Полторацький О. С. - Питання геополітичної самоідентифікації та практичної реалізації зовнішньополітичного курсу України по відношенню до НАТО (2008)
Толкачов Г. І. - Деякі юридичні аспекти набуття членства в Організації Північноатланчитного договору (НАТО) (2008)
Ковальчук Т. С. - Спільна культурна політика Європейського Союзу як фактор європейської інтеграції (2008)
Рассоха Л. І. - "Пінічний вимір" як приклад для побудови Європейського Союзу в Чорноморському регіоні (2008)
Мартинов А. Ю. - Україна-Євросоюз: концепція і практика "спеціального сусідства" (2008)
Шергін С. О. - Структурна специфіка ринків зброї в Південно-Східній Азії в контексті регіональних трансформацій, Горобець І. В. (2008)
Гуменюк А. Г. - Іслам на Кіпрі (2008)
Пахомова Н. І. - Політичний вимір українсько-німецьких відносин у 90-их роках ХХ століття (2008)
Гончаренко І. О. - Політика і дипломатія незалежної України в умовах внутрішніх міжетнічних конфліктів (2008)
Воробей Н. О. - Європейський чинник врегулювання Кіпрської проблеми (2008)
Горенко О. М. - Соціальний зміст Європейського раціоналізму: національний і глобальний контекст (2008)
Федуняк С. Г. - Чинники формування зовнішньополітичної стратегії України в середньостроковій перспективі: спроба політичного прогнозу (2008)
Ленський П. С. - Щодо Китайських оцінок і підходів до концептуальних питань національної зовнішньої політики (2008)
Добржанська О. Л. - Дослідження ідентифікаційних процесів у політології та суміжних науках (2008)
Гуцман М. Я. - Міжнародний тероризм як глобальна проблема сучасності (2008)
Костенко Г. Ф. - Передвиборні програми в Україні: аспект національної безпеки (2008)
Черінько І. П. - Україна на міжнародній арені: в якому статусі? (2008)
Мельникова Т. Б. - Використання сучасного закордонного досвіду для побудови системи комерціалізації інтелектуальної власності України (2008)
Подаляк Н. Г. - Репрезентація Ганзи на з'їздах другої половини XIV ст.: влада і церемоніал (2008)
Котляров П. М. - Лютеранство і православ'я: екуменічна діяльність Філіпа Меланхтона та спроба релігійного порозуміння (2008)
Бур'ян М. С. - Витоки міжнародної боротьби за перську нафту: концесія Дарсі і Англо-Російське суперництво, Ласкавий Д. В. (2008)
Гончар Б. М. - ООН, міжнародна безпека і США, Боголій Ю. М. (2008)
Матяш І. Б. - Історія української дипломатії в канадських архівах (2008)
Денисенко В. А. - Дипломати-вихованці Києво-Могилянської академії (2008)
Матвієнко В. М. - Дипломатичне забезпечення розбудови державності: перші відомства закордонних справ України (2008)
Макар Ю. І. - Вихід УНР з Першої світової війни (мирний договір з центральними державами) (2008)
Авдошин І. В. - Мирні переговори в Брест-Литовську 1918 року і їх значення у становленні української дипломатії (2008)
Добржанський О. В. - Микола Василько - видатний український дипломат початку ХХ ст. (2008)
Макар В. Ю. - Дипломатичне представництво Західно-Української Народної Республіки в Канаді (2008)
Карпо В. Л. - Українські Національні інтереси на тлі Європейської політичної діяльності (діяльність В.-С. Залозецького на міжнародній арені наприкінці 20-х-30-х рр. ХХ ст.) (2008)
Кудряченко А. І. - Тяжкі виміри голодомору в Україні 1932-1933 років за оцінками тогочасних німецьких дипломатів (2008)
Лисенко О. Є. - Україна в планах основних гравців європейської політики напередодні Другої світової війни (2008)
Яровий В. І. - Органи місцевого управління "Польської підпільної держави" за часів Другої світової війни, Поліщук П. Я. (2008)
Лещенко Л. О. - До питання про вироблення курсу США і Великої Британії щодо України наприкінці Другої світової війни (1944-1945 рр). Знахідки в зарубіжних архівах (2008)
Сардачук П. Д. - Трагедія українців Польщі в повоєнні роки (1944-1956 рр.), Сагайдак О. П. (2008)
Бажан О. Г. - Угорська революція 1956 р. та її наслідки для України (2008)
Мисик О. І. - Політичні та культурно-освітні права національних меншин Польщі (1921-1989 рр.) (2008)
Ціватий В. Г. - Інституціоналізація, дух і літера фундаментальних міжнародно-правових джерел (2008)
Титул, зміст (2016)
Васюта О. - Курган Чорна Могила в історичних дослідженнях минулого та сучасності (2016)
Келембет С. - Пом’янники (синодики) князів Чернігівської землі як історичне джерело (2016)
Бірюк П. - Участь верховських князів у політичних конфліктах у Литві (30-ті рр. XV ст.) (2016)
Балушок В. - Загадкові севрюки: 5. Проблема назви. Територія і стан її заселеності (2016)
Доманова Г. - Війти Стародубського магістрату (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.) (2016)
Бондар О. - План Прилуцької фортеці 1745 р. у альбомі Ф. Ласковського (2016)
Ломко О. - Засновник міста Донецьк: Кочубей чи Юз? (2016)
Шумило С. - Нове джерело до біографії І. Мазепи та історії зв’язків української козацької старшини з центром православного чернецтва на Афоні (2016)
Глухенький А. - Купчі та уступні записи як джерело з історії земельної власності Чернігівського кафедрального Борисоглібського монастиря (2016)
Пиріг П. - Про церковне будівництво та плани храмів на Чернігівщині, Конопля Ю. (2016)
Тимошик М. - Становлення, ствердження та знищення Української Автокефальної церкви на Чернігівщині у 20-30-х роках ХХ століття (за архівними матеріалами та пресою колишньої Ніжинської округи) (2016)
Мицик Ю. - "Могилянець" – "могилянцю" про "могилянця" (із кореспонденції Івана Мазепи), Федотов В., Циганок О. (2016)
Огієвська Р. - Заповіт Петра Івановича Прокоповича 1826 р. (2016)
Морозова А. - Невідомий факт з історії діяльності "Черниговских епархиальных известий" (2016)
Тарасенко О. - Щоденник О. М. Лазаревського (2016)
Ванжа В. - Нотатки після прочитання книги Олександра Лук’яненка "Невже це з нами так було?" (2016)
Травкіна О. - Про вихованців Чернігівського колегіуму на початку XVIII ст. (2016)
Рига Д. - До питання про навчально-виховний процес та побут учнів духовної семінарії у Новгороді-Сіверському (1785-1797 рр.) (2016)
Маслійчук В. - "Въ город? маломъ, нагорномъ, здоровомъ, красивомъ и как бы одной гимназіи принадлежащемъ" (Новгород- Сіверське училище (гімназія) кінця XVIII – початку XIX ст.) (2016)
Кириченко В. - З історії охорони Стрижня (за матеріалами справи № 112 ДАЧО) (2016)
Міщанин В. - Невідомі сторінки з біографії Олександра Кир’якова (2016)
Шекун В. - Нові відомості до біографії С. Д. Носа (1829 – 1900) (2016)
Ткач Х. - Традиційні родильні звичаї та обряди українського Полісся в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Гейда О. - Велика Мала… (До виходу в Україні першого тому"Української малої енциклопедії" Є. Онацького), Демченко Т. (2016)
Сапон В. - "Я не боюсь тюрми і ката" (2016)
Пам’яті Володимира Петровича Коваленка (2016)
Любіцева О. О. - Концепція формування опорного туристичного каркасу як основа впровадження стратегії сталого розвитку туризму в Україні (2011)
Парфіненко А. Ю. - Розвиток "економіки ексклюзивності" як пріоритетний напрямок забезпечення конкурентоспроможності туристичної сфери України (2011)
Шандор Ф. Ф. - Закарпаття: регіональні проблеми в туристичній галузі напередодні Євро-2012 (2011)
Басюк Д. І. - Підвищення конкурентоспроможності туристичної сфери Подільсько-Буковинського регіону в контексті підготовки до ЄВРО 2012 (2011)
Смирнов І. Г. - Софія Вітт-Потоцька: внесок у розвиток туризму в Україні в контексті ЄВРО-2012 (2011)
Ханмагомедов Х. Л. - Уникальные туристско-экскурсионные памятники природы Дагестана, их паспортизация и изучение, Гебекова А. Н. (2011)
Пестушко В. Ю. - Проблеми статистичного обліку в’їзного туризму в Україні (2011)
Шпарага Т. І. - Ринок винного туризму причорноморського регіону як перспективний напрямок тематичного туризму України, Бойко В. В. (2011)
Гілецький Й. Р. - Класифікація туристсько-рекреаційних ресурсів за геосферним підходом (2011)
Вишневська Г. Г. - Формування туристсько-екскурсійних програм в Україні напередодні ЄВРО-2012, Цегельник А. О. (2011)
Козловський Є. В. - Національна культурна спадщина регіону як чинник розвитку культурно-пізнавального туризму, Крупа І. П. (2011)
Чорненька Н. В. - Репутація та імідж міст України в контексті подієвого туризму (на прикладі міста Львова) (2011)
Брик С. Д. - Динаміка іноземного туризму в Україні та Німеччині за даними 2000-2010 рр (2011)
Павленко Т. М. - Історико-культурні рекреаційні ресурси Полтавської області (2011)
Моклиця Ю. В. - Класифікаційні аспекти туристичного потенціалу міста Луцька (2011)
Омельяненко К. Д. - Можливості розвитку організованого спелеотуризму в Україні на прикладі Словаччини (2011)
Шевцова І. Р. - Архітектура, як складова туристської привабливості міста (на прикладі садиб Харківської області) (2011)
Комарніцький І. О. - Кулінарний туризм в Україні: стан і перспективи регіонального розвитку в контексті Євро – 2012 (2011)
Ховалко А. Б. - Подільський печерний регіон як перспектива для туристичного забезпечення Євро-2012 (2011)
Посохов І. С. - Малі історичні міста України як маркери туристичної привабливості регіонів (2011)
Степанець Н. П. - Сільський населений пункт як перспективний центр туристичної дестинації (2011)
Смирнов І. Г. - Польські некрополі як туристичний ресурс в контексті проведення Євро-2012 в Польщі та Україні (2011)
Уварова Г. Ш. - Формування позитивного туристичного іміджу міст України – господарів Євро-2012 (2011)
Божук Т. І. - Формування релігійно-туристичної індустрії (2011)
Креховецький В. В. - Покращення транспортного комплексу Івано-Франківської області у контексті ЄВРО-2012 (2011)
Кобелька О. П. - Проблеми та пропозиції організації промоції туристичних можливостей в процесі підготовки до Євро-2012 (2011)
Шилкіна А. О. - Розробка туристичних маршрутів та перспективи розвитку туристичної галузі України в контексті підготовки до ЄВРО 2012 (2011)
Креховецька І. В. - Українсько-польська підготовка до ЄВРО-2012: транскордонні інфраструктурні напрямки діяльності в сфері розвитку туризму (2011)
Плешивцова М. В. - Організація дитячого туризму в Україні (2011)
Балабанов Г. В. - Розвиток авіаційного транспорту як чинник підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку туристичних послуг, Ткачук Л. М. (2011)
Krzysztof Parzych - Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym, Paweł Czapliński (2011)
Renata Rettinger - Hostele jako ważny segment infrastruktury noclegowej miast na przykładzie Krakowa (2011)
Бондарець Д. С. - Оцінювання привабливості та сприятливості ландшафтів Запорізької області для розвитку рекреації (2011)
Заря І. В. - Особливості стратегічного розвитку туристичної галузі України в умовах глобалізації (2011)
Іванунік В. О. - Сучасний стан та оцінка рівня розвитку транспортної та торгівельної інфраструктури для потреб туризму та рекреації (на прикладі Чернівецькій області) (2011)
Завадовський Т. Б. - Історичні передумови формування і розвитку мережі закладів розміщення міста Львова (2011)
Брунець Б. Р. - Характеристика туристчної інфраструктури Львівщини на передодні "ЄВРО-2012" (2011)
Мельник Л. В. - Суспільно – географічний аналіз продовольчої безпеки України, Собченко Г. В. (2011)
Ганич Н. М. - Сутність поняття готельна послуга (2011)
Борисюк О. А. - Аеропорт як елемент регіональної авіатранспортної системи (2011)
Жураєва К. А. - Інноваційні технології в сфері туризму (2011)
Дмитрієва К. Є. - Напрямки та тенденції розвитку ресторанного господарства України у світлі проведення ЄВРО-2012 (2011)
Гегедюш А. А. - Глобалізація – основна тенденція світового ринку праці, Грицак Ю. С. (2011)
Зінько Ю. В. - Інформаційно-туристичне забезпечення проведення ЄВРО-2012 у місті Львові, Мальська М. П., Кравчук Н. В., Яремчишин А. А. (2011)
Антоненко В. С. - Комунікативні функції культурного туризму в контексті глобалізації, Карпенко А. О. (2011)
Дук Н. М. - Митна тематика в картографічному забезпеченні міжнародного туризму, Горб К. М. (2011)
Зима А. Г. - Перспективы сотрудничества Украины и Израиля в сфере туристического обслуживания, Подгайная В. А. (2011)
Романів О. Я. - Територіальна організація туристських маршрутів Рівненської області, Романів А. С., Шворак І. В. (2011)
Лола Ю. Ю. - Особливості розвитку туристичних інформаційних центрів в Україні, Кісь О. П. (2011)
Мотузенко О. О. - Роль навчальних дисциплін туристичного блоку у при підготовці волонтерів для забезпечення організаційних заходів з проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року (2011)
Сергійко В. Ф. - Деякі аспекти підготовки кадрів для сфери туризму у вищих навчальних закладах cрср та сучасній Україні (2011)
Бордун О. Ю. - Дослідження проблеми плинності кадрів на львівських туристичних фірмах та її впливу на функціонування підприємств (2011)
Міхо О. І. - Інноваційні підходи в підготовці фахівців для сфери туризму (2011)
Юрченко Е. Е. - Географические аспекты формирования туристского имиджа регионов (2011)
Біловол О. М. - Зміни метаболічних показників під впливом комбінованої антигіпертензивної терапіїї на тлі цукрового діабету 2 типу, Школьник В. В., Андрєєва А. О. (2012)
Бобрикович О. С. - Характеристика ліпідного і вуглеводного обміну у дітей з проявами метаболічного синдрому (2012)
Буфан М. М. - Ендоскопічні та гістологічні зміни слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний гастрит залежно від наявності дуоденогастрального рефлюкса та Helicobacter pylori (2012)
Гасюк П. А. - Структурно-функціональна організація міжчасткової протоки слинних залоз людини, Гевкалюк Н. О., Гасюк Н. В. (2012)
Герасимчук М. Р. - Метаболічна і фагоцитарна активність нейтрофілів крові та бронхоальвеолярного лаважу при гострому експериментальному перитоніті, Заяць Л. М. (2012)
Головко С. В. - Техніка фотоселективної вапоризації доброякісної гіперплазії передміхурової залози і ранні результати лікування хворих із застосуванням Green Light Laser (2012)
Готюр О. І. - Структурно-функціональні особливості яєчка та надяєчка у чоловіків репродуктивного віку (22-35 років) в нормі (2012)
Дорошенко О. О. - Досвід застосування габантину у пацієнтів з невропатичним болем при онкогематологічних захворюваннях (2012)
Жиляк О. В. - Показники зовнішньо-секреторної функції підшлункової залози у дітей з функціональними та органічними захворюваннями кишечника та їх корекція (2012)
Жураківська О. Я. - Морфофункціональні особливості серединного підвищення нейрогіпофізу при експериментальному цукровому діабеті (2012)
Заболотний Т. Д. - Комплексне лікування захворювань пародонта у хворих, які проживають у регіоні, забрудненому сіркою, Гнідь Р. М. (2012)
Ілащук Т. О. - Перспективи застосування комбінованих препаратів рослинного походження кардіофіт та хомвіокорин-N у лікуванні набрякового синдрому в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю, Бобкович К. О., Малкович Н. М., Маліца І. М. (2012)
Кузенко Р. Т. - Плазмаферез в комплексному лікуванні гострого панкреатиту в осіб похилого і старечого віку, Шевчук І. М., Легун О. М. (2012)
Левандовський Р. А. - Відновлення функції жувальних м’язів при застосуванні пострезекційних протезів верхньої щелепи з шарнірною фіксацією на дентальних імплантатах (2012)
Лисенко С. А. - Мікроскопічний та гістоморфометричний аналіз змін в первинних аденокарциномах у хворих на рак легені з паранеопластичним синдромом, Кіркілевський С. І., Шибінський В. В. (2012)
Мазурак Н. В. - Активність та відновлювальна здатність вегетативної нервової системи у пацієнтів із синдромом подразненого кишечника (2012)
Максим’юк В. В. - Зміни протеолітичної активності плазми крові та тканин за умов експериментального панкреатиту, Полянський І. Ю., Тарабанчук В. В., Мороз П. В. (2012)
Марусин О. В. - Взаємозв’язок між ожирінням, глікемією та рівнем лептину у хворих на цукровий діабет 2 типу з метаболічним синдромом (2012)
Мельник Г. І. - Стандартизація лікарської рослинної сировини родів Чемериця та Стародуб за морфолого-анатомічними ознаками, Сікорин У. Б. (2012)
Микалюк Л. В. - Клінічно-спірографічні показники ефективності рибонуклеїнової кислоти як компонента базисної терапії бронхіальної астми в школярів, Марусик У. І. (2012)
Міщенко Л. А. - Нові фактори серцево-судинного ризику і гіпертрофія лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу, Свіщенко Є. П., Матова О. О., Радченко В. В., Моспан М. П. (2012)
Міщук В. Г. - Недостатність харчування у хворих на запальні захворювання кишечника та ефективність суміші незамінимих і напівзамінимих амінокислот, Боцюрко Ю. В., Маковецька Т. І. (2012)
Москалюк І. І. - Поліморфізм гена переносника серотоніну (SERT) у хворих на дифузний токсичний зоб у поєднанні з синдромом подразненого кишечника, Федів О. І., Москалюк В. І. (2012)
Островський М. М. - Оптимізація тактики ведення хворих на негоспітальну пневмонію, поєднану з анемічним синдромом, Стовбан М. П. (2012)
Палійчук І. В. - Динаміка показників стану місцевого імунітету та мікробіоценозу ротової порожнини при лікуванні хворих з алергічним протезним стоматитом (2012)
Попадинець О. Г. - Реакція структурних елементів стінки сечового міхура статевозрілих щурів на вплив загальної глибокої гіпотермії у ранні терміни (2012)
Пузиренко А. М. - Вивчення впливу антигіпертензивних та метаболітотропних препаратів на вміст насичених жирних кислот у серці щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією, Чекман І. C., Горчакова Н. О., Брюзгіна Т. С. (2012)
Садовий І. Я. - Труднощі клінічної та можливості рентгенологічної діагностики стриктур анального каналу, Шевчук І. М. (2012)
Самогальська О. Є. - Ефективність комплексної терапії цирозу печінки із застосуванням α–ліпоєвої кислоти, Лазарчук Т. Б., Олійник Н. М., Мерецька І. В. (2012)
Сем’янчук В. Б. - Особливості алергологічного анамнезу у дітей Прикарпаття, хворих на бронхіальну астму на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини, Цимбаліста О. Л., Матвіїв Л. Є., Пастух О. В., Парандій І. Б. (2012)
Середюк Н. М. - Нейроциркуляторна дистонія: нові аспекти лікування, Галюк Н. М., Налужна Т. В., Деніна Р. В., Барила Г. Г. (2012)
Стовбан І. В. - Медико-організаційні аспекти профілактики та реабілітації хворих на туберкульоз (2012)
Сухоребський Ю. І. - Вплив методу литва суцільнолитих конструкцій зубних протезів на стан пародонта опорних зубів, Ожоган З. Р., Мізюк Л. В., Заяць О. Р., Салім Муаз (2012)
Ткачук О. Л. - Доцільність назобіліарного дренування після ендоскопічної літоекстракції при тривалих обтураційних жовтяницях, Шабат Г. І., Паливода А. П. (2012)
Цимбаліста О. Л. - Клініко-лабораторна характеристика ускладненої пневмонії у дітей раннього віку на тлі залізодефіцитної, Гаріджук Л. І. (2012)
Шеремета Л. М. - Порівняльна ефективність ліпофлавону за умов експериментальних гепатитів за результатами поглибленого статистичного та гістоморфологічного аналізу (2012)
Зіняк Б. М. - Перекрут яєчка у дітей, Доценко Ю. Р., Котурбаш Р. Й., Глагович М. В., Завійська Л. А., Павликівський С. С., Граділь С. М. (2012)
Курташ О. О. - Аноректальні вади розвитку у дітей (2012)
Сніжко С. С. - Хірургічне лікування хворих із флегмонами шиї (2012)
Пахаренко Л. В. - Endometriosis (2012)
Алексеєва Ю. І. - Методика викладання теми: "Гострі лейкемії" в педіатрії, Вовк З. В., Рейтмаєр М. Й., Сидоренков О. В. (2012)
Вовк З. В. - Викладання питань діагностики дефіциту заліза у дітей лікарям-інтернам (2012)
Заяць О. Р. - Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на кафедрі ортопедичної стоматології ІФНМУ, Ожоган З. Р., Мізюк Л. В., Ожоган І. А., Сухоребський Ю. І. (2012)
Максимчук Л. Т. - Значення "емоційного навчання” у викладанні неврології для студентів вищих медичних навчальних закладів, Дорошенко О. О. (2012)
Мельничук Г. М. - Методика проведення практичного заняття "Захист історії хвороби” на кафедрі дитячої стоматології Івано-Франківського національного медичного університету, Гаврилів Г. М., Костюк І. Р., Костюк В. М., Базалицька О. В., Сікорин У. Б. (2012)
Рейтмаєр М. Й. - Інтеграція України в Європейський простір вищої освіти – основні переваги і недоліки. Частина І: переваги, Волосянко А. Б., Синоверська О. Б., Лазуркевич О. В., Вовк З. В., Алєксєєва Ю. І. (2012)
Середюк Н. М. - Оптимізація процесу вивчення дисципліни "Внутрішня медицина" в умовах кредитно-модульної системи, Налужна Т. В., Галюк Н. М, Середюк В. Н, Нестерак Р. В., Ванджура І. Ю., Ванджура Я. Л. (2012)
Сікорин У. Б. - Удосконалення професійної та педагогічної майстерності викладачів в контексті Болонського процесу, Боднарчук О. В., Дмитрів А. М., Костюк В. М. (2012)
Стефанко С. Л. - Використання імітаційних методів навчання для студентів медичних спеціальностей (2012)
Чумаченко О. В. - Розвиток клінічного мислення у студентів-стоматологів за допомогою клінічного розбору хворих та ділової гри, Саяпіна Л. М., Чайка О. М., Пермінов О. Б., Стаханська О. О., Зелінський А. Л. (2012)
Бугорков И. В. - Стоматологические аспекты здоровья населения Донецкой области, Павленко М. А. (2012)
Варунків О. І. - Вплив куріння на функціонування органів дихання та розвиток патології легень, Малофій Л. С., Островський М. М., Дельцова О. І., Савеліхіна І. О., Кулинич-Міськів М. О., Зубань А. Б., Кулинич Г. Б., Корж Г. З., Бондаренко Т. Я. (2012)
Іващук О. І. - Рандомізовані дослідження симптоматичної терапії раку шлунка, Сенютович Р. В., Гонца А. О., Бізер Л. І., Ткач І. А. (2012)
Сенютович Р. В. - Виживання хворих на рак шлунка, Іващук О. І., Гонца А. О., Унгурян В. П. (2012)
Уварова Г. Ш. - Напрямки і тенденції розвитку рекреації і туризму в світі на сучасному етапі (2011)
Гладкевич Г. И. - Факторы формирования туристского рынка (2011)
Заря І. В. - Сучасний стан конкурентоспроможності туризму на макро- та мікрорівнях (2011)
Юрченко С. О. - Соціальна інфраструктура як фактор сталого розвитку регіону (2011)
Кіптенко В. К. - Інформаційне забезпечення туризму: роль соціальних медіа Інтернету, Глазунова Т. В. (2011)
Сергійко В. Ф. - Значення анімаційних послуг в сучасній туристичній діяльності (2011)
Кіш Г. В. - Геотуризм як можливість пізнання унікальності дестинації (2011)
Корнілова В. В. - Особливості престижної реклами в туристичному бізнесі (2011)
Krzysztof Parzych - Zróżnicowanie przestrzenne ruchu turystycznego w krajach europejskich (2011)
Смирнов І. Г. - Досягнення Туреччини із застосування системи гостинності "Все включене" в туризмі та можливості їх використання в Україні (логістичний аспект) (2011)
Корнілова Н. В. - Сучасний стан розвитку міжнародного туризму на острові Ірландія (2011)
Рассыпнов В. А. - Экологический и познавательный туризм на земелях особо охраняемых природных территорий Алтая, Максимова Н. Б. (2011)
Багомедов М. А. - Туристско-рекреационный комплекс как новая "старая" специализация Дагестана (2011)
Григорьева В. В. - Важность оценки рекреационного потенциала для стратегического планирования регионального устойчивого развития на примере Псковской области (2011)
Горшунова Є. В. - Давні циркові видовищні споруди як об’єкт історико-культурного туризму (2011)
Ржепецька Н. М. - Екологічний туризм як засіб збереження навколишнього середовища (2011)
Афанасьєв О. Є. - Скансени України як репрезентанти регіональних типів природокористування (2011)
Яковчук О. В. - Транспортне забезпечення туризму в Україні (2011)
Колотуха О. В. - Географічна оцінка туристсько-спортивних маршрутів України (2011)
Бойко І. Д. - Визначення та порівняння регіонів України, перспективних для розвитку спа туризму (2011)
Жданова А. М. - Франчайзинг как инструмент распространения компании на мировом рынке (на примере сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс") (2011)
Каркальова П. І. - Спрощення механізмів бухгалтерського обліку та оподаткування як інструмент регіональної політики залучення до сфери сільського зеленого туризму (2011)
Короткова А. Я. - Розробка інноваційного екскурсійного туру по Києву на релігійну тематику, Цегельник Ю. О. (2011)
Брунець Б. Р. - Туристична інфраструктура Львівської області: стан та перспективи розвитку (2011)
Бордун О. Ю. - Стратегічні орієнтири розвитку ринку туристичних послуг аграрних районів Тернопільської області (на прикладі Лановецького району) (2011)
Закутинська І. І. - Перспективи використання туристичного потенціалу м. Івано-Франківська під час проведення Євро-2012 (2011)
Троценко О. В. - Проблеми та перспективи розвитку сільського туризму Дніпропетровщини (2011)
Кашинська О. Є. - Інновації – невід'ємна умова розвитку туризму Луганщини (2011)
Ханмагомедов Х. Л. - Топонимика – учение о географических названиях, ее полиструктурность, направления как географо-историко-лингвистической науки при ведущей роли географии, Изиева И. А., Гебекова А. Н. (2011)
Сливка Р. Р. - Буферне положення України: спільність та конфлікт інтересів великих світових гравців у Центрально-Східній Європі (2011)
Смирнов І. Г. - Балто-Чорноморська транспортно-логістична інтеграція та місце в ній України (2011)
Калько А. Д. - Регулювання відносин надрокористування і поводження з мінеральною сировиною в провідних сировинних країнах світу (2011)
Даценко Л. М. - Картографічне забезпечення шкільного курсу "Географія культури світу" (2011)
Юрченко О. Є. - Методичний апарат вивчення туризму (2011)
Борисюк О. А. - Суспільно-географічний підхід до визначення рівнів розвитку регіональних авіатранспортних систем (2011)
Воловик В. М. - Формування польських культурних ландшафтів містечок Поділля (2011)
Гавриленко О. П. - Регіональна екогеографія і оптимізація географічного середовища (2011)
Патрикац Д. І. - Річка Полтва у Львові: проблеми, шляхи їх розв’язання та перспективи на майбутнє (2011)
Кирилюк О. В. - Еколого-гідроморфологічна оцінка басейну річки гуків для цілей сталого розвитку, Кирилюк С. М. (2011)
Громик О. М. - Важкі метали у лімносистемах Західного Полісся (на прикладі водойм зони радіоактивного забруднення Волинської області) (2011)
Монтекіарі А. - Професійна підготовка у секторі туризму, Карфанья Е. (2011)
Любіцева О. О. - Регіональний аналіз підготовки кадрів для туризму в Україні (2011)
Уварова Г. Ш. - Шляхи поглиблення міжнародного співробітництва у підготовці кадрів для сфери туризму (2011)
Кулініч М. Т. - Попит та пропозиція на туристичному ринку "Україна – Італія", Шиманська І. Л. (2011)
Смирнов І. Г. - Теорія конкурентних переваг М. Портера та її застосування у туризмі (на прикладі Італії) (2011)
Мотузенко О. О. - Міжнародна туристична виставка (Borsa Intemazionale del Turismo) в Мілані, Петліна Д. В. (2011)
Безуглий В. В. - Передумови розвитку пізнавального туризму в Італії (2011)
Зінько Ю. В. - Використання італійського законодавчого досвіду для розробки законопроектів у сфері сільського туризму України, Горішевський П. А., Васильєв В. П., Благодир С. Ф., Іваник М. Б. (2011)
Мотузенко О. О. - Міжнародне співробітництво України та Італії у сфері скаутингу, Мішалова К. M., Петліна Д. В. (2011)
Костащук В. І. - Сучасний стан міжнародного туризму між Україною та Італією (на прикладі Чернівецької області) (2011)
Смирнов І. Г. - Озеро Гарда – туристична перлина Північної Італії, Ковалевич Л. В. (2011)
Кілінська К. Й. - Рекреаційно-туристичний паспорт території – як форма рекреаційного моніторингу навколишнього природного середовища, Андрусяк Н. С. (2011)
Рутинський М. Й. - Етнофестивальний туризм: теоретичні засади й етногеографічні аспекти організації, Топорницька М. Я. (2011)
Новикова В. І. - Санаторно-курортна сфера: інфраструктурна складова, стан розвитку в Україні (2011)
Шевчук О. В. - До питання про рекреаційне використання печер (2011)
Жураєва К. А. - Оцінка світової практики застосування інноваційних технологій в туризмі (2011)
Чеченя О. В. - Фактори впливу на галузь туризму (2011)
Пендерецький О. В. - Чинники промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району (2011)
Матвієнко В. М. - Чинники розвитку і розміщення рекреаційного комплексу Подільського району, Матвієнко Н. М., Хилевич Н. М. (2011)
Глибовець В. Л. - Аналіз туристичних потоків до Столичного суспільно-географічного району України (2011)
Іванунік В. О. - Інтегральна оцінка атрактивності рекреаційно-туристичних ресурсів (на прикладі Чернівецької області) (2011)
Рутинський М. Й. - Історико-географічні особливості становлення Прикарпатського курорту Моршин (2011)
Омельяненко К. Д. - Перспективні райони для організації спелеотуризму в Україні (2011)
Олійник Я. Б. - Структурні особливості розвитку житлово-комунального господарства регіону, Лукянчук О. М. (2011)
Клімчук Б. П. - Суспільно-географічне дослідження малого підприємництва (2011)
Стафійчук В. І. - Міжнародні організації як агенти політичної глобалізації (2011)
Савчук І. Г. - Сучасні російські суспільно-географічні дослідження експортної орієнтації господарства країни (2011)
Бордун О. Ю. - Трансформація прикордонної транспортної інфраструктури в контексті розвитку туризму з країнами сусідами Західноукраїнського регіону, Котик Л. І. (2011)
Воловик Л. М. - Демографічна ситуація і міграційна активність населення периферійних районів (на прикладі Київської області) (2011)
Шиян Д. В. - Дослідження захворюваності населення старопромислового регіону за допомогою ГІС (на прикладі Кривбасу) (2011)
Білоус А. В. - Передумови формування та основні особливості функціонування електронної галузі індустрії ЗМІ (2011)
Іванова О. С. - Витоки досліджень з мелогеографії (2011)
Єлісєєва К. В. - Вплив транспортного сектору на конкурентоспроможність країн світу (2011)
Левицька О. Л. - Конкурентоспроможність ринку агропродовольчої продукції в Україні: суспільно-географічний аспект, Церковний О. Г., Запотоцький С. П. (2011)
Медовар Б. Л. - Столичні міста як феномен просторової організації суспільства (2011)
Мамедова О. О. - Аналіз торговельної спеціалізації країн Скандинавського регіону (2011)
Афанасьєв О. Є. - Формування наукових уявлень про природокористування у середовищі історичної географії (2011)
Калько А. Д. - Конструктивно-географічні особливості поняття "національна безпека" (2011)
Дмитрук О. Ю. - До питання про дефініцію поняття рекреаційний ландшафт, Кочеткова І. В. (2011)
Воловик В. М. - Українські сільські культурні ландшафти (2011)
Бондарець Д. С. - Гідрометеорологічні особливості рекреаційних ландшафтів Запорізької області (2011)
Галаган О. О. - Оцінка якості води каскаду Совських ставків м. Києва, Гайдай С. В., Бойко Ю. В. (2011)
Рак Л. К. - Водно-болотні угіддя як складова ресурсно-рекреаційного потенціалу українського Причорномор’я (на прикладі Херсонської та Миколаївської областей) (2011)
Бейдик О. О. - Выдающийся географ, писатель и путешественник (к 80-летию со дня рождения Б. Б. Родомана) (2011)
Титул, зміст (2016)
Багмут І. Ю. - Оцінка субтоксичного впливу фосфоровмісних органічних сумішей на генеративну функцію самців у підгострому експерименті, Жарова Н. В., Жуков В. І., Тюпка Т. І., Попова Т. М. (2016)
Головенко М. Я. - Метаболізм та екскреція похідного 3-пропілокси-1,4-бенздіазепіну при одноразовому та курсовому введеннях, Ларіонов В. Б., Редер А. С., Валіводзь І. П., Олійник К. В. (2016)
Єлисеєва І. В. - Вивчення специфічної активності експериментальних зразків комплексних протидифтерійних кандидат-вакцин, Бабич Є. М., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Колпак С. А., Ісаєнко О. Ю. (2016)
Приступа Б. В. - Біохімічна відповідь організму на процес запалення за умови лікування естерами ібупрофену при їх трансдермальному введенні, Гайзель М. В., Кравченко І. А. (2016)
Степанюк Г. І. - Оцінка кардіопротекторної дії 1-(1-адамантил-1-етокси)-3-(N-метил морфоліній)-2-пропанол йодиду (ЮК-76) в умовах експериментального адреналінового ушкодження міокарда, Сокирко М. В., Степанюк Н. Г., Гладких Ф. В., Короткий Ю. В. (2016)
Ульянов В. А. - Влияние наночастиц серебра на местный иммунитет глаза при моделировании бактериального кератита, Макарова М. Б., Величко Л. Н., Богданова А. В., Гайдамака Т. Б., Скобеева В. М. (2016)
Диев Е. В. - Затраты времени зубного техника на изготовление цементируемых мостовидных зубных протезов с опорой на имплантаты на прикручиваемых стандартных абатментах, Диева Т. В. (2016)
Паніотова Г. П. - Гостра токсичність нової координаційної сполуки - германієвої солі дифосфонової кислоти з цинком, Антоненко П. Б., Годован В. В., Сейфулліна І. Й. (2016)
Регеда С. М. - Роль оксидантних і протеолітичних процесів у патогенезі розвитку пародонтиту на тлі експериментальної пневмонії та корекція їх порушень тіотриазоліном (2016)
Фурдичко Л. О. - Роль процесів ліпопероксидації і антиоксидантної системи в патогенезі розвитку раннього періоду виразкової хвороби шлунка в умовах експериментальної пневмонії (2016)
Асмолова А. О. - Лицьовий індекс у хворих з верхньощелепним постімплантаційним синдромом (2016)
Заболотна І. Б. - Нові можливості немедикаментозного лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки iз супровідною артеріальною гіпертензією (2016)
Каштальян М. А. - Діагностика вірусів гепатитів при гострому калькульозному холециститі за допомогою експрес-тестів, Колотвін А. О., Okedairo Tobi, Oyeniyi Sunday (2016)
Плевінскіс П. В. - Нове в експертній діагностиці контакту автомобілей з пішоходами, що знаходяться у нетиповому положенні (2016)
Процюк Т. Л. - Клініко-лабораторні фенотипи бронхіальної астми, ускладненої коморбідною патологією, та їх діагностичне і прогностичне значення у дітей, Суркова Н. М., Герасимова О. В. (2016)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2016)
Титул, зміст (2016)
Безмилов М. - Комплектування команд високої кваліфікації в умовах інтернаціоналізації світового баскетболу (2016)
Колот А. - Удосконалення технічної майстерності спортсменів високої кваліфікації у легкій атлетиці (2016)
Павленко О. - Багатогранність розвитку студентського спортивного руху (2016)
Рашид А. Ш. - Направления повышения эффективности физической подготовки спортсменов с учетом климатогеографических условий Ирака (2016)
Андрєєва О. - Організація оздоровчо-рекреаційної рухової активності дітей дошкільного віку в умовах клубних занять, Сухомлинов Р. (2016)
Андріяш Р. - Фактори ризику у жінок з ішемічною хворобою серця, Іващенко С., Ломаковський О. (2016)
Анікєєв Д. - Вплив вправ локального характеру на товщину підшкірної жирової клітковини окремих частин тіла (2016)
Марченко О. - Современные подходы и этапы использования физической реабилитации у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом, Манжуловский В., Хамза Ф. А. М. (2016)
Одинець Т. - Корекція функціонального стану серцево-судинної системи жінок із постмастектомічним синдромом на стаціонарному етапі реабілітації (2016)
Приходько Т. - Методичні основи проведення занять та засоби адаптивного фізичного виховання для дітей з відхиленнями розумового розвитку (2016)
Сабадош М. - Методичні основи побудови програми фізичної реабілітації дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, в умовах санаторію, Філак Ф. (2016)
Сутула В. - Фізична культура: передумови теорії (2016)
Тягур Т. - Ефективність застосування гідрокінезитерапії в процесі фізичної реабілітації підлітків зі сколіозом (2016)
Кун Сянлинь - Аэробные возможности как фактор формирования функциональных резервов организма футболистов, Дьяченко А. (2016)
Бойко Д. - Природоохоронна діяльність Міжнародного олімпійського комітету (2016)
Кропивницька Т. - Сучасні тенденції розвитку спорту та їх вплив на організацію комплексних змагань, Краснянський К. (2016)
Саїнчук М. - Обрис кризи в освіті навчальної фізичної культури в навчальних закладах (2016)
Yarmoliuk O. - Sustainable development in the Olympic movement in the XX–XXI century (2016)
Азізов Т. Н. - Значення січного модуля зсуву бетону у складі крутильної жорсткості залізобетонного елементу з нормальними тріщинами, Парамонов Д. Ю., Вільданова Н. Р. (2014)
Анисимов К. И. - Методика учета влияния сезонных изменений температуры окружающей среды при расчетах устойчивости низового откоса грунтовой плотины, Дмитриев С. В. (2014)
Бажанов О. І. - Малогабарітні транспортні причепи з незалежними підвісками, що складаються та автоматично курують поперечною стійкістю, Мацей Р. О., Оргіян О. А. (2014)
Балабан А. М. - Стисненність навколо обєкту, як фактор, що визначає вибір методів виконання робіт при реконструкції одноповерхових залізобетонних промислових будівель (2014)
Барабаш И. В. - Самоуплотняющийся бетон как современный инновационный материал в строительстве, Кушнерук В. И., Быстревский К. С., Дорота Дейняк (2014)
Барчукова Т. Н. - Влияние геометрических параметров на несущую способность свои-колонны (2014)
Бояджи А. А. - Некоторые особенности оптимального проектирования комбинированной арочной пролетной конструкции, Артемоненко В. А. (2014)
Вершинин В. И. - Совершенствование производственной инфраструктуры одесской агломерации (2014)
Витюков В. В. - Исследование введения двух клапанной системы в регулирующие и отсекающие устройства газовых сетей, Горобец Д. А. (2014)
Витюков В. В. - Исследование зон ветрового подпора, Ярошенко В. Н., Хмызникова Н. Н. (2014)
Воинов А. П. - Экономия затрат на перекачку теплоносителя при усилении теплозащитных свойств наружных ограждений у потребителей теплоты, Полунин М. М. (2014)
Воинова С. А. - О подходах у управлению технологической эффективностью систем теплообеспечения, Воинов А. П. (2014)
Глинцерер Г. - Бюджетная термомодернизация жилых зданий, Зеседателев И. (2014)
Григорова Т. М. - Закономірності зміни транспортної стомлюваності жителів передмістя при підході до зупиночних пунктів приміських автобусних маршрутів, Арцибашева Н. М. (2014)
Гришин А. В. - Совместный упругопластический расчет креплений откосов котлованов и грунтового массива, Сипливец А. А. (2014)
Гузик О. Д. - Експериментальні дослідження параметрів мікроклімату в виробничих будівлях кролівницьких підприємств (2014)
Даниленко А. В. - Синергизм в технологии приготовления цементосодержащих суспензий для строительных растворов, Барабаш И. В., Кушнерук В. И., Юстина Штасенько (2014)
Дорофеев В. С. - Новая методика дифференциальной оценки характеристик сопротивления грунтов при их испытаниях сваями, Тугаенко Ю.Ф., Ткалич А. П., Марченко М. В., Логинова Л. А. (2014)
Дорофеев В. С. - Собственная частота колебаний как критерий целостности петлевых стыков, Малахов В. В., Музычук А. Б. (2014)
Дорофеев А. В. - Перспективы термомодернизации зданий в Украине с учетом опыта Польши, Керш В. Я., Вацлав Верзбинец (2014)
Дзюба С. В. - Особенности усиление сквозных металлических конструкций с использованием сварных соединений, Михайлов А. А. (2014)
Зубченко Н. А. - Бетоны на активированном композиционном цементе, Барабаш Т. И. (2014)
Исаев В. Ф. - Расход теплоносителя при расчетном температурном напоре подвижного слоя МОК, Прусенков Н. А. (2014)
Карпюк В. М. - Особливості інженерного методу розрахунку міцності приопорних ділянок залізобетонних балочних конструкцій (2014)
Киричок В. І. - Оптимізація складу геоцементного покриття для захисту бетону від корозії в амонійних солях (2014)
Клименко Є. В. - Методи підсилення кам’яних конструкцій, Білоус І. О. (2014)
Клименко Е. В. - Остаточная несущая способность поврежденных железобетонных балок таврового профиля, Чернева Е. С., Король Н. Д., Арез Мохаммед Исмаел, Антонишина И. В. (2014)
Кліщ О. А. - Особливості використання світлових проекцій на об’єктах міського середовища (2014)
Кобринец В. М. - Надежность внецентренно-сжатых элементов (2014)
Коваленко О. В. - Поиск новых направлений развития отопительного оборудования, Витюков В. В., Паламарчук А. Д. (2014)
Колесников А. В. - Управляющий штукатурный состав на основе гипса и перила, Керш Д. В., Гулько Р. А., Керш В. Я. (2014)
Константинов П. В. - Экспериментальное определение энергоемкости транспортных покрышек при заполнении их резиной (2014)
Конюхов А. В. - Численные исследования работы поперечника связевого каркаса методом конечных элементов с учетом поворота фундаментов по деформируемой схеме (2014)
Корнило І. М. - Взаємодія складових організаційно - економічного механізму у будівельній галузі, Рябініна Л. С. (2014)
Кукунаев В. С. - Предварительное определение сейсмостойкости при паспортизации бескаркасных многоэтажных зданий, Лобанов О. Л., Голобородько Т. О. (2014)
Кукунаев В. С. - О некоторых аспектвх оценки надежности строительных конструкций, Шеховцов И. В., Агаева О. А., Крылова А. А. (2014)
Матус Ю. В. - О давлении на основание, сложенное понтическими известняками (2014)
Мишутин А. В. - Анализ теплопроводности судостроительных керамзитобетонов, Богуцкий В. Л., Ткаченко Г. Г. (2014)
Мишутин Н. В. - Пути повышения сроков эксплуатации гидротехнических и специальных сооружений на основе опыта ремонта плавучих железобетонных сооружений (2014)
Мосичева И. И. - Влияние постепенного наращивания пригрузки на период предпостроечного уплотнения слабых водонасыщенных оснований (2014)
Мурашко А. В. - Влияние неравномерных осадок каркасных зданий на их сейсмостойкость, Гребенюк В. В. (2014)
Оробей В. Ф. - К определению напряженно- деформируемого состояния пластин, Ковров А. В., Ковтуненко А. В., Карманова М. И. (2014)
Парута В. А. - Теоретические предпосылки проектирования составов штукатурных растворов для автоклавного газобетона с учетом механики разрушения системы "кладка – покрытие", Гавурский А. М., Марченко В. В., Фомина Т. И., Вандинский В. Ю. (2014)
Парута В. А. - Структурообразование трещиностойкого полимерцементного штукатурного раствора, Русев А. Г., Цонда Д. А. (2014)
Перпері А. О. - Аналіз математичного методу генетичного алгоритму для оптимізації геометрії шлифовальних кіл (2014)
Петраш В. Д. - Оценка эффективности термотрансформаторных циклов в теплонасосных системах теплоснабжения, Басист Д. В., Поломанный А. А., Шковыра А. М. (2014)
Писаренко А. Н. - Применение нелинейного регрессионного анализа при исследовании строительных материалов, Максименюк Я. А. (2014)
Поберезніченко О. Ю. - Вибір метода знезалізнення підземних вод і оптимальних параметрів водознезалізнювальної установки, Хоружий П. Д. (2014)
Пушкар Н. В. - Вплив температури замикання на напружено-деформований стан сталевих каркасів будівель, Пашинський В. В. (2014)
Сербова Ю. Н. - Адаптация насосных станций систем мелиорации при переходе на капельное орошение, Арсирий В. А. (2014)
Симонов С. С. - Применение связки программ REVIT STRUCTURE и ROBOT STRUCTURE ANALYSIS при проектировании зданий из монолитного железобетона, Срибняк Н. Н. (2014)
Смолянец В. В. - Современные системы отвода воды с городских магистралей, Шаповалов А. В. (2014)
Смоляр А. М. - Дослідження будівельного підйому монолітних плит перекриття, Мірошкіна І. В., Юрченко С. В. (2014)
Солоненко И. П. - Жесткие дорожные покрытия для автомобильных дорог (2014)
Суханов В. Г. - Основные принципы самосогласованной работы различных по актуальности элементов структуры бетона, Сикора Р. А. (2014)
Твардовский И. А. - Регулирование надежности и долговечности тавровых железобетонных балок железнодорожной эстакады повышенного пути, Устенко А. В. (2014)
Тофанило В. Ю. - Роль собственных деформаций бетона в обеспечении работы конструкций, Коробко О. А., Выровой В. Н. (2014)
Фомина И. П. - Устойчивость шарнирно закрепленной бетонной колонны при несимметричном воздействии агрессивной среды (2014)
Фомин В. М. - Исследование динамической устойчивости железобетонной колонны с учетом нелинейного поведения и пластичности бетона (2014)
Цапко Ю. В. - Дослідження ефективності застосування модифікаторів для підвищення довговічності деревини (2014)
Шаталова Ю. О. - Предпосылки формирования современных астрономических научных центров (2014)
Шейнич Л. А. - Защита дорожных и аэродинамических бетонных покрытий, Миколаец М. Г., Мудрык Н. С. (2014)
Шеховцов И. В. - Многослойные системы перекрытий, Петраш С. В., Крылова А. А., Агаева О. А. (2014)
Любіцева О. О. - Інновації в туристичній освіті, Мотузенко О. О. (2013)
Santini C. - Sustainable development and enterprises’ choices in the wine industry: a case-study in the italian context, Cavicchi A., Crespi I., Andriani V. (2013)
Гаврилюк А. М. - Інноваційні аспекти розвитку туристичній галузі в Україні, Козловський Є. В. (2013)
Александрова А. Ю. - Гостевой туризм как инновационная форма туризма (экономико-географический анализ), Химченко О. А. (2013)
Дехтяр Н. А. - Інновації в туристичній галузі як засіб підвищення рівня економічної безпеки держави (2013)
Чорненька Н. В. - Роль інновацій у формуванні туристично-рекреаційної привабливості території міст (2013)
Смирнов І. Г. - Інновації в туризмі: маркетинговий мікс (2013)
Коробейникова Я. С. - Інновації в туризмі в контексті збалансованого розвитку територій туристичних дестинацій, Мурава Ю. І. (2013)
Малиновська О. Ю. - Ринок дитячого туризму: інноваційні форми організації відпочинку, Долгова К. С. (2013)
Смаль І. В. - Туризм людських слабкостей (2013)
Смирнов І. Г. - Інновації в готельному бізнесі: логістика постачання, Карягін Ю. О. (2013)
Смаль В. В. - Туризм в Італії: тенденції, виклики, шляхи подолання проблем (2013)
Любіцева О. О. - Перспективи розвитку винного туризму в Україні: світовий контекст (2013)
Удовиченко В. В. - Географічні аспекти формування та розвитку етнічного туризму в Україні, Наконечна В. Р. (2013)
Мотузенко О. О. - Еногастрономічний туризм як засіб підтримки національного виробника на прикладі Одеської області, Липова М. О. (2013)
Бейдик О. О. - "Італійський чинник" в історії Києва та Одеси, Сировець С. Ю. (2013)
Уварова Г. Ш. - Міжнародна інтеграція при підготовці кадрів з туризму (2013)
Степанець Н. П. - Професійні компетенції фахівців для сфери туризму (2013)
Доан П. В. - Цифрова трансформація: застосування Google Планета Земля в підготовці кадрів для туризму, Кіптенко В. К. (2013)
Воронин И. И. - GPS-экскурсии – новое направление в организации туристической деятельности (2013)
Шпарага Т. І. - Розробка туристичного кластеру на базі сакральної архітектури у Тернопільській області, Тертична Ю. В. (2013)
Уліганець С. І. - Значення туристичного іміджу для розвитку Закарпатської області, Басюк Д. І., Мельник Л. В. (2013)
Бобровицький А. В. - Формування міжнародної фінансової системи як основного фактора інтеграції країн з різними рівнями економічного розвитку (2013)
Смирнов І. Г. - Ресторанна логістика: інформаційна складова, Шматок О. В. (2013)
Гапченко О. І. - Глобальна цифрова нерівність та її виміри (2013)
Сергієнко О. П. - Особливості глобалізації країн Північної Африки та Близького Сходу (2013)
Заставецька Л. Б. - Територіальна організація систем розселення: основні закономірності та принципи (2013)
Вавринів Л. А. - Якість життя як чинник соціальної поведінки населення Тернопільської області (2013)
Ілляш І. Д. - Застосування математичних методів для дослідження соціально-економічного розвитку міських поселень регіону, Дударчук К. Д. (2013)
Єрмаков В. В. - Розміщення кустарних промислів Полтавщини після селянської реформи 1861 року (2013)
Баштова М. О. - Територіальна організація виноробства південного берега Криму (2013)
Ciupa T. - The hydrographic tourist attractions in the protected areas of the Świętokrzyskie Province, Suligowski R., Biernat T. (2013)
Koper K. - Quarries as geotouristic objects - presented on the basis of post-mining object from the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains (Central Poland) (2013)
Мартинюк В. О. - Естетико-ландшафтні особливості озера Нобель та перспективи його використання в рекреаційній діяльності (2013)
Волонцевич О. О. - Проблеми ландшафтного диференціювання орнітокомплексів міста Харкова (2013)
Шевчук О. В. - До питання про методику морфологічного опису середовища природних та антропогенізованих печер (2013)
Bazylevych V. - Nature of Lntellectual Property Insurance And its Role in Modern Economy, Virchenko V. (2015)
Bachev H. - About forms, Efficiency And Assessment of Environmental Management (2015)
Naumenkova S. - Transition to Inflation Targeting in Ukraine: New Tools for Monetary Policy, Malyutin O., Mishchenko S. (2015)
Sarancha V. - Life Cycle Assessment in Healthcare System Optimization. Introduction, Vitale K., Oreskovic S., Sulyma V. (2015)
Slukhai S. - Ukrainian Fiscal Equalization: does it Need an Improvement? (2015)
Străutiu E. - Global Warming Between Science and Politics (2015)
Strokachenko O. - Estimation of the Information System Data Collection Efficiency in Energy Complex (2015)
Kaminsky A. - Credit Bureau Benchmarking as a Tool for Estimation of Bank's Position at the Market (2015)
Paliulyte R. - Development of self-employment in global economic conditions, Rasteniene A. (2015)
Fedorenko I. - The analysis of Foreign Direct Investments in Sphere of Nanotechnology Innovations in European Union, Drozd K. (2015)
Kharlamova G. - The Energy Component of the Environmental Security: Ukraine in the Mirror (2015)
Тараріко О. Г. - Природоохоронні концепції Ріо: реалізація їх положень у сільськогосподарській політиці України, Дем’янюк О. С., Кучма Т. В., Ільєнко Т. В. (2016)
Лавров В. В. - Захисні лісові насадження у зонах можливих конфліктів транспортної та екологічної мереж, Житовоз А. В., Сагдєєва Т. Ю. (2016)
Одукалець І. О. - Лісотаксаційна оцінка Pinus sylvestris L. У штучних фітоценозах національного природного парку "Подільські Товтри", Мусієнко М. М., Кучинська О. П. (2016)
Палапа Н. В. - Особенности развития отрасли животноводства в Полтавской области, Пронь Н. Б., Устименко О. В. (2016)
Пінчук В. О. - Розрахунок азотного балансу птахопідприємств, Тертична О. В., Бородай В. П., Мінералов О. І. (2016)
Хітренко Т. Ф. - Рекреаційний потенціал ландшафтів Вінницької області, Рідей Н. М., Теліжинська Т. В. (2016)
Остапчук Л. В. - Агроекологічне обґрунтування раціонального використання деградованих і малопродуктивних земель Київської області (2016)
Яцук І. П. - Моніторинг ґрунтів природних та агроекосистем як наукова основа збереження ґрунтового різноманіття, Дегтярьов В. В., Тихоненко Д. Г., Горін М. О. (2016)
Пічура В. І. - Геомоделювання водно-ерозійних процесів у басейні річки Дніпро (2016)
Мірошниченко М. М. - Особливості відбору проб ґрунту за локального внесення мінеральних добрив, Гладкіх Є. Ю., Ревтьє А. В. (2016)
Романенко О. Л. - Динаміка родючості ґрунтів Степу, Кущ І. С., Солодушко М. М., Заєць С. О. (2016)
Распопіна С. П. - Діагностика лісопридатності малопродуктивних ґрунтів Південного Степу України, Дегтярьов В. В. (2016)
Кукурудзяк К. В. - Біоіндикація родючості ґрунтів Центрального Лісостепу, Бригас О. П., Тертична О. В., Ревка Т. О. (2016)
Василенко М. Г. - Стан сірого лісового ґрунту за впливу органо-мінеральних добрив і регуляторів росту рослин, Стадник А. П., Душко П. М., Дем’янюк О. С. (2016)
Парфенюк А. І. - Формування фітопатогенного фону в агрофітоценозах, Волощук Н. М. (2016)
Піскун В. І. - Вплив підготовки відходів свинарства до використання з розділенням на фракції при виробництві свинини на викиди парникових газів, Осипенко Т. Л. (2016)
Савчук І. М. - Питома активність 137Cs у свинині залежно від різних доз сапоніту в раціоні, Ковальова С. П. (2016)
Chabanyuk Y. - Functioning of soil microbiota under the influence of herbicides, Brovko I. , Koretsky A. , Mazur S. (2016)
Tkach Ye. - Taxonomic structure of agricultural landsca pes of connected areas in Vinnytsiа region eco network, Shavrina V. , Starodub V. (2016)
Орловський А. В. - Скринінг та біологічні властивості ізолятів ВТМ (Tobamovirus) на рослинах платана східного (Platanus orientalis L.) та клена гостролистого (Acer platanoides L.), Мороз В. В., Бойко А. Л. (2016)
Новицький В. П. - Екологічне навантаження на мисливські ресурси агроландшафтів за використання пестицидів, Шумигай І. В., Грищенко С. М., Маєвський К. В. (2016)
Аристархова Е. О. - Перспективи використання рослин роду Lemna у біомоніторингу та фіторемедіації гідроекосистем (2016)
Кулик С. М. - Формування симбіотичного апарату та зернова продуктивність сої залежно від удобрення в умовах Західного Полісся (2016)
Можарівська І.А. - Особливості вирощування Silphium perfoliatum L. в умовах радіоактивного забруднення Полісся України (2016)
Данилова І. В. - Забруднення питної води хлороформом унаслідок її знезараження (2016)
Мальська М. П. - Етапи розвитку міжнародного туризму (2013)
Бейдик О. О. - Порівняльний аналіз рекреаційно-туристських мезорайонів "середземноморського кільця", Сировець С. Ю. (2013)
Дьякова Є. О. - Співробітництво між Україною та Китайською Народною Республікою в сфері туризму (2013)
Ханмагомедов Х. Л. - Рекреационно-туристские возможности республики Дагестан Российской Федерации, Гебекова А. Н. (2013)
Пестушко В. Ю. - Туризм в Монако: міфи та реальність (2013)
Матвієнко Н. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку туризму Індії (2013)
Ковальчук А. П. - Кластерный подход к развитию регионального туризма на примере г. Санкт-Петербурга (2013)
Вострікова А. В. - Малі засоби розміщення: зарубіжний досвід для України (2013)
Удовиченко В. В. - Питання класифікації туристичних формальностей у контексті розвитку та формування туристичних відносин, Погоріла Ю. Ю. (2013)
Парфіненко А. Ю. - Теоретичні основи формування та реалізації туристичної політики держави (2013)
Заря І. В. - Теоретичні засади зміни сучасної парадигми управління туристичним підприємством (2013)
Манько А. М. - Методичні підходи до формування стратегічного менеджменту туристичних підприємств (2013)
Колотуха О. В. - Кластерна парадигма спортивного туризму (2013)
Пендерецький О. В. - Інформаційний центр промислового туризму (2013)
Чеченя О. В. - Оцінка рівня розвитку індустрії національного туризму (2013)
Засєдка І. В. - Розвиток велосипедного туризму в Україні як спеціалізованого виду туризму (2013)
Бейдик О. О. - Порівняльний аналіз суспільно-географічних особливостей рекреаційного потенціалу Луганської та Харківської областей, Сировець С. Ю., Булюк В. Є. (2013)
Кілінська К. Й. - Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Чернівецької області – об’єкти рекреаційного природокористування, Скутар Т., Лопушняк Л., Паламар Д. (2013)
Козловський О. Ю. - Екологічний та зелений туризм: визначення, особливості, стан розвитку на Житомирщині, Дунаєвська О. Ф. (2013)
Армашевська Т. В. - Ойконіми та годоніми, як відображення історико-культурних туристичних ресурсів Чернігівської області (2013)
Кіптенко В. К. - Перспективні напрями сталого розвитку туризму у Хмельницькій області, Маденко О. В. (2013)
Воронин И. Н. - E-Learning в системе подготовки специалистов в сфере туризма: крымский опыт (2013)
Смирнов І. Г. - Консорціум історичних міст як туристичний кластер: словацький досвід, Головко В. В. (2013)
Устименко Л. М. - Відеоекологічні вимоги до туристичних центрів (2013)
Кіптенко В. К. - Е-туризм: маркетинг у соціальних мережах туристичних підприємств м. Київ, Куцюк А. В. (2013)
Дем’яненко С. О. - Оцінка туристсько-рекреаційного потенціалу палаців Львова, Кулініч А. Т., Кулініч М. Т. (2013)
Ткачук Л. М. - Трансформації в сфері авіаційних перевезень: виклики для туризму (2013)
Курочка О. І. - Особливості функціонування аеропортів як об’єктів туристичної інфраструктури (2013)
Яценко Б. П. - Залізниця як важлива складова туристичної індустрії Японії, Ярошенко Д. В. (2013)
Лісіцина І. І. - Теоретичні підходи до визначення поняття "державно-приватне партнерство в туризмі" (2013)
Доманська М. В. - Аналіз атласу "Туристичне намисто України" (2013)
Олійник Я. Б. - Географія науково-технічних послуг в Україні, Мазур О. В., Таращук І. П. (2013)
Єрмаков В. В. - Промислово-географічні процеси у період формування індустріального суспільства (2013)
Заставецька Л. Б. - Принципи і механізми формування нових територіальних громад і функціонування первинних систем розселення (2013)
Орещенко А. В. - Історія розвитку апаратного забезпечення, яке використовується для створення тривимірних реалістичних картографічних моделей (2013)
Сасько Н. В. - Просторовий аналіз та суспільно-географічна інтерпретація глобального інноваційного індексу (2013)
Дмитрук О. Ю. - До питання про графічне моделювання спелеокарстових та спелестокарстових ландшафтів, Шевчук О. В. (2013)
Когайчук С. Ю. - Садовий ландшафт – як об’єкт сільськогосподарського туризму (2013)
Коковський Л. О. - Формування системи показників оцінки процесів природокористування на регіональному рівні (2013)
Гринюк О. Ю. - Оцінка сприятливості кліматичних умов для рекреаційно-туристичної діяльності в Карпатському регіоні в зимовий період (гірськолижний туризм), Третяк І. В., Старожук А. О., Денисова Д. О. (2013)
Яценко А. Д. - Основні види рекреації та туризму у територіальних рекреаційних лісокультурних системах Північно-Західного Приазов’я (2013)
Варналій З. - Імплементація досвіду країн пострадянського простору у систему зовнішнього державного фінансового контролю України, Коваленко К. (2015)
Галушка З. - Економічна та соціальна ефективність функціонування ринкового розподілу доходів:підходи до оцінки, Дутчак А. (2015)
Зянько В. - Суперечності формування інноваційної моделі розвитку економіки України, Зянько В. (2015)
Лютий І. - Роль власного капіталу комерційних банків у реалізації інвестиційного потенціалу банківської системи України, Шпигоцька Н. (2015)
Чеберяко О. - Вплив державного кредитування на рівень боргової безпеки України (2015)
Баженова О. - Моделювання впливу системно значимих економік світу на динаміку макроекономічних показників України (2015)
Білик Р. - Фінансове забезпечення регіонального розвитку в Україні у контексті децентралізації (2015)
Демиденко Л. - Фіскальна децентралізація: німецький досвід та українські реалії, Наконечна Ю. (2015)
Дрозд Н. - Застосування заходів фіскальної консолідації в умовах кризи (2015)
Івахненко І. - Вплив ринку цінних паперів на інвестування в реальний сектор економіки (2015)
Мєдвєдкова Н. - Шляхи вдосконалення бюджетних інструментів підтримки суб'єктів господарської діяльності в Україні (2015)
Носова Є. - Заощадження домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів в Україні (2015)
Онищенко С. - Засади формування ефективної державної політики, орієнтованої на забезпечення бюджетної безпеки (2015)
Солодка О. - Кредитний дефолтний своп у механізмі перерозподілу кредитного ризику (2015)
Яфінович О. - Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини: досвід європейських країн та проблеми України (2015)
Брановицький В. - Легітимізація власності в умовах транзитивної економіки (2015)
Голубка В. - Науковий потенціал фармацевтичного ринку України в системі стратегічних перспектив його розвитку (2015)
Красільник О. - Прорблеми та перспективи фінансування вищих навчальних закладів України (2015)
Савич І. - Вплив тінізації бюджетних відносин на макроекономічні показники (2015)
Дорофеев В. С. - Юбилей выдающегося ученого, Заволока М. В. (2014)
Адаменко В. М. - Реалізація вимог ДСТУ Н Б EN 1992-1-1:2010 Єврокод 2 щодо розрахунку армування монолітних плит безбалкових перекриттів за допомогою ПК "ЛІРА" (2014)
Арсирий В. А. - Совершенствование оборудования систем мелиорации и водоснабжения с целью повышения надежности и продления срока эксплуатации, Сербова Ю. Н., Макаров В. О., Вишневская О. В. (2014)
Афтанюк В. В. - Анализ энергетического потенциала альтернативных источников энергии Одесского региона, Спинова Г. В. (2014)
Барабаш И. В. - Влияние молотого гидратированного цемента на эффективную вязкость активированных цементных суспензий, Быстревский К. С. (2014)
Барабаш И. В. - Расслаиваемость строительного раствора на механоактивированном вяжущем с добавкой молотого известняка, Даниленко А. В. (2014)
Беличенко Е. А. - Микронаполнители как структурообразующий компонент высокофункциональных бетонов, Толмачев С. Н. (2014)
Беспалов В. Л. - Технологічні і фізико-механічні властивості асфальтобетонів модифікованих етиленгліцидилакрилатом, Братчун В. І., Пактер М. К., Стукалов О. А., Ромасюк Е. О. (2014)
Більченко А. В. - Дослідження роботи залізобетонних плит, що працюють у двох напрямках (2014)
Бондаренко О. П. - Лужні шлакопортландцементи, модифіковані пластифікуючи ми добавками, Захарченко К. Д., Новоселенко Є.Д. (2014)
Винников Ю. Л. - Результати оцінювання технічного стану надбудованих будівель на фундаментах, які влаштовані без виймання ґрунту, Гранько О. В., Раздуй Р. В., Суходуб О. В. (2014)
Винниченко В. И. - Композиционные строительные материалы на основе доломита, Рязанов А. Н. (2014)
Гедулян С. И. - Совместимость – как критерий отбора эффективных материалов для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, Коваль С. В., Савченко С. В. (2014)
Герега А. Н. - Кластерная структура композитов, Выровой В. Н. (2014)
Гоц В. І. - Ефективність дії поверхнево-активних речовин в лужних цементних пастах, Рунова Р. Ф., Руденко І. І., Ластівка О. В., Говдун Я. О. (2014)
Гоц В. І. - Особливості формування властивостей лужного шлакопортландцементу модифікованого сульфатом кальцію, Рунова Р. Ф., Руденко І. І., Ластівка О. В. (2014)
Гречихин Л. И. - Плотноупакованное состояние – основа минеральных вяжущих веществ, Подлозный Э. Д. (2014)
Деревянко В. Н. - Модификация минеральных вяжущих углеродными наноструктурами, Мартыненко Т. В., Кондратьева Н. В. (2014)
Деревянко В. Н. - Основные проблемы при ремонте трамвайных плит, Мартыненко Т. В., Кондратьева Н. В. (2014)
Довгань И. В. - Структуризация самоорганизация в сложных системах минеральных вяжущих, Колесников А. В., Семенова С. В., Кириленко Г. А. (2014)
Дорофеев В. С. - О механизме влияния технологической поврежденности на процесс повторной гидратации цемента, Выровой В. Н., Мишутин А. В. (2014)
Дорофеев В. С. - Тріщиностійкість стержневих залізобетонних конструкцій, Карпюк В. М., Крантовська О. М., петров М. М., Петров О. М. (2014)
Елькин В. В. - Возможные пути повышения прочности неавтоклавного пенобетона, Мартынов В. И., Зелинский Д. В. (2014)
Кондращенко В. И. - Исследование гранулометрии портландцемента, измельченного в мельнице вихревого типа, Тарарушкин Е. В. (2014)
Коробко О. А. - Бетон как саморазвивающаяся система, Выровой В. Н., Суханов В. Г., Тофанило В. Ю. (2014)
Ал–Маршди Косай - Влияние порядка смешивания компонентов цементной пасты на её технологические свойства (2014)
Костюк А. І. - Ущільнювальність керамзитобетонної суміші (2014)
Кривенко П. В. - Влияние условий твердения на свойства бетонов на основе золощелочных цементов, Ковальчук О. Ю., Грабовчак В. В. (2014)
Кривенко П. В. - Оптимизация составов и свойств высокопрочных щелочных цементов и бетонов, Петропавловский О. Н., Гелевера А. Г., Пушкар В. И., Вознюк Г. В., Хайлин Цао, Лигуан Венг (2014)
Крилов Є. О. - Водопотреба розчинової суміші на основі комплексного в’яжучого з додатком меленого доменного шлаку для неавтоклавного газобетону, Мартинов В. І., Бойко Т. В. (2014)
Ксёнкевич Л. Н. - Высокопрочные бетоны на механоактивированном вяжущем с органоминеральной добавкой, Барабаш Т. И., Стрельцов К. А. (2014)
Кучеренко А. А. - Основы минералогенной инженерии в бетоноведении (2014)
Любомирский Н. В. - Формирование прочности материалов на основе извести при их принудительной карбонизации, Федоркин С. И., Сироджа И. Б., Лукьянченко М. А. (2014)
Мишутин А. В. - Прочность и средняя плотность судостроительного бетона на керамзитовом гравии, Богуцкий В. Л., Кровяков С. А. (2014)
Моргун В. Н. - Анализ работы фибропенобетона в изгибаемых элементах строительных конструкций, Богатина А. Ю., Моргун Л. В. (2014)
Мурашко А. В. - Сравнительный анализ методов испытаний зданий динамическими нагрузками, Кобский В. Н., Арсирий А. Н., Безушко Д. И. (2014)
Павленко А. М. - Энергоэффективная технология термического получения нанокристаллических и аморфных сплавов, Усенко Б. О., Кошлак А. В., Ермоленко Д. А., Нижник А. В. (2014)
Панасюк В. А. - Стойкость зрелых бетонов в условиях многократного замораживания и оттаивания, Сильченко С. В., Закорчемная Н. О. (2014)
Парута В. А. - Проектирование состава штукатурного раствора с учетом механики разрушения в системе "газобетонная кладка-штукатурное покрытие" (2014)
Пастушенко С. И. - Долговечность судостроительных бетонов при влиянии морской воды, низких и высоких температур, Мишутин Н. В. (2014)
Петричко С. Н. - Габионные конструкции для укрепления откосов насыпей и выемок, Дудник Л. В. (2014)
Пичугин С. Ф. - Технология производства и крановые нагрузки на строительные конструкции, Швадченко Е. А. (2014)
Плугин Д. А. - Разработка теоретических представлений о механизме электрокоррозии стали, в том числе арматуры, Плугин А. Н., Конев А. В., Плугин А. А. (2014)
Полейко Н. Л. - Прочностные характеристики сцепления арматуры с модифицированным бетоном, Мулярчик В. С., Леонович С. Н. (2014)
Прусенков Н. А. - Переход теплового потока между поверхностями МОК в подвижном слое (2014)
Савицкий Н. В. - Интенсификация электрокинетических явлений при уплотнении золотобетонных смесей вибровакуумированием, Павленко Т. М., Аббасова А. Р. (2014)
Руссу И. В. - Обоснование норм деформации лакокрасочных покрытий для защиты крупногабаритных железобетонных резервуаров, Проаспэт Е. В. (2014)
Селяев В. П. - Применение метода деградационных функция для оценки долговечности железобетонных конструкций, работающих в условиях сульфатной коррозии, Низина Т. А., Селяев П. В., Сорокин Е. В. (2014)
Sirotin G. - Stability Of Ternay Ightweight Coal Aches Concrete, Ribakov Y. (2014)
Солодкий С. Й. - Вплив складу холодної литої асфальтобетонної суміші на її розпад і початок набору когезійної міцності, Сідун Ю. В., Волліс О. Є. (2014)
Солоненко И. П. - Покрытия для автомобильных дорог из цементобетона (2014)
Сопов В. П. - Влияние минеральных и воздухововлекающих добавок на усадку и свойства дорожных бетонов, Толмачев Д. С. (2014)
Суханов В. Г. - Структурные особенности изделий с различными геометрическими характеристиками (2014)
Троян В. В. - Моделювання тріщиностійкості бетону масивних монолітних конструкцій (2014)
Usenko B. - Thermal Aspects Of Production Technology Of Amorphous Structures, Ermolenko D. (2014)
Фалалеева Н. А. - О влиянии технологических факторов и коррозии на трещинообразование в бетонах, Ким Л. В. (2014)
Фиц Станислав - Оценка возможности использования натуральных композитов с добавкой льняных волокон в строительстве, Бжыски Пшемыслав, Шелонг Мачей (2014)
Фомин В. М. - Устойчивость консольной балки, загруженной системой осевых сил, Фомина И. П. (2014)
Хоменко А. А. - Влияние технологических трещин на перераспределение усадочных деформаций (2014)
Цапко Ю. В. - Дослідження поверхневих властивостей модифікованої деревини (2014)
Шинкевич Е. С. - Выбор компонентов и оптимизация составов сухих строительных смесей, Тымняк А. Б., Юсипчук В. И., Бондаренко Г. Г. (2014)
Шпирько Н. В. - Исследование влияния активации суглинка на содержание коллоидных частиц, Сторчай Н. С., Гришко А. Н., Кононов Д. В., Маляр Д. О., Богданов Р. В. (2014)
Пушкарь Н. В. - Влияние технологической поврежденности бетона на его прочностные свойства (2014)
Гладишев Д. Г. - Місцева дія навантаження на бетонні куби (2015)
Довженко О. О. - Про міру пластичності бетону, Погрібний В. В. (2015)
Журавська Н. Є. - Енергоресурсозберігаючі технології обробки води в електричних та магнітних полях для виробництва будівельних матеріалів (2015)
Киричок В. І. - Вплив кальцій вміщуючих модифікаторів на водостійкість та набір міцності геоцементів, Гузій С. Г., Кривенко П. В. (2015)
Коробко О. А. - Динамика развития структур бетонов, Выровой В. Н., Тофанило В. Ю., Уразманова Н. Ф. (2015)
Ксёншкевич Л. Н. - Влияние микрокремнезема на сроки схватывания и экзотермический разогрев механоактивированных цементных суспензий, Крантовская Е. Н. (2015)
Москаленко О. А. - Дослідження впливу комплексних добавок на рухливість бетонів на шлаковмісних портландцементах для монолітного будівництва, Рунова Р. Ф. (2015)
Опанасенко Е. В. - Виды фибрового армирования, Берестянская А. А. (2015)
Остра Т. В. - Влияние вида эффективных кирпичей на формирование технологических деформаций (2015)
Азизов Т. Н. - Комбинированные перемычки для малоэтажных зданий, Иваницкий А. В. (2015)
Азизов Т. Н. - К расчету изгибаемых железобетонных элементов полого треугольного сечения, Эль Гадбан Сакр. (2015)
Андрійчук О. В. - Методика експериментального дослідження придо-рожніх лотків водовідведення із сталефібробетону, Ясюк І. М. (2015)
Бова Я. О. - Моделювання роботи плит зі змішаним армуванням при дії поперечного згину за допомогою ПК "ЛИРА-САПР” (2015)
Гомон П. С. - Економічно ефективне армування залізобетонних балок прямокутного перерізу, Гомон Л. П. (2015)
Гомон С. С. Зінчук М. С. - Дослідження прогинів залізобетонних балок за дії одноразового та малоциклового навантажень в умовах підвищених температур (2015)
Гомон С. С. - Дослідження роботи деревини на сколювання вздовж волокон за дії повторних навантажень, Павлюк А. П., Ющук О. В. (2015)
Довженко О. О. - Порiвняльний аналiз розрахунку мiцностi багатошпонкових контактних стиків за існуючими методиками, Погрібний В. В., Чурса Ю. В., Черненко Я. В. (2015)
Золотов М. С. - Влияние конструктивных факторов крепежного узла на прочность клеевого соединения безанкерного крепления, Фирсов П. М. (2015)
Карпюк В. М. - Анализ методов расчета показателей надежности элементов железобетонных конструкций, Агаева О. А. (2015)
Крусь Ю. О. - Узагальнені циклічні діаграми деформування дрібнозернистого бетону в умовах малоциклових навантажувань центральним стисненням (2015)
Ковров А. В. - Построение линеаризованных диаграмм деформирования изгибаемых железобетонных элементов прямоугольного сечения произвольных размеров, Ковтуненко О. В. (2015)
Костюк А. И. - Исследование напряженно-деформированного состояния бетонных и железобетонных элементов по диаграммам, Столевич И. А., Столевич О.И. (2015)
Кочкарьов Д. В. - Лінеаризація параметрів прогинів згинальних залізобетонних елементів на основі реальних діаграм деформування матеріалів (2015)
Лобяк А. В. - Экспериментальные исследования сталебетонных пустотных плит перекрытия, Головко Д. В. (2015)
Масюк Г. Х - Визначення несучої здатності позацентрово стиснутих елементів за дії знакозмінних навантажень з використанням дволінійних діаграм стану бетону і арматури, Алексієвець І. І. (2015)
Михайловський Д. В. - Пошук небезпечного місця в приопорних зонах балок з клеєної деревини, Буряк А. О. (2015)
Нілов О. О. - Чисельне дослідження несучої здатності сталевих балок з поперечно-гофрованою стінкою з урахуванням початкових недосконалостей, Нілова Т. О. (2015)
Павліков А. М. - Схеми руйнування середніх плит безкапітельно-безбалкових перекриттів і розрахунок їх міцності, Микитенко С. М. (2015)
Пашинський В. А. - Методика статистичного аналізу точності та ефективності розрахунків шпонкових з'єднань, Довженко О. О., Рудченко В. І. (2015)
Підгурський М. І. - Дослідження напружено – деформівного стану та граничних навантажень перфорованих балок методом скінчених елементів, Слободян В. В. (2015)
Підгурський М. І. - Дослідження напружено-деформівного стану та раціоналізація форми великопрольотної арки, Стасюк І. В. (2015)
Поляновська О. Є. - Вплив довжини анкерування поздовжньої арматури на прогини згинальних залізобетонних елементів (2015)
Рожко В. Н. - Розрахунок міцності залізобетонних шпонок при реконструкції консервного цеху ТОВ "Куп'янський молочноконсервний комбінат" (2015)
Ромашко В. М. - Основи деформаційно-силової моделі залізобетонних елементів і конструкцій (2015)
Семенюк С. Д. - Эксплуатационная способность железобетонных плит дорожного покрытия (2015)
Семенюк С. Д. - Расчет несущей способности железобетонных конструкций, работающих на изгиб с кручением, Москалькова Ю. Г., Босаков С. В. (2015)
Синчук С. Д. - Задача оптимального проектирования шпренгельной балки при действии постоянной и временной нагрузки (2015)
Ужегов С. О. - Моделювання армоцементної оболонки (2015)
Шваб’юк В. І. - Розрахунок круглих ортотропних пластин методом лінійного спряження, Ротко С. В., Ужегова О. А., Шваб’юк В. В. (2015)
Юрко П. А. - Методика експериментальних досліджень міцності стиснутих залізобетонних колон* (2015)
Юрко І. А. - Енергоефективна тришарова залізобетонна стінова панель, Білохвіст О. М., Марюха Д. Ю. (2015)
Юрченко В. В. - Розподіл потоків дотичних зусиль вздовж замкнених контурів перерізу тонкостінного стержня: розробка числового алгоритму з використанням теорії графів (2015)
Алексієвець В. І. - Технічний стан дерев’яних дахів з холодним горищем будівель громадського призначення, Іванюк А. М. (2015)
Броневицький А. П. - Аналіз архітектурно-конструктивних особливостей промислових будівель, що підлягають ревіталізації (2015)
Валовой О. І. - Застосування динамічного та спектрального методів при розрахунку будівель підвищеної поверховості, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2015)
Герб П. І. - Аналіз досліджень впливу якості будівництва на експлуатаційну надійність крупнопанельних будівель, Валовой О. І. (2015)
Гук Я. С. - Методика обчислення висот горизонталей на топографічних картах, що відповідають максимальним висотам снігового покриву для території Закарпатської області (2015)
Ільчук Н. І. - Впровадження нових ресурсозберігаючих технологій будівництва тунелів в Україні, Шафранська О. З. (2015)
Кінаш Р. І. - Методика обчислення ізоліній кількості атмосферних опадів для території Закарпатської області, Гук Я. С. (2015)
Коваль В. Б. - Облаштування тепло звукоізоляційними матеріалами внутрішніх приміщень житлових будівель, Поколенко В. О. (2015)
Махінько А. В. - Чисельне моделювання обтікання кругового циліндра в діапазоні великих чисел Рейнольдса, Махінько Н. О. (2015)
Пасічник Р. В. - Застосування методу скінченних різниць до розрахунку однопорожнинного гіперболоїда, Ужегов С. О., Горбатюк Т. В. (2015)
Пахолюк О. А. - Дослідження каналів-абсорберів повітряних сонячних колекторів, Задорожнікова І. В. (2015)
Пахолюк О. А. - Дослідження вихороутворення довкола будівлі прямокутного перерізу із змінними параметрами, Ящинський А. Л. (2015)
Пичугин С. Ф. - Определение коефицента сочетания нагрузок (2015)
Сіянов О. І. - Вільне падіння елементів снігового масиву з покрівлі циліндричних сітчастих покриттів та його ударна дія на плоскі перешкоди (2015)
Скокова А. О. - Ремонт фасадної теплоізоляції будинків із опорядженням тонкошаровою штукатуркою: стан питання в будівельному виробництві України (2015)
Тімченко Р. О. - Конструктивні рішення підпірних стін спеціального типу для територій з особливими умовами, Настич О. Б., Крішко Д. А., Савенко В. О. (2015)
Воскобійник С. П. - Залізобетонні фундаменти під трубобетонні колони, Воскобійник П. П. (2015)
Ковальчук В. В. - Характер зміни величини тиску на вершину металевої гофрованої труби у залежності від висоти засипки над нею при дії рухомого складу залізниць (2015)
Левенко А. М. - Исследование параметров, влияющих на набухающие свойства грунтов, Бронжаев М. Ф. (2015)
Тімченко Р. О. - Розрахунок круглої фундаментної плити в умовах територій з підземними виробками методом скінчених різниць, Крішко Д. А., Богатинський А. В. (2015)
Дорофєєв В. С. - Аналіз наслідків землетрусів для каркасно-кам'яних будівель, Мурашко О. В., Михайлова Н. О. (2015)
Кичаева О. В. - Определение параметров состояния кирпичных стен эксплуатируемых зданий, Аршава Е. А. (2015)
Кваша В. Г. - Дослідження технічного стану та підсилення фундаменту газоперекачувального агрегату компресорного цеху підземного газосховища, Салійчук Л. В. (2015)
Мазурак А. В. - Оцінка підсилених залізобетонних елементів за несучою здатністю похилих перерізів, Ковалик І. В. (2015)
Опанасюк І. Л. - Оцінка технічного стану залізобетонні колони, Данилов С. В. (2015)
Попруга Д. В. - Сучасні засоби механізації при реконструкції будівель і споруд, Валовой О. І. (2015)
Салійчук Л. В. - Вклеєні стержневі анкери для об’єднання і анкерування залізобетонних елементів під час реконструкції і підсилення будівель і споруд (2015)
Цапко Ю. В. - Підхід до оцінювання довговічності вогнезахисних покриттів, Кравченко А. В., Гузій С. Г. (2015)
Чирва В. М. - Технологія відновлення та підсилення залізобетонних конструкцій мосту, Чирва Т. Л., Романенко К. М., Яструбінецький В. Л. (2015)
Вихідні дані (2015)
Пікус Р. - Ефективність інвестиційної стратегії страхових компаній в Україні, Нестерова Д. (2015)
Гаманкова О. - Інституційне забезпечення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в Україні, Шимків С. (2015)
Волохова Л. - Стале страхування як ключовий фактор підтримки сталого розвитку суспільства, Євсєєнко О. (2015)
Березіна С. - Сучасні тенденції в реформуванні системи соціального страхування України (2015)
Залєтов О. - Страхова політика та стратегія її реформування в Україні (2015)
Приказюк Н. - Нові вектори розвитку автотранспортного страхування в Україні, Моташко Т. (2015)
Шолойко А. - Особлвості бухгалтерського обіку та аудиту в страхових організаціях України (2015)
Тлуста Г. - Зарубіжний досвід функціонування та розвитку інтернет-страхування, Ерастов В. (2015)
Лобова О. - Особливості страхування професійної відповідальності в Україні (2015)
Олійник Г. - Державно-приватне партнерство як механізм зменшення ризиків соціальної сфери (2015)
Пікус Р. - Інноваційний розвиток страхової діяльності як основа підвищення її ефективності, Заколодяжний В. (2015)
Веретнов В. - Особливості забезпечення конкурентоспроможності перестрахувальних операцій цедента, перестраховика на вітчизняному та міжнародному страховому ринку (2015)
Бейдик О. О. - Національна монументальна Шевченкіана: регіональний вимір, Сировець С. Ю., Ладиженська Н. П. (2014)
Смаль В. В. - Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму (2014)
Балабанов Г. В. - Сучасний стан національного ринку вищої професійної освіти в галузі туризму, Гришко Р. О. (2014)
Ткачук Л. М. - Інноваційно-інвестиційна політика як інструмент модернізації туристсько-рекреаційного комплексу України, Сайчук В. С. (2014)
Petlina D. V. - Integration of revenue management in tourism industry, Motuzenko O. O. (2014)
Андрусяк Н. С. - Рекреаційно-туристичні кластери як ефективний інструмент міжрегіональної та міжнародної співпраці (2014)
Гаврилюк А. М. - Туристичні артефакти сучасності – інноваційні об’єкти територіального брендингу (2014)
Смирнов І. Г. - Логістика кейтерингу (2014)
Никонова Л. И. - Этнотуризм: проблемы, опыт и перспектива, Савка В. П. (2014)
Морковкина А. Г. - Критерии выбора территории для организации объектов туризма, Рассыпнов В. А., Максимова Н. Б. (2014)
Krzysztof P. - Natural museums of nation parks as a tourist destinations (2014)
Рогозин М. В. - Туризм в лесах Пермского края, Андреев Д. Н. (2014)
Заваріка Г. М. - Туризм на охоронних природних територіях (2014)
Водовіз Н. І. - Каньйони як об’єкти туризму, Петрина Н. В. (2014)
Посохов І. С. - "Історичні реконструкції" як форма культурно-пізнавального туризму: теоретичні аспекти (2014)
Бейдик О. О. - Туристські ресурси Естонії: позиціонування в Україні та світі, Бондарчук Ю. С., Мішеніна Н. О. (2014)
Іщенко О. І. - Напрями удосконалення організації туристичної діяльності (на прикладі досвіду Туреччини) (2014)
Малиновська О. Ю. - Сучасні тенденції розвитку ресторанного бізнесу в Україні (2014)
Бордун О. Ю. - Сучасний стан і перспективи розвитку в Україні європейського паломницького шляху Святого Якова, Шуманська Ю. П. (2014)
Ємчук Т. В. - Сільський туризм як форма стимулювання розвитку сільських територій Українських Карпат (на прикладі Путильського району Чернівецької області), Арпуль О. В. (2014)
Сич В. А. - Екотуристичний маршрут "Заповідне узбережжя Одещини", Коломієць К. В. (2014)
Олійник Я. Б. - Суспільна географія України: проблеми і перспективи розвитку (по матеріалах ХІ з´їзду Українського географічного товариства) (2014)
Стафійчук В. І. - Аналіз підходів до типології сецесіонізму, Ковалевич Л. В. (2014)
Митина В. В. - Общественные организации и национально-культурные автономии Мордвы Москвы и московской области (2014)
Шапкан Б. - Вопросы территориальной организации сферы обслуживания Мангистауской области (2014)
Кисельов Ю. О. - Геософічні аспекти європейської інтеґрації України (2014)
Бобровицький А. В. - До питання визначення суспільно-географічної сутності інтеграції України в світовий економічний простір (2014)
Брайчевський Ю. С. - Географія зовнішньої торгівлі та геоекономічний вибір України (2014)
Нич Т. В. - Проблеми територіальної організації машинобудівного комплексу України, Нікіріна Л. А., Мартинюк М. В. (2014)
Бура І. В. - Етно-релігійна зумовленість топонімії Великої Волині, Романів О. Я., Яроменко О. В. (2014)
Армашевська Т. В. - Геокультурний підхід при оцінюванні історично-міграційного явища топонімів Чернігівської області (2014)
Тесленок С. А. - Возможности использования заготовки-шаблона для справочника "Ландшафты земли" информационного источника сложной структуры "Электронный географический конструктор", Чекурова О. А. (2014)
Гринасюк А. Р. - Алгоритм оцінювання атрактивності ландшафтів (2014)
Чунгулов Ж. К. - Проблемы рационального использования пастбищ в бассейне реки Укек (2014)
Рзаев Р. Т. - Ликвидация последствий оползневых явлений и оценка инженерно-геологических условий образования оползневых массивов правобережного примыкания Мингечаурского водохранилища (2014)
Селецький В. П. - Функції екологічної інфраструктури: ландшафтний підхід (2014)
Комісар К. М. - Система оперативного моніторингу за станом озонового шару над територією України за супутниковими даними, Кривобок О. А. (2014)
Барановська О. В. - Екологічна ситуація в Рівненській області, Соболь А. О. (2014)
Стецишин М. М. - Сучасні геоекологічні проблеми ґрунтів Запорізької області, Гришко С. В. (2014)
Кирилюк О. В. - Зв'язок факторів середовища з гідроекологічною ситуацією у суббасейнах Гукова, Дерелую та Вижени, Кирилюк С. М. (2014)
Смирнов І. Г. - Логістика круїзного туризму: теорія та практика досліджень (2014)
Колотуха О. В. - Спортивний туризм в загальній структурі туризму: підходи до систематизації, Шипко А. Л. (2014)
Бойко І. Д. - Діагностичні критерії виділення та класифікаційна схема туристичних лікувально-оздоровчих закладів, Книш О. А. (2014)
Малиновська О. Ю. - Інноваційні музейні заклади та застосування нових підходів у діяльності музеїв та екскурсійному обслуговуванні (2014)
Смирнов І. Г. - Військова логістика як туристичний ресурс: український досвід (2014)
Бордун О. Ю. - Теоретичні та прикладні засади дослідження похмурого туризму України, Деркач У. В. (2014)
Явкін В. Г. - Особливості інвестиційних процесів у формуванні сільського туризму в Карпатах, Владійчук К. В., Бухтіярова Ф. О. (2014)
Удовиченко В. В. - Етнічний туризм івано-франківської області: історичний аспект, Наконечна В. Р. (2014)
Пацюк В. С. - Брендинг міст як невід’ємна складова розвитку туристичної діяльності (на прикладі м. Кривий Ріг) (2014)
Підлісецька І. О. - Картографічне забезпечення туристської галузі (2014)
Гунченко О. О. - Географія медичного туризму в країнах Європи (2014)
Ткачук Л. М. - Туризм як чинник регіонального соціально-економічного розвитку у Південно-Східній Азії (2014)
Бейдик О. О. - Порівняльна характеристика рекреаційно-туристських мезорайонів "Центральна Америка" і "країни Карибського басейну та Вест-Індія", Сировець С. Ю. (2014)
Бейдик О. О. - Порівняльна характеристика рекреаційно-туристських мезорайонів "Мексика" та "Центрально-Східного", Сировець С. Ю. (2014)
Бейдик О. О. - Порівняльна характеристика мезорайонів "країни Карибського басейну та Вест-Індія" і "Африканського острівного", Сировець С. Ю., Миронова О. С. (2014)
Бейдик О. О. - Аналіз рекреаційно-туристських ресурсів Південно-Західної Азії, Сировець С. Ю., Тагієва А. Ф. (2014)
Калько А. Д. - Конструктивно-географічні параметри опробування і розробки родовищ бурштину (2014)
Городиський Ю. Я. - Класифікація християнського паломництва (для потреб суспільно-географічних досліджень) (2014)
Зуб Я. О. - Роль ЗМІ та глобальних інформаційних мереж у міжнародній політиці, Смирнов І. Г. (2014)
Яценко Б. П. - Регіон Східна Азія: геополітичні особливості, Чичкань А. І. (2014)
Яценко Б. П. - Политико-географические аспекты сотрудничества Японии и стран Центральной Азии (пример японской геополитической модели "мягкой силы"), Курнакова А. Ю. (2014)
Адамович З. М. - Ринок праці країн світу із різним рівнем розвитку економіки знань на прикладі країн великої двадцятки (2014)
Хільчевська І. Г. - Геопросторова структура зовнішньоекономічних зв'язків України з країнами Європейського Союзу, Простякова Ю. М. (2014)
Андріюк Р. О. - Суспільно-географічний аналіз потенціалу відновлюваних джерел енергії в регіонах України (2014)
Серга Т. О. - Функціональна структура будівельно-індустріального комплексу регіону (на прикладі Київської області) (2014)
Gerasymenko S. - Statistical Provision of the Management of the Higher Education Quality in Ukraine, Gerasymenko V., Chupryna O. (2015)
Ганюкова А. - Організаційні засади побудови системи статистичних показників середньої освіти (2015)
Гончаренко Н. - Екологічне інвестування в гірничодобувній промисловості: сутність, особливості і види, Короткий В. (2015)
Затуливітер Ю. - Статистичне оцінювання екологічної складової в моделях сталого розвитку: історичний аспект (2015)
Іваненко О. - Позиціонування туристичного підприємства на ринку туристичних послуг України (2015)
Осьмак M. - Сучасні тенденції моделі народжуваності в Україні (2015)
Paradysz J. - Poland and Ukraine in the Light of Paradysz's Beriod Fertility Model, Paradysz K. (2015)
Romaniuk I. - The System of Statistical Objective and Subjective Indicators of Measuring Quality of OF Life (2015)
Скіцько В. - Концептуальні засади управління логістичними системами з врахуванням синергії та синергетики (2015)
Слушаєнко Н. - Сучасні методи ціноутворення при плануванні стратегічної діяльності фармацевтичних підприємств України, Апенько Д. (2015)
Jasevičienė F. - The Analysis of Features and Reasons of the Bankruptcy of Natural Persons, Šlekytė-Jusienė K. (2015)
Ярьоменко С. Г. - Лікувально-оздоровчий туризм в Румунії: територіальна організація та основні тенденції розвитку (2014)
Доан П. В. - Сталий розвиток локальних туристичних систем і регіонів ІТалії (2014)
Четирбук О. Р. - Аналіз перспектив розвитку туризму в межах українсько-польського прикордоння (2014)
Рассыпнов В. А. - Перспективы развития познавательного туризма в переселенческом ареале, Соврикова Е. М., Максимова Н. Б., Морковкина А. Г. (2014)
Холодова О. О. - Організація молодіжного дозвілля в туризмі, Дзюба Т. А. (2014)
Тертична Ю. В. - Етноекзогенний туризм в системі понять етногеографії (2014)
Орлова М. Л. - Українські аутентичні туристичні сувеніри: виробництво та реалізація (2014)
Ляшук М. М. - Ресторанне господарство Поліського рекреаційного регіону: сучасний стан (2014)
Винниченко І. І. - Порівняльний аналіз програм розвитку туризму Чернівецької області та Ботошанського повіту (Румунія), Пінтескул О. В. (2014)
Штогрин Н. Б. - Суб’єкти туристичної індустрії Івано-франківської області: склад, напрямки та результати діяльності (2014)
Каднічанська М. Я. - Використання історико-культурної спадщини національних природних парків Львівської області у туризмі (2014)
Коцюба А. І. - Особливості спелесто-рекреаційного дослідження лисогірського форту (2014)
Масляк П. О. - Теоретичні аспекти територіальної організації соціального простору, Ісько І. В., Остафійчук Т. О. (2014)
Бобровицький А. В. - Суспільно-географічна сутність інтеграції в світовий географічний простір (2014)
Малиновська О. Ю. - Дослідження міждержавних конфліктів у регіонах світу (ЗА ПЕРІОД 2001 – 2013 РР.), Писаренко А. А. (2014)
Білецький М. І. - Структурно-динамічні процеси розвитку сфери послуг регіону (2014)
Бульба Ю. М. - Суспільно-географічні особливості інвестиційної привабливості Чернігівського регіону (2014)
Шакірзанова Ж. Р. - Просторові закономірності у розподілі шарів стоку весняного водопілля рівнинних річок України (2014)
Овчарук В. А. - Використання моделі граничної інтенсивності для оцінки впливу глобальних змін клімату на максимальний стік весняного водопілля в басейні Дністра, Боровська Г. О., Траскова А. В., Семенова І. Г. (2014)
Щербань І. М. - Температурний режим Львівської області, Хала О. В. (2014)
Гринасюк А. Р. - Ландшафти Волинської області: аналіз естетичних властивостей (2014)
Филюк Г. - Зарубіжний та вітчизняний досвід державної підтримки сільськогосподарських виробників, Піменова О. (2015)
Грішнова О. - Людський капітал в умовах кризи: оцінка і пошук можливостей збереження, Дмитрук С. (2015)
Баюра Д. - IPO як ефективний інститут та передумова корпоративної реструктуризації агропромислових підприємств, Ситенко Д. (2015)
Каленюк І. - Ризик-менеджмент у системі вищої освіти України, Куклін О. (2015)
Мірошниченко О. - Сучасні напрями розвитку ресурсної концепції, Кривко К. (2015)
Кравченко Т. - Ресурсне забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємствами (2015)
Азьмук Н. - Сущность, особенности и функции цифрового рынка труда (2015)
Костенко Т. - Інноваційні резерви підвищення продуктивності праці на вітчизняних підприємствах цукрової галузі (2015)
Дьомкіна О. - Аналіз методів оцінки ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства (2015)
Римкіна М. - Адміністративні інструменти регулювання соціально-економічного розвитку сонячної енергетики в Україні (2015)
Магдич І. - Методичні аспекти аналізу ефективності управління грошовими потоками в інвестиційній діяльності підприємства (2015)
Алирзаева Ф. В. - Оценка цитокинового профиля больных с аллергическими заболеваниями, осложненных дисбактериозом толстого кишечника (2016)
Безшапочний С. Б. - Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині, Подовжній О. Г., Гришина І. С. (2016)
Бідзіля П. П. - Структурно-геометричні показники серця у чоловіків з хронічною серцевою недостатністю залежно від індексу маси тіла (2016)
Гайошко О. Б. - Мікробіологічна активність рідкої фармакопейної форми яблучного пектину при розробці ополіскувачів для порожнини рота в дослідах in vitro (2016)
Гусейнли Р. А. - Сравнение хирургических шаблонов, используемых при дентальных имплантациях (2016)
Донік О. М. - Національний та регіональний аспекти надання кардіохірургічної допомоги в Україні у 2005–2014 р.р. (2016)
Коротич Н. М. - Метаболізм колагену в ротовій рідині дітей з диспластичним сколіозом (2016)
Кочнєва О. В. - Мікробіологічна оцінка протимікробної дії дезінфікуючих та антисептичних засобів відносно штамів Staphylococcus aureus, вилучених від бактеріоносіїв, Коцар О. В., Петренко Л. О., П’ятигор А. А. (2016)
Макаров О. Г. - Динаміка змін показників системи зсідання крові протягом вагітності у жінок з тромбофілічними станами (2016)
Мехтиева А. Ф. - Состояние медицинской информированности родителей и их мотивированность по профилактике артериальной гипертензии среди детей (2016)
Мота О. М. - Роль анатомо - ультразвукових зіставлень у вивченні анатомії щитоподібної залози, Галюк У. М., Славич Г. П. (2016)
Науменко О. М. - Комплексне лікування хворих на хронічний риніт, Дєєва Ю. В., Тарасюк П. М. (2016)
Нефьодов О. О. - Комп’ютерне моделювання сумісного використання цитиколіну з метилпреднізолоном за умов фармакотерапії розсіяного склерозу, Мамчур В. Й., Ларіонов В. Б., Дронов С. М. (2016)
Оскоменко М. М. - Фізичний, стато-кінетичний розвиток та захворюваність дітей із бронхолегеневою дисплазією упродовж двох років їх життя, Чернявська Ю. І., Ковальова О. М., Цвіренко С. М., Похилько В. І (2016)
Овчаренко Л. Д. - Переваги застосування армадину у складі комплексної терапії ішемічної хвороби серця,зокрема стабільної стенокардії напруги та дисциркуляторної енцефалопатії, Циганенко І. В. (2016)
Расулов А. Р. - Разработка инструмента по оценки качества услуг в психиатрическом стационаре (2016)
Рузін Г. П. - Вдосконалення методу лазерної корекції aтрофічних рубців (2016)
Рыбалов О. В. - Миофасциальная симптоматика у больных мышечно-суставной компрессионно-дислокационной дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, Яценко П. И., Яценко О. И., Иваницкая Е. С. (2016)
Сіцінська І. О. - Деякі патогенетичні особливості поєднання CagA i VacA h.pylori у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднаної з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2 (2016)
Соколова І. І. - Клінічна ефективність відновлення бічних зубів вітчизняним композитним матеріалом за умов використання різних технік пломбування, Герман С. І., Бірюкова М. М. (2016)
Соколенко В. Л. - Показники холестерину та імунної системи у осіб з ознаками вегетосудинної дистонії, що проживали на територіях, забруднених радіонуклідами (2016)
Твердохлеб Т. А. - Состояние микробиоценоза кишечника и иммунитета у детей больных реактивными артритами в остром периоде (2016)
Ткаченко П. І. - Остеобластокластома щелеп у дітей: клініко-морфологічна характеристика, Старченко І. І., Білоконь С. О., Гуржій О. В., Микитенко В. В., Білоконь Н. П. (2016)
Удовицька Н. О. - Морфологічні зміни плаценти у породіль при слабкості пологової діяльності (2016)
Шипко А. Ф. - Поширеність бронхолегеневої дисплазії: обгрунтування потреби і обсягів діяльності регіональних центрів діагностики та лікування (2016)
Бондаренко Н. П. - Ультраструктурна організація плаценти при парвовірусній інфекції, Стеченко Л. О., Лакатош В. П., Лакатош П. В., Антонюк М. І., Наритник Т. Т. (2016)
Воробєй Є. С. - Порівняльна характеристика моделей дисбіозу піхви мишей, створених шляхом введення штамів Staphylococcus Aureus, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2016)
Дубровина Е. В. - Вариабельность отверстий на верхних и нижней челюстях в зависимости от формы черепа, Шерстюк О. А., Пронина Е. Н., Тарасенко Я. А., Половик А. Ю. (2016)
Казмирук И. Л. - Факторы клеточного роста в тканях глаза после антиглаукоматозной операции с использованием криоконсервированной амниотической оболочки человека (2016)
Куцевляк В. І. - Морфологічні особливості реґіонарного судинного русла шкіри при проведенні естетичних операцій в бічній ділянці обличчя, Білаш С. М. (2016)
Лаврик Г. С. - Біосумісність індигенних та пробіотичних штамів лактобактерій в експерименті (2016)
Максимова І. Г. - Вплив сумішей імідазолінів на активність НАДФН-цитохром с редуктази та вміст цитохрому Р-450 у мікросомальній фракції печінки щурів (2016)
Назарчук Г. Г. - Сучасні антимікробні матеріали з пролонгованими лікувальними властивостями в офтальмології (2016)
Науменко О. М. - Співвідношення змін слухової та вестибулярної функції в умовах змодельованої сенсоневральної приглухуватості, Дєєва Ю. В., Васильєв О. В. (2016)
Парамонова К. В. - Взаємодія днк з кластерними сполуками Ренію різних структурних типів, Голіченко О. А., Бабій С. О., Штеменко О. В., Штеменко Н. І. (2016)
Салига Н. О. - Показники антиоксидантної системи щурів, уражених нітритом натрію та їх корекція l-глутаміновою кислотою (2016)
Султан Р. Я. - Перебудова гемомікроциркуляторного русла язика щура в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету, Покотило П. Б., Гнідик Ю. В., Мота О. М., Галюк У. М. (2016)
Туркіна В. А. - Вивчення гонадотоксичної дії етилового ефіра α- бромізовалеріанової кислоти (2016)
Чеботарьова А. А. - Вплив апоптоз-індукованих мезенхімальних стовбурових клітин на функцію нирок за умов експериментальної гострої ниркової недостатності (2016)
Черешнюк І. Л. - Використання нейромаркерів (білок S 100) та методу протокової цитометрії для порівняльної оцінки впливу блокаторів NMDA-рецепторів на нейропроліферативні процеси в сітківці та зоровому нерві в умовах модельної ішемії-реперфузії ока, Повх В. Л., Загорій Г. В., Ходаківський О. А., Остра О. А. (2016)
Мазур І. О. - Методика кількісної оцінки рівня деструкції плавневих біотопів степових річок Північного Причорномор’я (2016)
Гришко Ю. М. - Спадковість як причина і умова розвитку хвороб (2016)
Потяженко М. М. - Використання інноваційних лекцій та якісного контролю знань і вмінь на післядипломному етапі навчання, Соколюк Н. Л., Настрога Т. В., Кітура О. Є., Люлька Н. О. (2016)
Калюжна Л. Д. - Рецензія на підручник "Імунологія" (2016)
Борзых O. A. - Диабетическая болезнь почек: современные подходы к диагностике, профилактике и терапии (1 часть) (2016)
Кебкало А. Б. - Трансфузійна тактика в клініці гострих кровотеч з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту: актуальність та глибина вичення проблеми, шляхи її вирішення, Трилісский Е. В., Клюзко І. В., Карпенко А. В., Сікорский Н. Б. (2016)
Пікуль К. В. - Шляхи глобальної ерадикації поліомієліту у дітей в Україні, Ільченко В. І., Прилуцький К. Ю. (2016)
Помогайбо В. М. - Початок генетики: Ґреґор Мендель та інші, Петрушов А. В., Березан О. І. (2016)
Тагиева Ф. А. - Метаболический синдром в акушерстве и гинекологии (2016)
М. С. Скрипніков (2016)
Яковчук О. В. - Сучасна класифікація туристичних подорожей (2015)
Атаманюк Я. Д. - Особливості розвитку самодіяльного туризму (2015)
Рідевський Г. В. - Територіальні особливості розвитку готельного бізнесу республіки Білорусь, Шадраков О. В. (2015)
Заваріка Г. М. - Особливості системи культурно - дозвіллєвої діяльності, Зеленко О. О. (2015)
Смирнов І. Г. - Пейзажні дороги у міжнародному туризмі: світовий досвід та застосування в Україні, Обозний В. В. (2015)
Нефедова Н. Є. - Територіальна організація рекреаційної діяльності Одеського регіону, Яворська В. В., Михайлова Н. П. (2015)
Єрко І. В. - Кількісні показники та загальна характеристика дитячого оздоровлення та відпочинку на території Волинської області (2015)
Чикайло Ю. І. - Військово-історичні музеї України, як об’єкти військового туризму (на прикладі міста Львова), Стадницька В. А., Волошин І. М. (2015)
Любіцева О. О. - Сакральний потенціал м. Києва і напрямки інтенсифікації його використання, Стригун І. М. (2015)
Кепеняк Н. М. - Лісові екосистеми як передумова розвитку рекреації на території НПП "Сколівські Бескиди", Назарук М. М. (2015)
Олійник Я. Б. - Парадигма регіонального соціуму в суспільній географії (2015)
Гладкевич Г. І. - Устойчивое развитие и актуальные проблемы использования территории, Чуканова О. А. (2015)
Пильгун А. О. - Географія міжнародної торгівлі товарами країн Європейського Союзу, Брайчевський Ю. С. (2015)
Сливка Р. Р. - Територіально-політичний конфлікт у Донбасі: погляд з позиції постмодерного підходу в географії (2015)
Нич Т. В. - Освітній комплекс Хмельницької області: сучасний стан і перспективи розвитку (2015)
Квасневська О. О. - Історичні передумови формування топонімів Липовецького району Вінницької області (2015)
Гавриленко О. П. - Шляхи екологізації аграрного природокористування в Україні (2015)
Гілецький Й. Р. - Галузева структура природокористування та підходи до її аналізу на прикладі гірських регіонів (2015)
Бальцер І. В. - Оцінка потенціалу сталого природокористування у сільсьскій місцевості Івано-франківської області (2015)
Холоденко В. С. - Часова структура річних сум, теплого та холодного періодів атмосферних опадів в межах прип’ятсько-волинської моренно-зандрової рівнини та волинської денудаційної височини, Косяк Д. С. (2015)
Адаменко В. М. - Урахування крутного моменту при розрахунку поздовжнього армування двовісно працюючих монолітних плит на основі методу Вуда-Армера (2013)
Арцыбашева Н. Н. - Исследование влияния основных легирующих элементов в конструкционных хромо-никелевых сталях на изменение в кинетике и механизмах структурообразования никотрированных покрытий, Белецкая О. В., Григорова Т. М., Лысый А. В. (2013)
Барабаш И. В. - Свойства механоактивированных шлакосодержащих вяжущих, Зубченко Н. А. (2013)
Бойко Т. В. - Способность в конкуренции строительных организаций Украины, Мартынов В. И., Ветох А. М. (2013)
Броневицький С. П. - Основні засади планування розвитку інноваційних ресурсозберігаючих технологій в будівництві (2013)
Gavdzinski V.N. - The Justification of the Truncation Applied to Inhomogeneous Integral Equations with Cauchy’s Kernel, El-Sheikh M., Maltseva E.V. (2013)
Гагарин В. Г. - Новая российская редакция СНиП "Тепловая защита зданий". Нормирование и расчет теплозащиты и потребления энергии на отопление и вентиляцию, Козлов В. В. (2013)
Гедулян С. И. - Нормативная база проектирования полимерцементных смесей для ремонта и восстановления строительных объектов (2013)
Гришин А. В. - Совместный динамический расчет шпунтового ограждения котлована и окружающего его грунтового массива, Сипливец А. А. (2013)
Даниленко А. В. - Морозостойкость строительного раствора с карбонатным наполнителем (2013)
Дмитриева Н. В. - Алгоритм выбора инновационных технологий ремонта гидроизоляции тоннелей, Данелюк В. И. (2013)
Добшиц Л. М. - Прочность и стойкость бетонов при длительных сроках эксплуатации, Кононова О. В. (2013)
Дорофеев В. С. - Изучение возможности утилизации продуктов сжигания твердых бытовых отходов в бетонах, Майстренко О. Ф. (2013)
Дутка Р. Т. - Технология центрифугирования и влияние состава бетона на режим центрифугирования (2013)
Егупов К. В. - Структура и этапы динамической паспортизации зданий, Мурашко А. В., Безушко Д. И., Адамов О. В. (2013)
Жуковский В. К. - Механизм формирования деформационных волн в сложно-организационных материалах при локальном тепловом воздействии, Заволока Ю. М., Гохман А. Р., Заволока М. В., Выровой В. Н., Хоменко А. А. (2013)
Клименко Е. В. - К вопросу определения остаточной несущей способности поврежденных железобетонных элементов (2013)
Колесников А. В. - Анализ структурных взаимодействий в материалах и смесях объемометрическим методом, Керш В. Я., Керш Д. В., Ляшенко Т. В. (2013)
Костюк А. І. - Оптимізація складів керамзитобетону за критерієм мінімальної втрати рухливості суміші в часі (2013)
Кривенко П. В. - Безусадочные щелочные цементы, Вознюк Г. В., Гончарова А. М. (2013)
Кровяков С. А. - Опыт применения и перспективы использования бетонов на легких заполнителях в гидротехническом и транспортном строительстве, Мишутин Н. В., Заволока М. В. (2013)
Ксёншкевич Л. Н. - Технология получения высокопрочного бетона на механоактивированном вяжущем с органо-минеральной добавкой, Барабаш И. В., Стрельцов К. А. (2013)
Кучеренко А. А. - О минералогенной инженерии в бетоноведении, Алсу Хасан Ахмед Мосуа Абдулхади (2013)
Лахтарина С. В. - Влияние частичной замены плотных заполнителей пористыми на среднюю плотность и прочность бетонов, Зайченко Н. М. (2013)
Мартынова В. Б. - Влияние дисперсного армирования цементной матрицы на усадочные деформации газобетона неавтоклавного твердения, Губарь В. Н., Штефурко А. Ю. (2013)
Мишутин А. В. - Модифицированный керамзитобетон для железобетонного судостроения, Богуцкий В. Л. (2013)
Мишутин А. В. - Применение цементнобетонных покрытий для городских улиц и магистрали "Север-Юг", Смолянец В. В., Кровяков С. А. (2013)
Петраш В. Д. - Термотрансформаторная система теплоснабжения на основе контактно-рекуперативного охлаждения отработанных газов вращающихся печей производства строительных материалов, Полунин Ю. Н. (2013)
Полунин Ю. Н. - Параметры реконструируемых низкотемпературных систем отопления утепленных зданий, Полунин Н. Н. (2013)
Пушкар Н. В. - Вплив температури замикання на напружено-деформований стан сталевих каркасів будівель, Пашинський В. В. (2013)
Пушкарьова К. К. - Особливості процесів структуроутворення наномодифікованих цементних композицій, Суханевич М. В., Марціх А. С. (2013)
Розов К. А. - Анализ устройств и эффективности работы систем вентиляции сортировочных линий ТБО (2013)
Рунова Р. Ф - Формирование свойств бетона в монолитной конструкции, Руденко И. И., Троян В. В. (2013)
Саницький М. А. - Структуроутворення та міцність модифікованих мультимодальних композиційних цементів, Кропивницька Т. П., Кіракевич І. І., Русин Б. Г. (2013)
Стечишин М. С. - Розробка високо функціональних самоущільнюваних бетонів армованих базальтовим волокном, Шевчук Г. Я., Гнип О. П. (2013)
Стоянов В. В. - Современные стеновые деревянные панели как эффективные ограждающие конструкции зданий с железобетонным каркасом, Арсирий А. Н., Стоянов В. О. (2013)
Суханов В. Г. - Свойства материала и функции структурных элементов (2013)
Суханова С. В. - Особенности технологии приготовления глинистого раствора на основе сырья для бестраншейной прокладки коммуникаций (2013)
Сушицкая Т. А. - Проблемы применения средств индивидуальной защиты органов дыхания при строительных работах, Бойко Т. В., Мартынов В. И. (2013)
Терлига В. С. - Дослідження впливу цеолітових туфів на властивості тампонажних матеріалів, Соболь Х. С., Терлига С. Ю. (2013)
Ткаченко Г. Г. - Исследование периодов формирования микроструктуры бетонов под влиянием внешних и внутренних факторов (2013)
Толмачев С. Н. - Факторы обеспечения долговечности дорожного цементного бетона, Солодкий С. Й. (2013)
Трикоз Л. В. - Исследование изменений структуры глиносодержащих материалов методом инфракрасной спектроскопии, Борзяк О. С. (2013)
Фомин В. М. - Исследование динамики многоэтажной железобетонной рамы с жесткими ригелями с учетом нелинейного поведения и пластичности бетона (2013)
Хоменко А. А. - Влияние технологических трещин на перераспределение усадочных деформаций (2013)
Шангина Н. Н. - Опыт использования стеклофибробетона для подвесных массивных конструкций, Харитонов А. М., Рябова А. А. (2013)
Шевченко Л. Ф. - Выбор класса энергоэффективности при санации зданий, Шевченко Л. Е. (2013)
Шейніч Л. О. - Особливості процесів структуроутворення цементного каменю, модифікованого комплексно органо-мінеральною добавкою, Іонов Д. С., Сопов В. П. (2013)
Щерба В. В. - Особенности использования стеклобоя в качестве заполнителей пенобетона, Шишкин А. А., Шишкина А. А. (2013)
Якубчак Артур - Влияние суперадсорбента на деформативные и реологические свойства цементных систем, Ибрагим Мохи Кадум, Коваль С. В. (2013)
Винник М. І. - Лікування депресій у загальномедичній практиці, Пітик О. М., Краснопольська І. І., Козовик І. І., Бондар О. М., Винник Ю. М. (2012)
Дєльцова О. І. - Використання жирових стовбурових клітин як альтернативного джерела в регенеративній медицині, Чайковський Ю. Б., Геращенко С. Б. (2012)
Матейко Г. Б. - Сучасні аспекти перебігу менінгококцемії у дітей, Лембрик І. С., Зубик Б. А. (2012)
Мусихтна Е. А. - Синергетический подход к моделированию эволюции урбанизированных территорий, Хохрин Е. В. (2014)
Дудій П. Ф. - Анатомічні варіанти порожнини носа та приносових пазух за даними спіральної комп’ютерної томографії (2012)
Сохошко Э. А. - Опыт реабилитации архитектурной среда Г. Эйндховен (Нидерланды), Медведева А. Б. (2014)
Костюк І. Р. - Рівень активності маркерів кісткової тканини у біологічних рідинах дітей за умови гранулюючого періодонтиту постійних, Мельничук Г. М. (2012)
Oleg F. - The Problem of the new effective use of industrial architecture in context of adaptive reuse on sustainable and social levels (2014)
Крижанівська А. Є. - Досвід застосування хіміотерапії в комбінованому лікуванні хворих на рак шийки матки, Андріїв А. В. (2012)
Lucjan K. - Sustainable architecture in urban environment in XXI century (2014)
Кутайні А. Р. - Зміни якості життя та стану коронарного і функціонального резервів у хворих на стабільну стенокардію, Тащук В. К. (2012)
Борисов С. В. - Современный подход к проектированию быстровозводимых храмов в городской среде (2014)
Литвиненко Н. В. - Особливості відновлюваного періоду ішемічних стовбурових інсультів в осіб з ожирінням, Дельва М. Ю. (2012)
Кравченко О. В. - Прийоми та засоби архітектурно-планувальної організації відкритих міських просторів з порушеними територіями (2014)
Мельничук А. С. - Стан тканини пародонта в осіб із частковими дефектами зубних рядів, Рожко М. М. (2012)
Лукомська З. В. - Стратегія регенерації середовища історичного містобудівного комплексу (на прикладі міста Івано-Франківська) (2014)
Николюк А. М. - Вивчення ефективності комплексного лікування набрякової форми ендокринної офтальмопатії, Вершиніна М. Д. (2012)
Сухинина Е. А. - Принципы организации экоустойчивого архитектурно-градостроительного пространства (2014)
Павляк А. Я. - Вибір хірургічної тактики у хворих на гнійний перитоніт на основі кількісних показників ендотоксикозу, Ткачук О. Л. (2012)
Мишутин А. В. - Перспектива использования жестких дорожных покрытий для городских улиц и магистрали "Север - Юг" в Одессе, Смолянец В. В., Кровяков С. А. (2014)
Пакулова-Троцька Ю. В. - Фізичний і психомоторний розвиток дітей раннього віку з ДЦП та можливості його корекції (2012)
Юрченко В. А. - Экологизация визуальной среды при сооружении природоохранных установок на системах водоотведения, Фоменко О. А., Лебедева Е. С., Корнейчук В. В. (2014)
Палійчук І. В. - Динаміка показників стану місцевого імунітету та мікробіоценозу ротової порожнини при лікуванні хворих з комбінованим протезним стоматитом, Куцик Р. В., Рожко М. М., Василишин У. Р. (2012)
Шебек Н. М. - Рівні гармонізації архітектурного середовища (2014)
Попадинець І. Р. - Оцінка клінічного перебігу бронхіальної астми у хворих із супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Яцишин Р. І. (2012)
Василенко А. Б. - Солнечное световое излучение в архитектуре (2014)
Синько У. В. - Динаміка показників поверхнево-активної фракції системи сурфактанту легень, функції зовнішнього дихання та функціональних резервів міокарду у пацієнтів з ХОЗЛ, що поєднується з ІХС, Вакалюк І. П. (2012)
Бармашина Л. М. - Містобудівний аспект проблеми маломобільних груп населення та принципи універсального дизайну (2014)
Сміян С. І. - Вплив використання препарату "Крестор" на показники ліпідограми у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом, Лепявко А. А., Слаба У. С., Гусак С. Р. (2012)
Блинова М. Ю. - Социокультурная идентичность как новая концепция развития архитектурной среды современного города (2014)
Строй О. О. - Прогностичні фактори виживаності після нефректомій з приводу локалізованого раку нирки, Литвинець Є. А., Банира О. Б., Шуляк О. В. (2012)
Трошкіна О. А. - Вплив масштабності на проектування нових форм в історичному середовищі, Ковалик М. В. (2014)
Сухоребський Ю. І. - Вивчення корозійної стiйкості нікель-хромових сплавів для зубних протезів в залежності від методу їх литва (2012)
Костюченко О. А. - Закордонний досвід формування архітектурного образу центрів мистецтв (2014)
Чуйко М. М. - Лазолван у комплексній терапії недоношених новонароджених з ризиком внутрішньошлуночкових крововиливів (2012)
Лисюк І. А. - Комплексна організація ландшафтно-рекреаційного середовища в аеропортах (2014)
Шкурко М. Г. - Депресія як самостійний патогенетичний фактор у розвитку церебрального атеросклерозу, Слободін Т. М., Головченко Ю. І., Лісяний М. І. (2012)
Трошкіна О. А. - Особливості формування образу міста на рельєфі, Люлька О.В. (2014)
Шкурупій Д. А. - Ультраструктурні зміни скелетних м’язів новонароджених, померлих від наслідків асфіксії при народженні (2012)
Махаев В. Б. - Русский кульутрный центр им. адмирала Ушакова в городе Темникове (2014)
Дорошенко О. О. - Інтерактивні методи навчання як засіб удосконалення практичних занять з дисципліни "Неврологія" в умовах кредитно-модульної системи, Ліскевич І. І., Максимчук Л. Т., Олійник О. І. (2012)
Гольдин П. З. - Текстовая информация в городе как актуализация архитектурных информационных полей (2014)
Дудій П. Ф. - Спеціалізація в системі сучасної підготовки лікаря-рентгенолога (2012)
Соколова Ю. В. - Учбові лабораторії профільного спрямування та їх вплив на формування територіальної організації авіаційних університетів (2014)
Косенко С. В. - Оптимізація навчального процесу у підготовці лікарів-інтернів-стоматологів. (Повідомлення 5. Результати впливу методичного забезпечення на ефективність навчального процесу впродовж 2007-2010 років. VII, VIII, IX етапи алгоритму навчання), Рожко М. М., Костишин З. Т., Сорока О. Б., Ільницька О. М. (2012)
Агапова Т. П. - Синтез научного и художественного подходов в обучении дизайну, Алексина А. А., Думбур Е. А., Сальникова В. А. (2014)
Куцик Р. В. - Дискусійні питання щодо форми і змісту тестування як засобу контролю знань студентів у вищих навчальних закладах медичного профілю (2012)
Бірілло І. В. - Сутність професійної культури майбутніх архітекторів (2014)
Леочко Н. С. - Інтеграційне значення практичних навичок в освіті провізора при вивченні базової дисципліни "Органічна хімія" (2012)
Вавилова Т. Я. - Значение экологических знаний в системе подготовки будущих архитекторов (2014)
Пітик М. І. - Критерії оцінювання навчальної діяльності студентів медичного університету з дисципліни "Неврологія" згідно з вимогами кредитно-модульної системи навчання, Ліскевич І. І. (2012)
Тимошенко М. М. - Сучасні концепти підготовки архітеткорів та дизайнерів міського середовища у Франції, Бібер С. Г. (2014)
Синоверська О. Б. - Тестовий контроль: методологічні основи та переваги використання у педагогічному процесі (2012)
Мринська Н. О. - Восьмикутне житло народів світу (2014)
Сілевич Л. І. - З досвіду впровадження кредитно-модульної системи в Івано-Франківському національному медичному університеті, Мельничук О. М. (2012)
Олешко В. В. - Представники роду Calycanthus L. – нові види в ландшафтному дизайні населених міст України (2014)
Яцишин Р. І. - Про навчально-методичне забезпечення елективного курсу "Актуальні питання сучасної ревматології", Дельва Ю. В., Олійник О. І., Сандурська Я. В., Гавриш І. Т., Мізюк В. М., Дорошенко О. О. (2012)
Першаков В. М. - Перспективи використання вертолітного транспорту в Україні, Близнюк Т. В. (2014)
Децик О. З. - Вплив рівня матеріально-технічного забезпечення стаціонарів на задоволеність пацієнтів хірургічною допомогою, Яворський А. М., Яворський М. І. (2012)
Лешек С. - Возможности и обоснование строительства метро во Вроцлаве (2014)
Олійник Р. П. - Поширеність часткової втрати зубів та потреба юнацтва м. Івано-Франківська в ортопедичній допомозі, Мельничук А. С., Мороз Р. Г. (2012)
Гук В. І. - Распределение интенсивности автопотоков на многополосных магистралях, Запорожцева О.В. (2014)
Петрунів В. Б. - Поширеність та інтенсивність карієсу зубів у дітей, які проживають на екологічно забруднених територіях (2012)
Луцик О. А. - Особливості розподілу пасажиропотоків на маршрутах руху міської електрички, Степанчук О. В. (2014)
Чемний В. З. - Клініко-статистичний аналіз захворюваності та смертності від хвороб органів дихання дорослого населення районів області гірської місцевості (2012)
Гук В. І. - Украинским городам нужен новый интеллектуальный скоростной пассажирский электрический транспорт (ИСЭТ- 150) (2014)
Шкіль У. О. - Аналіз смертності дітей та плодів від вроджених вад серця в Івано-Франківській області за 2006-2010 роки, Багрій М. М., Ходан В. В., Яцишин Р. І., Ковальчук Р. Є., Клюфінський І. Д., Симчич А. В., Дубровна О. М., Коник Л. Р. (2012)
Проляка Т. О. - Розвиток швидкісного міського транспорту в містах України в порівнянні із зарубіжжям (2014)
Гайова І. М. - Діагностичне значення ціанозу, Кулинич-Міськів М. О., Зубань А. Б., Корж Г. З., Орнат С. Я., Кострицька І. М., Островський М. М. (2012)
Марков В. А. - Структурная основа городских артерий (2014)
Капечук В. В. - Патогенетичні передумови виникнення ішемічних нейропатій зорового нерва (2012)
Першаков В. М. - Аналіз динаміки заторової черги на перехресті автомобільних доріг, Кротов Р. В. (2014)
Богуш А. Є. - Хірургічна тактика при доброякісних пухлинах прямої та дистального відділу сигмоподібної кишок, виявлених вперше під час проведення ректороманоскопії, Соломчак П. В., Марущак Н. М. (2012)
Першаков В. М. - Визначення допустимої швидкості та інтенсивності руху на перегоні автомобільної дороги, Кротов Р. В. (2014)
Василюк М. Д. - Клінічні прояви гастродуоденальних виразкових кровотеч та їх лікування, Василюк С. М., Шевчук А. Г.., Василик Т. П., Галюк В. М. (2012)
Угненко Е. Б. - Методика определения средней скорости транспортного потока с учетом экологических показателей, Ужвиева Е. Н. (2014)
Василюк М. Д. - Гостра печінкова недостатність у хворих на обтураційну жовтяницю, Василюк С. М., Шевчук А. Г., Федорченко В. М. (2012)
Ефименко В. Н. - Особенности формирования информационной базы при уточнении дислокации границ дорожно-климатических зон, Ефименко С. В., Сухоруков А. В., Коняева О. В. (2014)
Василюк С. М. - Значення рівня гіперглікемії в перебігу гнійних ран стопи у хворих на цукровий діабет, Кримець С. А. (2012)
Винников Ю. Л. - Нові критерії оптимального ущільнення грунтів дорожнього насипу за умови забезпечення їх тривалої міцності, Литвиненко Т. В. (2014)
Волошин М. М. - Нові аспекти у комплексному лікуванні гострого тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок, Диб’як Ю. М., Оринчак В. А., Олійник О. І. (2012)
Бєлятинський А. О. - Підвищення шорсткості цементобетонних покриттів автомобільних доріг, Прусов Д. Е., Скрипченко О. В. (2014)
Гончар М. Г. - Моніторинг лікувальної тактики при гострій тонкокишковій непрохідності, Скрипко В. Д. (2012)
Войцехівська О. А. - Вторинна переробка відходів за допомогою мобільних комлпексів сортування (2014)
Гудз І. М. - Особливості профілактики та лікування тромбозу глибоких вен у вагітних і породіль згідно з останніми рекомендаціями АССР (2012)
Печерцева Е. А. - Основные архитектурно-градостроительные принципы формирования экопоселений (2014)
Гудз О. І. - Інтраоперативна корекція мікроциркуляторної складової периферичного опору у пацієнтів із хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок (2012)
Дубик О. М. - Аналіз методів розрахунку на міцністьдорожніх одягів нежосткого типу при застосуванні технології холодного ресайклінгу (2014)
Дєльцова О. І. - Реактивні зміни в структурах стінки тонкої кишки при гострій кишковій непрохідності в людини, Геращенко С. Б., Гончар М. Г., Скрипко В. Д. (2012)
Зеленкова Г. Ф. - Можливості поліпшення якості бітумних конгломератів для будівництва автомобільних доріг та аеродромів (2014)
Дроняк М. М. - Хірургічна тактика лікування хворих на післяопераційні гнійники черевної порожнини, Шевчук І. М., Пилипчук В. І. (2012)
Земляная Т. Н. - Актуальность и важность достижений "Школы М. Л. Бойчука" как пример новго оригинального явления в монументальном искусстве XX века (2014)
Зеляк М. В. - Клінічні спостереження хворих на гангрену Фурньє, Пиптюк О. В., Бицкало С. Р., Сенів Ю. М., Білищук І. В., Скородійчук С. М., Сандурський О. П., Гурик В. С., Гоцуляк Я. В., Матюхін А. М. (2012)
Зеляк М. В. - Клінічні спостереження хворих на емфізематозний пієлонефрит, Білищук І. В., Сенютович М. В., Казюк Д. І., Бицкало С. Р. (2012)
Лаб’як І. Р. - Клінічні прояви у хворих на гострий апендицит після лапаро-скопічної апендектомії (2012)
Михальчук Д. С. - Лікування гнійно-септичних ускладнень у хворих зпатологією судин нижніх кінцівок, Симчич А. В., Нестеренко В. Л. (2012)
Новицький О. В. - Проблеми діагностики та підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на гострий парапроктит, Шевчук І. М., Шаповал А. Л., Петрина О. М., Петрина П. О. (2012)
Пиптюк О. В. - Комплексне хірургічне лікування глибокого мікозу, Богуш А. Є., Ткач В. Є., Мотуляк А. П., Гафійчук С. М., Нагірняк Д. C., Богуш Н. А., Горбаль Б. Г. (2012)
Пиптюк О. В. - Значення корекції метаболічного синдрому при хірургічномулікуванні защемлених гриж передньої черевної стінки, Фелештинський Я. П., Гончар М. Г., Мельник І. В., Скрипник Н. В. (2012)
Пиптюк О. В. - Особливості будови, аномалії розвитку та патологічні зміни сафеностегнового з’єднання у пацієнтів з варикозною хворобою, Гончар М. Г., Сабадош Р. В., Ризюк М. Д. (2012)
Сніжко С. С. - Хірургічне лікування хворих з гострим медіастинітом, Шевчук І. М., Шевчук М. Г. (2012)
Ткачук О. Л. - Доцільність імунокорекції при хірургічному лікуванні хворих на хронічний калькульозний холецистит із супутнім цукровим діабетом ІІ типу, Гончар М. Г., Пюрик М. В. (2012)
Федорика Р. Я. - Вплив лапароскопічної холецистектомії на якість життя пацієнтів у ранньому та віддаленому післяопераційному періодах, Ткачук О. Л., Герич Р. П., Кіндракевич Ю. Б. (2012)
Федорика Р. Я. - Чинники ризику та роль біологічних маркерів запалення у прогнозі розвитку постхолецистектомічного синдрому, Ткачук О. Л., Герич Р. П., Кіндракевич Ю. Б. (2012)
Чурпій К. Л. - Реабілітація хворих похилого та старечого віку з гострим холециститом у ранньому післяопераційному періоді, Чурпій І. К., Чурпій В. К. (2012)
Чурпій І. К. - Характеристика мікробного пейзажу перитонеального ексудату у хворих на перитоніт, Пиптюк О. В., Чурпій К. Л., Ризюк М. Д. (2012)
Шевчук І. М. - Особливості клінічної симптоматики та хірургічного лікування гострого панкреатиту у хворих похилого та старечого віку, Пилипчук В. І., Кузенко Р. Т., Протас В. В. (2012)
Шевчук І. М. - Безпосередні результати хірургічних втручань у хворих на хронічний панкреатит, Шевчук М. Г., Хруник А. Д., Сорочинський І. М. (2012)
Адаменко В. М. - Дослідження впливу тріщиностійкості на армування монолітних плит безбалкових перекреттів (2013)
Арсирий В. А. - Методика расчета неравнозначности процессов движения жидкости и газа в зонах давления и разрежения, Ярошевский В. П. (2013)
Афтанюк В. В. - Управление качеством – наиболее экономичный способ сокращения потерь, Ваганов А. И. (2013)
Безушко Д. І. - Визначення навантаження на причальну споруду від дії вітру на портальний кран з використанням методу скінченних елементів, Арсірій А. М., Мурашко О. В. (2013)
Беляков В. А. - Особенности формообразования органической архитектуры на примере творчества Ф. Л. Райта, Соловьева А. С. (2013)
Богуцкий В. Л. - Прочностные свойства модифицированных судостроительных керамзитобетонов (2013)
Ваганов А. И. - Средства автоматизации для энергоэффективной эксплуатации котельных установок, Афтанюк В. В. (2013)
Вершинин В. И. - Принципы архитектурного формирования постиндустриального производства (2013)
Gavdzinski V. N. - The Thermal Field for Thin Plate Surrounded by a Fluid, El-Sheikh M., Maltseva E. V. (2013)
Гапоненко Е. А. - Визуальная оценка состояния мостов Одессы, Мироненко С. В., Ласка Р. В. (2013)
Гаскин В. В. - О сейсмостойкости иркутских и не только домов и проблематичности их страховой защиты, Медведева Л. В. (2013)
Данелюк В. І. - Перспективи транспортних споруд в Україні, Дмитрієва Н. В. (2013)
Дорофеев В. С. - Влияние молотого гидратированного цемента и механоактивации вяжущего на изменение прочностных характеристик самоуплотняющегося бетона, Барабаш И. В., Быстревский К. С. (2013)
Дорофеев В. С. - Упрощенный метод расчета железобетонных элементов простой геометрической формы, Заволока Ю. В., Заволока М. В. (2013)
Дорофеев В. С. - Анализ методов определения технологической поврежденности железобетонных строительных конструкций, Зинченко А. В., Бабий И. Н., Филиппова И. В., Головатюк Ю. В. (2013)
Іванченко Г. М. - Критичні стани взаємодії хвиль сильних розривів з вільною поверхнею пружного середовища (2013)
Карпюк В. М. - Дослідження напружено-деформованого стану приопорних ділянок залізобетонних балок при малоцикловому навантаженні, Албу К. І., Кіцак О. К., Сьоміна Ю. А., Гайдаржи А. П., Гребенюк А. В., Сашин В. О. (2013)
Керш В. Я. - Оптимизация структуры и свойств теплоизоляционных композитов на основе их дискретных моделей, Колесников А. В., Фощ А. В. (2013)
Клименко Е. В. - Моделирование работы поврежденных сжатых железобетонных элементов двутаврового сечения, Бараев А. В. (2013)
Клименко Е. В. - Результаты экспериментальных исследований поврежденных железобетонных колонн круглого сечения, Орешкович М., Гульчук Т. М. (2013)
Климчук О. А. - Використання контактних теплообмінних апаратів для утилізації тепла викидного повітря, Борисенко К. І., Омеко Р. В. (2013)
Костюк А. И. - Несущая способность, трещиностойкость и деформативность изгибаемых элементов из кералитобетона (2013)
Ксёншкевич Л. Н. - Выбор оптимальных параметров качества портландцемента для высокопрочного бетона, Барабаш И. В, Стрельцов К. А. (2013)
Кукунаев В. С. - Об одном подходе к определению сейсмостойкости при паспортизации зданий, Лобанов О. Л. (2013)
Кучеренко Л. В. - Раціональна побудова бригадних форм організації праці при виконанні штукатурних робіт, Стрілець Я. О. (2013)
Леонова А. В. - Совершенствование сертификационных испытаний в строительстве, Зиангирова Л. Т., Габер А. А. (2013)
Лисенко В. А. - Архитектурные конструкции исторических зданий как объект оценки энергоэффективности, Верёвкина С. Е. (2013)
Мальований І. В. - Вплив методів реконструкції на подальшу експлуатацію будівель (2013)
Надточій М. І. - Виявлення ступеню впливу організаційно-технологічних чинників, що створюють умови ущільненості на нове будівництво (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського