Міца В. - Пружні модулі, раман спектри та теплопровідность в халькогенідних стеклах системи Ge-As-S, Петрецький С., Фегер О., Голомб Р., Ткач В. (2015)
Росола І. Й. - Природа хімічного зв’язку в стеклах (As2S3)Х(AsJ3)1-X, Гецел О. Й. (2015)
Шпеник О. О. - Спектр мас глюболів та гібридів, Туровці Й. М. (2015)
Kovalinska T. V. - Physical and technological basics and new generation technology of radiation-modified polymer concrete, Zelinskyi А. G., Sakhno V. I., Fainleib О. М., Kolesnik D. YU., Sheinich L. O. (2015)
Кузьма В. В. - Фотоіндукована релаксація нанотвердості аморфних плівок Gе40Sе60, Біланич В. С., Чонаді T., Лофай Ф., Новак М., Немет Д., Лоя В. Ю., Різак В. М. (2015)
Нодь Є. А. - Роль кореляцій у розрахунках розсіяння електронів на атомі фтору, Лазур В. Ю. (2015)
Симканич О. І. - Розподіл важких металів та радіонуклідів в об’єктах заповідних територій Закарпаття, Сухарев С. М., Делеган-Кокайко С. В., Маслюк В. Т., Сватюк Н. І. (2015)
Грабовський В. А. - Динаміка забруднення 137Cs деяких компонент екосистем Шацького національного природного парку, Дзендзелюк О. С., Трофімук А. В. (2015)
Попович Н. І. - Фізичні основи утворення технічних каналів витоку інформації (2015)
Бохінюк В. С. - Дослідження активаційних рівнів у реакції (γ,γ’)m на ядрах 77Se, 79Br, 89Y, 103Rh і 111Cd, Жаба В. І., Парлаг О. М., Плекан Р. М., Пішта М. М. (2015)
Алексеев А. Я. - Пауза, умолчание и коммуникация (2013)
Андреева И. А. - Вербализация ориентационной метафоры горизонтали средствами английской локативной идиоматики (2013)
Artyukh V. M. - Terminology studies: approaches and findings (2013)
Барміна Є. О. - Втрати інформації при відтворенні дебітивної модальності у перекладі (2013)
Басыров Ш. Р. - Глагольные инновации в современном немецком языке (2013)
Борисов В. А. - Сучасна мовознавча інтернет-комунікація (2013)
Bourdet J.-F. - La langue et la littérature s’expliquent-elles (l’une l’autre)? (2013)
Волкова В. В. - Специфіка невербального коду в міжкультурній комунікації, Вязова Р. В. (2013)
Волошина Н. В. - Семантичні розходження між мовами, теорія лінгвальної відносності та проблема перекладності, Литвак С. Я. (2013)
Григорів Н. М. - Стереотипніcть узагальненого образу національного характеру англійської лінгвокультури (2013)
Доскоч І. О. - Гіперреальність як форма художньої комунікації (2013)
Жихарєва О. О. - Аспекти дослідження екологічного дискурсу (2013)
Залужна М. В. - Лексичні та граматичні засоби реалізації принципу невизначеності в британській постмодерністській парадигмі (2013)
Запольських С. П. - Особливості перекладу поеми В. В. Єрофеєва "Москва-Петушки" англійською мовою, Руденко Я. О. (2013)
Ільєнко О. Л. - Лексичні новоутворення із колоративним компонентом у сучасних англомовних наукових і публіцистичних текстах, Первашова О. В. (2013)
Іщенко В. Л. - Особливості функціонування економічних термінів у заголовках публіцистичних текстів (2013)
Клименко О. Л. - Національно-культурна специфіка вербалізації колірної картини світу, Горанова Ю. В. (2013)
Козлова Т. О. - Образна та діаграматична іконічність звукової організації мови: давньоісландські фонестеми gn-, kn-, hn- (2013)
Кондратьева Г. Н. - Переводоведение в онтологическом аспекте (2013)
Кондратьєва О. В. - Особливості застосування трансформації зміни типу речення в перекладах англомовної наукової прози українською мовою (2013)
Короткова Л. В. - До проблеми визначення поняття "гра" і типології ігор (2013)
Кузнецова М. О. - Системна організація концептосфери саги Дж. Р. Р. Мартіна "А Song of Ice and Fire" (2013)
Курбатова Т. В. - Концептуалізація категорії часу в англомовній картині світу у межах концептосфери геополітикa/geopolitics (2013)
Лазебна Н. В. - Методологічна диференціація антропної сфери-донора формування образного компонента англомовного комп'ютерного дискурсу (2013)
Лучечко Т. М. - Метафоричні кореляції космоніма зірка в загадках української та англійської мов (2013)
Мартинюк О. М. - Актантна модель політичного дискурсу (на матеріалі французької мови) (2013)
Матасова О. В. - Семантический и словообразовательный потенциал немецкого междометия patsch (2013)
Мирошникова З. А. - Концепт как когнитивный феномен (2013)
Морошкіна Г. Ф. - Лінгвокультурологічний аспект франкомовного рослинного дискурсу, Новікова Т. (2013)
Nikolenko A. G. - Heteroglossia of westerns in American cinematic discourse (2013)
Островська Ю. К. - Репрезентація сфери економіки та бізнесу англійськими та українськими оцінними неологізмами у кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2013)
Павленко Л. В. - Синтаксична організація дискурсивного акту "підхоплення" в діалогічному мовленні (2013)
Приходько Г. І. - Когнітивний потенціал категорії експресивності (2013)
Пырлик Н. В. - 11 сентября в политическом дискурсе К. Райс (2013)
Ріхтер О .О. - Загальна характеристика дієслів руху в німецькій мові (2013)
Сандій Л. В. - Конверсія як нелінійний (імпліцитний) спосіб номінації (на прикладі англомовних інновацій сфери економіки) (2013)
Семенюк І. С. - Таксономічні складові слідчого дискурсу в сучасній американській прозі (2013)
Сисоєва Є. С. - Оцінний компонент значення антропонімічних одиниць (2013)
Сподарик О. В. - Особливості вербальної організації полікодового художнього тексту (2013)
Sokolov V. V. - Conceptual profiling and the English medical neology (2013)
Тимофеева Н. П. - Когнитивный аспект семантики английского правового термина (2013)
Трофімова О. В. - Семантика і структура вигукових фразеологічних одиниць на позначення негативних емоцій в англійській та українській мовах (2013)
Угринюк Р. В. - Епідигматичні характеристики ключових прикметників на позначення інтелектуальних здібностей людини (на матеріалі публіцистичних текстів) (2013)
Філатова О. О. - Лексико-семантичне поле "комфорт" (2013)
Харченко О. В. - Стилістичні засоби американського дискурсу комічного, що пов`язані з концептом "алкоголь” (2013)
Хижняк М. М. - Семантична характеристика дієслів обертального руху в давньоанглійській мові (2013)
Kharitonova V. Y. - Lexical and grammatical ploys in manipulative political discourse, Ufimceva O. A. (2013)
Чуян С. О. - Перехідні дієслова у забезпеченні модальності художнього тексту (2013)
Шама И. Н. - Формирование культурно-языковой компетенции переводчика и английская поэзия нонсенса (2013)
Шаповалова О.Н. - Интерпретация сказанного ранее как средство речевого воздействия (на материале разговорной речи и Интернет-форумов научной направленности) (2013)
Шахновська І. І. - Емотивні висловлення як засіб реалізації комунікативної тактики звинувачення (2013)
Яценко П. І. - Номінативна і комунікативна організація складнопідрядного речення у творах Е. Кестнера, Кириченко Г. Л. (2013)
Свида І. В. - Новий "План Маршалла" для України (2014)
Шатненко К. О. - Теоретичні засади стимулювання розвитку промислового капіталу в Україні (2014)
Штефан С. І. - Роль фінансових інститутів в сучасній економічній політиці України (2014)
Борісов О. Г. - Особливості співробітництва ЄС та України в рамках програми "Горизонт 2020", Фірсова К. В. (2014)
Далевська Н. М. - Інституціоналізація міжнародної влади як вирішальний чинник світового економічного розвитку (2014)
Малюта І. А. - Тенденції розвитку міжнародної товарної торгівлі у посткризовий період (2014)
Петько С. М. - Теорія посередництва на світовому ринку фінансових послуг (2014)
Чень Цзюнь - Зміни у зовнішньоекономічній політиці КНР на сучасному етапі (2014)
Бібен О. І. - Сутність та складові інноваційного потенціалу аграрних підприємств (2014)
Венгер В. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття "конкурентоспроможність" (2014)
Драчук Ю. З. - Чинники державного регулювання інноваційного розвитку промисловості з урахуванням ринкових трансформацій в економіці України, Єременко О. М., Трушкіна Н. В. (2014)
Степанчук С. О. - Інтелектуальний потенціал національної економіки (2014)
Тарасова І. І. - Маркетингова стратегія як інструмент підвищення експортного потенціалу підприємства харчової промисловості, Маруняк Д. А., Маценко О. О. (2014)
Шабінський О. В. - Зарубіжний досвід визначення кредитоспроможності позичальника – напрям підвищення рівня економічної безпеки підприємств агросектора, Євдокімова М. О. (2014)
Шутаєва О. О. - Людський капітал як основний фактор інноваційного вдосконалення економіки України в сучасних умовах (2014)
Афанасьєв Б. В. - Економіка підприємств машинобудування України: сучасний стан і перспективи розвитку (2014)
Бодарецька О. М. - Використання тимчасово залученого персоналу підприємств та його мотивування (2014)
Гнатенко І. А. - Удосконалення державної підтримки суб’єктів малого підприємництва з урахуванням критеріїв економічної безпеки (2014)
Горячка О. О. - Активізація діяльності інноваційних креативних колективів як чинник забезпечення нововведень на машинобудівних підприємствах (2014)
Гринюк Ю. М. - Цільові підходи до змістовної інтерпретації фінансових результатів підприємств (2014)
Ільченко Н. Б. - Регулювання діяльності підприємства оптової торгівлі (2014)
Ключник А. В. - Мотиви і способи виходу аграрних підприємств на зовнішній ринок, Терешкова М. Ю. (2014)
Ковернега Т. А. - Особливості формування стратегії управління економічними ризиками для забезпечення економічної безпеки на вітчизняних підприємствах (2014)
Колесник К. С. - Структурирование функций качества для исследования нужд потребителей современных телекоммуникационных услуг (2014)
Курінний В. О. - Розвиток малого підприємництва в Україні, Курінна І. Г. (2014)
Кухарук А. Д. - Оцінювання економічної стійкості промислових підприємств на міжнародних ринках (2014)
Мохненко А. С. - Формування маркетингової діяльності підприємств, Байша К. М. (2014)
Ніколайчук О. А. - Методичний підхід до вибору стратегічних напрямів управління інтелектуальним капіталом підприємства (2014)
Пристемський О. С. - Фінансова безпека як базис розвитку сільського господарства (2014)
Сирота В. С. - Попередження загроз як основний напрям забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Субота М. В. - Корпоративні стратегії підприємств олійно-жирового комплексу України (2014)
Хвостіна І. М. - Механізм управління ризиками підприємств нафтогазової галузі (2014)
Чайка Т. Ю. - Проблема відбору експертів в експертну групу при прийнятті управлінських рішень (2014)
Чалова М. А. - Підходи щодо оцінки лідерських якостей керівника, Сучков А. В. (2014)
Чернышёва Л. И. - Организационно-экономические аспекты повышения эффективности автотранспортных предприятий, Чернат И. О. (2014)
Шостак І. В. - Міра праці та міра винагороди як методологічна основа системи стимулювання праці персоналу підприємства (2014)
Яковенко Т. І. - Науково-методичні основи оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі, Педченко Н. С. (2014)
Ярема Б. П. - Економічні парадигми розвитку підприємницького потенціалу регіону, Остафій М. М. (2014)
Губарев В. В. - Трансформаційні проблеми українського ринку нерухомого майна: регіональний аспект (2014)
Тимошенко Ю. О. - Вплив факторів фінансових ризиків на рівень економічної безпеки України (2014)
Чапюк О. П. - Оцінка капіталізації економіки регіону (2014)
Шабардіна Ю. В. - Теоретико-організаційні засади європейських інтеграційних процесів та практичні аспекти їх реалізації в Україні (2014)
Шевчук І. Б. - Інформаційні технології прогнозування тенденцій взаємопов’язаних процесів в економіці й системі пенсійного забезпечення в національному та регіональному масштабах (2014)
Бойченко М. В. - Особливості побудови системи охорони праці на основі стандарту OHSAS 18001 (2014)
Кравець І. М. - Демографічні аспекти відтворення трудового потенціалу Хмельницької області, Кравець С. А. (2014)
Немашкало К. Р. - Особливості формування соціального капіталу України (2014)
Височіна Л. В. - Теоретико-методологічні засади визначення безпеки грошового ринку (2014)
Горлов С. М. - Вплив бартерних операцій на грошовий обіг і рівень цін в економіці (2014)
Рудь І. Ю. - Удосконалення практики визначення та застосування показника інфляції у монетарній політиці (2014)
Свистун Л. А. - Аналіз стану та проблем функціонування і фінансування ринку нерухомості в сучасних економічних умовах, Буркова І. С., Верещака Т. П. (2014)
Тимків А. О. - Вектори розвитку депозитної політики банків у контексті відновлення довіри до фінансово-кредитних установ в умовах економічної і політичної невизначеності, Маринчак Л. Р. (2014)
Василюк М. М. - Організація й забезпечення гарантій якості аудиторських послуг та механізм їх реалізації у сучасній професійній практиці аудиту, Григорів О. О. (2014)
Бандоріна Л. М. - Методика розробки автоматизованої системи управління "приладова панель", Дудник В. В., Лозовська Л. І. (2014)
Kucher T. V. - The chromatographic study of the extracts of glibenclamide, gliclazide and glimepiride obtained from biological objects, Merzlikin S. I. (2015)
Sydora N. V. - The comparative chemical study of the fatty acid composition of hawthorn flowers of Sanguineae sarg. section, Kovalyova А. М., Avidzba Yu. N., Коmissarenko А. M. (2015)
Ilyinska N. I. - The qualitative and quantitative analysis of volatile compounds of the herb of dahlia nymphaeales of Ken’s Flame cultivar, Gontova T. M., Kryukova Ya. S. (2015)
Kerimov Yu. B. - IDentification of additional diagnostic features of the anatomical structure in the raw material of Phlomis Pungens Willd., Shukurova A. S. (2015)
Saidov N. B. - The synthesis of new biologically active substances among 4-amino-5-alkyl-1,2,4-triazole(4Н)-3-yl-thioacetanilides and their chemical modification, Georgiyants V. A., Demchenko A. M. (2015)
Zhydkova T. M. - Some aspects of developing the production technology for combined tablets based on B vitamins, Кrutskykh T. V. (2015)
Kyslychenko О. А. - The economic substantiation for production of gastric teas as promising medicines for treating gastro-intestinal tract diseases, Fedosov A. I., Dorovskyy O. V., Sahaidak-Nikitiuk R. V. (2015)
Gureyeva S. M. - The biopharmaceutical studies of Valavir film-coated tablets, 0.5 g, Goy A. M., Kondratova Yu. A., Oksamytna O. H. (2015)
Anisimov V. Yu. - Development of the composition and technology of a caries preventive gel, Gelmboldt V. O., Polovko N. P. (2015)
Kovalenko Sv. М. - Substantiation of the socio-medical reasonability of development and cost-effectiveness of "Tiotarin” tablets (2015)
Sahaidak-Nikitiuk R. V. - Theoretical foundation of evaluation of logistics risk in pharmacy, Dorovskyy O. V. (2015)
Diadiun T. V. - Determination of prospects of using Sinuforte drug in the current pharmacotherapy of sinusitis and the merchandising analysis of its package, Dorovskyy O. V. (2015)
Teterych N. V. - Analysis of psychosocial factors of the pharmacist adaptation to the profession (2015)
Rudenko A. V. - The antibacterial and antifungal action of copper nanoparticles in vitro in relation to pathogenic test strains and clinical isolates of microorganisms – causative agents of infectious and inflammatory processes of different localization, Simonov P. V., Rieznichenko L. S., Gruzina T. G., Ulberg Z. R., Chekman I. S. (2015)
Sevryukov O. V. - The study of the anti-exudative activity of dezapur on the model of acute pulmonary edema in rats, Volkovoy V. A., Kolisnyk S. V., Sytnik K. M. (2015)
Okley D. V. - Systemic phlebotropic drugs in pharmacotherapy of chronic venous insufficiency of the lower extremities (2015)
Балюта М. В. - Евфемістична вербалізація концепту "Війна" в англійській мові (2013)
Бондар Т. Г. - Структура асоціативних полів ’road’, ’way’, ’Weg’ та ’Bahn’ у зіставному аспекті (2013)
Веремчук Е. О. - Аналіз семантичних трансформацій вербалізаторів концепту space (2013)
Гармаш О. Л. - Шляхи поповнення афіксального контента концептосистеми сучасної англійської мови (2013)
Дельва О. В. - Лінгвокогнітивні механізми формування образу "маленької людини" (на матеріалі художніх текстів О’Генрі) (2013)
Жулінська М. О. - Фреймовий аналіз неологізмів концепту "програми” (2013)
Карнаух А. В. - Методологічні структурації лінгво-когнітивної опозиції "свій/чужий” (на матеріалі англомовної картини світу) (2013)
Курбатова Т. В. - Концепт глобалізація/globalization в англомовній картині світу у межах концептосфери геополітикa/geopolitics (2013)
Курохтина А. М. - Концепт heimat в творчестве Кристиана Крахта (на материале произведения "Faserland") (2013)
Леміш Н. Є. - Паралелізм концептів допустовості та причинності (2013)
Мамедова А. И. - Концепт Leben в текстах аналитических загадок-историй (2013)
Мацегора И. Л. - Когнитивные аспекты изучения морфологических парадигм русского глагола (2013)
Павлюк Е. О. - Лексико-фразеологическое представление vieillesse (старости) как составляющнй концепта age (возраст) во французской языковой картине мира (2013)
Передерій Г. М. - Концепт LIE У телесеріалі "Теорія брехні", Чорна К. І. (2013)
Помігуєва Л. П. - Аспекти функціональної інтерпретації метафоричних моделей концепту "Agricultural Plants" (2013)
Прохорова П. В. - К проблеме иерархии ментальных структур (2013)
Романюха М. В. - Функціональна спорідненість метафорики на позначення концептосистеми economy у медіадискурсі (2013)
Слободян М. В. - Особливості вербалізації концепту prodigality в англійській мові (2013)
Сокаль Г. І. - Вербалізація концепту "краса людини" в текстах англомовної художньої літератури (2013)
Хаджикова Н. Г. - Языковая актуализация концепта "consensus" и его номинативное поле (2013)
Чумакова К. О. - Фреймова модель концепту "Наземний транспортний засіб" (на матеріалі англійської мови) (2013)
Антонова М. Ю. - Функції сполучників у структурі перелічувальних рядів (на матеріалі економічного дискурсу) (2013)
Ботвінко-Ботюк О. М. - Стилістичні особливості висловлень презирства (2013)
Валько О. В. - Критерії виділення емфатичних часток у сучасній англійській мові (2013)
Варлакова А. В. - Систематизація підходів до класифікації вокалічних систем англійської та української мов (2013)
Гузерчук О. О. - Підбадьорювання в системі спонукальних мовленнєвих актів (2013)
Гулідова І. С. - Функції прислів’їв та афоризмів в американських поетичних текстах ХХ століття (2013)
Деркач Н. В. - Типологія пауз в англомовному дискурсі (2013)
Дука Л. И. - Номинативные схемы русских безличных предложений и особенности их речевой реализации, Бабанина А. С. (2013)
Заполовський М. В. - Параболізми як реалізовані біблійні інакомовлення в німецькомовному публіцистичному тексті (2013)
Золотаренко Т. О. - Інвективний континуум в емоційній взаємодії (2013)
Кіргєєва І. В. - Актуальне членування речення та проблеми перекладу (2013)
Ліпська Є. Л. - Лексико-семантична та прагматична характеристика перформативних висловлень у сучасній німецькій мові (2013)
Миколюк О. А. - Аксіологічні властивості гоноративу як вербального знаку (2013)
Падалка О. В. - Інтонаційні моделі як засіб диференціації комунікативних типів висловлення (2013)
Полонская И. П. - Контактное и дистантное замещение прагматического содержания высказывания (2013)
Руміга І. І. - Типологія синтаксичного зв’язку – на рівні словосполучення – речення – тексту (2013)
Сидельникова Л. В. - Методи дослідження еволюції літерних знаків французького письма у фонографічному та ідеографічному аспектах (2013)
Чикиль М. Ю. - Вербализация этической оценки в текстах детской литературы советского периода (2013)
Чуян С. О. - Функції розщепленого інфінітиву у сучасній англійській мові (2013)
Акімова Н. В. - Вплив специфіки мови інтернету на появу недостатніх для однозначного розуміння мовленнєвих одиниць (на прикладі текстів українських сайтів новин) (2013)
Брутман А. Б. - Структурно-грамматические характеристики составных терминов в англоязычном туристическом дискурсе (2013)
Воловик Л. Б. - Репрезентація префіксальних дієслівних одиниць у німецьких лексикографічних джерелах (2013)
Застровська С. О. - Прецедентні імена в найменуванні берлінських вулиць, Найдюк О. В. (2013)
Ковбаско Ю. Г. - Еволюція дейктичних центрів темпоральності в англійській мові (2013)
Косович О. В. - Про лiнгвiстичнi перспективи неологiзмiв суспiльно-полiтичної сфери у французькiй мовi новiтнього перiоду. доцiльнiсть укладення словника (2013)
Лазебна Н. В. - Методологічна диференціація антропної сфери-донора формування образного компонента англомовної комп'ютерної термінолексики (2013)
Лоскутова Н. Н. - Особенности функционирования омонимов в кинематографической терминологии французского языка (2013)
Мігорян О. В. - Дериваційний аспект формування префіксально-ономасіологічної категорії заперечення (2013)
Негрич Н. Д. - Звідки бере витоки вітчизняна фразеологія (2013)
Роман В. В. - Дослідження адаптації лексичних запозичень у мові-реципієнті на основі лінгвального характеру (кінець XX ст. – початок XXІ ст.) (2013)
Саплін Ю. Ю. - Проблеми періодизації шотландської лексикографії, Лемещенко В .В. (2013)
Секрет І. В. - Міжмовна омонімія економічної термінології в англійській та українській мовах, Чолинець І. І. (2013)
Тагільцева Я. М. - Власні імена в аграрній терміносистемі сучасної англійської мови (2013)
Тебеніхіна Н. В. - Лексико-семантичне поле seele / душа у німецькій мові (2013)
Тимощук Т. І. - Вплив закону мовної економії на формування англомовної термінологічної та жаргонної лексики сфери кінематографу (2013)
Тупахіна О. В. - Когнітивно-дериваційний аспект скорочення як механізму неологізації німецької мови кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Турський В. О. - До питання про особливості формування полісемії (на матеріалі дієслівної лексики німецької мови) (2013)
Філатова О. О. - Нові англійські номінації другорядних предметів інтер’єру (2013)
Хижняк М. М. - Семантичні параметри англійських дієслів обертання: історичний аспект (2013)
Черненко В. О. - Англомовні інтернет-неологізми: семантика та походження (2013)
Швачко С. О. - Епідигматичний модус англійських числівників (2013)
Holub O. M. - Slang in modern English: definition and classification (2013)
Kozlova T. O. - Iconic roots in proto-Indo-European: forms miming meanings (2013)
Титул, зміст (2015)
Бошицький Ю. Л. - Поглиблення наукових досліджень сучасного права: вимога часу та засіб оптимізації юридичної освіти в Київському університеті права НАН України, Чернецька О. В. (2015)
Усенко І. Б. - Академік В. М. Корецький як історик права (до 125-річчя від дня народження вченого) (2015)
Бедрій М. М. - Правові звичаї Cтародавнього Китаю: деякі аспекти регулювання суспільних відносин (2015)
Десятник В.О. - Критично-правове мислення: межі наукового пізнання (2015)
Дудар C. К. - Критерії якості закону: проблема доктринального визначення в аспекті правової інтеграції України та ЄС (2015)
Дудченко О. С. - Правове регулювання формування та діяльності народних комісаріатів УСРР в першій половині 1920-х рр. (2015)
Кахнич В. С. - Кафедра природного права, права народів та інституцій на юридичному факультеті Львівського університету з 1784 р. (2015)
Макаренко Л. О. - Правова культура і правовий світогляд як головні чинники збереження національної ідентичності (2015)
Міхневич Л. В. - Міжнародний інститут соціології і права: нереалізований проект наукової установи (2015)
Середюк В. В. - Відповідальність держави як елемент поняття "правова держава" (2015)
Терела Г. В. - Палати праці як наглядові органи за додержанням робітничого законодавства: аналіз законопроектної діяльності в Українській державі (1918 р.) (2015)
Гончар Д. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження права на правову допомогу (2015)
Мельничук Н. С. - Передумови земельних реформ в австрійській монархії за Марії Терезії та Йосифа II та їх поширення у Галичині (2015)
Приступлюк В. Л. - Роль держави в механізмі захисту прав споживачів в Україні (2015)
Свириденко Г. В. - Правомірна поведінка: вивчення та розгляд у нових реаліях (2015)
Толкачова Г. В. - Гарантії прав та свобод дитини: поняття, правова природа та їх класифікація (2015)
Цись С. С. - Доктринальні засади правотворчості: проблеми наукового розуміння (2015)
Чубата М. В. - Дослідження істориками права законодавчих основ організації та діяльності центральних і місцевих органів державної влади в ЗУНР (2015)
Юхта О. Г. - Захист прав дітей від сімейного насильства (2015)
Батанов О. В. - Концепція розвитку конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні (2015)
Антонов В. О. - Конституційно-правові аспекти функціонування політичної складової системи національної безпеки української держави в умовах викликів та загроз (2015)
Стрєльцова О. В. - Конституціоналізація як відображення тенденції юридизації суспільних відносин (теоретичний аспект) (2015)
Хорт І. В. - Процеси реформування системи місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі: нормативно-правовий аспект (2015)
Волкотруб Л. В. - Українська незалежність, розбудова її збройних сил та участь у колективній безпеці (2015)
Сметана В. В. - Гармонізація тенденцій децентралізації та централізації як чинник розвитку унітаризму в сучасній Україні: доктринальний аспект (2015)
Бабич В. А. - Особливості адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, Чернюк Д. С. (2015)
Буханевич О. М. - Організаційно-правові проблеми діяльності центрів надання адміністративних послуг (2015)
Довгань О. Д. - Глобалізаційні процеси в інформаційній сфері та їх вплив на інформаційну безпеку (2015)
Калмикова Я. С. - Показання свідка як засіб доказування в адміністративному судочинстві (2015)
Піцикевич В. В. - Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України (2015)
Борбунюк О. О. - Форми громадського контролю як засобу забезпечення законності нормативно-правових актів у державному управлінні (2015)
Джуринський О. В. - Адміністративно-правові спори у сфері містобудування, планування і забудови територій, архітектурної діяльності за участю юридичних осіб (2015)
Бакаянова Н. М. - Принцип законності в організації та діяльності адвокатської спільноти України (2015)
Бондар І. В. - Участь адвоката в нотаріальному процесі (посвідчення договорів) (2015)
Дем’янова О. В. - Верховенство права в цивільному судочинстві: змістовні положення в контексті приватних та публічних засад регулювання (2015)
Джавадов Х. А. - Общие основы формирования методологии исследования проблем эффективности гражданского судопроизводства (2015)
Лепех C. М. - Припинення зобов’язань за договором споживчого кредиту на вимогу однієї зі сторін (2015)
Олефір А. О. - Правовий статус Національного банку України як фактор дестимулювання інноваційної діяльності (2015)
Синенко С. В. - Правові проблеми припинення трудового договору з працівниками транспорту (2015)
Калашнікова О. О. - Договір банківського рахунку як різновид банківських правочинів (2015)
Кондратова А. М. - Проблеми спадкування окремих видів об'єктів спадщини: причини їх виникнення та шляхи вдосконалення законодавства (2015)
Корнєва П. М. - Щодо механізму реалізації принципу справедливості в соціальному забезпеченні в Україні (2015)
Кравченко І. І. - Реалізація арештованого майна через електронні торги у виконавчому процесі України (2015)
Кузнець О. М. - Зловживання процесуальними правами сторонами виконавчого провадження, їх представниками та державним виконавцем (2015)
Сергієнко Н. А. - До питань відстрочки, розстрочки виконання, зміни чи встановлення способу і порядку виконання рішень у цивільних справах (2015)
Фурса Є. Є. - Процедура посвідчення заповітів консулом: актуальні питання (2015)
Чабан О. А. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на права людини в сфері охорони здоров’я (2015)
Бошицький Ю. Л. - Сучасна концепція стратегії інтелектуальної власності: загальні питання теорії, методології та практики, Швантнер М. (2015)
Андрусів У. Б. - Правове регулювання права інтелектуальної власності на програми (передачі) організацій мовлення в Україні: проблеми та перспективи (2015)
Когут Н. Д. - Прогалини та аномалії в праві інтелектуальної власності (2015)
Яшарова М. М. - Конституційно-правовий аналіз права інтелектуальної власності в Україні, Матат А. В. (2015)
Троцюк Н. В. - Адміністративно-правовий захист авторських прав (2015)
Кобецька Н. Р. - Договори використання природних ресурсів у системі договірного регулювання екологічних відносин (2015)
Коломієць Н. В. - Удосконалення законодавства про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким та практики її застосування (частина 2) (2015)
Письменський Є. О. - Реалізація кримінально-правової політики шляхом криміналізації та декриміналізації: аналіз поточних законодавчих ініціатив (2015)
Chackiewicz Malgorzata - Wybrane aspekty przestępczości transgranicznej na przykładzie przemytu narkotyków (2015)
Аракелян Р. Ф. - Сучасні міжнародно-правові моделі кримінальної процесуальної медіації (2015)
Байжанов О. А. - До питання реалізації функції прокуратури з представництва інтересів держави в суді відповідно до нового Закону України "Про прокуратуру" (2015)
Біцай А. В. - Дотримання конфіденційності посередництва адвокатом-медіатором в Україні (2015)
Брух Х. І. - Способи вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 154 "Примушування до вступу в статевий зв'язок" КК України (2015)
Влад С. Ф. - Історія становлення виконання кримінальних покарань щодо неповнолітніх (2015)
Івахненко О. А. - Хуліганські діяння: загальне поняття та об’єкти злочинів (2015)
Муратова С. О. - Погашення судимості: поняття та правила обчислення строків її погашення (2015)
Перелигіна Р. В. - Жіночий тероризм як феномен сучасних політичних процесів (2015)
Чорней С. В. - Осудність як передумова винності та кримінальної відповідальності (2015)
Кубієвич С. П. - Міжнародно-правова відповідальність Організації з безпеки і співробітництва в Європі як суб’єкта міжнародного права sui generis (2015)
Марчук Р. П. - Питання міжнародної взаємодії при розслідуванні корупційних злочинів (2015)
Отрош М. І. - Міжнародно-правове значення титулів Папи Римського (2015)
Білляр К. Л. - Загальна характеристика правотворчої діяльності Міжнародної морської організації (ІМО) (2015)
Горобець Н. Г. - Огляд стану виконання рішень Європейського Суду з прав людини в контексті захисту права власності (2015)
Стрілець Б. В. - Свобода руху капіталу та інвестиційна діяльність у Європейському Союзі (2015)
Трощенко І. О. - Загальний механізм та сфера застосування Регламенту "Рим ІІ" як новітній етап розуміння природи недоговірних зобов’язань (2015)
Muszynski Mariusz - EU Member States’ anti-bankruptcy solutions in consideration of sovereign debt recovery upon international law, Osiejewicz Joanna (2015)
Bisztyga Andrzej - General characteristics of the constitutional regulation of the individual freedoms and rights in Kazakhstan (2015)
Węgrzyn Justyna - Safety of the child as the consumer on the market of toys in the Polish law (2015)
Buzás Péter - The Convention on Human Rights and Biomedicine: European consensus or lowest common denominator? (2015)
Бошицька К. Ю. - Боротьба з міжнародним тероризмом: сучасний стан та перспективи (2015)
Васюк М. М. - Європейські стандарти належного урядування в діяльності органів публічної адміністрації (2015)
Вдовиченко Л. О. - Адміністративна юстиція у Франції: пропозиції для України (2015)
Санченко Д. Є. - Становлення профспілок як показник зрілості громадянського суспільства (2015)
Суліма Ю. О. - Доступність як критерій оцінки якості надання адміністративних послуг (2015)
Топча А. О. - Організація надання адміністративних послуг у зарубіжних країнах: досвід для України (2015)
Шостаковський М. Л. - Сутнісна характеристика держави: основні підходи (2015)
Дудоров О. О. - Сучасні наукові підходи до вдосконалення протидії злочинам у сфері службової діяльності (2015)
Бєлов Д. М. - Нова змістовна монографія про конституційні основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні (2015)
Кузнецов В. В. - Актуальне дослідження зарубіжного досвіду кримінально-правової регламентації інституту покарання неповнолітніх, Вознюк А. А. (2015)
Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення" (2015)
Фінал конкурсу наукових робіт ім. В. М. Корецького на тему: "Права людини в сучасному світі: погляд молоді" (2015)
Міжнародна науково-практична конференція "VІІІ Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького" (2015)
Співпраця кафедри інтелектуальної власності та інноваційних технологій з Українським союзом промисловців і підприємців з питань інтелектуальної власності (2015)
Майстер-клас політичного та громадського діяча А. В. Раханського (2015)
Візит Радника Президента Грузії, секретаря з іноземних справ Президента Грузії, пана Тенгіза Пхаладзе до КУП НАНУ (2015)
Лекція народного депутата України VIII скликання В. Купрія (2015)
Майстер-клас доктора Університету Зелена Гура (Польща) Йоанни Осієвич (2015)
Візит Голови академічного співтовариства Михайла Балудянського Міхала Вархоли до КУП НАНУ (2015)
Науково-практичний семінар "Модель ООН: KULMUN–2015" (2015)
Цикл майстер-класів доктора наук, професора Університету Зелена Гура (Польща) Богдана Гальчака (2015)
3-я міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавста" (2015)
Публічні лекції пана Сіім Калласа (2015)
Презентація стипендіальних програм для навчання у Франції (2015)
Офіційний візит делегації Університету м. Кан (Нормандія, Франція) до КУП НАНУ (2015)
Міжнародна науково-практична конференція "Україна–ЄС. Сучасні технології, економіка та право" (2015)
Редакційні повідомлення (2015)
Дудченко М. А. - Использование курорта Трускавец как нефрологической здравницы, Сорокина С. И., Третяк Н. Г. (2016)
Гринь В. Г. - Лімбічна система. Ретикулярна формація. Ядра стріопалідарної системи (2016)
Варес Я. Е. - Застосування збагаченого тромбоцитами фібрину в хірургічній стоматології. Частина ІІ. Заміщення внутрішньокісткових дефектів щелеп, Сліпий В. З. (2016)
Демченко А. В. - Фітотерапія психоемоційних розладів у хворих на вегетативну дисфункцію (2016)
Калюжка О. О. - Природне вигодовування як профілактика розвитку атопії у дітей (літературний огляд) (2016)
Кононова О. В. - Вплив психоемоціонального стресу на стан тканин пародонта (огляд літератури) (2016)
Мазур Ю. Ю. - Сучасні погляди на рецидивування ектопії шийки матки у жінок репродуктивного віку, Пирогова В. І. (2016)
Орлова Л. Д. - Основні напрямки досліджень лучних фітоценозів Лівобережного Лісостепу України у кінці XІХ та початку XX століття (2016)
Островская С. С. - Пренатальное и постнатальное воздействие свинца (обзор литературы) (2016)
Фастовець М. М. - Метаболічний синдром у дітей (огляд літератури) (2016)
Фейта Ю. Р. - Сучасний стан проблеми післяпологових гнійно-септичних ускладнень, Пирогова В. І. (2016)
Чернякова Г. М. - Сучасний погляд на місцеве лікування опіків з інфекційною складовою, Мінухін В. В., Воронін Є. П. (2016)
Воєйкова Д. О. - Аналіз вмісту білкових фракцій гепатоцитів за умов моделювання дієт-індукованого стеатогепатозу у щурів, Кондро М. М., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2016)
Гомля Л. М. - Рослинність долини річки Хорол та її созологічні особливості, Дерев’янко Т. В. (2016)
Давидов Д. А. - Анотований список флори Рожаївського ботанічного заказника та прилеглих до нього степових ділянок (Полтавська обл.), Гомля Л. М. (2016)
Дунаєвська О. Ф. - Морфологічні особливості селезінки ящірки зеленої (Lacerta viridis L.) (2016)
Смоляр Н. О. - Проектований гідрологічний заказник "Удайський" як важливий біоцентр регіональної екомережі Лівобережного Придніпров’я: фітоценотичні та созологічні аспекти (2016)
Щербакова Ю. В. - Зміна рівня стероїдних гормонів залежно від фази естрального циклу у кішок різних вікових груп і порід, Смолянінов Б. В. (2016)
Чобанов Р. Э. - Оценка воздействия коррекции низкой физической активности на эффективность лечения артериальной гипертензии среди женщин репродуктивного возраста в поликлинических условиях, Бабаева А. Д., Исламзаде И. Ф. (2016)
Анфилова М. Р. - Влияние статинов на постэрадикационную кинетику Тх1-специфичных цитокинов (ИЛ-2, ФНО, ИФН-?) и ИЛ-1? у женщин с урогенитальными инфекциями, вызванными C. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum (2016)
Беленичев И. Ф. - Депривация глутатионовой системы в цитозоле и митохондриях головного мозга крыс с хронической алкогольной интоксикацией: защитные эффекты тиольных антиоксидантов, Кучер Т. В. (2016)
Беленичев И. Ф. - Сравнительная оценка нейропротективного действия производных L-лизина в условиях острой алкогольной интоксикации, Павлюк И. В., Кучеренко Л. И. (2016)
Беш О. М. - Контрольованість бронхіальної астми у пацієнтів з різною масою тіла, Слаба О. Р., Радченко О. М. (2016)
Бойко В. В. - Особливості діагностики та перебігу юнацького остеохондрозу хребта МКХ-10-М42.0. (хвороби Шоермана-Мау) у дітей за даними Полтавського обласного санаторію для дітей з порушенням опорно-рухового апарату в 2011-2015 рр. (2016)
Григорова Н. В. - Вміст магнію в панкреатичних острівцях, тимусі та лімфоцитах крові тварин з діабетом різного ступеня важкості, Кузьміна М. А., Янчій Р. І. (2016)
Демченко А. В. - Особливості біоелектричної активності головного мозку у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (2016)
Денисенко М. М. - Адиктивна поведінка в структурі невротичної хвороби (виразність та варіанти адиктивних тенденцій) (2016)
Денисенко А. С. - Поширення гепатитів В і С серед донорів у м. Дніпропетровськ, Лавренова І. І., Сердюк А. А., Пінкаль О. О., Ткаченко О. В., Вінніков А. І. (2016)
Ибадова Ш. Т. - Прогностическая значимость ультразвукового исследования у женщин с гинекологическими заболеваниями (2016)
Калужина О. В. - Частота зустрічаності прееклампсії в Харківському регіоні (за даними аналізу архівного матеріалу), Сорокіна І. В., Гольєва Н. В. (2016)
Лядова Т. И. - Изучение типов иммунного ответа при хронической Эпштейна-Барр вирусной инфекции (2016)
Насиров М. Я. - Взаимосвязь оксидативного стресса и цитокинов при экспериментальной механической желтухе, Джамалов Ф. Г., Джамалова Т. П., Захидов З. Т., Гараев Г. Ш., Алекберова С. А. (2016)
Петренко О. М. - Застосування клітинних технологій в лікуванні хронічних ранових дефектів, Зубов Д. О., Родніченко А. Є., Безродний Б. Г. (2016)
Соколенко В. Л. - Особливості окисної та антиоксидантної систем у мешканців територій, забруднених радіонуклідами, Соколенко С. В. (2016)
Сорокіна С. І. - Окремий клінічний випадок спостереження хворого з некомпактним міокардом, Шевченко Т. І., Карлінська О. Г., Кудря І. П., Шапошник О. А. (2016)
Тагиева А. А. - Оценка мотивированности родителей по коррекции и профилактике избыточной массы тела и ожирения среди городских детей школьного возраста (2016)
Терешкін К. І. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у хворих на остеоартроз у взаємозв’язку з плазматичним вмістом апеліну та поліморфізмом гену фарнезіл-дифосфат синтази (2016)
Ткаченко А. С. - Влияние длительного перорального употребления пищевой добавки каррагинан на уровень карбонилированных белков в сыворотке крови крыс, Мартынова С. Н., Васильева И. М., Ткаченко М. А. (2016)
Багацкая Н. В. - Вклад наследственности в формирование тревожно-фобических расстройств у детей и подростков, Глотка Л. И. (2016)
Мицик Н. Й. - Особливості оцінки активності ?-галактозидази в діагностиці лізосомних хвороб накопичення серед населення України, Ольхович Н. В., Горовенко Н. Г. (2016)
Федота О. М. - Аналіз асоціації гену комплексу епідермального диференціювання з дерматологічними та гінекологічними захворюваннями, Рощенюк Л. В., Меренкова І. М., Воронцов В. М., Садовниченко Ю. О., Гонтар Ю. В. (2016)
Кузнецова О. В. - Успеваемость студентов первокурсников как показатель адаптации к обучению в медицинском вузе, Нефедова Е. А., Шаторная В. Ф., Демиденко Ю. В. (2016)
Аветіков Д. С. - Оцінка косметичних результатів дентальної імплантації в зоні фронтальних зубів верхньої щелепи, Проніна О. М., Ставицький С. О., Буханченко О. П. (2016)
Воротинцев С. І. - Капнометрія дозволяє покращити "респіраторну" безпеку пацієнтів з ожирінням після операцій на органах черевної порожнини (2016)
Сімчук І. В. - Порівняльна характеристика рухливості опорно-рухової кукси та очного протезу в залежності від техніки евісцероенуклеації (2016)
Шаргородская И. В. - Изучение биомеханических свойств роговицы при субклиническом кератоконусе (2016)
Абєєва Н. І. - Антибіотикочутливість клінічних штамів Staphylococcus aureus, Дрегваль О. А., Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2016)
Васильченко Ю. С. - Чутливість до антимікробних препаратів мікроорганізмів, виділених із шлунково-кишкового тракту людини при дисбіозі, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2016)
Дзигуненко А. С. - Визначення чутливості біоплівкоутворюючих та неутворюючих плівку штамів золотистого стафілококу до бактеріофагів, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2016)
Дибкова С. М. - Біоаналітична характеристика чутливого елементу біосенсорного аналізатору для визначення гербіцидів на основі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти, Грузіна Т. Г., Рєзніченко Л. С. (2016)
Єлисеєва І. В. - Вплив експериментальних бактеріальних антигенних препаратів збудника дифтерії, одержаних за допомогою фізичних чинників, на адгезію тест-штамів C. diphtheriae, Бабич Є. М., Білозерський В. І., Ждамарова Л. А., Колпак С. А. (2016)
Калініченко С. В. - Протиінфекційна резистентність слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, Коротких О. О., Антушева Т. І. (2016)
Шульга В. В. - Поширення вірусів родини герпесу серед ВІЛ-позитивних осіб у м. Дніпро, Крисенко О. В., Скляр Т. В., Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2016)
Антонюк О. П. - Особливості органогенезу травної системи людини (2016)
Банул Б. Ю. - Топографо-анатомічні взаємовідносини органів малого таза залежно від статі у плодовому періоді онтогенезу людини, Процак Т. В., Кавун М. П., Наварчук Н. М. (2016)
Колосова І. І. - Аналіз впливу солей важких металів на морфологічні характеристики яєчників щурів, Шаторна В. Ф. (2016)
Майор В. В. - Аналіз впливу ацетату свинцю та його поєднаного впливу з цитратами металів на морфофункціональний стан плаценти щурів, Шаторна В. Ф. (2016)
Рубцов Р. В. - Особенности телосложения рабочих горнорудной промышленности с хроническим обструктивным заболеванием легких профессиональной этиологии в постконтактный период (2016)
Смаглюк Л. В. - Визначення скелетної зрілості у дівчат-підлітків із порушенням становлення репродуктивної функції за методом формування шийних хребців, Ляховська А. В. (2016)
Стулікова В. С. - Дослідження гістологічної будови пульпи тимчасових зубів в експерименті, Удод О. А., Соломон В. В. (2016)
Тихолаз В. О. - Морфометричні параметри структур головного мозку у ембріонів людини 6-7 тижнів внутрішньоутробного розвитку (2016)
Шерстюк О. О. - Мікроскопічна будова орбітальної частки слізної залози людини зрілого віку, Безкоровайна І. М., Кононов Б. С., Свінцицька Н. Л., Гринь В. Г. (2016)
Школьніков В. С. - Особливості структурної організації лобової частки кінцевого мозку плодів людини 12-13 тижнів внутрішньоутробного розвитку (анатомо-гістологічне дослідження), Стельмащук П. О. (2016)
Яковцова И. И. - Морфологическая характеристика строения почек, сердца и аорты у пациентов с хронической болезнью почек, Топчий И. И., Кириенко А. Н., Данилюк С. В. (2016)
Орєхова О. В. - Оцінка рівня страхових внесків для працівників гірничо-металургійної галузі України на сучасному етапі (2016)
Федосюк Р. М. - Концепція "ніколи-події" у сфері безпеки пацієнтів та її місце у практиці лікаря-анестезіолога України (соціологічне дослідження) (2016)
Неханевич О. Б. - Ризик серцево-судинних ускладнень у спортсменів з ознаками дисплазії сполучної тканини (2016)
Антонова А. А. - Показатели иммунитета полости рта у детей Хабаровского края, Стрельникова Н. В. (2016)
Батіг В. М. - Найближчі результати застосування методу депофорезу гідроксиду міді-кальцію при лікуванні хронічного періодонтиту, Іваніцька О. В., Борисенко А. В., Линовицька О. В. (2016)
Масуд Кіані - Клінічний випадок видалення ретинованих другого та третього молярів нижньої щелепи, Панькевич А. I., Локес К. П., Скікевич М. (2016)
Олекшій П. В. - Особливості клітинного імунітету у пацієнтів, які перенесли дентальну імплантацію, Лаповець Л. Є., Уштан С. В., Залецький М. П. (2016)
Риберт Ю. О. - Аналіз ефективності лікування пацієнтів з м’язовими скронево-нижньощелепними розладами, Кінаш Ю. О., Магера Н. С. (2016)
Сафаралиев Ф. Р. - Современные подходы к оценке и улучшению состояния стоматологического здоровья у профессиональных спортсменов (2016)
Біляков А. М. - Вплив ступеня алкогольного сп’яніння на деліпідизацію кори надниркових залоз, Ергард Н. М. (2016)
Гаврелюк С. В. - Изменение гемодинамики и функции эндотелия в эксперименте с длительной симпатикотонией, Шейко В. И. (2016)
Загирняк М. В. - Проектирование электромагнитных систем шкивных сепараторов. Часть 2. Решение уравнения теплового баланса, Усатюк В. М., Оксанич А. П., Ляшенко В. П., Луценко И. А., Загорулько В. В. (2015)
Дьяченко Ю. Ю. - Разработка функциональной схемы двухпараметрового влагомера (2015)
Волкова О. Г. - Исследование механического взаимодействия поверхностей сильноточных электрических контактов (2015)
Загірняк М. В. - Аналіз роботи систем компенсації неактивних складових струму у частотній області в умовах несіметрії напруги мережі живлення, Малякова М. С., Калінов А. П., Колосюк В. П. (2015)
Ларионова Т. Ю. - Сравнение систем питания собственных нужд электроподвижного состава постоянного тока напряжением 3000 В по энергоэффективности (2015)
Найда В. В. - Использование информационных технологий для повышения эффективности пусконаладочных работ и испытаний систем автоматизированного управления, Конох И. С., Cухомлин Л. В. (2015)
Костенко А. В. - Дослідження втрат у силових ключах частотно-регульованого електропривода зi скалярним керуванням при компенсації впливу несиметрії асинхронного двигуна , Калінов А. П., Колосюк В. П., Гуржій А. М. (2015)
Заїка А. В. - Моделювання архітектурних рішень підтримки мультисайтовості для організації інформаційних систем, Філенко М. І., Остапченко А. С., Григорова Т. А. (2015)
Костенко П. П. - Система моніторингу мережної активності користувачів ос Windows 7/8 (2015)
Пузырь Р. Г. - Распределение напряжений на коническом участке профиля полуфабриката первого перехода радиально-ротационного профилирования, Долгих О. Н., Гриценко Б. С., Дикая Л. Э. (2015)
Савелов Д. В. - Моделирование процессов деформирования дисперсных и пористых порошковых заготовок (2015)
Стирманов Я. М. - Экспериментальные исследования по определению суммарных относительных деформаций в меридиональном направлении, Пузырь Р. Г. (2015)
Моркляник Б. В. - Закономерности изменения тепловой энергии в грунтовой основе при работе вертикального или плоского коллектора теплового насоса (2015)
Хребтов Е. О. - Анализ способов нагрева проволоки совместно с процессом волочения (2015)
Тиханский М. П. - Распознавание разновидностей крупнокускового железорудного сырья в потоке на конвейерной ленте по фотографическому изображению, Цвиркун С. Л. (2015)
Михайленко О. Ю. - Аналіз закономірностей процесу дроблення з використанням багатозонної матричної моделі (2015)
Шашенко А. Н. - Оценка масштабного эффекта в массиве горных пород, Сдвижкова Е. А., Ковров А. С. (2015)
Кириченко А. Л. - Взрывчатые характеристики шпуровых зарядов водонаполненных эмульсионных взрывчатых веществ, сенсибилизированных химической газификацией, Ищенко Б. С., Соболев В. В. (2015)
Бондар М. О. - Оцінювання ризиків небезпечних геологічних процесів (2015)
Гураль І. В. - Модель неавтономної системи виробництва біогазу та метод її ідентифікації, Дивак М. П., Піговський Ю. Р. (2015)
Кондратенко О. М. - Регенерація фільтрів твердих частинок дизелів як аспект екологічної безпеки експлуатації транспортних засобів. Частина 2, Вамболь С. О., Строков О. П. (2015)
Осипова Т. А. - Прогнозирование выхода биогаза и темературы полигона твердых бытовых отходов на основе математического моделирования, Ремез Н. С. (2015)
Побережна Л. Я. - Комплексна оцінка екологічних ризиків територій, прилеглих до району розробки калуш-голинського родовища калійних солей (2015)
Пляцук Л. Д. - Фосфогипсовые отходы в технологиях защиты окружающей среды, Черныш Е. Ю., Яхненко Е. Н. (2015)
Холоденко Т. Ф. - Повышение экологической безопасности при проведении массовых взрывов на карьерах с уменьшенной санитарно-защитной зоной, Устименко Е. Б., Подкаменная Л. И., Павличенко А. В. (2015)
Труніна І. М. - Аналіз середовища підприємницької діяльності в Україні (2015)
Лиса Я. П. - Розробка математичної моделі процесу ліофілізації біологічного матеріалу, Беспалова О. Я. (2015)
Малишев В. В. - Поліморфні та кристалічні перетворення полістронціосилоксанів і поліборасилоксанів за умов золь-гель процесу, Брускова Д.-М. Я., Клименко С. В., Клименко В. С. (2015)
Побережний Л. Я. - Дослідження протікання корозійних процесів в агресивних середовищах на основі грунтових електролітів при впливі змінного струму, Присліпська Г. М. (2015)
Осадчий І. Г. - Організаційно-методологічні засади сертифікованої пролонгованої системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (2016)
Венцель Н. В. - Проблеми розвитку загальної середньої освіти в об’єднаних територіальних громадах (2016)
Венцель Н. В. - Правовий захист дітей від насильства та жорстокого поводження (2016)
Репетій С. Т. - Психолого-педагогічні основи розвитку духовності майбутнього фахівця в освітньому процесі (2016)
Заїка А. Ю. - Сутність і зміст дослідницької діяльності майбутніх учителів-філологів (2016)
Ніколаєску І. О. - Науково-методичний супровід професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Дубровіна І. В. - Стимулювання мотивації до самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти (2016)
Гаврилюк В. Ю. - Теоретичні аспекти створення та функціонування інформаційно-освітнього середовища сучасного позашкільного навчального закладу (2016)
Солопун Є. В. - Соціокультурний аспект викладання англійської мови та його роль у практичній роботі учнів (2016)
Попова О. В. - Психолингвистические особенности письменного перевода официально-делового дискурса с китайского языка на украинский как детерминант профессионально-речевой подготовки будущих переводчиков-востоковедов (2016)
Чалій Л. В. - Сучасний стан проблеми формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму (2016)
Гуменюк І. Б. - Удосконалення рефлексивних умінь учителя англійської мови як засіб керування власним професійним розвитком (2016)
Барбаш Є. М. - Тестування як засіб контролю навчальних досягнень учнів у вітчизняній іншомовній освіті у 60-90-ті роки ХХ століття (ретроспективний аспект) (2016)
Титул, содержание (2016)
Внуков А. А. - Влияние параметров переработки прокатной окалины на морфологию частиц восстановленного железного порошка, Головачев А. Н., Белая А. В. (2016)
Цигода В. В. - Аналіз особливостей виникнення потенціалів у багатокомпонентних керамічних композитах на основі тугоплавких безкисневих сполук (частина 2), Кириленко К. В., Петровський В. Я. (2016)
Suchikova Y. - Development of efficiency improvement method of photovoltaic converters by nanostructurization of silicon wafers (2016)
Щербань А. П. - Імітаційне моделювання схем контролю процесу розряду акумулятора, Ларін В. Ю. (2016)
Троценко Є. О. - Моделювання нелінійного обмежувача перенапруг в Micro-Cap, Бржезицький В. О., Маслюченко І. М. (2016)
Filippova L. - Research of key approaches to responsive website development and their practical application, Svidelskyi R. (2016)
Зацерковний В. І. - Інтеграція процесів управління проектом на етапі планування в бізнес-процеси компанії, Оберемок І. І., Оберемок Н. В., Єгорченкова Н. Ю. (2016)
Левыкин В. М. - Выделение контекстно-процедурных зависимостей знание-емкого бизнес-процесса на основе анализа логов, Чалая О. В. (2016)
Березуцкий В. В. - Анализ влияния киберопасности на профессиональную безопасность, Горбенко В. В., Макаренко В. В., Янчик А. Г., Халиль В. В., Люфтман Д. (2016)
Высоцкая Е. В. - Разработка информационной технологии определения сердечно-сосудистого риска у пациентов с нарушением функции почек, Панферова И. Ю., Коваль С. Н., Печерская А. И., Абрамова А. А. (2016)
Артамонов Є. Б. - Формування адаптивних динамічних сценаріїв у комп'ютерних системах навчання, Панфьоров О. В. (2016)
Abstract and References (2016)
Один із безсмертних (2016)
Гриник І. В. - Інновації у вирощуванні та сертифікації саджанців плодових і ягідних культур, Кондратенко П. В. (2016)
Трохимчук А. І. - Продуктивність інтродукованих сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) в умовах Західного Лісостепу України, Денисюк О. Ф. (2016)
Болдижева Л. Д. - Селекція на отримання літніх імунних сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) (2016)
Павлюк В. В. - Фенофази та продуктивність ранніх сортів суниці садової (Fragaria ananassa Duch.) української та зарубіжної селекції, Ковальчук Н. С. (2016)
Постоленко Є. П. - Вплив особливостей сорту і погодних умов вирощування на формування якості плодів кизилу (Cornus mals. L.) (2016)
Гибало В. М. - Сорти калини звичайної (Viburnum opulus L.) Інституту помології ім. Л. П. Симиренка в Лісостепу України, Тихий Т. І. (2016)
Кіщак О. А. - Перспективи використання підщеп кісточкових плодових культур серії KRYMSK ® у промислових насадженнях України, Кіщак Ю. П. (2016)
Ерёмин Г. В. - Новые клоновые подвои для интенсивных насаждений косточковых культур, Васюта С. А. (2016)
Кривошапка В.А. - Сорто-підщепні комбінування вишні (Cerasus vulgaris Mill.) в розсаднику (2016)
Русін О. О. - Фітосанітарний стан маточних насаджень клонових підщеп яблуні (Malus domestica Borkh.) залежно від щільності садіння у правобережному Лісостепу України, Грицай О. В. (2016)
Кондратенко П. В. - Тенденції у створенні новітніх конструкцій насаджень черешні (Cerasus avium Moench.) у світі та Україні, Бондаренко П. Г. (2016)
Фільов В. В. - Регульоване отримання пізніх урожаїв суниці (Fragaria ananassa Duch.) на Сумщині при вирощуванні у відкритому грунті (2016)
Шевчук І. В. - Контроль чисельності і шкідливості чорного сливового пильщика (Hoplocampa Minuta Christ.) за допомогою клейових пасток як елемент органічного вирощування сливи (Prunus Domestica L.), Дрозда В. Ф. (2016)
Нагорна Л. В. - Оцінка стійкості елітних форм і сортів черешні (Cerasus avium Moench.) до хвороб (2016)
Шевчук Л. М. - Зміна щільності м'якоті плодів яблуні (Malus domestica Borkh.) при зберіганні в охолодженому плодосховищі, Бабенко С. М., Денисюк О. Ф. (2016)
Ходаківська Ю. Б. - Біохімічний склад і органолептична оцінка плодів перспективних сортів та елітних форм груші (Pirus communis L.) в умовах північної частини Лісостепу України, Матвієнко М. В. (2016)
Шевчук Л. М. - Природні втрати маси плодів яблуні (Malus domestica Borkh.) під час зберігання, Бабенко С. М. (2016)
Войток Т. І. - Добір перспективних сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.), придатних для швидкого заморожування (2016)
Патика Т. І. - Особливості розвитку та функціонування мікробних угруповань в агроценозах плодових і ягідних насаджень, Дудіна Т. А., Патика М. В. (2016)
Кривошапка В. А. - Кліматичні зміни та ризики при вирощуванні плодових і ягідних культур в умовах північної частини Лісостепу України, Бублик М. О., Китаєв О. І., Груша В. В. (2016)
Василенко В. І. - Оцінка фізіологічного стану дерев елітних форм вишні (Cerasus vulgaris Mill.) у період посухи (2016)
Таранухо М. П. - Відбір здорових рослин смородини чорної (Ribes nigrum L.) для створення фонду безвірусних клонів, Ковалишина Ю. М. (2016)
Вінцковська Ю. Ю. - Вплив біостимулятора Атонік Плюс на функціональний стан листкового апарату яблуні (Malus domestica Borkh.), Груша В. В., Китаєв О. І. (2016)
Тряпіцина Н. В. - Мікроклональне розмноження малини (Rubus ideaeus), Медведєва Т. В, Натальчук Т. А., Запольський Я. С. (2016)
Яремко Н. О. - Морозостійкість кореневої системи відсадків фундука (Corylus Maxima Mill) при штучному створенні низьких температур, Китаєв О. І. (2016)
Сало І. А. - Теоретико-методологічні аспекти ціноутворення на ринку плодів і ягід в Україні (2016)
Костюк Л. А. - Економічна ефективність виробництва плодів і ягід у сільськогосподарських підприємствах різних форм господарювання, Мамалига І. І. (2016)
Волошина Л. О. - Комплексний фітохондропротекторний засіб у лікуванні хворих на остеоартроз з різними типами коморбідності (2016)
Гарник Т. П. - Лікарські рослини у комплексній, превентивній та відновно-рабілітаційній терапії хворих на гельмінтози (Оляд літератури) (2016)
Кошель І. В. - Рання післяопераційна реабілітація хворих на аспіринасоційований поліпозний риносинусит (2016)
Ціпоренко С. Ю. - Диференційована імунокорекція чоловіків з малосимптомними формами хронічного запалення урогенітального тракту, ускладненого безпліддям (2016)
Місяк С. А. - Взаємозалежність стосунків лікаря-онколога і пацієнта з онкологічним захворюванням: гіпотеза впливу хворого на медичного працівника (2016)
Довгаль Є. О. - Вивчення жирнокислотного складу сировини Typha angustifolia L., Гур’єва І. Г., Кисличенко В. С., Журавель І. О. (2016)
Мезенцев Д. О. - Вивчення анатомічних ознак трави десмодіуму канадського сорту persei, Кисличенко В. С., Бурда Н. Є. (2016)
Марчишин С. М. - Леткі сполуки золототисячника звичайного (Centaurium erythraea Rafn.) і тирличу хрещатого (Gentiana cruciata L.) трави, Стойко Л. І. (2016)
Луканюк М. І. - Морфолого-анатомічна будова липи американської (Tilia americana L.) листків (2016)
Кузнєцова В. Ю. - Вивчення карбонових кислот густого екстракту трави грициків звичайних, Кисличенко В. С., Сущук Н. А. (2016)
Крутських А. А. - Дослідження іридоїдів льонку звичайного трави, Кисличенко В. С., Омельченко З. І. (2016)
Абрамов В. В. - Дніпропетровський медичний інститут традиційної та нетрадиційної медицини (2016)
Андріюк Л. В. - Роль і місце кафедри реабілітаційної і нетрадиційної медицини у підготовці фахівців з "Народної і нетрадиційної медицини". Стандарти навчання та контролю знань (2016)
Коваленко О. Є. - Рефлексотерапія (2016)
Козименко Т. М. - Гомеопатія (2016)
Гарник Т. П. - До 25-річчя ПВНЗ "Київський медичний університет УАНМ" та алгоритму інтегрування фітотерапії у навчальний процес, Петріщева В. О., Гарник К. В., Білоусова І. В. (2016)
Парахін А. І. - Розвиток мануальної терапії як факультетської і клінічної дисципліни, Самбір В. В., Антюхов Р. В., Новохатній В. А. (2016)
Андріюк Л. В. - До 65-річчя від дня народження (2016)
Коновалова О. Ю. - До 50-річчя від дня народження. (2016)
Інформація для авторів (2016)
Жуковський В. - Просвітницька діяльність інформаційного центру Хмельницької атомної електростанції для формування екологічної культури учнівської і студентської молоді, Тараторкіна Ю. (2016)
Калініченко Н. - Проблеми патріотичного виховання в теорії і практиці Василя Каюкова (1945 – 2001) (2016)
Клим-Климашевска А. - Ребёнок с риском дискалькулии в детском саду (2016)
Олексюк О. - Неперервна мистецька освіта у формуванні духовного потенціалу особистості (2016)
Пазюра Н. - Проблеми іншомовної підготовки студентів у соціально-культурному контексті: зарубіжний досвід (2016)
Плачинда Т. - Стимулювальні чинники активної навчальної діяльності майбутніх фахівців (2016)
Стратан-Артишкова Т. - Розвиток музично-творчого виконавства другої половини ХVІІІ – початку XX ст. (2016)
Черкасов В. - Обґрунтування актуальності наукового дослідження в студентських кваліфікаційних роботах (2016)
Шандрук С. - Система професійної підготовки ефективного вчителя з використанням інноваційних технологій у США (2016)
Ягелло Е. - Формирование духа экономиста (2016)
Бабенко Т. - Умови підвищення ефективності методичної роботи навчального закладу (2016)
Горбенко О. - Критерії сформованості готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до оркестрово-ансамблевої діяльності (2016)
Господинов В. - Некоторые воспитательные аспекты использования фотографии в социальной сети (2016)
Громко Т. - Електронний підручник як сучасна інформаційно-комунікативна технологія вивчення курсу "Українська діалектологія" (2016)
Демешко І. - Застосування інноваційної методики в курсі "Інформаційно-аналітична діяльність" (2016)
Довга Т. - Стимулювання інтересу студентів до іміджотворення в освітньому середовищі університету (2016)
Didych H. - The issue of musical and performing mastery in the scientific literature (2016)
Зарішняк І. - Теоретична модель самовдосконалення особистості студента-економіста (2016)
Ігнатенко С. - Місце наочних засобів навчання в процесі підготовки майбутніх викладачів спеціальних дисциплін сільськогосподарського профілю, Єрмоленко Є. (2016)
Кириченко О. - Категорія художнього образу як проблема естетичного освоєння світу в процесі творчої діяльності студентів художньо-графічного відділення (2016)
Kurkina S. - Integration of art current subjects into the system of school education in ukraine (2016)
Ніколаеску І. - Розвиток професійного іміджу соціального педагога в післядипломній освіті: результати дослідно-експериментальної роботи (2016)
Нищак І. - Експериментальне дослідження ефективності методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій (2016)
Новаківська Л. - Розвиток форм і методів навчання словесності (середина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Омельяненко С. - До питання про введення педагогічного тренінгу у професійну підготовку майбутніх соціальних педагогів (2016)
Омельяненко Н. - Психолого-педагогічні умови формування мовленнєвої компетенції майбутніми фахівцями авіаційної галузі (2016)
Павленко О. - Характеристика дефініцій "Методична культура", "Формування методичної культури" як базових у дослідженні формування методичної культури майбутнього викладача економіки (2016)
Пилаєва Т. - Історія розвитку дистанційної освіти в світі (2016)
Рацул А. - Інтенсифікація навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей у ВНЗ з використанням інтерактивних методів навчання (2016)
Сєргєєва О. - Використання інформаційних технологій у професійній підготовці перекладачів в університетах Великої Британії (2016)
Сидоренко Т. - Формування художнього світогляду школярів засобами музичного імпресіонізму (2016)
Супрович М. - Особливості темпераменту студентів, Замойська К., Рак А., Рудь В. (2016)
Толмачова І. - Характеристика поняття "самоконтроль" у дидактичному аспекті (2016)
Тур О. - Соціально-історичні передумови становлення й розвитку проблеми формування комунікативної компетентності: антична доба (2016)
Уйсімбаєва Н. - Проблема ідеалу як стратегічного орієнтира у самовдосконаленні майбутнього вчителя (2016)
Шишова І. - Логопедична ритміка в системі підготовки студентів до корекційної освіти дітей з особливостями фізичного та психомовленнєвого розвитку (2016)
Shcherbina S. - Teacher’s functions in teaching language communicative competence (2016)
Богів Е. - Рольова гра як засіб пізнавальної діяльності на уроках німецької мови професійного спрямування у вищих закладах освіти, Кабаці М. (2016)
Жлудько В. - Театралізація як пріоритетна педагогічна умова формування готовності майбутніх учителів до ігродизайну з молодшими школярами (2016)
Гайдай Л. - Розвиток сценічно-виконавської культури майбутніх учителів музичного мистецтва, Калюжна О. (2016)
Локарєва Ю. - Формування творчо-проективних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі музично-теоретичної підготовки (2016)
Назаренко М. - Науково-методичні засади вокально-хорової підготовки студентів педагогічного університету (2016)
Негребецька О. - Музичне мистецтво у процесі соціалізації студентів (2016)
Омельчук О. - Метод проектів у підготовці вчителів технологій до профільного навчання учнів художньої обробки матеріалів, Шабага В. (2016)
Пунгіна О. - Вклад Володимира Заузе у розвиток графічних видів мистецтва на Півдні України (2016)
Шумський О. - Шляхи активізації самостійної роботи студентів (2016)
Вовк Б. - Мотиваційна складова самоосвіти майбутніх викладачів практичного навчання ПТНЗ (2016)
Коновальчук С. - До питання про змістовий взаємозв’язок жанрового мовлення журналістів (2016)
Коптєва О. - Особливості формування соціально-професійної зрілості в період ранньої юності (2016)
Личук А. - Етап інтенсифікації в концепції підготовки майбутніх авіаційних диспетчерів до професійної діалогічної взаємодії (2016)
Мурована І. - Науковий аналіз історіографічних та фундаментальних досліджень з хореографії (2016)
Нелін Є. - Політика вестернізації України або знову про глобалізацію (2016)
Попович В. - Сучасні тенденції та умови формування професійно-мовленнєвої компетентності фахівців з туристичного обслуговування (2016)
Проценко Є. - Особливості гуманістичних поглядів у науково-педагогічній спадщині І. Є. Тамма, Садовий М. (2016)
Русакова Л. - Становлення та розвиток приватної художньої освіти Катеринославщини періоду другої половини ХІХ – початок ХХ століть (2016)
Шевчук С. - Відбір фахівців служби пробації (2016)
Шерудило А. - Експериментальна перевірка процесу формування готовності майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (2016)
Шишкіна К. - Проблемні ситуації в он-лайн середовищі (2016)
Тимошенко Ю. - Онлайн-освіта: продуктивні смисли для модернізації традиційних університетських студій (2016)
Шостак І. - Розвиток студентського самоврядування, як умова активної діяльності студентів медичних коледжів у формуванні власної культури здоров’я (2016)
Яцзюнь В. - Комунікативна культура диригента-хормейстера в контексті музичної комунікації (2016)
Боярчук С. - Оптимізація самостійної роботи студентів засобами технології тайм-менеджменту (2016)
Ваколюк А. - Динаміка розвитку умов формування здорового способу життя в процесі фізичного виховання школярів (2016)
Грицай (Лоозе) Я. - Тенденції розвитку приватних університетів у німеччині (2016)
Осадченко Т. - Структурні компоненти здоров’язбережувальної компетенції майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Полевіна О. - Формування навичок ансамблевої гри в учнів-піаністів в умовах музичної школи (2016)
Прус Н. - Організаційно-педагогічні умови формування професійного іміджу майбутніх викладачів іноземної мови (2016)
Сігетій І. - Інформація як об’єкт управління в освітніх системах вищої школи (загальні та специфічні проблеми) (2016)
Софілканич Н. - Роль і місце рольових ігор у навчанні англійської мови професійного спрямування у вищих закладах освіти, Дем’ян В. (2016)
Сухомудренко Ю. - Переваги дистанційного навчання в освітньо-виховному процесі (2016)
Тимофєєва О. - Критерії, показники та рівні сформованості соціально-комунікативної компетентності в майбутніх судноводіїв (2016)
Фесенко О. - Визначення сутності феномена "педагогічні умови" у науковій літературі (2016)
Фурдак Т. - Тривожність та її виявлення у процесі адаптації першокурсників (2016)
Анан’єва Н. - Сучасні підходи до визначення діагностичного компоненту в процесі формування спеціальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів будівельної галузі, Бондаренко М. (2016)
Лисенко Л. - Специфіка методики викладання курсу "Лексикологія англійської мови" (2016)
Анотації (2016)
Апостол М. В. - Метод періодизації в системі методології історико–біографічного дослідження (2016)
Григорук Н. А. - Дослідження Київської держави крізь призму праць Миколи Чубатого (2016)
Харсун О. В. - Хто перетворив Мельхіседека Значка–Яворського на ідейного натхненника Коліївщини? (2016)
Мочернюк Я. М. - Поміщики Київської губернії у торгівельно–фінансовому підприємництві (друга половина XIX – початок XX ст.) (2016)
Мясникова А. С. - Прорахунки в діяльності муніципальної влади міста Харкова наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Орлов В. М. - Релігійний чинник в історії становлення українського Донбасу (ХІХ – перша третина ХХ століття) в новітній українській історіографії (2016)
Триняк Л. В. - Весільна обрядовість на Покутті в українській етнографічній спадщині другої половини XIX – початку XX ст. (2016)
Шкільнюк Н. М. - Особливості розвитку торгівлі у містах Волинської губернії в другій половині ХІХ ст. (2016)
Гавліч І. Б. - Історіографія дослідження української кредитної кооперації у Східній Галичині (кінець ХІХ ст. – 1914 р.) (2016)
Герасимов Т. Ю. - Спекуляція як повсякденне явище в містах Правобережної України в роки Першої світової війни (1914–1917 рр.) (2016)
Лопатовський Ю. М. - Виконавчі комітети громадських організацій та інститут комісарів Тимчасово уряду: проблема взаємовідносин (2016)
Варгатюк С. В. - Українсько–польські відносини доби директорії УНР (2016)
Галицька–Дідух Т. В. - Східногалицька проблема як об’єкт міжнародної політики (вересень – грудень 1920 р.) (2016)
Чирко Б. В. - Заходи Радянської влади України щодо запровадження освіти німецькою мовою та організації роботи німецьких культурно–просвітніх установ (1920–ті – 1930–ті роки) (2016)
Власюк І. М. - Агрономічні заходи на Волині в роки нової економічної політики (1921–1927 рр.) (2016)
Кришталь С. П. - Матеріально–технічне та фінансове забезпечення робітничих факультетів радянської України в 1920–і – на початку 1930–х рр. (2016)
Пуйда Р. Б. - Культурно–просвітницька та благодійна діяльність Митрополита Андрея Шептицького в патріотичному вихованні української молоді (2016)
Костюк Л. В. - Роль і місце О. Кандиби–Ольжича у діяльності УНР 1941−1944 рр. (2016)
Лаврут О. О. - Санітарно–гігієнічні умови у школах УРСР після Другої світової війни (2016)
Самко О. В. - Історіографія репараційного аспекту відбудови харчової промисловості України (1945–1953 рр.) (2016)
Вербицький Б. Д. - Розвиток суспільно–політичних поглядів Михайла і Богдана Горинів (2016)
Лук’яненко О. В. - Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.3) (2016)
Мащенко Н. В. - Освітня реформа 1958 року на Рівненщині: суть, впровадження, наслідки (2016)
Костюк О. - Участь України в інтеграційних процесах СНД у баченні російського політикуму у 1990–х рр. (2016)
Луцан І. В. - Типи та форми виявів релігійних конфліктів в Чернівецькій області кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Плазова Т. І. - Українські наукові осередки в США (2016)
Папазова А. В. - Орден єзуїтів в сучасній Україні (2016)
Блажевич Н. О. - Передумови виникнення і розвиток наукознавства у світі та Радянському Союзі (2016)
Кубанов Н. Ю. - "Страсти по Андрею": расхождение творческого пути режиссёра А. Тарковского с официальной идеологией СССР (2016)
Перга Т. Ю. - Вплив суспільних трансформацій початку 1990–х рр. на екологічну політику країн центрально–Східної Європи (2016)
Кшановський Р. О. - Особливості лицарського турніру в середньовічній Англії: історіографічний огляд (XX – початок XXI ст.) (2016)
Лисак О. Л. - Передумови пероністського перевороту в Аргентині (2016)
Ибадов Ш. - К некоторым проблемам исторической этнографии городов Азербайджана в XIX веке (на основе материалов города Ленкорань) (2016)
Nasirov N. - Supreme power in the Ilkhanate state (on the basis of English–language works) (2016)
Rahimli G. - Background of the Kizilbash ideology (2016)
Халилов А. - Коммунистическая номенклатура Азербайджанской ССР: краткая характеристика и механизмы формирования (первая половина 1920–х годов) (2016)
Богатирьов Д. В. - Розвиток відносин Російської Федерації з державами Центральної Азії в рамках ОДКБ: рушійні фактори, історія, перспективи (1992–2015 рр.) (2016)
Кузнецова К. Ю. - І. Кант та Ф. Ніцше: два підходи до критики метафізики (2016)
Богданова Н. Г. - Модель "креативної соціальної філософії освіти" у працях П. Фрейре (2016)
Маевская Л. Б. - Влияние ранних антропоморфистов на взгляды Ибн Таймии и формирование ваххабитского учения (2016)
Бокал Г. В. - Логіко–семантичні основи принципу "Чжен мін" в ранньому конфуціанстві, Гордієнко О. О. (2016)
Мамедова С. Д. - Пословицы, мудрые слова и вопросы–ответы как одни из методов воспитания Корана (2016)
Маруховська–Картунова О. О. - Витоки та еволюція знань про конфлікти з етнополітичною складовою від Стародавньої епохи до Новітнього часу (2016)
Мельник Ю. М. - Визначення сутності людини в парадигмі філософії ХХ століття, Шевченко Г. А. (2016)
Влялько А. М. - ЧЕЛОВЕК – ты уже сделал свой ВЫБОР ?! (2016)
Богаченко В. В. - "Девіація" як модус переходу до "нового" (2016)
Дроботенко М. О. - Суспільна та культурна значущість популярної філософії (2016)
Житник М. М. - Розвиток ідеї громадянського суспільства у філософській репрезентації: актуальність для України (2016)
Кадієвська І. А. - Детермінанти формування особистості (соціально–філософський аналіз), Нарядько Г. Я. (2016)
Качмар О. В. - Пасивна агресія: особливості та шляхи протидії (2016)
Звонок О. А. - Культ як "місце зосередження" релігійної культури (2016)
Вергелес К. М. - Особливості функціонування релігії в сучасних соціокультурних процесах (2016)
Райчинець А. В. - Християнсько–мусульманські відносини в Україні (2016)
Сагановська Т. П. - Етико–філософський контекст взаємодії насилля і ненасилля (2016)
Озьмінська І. Д. - Мова і її роль у координатах розвитку спільноти (2016)
Гапченко О. В. - Гуманістичні виміри стилю життя особистості в період культурно–національного відродження (2016)
Ворона В. А. - Подолання антропоцентризму як передумова зміни ставлення до тварин в західній культурі (2016)
Нагорна О. - Українська література у Франції (2016)
Петренко Д. В. - Воспроизводство и повторение: медиаобраз между эстетической идентификацией и режимами власти (2016)
Поліщук О. С. - Цінності колективної дії у соціальній структурі суспільства (2016)
Сафонік Л. М. - Смислова мозаїчність буття сучасної людини (2016)
Ходус Е. В. - Социокультурный анализ как методологическая стратегия концептуализации феномена приватности (2016)
Холох О. І. - Філософсько–антропологічне осмислення сучасної пропаганди (2016)
Христокин Г. В. - Метафизика греческой патристики (2016)
Чорна Л. В. - До питання розмежування ідеалу та утопії: класифікація утопій (2016)
Бурлука О. В. - Самоосвітня активність особистості в доіндустріальних цивілізаціях (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Эвристичность ноогуманизма в контексте модернизации современного высшего образования (2016)
Легенький М. І. - Проект основного освітянського закону – перспективи та перестороги (2016)
Васюк Ю. А. - Освітнє середовище як простір самовизначення особистості: теоретичний аспект (2016)
Гриценкo М. В. - Трансформація автономії університетів і академічної свободи: європейський досвід (2016)
Заблоцька Ю. В. - Життєві стратегії студентської молоді: теоретичні проблеми дослідження (2016)
Палагнюк М. М. - Викладання основ філософії права у гуманітарній підготовці студентів нафтогазового профілю (2016)
Бадер А. В. - Поява та розповсюдження збройного насилля в світі (2016)
Aliyev A. Sh. - International migration policy: essence and content (2016)
Воробйова Г. Ю. - Вплив політичних метафор на прийняття політичних рішень (2016)
Герасимович В. А. - Переговорний процес як невід’ємна складова політики та роль особистості на переговорах (2016)
Верьовкін В. В. - Соціальне відчуження в інформаційному суспільстві (2016)
Гриньків М. В. - Політичний контекст у комунікації релігійних організацій (2016)
Додонов Д. Р. - Феномен "складності" та пошук аутентичних демократичних процедур (2016)
Колісніченко Р. М. - Стан глобалістичної свідомості на сучасному етапі світового розвитку (2016)
Комарчук О. О. - Деструктивні політичні та соціальні технології у структурі гібридної війни (2016)
Конціцка Г. - Концепція "жіночоцентризму" як теоретична основа "другої хвилі" фемінізму (2016)
Литвиненко І. І. - Динамічний соціальний порядок в умовах радикальних змін суспільства (2016)
Скляр О. Ю. - Політична свобода в контексті правових відносин і сучасність (2016)
Смокова Г. І. - Концептуалізація ціннісних засад політичної діяльності (2016)
Хонин В. Н. - Международные системы: порядок из хаоса (2016)
Щедрова Г. П. - Самоорганізація громадянського суспільства: теоретичні засади і практичні реалії (2016)
Рафальський І. О. - Українська колективна суб’єктність та ідентичність (2016)
Гончаренко О. М. - Синдром "слабкої держави" і сучасні геополітичні альтернативи України (2016)
Гoцуляк В. М. - Лобізм в умовах радикальних трансформацій сучасного українського суспільства (2016)
Вонсович О. С. - Рамкове рішення про розведення сил та засобів на Донбасі: негативні та позитивні аспекти (2016)
Римаренко С. Ю. - Трансформації соціокультурного простору України (2016)
Гай–Нижник П. П. - Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України (2016)
Годя І. М. - Спортивно–оздоровчий туризм у світі й Україні: соціальний та економічний аспекти (2016)
Дацків І. Б. - Стратегії розвитку інформаційної політики в Україні, Мельник О. П. (2016)
Литвиненко К. О. - Становлення та динаміка поширення сепаратистських рухів в окремих регіонах України (2016)
Мателешко Ю. П. - Співробітництво між Україною і Туркменістаном у галузях науки та освіти (2016)
Середюк Н. П. - Безпека України: чинники нестабільності в контексті міжнародного гуманітарного співробітництва (2016)
Хомей О. Д. - Роль Платформи громадянського суспільства Україна–ЄС у виконанні Україною Угоди про асоціацію з ЄС (2016)
Ключник Р. М. - Політичний протест: пострадянські особливості (2016)
Сичик К. Б. - Майбутнє ЄС в епіцентрі критики капіталізму: семіотичний аналіз як метод виявлення ідеологічних проблематик (2016)
Стахурський І. В. - Перспективи формування європейської армії (2016)
Бусленко В. В. - Електоральна участь громадян Республіки Польща у парламентських виборах (1989–2015 рр.), Лихацька Т. А. (2016)
Гапеєва О. Л. - Інформаційна кампанія "JUSTICE FOR KHOJALY", як складова інформаційного протистояння між Вірменією та Азербайджаном (2016)
Гримська М. І. - Радикалізація електоральних преференцій в сучасній Німеччині (2016)
Гусейнли Г. А. - Отношение Турции к расширению НАТО на Восток (2016)
Кан Ден Сик. - Региональная роль КНДР в СВА (2016)
Марцинюк М. П. - Інструменти та засоби державної політики як основа формування мультикультуралізму в Португалії наприкінці 90–х – початку 2000–х років (2016)
Сакаль Я. В. - Траєкторія успіхів і невдач в економічному розвитку Мексики 1950–1980–х років (2016)
Столяр О. П. - Боротьба із наркоторгівлею як основний напрямок співробітництва між Мексикою та США у безпековій сфері (2016)
Дзятківський В. В. - Морально-політична відповідальність в умовах авторитарного режиму (2016)
Куцепал С. В. - Рецензія на монографію: Сафонік Лідія "Буттєвість сенсу людського життя": монографія / Лідія Сафонік. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 350 с. (2016)
Зварич І. Т. - Національно-державне самовизначення: від Перебудови до сьогодення. Рецензія на монографію: І. Рафальський. Національно-державне самовизначення України: внутрішні чинники і зовнішні впливи. - Київ – Ніжин: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. – 480 с. (2016)
Титул, содержание (2016)
Карачун В. В. - Дифракція звукових хвиль на металевому кільці, Мельник В. М., Фесенко С. В. (2016)
Безвесільна О. М. - Розрахунок та аналіз статичних похибок двогіроскопного чутливого елемента, Ткачук А. Г., Гуменюк А. А., Нечай С. О. (2016)
Жученко О. А. - Синтез системи керування процесом графітування вуглецевих виробів, Бевзюк Л. Л. (2016)
Саньков П. Н. - Анализ шумозащитных свойств составных конструкций из листовых материалов, Макарова В. Н., Ткач Н. А., Гваджаиа Б. Д. (2016)
Бирюков А. И. - Анализ влияния изменения температур окружающей среды на интенсивность истощения пороховых зарядов при длительном хранении боеприпасов, Бирюков И. Ю. (2016)
Пастушенко В. С. - Модельно-прогнозирующее управление ректификационной колонной в технологическом процессе утилизации углекислого газа в производство метанола, Стопакевич А. А., Стопакевич А. А. (2016)
Слободян И. В. - Синхронизация динамики однотипных котлов, работающих на общую магистраль, Ложечников В. Ф., Стопакевич А. А. (2016)
Savelenko G. - Optimization of arc ignition process for machines of arc dimensional machining, Ermolaev Y., Yuriev V. (2016)
Blintsov V. - Improvement of the management of material and technical resources of water cleaning projects from explosive objects, Hrytsaienko M. (2016)
Клімішина М. Т. - Стан та перспективи розвитку технологій переробки шин та їх вплив на довкілля (2016)
Вдовиченко В. О. - Формування сервісно-ресурсних умов сталості міського громадського пасажирського транспорту (2016)
Abstract and References (2016)
Дмитровський Ю. М. - Уточнення геологічних моделей експлуатаційних об’єктів у процесі їх розробки (на прикладі Більського родовища), Латишев С. Є. (2016)
Василенко О. Л. - Особливості геологічної будови та розповсюдження пасток вуглеводнів у соляно-здвигових структурах Дніпровсько-Донецької западини (2016)
Загороднов А. В. - Критерии размещения нефтяных и газовых залежей в Днепровско-Донецкой впадине с учётом соляной тектоніки (2016)
Зінченко М. О. - Зміни прибережно-морської седиментації в межах літодинамічного вузла Бердянської коси внаслідок антропогенного впливу (2016)
Матвєєв А. В. - Мікропалеонтологічна характеристика кампан-маастрихтських відкладів Пооскілля, Шоміна А. Д., Колосова І. В., Синєгубка В. В. (2016)
Поверенный С. Ф. - Методика определения открытой пористости и коэффициента сжатия пор в пластовых условиях, Абеленцев В. М., Лурье А. И., Поддубная Е. В. (2016)
Прибилова В. М. - Порівняльна характеристика нормативів якості питної води, що застосовуються в окремих країнах світу (2016)
Удалов І. В. - Основні передумови зниження якості питних підземних вод крейдяних водозаборів східної України, Кононенко А. В. (2016)
Фик І. М. - Піднімання пластового тиску в газоконденсатному покладі як фактор підвищення ефективності його розробки, Фик І. М. (2016)
Бордун О. Ю. - Транспорт Розточчя в контексті рекреаційного розвитку регіону, Грицевич В. С. (2016)
Volovyk L. M. - Peripheral areas of capital region, their functional certainty under social transformation (on the example of Kyiv region) (2016)
Кобилін П. О. - Просторово-часовий аналіз торговельного обслуговування населення Харківської області за параметрами траєкторії руху соціогеосистем (2016)
Костріков С. В. - Аналіз дворівневих урбогеосистем через засоби ГІС, Чуєв О. С. (2016)
Машіка Г. В. - Місце і роль соціально-економічних чинників у формуванні господарського потенціалу Карпатського регіону (2016)
Мельнійчук М. М. - Молодіжний та дитячий туризм: сутність та класифікація за віком, Зейко В. О. (2016)
Нємець К. А. - Зміна ролі міст Харківської області – ретроспективний аналіз, Кравченко К. О., Сегіда К. Ю. (2016)
Опара В. М. - Стандартизації у сфері оцінки землі, Домбровська О. А. (2016)
Отечко С. А. - Проблеми та перспективи розвитку пасажирського транспорту міста Харкова: суспільно-географічний аспект (2016)
Решетченко С. І. - Особливості розподілу атмосферних опадів на території Харківської області, Ткаченко Т. Г. (2016)
Chernov B. O. - Methodological basis of economic geography (part 1) (2016)
Gryshchenko N. V. - Application of ecological footprint methodology in a constructive and geographical research (2016)
Klymenko V. H. - Assessment of water quality in the river Lopan within the boundaries of Kharkiv region, Cherkashyna N. I. (2016)
Ничая О. О. - Метризація селитебних ландшафтів Волинської області, Тарасюк Н. А. (2016)
Ричак Н. Л. - Розрахунок екологічного збитку від поверхневих вод атмосферного походження (на прикладі житлової підсистеми), Московкін В. М., Кузнєцова В. В. (2016)
Тарасюк Н. А. - Аналіз та оцінка еколого-господарського стану земельних угідь Рівненської області, Реміз С. А. (2016)
Височанський І. В. - Від Полтви до Арктики, Суярко В. Г., Фик І. М. (2016)
Зарицкий П. В. - Памяти старейшего профессора ГГФ К. Н. Савич-Заблоцкого (1877-1967) (2016)
Зарицкий П. В. - Подготовка докладов к международной конференции "Современная теория и практика ноосферного развития общества" (2016)
Зарицкий П. В. - Х академічні читання пам’яті В. І. Стріхи (2016)
Реферати (2016)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2016)
Bleha R. - Distribution of bee pollen granules according to vibration spectroscopic markers, Votochkova M., Synytsya A., Brindza J. (2015)
Brindza J. - Morphological characteristics of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) pollen grains and bee pollen, Schubertova Z., Brovarskyi V., Motyleva S., Mertvisheva M., Grygorieva O. (2015)
Brindza J. - The evaluation of bee bread quality, Schubertova Z., Brovarskyi V., Velychko S., Kreft I., Ivanishovа E. (2015)
Grygorieva O. - Pollen and bee pollen features of sweet chestnut (Castanea sativa Mill.), Nikolaieva N., Brindza J., Klymenko S. (2015)
Zastulka O. - The contamination of bee pollen by microscopic fungi, Yakubchak O., Solodka L., Halatyuk O. (2015)
Адамчук Л. О. - Дослідження перги різного ботанічного походження, Бріндза Я., Білоцерківець Т. І. (2015)
Білоцерківець Т. І. - Оцінювання меду за показниками якості відповідно до чинних нормативів, Генгало Н. О., Михальська О. М., Адамчук Л. О. (2015)
Боярчук С. В. - Оптимізація забезпечення кормами бджолиних сімей (2015)
Бриндза Я. - Сады для улучшения питания, здоровья, качества жизни и сохранения агробиоразнообразия, Броварский В., Адамчук Л., Гашпаровски Й., Григорьева О. (2015)
Броварський В. - Новий спосіб штучного введення сперми бджолиним маткам, Бріндза Я. (2015)
Величко С. М. - Формування запасів перги у гніздах бджолиних сімей (2015)
Войналович М. В. - Визначення оптимальної кількості маточних личинок у сім’ї-виховательці при виведенні бджолиних маток (2015)
Головецький І. І. - Удосконалення оцінки материнських сімей за чистопородністю бджіл, Лосєв О. М., Луців В. О. (2015)
Гудзь Н. І. - Проблеми стандартизації бджолиного обніжжя та перги як біологічно активних компонентів, Рехлецька О. В., Філіпська А. М., Воробець Н. М. (2015)
Єфіменко Т. М. - Вплив згодовування пилку та перги на бджіл за нозематозу, Односум Г. В. (2015)
Каракетов К. М. - Деятельность общественного объединения "Киргизский Союз Пчеловодов" (2015)
Клименко А. О. - Фармакологічна активність мазі, виготовленої з гомогенату личинок бджіл чоловічої статі, Дрінь М. М., Грицик А. Р., Сас І. А. (2015)
Колесник А. Й. - Біохімічні процеси в перзі за вакуумного збереження (2015)
Лісогурська О. В. - Якість ріпакового меду, одержаного на житомирському Поліссі, Кривий М. М., Лісогурська Д. В., Вербельчук С. П. (2015)
Локутова О. А. - Сільськогосподарське дорадництво (інформаційно-консультаційна діяльність) у контексті питання якості продуктів бджільництва (2015)
Михальська О. М. - Фізико-хімічні показники якості перги бджолиної, Білоцерківець Т. І., Генгало Н. О. (2015)
Міщенко О. А. - Вплив відбору бджолиного обніжжя на розвиток і льотну діяльність бджолиних сімей (2015)
Ніколаєва Н. В. - Порівняльна характеристика мікробіологічних особливостей пилку Corylus avellana L., Гаркава К. Г., Петрова Я., Бріндза Я. (2015)
Папченко О. В. - Розвиток бджолиних сімей за умов інтенсивних медозборів і різних способів їх утримання (2015)
Романченко М. А. - Дослідження дезінфікуючої дії УФ у забезпеченні збереження біопотенціалу бджолосімей, Маслій І. Г., Кунденко М. П., Санін Ю. К., Цехмейстер О. С. (2015)
Себа М. В. - Виживаність бджіл за різних концентрацій карбоксилатів харчових кислот у складі цукрового сиропу, Лосєв О. М., Чорний Б. М., Каплуненко В. Г. (2015)
Семенюк В. Ф. - Біологічні взаємодії у бджолиній сім’ї (2015)
Сич І. В. - Особливості виробництва бджолиного обніжжя в умовах Лісостепу України, Лосєв О. М., Головецький І. І. (2015)
Туринський В. М. - Важливі питання розвитку галузі бджільництва, Адамчук Л. О. (2015)
Ягіч Г. О. - Влив стимулюючої підгодівлі бджолиних сімей на отримання маточного молочка, Лосєв О. М., Головецький І. І. (2015)
Биба М. О. - Особливості актуалізації історико-культурного концепту Реконкіста в сучасній іспанській мові (2014)
Бондарук Я. В. - Роль і значення багатослівних конструкцій у сучасній англійській мові (2014)
Буренко Т. М. - Вибачення як лінгвокультурний концепт (2014)
Волкова С. В. - Наративні прийоми вписаності міфолорного простору у художній простір роману-легенди Скотта Момадея "Шлях до гори дощів” (2014)
Данильченко І. В. - Номінація емоцій в американському журнальному дискурсі новин: гендерний і віковий аспекти (2014)
Дельва О. В. - Реконструкція модальних світів: когнітивно-комунікативний аспект (2014)
Залужна М. В. - Лінгвістичні виміри невизначеності: принцип – категорія – поняття – концепт – фрейм (2014)
Косенко А. В. - Дискурсивний вимір вербалізації концепту beauty (2014)
Лектоваров К. С. - Вербальне поле концепту security (лінгвокогнітивний опис ядерної зони) (2014)
Литвин О. Л. - Лексичне наповнення категорії антонімії (за даними англомовних лінгвістичних праць) (2014)
Нузбан О. В. - Прототипізація перцептивних концептів hard / soft та їх вербалізація в англійській мові (2014)
Олейник Н. А. - Семантическое пространство англоязычных номинаций концепта экономический кризис (2014)
Павлюк Е. О. - Лексико-фразеологическое и текстовое представление концепта hypocrisie (лицемерие) во французской языковой картине мира (2014)
Пихтовникова Л. С. - Самоорганизация речевого произведения в информационном аспекте (2014)
Потапенко С. І. - Про події на майдані – англійською: лінгвокогнітивний аналіз (2014)
Прокопенко (Єременко) А. А. - Семантичний простір номінацій поняття healthcare у президентському дискурсі Барака Обами (2014)
Скрипник Ю. С. - Особливості вербалізації концепту "хвороба" в латинських пареміях (2014)
Стрюкова Н. О. - Концепт "Щастя" як маркер існуючих в іспанському суспільстві ціннісних уявлень і настанов, Довгань О. В. (2014)
Талавіра Н. М. - Топологічні прийменникові безартиклеві звороти англійської мови: семантичні моделі (2014)
Федоренко Л. В. - Метафоризація як процес пізнання і комунікативний творчий акт (2014)
Черник М. В. - Лінквокогнітивні аспекти полісенсорного синкретизму мистецтва (2014)
Чуян С. О. - Параметри класифікації фреймів у лінгвокогнітивних розвідках (2014)
Шамаева Ю. Ю. - Фрактальная семиотика языка эмоций как интегративной репрезентации знаний матричного формата (2014)
Шевченко І. С. - Лексично втілені концепти: історичний вимір (2014)
Шутова М. О. - Реконструкція формомоделей фразем-автостереотипів англійців і українців (2014)
Ярцева Л. И. - Концепт pensée в языковой картине мира (на примере французского метафорического словоупотребления) (2014)
Александрук І. В. - Роль запозичень у створенні можливих світів у творах жанру фентезі (на матеріалі творів сучасних американських та британських авторів) (2014)
Голуб Ю. І. - Кореляція між системними параметрами лексичного рівня мови і словника (2014)
Гура Н. П. - Структурно-типологічні особливості запозичень німецької комп’ютерної терміносистеми (2014)
Єрмакова Н. М. - Деякі теоретичні проблеми еврисемії в англійській мові (2014)
Жук В. А. - Анализ словообразовательных процессов в истории английского языка (2014)
Зацний Ю. А. - Про деякі тенденції в словотвірних процесах сучасної англійської мови (2014)
Ібрагімова С. С. - Варіанти англійської мови як посередники іншомовних запозичень (2014)
Козлова Т. О. - Синкретизм в лексиці індоєвропейської прамови (2014)
Мельник О. М. - Лексичні засоби сучасної англійської мови на позначення егоїзму (2014)
Сандій Л. В. - Інкорпорація іншомовних і внутрішньомовних запозичень як один із шляхів неономінаціїв англійській мові сфери економіки (2014)
Соколов В. В. - Скорочення як механізм збагачення сучасної медичної лексики англійської мови (2014)
Фахурдінова М. А. - Часові форми конструкції tun+інфінітив у дієслівній парадигмі ранньонововерхньонімецького періоду (презенс, претерит) (2014)
Хижняк М. М. - Особливості репрезентації емоцій в термінах обертального руху в англійській мові (2014)
Чирвоний О. С. - Twitter: a new center of word-formation (2014)
Шталтовна Ю. А. - Вплив демократизації на лексико-семантичні процеси в культурній сфері життя сучасної англійської мови (2014)
Домброван Т. И. - Концептуально-методологические основы лингвосинергетики (2014)
Іваницька Н. Б. - Зіставне мовознавство в системі лінгвістичних дисциплін (2014)
Короткова Л. В. - Колірна символіка як об'єкт дослідження сучасної лінгвістики (2014)
Кучер І. А. - Методичні дослідницькі стадії і процедури комплексного аналізу дієслів руху у фінській мові (на прикладі дієслів käydä, mennä і tulla) (2014)
Махачашвілі Р. К. - Специфіка референції антропонімів у фікціональному світі (на матеріалі творчості Дж. Ффорде), Разумович І. А. (2014)
Семененко Г. М. - Методологія соціолінгвістичного аналізу історичних мовних корпусів (2014)
Семенець О. О. - Проблема цілісності індивідуальної свідомості в дискурсивних практиках мас-медіа (2014)
Каспаров Г. - Речь Гарри Каспарова в Вестминстерском колледже в Фултоне (2016)
Нанівська В. - Дошкульна й принизлива особливість України в тому, що увесь світ уже звик до наших безкінечних політичних конфліктів і протистоянь, які не допомагають прийти до якогось розумного рішення. Усе закінчується або виборами, або революціями. (2016)
Ключові виклики та ризики для України (2016)
Березовський М. - За нашими прогнозами, через критичний стан дорожньої мережі, українська економіка втратить близько 100-120 мільярдів гривень у 2016 та 2017 році (2016)
Сибірцев О. - Народ, здається, розуміє свої помилки і сам шукає мирні способи виживання (2016)
Співаковський В. - Ось ми тут б’ємося з нашими реформами. а давайте подивимося, як люди роблять (2016)
Чисельність населення (2016)
Показники розвитку (2016)
Ємельянова Т. А. - Розв’язуюче рівняння вільних коливань тришарової циліндричної оболонки, яка підкріплена ребрами жорсткості (2016)
Alrefo Farhan Ibrahem Salman - Evolution and genetic forecasting of multispindle automatic lathe development , Kuznetsov Yu. (2016)
Акимов А. В. - Анализ структуры защитных покрытий для элементов энергетических установок на транспорте с целью обеспечения их надежности в процессе эксплуатации, Сапронов А. А., Шарко А. В., Михайлик В. Д., Ивченко Т. И., Скирденко О. И. (2016)
Алиева Л. И. - Деформирование заготовок способом радиального выдавливания с противодавлением (2016)
Березкін І. С. - Проблеми переробки пластикових відходів та теоретичне обґрунтування створення альтернативних технологій переробки пластику, Грубник О. В. (2016)
Злепко С. М. - Особенности подготовки воды для инкубационных аппаратов, Титова Н. В., Новиков В. А. (2016)
Копылов В. И. - Демпфирующие свойства плазменных алюминий – никелевых покрытий на высоколегированных сталях, Солодкий С. П., Селиверстов И. А. (2016)
Кочевих М. О. - Особливості отримання фактурних бетонних виробів для огороджувальних конструкцій, Блажіс Г. Р., Гончар О. А., Вялін Д. О. (2016)
Марасанов В. В. - Анализ механизмов возникновения сигналов акустической эмиссии при динамическом нагружении твердых тел, Шарко А. А., Коберский В. В. (2016)
Мєшков Ю. Є. - Синтез закону руху вихідної ланки, що хитається, та працює в режимі фізичного маятника (2016)
Петровський А. В. - Деякі аспекти оптимізації використання корисних площ складів палетованих вантажів, Березницький Д. О. (2016)
Розов Ю. Г. - Анализ потери продольной устойчивости двух труб, вставленных одна в другую,при упругих деформаціях (2016)
Титова Н. В. - Особливості впливу лазерного та оптичного випромінювання на гідро біонти, Новіков В. О., Бачинський М. В., Горбатюк С. М. (2016)
Яглинский В. П. - Параметрические колебания эпицикла колесного редуктора, Гутыря С. С., Хомяк Ю. М., Чанчин А. Н. (2016)
Бойко Г. А. - Визначення придатності волокон льону олійного різних сортів до прядіння, Уханова О. А. (2016)
Валько Н. И. - Влияние условий гипоксии растительного сырья на активность глутаматдекарбоксилазы , Зубкова Е. В., Стоянова О. В., Тихосова А. А. (2016)
Валько М. І. - Актуальні питання проектування технологічних процесів консервних підприємств, Стоянова О. В., Зубкова К. В. (2016)
Валько М. І. - Удосконалення технології овочевих маринадів, Тіхосова Г. А., Стоянова О. В., Зубкова К. В. (2016)
Горач О. О. - Актуальність розробки нормативних документів на стебла соломи та волокно льону олійного, Круглий Д. Г., Бартків Л. Г. (2016)
Дубінецька Г. О. - Систематизація елементів весільного одягу на основі принципів трансформації, Остапенко Н. В., Луцкер Т. В., Навольська Л. В. (2016)
Зубкова К. В. - Визначення константи деструкції γ-аміномасляної кислоти в процесі теплової обробки овочевих консервів (2016)
Ковалевський К. А. - Обладнання для виробництва плодових, коньячних спиртів та спирту-ректифікату, Валько М. І., Кузьміна Т. О., Мамай О. І., Шанін О. Д. (2016)
Ковалевський К. А. - Виробництво продуктів із вторинної сировини виноробства, Валько М. І., Кузьміна Т. О., Тіхосова Г. А., Мамай О. І. (2016)
Кулігін М. Л. - Дослідження впливу модифікованого крохмалю на реологічні властивості кетчупу, Семешко О. Я. (2016)
Куник А. Н. - Исследование физико-химических свойств шерстного жира, полученного кислотным способом жиродобычи, Семешко О. Я., Сарибекова Ю. Г., Асаулюк Т. С. (2016)
Левчук І. В. - Оцінка залишкового вмісту пестицидів у вовняному жирі при очищенні вовни з використанням високоенергетичної обробки, Кіщенко В. А., Українець А. І., Осейко М. І., Пасічний В. М., Маринін А. І (2016)
Мамай О. І. - Спосіб видалення заліза з вин і коньяків, Валько М. І., Кузьміна Т. О., Ковалевський К. А., Шанін О. Д. (2016)
Салєба Л. В. - Дослідження процесу екстрагування каротиноїдів, Сарібєкова Д. Г., Куник О. М., Сарібеков Г. С., Микитенко К. Є. (2016)
Скропишева О. В. - Використання методу мікрокристалоскопічного аналізу для ідентифікації харчових та технологічних добавок у харчових продуктах, Гнідець В. П. (2016)
Славич В. П. - Модель визначення довжини черги транспортних засобів при виникненні перешкоди на смузі руху, Клеймьонов А. Г. (2016)
Корженевська В. М. - Проблеми та тенденції розвитку підприємств машинобудування в умовах кризи (2016)
Малеев В. А. - Водохозяйственный комплекс Херсонской области: состав, анализ, эколого-экономические проблемы, перспективы развития, Безпальченко В. М. (2016)
Малеев В. А. - Моббинг: причины, таксономия, последствия, Безпальченко В. М. (2016)
Radetska S. V. - Translation model of the intertextual elements in the literary texts (2016)
Габермас Ю. - До реконструкції історичного матеріалізму. III Еволюція (2015)
Горбунова Л. - Лімінальність як концепт філософії (до обгрунтування трансформативного навчання) (2015)
Артеменко А. - Знання до сплати та інвестицій: Аналіз трансформації системи освіти (2015)
Лактіонова А. - Спільні та індивідуальні дії (2015)
Брижнік В. - Вступ до філософії освіти Теодора Адорно (2015)
Бойченко М. - Історичне становлення інституційних засад критичного мислення: економічний, релігійний, мистецький та віртуальний виміри (2015)
Зінченко В. - Моделі філософії освіти в інтернаціональних формах менеджменту освіти. Специфіка континентальної європейської освітньо-наукової системи. (2015)
Лазоренко О. - Інтелектуальні дороговкази модернізації вищої освіти в Україні (2015)
Кримець Л. - Стратегії глобального управління науково-освітнім простором у контексті інтернаціоналізації (2015)
Дебич М. - Мобільність персоналу в контексті Болонського процесу (2015)
Мєлков Ю. - Людина в постнекласичній науковій картині світу (2015)
Барна Н. - Комунікативна естетика як феномен сучасного світу (2015)
Ершова-Бабенко И. - Нечеловекомерные составляющие поля человекомерности, Гончарова О. (2015)
Ханжи В. - Методологическая реконструкция антропологической парадигмы времени: Концепция антропного времени и человеческой истории (2015)
Надурак В. - Система суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики: підсумки дослідження (2015)
Курбатов С. - Філософське життя Словаччини: від національної ідеї до аналітичної традиції (Нотатки з П’ятого словацького філософського конгресу, Братислава, 21-23 жовтня 2015 року) (2015)
Ректору Львівського торговельно-економічного університету Петру Куцику – 50! (2016)
Країна потребує радикальних реформ (2016)
Кричевська Т. - Монетарна політика як елемент суспільного договору: логіко-історичний аналіз (2016)
Стройко Т - Оцінка якості українського інституційного середовища в системі індексу глобальної конкурентоспроможності, Душейко Д. (2016)
Крюкова І. - Телепортація соціально-економічної відповідальності держави в Україні, Приймук С. (2016)
Радзієвська С. - Вплив глобалізації на трансформацію зовнішньоторговельних зв’язків України (2016)
Романюта Е. - Податкові ефекти від євроінтеграційного розвитку економіки України (2016)
Куць Н. - Фінансова надійність банківської установи та методи її оцінки (2016)
Третяк А. - Удосконалення методики оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні, Третяк В., Ковалишин О., Третяк Н. (2016)
Сакаль О. - Пріоритетні напрями використання осушених земель в Україні (2016)
Новаковська І. - Теоретичні аспекти та механізми оптимізації земельно-господарського устрою міст і впорядкування їх територій для містобудівних потреб (2016)
Миклуш Т. - Комплексне природокористування: теоретико-методологічні засади та інституціональні передумови (2016)
Дзюбенко О. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку лісового господарства в сучасних умовах (2016)
Алиев Б. - Методологические принципы оценки инновационных проектов (2016)
Диба В. - Управління вартістю нематеріальних активів: теорія та облік (2016)
Тур О. - Пріоритети стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості (2016)
Степанов Ю. М. - Роль вісмуту в лікуванні гастродуоденальної патології (огляд літератури та власні дослідження), Мосійчук Л. М. (2016)
Демешкіна Л. В. - Досвід застосування психокорегуючої терапії в комплексному лікуванні хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, поєднану з дисфункцією жовчовивідної системи, Мосійчук Л. М., Петішко О. П., Зигало Е. В., Зав’ялова І. Ю. (2016)
Гончарук Л. М. - Оксидантно-протиоксидантний гомеостаз при гастродуоденопатіях, індукованих нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз з урахуванням патогенних штамів Helicobacter pylori, Федів О. І., Коханюк Ю. В. (2016)
Кушніренко І. В - Аналіз ефективності лікувального комплексу у хворих гастроентерологічного профілю з кандидозом слизової оболонки верхнього відділу травного тракту (2016)
Шевченко Б. Ф. - Функціональний стан підшлункової залози при хронічному панкреатиті, Бабій О. М., Татарчук О. М., Макарчук В. А., Кудрявцева В. Є. (2016)
Сорокман Т. В. - Цитокіновий статус у дітей із хронічною гастродуоденальною патологією, Cокольник С. В., Попелюк О.-М. В. (2016)
Шипулин В. П. - Особенности лечения пациентов, инфицированных 1 и 4 генотипами вируса гепатита С, противовирусными препаратами прямого действия, Кузьминец А. А. (2016)
Ткач С. М. - Особенности диагностики и лечения кислотозависимой патологии у больных сахарным диабетом (2016)
Степанов Ю. М. - Дисбіоз кишечника та ефективність використання пробіотика-біоентеросептика Ентерожерміна в його корекції (методичні рекомендації), Бойко Т. Й. (2016)
Степанов Ю. М. - Застосування препаратів 5-аміносаліцилової кислоти в лікуванні запальних захворювань кишечника, Стойкевич М. В., Сорочан О. В. (2016)
Скирда І. Ю. - За матеріалами IV наукової сесії Інституту гастроентерології НАМН України "Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології", Галенко О. П. (2016)
Шевцова З. И. - Медики-подвижники на ниве земской медицины, Гапонов В. В., Чабан Н. (2016)
Коханюк Ю. В. - Дослідження протеїназо-інгібіторної системи та фібринолітичної активності плазми крові у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в поєднанні з цукровим діабетом типу 2, Федів О. І., Гончарук Л. М. (2016)
Кушніренко І. В. - Роль здатності букальних епітеліоцитів до адгезії Candida albicans та впливу на неї регуляторних цитокінів у перебігу інфекційного процесу у хворих на кандидоз слизової оболонки верхнього відділу травного тракту (2016)
Звягинцева Т. Д. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и щелочной рефлюкс: механизмы развития и тактика лечения, Шаргород И. И. (2016)
Вакалюк І. І. - Прогресування фіброзу печінки у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки, Вірстюк Н. Г., Казьмірук В. М. (2016)
Степанов Ю. М. - Особливості синдрому надлишкового бактеріального росту та порушень мікрофлори кишечника у хворих з портальною гіпертензією, Чалий М. В., Коненко І. С. (2016)
Завгородня Н. Ю. - Стан панкреатобіліарної системи та інтестинальної мікрофлори в дітей із неалкогольною жировою хворобою печінки, Лук’яненко О. Ю., Коненко І. С. (2016)
Сорокман Т. В. - Особливості перебігу патології підшлункової залози в дітей Особливості перебігу патології підшлункової залози в дітей, Попелюк О.-М. В. (2016)
Степанов Ю. М. - Вплив функціонального стану жовчного міхура на особливості ліпідного обміну в дітей зі стеатозом печінки, Завгородня Н. Ю., Бабій С. О., Кленіна І. А. (2016)
Patsera M. V. - Use of Lactobacillus Acidophilus R0052 and Lactobacillus Rhamnosus R0011 Probiotic Strains in Children with Burn Injuries, Skrypnykova Ya. S., Ivan’ko O. H. (2016)
Степанов Ю. М. - Применение эссенциальных фосфолипидов для лечения жировой болезни печени (2016)
Ткач C. М. - Функциональная диспепсия в свете Pимских критериев IV (2016)
Гнатюк В. В. - Визначення рівня мелатоніну у щурів різної статі та віку при виразковому ураженні шлунка, Кононенко Н. М. (2016)
Чабан М. П. - Сторінки історії надання медичної допомоги на Катеринославщині — Дніпропетровщині, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2016)
Майорова Т. - Стан фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму в Україні, Урванцева С., Шуплат О. (2016)
Олефір В. - Результати і перспективи підвищення ставок акцизного податку на алкогольні напої і тютюнові вироби (2016)
Диба В. - Критерії облікової ідентифікації нематеріальних активів (2016)
Еминбейли И. - Развитие энергетического сектора Азербайджана (2016)
Зіць О. - Критерії визначення ключових показників ефективності пат "Укрзалізниця" (2016)
Рошкевич В. - Інституціональні зміни у переробних ланках лісового сектору: пріоритети та детермінанти (2016)
Дишкантюк О. - Формуванння інфраструктурного забезпечення сфери гостинності (2016)
Мислович М. - Моделювання діагностичних сигналів електроенергетичного обладнання за допомогою лінійних випадкових процесів з дискретним часом в рамках енергетичної теорії, Пристайло Т., Самойленко М. (2016)
Горбатюк Є. - Математичне моделювання взаємодії рушія розпушувального агрегату з поверхнею грунту, Волянюк В., Міщук Д. (2016)
Човнюк Ю. - Оптимізація динамічних параметрів руху мостового крана у режимі пуску: аналіз впливу кранового візка з гнучким підвісом вантажу, Діктерук М., Комоцька С. (2016)
Ловейкін В. - Розробка блоку зворотного зв’язку для реалізації оптимальних законів руху мостового крана, Ромасевич Ю., Крушельницький В. (2016)
Човнюк Ю. - Уточнений динамічний аналіз та мінімізація навантажень у канатах вантажопідйомних кранів, Діктерук М., Комоцька С. (2016)
Добровольський О. - Абразивна зносостійкість конструкційних матеріалів в умовах зношування закріпленим абразивом, Косенко В. (2016)
Богуславський В. - Особливості розрахунку робочого органа обладнання для монтажу тротуарних плит (2016)
Абрашкевич Ю. - Підвищення ефективності машин з абразивним інструментом, Мачишин Г., Човнюк О., Щербина Т. (2016)
Шаленко В. - Експериментальні дослідження процесу вібраційного формування бетонних сумішей, Гарнець В., Пристайло М. (2016)
Назаренко І. - Вплив кута нахилу робочої поверхні вібраційного грохота на ефективність його роботи, Орищенко С., Мацюк Б. (2016)
Міщук Д. - Дослідження динамічної моделі гідравлічного циліндра об’ємного гідроприводу (2016)
Бондар Р. - Визначення параметрів заступної схеми лінійного магнітоелектричного вібратора (2016)
Пелевін Л. - Визначення параметрів слідкуючого гідравлічного стабілізатора, Карпенко М., Горбатюк Є., Дзюбенко В. (2016)
Сукач М. - Інтеграція КНУБА до міжнародного наукового співтовариства (2016)
Вітання з 70-річчям Леоніда Андрійовича Хмари (2016)
Відомості про авторів (2016)
Рецензенти (2016)
Президент України Петро Порошенко. Виступ з нагоди 25 річниці незалежності України (2016)
Парсяк В. - Конструкторська підготовка суднобудівного виробництва: підстави для оптимізму є, Жукова О. (2016)
Гріневська С. - Соціальні ресурси розвитку регіону в умовах децентралізації (2016)
Алиев Т. - Структура рабочей силы по видам собственности в промышленности Азербайджана, Алиева Ш. (2016)
Новаковська І. - Ефективність міського землекористування: теоретико-методологічні засади та методи оцінки (2016)
Довга І. - Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти: теоретичний аспект (2016)
Гоцуляк Л. - Державна інвестиційна політика: цілі та завдання в умовах формування інноваційної економіки (2016)
Пархоменко О. - Роль інформаційно-знаннєвої інноваційної системи при формуванні постіндустріальної економіки (2016)
Рачинська А. - Оновлення рухомого складу – стратегічне завдання розвитку залізничного транспорту (2016)
Бердишева Я. В. - Лінгвокультурні особливості об’єктивації концепту jardín в іспаномовній картині світу, Тєлкова О. В. (2014)
Комар О. С. - Культурна складова професійної лексики в сучасному англомовному спортивному інтернет-дискурсі (2014)
Курбатова Т. В. - Концепт глобальне суспільство в сучасній англомовній картині світу (2014)
Михайлова Е. В. - Лингвокультурологический анализ зоонимов (на материале украино- и англоязычных версий Библии), Никитина Е. В. (2014)
Наседкина О. О. - Духовные ценности как часть культурного наследия Уэльса (на материале валлийских сказок) (2014)
Сабадаш Ю. О. - Дослідження англомовних версій біблії з позиції лінгвокультурологічного підходу (2014)
Тараненко Л. І. - Спільність структурно-фабульних елементів англійських фольклорних міфів, казок і легенд (2014)
Черемисіна Г. О. - Інформаційно-семіотична структура англійського лінгвокультурного простору (2014)
Чумакова К. О. - Національно-специфічні засоби актуалізації концепту "Наземний транспортний засіб" в американській лінгвокультурі (2014)
Бєляєва А. В. - Дієслівна репрезентація концепту освіта в зіставному аспекті (2014)
Бігун В. П. - Поняття лінгвоментального стереотипу в сучасних дослідженнях (на матеріалі англійських та українських прислів’їв із семантикою на позначення віку людини) (2014)
Грабовий П. М. - Метафоричні засоби актуалізації концепту демократія в англійській та українській мовах (2014)
Денисенко Н. В. - Вербальні засоби вираження інтенсивності в англійській та українській мовах (2014)
Решетова О. Г. - Фразеологічні одиниці з соматичним компонентом у мовній картині світу (2014)
Славова Л. Л. - Східнослов’янські і західногерманські прізвища: мотиваційний та етимологічний аспекти, Дейкун О. П. (2014)
Prysyazhnyuk O. Ya. - Regional and social variation of English (2014)
Алексахіна Т. О. - Визначення фразеологізму та його властивостей (2014)
Анастасьєва О. А. - Проблема визначення англомовного афоризму (2014)
Андрійченко Ю. В. - Критерії визначення ґендерної належності лексичних одиниць в сучасній іспанській мові (2014)
Бойчук В. М. - Семантичні особливості лексичних одиниць на позначення песимізму в сучасній англійській мові (2014)
Волкова О. М. - Спеціальні методи дослідження та їх комплексне застосування під час аналізу відтворення макроконцепту "портрет" (2014)
Зінченко А. В. - Комунікативні стратегії впливу в аналітичних статтях: функції квантитативів (2014)
Ірчишина М. В. - Особливості інтерпретації поняття "participle" (2014)
Колісник М. П. - Система відхилень у вимові голосних носіями північно-східного діалекту Англії 1960-1990 років (2014)
Куліш В. С. - Омовлення пейзажних образів на матеріалі англомовної поезії (2014)
Кшановський О. Ч. - Категорія індивідуалізованості як надкатегорія в сучасній перській мові (2014)
Марченко В. В. - До питання класифікації лінгвофонетичних ознак мовленнєво-музичних творів (2014)
Олексієнко А. В. - Семантико-синтаксична структура детермінативного гіпотаксису у німецькій мові (2014)
Підгорна А. Б. - Особливості функціонування термінів в художньому тексті (на матеріалі роману Д. Брауна "Deception Point") (2014)
Тучкова О. О. - Колір як вид художньої деталі у французьких жіночих автобіографічних романах (2014)
Шевчук О. В. - Когнітивна інтерпретація посесивно-субстантивної конструкції N’sN в сучасній англійській мові (2014)
Юркова К. О. - Комунікативно-прагматичні функції риторичних питань в англомовному віршованому мовленні (функціонально-прагматичний підхід) (2014)
Lazebna N. - English vowel length (2014)
Mykhaylenko V. V. - On perfective verbs in dynamics (2014)
Андрєєва І. О. - Лінгвальні засоби реалізації мовної особистості героя телесеріалу "Elementary" та їх відтворення у перекладі, Латушкіна К. (2014)
Боса Т. С. - Семантико-стилістичні особливості перекладу прикметників у драмі Й. В. Гете "Фауст", Форманова С. В. (2014)
Волкова В. В. - Мовна особистість як лінгвістичний і соціокультурний феномен в міжкультурній комунікації, Вязова Р. В. (2014)
Головко О. М. - Особливості адекватного відтворення вигуків при перекладі мультсеріалу "Adventure Time", Семеренко С. В. (2014)
Гомон Н. В. - Стилістично нейтральна персоніфікація у складі словосполучення та її відтворення в перекладі (2014)
Государська О. В. - Роль метафоризації у процесі розширення наукової картини світу (на матеріалі відсоматичних термінів французької та української мов) (2014)
Гудманян А. Г. - Лінгвістичний і перекладознавчий аналіз англійської авіаційної терміносистеми, Ковтун О. В. (2014)
Данилич В. С. - Семантична парадигма іспано-кастильського концепту tierra (перекладацький аспект) (2014)
Запольських С. П. - Переклад судової промови (на матеріалі твору Харпер Лі "То Kill a Mockingbird”), Федченко О. В. (2014)
Кагановська О. М. - Переклад тропів у французькій художній прозі (2014)
Клименко О. Л. - Використання перекладацьких трансформацій при перекладі політичних промов, Толматова А. О. (2014)
Лук’янець Т. Г. - Поетика англомовної психологічної прози ХХ–ХХІ століть та її екранізацій крізь призму ефекту крупного плану (2014)
Сидельникова Л. В. - Символічна природа літерного знака французького письма та спеціфіка його перекладу (2014)
Стахмич Ю. С. - Оцінка якості систем Pragma 6.3 Business і Google Translate (2014)
Убейволк О. О. - Підготовка випускників вищих навчальних закладів для їх майбутньої професійної діяльності із застосуванням знань іноземної мови, Шмелькова Г. М. (2014)
Хорунжа Л. А. - Формування професійної компетенції у процесі підготовки майбутнього перекладача (2014)
Юдіна О. В. - Навчання стратегій і тактик німецькомовної ділової міжкультурної комунікації у вищій школі (2014)
Kramoliš J. - The attitude of Czech companies towards design – comparative study of 2012 and 2014 (2016)
Moklyak M. V. - Brand as the main marketing direction of enterprises activity, Popova Yu. M., Shinkarenko R. V. (2016)
Ivanova V. V. - Asymmetry of information and its features in the tourist market (2016)
Krykavskyi Ye. V. - Modern Internet technologies in market promotion of dairy products and milk, Stets O. M. (2016)
Urbonavicius S. - Credibility of a salesperson in retailing: judgments on the basis of their demographic parameters, Dikcius V., Reardon J. (2016)
Bashi S. Gh. - The effect of service contact personnel attributes on customer satisfaction and purchase intention, Hanzaee K. H., Nikoumaram H. (2016)
Bilovodska O. A. - Development of the enterprise distribution system taking into account the regional logistics potential, Gryshchenko O. F., Syhyda L. O. (2016)
Vavrečka V. - Marketing communications in tourism – trends and reality, Mezuláník J. (2016)
Khanlari A. - The impact of social media based brand communities on brand trust in tourism industry, Hajiheidari N., Farhang M. (2016)
Taraniuk L. M. - Organizational and economic aspects of benchmarking innovative products at the automobile industry enterprises, Taraniuk K. V., Shimko V. Yu., Marchenko T. V. (2016)
Ткач С. М. - Макрорівневі чинники впливу на конкурентоспроможність промисловості регіонів України (2016)
Бойчук А. Б. - Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства з урахуванням особливостей машинобудівної галузі (2016)
Калюжна Н. Г. - Модель оцінювання потенціалу системи управління підприємством: опис та дослідження (2016)
Карий О. І. - Передумови залучення волонтерів для забезпечення соціально-економічного розвитку громад, Панас Я. В. (2016)
Kuzmin O. Ye. - Crowdfunding: essence, value and typology, Skybinskyi O. S., Ugolkova O. Z. (2016)
Prokopenko O. V. - Efficient and effective management of knowledge of seniors as an element of organization development, Zięba K. K., Olma S. M. (2016)
Хорольский В. П. - Интеллектуальная система управления корпоративным предприятием с использованием сбалансированной системы показателей, Рыбалко Л. П., Хорольская Е. В. (2016)
Falovych V. A. - Establishment of responsible supply chain: processes standardization (2016)
Mohsenidoust F. - Studying the role of marketing mix on performance of leasing service providers firms (case: Ghadir leasing company), Amini Sabegh Z. (2016)
Боронос В. Г. - Екологічна модернізація системи управління поводження з твердими побутовими відходами в Україні на основі досвіду ЄС та Норвегії, Шкарупа О. В., Коновалов М. Г. (2016)
Shkola V. Yu. - Fundamentals of Ukrainian land fund management, Domashenko M. D., Kuchmiyov A. V., Novak K. S. (2016)
Бараннік І. О. - Концептуальні засади моніторингу експортно-імпортного потенціалу промислових підприємств (2016)
Бобрик В. О. - Зовнішньоекономічні аспекти міжнароднoї співпраці регіонів у контексті асоціації України та Європейського Співтовариства (2016)
Вітренко А. О. - Гносеологічні засади дослідження сутності економічної категорії "послуга" (2016)
Гарбар Ж. В. - Діяльність міжнародних фінансових конгломератів на банківському та страховому сегментах фінансового ринку України, Гарбар В. А. (2016)
Горбань А. В. - Формування мережі вдосконалених автомобільних шляхів в УРСР (1960–1980 рр.) (2016)
Грущинська Н. М. - Геоекономічна стратегія в умовах міжнародної конкуренції (2016)
Данилюк М. М. - Формалізація портфеля державних цінних паперів із метою оптимізації фінансових боргових зобов’язань (2016)
Дашко І. М. - Розвиток інноваційних технологій управління персоналом на підприємствах у сучасних умовах господарювання (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського