Новакова Л. - Роль спеціальних медичних груп у формуванні культури здоров’я студентів у медичних університетах (2014)
Овод Ю. - Козацька педагогіка про формування інтелекту, тіловиховання та духовності (2014)
Олло В. - Практичні підходи до формування професійної компетентності слухачів системи професійно-технічної освіти закладів виконання покарання на основі використання педагогічних технологій (2014)
Онищук А. - Наукові підходи до професійної підготовки майбутніх перекладачів (2014)
Палінчак В. - Професійні вимоги до фахівців менеджменту, Козубовська І. (2014)
Пелін О. - Смислова зброя в умовах інформаційних війн, Давидова Ю. (2014)
Повідайчик О. - Деякі аспекти формування інформаційної культури соціальних працівників під час вивчення фахових дисциплін (2014)
Понзель У. - Ставлення викладачів до проблеми міжпредметних зв’язків у фаховій підготовці майбутнього вчителя початкових класів (2014)
Попова Т. - Реалізація культурно-історичного дидактичного принципу в навчально-виховному процесі з фізики в школі (2014)
Попович І. - Педагогічний супровід дистанційного навчання у Великій Британії (2014)
Потюк І. - Особливості організації процесу формування професійної англомовної лексичної компетенції у студентів немовних спеціальностей (2014)
Продан О. - Методика навчання баскетболу та організація баскетбольної підготовки в умовах загальноосвітнього навчального закладу, Фунтікова Н. (2014)
Рейпольська О. - Особливості уявлень дошкільників про самих себе та виховання ціннісного самоставлення (2014)
Розлуцька Г. - Гімназійна освіта Закарпаття: історико-педагогічний аспект (2014)
Розман І. - Особливості індивідуального викладання зарубіжної літератури у фаховій підготовці майбутніх вчителів (2014)
Рюль В. - Проблема неефективності агентів соціалізації дітей сучасної України (2014)
Сивохоп Я. - Інноваційні підходи до підвищення кваліфікації педагогів з питань формування здорового способу життя учнівської молоді (2014)
Синюк Н. - Модель формування компонентів готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки учнів та результати її впровадження (2014)
Сідун Л. - Основні концепції полікультурної освіти в США (2014)
Сіренко А. - Особливості програмово-методичного забезпечення дошкільних навчальних закладів щодо формування впевненості в собі в старших дошкільників у груповій діяльності (2014)
Скіба Н. - Поняття і структура фахової компетентності викладачів іноземної мови за професійним спрямуванням (2014)
Смужаниця Д. - Методика навчання основ усного перекладу (2014)
Смук О. - Дезадаптивна поведінка молоді як соціально-психологічна проблема (2014)
Сопко Р. - Типологія потреб клієнтів у соціальній роботі (2014)
Стойка О. - Управління інституційними перетвореннями у вищій школі США (2014)
Стремецька В. - Булінг у підліткових шкільних колективах, Алєксєєнко Г. (2014)
Тимочко О. - Вплив занять атлетичною гімнастикою в сучасних фізкультурно-оздоровчих закладах на фізичний розвиток чоловіків першого зрілого віку (2014)
Товканець Г. - Педагогічний аналіз завдань вищої економічної освіти в Україні (2014)
Товканець О. - Загальна і спеціальна превенції в процесі профілактики девіантної поведінки неповнолітніх (2014)
Товт В. - Психоемоційні розлади у хворих на хронічний остеохондроз із вираженим больовим синдромом, Гузак О., Щерба М. (2014)
Фалинська З. - Зарубіжний досвід практичної підготовки майбутніх соціальних працівників до медико-соціальної роботи (2014)
Щурова Н. - Аналіз стану формування фізичного здоров’я старшокласників в умовах профільного навчання (2014)
Юрків Я. - Історико-педагогічний аналіз сімейного насилля над дитиною (2014)
Козубовська І. - Деякі особливості соціальної роботи з сім’єю у великій Британії й Німеччині, Баторі-Тарці З. (2014)
Петренко Т. - Методичні аспекти підготовки майбутніх соціальних працівників до соціальної роботи у сфері зайнятості (2014)
Рябик Г. Є. - Дослідження проблем сучасної системи планування діяльності вітчизняних підприємств, Долгій Р. С. (2016)
Слепян Е. В. - Система оплати праці та її вплив на ефективність господарської діяльності підприємства, Бєлова Ю. (2016)
Собко О. М. - Розвиток інформаційного інтелектуального капіталу та цифризація економічних процесів на мікрорівні (2016)
Тюхтій М. П. - Місце і роль необоротних активів у системі кругообігу капіталу підприємства, Старовєров В. О. (2016)
Сусіденко В. Т. - Оцінка фінансового стану та факторів впливу на фінансову безпеку підприємств, Сусіденко О. В. (2016)
Хаврова К. С. - Методичне забезпечення інтелектуалізації діяльності в умовах соціально-економічного розвитку (2016)
Халімон Т. М. - Формування та оцінка потенціалу конкурентоспроможності підприємства (2016)
Чичотка В. В. - Обґрунтування моделі побудови оптимальної організаційної структури підприємства розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (2016)
Варцаба В. І. - Інвестиційна характеристика закарпатського регіону, Огородник В. О. (2016)
Зінченко О. А. - Інституційні проблеми підтримки малого бізнесу в туристичній сфері (2016)
Самофатова В. А. - Методичне забезпечення управління сталістю розвитку аропродовольчої сфери регіону (2016)
Кравець І. М. - Чинники формування конкурентоспроможності України та умов для людського розвитку, Мельник П. І. (2016)
Смутчак З. В. - Система пенсійного забезпечення як складова соціального захисту населення (2016)
Алексеєнко Л. М. - Інституціональні основи формування фінансових систем: сучасне бачення циклічності розвитку економіки, Савущик А. І. (2016)
Гетьман Є. М. - Проблемні питання фінансування та виконання державних цільових програм в Україні (2016)
Запорожець М. Ю. - Біржові індекси як індикатор стану економіки в Україні (2016)
Новік О. І. - Системна модернізація як основа стратегічного розвитку адміністрування митних платежів (2016)
Стеценко Б. С. - Ґенеза інституціоналізації фінансової інфраструктури в Україні (2016)
Колєсніченко А. С. - Облікова політика банку і бюджетної установи в контексті здійснення процесу управління: змістовно-порівняльний аспект (2016)
Ларікова Т. В. - Фінансові активи в державному секторі: характеристика, облік, автоматизація, Цятковська О. В. (2016)
Лукановська І. Р. - Основні аспекти облікової політики органів державної казначейської служби України (2016)
Радова О. В. - Особливості пільгового оподаткування аграрних підприємств (2016)
Тирінов А. В. - Особливості визнання та облікової оцінки дебіторської заборгованості підприємства (2016)
Фатенок-Ткачук А. О. - Теоретичні аспекти фінансового обліку біологічних активів, Романюк О. С. (2016)
Харченко Н. В. - Податок на прибуток: його розвиток та сучасний стан, Гаркуша Ю. І. (2016)
Шендригоренко М. Т. - Актуальні питання організації внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів (2016)
Дзюбановська Н. В. - Структурно-динамічний аналіз міжнародної торгівлі країн Європейського Союзу (2016)
Янковий В. О. - Аналіз випуску продукції на м’ясопереробному підприємстві за допомогою виробничих функцій (2016)
Бойко І. - Передумови виникнення, сутність та призначення стратегічного управлінського обліку (2010)
Головко В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками фірми, Мисака Г. (2010)
Голубнича Г. - Розкриваємість облікової інформації та забезпечення прозорості діяльності (2010)
Горобець Г. - Статистичне забезпечення управління відтворенням населення в регіоні (2010)
Гура Н. - Побудова управління витратами підприємств у хімічній галузі, Радченко К. (2010)
Дрозд І. - Роль аналізу хеджування у системі прийняття управлінських рішень підприємств переробної промисловості, Бойко К. (2010)
Іваненко О. - Особливості оподаткування кредитних спілок (2010)
Калюга Є. - Оцінка стану державного внутрішнього фінансового контролю та шляхи його реформування (2010)
Кащенко О. - Організація обліку та внутрішнього контролю грошових потоків та розрахунків на прикладі підприємств сфери технічного обслуговування автомобілів (2010)
Ковтун Н. - Статистична оцінка діяльності страхових компаній в Україні у 2000-2008 рр, Нагорна Т. (2010)
Кузьмінський Ю. - Oблік фінансових інструментів, хеджування та фінансова криза - є зв'язок? (2010)
Купалова Г. - Hормативно-правове забезпечення обліку та аудиту виконання зобов'язань за податками і зборами в умовах фінансово-економічної кризи, Матвієнко Т. (2010)
Лучко М. - Kонцепція управлінського обліку для підприємств швейної промисловості (2010)
Мельник Т. - Hедержавне пенсійне забезпечення: облік, оподаткування та контроль, Мельник М. (2010)
Рошко Н. - Ліцензування в туристичній галузі України як фактор державного регулювання її розвитку (2010)
Сидоренко М. - Актуальність використання статистичних методів у фінансово-господарській діяльності українських підприємств (2010)
Травінська С. - Гармонізація та стандартизація обліку і звітності зобов'язань відповідно до МСФЗ та МСБО (2010)
Хвостенко О. - Iнформаційне забезпечення статистичного дослідження конкурентного середовища підприємства (2010)
Чечуліна О. - Загальні тенденції розвитку державного фінансового контролю в сучасних умовах (2010)
Швець В. - Необоротні активи в системі кругообороту капіталу підприємства, Борисюк О. (2010)
Швець В. - Iсторичне підґрунтя формування фінансового контролю в Україні, Радилицький Ю. (2010)
Шибіріна С. - Iнформаційне забезпечення статистичного дослідження ринку нерухомого майна (2010)
Шморгун Н. - Mетоди дослідження впливу інфляції та зміни цін при аналізі фінансової звітності підприємства (2010)
Ловінська Л. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні (2010)
Title (2016)
Contents (2016)
Academician V. L. Makarov is 75! (2016)
Chapko R. S. - On the non-linear integral equation approaches for the boundary reconstruction in double-connected planar domains, Ivanyshyn Yaman O. M., Kanafotskyi T. S. (2016)
Litynskyy S. V. - On the generalized solution of the initial-boundary value problem with Neumann condition for the wave equation by the use of the retarded double layer potential and the Laguerre transform, Muzychuk A. O. (2016)
Muzychuk Y. A. - On the boundary element method for boundary value problems for convolutional systems of elliptic equations (2016)
Nazarzadeh A. - Another Case of Incidence Matrix for Bivariate Birkhoff Interpolation, Rahsepar Fard KH., Mahmoodi A. (2016)
Raynovskyy I. A. - Resonant liquid sloshing in an upright circular tank performing a periodic motion, Timokha A. N. (2016)
Shvai K. V. - The best М -term trigonometric approximations of classes of (j,b) -differentiable periodic multivariate functions in the space l j b,1 (2016)
Solodky S. G. - On optimal selection of Galerkin's information for solving severely ill-posed problems, Myleiko G. L. (2016)
Stelmashchuk V. V. - Numerical solution of Lord-Shulman thermopiezoelectricity forced vibrations problem, Shynkarenko H. A. (2016)
Sybil Yu. M. - Boundary value problem for the two-dimensional Laplace equation with transmission condition on thin inclusion, Grytsko B. E. (2016)
Vasylyk V. B. - Exponentially convergent method for differential equation in Banach space with a bounded operator in nonlocal condition (2016)
Yanovich L. A. - Interpolation formulas for functions, defined on the sets of matrices with different multiplication rules, Ignatenko M. V. (2016)
Yaroshko O. S. - On the application of Multiparameter inverse eigenvalue problem and numerical methods for finding its solution (2016)
Гуйванюк Н. - Категорія комунікабельності в діалектному тексті, Руснак Н. (2012)
Іваницька Н. - Про т. зв. "приховані семи" деяких повнозначних слів української мови (2012)
Калько М. - Проблема розмежування термінативного й інтермінативних аспектуальних класів дієслів (2012)
Колоїз Ж. - Комунікативно-прагматичний потенціал оказіоналізмів (на матеріалі газети "Літературна Україна") (2012)
Поповський А. - Українські прізвища з компонентом Крив- (2012)
Торчинський М. - Денотатно-номінативна структура міфонімії як складник української ономастичної терміносистеми (2012)
Шульгач В. - Укр. Совва і споріднені антропоніми (2012)
Байдюк О. - Специфіка використання складнопідрядних багатокомпонентних речень із супідрядністю в романі А. Кримського "Андрій Лаговський" (2012)
Весельська Г. - Нові тенденції у функціонально-стилістичному використанні розділових сполучників в українській літературній мові початку ХХІ століття (2012)
Демешко І. - Морфонологічна характеристика словотвірних гнізд із вершинним дієсловом іншомовного походження в сучасній українській мові (2012)
Іваницька Н. - Сучасна кваліфікація аналітичних дієслів у аспекті українсько-англійського зіставлення (2012)
Коваль Л. - Узагальнено-особове речення в парадигмі синтаксичних одиниць (2012)
Комарова З. - Структурна організація та особливості фонемної репрезентації українських префіксів (2012)
Кочерга Г. - Український суфіксальний словотвір із погляду історичної дериватології як науки: діахронний аспект (2012)
Кухар Н. - Факультативні прислівні компоненти об’єктної семантики (2012)
Лебедь Ю. - Синтаксичні зв’язки між словами в підрядних словосполученнях і прислівний обов’язковий компонент формально-синтаксичної структури речення (2012)
Личук М. - Фразеологізація синтаксичних одиниць: аспекти реалізації (2012)
Овчиннікова І. - Співвідношення концептів ‘рух’ і ‘дія’ у когнітивній структурі дієслова (2012)
Прокопчук Л. - До питання про порядок слів у сучасній українській мові (2012)
Романюк Л. - Іменник як спосіб вербалізації категорії локативності в українській фразеології (2012)
Савченко І. - Принципи української пунктуації: традиції й нове розв’язання проблеми (2012)
Савчук Т. - Дієслівні словоназви розчленованого процесуального денотата (на матеріалі кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна”) (2012)
Слободинська Т. - Функціонування підрядних означальних речень і відокремлених дієприкметникових зворотів у художньому й науковому стилях української мови (2012)
Тимофєєва І. - Валентний потенціал предикатів стану (2012)
Грачова І. - Структурно-семантична своєрідність класу слів-квантифікаторів: діахронний аспект (2012)
Драпак О. - Слова зі спільним фонетичним наповненням і відмінною семантикою в українській, англійській та в деяких інших мовах (2012)
Дробаха Л. - Зіставний аналіз вживання біблійних антропонімів в українській, німецькій, англійській та французькій мовах (2012)
Дюськіна А. - Фразеологізми на позначення емоцій як засіб вираження українського менталітету (2012)
Дячук І. - Теоретичні засади системного дослідження побутової лексики (2012)
Калько В. - Лінгвокультурний аналіз соматизму язик в українських пареміях (2012)
Кравчук Л. - Оказіоналізми у сфері економіки (мас-медійний дискурс) (2012)
Крашеніннікова Т. - Лексика на позначення родинних зв’язків у літературних казках ХІХ століття (2012)
Найрулін А. - Лексичні новотвори в епістолярії Михайла Коцюбинського (2012)
Нередкова С. - Лексика уснорозмовних текстів з погляду вияву в ній інтерферентних явищ у жителів Луганська (2012)
Панцьо С. - Культорологічна вагомість соматичної лексики (на матеріалі лемківської пісні), Вакарюк Л. (2012)
Руколянська Н. - Динамічні процеси в лексичному складі сучасних українських правничих текстів (2012)
Станіславова Л. - Семантична трансформація фразеологізмів у літературно-художньому тексті (2012)
Трифонов Р. - Образна лексема зірка як об’єкт метамовного коментування (2012)
Царалунга І. - Вижвівщина XVII ст. очима її сучасників (2012)
Чередник Л. - Елементи антиетикету в повісті Г. Квітки-Основ’яненка "Конотопська відьма" (2012)
Акімова Н. - Мовні передумови виникнення комунікативних девіацій (2012)
Богатько В. - Стилістичний потенціал неповних структур в мовотворчості Михайла Стельмаха (2012)
Врублевська Т. - Народні пісні як один із способів подільської локалізації простору у романі М. Стельмаха "Правда і кривда" (2012)
Глуховцева К. - Дещо про особливості мовного портретування особистості (2012)
Гончарова И. - Особенности функциально-прагматической адаптации терминологических единиц в учебно-научных текстах медицинского содержания (2012)
Горошкіна О. - Мовленнєвий портрет сучасного старшокласника (2012)
Жаровська О. - Питальні речення у структурі інтерв’ю (2012)
Завальнюк І. - Cкладні сполучникові речення у ролі газетних заголовкових комплексів: нові риси й тенденції (2012)
Зубар Л. - Власні назви космічних транспортних засобів у творах українських письменників-фантастів (2012)
Ігнатьєва С. - Мовна модель наратора в сучасному щоденниковому дискурсі (2012)
Каленич В. - Стилістичні особливості газетних заголовків у вінницькій пресі (2012)
Капінус О. - Комунікативна спрямованість бізнес-ідіом (на прикладі публіцистичного дискурсу) (2012)
Кущ О. - Мовна особистість учителя в професійній діяльності (2012)
Левченко Т. - Метафоризація дієслів у розмовному мовленні (2012)
Мельник Т. - Речевая организация сказового повествования в произведениях В. Шукшина (2012)
Павлушенко О. - Концепт "дитинство" в мовно-ментальному просторі Михайла Стельмаха (2012)
Полікарпова Ю. - Формування плюралістичного світогляду молоді: семіотичний підхід (2012)
Талаш І. - Темпоральна структура публіцистичного тексту як засіб вираження авторського "я" (2012)
Торчинська Н. - Місце репрезентем в епістолярії Петра Могили (2012)
Чаус К. - Конфронтаційні тактики політичного дискурсу (на матеріалі публічного мовлення українських політиків) (2012)
Березовська Г. - Лексико-семантична група загальних назв одягу у східноподільських говірках (2012)
Гороф’янюк І. - До характеристики морфологічної системи української говірки с. Булаєшти Республіки Молдова (2012)
Гримашевич Г. - Родильний обряд Житомирщини: структура, номінація, функціонування (2012)
Жвава О. - Історія червоної нитки (на матеріалі обрядової лексики подільсько-буковинсько-наддністрянського суміжжя) (2012)
Краєвська Г. - До питання про особливості укладання програми вивчення термінології традиційних народних ремесел (2012)
Лєснова В. - Складні слова як засіб вираження оцінки в українських говірках (2012)
Ніколаєнко І. - Функції діалектних елементів в українському художньому дискурсі кінця ХХ початку ХХІ століття (2012)
Осташ Л. - Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. Г. 3 (ГÓРЛИЧКО – ГРИМОТÍТИ), Осташ Р. (2012)
Поліщук Л. - Номінація підсобних господарських приміщень у східноподільських говірках (2012)
Романина І. - Тексти про чуда з Наддністрянщини: структурна специфіка (2012)
Тимошенко А. - Архаїчні й діалектні форми в ареальних фразеологізмах (2012)
Тищенко Т. - Явища універбації в лексиці східноподільського ареалу (2012)
Юсікова О. - Семантичні паралелі лексеми кіш в українських і російських говірках (2012)
Баньоі В. - Мікротопоніми басейну річки Ужа Закарпатської області, мотивовані географічними термінами на позначення особливостей рельєфу (2012)
Бачинська Г. - Апелятивні назви в основах прізвищ жителів міста Козови (2012)
Білінська Р. - Мікротопоніми Ямпільщини (2012)
Богданова Ю. - Іншомовні елементи в антропонімії Бердянщини (2012)
Василик О. - Мікротопонім Греків ліс: діахронний аспект (2012)
Коханська А. - Гідронімія басейну Хомори (2012)
Купчинська З. - Реальний вимір архаїчних ойконімів-плюративів (2012)
Лонська Л. - Національна специфіка регіональної антропонімії (на матеріалі прізвиськ села Руська Поляна Черкаської області) (2012)
Мислива Т. - Семантико-стилістичний потенціал антропонімів у художніх текстах (2012)
Наливайко М. - Матеріали до "Словника прізвиськ жителів Львівщини" (2012)
Осташ Л. - До питання про варіантність онімів. 2 (2012)
Павликівська Н. - Географічні терміни в мікрогідронімії Вінниччини (2012)
Свистун Н. - Динаміка жіночих особових імен м. Тернополя ІХ століття (2012)
Терещенко Л. - Антропонімікон байкарської спадщини П. П. Білецького-Носенка (2012)
Фандуль О. - Сучасні прізвища Хмельниччини композитної будови (2012)
Шевцова В. - Непрямі номінації та прізвиська Вольвачевої "Кляси" (2012)
Янчишина Я. - Мотиваційна структура мікротопонімії Центральної Хмельниччини (2012)
Завальнюк І. - Межов О. Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць : (монографія) / О. Г. Межов. − Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 464 с. (2012)
Мірченко М. - Костусяк Н. М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови: (монографія) / Н. М. Костусяк. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 452 с. (2012)
Титул, содержание (2017)
Ещенко П. С. - Украине – смену модели социальной защиты населения (2017)
Буланая А. А. - Государственная помощь отечественным субъектам хозяйствования и ее трансформация в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (2017)
Обухов Е. В. - Оценка комплексного использования водных ресурсов Каховского водохранилища за 60 лет эксплуатации (2017)
Кравцив В. С. - Реформирование территориальной основы местного самоуправления в контексте его финансовой состоятельности, Сторонянская И. З., Жук П. В. (2017)
Чехова И. В. - Отечественный рынок льна, Чехов С. А., Шкурко Н. П. (2017)
Матюха В. В. - Минерально-сырьевой комплекс Украины в контексте устойчивого развития экономики, Сухина Е. Н. (2017)
Заниздра М. Ю. - Экологическое регулирование неоиндустриального развития национальных экономик (2017)
Summaries (2017)
Редакционная политика и этические принципы (2017)
Титул, зміст (2017)
Єщенко П. С. - Україні – зміну моделі соціального захисту населення (2017)
Булана О. О. - Державна допомога вітчизняним суб’єктам господарювання та її трансформація в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2017)
Обухов Є. В. - Оцінка комплексного використання водних ресурсів Каховського водосховища за 60 років експлуатації (2017)
Кравців В. С. - Реформування територіальної основи місцевого самоврядування в контексті його фінансової спроможності, Сторонянська І. З., Жук П. В. (2017)
Чехова І. В. - Вітчизняний ринок льону, Чехов С. А., Шкурко М. П. (2017)
Матюха В. В. - Мінерально-сировинний комплекс України у контексті сталого розвитку економіки, Сухіна О. М. (2017)
Заніздра М. Ю. - Екологічне регулювання неоіндустріального розвитку національних економік (2017)
Summaries (2017)
Редакційна політика та етичні принципи (2017)
Ступницький О. - Особливості практики використання моделі DCF для оцінки ефективності здійснення інвестиційних проектів в Україні (2009)
Глущенко В. - Кризисология: управленческий подход (2009)
Головко В. - Еволюція бухгалтерської звітності в Україні, Орлова О. (2009)
Косинський В. - Інформаційні системи управління бізнесом на основі сервісноорієнтованої архітектури (2009)
Кочкіна Н. - Оцінка ефективності реклами: методи визначення ступеня лояльності споживачів, Ставицький А. (2009)
Кравченко В. - Управління підприємницькими ризиками: суб'єктивні чинники (2009)
Шарманська В. - Психологічні аспекти обліко-аналітичної діяльності, Головко З. (2009)
Анісімова Л. - Удосконалення систем менеджменту якості в умовах глобалізації ринку (2009)
Вірченко В. - Синергетичний підхід в економічних дослідженнях, Кузьменко А. (2009)
Булкот О. - Регіоналізм як визначальний вектор зародження валютного поліцентризму (2009)
Каракулова І. - Сучасні тенденції управління золотовалютними резервами центрального банку (2009)
Піонтковська О. - Структурний аналіз транзитної системи України (2009)
Прімєрова О. - Проблеми конкурентоспроможності української банківської системи на сучасному етапі (2009)
Мягкий М. - Теорія довгих хвиль Кондратьєва: тенденції та протиріччя (2009)
Рожко Д. - Теоретичні засади та проблематика визначення сутності бюджету (2009)
Барвінко Т. - Податок на додану вартість та його роль у формуванні доходів державного бюджету (2009)
Вихідні дані (2009)
Райхерт К. В. - Анти-апологетизм и начало современной историологии философии (2013)
Панафидина О. П. - Аналитическая философия и ярлык позитивизма, Козаченко Н. П. (2013)
Мiшалова О. В. - Концепцiї iсторичного наративу в континентальнiй фiлософiї iсторiї (2013)
Корупятник I. В. - Розгляд концепцiй iсторичного детермiнiзму у свiтовiй фiлософськiй думцi (2013)
Стрелкова А. Ю. - Спiввiдношення буття, небуття та порожнечi в буддiйськiй онтологiї (2013)
Шаталович А. М. - Идеал безбрачия в платонизме: от Платона к Плотину (2013)
Голубович И. В. - "Экзистенциальная социальная онтология": проект М. Н. Верникова в контексте антропо-онтологического поворота в современной украинской философии (2013)
Лебедь Е. А. - Плодотворный смех философа, или о принципах китайской классификации (2013)
Менжулiн В. I. - Застосування психологiчного аналiзу в iсторико-фiлософськiй бiографiстицi: загрози i перспективи їх подолання (2013)
Чалмерс Д. - Лицем до лиця з проблемою свiдомостi (2013)
Шрамко Я. В. - Чи є час зворотним? (2013)
Горбатов В. В. - К вопросу об онтологическом статусе объекта "то, больше чего нельзя представить" (2013)
Вiлкiнс Дж. - Лiки вiд Фейєрабенда: наївнiсть i сучасний наступ демократiї на науку (2013)
Петруньок Н. I. - Епiстемологiчний анархiзм пiсля Пола Фейєрабенда (2013)
Сухов Д. Б. - Дэвид Чалмерс и аргументы против физикализма Статья 1: Супервентность (2013)
Балута Г. А. - Iстина як "пограничний досвiд" (2013)
Панафiдiн I. О. - Суспiльно-договiрний космополiтизм i вiчний мир: кантiвський проект (2013)
Панасюк Ю. В. - Свобода як необхiдний принцип соцiальної справедливостi (2013)
Брюховецкий Н. Н. - Применение методологии марксизма к анализу интеллектуального труда (2013)
Усанов I. В. - Антропологiчнi проблеми технологiчного свiту (2013)
Писаренко Ю. Г. - Чому "не горять рукописи"? (2013)
Писчиков В. С. - Успех как экзистенциал бытия человека, Холин М. М. (2013)
Анотацiї (2013)
Нашi автори (2013)
Райхерт К. В. - Версии происхождения слова "философия" (2015)
Лобода Ю. А. - Антична фiлософiя вiйни (2015)
Панафидин И. А. - Была ли философия в древней Спарте? — 2 (2015)
Тимофеев А. В. - Иррациональный модус познания в учении Бернарда Клервоского (2015)
Бурлаченко Т. Н. - Интерпретация методического сомнения Э. Гуссерлем и Ж.-П. Сартром: трансцендентальное и трансцендентное ego в теории интерсубъективности (2015)
Менжулiн В. I. - Iсторико-фiлософськi студiї в НаУКМА: актуальнi методологiчнi питання (2015)
Шрамко Я. В. - Предисловие к публикации: Фридрих Вайсман "Что такое логический анализ?" (2015)
Вайсман Фридрих - Что такое логический анализ? (2015)
Кiрюхiн Д. I. - Теорiї модернiзацiї та посткомунiстичнi суспiльства (2015)
Щербак С. I. - Численнiсть модернiв чи розмаїття форм модерну? (2015)
Брюховецький М. М. - Iнтелектуальна праця як феномен суспiльного виробництва та її соцiальнi наслiдки (2015)
Шаталович И. В. - Эволюция идеи религиозного детерминизма в средневековье (2015)
Корупятник I. В. - Категорiя свободи в фiлософських концепцiях ХХ–початку ХХI ст. (2015)
Панафидина О. П. - Объективность исторического знания и критический рационализм (К вопросу о возможности истории в смысле науки) (2015)
Балута Г. А. - До проблеми iнтерпретацiї фiлософської спадщини Л. Вiтгенштейна (2015)
Козаченко Н. П. - Застосування епiстемiчної логiки до аналiзу фiлософських проблем (2015)
Сепетий Д. П. - Аргумент зомбi проти матерiалiзму: проблема тлумачення та захисту (2015)
Шпильова А. С. - Категорiя факту в аналiтичнiй фiлософiї ХХ–початку ХХI ст. (2015)
Анотацiї (2015)
Нашi автори (2015)
Содержание (2017)
Онищенко А. - Библиотечное межакадемическое сотрудничество: опыт и проблемы (Вступление) (2017)
Дьяченко Е. Д. - К юбилею Совета директоров научных библиотек и информационных центров национальных академий наук – членов МААН, Каленов Н. Е. (2017)
Костенко Л. И. - Библиометрия в развитии коммуникаций Международной ассоциации академий наук, Симоненко Т. В., Рыбачук В. П. (2017)
Лобузина Е. В. - Информационный портал "Наука Украины: доступ к знаниям" (2017)
Сикорская О. Н. - Рейтинг научных организаций Беларуси на примере базы данных Scopus, Бовкунович М. А. (2017)
Стукалова А. А. - Корпоративные библиотечные проекты: история создания и развития (2017)
Горовая С. В. - Информационная эволюция, библиотека и человек (2017)
Галаган Л. Н. - Электронное правительство в современных системах социальных медиа: новые возможности и риски (2017)
Шкутова А. В. - Информационное и аналитическое обеспечение научных исследований в Центральной научной библиотеке НАН Беларуси (2017)
Ивановский А. А. - Технологии оперативного сигнального информирования: новые разработки БЕН РАН (2017)
Ткачева Е. К. - Система оперативного сигнального информирования отдела БЕН РАН в ГБС РАН (2017)
Агамирзоев О. Ф. - Менеджмент в качестве новой стратегии для управления библиотек (2017)
Лобузин И. В. - Цифровой проект научной библиотеки: технологические решения и организация доступа к информации (2017)
Канн С. К. - Оценка деятельности библиотечного сайта с помощью средств веб-аналитики (2017)
Гражданников Е. Д. - Метод системной библиографической классификации понятий (на примере археологии), Холюшкин Ю. П. (2017)
Астапович Л. Л. - Формирование и развитие рабочих таблиц классификации в Центральной научной библиотеке НАН Беларуси, Зенькевич Ж. К. (2017)
Дрозд О. М. - Ретроспективная конверсия карточных каталогов в ЦНБ НАН Беларуси, Мыхлик В. В. (2017)
Муха Л. В. - Экологические аспекты сохранности фондов научных библиотек, Затока Л. П., Волосатых Л. М. (2017)
Гусейнова Ф. И. - Оцифровка рукописей в целях сохранности культурного наследия (2017)
Власова С. А. - Новые возможности заказа материалов по межбиблиотечному абонементу в БЕН РАН (2017)
Хренова Г. С. - Международный документообмен Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Беларуси: современный взгляд (2017)
Красильникова И. Ю. - Направления развития доставки документов в условиях электронного доступа к информации (2017)
Вихрева Г. М. - Трансформации фонда изданий бывших союзных республик в ГПНТБ СО РАН, Федотова О. П. (2017)
Павлова Л. П. - Мемориальные коллекции академических библиотек – память об ученых (2017)
Чикун О. Н. - Коллекция славистической литературы XV Международного съезда славистов в фонде ЦНБ НАН Беларуси (2017)
Белорус О. Г. - Глобальная неоконвергенция транзитивных, трансформационных и авангардных социально-экономических систем (2015)
Біла С. О. - Стратегічні пріоритети сталого економічного розвитку країн європейського союзу до 2020 року, Сирохман Д. А. (2015)
Біленко Т. І. - Засадничі принципи вибору адекватного режиму валютного курсу і його вплив на ефективність монетарної політики в реальному секторі економіки (2015)
Бурлака В. Г. - Визначення інноваційного потенціалу: теоретичний аспект (2015)
Вітер І. І. - Стратегічні орієнтири промислової політики ЄС у XXI столітті (2015)
Грущинська Н. М. - Геоекономічна конкуренція як наслідок сучасного світового економічного порядку (2015)
Дубас Р. О. - Глобалізаційні драйвери сучасної видавничої галузі (2015)
Засанський В. В. - Вплив нато на забезпечення економічної безпеки європейських держав, Шаргут В. І., Брицький Р. М. (2015)
Каленюк І. С. - Дослідницька діяльність університетів в глобальному просторі, Горбенко А. Л. (2015)
Козлова Т. В. - Самовільне зайняття земельних ділянок: причини та шляхи подолання, Нагорна Л. Р. (2015)
Кофанова О. В. - Механізми посилення екологічності вітчизняного автотранспорту за рахунок забезпечення його сталого розвитку, Кофанов О. Є. (2015)
Кравцова І. В. - Сучасні тенденції функціонування глобальних ланцюгів створення вартості в контексті світової торгівлі з доданою вартістю (2015)
Кузнєцова К. О. - Модель оцінювання конкурентоспроможності енергогенеруючого підприємства на основі ресурсного потенціалу (2015)
Куриліна О. В. - Формування стратегії реструктуризації економічної безпеки держав східного партнерства (2015)
Марзєєва І. М. - Негативні впливи міграції населення на економіку України в період кризи 2013–2015 рр (2015)
Остапенко Т. Г. - Створення бюро кар’єр в університетах України як чинник інтеграції національної економіки до глобальних ринків високих технологій (2015)
Павлюк О. О. - Вплив положень базель 1,2 на практики управління ризиками (2015)
Побоченко Л. М. - Оцінка міжнародної конкурентоспроможності страхових компаній України, Артемоненко В. В. (2015)
Побоченко Л. М. - Глобалізаційні тенденції розвитку cвітового ринку поcлуг, Федорова І. К. (2015)
Прохорова М. Е. - Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки та економічний поділ світу між найбільшими тнк, Богданенко О. О. (2015)
Ричка М. А. - Регіональний розвиток України в умовах глобалізації, Василинюк М. В. (2015)
Сотченко Є. В. - Удосконалення правового аспекту міжнародних розрахунків в умовах сучасного стану розвитку міжнародного бізнес середовища (2015)
Ткаленко С. І. - Єврорегіональне співробітництво України та ЄС (2015)
Мандрагеля В. А. - "Гібридна війна": спроба аналізу (2015)
Ремизова Е. И. - Монологичность канонических систем. Символико-метафорический канон Древнего Египта (2014)
Крейзер И. И. - Декор в архитектуре ХХI века (2014)
Коврига В. А. - Генезис понятия "исторический городской ландшафт" (2014)
Данилов С. М. - Роль SMART технологий в создании виртуальных архитектурных пространств в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоров’я (2014)
Мединец М. В. - Урбангеография административно –правительственного комплекса в 1920-1934 гг. (2014)
Заварза И. А. - Инновационные методы экологической реабилитации депрессивных зон архитектурной среды (2014)
Мигаль С. П. - Эколого-эргономическое проектирование среды человека, Мигаль Г. В. (2014)
Вахниченко А. В. - Композиционная функция естественного освещения в атриумных пространствах (2014)
Литовко В. С. - Принципы гуманизации депрессивных областей архитектурной среды (2014)
Жукова О. С. - Способы гармонизации архитектурной городской среды (2014)
Кісельов К. Ю. - Принципи формування сучасних універсальних промислових будівель (2014)
Вотинов М. А. - Низкоуглеродные города как объекты гуманизации городской среды (2014)
Махди Пур Ахмад. - Проблемы формирования городской среды с системой общественных пространств в странах Среднего Востока в ХХІ ст. (2014)
Смирнова О. В. - Инновационные концепции формирования жилых и общественных зданий в городской среде (2014)
Борис А. - Творчість архітектора Радослава Жука у відчизняній та світовій сучасній літературі (2014)
Крейзер И. И. - Плавающая архитектура, Сопов Д. В. (2014)
Смоленская С. А. - Первые эксперименты в области крупноблочного домостроения в Украине (2014)
Гончаренко Д. Ф. - Методы защиты подземных коммуникаций от влияния негативных факторов, Старкова О. В., Булгаков Ю. В. (2014)
Гончаренко Д. Ф. - Методика выбора приоритетных факторов, влияющих на определение способа проведения ремонтно-восстановительных работ на сетях водоснабжения, Алейникова А. И. (2014)
Котляр Н. И. - Усовершенствование технологии зимнего бетонирования железобетонных монолитных плит перекрытия, Рощина Н. М. (2014)
Бойко Т. К. - Аналіз навантажень і впливів на нижні ворота судноплавного шлюзу (2014)
Taran V. V. - Оrganizational and tehnological solutions of erection monolithic restangular columns with external hard reinforcement, Il’yichev A. F., Belov D. V. (2014)
Фомин С. Л. - Экспериментальное исследование железобетонных плит на продавливание при нагреве, Касем Шейхмус, Плахотникова И. А. (2014)
Фомин С. Л. - Работа железобетонного борова фундамента коксовой батареи с нижним подводом отопительного газа, Кравченко А. М. (2014)
Броневицький С. П. - Напрямки реалізації інноваційних ресурсозберігаючих технологій в будівництві (2014)
Броневицький А. П. - Вплив організаційно-технологічних факторів міської забудови на тривалість зведення висотних будівель (2014)
Савйовський В. В. - Влаштування монолітного залізобетонного перекриття в незнімній опалубці при реконструкції будівлі, Соловей Д. А., Броневицький А. П. (2014)
Гаєвой Ю. О. - Удосконалення технології зовнішньої теплоізоляції будівель, Раківненко Д. В. (2014)
Менейлюк А. И. - Влияние технологических особенностей устройства вентилируемых фасадных систем на их теплозащитные свойства, Бабий И. Н., Менейлюк И. А. (2014)
Агеенко С. Б. - Исследование напряженно-деформированного состояния и устойчивости модульных лесов для шарнирной и уточненной расчетных схем (2014)
Золотов М. С. - Технологические параметры заделки анкерных болтов в бетон акриловыми клеями, Супрун О. Ю., Скляров В. А. (2014)
Вандоловский А. Г. - Результаты исследования прочности и водостойкости глиношлаковых составов, Григоренко Е. А. (2014)
Белых И. М. - Температурная трещиностойкость бетонов, Сопов В. П. (2014)
Ємельяненко М. Г. - Визначення параметрів процесу формування на пресі, що має привід з планетарним механізмом, Саєнко Л. В. (2014)
Емельяненко Н. Г. - Моделирование динамики виброгрохота с двухчастотным приводом, Горбань М. Н. (2014)
Бугай В. С. - Аналіз роботи газового тракту в умовах природної тяги при заміні газового котла малої потужності на твердопаливний (2014)
Грицина О. О. - Дослідження потоку відмов розподільних газопроводів із поліетиленових труб (2014)
Андоньев В. С. - К вопросу процесса охлаждения поверхностей при воздействии на них сверхкритических тепловых потоков, Дяченко С. В., Гладкоскок В. П. (2014)
Чернокрылюк В. В. - Экспериментальные исследования котлов НИИСТУ-5, переведенных с газового на твердое топливо, Есин Е. С., Вернигора О. А., Штырин П. В. (2014)
Бабенко С. П. - Разработка технических решений по расчету и применению тонкослойных отстойников с усовершенствованной конструкцией тонкослойных элементов (2014)
Лукашенко С. В. - Современные методы очистки поверхностно-ливневого стока и пути их совершенствования, Радионов Н. П. (2014)
Пашкова С. П. - Стабилизационная обработка воды оборотных систем водоснабжения, Самарина А. В. (2014)
Новохатній В. Г. - Оцінювання фізіологічної повноцінності питних вод (2014)
Юрченко В. А. - Фракционирование нефтесодержащих загрязнений в сточных водах вагоноремонтного депо метрополитена, Артеменко А. В., Мельникова О. Г. (2014)
Эпоян С. М. - Направления повышения эффективности работы иловых площадок, Сорокина В. Е., Клейн Е. Б., Айрапетян Т. С. (2014)
Свергузова С. В. - Утилизация шлама химводоочистки Белгородской ТЭЦ в производстве масляных красок, Внуков А. А., Юрченко В. А . (2014)
Сорокина В. Е. - Использование биогаза на канализационных очистных сооружениях в качестве альтернативного источника энергии, Плахова Ю. М. (2014)
Исакиева О. Г. - Самоочищающиеся фильтры, Крищенко Е. А. (2014)
Іваній М. В. - Розробка автоматизованої системи виготовлення вібропоглинаючих епоксиуретанових полімерних виробів, Скрипинець А. В., Данченко Ю. М., Журавльов Ю. В. (2014)
Хворост М. В. - Аналіз ефективності звукоізоляції Y-образного акустичного екрану, Малишева В. В. (2014)
Наливайко Т. А. - Совершенствование геодезических методов измерений при рихтовке ходовых колес подъемных мостовых кранов (2014)
Торкатюк В. І. - Вплив категорії складності промислової будівлі на загальну кошторисну вартість її будівництва, Жван В. В. (2014)
Лаптєва А. Ю. - Використання ключових показників ефективності як основа мотиваційної системи будівельного підприємства, Шептуха О. М. (2014)
Рапина Т. В. - Организационно-технологический мониторинг строительных объектов повышенной ответственности, Рапина К. А. (2014)
Гольтерова Т. А. - Визначення вартості проектних робіт за національним стандартом України, Обухова Н. В. (2014)
Бєліков А. С. - Забезпечення вогнезахисту дерев’яних будівель конструкцій шляхом підвищення вогнестійкості, Маладика І. Г., Тарасов С. С., Черниш Р. А. (2014)
Сізова Н. Д. - Інформаційні технології в навчанні розрахункам стержневих систем на комп’ютері, Гречко Н. В. (2014)
Iman Abed Mohammed Al badrani - The impact of strategic planning in the adoption of electronic administration on the electronic performance. Analytical study of a group of govern-ment banks in Mosuel city (2014)
Оленец М. А. - Теплообменные и аэродинамические процессы в конвекционных элементах систем пассивного солнечного отопления зданий при нестационарных воздействиях (2014)
Строй А. Ф. - Оцінка потужності турбін для малих гідроелектростанцій, Пиотровски Е. З., Стажомска М. (2014)
Ben Amara Mensour - Sustainable tourism and development requirements in Algeria, Bouchouicha Reguia. (2014)
Кугаєвська Т. С. - Лабораторні дослідження теплової обробки бетонних зразків нагрітим повітрям, Шульгін В. В. (2014)
Аболхасанзад Алиреза - Особенности организации бизнес-процессов предприятий нефтегазовой промышленности (2014)
Ракивненко Д. В. - Совершенствование технологии устройства футбольных полей, Полторацкая О. Н. (2014)
Анотації (2014)
Іванов Ю. Б. - Проблеми реформування оподаткування в контексті вступу України до СОТ (2009)
Смирнов С. О. - Тенденції розвитку процесу фінансування соціальної сфери в умовах підвищення самостійності регіонів, Бобирь О. І. (2009)
Калінеску Т. В. - Проблеми формування ефективних інструментів податкового регулювання в умовах інтеграції держав (2009)
Осецький В. Л. - Інвестиційна політика України в умовах сучасної фінансової кризи, Брановицький В. В. (2009)
Реверчук С. К. - Банківські кризи у відтворювальних процесах глобалізованої економіки, Ковалюк А. (2009)
Дучинська Н. І. - Фінансові інтервенції на ринках екосистемних послуг, Осаул А. О. (2009)
Данілова Л. І. - Фінансова стратегія і дивідендна політика як складова корпоративного фінансового менеджменту підприємств, Кулик І. М. (2009)
Ковальчук А. Т. - Ринки спекулятивного капіталу: проблеми фінансово-правового регулювання (2009)
Лисяк Л. - Пріоритети сучасної бюджетної політики в Україні (2009)
Тропіна В. Б. - Соціальні домінанти фіскальної політики України в умовах глобалізації, Гордієнко Г. Л. (2009)
Крупка І. М. - Особливості та перспективи іноземного інвестування в економіку України (2009)
Приказюк Н. В. - Страховий ринок України: проблеми та перспективи розвитку (2009)
Батковський В. А. - Безпека грошово-кредитної системи та механізм подолання загроз її розвитку (2009)
Каленська В. В. - Інфляція як чинник макроекономічної стабільності (2009)
Крівцов О. О. - Cоціально-економічний розвиток України та ефективність оподаткування доходів фізичних осіб (2009)
Перепаддя І. М. - Вплив державної політики на розвиток сек'юритизації активів в США (2009)
Продан Т. Я. - Координація грошово-кредитної і бюджетної політики та їх вплив на ефективність макроекономічного зростання (2009)
Розинка О. О. - Проблеми функціонування національної депозитарної системи (2009)
Паливода К. - Зростання цін тамеханізм надання житласоціально вразливим категоріям населення (2009)
Вихідні дані (2009)
Від Редакційної колегії (2016)
Буряк Л. І. - Жіноча біографіка як напрям наукових досліджень: традиції й сучасні репрезентації (2016)
Любовець Н. І. - Новітня історіографія вітчизняної мемуаристики: до проблеми термінології та класифікації (2016)
Grysinska-Jarmula K. - Tendencje rozwojowe polskiej biografistyki od konca XIX do poczatkow XXI wieku (2016)
Шовкопляс Т. І. - Іван Шовкопляс: сторінки життя (2016)
Корпусова В. М. - Іван Гаврилович Шовкопляс — людина покликання (2016)
Ковальова І. Ф. - І. Г. Шовкопляс: спомини крізь час (2016)
Рутківський В. Г. - Моя ашельська стоянка (2016)
Самойленко Л. Г. - І. Г. Шовкопляс в Київському університеті (2016)
Ляшко С. М. - Бібліографія археології України в науковій творчості Івана Григоровича Шовкопляса (2016)
Вовк О. І. - Психологічні сюжети у структурі вітчизняних історико-біографічних наративів (на прикладі життєпису Василя Каразіна) (2016)
Томазов В. В. - Купецький рід Скараманга: штрихи до просопографічного портрета (2016)
Тверитникова О. Є. - Вчений у галузі електротехніки — член-кореспондент АН УРСР О. М. Мілях (до 110-річчя з дня народження) (2016)
Патик В. В. - Наукова та педагогічна діяльність Андрія Митрофановича Лободи (до 145-річчя від дня народження академіка) (2016)
Нагайко Т. Ю. - Біографічні відомості про діячів українського громадівського руху: методологічна та джерельна візії (2016)
Демченко Т. П. - Проблемно-тематичний діапазон біографічних нарисів Євгена Онацького (на прикладі збірки "Портрети в профіль"), Іваницька С. Г. (2016)
Techmanska B. - Rola lokalnych bohaterow w edukacji historycznej (2016)
Черняк І. В. - Наукові праці О. С. Сокальського щодо удосконалення організації бібліотечних фондів і каталогів (друга половина 50-х – початок 70-х рр. ХХ ст.) (2016)
Яценко О. М. - Представлення біобібліографічного матеріалу на персональних сторінках "Українського національного біографічного архіву": принципи будови розділів, особливості організації, джерела наповнення (2016)
Муріна С. В. - Особливості використання джерельної бази біографічної інформації в процесі наповнення УНБА (2016)
Мироненко Д. О. - Розділ "Видатні особистості" на веб-сайті Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного як джерело біографічних знань про архітекторів, інженерів-будівельників, митців (2016)
Дванадцяті Біографічні читання "Вітчизняна біографіка, біографістика та біобібліографія в роки незалежності України (Київ, 2 червня 2016 р.) (2016)
Степко В. В. - Наукова бібліотека як центр біографічних досліджень видатних діячів КНУКІМ, Стешенко Г. О. (2016)
Буряк Л. І. - Послання великого Інтелектуала (рец.: Ґєдройць Єжи. Автобіографія у чотири руки / упоряд. та післямова Кшиштофа Пом’яна ; пер. з польс. Лесі Лисенко. – Київ : Дух і Літера, 2015. – 408 с., 56 с. іл. – (Сер. "Бібліотека спротиву, бібліотека надії")) (2016)
Марченко Н. П. - Переборюючи спільні історичні травми (рец.: Мареш Тереза. Соседи Польши в школьных учебниках по истории: Проба диагноза образца восточного соседа. – Saarbruken : Palmarium Academic Publishing, 2012. – 256 с.) (2016)
Наші автори (2016)
Філіпенко А. С. - Оcoбливості міжнародного регулювання торгівлі послугами (2016)
Сіденко С. В. - Креативний капітал як чинник розвитку нової економіки (2016)
Біла С. О. - Стратегічні пріоритети розвитку туристичних послуг в Україні та перспективи підвищення їх конкурентоспроможності на світовому ринку (2016)
Румянцев А. П. - Тенденції використання енергетичних ресурсів світової економіки (2016)
Іваницька О. М. - Принципи управління діяльністю державних підприємств (2016)
Рожок В. Д. - Теоретичні проблеми дослідження світових товарних потоків, Яремович П. П. (2016)
Баранник Л. Б. - Державна податкова політика в Україні в контексті нової парадигми розвитку, Піскова Ж. В. (2016)
Жаворонкова Г. В. - Дослідження аспектів управління організаційно-економічними змінами на авіапідприємствах, Дяченко О. О. (2016)
Ложачевська О. М. - Формування стратегій позиціонування авіакомпаній України на ринку авіаційних послуг, Коваленко О. В. (2016)
Шалімова Н. С. - Регулювання обов’язкового аудиту в країнах ЄС та Україні, Кузьменко Г. І. (2016)
Побоченко Л. М. - Розвиток франчайзингового бізнесу в країнах Європи (2016)
Корнілов В. С. - Концептуальні засади соціально-психологічного забезпечення професійної діяльності (2016)
Барабаш Б. А. - Сучасні проблеми народного представництва (2016)
Остапенко Т. Г. - Проблеми подальшої глобалізації за умов існування наноекономічного рівня міжнародних економічних відносин (2016)
Дерев’янко І. П. - Проблеми українсько-польських відносин у відображенні польської преси (1991–2011 рр.) (2016)
Висоцька М. П. - Стратегії діяльності транснаціональних банків на прикладі функціонування фінансової групи "група креді агріколь", Діабі А. (2016)
Біцюра Ю. В. - Сучасні тенденції зрушень у структурі виробництва і продуктивності праці в основних секторах національної економіки в умовах формування постіндустріального суспільства (2016)
Нікітін Ю. О. - Сучасний стан та інструменти інноваційного розвитку наукових організацій нан України, Мельник М. В., Хвалінський С. О. (2016)
Онопрієнко О. Д. - Інституціональні проблеми розвитку Української економіки, Вольвах В., Онопрієнко Д. О. (2016)
Прохорова М. Е. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС − проблеми та перспективи економічного співробітництва, Захаров І. М. (2016)
Перегудова Т. В. - Соціально-трудові відносини в контексті євроінтеграції: іституціональні особливості України (2016)
Засадко В. В. - Урбанізаційні тенденції в Україні в контексті загроз економічній безпеці (2016)
Цибуляк А. Г. - Екологічні потреби в системі рушійних сил світової торгівлі (2016)
Кучер О. О. - Роль малого та середнього підприємництва у підвищенні енергоефективності на засадах сталого розвитку: досвід ЄС (2016)
Побоченко Л. М. - "Розумне місто" ("розумний будинок") та його енергетична складова: світовий досвід, Шваюк Ю. Е. (2016)
Клименко Г. А. - Особливості міжнародного партнерства авіакомпаній в умовах глобалізації (2016)
Гудзинська Л. Ю. - Законодавчі передумови активізації споживчого кредитування в банківській системі України (2016)
Антоненко К. В. - Проблеми нелегaльної мігрaції в крaїни європейського союзу (2016)
Ричка М. А. - Ринок транспортних послуг: зарубіжний досвід, Дерій С. Р. (2016)
Гірник Є. В. - Динаміка трансформацій суспільного сектору економіки в контексті глобалізаційних взаємодій (2016)
Сіденко С. В. - Міжнародне співробітництво України в сфері інновацій, Невгад А. (2016)
Юсеф Н. - Перспективні сфери енергетичної і науково-технічної взаємодії України з країнами близького сходу (2016)
Полторацька О. Т. - Дослідження впливу іноземного капіталу на модернізацію вітчизняної економіки, Гончаренко О. О. (2016)
Юдін С. В. - Вплив монетарної політики на інфляційні процеси: світовий досвід та реалії України (2016)
Кривенко Н. В. - Міжнародний поділ праці: значення, розвиток та вплив (2016)
Барладін О. В. - Картографічно-геоінформаційного забезпечення підготовки до ЄВРО-2012 від Інституту передових технологій, Бусол І. В. (2010)
Алибеков Л. А. - Рекреационный потенциал и перспективы развития туризма в горных регионах, Алибекова С. Л. (2010)
Казанцева О. И. - Туризм ка фактор устойчивого развития национальной экономики (2010)
Смирнов І. Г. - Виставковий маркетинг у туризмі: теоретичні засади та практичний вимір (2010)
Роспопова В. В. - Особенности страхования в туризме (2010)
Корома Н. С. - Міжнародний туризм та його роль у світовій економіці (2010)
Глибовець В. Л. - Зайнятість населення на туристичному ринку України: фактори впливу, актуальні проблеми та перспективи розвитку (2010)
Бугрій О. В. - Некропольний туризм та його об'єкти на Україні (2010)
Медяник А. М. - Соціально-економічні передумови і можливості розвитку дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів на Закарпатті (2010)
Закутинська І. І. - Проблеми і перспективи розвитку туристичної інфраструктури в межах приміської зони Івано-Франківська (2010)
Носовська Т. Л. - Інтеграція авіаційного транспорту України в світову транспортну систему, як чинник розвитку туризму (2010)
Божук Т. І. - Класифікація релігійного туризму (2010)
Кулік В. В. - Культурний туризм та його екзистенційна сутність (2010)
Смірнов Ю. Б. - Значення сучасних річкових навігаційних карт для водного туризму (2010)
Кіптенко В. К. - Геопросторові аспекти формування мережі туристично-інофрмаційних центрів, Приходько А. І. (2010)
Смирнов І. Г. - Про привабливість та логістичність рекреаційно-туристичних об’єктів та ресурсів (в контексті логістичної моделі сталого розвитку туризму) (2010)
Сировець С. Ю. - Теоретико-методологічне підґрунтя рекреаційно-туристичного районування (2010)
Полева М. В. - Развитие компетенций в ходе профессиональной подготовки специалистов туристской индустрии (2010)
Поплавська І. В. - Основні риси методики суспільно-географічного дослідження готельного господарства (2010)
Макаров Б. А. - Географія мотокросу в Україні, Сировець А. Ю. (2010)
Волкова А. Г. - Географія гірськолижного туризму, Січук Д. Г. (2010)
Горбунов Р. В. - Аналіз хода метеорологических показателей города Евпатория, Парубец О. В., Полякова Л. Г., Осипов Н. Н. (2010)
Кравчинський Р. Л. - Екологічний стан поверхневих вод басейну р. Інгулець як головний чинник визначення рекреаційного потнціалу території (2010)
Орехова Н. А. - Гипоксия и аоксия в донных осадках Крымского побережья (2010)
Епринцев С. А. - Использование ГИС-технологий в изучении геоэкологических аспектов загрязнения урбанизированной территории (на примере г. Воронежа) (2010)
Орещенко А. В. - Організація виробництва тривимірних реалістичних картографічних моделей (2010)
Холошин І. В. - Роль геоінформаційних технологій при вивченні географічних дисциплін у вищих педагогічих учбових закладах України (2010)
Федчук А. П. - Політико-географічні прецеденти договору про Антарктику (2010)
Пилипенко І. О. - Геопросторова делімітація та метризація суспільно-географі- чних периферій на регіональному рівні (2010)
Смаль В. В. - Роль сфери послуг у постіндустріальномусуспільстві: на прикладі країн організації економічного співробіництва та розвитку (2010)
Титул, зміст (2012)
Аветіков Д. С. - Спосіб оцінювання рубцевозмінених тканин голови та шиї на доопераційному етапі, Ставицький С. О. (2012)
Бойченко О. М. - Стан реґіонарної гемодинаміки та мікроціркуляції в тканинах пародонта при хронічному генералізованому пародонти ті у хворих на ІХС зі стабільною стенокардією напруги (2012)
Власова Г. И. - Мониторинг первого визита в детские стоматологические учреждения, Несмашная В. В., Силаева О. А., Кудрявцев А. А. (2012)
Давиденко В. Ю. - Алергічні та токсичні реакції на різні види зубних протезів у пацієнтів із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, Дворник В. М., Давиденко Г. М. (2012)
Дмитренко М. І. - Принципи лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю фронтальних зубів (2012)
Іваницький І. О. - Обгрунтування доцільності застосування препарату Глуфторед для лікування хворих із гіперестезією твердих тканин зубів та на етапах лікування карієсу, Гасюк Н. В., Попович І. Ю. (2012)
Іленко Н. В. - Стан пародонта та зубів віл-інфікованих в залежності від рівня у крові сd4 (2012)
Козак Р. В. - Обґрунтування застосування термопластів в стоматологічній практиці, Леонтович И. А., Фаузи Хасан Мустафа (2012)
Колесник К. А. - Состояние тканей пародонта у детей с алиментарно–конституционным ожирением, Жердева Г. В. (2012)
Макарова О. М. - Роль размеров зубов среди этиологических факторов возникновения одностороннего ІІ класса по Angle (2012)
Нідзельський М. Я. - Гігієнічні показники фотокомпозитних вкладок, виготовлених за різними технологіями, за даними лабораторних досліджень бактеріальної адгезії, Коротецька-Зінкевич В. Л. (2012)
Онопрієнко Н. В. - Оцінка стоматологічного статусу дітей дитячого садка, Устименко Ю. Ю., Яремчук А. Г. (2012)
Островська Л. Й. - Динаміка каріозного процесу та стану тканин пародонта жінок під час вагітності, Петрушанко Т. О., Бублій Т. Д., Петрученко Н. В. (2012)
Падалка А. І. - Клінічна експрес-діагностика недостатності фтору в емалі постійних зубів (2012)
Павленко С. А. - Діагностика алергічних реакцій на знеболюючі препарати в клініці терапевтичної стоматології (2012)
Скикевич М. Г. - Челюстно-лицевая травма и состояние лор-органов у больных с черепно-мозговой травмой, Аветиков Д. С., Анмар Халаф, Саадат Ахмад Самир (2012)
Паласюк Б. О. - Перекисне окислення ліпідів та окисна модифікація білків у ротовій рідині в дітей середнього шкільного віку з хронічним катаральним гінгівітом, Паласюк О. І. (2012)
Рибалов О. В. - Віддалені результати лікування функціональної нестабільності суглобної голівки нижньої щелепи у хворих із глибоким різцевим перекриттям із ортогнатичним прикусом за даними прицільної рентгенографії СНЩС, Яценко О. І., Яценко П. І., Москаленко П. О. (2012)
Хоменко Л. О. - Особливості профілактики та лікування захворювань тканин пародонта у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, Карачевська К. О. (2012)
Чайковская И. В. - Влияние маркеров эндогенной интоксикации на патогенез генерализованного пародонтита, Яворская Л. В. (2012)
Щербатих Л. Ю. - Розповсюдженість захворювань тканин пародонту у хворих на гіпертонічну хворобу, Гольденберг Ю. М. (2012)
Ярова С. П. - Результати скануючої електронної мікроскопії поверхні зубів при використанні ремінералізуючих засобів "Белагель са/р", "Фторкальцит е", Гензицька О. С. (2012)
Ярова С. П. - Многоуровневый подход к изучению эмалево-цементной границы зубов, Заболотная И. И. (2012)
Аветіков Д. С. - Клініко-морфологічне обґрунтування підйому та мобілізації шкірно-жирових клаптів з підвищеними та пониженими можливостями щодо пластичної деформації, Гутник А. А., Стебловський Д. В. (2012)
Аветіков Д. С. - Особливості формування кісткового мозолю нижньої щелепи на тлі хронічної інтоксикації нітратом натрію в експерименті, Локес К. П. (2012)
Аноприева Н. М. - Морфологические изменения пульповой камеры зубов без патологических изменений в возрастном аспекте, по данным предложенного комбинированного метода исследования (2012)
Антипов Н. В. - Особенности возрастных изменений в топографо-анатомическом строении пахового промежутка, Фесак И. В., Зарицкий А. Б., Жиляев Р. А. (2012)
Антипов Н. В. - Роль фасциальных футляров яичковых вен в патогенезе варикоцеле, Бердников М. А., Зарицкий А. Б., Штутин А. А., Колесникова И. А. (2012)
Весніна Л. Е. - Роль кальційзалежних механізмів в регуляції експресії поверхневих мембранних рецепторів лімфоцитів (2012)
Волков К. С. - Морфофункціональний стан аутодермотрансплантатів при зберіганні в гліцерин-формаліновій та гліцерин-жовтковій сумішах, Довбуш А. В., Чабан Г. П., Федонюк Л. Я., Бігуняк Т. В. (2012)
Балинський В. О. - Патоморфологія гнійної стадії загострення хронічного етмоїдиту (2012)
Варбанець О. І. - Вплив нового ксиларатного комплексу германію (iv) з іонами калію на хронічну судомну активність за умов кіндлінгу у мишей (2012)
Гасюк Ю. А. - Цитогенетика плоскоклітинних карцином гортані (2012)
Гасюк Н. В. - Особливості будови гемомікроциркуляторного русла власної пластинки ясен людини в нормі, Герасименко С. Б. (2012)
Гевка О. І. - Морфологічні зміни нейронів спинномозкових вузлів щурів при експериментальній периферійній нейропатії викликаній паклітакселом (2012)
Гордієнко Л. П. - Вплив метаболічного синдрому на розвиток оксидативного стресу в тканинах слинних залоз щурів, Кондро М. М. (2012)
Желнин Е. В. - Маркеры остеогенеза и их связь с процессами ремоделирования альвеолярной кости в эксперименте (2012)
Кальчук Р. О. - Эмоционально-стрессовая выраженность воспаления слизистой оболочки полости рта разного генеза (2012)
Ключко C. С. - Анализ морфологических изменений желудка крыс после внутриутробного введения антигена (2012)
Козуля С. В. - Сплит-системы как искусственная среда обитания микроорганизмов (2012)
Коптев М. М. - Вплив гострого стресу на морфологію легень щурів (2012)
Микитенко А. О. - Порівняльна характеристика експериментальної корекції патологічних змін в тканинах пародонта за умов тривалого гіпоацидітету та використання мультипробіотиків "Симбітер ацидофільний" та "Симбітер омега", Манько А. М., Непорада К. С. (2012)
Назарян Р. С. - Нарушения микроцируляции тканей пародонта при использовании несъемной ортодонтической техники, Огурцов А. С., Гаргин В. В. (2012)
Осадчий Д. М. - Порівняльне дослідження процесів спайкоутворення після застосування різних сітчатих імплантатів (2012)
Остапенко А. О. - Вплив N-(7-β-гідрокси-γ-(n-хлорофенокси)пропіл-3-метилксантиніл)–аміноалканових кислот на функціі нирок у щурів, Білай І. М. (2012)
Полякова В. В. - Розвиток переддіабетичного стану на фоні висококалорійної дієти, Кондро М. М., Савчук О. М. (2012)
Рева Т. Д. - Сорбційно-фотометричне визначення іонів плюмбуму з сечі людини з використанням хімічно-модифікованого кремнезему, на поверхні якого ковалентно закріплені функціональні групи натрієвої солі 6-пропіламідо-2-піридиндикарбонової кислоти (pycoona–cx), Сліпчук В. Л., Зайцева Г. М., Калібабчук В. О. (2012)
Сидоренко А. Г. - Антидепресивна активність похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксиловоїкислоти при моделюванні клофелінової депресії, Луценко Р. В. (2012)
Совгиря С. М. - Вивчення стану проліферативних процесів в клітинах слизової оболонки клиноподібної пазухи у людей зрілого віку за допомогою імуногістохімічного маркера кі67 (2012)
Стасюк О. А. - Зміни окиснювального метаболізму у слинних залозах щурів за умов спільного надлишкового надходження нітрату та фториду натрію, Костенко В. О. (2012)
Степанчук А. П. - Морфометрические исследования миоэндокардиальных образований желудочков сердца при сочетанном пороке митрального клапана (2012)
Ступак Е. П. - Пародонтопротекторное действие антидисбиотических препаратов при экспериментальном дисбиозе у крыс (2012)
Сухомлин А. А. - Вплив мультипробіотика "апібакт" на активність орнітиндекарбоксилази та α-амілази в тканинах слинних залоз за умов гіпергастринемії (2012)
Сухомлин Т. А. - Експериментальна корекція препаратом "Ліпін" протеолітичної активності в легеневій тканині щурів в умовах опікової хвороби (2012)
Филоненко Т. Г. - Морфологическая оценка эффективности лечебного комплекса при экспериментальном стоматите на фоне моделированной бронхиальной астмы, Колесник К. А., Нассонов А. Ю. (2012)
Храмцов Д. М. - Модуляція внутрішньостріарної нейротрансмісії при експериментальному післятравматичному паркінсонізмі (2012)
Шандра О. О. - Застосування дельтарану та мелатоніну для комплексної патогенетичної терапії експериментального атопічного дерматиту (2012)
Шапошник Л. А. - Дослідження наявності та локалізації епітеліального фактору адгезії е-кадгерину у клітинах міксом серця, Кузенко Є. В., Вітовський Р. М. (2012)
Шумейко О. Г. - Використання екстракту з мідії чорноморської для комплексного лікування цукрового діабету на тлі метаболічного ацидозу (2012)
Бабак О. Я. - Вплив гормонів жирової тканини на перебіг гіпертонічної хвороби, Терешкін К. І. (2012)
Білаш С. М. - Значення та місце лімфоїдної тканини, асоційованої зі слизовою оболонкою шлунка, в патогенезі гострого гастриту, Шепітько В. І., Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д., Пирог-Заказнікова А. В. (2012)
Важнича О. М. - Адаптивні реакції системи крові при дії на організм надзвичайних подразників (2012)
Коробейникова Ю. Л. - Особенности фиксации конструкций зубных протезов при помощи сомарий-кобальтовых магнитов, Черевко Ф. А. (2012)
Кузь В. С. - Базисні стоматологічні матеріали: історія розвитку та перспектива їх використання в ортопедичній стоматології, Дворник В. М., Кузь Г. М. (2012)
Макаренко О. М. - Морфологічно-структурні зміни в клітинах цереброкортексу, що розвиваються при інсульті у гострий та віддалений періоди захворювання, Чорна С. І. (2012)
Нідзельський М. Я. - Стоматологічні композитні матеріали, їх властивості та застосування, Коротецька-Зінкевич В. Л. (2012)
Саричев Я. В. - Зв’язок метаболізму тестостерону, зниження толерантності до глюкози та раку передміхурової залози (2012)
Чекаліна Н. І. - Сучасні уявлення про аутоімунний тиреоїдит: етіологія та патогенез, Казаков Ю. М., Петров Є. Є, Трибрат Т. А., Шуть С. В. (2012)
Школьник В. В. - Інсулінорезистентність та поліморфізм генів у хворих на артеріальну гіпертензію, Зайцева М. М., Андрєєва А. О. (2012)
Шундрик Л. С. - Особливості структурно–функціонального стану зубів, уражених флюорозом, яківпливають на фіксацію ортодонтичної техніки (2012)
Яковенко В. В. - Современные подходы к терапии избыточной массы тела и ожирения у детей и подростков (2012)
Хміль О. В. - Гострий герпетичний стоматит у дітей (2012)
Любіцева О. О. - Історичний нарис розвитку країнознавчих досліджень на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2010)
Яценко Б. П. - Створення кафедри країнознавства та туризму (2010)
Балабанов Г. В. - Актуальні проблеми розвитку країнознавства в сучасній Україні (2010)
Мозговий А. А. - Місце географічного країнознавства в системі підготовки майбутніх фахівців (2010)
Корома Н. С. - Історія країнознавчих досліджень в Німеччині. Сучасний стан (2010)
Винниченко І. І. - Українці в державах колишнього СССР: до питання самоідентифікації (2010)
Орещенко А. В. - Фахівці зі створення тривимірних картографічних моделей: категорії "А" І "Б" (2010)
Riccio E. F. - Geography and logistics in International Trade: Modern Understanding (2010)
Книш М. М. - Проблеми регіонального лідерства Бразілії (2010)
Дорошко М. С. - Про вплив геополітичного середовища на зовнішню політику держави (на прикладі країн пострадянського простору) (2010)
Рутинський М. Й. - Міжнародний досвід організації сільського туризму, Зінько Ю. В. (2010)
Брайчевський Ю. С. - Факторний аналіз у дослідженнях з географії зовнішньої торгівлі (2010)
Кириленко С. С. - Здобутки та перспективи Латиноамериканської Асоціації Інтеграції (2010)
Гуцол А. А. - Глобалізація Версус регіоналізації в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (2010)
Cасько Н. В. - Південно-Східна Європа та Співдружність незалежних держав (СНД) у глобальному інвестиційному середовищі (2010)
Крук М. Ю. - Вектори закордонної інвестиційної діяльності Об’єданого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (2010)
Михайленко Т. І. - Регулювання ринку зерна: досвід передових країн (2010)
Шилкіна А. О. - Вільні економічні зони Об’єднаних Арабських Еміратів та їх переваги для іноземних підприємств (2010)
Олійник Я. Б. - Методологічні принципи і функції країнознавства, Степаненко А. В. (2010)
Яценко Б. П. - Проблеми наукових досліджень географічного країнознавства (початок ХХІ ст. ) (2010)
Крижанівський В. П. - Країнознавча підготовка міжнародника (2010)
Кіптенко В. К. - Теоретико-методологічні засади туристичного країнознавства (2010)
Масляк П. О. - П’ять принципів Масляка (2010)
Смаль І. В. - Туристичне середовище країни як предмет дослідження туристичного країнознавства, Барановський М. О. (2010)
Безуглий В. В. - Транснаціоналізація сучасного господарства Євросоюзу (2010)
Смирнов І. Г. - Розвиток логістики в країнах НАФТА (2010)
Іщук С. І. - Класифікація промислових агломерацій країн світу, Гладкий О. В. (2010)
Смаль В. В. - Основні чинники структурних змін у економіці розвинутих країн (2010)
Федчук А. П. - Становлення україноцентричного підходу у комплексно-географічних дослідженнях Антарктики (2010)
Римаренко М. О. - Проблеми визначення та обрахунку політичної глобалізації (2010)
Криклій А. - Оцінка банківського бізнесу: діючі методи та досвід (2009)
Плескач В. - Інформаційне забезпечення формування фінансової стратегії держави (2009)
Грищенко Т. - Івахненко І. Причини та особливості кризових явищ на ринку цінних паперів (2009)
Кучер Г. - Державні фінанси України в умовах світової глобалізації (2009)
Шевченко B. - Зміст та фактори глобальної фінансової кризи (2009)
Гордей О. - Концептуальні основи фінансування рівня життя населення (2009)
Ковальська К. - Особливості планування і реалізації організаційних змін у процесі управлінського консультування, Рак Р. (2009)
Гришан Ю. - Проблеми та ефективні шляхи реформування медичного страхування в Україні (2009)
Моторина І. - Грошові заощадження домашніх господарств як інвестиційний ресурс для національної економіки (2009)
Лагутіна К. - Фінансовий механізм інноваційної діяльності у корпоративному секторі економіки України (2009)
Ільїна К. - Роль наукової та науково-дослідної діяльності в забезпеченні інноваційного розвитку економіки України (2009)
Никитюк Т. - Проблеми і перспективи формування акціонерного капіталу вітчизняних підприємств в умовах світової економічної кризи (2009)
Продан Т. - Грошово-кредитна політика НБУ та її вплив на інфляцію та стабільність споживчих цін в Україні (2009)
Балануца О. - Іноземний капітал у системі фінансової безпеки України (2009)
Батковський В. - Реструктуризація банківської системи України у контексті стратегії подолання наслідків світової фінансової кризи (2009)
Рожко Д. - Зарубіжний досвід формування бюджету та можливості його використання в Україні (2009)
Каленська В. - Роль НБУ у системі антиінфляційного регулювання (2009)
Висоцька Л. - Особливості проведення статистичного моніторингу ліквідності банківської системи України (2009)
Сошка Н. - Особливості реалізації податкової політики місцевих органів влади у зарубіжних країнах (2009)
Драган О. - Освітні кредити як форма фінансування вищої освіти (2009)
Паливода К. - Фінансові механізми та практика залучення заощаджень населення як джерела капітальних інвестицій (2009)
Цехановський І. - Вплив міжбюджетних трансфертів на розвиток територій (2009)
Мисака Г. В. - Формування методологічних засад аналізу фінансового стану емітентів цінних паперів в умовах фінансової кризи (2009)
Вихідні дані (2009)
Титул, зміст (2016)
Шморгун Л. Г. - Про деякі суперечливі положення залікової системи обчислення та сплати до бюджету податку на додану вартість (2016)
Семиноженко В. П. - Теоретико-методологічні засади інноваційного розвитку (2016)
Лібанова Е. М. - Інноваційні важелі демографічної політики (2016)
Саблук П. Т. - Інноваційна модель розвитку аграрного сектору економіки України та роль науки в її становленні (2016)
Бажал Ю. М. - Місце і роль малого бізнесу в інноваційній моделі економічного розвитку (2016)
Божидарнік Т. В. - Малий інноваційний бізнес як елемент розвитку регіональнихінноваційних систем, Колтунович О.С. (2016)
Войтко С. В. - Стан ,критерії ,етапи та складові розвитку малого інноваційного бізнесу, Барбаш В. А. (2016)
Воробйова Н. П. - Шляхи відродження України в міжнародний економічний простір (2016)
Дергачева В. В. - Экономическая интеграция в контексте энергетической безопасности национальной экономики, Кузнецова Е.А. (2016)
Дрига С. Г. - Інноваційний імператив у перспективі розвитку економіки України (2016)
Дудар Т. Г. - Напрями розвитку консалтингу в системі підприємницької діяльності (2016)
Єгорова О. О. - Удосконалення територіально-організаційних інструментів стимулювання інвестиційної діяльності в Україні (2016)
Кір’ян Т. М. - Інвестиції в людський капітал-запорука підвищення ефективності економічного розвитку (2016)
Лисецька Н. М. - Динамізація інституційних інструментів у системі ефективного створення національної інноваційної моделі: світовий досвід (2016)
Миленький В. М. - Структурна оптимізація фінансового інструментарію інноваційного розвитку в умовах формування соціально орієнтованої економіки (2016)
Охотнікова О. М. - Основні напрями інноваційного розвитку України, Єфименко М. М. (2016)
Редзюк Є. В. - Особливості розвитку фондового ринку України в період трансформації фінансових відносин у світі (2016)
Соловйов В. П. - Про місце інновацій в економічній системі сучасної України (2016)
Сухоруков А. І. - Інституційна складова структурних реформ у реальній економіці (2016)
Tjuchtij N. P. - The incremental concept- the economist”s generalization of the managerial economics, Gromozdova L. V. (2016)
Shmorgun L. G. - Is the investment policy present in Ukraine? (2016)
Хвесик М. А. - Інноваційні домінанти сталого розвитку України, Бистряков І. К. (2016)
Інформаційний лист про вмоги щодо оформлення статей (2016)
Редакційна колегія журналу (2016)
Журиленко Б. - Формирование и генерация акустического импульса для метода акустической локации, Николаева Н., Самосуд З., Рябова Л. (2016)
Бекетова Г. - Разработка модели интеллектуального распознавания аномалий и кибератак с использованием логических процедур, базирующихся на покрытиях матриц признаков, Ахметов Б., Корченко А., Лахно В. (2016)
Кононович В. - Адаптивні підходи до забезпечення кібербезпеки розподілених та ієрархічних систем управління, Стайкуца С., Кононович І., Копитін Ю., Романюков М. (2016)
Хемчян А. - Распределение данных на основе кодов, исправляющих ошибки (2016)
Ворожко В. - Захист секретів та протидія шпигунству в США від часів боротьби за незалежність і до завершення першої світової війни (1774-1918) (2016)
Гізун А. - Аналіз сучасних теорій інформаційно-психологічних впливів в аспекті інформаційного протиборства, Гріга В. (2016)
Хорошко В. - Інформаційна війна. ЗМІ як інструмент інформаційного впливу на суспільство. Частина 1, Хохлачова Ю. (2016)
Юдін О. - Система термінів та визначень методології захисту державних інформаційних ресурсів, Бучик С. (2016)
Евсеев С. - Методология оценивания безопасности информационных технологий автоматизированных банковских систем Украины (2016)
Казмирчук С. - Интегрированная адаптивная система оценивания рисков безопасности ресурсов информационных систем, Гололобов А., Мовчан М., Рыбалка Л. (2016)
Воропай С. В. - Лінгвістична креативність та її реалізація у мові користувачів соціальних мереж (на прикладі соціальної мережі Фейсбук) (2016)
Mowtschan D. - Grammatische Phänomene des Sprachwandels im gegenwärtigen Deutschen (2016)
Марченко Т. А. - Перекладна література як джерело вивчення української лексики (2016)
Nazarenko O. - Verbalization of the Concept Friendship in English Fairy Tale Discourse (Based on the Novels "Harry Potter” by J. K. Rowling), Vetoshkina M., Gavrylenko A. (2016)
Нікіфорова О. М. - Класифікація текстів у військовому перекладі (2016)
Popova O. V. - We-Discourse Verbalisation in British Political Discourse (2016)
Серебрянська І. М. - Мовна репрезентація освітньої проблематики в текстах студентського інтернет-журналу (2016)
Суховецька Л. В. - Лексична репрезентація ядерного смислового компонента "danger/небезпека" в мовленнєвому акті "застереження" в англомовному політичному дискурсі (2016)
Сокіл Б. М. - Роль руського духовенства у розвитку руської (української) мови (2016)
Tacenko N. V. - Fractal Theory of Discourse Construction: Some Hypothetic Ideas (2016)
Yehorova O. I. - Linguo-Cognitive Parameters of Barack Obama’s Nicknames, Koval T. Yu. (2016)
Жиленко І. Р. - "Туманна далечінь майбутнього": антиутопія у творах Михайла Арцибашева і Володимира Винниченка (2016)
Кравченко О. І. - Особливості стратегічного розвитку університетів України (2016)
Мельник Н. І. - Наукові підходи до професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах західної Європи (2016)
Бородієнко О. В. - Розвиток професійної компетентності керівників структурних підрозділів на вітчизняних підприємствах сфери зв’язку (2016)
Луценко Гр. В. - Психолого-педагогічні основи реалізації системи професійної підготовки фахівця-фізика (2016)
Абакумова В. І. - Формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі застосування навчальних хрестоматій з історії, Гриценко А. П. (2016)
Шрамко О. О. - Обрядовi мотиви Сiвeрщини (2016)
Д’яченко І. М. - Духовно-моральна компетентність: до проблеми визначення філоменологічного змісту та ролі історії і філософії як методів її формування (2016)
Лавриченко Н. М. - Теоретична модель розвитку обдарованості й таланту за авторством Ф. Ганє (2016)
Огородник Н. Є. - Методологічні основи подолання мовного бар’єра на судні (2016)
Будянський Д. В. - Питання розвитку риторичної культури викладача вищої школи в наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених (2016)
Сільвейстр А. М. - Особливості проведення педагогічного експерименту під час навчання фізики майбутніх учителів хімії та біології (2016)
Долинний Ю. О. - Готовність майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2016)
Антонець А. В. - Психолого-педагогічні передумови формування професійних умінь майбутніх агроінженерів (2016)
Бондар Т. І. - Доказова реформа в США: шлях до інклюзивної освіти (2016)
Терлецька Л. М. - Іноземна мова як навчальний предмет у педагогічних училищах України (друга половина ХХ століття) (2016)
Заїка О. Я. - Формування потреби в концертно-виконавській діяльності як умова розвитку художньо-творчих здібностей майбутніх педагогів (2016)
Чедрик Т. В. - Формування в студентів виконавських навичок у класі основного музичного інструмента (фортепіано) (2016)
Аріщенко А. С. - Становлення й розвиток інклюзивного навчання студентів в університетах США (2016)
Драновська С. В. - Зміст навчання історії у школі як предмет науково-методичного дослідження другої половини ХХ ст. (2016)
Галушко С. М. - Методика використання творчих завдань на уроках хімії, Галушко Л. Б. (2016)
Бабенко М. О. - Навчальна складова підготовки фахівців середньої ланки в технічних навчальних закладах Катеринославщини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Сєрих Л. В. - Методика взаємодії загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в естетичному вихованні підлітків (2016)
Похілько О. В. - Просвітницько-педагогічна діяльність Ю.Ступака (2016)
Симоненко Н. О. - Дослідження проблеми організації самостійної роботи студентів у вітчизняній науковій літературі (2016)
Тимчик М. П. - Політико-історичний та ідеологічний контекст формування світогляду Олександра Духновича (2016)
Васенок Т. М. - Формування проектної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін птнз швейного профілю під час професійно-практичної підготовки (2016)
Плугіна А. П. - Розроблення наукового апарату дослідження "Формування соціокультурної компетентності молодших школярів засобами казки" (2016)
Чапюк Ю. С. - Критеріальний підхід до розвитку креативного мислення молодших школярів: ціле-мотиваційний критерій (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, содержание (2016)
Палагин А. В. - Введение в класс трансдисциплинарных онтолого-управляемых систем исследовательского проектирования (2016)
Rytsar B. Ye. - A Simple Numeric Set-Theoretical Method of the Logic Differential Calculus (2016)
Гриценко В. И. - Когнитивные графические образы в задаче оценки реакции организма на нагрузку методом фазаграфии, Файнзильберг Л. С., Кравченко А. Н., Корчинская З. А., Ориховская К. Б., Пасько В. С., Станиславская С. С. (2016)
Баркалов А. А. - Оптимальное кодирование состояний в совмещенном автомате, Титаренко Л. А., Визор Я. Е., Матвиенко А. В. (2016)
Багирова С. А. - Анализ системы обслуживания-запасания с мгновенным обслуживанием и переменным объемом заказовl (2016)
Ільницький А. І. - Статистичні характеристики інформаційних ознак джерел випромінювання при радіомоніторингу телекомунікаційних мереж, Бурба О. І., Пасічник О. О. (2016)
Левыкин В. М. - Модель знание-емкого бизнес-процесса для задач интеллектуального анализа процессов, Чалая О. В. (2016)
Бодянский Е. В. - Задача оценки близости многомерных объектов анализа данных, Струков В. М., Узлов Д. Ю. (2016)
Мороз О. Г. - Переборный алгоритм МГУА с генетическим поиском оптимальной модели (2016)
Литвин О. М. - Метод пошуку просторового розподілу повільності на основі першого наближення в шахтній сейсмічній томографії, Драгун В. В. (2016)
Систематический указатель статей, опубликованных в 2016 году (2016)
Алфавитный именной указатель за 2016 год (2016)
Наши авторы (2016)
Титул, зміст (2016)
Гачкевич О. Р. - Вибрані проблеми механіки зв’язаних полів, Кушнір Р. М. (2016)
Bogdanov V. L. - Analysis of non-classical fracture problems of pre-stressed bodies with interacting cracks, Nazarenko V. M. (2016)
Пелих В. О. - Клас загальних розв’язків рівнянь Максвелла у просторі Керра, Тайстра Ю. В. (2016)
Сухорольський М. А. - Ортогональні по області системи функцій і їх застосування у крайових задачах математичної фізики (2016)
Лопушанська Г. П. - Відновлення початкових даних у задачі для рівняння дифузії з дробовою похідною за часом, М'яус О. М. (2016)
Токибетов Ж. А. - Многомерные аналоги системы Коши – Римана и представления их решения через гармонические функции, Абдуахитова Г. Е., Сарсекеева А. С. (2016)
Немировский Ю. В. - Связанная задача термоупругости слоистых композитных оболочек вращения. I. Теоретические аспекты проблемы, Бабин А. И. (2016)
Янковский А. П. - Исследование спектральной устойчивости обобщенных методов Рунге – Кутта применительно к начально-краевым задачам для уравнений параболического типа. I. Явные методы (2016)
Авраменко О. В. - Енергія внутрішніх і поверхневих хвильових рухів у двошаровій гідродинамічній системі, Нарадовий В. В., Селезов І. Т. (2016)
Григоренко О. Я. - Розв’язання задачі про вільні коливання нетонкої ортотропної пологої оболонки змінної товщини в уточненій постановці, Пархоменко О. Ю., Васильєва Л. Я., Борисенко М. Ю. (2016)
Григоренко Я. М. - Вплив зміни параметрів ортотропії на напружений стан порожнистих циліндрів з угнутим гофрованим поперечним перерізом, Рожок Л. С. (2016)
Опанасович В. К. - Згин ізотропної пластини з двома рівними співвісними наскрізними тріщинами з урахуванням ширини області контакту їх берегів і за наявності пластичних зон біля їх вершин, Слободян М. С. (2016)
Соляр Т. Я. - В’язкопружні напруження у пластинках із включенням з тріщиною (2016)
Грицина О. Р. - Узагальнена континуально-феноменологічна модель в’язкої рідини: урахування локального зміщення маси (2016)
Чекурін В. Ф. - Математична модель для емісійної ІЧ-томографії температурного поля в ізотропному шарі, Бойчук Ю. В. (2016)
Калиновський В. Є. - Вікові особливості впливу наночастинок срібла на морфофункціональний стан cім’яників щурів, Пустовалов А. С., Гродзюк Г. Я., Андрюшина Н. С., Дзержинський М. Е. (2016)
Курта Х. М. - Сучасний стан і перспективи досліджень генетичної структури веслоноса (Polyodon spathula) (огляд), Малишева О. О., Спиридонов В. Г. (2016)
Чорна В. І. - Особливості вмісту рухомих сполук заліза у техноземах за профілем, Вагнер І. В. (2016)
Алексєєва А. А. - Метаболічні зміни у листі дерев природного лісу за впливу асоційованих з альтитудою схилу умов мікроклімату та освітленості, Григорюк І. П., Лихолат Ю. В., Хромих Н. О., Оришака А. Ю. (2016)
Легостаєва Т. В. - Біологічні особливості деяких представників родини Рутових в умовах Ботанічного саду ДНУ, Григорюк І. П., Лихолат Ю. В., Бородай Є. С., Трусевич Д. А., Ломига Л. Л. (2016)
Піковський М. Й. - Діагностика хвороб коренеплодів моркви, спричинених грибами Botryotinia fuckeliana (de bary) Whetzel. та Sclerotinia sclerotiorum (lib.) de bary (2016)
Кукурудзяк К. В. - Екологічна оцінка санітарно-хімічного стану відкритих водойм поблизу свинарських господарств, Бригас О. П., Тертична О. В. (2016)
Коломієць Ю. В. - Фітотокисчна дія біологічно активних речовин бактерій роду Bacillus, вилучених із насіння помідорів, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2016)
Бундук Ю. М. - Діагностика плодових насаджень як елемент фітовірусологічного моніторингу південно-західного регіону України, Григорюк І. П. (2016)
Ворожко С. П. - Продуктивність буряків цукрових залежно від застосування інсектицидних протруйників проти шкідників сходів (2016)
Лавриненко Ю. О. - Продуктивність картоплі за краплинного зрошення в умовах півдня України, Балашова Г. С., Юзюк С. М. (2016)
Олійник К. М. - Морфофізіологічні особливості формування продуктивності пшениці ярої за сумісного вирощування з люпином вузьколистим, Голодна А. В. (2016)
Стефанюк В. Й. - Поліплоїдизація стевії в культурі in vitro (2016)
Васюта В. В. - Обґрунтування критичних періодів росту помідора за різних способів поливу на основі аналізу ростової функції (2016)
Онищенко О. І. - Мікробіологічні препарати в технології вирощування баклажана у плівкових теплицях, Коноваленко К. М. (2016)
Коновалов Д. В. - Вплив позакореневого підживлення на врожайність та посівні якості насіння пшениці озимої у ланках первинного насінництва (2016)
Вишнівський П. С. - Формування елементів продуктивності ріпаку ярого залежно від фракційного складу насіння та дії препарату "Піктор" на основі боскаліду та дімоксістрабіну, Катеринчук І. М. (2016)
Ратошнюк В. І. - Фотосинтетична діяльність посівів люпину вузьколистого залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України (2016)
Voytsekhivskiy V. - Formation of aromatic substances in table apple wine materials depending on storage length of fruit, Tokar A., Smetanska I. (2016)
Яковійчук О. В. - Специфічність функціонування дегідрогеназ циклу Кребса і антиоксидантних ферментів м’язових тканин гусей в умовах гіпо- та гіпероксії, Бугонько І. Ю., Голубєв М. І., Данченко О. О. (2016)
Голуб Ю. С. - Бенчмаркінг і фандрайзинг як засоби трансформації та інтенсифікації розвитку вітчизняної ветеринарної науки, Недосєков В. В., Жуковський М. О. (2016)
Ушаков О. Ф. - Мікроструктурний аналіз – метод ветеринарно-санітарної експертизи ковбасних виробів, Таран Т. В. (2016)
Василів А. П. - Вміст церулоплазміну в сироватці крові свиней різних типів вищої нервової діяльності за технологічного стресу (2016)
Мазуркевич А. Й. - Гістологічні зміни у міокарді щурів за експериментально сформованої ішемії, Ковпак В. В., Ковпак О. С. (2016)
Ковпак В. В. - Цитотоксична активність лейкоцитів і сироватки крові щурів відносно алогенних культур клітин кісткового мозку та підшлункової залози (2016)
Mezhenska N. - The international approach of the biorisks management in the area of laboratory biosafety and biosecurity (2016)
Зібцева О. В. - Видовий склад і стан деревних насаджень у скверах центральної частини м. Вишгорода (Київська обл.) (2016)
Волоха М. П. - Дослідження процесу висіву насіння буряка цукрового сівалками пневматичного типу, Дорошенко Ю. О. (2016)
Хайдер Раад Надим Аль-Хазаали - Анализ конструкций систем и способов укладки увлажнителейдля внутрипочвенного орошения плодовых насаждений, Ковбаса В. П. (2016)
Прикуп Л. О. - Динаміка організації різних типів угідь на території Одеської області (2016)
Ломова Н. М. - Первинна підготовка апіпродуктів у біотехнології йогурту "Медовий", Наріжний С. А., Сніжко О. О. (2016)
Олійник О. О. - Анатомо-гістохімічні особливості пагонів перспективних сортів троянди ефіроолійної, Мельничук М. Д., Клюваденко А. А., Ліханов А. Ф. (2016)
Колосова І. І. - Дослідження ембріотоксичності ацетату свинцю у поєднанні з цитратами золота, срібла та заліза на різних термінах вагітності щурів, Майор В. В., Шаторна В. Ф. (2016)
Коломієць Ю. В. - Діагностика бактеріальних хвороб рослин помідорів в умовах відкритого і закритого ґрунту України, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2016)
Павленко А. В. - Сільське господарство як комплексний чинник зовнішнього впливу на стан популяцій тварин мисливських видів (на прикладі Чернігівської області), Чайка В. М., Міняйло А. А. (2016)
Chayka V. M. - The control of Cydia pomonella L. in apple orchards of forest steppe of Ukraine in the conditions of climatic change, Rubezhniak I. G., Petryk O. І. (2016)
Хомич В. В. - Видовий склад угруповань гідробіонтів Корсунь-Шевченківського водосховища, Митяй І. С. (2016)
Макух Я. П. - Верба енергетична і хімічні стреси (2016)
Матвіїв Г. М. - Сезонна динаміка щільності складення чорнозему опідзоленого західного Лісостепу України за різного використання в агроценозах, Кравченко Ю. С., Матвіїв В. М. (2016)
Галат М. В. - Розробка нового методу діагностики токсоплазмозу на основі фотолюмінесценції наночастинок оксиду цинку, Шпирка Н. Ф., Таран М. В., Паренюк О. Ю., Шаванова К. Є. (2016)
Засєкін Д. А. - Вплив лизунця "Кенділакт" на окремі показники неспецифічного імунного захисту організму корів в умовах північно-східної біогеохімічної зони України, Кучерук М. Д., Соколюк В. М. (2016)
Данчук О. В. - Динаміка вмісту загальних ліпідів у еритроцитах свиней різних типів вищої нервової діяльності за дії стресових факторів (2016)
Mezhenska N. - Biological hazards of fish farming in Ukraine, Bubela S. (2016)
Васильєва Т. Б. - Неспецифічні фактори гуморального імунітету у нетелів та отриманних від них телят за застосування вакцини "Метакол" (2016)
Салівон В. О. - Аутореінфузія асцитної рідини при лікуванні собак з ускладненою асцитом портальною гіпертензією, Сухонос В. П. (2016)
Горелов А. М. - Энерго-информационное направление в ландшафтном дизайне – традиция и инновация (2016)
Арнаута Н. В. - Використання елементів статичного моделювання за побудови математичної моделі біохімічних процесів, Арнаута О. В. (2016)
Пилипака С. Ф. - Утворення ізотропних ліній та мінімальних поверхонь за допомогою плоских кривих, заданих функціями натурального параметра, Муквич М. М. (2016)
Дем’янчук О. П. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС крізь призму моделі "дворівневої гри" Роберта Патнема, Леденьова А. В. (2016)
Яковлєв М. В. - Політологічний підхід до типології форм колоніальної експансії (2016)
Осадчук Р. Ю. - Визначення інформаційної політики в умовах перехідних та гібридних режимів (2016)
Bidochko L. - Theoretical Framework and Genesis of Cultural Materialism in Political Studies (2016)
Коломієць І. А. - Політична філософія Маркіза де Сада як частина критичної теорії (2016)
Полисаєв О. П. - Соціальні інститути перехідних суспільств: специфіка трансформаційних процесів (2016)
Семигіна Т. В. - Зменшення несправедливості в охороні здоров’я: популізм, прагматизм чи суспільний консенсус?, Осейчук О. Ю. (2016)
Якушик В. М. - Конкуренція інтепретацій природи соціально-політичних потрясінь в Україні в 2013–2015 рр. (2016)
Яремчук В. П. - Політичні партії як суб’єкти політичного процесу в Криму (1991–1994 рр.) (2016)
Пилинський Я. М. - Громадянська освіта в Україні (2016)
Новікова Н. Є. - Особливості формування політичної культури особистості в умовах трансформації суспільства на прикладі України (2016)
Зубрицька Л. Й. - Активізація міфу у період кризи: особливості міфологем "війни" та "героя" (2016)
Ріаханов Ш. Н. - Примордіалізм та конструктивізм у теорії та практиці розбудови казахстанської нації (2016)
Відомості про авторів (2016)
У США бджоли стали зникаючим видом (2016)
Авдєєва М. С. - Передумови формування екологічної архітектури (у творчості майстрів) (2011)
Барабаш М. C. - Новые возможности информационных технологий для сквозного проектирования от архитектора к сметчику (2011)
Бевз М. В. - Завдання збереження та регенерації цінних архітектурно-містобудівних комплексів історичних міст (2011)
Болтава Є. О. - Огляд основних принципів архітектурно-планувальної організації сучасних пологових будинків (2011)
Бондаренко С. Д. - Цифровий фотодизайн як художня технологія інформаційного суспільства (2011)
Васильченко В. І. - Вирішення архітектурно-екологічних проблем дніпровських схилів (2011)
Гирич В. Ю. - Оптимізація проектного рішення вантажного комплексу аеропорту (2011)
Гущина О. В. - Вплив психологічного чинника на формування колористичного образу житлової група в умовах сучасного міста (2011)
Древко Г. Б. - Катастрофічний стна після 1947 року церкових споруд у Периській Єпархії на території Південно-Східної Польщі (2011)
Клюева Н. В. - Исследование живучести фрагмента железобетонного каркаса многоэтажного здания, Бухтиярова А. С. (2011)
Ковальов Ю. М. - Психологічно комфортне житло для "Борця": трансформованість, Дувалкіна О. Є., Калашнікова В. В. (2011)
Ковальський Л. М. - Методика розміщення висотних екологічних споруд у міському середеовищі, Чижмак Д. А. (2011)
Ковальчук Т. С. - Формування сучасного будинку культури на теренах України (2011)
Ковбаса М. С. - Навчально-тренувальні центри цивільної авіації як особливий тип споруд (2011)
Колчунов В. И. - Новейшие технологии строительства ближайшего будущего (2011)
Костюченко В. - Дослідження аеродинамічних впливів на висотні будівлі (2011)
Криворучко Ю. І. - Концепція комплексного облаштування міста Львова. Облаштування патогенних зон, Базилевич В. В., Крамарчук Х. П. (2011)
Курач С. Ю. - Проблеми рухової активності та стану здоров'я дітей та учнівської молоді України як головний фактор формування та проектування фізкультурно-оздоровчих комплексів (2011)
Лоліна Н. А. - Принципи використання екологычного стилю та його елементів у сучасному інтер’єрі (2011)
Лукомська Г. В. - Архітектура СПА центрів у структурі міського середовища (2011)
Лукомська З. В. - Пристосування колишнього палацу потоцьких у місті Івано-Франківську під музейно-виставковий комплекс (2011)
Мараховський А. А. - "Нон"- дизайн як концепт щодо розвитку авіапослуг, Мараховська К. А. (2011)
Натягайло А. О. - Устойчивость здания против прогрессирующего обрушения. Методика расчета в ПК ЛИРА и ПК SCAD (2011)
Нагаева З. С. - К вопросу о формировании жилой застройки крымских татар в XVIII – XIX вв. в Бахчисарайском районе Крыма, Керимов Э. С. (2011)
Омельяненко М. В. - Дизайн середовища історичних міст: проблеми та перспективи (2011)
Осиченко Г. О. - Аналіз еволюційних підходів до естетичної оцінки містобудівного середовища (2011)
Плєшкова Є. О. - Аероклуб як новий тип транспортних споруд (2011)
Постернак С. О. - Особливості інженерної архітектоніки дерев'яної комбінованої кроквяної системи за умов реконструкції будівель рядової забудови центрального району м. Одеси, Коцюрубенко О. М., Постернак І. М. (2011)
Сідорова О. І. - Вирішення вхідної групи у реконструйованих будівлях історичного середовища міста Києва, Жирякова В. Г. (2011)
Скребнєва С. М. - Екологічний захист навколишнього середовища від теплового забрудення з використанням комопзиційних теплоізоляційних матеріалів на основі гірських порід (2011)
Степанчук О. В. - Негативний вплив викидів автомобільного транспорту на вулиці та дороги населених пунктів, Бєлятинський А. О. (2011)
Степанчук О. В. - Методологічні основи підвищення ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі міст (2011)
Трошкіна О. А. - Людина як визначальна система сприйняття архітектурного середовища та міри його комфортності (2011)
Цихановський В. К. - Нелінійна задача граничної рівноваги грунтових масивів при взаємодії з огороджувальними конструкціями, Костира Н. О., Талах С. М., Жук А. В. (2011)
Чемакина О. В. - Проектирование аэровокзалов с учётем экологии и безопасности, Дувалкина О. Е. (2011)
Швець О. М. - Гідрометрологічні центри. Сучасний стан. Проблеми, тенденції та перспективи розвитку (2011)
Шуляр А. Р. - Екологічні аспекти формування багатофункціональних житлово-громадських комплексів (2011)
Яворська О. І. - Методика оцінки залишкового ресурсу цегляних димових труб з урахуванням фактичного технічного стану (2011)
Масенко Л. Т. - Концепт єдності в мові радянського тоталітаризму (2016)
Гордійчук О. В. - Традиція дослідження абстрактної лексики в українському мовознавстві (2016)
Ренчка І. Є. - Семантичні трансформації в найменуваннях політичних партій, рухів та ідеологічних течій у словниках радянської та пострадянської доби (2016)
Голосовська Г. Г. - Морфологічні можливості українського давального відмінка в контексті сьогодення (або Флексії -ові, -еві/-єві та -у/-ю – морфологічні варіанти чи морфологічні дублети?) (2016)
Гримашевич Г. І. - Прислівники часу на позначення частин доби в середньополіських говірках Житомирської області (2016)
Дика Л. В. - Окання машівського типу (2016)
Кадочнікова О. П. - Різнорівневі кореляції пояснювальних конструкцій: формально-граматичний аспект (2016)
Кобченко Н. В. - Структура формально-граматичної категорії предикативності (2016)
Лаврінець О. Я. - Парадигма пасиву в сучасному офіційно-діловому стилі (2016)
Ожоган В. М. - Особливості поєднання підмета й присудка в структурі двоскладного речення (2016)
Онатій А. В. - Лінгвістичний статус займенниково-співвідносних речень: традиція та новаторство (2016)
Ясакова Н. Ю. - Реалізація категорійних значень особи у словозміні іменника (2016)
Куранова С. І. - Семантико-рольова організація публічного дискурсу (2016)
Ожоган А. В. - Мовні колізії глобалізованого світу в сучасній авіаційній галузі (2016)
Рябоконь Г. Л. - Теорія фреймів крізь призму прагма-семантичної побудови дискурсу (2016)
Селігей П. О. - Стильова норма як різновид мовної норми (2016)
Сугоняк В. Б. - Діалектологічна проблематика у виданнях Підкарпатського общества наук (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2015)
Бабенко Ю. В. - Моделирование работы систем конвейерного подземного транспорта с бункерами, Михалёв А. И., Кирия Р. В. (2015)
Гвоздева И. М. - Моделирование динамических процессов в автономной электроэнергетической системе при асинхронном режиме работы одного из синхронных генераторов, Демиров В. В. (2015)
Деренг Е. В. - Математические модели трендов изменения состояния сложных технических объектов в долговременной эксплуатации (2015)
Заспенко А. С. - Математическая модель изменения глубины ванны в процессе эксплуатации кислородных конвертеров малой емкости, Низяев К. Г., Молчанов Л. С., Бойченко Б. М., Стоянов А. Н., Синегин Е. В. (2015)
Иващенко В. П. - О необходимых и достаточных условиях 2-проверяемости одновыходных функциональных элементов относительно кратных константных неисправностей на входах и выходе, Тимошкин А. И. (2015)
Кузнецов Б. И. - Экспериментальные исследования динамических характеристик макета двухмассовой электромеханической системы с анизотропийными регуляторами при многокритериальном синтезе, Никитина Т. Б., Коломиец В. В., Хоменко В. В. (2015)
Поляков М. А. - Теоретико-множественная модель функциональной структуры удаленной лаборатории для обучения проектированию систем управления, Ларионова Т. Ю. (2015)
Дмитрієва І. С. - Дослідження кінематичної моделі маніпуляційного роботу, Левченко Д. О. (2015)
Дубовик Т. Н. - Когнитивные модели с параметрической адаптацией к характеристикам личности. Методический аспект. Часть 1, Алпатова И. А. (2015)
Кириченко Л. О. - Использование вейвлет-характеристик временных рядов в экспертной системе, Кобицкая Ю. А., Стороженко А. В. (2015)
Луковцев В. С. - Обобщенный параметр контроля режимов работы технических объектов (2015)
Мазуренко В. Б. - Использование информации об углах наклона платформы при обработке данных измерений уровня жидкого топлива дискретным фильтром Калмана (2015)
Моисеенко С. В. - Сравнительный анализ методов решения систем линейных алгебраических уравнений для уравнений эллиптического типа (2015)
Никулин С. Л. - Исследование методов предварительной обработки космических снимков для повышения качества выделения границ природных объектов, Коробко О. В. (2015)
Островська К. Ю. - Розробка розширення підрахунку "Втраченого часу" в Internet (2015)
Шварцман Л. Я. - Выбор конструктивных решений Siеmens-реактора на основании моделирования газодинамических потоков, Троценко Э. А., Баженов Е. В. (2015)
Федорович А. И. - Исследование непараметрических критериев масштаба в задачах неразрушающего контроля (2015)
Крейзер І. І. - Трансформація архітектурних ідей італійського відродження у радянському Ар Деко 1930-40-х рр., Демченко М. О. (2016)
Веприцька К. Д. - Валоризація архітектурних пам’яток – огляд італійського досвіду (2016)
Солобай П. А. - Категория целостности и её роль в архитекурном творчестве (2016)
Давидич Т. Ф. - Причины и характер проявлений эклектики в европейской архитектуре (2016)
Медведева А. О. - Адаптация зданий научно-исследовательских учреждений XX века в Украине к современным условиям: постановка проблемы (2016)
Борис А. - Функціональний та демократичний способи переосмислення східнохристиянської сакральної споруди у ХХ столітті на прикладі творчості Радослава Жука (2016)
Смоліна Д. С. - Центр дослідження енергетичних інновацій як спосіб вирішення проблеми забруднення довкілля (2016)
Буцун Ю. Ю. - Принципы формирования современного центра общественных инициатив (2016)
Каменський В. І. - Соціокультурні фактори формування композиційно-планувальної структури міст Московської держави (ХV-XVІІ СТ.) (2016)
Матвеев В. В. - Проблемы формирования архитектурной среды специализированных учреждений (на примере Харьковских школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей) (2016)
Парійський О. В. - Різьблений архітектурний декор собору Успіня у Галичі (2016)
Каменський В. І. - Формування планувальної структури українських міст епохи Відродження та українського Бароко (2016)
Шарлай О. В. - Принципи формування житлового студентського середовища університетського кампусу, Морозова А. С. (2016)
Шарлай Е. В. - Архитектурно-планировочные аспекты проектирования физкультурно-спортивных комплексов, Романюк Д. Н. (2016)
Шумаков І. В. - Перспективність техногенних територій для міського цивільного будівництва, Гринчук О. А., Фурсов Ю. В. (2016)
Аль-Машхадани С. Ф. - Особенности задержек реализации проектов в строительном секторе Ирака (2016)
Старкова О. В. - Модели обоснованного выбора метода ремонта и восстановления участка канализационной сети (2016)
Гармаш А. А. - Организационные и технологические задачи ремонта и восстановления конструкций комплекса сооружений канализационных тоннелей г. Харькова (2016)
Bilyk S. I. - Fabrication of plate girders and cover -plated beams, Natheer Aied Athaab Al-Taie, Adil J. A. (2016)
Бугаевский С. А. - Влияние точности укладки вкладышей на НДС перекрытия системы "Монофант", Бережная Е. В. Бормот Д. С. (2016)
Семененко Н. В. - Расчёт комбинированной торовой оболочки при постоянном внутреннем давлении (2016)
Полонский В. Ю. - Локализованное пластическое деформирование вблизи отверстий, наблюдаемое с помощью метода голографической интерферометрии, в растягиваемых металлических пластинах, Севидов С. М. (2016)
Яровой С. Н. - Оценка технического состояния металлических дымрвых труб ОАО "Таганрогский металлургический завод" после длительного срока эксплуатации (2016)
Михеев Ю. М. - Принципы построения расчетных статических схем вспарушенных вантовых систем (2016)
Чернявский В. Л. - О сопротивляемости цементного бетона действию внешней среды, Гасанов А. Б., Макаренко О. В. (2016)
Джалалов М. Н. - Анализ организационно-технологических решений устройства мягкой кровли из полимерных мембран (2016)
Избаш М. Ю. - Сравнительный анализ определения нагрузок по Еurocode и украинским нормам для железобетонных силосов, Крутова Н. А. (2016)
Danchenko Yu. M. - Reserch the surface properties of oxide materials by quantum chemical modeling (2016)
Мовчан С. И. - Построение криволинейной внутренней поверхности устройств с изменяющимся живым сечением, Щербина В. М. (2016)
Юрченко В. О. - Лабораторные исследования эффективности реагентного и электрохимического умягчения модельных растворов природных вод, Михайленко В. Г., Антонов О. В. (2016)
Бойко В. А. - Використання дискового обертається біофільтра для очищення стічних вод селищ, розташованих поблизу зон рекреаційного призначення на прикладі Одеської області, Таварткеладзе І. М. (2016)
Колотило М. І. - Експериментальне дослідження гідравлічного удару у внутрішніх системах водопостачання із полімерних труб, Рязанцев О.І. (2016)
Карагяур А. С. - Исследование работы дисковых фильтров с полным закупориванием отверстия одной частицей грубодисперсной примеси, Бабенко С. П., Голубка А. Э. (2016)
Эпоян С. М. - Оценка эффективности работы коагулянтов при очистке производственных сточных вод молокоперерабатывающих предприятий, Фомин С. С., Шилин В. В. (2016)
Булгаков В. В. - Об опыте ликвидации аварии 03.12.2014 на ІІІ разгрузочном тоннельном канализационном коллекторе ХТЗ диаметром 1840 мм, Пилиграмм С. С., Эпоян С. М., Смирнова Г. Н. (2016)
Люлько А. О. - Особености формования трубчатых свай в обводненных грунтах, Бондарь В. А. (2016)
Колотило М. І. - Результати дослідження гідравлічного удару в системах водопостачання із полімерних труб, Рязанцев О. І. (2016)
Деньгуб В. І. - Вплив геодезичних умов прокладання сифонних трубопроводів на метод їх розрахунку та пропускну продуктивність (2016)
Деньгуб В. І. - Алгоритм наближення розрахунків гідравлічної крупності зернистих зависів гідротранспорту (2016)
Яковлєв В. С. - Відстоювання води у моделі вертикального відстійника, Войнаровський Б. А. (2016)
Олійник О. Я. - Аналіз і деякі рекомендації до розрахунку кисневого режиму в аеротенках при очистці стічних вод від органічних забруднень зваженим і закріпленим біоценозом, Айрапетян Т. С., Курганська С. М. (2016)
Пискун Я. А. - Экономическая целесообразность кондиционирования воды для паросиловых целей, Назаренко А. Н. (2016)
Менейлюк О. І. - Визначення технологічних параметрів улаштування захисного горизонтального екрану в грунті, Петровський А. Ф., Борисов О. О. (2016)
Болотских Н. Н. - Формирование теплового комфорта в рабочих зонах помещений с инфракрасным обогревом (2016)
Кугаєвська Т. С. - Аналіз інтенсивності нагрівання повітря в плоскому колекторі сонячної енергії, Шульгін В. В., Сопов В. П. (2016)
Фідровська Н. М. - Визначення напруженного стану оболонки шахтних барабанів, Лєсовицький К. Ю. (2016)
Бондаренко І. В. - Модернізація дробильних апаратів для переробки твердих відходів в умовах екопоселень України (2016)
Фидровская Н. Н. - Распространение осевых усилий при набегании на барабан полувитка проволоки, на выпуклой части изогнутого каната, Ломакин А. О. (2016)
Бурда Ю. О. - Аналітичне порівняння ефективності насадок в скрубері (2016)
Півненко Ю. О. - Особливості псевдозрідження бінарних систем в топках киплячого шару (2016)
Болотских Н. Н. - Снижение конвективных потерь тепла при инфракрасном электрическом обогреве помещений больших размеров (2016)
Болотских Н. С. - Эффективность рабочего режима универсальных установок локального вакуумного водопонижения с полиструйными насосами (2016)
Захаров Д. С. - Конструкція деформаційних швів при монолітній підрейковій основі трамвайних колій, Палант О. В., Толмачов Д. С., Усік П. С. (2016)
Захаров Д. С. - Спосіб установлення рейки в підрейковому каналі за допомогою кондуктору, Палант О. В., Толмачов Д. С., Усік П. С. (2016)
Глушкова Д. Б. - Выбор оптимального материала для упрочнения входных кромок рабочих лопаток паровых турбин, Гринченко Е. Д. (2016)
Науменко Ю. В. - Динамічні параметри руху зернистого завантаження при малому заповненні камери барабанної машини, Герасимович І. О., Ойцюсь В. О., Ярута О. М. (2016)
Дейнека К. Ю. - Вплив структури внутрішньокамерного завантаження на автоколивні процеси подрібнення в барабанних млинах, Науменко Ю. В., Сич А. Л., Бабич Я. О. (2016)
Ємельяненко М. Г. - Дослідження параметрів двочастотного планетарного приводу вібраційного преса, Саєнко Л. В. (2016)
Фоменко О. О. - Аналіз технологій переробки твердих побутових відходів, Маслова В. С. (2016)
Чумаченко М. С. - Основні принципи моніторингу довкілля та їх застосування під час проектування лабораторій екологічних досліджень (2016)
Росоха С. В. - Повышение эффективности пожаротушения подачей огнетушащих составов бинарными потоками, Сенчихин Ю. Н., Сыровий В. В., Остапов К. М. (2016)
Дементьев В. В. - Оценка эффективности звукоизоляции ударного шума перекрытиями жилых зданий (2016)
Скочко С. А. - Энергетический аудит Змиевского гериатрического пансионата, Нестеренко Е. В., Косенко Н. А., Юрченко В. А. (2016)
Лещинський В. П. - Вплив інвестиційної програми (проекту) на економічний і соціальний розвиток відповідної території (2016)
Іванілов О. С. - Структурні зміни – рушійна сила життєздатності та зростання економічної системи, Аілтон Р. (2016)
Савйовский В. В. - Влияние условий реконструкции на технико-экономические показатели строительно-монтажных работ, Соловей Д. А. (2016)
Дружинін А. В. - Ризик-орієнтований підхід до оцінки тривалості та договірної ціни будівельного проекту, Корсун Є. В. (2016)
Вступ (2014)
Бордюженко О. М. - Властивості неавтоклавного пінобетону з використанням композиційного в'яжучого, Дворкін Л. Й., Борейчук Є. О. (2014)
Васильев А. А. - Регрессионная модель карбонизации бетона для неагрессивной эксплуатационной среды (2014)
Дворкін Л. Й. - Фізико-хімічний вплив мінеральних наповнювачів на структуроутворення композиційних будівельних матеріалів (КБМ), Дворкін О. Л. (2014)
Коробко О. А. - Роль эндо- и экзодеформаций в организации структуры бетона, Тофанило В. Ю., Выровой В. Н. (2014)
Кочкарьов Г. В. - Проектування складу полістиролбетону, Гарніцький Ю. В., Дворкін Л. Й. (2014)
Михайловський Д. В. - Клеєний шпон (ультралам) - перспективний будівельний матеріал, Чубарев А. (2014)
Степасюк Ю. О. - Модифіковані сухі будівельні суміші для мурувальних розчинів на малоклінкерному шлакопортландцементі, Дворкін Л. Й., Лащівський В. В. (2014)
Цапко Ю. В. - Дослідження вогнестійких властивостей вогнезахисного покриття на основі геоцементу для деревини, Гузій С. Г., Кравченко А. В. (2014)
Бабич Є. М. - Деформативність моделі рамно-фермової конструкції накриття трибун стадіонів, Філіпчук С. В., Налепа О. І. (2014)
Бурченя С. П. - Експериментально-теоретичні дослідження несучої здатності та деформативності сталебетонних балок, армованих сталевим просічно-витяжним листом, Фамуляк Ю. Є. (2014)
Бова Я. О. - Аналіз роботи арматури у двовісно напружених плитах зі змішаним армуванням (2014)
Гарькава О. В. - Розрахунок міцності середньої плити перекриття безкапітельно-безбалкової конструктивної системи будівель (2014)
Гладишев Д. Г. - Місцева дія навантаження на бетонні елементи (2014)
Гомон П. С. - Методика побудова діаграми деформування " " на стиск для деревини на основі експериментальних досліджень згинальних елементів (2014)
Гомон С. С. - Передумови до запобігання прогресуючому руйнуванню конструкцій з деревини при дії різних видів навантаженнь (2014)
Гомон С. С. - Дослідження роботи клейових швів конструкцій з деревини за дії повторних навантажень, Павлюк А.П., Гомон Л. П. (2014)
Гомон С. С. - Робота згинальних елементів із клеєної деревини за дії малоциклових навантажень, Сасовський Т. А. (2014)
Гудзь С. А. - Особливості розрахунку сталезалізобетонних колон на позацентровий стиск, Сіробаба В.О. (2014)
Добрянський І. М. - Вплив знакозмінної температури на несучу здатність сталебетонних балок, Фамуляк Ю. Є., Грицевич А. Ю. (2014)
Довженко О. О. - Результати експериментальних досліджень залізобетонних елементів із змінною кількістю шпонок, Погрібний В. В., Карабаш Л. В., Чурса Ю. В. (2014)
Исмаель А. М. - К вопросу расчета прочности поврежденных железобетонных тавровых балок (2014)
Карпюк В. М. - Деякі приклади моделювання складного напружено-деформованого стану прогінних залізобетонних елементів (2014)
Клименко Е. В. - Рассчет несущей способности механически поврежденных железобетонных колонн двутаврового сечения, Бараев А. В. (2014)
Клименко Е. В. - Напряженно-деформируемое состояние и расчет поврежденных колонн, Крутько Т. А. (2014)
Клименко Е. В. - Компьютерный структурный анализ поврежденных железобетонных колонн круглого сечения с использованием метода конечных элементов, Сольдо Б., Орешкович М. (2014)
Ковальчук В. В. - Дослідження температурного поля та напруженого стану металевих гофрованих труб (2014)
Корнійчук О. І. - Врахування впливів другого порядку при розрахунку стиснутих залізобетонних елементів (2014)
Кочкарьов Д. В. - Розрахунок похилих перерізів методом розрахункових опорів залізобетону (2014)
Крантовская Е. Н. - Механизм трещинообразования, деформирования и разрушения неразрезных железобетонных балок (2014)
Кривицкий П. В. - К вопросу истории развития методов расчета прочности по наклонным сечениям на основе модели ферменной (стержневой) аналогии (2014)
Крусь Ю. О. - Математичні моделі діаграм циклічного деформування бетону та їхня графічна інтерпретація (2014)
Лучко Й. Й. - Адгезія захисних покриттів та методи її дослідження, Парнета Б. З. (2014)
Масюк Г. Х. - Робота залізобетонних конструкцій в зоні спільної дії згинальних моментів і поперечних сил при різних прольотах "зрізу" за дії циклових повторних навантажень і побудова розрахункової моделі, Алексієвець І. І., Дзюра А. І. (2014)
Масюк Г. Х. - Чисельне моделювання роботи похилих перерізів згинальних залізобетонних елементів в умовах малоциклового знакозмінного навантаження, Григорчук А. Б. (2014)
Мельник І. В. - Порівняльні експериментальні дослідження фрагментів монолітного перекриття з трубчастими вставками і суцільного перекриття, Сорохтей В. М., Приставський Т. В., Бачкай О. C., Грушка Р. І., Барщик П. С. (2014)
Митрофанов В. П. - Экспериментальное определение критического коэффициента интенсивности напряжений бетонов средней и повышенной прочности, Пинчук Н. М., Митрофанов П. Б., Иващенко С. П., Безнигаев Н. А. (2014)
Михайловський Д. В. - Деякі особливості розрахунку арок з клеєної деревини, Бабич Т. С. (2014)
Москалькова Ю. Г. - Пределы микротрещинообразования для бетонов разных видов (2014)
Москалькова Ю. Г. - Пределы микротрещинообразования для бетонов разных видов (2014)
Найчук А. Я. - Напряженное состояние древесины в зоне обрыва анкеровки винтов, работающих на растяжение поперек волокон, Лещук Е. В. (2014)
Павліков А. М. - Розрахунок за міцністю стиснутих залізобетонних елементів з використанням деформаційної моделі, Федоров Д. Ф., Балясний Д. К. (2014)
Петров М. М. - Напружено-деформований стан залізобетонних елементів при позацентровому стиску і ростязі (2014)
Поляновська О. Є. - Дослідження несучої здатности згинальних залізобетонних елементів з частково обірваною в прольотах робочою арматурою (2014)
Романюк В. В. - Напружений стан перфорованих елементів, що працюють в умовах косого згину, Василенко В. Б. (2014)
Ромашко В. М. - Визначальні особливості деформування бетону в залізобетонних елементах та конструкціях (2014)
Семко В. О. - До розрахунку згинаних холодноформованих сталевих елементів, Прохоренко Д. А. (2014)
Стороженко Л. І. - Аналіз експериментального дослідження залізобетонних балок з винесеним робочим армуванням на згин, Муравльов В. В., Мурза С. О., Школяр Ф. С. (2014)
Стороженко Л. І. - Експериментальні дослідження впливу вертикальних сталевих елементів на роботу трубобетонних конструкцій з ослабленнями, Пархоменко І. О., Семко П. О. (2014)
Стоянов В. В. - Некоторые аспекты оптимального проектирования комбинированной арочной конструкции при наличии дополнительных консруктивных условий, Бояджи А. А. (2014)
Тугай Т. В. - Основні результати експериментальних досліджень жорсткості плоско напружених залізобетоних складених конструкцій (2014)
Фурсов В. В. - Влияние анизотропных свойств древесины на ее прочностные характеристики, Бидаков А. Н., Пурядзянхах М., Васильев А. Ю. (2014)
Фурсов В. В. - Коэффициент преобразования kmod и модели длительного сопротивления деревянных конструкций, Бидаков А. Н. (2014)
Чапюк О. С. - Порівняльний аналіз зчеплення сталевої арматури серповидного профілю з важким бетоном за призмовим та балковим методами випробувань, Гришкова А. В. (2014)
Шкурупій О. А. - Програмний комплекс для розрахунку залізобетонних конструкцій на основі методики з екстремальним критерієм міцності, Митрофанов П. Б. (2014)
Дорофеев В. С. - Критерии комплексной оценки сейсмостойкости зданий, Мурашко А. В. (2014)
Запоточний Р. М. - Деформативність дослідної конструкції нерозрізної двобалкової збірно-монолітної залізобетонної прогонової будови моста для складних умов будівництва при змінні її статичної схеми (2014)
Кваша В. Г. - Експлуатаційний стан та забезпечення умов нормальної експлуатації земляної греблі водосховища зони заміського масового відпочинку, Салійчук Л. В. (2014)
Кичаева О. В. - Оценка уровня надежности при надстройке зданий (2014)
Карюк А. М. - Порівняння табличного й картографічного способів територіального районування розрахункових параметрів температури повітря, Ільченко В. В. (2014)
Орлов В. О. - Впровадження котеджних установок для знезалізнення води, Мартинов С. Ю., Корнійчук К. С., Яцунов С. О. (2014)
Павліков А. М. - Безкапітельно-безбалкові конструктивні системи для будівель доступного житла: конструктивні особливості, умовності розрахунків, пропозиції з удосконалення, Бабич Є. М., Микитенко С. М. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського