Деревянко О. І. - Комп'ютерне моделювання процесу дисоціації (2015)
Джафарова С. А. - Структура и свойства спеченных материалов из частично легированных порошков на основе железа, Мамедов А. Т. (2015)
Тогобицкая Д. Н. - Системный подход к выбору оптимального элементного состава стали, обеспечивающего требуемый уровень механических свойств, Пиптюк В. П., Логозинский И. Н., Левин Б. А., Козачёк А. С., Кукса О. В., Лихачёв Ю. М. (2015)
Узлов К. И. - Моделирование перераспределения компонентов перед фронтом превращения феррит → аустенит + карбид при науглероживании, Мовчан А. В., Черноиваненко Е. А. (2015)
Боднарь Б. Е. - Исследование вебометрик. Рекомендации по повышению рейтингов сайта университета, Косолапов А. А., Лобода Д. Г. (2015)
Клименко С. В. - Математическая модель самооценки психических свойств личности, Огоренко В. В., Халипова В. Д. (2015)
Бородулин А. В. - Эксергетический анализ производства безобжиговых окатышей, чугуна и уменьшения энергоемкости металлопродукции, Ковалев А. Д., Чайка А. Л., Москалина А. А., Турищев В. В. (2015)
Колупаев Ю. Е. - Сероводород у растений: участие в клеточном сигналинге и адаптации к стрессовым факторам, Фирсова Е. Н., Ястреб Т. О. (2016)
Komaristaya V. P. - Response of Dunaliella salina Teod. culture to various regimes of fed-batch nutrient supplementation, Antonenko S. P., Rudas A. N. (2016)
Гончарук Е. А. - Реакция клеток контрастных по устойчивости сортов льна долгунца (Linum usitatissimum L.) на действие ионов кадмия, Загоскина Н. В. (2016)
Карпец Ю. В. - Влияние фунгицида Седаксан на устойчивость растений пшеницы (Triticum aestivum L.) различных экотипов к почвенной засухе, Колупаев Ю. Е., Ястреб Т. О., Луговая А. А., Заярная Е. Ю. (2016)
Карпец Ю. В. - Влияние донора NO на содержание пигментов в листьях, рост и продуктивность яровой пшеницы (Triticum aestivum L.) (2016)
Солоденко А. Є. - Ідентифікація джерел стійкості соняшнику до несправжньої борошнистої роси та вовчка за ДНК-маркерами, Файт В. І. (2016)
Рибалка О. І. - Антиоксидантна активність та інші характеристики харчової цінності зерна ячменю, Поліщук С. С., Поздняков В. В., Діденко С. Ю. (2016)
Якимчук Р. А. - Мутаційна мінливість Triticum aestivum L. за умов забруднення ґрунту пестицидами й токсичними відходами (2016)
Коваленко І. М. - Особливості продукційного процесу рослин трав'яно-чагарничкового ярусу північного сходу України (2016)
Пузік В. К. - Володимир Пилипович Патика (до 70-річчя від Дня народження) (2016)
Пузік В. К. - Віктор Васильович Кириченко (до 70-річчя від Дня народження), Гопцій Т. І. (2016)
Безроднова О. В. - Науково-практичний семінар "Імплементація оселищної директиви Європейського Союзу: оселища та флора" (2016)
Пам’яті академіка НАН України Дмитра Михайловича Гродзинського (1929-2016) (2016)
Пам’яті професора Олександра Зиновійовича Злотіна (1937-2016) (2016)
Правила для авторів (2016)
Правила для авторов (2016)
Rules for authors (2016)
Зміст вип. 1-2, 2016 (2016)
Акіншева І. - Аналіз громадянської освіти як чинника політичної соціалізації особистості (2014)
Афанасьєв Д. - Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття "соціальний потенціал" (2014)
Бартош О. - До проблеми теоретичної підготовки магістрів соціальної роботи у Великій Британії (2014)
Березюк В. - Методика організації польової практики з тактики прикордонної служби (2014)
Бец Ю. - Особливості формування національної свідомості у майбутніх офіцерів-прикордонників в контексті міжкультурного порівняльного підходу (2014)
Bohdan L. - English-language training of graduates of Uzhhorods'ka Greek Catholic theological academy of Theodore Romzha, Vinnytska M. (2014)
Божко Є. - Методологічні підходи до аналізу проблеми розвитку аксіологічних засад управління освітніми установами у вітчизняній педагогічній теорії (остання чверть ХХ – початок ХХІ ст.) (2014)
Бойко О. - Дослідницькі компетентності у докторських програмах (PhD) із соціальної роботи: міжнародний досвід (2014)
Бондарчук Н. - Застосування диференційованого підходу при навчанні танцям дітей молодшого шкільного віку, Чернов В. (2014)
Борисюк Л. - Теоретичні основи професійної компетентності бакалаврів сестринської справи (2014)
Борщ К. - Виховання дітей в сім’ях з девіаційними формами поведінки (2014)
Варга Н. - Трудoвa мoбiльнicть, як cклaдoвa ринку прaцi (на прикладі сільського населення Закарпаття) (2014)
Василюк А. - Про роль ключових компетентностей у сучасній освіті (2014)
Годованець Н. - Проектний метод вивчення іноземної мови (2014)
Гончарук О. - Формування пунктуаційних умінь і навичок учнів початкових класів на текстовій основі (2014)
Грабчак О. - Фандрайзингова діяльність як альтернативний засіб залучення коштів у соціальну сферу (2014)
Дацків І. - Громадянська складова змісту підготовки фахівців у Підкарпатській Русі (2014)
Драч І. - Технологічне забезпечення системи компетентнісно орієнтованого управління професійною підготовкою майбутніх викладачів вищої школи (2014)
Жиленко Р. - Зовнішні фактори процесу економічного розвитку громади та можливі стратегії подолання їх негативного впливу (2014)
Зобенько Н. - Ретроспектива вивчення становлення соціального захисту дитинства в Україні (2014)
Калаур С. - Практичні механізми формування ціннісно-смислової компетентності у майбутніх соціальних педагогів під час навчання (2014)
Канюк О. - Формування вмінь іншомовного ділового спілкування в контексті комунікативної культури майбутніх соціальних працівників (2014)
Караман О. - Правові засади соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими (2014)
Козубовська І. - До питання про психологічні аспекти педагогічного менеджменту, Постолюк М. (2014)
Козубовський Р. - Девіантна поведінка неповнолітніх як соціально-педагогічна проблема (2014)
Кончович К. - Тренінгові методи роботи у формуванні готовності майбутніх учителів-філологів до педагогічного спілкування (2014)
Котєнєва І. - Особливості побудови стратегії професійної кар'єри майбутнім учителем, Котєнєва Ю. (2014)
Кофанова О. - Удосконалення фахової підготовки майбутніх інженерів з охорони навколишнього середовища за компетентнісного підходу (2014)
Кравець О. - Мовна особистість в іншомовному просторі (2014)
Липчанко-Ковачик О. - Особливості підготовки вчителя-філолога до використання інтерактивних технологій у школі (2014)
Ляховець Л. - Роль занять аквааеробікою у підвищенні функціональних можливостей і рівня фізичного стану жінок зрілого віку (2014)
Ляшко М. - Теоретичні засади дослідження міжетнічних відносин: короткий аналіз зарубіжних джерел (2014)
Маріонда І. - Застосування основних принципів пілатесу у проведенні занять зі студентами спеціальних медичних груп, Джуган Л. (2014)
Микитенко Н. - Конструювання і функціонування ефективної системи формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців нефілологічного профілю (2014)
Миськів В. - Прояв граматичної інтерференції у процесі вивчення агнглійської мови як другої іноземної (2014)
Мотунова Н. - Сутність поняття профілактики правопорушень серед неповнолітніх (2014)
Назаренко Г. - Педагогічні умови підвищення ефективності виховання культури демократизму старшокласників (2014)
Ніколаєску І. - Формування соціальної компетентності старшокласників у позаурочній діяльності (2014)
Новакова Л. - Роль спеціальних медичних груп у формуванні культури здоров’я студентів у медичних університетах (2014)
Овод Ю. - Козацька педагогіка про формування інтелекту, тіловиховання та духовності (2014)
Олло В. - Практичні підходи до формування професійної компетентності слухачів системи професійно-технічної освіти закладів виконання покарання на основі використання педагогічних технологій (2014)
Онищук А. - Наукові підходи до професійної підготовки майбутніх перекладачів (2014)
Палінчак В. - Професійні вимоги до фахівців менеджменту, Козубовська І. (2014)
Пелін О. - Смислова зброя в умовах інформаційних війн, Давидова Ю. (2014)
Повідайчик О. - Деякі аспекти формування інформаційної культури соціальних працівників під час вивчення фахових дисциплін (2014)
Понзель У. - Ставлення викладачів до проблеми міжпредметних зв’язків у фаховій підготовці майбутнього вчителя початкових класів (2014)
Попова Т. - Реалізація культурно-історичного дидактичного принципу в навчально-виховному процесі з фізики в школі (2014)
Попович І. - Педагогічний супровід дистанційного навчання у Великій Британії (2014)
Потюк І. - Особливості організації процесу формування професійної англомовної лексичної компетенції у студентів немовних спеціальностей (2014)
Продан О. - Методика навчання баскетболу та організація баскетбольної підготовки в умовах загальноосвітнього навчального закладу, Фунтікова Н. (2014)
Рейпольська О. - Особливості уявлень дошкільників про самих себе та виховання ціннісного самоставлення (2014)
Розлуцька Г. - Гімназійна освіта Закарпаття: історико-педагогічний аспект (2014)
Розман І. - Особливості індивідуального викладання зарубіжної літератури у фаховій підготовці майбутніх вчителів (2014)
Рюль В. - Проблема неефективності агентів соціалізації дітей сучасної України (2014)
Сивохоп Я. - Інноваційні підходи до підвищення кваліфікації педагогів з питань формування здорового способу життя учнівської молоді (2014)
Синюк Н. - Модель формування компонентів готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки учнів та результати її впровадження (2014)
Сідун Л. - Основні концепції полікультурної освіти в США (2014)
Сіренко А. - Особливості програмово-методичного забезпечення дошкільних навчальних закладів щодо формування впевненості в собі в старших дошкільників у груповій діяльності (2014)
Скіба Н. - Поняття і структура фахової компетентності викладачів іноземної мови за професійним спрямуванням (2014)
Смужаниця Д. - Методика навчання основ усного перекладу (2014)
Смук О. - Дезадаптивна поведінка молоді як соціально-психологічна проблема (2014)
Сопко Р. - Типологія потреб клієнтів у соціальній роботі (2014)
Стойка О. - Управління інституційними перетвореннями у вищій школі США (2014)
Стремецька В. - Булінг у підліткових шкільних колективах, Алєксєєнко Г. (2014)
Тимочко О. - Вплив занять атлетичною гімнастикою в сучасних фізкультурно-оздоровчих закладах на фізичний розвиток чоловіків першого зрілого віку (2014)
Товканець Г. - Педагогічний аналіз завдань вищої економічної освіти в Україні (2014)
Товканець О. - Загальна і спеціальна превенції в процесі профілактики девіантної поведінки неповнолітніх (2014)
Товт В. - Психоемоційні розлади у хворих на хронічний остеохондроз із вираженим больовим синдромом, Гузак О., Щерба М. (2014)
Фалинська З. - Зарубіжний досвід практичної підготовки майбутніх соціальних працівників до медико-соціальної роботи (2014)
Щурова Н. - Аналіз стану формування фізичного здоров’я старшокласників в умовах профільного навчання (2014)
Юрків Я. - Історико-педагогічний аналіз сімейного насилля над дитиною (2014)
Козубовська І. - Деякі особливості соціальної роботи з сім’єю у великій Британії й Німеччині, Баторі-Тарці З. (2014)
Петренко Т. - Методичні аспекти підготовки майбутніх соціальних працівників до соціальної роботи у сфері зайнятості (2014)
Рябик Г. Є. - Дослідження проблем сучасної системи планування діяльності вітчизняних підприємств, Долгій Р. С. (2016)
Слепян Е. В. - Система оплати праці та її вплив на ефективність господарської діяльності підприємства, Бєлова Ю. (2016)
Собко О. М. - Розвиток інформаційного інтелектуального капіталу та цифризація економічних процесів на мікрорівні (2016)
Тюхтій М. П. - Місце і роль необоротних активів у системі кругообігу капіталу підприємства, Старовєров В. О. (2016)
Сусіденко В. Т. - Оцінка фінансового стану та факторів впливу на фінансову безпеку підприємств, Сусіденко О. В. (2016)
Хаврова К. С. - Методичне забезпечення інтелектуалізації діяльності в умовах соціально-економічного розвитку (2016)
Халімон Т. М. - Формування та оцінка потенціалу конкурентоспроможності підприємства (2016)
Чичотка В. В. - Обґрунтування моделі побудови оптимальної організаційної структури підприємства розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (2016)
Варцаба В. І. - Інвестиційна характеристика закарпатського регіону, Огородник В. О. (2016)
Зінченко О. А. - Інституційні проблеми підтримки малого бізнесу в туристичній сфері (2016)
Самофатова В. А. - Методичне забезпечення управління сталістю розвитку аропродовольчої сфери регіону (2016)
Кравець І. М. - Чинники формування конкурентоспроможності України та умов для людського розвитку, Мельник П. І. (2016)
Смутчак З. В. - Система пенсійного забезпечення як складова соціального захисту населення (2016)
Алексеєнко Л. М. - Інституціональні основи формування фінансових систем: сучасне бачення циклічності розвитку економіки, Савущик А. І. (2016)
Гетьман Є. М. - Проблемні питання фінансування та виконання державних цільових програм в Україні (2016)
Запорожець М. Ю. - Біржові індекси як індикатор стану економіки в Україні (2016)
Новік О. І. - Системна модернізація як основа стратегічного розвитку адміністрування митних платежів (2016)
Стеценко Б. С. - Ґенеза інституціоналізації фінансової інфраструктури в Україні (2016)
Колєсніченко А. С. - Облікова політика банку і бюджетної установи в контексті здійснення процесу управління: змістовно-порівняльний аспект (2016)
Ларікова Т. В. - Фінансові активи в державному секторі: характеристика, облік, автоматизація, Цятковська О. В. (2016)
Лукановська І. Р. - Основні аспекти облікової політики органів державної казначейської служби України (2016)
Радова О. В. - Особливості пільгового оподаткування аграрних підприємств (2016)
Тирінов А. В. - Особливості визнання та облікової оцінки дебіторської заборгованості підприємства (2016)
Фатенок-Ткачук А. О. - Теоретичні аспекти фінансового обліку біологічних активів, Романюк О. С. (2016)
Харченко Н. В. - Податок на прибуток: його розвиток та сучасний стан, Гаркуша Ю. І. (2016)
Шендригоренко М. Т. - Актуальні питання організації внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів (2016)
Дзюбановська Н. В. - Структурно-динамічний аналіз міжнародної торгівлі країн Європейського Союзу (2016)
Янковий В. О. - Аналіз випуску продукції на м’ясопереробному підприємстві за допомогою виробничих функцій (2016)
Бойко І. - Передумови виникнення, сутність та призначення стратегічного управлінського обліку (2010)
Головко В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками фірми, Мисака Г. (2010)
Голубнича Г. - Розкриваємість облікової інформації та забезпечення прозорості діяльності (2010)
Горобець Г. - Статистичне забезпечення управління відтворенням населення в регіоні (2010)
Гура Н. - Побудова управління витратами підприємств у хімічній галузі, Радченко К. (2010)
Дрозд І. - Роль аналізу хеджування у системі прийняття управлінських рішень підприємств переробної промисловості, Бойко К. (2010)
Іваненко О. - Особливості оподаткування кредитних спілок (2010)
Калюга Є. - Оцінка стану державного внутрішнього фінансового контролю та шляхи його реформування (2010)
Кащенко О. - Організація обліку та внутрішнього контролю грошових потоків та розрахунків на прикладі підприємств сфери технічного обслуговування автомобілів (2010)
Ковтун Н. - Статистична оцінка діяльності страхових компаній в Україні у 2000-2008 рр, Нагорна Т. (2010)
Кузьмінський Ю. - Oблік фінансових інструментів, хеджування та фінансова криза - є зв'язок? (2010)
Купалова Г. - Hормативно-правове забезпечення обліку та аудиту виконання зобов'язань за податками і зборами в умовах фінансово-економічної кризи, Матвієнко Т. (2010)
Лучко М. - Kонцепція управлінського обліку для підприємств швейної промисловості (2010)
Мельник Т. - Hедержавне пенсійне забезпечення: облік, оподаткування та контроль, Мельник М. (2010)
Рошко Н. - Ліцензування в туристичній галузі України як фактор державного регулювання її розвитку (2010)
Сидоренко М. - Актуальність використання статистичних методів у фінансово-господарській діяльності українських підприємств (2010)
Травінська С. - Гармонізація та стандартизація обліку і звітності зобов'язань відповідно до МСФЗ та МСБО (2010)
Хвостенко О. - Iнформаційне забезпечення статистичного дослідження конкурентного середовища підприємства (2010)
Чечуліна О. - Загальні тенденції розвитку державного фінансового контролю в сучасних умовах (2010)
Швець В. - Необоротні активи в системі кругообороту капіталу підприємства, Борисюк О. (2010)
Швець В. - Iсторичне підґрунтя формування фінансового контролю в Україні, Радилицький Ю. (2010)
Шибіріна С. - Iнформаційне забезпечення статистичного дослідження ринку нерухомого майна (2010)
Шморгун Н. - Mетоди дослідження впливу інфляції та зміни цін при аналізі фінансової звітності підприємства (2010)
Ловінська Л. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні (2010)
Title (2016)
Contents (2016)
Academician V. L. Makarov is 75! (2016)
Chapko R. S. - On the non-linear integral equation approaches for the boundary reconstruction in double-connected planar domains, Ivanyshyn Yaman O. M., Kanafotskyi T. S. (2016)
Litynskyy S. V. - On the generalized solution of the initial-boundary value problem with Neumann condition for the wave equation by the use of the retarded double layer potential and the Laguerre transform, Muzychuk A. O. (2016)
Muzychuk Y. A. - On the boundary element method for boundary value problems for convolutional systems of elliptic equations (2016)
Nazarzadeh A. - Another Case of Incidence Matrix for Bivariate Birkhoff Interpolation, Rahsepar Fard KH., Mahmoodi A. (2016)
Raynovskyy I. A. - Resonant liquid sloshing in an upright circular tank performing a periodic motion, Timokha A. N. (2016)
Shvai K. V. - The best М -term trigonometric approximations of classes of (j,b) -differentiable periodic multivariate functions in the space l j b,1 (2016)
Solodky S. G. - On optimal selection of Galerkin's information for solving severely ill-posed problems, Myleiko G. L. (2016)
Stelmashchuk V. V. - Numerical solution of Lord-Shulman thermopiezoelectricity forced vibrations problem, Shynkarenko H. A. (2016)
Sybil Yu. M. - Boundary value problem for the two-dimensional Laplace equation with transmission condition on thin inclusion, Grytsko B. E. (2016)
Vasylyk V. B. - Exponentially convergent method for differential equation in Banach space with a bounded operator in nonlocal condition (2016)
Yanovich L. A. - Interpolation formulas for functions, defined on the sets of matrices with different multiplication rules, Ignatenko M. V. (2016)
Yaroshko O. S. - On the application of Multiparameter inverse eigenvalue problem and numerical methods for finding its solution (2016)
Гуйванюк Н. - Категорія комунікабельності в діалектному тексті, Руснак Н. (2012)
Іваницька Н. - Про т. зв. "приховані семи" деяких повнозначних слів української мови (2012)
Калько М. - Проблема розмежування термінативного й інтермінативних аспектуальних класів дієслів (2012)
Колоїз Ж. - Комунікативно-прагматичний потенціал оказіоналізмів (на матеріалі газети "Літературна Україна") (2012)
Поповський А. - Українські прізвища з компонентом Крив- (2012)
Торчинський М. - Денотатно-номінативна структура міфонімії як складник української ономастичної терміносистеми (2012)
Шульгач В. - Укр. Совва і споріднені антропоніми (2012)
Байдюк О. - Специфіка використання складнопідрядних багатокомпонентних речень із супідрядністю в романі А. Кримського "Андрій Лаговський" (2012)
Весельська Г. - Нові тенденції у функціонально-стилістичному використанні розділових сполучників в українській літературній мові початку ХХІ століття (2012)
Демешко І. - Морфонологічна характеристика словотвірних гнізд із вершинним дієсловом іншомовного походження в сучасній українській мові (2012)
Іваницька Н. - Сучасна кваліфікація аналітичних дієслів у аспекті українсько-англійського зіставлення (2012)
Коваль Л. - Узагальнено-особове речення в парадигмі синтаксичних одиниць (2012)
Комарова З. - Структурна організація та особливості фонемної репрезентації українських префіксів (2012)
Кочерга Г. - Український суфіксальний словотвір із погляду історичної дериватології як науки: діахронний аспект (2012)
Кухар Н. - Факультативні прислівні компоненти об’єктної семантики (2012)
Лебедь Ю. - Синтаксичні зв’язки між словами в підрядних словосполученнях і прислівний обов’язковий компонент формально-синтаксичної структури речення (2012)
Личук М. - Фразеологізація синтаксичних одиниць: аспекти реалізації (2012)
Овчиннікова І. - Співвідношення концептів ‘рух’ і ‘дія’ у когнітивній структурі дієслова (2012)
Прокопчук Л. - До питання про порядок слів у сучасній українській мові (2012)
Романюк Л. - Іменник як спосіб вербалізації категорії локативності в українській фразеології (2012)
Савченко І. - Принципи української пунктуації: традиції й нове розв’язання проблеми (2012)
Савчук Т. - Дієслівні словоназви розчленованого процесуального денотата (на матеріалі кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна”) (2012)
Слободинська Т. - Функціонування підрядних означальних речень і відокремлених дієприкметникових зворотів у художньому й науковому стилях української мови (2012)
Тимофєєва І. - Валентний потенціал предикатів стану (2012)
Грачова І. - Структурно-семантична своєрідність класу слів-квантифікаторів: діахронний аспект (2012)
Драпак О. - Слова зі спільним фонетичним наповненням і відмінною семантикою в українській, англійській та в деяких інших мовах (2012)
Дробаха Л. - Зіставний аналіз вживання біблійних антропонімів в українській, німецькій, англійській та французькій мовах (2012)
Дюськіна А. - Фразеологізми на позначення емоцій як засіб вираження українського менталітету (2012)
Дячук І. - Теоретичні засади системного дослідження побутової лексики (2012)
Калько В. - Лінгвокультурний аналіз соматизму язик в українських пареміях (2012)
Кравчук Л. - Оказіоналізми у сфері економіки (мас-медійний дискурс) (2012)
Крашеніннікова Т. - Лексика на позначення родинних зв’язків у літературних казках ХІХ століття (2012)
Найрулін А. - Лексичні новотвори в епістолярії Михайла Коцюбинського (2012)
Нередкова С. - Лексика уснорозмовних текстів з погляду вияву в ній інтерферентних явищ у жителів Луганська (2012)
Панцьо С. - Культорологічна вагомість соматичної лексики (на матеріалі лемківської пісні), Вакарюк Л. (2012)
Руколянська Н. - Динамічні процеси в лексичному складі сучасних українських правничих текстів (2012)
Станіславова Л. - Семантична трансформація фразеологізмів у літературно-художньому тексті (2012)
Трифонов Р. - Образна лексема зірка як об’єкт метамовного коментування (2012)
Царалунга І. - Вижвівщина XVII ст. очима її сучасників (2012)
Чередник Л. - Елементи антиетикету в повісті Г. Квітки-Основ’яненка "Конотопська відьма" (2012)
Акімова Н. - Мовні передумови виникнення комунікативних девіацій (2012)
Богатько В. - Стилістичний потенціал неповних структур в мовотворчості Михайла Стельмаха (2012)
Врублевська Т. - Народні пісні як один із способів подільської локалізації простору у романі М. Стельмаха "Правда і кривда" (2012)
Глуховцева К. - Дещо про особливості мовного портретування особистості (2012)
Гончарова И. - Особенности функциально-прагматической адаптации терминологических единиц в учебно-научных текстах медицинского содержания (2012)
Горошкіна О. - Мовленнєвий портрет сучасного старшокласника (2012)
Жаровська О. - Питальні речення у структурі інтерв’ю (2012)
Завальнюк І. - Cкладні сполучникові речення у ролі газетних заголовкових комплексів: нові риси й тенденції (2012)
Зубар Л. - Власні назви космічних транспортних засобів у творах українських письменників-фантастів (2012)
Ігнатьєва С. - Мовна модель наратора в сучасному щоденниковому дискурсі (2012)
Каленич В. - Стилістичні особливості газетних заголовків у вінницькій пресі (2012)
Капінус О. - Комунікативна спрямованість бізнес-ідіом (на прикладі публіцистичного дискурсу) (2012)
Кущ О. - Мовна особистість учителя в професійній діяльності (2012)
Левченко Т. - Метафоризація дієслів у розмовному мовленні (2012)
Мельник Т. - Речевая организация сказового повествования в произведениях В. Шукшина (2012)
Павлушенко О. - Концепт "дитинство" в мовно-ментальному просторі Михайла Стельмаха (2012)
Полікарпова Ю. - Формування плюралістичного світогляду молоді: семіотичний підхід (2012)
Талаш І. - Темпоральна структура публіцистичного тексту як засіб вираження авторського "я" (2012)
Торчинська Н. - Місце репрезентем в епістолярії Петра Могили (2012)
Чаус К. - Конфронтаційні тактики політичного дискурсу (на матеріалі публічного мовлення українських політиків) (2012)
Березовська Г. - Лексико-семантична група загальних назв одягу у східноподільських говірках (2012)
Гороф’янюк І. - До характеристики морфологічної системи української говірки с. Булаєшти Республіки Молдова (2012)
Гримашевич Г. - Родильний обряд Житомирщини: структура, номінація, функціонування (2012)
Жвава О. - Історія червоної нитки (на матеріалі обрядової лексики подільсько-буковинсько-наддністрянського суміжжя) (2012)
Краєвська Г. - До питання про особливості укладання програми вивчення термінології традиційних народних ремесел (2012)
Лєснова В. - Складні слова як засіб вираження оцінки в українських говірках (2012)
Ніколаєнко І. - Функції діалектних елементів в українському художньому дискурсі кінця ХХ початку ХХІ століття (2012)
Осташ Л. - Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. Г. 3 (ГÓРЛИЧКО – ГРИМОТÍТИ), Осташ Р. (2012)
Поліщук Л. - Номінація підсобних господарських приміщень у східноподільських говірках (2012)
Романина І. - Тексти про чуда з Наддністрянщини: структурна специфіка (2012)
Тимошенко А. - Архаїчні й діалектні форми в ареальних фразеологізмах (2012)
Тищенко Т. - Явища універбації в лексиці східноподільського ареалу (2012)
Юсікова О. - Семантичні паралелі лексеми кіш в українських і російських говірках (2012)
Баньоі В. - Мікротопоніми басейну річки Ужа Закарпатської області, мотивовані географічними термінами на позначення особливостей рельєфу (2012)
Бачинська Г. - Апелятивні назви в основах прізвищ жителів міста Козови (2012)
Білінська Р. - Мікротопоніми Ямпільщини (2012)
Богданова Ю. - Іншомовні елементи в антропонімії Бердянщини (2012)
Василик О. - Мікротопонім Греків ліс: діахронний аспект (2012)
Коханська А. - Гідронімія басейну Хомори (2012)
Купчинська З. - Реальний вимір архаїчних ойконімів-плюративів (2012)
Лонська Л. - Національна специфіка регіональної антропонімії (на матеріалі прізвиськ села Руська Поляна Черкаської області) (2012)
Мислива Т. - Семантико-стилістичний потенціал антропонімів у художніх текстах (2012)
Наливайко М. - Матеріали до "Словника прізвиськ жителів Львівщини" (2012)
Осташ Л. - До питання про варіантність онімів. 2 (2012)
Павликівська Н. - Географічні терміни в мікрогідронімії Вінниччини (2012)
Свистун Н. - Динаміка жіночих особових імен м. Тернополя ІХ століття (2012)
Терещенко Л. - Антропонімікон байкарської спадщини П. П. Білецького-Носенка (2012)
Фандуль О. - Сучасні прізвища Хмельниччини композитної будови (2012)
Шевцова В. - Непрямі номінації та прізвиська Вольвачевої "Кляси" (2012)
Янчишина Я. - Мотиваційна структура мікротопонімії Центральної Хмельниччини (2012)
Завальнюк І. - Межов О. Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць : (монографія) / О. Г. Межов. − Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 464 с. (2012)
Мірченко М. - Костусяк Н. М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови: (монографія) / Н. М. Костусяк. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 452 с. (2012)
Титул, содержание (2017)
Ещенко П. С. - Украине – смену модели социальной защиты населения (2017)
Буланая А. А. - Государственная помощь отечественным субъектам хозяйствования и ее трансформация в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (2017)
Обухов Е. В. - Оценка комплексного использования водных ресурсов Каховского водохранилища за 60 лет эксплуатации (2017)
Кравцив В. С. - Реформирование территориальной основы местного самоуправления в контексте его финансовой состоятельности, Сторонянская И. З., Жук П. В. (2017)
Чехова И. В. - Отечественный рынок льна, Чехов С. А., Шкурко Н. П. (2017)
Матюха В. В. - Минерально-сырьевой комплекс Украины в контексте устойчивого развития экономики, Сухина Е. Н. (2017)
Заниздра М. Ю. - Экологическое регулирование неоиндустриального развития национальных экономик (2017)
Summaries (2017)
Редакционная политика и этические принципы (2017)
Титул, зміст (2017)
Єщенко П. С. - Україні – зміну моделі соціального захисту населення (2017)
Булана О. О. - Державна допомога вітчизняним суб’єктам господарювання та її трансформація в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2017)
Обухов Є. В. - Оцінка комплексного використання водних ресурсів Каховського водосховища за 60 років експлуатації (2017)
Кравців В. С. - Реформування територіальної основи місцевого самоврядування в контексті його фінансової спроможності, Сторонянська І. З., Жук П. В. (2017)
Чехова І. В. - Вітчизняний ринок льону, Чехов С. А., Шкурко М. П. (2017)
Матюха В. В. - Мінерально-сировинний комплекс України у контексті сталого розвитку економіки, Сухіна О. М. (2017)
Заніздра М. Ю. - Екологічне регулювання неоіндустріального розвитку національних економік (2017)
Summaries (2017)
Редакційна політика та етичні принципи (2017)
Ступницький О. - Особливості практики використання моделі DCF для оцінки ефективності здійснення інвестиційних проектів в Україні (2009)
Глущенко В. - Кризисология: управленческий подход (2009)
Головко В. - Еволюція бухгалтерської звітності в Україні, Орлова О. (2009)
Косинський В. - Інформаційні системи управління бізнесом на основі сервісноорієнтованої архітектури (2009)
Кочкіна Н. - Оцінка ефективності реклами: методи визначення ступеня лояльності споживачів, Ставицький А. (2009)
Кравченко В. - Управління підприємницькими ризиками: суб'єктивні чинники (2009)
Шарманська В. - Психологічні аспекти обліко-аналітичної діяльності, Головко З. (2009)
Анісімова Л. - Удосконалення систем менеджменту якості в умовах глобалізації ринку (2009)
Вірченко В. - Синергетичний підхід в економічних дослідженнях, Кузьменко А. (2009)
Булкот О. - Регіоналізм як визначальний вектор зародження валютного поліцентризму (2009)
Каракулова І. - Сучасні тенденції управління золотовалютними резервами центрального банку (2009)
Піонтковська О. - Структурний аналіз транзитної системи України (2009)
Прімєрова О. - Проблеми конкурентоспроможності української банківської системи на сучасному етапі (2009)
Мягкий М. - Теорія довгих хвиль Кондратьєва: тенденції та протиріччя (2009)
Рожко Д. - Теоретичні засади та проблематика визначення сутності бюджету (2009)
Барвінко Т. - Податок на додану вартість та його роль у формуванні доходів державного бюджету (2009)
Вихідні дані (2009)
Райхерт К. В. - Анти-апологетизм и начало современной историологии философии (2013)
Панафидина О. П. - Аналитическая философия и ярлык позитивизма, Козаченко Н. П. (2013)
Мiшалова О. В. - Концепцiї iсторичного наративу в континентальнiй фiлософiї iсторiї (2013)
Корупятник I. В. - Розгляд концепцiй iсторичного детермiнiзму у свiтовiй фiлософськiй думцi (2013)
Стрелкова А. Ю. - Спiввiдношення буття, небуття та порожнечi в буддiйськiй онтологiї (2013)
Шаталович А. М. - Идеал безбрачия в платонизме: от Платона к Плотину (2013)
Голубович И. В. - "Экзистенциальная социальная онтология": проект М. Н. Верникова в контексте антропо-онтологического поворота в современной украинской философии (2013)
Лебедь Е. А. - Плодотворный смех философа, или о принципах китайской классификации (2013)
Менжулiн В. I. - Застосування психологiчного аналiзу в iсторико-фiлософськiй бiографiстицi: загрози i перспективи їх подолання (2013)
Чалмерс Д. - Лицем до лиця з проблемою свiдомостi (2013)
Шрамко Я. В. - Чи є час зворотним? (2013)
Горбатов В. В. - К вопросу об онтологическом статусе объекта "то, больше чего нельзя представить" (2013)
Вiлкiнс Дж. - Лiки вiд Фейєрабенда: наївнiсть i сучасний наступ демократiї на науку (2013)
Петруньок Н. I. - Епiстемологiчний анархiзм пiсля Пола Фейєрабенда (2013)
Сухов Д. Б. - Дэвид Чалмерс и аргументы против физикализма Статья 1: Супервентность (2013)
Балута Г. А. - Iстина як "пограничний досвiд" (2013)
Панафiдiн I. О. - Суспiльно-договiрний космополiтизм i вiчний мир: кантiвський проект (2013)
Панасюк Ю. В. - Свобода як необхiдний принцип соцiальної справедливостi (2013)
Брюховецкий Н. Н. - Применение методологии марксизма к анализу интеллектуального труда (2013)
Усанов I. В. - Антропологiчнi проблеми технологiчного свiту (2013)
Писаренко Ю. Г. - Чому "не горять рукописи"? (2013)
Писчиков В. С. - Успех как экзистенциал бытия человека, Холин М. М. (2013)
Анотацiї (2013)
Нашi автори (2013)
Райхерт К. В. - Версии происхождения слова "философия" (2015)
Лобода Ю. А. - Антична фiлософiя вiйни (2015)
Панафидин И. А. - Была ли философия в древней Спарте? — 2 (2015)
Тимофеев А. В. - Иррациональный модус познания в учении Бернарда Клервоского (2015)
Бурлаченко Т. Н. - Интерпретация методического сомнения Э. Гуссерлем и Ж.-П. Сартром: трансцендентальное и трансцендентное ego в теории интерсубъективности (2015)
Менжулiн В. I. - Iсторико-фiлософськi студiї в НаУКМА: актуальнi методологiчнi питання (2015)
Шрамко Я. В. - Предисловие к публикации: Фридрих Вайсман "Что такое логический анализ?" (2015)
Вайсман Фридрих - Что такое логический анализ? (2015)
Кiрюхiн Д. I. - Теорiї модернiзацiї та посткомунiстичнi суспiльства (2015)
Щербак С. I. - Численнiсть модернiв чи розмаїття форм модерну? (2015)
Брюховецький М. М. - Iнтелектуальна праця як феномен суспiльного виробництва та її соцiальнi наслiдки (2015)
Шаталович И. В. - Эволюция идеи религиозного детерминизма в средневековье (2015)
Корупятник I. В. - Категорiя свободи в фiлософських концепцiях ХХ–початку ХХI ст. (2015)
Панафидина О. П. - Объективность исторического знания и критический рационализм (К вопросу о возможности истории в смысле науки) (2015)
Балута Г. А. - До проблеми iнтерпретацiї фiлософської спадщини Л. Вiтгенштейна (2015)
Козаченко Н. П. - Застосування епiстемiчної логiки до аналiзу фiлософських проблем (2015)
Сепетий Д. П. - Аргумент зомбi проти матерiалiзму: проблема тлумачення та захисту (2015)
Шпильова А. С. - Категорiя факту в аналiтичнiй фiлософiї ХХ–початку ХХI ст. (2015)
Анотацiї (2015)
Нашi автори (2015)
Содержание (2017)
Онищенко А. - Библиотечное межакадемическое сотрудничество: опыт и проблемы (Вступление) (2017)
Дьяченко Е. Д. - К юбилею Совета директоров научных библиотек и информационных центров национальных академий наук – членов МААН, Каленов Н. Е. (2017)
Костенко Л. И. - Библиометрия в развитии коммуникаций Международной ассоциации академий наук, Симоненко Т. В., Рыбачук В. П. (2017)
Лобузина Е. В. - Информационный портал "Наука Украины: доступ к знаниям" (2017)
Сикорская О. Н. - Рейтинг научных организаций Беларуси на примере базы данных Scopus, Бовкунович М. А. (2017)
Стукалова А. А. - Корпоративные библиотечные проекты: история создания и развития (2017)
Горовая С. В. - Информационная эволюция, библиотека и человек (2017)
Галаган Л. Н. - Электронное правительство в современных системах социальных медиа: новые возможности и риски (2017)
Шкутова А. В. - Информационное и аналитическое обеспечение научных исследований в Центральной научной библиотеке НАН Беларуси (2017)
Ивановский А. А. - Технологии оперативного сигнального информирования: новые разработки БЕН РАН (2017)
Ткачева Е. К. - Система оперативного сигнального информирования отдела БЕН РАН в ГБС РАН (2017)
Агамирзоев О. Ф. - Менеджмент в качестве новой стратегии для управления библиотек (2017)
Лобузин И. В. - Цифровой проект научной библиотеки: технологические решения и организация доступа к информации (2017)
Канн С. К. - Оценка деятельности библиотечного сайта с помощью средств веб-аналитики (2017)
Гражданников Е. Д. - Метод системной библиографической классификации понятий (на примере археологии), Холюшкин Ю. П. (2017)
Астапович Л. Л. - Формирование и развитие рабочих таблиц классификации в Центральной научной библиотеке НАН Беларуси, Зенькевич Ж. К. (2017)
Дрозд О. М. - Ретроспективная конверсия карточных каталогов в ЦНБ НАН Беларуси, Мыхлик В. В. (2017)
Муха Л. В. - Экологические аспекты сохранности фондов научных библиотек, Затока Л. П., Волосатых Л. М. (2017)
Гусейнова Ф. И. - Оцифровка рукописей в целях сохранности культурного наследия (2017)
Власова С. А. - Новые возможности заказа материалов по межбиблиотечному абонементу в БЕН РАН (2017)
Хренова Г. С. - Международный документообмен Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Беларуси: современный взгляд (2017)
Красильникова И. Ю. - Направления развития доставки документов в условиях электронного доступа к информации (2017)
Вихрева Г. М. - Трансформации фонда изданий бывших союзных республик в ГПНТБ СО РАН, Федотова О. П. (2017)
Павлова Л. П. - Мемориальные коллекции академических библиотек – память об ученых (2017)
Чикун О. Н. - Коллекция славистической литературы XV Международного съезда славистов в фонде ЦНБ НАН Беларуси (2017)
Белорус О. Г. - Глобальная неоконвергенция транзитивных, трансформационных и авангардных социально-экономических систем (2015)
Біла С. О. - Стратегічні пріоритети сталого економічного розвитку країн європейського союзу до 2020 року, Сирохман Д. А. (2015)
Біленко Т. І. - Засадничі принципи вибору адекватного режиму валютного курсу і його вплив на ефективність монетарної політики в реальному секторі економіки (2015)
Бурлака В. Г. - Визначення інноваційного потенціалу: теоретичний аспект (2015)
Вітер І. І. - Стратегічні орієнтири промислової політики ЄС у XXI столітті (2015)
Грущинська Н. М. - Геоекономічна конкуренція як наслідок сучасного світового економічного порядку (2015)
Дубас Р. О. - Глобалізаційні драйвери сучасної видавничої галузі (2015)
Засанський В. В. - Вплив нато на забезпечення економічної безпеки європейських держав, Шаргут В. І., Брицький Р. М. (2015)
Каленюк І. С. - Дослідницька діяльність університетів в глобальному просторі, Горбенко А. Л. (2015)
Козлова Т. В. - Самовільне зайняття земельних ділянок: причини та шляхи подолання, Нагорна Л. Р. (2015)
Кофанова О. В. - Механізми посилення екологічності вітчизняного автотранспорту за рахунок забезпечення його сталого розвитку, Кофанов О. Є. (2015)
Кравцова І. В. - Сучасні тенденції функціонування глобальних ланцюгів створення вартості в контексті світової торгівлі з доданою вартістю (2015)
Кузнєцова К. О. - Модель оцінювання конкурентоспроможності енергогенеруючого підприємства на основі ресурсного потенціалу (2015)
Куриліна О. В. - Формування стратегії реструктуризації економічної безпеки держав східного партнерства (2015)
Марзєєва І. М. - Негативні впливи міграції населення на економіку України в період кризи 2013–2015 рр (2015)
Остапенко Т. Г. - Створення бюро кар’єр в університетах України як чинник інтеграції національної економіки до глобальних ринків високих технологій (2015)
Павлюк О. О. - Вплив положень базель 1,2 на практики управління ризиками (2015)
Побоченко Л. М. - Оцінка міжнародної конкурентоспроможності страхових компаній України, Артемоненко В. В. (2015)
Побоченко Л. М. - Глобалізаційні тенденції розвитку cвітового ринку поcлуг, Федорова І. К. (2015)
Прохорова М. Е. - Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки та економічний поділ світу між найбільшими тнк, Богданенко О. О. (2015)
Ричка М. А. - Регіональний розвиток України в умовах глобалізації, Василинюк М. В. (2015)
Сотченко Є. В. - Удосконалення правового аспекту міжнародних розрахунків в умовах сучасного стану розвитку міжнародного бізнес середовища (2015)
Ткаленко С. І. - Єврорегіональне співробітництво України та ЄС (2015)
Мандрагеля В. А. - "Гібридна війна": спроба аналізу (2015)
Ремизова Е. И. - Монологичность канонических систем. Символико-метафорический канон Древнего Египта (2014)
Крейзер И. И. - Декор в архитектуре ХХI века (2014)
Коврига В. А. - Генезис понятия "исторический городской ландшафт" (2014)
Данилов С. М. - Роль SMART технологий в создании виртуальных архитектурных пространств в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоров’я (2014)
Мединец М. В. - Урбангеография административно –правительственного комплекса в 1920-1934 гг. (2014)
Заварза И. А. - Инновационные методы экологической реабилитации депрессивных зон архитектурной среды (2014)
Мигаль С. П. - Эколого-эргономическое проектирование среды человека, Мигаль Г. В. (2014)
Вахниченко А. В. - Композиционная функция естественного освещения в атриумных пространствах (2014)
Литовко В. С. - Принципы гуманизации депрессивных областей архитектурной среды (2014)
Жукова О. С. - Способы гармонизации архитектурной городской среды (2014)
Кісельов К. Ю. - Принципи формування сучасних універсальних промислових будівель (2014)
Вотинов М. А. - Низкоуглеродные города как объекты гуманизации городской среды (2014)
Махди Пур Ахмад. - Проблемы формирования городской среды с системой общественных пространств в странах Среднего Востока в ХХІ ст. (2014)
Смирнова О. В. - Инновационные концепции формирования жилых и общественных зданий в городской среде (2014)
Борис А. - Творчість архітектора Радослава Жука у відчизняній та світовій сучасній літературі (2014)
Крейзер И. И. - Плавающая архитектура, Сопов Д. В. (2014)
Смоленская С. А. - Первые эксперименты в области крупноблочного домостроения в Украине (2014)
Гончаренко Д. Ф. - Методы защиты подземных коммуникаций от влияния негативных факторов, Старкова О. В., Булгаков Ю. В. (2014)
Гончаренко Д. Ф. - Методика выбора приоритетных факторов, влияющих на определение способа проведения ремонтно-восстановительных работ на сетях водоснабжения, Алейникова А. И. (2014)
Котляр Н. И. - Усовершенствование технологии зимнего бетонирования железобетонных монолитных плит перекрытия, Рощина Н. М. (2014)
Бойко Т. К. - Аналіз навантажень і впливів на нижні ворота судноплавного шлюзу (2014)
Taran V. V. - Оrganizational and tehnological solutions of erection monolithic restangular columns with external hard reinforcement, Il’yichev A. F., Belov D. V. (2014)
Фомин С. Л. - Экспериментальное исследование железобетонных плит на продавливание при нагреве, Касем Шейхмус, Плахотникова И. А. (2014)
Фомин С. Л. - Работа железобетонного борова фундамента коксовой батареи с нижним подводом отопительного газа, Кравченко А. М. (2014)
Броневицький С. П. - Напрямки реалізації інноваційних ресурсозберігаючих технологій в будівництві (2014)
Броневицький А. П. - Вплив організаційно-технологічних факторів міської забудови на тривалість зведення висотних будівель (2014)
Савйовський В. В. - Влаштування монолітного залізобетонного перекриття в незнімній опалубці при реконструкції будівлі, Соловей Д. А., Броневицький А. П. (2014)
Гаєвой Ю. О. - Удосконалення технології зовнішньої теплоізоляції будівель, Раківненко Д. В. (2014)
Менейлюк А. И. - Влияние технологических особенностей устройства вентилируемых фасадных систем на их теплозащитные свойства, Бабий И. Н., Менейлюк И. А. (2014)
Агеенко С. Б. - Исследование напряженно-деформированного состояния и устойчивости модульных лесов для шарнирной и уточненной расчетных схем (2014)
Золотов М. С. - Технологические параметры заделки анкерных болтов в бетон акриловыми клеями, Супрун О. Ю., Скляров В. А. (2014)
Вандоловский А. Г. - Результаты исследования прочности и водостойкости глиношлаковых составов, Григоренко Е. А. (2014)
Белых И. М. - Температурная трещиностойкость бетонов, Сопов В. П. (2014)
Ємельяненко М. Г. - Визначення параметрів процесу формування на пресі, що має привід з планетарним механізмом, Саєнко Л. В. (2014)
Емельяненко Н. Г. - Моделирование динамики виброгрохота с двухчастотным приводом, Горбань М. Н. (2014)
Бугай В. С. - Аналіз роботи газового тракту в умовах природної тяги при заміні газового котла малої потужності на твердопаливний (2014)
Грицина О. О. - Дослідження потоку відмов розподільних газопроводів із поліетиленових труб (2014)
Андоньев В. С. - К вопросу процесса охлаждения поверхностей при воздействии на них сверхкритических тепловых потоков, Дяченко С. В., Гладкоскок В. П. (2014)
Чернокрылюк В. В. - Экспериментальные исследования котлов НИИСТУ-5, переведенных с газового на твердое топливо, Есин Е. С., Вернигора О. А., Штырин П. В. (2014)
Бабенко С. П. - Разработка технических решений по расчету и применению тонкослойных отстойников с усовершенствованной конструкцией тонкослойных элементов (2014)
Лукашенко С. В. - Современные методы очистки поверхностно-ливневого стока и пути их совершенствования, Радионов Н. П. (2014)
Пашкова С. П. - Стабилизационная обработка воды оборотных систем водоснабжения, Самарина А. В. (2014)
Новохатній В. Г. - Оцінювання фізіологічної повноцінності питних вод (2014)
Юрченко В. А. - Фракционирование нефтесодержащих загрязнений в сточных водах вагоноремонтного депо метрополитена, Артеменко А. В., Мельникова О. Г. (2014)
Эпоян С. М. - Направления повышения эффективности работы иловых площадок, Сорокина В. Е., Клейн Е. Б., Айрапетян Т. С. (2014)
Свергузова С. В. - Утилизация шлама химводоочистки Белгородской ТЭЦ в производстве масляных красок, Внуков А. А., Юрченко В. А . (2014)
Сорокина В. Е. - Использование биогаза на канализационных очистных сооружениях в качестве альтернативного источника энергии, Плахова Ю. М. (2014)
Исакиева О. Г. - Самоочищающиеся фильтры, Крищенко Е. А. (2014)
Іваній М. В. - Розробка автоматизованої системи виготовлення вібропоглинаючих епоксиуретанових полімерних виробів, Скрипинець А. В., Данченко Ю. М., Журавльов Ю. В. (2014)
Хворост М. В. - Аналіз ефективності звукоізоляції Y-образного акустичного екрану, Малишева В. В. (2014)
Наливайко Т. А. - Совершенствование геодезических методов измерений при рихтовке ходовых колес подъемных мостовых кранов (2014)
Торкатюк В. І. - Вплив категорії складності промислової будівлі на загальну кошторисну вартість її будівництва, Жван В. В. (2014)
Лаптєва А. Ю. - Використання ключових показників ефективності як основа мотиваційної системи будівельного підприємства, Шептуха О. М. (2014)
Рапина Т. В. - Организационно-технологический мониторинг строительных объектов повышенной ответственности, Рапина К. А. (2014)
Гольтерова Т. А. - Визначення вартості проектних робіт за національним стандартом України, Обухова Н. В. (2014)
Бєліков А. С. - Забезпечення вогнезахисту дерев’яних будівель конструкцій шляхом підвищення вогнестійкості, Маладика І. Г., Тарасов С. С., Черниш Р. А. (2014)
Сізова Н. Д. - Інформаційні технології в навчанні розрахункам стержневих систем на комп’ютері, Гречко Н. В. (2014)
Iman Abed Mohammed Al badrani - The impact of strategic planning in the adoption of electronic administration on the electronic performance. Analytical study of a group of govern-ment banks in Mosuel city (2014)
Оленец М. А. - Теплообменные и аэродинамические процессы в конвекционных элементах систем пассивного солнечного отопления зданий при нестационарных воздействиях (2014)
Строй А. Ф. - Оцінка потужності турбін для малих гідроелектростанцій, Пиотровски Е. З., Стажомска М. (2014)
Ben Amara Mensour - Sustainable tourism and development requirements in Algeria, Bouchouicha Reguia. (2014)
Кугаєвська Т. С. - Лабораторні дослідження теплової обробки бетонних зразків нагрітим повітрям, Шульгін В. В. (2014)
Аболхасанзад Алиреза - Особенности организации бизнес-процессов предприятий нефтегазовой промышленности (2014)
Ракивненко Д. В. - Совершенствование технологии устройства футбольных полей, Полторацкая О. Н. (2014)
Анотації (2014)
Іванов Ю. Б. - Проблеми реформування оподаткування в контексті вступу України до СОТ (2009)
Смирнов С. О. - Тенденції розвитку процесу фінансування соціальної сфери в умовах підвищення самостійності регіонів, Бобирь О. І. (2009)
Калінеску Т. В. - Проблеми формування ефективних інструментів податкового регулювання в умовах інтеграції держав (2009)
Осецький В. Л. - Інвестиційна політика України в умовах сучасної фінансової кризи, Брановицький В. В. (2009)
Реверчук С. К. - Банківські кризи у відтворювальних процесах глобалізованої економіки, Ковалюк А. (2009)
Дучинська Н. І. - Фінансові інтервенції на ринках екосистемних послуг, Осаул А. О. (2009)
Данілова Л. І. - Фінансова стратегія і дивідендна політика як складова корпоративного фінансового менеджменту підприємств, Кулик І. М. (2009)
Ковальчук А. Т. - Ринки спекулятивного капіталу: проблеми фінансово-правового регулювання (2009)
Лисяк Л. - Пріоритети сучасної бюджетної політики в Україні (2009)
Тропіна В. Б. - Соціальні домінанти фіскальної політики України в умовах глобалізації, Гордієнко Г. Л. (2009)
Крупка І. М. - Особливості та перспективи іноземного інвестування в економіку України (2009)
Приказюк Н. В. - Страховий ринок України: проблеми та перспективи розвитку (2009)
Батковський В. А. - Безпека грошово-кредитної системи та механізм подолання загроз її розвитку (2009)
Каленська В. В. - Інфляція як чинник макроекономічної стабільності (2009)
Крівцов О. О. - Cоціально-економічний розвиток України та ефективність оподаткування доходів фізичних осіб (2009)
Перепаддя І. М. - Вплив державної політики на розвиток сек'юритизації активів в США (2009)
Продан Т. Я. - Координація грошово-кредитної і бюджетної політики та їх вплив на ефективність макроекономічного зростання (2009)
Розинка О. О. - Проблеми функціонування національної депозитарної системи (2009)
Паливода К. - Зростання цін тамеханізм надання житласоціально вразливим категоріям населення (2009)
Вихідні дані (2009)
Від Редакційної колегії (2016)
Буряк Л. І. - Жіноча біографіка як напрям наукових досліджень: традиції й сучасні репрезентації (2016)
Любовець Н. І. - Новітня історіографія вітчизняної мемуаристики: до проблеми термінології та класифікації (2016)
Grysinska-Jarmula K. - Tendencje rozwojowe polskiej biografistyki od konca XIX do poczatkow XXI wieku (2016)
Шовкопляс Т. І. - Іван Шовкопляс: сторінки життя (2016)
Корпусова В. М. - Іван Гаврилович Шовкопляс — людина покликання (2016)
Ковальова І. Ф. - І. Г. Шовкопляс: спомини крізь час (2016)
Рутківський В. Г. - Моя ашельська стоянка (2016)
Самойленко Л. Г. - І. Г. Шовкопляс в Київському університеті (2016)
Ляшко С. М. - Бібліографія археології України в науковій творчості Івана Григоровича Шовкопляса (2016)
Вовк О. І. - Психологічні сюжети у структурі вітчизняних історико-біографічних наративів (на прикладі життєпису Василя Каразіна) (2016)
Томазов В. В. - Купецький рід Скараманга: штрихи до просопографічного портрета (2016)
Тверитникова О. Є. - Вчений у галузі електротехніки — член-кореспондент АН УРСР О. М. Мілях (до 110-річчя з дня народження) (2016)
Патик В. В. - Наукова та педагогічна діяльність Андрія Митрофановича Лободи (до 145-річчя від дня народження академіка) (2016)
Нагайко Т. Ю. - Біографічні відомості про діячів українського громадівського руху: методологічна та джерельна візії (2016)
Демченко Т. П. - Проблемно-тематичний діапазон біографічних нарисів Євгена Онацького (на прикладі збірки "Портрети в профіль"), Іваницька С. Г. (2016)
Techmanska B. - Rola lokalnych bohaterow w edukacji historycznej (2016)
Черняк І. В. - Наукові праці О. С. Сокальського щодо удосконалення організації бібліотечних фондів і каталогів (друга половина 50-х – початок 70-х рр. ХХ ст.) (2016)
Яценко О. М. - Представлення біобібліографічного матеріалу на персональних сторінках "Українського національного біографічного архіву": принципи будови розділів, особливості організації, джерела наповнення (2016)
Муріна С. В. - Особливості використання джерельної бази біографічної інформації в процесі наповнення УНБА (2016)
Мироненко Д. О. - Розділ "Видатні особистості" на веб-сайті Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного як джерело біографічних знань про архітекторів, інженерів-будівельників, митців (2016)
Дванадцяті Біографічні читання "Вітчизняна біографіка, біографістика та біобібліографія в роки незалежності України (Київ, 2 червня 2016 р.) (2016)
Степко В. В. - Наукова бібліотека як центр біографічних досліджень видатних діячів КНУКІМ, Стешенко Г. О. (2016)
Буряк Л. І. - Послання великого Інтелектуала (рец.: Ґєдройць Єжи. Автобіографія у чотири руки / упоряд. та післямова Кшиштофа Пом’яна ; пер. з польс. Лесі Лисенко. – Київ : Дух і Літера, 2015. – 408 с., 56 с. іл. – (Сер. "Бібліотека спротиву, бібліотека надії")) (2016)
Марченко Н. П. - Переборюючи спільні історичні травми (рец.: Мареш Тереза. Соседи Польши в школьных учебниках по истории: Проба диагноза образца восточного соседа. – Saarbruken : Palmarium Academic Publishing, 2012. – 256 с.) (2016)
Наші автори (2016)
Філіпенко А. С. - Оcoбливості міжнародного регулювання торгівлі послугами (2016)
Сіденко С. В. - Креативний капітал як чинник розвитку нової економіки (2016)
Біла С. О. - Стратегічні пріоритети розвитку туристичних послуг в Україні та перспективи підвищення їх конкурентоспроможності на світовому ринку (2016)
Румянцев А. П. - Тенденції використання енергетичних ресурсів світової економіки (2016)
Іваницька О. М. - Принципи управління діяльністю державних підприємств (2016)
Рожок В. Д. - Теоретичні проблеми дослідження світових товарних потоків, Яремович П. П. (2016)
Баранник Л. Б. - Державна податкова політика в Україні в контексті нової парадигми розвитку, Піскова Ж. В. (2016)
Жаворонкова Г. В. - Дослідження аспектів управління організаційно-економічними змінами на авіапідприємствах, Дяченко О. О. (2016)
Ложачевська О. М. - Формування стратегій позиціонування авіакомпаній України на ринку авіаційних послуг, Коваленко О. В. (2016)
Шалімова Н. С. - Регулювання обов’язкового аудиту в країнах ЄС та Україні, Кузьменко Г. І. (2016)
Побоченко Л. М. - Розвиток франчайзингового бізнесу в країнах Європи (2016)
Корнілов В. С. - Концептуальні засади соціально-психологічного забезпечення професійної діяльності (2016)
Барабаш Б. А. - Сучасні проблеми народного представництва (2016)
Остапенко Т. Г. - Проблеми подальшої глобалізації за умов існування наноекономічного рівня міжнародних економічних відносин (2016)
Дерев’янко І. П. - Проблеми українсько-польських відносин у відображенні польської преси (1991–2011 рр.) (2016)
Висоцька М. П. - Стратегії діяльності транснаціональних банків на прикладі функціонування фінансової групи "група креді агріколь", Діабі А. (2016)
Біцюра Ю. В. - Сучасні тенденції зрушень у структурі виробництва і продуктивності праці в основних секторах національної економіки в умовах формування постіндустріального суспільства (2016)
Нікітін Ю. О. - Сучасний стан та інструменти інноваційного розвитку наукових організацій нан України, Мельник М. В., Хвалінський С. О. (2016)
Онопрієнко О. Д. - Інституціональні проблеми розвитку Української економіки, Вольвах В., Онопрієнко Д. О. (2016)
Прохорова М. Е. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС − проблеми та перспективи економічного співробітництва, Захаров І. М. (2016)
Перегудова Т. В. - Соціально-трудові відносини в контексті євроінтеграції: іституціональні особливості України (2016)
Засадко В. В. - Урбанізаційні тенденції в Україні в контексті загроз економічній безпеці (2016)
Цибуляк А. Г. - Екологічні потреби в системі рушійних сил світової торгівлі (2016)
Кучер О. О. - Роль малого та середнього підприємництва у підвищенні енергоефективності на засадах сталого розвитку: досвід ЄС (2016)
Побоченко Л. М. - "Розумне місто" ("розумний будинок") та його енергетична складова: світовий досвід, Шваюк Ю. Е. (2016)
Клименко Г. А. - Особливості міжнародного партнерства авіакомпаній в умовах глобалізації (2016)
Гудзинська Л. Ю. - Законодавчі передумови активізації споживчого кредитування в банківській системі України (2016)
Антоненко К. В. - Проблеми нелегaльної мігрaції в крaїни європейського союзу (2016)
Ричка М. А. - Ринок транспортних послуг: зарубіжний досвід, Дерій С. Р. (2016)
Гірник Є. В. - Динаміка трансформацій суспільного сектору економіки в контексті глобалізаційних взаємодій (2016)
Сіденко С. В. - Міжнародне співробітництво України в сфері інновацій, Невгад А. (2016)
Юсеф Н. - Перспективні сфери енергетичної і науково-технічної взаємодії України з країнами близького сходу (2016)
Полторацька О. Т. - Дослідження впливу іноземного капіталу на модернізацію вітчизняної економіки, Гончаренко О. О. (2016)
Юдін С. В. - Вплив монетарної політики на інфляційні процеси: світовий досвід та реалії України (2016)
Кривенко Н. В. - Міжнародний поділ праці: значення, розвиток та вплив (2016)
Барладін О. В. - Картографічно-геоінформаційного забезпечення підготовки до ЄВРО-2012 від Інституту передових технологій, Бусол І. В. (2010)
Алибеков Л. А. - Рекреационный потенциал и перспективы развития туризма в горных регионах, Алибекова С. Л. (2010)
Казанцева О. И. - Туризм ка фактор устойчивого развития национальной экономики (2010)
Смирнов І. Г. - Виставковий маркетинг у туризмі: теоретичні засади та практичний вимір (2010)
Роспопова В. В. - Особенности страхования в туризме (2010)
Корома Н. С. - Міжнародний туризм та його роль у світовій економіці (2010)
Глибовець В. Л. - Зайнятість населення на туристичному ринку України: фактори впливу, актуальні проблеми та перспективи розвитку (2010)
Бугрій О. В. - Некропольний туризм та його об'єкти на Україні (2010)
Медяник А. М. - Соціально-економічні передумови і можливості розвитку дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів на Закарпатті (2010)
Закутинська І. І. - Проблеми і перспективи розвитку туристичної інфраструктури в межах приміської зони Івано-Франківська (2010)
Носовська Т. Л. - Інтеграція авіаційного транспорту України в світову транспортну систему, як чинник розвитку туризму (2010)
Божук Т. І. - Класифікація релігійного туризму (2010)
Кулік В. В. - Культурний туризм та його екзистенційна сутність (2010)
Смірнов Ю. Б. - Значення сучасних річкових навігаційних карт для водного туризму (2010)
Кіптенко В. К. - Геопросторові аспекти формування мережі туристично-інофрмаційних центрів, Приходько А. І. (2010)
Смирнов І. Г. - Про привабливість та логістичність рекреаційно-туристичних об’єктів та ресурсів (в контексті логістичної моделі сталого розвитку туризму) (2010)
Сировець С. Ю. - Теоретико-методологічне підґрунтя рекреаційно-туристичного районування (2010)
Полева М. В. - Развитие компетенций в ходе профессиональной подготовки специалистов туристской индустрии (2010)
Поплавська І. В. - Основні риси методики суспільно-географічного дослідження готельного господарства (2010)
Макаров Б. А. - Географія мотокросу в Україні, Сировець А. Ю. (2010)
Волкова А. Г. - Географія гірськолижного туризму, Січук Д. Г. (2010)
Горбунов Р. В. - Аналіз хода метеорологических показателей города Евпатория, Парубец О. В., Полякова Л. Г., Осипов Н. Н. (2010)
Кравчинський Р. Л. - Екологічний стан поверхневих вод басейну р. Інгулець як головний чинник визначення рекреаційного потнціалу території (2010)
Орехова Н. А. - Гипоксия и аоксия в донных осадках Крымского побережья (2010)
Епринцев С. А. - Использование ГИС-технологий в изучении геоэкологических аспектов загрязнения урбанизированной территории (на примере г. Воронежа) (2010)
Орещенко А. В. - Організація виробництва тривимірних реалістичних картографічних моделей (2010)
Холошин І. В. - Роль геоінформаційних технологій при вивченні географічних дисциплін у вищих педагогічих учбових закладах України (2010)
Федчук А. П. - Політико-географічні прецеденти договору про Антарктику (2010)
Пилипенко І. О. - Геопросторова делімітація та метризація суспільно-географі- чних периферій на регіональному рівні (2010)
Смаль В. В. - Роль сфери послуг у постіндустріальномусуспільстві: на прикладі країн організації економічного співробіництва та розвитку (2010)
Титул, зміст (2012)
Аветіков Д. С. - Спосіб оцінювання рубцевозмінених тканин голови та шиї на доопераційному етапі, Ставицький С. О. (2012)
Бойченко О. М. - Стан реґіонарної гемодинаміки та мікроціркуляції в тканинах пародонта при хронічному генералізованому пародонти ті у хворих на ІХС зі стабільною стенокардією напруги (2012)
Власова Г. И. - Мониторинг первого визита в детские стоматологические учреждения, Несмашная В. В., Силаева О. А., Кудрявцев А. А. (2012)
Давиденко В. Ю. - Алергічні та токсичні реакції на різні види зубних протезів у пацієнтів із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, Дворник В. М., Давиденко Г. М. (2012)
Дмитренко М. І. - Принципи лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю фронтальних зубів (2012)
Іваницький І. О. - Обгрунтування доцільності застосування препарату Глуфторед для лікування хворих із гіперестезією твердих тканин зубів та на етапах лікування карієсу, Гасюк Н. В., Попович І. Ю. (2012)
Іленко Н. В. - Стан пародонта та зубів віл-інфікованих в залежності від рівня у крові сd4 (2012)
Козак Р. В. - Обґрунтування застосування термопластів в стоматологічній практиці, Леонтович И. А., Фаузи Хасан Мустафа (2012)
Колесник К. А. - Состояние тканей пародонта у детей с алиментарно–конституционным ожирением, Жердева Г. В. (2012)
Макарова О. М. - Роль размеров зубов среди этиологических факторов возникновения одностороннего ІІ класса по Angle (2012)
Нідзельський М. Я. - Гігієнічні показники фотокомпозитних вкладок, виготовлених за різними технологіями, за даними лабораторних досліджень бактеріальної адгезії, Коротецька-Зінкевич В. Л. (2012)
Онопрієнко Н. В. - Оцінка стоматологічного статусу дітей дитячого садка, Устименко Ю. Ю., Яремчук А. Г. (2012)
Островська Л. Й. - Динаміка каріозного процесу та стану тканин пародонта жінок під час вагітності, Петрушанко Т. О., Бублій Т. Д., Петрученко Н. В. (2012)
Падалка А. І. - Клінічна експрес-діагностика недостатності фтору в емалі постійних зубів (2012)
Павленко С. А. - Діагностика алергічних реакцій на знеболюючі препарати в клініці терапевтичної стоматології (2012)
Скикевич М. Г. - Челюстно-лицевая травма и состояние лор-органов у больных с черепно-мозговой травмой, Аветиков Д. С., Анмар Халаф, Саадат Ахмад Самир (2012)
Паласюк Б. О. - Перекисне окислення ліпідів та окисна модифікація білків у ротовій рідині в дітей середнього шкільного віку з хронічним катаральним гінгівітом, Паласюк О. І. (2012)
Рибалов О. В. - Віддалені результати лікування функціональної нестабільності суглобної голівки нижньої щелепи у хворих із глибоким різцевим перекриттям із ортогнатичним прикусом за даними прицільної рентгенографії СНЩС, Яценко О. І., Яценко П. І., Москаленко П. О. (2012)
Хоменко Л. О. - Особливості профілактики та лікування захворювань тканин пародонта у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, Карачевська К. О. (2012)
Чайковская И. В. - Влияние маркеров эндогенной интоксикации на патогенез генерализованного пародонтита, Яворская Л. В. (2012)
Щербатих Л. Ю. - Розповсюдженість захворювань тканин пародонту у хворих на гіпертонічну хворобу, Гольденберг Ю. М. (2012)
Ярова С. П. - Результати скануючої електронної мікроскопії поверхні зубів при використанні ремінералізуючих засобів "Белагель са/р", "Фторкальцит е", Гензицька О. С. (2012)
Ярова С. П. - Многоуровневый подход к изучению эмалево-цементной границы зубов, Заболотная И. И. (2012)
Аветіков Д. С. - Клініко-морфологічне обґрунтування підйому та мобілізації шкірно-жирових клаптів з підвищеними та пониженими можливостями щодо пластичної деформації, Гутник А. А., Стебловський Д. В. (2012)
Аветіков Д. С. - Особливості формування кісткового мозолю нижньої щелепи на тлі хронічної інтоксикації нітратом натрію в експерименті, Локес К. П. (2012)
Аноприева Н. М. - Морфологические изменения пульповой камеры зубов без патологических изменений в возрастном аспекте, по данным предложенного комбинированного метода исследования (2012)
Антипов Н. В. - Особенности возрастных изменений в топографо-анатомическом строении пахового промежутка, Фесак И. В., Зарицкий А. Б., Жиляев Р. А. (2012)
Антипов Н. В. - Роль фасциальных футляров яичковых вен в патогенезе варикоцеле, Бердников М. А., Зарицкий А. Б., Штутин А. А., Колесникова И. А. (2012)
Весніна Л. Е. - Роль кальційзалежних механізмів в регуляції експресії поверхневих мембранних рецепторів лімфоцитів (2012)
Волков К. С. - Морфофункціональний стан аутодермотрансплантатів при зберіганні в гліцерин-формаліновій та гліцерин-жовтковій сумішах, Довбуш А. В., Чабан Г. П., Федонюк Л. Я., Бігуняк Т. В. (2012)
Балинський В. О. - Патоморфологія гнійної стадії загострення хронічного етмоїдиту (2012)
Варбанець О. І. - Вплив нового ксиларатного комплексу германію (iv) з іонами калію на хронічну судомну активність за умов кіндлінгу у мишей (2012)
Гасюк Ю. А. - Цитогенетика плоскоклітинних карцином гортані (2012)
Гасюк Н. В. - Особливості будови гемомікроциркуляторного русла власної пластинки ясен людини в нормі, Герасименко С. Б. (2012)
Гевка О. І. - Морфологічні зміни нейронів спинномозкових вузлів щурів при експериментальній периферійній нейропатії викликаній паклітакселом (2012)
Гордієнко Л. П. - Вплив метаболічного синдрому на розвиток оксидативного стресу в тканинах слинних залоз щурів, Кондро М. М. (2012)
Желнин Е. В. - Маркеры остеогенеза и их связь с процессами ремоделирования альвеолярной кости в эксперименте (2012)
Кальчук Р. О. - Эмоционально-стрессовая выраженность воспаления слизистой оболочки полости рта разного генеза (2012)
Ключко C. С. - Анализ морфологических изменений желудка крыс после внутриутробного введения антигена (2012)
Козуля С. В. - Сплит-системы как искусственная среда обитания микроорганизмов (2012)
Коптев М. М. - Вплив гострого стресу на морфологію легень щурів (2012)
Микитенко А. О. - Порівняльна характеристика експериментальної корекції патологічних змін в тканинах пародонта за умов тривалого гіпоацидітету та використання мультипробіотиків "Симбітер ацидофільний" та "Симбітер омега", Манько А. М., Непорада К. С. (2012)
Назарян Р. С. - Нарушения микроцируляции тканей пародонта при использовании несъемной ортодонтической техники, Огурцов А. С., Гаргин В. В. (2012)
Осадчий Д. М. - Порівняльне дослідження процесів спайкоутворення після застосування різних сітчатих імплантатів (2012)
Остапенко А. О. - Вплив N-(7-β-гідрокси-γ-(n-хлорофенокси)пропіл-3-метилксантиніл)–аміноалканових кислот на функціі нирок у щурів, Білай І. М. (2012)
Полякова В. В. - Розвиток переддіабетичного стану на фоні висококалорійної дієти, Кондро М. М., Савчук О. М. (2012)
Рева Т. Д. - Сорбційно-фотометричне визначення іонів плюмбуму з сечі людини з використанням хімічно-модифікованого кремнезему, на поверхні якого ковалентно закріплені функціональні групи натрієвої солі 6-пропіламідо-2-піридиндикарбонової кислоти (pycoona–cx), Сліпчук В. Л., Зайцева Г. М., Калібабчук В. О. (2012)
Сидоренко А. Г. - Антидепресивна активність похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксиловоїкислоти при моделюванні клофелінової депресії, Луценко Р. В. (2012)
Совгиря С. М. - Вивчення стану проліферативних процесів в клітинах слизової оболонки клиноподібної пазухи у людей зрілого віку за допомогою імуногістохімічного маркера кі67 (2012)
Стасюк О. А. - Зміни окиснювального метаболізму у слинних залозах щурів за умов спільного надлишкового надходження нітрату та фториду натрію, Костенко В. О. (2012)
Степанчук А. П. - Морфометрические исследования миоэндокардиальных образований желудочков сердца при сочетанном пороке митрального клапана (2012)
Ступак Е. П. - Пародонтопротекторное действие антидисбиотических препаратов при экспериментальном дисбиозе у крыс (2012)
Сухомлин А. А. - Вплив мультипробіотика "апібакт" на активність орнітиндекарбоксилази та α-амілази в тканинах слинних залоз за умов гіпергастринемії (2012)
Сухомлин Т. А. - Експериментальна корекція препаратом "Ліпін" протеолітичної активності в легеневій тканині щурів в умовах опікової хвороби (2012)
Филоненко Т. Г. - Морфологическая оценка эффективности лечебного комплекса при экспериментальном стоматите на фоне моделированной бронхиальной астмы, Колесник К. А., Нассонов А. Ю. (2012)
Храмцов Д. М. - Модуляція внутрішньостріарної нейротрансмісії при експериментальному післятравматичному паркінсонізмі (2012)
Шандра О. О. - Застосування дельтарану та мелатоніну для комплексної патогенетичної терапії експериментального атопічного дерматиту (2012)
Шапошник Л. А. - Дослідження наявності та локалізації епітеліального фактору адгезії е-кадгерину у клітинах міксом серця, Кузенко Є. В., Вітовський Р. М. (2012)
Шумейко О. Г. - Використання екстракту з мідії чорноморської для комплексного лікування цукрового діабету на тлі метаболічного ацидозу (2012)
Бабак О. Я. - Вплив гормонів жирової тканини на перебіг гіпертонічної хвороби, Терешкін К. І. (2012)
Білаш С. М. - Значення та місце лімфоїдної тканини, асоційованої зі слизовою оболонкою шлунка, в патогенезі гострого гастриту, Шепітько В. І., Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д., Пирог-Заказнікова А. В. (2012)
Важнича О. М. - Адаптивні реакції системи крові при дії на організм надзвичайних подразників (2012)
Коробейникова Ю. Л. - Особенности фиксации конструкций зубных протезов при помощи сомарий-кобальтовых магнитов, Черевко Ф. А. (2012)
Кузь В. С. - Базисні стоматологічні матеріали: історія розвитку та перспектива їх використання в ортопедичній стоматології, Дворник В. М., Кузь Г. М. (2012)
Макаренко О. М. - Морфологічно-структурні зміни в клітинах цереброкортексу, що розвиваються при інсульті у гострий та віддалений періоди захворювання, Чорна С. І. (2012)
Нідзельський М. Я. - Стоматологічні композитні матеріали, їх властивості та застосування, Коротецька-Зінкевич В. Л. (2012)
Саричев Я. В. - Зв’язок метаболізму тестостерону, зниження толерантності до глюкози та раку передміхурової залози (2012)
Чекаліна Н. І. - Сучасні уявлення про аутоімунний тиреоїдит: етіологія та патогенез, Казаков Ю. М., Петров Є. Є, Трибрат Т. А., Шуть С. В. (2012)
Школьник В. В. - Інсулінорезистентність та поліморфізм генів у хворих на артеріальну гіпертензію, Зайцева М. М., Андрєєва А. О. (2012)
Шундрик Л. С. - Особливості структурно–функціонального стану зубів, уражених флюорозом, яківпливають на фіксацію ортодонтичної техніки (2012)
Яковенко В. В. - Современные подходы к терапии избыточной массы тела и ожирения у детей и подростков (2012)
Хміль О. В. - Гострий герпетичний стоматит у дітей (2012)
Любіцева О. О. - Історичний нарис розвитку країнознавчих досліджень на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2010)
Яценко Б. П. - Створення кафедри країнознавства та туризму (2010)
Балабанов Г. В. - Актуальні проблеми розвитку країнознавства в сучасній Україні (2010)
Мозговий А. А. - Місце географічного країнознавства в системі підготовки майбутніх фахівців (2010)
Корома Н. С. - Історія країнознавчих досліджень в Німеччині. Сучасний стан (2010)
Винниченко І. І. - Українці в державах колишнього СССР: до питання самоідентифікації (2010)
Орещенко А. В. - Фахівці зі створення тривимірних картографічних моделей: категорії "А" І "Б" (2010)
Riccio E. F. - Geography and logistics in International Trade: Modern Understanding (2010)
Книш М. М. - Проблеми регіонального лідерства Бразілії (2010)
Дорошко М. С. - Про вплив геополітичного середовища на зовнішню політику держави (на прикладі країн пострадянського простору) (2010)
Рутинський М. Й. - Міжнародний досвід організації сільського туризму, Зінько Ю. В. (2010)
Брайчевський Ю. С. - Факторний аналіз у дослідженнях з географії зовнішньої торгівлі (2010)
Кириленко С. С. - Здобутки та перспективи Латиноамериканської Асоціації Інтеграції (2010)
Гуцол А. А. - Глобалізація Версус регіоналізації в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (2010)
Cасько Н. В. - Південно-Східна Європа та Співдружність незалежних держав (СНД) у глобальному інвестиційному середовищі (2010)
Крук М. Ю. - Вектори закордонної інвестиційної діяльності Об’єданого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (2010)
Михайленко Т. І. - Регулювання ринку зерна: досвід передових країн (2010)
Шилкіна А. О. - Вільні економічні зони Об’єднаних Арабських Еміратів та їх переваги для іноземних підприємств (2010)
Олійник Я. Б. - Методологічні принципи і функції країнознавства, Степаненко А. В. (2010)
Яценко Б. П. - Проблеми наукових досліджень географічного країнознавства (початок ХХІ ст. ) (2010)
Крижанівський В. П. - Країнознавча підготовка міжнародника (2010)
Кіптенко В. К. - Теоретико-методологічні засади туристичного країнознавства (2010)
Масляк П. О. - П’ять принципів Масляка (2010)
Смаль І. В. - Туристичне середовище країни як предмет дослідження туристичного країнознавства, Барановський М. О. (2010)
Безуглий В. В. - Транснаціоналізація сучасного господарства Євросоюзу (2010)
Смирнов І. Г. - Розвиток логістики в країнах НАФТА (2010)
Іщук С. І. - Класифікація промислових агломерацій країн світу, Гладкий О. В. (2010)
Смаль В. В. - Основні чинники структурних змін у економіці розвинутих країн (2010)
Федчук А. П. - Становлення україноцентричного підходу у комплексно-географічних дослідженнях Антарктики (2010)
Римаренко М. О. - Проблеми визначення та обрахунку політичної глобалізації (2010)
Криклій А. - Оцінка банківського бізнесу: діючі методи та досвід (2009)
Плескач В. - Інформаційне забезпечення формування фінансової стратегії держави (2009)
Грищенко Т. - Івахненко І. Причини та особливості кризових явищ на ринку цінних паперів (2009)
Кучер Г. - Державні фінанси України в умовах світової глобалізації (2009)
Шевченко B. - Зміст та фактори глобальної фінансової кризи (2009)
Гордей О. - Концептуальні основи фінансування рівня життя населення (2009)
Ковальська К. - Особливості планування і реалізації організаційних змін у процесі управлінського консультування, Рак Р. (2009)
Гришан Ю. - Проблеми та ефективні шляхи реформування медичного страхування в Україні (2009)
Моторина І. - Грошові заощадження домашніх господарств як інвестиційний ресурс для національної економіки (2009)
Лагутіна К. - Фінансовий механізм інноваційної діяльності у корпоративному секторі економіки України (2009)
Ільїна К. - Роль наукової та науково-дослідної діяльності в забезпеченні інноваційного розвитку економіки України (2009)
Никитюк Т. - Проблеми і перспективи формування акціонерного капіталу вітчизняних підприємств в умовах світової економічної кризи (2009)
Продан Т. - Грошово-кредитна політика НБУ та її вплив на інфляцію та стабільність споживчих цін в Україні (2009)
Балануца О. - Іноземний капітал у системі фінансової безпеки України (2009)
Батковський В. - Реструктуризація банківської системи України у контексті стратегії подолання наслідків світової фінансової кризи (2009)
Рожко Д. - Зарубіжний досвід формування бюджету та можливості його використання в Україні (2009)
Каленська В. - Роль НБУ у системі антиінфляційного регулювання (2009)
Висоцька Л. - Особливості проведення статистичного моніторингу ліквідності банківської системи України (2009)
Сошка Н. - Особливості реалізації податкової політики місцевих органів влади у зарубіжних країнах (2009)
Драган О. - Освітні кредити як форма фінансування вищої освіти (2009)
Паливода К. - Фінансові механізми та практика залучення заощаджень населення як джерела капітальних інвестицій (2009)
Цехановський І. - Вплив міжбюджетних трансфертів на розвиток територій (2009)
Мисака Г. В. - Формування методологічних засад аналізу фінансового стану емітентів цінних паперів в умовах фінансової кризи (2009)
Вихідні дані (2009)
Титул, зміст (2016)
Шморгун Л. Г. - Про деякі суперечливі положення залікової системи обчислення та сплати до бюджету податку на додану вартість (2016)
Семиноженко В. П. - Теоретико-методологічні засади інноваційного розвитку (2016)
Лібанова Е. М. - Інноваційні важелі демографічної політики (2016)
Саблук П. Т. - Інноваційна модель розвитку аграрного сектору економіки України та роль науки в її становленні (2016)
Бажал Ю. М. - Місце і роль малого бізнесу в інноваційній моделі економічного розвитку (2016)
Божидарнік Т. В. - Малий інноваційний бізнес як елемент розвитку регіональнихінноваційних систем, Колтунович О.С. (2016)
Войтко С. В. - Стан ,критерії ,етапи та складові розвитку малого інноваційного бізнесу, Барбаш В. А. (2016)
Воробйова Н. П. - Шляхи відродження України в міжнародний економічний простір (2016)
Дергачева В. В. - Экономическая интеграция в контексте энергетической безопасности национальной экономики, Кузнецова Е.А. (2016)
Дрига С. Г. - Інноваційний імператив у перспективі розвитку економіки України (2016)
Дудар Т. Г. - Напрями розвитку консалтингу в системі підприємницької діяльності (2016)
Єгорова О. О. - Удосконалення територіально-організаційних інструментів стимулювання інвестиційної діяльності в Україні (2016)
Кір’ян Т. М. - Інвестиції в людський капітал-запорука підвищення ефективності економічного розвитку (2016)
Лисецька Н. М. - Динамізація інституційних інструментів у системі ефективного створення національної інноваційної моделі: світовий досвід (2016)
Миленький В. М. - Структурна оптимізація фінансового інструментарію інноваційного розвитку в умовах формування соціально орієнтованої економіки (2016)
Охотнікова О. М. - Основні напрями інноваційного розвитку України, Єфименко М. М. (2016)
Редзюк Є. В. - Особливості розвитку фондового ринку України в період трансформації фінансових відносин у світі (2016)
Соловйов В. П. - Про місце інновацій в економічній системі сучасної України (2016)
Сухоруков А. І. - Інституційна складова структурних реформ у реальній економіці (2016)
Tjuchtij N. P. - The incremental concept- the economist”s generalization of the managerial economics, Gromozdova L. V. (2016)
Shmorgun L. G. - Is the investment policy present in Ukraine? (2016)
Хвесик М. А. - Інноваційні домінанти сталого розвитку України, Бистряков І. К. (2016)
Інформаційний лист про вмоги щодо оформлення статей (2016)
Редакційна колегія журналу (2016)
Журиленко Б. - Формирование и генерация акустического импульса для метода акустической локации, Николаева Н., Самосуд З., Рябова Л. (2016)
Бекетова Г. - Разработка модели интеллектуального распознавания аномалий и кибератак с использованием логических процедур, базирующихся на покрытиях матриц признаков, Ахметов Б., Корченко А., Лахно В. (2016)
Кононович В. - Адаптивні підходи до забезпечення кібербезпеки розподілених та ієрархічних систем управління, Стайкуца С., Кононович І., Копитін Ю., Романюков М. (2016)
Хемчян А. - Распределение данных на основе кодов, исправляющих ошибки (2016)
Ворожко В. - Захист секретів та протидія шпигунству в США від часів боротьби за незалежність і до завершення першої світової війни (1774-1918) (2016)
Гізун А. - Аналіз сучасних теорій інформаційно-психологічних впливів в аспекті інформаційного протиборства, Гріга В. (2016)
Хорошко В. - Інформаційна війна. ЗМІ як інструмент інформаційного впливу на суспільство. Частина 1, Хохлачова Ю. (2016)
Юдін О. - Система термінів та визначень методології захисту державних інформаційних ресурсів, Бучик С. (2016)
Евсеев С. - Методология оценивания безопасности информационных технологий автоматизированных банковских систем Украины (2016)
Казмирчук С. - Интегрированная адаптивная система оценивания рисков безопасности ресурсов информационных систем, Гололобов А., Мовчан М., Рыбалка Л. (2016)
Воропай С. В. - Лінгвістична креативність та її реалізація у мові користувачів соціальних мереж (на прикладі соціальної мережі Фейсбук) (2016)
Mowtschan D. - Grammatische Phänomene des Sprachwandels im gegenwärtigen Deutschen (2016)
Марченко Т. А. - Перекладна література як джерело вивчення української лексики (2016)
Nazarenko O. - Verbalization of the Concept Friendship in English Fairy Tale Discourse (Based on the Novels "Harry Potter” by J. K. Rowling), Vetoshkina M., Gavrylenko A. (2016)
Нікіфорова О. М. - Класифікація текстів у військовому перекладі (2016)
Popova O. V. - We-Discourse Verbalisation in British Political Discourse (2016)
Серебрянська І. М. - Мовна репрезентація освітньої проблематики в текстах студентського інтернет-журналу (2016)
Суховецька Л. В. - Лексична репрезентація ядерного смислового компонента "danger/небезпека" в мовленнєвому акті "застереження" в англомовному політичному дискурсі (2016)
Сокіл Б. М. - Роль руського духовенства у розвитку руської (української) мови (2016)
Tacenko N. V. - Fractal Theory of Discourse Construction: Some Hypothetic Ideas (2016)
Yehorova O. I. - Linguo-Cognitive Parameters of Barack Obama’s Nicknames, Koval T. Yu. (2016)
Жиленко І. Р. - "Туманна далечінь майбутнього": антиутопія у творах Михайла Арцибашева і Володимира Винниченка (2016)
Кравченко О. І. - Особливості стратегічного розвитку університетів України (2016)
Мельник Н. І. - Наукові підходи до професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах західної Європи (2016)
Бородієнко О. В. - Розвиток професійної компетентності керівників структурних підрозділів на вітчизняних підприємствах сфери зв’язку (2016)
Луценко Гр. В. - Психолого-педагогічні основи реалізації системи професійної підготовки фахівця-фізика (2016)
Абакумова В. І. - Формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі застосування навчальних хрестоматій з історії, Гриценко А. П. (2016)
Шрамко О. О. - Обрядовi мотиви Сiвeрщини (2016)
Д’яченко І. М. - Духовно-моральна компетентність: до проблеми визначення філоменологічного змісту та ролі історії і філософії як методів її формування (2016)
Лавриченко Н. М. - Теоретична модель розвитку обдарованості й таланту за авторством Ф. Ганє (2016)
Огородник Н. Є. - Методологічні основи подолання мовного бар’єра на судні (2016)
Будянський Д. В. - Питання розвитку риторичної культури викладача вищої школи в наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених (2016)
Сільвейстр А. М. - Особливості проведення педагогічного експерименту під час навчання фізики майбутніх учителів хімії та біології (2016)
Долинний Ю. О. - Готовність майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2016)
Антонець А. В. - Психолого-педагогічні передумови формування професійних умінь майбутніх агроінженерів (2016)
Бондар Т. І. - Доказова реформа в США: шлях до інклюзивної освіти (2016)
Терлецька Л. М. - Іноземна мова як навчальний предмет у педагогічних училищах України (друга половина ХХ століття) (2016)
Заїка О. Я. - Формування потреби в концертно-виконавській діяльності як умова розвитку художньо-творчих здібностей майбутніх педагогів (2016)
Чедрик Т. В. - Формування в студентів виконавських навичок у класі основного музичного інструмента (фортепіано) (2016)
Аріщенко А. С. - Становлення й розвиток інклюзивного навчання студентів в університетах США (2016)
Драновська С. В. - Зміст навчання історії у школі як предмет науково-методичного дослідження другої половини ХХ ст. (2016)
Галушко С. М. - Методика використання творчих завдань на уроках хімії, Галушко Л. Б. (2016)
Бабенко М. О. - Навчальна складова підготовки фахівців середньої ланки в технічних навчальних закладах Катеринославщини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Сєрих Л. В. - Методика взаємодії загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в естетичному вихованні підлітків (2016)
Похілько О. В. - Просвітницько-педагогічна діяльність Ю.Ступака (2016)
Симоненко Н. О. - Дослідження проблеми організації самостійної роботи студентів у вітчизняній науковій літературі (2016)
Тимчик М. П. - Політико-історичний та ідеологічний контекст формування світогляду Олександра Духновича (2016)
Васенок Т. М. - Формування проектної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін птнз швейного профілю під час професійно-практичної підготовки (2016)
Плугіна А. П. - Розроблення наукового апарату дослідження "Формування соціокультурної компетентності молодших школярів засобами казки" (2016)
Чапюк Ю. С. - Критеріальний підхід до розвитку креативного мислення молодших школярів: ціле-мотиваційний критерій (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, содержание (2016)
Палагин А. В. - Введение в класс трансдисциплинарных онтолого-управляемых систем исследовательского проектирования (2016)
Rytsar B. Ye. - A Simple Numeric Set-Theoretical Method of the Logic Differential Calculus (2016)
Гриценко В. И. - Когнитивные графические образы в задаче оценки реакции организма на нагрузку методом фазаграфии, Файнзильберг Л. С., Кравченко А. Н., Корчинская З. А., Ориховская К. Б., Пасько В. С., Станиславская С. С. (2016)
Баркалов А. А. - Оптимальное кодирование состояний в совмещенном автомате, Титаренко Л. А., Визор Я. Е., Матвиенко А. В. (2016)
Багирова С. А. - Анализ системы обслуживания-запасания с мгновенным обслуживанием и переменным объемом заказовl (2016)
Ільницький А. І. - Статистичні характеристики інформаційних ознак джерел випромінювання при радіомоніторингу телекомунікаційних мереж, Бурба О. І., Пасічник О. О. (2016)
Левыкин В. М. - Модель знание-емкого бизнес-процесса для задач интеллектуального анализа процессов, Чалая О. В. (2016)
Бодянский Е. В. - Задача оценки близости многомерных объектов анализа данных, Струков В. М., Узлов Д. Ю. (2016)
Мороз О. Г. - Переборный алгоритм МГУА с генетическим поиском оптимальной модели (2016)
Литвин О. М. - Метод пошуку просторового розподілу повільності на основі першого наближення в шахтній сейсмічній томографії, Драгун В. В. (2016)
Систематический указатель статей, опубликованных в 2016 году (2016)
Алфавитный именной указатель за 2016 год (2016)
Наши авторы (2016)
Титул, зміст (2016)
Гачкевич О. Р. - Вибрані проблеми механіки зв’язаних полів, Кушнір Р. М. (2016)
Bogdanov V. L. - Analysis of non-classical fracture problems of pre-stressed bodies with interacting cracks, Nazarenko V. M. (2016)
Пелих В. О. - Клас загальних розв’язків рівнянь Максвелла у просторі Керра, Тайстра Ю. В. (2016)
Сухорольський М. А. - Ортогональні по області системи функцій і їх застосування у крайових задачах математичної фізики (2016)
Лопушанська Г. П. - Відновлення початкових даних у задачі для рівняння дифузії з дробовою похідною за часом, М'яус О. М. (2016)
Токибетов Ж. А. - Многомерные аналоги системы Коши – Римана и представления их решения через гармонические функции, Абдуахитова Г. Е., Сарсекеева А. С. (2016)
Немировский Ю. В. - Связанная задача термоупругости слоистых композитных оболочек вращения. I. Теоретические аспекты проблемы, Бабин А. И. (2016)
Янковский А. П. - Исследование спектральной устойчивости обобщенных методов Рунге – Кутта применительно к начально-краевым задачам для уравнений параболического типа. I. Явные методы (2016)
Авраменко О. В. - Енергія внутрішніх і поверхневих хвильових рухів у двошаровій гідродинамічній системі, Нарадовий В. В., Селезов І. Т. (2016)
Григоренко О. Я. - Розв’язання задачі про вільні коливання нетонкої ортотропної пологої оболонки змінної товщини в уточненій постановці, Пархоменко О. Ю., Васильєва Л. Я., Борисенко М. Ю. (2016)
Григоренко Я. М. - Вплив зміни параметрів ортотропії на напружений стан порожнистих циліндрів з угнутим гофрованим поперечним перерізом, Рожок Л. С. (2016)
Опанасович В. К. - Згин ізотропної пластини з двома рівними співвісними наскрізними тріщинами з урахуванням ширини області контакту їх берегів і за наявності пластичних зон біля їх вершин, Слободян М. С. (2016)
Соляр Т. Я. - В’язкопружні напруження у пластинках із включенням з тріщиною (2016)
Грицина О. Р. - Узагальнена континуально-феноменологічна модель в’язкої рідини: урахування локального зміщення маси (2016)
Чекурін В. Ф. - Математична модель для емісійної ІЧ-томографії температурного поля в ізотропному шарі, Бойчук Ю. В. (2016)
Калиновський В. Є. - Вікові особливості впливу наночастинок срібла на морфофункціональний стан cім’яників щурів, Пустовалов А. С., Гродзюк Г. Я., Андрюшина Н. С., Дзержинський М. Е. (2016)
Курта Х. М. - Сучасний стан і перспективи досліджень генетичної структури веслоноса (Polyodon spathula) (огляд), Малишева О. О., Спиридонов В. Г. (2016)
Чорна В. І. - Особливості вмісту рухомих сполук заліза у техноземах за профілем, Вагнер І. В. (2016)
Алексєєва А. А. - Метаболічні зміни у листі дерев природного лісу за впливу асоційованих з альтитудою схилу умов мікроклімату та освітленості, Григорюк І. П., Лихолат Ю. В., Хромих Н. О., Оришака А. Ю. (2016)
Легостаєва Т. В. - Біологічні особливості деяких представників родини Рутових в умовах Ботанічного саду ДНУ, Григорюк І. П., Лихолат Ю. В., Бородай Є. С., Трусевич Д. А., Ломига Л. Л. (2016)
Піковський М. Й. - Діагностика хвороб коренеплодів моркви, спричинених грибами Botryotinia fuckeliana (de bary) Whetzel. та Sclerotinia sclerotiorum (lib.) de bary (2016)
Кукурудзяк К. В. - Екологічна оцінка санітарно-хімічного стану відкритих водойм поблизу свинарських господарств, Бригас О. П., Тертична О. В. (2016)
Коломієць Ю. В. - Фітотокисчна дія біологічно активних речовин бактерій роду Bacillus, вилучених із насіння помідорів, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2016)
Бундук Ю. М. - Діагностика плодових насаджень як елемент фітовірусологічного моніторингу південно-західного регіону України, Григорюк І. П. (2016)
Ворожко С. П. - Продуктивність буряків цукрових залежно від застосування інсектицидних протруйників проти шкідників сходів (2016)
Лавриненко Ю. О. - Продуктивність картоплі за краплинного зрошення в умовах півдня України, Балашова Г. С., Юзюк С. М. (2016)
Олійник К. М. - Морфофізіологічні особливості формування продуктивності пшениці ярої за сумісного вирощування з люпином вузьколистим, Голодна А. В. (2016)
Стефанюк В. Й. - Поліплоїдизація стевії в культурі in vitro (2016)
Васюта В. В. - Обґрунтування критичних періодів росту помідора за різних способів поливу на основі аналізу ростової функції (2016)
Онищенко О. І. - Мікробіологічні препарати в технології вирощування баклажана у плівкових теплицях, Коноваленко К. М. (2016)
Коновалов Д. В. - Вплив позакореневого підживлення на врожайність та посівні якості насіння пшениці озимої у ланках первинного насінництва (2016)
Вишнівський П. С. - Формування елементів продуктивності ріпаку ярого залежно від фракційного складу насіння та дії препарату "Піктор" на основі боскаліду та дімоксістрабіну, Катеринчук І. М. (2016)
Ратошнюк В. І. - Фотосинтетична діяльність посівів люпину вузьколистого залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України (2016)
Voytsekhivskiy V. - Formation of aromatic substances in table apple wine materials depending on storage length of fruit, Tokar A., Smetanska I. (2016)
Яковійчук О. В. - Специфічність функціонування дегідрогеназ циклу Кребса і антиоксидантних ферментів м’язових тканин гусей в умовах гіпо- та гіпероксії, Бугонько І. Ю., Голубєв М. І., Данченко О. О. (2016)
Голуб Ю. С. - Бенчмаркінг і фандрайзинг як засоби трансформації та інтенсифікації розвитку вітчизняної ветеринарної науки, Недосєков В. В., Жуковський М. О. (2016)
Ушаков О. Ф. - Мікроструктурний аналіз – метод ветеринарно-санітарної експертизи ковбасних виробів, Таран Т. В. (2016)
Василів А. П. - Вміст церулоплазміну в сироватці крові свиней різних типів вищої нервової діяльності за технологічного стресу (2016)
Мазуркевич А. Й. - Гістологічні зміни у міокарді щурів за експериментально сформованої ішемії, Ковпак В. В., Ковпак О. С. (2016)
Ковпак В. В. - Цитотоксична активність лейкоцитів і сироватки крові щурів відносно алогенних культур клітин кісткового мозку та підшлункової залози (2016)
Mezhenska N. - The international approach of the biorisks management in the area of laboratory biosafety and biosecurity (2016)
Зібцева О. В. - Видовий склад і стан деревних насаджень у скверах центральної частини м. Вишгорода (Київська обл.) (2016)
Волоха М. П. - Дослідження процесу висіву насіння буряка цукрового сівалками пневматичного типу, Дорошенко Ю. О. (2016)
Хайдер Раад Надим Аль-Хазаали - Анализ конструкций систем и способов укладки увлажнителейдля внутрипочвенного орошения плодовых насаждений, Ковбаса В. П. (2016)
Прикуп Л. О. - Динаміка організації різних типів угідь на території Одеської області (2016)
Ломова Н. М. - Первинна підготовка апіпродуктів у біотехнології йогурту "Медовий", Наріжний С. А., Сніжко О. О. (2016)
Олійник О. О. - Анатомо-гістохімічні особливості пагонів перспективних сортів троянди ефіроолійної, Мельничук М. Д., Клюваденко А. А., Ліханов А. Ф. (2016)
Колосова І. І. - Дослідження ембріотоксичності ацетату свинцю у поєднанні з цитратами золота, срібла та заліза на різних термінах вагітності щурів, Майор В. В., Шаторна В. Ф. (2016)
Коломієць Ю. В. - Діагностика бактеріальних хвороб рослин помідорів в умовах відкритого і закритого ґрунту України, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2016)
Павленко А. В. - Сільське господарство як комплексний чинник зовнішнього впливу на стан популяцій тварин мисливських видів (на прикладі Чернігівської області), Чайка В. М., Міняйло А. А. (2016)
Chayka V. M. - The control of Cydia pomonella L. in apple orchards of forest steppe of Ukraine in the conditions of climatic change, Rubezhniak I. G., Petryk O. І. (2016)
Хомич В. В. - Видовий склад угруповань гідробіонтів Корсунь-Шевченківського водосховища, Митяй І. С. (2016)
Макух Я. П. - Верба енергетична і хімічні стреси (2016)
Матвіїв Г. М. - Сезонна динаміка щільності складення чорнозему опідзоленого західного Лісостепу України за різного використання в агроценозах, Кравченко Ю. С., Матвіїв В. М. (2016)
Галат М. В. - Розробка нового методу діагностики токсоплазмозу на основі фотолюмінесценції наночастинок оксиду цинку, Шпирка Н. Ф., Таран М. В., Паренюк О. Ю., Шаванова К. Є. (2016)
Засєкін Д. А. - Вплив лизунця "Кенділакт" на окремі показники неспецифічного імунного захисту організму корів в умовах північно-східної біогеохімічної зони України, Кучерук М. Д., Соколюк В. М. (2016)
Данчук О. В. - Динаміка вмісту загальних ліпідів у еритроцитах свиней різних типів вищої нервової діяльності за дії стресових факторів (2016)
Mezhenska N. - Biological hazards of fish farming in Ukraine, Bubela S. (2016)
Васильєва Т. Б. - Неспецифічні фактори гуморального імунітету у нетелів та отриманних від них телят за застосування вакцини "Метакол" (2016)
Салівон В. О. - Аутореінфузія асцитної рідини при лікуванні собак з ускладненою асцитом портальною гіпертензією, Сухонос В. П. (2016)
Горелов А. М. - Энерго-информационное направление в ландшафтном дизайне – традиция и инновация (2016)
Арнаута Н. В. - Використання елементів статичного моделювання за побудови математичної моделі біохімічних процесів, Арнаута О. В. (2016)
Пилипака С. Ф. - Утворення ізотропних ліній та мінімальних поверхонь за допомогою плоских кривих, заданих функціями натурального параметра, Муквич М. М. (2016)
Дем’янчук О. П. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС крізь призму моделі "дворівневої гри" Роберта Патнема, Леденьова А. В. (2016)
Яковлєв М. В. - Політологічний підхід до типології форм колоніальної експансії (2016)
Осадчук Р. Ю. - Визначення інформаційної політики в умовах перехідних та гібридних режимів (2016)
Bidochko L. - Theoretical Framework and Genesis of Cultural Materialism in Political Studies (2016)
Коломієць І. А. - Політична філософія Маркіза де Сада як частина критичної теорії (2016)
Полисаєв О. П. - Соціальні інститути перехідних суспільств: специфіка трансформаційних процесів (2016)
Семигіна Т. В. - Зменшення несправедливості в охороні здоров’я: популізм, прагматизм чи суспільний консенсус?, Осейчук О. Ю. (2016)
Якушик В. М. - Конкуренція інтепретацій природи соціально-політичних потрясінь в Україні в 2013–2015 рр. (2016)
Яремчук В. П. - Політичні партії як суб’єкти політичного процесу в Криму (1991–1994 рр.) (2016)
Пилинський Я. М. - Громадянська освіта в Україні (2016)
Новікова Н. Є. - Особливості формування політичної культури особистості в умовах трансформації суспільства на прикладі України (2016)
Зубрицька Л. Й. - Активізація міфу у період кризи: особливості міфологем "війни" та "героя" (2016)
Ріаханов Ш. Н. - Примордіалізм та конструктивізм у теорії та практиці розбудови казахстанської нації (2016)
Відомості про авторів (2016)
У США бджоли стали зникаючим видом (2016)
Авдєєва М. С. - Передумови формування екологічної архітектури (у творчості майстрів) (2011)
Барабаш М. C. - Новые возможности информационных технологий для сквозного проектирования от архитектора к сметчику (2011)
Бевз М. В. - Завдання збереження та регенерації цінних архітектурно-містобудівних комплексів історичних міст (2011)
Болтава Є. О. - Огляд основних принципів архітектурно-планувальної організації сучасних пологових будинків (2011)
Бондаренко С. Д. - Цифровий фотодизайн як художня технологія інформаційного суспільства (2011)
Васильченко В. І. - Вирішення архітектурно-екологічних проблем дніпровських схилів (2011)
Гирич В. Ю. - Оптимізація проектного рішення вантажного комплексу аеропорту (2011)
Гущина О. В. - Вплив психологічного чинника на формування колористичного образу житлової група в умовах сучасного міста (2011)
Древко Г. Б. - Катастрофічний стна після 1947 року церкових споруд у Периській Єпархії на території Південно-Східної Польщі (2011)
Клюева Н. В. - Исследование живучести фрагмента железобетонного каркаса многоэтажного здания, Бухтиярова А. С. (2011)
Ковальов Ю. М. - Психологічно комфортне житло для "Борця": трансформованість, Дувалкіна О. Є., Калашнікова В. В. (2011)
Ковальський Л. М. - Методика розміщення висотних екологічних споруд у міському середеовищі, Чижмак Д. А. (2011)
Ковальчук Т. С. - Формування сучасного будинку культури на теренах України (2011)
Ковбаса М. С. - Навчально-тренувальні центри цивільної авіації як особливий тип споруд (2011)
Колчунов В. И. - Новейшие технологии строительства ближайшего будущего (2011)
Костюченко В. - Дослідження аеродинамічних впливів на висотні будівлі (2011)
Криворучко Ю. І. - Концепція комплексного облаштування міста Львова. Облаштування патогенних зон, Базилевич В. В., Крамарчук Х. П. (2011)
Курач С. Ю. - Проблеми рухової активності та стану здоров'я дітей та учнівської молоді України як головний фактор формування та проектування фізкультурно-оздоровчих комплексів (2011)
Лоліна Н. А. - Принципи використання екологычного стилю та його елементів у сучасному інтер’єрі (2011)
Лукомська Г. В. - Архітектура СПА центрів у структурі міського середовища (2011)
Лукомська З. В. - Пристосування колишнього палацу потоцьких у місті Івано-Франківську під музейно-виставковий комплекс (2011)
Мараховський А. А. - "Нон"- дизайн як концепт щодо розвитку авіапослуг, Мараховська К. А. (2011)
Натягайло А. О. - Устойчивость здания против прогрессирующего обрушения. Методика расчета в ПК ЛИРА и ПК SCAD (2011)
Нагаева З. С. - К вопросу о формировании жилой застройки крымских татар в XVIII – XIX вв. в Бахчисарайском районе Крыма, Керимов Э. С. (2011)
Омельяненко М. В. - Дизайн середовища історичних міст: проблеми та перспективи (2011)
Осиченко Г. О. - Аналіз еволюційних підходів до естетичної оцінки містобудівного середовища (2011)
Плєшкова Є. О. - Аероклуб як новий тип транспортних споруд (2011)
Постернак С. О. - Особливості інженерної архітектоніки дерев'яної комбінованої кроквяної системи за умов реконструкції будівель рядової забудови центрального району м. Одеси, Коцюрубенко О. М., Постернак І. М. (2011)
Сідорова О. І. - Вирішення вхідної групи у реконструйованих будівлях історичного середовища міста Києва, Жирякова В. Г. (2011)
Скребнєва С. М. - Екологічний захист навколишнього середовища від теплового забрудення з використанням комопзиційних теплоізоляційних матеріалів на основі гірських порід (2011)
Степанчук О. В. - Негативний вплив викидів автомобільного транспорту на вулиці та дороги населених пунктів, Бєлятинський А. О. (2011)
Степанчук О. В. - Методологічні основи підвищення ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі міст (2011)
Трошкіна О. А. - Людина як визначальна система сприйняття архітектурного середовища та міри його комфортності (2011)
Цихановський В. К. - Нелінійна задача граничної рівноваги грунтових масивів при взаємодії з огороджувальними конструкціями, Костира Н. О., Талах С. М., Жук А. В. (2011)
Чемакина О. В. - Проектирование аэровокзалов с учётем экологии и безопасности, Дувалкина О. Е. (2011)
Швець О. М. - Гідрометрологічні центри. Сучасний стан. Проблеми, тенденції та перспективи розвитку (2011)
Шуляр А. Р. - Екологічні аспекти формування багатофункціональних житлово-громадських комплексів (2011)
Яворська О. І. - Методика оцінки залишкового ресурсу цегляних димових труб з урахуванням фактичного технічного стану (2011)
Масенко Л. Т. - Концепт єдності в мові радянського тоталітаризму (2016)
Гордійчук О. В. - Традиція дослідження абстрактної лексики в українському мовознавстві (2016)
Ренчка І. Є. - Семантичні трансформації в найменуваннях політичних партій, рухів та ідеологічних течій у словниках радянської та пострадянської доби (2016)
Голосовська Г. Г. - Морфологічні можливості українського давального відмінка в контексті сьогодення (або Флексії -ові, -еві/-єві та -у/-ю – морфологічні варіанти чи морфологічні дублети?) (2016)
Гримашевич Г. І. - Прислівники часу на позначення частин доби в середньополіських говірках Житомирської області (2016)
Дика Л. В. - Окання машівського типу (2016)
Кадочнікова О. П. - Різнорівневі кореляції пояснювальних конструкцій: формально-граматичний аспект (2016)
Кобченко Н. В. - Структура формально-граматичної категорії предикативності (2016)
Лаврінець О. Я. - Парадигма пасиву в сучасному офіційно-діловому стилі (2016)
Ожоган В. М. - Особливості поєднання підмета й присудка в структурі двоскладного речення (2016)
Онатій А. В. - Лінгвістичний статус займенниково-співвідносних речень: традиція та новаторство (2016)
Ясакова Н. Ю. - Реалізація категорійних значень особи у словозміні іменника (2016)
Куранова С. І. - Семантико-рольова організація публічного дискурсу (2016)
Ожоган А. В. - Мовні колізії глобалізованого світу в сучасній авіаційній галузі (2016)
Рябоконь Г. Л. - Теорія фреймів крізь призму прагма-семантичної побудови дискурсу (2016)
Селігей П. О. - Стильова норма як різновид мовної норми (2016)
Сугоняк В. Б. - Діалектологічна проблематика у виданнях Підкарпатського общества наук (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2015)
Бабенко Ю. В. - Моделирование работы систем конвейерного подземного транспорта с бункерами, Михалёв А. И., Кирия Р. В. (2015)
Гвоздева И. М. - Моделирование динамических процессов в автономной электроэнергетической системе при асинхронном режиме работы одного из синхронных генераторов, Демиров В. В. (2015)
Деренг Е. В. - Математические модели трендов изменения состояния сложных технических объектов в долговременной эксплуатации (2015)
Заспенко А. С. - Математическая модель изменения глубины ванны в процессе эксплуатации кислородных конвертеров малой емкости, Низяев К. Г., Молчанов Л. С., Бойченко Б. М., Стоянов А. Н., Синегин Е. В. (2015)
Иващенко В. П. - О необходимых и достаточных условиях 2-проверяемости одновыходных функциональных элементов относительно кратных константных неисправностей на входах и выходе, Тимошкин А. И. (2015)
Кузнецов Б. И. - Экспериментальные исследования динамических характеристик макета двухмассовой электромеханической системы с анизотропийными регуляторами при многокритериальном синтезе, Никитина Т. Б., Коломиец В. В., Хоменко В. В. (2015)
Поляков М. А. - Теоретико-множественная модель функциональной структуры удаленной лаборатории для обучения проектированию систем управления, Ларионова Т. Ю. (2015)
Дмитрієва І. С. - Дослідження кінематичної моделі маніпуляційного роботу, Левченко Д. О. (2015)
Дубовик Т. Н. - Когнитивные модели с параметрической адаптацией к характеристикам личности. Методический аспект. Часть 1, Алпатова И. А. (2015)
Кириченко Л. О. - Использование вейвлет-характеристик временных рядов в экспертной системе, Кобицкая Ю. А., Стороженко А. В. (2015)
Луковцев В. С. - Обобщенный параметр контроля режимов работы технических объектов (2015)
Мазуренко В. Б. - Использование информации об углах наклона платформы при обработке данных измерений уровня жидкого топлива дискретным фильтром Калмана (2015)
Моисеенко С. В. - Сравнительный анализ методов решения систем линейных алгебраических уравнений для уравнений эллиптического типа (2015)
Никулин С. Л. - Исследование методов предварительной обработки космических снимков для повышения качества выделения границ природных объектов, Коробко О. В. (2015)
Островська К. Ю. - Розробка розширення підрахунку "Втраченого часу" в Internet (2015)
Шварцман Л. Я. - Выбор конструктивных решений Siеmens-реактора на основании моделирования газодинамических потоков, Троценко Э. А., Баженов Е. В. (2015)
Федорович А. И. - Исследование непараметрических критериев масштаба в задачах неразрушающего контроля (2015)
Крейзер І. І. - Трансформація архітектурних ідей італійського відродження у радянському Ар Деко 1930-40-х рр., Демченко М. О. (2016)
Веприцька К. Д. - Валоризація архітектурних пам’яток – огляд італійського досвіду (2016)
Солобай П. А. - Категория целостности и её роль в архитекурном творчестве (2016)
Давидич Т. Ф. - Причины и характер проявлений эклектики в европейской архитектуре (2016)
Медведева А. О. - Адаптация зданий научно-исследовательских учреждений XX века в Украине к современным условиям: постановка проблемы (2016)
Борис А. - Функціональний та демократичний способи переосмислення східнохристиянської сакральної споруди у ХХ столітті на прикладі творчості Радослава Жука (2016)
Смоліна Д. С. - Центр дослідження енергетичних інновацій як спосіб вирішення проблеми забруднення довкілля (2016)
Буцун Ю. Ю. - Принципы формирования современного центра общественных инициатив (2016)
Каменський В. І. - Соціокультурні фактори формування композиційно-планувальної структури міст Московської держави (ХV-XVІІ СТ.) (2016)
Матвеев В. В. - Проблемы формирования архитектурной среды специализированных учреждений (на примере Харьковских школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей) (2016)
Парійський О. В. - Різьблений архітектурний декор собору Успіня у Галичі (2016)
Каменський В. І. - Формування планувальної структури українських міст епохи Відродження та українського Бароко (2016)
Шарлай О. В. - Принципи формування житлового студентського середовища університетського кампусу, Морозова А. С. (2016)
Шарлай Е. В. - Архитектурно-планировочные аспекты проектирования физкультурно-спортивных комплексов, Романюк Д. Н. (2016)
Шумаков І. В. - Перспективність техногенних територій для міського цивільного будівництва, Гринчук О. А., Фурсов Ю. В. (2016)
Аль-Машхадани С. Ф. - Особенности задержек реализации проектов в строительном секторе Ирака (2016)
Старкова О. В. - Модели обоснованного выбора метода ремонта и восстановления участка канализационной сети (2016)
Гармаш А. А. - Организационные и технологические задачи ремонта и восстановления конструкций комплекса сооружений канализационных тоннелей г. Харькова (2016)
Bilyk S. I. - Fabrication of plate girders and cover -plated beams, Natheer Aied Athaab Al-Taie, Adil J. A. (2016)
Бугаевский С. А. - Влияние точности укладки вкладышей на НДС перекрытия системы "Монофант", Бережная Е. В. Бормот Д. С. (2016)
Семененко Н. В. - Расчёт комбинированной торовой оболочки при постоянном внутреннем давлении (2016)
Полонский В. Ю. - Локализованное пластическое деформирование вблизи отверстий, наблюдаемое с помощью метода голографической интерферометрии, в растягиваемых металлических пластинах, Севидов С. М. (2016)
Яровой С. Н. - Оценка технического состояния металлических дымрвых труб ОАО "Таганрогский металлургический завод" после длительного срока эксплуатации (2016)
Михеев Ю. М. - Принципы построения расчетных статических схем вспарушенных вантовых систем (2016)
Чернявский В. Л. - О сопротивляемости цементного бетона действию внешней среды, Гасанов А. Б., Макаренко О. В. (2016)
Джалалов М. Н. - Анализ организационно-технологических решений устройства мягкой кровли из полимерных мембран (2016)
Избаш М. Ю. - Сравнительный анализ определения нагрузок по Еurocode и украинским нормам для железобетонных силосов, Крутова Н. А. (2016)
Danchenko Yu. M. - Reserch the surface properties of oxide materials by quantum chemical modeling (2016)
Мовчан С. И. - Построение криволинейной внутренней поверхности устройств с изменяющимся живым сечением, Щербина В. М. (2016)
Юрченко В. О. - Лабораторные исследования эффективности реагентного и электрохимического умягчения модельных растворов природных вод, Михайленко В. Г., Антонов О. В. (2016)
Бойко В. А. - Використання дискового обертається біофільтра для очищення стічних вод селищ, розташованих поблизу зон рекреаційного призначення на прикладі Одеської області, Таварткеладзе І. М. (2016)
Колотило М. І. - Експериментальне дослідження гідравлічного удару у внутрішніх системах водопостачання із полімерних труб, Рязанцев О.І. (2016)
Карагяур А. С. - Исследование работы дисковых фильтров с полным закупориванием отверстия одной частицей грубодисперсной примеси, Бабенко С. П., Голубка А. Э. (2016)
Эпоян С. М. - Оценка эффективности работы коагулянтов при очистке производственных сточных вод молокоперерабатывающих предприятий, Фомин С. С., Шилин В. В. (2016)
Булгаков В. В. - Об опыте ликвидации аварии 03.12.2014 на ІІІ разгрузочном тоннельном канализационном коллекторе ХТЗ диаметром 1840 мм, Пилиграмм С. С., Эпоян С. М., Смирнова Г. Н. (2016)
Люлько А. О. - Особености формования трубчатых свай в обводненных грунтах, Бондарь В. А. (2016)
Колотило М. І. - Результати дослідження гідравлічного удару в системах водопостачання із полімерних труб, Рязанцев О. І. (2016)
Деньгуб В. І. - Вплив геодезичних умов прокладання сифонних трубопроводів на метод їх розрахунку та пропускну продуктивність (2016)
Деньгуб В. І. - Алгоритм наближення розрахунків гідравлічної крупності зернистих зависів гідротранспорту (2016)
Яковлєв В. С. - Відстоювання води у моделі вертикального відстійника, Войнаровський Б. А. (2016)
Олійник О. Я. - Аналіз і деякі рекомендації до розрахунку кисневого режиму в аеротенках при очистці стічних вод від органічних забруднень зваженим і закріпленим біоценозом, Айрапетян Т. С., Курганська С. М. (2016)
Пискун Я. А. - Экономическая целесообразность кондиционирования воды для паросиловых целей, Назаренко А. Н. (2016)
Менейлюк О. І. - Визначення технологічних параметрів улаштування захисного горизонтального екрану в грунті, Петровський А. Ф., Борисов О. О. (2016)
Болотских Н. Н. - Формирование теплового комфорта в рабочих зонах помещений с инфракрасным обогревом (2016)
Кугаєвська Т. С. - Аналіз інтенсивності нагрівання повітря в плоскому колекторі сонячної енергії, Шульгін В. В., Сопов В. П. (2016)
Фідровська Н. М. - Визначення напруженного стану оболонки шахтних барабанів, Лєсовицький К. Ю. (2016)
Бондаренко І. В. - Модернізація дробильних апаратів для переробки твердих відходів в умовах екопоселень України (2016)
Фидровская Н. Н. - Распространение осевых усилий при набегании на барабан полувитка проволоки, на выпуклой части изогнутого каната, Ломакин А. О. (2016)
Бурда Ю. О. - Аналітичне порівняння ефективності насадок в скрубері (2016)
Півненко Ю. О. - Особливості псевдозрідження бінарних систем в топках киплячого шару (2016)
Болотских Н. Н. - Снижение конвективных потерь тепла при инфракрасном электрическом обогреве помещений больших размеров (2016)
Болотских Н. С. - Эффективность рабочего режима универсальных установок локального вакуумного водопонижения с полиструйными насосами (2016)
Захаров Д. С. - Конструкція деформаційних швів при монолітній підрейковій основі трамвайних колій, Палант О. В., Толмачов Д. С., Усік П. С. (2016)
Захаров Д. С. - Спосіб установлення рейки в підрейковому каналі за допомогою кондуктору, Палант О. В., Толмачов Д. С., Усік П. С. (2016)
Глушкова Д. Б. - Выбор оптимального материала для упрочнения входных кромок рабочих лопаток паровых турбин, Гринченко Е. Д. (2016)
Науменко Ю. В. - Динамічні параметри руху зернистого завантаження при малому заповненні камери барабанної машини, Герасимович І. О., Ойцюсь В. О., Ярута О. М. (2016)
Дейнека К. Ю. - Вплив структури внутрішньокамерного завантаження на автоколивні процеси подрібнення в барабанних млинах, Науменко Ю. В., Сич А. Л., Бабич Я. О. (2016)
Ємельяненко М. Г. - Дослідження параметрів двочастотного планетарного приводу вібраційного преса, Саєнко Л. В. (2016)
Фоменко О. О. - Аналіз технологій переробки твердих побутових відходів, Маслова В. С. (2016)
Чумаченко М. С. - Основні принципи моніторингу довкілля та їх застосування під час проектування лабораторій екологічних досліджень (2016)
Росоха С. В. - Повышение эффективности пожаротушения подачей огнетушащих составов бинарными потоками, Сенчихин Ю. Н., Сыровий В. В., Остапов К. М. (2016)
Дементьев В. В. - Оценка эффективности звукоизоляции ударного шума перекрытиями жилых зданий (2016)
Скочко С. А. - Энергетический аудит Змиевского гериатрического пансионата, Нестеренко Е. В., Косенко Н. А., Юрченко В. А. (2016)
Лещинський В. П. - Вплив інвестиційної програми (проекту) на економічний і соціальний розвиток відповідної території (2016)
Іванілов О. С. - Структурні зміни – рушійна сила життєздатності та зростання економічної системи, Аілтон Р. (2016)
Савйовский В. В. - Влияние условий реконструкции на технико-экономические показатели строительно-монтажных работ, Соловей Д. А. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського