Спиридонова Е. В. - Факторы риска перинатальной и акушерской патологии в зависимости от цитокинового и оксидативного статуса беременной, Ковалёв Е. В. (2016)
Юрьева Л. Н. - Катамнез случая органического галлюциноза при макроаденоме гипофиза, Шустерман Т. И., Леонов С. Ф., Варшавский Я. С. (2016)
Сакович В. Н. - Эффективность дренирования слезного мешка при дакриоцистоцеле у новорожденных, Сердюк В. Н., Клопоцкая Н. Г., Тарнопольская И. Н. (2016)
Філіппова О. Ю. - Взаємозв'язки між неалкогольним стеатозом печінки, антропометричними показниками та порушеннями у процесах перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту у хворих з ознаками ожиріння (2016)
Калиш Ю. И. - Хроническая парапротезная инфекция после аллогерниопластики, Аметов Л. З., Шаюсупов А. Р., Йигиталиев С. Х., Кабулов М. К. (2016)
Cтепанский Д. А. - Гомо - і гетероадгезивна активність аутосимбіонтних штамів Aerococcus Viridans, Кременчуцкий Г. Н., Кошевая И. П., Величко О. О. (2016)
Шинкаренко Т. В. - Аналіз p53-імунореактивності в астроцитарних пухлинах головного мозку, Шпонька І. С. (2016)
Мащенко И. С. - Тактика этапного лечения обострившегося хронического генерализованного катарального гингивита, Кузняк Н. Б., Шостенко А. А. (2016)
Гударьян А. А. - Особенности непосредственной имплантации при наличии хронических очагов одонтогенной инфекции, Дробязго М. Г., Шамрай А. Н. (2016)
Мащенко И. С. - Микробиологические и иммунологические критерии диагностики начальной степени генерализованного пародонтита на стадии дорентгенологического проявления, Струк В. И., Ватаманюк Н. В. (2016)
Гударьян А. А. - Клинические, микробиологические, иммунологические и метаболические особенности возникновения гнойного процесса в пародонте у больных хроническим генерализованным пародонтитом, Кузняк Н. Б., Дроник И. И. (2016)
Яковенко Л. М. - Травми тимчасових і постійних зубів у дітей (діагностичні заходи, лікувальна тактика), Єфименко В. П., Макаревич А. Ю., Ковтун Т. О. (2016)
Федоренко В. І. - Динаміка фізичного розвитку молодших школярів м. Львова, Риза Л. В., Козак Л. П., Кіцула Л. М. (2016)
Білецька Е. М. - Порівняльна оцінка біопротекторної дії цинку в органічній та неорганічній формі на остеотропність свинцю в експериментальних умовах, Онул Н. М., Калінічева В. В. (2016)
Зінченко Т. І. - Гігієнічна оцінка професійного ризику працівників при застосуванні пестицидів та бакових сумішей у системі хімічного захисту полуниці, Пельо І. М., Омельчук С. Т., Вавріневич О. П. (2016)
Коршун М. М. - Особливості токсикодинаміки та оцінка небезпечності нового інсектициду піметрозину, Руда Т. В., Благая А. В., Антоненко А. М. (2016)
Панчук О. Ю. - Гігієнічні основи професіографічної оцінки стоматологічних спеціальностей та перспективи її використання у практиці сучасної профілактичної медицини, Сергета І. В. (2016)
Крамаренко Н. М. - Особливості фізичного розвитку дітей міста Дніпра, хворих на муковісцидоз, Іванусь С. Г. (2016)
Щудро С. А. - Захворюваність дітей в Україні: підходи до аналізу та прогнозування (2016)
Чекан М. К. - Клінічний випадок виразкової хвороби дванадцятипалої кишки з перфорацією у породіллі після планового кесаревого розтину, Лоскутова Т. O., Фомичова О. В. (2016)
Професор Микола Михайлович Паранько (до 85-річчя від дня народження) (2016)
Мокія-Сербіна Світлана Олексіївна (2016)
Семенова Л. С. - Значение научного наследия Ильи Ильича Мечникова для развития медицины, Николаева Е. В. (2016)
Савина Р. В. - Из истории профилактической медицины (2016)
Вінніков А. І. - Рецензія на підручник "Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія". Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / за редакцією В.П. Широбокова. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 952 с.:іл., та його видання російською мовою "Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. – 2015 г." (2016)
Сягайло Петро Трохимович. Пам’яті талановитого вченого присвячується (до 80-ти річчя від дня народження) (2016)
Демуз І. О. - Поняття довідково-інформаційного фонду архіву (2016)
Лугова Т. А. - Порівняльна характеристика класифікаційних систем УДК та ББК, Городніченко А. В. (2016)
Степаненко В. А. - Трактування документознавства як наукової дисципліни: історичний аспект (2016)
Троценко Р. В. - Теоретичні аспекти формування професійної компетентності майбутніх документознавців (2016)
Домбровська Я. М. - Комунікативна компетентність документознавців як складова професійної діяльності (2016)
Буряк Л. І. - Збірка "Minerva" як бібліографічна пам’ятка та історичне джерело (2016)
Ластовська О. Л. - Описи монастирів ХVIII – початку ХХ ст. як історичні документи (2016)
Молоткіна В. К. - Джерела з вивчення видавничої справи радянської України 1920–1930-х рр. (2016)
Тарапон О. А. - Архівні документи як джерело вивчення ціннісних трансформацій в радянській Україні 1920–1930-х рр. (2016)
Світлик Н. М. - Листування між Я. Головацьким і О. Духновичем як джерело особистої співпраці (2016)
Ігнатенко М. М. - Особливості джерельної та історіографічної бази з історії розвитку краєзнавства Чернігівщини у 40-х – 80-х рр. ХХ ст. (2016)
Навальна М. І. - Галузева термінологічна лексика: функціональні параметри та стилістична роль (2016)
Башманівський В. І. - Діалог культур на сайтах ЗМІ Житомира за 2014 рік (2016)
Башманівський О. Л. - Особливості перекладу ділового листування за допомогою автоматизованого перекладу (2016)
Калужинська Ю. В. - Словотвірний потенціал лексем на позначення негативних процесів у мові друкованих ЗМІ (2016)
Грушко С. П. - Документна лінгвістика науковотехнічного спрямування у сучасному прикладному мовознавстві (2016)
Левченко Т. М. - Нові вияви субстандартної лексики в сучасній українській мові (2016)
Панченко Т. С. - Функціонування книжної лексики в мові української періодики початку ХХІ століття (2016)
Шлапак І. М. - Термінологічна полісемія у перекладі науково-технічної літератури (2016)
Ісайкіна О. Д. - Особливості правового забезпечення та практичного втілення електронного документообігу в Україні (2016)
Зленко А. М. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на соціально-економічні процеси у демократичному суспільстві (2016)
Дюжева К. В. - Вплив сучасних інтернет-ресурсів на молодь і зв’язки з громадськістю: соціокультурний та комунікативний аспект (2016)
Дрок П. В. - Шляхи впровадження інформаційних технологій у навчальний процес (2016)
Ткачук М. А. - Соціокультурна рецепція наукової спадщини Т. і Ф. Бугайко і О. Мазуркевича (2016)
Demuz I. O. - Reference books from history of scientific societies of Ukraine of XIX – early XX centuries as output of analytical and synthetic processing of primary documents (2016)
Зленко А. М. - Роль письмових комунікацій в управлінні організацією (2016)
Довжук І. В. - Правові засади реорганізації архівної справи в Україні у 1920–1930-х рр. (2016)
Ігнатенко М. М. - Архівні установи Чернігівщини у першій половині ХХ ст. (2016)
Navalna M. I. - Functioning of vocabulary of official style in language of Ukrainian print media (2016)
Башманівський О. Л. - Проблеми автоматизованого перекладу ділової кореспонденції за допомогою вільних програмних продуктів (2016)
Левченко Т. М. - Номінативні особливості арґо (2016)
Kaluzhynska Y. W. - Polysemy of tokens as one of the defining tendencies in modern publicism (2016)
Молоткіна Ю. О. - Мовні та позамовні причини проникнення англіцизмів у сучасну українську мову (2016)
Панченко Т. С. - Лексико-семантичний потенціал книжних (2016)
Дрок П. В. - Сучасні теденції розвитку інформаційного маркетингу (2016)
Карпович М. Г. - Дидактичні можливості використання інформаційних технологій у вищій школі (2016)
Башманівський В. І. - Феномен діалогу культур у рецепції М. Зерова (2016)
Січкаренко Г. Г. - Феномен студента, що працює, у соціокультурному вимірі (2016)
Ісайкіна О. Д. - Спічрайтинг як базова технологія політичного піару (2016)
Євдокимова В. В. - Культурна і моральна складові як чинники формування розвиненого суспільства в Україні (2016)
Верещака І. М. - Глобальна мережа Інтернет як ефективне джерело безмежних ресурсів для освітян (2016)
Маглам’ян К. А. - Комунікація в професійнопедагогічній діяльності (2016)
Дюжева К.В. - Реклама у сучасних медіа (2016)
Кабачинський М. І. - Російська військова потуга як історичний фактор силового тиску на Україну (2016)
Шостак Л. Б. - Концептуальні засади механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки в умовах глобального ринку, Ходжаян А. О. (2016)
Вакуленко В. Л. - Основи стимулювання розвитку аграрного сектору України (2016)
Гуштан Т. В. - Роль інформаційних ресурсів в управлінні товарним асортиментом (2016)
Предборський В. А. - Вихідне відношення теорії тінізації державного управління (2016)
Габрель М. М. - Соціокомунікаційний чинник у просторовій організації та розвитку міст, Хром’як Й. Я., Лисяк Н. М. (2016)
Шинкарюк О. В. - Становлення та розвиток інформаційно–методичного забезпечення моніторингу регіонального людського розвитку (в контексті реалізації національних завдань ЦРТ) (2016)
Гук О. В. - Відображення взаємозалежності моделі сталого розвитку і конкурентоспроможності національної економіки (2016)
Дикарєв О. І. - Прогностика політичних ризиків та економічних шансів світового паливно–енергетичного комплексу (2016)
Студінська Г. Я. - Роль бренда освіти в інноваційному розвитку країни (2016)
Кульпінський С. В. - Інструментальні можливості активізації інвестиційних процесів через вплив на криву дохідності за ОВДП (2016)
Шабранська Н. І. - Моделювання впливу грошово–кредитної системи на економічне зростання, Щукін Б. М. (2016)
Содержание (2016)
Дєдух Н. В. - Морфологічні особливості остеоінтеграції пористих танталових імплантатів у щурів, Бондаренко С. Є., Філіпенко В. А., Батура І. О. (2016)
Герцен Г. И. - Влияние радиальной экстракорпоральной ударно-волновой терапии на заживление экспериментального дефекта кости, Се-Фей Се-Фей, Остапчук Р. Н., Малохатько С. И., Костенко А. В., Жеребчук В. В. (2016)
Голка Г. Г. - Биомеханическое обоснование выбора хирургической тактики лечения нарушений консолидации переломов дистального отдела бедренной кости, Белостоцкий А. И. (2016)
Черный В. Н. - Новый растворимый сплав на основе магния для применения в травматологии, Яцун Е. В., Головаха М. Л., Шаломеев В. А. (2016)
Мателенок Е. М. - Восстановление головки лучевой кости при застарелых переломовывихах в локтевом суставе с использованием костных аутотрансплантатов (2016)
Литвишко В. А. - Лечение оскольчатых переломов длинных костей конечностей аппаратами внешней фиксации (2016)
Алиев Г. А. - Артродезирование коленного сустава при неспецифических гнойных остеоартритах с применением аппарата внешней фиксации, Али-заде Ч. А. (2016)
Красноперов С. Н. - Перестройка трансплантата передней крестообразной связки по данным МРТ, Диденко И. В., Титарчук Р. В., Гриценко А. А., Головаха М. Л. (2016)
Хмызов С. А. - Осложнения при использовании различных типов интрамедуллярного телескопического фиксатора у детей с несовершенным остеогенезом, Пашенко А. В. (2016)
Поворознюк В. В. - Епідеміологія переломів проксимального відділу стегнової кістки в Україні: результати двох ретроспективних досліджень, Григор'єва Н. В., Корж М. О., Страфун С. С., Каніс Дж. A., Макклоскі Є. В., Йохансон Х., Вайда В. М., Климовицький Ф. В., Власенко P. O., Форосенга В. С. (2016)
Hayda R. A. - Outcomes of Amputations Versus Limb Salvages Following Military Lower Extremity Trauma, Doukas W. C., Andersen R. C., Ficke J. R. (2016)
Лоскутов О. А. - Эндопротезирование тазобедренного сустава при вывихе бедра диспластического генеза (2016)
Кудиевский А. В. - Роль хирургических методов лечения в медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и последствиями травм опорно-двигательной системы, Головаха М. Л., Шишка И. В., Забелин И. Н., Завдун Е. И. (2016)
Георгій Васильович Гайко (2016)
Володимир Дмитрович Шищук (2016)
Євген Тимофійович Скляренко (2016)
Філіпенко В. А. - Сучасні тенденції розробки штучних суглобів людини (огляд літератури), Танькут В. О., Мельник-Кагляк Н. О., Косяков О. М., Сохань С. В. (2016)
Демченко Д. О. - Хірургічне лікування уродженого кіфозу (огляд літератури), Мезенцев А. О., Петренко Д. Є. (2016)
Скіданов А. Г. - Біохімічні маркери для оцінювання стану м'язів за умов дегенеративних захворювань хребта (огляд літератури), Леонтьева Ф. С., Морозенко Д. В., Піонтковський В. К., Радченко В. О. (2016)
Головаха М. Л. - Анатомо-функциональные особенности повреждений задней крестообразной связки (обзор литературы), Диденко И. В., Красноперов С. Н., Титарчук Р. В., Бенедетто К. П., Орлянский В. (2016)
Попсуйшапка К. О. - Метааналіз результатів лікування вибухових переломів нижньогрудного та поперекового відділів хребта (2016)
XVII з'їзд ортопедів-травматологів України (2016)
Резолюція XVII з'їзду ортопедів-травматологів України (2016)
Інформація про з'їзди, конгреси, симпозіуми та науково-практичні конференції у 2017 році (2016)
Указатель статей, опубликованных в 2016 году (2016)
Гайдуцький П. І. - Статистика проти імперського егоїзму (2016)
Омельчук В. О. - Житлова політика в Канаді в сфері доступного та соціального житла (2016)
Юрченко Ю. Ю. - Механізм адаптації закордонного досвіду туристичної діяльності в економіку України (2016)
Диба М. І. - Концентрація та централізація капіталу в інноваційній діяльності, Осадчий Є. С., Суторміна К. М. (2016)
Моторнюк У. І. - Соціальна політика як необхідна умова функціонування соціальної держави (2016)
Кожухова Т. В. - Фінансування пріоритетних сфер сталого розвитку: стан і тенденції мобілізації національних державних ресурсів країн, що розвиваються (2016)
Зубков Р. С. - Сучасний стан та особливості інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств причорноморського регіону України (2016)
Марков Б. М. - Фактори впливу на формування та розвиток товаропросування продовольчих товарів (2016)
Марценюк Л. В. - Маркетингові дослідження щодо визначення обсягів туристичних перевезень залізничним транспортом (2016)
Снігур Х. А. - Холістична модель управління персоналом (2016)
Лебеденко О. В. - Відтворення трудових ресурсів в аграрних підприємствах (2016)
Михайлов М. Г. - Формування організаційно-економічних засад розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств (2016)
Гусейнова Н. Ю. - Способы анализа логистической стратегии сбытовой деятельности предприятий (2016)
Салига К. С. - Покращення фінансового стану підприємств шляхом управління дебіторською заборгованістю, Нестеренко Ю. В. (2016)
Черевко О. В. - Основні фактори впливу на продовольчу безпеку регіону як основу національної безпеки, Яковенко О. В. (2016)
Скоробогатова Н. Є. - Удосконалення механізму фінансового співробітництва між україною та ЄС, Балєва Н. М. (2016)
Діденко Є. О. - Бізнес-планування та його роль у стратегічному управлінні підприємством, Нянчур Б. С. (2016)
Корнілова О. М. - Теоретико-методологічні основи визначення якості освіти вищих навчальних закладів України, Огороднік Ю. О. (2016)
Кудрявська Н. В. - Фінансово-економічні та правові основи діяльності страхових посередників (2016)
Паламаренко Я. В. - Виробництво біоетанолу як складової стратегічного розвитку спиртової промисловості України (2016)
Тищенко Д. О. - Теоретичні підходи до цілей державного регулювання страхового ринку (2016)
Андрущенко В. - Герменевтика освіти (спроба теоретичного аналізу) (2014)
Корсак К. - Основи нової національної ідеї у контексті розвитку вищої освіти України (2014)
Рябченко В. - Фальсифікація вищої освіти в Україні як суспільна проблема:світоглядно-компетентнісний аспект (2014)
Похресник А. - Вища освіта і Римський клуб: минуле і майбутнє (2014)
Нестерова М. - Трансдисциплінарність сучасної науки як виклик для вищої освіти (2014)
Колос К. - Типологія компонентного складу комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти (2014)
Береза В. - Стан, суперечності та перспективи розвитку політичної освіти в сучасному українському суспільстві (2014)
Козлов Д. - Формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи: зарубіжний досвід (2014)
Федоров О. - Медіаосвіта та медіакритика в контексті підготовки майбутніх педагогів (2014)
Шелюк Л. - Світовий досвід демократизації освітньої політики (2014)
Бак М. - Вартість ресурсів для забезпечення університетської освіти (2014)
Онікович Г. - Наукова конференція як інтерактивна медіаосвітня технологія (2014)
Козієвська О. - Державне регулювання процесів академічної мобільності у країнах Скандинавії (на прикладі Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії, Швеції) (2014)
Колесниченко Н. - Підготовки бакалаврів романо-германської філології в системі університетської освіти Німеччини (2014)
Ланских О. - Мовні стратегії в системі державної освітньої політики (2014)
Покажчик публікацій журналу за 2014 рік (2014)
Реферативный обзор статей номера (2014)
До уваги авторів (2014)
Загорський В. С. - Модель ефективної комунікації у сфері публічного управління та адміністрування: структурно-функціональний аспект, Ганущин С. Н. (2016)
Попок А. А. - Система соціальних послуг в Україні: структурно-функціональний вимір, Греба Р. В. (2016)
Борщук Є. М. - Людський капітал – основа розвитку підприємства, Приймак В. І., Гинда С. М. (2016)
Кіянка І. Б. - Популізм в контексті державного управління: приклад Білорусі (2016)
Шевчук П. І. - Негативні впливи на процеси державного управління в Україні часів незалежності (2016)
Волик В. С. - Нормативно-правові засади компетенцій національного агентства з питань запобігання корупції (2016)
Павлюк Н. В. - Теоретичні засади організаційного і правового механізмів публічного управління в Україні (2016)
Паска О. В. - Впливовість інституту президенства як критерій класифікації президентських та змішаних форм правління (2016)
Тарасюк І. О. - Становлення органів професійної культури посадових осіб публічної влади (2016)
Ясинська Н. І. - Деякі аспекти державного управління науковою діяльністю вищих навчальних закладів в умовах реформування галузі (2016)
Ленігевич Б. В. - Вплив Інституту президенства на ефективність діяльності органів влади (2016)
Харечко Д. О. - Державне регулювання реалізації житлових прав громадян України, Куйбіда М. С. (2016)
Штогрин О. П. - Управлінські підходи до забезпечення репродуктивного здоров’я населення на основі прав людини: соціологічний вимір (2016)
Мусаєва І. А. - Запровадження програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів в Україні (2016)
Гуненкова О. В. - Муніципальні адміністративні послуги як особливий вид діяльності органів місцевого самоврядування (2016)
Відомості про авторів (2016)
Редакційна колегія (2016)
Содержание (2014)
Брюханов А. М. - Новая стратегия электро- и взрывобезопасности сети высоковольтного электроснабжения, Демченко О. А., Муфель Л. А., Гладков А. Ю., Стоян В. Н. (2014)
Иотенко Б. Н. - Вывод формул для расчета ожидаемого метановыделения в горные выработки выемочного участка и нагрузки на очистной забой по газовому фактору (2014)
Маркин В. А. - Исследование процессов миграции природного газа в пределах горного массива Новоконстантиновского уранового месторождения и оценка степени опасности проникновения газа в горные выработки рудника, Безбородов В. А., Яковенко Е. А., Матвеев С. С. (2014)
Маркин В. А. - Методика расчета режима работы вакуум-насосов при наличии со-противления на всасе и нагнетании, Юрченко Б. П., Тимофеева Н. Л., Кочерга В. Н. (2014)
Кудинов Ю. В. - Влияние неравномерности добычи угля на метанообильность очистного забоя, Павлов В. И. , Кулакова С. И. (2014)
Антипин А .В. - Обеспечение безопасных свойств взрывозащищенных асинхронных электродвигателей в процессе их ремонта, Ульянов П. В., Советова Е. И. (2014)
Ярошенко А. Н. - Распределение магнитного поля рассеяния вокруг локального дефекта в канате, Кравец А. И., Ривенко В. Г. (2014)
Горошко И. П. - Анализ способов восстановления пропускной способности шахтных водоотливных трубопроводов, Папков С. С., Пархоменко Р. А. (2014)
Майбенко Н. И. - Защита подземных работников глубоких шахт от перегрева, Яковенко А. К., Плаксиенко О. В., Васильева Н. А., Тишин Р. А., Маслова М. Ю. (2014)
Высоцкий С. П. - Использование шахтных вод в качестве резервного источника водоснабжения, Гулько С. Е. (2014)
Деревянский В. Ю. - Ситуационная модель несчастного случая (2014)
Брюханов А. М. - Зарубежный опыт исследований травматизма: энергетическая модель несчастного случая, Деревянский В. Ю., Герасименко В. Е., Кременев О. Г., Мушенко В. И. (2014)
Кременев О. Г. - О распределении массы шахтной пыли по размерам частиц в атмо-сфере горных выработок угольной шахты (2014)
Безкоровайна Л. В. - Проблеми бухгалтерського обліку виробничих запасів та напрямки його удосконалення (2016)
Боцян Т. В. - Особливості використання соціально-психологічних методів в процесі управління персоналом, Бордзань С. П. (2016)
Буднік О. М. - Великі масиви даних в діяльності сільськогосподарських підприємств: маркетинговий підхід (2016)
Глібов Р. В. - Методика статистичного аналізу та прогнозування відносних економічних показників (2016)
Курильців Р. М. - Інтегральна оцінка ефективності управління землекористуванням в Україні, Грузії та Молдові (2016)
Малюченко К. О. - Зарубіжні системи матеріального стимулювання і можливість їх застосування в Україні (2016)
Мальська М. П. - Система чинників локалізації підприємств, котрі надають послуги (2016)
Нестерова К. С. - Оцінка конкурентних переваг України у світовому морському туристичному бізнесі (2016)
Павленчик Н. Ф. - Менеджмент у спорті: теоретичний аспект, Павленчик А. О. (2016)
Палагута С. С. - Інформаційно-комунікаційна система як напрям моделювання управлінської діяльності підприємств і організацій (2016)
Полстяной А. О. - Сучаcний стан, тенденції та проблеми розвитку медичного туризму в Україні (2016)
Приходченко Т. А. - Реформа адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи (2016)
Редько В. Є. - Використання об'єктів графіті в туризмі, Герасько М. Д. (2016)
Resler M. - Accounting and analytical support for innovation process (2016)
Темник І. О. - Тенденції розвитку пригодницького туризму в світі, Щербакова Н. О. (2016)
Теодорович Л. В. - Тематичні парки: практичні аспекти доцільності створення в Україні (2016)
Хоменко Л. М. - Податкова гармонізація в умовах глобалізації в Україні, Авраменко О. І., Марценюк А. В. (2016)
Шахно А. Ю. - Проблеми та перспективи зростання продуктивності праці людського капіталу в умовах глобалізації, Короленко О. Б., Марендич Р. С. (2016)
Сікорський П. - Реформування освіти і державних інститутів у контексті наукових праць І. Франка (до 160-річчя від дня народження) (2016)
Бондар В. - Проблеми теоретичної компетентності та методологічної культури дослідників у галузі педагогічних наук (2016)
Рубанець О. - Когнітивний аспект методологічного оновлення вищої школи (2016)
Кірик Т. - У пошуках нових освітніх парадигм для України ХХІ століття (2016)
Коваленко В. - Синергетична теорія метровізації розуму та розумових технологій у галузі дидактологістики вищої школи (2016)
Книш І. - Становлення нової вітчизняної парадигми освіти: off-line освіта як система vs on-line освіта як мережа (2016)
Девтерова Т. - Управління мотивацією студентів при вивченні педагогіки вищої школи (2016)
Любарець В. - Створення електронної освітньої платформи ACCENT – шлях до якісної освіти (2016)
Подольська Є. - Сучасний педагог: на перетині очікувань студентів і прагнень викладачів, Подольська Т. (2016)
Щербакова О. - Стан розвитку риторико-комунікативної культури сучасного університету: аналіз актуальної проблематики міждисциплінарних риторикознавчих заходів 2016 року в Литві, Канаді й Україні (2016)
Чубарева О. - Освіта як чинник підвищення ролі естетичного в аксіологічному полі сучасних студентів (2016)
Реферативный обзор статей номера (2016)
До уваги авторів (2016)
Пашковська А. Ю. - Статистичне оцінювання фінансування середньої освіти в Україн (2016)
Cеліщев C. В. - Фактори впливу на оцінку безперервності діяльності компанії в ході аудиту (2016)
Попова В. В. - Еволюція систем управління економічним розвитком національної макросистеми (2016)
Попов В. Ю. - Аномалії в розвитку української економіки у системі статистичних показникі (2016)
Бондарук Т. Г. - Переваги, позитивні наслідки та ризики бюджетної децентралізації, Бондарук І. С., Бондарук О. С. (2016)
Кадієвський В. А. - Когнітивне моделювання прийняття управлінських рішень на підприємстві, Перхун Л. П. (2016)
Радіонова Н. Й. - Методологічні засади організації стратегічного управлінського обліку на підприємств (2016)
Щирська О. В. - Необхідність внутрішньогосподарського контролю оплати праці в процесі стабілізації економіки України (2016)
Зоріна О. А. - Організація аналітичної роботи в корпораціях, Рябініна В. В. (2016)
Луньова Г. М. - Проблеми та шляхи формування доходів сільськихдомогосподарств від власності на землю (2016)
Алексін Г. О. - Управління оборотним капіталом як оперативна складова фінансової стратегії підприємств (2016)
Властюк Т. О. - Металургійна галузь України на світовому ринку: проблеми та пріоритети (2016)
Семяновський В. М. - Територіальні громади як гетерархічні системи і проблеми ефективного управління ними (2016)
Zhuravlyov O. V. - Peculiarities of Economic Models in Countries with Different Economic Performance (2016)
Іляш О. І. - Наукові положення та базові академічні технології навчального процесу в контексті формування нової системи якості освіти в Україні, Безверхий К. В. (2016)
Учений з ясними очима та відкритим серцем - Іван Федотович Надольний (2016)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту” (2016)
Вихідні дані (2016)
Андрущенко В. - Вчитель ХХІ століття: нова стратегія Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2016)
Линовецька О. - Державна політика в галузі освіти: документи, норми, принципи (2016)
Коваленко О. - Правові основи та реалізація закону України "Про вищу освіту" у вітчизняних університетах (2016)
Корсак Ю. - Нооуніверситет – ХХІ як потенційний лідер у майбутньому суспільстві, Корсак К. (2016)
Силадій І. - Розвиток освіти в контексті основних викликів глобалізації (2016)
Швець В. - Management of students’ educational activity by semantic networks in engineering training, Войнаровський Ю. (2016)
Опанасюк Ю. - Основні напрями інформатизації освіти (2016)
Сікорський П. - Зовнішні чинники і їх вплив на якість вищої освіти в Україні (2016)
Іванова Ю. - Особливості запровадження електронного навчання при вивченні математичних дисциплін в аграрному університеті (2016)
Козлакова Г. - Регіональний університет як науково-освітнє середовище для підготовки лідерів вищої школи (2016)
Курбатов С. - Американська система акредитації вищих навчальних закладів (2016)
Похресник А. - Критичний філософський аналіз тенденції створення рейтингів ВНЗ світу (2016)
Покажчик публікацій журналу за 2016 рік (2016)
Реферативний обзор статей номера (2016)
До уваги авторів (2016)
Маркін Л. Б. - Профілактика неонатального герпесу у вагітних з первинною та рецидивуючою формами геніальної герпетичної інфекції, Шатилович К. Л., Шахова О. В. (2013)
Городнича О. Ю. - Вивчення обізнаності фахівців охорони здоров’я України щодо діяльності системи фармакологічного нагляду та безпеки лікарських засобів, Зіменковський А. Б. (2013)
Квіт А. Д. - Візуалізуючі методики у комплексному лікуванні хворих з ургентною абдомінальною хірургічною патологією: клінічні особливості та економічні аспекти, Куновський В. В. (2013)
Макух Х. І. - Історичні аспекти фітофармації Галичини першої половини XX століття, Федущак А. Л., Мельник Я. Р., Лескова А. В. (2013)
Борецька О. Б. - Перспективи впровадження та реалізації фармацевтичної опіки як страхової фармацевтичної послуги (2013)
Холодняк C. В. - Протимікробна та протигрибкова активність похідних хіназоліну, тріазолу та їх конденсованих аналогів, Шабельник К. П., Коваленко С. І., Камишний О. М., Поліщук Н. М. (2013)
Осипчук Л. І. - Методи виділення силденафілу з біологічного матеріалу, Галькевич І. Й. (2013)
Девіняк О. Т. - Регресія Пуассона – метод вибору для аналізу лічильних даних (на прикладі захворюваності населення Закарпатської області на колоректальний рак), Ігнат О. В., Кусій М. І. (2013)
Бондарчук О. П. - Науково методичні аспекти та аналіз досвіду викладання дисципліни біофармація (2013)
Анотації наукових робіт (2013)
Городнича О. Ю. - Ліко-індуковані дерматопатології: раціональність та безпека їх фармакотерапії (2013)
Маркін Л. Б. - Корекція магнієвого дефіциту у вагітних з істміко-цервікальною недостатністю, Прокіп У. Є. (2013)
Шульга Л. І. - Вплив настоїв лікарських рослинних зборів на розвиток експериментального пародонтиту (2013)
Антоненко П. Б. - Лабораторні показники у хворих на туберкульоз в залежності від генотипу CYP2C19 (2013)
Булак Г. В. - Особливості внутрішньоутробного TORCH-інфікування у дітей раннього неонатального періоду, Пушка М. А. (2013)
Devinyak O.T. - Сluster analysis as a rational method for pharmaceutical market segmentation on price basis, Khudan T. I., Kusiy M. I. (2013)
Бондарчук О. П. - Біоорганічний синтез глікозильованих похідних антрахінонів. Частина 1. Синтез похідних емодину (2013)
Лелюх М. І. - Синтез нових 1,3,4-окса(тіа)діазолзаміщених (2,4-діоксотіазолідин-5-іліден)ацетамідів та вивчення їх біологічної активності, Гаврилюк Д. Я., Зіменковський Б. С., Демчук І. Л., Лесик Р. Б. (2013)
Анотації наукових робіт (2013)
Вимоги до підготовки статей (2013)
Лазор Р. В. - Оцінка якості фармакотерапії розсіяного склерозу на прикладі реальної клінічної практики, Лопатинська О. І. (2014)
Олійник П. В. - Організаційно-методичні засади системи фармацевтичного за безпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій (2014)
Пасічнюк І. П. - Порівняльна оцінка стану здоров’я учнів початкових класів м. Львова і районів львівської област (2014)
Стефанів І. В. - Дослідження лікувальної дії стоматологічної настойки "Касдент" на моделі стоматиту у щурів, Яковлєва Л. В., Гращенкова С. А. (2014)
Степанюк Н. Г. - Характеристика ускладнень фармакотерапії на тлі застосування НПЗЗ за даними спонтанних карт-повідомлень у Подільському регіоні за 2013 рік, Гладких Ф. В. (2014)
Громнацька Н. М. - Ліпідний обмін при інсулінорезистентності у дітей і значення лептину в їх регуляції (2014)
Корецька А. М. - Клініко-фармацевтичні аспекти діалізної терапії, Гудзь Н. І. (2014)
Романюк Л. Б. - Проведення фармакоекономічного аналізу у кардіологічному відділенні, Левицька О. Р., Скибчик В. А. (2014)
Бондарчук О. П. - Біоорганічний синтез глікозильованих похідних антрахінонів. Частина 2. Синтез похідних алізарину (2014)
Анотації наукових робіт (2014)
Макух Х. І. - Оцінка безпеки фармакотерапії вагітних, Непийвода О. М., Цапик І. В. (2014)
Олійник П. В. - Методологічний підхід до формування переліку лікарських засобів регіонального резерву (2014)
Яковлєва Л. В. - Вплив глюкозаміну гідрохлориду на фертильність старіючих самців та розвиток їх нащадків, Ковальова Є. О., Кошова О. Ю., Юдкевич Т. К. (2014)
Годована О. І. - Обгрунтування складу та доклінічні мікробіологічні дослідження гелевої композиції "Повіхондрогексизол" для лікування захворювань тканин пародонту, Білоус С. Б., Мартовлос А. І., Гоневич М. С. (2014)
Асцатуров Г. Є. - Аутоімунний чинник розвитку псоріазу (2014)
Федущак А. Л. - До історії вітчизняної медицини: біографічні дослідження професійної діяльності видатного земського хірурга Овксентія Богаєвського, Городнича О. Ю., Зіменковський А. Б. (2014)
Міщенко О. Я. - Блокатори рецепторів ангіотензину ІІ на фармацевтичному ринку України: аналіз економічної доступності, Адонкіна В. Ю. (2014)
Галькевич І. Й. - Застосування Н-клиноптилоліту для очистки плазми крові при визначенні венлафаксину методом високоефективної рідинної хроматографії, Зіменковський Б. С. (2014)
Криштопа Борис Павлович (2014)
Анотації наукових робіт (2014)
Вимоги до підготовки статей (2014)
Запольський А. К - Охорона питних вод від виснаження і забруднення, Шумигай І. В. (2015)
Палапа Н. В. - Проблеми збалансованого розвитку сільських територій у країнах світу та шляхи їх розв’язання, Дребот О. І. (2015)
Лавров В. В. - Лісові насадження зеленої зони м. Біла Церква за впливу промислового добування граніту, Стадник А. П., Житовоз А. В., Сагдєєва Т. Ю., Поліщук З. В. (2015)
Канівець С. В. - Сезонна динаміка вмісту нітратів у поверхневих і ґрунтових водах, Воронко Л. Ю., Чабовська О. І., Глибовець І. О., Коростін О. В., Шигимага І. Л., Щеглова А. О. (2015)
Клименко Н. А. - Пространственно-часовые изменения микрокомпонентного состава вод р.Устья, Залесский И.И., Бедункова О. А., Клименко А. Н., Глаз С. Н. (2015)
Христич Ю. О. - Гідрологічний стан і сезонна мінералізація вод р. Мертвовід, Наконечний І. В. (2015)
Рыженко Н. О. - Оценка фитотоксичности Cd, Zn, Сu, Рb, Со, Nі по полярности их дитизонатов и показателю LD50, Кавецкий В. Н. (2015)
Трускавецький С. Р. - Моніторинг ерозійних процесів за даними космічного знімання, Вяткін К. В., Шерстюк О. І. (2015)
Сіліч І. О. - Буферні властивості ґрунтів як показник забруднення важкими металами едафотопів Криворізької урбоекосистеми (2015)
Гриник І. В. - Екологічна роль триби Triticeae у динаміці біологічної активності едафотопів, Москалець Т. З., Москалець В. В. (2015)
Derev'yanskyy V. - Soybean performance depending on the protective measures application (2015)
Туріна О. Л. - Вплив комплексної інокуляції насіння на ґрунтову мікрофлору агрофітоценозу зернобобових культур, Дідович С. В., Кулініч Р. О., Дідович О. М. (2015)
Заіменко Н. В. - Перспективи застосування екзометаболітів мікроміцетів та анальциму для захисту рослин капусти від фузаріозу, Дідик Н. П., Елланська Н. Е., Павлюченко Н. А., Юношева О. П., Закрасов О. В., Росіцька Н. В. (2015)
Boyko A. - Diagnosis of seed viral infection of vegetable crops, Opryshko N., Tsvygun V., Orlovskaya G. (2015)
Щетиніна Г. С. - Серологічна діагностика Х-вірусу хости в рослин роду Hosta Tratt. , Харіна А. В., Перебойчук О. П., Будзанівська І. Г. (2015)
Гулай О. В. - Біологічна активність рослин роду Lemna щодо патогенних бактерій (2015)
Глущенко Л. А. - Екологічні особливості потенційно сировинних лікарських рослин мезогенеробних екотопів річок басейну Сули, Старовойтова М. Ю. (2015)
Чабанюк Я. В. - Екологічне оцінювання пестицидів та агрохімікатів за впливом на мезофауну, Бунас А. А., Бровко І. С., Мазур С. О. (2015)
Новицький В. П. - Вплив лисиці звичайної на чисельність мисливської фауни агроландшафтів Лісостепу України, Ландін В. П., Маціборук П. В. (2015)
Дмитрук О. М. - Вплив біопрепаратів Біополіцид та Азотофіт на ріст і розвиток рослин томатів (2015)
Дементьєва О. І. - Реакція гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від якості поливної води (2015)
Крижанівський А. Б. - Ферментативна активність листя яблуні за впливу штамів Bacillus thuringiensis та Конфідору екстра (2015)
Бойко А. Л. - Рецензія на монографію академіка О. І. Фурдичка "Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції України", Тараріко О. Г. (2015)
Зіменковський А. Б. - До питання комбінованих лікарських засобів, Думенко Т. М., Борецька О. Б., Настюха Ю. С., Заяць М. М. (2014)
Гуцол Л. П. - Оцінка думки медичної громадськості щодо місця та ролі гомеопатії в сучасній медичній допомозі (2014)
Асцатуров Г. Є. - Імунокомплексний характер патогенезу псоріатичної хвороби (2014)
Чаплик В. В. - Простагландин Е2 в лікуванні гострого пошкодження нирок (2014)
Ривак Т. Б. - "Доказовий пошук" клініко-фармацевтичної інформації у фаховій діяльності клінічного провізора за індивідуальними запитами лікарів (2014)
Шаповалова В. О. - Визначення доступності лікарських засобів для фармакотерапії алкогольної та пивної адикції з позиції фармацевтичного і медичного права та судової фармації, Шаповалов В. В., Осинцева А. О. (2014)
Городнича О. Ю. - Земський лікар Богаєвський: життєвий шлях і суперечності вітчизняної біографістики, Федущак А. Л. (2014)
Фуртак І. І. - Медичний факультет замойського університету. Чи "медична кляса" в Замойській академії?, Федущак А. Л. (2014)
Гаврилюк Д. Я. - Основні підходи до синтезу 4-тіазолідинонів з піразоліновим фрагментом в 2 та 5 положеннях тіазолідинового циклу та їх протипухлинна активність (2014)
Олійник П. В. - Уніфіковані прописи лікарських засобів для екстемпорального виготовлення в умовах надзвичайних ситуацій, Євстратьєв Є. Є. (2014)
Анотації наукових робіт (2014)
Борис В. М. - Аналіз використання ліжкового фонду Житомирської області та визначення шляхів його оптимізації (2014)
Олійник П. В. - Штатні нормативи і кваліфікаційні вимоги до персоналу аптеки лікарняного закладу в умовах надзвичайних ситуацій, Громовик Б. П. (2014)
Склярова В. О. - Лікування змішаного урогенітального інфікування у жінок репродуктивного віку при паразитарному ураженні (2014)
Степанюк Г. І. - Характеристика побічних реакцій лікарських засобів, що використовувалися у Подільському регіоні у 2013 р., Степанюк Н. Г., Драчук О. П., Швидюк С. І. (2014)
Зіменковський А. Б. - Трактування дефініцій комплаєнсу та адгеренсу як складових лікової поведінки пацієнта, Борецька О. Б., Настюха Ю. С. (2014)
Юрейко О. В. - Історичні витоки нормативно-правових основ медичного страхування в Галичині довоєнного періоду (2014)
Шостак Т. А. - Порівняльний аналіз фармакопей провідних країн світу щодо класифікації м’яких лікарських засобів, Білоус С. Б., Гудзь Н. І., Калинюк Т. Г. (2014)
Лозинський А. В. - Синтез похідних тіопірано|2,3-d|тіазолу на основі ароїлакрилових кислот як дієнофілів, Зіменковський Б. С., Атаманюк Д. В., Лесик Р. Б. (2014)
Камінський Д. В. - Синтез та біологічна активність симетричних біс-4-тіазолідинонів (2014)
Кричковська А. М. - Оцінювання застосування віртуального навчального середовища студентами базових напрямів "Фармація" та "Біотехнологія", Паращин Ж. Д., Лобур І. П., Швед О. В., Губицька І. І., Новіков В. П. (2014)
До 50-річчя від дня народження професора Зіменковського Андрія Борисовича (2014)
Анотації наукових робіт (2014)
Вимоги до підготовки статей (2014)
Титул, зміст (2016)
Геєць В. М. - Особливості взаємозв’язку економічних і політичних передумов реконструктивного розвитку економіки України (2016)
Кіндзерський Ю. В. - Інституційна пастка олігархізму і проблеми її подолання (2016)
Мазур В. Л. - Проблеми промислової політики в Україні (2016)
Колосова В. П. - Вплив міжнародних фінансових організацій на економічний розвиток країни: питання теорії (2016)
Риндзак О. Т. - Державна міграційна політика в контексті пріоритетів національної безпеки України (2016)
Шевчук В. О. - Обліковий вимір соціальної відповідальності сучасного підприємництва (2016)
Пам’яті І. П. Вусика (2016)
Summaries (2016)
Зміст журналу "Економіка України” за 2016 рік (2016)
Редакційна політика та етичні норми (2016)
Єремеєва Т. В. - Кластерний підхід у моделюванні системи підвищення якості офтальмологічної допомоги, Зіменковський А. Б. (2015)
Рачкевич С. Л. - Актуальні питання ургентної лапароскопічної служби, Квіт А. Д. (2015)
Костяна К. В. - Оцінка якості фармакотерапії пацієнтів у реальній клінічній практиці за результатами анкетного опитування (на прикладі хвороби Паркінсона), Саноцький Я. Є., Федоришин Л. В., Тютько А. О., Півень О. О. (2015)
Маркін Л. Б. - Фармакотерапія дисфункції матки при передчасних пологах, Гичка Н. М., Медведєва О. С. (2015)
Гуреєва С. М. - Вибір раціональних допоміжних речовин з метою вдосконалення складу та технології таблеток амізону (2015)
Олійник П. В. - Методичні засади фармацевтичного забезпечення пацієнтів з рідкісними захворюваннями в умовах надзвичайних ситуацій (2015)
Яковлева О. О. - Динаміка морфометричних пара-метрів ураження нирок при опіковій травмі у щурів та їх корекція інфузійних розчином HAES-LX-5%, Семененко О. М., Стратійчук А. С. (2015)
Матвійчук Б. О. - Безпосередні та віддалені результати лікування хворих на рак товстої кишки, ускладнений кровотечею, Патер Я. З., Книш Я. М., Бочар В. Т. (2015)
Гураєвський А. А. - Клінічне застосування діагностично-лікувального алгоритму у хворих з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, ускладненою кровотечею, Стасишин А. Р. (2015)
Матвійчук Б. О. - Сучасні аспекти лікування виразкових гастродуоденальних кровотеч, Король Я. А., Федоренко С. Т., Бубняк М. Р. (2015)
Шаповалов В. В. - Організаційно-правові особливості порядку обігу окремих класифікаційно-правових груп контрольованих лікарських засобів в Україні на засадах фармацевтичного права, Комар Л. О., Шаповалов В. О., Шаповалов В. В. (2015)
Анотації наукових робіт (2015)
Вежновець Т. А. - Кадрові ризи-ки неякісного надання медичної допомоги, Парій В. Д. (2015)
Яковлева О. О. - Результати спостереження за динамікою нейрогенних ускладнень на тлі цукрового діабету І типу, Коваль А. І. (2015)
Макух Х. І. - Розробка бази даних "Доказова ефективність лікарських засобів рослинного походження" як підґрунтя раціональної фітотерапіїї (2015)
Ривак Т. Б. - Фахова оцінка клінічним провізором схеми фармакотерапії: ретроспективний аналіз клінічного випадку (2015)
Конечна Р. Т. - Одержання екстрактів калусної маси та рослинної сировини Arnica montana L., Петріна Р. О., Новіков В. П., Конечний Ю. Т., Шикула Р. Г., Корнійчук О. П. (2015)
Жамба А. О. - Вплив кардонату на динаміку ендогенної інтоксикації у хворих на бронхіальну астму в залежності від генетичного поліморфізму (2015)
Влох С. Р. - Післяпологова депресія у жінок із депресією та тривогою під час вагітності, Білобривка Р. І., Маркін Л. Б., Зіменковський А. Б. (2015)
Гриценко В. І. - Аналіз доступності лікарських засобів для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Яковлєва Л. В., Бондаренко Д. В. (2015)
Осипчук Л. І. - Вибір реагента-осаджувача при ізолюванні силденафілу з крові методом твердофазної екстракції, Галькевич І. Й. (2015)
Демчук І. Л. - Біциклічні 4-тіазолідинони як "структурна матриця" в дизайні потенційних біологічно активних сполук (2015)
Семенина Г. Б. - Проблема ожиріння у вагітних: акушерські та анестезіологічні ризики, Півень О. О. (2015)
Анотації наукових робіт (2015)
Вимоги до підготовки статей (2015)
Юзвенко Т. Ю. - Взаємозв’язок між гіпотиреозом та ожирінням (2016)
Никитюк Л. А. - Цукровий діабет, індукований екзогенним введенням глюкокортикостероїдів (2016)
Глуговська С. В. - Порушення мозкового кровообігу в жінок з надмірною масою тіла та ожирінням (2016)
Власенко М. В. - Використання Гуарему в клінічній практиці, Кривов’яз Ю. О. (2016)
Луценко Л. А. - Надпочечниковые гиперандрогении: мультидисциплинарный подход к решению проблемы (2016)
Кирилюк М. Л. - Стан мінеральної щільності кісток у постменопаузальних жінок різного віку, хворих на цукровий діабет 2-го типу, Атанова Я. О., Доготар В. Б. (2016)
Капустник В. А. - Изменения содержания цитокинов у больных артериальной гипертензией с ожирением в зависимости от длительности заболевания, Костюк И. Ф., Шелест Б. А., Ковалева Ю. А. (2016)
Чернявська І. В. - Оцінка сумарного серцево-судинного ризику у пацієнтів із гіпертонічною хворобою і порушенням толерантності до глюкози (2016)
Коваль Г. Д. - Залежність результативності лікування безпліддя в жінок, хворих на ендометріоз, від стану імуногенетичної регуляції, Чоп’як В. В., Юзько О. М. (2016)
Вергун А. Р. - Оніхогрифоз, ускладнений вростанням нігтя, у хворих на цукровий діабет 2-го типу: особливості комплексного хірургічного лікування та девіації деяких лабораторних показників (2016)
Пасєчко Н. В. - Фармакогенетичні аспекти дії метформіну у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Олещук О. М., Лой Г. Я. (2016)
Ахмедова Ш. У. - Патогенетические аспекты нарушений менструальной функции у женщин с ожирением (обзор литературы), Садыкова Д. Ш. (2016)
Пасєчко Н. В. - Сучасні погляди на алгоритм ведення пацієнтів з цукровим діабетом та еректильною дисфункцією, Крицький Т. І., Наумова Л. В., Джула М. А., Кульчінська В. М. (2016)
Антипкін Ю. Г. - Регіоналізація перинатальної допомоги в Україні – сучасний стан проблеми, Знаменська Т. К., Дудіна О. О., Куріліна Т. В. (2015)
Куртяну А. М. - Региональная неонатальная помощь в Республике Молдова (2015)
Знаменська М. А. - Аналіз захворюваності та поширеності хвороб серед населення України, Слабкий Г. О. (2015)
Бойченко А. Д. - Динамика среднего давления в легочной артерии у новорожденных в неонатальном периоде, Гончарь М. А., Сенаторова А. В. (2015)
Капшученко Н. С. - Кровоток в стріарних артеріях у доношених немовлят з різним ступенем асфіксії при народженні (2015)
Мавропуло Т. К. - Діагностика функціонуючих фетальних комунікацій у доношених новонароджених дітей, Шелевицька В. А., Студнікова В. С. (2015)
Клименко Т. М. - Диференційний підхід до діагностики та прогнозування ранньої анемії у недоношених новонароджених із респіраторним дистрес-синдромом, Маркевич В. Е., Тарасова І. В., Петрашенко В. О. (2015)
Яблонь О. С. - Bіддалені наслідки гіпоксично-ішемічної енцефалопатії новонароджених, Бондаренко Т. В. (2015)
Бензар І. М. - Коагуляційні порушення у дітей із судинними аномаліями (2015)
Горбатюк О. М. - Морфологическая диагностика желудочно-кишечных перфораций у новорожденных детей, Шатрова К. М., Мартынюк Т. В. (2015)
Кривченя Д. Ю. - Повторні операції у дітей з вродженими діафрагмальними грижами з групи високого ризику, Бензар І. М., Руденко Є. О., Шульжик І. І. (2015)
Спахі О. В. - Oсобливості діагностики вродженого гіпертрофічного пілоростенозу у дітей на сучасному етапі (2015)
Безрук В. В. - Bибір раціональної антибактеріальної терапії інфекцій сечової системи у дітей в залежності від перебігу захворювання, віку та статі дитини (2015)
Венцківська І. Б. - Перебіг пологів на тлі антифосфоліпідного синдрому, Біла В. В., Вітовський Я. М., Леуш С. Ст., Маланчук О. Б., Загородня О. С. (2015)
Камінський В. В. - Особливості цервікального цитокінового балансу при істміко-цервікальній недостатності, Колесник Н. М. (2015)
Щербина М. О. - Підготовка ендометрію до імплантації в жінок репродуктивного віку, Ткачова О. В., Скорбач О. І. (2015)
Россоха З. І. - Генетично обумовлені порушення фолатного обміну у новонароджених з перинатальною асфіксією тяжкого ступеня, Горовенко Н. Г., Похилько В. І., Кир’яченко С. П., Ольхович Н. В. (2015)
Годованец Ю. Д. - Аспекты клиники и диагностики синдрома раздражённого кишечника у детей грудного возраста, Годованец А. С., Дроник Т. А. (2015)
Біволаріу А. О. - Особливості патогенезу розвитку плацентарної недостатності та порушень стану плода при переношеній вагітності (огляд літератури), Каліновська І. В. (2015)
Танцюра Л. Д. - Болевой синдром у новорожденных. Часть І. влияние боли на дальнейшее развитие ребенка. Нефармакологические методы обезболивания (2015)
Македонський І. О. - Cучасні можливості діагностики та хірургічного лікування некротичного ентероколіту новонароджених (оглядова стаття), Яременко С. О. (2015)
Ріга О. О. - Pекомендації стосовно скринінгу і моніторингу слуху в новонароджених та дітей раннього віку (2015)
Павлишин Г. А. - Eфективність застосування внутрішньовенного імуноглобуліну у лікуванні гемолітичної хвороби новонароджених, Сарапук І. М., Скубенко Н. В., Максим’як Ю. Р. (2015)
Чуйко М. М. - Cучасні погляди на необхідність, вік призначення та тривалість застосування заліза у профілактиці дефіциту та лікуванні залізодефіцитної анемії у немовлят (2015)
Воробьева О. В. - Cлучай из практики: синдром bloch-sulzberger, Головко О. К., Лысенко Т. В. (2015)
Котова Н. В. - Інтерстиціальна емфізема, що виникла у перинатальному періоді (p25. 0), Сіволап Н. В. (2015)
Вимоги до оформлення статей у журналі (2015)
Требования для оформления подачи материалов для публикации в медицинском научно-практическом журнале "Неонатология, хирургия и перинатальная медицина" (2015)
Requirements for registration to submit publications to the medical scientific-practical journal "Neonatology, surgery and perinatal medicine" (2015)
Вихідні дані (2015)
Александрова А. В. - Динамика местных проявлений очага термического повреждения при применении синтетического ингибитора матричных металлопротеиназ (2015)
Бобро О. В. - Вплив адаптогену "Торфот" на показники електрогенезу головного мозку та обмін катехоламінів у експерименті (2015)
Гаргін В. В. - Патологоанатомічна діагностика передракових процесів молочної залози (2015)
Шепітько К. В. - Метрична характеристика екзокриноцитів слизової оболонки порожньої кишки при трансплантації кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення очеревини у щурів (2015)
Шиян Д. Н. - Метод определения ядер мозжечка (2015)
Истомина О. В. - Эндотелиальная дисфункция у больных хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с гипертонической болезнью (обзор литературы) (2015)
Кравчун П. Г. - Ішемічна хвороба серця з супутнім цукровим діабетом 2-го типу за наявності метаболічного синдрому: клініко-діагностичні особливості перебігу хронічної серцевої недостатності в рамках поліморбідної патології у клініці внутрішніх хвороб, Залюбовська О. І., Шушляпін О. І., Шелест О. М., Шумова Н. В., Золотайкіна В. І., Добровольська І. М., Ломакіна О. В., Тітова Г. Ю., Крапівко С. О. (2015)
Назаренко Е. О. - Реакция вариабельности сердечного ритма на сеансы биологической обратной связи с метрономизированным дыханием у здоровых добровольцев, Белал С. А. С., Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И. (2015)
Олійник М. О. - Взаємозв’язок фактора некрозу пухлин-α і інтерлейкіну-1β та їхній вплив на вуглеводний обмін у хворих з поєднаним перебігом цукрового діабету 2-го типу та остеоартрозу (2015)
Сенаторова А. С. - Анализ эффективности противовоспалительной терапии у детей с бронхолегочной дисплазией, Черненко Л. Н., Муратов Г. Р., Башкирова Н. В. (2015)
Чернуский В. Г. - Концепция развития иммунопатологических механизмов при бронхиальной астме у детей, Говаленкова О. Л., Летяго А. В., Евдокимова Т. В. (2015)
Шмулич В. К. - Особенности клинико-лабораторной диагностики атопического дерматита у детей раннего возраста, Урываева М. К., Самсоненко В. И., Дзикевич Л. А., Дудулад Н. М., Старусева В. В., Шмулич О. В., Прокопенко К. А. (2015)
Наконечная О. А. - Современные методы диагностики рассеянного склероза, Ярмыш Н. В., Боярский А. А. (2015)
Никишкова И. Н. - Васкулярные патологии как факторы риска асимптомных поражений головного мозга: обзор литературы, Мищенко В. Н. (2015)
Мирошниченко Д. А. - Динамика давления в воротной вене у больных портальной гипертензией (2015)
Синегубов Д. А. - Динамика восстановления функции тазобедренных суставов после двустороннего эндопротезирования (2015)
Михневич К. Г. - Интегральная оценка когнитивных функций в периоперационном периоде (2015)
Шаповал О. В. - Діагностична інформативність лабораторних показників крові та сечі у хворих з опіками (2015)
Сорочан П. П. - Радиотерапия и иммунотерапия. Результаты клинических исследований комбинированного подхода, Громакова И. А., Сухина Е. Н., Прохач Н. Э., Громакова И. С. (2015)
Коваль Г. Д. - Регуляторні Т-клітини ендометрія як важливий фактор патогенезу ендометріозу та спричиненого ним безпліддя (2015)
Семенец В. В. - Диагностика функционального состояния цветового зрения человека (обзор литературы), Токарев В. В., Тарануха О. А. (2015)
Янішен І. В. - Галітоз як проблема клінічної стоматології: частота і тяжкість у пацієнтів на етапах ортопедичного лікування, Масловський О. С. (2015)
Кізлова Н. М. - Аналіз чотирирічного профілю кратності епізодів лікування пацієнтів з виразковою хворобою та ерозіями шлунка і дванадцятипалої кишки в гастроентерологічному денному стаціонарі за регресією Пуассона (2015)
Євтушенко Є. - Нормативно-правова база фізичного виховання У вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина 40-х – кінець 80-х рр. ХХ ст.) (2016)
Лавриченко Н. - Множинний інтелект і обдарованість у теоретичній моделі Говарда Гарднера (2016)
Меттини Э. - Философские основы воспитательной методики Антона Семеновича Макаренко (2016)
Білокопитов В. - Основні аспекти міжнародного виміру процесу забезпечення якості вищої освіти (2016)
Бойченко М. - Зарубіжні психолого-педагогічні концепції обдарованості: сучасний стан (2016)
Литовченко І. - Ґенеза корпоративного університету у США (2016)
Медведовська Д. - Основні критерії якості вищої освіти: досвід Великої Британії (2016)
Ричкова М. - Особливості фізичного виховання в університетах США (2016)
Сілютіна І. - Інноваційні впровадження шведського досвіду навчання іноземними мовами в Україні (2016)
Таланова Л. - Анализ развития зарубежной и отечественной систем высшего профессионального образования учителя (2016)
Чухно Л. - Середньовічна і класична університетська традиція Німеччини (2016)
Шевченко К. - Форми і методи підвищення кваліфікації китайських учителів як основа професійного розвитку (2016)
Бублик А. - Психолого-педагогічні умови формування доброзичливих взаємин між учительським та учнівським колективами (2016)
Галян О. - Екстраполяція ідеї суб’єктності на особистість школяра (2016)
Іванець Н. - Реалізація принципу мультикультурності у виховному середовищі початкової школи (2016)
Іванчук С. - Стан виховання основ культури споживання у практиці роботи дошкільних закладів освіти (2016)
Компаній О. - Психологічні і педагогічні підходи до визначення сутності поняття "наступність" (2016)
Мынбаева А. - Педагогика нового века: особенности преподавания предмета "Самопознание", Анарбек Н. (2016)
Одерій Л. - Проблема формування художніх здібностей у дітей – складова інноваційного розвитку вищої освіти, Титаренко О. (2016)
Парфілова С. - Застосування дослідницького методу в навчально-пошуковій діяльності молодших школярів (2016)
Сорока О. - Моніторинг використання арт-терапевтичних технологій учителями початкової школи (2016)
Якименко С. - Формирование мировоззрения дошкольника и младшего школьника средствами интегрированных знаний о человеке и мире (2016)
Бардус І. - Фундаменталізація освіти як умова ефективної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2016)
Безлюдна В. - Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у системі вищої освіти (2016)
Білявська Т. - Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової школи (акцентологічний рівень) (2016)
Бірюк Л. - Готовність майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності з російської мови (2016)
Бойчевська І. - Professional competence of future foreign languages teachers as the precondition of their successful professional activity (2016)
Васько О. - Готовність студентів до самостійної навчально-пізнавальної діяльності, Кругова А. (2016)
Голованенко Є. - Пути овладения системой русского консонантизма иностранными студентами на начальном этапе обучения, Дунь Н. (2016)
Головко М. - Використання можливостей феноменологічного підходу до викладання педагогічних дисциплін, Крайнова Л. (2016)
Дегтярьова Т. - Реалізація комунікативно-орієнтованого підходу в процесі навчання іноземних студентів російської мови, Скварча О. (2016)
Дем’яненко О. - Формування полікультурної компетентності майбутніх педагогів як інструмент ефективної крос-культурної взаємодії в умовах глобалізації вищої освіти, Мороз Т. (2016)
Дука М. - Типологія невербальних засобів комунікації для формування лінгвосоціокультурної компетентності у процесі англомовного читання (2016)
Дядченко Г. - Теоретичний аспект питання готовності майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності, Білокур А. (2016)
Желан А. - Ознайомлення майбутніх учителів початкової школи з технологією ТРВЗ (2016)
Іванчук Г. - Іншомовна комунікативна компетентність як складова професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови (2016)
Казанжи І. - Нові тенденції у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи в умовах університету (2016)
Коваленко О. - Сучасний стан розвитку проблеми формування економічної культури майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи як педагогічна проблема (2016)
Колишкіна А. - Аналіз готовності вчителів початкових класів до формування екологічно доцільної поведінки школярів (2016)
Кривонос О. - Формування педагогічної компетентності майбутнього вчителя в інноваційному полі евристичного навчання (2016)
Луцинкевич Л. - Організація групової навчальної діяльності в підготовці майбутніх учителів початкової школи в умовах коледжу (2016)
Одерій Л. - Вивчення проблеми формування позитивних взаємин у дітей і дорослих у родині як умова оптимізації підготовки фахівців із дошкільної освіти, Роздимаха А. (2016)
Пономаренко Л. - Розвиток соціокультурної компетентності соціальних працівників у процесі вивчення дисципліни "Зв’язки з громадськістю у соціальній сфері" (2016)
Проценко І. - Аналіз результатів експериментального дослідження формування професійно-творчих діалогових умінь студентів гуманітарних дисциплін у процесі евристичної діалогової взаємодії (2016)
Самохвалова І. - Психологічна підготовка студентів-спортсменів аграрного ВНЗ, які займаються командними спортивними іграми, Андреєва І., Матлаш В. (2016)
Сідун М. - До проблеми реалізації технології кооперативного навчання в підготовці майбутніх учителів іноземної мови (2016)
Скарлупіна Ю. - Інноваційні методи викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей (2016)
Скиба М. - Застосування кейс-методу для формування конструктивних і проективних умінь еколого-педагогічної діяльності (2016)
Смирнов В. - Модель опережающего инновационного образования: образовательная тройная спираль (2016)
Фоломєєва Н. - Значення використання сучасних методичних засобів у процесі фахової підготовки вчителя музичного мистецтва (2016)
Цвєткова Г. - Метатеоретичне підгрунття педагогічного розуміння інноваційного розвитку вищої освіти (2016)
Чернякова А. - Інноваційні форми підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з протидії торгівлі людьми (2016)
Картава Ю. - Роль музичного виховання в ранній соціалізації дітей із порушеннями зору (2016)
Проскурняк О. - До проблеми підготовки корекційних педагогів до професійної діяльності (2016)
Тарасова В. - Роль практичного компонента в структурі формування риторичної культури корекційних педагогів, Ільченко О. (2016)
Аносов І. - Філософсько-антропологічне вчення як основа теорії і практики управління процесом професійної підготовки педагога (2016)
Бабкіна М. - Наукові підходи до організації процесу громадянського виховання молоді (2016)
Білик О. - Соціалізація іноземних студентів у соціокультурному просторі інформаційного суспільства (2016)
Приходько Г. - Соціокультурні регулятиви засобів сімейного виховання дітей різної статі: данина традиції чи запорука спадкоємності поколінь? (2016)
Черних О. - Соціально-педагогічний вимір поняття "права людини в Інтернеті" (2016)
Шевченко О. - До питання соціальної компетентності студентів ВНЗ, Грунвальдт К. (2016)
Канорский С. Г. - Конгресс Европейского общества кардиологов (Рим, 2016): результаты важнейших клинических исследований (2016)
Руденко Т. М. - Добовий моніторінг артеріального тиску і ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з дисліпідемією, під дією лікування, Сміянова Ю. О., Власенко О. М., Бутікова О. О., Самбург Я. Ю. (2016)
Кушніренко І. В. - Здатність букальних епітеліоцитів до адгезії Candida albicans у хворих гастроентерологічного профілю із кандидозом слизової оболонки верхнього відділу травного тракту (2016)
Прасол В. А. - Выбор оперативной тактики повторных вмешательств после бедренно-подколенного шунтирования при поражении берцового сегмента, Бежуашвили И. Г., Коновалова Е. А. (2016)
Аркатов А. В. - Хірургічна корекція вроджених девіацій статевого члена (2016)
Лупояд В. С. - Некоторые аспекты ультразвукового исследования в акушерстве, Пасиешвили Н. М., Ильченко В. А., Мошко Ю. А. (2016)
Доленко О. В. - Дифференциальные критерии эхографии и лечение узловой лейомиомы матки у женщин репродуктивного возраста (2016)
Антонян І. М. - Оцінка рівнів статевих гормонів та ліпідного профілю у чоловіків із безпліддям на тлі метаболічного синдрому та високого індексу маси тіла, Березна Т. В., Чепенко А. В. (2016)
Кнігавко О. В. - Лікування ретроградної еякуляції різного генезу (2016)
Думанский Ю. В. - Внутриартериальная химиотерапия в лечении злокачественных опухолей головы и шеи: 65 лет применения, есть ли вердикт?, Ласачко П. С., Никулин Р. В. (2016)
Лесовой В. Н. - Зависимое от здоровья качество жизни пациентов с диссеминированным гормонально-наивным раком простаты, Дубинина А. Н., Хареба Г. Г., Щукин Д. В. (2016)
Рагимзаде С. Э. - Особенности репродуктивной функции у женщин, больных раком молочной железы (2016)
Яворская В. А. - Нейрофизиологический аспект метаболической терапии хронической церебральной ишемии, Бондарь О. Б., Скорый А. Ю., Краснорудская Т. В., Володарская Н. М., Афанасьев Д. Г. (2016)
Логвиненко А. В. - Анатомо-физиологические предпосылки развития синдрома позвоночной артерии (2016)
Сербина И. М. - Патогенез гнездной алопеции: иммунные механизмы (2016)
Дащук А. М. - Клиническая характеристика грибковых поражений кожи у ВИЧ/СПИД-инфицированных пациентов, Куцевляк Л. О. (2016)
Огнєв В. А. - Медико-соціальні проблемні аспекти способу життя студентів медичного університету, Галічева Н. О., Чумак Л. І., Веретельник О. А., Подпрядова А. А. (2016)
Бодня Е. И. - Влияние глобального изменения климата на видовой состав и численность кровососущих двукрылых и клещей как переносчиков зооантропонозных заболеваний, Потапова Л. Н. (2016)
Петрова З. П. - Харьковский историк медицины П. Т. Петров (к 120-летию со дня рождения), Огнев В. А. (2016)
Волкославская В. Н. - История Государственного учреждения"Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины" (2014)
Мавров Г. І. - Сифіліс у споживачів психоактивних речовин: системний літературний огляд, Міронюк В. І. (2014)
Никитенко И. Н. - Современный взгляд на проблему бактериального вагиноза (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Применение ПЦР для выявления ДНК грибов в образцах ногтей у больных онихомикозом, Белозоров А. П., Чеховская А. С., Олейник И. А., Частий Т. В. (2014)
Баркалова Э. Л. - Сифилис как причина смерти (2014)
Бодня Е. И. - Два случая кожного лейшманиоза в Харькове, Савоськина В. А., Велиева Т. А. (2014)
Маштакова И. А. - Случай генерализованного пустулезного псориаза (2014)
Болотная Л. А. - Коррекция дисбиоза у больных атопическим дерматитом, Осипенко Т. С. (2014)
Бондар С. А. - Досвід лікування вогнищевої алопеції, Наліжитий А. А. (2014)
Брiбеш Мохамед Рiдха - Особливості клінічних проявів і перебігу розецеа, поєднаної з малосезіозом і демодекозом (2014)
Бронова І. М. - Особливості застосування системних ретіоноідів у чоловіків молодого вікуБ хворих на акне (2014)
Василенко А. В. - Вивчення змін імунологічного стану у хворих на різні форми розацеа та диференційований підхід до лікування (2014)
Веретельник К. А. - Методы современной терапии псориатической болезни, осложненной малассезиозом кожи (2014)
Вірстюк Н. Г. - Спадкові особливості псоріазу на Прикарпатті, Данчук У. І., Цідило І. Г. (2014)
Вірстюк Н. Г. - Діагностичне значення лептину у хворих на псоріаз на тлі метаболічного синдрому, Никифорук М. М. (2014)
Головкин А. В. - Возможности применения метода диатермокоагуляции при доброкачественных новообразованиях кожи (2014)
Джораєва С. К. - Особливості чутливості MRSA штамів, виділених від хворих на тяжкі поширені дерматози, до антибіотиків різних груп, Гончаренко В. В., Васильєва О. С., Іванцова О. К., Щоголєва О. В., Ковалик А. І. (2014)
Заблоцкая А. Г. - Оценка показателей коморбидности у больных псориазом (2014)
Іванова Н. М. - Інгібування дії змішаних інфекцій гриби+бактерії ліпосомальними антимікотиками і антибіотиками (2014)
Кадыгроб И. В. - Изучение уровня тиреотропных и половых гормонов у взрослых больных микроспорией (2014)
Корецька О. Ю. - Диференційовані показання та методика комплексної терапії хворих на вугрову хворобу, ускладнену маласезіозом шкіри, Федотов В. П. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Показатели метаболитов оксида азота у больных тяжелыми формами псориаза, Олейник И. А., Гаврилюк А. А. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Поліморбідна дерматологічна патологія та плейотропний ефект неспецифічних імуномодуляторів в комплексній терапії, Олійник І. О., Маштакова І. О., Мангушева В. Ю., Бронова І. М. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Оптимізація комплексної терапії хворих на оніхомікози, Олійник І. О., Чеховська Г. С., Маштакова І. О., Зюбан І. В. (2014)
Лущан А. А. - Особенности клинических проявлений, течение и терапия паратравматической (микробной) экземы у лиц пожилого возраста с патологией сосудов нижних конечностей (2014)
Олійник І. О. - Особливості лікування жінок старшої вікової групи, що страждають на оніхомікоз поєднаний з варікозним ураженням судин нижніх кінцівок, Маштакова І. О., Пятикоп І. О., Бронова І. М. (2014)
ОлейникИ. А. - Микозы и онихомикозы у лиц среднего и пожилого возраста больных экземой, Маштакова И. А., Пятикоп И. А., Мангушева В. Ю., Чеховская А. С. (2014)
Олійник І. О. - Стан мембран еритроцитів та ендогенної інтоксикації при дерматомікозах, П’ятикоп І. О., Кондакова Г. К., Семко Г. О., Земляна Т. В., Єрещенко О. О. (2014)
Петренко А. В. - Деякі характеристики щкіри у хворих на акне (2014)
Радионов В. Г. - Случай пигментного ксеродермоида Юнга в трех поколениях, Провизион Л. Н., Шварева Т. И., Гусак О. С., Высоцкая А. Л. (2014)
Радионов В. Г. - Использование медобиотина в лечении диффузного выпадения волос, Русина Е. Н. (2014)
Резніченко Н. Ю. - Новий погляд на лікування хворих на псоріаз чоловіків старшого віку (2014)
Реміз О. М. - Вплив мутації RS7574865 на розвиток осередкової склеродермії та хронічного червоного вовчака, Іванова Н. М. (2014)
Рощенюк Л. В. - До питання превентивної профілактики (антибіотикатерапії) Лайм-бореліозу, Владика А. С., Воронцов В. М. (2014)
Рощенюк Л. В. - Исследование ассоциаций генов фолатного обмена с онкопатологиями в семьях больных псориазом, Воронцов В. М., Федота А. М., Беляева Л. В., Адмакина А. В. (2014)
Сариан Е. И. - Коморбидные состояния у больных псориазом (2014)
Святенко Т. В. - Клинические проявления амилоидоза кожи: сложность дифференциальной диагностики, Прохач А. В., Куник А. В., Опыхайло М. С., Москаленко И. С. (2014)
Святенко Т. В. - Ангамнестичні особливості розацеа у чоловіків (за результатами власних спостережень), Харитонова О. Г. (2014)
Семко Г. О. - Особливості катаболізму пуринів у хворих на обмежені форми склеродермії та хронічний червоний вовчак, Цимбал В. М., Стулій О. М. (2014)
Солошенко Е. М. - Апоптоз у хворих на розповсюджений псоріаз, Жукова Н. В., Стулій О. М., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2014)
Солошенко Э. Н. - Гидратация как маркер диагностики аутоиммонной патологии, Колесников В. Г., Кондакова А. К., Хмель Н. В , Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2014)
Солошенко Е. М. - Порівняльний аналіз стану адаптаційної напруги у хворих на поширені дерматози, що асоційовані з лікарською хворобою, і хворих без ускладненого алергологічного анамнезу, Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2014)
Федотов В. П. - Использование нано-иммуномодулятора в комплексной терапии псориатической болезни у лиц с избыточным весом, Кириенко В. А. (2014)
Федотов В. П. - Грибковые поражения крупных кожных складок, обусловленные микст-инфекциями, Носонова А. В. (2014)
Харитонова О. Г. - Клініко-епідеміологічні паралелі розацеа у чоловіків (2014)
Якімова Т. П. - Клініко-морфологічні особливості сучасного базально-клітинного раку шкіри, Якімов Д. Ю, Шевченко О. В. (2014)
Белозоров А. П. - Генотипирование микроорганизмов Treponema pallidum, выявленных у больных в восточном регионе Украины, Сокол О. А., Милютина Е. И., Частий Т. В., Демедецкая О. А., Дунаева Г. А., Баркалова Э. Л., Радионов В. Г. (2014)
Бондаренко Г. М. - Вивчення особливостей ультраструктури глікокалікса лімфоцитів у хворих урогенітальни хламідіозом, Нікітенко І. М., Іващенко Л. В., Безрученко О. А. (2014)
Бондаренко Г. М. - Анализ заболеваемости урогенитальным микоплазмозом в Украине, Осинская Т. В., Федорович Т. В. (2014)
Бондаренко Г. М - Факторы риска перинатального инфицирования трихомонадной и микоплазменной инфекции, Осинская Т. В., Унучко С. В., Федорович Т. В. (2014)
Бондаренко Г. М. - Клінічні особливості та перебіг сифілітичної інфекції на сучасному етапі, Унучко С. В., Губенко Т. В. (2014)
Єгоров О. О. - Особливості імунного статусу у вагітних після органозберігаючого лікування предраку і початкових стадій раку шийки матки (2014)
Кондакова А. К. - Состояние системы глютатиона в эритроцитах и плазме крови при урогенитальном хламидиозе, Федорович Т. В., Левицкая Е. В., Цымбал В. Н. (2014)
Кутовая В. В. - Иммунохроматографические экспресс-тесты в серодиагностике сифилиса, Белоконь О. Н., Щербакова Ю. В. (2014)
Мавров Г. І. - Системна та місцева терапія герпес-асоційованої ексудативної еритеми, Запольський М. Е. (2014)
Мавров Г. И. - Лечение хламидийно-уреаплазменной инфекции, осложненной метаболическими нарушениями, Иващенко Л. В. (2014)
Мавров Г. И. - Лечение инфекционных вульвовагинитов и бактериального вагиноза, Пиньковская Л. И. (2014)
Мавров Г. І. - Лікування урогенітальної інфекції антибіотиками різних хіміотерапевтичних груп, Пиньковська Л. І. (2014)
Радионов В. Г. - Опыт использования иммуноблотинга в диагностике сифилиса, Радионов Д. В., Кузнецова Н. А., Хайминов Е. М. (2014)
Ходжаян А. О. - Інституційне планування розвитку корпоративних структур на засадах партнерства (2015)
Войтко С. В. - Індекс державної неспроможності у вимірах сталого розвитку, Цимбаленко Я. Ю. (2015)
Чорна М. В. - Особливості управління розвитком підприємств ресторанного господарства, Коваль М. С. (2015)
Гайда Ю. І. - Сертифікація лісів як інструмент екологічного маркетингу лісогосподарських підприємств (2015)
Маркіна І. А. - Стратегічне планування маркетингу в системі управління організацією туристичного бізнесу (2015)
Фадєєва І. Г. - Методологічні засади моделювання і прогнозування діяльності та фінансово-економічних показників об’єктів управління нгк (2015)
Яців І. Б. - Соціальна ефективність сільськогосподарських підприємств (2015)
Васьківська К. В. - Бюджетне фінансування регіональних програм соціально-економічного розвитку, Децик О. І., Кохан І. В. (2015)
Пєтухова О. М. - Тенденції розвитку світового та українського пивного ринку, Аманов Д. Е. (2015)
Подольчак Н. Ю. - Особливості мотивування конструктивного вирішення професійних стресів на підприємствах, Дорош І. М. (2015)
Biletska N. V. - Improvement of mechanisms of state regulation of agricultural sector’s development of ukrainian economics, Barna M. Y. (2015)
Авксентьєв М. Ю. - Аналіз ефективності бюджетних витрат на вищу освіту (2015)
Сюркало Б. І. - Динаміка інвестиційних потоків у Сумській області, Родіонова П. С. (2015)
Савицька О. М. - Результати комплексного аналізу та оцінювання інвестиційної привабливості промислового підприємства в контексті удосконалення його інвестиційної політики, Карпенко Ю. М. (2015)
Барсукова Ю. Г. - Аутсорсинг маркетингової діяльності як основа управління конкурентоздатністю підприємств в сучасних ринкових умовах, Кругліков А. М., Єдинак В. Ю. (2015)
Sahaidak-Nikitiuk R. V. - Selection of approaches to logistic risk estimate by subjects of pharmaceutical industry (2015)
Скриньковський Р. М. - Фінанси домогосподарств: регіональний аспект (2015)
Ліфінцев Д. С. - Комунікаційні важелі формування і розвитку корпоративної культури (2015)
Железняк К. Л. - Формалізація взаємодії ціни та якості однорідних транспортних послуг на ринку (2015)
Гуцаленко О. О. - Методичні підходи до визначення пропозиції на ринку органічної продукції (2015)
Паршин Ю. І. - Когнітивне моделювання сталого розвитку національного господарства (2015)
Бродюк І. В. - Інтеграція швейних підприємств України у європейський економічний простір (2015)
Хмелюк А. В. - Статистична оцінка ринку праці в Україні: виокремлення регіональних таксонів (2015)
Камінська А. І. - Стан виробництва та кон’юнктура ринку проса в Україні (2015)
Романова Т. В. - Шляхи підвищення інноваційної активності промислових підприємств України, Іванець Л. О. (2015)
Кондратьева В. Ф. - Концептуальный подход к моделированию использования трудового потенциала региона (2015)
Мошенська А. В. - Математичні методи ціноутворення в околі цінових знижок (2015)
Мельниченко О. В. - Механізм рефінансування банків у контурі глобалізаційних процесів (2015)
Рамський А. Ю. - Економічна сутність мотиваційної передумови інвестування домогосподарствами (2015)
Ілляшенко Н. С. - Формування організаційно-економічного механізму прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства, Росохата А. С. (2015)
Павленко Л. І. - Оцінювання вартості людського капіталу на рівні держави (2015)
Матвєєв В. В. - Експортний потенціал підприємства: сутність і особливості формування, Ярмоленко І. К. (2015)
Манькута Я. М. - Модель ефективності системи управління якістю у внз (2015)
Петрук О. М. - Аудит фінансової звітності підприємств в аспекті аналізу ефективності використання ресурсів, Мізякіна Н. О. (2015)
Гоблик В. В. - Міжнародна конкурентоспроможність прикордонного регіону (на прикладі закарпатської області) (2015)
Ведернікова С. В. - Формування механізму фінансової взаємодії банків та підприємств (2015)
Опаленко А. М. - Моделі оптимізації ризиків в діяльності виробничого підприємства (2015)
Білецька І. М. - Національні особливості організації готельної справи у світовій індустрії гостинності (2015)
Дейкало Л. Є. - Взаємодія органів казначейства України з розпорядниками бюджетних коштів державного бюджету, шляхи вдосконалення, Чубак А. Ю. (2015)
Карковська В. Я. - Забезпечення ефективного функціонування системи безпеки персоналу підприємства (2015)
Джур О. Є. - Державне регулювання підприємств космічної галузі України: нові реалії та виклики (2015)
Музичка Є. О. - Системи управління збутовою діяльністю туристичних операторів (2015)
Крейдич І. М. - Проблеми економічної безпеки України в сучасних умовах, Рощина Н. В., Харченко О. С., Сулименко В. А. (2015)
Юринець З. В. - Дослідження конкурентного середовища ринку туристичних послуг України (2015)
Масленніков Є. І. - Механізм управління фінансовою стійкістю промислового підприємства (2015)
Лисенко Ю. В. - Елементи вдосконалення інвестиційного забезпечення розвитку пек, Завальнюк С. О. (2015)
Чернега О. Б. - Стратегічна поведінка підприємства в системі забезпечення стійкого економічного розвитку, Іванчук К. О. (2015)
Метеленко Н. Г. - Фінансові аспекти інноваційного розвитку підприємств машинобудування в Україні (2015)
Єрмак С. О. - Максимізація вартості підприємств в умовах інноваційної економіки в контексті стейкхолдерського підходу, Лісніченко О. О. (2015)
Гривківська О. В. - Сутність та особливості страхування в аграрній сфері: підходи різних наукових шкіл (2015)
Вакуленко Є. В. - Когнітивний аналіз виходу тнк на зарубіжні ринки (2015)
Денисенко М. П. - Мета і завдання управління процесом інвестування житлового фонду (2015)
Омецинська Н. В. - Характеристика економіко-математичних методів и моделей прийняття рішень (2015)
Буркова Л. А. - Оцінка заходів щодо подолання кризи на гірничо-збагачувальних комбінатах (2015)
Баранов А. І. - Методичні засади формування політики управління оборотними активами підприємств будівельної галузі (2015)
Іванченко Н. О. - Управління знаннями як системоутворюючий чинник когнітивної економіки (2015)
Нефедова Т. М. - Модель формування конкурентоспроможності внз на основі реалізації конкурентного потенціалу (2015)
Довгаль О. В. - Стратегічне управління підприємствами харчової галузі (2015)
Харченко О. С. - Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку ніс України (2015)
Шевцова О. О. - Розробка концептуальних положень державного регулювання довгострокового розвитку економіки старопромислових регіонів (2015)
Перебийніс В. І. - Розвиток інноваційних процесів в аграрному секторі економіки (2015)
Вагонова О. Г. - Економічна ефективність експлуатації вітчизняних автосамоскидів на кар’єрах як чинник підвищення іхньої конкурентоспроможності, Бондаренко Л. А. (2015)
Акопник С. В. - Проектування дитячих дошкільних закладів, Заїка О. В. (2014)
Бакулін Є. А. - Визначення впливу нової забудови на фундаменти існуючих будівель (2014)
Бородич М. М. - Про визначення критерія ефективності функціонально-планувальної організації системи рекреації та туризму рівня адміністративного району (2014)
Броневицький А. П. - Методика обґрунтування раціональної тривалості висотного будівництва в умовах ущільненої міської забудови (2014)
Вотинов М. А. - Специфика формирования эко-ноосферного устойчивого города (2014)
Габрель М. М. - Міжнародний аеропорт "Львів": аналіз, розбудова, оцінка впливу та визначення шляхів архітектурно-ландшафтної реорганізації прилеглих територій, Моркляник О. І. (2014)
Гебрин Л. В. - Аналіз застосування аерокосмічних методів та технологій ефективності використання земельних ресурсів (2014)
Главацький О. З. - Феномен безпеки та місце міського простору у його структурі (2014)
Голуб А. А. - Методика оцінки рекреаційної ємності територій національних природних парків (2014)
Гончарик Р. П. - До проблеми дослідження радянської архітектури в Україні (2014)
Горковчук М. В. - Система оцінювання якості цифрових векторних карт та планів для геоінформаційного забезпечення перепису населення (2014)
Гришко Г. І. - Раціональні конструкції покриття із стале залізобетону (2014)
Доненко В. І. - До моніторингу якості підживлювальної води водного басейну р . Дніпро м. Запоріжжя, Назаренко О. М., Поплавська В. В. (2014)
Дорожкін О. В. - Регіональне в архітектурі України до 1991 р. (стилістичний аспект) (2014)
Дубова С. В. - Дослідження рівня транспортного завантаження на основних входах м. Києва, Васильєва Г. Ю. (2014)
Дюжев С. А. - Системний композиційний механізм гармонічного сполучення частин цілого ландшафтних феноменів дійсності розселення (дестинації, цезури, цілісні агрегати-морфофрагменти) (2014)
Євтушенко В. А. - Вирішення проблеми потреби в засобах малої механізації для будівельних підрозділів враховуючи сучасний стан оснащеності організацій і бригад покрівельників (2014)
Жовква О. І. - Функціонально-планувальна організація та закономірності художнього опорядження інтер’єру синагог в контексті релігійного світогляду (2014)
Журавская Н. Е. - Использование омагниченной воды в капилярно-пористых матеріалах (2014)
Івашко Ю. В. - Особливості "дерев'яного" модерну Чернигова (2014)
Катушков В. О. - Технології оброблення растрової інформації на цифровій фотограмметричній станції "Дельта", Олійник С. В. (2014)
Кашуба О. М. - Просторовий контекст транскордонних контактів України. Історичний екскурс та сучасний стан (2014)
Клюшниченко Є. Є. - Методи санітарного очищення міст. Вітчизняний та зарубіжний досвід (2014)
Коваленко А. А. - Функції зелених насаджень міста (2014)
Колчунов В. И. - Расчет жесткости плосконапряженных стен с привлечением ПК "Лира-Про" по методике новых норм, Тугай Т. В., Яковенко И. А., Марьенков Н. Г. (2014)
Кравченко І. Л. - Проблема графіті в міському середовищі як протестна форма молодіжної субкультури, Івашко О. Д. (2014)
Краснянский Г. Е. - Исследование роли щелочных ионов в структурообразовании вяжущего электрофизическими методами, Азнаурян И. А., Григораш Ю. И., Кучерова Г. В. (2014)
Криворучко О. Ю. - Ринки і їх типи в структурі міста (на прикладі міста Відень) (2014)
Кутрик Н. В. - Ландшафтні особливості вибору ділянки для однородинної житлової забудови на прикладі Івано-Франківська (2014)
Лагутина В. А. - Жилье как составляющая экономических особенностей городов Средиземноморья. (2014)
Лазоренко-Гевель Н. Ю. - Геостатистичне моделювання стану і змін окремих компонентів природних комплексів засобами ГІС (2014)
Левченко Л. О. - Дослідження рівнів електромагнітних полів повітряних ліній електропередач та їх нормування, Перельот Т. М. (2014)
Ли Шуань - Специфика композиционного построенияобъектов модерна Циндао (2014)
Линник І. Е. - Прогнозування екологічного стану автомобільних доріг (2014)
Лісниченко С. В. - Коло властивостей містобудівної якості життя (2014)
Лучинский С. А. - Організаційно-технологічні фактори при застосувані технології суміщення будівельних конструкцій і технологічного обладнання при зведенні одноповерхових промислових об’єктів (2014)
Лященко А. А. - Геоінформаційне моделювання впливу локальних факторів на нормативну грошову оцінку земельних ділянок в населених пунктах, Кравченко Ю. В., Горковчук Д. В. (2014)
Малашевський М. А. - Підходи до оподаткування наднормативних територій земель житлової забудови, Сулима-Самуйло Г. Д., Мосійчук Ю. А., Берова П. І. (2014)
Махди Пур Ахмад - Особенности формирования городской среды с системой общественных пространств в странах Среднего Востока (2014)
Мержієвська Н. Ю. - Містобудівне дослідження та розміщення історичних готелів високої категорії (2014)
Мисак Н. Р. - Радянське масове житлове будівництво: трансформації у процесі зміни контекстів (2014)
Михальова М. Ю. - Значення містобудівної документації в процесі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб в Україні (2014)
Моркляник О. І. - До визначення поняття багатофункційного житлового комплексу, Лещенко С. В. (2014)
Некрасова Л. - Особливості формування технополісів в історичних містах України (2014)
Островський А. В. - Перспективи використання сучасних геодезичних технологій у вирішенні задач вертикального планування (2014)
Паніна О. В. - Основні види роботи з науково-технічною літературою. Анотаційний і реферативний переклад (2014)
Пеньков В. О. - Принципи забезпечення точності геодезичних робіт при реконструкції автомобільних доріг (2014)
Пестрикова А. Г. - Образ города в контексте современной визуальной культуры, Невгомонный Г. И. (2014)
Петрова Т. І. - Формування комунікативних компетенцій в процесі навчання професійно спрямованої англійської мови студентів немовних вищих навчальних закладів, Щукіна Е. І. (2014)
Погуца Т. О. - Принципи та методи організації пішохідного руху на підходах до спортивно - видовищних об’єктів (на прикладі НСК "Олімпійський" м. Київ), Брусенська А. С. (2014)
Покладок О. В. - Мобільність, як фактор архітектурно-просторової організації приміських рекреаційних систем (2014)
Полутренко У. Б. - Типологія палацово-замкових комплексів Прикарпаття (2014)
Приймаченко О. В. - Аналіз моделей розповсюдження шуму в просторі (2014)
Рейцен Є. О - Оптимізація міського руху транспорту в зонах розташування АЗС (АЗК) на прикладі Солом'янського району міста Києва, Діхтяр В. В. (2014)
Рейцен Є. О. - Аудит зовнішнього освітлення та безпека міського руху, Ромашко Ю. В. (2014)
Ромашко О. В. - Вдосконалення планувальної структури вулично-дорожньої мережі міста з врахуванням організації руху вантажного транспорту (2014)
Савйовський В. В. - Причини пошкоджень та деформацій підлог зі зміцненим покриттям, Соловей Д. А., Броневицький А. П. (2014)
Самійленко Е. В. - Проблеми функціонального використання територій міста в контексті архітектурно-ландшафтної організації прирічкового простору (2014)
Сердюченко Н. Б. - Аналіз та оцінка методів визначення економічної безпеки підприємства, Башинська О. Ю. (2014)
Сілогаєва В. В. - Аналіз історичних містобудівних етапів формування міста Запоріжжя. Алгоритм реновації промислових територій (2014)
Сингаївська О. І. - Підвищення ефективності містобулівних рішень в організації приміських територій, Іванченко Г. М., Кошевий О. П., Чередніченко П. П. (2014)
Скребнєва С. М. - Метод розрахунку одиничних смужок залізобетонного складеного стрижня, Омельченко К. В. (2014)
Смадич І. П. - Систематизація нових видів рекреації, та їх місце в структурі галузі (2014)
Смирнова О. В. - Типологические особенности формирования высотных многофункциональных архитектурных комплексов (2014)
Соколова Ю. В. - Особливості об’ємно-просторової організації університетів транспорту (2014)
Стародуб І. В. - Розвиток сельбищних територій українських міст в сучасних умовах (2014)
Степанова І. В. - Вітчизняний досвід проектування та будівництва православних храмових комплексів (в історичному та містобудівному контексті) (2014)
Тарасюк В. П. - Визначення коефіцієнтів приведення транспортних засобів за характеристикою енергетичних витрат (2014)
Тацій Ю. О. - Інформаційне забезпеченняпроцесу визначення оптимального використання земель під комерційну нерухомість (2014)
Телима С. В. - Визначення параметрів масопереносу по даним дослідних робіт (2014)
Устінова І. І. - Урбанізаційні процеси в екологічному просторі (2014)
Хмельницька А. В. - Особливості містобудівного розміщення культурно-видовищних центрів у крупних і крупніших містах (2014)
Чибіряков В. К. - Про підвищення точності узагальненого метода прямих, Станкевич А. М., Левківський Д. В., Мельничук В. Ф. (2014)
Шебек Н. М. - Типологічні особливості "емотивного" архітектурного середовища (2014)
Шевцова Г. В. - Житлова архітектура японії періоду Едо:тенденції впливу храмової і народної естетики (2014)
Шелковська І. М. - Геоінформаційне моделювання прибережної захисної смуги (на прикладі Кременчуцького водосховища) (2014)
Яценко В. О. - Трудовий потенціал сільського розселення,його стан і перспективи (2014)
Волженцева І. В. - Інноваційна технологія поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами (2016)
Волженцова І. В. - Регуляції та саморегуляції психічних станів особистості: емоціогенні способи , Абрамян Н. Д. (2016)
Горностай П. П. - Рівні групової взаємодії: чинники та закономірності (2016)
Двірник М. - Постмодерн омолодження (2016)
Жовтянська В. В. - Психологічні детермінанти амбівалентних проявів націоналізму та патріотизму (2016)
Корчовий В. В. - Територіальна ідентифікація якчинник становлення громадянської суб’єктності особистості (2016)
Кочубейник О. М. - Реставрація традиціоналізму, або соціально-психологічні функції консервативної риторики у просторі масових комунікацій (2016)
Кухарук О. Ю. - Основні закономірності появи та прояву психотехнологічних форм соціально-психологічного мислення у сфері зв’язків з громадськістю (2016)
Лазоренко Б. П. - Залучення проблемної молоді, яказазнала психотравматизації, до процесупсихологічної реабілітації (2016)
Литвинчук О. М. - Причини виникнення конфліктів у молодих сім'ях (2016)
Османова A. - Tрансформації Психосемантичного світу представництва кримських татар (2016)
Татенко В. О - Про людство як соціально-психологічний феномен з позицій суб'єктно-вчинкового підходу (2016)
Титаренко Т. М. - Індикатори психологічного здоров’я особистості (2016)
Яровий Д.О. - Дискурсивні фрейми громадянського протистояння в соціальних медіа (2016)
Опара М. М. - Нехай не згасне зірка перлини аграрної науки! До 130-річчя Полтавської сільськогосподарської дослідної станції імені М. І. Вавилова НААНУ (2015)
Писаренко П. В. - Про можливість впливу сонячної активності на врожайність сільськогосподарських культур у Полтавській області, Хлебнікова Я. О. (2015)
Зуза В. С. - Урожайність сої залежно від попередника, метеорологічних умов та ефективності гербіциду, Рожков А. О., Гутянський Р. А. (2015)
Мельник А. В. - Винос основних елементів живлення рослинами соняшнику залежно від сортових особливостей, попередників і норм мінеральних добрив в умовах північно-східного Лівобережного Лісостепу України, Троценко В. І., Говорун С. О. (2015)
Крамарьов С. М. - Порівняльна оцінка вмісту рухомого фосфору в різних генетичних горизонтах чорнозему звичайного, Крамарьов О. С., Христенко А. О., Токмакова Л. М., Жученко С. І., Сироватко В. А., Цьова Ю. А., Сироватко К. В. (2015)
Яновський Ю. П. - Особливості біології та шкідливості вічкової галиці (Thomasiniana oculiperda Rubs.) і захист від неї саджанців яблуні в розсаднику Лісостепу України, Cуханов С. В., Гричанюк В. П. (2015)
Яновський Ю. П. - Особливості біології оленки волохатої (Epicometis hirta Poda.) та заходи обмеження її шкідливості в промислових насадженнях суниці в зоні Лісостепу України, Cуханов С. В., Михайленко Л. П., Чепернатий Є. В. (2015)
Колєснікова Л. А. - Аналіз фітотоксичності нафтозабруднених ґрунтів, Федюшко М. П. (2015)
Поспєлова Г. Д. - Видовий склад фітопатогенної флори насіння сої (2015)
Курдюкова О. М. - Угрупування та інвазія Сyclachaena xanthiifolia на антропогенно порушених екотопах, Жердєва К. О. (2015)
Диченко О. Ю. - Просторово-часова динаміка рослинного покриву як фактора динаміки чисельності шкідливих комах (2015)
Войтенко С. Л. - Генофонд порід тварин Полтавщини та ризики втрати місцевих популяцій (2015)
Чухліб Є. В. - Остеологічні дослідження свиней Полтавської м’ясної породи за умов використання соєвих кормів різних технологій приготування, Голуб Н. Д., Скареднов Д. Ю. (2015)
Бондаренко О. М. - З історії розвитку скотарства на Полтавщині (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Усачова В. Є. - Сучасний стан рибництва, історія та розвиток галузі на Полтавщині (2015)
Палій А. П. - Встановлення чинників, які впливають на процес промивання молокопроводу (2015)
Гончарова І. І. - Здатність телиць м'ясних порід до відтворення залежно від рівня годівлі (2015)
Ляшенко А. О. - Кореляційна залежність між якісними показниками сперми бугаїв довготривалого зберігання (2015)
Євстаф’єва В. О. - Поширення акарозів собак в умовах м. Кременчука, Гаврик К. А. (2015)
Киричко Б. П. - Кількість і види мікроорганізмів за хірургічної інфекції у свиней, Звенігородська Т. В., Семіренко В. В. (2015)
Кулинич С. М. - Лікування випадкових гнійних ран у коней на базі Чутівського кінного заводу "Тракен" (2015)
Передера С. Б. - Визначення чутливості грибів роду Mucor та Aspergillus до деяких речовин рослинного походження, Кінаш О. В. (2015)
Щербакова Н. С. - Знезараження ковбасних виробів за допомогою мікрохвиль, Передера Ж. О., Передера С. Б., Лубенська А. Ю. (2015)
Клименко О. С. - Поширення паразитозів кролів у приватних господарствах Полтавської області (2015)
Коне М. С. - Ефективність лікування та профілактики каліцивірозу котів в умовах ветеринарних клінік ТОВ "Біоцентр" м. Полтава, Корчан Л. М, Держговська Є. О., Забіяка О. О. (2015)
Панікар І. І. - Морфологія лімфоїдних утворень, асоційованих зі слизовими оболонками трубкоподібних органів свині свійської на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу (2015)
Маслак Ю. В. - Етіопатогенез остеодистрофії у кіз зааненської породи, Собакар А. В. (2015)
Мельничук В. В. - Біохімічні зміни в сироватці крові свиней хворих на трихуроз, Назаренко О. С., Назаренко С. І. (2015)
Литвин О. Ю. - Проблеми сучасної системи будівництва нового житла (2015)
Дмитриков В. П. - Комплексний підхід до підвищення споживчих властивостей мінеральних добрив на прикладі кальцієвої селітри, Шестозуб А. Б., Олійник М. А. (2015)
Дрючко О. Г. - Термоаналітичний комплекс для ідентифікації речовин методом диференціально-термічного аналізу, Стороженко Д. О., Бунякіна Н. В., Іваницька І. О., Голубятніков Д. В. (2015)
Опара Н. М. - Проблемні питання викладання БЖД у ВНЗ України (2015)
Падалка В. В. - Від складного до простого за "шишацькими технологіями" (2015)
Ляшенко С. В. - Підготовка засобів малої механізації до зберігання (2015)
Беседа А. А. - Исследование сопротивления при обтекании посевного материала потоком в семятукопроводе (2015)
Улібаба М. Ю. - Ріст і розвиток сої залежно від строків сівби та мікробіопрепарату (2015)
Степаненков Г. В. - Вплив якості питної води на стан здоров’я населення Полтавської області в 2001–2012 роках (2015)
Міленко О. Г. - Зміна тривалості періоду веґетації та фаз росту і розвитку рослин сої залежно від умов вирощування (2015)
Папка О. С. - Деякі питання біології проростання ваточника сирійського (2015)
Горобець В. О. - Схрещування свиней як спосіб підвищення їх відгодівельних і м’ясних ознак (2015)
Канівець Н. С. - Лікування телят за виразки язика (2015)
Дворник І. В. - Роль тіньової економіки у формуванні доходів сільського населення (2015)
Македон Г. М. - Споживчі настрої сільського населення: аналіз соціальних факторів (2015)
Аранчій В. І. - Він новий обрій серцем угадав… (професору Полтавської державної аграрної академії Миколі Миколайовичу Опарі – 75 років), Писаренко П. В. (2015)
Опара М. М. - До 55-річчя Віктора Анатолійовича Вергунова, Опара Н. М., Снітко Л. О. (2015)
Нагаевич В. М. - Ученому и педагогу – 80 лет (к 80-летию Вениамина Ивановича Герасимова), Слинько В. Г., Березницкий В. И., Бондаренко Е. Н. (2015)
Аранчій В. І. - До 120-річчя Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського, Опара М. М., Самородов В. М., Снітко Л. О. (2015)
Бабенко А. Л. - Сутність і зміст понять "інтеграція” та "інтеграційне заняття” (2015)
Багрій М. А. - Теоретична концепція стилю в доробку Ігоря Костецького (2015)
Байбакова О. О. - Психологічні засади міжкультурного спілкування (2015)
Бондар Т. І. - Етапи розвитку інклюзивної освіти в США (2015)
Варга Н. І. - Мотиваційний механізм розвитку самозайнятості населення (2015)
Війчук Т. І. - Історико-генетичний метод у навчанні математики, Дільний В. М. (2015)
Гаркович О. Л. - Педагогічне проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутнього вчителя хімії (2015)
Герлянд Т. М. - Основні підходи до побудови інтегрованих професійно cпрямованих курсів загальноосвітньої підготовки в аграрних ПТНЗ (2015)
Гордієнко І. В. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі методу аналогії у навчанні математики та фізики (2015)
Горішна Н. М. - Консультування як метод соціальної роботи у сфері протидії торгівлі людьми (2015)
Горпініч Т. І. - Мовне портфоліо як засіб самоконтролю при навчанні іноземної мови (2015)
Депчинська І. А. - Розвиток шкільної гуманітарної освіти на Закарпатті в період 1919-1939 р.р. (2015)
Дябел Л. І. - Особливості соціалізації молоді в умовах соціально-педагогічної діяльності в громадських організаціях (2015)
Єгорова В. В. - Застосування елементів психодрами та соціодрами як різновидів сучасних педагогічних технологій в освіті (на прикладі підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників) (2015)
Жиленко Р. В. - Рівень задоволення студентів ДВНЗ "Ужгородський національний університет" якістю освітніх послуг (2015)
Жовніренко Я. Г. - Деякі аспекти підготовки майбутніх вихователів до навчання англійської миви дітей дошкільного віку, Висоцька О. С. (2015)
Зварич О. П. - Керівні принципи соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами в Україні (2015)
Зубрицький І. Я. - Проблема статевого виховання на сторінках педагогічного часопису "Українська школа" (1925-1939 рр.) (2015)
Кабак В. В. - Обґрунтування організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх інженерів-педагогів технічних ВНЗ до професійної діяльності (2015)
Кабусь Н. Д. - Висвітлення еволюції поглядів на сталий суспільний розвиток в історії світової наукової думки (2015)
Калаур С. М. - Сучасні інтерактивні підходи до формування соціальної відповідальності майбутніх соціальних педагогів у процесі навчання, Топоренко О. Ю. (2015)
Кожокар М. В. - Форми патріотичного виховання молодого покоління Буковини (ІІ половина ХІХ ст.) У діяльності українського студентського товариства "Союз" (2015)
Козубовська І. В. - Фінансова підтримка студентської молоді в США, Стойка О. Я. (2015)
Корінна Г. О. - Особливості професійної підготовки соціальних педагогів до статево-рольової соціалізації дошкільників (2015)
Котєнєва І. С. - Естетичне в природі як засіб формування естетико-екологічної культури особистості (2015)
Котєнєва Ю. М. - Про складові професійної кар’єри студентів педагогічного коледжу (2015)
Кравчина Т. В. - Методика навчання розумінню іншомовного тексту студентів ВНЗ (2015)
Лаптєва М. В. - Дистанційні навчальні системи в практиці підготовки іноземних студентів (2015)
Левицька Л. В. - Рекомендації щодо психолого-педагогічного забезпечення супроводу навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі (2015)
Літовка О. П. - Дослідження професійної позиції майбутнього вчителя через категорію особистості (2015)
Лупаренко С. Є. - Втрата специфіки дитинства: суть та причини (2015)
Марфинець Н. В. - Аналіз дефініцій "енвайронменталізм”, "енвайронментальна педагогіка” (2015)
Маслій О. М. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу з питань підготовки майбутніх офіцерів до адаптації на початковому етапі служби у військах (2015)
Махиня Н. В. - Освіта дорослих у ретроспективі: європейський історичний аспект питання (2015)
Мешко Г. М. - Формування психотерапевтичної позиції майбутнього вчителя як основи реалізації валеологічних технологій педагогічної взаємодії, Мешко О. І. (2015)
Мішеніна Т. М. - Методи пізнання у змісті фахової підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2015)
Олендр Т. М. - Методичні особливості заняття з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів немовних спеціальностей (2015)
Опачко М. В. - Педагогічне стимулювання учнів у процесі вивчення фізики в сучасній школі, Міс Й. (2015)
Павлишин Г. Я. - Специфіка навчання іншомовного профеcійно орієнтованого мовлення у парадигмі інфотехнологій, Прокоп І. А. (2015)
Поліщук Ю. Й. - Залучення молодіжних громадських об’єднань до роботи з профілактики наркоманії серед школярів (2015)
Помирча С. В. - Інформаційні технології як засіб формування лексикографічної компетентності студентів, Дзюба М. Ю. (2015)
Попович І. Є. - Форми і методи організації навчального процесу в університетах Великої Британії (2015)
Постова С. А. - Розвиток творчого мислення старшокласників на заняттях гуртка з інформатики (2015)
Потапчук О. І. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Пришляк О. Ю. - Упровадження інноваційних технологій у процес навчання іноземної мови майбутніх педагогів (2015)
Рабійчук С. О. - Система цінностей і ціннісних орієнтацій як високоморальний суспільний взірець у протидії соціальних конфліктів (2015)
Резничук Г. О. - Підготовка сучасної молоді до сімейного життя, Василенко О. М. (2015)
Роман С. В. - Реалізація вчителем хімії принципу історизму при формуванні еколого-гуманістичних цінностей у школярів (2015)
Ростока М. Л. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних (2015)
Рум’янцева К. Є. - Педагогічні аспекти використання творчих фахових завдань під час вивчення дисциплін циклу "Математика для економістів”, Вільчинська О. М., Добровольська Н. В. (2015)
Сідун М. М. - Використання гри під час навчання іноземної мови учнів початкової школи (2015)
Сливка Л. В. - Музикотерапія в освітньому процесі: історичне і теоретичне підґрунтя (2015)
Смук О. Т. - Вплив ціннісно-нормативної дезінтеграції на прояви девіацій, Козубовський М. Р. (2015)
Сойма Н. Д. - Зарубіжний досвід реабілітаційної роботи з дезадаптованими дітьми (2015)
Соломко Н. Ф. - Формування гуманістично-спрямованої фізичної культури студентів економічних спеціальностей, Лосик В. Г., Тимошенко В. В. (2015)
Стрижак С. В. - Науково-методична підготовка майбутніх учителів хімії у вищих педагогічних навчальних закладах (2015)
Тернопільська В. І. - Технологія навчання як засіб формування технічної компетентності майбутніх офіцерів радіоелектронного профілю, Андрущенко І. С., Якимець Д. В. (2015)
Титунь О. Л. - Дослідження діяльнісно-рефлексивної складової готовності студентів до виховної роботи в школі (2015)
Федоруц М. В. - Формування соціальної компетентності школярів у процесі партнерської співпраці загальноосвітніх навчальних закладів і родин (2015)
Фізеші О. Й. - До питання педагогічної кваліфікації вчителів початкових шкіл в умовах переходу на рідномовне навчання (чехословацький період, 1919-1939) (2015)
Царик О. М. - Методичні аспекти формування культури мовлення учнів у школах Галичини міжвоєнного періоду ХХ ст. (2015)
Цибанюк О. О. - Нормативно-правове забезпечення шкільного (студентського) фізичного виховання та масового спорту сучасної Румунії (2015)
Чайковська Г. Б. - Екологічна освіта студентів педагогічних вишів у країнах Західної Європи (2015)
Чумак Л. В. - Компетенція інтерпретації художніх творів як складова професійної майстерності вчителя-філолога (2015)
Шпеник С. З. - Соціально-правовий захист дітей групи "ризику" в США (2015)
Шумська О. А. - Особливості іншомовної підготовки фахівців природничого циклу у сучасній вищій школі України (2015)
Чорна О. В. - Розвиток системи моніторингу якості вищої освіти України: актуальність використання досвіду Німеччини (2015)
Содержание (2016)
Халилов С. А. - Основная краевая задача общей классической теории открытой цилиндрической оболочки. Особенности деформирования при жестком защемлении граничного контура, Копычко В. В., Кривцов В. С., Павленко В. Н. (2016)
Tsukanov R. U. - Mathematical simulation of fuel burn schedule effect on airplane center-of-gravity position (2016)
Рузайкин В. И. - Двухфазные потери давления в раздаточном коллекторе разветвленных теплогидравлических систем, Лукашев И. Н., Федоренко Т. Ю. (2016)
Павленко В. Н. - Особенности процессов, протекающих при резании металлов в тяжелом машиностроении, Степаненко Д. Р. (2016)
Амброжевич М. В. - Малоресурсная подмодель турбореактивного двигателя, Корнев А. В., Середа В. А. (2016)
Дуаиссиа Омар Хадж Аисса - К вопросу моделирования тепловых процессов в масляных полостях опор ротора ГТД, Михайленко Т. П., Петухов И. И. (2016)
Колинчук А. В. - Использование искусственной расфокусировки для выравнивания светового потока в рабочей области имитатора солнечного излучения на основе конического рефлектора, Шепетов Ю. А. (2016)
Аль Дахери Али Мохамед - Определение параметров угловой ориентации летательного аппарата по сигналам спутниковых навигационных систем, Буняева И. В., Черановский В. О., Пискорж В. В. (2016)
Фирсов С. Н. - Функционально устойчивая система стабилизации параметра бокового движения малогабаритного летательного аппарата, Бояркин А. А., Будиба Уиссам, Жежера И. В. (2016)
Крашаница Ю. А. - Телесный аэродинамический профиль в дозвуковом потоке вязкого газа, Лю Сяо Бо (2016)
Крашаница Ю. А. - Аналитическое определение гидродинамических характеристик реальной среды в продуктопроводных системах летательных аппаратов, Линь Чумен (2016)
Васильева И. К. - Исследование влияния аппаратурных погрешностей на достоверность классификации гидрометеорологических образований, Мигас О. В. (2016)
Кашанов А. Э. - Энтропийный метод обработки экспериментальных измерений в задачах дефектоскопии многопараметрических объектов неразрушающего контроля, Малайчук В. П., Федорович А. И. (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Содержание (2016)
Бекетова А. С. - Напряженно-деформированное состояние заформованных крепежных микроэлементов при трансверсальном нагружении, Шевцова М. А., Карпов Я. С. (2016)
Хомінич О. О. - Дослідження впливу параметрів сітки на результати CFD-розрахунку аеродинамічних характеристик літального апарату замкненої аеродинамічної схеми в середовищі Ansys Fluent, Зілінка В. В., Зінченко Д. М. (2016)
Середа В. А. - Влияние относительного объема расширительной машины на компактность наземного пускового устройства (2016)
Кривохатько І. С. - Оцінка впливу повітряного гвинта на аеродинамічні характеристики літального апарата схеми "тандем", Сухов В. В. (2016)
Соколова В. В. - Конденсационные следы, методы их исследования (2016)
Бойко Т. С. - Методика расчета интегральной повторяемости воздушных порывов, действующих на самолет в типовом полете (2016)
Перерва В. А. - Прогнозирование размеров зоны проплавления для технологии сварки полым катодом с различной разделкой кромок, Карпович Е. В., Федосов А. В., Джур Е. А. (2016)
Фоков А. А. - Валидация упрощенного метода расчета силы воздействия факела электрореактивного двигателя на орбитальный объект, Хорошилов С. В. (2016)
Азарсков В. Н. - Аналитическое конструирование системы управления траекторным движением многомерного нелинейного объекта при стохастических воздействиях, Блохин Л. Н., Зубенко В. А., Осадчий С. И. (2016)
Баранник В. В. - Метод повышения доступности закрытого видеоинформационного потока для систем управления и объективного контроля ведомственных организаций, Шульгин С. С. (2016)
Попов А. В. - Разработка системы верификации и моделирования технологического процесса сборки, Момот М. А., Сергеев Е. С. (2016)
Абрамов С. К. - Автоматическое сжатие в окрестности оптимальной рабочей точки изображений с шумом кодерами типа SPIHT и JPEG2000, Бурцев Н. В., Кривенко С. С., Земляченко А. Н., Лукин В. В. (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Содержание (2016)
Назин В. И. - Влияние типа рабочей жидкости на статические характеристики сдвоенного радиального гидростатодинамического подшипника (2016)
Сенькин В. С. - Исследование чувствительности целевого функционала к вариациям проектных параметров управляемого ракетного объекта, Сюткина-Доронина С. В. (2016)
Перерва В. А. - Исследование структуры сварного шва при сварке полым катодом высокопрочного титанового сплава ВТ6С, Карпович Е. В., Бессалый В. Г. (2016)
Frolov Е. А. - Definition of the influence of technological and constructive parameters of technical systems on energy-power characteristics of pneumatic-shock forming, Yasko S. G., Kravchenko S. I. (2016)
Колинчук А. В. - Использование градиентного тонирования для выравнивания светового потока в рабочей области имитатора солнечного излучения на основе конического рефлектора, Шепетов Ю. А. (2016)
Хайленко О. В. - Событийное моделирование детонации в системе газ-поршень при высоких степенях сжатия, Хайленко М. А., Чернышев Ю. К. (2016)
Филипковский С. В. - Нелинейные колебания ротора с диском на консольном конце при вибрации опор (2016)
Лавриненко А. Ю. - Алгоритм сжатия сигналов речевых команд управления функциями беспилотного летательного аппарата, Конахович Г. Ф., Одарченко Р. С., Бахтияров Д. И. (2016)
Павлюченко А. М. - Методы диагностики и результаты измерений характеристик транс,– сверх– и гиперзвукових комплексов различных типов в лётных условиях, Шийко А. Н. (2016)
Басок Б. И. - Математическое моделирование общесистемной неустойчивости в ЖРД на унитарном топливе, Гоцуленко В. В. (2016)
Чумаченко А. В. - Формализация требований к проведению испытаний на случайную вибрацию оборудования систем управления беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа, Корсиченко И. В., Малеева Ю. И. (2016)
Федорович О. Е. - Логистика выполнения портфеля заказов высокотехнологической продукции развивающегося виртуального предприятия, Прончаков Ю. Л. (2016)
Выходец Ю. С. - Роль и место бизнес-модели в управлении проектами, Ровинская Н. Ю. (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Дейнеко Н. В. - Влияние уровня освещенности на выходные параметры солнечных элементов на основе CdS/CdTe (2016)
Джафарова А. А. - Влияние пористости оксидированных порошковых материалов на основе железа на их триботехнические характеристики, Иманова Р. А. (2016)
Зозуля Э. В. - Влияние состава и условий осаждения на структуру и свойства вакуумных композитов на основе меди, упрочненных оксидом алюминия, Терлецкий А. С., Меньшиков А. Г., Субботина В. В., Протасенко Т. А. (2016)
Колоскова А. Н. - Моделирование полимерных слоев многослойных комбинированных упаковочных материалов (2016)
Находов В. Ф. - Оценка потенциала снижения затрат энергосистемы в результате выравнивания суточных графиков ее электрической нагрузки, Замулко А. И., Аль Шарари М. И., Чекамова В. В. (2016)
Кунгурцев О. Б. - Автоматизація створення сховища даних електронних документів з Веб-порталів відкритих даних, Блажко О. А., Ковальчук С. В., Скрипкин М. О. (2016)
Бригар І. В. - Використання інтерфейсу онтологій у експертних системах туроператорів, Золотько К. Є. (2016)
Минько О. В. - Разработка программно-математического обеспечения для параллельной обработки разреженных матриц с помощью технологи OpenMP, Золотько К. Е. (2016)
Москалец Н. В. - Методы организации пространственно-временного множественного доступа в системе мобильной связи (2016)
Надточий А. В. - Моделювання управління ризиками в проектах глибоководних археологічних досліджень з використанням засобів морської робототехніки (2016)
Невлюдов И. Ш. - Модель принятия решения на этапе проектирования технологического процесса изготовления МЭМС акселерометров, Пономарева А. В., Бортникова В. О. (2016)
Буланий М. Ф. - Розробка та виготовлення пристрою охолодження оптичного детектора, Хмеленко О. В., Плахтій Є. Г., Гаращенко Н. В., Фесенко С. Є. (2016)
Высоцкая Е. В. - Моделирование динамики согласованности параметров сердечно-сосудистой системы на разных стадиях адаптационного синдрома, Беспалов Ю. Г., Рак Л. И., Печерская А. И., Цапенко К. В. (2016)
Терлич С. В. - Аналіз сучасних безкаркасних систем зашиття приміщень в судно- та докобудуванні (2016)
Шергин В. Л. - Оценивание показателя Хѐрста для процессов Леви, Дереза Э. Э., Передерий В. С. (2016)
Тищенко Є. О. - Особливості напруженого стану стиснених конструкцій підземних споруд, Рудешко І. В., Бас О. В. (2016)
Сівецький В. І. - Методи та пристрої для виготовлення виробів з інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів, Сокольський О. Л., Івіцький І. І., Колосов О. Є., Куриленко В. М. (2016)
Шумська Л. П. - Дослідження теплового захисту будівель при утепленні пористими теплоізоляційними матеріалами (2016)
Островерхов М. Я. - Дослідження енергоефективності нелінійного електричного кола з автономним живленням на прикладі привода електроскутера, Реуцький М. О., Трінчук Д. Я. (2016)
Клімішина М. Т. - Дослідження методів розрахунків і інструментальний контроль викидів при піролізній переробці шин (2016)
Климюк Ю. Є. - Прогнозування оптимальних режимів роботи багатошарових швидких фільтрів з кусково-однорідними пористими завантаженнями (2016)
Серикова Е. Н. - Изменение уровня грунтовых вод в городской экосистеме г. Харькова, Стрельникова Е. А. (2016)
Шкоп А. А. - Исследование кинетики оседания твердой фазы полидисперсных суспензий, Цейтлин М. А., Шестопалов А. В. (2016)
Колосков В. Ю. - Моделі та методи прогнозування рівня безпеки полігону зі зберігання твердих побутових відходів (2016)
Титул, содержание (2016)
Геец В. М. - Особенности взаимосвязи экономических и политических предпосылок реконструктивного развития экономики Украины (2016)
Киндзерский Ю. В. - Институциональная ловушка олигархизма и проблемы ее преодоления (2016)
Мазур В. Л. - Проблемы промышленной политики в Украине (2016)
Колосова В. П. - Влияние международных финансовых организаций на экономическое развитие страны: вопросы теории (2016)
Риндзак О. Т. - Государственная миграционная политика в контексте приоритетов национальной безопасности Украины (2016)
Шевчук В. А. - Учетное измерение социальной ответственности современного предпринимательства (2016)
Памяти И. П. Вусика (2016)
Summaries (2016)
Содержание журнала за 2016 год (2016)
Редакционная политика и этические принципы (2016)
Содержание (2016)
Бабенко Ю. В. - Информационная оценка эффективности модификаций самолетов различного назначения по интегральным стоимостным показателям, Матвийчук А. В. (2016)
Капитанова Л. В. - Концептуальные положения обеспечения взлетно-посадочных характеристик модификаций самолетов транспортной категории (2016)
Лапотко В. М. - Исследование возможности использования двухконтурного СПВРД в транспортной космической системе, Еланский А. В., Кухтин Ю. П. (2016)
Степаненко С. М. - Системный подход к содержанию стандартов предприятия - разработчика авиационной техники (2016)
Томашевський О. В. - Впровадження стандарту ISO 9001:2015 в систему менеджменту якості виробництва авіаційних двигунів, Сніжной Г. В., Оліфір А. А. (2016)
Ранченко Г. С. - Квалификация комплектующих изделий образцов авиационной техники – современные требования и взаимодействие национальных и межгосударственных авиационных властей, Буряченко А. Г. (2016)
Волошина Н. П. - Защита авторских прав на прикладное программное обеспечение комплектующих изделий авиационной техники и программно-технических комплексов, Нерубасский В. В. (2016)
Русанов А. В. - Исследование пространственного потока пара в регулирующем отсеке с радиальным парциальным парораспределением, Косьянов Д. Ю., Косьянова А. И. (2016)
Субботович В. П. - Исследование осекольцевых диффузоров при различных углах закрутки потока на входе, Юдин Ю. А., Юдин А. Ю., Темченко С. А. (2016)
Марценюк Е. В. - Идентификация теплового состояния корпуса турбины авиационного двигателя по экспериментальным данным, Зеленый Ю. А., Климик Р. Р. (2016)
Придорожный Р. П. - Влияние ползучести материала на характеристики бандажной связи сильнозакрученных рабочих лопаток турбин, Шереметьев А. В., Зиньковский А. П. (2016)
Тарасенко А. А. - Параметры стационарных крутильных колебаний дизеля с учетом переменности момента инерции отсека (2016)
Журавлёв В. Н. - Математическая модель амплитудных и фазовых процессов в задаче технической диагностики зубьев шестерён редукторов ГТД, Единович А. Б., Папчёнков А. В. (2016)
Двирник Я. В. - Оценка предельного состояния лопаток компрессора вертолетных ГТД по частоте собственных колебаний, Павленко Д. В. (2016)
Игуменцев Е. А. - Равновесие сил сжатия-отталкивания в заряженном гироскопе, Прокопенко Е. А. (2016)
Воронин В. Н. - Особенности технологии изготовления сварных листовых титановых заготовок методом взрывной штамповки, Зайцев В. Е., Коцюба В. Ю., Третьяк В. В. (2016)
Лысенко Н. А. - Влияние температурно-временных факторов на изменение микроструктурного состояния материала рабочих лопаток турбины, Воробьев В. И., Суслова Н. Е., Клочихин В. В., Качан А. Я. (2016)
Нестеренков В. М. - Отработка гибридной технологии соединения магниевых сплавов методом трения с перемешиванием и электронно-лучевой сварки, Марченко Ю. А., Жеманюк П. Д., Петрик И. А., Архангельский Ю. А., Майстренко А. Л. (2016)
Капустян А. Е. - Получение полуфабрикатов титановых сплавов для авиационно-космической техники, Овчинников А. В., Коваленко Т. А., Шевченко А. В. (2016)
Лоян А. В. - Анализ конструкции стационарного плазменного двигателя типа СПД100 на стартовые нагрузки, Цаглов А. И., Писаный А. И. (2016)
Хаустова А. Н. - Испытания измерительного комплекса метода ОЭССК и определение погрешности расчета относительной эрозии (2016)
Титов М. Ю. - Корреляция параметров плазмы с магнитным полем в канале стационарного плазменного двигателя, Лоян А. В., Чупрына Н. Б. (2016)
Ткач М. Р. - Повышение эффективности двигателя 4Ч 8,4/9,1 путём добавки синтез-газа к бензину, Тимошевский Б. Г., Познанский А. С., Митрофанов А. С., Проскурин А. Ю. (2016)
Абдуллаев П. Ш. - Применение генетических алгоритмов при диагностировании авиационных ГТД, Мирзоев А. Дж. (2016)
Миргород В. Ф. - Допусковый трендовый контроль термогазодинамических параметров силовых установок, Деренг Е. В. (2016)
Некрасова Л. П. - Идентификация металлических микрообъектов в отложениях на маслофильтрах АД, Синяева Н. П., Омельянчик Л. А., Луганская О. В. (2016)
Reva O. M. - Appliance of area under air traffic controller estimate function for main decision taking dominant determination, Borsuk S. P. (2016)
Доценко Н. В. - Анализ альтернативных вариантов состава команд исполнителей высокотехнологичных проектов на основе кластеризации и ранжирования групповых экспертных оценок, Шостак Е. И. (2016)
Суховей С. И. - Улучшение динамики регулирования степени повышения давления вентилятора ТРДДФ за счет применения алгоритма предиктора Смита (2016)
Смирнов А. В. - Некоторые особенности системы вентиляции унифицированного силового блока турбокомпрессорных агрегатов с ГТД ДУ80Л1, НК-36СТ и НК-16СТ, Щербаков О. Н., Ткаченко Д. А., Парафейник В. П., Слабко Ю. Н. (2016)
Информационное сообщение (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Олійник О. О. - Модуляційно-поляризаційний метод вимірювання внутрішніх механічних напружень в мікроелектронних структурах Si-Al (2016)
Лоза А. В. - Особенности изготовления лито-сварных конструкций из углеродистых сталей, Чигарёв В. В. (2016)
Артемьев С. Р. - Анализ методов получения непрерывных волокон нитевидных кристаллов, Шапорев В. П. (2016)
Комир А. И. - Реконструкция структуры ядерного графита методами многоточечной статистики (2016)
Бабак В. П. - Закономерности трения и износа в вакууме детонационных покрытий Cr-Si-B, содержащих дисульфид молибдена, Щепетов В. В., Недайборщ С. Д. (2016)
Высоцкая Е. В. - Определение вероятности снижения адаптационных возможностей у подростков с сердечно-сосудистыми заболеваниями, Рак Л. И., Порван А. П., Цапенко К. В., Гаврюшина Е. А. (2016)
Шекольян А. А. - Комбинированный датчик ветра для адаптивных авторулевых систем (2016)
Дымко Е. П. - Компьютерно-интегрированные технологии в литейном производстве: вопросы управления качеством отливок, Белик Н. Н., Золотарева А. В., Кияшко С. Ю., Демина А. В. (2016)
Калашнікова Т. Ю. - Технологічні аспекти у роботі прикордонної дільничної станції в умовах підвищення рівня інформатизації, Цвір П. О., Приступа С. П., Полозун Р. С. (2016)
Широкопетлєва М. С. - Про підхід до проектування системи тестування знань з мови SQL, Черепанова Ю. Ю. (2016)
Вдовиченко В. О. - Формування математичної моделі функціонування транспортно-пересадочних вузлів міського пасажирського транспорту, Самчук Г. О. (2016)
Лопаткин Р. Ю. - Перспективы применения имитационого моделирования в задачах автоматизации и управлении технологическими системами, Петров С. А., Игнатенко С. Н., Иващенко В. А. (2016)
Фарзалиев М. Г. - Исследование движения толкателя в канале пространственного кулачкового механизма, составленного из упругих элементов, Садирли С. М. (2016)
Левченко С. А. - Электромагнитное и тепловое поля руднотермической плавильной печи (2016)
Рындяев В. И. - Направления в создании трансмиссий приводов коксоых машин (2016)
Хмель И. В. - Моделирование процесса дезинтеграции магнетитовых кварцитов в барабанной мельнице на основе использования метода конечных элементов (2016)
Лапичак Н. І. - Одержання акрилатних мономерів з пропіонової кислоти і формальдегіду в присутності метанолу в газовій фазі, Івасів В. В., Небесний Р. В., Мацьків О. О., Шатан А.-Б. В. (2016)
Урсулова В. І. - Математична модель розподілу пилових викидів комбікормових заводів (2016)
Соколовська О. О. - Иследование профилактического влияния и безопасности разработаных видов пастильных изделий с использованием нетрадиционного сырья, Дюкарева Г. И. (2016)
Бернацький М. В. - Магнітно-реагентна технологія очищення води та установка для її реалізації (2016)
Филь Н. Ю. - Управление проектами предупреждения чрезвычайных природных ситуаций на магистральных автодорогах с учетом рисков (2016)
Адаменко М. І. - Інформаційна модель розповсюдження забруднення атмосфери викидами із резервуарів з залишками нафтопродуктів під час їх провітрювання, Гарбуз С. В. (2016)
Ащепкова Н. С. - Послідовний аналіз якості продукції, Богданов В. О. (2016)
Привітання від директора ДУ "Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ україни" професора А. В. Іпатова (2016)
Іпатов А. В. - Динаміка Первинної інвалідності дорослого населення та населення працездатного віку внаслідок цирозу печінки упродовж 2013–2015 років в Україні, Гондуленко Н. О., Паніна С. С., Саніна Н. А., Ігумнова Т. С. (2016)
Дроздова І. В. - Вплив психологічних чинників на обмеження життєдіяльності в міжособистісній взаємодії хворих після перенесеного ішемічного мозкового інсульту, Яновська С. Я., Степанова Л. Г., Омельницька Л. В. (2016)
Лисунець О. М. - Медико-соціальна експертиза при пролапсі мітрального клапана, Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М. (2016)
Паніна С. С. - Реабілітаційний потенціал у інвалідів унаслідок вірусного гепатиту С, Гондуленко Н. О., Саніна Н. А., Ігумнова Т. С. (2016)
Тарасенко О. М. - Показники розміру хребтового каналу в поперековому відділі у хворих з наслідками хребетно-спиномозкових травм у практиці медико-соціальної експертизи, Мирончук Л. В. (2016)
Дроздова І. В. - Особливості даних добового моніторування артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію, Бабець А. А. (2016)
Лепський В. В. - Інклюзивний туризм як вид реабілітації: наукове обгрунтування та перші кроки на шляху втілення у життя, Науменко Л. Ю., Борисова І. С., Березовський В. М., Макаренко С. В. (2016)
Маметьев А. А. - Хирургическое лечение при кососпиральном метадиафизарном переломе 5-й плюсневой кости, Забара О. Ю., Бондарук Д. А., Бойко А. М. (2016)
Титул, зміст (2016)
Галгаш Р. А. - Регіональні кластери як об’єкт стратегічної координації (2016)
Мельникова О. А. - Oсобливості формування маркетингової інформаційної системи регіону (2016)
Васильчук Н. О. - Експертна оцінка як інструмент визначення спільних проблем регіонів (2016)
Рогозян Ю. С. - Німецький та італійський досвід реалізації міжрегіонального співробітництва (2016)
Сєрєбряк К. І. - Kонцепт розвитку інформаційної інфраструктури економічного співробітництва регіонів України (2016)
Івченко Є. А. - Управління трансформаційними процесами в системі економічної безпеки підприємства (2016)
Клюс Ю. І. - Упровадження ефективної системи управління інноваціями для переорієнтації промислового підприємства на інноваційний шлях розвитку (2016)
Корнійчук О. П. - Інтегральний показник втрат у сфері охорони здоров’я України в умовах зовнішньої агресії (2016)
Корсакова О. С. - Обґрунтування необхідності розвитку небанківських фінансових інститутів в Україні (2016)
Кудря Я. В. - Oцінка зовнішньоекономічної активності промисловості, Міхель Р. В. (2016)
Москаленко Н. О. - Iнституціональне середовище міжнародного бізнесу, Перепелюкова О. В. (2016)
Дегтяр Я. Р. - Планування та прогнозування бюджету за допомогою програмно-цільового методу у бюджетному процесі (2016)
Григорчук М. В. - Органи захисту прав і охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання (2016)
Ясиновська О. С. - Представництво прокурором інтересів державних господарських об’єднань (2016)
Нестеров Г. Г. - Oсобливості використання земельних ресурів у процесі розвитку міських агломерацій, Волкова А. О. (2016)
Устименко В. А. - Oсобливості нарахування канального збору (на прикладі Oдеського порту), Заблодська І. В., Романовська Л. А. (2016)
Апанасенко К. І. - Окремі теоретичні питання організаційно-господарських відносин (на прикладі дозвільних відносин у сфері господарювання) (2016)
Гостєва О. Ю. - Місцеві податки в зарубіжних країнах: досвід та напрями застосування в Україні (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського