Крупський І. - Галицька періодика москвофілів у оцінці Івана Франка (2016)
Сидоренко Н. - Багатогранна постать (Михайло Грушевський на ниві журналістики) (2016)
Герасимчук Н. - Публіцист – подвижник української нації (2016)
Георгієвська В. - Михайло Грушевський – партійний публіцист (2016)
Пустовіт В. - Соціокомунікативний аспект медичної теми в епістолярії Лесі Українки (2016)
Садівничий В. - Олександр – наймолодший із Драгоманових (2016)
Жванія Л. - Рецепція творчості Лесі Українки в публіцистиці Є. Сверстюка (2016)
Садовнікова О. - Актуалізація української національної ідеї в драмі "Бояриня" Лесі Українки: лексико-семантичний і мовностилістичний аспекти, Сипченко І. (2016)
Школьна О. - З "родинного гнізда" Косачів: Леся Українка (2016)
Хроніка (2016)
Пацан В. О. (єпископ Євлогій Новомосковський) - Американська філософія особистості: від саморефлексії до діалогу з європейським персоналізмом (2016)
Чаплигін О. К. - Перспективи та глухі кути науково-технікотехнологічного прогресу (НТТП), Сук О. Є. (2016)
Рижкова Д. С. - Новый горожанин как культурная идентичность (2016)
Ардашова Я. І. - Співвідношення понять "психокультура", "ідентичність", "ментальність": філософськоантропологічний аналіз (2016)
Іванова Н. В. - Гуманітарне мислення в соціокультурному досвіді пізнання і розуміння (2016)
Бігун Р. В. - Генезис категорії милосердя в контексті еволюційного підходу (2016)
Бродецька Ю. Ю. - Архитектоника социальной целосности: культурные основания communitas (2016)
Бучин О. П. - Ідеологія та тероризм (2016)
Вощенко В. Ю. - Цивілізаційна та формаційна концепції як абстрактно-логічні схеми історичної періодизації, Денисовець І. В. (2016)
Добровольська А. Б. - Проблеми політичної консолідації нації в умовах етнічної неоднорідності: досвід Молдови (2016)
Кириленко К. М. - Інноваційний потенціал української культури як місця зустрічі західної та східної культурних парадигм (2016)
Ковтун А. Л. - Теория двойников и модальный реализм Девида Льюиса (2016)
Лещук О. О. - Симулятивна природа рекламних образів (2016)
Ліпич І. І. - Екологічна компетентність як продукт екологічної освіти та екологічного виховання (2016)
Лірник О. В. - Зміст поняття "соціальна робота" та осмислення його протестантськими теологами (2016)
Бузький М. П. - Социально-коммуникативное пространство в формировании личностного смысла (2016)
Годжатюрк Нермал Годжа оглу - Wisdom and moral as indicator of value in religious sources reflection of khidr’s image (2016)
Марчук О. Т. - Здоров’я розуму: cхіднопатристичний концепт структурно-функціональних особливостей (2016)
Міняйло В. С. - Страх як одна з умов виникнення потреби у моделюванні та прогнозуванні в суспільній сфері (2016)
Муратова І. А. - Понятійний простір філософського осмислення технології (2016)
Муслим Хатам оглы Назаров - Стратегия интернационализации как фактор повышения конкурентоспособности высшей школы (2016)
Найдьонов О. Г. - Нагальна потреба задіяння в освіті українського інформаційного суспільства творчого потенціалу античної спадщини (2016)
Павленко И. В. - Проблема достоверности: контекст Витгенштейна (2016)
Палагнюк М. М. - Викладання курсу "філософії" у технічних вузах та його вплив на формування інноваційного мислення (2016)
Пішак О. В. - Трансформація особистості у глобалізованому світі як неминуча вимога сьогодення (2016)
Полісюк М. С. - Взгляд Алвина Плантинги на естественную теологию как основание противостояния вери и разума в проблеме доказательства существования Бога (2016)
Райхерт К. В. - Обзор концепции аналитических стратегий Нильса Акерстрема Андерсена (2016)
Самойленко Л. О. - Концепції психологізму в українській логіці другої половини ХІХ ст. (2016)
Сидоренко С. В. - Взаємодія людини і суспільства як запорука розвитку громадянського суспільства (2016)
Слюсар В. М. - Індикатори виміру форм насилля у суспільних трансформаціях (2016)
Чікарькова М. Ю. - Дискусійність поняття "духовна культура" в сучасних українських наукових студіях (2016)
Коперльос Р. Ю. - Проблема складності в сучасному дискурсі (2016)
Блозва Л. М. - Штучний інтелект: філософсько-антропологічний погляд (2016)
Бондар Т. І. - Комунікативна природа влади (2016)
Булига І. І. - Міжправославні відносини на Рівненщині в контексті викликів сучасності (2016)
Высоцкая О. Е. - Средства и формы коммуникации как способы самоописания общества (2016)
Григоришин С. В. - Значение теории динамических культур для изучения древневосточных канонических книг (2016)
Загурська С. М. - Феномен масової свідомості в комунікативному контексті (2016)
Калач Д. М. - Особливості міжконфесійного діалогу в контексті християнської еклезіології (2016)
Колесніченко С. С. - Влада і суспільство: взаємодія та взаємний вплив (2016)
Костюченко К. О. - Криза системи вищої освіти та необхідність її реформування в епоху глобальних трансформацій (2016)
Маслікова І. І. - Сутність та типологія моральних обов’язків у деонтологічній етиці І. Канта (2016)
Метелева Е. А. - Постмодерн – прародина правого радикализма (2016)
Несправа М. В. - Етичні погляди Івана Ільїна на сутність духовності і опір злу (2016)
Павленко И. В. - Предметная форма и эстетическая предметность в лингвоэстетике Г. Шпета (2016)
Райхерт К. В. - Концепция изменения фоновых практик Ч. Спиносы, Ф. Флореса и Х. Дрейфуса и её версии (2016)
Соколовський О. Л. - Христологічна доктрина у віровченні помісної церкви (2016)
Тарасюк Л. С. - Андрогінізм як поєднання мікрокосму та макрокосму (2016)
Теліженко Л. В. - Цілісність людини як основа сучасного права: постнекласичний підхід (2016)
Царенок А. В. - Естетичний аспект візантійського аскетизму: до постановки питання (2016)
Цихуляк І. М. - Суспільно-виховна германевтика християнської аксіології в умовах трансформації української соціокультури (2016)
Чжань Сінь. - Орест Новицький: філософ і педагог (2016)
Чувашова Д. Д. - Жіночі образи в новозавітній традиції (2016)
Алигасар Хосровбеги - Развитие этических норм у детей дошкольного возраста (2016)
Ляднева А. В. - Зміни ціннісної парадигми благодійності у контексті розвитку "суспільства активної участі" (2016)
Гордієнко О. О. - Принципи м’якого управління в міжнародному освітянському просторі (2016)
Захарчук О. ф. - Общественный идеал сквозь призму аристократических взглядов Фридриха Ницше (2016)
Мацнєва Є. А. - Комунікативно-дискурсивні ресурси білінгвізму в сучасному інформаційному суспільстві (2016)
Санакуєв М. Г. - Attempts to define the place of philosophy of information in the system of modern science (2016)
Співак В. В. - Вплив Аристотеля на філософську складову української проповіді XVII ст. (2016)
Тимофеев О. В. - К вопросу о преемственности духовно-интелектуальной традиции в монашеской культуре Средневековья: Макарий Египетский и Бернард Клервоский (2016)
Філяніна Н. М. - Концепція цінності та самоцінності природи та система освіти (2016)
Шурупова К. В. - Аксіологічні компоненти соціальної політики: філософський аспект (2016)
Царенок А. В. - Вчення про божественне світло в контексті візантійської естетики аскетизму (2016)
Ручко О. В. - Міжнаціональні відносини в Україні: соціальнофілософський аналіз (2016)
Райхерт К. В. - Обзор концепции аналитических стратегий Нильса Акерстрема Андерсена (2016)
Власова Т. - Transformations of Culture in Multicultural Discourses of Postmodernity (2016)
Воропаєва Т. - Теоретико-методологічні засади дослідження консолідації українства у постколоніальну добу (2016)
Грабовська І. - Актуальність дослідження консолідації українства в постколоніальну добу (2016)
Грабовський С. - До проблеми колоніального статусу України в СССР (2016)
Доценко В. - Теоретико-методологічні засади дослідження ролі громадського руху в процесах консолідації українства кінця ХІХ – середини ХХ ст. (2016)
Ковтун Н. - Суб′єкти вольової регуляції соціальної активності у контексті проблеми консолідації українства (2016)
Обушний М. - Ідеї консолідації українців у програмних документах перших українських політичних партій (2016)
Усатенко Т. - Наративна епістемологія: Розширення горизонту українознавства (2016)
Ятченко В. - Екзистенційний аспект консолідаційних і дезінтетеграційних процесів в українській нації у світлі сучасних суспільних реалій (2016)
Абизова Л. - Консолідуюча місія спорту: здобутки і досягнення паралімпійців Донеччини, Єщенко М. (2016)
Авер’янова Н. - Консолідуюча роль мистецтва в сучасному українському суспільстві (2016)
Безручко О. - Запровадження М. П. Верхацьким традицій Л. С. Курбаса в українську школу театрального та екранного мистецтва (2016)
Бойко С. - Збереження етнокультурного розмаїття як чинника міжнаціональної злагоди в українському соціумі (2016)
Васіна Т. - Громадянська ідентичність молоді в контексті консолідації українства (2016)
Кичак О. - Ностальгічні настрої у середовищі трудових мігрантів Закарпаття на початку ХХІ ст. (2016)
Кобченко К. - Декомунізація в Україні: постколоніальний Контекст (2016)
Мацьків Т. - У пошуках національної ідентичності: українське суспільство у 90-х рр. ХХ ст. (2016)
Пархоменко Н. - Міграційні процеси та їхній вплив на консолідацію українства (2016)
Скляр В. - Відмінності в етномовній структурі населення підпорядкованих Україні та окупованих територій Донецької та Луганської областей (2016)
Талько Т. - Неорелігії в контексті консолідаційних процесів українства постколоніальної доби, Бунакова І. (2016)
Троян В. - Українська наукова діаспора: нові виклики, Таран Н. (2016)
Фесенко Г. - Культура національних свят як чинник консолідації нації (на прикладі націєтворення Словенії та України) (2016)
Агееў А. - Погляд энкавэдыстаў на дзейнасць украінскіх арганізацый на тэрыторыі генерал губернатарства Польшча ў прымежнай зоне БССР ў 1940 г. (2016)
Антонюк Т. - Навчальна книга в українській діаспорі як фактор збереження етнонаціональної ідентичності (2016)
Балера О. - Роль музичних та пісенних колективів української діаспори Російської Федерації у збереженні і розвитку національно-культурних традицій українського народу (1991 - 2014 рр.) (2016)
Гудзь В. - Російська історіографія голоду 1932-1933 рр. періоду перебудови (2016)
Дворніцька Л. - Синкретизм символіки у творах Віри Вовк та Емми Андієвської (2016)
Дзира О. - Взаємодія українських націоналістичних організацій Канади з українським націоналістичним рухом на Батьківщині й у світі (1918–1939 рр.) (2016)
Кагамлик С. - Діяльність української православної ієрархії як консолідаційний чинник українського суспільства (від імперії до сучасності) (2016)
Кононенко А. - "Світовий Конгрес Українців" у контексті підтримки суверенітету України та непорушності її кордонів (2016)
Машкова І. - Співпраця вітчизняних і канадських освітян у контексті розвитку Українського шкільництва Канади (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2016)
Мокрик Р. - Український гельсінський рух та його взаємодія з Заходом (1976-1991) (2016)
Петрикова В. - Інформаційні ресурси української науки в історії національного відродження як фактор консолідації наукового простору України в першій третині ХХ ст. (2016)
Пушкін І. - Украінцы і дзейнасць Магілёўскага Беларускага Камітэта (2016)
Солонська Н. - Книжкова комунікація українських іммігрантів у Канаді як засіб національного спілкування (2016)
Газізова О. - Загрози національній безпеці у сфері ідентичності етнічних груп Криму (початок ХХ століття) (2016)
Гойман О. - Позитивний міф як спосіб консолідації українства (2016)
Дарморіз О. - Соціальний міф як засіб консолідації українців та протистояння ворожій пропаганді (2016)
Ліщинська О. - Візуальне мистецтво як чинник формування креативного простору довіри в сучасній Україні (2016)
Литвиненко О. - Інформаційна складова у сучасній гібридній війні проти України: виклики й загрози (2016)
Орлова Т. - Габітус, війна і роль суспільствознавців у консолідації українства (2016)
Сморжевська О. - Діяльність Об’єднання Рідновірів України в умовах гібридної війни (2016)
Терновий П. - Гуманітарна спадщина у збройній боротьбі як фактор консолідації українства в умовах гібридної війни (2016)
Цюрупа М. - "Гібридні" загрози національній безпеці України та імператив солідарності патріотичних сил (2016)
Обушний М. - Етнонаціональна стабільність у контексті національної безпеки (С.А. Асланов. "Етнонаціональна стабільність держави: політико-правовий аналіз": Монографія. – Ужгород: Ліра, 2016. – 462 с.) (2016)
Обушний М. - Пам’яті вченого. Зовнішньополітична складова у науково-педагогічній діяльності Бориса Гончара (2016)
Bataeva K. V. - Сommunicative and instrumental models of educational process in modern philosophy and sociology of education (2016)
Ковалевська О. В. - Философско-психологический ракурс проблемы кризисности маргинального сознания (2016)
Чорна Л. В. - Осягнення феномена ідеалу у творчості Е.В. Ільєнкова: філософський аналіз (2016)
Холодинська С. М. - Футуристична складова творчої спадщини Ґео (Георгія) Шкурупія (2016)
Тарасюк Л. С. - Герменевтична методологія в дослідженні проблеми цілісності (2016)
Касинюк Л. А. - Досвід та проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні: філософсько-правовий аспект (2016)
Байрачний В. О. - Міждисциплінарні інтерпретації феномена соціальної відповідальності (2016)
Шашков П. С. - Конгениальность как медиатор межкультурной коммуникации (2016)
Рижкова В. В. - Актуальні проблеми прикладної лексикографії: специфіка укладання друкованих термінологічних словників вузької спеціалізації (галузь авіаційного двигунобудування), Величко А. М. (2016)
Кудоярова О. В. - Специфіка укладання електронних навчальних словників вузької спеціалізації (на прикладі термінології в галузі автопілоту), Сологуб К. С. (2016)
Ганієва М. В. - Укладання сучасного словника-довідника з аеродинаміки літальних апаратів, Ільченко М. Л. (2016)
Summary (2016)
На пошану пам’яті вчителя (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Відомості про авторів (2016)
Калетнік Г. М. - Поняття альтернативних джерел енергії та їх місце в реалізації політики енергоефективності України, Пиндик М. В. (2016)
Мазур А. Г. - Еволюція малих форм господарювання на селі, Самборська О. Ю. (2016)
Польова О. Л. - Оцінка ефективності управління власним капіталом підприємства, М'ярковська А. С. (2016)
Шаманська О. І. - Сучасні підходи до оцінювання ефективності діяльності підприємств спиртової промисловості України, Паламаренко Я. В. (2016)
Коломієць Т. В. - Дослідні господарства як перспективні осередки інноваційного розвитку аграрного сектору (2016)
Варламова М. Л. - Розвиток інвестиційно-інноваційних процесів в переробних галузях АПК (2016)
Скорук О. П. - Формування стратегії управління потенціалом біоресурсів підприємств регіону, Майданик І. С. (2016)
Руда О. Л. - Інституціальний механізм регулювання ринку зерна, Островська О. В., Ратушняк І. В. (2016)
Гуцаленко Л. В. - Обліково-інформаційна система забезпечення управління сільськогосподарським підприємством, Довгаль Е. О. (2016)
Гонтарук Я. В. - Напрямки реструктуризації переробних підприємств АПК в умовах глобалізації (2016)
Мельничук А. Б. - Інноваційні трансформації аграрного сектору: європейський аспект (2016)
Карпенко А. В. - Теоретичні аспекти формування конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств (2016)
До уваги авторів публікацій в журналі "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики (2016)
Калетнік Г. М. - Практична реалізація державної політики у сфері вищої освіти та положень нового закону "Про вищу освіту” в концептуальних за-садах підготовки фахівців на базі ННВК "Всеукраїнський науково-навчальний консорціум”, Гунько І. В., Кірєєва Е. А. (2016)
Spenser William P. - Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору: досвід аграрної політики США, Кірєєва Е. А. (2016)
Зубар І. В. - Еколого-економічні проблеми сучасного землекористування господарств Вінниччини (2016)
Мудрик Ю. М. - Залучення інвестицій в сільське господарство як запорука продовольчої безпеки країни (2016)
Довгань Ю. В. - Організаційно-економічні умови формування сировинної бази переробних підприємств олійно-жирового підкомплексу АПК (2016)
Юрчук Н. П. - Системний розвиток електронного сільського господарства, Окольдько Ю. В. (2016)
Гуцаленко О. О. - Шляхи стимулювання виробництва біопалива в Україні (2016)
Лепетан І. М. - Процес прийняття рішень у сфері облікових процедур нематеріальних активів (2016)
Мулик Т. О. - Методичний інструментарій аналізу фінансової безпеки підприємств в системі економічних аспектів виробництва біопалива, Мулик Я. І. (2016)
Вострякова В. І. - Впровадження LEAN - технологій в агрологістику в контексті сталого розвитку (2016)
До уваги авторів публікацій в журналі "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики (2016)
Титул, зміст (2016)
Артьомова Т. І. - Відносини суспільного відтворення в Україні у контексті трансформації моделей державного управління (2016)
Мандибура В. О. - Політико-економічні аспекти диференціації маргінальних станів відтворення населення (2016)
Дейнека Т. А. - Відтворювальний цикл суперечностей технологічного розвитку сучасної економіки в умовах ускладнення її кризових станів і форм (2016)
Пустовійт Р. Ф. - До економічної теорії війни (2016)
Івашук Ю. П. - Емерджентний інституційний порядок в економіці та його поведінкові підстави (2016)
Козюк В. В. - Фінансовий розвиток, валютні резерви та політичні режими в сировинних економіках (2016)
Липов В. В. - Тема 32. Теоретичні засади моделювання відкритої економіки (2016)
Бровко О. О. - Фазова морфологія та властивості послідовних поліуретанбутадієн-поліметилметакрилатних напів-ВПС, Сергеєва Л. М. (2016)
Бабкина Н. В. - Вязкоупругие свойства органо-неорганических ВПС на основе полиуретана, полигидроксиэтилметакрилата и полититаноксида, полученного золь-гель методом, Цебриенко Т. В., Алексеева Т. Т. (2016)
Kozak N. V. - Non-isothermal kinetics of e-caprolactam blocked polyisocyanate thermal dissociation, Didenko K. S., Davidenko V. V., Klepko V. V. (2016)
Бойко В. В. - Дослідження термодеструкції пероксидів b-циклодекстрину методом піролітичної мас-спектрометрії, Радченко О. А., Рябов С. В., Сінельніков С. І., Бортницький В. І. (2016)
Кобилінський С. М. - Дослідження фотодеструкції метилового оранжевого за наявності малеоїлхітозану та діоксиду титану, Гончаренко Л. А., Рябов С. В. (2016)
Робота Л. П. - Структура иономерных полиуретанов, содержащих природные соединения, Травинская Т. В., Штомпель В. И., Брыкова А. Н., Савельев Ю. В. (2016)
Сисюк В. Г. - Композиційні матеріали для виготовлення фотополімерних штампів лазерним гравіюванням, Гранчак В. М., Давискиба П. М., Грищенко В. К., Маїк В. З. (2016)
Валовий В. П. - Модифікація целюлози поліуретансечовиною, Черьопкіна Р. І., Бойко В. П., Грищенко В. К. (2016)
Внукова Н. М. - Методичні підходи до оцінки фінансової надійності страховиків, Притула Н. І. (2009)
Тридід О. М. - Щодо активізації інвестиційної діяльності страхових компаній, Орєхова К. В. (2009)
Старостіна А. - Підприємницькі ризики та регуляторна політика держави, Кравченко В. А. (2009)
Гаманкова О. О. - Становлення ринкових відносин у сфері страхування в Україні та роль держави у регулюванні цих процесів, Гаманков Д. В (2009)
Залєтов О. М. - Страхування від повеней: стан та перспективи розвитку (2009)
Нечипоренко В. І. - Застосування методу К. Ісікава та принципу В. Парето в розбудові агентської мережі страховика (2009)
Пікур Р. В. - Страхування екологічних ризиків в Україні, Лобова О. М. (2009)
Рак Р. В. - Недержавне пенсійне забезпечення в Україні, Ковальська К. В. (2009)
Тринчук В. В. - Особливості збутової політики компаній з страхування життя (2009)
Приказюк Н. В. - Перспективи розвитку страхового рику України в умовах глобалізації (2009)
Ігнатюк А. О. - Вплив фінансових посередників на нерівномірність розподілу доходів у суспільстві (2009)
Марченко А. Ю. - Страхування життя позичальників іпотечних кредитів: проблеми та перспективи розвитку в Україні (2009)
Моташко Т. П. - Страховий ринок як альтернативний напрям вкладання коштів населення (2009)
Нечипоренко В. В. - До питання правового регулювання перестрахування в умовах сьогодення (2009)
Пікус А. Ю. - Теоретичні підходи до аналізу якості економічного зростання (2009)
Внукова Н. М. - Особливості стрес-тестування страхових компаній, Смоляк В. А., Ачкасова С. А. (2009)
Баюра Д. О. - Корпоративна соціальна відповідальність як складова підвищення ефективності (2009)
Євтушенко Т. П. - Моделювання медичного страхування з використанням системно-функціонального підходу (2009)
Железняк В. Ю. - Напрями вдосконалення інфраструктури фінансового ринку (2009)
Клименко В. В. - Взаємодія страхового і банківського ринку: світовий досвід і Україна (2009)
Коваленко Ю. М. - Державне регулювання розміщення страхових резервів в Україні (2009)
Мікрюкова А. В. - Розвиток вітчизяного ринку страхових полсуг в умовах глобалізації (2009)
Островерха Р. Е. - Прибуткове оподаткування страхових компаній: досвід та напрями удосконалення (2009)
Рудик В. К. - Перспективи розвитку нових видів страхування на страхосому ринку України (2009)
Малинич Г. М. - Методичні підходи до аналізу фінансової надійності страхових компаній: переваги та недоліки (2009)
Стецюк Т. І. - Фінансові основи побудови систеим охорони здоров’я на засадах страхової медицини (2009)
Третьякова Г. М. - Реформи системи пенсійного забезпечення в Україні (2009)
Лібіх К. О. - Вдосконалення законодавчого забезпечення страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні відповідно до норма міжнародного права (2009)
Ольховська О. Л. - Національний страховий ринок в глобальних умовах розвитку (2009)
Шевчук О. С. - Вплив узгоджених дій учасників страховго ринку на розвиток конкуренції на цьому ринку (2009)
Вихідні дані (2009)
Лютий І. - Валютно-курсова політика та її вплив на організацію грошового обігу, Продан Т. (2009)
Кулиев P. - Мировой опыт развития сельского хозяйства и продовольственная безопасность государства (2009)
Паливода К. - Сучасні гроші як базовий інвестиційний інструмент (2009)
Романюк М. - Проблеми податкового адміністрування в Україні та необхідність кодифікації податкового законодавства (2009)
Вожжов С. - Ресурсний потенціал як чинник ефективності регулювання банківської ліквідності (2009)
Швець Н. - Використання різних шляхів поліпшення фінансового стану проблемних банків у період світової економічної кризи (2009)
Солодка О. - Сценарії реалізації іт-аутсорсингу в оптимізації ретейлової інфраструктури банківського бізнесу (2009)
Лазебник Л. - Інтеграція і гармонізація регулюючих функцій державиу фінансовій сфері (2009)
Коляда Т. - Інституційні протиріччя фінансової системи та їх вплив на структурні деформації ринку фінансових послуг україни в умовах світової економічної кризи, Прозоров Ю. (2009)
Гудзинська Л. - Проблеми позиціонування продуктів суб’єктів фінансового ринку в умовах кризи (2009)
Бутенко Н. - Еволюція розвитку концепцій маркетингу в контексті формування промислового маркетингу (2009)
Небава М. - Системний аналіз інституціональних ризиків при впровадженні другого рівня пенсійної реформи в україні, Шиян А. (2009)
Сокирко О. - Визначення ролі інноваційного чинника у теоріях економічного зростання, Яфінович О. (2009)
Гайдук Л. - Фінансові аспекти прискоренного розвитку інноваційної сфери україни (2009)
Лук'янов В. - Оптимізація платіжних систем в умовах фінансової кризи (2009)
Марко Є. - Інформаційне забезпечення глобалізаційних трансформацій та їх вплив на розвиток фінансово-економічної системи україни (2009)
Калівошко О. - Зміна структури іпотек в умовах фінансової кризи (2009)
Рожко Д. - Реструктуризація національної економіки як основний чинник формування державного бюджету в україні (2009)
Дрозд Н. - Сучасний стан розвитку ринку фінансового капіталу у світі (2009)
Пікус А. - Теоретичні основи дослідження механізму структурних зрушень в економіці (2009)
Вихідні дані (2009)
Ткаченко В. М. - Прекаріат: "веймарський синдром" (2016)
Горбатенко В. П. - Політичні ризики: від теорії до практики (2016)
Горбулін В. П. - Російсько-українська війна в термінах теорії реалізму, Власюк О. С., Кононенко С. В. (2016)
Шкляр Л. Є. - "План Маршалла" для України (2016)
Кресіна І. О. - Проблеми законодавчого забезпечення антидискримінаційної політики в Україні (2016)
Семченко О. А. - Політична модернізація як чинник державної іміджевої політики (2016)
Скаленко О. К. - Глобальносистемні виміри витоків та незалежного розвитку "пострадянської" України (2016)
Сидор І. - Особливості чину інтронізації патріарха у Візантійській імперії та Московській державі (2016)
Заява Архієрейського Собору - Про деякі питання канонічного положення Київського Патріархату та шляхи подолання церковного розділення (2016)
Позиція Вселенського Патріарха щодо подолання існуючого в Україні церковного розділення (2016)
Статут Громадської організації "Академія політичних наук" (2016)
Александрова А. Ю. - Концептуальные основы туристской лимологии (2010)
Свірідова Н. Д. - Індустріальний туризм: теоретичні аспекти (2010)
Смирнов І. Г. - Міжнародна туристична система "Все включене”: логістичний аспект (2010)
Холодова О. О. - Проблема підвищення якості туристичного продукту (2010)
Вороніна Г. Б. - Фестивальний туризм як новий напрям світового туризму (2010)
Ханмагомедов Х. Л. - Ландшафтно-рекреационные системы как факторы реализации экономического потенциала приморской низменности Дагестана (Россия) (2010)
Рассыпнов В. А. - Использовавние рекреационных земель для организации сельского туризма на территории Русского Алтая, Максимова Н. Б. (2010)
Цыренова И. Ж. - Современные проблемы туристско-рекреационного использования национальных парков в пределах Байкальского региона (2010)
Василенко Е. А. - Транснациональные гостиничные цепи в РФ (2010)
Зима О. Г. - Розвиток зеленого туризму як спосіб покращення екологічного стану в Україні, Каркальова П. І. (2010)
Яковчук О. В. - Оцінка туристичного потенціалу України (2010)
Корнілова Н. В. - Проблеми розвитку туризму в Чернігівській області (2010)
Стафійчук В. І. - Політична глобалізація як складова процесу творення світосистеми (2010)
Смаль В. В. - Високотехнологічний експорт: просторово-статистичний аналіз на прикладі країн Європейського Союзу (2010)
Пахомова Л. С. - Географические образы Монголии и его познавательный потенциал (2010)
Сливка Р. Д. - Застосування індексу недієздатності держав у дослідженні конфліктної ситуації в регіонах Чорного, Червоного морів та Східного Середземномор’я (2010)
Коваль К. П. - Транскордонне співробітництво Закарпаття та перспективи його розвитку (2010)
Ермакова Ж. А. - Региональные программы развития туризма: содержание, особенности, результаты, Полякова И. Л., Холодилина Ю. Е. (2010)
Коротун С. І. - Схема стратегії розвитку та маркетингу туризму в регіоні, Коротун О. П. С (2010)
Ганич Н. М. - Сучасні підходи до вдосконалення якості готельних послуг в Україні (2010)
Єрмаченко В. Є. - Регіональна політика в галузі туризму: основні підходи (на прикладі Харківської області), Дехтяр Н. А. (2010)
Мельник Л. В. - Конкурентоспроможність продукції на регіональному продо-вольчому ринку Хмельницької області та напрямки її підвищення (2010)
Креховецький В. В. - Транспортне забезпечення адміністративних районів Іва-но-Франківської області (2010)
Голубцов О. Г. - Ландшафтна ГІС як результат ландшафтознавчого прикладного дослідження адміністративного району: методичні аспекти, Путренко В. В., Чехній В. М., Фаріон Ю. М. (2010)
Воронін І. М. - Інформаційна трансформація системи розселення (2010)
Курач Т. М. - Цілепокладання класифікації географічних карт (2010)
Орещенко А. В. - Організація виробничого відділу зі створення тривимірних реалістичних картографічних моделей (2010)
Бредихин А. В. - Функции рельефа в рекреационно-геоморфолгических системах райнов с активной современной геодинамикой, Блинова Ю. М. (2010)
Гавриленко О. П. - Шляхи реалізації геоекологічних принципів при проектуванні геотехсистем природоохоронного призначення, Бойко Ю. В. (2010)
Трофимова Т. П. - Экологическое состояние уникального озера Ниджили, Жирков И. И. (2010)
Пендерецький О. В. - Нейромережа прогнозування стоку ріки Дністер (2010)
Антонов О. М. - Оцінка водно-ресурсного потенціалу р. Хорол, Винарчук О. О., Кравчинський Р. Л. (2010)
Слепцова Н. П. - Агроландшафты севера долины Туймаада (2010)
Кармазиненко С. П. - Етапи мікроморфологічних досліджень викопних ґрунтів і відкладів на території України (2010)
Горбунов Р. В. - Роль синоптических ситуаций в динамике состояний ландшафтов, Лапченко В. А., Беседина Т. Ю. (2010)
Дідовець Ю. С. - Глобальна зміна клімату: антропогенний чи природний вплив? (2010)
Рижа К. І. - Рекреаційні ландшафти: основні підходи до розуміння ролі лісових територій у туристичному секторі (2010)
Субботович Ю. - Стан та ризики зростання зовнішнього державного боргу України, Пількевич К. (2009)
Рак Р. - Державні цінні папери у сфері державних запозичень України, Ковальська К. (2009)
Гордей О. - Соціальна складова системи фінансового забезпечення рівня життя населення (2009)
Белінська Я. - Структурні диспропорції ринку капіталу в країнах з трансформаційною економікою (2009)
Краєвський В. - Аналітично-облікове забезпечення та методологічні особливості побудови фінансового рахунку (2009)
Делас В. - Валютне кредитування: проблеми та перспективи в Україні (2009)
Моташко Т. - Залучення грошових коштів населення шляхом емісії державих цінних паперів: світовий досвід (2009)
Ігнатюк А. - Поняття та види фінансових посередників, їх значення у сучасній ринковій економіці (2009)
Харабара В. - Методи оцінки кредитоспроможності позичальника в механізмі споживчого кредитування (2009)
Мошкова М. - Сек'юритизація іпотечних активів: проблеми та перспективи розвитку (2009)
Буй Т. - Фінансовий інжиніринг на ринку корпоративних боргових цінних паперів України (2009)
Колечко Д. - Ризики в моделях позаофісного банкінгу (2009)
Яременко О. - Роль Міжнародного Валютного Фонду у забезпеченні валютного регулювання в Україні (2009)
Волошенко А. - Необхідність та методи державного регулювання цін в умовах світової економічної кризи (2009)
Сошка Н. - Теоретичні аспекти формування податкових надходжень місцевих бюджетів (2009)
Ковтонюк О. - Основні етапи розвитку синдикованого кредитування у світі та його специфіка як складової фінансового забезпечення міжнародних операцій (2009)
Моторина І. - Диверсифікація як спосіб зниження ризику можливих збитків вкладів фізичних осіб в умовах фінансової кризи (2009)
Боровікова М. - Еволюція формування методологічних підходів до регулювання банківського капіталу у міжнародній практиці (2009)
Костирко Л. - Розвиток фінансового контролю використання бюджетних коштів: сучасні тенденції та перпективи, Разумцев В. (2009)
Матвієнко С. - Аналіз конкурентоспроможності вітчизняних банківських установ (2009)
Вихідні дані (2009)
Вовк З. В. - Еозинофільний синдром в практиці дитячого онколога та онкогематолога, Синоверська О. Б., Цимбаліста О. Л., Березна Т. Г., Семкович Я. В. (2014)
Коцабин Н. В. - Роль морфофункціонального стану ендометрію як провідного фактору успішної імплантації заплідненої яйцеклітини, Макарчук О. М. (2014)
Попович Я. О. - Медико-соціальні аспекти трансплантології в діяльності лікаря загальної практики (2014)
Барухович В. Я. - Віддалені косметичні та функціональні результа ти лікування гіпоспадії (2014)
Бензар І. М. - Лікування кістозних форм лімфатичних мальформацій голови і шиї у дітей: склеротерапія, хірургічне та комбіноване втручання (2014)
Веселий С. В. - Клінічні прояви аномалій урахуса у дітей, Журило І. П., Літовка В. К., Мальцев В. М., Латишов К. В., Сопов Г. О., Літовка О. В. (2014)
Гижа Л. Ю. - Відеоасистуюча трансумбілікальна резекція дивертикула Меккеля у 9-місячної дитини, Дворакевич А. О. (2014)
Грасюкова Н. І. - Анатомічні особливості та стан евентрованих органів при гастрошизисі у дітей, народжених шляхом кесарського розтину (2014)
Гриценко Є. М. - Запрограмовані релапаротомії в комплексному лікуванні розповсюдженого перитоніту у дітей (2014)
Грона В. М. - Комплексне лікування деструктивної пневмонії у дітей, Можаєв Є. О., Терещенко Н. В. (2014)
Дігтяр В. А. - Наш досвід лікування дітей із міхуро-сечовідним рефлюксом, Бойко М. В., Харитонюк Л. М., Островська О. А., Обертинський А. В., Шевченк К. В. (2014)
Дмитряков В. О. - Досвід діагностики та лікування мегауретеру у дітей, Корнієнко Г. В. (2014)
Доманський О. Б. - Результати лікування травматичних пошкоджень селезінки у дітей (2014)
Домарацький В. А. - Ендобронхіальна санація в лікуванні гострих лобітів у дітей, Чорноус Г. А. (2014)
Доценко Ю. Р. - Малоінвазивне лікування абдомінального крипторхізму у дітей, Переяслов А. А., Зіняк Б. М., Глагович М. В., Баб’як Б. Д. (2014)
Дубровін О. Г. - Діагностика та лікування ускладнень стороннього тіла стравоходу – електричної батарейки, Притула В. П., Малінецька В. Т., Коломоєць І. В. (2014)
Жежера Р. В. - Спленоренальне шунтування в лікуванні портальної гіпертензії у дітей (2014)
Журило І. П. - Вогнепальні поранення в мирний час у дітей, Літовка В. К., Латишов К. В., Веселий С. В., Сопов Г. О., Черкун О. В., Буслаєв О. І. (2014)
Запорожченко А. Г. - Хірургічне лікування перфоративных виразок шлунку і дванадцятипалої кишки у дітей з використанням лапароскопічної техніки (2014)
Зеляк М. В. - Лікування закритих пошкоджень нирок у дітей, Зіняк Б. М., Баб’як Б. Д. (2014)
Кондратенко П. Г. - Спосіб вимірювання внутрiшночеревного тиску в оперованих хворих з поширеним гнiйним перитонiтом, Койчев Є. А. (2014)
Кондратенко П. Г. - Прогнозування ризику рецедиву кровотечі у пацієнтів з гострою виразковою гастродуоденальною кровотечею, Лях Ю. Є., Гур’янов В. Г., Жаріков С. О. (2014)
Костюкевич В. М. - Крипторхізм: соціальна проблема, ранні та віддалені наслідки оперативного лікування, Коломийчук В. М., Зозуляк В. Л., Середюк В. В. (2014)
Косульніков С. О. - Вакуумтерапія при інфекційних ускладненнях алопластики вентральних гриж, Тарнопольський С. О., Кутовий М. О., Карпенко С. І., Кравченко К. В. (2014)
Кравчук Б. О. - Патогенез респіраторних захворювань у дітей з доброякісними утворами межистіння, Сокур П. П., Серденко Б. Б. (2014)
Кривченя Д. Ю. - Реконструктивно-пластичні операції на трахеї у дітей, Дубровін О. Г., Руденко Є. О., Метленко О. В., Пилипенко С. М., Карпенко Н. П., Коломоєць І. В., Пашнюк А. Г. (2014)
Кривченя Д. Ю. - Лійкоподібна деформація грудної клітки. Поперечне січення передньої пластинки грудини як доповнення до мініінвазивної корекції за методом Нусса, Притула В. П., Харсіка С. М., Заводій В. Г. (2014)
Курташ О. О. - Вибір оптимального варіанту колостомії на етапах хірургічної корекції аноректальних вад розвитку у дітей (2014)
Лебедевич О. Б. - Особливості стану мінерального обміну кісткової тканини у дітей з ортопедичними ускладненнями гострого гематогенного остеомієліту, Кулик О. М., Колівошко Ю. В., Карпів А. І., Яремчук С. О. (2014)
Левицький А. Ф. - Ключ для інтраопераційного моделювання дуги-пластини при лікуванні лійкоподібної деформації грудної клітки, Кривченя Д. Ю., Притула В. П., Бебешко О. В., Кузик А. С., Заводій В. Г., Хусейни С. Ф. (2014)
Матіяш О. Я. - Ранні та віддалені результати реконструктивно-пластичних операцій після обширних резекцій ободової кишки у дітей (2014)
Мельник О. П. - Порушення локальної імунної відповіді у хворих на інфільтративний туберкульоз, поєднаний із хронічним бронхітом, Островський М. М. (2014)
Мельниченко М. Г. - Результати лікування дітей з місцевим апендикулярним перитонітом, Елій Л. Б., Антонюк В. В. (2014)
Новицький О. В. - Підвищення якості діагностики глибоких форм гострого парапроктиту (2014)
Пащенко К. Ю. - Сучасні реконструктивно-відновлювальні операції у новонароджених і немовлят (2014)
Підмурняк О. О. - Психологічні аспекти малоінвазивних методів лікування пухлин нирок (2014)
Попівняк Х. І. - Комбінована спінально-епідуральна анестезія при хірургічному лікуванні пацієнтів з колоректальним раком, Тітов І. І. (2014)
Притула В. П. - Особливості ліквідації ехінококових кіст IV сегмента печінки при відкритому хірургічному втручанні у дітей (2014)
Притула В. П. - Трансанальне ендоректальне зведення та резекція товстої кишки як сучасний підхід хірургічного лікування дітей з хворобою Гіршпрунга, Сільченко М. І., Хусейни С. Ф., Кузик А. С., Курташ А. С., Іськов А. П. (2014)
Рибальченко В. Ф. - Оптимізація діагностики та лікування інвагінації кишечника у дітей, Стахов В. В. (2014)
Рибальченко В. Ф. - Клініко-діагностичні паралелі абсцесів й інфільтратів черевної порожнини у дітей, Демиденко Ю. Г. (2014)
Рибальченко В. Ф. - Особливості діагностики та лікування інвагінації кишечника у дітей, Русак П. С., Стахов В. В. (2014)
Романишин С. С. - Дослідження клінічних особливостей перебігу генералізованого пародонтиту в ранні та віддалені терміни під впливом зинаксину (2014)
Русак П. С. - Черевна форма крипторхізма у дітей (методи хірургічного лікування), Рибальченко В. Ф., Толстанов О. К., Волошин Ю. Л. (2014)
Русак П. С. - Сучасні аспекти діагностики та особливості лікування гострого гематогенного остеомієліту у новонароджених, Смірнова І. В., Смирнов В. В. (2014)
Русак П. С. - Лікування абсцесів черевної порожнини у дитячій хірургічній практиці (2014)
Садовий І. Я. - Профілактика розвитку стриктури анального каналу при гемороїдектомії (2014)
Сільченко М. І. - Віддалені результати радикальної хірургічної корекції надлеваторних форм аноректальних вад розвитку у дітей із заднього сагітального доступу, Притула В. П., Грегуль В. В., Сітковська С. М., Хусейни С. Ф., Курташ О. О., Літвінова Н. В. (2014)
Слєпов О. К. - Пізно виявлені хибні природжені діафрагмальні грижі: клінічна симптоматика та діагностика, Сорока В. П., Слєпов Є. О., Пономаренко О. П. (2014)
Сокур П. П. - Діагностика та хірургічне лікування закритої торакальної травми у дітей, Гетьман В. Г., Кравчук Б. О., Серденко Б. Б. (2014)
Соручан В. П. - Мезокавальне шунтування в хірургії портальної гіпертензії у дітей (2014)
Спахі О. В. - Лікування інфікованих і гнійних ран у дітей з використанням магнітотерапії і ліпосомальних розчинів антибіотиків, Пахольчук О. П. (2014)
Федоров С. В. - Показник ендогенної інтоксикації при хронічній серцевій недостатності (2014)
Фофанов О. Д. - Малоінвазивні технології в лікуванні хвороби Гіршпрунга у дітей, Борис О. Я., Фофанов В. О., Никифорук Р. І. (2014)
Фофанов О. Д. - Абсцеси нирок у дітей, Зіняк Б. М., Доценко Ю. Р., Баб’як Б. Д. (2014)
Фофанов О. Д. - Ускладнення кишкових стом у дітей, Фофанов В. О., Глагович М. В., Никифорук М. В. (2014)
Шевченко Б. Ф. - Імунологічна оцінка ступеня фіброзної трансформації підшлункової залози при хронічному панкреатиті, Бабій О. М., Татарчук О. М., Кудрявцева В. Є., Ошмянська Н. Ю. (2014)
Шевченко Л. П. - Проблема вітряної віспи в дитячій хірургії, Кулик О. М., Гоменюк І. С., Шевченко М. С., Карпів А. І. (2014)
Синоверська О. Б. - Синдром Бругада в практиці лікаря-педіатра, Величко Т. М., Котурбаш Р. Й., Тимощук О. В., Шлімкевич І. В., Сушко І. В. , Дащенко О. О., Глухій В. П. (2014)
Антонів Р. Р. - Засоби організації індивідуальної самостійної роботи студентів з дисципліни "Урологія" у вищому медичному навчальному закладі ІІІ-ІV рівнів акредитаці (2014)
Мироненко П. В - Форма правління як концептуальна і прикладна проблема (2016)
Горбулін В. П. - Збройний конфлікт в Україні у термінах геополітики, Власюк О. С., Лібанова Е. М., Ляшенко О. М. (2016)
Смолянюк В. Ф. - Україна та Російська Федерація: духовне розмежування (на прикладі патріотичних стратагем) (2016)
Лікарчук Д. С. - Основні способи вирішення парламентських конфліктів у сучасній Україні (2016)
Гай-Нижник П. П. - Русько-візантійська війна 1043 року: церковний та політико-ідеологічний аспекти протистояння в контексті релігійної політики Великого князя Київського Ярослава Мудрого, Батрак О. П. (2016)
Жангожа Р. Н. - Криза світової цивілізації та доля ісламу у контексті сучасної політичної та культурної ситуації в Україні, Закут А. А. Салах (2016)
Литовські статути 1529, 1566, 1588 (2016)
Михальченко М. І. - Методологічні проблеми аналізу сучасних цивілізацій (2016)
Омельченко В. Ю. - До питання про міжнародну політику як "діалог культур", "культ" прав людини та "терапію насилля" (2016)
Скаленко О. К. - Ключові виклики і алгоритми сучасного світового розвитку: історичний матеріалізм чи глобальносистемна методологія!? (2016)
Мироненко П. В. - Конфліктологічний вимір становлення ідентичності української нації (2016)
Ткаченко В. М. - Українська національна ідея: час війні і час миру (2016)
Король В. Г. - Комунікаційно-контентні агресії кремля: характеристика, тенденції, організація спротиву (2016)
Тертишник В. М. - Доктрина та проблеми і ризики конституційної й судово-правової реформи в Україні (2016)
Литвин В. С. - Еволюція інституту президентства у досучасній політичній історії України: повноваження, роль і місце у системі державного правління (2016)
Кочубей Л. О. - Інформаційно-комунікативні технології взаємодії влади та опозиції в сучасній Україні (2016)
Горбатенко І. А. - Соціально-політичні прояви фрустрації в умовах нестабільного розвитку (2016)
Здіорук С. І. - Політико-правові проблеми організації Служби військових капеланів України (2016)
Сидор І. - Титулування Московських ієрархів у перший період їх патріаршества (2016)
Стичинська А. Б. - Вплив інститутів громадянського суспільства на формування і практичну реалізацію політики України у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина (2016)
Акт проголошення Української Держави (30 червня 1941 p.) (2016)
Вступне слово президента ГО АПН Мироненка П. В. (2016)
Виступ академіка АПН Ткаченка В. М. "Україна на марші: в пошуку ідентичності" (2016)
Виступ академіка АПН Смешка І. П. "Військово-політичні конфлікти в українських реаліях" (2016)
Виступ академіка АПН Горбатенка В. П. "Проблеми розвитку політичної науки і освіти в Україні" (2016)
Удовенко Г. Й. - На основі прагматизму й виваженого ставлення до сучасних реалій (Із виступу перед слухачами Дипломатичної академіх України 14 грудня 1996 р.) (1998)
Хандогій В. Д. - Зовнішня політика України: досягнення, проблеми, перспективи (1998)
Гуменюк Б. І. - Примножувати традиці, нарощувати потенціал української дипломатії (1998)
Балабушевич Т. А. - До питання про історичні традиції української дипломатії у відносинах з країнами Центрально-Східної Європи (1998)
Лукач Б. І. - Українсько-угорські відносини наприкінці IX- середині XIII ст. (1998)
Подаляк Н. Г. - Таємна дипломатія: папа Григорій VII і великий київський князь Ізяслав Ярославович (1998)
Ціватий В. Г. - Європейська зовнішня політика і дипломатія першої половини XVI століття та українські землі (політико-правовий аспект) (1998)
Мицик Ю. А. - Переяславська рада і Московський договір 1654 року (1998)
Сергійчук Б.В. - Сучасна турецька історіографія про дипломатичні стосунки Туреччини і України (1998)
Сергійчук В. І. - Українська дипломатія й утвердження державних кордонів 1917-1920 рр. (1998)
Вєдєнєєв Д. В. - Дипломатична служба України 1917-1920 рр.: сучасний етап дослідження (1998)
Гайдуков Л. Ф. - Традиції України в підготовці дипломатичних кадрів: діалог з історією. 1918-1922 рр. (1998)
Сторчак А. І. - До питання про дипломатичні стосунки УНР доби Директорії (1998)
Могилевська В. П. - Міжнародно-правові аспекти зовнішньої політики Української Народної Республіки доби Української Центральної Ради (проблеми легітимності влади) (1998)
Дутчак Г. О. - Олександр Шульгин-засновник української дипломатії доби УНР (1998)
Кушнір О. І. - Позиція Української Комуністичної партії (УКП) щодо Ризького мирного договору 1921 р. (1998)
Кульчицький С. В. - Християн Раковський на чолі зовнішньополітичного відомства УСРР (1998)
Данильченко О. П. - Створення і діяльність консульства СРСР у Львові (1927-1933 рр.), Рубльов О. С. (1998)
Александрова Т. Л. - Випускники Київського університету ім.Тараса Шевченка на дипломатичній роботі: традиції і сьогодення (1998)
Бруз В. С. - Українська дипломатія в ООН (1998)
Білоусов М. М. - Українська дипломатія: можливості, стан, перспективи (1998)
Тупчієнко Л. С. - Інновація як складова наукового обгрунтування зовнішньої політики (1998)
Івченко О. Г. - Дипломатія як чинник економічного розвитку держави (1998)
Варзар І. М. - Політолого-етнологічніаспекти української дипломатії суверенізаційної доби (1998)
Ткаченко Ю. А. - "Теорія демократичного миру" та її прояви в політиці держав Заходу щодо республік колишнього СРСР, Торіцин А. С. (1998)
Александрова Т. Л. - Передумови розбудови, етапи та особливості відносин України і Республіки Польща, Шульгінова Т. О. (1998)
Лисенко І. П. - Німецький вектор української зовнішньої політики (1998)
Александрук В. Є. - Зовнішньополітичні орієнтири України і Японії (1998)
Гавриленко В. М. - Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони навколишнього середовища (1992-1996 рр.) (1998)
Радько А. Б. - Регіональна та субрегіональна політика України, як частина перспектив безпеки України (1998)
Гаєв М. О. - Роль і нові завдння української дипломатії в умовах подолання кризи ООН (1998)
Оніщенко Ю. В. - Рух Неприєднання у зовнішній політиці України (1998)
Стрекаль О. В. - Проблеми розробки національної стратегії європейської інтеграції України (1998)
Картавцев В. С. - Історико-правові аспекти розбудови системи забезпечення національної безпекиУкраїни (1998)
Мережко О. О. - Lex Mercatoria - нове міжнародне торгове право (1998)
Блажей В. В. - Правові засади організації дипломатичної служби України (за національним законодавством) (1998)
Громов О. В. - Консульська служба як засіб здійснення екстратериторіальної юрисдикції держави (1998)
Дір Л. В. - До питання про створення Міжнародного кримінального суду, Дір І. Ю. (1998)
Тупчієнко Д. Л. - Міжнародно-правові аспекти взаємовідносин України з НАТО у контексті нового світового порядку (1998)
Кармадонова Г. К. - Міжнародно-правовий досвід та перспективи науково-технічного співробітництва України з країнами СНД (1998)
Пахіль В. О. - Правові основи застосування санкцій ООН (1998)
Ігнатова О. І. - Про деякі особливості навчання французької мови як мови дипломатії у Дипломатичній академії України (1998)
Боднар С. М. - Використання антропонімічної моделі арабської мови у дипломатичних відносинах України з країнами мусульманського світу (1998)
Адаменко В. М. - Міцність і деформованість сталевих балок, підсилених шляхом збільшення перерізу під навантаженням (2015)
Албу-Хасан Ахмед М. А. - О гашении извести модифицированной водой (2015)
Аль-Ода Насир Али Абдульхуссейн - Архитектурная образованность в контексте национально-культурного пространства (2015)
Астаханова Н. В. - Влияние активированного наполнителя и водоцементного отношения на скорость изменения прочности цементного камня, Рябоконь Р. Л. (2015)
Безушко Д. И. - Цунами в Черном и Азовском морях, Мурашко А. В., Мироненко И. Н. (2015)
Бондаренко О. П. - Шлакопортландцементи, модифіковані відходами скляного бою, Захарченко К. Д., Новоселенко Є. Д. (2015)
Выровой В. Н. - Структура – основа строения и проявления свойств строительных материалов и конструкций (2015)
Гасан Ю. Г. - Модифікація і дослідження композиційних матеріалів на основі гіпсової в’яжучої речовини з високим вмістом золи винесення ТЕС, Тарасевич В. І., Кучерова Г. В., Сергієнко О. В. (2015)
Гедулян С. И. - Влияние современных полимерных и минеральных модификаторов на физико-механические свойства ремонтных систем (2015)
Гузий С. Г. - Влияние кавитационной обработки на реокинетические свойства щелочных алюмосиликатных дисперсий, Кривенко П. В., Абдулла Аль Мусаи Д. (2015)
Данкеєва О. Є. - Принципи формування професійної компетентності у студентів будівельного факультету (2015)
Дворкін О. Л. - Аналіз особливостей впливу піногіпсу на його властивості, Бордюженко О. М., Безусяк О. В. (2015)
Деревянко В. Н. - Производство сульфоалюминатных цементов, Кондратьева Н. В., Курятник Т. С. (2015)
Деревянко В. Н. - Влияние кремнийсодержащих добавок в магнезиально – бишофитную смесь на свойства магнезиального камня, Максименко А. А., Бегун А. И., Гришко А. Н. (2015)
Добщиц Л. М. - Достоверность и методики определения прочности бетона в конструкциях, Клибанов А. Л., Белов А. В. (2015)
Довгань И. В. - Статистическое исследование пространственной организации материалов методом квадратных сеток, Колесников А. В., Семенова С. В., Дмитриенко М. П., Кириленко Г. А. (2015)
Дорофеев В. С. - Применение комплексной системы добавок для компенсации усадки бетона, Заволока М. В., Заволока Ю. В., Заволока Ю. М., Ященко Е. С. (2015)
Дорофеев В. С. - Исследование напряженно- деформированного состояния железобетонных элементов с учетом работы растянутого бетона над трещинами, Зинченко А. В., Завирюха Т. В., Пономарь Л. В. (2015)
Дорофєєв В. С. - Сучасні рішення по переробці твердих побутових відходів та досвід утилізації їх в будівельній галузі, Майстренко О. Ф. (2015)
Дорофеев В. С. - Подбор состава штукатурных растворов для автоклавного газобетона с учетом напряжений возникающих в штукатурном покрытии при эксплуатации стеновой конструкции, Парута В. А., Гусак Д. В. (2015)
Думитрюк А. В. - Особенности конструкции предлагаемого сборно-монолитного антисейсмического пояса зданий, Русу И. В. (2015)
Жаданова К. Ф. - Классицизм в православной архитектуре Запорожского края XIX ст. (2015)
Жданов А. А. - Цилиндрическая металлическая оболочка на упругом основании при температурном климатическом воздействии (2015)
Иванов В. Д. - Безобжиговый стеновой материал из глины, Истру А. Б., Талпа П. С., Светлицкая Т. С. (2015)
Ибрагим Маохи Кадум - Влияние суперадсорбента на реологические свойства цементной матрицы бетона, Коваль С. В., Савченко С. В. (2015)
Карпюк В. М. - Регулирование расчетной надежности изгибаемых предварительно напряженных железобетонных элементов по прочности нормальных сечений, Агаева О. А. (2015)
Карпюк В. М. - До питання про необхідність вдосконалення нормативних методів розрахунку міцності похилих перерізів залізобетонних конструкцій, Крантовська О. М., Коцюрубенко О. М. (2015)
Клименко Е. В. - Анализ расчетного и экспериментального метода определения несущей способности каменных конструкций, Шаповал С. Л., Гринева И. И. (2015)
Ковальчук В. А. - Минерально-органический материал для монолитного бетонирования и восстановления строительных конструкций, Мельникова А. С. (2015)
Коверниченко Л. Н. - Подготовка металлической поверхности под нанесение защитных покрытий, Дадыкин Д. Ю. (2015)
Колин В. М. - Некоторые аспекты фундаментальных исследований низкочастотных и высококачественных колебаний кусочно-слоистых систем, Часовщик Ю. Я. (2015)
Корнеєва І. Б. - Особливості розрахунку конструкцій з урахуванням реологічних властивостей матеріалу, Кушніренко В. В. (2015)
Коробко О. А. - Структурная организация бетона на различных уровнях неоднородностей, Выровой В. Н., Рожнюк Е. В. (2015)
Кочкарьов Г. В. - Управління якістю полістиролбетонних сумішей при визначенні їх складів з використанням комп’ютерних систем програмування (2015)
Кравченко А. В. - Дослідження температуропровідності елементів вогнезахищених дерев’яних конструкцій, Цапко Ю. В., Гузій С. Г. (2015)
Кривенко П. В. - Роль технологических факторов в формировании структуры и свойств шлакощелочных бетонов, Петропавловский О. Н., Лакуста С. О. (2015)
Крусь Ю. О. - Деформування й руйнування дрібнозернистого бетону в умовах малоциклових навантажень, Крусь О. Ю. (2015)
Крылов Е. А. - Формирование ячеистой структуры и свойств, характеризующих долговечность неавтоклавного газобетона плотностью 500 кг/м3 на комплексном вяжущем с применением доменного шлака, Мартынов В. И., Виноградский В. М. (2015)
Кучеренко А. А. - Бетон выращивает таумасит. Надо ли это? (2015)
Кучеренко Р. А. - Прочность бетона на активированных компонентах, Албу-Хасан А. М. А. (2015)
Линник Д. С. - Влияние высокоактивной пуццолановой добавки на свойства композиционного гипсового вяжущего и арболитобетона на его основе, Юсипчук В. И., Шинкевич Е. С. (2015)
Ляшенко Т. В. - ЭС-модели и многокритериальная оптимизация при разработке теплоизоляционных гипсовых штукатурных композиций, Керш В. Я., Колесников А. В. (2015)
Мироненко С. В. - Асфальтобетон на модифікованому бітумі, Ласка Р. В., Твердохліб О. Л. (2015)
Мишин В. Н. - О состоянии памятников градостроительства и архитектуры старой Одессы, Гнып О. П. (2015)
Мішутін А. В. - Дослідження структури і властивостей суднобудівних керамзитобетонів, Заволока М. В., Богуцький В. Л. (2015)
Моргун В. Н. - Анализ работы стержневой арматуры в конструкционном пенобетоне, Виснап А. В. (2015)
Моргун Л. В. - Структурообразование пенобетонных смесей, Моргун В. Н. (2015)
Мостовой С. Н. - Влияние золы-унос на структурно-механические свойства механоактивированных цементо-содержащих композиций, Барабаш И. В., Ксёншкевич Л. Н. (2015)
Нетеса Н. И. - Влияние пор на напряженно-деформированное состояние бетона (2015)
Ніколова Р. О. - Кавітаційне руйнування обладнання і шляхи його усунення, Тюмєнєв М. Ю. (2015)
Осторожнюк М. В. - Самоуплотняющийся легкий бетон: состав и свойства (2015)
Перпері А. О. - Побудова об’ємів, площин, ліній – зв'язок між образом і геометрією (2015)
Писаренко А. Н. - Математическое моделирование нестационарного температурного поля с учетом влагосодержания в строительных материалах, Максименюк Я. А., Загинайло И. В. (2015)
Пичкур Н. В. - Перспективы ноосферных преобразований социальной сферы в Украине (2015)
Подлозный Э. Д. - Микроструктура бетона на основе гранодиорита, эмалевой фриты, обработанных в низкотемпературной азотной плазме (2015)
Пушкарьова К. К. - Дослідження впливу органо-кремнеземистих добавок на міцність цементних композицій, Каверин К. О. (2015)
Пушкарьова К. К. - Вплив вуглецевих нанотрубок на процеси структуроутворення шлакомісткого цементного каменю, Суханевич М. В., Марціх А. С. (2015)
Ромашко В. М. - Узагальнена діаграма стану бетонних та залізобетонних елементів і конструкцій (2015)
Саламаха Л. В. - К вопросу определения передаточной прочности многопустотных плит перекрытия, в процессе их изготовления (2015)
Sitek J. - Analysis Of Rocks From Western Part Of Antarctica, Dekan J., Sedlac ̌kova K., Gokhman A., Zhukovskij V., Tatchev D. (2015)
Трофимова Л. Е. - Теория катастроф в физико-химической динамике и в технологии дисперсных систем и материалов, Урьев Н. Б. (2015)
Троян В. В. - Модифіковані корозійностійкі бетони для залізничних шпал, Сова Н. О. (2015)
Уразманова Н. Ф. - Влияние взаимосвязи структурных уровней на технологическую поврежденность бетонов, Коробко О. А., Тофанило В. Ю., Казмирчук Н. В. (2015)
Файвусович А. С. - Определяющие уравнения процессов выщелачивания бетона с учетом фазовых переходов, Рязанова В. А., Левадная С. И. (2015)
Фомина И. П. - Устойчивость п-образной железобетонной рамы, подверженной воздействию агрессивной среды (2015)
Фомин В. М. - Нелинейные динамические задачи для многопролетных железобетонных рам с учетом пластичности бетона (2015)
Фощ А. В. - Разработка состава гипсобетона для внутренних стен, Керш В. Я. (2015)
Шевченко Л. Ф. - К определению срока окупаемости гелиоустановки горячего водоснабжения (2015)
Шевченко Л. Ф. - Методика расчёта площади гелиополя систем солнечного горячего водоснабжения (2015)
Шевчук Г. Я. - Модифікований цементобетон для дорожніх та аеродинамічних покрить, Генсецький М. П., Гнип О. П., Раєцька К. О. (2015)
Шейніч Л. О. - Дослідження тріщиноутворення бетону в ранні терміни його твердіння в конструкції, Миколаєць М. Г. (2015)
Shinkevich E. S. - Basic Properties Of Aerated Composites On Silicate Matrix Of Thermal-Moisture Hardening, Lutskin E. S., Koichev A. A., Mironenko I. N. (2015)
Шишкина А. А. - Наномодифицированный реакционно-порошковый бетон, Шишкин А. А., Мирськов В. В. (2015)
Гражевська Н. - Використання методів кластерного аналізу при багатовимірній періодизації та типологізації в дослідженні закономірностей глобалізації краін світу, Ковтун Н. (2010)
Мандибура В. - Особливості сучасної трансформації класової структури населення України, Батажок С. (2010)
Осецький В. - Механізм впливу державних інституцій на регулювання трудових процесів у мотиваційній системі, Татомир І. (2010)
Кочкіна Н. - Застосування методів оптимізації для раціоналізації асортименту продукції, Мальчиков В. (2010)
Коблянська О. - Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, Огреба С. (2010)
Ігнатюк А. - Глобальні галузеві ринки: підходи до визначення та характерні ознаки (2010)
Кондрашова-Діденко В. - Інтелектуальний капітал: концепти vs конструкти, Діденко Л. (2010)
Баластрик Л. - Макро - та мікроекономічні детермінанти державного сектора (2010)
Жилінська О. - Інноваційні аспекти міжнародного співробітництва країн СНД, Урбан М. (2010)
Красота О. - Мале підприємництво: економічна сутність та роль у подоланні кризи (2010)
Лозова Г. - Конкурентна політика Німеччини в умовах економічних криз (2010)
Дмитренко Л. - Машинобудівна галузь України в умовах світової фінансової кризи: стан та перспективи (2010)
Харламова Г. - Міграційні мережі у процесі формування людського капіталу України, Таран К. (2010)
Овчаренко Т. - Інвестування інноваційних проектів на промислових підприємствах України (2010)
Мошкова М. - Сек'юритизація іпотечних активів: проблеми та перспективи розвитку (2010)
Урсуленко Г. - Базель II : вимірювання банківських ризиків та управління ними (2010)
Чорноус Г. - Інтелектуальний підхід до управління бізнесом: реалії і перспективи (2010)
Вихідні дані (2010)
Михальченко М. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження процесів трансформації сучасних політичних інститутів України (2016)
Гошовська В. А. - Роль Лесі Українки в історії становлення українського соціал-демократичного руху (2016)
Мироненко П. В. - Методологічні основи політичної стратегії і тактики як системи засобів подолання політичної нестабільності (2016)
Шайгородський Ю. Ж. - Політика як суспільне явище:ключові моменти зміни дослідницьких парадигм (2016)
Ткаченко В. М. - Агресія як засіб здійснення політики (2016)
Ткаченко В. М. - "Росія: ідентичність агресора" (глава з монографії) "Путінізм": шовінізм пострадянського реваншу (2016)
Шкляр Л. Є. - "Норманський формат": за і проти. Сценарії для України (2016)
Мартинюк В. Л. - Аналітична довідка щодо діяльності проросійських неурядових організацій в Україні (станом на 1 грудня 2015 року), Мироненко В. П. (2016)
Курас І. Ф. - Політичні реформи як гасло і реальність модернізації, Михальченко М. І. (2016)
Глебова И. И. - "Дворцовое государство" в современной России (російською мовою) (2016)
Погорєлова А. І. - Гуманізація політичного діалогу в контексті розвитку культури парламентаризму (2016)
Хома Н. М. - Символізація політичної реальності: тіло й одяг як самоідентифікаційне вираження (2016)
Конституція Пилипа Орлика 1710 року (2016)
Вовк О. Б. - Конституція Пилипа Орлика: оригінал та його історія (2016)
Любіцева О. О. - Концептуальні засади географії рекреації і туризму, Мальська М. П., Зінько Ю. В. (2011)
Смирнов І. Г. - Таймшер: система володіння відпочинком (2011)
Кіптенко В. К. - Туризм у регіональній політиці України (2011)
Самбурова Е. Н. - География туризма в Китае (2011)
Бучко Ж. І. - Просторовий аналіз розвитку готельно-ресторанної інфраструктури туризму у Чернівецькій області, Круль Г. Я. (2011)
Лаврук М. М. - Географічна типізація полонин Гуцульщини для рекреаційно-туристичних потреб (2011)
Новикова М. В. - Особливості менеджменту діяльності туристичних фірм, Лола Ю. Ю. (2011)
Хлиманкова М. А. - Сезонные колебания в туризме (2011)
Пацюк В. С. - Соціогеографічний аналіз ставлення мешканців Криворіжжя до розвитку індустріального туризму (2011)
Зацепин С. В. - Социальные предпосылки развития экологического туризма в современном обществе (2011)
Жураєва К. А. - Актуальні проблеми розвитку туризму в Україні та світі та шляхи їх вирішення (2011)
Паламарюк М. Ю. - Географія туристично-рекреаційного потенціалу Чернівецької області (2011)
Юровчик В. Г. - Аналіз рекреаційної діяльності у Волинській області (2011)
Ляшук М. М. - Сучасна територіальна організація підприємств готельного господарства Волинської області (2011)
Савчук І. Г. - Теоретичні аспекти географічного вивчення міжнародного пасажирського залізничного сполучення (2011)
Реттінгер Р. - Доступність комунікаційних шляхів Камбоджі, Сташак П. (2011)
Ворфлік Г. С. - Геополітичні аспекти курдського конфлікту (2011)
Ніщименко В. І. - Геополітичні наслідки проголошення незалежності Косово в географічному розрізі (2011)
Дирда А. О. - Державний нейтралітет як альтернатива зовнішньополітичного курсу України в сучасних умовах: "за" і "проти" (2011)
Горячко М. Д. - Мультипликативное влияние реализации крупных инвестиционных проектов на региональную социально-экономическую среду (на примере Дальнего Востока России) (2011)
Афанасьєв О. Є. - Історія регіонального природокористування як чинник туристської привабливості Дніпропетровщини (2011)
Смирнов І. Г. - Логістичний аспект туристичних чудес України: заповідник "Кам’янець" (2011)
Уліганець С. І. - Пропозиції щодо розвитку туристичної діяльності під час проведення ЄВРО - 2012 у місті Києві, Стригун О. Г. (2011)
Ступина О. Г. - Применение концепции управления дестинацией при планировании и развитии туризма в приграничных районах (2011)
Вергун Л. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі в регіонах України (2011)
Руднєва М. Г. - Функціональна структура виноградарсько–виноробного кластеру Криму – суспільно-географічний аспект (2011)
Бачинська О. В. - Теоретичні і методичні основи економіко-географічного дослідження Старокостянтинівського району (2011)
Даценко Л. М. - Аналіз зарубіжних туристичних карт, Підлісецька І. О. (2011)
Беба Н. В. - Картографічні твори на службі туристів (2011)
Власенко М. М. - Аналіз аспектів інформаційно-технологічної глобалізації в Латинській Америці (2011)
Черней Е. І. - Географічні параметри впливу планетарних процесів на геологічні формації, Олійник Я. Б., Калько А. Д. (2011)
Пендерецький О. В. - Метод оцінки екологічного стану ґрунту з використанням Fuzzy-технологій (2011)
Снытко В. А. - Гидрологическая и ландшафтная ситуация Балтийского ската Тихвинской водной системы (север европейской части России), Широкова В. А., Низовцев В. А., Фролова Н. Л. (2011)
Явкін В. Г. - Особливості поширення цінових пропозицій земель рекреаційного призначення Дністровського водосховища, Ясенчук В. І., Мельничук А. Я. (2011)
Сломінська Л. С. - Суб’єкти природокористування у Вінницькій області: особливості і деякі результати дослідження (2011)
Смирнов І. Г. - Логістика митного контролю міжнародних туристичних потоків в світлі підготовки України до ЄВРО-2012 (2011)
Колотуха О. В. - Сегментація соціального туризму в Україні (2011)
Новикова В. І. - Складові основних видів транспорту як інфраструктури рекреації: сутність поняття, структура, класифікація (2011)
Антоненко В. С. - Оцінка рекреаційних ресурсів і комфортності погодних умов Куяльницького лиману, Польовий А. М. (2011)
Бейдик О. О. - Екологічна безпека приморського рекреаційно-туристського комплексу України, Рак Л. К. (2011)
Радченко О. М. - Екологічний аспект в роботі з іноземними туристами в Українській РСР у 1960-80 рр (2011)
Новосад Н. О. - Тенденції розвитку готельної інфраструктури в’їзного туризму (2011)
Редько Т. В. - Інформаційно-територіальна проекція туристичної привабливості регіонів України (2011)
Сировець С. Ю. - Територіальна організація туристичного процесу Столичного регіону (2011)
Залещик В. В. - Комплексна оцінка рекреаційного потенціалу (на прикладі Луганської області) (2011)
Моклиця Ю. В. - Інформаційний туристичний центр як інструмент місцевого туристичного розвитку (2011)
Тертична Ю. В. - Особливості розвитку туризму в країнах Центральної Європи (2011)
Москаленко М. А. - Туристичний імідж України (2011)
Верхотурова О. А. - Аналіз асортименту туристичного продукту Хмельницької області в мережі Інтернет (2011)
Дмитрук О. Ю. - Екологічна стежка "Барвистими стежками осені", Булгакова Ю. С. (2011)
Дмитрук О. Ю. - Екостежка "Чари Голосієва", Федорова К. В. (2011)
Дмитрук О. Ю. - Екологічна стежка "Зачарована осінь" територією парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Нивки", Корчук О. С. (2011)
Дмитрук О. Ю. - Навчальна еколого-сакральна стежка "Пізнаючи світ, ти пізнаєш себе", Козуб А. Є. (2011)
Дмитрук О. Ю. - Екологічна стежка "Шляхами Феофанії", Максименко Д. Л. (2011)
Дмитрук О. Ю. - Стежка здоров’я "Поєднання з природою" в межах національного природного парку "Голосіївський", як заключний етап соціально-психологічного ігрового тренінгу "Школа королеви", Морозова Л. В. (2011)
Дмитрук О. Ю. - Екостежка "В унісон з природою" в парку "Дружби народів", Знайда В. В. (2011)
Смаль В. В. - Основні моделі постіндустріального розвитку економіки країн ЄВРОСОЮЗУ: методика та результати дослідження (2011)
Бейдик О. О. - Індія в об’єднанні БРІК: туристський вимір, Грешнякова Т. В. (2011)
Сасько Н. В. - Виділення кластерів конкурентоспроможності країн світу (2011)
Гапченко О. І. - Явище цифрової нерівності в сучасному суспільстві (2011)
Сергієнко О. П. - Вплив "ісламського фактора" на економічний розвиток країн Перської затоки (2011)
Лисюк Х. С. - Екологічна платформа розвитку світосистеми (2011)
Гуцол А. А. - Особливості регіональної політики Китаю (2011)
Федорчук І. В. - Система раціонального управління паливними ресурсами в Норвегії (2011)
Зима О. Г. - Національний ринок авіаційних перевезень в умовах процесу інтеграції до Спільного авіаційного простору, Кавун С. В., Підгайна В. О. (2011)
Логвин М. М. - Демографічні процеси як відображення духовно-морального стану населення (2011)
Левицька О. Л. - Регіональне програмування як ефективний елемент управління регіональним розвитком, Запотоцький С. П. (2011)
Тонконог О. О. - Оцінка експортного потенціалу зернової галузі України (2011)
Богомолов В. І. - Вплив Придніпровської залізниці на навколишнє природне середовище (2011)
Калько А. Д. - Конструктивна класифікація ділянок надр за глибиною земної кори. Стан і перспективи (2011)
Громик О. М. - Радіоактивне забруднення ґрунтів Волинської області (2011)
Кравчинський Р. Л. - Особливості антропогенного впливу на поверхневі води басейну р. Інгулець (2011)
Голюк О. В. - Верифікація даних приземної температури повітря МЗЦАО, CRU та REMO за 1850-2000 рр, Мойсеєнко Л. В. (2011)
Діброва І. О. - Ландшафтна практики зі студентами-географами Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2011)
Чайковський Ю. Б. - Стовбурові клітини підшлункової залози дорослих та їх роль у лікуванні цукрового діабету, Геращенко С. Б., Дєльцова О. І. (2012)
Шевчук А. Г. - Хірургічна патологія і цукровий діабет, Боцюрко В. І. (2012)
Варунків Н. Б. - Ефективність застосування карведілолу у хворих з перенесеним інфарктом міокарда та артеріальною гіпертензією (2012)
Вершиніна М. Д. - Клініко-діагностичні характеристики перебігу діабетично ретинопатії в процесі лікування хворих із застосуванням Окювайт лютеїну, Панько І. В., Панько О. М., Микитин С. Б. (2012)
Гаврилюк О. І. - Характеристика метаболічних порушень та імунологічної реактивності в організмі дітей, хворих на ускладнену позалікарняну пневмонію на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини (2012)
Гаморак Г. П. - Антимікробна активність біфідумбактерину щодо патогенних та умовно патогенних ентеробактерій, стафілококів і дріжджеподібних грибів роду Candida (2012)
Глушко Л. В. - Динаміка показників ліпідного та вуглеводного обміну у хворих на хронічний панкреатит в поєднанні з метаболічним синдромом та їх корекція препаратами омега-3 поліненасичених жирних кислот, Романуха В. В. (2012)
Задорожна Б. В. - Нуклеїновий гомеостаз при травматичній хворобі головного мозку (2012)
Івченко А. В. - Однофакторний дисперсійний аналіз впливу умов стрептозотоцинового діабету на деякі показники гістоморфометрії та тканинний склад регенерату кісткової тканини піддослідних тварин (2012)
Калашник Д. М. - Оцінка клінічної ефективності препарату "Симбікорт" у хворих на ХОЗЛ, Крахмалова О. О. (2012)
Кулинич-Міськів М. О. - Порівняльний аналіз рівнів фактору некрозу пухлин-α бронхоальвеолярного вмісту в процесі комплексного лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із включенням препарату тіотропій бромід, Малофій Л. С., Островський М. М., Дельцова О. І., Зубань А. Б., Кулинич Г. Б., Савеліхіна І. О., Варунків О. І., Корж Г. З., Бондаренко Т. Я. (2012)
Максим’юк В. В. - Патогенетичні аспекти системної генералізації трипсину при гострому панкреатиті, Полянський І. Ю., Харук Л. М. (2012)
Нагірний Я. П. - Динаміка рівня ендогенної інтоксикації при операції видалення нижніх третіх молярів, Ощипко Р. В. (2012)
Павленко О. В. - Біомеханічні фактори ризику при протезуванні на внутрішньокісткових дентальних імплантатах, Сіренко О. Ф. (2012)
Палійчук В. І. - Порівняльна характеристика фізико-механічних властивостей базисної пластмаси "Biocryl-C" та "Фторакс", Рожко М. М. (2012)
Палійчук І. В. - Динаміка показників стану місцевого імунітету та мікробіоценозу ротової порожнини в пізні терміни лікування знімними пластинковими протезами пацієнтів схильних і несхильних до протезних стоматитів (2012)
Притуляк О. М. - Значення інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту у відновному лікуванні пацієнтів після перенесеного інфаркту міокарда (2012)
Середюк Н. М. - Оптимізація диференційованої антиангінальної терапії з урахуванням показників кардіогемодинаміки та холтерівського моніторування серцевого ритму у хворих на безбольову ішемію міокарда, Передрук Т. В. (2012)
Сікорин Я. Я. - Патоморфологічні та морфометричні особливості печінки новонароджених дітей при внутрішньоутробних асоційованих інфекціях (2012)
Сікорин У. Б. - Кількісне визначення біологічно активних речовин стародуба широколистого, Грицик А. Р. (2012)
Сопільняк Т. С. - Особливості функціонального стану ендотелію та показники судинної доплерографії у хворих на артеріальну гіпертензію, які тривало перебувають під впливом електромагнітних полів високої напруженості (2012)
Ткачук О. Л. - Вплив тривалості холестазу на спектр жовчних кислот, Шабат Г. І., Яновський В. Р., Пасічник В. І. (2012)
Ткачук О. Л. - Первинна хірургічна профілактика та корекція постхолецистектомічних розладів, обумовлених дисфункцією сфінктера Одді, Атаманюк О. Ю., Федорика Р. Я. (2012)
Цимбаліста О. Л. - Метаболізм заліза у дітей раннього віку, хворих на ускладнену пневмонію у поєднанні із залізодефіцитною анемією, Гаріджук Л. І. (2012)
Цимбаліста О. Л. - Клінічна характеристика пієлонефриту у дітей з проявами недиференційованої дисплазії сполучної тканини, Мельничук Л. В. (2012)
Цимбаліста О. Л. - Клініко-патогенетичний диференційний підхід діагностики пневмонії у дітей раннього віку, ускладненої гнійнолегеневим та токсичним синдромами, Семкович Я. В., Семкович М. Я. (2012)
Шаргородська І. В. - Клінічне значення дослідження ригідності рогівки (2012)
Шуклін В. А. - Взаємозв’язок між показниками жувальної проби та оклюзійними співвідношеннями, відновленими знімними протезами, Ожоган З. Р. (2012)
Андрійців С. С. - Клінічний випадок ендодонтичного лікування другого нижнього премоляра, Рожко М. М., Андрійців Т. Й., Олійник Р. П. (2012)
Боцюрко В. І. - Атиповий перебіг тиреотоксичного кризу, Скрипник Н. В., Тітов В. І., Волошинський О. В., Гаврилюк В. М., Попович Л. В., Орленко А. Г. (2012)
Дельва Ю. В. - Труднощі діагностики анкілозуючого спондилоартриту на початковому етапі захворювання, Яцишин Р. І., Сандурська Я. В., Олійник О. І. (2012)
Оринчак М. А. - Діагностичне значення глікованого гемоглобіну в клінічній практиці, Скрипник Н. В., Гаман І. О., Бабенко О. І., Вацеба Т. С. (2012)
Панько О. М. - Випадок повного відновлення функцій правого ока після важкої контузії та підвищення гостроти зору амбліопічного лівого ока (2012)
Панько О. М. - Проникаюче поранення нижньої стінки орбіти і довготривале перебування металічного стороннього тіла в орбіті без пошкодження єдиного очного яблука (2012)
Білоус О. Т. - Роль викладача в організації самостійної роботи студентів на кафедрі хірургічної стоматології (2012)
Грицик А. Р. - Дослідження детермінант вибору професії та професійні плани студентів-фармацевтів, Сікорин У. Б., Чорнописка О. П. (2012)
Зубань А. Б. - Застосування тренінгових технологій та методу клінічних конференцій в навчально-педагогічному процесі з професійної патології, Кулинич Г. Б., Островський М. М., Недоступ І. С., Дєльцова О. І., Кулинич-Міськів М. О., Корж Г. З., Глагович М. В. (2012)
Косенко С. В. - Оптимізація навчального процесу у підготовці лікарів-інтернів-стоматологів. (Повідомлення 4. Результати впливу методичного забезпечення на ефективність навчального процесу протягом 2007-2010 років. ІІІ, ІV, V, VІ етапи алгоритму навчання), Рожко М. М., Костишин З. Т., Кіндрат Г. В., Остап’як І. З., Сорока О. Б., Пелехан Л. І., Соловей С. І. (2012)
Скрипник Н. В. - Застосування діагностичних алгоритмів у навчальному процесі, Дудій П. Ф., Геник Н. І., Дорошенко О. О., Гундер Л. В., Жеребецька І. І., Кіхтяк Л. П. (2012)
Скробач Н. В. - Комплексний характер організації навчальної діяльності та самостійної роботи студентів, Вишиванюк В. Ю., Багрій М. М. (2012)
Стефурак В. П. - Навколишнє середовище і здоров’я людини. Медико-екологічна освіта, Ястребова О. С. (2012)
Сухоребський Ю. І. - Роль студентських наукових гуртків та досліджень у становленні майбутніх фахівців, Ожоган З. Р., Мізюк Л. В., Мельник Н. С. (2012)
Василюк С. М. - Однопортова лапароскопічна хірургія - нова мініінвазивна техніка операцій, Галюк В. М., Іванина В. В., Клим’юк В. М., Черепенко І. В. (2012)
Децик О. З. - Пам’ятка – ефективний засіб профілактики онкогінекологічних захворювань, Самотовка О. Л., Гриневич Р. Й. (2012)
Доценко Ю. Р. - 10-річний досвід лікування неопущеного яєчка у дітей, Зіняк Б. М., Баб’як Б. Д. (2012)
Малофій Л. С. - Клініко-статистичний аналіз хронічних обструктивних захворювань легень в Івано-Франківській області (2012)
Яворський А. М. - Рівень довіри пацієнтів до системи охорони здоров’я та її вплив на задоволеність медичною допомогою (2012)
Пасічник Л. - Рецензія на навчальний посібник "Спортивна медицина і фізична реабілітація" (В. А. Шаповалова, В. М. Коршак, В. М. Халтагарова, І. В. Шимеліс, Л. І. Гончаренко). Київ, Медицина, 2008. - 246 с., Хананаєв Л. (2012)
Андрейчин В. А. - Фактори, які визначають перебіг загоєння діафізарних переломів, Пелих В. С. (2012)
Геник С. М. - Роль інфекції в розвитку атеросклерозу (2012)
Гудз О. І. - Артеріалізація венозного русла при хронічній критичній ішемії нижньої кінцівки (2012)
Диб’як Ю. М. - Визначення і підходи до класифікації хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок, Волошин М. М., Оринчак В. А. (2012)
Марусин О. В. - Ожиріння та лептинорезистентність, Боцюрко В. І. (2012)
Островський М. М. - Використання антибіотиків в лікуванні негоспітальної пневмонії, що виникла як ускладнення грипу, Варунків О. І., Кулинич-Міськів М. О., Савеліхіна І. О., Корж Г. З., Бондаренко Т. Я. (2012)
Пиптюк Т. В. - Хірургічні методи лікування пацієнтів із затрудненим прорізуванням нижніх третіх молярів, Пюрик В. П., Пиптюк В. М. (2012)
Сенютович Р. В. - Паліативна поліхіміотерапія при поширеному раку шлунка, Іващук О. І., Гонца А. О., Юзефович В. Л., Семеген Ю. В. (2012)
Сорока О. Я. - Державне регулювання медичної діяльності в дисертаційних дослідженнях українських авторів (2012)
Хананаєв Л. І. - Сенютович Василь Федорович. До 100-річчя від дня народження (2012)
Лазоришинець В. В. - Тактичні та стратегічні питання розвитку української кардіохірургії та інтервенційної кардіології як ефективних інструментів забезпечення сучасного рівня допомоги населенню із серцево-судинними захворюваннями (2016)
Урсуленко В. И. - Особенности клинического течения и диагностики пациентов с ИБС, осложненной аневризмой левого желудочка заднебазальной локализации, Якоб Л. В., Дзахоева Л. С., Гогаева Е. К., Верич Н. М., Мороз М. Н., Сухобокова Г. Н. (2016)
Гогаева Е. К. - Первый опыт использования гипоксигиперокситерапии, Лазоришинец В. В., Дзахоева Л. С., Писарев А. Н. (2016)
Мазур А. П. - Використання гідроксиетилкрохмалів та кристалоїдних розчинів у коронарній хірургії на працюючому серці, Гурін П. В. (2016)
Настенко Є. А. - Аналіз чинників планового та екстреного застосування штучного кровообігу при операціях аортокоронарного шунтування на працюючому серці, Журба О. О., Носовець О. К., Шардукова Ю. В., Руденко А. В. (2016)
Тодуров Б. М. - Аортокоронарное шунтирование на работающем сердце с использованием мини-инвазивного доступа, Бицадзе А. Г., Глагола М. Д., Иванюк А. И., Демянчук В. Б. (2016)
Фанта С. М. - Причини повторних звернень до кардіохірургічної клініки хворих на ішемічну хворобу серця з коронарним шунтуванням в анамнезі, Невмержицька Л.О, Лебедєва Є. О., Джафаров Д. Г., Панченко С. П., Руденко К. В., Лазоришинець В. В. (2016)
Урсуленко В. И. - Непосредственные результаты хирургического лечения ишемической болезни сердца, осложненной аневризмой левого желудочка и митральной недостаточностью, Купчинский А. В., Руденко С. А., Мороз М. Н., Ювчик Е. В., Ящук К. В. (2016)
Попов B. В. - Фрагментирующая операция в левом предсердии при коррекции изолированного митрального порока, Рой В. В., Пукас Е. В., Клименко С. Г., Списаренко С. П., Малышева Т. А. (2016)
Попов В. В. - Кровосберегающая технология при хирургическом лечении митральных пороков сердца в условиях искусственного кровообращения, Гуменюк Б. Н., Гуртовенко А. Н., Дьяченко В. Л., Тихоненко Л. И., Руденко Е. В., Лазоришинец В. В. (2016)
Горячев А. Г. - Алгоритм діагностики пізніх ускладнень після радикальної корекції тетради Фалло з показаннями до повторного хірургічного втручання, Дикуха C. О., Наумова Л. Р., Атаманюк М. Ю., Піщурін О. А., Карімов О., Якубюк С. О., Дядюн Д. М., Вітовський Р. М., Зіньковський М. Ф. (2016)
Бородінова О. С. - Рентген-ендоваскулярна балонна ангіопластика ізольованої коарктації аорти у немовлят, Максименко А. В., Кузьменко Ю. Л., Куркевич А. К. (2016)
Климишин Ю. І. - Комплексна променева діагностика гемодинамічних змін у віддаленому періоді після операції Росса, Романюк О. М., Лебідь І. Г., Артеменко Є. О., Дзюрман Д. О. (2016)
Куркевич А. К. - Особливості пренатальної діагностики та перинатальної тактики у пацієнтів з аномалією Тауссіг-Бінга (2016)
Лекан Р. Й. - Хірургічне лікування новонароджених з критичною коарктацією аорти, Бузовський В. П., Буряченко І. Є., Босенко В. І., Лекан І. Р., Попсуйко О. В., Рудомьоткін О. В., Томак А. І. (2016)
Русин О. М. - Особливості стану дорослих пацієнтів після корекції вроджених вад серця в дитинстві (2016)
Петренко А. П. - Оцінка неінвазивного моніторингу оксигенації головного мозку при хірургічному лікуванні гіпоплазії дуги аорти з використанням антеградної церебральної перфузії у новонароджених та немовлят, Труба Я. П., Бойко С. М., Прокопович Л. М., Теслар М. І., Лазоришинець В. В. (2016)
Khemio Arnes S. - Comparison of sympathomimetic effectiveness in children with congenital heart diseases after cardiopulmonary bypass surgery, Moshkivska L., Teslar M., Cheburahin V., Boyko S., Lazoryshynetz V. (2016)
Филипчук В. В. - Оцінка впливу додаткового джерела кровотоку в легеневу артеріюв ранньому та віддаленому післяопераційному періоді після двонаправленого кавопульмонального анастомозу, Труба Я. П., Головенко О. С., Прокопович Л. М., Бойко С. М., Дзюрий І. В., Лазоришинець В. В. (2016)
Усенко А. Ю. - Трансплантація мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові при рефрактерній стадії серцевої недостатності, Габрієлян А. В., Доманський Т. М., Якушев А. В., Онищенко В. Ф. (2016)
Лозовой А. А. - Результаты использования эндоваскулярных абляционных электродов при выполнении радиочастотной абляции в условиях искуственного кровообращения для лечения фибрилляции/ трепетания предсердий у пациентов с дефектом межпредсердной перегородки, Залевский В. П., Параций А. З. (2016)
Доронин А. В. - Противоречия в методиках радиочастотной катетерной деструкции фибрилляции предсердий, Мешкова М. С., Марушко Е. Ю. (2016)
Суслина Ю. И. - Стратегия непрерывного приема антагонистов витамина К в периоперационном периоде радиочастотной катетерной абляции фибрилляции предсердия, Мешкова М. С., Доронин А. В., Руденко Н. Н. (2016)
Панічкін Ю. В. - Попередні результати біомеханічного та гістологічного дослідження змін у клубових артеріях свиней після експериментальної імплантації в них спірального пристрою з β-цирконієвого сплаву, Скіба І. О., Захарова В. П., Журавльова М. Л., Бешляга В. М., Бешляга Є. В., Ружин Ю. О., Гаврилишин А. Ю. (2016)
Лекан Р. Й. - Використання аутоперикардіального клапанного кондуїта у немовляти в хірургічній корекції спільного артеріального стовбура (клінічний випадок), Бузовський В. П., Босенко В. І., Пєнгріна І. О., Лекан І. Р., Попсуйко О. В., Рудомьоткін О. В., Буряченко І. Е., Жеков М. М. (2016)
Аксьонов Є. В. - Клінічний випадок ендопротезування аневризми коронарних артерій, Левчишина О. В. (2016)
Вітовський Р. М. - Випадок діагностики міксоми лівого передсердя, першим проявом якої було гостре порушення мозкового кровообігу, Ісаєнко В. В., Піщурін О. А., Мартищенко І. В., Дядюн Д. М. (2016)
Підгайна Л. В. - Гемолітична анемія після пластики мітрального клапана. Клінічний випадок, Мохнатий С. І., Бабляк О. Д., Довгань О. М., Руденко Н. М. (2016)
Сало С. В. - Клінічний випадок гібридного кардіохірургічного втручання у пацієнта з гострим інфарктом міокарда, ускладненим гостро виниклою вираженою мітральною регургітацією, Урсуленко В. І., Сіромаха С. О., Береговий О. А., Гаврилишин А. Ю. (2016)
Умови публікації в журналі "Вісник серцево-судинної хірургії" (2016)
Калетнік Г. М. - Науково-теоретичні засади формування та розвитку людського капіталу в сільських територіях, Мазур А. Г. (2016)
Бондаренко В. М. - Сучасні ознаки формування конкуренції на ринку підприємствами України (2016)
Россоха В. В. - Агроенергетичний потенціал землі в контексті екологічної безпеки, Пронько Л. М. (2016)
Березюк С. В. - Еколого-економічні аспекти використання та утилізації побутових відходів (2016)
Тарасова І. І. - Інноваційні аспекти розвитку аграрної економіки (2016)
Андрусенко Н. В. - Формування умов розвитку ринку продукції органічного сільського господарства в Україні (2016)
Гусонька Д. М. - Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності на ринку аграрної продукції в умовах євроінтеграційних процесів України (2016)
Пепа Т. В. - Системна організація регуляторно-контрольної діяльності місцевих органів влади України, Чернюк Л. Г. (2016)
Кірєєва Е. А. - Розробка комплексної системи забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі, Жураківський Є. С. (2016)
Томчук О. В. - Основні параметри розвитку галузі виробництва соняшнику в господарствах Вінницької області (2016)
Іщенко Я. П. - Облікові аспекти користування землею на умовах емфітевзису, Новодворська В. В. (2016)
Фабіянська В. Ю. - Організаційно-методичні підходи обліку та контролю виробництва біопалива, Марчук У. О. (2016)
Трапаідзе С. М. - Теоретичні підходи щодо формування маркетингових конкурентних стратегій підприємництва (2016)
Конференція молодих дерматовенерологів (2016)
Тодоріко Л. Д. - Сучасні аспекти протимікробної терапії при запальних процесах інфекційної природи (2016)
Дьяченко А. Г. - Мукозний імунітет і транслокація бактерій, Горобченко К. М. (2016)
Побережець О. Л. - Переваги роздільної комбінованої терапії бронхіальної астми, Побережець Г. В., Бугай О. Ф. (2016)
Dreskin S. C. - Міжнародний консенсус ICON: алергічні реакції на вакцини, Halsey N. A., Kelso J. M. (2016)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної спеціалізованої, третинної високоспеціалізованої медичної допомоги "Атопічний дерматит" (2016)
Orlandi R. R. - Положення міжнародного консенсусу з алергології та ринології: фокус на риносинусити, Kingdom T. T., Hwang P. H. (2016)
Яковенко О. К. - ANCA­асоційовані системні васкуліти в практиці пульмонолога, Яковенко Т. Л. (2016)
Бондарчук О. Б. - Можливості діагностики IgE­залежних респіраторних хвороб у вінницькому Алерго-імунологічному центрі, Стремедловський Б. А., Бобело О. Л. (2016)
Голубнича Г. - Рух капіталів як фактор розвитку облікових інформаційних систем в умовах глобалізації бізнесу (2010)
Рожко О. - Bизначення кількісних критеріїв оцінки ефективності використання державних запозичень (2010)
Жукова Н. - Портфельне інвестування як форма інвестиційної діяльності банків в Україні (2010)
Логинова Е. - Cетевое взаимодействие как фактор интеграции стран СНГ (2010)
Приказюк О. - Фінансування сільськогосподарських товаровиробників в умовах кризи (2010)
Марко Є. - Pинок економічної інформації: класифікаційні ознаки та організаційні передумови формування (2010)
Дишлева А. - Антикризова бюджетна політика України у контексті зарубіжного досвіду (2010)
Лагутіна К. - Злиття і поглинання у контексті розвитку корпоративних фінансів в Україні (2010)
Пилипенко Б. - Oсобливості формування та розвитку ринку венчурного капіталу (2010)
Кореняко М. - Фінансові інститути і кредитна експозиція в контексті глобальної фінансово-економічної кризи (2010)
Коваль Н. - Фінансове стимулювання професійної підготовки кадрів як складова соціально-економічного зростання держави (2010)
Бовсунівська І. - Cоціально-економічна природа комунальної власності (2010)
Сагайдак І. - Mіжбюджетні трансферти - інструмент збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів (2010)
Мягкий М. - Фінансово-економічна криза в Україні як фаза монетарного циклу (2010)
Жиляєва Н. - Фіскальна політика держави в період світової економічної кризи та напрями підвищення її ефективності (2010)
Вітренко А. - Історичні передумови виникнення та особливості розвитку реклами в Україні (2010)
Мойсеєнко Б. - Kризові аспекти грошово-кредитної політики країн світу (2010)
Крупка І. - Iнфляція та її вплив на розвиток фінансового ринку (2010)
Гуляєва Л. - Bпровадження принципів сталого розвитку у банківському секторі економіки України (2010)
Делас В. - Bалютні депозитні операції комерційного банку (2010)
Вихідні дані (2010)
Аксьонова І. М. - Хвильові явища в біохімічних системах у біологічних реакторах (2014)
Бабий И. Н. - Влияния технологических факторов на величину адгезии минераловатного утеплителя к основанию, Волканов В. К., Борисов А. А. (2014)
Барабаш І. В. - Оптимізація складів бетонів на активованому композиційному в’яжучому, Зубченко Н. А. (2014)
Барабаш Т. И. - Влияние механоактивации модифицированного портландцемента на структурно-механические свойства цементного теста, Щербина О. С. (2014)
Беспалова А. В. - Итоги завышения цен на строительные работы (2014)
Буцький В. О. - Обґрунтування режиму роботи барабано - валкового активатора без рихлення шару матеріалу після кожного прокатування (2014)
Воронин В. А. - О некоторых вопросах формирования конкурентоспособности студентов ОГАСА в рыночных условиях, Беспалова А. В. (2014)
Доценко Ю. В. - Влияние удельной поверхности кремнеземсодержащего компонента на кинетику структурообразования известково-кремнеземистых дисперсных систем, Шинкевич Е. С. (2014)
Драпалюк М. В. - Дослідження особливостей структурно-механычної неоднорідності бетону транспортних споруд (2014)
Ізмаілова Н. П. - Графоаналітичний спосіб проектування криволінійного зачеплення, що виключає інтерференцію, Глинін Ю. А., Олейнік Н. В. (2014)
Казмирчук Н. В. - Особенности структурообразования активированных полимерсодержащих композиций, Рожнюк Е. В., Выровой В. Н. (2014)
Карпюк И. А. - Влияние геотехнических и конструктивных факторов на изгибные и осевые усилия в круговой обделке тоннелей, а также сдвижения поверхности земли, Карпюк В. М., Варич А. С. (2014)
Карп’юк Ф. Р. - Урахування впливу форми перетину на несучу здатність похилих перерізів в нормах проектування (2014)
Клименко Е. В. - Расчет остаточной прочности поврежденных железобетонных колонн круглого сечения, Орешкович М., Сольдо Б. (2014)
Ковальчук В. В. - Основні засади розрахунку металевих гофрованих конструкцій методом скінченних елементів при взаємодії з ґрунтовою засипкою (2014)
Ковров А. В. - Аналіз методів розрахунку залізобетонних просторових рамних конструкцій, Кушнір О. М., Ковтуненко О. В. (2014)
Колесников А. В. - Завершенность структурных ансамблей как фактор влияния на основные свойства теплоизоляционного материала, Керш В. Я., Карпенко В. О., Керш Д. В. (2014)
Костюк А. І. - Физико-механические свойства конструктивного керамзитобетона в зависимости от состава и пористости керамзита, Столевич І. А., Столевич О. І. (2014)
Кравченко С. А. - Экспериментальное исследование усадки, ползучести и потерь напряжения в арматуре элементов из керамзитобетона на многокомпонентном вяжущем, Постернак А. А. (2014)
Крутий Ю. С. - Расчет на устойчивость упругих стержней с переменной изгибной жесткостью, изменяющейся по закону четвертой степени (2014)
Ксёншкевич Л. Н. - Высокопрочный бетон на рядовом портландцементе, Барабаш И. В., Крантовская Е. Н., Мостовой С. Н. (2014)
Кучеренко Л. В. - Раціональна побудова бригадних форм організації праці при виконанні штукатурних робіт, Швець В. В. (2014)
Макарова С. С. - Механизм трансформации технологических трещин в эксплуатационные (2014)
Ніколова Р. О. - Модернізація водозабірних свердловин на півдні України (2014)
Онищенко А. Н. - Выбор гранулометрического состава асфальтобетона повышенной колеестойкости экспериментальным методом для автодорожных мостов (2014)
Острая Т. В. - Влияние формы изгибаемых элементов на распределение интегральных технологических деформаций и формирование свойств (2014)
Панова И. Н. - Экспериментальные исследования волновой нагрузки на верхнее строение гидротехнических сооружений (2014)
Петраш В. Д. - Условия высокоэффективной трансформации солнечного излучения в системе теплоснабжения на основе интегрируемой энергии характерных низкотемпературных источников, Поломанный А. А., Басист Д. В. (2014)
Писаренко А. Н. - Анализ эффективности использования метода релаксации при расчете двумерных стационарных температурных полей, Максименюк Я. А. (2014)
Пушкарьова К. К. - Дослідження процесів структуроутворення цементних композицій, модифікованих органо-кремнеземистими добавками, Каверин К. О., Дмитров М. С. (2014)
Розов К. А. - Оптимизация воздухораспределения над рабочим местом сортировщика ТБО (2014)
Тертичний А. А. - Вплив органічно-мінерального комплексу добавок на властивості активованого дрібнозернистого бетону, Тимняк А. Б., Корчажнікова О. І., Шинкевич О. С., Мироненко І. М. (2014)
Тофанило В. Ю. - Условия формирования интегральной структуры и свойств бетонов, Коробко О. А., Уразманова Н. Ф. (2014)
Фомин В. М. - Нелинейные динамические задачи для многопролетных железобетонных рам с учетом пластичности бетона (2014)
Фощ А. В. - Изучение влияния заполнителя - перлита на расслаивание полистиролгипсобетонной смеси (2014)
Шевченко Л. Ф. - К расчёту систем солнечного горячего водоснабжения (2014)
Ширяєва Н. Ю. - Діагностування якості маркетингу будівельного підприємства (2014)
Дорофеев В. С. - Система оценки фактической сейсмостойкости зданий в свете действующей нормативной базы, Мурашко А. В. (2014)
Жданов А. А. - Влияние солнечной радиации на температурные поля вертикальных цилиндрических хранилищ сыпучих материалов (2014)
Бейдик О. О. - Некрополь Сан-мікеле (Венеція) та слов'янсько-італійські культурні зв'язки (2011)
Смирнов І. Г. - Національний історико-архітектурний заповідник "Кам’янець": давньоримський слід (2011)
Петрина Н. В. - Національні парки Італії: територіальна організація мережі та особливості рекреації і туризму, Третяк І. В. (2011)
Carfagna Elio - Le nuove tendenze nella preparazione professionale nel settore turistico in Italia (2011)
Coendo Elisabetta Rolando - Italia – Ucraina: collaborazione nel settore turistico (2011)
Мішель Дюфор - Презентація арт-бутік готелю "Casa Illica" як складової нового формату організації індивідуальних турів (2011)
Пономаренко О. В. - Формування лінгво-країнознавчої компетенції сучасного туриста як перспективний напрям і невіддільна складова розвитку міжнародного туризму (2011)
Шпарага Т. І. - Сфера гостинності Італії, Стахурська І. О. (2011)
Скорченко Ю. А. - Культурный туризм как форма трансграничного сотрудничества, Цехош С. В., Цехош И. В. (2011)
Холодова О. О. - Ціннісні аспекти комунікації в сфері маркетингу туризму (2011)
Гуцол А. В. - Таймшер як клубна форма володіння відпочинком (2011)
Новикова В. І. - Види туризму та його інфраструктура: теоретичні питання і стан в Україні в контексті проведення футбольного чемпіонату Євро–2012 (2011)
Радченко О. М. - Волонтерський рух та ЄВРО-2012 в контексті іміджу України (2011)
Логвин М. М. - Сакральні ландшафти України як об’єкт туризму, Шуканов П. В. (2011)
Кочеткова І. В. - Соціо-функціональна класифікація рекреаційних ландшафтів (2011)
Підлісецька І. О. - Розробка системи умовних позначень об’єктів історико-культурної спадщини для туристичних карт (2011)
Зацепин С. В. - Проблемы развития внутреннего туризма на примере Самарской области (2011)
Поплавська І. В. - Державна політика у готельній сфері напередодні ЄВРО-2012 (2011)
Пацюк В. С. - Індустріальні об’єкти України як перспективні туристичні дестинації ЄВРО-2012 (2011)
Владімірова Є. М. - ЄВРО 2012: крок до розвитку ділового туризму в Україні (2011)
Топіха О. Ю. - Регіональні проблеми підготовки до Євро-2012 (2011)
Растворова М. О. - Запорізька область: аналіз та пропозиція альтернативних видів туризму як нових напрямків розвитку регіону і в контексті проведення "Євро-2012", Мацюк О. В. (2011)
Засєдка І. В. - Можливості розвитку велосипедного туризму в контексті Євро-2012 (2011)
Рудая М. А. - Євро-2012 як перспектива покращення туристичного іміджу України (2011)
Маринич К. О. - Напрямки розвитку транспортної інфраструктури україни в умовах підготовки до ЄВРО-2012 (2011)
Заточна Ю. В. - Перспективні напрямки розвитку туризму в Чилі (2011)
Дмитрієва К. Є. - Наукові засади територіальної організації ресторанного господарства в ринкових умовах (2011)
Маденко О. В. - Козацькі маршрути як складова позитивного туристичного іміджу України (2011)
Тертична Ю. В. - Сакральна архітектура України як об’єкт туризму (2011)
Петровська К. В. - Рекреація і туризм для людей з обмеженими фізичними можливостями (2011)
Вишневська О. О. - Проблеми підготовки навчальної літератури з туристичного країнознавства, Парфіненко А. Ю., Сідоров В. І. (2011)
Малярчук П. М. - Підготовка бакалаврів за програмою "екологічний туризм" в Житомирському національному агроекологічному університеті, Дунаєвська О. Ф., Козловський О. Ю., Світельський М. М. (2011)
Стафійчук В. І. - Сутність та роль професійно-орієнтованої (екскурсійної) практики в підготовці менеджерів туризму, Малиновська О. Ю. (2011)
Мотузенко О. О. - Роль проектної діяльності у підготовці фахівців у галузі туризму з поглибленим знанням італійської мови (на прикладі міжнародного освітньо-культурного проекту "Італіамо") (2011)
Холодова О. О. - Комунікаційна компетентність – основа професіоналізму спеціаліста у сфері маркетингу туризму (2011)
Гапченко О. І. - Геопросторові особливості розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (2011)
Воронін І. М. - Інформатизація як фактор розвитку сучасного суспільства, Воронін І. І. (2011)
Смирнов І. Г. - Митний контроль міжнародних туристопотоків у країнах Європейського Союзу (2011)
Смаль В. В. - Терціаризація економіки України: порівняння з країнами Євросоюзу (2011)
Савчук І. Г. - Використання геоекономічних ефектів при дослідженні експортоорієнтованого господарства країни (2011)
Лисак К. О. - Транснаціональна злочинність як деструктивний мегатренд сучасності в умовах глобалізації (2011)
Гуцол А. А. - Розвиток транспортної інфраструктури як передумова формування логістичного комплексу Китаю (2011)
Нянько В. Р. - Таллінн як культурна столиця Європи (2011)
Сасько Н. В. - Національна конкурентоспроможність України: географічний аспект (2011)
Шаповал Б. О. - Суспільно-географічна трансформація зовнішньоекономічного комплексу Чехії в умовах інтеграції до ЄС, Авраменко Є. Ю. (2011)
Гегедюш А. А. - Передумови становлення та сучасний стан зовнішньоекономічного комплексу Угорщини, Грицак Ю. С. (2011)
Сергієнко О. П. - Цивілізаційні особливості соціальної сфери країн Перської затоки (2011)
Авраменко Є. Ю. - Переваги та недоліки вступу України до СОТ, Шаповал Б. О. (2011)
Парфіненко А. Ю. - Туристичний імідж як джерело конкурентних переваг регіонального розвитку (2011)
Калько А. Д. - Туристична інфраструктура як складова економічної безпеки на прикладі Рівненської області (2011)
Мельник Л. В. - Суспільно-географічний аналіз формування та розвитку зернопродуктового ринку в Україні, Петренко О. Ю. (2011)
Бондарець Д. С. - Водні рекреаційні ландшафти Запорізької області (2011)
Кулик К. В. - Особливості регіональної структури страхового ринку України (2011)
Федюк О. М. - Розвиток досліджень з географії промисловості в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2011)
Патрикац Д. І. - Проблеми розвитку рекреаційної та транспортної систем Автономної Республіки Крим (2011)
Черненко А. С. - Руйнування озонового шару: антропогенний чи природній процес? (2011)
Хілько Л. В. - Концепція сталого розвитку людських поселень в розрізі міст України (2011)
Залєтов О. - Cтрахові послуги населенню України в умовах економічної кризи: стан та перспективи (2010)
Пікус Р. - Міжнародний досвід управління активами страхової компанії (2010)
Гришан Ю. - Побудова системи управління добровільним медичним страхуванням в умовах економічної кризи (на прикладі моделі впровадження ДМС ВАТ "СТ "Іллічівське" на ММК ім. Ілліча) (2010)
Машаро О. - Проблеми розвитку тарифної політики з обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності (2010)
Тринчук В. - Bзаємодія банків та страхових компаній при транспортному страхуванні (2010)
Приказюк Н. - Cтратегії поведінки страхових організацій на сучасному страховому ринку, Марченко А. (2010)
Голубнича Г. - Iнформаційне забезпечення прозорості діяльності на ринку страхових послуг (2010)
Януль І. - Iпотечне страхування в Україні (2010)
Каракулова І. - Перспективи розвитку системи страхування кредитів в Україні (2010)
Лобова О. - Cоціально-економічна сутність страхового захисту підприємницької діяльності (2010)
Легка Я. - Джерела виникнення нових видів фінансових ризиків (2010)
Макаренко Є. - Iнвестиційна діяльність страхових компаній в Україні: проблеми та перспективи (2010)
Лібіх К. - Mіжнародний досвід врегулювання збитків у страхуванні цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів (2010)
Прут М. - Cутність управління ризиками в банківській діяльності (2010)
Дяченко Є. - Pеформування системи медичного страхування в Україні (2010)
Волосович С. - Pинок платіжних карток в Україні: розвиток та страхування (2010)
Копишинська Н. - Pоль страхового ринку у вирішенні проблеми забезпечення державою права громадянина на підприємницьку діяльність (2010)
Суховий Д. - Pоль державного бюджету України у фінансуванні соціальних гарантій (2010)
Бєлов Д. - Домогосподарства як джерело інвестицій в Україні (2010)
Вихідні дані (2010)
Зленко А. М. - Виступ Міністра закордонних справ України А. М. Зленка в Дипломатичній академії України при МЗС України з нагоди Дня української дипломатії (м. Київ, 24 грудня 2002 року) (2003)
Кочубей Ю. М. - Зовнішня політика Туркменістану як один з чинників стабільності в Центральній Азії (2003)
Віднянський С. В. - Європейський вибір України та імперативи європейськогї інтеграції (2003)
Бруз В. С. - Проблеми об'єктивного осмислення та інформаційного забезпечення засад курсу України на євроатлантичну інтеграцію (2003)
Хоменко Г. Д. - Конфлікти в міжнародних відносинах на початку XXI століття: зміна парадигм (2003)
Шергін С. О. - Геополітична конфігурація регіональних суб'єктів АТР у контексті трансформації міжнародної системи (2003)
Мартинов А. Ю. - Німецько-французькі відносини на сучасному етапі європейської інтеграції (2003)
Богданова В. О. - Принцип особливого партнерства і роль діаспори в українсько-канадському співробітництві (2003)
Крушинський В. Ю. - Амстердамський договір, що змінює Договір про Європейський Союз, і Велика Британія (2003)
Химинець В. В. - Українсько-австрійські відносини: політичний та економічний аспекти (2003)
Пасінчук К. А. - Конфлікти на Близькому Сході в контексті політики Європейського Союзу (2003)
Кириченко В. П. - Європейські регіони як системоутворюючі фактори інтеграції (скандинавський досвід), Дікарєв О. І. (2003)
Чекаленко Л. Д. - Україна-Польща: нові тенденції взаємин (2003)
Колесніченко-Братунь Н. Р. - Реформування освіти та культури: досвід країн Центрально-Східної Європи (2003)
Кирилич В. П. - Нормативно-правові засади міграційно-візової політики Республіки Болгарія (2003)
Шпак Д. Р. - Балто-Чорноморське співробітництво як прогресивний напрямок інтеграційної політики України (2003)
Скороход Л. І. - Особливості близькосхідної політики Росії в другій половині 1990-х років (2003)
Гуменюк А. Г. - Основні характерні риси японського ділового етикету (2003)
Двойних К. Є. - Модель інтеграційної дипломатії (2003)
Мартиненко П. Ф. - Україна і смертна кара: європейський вибір (2003)
Огнівець І. В. - Міжнародно-правові форми двостороннього та багатостороннього співробітництва держав з питань подвійного громадянства (2003)
Корнійчук Є. В. - Юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності: європейський підхід (2003)
Криволапов Б. С. - Валютні обмеження у сучасному міжнародному праві (2003)
Мармазов В. Є. - Окремі думки суддів як обмежуючий елемент динамічного тлумачення Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (2003)
Подаляк Н. Г. - Дипломатичне покликання середньовічного купця Вулфа Вулфлама (2003)
Ціватий В. Г. - Інституційні процеси європейської зовнішньої політики та дипломатії першої чверті XVI століття: історико-політологічний аналіз (2003)
Дятлов В. О. - Радикальна Реформація і релігійно-конфесійний регіоналізм в Європі в XVI ст. (2003)
Балабушевич Т. А. - Піднесення і занепад слов'янських держав на Балканах доби пізнього середньовіччя (2003)
Сергійчук В. І. - "Ви надто маленька держава, щоб існувати самостійно..." (Франція-Україна: 1917-1921 рр.) (2003)
Матвієнко В. М. - Українське питання в системі міжнародних відносин Центрально-Східної Європи на початку ХХ ст. (2003)
Стрельський Г. В. - М. А. Славінський (1868-1945) і його дипломатична діяльність (2003)
Турченко Г. Ф. - Південноукраїнський фактор в геополітичних реаліях Першої світової війни (2003)
Бажан О. Г. - Проблеми взаємозв'язків органів державної влади та управління УРСР з українською громадою Канади в 1950-1980-х роках в документах Національного архівного фонду України (2003)
Скороход Ю. С. - Ізраїль та ліванський конфлікт 1975-1976 років (2003)
Дьомін О. Б. - Мілітарізація Аракської Республіки наприкінці 70-80-х років ХХ століття, Поспєлова А. С. (2003)
Галака С. П. - Шлях Казахстану до без'ядерного статусу (2003)
Тупчієнко Л. С. - Міжнародні відносини в оцінці професора і політика (2003)
Заволока Ю. В. - Провідний кафедрі Залізобетонних і кам’яних конструкцій Одеської державної академії будівництва та архітектури – 85 років (2014)
Барабаш И. В. - Свойства цементного теста и затвердевшего цементного камня на механоактивированном пластифицированном портландцементе, Гуревич С. (2014)
Барабаш И. В. - Влияние механоактивации вяжущего на адгезию строительного раствора, Даниленко А. В., Матковский В. Д. (2014)
Бойко Т. В. - Современное украинское законодательство в области охраны труда и его недостатки, Мартынов В. И., Сушицкая Т. А. (2014)
Василюк А. В. - Аналіз сучасного стану водних ресурсів України і шляхів їх раціонального використання в галузях економіки (2014)
Вершинин В. И. - Перспективные направления архитектурного развития постиндустриального производства (2014)
Волканов В. К. - Технологические решения приклеивания минераловатных плит (2014)
Выровой В. Н. - Конструкция-система. Основные представления и определения, Коробко О. А., Суханов В. Г., Рожнюк Е. В. (2014)
Гара Ан. А. - Анализ влияния многофункционального каркаса на механические свойства полимерных композиций (2014)
Григорова Т. М. - Моделювання показника стомлюваності пасажирів при підході до зупиночних пунктів приміських автобусних маршрутів, Меленчук В. М., Арцибашева Н. М. (2014)
Гришин А. В. - Математическое моделирование оползневых процессов при сейсмических воздействиях, Гришин В. А. (2014)
Даниченко Н. В. - Эжекция воздуха сыпучими строительными материалами в системах аспирации, Гераскина Э. А., Хоменко О. И. (2014)
Денисенко Ю. Н. - Факторы, влияющие на особенности формирования архитектуры и архитектурной среды, как объект исследования, Денисенко Е. В. (2014)
Дмитрієва Н. В. - Розробка алгоритму вибору гідроізоляційного матеріалу залежно від факторів впливу, Павлюк Б. В. (2014)
Дорофеев В. С. - Усиление железобетонных конструкций элементами внешнего армирования из высокоэффективных композитных материалов на основе высокопрочных волокон, Заволока М. В., Заволока Ю. В., Заволока Ю. М., Рогачко Е. И. (2014)
Дорофєєв В. С. - До питання про дослідження несучої здатності залізобетонних елементів, що згинаються, при циклічній дії навантаження, Карпюк В. М., Костюк А. І. (2014)
Думанская В. В. - Планирование эксперимента по определению влияния конструктивно-технологических факторов на качество наклонного покрытия, Вилинская Л. Н., Марченко В. С. (2014)
Жаданова К. Ф. - Каменно-деревянные храмы Запорожского края конца XVIII – начала XIX ст., Давидкова И. В. (2014)
Жовква О. І. - Особливості організації внутрішнього простору у культових спорудах західного обряду (греко та римо-католицизм (2014)
Койчев О. О. - Поризовані ефективні стінові вироби на основі силікатної матриці, Бондаренко Г. Г., Шинкевич О. С., Луцкін Є. С., Мироненко І. М. (2014)
Корнило І. М. - Оцінка готовності будівельного підприємства до реалізації стратегії розвитку (2014)
Ксёншкевич Л. Н. - Влияние органо-минеральной добавки на прочность цементного камня на механоактивированном вяжущем, Барабаш Т. И., Кратновская Е. Н., Пищева Т. И., Стрельцов К. А. (2014)
Кучеренко Л. В. - Доцільність використання механізованого обладнання при гідроізоляційних штукатурних роботах, Швець В. В., Плазій І. І. (2014)
Менейлюк И. А. - Разработка методики определения эмиссии волокон минераловатного утеплителя в вентилируемых фасадах (2014)
Мішутін А. В. - Вибір оптимальних складів суднобудівних керамзитобетонів, Богуцький В. Л., Петричко С. М. (2014)
Мишутин А. В. - Процесс разрушения одноосно сжатого бетона, Кобринец В. М., Совгира В. В. (2014)
Ніколова Р. О. - Проблеми водопостачання на півдні України і підвищення енергоефективності возабірних свердловин, Ничипорук В. Ю. (2014)
Петровский А. Ф. - Анализ источников загрязнения подземного пространства в районе Чернобыльской АЭС (2014)
Полунин М. М. - О возможностях энергосбережения в централизованных системах теплообеспечения, Воинов А. П. (2014)
Полунин М. М. - Изменение гидравлического режима центральных тепловых сетей при утеплении теплопроводящих конструкций локальных потребителей теплоты, Горобец Д. А., Коваленко О. В. (2014)
Пушкарь Н. В. - Влияние температуры атмосферного воздуха на перемещения конструкций каркасных зданий (2014)
Ратушняк Г. С. - Визначення раціонального часу ущільнення стінових бетонних виробів, Слободян Н. М. (2014)
Солодкий С. Й. - Зміна тріщиностійкості дорожнього бетону в експлуатаційній стадії, Толмачов С. М. (2014)
Солоненко И. П. - Применение воздухововлекающей добавки РТ -1 для дорожного покрытия из цементобетона (2014)
Тугаенко Ю. Ф. - Особенности нелинейного деформирования грунтовых оснований при нагружении их жесткими штампами, Марченко М. В., Ткалич А. П., Мосичева И. И. (2014)
Уразманова Н. Ф. - Інженерна архітектоніка підсилення наслонної дерев’яної кроквяної системи при влаштуванні мансарди в горищному просторі (2014)
Фомина И. П. - Устойчивость жестко защемленной бетонной колонны при несимметричном воздействии агрессивной среды (2014)
Фомин В. М. - Нелинейные квазистатические задачи для многопролетных железобетонных рам с учетом пластичности бетона (2014)
Фощ А. В. - Повышение водостойкости гипса гидрофобизирующими добавками, Керш В. Я. (2014)
Хоменко А. А. - Развитие градиентов влажностных деформаций в неравномерно увлажненных конструкциях, Рогожа П. С., Острая Т. В. (2014)
Шинкевич Е. С. - Подбор состава матричного материала для костробетона на основе известкового вяжущего, модифицированного добавками и наполнителями, Мироненко И. Н., Тымняк А. Б., Линник Д. С., Юсипчук В. И. (2014)
Ширяєва Н. Ю. - Оцінювання бренд-менеджменту будівельних компаній (2014)
Огрризко В. С. - У зовнішньополітичній сфері президент і уряд діють в унісон (інтерв'ю газеті "Дзеркало тижня",12.01.2008 р.) (2008)
Гуменюк Б. І. - Нові підходи в підготовці кадрів у Дипломатичній академіїУкраїни при МЗС України (2008)
Губерський Л. В. - Україна-ЄС: реалії та перспективи сучасних взаємовідносин, Копійка В. В. (2008)
Корсунський С. В. - Сучасні зовнішньоекономічні пріоритети України і завдання дипломатії (2008)
Перепелиця Г. М. - Євроатлантична політика України: концепти сучасного розвитку (2008)
Крапівін О. В. - Інтеграційні проекти України з НАТО, Володіна М. О. (2008)
Полторацький О. С. - Питання геополітичної самоідентифікації та практичної реалізації зовнішньополітичного курсу України по відношенню до НАТО (2008)
Толкачов Г. І. - Деякі юридичні аспекти набуття членства в Організації Північноатланчитного договору (НАТО) (2008)
Ковальчук Т. С. - Спільна культурна політика Європейського Союзу як фактор європейської інтеграції (2008)
Рассоха Л. І. - "Пінічний вимір" як приклад для побудови Європейського Союзу в Чорноморському регіоні (2008)
Мартинов А. Ю. - Україна-Євросоюз: концепція і практика "спеціального сусідства" (2008)
Шергін С. О. - Структурна специфіка ринків зброї в Південно-Східній Азії в контексті регіональних трансформацій, Горобець І. В. (2008)
Гуменюк А. Г. - Іслам на Кіпрі (2008)
Пахомова Н. І. - Політичний вимір українсько-німецьких відносин у 90-их роках ХХ століття (2008)
Гончаренко І. О. - Політика і дипломатія незалежної України в умовах внутрішніх міжетнічних конфліктів (2008)
Воробей Н. О. - Європейський чинник врегулювання Кіпрської проблеми (2008)
Горенко О. М. - Соціальний зміст Європейського раціоналізму: національний і глобальний контекст (2008)
Федуняк С. Г. - Чинники формування зовнішньополітичної стратегії України в середньостроковій перспективі: спроба політичного прогнозу (2008)
Ленський П. С. - Щодо Китайських оцінок і підходів до концептуальних питань національної зовнішньої політики (2008)
Добржанська О. Л. - Дослідження ідентифікаційних процесів у політології та суміжних науках (2008)
Гуцман М. Я. - Міжнародний тероризм як глобальна проблема сучасності (2008)
Костенко Г. Ф. - Передвиборні програми в Україні: аспект національної безпеки (2008)
Черінько І. П. - Україна на міжнародній арені: в якому статусі? (2008)
Мельникова Т. Б. - Використання сучасного закордонного досвіду для побудови системи комерціалізації інтелектуальної власності України (2008)
Подаляк Н. Г. - Репрезентація Ганзи на з'їздах другої половини XIV ст.: влада і церемоніал (2008)
Котляров П. М. - Лютеранство і православ'я: екуменічна діяльність Філіпа Меланхтона та спроба релігійного порозуміння (2008)
Бур'ян М. С. - Витоки міжнародної боротьби за перську нафту: концесія Дарсі і Англо-Російське суперництво, Ласкавий Д. В. (2008)
Гончар Б. М. - ООН, міжнародна безпека і США, Боголій Ю. М. (2008)
Матяш І. Б. - Історія української дипломатії в канадських архівах (2008)
Денисенко В. А. - Дипломати-вихованці Києво-Могилянської академії (2008)
Матвієнко В. М. - Дипломатичне забезпечення розбудови державності: перші відомства закордонних справ України (2008)
Макар Ю. І. - Вихід УНР з Першої світової війни (мирний договір з центральними державами) (2008)
Авдошин І. В. - Мирні переговори в Брест-Литовську 1918 року і їх значення у становленні української дипломатії (2008)
Добржанський О. В. - Микола Василько - видатний український дипломат початку ХХ ст. (2008)
Макар В. Ю. - Дипломатичне представництво Західно-Української Народної Республіки в Канаді (2008)
Карпо В. Л. - Українські Національні інтереси на тлі Європейської політичної діяльності (діяльність В.-С. Залозецького на міжнародній арені наприкінці 20-х-30-х рр. ХХ ст.) (2008)
Кудряченко А. І. - Тяжкі виміри голодомору в Україні 1932-1933 років за оцінками тогочасних німецьких дипломатів (2008)
Лисенко О. Є. - Україна в планах основних гравців європейської політики напередодні Другої світової війни (2008)
Яровий В. І. - Органи місцевого управління "Польської підпільної держави" за часів Другої світової війни, Поліщук П. Я. (2008)
Лещенко Л. О. - До питання про вироблення курсу США і Великої Британії щодо України наприкінці Другої світової війни (1944-1945 рр). Знахідки в зарубіжних архівах (2008)
Сардачук П. Д. - Трагедія українців Польщі в повоєнні роки (1944-1956 рр.), Сагайдак О. П. (2008)
Бажан О. Г. - Угорська революція 1956 р. та її наслідки для України (2008)
Мисик О. І. - Політичні та культурно-освітні права національних меншин Польщі (1921-1989 рр.) (2008)
Ціватий В. Г. - Інституціоналізація, дух і літера фундаментальних міжнародно-правових джерел (2008)
Титул, зміст (2016)
Васюта О. - Курган Чорна Могила в історичних дослідженнях минулого та сучасності (2016)
Келембет С. - Пом’янники (синодики) князів Чернігівської землі як історичне джерело (2016)
Бірюк П. - Участь верховських князів у політичних конфліктах у Литві (30-ті рр. XV ст.) (2016)
Балушок В. - Загадкові севрюки: 5. Проблема назви. Територія і стан її заселеності (2016)
Доманова Г. - Війти Стародубського магістрату (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.) (2016)
Бондар О. - План Прилуцької фортеці 1745 р. у альбомі Ф. Ласковського (2016)
Ломко О. - Засновник міста Донецьк: Кочубей чи Юз? (2016)
Шумило С. - Нове джерело до біографії І. Мазепи та історії зв’язків української козацької старшини з центром православного чернецтва на Афоні (2016)
Глухенький А. - Купчі та уступні записи як джерело з історії земельної власності Чернігівського кафедрального Борисоглібського монастиря (2016)
Пиріг П. - Про церковне будівництво та плани храмів на Чернігівщині, Конопля Ю. (2016)
Тимошик М. - Становлення, ствердження та знищення Української Автокефальної церкви на Чернігівщині у 20-30-х роках ХХ століття (за архівними матеріалами та пресою колишньої Ніжинської округи) (2016)
Мицик Ю. - "Могилянець" – "могилянцю" про "могилянця" (із кореспонденції Івана Мазепи), Федотов В., Циганок О. (2016)
Огієвська Р. - Заповіт Петра Івановича Прокоповича 1826 р. (2016)
Морозова А. - Невідомий факт з історії діяльності "Черниговских епархиальных известий" (2016)
Тарасенко О. - Щоденник О. М. Лазаревського (2016)
Ванжа В. - Нотатки після прочитання книги Олександра Лук’яненка "Невже це з нами так було?" (2016)
Травкіна О. - Про вихованців Чернігівського колегіуму на початку XVIII ст. (2016)
Рига Д. - До питання про навчально-виховний процес та побут учнів духовної семінарії у Новгороді-Сіверському (1785-1797 рр.) (2016)
Маслійчук В. - "Въ город? маломъ, нагорномъ, здоровомъ, красивомъ и как бы одной гимназіи принадлежащемъ" (Новгород- Сіверське училище (гімназія) кінця XVIII – початку XIX ст.) (2016)
Кириченко В. - З історії охорони Стрижня (за матеріалами справи № 112 ДАЧО) (2016)
Міщанин В. - Невідомі сторінки з біографії Олександра Кир’якова (2016)
Шекун В. - Нові відомості до біографії С. Д. Носа (1829 – 1900) (2016)
Ткач Х. - Традиційні родильні звичаї та обряди українського Полісся в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Гейда О. - Велика Мала… (До виходу в Україні першого тому"Української малої енциклопедії" Є. Онацького), Демченко Т. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського