Бабаєв О. А. - Аналіз перехідних процесів при взаємодії зі сферичною порожниною нестаціонарної акустичної хвилі від точкового джерела, Штефан Н. І., Гнатейко Н. В. (2015)
Попенко В. И. - Дипольные взаимодействия нулонов (2015)
Сілін Є. С. - Наближення операторами Валле Пуссена в просторах L Lp (2015)
Базима Н. В. - Особливості розвитку мовленнєвої функції у дітей з раннім дитячим аутизмом (2011)
Базима Н. В. - Попередження дисграфії в учнів загальноосвітньої школи, Онуфрієнко О. П. (2011)
Базима Н. В. - Особливості розвитку вербальної уяви у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня, Пісоцька І. І. (2011)
Басалюк Н. М. - Можливості спеціальної школи у підвищенні фахової компетентності вчителя-дефектолога (2011)
Бахмач Т. О. - Актуальність логопедичного супроводу дітей ранньго віку з ДЦП (2011)
Богданова Т. Г. - Соотношения в развитии мышления и речи лиц с нарушениями слуха (2011)
Бондар Є. О. - Педагогічне прогнозування в системі підготовки майбутнього вчителя школи для дітей з вадами слуху (2011)
Боряк О. В. - Дослідження темпо-ритмічної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією (2011)
Гладуш В. А. - Психолого-медико-педагогічні знання та навички, які надавали у Київському фребелівському педінституті (2011)
Гладченко І. В. - Особливості формування ігрової діяльності у розумово відсталих дошкільників (2011)
Глоба О. П. - Соціальна інтеграція осіб з обмеженими функціональними можливостями: теоретико-практичні підходи (2011)
Голуб А. В. - Актуальні проблеми діагностики та корекції мовлення при різних формах дизартрії у дітей старшого дошкільного віку (2011)
Голуб Н. М. - Формування розумових дій як засіб корекції порушень писемного мовлення в молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2011)
Гриненко О. М. - Особливості засвоєння теоретичних знань та сформованості умінь з теми "Суфікс" у молодших школярів із ТПМ (2011)
Гроза Е. П. - Гуслистий Петро Григорович – вітчизняний сурдопедагог минулого століття (до 111-ої річниці з Дня народження) (2011)
Гроза Е. П. - Способи активізації пізнавальної діяльності глухих учнів на уроках математики (2011)
Губарь О. Г. - Основні етапи розвитку логопедичної допомоги підліткам в Україні (2011)
Дегтяренко Т. М. - Неперервна професійна освіта: проектування вузівської підготовки спеціалістів для регіональної системи корекційно-реабілітаційної допомоги (2011)
Дідкова Л. М. - Внесок Р. Є. Левіної та її учнів в теорію та практику логопедичної науки (2011)
Дітковська Л. А. - Дослідження рівня готовності підлітків із дитячим церебральним паралічем до використання інформаційно-комунікаційних технологій (2011)
Дмитрієва І. В. - Удосконалення мовленнєвої культури учнів з вадами розумового розвитку (2011)
Золотарьова Т. В. - Нелінійний корекційний діалог: перша група питань прийому співпраці (2011)
Коган О. В. - Основні напрямки соціально-педагогічної підтримки розумово відсталих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у інтернатних закладах (2011)
Козинець О. В. - Сучасні дослідження ліворукості в педагогіці та психолінгвістиці (2011)
Коломієць Ю. В. - До питань нейропсихологічної діагностики (2011)
Коломієць Ю. В. - Особливості префіксально-дієслівного словотвору у мовленні молодших школярів із ТПМ, Дерев’янко Н. О. (2011)
Кондратенко В. О. - Використання масажу в логопедичній роботі, Панченко О. М. (2011)
Конопляста С. Ю. - Логопедичний супровід сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення, Кисличенко В. А. (2011)
Кострикін В. Я. - Система корекційного фізичного виховання студентів з обмеженими психофізичними можливостями у вищих навчальних закладах (2011)
Кот М. З. - Новатор педагогічної думки – М. І. Пирогов, Даниленко Ю. А. (2011)
Кравець Н. П. - Старанність і читацька діяльність розумово відсталих учнів (2011)
Кравченко А. І. - Роль лялькового театру у навчально-виховному процесі спеціальної школи, Зелінська К. О. (2011)
Кривцова О. Я. - Адаптаційні можливості підлітків із заїканням (2011)
Кузнецова Т. Г. - Образотворча діяльність як засіб формування соціального досвіду дошкільників з порушенням інтелекту (2011)
Курбатова А. І. - Методика вивчення чинників порушень формування синтаксичних узагальнень у молодших школярів із нерізко вираженим недорозвиненням мовлення (2011)
Ласточкіна О. В. - Випереджаюче навчання як засіб активізації культурного пізнання старших дошкільників із ТПМ (2011)
Лепетченко М. В. - Самовираження як необхідна умова становлення та розвитку особистості дошкільника із порушеннями мовлення (2011)
Лиска С. І. - Організаційно-педагогічні умови функціонування регіонального корекційно-реабілітаційного середовища для дітей з обмеженими психофізичними можливостями (2011)
Литвиненко В. А. - Застосування засобів образотворчої діяльності у корекційно-педагогічній роботі з дошкільниками з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення (2011)
Мартиненко І. В. - Особливості дитячо-батьківських відносин у сім'ях дітей із заїканням, Яковенко О. П. (2011)
Марченко І. С. - Корекція уваги у першокласників із тяжкими порушеннями мовлення, Лужецька Г. М. (2011)
Махукова Т. В. - Особливості аналізу фразеологізмів за семантичними ознаками при виконанні завдань констатувального експерименту мододшими школярами з ТПМ (2011)
Миронова С. П. - Особливості фахової діяльності керівника закладу корекційної освіти (2011)
Мухіна А. Ю. - Вплив родини на формування статеворольових уявлень у розумово відсталих дівчат-підлітків (2011)
Назарова Н. М. - Анализ развития профессиональной подготовки кадров для системы специального образования в вузах Российской Федерации (2011)
Олефір О. І. - Науково-теоретичні засади вивчення лексичної сторони мовлення молодших школярів із тяжкими вадами мовлення на уроках читання (2011)
Пахомова Н. Г. - Принципи організації модульного навчання в процесі професійної підготовки дефектологів (2011)
Подгаєцький А. В. - Становлення та розвиток фізичної культури (адаптивної фізичної культури) у роботі спеціальних закладів для дітей із порушенням інтелекту у XIX та першій половині XX століття, Березовський А. В. (2011)
Поліщук О. А. - Реалізація державної підтримки проблем професійної реабілітації інвалідів в умовах регіонального реабілітаційного середовища (2011)
Полулященко Ю. М. - Інтеграція осіб з обмеженими психофізичними можливостями в соціум як результат реалізації соціокультурного реабілітаційного процесу (2011)
Потапенко О. М. - Підготовка спеціалістів-логопедів у вищих навчальних закладах України у 70-ті роки ХХ століття (2011)
Прядко Л. О. - Педагогічна практика як засіб професійної підготовки майбутніх корекційних педагогів до роботи в реабілітаційному центрі (2011)
Романенко О. В. - Застосування методики утворення штучних понять у діагностиці антиципації дітей з церебральним паралічем (2011)
Ромась О. Ю. - Характеристика голосової функції у хворих на рак гортані після реконструктивних втручань (2011)
Савицький А. М. - Формування мовленнєво-рухової діяльності у дітей старшого дошкільного віку з алалією, Нагородня Т. В. (2011)
Січкарчук Н. Д. - Психолого-педагогічні умови забезпечення ефективності експериментальної методики формування емоційно-оцінної лексики у дітей старшого дошкільного віку з моторною алалією засобами художньо-мовленнєвої діяльності (2011)
Тарасун В. В. - Формування самосвідомості у дітей переддошкільного віку з особливостями у розвитку (формування самості на основі диспозиційної теорії особистості Г. У. Олпорта) (2011)
Татьянчикова І. В. - Проблема соціалізації учнів з вадами розумового розвитку в контексті сучасних соціально-економічних змін у суспільстві (2011)
Тищенко В. В. - Лінгвістичні знання в курсі "Українська мова" в початковому – 2 класах загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, Сіренко О. О. (2011)
Томіч Л. М. - Рефлексія як інструмент професійної діяльності логопеда в системі реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку (2011)
Тороп К. С. - Особливості професійного становлення майбутнього вчителя (2011)
Троян А. Ю. - Актуальність проблеми мотивації навчальної діяльності школярів з вадами інтелекту (2011)
Хлопоніна Н. Є. - Особливості функціонально-рольового розподілу в сім'ях, що виховують дитину з психофізичними порушеннями розвитку (2011)
Хомякова О. В. - Использование метода адаптационного потенциала в оценке уровня здоровья детей с нарушениями зрения (2011)
Чеботарьова О. В. - Корекційна спрямованість змісту трудового виховання дошкільників із розумовою відсталістю (2011)
Чередніченко Н. В. - Науково-теоретичні засади формування орфографічних умінь та навичок в учнів молодших класів за умов нормального та порушеного онтогенезу мовленнєвої діяльності, Ряшенцева Д. М. (2011)
Швалюк Т. М. - Особливості складних синтаксичних конструкцій у старших дошкільників із тяжкими порушеннями мовлення (2011)
Шевцов А. Г. - Реабілітологія в системі теоретичного пізнання педагогічної дійсності (2011)
Шеремет М. К. - Особливості формування орфографічних навичок в учнів 3-4 класів з тяжкими порушеннями мовлення, Бикова А. М. (2011)
Шеремет М. К. - Особливості розуміння мовленнєвого висловлювання у підлітків з афазією, Прокопенко А. В. (2011)
Шульженко Д. І. - Інноваційні підходи до удосконалення змісту курсу "Спеціальні методики дошкільного виховання" (2011)
Яковлева И. М. - Профессиональная компетентность олигофренопедагога и её формирование в процессе подготовки в вузе (2011)
Bazalova B. - Students wih asperger syndrome in the Czech Republic (2011)
Калинникова Л. В. - "Образ жизни" семей, имеющих детей с нарушениями развития, в аспекте теории семейного стресса, Магнуссон М. (2011)
Афузова Г. В. - Психологічні особливості формування професійної спрямованості розумово відсталих школярів (2011)
Афузова Г. В. - Проблема формування самооцінки розумово відсталих дітей та підлітків, Марченко К. В. (2011)
Афузова Г. В. - Театралізована гра як засіб корекції емоційної сфери дошкільників із затримкою психічного розвитку, Федорова І. В. (2011)
Бугера Ю. Ю. - Теоретичні аспекти проблеми формування властивостей уваги у молодших школярів з розумовою відсталістю (2011)
Гріньова О. М. - Особливості особистісного розвитку старших дошкільників з ЗНМ, Гроза О. С. (2011)
Кондратенко В .О. - Психокорекція та психотерапія у логопедичній роботі із заїкуватими дітьми, Мороз О. О. (2011)
Конопляста С. Ю. - Особливості просторового мислення у дітей із вродженим незрощенням губи та піднебіння старшого дошкільного віку, Яковенко А. О. (2011)
Кротенко В. І. - Підходи до розуміння навчальної мотивації у сучасній психології, Левадна Г. В. (2011)
Кротенко В. І. - Емоційний розвиток дітей підліткового віку з обмеженими можливостями опорно-рухового апарату, Поліщук А. С. (2011)
Кузнецова М. С. - Особливості відтворюючої уяви розумово відсталих учнів старших класів (2011)
Мозгова Г. П. - Стимол у комплексній медикаментозній терапії психосоматичних захворювань у дітей з порушеннями психофізичного розвитку (2011)
Омельченко І. М. - Особливості соціально-перцептивних здібностей у дітей старшого дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем (2011)
Островська К. О. - Духовні засади психологічної допомоги батькам аутичних дітей (2011)
Подорожна А. П. - Актуальність проблеми психосоматичних розладів у корекційних педагогів (2011)
Сак Т. В. - Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі: сутність, інструментарій (2011)
Сєромаха Н. Є. - Особливості поведінки в ситуаціях фрустрації у розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку (2011)
Супрун Д. М. - Формування мотивації збереження здоров’я у групах особистісного зростання (2011)
Товстоган В. С. - Оцінювання та умови формування мотиваційної складової професійно-трудової компетентності в учнів допоміжної школи (2011)
Відомості про авторів (2011)
Боднар О. В. - Сучасний стан обліку витрат на виробництво нестандартної продукції (2014)
Больботенко І. В. - Теоретико-методичний базис організації системи економічної безпеки суб’єктів аудиторської діяльності (2014)
Боримська К. П. - Ризик реалізації інвестиційного проекту та оцінка його реальної вартості в системі інтегрованого каталактичного облікового забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Борісов О. Г. - Особливості обліку та оцінки виробничих запасів, Лупенко А. М. (2014)
Василенко Н. К. - Класифікація фінансових інструментів Хеджування (2014)
Герасимова Н. С. - Методика обліку доходів та витрат готельного підприємства за сегментами (2014)
Головченко Н. В. - Організаційні аспекти обліку орендних операцій (2014)
Гончаренко О. М. - Обліково-аналітичне забезпечення в управлінні ризиками підприємства (2014)
Джулій Л. В. - Впровадження міжнародного досвіду нарахування резервів за кредитними операціями в облікову систему вітчизняних банків, Іващук Л. В. (2014)
Духновська Л. М. - Вигоди та ризики використання аутсорсингу та аутстафінгу в бухгалтерському обліку, Казанівська О. Т. (2014)
Качмар О. В. - Організація інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку (2014)
Кешеля А. В. - Облік і контроль розрахунків з дебіторами і кредиторами, Югас Е. Ф. (2014)
Кравцова О. М. - Інформаційне забезпечення процедури банкрутства (2014)
Кузина Р. В. - Институциональные аспекты перехода на МСФО в Украине (2014)
Ларікова Т. В. - Оцінка кредитоспроможності позичальників банків на основі моделей ймовірності банкрутства (2014)
Лысенко Л. И. - Проблемы определения сущности, классификации и оценки природного капитала в бухгалтерском учете, Силина А. В. (2014)
Лоханова Н. О. - Проблеми обліку забезпечень в системі управління економічною стійкістю підприємств (2014)
Мельничук О. П. - Трансфертне ціноутворення у зовнішньоекономічних операціях, Мельник О. В. (2014)
Михальська В. В. - Облік витрат праці та її оплати в садівництві (2014)
Овсюк Н. В. - Актуальні питання відображення людського капіталу в системі бухгалтерського обліку (2014)
Паляниця Т. М. - Основні відмінності фінансового та податкового обліку необоротних активів та шляхи їх гармонізації, Редзюк Т. Ю. (2014)
Проскуріна Н. М. - Застосування етичних норм в сучасних реаліях аудиту (2014)
Рубітель О. Ю. - Проблеми визначення поняття "аудит" (2014)
Рядська В. В. - Аналіз формування взаємозв’язку між інформаційними інтересами користувачів та завданнями аудиторської перевірки (2014)
Сулима М. О. - Аналіз вітчизняного ринку міжбанківських кредитних ресурсів (2014)
Ткаль Я. С. - Особливості організації обліку та складання звітності рибницьких господарств (2014)
Фоміна О. В. - Вплив тенденцій в оптовій торгівлі на розвиток управлінського обліку (2014)
Чижевська Л. В. - Організаційні засади системи управлінської звітності промислового підприємства, Кулікова Н. Т. (2014)
Шавурська О. В. - Інструментарій внутрішнього контролю на етапі лісозаготівлі (2014)
Шушакова І. К. - Управлінський облік нематеріальних активів на вітчизняних підприємствах, Олендій О. Т. (2014)
Корнілова О. М. - Аналіз відтворення населення України та її окремих регіонів, Данилов С. О. (2014)
Піскун А. В. - Аналіз секторального розподілу валового заощадження в Україні (2014)
Азімов Є. Р. - Проблеми оцінки справедливої вартості міжнародних корпорацій на прикладів SES S.A. (2014)
Бойченко Н. В. - Экономико-математические модели влияния условий труда на уровень профессиональной безопасности (2014)
Горбачук В. М. - Моделювання рівноваг в альянсах спільного громадського продукту (2014)
Залунина О. М. - Методология определения ключевых факторов влияния функционирования строительного предприятия (2014)
Карпець О. С. - Обгрунтування шляхів зниження витрат підприємства з використанням виробничих функцій (2014)
Кіщенко О. В. - Теоретичний аспект використання систем електронного документообігу в корпораціях (2014)
Мельников А. Ю. - Разработка информационной системы для обеспечения обслуживания офисной техники отделом системно-технического обеспечения ПАО "НКМЗ", Кияшко Ю. Ю. (2014)
Олійник В. М. - Розробка математичної моделі системи охорони здоров’я країни, Охріменко І. О. (2014)
Пальонна Т. А. - Аналіз зв’язків між поведінкою користувачів та ефективністю інформаційних систем бізнес-аналітики (2014)
Пластун О. Л. - Аналіз доцільності попередньої фільтрації даних в R/S аналізі фінансових ринків (2014)
Семенча І. Є. - Вдосконалення стратегії електронного маркетингу шляхом моделювання вибору продукту за вподобаннями споживачів, Вороніна А. І. (2014)
Хохлов В. Ю. - Оптимізація портфелю цінних паперів за критерієм (2014)
Шадура-Никипорець Н. Т. - Використання мультиплікативних моделей для дослідження умов розвитку регіональної господарської системи, Міненко О. В. (2014)
Содержание (2016)
Кириченко И. Г. - Андрей Михайлович Холодов. 100 лет со дня рождения (2016)
Венцель Є. С. - Кафедрі будівельних і дорожніх машин – 80 років! (2016)
Кириченко И. Г. - Учёный и изобретатель. Леониду Андреевичу Хмаре – 70 лет (2016)
Поникаровская С. В. - Деятельностно-компетентностный подход к образованию будущих инженеров (2016)
Руденко Н. В. - Социокультурные и психологические проблемы адаптации иностранных студентов в условиях вуза (2016)
Коваленко А. В. - Особливості профорієнтаційної роботи з майбутніми абітурієнтами для вступу на інженерно-технічні спеціальності (2016)
Чевычелова Е. А. - Обучение иностранному языку будущих инженеров: профессионально-ориентированный подход (2016)
Гриччина А. В. - Рефлексивный подход к организации учебно-познавательной деятельности студентов технического вуза (2016)
Шевченко В. А. - Обоснование концепции адаптации землеройно-транспортной машины к условиям внешнего нагружения (2016)
Полярус О. В. - Визначення динамічних характеристик вимірювальних каналів тиску, Коваль А. О., Бровко Я. С. (2016)
Пелевін Л. Е. - Теоретичні засади управління системою розподілу енергопотоків у гідро- та пневмоприводах, Карпенко М. М. (2016)
Фомін А. В. - Підвищення ефективності розробки міцних робочих середовищ периферійними дисковими робочими органами, Костенюк О. О., Тетерятник О. А. (2016)
Абрашкевич Ю. Д. - Ефективна експлуатація полімерно-абразивної щітки, Мачишин Г. М. (2016)
Абрашкевич Ю. Д. - Технологія виготовлення полімерно-абразивного волокна, Мачишин Г. М. (2016)
Головань В. П. - Нові кільцеві робочі органи бурильних машин, Вольтерс О. Ю. (2016)
Разарёнов Л. В. - Моделирование переезда порогового препятствия малогабаритным погрузчиком с бортовой системой поворота, Рукавишников Ю. В., Дмитренко А. А. (2016)
Горбатюк Є. В. - Математичне моделювання робочого процесу статичного розпушувального обладнання, Волянюк В. О. (2016)
Балака М. М. - Методика розрахунку і побудови тягової характеристики окремого колеса з пневматичною шиною (2016)
Аврунин Г. А. - Разработка методики стендовых исследований объемной гидропередачи, Пимонов И. Г., Мороз И. И. (2016)
Погребняк А. В. - Теоретические основы динамического расчета пространственной стержневой конструкции. Матрица масс конечного элемента (2016)
Погребняк А. В. - Апробация программ расчета собственных частот и вынужденных колебаний на модельных задачах, Евтушенко А. В. (2016)
Дощечкіна І. В. - Підвищення надійності несучих зварних конструкцій з листових сталей в будівельно-дорожніх машинах та машинах для земляних робіт, Лалазарова Н. О., Терещенко Д. С. (2016)
Мощенок В. И. - Сравнение показателей прочности, определённой при испытаниях на растяжение, и по значениям твёрдости, Лалазарова Н. О., Дощечкина И. В., Демченко С. В. (2016)
Павлова А. А. - Диагностика дефектов подшипников методами неразрушающего контроля (2016)
Кириченко І. Г. - Конструктивні та силові параметри фрикційних муфт підвищеної навантажувальної здатності, Малащенко В. О., Торбич Б. В. (2016)
Човнюк Ю. В. - Мехатронні системи цифрового управління активною підвіскою вантажопідйомних машин з адаптацією до зовнішнього збурення, Діктерук М. Г., Комоцька С. Ю. (2016)
Гурко А. Г. - Оценка энергоэффективности траекторий рабочего оборудования в виде манипулятора (2016)
Романович Є. В. - Пристрій для розрівнювання насипних вантажів у піввагонах, Афанасов Г. М., Повороженко Є. В., Свістунов Ю. В. (2016)
Хмара Л. А. - Дослідження розпушувачів із декількома зубцями, розташованими на різних рівнях, Шатов С. В. (2016)
Пелевін Л. Є. - Аналіз процесу імпульсної подачі зуба розпушувача в режимі заглиблення, Мельниченко Б.М. (2016)
Ковалевский С. Г. - Моделирование нагружения тяговой рамы самоходного скрепера (2016)
Шевченко В. А. - Аналитическая модель движения автогрейдера во время выполнения рабочих операций, Чаплыгина А. М. (2016)
Резников А. А. - Улучшение тягово-сцепных качеств скрепера ДЗ-87 (2016)
Холодов А. П. - Гібридні силові установки машин для земляних робіт (2016)
Крупко В. Г. - Хвильові ланцюгові передачі у приводах землерийних машин, Кучер Н. О. (2016)
Хмара Л. А. - Сучасні машини для виконання земляних робіт при ремонті трубопроводів безпідйомним способом, Мусійко В. Д. (2016)
Вивчар С. М. - Технология и оборудование для прокола грунта с использованием тянущей силы пары "винтовая лопасть–грунт" (2016)
Супонев В. Н. - Исследование процесса изменения состояния грунта вокруг горизонтальной скважины при ее разработке методом статического прокола, Олексин В. И., Хачатурян С. Л. (2016)
Передерей В. К. - Перспективные направления развития самодвижущихся строительных пневмопробойников для образования скважин в грунте (2016)
Ярижко О. В. - Розрахунок напружено-деформорованого стану просторової стрижневої металоконструкції, Полянський К. М., Пенкіна Н. П. (2016)
Єфименко О. В. - Моделювання робочих процесів одноківшових навантажувачів за допомогою "Autodesk Inventor", Мусаєв З. Р. (2016)
Єфименко О. В. - Проектування елементної бази інтелектуальної системи керування БДМ, Плугіна Т. В. (2016)
Щербак О. В. - Разработка рациональных параметров несущей системы шарнирного тягача, Суминов А. В., Бойко С. А. (2016)
Шевченко В. О. - Анализ подвески рабочего оборудования автогрейдера методом компьютерного моделирования, Рагулин В. Н. (2016)
Черніков О. В. - Впровадження сучасних технологій комп’ютерного проектування в навчальний процес ХНАДУ (2016)
Венцель Є. С. - Закономірність зміни ресурсу різальних елементів автогрейдерів, Щукін О. В. (2016)
Орел О. В. - Коэффициент Kj как фактор, определяющий сроки службы рабочих жидкостей гидроприводов (2016)
Косолапов В. Б. - Анализ влияния нагрузок на рабочем органе экскаватора на износ качающего узла гидронасоса, Рукавишников Ю. В., Литовка С. В. (2016)
Світленко С. І. - Олексій Борисович Шляхов: основні віхи творчої біографії (до 60-річчя від дня народження) (2015)
Виноградов Г. М. - Термінологічний ескорт теоретико-методологічного поступу сучасної славістичної медієвістики (2015)
Святець Ю. А. - Технологічні аспекти проектування електронної публікації комплексу актів Руської (Волинської) метрики (1569–1673) (2015)
Світленко С. І. - Історіософське осягнення історії України у творчості М. О. Максимовича (2015)
Конча С. В. - Питання про історичність князя Аскольда у контексті проблематики "початків Русі" (2015)
Жиляєв В. В. - Місце спокою серед цінностей людини XV–XVI ст. (за матеріалами Великого князівства Литовського) (2015)
Чирук С. В. - Смертність у лютеранській колонії Йозефсталь (ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Шляхов О. Б. - Виникнення монопольних об’єднань у промисловості українських губерній Російської імперії та політика щодо них самодержавства (2015)
Архірейський Д. В. - Олександр Клейн: німець у махновському русі (2015)
Сливенко В. А. - Організація міліції та кримінального розшуку на Півдні України на початку 1920-х рр. (2015)
Рожик Н. С. - Західноукраїнське село: колективізація селянських господарств (1944–1952 рр.), Сеньків М. В. (2015)
Малига Н. М. - Діяльність добровольчих народних дружин Дніпропетровщини у запобіганні правопорушень наприкінці 50-х – в середині 60-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Дніпропетровського радіозаводу) (2015)
Чорний О. В. - Генерал-майор Герасим Шостаков. Невідомий герой епохи Наполеонівських війн (2015)
Антонов-Овсеенко А. А. - Российская революция 1917 г.: еще раз о природе и проявлениях двоевластия (2015)
Малиновський Б. В. - Питання про німецько-українську військову угоду на переговорах у Брест-Литовську (лютий 1918 р.) (2015)
Клець В. К. - Дослідження німецьких поселень Дніпропетровщини в період нацистської окупації (2015)
Немич О. В. - Локальні конфлікти 1980-х рр. у Близькосхідному регіоні та інтереси "Групи семи" (2015)
Воронов В. І. - Д. І. Багалій versus / de О. М. Лазаревський: "поле дискусій" в українській історіографії доби класичного позитивізму (2015)
Перетокін А. Г. - Історія формування та розвитку технічної журналістики Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Ковальова Н. А. - Діяльність організацій РСДРП в українському селі на початку ХХ ст.: міф радянської історіографії про союз робітничого класу і селянства (2015)
Кудрицька Т. Л. - До питання вивчення історії шведів СРСР: аналіз джерельного потенціалу (2015)
Угач А. В. - Діяльність радянської контррозвідки на початкових етапах Другої світової війни в опублікованих офіційних джерелах (вересень 1939 – грудень 1941 р.) (2015)
Якімова І. В. - Жінка-археолог – поява нової ідентичності (2015)
Мінакова К. В. - Дерев’яний посуд із поховань зрубної культурно-історичної спільності (2015)
Струкуленко А. С. - Пам’ятки доби раннього заліза у матеріалах новобудовних експедицій 70–90-х рр. ХХ ст. у Дніпропетровській області (2015)
Бойко О. В. - Анотований огляд докторських і кандидатських дисертацій з історичних спеціальностей, захищених у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара у 2013 р. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Гуржій Н. М. - Управління якістю стратегічного маркетингу вітчизняних машинобудівних підприємств (2015)
Заславська О. І. - Сучасний стан, проблеми та перспективи інвестиційної діяльності комерційних банків України, Коваль Г. С. (2015)
Ільїн С. В. - Розвиток державно-приватного партнерства в системі фінансування об’єктів соціальної інфраструктури (2015)
Коритько Т. Ю. - Теоретичні аспекти стійкого розвитку територіальної громади (2015)
Королюк Н. Я. - Основні методи оцінки вартості брендів (2015)
Короткий Ю. В. - Оптимізація складових логістичного потенціалу машинобудівного підприємства шляхом організаційної інтеграції (2015)
Костанецкая Т. Н. - Место санации и банкротства в системе жизненного цикла развития сельскохозяйственного предприятия (2015)
Кучма С. В. - Антикризове управління в системі управління підприємством (2015)
Литвин І. В. - Освіта, наука, інновації як ключові фактори конкурентного лідерства у глобальній економіці (2015)
Мазур О. А. - Теневая экономика в странах Таможенного союза, Сержанов В. В. (2015)
Макарчук О. Г. - Стратегічні підходи застосування управлінських методів (2015)
Масло А. І. - Світова торгівля біржовими інструментами в контексті глобалізації (2015)
Назаренко І. М. - Аналіз монетарного та енергетичного підходів до формування додаткової вартості (2015)
Новікова Н. О. - Інститути та їх роль в розвитку економіки (2015)
Оглобля Я. О. - Основи стратегічного переформування регулювання діяльності транснаціональних банків у світі (2015)
Рубаха М. В. - Проблемні аспекти антикризового макроекономічного регулювання в Україні, Малко С. О. (2015)
Савич О. П. - Особливості позиціонування брендів легкових автомобілів у відповідності із життєвим циклом товарів (2015)
Синиця Н. А. - Формування організаційно-економічного механізму управління ефективністю підприємства (2015)
Смачило В. В. - Дослідження категорії "соціальна відповідальність бізнесу", Ємельянова К. С. (2015)
Сопоцько О. Ю. - Удосконалення механізму управління постачаннями швидкопсувних вантажів (2015)
Ткачук В. А. - Механізм впровадження сучасних стандартів у сфері соціально-побутового забезпечення сільського населення (2015)
Угоднікова О. І. - Організаційно-економічний механізм формування і використання потенціалу розвитку будівельного підприємства (2015)
Черненко Д. С. - Підходи до трактування поняття "інвестиції" (2015)
Shaposhnykov K. S. - Modern features of business management service enterprises (2015)
Юрчак Е. В. - Сучасний стан розвитку концепцій бренда та брендінга в ресторанному господарстві (2015)
Яцюта О. С. - Становлення системи державного регулювання ринку логістичних послуг в Україні (2015)
Нестеренко А. С. - Фінансові правовідносини як об’єкт механізму функціонування фінансової системи держави (2015)
Недоборовська К. В. - Нормативно-правове визначення поняття "вантаж" на національному та міжнародному рівні, Савич О. С. (2015)
Приходько Ю. П. - Характеристика слідів застосування вибухових пристроїв на місці кримінального вибуху (2015)
Вовк О. Р. - Основні характеристики когнітивного компонента готовності студентів до гуманістичного вирішення ситуацій морального вибору (2015)
Гричаник Н. І. - Проблема навчання майбутніх учителів зарубіжної літератури шкільного аналізу епічних творів у процесі їх методичної підготовки (2015)
Лабунець Ю. О. - Теоретико-методичні підходи Дж. Р. Р. Толкіна до організації виховання моральної особистості та перспективи їх упровадження у масову практику виховної діяльності (2015)
Лях О. В. - Шляхи формування інтонаційних навичок у майбутніх учителів англійської мови (2015)
Наконечна О. В. - Соціально-педагогічна профілактика агресивності дітей старшого дошкільного віку, Капітан О. Г. (2015)
Олійник М. І. - Регулювання процесу підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти у країнах Східної Європи (на основі аналізу нормативних документів) (2015)
Ткачук О. Г. - Формування "лідерства" як професійно важливої якості майбутнього лікаря (2015)
Ушакова Л. І. - Лінгвокультурологічна складова мовної особистості (2015)
Чайка О. М. - Аналіз сучасного стану розвитку творчої самостійності студентів у процесі вивчення методики викладання зарубіжної літератури (2015)
Чумак Л. В. - Використання проектної технології в системі позакласної виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Губенко В. П. - Динаміка тонусу м’язів у хворих з міофасціальним больовим синдромом поперекової локалізації при використанні комбінованої тракції, Мельниченко Л. В., Гончаренко Л. І. (2015)
Клітинська О. В. - Особливості поширення карієсу зубів у школярів старших класів міста Ужгород, Мочалов Ю. О., Дячук К. Г., Розлуцька В. З., Стрічко Н. Ф. (2015)
Коваль В. Ю. - Роль α1-антитрипсина при хроническом панкреатите (2015)
Коцар О. В. - Характеристика антибіотикочутливості штамів Staphylococcus aureus, виділених від студентів медиків, Кочнєва О. В., Зікрач В. С. (2015)
Падалка А. І. - Комплексна оцінка стану стоматологічного здоров'я дітей шкільного віку міста Полтава (2015)
Довгалюк Т. А. - Поняття мислення як метакогнітивного процесу у психологічній науці, Волошина В. О. (2015)
Марциняк-Дорош О. М. - Відчуття змісту життя як індикатор суб’єктивної сатисфакції у жінок з надмірною вагою та ожирінням (2015)
Сімків М. В. - Гроші як соціально-психологічний феномен (2015)
Ушакова І. М. - Сенсожиттєві орієнтації вимушених переселенців як компонент переживання ними травматичної події, Скидан Г. В. (2015)
Кавєріна А. С. - Ключові тенденції в українському медіапросторі (2015)
Бедрак Н. М. - Лобістська діяльність як складова процесу політичного представництва (2015)
Сокур О. В. - Теоретичні засади європейської інтеграції: концептуальний вимір (2015)
Рожкова Т. А. - Використання засобів фізичної реабілітації в технології корекції постави у висококваліфікованих спортсменів, що спеціалізуються в спортивних танцях (2015)
Дорожкин А. С. - Интерпретация феномена массовой культуры на современном этапе развития общества (2015)
Павлищева Я. А. - Маргинальность в контексте гендерных отношений (2015)
Салата Г. В. - Людина як єдність природного і культурного в контексті трансформації сучасної освіти (2015)
Артеменко І. А. - Фінансова стабільність держави як складник макроекономічної стабільності національної економіки (2015)
Заболотна Н. М. - Участь громадських організацій молоді з інвалідністю у формуванні та реалізації державної політики (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Anokhina K. - The management of intangible resources (2015)
Bitca I. - Refusal to contract in the pre-contractual stage, Shargu L., Bevziuc I. (2015)
Basem A. - Summary of economic integration as a category of modern economics (2015)
Bilous O. - An algorythm for building regional innovation strategies in Ukraine based on the systems of innovation approach (2015)
Chiosova J. - Transformation of approaches to the definition of "tourism" in the context of socio-economic importance (2015)
Degtiareva O. - Сontrolling mechanism in the health care sector: features and implementation in Ukraine and Iraqi Kurdistan, Adnan N. (2015)
Fathi А. - The efficiency of the use of loan capital by Jordanian banks (2015)
Grzywińska-Rąpca M. - The economic situation of households in selected eu countries, Grzybowska-Brzezińska M. (2015)
Irkhinа Y. - The main problems of modern Ukrainian economy, Zinkovskа D. (2015)
Karpov V. - Analysis of fundamental contradictions of efficiency the cash flow of projects, Shevchenko-Perepelkina V. (2015)
Kerekesha O. - Language barriers in economic researches and translations of economic concepts: essence, levels of occurrence, methods of overcoming, Sheludko S. (2015)
Komelina O. - Economic motivation mechanism of consumer’s energy saving behaviour, Scherbinina S., Chaikina A. (2015)
Kovalenko S. - Trans-border clusters system development potential as a strategic planning object (2015)
Kozłowski W. - Intellectual capital in the knowledge-based economy, Rutkowska A., Płocharczyk A., Kowalkowski A. (2015)
Kublikova T. - Management of state budget expenditures through the system of treasury, Kurganskaya E. (2015)
Lewicki M. - The process of buying and the determinants of consumer behaviour in e-commerce, Grzybowska-Brzezińska M., Grzywińska-Rąpca M. (2015)
Maslov D. - National debt burden and ricardian equivalence (2015)
Matsuk Z. - Stock market of Ukraine at the present stage: analysis and prospects of development (2015)
Michalak J. - Territorial marketing as a tool for building cooperation of local authorities with investors, Warzocha Z., Fadrowska K. (2015)
Myza A. - Views of classical school of political economy on the interconnection between the proccesses of accumulation and consumption, Lesnevskaya E. (2015)
Nikiforenko V. - Organizational culture as a component of human resource management in strategic management system, Kravchenko V. (2015)
Novoshynska L. - Theoretical prerequisites of the marketing use in the financial market segments (2015)
Rudzewicz A. - Banks in Poland – the quality of services (2015)
Vdovenko N. - The regulatory policy of the state and mechanisms of its realization in agriculture, Sharylo Y. (2015)
Warzocha Z. - The quality level of services provided in local government administration and local business development opportunities, Grzybowska-Brzezińska M., Fadrowska K. (2015)
Содержание (2015)
Татарчук Т. Ф. - Новое в гормональной регуляции развития миомы матки, Косей Н. В. (2015)
Шукри Ф. - Исследование чувствительности in vitro 200 клинических изолятов Candida spp. к местным антимикотикам, используемым для лечения вульвовагинального кандидоза: имидазольным препаратам и нистатину, Бендердуш M., Седнауи П. (2015)
Веропотвелян П. Н. - Микробиологический пейзаж влагалища у пациенток с невынашиванием беременности в анамнезе, Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П., Троян Н. Ю. (2015)
Ингибиторозащищенные цефалоспорины при лечении ВЗОМТ (2015)
Шатковская Н. С. - Негормональные методы лечения нарушений менструальной функции, Рудык И. Н., Кинчик Н. М. (2015)
Тактика ведения больных с ИППП. Руководство CDC 2015 (2015)
Горовий В. І. - Захворювання уретри у жінок (2015)
Веропотвелян П. Н. - Старение женщины в различные периоды жизни, Веропотвелян Н. П., Бондаренко А. А. (2015)
Рыкова О. В. - Обследование на Mycoplasma genitalium: кому, когда и зачем Рекомендации CDC 2015 (2015)
Анонс (2015)
Анонс (2015)
Анонс (2015)
Книжная полка (2015)
Титул, содержание (2016)
Игнатов А. В. - Характеристики неравновесной дуговой плазмы в канале сопла плазмотрона, Кривцун И. В., Семенов И. Л. (2016)
Головко В. В. - Моделирование химического состава металла ванны при дуговых способах сварки, Тараборкин Л. А. (2016)
Марченко А. Е. - Реологические исследования неизотермических напорных потоков обмазочных масс для сварочных электродов (2016)
Котельчук А. С. - Влияние теплофизических свойств сердечников самозащитных порошковых проволок на сварочно-технологические свойства (2016)
Пальцевич А. П. - Исследование условий обеспечения низких содержаний диффузионного водорода при сварке электродами основного типа (2016)
Ахонин С. В. - Влияние присадочного металла на структуру и свойства сварных соединений высокопрочных двухфазных титановых сплавов, выполненных аргонодуговой сваркой, Белоус В. Ю., Петриченко И. К., Селин Р. В. (2016)
Юань Хун - Свариваемость стойкого к повреждению титанового сплава ТС21 при электронно-лучевой сварке, Чжан Гуо-Дун, Ван Цзин-Сю, Йю Хуай, Чжу Чжи-Шоу. (2016)
Губеня И. П. - Механизмы образования твердой составляющей сварочного аэрозоля и пути ее попадания в живой организм (Обзор), Явдощин И. Р. (2016)
Асланлы Гунтюрк М. И. - Вопросы физического воспитания в творчестве А. Бакиханова (2013)
Білан М. Б. - Навчально-виховний процес у вищих військових навчальних закладах України за виконання Болонської конвенції (2013)
Бондар Л. В. - Вимоги до навчального матеріалу для формування компетентності у франкомовному говорінні у майбутніх фахівців з інформаційних технологій (2013)
Вус В. И. - Духовно-религиозный компонент в учебно-воспитательном процессе (2013)
Гладка Г. Л. - Перспективи застосування інтерактивних методів у викладанні курсу політології у ВНЗ (2013)
Гризоглазова А. В. - Регіоналізація етнокультурного виховання молодших школярів засобами декоративно-ужитвового мистецтва у полікультурному середовищі (2013)
Гріднєва О. С. - Підготовка учителів технологій до формування в старшокласників орієнтації на досягнення життєвого успіху (2013)
Кекош О. М. - Виховання молоді крізь призму педагогічних поглядів митрополита Андрея Шептицького (2013)
Ковчина І. М. - Особливості підготовки соціальних педагогів до соціально-правового захисту населення: проблеми формування професійного становлення (2013)
Кожем’яко Н. В. - Модель формування комунікативної компетентності у майбутніх фахівців юридичного профілю ОКР "молодший спеціаліст” у ВНЗ I-II р.а. (2013)
Кондрак Еліас Аріф - Модель і етика у взаємодії з наукою, освітою і релігією врятують людство (2013)
Костюков В. В. - Функціональний аналіз педагогічного артистизму майбутнього вчителя музики (2013)
Косяк І. В. - Поетапне формування професійної компетентності у майбутніх учителів технологій у процесі навчання конструювання та моделювання одягу у ВНЗ (2013)
Криштоф С. Д. - Теоретичні аспекти педагогічної технології (2013)
Кудрик К. О. - Іноземна мова у підготовці кадрів для міжнародного туризму у ВНЗ України (2013)
Любашенко О. В. - Текстоцентричий підхід у побудові лінгводидактичних стратегій навчання в університеті (2013)
Масленникова Т. А. - Економіка-правова компетентність у професійній підготовці майбутніх юристів (2013)
Муравська С. М. - Доцільність та перспективи сучасного застосування принципу ненасилля у відповідності до засад діяльності школи Саммерхілл (2013)
Нечипоренко В. В. - Теоретичні та практичні засади впроваждення системи управлінського моніторингу в навчально-реабілітаційному центрі (2013)
Піддячий В. М. - Професійні параметри майбутнього вчителя (2013)
Романчук Я. М. - Діагностика рівнів сформованості готовності студентів до організації колективного музикування учнів (2013)
Руденченко А. А. - Теоретико-методологічні засади навчання етнодизайну обдарованих студентів у вищих мистецьких навчальних закладів (2013)
Сакалюк О. П. - Сформованості емпатійної культури майбутніх учителів початкової школи (2013)
Слабко В. М. - Організаційні форми навчання майбутніх учителів технологій з основ дизайну (2013)
Трофименко А. О. - Філософсько-теоретичні основи вивчення педагогічного професіоналізму (2013)
Уваркіна О. В. - Вища освіта як чинник подалання ціннісного розколу (2013)
Холоденко О. В. - Інноваційні методи навчання англійської мови у ВНЗ в педагогічній теорії і практиці (2013)
Цепкало О. В. - Текстова діяльність студентів технічних спеціальностей у ситуаціях науково-дослідницької роботи в процесі навчання англійської мови (2013)
Чернишова Є. Р. - Проблеми духовно-морального виховання студентської молоді у вищій школі, Сіданіч І. Л. (2013)
Чернявський Б. В. - Формування пізнавальної самостійності в професійній підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва із застосуванням комп’ютерних технологій навчання (2013)
Чугунова Є. В. - Специфіка художньо-виховного впливу різних видів та форм музично-дозвіллєвої діяльності учнівської молоді (2013)
Юрченко Є. О. - Особливості захисту прав особистості в соціумі в процесі фахової підготовки студентів-правозахисників (2013)
Ягенич Л. В. - О проблеме гуманизации высшего медицинского образования, Акулова М. Е. (2013)
Антонюк Т. Д. - Міжнародна співпраця НТУУ "КПІ" - основа інноваційних перетворень у сфері вищої технічної освіти (2013)
Драпушко Н. А. - Особливості соціальної структури суспільства Автономної Республіки Крим в період незалежної України (1990–2010-ті рр.) (2013)
Кирієнко О. Ю. - У витоків контролю за духовним друкованим словом: церковна цензура у XVII-XVIII ст. (2013)
Сокол С. М. - Роль східноєвропейського вектора в зовнішній політиці ФРН у ХХІ ст. (2013)
Тимошенко Ю. О. - Фізична куьтура як складова Рядянської економічної політики: історія питання (2013)
Щепакін В. - Харківський період (1901–1918 рр.) Федеріко Алессан-дро Бугамеллі (2012)
Пупина О. - Практика освоения нотного текста (из опыта обученияв классе специального фортепиано Т. Б. Веркиной) (2012)
Сирятская Т. - Виктор Сирятский – пианист, педагог, композитор,ученый (2012)
Сухленко И. - В творческой мастерской В. А. Сирятского (2012)
Полтавцева Г. - Теоретические дисциплины в современной подготовке музыканта (2012)
Прокопов С. - Дирижерская школа наивысших достижений (2012)
Савельєва Г. - Творчі принципи професійного спілкування в класі хорового диригування В. С. Палкіна (2012)
Юрченко О. - Роль класса цимбал ХНУИ им. И. П. Котляревского в раз-витии инструментального исполнительства (2012)
Бабий О. - Опера "Ифигения в Авлиде" К. В. Глюка в интеллекту-ально-творческой рефлексии Р. Вагнер (2012)
Можаев Ф. - Ария Летучего Голландца в контексте вагнеровскойконцепци durchkomponieren в опере как драме (2012)
Сидоров М. - Духовное и светское в кантате С. И. Танеева "Иоанн Дамаскин": особенности музыкального синтеза (2012)
Леонтьева Н. - Импрессионистская стилистика этюдного опусаК. Дебюсси (на материале этюдов № 1 "Для пяти пальцев по г-ну Чер-ни" и № 4 "Для секст") (2012)
Гарная Н. - Об исполнительской интерпретации фортепианнойфактуры К. Дебюсси (на примере медленных прелюдий из первой тетра-ди "Прелюдий" для фортепиано) (2012)
Жарких Т. - Проблемы периодизации музыкального наследия О. Мессиана (2012)
Богатырева А. - Интонационная семантика фортепианной сонатыЛ. Бернстайна (2012)
Ганзбург Г. - К типологии композиторских поколений (2012)
Приходько И. - "Исполнительский подход" и теоретическое музыкознание (2012)
Удовиченко Н. - Особенности организации музыкальноговремени и еговыразительные возможности (2012)
Серебрянская А. - Проблема тембрового переинтонирования: харьковский музыковедческий дискурс (2012)
Головін Ю. - Складові багатоплановости існування актора на сцені (2012)
Кохан Т. - "Читець": від Бернхарда Шлінка до Стівена Делдрі (2012)
Свередюк М. А. - Алгоритм видалення артефактів від руху із ансамблю пульсових хвиль (2015)
Рубинский А. - К "определению" театра кукол (2012)
Шишкин А. В. - Статистические цифровые водяные знаки звуковых сигналов (2015)
Кобзар І. - Проблеми виховання творчої особистості в ХНУМ (ХІМ)ім. І. П. Котляревського (2012)
Кореновская О. Л. - Моделирование и экспресс-методика измерения ЭПР рупорных антенн, Манойлов В. Ф., Морозов Д. С., Никитчук Т. Н., Сидорчук О. Л. (2015)
Михайлова Н. - Режиссерские новации в музыкальных спектаклях (за-метки хормейстера) (2012)
Мовчан М. М. - Мікросмужковий смугопропускаючий фільтр з подвійною перестройкою робочих характеристик, Попов М. О. (2015)
Бєлік-Золотарьова Н. - Жанрові риси новели в часопросторі хоровихсцен опери Г. Майбороди "Тарас Шевченко" (2012)
Trubin A. A. - Coupling coefficients of the Spherical dielectric microresonators with whispering gallery modes (2015)
Григорьева О. - Логика балладного смысло-, формо- и жанрообразова-ния в вокальном цикле Д. Клебанова "Шесть баллад на стихи А. Пушкина" (на примере баллады "Янко Марнавич") (2012)
Бичковський В. О. - Оцінка точності та ефективності систем радіокерування рухомими об’єктами, Реутська Ю. Ю. (2015)
Киценко Т. - Особенности гармонического языка и формообразованияво флейтовом концерте В. С. Губаренко (2012)
Мрачковский О. Д. - Аналіз автокорреляційної функції та функції невизначеності складного радіолокаційного сигналу з бінарною фазовою маніпуляцією послідовністю Касамі, Шмаков О. М. (2015)
Шубина О. - Структура и функция "верочкиного аккорда" в опернойтрилогии Юрия Ищенко (2012)
Круглик О. С. - Адаптивний метод фреймової синхронізації для систем стандарту DVB-S2 на FPGA, Павленко М. П. (2015)
Cухомлінова Т. - Проблеми періодизації хорової творчості Ганни Гаврилець (2012)
Куценко В. П. - Система для вимірювання електрошкірного опору, Яненко О. П., Удовиченко С. В. (2015)
Цуранова О. - Некоторые черты стиля духовно-музыкального твор-чества А. Щетинского (на примере хоровой симфонии "Узнай себя") (2012)
Цуприк Г. Б. - Використання перетворення Гільберта при симетризації ансамблю вибірок біосигналу для оцінювання його статистик (2015)
Дяченко Ю. - Естрадно-джазова стилістика в творчості харківськихкомпозиторів-баяністів (2012)
Хатян Д. В. - Формування зонної діаграми напівпровідникових надґрат, Гіндікіна М. А., Нелін Є. А. (2015)
Утина А. - Становление и развитие струнного квартета в украин-ской музыке (2012)
Володимир Іванович Правда (до 80 річчя з дня народження) (2015)
Дяченко Ю. - Естрадно-джазова стилістика в творчості харківських композиторів-баяністів (2012)
Інформація для авторів (2015)
Відомості про авторів (2012)
Титул, содержание (2016)
Патон Б. Е. - Соединение деталей из сплава системы Cu–Al с эффектом памяти формы и конструкционных металлов методом дугоконтактной сварки, Калеко Д. М., Кедровский С. Н., Коваль Ю. Н., Неганов Л. М., Слепченко В. Н. (2016)
Ющенко К. А. - Моделирование методом конечных элементов напряженно-деформированного состояния при испытаниях на свариваемость (PVR-Test), Великоиваненко Е. А., Червяков Н. О., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И. (2016)
Ермоленко Д. Ю. - Прямое численное моделирование формирования дендритной структуры металла шва с дисперсными тугоплавкими инокулянтами, Игнатенко А. В., Головко В. В. (2016)
Позняков В. Д. - Свариваемость высокопрочной микролегированной стали S460M, Жданов С. Л., Завдовеев А. В., Максименко А. А., Соломийчук Т. Г. (2016)
Гусарова И. А. - Оценка термостойкости трехслойной сотовой панели, полученной из сплава ЮИПМ-1200 способом диффузионной сварки в вакууме, Парко М., Потапов А. М., Фальченко Ю. В., Петрушинец Л. В., Мельниченко Т. В., Федорчук В. Е. (2016)
Цыбулькин Г. А. - Математическая модель сварочного контура при роботизированной дуговой сварке плавящимся электродом (2016)
Маринский Г. С. - Стендовые исследования высокочастотной электросварки биологических тканей, Чернец А. В., Ткаченко В. А., Грабовский Д. А., Подпрятов С. Е., Лопаткина Е. Г., Подпрятов С. С., Ткаченко С. В., Гичка С. Г. (2016)
Молтасов А. В. - Оценка статической прочности сварного диска рабочего колеса дымососа, Ткач П. Н., Гоголев А. Я., Авдюшкин А. А., Мотрунич С. И. (2016)
Поднебенная С. К. - К вопросу обеспечения электромагнитной совместимости источников питания машин контактной сварки с электрической сетью, Бурлака В. В., Гулаков С. В. (2016)
Рубцова О. Л. - Підсумки інтродукції старовинних троянд у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України, Чижанькова В. І. (2016)
Корнєєва М. О. - Генетична обумовленість високої продуктивності експериментальних гібридних комбінацій цукрових буряків (Вeta vulgaris L.), Ненька О. В. (2016)
Присяжнюк Л. М. - Оцінка показників стабільності й пластичності нових гібридів кукурудзи (Zea mays L.) в умовах Полісся та степу України, Шовгун О. О., Король Л. В., Коровко І. І. (2016)
Герус Л. В. - Методичні аспекти оцінювання селекційного матеріалу винограду (2016)
Холод С. М. - Результати вивчення інтродукованих зразків зернобобових культур в Устимівському інтродукційно-карантинному розсаднику (2016)
Щипак Г. В. - Селекція гексаплоїдних тритикале на посухостійкість, Матвієць В. Г., Плакса В. М., Щипак В. Г. (2016)
Червоніс М. В. - Критерії оцінки якості олії високоолеїнового соняшнику, Рибалка О. І., Топораш І. Г. (2016)
Таланкова-Середа Т. Є. - Клональне мікророзмноження сортів м’яти перцевої (Mentha piperita L.) української селекції, Коломієць Ю. В., Григорюк І. П. (2016)
Павлюк В. В. - Біоекологічні особливості середньостиглих сортів суниці садової (Fragaria ananassa Duch.) за умов Північного Лісостепу України, Ковальчук Н. С., Павлюк Н. В. (2016)
Харченко Ю. В. - Перспективні новинки сортових ресурсів кукурудзи харчового призначення, Харченко Л. Я., Тимчук С. М., Поздняков В. В., Кузьмишина Н. В. (2016)
Буйдіна Т. О. - Морфологічні особливості листків сортів витких троянд роду Rosa L., Рожок О. Ф. (2016)
Литвиненко М. А. - 100 років розвитку селекційних програм пшениці м’якої озимої (2016)
Моргун В. В. - Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України – 70 років (2016)
Содержание (2015)
Веропотвелян П. М. - Дисфункція сечовипускання у жінок клімактеричного періоду. Огляд літератури, Вишневський І. О., Веропотвелян М. П. (2015)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Рак молочної залози" Наказ МОЗ України від 30 червня 2015 р. № 396 (2015)
Тактика ведения пациентов с ИППП Руководство CDC 2015 (2015)
Давыдова Ю. В. - Актуальные вопросы охраны материнства и детства в Украине. Обзор научно-практической конференции, Булавенко О. В., Лиманская А. Ю., Громова А. Л., Кондратюк В. К., Жук С. И., Кравченко О. В. (2015)
Кобиляк Н. М. - Лабораторна діагностика окремих компонентів метаболічного синдрому, Кирієнко Д. В. (2015)
Анонс (2015)
Анонс (2015)
Анонс (2015)
Дайджест (2015)
Дайджест (2015)
Дайджест (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Blazheyevskiy M. - Kinetic Spectrophotometric Method for the Determination of Suxamethonium Chloride, Kryskiw L. (2015)
Gladii A. - Kinetic Regularities of Hydroxy(poly)alkyleneoxy(meth)acrylates Acylation by Phthalic Anhydride, Tsyupko F., Polyugyn I., Yatchyshyn Io., Laruk M. (2015)
Kostiv I. - Effect of the Reactants Molar Ratio on the Kinetics of the Reaction to Obtain 2-Hydroxyethyl-1,3,4 trimethyl-cyclohex-3-encarboxylate, Marshalok O., Marshalok G., Pyrig I. (2015)
Bobkova L. - Synthesis and Research of Reactivation of Phosphorylated Cholinesterase by Quaternary Pyridinium-Aldoxime Salts (2015)
Guminilovych R. - Modeling of Chemical Surface Deposition (CSD) of CdS and CdSe Semiconductor Thin Films, Shapoval P., Yatchyshyn Io., Shapoval S. (2015)
Iatsyshyn O. - Copolymerization of Peroxy Derivatives of Dioxydiphenylpropane Diglycidyl Ether Monomethacrylate with Styrene, Bratychak M., Shyshchak O., Mitina N., Zaichenko O. (2015)
Aneli J. - Structuring and Electric Conductivity of Polymer Composites Pyrolysed at High Temperatures, Natriashvili T., Zaikov G. (2015)
Kolesov S. - A New Approach to the Creation of Carbon-Polymer Nanocomposites with Polyethylene as a Binder, Bazunova M., Kulish E., Valiev D., Zaikov G. (2015)
Ivashkiv O. - Synthesis and Application of Oligomer with Hydroxy Groups based on Peroxy Derivative of ED-24 Epoxy Resin and PolyTHF-2000 Oligoether, Namiesnik Ja., Astakhova O., Shyshchak O., Bratychak M. (2015)
Shurshina A. - Study of Kinetics of Medicinal Substances Release from Chitosan Films, Kulish E., Lazdin R. (2015)
Melnyk S. - Selectivity of Formation and Yield of Dicarboxylic Acid Mono- and Diesters under Stationary Conditions, Dzinyak B. (2015)
Nagursky O. - Mass Exchange of Dispersed Materials Encapsulating in Quasi-Liquefaction State, Gumnitsky Ya. (2015)
Artyukhov A. - Hydrodynamics of Gas Flow in Small-Sized Vortex Granulators in the Production of Nitrogen Fertilizers, Sklabinskyi V. (2015)
Ryzhova O. - Influence of Iron Oxides on the Properties of Unfluoridated Enamel Frit Glass and Coatings, Khokhlov M., Goleus V., Nosenko A. (2015)
Savvova O. - Investigation of Surface Free Energy of the Glass Ceramic Coatings on Titanium for Medical Purposes, Shadrina G., Babich O., Fesenko O. (2015)
Lukashev V. - Distribution Design of Plasticizer Used for Nitrocellulose Granules Saturation, Onda V., Verenich A., Shevtsova T. (2015)
Pyshyev S. - Using Bitumen Emulsions Based on Oxidated, Distillation and Modified Oxidated Bitumens for Slurry Seal Production, Grytsenko Yu., Solodkyy S., Sidun Iu., Vollis O. (2015)
Zavialov V. - Development of Mathematical Models of External Mass Exchange under Conditions of Vibroextraction from Vegetable Raw Materials, Bodrov V., Misyura T., Popova N., Zaporozhets Yu., Dekanskiy V. (2015)
Sanginova O. - Application of Gradient Method for Solving Constrained Optimization Tasks, Danilkovich A., Bondarenko S., Branovitskaia S. (2015)
Patrylak L. - Comparison of Power-Ecological Characteristics of Diesel Engine Work on Mixed Diesel Fuels on the Basis of Ethyl Esters of Rapeseed and Sunflower Oils, Patrylak K., Okhrimenko M., Zubenko S., Levterov A., Savytskyi V. (2015)
Тревого І. - Міжнародній Науково-технічній конференції "Геофорум” 20 років, Савчук С., Денисов О., Четверіков Б. (2015)
Тревого І. - Навчання за програмою подвійних дипломів магістрів-геодезистів Львівської політехніки у Німеччині, Третяк К., Задорожний В. (2015)
Горб О. - Сучасні рішення в області геоінформаційних технологій від Leica Geosystems, Єрьоменко Д. (2015)
Тревого І. - Досвід використання нових технологій для вивчення дисципліни "Геодезичне приладознавство”, Ільків Є., Галярник М., Дутчин М. (2015)
Денисов О. - Спосіб побудови гіперболічних сіток за даними виміряних різниць віддалей, Петрів М. (2015)
Мороз О. - Екологічна проблема Шацького національного природного парку та шляхи її вирішення геодезичними методами, Тартачинська З., Качмар Т. (2015)
Вовк А. - Аналіз горизонтальних рухів земної кори Центральної Європи, визначених за ГНСС-вимірами (2015)
Тищук М. - Нівелірні роботи на станції сумісних астрономічних, геодезичних і геофізичних спостережень поблизу Полтави, Гожий А. (2015)
Рябчій В. А. - Про вибір нових вихідних пунктів станції спостереження, Рябчій В. В., Трегуб М., Янкін О. (2015)
Фис М. - Обґрунтування точності визначення лінійних відрізків вимірюванням ліній до їх кінців електронним тахеометром, Покотило І., Бридун А., Ярема Н. (2015)
Бурак К. - До вибору параметрів перехідних кривих на автомобільних дорогах, Ярош К. (2015)
Перович І. - Кадастрове зонування територій у контексті нової адміністративно-територіальної реформи, Кереуш Д. (2015)
Тревого І. - Публічні кадастрові карти. Світовий досвід, Матіщук А., Ільків Є., Галярник М. (2015)
Мельник В. - Методологія досліджень міграції радіонуклідів у ґрунтовому покриві, Бліндер Ю., Піскунова О. (2015)
Лященко А. - Концептуальні засади геоінформаційного моделювання зон обмежень та їх реєстрації у земельному та містобудівному кадастрах, Кравченко Ю., Горковчук Д. (2015)
Бурак К. - Дослідження можливостей використання матеріалів космознімання для визначення площ, Дорош Л. (2015)
Іванчук О. - Дослідження точності моделювання мікрорельєфу поверхонь об’єктів математичними методами за вимірами їхніх цифрових РЕМ-стереозображень (2015)
Кузик З. - Віртуальний тур як засіб документування об’єктів культурної спадщини, Іващенко С. (2015)
Лозинський В. - Аналіз сучасних методів отримання даних для визначення об’ємів відходів та донних відкладів (2015)
Дорожинський О. - Кількісна оцінка інтерпретаційних властивостей аерокосмічних зображень способом дуального шкалування (2015)
Содержание (2015)
Вовк І. Б. - Неспецифічні запальні захворювання зовнішніх статевих органів у дітей та підлітків, Петербурзька В. Ф., Кондратюк В. К. (2015)
Веропотвелян П. Н. - Эндометриоз: взгляд практического врача на патогенез, Бондаренко А. А., Веропотвелян Н. П. (2015)
Григоренко А. П. - Сучасні підходи до лікування альгодисменореї, Шатковська Н. С., Герич О. Х., Горбатюк О. Г., Онишко В. Ю., Біньковська А. М. (2015)
Комплексна терапія захворювань шийки матки з використанням препаратів Депантол і Лавомакс (2015)
Мамчур В. И. - Тержинан глазами фармаколога: инновационный подход к терапии вагинитов различного генеза, Дронов С. Н. (2015)
Веропотвелян П. Н. - Профилактика спайкообразования при гинекологических операциях на органах малого таза, Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П., Журавлева С. А. (2015)
Трегуб В. В. - Применение ЭМА в качестве эндоваскулярного способа отделения части приращенной плаценты в послеродовом периоде (клинический случай), Тарасюк В. И., Тарасюк Е. К., Кондратюк В. А., Альтман И. В. (2015)
Маланчук Л. М. - Синдром втрати плода: сучасні підходи до лікування, Кучма З. М., Маланчук С. Л. (2015)
Рыкова О. В. - Прогнозирование преэклампсии: современные возможности лабораторной диагностики (2015)
Применение комбинированных препаратов повышает эффективность лечения инфекционно-воспалительных процессов (2015)
Резников А. Г. - Инновационные подходы в акушерстве, гинекологии и репродуктологии/ Обзор научно-практической конференции, Галич С. Р. (2015)
Пасечников С. П. - Уринарная микробиота, или является ли моча стерильной? (2015)
К юбилею Зинаиды Михайловны Дубоссарской (2015)
Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2015 (2015)
Дайджесты (2015)
Дайджесты (2015)
Дайджесты (2015)
Содержание (2012)
Чернявська М. - Кафедра специального фортепиано Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского в европейском музыкальном пространстве (2012)
Бевз М. - Фортепіанні твори харківських композиторів у курсі загального та спеціалізованого фортепіано музичного ВУЗу (нотатки викладача) (2012)
Данилова О. - Десятая фортепианная соната Валентина Бибика: жанрово-стилевые доминанты (2012)
Рябуха Н. - Инструментальный образ мира в фортепианных транскрипциях С. Ю. Юшкевича (2012)
Круглова Е. - Формирование педагогических принципов В. В. Крайнева (2012)
Киценко Т. - Об особенностях гармонии в вокальном цикле "Цвета и настроения" В. С. Губаренко (2012)
Деркач Л. - Воплощение поэзии любви в вокальной лирике В. Золотухина (2012)
Бабій О. - Опера Олександра Щетинського "Бестіарій": відображення внутрішнього сенсу твору як містерії перевтілення засобами режисерського театру (2012)
Утіна А. - В. Т. Борисов и С. А. Мамонов: аспекты творческой преемственности (2012)
Бадалов О. - Діяльність представників харківської диригентсько-хорової школи з розвитку хорового життя Чернігівщини (2012)
Майба О. - Становлення музичного професіоналізму хорового диригента і педагога К. Д. Тучі (2012)
Щепакін В. - "Смычок у него длинен, певуч и выразителен…" (К 120 летию со дня смерти C. В. Неметца (2012)
Мірошникова Д. - Итоги стилевой эволюции Н. А. Рославца (на примере цикла "24 прелюдии для скрипки и фортепиано") (2012)
Логвінова Н. - Лесь Дубовик – режиссёр и человек… (2012)
Пинчук Е. - Всеволод Топилин: триумф и трагедия... (2012)
Зенкин К. - О некоторых методологических проблемах современного музыкознания (2012)
Приходько И. - Концептуальные схемы современного музыкознания (2012)
Космовская М. - Деятельность Н. Ф. Финдейзена в ракурсе исторических измерений профессионализма (2012)
Петренко І. - Специфика аристократического дилетантизма: путь принца Луи Фердинанда Прусского к мастерству музыканта (2012)
Мариняко Н. - Постать Михайла Скорульського в історико культурному соціумі (2012)
Довжинець И. - Мистецьке середовище Сумщини середини ХХ століття (2012)
Бондар Є. - Професійне хорове виконавство і освіта в Україні: І половина ХХ століття (2012)
Пономарьова М. - Процесс воспитания актёра в странах Западной Европы (Франция, Англия) (2012)
Портний Ю. - Формування піаністичних навичок у студентів фортепіанних відділів музичних училищ (2012)
Кулиняк М. - Українська музика ХХ ст. в репертуарі Олега Криси (2012)
Сухленко И. - Методика анализа индивидуального исполнительского стиля (2012)
Золотарёва Н. - Жанровые константы исполнительской интерпретации фортепианных Reminiscences Ф. Листа (на примере "Reminiscences de don Juan") (2012)
Чень Жуньсюань. - Проблема исполнительской интерпретации фортепианных миниатюр Ван Цзянчжуна (2012)
Сутулова Н. - Звуковедение в рефлексии музыкантов-исполнителей (2012)
Михеева Н. - Исполнительский фактор в формировании системы жанров (на примере сонат для кларнета и фортепиано композиторов XIX ст.) (2012)
Данченко Н. - Электронная музыка и реалии современной музыкальной практики (2012)
Сердюк Я. - Философия виртуального в изучении современной музыкальной практики (2012)
Федина А. - "Гармония мира": оперный миф Пауля Хиндемита (2012)
Коваль О. - Художник как "композитор языка": живописное высказывание в контексте визуально-речевой концептуализации мастерства живописца (2012)
Панасюк В. - Уроки любви в романе Н. Чернышевского "Что делать?" (2012)
Мовчан В. - "Фауст" Ш. Гуно: музыковедческие и редакторские интерпретации (2012)
Єфремова І. - Бал как музыкально-сценическая проблема в постановках оперы П. Чайковского "Евгений Онегин" (2012)
Белаш О. - Жанр скерцо в фортепианном творчестве П. И. Чайковского (2012)
Бондаренко Е. - Фортепианная токката в творчестве украинских композиторов ХХ столетия (2012)
Сулім Р. - Інструментальні концерти Жанни Колодуб як шлях до творчих вершин (2012)
Ревенко Н. - Композиторські техніки як засіб втілення нової семантики у фортепіанній творчості українських авторів кінця ХХ ст. (2012)
Метлушко В. - Пьеса для кларнета solo в творчестве композиторов XX столетия (2012)
Бай Е. - Фортепианное творчество Ван Лисаня в контексте мирового процесса глобализации искусства (2012)
Лисовенко Е. - Игра смыслов в "Мадригале памяти Олега Кагана" для скрипки соло Альфреда Шнитке (2012)
Відомості про авторів (2012)
Содержание (2015)
Медведь В. И. - Венозный тромбоэмболизм в акушерстве. Основные положения международных и национальных рекомендаций (2015)
Веропотвелян П. Н. - Недержание мочи у женщин и его консервативная коррекция, Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П., Гламазда М. И. (2015)
Татарчук Т. Ф. - Гиперпролактинемия как междисциплинарная проблема: от причин к последствиям, Гук Н. А., Галич С. Р., Потапов В. А., Грищенко О. В. (2015)
Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги "Залізодефіцитна анемія" Наказ МОЗ України від 2 листопада 2015 р. № 709 (2015)
Бугаенко В. В. - Гендерные особенности диагностики, течения и лечения ишемической болезни сердца, Голикова И. П., Шеремет М. Ю. (2015)
Назначение экземестана после лечения тамоксифеном улучшает исходы РМЖ у женщин постменопаузального возраста (2015)
Анонс (2015)
Книжная полка (2015)
Личный гид на 2016 год (2015)
Волкова В. В. - Моделювання взаємодій підприємств в умовах олігополії, Дубровіна К. В. (2016)
Гришкін В. О. - Оцінка зовнішньоекономічного потенціалу України в контексті забезпечення сталого розвитку, Сімахова А. О. (2016)
Орловська Ю. В. - Аналіз розвитку ринку будівельних послуг в європейському союзі, Алієв Р. А. (2016)
Стеблянко І.О. - Механізми структуризації національної економіки у зовнішньоекономічній сфері (2016)
Шамборовський Г. О. - Ринкові реформи в Україні в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі з ЄС (2016)
Залунін В. Ф. - Організаційно-економічний механізм реалізації інвестиційно-екологічної стратегії сталого розвитку регіонів України, Квактун О. О., Орловський Є. С. (2016)
Карабанов О. В. - Стійкість розвитку суб’єктів аграрного виробництва (2016)
Тарангул :Л. Л. - Передумови та інструменти формування регіонального фіскального простору, Хомяк М. С. (2016)
Бусько К. А. - Законодавчі вимоги до транспарентності ризиків діяльності вітчизняних банків: проблеми та шляхи їх вирішення (2016)
Разумова Г. В. - Аналіз сфери міжбюджетних відносин в Україні (на прикладі м. Дніпро) (2016)
Бурова Т. А. - Методи і прийоми експрес-аудиту фінансової звітності (2016)
Гросул В. А. - Стратегія адаптації: теоретичні аспекти, Филипенко О. М., Рачкован О. Д. (2016)
Даниленко М. І. - Інтернет-маркетинг у готельному бізнесі: адаптація інструментів та їх впровадження (2016)
Nikitina A. - Decision-making process і in the system of risk-management in the unstable and uncertainty conditions (2016)
Протасова Є. В. - Планування експлуатаційної вартості підприємства в умовах вартісно-орієнтованого управління (2016)
Судакова О. І. - Управління стійкістю роботи підприємства для забезпечення економічної безпеки його розвитку, Герасимова О.Л., Гуркова К. А., Гаврилюк А. Р. (2016)
Федорова В. А. - Оцінка ефективності управління необоротними активами підприємства, Булигіна О. К. (2016)
Федорова В. А. - Моделі діагностики кризового стану підприємства, Васковська О. Р. (2016)
Lomonosov A. V. - The amount of small-scale training at the technical universities in Ukraine, Lomonosova O. E. (2016)
Вовк М. С. - Теоретико-практичні аспекти зеленої економіки в країнах ЄС, Чала В. С., Мащенко С. О. (2016)
Орловська Ю.В. - Державна регіональна політика формування кластерів екологоузгодженого будівництва в Україні, Євсєєва Г.П., Гончарова К.В. (2016)
Хомутенко Л. І. - Особливості розвитку міжнародного руху капіталу на сучасному етапі, Васильчук А. Ю. (2016)
Ватченко О. Б. - Стратегічне планування розвитку регіонів України, Андрейченко О. А. (2016)
Роїк О. Р. - Кадрове забезпечення туризму в контексті формування інноваційної економіки України (2016)
Тарасюк Н. М. - Cучасний підхід дo oрганізації екoнoмічних віднoсин на рівні регіoнальнoгo мoлoкoпрoдуктoвoгo підкoмплексу аграрнoї галузі, Безсмертна O. В., Адлер O. O. (2016)
Чириченко Ю. В. - Tеоретичні аспекти дослідження регіональних інвестиційних ресурсів, Фісуненко Н. О. (2016)
Левкович О. В. - Удосконалення методичного підходу до оцінки впливу анонсів монетарної політики на премію за ризик (на прикладі ринку акцій України) (2016)
Балан В. Г. - Tеоретико-методичні аспекти формування та реалізації корпоративної стратегії вертикально інтегрованого холдингу з використанням теорії нечіткої логіки, Тимченко І. П. (2016)
Бояринова К. О. - Неоструктура факторів виробництва в інноваційно орієнтованому розвитку підприємств (2016)
Вакульчик О. М. - Інтегрально-рейтингова оцінка та аналіз якісних характеристик підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, Книшек О. О. (2016)
Гринько Т. В. - Mетодика визначення впливу факторів на потреби в організаційних змінах підприємств зв’язку, Гвініашвілі Т. З. (2016)
Дробишева О. О. - Дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства і розробка заходів з підвищення її ефективності, Шишкова А. О. (2016)
Дубініна В. В. - Pаціонаізація управління бізнес-процесами підприємств: підходи та методи (2016)
Заіка Ю. А. - Kонцептуальна модель управління eкономічною поведінкою промислового підприємства (2016)
Іванова А. С. - Tеоретичне підґрунтя застосування антикризової стратегії на підприємстві , Бухтіарова А. Г. (2016)
Крилов Д. В. - Основні принципи формування організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційного проекту на промисловому підприємстві (2016)
Кузьменко О. В. - Проблеми стратегічного маркетингу на підприємстві, Рижкова Г. А. (2016)
Максимчук О. С. - Вплив фінансово-інвестиційного потенціалу на забезпечення стратегічної гнучкості підприємства, Станінов С. Б. (2016)
Хуссейн Х. Х. - Обоснование выбора механизма антикризисного управления на основании комбинаторного диагностирования (2016)
Шандова Н. В. - Джерела забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств (2016)
Микитюк П. П. - Тенденції розвитку моделювання процесу маркетингових комунікацій підприємств-виробників спортивних товарів, Цетнар Л. О. (2016)
Мащенко С. О. - Теорія та методологія "зеленого будівництва" , Вовк М. С., Алієв Р. А. (2016)
Гурмак В. М. - Світові тенденції трансформації моделей розвитку транснаціонального бізнесу (на прикладі ТНК Південної Кореї) (2015)
Зеліч В. В. - Структура бар’єрів входу вітчизняних фірм в міжнародний бізнес (2015)
Когут М. В. - Вплив транснаціональних корпорацій на міжнародний трансфер технологій (2015)
Кожухова Т. В. - Стратегія світового банку щодо підтримки сільського господарства та зміцнення продовольчої безпеки (2015)
Охріменко О. В. - Перспективи та вектори створення стратегічних альянсів компаній за участю великих бізнес-структур України (2015)
Пісна О. М. - Сутність, складові та види середовища бізнес-діяльності ТНК (2015)
Домбровська С. С. - Споживання плодоовочевої продукції в Україні у контексті забезпечення продовольчої безпеки країни (2015)
Карасьова Н. А. - Стратегія імпортозаміщення та експортоорієнтований розвиток в аграрному секторі (2015)
Москвічова О. С. - Прогнозування проблемної кредитної заборгованості банків з використанням кореляційно-регресійного аналізу, Анісімова Н. П. (2015)
Охота В. І. - Сучасні реалії розвитку туристичного бізнесу в Тернопільській області (2015)
Пішенін І. К. - Особливості інноваційних процесів у сучасному управлінні транспортною сферою (2015)
Прушківський В. Г. - Модернізація промисловості на основі неоіндустріальних процесів, Прушківська Е. В. (2015)
Маслак О. М. - Сучасний стан агропромислового комплексу та розвитку сільських територій України, Сухоставець А. І. (2015)
Ткаленко Н. В. - Людський капітал як основа інноваційного розвитку національної економіки (2015)
Мазур А. Г. - Стратегічні напрями розвитку переробних підприємств АПК Вінницької області в умовах глобалізації, Гонтарук Я. В. (2015)
Грозний І. С. - Методи та підходи до управління якістю розвитку промислових підприємств (2015)
Гуржій Н. М. - Вибір конкурентної стратегії торговельного підприємства на основі Паттерна стратегії (2015)
Жерліцин Д. М. - Особливості реалізації інструментів бюджетування фінансової системи підприємства, Кравченко В. М. (2015)
Завальнюк К. С. - Теоретичні засади формування маркетингових стратегій інтегративного зростання (2015)
Завідна Л. Д. - Аналіз, проблеми та перспективи розвитку готельного господарства в Україні (2015)
Задорожнюк Н. А. - Развитие индустрии развлечений в Украине, Ковтун К. В. (2015)
Ібрагімов Е. Е. - Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності поняття економічної безпеки підприємства (2015)
Камаран А. Х. - Теоретические основы определения сущности и роли прямых иностранных инвестиций в экономической науке (2015)
Кісь С. Я. - Особливості формування результатів діяльності підприємства в умовах економіки знань, Кісь Г. Р. (2015)
Клюс Ю. І. - Застосування "карти корпоративного управління інноваціями" у формуванні стратегії ефективного розвитку суб’єктів господарювання (2015)
Нагара М. Б. - Системa кoмпетенцiй людських pесуpсiв пiдпpиємствa як oснoвa впpoвaдження кoучингoвих технологій (2015)
Олексюк Т. В. - Механізм інтегрованих складових стратегії управління фінансовою безпекою підприємств машинобудування (2015)
Перхач О. Л. - Сутність, класифікація та причини виникнення корпоративних конфліктів (2015)
Пєтухова О. М. - Огляд сучасних методик економічної діагностики в системі корпоративного управління, Чорноштан Г. Г. (2015)
Радіонова Я. В. - Теоретичні аспекти інноваційної концепції розвитку агропромислових підприємств в умовах транзитивної економіки (2015)
Римкіна М. С. - Сучасні характеристики соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного сектору України (2015)
Рубаха М. В. - Теоретичні аспекти політики управління власним капіталом підприємства, Овчар О. А. (2015)
Степаненко Т. О. - Методичні засади проектування та управління якістю бізнес-процесів (2015)
Теплюк М. А. - Особливості формування ресурсного забезпечення діяльності підприємства (2015)
Теребух А. А. - Визначення пріоритетності впливу факторів середовища на прийняття господарських рішень, Лісовська Л. С. (2015)
Терованесова О. Ю. - Ресурсно-діяльнісний підхід як основа формування конкурентного статусу підприємств машинобудування (2015)
Тимошик Н. С. - Особливості сучасного ціноутворення та пошук шляхів підвищення його ефективності (2015)
Хаджинова Е. В. - Анализ конкурентных преимуществ предпринимательской сети (2015)
Гончарова З. В. - Особливості застосування інструментарію управлінської діяльності в житлово-комунальному господарстві (2015)
Корогод І. В. - Регіональні особливості функціонування і розвитку малого бізнесу Чернігівської області (2015)
Папп В. В. - Розвиток сфери туризму в контексті євроінтеграційних процесів в Україні (2015)
Паршина М. Ю. - Комплексний аналіз ефективності використання потенціалу регіонів України за інтегральним індексом (2015)
Гальків Л. І. - Стан та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні, Килин О. В., Стручок Н. М. (2015)
Савенко Б. М. - Еколого-економічні детермінанти інноваційного розвитку відновлювальної енергетики в Україні (2015)
Заярнюк О. В. - Удосконалення механізму сприяння зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями (2015)
Яценко Л. Д. - Методичні засади та результати комплексної оцінки соціальної напруженості в Україні, Коломієць О. О. (2015)
Мощицька Т. О. - Роль програмно-цільового підходу в вирішенні соціально-економічних проблем, Мощицький О. С. (2015)
Смутчак З. В. - Інноваційний розвиток персоналу в контексті впровадження стандарту, Ситник О. Ю., Легінькова Н. І. (2015)
Гудзь Г. О. - Сучасний стан розвитку страхових послуг в аграрному підприємництві України (2015)
Єрфорт О. Ю. - Організаційно-фінансові аспекти підвищення якості послуг вищої освіти в Україні, Єрфорт І. Ю. (2015)
Іршак О. С. - Удосконалення методики прогнозування фінансової стабільності банків (2015)
Кміть В. М. - Напрями підвищення ефективності фіскальної політики України в аспекті розвитку підприємництва, Малаховська Н. І. (2015)
Кушал І. М. - Оцінювання соціально-економічної ефективності податкової політики держави (2015)
Омельченко О. І. - Формування системи управління ресурсним потенціалом банку (2015)
Смолова Я. О. - Розвиток інституційних та методологічних засад наднаціонального регулювання фінансової стабільності (2015)
Степура В. В. - Діагностика та аналіз фінансової стійкості підприємств як інформаційне забезпечення фінансового планування (2015)
Танчак Я. А. - ІРО як альтернативний інструмент залучення інвестицій в економіку країни (2015)
Гриліцька А. В. - Особливості обліку людського капіталу (2015)
Єршова Н. Ю. - Розвиток стратегічного управлінського обліку в контексті інформаційного забезпечення прийняття перспективних управлінських рішень в умовах інноваційної економіки (2015)
Редченко К. І. - Облікова політика як інформаційна основа системи управлінського контролю (2015)
Андрейко Я. В. - Методи навчання російської мови як іноземної (2015)
Барно О. М. - Теоретико-методологічні принципи формування компетентності майбутніх вчителів aнглійської мови (2015)
Бойко Л. П. - Інноваційно-комунікативні технології у викладанні іноземних мов (2015)
Брона О. А. - Навчання термінології в процесі вивчення англійської мови для спеціальних цілей, Комар P. І., Сологуб Л. В. (2015)
Бронетко І. А. - Змістовий аспект формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів загальноосвітньої школи (2015)
Габовда А. М. - Теоретичні засади використання дидактичної гри у навчанні іноземної мови молодших школярів, Кравченко Т. М. (2015)
Голуб І. Ю. - Навчальні матеріали для формування соціокультурної компетенції у процесі вивчення іноземних мов (2015)
Гудкова Н. М. - Сутність комунікативно-когнітивного підходу до викладання іноземної мови фахового спрямування у вищому навчальному закладі (2015)
Дацків О. П. - Драматизація як засіб формування іншомовної комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов (2015)
Джава Н. А. - Deutsch lehren lernen: besonderheiten des handlungsorientierten fremdsprachenunterrichts (2015)
Дзюбишина Н. Б. - Раннє навчання іноземних мов як одне з актуальних завдань мовної політики Німеччини (2015)
Дмітренко Н. Є. - Формування інформаційної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови (2015)
Іванцова О. П. - Інтенсифікація процесу вивчення мови в умовах високого інформаційного та психофізіологічного навантаження (2015)
Калінін В. О. - Формування міжкультурної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови на основі колаборативного навчання (2015)
Козловська Г. Б. - Роль інноваційних технологій у вивченні і викладанні іноземної мови професійного спрямування (2015)
Кравець О. Є. - Шляхи реалізації інформаційної взаємодії викладач – студенти на заняттях з іноземної мови з використанням авторської технології проектування навчальної інформації (комунікативна фаза) (2015)
Кузь Г. Т. - Фразеологічні навчальні словники в методиці викладання української мови як іноземної (2015)
Лось О. В. - Компетенції тьютора в системі дистанційної освіти (2015)
Макарук Л. Л. - Мультимодальна грамотність у цифровому столітті (2015)
Могельницька Л. Ф. - Англомовні тексти кінематографічної тематики як засіб формування іншомовної соціокультурної компетенції (2015)
Петриченко И. Б. - О роли внеаудиторной работы в формировании коммуникативной компетенции иностранных студентов (2015)
Пивоварчук Т. О. - Moderne methoden des fruhen fremdsprachenunterrichts (2015)
Поваляєва Г. С. - Карнавальна складова іспанських Інтернет чатів (2015)
Свириденко І. М. - Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів немовних cпеціальностей, Кухарьонок C. С. (2015)
Сердюк Н. Ю. - Рефлексія під час педагогічної практики як один із чинників формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2015)
Серняк О. М. - Комунікативно-орієнтоване навчання іноземних мов. Бар’єри та шляхи подолання перешкод (2015)
Сторчак М. О. - Методика навчання іноземній мові у вищій школі за граматико-перекладним методом (2015)
Тригуб І. П. - Застосування IT в процесі навчання англійської мови для формування іншомовної комунікативної культури (2015)
Тютюнник В. Ю. - Новітні технології у викладанні дисципліни "Іноземна мова в професійній діяльності", Давиденко Ю. Є., Кондрашева О. В. (2015)
Чорній В. Я. - Ефективність комунікативного аспекту у професійно-орієнтованому викладання фахових дисциплін економічного профілю іноземними мовами (2015)
Шевченко О. В. - Розвиток комунікативної компетентності майбутніх викладачів французької іноземної мови та мовознавства (2015)
Штохман Л. М. - Креативність на заняттях іноземної мови (2015)
Ябурова О. В. - Науково-методичне забезпечення процесу міжкультурної комунікації (2015)
Druzhbyak S. - Zweigliedrige metaphorische wortverbindungen im wirtschaftsdeutschen, Savitska O. (2015)
Басалкевич О. Є. - Діахронна модель творення прикметникових синонімічних рядів у давньошотландській мові (2015)
Дакі О. А. - Тематичні групи в українській морській терміносистемі (2015)
Демська О. М. - Слово і термін ’омонім’ в українському словникарстві (2015)
Дуда О. І. - Термінологізація прикметника в англійській мові (на матеріалі літератури з фінансової справи) (2015)
Жуковська В. В. - Статистична верифікація соціолінгвістичної ідентифікації мовця в усному американському академічному дискурсі, Шилюк В. В. (2015)
Засанська Н. Д. - Особливості функціонування одиниць лексико-семантичних мікрополів екологічна криза / ecological crisis в сучасній українській та англійській мовах (на матеріалі інформаційних Інтернет-видань) (2015)
Каліберда О. О. - Тенденції розвитку західноєвропейської енциклопедичної лексикографії нового часу та епохи просвітництва (2015)
Кізіль М. А. - Етапи формування та дистинктивні ознаки терміносистеми комп’ютерних технологій англійської мови (2015)
Коваль О. П. - Особливості терміна тенісу як одиниці спортивної термінології (2015)
Костенко В. Г. - Базові концепти сучасної англійської термінологіі ортодонтії (2015)
Коцюк Л. М. - Визначення україномовними та російськомовними науковцями поняття "корпусна лінгвістика" (на матеріалі web-корпусу) (2015)
Куделько З. Б. - Деякі аспекти синонімії в англійській терміносистемі дипломатії (2015)
Михайлова Є. В. - Транспозиція – функціональне явище у граматичній системі сучасної турецької мови (2015)
Мовчун Л. В. - Лексикографування римових гнізд: традиції та інновації (2015)
Мороз А. В. - Етнолінгвістичні аспекти фахової мови торгівлі німецької та української мов (2015)
Романюк С. К. - Застосування статистичних методів у лінгвістичних дослідженнях (2015)
Шуневич Б. І. - Комп’ютерні словники пожежно-технічних термінів: лексичні матеріали, програмне забезпечення, Дробіт I. М. (2015)
Khirotchynska O. - Les particularites du fonctionnement de l’ellipse dans l’œuvre d’arthur rimbaud (2015)
Айзенбарт Л. М. - Поетика: проблема тлумачення терміна (2015)
Анісімова Н. П. - "Минулого не вистачає…": художня трансформація історичних мотивів у циклі "Суха різьба" Василя Герасим’юка (2015)
Бєлявцева О. - Імагологічний образ іншого в українському дискурсі про Львів (2015)
Братель Е. Н. - Отражение явления иммиграции в аргентинской поэзии (2015)
Ващенко Ю. А. - "Комплекс Ионы" в художественной структуре романа Аннелиз Вербеке "Неспящие" ("Slaap!") (2015)
Винар С. М. - Комунікативна роль ремарки в "Драмі для читання" (2015)
Галицька О. Б. - Комунікативно-прагматичні особливості німецькомовного лаудативного дискурсу (2015)
Гальчук О. В. - (Ре)констуркція барокового міфу про античність у світі української лірики зрілого символізму (2015)
Гнілицька Д. Д. - "Місто / село" як одна з форм міжкультурної комунікації у романі Є. Пашковського "Свято" (2015)
Гончарук Р. А. - Особливості перекладу концепту "щастя" на українську мову (на матеріалі поезій Г. Гейне в перекладі Л. Українки) (2015)
Деркач Г. С. - Особливості сприйняття феномена Оскара Вайлда в українському культурному просторі на початку ХХ століття (2015)
Довбуш О. І. - Читач як носій і творець культурних кодів: семіотичний погляд (2015)
Заболотна О. Р. - Мотив автобіографізму у творчості Сільвії Плат (2015)
Іконнікова М. В. - Поетика імені в романі Грема Свіфта "Земноводний край": інтертекстуальний вимір (2015)
Калініченко М. М. - Міжкультурні комунікації у дискурсі північноамериканського романтизму (2015)
Козій О. Б. - Деміургійний аспект як відображення внутрішньої еволюції персонажа у фантастичній епопеї Р. Желязни "Хроніки амбера" (2015)
Колінько О. П. - Дитяча література крізь призму мультикультуралізму (2015)
Колмыкова Е. А. - Михаил Кузмин – переводчик (2015)
Кондратьєва Т. Б. - Мистецтво у дискурсі транскультуралізму (на прикладі оповідання Харукі Муракамі "Друге пограбування булочної") (2015)
Кушнір І. Б. - Світ дитинства у романі Н. Амманіті "Я не боюсь" (2015)
Левченко А. В. - Розуміння, що розпредмечує, як герменевтична техніка сприйняття художнього тексту (на матеріалі оповідань Григіра Тютюнника) (2015)
Лотоцька О. Л. - Концепт "еквівалентності" у наративній організації новел О. Генрі та Аркадія Любченка, Собчук Л. В. (2015)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Рецептивний горизонт прозового наративу в романі Юстейна Ґордера "Замок в Піренеях" (2015)
Мегела І. П. - "Гра в бісер" Германа Гессе як філософська утопія (2015)
Мельничук І. В. - "Лямент дому княжат Острозьких" в контексті танатологічного дискурсу української барокової поезії (2015)
Нестелєєв М. А. - Архетип тіні в "Повісті без назви" В. Підмогильного (2015)
Паламарчук К. М. - Громадянські мотиви у творчості Ф. Г. Клопштока (2015)
Романишин Н. І. - Проблема актуалізації національної ідентичності в художньому дискурсі (2015)
Росстальна О. А. - Проблема морального вибору в оповіданні Т. Гарді "Герцогиня Гемптонширська" (2015)
Ситник О. В. - Новаторські засоби вираження внутрішнього світу людини в літературі 1920-1930-х років (на матеріалі новелістики В. Фолкнера і М. Хвильового) (2015)
Спивачук В. А. - Своеобразие заглавий в рассказах 1920-х годов (на примере произведений Пантелеймона Романова) (2015)
Ткаченко Т. - Образ наратора у малій прозі Осипа Турянського (2015)
Трош С. Э. - Лирика Эндрю Марвелла (1621-1678): религиозно-философский и гендерный аспекты (2015)
Чередник Л. - Світ жіночої душі у поезії Віслави Шимборської та Ліни Костенко (2015)
Шадріна Т. В. - Українська канадська література: синдром розщепленої ідентичності (2015)
Шарова Т. М. - Особливості поетичної майстерні В’ячеслава Романовського, Саєнко Ю. В. (2015)
Шевців Г. М. - Граматична партитура як важливий елемент автобіографічного дискурсу Й.-В. Ґете, Шевців Р. Б. (2015)
Штейнбук Ф. М. - Конвергенція топосу спокусливості у творах сучасної світової літератури (2015)
Юрчук О. О. - Література як соціокультурне явище (2015)
Bordyuk L. V. - Cultural implications in translation from English into Ukrainian (2015)
Ананко Т. Р. - Лінгво-стилістичні особливості перекладу політичного дискурсу (2015)
Андрієнко Т. П. - Когнітивне моделювання перекладу художнього тексту (на прикладі новели О. Генрі "The last leaf"/"Останній листок") (2015)
Васильченко О. В. - Зовнішньоекономічні договори в англомовному діловому дискурсі: поняття, типи та переклад (2015)
Волченко О. М. - Граматичні трансформації в англо-українському художньому перекладі, Нікішина В. В. (2015)
Вуколова В. А. - Особенности передачи имплицитных смыслов в автопереводе (на материале рассказа В. Набокова "Весна в Фиальте") (2015)
Галич О. Б. - Кореляція типів готичної пародії з трансформаційними прийомами перекладу (2015)
Государська О. В. - Основні компоненти теоретичної бази перекладу і перекладознавчої методології (2015)
Заботнова М. В. - Specificity of religion biased phrases’ usage in political speeches and their translation (2015)
Зубрик А. Р. - The peculiarities of translation of English praseological units with somatic elements (2015)
Касаткіна-Кубишкіна О. В. - Переклад паремій як декодування етнічної ментальності, Курята Ю. В. (2015)
Каушанська Л. В. - Граматичні особливості перекладу ділових листів з німецької мови українською (2015)
Марховська А. Ю. - Відтворення іспанської нецензурної лексики українською мовою (2015)
Мельник Л. В. - До питання відтворення інтертекстуальних звязків під час перекладу художніх текстів (2015)
Мельник Н. А. - Особливості перекладу англійських термінів ветеринарної медицини українською мовою, Козуб Л. C. (2015)
Моісєєва Н. О. - Особливості перекладу контамінованих лексем в німецьких політичних новинах (2015)
Онушканич І. В. - Перекладацькі трансформації як засіб відтворення англійських евфемізмів українською мовою, Штогрин М. В., Пристай С. М. (2015)
Плетенецька Ю. М. - Синтаксичне уподібнення словосполучень англомовного відеоряду та його дубльованих перекладів (2015)
Потіпак Ю. А. - "Вільшаний король" Й. Ґете в перекладі новогрецькою мовою (2015)
Свищ Л. О. - Проблеми перекладу драми – твору на межі літератури та театру (2015)
Смірнова Т. В. - Термінологічні проблеми перекладу на прикладі фахової мови транспорту (2015)
Соловей Г. С. - Відтворення політичних символів у перекладі: крос-культурний і жанровий аспекти (2015)
Стежко Ю. Г. - Художній переклад у постмодерністському дискурсі (2015)
Ткачівська М. Р. - Поетичні вкраплення та їх переклад (на прикладі української та німецької мов) (2015)
Тригуб А. М. - Володимир Митрофанов: до критики художнього перекладу (2015)
Чепурна З. В. - Особливості функціонування німецьких військових термінів та їх переклад українською мовою, Лисенко Г. Л. (2015)
Шум О. В. - Співвіднесення ідіостилю автора і стилю перекладача (на матеріалі перекладу роману Ю. Андруховича "Рекреації" німецькою мовою) (2015)
Волошин В. С. - Коцептуальные основы экономической программы по выходу Украины из кризиса, Белопольский Н. Г., Кленин О. В. (2015)
Волошин В. С. - К вопросу о социальности и биографичности денег (2015)
Горошкова Л. А. - Таргет- і кайдзен-костинг в системі фінансового контролінгу підприємств, Волков В. П. (2015)
Гужва І. Ю. - Укладання Україною двосторонніх угод про вільну торгівлю: інструмент інтеграції до міжнародних ринків товарів та послуг (2015)
Толпежніков Р. О. - Забезпечення інновативності проактивного управління на промислових підприємствах, Балашов М. І. (2015)
Антонюк Д. А. - Аутсорсинг та субконтрактинг як механізми інституціональної інфраструктури підприємництва в умовах мегарегіональної інтеграції України (2015)
Капранова Л. Г. - Сучасний стан світового енергетичного ринку в умовах глобальної системи (2015)
Толпежнікова Т. Г. - Відмінності маркетингу зовнішньоекономічної діяльності та шляхи його вдосконалення (2015)
Солошенко П. В. - Роль і значення інтелектуальної власності в збереженні авторського права на наукові твори (2015)
Бондар Ю. О. - Сутність управління ризиками в системі забезпечення економічної безпеки підприємств (2015)
Ciburene J. - Evaluation of primary health care services: students point of view, Ciburaite G. (2015)
Dinkov M. - Relationship between employee turnover and productivity in the organization (2015)
Кравець К. П. - Чинники розвитку концентрації виробництва на підприємствах України (2015)
Кудирко Л. П. - Регуляторна компонента зміни ролі країн периферії та напівпериферії в міжнародній торгівлі (2015)
Бессонова С. І. - Дослідження діяльності та проблем металургійних підприємств в умовах енергозбереження (2015)
Ткачук В. А. - Організаційно-економічні передумови розвитку основних форм господарювання на сільських територіях (2015)
Череп А. В. - Методичні основи оцінки ефективності екологічно чистого виробництва на підприємствах машинобудування, Лашкарава В. В. (2015)
Тараненко І. В. - Стратегічні завдання Енергетичного союзу ЄС у контексті розвитку світового енергетичного ринку (2015)
Любчук О. К. - Проблема особистісного ресурсу для розвитку підприємницької діяльності в Україні (2015)
Кислова Л. А. - Характеристика структурних мегатенденцій розвитку ресурсного і виробничого потенціалу світового ринку чорних металів (2015)
Маркіна І. А. - Економічна привабливість аграрного сектору України в умовах глобальних викликів, Сьомич М. І. (2015)
Михайлишин Л. І. - Системні перетворення транснаціоналізації в новітніх імперативах інноваційного розвитку (2015)
Шафієва Л. Г. - Напрями розробки стратегії інноваційного розвитку підприємства плодово-ягідної сфери виробництва (2015)
Дугінець Г. В. - Вплив міжнародних міграційних процесів на економічний розвиток України, Рєліна І. Є. (2015)
Рябик Г. Є. - Формування конкурентних переваг, як цільових орієнтирів в процесі стратегічного планування конкурентоспроможності (2015)
Давидюк Л. П. - Становлення світового ринку праці в умовах глобалізації: просторово-методологічний аспект (2015)
Сотниченко Л. Л. - Інноваційні методи управління інфраструктурою регіону (2015)
Верескун М. В. - Ефективність інвестицій в інформаційну безпеку: проблеми і рішення (2015)
Шушпанов Д. Г. - Освіта як соціально-економічна детермінанта здоров’я населення (2015)
Скрипник М. Є. - Застосування принципу ієрархічності при розробці управлінської звітності виробничого підприємства (2015)
Кузьміна О. В. - Принципи формування системи стратегічного управління збалансованим розвитком промислового підприємства (2015)
Колосок В. М. - Формирование системы бюджетирования для предприятий в составе холдинга, Чепайкина Н. С. (2015)
Анісімов І. Є. - Державна політика України щодо розвитку інноваційної діяльності в умовах економічної кризи (2015)
Гладких Д. Є. - Потенціал світового ринку мінеральних добрив в умовах економічної кризи (2015)
Тохтамиш Т. О. - Актуальні питання встановлення режиму валютного курсу національної грошової одиниці (2015)
Дьяченко О. В. - Гармонізація та спрощення національної практики здійснення митних процедур в контексті європейської інтеграції (2015)
Zos-Kior M. - The Methodological Principles of Economic, Social and Environmental Land Use Efficiency of the Agricultural Sector (2015)
Припотень В. Ю. - Управление персоналом региональной таможни (2015)
Припотень В. Ю. - Стохастическая модель диагностики экономических показателей малого предприятия, Изюмов И. Ю. (2015)
Кульбака В. М. - Інфраструктурна перебудова економіки України в мовах фінансової та соціально-політичної кризи (2015)
Ляшов Д. А. - Особенности оценки персонала промышленных предприятий, Иванущенко Д. А. (2015)
Калюжна Н. Г. - Експортний потенціал країни: підхід до трактування поняття (2015)
Печуляк Ю. С. - Особлиіості управління міжнародним маркетингом на вітчизняних підприємствах, Іксарова Н. О. (2015)
Гончар В. В. - Методика оцінки персоналу при формуванні маркетингової стратегії розвитку підприємства (2015)
Потапова Н. М. - Дослідження економічної сутності транспортної послуги та її впливу на економічний розвиток регіону, Оніщенко В. В. (2015)
Макаренко М. В. - Аналіз практики управління знаннями в провідних портах світу, Шайхатдинов А. З. (2015)
Лисий А. О. - Управління вантажообігом в умовах зимової навігації в азовському морі (2015)
Волощук І. В. - Аналіз світового досвіду використання державно-приватного партнерства та передумови його впровадження в Україні, Іванькіна Я. Є. (2015)
Калініна А. Г. - Дослідження сутності стратегічного потенціалу регіону: головний зміст та принципи (2015)
Сотниченко Л. Л. - Прогнозування розвитку транспортної інфраструктури регіону (2015)
Швець Г. О. - Сутність та особливості інтелектуальної власності, Скрипченко Л. С. (2015)
Мордвицька Ю. С. - Методичні підходи до визначення складу та класифікації логістичних витрат підприємств міжнародних вертикально-інтегрованих холдингів (2015)
Андронік О. Л. - Середній клас у системі соціально-економічного розвитку (2015)
Горошкова Л. А. - Логістичний підхід до управління інфраструктурою житлово-комунального господарства України, Волков В. П., Шкарупіло Є. В. (2015)
Горошкова Л. А. - Логістичний підхід в управлінні фінансовими потоками проектів, Волков В. П., Кіянова А. В. (2015)
Волков В. П. - Управління нерухомістю житлово-комунального господарства на засадах логістики, Горошкова Л. А., Коваленко Г. В., Мандрикін А. Ю. (2015)
Гненний О. М. - Методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій в розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом (2015)
Ейтутіс Г. Д. - Заходи наближення продуктивності залізниць України до рівня країн-лідерів міжнародного союзу залізниць, Карпов В. М., Никифорук О. І. (2015)
Стасюк О. М. - Фактори конкурентоспроможності залізничного транспорту України (2015)
Аксьонов І. М. - Нові підходи щодо оцінювання ефективного функціонування пасажирських перевезень в далекому сполученні, Разумова К. М. (2015)
Задоя В. О. - Щодо питання удосконалення системи управління інфраструктурою залізничного транспорту в умовах ринку (2015)
Пінчук О. П. - Можливі моделі реформування залізничного транспорту України (2015)
Чаркіна Т. Ю. - Принципи формування інфраструктурної складової для побудови пасажирських залізничних тарифів (2015)
Божанова В. Ю. - Методичні рекомендації щодо вибору транспортного засобу в логістиці підприємств, Жукова О. О. (2015)
Шило Л. А. - Формування майнового комплексу залізниць в умовах реформування Укрзалізниці, Груберт У. А., Чорновіл О. В. (2015)
Мельник Т. С. - Розвиток інтерактивного маркетингу як основа удосконалення процесу надання сервісної послуги, Христофор О. В. (2015)
Шило Л. А. - Роль маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності вантажних залізничних перевезень, Добровольська І. Л., П’ятигорець Г. С. (2015)
П’ятигорець Г. С. - Особливості оподаткування прибутку залізниці в умовах акціонування (2015)
Копитко В. І. - Діяльність підприємств туристичної галузі з урахуванням регіональних особливостей розвитку транспортного туризму (2015)
Рекун І. І. - Основні напрями оцінки економічної стійкості ДП "Придніпровська залізниця" (2015)
Железняк В. В. - Проблеми впровадження міжнародних і регіональних стандартів менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту, КІржа Х. Ю. (2015)
Міщенко М. І. - Економіко-математичне моделювання в підвищенні ефективності функціонування залізничного транспорту (2015)
Терентьева Л. С. - Основные направления и этапы исследований по проблеме офтальмоонкологии, проводимые в ГУ "Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова АМН Украины". Достижения и задачи (2010)
Полякова С. И. - Значение объединенной оценки МкАТ СБ7+, СБ38+, СБ45+, СБ54+, СБ150+ для дифференциальной диагностики характера опухоли слезной железы эпителиального генеза (2010)
Классификация меланом сосудистой оболочки (2010)
Чаланова Р. И. - Практическая значимость клинико-иммунологической оценки стресс—реактивности организма для офтальмокомбустиологии (третье сообщение), Дегтяренко Т. В. (2010)
Асланова В. С. - Пневматическая ретинопексия в лечении больных с ямкой диска зрительного нерва, осложненной серозной отслойкой макулы , Уманец Н. Н., Иваницкая Е. В. (2010)
Мальцев Е. В. - Фізико-хімічна ідентифікація складу сторонніх тіл, вилучених з рогівки травмованих очей пацієнтів, Усов В. Я., Жмудь Т. М., Дорохов І. М. (2010)
Гайдамака Т. Б. - Активность лейцинаминопептидазы слезы у больных герпетическим кератитом — критерий активности воспалительного процесса, Леус Н. Ф., Дрожжина Г. И., Коломийчук С. Г. (2010)
Сухина Л. А. - Морфологические особенности заживления экспериментальной гнойной язвы роговицы при применении лечебно-тектонической кератопластики лоскутами аутосклеры, Перекрестов М. Б. (2010)
Савко В. В. - Влияние аллергического увеита на показатели перекисного окисления липидов камерной влаги при экспериментальной глаукоме, Хелифи Амани Бент Аяши, Пархоменко Т. В. (2010)
Сердюк В. Н. - Уровень продуктов перекисного окисления липидов в сетчатке и зрительном нерве при экспериментальной глаукоме, Семенко В. В. (2010)
Леус Н. Ф. - Влияние биофлавоноидов (кверцетина и рутина) на развитие патологических изменений в хрусталике при моделировании возрастной катаракт, Гиржева А. В., Журавок Ю. А. (2010)
Усов В. Я. - Особенности развития экспериментальной катаракты в условиях моделирования воспалительного процесса в роговице, Тарик Абоу Тарбоуш. (2010)
Леус Н. Ф. - Особенности развития катаракты у животных с экспериментальным диабетом, Бен Абдаллах Анис Бен Слимен (2010)
Кошиц И. Н. - Роль ригидности фиброзной оболочки глаза и флуктуации склеры в ранней диагностике открытоугольной глаукомы, Светлова О. В., Рябцева А. А., Макаров Ф. Н., Засеева М. В., Мустяца В. Ф. (2010)
Чуднявцев С. Е. - Правила открытой и закрытой систем рынка как основа медицинского менеджмента (2010)
Сидорова М. В. - Сосудистая патология глаза: гемореологические нарушения и патогенетические методы лечения (2010)
Бруцкая Л. А. - Лечение амблиопии (2010)
Пономарчук В. С. - Синдром Laurence — Moon — Bardet — Biedl, Храменко Н. И. (2010)
Сергиенко Н. М. - Рецензия на монографію M. В. Сидорової "Клінічна офтальмологія. Кольоровий атлас" (2010 р.) (2010)
Памяти Валентины Михайловны Непомящей (2010)
Черно А. А. - Особенности динамики цифровой системы автоматического управления электромагнитным вибрационным приводом, Гуров А. П., Монченко М. Ю. (2015)
Осадчий В. В. - Математическая модель регулируемого дебалансного вибровозбудителя при плоскопараллельном движении (2015)
Лозинський А. О. - Застосування нечіткої моделі системи при синтезі системи автоматичного керування нелінійними об’єктами, Демків Л. І. (2015)
Кулинич Э. М. - Математическая модель автоматизированного управления дозированием жидких компонентов технологического процесса приготовления газобетона (2015)
Vince T. - Custom mobile robot controlled by andriod smartphone, Hricko J. (2015)
Мельников В. О. - Використання систем пофазного керування для корекції несиметричних режимів роботи асинхронного електропривода з векторним керуванням (2015)
Худяев А. А. - Компенсация динамического взаимовлияния между каналами в итерационном двухканальном дифференциальном электроприводе механизма подачи станка, Акимов Л. В., Поленок В. В. (2015)
Печеник М. В. - Дослідження втрат енергії в електромеханічній системі конвеєра при плавній зміні навантаження, Бур’ян С. О., Наумчук Л. М. (2015)
Карлов О. М. - Метод розрахунку торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з урахуванням товщинного крайового ефекту, Кондратенко І. П., Крищук Р. С., Ращепкін А. П. (2015)
Monakhov I. - Axial-flux permament magnet machine with reduced consumption of active materials, Chumack V. (2015)
Perdul’ak J. - Design of analogue pulse generator for novel concept of multi-leg boost converter (2015)
Павленко Т. П. - Анализ эффективности применения аморфных сплавов в сердечнике контактно-дугогасительной системы контактора, Токарь М. Н. (2015)
Малякова М. С. - Аналіз у частотній області роботи систем компенсації складових потужності електричних мереж, Калінов А. П. (2015)
Сивокобиленко В. Ф. - Аналіз перехідних процесів в електромережі шахти засобами математичного моделювання, Василець С. В. (2015)
Ликаренко А. Г. - Концепция автоматической компенсации емкостных токов утечки в рудничных электрических сетях, Петриченко А. А., Омельченко А. В. (2015)
Pryimak K. - The increase of energy and environmental efficiency and reliability of power equipment by comprehensive monitoring of its actual state, Varlamov G., Dashchenko O. (2015)
Поднебенная С. К. - Применение "динамических конденсаторов" для компенсации несимметрии в электрических сетях, Бурлака В. В., Гулаков С. В. (2015)
Фадейкин Т. Н. - Моделирование элементов тягового электропривода автономных транспортных средств (2015)
Перекрест А. Л. - Науково-прикладні аспекти енергоресурсозбереження в комунальній енергетиці, Романенко С. С. (2015)
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу "Електромеханічні і енергозберігаючі системи" (2015)
Відомості про авторів (2015)
Перелік авторів (2015)
Ogorodnyk V. - Credit system of Ukraine and its future development (2015)
Залеска М. - Сбалансированное развитие польского банковского сектора (2015)
Михайлюта С. Л. - Виявлення факторів забезпечення стійкості банківської системи на основі дослідження особливостей ісламських i європейських банків, Чуєнко Н. А. (2015)
Далгич К. В. - Інституційний розвиток банківської системи в контексті підвищення її конкурентоспроможності (2015)
Гапоненко О. Є. - Аналіз показників стану внутрішньої роздрібної i зовнішньої торгівлі України (2015)
Жежерун Ю. В. - Особливості формування ресурсної бази банків в Україні (2015)
Татар М. С. - Удосконалення системи управління банківськими ризиками в умовах посилення інтеграційних і дезінтеграційних процесів в Україні (2015)
Гнатів О. А. - Перспективи розвитку і вдосконалення ринку банківських послуг в Україні, Смага Л. М. (2015)
Діденко С. В. - Організаційно-економічні аспекти розвитку факторингових послуг банків в умовах фінансово-економічних викликів, Погоріла О. В. (2015)
Цистан І. В. - Урахування інвестиційного потенціалу банків у процесі розвитку економіки України (2015)
Нагайчук Н. Г. - Аналіз стану страхового портфеля та оцінка ефективності страхування ризиків юридичних осіб в Україні, Третяк Н. М. (2015)
Коблянська О. І. - Сучасний стан i перспективи розвитку аутсорсингу бухгалтерського обліку, Кондратов Є. О. (2015)
Демко І. І. - Стратегічний аналіз у системі ефективності використання трудового потенціалу підприємства (2015)
Шубіна С. В. - Теоретико-методичні підходи до сутності витрат, Іщенко К. І. (2015)
Ковальчук В. Г. - Системне моделювання процесів ухвалення управлінських рішень (2015)
Мусієнко О. М. - Особливості моделювання процесів ідентифікації проблемних ситуацій банку на основі їх діагностики, Маслова А. Ю., Шавлак М. А. (2015)
Воронін А. В. - Вплив розподілу строків повернення на програму залучення банківських депозитів, Волошин І. В. (2015)
Белей О. І. - Побудова моделі фінансової рівноваги управління комерційним банком (2015)
Михайлюта С. Л. - Ефективні технології "просування" сайтa в мережі "Інтернет", Добруцька Л. Р. (2015)
Кашуба М. В. - Наукова розвідка Івана Франка про Біблію ("Сотворення світу"), Жеребило І. В. (2015)
Богуславська С. І. - Проблеми фінансування розвитку соціальної сфери міст України (2015)
Телюк К. Ф. - Туристичні потоки України i Львова: ретроспектива і сучасний стан, Строгуш Х. І. (2015)
Калинець К. С. - Концептуальні засади сучасного розуміння поняття соціальної відповідальності (2015)
Завидівська О. І. - Особливості формування мотиваційної сфери до здорового способу життя у майбутніх банкірів, Завидівська Н. Н. (2015)
Антонова С. Є. - Основні тенденцій державного регулювання розвитку агропромислового комплексу України, Корбутяк В. І. (2016)
Безтелесна Л. І. - Академічна мобільність як інструмент реалізації стратегічного управління людськими ресурсами (2016)
Валіулліна З. В. - Розвиток інформаційної безпеки корпоративної економіки (2016)
Вовк В. М. - Особливості формування собівартості вантажних перевезень транспортом перевізників за базисних умов поставок Інкотермс, Нєфьодова Ю. М. (2016)
Дробко Е. В. - Практичний аспект державного регулювання у сфері надання духовно-психологічної допомоги учасникам бойових дій (2016)
Жемба А. Й. - Проблеми становлення енергетичної моделі глобального економічного розвитку (2016)
Однорог М. А. - Напрямки і форми державного регулювання інвестицій в АПК на сучасному етапі (2016)
Осадча О. О. - Якість обліково-аналітичної інформації як наукова категорія (2016)
ПоляковМ. В. - Використання інформаційних технологій у військовій сфері та напрями підвищення їх ефективності (2016)
Прокіп А. В. - Роль відновлюваної енергетики у досягненні сталості енергетичної безпеки (2016)
Сазонець О. М. - Розвиток оборонно-промислового комплексу України: основні ризики та перспективи, Захарова Д. С. (2016)
Сазонець О. М. - Аспекти інформаційної безпеки корпоративної економіки (2016)
Сазонець І. Л. - Функції науки в сучасному суспільстві при розбудові економіки знань, Куницький С. О., Куницький М. О. (2016)
Сазонець І. Л. - Вплив державної політики високотехнологічного розвитку на національну та військову безпеку України (2016)
Сазонець І. Л. - Напрями лібералізації підприємницької діяльності в Україні, Сіпайло Н. А. (2016)
Самолюк Н. М. - Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку в Україні (2016)
Cкорина Т. М. - Оцінка міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних готельних підприємств (2016)
Судук О. Ю. - Концептуальні підходи до формування ефективних проектних рішень на засадах превентивного захисту водних ресурсів (2016)
Ханін І. Г. - Паритет військової та цивільної продукції у стратегії розвитку національної економіки (2016)
Щербакова А. С. - Зарубіжний досвід управління інвестиційними проектами на меліорованих землях (2016)
Юрчик Г. М. - Особливості розвитку соціально-трудових відносин на національному ринку праці (2016)
Кардаш О. Л. - Аналіз конкуренції брендів на світовому та вітчизняному ринках, Колінчук Н. А. (2016)
Богун М. М. - Фінансове забезпечення економічного розвитку країни (2015)
Галушка З. І. - Місце економічної теорії в системі поведінкових наук (2015)
Шамьенова Г. Р. - Проблемы формирования и развития инновационного общества на современном этапе, Найденова М. В. (2015)
Біленко Ю. І. - Роль розвитку банківських систем у фінансуванні основного капіталу підприємств у країнах Центральної та Східної Європи (2015)
Устименко М. В. - Формування і розвиток кластерів в умовах глобалізації (2015)
Андрусяк І. В. - Тенденції та проблеми інвестиційного забезпечення сталого розвитку (2015)
Балик У. О. - Роль та місце глобальних ланцюгів створення вартості в умовах глобалізації економічних процесів, Колісник М. В. (2015)
Вікулова А. О. - Економічні взаємовідносини між суб’єктами комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності (2015)
Гмиря В. П. - Фінансовий механізм формування ринку аграрної продукції України (2015)
Труш І. Є. - Механізм ефективного впливу кредиту на розвиток ринкової економіки (2015)
Фаріон Л. В. - Теоретико-методологічні підходи до формування понятійного апарату "сталий розвиток сільських територій" (2015)
Шепетько Р. І. - Відтворювальна структура економіки України в умовах неоіндустріалізації (2015)
Багорка М. О. - Формування та оцінка маркетингового потенціалу аграрних підприємств, Білоткач І. А. (2015)
Beskupska O. V. - Ecologization of oil and fat industry of Ukraine in times of crisis (2015)
Білявська Ю. В. - Підходи до побудови механізму формування організаційної культури підприємств торгівлі (2015)
Богаченко А. В. - Структуризація джерел фінансування розвитку малого промислового підприємництва (2015)
Бондарчук М. Ю. - Особливості товарного асортименту і організації товаропостачання суб'єктів малого бізнесу Житомирської області (2015)
Будяєв М. О. - Трансформація концепції "інвестиційна привабливість" під впливом етичного інвестування та соціальної відповідальності (2015)
Буняк Н. М. - Особливості управління інноваційною діяльністю університету (2015)
Витвицька О. М. - Формування механізму управління інформаційним капіталом нафтогазових підприємств (2015)
Волинець І. Г. - Особливості розвитку підприємств лісового господарства України (2015)
Королюк Н. Я. - Дослідження практики використання брендів видавництвами (2015)
Короткий Ю. В. - Логістична стратегія як засіб формування логістичного потенціалу машинобудівного підприємства (2015)
Лавреньов Н. К. - Сутність поняття "комунікативний імідж" у контексті діяльності сучасного підприємства (2015)
Майборода Ю. В. - Формування організаційно-економічного механізму активізації підприємницької діяльності підприємств автотранспорту (2015)
Малик О. В. - Управління ризиками як складова механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства (2015)
Малюк С. О. - Маркетингове дослідження зовнішнього бізнес-середовища підприємства, Росинець В. Ю. (2015)
Трегуб О. М. - Теоретичні аспекти диверсифікації сільськогосподарських підприємств (2015)
Устенко А. О. - Математичне моделювання управління мотивацією управлінської праці на нафтогазових підприємствах, Попадинець І. Р. (2015)
Червона О. Ю. - Формування інноваційних бізнес-моделей в умовах конкурентного середовища (2015)
Шаманська О. І. - Формування кадрової політики дорадчих служб (2015)
Шафієва Л. Г. - Впровадження комбінованої стратегії інноваційного розвитку підприємства на базі моделі "збалансована система показників" (2015)
Шелегеда Б. Г. - Экономическая природа структурных сдвигов в управлении экономическими системами, Погоржельская Н. В. (2015)
Шостак Л. В. - Формування логістичного потенціалу підприємства (2015)
Ясіновська І. Ф. - Розвиток сільського господарства на інноваційній основі (2015)
Білик Р. Р. - Посилення конкурентних переваг як системний чинник забезпечення економічної безпеки регіону на сучасному етапі розвитку України (2015)
Бойченко В. С. - Організаційна та економічна складові управління розвитком регіону (2015)
Герасимчук З. В. - Оцінка рівня розвитку регіональних ринків банківських послуг в Україні, Гоманюк О. К. (2015)
Чапюк О. П. - Оцінка ролі банківського сектора у капіталізації економіки регіону (2015)
Литвинчук А. О. - Еколого-трудова податкова реформа та Україна: досвід країн ЄС, вітчизняні реалії (2015)
Шведюк Ю. В. - Порівняльний аналіз моделей динаміки росту та продуктивності деревостанів, створених природним і штучним способами (2015)
Гнатюк Т. О. - Моделі поведінки українських зовнішніх трудових мігрантів (2015)
Левчинський Д. Л. - Дослідження мотивації праці з позицій системного підходу (2015)
Храпкіна В. В. - Генезис та економічна сутність соціальної безпеки, Веретенникова О. В. (2015)
Бабяк Н. Д. - Особливості інвестування у проекти державно-приватного партнерства, Нагорний Є. О. (2015)
Barylyuk M.-M. R. - Diagnosis of financial security of commercial banks in Ukraine (2015)
Бутурлакіна Т. О. - Збалансування місцевих бюджетів на основі дотацій вирівнювання, Майдич І. І. (2015)
Сейсебаєва Н. Г. - Стратегічне управління комерційним банком у сучасних умовах нестабільного зовнішнього середовища (на прикладі ПАТ КБ "ПриватБанк"), Веремейчик Т. О. (2015)
Галапуп Л. О. - Аналіз формування залученого капіталу банківською системою України (2015)
Ганущак Т. В. - Сучасний стан платіжної системи України (2015)
Гарбар Ж. В. - Сучасна роль комерційних банків як учасників ринку цінних паперів, Гарбар В. А. (2015)
Котляров Є. І. - Проблеми реформування податку на прибуток у сучасних умовах (2015)
Левкович О. В. - Інформаційний зміст макроекономічних новин у контексті впливу на ринки акцій (2015)
Місяць Н. О. - Інструменти регулювання валютних відносин: класифікація та особливості застосування (2015)
Трудова М. Є. - Особливості фінансово-економічної безпеки банків (2015)
Шиманська О. А. - Сучасний стан реалізації програмно-цільового методу у бюджетному процесі (2015)
Шолойко А. С. - Особливості розвитку аутсорсингу у сфері страхування (2015)
Гедз М. Й. - Сутність обліково-аналітичного забезпечення системи управління (2015)
Мардус Н. Ю. - Особливості обліку доходів і витрат підприємства: проблеми та шляхи вдосконалення, Єлізарова Х. П. (2015)
Усатенко О. В. - Класифікація ризикових інноваційних проектів для розвитку теоретико-методологічних аспектів бухгалтерського обліку венчурної діяльності (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського