О. - Зарубіжні системи матеріального стимулювання і можливість їх застосування в Україні (2016)
Мальська М. П. - Система чинників локалізації підприємств, котрі надають послуги (2016)
Нестерова К. С. - Оцінка конкурентних переваг України у світовому морському туристичному бізнесі (2016)
Павленчик Н. Ф. - Менеджмент у спорті: теоретичний аспект, Павленчик А. О. (2016)
Палагута С. С. - Інформаційно-комунікаційна система як напрям моделювання управлінської діяльності підприємств і організацій (2016)
Полстяной А. О. - Сучаcний стан, тенденції та проблеми розвитку медичного туризму в Україні (2016)
Приходченко Т. А. - Реформа адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи (2016)
Редько В. Є. - Використання об'єктів графіті в туризмі, Герасько М. Д. (2016)
Resler M. - Accounting and analytical support for innovation process (2016)
Темник І. О. - Тенденції розвитку пригодницького туризму в світі, Щербакова Н. О. (2016)
Теодорович Л. В. - Тематичні парки: практичні аспекти доцільності створення в Україні (2016)
Хоменко Л. М. - Податкова гармонізація в умовах глобалізації в Україні, Авраменко О. І., Марценюк А. В. (2016)
Шахно А. Ю. - Проблеми та перспективи зростання продуктивності праці людського капіталу в умовах глобалізації, Короленко О. Б., Марендич Р. С. (2016)
Сікорський П. - Реформування освіти і державних інститутів у контексті наукових праць І. Франка (до 160-річчя від дня народження) (2016)
Бондар В. - Проблеми теоретичної компетентності та методологічної культури дослідників у галузі педагогічних наук (2016)
Рубанець О. - Когнітивний аспект методологічного оновлення вищої школи (2016)
Кірик Т. - У пошуках нових освітніх парадигм для України ХХІ століття (2016)
Коваленко В. - Синергетична теорія метровізації розуму та розумових технологій у галузі дидактологістики вищої школи (2016)
Книш І. - Становлення нової вітчизняної парадигми освіти: off-line освіта як система vs on-line освіта як мережа (2016)
Девтерова Т. - Управління мотивацією студентів при вивченні педагогіки вищої школи (2016)
Любарець В. - Створення електронної освітньої платформи ACCENT – шлях до якісної освіти (2016)
Подольська Є. - Сучасний педагог: на перетині очікувань студентів і прагнень викладачів, Подольська Т. (2016)
Щербакова О. - Стан розвитку риторико-комунікативної культури сучасного університету: аналіз актуальної проблематики міждисциплінарних риторикознавчих заходів 2016 року в Литві, Канаді й Україні (2016)
Чубарева О. - Освіта як чинник підвищення ролі естетичного в аксіологічному полі сучасних студентів (2016)
Реферативный обзор статей номера (2016)
До уваги авторів (2016)
Пашковська А. Ю. - Статистичне оцінювання фінансування середньої освіти в Україн (2016)
Cеліщев C. В. - Фактори впливу на оцінку безперервності діяльності компанії в ході аудиту (2016)
Попова В. В. - Еволюція систем управління економічним розвитком національної макросистеми (2016)
Попов В. Ю. - Аномалії в розвитку української економіки у системі статистичних показникі (2016)
Бондарук Т. Г. - Переваги, позитивні наслідки та ризики бюджетної децентралізації, Бондарук І. С., Бондарук О. С. (2016)
Кадієвський В. А. - Когнітивне моделювання прийняття управлінських рішень на підприємстві, Перхун Л. П. (2016)
Радіонова Н. Й. - Методологічні засади організації стратегічного управлінського обліку на підприємств (2016)
Щирська О. В. - Необхідність внутрішньогосподарського контролю оплати праці в процесі стабілізації економіки України (2016)
Зоріна О. А. - Організація аналітичної роботи в корпораціях, Рябініна В. В. (2016)
Луньова Г. М. - Проблеми та шляхи формування доходів сільськихдомогосподарств від власності на землю (2016)
Алексін Г. О. - Управління оборотним капіталом як оперативна складова фінансової стратегії підприємств (2016)
Властюк Т. О. - Металургійна галузь України на світовому ринку: проблеми та пріоритети (2016)
Семяновський В. М. - Територіальні громади як гетерархічні системи і проблеми ефективного управління ними (2016)
Zhuravlyov O. V. - Peculiarities of Economic Models in Countries with Different Economic Performance (2016)
Іляш О. І. - Наукові положення та базові академічні технології навчального процесу в контексті формування нової системи якості освіти в Україні, Безверхий К. В. (2016)
Учений з ясними очима та відкритим серцем - Іван Федотович Надольний (2016)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту” (2016)
Вихідні дані (2016)
Андрущенко В. - Вчитель ХХІ століття: нова стратегія Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2016)
Линовецька О. - Державна політика в галузі освіти: документи, норми, принципи (2016)
Коваленко О. - Правові основи та реалізація закону України "Про вищу освіту" у вітчизняних університетах (2016)
Корсак Ю. - Нооуніверситет – ХХІ як потенційний лідер у майбутньому суспільстві, Корсак К. (2016)
Силадій І. - Розвиток освіти в контексті основних викликів глобалізації (2016)
Швець В. - Management of students’ educational activity by semantic networks in engineering training, Войнаровський Ю. (2016)
Опанасюк Ю. - Основні напрями інформатизації освіти (2016)
Сікорський П. - Зовнішні чинники і їх вплив на якість вищої освіти в Україні (2016)
Іванова Ю. - Особливості запровадження електронного навчання при вивченні математичних дисциплін в аграрному університеті (2016)
Козлакова Г. - Регіональний університет як науково-освітнє середовище для підготовки лідерів вищої школи (2016)
Курбатов С. - Американська система акредитації вищих навчальних закладів (2016)
Похресник А. - Критичний філософський аналіз тенденції створення рейтингів ВНЗ світу (2016)
Покажчик публікацій журналу за 2016 рік (2016)
Реферативний обзор статей номера (2016)
До уваги авторів (2016)
Маркін Л. Б. - Профілактика неонатального герпесу у вагітних з первинною та рецидивуючою формами геніальної герпетичної інфекції, Шатилович К. Л., Шахова О. В. (2013)
Городнича О. Ю. - Вивчення обізнаності фахівців охорони здоров’я України щодо діяльності системи фармакологічного нагляду та безпеки лікарських засобів, Зіменковський А. Б. (2013)
Квіт А. Д. - Візуалізуючі методики у комплексному лікуванні хворих з ургентною абдомінальною хірургічною патологією: клінічні особливості та економічні аспекти, Куновський В. В. (2013)
Макух Х. І. - Історичні аспекти фітофармації Галичини першої половини XX століття, Федущак А. Л., Мельник Я. Р., Лескова А. В. (2013)
Борецька О. Б. - Перспективи впровадження та реалізації фармацевтичної опіки як страхової фармацевтичної послуги (2013)
Холодняк C. В. - Протимікробна та протигрибкова активність похідних хіназоліну, тріазолу та їх конденсованих аналогів, Шабельник К. П., Коваленко С. І., Камишний О. М., Поліщук Н. М. (2013)
Осипчук Л. І. - Методи виділення силденафілу з біологічного матеріалу, Галькевич І. Й. (2013)
Девіняк О. Т. - Регресія Пуассона – метод вибору для аналізу лічильних даних (на прикладі захворюваності населення Закарпатської області на колоректальний рак), Ігнат О. В., Кусій М. І. (2013)
Бондарчук О. П. - Науково методичні аспекти та аналіз досвіду викладання дисципліни біофармація (2013)
Анотації наукових робіт (2013)
Городнича О. Ю. - Ліко-індуковані дерматопатології: раціональність та безпека їх фармакотерапії (2013)
Маркін Л. Б. - Корекція магнієвого дефіциту у вагітних з істміко-цервікальною недостатністю, Прокіп У. Є. (2013)
Шульга Л. І. - Вплив настоїв лікарських рослинних зборів на розвиток експериментального пародонтиту (2013)
Антоненко П. Б. - Лабораторні показники у хворих на туберкульоз в залежності від генотипу CYP2C19 (2013)
Булак Г. В. - Особливості внутрішньоутробного TORCH-інфікування у дітей раннього неонатального періоду, Пушка М. А. (2013)
Devinyak O.T. - Сluster analysis as a rational method for pharmaceutical market segmentation on price basis, Khudan T. I., Kusiy M. I. (2013)
Бондарчук О. П. - Біоорганічний синтез глікозильованих похідних антрахінонів. Частина 1. Синтез похідних емодину (2013)
Лелюх М. І. - Синтез нових 1,3,4-окса(тіа)діазолзаміщених (2,4-діоксотіазолідин-5-іліден)ацетамідів та вивчення їх біологічної активності, Гаврилюк Д. Я., Зіменковський Б. С., Демчук І. Л., Лесик Р. Б. (2013)
Анотації наукових робіт (2013)
Вимоги до підготовки статей (2013)
Лазор Р. В. - Оцінка якості фармакотерапії розсіяного склерозу на прикладі реальної клінічної практики, Лопатинська О. І. (2014)
Олійник П. В. - Організаційно-методичні засади системи фармацевтичного за безпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій (2014)
Пасічнюк І. П. - Порівняльна оцінка стану здоров’я учнів початкових класів м. Львова і районів львівської област (2014)
Стефанів І. В. - Дослідження лікувальної дії стоматологічної настойки "Касдент" на моделі стоматиту у щурів, Яковлєва Л. В., Гращенкова С. А. (2014)
Степанюк Н. Г. - Характеристика ускладнень фармакотерапії на тлі застосування НПЗЗ за даними спонтанних карт-повідомлень у Подільському регіоні за 2013 рік, Гладких Ф. В. (2014)
Громнацька Н. М. - Ліпідний обмін при інсулінорезистентності у дітей і значення лептину в їх регуляції (2014)
Корецька А. М. - Клініко-фармацевтичні аспекти діалізної терапії, Гудзь Н. І. (2014)
Романюк Л. Б. - Проведення фармакоекономічного аналізу у кардіологічному відділенні, Левицька О. Р., Скибчик В. А. (2014)
Бондарчук О. П. - Біоорганічний синтез глікозильованих похідних антрахінонів. Частина 2. Синтез похідних алізарину (2014)
Анотації наукових робіт (2014)
Макух Х. І. - Оцінка безпеки фармакотерапії вагітних, Непийвода О. М., Цапик І. В. (2014)
Олійник П. В. - Методологічний підхід до формування переліку лікарських засобів регіонального резерву (2014)
Яковлєва Л. В. - Вплив глюкозаміну гідрохлориду на фертильність старіючих самців та розвиток їх нащадків, Ковальова Є. О., Кошова О. Ю., Юдкевич Т. К. (2014)
Годована О. І. - Обгрунтування складу та доклінічні мікробіологічні дослідження гелевої композиції "Повіхондрогексизол" для лікування захворювань тканин пародонту, Білоус С. Б., Мартовлос А. І., Гоневич М. С. (2014)
Асцатуров Г. Є. - Аутоімунний чинник розвитку псоріазу (2014)
Федущак А. Л. - До історії вітчизняної медицини: біографічні дослідження професійної діяльності видатного земського хірурга Овксентія Богаєвського, Городнича О. Ю., Зіменковський А. Б. (2014)
Міщенко О. Я. - Блокатори рецепторів ангіотензину ІІ на фармацевтичному ринку України: аналіз економічної доступності, Адонкіна В. Ю. (2014)
Галькевич І. Й. - Застосування Н-клиноптилоліту для очистки плазми крові при визначенні венлафаксину методом високоефективної рідинної хроматографії, Зіменковський Б. С. (2014)
Криштопа Борис Павлович (2014)
Анотації наукових робіт (2014)
Вимоги до підготовки статей (2014)
Запольський А. К - Охорона питних вод від виснаження і забруднення, Шумигай І. В. (2015)
Палапа Н. В. - Проблеми збалансованого розвитку сільських територій у країнах світу та шляхи їх розв’язання, Дребот О. І. (2015)
Лавров В. В. - Лісові насадження зеленої зони м. Біла Церква за впливу промислового добування граніту, Стадник А. П., Житовоз А. В., Сагдєєва Т. Ю., Поліщук З. В. (2015)
Канівець С. В. - Сезонна динаміка вмісту нітратів у поверхневих і ґрунтових водах, Воронко Л. Ю., Чабовська О. І., Глибовець І. О., Коростін О. В., Шигимага І. Л., Щеглова А. О. (2015)
Клименко Н. А. - Пространственно-часовые изменения микрокомпонентного состава вод р.Устья, Залесский И.И., Бедункова О. А., Клименко А. Н., Глаз С. Н. (2015)
Христич Ю. О. - Гідрологічний стан і сезонна мінералізація вод р. Мертвовід, Наконечний І. В. (2015)
Рыженко Н. О. - Оценка фитотоксичности Cd, Zn, Сu, Рb, Со, Nі по полярности их дитизонатов и показателю LD50, Кавецкий В. Н. (2015)
Трускавецький С. Р. - Моніторинг ерозійних процесів за даними космічного знімання, Вяткін К. В., Шерстюк О. І. (2015)
Сіліч І. О. - Буферні властивості ґрунтів як показник забруднення важкими металами едафотопів Криворізької урбоекосистеми (2015)
Гриник І. В. - Екологічна роль триби Triticeae у динаміці біологічної активності едафотопів, Москалець Т. З., Москалець В. В. (2015)
Derev'yanskyy V. - Soybean performance depending on the protective measures application (2015)
Туріна О. Л. - Вплив комплексної інокуляції насіння на ґрунтову мікрофлору агрофітоценозу зернобобових культур, Дідович С. В., Кулініч Р. О., Дідович О. М. (2015)
Заіменко Н. В. - Перспективи застосування екзометаболітів мікроміцетів та анальциму для захисту рослин капусти від фузаріозу, Дідик Н. П., Елланська Н. Е., Павлюченко Н. А., Юношева О. П., Закрасов О. В., Росіцька Н. В. (2015)
Boyko A. - Diagnosis of seed viral infection of vegetable crops, Opryshko N., Tsvygun V., Orlovskaya G. (2015)
Щетиніна Г. С. - Серологічна діагностика Х-вірусу хости в рослин роду Hosta Tratt. , Харіна А. В., Перебойчук О. П., Будзанівська І. Г. (2015)
Гулай О. В. - Біологічна активність рослин роду Lemna щодо патогенних бактерій (2015)
Глущенко Л. А. - Екологічні особливості потенційно сировинних лікарських рослин мезогенеробних екотопів річок басейну Сули, Старовойтова М. Ю. (2015)
Чабанюк Я. В. - Екологічне оцінювання пестицидів та агрохімікатів за впливом на мезофауну, Бунас А. А., Бровко І. С., Мазур С. О. (2015)
Новицький В. П. - Вплив лисиці звичайної на чисельність мисливської фауни агроландшафтів Лісостепу України, Ландін В. П., Маціборук П. В. (2015)
Дмитрук О. М. - Вплив біопрепаратів Біополіцид та Азотофіт на ріст і розвиток рослин томатів (2015)
Дементьєва О. І. - Реакція гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від якості поливної води (2015)
Крижанівський А. Б. - Ферментативна активність листя яблуні за впливу штамів Bacillus thuringiensis та Конфідору екстра (2015)
Бойко А. Л. - Рецензія на монографію академіка О. І. Фурдичка "Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції України", Тараріко О. Г. (2015)
Зіменковський А. Б. - До питання комбінованих лікарських засобів, Думенко Т. М., Борецька О. Б., Настюха Ю. С., Заяць М. М. (2014)
Гуцол Л. П. - Оцінка думки медичної громадськості щодо місця та ролі гомеопатії в сучасній медичній допомозі (2014)
Асцатуров Г. Є. - Імунокомплексний характер патогенезу псоріатичної хвороби (2014)
Чаплик В. В. - Простагландин Е2 в лікуванні гострого пошкодження нирок (2014)
Ривак Т. Б. - "Доказовий пошук" клініко-фармацевтичної інформації у фаховій діяльності клінічного провізора за індивідуальними запитами лікарів (2014)
Шаповалова В. О. - Визначення доступності лікарських засобів для фармакотерапії алкогольної та пивної адикції з позиції фармацевтичного і медичного права та судової фармації, Шаповалов В. В., Осинцева А. О. (2014)
Городнича О. Ю. - Земський лікар Богаєвський: життєвий шлях і суперечності вітчизняної біографістики, Федущак А. Л. (2014)
Фуртак І. І. - Медичний факультет замойського університету. Чи "медична кляса" в Замойській академії?, Федущак А. Л. (2014)
Гаврилюк Д. Я. - Основні підходи до синтезу 4-тіазолідинонів з піразоліновим фрагментом в 2 та 5 положеннях тіазолідинового циклу та їх протипухлинна активність (2014)
Олійник П. В. - Уніфіковані прописи лікарських засобів для екстемпорального виготовлення в умовах надзвичайних ситуацій, Євстратьєв Є. Є. (2014)
Анотації наукових робіт (2014)
Борис В. М. - Аналіз використання ліжкового фонду Житомирської області та визначення шляхів його оптимізації (2014)
Олійник П. В. - Штатні нормативи і кваліфікаційні вимоги до персоналу аптеки лікарняного закладу в умовах надзвичайних ситуацій, Громовик Б. П. (2014)
Склярова В. О. - Лікування змішаного урогенітального інфікування у жінок репродуктивного віку при паразитарному ураженні (2014)
Степанюк Г. І. - Характеристика побічних реакцій лікарських засобів, що використовувалися у Подільському регіоні у 2013 р., Степанюк Н. Г., Драчук О. П., Швидюк С. І. (2014)
Зіменковський А. Б. - Трактування дефініцій комплаєнсу та адгеренсу як складових лікової поведінки пацієнта, Борецька О. Б., Настюха Ю. С. (2014)
Юрейко О. В. - Історичні витоки нормативно-правових основ медичного страхування в Галичині довоєнного періоду (2014)
Шостак Т. А. - Порівняльний аналіз фармакопей провідних країн світу щодо класифікації м’яких лікарських засобів, Білоус С. Б., Гудзь Н. І., Калинюк Т. Г. (2014)
Лозинський А. В. - Синтез похідних тіопірано|2,3-d|тіазолу на основі ароїлакрилових кислот як дієнофілів, Зіменковський Б. С., Атаманюк Д. В., Лесик Р. Б. (2014)
Камінський Д. В. - Синтез та біологічна активність симетричних біс-4-тіазолідинонів (2014)
Кричковська А. М. - Оцінювання застосування віртуального навчального середовища студентами базових напрямів "Фармація" та "Біотехнологія", Паращин Ж. Д., Лобур І. П., Швед О. В., Губицька І. І., Новіков В. П. (2014)
До 50-річчя від дня народження професора Зіменковського Андрія Борисовича (2014)
Анотації наукових робіт (2014)
Вимоги до підготовки статей (2014)
Титул, зміст (2016)
Геєць В. М. - Особливості взаємозв’язку економічних і політичних передумов реконструктивного розвитку економіки України (2016)
Кіндзерський Ю. В. - Інституційна пастка олігархізму і проблеми її подолання (2016)
Мазур В. Л. - Проблеми промислової політики в Україні (2016)
Колосова В. П. - Вплив міжнародних фінансових організацій на економічний розвиток країни: питання теорії (2016)
Риндзак О. Т. - Державна міграційна політика в контексті пріоритетів національної безпеки України (2016)
Шевчук В. О. - Обліковий вимір соціальної відповідальності сучасного підприємництва (2016)
Пам’яті І. П. Вусика (2016)
Summaries (2016)
Зміст журналу "Економіка України” за 2016 рік (2016)
Редакційна політика та етичні норми (2016)
Єремеєва Т. В. - Кластерний підхід у моделюванні системи підвищення якості офтальмологічної допомоги, Зіменковський А. Б. (2015)
Рачкевич С. Л. - Актуальні питання ургентної лапароскопічної служби, Квіт А. Д. (2015)
Костяна К. В. - Оцінка якості фармакотерапії пацієнтів у реальній клінічній практиці за результатами анкетного опитування (на прикладі хвороби Паркінсона), Саноцький Я. Є., Федоришин Л. В., Тютько А. О., Півень О. О. (2015)
Маркін Л. Б. - Фармакотерапія дисфункції матки при передчасних пологах, Гичка Н. М., Медведєва О. С. (2015)
Гуреєва С. М. - Вибір раціональних допоміжних речовин з метою вдосконалення складу та технології таблеток амізону (2015)
Олійник П. В. - Методичні засади фармацевтичного забезпечення пацієнтів з рідкісними захворюваннями в умовах надзвичайних ситуацій (2015)
Яковлева О. О. - Динаміка морфометричних пара-метрів ураження нирок при опіковій травмі у щурів та їх корекція інфузійних розчином HAES-LX-5%, Семененко О. М., Стратійчук А. С. (2015)
Матвійчук Б. О. - Безпосередні та віддалені результати лікування хворих на рак товстої кишки, ускладнений кровотечею, Патер Я. З., Книш Я. М., Бочар В. Т. (2015)
Гураєвський А. А. - Клінічне застосування діагностично-лікувального алгоритму у хворих з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, ускладненою кровотечею, Стасишин А. Р. (2015)
Матвійчук Б. О. - Сучасні аспекти лікування виразкових гастродуоденальних кровотеч, Король Я. А., Федоренко С. Т., Бубняк М. Р. (2015)
Шаповалов В. В. - Організаційно-правові особливості порядку обігу окремих класифікаційно-правових груп контрольованих лікарських засобів в Україні на засадах фармацевтичного права, Комар Л. О., Шаповалов В. О., Шаповалов В. В. (2015)
Анотації наукових робіт (2015)
Вежновець Т. А. - Кадрові ризи-ки неякісного надання медичної допомоги, Парій В. Д. (2015)
Яковлева О. О. - Результати спостереження за динамікою нейрогенних ускладнень на тлі цукрового діабету І типу, Коваль А. І. (2015)
Макух Х. І. - Розробка бази даних "Доказова ефективність лікарських засобів рослинного походження" як підґрунтя раціональної фітотерапіїї (2015)
Ривак Т. Б. - Фахова оцінка клінічним провізором схеми фармакотерапії: ретроспективний аналіз клінічного випадку (2015)
Конечна Р. Т. - Одержання екстрактів калусної маси та рослинної сировини Arnica montana L., Петріна Р. О., Новіков В. П., Конечний Ю. Т., Шикула Р. Г., Корнійчук О. П. (2015)
Жамба А. О. - Вплив кардонату на динаміку ендогенної інтоксикації у хворих на бронхіальну астму в залежності від генетичного поліморфізму (2015)
Влох С. Р. - Післяпологова депресія у жінок із депресією та тривогою під час вагітності, Білобривка Р. І., Маркін Л. Б., Зіменковський А. Б. (2015)
Гриценко В. І. - Аналіз доступності лікарських засобів для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Яковлєва Л. В., Бондаренко Д. В. (2015)
Осипчук Л. І. - Вибір реагента-осаджувача при ізолюванні силденафілу з крові методом твердофазної екстракції, Галькевич І. Й. (2015)
Демчук І. Л. - Біциклічні 4-тіазолідинони як "структурна матриця" в дизайні потенційних біологічно активних сполук (2015)
Семенина Г. Б. - Проблема ожиріння у вагітних: акушерські та анестезіологічні ризики, Півень О. О. (2015)
Анотації наукових робіт (2015)
Вимоги до підготовки статей (2015)
Юзвенко Т. Ю. - Взаємозв’язок між гіпотиреозом та ожирінням (2016)
Никитюк Л. А. - Цукровий діабет, індукований екзогенним введенням глюкокортикостероїдів (2016)
Глуговська С. В. - Порушення мозкового кровообігу в жінок з надмірною масою тіла та ожирінням (2016)
Власенко М. В. - Використання Гуарему в клінічній практиці, Кривов’яз Ю. О. (2016)
Луценко Л. А. - Надпочечниковые гиперандрогении: мультидисциплинарный подход к решению проблемы (2016)
Кирилюк М. Л. - Стан мінеральної щільності кісток у постменопаузальних жінок різного віку, хворих на цукровий діабет 2-го типу, Атанова Я. О., Доготар В. Б. (2016)
Капустник В. А. - Изменения содержания цитокинов у больных артериальной гипертензией с ожирением в зависимости от длительности заболевания, Костюк И. Ф., Шелест Б. А., Ковалева Ю. А. (2016)
Чернявська І. В. - Оцінка сумарного серцево-судинного ризику у пацієнтів із гіпертонічною хворобою і порушенням толерантності до глюкози (2016)
Коваль Г. Д. - Залежність результативності лікування безпліддя в жінок, хворих на ендометріоз, від стану імуногенетичної регуляції, Чоп’як В. В., Юзько О. М. (2016)
Вергун А. Р. - Оніхогрифоз, ускладнений вростанням нігтя, у хворих на цукровий діабет 2-го типу: особливості комплексного хірургічного лікування та девіації деяких лабораторних показників (2016)
Пасєчко Н. В. - Фармакогенетичні аспекти дії метформіну у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Олещук О. М., Лой Г. Я. (2016)
Ахмедова Ш. У. - Патогенетические аспекты нарушений менструальной функции у женщин с ожирением (обзор литературы), Садыкова Д. Ш. (2016)
Пасєчко Н. В. - Сучасні погляди на алгоритм ведення пацієнтів з цукровим діабетом та еректильною дисфункцією, Крицький Т. І., Наумова Л. В., Джула М. А., Кульчінська В. М. (2016)
Антипкін Ю. Г. - Регіоналізація перинатальної допомоги в Україні – сучасний стан проблеми, Знаменська Т. К., Дудіна О. О., Куріліна Т. В. (2015)
Куртяну А. М. - Региональная неонатальная помощь в Республике Молдова (2015)
Знаменська М. А. - Аналіз захворюваності та поширеності хвороб серед населення України, Слабкий Г. О. (2015)
Бойченко А. Д. - Динамика среднего давления в легочной артерии у новорожденных в неонатальном периоде, Гончарь М. А., Сенаторова А. В. (2015)
Капшученко Н. С. - Кровоток в стріарних артеріях у доношених немовлят з різним ступенем асфіксії при народженні (2015)
Мавропуло Т. К. - Діагностика функціонуючих фетальних комунікацій у доношених новонароджених дітей, Шелевицька В. А., Студнікова В. С. (2015)
Клименко Т. М. - Диференційний підхід до діагностики та прогнозування ранньої анемії у недоношених новонароджених із респіраторним дистрес-синдромом, Маркевич В. Е., Тарасова І. В., Петрашенко В. О. (2015)
Яблонь О. С. - Bіддалені наслідки гіпоксично-ішемічної енцефалопатії новонароджених, Бондаренко Т. В. (2015)
Бензар І. М. - Коагуляційні порушення у дітей із судинними аномаліями (2015)
Горбатюк О. М. - Морфологическая диагностика желудочно-кишечных перфораций у новорожденных детей, Шатрова К. М., Мартынюк Т. В. (2015)
Кривченя Д. Ю. - Повторні операції у дітей з вродженими діафрагмальними грижами з групи високого ризику, Бензар І. М., Руденко Є. О., Шульжик І. І. (2015)
Спахі О. В. - Oсобливості діагностики вродженого гіпертрофічного пілоростенозу у дітей на сучасному етапі (2015)
Безрук В. В. - Bибір раціональної антибактеріальної терапії інфекцій сечової системи у дітей в залежності від перебігу захворювання, віку та статі дитини (2015)
Венцківська І. Б. - Перебіг пологів на тлі антифосфоліпідного синдрому, Біла В. В., Вітовський Я. М., Леуш С. Ст., Маланчук О. Б., Загородня О. С. (2015)
Камінський В. В. - Особливості цервікального цитокінового балансу при істміко-цервікальній недостатності, Колесник Н. М. (2015)
Щербина М. О. - Підготовка ендометрію до імплантації в жінок репродуктивного віку, Ткачова О. В., Скорбач О. І. (2015)
Россоха З. І. - Генетично обумовлені порушення фолатного обміну у новонароджених з перинатальною асфіксією тяжкого ступеня, Горовенко Н. Г., Похилько В. І., Кир’яченко С. П., Ольхович Н. В. (2015)
Годованец Ю. Д. - Аспекты клиники и диагностики синдрома раздражённого кишечника у детей грудного возраста, Годованец А. С., Дроник Т. А. (2015)
Біволаріу А. О. - Особливості патогенезу розвитку плацентарної недостатності та порушень стану плода при переношеній вагітності (огляд літератури), Каліновська І. В. (2015)
Танцюра Л. Д. - Болевой синдром у новорожденных. Часть І. влияние боли на дальнейшее развитие ребенка. Нефармакологические методы обезболивания (2015)
Македонський І. О. - Cучасні можливості діагностики та хірургічного лікування некротичного ентероколіту новонароджених (оглядова стаття), Яременко С. О. (2015)
Ріга О. О. - Pекомендації стосовно скринінгу і моніторингу слуху в новонароджених та дітей раннього віку (2015)
Павлишин Г. А. - Eфективність застосування внутрішньовенного імуноглобуліну у лікуванні гемолітичної хвороби новонароджених, Сарапук І. М., Скубенко Н. В., Максим’як Ю. Р. (2015)
Чуйко М. М. - Cучасні погляди на необхідність, вік призначення та тривалість застосування заліза у профілактиці дефіциту та лікуванні залізодефіцитної анемії у немовлят (2015)
Воробьева О. В. - Cлучай из практики: синдром bloch-sulzberger, Головко О. К., Лысенко Т. В. (2015)
Котова Н. В. - Інтерстиціальна емфізема, що виникла у перинатальному періоді (p25. 0), Сіволап Н. В. (2015)
Вимоги до оформлення статей у журналі (2015)
Требования для оформления подачи материалов для публикации в медицинском научно-практическом журнале "Неонатология, хирургия и перинатальная медицина" (2015)
Requirements for registration to submit publications to the medical scientific-practical journal "Neonatology, surgery and perinatal medicine" (2015)
Вихідні дані (2015)
Александрова А. В. - Динамика местных проявлений очага термического повреждения при применении синтетического ингибитора матричных металлопротеиназ (2015)
Бобро О. В. - Вплив адаптогену "Торфот" на показники електрогенезу головного мозку та обмін катехоламінів у експерименті (2015)
Гаргін В. В. - Патологоанатомічна діагностика передракових процесів молочної залози (2015)
Шепітько К. В. - Метрична характеристика екзокриноцитів слизової оболонки порожньої кишки при трансплантації кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення очеревини у щурів (2015)
Шиян Д. Н. - Метод определения ядер мозжечка (2015)
Истомина О. В. - Эндотелиальная дисфункция у больных хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с гипертонической болезнью (обзор литературы) (2015)
Кравчун П. Г. - Ішемічна хвороба серця з супутнім цукровим діабетом 2-го типу за наявності метаболічного синдрому: клініко-діагностичні особливості перебігу хронічної серцевої недостатності в рамках поліморбідної патології у клініці внутрішніх хвороб, Залюбовська О. І., Шушляпін О. І., Шелест О. М., Шумова Н. В., Золотайкіна В. І., Добровольська І. М., Ломакіна О. В., Тітова Г. Ю., Крапівко С. О. (2015)
Назаренко Е. О. - Реакция вариабельности сердечного ритма на сеансы биологической обратной связи с метрономизированным дыханием у здоровых добровольцев, Белал С. А. С., Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И. (2015)
Олійник М. О. - Взаємозв’язок фактора некрозу пухлин-α і інтерлейкіну-1β та їхній вплив на вуглеводний обмін у хворих з поєднаним перебігом цукрового діабету 2-го типу та остеоартрозу (2015)
Сенаторова А. С. - Анализ эффективности противовоспалительной терапии у детей с бронхолегочной дисплазией, Черненко Л. Н., Муратов Г. Р., Башкирова Н. В. (2015)
Чернуский В. Г. - Концепция развития иммунопатологических механизмов при бронхиальной астме у детей, Говаленкова О. Л., Летяго А. В., Евдокимова Т. В. (2015)
Шмулич В. К. - Особенности клинико-лабораторной диагностики атопического дерматита у детей раннего возраста, Урываева М. К., Самсоненко В. И., Дзикевич Л. А., Дудулад Н. М., Старусева В. В., Шмулич О. В., Прокопенко К. А. (2015)
Наконечная О. А. - Современные методы диагностики рассеянного склероза, Ярмыш Н. В., Боярский А. А. (2015)
Никишкова И. Н. - Васкулярные патологии как факторы риска асимптомных поражений головного мозга: обзор литературы, Мищенко В. Н. (2015)
Мирошниченко Д. А. - Динамика давления в воротной вене у больных портальной гипертензией (2015)
Синегубов Д. А. - Динамика восстановления функции тазобедренных суставов после двустороннего эндопротезирования (2015)
Михневич К. Г. - Интегральная оценка когнитивных функций в периоперационном периоде (2015)
Шаповал О. В. - Діагностична інформативність лабораторних показників крові та сечі у хворих з опіками (2015)
Сорочан П. П. - Радиотерапия и иммунотерапия. Результаты клинических исследований комбинированного подхода, Громакова И. А., Сухина Е. Н., Прохач Н. Э., Громакова И. С. (2015)
Коваль Г. Д. - Регуляторні Т-клітини ендометрія як важливий фактор патогенезу ендометріозу та спричиненого ним безпліддя (2015)
Семенец В. В. - Диагностика функционального состояния цветового зрения человека (обзор литературы), Токарев В. В., Тарануха О. А. (2015)
Янішен І. В. - Галітоз як проблема клінічної стоматології: частота і тяжкість у пацієнтів на етапах ортопедичного лікування, Масловський О. С. (2015)
Кізлова Н. М. - Аналіз чотирирічного профілю кратності епізодів лікування пацієнтів з виразковою хворобою та ерозіями шлунка і дванадцятипалої кишки в гастроентерологічному денному стаціонарі за регресією Пуассона (2015)
Євтушенко Є. - Нормативно-правова база фізичного виховання У вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина 40-х – кінець 80-х рр. ХХ ст.) (2016)
Лавриченко Н. - Множинний інтелект і обдарованість у теоретичній моделі Говарда Гарднера (2016)
Меттини Э. - Философские основы воспитательной методики Антона Семеновича Макаренко (2016)
Білокопитов В. - Основні аспекти міжнародного виміру процесу забезпечення якості вищої освіти (2016)
Бойченко М. - Зарубіжні психолого-педагогічні концепції обдарованості: сучасний стан (2016)
Литовченко І. - Ґенеза корпоративного університету у США (2016)
Медведовська Д. - Основні критерії якості вищої освіти: досвід Великої Британії (2016)
Ричкова М. - Особливості фізичного виховання в університетах США (2016)
Сілютіна І. - Інноваційні впровадження шведського досвіду навчання іноземними мовами в Україні (2016)
Таланова Л. - Анализ развития зарубежной и отечественной систем высшего профессионального образования учителя (2016)
Чухно Л. - Середньовічна і класична університетська традиція Німеччини (2016)
Шевченко К. - Форми і методи підвищення кваліфікації китайських учителів як основа професійного розвитку (2016)
Бублик А. - Психолого-педагогічні умови формування доброзичливих взаємин між учительським та учнівським колективами (2016)
Галян О. - Екстраполяція ідеї суб’єктності на особистість школяра (2016)
Іванець Н. - Реалізація принципу мультикультурності у виховному середовищі початкової школи (2016)
Іванчук С. - Стан виховання основ культури споживання у практиці роботи дошкільних закладів освіти (2016)
Компаній О. - Психологічні і педагогічні підходи до визначення сутності поняття "наступність" (2016)
Мынбаева А. - Педагогика нового века: особенности преподавания предмета "Самопознание", Анарбек Н. (2016)
Одерій Л. - Проблема формування художніх здібностей у дітей – складова інноваційного розвитку вищої освіти, Титаренко О. (2016)
Парфілова С. - Застосування дослідницького методу в навчально-пошуковій діяльності молодших школярів (2016)
Сорока О. - Моніторинг використання арт-терапевтичних технологій учителями початкової школи (2016)
Якименко С. - Формирование мировоззрения дошкольника и младшего школьника средствами интегрированных знаний о человеке и мире (2016)
Бардус І. - Фундаменталізація освіти як умова ефективної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2016)
Безлюдна В. - Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у системі вищої освіти (2016)
Білявська Т. - Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової школи (акцентологічний рівень) (2016)
Бірюк Л. - Готовність майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності з російської мови (2016)
Бойчевська І. - Professional competence of future foreign languages teachers as the precondition of their successful professional activity (2016)
Васько О. - Готовність студентів до самостійної навчально-пізнавальної діяльності, Кругова А. (2016)
Голованенко Є. - Пути овладения системой русского консонантизма иностранными студентами на начальном этапе обучения, Дунь Н. (2016)
Головко М. - Використання можливостей феноменологічного підходу до викладання педагогічних дисциплін, Крайнова Л. (2016)
Дегтярьова Т. - Реалізація комунікативно-орієнтованого підходу в процесі навчання іноземних студентів російської мови, Скварча О. (2016)
Дем’яненко О. - Формування полікультурної компетентності майбутніх педагогів як інструмент ефективної крос-культурної взаємодії в умовах глобалізації вищої освіти, Мороз Т. (2016)
Дука М. - Типологія невербальних засобів комунікації для формування лінгвосоціокультурної компетентності у процесі англомовного читання (2016)
Дядченко Г. - Теоретичний аспект питання готовності майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності, Білокур А. (2016)
Желан А. - Ознайомлення майбутніх учителів початкової школи з технологією ТРВЗ (2016)
Іванчук Г. - Іншомовна комунікативна компетентність як складова професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови (2016)
Казанжи І. - Нові тенденції у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи в умовах університету (2016)
Коваленко О. - Сучасний стан розвитку проблеми формування економічної культури майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи як педагогічна проблема (2016)
Колишкіна А. - Аналіз готовності вчителів початкових класів до формування екологічно доцільної поведінки школярів (2016)
Кривонос О. - Формування педагогічної компетентності майбутнього вчителя в інноваційному полі евристичного навчання (2016)
Луцинкевич Л. - Організація групової навчальної діяльності в підготовці майбутніх учителів початкової школи в умовах коледжу (2016)
Одерій Л. - Вивчення проблеми формування позитивних взаємин у дітей і дорослих у родині як умова оптимізації підготовки фахівців із дошкільної освіти, Роздимаха А. (2016)
Пономаренко Л. - Розвиток соціокультурної компетентності соціальних працівників у процесі вивчення дисципліни "Зв’язки з громадськістю у соціальній сфері" (2016)
Проценко І. - Аналіз результатів експериментального дослідження формування професійно-творчих діалогових умінь студентів гуманітарних дисциплін у процесі евристичної діалогової взаємодії (2016)
Самохвалова І. - Психологічна підготовка студентів-спортсменів аграрного ВНЗ, які займаються командними спортивними іграми, Андреєва І., Матлаш В. (2016)
Сідун М. - До проблеми реалізації технології кооперативного навчання в підготовці майбутніх учителів іноземної мови (2016)
Скарлупіна Ю. - Інноваційні методи викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей (2016)
Скиба М. - Застосування кейс-методу для формування конструктивних і проективних умінь еколого-педагогічної діяльності (2016)
Смирнов В. - Модель опережающего инновационного образования: образовательная тройная спираль (2016)
Фоломєєва Н. - Значення використання сучасних методичних засобів у процесі фахової підготовки вчителя музичного мистецтва (2016)
Цвєткова Г. - Метатеоретичне підгрунття педагогічного розуміння інноваційного розвитку вищої освіти (2016)
Чернякова А. - Інноваційні форми підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з протидії торгівлі людьми (2016)
Картава Ю. - Роль музичного виховання в ранній соціалізації дітей із порушеннями зору (2016)
Проскурняк О. - До проблеми підготовки корекційних педагогів до професійної діяльності (2016)
Тарасова В. - Роль практичного компонента в структурі формування риторичної культури корекційних педагогів, Ільченко О. (2016)
Аносов І. - Філософсько-антропологічне вчення як основа теорії і практики управління процесом професійної підготовки педагога (2016)
Бабкіна М. - Наукові підходи до організації процесу громадянського виховання молоді (2016)
Білик О. - Соціалізація іноземних студентів у соціокультурному просторі інформаційного суспільства (2016)
Приходько Г. - Соціокультурні регулятиви засобів сімейного виховання дітей різної статі: данина традиції чи запорука спадкоємності поколінь? (2016)
Черних О. - Соціально-педагогічний вимір поняття "права людини в Інтернеті" (2016)
Шевченко О. - До питання соціальної компетентності студентів ВНЗ, Грунвальдт К. (2016)
Канорский С. Г. - Конгресс Европейского общества кардиологов (Рим, 2016): результаты важнейших клинических исследований (2016)
Руденко Т. М. - Добовий моніторінг артеріального тиску і ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з дисліпідемією, під дією лікування, Сміянова Ю. О., Власенко О. М., Бутікова О. О., Самбург Я. Ю. (2016)
Кушніренко І. В. - Здатність букальних епітеліоцитів до адгезії Candida albicans у хворих гастроентерологічного профілю із кандидозом слизової оболонки верхнього відділу травного тракту (2016)
Прасол В. А. - Выбор оперативной тактики повторных вмешательств после бедренно-подколенного шунтирования при поражении берцового сегмента, Бежуашвили И. Г., Коновалова Е. А. (2016)
Аркатов А. В. - Хірургічна корекція вроджених девіацій статевого члена (2016)
Лупояд В. С. - Некоторые аспекты ультразвукового исследования в акушерстве, Пасиешвили Н. М., Ильченко В. А., Мошко Ю. А. (2016)
Доленко О. В. - Дифференциальные критерии эхографии и лечение узловой лейомиомы матки у женщин репродуктивного возраста (2016)
Антонян І. М. - Оцінка рівнів статевих гормонів та ліпідного профілю у чоловіків із безпліддям на тлі метаболічного синдрому та високого індексу маси тіла, Березна Т. В., Чепенко А. В. (2016)
Кнігавко О. В. - Лікування ретроградної еякуляції різного генезу (2016)
Думанский Ю. В. - Внутриартериальная химиотерапия в лечении злокачественных опухолей головы и шеи: 65 лет применения, есть ли вердикт?, Ласачко П. С., Никулин Р. В. (2016)
Лесовой В. Н. - Зависимое от здоровья качество жизни пациентов с диссеминированным гормонально-наивным раком простаты, Дубинина А. Н., Хареба Г. Г., Щукин Д. В. (2016)
Рагимзаде С. Э. - Особенности репродуктивной функции у женщин, больных раком молочной железы (2016)
Яворская В. А. - Нейрофизиологический аспект метаболической терапии хронической церебральной ишемии, Бондарь О. Б., Скорый А. Ю., Краснорудская Т. В., Володарская Н. М., Афанасьев Д. Г. (2016)
Логвиненко А. В. - Анатомо-физиологические предпосылки развития синдрома позвоночной артерии (2016)
Сербина И. М. - Патогенез гнездной алопеции: иммунные механизмы (2016)
Дащук А. М. - Клиническая характеристика грибковых поражений кожи у ВИЧ/СПИД-инфицированных пациентов, Куцевляк Л. О. (2016)
Огнєв В. А. - Медико-соціальні проблемні аспекти способу життя студентів медичного університету, Галічева Н. О., Чумак Л. І., Веретельник О. А., Подпрядова А. А. (2016)
Бодня Е. И. - Влияние глобального изменения климата на видовой состав и численность кровососущих двукрылых и клещей как переносчиков зооантропонозных заболеваний, Потапова Л. Н. (2016)
Петрова З. П. - Харьковский историк медицины П. Т. Петров (к 120-летию со дня рождения), Огнев В. А. (2016)
Волкославская В. Н. - История Государственного учреждения"Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины" (2014)
Мавров Г. І. - Сифіліс у споживачів психоактивних речовин: системний літературний огляд, Міронюк В. І. (2014)
Никитенко И. Н. - Современный взгляд на проблему бактериального вагиноза (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Применение ПЦР для выявления ДНК грибов в образцах ногтей у больных онихомикозом, Белозоров А. П., Чеховская А. С., Олейник И. А., Частий Т. В. (2014)
Баркалова Э. Л. - Сифилис как причина смерти (2014)
Бодня Е. И. - Два случая кожного лейшманиоза в Харькове, Савоськина В. А., Велиева Т. А. (2014)
Маштакова И. А. - Случай генерализованного пустулезного псориаза (2014)
Болотная Л. А. - Коррекция дисбиоза у больных атопическим дерматитом, Осипенко Т. С. (2014)
Бондар С. А. - Досвід лікування вогнищевої алопеції, Наліжитий А. А. (2014)
Брiбеш М. Р. - Особливості клінічних проявів і перебігу розецеа, поєднаної з малосезіозом і демодекозом (2014)
Бронова І. М. - Особливості застосування системних ретіоноідів у чоловіків молодого вікуБ хворих на акне (2014)
Василенко А. В. - Вивчення змін імунологічного стану у хворих на різні форми розацеа та диференційований підхід до лікування (2014)
Веретельник К. А. - Методы современной терапии псориатической болезни, осложненной малассезиозом кожи (2014)
Вірстюк Н. Г. - Спадкові особливості псоріазу на Прикарпатті, Данчук У. І., Цідило І. Г. (2014)
Вірстюк Н. Г. - Діагностичне значення лептину у хворих на псоріаз на тлі метаболічного синдрому, Никифорук М. М. (2014)
Головкин А. В. - Возможности применения метода диатермокоагуляции при доброкачественных новообразованиях кожи (2014)
Джораєва С. К. - Особливості чутливості MRSA штамів, виділених від хворих на тяжкі поширені дерматози, до антибіотиків різних груп, Гончаренко В. В., Васильєва О. С., Іванцова О. К., Щоголєва О. В., Ковалик А. І. (2014)
Заблоцкая А. Г. - Оценка показателей коморбидности у больных псориазом (2014)
Іванова Н. М. - Інгібування дії змішаних інфекцій гриби+бактерії ліпосомальними антимікотиками і антибіотиками (2014)
Кадыгроб И. В. - Изучение уровня тиреотропных и половых гормонов у взрослых больных микроспорией (2014)
Корецька О. Ю. - Диференційовані показання та методика комплексної терапії хворих на вугрову хворобу, ускладнену маласезіозом шкіри, Федотов В. П. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Показатели метаболитов оксида азота у больных тяжелыми формами псориаза, Олейник И. А., Гаврилюк А. А. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Поліморбідна дерматологічна патологія та плейотропний ефект неспецифічних імуномодуляторів в комплексній терапії, Олійник І. О., Маштакова І. О., Мангушева В. Ю., Бронова І. М. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Оптимізація комплексної терапії хворих на оніхомікози, Олійник І. О., Чеховська Г. С., Маштакова І. О., Зюбан І. В. (2014)
Лущан А. А. - Особенности клинических проявлений, течение и терапия паратравматической (микробной) экземы у лиц пожилого возраста с патологией сосудов нижних конечностей (2014)
Олійник І. О. - Особливості лікування жінок старшої вікової групи, що страждають на оніхомікоз поєднаний з варікозним ураженням судин нижніх кінцівок, Маштакова І. О., Пятикоп І. О., Бронова І. М. (2014)
Олейник И. А. - Микозы и онихомикозы у лиц среднего и пожилого возраста больных экземой, Маштакова И. А., Пятикоп И. А., Мангушева В. Ю., Чеховская А. С. (2014)
Олійник І. О. - Стан мембран еритроцитів та ендогенної інтоксикації при дерматомікозах, П’ятикоп І. О., Кондакова Г. К., Семко Г. О., Земляна Т. В., Єрещенко О. О. (2014)
Петренко А. В. - Деякі характеристики щкіри у хворих на акне (2014)
Радионов В. Г. - Случай пигментного ксеродермоида Юнга в трех поколениях, Провизион Л. Н., Шварева Т. И., Гусак О. С., Высоцкая А. Л. (2014)
Радионов В. Г. - Использование медобиотина в лечении диффузного выпадения волос, Русина Е. Н. (2014)
Резніченко Н. Ю. - Новий погляд на лікування хворих на псоріаз чоловіків старшого віку (2014)
Реміз О. М. - Вплив мутації RS7574865 на розвиток осередкової склеродермії та хронічного червоного вовчака, Іванова Н. М. (2014)
Рощенюк Л. В. - До питання превентивної профілактики (антибіотикатерапії) Лайм-бореліозу, Владика А. С., Воронцов В. М. (2014)
Рощенюк Л. В. - Исследование ассоциаций генов фолатного обмена с онкопатологиями в семьях больных псориазом, Воронцов В. М., Федота А. М., Беляева Л. В., Адмакина А. В. (2014)
Сариан Е. И. - Коморбидные состояния у больных псориазом (2014)
Святенко Т. В. - Клинические проявления амилоидоза кожи: сложность дифференциальной диагностики, Прохач А. В., Куник А. В., Опыхайло М. С., Москаленко И. С. (2014)
Святенко Т. В. - Ангамнестичні особливості розацеа у чоловіків (за результатами власних спостережень), Харитонова О. Г. (2014)
Семко Г. О. - Особливості катаболізму пуринів у хворих на обмежені форми склеродермії та хронічний червоний вовчак, Цимбал В. М., Стулій О. М. (2014)
Солошенко Е. М. - Апоптоз у хворих на розповсюджений псоріаз, Жукова Н. В., Стулій О. М., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2014)
Солошенко Э. Н. - Гидратация как маркер диагностики аутоиммонной патологии, Колесников В. Г., Кондакова А. К., Хмель Н. В., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2014)
Солошенко Е. М. - Порівняльний аналіз стану адаптаційної напруги у хворих на поширені дерматози, що асоційовані з лікарською хворобою, і хворих без ускладненого алергологічного анамнезу, Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2014)
Федотов В. П. - Использование нано-иммуномодулятора в комплексной терапии псориатической болезни у лиц с избыточным весом, Кириенко В. А. (2014)
Федотов В. П. - Грибковые поражения крупных кожных складок, обусловленные микст-инфекциями, Носонова А. В. (2014)
Харитонова О. Г. - Клініко-епідеміологічні паралелі розацеа у чоловіків (2014)
Якімова Т. П. - Клініко-морфологічні особливості сучасного базально-клітинного раку шкіри, Якімов Д. Ю., Шевченко О. В. (2014)
Белозоров А. П. - Генотипирование микроорганизмов Treponema pallidum, выявленных у больных в восточном регионе Украины, Сокол О. А., Милютина Е. И., Частий Т. В., Демедецкая О. А., Дунаева Г. А., Баркалова Э. Л., Радионов В. Г. (2014)
Бондаренко Г. М. - Вивчення особливостей ультраструктури глікокалікса лімфоцитів у хворих урогенітальни хламідіозом, Нікітенко І. М., Іващенко Л. В., Безрученко О. А. (2014)
Бондаренко Г. М. - Анализ заболеваемости урогенитальным микоплазмозом в Украине, Осинская Т. В., Федорович Т. В. (2014)
Бондаренко Г. М. - Факторы риска перинатального инфицирования трихомонадной и микоплазменной инфекции, Осинская Т. В., Унучко С. В., Федорович Т. В. (2014)
Бондаренко Г. М. - Клінічні особливості та перебіг сифілітичної інфекції на сучасному етапі, Унучко С. В., Губенко Т. В. (2014)
Єгоров О. О. - Особливості імунного статусу у вагітних після органозберігаючого лікування предраку і початкових стадій раку шийки матки (2014)
Кондакова А. К. - Состояние системы глютатиона в эритроцитах и плазме крови при урогенитальном хламидиозе, Федорович Т. В., Левицкая Е. В., Цымбал В. Н. (2014)
Кутовая В. В. - Иммунохроматографические экспресс-тесты в серодиагностике сифилиса, Белоконь О. Н., Щербакова Ю. В. (2014)
Мавров Г. І. - Системна та місцева терапія герпес-асоційованої ексудативної еритеми, Запольський М. Е. (2014)
Мавров Г. И. - Лечение хламидийно-уреаплазменной инфекции, осложненной метаболическими нарушениями, Иващенко Л. В. (2014)
Мавров Г. И. - Лечение инфекционных вульвовагинитов и бактериального вагиноза, Пиньковская Л. И. (2014)
Мавров Г. І. - Лікування урогенітальної інфекції антибіотиками різних хіміотерапевтичних груп, Пиньковська Л. І. (2014)
Радионов В. Г. - Опыт использования иммуноблотинга в диагностике сифилиса, Радионов Д. В., Кузнецова Н. А., Хайминов Е. М. (2014)
Ходжаян А. О. - Інституційне планування розвитку корпоративних структур на засадах партнерства (2015)
Войтко С. В. - Індекс державної неспроможності у вимірах сталого розвитку, Цимбаленко Я. Ю. (2015)
Чорна М. В. - Особливості управління розвитком підприємств ресторанного господарства, Коваль М. С. (2015)
Гайда Ю. І. - Сертифікація лісів як інструмент екологічного маркетингу лісогосподарських підприємств (2015)
Маркіна І. А. - Стратегічне планування маркетингу в системі управління організацією туристичного бізнесу (2015)
Фадєєва І. Г. - Методологічні засади моделювання і прогнозування діяльності та фінансово-економічних показників об’єктів управління нгк (2015)
Яців І. Б. - Соціальна ефективність сільськогосподарських підприємств (2015)
Васьківська К. В. - Бюджетне фінансування регіональних програм соціально-економічного розвитку, Децик О. І., Кохан І. В. (2015)
Пєтухова О. М. - Тенденції розвитку світового та українського пивного ринку, Аманов Д. Е. (2015)
Подольчак Н. Ю. - Особливості мотивування конструктивного вирішення професійних стресів на підприємствах, Дорош І. М. (2015)
Biletska N. V. - Improvement of mechanisms of state regulation of agricultural sector’s development of ukrainian economics, Barna M. Y. (2015)
Авксентьєв М. Ю. - Аналіз ефективності бюджетних витрат на вищу освіту (2015)
Сюркало Б. І. - Динаміка інвестиційних потоків у Сумській області, Родіонова П. С. (2015)
Савицька О. М. - Результати комплексного аналізу та оцінювання інвестиційної привабливості промислового підприємства в контексті удосконалення його інвестиційної політики, Карпенко Ю. М. (2015)
Барсукова Ю. Г. - Аутсорсинг маркетингової діяльності як основа управління конкурентоздатністю підприємств в сучасних ринкових умовах, Кругліков А. М., Єдинак В. Ю. (2015)
Sahaidak-Nikitiuk R. V. - Selection of approaches to logistic risk estimate by subjects of pharmaceutical industry (2015)
Скриньковський Р. М. - Фінанси домогосподарств: регіональний аспект (2015)
Ліфінцев Д. С. - Комунікаційні важелі формування і розвитку корпоративної культури (2015)
Железняк К. Л. - Формалізація взаємодії ціни та якості однорідних транспортних послуг на ринку (2015)
Гуцаленко О. О. - Методичні підходи до визначення пропозиції на ринку органічної продукції (2015)
Паршин Ю. І. - Когнітивне моделювання сталого розвитку національного господарства (2015)
Бродюк І. В. - Інтеграція швейних підприємств України у європейський економічний простір (2015)
Хмелюк А. В. - Статистична оцінка ринку праці в Україні: виокремлення регіональних таксонів (2015)
Камінська А. І. - Стан виробництва та кон’юнктура ринку проса в Україні (2015)
Романова Т. В. - Шляхи підвищення інноваційної активності промислових підприємств України, Іванець Л. О. (2015)
Кондратьева В. Ф. - Концептуальный подход к моделированию использования трудового потенциала региона (2015)
Мошенська А. В. - Математичні методи ціноутворення в околі цінових знижок (2015)
Мельниченко О. В. - Механізм рефінансування банків у контурі глобалізаційних процесів (2015)
Рамський А. Ю. - Економічна сутність мотиваційної передумови інвестування домогосподарствами (2015)
Ілляшенко Н. С. - Формування організаційно-економічного механізму прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства, Росохата А. С. (2015)
Павленко Л. І. - Оцінювання вартості людського капіталу на рівні держави (2015)
Матвєєв В. В. - Експортний потенціал підприємства: сутність і особливості формування, Ярмоленко І. К. (2015)
Манькута Я. М. - Модель ефективності системи управління якістю у внз (2015)
Петрук О. М. - Аудит фінансової звітності підприємств в аспекті аналізу ефективності використання ресурсів, Мізякіна Н. О. (2015)
Гоблик В. В. - Міжнародна конкурентоспроможність прикордонного регіону (на прикладі закарпатської області) (2015)
Ведернікова С. В. - Формування механізму фінансової взаємодії банків та підприємств (2015)
Опаленко А. М. - Моделі оптимізації ризиків в діяльності виробничого підприємства (2015)
Білецька І. М. - Національні особливості організації готельної справи у світовій індустрії гостинності (2015)
Дейкало Л. Є. - Взаємодія органів казначейства України з розпорядниками бюджетних коштів державного бюджету, шляхи вдосконалення, Чубак А. Ю. (2015)
Карковська В. Я. - Забезпечення ефективного функціонування системи безпеки персоналу підприємства (2015)
Джур О. Є. - Державне регулювання підприємств космічної галузі України: нові реалії та виклики (2015)
Музичка Є. О. - Системи управління збутовою діяльністю туристичних операторів (2015)
Крейдич І. М. - Проблеми економічної безпеки України в сучасних умовах, Рощина Н. В., Харченко О. С., Сулименко В. А. (2015)
Юринець З. В. - Дослідження конкурентного середовища ринку туристичних послуг України (2015)
Масленніков Є. І. - Механізм управління фінансовою стійкістю промислового підприємства (2015)
Лисенко Ю. В. - Елементи вдосконалення інвестиційного забезпечення розвитку пек, Завальнюк С. О. (2015)
Чернега О. Б. - Стратегічна поведінка підприємства в системі забезпечення стійкого економічного розвитку, Іванчук К. О. (2015)
Метеленко Н. Г. - Фінансові аспекти інноваційного розвитку підприємств машинобудування в Україні (2015)
Єрмак С. О. - Максимізація вартості підприємств в умовах інноваційної економіки в контексті стейкхолдерського підходу, Лісніченко О. О. (2015)
Гривківська О. В. - Сутність та особливості страхування в аграрній сфері: підходи різних наукових шкіл (2015)
Вакуленко Є. В. - Когнітивний аналіз виходу тнк на зарубіжні ринки (2015)
Денисенко М. П. - Мета і завдання управління процесом інвестування житлового фонду (2015)
Омецинська Н. В. - Характеристика економіко-математичних методів и моделей прийняття рішень (2015)
Буркова Л. А. - Оцінка заходів щодо подолання кризи на гірничо-збагачувальних комбінатах (2015)
Баранов А. І. - Методичні засади формування політики управління оборотними активами підприємств будівельної галузі (2015)
Іванченко Н. О. - Управління знаннями як системоутворюючий чинник когнітивної економіки (2015)
Нефедова Т. М. - Модель формування конкурентоспроможності внз на основі реалізації конкурентного потенціалу (2015)
Довгаль О. В. - Стратегічне управління підприємствами харчової галузі (2015)
Харченко О. С. - Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку ніс України (2015)
Шевцова О. О. - Розробка концептуальних положень державного регулювання довгострокового розвитку економіки старопромислових регіонів (2015)
Перебийніс В. І. - Розвиток інноваційних процесів в аграрному секторі економіки (2015)
Вагонова О. Г. - Економічна ефективність експлуатації вітчизняних автосамоскидів на кар’єрах як чинник підвищення іхньої конкурентоспроможності, Бондаренко Л. А. (2015)
Акопник С. В. - Проектування дитячих дошкільних закладів, Заїка О. В. (2014)
Бакулін Є. А. - Визначення впливу нової забудови на фундаменти існуючих будівель (2014)
Бородич М. М. - Про визначення критерія ефективності функціонально-планувальної організації системи рекреації та туризму рівня адміністративного району (2014)
Броневицький А. П. - Методика обґрунтування раціональної тривалості висотного будівництва в умовах ущільненої міської забудови (2014)
Вотинов М. А. - Специфика формирования эко-ноосферного устойчивого города (2014)
Габрель М. М. - Міжнародний аеропорт "Львів": аналіз, розбудова, оцінка впливу та визначення шляхів архітектурно-ландшафтної реорганізації прилеглих територій, Моркляник О. І. (2014)
Гебрин Л. В. - Аналіз застосування аерокосмічних методів та технологій ефективності використання земельних ресурсів (2014)
Главацький О. З. - Феномен безпеки та місце міського простору у його структурі (2014)
Голуб А. А. - Методика оцінки рекреаційної ємності територій національних природних парків (2014)
Гончарик Р. П. - До проблеми дослідження радянської архітектури в Україні (2014)
Горковчук М. В. - Система оцінювання якості цифрових векторних карт та планів для геоінформаційного забезпечення перепису населення (2014)
Гришко Г. І. - Раціональні конструкції покриття із стале залізобетону (2014)
Доненко В. І. - До моніторингу якості підживлювальної води водного басейну р . Дніпро м. Запоріжжя, Назаренко О. М., Поплавська В. В. (2014)
Дорожкін О. В. - Регіональне в архітектурі України до 1991 р. (стилістичний аспект) (2014)
Дубова С. В. - Дослідження рівня транспортного завантаження на основних входах м. Києва, Васильєва Г. Ю. (2014)
Дюжев С. А. - Системний композиційний механізм гармонічного сполучення частин цілого ландшафтних феноменів дійсності розселення (дестинації, цезури, цілісні агрегати-морфофрагменти) (2014)
Євтушенко В. А. - Вирішення проблеми потреби в засобах малої механізації для будівельних підрозділів враховуючи сучасний стан оснащеності організацій і бригад покрівельників (2014)
Жовква О. І. - Функціонально-планувальна організація та закономірності художнього опорядження інтер’єру синагог в контексті релігійного світогляду (2014)
Журавская Н. Е. - Использование омагниченной воды в капилярно-пористых матеріалах (2014)
Івашко Ю. В. - Особливості "дерев'яного" модерну Чернигова (2014)
Катушков В. О. - Технології оброблення растрової інформації на цифровій фотограмметричній станції "Дельта", Олійник С. В. (2014)
Кашуба О. М. - Просторовий контекст транскордонних контактів України. Історичний екскурс та сучасний стан (2014)
Клюшниченко Є. Є. - Методи санітарного очищення міст. Вітчизняний та зарубіжний досвід (2014)
Коваленко А. А. - Функції зелених насаджень міста (2014)
Колчунов В. И. - Расчет жесткости плосконапряженных стен с привлечением ПК "Лира-Про" по методике новых норм, Тугай Т. В., Яковенко И. А., Марьенков Н. Г. (2014)
Кравченко І. Л. - Проблема графіті в міському середовищі як протестна форма молодіжної субкультури, Івашко О. Д. (2014)
Краснянский Г. Е. - Исследование роли щелочных ионов в структурообразовании вяжущего электрофизическими методами, Азнаурян И. А., Григораш Ю. И., Кучерова Г. В. (2014)
Криворучко О. Ю. - Ринки і їх типи в структурі міста (на прикладі міста Відень) (2014)
Кутрик Н. В. - Ландшафтні особливості вибору ділянки для однородинної житлової забудови на прикладі Івано-Франківська (2014)
Лагутина В. А. - Жилье как составляющая экономических особенностей городов Средиземноморья. (2014)
Лазоренко-Гевель Н. Ю. - Геостатистичне моделювання стану і змін окремих компонентів природних комплексів засобами ГІС (2014)
Левченко Л. О. - Дослідження рівнів електромагнітних полів повітряних ліній електропередач та їх нормування, Перельот Т. М. (2014)
Ли Шуань - Специфика композиционного построенияобъектов модерна Циндао (2014)
Линник І. Е. - Прогнозування екологічного стану автомобільних доріг (2014)
Лісниченко С. В. - Коло властивостей містобудівної якості життя (2014)
Лучинский С. А. - Організаційно-технологічні фактори при застосувані технології суміщення будівельних конструкцій і технологічного обладнання при зведенні одноповерхових промислових об’єктів (2014)
Лященко А. А. - Геоінформаційне моделювання впливу локальних факторів на нормативну грошову оцінку земельних ділянок в населених пунктах, Кравченко Ю. В., Горковчук Д. В. (2014)
Малашевський М. А. - Підходи до оподаткування наднормативних територій земель житлової забудови, Сулима-Самуйло Г. Д., Мосійчук Ю. А., Берова П. І. (2014)
Махди Пур Ахмад - Особенности формирования городской среды с системой общественных пространств в странах Среднего Востока (2014)
Мержієвська Н. Ю. - Містобудівне дослідження та розміщення історичних готелів високої категорії (2014)
Мисак Н. Р. - Радянське масове житлове будівництво: трансформації у процесі зміни контекстів (2014)
Михальова М. Ю. - Значення містобудівної документації в процесі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб в Україні (2014)
Моркляник О. І. - До визначення поняття багатофункційного житлового комплексу, Лещенко С. В. (2014)
Некрасова Л. - Особливості формування технополісів в історичних містах України (2014)
Островський А. В. - Перспективи використання сучасних геодезичних технологій у вирішенні задач вертикального планування (2014)
Паніна О. В. - Основні види роботи з науково-технічною літературою. Анотаційний і реферативний переклад (2014)
Пеньков В. О. - Принципи забезпечення точності геодезичних робіт при реконструкції автомобільних доріг (2014)
Пестрикова А. Г. - Образ города в контексте современной визуальной культуры, Невгомонный Г. И. (2014)
Петрова Т. І. - Формування комунікативних компетенцій в процесі навчання професійно спрямованої англійської мови студентів немовних вищих навчальних закладів, Щукіна Е. І. (2014)
Погуца Т. О. - Принципи та методи організації пішохідного руху на підходах до спортивно - видовищних об’єктів (на прикладі НСК "Олімпійський" м. Київ), Брусенська А. С. (2014)
Покладок О. В. - Мобільність, як фактор архітектурно-просторової організації приміських рекреаційних систем (2014)
Полутренко У. Б. - Типологія палацово-замкових комплексів Прикарпаття (2014)
Приймаченко О. В. - Аналіз моделей розповсюдження шуму в просторі (2014)
Рейцен Є. О - Оптимізація міського руху транспорту в зонах розташування АЗС (АЗК) на прикладі Солом'янського району міста Києва, Діхтяр В. В. (2014)
Рейцен Є. О. - Аудит зовнішнього освітлення та безпека міського руху, Ромашко Ю. В. (2014)
Ромашко О. В. - Вдосконалення планувальної структури вулично-дорожньої мережі міста з врахуванням організації руху вантажного транспорту (2014)
Савйовський В. В. - Причини пошкоджень та деформацій підлог зі зміцненим покриттям, Соловей Д. А., Броневицький А. П. (2014)
Самійленко Е. В. - Проблеми функціонального використання територій міста в контексті архітектурно-ландшафтної організації прирічкового простору (2014)
Сердюченко Н. Б. - Аналіз та оцінка методів визначення економічної безпеки підприємства, Башинська О. Ю. (2014)
Сілогаєва В. В. - Аналіз історичних містобудівних етапів формування міста Запоріжжя. Алгоритм реновації промислових територій (2014)
Сингаївська О. І. - Підвищення ефективності містобулівних рішень в організації приміських територій, Іванченко Г. М., Кошевий О. П., Чередніченко П. П. (2014)
Скребнєва С. М. - Метод розрахунку одиничних смужок залізобетонного складеного стрижня, Омельченко К. В. (2014)
Смадич І. П. - Систематизація нових видів рекреації, та їх місце в структурі галузі (2014)
Смирнова О. В. - Типологические особенности формирования высотных многофункциональных архитектурных комплексов (2014)
Соколова Ю. В. - Особливості об’ємно-просторової організації університетів транспорту (2014)
Стародуб І. В. - Розвиток сельбищних територій українських міст в сучасних умовах (2014)
Степанова І. В. - Вітчизняний досвід проектування та будівництва православних храмових комплексів (в історичному та містобудівному контексті) (2014)
Тарасюк В. П. - Визначення коефіцієнтів приведення транспортних засобів за характеристикою енергетичних витрат (2014)
Тацій Ю. О. - Інформаційне забезпеченняпроцесу визначення оптимального використання земель під комерційну нерухомість (2014)
Телима С. В. - Визначення параметрів масопереносу по даним дослідних робіт (2014)
Устінова І. І. - Урбанізаційні процеси в екологічному просторі (2014)
Хмельницька А. В. - Особливості містобудівного розміщення культурно-видовищних центрів у крупних і крупніших містах (2014)
Чибіряков В. К. - Про підвищення точності узагальненого метода прямих, Станкевич А. М., Левківський Д. В., Мельничук В. Ф. (2014)
Шебек Н. М. - Типологічні особливості "емотивного" архітектурного середовища (2014)
Шевцова Г. В. - Житлова архітектура японії періоду Едо:тенденції впливу храмової і народної естетики (2014)
Шелковська І. М. - Геоінформаційне моделювання прибережної захисної смуги (на прикладі Кременчуцького водосховища) (2014)
Яценко В. О. - Трудовий потенціал сільського розселення,його стан і перспективи (2014)
Волженцева І. В. - Інноваційна технологія поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами (2016)
Волженцова І. В. - Регуляції та саморегуляції психічних станів особистості: емоціогенні способи , Абрамян Н. Д. (2016)
Горностай П. П. - Рівні групової взаємодії: чинники та закономірності (2016)
Двірник М. - Постмодерн омолодження (2016)
Жовтянська В. В. - Психологічні детермінанти амбівалентних проявів націоналізму та патріотизму (2016)
Корчовий В. В. - Територіальна ідентифікація якчинник становлення громадянської суб’єктності особистості (2016)
Кочубейник О. М. - Реставрація традиціоналізму, або соціально-психологічні функції консервативної риторики у просторі масових комунікацій (2016)
Кухарук О. Ю. - Основні закономірності появи та прояву психотехнологічних форм соціально-психологічного мислення у сфері зв’язків з громадськістю (2016)
Лазоренко Б. П. - Залучення проблемної молоді, яказазнала психотравматизації, до процесупсихологічної реабілітації (2016)
Литвинчук О. М. - Причини виникнення конфліктів у молодих сім'ях (2016)
Османова A. - Tрансформації Психосемантичного світу представництва кримських татар (2016)
Татенко В. О - Про людство як соціально-психологічний феномен з позицій суб'єктно-вчинкового підходу (2016)
Титаренко Т. М. - Індикатори психологічного здоров’я особистості (2016)
Яровий Д. О. - Дискурсивні фрейми громадянського протистояння в соціальних медіа (2016)
Опара М. М. - Нехай не згасне зірка перлини аграрної науки! До 130-річчя Полтавської сільськогосподарської дослідної станції імені М. І. Вавилова НААНУ (2015)
Писаренко П. В. - Про можливість впливу сонячної активності на врожайність сільськогосподарських культур у Полтавській області, Хлебнікова Я. О. (2015)
Зуза В. С. - Урожайність сої залежно від попередника, метеорологічних умов та ефективності гербіциду, Рожков А. О., Гутянський Р. А. (2015)
Мельник А. В. - Винос основних елементів живлення рослинами соняшнику залежно від сортових особливостей, попередників і норм мінеральних добрив в умовах північно-східного Лівобережного Лісостепу України, Троценко В. І., Говорун С. О. (2015)
Крамарьов С. М. - Порівняльна оцінка вмісту рухомого фосфору в різних генетичних горизонтах чорнозему звичайного, Крамарьов О. С., Христенко А. О., Токмакова Л. М., Жученко С. І., Сироватко В. А., Цьова Ю. А., Сироватко К. В. (2015)
Яновський Ю. П. - Особливості біології та шкідливості вічкової галиці (Thomasiniana oculiperda Rubs.) і захист від неї саджанців яблуні в розсаднику Лісостепу України, Cуханов С. В., Гричанюк В. П. (2015)
Яновський Ю. П. - Особливості біології оленки волохатої (Epicometis hirta Poda.) та заходи обмеження її шкідливості в промислових насадженнях суниці в зоні Лісостепу України, Cуханов С. В., Михайленко Л. П., Чепернатий Є. В. (2015)
Колєснікова Л. А. - Аналіз фітотоксичності нафтозабруднених ґрунтів, Федюшко М. П. (2015)
Поспєлова Г. Д. - Видовий склад фітопатогенної флори насіння сої (2015)
Курдюкова О. М. - Угрупування та інвазія Сyclachaena xanthiifolia на антропогенно порушених екотопах, Жердєва К. О. (2015)
Диченко О. Ю. - Просторово-часова динаміка рослинного покриву як фактора динаміки чисельності шкідливих комах (2015)
Войтенко С. Л. - Генофонд порід тварин Полтавщини та ризики втрати місцевих популяцій (2015)
Чухліб Є. В. - Остеологічні дослідження свиней Полтавської м’ясної породи за умов використання соєвих кормів різних технологій приготування, Голуб Н. Д., Скареднов Д. Ю. (2015)
Бондаренко О. М. - З історії розвитку скотарства на Полтавщині (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Усачова В. Є. - Сучасний стан рибництва, історія та розвиток галузі на Полтавщині (2015)
Палій А. П. - Встановлення чинників, які впливають на процес промивання молокопроводу (2015)
Гончарова І. І. - Здатність телиць м'ясних порід до відтворення залежно від рівня годівлі (2015)
Ляшенко А. О. - Кореляційна залежність між якісними показниками сперми бугаїв довготривалого зберігання (2015)
Євстаф’єва В. О. - Поширення акарозів собак в умовах м. Кременчука, Гаврик К. А. (2015)
Киричко Б. П. - Кількість і види мікроорганізмів за хірургічної інфекції у свиней, Звенігородська Т. В., Семіренко В. В. (2015)
Кулинич С. М. - Лікування випадкових гнійних ран у коней на базі Чутівського кінного заводу "Тракен" (2015)
Передера С. Б. - Визначення чутливості грибів роду Mucor та Aspergillus до деяких речовин рослинного походження, Кінаш О. В. (2015)
Щербакова Н. С. - Знезараження ковбасних виробів за допомогою мікрохвиль, Передера Ж. О., Передера С. Б., Лубенська А. Ю. (2015)
Клименко О. С. - Поширення паразитозів кролів у приватних господарствах Полтавської області (2015)
Коне М. С. - Ефективність лікування та профілактики каліцивірозу котів в умовах ветеринарних клінік ТОВ "Біоцентр" м. Полтава, Корчан Л. М, Держговська Є. О., Забіяка О. О. (2015)
Панікар І. І. - Морфологія лімфоїдних утворень, асоційованих зі слизовими оболонками трубкоподібних органів свині свійської на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу (2015)
Маслак Ю. В. - Етіопатогенез остеодистрофії у кіз зааненської породи, Собакар А. В. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського