Сліпчук А. М. - Перспективи розвитку CAE-систем (2015)
Шарко А. В. - Влияние изменения дислокационной структуры на акустические характеристики материалов, Нигалатий В. Д., Рожков С. А., Букетов А. В. (2015)
Шолом П. С. - Математичне моделювання індуктивних перетворювачів з використанням методу аналогій, Михалевич В. Т. (2015)
Куденчук В. Г. - Методи та інструменти фінансування енергозберігаючих проектів за допомогою механізму державно-приватного партнерства (2016)
Маслов Д. С. - Теория государственного долга в исторической ретроспективе: Альфред Маршалл (2016)
Носик О. М. - Соціогуманітарний вектор відтворення людського капіталу інноваційного розвитку (2016)
Косарєва І. П. - Особливості становлення та розвитку регіональної фінансової системи України, Юкса Т. М. (2016)
Новікова К. І. - Інноваційно-інвестиційна безпека: сучасні виклики та загрози (2016)
Однорог М. А. - Підходи до оцінки ефективності державного регулювання сільськогосподарського виробництва в подоланні інвестиційної кризи (2016)
Паршин Ю. І. - Концептуальна модель системи забезпечення сталого розвитку національного господарства (2016)
Костіна К. В. - Аналіз організації логістичної діяльності в агробізнесі України (2016)
Кузьмак О. І. - Стратегія розвитку взаємовідносин промислових підприємств та комунального обслуговування (2016)
Кузьміна О. В. - Аналіз дисбалансів у системі стратегічного управління збалансованим розвитком підприємств України (2016)
Кулик Н. М. - Методологічні аспекти оцінювання ефективності системи управління культурою організації, Зуєв Г. I. (2016)
Кушлик О. Ю. - Концепція соціальної відповідальності вітчизняних підприємств, Слоньовський О. Р. (2016)
Малярець Л. М. - Оцінка виробничо-господарської діяльності підприємства як основа її стратегічного контролінгу, Мочона Л. Г. (2016)
Мелень О. В. - Мале підприємництво в Україні: проблеми та можливість ефективного функціонування, Абрамова О. В. (2016)
Михайловина С. О. - Методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів розвитку рослинництва і тваринництва в ОСГ (2016)
М’ячин В. Г. - Оцінка конкурентоспроможності промислової інноваційної продукції за допомогою методу нечіткої логіки (2016)
Нижник О. В. - Визначення конкурентного потенціалу підприємства на основі інтегральних показників (2016)
Нияз Аднан Мохамед Али - Финансирование предприятий системы здравоохранения: сравнительный анализ (2016)
Новіков А. О. - Ієрархічна схема загроз фінансово-економічній безпеці підприємств (2016)
Орлова А. Ю. - Обґрунтоване визначення собівартості окремих видів продукції промислового підприємства як важливий фактор підвищення їх конкурентоспроможності (2016)
Перепадя Ф. Л. - Мотивація персоналу на металургійних підприємствах України (2016)
Павлюк Л. І. - Недоліки регуляторної політики регулювання внутрішнього ринку та напрями їх усунення (на прикладі Закарпатської області) (2016)
Пандас А. В. - Економічні фактори, потенціал і пріоритети розвитку великих міст у територіально-господарській системі Причорноморського регіону (2016)
Кубатко О. В. - Формування оптимальної структури факторів виробництва в умовах еколого-економічних флуктуацій (2016)
Кулик В. А. - Трансформація професійних компетенцій відповідно до вимог інформаційного суспільства (2016)
Корчева В. І. - Бюджетно-податкова політика України у кризовий та посткризовий періоди (2016)
Костогриз В. Г. - Інновації банків з іноземним капіталом у банківській системі України (2016)
Лещенко П. А. - Інформаційні асиметрії як фактор цінових коливань (2016)
Мацедонська Н. В. - Фінансове планування на підприємствах олійно-жирової галузі України, Клівіденко Л. М. (2016)
Нагайчук В. В. - Політика управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства (2016)
Найденко О. Є. - Вплив регулятивного потенціалу податку на доходи фізичних осіб на соціальний захист населення, Логошенко В. О. (2016)
Онуфрічук К. І. - Трансформація валютного регулювання у процесі створення валютних регіональних об’єднань (2016)
Павленко В. В. - Визначення особливостей забезпечення економічної безпеки банків в умовах фінансової нестабільності (2016)
Петричко М. М. - Сучасний стан адміністрування податків і зборів в Україні (2016)
Петрушка О. В. - Шляхи удосконалення практики мобілізації доходів пенсійного фонду України (2016)
Лалакулич М. Ю. - Удосконалення системи нормативно-правового забезпечення аудиту діяльності підприємств на сучасному етапі (2016)
Ляхович Г. І. - Концепція інтегрованої звітності: історичні аспекти виникнення та проблеми впровадження, Заяць М. Я. (2016)
Момот Л. В. - Факторингові послуги в Україні (2016)
Содержание (2015)
Памяти Владимира Александровича Ядова (2015)
Симончук Е. - Концепт "класс” в современной социологии: классификация значений (2015)
Дэвис Т. - Неформальность и выживание в зоне ядерного поражения в Украине: существование с рисками Чернобыля, Полесье А. (2015)
Савельев Ю. - Противоречия современных теоретических интерпретаций общественного развития, социальной эволюции, модернизации и социальных изменений (2015)
Стегний А. - Социальный контекст генезиса и развития экологического движения в Украине (2015)
Шульга А. - Символические анклавы и смена символических универсумов (2015)
Дукач Ю. - Исследование общественных движений с помощью метода анализа социальных сетей: на примере сети протестов левой направленности в Киеве (2013 год) (2015)
Дембицкий С. - Современные техники управления данными социологических исследований, Любивая Т. (2015)
Шевель И. - Современный социальный конфликт: микроструктурный подход Р. Коллинза (2015)
Pribytkova I. - Application of Cartographic Modelling as a research method when monitoring the spatial behaviour of population (2015)
Golovakha Ye. - Human Potential of the Reluctant Social Transformations in Ukraine (2015)
Луганск: горячее лето 2014 года (2015)
Иващенко О. - Об обновленном каноне Гидденса (2015)
Волков А. - Национальная буржуазия как социальная основа суверенитета страны (2015)
Блюм Я. Б. - Томас Хант Морган в экзонумии и филателии. К 150-летию со дня рождения, Барштейн В. Ю. (2016)
Багдасарова А. Р. - Связь уровня гетерозиготности и параметров роста у Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalenicz ex Com. заповедника "Меловая флора", Коршиков И. И., Калафат Л. А., Привалихин С. Н., Пирко Н. Н., Пастухова Н. Л., Пирко Я. В. (2016)
Галаев А. В. - Идентификация и распространение аллелей гена гибридного некроза Ne1 у сортов мякой пшеницы (Triticum aestivum L.) Украины, Галаева М. В. (2016)
Єфіменко Т. С. - Поліморфізм інтрогресивних ліній Triticum aestivum / Amblyopyrum muticum за геном AGL21, промотором розвитку коренів, Антонюк М. З., Терновська Т. К. (2016)
Іващук Б. В. - Використання послідовностей NB домена білків класу NB-LRR для скринінгу генів стійкості до стеблової іржі, Пірко Я. В., Блюм Я. Б. (2016)
Михайлик С. Ю. - Варіабельність внутрішньогенних мікросателітних повторів генів α-, β та ω-гліадинів в інтрогесивних лініях пшениці, Мартиненко В. С., Антонюк М. З. (2016)
Постовойтова А. С. - Поліморфізм довжин другого інтрону генів актину в геномі Linum usitatissimum L., Пірко Я. В., Блюм Я. Б. (2016)
Рабоконь А. Н. - Исследование полиморфизма длины интронов генов β-тубулина у растений рода Linum L., Демкович А. Е., Пирко Я. В., Блюм Я. Б. (2016)
Федина В. Д. - З’ясування ролі мікротрубочок у розвитку аутофагії у рослин, спричиненої дією абіотичних стресів, Литвин Д. І., Блюм Я. Б. (2016)
Шпильчин В. В. - Активність транспозона як чинник втрати функції гена Iw2(Т) у нащадків штучних амфідиплоідів Triticinae, Михайлик С. Ю., Терновська Т. К. (2016)
Штефюк Т. В. - Характеристика генетичної різноманітності інтрогресивних ліній пшениці за консервативними регіонами генів стійкості, Михайлик С. Ю., Антонюк М. З., Терновська Т. К. (2016)
Lakhneko O. R. - Genotyping Triticum aestivum L. cultivars of Ukraine with microsatellite markers, Stepanenko A. I., Morgun B. V. (2016)
Асадова С. Ш. - Введение в культуру in vitro некоторых сортообразцов ячменя, интродуцированных из международного центра ICARDA, Гарибов З. А. (2016)
Бабич В. О. - Дослідження регенераційної здатності ліній культурного соняшнику (Helianthus annuus L.) в умовах in vitro, Хомутовська С. В., Куліш О. Ю., Смірнова В. А., Парій Я. Ф., Парій М. Ф., Симоненко Ю. В. (2016)
Бавол А. В. - IRAP-аналіз рослин-регенерантів тритикале, стійких до водного дефіциту, Великожон Л. С., Пикало С. М., Дубровна О. В. (2016)
Баєр Г. Я. - Трансформація пальчастого проса генетичною конструкцією для РНК-інтерференції гена цитокініндегідрогенази 2, Ісаєнков С. В., Баєр О. О., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2016)
Білинська О. В. - Вплив регуляторів росту на реалізацію морфогенного потенціалу ячменю ярого (Hordeum vulgare L.) у культурі пиляків in vitro (2016)
Бузіашвілі А. Ю. - Аналіз впливу різних комбінацій регуляторів росту на регенерацію пагонів цінних сортів Lycopersicon esculentum Mill. в умовах in vitro, Ємець А. І. (2016)
Буй Д. Д. - Простой малозатратный метод выделения РНК из растительного материала, Пирко Я. В., Блюм Я. Б. (2016)
Верголяс М. Р. - Оценка токсического влияния воды из разных источников на тест-организмы, Трахтенберг И. М., Дмитруха Н. Н., Гончарук В. В. (2016)
Гнатюк І. С. - Синергічна дія антибіотиків тиментину та цефтріаксону на регенерацію in vitro пшениці м’якої Triticum aestivum, Горбатюк І. Р., Банникова М. О., Моргун Б. В. (2016)
Голубенко А. В. - Особливості ініціації та формування мікроцибулин у Galanthus nivalis L. та Galanthus plicatus M. Bieb. in vitro, Нужина Н. В., Голубенко А. С. (2016)
Гончаров Ю. О. - Інформативність SSR-маркерів при дослідженні генетичного поліморфізму ліній кукурудзи, Деркач К. В., Абраімова О. Є., Сатарова Т. М., Веселянська К. В., Галацан С. В., Лушпій А. А., Тишковська Т. О. (2016)
Дробот К. О. - Особливості генетичної трансформації лікарських рослин Artemisia vulgaris L., Artemisia annua L. та Ruta graveolens L. з використанням Agrobacterium rhizogenes, Матвєєва Н. А., Шаховський А. М. (2016)
Дромашко С. Е. - Неинвазивное получение клеток из урины человека в целях регенеративной медицины, Балашенко Н. А., Шевцова С. Н., Шейко Я. И. (2016)
Дубровна О. В. - Аналіз успадкування трансгенів у генетично-модифікованих рослин пшениці, що містять гени метаболізму проліну, Бавол А. В., Воронова С. С., Гончарук О. М. (2016)
Карагезов Т. Г. - Морфогенный потенциал изолированной культуры шафрана (Crocus sativa L.) при субкультивировании, Исмаилова Г. И., Мамедова М. Г. (2016)
Кацан В. А. - Вплив ізатізону і наносрібла на вміст фотосинтетичних пігментів у вівса сорту Незламний в першому та другому поколіннях після обробки, Потопальський А. І., Юркевич Л. Н. (2016)
Кирпа-Несміян Т. М. - Фізіолого-біохімічна характеристика рослин Nicotiana tabacum, що несуть гени Δ9 та Δ12-ацил-ліпідних десатураз ціанобактерій вирощених in vivo в умовах заморозків (2016)
Комісаренко А. Г. - Характеристика трансгенних рослин соняшника (Helianthus annuus L.) з дволанцюговим РНК супрессором гена проліндегідрогенази, Михальська С. І., Курчій В. М., Тищенко О. М. (2016)
Крат В. Ю. - Вплив регуляторів росту на інтенсивність росту калюсу моркви (Daucus carota L. ogr g1531), Сидоров А. В., Галущенко С. В., Парій Я. Ф., Симоненко Ю. В., Парій М. Ф. (2016)
Лешина Л. Г. - Влияние редкоионизирующего излучения на биохимический статус регенерантов Digitalis purpurea L. в культуре in vitro, Булко О. В., Литвинов С. В., Пчеловская С. А., Соколова Д. А., Берестяная A. Н., Тонкаль Л.В., Саливон А. Г. (2016)
Лёшина Л. Г. - Аgrobacterium rhizogenes – опосредованная трансформация и особенности регенерантов Digitalis purpurea L., Булко О. В., Стрельник О. А. (2016)
Майорова О. Ю. - Мікроклональне розмноження та вкорінення in vitro рідкісного виду Gentiana acaulis L., Грицак Л. Р., Мазур Д. С., Вітрова С. А., Дробик Н. М. (2016)
Моргун Б. В. - Цитологічна та молекулярно-генетична характеристика сортів озимої м’якої пшениці, отриманих за інтрогресивної селекції та мутагенезу, Лялько І. І., Степаненко А. І., Бавол А. В., Великожон Л. Г. (2016)
Папуга О. Є. - Дослідження ефективності дермальних еквівалентів, призначених для лікування тяжких опікових ран, Мацевич Л. Л., Рубан Т. П., Лукаш Л. Л. (2016)
Плоховська С. Г. - Аналіз просторової організації актинових мікрофіламентів у відповіді рослин на дію холоду за використання програми MicroFilament analyzer, Кравець О. А., Блюм Я. Б., Ємець А. І. (2016)
Пушкарьова Н. О. - Вивчення деяких біохімічних характеристик видів рослин, що охороняються, в культурі in vitro, Белокурова В. Б., Кучук М. В. (2016)
Рудас В. А. - Отримання трансгенних рослин орхідеї Dendrobium linguella RCHB. F., що містять гени BAR та CYP11A1 цитохрому P450scc, Марковський О. В., Шинкарчук М. В., Клебанович А. А., Моргун Б. В., Овчаренко О. О., Іванніков Р. В., Кучук М. В. (2016)
Юр’єва О. М. - Комплекс целюлозолітичних і ксиланолітичних ферментів Penicillium funiculosum Thom, Курченко І. М., Сирчін С. О., Харкевич О. С., Павличенко А. К., Наконечна Л. Т. (2016)
Ющук О. С. - Глобальні механізми регуляції морфогенезу в спорангіальних актинобактерій, Горбаль Л. О., Дацюк Ю. Р., Осташ Б. О., Штегманн Е., Лужецький А. М., Федоренко В. О. (2016)
Ямборко Н. А. - Синтез внеклеточных фитогормонов почвенными микроорганизмами-деструкторами хлорорганических загрязнителей, Леонова Н. О. (2016)
Бублик О. М. - Ідентифікація та аналіз in silico генів стрес-індукованих транскрипційних факторів DREB2 у Deschampsia antarctica Desv., Андрєєв І. О., Кунах В. А. (2016)
Демчук О. М. - Створення репозиторія моделей просторової структури тубулінів як реалізація одного із стратегічних завдань віртуальної організації CSLabGrid, Карпов П. А., Ожерєдов С. П., Співак С. І., Пидюра М. O., Самофалова Д. О., Блюм Я. Б. (2016)
Мельничук О. В. - Скринінг нітроанілінів на спорідненість до α-тубуліну міскантусу для їх використання у поліплоїдизації рослин цього роду, Ожерєдов С. П., Рахметов Д. Б., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2016)
Одинець К. О. - Комп’ютерне моделювання просторової структури білка-модулятора гіберелінової відповіді RHT-1 Triticum aestivum L. з родини DELLA-GRAS білків, Корнелюк О. І., Чеботар С. В. (2016)
Підпала О. В. - Фрагменти мобільних генетичних елементів як складові потенційних альтернативних промоторів гена MGMT людини, Лукаш Л. Л. (2016)
Самофалова Д. А. - Особливості взаємодії інгібіторів із протеїнфосфатазами, що потенційно пов’язані з цитоскелетом, Карпов П. А., Блюм Я. Б. (2016)
Сидоров А. В. - Біоінформатичний аналіз потенційних ALS/AHAS-білків моркви (Daucus carota), Крат В. Ю., Смірнова В. А., Парій Я. Ф., Симоненко Ю. В., Парій М. Ф. (2016)
Співак С. І. - Розроблення українського порталу даних щодо генетично модифікованих рослин "Genetically modified plants gateway”, Ємець А. І., Пірко Я. В., Пидюра М. О., Карпов П. А., Ісаєнков С. В., Блюм Я. Б. (2016)
Abdusa D. - Identification of genes involved in cardiovascular diseases (2016)
Карпова І. С. - Відкриття мутагенної дії ДНК у світлі латеральної геноміки (2016)
Крючкова Л. О. - Історія досліджень фітопатогенних грибів та визначення їх вірулентності (2016)
Михеев А. Н. - Эмпирические и концептуальные источники решения проблем биологической эволюции (2016)
Стельмах А. Ф. - Деякі терміни, переклади та помилки в україномовній науковій літературі з генетики і селекції рослин (2016)
Чень І. Б. - Д.К. Заболотний: життя і науково-педагогічна діяльність (до 150-річчя від дня народження), Гуменюк Г. Б. (2016)
Omelchenko S. - Features of Socio-Cultural Activities in Primary School (2016)
Гаврілова Л. - Оновлення методів музичного виховання у професійній підготовці майбутніх учителів музики в контексті інформатизації сучасної мистецької освіти (2016)
Варецька О. - Критерії, показники та рівні розвитку діяльнісного компонента соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Кулик Є. - Концептуальні зміни в культурологічній підготовці майбутніх учителів технологій (2016)
Гринько В. - Педагогічні умови розвитку творчості майбутніх учителів (2016)
Кривошея Н. - Зміст та структура мистецтвознавчої компетентності майбутніх музичних керівників дошкільних навчальних закладів (2016)
Попова О. - Культурологічний підхід у системі професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах полікультурного середовища (2016)
Ступак О. - Роль громадських організацій у процесі формування соціальної активності молоді (2016)
Хижняк І. - Ґенеза професійної підготовки педагога початкової школи в Україні (2016)
Зубкова Л. - Визначення структурних компонентів життєвої компетентності студентів класичних університетів (2016)
Остапчук Т. - Структурно-функціональна модель формування інформаційної компетентності студентів технічних університетів (2016)
Плахотський О. - Педагогічна філософія: роль і значення теорії у творчому пізнанні (2016)
Ся Цзюань. - Емоційно-вольова надійність як предмет наукового аналізу (2016)
Чжан Цзінцзін. - Діагностика рівнів сформованості мистецької рефлексії майбутніх учителів музики (2016)
Біличенко О. - Інтегроване вивчення окремих тем із синтаксису як засіб підвищення лінгвістичної компетентності майбутніх учителів початкової школи, Помирча С. (2016)
Білоусова Л. - Роль учителя інформатики у професійній орієнтації учнів загальноосвітніх шкіл на ІТ-спеціальності, Пономарьова Н. (2016)
Цибулько Л. - Соціально-педагогічна робота з дітьми, вимушеними переселенцями, із зони воєнного конфлікту в спеціально створених містечках (2016)
Beskorsa O. - Young Learners’ Rhythmic and Intonation Skills Through Drama (2016)
Вікторенко І. - Готовність майбутнього вчителя до соціалізації молодшого школяра в галузі "Суспільствознавство" (теоретичний аспект), Євтухова Т. (2016)
Сиротенко В. - Вияв ознак етологічного жанру в казці Івана Франка "Лис Микита" (2016)
Федь. І. - Трудове виховання дітей молодшого шкільного віку в педагогічній системі А. Макаренка, Павлова В. (2016)
Хващевська О. - Взаємодія школи та сім’ї в процесі соціалізації сільського учня (2016)
Котов В. - Формування професійної майстерності майбутніх керівників дитячих танцювальних колективів під час хореографічної діяльності в курсі "Теорії та методики народного танцю" (2016)
Лаврентьєва Н. - Структурно-функціональна модель формування творчого мислення майбутнього вчителя музики в процесі інструментально-виконавської підготовки (2016)
Пшеничних М. - Методичні принципи формування репертуару студентського оркестру народних інструментів, Кривохвостов В. (2016)
Чень Бо. - Моделювання готовності майбутнього вчителя музики до виконавсько-інтерпретаційної діяльності в процесі музично-інструментального навчання (2016)
Чинчева Л. - Процесуально-функціональний аналіз диригентсько-хорової підготовки студентів факультетів мистецтв (2016)
Величко В. - Роль та місце дистанційної освіти в електронному навчанні (2016)
Lobachova I. - Specifics of Implementing Technology of Associative Teaching English at Primary School (2016)
Федоренко О. - E-learning як платформа організації самоосвітньої діяльності майбутніх учителів (2016)
Iaburova O. - E-Content as the Means of Forming Methodology Competence of Primary School Teachers of English (2016)
Ishutina O. - Implementing Project Technology into Monitoring of Prospective Ukrainian Language Teachers’ Linguomethodological Competence (2016)
Катасонова Ю. - Технології розроблення дистанційного курсу для підготовки вчителів початкових класів (2016)
Куц М. - Технологічний підхід у навчанні іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах (2016)
Шебанін В. С. - Розвиток зерновиробництва в Україні та її Причорноморських областях, Кормишкін Ю. А., Данильченко Р. В. (2013)
Вишневська О. М. - Сутність і складові економічної безпеки країни (2013)
Сіренко Н. М. - Проблема диспаритету цін в контексті ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції, Нирка А. В. (2013)
Запша Г. М. - Структурні зрушення власності на землю в процесі ринкових трансформацій сільського господарства (2013)
Богославська А. В. - Регіональний туристичний кластер – ключовий пріоритет розвитку рекреаційно-туристичної індустрії Південного регіону (2013)
Томнюк Т. Л. - Удосконалення процедур контрольно-перевірочної роботи податкових органів, Рошило В. І. (2013)
Левкіна Р. В. - Імідж підприємств овочівництва як передумова їх стійкості позиції на ринку (2013)
Альбещенко О. С. - Еколого-економічні аспекти використання земель сільськогосподарського призначення (2013)
Шишпанова Н. О. - Основні фази процесу відтворення трудового потенціалу сільських територій (2013)
Бобровська Н. В. - Еколого-економічні аспекти використання природних ресурсів (2013)
Гербст А. - Влияние истинной стоимости на управление производительностью (2013)
Дацко О. Б. - Сучасні тенденції експорту-імпорту м’яса в Україні (2013)
Антипова Л. К. - Шкідливі об’єкти у посівах пшениці озимої (2013)
Гладун Г. Б. - Удосконалення лісомеліоративного забезпечення агроландшафтів Миколаївської області, Гладун Ю. Г. (2013)
Беспалько Р. І. - Автоматизована система ведення державного земельного кадастру як інструмент управління землями сільськогосподарського призначення, Воронюк Ю. Ю. (2013)
Світовий В. М. - Вміст нікелю та хрому в чорноземі опідзоленому та пшениці озимій, Жиляк І. Д. (2013)
Бутрим О. В. - Низьковуглецевий напрямок розвитку рослинництва як запорука сталого землекористування (2013)
Абрамов Д. А. - Визначення параметрів "ґрунтової лінії" темно-каштанових ґрунтів Правобережного степу України за допомогою супутникової інформації (2013)
Бойко І. А. - Охорона підземних джерел – як метод управління якістю питних вод (2013)
Новікова Н. В. - Особливості біохімічного складу крові свиней з різною адаптаційною нормою в умовах племзаводу ТОВ "Фрідом фарм бекон" (2013)
Волков М. А. - Фізіологічні особливості реакції серцево-судинної систему у дітей шкільного віку на фізичне навантаження (2013)
Богза С. Л. - Визначення перспективного набору критеріїв аутентичності національних вин, Теплякова Г. В. (2013)
Іванов Г. О. - Розрахунки розмірних ланцюгів методами максимума-мінімума та ймовірним (2013)
Черлінка В. Р. - Особливості побудови растрової гідрологічно-коректної цифрової моделі мікро- та мезорельєфу засобами ГІС GRASS (2013)
Анастасенко С. М. - Можливість модернізації та автоматизації токарних верстатів застарілої конструкції, Григурко І. О. (2013)
Кудря В. О. - Вплив аеродинамічних властивостей органічних добрив на якість розподілу по поверхні ґрунту (2013)
Ревенко І. І. - Вдосконалення стригальної машинки, Веселівський К. Д. (2013)
Червен І. І. - Активізація інноваційної діяльності – найважливіший напрямок підвищення ефективності аграрного виробництва, Кареба М. І. (2013)
Новіков О. Є. - Особливості визначення плати за землю сільськогосподарського призначення, Корнєва Н. О. (2013)
Клочан В. П. - Результати аналізу рентабельності сільськогосподарської продукції, Костаневич Н. І. (2013)
Марчук Л. П. - Біотехнології у контексті сучасних інноваційних змін (2013)
Домаскіна М. А. - Теоретичні аспекти застосування теорії нечітких множин в економіці (2013)
Лункіна Т. І. - Сталий економічний розвиток України: сутність, значення (2013)
Цуркан Н. В. - Виробництво сіна багаторічних трав у різних категоріях господарств півдня України (2013)
Стецюк С. С. - Управління витратами м’ясопереробних підприємств (2013)
Карпенко Я. В. - Сучасний стан регіонального ринку молока Черкаської області (2013)
Чорний С. Г. - Оцінка біоенергетичної ефективності технології Nо-till, Волошенюк А. В. (2013)
Паштецький В. С. - Мінімізація обробітку ґрунту в системі агроекологічного захисту ґрунтів (2013)
Марценюк І. М. - Господарсько-біологічна оцінка сортів цибулі-батун (allium fistulosum l.), вирощених у північному причорномор’ї України (2013)
Золотухіна З. В. - Оцінка економічної та біоенергетичної ефективності вирощування озимої пшениці з використанням регулятора росту АКМ, Калитка В. В. (2013)
Коваленко В. П. - Значення обробітку ґрунту в технології одержання високопродуктивних посівів люцерни (2013)
Видинівська О. В. - Мікробіологічний стан чорнозему південного при запровадженні технології nо-till (2013)
Вінюков О. О. - Метод вирощування кореневої системи зернових культур та вплив регуляторів росту на розвиток кореневої системи ячменю ярого, Коробова О. М., Кулик І. О. (2013)
Даніліна А. С. - Вплив густоти рослин цибулі ріпчастої на урожайність в умовах краплинного зрошення північного степу України, Семенченко О. Л. (2013)
Мельник В. О. - Особливості сперматогенезу та спермопродукції самців, Кравченко О. О., Бондар А. О., Карпенко Д. А. (2013)
Стародубець О. О. - Особливості гістологічної будови м’язової тканини свиней породи дюрок за різними методами розведення (2013)
Галушко І. А. - Біохімічний склад молока корів голштинської породи різних ліній (2013)
Цхвітава О. К. - Екстер’єрні особливості тварин різних типів стресостійкості (2013)
Юлевич О. І. - Залежність інтенсивності росту помісних поросят різних строків відлучення від рівня годівлі, Лихач А. В., Дехтяр Ю. Ф. (2013)
Сметана О. Ю. - Аналіз відтворювальних характеристик голштинської худоби при імітації стабілізуючого відбору (2013)
Галімов С. М. - Хімічні показники продуктів забою свиней червоної білопоясої породи при різних методах розведення (2013)
Волков М. А. - Дослідження фізіологічних особливостей центральної гемодинаміки у дітей шкільного віку (2013)
Шебанін В. С. - Дослідження пружно-деформованого стану сталевих силосів при нерівномірному осіданні фундаментів, Шебаніна Л. П., Богза В. Г. (2013)
Бойко А. І. - Дослідження показників надійності та експлуатаційної готовності пасивно резервованої технічної системи, Бондаренко О. В., Савченко В. М. (2013)
Мартинов А. П. - Конструктивно-технологічні фактори підвищення складанності складанних одиниць з вальницями кочення, Іванов Г. О. (2013)
Шарейко Д. Ю. - Синтез системи керування комплектного електропривода сільськогосподарського комбайну, Білюк І. С., Фоменко А. М. (2013)
Грубань В. А. - Обгрунтування компоновочної схеми технологічного модуля для збирання кукурудзи (2013)
Романко Р. М. - Вдосконалення класифікації процесів змін стану земель на основі даних дистанційного зондування (2013)
Ничитайло М. Ю. - Повторні операції у хворих з приводу кістозної трансформації спільної жовчної протоки, Галочка І. П., Загрійчук М. С., Литвин О. І., Булик І. І., Стоколос А. В., Гуцуляк А. І. (2015)
Насташенко И. Л. - Эндоскопическая диагностика и лечение повреждений желчных протоков при лапароскопических операциях (2015)
Тищенко А. М. - Лечение послеоперационной стриктуры желчных протоков: 15–летний опыт и наблюдения из практики, Бойко В. В., Смачило Р. М., Скорый Д. И. (2015)
Хомяк І. В. - Прогностичне значення складових синдрому мультиорганної недостатності та оцінка тяжкості стану хворих за інтегральними шкалами при гострому некротичному панкреатиті, Ротар О. В., Ротар В. І., Петровський Г. Г. (2015)
Шевчук І. М. - Хірургічне лікування післяопераційної стриктури каналу відхідника, Садовий І. Я., Новицький О. В. (2015)
Мішалов В. Г. - Фактори ризику діалізного перитоніту (трирічне проспективне дослідження), Заводовський Є. С., Маркулан Л. Ю., Гойда С. М. (2015)
Евтушенко Д. А. - Анализ эффективности интраоперационной профилактики спаечной болезни брюшной полости (2015)
Лифшиц Ю. З. - Первый опыт применения технологии двухпотокового низкочастотного ультразвука в абдоминальной хирургии, Бабаев Е., Афремов М., Валецкий В. Л., Григорук А. В., Омельченко А. Н. (2015)
Ячник І. М. - Діагностична цінність С–реактивного протеїну у диференційній діагностиці сепсису та синдрому системної запальної відповіді (2015)
Головенко О. С. - Пластика дефекту міжшлуночкової перегородки з використанням латки з клапаном у пацієнтів за високої легеневої артеріальної гіпертензії та підвищеної резистентності легеневих артерій, Прокопович Л. М., Мошківська Л. В., Труба Я. П., Лазоришинець В. В. (2015)
Бабляк О. Д. - Оптимізація результатів хірургічного лікування конотрункальних вад серця за великих аорто–легеневих колатеральних артерій (2015)
Карпенко Ю. И. - Интраоперационная навигация при выполнении катетерной радиочастотной симпатической денервации почечной артерии у больных при рефрактерной артериальной гипертензии, Гармази Сабер (2015)
Судус А. В. - Хірургічне лікування пацієнтів похилого і старечого віку з приводу ураження клапанів серця (2015)
Киримов В. И. - Лечение больных по поводу язвенно–некротических дефектов при хронической ишемии тканей нижней конечности с использованием биотехнологических методов, Барна И. E., Дрюк Н. Ф., Дмитренко И. П. (2015)
Ахмедова Э. В. - Результаты лечения острого тромбоза геморроидальных узлов (2015)
Маєтний Є. М. - Використання лінійного зварювального шва при виконанні відеоасистованої сегментектомії з приводу мультирезистентного туберкульозу легень (2015)
Пустовойт Б. А. - Диспластический гонартроз, новое в диагностике, Пустовойт Е. Б., Купин В. И., Збукарь О. А. (2015)
Эюбов Ф. А. - Миниинвазивный остеосинтез при лечении переломов длинных костей у пострадавших при сочетанной травме, Ахмедзаде А. Я., Рагимов З. Р., Абдуллаев А. Д. (2015)
Гардубей Є. Ю. - Спосіб лікування лімфореї після реконструкції артерій нижніх кінцівок, Селіщев В. В., Свиридов В. О., Вацуро М. Ф. (2015)
Тарабрін О. О. - Зміни системи гемостазу у потерпілих при переломі довгих кісток нижніх кінцівок, Грічушенко І. С. (2015)
Ивахненко Е. В. - Взгляд анестезиолога на патогенез шока с точки зрения инфузионной терапии (2015)
Бухaрін Т. В. - Можливості відеоезофагогастродуоденоскопії з високою роздільною здатністю в режимах високого збільшення і вузькосмугової візуалізації в догістологічній діагностиці раку шлунка, Яковенко В. О., Курик О. Г. (2015)
Гетьман В. Г. - Спостереження ентерогенної кісти середостіння, Мясніков Д. В., Чубар І. В. (2015)
Кузик П. В. - Первинна MALT–лімфома лівої легені, поєднана з легеневим туберкульозом, Кошак Ю. Ф. (2015)
Аркадій Іванович Годлевський до 70–річчя від дня народження (2015)
Шебанін В. С. - Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи – інструмент розвитку сільських територій, Котикова О. І., Кормишкін Ю. А. (2013)
Шебаніна О. В. - Удосконалення механізму експортно-імпортних операцій аграрних підприємств Миколаївської області з країнами СНД, Данильченко Р. В., Борисова Т. М. (2013)
Вишневська О. М. - Напрями і складові вдосконалення методики оцінки зовнішнього середовища економічної системи (2013)
Сіренко Н. М. - Сучасний стан садівництва та логістика реалізаційної діяльності садівничих підприємств Миколаївської області, Нікітіна Р. Є. (2013)
Клочан В. П. - Оцінка існуючих моделей і застосування методу "ККК” для діагностики банкрутства, Костаневич Н. І., Костирко А. Г. (2013)
Рябенко Г. М. - Стан та перспективи розвитку регіонального ринку агрострахування (2013)
Лункіна Т. І. - Державне фінансування соціального розвитку населення в Україні (2013)
Метелиця В. М. - Об’єкти бухгалтерської професії в аграрному секторі (2013)
Кирилюк О. Ф. - Державне регулювання якості і безпечності продукції птахівництва в умовах глобалізації продовольчих ринків (2013)
Ткачук В. А. - Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій України в контексті їх сталого розвитку (2013)
Кочетова І. Ю. - Трансформаційне підґрунтя успішного функціонування підприємства на ринку (2013)
Токарчук Г. В. - Інтегральний метод оцінки інноваційної складової туристичного потенціалу регіону (2013)
Гордієнко М. С. - Зарубіжний досвід підтримки розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в контексті регіонального економічного розвитку (2013)
Тупчій О. С. - Методичні основи дослідження економічної ефективності виробництва продукції садівництва (2013)
Чорний С. Г. - Вивчення впливу мікродобрив (triamin radicular, granfol k та quіcelum) на урожайність та якість капусти білокачанної, Письменний О. В., Левкова О. С. (2013)
Хаблак С. Г. - Расовий склад вовчка (orobanche cumana wallr.) в посівах соняшнику в умовах північного Степу України, Абдуллаєва Я. А. (2013)
Беспалько Р. І. - Стан використання ГІС для потреб сільського господарства, Хрищук С. Ю. (2013)
Иванова-Ханина Л. В. - Влияние гормонального состава питательной среды на интенсивность роста малины в культуре in vitro (2013)
Видинівська О. В. - Вплив технології No-till на вміст поживних елементів в чорноземі південному (2013)
Семенченко О. Л. - Ефективність застосування біоглобіну на посівах буряка столового у повторній культурі на зрошенні дощуванням в умовах північного Степу України, Даніліна А. С. (2013)
Гаврюшенко О. О. - Обґрунтування динаміки щільності складання моделей техноземів при сільськогосподарському освоєнні в умовах Нікопольського марганцеворудного басейну (2013)
Сатановська І. П. - Оцінка моделей технологій вирощування кукурудзи на силос середньостиглого гібрида Моніка 350 МВ (2013)
Бусенко О. Т. - Функція гіпофіза, наднирників і сім’яників у бичків за зниженого рівня згодовування молока (2013)
Гуцол А. В. - Перетравність поживних речовин раціону і баланс азоту у свиней при згодовуванні ферментних препаратів (2013)
Горбатенко І. Ю. - Методи молекулярної біології в детекції та типуванні патогенних вірусів та бактерій (2013)
Шебанін В. С. - Розрахунок сталевих каркасів з універсальних елементів змінного перерізу з гнучкою стінкою, Шебаніна Л. П., Богза В. Г. (2013)
Анастасенко С. М. - Аналіз параметрів системи сервоприводу модернізованої газорізальної машини, Гайворонський В. А. (2013)
Бугрім Л. І. - Підвищення ефективності електропривода стенда для налагодження паливорегулюючої апаратури, Білюк І. С., Кириченко О. С. (2013)
Швець І. С. - Електророзрядний спосіб відновлення продуктивності артезіанських свердловин, Жекул В. Г., Поклонов С. Г., Смірнов О. П., Мельхер Ю. І., Литвинов В. В., Конотоп С. В., Хвощан О. В., Залога Є. І. (2013)
Титул, зміст (2016)
Від нашого стола — до вашого (2016)
"Панацея – 2016": професіоналізм і відповідальність (2016)
Примак Р. - Унікальний "перекладач" (2016)
Дедишина Л. - Фальсифіковані ліки в Україні: проблеми і шляхи вирішення (2016)
Дедишина Л. - Бережіть своє серце (2016)
Демецкая А. - Качество зрения: причины снижения и способы коррекции (2016)
Найз — эксперт в быстром устранении боли (2016)
Кривомаз Т. - Самый загадочный орган иммунной системы (2016)
Негормональная коррекция гормонального баланса женщины (2016)
Дышим полной грудью (2016)
Кривомаз Т. - Что грипп грядущий нам готовит? (2016)
Про нежить і любоff (2016)
Редькин Р. - Лекарственная нейтропения: что нужно знать фармацевту?, Орловецкая Н., Данькевич О. (2016)
Как избежать ошибок при лечении молочницы (2016)
Демецкая А. - "Вездесущий" витамин: пантотеновая кислота (2016)
Начинаем школьный год: секреты подготовки (2016)
Орловецкая Н. - Приготовление коллоидных растворов: раствор колларгола, Данькевич О., Редькин Р. (2016)
Фармадол — эффективное и доступное решение при головной боли (2016)
Орловецкая Н. - Фитотерапия артериальной гипертензии, Редькин Р., Очкур А. (2016)
Требуется антисептик (2016)
Дедишина Л. - Європейський формат (2016)
Демецкая А. - Английский для фармацевта (2016)
Кириленко М. - Портрет активиста (2016)
Кривомаз Т. - Природа отвращения (2016)
Гороскоп (2016)
Демецкая А. - Заглянуть в будущее (2016)
Пам’яті Володимира Олександровича Ядова (2015)
Симончук О. - Концепт "клас” у сучасній соціології: класифікація значень (2015)
Девіс Т. - Неформальність і виживання в зоні ядерного враження в Україні: існування з ризиками Чорнобиля, Полесьє А. (2015)
Савельєв Ю. - Суперечності сучасних теоретичних інтерпретацій суспільного розвитку, соціальної еволюції, модернізації та соціальних змін (2015)
Стегній О. - Соціальний контекст генези та розвитку екологічного руху в Україні (2015)
Шульга О. - Символічні анклави і зміна символічних універсумів (2015)
Дукач Ю. - Дослідження суспільних рухів методом аналізу соціальних мереж: на прикладі мережі протестів лівого спрямування в Києві (2013 рік) (2015)
Дембіцький С. - Сучасні техніки управління даними соціологічних досліджень, Любива Т. (2015)
Шевель І. - Сучасний соціальний конфлікт: мікроструктурний підхід Р. Колінза (2015)
Pribytkova I. - Application of Cartographic Modelling as a research method when monitoring the spatial behaviour of population (2015)
Golovakha Ye. - Human Potential of the Reluctant Social Transformations in Ukraine (2015)
Луганськ: спекотне літо 2014 року (2015)
Іващенко О. - Про оновлений канон Ґіденса (2015)
Волков О. - Національна буржуазія як соціальна основа суверенітету країни (2015)
Iefymenko T. - Academy of Financial Management - scientific provider of the best world practices of change management in public and corporate finances (2016)
Wright J. - Assessing change readiness before embarking on a Complex Reform Agenda (2016)
Iefymenko T. - Accounting reform in Ukraine in the context of cooperation with the United Nations, Lovinska L. (2016)
Дзюблюк О. В. - Валютна політика як фактор макроекономічної стабілізації (2016)
Клименко К. В. - Співробітництво Європейського банку реконструкції та розвитку з окремими країнами європейського та азійського регіонів, Іванов С. М. (2016)
Пустовійт Р. Ф. - Військові витрати та їх вплив на національну економіку (2016)
Ставицький А. В. - Економіко-математичне моделювання процесу бюджетного інвестування в Україні та ЄС, Басала К. О. (2016)
Непран А. В. - Удосконалення державної політики у сфері оновлення основних виробничих засобів (2016)
Власов В. І. - Фундаментальний внесок у теорію фінансової глобалізації і євроінтеграції, Філіпенко А. С. (2016)
Володимир Семенович Долгополов (до 85-річчя з дня народження) (2015)
До ювілею Бориса Олексійовича Кравчука (2015)
Переяслов А. А. - Первинний анастомоз у лікуванні новонароджених з некротичним ентероколітом, Борис О. Я., Шахов К. В. (2015)
Маліщук В. Д. - Досвід хірургічного лікування гіпоспадії у дітей, Овсійчук Т. П., Комаровський С. В., Гаврилюк Ф. О. (2015)
Данилов О. А. - Застосування пентоз ану полі сульфату при місцевому лікуванні реактивних артритів у дітей, Рибальченко В. Ф., Талько М. О., Стрельцова С. В. (2015)
Слєпов О. К. - Природжена ретростернальна діафрагмальна грижа Морганьї: діагностика та хірургічна корекція у дітей, Курінний С. І., Пономаренко О. П. (2015)
Спахи О. В. - Особеннности хирургического лечения врожденного гипертрофического пилоростеноза с использованием лапароскопической техники (2015)
Веселый С. В. - Роль комплекса TORCH в нозоморфозе врожденных структурных дефектов дигестивной системы у детей, Климанский Р. П. (2015)
Куценок Я. Б. - Использование новых технологий при функциональном лечении детей с врожденным вивихом бедра до 3 лет (2015)
Данилов О. А. - Лікування гнійних лімфаденітів у дітей у післяопераційному періоді, Рибальченко В. Ф., Талько М. О., Міхнушева О. С. (2015)
Шевчук Д. В. - Застосування бездренажних методів відведення сечі в хірургічному лікуванні ускладнень нервово-м’язової дісфункції сечового міхура в дітей (2015)
Риженко О. В. - Сторонні предмети травного тракту в дітей, Янкова М. В. (2015)
Давиденко В. Б. - Підвищення ефективності протимікробної терапії при лікуванні дітей з тяжкими гнійно-запальними захворюваннями на основі пригнічення біоплівкоутворення та врахування біоритмічних властивостей мікроорганізмів, Мішина М. М., М’ясоєдов В. В., Пащенко Ю. В., Штикер С. Ю., Давиденко Н. В. (2015)
Данилов О. А. - Застосування біогенних стимуляторів у лікуванні статичної плоскостопості у дітей, Шульга О. В., Талько М. О. (2015)
Ячник І. М. - Результати внутрішньовенного введення імуноглобулінів у дітей із сепсисом, Антюхін С. В., Клубук І. М., Триліська Т. В., Мельник В. А. (2015)
Фофанов О. Д. - Перфоративний перитоніт у новонароджених. Шляхи удосконалення діагностики та лікування, Фофанов В. О., Никифорук Р. І. (2015)
Волошин Ю. Л. - Хірургічне лікування яєчок, що не пальпуються, у дітей (2015)
Стахов В. В. - Віковий критерій при виборі лікувальної тактики інвагінації кишечника в дітей, Русак П. С., Рибальченко В. Ф. (2015)
Конопліцький В. С. - Гостра анальна тріщина у дітей (огляд літератури та власні спостереження) (2015)
Крись-Пугач А. П. - Акроформа дисхондроплазії (огляд літератури), Гук Ю. М., Лучко Р. В., Молнар І. О. (2015)
Демиденко Ю. Г. - Інфільтрати та абсцеси черевної порожнини в ургентній дитячій хірургії (огляд літератури) (2015)
Барухович В. Я. - Клинический случай инородных тел мочевого пузыря, Кайда Ю. В. (2015)
Слєпов О. К. - Тактика надання спеціалізованої хірургічної допомоги новонародженій дитині при природженій пухлині ротової порожнини, ускладнений обтюрацією верхніх дихальних шляхів, Гордієнко І. Ю., Коротченко Г. М., Караванов Д. В., Сергієнко А. В., Пономаренко О. П., Мигур М. Ю., Курінний С. І. (2015)
Литовка В. К. - Синовиальная саркома у детей, Веселый С. В., Сопов Г. А., Литовка Е. В., Черкун А. В., Иноземцев И. Н. (2015)
Литовка В. К. - Случай атипичной феохромоцитомы надпочечника у ребенка, Веселый С. В., Черкун А. В., Латышов К. В. (2015)
Ксьонз І. В. - Історія хірургії дитячого віку на Полтавщині (2015)
Віктор Петрович Брей (1925-2008). До 90-річчя від дня народження засновника дитячої хірургії на Чернігівщині, учасника Великої Вітчизняної війни (2015)
До уваги авторів (2015)
Наші автори (2015)
Наші автори (2015)
Наші автори (2016)
Наші автори (2016)
Наші автори (2016)
Звернення професора Ю. В. Вороненка (2016)
Звернення професора О. К. Толстанова (2016)
До ювілею Миколи Івановича Гриценка (2016)
Професор Лайко Андрій Афанасійович (до 80-річчя з дня народження) (2016)
Spakhi O. V. - Diagnosis and Treatment of Intussusception in Children, Liaturynska O. V., Pakholchuk O. P. (2016)
Данилов О. А. - Ретроспективний аналіз використання гелю, що містить екстракт цибулі, гепарин і алантоїн, на різних етапах утворення та лікування рубців у дітей, Рибальченко В. Ф., Міхнушева О. С., Брагінська С. А., Талько М. О., Рінзберг Б. С., Будзінський Л. П. (2016)
Альбокрінов А. А. - Частота виникнення хронічного болю після корекції лійкоподібної деформації грудної клітки за Nuss у дітей, Мигаль І. І., Фесенко У. А., Кузик А. С., Дворакевич А. О. (2016)
Дем’ян Ю. Ю. - Синдром Елерса — Данлоса як ортопедична проблема, Гук Ю. М., Зима А. М., Чаварда А. І., Кінча-Поліщук Т. А. (2016)
Бойко В. Я. - Клінічні випадки лікування дітей зі сторонніми предметами шлунково-кишкового тракту, Піц Я. Я., Парух О. В., Сегін І. І. (2016)
Байбаков В. М. - Модель морфофункціональних змін дренажних систем яєчка в експерименті (2016)
Дегтярев Ю. Г. - Принципы организации лечения детей с врожденной аноректальной патологией в Республике Беларусь, Аверин В. И., Прибушеня О. В. (2016)
Переяслов А. А. - Вибір тактики хірургічного лікування дітей з абдомінальним крипторхізмом, Доценко Ю. Р. (2016)
Данилов О. А. - Механізм формування та клінічний перебіг пронаційної деформації стоп у дітей з церебральним паралічем, Шульга А. В., Моця М. А., Горелік В. В. (2016)
Куценок Я. Б. - Функциональное лечение детей до 3 лет с врожденным вывихом бедра с использованием артроскопических технологий, контролируемых онлайн ультрасонографией (2016)
Наконечний А. Й. - Хірургічна корекція пахвинних гриж в дітей із застосуванням міні-інвазивного методу PIRS, Кузик А. С., Наконечний Р. А. (2016)
Соловьев А. Е. - Опыт лечения некротизирующего энтероколита у новорожденных, Аникин И. А., Лятуринская О. В., Пахольчук А. П., Кокоркин А. Д. (2016)
Левицький А. Ф. - Зміни напружено-деформованого стану кісток передпліччя при інтрамедулярному остеосинтезі діафізарних переломів, Яресько О. В., Терпиловський Ю. Р. (2016)
Соручан В. П. - Оцінка ефективності мезокавального шунтування у дітей із портальною гіпертензією (2016)
Shevchuk D. V. - A Rare Case of Urethral Caruncle Complicated with Neuromuscular Bladder Dysfunction in a 9-Year-Old Girl (2016)
Веселый С. В. - Пневмопортализация и синдром Мэллори — Вейсса у ребенка с врожденным гипертрофическим пилоростенозом, Климанский Р. П., Лепихов П. А., Черкун А. В., Моисеев А. М. (2016)
Рибальченко В. Ф. - Травматичні пошкодження промежини в дітей, Доманський О. Б., Дзюба О. Л., Гнатюк С. М., Гамалій С. А., Колодинська А. В., Чаур М. А. (2016)
Русак П. С. - Синдром Пейтца — Єгерса як причина інвагінації кишечника (випадок із практики), Рибальченко В. Ф., Стахов В. В., Шевчук Д. В. (2016)
Спахи О. В. - Приапизм у детей, Соловьев А. Е., Пахольчук А. П. (2016)
Рибальченко В. Ф. - Лівобічна грижа Трейтца та стеноз doudenum у дитини, Доманський О. Б., Дзюба О. Л., Гнатюк С. М., Бондаренко С. І., Гамалій С. А., Свистильник І. О., Дзюман О. В., Палкін А. Ю., Чаур М. О. (2016)
Дубровін О. Г. - Множинні венозні мальформації як причина шлунково-кишкової кровотечі у дітей: клінічний випадок та огляд літератури, Притула В. П., Бензар І. М., Коломоєць І. В. (2016)
Балабанова І. О. - Кісти черевної порожнини в дітей: проблеми діагностики та лікування (огляд літератури) (2016)
Куценок Я. Б. - Наша философия лечения детей с дисплазией тазобедренного сустава и врожденным вывихом бедра. Памяти врачей гуманистов А. Е. Равицкой и Б. С. Куценок посвящается (2016)
Ханес Г. С. - Материалы 44-го Всемирного конгресса Союза франкоговорящих реаниматологов "Реанимация — 2016" (2016)
Переяслов А. А. - Практичний семінар як форма наукової дискусії та підвищення кваліфікації практичного хірурга, Русак П. С., Дворакевич А. О. (2016)
Петербургський В. Ф. - Робоча школа: співпраця академічної школи та практичних лікарів, Русак П. С., Шевчук Д. В. (2016)
До уваги авторів (2016)
Маруха В. І. - Підвищення роботоздатності пошкоджених бетонних і залізобетонних конструкцій ущільнювально-зміцнювальними ін’єкціями (2013)
Осташ О. П. - Вплив тривалої експлуатації на структуру і фізико-механічні властивості алюмінієвих сплавів типу Д16 і В95, Андрейко І. М., Маркашова Л. І., Головатюк Ю. В., Семенець О. І., Ковальчук Л. Б. (2013)
Андрейків О. Є. - Мікромеханізми і розрахункова модель росту тріщин низькотемпературної повзучості в матеріалах, Скальський В. Р., Матвіїв Ю. Я., Долінська І. Я. (2013)
Jankowiak A. - Modeling of fatigue crack growth in plates under arbitrary Mode I stress, Jakubczak H. (2013)
Прокопишин І. І. - Числове дослідження задач про контакт трьох пружних тіл методами декомпозиції області, Дияк І. І., Мартиняк Р. М. (2013)
Похмурський В. І. - Моделювання корозійно-електрохімічного процесу на межі метал–електроліт, Копилець В. І., Корній С. А. (2013)
Щерецький О. А. - Дослідження особливостей міжфазної взаємодії та корозійної тривкості бор-алюмінієвих композитів методом синхронного термічного аналізу, Старчак В. Г., Горбунова Т. А. (2013)
Виноградов Д. В. - Вплив структурного стану цирконію на параметри сорбції-десорбції водню, Воєводін В. М., Тихоновський М. А., Колодій І. В., Бовда О. М. (2013)
Яворський В. Т. - Фізико-хімічні властивості порошків срібла, одержаних контактним осадженням магнієм, Перекупко Т. В., Мудрий О. О. (2013)
Марковський П. Є. - Вплив легувальних елементів на старіння економно-легованих метастабільних бета-сплавів титану, Ікеда Масахіко. (2013)
Мечник В. А. - Закономірності структуроутворення в системі алмаз–Fe–Cu–Ni–Sn–CrB2 (2013)
Kumar R. - Reduction of WO3 to WC nano particles by reflux reaction, Kumar A., Singh S., Pandey O. P. (2013)
Белошенко В. А. - Микротвердость ориентированных аморфно-кристаллических полимеров, Возняк Ю. В. (2013)
Крижанівський Є. І. - Оцінювання роботоздатності нафтогазопроводів тривалої експлуатації за параметрами їх дефектності, Грабовський Р. С., Мандрик О. М. (2013)
Грибовська В. І. - Оцінювання витривалості пружних клем рейкового скріплення КПП-5, Чепіль Р. В. (2013)
Балицький О. І. - Експертиза втомного пошкодження гребного вала морського судна, Кав’як М., Кав’як П. (2013)
Рицар Д. І. - Захист дисертацій (2013)
Стащук М. Г. - Науковий семінар "Проблеми механіки крихкого руйнування” (2013)
Пічугін А. Т. - Науковий семінар "Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні металів” (2013)
Веселівська Г. Г. - Науковий семінар "Корозія. Захист металів від корозії” (2013)
Войтко М. В. - Науково-навчальний семінар молодих учених "Наукові школи ФМІ – естафета поколінь” (2013)
Правила для авторів (2013)
Ажиппо А. Ю. - Индивидуальные особенности физического развития и наступления биологической зрелости морфофункциональных структур организма, Друзь В. А., Дорофеева Т. И., Пугач Я. И., Бурень Н. В., Нечитайло М. В., Жерновникова Я. В. (2015)
Артемьева Г. П. - Разработка общих принципов оценки качественной характеристики двигательной деятельности в фитнес-аэробике и видах спорта эстетической направленности, Друзь В. А., Лысенко А. А. (2015)
Ашанин В. С. - К вопросу об организации учебно-тренировочного процесса по историческому и боевому фехтованию в клубах и федерациях Украины, Бугорский В. А., Бугорская О. А., Пятисоцкая С. С. (2015)
Бикова О. О. - Зміни рівня швидкісно-силових здібностей гандболістів-пляжників 14–15 років під впливом спеціально підібраних вправ, Стрельникова Є. Я., Помещикова І. П., Ляхова Т. П. (2015)
Бондар А. С. - Спортивно-масова робота студентів і курсантів, які проходитимуть військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського складу, Кондращенко С. М. (2015)
Бондар А. С. - Роль спортивного волонтерства у житті студентів вищих навчальних закладів, Петренко І. В. (2015)
Вітомський В. В. - Оцінка впливу технології фізичної реабілітації на дихальну систему дітей з функціонально єдиним шлуночком серця після гемодинамічної корекції (2015)
Горбонос-Андронова О. Р. - Вплив структури та змісту фізичної підготовки туристів-водників 12–13 років на рівень їх фізичної підготовленості (2015)
Дорофєєва Т. І. - Ефективність використання різних інтервалів відпочинку в тренувальних заняттях студентів-плавців з метою розвитку спеціальної витривалості, Пилипко О. О. (2015)
Евтифиев А. С. - Международный арбитраж в спортивной борьбе, Бочкарев С. В., Друзь В. А. (2015)
Житницкий А. А. - Особенности формирования учебно-тренировочных групп в детско-юношеских спортивных школах в условиях современности (2015)
Іванов І. В. - Розвиток координаційних здібностей на етапі попередньої базової підготовки в спортивних танцях (2015)
Казанцева А. В. - Анализ заболеваемости учащихся начальной школы в связи с организацией физического воспитания детей с ослабленным здоровьем (2015)
Кирпенко В. М. - Кореляційний аналіз рівня фізичної підготовленості, фізичного стану курсантів та успішності проходження льотної практики (2015)
Кульченко І. А. - Фізична реабілітація при вроджених вадах серця як соціальна проблема (2015)
Кызим П. Н. - Влияние содержания соревновательной программы "акробатика" категории "в-класс" на уровень технической подготовленности спортсменов в акробатическом рок-н-ролле, Луценко Л. С., Батєєва Н. П. (2015)
Мітова О. О. - Вплив занять міні-баскетболом на першому році тренування на рівень фізичного здоров’я дітей 6–7 років, Онищенко В. М. (2015)
Мулик В. В. - Планування загальної діяльності юних біатлоністів протягом річного макроциклу (2015)
Муллагильдина А. Я. - Мотивация учащихся 7–8-х классов к занятиям гимнастикой, Красова И. В., Марченков М. К. (2015)
Новицкая Н. А. - Организация занятий физическим воспитанием студентов высших учебных заведений с учетом их интересов и индивидуального физического развития (2015)
Одинець Т. Є. - Якість життя як об’єктивний критерій оцінювання ефективності реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом (2015)
Панов П. П. - Обзор результатов выступления сборных команд по спортивной борьбе на Кубке европейских наций 2015 года, Тропин Ю. Н., Пономарев В. А., Белецкий С. В. (2015)
Пешкова О. В. - Современные подходы к назначению лечебной физической культуры с учетом этиологии, типа, формы, степени и клинических проявлений сколиотической болезни у детей, Федоров Э. (2015)
Пилипко О. О. - Удосконалення процесу підготовки висококваліфікованих плавців-спринтерів шляхом застосування тренувальних програм силової спрямованості, Кожух Н. Ф. (2015)
Підгрушна О. М. - Оптимальний індивідуальний змагальний календар у біатлоні (на прикладі провідних спортсменок світу) (2015)
Проскуров Є. М. - Вплив статичних навантажень з власною вагою тіла і динамічних навантажень на стан здоров’я хлопчиків 10–11 років (2015)
Ровный А. С. - Динамика специальной работоспособности квалифицированных каратистов под влиянием анаэробных нагрузок, Галимский В. А., Бойченко Н. В. (2015)
Руденко А. М. - Аналіз причинно-наслідкових зв’язків дисплазії кульшових суглобів у дітей дошкільного віку, Звіряка О. М. (2015)
Руденко Р. Є. - Теоретичний аналіз змісту корекційного масажу для спортсменів-інвалідів (2015)
Соловей Д. О. - Тенденції розвитку форм організації фізичного виховання в країнах Європи в Середні віки (2015)
Сутула В. О. - Формування культури рухової діяльності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Дейнеко А. Х., Вишня О. В. (2015)
Томенко О. А. - Організаційна структура та особливості діяльності спортивного комітету україни (2015)
Топорков А. Н. - Особенности технической подготовки туристов-лыжников 30–40 лет в процессе весенне-осеннего этапа (2015)
Хорошуха М. Ф. - Духовні та оздоровчі ефекти загартовування юних спортсменів силами природи за системою порфирія іванова (із 25-річного досвіду автора) (2015)
Олексюк О. М. - Динаміка типів наукової раціональності в розвитку мистецької педагогіки (2016)
Кондрацька Л. А. - Сакральний простір і homo musicus (2016)
Попович Н. М. - Досвід реалізації компетентнісного підходу у неперервній професійній підготовці вчителя музики прогресивних європейських країн, Буркало С. М. (2016)
Ткач М. М. - Професійне світорозуміння майбутніх учителів музичного мистецтва у контексті гуманістичної парадигми освіти (2016)
Овчаренко Н. А. - Семіотичний підхід у формуванні духовних цінностей майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Соболь Н. В. - Художньо-творча толерантність у контексті інструментально-виконавської діяльності майбутніх учителів музики (2016)
Черкасов В. Ф. - Інтерпретація методів історіографічних досліджень у музично-педагогічній освіті (2016)
Полянський В. А. - Джазовий піанізм у контексті стильових тенденцій фортепіанного виконавства ХХ ст. (2016)
Ізваріна О. М. - Оперна творчість та просвітницька діяльність В.Йориша у висвітленні періодичною пресою 20-х років ХХ ст. (2016)
Свириденко Н. С. - Лесин рояль (2016)
Вишинський В. В. - Концепт руху у музичній творчості, теорії та педагогіці 20–30-х років ХХ ст. (2016)
Ходоровський В. І. - Фортепіанні сонати Л. В. Бетховена: принципи редагування О. Б. Гольденвейзера, Ходоровська І. М. (2016)
Куришев Є. В. - Музично-виконавське мистецтво в культурному сьогоденні Києва (2016)
Бондаренко Л. А. - Професійний саморозвиток майбутнього вчителя музичного мистецтва у змісті мистецької освіти (2016)
Мережко Ю. В. - Інноваційна діяльність як складова професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Ляшенко О. Д. - Медіа-освіта як складова освітнього процесу у вищому мистецькому навчальному закладі, Лабінцева Л. П., Бутенко Т. М. (2016)
Економова О. С. - Інтеграція дисциплін музично-виконавського циклу у професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Гаркуша Л. І. - Самостійна робота майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі концертно-виконавської та педагогічної практики (2016)
Мамченко О. М. - Інноваційні освітні технології у вокальній підготовці студентів вищих мистецьких навчальних закладів, Дерев’янко Л. А. (2016)
Веньцзун Лю - Модель формування вокально-педагогічної майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Гмиріна С. В. - Добір навчального вокального репертуару як складова фахової підготовки естрадного співака (2016)
Макарова Т. О. - Методи розвитку самостійного мислення майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з хорового диригування (2016)
Нижник Т. М. - Формування пізнавально-естетичного інтересу майбутніх учителів музичного мистецтва до навчального матеріалу на заняттях з хорового диригування (2016)
Теряєва Л. А. - Інноваційні принципи навчання у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування (2016)
Чжан Лу - Професійна модель особистості учителя музики —керівника шкільного хору (2016)
Романенко А. Р. - Музичний конкурс як соціокультурний феномен у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Пуцик О. А. - Етнорегіональний підхід у методичній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Макарова Е. В. - Етнокультурологічний підхід до вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, Яковенко В. Г. (2016)
Грабовський Л. О. - Борис Лятошинський як симфоніст-романтик (дискусійні думки) (2015)
Савчук І. Б. - Листування подружжя Лятошинських влітку 1941-го (2015)
Невінчана Т. С. - Невтомний у пошуках (2015)
Кияновська Л. О. - Стиль Івана Карабиця (2015)
Берегова О. М. - Особливості композиторського стилю Івана Карабиця в контексті української культури (2015)
Гуркова О. М. - Сатирична спрямованість вокального циклу "Повісті" Івана Карабиця (2015)
Омельченко Т. А. - Фортепіанна педагогіка Бориса Милича (2015)
Походзей І. І. - Музичні училища України в системі підготовки мистецьких кадрів: історія, стан, перспективи (2015)
Dalos A. - Dissidence, Neo-avant-garde, Doublespeak. In the Context of the NewBudapest Music Studio in the 1970 (2015)
Avy J. - Musique contemporaine en France (2015)
Павелко К. О. - Михайло Глінка в музичному житті Варшави (1848 – 1851):за маловідомими матеріалами польської періодики (2015)
Доманська О. А. - "Метафізична провина" і національна свідомість (2015)
Рожок Ол. В. - "Опера – моя радість і любов, а пісня – то душа моя" (Дмитро Гнатюк) (2015)
Скринченко В. А. - Доля піаніста (2015)
Тукова І. Г. - Симпозіум "Musica incognita": до 15-річчя кафедри старовинної музики і 20-річчя класу клавесина НМАУ ім. П. І. Чайковського, Шевчук О. Ю. (2015)
Захисти на здобуття наукового ступеня (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до статей (2015)
Титул, зміст (2013)
Климчук В. - Голова Верховної Ради України Володимир Рибак: "Головне — чути народ і виконувати передвиборні обіцянки", Писаренко С., Горлов А. (2013)
Сищук О. - Завдання номер один (2013)
Урядова команда (2013)
Цирфа Ю. - 20-річчя об'єднаної Європи. Підсумки зрушень (2013)
Кедровська Ю. - Україна і світ: боротьба рейтингів і позицій (2013)
Трикменіді А. - Крим як багатоквіття націй (2013)
Малієнко О. - Акт злуки як історичний шанс (2013)
Каляндрук Т. - Лицарський чин українського парламентарiя (2013)
Михальченко М. - Чи існує українська цивілізація? (2013)
Бугаєць О. - Валерій Голенко: "Наш обов’язок – бути на передовій влади" (2013)
"Україна. Адміністративно-територіальний устрій" (2013)
Ткаченко В. - У дбайливих руках тих, хто не цурається праці, земля завжди перетворюється на невичерпне джерело прибутків (2013)
Шевченко С. - Через життєві перевали – до наукових вершин (2013)
Віленський Ю. - Патонівський шов у операційній (2013)
Ткаченко В. - Хірург з... краси (2013)
Тисячна Н. - Косметика DeSheli – універсальний подарунок (2013)
Тищук Є. - Двічі срібна! (2013)
Радченко О. - Олександр Малієнко, заввідділу парламентського журналу "Віче", – перший чемпіон України з шахів серед журналістів (2013)
Пузикова Л. - Чорне море - перлина в океанькому намисті Землі (2013)
Тищук Є. - Артбухта - друг дельфінів (2013)
Пузикова Л. - Таємниці підземного Севастополя (2013)
Павлова Л. - "Україна - цілий рік" (2013)
Корніюк В. - Мюнхенські дивовижі (2013)
Супруненко В. - Шляхом аріїв (2013)
Щур Е. - "Звісно, астрологія – брехлива й непутяща донька. Та що робила б її велемудра мати-астрономія, якби в неї не було цього безпутного дитяти?" – так усесвітньо відомий фізик Кеплер виправдовував своє хобі (2013)
Пузикова Л. - Ревнуючи до самого Шекспіра... (2013)
Іваненко Н. - "Ярослав Мудрий" Петра Толочка як антитеза (2013)
Славинський М. - "Умію робити все, що треба для життя людини..." (2013)
Погребна О. - Казковий "Лускунчик" на сцені Національної опери (2013)
Іваненко Н. - "Правдиві й милі, як Україна, картини" (2013)
Красовська О. - Микола Грох. Короткі прогулянки мистецькими нетрями (2013)
Марчук Л. - Творімо й любимо українське! (2013)
Бараневич Л. - Валентин Зноба - людина світу (2013)
Красовська О. - Бичок-третячок гуляє, а черепаха на одному місці тупає (2013)
Красовська О. - Простір раритетів та перетинів доль (2013)
Badida M. - Utilization infrared thermography in the automotive industry to determine faults by using thermal camera Fluke Ti10, Dzuro T., Franko Š. (2015)
Baláž V. - Proposal modular robotic systems with robot scara (2015)
Bartko L. - Research of acoustic descriptors of sandwich absorbers, Konkoly T., Badida M. (2015)
Borošová L. - Possibilities of using the combined sensor of particle velocity and acoustics pressure, Badida M., Liptai P., Konkoly J. (2015)
Ďurovský F. - Innovation approaches and principles for projects preparation in production systems, Semjon J., Baláž V., Vagaš M. (2015)
Drabiková E. - Retail analysis within the European Union (2015)
Hajduk M. - Trends in the development and production of industrial robots (2015)
Hajduk M. - Creating a DC motor control necessary for teaching mobile robotics, Sukop M., Varga J. (2015)
Jánoš R. - The direction of development of service robots (2015)
Jánoš R. - Modular robots on multiagent principe, Sukop M. (2015)
Koukolová L. - Introduction to the rehabilitation robotics (2015)
Kraliková R. - Аpprouche of small and medium-sized enterprises to introduction of environmental management systems, Badida M. (2015)
Liptai P. - Experimental measurements and using the acoustic camera in industry, Moravec M., Badida M. (2015)
Lukáčová K. - Determining concentration of solid aerosols using light scattering principles, Badida M. (2015)
Moravec M. - Application of the psychoacoustics and binaural measurement for the valuation of the sound quality, Liptai P., Badida M. (2015)
Palaščáková D. - A new approach to manufacturing strategy, Svetlík J. (2015)
Palaščáková D. - Young unemployment as a social problem, Palaščák D. (2015)
Semjon J. - Analysis of rotary units used in end effectors for industrial robots (2015)
Sobotová L. - Identicifation of safety and environmental conditions for water jet technology, Badida M., Kmec J. (2015)
Sukop M. - Proposalof mobile robot platform for tests its performance (2015)
Sukop M. - Ultrasonic internal positioning system for mobile robots, Jánoš R., Koukolová L. (2015)
Roháčová T. - The need of forming entrepreneurial competencies for the students of non economic specializations at technical university (2015)
Tuleja P. - Energy saving when using compressed air as an instrument of environmental protection and economic balance of the company (2015)
Tuleja P. - Vacuum application by handling tasks (2015)
Vagaš M. - Increasing of operational safety robotized workplaces by sensor equipment (2015)
Varga J. - Design of mechanical walking mechanism (2015)
Varga J. - Application for controlling industry robot via smartphone, Hajduk M., Sukop M., Špak M. (2015)
Varcholová T. - The new cluster politics for central Europe, Dubovická L. (2015)
Руденко О. - Наукові підходи до вироблення та реалізації механізмів імплементації політичних рішень у державному управлінні, Туча В. (2015)
Вдовенко Н. - Формування вітчизняного ринку комбікормів в умовах глобалізації та євроiнтеграції, Паламар І. (2015)
Руденко О. - Програмно-цільовий механізм реалізації державної молодіжної політики в контексті інноваційних перспектив транскордонного співробітництва, Кожушко Н. (2015)
Вдовенко Н. - Регулювання вітчизняного ринку свинини в умовах звт з ЄС із залученням автономних торгівельних преференцій, Шепелэв В. (2015)
Червякова О. - Аналіз та узагальнення досліджень щодо державного управління розбудовою інформаційного суспільства (2015)
Вдовенко Н. - Розвиток підприємств харчової галузі україни: зміст категорії та сучасні тенденції, Мєняйлова Г. (2015)
Gechbaia B. - Teamwork, some of the issues in modern management (2015)
Apkhazava T. - Logistics cluster development opportunities in Georgia, Goletiani K. (2015)
Маргасова В. - Економічна безпека регіону (2015)
Ткаченко Н. - Формування інвестиційного потенціалу комерційних банків (2015)
Маргасова В. - Форми державного стимулювання інвестиційної діяльності, Ткаленко Н., Лукашина М. (2015)
Клименко Т. - Комплексна оцінка ефективності управління фінансовим потенціалом розвитку регіону (2015)
Богатирьов І. І. - Системні трансформації фінансової архітектури в парадигмі глобального економічного розвитку (2015)
Бондарчук В. В. - Фінансовий сектор як новий фактор циклічності економіки, Лозинський Д. Л. (2015)
Вахович І. М. - Концептуальні засади визначення ролі підприємств у розвитку регіону, Олександренко І. В., Потьомкіна О.В. (2015)
Dziura B. - Blue economy: the new model for sustainable development, Cernota M. (2015)
Zakhozhai V. B. - Information and analytical support for marketing in the framework of applied statistics (2015)
Ivanova V. V. - Development of information market as a prerequisite for creation of knowledge basis for economy development (2015)
Князь С. В. - Трансферний потенціал інноваційного розвитку промислово-торговельних організацій (2015)
Гаврилко Т. О. - Масштаби розвитку та структура світового ринку бізнес-авіації в умовах глобальних трансформацій, Побоченко Л. М. (2015)
Lipkova L. - Analysis of the causes and results of the referendum on the secession of Scotland from the UK, Gress M., Harakal’ova L. (2015)
Конырбеков М. Ж. - Изучение особенностей роста сектора животноводства Казахстана в рыночных условиях (2015)
Макух Т. О. - Аналіз формування фінансових ресурсів хлібопекарської галузі (2015)
Popkova E. G. - Innovative approach to providing economic security, Khmeleva G. A., Ostrovskiy V. I. (2015)
Turdiyeva Z. M. - State regulation of biofuel use in agriculture of the Republic of Kazakhstan, Kukhar V. S., Korabayev B. S. (2015)
Царук Н. Г. - Програма як інструмент сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення управління продовольчим ринком (2015)
Штулер І. Ю. - Теоретичні засади імплементації положень проекту коаліційної угоди щодо інноваційності лісогосподарської галузі (2015)
Abeldanova A. - Key approaches to the integrated assessment of innovations at enterprises in Kazakhstan (2015)
Єгупов Ю. А. - Параметри виробничої програми сучасного промислового підприємства (2015)
Zhussipova E. E. - Food industry development and the competitiveness of South Kazakhstan region, Seitkaziyeva A. M. (2015)
Karpenko O. O. - Formation of knowledge transfer system in Ukrainian higher education institutions, Iashyna K. V. (2015)
Lontsikh P. A. - Analysis of contemporary trends in formation and monitoring of quality management systems at enterprises, Eliseev S. V., Vyaznikov V. E. (2015)
Mazaraki A. A. - A cost-based component of tourism product price, Sagalakova N. O. (2015)
Odnorog M. A. - Investment support for completed projects at agricultural enterprises (2015)
Stepanchuk S. O. - Intellectual potential of Ukrainian enterprises of food industry (2015)
Черниковская М. В. - Организация процесса реструктуризации в некоммерческой организации, Молькин А. Н. (2015)
Шуляр Р. В. - Оцінювання гнучкості та адаптивності систем управління якістю підприємств, Олексів І. Б. (2015)
Shcherbak V. G. - Pricing based on product value perception by agricultural machinery consumers, Marchenko S. M. (2015)
Borbasova Z. N. - Potential opportunities of creating a sectoral cluster in an agro-industrial region, Tolysbayev B. S., Ulakov S. N. (2015)
Никулина Е. В. - Оценка и прогнозирование финансового потенциала региона как основы его социально-экономического развития, Лыщикова Ю. В., Орлова А. В. (2015)
Силенко М. Ф. - Державне регулювання регіонального розвитку: досвід транзитивних країн та перспективи для України (2015)
Haviernikova K. - Identification of clusters’ potential in regions, Srovnalikova P., Jansky B. (2015)
Zivcicova E. - Participation of women in senior management and decision-making, Masarova T., Rackova K. (2015)
Жунусова С. К. - Современные подходы и состояние гендерных аспектов государственной службы (2015)
Кінаш І. П. - Сучасний стан інфраструктурного забезпечення освіти України (2015)
Корж Н. В. - Передумови формування соціального капіталу, Білан Ю. В. (2015)
Kuzembekova R. A. - Mechanisms enhancing social protection under economic instability and high territorial differentiation, Meimankulova Zh. Zh. (2015)
Малишко В. В. - Фінансове забезпечення соціального розвитку в Україні (2015)
Nikolaev D. V. - Distortion of competitive incentives at labor market and its consequences, Sazonov V. V., Grebneva M. V. (2015)
Pochtovyuk A. B. - Management rationality mechanism formation in higher education (2015)
Салиева Д. О. - Разработка механизмов обеспечения жильем в контексте зарубежного опыта, Мейрманов С. Т. (2015)
Селіверстова Л. С. - Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності (2015)
Ushakov D. S. - Testing for migration regimes’ adequacy in modernizing the regulation of labour international distribution (2015)
Shevchenko L. S. - Endowment funds and social justice in education (2015)
Berstembayeva R. К. - Directions and mechanisms of increasing the efficiency of interbudgetary regulation and financial independence of local budgets in Kazakhstan, Kozhakhmetova M. К., Bazarbayev A. О. (2015)
Боголиб Т. М. - Консервативные подходы к планированию бюджетов в Украине (2015)
Lau E. - Tracing and modelling exchange rate volatility in Malaysia, Yong J. (2015)
Тимошенко О. В. - Європейські критерії оцінювання боргової безпеки (2015)
Jancikova E. - Internationalization of renminbi, Pasztorova J. (2015)
Гарапко Н. І. - Методичні засади організації бухгалтерського обліку в простому товаристві (2015)
Мельник З. Ю. - Фальсифікація та викривлення звітних даних: відповідальність причетних осіб (2015)
Башинська І. О. - Використання методу експертних оцінок в економічних розрахунках (2015)
Величко О. В. - Формування оптимальних розмірів та структури посівних площ аграрних підприємств як основа раціонального землекористування (2015)
Герасимов А. Н. - Квантификация системы управления экономикой макрорегиона, Громов Е. И., Пшеничный П. П. (2015)
Гулай І. О. - Моделювання матриці системи фінансового контролю на підприємстві (2015)
Пашніна А. О. - Підвищення результативності автоматизації обліку за допомогою впровадження на виробничих підприємствах автоматизованих інформаційно-облікових систем (2015)
Саранча М. А. - Туристическая маршрутная сеть России: систематизация, Мосалёв А. И. (2015)
Транченко Л. В. - Сучасні моделі управління та їх вплив на економічну ефективність підприємств (2015)
Відомості про авторів (2015)
Гриценко Л. Л. - Систематизація наукових поглядів на взаємодію держави та бізнесу в інвестиційній сфері (2015)
Князь С. В. - Обґрунтування необхідності створення трансферної системи промислових підприємств, Косовська В. В. (2015)
Медяник Н. В. - Национально-глобальные императивы устойчивого развития общества, Штапова И. С. (2015)
Момот Т. В. - Стейкхолдер-орієнтований підхід до забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств: теоретико-методичні засади впровадження, Філатова І. О., Конопліна О. О. (2015)
Никифоров А. Є. - Ризики інноваційно-інвестиційної діяльності та їх роль у розвитку економіки (2015)
Safonova V. Y. - Innovation studies and innovative capacity of education system: economic and theoretical implications (2015)
Якубів В. М. - Управлінська модель забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств шляхом впровадження диверсифікаційних процесів, Горогоцька Н. І., Якубів Р. Д. (2015)
Галушка О. М. - Еволюція використання інструменту конкурентної девальвації лідерами світового господарства (2015)
Kramar I. Y. - Trends of foreign direct investment in Ukrainian economy, Panukhnyk O. V., Marynenko N. Y. (2015)
Ponomarov D. E. - Enterprise financial stability under the influence of external economic factors: Ukrainian realia today (2015)
Бабець І. Г. - Внутрішні чинники зовнішньоекономічної безпеки України в умовах євроінтеграції (2015)
Branyi A. - The role of social capital elements: Hungarian winery networks case study, Jozsa L., Machova R. (2015)
Забуранна Л. В. - Фактори впливу на процес формування стратегії економічного розвитку АПК, Попрозман Н. В. (2015)
Zagurskiy О. N. - The influence of informal institutions on efficiency of the state agrarian policy (2015)
Paliukh O. M. - Economic assessment of public finance impact on production efficiency in agricultural sector of Ukraine (2015)
Братковська К. О. - Мінімізація витрат на енергоресурси підприємств водопостачання та водовідведення на мікроекономічному рівні (2015)
Бреус С. В. - Проблеми та перспективи забезпечення економічної безпеки вітчизняних вищих навчальних закладів (2015)
Гончар В. Г. - Фінансово-економічна безпека підприємств України – запорука фінансової безпеки держави (2015)
Євчук Л. А. - Роль управління грошовими потоками в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства (2015)
Kucher A. V. - Expert assessment of economic losses caused by soil degradation at agricultural enterprises, Kucher L. Y. (2015)
Лісун Я. В. - Формування системи управління стратегічною гнучкістю підприємств, Хлістунова Н. В. (2015)
Levushkina S. V. - Ensuring the sustainable development of small and medium entrepreneurship, Elfimova J. M., Labenko O. M. (2015)
Martyniuk O. A. - Actual forms of agrarian business organization under contemporary conditions (2015)
Мостенська Т. Л. - Ризик-менеджмент як чинник забезпечення економічної безпеки підприємств, Білан Ю. В., Мостенська Т. Г. (2015)
Ушеренко С. В. - Ефективність управління капіталом національних металургійних підприємств, Шевчук Н. В. (2015)
Харенко А. О. - Збут продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами, Бурляй О. Л., Бортник Т. І. (2015)
Грищенко В. Ф. - Управління використанням експортно-імпортного потенціалу регіону в системі забезпечення еколого-економічної безпеки, Древаль О. Ю., Грищенко І. В. (2015)
Zabedyuk M. S. - Endogenous development of Ukrainian regions: study on international experience applicability (2015)
Skalickova J. - Differentiation of regions in Czech Republic based on economic indicators (2015)
Слава С. С. - Двокритеріальне просторове кластерування пріоритетних видів економічної діяльності в регіоні (2015)
Modzelewska D. - Economic efficiency of biological remediation for contaminated soil, Kalinichenko A. V. (2015)
Hadrabova A. - History of household waste management: comparison of Ukraine and Czech Republic before 1989, Bilopilska O., Sauer P. (2015)
Cernota M. - Adaptation of natural resources and disaster risk management: two approaches to one problem, Dziura B. (2015)
Janas K. - Financing under emergency cases in Slovak Republic, Kucharchik R. (2015)
Grencikova A. - Current trends in enterprise employment policies in Slovak Republic, Spankova J., Karbach R. (2015)
Криворучко М. Ю. - Дослідження міжрегіональної конвергенції в рівні життя населення України (2015)
Ushakov D. - International migrant flows and national migration policy: quality correlation and scenarios of interdependence (the case of European Union), Zhmykhova N. (2015)
Harakal’ova L. - Education policy of the European Union and its reflection in the strategy "Europe 2020", Lipkova L’., Gress M. (2015)
Аймурзина Б. Т. - Направления активизации фондового рынка в финансовом обеспечении экономики Казахстана, Берстембаева Р. К., Бейсенова Л. З. (2015)
Вахновська Н. А. - Сучасні податкові інновації як пріоритетна складова фінансового інжинірингу бізнес-процесів в Україні, Іщук Л. І., Поліщук В. Г. (2015)
Istomina N. O. - Transition to programme budgeting: current problems and their solving (2015)
Жолаева М. А. - Концептуальные подходы к организации системы управленческого контроля в страховых компаниях (2015)
Камінська Т. Г. - Методологія бухгалтерського обліку та контролю як їх гносеологічний базис (2015)
Mykhailovyna S. O. - Business accounting of expenses on machine and tractor fleet and improvement of its documentary support, Shaiko O. G., Olyadnichuk N. V. (2015)
Samchynska Y. B. - Auditing services in evaluation of companies’ information systems and technologies efficiency, Vinnyk M. O. (2015)
Шатілова О. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку українського ринку корпоративного контролю (2015)
Bataev A. V. - Cost-effectiveness evaluation of smart cards introduction in financial institutions (2015)
Безугла Ю. Є. - Сценарії розвитку економічної діяльності підприємств (2015)
Rzymowski W. - Practical aspects of Markowitz theory application for portfolio analysis, Surowiec A. (2015)
Захаркін О. О. - Оцінювання впливу рівня інноваційної активності підприємств на їх фінансово-економічні результати, Костель М. В., Захаркіна Л. С. (2015)
Kalyuzhna N. G. - Model for estimation of enterprise management system potential based on fuzzy logic inference (2015)
Полозова Т. В. - Формування ознакового простору діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства (2015)
Roskladka A. A. - Formation of nominal values of the process indicators under fuzzy-stochastic uncertainty (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2013)
Сищук О. - Голосуй особисто! (2013)
Почати з блокування (2013)
Мяловицька Н. - Роздуми вченого про конституціоналізм (2013)
Зацікавленість у співпраці (2013)
Цирфа Ю. - Європрогнози: дотримання балансу інтересів чи остаточний політичний вибір (2013)
Зміни до Конституції мають бути прийняті парламентом (2013)
Сищук О. - Завдання – бюджетний федералізм (2013)
Малієнко О. - Водогін надії. Черепашинецька будова під швейцарським патронатом (2013)
Тищук Є. - Земля - селянам! (2013)
Марчук Л. - Безпечне довкілля - бажання виборців і мета обранця (2013)
Марчук Л. - Степан Барна слухає виборців серцем (2013)
Сищук О. - Народний депутат України Анатолій Близнюк: "Треба сказати людям правду про систему ЖКГ" (2013)
Тищук Є. - Марнотратство по-Южному, або Чому так неефективно використовуються народні гроші? (2013)
Тищук Є. - "Сила Одеси в її різноманітті" (2013)
Пономаренко І. - Оскаржуємо наказ Мінрегіонбуду (2013)
Гончарова О. - З палаців – більше! (2013)
Довбенко М. - Бій із "тінню", або ща дасть податок на обмін валюти (2013)
Скулиш Є. - На шляху інноваційного розвитку (2013)
Кармазин М. - Донецький юридичний інститут: 20 років на теренах вищої освіти України (2013)
Сищук О. - МВС створює національну поліцію (2013)
Гай В. - Начальник Департаменту ДАІ МВС України Валерій Лозовий: "Новації для водіїв, сподіваємося, будуть ефективні" (2013)
Опихайленко А. - Техогляд: архаїзм чи назріла необхідність? (2013)
Жук В. - Спілка автомобілістів не повинна бути пасинком (2013)
Віленський Ю. - Медична наука: двадцять років у академічній мантії (2013)
Корніюк В. - Умиті сімома потами (2013)
Сизоненко С. - Від "Афгану" до Лівану (2013)
Славинський М. - Наші сучасники: від А до Я (2013)
Супруненко В. - Шляхом аріїв (2013)
Клейменова О. - Гоа: вікно мізантропа (2013)
Тихонов М. - Феномен Порфирія Іванова: "І один у полі воїн!" (2013)
Марчук Л. - "Вставай! Візьми ложе своє і йди..." - таку мету ставлять лікарі, створюючи обласний реабілітаційний медичний центр (2013)
Красовська О. - "Юнеско б'є на сполох, а українці - ні" (2013)
Марчук Л. - Лілія Гриневич заступилася за бібліотеку (2013)
Красовська О. - На першому плані (2013)
Іваненко Н. - Злетів на крилах, дарованих Глінкою (2013)
Марчук Л. - Тадей Едер - це той чоловік, котрий повернув львівській опері славу (2013)
Волга Л. - Євгенія Басалаєва, людина нації (2013)
Світланова В. - Дарунки з українською душею (2013)
Прокопчук О. - Унікальні артефакти (2013)
Кравцов Ю. С. - Феноменологічні засади сучасної методології дослідження соціальної реальності (2016)
Решетніченко А. - В. Матриця організації Всесвіту: логіко – математичні аспекти (2016)
Плаксина О. И. - Значение феномена общения для устойчивого развития современного общества (2016)
Поліщук Н. В. - Особливості формування духовної картини світу у молоді в епоху інформаційно-високотехнологічного науково-технічного прогресу (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Ноогуманистическое мировоззрение как проблема современной философии образования (2016)
Ковтун А. Л. - Понятие "возможного мира" в работах С. Крипке (2016)
Нивня А. А. - Механизмы воздействия ритуала на индивидуальное время (2016)
Скляр А. В. - Любовь как преображение личности в религиозно-философских воззре­ниях Владимира Соловьева (2016)
Токовенко О. - С. Сучасна політична епістемологія: між постпозитивізмом і класичною гносеологією (2016)
Безрук О. О. - Політична мобільність та політична мобілізація у контексті концепції "виклику-відповіді" А. Тойнбі (2016)
Вонсович О. С. - Плани Російської Федерації по розміщенню ядерної зброї в Криму: можливі наслідки для України та європейської безпеки (2016)
Заславська О. О. - Віртуалізація простору політичної комунікації: особливості та тенденції (2016)
Матійчик А. В. - Волонтерська діяльність як детермінанта розвитку громадянського суспільства (2016)
Нагорна М. М. - Аналіз конституційно-правових основ місцевого самоврядування та їх відповідність європейським правовим стандартам місцевої демократії (2016)
Челак О. П. - Регіональна політика в умовах сталого розвитку (2016)
Патлашинська І. В. - Специфіка міжнародних гуманітарних операцій (2016)
Медвєдєва Ю. Ю. - Азійський спосіб виробництва як чинник контрмодернізаційної ієрархічної етики конфуціанства (2016)
Cвятненко І. О. - Субститутні гендерні девіації за умов гендерної культури матріархату (2016)
Баранова С. С. - Самоорганізаційна взаємодія як чинник виживання фанатських груп (2016)
Назаренко К. С. - Соціальна відповідальність українських мас-медіа як об’єкт соціологічного аналізу (2016)
Паронікян А. А. - Інтеграційні та дезінтеграційні процеси етнічних спільнот у глобалізованому світі: виклики та тенденції (2016)
Пилипенко Я. С. - Класичний та посткласичний етапи розвитку уявлень про глобальні конфлікти (2016)
Римар Я. С. - Соціокультурний вимір бідності в умовах кризового суспільства (2016)
Іваненко В. В. - "Мала відлига" П.Ю. Шелеста: міф чи реальність? (2016)
Ліхачова О. Є. - Основні етапи дослідження інтелектуальної біографії О. І. Георгієвського (2016)
Оліцький В. О. - Опір православного населення Сумщини антирелігійній політиці 1920 – 30-х рр.: форми, методи та наслідки (2016)
Ляшевская В. И. - Некоторые направления совершенствования государственного регулирования конкурентоспособности национального хозяйства Украины: зарубежный опыт и трехуровневая концептуальная модель (2016)
Жулід-Христосенко Ю. О. - Розвиток креативних індустрій у європейському союзі (2016)
Ткаленко С. І. - Інвестиційно-інноваційна модернізація економіки України на сучасному етапі (2016)
Близнюк А. О. - Механізм функціонування та забезпечення економічної безпеки підприємства (2016)
Потапюк І. П. - Теоретичні аспекти управління економічною безпекою підприємства, Годловський А.Т. (2016)
Гладій І.О. - Витрати комплексного виробництва та особливості їх обліку (2016)
Дзюба О. М. - Основні засоби підприємства: вітчизняні та міжнародні облікові особливості (2016)
Пухир С. Т. - Концептуальні засади модернізації фінансового забезпечення реалізації державної регіональної політики (2016)
Яскал І. В. - Категорії "економічний простір” і "просторова економіка” в регіональних дослідженнях (2016)
Башкатова С. А. - Особливості застосування системи мотивації трудової діяльності на базі ключових показників ефективності (2016)
Лысанова А. М. - Об особенностях культуры взаимодействия руководителя с подчиненными, Киреева М. П. (2016)
Цуркан С. М. - Сутність та складові елементи організаційно-економічного механізму використання персоналу промислових підприємств (2016)
Вербівська Л. В. - Формування механізму стимулювання роботи персоналу шляхом посилення взаємодії підприємства з мікросередовищем (2016)
Баландина И. C. - Туризм и гостиничное хозяйство: развитие вместе с инфраструктурой (2016)
Карлюка Д. О. - Дослідження прибутковості туристичних маршрутів з використанням теорії нечітких множин і логіки, Сисоєнко І. А., Шаповалова А. О. (2016)
Рябєв А. А. - Готельні та хостельні мережі: дослідження задоволення споживчого попиту (2016)
Пархоменко Л. А. - Сучасний стан та ефективність виробництва овочів відкритого ґрунту в Україні, Cкуртол С. Д. (2016)
Печко В. С. - Фактори формування ризику підприємницької діяльності при виробництві сільськогосподарської продукції (2016)
Вальтер А. О. - Побудова конкурентної карти м’ясопереробних підприємств на ринку м. Херсона (2016)
Горова К. О. - Використання сучасних засобів реклами у маркетинговій діяльності спортивного клубу, Кіпоренко О. В. (2016)
Naumik-Gladka K. - Peculiarities of specialized enterprises and organizations activity in competitiveness improvement context, Tkatsevych K. (2016)
Писаревський І. М. - Дослідження поведінки споживачів в умовах кризи, Нохріна Л. А., Краснокутська Ю. В. (2016)
Устенко А. О. - Оцінка іміджу підприємства, Перевозова І. В., Малинка О. Я. (2016)
Чемчикаленко Р. А. - Економічна сутність капіталу підприємства як об’єкту управління (2016)
Дідик А. М. - Податкові, кредитні та інтелектуальні важелі забезпечення полівекторного розвитку підприємств: досвід економічно розвинутих країн (2016)
Гришко О. А. - Методичні аспекти розробки комплексу показників ефективності системи управління якістю продукції промислового підприємства залізничного транспорту (2016)
Линенко А. В. - Методичний підхід до оцінювання економічної доцільності об’єднання підприємств, Цикало К. С. (2016)
Попкова К. О. - Управління ризиками міжнародної інвестиційної діяльності автотранспортних підприємств (2016)
Сидоренко Ю. В. - Пріоритети розвитку підприємництва в умовах кризової економіки (2016)
Скуртол С. Д. - Моделювання точки беззбитковості виробництва з використанням інформаційних технологій (2016)
Бурмака М. М. - Обґрунтування стратегії розвитку підприємств дорожнього господарства, Бурмака Т. М. (2016)
Лисенко А. О. - Розробка функціонально-цільової системи управління витратами підприємств дорожньої галузі, Доломан К. А. (2016)
Курилова Н. М. - Характеристика елементів процесу управління змінами на підприємстві (2016)
Тарасюк Г. М. - Діагностика виробничого потенціалу вітчизняних хлібопекарських підприємств та визначення подальших напрямків їх розвитку, Корнійчук А. А. (2016)
Горовий Д. А. - Порівняння інвестицій на формування нематеріальних активів в Україні та світі (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2015)
Рязанова Н. - Особливості фінансової інформації як економічного ресурсу (2015)
Бенч Л. - Боргова політика на сучасному етапі: прагматика та проблематика (2015)
Сивульська Н. - Видатки місцевих бюджетів: аналіз основних тенденцій фінансування та шляхи вдосконалення (2015)
Коберник І. - Деякі концептуальні особливості щодо формування технополісної інтегрованої структури управління інноваційним розвитком в Україні (2015)
Пархета Л. - Запровадження програмно-цільового методу: проблеми та перспективи розвитку (2015)
Кір’якова М. - Корпоративна соціальна відповідальність транснаціональних корпорацій в Україні (2015)
Гарлицька Д. - Шляхи впливу екологічних ризиків на фінансову діяльність компанії, Литньова О., Сущенко О. (2015)
Макаренко Т. - Показники результативності як інструмент вартісно-орієнтованого контролінгу (2015)
Остапчук Я. - Особливості формування дивідендної політики підприємствами державного сектору економіки України та оцінка її ефективності, Майстер А. (2015)
Лавренюк В. - Іноземний досвід регулювання системно важливих банків (2015)
Третяк К. - Український ринок перестрахування: особливості функціонування та розвитку (2015)
Галахова Т. - Вимірювання масштабів креативного сектору глобальної економіки (2015)
Буряк А. - Особливості інвестиційних потоків країн світу з різним рівнем економічного розвитку в умовах глобалізації: регіональний аспект (2015)
Зінькевич Т. - Проблеми впровадження системи збалансованих показників (BSC) у фінансовому управлінні підприємством, Осадча Т. (2015)
Піскунова О. - Ризик-менеджмент малого підприємства на підґрунті системних характеристик, Савіна С. (2015)
Алексєєва Н. - Фінансова політика України в умовах інтеграційних процесів: домінанти, ризики та виклики сучасності (за підсумками всеукраїнської наукової студентської конференції), Табакова Т. (2015)
Розвиток законодавства про цінні папери, фондовий ринок та акціонерні товариства (2015)
Розвиток нормотворчої діяльності про цінні папери, фондовий ринок та акціонерні товариства (2015)
Регулювання діяльності емітентів цінних паперів (2015)
Бухгалтерський облік та аудит на ринку цінних паперів (2015)
Об’єднання професійних учасників фондового ринку (ОПУ) та саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку (СРО) (2015)
Регулювання та контроль за професійною діяльністю на фондовому ринку (2015)
Регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (2015)
Регулювання депозитарної та клірингової діяльності (2015)
Регулювання діяльності інституційних інвесторів (2015)
Пруденційний нагляд на фондовому ринку (2015)
Підготовка фахівців з питань фондового ринку (2015)
Правозастосування на ринку цінних паперів (2015)
Контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів (2015)
Робота Комісії зі зверненнями інвесторів (2015)
Участь Комісії у судових процесах (2015)
Система внутрішнього аудиту (2015)
Міжнародна співпраця та євроінтеграція (2015)
Взаємодія Комісії із засобами масової інформації та громадськістю (2015)
Інформаційні технології на фондовому ринку (2015)
Розвиток людських ресурсів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 2014 році (2015)
Діяльність територіальних органів Комісії (2015)
Друмов С. В. - До питання розвитку теоретичної моделі виборчого перенесення, Євдокимова А. М. (2015)
Єлiзаров С. П. - Експериментальне дослiдження пiдшипникового вузла гiдромашини, Ліпін А. П. (2015)
Максимов В. Г. - Аналіз перспективних напрямків розвитку сучасних методів діагностування транспортної та сільськогосподарської техніки, Ніцевич О. Д., Пуріч Д. О. Кутяков Є. Ю. (2015)
Петров Л. М. - Дослідження глушників вантажних автомобілів з метою виявлення небезпечних умов їх роботи, Макарчук В. І. Павлішин П. М., Борисенко Т. М. (2015)
Максимов В. Г. - Побудова математичної моделі прогнозування стану сільськогосподарського автотранспортного підприємства, Ніцевич О. Д., Ткачьов О. А. (2015)
Остров К. В. - Вплив водню в поверхневих шарах сталей і їх обробки на знос, Євдокимова А. М. (2015)
Максимов В. Г. - Аналіз теплонапруженого стану составних поршнів вантажних автомобілів агропромислового комплексу методом кінцевих елементів, Ніцевич О. Д., Ткачьов О. А., Вовк П. Є. (2015)
Рогозін В. В. - Здійснення реверсивного тертя без зупинки руху, Євдокимова А. М. (2015)
Чабан С. Г. - Розробка методики і результати випробувань сайлент-блоків колісних транспортних засобів категорій м1 та n1 для агропромислового комплексу, Кутяков Є. Ю. (2015)
Мартинова О. Б. - Можливі варіанти заміни теплових джерел енергії нетрадиційними (2015)
Домущі Д. П. - Підвищення роботоздатності збиральних машин технологічних комплексів при експлуатації (2015)
Уминський С. М. - Безвідходна технологія утилізації післяспиртової барди, Макарчук В.І. (2015)
Домущі Д. П. - Порівняння технологій збирання зернових культур по складу техніки та експлуатаційним витратам, Устуянов П. Д., Житков C. С. (2015)
Уминський С. М. - Альтернативне використання післяспиртової барди, Конев С. В. (2015)
Домущі Д. П. - Порівняльна оцінка енерговитрат технологій збирання зернових культур, Житков C. С., Новаковський М. А. (2015)
Уминський С. М. - Отримання палива для енергетики АПК при переробці відходів (2015)
Горбенко І. В. - Результати оптимізації складу грунтообробно-посівного агрегату з автоматичним рухом по полю (2015)
Вовкодав Г. М. - Аналіз негативного впливу добрив на навколишнє середовище на прикладі баштанського району Миколаївської області (2015)
Осадчук П. І. - Вивчення впливу ультразвукового та надвисокочастотного полів на процес очистки соняшникової олії (2015)
Ільіна В. Г. - Агроекологічна оцінка застосування пестицидів в умовах Херсонської області, Прикуп Л. О. (2015)
Дударев І. І. - Лущення зволоженого зерна (2015)
Могорян Д. Є. - Мінімізація втрат продукції при вирощуванні зернових, Мальцев О. В. (2015)
Шевцов Є. М. - Про взаємозв'язок енергії, заряду і маси у рамках класичних уявлень (2015)
Вовкодав Г. М. - Вплив сільськогосподарських підприємств на стан вод р. Десна в межах Київської та Чернігівської областей (2015)
Дударев І. І. - Подрібнення стрижнів кукурудзяних початків (2015)
Ільіна В. Г. - Визначення виносу біогенних елементів з урожаєм сільськогосподарських рослин в умовах Херсонської області, Прикуп Л. О. (2015)
Мальцев О. В. - Аналіз технологій виробництва і впливу біопалива на роботу дизеля, Псіліца Б. В. (2015)
Уминський С. М. - Продуктування біогазу при утілізації відходів агровиробництва, Житков С. С. (2015)
Осадчук П. І. - Математична модель швидкості руху домішок в періодичній центрифузі при очищенні рослинних олій, Стрельцов М. Г. (2015)
Бойко Л. М. - Теоретичні аспекти економічного регулювання земельних відносин у сільському господарстві (2015)
Величко О. В. - Сутність економічного потенціалу підприємства (2015)
Glushchenko O. V. - Financial system: in search of a new paradigm (2015)
Жабин А. П. - Методические основы и инструмент анализа конкурентоспособности бизнеса с учетом ее дуального характера, Кандрашина Е. А. (2015)
Пальчук О. І. - Роль інтелектуальної власності в реалізації стратегії економічного розвитку в економіці знань (2015)
Panchenko Y. G. - The implementation of creating shared value concept in multinational corporations, Kiriakova M. Y. (2015)
Пархоменко О. В. - Інформація і знання в інноваційній діяльності (2015)
Янковець Т. М. - Взаємозв’язок потенціалу, економічної безпеки та розвитку економічних систем (2015)
Grgurevic N. - Institutional factors of economic development with in SEE6, Draskovic M., Delibasic M. (2015)
Ramli A. - The strategy for SME’s in ASEAN economic community 2015: Makassar city case study (2015)
Adambekova A. A. - The impact of government regulation on creating conditions to ensure quality of higher education, Amankeldi N. A. (2015)
Adaskova D. - Strategic and economic aspects of a military nuclear programme, Zubro T. (2015)
Близкий Р. С. - Ресурсосбережение и транспарентность отношений в современном развитии экономики (2015)
Куничка М. - Украина и ОЭСР: целесообразность государственной поддержки инвестиций, Ранета Л., Греш М. (2015)
Кушнерук А. С. - Моделі, інструменти та стратегії корпоративного зростання в економіці України (2015)
Новак І. М. - Значення інститутів інвестування у забезпеченні розвитку аграрної сфери (2015)
Petrukha N. M. - Efficiency evaluation of investment innovative projects based on public-private partnership in the agrarian sector of Ukrainian economy, Petrukha S. V. (2015)
Sahaidak-Nikitiuk R. V. - Organizational and methodological framework for pharmaceutical clusters formation and development, Demchenko N. V., Kozyryeva O. V. (2015)
Tolysbayev B. S. - Industrial innovative policy of Kazakhstan: current status and development prospects, Kirdasinova K. A., Sabirova R. (2015)
Транченко Л. В. - Туризм як пріоритетний напрям розвитку сільської економіки (2015)
Якименко Н. В. - Соціально-економічний розвиток глобального та національного транспортних ринків (2015)
Бєлялов Т. Е. - Взаємозв’язок бюджетування та фінансового планування на підприємствах легкої промисловості (2015)
Brzozowska A. - Sources and determinants of enterprises’ innovativeness, Dacko M., Kalinichenko A. (2015)
Данчук В. Д. - Стрес-тестування підприємницької діяльності підприємства з використанням синергетичного методу оцінювання ризиків, Козак Л. С., Данчук М. В. (2015)
Лень В. С. - Методи нарахування амортизації та відтворення основних засобів, Перетятько Ю. М. (2015)
Makariuk O. V. - Investment potential of the defence industrial complex enterprises in Ukraine, Melnyk L. G., Moskalenko B. A. (2015)
Мрихіна О. Б. - Перспективи стартап-компаній у контексті конкурентоспроможного розвитку українського ринку високих технологій, Стояновський А. Р., Міркунова Т. І. (2015)
Nobanee H. - Does credit policy affect the performance of Saudi construction companies?, Ellili N. O. D. (2015)
Oleksiv I. B. - Formation of organizational change realization ability within the system of enterprise control, Lisovych T. Y., Shulyar R. V. (2015)
Stadnyk V. V. - Innovative factors in the system of value-based management of an industrial enterprise, Zamazii O. V. (2015)
Темченко О. А. - Оцінювання ефективності застосування відкритої гірничої технології з позиції енергоємності (2015)
Zeleznyakova I. L. - Economic effects of existing facilities restoration in urban housing (2015)
Височина А. В. - Вплив податкових інструментів управління природоохоронною діяльністю на фінансовий потенціал регіону, Самусевич Я. В., Тихенко В. С. (2015)
Yerkinbayeva L. K. - Economic and legal problems of state regulation of production and use of alternative energy in Kazakhstan, Kalymbekova Zh. K. (2015)
Князь С. В. - Сутність еколого-економічних, туристичних, екоінформаційних систем та взаємозв’язки між ними (2015)
Moskalenko A. M. - Economic grounding for ecologically safe strategy of mineral fertilizers use, Volkohon V. V. (2015)
Hadrabova A. - History of household waste management: comparison of Ukraine and the Czech Republic after 1990, Bilopilska O., Sauer P. (2015)
Bataev A. V. - Perspectives for development of the pension system in Russia on the basis of actuarial calculations (2015)
Згалат-Лозинська Л. О. - Удосконалення професійної орієнтації на основі прогнозування тенденцій ринків праці та освітніх послуг (2015)
Кусаинова А. Ж. - Человеческий капитал: особенности проявления и отражение качества жизни (2015)
Martynenko M. V. - The role of the system of organisational knowledge in the development of competency-based training of industrial employees (2015)
Harakal’ova D. - Employment of university teachers in Slovak Republic, Harakal’ova L’. (2015)
Черненок К. П. - Оцінювання ефективності фінансування національної пенсійної системи (2015)
Бачо Р. Й. - Функціонування Моторного (транспортного) страхового бюро України на національному ринку небанківських фінансових послуг (2015)
Kuzheliev M. O. - Insurance services market development: international experience and Ukrainian realia, Sokyrko O. S. (2015)
Reznikova V. V. - Accounting policy of business entities according to the legislation of Ukraine, Orlova O. S. (2015)
Serikbayeva A. M. - Financial management performance in commercial banks of Kazakhstan (2015)
Фоміна О. В. - Принципи управлінського обліку (2015)
Хромей В. В. - Внутрішньогосподарський контроль витрат виробничої діяльності (2015)
Andreishina N. B. - Research on stability of supply and demand equilibrium model using the D-partition method (2015)
Барна М. Ю. - Підходи до вибору домінант підвищення ефективності розвитку системи внутрішньої торгівлі України (2015)
Братюк В. П. - Сутність кібер-злочинів та страховий захист від кібер-ризиків в Україні (2015)
Головань О. О. - Моделювання логістичних бізнес-процесів з використанням асимптотичних методів, Олійник О. М., Шишкін В. О. (2015)
Kerimkulov S. - Measuring chaotic and cyclic fluctuations of Cass freight index: Expenditures, Teleuova S., Tazhbenova G. (2015)
Яценко А. А. - Особливості інформаційного забезпечення державного фінансового контролю у сфері охорони здоров’я (2015)
Відомості про авторів (2015)
Азарян А. А. - Основы институционального анализа сферы услуг (2015)
Gorina G. О. - Activities of international organizations and associations in the travel & tourism industry (2015)
Зубро Т. - Политико-экономические аспекты европейской интеграции: опыт Словацкой Республики, Адашкова Д. (2015)
Кобушко І. М. - Спрощення та гармонізація митних процедур як фактори збільшення обсягів зовнішньої торгівлі держави, Ільченко О. В., Денисенко С. І. (2015)
Кушнір Н. О. - Сучасні зовнішньоекономічні зв’язки Європейського Союзу, Химинець В. В. (2015)
Маркович І. Б. - Спеціалізація експортних товарних груп як одна з характеристик торговельного потенціалу держави (2015)
Мраз С. - Принуждение международного права в рамках системы разрешения споров ВТО, Пителева К. (2015)
Toskovic J. - The impact of neoliberal reform process on the development of Western Balkan countries, Popovic S., Markovic J. (2015)
Штань М. В. - Спеціальні економічні зони України в умовах глобалізації світового господарства (2015)
Janas K. - Economic and social issues in the second term of Barack Obama, Kucharcik R. (2015)
Азарян Е. М. - Институционально-конвенциональные аспекты развития внутренней торговли, Возиянова Н. Ю. (2015)
Бондаренко Ю. Г. - Підвищення ефективності державного управління в інвестиційній діяльності (2015)
Волошенко А. В. - Корупційні ризики в оборонній сфері: природа, чинники та шляхи мінімізації (2015)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Побудова кластерної моделі управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні (2015)
Гаркавий В. В. - Перспективи розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні (2015)
Єфімова Г. В. - Стратегічне управління розбудовою суднобудування України (2015)
Zaburanna L. V. - Diversification of business activities in rural areas according to the concept of sustainable development (2015)
Kocharian I. S. - Economic effectiveness of monitoring system for education facilities in higher education (2015)
Рипкович М. П. - Функціонування та розвиток санаторно-курортного комплексу в ринкових умовах господарювання (2015)
Yakymenko N. V. - Mechanism of strategic import substitution in Ukraine’s economy (2015)
Vasyltsiv T. H. - Directions for improvement of the institutional basis of transaction costs minimization of business entities in Ukraine (2015)
Gryshova I. Iu. - Evaluation of financial potential development factors in agricultural production, Mityay O. V., Kuzhel V. V. (2015)
Kabiyeva A. T. - Calculation of production costs at grain processing enterprises of the Republic of Kazakhstan, Dairabayeva A. S. (2015)
Konieva T. A. - Financial provision of investment activity in material production of Ukraine (2015)
Писарюк С. Н. - Влияние факторов макросреды на эффективность деятельности сетевых предприятий розничной торговли (2015)
Семенов В. Ф. - Поняття i зміст організаційно-економічного забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості, Галасюк С. С., Шикіна О. В. (2015)
Semenova V. G. - Formation of enterprises intellectual property in Ukraine: the strategic aspect (2015)
Chaikovska I. I. - Evaluation of enterprise knowledge management system (2015)
Колосок А. М. - Пріоритети соціально відповідальної політики регіону в контексті суспільно-економічних змін в Україні (2015)
Moskalenko A. M. - Ecological and economic grounding for crop rotation in woodlands of Ukraine (2015)
Pashkevych M. S. - Symbol cognitive map for scientific and technical development of regions, Churikanova O. Yu. (2015)
Романова Л. В. - Теоретичні підходи до маркетингу сільських територій (2015)
Булишева Д. В. - Вдосконалення рекреаційного землекористування як складова сталого розвитку міських агломерацій (2015)
Ільчак О. В. - Система контролю земель сільськогосподарського призначення (2015)
Lisa A. - Reverse combinatorial auctions in municipality wastewater management: economic laboratory experiments with 13 subjects, Sauer P., Fiala P. (2015)
Білан Ю. В. - Динаміка економічних, інституційних та соціокультурних чинників зовнішньої міграції населення України, Білущак Г. І., Демків О. Б. (2015)
Golembski M. - Designing the human resource function at micro- and small enterprises (2015)
Nam J. - Corporate art support through foundations, Shin H.-D. (2015)
Pritvorova T. P. - Increasing management effectiveness in long-term care system for senior citizens in Kazakhstan, Jazykbayeva B. K. (2015)
Privarova M. - Migration policy of Slovak Republic: issues and challenges, Privara A. (2015)
Балацький Є. О. - Сучасні тенденції розвитку банківської системи України під впливом іноземного капіталу, Бондаренко А. Ф. (2015)
Bielawski P. - Purchasing price and fair value as the basic measures of the value of synthetic financial instruments (2015)
Vasylieva T. A. - Empirical model of a bank life cycle, Chmutova I. M. (2015)
Горун М. В. - Оцінювання маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банків України (2015)
Гринько Е. Л. - Финансово-кредитная архитектура ипотечной системы (2015)
Koval T. Y. - International market of the interest rate derivatives: analytical aspects (2015)
Mentel G. - (In)effectiveness of capital market and anomalies in value at risk distribution in time, Radwanski R. (2015)
Портна О. В. - Сутність та синергетичні ефекти архітектоніки сукупного фінансового потенціалу країни (2015)
Burtseva K. Y. - Interconnection between internal control and the assessment of risk of financial stability loss by educational institutions, Vokina E. B., Schneider O. V. (2015)
Bataev A. V. - Economic efficiency estimation for automated banking systems outsourcing (2015)
Bileviciene T. - Information technologies implementation in the work of HRM departments: Lithuanian public sector expert evaluation, Bileviciute E., Parazinskaite G. (2015)
Бойченко М. В. - Розробка механізму управління професійними ризиками (2015)
Козловский В. Н. - Перспективное моделирование надежности и экономических показателей ремонтопригодности новых автомобилей, Заятров А. В., Афиногентова Н. В. (2015)
Прохорова В. В. - Оптимізація руху грошових коштів підприємства на основі факторингу, Безугла Ю. Є. (2015)
Харченко В. В. - Оптимізація використання виробничих ресурсів аграрного підприємництва, Харченко Г. А. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Кузьменко А. - Історичні та суспільно-полтичні погляди Тараса Шевченка в процесі формування української національної самосвідомості (2015)
Пахаренко В. - Мистецтво як шлях згармонізування людського духу (2015)
Кавун Л. - Синкретизм як художній принцип (на матеріалі новел Григорія Косинки) (2015)
Бойко Н. - Данило Мордовець: деякі аспекти життя і творчості (2015)
Поліщук В. - "Старогромадівський" вплив на ідейно-творчі позиції Михайла Старицького (2015)
Сідун Ю. - Літературно-творчі й видавничі питання в листуванні Кесаря Білиловського Дмитра Яворницького (2015)
Мірошник О. - Символізація людської деструктивності в повісті Тодося Осьмачки "План до двору" (2015)
Клименко(Синьоок) Г. - Родинні кореспонденції "буковинського Златоуста" ("Листи до матері" Анатолія Добрянського (2015)
Karabowicz T. - Publikacje "Grupy Nowojorskiej” na łamach kwartalnika "Swito-wyd” (1990–1999) (2015)
Марценішко В. - Ідеологічний дискурс романтизму в історичній прозі: історіософська концепція та хрисиянство (2015)
Корецька М. - Національний проект "філософії влади" в легендах Анатолія Дімарова 40-х-поч. 50-х рр. ХХ ст. (2015)
Ярмоленко Н. - До питання впровадження фольклористичних дисциплін у навчальні плани університетів (2015)
Скрипник Т. - Формування історіографічної компетентності студентів-філологів у процесі професійної підготовки (на прикладі вірша Дж. Р.Кіплінга "If..." (2015)
Скорина Л. - Формування умінь і навичок аналізу малої прози у вищих навчальних закладах (на матералі оповідання Валер'яна Підмогильного "Гайдамака") (2015)
Дудник Г. - Василь Симоненко. "Цар Плаксій та Лоскотон": казкова історія й сучасне життя (конспект уроку з української літератури. 5 клас) (2015)
Ромащенко Л. - Роздуми з нагоди ювілею: до 120-річчя від дня народження Івана Ле (2015)
Пахаренко В. - Мистецтво розкодування "Кобзаря" (2015)
Вертипорох О. - Шанс на нове життя (2015)
Вертипороз О. - Роман, що зігріває душу (2015)
Волинець Ю. - Велична місія Богом даного гетьмана (2015)
Коваль Н. - Таємничий шовковий серпанок (2015)
Скорина Л. - Наскільки сучасною є "Сучасна українська література"? (2015)
Ромащенко Л. - Український некрополь Північної Пальміри (2015)
Титул, содержание (2016)
Волченков Е. А. - Моделирование особенностей электрошлакового переплава на шестиэлектродной бифилярной печи, Стовпченко А. П., Медовар Л. Б., Петренко В. Л., Лиу Цонли, Янг Чуанхао (2016)
Козин Р. В. - Физико-химические свойства флюсов для электрошлаковых технологий, Григоренко Г. М. (2016)
Тогобицкая Д. Н. - Прогнозирование физико-химических свойств шлаков ЭШП на основе модели межатомного взаимодействия, Стовпченко А. П., Лисова Л. А., Полишко А. А., Степаненко Д. А. (2016)
Ахонин С. В. - Разработка нового высокопрочного титанового сплава, Селин Р. В., Березос В. А., Пикулин А. Н., Северин А. Ю., Ерохин А. Г. (2016)
Савенко В. А. - Электронно-лучевая выплавка бинарного сплава цирконий–гафний ядерной чистоты, Харитонова Е. А. (2016)
Яковчук К. Ю. - Диффузионный барьерный слой для высокотемпературных защитных покрытий, Микитчик А. В., Рудой Ю. Э., Ахтырский А. О. (2016)
Кожемякин В. Г. - Выплавка медных лигатур с высокореакционными металлами в условиях плазменно-дуговой гарнисажной плавки, Шаповалов В. А., Бурнашев В. Р., Грищенко Т. И., Калашник Д. А. (2016)
Малышев В. П. - Кластерно-ассоциатная модель температурной зависимости динамической вязкости оксида алюминия, Макашева А. М., Бугаева Я. А., Зубрина Ю. С., Кажикенова А. Ш. (2016)
Содержание (2016)
Матузок О. Е. - Зв'язок високочутливого С-реактивного білка з показниками внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на інфаркт міокарда, Яковлева Л. М., Целуйко В. Й. (2016)
Запровальная О. Е. - Генетические аспекты риска ишемической болезни сердца и эффективности антитромботической терапии (2016)
Бойко В. В. - Опыт применения чрескожных чреспеченочных эндобилиарных вмешательств у больных с холедохолитиазом, Авдосьев Ю. В., Сочнева А. Л. (2016)
Григорьева Т. Г. - Влияние раневых покрытий и биополимерных гелей на рост и жизнеспособность фибробластов кожи человека in vitro, Щегельская Е. А., Маркелова Е. В., Олейник Г. А. (2016)
Решетняк О. М. - Применение обогащенной тромбоцитами плазмы в комплексном лечении венозных трофических язв, Олейник А. Е. (2016)
Кузьмина И. Ю. - Роль системы гемостаза в патогенезе развития плацентарной дисфункции, Кузьмина О. А. (2016)
Таравнех Д. Ш. - Состояние иммунологического статуса и цитокинов при экстракорпоральном оплодотворении у женщин с тромбофилией (2016)
Стецишин Р. В. - Эндоскопическое лечение сложных камней мочеточника при использовании ультразвуковой и лазерной контактной уретеролитотрипсии (2016)
Налбандян Т. А. - Влияние метаболического синдрома на развитие рака предстательной железы (2016)
Лесовой В. Н. - Общие результаты хирургического лечения почечно-клеточного рака с внутривенозным распространением, Щукин Д. В., Гарагатый И. А., Хареба Г. Г., Поляков Н. Н. (2016)
Михановский А. А. - Биомолекулярные маркеры как факторы прогноза рака яичников ІІI-IV стадий, Харченко Ю. В., Круговая И. Н., Данилюк С. В., Щит Н. Н., Федоренко Н. В., Теплова М. А. (2016)
Дубинина А. Н. - Андрогенная депривационная терапия в сочетании с химиотерапией у пациентов с кастрационно-наивным метастатическим раком простаты (2016)
Яворская В. А. - Хроническая церебральная окклюзирующая васкулопатия (болезнь Мойя-Мойя), Гребенюк А. В., Кривчун С. А., Анисенкова В. Ю. (2016)
Григорова И. А. - Клинико-диагностические аспекты легкой черепно-мозговой травмы, Новак А. С. (2016)
Морозова О. Г. - Использование комплексной терапии для коррекции вестибулярных нарушений у пациентов с синдромом позвоночной артерии, Ярошевский А. А., Здыбский В. И., Логвиненко А. В. (2016)
Гарюк Г. И. - Ультрасонография гнойных поражений надгортанника, Почуева Т. В., Куликова Е. А., Давиденко В. Л., Федуленкова Ю. Я. (2016)
Гарюк Г. І. - Сучасні аспекти діагностики ізольованих і сполучених ушкоджень носа, Самусенко С. О., Головко Н. А., Кулікова О. О., Губін В. М., Распопова І. Ю., Чуваков В. Л. (2016)
Гречаник О. І. - Можливості комплексної ультразвукової діагностики вогнепальних поранень кінцівок, Абдуллаєв Р. Я., Романюк Ю. А., Красільніков Р. Г., Бубнов Р. В. (2016)
Калашников В. И. - Исследование мозговой гемодинамики и цереброваскулярной реактивности у пациентов с различными видами головной боли (2016)
Титул, содержание (2016)
Лобанов Л. М. - Прогнозирование разрушающего давления трубы с внутренним поверхностным дефектом с применением методов лазерной интерферометрии, Пивторак В. А., Кротенко П. Д., Нехотящий В. А, Шиян К. В. (2016)
Недосека А. Я. - О распознавании изменений структуры материалов при разрушении по данным акустической эмиссии, Недосека С. А., Маркашова Л. И., Кушнарева О. С. (2016)
Великоиваненко Е. А. - Моделирование процессов зарождения и развития докритической повреждености металла сварных трубопроводных элементов при малоцикловом нагружении, Миленин А. С., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И. (2016)
Учанін В. М. - Дослідження вихрострумових методів виявлення та оцінки змін структури під час шліфування виробів із теплостійкої сталі ВКС-5, Сидоренко М. В. (2016)
Дмитрах І. М. - Експертна система для моніторингу технічного стану та оцінки ризику руйнування наземних ділянок тривало експлуатованих газопроводів, Сиротюк А. М., Білий О. Л., Барна Р. А., Лутицький О. Л. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського