Тлуста А. О. - Роль віртуальних спільнот у розгортанні революційних подій у світі в 2010-2011 роках (2012)
Федорчук В. А. - Політичний компроміс як чинник стабілізації міжнародних відносин (2012)
Черцова О. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження феномена демократії та типізація її основних моделей (2012)
Гулевич В. О. - Західний напрямок польської геополітичної думки (2012)
Хонин В. Н. - Стадии роста антропосферы Земли и развитие международных антропогенных отношений (2012)
Дяченко В. І. - Проблеми підвищення ефективності правозахисної діяльності прокурора у зов­нішньоекономічній сфері (2012)
Забара І. М. - Міжнародно-правові засади регулювання режиму інформації (2012)
Цірат Г. А. - Загальні тенденції процесів уніфікації окремих складових міжнародного ци­вільного процесу в кінці XIX – протягом XX сторіччя у різних регіонах світу (2012)
Білоцький С. Д. - Міжнародно-правове регулювання відновлюваної енергетики в рамках міжна­родного морського права (2012)
Ржевська В. С. - Елементи колективної безпеки у змісті вестфальського миру 1648 р (2012)
Цірат Г. В. - Про деякі особливості процедури укладення правочинів з повітряними суднами та іншим авіаційним обладнанням (2012)
Комарова Т. В. - Суд Європейського Союзу та міжнародний правопорядок (2012)
Гайдабрус Т. М. - Територіальні проблеми України в розмежуванні Азово-Керченської акваторії (2012)
Кравченко Н. П. - Нотаріальна діяльність дипломатичних представництв України в контексті адап­тації національного законодавства до права ЄС (2012)
Кукіна З. О. - Окремі аспекти правового регулювання інтернету, як засобу масової інформації (2012)
Ментов М. І. - Теоретичні аспекти кримінально-правової відповідальності за примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків (ст.280 кри­мінального кодексу України) (2012)
Поліванова О. М. - Правове регулювання свободи пересування працівників у Європейському Союзі (2012)
Смолин Я. В. - Контракт міжнародного факторингу, як підстава виникнення факторингових пра­вовідносин (2012)
Адаменко Ю. І. - Чашковий різець з циліндричною задньою поверхнею, Родін Р. П., Цемашко В. В. (2014)
Луньов С. В. - Розсіяння електронів для різних Δ1 моделей зони провідності монокристалів n-Ge, Бурбан О. В., Косинець Л. А., Цизь А. І., Максимчук Т. В. (2014)
Ващук Н. Б. - Особливості вибору та застосування п’єзоелектричних перетворювачів для вимірювання вібраційних прискорень, Михалевич В. Т. (2014)
Вісин О. О. - Техніка безпеки при застосуванні лазерів в приладобудуванні (2014)
Гордєєв О. Ф. - Методика визначення точнісної надійності вузлів верстата, Четвержук Т. І. (2014)
Денисюк В. Ю. - Моделювання зв’язків параметрів мікрорельєфу поверхні з технологічними чинниками формоутворюючих токарно-автоматних операцій (2014)
Заблоцький В. Ю. - Дослідження зв’язків технологічних факторів з параметрами якості формоутворення поверхонь обертання та техніко-економічними показниками токарно-автоматних операцій, Дахнюк О. П. (2014)
Лук’янчук Ю. А. - Методи і засоби контролю цукрового діабету сучасними приладами, Казановська В. В. (2014)
Кайдик О. Л. - Розробка алгоритму керування точністю шліфування кілець карданних підшипників, Терлецький Т. В. (2014)
Ковальчук І. В. - Дослідження елементів інтегрованих технологій швидкого прототипування в медичній галузі, Мороз С. А. (2014)
Караченцев В. Є. - Способи синхронізації та особливості їх використання в цифрових схемах, Лапченко Ю. С. (2014)
Larshin V. P. - A cutting tool vibration mechanism in metalworking technological system, Lishchenko N. V., Kovalchuk E. N. (2014)
Larshin V. P. - Cutting tool vibrodiagnostics system on the machining center, Lishchenko N. V. (2014)
Мельник С. А. - Апаратне забезпечення та методологія електронейроміографічного дослідження (2014)
Дмитрук О. Г. - Проблематика впровадження телемедичних технологій у вітчизняні заклади охорони здоров’я, Мороз С. А. (2014)
Петрина Л. Г. - Дослідження зв'язаних і незв'язаних мікроелементів в крові (2014)
Попова Н. О. - Про типи тахометричних перетворювачів турбінних витратомірів (2014)
Марчук В. І. - Моделювання динамічної системи безцентрового шліфування робочих поверхонь роликопідшипників, Равенець Л. М., Марчук С. В. (2014)
Рева Я. В. - Вплив механічного впливу на технічні об’єкти і людину та основні методи віброзахисту, Лук’янчук Ю. А. (2014)
Симонюк В. П. - Черв'ячні передачі в машино- та приладобудуванні, Шишко К. В., Малиш М. О., Мосiюк Д. О. (2014)
Стасюк В. М. - Теплообмін приводів із пнемомеханічними системами керування: робочий хід (2014)
Тарас Б. І. - Вплив конструктивних чинників на чутливість металевих мембран у перетворювачах тиску (2014)
Терлецький Т. В. - Визначення оптимальних значень параметрів надійності проектовоних систем, Кайдик О. Л. (2014)
Марчук В. І. - Дослідження формування та еволюції залишкових напружень в ході зміцнювально-вигладжувального оброблення поверхонь обертання, Ткачук А. А., Приступа С. О. (2014)
Симонюк В. П. - Муфти в приладобудуванні, Шокун О. В. (2014)
Яким Р. С. - Підвищення довговічності відкритих опор тришарошкових бурових доліт для буріння міцних та особливо міцних порід (2014)
Яковлюк Р. М. - Проблеми та досягнення при вимірюванні артеріального тиску, Лук’янчук Ю. А. (2014)
Симонюк В. П. - До особливостей вибору приводів вібромашин при вібраційній обробці деталей машино- та приладобудування (2014)
Мельник С. А. - Особливості підключення електронейроміографа "Нейро-МВП" для покращення якості роботи приладу, Кросовський В. В. (2014)
Мороз С. А. - Вплив зміцнювально-вигладжувальних операцій на експлуатаційні властивості робочих поверхонь роликопідшипників (2014)
Макогон Ю. В. - Членство Украины во Всемирной торговой организации: вызовы современ­ности, Хаджинов И. В. (2012)
Сніжко О. В. - Методологічні принципи дослідження фінансового розвитку (2012)
Іващенко О. А. - Місце КНР в світовому інтеграційному просторі (2012)
Кузнєцова Н. В. - П'ятдесятирічний досвід країн ОЕСР (1961 – 2011рр.) у сфері фінансової лібе­ралізації (2012)
Литвиненко Н. П. - Сутність та значення ТНК на сучасному етапі розвитку світового господарства, Лукашук О. (2012)
Резникова Н. В. - Проблема поиска нового баланса сил в условиях биполярной валютной системы (2012)
Прохорова М. Е. - Рух робочої сили у Європейському Союзі в умовах фінансової кризи, Матвієнко А. В. (2012)
Шнирков О. О. - Рівні тарифного захисту країн Митного союзу та України (2012)
Лазебна І. В. - Вплив імпорту та експорту на розвиток внутрішнього ринку України в умовах членства в СОТ (2012)
Торб`як М. П. - Державна регіональна політика в Україні за умов глобальних трансформацій (2012)
Овчарова Л. П. - Торгово-економічні відносини між Україною та Болгарією на сучасному етапі, Бодеко В. П., Охріменко Н. О. (2012)
Рак Ю. А. - Основні тенденції розвитку світового ринку консалтингових послуг (2012)
Карп’юк О. П. - Інноваційна діяльність за умов глобалізаційних викликів (2012)
Косьміна В. В. - Теоретичні основи дослідження експортних операцій ТНК (2012)
Підчоса О. В. - Глобальний вартісний ланцюг нафтогазової галузі (2012)
Поштар Є. - Валютно-фінансова інтеграція єс і перспективи розвитку європейської фінансо­вої конвергенції (2012)
Решетнікова Л. М. - Аналіз рівня конкурентоспроможності сфери туризму України (2012)
Ходико Д. І. - Міжнародна торгівля правами на викиди парникових газів в контексті політики стійкого розвитку (2012)
Ясько Ю. І. - Цілі та інструменти конкурентної політики держави в умовах глобалізації (2012)
Огінок С. В. - Франчайзингова стратегія просування іноземних компаній на ринок України (2012)
Макеєнко Н. Ю. - Дефіцит державного бюджету України та джерела його покриття (2012)
Yefimova l. M. - Theoretical aspects of enterprise innovation development using business processes reengineering (2014)
Ботвіна Н. О. - Рівень та ефективність впливу глобалізаційних та інтеграційних процесів на економічний стан держави (2014)
Тубальцева Н. П. - Концептуальні підходи до мотивації в інноваційному процесі (2014)
Войт Д. С. - Основні напрями та проблеми реалізації інноваційної моделі розвитку економіки в Україні (2014)
Майданевич Ю. П. - Поняття, структура та термінологія інтегрованих структур суб'єктів господарювання (2014)
Бойко А. Б. - Сучасний стан ситеми зв’язку та інформатизації в Україні (2014)
Космарова Н. А. - Конкурентоспроможність як основа економічної безпеки держави (2014)
Солтик Я. В. - Формування інноваціцного потенціалу аграрного виробництва: теорія та практика (2014)
Лебедєва В. В. - Еволюційна модель оцінювання ефективності інтеграційних процесів аграрних підприємств (2014)
Зайкіна Г. М. - Теоретичні засади впровадження системи якості на підприємствах харчової промисловості (2014)
Карцева В. В. - Обґрунтування порядку визначення таксономічного показника стійкого розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації (2014)
Копитко О. В. - Концептуальні підходи до інноваційного розвитку залізничного транспорту України (2014)
Бугаенко С. А. - Особливості класифікації властивостей і характеристик товару промислового призначення і широкого споживання підприємств харчової промисловості (2014)
Замлинський В. А. - Теоретико-методологічні засади формування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку України (2014)
Жуйков Г. Є. - Теоретичні і методичні підходи щодо оцінки ефективності рибогосподарської діяльності (2014)
Орленко О. В. - Регіональні та світові особливості розвитку агроформувань круп’яного підкомлексу (2014)
Борисова А. І. - Формування конкурентної позиції аграрних підприємств при виході на зовнішній ринок, Биковська К. М. (2014)
Крижановський В. В. - Вплив глобалізації та міжнародної інтеграції на рівень продовольчого забезпечення, Осітров Р. Г. (2014)
Чокова Г. П. - Особливості продовольчої безпеки в умовах глобалізації, Ковальчук Р. С. (2014)
Комаровська М. В. - Організаційно-економічні чинники та тенденції розвитку ринку соняшнику, Хілевська М. П. (2014)
Солоненко С. П. - Формування конкурентної позиції сільськогосподарських підприємств при виході на зовнішній ринок, Гавриш А. Г. (2014)
Стебловська Т. В. - Мінімізація ризиків при здійсненні зовнішньоекономічної, Гуташ В. О. (2014)
Челак О. О. - Фактори і чинники ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору, Романенко К. В. (2014)
Коломоєць О. В. - Сучасний стан митної політики та митного права в Україні (2014)
Сиренко С. С. - Предпосылки развития рынка изобразительного искусства как рынка инвестиций (2014)
Білак Г. Д. - Використання інновацій в зовнішньоекономічній діяльності аграрних підприємств, Бєляєва А. С. (2014)
Хабурський В. І. - Особливості формування ціни на продукцію аграрних підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Мазуріна О. В. (2014)
Бойчук С. О. - Іноземне інвестування аграрного сектору економіки, Лебедєва А. В. (2014)
Жадько К. С. - Облік, аналіз і контроль як функції управління фінансово-господарською діяльністю суб'єктів господарювання (2014)
Семенчук І. М. - Концепція адвокатування конкуренції як нова комунікативна форма розвитку громадянського суспільства (2014)
Січко С. М. - Особливості розвитку фрайнчазингу в світі (2014)
Бєлік В. Д. - Підвищення конкурентоспроможності управлінського персоналу підприємств енергетичної сфери (2014)
Лепьохіна О. В. - Раціональне управління фінансовими ресурсами сільськогосподарського підприємства (2014)
Князь С. В. - Регулювання системи розвитку експортного потенціалу державних підприємств, Байдала Н. М., Ярема О. Р. (2014)
Середа Н. М. - Стратегія авіакомпанії - "управління через якість” (2014)
Манзій О. П. - Управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості: стратегія, технології та інноваційні інструменти (2014)
Тінтулов Ю. В. - Сутність, роль й об'єктивна необхідність розвитку корпоративного управління підприємств харчової промисловості (2014)
Копитко В. І. - Підвищення ефективності державного регулювання в умовах реформування підпрємств залізничної галузі (2014)
Пономарьова М. С. - Проблеми та перспективи навчання та підготовки менеджерів (2014)
Прохорчук С. В. - Управління персоналом: зарубіжний досвід, Мухіна Т. Б. (2014)
Клочан В. В. - Ефективність інформаційно-консультаційного забезпечення сільського господарства (2014)
Крупіца І. В. - Розвиток транснаціональної корпорації та оцінка її транснаціоналізації (2014)
Чекалова Н. Е. - Особливості планування діяльності підприємства в умовах невизначеності та ризику (2014)
Горлачук В. В. - Сучасність і проблеми земельної ренти, Белінська С. М. (2014)
Харачко М. В. - Розробка новітніх механізмів фінансування природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення в умовах гострого дефіциту бюджету (2014)
Рябуха І. С. - Необхідність вивчення питань маркетингу земельних ресурсів в сучасних умовах підвищення ефективності господарювання (2014)
Березіна Л. В. - Дослідження дії лазерного опромінення зони проекції тимуса довжиною хвилі 350 нм у фемтосекундному режимі на клініко-імунологічні показники у хворих з інфекційними ураженнями нервової системи, Матяш В. І., Фільчаков І. В., Каневський В. О., Войцехович В. С. (2015)
Богадельников И. В. - Перманентный инфекционный процесс как двигатель эволюции человека, Мужецкая Н. И., Богадельникова Е. И. (2015)
Бодня І. П. - Стан процесів адаптації у хворих на токсокароз (2015)
Борщов С. П. - Лікворний тиск при нейроінфекціях: методи вимірювання та діагностичне значення (2015)
Виговська О. В. - Клініко-параклінічні особливості інфекційного мононуклеозу Епштейна-барр вірусної етіології у дітей в гострому періоді та в періоді реконвалесценції (2015)
Виговська О. В. - Імунологічні особливості при інфекційному мононуклеозі Епштейн-барр вірусної етіології у дітей в гострому періоді та в катамнезі (2015)
Виноград Н. О. - Ендемічні природно осередкові інфекції, що маніфестують запальними ураженнями респіраторного тракту (2015)
Воликова О. А. - Эпидемиологическая и клиническая характеристика лептоспироза в Днепропетровском регионе, Шостакович-Корецкая Л. Р., Литвин Е. Ю., Кушнерова Е. А., Шевченко-Макаренко О. П., Ревенко Г. А., Петулько А. П., Панникова Т. Н. (2015)
Волікова О. О. - Роль ІІ класу гістосумісності в розвитку супутніх захворювань у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, Шостакович-Корецька Л. Р., Литвин К. Ю., Кушнєрова О. А., Рєзнік О. С. (2015)
Гладченко О. І. - Визначення важкості стенозу гортані за шкалою Chan у дітей з гострими стенозуючими ларинготрахеїтами, Обертинська О. В. (2015)
Говорова Д. В. - Анализ характера и эффективности профилактики инвазивных микозов у онкологических больных, Панасюк Е. Л. (2015)
Горобченко К. М. - Мікробна транслокація та порушення бар’єрної функції кишечника при хронічній віл-інфекції (2015)
Дєєв В. В. - Особливості клінічної картини вітряної віспи у дітей в сучасних умовах, Виговська О. В., Кудиненко Ю. А., Мощич О. О., Судаченко Т. М., Вітовська О. Р., Розяєв М. Д. (2015)
Доан С. І. - Окремі аспекти епідеміології гострих кишкових інфекцій в Україні у сучасних умовах, Малиш Н. Г. (2015)
Доан С. І. - Епідемічна ситуація та шляхи удосконалення епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями, Савчук А. І., Гайдей В. Р. (2015)
Дралова О. А. - Нові підходи до визначення групи ризику за токсокарозною інвазією дітей з рекурентними захворюваннями дихальної системи, Усачова О. В. (2015)
Дубинська Г. М. - Прогнозування ефективності противірусної терапії хронічного гепатиту с на основі оцінки ранньої вірусологічної відповіді у хворих з поліморфізмом ASP299GLY гену TLR4 та GLN11LEU гену TLR7, Сизова Л. М., Коваль Т. І., Шликова О. А. (2015)
Дьяченко П. А. - Имунные реакции на активацию латентной герпес вирусной инфекции, Руденко А. А., Муравская Л. В., Пархомец Б. А., Луценко В. Ю. (2015)
Ергард Н. М. - Сучасні методи дослідження зажиттєвості механічної асфіксії за визначенням розмірів площі ділянок деліпідизації кори надниркових залоз (2015)
Євтушенко В. В. - Структура та клінічні особливості гострих нейроінфекцій у дітей, які проходили лікування в клініці інфекційних хвороб м. Києва протягом 2014 року, Марков А. І., Крамарьов С. О., Литвиненко Н. Г., Чемеркіна Н. В. (2015)
Зеленухіна О. В. - Моніторинг природно-вогнищевих інфекцій, що передаються іксодовими кліщами, в Запорізькій області, Коврига Н. Я., Чеботок Є. М. (2015)
Зубленко О. В. - Спалахи гострих кишкових інфекцій в Україні (2015)
Зубленко О. В. - Епідемічна ситуація на кір, краснуху та епідемічний паротит в Україні (2015)
Зубченко С. О. - Особливості перебігу мікст-герпесвірусних інфекцій, Горбаль Н. М. (2015)
Климанська Л. А. - Особливості клініки та діагностики туберкульозу лімфатичної системи у хворих з ВІЛ-інфекцією, Подолюк О. О., Марченко Г. Ф., Городецька А. І., Юрченко О. В. , Анікеєва А. Б. (2015)
Клименко Ж. Б. - Особливості гуморальної імунної відповіді до неструктурних вірусних протеїнів у хворих на хронічний гепатит С залежно від генотипу вірусу, рівня Віремії та противірусної терапії (2015)
Ковальчук Л. Й. - Характеристика захворюваності деякими кишковими інфекціями населення українського придунав’я, Мокієнко А. В., Закусило В. М. (2015)
Колеснікова І. П. - Європейський план дій щодо вакцин і реалії України, Романенко Т. А. (2015)
Кондратьєв А. Ю. - Епідситуація з особливо небезпечних інфекцій на території Дніпропетровської області, Портних В. М. (2015)
Крамарьов С. О. - Ускладнення вітряної віспи у дітей в сучасних умовах, Виговська О. В., Деев В. В., Гуменюк В. Б., Данилюк О. В., Бакай К. В., Кузнець О. А. (2015)
Крамарьов С. О. - Застосування пробіотиків різних груп у комплексній терапії ротавірусної інфекції у дітей раннього віку, Шелевицька А. І., Шелевицька В. А. (2015)
Красюк О. А. - Біологічні агенти, які можуть бути використані під час збройних конфліктів (2015)
Кукало О. В. - Негоспітальні пневмонії асоційовані з коронавірусами у дорослих з гострими респіраторними вірусними інфекціями, Коцюбайло Л. П., Дуда О. К., Окружнов М. В., Ралець Н. В. (2015)
Кушнєрова О. А. - Визначення імунологічних показників та показників вірусного навантаження у хворих на ВІЛ інфекцію з супутнім інфікуванням вірусом Епштейна-барр, Шостакович-Корецька Л. Р., Волікова О. О., Литвин К. Ю., Дробков А. В. (2015)
Литвин К. Ю. - Церебральний туберкульоз серед летальних випадків ВІЛ-асоційованих захворювань нервової системи в Дніпропетровському регіоні (2015)
Литовка С. Л. - Соціально небезпечні хвороби серед військовослужбовців як індикатор епідеміологічної ситуації в країні, Іванько О. М., Кожокару А. А., Огороднійчук І. В., Ізюмнікова Т. Г., Колос Л. А., Сундєєв В. М. (2015)
Луценко В. Ю. - Застосування поліоксидонію в комплексній терапії лайм-бореліозу, Руденко А. О. (2015)
Мальчицький М. С. - Особливості гострого діарейного синдрому на фоні лямбліозу у дітей, Когутич А. І., Коваль Г. М. (2015)
Мінухін В. В. - Вивчення дії ефірних олій на умовно-патогенні мікроорганізми – збудники інфекцій верхніх дихальних шляхів у дослідах In vitro, Коваленко Н. І., Ткаченко В. Л., Замазій Т. М., Селіщева Г. К. (2015)
Мороз Л. В. - Вітамін Д у хворих на хронічний гепатит С, Мусаєв Е. Е. О., Андросова О. С., Гайдук О. (2015)
Мохорт Г. А. - Вплив вакцинації на захворюваність та смертність від менінгококової інфекції в країнах Європейського регіону ВООЗ (2015)
Муквіч О. М. - Підвищення можливостей фізіологічної адаптації дітей до навчального процесу, Камінська Т. М., Пінчук Л. П. (2015)
Палатна Л. О. - Клінічний випадок ботулізма у дитини, Виговська О. В., Савенко Ю. О., Кувшинова М. Д., Наливайко К. С., Демченко О. А., Козій Х. І. (2015)
Панасюк Е. Л. - Клинические и диагностические особенности лайм- боррелиоза у пациентов с демиелинизирующими заболеваниями центральной нервной системы (2015)
Паничев В. О. - Впровадження сучасних методів лабораторних досліджень для діагностики кашлюку у Тернопільській області в 2015 році, Павельєва М. М., Маціпура С. В., Годована Н. І., Ільницька У. В., Костюк О. А., Барна Т. Б. (2015)
Пінський Л. Л. - Ультрамікроскопічні зміни в тканині печінки хворих на хронічний гепатит с із коморбідною опіоїдною залежністю, Овчаренко М. О., Мішиєв В. Д. (2015)
Подаваленко А. П. - Математичне моделювання прогнозу інтенсифікації епідемічного процесу крапельних інфекцій в Україні (2015)
Поляк М. А. - Корекція лікування у хворих на корову інфекцію в асоціації з глистною інвазією (2015)
Попенко Н. В. - Динаміка виникнення ускладнень негоспітальної пневмонії у військовослужбовців строкової служби за період з 1989 по 2012 рр. (2015)
Пришляк О. Я. - Клінічні особливості перебігу гострих кишкових інфекцій у дорослих осіб та хворих із супутньою серцево-судинною патологією, Винник Є. Ю., Бойчук О. П. (2015)
Романенко Т. А. - Проблеми епідеміологічного нагляду та профілактики вітряної віспи в Україні, Півник В. М., Трихліб В. І., Лигіна Ю. А. (2015)
Соловйов С. О. - Формування методології фармакоекономічного аналізу стратегій скринінгу патологій-предикторів раку шийки матки, Ковалюк О. В., Дзюблик І. В., Олійник О. А. (2015)
Сукач М. М. - Особливості клінічного перебігу туберкульозу в осіб, коінфікованих ВІЛ та вірусом гепатиту С, залежно від ступеня імунодефіциту, Марченко Г. Ф. (2015)
Тарасюк О. О. - Деякі епідеміологічні аспекти поширеності менінгітів у Львівській області, Мота Б. Є., Левицька Л. Р., Шпатарюк О. В., Мочевинська Н. М., Звір В. І. (2015)
Трихліб В. І. - Рівень захворюваності на хвороби, які належать до Х-класу, у мобілізованих під час перебування у навчальних центрах ОК "Захід", Осьодло Г. В., Литовка С. Л., Ткачук С. І., Гондарук В. О., Барсук О. В., Гайда І. М. , Майданюк В. П., Омеляшко М. І., Рихальська К. С. (2015)
Усачова О. В. - Сучасні особливості специфічного імунологічного профілю до вірусу краснухи та цитомегаловірусу у вагітних (2015)
Усачова О. В. - Ентеровірусні менінгіти у дітей: підходи до формування алгоритму ранньої діагностики (2015)
Усачова О. В. - Особливості сальмонельозу у дітей на прикладі клінічного випадку тяжкого ускладненого перебігу, Пахольчук Т. М., Сіліна Є. А., Матвєєва Т. Б., Печугіна В. В. (2015)
Усыченко Е. Н. - Анализ полиморфизма генов IL-10 и IL-4 у больных хроническим гепатитом С (2015)
Чабан Т. В. - Можливості патогенетичного лікування хворих на хронічний гепатит С (2015)
Чумаченко Т. О. - Роль Klebsiella pneumoniae у виникненні інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги, Несвижська І. І., Карлова Т. О., Макарова В. І. (2015)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Значення генетичних факторів новонароджених при перинатальній трансмісії ВІЛ-інфекції, Чикаренко З. О., Будаєва І. В., Ревенко Г. О., Вицина В. В., Тарасенко О. І. (2015)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Ураження печінки у віл-інфікованих: поширеність ко-інфекції ВІЛ/ гепатит у структурі летальності серед хворих на віл-інфекцію, Шевченко-Макаренко О. П., Ревенко Г. О., Литвин К. Ю. , Волікова О. О., Лесніча О. О., Савченко О. О., Витт Ф. Я. (2015)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Епідемічна ситуація зі сказу та стан антирабічної допомоги у Дніпропетровській області, Шевченко-Макаренко О. П., Ревенко Г. О., Дядик В. П., Тимофєєва Л. В., Мосейчук Н. С., Шульга С. В., Славіковськай Л. В. (2015)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Сучасні аспекти перебігу та терапії вітряної віспи, Ревенко Г. О., Будаєва І. В., Даниліна О. С., Лук'яненко П. В. (2015)
Юрко К. В. - Стан білків гострої фази у хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ХГС (2015)
Юхименко О. О. - Значення хронічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів у розвитку рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей (2015)
Ячник І. М. - Діагностична цінність біохімічного маркеру прокальцито-ніну для діагностики сепсиса та його ускладнень у дітей (2015)
Вихідні дані (2015)
Пономарьова М. С. - Особливості становлення аграрних перетворень та ринкових зрушень, Загорська Ю. В., Чернега І. І. (2014)
Рябуха І. С. - Обґрунтування товарної стратегії підприємства та пошук шляхів підвищення маркетингових позицій підприємства (2014)
Дорошкевич Д. В. - Теорія й методологія розвитку форм організації логістики (2014)
Кужель В. В. - Мотивація розвитку соціальної відповідальності бізнесу на аграрних підприємствах, Мельник Ю. М. (2014)
Лебедєва В. В. - Пріоритетні напрями диверсифікації виробництва інтегрованих аграрних формувань (2014)
Мельник Ю. М. - Розбудова соціальних зв’язків підприємств агропродовольчої сфери (2014)
Лукашенко Т. В. - Індустріальні парки як чинник модернізації підприємств виробничої сфери, Лиса О. І. (2014)
Білоусов О. М. - Методичне забезпечення аналізу та оцінки конкурентних переваг підприємств будівельної галузі України (2014)
Белоусова С. В. - О некоторых путях развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения, Лепехина Е. В. (2014)
Кузькіна Т. В. - Маркетинговий потенціал торговельних підприємств, Морозова К. В. (2014)
Петренко М. П. - Постіндустріальна трансформація економічних відносин: фактори, напрями, тенденції розвитку (2014)
Егорченко Т. И. - Методические аспекты преподавания информационных учетных дисциплин в современных условиях (2014)
Орленко О. В. - Круп’яні культури в системі продовольчої безпеки України (2014)
Кіфоренко О. В. - Оцінка конкурентоспроможності регіонів України (2014)
Стройко Т. В. - Логістична інфраструктура як стратегічний елемент розвитку міжнародної підприємницької діяльності (2014)
Іванова В. В. - Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах, Стоцька П. П. (2014)
Мінаков В. М. - Розвиток системи виробничо-господарської діяльності у портовому господарстві (2014)
Середа Н. М. - Маркетингова стратегія розвитку аеропортів (2014)
Прохорчук С. В. - Особливості формування інноваційного шляху розвитку економіки України (2014)
Іртищева І. О. - Планування витрат та визначення результатів господарської діяльності підприємств в умовах посилення інтеграційних процесів, Стегней М. І., Крупіца І. В. (2014)
Ботвіна Н. О. - Сучасний стан інноваційно-інвестиційної діяльності банків України (2014)
Волкова О. В. - Міжнародний досвід оподаткування доходів громадян в контексті сучасної податкової реформи в Україні (2014)
Макогон В. В. - Розвиток тваринництва у контексті управління фінансовою стійкістю сільськогосподарських підприємств (2014)
Кравчук А. О. - Управління ресурсним потенціалом переробних підприємств м’ясо-молочної галузі АПВ України (2014)
Попович В. В. - Організаційно-економічні заходи регулювання зайнятості сільської молоді, Добрянська Н. А. (2014)
Бєлік В. Д. - Методичне забезпечення щодо формування стратегії управління персоналом на підприємствах харчової промисловості (2014)
Латкіна С. А. - Обґрунтування підприємницьких ризиків в інноваційній діяльності підприємства, Стегалюк Є. С. (2014)
Родіонов О. В. - Формування регіональних інноваційно-інтегрованих систем управління якістю підготовки фахівців для продовольчої сфери (2014)
Бавико О. Є. - Мережева трансформація системи управління регіональним розвитком, як фактор виживання у період глобальних змін (2014)
Линский Д. В. - Современные инструменты стратегического управления регионом (2014)
Мухіна Т. Б. - Сучасні інструменти підвищення ефективності управління на вітчизняних підприємствах (2014)
Каджаметова Т. Н. - Научные основы формирования и функционирования регионального рынка курортных услуг и развития курортных территорий (2014)
Марченко О. А. - Проблеми та перспективи розвитку рекреації та туризму у Запорізькій області (2014)
Жуйков О. Г. - Економіко-енергетична ефективність виробництва насіння гірчиці в зоні південного степу, Жуйков Г. Є. (2014)
Octafijchuk Ya. V. - Shpyliova Social component of modern strategy environmental safety, Nosulich T. M., Ilina M. V., Shpyliova Y. B. (2014)
Гайдай К. І. - Розвиток соціального туризму в Україні (2014)
Саламатіна С. Є. - Державна політика розвитку туризму: стратегічні напрямки розвитку (2014)
Передмова (2016)
Павелків Р. В. - Роль рефлексивного механізму та особливості його функціонування у сфері моральної свідомості та самосвідомості (2016)
Августюк М. М. - Особливості прояву ілюзії знання в метакогнітивному моніторингу навчальної діяльності (2016)
Бедюк М. В. - Особливості реалізації програми "Психологічна допомога бійцям АТО та їхнім сім’ям" (2016)
Безушко С. А. - Психологічний аналіз уявлень про самореалізацію сучасної молодої жінки: гендерний аспект (2016)
Бенькевич Г. А. - Здоров’я і хвороба в античному і сучасному розумінні (2016)
Бігунов Д. O. - Принципи комунікації, необхідні для уникнення комунікативного конфлікту (2016)
Борейчук І. О. - Комунікативна толерантність як умова профілактики ксенофобії, Нечидюк М. В. (2016)
Демчук О. О. - Психологія життя як парадигма життєтворчості, Воробйов А. М. (2016)
Дзвінчук Ю. В. - Професійна мобільність медичних сестер як фактор їх успішної професійної діяльності (2016)
Дучимінська Т. І. - Психологічна діагностика особистісної безпорадності (2016)
Жарікова С. Б. - Концептуальные основы организации психологических служб в лечебных учреждениях (2016)
Івашкевич Е. З. - Визначення структури соціального інтелекту педагога в парадигмальному просторі соціо-культурного психологічного підходу, Хупавцева Н. О. (2016)
Івашкевич І. В. - Характеристика підструктур особистості та визначення складових професійної компетентності юриста (2016)
Кихтюк О. В. - Психологічні проблеми осіб із віл-позитивним статусом, Пастрик Т. В. (2016)
Корчакова Н. В. - Истоки длительных форм просоциального поведения (2016)
Коширець В. В. - Психологічна підготовка населення до надзвичайних ситуацій в системі основних заходів цивільного захисту (2016)
Крюкова Л. В. - Емоції першокласника як умова збереження психічного здоров’я школяра (2016)
Кулаков Р. С. - Психологічні засоби оптимізації процесу професійного самовизначення у ранньому юнацькому віці (2016)
Кулакова Л. М. - Засоби та прийоми формування почуття власної гідності у молодшому шкільному віці в умовах навчальної діяльності (2016)
Лісова О. С. - Індивідуально-психологічні фактори здорового сну сучасних студентів, Павлинська Є. О. (2016)
Луцик Г. О. - Структурний аналіз готовності майбутніх психологів до роботи з девіантними підлітками (2016)
Лянцевич А. В. - Кризисные переживания в условиях депривации потребностных оснований личности (2016)
Магдисюк Л. І. - Якість життя особистості в період виходу на пенсію (2016)
Мушкевич М. І. - Практична психологія в роботі із учасниками АТО (2016)
Назар Х. Г. - Дослідження психологічних особливостей здоров’я студентської молоді відповідно до основних аспектів спрямованості їхньої діяльності (2016)
Новак-Мазепа Х. О. - Профілактика синдрому емоційного вигорання у роботі медичної сестри (2016)
Ногачевська І. О. - Асоціативне сприймання поетичного тексту як особливий сугестивний вплив на читача (2016)
Оксентюк Н. В. - Становлення психологічно здорової особистості: роль позитивної психології (2016)
Павелків В. Р. - Вплив субкультур на агресивність особистості, Мовчанець В. І. (2016)
Павлов И. В. - Образ отца и идентификация с ним у юношей и девушек из полных и неполных семей (2016)
Пилипака Ю. І. - Стрес як загальний адаптаційний синдром та психічне здоров’я особистості, Романюк В. Л. (2016)
Рудь Г. В. - Психологічні особливості переживання особистістю кризи середнього віку (2016)
Савенко Д. О. - Фактори формування світосприйняття жінки-матері (2016)
Сойко О. В. - Роль гри в психолого-педагогічній реабілітації дітей з особливими потребами, Литвин Н. І. (2016)
Сторож О. В. - Роль тривожності у розвитку творчої соціалізації особистості (2016)
Федоренко Р. П. - Особливості виникнення суїцидальних намірів в учасників АТО, детермінованих сімейною ситуацією, Лех Т. Л. (2016)
Фенина О. Я. - Екологія бізнесу і психічне здоров’я (2016)
Хильчук Ю. Ю. - Особливості прояву страхів у дітей учасників АТО, Грицюк І. М. (2016)
Хлівна О. М. - Тривожність та страх в психодіагностичному полі клінічної психології: молодший шкільний вік (2016)
Целюк Т. Л. - Взаємозв’язок психологічного благополуччя та стресостійкості особистості (2016)
Шаповал І. М. - Психологічні чинники формування професійної ідентичності студентів-психологів (2016)
Шевчук О. А. - Профілактика стресогенності та перевтоми старшокласників загально навчального закладу в психолого-валеологічному контексті (2016)
Шкарлатюк К. І. - Психологічна експертиза фахівців екстремальних професій (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вітальне слово (2012)
Андрійчук В. Г. - Біфуркаційність розвитку світової економіки та візуалізація координат України в міжнародному поділі праці (2012)
Борщевський В. - Українська економіка у глобальному поділі праці: посткризовий вимір (2012)
Будкин В. С. - Альтернативные подходы к категории "международное разделение труда" (2012)
Заблоцький А. В. - Офшоринг на світовому ринку послуг: теорія та перспективи розвитку (2012)
Макаренко М. І. - Реструктуризація механізму грошово-кредитної політики в контексті посткризової модернізації глобального управління (2012)
Михайловська О. В. - Посилення інтелектуальної активності в умовах глобалізації інформаційного середовищ (2012)
Мокій А. І. - Система менеджменту талантів як складова стратегії розвитку держави, Дацко О. І. (2012)
Петкова Л. О. - Посткризова динаміка світового інвестиційного простору (2012)
Рогач О. І. - Особливості вивозу ПІІ в посткризовий період (2012)
Румянцев А. П. - Глобальні орієнтири поглиблення міжнародного поділу праці (2012)
Сіденко В. Р. - Тенденції становлення та розвитку системи глобального управління економікою (2012)
Сіденко С. В. - Науково-виробнича кооперація України в аерокосмічній галузі (2012)
Філіпенко А. С. - Глобальний поділ праці на початку ХХІ ст (2012)
Циганов С. А. - Формування глобального фінансового середовища, Циганова Н. В. (2012)
Шнирков О. І. - Поглиблені та розширені зони вільної торгівлі у світовому господарстві (2012)
Бабій Л. В. - Загрози контрактного виробництва національній економічній безпеці (2012)
Батрименко В. В. - Роль транснаціонального банківського капіталу у функціонуванні виробничо­інвестиційних мереж в умовах посткризового розвитку (2012)
Біленко Ю. І. - Теорії міжнародної торгівлі та українська економіка у глобальному поділі праці (2012)
Гук Н. А. - Розширення етнічного складу корінного населення та зміна його демографічного ритму під впливом міграційної інтервенції (2012)
Журба І. Є. - Динамічна структурно-функціональна модель полюсів транскордонного розвитку (2012)
Зіміна А. І. - Тенденції розвитку глобалізації міжнародної торгівлі (2012)
Кібальник Л. О. - Роль ТНК у формуванні глобальних виробничо-інвестиційних мереж в системі геоекономіки (2012)
Коваленко Ю. О. - Пріоритети розвитку міжнародного інноваційного потенціалу України в посткризовий період (2012)
Копистира А. М. - Корупція як чинник офшорингу (2012)
Панікар Г. Ю. - Кластерна політика як основа зростання конкурентоспроможності держави (2012)
Резнікова Н. В. - Міжарабська торгівля як чинник інтеграції країн регіону (2012)
Рибчук А. В. - Теоретичні аспекти еволюції виробничої інфраструктури у глобальному середовищі (2012)
Філіпенко В. І. - Міжнародний поділ праці в АСЕАН (2012)
Фаренюк Н. В. - Тенденції розвитку ринку праці у Великій Британії кризового періоду (2012)
Фомічова Н. В. - Технологічні переваги участі нових індустріальних країн у міжнародному поділі праці (на прикладі Сінгапура), Лук’яненко А. О. (2012)
Харсун Л. Г. - Перспективні форми залучення іноземних інвестицій у розвиток транспортної інфраструктури України (2012)
Чернюк О. В. - Основні тенденції сучасних процесів глобалізації (2012)
Чугаєв О. А. - Економічна сила країни у міжнародному середовищі (2012)
Чучка І. М. - Вплив транскордонного економічного співробітництва на розвиток сучасних форм міжнародного поділу праці, Білак Г. Г. (2012)
Шевченко В. Ю. - Фінансова глобалізація в контексті сучасного міжнародного поділу праці (2012)
Шкода Т. Н. - Аутсорсинг функцій з управління персоналом в системі глобального поділу праці (2012)
Оришечко-Бартоха Т. А. - Міжнародний досвід контролю за рухом капіталу та рекомендації для України, Шльончак В. В. (2012)
Шнирков О. О. - Тарифний захист внутрішніх ринків країн митного союзу та України (2012)
Яншина А. М. - Формування виробничо-інвестиційних глобальних мереж і сталий розвиток на початку ХХІ століття (2012)
Передмова (2014)
Павелків Р. В. - Місце просоціальної поведінки у формуванні моральних цінностей особистості (2014)
Литвиненко С. А. - Ігротерапія як метод психологічної допомоги дітям і підліткам (2014)
Литвиненко С. А. - Актуальні проблеми практики супервізії у професійній підготовці майбутніх психологів, Ямницький В. М. (2014)
Петренко О. Б. - Діяльність педагога зі збереження психічного здоров’я дитини: актуалізація ідей Василя Сухомлинського (2014)
Артемова О. І. - Розвиток креативного потенціалу майбутніх практичних психологів в процесі професійної підготовки (2014)
Артимовець А. П. - Теоретичний аналіз проблеми творчого мислення, Литвиненко С. А. (2014)
Бабак К. В. - Розвиток особистості у практиці діяльності психологічної служби (2014)
Борейчук І. О. - Психологічна готовність вчителя як компонент регуляції взаємин між учнями, Свінтозельська І. В. (2014)
Бурдова М. В. - Проблема страху смерті у похилому віці, Ямницький В. М. (2014)
Бучко В. Б. - Психологічна допомога у розв’язуванні конфліктів шляхом переговорів (2014)
Воробйов А. М. - Психолого-соціальні концепти внутрішнього конфлікту в учнівської молоді (2014)
Гаврилець Ю. Д. - Закономірності психоемоційного впливу телевізійних новин на молоду студентську аудиторію, Тукаєв С. В., Різун В. В., Макарчук М. Ю. (2014)
Главінська О. Д. - Аналіз психологічної суверенності як феномену особистісного стилю (2014)
Демчук О. О - Метод проектів як засіб активізації діяльності студентів-психологів, Хупавцева Н. О. (2014)
Демянюк О. Б. - Образ світу в контексті проблеми буття людини і її відношення зі світом (2014)
Донченко О. С. - Креативність в контексті педагогічної творчості вихователя дошкільного навчального закладу (2014)
Дружиніна І. А. - Проблема професійної підготовки студентів-психологів: теоретико-прикладний аспект (2014)
Єфимець О. О. - До проблеми емоційного інтелекту студентів, Демчук О. О. (2014)
Івашкевич Е. З. - Сенситивність та соціальна уява в структурі соціального інтелекту майбутнього психолога, Михальчук Н. О. (2014)
Козачок К. В. - Особливості післяопераційного стресу у пацієнтів із захворюванням жовчних шляхів в умовах хірургічного відділення, Романюк В. Л. (2014)
Кондратюк А. Ю. - Ґендерні відмінності самореалізації особистості в юнацькому віці, Литвиненко С. А. (2014)
Корчакова Н. В. - Ранні витоки про соціальності (2014)
Крюкова Л. В. - Вплив емоційних чинників на соціально-психологічну адаптованість молодших школярів (2014)
Кулаков Р. С. - Психологічний аналіз самооцінки та рівня домагань у структурі професійного самовизначення старшокласників (2014)
Кулакова Л. М. - Психологічні аспекти дослідження почуття власної гідності у молодшому шкільному віці (2014)
Макарчук М. Ю. - Зв’язки ефективності виконання вправ на уявну ротацію з короткочасною пам’яттю у жінок, Федорчук С. В., Чікіна Л. В., Трушина В. А. (2014)
Макарчук М. Ю. - Успішність уявної ротації простих і складних геометричних об’єктів у жінок і чоловіків із різним рівнем інтелекту, Федорчук С. В., Чікіна Л. В., Трушина В. А. (2014)
Мамчук Л. П. - Творчість та творчі здібності особистості у сучасній психології, Ямницький В. М. (2014)
Марчук Ю. С. - Психологія розвитку професійного мислення у майбутніх психологів у процесі фахової підготовки, Созонюк О. С. (2014)
Мельник А. М. - Аналіз психологічних механізмів зниження тривожності студентів коледжу через призму соціальних агентів: сім’ю, освіту та соціум (2014)
Мичко М. В. - Вплив соціального страху на формування особистості в юнацькому віці, Ямницький В. М. (2014)
Назаревич В. В. - Формування соціальної ідентичності в гандикапних клієнтів у процесі психологічного супроводу (2014)
Новік Л. О. - Психологічні основи формування іміджу у студентів-психологів у процесі фахової підготовки (2014)
Ногачевська І. О. - Потенціал бібліотерапії у психотерапевтичній допомозі молоді (2014)
Озарчук О. І. - Психологічні основи профілактики суїцидальної поведінки у підлітковому віці, Назарець Л. М. (2014)
Осипчук О. П. - Особливості розуміння моральних аспектів ситуації у молодшому шкільному віці (2014)
Павелків В. Р. - Теоретико-методологічна характеристика девіацій молодіжного середовища, Панасюк В. М. (2014)
Рудюк О. В. - Верифікація концепту "психологічне здоров’я" у площині аналізу подолання кризи втрати роботи у безробітних (2014)
Семенюк О. А. - Розвиток та корекція емоційної готовності дітей до шкільного навчання, Безлюдна В. І. (2014)
Смалько Ф. В. - Cучасні аспекти вивчення поведінкової та вербальної агресії, Ямницький В. М. (2014)
Созонюк О. С. - Розвиток готовності майбутніх психологів до особистісно зорієнтованого спілкування (2014)
Ставицька О. Г. - Особливості застосування методів психологічного впливу на особистість у професійній діяльності слідчого, Шиманська Ю. Ю. (2014)
Степанчук І. А. - Психологічні особливості розвитку смислової сфери особистості в юнацькому віці, Литвиненко С. А. (2014)
Стернійчук М. Ю. - Психологічні особливості впливу батьківських фігур на становлення ідентичності доньки, Литвиненко С. А. (2014)
Сторож О. В. - Технологія розвитку творчої соціалізації старшокласників (2014)
Сущинська Т. С. - Особливості довільної невербальної експресії дітей з різними типами образу "Я" (2014)
Федоренко Р. П. - Вплив фінансової незалежності жінки на сексуальні взаємини (2014)
Федюк Т. М. - Психологічні особливості соціалізації дітей з вадами слуху, Безлюдна В. І. (2014)
Шевчик О. М. - Психологічні особливості тривожності у старшокласників, Немеш О. М. (2014)
Шпак С. Г. - Особливості виникнення стресу у молодших школярів в процесі адаптації (2014)
Ямницький О. В. - Розвиток психологічної науки та професійної підготовки психологів у Фінляндії (2014)
Яцюк Г. В. - Розвиток когнітивно-мотиваційних основ інтимної сфери людини (2014)
Відомості про авторів (2014)
Булєєв І. П. - Шляхи відновлення економіки України та Донбасу, Брюховецька Н. Ю. (2015)
Хоменко Я. В. - Оценка проблемы терриконов Донбасса, Солдатова А. C. (2015)
Драчук Ю. З. - Визначення чинників державного регулювання інноваційної діяльності вугільних підприємств, Кочешкова І. М., Трушкіна Н. В. (2015)
Столяров В. Ф. - Фінансування людського розвитку в Луганській області: тенденції та перспективи, Кушлак О. І., Овчаренко Т. В., Столярова В. В. (2015)
Антонюк В. П. - Сучасні проблеми соціального та людського розвитку Донецької й Луганської областей та пріоритетні завдання щодо їх вирішення (2015)
Ткаченко В. А. - Філософія економічних циклів, Клочко В. М., Кухтін К. В. (2015)
Вишневский А. С. - Стратегические аспекты сохранения человеческого капитала в условиях системного кризиса (2015)
Павлов К. В. - Развитие традиционных промыслов в регионах как фактор импортозамещающей модели модернизации экономики России (2015)
Ибрагимов Ш. М. - Ценовой фактор роста конкурентоспособности потребительских товаров и его роль в экономическом развитии Азербайджана (2015)
Чайка І. П. - Досвід розвитку європейських ринків освітніх послуг (2015)
Скляр Г. П. - Державно-приватне партнерство в сфері гастрономічного туризму як інструмент модернізаційного розвитку економіки регіонів, Карпенко Ю. В. (2015)
Амоша Е. А. - Особенности формирования социально направленной политики в странах Европы (2015)
Вакульчик О. М. - Управлінська діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємств на основі інтегральної оцінки, Книшек О. О. (2015)
Амоша О. І. - Національна інноваційна система України в контексті міжнародних порівнянь, Ніколаєнко А. І. (2015)
Землянкін А. І. - Удосконалення системи економічного стимулювання інноваційної діяльності підприємств індустріального міста, Лях І. І. (2015)
Шульга Г. В. - Досвід формування ефективної інноваційної інфраструктури в зарубіжних країнах (2015)
Осадча Н. В. - Інноваційна політика в умовах модернізації промисловості України, Котко О. К. (2015)
Штапаук Г. П. - Механізм реалізації соціальної політики підприємств (2015)
Булеев Е. И. - Институциональные аспекты мотивации труда в Украине, Ревва А. Н. (2015)
Попов С. - Регулирование развития пищевой отрасли Казахстана, Барре К. (2015)
Митрофанова И. В. - Российский феномен территориального мегапроектирования: исторический и современный опыт, Митрофанова И. А., Жуков А. Н., Старокожева Г. И. (2015)
Верезубова Т. А. - Приоритеты развития страховых организаций Республики Беларусь в контексте гармонизации национальных интересов (2015)
Сталкер Ів. Ан. Ти. - Почути Донбас (2015)
Макогон Ю. В. - Рецензія на колективну монографію "Новий світовий економічний порядок і виклики для України" (2015)
З нагоди 85-річчя з дня народження і 60-річчя науково-педагогічної діяльності академіка АЕН України, доктора економічних наук, професора Ковальова Валерія Миколайовича (2015)
З нагоди 75-річчя з дня народження академіка АЕН України, доктора економічних наук, професора Булєєва Івана Петровича (2015)
З нагоди 70 річчя з дня народження і 50 річчя наукової діяльності академіка НАН України Гейця Валерія Михайловича (2015)
70 лет доктору экономических наук, профессору, академику АЭН Украины Дубницкому Владимиру Ивановичу (2015)
Вергун В. А. - Механізм трансферу технологій та оцінка його ефективності (на прикладі університетів США), Ступницький О. І. (2012)
Рогач О. І. - Світові фінанси: посилення нестабільності та глобальних дисбалансів (2012)
Сніжко О. В. - Економічні наслідки входження іноземних банків для розвитку фінансових систем трансформаційних економік (2012)
Біленко Ю. І. - Динамічні ефекти створення зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом (2012)
Джусов А. А. - К вопросу о точности прогнозов аналитиков финансовых рынков (2012)
Іващенко О. А. - Проблема контролю за рухом капіталу в умовах волатильності: ризики глобальної фінансової лібералізації (2012)
Мазуренко В. П. - Методологія аналізу привабливості зарубіжних ринків в умовах асиметрії інформації, Гойнік Ю. В. (2012)
Мелих О. Ю. - Валютна безпека України: проблеми та шляхи підвищення у посткризовий період (2012)
Михайляк І. В. - Економічні фактори, що впливають на показники зовнішньої торгівлі країни (2012)
Приятельчук О. А. - Ефективність застосування чистих технологій міжнародними корпораціями (2012)
Резнікова Н. В. - Економічна експансія в умовах становлення нового каркасу міжкраїнової взаємодії (2012)
Сардак С. Е. - Групування країн за якісними та кількісними показниками розвитку людських ресурсів, як вихідна основа глобальної економічної взаємодії (2012)
Яремко Л. А. - Дотримання екологічної безпеки при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності (2012)
Буряк Г. С. - Когнітивні обмеження у реалізації антикорупційної політики (2012)
Гоєр О. Д. - Сучасний погляд на проблеми управління проектами (2012)
Рилач Н. М. - Механізм інтеграції країни у глобальну інноваційну систему (2012)
Корнєєва Ю. В. - Вибір оптимального механізму грошово-кредитного регулювання у контексті інтеграційних процесів (2012)
Хмара М. П. - Класифікація кластерних утворень в системі глобального поділу праці (2012)
Михайлов А. М. - Комерціоналізація об’єктів інтелектуальної власності в умовах розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Кабанець О. В. (2012)
Волянська М. І. - Індекс ефективності політики регулювання банківських криз в країнах Центральної та Східної Європи (2012)
Гасанов М. М. - Системні характеристики та перспективи поширення ісламської банківської справи (2012)
Головко А. Я. - Варіативність підходів до реалізації концепції соціального маркетингу (2012)
Косьміна В. В. - Роль транснаціональних корпорацій в економічному розвитку нових індустріальних країн Азії (2012)
Кочан М. - Аналіз стану польської економіки у перших місяцях 2012 року (2012)
Марущак Н. В. - Теорії корпоративної соціальної відповідальності у світовій практиці (2012)
Онопко М. О. - Детермінанти розвитку фондів національного багатства як складової світового господарства (2012)
Парипа К. В. - Інструменти макропруденційного регулювання фінансової стійкості банківської системи (2012)
Поліванцев А. С. - Методичні засади оцінки обсягів неофіційної економіки (2012)
Поштар Є. - Генеза фінансово-інституційних інструментів в умовах фінансово-боргової кризи Євросоюзу (2012)
Процун Н. М. - Роль міжнародних фінансово-кредитних установ у формуванні інтегрованих бізнес-груп (2012)
Салута Халед - Сирийская арабская республика в региональных интеграционных процессах (2012)
Сорока І. В. - Сучасні тенденції міжнародного ринку туристичних послуг (2012)
Тропак Ю. А. - Проблеми методологічного забезпечення управління діяльністю підприємств транспортного машинобудування (2012)
Цвігун Т. Б. - Аксіологія грошей – першопричина доларизації економіки: теоретичний та емпіричний виміри (2012)
Блинова Н. К. - Исследование влияния электромагнитного излучения WI-FI на энергию прорастания, Старовойтова О. Д., Ишкова Ю. Г., Тарасов В. Ю. (2015)
Крючкова Е. - Влияние наполнителей и газообразующих агентов на свойства блочных теплоизоляционных материалов на основе неорганического полимера – жидкого стекла, Рымар Т.Э. (2015)
Мельник С. Р. - Одержання сумішей алкілциклогексиладипінатів спиртів С4–С5, Никулишин І. Є., Солод М. І. (2015)
Милоцкий Р. В. - Торф – альтернатива углю, Милоцкий В. В. (2015)
Моркун В. С. - Ультразвуковой контроль распределения частиц измельчённой руды по крупности в потоке пульпы, Моркун Н. В. (2015)
Назаренко О. С. - Вивчення процесу регенерації відпрацьованого катіоніту з установки пом'якшення води у виробництві бензену на РКХЗ "Заря" (2015)
Неженцев А. Б. - Оптимизация механических характеристик привода передвижения мостового крана в режиме двухступенчатого противовключения, Збитнев П. В. (2015)
Носкова С. А. - Факторний аналіз фонду оплати праці працівників виробничого підприємства, Татарченко О. М., Завойських Ю. А. (2015)
Пархотько А. В. - Повышение эффективности транспортно-технологических операций морского порта на основе корректности расчета портовых сборов (2015)
Рогозян Ю. С. - Міжрегіональне співробітництво як форма економічної інтеграції: закордонний досвід (2015)
Романюк О. О. - Вологообмінні властивості натуральних шкір, одержані різними методами (2015)
Сєрєбряк К. І. - Проблеми інформаційного забезпечення регіонального співробітництва (2015)
Сєрєбряк К. І. - Складові інформаційної інфраструктури міжрегіонального співробітництва (2015)
Скідан В. В. - Проектування деталей верху чоловічих кросівок з урахуванням антропометричних та гармонійних характеристик стоп (2015)
Скідан О. В. - Аналіз стану та тенденції розвитку ринку взуття для дітей-школярів (2015)
Сотникова Т. Г. - Применение метода динамического программирования для реализации задачи оптимизации режимов работы по уменьшению крупности гранул руды, Гулаков Д. Г. (2015)
Стецюк І. О. - Техніко-економічне обгрунтування вдосконалення автоматизованої технології складання заготовок верху взуття, Щуцька Г. В. (2015)
Целищев А. Б. - Роль диоксида азота в окислении пропан-бутанового газа в метанол, Иджагбуджи А. А., Лория М. Г., Федотов Р. Н. (2015)
Титул, зміст (2016)
Мазаракі А. - Інститутотворча функція сучасної мережевої роздрібної торгівлі (2016)
Лагутін В. - Конкурентна політика держави: механізм реалізації (2016)
Мельник Т. - Зовнішньоекономічний сектор України: реалії та перспективи (2016)
Ромат Є. - Маркетинг у публічному управлінні (2016)
Ніколаєць К. - Соціальні стандарти в Україні у 90-х роках ХХ ст. (2016)
Герасименко А. - Вертикальна конкуренція у вітчизняній торгівлі (2016)
Криворучко О. - Інформаційний простір підприємств вертикальної інтеграції (2016)
Бойко М. - Суб’єктні технології у готельному бізнесі (2016)
П’ятницька Г. - Дуальність наслідків плинності кадрів у внутрішній торгівлі (2016)
Волосович С. - Державні цільові фонди в системі публічних фінансів (2016)
Сопко В. - Облік фінансових результатів (2016)
Мельниченко С. - Інтеграція науки в освітній процес (2016)
Федулова Л. - Інноваційна екосистема університету (2016)
Шклярук К. - Бізнес-освіта в умовах глобальної нестабільності (2016)
Лук’яненко Д. - Актуальне дослідження сучасного стану зовнішньої торгівлі України (2016)
Ігнатюк А. - Дослідження сучасного стану і перспектив розвитку внутрішньої торгівлі України (2016)
Апопій В. - Актуальне дослідження стану і перспектив оптової торгівлі в Україні (2016)
Банзак Г. В. - Алгоритмы моделирования процесса технического обслуживания "по состоянию" (2015)
Браун В. О. - Вейвлет аналіз надширокосмугових сигналів, Нікіфоров М. М., Демченко С. В. (2015)
Бударецький Ю. І. - Аналіз ефективності дооснащення артилерійських систем РЛС для визначення швидкості вильоту снаряда, Щавінський Ю. В. (2015)
Вишнівський В. В. - Методика діагностування сучасних цифрових пристроїв на основі електромагнітного методу, Глухов С. І., Шевченко В. В. (2015)
Джулій В. М. - Принципи проектування та особливості систем обробки надвеликих об’ємів даних, Лєнков Є. С., Копачовець О. М. (2015)
Жердєв М. К. - Узагальнення результатів форсованих випробувань радіоелектронних компонентів, Глухов С. І., Кузавков В. В. (2015)
Жигальський П. В. - Аналіз існуючих підходів до виявлення і локалізації дорожніх знаків, Джулій В. М. (2015)
Кошевой Н. Д. - Исследование и оптимизация технологического процесса литья по выплавляемым моделям, Чистикова З. Э. (2015)
Красильников С. Р. - Крос-рівнева оптимізація для підвищення продуктивності транспортного протоколу в безпровідних мережах, Кравчук С. О., Левчук А. Р. (2015)
Лєнков С. В. - Аналіз існуючих методів планування переміщення мобільного робота, Дубина П. М., Муляр І. В. (2015)
Матвєєв П. Ю. - Оптимізація обрахунку тривимірних сцен та об’єктів з використанням розрідженого воксельного октодерева, Бойчук В. О. (2015)
Мірошніченко О. В. - Оцінка інтерференційних втрат при одночасній режекциї пасивної перешкоди і перевідбитого сигналу при виявленні цілей на малих висотах за рахунок використання просторового режекторного фільтра, Грішин С. П., Халіманенко С. М. (2015)
Нікіфоров М. М. - Оцінка радіальних розмірів повітряних цілей з використанням багаточастотних зондуючих сигналів, Шваб В. К., Охрамович М. М., Лалетін С. П. (2015)
Пашков С. А. - Моделирование и оптимизация системы обеспечения ЗИП сложных объектов РЭТ, Осыпа В. А., Ленков С. В., Шкулипа П. А., Березовская Ю. В. (2015)
Рома О. М. - Основи побудови завадозахищеної радіолінії управління безпілотним літальним апаратом, Василенко С. В. (2015)
Хирх-Ялан В. И. - Радиолокационная доплеровская система сопровождения воздушной цели, Бахвалов В. Б. (2015)
Шишанов М. О. - Методика обґрунтування строків продовження придатності до використання за призначенням керованих авіаційних засобів ураження, Зубарєв О. В., Любарець А. А. (2015)
Зайцев Д. В. - Розвиток загальної тактики за досвідом локальних війн і збройних конфліктів сучасності, які велись регулярними військами проти іррегулярних збройних формувань, Шарий В. І., Добровольський В. Б. (2015)
Невольніченко А. І. - Концепція інформаційної боротьби в ідеологічній сфері, Пампуха І. В., Марченко-Бабіч О. М. (2015)
Шарий В. І. - Ідеологічні проблеми ефективності морально-психологічного забеспечення військ (сил), Невольніченко А. І., Пампуха І. В., Винярський Я. Я. (2015)
Банзак О. В. - Разработка программно-технического комплекса радиационно-технологического контроля протечек парогенератора на основе Cd-Zn-Te-детекторов (2015)
Бідюк О. І. - Аналіз методів побудови розподіленої автоматизованої навчальної системи для оптимального вибору середовища передачі інформації, Гунченко Ю. О., Огнєвий О. В. (2015)
Бойчук В. О. - Криптографічний метод оптимізації роботи віддалених сервісів на базі розподілених систем, Лєнков С. В., Нікіткін О. М. (2015)
Боряк К. Ф. - Розпаралелювання задач, розв’язуваних методом скінченних елементів на GPU NVIDIA, Мясіщев О. А., Ноянчук В. В. (2015)
Жиров Г. Б. - Алгоритмічний підхід опису нелінійних систем автоматичного управління методом простору станів, Дергільова О. В. (2015)
Красильников С. Р. - Аналіз підходів до оптимізації асортименту підприємства, Абаркін П. С., Жиров Б. Г. (2015)
Литвиненко Н. І. - Доцільність створення геоінформаційної системи Сухопутних військ Збройних Сил України (2015)
Малюга А. В. - Удосконалення системи обліку учасників бойових дій за рахунок впровадження інформаційних технологій (2015)
Марченко О. О. - Розробка лінгвістичного забезпечення для автоматизованого моніторингу соціальних мереж, Марченко-Бабіч О. М. (2015)
Міночкін Д. А. - Теоретичні основи побудови ефективних систем супутникового зв'язку (2015)
Муляр І. В. - Метод визначення шаблону проектування вихідного коду програмного забезпечення, Гнатюк В. В., Солодєєва Л. В. (2015)
Мясищев А. А. - ANDROID и ARDUINO в задачах управления голосом и синтеза речи, Ленков А. С. (2015)
Оксіюк О. Г. - Особливості забезпечення захисту інформації в системах управління навчанням (2015)
Хмельницький Ю. В. - Оптимізація навчального процесу за допомогою автоматизованої інформаційної системи, Ряба Л. О., Гвоздицький Л. Е. (2015)
Шарий В. І. - Оптимальний параметричний синтез процесорів комп’ютерних пристроїв управління спеціального призначення, Невольниченко А. І., Пампуха І. В., Лоза В. М. (2015)
Шквир І. М. - Геоінформаційне забезпечення досліджень ерозійних процесів у ґрунта (2015)
Безносюк О. О. - Особливості діяльності та функції навчальних закладів системи професійно-технічної освіти (2015)
Волошина Н. М. - Військовий патріотизм сучасного українського суспільства, Саєнко О. Г. (2015)
Гунченко Ю. О. - Психолого-педагогічні методи і схеми керування процесом навчання з погляду керування системами, Шворов С. А., Халед Алаіасра, Савенчук В. В., Ємельянов П. С. (2015)
Кирда А. Г. - Формування компетентності в перекладі на матеріалі сучасних суспільно-політичних реалій, Письменна О. О. (2015)
Черних Ю. О. - Професійні стандарти військових фахівців: сутність, перспективи створення та використання, Черних О. Б. (2015)
Дані про авторів (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць ВІКНУ" (2015)
Форзац (2015)
Вязовик С. М. - Современная парадигма развития туристско-рекреационной дестинации (2012)
Поліщук Л. С. - Економічна конвергенція ЄС в умовах глобальної нерівномірності (2012)
Бєліков В. С. - Науково-технічне спрямування міжнародної кооперації України (2012)
Нанавов А. С. - Вплив фінансової кризи на тіньовий банківський сектор розвинених фінансових систем сучасності (2012)
Остапенко Б. И. - Инновационно-индустриальная социально-экономическая модель – новая пара­дигма конкурентоспособности в глобальном разделении труда (2012)
Сібекіна А. Ю. - Спонукальні умови та теоретичні засади формування ЗВТ в умовах ГПП (2012)
Стаканов Р. Д. - Міжнародна трудова міграція в глобалізованій економіці (2012)
Тонких О. Г. - Особливості становлення і розвитку міжнародної конкурентоспроможності України (2012)
Турпетко О. А. - Генезис світової фінансової системи (2012)
Циганов С. С. - Інтеграція банківської системи України у світовий фінансовий простір (2012)
Чайка-Петегирич Л. Б. - Особливості розвитку системи освіти в умовах активізації глобалізаційних про­цесів (2012)
Яремович П. П. - Регіональний напрям розвитку міжнародних господарських логістичних комплексів (2012)
Анісімова О. Ю. - Оцінка конкурентоспроможності країни у світовій економіці (2012)
Korneeva Julia - Cross-sector division of labor: the case of Ukraine (2012)
Рилач Н. М. - Теоретичні основи формування глобальної інноваційної системи (2012)
Соболевская А. А. - Противоречия постиндустриального разделения труда как фактор глобального кризиса (2012)
Терон І. В. - Вплив формування нової архітектури міжнародного та міжрегіонального поділу праці на соціально-трудові відносини в Україні (2012)
Хмара М. П. - Роль високотехнологічних кластерів в глобальному поділу праці (2012)
Гасанов М. М. - Роль банків у відновленні глобальної фінансової стабільності (2012)
Данилова Ю. Ю. - Роль офшорних банківських зон у фінансовому секторі країн Європейського Союзу (2012)
Константинов П. В. - Моделювання пріоритетів розвитку маркетингової інноваційної стратегії енер­гетичного комплексу України (2012)
Косьміна В. В. - "Ефект переливу" як механізм непрямого впливу ТНК на експорт нових індустріальних країн Азії (2012)
Прохорчук І. В. - Теоретичні аспекти розвитку міжнародного ділового туризму в Україні (2012)
Пушко Р. О. - Вплив СОТ на страхування аграрних підприємств України (2012)
Різниченко Є. І. - Концептуалізація національних економічних інтересів (2012)
Стельмах О. В. - Вплив боргової кризи країн зони євро на Україну (2012)
Харкова Л. О. - Вплив митних союзів на створення міжнародних виробничих систем в країнах­учасницях (2012)
Чернецька О. В. - Місце європейського союзу в глобальному поділі праці (на прикладі енергетичного ринку ЄС) (2012)
Шевченко І. В. - Людський ресурс стійкої конкурентоздатності в умовах глобального поділу праці (2012)
Ясковець Ю. В. - Основні напрями розвитку інфраструктурної інтеграції у світовому господарстві (2012)
Гонча Л. А. - Аутсорсинг в Україні, Тихомирова М.В. (2012)
Литвинюк А. Ю. - Значення офшорингу та аутсорсингу у сучасному глобальному поділі праці (2012)
Ніколенко О. В. - Розвиток міжнародного аутсорсингу в контексті посткризових процесів (2012)
Познякова А. - Cучасні тенденції міграційних процесів (2012)
Чучмай А. Ю. - Проблемы включения Украины в глобальное разделение труда в условиях современной конкуренции (2012)
Петруняк Г. М. - Міжнародний поділ праці в історичному контексті (2012)
Шило А. Е. - Основні протиріччя глобалізації світової економіки (2012)
Шевцов С. В. - Власть и знание: античные истоки (2015)
Осетрова О. О. - Соціальні аспекти геронтологічної проблематики в сучасному українському суспільстві (2015)
Данканич А. С. - Экзистенциальная христология П. Тиллиха (2015)
Окороков В. Б. - Знак как топос сознания и конфликт интерпретации знака (семантическая расходимость разума, чувства и опыта) (2015)
Павленко И. В. - Референция к вымышленным объектам (2015)
Макогонова В. В. - Взаимодействие философии и литературы в культуре как проблема (о некоторых аспектах осмысления) (2015)
Пронякін В. І. - Ідентифікаційні чинники вітчизняної самосвідомості у постмодерній культурно-комунікативній опозиції "Схід –Захід" (2015)
Шаталович А. М. - Особенности метафизического понимания семьи в "эпоху постметафизического мышления" (2015)
Шаталович И. В. - Мировоззренческий переход от гетеродетерминации к автодетерминации в философии жизни кон. XIX – нач. ХХ ст. (2015)
Kremena V. - "Euromaidan" as a factor of the party system transformation in Ukraine (2015)
Вихідні дані (2015)
Никитина М. Г. - Сравнительный анализ потенциала научно-технического сотрудничества Украины с ЕС и ЕЭС в условиях интеграционного взаимодействия, Зубейко И. И. (2013)
Філіпенко А. С. - Економічні ефекти участі України у зоні вільної торгівлі СНД, Кузьмяк В. В. (2013)
Куриляк В. Є. - Вектори регіональної інтеграції України (2013)
Андрійчук В. Г. - Констеляція і критеріальність об’єктивно-достовірного вибору підходів оцінки результативності вступу України в митний союз Росії, Білорусі, Казахстану (2013)
Чугаєв О. А. - Торговельні потоки та митні тарифи як чинник інтеграційних процесів в регіоні СНД (2013)
Фліссак К. А. - Економічна дипломатія в механізмах інтеграції країн СНД (2013)
Космарова Н. А. - Тіньова економіка у країнах ЄС (2013)
Голубій І. Є. - Проблеми та перспективи розвитку інтеграційних об’єднань на теренах СНД (2013)
Ханова О. В. - Розвиток системи залізничних транспортних послуг в Україні за умов її сучасних інтеграційних спрямувань, Давтян К.В. (2013)
Журавльов О. В. - Вплив монетарної політики Угорщини на корегування платіжного балансу, Шляхова Я.В. (2013)
Ілясова Ю. В. - Порівняльні переваги української харчової промисловості в євроінтеграційному просторі, Пучкова М.І. (2013)
Кібальник Л. О. - Вплив світових фінансових криз на місце України в геоекономічному просторі, Подолян І.С. (2013)
Ковтонюк К. В. - Економічні взаємовідносини україни з російською федерацією через призму тор­гових угод (2013)
Медведкин Т. С. - Конвергенция глобальной рыночной трансформации и научно-техническое развитие евразийского рынка (2013)
Медведкина Е. А. - Исследование влияния долгосрочных финансовых обязательств на посткризисные императивы европейской интеграции (2013)
Криворотько І. О. - Перспективи України в міжнародних інтеграційних процесах (2013)
Ярош О. Б. - Опыт развития туризма в странах-участницах ГУАМ (на примере Украины и Грузии), Митина Э. А. (2013)
Михайлов А. М. - Інтеграція України: напрями, переваги, недоліки (2013)
Осадчий Є. І. - Експортний потенціал металургійного комплексу України, Гафарова К. Е. (2013)
Приятельчук О. А. - Російський досвід управління на засадах принципів корпоративної соціальної відповідальності (2013)
Резнікова Н. В. - Міжнародне співробітництво в сфері економічної політики: проблема збереження суверенітету та аналіз потенційних вигод (2013)
Стоянець Н. В. - Теоретичні основи прогнозування розвитку сільських територій в контексті єв­роінтеграційного вибору України (2013)
Стаканов Р. Д. - Ринки праці країн СНД: стан та перспективи інтеграції (2013)
Кириченко А. В. - Інтеграційний вибір як стимул для реформування соціальної політики України (2013)
Пасічний Р. Я. - Митний союз: досвід країн учасниць та перспективи України (2013)
Яремович П. П. - Транскордонні фактори розвитку міжнародних господарських логістичних комплексів (2013)
Гнилицький М. В. - Місце і роль інформаційної галузі в національному господарстві України (2013)
Войчук М. В. - Технічні бар’єри в торгівлі: проблеми та перспективи подолання в ході формування зони вільної торгівлі в країнах СНД (2013)
Деделюк К. Ю. - Аспекти регулювання транзиту енергоносіїв в рамках СНД (2013)
Сидоренко Д. О. - Співробітництво України та країн СНД у сфері інновацій (2013)
Лабжанія Р. Г. - Вплив аутсорсингу на розвиток світового ринку it-послуг (2013)
Парій Л. В. - Перспективи розвитку молокопереробної галузі України в контексті виходу на зовнішні ринки (2013)
Харкова Л. О. - Структурні зрушення в економіці України за умов вступу до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану (2013)
Лугова М. С. - Міжрегіональна інтеграція як чинник активізації інвестиційної співпраці України з країнами СНД (2013)
Денисова К. Ю. - Вертикально-интегрированные компании Украины в контексте глобальных трансформаций (2013)
Кабо Г. О. - Транснаціоналізація банківського капіталу як імператив сучасної інтеграції країн СНД (2013)
Кузьмін П. В. - Співпраця з митним союзом як чинник розширення транзитного потенціалу України (2013)
Сікорський Ю. М. - Фактор людських ресурсів у транснаціональних компаніях у країнах Центральної та Східної Європи (2013)
Сібекіна А. Ю. - Аналіз евентуальних можливостей від членства України в ЗВТ з СНД та ЗВТ+ з ЄС (2013)
Борисов М. Ю. - Аграрная реформа как механизм международной экономической интеграции Ук­раины и Российской Федерации (2013)
Гасанов М. М. - Інтеграція ісламського банківського капіталу у фінансовий простір мусульманських країн СНД 287 (2013)
Піскун К. В. - Соціальна складова євроінтеграції України (2013)
Дашкуєв М. А. - Механізм наднаціональної координації транспортно-логістичних комплексів країн-членів ЄС (2013)
Поштар Є. Л. - Зміна пріоритетів посткризової реструктуризації фінансових інституцій ЄС (2013)
Тюпа Д. І. - Еволюція теорій прямого іноземного інвестування країн з ринками, що формуються (2013)
Литвинюк А. Ю. - Україна і митний союз: ризики співробітництва (2013)
Максимюк Т. А. - Оптимізація параметрів гетерогенних мереж мобільного зв’язку на основі фрактальної геометричної моделі, Брич М. В., Климаш М. М. (2015)
Оксиюк А. Г. - Анализ современных методик и методов проведения оценки защищенности информационных систем, Шестак Я. В. (2015)
Панфилов В. И. - Математическая задача синтеза квазиоптимальных устройств преобразования сигналов, Пунченко Н. О., Казакова Н. Ф., Скопа А. А. (2015)
Лісовий І. П. - Математична модель пристрою синхронізації меж елементарних сигналів, Колчар В. М. (2015)
Попов А. А. - Сравнительный анализ эффективности алгоритмов оценивания параметров сигналов, построенных на основе операций L-группы, в условиях негауссовости ошибок измерений (2015)
Богом´я В. І. - Метод технічного діагностування обладнання (2015)
Герасименко К. В. - Синтез компенсатора завад приймачам супутникової радіонавігаційної системи на основі адаптивної просторової фільтрації (2015)
Водопьянов С. В. - Корреляционно-регрессионный анализ ключевых параметров эффективности коммуникационной сети аэроузла в задаче организации воздушного движения (2015)
Щербина Ю. В. - Нормативно-правовое обеспечение сравнимости результатов оценки защищенности автоматизированных систем, Айвазова К. Б. (2015)
Мошенський А. О. - Автономний QRPP радіомаяк для дослідження особливостей поширення радіохвиль гекто- та декаметрового діапазону на базі мікро ПК ARDUINO (2015)
Шевченко Г. В. - Методика прийняття рішення інтернет-провайдером щодо стратегії медіапланування рекламної кампанії (2015)
Барабаш О. В. - Аналіз експлуатаційних проблем розподілених систем, Куліковська Ю. А. (2015)
Бодров С. В. - Методика ідентифікції нестійких відмов і збоїв у системах інтелектуального відеоконтролю (2015)
Казимиренко В. Я. - Проектирование передающего и приемного радиотрактов радиорелейных систем терагерцового диапазона (2015)
Алексенко С. Ф. - Особливості вираження експресивності комунікативно-прагматичної стратегії "гра на підвищення" в англійській політичній промові (2015)
Андрійченко Ю. В. - Гендерний стереотип: особливості формування і функціонування в іспанській мові (2015)
Афанасьєва О. М. - "And we've got all of you here today": міфоритуальний хронотоп свята в комунікативному і дискурсивному аспектах (2015)
Берегова О. А. - Синтаксична організація іспанської народної загадки (2015)
Бокова П. М. - Каламбур або гра слів. Проблеми та особливості перекладу (2015)
Боцман А. В. - Дивергентно-ротаційна модель розвитку германського футурума, Моренець І. М., Галицька Є. А. (2015)
Величко М. П. - Література Єгипту початку ХХ ст. у контексті зародження сучасної арабської літератури (2015)
Воскрес А. А. - Клаузальні адвербіалії способу дії давньоанглійської мови в лінгвокогнітивному аспекті (2015)
Гетьман З. О. - Художня стилізація розмовного мовлення (на матеріалі іспанської мови) (2015)
Дячук О. В. - Лінгвістичний континуум рекламної комунікації (2015)
Єсипович К. П. - Диспозиція актантів у когнітивній мапі фрагменту "Ронсевальська битва" (2015)
Залєснова О. В. - Суб'єктно-об'єктні відношення та їхня реалізація в мові (2015)
Казак С. П. - Комунікативна варіативність соматикону емоційного реагування персонажа (2015)
Киричок К. О. - Особливості вживання дієслів каузації радості в німецькій, французькій, англійській, російській та українській мовах (2015)
Кізіль М. А. - Структурні особливості англійських телескопічних термінів сфери комп'ютерних технологій (2015)
Клименко Л. В. - Французький художній плакат як віддзеркалення ціннісних домінант національної лінгвокультури (2015)
Козяревич-Зозуля Л. В. - Фасцинативи у системі сучасної англійської мови (2015)
Korbozerova N. M. - Analisis contrastivo de los sistemas lexicos en las lenguas espanola y ucraniana (2015)
Костик О. І. - Філософія модальності (2015)
Котенко В. Л. - Жанрові характеристики іспанськомовного спортивного дискурсу (2015)
Круківська О. В. - Семантичні процеси при переході слова з буденного дискурсу до спеціалізованого, Круковський В. І. (2015)
Kriuchkov H. H. - Simplification Des Orthogrammes Dans Les Termes Et Neologismes Francais Du Graphostyle Neutre (2015)
Кульбіда Д. П. - Таксономія англомовних запозичень у сучасному іспанському туристичному дискурсі (2015)
Курченко О. О. - Позитивна ввічливість в іспанській мові: феномен mentira piadosa, Наубетова О. Д. (2015)
Кшановський О. Ч. - Лінгвістичний статус граматичних запозичень у сучасній перській мові (2015)
Любчук Н. В. - Відтворення іншомовних назв відомств, партій, організацій німецькою й українською мовами (2015)
Максимчук Н. М. - Англомовний брифінг як діалогічна взаємодія (2015)
Мариненко П. І. - Silencio як ключовий концепт іспанської лінгвокультури (від історії до сучасного функціонування), Копилова Т. Р. (2015)
Настенко С. В. - Роль топонімів у процесі розгортання мегаконцепту Іспанія в іспанській поезії ХІІ – ХХ століть (2015)
Нєкрасова О. А. - Національно-культурна специфіка фразеологізмів американського варіанта англійської мови (2015)
Обручникова О. П. - Вокалічні структури пісень андалузького фламенко (на матеріалі пісень сігірійас) (2015)
Парій Є. В. - Семіотичний підхід до розкриття семантики концепту втрата духовності / la perte de la spiritualité на знаковому рівні (2015)
Пономарчук С. В. - Функціонування модальних граматичних лексем в іспаномовному діловому дискурсі (2015)
Попова Н. М. - Аксіологічна детермінованість та динаміка розвитку концепту solidaridad в концептосфері іспанців (2015)
Рудківський О. П. - Методика проведення зіставного аудитивного аналізу фонологічних систем германських та слов’янських мов (2015)
Савчук Р. І. - Текстотвірний принцип "наративного кільця” у форматуванні мінімалістичної оповідної реальності (на матеріалі французьких прозових творів ХХ–ХХІ століть) (2015)
Сєчіна С. І. - Функціонування модальних лексем у сучасному іспаномовному політичному дискурсі (на матеріалі текстів передвиборчої агітаціїї Маріано Рахойя Брея) (2015)
Сингаївська Г. В. - Bаріативність сучасних іспанських особових імен (2015)
Скрильник С. В. - Досягнення структурної та семантичної близькості цільового та вихідного текстів у художньому перекладі (2015)
Скробот А. І. - Лінгвокультурологічне дослідження фразеологізмів іспанської та української мов (2015)
Слаба О. В. - Вплив запозичень англо-американського походження на лексико-семантичну систему сучасної німецької мови (2015)
Сокрут Д. В. - Елементи сюрреалізму в поезії Лорки (2015)
Столярова А. А. - Етнокультурні реалії у творах Тараса Шевченка як проблема українсько-новогрецького перекладу (на матеріалі поезій "Сон (Комедія)” і "Три літа” та їх новогрецьких перекладів) (2015)
Толстова О. Л. - Концептуалізація емоцій у жесто-мімічних фразеологізмах іспанської мови (2015)
Філоненко Н. Г. - Когнітивний аспект дієслівних предикативних синтаксичних конструкцій у сучасному французькому художньому тексті (2015)
Хайдер Є. М. - Синтаксична організація творів як ідіостильова текстотворча стратегія Г.Гессе в світлі транслатології (2015)
Храбан Т. Є. - Дослідження концепту за допомогою використання фреймово-слотової моделі (на прикладі концепту війна), Шостак О. Г. (2015)
Цибко А. В. - Типологічні ознаки іспанського політичного дискурсу (2015)
Чайківська Г. С. - Особливості використання художньо-стилістичних засобів у сучасних французьких казках (2015)
Червона О. С. - Функціонування дієслівних перифраз у мовленнєвому акті "менасив” (на матеріалі італомовного побутового дискурсу) (2015)
Чорна Н. В. - Поняття континууму в іспаномовному постмодерному дискурсі (2015)
Малкович Т. І. - Індивідуальна специфіка субтитрування кінофільмів на різноманітних українських кінофестивалях (2015)
Костицький М. В. - Про деякі концептуальні проблеми сьогоднішнього конституційного процесу (2012)
Луцький І. М. - Історичні етапи філософсько-правової думки України (2012)
Луцький А. І. - Правова регламентація права на захист згідно чинного законодавства (2012)
Луцький М. І. - Cудова експертиза в юрисдикційному процесі (2012)
Луцький Р. П. - Співвідношення моралі та позитивного права з точки зору західноєвропейських вчених-теоретиків (2012)
Редько А. Г. - Підготовка та добір керівних кадрів для компартійної командно-адміністративної системи влади та управління в західних областях УРСР в 40-60 рр. ХХ ст. (2012)
Ковалик В. В. - Відновлення органів НКВС і міліції та їх кадрове забезпечення на території Станіславщини в 1944-1946 роках (2012)
Шабуніна В. В. - Європейське приватне право: шляхи уніфікації, переваги та недоліки (2012)
Косьмій М. М. - Християнська етика в житті українців в період від тоталітаризму до демократії (2012)
Семенюк В. В. - Особливості втілення Християнських засад у положеннях універсалів Центральної Ради УНР та конституції УНР (2012)
Черник Н. С. - Смерть як неприпустиме покарання засуджене церковною владою (2012)
Чайковський С. В. - Рефлексія правоповажних інтенцій особистості у ретроспекції правової соціалізації (2012)
Бровко Н. І. - Захист особистої свободи індивіда як теоретико-світоглядна засада попередження та протидії торгівлі людьми (2012)
Ганьба О. Б. - Особливості правової поведінки суб’єктів охорони державних кордонів (2012)
Книш В. В. - Особливості позитивної (перспективної) та негативної (ретроспективної) конституційно-правової відповідальності органів прокуратури (2012)
Глазунова С. М. - Проблеми визначення правового статусу населених пунктів (2012)
Возьний В. І. - Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності за "умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу" (ст. 347 КК України) (2012)
Смушак О. М. - Приховування злочину проблеми і перспективи Законодавчого регулювання (2012)
Василевич В. В. - Теоретичні проблеми кримінологічного прогнозування (2012)
Мельник П. В. - Злочини проти довкілля республіки Польща: кримінально-правовий і кримінологічний аспект (2012)
Острогляд О. В. - Окремі теоретичні аспекти розуміння тактики захисту в кримінальному процесі України, Береський Я. О. (2012)
Гончар Т. О. - Деякі проблеми законодавчого визначення Окремих видів покарань щодо неповнолітніх (2012)
Федорак Л. М. - Конкуренція пом’якшуючих та обтяжуючих покарання обставин при його призначенні (2012)
Созанський Т. І. - Кваліфікація двох або більше злочинів передбачених різними частинами однієї статті КК України (2012)
Марисюк К. Б. - До питання про реформування системи майнових покарань на українських землях у перші роки проголошення радянської влади (1917-1922 рр.) (2012)
Гуцуляк М. Я. - Кримінально-правові аспекти відповідальності за розбещення неповнолітніх, Ременяк С. Ю. (2012)
Турчак І. О. - Підстави припинення цивільно-правового договору (2012)
Вітовська І. В. - Особливості міжнародної еколого-правової відповідальності суб’єктів міжнародного права за правопорушення у галузі охорони навколишнього природного середовища (2012)
Грицан О. А. - Зміст охорони та раціонального використання надр (2012)
Данчул О. С. - Державна служба охорони при МВС України Як суб’єкт профілактики адміністративних правопорушень (2012)
Стеблинська О. С. - Забезпечення міжнародних стандартів прав людини і громадянина в контексті удосконалення діяльності органів внутрішніх справ України (2012)
Черепій П. М. - Теоретичні засади здійснення кримінального правосуддя (2012)
Щурик М. В. - Фінансове забезпечення розвитку дрібних земельних господарств (2012)
Тимоць М. В. - Кадри як головна компонента генезису новацій в аграрній сфері (2012)
Ходан М. М. - Концептуальне вирішення економічних основ розвитку туризму в напрямку збереження історико-культурної спадщини прикарпатського регіону (2012)
Перович Д. М. - Роль торгівлі в покращенні добробуту населення Івано-франківської області (2012)
Петрина М. Ю. - Використання зарубіжного досвіду в удосконаленні податкової системи України, Солтан Н. Я. (2012)
Рижий І. Б. - Трансформація економіки України: тенденції та перспективи (2012)
Царук О. О. - Загальні принципи встановлення та розвитку збутових систем (2012)
Івашків Т. С. - Аналітичне забезпечення управління витратами за центрами відповідальності, Борович О. В. (2012)
Цюцяк І. Л. - Удосконалення методики формування ефективного результату діяльності та його обліково-звітного відображення (2012)
Васильєв О. В. - Новий погляд на "розподіл багатства" з позицій розуміння закону збереження праці, Васильєв В. О. (2012)
Алькема В. Г. - Формування механізму ефективного розвитку логістичного персоналу (2012)
Череп А. В. - Результативність інноваційної діяльності в Україні (2012)
Вовк М. В. - Шляхи підвищення інвестиційної привабливості країни на основі конкурентоспроможності (2012)
Гуцай Т. Г. - Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх учителів економіки як одна з умов їх готовності до профільного навчання старшокласників (2012)
Залізко В. Д. - До питання про визначення економічної суті поняття "інновація", Махінько Р. Г. (2012)
Ящишина І. В. - Формування соціального капіталу науки сьогодення, Городецька М. О. (2012)
Лучик В. Є. - Участь громадських організацій у регіональному розвитку (2012)
Олійник Н. Ю. - Мотиваційний компонент професійного вдосконалення вчителя економіки (2012)
Нестеренко Т. П. - Локализационный эффект в формировании региональных кластеров, Бордоусов О. В. (2012)
Олійник О. В. - Гіпотеза фінансової нестабільності Хаймана Мінскі та глобальна фінансово-економічна криза 2008-2009 років, Сідельнікова І. В., Олупкіна М. (2012)
Поліщук В. С. - Кризова ситуація в Україні і важливість антикризової системи господарювання (2012)
Радченко Л. П. - Глобалізація і сучасні тенденції розвитку ринку міжнародних туристичних послуг (2012)
Решетник Н. І. - Глобальна фінансова нестійкість в контексті фінансових інновацій (2012)
Стадник М. Є. - Місце продовольчої безпеки в системі національної безпеки держави (2012)
Бурковський А. П. - Кластерна форма організації та механізм її дії в сучасних умовах господарювання (2012)
Данильчук І. В. - Вплив приватизації на соціально-економічний стан населення України (2012)
Дитко Л. П. - Фактори, які впливають на ріст заробітної плати (2012)
Мозолюк Н. І. - Інституціоналізація інноваційного розвитку (2012)
Музичук І. B. - Трансформація відносин власності як передумова формування соціальної економіки в Україні (2012)
Тітаренко О. М. - Тіньова економіка: проблеми та рівень тінізації на Україні (2012)
Свідер О. П. - Проблема державного боргу та зростання європейських економік (2012)
Берлінг Р. - Європейский досвід та перспективи функціонування еколого-економічного підприємництва в Україні, Грибик І., Гавран В. (2012)
Буторіна В. Б. - Ефективність інфраструктури ринку наукоємної продукції (2012)
Костючик О. В. - Інноваційний фактор у системі забезпечення економічного зростання на сучасному етапі (2012)
Чаплінський В. Р. - Сутність та оцінка категорії інтелектуальний капітал за сучасних умов (2012)
Крисанов Д. Ф. - Виробничий потенціал підприємств і харчових галузей АПК та його використання (2012)
Пармакли Д. М. - Эффективность использования земель в сельском хозяйстве: вопросы теории и практики (2012)
Пронина Л. А. - Высшая школа как стратегический фактор формирования инновационной экономики региона: кластерный поход (2012)
Тельнов А. С. - Мотиваційні аспекти інноваційної діяльності персоналу промислових підприємств (2012)
Балабаниць А. В. - Методичний підхід до оцінки сили лояльності споживачів (2012)
Цопа Н. В. - Роль инноваций в антикризисном управлении предприятием (2012)
Головня Ю. І. - Інноваційний потенціал як фактор економічного розвитку сільськогосподарських підприємств, Шкуратова І. I. (2012)
Дибач І. Л. - Напрямки PR в сфері освітніх послуг (2012)
Живко З. Б. - Функціональні зв’язки між елементами мікросистеми підприємства та їх вплив на економічну безпеку підприємництва (2012)
Ільїн В. Ю. - Сучасний механізм підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах глобалізації (2012)
Коробка С. В. - Малі підприємства як основа дрібнотоварного виробництва в АПК (2012)
Красота О. В. - Системний підхід до з’ясування економічної сутності малого підприємництва (2012)
Марков P. B. - Економічні аспекти збереження родючості степових чорноземів, Кочетков О. В. (2012)
Михаліцька Н. Я. - Індикатори фінансової безпеки підприємництва, Качмар Ю. П. (2012)
Мишковец Н. М. - Стратегия экономической трансформации предприятий (2012)
Некрасова Л. А. - Диверсифікація як інструмент зменшення ризику в діяльності підприємства (2012)
Ткачук В. В. - Розвиток інноваційних процесів управління в сучасних умовах господарювання (2012)
Трішкіна Н. І. - Контролінг у системі збуту підприємств оптової торгівлі (2012)
Стеблій Г. Я. - Механізм удосконалення управління інноваційною діяльністю підприємств, Тувакова Н. В. (2012)
Шишкіна О. В. - Інвестиційні ризики монопрофільних виробничих підприємств (2012)
Фурса А. В. - Якість продукції як фактор підвищення ефективності цукробурякового виробництва (2012)
Барило В. М. - Мотивація в системі управління економічною безпекою підприємства, Гуцол О. Є., Гнатюк М. В. (2012)
Кириченко О. П. - Інноваційний шлях розвитку суднобудівних підприємств: необхідність реалізації та основні переваги (2012)
Перчук О. В. - Система об’єктів управління якістю пакету "Товар-послуга" (2012)
Рибчинський О. М. - Альтернативні моделі прийняття рішень (2012)
Станько В. Ю. - Деякі аспекти державної підтримки м’ясного скотарства (2012)
Гофман М. О. - Потенціал попиту на молоко та молокопродукти (2012)
Радух Н. Б. - Особливості формування власних фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2012)
Рарок О. В. - Необхідність та проблеми розвитку малого бізнесу (2012)
Старченко І. О. - Вплив конкурентоспроможності продукції сільського господарства на ефективність виробництва (2012)
Шаповалова Ю. П. - Пріоритетні напрями розвитку підприємств м’ясопереробної галузі України (2012)
Білик О. С. - Використання вторинних ресурсів промисловими підприємствами – шлях до впровадження екологічних інновацій (2012)
Василішин С. І. - Оборотні засоби сільськогосподарських підприємств та джерела їх формування (2012)
Горбатова Л. В. - Ефективність та інтенсивність використання земель сільськогосподарськими підприємствами (2012)
Гребінська С. I. - Проблеми розвитку машинобудівних підприємств та їх вплив на мотивацію персоналу (2012)
Куріпченко І. О. - Стратегія аграрних підприємств на диверсифікацію ринків збуту продукції (2012)
Остапенко Н. В. - Оценка вклада фінансово-кредитной поддержки малого предпринимательства в получении экономического эффекта (2012)
Попель С. А. - Освітня компонента у формуванні інноваційного потенціалу промислових підприємств (2012)
Шевчук Л. М. - Методичні засади аналізу технічного оновлення підприємств (2012)
Дискіна А. А. - Основні засади підвищення інвестиційного забезпечення промислового підприємства (2012)
Поліщук К. В. - Роль малого бізнесу в забезпеченні соціально-економічного розвитку України (2012)
Пастух Ю. А. - Концептуальні основи розробки стратегії розвитку бурякоцукрового підкомплексу АПК, Шкурак Н. В. (2012)
Гетьманець О. П. - Правові питання контролю місцевих фінансових ресурсів (2012)
Васильчак С. В. - Теоретичні основи формування і організації управління фінансовими взаємозв’язками між банками та суб’єктами господарювання (2012)
Лісовий А. В. - Пропозиції щодо вдосконалення податку на нерухомість, Левків Г. Я. (2012)
Футало Т. В. - Інструментарій визначення рівня інфляції відповідно до цілей регулювання інфляційної динаміки (2012)
Андрейцева І. A. - Формування показників фінансової звітності згідно МСФЗ, Рибак О. П. (2012)
Бєляєва Л. А. - Вплив на здійснення контрольних функцій сучасного стану обліку малоцінних активів (2012)
Довгань Л. П. - Класифікація фінансової діяльності суб’єктів підприємництва різних організаційно-правових форм (2012)
Мамонова Г. В. - Дослідження економічної сутності страхових резервів (2012)
Мельник Т. Г. - Відповідальність посадової особи (головного бухгалтера) (2012)
Позднякова Л. О. - Теоретичні та практичні аспекти управління страховими резервами (2012)
Ревак І. О. - Проблеми зміцнення фінансової безпеки України, Шега В. Ю. (2012)
Сафронська I. M. - Методичні підходи до оцінки ймовірності банкрутства, Пеняк Ю. С. (2012)
Стрельбіцький П. А. - Сучасна динаміка та проблеми недержавного пенсійного забезпечення, Михайлик А. Я. (2012)
Яременко Л. М. - Процес розвитку та проблеми функціонування управлінського обліку в сучасних умовах (2012)
Соловйова Л. О. - Сучасні механізми господарювання великих платників податків в умовах ринкової економіки (2012)
Череп О. Г. - Необхідність управління ризиками платіжних систем в умовах ринкової економіки (2012)
Dropek K. - Local government actions to support entrepreneurship in the municipalities of Wielkopolska (2012)
Кулій-Дем’янюк Ю. В. - Вітчизняні особливості законодавчого регулювання бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств в умовах стійкого розвитку, Горюк Ю. В. (2012)
Коновал С. Е. - Оцінка державного регулювання фінансових систем: сутність та етапи (2012)
Олійник А. В. - Діяльність комерційних банків на ринку дорогоцінних металів, Підгородецький В. А. (2012)
Вишня T. B. - Вплив оподаткування на діяльність підприємств малого і середнього бізнесу (2012)
Кузовенкова Н. В. - Зміст ідентифікації як етапу управління кредитним ризиком банку (2012)
Тірбах Л. В. - Удосконалення системи планування, обліку та аналізу виробничих витрат рослинництва на підприємстві (2012)
Галайко Н. В. - Підходи щодо оцінки виконання результативних показників та ефективності реалізації державних цільових програм (2012)
Кирпа С. В. - Визначення категорії "тіньова економіка", Лісова Т. А. (2012)
Стендер С. В. - Питання щодо об’єктів управлінського обліку витрат виробництва і об’єктів калькулювання собівартості продукції рослинництва (2012)
Шаповалова И. М. - Ретроспективная оценка развития финансового механизма государственного регулирования соціально-экономического развития в Украине (2012)
Шульський М. Г. - Виробництво і споживання аграрної продукції населенням Львівщини (2012)
Гриценко А. М. - Корпоративна соціальна відповідальність: складові та підходи до оцінки ефективності (2012)
Новальська H. I. - Управління виробничою адаптацією працівників (2012)
Алексеєва К. А. - Проблеми створення національної інноваційної системи в Україні в умовах переходу до постіндустріального суспільства (2012)
Дерій Ж. В. - Проблеми капіталізації людського потенціалу (2012)
Калина А. В. - Сутність соціального діалогу та його роль у формуванні соціально-трудових відносин (2012)
Ярова В. В. - Напрямки удосконалення трудових відносин в сільському господарстві (2012)
Лисак В. Ю. - Еволюційний розвиток сприйняття ролі і місця людини в суспільному процесі, Лисак І. В. (2012)
Ментей О. С. - Заміщення трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств уречевленою працею (2012)
Олійник О. С. - Формування та використання персоналу підприємств спиртопродуктового підкомплексу (2012)
Гриненко А. М. - Соціальні фактори мотиваційного механізму персоналу підприємства, Джурбій Ю. О. (2012)
Гриненко А. М. - Корпоративна культура промислового підприємства як фактор конкурентних переваг, Кирилюк В. В. (2012)
Пунько Б. М. - Формування наукових основ ефективного економіко-екологічного функціонування рекреаційно-туристичної сфери, Христук Ю. С. (2012)
Смирнов І. Г. - Софія Вітт-Потоцька: внесок у розвиток туризму в Україні в контексті ЄВРО–2012 (2012)
Смирнов І. Г. - Промоційно-маркетингова політика України в сфері туризму в контексті підготовки до ЄВРО–2012 (2012)
Хомин О. Й. - Проблеми розвитку туризму контексті забезпечення економічної безпеки (2012)
Ковтуник І. І. - Розвиток зв’язку в Україні в контексті євроінтеграційних процесів (2012)
Опря Б. О. - Міжнародний туризм в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Янковська Г. В. - Методичні підходи до виміру результатів маркетингових комунікацій підприємств готельного господарства (2012)
Шпак Л. І. - Комплексний аналіз факторів ефективної діяльності персоналу сучасних туристичних організацій (2012)
Буторіна В. Б. - Структура та тенденції розвитку науково-технічного потенціалу України (2013)
Гофман М. О. - Еластичність попиту на продукцію підприємств АПК (2013)
Мозолюк Н. І. - Інституціоналізація в трансформаційних економіках (2013)
Музичук І. В. - Класифікація моделей соціальної економіки (2013)
Поліщук В. С. - Власність і її економічна сутність (2013)
Тітаренко О. М. - Прямий маркетинг як засіб комунікаційної політики (2013)
Ящишина І. В. - Соціальний вектор інноваційного розвитку (2013)
Бурковський А. П. - Дохідність та шляхи підвищення прибутковості вітчизняних промислових підприємств, Бурковський П. А. (2013)
Вишня Т. В. - Механізм регулювання ринку праці в системі управління трудовими ресурсами (2013)
Каньоса М. І. - Освітні реформи та конкурентоспроможність трудового потенціалу України (2013)
Лисак В. Ю. - Проблеми розвитку підприємництва в Україні (2013)
Матвейчук Л. О. - Електронні послуги органів ДПС (2013)
Олійник О. С. - Управління персоналом спиртового підпиємства кадровими спеціалістами (2013)
Рибчинський О. М. - Правове регулювання діяльності комунальних підприємств (2013)
Андрейцева І. А. - Проблеми формування інтелектуального капіталу українського суспільства (2013)
Баженова С. Е. - Релігійний туризм: християнські святині Хмельниччини (2013)
Дитко Л. П. - Заробітна плата в сучасній Україні:ступінь моральності підходів до формування (2013)
Ковтуник І. І. - Мікросередовище туристичного підприємства (2013)
Кузовенкова Н. В. - Методи ідентифікації ризиків банківського кредитування (2013)
Олійник Н. Ю. - Дидактичні підходи до застосування ділових ігор на уроках економіки (2013)
Опря Б. О. - Основні тенденції та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні (2013)
Рарок О. В. - Економіко-правові важелі формування підприємницького клімату на селі (2013)
Стрельбіцький П. А. - Накопичувальна пенсійна система: загрози та ризики, Стрельбіцька О. П. (2013)
Вихідні дані (2013)
Bernar G. B. - Tom Stoppard and postmodernism (based on "rosencrantz and guildenstern are dead") (2015)
Khaichevska T. - La fonction expressive des points de suspension dans le texte litteraire moderne (2015)
Yemelyanova O. V. - Metaphor as a potent means in realization of tactic of insult (on the basis of English political discourse), Filonenko A. S. (2015)
Yemelyanova O. V. - Morphological represntation of an implicative component in advertising (on English ad copy basis), Shcherbak E. Yu. (2015)
Азарова Л. Є. - Лінгво-інформаційний підхід як базисна форма дослідження складних номінацій на cтруктурному рівні (2015)
Антонюк С. А. - Мовознавчі традиції дослідження прикметника як самостійної частини мови (2015)
Артеменко Т. М. - Ефективне функціонування ініціальних констативів у діалогічному дискурсі, Липко I. П. (2015)
Барсук С. Л. - Система вправ на розвиток діалогічного мовлення студентів технічних спеціальностей (2015)
Баюн К. Й. - Експресивність як мовна та мовленнєва категорія (2015)
Білоус Н. П. - Частки як граматичні засоби інтимізованого нараторського мовлення в українських казках про тварин (2015)
Бойчук М. В. - Трансформовані фраземи як детермінанти експресивності в заголовках періодичних Інтернет-видань, Бойчук В. М. (2015)
Борисов О. О. - Листи до редакції у британському та українському електронному публіцистичному медіасередовищі (2015)
Бурцева І. І. - Spatial symbolism of proper names in "Jane Eyre" by Ch. Bronte (2015)
Вербицька А. Е. - Статусно-рольові характеристики учасників комунікації у медіадискурсі (2015)
Весельська Г. С. - Інновації в транспозиційному вираженні приєднувальних семантико-синтаксичних відношень в українській художній прозі початку ХХІ століття (2015)
Войналович Л. П. - Особливості функціонування інверсії в англійському художньому тексті (2015)
Вольницька Д. О. - Гіпотеза детермінантної фрази як функціональної проекції в генеративній парадигмі (2015)
Гаврилащук О. Д. - Географічні об’єкти у ролі адресатів гендерно маркованого зверненого мовлення українців (2015)
Гавриш М. М. - "Шаблонна креативність" як визначальна ознака розвитку німецькомовного молодіжного сленгу (2015)
Гаргаєва О. В. - Проблема класифікації безеквівалентної лексики у сучасному мовознавстві (2015)
Глінка Н. В. - Художній текст/художній твір: питання інтерпретації (2015)
Глущук-Олея Г. І. - Розвиток категорії заперечення у романських мовах (2015)
Глюдзик Ю. В. - Структурно-етимологічні особливості реальної поетонімії фентезійного циклу "The Chronicles of Narnia" К. С. Льюїса (2015)
Гнатишак М. Ю. - Шляхи компенсації еліптованих нефінітних форм дієслова у текстах трагедій Софокла "Антиґона" та "Цар Едип" (2015)
Гнатюк А. В. - Взаємозв’язок епістемічної дистанції як конституента архітектоніки ментального простору зі ступенем висловленого сумніву (2015)
Голікова Н. С. - "Мовні експерименти" в романі "Стовпо-творіння" П. Загребельного (2015)
Гончарук О. В. - Комунікативно-прагматичні функції вставлених конструкцій раціональнної оцінки (2015)
Городецька І. В. - Стилістичні фігури як засіб маніпулятивного впливу в рекламі косметичних засобів (2015)
Губарева Г. А. - Вербалізація гендерних стереотипів в Інтернет-комунікації (про ідеальних чоловіків і жінок), Чуєшкова O. В. (2015)
Гудманян А. Г. - Відтворення онімів у структурі роману В. Теккерея "Ярмарок суєти", Линтвар O. М. (2015)
Гуз О. П. - Стратегія дискредитації і засоби її реалізації у політичному медіадискурсі (на матеріалі передвиборчих виступів кандидатів у президенти Ніколя Саркозі і Франсуа Олланда) (2015)
Давиденко Т. А. - Особливості іншомовної лексики: теоретичний аспект (2015)
Дегтярьова Є. О. - Роль колористики у способах відтворення внутрішнього мовлення персонажів у французькій мінімалістичній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть (2015)
Дзикович О. В. - Семантична компресія та способи її реалізації у текстах анонсів ток-шоу (2015)
Ділай М. П. - Прагматична інтерпретація метафоричних висловлень у різдвяних посланнях глав християнських церков (2015)
Довбня Л. - Інноваційна суспільно-політична лексика України: семантико-словотвірна мотивація (2015)
Дьомкіна О. В. - Гендерний чинник у інституційному судовому дискурсі (2015)
Єфименко В. А. - Цифрові адаптації традиційних казок (2015)
Желязкова В. В. - Знаки-індекси в поетичних творах Д. Д. Кременя: синтаксичний аспект (2015)
Жупник А. О. - Неологічні утворення у спортивному дискурсі (2015)
Забужанська І. Д. - Функціональний аспект ритмічної організації поетичного мовлення (на матеріалі сучасної американської поезії) (2015)
Звягіна Г. О. - Вияв категорії порівняння у структурі художнього мовлення Григора Тютюнника (2015)
Іваницька Н. Б. - Термінологічні номінації міжмовного зіставлення дієслівних систем (2015)
Ігнатенко Д. А. - Лексичне наповнення тематичної групи лексики "меблі" в українських говірках півночі Молдови (2015)
Ізотова Н. П. - Прийом онейричного повістування в романі Дж. М. Кутзее "Waiting for the barbarians" (2015)
Ільченко О. А. - Евфемізми сучасних україномовних ЗМІ: соціальний аспект (2015)
Кантур К. А. - Эволюция лингвистических методов в русском и украинском языкознании (ХІХ в. – первая половина ХХ в.) (2015)
Карасьова К. А. - Категорія числа іменника як мовленнєвий засіб впливу та переконання в політичному дискурсі (2015)
Катернюк В. В. - Ідеографічна класифікація неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах (2015)
Коловоротна Н. Д. - Пауза як корелят мовчання (2015)
Копчак М. М. - Інвективна лексика адресації та ситуативність мовленнєвої поведінки в англійськомовному тексті та дискурсі постмодерну (2015)
Костюк М. М. - Специфіка реалізації символів часу у французькій поезії (2015)
Крижанівська Г. Т. - Механізм пропагування гендерної ідеології у сучасних англомовних жіночих журналах (на матеріалах журналу Cosmopolitan) (2015)
Кріпак Ю. В. - Особливості реалізації регулятивного етапу сфабриковано-кооперативної агресивної макростратегії в англомовному дискурсі (2015)
Кшановський О. Ч. - Статус арабських фонетичних запозичень у сучасній перській мові (2015)
Литвиненко Н. П. - Проблеми дослідження діяльнісного аспекту мови та мовлення (2015)
Мартинова О. М. - Образ чоловіка: лінгвосеміотичний та лінгвокультурний аспект (на матеріалі сучасної англомовної прози) (2015)
Мартинюк О. М. - Вербальна та невербальна маніфестація емоцій у французькому художньому дискурсі (на матеріалі роману Ясміна Кадра "Чим день завдячує ночі" Yasmina Khadra "Ce que le jour doit a la nuit") (2015)
Матковська Г. О. - Багатовимірність тексту як об’єкта лінгвістичних досліджень (2015)
Мельник О. М. - Сучасний літературний фейлетон: об’єкти художньої уваги та виражальні засоби (на матеріалі "Літературної України") (2015)
Найдюк О. В. - Гендерна особливість вживання прецедентних феноменів (на матеріалі твору А. Фукс "Заборонена німецько-німецька любов") (2015)
Насікан З. С. - Концептуальні засади становлення фоносемантики як науки про взаємозв’язок звуку та смислу (2015)
Образцова О. М. - Типологія структурно-синтаксичних моделей простого речення (в англійській, російській та українській мовах) (2015)
Огринчук О. П. - Функціонально-семантичне навантаження категорії теперішнього часу у поетичних текстах М. Бажана та І. Драча (2015)
Оліщук Р. Л. - Лексико-граматичні класи слів у словнику мови Лонга, Макар І. С. (2015)
Ольховська Н. С. - Збереження інформаційності драматургічних текстів Томаса Бернгарда в перекладах (2015)
Очковська А. П. - Процес суб’єктивації рейзингових конструкцій з підметом в історії англійської мови (2015)
Папіш В. А. - Мовні ресурси психологічного змісту в повісті О. Кобилянської "Земля" (2015)
Пільгуй Н. М. - Мовленнєві стратегії в англомовному науковому агротехнічному дискурсі (2015)
Полонская И. П. - Замещение высказывания и организация дискурса (2015)
Полякова Т. Л. - Комунікативні функції у жанрі твіттінг в англомовній політичній Інтернет-комунікації (2015)
Попова О. В. - Політичний дискус США як поле реалізації біблеїзмів "god", "bless", Ткаченко К. І. (2015)
Потенко Л. О. - Скорочення компонентного складу німецьких фразеологічних одиниць (2015)
Прокойченко А. В. - Дослідження категорії емотивності у контексті антропоцентричної парадигми сучасної лінгвістики (2015)
Рубчак О. Б. - Аудитивний аналіз просодичної організації англомовних підготовлених радіо- і телеінтерв’ю (2015)
Рудківський О. П. - Деякі аспекти зіставного вивчення фонологічних систем германських та слов’янських мов (2015)
Савчук Р. І. - Наративна ідентичність письменника в контексті модерністського текстотворення: феномен авторської свідомості (2015)
Сарміна Г. Л. - Риторичне питання як форма вираження імпліцитної погрози (2015)
Свистун Н. О. - Одиничні чоловічі імена м. Тернополя другої половини ХХ століття: репертуар, специфіка уживання і функціонування (2015)
Світлицька В. Р. - Вивчення діалектної лексики українських говорів Одещини з точки зору її словотвірних особливостей (2015)
Семененко Г. М. - Режим реального часу в історичних соціолінгвістичних студіях (2015)
Семенюк Т. П. - Види інтертекстуальної маркованості в німецькомовних рекламних текстах (2015)
Сердійчук Л. П. - Мовленнєві особливості автобіогрфічного дискурсу (на матеріалі автобіографій лауреатів Нобелівської премії) (2015)
Слобода Н. В. - Доцільність використання транскрибованих англіцизмів (на матеріалі українських ергонімів) (2015)
Солтис М. О. - Особливості формування складноскорочених слів. Генетична класифікація скорочень (2015)
Сорокіна Л. Є. - Комунікативно-прагматичний рівень мовленнєвої маніпуляції в англомовному діалогічному дискурсі: соціальна ситуація "судовий допит" (гендерний аспект) (2015)
Столяр М. Ю. - Значення молодіжного сленгу для розвитку мови (2015)
Стрельченко Н. С. - Категорія предикативності в питаннях-перепитах (2015)
Судук І. І. - Порушення лексичних норм у мові сучасної української преси, Кешієв В. Б. (2015)
Суима И. П. - Метаязыковое представление коммуникативного задания предложения в системе вопрос-ответ (на материале английского языка) (2015)
Тараненко Л. І. - Жанрові особливості та функціональне призначення тексту англійського прислів’я (2015)
Тимчук О. Т. - Використання семантико-стилістичного прийому словесної гри як засіб підвищення виразності художнього тексту, Брода М. В. (2015)
Трутяк І. П. - Частота вживання дієприкметників теперішнього та минулого часу в заперечних висловлюваннях в англомовній Біблії короля Якова (2015)
Устименко С. Є. - Особливості реалізації стратегії ухиляння від відповіді у конфліктно спрямованому англомовному побутовому дискурсі (2015)
Ходаковська Н. Г. - Метафора у поезії Генріха Гейне (на матеріалі збірника "Книга пісень") (2015)
Ходос І. О. - Композиційно-мовленнєва організація текстової матерії в ідіодискурсі С. Фіцджеральда (2015)
Цівун Н. М. - Лінгвокультуреми на позначення українських календарних свят літнього циклу (2015)
Черемська О. С. - Засоби вербалізації мовного образу любові в історичних романах П. Загребельного, Ходарєва І. М. (2015)
Череповська Т. В. - Символічний образ старого будинку та мовні засоби його репрезентації (на прикладі творчості Енн Тайлер) (2015)
Шемуда М. Г. - Конструкції з неособовими формами дієслова в англомовних художніх текстах (2015)
Щербак О. В. - Морфологічна структура кодів і субкодів у творах О. К. Глушка (2015)
Юрчишин Т. В. - Висловлення узагальненого змісту як експресиви (2015)
Chugu S. - Content-based instruction in esp/efl: challenges and solutions in the multicultural world, Gladio S. (2015)
Hnapovska L. - Teacher rolers in teaching foreign languages: retrospective analysis and insights into the future (2015)
Ivanenko N. - Citizenship education as the coordination and integration of educational establishment and community (2015)
Koterwas A. - Model of education and the critical period of social skills development (2015)
Андрощук К. М. - Специфіка використання Інтернет-ресурсів у процесі вивчення англійської мови студентами нелінвістичних ВНЗ, Горчинська Л. В., Пустовіт Т. М. (2015)
Арістова Н. О. - Independent work in the process of vocational training of philologists (2015)
Басюк Т. С. - Міжкультурна комунікація як першочерговий чинник порозуміння між народами, Бійчук в. Ю. (2015)
Веремчук Ю. В. - Подолання комунікативних бар’єрів як запорука фахового успіху (2015)
Лутай Н. В. - Письмові навички при вивченні англійської мови як іноземної. Теоретичні перспективи, Бесараб Т. П., Коновалова В. Б. (2015)
Мігірін П. І. - Деякі аспекти іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації (2015)
Першина Л. В. - Опанування навичок спілкування в полікультурному педагогічному процесі задля забезпечення комунікативної компетенції (2015)
Петько Л. В. - Філософсько-лінгвістичні ідеї розуміння міжлюдської комунікації у соціальному середовищі (2015)
Рекун Н. М. - Лінгво-методичні аспекти професійної іншомовної підготовки фахівців туристичної сфери (2015)
Сніговська О. В. - Професійна іншомовна підготовка як важливий чинник формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців із міжнародних відносин (2015)
Субота Л. А. - Комунікативна організація наукового тексту у процесі професійної підготовки іноземних студентів немовного ВНЗ (2015)
Токарєва A. В. - До питання формування міжкультурної компетентності студентів економічних спеціальностей, Яланська М. М., Кузнецова К. С. (2015)
Трофименко А. О. - Використання сучасних педагогічних технологій як одна з умов формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови (2015)
Череповська Т. В. - Основи наукової термінології на заняттях з англійської мови зі студентами економічного та юридичного профілю, Падура М. Ф. (2015)
Вступне слово редактора (2016)
Паєнок А. В. - Можливості електронейроміографічного прогнозування розвитку післяінсультної спастичності, Білобрин М. С., Мітельман І. М. (2016)
Юдко О. О. - Клінічна дозиметрія ортовольтного рентгенівського випромінювання, Радченко С. П., Овсієнко О. В. (2016)
Бортнік І. М. - Особливості клініки, діагностики та ендоваскулярного лікування аневризм судин головного мозку при поєднанні з церебральними артеріовенозними мальформаціями (2016)
Щеглов Д. В. - Досвід ендоваскулярного лікування хворих з мішкоподібними аневризмами de novo, Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В., Пастушин О. А., Гнелиця О. П. (2016)
Литвак С. О. - Диференційована тактика хірургічного лікування артеріальних аневризм головного мозку (2016)
Маковецький П. П. - Предиктори розвитку нозокоміальних інфекцій у хворих з черепно-мозковою травмою (2016)
Верещагин С. В. - Эндоваскулярное лечение и профилактика поздних острых тромбозов после реконструктивных операций на артериях нижних конечностей, Ахмад М. М. Д., Кучер В. Н., Грабарчук В. П., Абраменко А. В., Шульга В. Н., Черняк О. С., Риполовская О. В., Дзюба Д. А., Никишин А. Л. (2016)
Буцко Є. С. - Вибір тактики лікування дисекцій хребтових артерій, ускладнених гострим порушенням мозкового кровообігу за ішемічним типом у вертебробазилярному басейні, Голяка А. Г., Федорова В. В. (2016)
Фломін Ю. В. - Хвороба Крейтцфельдта–Якоба як причина швидко прогресуючої деменції (клінічний випадок), Кушнеренко О. Л., Матяш Ю. О., Симонян В. А., Самосюк Н. І., Асташкіна Н. В., Удовиченко В. В., Омельяненко А. А. (2016)
Привітання (2016)
Андрусів С. - Стратегічний розвиток будівельного комплексу України: інноваційно-орієнтований підхід (2016)
Кишакевич Б. - Економічний капітал банку та методи його агрегації, Лучаківський А. (2016)
Клепікова О. - Моделювання діяльності аффіліейт маркетингу, Сільвестрова Ю. (2016)
Короленко Н. - Перспективи розвитку світового ринку послуг, Крекова О. (2016)
Михаць С. - Основні зміни у вимогах до освіти як галузі економіки в ХХІ столітті (2016)
Продіус О. - Основи формування системи економічної безпеки підприємства, Бусигіна Г., Постова Т. (2016)
Рулiнська О. - Iнноваційна діяльність вітчизняних підприємств, Калiна М. (2016)
Уханова І. - Міжнародна конкурентоспроможність Одеського регіону: стан та перспективи підвищення, Бондаренко О. (2016)
Хомутенко А. - Адаптація зарубіжного досвіду оподаткування прибутку підприємств до вітчизняної практики, Бзова Ю. (2016)
Хомутенко А. - Соціально-економічна роль акцизного оподаткування, Сало К. (2016)
Чужиков В. - Асиметрії економічного розвитку прикордонних регіонів України та ЄС в умовах формування економіки знань, Федірко О. (2016)
Юзьв'як О. - Оцінювання VAR портфеля активів на основі параметричних моделей (2016)
Цубенко В. - Формування, територіальне поширення, функціональна структура історичних кладовищ м. Одеси (2016)
Наші автори (2016)
Дегодюк Е. Г. - Адаптація системи землеробства І. Овсинського до умов виробництва органічної продукції рослинництва, Дегодюк Т. С. (2015)
Боднар Ю. Д. - Вплив тривалого застосування добрив на агрофізичні показники родючості ґрунту та врожайність культур (2015)
Гера О. М. - Якість однорічних кормових культур на осушуваних органогенних ґрунтах (2015)
Малиновська І. М. - Особливості застосування композицій мікроорганізмів у технології вирощування пшениці ярої, Черниш О. О., Юла В. М. (2015)
Ятчук В. Я. - Вплив агротехнічного заходу на забур’яненість посівів кукурудзи (2015)
Карпук Л. М. - Особливості позакореневого підживлення буряків цукрових мікродобривами, Крикунова О. В., Вахній С. П. (2015)
Шевченко Т. В. - Продуктивність буряків цукрових залежно від позакореневого підживлення у поєднанні з фунгіцидами (2015)
Мандровська С. М. - Вплив передпосівного оброблення насіння на продуктивність проса прутоподібного (2015)
Kluchevich M. M. - Мain fungial diseases of spelt in Polissya, Piontkovsky P. V. (2015)
Бондаренко І. В. - Видове різноманіття членистоногих-шкідників зерна колосових культур в період зберігання (2015)
Кургак В. Г. - Особливості ведення кормовиробництва за органічного землеробства, Цимбал Я. С. (2015)
Слюсар С. М. - Продуктивність сорго залежно від удобрення на осушуваних торфових грунтах Полісся (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського