Події (2015)
Довідка про авторів (2015)
Балакірєва В. А. - Історико-педагогічний огляд розвитку проблеми трудової підготовки учнів (2015)
Baliuk A. - Revisiting the issue of master-degree students’ professional socialization (2015)
Богатов А. О. - Сформованість мотивів до організації здоров’язбережувального освітнього середовища у майбутніх учителів фізичної культури (2015)
Бондаренко О. В. - Развитие двигательных качеств студенток средствами ритмической гимнастики, Зуева А. Ю. (2015)
Борисюк З. Д. - Розвиток композиційних здатностей студентів ХГФ на засадах декоративно-прикладного мистецтва: створення гобелену (2015)
Вей Сімін - Темпо-ритмические исполнительские умения учителя музыки: сущность понятия и структура (2015)
Горщенко Ю. А. - Порівняльний аналіз результатів експериментально-дослідної роботи з розвитку естетичних оцінних суджень майбутніх учителів початкової школи (2015)
Гуменюк Т. Б. - Системи професійної підготовки в розвинених країнах світу, Зубар Н. М. (2015)
Дроздова К. В. - Методика використання лікувальної фізичної культури при захворюваннях органів дихання дітей молодшого шкільного віку (2015)
Залівіна І. С. - Методика використання нерівностей під час розв’язання текстових задач (2015)
Кара О. Д. - Енкаустика: традиції та сучасні методи (2015)
Квак О. В. - Теоретичний аналіз проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти (2015)
Койчева Т. І. - Визначення принципів методично-організаційної роботи під час формування корпоративної культури викладачів (2015)
Левченко Л. С. - Інклюзивні тенденції сучасної спеціальної освіти в дошкільному навчальному закладі (2015)
Нагуляк П. И. - Пространство и форма как важные составляющие в решении пленэрного сюжета (2015)
Недошитко О. М. - Особливості професійної діяльності викладача образотворчого мистецтва в сучасному навчально-виховному середовищі, Лоза Н. А. (2015)
Омельченко Л. М. - Психологічна готовність майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційної діяльності (2015)
Орос І. В. - Модель формування професійної компетентності майбутніх учителів образотворчого ми-стецтва в процесі художньо-методичної підготовки з дисципліни "Друкована графіка" (2015)
Перевознюк Н. М. - Результати педагогічного експерименту з формування іншомовної професійно-ділової комунікативної компетентності у студентів економічних спеціальностей (2015)
Першина Л. В. - Роль акмеології в процесі стимулювання мотивації майбутніх викладачів до професійного самовдосконалення (2015)
Пісьміченко О. І. - Художньо-дизайнерська інтерпретація твору мистецтва в архітектурному середовищі (2015)
Полозенко О. В. - Використання кейс-методу в психологічній підготовці студентів аграрних ВНЗ (2015)
Рыщак Н. И. - Воспитание культуры общения в поликультурной среде (2015)
Рой С. Д. - Самоосвітня компетентність майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу, її сутність та структура (2015)
Романенко С. С. - Дифференційний підхід до швидкісно-силової підготовки юних гандболістів з урахуванням особливостей ігрового амплуа (2015)
Руденко Ю. А. - Проблема розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів як наукова категорія (2015)
Сердюк Н. М. - Формування конкурентоздатності майбутніх психологів: теоретичний аспект (2015)
Skoromna M. - Review of the main structural components of future teachers’ feelings culture (2015)
Смычковская О. М. - Цвет как основа психологического восприятия живописи (2015)
Сян Чжао - Структура музыкально-грамматической компетентности (2015)
Тамбовська К. В. - Формування інтелектуальної культури майбутнього вчителя початкової ланки як складова професійної компетентності (2015)
Терехина О. Л. - Зміст та структура понятійного конструкту "інженерне мислення інженерів-машинобудівників" (2015)
Тітова Г. В. - Модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування спортивних лідерських якостей в учнів основної школи (2015)
Фогель Т. М. - Підготовка педагогічних працівників позашкільних навчально-виховних закладів до роботи в міжетнічному середовищі (2015)
Ying Jiao - Music performance aesthetics in the context of future music teachers’ piano training (2015)
Черкун І. А. - Теоретичні основи військово-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-психологів запасу (2015)
Черненко Н. М. - Використання тренінгових технологій у процесі підготовки майбутніх менеджерів освіти (2015)
Черняк С. Г. - Соціальне виховання в епоху Відродження, Реформації та Просвітництва (2015)
Шевченко С. В. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх бухгалтерів до автоматизації бухгалтерського обліку малих підприємств (2015)
Шухтін В. В. - Основні принципи якісного викладання курсу дерматології та венерології студентам медичного університету, Хрущ В. І. (2015)
Якубенко В. М. - Організація, цілі та соціокультурні особливості навчання іноземних мов у системі післядипломної освіти дорослих, Захарчук М. Є., Арабська К. Л. (2015)
Vasylyshyn R. D. - The energy content in the live biomass components of Scots pine trees (Pinus sylvestris L.), Lakyda P. I., Shevchuk O. V., Slyva O. A. (2015)
Гірс О. А. - Будова та товарна структура стиглих модальних дубових деревостанів насіннєвого та порослевого походження Лісостепу України, Пастернак В. П., Слиш О. А. (2015)
Гриб В. М. - Лісівнича оцінка способів обробітку грунту для відтворення соснових насаджень (2015)
Колесніченко О. В. - Біоекологічні особливості Aristolochia manshuriensis Kom. в умовах ботанічного саду НУБіП України, Піковський М. Й., Якобчук О. М. (2015)
Кушнір А. І. - Етапи становлення та сучасний стан насаджень парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Жорнівський", Суханова О. А., Снігир Ю. Ю. (2015)
Маурер В. М. - Відтворення лісів в Україні у контексті сталого розвитку: головні проблеми та шляхи їх подолання, Кайдик О. Ю. (2015)
Оборська А. Е. - Статистичні передумови аналізу моделей росту за висотою деревостанів вільхи клейкої Полісся України (2015)
Сендонін С. Є. - Особливості впливу лісової підстилки на проростання та схожість жолудів дуба звичайного (2015)
Терентьєв А. Ю. - Характеристика структури лісів Полісся України (2015)
Шилін І. С. - Представники роду Тополя (Populus genus) як головні культивари для плантаційного лісовирощування (2015)
Яворовський П. П. - Створення лісових насаджень садивним матеріалом дуба звичайного (Quercus robur L.), вирощеним у розсадниках із закритою кореневою системою, Сегеда Ю. Ю. (2015)
Ревтюк Є. А. - Особливості процесів інвестування у людський потенціал підприємства, Боднарук І. Р. (2014)
Рега М. Г. - Роль та значення маркетингової діяльності в організації туризму та відпочинку (2014)
Ремига Ю. С. - Діяльність логістичних операторів при організації та здійсненні міжнародних перевезень (2014)
Руденко Є. М. - Сучасні тенденції банкрутства в Україні та заходи запобігання неплатоспроможності вітчизняних підприємств (2014)
Рукас-Пасичнюк В. Г. - Инновационный потенциал персонала как один из основных факторов развития организации и методы его оценки (2014)
Савіцький А. В. - Вплив основних груп показників управління якістю продукції на інтеграційні процеси вітчизняних підприємств легкої промисловості (2014)
Сахно А. А. - Мотивація економічного руйнування в умовах гіперконкуренції (2014)
Свідер О. П. - Інтегральна оцінка ефективності використання прямих іноземних інвестицій на підприємствах легкої промисловості (2014)
Сирветник-Царій В. В. - Особливості управління економічним потенціалом підприємств торгівлі споживчої кооперації (2014)
Сокур М. І. - Маркетинг і реклама в кондитерській галузі, Суботіна Г. О., Соколенко А. В. (2014)
Соловйов А. І. - Особливості використання експертних систем для розробки управлінських рішень в аграрному виробництві (2014)
Соломянюк Н. М. - Концептуальні принципи формування витрат на маркетинг (2014)
Сорочан Д. В. - Використання вищим навчальним закладом інструментарію SMM для просування власного бренду (2014)
Стасенко О. М. - Оцінка ефективності управлінської праці у сільськогосподарських підприємствах як складова міжнародного менеджменту (2014)
Стащук О. В. - Дивідендна політика як складова сучасних моделей корпоративного розвитку, Малишко Ю. В. (2014)
Стрільчук Р. М. - Стратегічні можливості та пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств (2014)
Тимошенко Д. В. - Шляхи гармонізації вікового фактору в контексті тімбілдінгу (2014)
Тупчій О. С. - Фінансово-кредитне забезпечення садівничих підприємств (2014)
Ушкаренко Ю. В. - Актуальні питання маркетингового забезпечення діяльності кооперативних підприємств (2014)
Фандєєва А. Є. - Пропозиції щодо удосконалення формування мотивації поведінки (діяльності) персоналу (2014)
Фриман Е. М. - Роль человеческого капитала в устойчивом развитии промышленного предприятия, Фриман И. М. (2014)
Царук А. Ю. - Шляхи удосконалення системи інформаційного забезпечення аналізу та оцінки ефективності гірничо-збагачувального виробництва в контексті екологізації (2014)
Цыбульская Э. И. - Методологические аспекты управления стоимостью предприятия в условиях неопределенности, Задорожная А. В. (2014)
Чернявська І. М. - Комплексний підхід до управління продуктивністю праці у ливарному виробництві (2014)
Чубар М. М. - Оцінка впливу чинників зовнішнього економічного середовища на експортний потенціал вітчизняних підприємств–виробників верхнього одягу (2014)
Швец Ю. А. - Эффективность использования оборотного капитала как составляющая управления предприятиями машиностроения (2014)
Шевченко О. Р. - Програми лояльності – фактор успішності, Федорченко С. В. (2014)
Черниш І. В. - Проектування організаційної структури управління підприємством в умовах конкурентного середовища, Школьна О. С. (2014)
Шубчік О. А. - Основні положення формування мереж підприємств ресторанного господарства в умовах сучасної економіки (2014)
Янчук Т. В. - Алгоритм впровадження інформаційних технологій в сучасний бізнес (2014)
Яцентюк С. В. - Ступінь розвитку бренд-архітектури підприємства як базовий фактор його конкурентоспроможності (2014)
Ажаман І. А. - Інституційний підхід у дослідженні розвитку промислового і цивільного будівництва в сільській місцевості (2014)
Ванієва А. Р. - Соціально-економічна сутність та складники формування галузевих трансформаційних процесів (2014)
Данкевич В. Є. - Інновації як невід’ємна складова сучасного землекористування (2014)
Данкевич Є. М. - Інституційне забезпечення стратегії розвитку міжгалузевої інтеграції (2014)
Комарницький І. М. - Система організаційно-економічних заходів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних будівельних матеріалів на регіональних та європейських ринках, Коломієць М. І. (2014)
Наденко І. С. - Формування та розвиток маркетингової інформаційної системи регіону (2014)
Назаров Д. С. - Виробничо-експортний потенціал фармацевтичних підприємств України як важливий компонент інтенсифікації розвитку вітчизняної хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (2014)
Носирєв О. О. - Кластерний підхід в регіональному економічному розвитку (2014)
Панухник О. В. - Інтеграція населених пунктів у системі сталого суспільного розвитку: теоретико-методологічні засади дослідження (2014)
Пинда Р. В. - Управлінські і маркетингові програми забезпечення розвитку регіональних будівельних кластерів в Україні (2014)
Подгорный В. В. - Эффективная экономическая политика региона как способ воплощения адекватной экономической идеологии государства (2014)
Степанова Е. Р. - Особливості територіальної організації української промисловості (2014)
Тяжкороб І. В. - Хімічна промисловість як стратегічний напрямок економічного розвитку Луганської області, Касьянова В. О. (2014)
Цимбалюк І. О. - Сучасні реалії місцевого оподаткування, Гуменюк О. М. (2014)
Черкасова С. В. - Вплив регіонального розвитку діяльності небанківських фінансових установ на обсяги іноземних інвестицій, Новинюк О. В. (2014)
Chul O. M. - Сreative economy: a theoretical improvement of understanding of the nature of the new economic system, Vahovych I. M. (2014)
Андрєєва Н. М. - Якісна складова впровадження концепції екологічно чистого виробництва в економіку харчової промисловості України, Козловцева В. А. (2014)
Stasiuk V. V. - Мunicipal water supply of ukraine: state and prospects of development in the structure of regional water management clusters (2014)
Терехов Є. В. - Покращення еколого-економічних результатів діяльності гірничодобувного підприємства в режимі землезбереження (2014)
Більська О. В. - Соціальні інновації і парасоціальні технології їх формування і використання в практиці соціалізації національної економіки (2014)
Бурлуцький С. В. - Системна декомпозиція моделей соціального захисту (2014)
Горбань С. Ф. - Демографічна криза в Україні: проблеми і напрями протидії (2014)
Дружиніна В. В. - Вибір методів забезпечення збалансованості місцевого ринку праці (2014)
Квасній Л. Г. - Концептуальні питання інноваційної системи вищого навчального закладу в умовах ринку, Паславська В. В. (2014)
Коломієць О. О. - Демографічне, соціальне та економічне значення допомоги при народженні дитини в період економічної кризи (2014)
Коровина Н. В. - Проблемы образования в аспекте формирования человеческого капитала в странах с трансформационной экономикой (2014)
Лобазов С. М. - Міжнародний досвід управління кадровою безпекою (2014)
Михальченко Г. Г. - Проблеми гендерної дискримінації на ринку праці України (2014)
Пурій Г. М. - Фінансування наукової діяльності як необхідна умова соціально-економічного розвитку держави (2014)
Романчук Н. М. - Особливості дослідження рівня життя заможних верств населення України (2014)
Савєльєва Ю. М. - Аналіз наукової сфери та її вплив на розвиток економіки регіону (2014)
Синицька О. І. - Корпоративна культура: типологізація, функції та критерії забезпечення у формуванні соціально-трудових відносин на ринку праці України (2014)
Сотнікова Ю. В. - Особливості реалізації стратегії поведінки суб’єктів соціально-трудових відносин у випадку масового вивільнення працівників у контексті українських ринкових реалій (2014)
Астаф’єва К. О. - Класифікація ризиків аутсорсингу для промислових підприємств України (2014)
Бегларашвілі О. П. - Тенденції розвитку торгівельних підприємств Харківської області (2014)
Безкровна Н. Г. - Оптимізація рівня заробітної плати з урахуванням впливу виробничих і позавиробничих факторів (2014)
Бозуленко О. Ю. - Підходи до визначення сутності ризиків у діяльності торговельних підприємств (2014)
Бондарчук М. Ю. - Порівняльний аналіз розвитку малого підприємництва в Україні та Литовській Республіці (2014)
Брагинец А. Н. - Восприятие как функция менеджмента (2014)
Вавдійчик І. М. - Управління товарними ресурсами підприємств роздрібної торгівлі на засадах системного підходу (2014)
Васюренко Л. В. - Основний капітал, його структура та роль в економічній діяльності сільськогосподарського підприємства (2014)
Вецепура Н. В. - Гармонізація процесу розвитку інтегрованих корпоративних структур (2014)
Войтенко Г. В. - Фінансова безпека підприємства та її роль у системі антикризового управління, Кондратюк М. Ф. (2014)
Вольська О. М. - Управління ефективністю молокопереробних підприємств (2014)
Вяткіна Т. Г. - Оцінка величини ресурсного потенціалу підприємств птахівничої галузі (2014)
Ганущак Т. В. - Інформаційна безпека підприємства та умови її забезпечення (2014)
Горняк О. В. - Структурні зрушення в економіці та розвиток сучасних підприємств (2014)
Гриб С. В. - Сучасні тенденції формування витрат у рослинництві сільськогосподарських підприємств Харківської області (2014)
Гулай І. О. - Удосконалення організаційної структури системи фінансового контролю на підприємстві (2014)
Некрасова Л. А. - Впровадження краудфандингу для стимулювання інноваційної діяльності підприємств України в ІТ-сфері, Давиденко М. В. (2014)
Данилейчук Р. Б. - Ефективність використання маркетингового підходу в сфері збуту (2014)
Данилюк М. О. - Аналіз результатів діяльності газорозподільних підприємств та їх вплив на формування фінансової стратегії, Савко О. Я. (2014)
Дегтярьова С. А. - Розвиток інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств у сучасних умовах (2014)
Дороженко Л. І. - Система управління витратами підприємства та напрями її удосконалення (2014)
Жигалкевич Ж. М. - Кластери взаємодіючих підприємств та їх класифікація (2014)
Жуков А. В. - Формування моделі вибору стратегії виробничо-господарської діяльності підприємства за показниками діагностики її ефективності (2014)
Журавльова Т. О. - Особливості конкурентоспроможності підприємств мобільного зв’язку України, Яцкевич І. В., Жаданова Ю. О. (2014)
Заднєпровська Г. І. - Формування інноваційного потенціалу промислового підприємства в умовах розвитку економіки (2014)
Зарічна О. В. - Інновації та їх роль у забезпеченні їх розвитку (2014)
Заровна К. М. - Семантичний аналіз сутності економічної стійкості підприємства (2014)
Зубрикіна М. В. - Напрями розвитку стратегії управління персоналом вугледобувного підприємства на основі системи ключових Компетенцій (2014)
Іванків О. Я. - Забезпечення підвищення якості послуг житлово-комунального господарства (2014)
Ільченко Н. Б. - Тенденції розвитку підприємств оптової торгівлі в Україні (2014)
Кавун О. О. - Торговельнi центри: сутнiсть та концептуальнi засади управлiння (2014)
Кам’янська О. В. - Процес комерціалізації ОІВ вищими навчальними закладами в сучасних умовах, Трейтяк М. В. (2014)
Кириченко В. В. - Ризики проекту об’єднаної логістики промислових підприємств з використанням Web-технологій, Филипюк А. О. (2014)
Командровська В. Є. - Інноваційний потенціал підприємства та розвиток його складових у посткризовий період, Кривицька Н. Ю., Домашевська К. І. (2014)
Кондрич В. І. - Особливості теоретичних та методичних основ аналізу витрат виробництва на виноробному підприємстві (2014)
Корева О. О. - Компаративни й аналіз методів оцінки ефективності інноваційних проектів (2014)
Коробка С. В. - Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва на сільських територіях Західно-Поліського регіону України (2014)
Кравченко М. О. - Підвищення інтелектуальної творчої активності працівників в інноваційних організаціях (2014)
Кравченко М. В. - Умови забезпечення економічної ефективності бджільництва (2014)
Кривоконь М. О. - Реінжиніринг виробництва як антикризова стратегія для підприємств вітчизняного гірничого машинобудування (2014)
Кривохатько Н. Д. - Структурно-функціональна характеристика системи підвищення кваліфікації управлінського персоналу машинобудівних підприємств (2014)
Крупський О. П. - Культура в організації: роль менеджера в забезпеченні збалансованого підходу (2014)
Лаврик У. В. - Комплексна оцінка стійкого розвитку підприємств та методичні підходи до її визначення (2014)
Лазарева М. Г. - Умови динамічної стійкості холдингових компаній (2014)
Лановська Г. І. - Особливості формування інноваційної політики в сучасних умовах (2014)
Лозовська Г. М. - Оцінка соціальної ефективності впровадження інноваційних послуг (на прикладі послуг національного цифрового телебачення) (2014)
Малюк С. О. - Державне регулювання діяльності малих підприємств в Україні, Росинець В. Ю. (2014)
Марковська О. К. - Конкурентоспроможність як фактор успішного розвитку видавничого бізнесу в Україні (2014)
Мацькевич О. Ю. - Концептуальний підхід до управління людським капіталом підприємств нафтогазового комплексу (2014)
Олійник О. В. - Моделювання формування прибутку і собівартості сільськогосподарської продукції за умови дії закону спадної віддачі, Скоромна О. Ю., Бадалов Х. М. (2014)
Олійник Л. В. - Критеріальні засади модернізації системи управління активами підприємств (2014)
Бойчук В. О. - Оптимізація обрахунку тривимірних сцен та об’єктів з використанням розрідженого воксельного октодерева, Матвєєв П. Ю. (2015)
Вишнівський В. В. - Використання універсального ремонтного модуля для діагностування цифрових типових елементів заміни за допомогою електромагнітного методу на рівні експлуатації об’єкт, Глухов С. І., Охрамович М. М., Шевченко В. В. (2015)
Гришин С. П. - Шляхи підвищення ефективності методу Монте-Карло при аналізі надійності систем електроенергетики, Казанцев О. Ю., Добровольський В. Б., Бабій О. С., Гап’юк В. М. (2015)
Гунченко Ю. О. - Метод побудови інтелектуальних систем планування переміщення мобільного робота в невідомому середовищі, Муляр І. В., Дубина П. М. (2015)
Джулій В. М. - Метод розпізнавання дорожніх знаків з використанням згортальної нейронної мережі, Жигальський П. В., Солодєєва Л. В. (2015)
Долгушин В. П. - Адаптивный пространственный фильтр на основе цифровой антенной решётки, инвариантный к длительности полезного сигнала, Пампуха И. В., Лоза В. Н., Семибаламут К. М. (2015)
Кравчук С. О. - Застосування розподілених обчислень в телекомунікаційних системах, Міночкін Д. А. (2015)
Кузавков В. В. - Особливості застосування автономної автоматизованої системи діагностування для систем зі зворотнім зв’язком (2015)
Лєнков С. В. - Адаптивний поділ каналів в багатокористувацьких багаточастотних системах, Хмельницький Ю. В., Гика В. А. (2015)
Мясіщев О. А. - Про доцільність використання GPU NVIDIA CUDA для розв’язуваних задач МСЕ, Шкуліпа П. А., Ноянчук В. В. (2015)
Цыцарев В. Н. - О влиянии конструктив-ной структуры сложного объекта радиоелектронной техники на показатели его надежности, Ленков С. В., Браун В. О., Проценко Я. Н. (2015)
Шворов С. А. - Побудова системи моніторингу місцевості на базі безпілотних літальних апаратів, Комарчук Д. С., Охріменко П. Г., Чирченко Д. В. (2015)
Волошина Н. М. - Політологічний аспект гібридної війни в Україні, Приліпко О. Ф., Місяць О. О. (2015)
Дячук А. О. - Рекомендації по використанню методів та заходи для забезпечення безпеки в умовах надзвичайних ситуацій (на прикладі Хмельницької області), Муляр І. В. (2015)
Жарков Я. М. - Інформаційна боротьба як фактор національної безпеки України, Онищук М. І. (2015)
Корсак К. В. - "Українська ідея – ХХІ" – духовний, політичний і оборонний засіб для Вітчизни (2015)
Корсак Ю. К. - Сучасні науки про вплив на громадян війни-ХХІ (2015)
Литвиненко Н. І. - Сутність проблеми досягнення міжнародної безпеки та шляхи її вирішення, Литвиненко О. І. (2015)
Любовець Г. В. - Ситуаційний сервіс Міністерства оборони України як намагання держави протистояти новим загрозам геополітичного та техногенного характеру, Король В. Г. (2015)
Мірошниченко О. В. - Біологічна зброя нелетальної дії. Класифікація, бойові властивості, перспективи створення, Гришин С. П., Бадрук О. О. (2015)
Павелко І. І. - Дослідження особистісних посттравматичних стресових змін у військовослужбовців після участі у бойових діях (2015)
Пампуха І. В. - Рекомендації щодо збільшення можливостей оперативного командування при проведенні дій в кіберпросторі в інтересах стабілізаційної (антитерористичної) операції, Адаськов О. І., Місяць О. О. (2015)
Турченко Ю. В. - Використання соціальних мереж у здійсненні деструктивних інформаційно-психологічних впливів на особовий склад військ (сил) та органи військового управління (2015)
Філіппов С. О. - Особливості протидії організації нелегальної транскордонної міграції на південних кордонах європейського союзу як кримінологічна проблема (2015)
Абаркін П. С. - Використання АВС-аналізу для оптимізації асортименту підприємств роздрібної торгівлі України, Красильников С. Р. (2015)
Бахвалов В. Б. - Способи удосконалення методики оновлення цифрових карт місцевості, Жиров Г. Б., Хірх-Ялан В. І. (2015)
Бідюк О. І. - Методи організації контролю знань в автоматизованих навчаючих системах, Скрипка А. О., Огнєвий О. В. (2015)
Бойченко О. В. - Сущность процесса оптимизации информационных систем, Дерко М. В. (2015)
Бойчук В. О. - Криптографічний метод оптимізації роботи віддалених сервісів на базі розподілених систем, Нікіткін О. М. (2015)
Джулій В. М. - Застосування індексів в реляційних операціях на основі розподілу доменних інтервалів, Копачовець О. М., Лєнков О. С. (2015)
Єфіменко А. О. - Аудит стеганографічної вразливості веб-додатку, Трифонова К. О., Зіновський В. Р. (2015)
Красильников С. Р. - Крос-рівнева оптимізація для підвищення продуктивності транспортного протоколу в безпровідних мережах, Левчук А. Р. (2015)
Любовець Г. В. - Пошукові системи в мережах Інтернету (2015)
Муляр І. В. - Метод вибору шаблонів проектування для вирішення проблем структурної організації коду програмного забезпечення комп’ютерних систем, Гурман І. В., Гнатюк В. В., Жиров Б. Г. (2015)
Мясищев А. А. - Распознавание команд с помощью ДПФ и библиотеки FANN для управления устройствами (2015)
Мясіщєв О. А. - Метод розпізнавання мовлення по короткому словнику з використанням mel-кепстральних коефіцієнтів, Лєнков Є. С., Ожаровський С. Г. (2015)
Нариманова Е. В. - Метод цифрового водяного знака для защиты QR-кода. Повышение устойчивости к неаффинным преобразованиям, Ермаков В. А. (2015)
Оксіюк О. Г. - Методологія розробки комплексних систем захисту інформації в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах, Шестак Я. В. (2015)
Савков П. А. - Методичні рекомендації щодо проведення геопросторового аналізу в сучасних геоінформаційних системах, Писаренко Р. В., Шмиголь Є. В. (2015)
Стрельбіцький М. А. - Класифікація загроз інформації в інтегрованій інформаційно-телекомунікаційній системі прикордонного відомства на етапі модернізації (2015)
Хмельницький Ю. В. - Підвищення ефективності навчання за допомогою автоматизованих інформаційних систем, Гвоздицький Л. Е., Дячук А. О., Ряба Л. О. (2015)
Анохіна Г. П. - Особливості мотивації курсантів вищих військових навчальних закладів до навчання іншомовного професійно-орієнтованого аудіювання (2015)
Безносюк О. О. - Інновації в підготовці військового фахівця (2015)
Васильєва-Халатникова М. О. - Особливості підготовки викладача до навчального заняття з курсантами у вищому навчальному закладі (2015)
Вишневский М. И. - Новое в социально-гуманитарном образовании: "Логическая социология" А. А. Зиновьева (2015)
Вовк О. І. - Когнітивні аспекти навчання іноземної мови у вищій школі (2015)
Гетьман О. О. - Інноваційні підходи до побудови ефективної освітньої моделі в Україні як запорука економічної безпеки вітчизняного ринку праці (2015)
Драч І. І. - Використання компетентнісно орієнтованих завдань у процесі підготовки майбутніх фахівців (2015)
Зайцев Д. В. - Информационная культура студентов факультета военной подготовки в условиях информатизации общества, Зинчик А. Г., Панин В. Г. (2015)
Златніков В. Г. - Можливості використання електронного простору в навчальному процесі у вищих навчальних закладах, Лісовський В. М. (2015)
Іванченко Є. А. - Методика діагностування сформованості математичної компетент-ності економіста в системі інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів (2015)
Кірик Т. В. - Філософія змін виховної роботи зі студентами в сучасній Україні (2015)
Кравченко О. І. - Особливості застосування компютерно-орієнтованих засобів навчання у ВНЗ (2015)
Малюга В. М. - Підготовка фахівців для кадрових органів Збройних Сил України та шляхи її удосконалення, Гришин С. П., Тракалюк О. Л., Кравченко А. В. (2015)
Петрук В. А. - Професійно спрямовані інтерактивні форми навчання вищої математики в технічних ВНЗ, Прозор О. П. (2015)
Плахотнік О. В. - Гармонізація національної та європейської освіти в сучасних умовах їх реформування (2015)
Ткачова Н. О. - Іншомовна професійна компетентність майбутніх військових фахівцв як педагогічна категорія, Зеленська О. М. (2015)
Хом’юк І. В. - Модернізація лекційних занять з вищої математики в освітньому середовищі технічних ВНЗ (2015)
Шевченко А. В. - Основні закономірності, принципи та вимоги до фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу в сучасних умовах (2015)
Schaefer M. - The university as a modern educational enterprise in the future global market (2015)
Дані про авторів (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тапаса Шевченка" (2015)
Вихідні дані (2015)
У номері (2016)
Kobylynska T. V. - Statistical Classifications in Agricultural Sector: Methodology for Applications (2016)
Журавльов О. В. - Статистичне моделювання трансформації національної економіки в умовах глобалізації: інституційний підхід (2016)
Пилипенко О. І. - Економічна безпека підприємства в умовах комп’ютеризації процесу бюджетування (2016)
Ященко Л. О. - Статистичне прогнозування індексу цін виробників харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (2016)
Гінчук Л. І. - Удосконалення законодавчих актів України у сфері статистики (2016)
Zalubovska S. S. - Analysis of the Pension System in Ukraine: Realities and International Experience, Melnyk V. A. (2016)
Cherusheva G. B. - Approche synergetique comme la base methodologique du systeme de l'education professionnelle, Parkhomenko V. V. (2016)
Borycki K. - Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstw na podstawie normy ISO 26000 Guidance on social responsibility (2016)
Єріна А. М. - Міжнародні рейтинги: статистичні аспекти обчислення та застосування. Частина 1. Індекси економічної свободи та глобальної конкурентоспроможност (2016)
Шерстюк О. Л. - Формалізація упевненості користувачів фінансової інформації за результатами аудиту (2016)
Чекотовський Е. В. - Дмитро Петрович Журавський - перший український теоретик статистичної науки (до 160-річчя з дня смерті) (2016)
До ювілею Івана Франка (2016)
Ювілеї, привітання (2016)
Хроніка (2016)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу "Статистика України” (2016)
Вонсович С. Г. - Специфіка і перебіг політичного транзиту: центрально східно-європейський варіант (2013)
Піпченко Н. О. - Забезпечення приватності індивідів у мережі Інтернет, Донець В. О. (2013)
Ялі М. Х. - Інформаційна політика Російської Федерації щодо України на початку ХХІ ст, Філенко І. В. (2013)
Зарембо К. В. - Спільна зовнішня та безпекова політика ЄС: постмодерна відповідь на модерні виклики (2013)
Угрин Л. Я. - Інтервенції в сучасних міжнародних відносинах: теоретичні аспекти дослідження, Демків У. Я. (2013)
Зайцева М. В. - БРІКС як сучасна форма політичної взаємодії у системі міжнародних відносин (2013)
Слюсаренко Ю. А. - Проблема ратифікації Римського статуту міжнародного кримінального суду в Україні, Шпак Д. Р. (2013)
Качинська Н. О. - Іміджева політика України в контексті євроінтеграції (2013)
Мікічурова О. В. - Реалізація принципу взаємної вигоди в діяльності конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) (2013)
Шершньова О. А. - Правове регулювання відносин утримання (алементування): термінологічна проблема (2013)
Мініна О. Ю. - Правова охорона інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві (2013)
Іващенко О. А. - Феномен глобального надлишку заощаджень в контексті платіжних дисбалансів: детермінанти впливу та корекції (2013)
Кібальник Л. О. - Геоекономічні трансформації в умовах світових фінансових криз (2013)
Кравчук Н. Я. - Системні детермінанти та асиметричні ефекти нерівноважного розвитку в епоху глобальної фінансової економіки (2013)
Литвин О. Є. - Європейський та Євразійський вектори інтеграції України: переваги та недоліки (2013)
Тараненко І. В. - Моделювання впливу інноваційного потенціалу на конкурентоспроможність країн в глобальному середовищі (2013)
Сібекіна А. Ю. - Співробітництво України з ЄС у сфері технічного регулювання в контексті укладення угоди про асоціацію (2013)
Щербата Н. З. - Нова генерація зон вільної торгівлі Європейського Союзу (2013)
Рилач Н. М. - Переваги і недоліки створення зони вільної торгівлі між Україною та державами СНД (2013)
Хмара М. П. - Економічні механізми інтеграційних об’єднань на теренах СНД (2013)
Корнєєва Ю. В. - Стан та перспективи розвитку взаємин України з ЄВРАЗЕС: спостерігач чи по­вноцінний учасник (2013)
Кирилич Ю. В. - Еволюційна компаративістика фінансової лібералізації (2013)
Ясковець Ю. В. - Теоретичні аспекти дослідження інфраструктури національних господарств в умовах глобалізації (2013)
Ажаман І. А. - Концептуальні основи розвитку промислового та цивільного будівництва в сільській місцевості (2014)
Антонюк Д. А. - Структурна трансформація та модернізація інститутів інноваційної інфраструктури підприємництва промислових регіонів (2014)
Баранов А. І. - Загальний техніко-економічний стан галузі та специфіка управління оборотними активами в будівництві (2014)
Бєлосвєт О. В. - Теоретичне обґрунтування оцінки результуючих показників функціонування молокопродуктового підкомплексу АПК (2014)
Білега О. В. - Оцінка стану інституційного забезпечення формування конкурентоспроможних мережевих структур кластерного типу (2014)
Богашко О. Л. - Людський капітал та його роль у забезпеченні інноваційного розвитку національної економіки (2014)
Богуцька Я. В. - Напрямки активізації інвестицій у будівельну галузь України, Свірідова С. С. (2014)
Венгер В. В. - Розвиток інтегрованих структур в економіці України (2014)
Воронкова І. Ю. - Фактори і види взаємодії складових кластерних утворень (2014)
Гончаренко О. В. - Методичні аспекти визначення ефективності агроінновацій (2014)
Грищук Н. В. - Активізація інвестиційної діяльності агровиробництва – одна із наріжних умов фінансової стабільності агроформувань (2014)
Демченко Н. В. - Стратегія імпортозаміщення у фармацевтичній галузі: особливості та перспективи реалізації (2014)
Думанська І. Ю. - Стратегія поведінки України на міжнародному ринку інновацій (2014)
Єрмаченко В. Є. - Визначення пріоритетів державного регулювання туристичного ринку у просторі та часі, Козубова Н. В. (2014)
Замрига А. В. - Особливості розвитку інноваційної діяльності в АПК України (2014)
Зеленюк Т. А. - Інституціональне забезпечення ефективного функціонування ринку електроенергії (2014)
Іванова Т. Л. - Глобальні і макроекономічні індикатори сталого розвитку національної економіки (2014)
Іващенко А. І. - Аналіз чинників підвищення інвестиційної привабливості економіки України (2014)
Ільїна А. О. - Формування механізму державного регулювання інвестиційного процесу в Україні (2014)
Кальницька М. А. - Моделі та інструментарій державного регулювання соціального розвитку держави (2014)
Камбур О. Л. - Особливості розвитку державно-приватного партнерства в Україні, Петрищенко Н. А. (2014)
Костинець В. В. - Адаптація світового досвіду до формування бренду туристичного напрямку Карпатського регіону (2014)
Костинець Ю. В. - Обґрунтування комплексу маркетингу для ринку посередницьких послуг (2014)
Краснощок А. В. - Антикризова політика в сільському господарстві України (2014)
Криленко В. І. - Методологічні засади оцінки регуляторної політики держави у сфері забезпечення економічної безпеки аграрного сектору (2014)
Лісовська О. Л. - Модернізація реального сектору української економіки як чинник забезпечення національної економічної безпеки, Крапівіна Н. В. (2014)
Мазур О. Є. - Напрями регулювання процесів консолідації в роздрібній торгівлі України (2014)
Макара О. В. - Економіко-організаційні механізми оптимізації енергоефективності, Чижевська Л. Т. (2014)
Місюк М. В. - Вплив ринку м’ясо-молочної продукції на рівень продовольчої безпеки країни (2014)
Молодецький C. C. - Застосування методів впливу у сфері протидії рейдерству в Україні (2014)
Нездойминов С. Г. - Роль круизного бизнеса в развитии международного туризма в Украине (2014)
Орлова О. М. - Проблеми та перспективи розвитку транспортно-логістичної системи України в світлі соціально-економічних та суспільно-політичних подій 2013–2014 років (2014)
Паславська В. В. - Особливості туризму в Карпатському регіоні України, Квасній Л. Г. (2014)
Пугач О. А. - Еволюція теоретичних підходів до визначення категорії "загроза економічній безпеці держави" (2014)
Рубан В. М. - Теоретичні аспекти кризи та антикризового управління (2014)
Рудь В. П. - Овочевий ринок в системі забезпечення продовольчої безпеки країни (2014)
Світовий О. М. - Підприємливість як чинник і джерело формування доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі (2014)
Серветник Н. О. - Україна на шляху в ЄС: синхронізація економічних циклів (2014)
Сидоренко Ю. В. - Розвиток міського електротранспорту та його роль в економіці міста (2014)
Сівіцька С. П. - Міжнародний досвід інвестування розвитку альтернативної енергетики (2014)
Соколюк К. Ю. - Особливості визначення сутності понять "інвестиція" та "інвестиційний ресурс" (2014)
Соловйов А. І. - Формування сучасної інформаційно-аналітичної системи управління аграрним виробництвом (2014)
Соловйова О. О. - Еволюція та сучасний розвиток земельних відносин в Україні (2014)
Хусаінов Р. В. - Державно-приватне партнерство в системі вищої освіти України (2014)
Черленяк І. І. - Конструктивний потенціал концептів конкурентоспроможності країни та економіки, Курей О. А. (2014)
Яременко М. О. - Економічні умови та форми виходу України на світовий ринок науково-технічних інновацій (2014)
Кистерский Л. Л. - Постулаты Библии для евроинтеграции, Липовая Т. В., Гиневский А. И. (2013)
Будкин В. С. - Национальная конкурентоспособность стран СНГ на мировых рынках (2013)
Власов В. І. - Стан, тенденції і географія експорту продукції АПК України, Кривенко Н. В., Кваша К. С., Ткач Г. В. (2013)
Андрійчук В. Г. - Причини і наслідки втрат та дилема евентуальності ревіталізації імперативного виконання суб’єктами зовнішньої торгівлі норм і принципів СОТ (2013)
Амалян Н. Д. - Моральний ризик синтетичної сек’юритизації, Амалян А. В. (2013)
Гудзь Ю. Ф. - Особливості диверсифікації виробництва харчових підприємств в умовах тор­говельних війн (2013)
Кібальник Л. О. - Основні напрями геоекономічних трансформацій в умовах світових фінансових криз (2013)
Копистира А. М. - Особливості та причини корупції в економічних системах перехідних країн (2013)
Lypova T. V. - European integration influence on fund management mechanism at the national level (2013)
Мазуренко В. П. - Методологія аналізу привабливості зарубіжних ринків в умовах асиметрії інформації 68-74, Гойнік Ю.В. (2013)
Мельник А. О. - Організаційно-інституціональні основи впровадження механізму виявлення пе­редумов світових економічних криз (2013)
Поліщук Л. С. - Глобальні виклики та посилення економічного управління в ЄС (2013)
Соболєв Б. В. - Світовий фінансовий порядок та національна кредитна стратегія (2013)
Стаканов Р. Д. - Глобальний ринок праці в контексті міжнародної трудової міграції 94-99 (2013)
Фліссак К. А. - Економічна дипломатія у сфері енергопостачання та енергетичної безпеки (2013)
Шамота Г. М. - Податкове регулювання інвестиційної діяльності, Малиш Д. О. (2013)
Shemet Т. - The impact of financial dollarization on the credit potential of banking system, Kharevich А. (2013)
Яншина А. М. - Міжнародний досвід екологічного оподаткування та проблеми його імплемен­тації в Україні (2013)
Анісімова О. Ю. - Перспективи участі країни у митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану (2013)
Михайлов Р. В. - Економічні ефекти митного союзу для Росії, Білорусії та Казахстану (2013)
Голіонко Н. Г. - Світові тенденції електронної комерції у фармацевтичній галузі (2013)
Сібекіна А. Ю. - Проблеми висвітлення основних параметрів та переваг майбутньої угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2013)
Адигьозалов Тогрул - Міжнародно-історичні підстави азербайджансько-українського партнерства (2013)
Гирба О. О. - Міжнародне інфікування як спосіб поширення фінансової нестабільності (2013)
Джалилов А. - Глобальные цепочки создания добавленной стоимости в системе международ­ного производства транснациональных корпораций (2013)
Зикова О. І. - Фінансова система Перу: шлях до дедоларизації 177-184 (2013)
Костюченко Я. О. - Міжнародний досвід використання нетрадиційної грошово-кредитної політики (2013)
Кутовий Т. В. - Розвиток методів первинного публічного розміщення акцій (2013)
Кучерова І. М. - Міжнародне співробітництво з проблем ухилення ТНК від сплати податків: нові ініціативи (2013)
Нерода-Березка К. - Глобальні мережі створення знань та інновацій транснаціональних корпорацій (2013)
Назаров Д. С. - Проблема імпортозаміщення в контексті імпортозалежності вітчизняного ринку: стан та реалізація (на прикладі виробництва полівінілхлориду) (2013)
Олексенко К. В. - Стрес-тестування у механізмі забезпечення стійкості банківських систем (2013)
Онопко М. О. - Ethical dimensions of the sovereign wealth funds operations: case of the Norwegian government pension fund (global) (2013)
Шапран О. С. - Структура світового ринку нафтопродуктів (2013)
Шкрабалюк Ю. О. - Теоретико-практичні аспекти механізму взаємодії зовнішньоторговельної динаміки та валютного курсу в умовах України (2013)
Харенко К. М. - Трансформація інституційного механізму забезпечення фінансової стійкості бан­ківської системи Європейського Союзу (2013)
Муравйов В. І. - Правові засади асоціації України з Європейським Союзом (2013)
Микієвич М. М. - Правотлумачна діяльність Суду Європейського Союзу, Яворська І.М. (2013)
Шпакович О. М. - Інституційний механізм в рамках Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом (2013)
Білас І. Г. - Міжнародно-правові аспекти європейської інтеграції України: історичний до­свід та реалії сьогодення (2013)
Березовська І. А. - Зона вільної торгівлі як складова Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом (2013)
Брацук І. З. - Роль конституційних судів в імплементації права ЄС у національних правопо­рядках: на прикладі нових держав-членів ЄС (2013)
Влялькo І. В. - Особливості гармонізації законодавства України із законодавством Євросоюзу в сфері державних закупівель (2013)
Головко-Гавришева О. І. - Компетенція міжнародних міжурядових організацій і суверенітет держави у сучасному міжнародному праві (2013)
Гончарук О. В. - Передумови виникнення та перспективи розвитку європейського кримінального права (2013)
Дунас О. І. - Особливості правосуб’єктності Європейського центрального банку (2013)
Камінська Н. В. - Сутність європейської системи місцевого і регіонального самоврядування (2013)
Костюченко Я. М. - Принцип політичної асоціації та економічної інтеграції у двосторонніх відносинах України з Європейським Союзом (2013)
Кресін О. В. - Проблеми порівняльного правознавства у працях Валтазара Богішича (2013)
Кукіна З. О. - Основні аспекти міжнародно-правового регулювання захисту персональних даних (2013)
Лисенко О. М. - Реформування виборчого законодавства України як умова підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2013)
Мотиль В. І. - Актуальні аспекти укладення Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом (2013)
Мушак Н. Б. - Угода про асоціацію і свобода пересування громадян України в межах Європей­ського Союзу (2013)
Попко В. В. - Юридична природа Європейського Союзу (2013)
Святун О. В. - Принцип поваги до прав людини як європейська цінність в міжнародних дого­ворах ЄС з третіми країнами (2013)
Смирнова К. В. - Правове регулювання конкуренції в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС (2013)
Федорова А. Л. - Особливості гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу в сфері соціальної політики (2013)
Владика С. А. - Проблеми визначення гармонізації непрямого оподаткування в Європейському Союзі та в Україні (2013)
Калініна О. М. - Реформування корпоративного права України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2013)
Котис О. М. - Правові засади захисту культурних цінностей в рамках Європейського Союзу (2013)
Крук Ю. А. - Європейські стандарти захисту права на здоров’я та законодавство України (2013)
Негрич М. М. - Тлумачення норм установчих договорів ЄС щодо прямого оподаткування в практиці суду ЄС (2013)
Павленко А. В. - Правові засади співробітництва України та Європейського Союзу в сфері протидії тероризму (2013)
Попко Є. В. - Місце договорів Ради Європи в праві Європейського Союзу (2013)
Утко-Масляник Ю. М. - Інституційний механізм реалізації європейської космічної політики (2013)
Шершньова О. А. - Припинення права на аліменти у зв’язку з укладенням договору про передачу нерухомого майна на користь дитини (2013)
Дорошко М. С. - Національні інтереси України і Російської Федерації у військово-політичній сфері: теоретичний аспект, Параніч О. П. (2013)
Головченко В. І. - Прийняття зовнішньополітичних рішень в США: теорія й практика (2013)
Khyzhnyak I. A. - Decision – makers on the spotlight: effects of informational press and public coverage on perceptions of political pr in the USA, Russia and Ukraine (2013)
Гринкевич О. Й. - Аспекти небезпек, що породжуються з’явленням та поширенням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, Гринкевич О. О. (2013)
Піляєв І. С. - Концепція регіону Центрально-Східної Європи: актуальний погляд (2013)
Іжнін І. І. - Дослідження міжнародних конфліктів з точки зору їх інформаційної структури (2013)
Карпчук Н. П. - The role of national media in the implementation of the European Union communication policy principles (2013)
Алєксєйченко О. В. - Етнополітичні конфлікти в регіоні південного Кавказу: історико-політичні передумови (2013)
Кремень Т. В. - Нетрадиційна політична мобілізація за допомогою використання соціальних медіа: приклад Італії (2013)
Tykhomyrova Y. - Trans-european component of the european information space (2013)
Аль-Файез М. Ф. - The conflict in Syria and its impact on the neighboring countries (2013)
Буравкова А. Г. - Американська політика стримування і залучення КНР за президентства В. Клінтона і Дж. В. Буша (2013)
Вишньов В. М. - Зміна ядерної доктрини Китаю в контексті регіональних загроз (2013)
Братина Д. Н. - Угрозы безопасности Украины в информационном пространстве (2013)
Вилінський С. І. - Розвиток альтернативих видів палива в Україні. Сланцевий газ та Україна (2013)
Глібова С. - Місце та роль італійської мови у зовнішній політиці Італії (2013)
Білоцький С. Д. - Міжнародно-правові аспекти укладання угод про спільний авіаційний простір з ЄС (2013)
Серьогін С. Ю. - Критерії визначення меж здійснення особою суб’єктивних прав (2013)
Голубій І. Є. - Проблеми та перспективи інтеграції України у європейський економічний простір (2013)
Мазуренко В. П. - Розвиток регіональних інвестиційних програм (2013)
Вергун Л. І. - Екологічний менеджмент як чинник міжнародної конкурентоспроможності компанії (2013)
Резнікова Н. В. - Феномен об’єднання і периферізації в процесі інтеграції в світову економічну систему (2013)
Чугаєв О. А. - Глобальний розподіл м’якої сили економічних і політичних центрів світу (2013)
Комендант О. В. - Вплив інтеграційного угрупування на економічне зростання країни в умовах нової економіки (2013)
Тюпа Д. І. - Управління зовнішнім боргом України (2013)
Бабенко І. І. - Стан логістичної інфраструктури у країнах БРІКС (2013)
Жебровська О. О. - Сутність та значення інтгерованих маркетингових комунікацій в сучасних умовах (2013)
Костицький М. В. - Деякі аспекти філософських і методологічних проблем наук процесуального права (2013)
Луцький І. М. - Філософські підходи до розуміння взаємодії права та релігії (на прикладі їх трансформації у державну політику) (2013)
Луцький А. І. - Філософсько-правові підходи до розуміння структури та змісту правової ідеології (2013)
Луцький М. І. - Використання опитувальників та проективних тестів у судово-психологічній експертизі в адміністративному процесі (2013)
Косович В. М. - Нормативне закріплення принципів права як чинник досконалості нормативно-правових актів України (2013)
Гусарєв С. Д. - Теоретичні засади використання поведінкового та ситуативного підходів в компаративних та інших юридичних дослідженнях, Тихомиров О. Д. (2013)
Свиридюк Н. П. - Політична юстиція як засіб втілення політичних репресій (2013)
Зварич Р. В. - Втілення морально-етичних засад суспільства у правозастосуванні (теоретико-правові аспекти) (2013)
Семенюк В. В. - Морально-етична основа християнських духовних цінностей (2013)
Онищук І. І. - Церква – соціально-релігійний інститут громадянського суспільства, Онищук С. В. (2013)
Скоморовський В. Б. - Криза перебудовчих процесів у радянській державі (1985-1991 рр.) (2013)
Каленюк О. М. - Використання здобутків західноукраїнських правників у подальших працях з формування і унормування національної правничої термінології (2013)
Черник Н. С. - Християнський зміст системи судочинства Української держави Гетьмана Скоропадського (2013)
Мацькевич М. М. - Особливості дослідження проблематики конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина (2013)
Блажівський Є. М. - Значення інформації у діяльності органів прокуратури України (2013)
Фелик В. І. - Загальнотеоретичні підходи до розуміння принципів адміністративного права (2013)
Попов Г. В. - Поняття та зміст захисту прокурором прав і свобод дітей (2013)
Черепій П. М. - Кримінальне судочинство Федеративної Республіки Німеччина та його структура (2013)
Кушакова-Костицька Н. В. - Розвиток електронного судочинства в Україні: проблемні питання (2013)
Книш В. В. - Аналіз позитивного досвіду конституційно-правової відповідальності (на підґрунті конституціоналізму зарубіжних країн (2013)
Томіленко В. П. - Особливості укладання угоди про визнання винуватості у справах за участю неповнолітніх (зарубіжний досвід) (2013)
Мигидин І. В. - Особливості правового статусу державного службовця, Ковалик В. В. (2013)
Стахура Б. І. - Органи внутрішніх справ як суб’єкти реалізації функцій захисту прав людини в демократичному суспільстві (2013)
Жукевич І. В. - Окремі аспекти реалізації принципу державної мови у цивільному процесі України (2013)
Грицкевич С. Г. - Проблеми споживання як форми цивільного примусу (2013)
Молчанова М. Є. - Правові особливості аукціонного товарообігу в порівняльно-історичній ретроспективі (2013)
Таран О. С. - Взаємна відповідальність учасників багатостороннього договору (2013)
Басюк В. В. - Теоретико-правові та практично-прикладні аспекти правового регулювання особистих немайнових прав в Україні (2013)
Віхляєв М. Ю. - Види громадських об’єднань в Україні: питання законодавчої плутанини та теоретичний пошук способів її розв’язання (2013)
Гвоздик П. О. - Загальновизнані міжнародно-правові екологічні принципи як складова національних правових систем (2013)
Косьмій Л. Р. - Аналіз окремих положень нового Закону України "Про зайнятість населення" (2013)
Вітюк І. Я. - Обмеження прав на використання земель енергетики в Україні (2013)
Ляш А. О. - Процесуальний порядок закриття кримінального провадження під час досудового розслідування, Благодир С. М. (2013)
Копотун І. М. - Наукові засади визначення факторів, що обумовлюють виникнення у кримінально-виконавчих установах надзвичайних подій кримінального характеру (2013)
Лотоцький М. В. - Наслідки укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні (2013)
Габуда А. С. - Кримінально-правовий аналіз примушення у складі злочину, передбаченого ч. 3 ст. 342 КК України (2013)
Возний В. І. - Деякі аспекти предмету злочину, передбаченого ст. 359 Кримінального Кодексу України (2013)
Мельник П. В. - Карні проступки проти довкілля Республіки Польща (2013)
Береський Я. О. - Окремі теоретичні аспекти розуміння методики захисту в кримінальному процесі України (2013)
Острогляд О. В. - Правові та моральні засади суддівського розсуду як фактор позитивної відповідальності суддів, Кіцелюк В. І. (2013)
Максимів Л. В. - Деякі аспекти видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиції) за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року (2013)
Біяк О. О. - Проблеми взаємодії дільничних інспекторів міліції з іншими суб’єктами протидії насильству в сім’ї (2013)
Щурик М. В. - Охорона та захист лісових земель як найважливіші компоненти відтворювального процесу (2013)
Криховецький І. З. - Специфіка впровадження маркетингових інновацій на підприємствах туристичної галузі (2013)
Луцька Н. І. - Транскордонне спiвробiтництво як стратегічний чинник сучасного розвитку зовнішньоекономічної діяльності прикордонних регіонів (2013)
Тимоць М. В. - Основні напрями вдосконалення механізму прямого оподаткування аграрного сектору (2013)
Мазур І. М. - Теоретичні засади раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів (2013)
Касіянчук В. Д. - Ефективність використання паливних гранул (пеллет) для виробництва альтернативної енергії, Євчук Р. Б. (2013)
Рижий І. Б. - Реклама як комунікація (2013)
Івашків Т. С. - Переваги та недоліки в системі прямого і непрямого оподаткування, Петрина М. Ю. Кушлик О. Ю., Вербовська Л. С. (2013)
Потернак Ю. П. - Ризики в оподаткуванні та їх вплив на податкову безпеку держави (2013)
Потеряйло І. Ю. - Особливості фінансової діяльності державних підприємств в Україні, Гнатків І. В. (2013)
Копистинська І. М. - Деякі питання конкурентоспроможності освітньої послуги, Качмар В. М. (2013)
Серняк І. І. - Становлення та розвиток колективно-договірного регулювання в системі соціального партнерства України (2013)
Ратушняк С. М. - Показники соціально-економічної безпеки (2013)
Ревтюк Х. В. - Методи оцінки соціально-економічного розвитку територій, як важливий чинник удосконалення державного регулювання розвитку регіонів (2013)
Петрів О. І. - Бухгалтерський та податковий аспекти обліку малоцінних необоротних матеріальних активів: основні відмінності та неузгодженості, проблеми обліку (2013)
Андрійчук В. Г. - Євразійська доктрина та результати її градуалістичної реалізації як констатація серйозних викликів для України, Іванов Є. І. (2013)
Луцишин З. О. - Валютні курси як інструмент економічних воєн в умовах фундаментальної розбалансованості світової економіки, Резнікова Н. В. (2013)
Мазуренко В. П. - Вплив асиметрії інформації на оцінку привабливості зарубіжних електроенергетичних ринків (2013)
Уманців Ю. М. - Реалізація корпоративного контролю в системі управління корпораціями (2013)
Крушніцька Г. Б. - Концепція людського капіталу і концепція людського розвитку: cпіввідношення понять (2013)
Негода А. В. - Рынок логистики в Украине: тенденции и перспективы развития (2013)
Роздобудько В. В. - Опыт Украины при формирование системы общественного надзора за аудиторской деятельностью и возможность его внедрения в рамках ЕврАзЭС (2013)
Романенко О. А. - Аналіз впливу економічної культури України на інтеграційні процеси з ЄС (2013)
Стаканов Р. Д. - Міграційна політика Російської Федерації в рамках економічної інтеграції ЄврАзЕС (2013)
Фліссак К. А. - Цілі та завдання економічної дипломатії в механізмах інтеграційних об’єднань (2013)
Романенко О. А. - Економічне співробітництво Грузії і України: перспективи інтеграції, Шкуропадська Д. Б. (2013)
Сібекіна А. Ю. - Порівняння ключових параметрів угоди про асоціацію Україна–ЄС та членства в митному союзі Росії, Казахстану, Білорусі (2013)
Хмара М. П. - Форми участі України в інтеграційних процесах ЄврАзЕС (2013)
Анісімова О. Ю. - Митні механізми ЄврАзЕС (2013)
Михайлов Р. В. - Нетарифні механізми ЄврАзЕС (2013)
Данилова Ю. Ю. - Інституціональні інструменти регулювання міжнародних ринків банківських послуг (2013)
Буравкова А. Г. - Американська політика стримування й залучення КНР в контексті глобальних перетворень (2013)
Харкова Л. О. - Бігравітаційна інтеграція України з регіональними митними союзами (2013)
Юсупова О. О. - Аналіз ефективності витрат на охорону навколишнього середовища в Європейському Союзі (2013)
Муравйов В. І. - Організаційно-правовий механізм захисту прав людини в Європейському Союзі, Святун О. В. (2013)
Білас І. Г. - Сучасні виклики і загрози правам людини в умовах глобалізації (2013)
Задорожній О. В. - Законодавче регулювання виконання рішень європейського суду з прав людини в Україні та Російській Федерації: основні сучасні проблеми та шляхи вирішення. Порівняльний аспект (2013)
Шпакович О. М. - Критерії класифікації актів міжнародних організацій (2013)
Федорова А. Л. - Основні тенденції та проблеми розвитку міжнародних механізмів захисту соціальних прав людини (2013)
Смирнова К. В. - Захист прав людини та добросовісна конкуренція – нові механізми судового захисту (2013)
Муравйов В. І. - Екстратериторіальна дія права Європейського Союзу у правопорядках третіх і угоди про асоціацію (2013)
Бабін Б. В. - Механізми програмного правового регулювання взаємодії України та Європейського Союзу, Гріненко О. О. (2013)
Анцупова Т. О. - Створення експертно-консультативних центрів як засіб забезпечення дотримання прав людини, гарантованих ЄКПЛ 81-86 (2013)
Влялько І. В. - Актуальні аспекти захисту прав людини та регулювання міграції в рамках плану дій Україна – ЄС (2013)
Кукіна З. О. - Загальна характеристика регулювання діяльності засобів масової інформації в рамках Європейського Союзу 94-98 (2013)
Костюченко Я. М. - Правозахисні механізми у двосторонніх відносинах України з Європейським Союзом (2013)
Мушак Н. Б. - Свобода пересування осіб як одне із фундаментальних прав громадян Європейського Союзу (2013)
Андрущенко К. А. - Концепція "margin of appreciation" та принцип ефективного захисту в практиці Європейського Суду з прав людини (2013)
Владика С. А. - ПДВ в системі власних ресурсів Європейського Союзу (2013)
Крук Ю. А. - Європейські механізми захисту права на здоров’я: особливості імплементації (2013)
Невара Л. М. - Імплементація Європейської хартії регіональних мов або мов меншин в українському законодавстві (2013)
Попко Є. В. - Роль Парламентської Асамблеї у захисті прав людини в рамках Ради Європи (2013)
Шершньова О. А. - Вирішення колізійних проблем утримання дитини в сучасних кодифікаціях (2013)
Висоцька Л. М. - Використання ефективних антикорозійних екологічно чистих засобів, Журавський О. Д., Кислюк Д. Я. (2016)
Задерей П. В. - Комп’ютерні технології проектування будівельних конструкцій в Autodesk Inventor, Самчук В. П. (2016)
Михальков Д. В. - Получение щебня узкофракционного гранулометрического состава как крупного заполнителя для бетона и железобетона (2016)
Парфентьєва І. О. - Нові технології швидкого та економічного зведення житлових будинків, Михальчук Т. Г., Шафранська О. З. (2016)
Сиваченко Л. А. - Вибровалковый измельчитель и основы его проектирования, Богданович И. А., Сотник Л. Л. (2016)
Смаль М. В. - Аналіз ефективності використання бетонного брухту при виготовленні фем, Дзюбинська О. В. (2016)
Дворкін Л. Й. - Проектування складів фібробетону із застосуванням експериментально-статистичних моделей , Бабич Є. М., Степасюк Ю. О., Ковальчук Т. В. (2016)
Марко О. Ю. - Влияние добавки "УКД-1", содержащей углеродный наноматериал, на физические и механические свойства цемента, Корбут Е. Е. (2016)
Олех В. В. - Неметалева композитна склопластикова арматура як будівельний матеріал майбутнього (2016)
Семенюк С. Д. - Экспериментально-статистическая оценка прочностных и деформативных свойств легкого бетона на основе керамзита заводов Беларуси, Мельянцова И. И., Кузьмина А. А., Подголин А. Г. (2016)
Чепурна С. М. - Підвищення водонепроникності бетонів з добавкою високодисперсною крейдою, Жидкова Т. В., Чепурна М. Є. (2016)
Бондарський О. Г. - Розрахунок на міцність згинальних елементів таврового профілю, Руський С. І., Ужегова О. А., Ужегов С. О. (2016)
Задорожнікова І. В. - Порівняння роботи монолітних балок перекриття в програмному комплексі ЛІРА, Ужегова О. А., Ротко С. В., Гордієнко А. В. (2016)
Клюка О. М. - Скорегований метод розрахунку міцності просторових перерізів звичайно армованих залізобетонних елементів прямокутного профілю з подвійним армуванням при згині з крученням на основі деформаційної моделі (2016)
Кислюк Д. Я. - Визначення зусиль в двошарнірних залізобетонних арках з врахуванням перерозподілу зусиль при повторних навантаженнях (2016)
Максимович О. В. - Визначення напружень біля кругового штампу та тріщин у ізотропній півплощині, Лавренчук С. В. (2016)
Мікуліч О. А. - Моделювання напруженого стану ґрунтових порід при добуванні сланцевого газу за динамічного удару, Шваб’юк В. І. (2016)
Нікітюк Ю. В. - Розрахунок ізоляції повітряного шуму акустично однорідної перегородки методом побудови частотної характеристики і прямим розрахунком, Ротко С. В. (2016)
Пасічник Р. В. - Дослідження збіжності розрахунку методом скінченних елементів та методом скінченних різниць (2016)
Ротко С. В. - До проблеми розробки нових некласичних теорій згину оболонок, пластин і балок (огляд) Повідомлення 1. Проблеми та принципи побудови класичної та уточнених деформаційних теорій першого рівня для ізотропних пластин і стрижнів, Шваб’юк В. І., Ротко В. О., Матіящук А. В. (2016)
Сунак П. О. - Визначення надійності ростягнутих сталефібробетонних елементів, Синій С. В., Мельник Ю. А., Боярчук Б. А., Парасюк Б. О. (2016)
Ужегов С. О. - Дослідження впливу окремих факторів на міцність сталефібробетону методом математичного планування експерименту (2016)
Шваб’юк В. І. - До проблеми розробки нових некласичних теорій згину оболонок, пластин та балок (огляд) Повідомлення 2. Проблема побудови уточнених деформаційних теорій вищого рівня для оболонок, пластин та балок, Ротко С. В., Маткова А. В., Шваб’юк В. В. (2016)
Бабич В. Є. - Дослідження короткочасних прогинів та ширини розкриття тріщин в згинальних залізобетонних елементів, Борейчук Л. М. (2016)
Гапонова Л. В. - Решение температурных задач для неоднородной многослойной конструкции, Гребенчук С. С. (2016)
Зятюк Ю. Ю. - Робота залізобетонних балок підсилених у стиснутій та розтягнутій зонах при дії малоциклових навантажень (2016)
Кичаева О. В. - Механизм разрушения кирпичной кладки при одноосном сжатии балки-стенки, опирающейся на разномодульные материалы (экспериментальные исследования), Убийвовк А. В. (2016)
Колякова В. М. - Розподіл температури в перерізі залізобетонної плити, Божинський М. О., Фесенко О. А. (2016)
Конончук О. П. - Дослідження товщини захисного шару та діаметру арматури магнітним методом (2016)
Масюк Г. Х. - Експериментально–теоретичні дослідження міцності та граничної деформації бетону позацентрово стиснутих залізобетонних елементів за дії малоциклових знакозмінних навантажень, Алексієвець І. І., Войтович О. В. (2016)
Павлюк А. П. - Робота балок з цільної деревини в умовах прямого та косого згину (2016)
Пахолюк О. А. - Визначення максимальної швидкості повітряного потоку в забудові, Ящинський А. Л. (2016)
Семенюк С. Д. - Несущая способность плит тормозного участка испытательного полигона РУПП "Белорусский автомобильный завод", Кумашов Р. В., Кетнер Э. А., Семенюк Е. Я. (2016)
Смоляр А. М. - Зміцнення елементів перекриття за допомогою будівельного вигину, Мірошкіна І. В., Юрченко С. В. (2016)
Філіпчук С. В. - Дослідження роботи бетонних призм з високоміцних бетонів, Караван Б. В., Іванюк А. М., Чапюк О. С., Гришкова А. В. (2016)
Чапюк О. С. - Залежність міцності зчеплення пінобетону з композитною склопластиковою арматурою від довжини анкерування, Філіпчук С. В., Караван Б. В., Гришкова А. В. (2016)
Бутенко А. А. - Уроки аварий стальных силосов и их фундаментов, Кичаева О. В. (2016)
Главацький О. З. - Архітектурно-просторові характеристики місць підвищеної кримінологічної небезпеки у м. Львові (2016)
Кух С. П. - Аналіз роботи підсилених залізобетонних конструкцій при малоциклових навантаженнях (2016)
Опанасюк И. Л. - Восстановление эксплуатационных качеств железобетонных колонн, Данилов С. В. (2016)
Семенюк С. Д. - Техническое состояние и рекомендации по восстановлению эксплуатационных качеств крановой эстакады локомотивного депо Могилев, Ильиных И. В., Кетнер Э. А., Алехнович С. В. (2016)
Aтинян А. О. - Энергосбережение при использовании теплоизоляционных стеновых материалов на основе гипсовых изделий, Жигло А. А., Буханова Е. С. (2016)
Ільчук Н. І. - Нові технічні рішення ресурсозберігаючих технологій будівництва тунелів в Україні, Шафранська О. З. (2016)
Пахолюк О. А. - Визначення проблем та особливостей використання відновлюваних джерел енергії, виявлених в результаті проведення енергетичного аудиту будівель у регіонах України, Шимків Т. Ф. (2016)
Дорошко М. С. - Відносини директорії УНР з урядом радянської Росії в кінці 1918 – 1919 рр.: не­засвоєні уроки історії (2013)
Алєксєйченко О. В. - Геополітичні інтереси Російської Федерації у зоні "заморожених" конфліктів на пострадянському просторі (2013)
Піскорська Г. А. - Розвиток інформаційного суспільства Франції, Шкуров Є. В. (2013)
Остап’як В. І. - Китай крізь призму глобальних трансформацій (2013)
Маковський С. О. - Європейські стратегії федеральних земель Німеччини (2013)
Волошенко І. О. - Вплив Російської Федерації на забезпечення обороноздатності пострадянських держав Центральної Азії (2013)
Купрейчук В. Ю. - Вплив лівансько-ізраїльської війни 2006 року на міжнародні відносини близь­косхідного регіону (2013)
Глібова С. О. - Діяльність культурних центрів як складова культурної політики Італії (2013)
Шинкаренко В. І. - АСЕАН в оточенні азіатських сусідів: від конфронтації до партнерства (2013)
Белоусова А. А. - Роль здравоохранения в становлении и обеспечении права на здоровье (2013)
Забара І. М. - Правове регулювання військової складової міжнародної інформаційної безпеки (2013)
Андрійчук В. Г. - Місце та роль нетарифних заходів регулювання міжнародної торгівлі у формуванні глобального торговельного середовища на сучасному етапі розвитку світового господарства, Іванов Є. І. (2013)
Дюгованець О. М. - Уроки сучасної фінансової кризи: підхід з точки зору ризик-менеджменту, Дюгованець О. М. (2013)
Черленяк І. І. - Аналіз програм інноваційного розвитку в країнах Європейського Союзу, Бондаренко В. М., Бережанський М. М. (2013)
Циганов С. А. - Конкуренція на світовому туристському ринку в сучасних умовах, Юрченко О. Є. (2013)
Мазуренко В. П. - Бюджетна політика в розвинених країнах в умовах фінансово-економічної кризи 2008-2009 років: уроки для України (2013)
Азизов Г. С. - Сравнительный анализ экономик Украины и Польши на основе национальных счетов, Миргородская Л. А. (2013)
Білик Р. С. - Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку в умовах глобалізації (2013)
Левченко О. М. - Форфейтинг: від теорії до практики (2013)
Морозов В. С. - Регулювання детінізації німецької економіки (2013)
Радзієвська С. О. - Торговельно-економічні зв’язки України з країнами БРІКС (2013)
Циганова Н. В. - Тенденції консолідації банківського капіталу в умовах фінансової глобалізації (2013)
Чугаєв О. А. - Економічна сила країн як невід’ємний атрибут міжнародних економічних відносин (2013)
Циганов С. С. - Рух іноземного банківського капіталу у глобальному конкурентному середовищі (2013)
Онопко М. О. - Qualitative methods of research of sovereign wealth funds (2013)
Косьміна В. В. - Напрями експортної діяльності транснаціональних фірм в нових індустріальних країнах Азії (2013)
Остапенко Т. В. - Роль виробничого потенціалу у забезпеченні розвитку підприємств (2014)
Охотніков А. В. - Системна модель управління комерційними контрактами підприємства (2014)
Пішеніна Т. І. - Концептуальні передумови підвищення якості системи управління підприємством (2014)
Стеченко Д. М. - Використання теорії графів для системно-структурного аналізу кластерної моделі розвитку підприємств, Полішко О. О. (2014)
Поліщук В. М. - Оцінка інтенсивності розвитку підприємств легкої промисловості (2014)
Продан І. О. - Формування механізму вдосконалення системи управління персоналом на інноваційних засадах (2014)
Рега М. Г. - Перспективи розвитку бізнес-планування в готельному і ресторанному господарстві (2014)
Резнікова О. С. - Метод інтегральної оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації (2014)
Рзаєв Г. І. - Фінансовий потенціал підприємства та напрями його оцінки, Жовтівська О. В. (2014)
Рибак О. В. - Ефективність механізму контролінгу в управлінні підприємством (2014)
Руденко Є. М. - Податковий менеджмент в системі стимулювання розвитку бізнесу в Україні (2014)
Сірик М. В. - Аналіз стану і динаміки основних засобів державних поліграфічних підприємств України (2014)
Соломянюк Н. М. - Процес маркетингового планування та його розвиток в сучасних умовах (2014)
Сорока А. М. - Стратегія ефективності системи менеджменту виробництва м’яса курятини в спеціалізованих підприємствах (2014)
Судомир С. М. - Методологія оцінки інвестиційної привабливості виробничих соціально-економічних систем (2014)
Тирінов А. В. - Межі застосування поняття "господарський механізм" в економічній діяльності підприємства (2014)
Ушкаренко Ю. В. - Інституціональні імперативи кооперативного розвитку (2014)
Фроленко О. М. - Формування маркетингового механізму забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства (2014)
Харчишина О. В. - Роль організаційних цінностей у формуванні системи мотивації персоналу (2014)
Чернишов В. В. - Методичні аспекти проведення фінансової діагностики промислового підприємства (2014)
Черняк Г. М. - Особливості забезпечення економічної безпеки машинобудівних підприємств (2014)
Чуб Ю. В. - Інноваційна модель розвитку підприємств АПК як фактор підвищення конкурентоспроможності виробництва (2014)
Шатохін А. Л. - Аналіз методичних підходів до оцінки економічної безпеки підприємства (2014)
Шевченко І. Б. - Нові підходи до моделі управління змінами в організації (2014)
Шукалович В. Ф. - Організаційно-економічні системи вертикальної координації (2014)
Юдіна М. І. - Вплив чинників на процеси зниження собівартості машинобудівної продукції (2014)
Яровая А. Б. - Мотивация персонала с учетом ментальности сотрудников, Чичкан А. В. (2014)
Мельникович О. М. - Сучасна парадигма організації маркетингової комунікаційної діяльності ВНЗ, Яцюк Д. В. (2014)
Аверкина М. Ф. - Напрямки логістичної координації забезпечення стійкого розвитку міст і агломерацій (2014)
Агафоненко О. Ю. - Обгрунтування стратегії ефективності регіональної конкурентоспроможності (2014)
Бойко В. В. - Механізми активізації інноваційного розвитку сільських територій (2014)
Борейко В. І. - Необхідність та шляхи забезпечення фінансової самостійності регіонів України (2014)
Власенко Д. О. - Синергетичні аспекти розвитку регіонального ринку транспортних послуг (2014)
Гордуновський О. М. - Прогнозування регіонального розвитку національної економіки (2014)
Двігун А. О. - Концептуальні положення модернізації стратегії регіонального розвитку в контексті цілей і завдань програми діяльності уряду, Гуменюк А. М., Мокій А. І. (2014)
Ільїна М. В. - Цільовий прогноз розвитку туризму і рекреації в типових групах регіонів України (2014)
Капінус Ю. І. - Фактори формування та підвищення конкурентоспроможності регіону (2014)
Комліченко О. О. - Формування та оцінка економічного потенціалу туристичної галузі регіону, Ротань Н. В. (2014)
Король В. С. - Формування стратегії розвитку регіону в світлі теорій економічного зростання (2014)
Новинюк О. В. - Вдосконалення методики формування рейтингової оцінки інвестиційної привабливості регіонів України (2014)
Островский И. А. - Современные аспекты системной модернизации экономики регионов Украины (2014)
Панухник О. В. - Інтеграційні процеси у регіональних територіально-господарських системах: світовий досвід і Україна (2014)
Папіж Ю. С. - Розвиток гірничодобувних регіонів України на основі формування територіально-виробничих кластерів (2014)
Пашкевич М. С. - Методологічні проблеми управління соціально-економічним та екологічним розвитком регіонів та ризики виникнення територіальних депресій, Лисунець К. П. (2014)
Продиус О. И. - Развитие пищевой промышленности Украины в контексте глобализационных экономических преобразований, Бостанжи Т. З., Горбатова Д. А. (2014)
Семенов В. Ф. - Простір і просторовий розвиток великого міста, Пандас А. В. (2014)
Середа О. В. - Інструменти підвищення ефективності стратегічного управління сталим розвитком міст (2014)
Товт Т. Й. - Оцінювання інвестиційної привабливості регіону (за матеріалами Закарпатської області) (2014)
Харченко М. О. - Вплив просторового розміщення продуктивних сил в системі середньої освіти на показники регіональної економіки (2014)
Чайкіна А. О. - Теоретичні засади формування поняття "підприємницький потенціал регіону" (2014)
Шевчук І. Б. - Регіональні тенденції інформатизації в контексті забезпечення зростання і розширення можливостей людського розвитку (2014)
Титул, зміст (2016)
Буднікевич І. - Формування конкурентних стратегій розвитку підприємств роздрібної торгівлі в інституціональному середовищі, Черданцева І. (2016)
Клокар О. - Соціально-економічна сутність фінансового контролінгу та його ефективне формування й розвиток (2016)
Пересипкін М. - Оцінка процесу забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання кваліметричним методом (2016)
Cлободянюк О. - Роль посередницької діяльності в розвитку страхового ринку України (2016)
Стеблянко І. - Інвестиційне забезпечення структурного розвитку національної економіки (2016)
Шамборовський Г. - Аналіз взаємозв'язку ступеня інтегрованості зі зростанням добробуту населення в країнах - членах ЄС, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР (2016)
Гапеєва О. - Діяльність громадсько-політичних організацій на Кримському півострові в контексті формування проросійських настроїв у молодіжному середовищі (1993-2013 рр.) (2016)
Костюк О. - Незалежна Україна в російських геополітичних концепціях у 1990-х рр. (2016)
Пилипів І. - Матеріальне становище греко-католицького парафіяльного духовенства Перемишльської єпархії (1919-1939 рр.), Горан Т. (2016)
Удовік В. - Зовнішня політика Японії на пострадянському просторі (1991-2016 рр.) (2016)
Алієва О. - Віртуальні ігри як феномен сучасної культури, Жукова М. (2016)
Бродецький О. - Ціннісні імпульси екологічної етики в релігійних ідеях (2016)
Ворожейкін Є. - Інформатизація як естетична стратегія сучасної екранної культури (2016)
Гололобова К. - Арабо-перська філософія та вплив зороастризму (2016)
Іщук Н. - Християнська онтологія особистості в контексті богослов'я спілкування (2016)
Karpenko A. - Heidegger studies and the shift of philosophical historiography (2016)
Муляр В. - Страх: методологічні особливості аналізу феномену (2016)
Савченко Н. - Сучасні підходи до розуміння ad-аргументів та критерії їх прийнятності (2016)
Стояцька Г. - Мова в релевантному культурному просторі: компаративістський аналіз концепцій Л. Вітгенштейна та Ж. Дерріди (2016)
Туренко О. - Відправні концепти радянської урбанізації або protos pseudos соцміста (2016)
Шевченко М. - Філософсько-методологічні основи визначення принципів інформаційно-пропагандистського забезпечення в збройних силах (2016)
Савченко В. Ф. - Економічний потенціал України та державний вплив на нього (2015)
Гмиря В. П. - Розвиток ринку аграрної продукції в Україні (2015)
Мамонтова Н. А. - Інвестиційне забезпечення сталого економічного розвитку (2015)
Mekshun L. N. - The governance experience of housing service in Germany (2015)
Чемисов Б. Г. - Об одной математической модели иерархической структуры сельских поселений регионов, Хусаинов Д. Я. (2015)
Бриль К. Г. - Актуалізація екологічно-орієнтованого туризму у сучасних туристичних центрах (2015)
Дяченко А. Л. - Напрями міжнародної академічної мобільності в Україні (2015)
Лісова Т. А. - Удосконалення адміністративно-територіального устрою України (2015)
Літовкіна О. О. - Організація інвестиційної діяльності у регіоні: проблеми та перспективи (2015)
Калінько І. В. - Дослідження інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості, Прокопенко Л. (2015)
Ткаленко Н. В. - Особливості формування інноваційного ресурсу постіндустріальних країн-інноваторів (2015)
Карцева В. В. - Удосконалення фінансового управління в системі споживчої кооперації на основі створення центрів фінансової відповідальності (2015)
Polkovnichenko S. O. - Assessment of the situation of "brain drain" from Ukraine in modern conditions, Kurochka V. O. (2015)
Сахно Є. Ю. - Моделювання ефективності реалізації довгострокових проектів, Сідін Е. П., Корнієць К. Є. (2015)
Гарафонова О. І. - Організаційна культура як елемент забезпечення стійкості функціонування механізму здійснення змін на підприємстві (2015)
Ладонько Л. С. - Сутність та моделі управління змінами на підприємстві, Ганжа І. В. (2015)
Ладонько Л. С. - Стратегічний потенціал підприємства: формування та оцінка, Ганжа М. В. (2015)
Ладонько Л. С. - Х-інжиніринг як новий напрям менеджменту змін, Солошин О. С. (2015)
Карчева Г. Т. - Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками електронного банкінгу (2015)
Ільєнко Р. В. - Теоретико-методичні основи моделювання податкового навантаження в умовах економічної кризи (2015)
Нехай В. А. - Податкові ризики: зміст та методи зниження, Гнедіна К. В. (2015)
Ремньова Л. М. - Концептуалізація парадигмальних зрушень у системі фінансового менеджменту під впливом глобальних мегатрендів економічного розвитку, Ніколаєнко Ю. В. (2015)
Копчинська К. О. - Європейські тенденції в оподаткуванні прибутку підприємств (2015)
Луценко І. О. - Сільські території як об'єкт бюджетного регулювання (2015)
Мовчун С. В. - Oсновні риси програм дострокового виходу на пенсію:світовий досвід та уроки для України (2015)
Бабаєв О. А. - Випромінювання акустичних хвиль циліндричною п’єзокерамічною оболонкою, Штефан Н. І., Гнатейко Н. В. (2015)
Скакальська О. І. - Особливості перебігу фенологічних фаз гетеротрофних видів роду Pinguicula L., Коніщук В. В. (2015)
Соколенко В. Л. - Динаміка показників гуморального імунітету у населення радіаційно забруднених територій, Соколенко С. В. (2015)
Аксьонова Л. І. - Застосування статистичних методів для діагностичного оцінювання процесів системи управління якістю при проведенні внутрішнього аудиту (2015)
Лилов О. В. - Новітні підходи до модернізації процесів організації будівництва (2015)
Максимов А. С. - Вдосконалення організаційних підходів до здійснення термомодернізації (2015)
Попов С. О. - Розробка класифікації ресурсів для проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання, Попрожук О. О. (2015)
Бескупська О. В. - Впровадження сертифікату GMP+ на українських підприємствах у контексті інтеграції до ЄС (2015)
Бєляєва С. С. - Маркетингова політика хостелів, Панасенко Л. М. (2015)
Бойченко Е. Б. - Генезис уявлень щодо відтворення продуктивних сил в контексті розвитку регіонального соціуму (2015)
Вінічук М. В. - Консолідація фінансових ресурсів держави для підвищення соціальних стандартів (2015)
Войтов С. В. - Аналіз моделей оцінки кредитного ризику позичальника на основі визначення ймовірності дефолту. Проблеми їх імплементації в умовах банківської системи України (2015)
Горбенко О. В. - Ринок продуктової роздрібної торгівлі в Україні: формати, мережі, розвиток (2015)
Гришко М. Г. - Розвиток роздрібних торговельних мереж в Україні (2015)
Губай М. М. - Резерви раціоналізації витрат банку на персонал (2015)
Давиденко В. М. - Інституційно-правове забезпечення сільськогосподарського землекористування інтегрованих агроформувань (2015)
Киян А. В. - Облік і контроль розрахунків з постачальниками та підрядниками, Ярмолюк О. Ф. (2015)
Короткий Ю. В. - Фактори впливу на логістичний потенціал машинобудівного підприємства (2015)
Лаврів І. М. - Стан та перспективи експортної діяльності в Україні (2015)
Маловичко С. В. - Механізм формування та організації управління електронною торгівлею (2015)
Мартинюк Г. П. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення як шлях відродження скотарства (2015)
Артемчук М. Д. - Актуальність ціннісного аспекту прав людини як філософської проблеми (2015)
Бурий А. Р. - Вихідні положення екзистенціалізму в кіномистецтві: екзистенціали людського існування. Частина І (2015)
Литовченко І. В. - Формування знаково-символічної системи в контексті інституціалізації суспільства (2015)
Высоцкая Н. Л. - Становление теории текста в украинском и российском языкознании 50-х годов ХІХ века – 50-х годов ХХ века: лингвоисториографический аспект (2015)
Волощук Ю. О. - Любовно-еротичний компонент романної прози Володимира Ґжицького (2015)
Мясоєдова С. В. - Риторичне питання як засіб вираження непрямого спонукання в сучасній українській мові (2015)
Савеленко І. М. - Етноестетичні засоби творення іронії у збірці "Примруженим оком" Осипа Маковея (2015)
Фуц Ю. В. - Інверсія як прийом конструювання постмодерного персонажа в романі Мішеля Турньє "Вільшаний Король" (2015)
Яцків Н. Я. - Рецепція творчості братів Ґонкурів у російському літературознавстві (2015)
Юрасов С. М. - Особливості нормування скидів речовин з ефектом сумарної дії, Кур’янова С. О. (2015)
Вовк О. Р. - Теоретичні аспекти формування гуманної особистості (2015)
Дружченко Т. П. - Інтегроване навчання іноземній мові як засіб оптимізації професійної освіти майбутніх юристів (2015)
Зарицька А. А. - Структурно-функціональна модель формування готовності майбутніх учителів музики до професійної самореалізації (2015)
Карабін О. Й. - Психологічні аспекти професійного саморозвитку майбутніх фахівців комп’ютерного профілю (2015)
Ковальчук М. О. - Особливості створення навчального мультимедійного курсу (2015)
Короткіх М. А. - Технологія самовдосконалення педагогічної майстерності викладачів вищих військових навчальних закладів та її модель (2015)
Лабунець Ю. О. - Концепція виховання моральної особистості у творчості Дж.Р.Р. Толкіна у контексті її імплементації у сучасний освітній простір (2015)
Пилипенко І. В. - Ознаки об’єктивної сторони кримінально-караного самоправства: порівняльно-правовий аспект (2015)
Філіппов С. О. - Протидія організації нелегальної транскордонної міграції на зовнішніх кордонах Європейського Союзу (2015)
Гнатенко П. И. - Интеллигенция и толпа, Бузский М. П. (2010)
Окороков В. Б. - Творчество сквозь призму творения или сущность исторического мышления (М. Хайдеггер у истоков бытия) (2010)
Пронякин В. И. - Поэтика в метафизическом измерении языка (2010)
Шабанова Ю. А. - Метафизическое пространство музыки (2010)
Корх О. М. - Особиста автономія та колективна солідарність в контексті ідей комунітаризму (2010)
Шевцов С. В. - Оправдание бытия человека у Софокла (2010)
Осетрова О. О. - Проблема сенсу суїцидальних записок (2010)
Вікторов В. Г. - Антропний принцип epimelia у педагогічній практиці формування власного здоров’я, Приходько В. В. (2010)
Власова Т. И. - Гендер и сексуальность в трансформациях постсовременности (2010)
Башкеєва О. М. - Особливості генези поняття "ментальність" на межі ХІХ та ХХ століть (2010)
Боревой М. Б. - Ветхозаветная история Авраама как генезис концепции веры в философии С. Кьеркегора (2010)
Бунакова І. В. - Світська та релігійна етика: точки дотику (2010)
Вершина В. А. - Художньо-філософська творчість Ф. Достоєвського в інтерпретації С. Франка (2010)
Волков О. Г. - Особливості дискурсу підданського суб'єкта (2010)
Гордиенко В. С. - Искусство чтения в творчестве И. Ильина (2010)
Грабовська І. М. - Концепти чоловічого та жіночого в постколоніальній культурі сучасної України: філософсько-світоглядний аналіз (2010)
Грищак С. В. - Философия права в англо-саксонской правовой системе (2010)
Данканич Р. І. - Фрідріх Ніцше: критика християнства чи антихристиянства (2010)
Евтушенко Р. А. - О феномене интерпретации прошлого: метафизический взгляд (2010)
Ергемлідзе М. - Проблеми становлення та розвитку етнонаціональної політики України (2010)
Карпова С. Г. - К проблеме поиска единых оснований в философских концепциях Ж. Делеза и М. Фуко (2010)
Криворучко И. С. - "Научная метафизика" Ч. С. Пирса (2010)
Кулик А. В. - Философский фиал как жанр (осуществление проектаФ. Бэкона) (2010)
Лобанова В. В. - Модернисткий дискурс и оппозиция "жизнь-смерть" в творчестве М. Цветаевой (2010)
Лобода Ю. О. - Existentia militaria: досвід аналітики мілітарної свідомості (2010)
Ломачинська І. М. - Феномен католицького релігійного лідерства та його соціальна зумовленість (2010)
Луценко Е. Н. - Этические идеи С. Булгакова (2010)
Мірошниченко А. А. - Філософські аспекти теорії самоорганізації (2010)
Макогонова В. В. - Развитие идей Н. Ф. Федорова в биокосмизме (2010)
Медкова Е. В. - Идея счастья у Плотина и Г. С. Сковороды (2010)
Павленко И. В. - Проблематика предметных форм как форм сознания в феноменологии Г. Г. Шпета (2010)
Павлова Т. С. - Філософський аналіз права і держави у роботі Г. В. Ф. Гегеля "філософська пропедевтика" (2010)
Родный О. В. - "Линия Демокрита" и "линия Платона" о смехе (2010)
Скиба Э. К. - Философско-мировоззренческий конфликт во взаимодействии феминистской и гендерной теории (2010)
Талько Т. М. - Антропологічна складова духовності сучасної європейської спільноти (2010)
Товстоп’ятко Ф. Ф. - Антропология В. В. Розанова: маргинализм или универсальность (2010)
Узун Я. В. - Відображення взаємодії феномену життя та смерті в філософській думці Київської Русі (2010)
Чипуренко О. Н. - Трактовка экзистенции Сартром и Хайдеггером (2010)
Андрєєва Н. М. - Екологізація інвестиційної діяльності в умовах трансформації рекреаційно-туристичної галузі України, Поляничко О. В. (2014)
Булишева Д. В. - Еколого-економічні аспекти вдосконалення містобудівної політики (2014)
Загвойська Л. Д. - Концептуалізація еко-інновацій у контексті сучасного еколого-економічного дискурсу (2014)
Сухомлін Л. В. - Формування нормативної грошової оцінки земель рекреаційного призначення та її практичне застосування, Мінаков О. С. (2014)
Хижнякова Н. О. - Вплив міжнародних факторів на прийняття екологічно орієнтованих управлінських рішень в Україні (2014)
Гетьман О. О. - Організаційні механізми підбору, найму та адаптації персоналу, Петренчук Н. В. (2014)
Гордієнко Л. А. - Моделі корпоративної соціальної відповідальності (2014)
Дєліні М. М. - Проблеми впровадження корпоративної соціальної відповідальності (2014)
Дружиніна В. В. - Моніторинг ефективності функцій місцевого ринку праці (2014)
Ільїн С. В. - Дослідження сучасного стану соціальної інфраструктури Донецької області (2014)
Калінін А. М. - Концептуальні підходи до визначення сутності кадрового потенціалу підприємства (2014)
Кирилюк В. В. - Основні чинники формування соціальної згуртованості суспільства (2014)
Крюкова О. Ю. - Регіональні аспекти підвищення продуктивності праці в Україні, Ткачук О. В. (2014)
Лаушкін О. М. - Формування постіндустріальної зайнятості у епістемологічних спільнотах (2014)
Оберван О. Р. - Стратегічні напрямки формування соціальної політики України в сучасних умовах (2014)
Славітич М. В. - Порівняльний аналіз моделей охорони здоров'я, Гупало О. Г. (2014)
Чалюк Ю. А. - Приоритеты развития социальной сферы в Украине (2014)
Аванесова Н. Е. - Суть та визначення фінансово-економічної безпеки як економічної категорії, Шуміло О. С. (2014)
Адонін С. В. - Державне кредитування в Україні, Лиса О. В. (2014)
Алескерова Ю. В. - Страхування сільськогосподарського сектора (2014)
Алєксєєв В. І. - Кредитні спілки як інструмент приватних інвестицій у малий бізнес, Алєксєєва С. І., Алєксєєв І. В. (2014)
Бабидорич Л. І. - Кредитна спілка як особливий вид економічної організації (2014)
Бєлялов Т. Е. - Необхідність та роль фінансового планування в сучасних умовах управління підприємством (2014)
Білий М. М. - Роль спільних підприємств у залучені інвестицій в умовах глобалізації економіки (2014)
Білик О. І. - Удосконалення механізму фінансування охорони здоров’я України (2014)
Буренко К. В. - Світовий досвід хеджування валютних ризиків та його використання в Україні (2014)
Вовчак О. Д. - Сучасні тенденції розвитку банківської системи України як інституту фінансового посередництва, Надієвець Л. М. (2014)
Галіцейська Ю. М. - Особливості прояву карткового ризику в сфері банківської діяльності: міжнародні аспекти та вітчизняні реалії, Леськів О. М. (2014)
Задерецька Р. І. - Переваги і недоліки первинного публічного розміщення акцій як інструмента формування інвестиційних ресурсів підприємства, Партин Г. О., Бирка І. І. (2014)
Задорожна Х. Р. - Удосконалення класифікації валютних ринків, Тучковська І. І. (2014)
Ізюмська В. А. - Теоретична модель системи управління міжбюджетними відносинами в Україні (2014)
Калініченко Л. Л. - Комплексний підхід до мотивації персоналу банку (2014)
Кисільова І. Ю. - Оцінка фінансової надійності страховика (2014)
Кіяк М. М. - Проблеми формування доходів місцевих бюджетів у сучасних умовах, Сочка К. А. (2014)
Климаш Н. І. - Методичний інструментарій оцінювання ефективності господарюючих суб’єктів на основі вартості (2014)
Колодізєва С. О. - Методичний підхід до підвищення ефективності управління послугою факторингу (2014)
Корват О. В. - Напрями державного регулювання якості страхових послуг (2014)
Кравченко О. В. - Мікроекономічні детермінанти інвестиційної активності вітчизняних підприємств (2014)
Курдидик Н. І. - Сутність ринку капіталів та його місце в структурі фінансового ринку (2014)
Ластовенко О. В. - Системні складові руху інвестиційного капіталу на фондовому ринку (2014)
Ломачинська І. А. - Вплив фіскальної політики держави на фінансову стійкість українських підприємств (2014)
Лукановська І. Р. - Нормативно-правові та організаційні аспекти міжнародного співробітництва України у сфері оподаткування (2014)
Луцик А. І. - Прагматика використання митного інструментарію регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах участі економіки України в світовому господарстві, Гуцул І. А. (2014)
Мальцева В. В. - Теоретичні підходи до оцінювання якості страхових послуг (2014)
Миськів Г. В. - Інституційний механізм кредитного ринку та його ефективність, Пасінович І. І. (2014)
Мороз К. В. - Трансфертна та податкова політика як механізм регулювання розподілу доходів населення (2014)
Педченко Н. С. - Оптимізація структури фінансового потенціалу підприємства методом аналізу ієрархій (2014)
Пістун Т. Т. - Резерви посилення впливу податкової політики на тіньовий сектор економіки (2014)
Погореленко Н. П. - Принципи державного регулювання банківської системи, Гойхман М. І. (2014)
Табенська Ю. В. - Ідентифікація ризиків як елемент державного внутрішнього фінансового контролю митних органів (2014)
Титарчук І. М. - Напрями модернізації системи бюджетного планування в Україні (2014)
Ткачук І. Я. - Впровадження європейських принципів державного фінансування українськими громадськими організаціями (2014)
Усков И. В. - Бюджетные риски и особенности их оптимизации на местном уровне (2014)
Фурса Т. П. - Особливості інтеграції фінансового і промислового капіталу (2014)
Шевчук Н. В. - Сучасний стан фінансового забезпечення пенсійної системи України в умовах реформування (2014)
Ярема Б. П. - Державна підтримка підприємництва в контексті оцінки джерел фінансування, Остафій М. М. (2014)
Бурачек В. - Методика дослідження кутового відхилення візирної осі зорової труби геодезичного інструменту при перефокусуванні, Хомушко Д., Кривоберець С., Сталінська Ю. (2016)
Пилипенко О. - Послепроектная диагностика и эффективность применения методики проектирования многомассового цепного привода, Полуян А. (2016)
Хоменко І. - Гранично допустимі зазори у віброударних парах (2016)
Дмитриенко Р. - Построение действительной диаграммы деформирования на примере разнотолщинной, тонкостенной цилиндрической гильзы с днищами, изготовленной из стали 20, Палиенко А. (2016)
Кальченко В. - Аналіз методів дослідження теплонапруженості під час процесу шліфування, Кальченко В., Кужельний Я. (2016)
Венжега В. - Особливості утилізації автомобілів відповідно до Закону України "Про утилізацію транспортних засобів", Рудик А., Пасов Г. (2016)
Космач О. - Експериментальне оцінювання енергоефективності привода верстатів на допоміжних переходах, Сапон С., Безручко В., Федориненко Д. (2016)
Сіра Н. - Модульне 3D-моделювання інструментів, процесів зняття припуску та формоутворення під час шліфування зі схрещеними осями циліндричного вала й абразивного круга (2016)
Слєднікова О. - Модульне моделювання профілів кругів, зняття припуску та формоутворення при двосторонньому шліфуванні торців некруглих деталей (2016)
Шаповалов О. - Конструктивні особливості сучасних бронемашин із колісною формулою 4×4, Колесник Д., Журахов О., Болотов Г. (2016)
Казаков А. - Моделирование областей сосуществования фаз в твердых растворах Inx Ga1-x Asy P1-y c использованием различных термодинамических моделей, Шаповалов Г. (2016)
Болотов М. - Оптимізація процесу осадження тонких металевих плівок у тліючому розряді з порожнистим катодом (2016)
Казимир В. - Динамічна оцінка ризику виконання плану робіт методом імітаційного моделювання, Посадська А. (2016)
Литвинов В. - Архитектура знание-ориентированной автоматизированной системы обучения, Посадская И., Савельев М. (2016)
Войтенко В. - Навчальний лабораторний стенд "Inel-STM”, Білорус І. (2016)
Зарiцький О. - Теоретичні основи стандартизації базових правил експертної системи аналітичної оцінки професійної діяльності (2016)
Іванець С. - Дослідження роботи нейронечіткої системи відстеження точки максимальної потужності фотоелектричного перетворювача, Красножон О. (2016)
Крячок С. - Експериментальні дослідження сталої електронного тахеометра в польових умовах, Потеруха В. (2016)
Кунгурцев О. - Побудова словника предметної області на основі автоматизованого аналізу текстів українською мовою, Ковальчук С., Поточняк Я., Широкоступ М. (2016)
Недашківський Є. - Механізми визначення фрактальності у термінах лінгвістичного моделювання (2016)
Kazymyr V. - Selecting a base application layer protocol to transfer data in the client-server architecture, Mokrohuz A. (2016)
Palaščáková D. - Methods of on-line and off-line programming in the production process (2016)
Palaščáková D. - Robotized workplace impact on the environment, Badida M. (2016)
Алексеевский Д. - Исследование влияния координат рабочей точки на параметры модели ВЭУ с аэродинамическим мультиплицированием, Панкова О., Щипанский П. (2016)
Ігнатенко П. - Аналіз якості сушіння пиломатеріалів на заключному етапі технологічного процесу сушіння, Ігнатенко О., Сапон С. (2016)
Соломаха І. - Ефективність використання живильних розчинів при вологому зберіганні зрізаної гвоздики ремонтантної, Жабинська А., Шевченко К. (2016)
Федорова Д. - Фізико-хімічні і біохімічні показники якості сухих рибо-рослинних напівфабрикатів (2016)
Челябиева В. - О безопасности использовании фруктово-ягодного сырья в пищевой промышленности, Гаврик М., Литвиненко А. (2016)
Коваленко О. - Дослідження залежностей міграції тритію за ланцюгом "тала вода снігового покриву – рослина", Кряжич О. (2016)
Скиба М. - Плазмохімічно оброблена вода та водні розчини для знезараження питної води, Півоваров О., Макарова А., Воробйова В., Гнатко О. (2016)
Нехай В. - Ретроспективний аналіз інформаційних технологій моделювання та прогнозування стану родючості ґрунту, Литвинов В. (2016)
Хрищук С. - Методичні аспекти формування екобезпечного землекористування (2016)
Романко Р. - Удосконалення моделей моніторингу земель, підданих впливу небезпечних природніх явищ, на основі INSPIRE (2016)
Дзяд О. В. - Ресайклинг муніципальних відходів у промислово розвинених країнах світу: порівняльний аспект, Цвєтаєва К. В. (2015)
Жиліна К. В. - Глобальні трансформації фінансових інструментів пенсійного забезпечення (2015)
Литвин М. В. - Перспективи досягнення сталого розвитку країн світу (2015)
Марчук І. А. - Набуття економічної грамотності у контексті підвищення мобільності студентів (2015)
Мешко Н. П. - Розвиток промислового туризму як напрям у міжнародному туристичному іміджі Дніпропетровського регіону, Карплюк К. В. (2015)
Михайленко О. Г. - Сталий розвиток сільського господарства: теоретичні аспекти (2015)
Пащенко О. В. - Міжнародні інвестиційні режими у регіональних торговельних угодах (2015)
Пирог О. В. - Становлення та розвиток Інтернет-торгівлі в Україні, Горячка А. І. (2015)
Polishko G. G. - Nation branding and its stakeholders: analysis of European and Ukrainian approaches (2015)
Присвітла О. В. - Інноваційна складова в детерминантах сучасного розвитку освіти (2015)
Сардак С. Е. - Транснаціоналізація національної економіки України, Сливенко О. В. (2015)
Стукало Н. В. - Суверенная неплатежеспособность: теоретический и практический аспекты, Солонская-Ситник Е. А. (2015)
Штанько О. Д. - Теоретичні аспекти новітніх механізмів мобілізації фінансових ресурсів у глобальній економіці (2015)
Довідка про авторів (2015)
Наукове видання (2015)
Перчук О. В. - Особливості обліку доходів комунальних підприємств теплових мереж (2015)
Пилипчук В. П. - Бенчмаркінг як інструмент підвищення ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства, Шиманська А. А. (2015)
Попова А. М. - Глобалізація як фактор розвитку економіки України (2015)
Пугач О. А. - Оцінювання впливу загроз на конкурентоспроможність та стан економічної безпеки національної економіки (2015)
Русланова Н. Г. - Вирішення проблеми забезпеченняжитлом різних верств населення за допомогою посередницьких організацій ринку нерухомості (2015)
Сорочан В. О. - Особливості інноваційних процесів в просуванні та комерціалізації туристичного продукту (2015)
Терьошкіна Н. Є. - Людський капітал як основа становлення інноваційної економіки України, Бут А. О. (2015)
Терьошкіна Н. Є. - Малий інноваційний бізнес Миколаївського регіону: значення та проблеми розвитку, Токар А. І. (2015)
Трохимчук Т. В. - Оцінка трудового потенціалу: підходи та методи (2015)
Ужва А. М. - Проблемні аспекти нормативно-правового регулювання обліку витрат підприємства, Кайряк О. Р. (2015)
Чирва І. В. - Факторний аналіз ефективності цукровобурякового виробництва в сільськогосподарських підприємствах регіону (2015)
Шепарська О. О. - Особливості контролінгу маркетингової діяльності підприємства, Поліщук І. І. (2015)
Яценко О. В. - Методики оцінки фінансової цінності клієнта в банківській сфері (2015)
Лах М. Р. - Сформованість готовності студентів до використання інноваційних технологій у роботі з дітьми старшого дошкільного віку (2015)
Рожков Ю. Г. - Значення поняття професійної компетенції викладача (2015)
Сажко Г. І. - Формування фандрайзингових умінь у майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю, Шеховцова В. І. (2015)
Сіняговська І. Ю. - Роль керівника загальноосвітнього закладу в реформуванні системи освіти на засадах створення умов для самостійної навчальної діяльності учнів старшої школи (2015)
Стечак Г. М. - Підготовка майбутніх сімейних лікарів до виконання соціально-педагогічних функцій (2015)
Козак М. Я. - Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти в Україні, Фаласеніді Т. М. (2015)
Шевчук О. Р. - Культурно-просвітницька праця Іларія Карбулицького в контексті суспільного життя Північної Буковини міжвоєнного періоду (1918-1940 років) (2015)
Дербак М. А. - Особливості клінічного перебігу хронічного гепатиту С у хворих із поєднаною патологією (2015)
Zaliavska O. V. - Examination of the connective tissue metabolism indexes of patients with reactive arthritis and pyelonephritis, Andrusiak O. V., Gaidychuk V. S. (2015)
Кривда Р. Г. - Оптимизация способов выделения ДНК из скрытых следов биологического материала, Стоева М. И. (2015)
Плаксива Т. С. - Консервативне лікування ортопедичних наслідків ДЦП: сучасний стан, питання та перспективи, Голюк Є. Л. (2015)
Шатковська Б. В. - Натрійуретичний пептид при гострому коронарному синдромі, Деніна Р. В., Соловій Р. Д. (2015)
Шейко В. И. - Состояние иммунной системы в условиях миопии до -3 диоптрий, Пантелеев П. Г. (2015)
Компанєєтс М. О. - Принципи проектування ефективних веб-сайтів (2015)
Романенкова Ю. В. - XVI століття як "батьківщина" автопортрету: передумови виникнення, світоглядні засади (2015)
Березка С. В. - Психологічні витоки деформацій особистості (2015)
Єзерська Н. В. - Аналіз проблем cоціально-психологічної адаптації обдарованих учнів підліткового віку (2015)
Лазорко О. В. - Соціальна компетентність старшокласника в проспективній реальності моделювання його професійної безпеки (2015)
Отич Д. Д. - Креативність як копінг-ресурс підлітків, Гузь К. В. (2015)
Склярук А. В. - Соціально-психологічний портрет проблемної сім’ї (2015)
Суханов В. Ю. - Рольовий підхід і властивості темпераменту: шлях до класифікації через коло Айзенка (2015)
Франчук О. Ю. - Діалогічна взаємодія психолога з респондентом – передумова ефективності глибинного пізнання психіки суб’єкта (2015)
Червінко О. Е. - Деякі особливості вивчення біомеханіки людини при підготовці спеціалістів з фізичної реабілітації, Горго Ю. П. (2015)
Кіслов Д. В. - Міфологічні виміри маркетингових комунікацій (2015)
Дорожкин А. С. - Молодежные субкультуры: определение понятия и условия возникновения (2015)
Сарбаш К. О. - Теоретичні перспективи типології демократичного спектру гібридного політичного режиму (2015)
Vorankündigung: IDV-Arbeitstreffen in Lübeck vom 27.07.-01.08.2015 zum Thema Sprachenpolitisches Agieren von Verbänden mit intergrierter IDV-Vertreter/innen-Versammlung (2014)
Ammon U. - Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt (2014)
Borakovskyy L. - Zum Motiv eines interkonfessionellen Konflikts in Karl Emil Franzos’ Erzählung "Judith Trachtenberg” (2014)
Fant M. - Ausbau der kommunikativen Komprimiertheit im Bereich der frühneuhochdeutschen Temporalsätze (2014)
Gawrysch O. - Variabilität der syntaktischen Konstruktionen mit den Verben der intentionalen Einwirkung (2014)
Hvozdyak O. - Deutsche Mundarten im multiethnischen Raum von Transkarpatien (2014)
Ivanenko S. - Optimalitätstheorie und Textgrammatik (2014)
Kantemir S. - Ermittlung der Polysemie-Werte von Substantiven in lexikografischen Quellen der Gegenwart (2014)
Kiyko S. - Synergetik der Homonymie als einer Systemerscheinung (2014)
Nickl M. M. - Die performanzgrammatische "Diasynthetik” des modistischen Psycholinguisten Thomas von Erfurt um 1300 (2014)
Okhrimenko O. - Der Texttyp "Steuergesetz der deutschen Gesetzgebung” (2014)
Ossowska I. - Rekonstruierung des begrifflichen Segments des Konzeptes FAMILIE aufgrund der Methodik der Modellierung von Vielschichtkonzeptnetzen (2014)
Shumiatska O. - Ausdrucksmittel der expliziten und impliziten Entschuldigung im Deutschen (2014)
Sereda N. - Kulturbegegnungen und Sprache: deutsch-ukrainische und ukrainisch-deutsche Kontakte (2014)
Stasiuk O. - Metaphorische Dysphemismen in der parlamentarischen Kommunikation Deutschlands und Schwedens (2014)
Steriopolo O. - Asymmetrie im sprachsystem und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Sprache (2014)
Volodina T. - Zum Problem der sprachlichen Norm (2014)
Hirschfeld U. - Aussprachevielfalt im Deutschen, Siebenhaar B. (2014)
Hamaliia V. - Phonetische Eigenschaften der Vokalphoneme in der modernen deutschen Werbung (2014)
Hawrysch O. - Wechselwirkung zwischen der deutschen Standardsprache und dem Schweizerdeutsche (2014)
Moosmüller S. - Vokale und Diphthonge der österreichischen Standardaussprache (2014)
Rudkivskyy O. - Spezifik von bedeutungsunterscheidenden Merkmalen der Konsonanten in germanischen und slavischen Sprachen (2014)
Schwab L. - Akustische Eigenschaften der betonten Vokalphoneme im Vorlesen (2014)
Staffeldt. S. - Silbenstruktur und Silbengrenzen im Deutschen (2014)
Swetosarowa N. - Ergebnisse einer Untersuchung der Aussprachenormvarianz im Deutschen, Osovina S. (2014)
Verbytska T. - Lautliche Marker der plurinationalen deutschen Standardsprache, Vasylchenko O. (2014)
Yevtichova I. - Phonetische und lexikalische Besonderheiten der österreichischen Aussprachevariante, Pankowska I. (2014)
Artjomzew O. - Lexikalische und grammatische Aspekte der Übersetzung deutscher Wissenchaftstexte (2014)
Dolgopolova L. - Sprachspezifische Probleme der historischen Übersetzung (2014)
Kutschma O. - Ukrainische Realia in gegenwärtigen deutschsprachigen Medien (2014)
Sinegub S. - Das mangelhafte verbale Paradigma als Übersetzungsproblem (2014)
Wolkowa O. - Strukturell-semantische Kombinationsspezifik der deutschen Porträtverben als eine übersetzungsrelevante Konvention (2014)
Hawrysch M. - Einsprachigkeit als Schlüssel zum Erfolg des studienbegleitenden Fremdsprachenunterrichts (2014)
Korniiko I. - Zur Professionalisierung der Deutschlehrerausbildung, Bondarenko E. (2014)
Lange A. - Zur Kulturspezifik in der Übersetzung (2014)
Menet E. - "Phonetische Inseln” – Wie und zu welchem Zeitpunkt soll phonetische Schulung mit dem gesamten Sprachenlernen vernetzt werden? (2014)
Mujiri S. - Kontrastive und linguodidaktische Aspekte des Lauterwerbs in der mehrsprachigen Konstellation (2014)
Sereda O. - Förderung der Dolmetschkompetenz im DaF-Unterricht: Möglichkeiten und Grenzen (2014)
Schreibhinweise für Autoren (2014)
Sai P. O. - Ohmic contacts to InN-based materials (2016)
Алтунин С. И. - Экспериментальное исследование переходных процессов в программно-аппаратном устройстве цифровой фазовой автоподстройки частоты, Бондарев А. П. (2016)
Ефименко А. А. - Несущие конструкции с повышенными компоновочными характеристиками, Карлангач А. П. (2016)
Пархоменко Г. П. - Электрические и фотоэлектрические свойства гетероструктур NiO/p-CdTe и NiO/n-CdTe, Марьянчук П. Д. (2016)
Карушкин Н. Ф. - Коммутационные управляемые устройства на p—i—n-диодах миллиметрового диапазона длин волн, Малышко В. В., Ореховский В. В., Тухаринов А. А. (2016)
Попукайло В. С. - Обнаружение аномальных измерений при обработке данных малого объема (2016)
Дружинин А. А. - Исследование частотной зависимости проводимости нитевидных кристаллов кремния при криогенных температурах для создания сенсоров температуры на их основе, Островский И. П., Ховерко Ю. Н., Корецкий Р. Н. (2016)
Сидоренко В. П. - Координатно-чувствительный детектор заряженных частиц для спектроскопии, Прокофьев Ю. В., Мурченко Д. С., Еременко В. М., Шелехов А. В. (2016)
Зайков В. П. - Модель взаимосвязи геометрии ветвей термоэлементов и показателей надежности однокаскадных охладителей в режиме Q0max, Мещеряков В. М., Журавлёв Ю. И. (2016)
Титул, содержание (2016)
Эгерланд Ш. - Современное состояние и применение дуговой сварки (наплавки) вольфрамовым электродом в защитных газах, Циммер Й., Брунмайер Р., Нуссбаумер Р., Пош Г., Рутцингер Б. (2016)
Кныш В. В. - Повышение циклической долговечности тавровых сварных соединений в условиях повышенной влажности и температуры высокочастотной механической проковкой, Соловей С. А., Ныркова Л. И., Шитова Л. Г., Рыбаков А. А. (2016)
Лебедев В. А. - Особенности формирования структуры сварных соединений при дуговой наплавке с импульсной подачей электродной проволоки, Лендел И. В., Яровицын А. В., Лось Е. И., Драган С. В. (2016)
Лукашевич А. А. - Расчетно-экспериментальный метод определения составляющих спектра нестационарного нагружения сварного соединения углеродистой стали (2016)
Царюк А. К. - Усовершенствование технологии сварки высокотемпературных диафрагм проточной части паровых турбин, Скульский В. Ю., Нимко М. А., Губский А. Н., Вавилов А. В., Кантор А. Г. (2016)
Кулик В. М. - Продление ресурса эксплуатации сварных резервуаров из нержавеющей стали путем повышения питтингостойкости, Осадчук С. А., Ныркова Л. И., Елагин В. П., Мельничук С. Л. (2016)
Олейник О. И. - Разработка технологии механизированной дуговой сварки при ремонте магистрального газопровода под давлением, Максимов С. Ю., Пальцевич А. П., Гончаренко Е. И. (2016)
Васильев Ю. С. - Разработка клеевой и клеесварной технологии ремонта посадочных мест подшипников для продления ресурса эксплуатации корпусных деталей энергетического оборудования, Олейник Н. И., Паршутина Л. С. (2016)
Титул, содержание (2016)
Иванов В. П. - Управление формированием зоны проплавления при электродуговой наплавке, Лаврова Е. В. (2016)
Матвиенко В. Н. - Влияние состава электродной ленты на проплавление основного металла, Лещинский Л. К., Мазур В. А. (2016)
Щетинин С. В. - Повышение трещиностойкости бандажированных опорных валков при высокоскоростной наплавке на низкой погонной энергии (2016)
Ющенко К. А. - Формирование структуры металла шва при электронно-лучевой сварке монокристаллов жаропрочных никелевых сплавов, Задерий Б. А., Гах И. С., Карасевская О. П. (2016)
Елагин В. П. - Особенности развития структурной неоднородности в зоне сплавления перлитной стали с аустенитным азотсодержащим металлом шва, Липодаев В. Н., Гордань Г. Н. (2016)
Бо Ли - Микроструктура и износостойкость композитных WC/SS316L покрытий, полученных методом газодинамического напыления с применением лазерного нагрева, Чжихонг Ли, Лиджинг Янг, Джинхуа Яо. (2016)
Шаповалов К. П. - Электрошлаковая сварка крупногабаритной станины пресса, Белинский В. А., Мерзляков А. Е., Косинов С. Н., Ющенко К. А., Лычко И. И., Козулин С. М. (2016)
Махлин Н. М. - Совершенствование сварочных источников питания для повышения устойчивости горения дуги переменного тока (2016)
Прокофьев А. С. - Расчет двухслойной заготовки сферических днищ для сосудов высокого давления, Губатюк Р. С., Мужиченко А. Ф., Барановский В. Н. (2016)
Дубініна А. А. - Вміст нітратів у гречаній крупі та пшоні із гречки та проса різних сортів, Попова Т. М., Ленерт С. О. (2015)
Елисеева М. А. - Оценка качества глинистых грунтов как сырья для производства грунтобетонов (2015)
Nagirnyak S. V. - Ways for improvement selectivity of semiconductor gas sensors, Dontsova T. A. (2015)
Pyrkova O. V. - Theoretical aspects for use technologies formation and implementation of urban development land monitoring (2015)
Розломій І. О. - Захист персональних медичних даних в спеціалізованих комп’ютерних cистемах (2015)
Чуйко А. М. - Розробка нових конкурентоспроможних послуг у готельно-ресторанних комплексах, Чуйко М. М., Асауленко Є. І. (2015)
Домбровська О. А. - Проведення землевпорядної експертизи документації із землеустрою в Україні (2015)
Гузенков С. Г. - Радянський дискурс міста: дослідження краєзнавчої літератури 60-80-х років ХХ століття про Запоріжжя, Сирцова О. М. (2015)
Резніков В. В. - Селянський опір політиці "воєнного комунізму" на Слобожанщині(січень-червень 1919 року) (2015)
Усатенко І. А. - Розвиток жіночого руху у відображенні світосистемного аналізу Іммануїла Валлерстайна (2015)
Чередніченко О. В. - Діяльність центральної та місцевої влади з поліпшення санітарно-гігієнічного стану міст Англії в XIV-XV столітті (2015)
Шпак Д. О. - Олександр Миколайович Петров (1880-1957) – нове ім’я в літописі Миколаївщини (2015)
Августова О. О. - Особливості організації обліку витрат на оплату праці на рибопереробних підприємствах (2015)
Андрущак Є. М. - Аналіз передумов запровадження інфляційного таргетування в Україні, Горбата Ю. В. (2015)
Бандоріна Л. М. - Моделювання економічної поведінки суб'єкта господарювання, пов'язаної з метою раціонального вибору, Удачина К. О., Лозовська Л. І. (2015)
Баранов О. В. - Аналіз впливу соціо-еколого-економічного оточення на вартість життєвого циклу виробів та безпечну еволюцію підприємства (2015)
Белз О. Г. - Формування асортиментних стратегій інтернет-магазину засобами інтелектуального аналізу даних, Ковель О. О. (2015)
Бєляєва С. С. - Інформаційно-комунікативний менеджмент хостелу, Гуслистий О. С. (2015)
Білявська Ю. В. - Формування кодексу організаційної культури підприємства торгівлі (2015)
Бова Н. В. - Динаміка змін грошової маси та її вплив на формування депозитної політики банку (2015)
Бочарова Ю. Г. - Роль та значення бізнес-інкубаторів у розвитку конкуренції (2015)
Вудвуд В. В. - Фінансова безпека підприємства в умовах економічної нестабільності (2015)
Гахович Н. Г. - Особливості розвитку ринку продукції машинобудування в Україні (2015)
Гетьман О. О. - Розробка нової системи стимулювання праці на кейтерингових підприємствах України, Шеремет Г. В. (2015)
Горобчук І. С. - Аналіз підходів до визначення поняття "інтеграційна стратегія підприємства" (2015)
Grinchuk Ju. S. - Strategies and methods of production and resource potential management in agrarian enterprises (2015)
Сас Н. М. - Розвиток категоріального апарату інвестування з огляду на паритетність інтересів учасників інвестиційного процесу (2015)
Бурий А. Р. - Вихідні положення екзистенціалізму в кіномистецтві: екзистенціали людського існування. Частина ІІ (2015)
Анцибор Д. В. - Ремінісценції оніричного фольклору в поемі "Сон" Тараса Шевченка (2015)
Белюга Т. В. - Фольклорний текст: у пошуках методологічного інструментарію фольклористичного дослідження (2015)
Білевич Н. В. - Мовний вияв невербального елемента "сльози" в поетичних текстах Лесі Українки (2015)
Дмитрук Л. І. - Нариси до наукової біографії Олексія Кундзіча. Воєнний період (2015)
Іващишин О. М. - Особливості стильової таксономії англомовного науково-технічного тексту (2015)
Козелко І. Р. - Дієслівна термінологія у "Граматиці української мови" В. Сімовича та його сучасників (2015)
Куриленко Д. В. - Козак Мамай як духовний пантеон. Темпоральна формація генетичного коду Козака Мамая: фольклорно-міфологічний аспект (2015)
Лещенко А. В. - Теоретические аспекты описания арративного интереса (2015)
Shevchenko M. Yu. - Ways of expressing the lexis of terms on the material of works by F. Bacon, Parkhomenko K. A. (2015)
Бабаєв О. А. - Дослідження перехідних процесів при взаємодії зі сферичною порожниною нестаціонарною акустичною хвилею від точкового джерела, Штефан Н. І., Гнатейко Н. В. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського