Морозюк С. М. - Особливий порядок прийняття та зміни основного закону як гарантія його реалізації (2016)
Orzikh Yu. Н. - Category "notariat". Ontological characteristic (2016)
Скриль С. А. - Вплив права Європейського Союзу на функціонування політичних систем держав Центральної та Східної Європи (2016)
Теребило Н. В. - Насильство як окремий прояв дій, що дезорганізують роботу установ виконання покарань, Міщук І. П. (2016)
Терещук М. М. - Позитивна юридична відповідальність в публічному праві: теоретичний аналіз (2016)
Шевчук М. О. - Деякі особливості правового регулювання інформаційних правовідносин в діяльності органів державної фіскальної служби України (2016)
Волотовська Н. В. - Зміни активності антиоксидантної системи в перші години після експериментального накладання джгута (2016)
Гарас М. Н. - Оцінка ефективності полегшувального лікування дітей, хворих на бронхіальну астму фенотипу пізнього початку залежно від ацетиляторного поліморфізму, Романчук В. В. (2016)
Залявська О. В. - Сучасні підходи до лікування реактивного артриту за умов коморбідності з хронічною хворобою нирок (2016)
Тарнавська С. І. - Особливості контролю вальної терапії атопічної бронхіальної астми в дітей з врахуванням ацетиляторного поліморфізму, Донська Т. В., Січкар І. Б. (2016)
Холодкова Е. Л. - Морфологические проявления дегенеративно-дистрофических поражений позвоночника в эксперименте и после коррекции, Цюрупа А. В., Садовская Ю. А., Горюк И. А. (2016)
Гулянич М. М. - Порівняння чутливості перещеплюваних культур клітин до вірусу інфекційного ринотрахеїту великої рогатої, Недосєков В. В. (2016)
Лебедева Н. А. - Игровое кино в образовательном процессе (2016)
Романенкова Ю. В. - "Сила бамбука и гибкость плюща": поликомпонентность творче ской манеры Ольги Карпенко (2016)
Каменський В. І. - Планувальна структура західноєвропейських середньовічних міст (VIII-ХІІ століття) (2016)
Пахолюк О. А. - Дослідження пріорітетних напрямків вітру у міській забудові, Ящинський А. Л. (2016)
Кодацька Н. О. - Гендерні аспекти прояву страхів і тривожності у студентів юнацького віку, Терпімова П. Є. (2016)
Бурый А. Р. - Апокалиптические мотивы в фильмах Ф. Ланга и А. Ганса (2016)
Деркач Л. М. - Стан і перспективи розвитку української журналістської освіти (2016)
Майорова М. Є. - Поняття політичного ток-шоу як розважального стилю, Чекмишев О. В. (2016)
Шевчук Ю. С. - Концептуальна кінореклама як соціально-комунікаційна технологія (2016)
Галич А. О. - Портрет Тараса Шевченка в романі польського письменника Є. Єнджеєвича: еволюція зовнішності (2016)
Кравченко О. О. - Особливості функціонування сленгізмів у сучасному китайськомовному Інтернет-просторі (2016)
Рудюк Т. В. - Звукова організація поетичних текстів Ліни Костенко (2016)
Сидорова М. О. - Мовний контекст як індикатор конверзаційних імплікатур у реактивних ходах діалогічного дискурсу (2016)
Бондар К. В. - Спосіб життя як модус існування людини тілесної (2016)
Бончук Н. В. - Схильність до адиктивної поведінки у підлітків залежно від особливостей системи ціннісних орієнтацій (2016)
Ларін Д. І. - Методологічні аспекти дослідження історичного смислу періоду відкритої психологічної кризи та його впливу на становлення сучасної психологічної науки (2016)
Маргітай Р. В. - Особливості самооцінки студентів зі схильностями до діяльності у системах "людина – людина" та "людина – природа", Маргітай Л. Г., Міхнова О. І. (2016)
Носко Л. А. - Рефлексивне освітнє середовище як засіб професійного становлення майбутніх психологів (2016)
Півень М. А. - Особистісні особливості осіб із різним рівнем емоційної зрілості (2016)
Теглівець Л. В. - Принципи професійних відносин між керівниками та практичними психологами закладів освіти (2016)
Шевчишена О. В. - Вплив особистісних якостей і властивостей на становлення та розвиток обдарованості в підлітковому віці (2016)
Александрова Н. М. - Організаційні форми і методи інтерактивної взаємодії викладача і студента в процесі формування міжкультурної компетенції, Сгадова В. В. (2016)
Деренько В. М. - Культурно-просвітницька діяльність Іллі Киріяка в українській діаспорі Канади (2016)
Дружченко Т. П. - Підсистема вправ і завдань для навчання англомовного професійно-орієнтованого говоріння студентів юридичних факультетів (2016)
Закусилова Т. О. - Педагогічні умови формування основ професіоналізму майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки (2016)
Земба Б. А. - Роль семьи в формировании у детей надлежащего отношения к общественным нормам (2016)
Капінус О. Л. - Інтерактивний підхід у навчанні іноземної мови студентів технічних ВНЗ, Трофімова Г. С., Топча Н. І., Томенко М. Г. (2016)
Кендзьор П. І. - Моделювання системи полікультурного виховання у загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Козир М. В. - Теоретико-методологічні основи інтеграції інформаційно-комунікаційної педагогіки в освітній простір ВНЗ (2016)
Курляк І. Є. - Використання процесу медіації у справах неповнолітніх злочинців у Польщі (2016)
Лісніченко Ю. М. - Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення фахових дисциплін на засадах компетентнісного підходу (2016)
Малинівська Л. І. - Стереотипи поведінки дітей підліткового віку при надзвичайних ситуаціях (2016)
Мариківська Г. А. - Формування виразності мовлення старшокласників як складової їхньої мовленнєвої культури (2016)
Мартиненко С. М. - Варіативність змісту освіти як чинник розвитку інтелектуально-творчих умінь учнів початкової школи, Нечипоренко К. П. (2016)
Мельник І. М. - Потенціал педагогічних дисциплін у професійній самоосвіті майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Сембрат А. Л. - Історія виникнення гендерних досліджень в педагогічній науці (2016)
Служинська Л. Б. - Міжпредметні зв'язки в процесі вивчення німецької мови у вищому економічному навчальному закладі (2016)
Telna O. A. - Disabled youth in Ukraine: the governmental policies and grassroots activities (2016)
Чикалова Т. Г. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності за місцем проживання (2016)
Shevchenko M. Y. - The forming of the professional culture as the development factor of future educators, Dreval A. V. (2016)
Якушко К. Г. - Реалізація педагогічних умов формування іншомовного спілкування майбутніх інженерів (2016)
Запорожець В. А. - Протестантизм в Україні: історичні здобутки і сучасність (2016)
Петриковская Е. С. - Мультикультурализм как проблема философской антропологии (2016)
Саковська О. Ю. - Природа та агент як її принцип у філософії Аквіната. Джерела, впливи та інтерпретації (2016)
Соболь Т. В. - Вища філософська освіта у Франції та Італії: "виклики" та "відповіді" для України, Туренко В. Е., Ярмоліцька Н. В. (2016)
Климчук І. І. - Особливості ґендерного підходу в теорії міжнародних відносин (2016)
Ростецька С. І. - Регіональна ідентичність як предмет наукового аналізу (2016)
Федорчук О. О. - Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України: історія діяльності (кінець 80 років ХХ століття – початок ХХІ століття) (2016)
Яковлев Д. В. - Дилеми вибору (2016)
Кравченко Т. П. - Психолого-педагогічні механізми формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоров’я у процесі туристсько-краєзнавчої роботи (2016)
Авдєєва М. С. - Особливості врахування національних традицій при проектуванні поселень за Чорнобильською будівельною програмою (2013)
Авдєєва Н. Ю. - Методичні основи проектування житлових комплексів на територіях, наближених до аеропортів (2013)
Ароян А. С. - Принципи організації критих міських просторів (2013)
Бакулін Є. А. - Дослідження коефіцієнту запасу палі при умові збільшення сейсмічності ділянки, Костира Н. О., Бакуліна В. М. (2013)
Барабаш М. С. - Архітектурно-будівельне проектування об’єкта будівництва на основі моделювання його життєвого циклу (2013)
Батракова А. Г. - Комплексный подход к прогнозированию состояния дорожной одежды с привлечением георадарных технологий (2013)
Бутик М. В. - Містобудівні умови розміщення аеровокзальних комплексів аеропортів (2013)
Василевський О. В. - Геометричне та автоматизоване проектування торсових поверхонь (2013)
Васильченко В. І - Типізація українського дерев’яного будівництва та його історичний розвиток, Гетьман О. В. (2013)
Дудка С. О. - Принципи та прийоми формування інтер’єрів підприємств харчування (2013)
Єпіхіна Д. В. - Народна кераміка опішні як джерело для розвитку українського дизайну (2013)
Ковальов Ю. М - Результати оцінювання та перспективи розвитку паркової зони у центрі Києва, Косаченко В. Ю, Шинкарчук І. В. (2013)
Ковальов Ю. М - Пропозиції щодо стильного оформлення парків у центрі Києва, Косаченко В. Ю, Шинкарчук І. В. (2013)
Костюченко О. А. - Арт-центри у пристосованих приміщеннях. Проблеми та перспективи (2013)
Лисюк І. А. - Особливості формування архітектурного середовища релаксації в аеропорту, Чемакіна О. (2013)
Луцик О. А. - Вплив екологічних факторів на розміщення станцій міського залізничного транспорту, Степанчук О. В. (2013)
Мараховский А. А. - Нон-дизайн как подход к организации групповой работы в проектной команде, Чемакина О. В. (2013)
Михалевич В. В. - Архітектура храму як комплекс християнської символіки у сакральному мистецтві середньовіччя (2013)
Охотнік Є. В. - Особливості дизайн-проектування інтер’єру дитячої бібліотеки, Хавхун Г. М. (2013)
Павленко Н. В. - Урахування механізму контактної взаємодії при розрахунках дорожніх одягів із дискретних матеріалів (2013)
Палиенко О. И. - Информационное моделирование здания в програме САПФИР (2013)
Пеньков В. О. - Особливості забезпечення сталого функціонування підроблювальних вулиць і доріг (2013)
Першаков В. М. - Ефективні конструкції покриттів каркасних будівель (2013)
Правдохін В. В. - Використання традиційних та нетрадиційних екологічних будівельних матеріалів в архітектурі та дизайні інтер’єра, Корженевич Д. О. (2013)
Редько К. О. - Технологічні особливості влаштування водних устроїв на садово-паркових об’єктах, Кушнір А. І. (2013)
Ромашкіна М. А. - Еко-архітектура: інтеграція вітрогенераторів в архітектурі будівлі, Кір'язєв П. М. (2013)
Ряпухін В. М. - Визначення короткотривалої і довготривалої міцності асфальтобетону як термопластичного матеріалу, Нечитайло Н. О. (2013)
Сазонова П. В. - Принципи формування рекреаційних екопоселень (на прикладі Західного Криму (2013)
Сираєва А. Н. - Особливості архітектурно-планувальної організації технопарків (2013)
Солярська І. О. - Архітектура реприза людського буття (2013)
Трошкіна О. А. - Класифікація тематичних парків, Калашнікова В. В. (2013)
Трошкіна О. А - Особливості планувальної організації пішохідних зон, Нестерчук Ю. Ю. (2013)
Трошкіна О. А. - Принципи регенерації промислових територій міста у зв’язку із зміною їх функціонального призначення, Унучко В. В. (2013)
Угненко Є. Б. - Удосконалення математичної моделі прогнозування виникнення ґрунтових зсувів, Тимченко О. М. (2013)
Шевченко Л. С. - Екологічна сутність палацово-паркових комплексів Полтавщини середини XVIII-ХІХ століть (2013)
Юрченко В. А. - Загрязнение нефтепродуктами почв в зоне аэропортов и почв придорожного пространства, Михайлова Л. С. (2013)
Король Э. Н. - Морфологическая изменчивость и систематический статус трематоды Dicrocoelium petrowi (Digenea, Dicrocoeliidae) (2014)
Жовнерчук О. В. - Еколого-фауністичний огляд тетраніхових кліщів (Trombidiformes, Tetranychidae) Чорноморського біосферного заповідника (2014)
Ковальчук А. Н. - Остатки рыб рода Perca (Actinopterygii, Percidae) из отложений позднего неогена юга Восточной Европы (2014)
Мовчан Ю. В. - Сучасний склад іхтіофауни басейну Середнього Дніпра (фауністичний огляд), Романь А. М. (2014)
Писанець Є. - Попереднє порівняння краніальної та зовнішньої морфологічної мінливості тритона Кареліна (Triturus karelinii) з Криму та Кавказу, Кукушкін О., Мануілова О. (2014)
Атамась Н. С. - Современное состояние популяции малой крачки (Sterna albifrons) Среднего Поднепровья, Швидкая З.Ю. (2014)
Кузьменко Ю. В. - Живлення сича волохатого (Aegolius funereus) та сови бородатої (Strix nebulosa) на півночі України, Мішта А. В. (2014)
Коробченко М. - Гризуни-землериї (Rodentia, Spalacidae et Ellobiusini) у зоологічних колекціях України (2014)
Баркасі З. - Мишеві гризуни (Muriformes, Muridae) із Закарпаття у колекціях зоологічних музеїв Києва (2014)
Козелкова Е. С. - Анализ метода оценки точности измерений аппаратуры спутниковой навигации космического аппарата egyptsat-1, Дмитриев И. О., Уварова Т. В. (2014)
Козловський В. В. - Методологія організаційно-технічного забезпечення інформаційної безпеки авіатранспортного комплексу України, Міщенко А. В., Левінсон Г. С., Петруняк І. Ю. (2014)
Тимочко А. А. - Метод тестирования нечеткой логической системы классификации воздушных объектов в процессе контроля воздушного пространства на основе нечетких сетей петри (2014)
Шарабайко О. М. - Аналіз функціонування існуючої системи контролю і аналізу космічної обстановки (2014)
Дружинін В. А. - Алгоритм визначення кутових координат об’єктів моніторингу в багатопозиційних системах радіолокаційного спостереження (2014)
Наконечний В. С. - Аналіз методів виміру радіолокаційних характеристик об’єктів спостереження з метою отримання банку еталонних ознак для їх розпізнавання (2014)
Степаненко Ю. К. - Можливості зменшення роздільної здатності по азимуту РЛС П-18 (2014)
Варламов І. Д. - Математична модель інформаційних потоків автоматизованих систем управління, Гаценко С. С. (2014)
Галаган В. І. - Світові тенденції, проблеми створення та впровадження автоматизованих систем управління військами (силами), Турейчук А. М., Бондарчук С. В., Прокопенко О. С., Панадій К. В. (2014)
Галушка И. Н. - Применение технологий связанных данных для разработки сервисных шин территориально-распределенных предприятий, Щербак С. С. (2014)
Дробік О. В. - Дослідження роздільної здатності терагерцового 3d-радара з використанням інтегральної моделі гармонічних коливань типу 1 (ІМ-1) в умовах значних шумів, Косовець А. М. (2014)
Зінченко А. О. - Багатопозиційна інтегрована система зв’язку і радіолокації із застосуванням методу децимації відліків аналогово-цифрових перетворювачів, Слюсар В. І. (2014)
Коробчинський М. В. - Методика побудови мереж FN на основі динамічних моделей із розподіленими параметрами, Мєшков С. І. (2014)
Кузавков В. В. - Шляхи вдосконалення системи технічного обслуговування, Гайдур Г. І., Коваль Л. Т. (2014)
Кушнєрова Н. І. - Формалізована постановка синтезу оптимально розподіленої структури системи прогнозування нештатних ситуацій (2014)
Макаренко А. О. - Дослідження ефективності роботи телекомунікаційних систем за допомогою інтерактивного програмного забезпечення, Гринкевич Г. О., Гусак М. О., Лелявський Д. Б. (2014)
Перекрестов Д. В. - Підтримка льотної придатності повітряних суден із продовженним ресурсом (2014)
Пузырев А. Л. - Практическая реализация метода инфракрасной эходефектоскопии для контроля элементов конструкции планера самолета в условиях эксплуатации, Ушаков В. В. (2014)
Рагулін С. В. - Метод оцінки експлуатаційної надійності рес при явних і прихованих відмовах (2014)
Рылова Н. В. - Метод оценки динамических приоритетов видов продукции в условиях дискретного производства, Оксанич И. Г. (2014)
Тихонов І. В. - Особливості аналітичного забезпечення експлуатації суден у сучасних умовах, Гудков Д. М., Стадник О. І. (2014)
Чегодаєв Б. В. - Перспективний метод оцінки якості технічного обслуговування пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку (2014)
Шведова В. В. - Оцінювання показників якості тестового простору компютеризованої системи тестування з малими контингентами опитуваних під час пілотного експерименту (2014)
Яцко М. М. - Вибір методу статистичного аналізу надійності та класу моделі прогнозування надійності бортового обладнання літальних апаратів (2014)
Голуб С. В. - Аналіз інформаційної технології обробки даних в процесах управління рухом мобільного робота, Немченко В. В. (2014)
Гринкевич Г. О. - Оцінка ефективності технології "Cloud Computing" в телекомунікаційній мережі, Коршун Н. В., Могилевський В. Б., Малов О. І. (2014)
Жебка В. В. - Синтез оптимальної телекомунікаційної мережі за трьома показниками якості (2014)
Жураковський Б. Ю. - Розробка структури програмного забезпечення при об'єктному підході (2014)
Мирошник О. М. - Комп’ютерна підтримка прийняття рішень в умовах техногенних надзвичайних ситуацій на основі ситуаційного управління (2014)
Петрушен М. В. - Оцінка сучасних технологічних рішень та програмно-апаратних засобів щодо створення центру обробки даних у Збройних Силах України (2014)
Федорова Н. В. - Сеть синхронизации и протокол прецизионного времени (2014)
Хайрова Н. Ф. - Особенности экстракции и идентификации знаний web–контента, Аджит Пратап Сингх Гаутам (2014)
Яремчук Ю. Є. - Особливості розроблення програмних засобів для асиметричного шифрування на основі рекурентних Vk-послідовностей (2014)
Перфілова О. О. - Аналіз особливостей формування архітектурних систем доступного житла в приміських районах великих міст з урахуванням вимог безпеки в надзвичайних ситуаціях, Власенко Г. М. (2014)
Грачова Т. М. - Поетичний простір Леоніда Талалая, Коновалова М. М. (2015)
Дуркалевич В. В. - Семіотизація світу в оповіданні Івана Франка "У столярні" (2015)
Луценко Л. О. - Поняття точки зору у перспективі феміністської наратології (2015)
Новицька О. А. - Естетичні та світоглядні концепти ранньої творчості Aнтона Kрушельницького (2015)
Павленко О. Г. - Жанрово-тематична і стильова конфігурація української прози другої половини ХХ століття (2015)
Панова Н. Ю. - Несчастная любовь как причина самоубийства Филиппа Босини (по роману Дж. Голсуорси "Собственник") (2015)
Пархета Я. В. - Дуалістичність темпераменту Григора Тютюнника: експлікація у художній творчості (2015)
Сардарян К. Г. - Національно-естетичні концепти творчості І. В. Жиленко (2015)
Хорошков М. М. - Неспокій і ностальгія Хуана Мануеля Маркоса (роман "Зима Гюнтера" крізь призму постмодерного світогляду ХХ ст.), Мельничук І. В. (2015)
Шаповал Г. І. - Основні аспекти номінації осіб у малій прозі Богдана Лепкого (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2015)
Чернєй В. В. - Перспективи подальшого реформування органів досудового розслідування в системі національної поліції України (2016)
Barash E. - Understanding Of Personnel Certification Of Penal Bodies And Establishments Is The Key To Professional Growth Of Employees, Kruhlova А. (2016)
Хоменко В. П. - Актуальні проблеми створення та функціонування служби фінансових розслідувань у контексті європейських стандартів забезпечення фінансової безпеки (2016)
Мельниченко А. В. - Захист прав громадян під час проведення певних процесуальних дій (2016)
Бакутін Є. І. - Запобігання протиправним діям у сфері адміністративного права за допомогою технічних засобів (2016)
Вязмікін С. А. - Виявлення та припинення правопорушень у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг підрозділами захисту економіки національної поліції України (2016)
Tatarov О. - Ukrainian perspectives of illegal assets recovery (2016)
Горбачевський В. Я. - Питання розслідування насильницьких злочинів, Симоненко Н. О. (2016)
Цюприк І. В. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування терористичних актів (2016)
Запотоцький А. П. - Особливості обстановки вчинення злочинів проти власності у сфері будівництва (2016)
Ємець О. М. - Запобігання сутенерству правоохоронними органами України (2016)
Полях А. М. - Використання слідів запаху в межах протидії незаконному обігу наркотиків (2016)
Василевич Я. В. - Способи вчинення злочинів у сфері державних закупівель (2016)
Фатхутдінов В. Г. - Категорія "національна безпека" як детермінанта операціоналізації поняття "громадська безпека" (2016)
Доманова Т. Ю. - Підходи до нормативного вирішення проблем кримінальної відповідальності за злочини, учинені з двома формами вини (2016)
Гуняк О. Я. - Приватний та публічний інтереси в праві: сучасний стан і перспективи подальшого дослідження (2016)
Резнік Ю. С. - Реалізація принципу справедливості в кримінальному законі України (2016)
Габуда А. С. - Відмежування злочину, передбаченого ст. 342 кримінального кодексу України, від суміжних діянь (2016)
Ковригіна В. Є. - Співвідношення детермінант "право на охорону здоров’я" та "право на медичну допомогу" (2016)
Щербатюк В. М. - Селянство та селянський повстанський рух 1917–1921 рр. у працях Михайла Грушевського дорадянського періоду (2016)
Губар С. В. - Заходи щодо підвищення якості роботи органів кримінальної юстиції УСРР: досвід середини 1930-х рр. (2016)
Орлов Ю. Ю. - Застосування фрактального аналізу кримінальної статистики з метою запобігання злочинам (досвід поліції США), Джужа О. М. (2016)
Бартєнєва І. О. - Проектна технологія навчання в сучасних закладах освіти (2016)
Вієвська М. Г. - Діагностика стану сформованості соціальної Відповідальності майбутніх бакалаврів-менеджерів (2016)
Гвоздій С. П. - Прагматичний підхід у викладанні дисциплін "безпека життєдіяльності" та "основи охорони праці" в класичному університеті (2016)
Гриджук О. Є. - Філософські засади формування професійної комунікативно-мовленнєвої компетентності студентів (2016)
Гуцало Э. У.-С. - Компетентностный подход в подготовке современного специалиста, Matyash O. I. (2016)
Дем’яненко О. Є. - Підготовка майбутніх спеціалістів в полікультурному освітньому просторі засобами іноземної мови (2016)
Добровольська А. М. - Розвиток інтелектуальних здібностей майбутніх лікарів і провізорів у процесі формування іт-компетентності під час навчання за модульними технологіями (2016)
Козлюк О. А. - Підготовка вихователя до навчання дітей іноземної мови (2016)
Костюченко Т. М. - Діагностика ставлення до власного здоров’я Майбутніх соціальних педагогів (2016)
Кудрявцева О. А. - Формування інформаційної культури у майбутніх бакалаврів дошкільної освіти, Комишан А. М. (2016)
Листопад О. А. - Особливості педагогічної творчості вихователя Дошкільного навчального закладу (2016)
Маліновська Н. В. - Використання лінгводидактичної спадщини С. Русової у фаховій підготовці майбутніх вихователів (2016)
Мардарова І. К. - Інформатизація дошкільної освіти: проблеми та перспективи розвитку (2016)
Попова О. В. - Педагогічні умови професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської освіти (2016)
Прокоф’єва-Акопова С. А. - Формування професійних якостей майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Сердюк Н. М. - Емпатія як компонент конкурентоздатності майбутніх психологів (2016)
Стрілець С. І. - Підготовка майбутніх вихователів до професійного розв’язку педагогічних задач, Смолянко Ю. М. (2016)
Швець Г. Д. - Ігрові технології в навчанні української мови як іноземної (2016)
Шикула Р. Р. - Особистісно-зорієнтована концепція музейної освіти сучасної зарубіжної педагогіки (2016)
Бурлака Б. С. - Використання сучасних технологій комунікацій для оптимізації самостійної роботи студентів на кафедрі технології ліків, Фаді Ал Зедан (2016)
Волощук Н. І. - Перспективність застосування новітніх та "забутих” методів викладання фармакології у вищій школі, Пашинська О. С., Грималовська О. В. (2016)
Вороненко Ю. В. - Післядипломна медична освіта – нові горизонти й перспективи, Мінцер О. П., Палагін О. В. (2016)
Мельничук І. М. - Реальність та перспективи впровадження на сучасному етапі дистанційного навчання у сферу охорони здоров’я, Ястремська С. О. (2016)
Солодовник О. В. - Основні аспекти концепції фахової підготовки молодшого медичного спеціаліста, здатного до безперервного професійного самовдосконалення (2016)
Чоп’як В. В. - Опис корисної моделі на клінічних кафедрах (для отримання патенту України): авторські погляди, Вергун А. Р., Яворська О. Я., Вергун О. М. (2016)
Шухтін В. В. - Реформування вищої освіти в Україні, Котюжинська С. Г., Лєбєдєва Т. Л., Шухтіна І. М. (2016)
Бєленічев І. Ф. - Професійний портрет викладача дистанційного навчання в медичному і фармацевтичному ВНЗ, Моргунцова С. А., Рижов О. А., Бухтіярова Н. В., Горбачова С. В., Риженко В. П. (2016)
Бугай Б. Г. - Межі серцевої тупості: протиріччя між істиною і канонічними правилами перкусії в пропедевтиці внутрішніх хвороб, Андрейчин С. М., Чернець Т. Ю., Члек М. В., Бількевич Н. А., Руда М. М., Верещагіна Н. Я., Ярема Н. З., Кавецька Н. А., Ганьбергер І. I., Кучер C. В. (2016)
Велика А. Я. - Особливості професійного вибору студентів-провізорів, Перепелиця О. О. (2016)
Волощук Н. І. - Науково-методичні основи викладання фармакології лікарських засобів, що впливають на процеси згортання крові, Денисюк О. М., Данильчук В. В., Біговщиць С. В. (2016)
В. В. Добровольський - Деякі аспекти розв’язання конфліктів на прикладі кафедри неврології Одеського національного медичного університету, як один із напрямків культури спілкування та підвищення якості навчального процесу (2016)
Загричук Г. Я. - Організація практичної підготовки студентів-провізорів при вивченні органічної хімії, Демид А. Є. (2016)
Канівець С. В. - Шляхи оптимізації викладання дисципліни "Невідкладна медична допомога” для молодших спеціалістів з медичною освітою, Денисик О. Є. (2016)
Кривошей О. В. - Сучасні методи викладання фармацевтичної хімії (2016)
Левків М. О. - Застосування кейс-методу у фаховій підготовці студентів-іноземців на кафедрі терапевтичної стоматології (2016)
Прилипко Н. А. - Організаційно-методичні підходи викладання іноземним англомовним студентам на фармацевтичному факультеті Одеського національного медичного університету, Вишницька І. В., Унгурян Л. М., Бєляєва О. І. (2016)
Родіонова В. В. - Досвід підготовки студентів до участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з клінічної імунології та алергології (підсумки викладачів та погляд студентів), Коваленко О. М., Ніколаєнко-Камишова Т. П., Собко С. В., Хмель О. С. (2016)
Семенець А. В. - Про оновлення "Інформаційної системи перевірки знань у медичній освіті”, Чеканов С. Б. (2016)
Спіріна І. Д. - Використання "рівнів навчання” для оцінки знань студентів на циклі "Психіатрія. Наркологія”, Рокутов С. В., Тимофєєв Р. М., Шорніков А. В. (2016)
Стеченко О. В. - Проблема академічної чесності в навчальному процесі та науці: досвід Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2016)
Суховолець І. О. - Особливості проведення лекційних занять з розділу "Захворювання слизової оболонки ротової порожнини” для студентів-іноземців (2016)
Хобзей М. К. - Деякі аспекти первинної експертизи наукових праць на наявність академічного плагіату, Вергун А. Р. (2016)
Шишка І. В. - Роль матеріально-технічної бази та науково-педагогічного забезпечення в підготовці лікаря майбутнього (сімейного лікаря), Кудієвський А. В. (2016)
Колесник М. Ю. - Роль соціальних мереж у дистанційній освіті лікарів на післядипломному етапі, Качан І. С. (2016)
Кадобний Т. Б. - Передумови, завдання і форми радянізації освіти на Тернопільщині у вересні 1939 – червні 1941 року, Кравчук Л. О., Мельникова К. М. (2016)
Заїка С. О. - Генезис категоріального апарату досліджень інвестиційного розвитку (2014)
Лиськова Л. М. - Перспективи розвитку глобальної торговельної системи: відносини Європейського Союзу, Росії та України (2014)
Чуріканова О. Ю. - Вплив показників внутрішнього валового продукту США на курс долара в Україні (2014)
Гончаренко О. В. - Оцінка інституціональної ефективності агроінновацій: проблеми виміру (2014)
Ігнатенко М. М. - Удосконалення матеріально-технічного забезпечення і соціально-економічного розвитку особистих та фермерських господарств, Постол А. А. (2014)
Кужель В. В. - Аналітична характеристика сучасної моделі регіонального інноваційно-промислового кластеру, Манзій О. П. (2014)
Моісеєнко Ю. М. - Структурно-функціональна модель розвитку регіональної наноіндустрії із компонентами стратегічного планування та управління (2014)
Стегней М. І. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності Закарпатської області та можливостей ведення бізнесу (2014)
Трішкіна Н. І. - Маркетинг у діяльності торговельного посередництва (2014)
Цап М. В. - Макроекономічні передумови державної структурної політики імпортозаміщення в Україні (2014)
Базалійська Н. П. - Анкетування як визначальний метод системного дослідження якісної складової трудової поведінки робітника машинобудівного підприємства (2014)
Безугла Т. В. - Тенденції розвитку товарообігу як показника стійкості сфери торгівлі в Україні (2014)
Білошкурська Н. В. - Оцінка впливу маркетингової політики на ефективність діяльності підприємства (2014)
Білявська Ю. В. - Побудова алгоритму процесу змін управління виробництвом на підприємстві (2014)
Вороніна В. Л. - Концептуальні аспекти формування системи управління прибутком торговельного підприємства та організація її обліково-аналітичного забезпечення (2014)
Голік В. В. - Концептуальні підходи до розуміння сутності поняття "стратегія" (2014)
Грицюк Н. О. - Формування стратегії розвитку підприємства на засадах податкової політики в умовах нестабільності (2014)
Гунченко М. В. - Особливості формування та реалізації кадрової політики підприємства у сфері мотивації праці (2014)
Демчук Н. І. - Індикатори і критерії ефективності інвестицій та інвестиційного забезпечення харчових підприємств (2014)
Єлецьких С. Я. - Інноваційні технології управління розвитком підприємства на основі методів імітаційного моделювання (2014)
Звягінцева О. Б. - Моделювання споживчої поведінки на ринках соціально небезпечних товарів, Каташинська М. О. (2014)
Кравченко М. О. - Концепція стійкості підприємства в економічних теоріях (2014)
Куцеконь Л. О. - Теоретико-методичні аспекти кластеризації підприємств (2014)
Мельничук Л. С. - Етичне ведення бізнесу як особливий напрям економічної діяльності (2014)
Олексенко С. В. - Удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю фермерських господарств (2014)
Скоромна О. Ю. - Економічна сутність фінансових результатів і особливості їх формування у підприємств різних організаційно-правових форм (2014)
Скриньковський Р. М. - Параметри діагностики кредитоспроможності підприємства, Харук К. Б., Заброцька О. В. (2014)
Станко Г. В. - Інституційно-інфраструктурне удосконалення фінансово-економічних відносин в аграрному виробництві (2014)
Студінська Г. Я. - Методологічні підходи до визначення поняття "бренд" (2014)
Чернишов В. В. - Комплексна оцінка факторів, що пливають на фінансову діяльність підприємства (2014)
Шуміло О. С. - Небезпека, загрози і ризики підприємства: підходи до трактування та уточнення їхньої суті (2014)
Іртищева І. О. - Індекс глобальної конкурентоспроможності: регіональний аспект (2014)
Нездоймінов С. Г. - Регіональні контури кластерного розвитку винного туризму (2014)
Парфенюк Є. І. - Проблеми та перспективи удосконалення державної політики фінансування соціально-економічного розвитку регіону, Шушкова Ю. В. (2014)
Бавровська Н. М. - Порівняльна характеристика сільськогосподарських підприємств України та Франції, Боришкевич О. В., Цибульський С. Ю. (2014)
Хлобистов Є. В. - Природоохоронні індикатори сталого розвитку в системі макроекономічних взаємодій, Пристайко О. П. (2014)
Хмелевська О. М. - Людський розвиток у Херсонській області: сучасні тенденції та перспективи (2014)
Войтович Л. М. - Управління безпекою страхових та перестрахових компаній в Україні (2014)
Дем’янюк О. Б. - Спеціальні заходи у захисті національного товаровиробника на внутрішньому ринку (2014)
Коцюба О. В. - Аналіз динаміки іноземних інвестицій та інвестиційної привабливості України (2014)
Ломачинська І. А. - Вплив інституційного розвитку фінансової системи на економічну безпеку України (2014)
Чижова Т. В. - Сутність і значення податку на доходи фізичних осіб у формуванні фінансових ресурсів регіону, Сисоєнко І. А. (2014)
Яворська Т. В. - Функції та види державного регулювання страхового підприємництва в Україні (2014)
Коваленко О. В. - Організація оплати праці на підприємствах машинобудування та шляхи її вдосконалення (2014)
Курган Н. В. - Поточні забезпечення як засіб перерозподілу постійних загальновиробничих витрат для запобігання збільшенню собівартості реалізованої продукції (2014)
Сокольська Р. Б. - Формування документального забезпечення на стадії планування аудиту, Зелікман В. Д., Єрьоміна О. Л. (2014)
Тютлікова В. В. - Особливості обліку та оцінки гудвілу підприємства в умовах продажу (2014)
Якубенко Ю. Л. - Становлення аудиторської діяльності в Україні (2014)
Гавриленко О. В. - Огляд методів гібридизації інтелектуальної обробки інформації (2014)
Горбачова О. М. - Методика визначення показника сталості функціонування аеропортів у короткостроковому періоді (2014)
Устенко С. В. - Розробка імперативної стратегії управління економічною безпекою підприємства, Іванченко Н. О. (2014)
Титул, зміст (2016)
Передмова (2016)
Бартків О. - Теоретичні основи трансформації цінностей майбутніх фахівців у ціннісні орієнтації, Дурманенко Є. (2016)
Волкова Н. - Підготовка викладача вищої школи як стратегічне завдання (2016)
Воронюк О. - Про специфіку моніторингу якості підготовки докторів філософії (2016)
Галацин К. - Педагогічні умови формування комунікативної культури майбутніх фахівців інженерно-технічних спеціальностей (2016)
Дурманенко О. - Виховна робота у ВНЗ як чинник формування особистості майбутнього фахівця (2016)
Зірка В. - Науковий дискурс: навчання аспірантів створенню якісного наукового тексту (2016)
Ільницький Р. - Зміст підготовки аспірантів у вищих навчальних закладах України, Процишин Н. (2016)
Ковальчук О. - Готовність нового фахівця до забезпечення якості європейських стандартів вищої освіти (2016)
Кожушко С. - Навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) з використанням проектної методики (2016)
Криштоф Світлана - Аспірантура – інноваційна ступінь підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації на сучасному етапі (2016)
Лебідь О. - Теоретичні аспекти підготовки майбутнього керівника загальноосвітнього навачального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури (2016)
Лякішева А. - Утомлюваність викладача вищого навчального закладу в професійній дяльності: причини виникнення та прояви, Грицюк Л. (2016)
Меняйло В. - Дослідницько-інноваційна діяльність в контексті професійної підготовки висококваліфікованих фахівців (2016)
Ольхова Н. - Підготовка студентів до реалізації інтегрованого навчання в початковій школі (2016)
Петренко В. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку нафтогазової освіти в контексті формування передумов інтелектуалізації діяльності суб’єктів національного господарства, Процюк В., Кісь С. (2016)
Повар І. - Ціннісний вимір професійної підготовки майбутнього фахівця, Повар О. (2016)
Скальська Д. - Підготовка фахівців третього рівня освіти нафтогазового профілю: особистісні імперативи науковця в умовах глобалізації (2016)
Сологуб Т. - Навчально-виховне середовище ВНЗ як фактор професійно-особистісного становлення майбутнього фахівця (2016)
Томашевська І. - Формування портфоліо аспіранта як механізм оцінки його дослідницької компетентності (2016)
Усова О. - Деякі аспекти виконання якісного наукового дослідження, Сологуб О. (2016)
Fast O. - European models and innovative practices of doctoral training (2016)
Чернета С. - Сутнісні характеристики формування готовності майбутнього фахівця до професійного cамовдосконалення (2016)
Наші автори (2016)
Угрин М. М. - Шановні читачі (2016)
Дидик Н. М. - Новий підхід до проведення стоматологічного лікування дорослих із застосуванням комбінованої анальгоседації та місцевої анестезії, Пайкуш В. А., Угрин М. М. (2016)
Симоненко Р. В. - Деякі аспекти раціонального використання фторпротектора Profluorid Varnish ("VOCO") при лікуванні гіперестезії твердих тканин зубів (2016)
Скрипніков П. М. - Ретеновані зуби мудрості, можливі клінічні прояви, помилки в діагностиці, Скрипнікова Т. П., Скібіна А. К. (2016)
Все, що потрібно для найкращої діагностики (2016)
Поліщук С. С. - Вплив Квертуліну на клінічний перебіг загоєння забійно-рваних ран обличчя (2016)
Девіґус А. - VITABLOCS RealLife®: естетичні Chairside-реставрації фронтальних зубів (2016)
Смоляр Н. І. - Стоматологія починається з дитинствa, Масний З. П. (2016)
Кузьміна В. А. - Санітарна освіта вагітних щодо гігієни порожнини рота як важлива ланка в антенатальній профілактиці карієсу зубів, Якубова І. І., Коркач Г. М. (2016)
Смоляр Н. І. - Підходи до лікування глибокого карієсу тимчасових зубів за результатами анкетування дитячих лікарів-стоматологів, Солонько Г. М., Гринишин О. Б. (2016)
Чуйко А. М. - Аналіз зусиль у системі імплантат–кістка з урахуванням дискретних геометричних параметрів різьби і механічних властивостей кісткових тканин, Угрин М. М. (2016)
Сміянов Ю. В. - Деформований стан емалі зубів при різних формах моделювання каріозної порожнини, Лахтін Ю. В. (2016)
Матолич У. Д. - Особливості показників рівня інтерлейкіну-8 у хворих на флегмони щелепно-лицевої ділянки із супутнім цукровим діабетом 2 типу (2016)
Кушта А. О. - Обґрунтування премедикації у стоматологічній практиці залежно від рівня тривожності на основі експериментального дослідження, Волощук Н. І., Шувалов С. М. (2016)
FDI 2016 — український прорив (2016)
XIV Міжнародна стоматологічна виставка "Дентал®-Україна" 2016 та Стоматологічний форум (2016)
З нагоди 75-річчя від дня народження професора Валентина Федоровича Макєєва (2016)
До 65-річного ювілею професора Петра Семеновича Фліса (2016)
Матеріали науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2016, Львів (2016)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Новини стоматології" у 2016 році (2016)
Пивняк Г. Г. - Некоторые аспекты и пути реализации программы освоения подземного пространства крупных городов, Корчак А. В., Франкевич Г. С., Солодянкин А. В. (2010)
Пустовойтенко В. П. - Обґрунтування гірничотехнічних передумов підземного будівництва з урахуванням гірничо-геологічних умов (2010)
Тулуб С. Б. - Обоснование концепции управления геомеханическими процессами в выработках угольных шахт в условиях ожидаемых больших смещений контура, Солодянкин А.В. (2010)
Пустовойтенко В. П. - Техніко-економічні аспекти освоєння підземного простору, Гавриш О. Р. (2010)
Левит В. В. - Бурение вертикальных шахтных стволов как перспективное направление в шахтном строительстве, Горелкин А. А. (2010)
Сдвижкова Е. А. - Методика прогноза прочностных свойств углевмещающих пород в пределах шахтного поля, Бабец Д. В., Мартовицкий А. В. (2010)
Должиков П. Н. - Моделирование провала над горной выработкой, Шубин А. А., Корсаков Д. В. (2010)
Шевцов Н. Р. - Развитие концепции безопасности производства взрывных работ в угольных шахтах, Калякин С. А. (2010)
Должиков П. Н. - Исследование особенностей условий эксплуатации арочных рамных крепей в зонах интенсивной трещиноватости, Палейчук Н. Н., Кобзарь Ю. И. (2010)
Прокопов А. Ю. - О структуре затрат времени при сооружении скипового ствола подземного рудника "Мир" на участке нефтегазопроявлений, Масленников С. А., Склепчук В. Л. (2010)
Борщевский С. В. - Построение пространственной модели участков ярусов породного отвала с использованием программного пакета Surfer, Прокопенко Е. В. (2010)
Андреев Б. Н. - Динамика транспортерных галерей горнодобывающих предприятий, Бровко Д. В., Хворост В. В. (2010)
Бабиюк Г. В. - Напряженно-деформированное состояние пород в надработанном породном массиве, Ермаков А. Н. (2010)
Кравец В. Г. - Технологические параметры взрывного обрушения грунта при создании взрывом компенсирующих щелей, Вапничная В. В., Францишко А. В. (2010)
Гапеев С. Н. - Разработка способа обеспечения устойчивости наклонной выработки в условиях шахты им. В.М. Бажанова, Терещук Р. Н., Олексюк А. Б. (2010)
Минеев С. П. - Рекомендаций по безопасной отработке выбросоопасных пластов в сложных горно-геологических условиях, Витушко О. В., Рубинский А.А. (2010)
Полозов Ю. А. - Тампонаж закрепного пространства для предупреждения аварийной ситуации на воздухоподающем стволе №10 ОП "Шахта "Димитрова", Рябичев В. Д., Лазерник Ю. А. (2010)
Роенко А. Н. - Применение компьютерных моделей для оценки пород в окрестности сопряжения ствола на шахте им. А.Г. Стаханова, Румежак О. Н., Кравченко К.В. (2010)
Касьян Н. Н. - Особенности передачи давления, от стенок шпура, содержащего невзрывчатый разрушающий материал, вглубь породного массива, Сахно И. Г., Шуляк Я. О. (2010)
Самедов А. М. - Дослідження повзучості при одноосному стисканні бетонів на основі крупного заповнювача зі сланцевих гірських порід, Жданова О. О. (2010)
Харин С. А. - Влияние факторов "бурение" и "погрузка" на интенсивность проведения стволов (2010)
Минеев С. П. - Технология ликвидации последствий газодинамических явлений в струговых и щитовых лавах, Витушко О. В., Выгодин М.А. (2010)
Мокриенко В.Н. - Параметрирование нового способа охраны выемочной выработки с использованием метода эквивалентных материалов (2010)
Гапеев С. Н. - Исследование характера взаимного влияния протяженных выработок на участке их сопряжения, Раскидкин В. В., Кравченко К. В. (2010)
Чернай А. В. - Метод крупных частиц в механике гетерогенных сред, Ищенко А. К., Налисько Н. Н., Кириченко А. Л. (2010)
Журавлёв В. Н. - Анализ свойства стационарности зондирующего угольный пласт виброакустического информационного сигнала, Масленников Е. В., Кондратюк И. В. (2010)
Соболев В. В. - Твердофазный синтез монокристаллов алмаза (2010)
Новиков А. О. - Вариационный метод оценки напряженно-деформированного состояния массива горных пород, армированного анкерами, вокруг выработки (2010)
Терещук Р. Н. - Обоснование параметров способа обеспечения устойчивости подготовительных выработок глубоких угольных шахт, Наумович А. В., Кузнецова А. Н. (2010)
Кирия Р. В. - Увеличение производительности бункера с боковым щелевым выпускным отверстием с помощью вибрации, Брагинец Д. Д. (2010)
Марченко В. В. - Особенности влияния скорости движения на психоэмоциональное состояния водителей большегрузных карьерных автосамосвалов в условиях Вольногорского ГМК, Русак И. С. (2010)
Пушкин С. П. - Стабилизация качества угля в условиях сложноструктурных залежей (2010)
Рыбалко А. Я. - Первичные параметры тяговой сети для индуктивной передачи электроэнергии передвижным потребителям (2010)
Мещеряков Л. І. - Программное обеспечение идентификации состояний барабанных мельниц, Ясир Юсеф Хусейн Аль Хаттаб, Зубарев А. И. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Від головного редактора (2014)
Розенберг Р. - Интернациональные тенденции в творчестве одесских композиторов (2014)
Rosenberg R. - International tendencies in the works of Odessa composers (2014)
Осадчая С. - Эволюционная роль "переходных эпох" в развитии православного богослужебного пения: от авторитета традиции к феномену авторства (2014)
Osadchaya S. - Evolutionary role of "transition ages” in the development of the orthodox liturgical singing: from authority of a tradition to the phenomenon of authorship (2014)
Муравская О. - Жанрово-стилевые аспекты оперы Э. Хумпердинка "Гензель и Гретель" и традиции немецкого бидермайера (2014)
Muravskaya O. - Genre and stylistic aspects of the opera by E. Humperdinck "Hansel and Gretel” and the traditions of the german biedermeier (2014)
Грибиненко Ю. - Полистилистические аспекты композиторской поэтики Альфреда Шнитке (на примере камерно- инструментальных произведений) (2014)
Сергеева О. - К проблеме интерпретации жанра думы-баллады во Второй симфонии Б. Лятошинского (2014)
Кучма О. - Особливості неофольклоризму в пізній творчості Р. Щедріна (на прикладі Концерту для оркестру № 4 "Хороводи") (2014)
Каплун Т. - Образ Марфы-раскольницы в опере "Хованщина" М. П. Мусоргского (2014)
Тимченко-Быхун И. - Первая программная миниатюра М. Глинки "Прощальный вальс": автобиографические смыслы и итальянские музыкальные влияния (2014)
Горелик Л. - К вопросу о жанрово-стилевой и вокально-исполнительской специфике "Тихих песен" В. Сильвестрова (2014)
Олейникова Ю. - "Семь песен" на стихи Е. Кульман Р. Шумана: стилевые и образно-смысловые аспекты (2014)
Гадецкая А. - Культура повседневности в музыкальном искусстве: интерпретационные возможности и методологические перспективы (на примере творческой биографии М. И. Глинки) (2014)
Серенко С. - Феномен Моисея в музыкальном искусстве. Часть 2. "Моисей" Дж.Россини, Н. Паганини, Н. Паганини — Л. Сильва (2014)
Поляковская С. - От джаза до минимализма: о стилистических особенностях музыки к балету "The great Gatsby" (2014)
Гульцова Д. - Поэтика фортепианного этюда во французской музыкальной культуре XIX — начала ХХ века (2014)
Емельяненко М. - Принципы организации стилевой целостности симфонического творчества В. Губаренко (2014)
Лисовенко Е. - Структурно-семантические функции рондо и рондальности в камерно-инструментальной музыке А. Шнитке (2014)
Лысенко Н. - "Баллада о мальчике, оставшемся неизвестным" С. Прокофьева: жанровые и мифопоэтичекские аспекты (2014)
Немченко К. - Втілення елементів православних таїнств і богослужбових послідувань в оперному мистецтві (на прикладі "Сказання про невидимий град Кітеж і діву Февронію" М. Римського-Корсакова) (2014)
Шевченко Т. - Стилевая переходность русского фортепианного искусства конца XIX — начала XX века (2014)
Федорова А. - Академическая музыка в контексте современной музыкальной субкультуры: размышление об эволюции "классического" в музыкальной повседневности (2014)
Перепелица М. - Театральность как основной вектор развития в музыке Кармеллы Цепколенко (2014)
Чжан Кай - Темпоральность как условие стилевой характеристики поздних опер Р. Штрауса: опыт музыковедческого дискурса (2014)
Чжи Инь - Риторические истоки речитативных форм в оперном творчестве К. Монтеверди (2014)
Завгородняя Г. - Семантика элементов музыкального языка как показатель отличия западного и восточного мышления (2014)
Єргієв І. - Творча артистично-театральна концепція сучасного мистецтва "модерн-баяна" (2014)
Черноіваненко А. - Поетика "тиші" у музичному інструменталізмі (2014)
Бондар Є. - Художньо-стильовий синтез: взаємодія "свого" та "чужого" в сучасній хоровій музиці (2014)
Скорик А. - Насилля і суб’єкт в сучасній аудіовізуальній культурі (2014)
Оганезова-Григоренко О. - Акмеологическое самосознание как "способ работы" автопоэзной системы "актер мюзикла" (2014)
Марик В. - Смысловое наполнение концепта "память" в современной музыковедческой поэтике (2014)
Іонов В. - Явище тексту у музикознавстві: до проблеми іманентної предметності музикознавства (2014)
Майденберг-Тодорова К. - Импровизация как средство интерпретации алеаторно-сонористической композиции (2014)
Яковлев О. - Синергія культурних ідентичностей регіонів України (2014)
Потоцька О. - Музичний твір як предмет виконавської інтерпретації у контексті музикознавчих студій (2014)
Регрут В. - Особенности сценического воплощения оперного произведения: от оперного текста к постановочной интерпретации (2014)
Власенко І. - Поліхудожні основи симфонізації танцю (2014)
Носуля А. - Тема ожидания в камерных операх А. Шенберга и М. Таривердиева (2014)
Езерская А. - Жанры фортепианной музыки в творчестве композиторов ХХ столетия: к вопросу о каноничности музыкального мышления (2014)
Квасникова Т. - Жанровые инновации камерно-вокального цикла в творчестве Людмилы Самодаевой (на примере "Пяти историй про Хню") (2014)
Фурдуй Ю. - Музыкальный ритм как музыковедческая категория (2014)
Батанов В. - Универсальность музыкального профессионализма в ХХ веке и деятельность Сяо Юмейя (2014)
Перепелица А. - Истоки жанра "диптих" в эволюции двухчастной формы (2014)
Ван Пен - Драматическая условность оперного характера в свете диалогического подхода: к постановке проблемы (2014)
Повзун Л. - Просторово-акустична естетика камерності в інструментально-ансамблевому виконавстві (2014)
Лобода Л. - Функціональні та семантичні властивості голосового регістру в опері доби бароко (2014)
Чирка И. - Процесс создания оркестровой точки-звука как важной составляющей дирижерского исполнительства (2014)
Хорошавина Е. - Развитие концертности в творчестве Уроша Дойчиновича как отражение актуальных тенденций современного сербского гитарного исполнительства (2014)
Суханова А. - Флейта в камерно-ансамблевой музыке французских композиторов первой половины ХХ века (2014)
Полканов А. - Новые жанровые свойства камерно-вокальной музыки в творчестве современных композиторов (2014)
Хмель Н. - Арфа та бандура: модифікація та порівняльна характеристика (2014)
Ергиева Е. - Воплощение архетипических образов в фортепианном исполнительском искусстве (на примере 10 пьес из балета "Ромео и Джульетта" для фортепиано соч. 75 С. Прокофьева) (2014)
Айси Айси - Пятый фортепианный концерт С. Прокофьева: композиционные и исполнительские инновации (2014)
Бай Цюань - Семантические уровни оперной композиции: вокально-исполнительский аспект опероведения (2014)
Цзоу Вей - Новые предпосылки интерпретации тембра тромбона в музыке второй половины ХХ — начала ХХІ века (2014)
Ян Веньян - Трансформация образа фортепиано в творчестве импрессионистов: о темброво-регистровых качествах фортепианной игры (2014)
Юй Лэ - Третья соната в контексте композиторского творчества Ф. Шопена 1840-х годов (2014)
Інформація про авторів (2014)
До уваги авторів (2014)
Рузина М. В. - Перспективы алмазоносности Райгородской толщи палеоцена центрального района украинского щита, Терешкова О. А., Стефанский В. Л., Билан Н. В. (2010)
Кипко А. Э. - К обоснованию физической модели протяженной выработки в зоне геологического нарушения (2010)
Ишков В. В. - Ванадий, хром и никель в угольных пластах Донецко-Макеевского геолого-промышленного района Донбасса (2010)
Васильев Л. М. - Расчет с учетом уравнений равновесия предела прочности образцов горных пород при их разрушении в виде усеченных пирамид, Васильев Д. Л., Ус Ю. М., Потапенко А. А. (2010)
Лазников А. М. - К вопросу выбора рациональных землесберегающих технологических схем разработки россыпных титано-циркониевых руд, Собко Б. Е., Краснопер В. П. (2010)
Симоненко В. І. - Організація виймально-транспортувальних робіт на нерудних кар’єрах в сучасних умовах, Ярошик Н. І. (2010)
Мещанинов С. К. - Исследование надежности функционирования очистного забоя как сложной технической системы (2010)
Денищенко А. В. - Повышение надежности шахтных канатных дорог на шахте "Павлоградская", Дьячков П. А., Юрченко О. О., Аксенова О. В., Васюк А. Г. (2010)
Маевский А. М. - Эколого-технологическая оценка способов вскрытия пологих месторождений, Летучий В. В. (2010)
Слащев И. Н. - Прогноз устойчивости систем комбинированного поддержания подготовительных выработок в сложных горно-геологических условиях глубоких шахт (2010)
Калініченко В. О. - Прогнозування рівня показників вилучення руди методом "Монте-Карло", Хівренко О. Я., Перетятько М. В. (2010)
Проців В. В. - Перевірка адекватності динамічної моделі положенням класичної механіки (2010)
Ковров А. С. - Моделирование устойчивости борта карьера с использованием критерия Друкера-Прагера (2010)
Заболотный К. С. - Исследование процесса торможения многоканатной шахтной подъемной установки со шкивом трения, Рутковський М. А. (2010)
Слащев И. Н. - Промышленные испытания новых способов и средств повышения несущей способности анкерных систем в неустойчивых породах, Курносов С. А., Иконникова Н. А., Филимонов П. Е., Цикра А. А. (2010)
Инкин А. В. - Оценка гидродинамических параметров восходящего потока при лифтировании вязкой жидкости, Максимова-Гуляева Н. А. (2010)
Дидык Р. П. - Проблемы повышения ресурса горного оборудования на пути преодоления трибологического барьера (2010)
Фостенко Б. А. - Моделирование аэродинамических характеристик обтекания автомобиля средствами SolidWorks, Алексенко О. В. (2010)
Блохін С. Є. - Покращання динамічних характеристик гібридних силових систем транспортних засобів в гірничої промисловості, Бас К. М., Самойленко А. А., Ципленков Д. В. (2010)
Кузнецов Г. В. - Исследование информационных характеристик моментных функций третьего порядка сигналов мгновенной мощности приводов барабанных мельниц, Мещеряков Л. И., Бабенко Т. В., Ясир Юсеф Хусейн Аль Хатиб (2010)
Бойко В. А. - Нормализация микроклимата горизонтальной горной выработки глубокой шахты Донбасса в период ее проходки, Бойко О. А. (2010)
Новикова Е. А. - Динамика рудничных аэрозолей, образовавшихся при добыче и транспортировании полезных ископаемых (2010)
Енакиева А. Г. - Анализ основных показателей деятельности субъектов электроэнергетики Украины (2010)
Колосов Д. Л. - Дослідження розподілу напружень в плоскому гумотросовому канаті ступінчастої конструкції при його багатошаровому намотуванні (2010)
Рибалко А. Я. - Влияние на активное сопротивление многопроволочного провода сплошного сечения эффекта близости и поверхностного эффекта (2010)
Рева М. П. - Евапоритова седиментація солей зі складних розчинів водних об’єктів Кривбасу, Редчук А. С., Макарова Т. К. (2010)
Авраменко С. Х. - Екологічні проблеми від накопичення твердих промислових відходів та шляхи використання металургійних шлаків, Волох Ю. В. (2010)
Зберовский А. В. - Модель формирования и развития газожидкостной струи в карьере, Гоман О. Г., Баранов С. Д. (2010)
Зберовский А. В. - Исследование гидро-динамических параметров направленного метания жидкого агента взрывом при пылегазоподавлении в карьерах, Собко Б. Е., Задорнова В. В. (2010)
Кабаченко І. Л. - Лексико-граматичні особливості науково-технічного стилю німецької мови, Прутнік В. Г. (2010)
- Відомості про авторів (2010)
Ничитайло М. Ю. - Симультанні операції з приводу жовчнокам’яної хвороби як спосіб попередження постхолецистектомічного синдрому, Загрійчук М. С., Гуцуляк А. І., Гоман А. В., Колесник А. В., Стоколос А. В., Присяжнюк В. В. (2015)
Малик С. В. - Застосування мікроєюностоми в хірургічній практиці, Подлєсний В. І., Лавренко Д. О., Чекіні В. В. (2015)
Махмудов Д. Е. - Вплив строків початку ентерального харчування на безпосередні результати хірургічного лікування раку ободової кишки (2015)
Ревура А. П. - Предиктори карциноматозу очеревини у хворих на колоректальний рак, Фецич Т. Г., Шиян Р. Д. (2015)
Шкурупій О. О. - Мікробний пейзаж жовчі у хворих при гострому гнійному холангіті (2015)
Шевчук І. М. - Мініінвазивні та ендоскопічні методи лікування постнекротичних псевдокіст підшлункової залози, Гедзик С. М., Дзвонковський Т. М., Омельчук Н. В., Кузенко Р. Т. (2015)
Зінькевич Я. П. - Оптимізація лікувальної тактики при абсцесі головного мозку шляхом застосування пункційної стереотаксичної аспірації, Борщов С. П., Костюк К. Р., Малишева Т. А. (2015)
Фанта С. М. - Інтервенційне та хірургічне лікування рецидиву стенокардії після операції коронарного шунтування (2015)
Калабуха І. А. - Доброякісні пухлини середостіння: клініка, діагностика, хірургічне лікування, Маєтний Є. М. (2015)
Артеменко В. Ю. - Особливості екстубації трахеї у хворих, оперованих з приводу флегмони шиї (2015)
Щуров М. Ф. - Фактори прогнозу у хворих за раннього раку грудної залози, Волошина Н. М., Погоріла Т. Ю. (2015)
Стаховський Е. О. - Неоад'ювантна таргетна терапія при нирковоклітинному раку, Войленко О. А., Стаховcький О. Е., Вітрук Ю. В., Вукалович П. С., Кононенко О. А. (2015)
Бойчук С. І. - Попередження метастазів у кістках у хворих за нирковоклітинного раку, Дєдков А. Г., Югринова Л. Г. (2015)
Король С. О. - Організаційні та лікувальні принципи сортування поранених з бойовою хірургічною травмою кінцівок на IV рівні надання медичної допомоги, Жердєв І. І., Доманський А. М. (2015)
Лігоненко О. В. - Прогнозування інфекційних ускладнень вогнепальних ран м’яких тканин, Борисенко М. М., Дігтяр І. І., Іващенко Д. М., Зубаха А. Б., Чорна І. О., Шумейко І. А., Стороженко О. В., Горб Л. І., Лігоненко О. О. (2015)
Пасичный Д. А. - Совершенствование метода "delay” в подготовке лоскутов к пластике (2015)
Аллазов Т. А. - Клинико–экспериментальное обоснование применения озонотерапии в лечении гнойного холангита и обтурационной желтухи, Алиева Э. А. (2015)
Петах А. В. - Липофилинг. Современные взгляды, Гришай С. Е., Жигунова О. В., Дербак С. И., Петах Т. В. (2015)
Шапринський В. О. - Оперативне лікування пізньої рубцевої стриктури езофагоколоанастомозу після здійснення езофагопластики сегментом товстої кишки, Кривецький В. Ф., Поліщук В. І., Шапринський Є. В., Дацюк О. І. (2015)
Рішення XXIII з’їзду хірургів України Київ 21–23 жовтня 2015 року (2015)
Дриженко А. Ю. - Обґрунтування параметрів розробки обводнених порід розкриву в умовах буровугільних кар’єрів, Анісімов О. О., Шустов О. О. (2010)
Щербаков П. М. - Статистичний підхід до обґрунтування параметрів буро-вибухових робіт на кар’єрах, Балашов С. В. (2010)
Заболотный К. С. - Моделирование несимметричной нагрузки разрезных барабанов шахтных подъемных машин, Жупиев А. Л., Соснина Е. Н. (2010)
Собко Б. Ю. - Розробка системи дистанційного контролю продуктивності роторних екскаваторів, Зберовський О. В., Марченко В. В. (2010)
Иконников Ю. Р. - Влияние посадок основной кровли на всплески выделения метана в горные выработки, Слащева Е. А., Иконников М. Ю. (2010)
Слєсарєв В. В. - Оптимізація розкроювання продукції прокатного виробництва з використанням методу пошуку із заборонами, Желдак Т. А., Гаранжа Д. М., Станіна О.Д. (2010)
Дрешпак Н. С. - Обґрунтування доцільності частотно-імпульсного регулювання потужності в електротехнології індукційного нагріву з’єднань деталей, Випанасенко С. І. (2010)
Гаврюк Г. Ф. - К вопросу оценки точности прогнозирования максимальных оседаний земной поверхности при подработках и водопонижении (2010)
Ремез Н. С. - К расчету сейсмобезопасных параметров взрывных работ вблизи охраняемых объектов, Богданова Н. Н. (2010)
Кузнецов Г. В. - Формування інформаційного і програмного забезпечення аск бурінням свердловин на багатопараметричній моделі, Мещеряков Л. І., Дудля М. А., Бабенко Т. В. (2010)
Рибалко А. Я. - Анализ воздействия на активное сопротивление многопроволочного провода с трубчатым проводящим слоем в сечении эффекта близости и поверхностного эффекта (2010)
Бойко В. А. - О математическом описании процесса теплообмена между горным массивом и потоком проветривающего горную выработку воздуха и решении прикладных задач нормализации рудничного микроклимата, Бойко О. А. (2010)
Бойко В. А. - Аспекты решения проблемы нормализации тепловых условий в горных выработках глубоких шахт Донбасса в период их проходки, Бойко О. А. (2010)
Юрченко А. А. - Снижение выбросов при массовых взрывах в карьерах путём применения резиновой пробки с анкерным устройством в качестве забойки скважинных зарядов (2010)
Сергеева Е.Л. - Инвариантные интегральные характеристики мультиспектральных космических изображений (2010)
Сарычева Л. В. - Геоинформационная технология мониторинга городской застройки, Брызгалова Е. В. (2010)
Казола А. Д. - Состояние и перспективы открытой разработки алмазоносных месторождений Республики Ангола (2010)
Колосов Д. Л. - Стійкість ступінчастого каната на барабані машини підйому підводного робота, Білоус О. І. (2010)
Голінько В. І. - Разработка универсальных широкодиапазонных анализаторов метана, Котляров А. К. (2010)
Познанский П. С. - Алгоритм обработки результатов измерения параметров энергетических характеристик, Ирклиевский В. Д. (2010)
Трофименко М. А. - Освоение ионообменной опытно-промышленной установки по утилизации "сокового пара", Березницкий З. С., Даценко А. И. (2010)
Назаренко А. Н. - К вопросу о прогнозировании толщины отложений в производственных коммуникациях (2010)
Чеберячко С. И. - Анализ методов оценки эффективности противопылевых респираторов и фильтрующих материалов, Наумов Н. Н. (2010)
Скиба Г. В. - Оцінка рівня техногенного впливу Дерибасівського кар’єру по видобутку габро на об’єкти довкілля (2010)
Фролова Л. А. - Использование ультразвуковой обработки в технологии очистки железосодержащих сточных вод, Шапа Н. Н., Чжан Г. (2010)
Єгоров П. О. - Хімічні перетворення деяких пестицидів в природних умовах, Лисицька С. М., Герасименко В. О. (2010)
Галата А. В. - Статистична обробка бази даних радіаційного фону м. Дніпродзержинська у модулі ArcGIS-9, Менделенко Г. А. (2010)
Собко Б. Е. - Прогнозная оценка производительности вскрышных комплексов и ее влияние на себестоимость разработки горных пород, Маевский А. М. (2010)
Заиченко В. А. - Влияние параметров шахтного уравновешивающего каната на напряженно-деформированное состояние резиновой матрицы на барабане прицепного устройства (2010)
Ковров А. С. - Современные тенденции развития открытого способа разработки месторождений полезных ископаемых в Украине (2010)
Чала О. М. - Дослідження впливу сил інерції по критерію стійкості бортів кар’єра для прогнозування сейсмобезпечних параметрів вибухів, Хлевнюк Т. В., Бойко В. В. (2010)
Баранов Ю. Д. - Исследование физико-химических свойств черноземов при их длительном хранении в процессе горнотехнической рекультивации, Зберовский А. В. (2010)
Дичковський Р. О. - До питання визначення напружень при високошвидкісному вийманні тонких вугільних пластів, Руських В. В., Тимошенко Є. В. (2010)
Зуєвська Н. В. - Математичне моделювання вибухового армування просадного ґрунту жорстким заповнювачем (2010)
Марченко В. В. - Дослідження процесу виносу шкідливих домішок з підірваної гірської маси в атмосферу робочих площадок кар'єру, Лебедев Я. Я., Кривцун Г. П. (2010)
Жулай Ю. А. - Решение концептуальных задач гидроимпульсного рыхления выбросоопасных угольных пластов в режиме периодически-срывной кавитации, Зберовский В. В. (2010)
Задорнова В. В. - Мікрокліматичні флуктуації температурних параметрів атмосфери в глибоких кар'єрах (2010)
Ишков В. В. - Мышьяк в углях Лисичанского и Красноармейского геолого-промышленных районов Донбасса (2010)
Приставка О. П. - Аналіз даних в системі гідрогеохімічного моніторингу з використанням сплайн-розподілу Вейбулла, Єрещенко Н. М. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Хвесик Ю. М. - Інвестиції в аграрний сектор: пріоритети та механізми нарощення (2016)
Косова Т. Д. - Біржові механізми залучення іноземного капіталу вітчизняними корпораціями , Ярошевська О. В. (2016)
Міщенко Д. А. - Удосконалення фінансування соціальної інфраструктури в Україні, Міщенко Л. О. (2016)
Денисенко М. П. - Основні положення формування інвестиційно-інноваційної стратегії підприємства, Бродюк І. В., Сташенюк Д. Г. (2016)
Касич А. О. - Інноваційна активність підприємств України: динаміка, проблеми та шляхи вирішення, Канунікова К. О. (2016)
Каховська О. В. - Економічні та соціальні проблеми зайнятості: європейський досвід вирішення для України, Комарова І. Д. (2016)
Гессен А. Є. - Напрями стратегічного розміщення іноземних інвестицій для забезпечення сталого розвитку економіки України, Криворучко Є. О., Сидоренко І. В. (2016)
Волошенко О. О. - Особливості стратегічного управління персоналом у торгівлі, Скряга Н. В. (2016)
Іванова Л. С. - Зовнішня торгівля сільськогосподарською продукцією та продовольством: вітчизняні реалії та перспективи розвитку (2016)
Стаканов Р. Д. - Імміграційна система балів для кваліфікованих працівників: перспектива застосування на рівні єс (2016)
Ползікова Г. В. - Механізми регіонального податкового менеджменту в умовах децентралізації влади в Україні (2016)
Іванюта О. В. - Бухгалтерський облік формування загальновиробничих витрат цехів основного виробництва великих промислових підприємств машинобудівної галузі, Самчук К. І. (2016)
Сибірянська Ю. В. - Перспективи та ризики фінансування інновацій суб'єктами малого та середнього бізнесу в Україні, Рудик Н. В., Філін О. С. (2016)
Степанова О. В. - Фінансування соціального захисту в умовах децентралізації: зарубіжний досвід та національні реалії (2016)
Ніколаєнко Ю. В. - Особливості механізму регулювання економічної безпеки національної економіки, Шишлов Т. А. (2016)
Ліндер Є. О. - Розширена класифікація методів оцінки ймовірності банкрутства суб'єктів господарювання (2016)
Пасічник Ю. В. - Рецензія на монографію "фінансове регулювання інноваційної діяльності в Україні" (автор — демчишак н.б.) (2016)
Коврегін В. В. - Фінансова безпека внз і корупція в ньому як загроза якості освіти в Україні (2016)
Yakovchuk R. - Sesu and the ministry of defence of Ukraine interaction in the field of prevention and emergency response, Samijlo A., Lukashevych D., Sherstobitova A. (2016)
Колесник В. Т. - Шляхи формування та впровадження механізмів контролю за станом реформування та розвитку сектору безпеки і оборони України (2016)
Білоконь М. В. - Інтенсивність трансформацій структури публічної взаємодії в контексті державного управління: сутність та вплив на Україну (2016)
Ясько Р. О. - Концептуальні підходи до формування кадрового потенціалу в гуманітарній сфері України: державно-управлінський контекст (2016)
Бакай А. Є. - Державне управління міжвідомчою взаємодією з організації медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях воєнного і мирного часу в Україні (2016)
Пігулевський П. Г. - Будова "граніто-гнейсового" шару земної кори південно-східної частини Українського щита (2011)
Каталенец А. И. - Некоторые аспекты тектонического развития и металлогении Приазовского мегаблока Украинского щита, Кичурчак В. М. (2011)
Чоха О. М. - Основні проблеми державного інвестиційного розвитку геологорозвідувальних та гірничодобувних робіт в Україні, Герасименко Т. В. (2011)
Перков Е. С. - Влияние палеорельефа на формирование механических ореолов рассеивания хромитовой минерализации в Среднем Побужье, Поповченко С. Е. (2011)
Цоцко Л. И. - Геолого-геммологические критерии оценки качества жильного кварца (2011)
Бубликов А. В. - Способ уменьшения удельных энергозатрат угольных комбайнов на тонких пластах (2011)
Зуєвська Н. В. - Несуча здатність лесових ґрунтів при утворені зони ґрунтощебеню за допомогою енергії вибуху, Шайдецька Л. В., Волик Ю. В. (2011)
Мещеряков Л. И. - Формирование принципов оперативного управления процессами транспортирования грузов напочвенными канатными дорогами в условиях неопределенности, Ширин А. Л., Бабенко Т. В., Самуся С. В. (2011)
Алексеев М. А. - Управление уровнем внутримельничной загрузки барабанных мельниц с применением показателя Херста акустического сигнала, Холод Е. Л. (2011)
Дрешпак Н. С. - Особливості теплового процесу індукційного нагріву з’єднань деталей машин (2011)
Кошовий М. Д. - Програмні засоби для оптимізації планів експерименту за часовими і вартісними витратами, Костенко О. М., Дергачов В. А., Бурлєєв О. Л., Чуйко О. С. (2011)
Кузнєцов Д. І. - Прогнозування формування амплітудно-частотної характеристики електрообладнання від значення вхідної напруги, Купін А. І. (2011)
Радченко В. П. - Компьютерная 3-х мерная модель загрузки шихты в доменную печь, Головко В. И., Тригуб И. Г. (2011)
Бойчук Л. О. - Узагальнення і структуризація даних для інформаційної системи при моделюванні перспективних геотермальних родовищ в умовах Прикарпаття (2011)
Демчина М. М. - Моделювання нафтогазової предметної області на основі фреймово-продукційного підходу, Процюк В. Р., Шекета В. І. (2011)
Кузьменко М. Ю. - Математическая модель системы управления тепловым агрегатом с типовыми промышленными регуляторами, Егоров А. П. (2011)
Соседка В. Л. - Модифицированный метод моментов для идентификации параметров линейных непрерывных объектов, Мазур Р. А. (2011)
Купін А. І. - Спосіб визначення параметрів запізнювання у технологічних процесах гірничого виробництва, Музика І. О. (2011)
Pistun Ye. - Automation and optimization of solid material grinding by means of ball mills, Zahray V. and Fedoryshyn R. (2011)
Познанский П. С. - Модель системы управления очистным комплексом, основанная на сети Петри (2011)
Тронь В. В. - Обґрунтування методу адаптивного керування бункерним живленням комплексу паралельних технологічних ліній рудозбагачувальної фабрики (2011)
Ткачев В. В. - Децентрализованные модели распределения ограниченного ресурса на базе технологии CAN-шины, Огеенко П. Ю., Лозовягин А. В. (2011)
Герасина А. В. - Комплексный метод идентификации нелинейных процессов крупного дробления и самоизмельчения руд (2011)
Грязнова Л. В. - Сфероидизация перлита в стали при ударно-волновой обработке, Лисняк А. Г. (2011)
Кравченко В. М. - Звуковая диагностика механизмов, Сидоров В. А., Буцукин В. В. (2011)
Бойко О. А. - Исследование параметров теплообмена в подготовительной выработке с теплоуравнивающей оболочкой (2011)
Непошивайленко Н. О. - Комплексні дослідження стану довкілля на території міста Дніпродзержинська з використанням ГІС-технологій, Зберовський О. В., Карпенко О. О., Галата А. В., Клименко Т. К. (2011)
Коровин Ю. Ф. - Решение экологических и ресурсосберегающих проблем при производстве урана (2011)
Колосов Д. Л. - Визначення впливу деформування бобіни на розподіл сил розтягу тросів в канаті ступінчастої конструкції (2011)
Зберовский В. В. - Модель предельного состояния угольного пласта при нагнетании жидкости, Пазынич А. В., Поляков Ю. Е., Потапенко А. А., Ангеловский А. А. (2011)
Інкін О. В. - Обґрунтування ефективності зберігання енергоносіїв у водоносних пластах Західного Донбасу (2011)
Якунин Е. А. - Моделирование структуры металлов, закаленных из жидкого состояния (2011)
Блохин С. Е. - Пути повышения тормозных возможностей шахтных локомотивов (2011)
- Відомості про авторів (2011)
Hatem S. El-Ghamri - Natural Dyes as Photosensitizers for Dye-sensitized Solar Cell, Sofyan A. Taya, Taher M. El-Agez, Amal M. Al-Kahlout, Naji Al Dahoudi, Monzir S. Abdel-Latif (2015)
Rajesh Singh - Structural and Optical Studies of 100 MeV Ni+ 7 Irradiated Cadmium Selenide Thin Films, Yadav A. D., Jadhav V., Dubey S. K. (2015)
Savchuk A. I. - Optical Properties of Co-doped Zinc Oxide Nanoparticles, Prepared by Pulsed Laser Ablation in Liquids, Stolyarchuk I. D., Cieniek B., Dzedisc A., Hadzaman I. V., Virt I. S. (2015)
Vanaja S. - Improvement of Mechanical, Thermal and Optical Properties of Barium Mixed Cobalt Tartrate Hydrate Crystals Grown by Gel Method, Selvamurugan V., Chandrasekar P. V., Krishna Sharma R., Alagar M. (2015)
Shportko K. - CoRa: An Innovative Software for Raman Spectroscopy, Ruekamp R., Klym H. (2015)
Yacine Aoun - A Study the Aluminum Doped Zinc Oxide Thin Films, Boubaker Benhaoua, Said Benramache. (2015)
Prykhodko A. V. - Fill Factor Losses in mc-Si Solar Cells (2015)
Waleed K. Ahmed - The Impact of Cracked Microparticles on the Mechanical and the Fracture Behavior of Particulate Composite, Wail N. A-Rifaie. (2015)
Shelke A. R. - Influence of the Сalcination Temperature on the Combustion Synthesized Perovskite LaMnO3 Compound, Deshpande N. G. (2015)
Tawseef A. Bhat - Study of Short Channel Effects in n-FinFET Structure for Si, GaAs, GaSb and GaN Channel Materials, Mustafa M., Beigh M. R. (2015)
Byung-Sub Kang - A First Principles Study of Chalcopyrite Mn-doped AlGaP2 Compounds, Kie-Moon Song. (2015)
Dongale T. D. - Piecewise Linear and Nonlinear Window Functions for Modelling of Nanostructured Memristor Device, Patil P. J., Patil K. P., Mullani S. B., More K. V., Delekar S. D., Gaikwad P. K., Kamat R. K. (2015)
Larbah Y. - Influence of Growth Temperature on Structure and Optical Properties of Tin Oxide Films by Spray Pyrolysis Method, Adnane M., Djelloul A., Melouki M. (2015)
Yurchuk S. Yu. - Simulation the Beta Power Sources Characteristics, Legotin S. A., Murashev V. N., Krasnov A. A., Omel’chenko Yu. K., Osipov Yu. V., Didenko S. I., Rabinovich O. I. (2015)
Boukais Meriem - Optimizing the Emitter Layer for Higher Efficiency Solar Cell Based SiGe Using AMPS1D, Dennai B., Ould-Abbas A. (2015)
Яблонь Л. С. - Структура та електрохімічні властивості композиту TiS2 / C, підданого лазерному опроміненню, Стрельчук В. В., Будзуляк І. М., Будзуляк С. І., Морушко О. В., Рачій Б. І., Хемій О. М. (2015)
Сичікова Я. О. - Синтез епітаксіальних шарів нітриду індію на підкладці поруватого фосфіду індію (2015)
Мєшков А. М. - Структурні властивості полімерного нанокомпозиту сульфіду цинку з альгінатом, Бересток Т. О., Суходуб Л. Ф., Опанасюк А. С. (2015)
Малик О. П. - Рухливість електронів в сульфіді кадмію, Родич В. М., Ільчук Г. А. (2015)
Кусьнеж В. В. - Оптичні властивості нано-композиту CdS : Au НЧ, Данилов А. Б., Ільчук Г. А., Петрусь Р. Ю. (2015)
Бушкова В. С. - Структура та оптичні властивості нікель-кобальтових феритів, отриманих методом золь-гель за участі автогоріння (2015)
Дінжос Р. В. - Особливості теплопровідності композитів на основі термопластичних полімерів та частинок алюмінію, Лисенков Е. А., Фіалко Н. М. (2015)
Бученко В. В. - Сенсор хвильового фронту для визначення дефектів наноструктурованих поверхонь, Голобородько А. О., Лендєл В. В., Оберемок О. С. (2015)
Саміла А. П. - Сенсорні властивості шаруватих напівпровідникових кристалів GaSe та InSe, Хандожко В. О., Ковалюк З. Д. (2015)
Закіров М. - Фотолюмінесценція люмінофору ZnS, сонофрагментованого у розчині ізопропилового спирту, Коротченков О., Надточій А., Подолян А., Свеженцова К. (2015)
Кидалов В. В. - Нанотрубки оксида индия полученные методом радикало-лучевой эпитаксии, Дяденчук А. Ф. (2015)
Птащенко Ф. О. - Механізм протонування молекул аміаку на природно окисленій поверхні кремнію (2015)
Коротун А. В. - Розмірна залежність енергії Фермі сферичного металевого нанокластера (2015)
Луньов С. В. - Розсіювання електронів для одновісно деформованих монокристалів n-Ge (2015)
Гамерник Р. В. - Нелінійна рефракція водної суспензії наночастинок золота, Малинич С. З., Перів М. В., Заіченко О. C., Шевчук О. М., Дацюк Ю. Р. (2015)
Дрозденко М. О. - Розробка та експериментальна апробація електронної гармати (2015)
Новак О. - Проблема граничного переходу до станів неперервного спектру в задачі про рух електрона в магнітному полі (2015)
Авдонін К. В. - Рух нейтральної частинки відносно електрону в однорідному електричному полі (2015)
Кузнецов В. Н. - Изучение термоактивируемых процессов экстракции CO2 из карбонатных апатитов с использованием газовой хроматографии, Яновская А. А., Новиков С. В., Стариков В. В., Калиниченко Т. Г., Коченко А. В., Рябышев А. Г., Хижня Я. В., Данильченко С. Н. (2015)
Долгов А. С. - Колебательные состояния примесных микрообразований на гексагональной подложке, Жабчик Ю. Л. (2015)
Коваленко Д. А. - Исследование внутренних механических напряжений, возникающих в структурах Si-SiO2-ЦТС, Петров В. В. (2015)
Насриддинов С. С. - Исследование термодатчиков на основе Si (2015)
Шелудченко В. В. - Совершенствование автоматической системы управления замедлением физического объекта в условиях неопределенности, Гецович Е. М., Селевич С. Г. (2015)
Ковшов Ю. С. - Транспортировка низковольтного ленточного винтового электронного пучка для конфокального гиротрона с импульсной магнитной системой, Старокожев С. В., Кишко С. А., Пономаренко С. С., Власенко С. А., Кулешов А. Н., Ефимов Б. П. (2015)
Козак А. О. - Оптичні властивості плазмохімічних гідрогенізованих Si-C-N плівок, Іващенко В. І., Порада О. К., Іващенко Л. А., Малахов В. Я., Томіла Т. В. (2015)
Nyemchenko U. S. - Comparing the Tribological Properties of the Coatings (Ti-Hf-Zr-V-Nb-Ta)N and (Ti-Hf-Zr-V-Nb-Ta)N + DLC, Beresnev V. M., Gorban V. F., Novikov V. Ju., Yaremenko O. V. (2015)
Луценко Е. В. - О модифицирующем влиянии железа на вакуумные конденсаты алюминия, Соболь О. В., Зубков А. И. (2015)
Павлик Б. В. - Про природу центрів електролюмінесценції в пластично деформованих кристалах кремнію p-типу, Кушлик М. О., Слободзян Д. П. (2015)
Соболь О. В. - Влияние ионной имплантации на структурно-напряженное состояние и механические свойства нитридов высокоэнтропийных сплавов (TiZrAlYNb)N и (TiZrHfVNbTa), Якущенко И. В. (2015)
Elham Noroozi Afshar - Optimizing the Materials Response in Humidity Capacitive Sensors, Hossein Golnabi, Nima E. Gorji (2015)
Стадник А. Д. - Cтруктура и свойства полимерных композитов и нанокомпозитов, подвергнутых термомагнитной обработке, Мороз И. А., Медведовская О. Г., Билык В. Н. (2015)
Abdelmadjid Maireche - A Recent Study of Quantum Atomic Spectrum of the Lowest Excitations for Schrödinger Equation with Typical Rational Spherical Potential at Planck's and Nanoscales (2015)
Хенкин М. В. - Гидрогенизация кристаллизованных лазерным излучением пленок a-Si:H, Амасев Д. В., Казанский А. Г., Форш П. А. (2015)
Быстрик Ю. С. - Аномальные релаксационные процессы в двухуровневых системах, Денисова Л. А. (2015)
Капітула С. Ю. - Рентгенівський аналіз зразків, які містять наночастинки сполук кадмію, Нечипорук Б. Д., Данілевська Н. Б., Татарин Б. А. (2015)
Пікареня Д. С. - Нова геолого-генетична модель формування гідротермально-метасоматичної мінералізації в зонах розломів (2011)
Собко Б. Е. - Обоснование технологической схемы развития горных работ на восточном участке Малышевского месторождения титано-циркониевых руд, Маевский А. М., Дроздов В. В. (2011)
Тимощук В. І. - Моделювання геофільтраційних процесів при відпрацюванні обводненого родовища відкритим способом, Тішков В. В., Шустов О. О., Нікіфорова Н. А. (2011)
Мещеряков Л. И. - Исследование воздействия технологических нагрузок на локально устойчивые состояния барабанных мельниц, Дудля Н. А., Бородай В. А., Хархардина Д. В., Ясир Юсеф Хусейн Аль Хатиб (2011)
Зберовский В. В. - Предельное состояние выбросоопасных угольных пластов при их гидрорыхлении с учетом сопротивляемости угля сдвигу, Костандов Ю. А. (2011)
Тимошенко Є. В. - До питання моделювання та прогнозу стану порід при високошвидкісному вийманні тонких вугільних пластів (2011)
Кровяк А. - Метод вычисления равнодействующей силы резания на резцовой головке угольного струга на основании замеров механических параметров угля (2011)
Блохин С. Е. - Пути повышения тормозных возможностей шахтных локомотивов (2011)
Колосов Д. Л. - Вплив нормального тиску на напружений стан гуми ступінчастого каната на робочому органі підйомної машини (2011)
Костенко В. К. - Экспериментальная оценка низкопотенциальных геотермальных потоков в глубокой угольной шахте, Салехирадж С. (2011)
Дзензерский В. А. - Гидродинамическая кавитация в ресурсосберегающих технологиях, Жулай Ю. А., Потапенко А. А. (2011)
Gruhler G. - Electirc road vehicles – overview, concepts and research at reutlingen university, Dashevsky S., Kranz J., Zawischka T. (2011)
Горбійчук М. І. - Комп’ютерна система контролю технічного стану газоперекачувальних агрегатів, Щупак І. В. (2011)
Ткачев В. В. - Децентрализация распределения канала связи в системах передачи информации на базе CAN-технологий, Огеенко П. Ю., Лозовягин А. В. (2011)
Півняк Г. Г. - Метод контролю режимів роботи синхронного двигуна, Кириченко В. І., Кириченко В. В., Барабан В. В., Бакутін А. В. (2011)
Стадник Н. И. - О выборе мощности частотно-регулируемого электропривода ленточного конвейера, Мезников А. В, Руденко И. Ю, Ткачев В. В., Проценко С. Н. (2011)
Вовк Р. Б. - Моделювання класів технологічних проблем на основі обмежень, Процюк Г. Я. (2011)
Пістун Є. П. - Програмна реалізація опрацювання інформації в системах автоматизованого контролю реологічних параметрів неньютонівських рідин, Крих Г. Б. (2011)
Ткачев В. В. - Применение инверсных уровней сигналов на физическом уровне в CAN-сегменте, Проценко С. Н., Макитренко Р. В., Огеенко П. Ю. (2011)
Кошевой Н. Д. - Программное обеспечение для поиска оптимальных по стоимости реализации комбинаторных планов эксперимента, Костенко Е. М., Дергачев В. А., Цеховской М. В., Сухобрус Е. А. (2011)
Мещеряков Л. И. - Определение причинно-следственных связей диагностических параметров и состояний системы внутрифабричного гидротранспорта, Приходченко С. Д., Самуся С. В. (2011)
Алексеев М. А. - Контроль загрузки барабанных мельниц рудой с использованием пространственно-временных спектров акустического сигнала, Холод Е. Л. (2011)
Гусев А. Ю. - Зависимость коэффициента теплопроводности и пористости огнеупоров от температуры, Рыбальченко Ю. П. (2011)
Соснин К. В. - Автоматизация процесса сушки зерна в шахтных зерносушилках на основе теории нечетких множеств, Просянык А. В. (2011)
Кременчуцкий Н. Ф. - Последовательный расчет параметров местного проветривания с использованием дифференциальных уравнений, Муха О. А., Столбченко Е. В. (2011)
Горова А. І. - Определение концентрации вредных веществ в исходящей струе рудничного воздуха, Миронова І. Г. (2011)
Кривцун Г. П. - Аэродинамические параметры негерметичных горных выработок, Микрюков С. Б., Лебедев Я. Я. (2011)
Коротенко Л. М. - Онтологический инжиниринг знаний в системе мониторинга лесных пожаров, использующего данные дистанционного зондирования Земли, Коротенко Г. М., Евсюков М. В., Харь А. Т. (2011)
Устименко Е. Б. - Экологические последствия использования взрывчатых веществ с компонентами смесевого твердого ракетного топлива, Голинько В. И. (2011)
Проценко А. В. - О соблюдении экологических стандартов при утилизации шламов отработанных марганец - цинковых гальванических элементов, Дмитриков В. П., Гунько С. А., Егунько В. В. (2011)
Галата А. В. - Застосування новітніх методів картографії у вирішенні задач екологічного моніторингу територій промислових міст, Крамарьова Н. О., Пікареня Д. С. (2011)
Трофіменко М. О. - Екологічна експертиза процесу очищення високомінералізованих стічних вод хімцеха ТЕЦ, Зеленська Л. О., Гаряга О. В. (2011)
Борисовська О. О. - Анализ и прогнозирование частоты возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера в Украине, Колесник В. Є. (2011)
Клименко Т. К. - Нові методичні підходи до оцінки рівнів забруднення ґрунтів урбанізованих територій (2011)
Ковров А. С. - Оценка экономической целесообразности проведения мероприятий по контролю устойчивости откосов уступов на карьерах, Череп А. Ю. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Антоненко І. Ю. - Якісний навчальний посібник для ВНЗ як об’єкт управління в редакційно-видавничій діяльності (2014)
Бессараб А. О. - Просування книжкової продукції на сторінках журналу "Glamour" (2014)
Блинова Н. М. - Редакційно-видавниче опрацювання запозичень у мові інтернет-ЗМІ (на прикладі лексики зі сфери мас-медіа та соціальних мереж) (2014)
Венидиктов С. В. - Электронные СМИ Беларуси в системе основных компонентов формирования гражданского общества (2014)
Віговська Ю. С. - Книжки-іграшки для дітей раннього віку (2014)
Владімірська Р. Л. - Проблеми інтеграції зарубіжного досвіду захисту авторських прав (2014)
Войтович Н. О. - Сучасна інформаційна війна: Росія проти України, Кравець Р. К. (2014)
Волкотруб Л. М. - Видавнича діяльність Дмитра Донцова (2014)
Воронка Г. В. - Інформаційний шум у довідкових виданнях (2014)
Головко О. А. - Вплив інформаційних технологій на формування сучасного книговидання та проблематика підготовки редакторів (2014)
Давидова Л. В. - Культура сучасного українського книговидання: специфіка роботи редактора і коректора регіональних видавництв (2014)
Д’ячук С. В. - Особливості викладання української та зарубіжної літератури студентам спеціальності "видавнича справа та редагування" (2014)
Зайко Л. Я. - Дотримання вимог галузевих нормативних документів як основний чинник якості друкованих книжкових видань для дітей (2014)
Косинська Ю. В. - Редагування перекладної літератури й вища освіта: точки дотику (2014)
Литвин А. В. - Історичний аналіз застосування спічрайтингових технологій у політичних комунікаціях США та Росії (2014)
Лоза Г. І. - Особливості рецензування як свідчення стану вимог до технічної навчальної літератури Київського політехнічного інституту в період 1949–1975 рр. (2014)
Поберезська Г. Г. - Особливості писемного ділового спілкування в редакційно-видавничій діяльності (2014)
Побідаш І. Л. - Фольклор як комунікаційний феномен (2014)
Сегол Р. І. - Редагування перекладу в системі міжкультурної комунікації: проблематика підготовки фахівців (2014)
Тріщук О. В. - Основні категорії науково-інформаційного тексту (2014)
Ронге Ф. - Черты современных средств массовых коммуникаций. Что произойдет с газетой в будущем? (2014)
Федорова А. В. - Соціокомунікаційні аспекти редагування телевізійного інтерв’ю: критерії підбору учасників і проблеми комунікації між ведучим і гостем на прикладі програми "Час інтерв’ю" на 5 каналі (2014)
Фіголь Н. М. - Робота редактора над мовностилістичним наповненням електронного навчального видання (2014)
Харлан А. П. - Моральність — запорука ефективного спілкування (2014)
Щепанський Ю. Я. - Історія становлення спортивної журналістики в Україні, Тамбовцева М. Ю. (2014)
Янішевський О. О. - До питання обрахунку форматів поліграфічного стандарту ISO 216 (2014)
Агеєва М. В. - Студентська преса Київської та Львівської політехніки: історія і сучасність (2014)
Дєдушкіна А. В. - До проблеми ефективності заголовків новин в інтернет-ЗМІ (2014)
Думанецька В. А. - Специфіка періодичних видань західного та східного регіонів України (2014)
Порхун І. С. - Сучасна структура редакції газети (2014)
Шевченко І. О. - Видавнича політика Якова Оренштайна як стратегія поведінки сучасного видавництва (2014)
Бехруз Х. Н. - Правовое регулирование миграционной политики ЕС в современных реалиях (2016)
Коваленко Т. О. - Правові аспекти адаптації земельного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2016)
Світличний О. П. - Права і свободи особи у світлі євроінтеграційних вимог (2016)
Нестерович В. Ф. - Реалізація права петицій на рівні Європейського Союзу (2016)
Камінська Н. В. - Теоретико-правові проблеми міграційної політики в умовах глобалізації та євроінтеграції, Васильченко Г. М. (2016)
Чернадчук Т. О. - Вплив євроінтеграційних процесів на концептуальні засади податкового законодавства (2016)
Томкіна О. О. - Засади гуманізму як принципу діяльності державного апарату України: європейський контекст (2016)
Чорнолуцький Р. В. - Методологічні підходи до нормопроектної діяльності органів виконавчої влади (частина друга) (2016)
Рожок Л. П. - Становлення судового конституціоналізму в епоху Античності (2016)
Селіванов А. О. - Адміністративне право в онтологічному вимірі сучасних реалій (2016)
Щавінський В. Р. - Прокуратура України як представник інтересів держави в адміністративному процесі (2016)
Дудченко О. С. - Форми діяльності органів державного управління радянської України в 1920-х рр. (2016)
Дембіцька С. Л. - До питання розуміння адміністративного правопорушення та застосування адміністративного примусу (2016)
Райнін І. Л. - Ефективність реалізації державної регіональної політики (2016)
Тарнавська А.-Н. О. - Сучасна українська молодь як суб’єкт забезпечення законності в публічному управлінні (2016)
Паламарчук І. В. - Публічне майно як гарантія соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць України (2016)
Гетманець О. П. - Бюджетний контроль як напрям публічної фінансової діяльності (2016)
Пожидаєва М. А. - Діяльність платіжних систем як предмет фінансово-правового регулювання (2016)
Костенко О. М. - Концепція протидії корупційній злочинності в Україні потребує нових підходів: основні тези, Бусол О. Ю. (2016)
Бобечко Н. Р. - Суть, мета, завдання та функції інституту оскарження й перевірки судових рішень у кримінальному провадженні (2016)
Федчун Н. О. - Психологічний механізм злочинної поведінки при порушенні правил безпеки мореплавства (2016)
Полюхович О. І. - Співвідношення функції правосуддя та судового контролю при здійсненні негласних слідчих (розшукових) дій: питання теорії та практики (2016)
Кононенко В. П. - Збройні конфлікти як засіб вирішення територіальних спорів в епоху глобалізації, Новікова Л. В. (2016)
Гурін К. С. - Будапештський меморандум 1994 р.: договір чи домовленість? (2016)
Богатирьов І. Г. - Теорія дослідження пенітенціарної системи України через призму науки кримінально-виконавчого права, Шкута О. О. (2016)
Гончаренко І. Б. - Проблемні питання законодавчих пропозицій щодо легалізації приватної детективної діяльності в Україні, Михайлова Ю. О. (2016)
Давидов Р. М. - Принципи інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС України (2016)
Іншин М. І. - Теоретико-правові аспекти соціального забезпечення працівників поліції (2016)
Lagutina I. - Long working hours: trends and effects (2016)
Чанишева Г. І. - Відповідальність роботодавця за трудовим законодавством (2016)
Тарасенко В. С. - Право людини на гідний життєвий рівень (2016)
Черноус С. М. - Міжзмінні перерви (2016)
Арістова І. В. - Становлення науки "інформаційне право": питання методології (частина перша) (2016)
Лощихін О. М. - Територія сучасної держави: поняття та функції (частина перша) (2016)
Топчій В. В. - Природне право як детермінант розвитку правової системи України (2016)
Ковальчук О. М. - Становлення філософії права у Київському університеті в 1835-1920 рр. (2016)
Сокальська О. В. - Тюремна реформа в Данії (XVIII–XIX ст.): віхи та персоналії (2016)
Раданович Н. М. - Можливість з’ясування природи загальнодозвільного юридичного регулювання шляхом вивчення історичної еволюції заборон (2016)
Селіванова І. А. - Способи відчуження державного майна: тенденції в розвитку українського законодавства (2016)
Кравчук В. М. - Нормативно-правове забезпечення громадського контролю в Україні (2016)
Зельдіна О. Р. - Баланс публічно-правового і приватно-правового інтересів як особливість інституту захисту прав інвесторів, Хрімлі О. Г. (2016)
Кучма О. Л. - Проблеми застосування процедурних та процесуальних норм в сфері страхування (2016)
Гробова А. А. - Докази і доказування в цивільному судочинстві, Шумейко І. В. (2016)
Басиста А. В. - Універсальні механізми контролю за здійсненням зобов’язань щодо захисту прав людей з інвалідністю (2016)
Попов Р. В. - Предмет зустрічного адміністративного позову (2016)
Лупу А. К. - Міжнародні та внутрішньодержавні стандарти безоплатної правової допомоги в Україні (2016)
Малишевська З. Я. - Ознаки режиму робочого часу (2016)
Леміщак К. М. - Кодифікація законодавства як напрям удосконалення правового регулювання процесу ресоціалізації (2016)
Голубка М. М. - Система підготовки фахівців з фінансово-економічною та кооперативною освітою на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Алексєєва Т. І. - Удосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності на принципах маркетингу, Баранова Є. О., Саєнко О. П. (2016)
Бунтова Н. В. - Перспективи інтеграції України в міжнародний ринок готельних послуг (2016)
Войнова Є. І. - Рейтинг конкурентоспроможності країн на світовому ринку страхування у 2015 році (2016)
Гранченко Е. Е. - Факторний аналіз міжнародних авіаперевезень у транспортній інфраструктурі України, Грінько І. М. (2016)
Гужва І. Ю. - Сучасний стан та перспективи розвитку торговельно-економічного співробітництва україни з країнами ОЧЕС (2016)
Гхаит Сари. - Современные тенденции социального развития стран Евро-Средиземноморского партнерства (2016)
Дейнека Т. А. - Проблеми та суперечності сучасного періоду трансформації зовнішньоекономічних відносин України (2016)
Демьохін А. В. - Україна на міжнародному ринку фінансових послуг (2016)
Іванов Є. І. - Тарифне регулювання імпорту в системі зовнішньоторговельної політики України (2016)
Алескерова Ю. В. - Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства как фактор развития аграрного сектора, Тодосийчук В. Л., Фурман И. В. (2016)
Багорка М. О. - Роль стратегічного аналізу у формуванні стратегії екологічного маркетингу в аграрному виробництві (2016)
Бойко О. В. - Використання консалтингових послуг для підвищення ефективності діяльності підприємств туризму (2016)
Васюник Т. І. - До питання визначення сутності основного капіталу в сучасній економічній науці (2016)
Вермієнко Т. Г. - Потенціал і особливості інноваційного розвитку підприємств України (2016)
Гірняк В. В. - Європейський досвід становлення університетської автономії (2016)
Азарова Т. В. - Аналіз підходів щодо оцінення рівня економічної безпеки підприємств (2016)
Базалійська Н. П. - Шляхи подолання інноваційного конфлікту в діяльності трудового колективу, Козак А. М. (2016)
Братута О. Г. - Концептуальні підходи до аналізу об’єднань підприємств (2016)
Вішка І. С. - Чинники розвитку системи адміністрування та формування діапазону РІС на підприємствах (2016)
Галайда Т. О. - Використання європейського досвіду реалізації кадрової політики підприємствами харчової промисловості України, Чувакова Т. Л. (2016)
Григор’єва Ю. А. - Дослідження поведінки споживачів продукції автомобілебудівних підприємств (2016)
Гуржій Н. М. - Логістика як методологія управління перешкодами в потокових процесах, Касянок М. А. (2016)
Домусчи А. О. - Теоретико-методичні засади управління витратами аграрних підприємств (2016)
Киричок О. В. - Шляхи вдосконалення управління маркетинговою діяльністю ТОВ "Мена-АВАНГАРД" (2016)
Климчук А. О. - Генезис наукових поглядів на мотивацію персоналу підприємства (2016)
Бондаренко С. А. - Інноваційно-інвестиційні процеси та їх вплив на розвиток виноробних підприємств Одеської області (2016)
Васильчук Н. О. - Удосконалення постачальницько-збутових зв’язків промисловості України як передумова відновлення інфраструктурних втрат (2016)
Гадзало А. Я. - Економічні засади збалансованого природокористування в аграрному секторі (2016)
Гончарова С. Ю. - Науково-методичні підходи щодо визначення сутності домогосподарства та його ролі в економіці, Буряк І. В. (2016)
Алексеєнко Л. М. - Управління структурою доходів бюджету в умовах актуалізації фінансування відтворення трудових ресурсів, Ціжма О. А. (2016)
Алєйнікова Н. М. - Функціонування фондового ринку України в умовах економічної нестабільності фінансового середовища (2016)
Богдан О. С. - Особливості функціонування та перспективи використання світових криптовалют у платіжних системах, Ситник І. П. (2016)
Браткова І. М. - Аналіз та оцінка ОВДП як інвестиційного інструменту (2016)
Бренер А. В. - Особливості розвитку українського та міжнародного ринку недержавного пенсійного страхування в сучасних умовах, Мелещенко А. І., Воровська К.А. (2016)
Бугель Ю. В. - Сек’юритизація банківських активів як інструмент управління портфельним кредитним ризиком банку (2016)
Денис О. Б. - Еволюція розвитку конфліктів інтересів учасників корпоративних відносин у банках України (2016)
Деркач Ю. Б. - Формування моделі оцінки ефективності регулювання діяльності банків на валютному ринку (2016)
Добровольська О. В. - Роль кредитних спілок у соціально-економічному розвитку територіальних громад і країни в цілому (2016)
Ієрусалимов В. І. - Трансформація фінансової системи України в умовах євроінтеграції (2016)
Ізюмська В. А. - Реформування місцевих бюджетів в умовах упровадження бюджетної децентралізації (2016)
Ломачинська І. А. - Бюджетно-податкове регулювання соціальних аспектів економічного розвитку (2016)
Букало Н. А. - Складання та подання податкової звітності підприємств з податку на прибуток (2016)
Вовк М. О. - Удосконалення інформаційного забезпечення складання звітності за сегментами (2016)
Єремян О. М. - Сучасні підходи до формування декларації з податку на прибуток підприємства (2016)
Коріненко А. І. - Підходи до розкриття прав користування землею у фінансовій та статистичній звітності (2016)
Глазова Я. В. - Застосування поведінкових моделей для аналізу впливу інформації на процеси самоорганізації в територіальних громадах (2016)
Petrashko O. P. - Value-at-Risk as a principal methodology of risk estimation (2016)
Прилуцький С. В. - Модернізація статусу суддів: концепт взаємодії громадянського суспільства та держави в умовах конституційної реформи 2016 року, Стрєльцова О. В. (2016)
Ладиченко В. В. - Проблеми взаємодії держави і громадянського суспільства (2016)
Заморська Л. І. - Громадянське суспільство та його роль у забезпеченні єдності цінності права і правової нормативності (2016)
Олькіна О. В. - Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи як елемент взаємодії громадянського суспільства з бізнесом (2016)
Кравчук В. М. - Інформаційно-правове забезпечення громадського контролю за діяльністю публічної влади (2016)
Лемак В. В. - Конституційна скарга: досвід держав Центральної Європи і можливі уроки для України (2016)
Тертишник В. М. - Цивілізаційний вибір державотворення та проблеми конституційної реформи в Україні (2016)
Мартинюк Р. С. - Конституційно-правовий статус Президента України та Кабінету Міністрів України: пошук оптимальної моделі компетенційних взаємозв’язків (2016)
Бєлкін Л. М. - Система місцевого самоврядування у Польщі як модель децентралізації в Україні (2016)
Анпілогов О. В. - Світовий досвід організації територіального і галузевого управління та напрямки його використання в Україні (2016)
Бедний О. І. - Публічно-службові відносини як складова предмету адміністративного права (2016)
Савченко Л. А. - Фінансовий контроль, аудит, бухгалтерський облік – основні категорії фінансово-контрольного права (2016)
Криницький І. Є. - Застосування в Україні зарубіжного досвіду створення податкових судів: до постановки питання (2016)
Чернадчук Т. О. - До питання захисту інформації, віднесеної до податкової таємниці (2016)
Пожидаєва М. А. - Роль міжнародних стандартів у правовому регулюванні платіжних систем (2016)
Латковський П. П. - Проблеми термінологічних підходів до визначення поняття бюджетного контролю (2016)
Дудоров О. О. - Про вдосконалення кримінально-правової заборони, присвяченої фіктивному підприємництву (2016)
Лихова С. Я. - Злочини проти трудових правовідносин (проблемні питання ) (2016)
Ортинський В. Л. - Питання протидії досудовому розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності на етапі відкриття кримінального провадження (2016)
Богатирьов І. Г. - Розробка та прийняття Пенітенціарного кодексу України в контексті реформування пенітенціарної системи: міф чи реальність (2016)
Коломієць Н. В. - Особливості застосування заходів заохочення до осіб, які відбувають покарання не пов’язані із позбавлення волі (2016)
Ліховицький Я. О. - Характеристика мотивів злочинної поведінки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України у сфері службової діяльності (2016)
Лощихін О. М. - Територія сучасної держави: поняття та функції (частина друга) (2016)
Гарасимів Т. З. - Правопізнання: філософсько-методологічний концепт (2016)
Кресін О. В. - Питання про практичні цілі порівняння в правознавстві Західної і Центральної Європи в другій половині XVIII – першій третині ХІХ ст. (2016)
Булкат М. С. - Система функцій судової влади (2016)
Стецик Н. В. - Норма права та нормативно-правовий припис: загальнотеоретичні аспекти (2016)
Синяк Я. В. - Духовний суверенітет нації, Кріцак І. В. (2016)
Моісеєнко Д. М. - Політичний режим постсоціалістичної України як елемент форми перехідної держави (2016)
Короташ Я. О. - Щодо необхідності законодавчого врегулювання порядку визначення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю у випадку невнесення учасниками товариства вкладів до статутного капіталу (2016)
Поліщук В. А. - Організаційно-правове забезпечення державної підтримки промислового садівництва в Україні (2016)
Роман Н. М. - Конституційна форма австро-угорського компромісу 1867 р.: історико-правові аспекти (2016)
Тематика інноваційних наукових положень, сформульованих професором П. М. Рабіновичем (1966 - 2016 рр.) (2016)
Приходченко Д. В. - Характеристика состава и качества углей свиты С26 Лозовской перспективной площади западного Донбасса (2012)
Баранов П. Н. - Морфологические типы фитогенных известняков Судакского синклинория (Крым), Рузина М. В., Матюшкина О. П. (2012)
Орлінська О. В. - Оцінка міцностних властивостей ґрунтових дамб методом природного імпульсного електромагнітного поля землі, Пікареня Д. С., Максимова Н. М., Гапіч Г. В., Іщенко В. М. (2012)
Кузьменко А. М. - Исследование взаимодействия техногенной среды с очистными работами при подземной разработке тонких угольных пластов, Козлов А. А., Хейло А. В. (2012)
Фомичев В. В. - Анализ достоверности получаемых результатов вычислительных экспериментов при прогнозе перемещений контура подготовительных выработок, Скитенко А. И. (2012)
Зберовский В. В. - Активные способы гидровоздействия на углегазовый массив (2012)
Зберовский В. В. - Гидроимпульсное воздействие на выбросоопасный угольный пласт, Васильев Л. М., Васильев Д. Л., Поляков Ю. Е. (2012)
Ангеловский А. А. - Исследование динамических характеристик кавитационного генератора и оценка их соответствия параметрам выбросоопасных угольных пластов, Жулай Ю. А. (2012)
Фальштинський В. С. - Комбінований спосіб видобування бідних газових сумішей при дегазації вугільних пластів та їх адаптація для промислової переробки, Дичковський Р. О., Лозинський В. Г., Саїк П. Б. (2012)
Гаврюк Г. Ф. - К вопросу распределения горизонтальных деформаций в полумульде с учетом рельефа земной поверхности (2012)
Тимошенко Є. В. - Прогнозування напружено-деформованого стану порід при зміні форми очисного вибою (2012)
Светкина Е. Ю. - Закономерности формирования структуры и прочности твердеющей закладки при разной дисперсности вяжущего материала, Петлеваный М. В. (2012)
Бойко О. А. - Альтернативные источники энергии глубоких шахт Донбасса и пути их использования для нормализации тепловых условий в горных выработках, Бойко В. А. (2012)
Випанасенко С. І. - Забезпечення управління якістю палива для теплових електростанцій, Овсяников В. В. (2012)
Кравець В. Г. - Геотермічний режим нагрівання підземних вод від тепловиділяючих об’єктів в міському будівництві, Зуєвська Н. В. (2012)
Ступнік М. І. - Теоретичні дослідження набухання глин (2012)
Рачкевич Р. В. - Напружено-деформований стан бурильної колони у криволінійному стовбурі свердловини із виробками стінок, Величкович А. С., Гриців В. В., Козлов А. А., Рачкевич І. О. (2012)
Воробьев В. Д. - Управление параметрами массовых взрывов на открытых горных работах, Крючков А. И., Твердая О. Я. (2012)
Собко Б. Е. - Исследование технологии отвалообразования при отработке карьера "ЮГ" Малышевского месторождения россыпных титаноциркониевых руд, Маевский А. М. (2012)
Савчук В. С. - Обогатимость по сере углей петровского месторождения Старобельской угленосной площади, Приходченко В. Ф., Кузьменко Е. А. (2012)
Дриженко А. Ю. - Концепція ефективного освоєння буровугільних покладів у сольових штоках, Сафронов І. Л., Гаврилов Є. А. (2012)
Шустов О. О. - Оптимізація довжини стрічкових вибійних конвеєрів при розкритті обводнених буровугільних родовищ, Дьячков П. А. (2012)
Бондаренко А. А. - Физическое моделирование процесса всасывания грунта в подводном забое земснаряд (2012)
Мещеряков Л. И. - Выделение скрытых периодичностей моментных функций пятого порядка сигналов мгновенной мощности потребляемой приводом мельниц ммс 70*23, Бородай В. А., Новодранова В. А., Ясир Юсеф Хусейн Аль Хатиб (2012)
Алексеев М. А. - Оценка уровня внутримельничной загрузки струйных мельниц на основе показателя херста акустического сигнала, Холод Е. Л., Тимченко Е. М. (2012)
Никулин С. Л. - Предварительная обработка космических снимков для повышения эффективности линеаментного анализа, Коробко О. В. (2012)
Таран И. А. - Результаты исследования закономерностей распределения потоков мощности на примере трансмиссии шахтного дизелевоза (2012)
Процив В. В. - Экспериментальные исследования теплового режима секционного рельсового магнитного тормоза, Новицкий А. В. (2012)
Рудченко А. Г. - Тепловой баланс процесса удаления льда с проводов контактной сети наземного электротранспорта (2012)
Ильина С. С. - Методика определения рациональных параметров роликовых направляющих скипов для стволов с нарушенной геометрией (2012)
Кирия Р. В. - Истечение сыпучего груза из бункера с регулируемой горизонтальной заслонкой, Рыбальченко М. А., Мостовой Б. И. (2012)
Левченко П. В. - Количественная оценка взаимного влияния параметров классификации на производительность вертикального вибрационного грохота (2012)
Кирия Р. В. - Управление бункерами, работающими в системах конвейерного транспорта угольных шахт, Максютенко В. Ю., Брагинец Д. Д. (2012)
Кравченко В. М. - Техническое состояние оборудования и глубина оценки причин повреждений, Сидоров В. А., Буцукин В. В. (2012)
Самуся С. В. - Моделирование динамических процессов в канатной системе мобильной подъемной установки (2012)
Денищенко А. В. - Тяговый фактор приводного шкива трения, Юрченко О. О., Березкин И. И. (2012)
Самуся В. И. - Теплонасосная установка для утилизации бросового тепла шахтной воды, Оксень Ю. И., Комиссаров Ю. А., Гук А. А., Бабченко В. В. (2012)
Самуся В. И. - Оценка термодинамического совершенства систем утилизации тепла шахтных компрессорных установок, Оксень Ю. И., Радюк М. В. (2012)
Бессчастный А. В. - Зависимость теплоизбытков подземных сооружений от сезонных колебаний температуры, Марченко В. Г., Марченко В. В. (2012)
Клименко Т. К. - Екологічний моніторинг забруднення урбоекосистем важкими металами з використанням рослин видів taraxacum officinale і poa angustifolia, Ларіонова Л. П. (2012)
Авраменко С. Х. - Дослідження якісного складу та визначення відповідності питної води м. Дніпродзержинська санітарним нормам, Шкірко Ю. В., Ненашева О. І. (2012)
Колесник В. Е. - Определение параметров усовершенствованного отстойника воды для условий водоотлива действующей шахты, Куликова Д. В. (2012)
Горовая А. И. - Усовершенствование методов биотестирования качества объектов окружающей среды для оценки экологической опасности промышленных отходов, Павличенко А. В., Борисовская Е .А. (2012)
Орлінська О. В. - Фактори підтоплення територій в гірничо-видобувних регіонах, Пікареня Д. С., Максимова Н. М. (2012)
Зберовский А. В. - Математическое моделирование загрязнения атмосферы при аварийном выбросе химически опасного вещества (2012)
Пикареня Д. С. - Исследования прочностных и фильтрационных свойств гидротехнического сооружения в балке "Скаженая" Вольногорского ГМК, Орлинская О. В., Зберовский А. В., Лазников А. М. (2012)
Зберовский А. В. - Численное моделирование загрязнения атмосферы при аварийных разливах (2012)
Ишков В. В. - Некоторые особенности распределения свинца и хрома в угле основных рабочих пластов Алмазно-марьевского геолого-промышленного района (2012)
Беляев Н. Н. - Численное моделирование течения и переноса загрязнителя в вертикальном отстойнике, Нагорная Е. К. (2012)
Долбнєва Д. В. - Удосконалення моделі регулювання професії бухгалтера в Україні на основі адаптації досвіду провідних країн світу (2014)
Баклан Ю. С. - Особливості співробітництва з питання імпорту продукції в Україну з Китаю (2014)
Зеліч В. В. - Аналіз основних міжнародних партнерів України в експортно-імпортних операціях, Калин Н. І. (2014)
Поворознюк І. М. - Європа у структурі світового ринку туристичних послуг (2014)
Покотилова В. І. - Вплив НТП на формування глобального продовольчого ринку (2014)
Стукало А. В. - Регулювання світового ринку транспортних послуг. Міжнародні транспортні організації (2014)
Вараксіна О. В. - Оцінка рівня забезпечення продовольчої безпеки в Україні (2014)
Гераймович В. Л. - Вплив інвестиційного процесу на економічний розвиток регіону (2014)
Діброва О. В. - Аналіз інформаційного простору на міжнародній арені та в Україні (2014)
Лебедєва О. А. - Оцінювання рівня та складових соціального розвитку України (2014)
Мельник Ю. М. - Місце соціальної відповідальності бізнесу в сучасних наукових концепціях (2014)
Невдачина О. І. - Актуальні проблеми підвищення ефективності функціонування аграрного сектора економіки України (2014)
Чала О. А. - Оцінювання фіскального значення екологічного податку в Україні (2014)
Артюх-Пасюта О. В. - Теоретичні основи внутрішнього аудиту та його місце у системі управління підприємством (2014)
Базилевич В. М. - Економічна безпека в АПК та її загрози: сутність та форми прояву (2014)
Баланович А. М. - Теоретико-методичні засади формування стратегій розвитку підприємства (2014)
Баюра В. І. - Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства (2014)
Боковець В. В. - Удосконалення управління інноваційними процесами на підприємствах кондитерської галузі, Мануілова В. Д. (2014)
Вартанова О. В. - Бенчмаркінг інноваційного потенціалу промислового підприємства, Шестер І. В. (2014)
Коваленко Є. В. - Напрями підвищення ефективності використання кадрового потенціалу аграрних підприємств у сфері ЗЕД (2014)
Крамаренко А. В. - Сучасні підходи до оцінювання ефективності управління персоналом (2014)
Кривда О. В. - Організація інтегрованого ризик-менеджменту в сучасних компаніях (2014)
Меречина Ю. О. - Оцінка фінансових результатів сільськогосподарських підприємств регіону радіаційного забруднення на основі кластерного аналізу (2014)
Небилиця О. А. - Особливості формування іміджу медичних закладів (2014)
Пішеніна Т. І. - Організаційні механізми сучасного менеджменту корпоративної інформаційної мережі підприємств (2014)
Плахотнік О. О. - Модель моніторингу інвестиційної діяльності підприємства (2014)
Пугач А. В. - Інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств у ринковому середовищі, Пугач А. М. (2014)
Соколи И. И. - Теоретико-методологические основы системного управления инновационной деятельностью предприятий, Аль-Мула Али К. (2014)
Стельмащук А. М. - Управління відтворенням основного капіталу переробних підприємств АПК: методичний аспект (2014)
Фірер Д. О. - Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку бюджетних установ аграрного сектора (2014)
Чернецька О. В. - Інструментарій системи управління фінансовими результатами аграрних підприємств (2014)
Андрущенко Н. О. - Обґрунтування господарських рішень – запорука фахової компетентності економіста (2014)
Бурда А. І. - Особливості формування та розвитку освітнього потенціалу в контексті інформаційного суспільства, Дусак Н. В. (2014)
Огліх В. В. - Регіональна різноманітність: оцінка соціальної складової розвитку регіонів, Єфанова Т. І. (2014)
Тур О. В. - Формування підходу до визначення ознак депресивного стану у соціально-економічному розвитку територій з урахуванням особливостей адміністративно-територіального устрою (2014)
Кобзар О. М. - Порівняльний аналіз економічних механізмів національних екологічних політик України та Македонії: адаптація досвіду та попередження неефективності дій (2014)
Чернихівська А. В. - "Зелені" державні закупівлі як стратегічний інструмент соціально-економічного розвитку (2014)
Шевченко І. В. - Стратегічна екологічна оцінка в системі формування національної екологічної політики України (2014)
Авксєнтьєв М. Ю. - Підходи до планування потреби у спеціалістах з професійно-технічною освітою (2014)
Баляба К. В. - Взаємозалежність елементів соціально відповідальної діяльності щодо існування нелегального сектора економіки (2014)
Дружиніна В. В. - Адаптація методу аналізу ієрархій до прогнозування стану міського ринку праці (2014)
Зюзіна О. О. - Формування нової парадигми управління знаннями, Гринкевич С. С. (2014)
Іртищева І. О. - Оцінка науково-кадрового потенціалу України, Стегней М. І., Козик І. М. (2014)
Когатько Ю. Л. - Теоретико-методологічні підходи до визначення соціально-економічних категорій "рівень та якість життя населення" (2014)
Петренко О. О. - Структура системи професійного навчання працівників промисловості (2014)
Терованесов М. Р. - Фінансово-економічна модель вищої освіти (2014)
Шедяков В. Е. - Социально ответственное поведение бизнеса в контексте задач модернизации (2014)
Гавриляк Т. С. - Особливості формування інвестиційного портфеля страхових організацій України (2014)
Горбунова А. І. - Умови провадження діяльності страховика на українському ринку страхування здоров’я (2014)
Гордей О. Д. - Взаємозалежність рівня життя населення та індексу людського розвитку в Україні (2014)
Чорна І. О. - Страховий захист майна громадян від стихійних лих: світовий досвід та вітчизняні реалії (2014)
Атаманчук Л. О. - Облікове відображення господарських операцій у процесі ліквідації підприємств-банкрутів (2014)
Садовська І. Б. - Управлінська звітність та облікове відображення інноваційної діяльності підприємств (2014)
Булкин С. М. - Современные подходы к определению понятия "финансовый кризис" (2014)
Жукова Л. М. - Інституційні основи координації соціально-економічного розвитку держави (2016)
Карамушка М. В. - Маркетингові аспекти управління проектами розвитку судноплавних компаній (2016)
Коваленко Р. С. - Механізм вдосконалення двосторонніх торговельно-економічних відносин між Україною та Турецькою Республікою в контексті євроінтеграції (2016)
Крамаренко Р. М. - Методологія оцінки конкурентоспроможності столичних мегаполісів у глобальному економічному просторі (2016)
Лі Чао. - Моделі прогнозування споживання електроенергії в КНР на довгострокову перспективу (2016)
Мангушев Д. В. - Перспективи розвитку екстремального туризму в Україні, Соколова В. В., Тимків Н. Я. (2016)
Мангушев Д. В. - Прямі іноземні інвестиції: український та світовий контекст, Пилипчук В. К., Смірнова Н. О. (2016)
Maslennikov Ye. I. - Innovative activity during a shift of foreign policy targets, Alibutaev E. R. (2016)
Михайлишин Л. І. - Організаційно-економічні засади забезпечення інноваційного розвитку макроекономічних систем (2016)
Дяченко Т. А. - Пути повышения конкурентоспособности авиационной отрасли Украины (2016)
Зінгаєва Н. Є. - Формування та функціонування вітчизняного ринку соняшнику, Матвієнко С. А. (2016)
Ільчук В. П. - Механізм державного регулювання ринку органічної продукції, Штирхун Х. І. (2016)
Кузнецов О. В. - Підтримка суб’єктів підприємництва як інструмент забезпечення економічної безпеки держави (2016)
Лебідь В. C. - Удосконалення фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва (2016)
Мамонова Г. В. - Моделювання загроз боргової кризи в Україні, Філончук Л. Я. (2016)
Князєва О. А. - Моніторинг ефективності сталого розвитку телекомунікаційного підприємства, Дойсан-Коровьонкова Н. В. (2016)
Корпанюк Т. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної діагностики в сільськогосподарських підприємствах (2016)
Кузьмін О. Є. - Етимологія та типологія розвитку підприємств, Дідик А. М. (2016)
Лизунова О. М. - Підвищення ефективності використання потенціалу підприємства шляхом удосконалення системи управління кадрами, Придатько Е. М. (2016)
Малик І. П. - Роль стейкхолдерів в корпоративному управлінні (2016)
Мариненко Н. Ю. - Теоретичні підходи до управління адаптивним розвитком виробничо-господарських структур (2016)
Мартинов А. А. - Адаптивна модель стратегічного управління затратами на інноваційну діяльність підприємства (2016)
Міщенко В. С. - Оцінка ефективності дії спеціального режиму оподаткування у скотарстві (2016)
Нітман І. І. - Аналіз фінансового забезпечення державної підтримки малого підприємництва на регіональному рівні (2016)
Озімчук О. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності економічного розвитку підприємства (2016)
Зеліч В. В. - Формування сприятливого інвестиційного клімату в Закарпатті, Піскор Н. М. (2016)
Льовочкін М. О. - Історичні аспекти появи та розвитку державно-приватного партнерства в Україні (2016)
Полякова Ю. В. - Проблеми і перспективи реалізації інноваційного потенціалу приморських регіонів України (2016)
Галаган Т. І. - Методологічні основи моніторингу рекультивованих земель (2016)
Мазур Г. Ф. - Роль соціального капіталу в інституційній системі регулювання аграрного ринку, Шпикуляк О. Г. (2016)
Карчева Г. Т. - Проблеми забезпечення фінансової стійкості банківської системи України в умовах макроекономічної нестабільності (2016)
Квасницька Р. С. - Елементи системного процесу оцінювання здатностей персоналу під час формування та використання інвестиційного потенціалу (2016)
Кміть В. М. - Гармонізація системи фіскальних стимулів із правилами Європейського Союзу, Дмитрів Л. Б. (2016)
Кретов Д. Ю. - Періодизація кредитної діяльності банків України (2016)
Кудляк Ю. В. - Оцінення ефективності розвитку банківської системи України, Барилюк І. В., Пайтра Н. Г. (2016)
Лиса О. В. - Аналіз фінансової безпеки вітчизняних домогосподарств в сучасних умовах, Кухарєва О. О. (2016)
Лисенок О. В. - Управління кредитним ризиком банку в умовах нестабільності вітчизняної економіки, Бадзим О. С., Древуш А. Р. (2016)
Лук’янюк М. Е. - Фіскальні інститути Великобританії: досвід діяльності та висновки для України (2016)
Марич М. Г. - Інноваційні стратегії розвитку банків (2016)
Міщенко С. В. - Регулювання ринку деривативів в Україні, Міщенко В. І. (2016)
Кузь В. І. - Побудова інформаційної системи в контексті реалізації функцій стратегічного управління (2016)
Лежненко Л. І. - Особливості визнання та оцінки доходу від операційної діяльності за П(С)БО та МСФЗ, Шамборська М. А. (2016)
Миронова Ю. Ю. - Підходи щодо сутності, класифікації та оцінки поточних зобов'язань у системі бухгалтерського обліку підприємства, Бацман Ю. М., Яценко В. В. (2016)
Попова В. Д. - Удосконалення обліку фактів господарського життя з невизначеними наслідками в частині забезпечень та непередбачених зобов’язань, Маценко Л. Ф., Огороднік А. Ю. (2016)
Стахів О. Я. - Міжнародний досвід здійснення внутрішнього аудиту кредитних операцій (2016)
Ремига Ю. С. - Організація електронного бізнесу на підприємстві (2016)
Скуртол С. Д. - Створення та застосування інформаційних систем на підприємствах, Пархоменко Л. А. (2016)
Ivanova N. - The phenomenon of spiritual in dimensions of irrational: the context of intuition and faith (2016)
Лакатош І. - Історія науки та її раціональні реконструкції (2016)
Щедровицький Г. - Смисл і значення (2016)
Buherko Ja. - Philosophical approaches to the study of the spiritual human being: naturalistic interpretation of spirituality (2016)
Суліма Є. - Філософія освітньої паритетності: парадигма діалогічності (2016)
Крисоватий А. - Сутність паритетної освітньої діяльності (2016)
Морщакова О. - Концептуальні засади філософії соціальної роботи (2016)
Лерш Ф. - Нарис психології дитинства та юності: новий підхід до періодизації вікового розвитку (2016)
Вакуленко О. - Оновлення ідентитетів: упроблемнення соціально-психологічного дискурсу (2016)
Іванова Я. - Сутність пасіонарності як властивості особистості (2016)
Фурман А. - Громадський моніторинг роботи судів Тернопільщини, Гірняк А., Гірняк Г. (2016)
Наші автори (2016)
Выходные данные (2016)
Титул, зміст (2010)
Сищук О. - "Мажоритарка" повертається (2010)
Поташній Ю. - Мирослав Пітцик: "Виборець має знати в обличчя свого депутата" (2010)
Поташній Ю. - Можливо, й справді краще, щоб мости, дороги й стадіони нам зводили іноземці? А ми лише платитимемо (2010)
Сищук О. - Фантастична місія бюджету-2010 (2010)
Волинський О. - Ратифікація "на барикадах" (2010)
Волинський О. - Газова арифметика (2010)
Сищук О. - Президент Віктор Янукович: "Ми пропонуємо країні новий курс" (2010)
Сищук О. - "Безпрецедентний крок національної зради і ганьби" (2010)
Омелянюк С. - Політико-правові акти, що визначили без’ядерний статус України (2010)
Варзар І. - Двад­ця­тиріччя "падіння Берлінсь­кої стіни" (2010)
Цирфа Ю. - ПАРЄ закликала відкрити архіви та дослідити обставини Великого голоду (2010)
Клейменова О. - Війна як смертельна хвороба, що передається (2010)
Тищук Є. - 27 з’єднань 3-го Українського фронту були удостоєні почесного найменування "Одеське" (2010)
Тихонов М. - Одеське заслання маршала Перемоги... (2010)
Тищук Є. - Генерал Горєлов (2010)
Шпитяк Л. - Країна, де кожен міг виявитися партизаном (2010)
Прокопчук О. - Орли не помирають на землі… (2010)
Портянко В. - "Кобзарі"-фронтовики (2010)
Іваненко Н. - Повернення (2010)
Поташній Ю. - Правда про липень 1943-го на Волині (2010)
Розгон В. - KATYN і не тільки: цифри та документи (2010)
Козловський І. - "Завжди залишалася собою" (2010)
Цирфа Ю. - Як ведеться першим леді? (2010)
Красовська О. - Контрольна з імунобіології. Робота над помилками з радіохірургії (2010)
Філоненко С. - Під захистом "юнацької" феміди (2010)
Костюк С. - Смертна кара: pro et contra (2010)
Грабко В. - Технічний форпост інновацій (2010)
Oxford-ський саміт лідерів (2010)
Філоленко С. - Утвердження поваги до права через довіру до правників (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського