Дука Л. И. - Номинативные схемы русских безличных предложений и особенности их речевой реализации, Бабанина А. С. (2013)
Заполовський М. В. - Параболізми як реалізовані біблійні інакомовлення в німецькомовному публіцистичному тексті (2013)
Золотаренко Т. О. - Інвективний континуум в емоційній взаємодії (2013)
Кіргєєва І. В. - Актуальне членування речення та проблеми перекладу (2013)
Ліпська Є. Л. - Лексико-семантична та прагматична характеристика перформативних висловлень у сучасній німецькій мові (2013)
Миколюк О. А. - Аксіологічні властивості гоноративу як вербального знаку (2013)
Падалка О. В. - Інтонаційні моделі як засіб диференціації комунікативних типів висловлення (2013)
Полонская И. П. - Контактное и дистантное замещение прагматического содержания высказывания (2013)
Руміга І. І. - Типологія синтаксичного зв’язку – на рівні словосполучення – речення – тексту (2013)
Сидельникова Л. В. - Методи дослідження еволюції літерних знаків французького письма у фонографічному та ідеографічному аспектах (2013)
Чикиль М. Ю. - Вербализация этической оценки в текстах детской литературы советского периода (2013)
Чуян С. О. - Функції розщепленого інфінітиву у сучасній англійській мові (2013)
Акімова Н. В. - Вплив специфіки мови інтернету на появу недостатніх для однозначного розуміння мовленнєвих одиниць (на прикладі текстів українських сайтів новин) (2013)
Брутман А. Б. - Структурно-грамматические характеристики составных терминов в англоязычном туристическом дискурсе (2013)
Воловик Л. Б. - Репрезентація префіксальних дієслівних одиниць у німецьких лексикографічних джерелах (2013)
Застровська С. О. - Прецедентні імена в найменуванні берлінських вулиць, Найдюк О. В. (2013)
Ковбаско Ю. Г. - Еволюція дейктичних центрів темпоральності в англійській мові (2013)
Косович О. В. - Про лiнгвiстичнi перспективи неологiзмiв суспiльно-полiтичної сфери у французькiй мовi новiтнього перiоду. доцiльнiсть укладення словника (2013)
Лазебна Н. В. - Методологічна диференціація антропної сфери-донора формування образного компонента англомовної комп'ютерної термінолексики (2013)
Лоскутова Н. Н. - Особенности функционирования омонимов в кинематографической терминологии французского языка (2013)
Мігорян О. В. - Дериваційний аспект формування префіксально-ономасіологічної категорії заперечення (2013)
Негрич Н. Д. - Звідки бере витоки вітчизняна фразеологія (2013)
Роман В. В. - Дослідження адаптації лексичних запозичень у мові-реципієнті на основі лінгвального характеру (кінець XX ст. – початок XXІ ст.) (2013)
Саплін Ю. Ю. - Проблеми періодизації шотландської лексикографії, Лемещенко В .В. (2013)
Секрет І. В. - Міжмовна омонімія економічної термінології в англійській та українській мовах, Чолинець І. І. (2013)
Тагільцева Я. М. - Власні імена в аграрній терміносистемі сучасної англійської мови (2013)
Тебеніхіна Н. В. - Лексико-семантичне поле seele / душа у німецькій мові (2013)
Тимощук Т. І. - Вплив закону мовної економії на формування англомовної термінологічної та жаргонної лексики сфери кінематографу (2013)
Тупахіна О. В. - Когнітивно-дериваційний аспект скорочення як механізму неологізації німецької мови кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Турський В. О. - До питання про особливості формування полісемії (на матеріалі дієслівної лексики німецької мови) (2013)
Філатова О. О. - Нові англійські номінації другорядних предметів інтер’єру (2013)
Хижняк М. М. - Семантичні параметри англійських дієслів обертання: історичний аспект (2013)
Черненко В. О. - Англомовні інтернет-неологізми: семантика та походження (2013)
Швачко С. О. - Епідигматичний модус англійських числівників (2013)
Holub O. M. - Slang in modern English: definition and classification (2013)
Kozlova T. O. - Iconic roots in proto-Indo-European: forms miming meanings (2013)
Титул, зміст (2015)
Бошицький Ю. Л. - Поглиблення наукових досліджень сучасного права: вимога часу та засіб оптимізації юридичної освіти в Київському університеті права НАН України, Чернецька О. В. (2015)
Усенко І. Б. - Академік В. М. Корецький як історик права (до 125-річчя від дня народження вченого) (2015)
Бедрій М. М. - Правові звичаї Cтародавнього Китаю: деякі аспекти регулювання суспільних відносин (2015)
Десятник В.О. - Критично-правове мислення: межі наукового пізнання (2015)
Дудар C. К. - Критерії якості закону: проблема доктринального визначення в аспекті правової інтеграції України та ЄС (2015)
Дудченко О. С. - Правове регулювання формування та діяльності народних комісаріатів УСРР в першій половині 1920-х рр. (2015)
Кахнич В. С. - Кафедра природного права, права народів та інституцій на юридичному факультеті Львівського університету з 1784 р. (2015)
Макаренко Л. О. - Правова культура і правовий світогляд як головні чинники збереження національної ідентичності (2015)
Міхневич Л. В. - Міжнародний інститут соціології і права: нереалізований проект наукової установи (2015)
Середюк В. В. - Відповідальність держави як елемент поняття "правова держава" (2015)
Терела Г. В. - Палати праці як наглядові органи за додержанням робітничого законодавства: аналіз законопроектної діяльності в Українській державі (1918 р.) (2015)
Гончар Д. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження права на правову допомогу (2015)
Мельничук Н. С. - Передумови земельних реформ в австрійській монархії за Марії Терезії та Йосифа II та їх поширення у Галичині (2015)
Приступлюк В. Л. - Роль держави в механізмі захисту прав споживачів в Україні (2015)
Свириденко Г. В. - Правомірна поведінка: вивчення та розгляд у нових реаліях (2015)
Толкачова Г. В. - Гарантії прав та свобод дитини: поняття, правова природа та їх класифікація (2015)
Цись С. С. - Доктринальні засади правотворчості: проблеми наукового розуміння (2015)
Чубата М. В. - Дослідження істориками права законодавчих основ організації та діяльності центральних і місцевих органів державної влади в ЗУНР (2015)
Юхта О. Г. - Захист прав дітей від сімейного насильства (2015)
Батанов О. В. - Концепція розвитку конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні (2015)
Антонов В. О. - Конституційно-правові аспекти функціонування політичної складової системи національної безпеки української держави в умовах викликів та загроз (2015)
Стрєльцова О. В. - Конституціоналізація як відображення тенденції юридизації суспільних відносин (теоретичний аспект) (2015)
Хорт І. В. - Процеси реформування системи місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі: нормативно-правовий аспект (2015)
Волкотруб Л. В. - Українська незалежність, розбудова її збройних сил та участь у колективній безпеці (2015)
Сметана В. В. - Гармонізація тенденцій децентралізації та централізації як чинник розвитку унітаризму в сучасній Україні: доктринальний аспект (2015)
Бабич В. А. - Особливості адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, Чернюк Д. С. (2015)
Буханевич О. М. - Організаційно-правові проблеми діяльності центрів надання адміністративних послуг (2015)
Довгань О. Д. - Глобалізаційні процеси в інформаційній сфері та їх вплив на інформаційну безпеку (2015)
Калмикова Я. С. - Показання свідка як засіб доказування в адміністративному судочинстві (2015)
Піцикевич В. В. - Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України (2015)
Борбунюк О. О. - Форми громадського контролю як засобу забезпечення законності нормативно-правових актів у державному управлінні (2015)
Джуринський О. В. - Адміністративно-правові спори у сфері містобудування, планування і забудови територій, архітектурної діяльності за участю юридичних осіб (2015)
Бакаянова Н. М. - Принцип законності в організації та діяльності адвокатської спільноти України (2015)
Бондар І. В. - Участь адвоката в нотаріальному процесі (посвідчення договорів) (2015)
Дем’янова О. В. - Верховенство права в цивільному судочинстві: змістовні положення в контексті приватних та публічних засад регулювання (2015)
Джавадов Х. А. - Общие основы формирования методологии исследования проблем эффективности гражданского судопроизводства (2015)
Лепех C. М. - Припинення зобов’язань за договором споживчого кредиту на вимогу однієї зі сторін (2015)
Олефір А. О. - Правовий статус Національного банку України як фактор дестимулювання інноваційної діяльності (2015)
Синенко С. В. - Правові проблеми припинення трудового договору з працівниками транспорту (2015)
Калашнікова О. О. - Договір банківського рахунку як різновид банківських правочинів (2015)
Кондратова А. М. - Проблеми спадкування окремих видів об'єктів спадщини: причини їх виникнення та шляхи вдосконалення законодавства (2015)
Корнєва П. М. - Щодо механізму реалізації принципу справедливості в соціальному забезпеченні в Україні (2015)
Кравченко І. І. - Реалізація арештованого майна через електронні торги у виконавчому процесі України (2015)
Кузнець О. М. - Зловживання процесуальними правами сторонами виконавчого провадження, їх представниками та державним виконавцем (2015)
Сергієнко Н. А. - До питань відстрочки, розстрочки виконання, зміни чи встановлення способу і порядку виконання рішень у цивільних справах (2015)
Фурса Є. Є. - Процедура посвідчення заповітів консулом: актуальні питання (2015)
Чабан О. А. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на права людини в сфері охорони здоров’я (2015)
Бошицький Ю. Л. - Сучасна концепція стратегії інтелектуальної власності: загальні питання теорії, методології та практики, Швантнер М. (2015)
Андрусів У. Б. - Правове регулювання права інтелектуальної власності на програми (передачі) організацій мовлення в Україні: проблеми та перспективи (2015)
Когут Н. Д. - Прогалини та аномалії в праві інтелектуальної власності (2015)
Яшарова М. М. - Конституційно-правовий аналіз права інтелектуальної власності в Україні, Матат А. В. (2015)
Троцюк Н. В. - Адміністративно-правовий захист авторських прав (2015)
Кобецька Н. Р. - Договори використання природних ресурсів у системі договірного регулювання екологічних відносин (2015)
Коломієць Н. В. - Удосконалення законодавства про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким та практики її застосування (частина 2) (2015)
Письменський Є. О. - Реалізація кримінально-правової політики шляхом криміналізації та декриміналізації: аналіз поточних законодавчих ініціатив (2015)
Chackiewicz Malgorzata - Wybrane aspekty przestępczości transgranicznej na przykładzie przemytu narkotyków (2015)
Аракелян Р. Ф. - Сучасні міжнародно-правові моделі кримінальної процесуальної медіації (2015)
Байжанов О. А. - До питання реалізації функції прокуратури з представництва інтересів держави в суді відповідно до нового Закону України "Про прокуратуру" (2015)
Біцай А. В. - Дотримання конфіденційності посередництва адвокатом-медіатором в Україні (2015)
Брух Х. І. - Способи вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 154 "Примушування до вступу в статевий зв'язок" КК України (2015)
Влад С. Ф. - Історія становлення виконання кримінальних покарань щодо неповнолітніх (2015)
Івахненко О. А. - Хуліганські діяння: загальне поняття та об’єкти злочинів (2015)
Муратова С. О. - Погашення судимості: поняття та правила обчислення строків її погашення (2015)
Перелигіна Р. В. - Жіночий тероризм як феномен сучасних політичних процесів (2015)
Чорней С. В. - Осудність як передумова винності та кримінальної відповідальності (2015)
Кубієвич С. П. - Міжнародно-правова відповідальність Організації з безпеки і співробітництва в Європі як суб’єкта міжнародного права sui generis (2015)
Марчук Р. П. - Питання міжнародної взаємодії при розслідуванні корупційних злочинів (2015)
Отрош М. І. - Міжнародно-правове значення титулів Папи Римського (2015)
Білляр К. Л. - Загальна характеристика правотворчої діяльності Міжнародної морської організації (ІМО) (2015)
Горобець Н. Г. - Огляд стану виконання рішень Європейського Суду з прав людини в контексті захисту права власності (2015)
Стрілець Б. В. - Свобода руху капіталу та інвестиційна діяльність у Європейському Союзі (2015)
Трощенко І. О. - Загальний механізм та сфера застосування Регламенту "Рим ІІ" як новітній етап розуміння природи недоговірних зобов’язань (2015)
Muszynski Mariusz - EU Member States’ anti-bankruptcy solutions in consideration of sovereign debt recovery upon international law, Osiejewicz Joanna (2015)
Bisztyga Andrzej - General characteristics of the constitutional regulation of the individual freedoms and rights in Kazakhstan (2015)
Węgrzyn Justyna - Safety of the child as the consumer on the market of toys in the Polish law (2015)
Buzás Péter - The Convention on Human Rights and Biomedicine: European consensus or lowest common denominator? (2015)
Бошицька К. Ю. - Боротьба з міжнародним тероризмом: сучасний стан та перспективи (2015)
Васюк М. М. - Європейські стандарти належного урядування в діяльності органів публічної адміністрації (2015)
Вдовиченко Л. О. - Адміністративна юстиція у Франції: пропозиції для України (2015)
Санченко Д. Є. - Становлення профспілок як показник зрілості громадянського суспільства (2015)
Суліма Ю. О. - Доступність як критерій оцінки якості надання адміністративних послуг (2015)
Топча А. О. - Організація надання адміністративних послуг у зарубіжних країнах: досвід для України (2015)
Шостаковський М. Л. - Сутнісна характеристика держави: основні підходи (2015)
Дудоров О. О. - Сучасні наукові підходи до вдосконалення протидії злочинам у сфері службової діяльності (2015)
Бєлов Д. М. - Нова змістовна монографія про конституційні основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні (2015)
Кузнецов В. В. - Актуальне дослідження зарубіжного досвіду кримінально-правової регламентації інституту покарання неповнолітніх, Вознюк А. А. (2015)
Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення" (2015)
Фінал конкурсу наукових робіт ім. В. М. Корецького на тему: "Права людини в сучасному світі: погляд молоді" (2015)
Міжнародна науково-практична конференція "VІІІ Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького" (2015)
Співпраця кафедри інтелектуальної власності та інноваційних технологій з Українським союзом промисловців і підприємців з питань інтелектуальної власності (2015)
Майстер-клас політичного та громадського діяча А. В. Раханського (2015)
Візит Радника Президента Грузії, секретаря з іноземних справ Президента Грузії, пана Тенгіза Пхаладзе до КУП НАНУ (2015)
Лекція народного депутата України VIII скликання В. Купрія (2015)
Майстер-клас доктора Університету Зелена Гура (Польща) Йоанни Осієвич (2015)
Візит Голови академічного співтовариства Михайла Балудянського Міхала Вархоли до КУП НАНУ (2015)
Науково-практичний семінар "Модель ООН: KULMUN–2015" (2015)
Цикл майстер-класів доктора наук, професора Університету Зелена Гура (Польща) Богдана Гальчака (2015)
3-я міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавста" (2015)
Публічні лекції пана Сіім Калласа (2015)
Презентація стипендіальних програм для навчання у Франції (2015)
Офіційний візит делегації Університету м. Кан (Нормандія, Франція) до КУП НАНУ (2015)
Міжнародна науково-практична конференція "Україна–ЄС. Сучасні технології, економіка та право" (2015)
Редакційні повідомлення (2015)
Дудченко М. А. - Использование курорта Трускавец как нефрологической здравницы, Сорокина С. И., Третяк Н. Г. (2016)
Гринь В. Г. - Лімбічна система. Ретикулярна формація. Ядра стріопалідарної системи (2016)
Варес Я. Е. - Застосування збагаченого тромбоцитами фібрину в хірургічній стоматології. Частина ІІ. Заміщення внутрішньокісткових дефектів щелеп, Сліпий В. З. (2016)
Демченко А. В. - Фітотерапія психоемоційних розладів у хворих на вегетативну дисфункцію (2016)
Калюжка О. О. - Природне вигодовування як профілактика розвитку атопії у дітей (літературний огляд) (2016)
Кононова О. В. - Вплив психоемоціонального стресу на стан тканин пародонта (огляд літератури) (2016)
Мазур Ю. Ю. - Сучасні погляди на рецидивування ектопії шийки матки у жінок репродуктивного віку, Пирогова В. І. (2016)
Орлова Л. Д. - Основні напрямки досліджень лучних фітоценозів Лівобережного Лісостепу України у кінці XІХ та початку XX століття (2016)
Островская С. С. - Пренатальное и постнатальное воздействие свинца (обзор литературы) (2016)
Фастовець М. М. - Метаболічний синдром у дітей (огляд літератури) (2016)
Фейта Ю. Р. - Сучасний стан проблеми післяпологових гнійно-септичних ускладнень, Пирогова В. І. (2016)
Чернякова Г. М. - Сучасний погляд на місцеве лікування опіків з інфекційною складовою, Мінухін В. В., Воронін Є. П. (2016)
Воєйкова Д. О. - Аналіз вмісту білкових фракцій гепатоцитів за умов моделювання дієт-індукованого стеатогепатозу у щурів, Кондро М. М., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2016)
Гомля Л. М. - Рослинність долини річки Хорол та її созологічні особливості, Дерев’янко Т. В. (2016)
Давидов Д. А. - Анотований список флори Рожаївського ботанічного заказника та прилеглих до нього степових ділянок (Полтавська обл.), Гомля Л. М. (2016)
Дунаєвська О. Ф. - Морфологічні особливості селезінки ящірки зеленої (Lacerta viridis L.) (2016)
Смоляр Н. О. - Проектований гідрологічний заказник "Удайський" як важливий біоцентр регіональної екомережі Лівобережного Придніпров’я: фітоценотичні та созологічні аспекти (2016)
Щербакова Ю. В. - Зміна рівня стероїдних гормонів залежно від фази естрального циклу у кішок різних вікових груп і порід, Смолянінов Б. В. (2016)
Чобанов Р. Э. - Оценка воздействия коррекции низкой физической активности на эффективность лечения артериальной гипертензии среди женщин репродуктивного возраста в поликлинических условиях, Бабаева А. Д., Исламзаде И. Ф. (2016)
Анфилова М. Р. - Влияние статинов на постэрадикационную кинетику Тх1-специфичных цитокинов (ИЛ-2, ФНО, ИФН-?) и ИЛ-1? у женщин с урогенитальными инфекциями, вызванными C. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum (2016)
Беленичев И. Ф. - Депривация глутатионовой системы в цитозоле и митохондриях головного мозга крыс с хронической алкогольной интоксикацией: защитные эффекты тиольных антиоксидантов, Кучер Т. В. (2016)
Беленичев И. Ф. - Сравнительная оценка нейропротективного действия производных L-лизина в условиях острой алкогольной интоксикации, Павлюк И. В., Кучеренко Л. И. (2016)
Беш О. М. - Контрольованість бронхіальної астми у пацієнтів з різною масою тіла, Слаба О. Р., Радченко О. М. (2016)
Бойко В. В. - Особливості діагностики та перебігу юнацького остеохондрозу хребта МКХ-10-М42.0. (хвороби Шоермана-Мау) у дітей за даними Полтавського обласного санаторію для дітей з порушенням опорно-рухового апарату в 2011-2015 рр. (2016)
Григорова Н. В. - Вміст магнію в панкреатичних острівцях, тимусі та лімфоцитах крові тварин з діабетом різного ступеня важкості, Кузьміна М. А., Янчій Р. І. (2016)
Демченко А. В. - Особливості біоелектричної активності головного мозку у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (2016)
Денисенко М. М. - Адиктивна поведінка в структурі невротичної хвороби (виразність та варіанти адиктивних тенденцій) (2016)
Денисенко А. С. - Поширення гепатитів В і С серед донорів у м. Дніпропетровськ, Лавренова І. І., Сердюк А. А., Пінкаль О. О., Ткаченко О. В., Вінніков А. І. (2016)
Ибадова Ш. Т. - Прогностическая значимость ультразвукового исследования у женщин с гинекологическими заболеваниями (2016)
Калужина О. В. - Частота зустрічаності прееклампсії в Харківському регіоні (за даними аналізу архівного матеріалу), Сорокіна І. В., Гольєва Н. В. (2016)
Лядова Т. И. - Изучение типов иммунного ответа при хронической Эпштейна-Барр вирусной инфекции (2016)
Насиров М. Я. - Взаимосвязь оксидативного стресса и цитокинов при экспериментальной механической желтухе, Джамалов Ф. Г., Джамалова Т. П., Захидов З. Т., Гараев Г. Ш., Алекберова С. А. (2016)
Петренко О. М. - Застосування клітинних технологій в лікуванні хронічних ранових дефектів, Зубов Д. О., Родніченко А. Є., Безродний Б. Г. (2016)
Соколенко В. Л. - Особливості окисної та антиоксидантної систем у мешканців територій, забруднених радіонуклідами, Соколенко С. В. (2016)
Сорокіна С. І. - Окремий клінічний випадок спостереження хворого з некомпактним міокардом, Шевченко Т. І., Карлінська О. Г., Кудря І. П., Шапошник О. А. (2016)
Тагиева А. А. - Оценка мотивированности родителей по коррекции и профилактике избыточной массы тела и ожирения среди городских детей школьного возраста (2016)
Терешкін К. І. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у хворих на остеоартроз у взаємозв’язку з плазматичним вмістом апеліну та поліморфізмом гену фарнезіл-дифосфат синтази (2016)
Ткаченко А. С. - Влияние длительного перорального употребления пищевой добавки каррагинан на уровень карбонилированных белков в сыворотке крови крыс, Мартынова С. Н., Васильева И. М., Ткаченко М. А. (2016)
Багацкая Н. В. - Вклад наследственности в формирование тревожно-фобических расстройств у детей и подростков, Глотка Л. И. (2016)
Мицик Н. Й. - Особливості оцінки активності ?-галактозидази в діагностиці лізосомних хвороб накопичення серед населення України, Ольхович Н. В., Горовенко Н. Г. (2016)
Федота О. М. - Аналіз асоціації гену комплексу епідермального диференціювання з дерматологічними та гінекологічними захворюваннями, Рощенюк Л. В., Меренкова І. М., Воронцов В. М., Садовниченко Ю. О., Гонтар Ю. В. (2016)
Кузнецова О. В. - Успеваемость студентов первокурсников как показатель адаптации к обучению в медицинском вузе, Нефедова Е. А., Шаторная В. Ф., Демиденко Ю. В. (2016)
Аветіков Д. С. - Оцінка косметичних результатів дентальної імплантації в зоні фронтальних зубів верхньої щелепи, Проніна О. М., Ставицький С. О., Буханченко О. П. (2016)
Воротинцев С. І. - Капнометрія дозволяє покращити "респіраторну" безпеку пацієнтів з ожирінням після операцій на органах черевної порожнини (2016)
Сімчук І. В. - Порівняльна характеристика рухливості опорно-рухової кукси та очного протезу в залежності від техніки евісцероенуклеації (2016)
Шаргородская И. В. - Изучение биомеханических свойств роговицы при субклиническом кератоконусе (2016)
Абєєва Н. І. - Антибіотикочутливість клінічних штамів Staphylococcus aureus, Дрегваль О. А., Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2016)
Васильченко Ю. С. - Чутливість до антимікробних препаратів мікроорганізмів, виділених із шлунково-кишкового тракту людини при дисбіозі, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2016)
Дзигуненко А. С. - Визначення чутливості біоплівкоутворюючих та неутворюючих плівку штамів золотистого стафілококу до бактеріофагів, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2016)
Дибкова С. М. - Біоаналітична характеристика чутливого елементу біосенсорного аналізатору для визначення гербіцидів на основі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти, Грузіна Т. Г., Рєзніченко Л. С. (2016)
Єлисеєва І. В. - Вплив експериментальних бактеріальних антигенних препаратів збудника дифтерії, одержаних за допомогою фізичних чинників, на адгезію тест-штамів C. diphtheriae, Бабич Є. М., Білозерський В. І., Ждамарова Л. А., Колпак С. А. (2016)
Калініченко С. В. - Протиінфекційна резистентність слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, Коротких О. О., Антушева Т. І. (2016)
Шульга В. В. - Поширення вірусів родини герпесу серед ВІЛ-позитивних осіб у м. Дніпро, Крисенко О. В., Скляр Т. В., Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2016)
Антонюк О. П. - Особливості органогенезу травної системи людини (2016)
Банул Б. Ю. - Топографо-анатомічні взаємовідносини органів малого таза залежно від статі у плодовому періоді онтогенезу людини, Процак Т. В., Кавун М. П., Наварчук Н. М. (2016)
Колосова І. І. - Аналіз впливу солей важких металів на морфологічні характеристики яєчників щурів, Шаторна В. Ф. (2016)
Майор В. В. - Аналіз впливу ацетату свинцю та його поєднаного впливу з цитратами металів на морфофункціональний стан плаценти щурів, Шаторна В. Ф. (2016)
Рубцов Р. В. - Особенности телосложения рабочих горнорудной промышленности с хроническим обструктивным заболеванием легких профессиональной этиологии в постконтактный период (2016)
Смаглюк Л. В. - Визначення скелетної зрілості у дівчат-підлітків із порушенням становлення репродуктивної функції за методом формування шийних хребців, Ляховська А. В. (2016)
Стулікова В. С. - Дослідження гістологічної будови пульпи тимчасових зубів в експерименті, Удод О. А., Соломон В. В. (2016)
Тихолаз В. О. - Морфометричні параметри структур головного мозку у ембріонів людини 6-7 тижнів внутрішньоутробного розвитку (2016)
Шерстюк О. О. - Мікроскопічна будова орбітальної частки слізної залози людини зрілого віку, Безкоровайна І. М., Кононов Б. С., Свінцицька Н. Л., Гринь В. Г. (2016)
Школьніков В. С. - Особливості структурної організації лобової частки кінцевого мозку плодів людини 12-13 тижнів внутрішньоутробного розвитку (анатомо-гістологічне дослідження), Стельмащук П. О. (2016)
Яковцова И. И. - Морфологическая характеристика строения почек, сердца и аорты у пациентов с хронической болезнью почек, Топчий И. И., Кириенко А. Н., Данилюк С. В. (2016)
Орєхова О. В. - Оцінка рівня страхових внесків для працівників гірничо-металургійної галузі України на сучасному етапі (2016)
Федосюк Р. М. - Концепція "ніколи-події" у сфері безпеки пацієнтів та її місце у практиці лікаря-анестезіолога України (соціологічне дослідження) (2016)
Неханевич О. Б. - Ризик серцево-судинних ускладнень у спортсменів з ознаками дисплазії сполучної тканини (2016)
Антонова А. А. - Показатели иммунитета полости рта у детей Хабаровского края, Стрельникова Н. В. (2016)
Батіг В. М. - Найближчі результати застосування методу депофорезу гідроксиду міді-кальцію при лікуванні хронічного періодонтиту, Іваніцька О. В., Борисенко А. В., Линовицька О. В. (2016)
Масуд Кіані - Клінічний випадок видалення ретинованих другого та третього молярів нижньої щелепи, Панькевич А. I., Локес К. П., Скікевич М. (2016)
Олекшій П. В. - Особливості клітинного імунітету у пацієнтів, які перенесли дентальну імплантацію, Лаповець Л. Є., Уштан С. В., Залецький М. П. (2016)
Риберт Ю. О. - Аналіз ефективності лікування пацієнтів з м’язовими скронево-нижньощелепними розладами, Кінаш Ю. О., Магера Н. С. (2016)
Сафаралиев Ф. Р. - Современные подходы к оценке и улучшению состояния стоматологического здоровья у профессиональных спортсменов (2016)
Біляков А. М. - Вплив ступеня алкогольного сп’яніння на деліпідизацію кори надниркових залоз, Ергард Н. М. (2016)
Гаврелюк С. В. - Изменение гемодинамики и функции эндотелия в эксперименте с длительной симпатикотонией, Шейко В. И. (2016)
Загирняк М. В. - Проектирование электромагнитных систем шкивных сепараторов. Часть 2. Решение уравнения теплового баланса, Усатюк В. М., Оксанич А. П., Ляшенко В. П., Луценко И. А., Загорулько В. В. (2015)
Дьяченко Ю. Ю. - Разработка функциональной схемы двухпараметрового влагомера (2015)
Волкова О. Г. - Исследование механического взаимодействия поверхностей сильноточных электрических контактов (2015)
Загірняк М. В. - Аналіз роботи систем компенсації неактивних складових струму у частотній області в умовах несіметрії напруги мережі живлення, Малякова М. С., Калінов А. П., Колосюк В. П. (2015)
Ларионова Т. Ю. - Сравнение систем питания собственных нужд электроподвижного состава постоянного тока напряжением 3000 В по энергоэффективности (2015)
Найда В. В. - Использование информационных технологий для повышения эффективности пусконаладочных работ и испытаний систем автоматизированного управления, Конох И. С., Cухомлин Л. В. (2015)
Костенко А. В. - Дослідження втрат у силових ключах частотно-регульованого електропривода зi скалярним керуванням при компенсації впливу несиметрії асинхронного двигуна , Калінов А. П., Колосюк В. П., Гуржій А. М. (2015)
Заїка А. В. - Моделювання архітектурних рішень підтримки мультисайтовості для організації інформаційних систем, Філенко М. І., Остапченко А. С., Григорова Т. А. (2015)
Костенко П. П. - Система моніторингу мережної активності користувачів ос Windows 7/8 (2015)
Пузырь Р. Г. - Распределение напряжений на коническом участке профиля полуфабриката первого перехода радиально-ротационного профилирования, Долгих О. Н., Гриценко Б. С., Дикая Л. Э. (2015)
Савелов Д. В. - Моделирование процессов деформирования дисперсных и пористых порошковых заготовок (2015)
Стирманов Я. М. - Экспериментальные исследования по определению суммарных относительных деформаций в меридиональном направлении, Пузырь Р. Г. (2015)
Моркляник Б. В. - Закономерности изменения тепловой энергии в грунтовой основе при работе вертикального или плоского коллектора теплового насоса (2015)
Хребтов Е. О. - Анализ способов нагрева проволоки совместно с процессом волочения (2015)
Тиханский М. П. - Распознавание разновидностей крупнокускового железорудного сырья в потоке на конвейерной ленте по фотографическому изображению, Цвиркун С. Л. (2015)
Михайленко О. Ю. - Аналіз закономірностей процесу дроблення з використанням багатозонної матричної моделі (2015)
Шашенко А. Н. - Оценка масштабного эффекта в массиве горных пород, Сдвижкова Е. А., Ковров А. С. (2015)
Кириченко А. Л. - Взрывчатые характеристики шпуровых зарядов водонаполненных эмульсионных взрывчатых веществ, сенсибилизированных химической газификацией, Ищенко Б. С., Соболев В. В. (2015)
Бондар М. О. - Оцінювання ризиків небезпечних геологічних процесів (2015)
Гураль І. В. - Модель неавтономної системи виробництва біогазу та метод її ідентифікації, Дивак М. П., Піговський Ю. Р. (2015)
Кондратенко О. М. - Регенерація фільтрів твердих частинок дизелів як аспект екологічної безпеки експлуатації транспортних засобів. Частина 2, Вамболь С. О., Строков О. П. (2015)
Осипова Т. А. - Прогнозирование выхода биогаза и темературы полигона твердых бытовых отходов на основе математического моделирования, Ремез Н. С. (2015)
Побережна Л. Я. - Комплексна оцінка екологічних ризиків територій, прилеглих до району розробки калуш-голинського родовища калійних солей (2015)
Пляцук Л. Д. - Фосфогипсовые отходы в технологиях защиты окружающей среды, Черныш Е. Ю., Яхненко Е. Н. (2015)
Холоденко Т. Ф. - Повышение экологической безопасности при проведении массовых взрывов на карьерах с уменьшенной санитарно-защитной зоной, Устименко Е. Б., Подкаменная Л. И., Павличенко А. В. (2015)
Труніна І. М. - Аналіз середовища підприємницької діяльності в Україні (2015)
Лиса Я. П. - Розробка математичної моделі процесу ліофілізації біологічного матеріалу, Беспалова О. Я. (2015)
Малишев В. В. - Поліморфні та кристалічні перетворення полістронціосилоксанів і поліборасилоксанів за умов золь-гель процесу, Брускова Д.-М. Я., Клименко С. В., Клименко В. С. (2015)
Побережний Л. Я. - Дослідження протікання корозійних процесів в агресивних середовищах на основі грунтових електролітів при впливі змінного струму, Присліпська Г. М. (2015)
Осадчий І. Г. - Організаційно-методологічні засади сертифікованої пролонгованої системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (2016)
Венцель Н. В. - Проблеми розвитку загальної середньої освіти в об’єднаних територіальних громадах (2016)
Венцель Н. В. - Правовий захист дітей від насильства та жорстокого поводження (2016)
Репетій С. Т. - Психолого-педагогічні основи розвитку духовності майбутнього фахівця в освітньому процесі (2016)
Заїка А. Ю. - Сутність і зміст дослідницької діяльності майбутніх учителів-філологів (2016)
Ніколаєску І. О. - Науково-методичний супровід професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Дубровіна І. В. - Стимулювання мотивації до самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти (2016)
Гаврилюк В. Ю. - Теоретичні аспекти створення та функціонування інформаційно-освітнього середовища сучасного позашкільного навчального закладу (2016)
Солопун Є. В. - Соціокультурний аспект викладання англійської мови та його роль у практичній роботі учнів (2016)
Попова О. В. - Психолингвистические особенности письменного перевода официально-делового дискурса с китайского языка на украинский как детерминант профессионально-речевой подготовки будущих переводчиков-востоковедов (2016)
Чалій Л. В. - Сучасний стан проблеми формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму (2016)
Гуменюк І. Б. - Удосконалення рефлексивних умінь учителя англійської мови як засіб керування власним професійним розвитком (2016)
Барбаш Є. М. - Тестування як засіб контролю навчальних досягнень учнів у вітчизняній іншомовній освіті у 60-90-ті роки ХХ століття (ретроспективний аспект) (2016)
Титул, содержание (2016)
Внуков А. А. - Влияние параметров переработки прокатной окалины на морфологию частиц восстановленного железного порошка, Головачев А. Н., Белая А. В. (2016)
Цигода В. В. - Аналіз особливостей виникнення потенціалів у багатокомпонентних керамічних композитах на основі тугоплавких безкисневих сполук (частина 2), Кириленко К. В., Петровський В. Я. (2016)
Suchikova Y. - Development of efficiency improvement method of photovoltaic converters by nanostructurization of silicon wafers (2016)
Щербань А. П. - Імітаційне моделювання схем контролю процесу розряду акумулятора, Ларін В. Ю. (2016)
Троценко Є. О. - Моделювання нелінійного обмежувача перенапруг в Micro-Cap, Бржезицький В. О., Маслюченко І. М. (2016)
Filippova L. - Research of key approaches to responsive website development and their practical application, Svidelskyi R. (2016)
Зацерковний В. І. - Інтеграція процесів управління проектом на етапі планування в бізнес-процеси компанії, Оберемок І. І., Оберемок Н. В., Єгорченкова Н. Ю. (2016)
Левыкин В. М. - Выделение контекстно-процедурных зависимостей знание-емкого бизнес-процесса на основе анализа логов, Чалая О. В. (2016)
Березуцкий В. В. - Анализ влияния киберопасности на профессиональную безопасность, Горбенко В. В., Макаренко В. В., Янчик А. Г., Халиль В. В., Люфтман Д. (2016)
Высоцкая Е. В. - Разработка информационной технологии определения сердечно-сосудистого риска у пациентов с нарушением функции почек, Панферова И. Ю., Коваль С. Н., Печерская А. И., Абрамова А. А. (2016)
Артамонов Є. Б. - Формування адаптивних динамічних сценаріїв у комп'ютерних системах навчання, Панфьоров О. В. (2016)
Abstract and References (2016)
Один із безсмертних (2016)
Гриник І. В. - Інновації у вирощуванні та сертифікації саджанців плодових і ягідних культур, Кондратенко П. В. (2016)
Трохимчук А. І. - Продуктивність інтродукованих сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) в умовах Західного Лісостепу України, Денисюк О. Ф. (2016)
Болдижева Л. Д. - Селекція на отримання літніх імунних сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) (2016)
Павлюк В. В. - Фенофази та продуктивність ранніх сортів суниці садової (Fragaria ananassa Duch.) української та зарубіжної селекції, Ковальчук Н. С. (2016)
Постоленко Є. П. - Вплив особливостей сорту і погодних умов вирощування на формування якості плодів кизилу (Cornus mals. L.) (2016)
Гибало В. М. - Сорти калини звичайної (Viburnum opulus L.) Інституту помології ім. Л. П. Симиренка в Лісостепу України, Тихий Т. І. (2016)
Кіщак О. А. - Перспективи використання підщеп кісточкових плодових культур серії KRYMSK ® у промислових насадженнях України, Кіщак Ю. П. (2016)
Ерёмин Г. В. - Новые клоновые подвои для интенсивных насаждений косточковых культур, Васюта С. А. (2016)
Кривошапка В.А. - Сорто-підщепні комбінування вишні (Cerasus vulgaris Mill.) в розсаднику (2016)
Русін О. О. - Фітосанітарний стан маточних насаджень клонових підщеп яблуні (Malus domestica Borkh.) залежно від щільності садіння у правобережному Лісостепу України, Грицай О. В. (2016)
Кондратенко П. В. - Тенденції у створенні новітніх конструкцій насаджень черешні (Cerasus avium Moench.) у світі та Україні, Бондаренко П. Г. (2016)
Фільов В. В. - Регульоване отримання пізніх урожаїв суниці (Fragaria ananassa Duch.) на Сумщині при вирощуванні у відкритому грунті (2016)
Шевчук І. В. - Контроль чисельності і шкідливості чорного сливового пильщика (Hoplocampa Minuta Christ.) за допомогою клейових пасток як елемент органічного вирощування сливи (Prunus Domestica L.), Дрозда В. Ф. (2016)
Нагорна Л. В. - Оцінка стійкості елітних форм і сортів черешні (Cerasus avium Moench.) до хвороб (2016)
Шевчук Л. М. - Зміна щільності м'якоті плодів яблуні (Malus domestica Borkh.) при зберіганні в охолодженому плодосховищі, Бабенко С. М., Денисюк О. Ф. (2016)
Ходаківська Ю. Б. - Біохімічний склад і органолептична оцінка плодів перспективних сортів та елітних форм груші (Pirus communis L.) в умовах північної частини Лісостепу України, Матвієнко М. В. (2016)
Шевчук Л. М. - Природні втрати маси плодів яблуні (Malus domestica Borkh.) під час зберігання, Бабенко С. М. (2016)
Войток Т. І. - Добір перспективних сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.), придатних для швидкого заморожування (2016)
Патика Т. І. - Особливості розвитку та функціонування мікробних угруповань в агроценозах плодових і ягідних насаджень, Дудіна Т. А., Патика М. В. (2016)
Кривошапка В. А. - Кліматичні зміни та ризики при вирощуванні плодових і ягідних культур в умовах північної частини Лісостепу України, Бублик М. О., Китаєв О. І., Груша В. В. (2016)
Василенко В. І. - Оцінка фізіологічного стану дерев елітних форм вишні (Cerasus vulgaris Mill.) у період посухи (2016)
Таранухо М. П. - Відбір здорових рослин смородини чорної (Ribes nigrum L.) для створення фонду безвірусних клонів, Ковалишина Ю. М. (2016)
Вінцковська Ю. Ю. - Вплив біостимулятора Атонік Плюс на функціональний стан листкового апарату яблуні (Malus domestica Borkh.), Груша В. В., Китаєв О. І. (2016)
Тряпіцина Н. В. - Мікроклональне розмноження малини (Rubus ideaeus), Медведєва Т. В, Натальчук Т. А., Запольський Я. С. (2016)
Яремко Н. О. - Морозостійкість кореневої системи відсадків фундука (Corylus Maxima Mill) при штучному створенні низьких температур, Китаєв О. І. (2016)
Сало І. А. - Теоретико-методологічні аспекти ціноутворення на ринку плодів і ягід в Україні (2016)
Костюк Л. А. - Економічна ефективність виробництва плодів і ягід у сільськогосподарських підприємствах різних форм господарювання, Мамалига І. І. (2016)
Волошина Л. О. - Комплексний фітохондропротекторний засіб у лікуванні хворих на остеоартроз з різними типами коморбідності (2016)
Гарник Т. П. - Лікарські рослини у комплексній, превентивній та відновно-рабілітаційній терапії хворих на гельмінтози (Оляд літератури) (2016)
Кошель І. В. - Рання післяопераційна реабілітація хворих на аспіринасоційований поліпозний риносинусит (2016)
Ціпоренко С. Ю. - Диференційована імунокорекція чоловіків з малосимптомними формами хронічного запалення урогенітального тракту, ускладненого безпліддям (2016)
Місяк С. А. - Взаємозалежність стосунків лікаря-онколога і пацієнта з онкологічним захворюванням: гіпотеза впливу хворого на медичного працівника (2016)
Довгаль Є. О. - Вивчення жирнокислотного складу сировини Typha angustifolia L., Гур’єва І. Г., Кисличенко В. С., Журавель І. О. (2016)
Мезенцев Д. О. - Вивчення анатомічних ознак трави десмодіуму канадського сорту persei, Кисличенко В. С., Бурда Н. Є. (2016)
Марчишин С. М. - Леткі сполуки золототисячника звичайного (Centaurium erythraea Rafn.) і тирличу хрещатого (Gentiana cruciata L.) трави, Стойко Л. І. (2016)
Луканюк М. І. - Морфолого-анатомічна будова липи американської (Tilia americana L.) листків (2016)
Кузнєцова В. Ю. - Вивчення карбонових кислот густого екстракту трави грициків звичайних, Кисличенко В. С., Сущук Н. А. (2016)
Крутських А. А. - Дослідження іридоїдів льонку звичайного трави, Кисличенко В. С., Омельченко З. І. (2016)
Абрамов В. В. - Дніпропетровський медичний інститут традиційної та нетрадиційної медицини (2016)
Андріюк Л. В. - Роль і місце кафедри реабілітаційної і нетрадиційної медицини у підготовці фахівців з "Народної і нетрадиційної медицини". Стандарти навчання та контролю знань (2016)
Коваленко О. Є. - Рефлексотерапія (2016)
Козименко Т. М. - Гомеопатія (2016)
Гарник Т. П. - До 25-річчя ПВНЗ "Київський медичний університет УАНМ" та алгоритму інтегрування фітотерапії у навчальний процес, Петріщева В. О., Гарник К. В., Білоусова І. В. (2016)
Парахін А. І. - Розвиток мануальної терапії як факультетської і клінічної дисципліни, Самбір В. В., Антюхов Р. В., Новохатній В. А. (2016)
Андріюк Л. В. - До 65-річчя від дня народження (2016)
Коновалова О. Ю. - До 50-річчя від дня народження. (2016)
Інформація для авторів (2016)
Жуковський В. - Просвітницька діяльність інформаційного центру Хмельницької атомної електростанції для формування екологічної культури учнівської і студентської молоді, Тараторкіна Ю. (2016)
Калініченко Н. - Проблеми патріотичного виховання в теорії і практиці Василя Каюкова (1945 – 2001) (2016)
Клим-Климашевска А. - Ребёнок с риском дискалькулии в детском саду (2016)
Олексюк О. - Неперервна мистецька освіта у формуванні духовного потенціалу особистості (2016)
Пазюра Н. - Проблеми іншомовної підготовки студентів у соціально-культурному контексті: зарубіжний досвід (2016)
Плачинда Т. - Стимулювальні чинники активної навчальної діяльності майбутніх фахівців (2016)
Стратан-Артишкова Т. - Розвиток музично-творчого виконавства другої половини ХVІІІ – початку XX ст. (2016)
Черкасов В. - Обґрунтування актуальності наукового дослідження в студентських кваліфікаційних роботах (2016)
Шандрук С. - Система професійної підготовки ефективного вчителя з використанням інноваційних технологій у США (2016)
Ягелло Е. - Формирование духа экономиста (2016)
Бабенко Т. - Умови підвищення ефективності методичної роботи навчального закладу (2016)
Горбенко О. - Критерії сформованості готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до оркестрово-ансамблевої діяльності (2016)
Господинов В. - Некоторые воспитательные аспекты использования фотографии в социальной сети (2016)
Громко Т. - Електронний підручник як сучасна інформаційно-комунікативна технологія вивчення курсу "Українська діалектологія" (2016)
Демешко І. - Застосування інноваційної методики в курсі "Інформаційно-аналітична діяльність" (2016)
Довга Т. - Стимулювання інтересу студентів до іміджотворення в освітньому середовищі університету (2016)
Didych H. - The issue of musical and performing mastery in the scientific literature (2016)
Зарішняк І. - Теоретична модель самовдосконалення особистості студента-економіста (2016)
Ігнатенко С. - Місце наочних засобів навчання в процесі підготовки майбутніх викладачів спеціальних дисциплін сільськогосподарського профілю, Єрмоленко Є. (2016)
Кириченко О. - Категорія художнього образу як проблема естетичного освоєння світу в процесі творчої діяльності студентів художньо-графічного відділення (2016)
Kurkina S. - Integration of art current subjects into the system of school education in ukraine (2016)
Ніколаеску І. - Розвиток професійного іміджу соціального педагога в післядипломній освіті: результати дослідно-експериментальної роботи (2016)
Нищак І. - Експериментальне дослідження ефективності методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій (2016)
Новаківська Л. - Розвиток форм і методів навчання словесності (середина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Омельяненко С. - До питання про введення педагогічного тренінгу у професійну підготовку майбутніх соціальних педагогів (2016)
Омельяненко Н. - Психолого-педагогічні умови формування мовленнєвої компетенції майбутніми фахівцями авіаційної галузі (2016)
Павленко О. - Характеристика дефініцій "Методична культура", "Формування методичної культури" як базових у дослідженні формування методичної культури майбутнього викладача економіки (2016)
Пилаєва Т. - Історія розвитку дистанційної освіти в світі (2016)
Рацул А. - Інтенсифікація навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей у ВНЗ з використанням інтерактивних методів навчання (2016)
Сєргєєва О. - Використання інформаційних технологій у професійній підготовці перекладачів в університетах Великої Британії (2016)
Сидоренко Т. - Формування художнього світогляду школярів засобами музичного імпресіонізму (2016)
Супрович М. - Особливості темпераменту студентів, Замойська К., Рак А., Рудь В. (2016)
Толмачова І. - Характеристика поняття "самоконтроль" у дидактичному аспекті (2016)
Тур О. - Соціально-історичні передумови становлення й розвитку проблеми формування комунікативної компетентності: антична доба (2016)
Уйсімбаєва Н. - Проблема ідеалу як стратегічного орієнтира у самовдосконаленні майбутнього вчителя (2016)
Шишова І. - Логопедична ритміка в системі підготовки студентів до корекційної освіти дітей з особливостями фізичного та психомовленнєвого розвитку (2016)
Shcherbina S. - Teacher’s functions in teaching language communicative competence (2016)
Богів Е. - Рольова гра як засіб пізнавальної діяльності на уроках німецької мови професійного спрямування у вищих закладах освіти, Кабаці М. (2016)
Жлудько В. - Театралізація як пріоритетна педагогічна умова формування готовності майбутніх учителів до ігродизайну з молодшими школярами (2016)
Гайдай Л. - Розвиток сценічно-виконавської культури майбутніх учителів музичного мистецтва, Калюжна О. (2016)
Локарєва Ю. - Формування творчо-проективних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі музично-теоретичної підготовки (2016)
Назаренко М. - Науково-методичні засади вокально-хорової підготовки студентів педагогічного університету (2016)
Негребецька О. - Музичне мистецтво у процесі соціалізації студентів (2016)
Омельчук О. - Метод проектів у підготовці вчителів технологій до профільного навчання учнів художньої обробки матеріалів, Шабага В. (2016)
Пунгіна О. - Вклад Володимира Заузе у розвиток графічних видів мистецтва на Півдні України (2016)
Шумський О. - Шляхи активізації самостійної роботи студентів (2016)
Вовк Б. - Мотиваційна складова самоосвіти майбутніх викладачів практичного навчання ПТНЗ (2016)
Коновальчук С. - До питання про змістовий взаємозв’язок жанрового мовлення журналістів (2016)
Коптєва О. - Особливості формування соціально-професійної зрілості в період ранньої юності (2016)
Личук А. - Етап інтенсифікації в концепції підготовки майбутніх авіаційних диспетчерів до професійної діалогічної взаємодії (2016)
Мурована І. - Науковий аналіз історіографічних та фундаментальних досліджень з хореографії (2016)
Нелін Є. - Політика вестернізації України або знову про глобалізацію (2016)
Попович В. - Сучасні тенденції та умови формування професійно-мовленнєвої компетентності фахівців з туристичного обслуговування (2016)
Проценко Є. - Особливості гуманістичних поглядів у науково-педагогічній спадщині І. Є. Тамма, Садовий М. (2016)
Русакова Л. - Становлення та розвиток приватної художньої освіти Катеринославщини періоду другої половини ХІХ – початок ХХ століть (2016)
Шевчук С. - Відбір фахівців служби пробації (2016)
Шерудило А. - Експериментальна перевірка процесу формування готовності майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (2016)
Шишкіна К. - Проблемні ситуації в он-лайн середовищі (2016)
Тимошенко Ю. - Онлайн-освіта: продуктивні смисли для модернізації традиційних університетських студій (2016)
Шостак І. - Розвиток студентського самоврядування, як умова активної діяльності студентів медичних коледжів у формуванні власної культури здоров’я (2016)
Яцзюнь В. - Комунікативна культура диригента-хормейстера в контексті музичної комунікації (2016)
Боярчук С. - Оптимізація самостійної роботи студентів засобами технології тайм-менеджменту (2016)
Ваколюк А. - Динаміка розвитку умов формування здорового способу життя в процесі фізичного виховання школярів (2016)
Грицай (Лоозе) Я. - Тенденції розвитку приватних університетів у німеччині (2016)
Осадченко Т. - Структурні компоненти здоров’язбережувальної компетенції майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Полевіна О. - Формування навичок ансамблевої гри в учнів-піаністів в умовах музичної школи (2016)
Прус Н. - Організаційно-педагогічні умови формування професійного іміджу майбутніх викладачів іноземної мови (2016)
Сігетій І. - Інформація як об’єкт управління в освітніх системах вищої школи (загальні та специфічні проблеми) (2016)
Софілканич Н. - Роль і місце рольових ігор у навчанні англійської мови професійного спрямування у вищих закладах освіти, Дем’ян В. (2016)
Сухомудренко Ю. - Переваги дистанційного навчання в освітньо-виховному процесі (2016)
Тимофєєва О. - Критерії, показники та рівні сформованості соціально-комунікативної компетентності в майбутніх судноводіїв (2016)
Фесенко О. - Визначення сутності феномена "педагогічні умови" у науковій літературі (2016)
Фурдак Т. - Тривожність та її виявлення у процесі адаптації першокурсників (2016)
Анан’єва Н. - Сучасні підходи до визначення діагностичного компоненту в процесі формування спеціальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів будівельної галузі, Бондаренко М. (2016)
Лисенко Л. - Специфіка методики викладання курсу "Лексикологія англійської мови" (2016)
Анотації (2016)
Апостол М. В. - Метод періодизації в системі методології історико–біографічного дослідження (2016)
Григорук Н. А. - Дослідження Київської держави крізь призму праць Миколи Чубатого (2016)
Харсун О. В. - Хто перетворив Мельхіседека Значка–Яворського на ідейного натхненника Коліївщини? (2016)
Мочернюк Я. М. - Поміщики Київської губернії у торгівельно–фінансовому підприємництві (друга половина XIX – початок XX ст.) (2016)
Мясникова А. С. - Прорахунки в діяльності муніципальної влади міста Харкова наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Орлов В. М. - Релігійний чинник в історії становлення українського Донбасу (ХІХ – перша третина ХХ століття) в новітній українській історіографії (2016)
Триняк Л. В. - Весільна обрядовість на Покутті в українській етнографічній спадщині другої половини XIX – початку XX ст. (2016)
Шкільнюк Н. М. - Особливості розвитку торгівлі у містах Волинської губернії в другій половині ХІХ ст. (2016)
Гавліч І. Б. - Історіографія дослідження української кредитної кооперації у Східній Галичині (кінець ХІХ ст. – 1914 р.) (2016)
Герасимов Т. Ю. - Спекуляція як повсякденне явище в містах Правобережної України в роки Першої світової війни (1914–1917 рр.) (2016)
Лопатовський Ю. М. - Виконавчі комітети громадських організацій та інститут комісарів Тимчасово уряду: проблема взаємовідносин (2016)
Варгатюк С. В. - Українсько–польські відносини доби директорії УНР (2016)
Галицька–Дідух Т. В. - Східногалицька проблема як об’єкт міжнародної політики (вересень – грудень 1920 р.) (2016)
Чирко Б. В. - Заходи Радянської влади України щодо запровадження освіти німецькою мовою та організації роботи німецьких культурно–просвітніх установ (1920–ті – 1930–ті роки) (2016)
Власюк І. М. - Агрономічні заходи на Волині в роки нової економічної політики (1921–1927 рр.) (2016)
Кришталь С. П. - Матеріально–технічне та фінансове забезпечення робітничих факультетів радянської України в 1920–і – на початку 1930–х рр. (2016)
Пуйда Р. Б. - Культурно–просвітницька та благодійна діяльність Митрополита Андрея Шептицького в патріотичному вихованні української молоді (2016)
Костюк Л. В. - Роль і місце О. Кандиби–Ольжича у діяльності УНР 1941−1944 рр. (2016)
Лаврут О. О. - Санітарно–гігієнічні умови у школах УРСР після Другої світової війни (2016)
Самко О. В. - Історіографія репараційного аспекту відбудови харчової промисловості України (1945–1953 рр.) (2016)
Вербицький Б. Д. - Розвиток суспільно–політичних поглядів Михайла і Богдана Горинів (2016)
Лук’яненко О. В. - Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.3) (2016)
Мащенко Н. В. - Освітня реформа 1958 року на Рівненщині: суть, впровадження, наслідки (2016)
Костюк О. - Участь України в інтеграційних процесах СНД у баченні російського політикуму у 1990–х рр. (2016)
Луцан І. В. - Типи та форми виявів релігійних конфліктів в Чернівецькій області кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Плазова Т. І. - Українські наукові осередки в США (2016)
Папазова А. В. - Орден єзуїтів в сучасній Україні (2016)
Блажевич Н. О. - Передумови виникнення і розвиток наукознавства у світі та Радянському Союзі (2016)
Кубанов Н. Ю. - "Страсти по Андрею": расхождение творческого пути режиссёра А. Тарковского с официальной идеологией СССР (2016)
Перга Т. Ю. - Вплив суспільних трансформацій початку 1990–х рр. на екологічну політику країн центрально–Східної Європи (2016)
Кшановський Р. О. - Особливості лицарського турніру в середньовічній Англії: історіографічний огляд (XX – початок XXI ст.) (2016)
Лисак О. Л. - Передумови пероністського перевороту в Аргентині (2016)
Ибадов Ш. - К некоторым проблемам исторической этнографии городов Азербайджана в XIX веке (на основе материалов города Ленкорань) (2016)
Nasirov N. - Supreme power in the Ilkhanate state (on the basis of English–language works) (2016)
Rahimli G. - Background of the Kizilbash ideology (2016)
Халилов А. - Коммунистическая номенклатура Азербайджанской ССР: краткая характеристика и механизмы формирования (первая половина 1920–х годов) (2016)
Богатирьов Д. В. - Розвиток відносин Російської Федерації з державами Центральної Азії в рамках ОДКБ: рушійні фактори, історія, перспективи (1992–2015 рр.) (2016)
Кузнецова К. Ю. - І. Кант та Ф. Ніцше: два підходи до критики метафізики (2016)
Богданова Н. Г. - Модель "креативної соціальної філософії освіти" у працях П. Фрейре (2016)
Маевская Л. Б. - Влияние ранних антропоморфистов на взгляды Ибн Таймии и формирование ваххабитского учения (2016)
Бокал Г. В. - Логіко–семантичні основи принципу "Чжен мін" в ранньому конфуціанстві, Гордієнко О. О. (2016)
Мамедова С. Д. - Пословицы, мудрые слова и вопросы–ответы как одни из методов воспитания Корана (2016)
Маруховська–Картунова О. О. - Витоки та еволюція знань про конфлікти з етнополітичною складовою від Стародавньої епохи до Новітнього часу (2016)
Мельник Ю. М. - Визначення сутності людини в парадигмі філософії ХХ століття, Шевченко Г. А. (2016)
Влялько А. М. - ЧЕЛОВЕК – ты уже сделал свой ВЫБОР ?! (2016)
Богаченко В. В. - "Девіація" як модус переходу до "нового" (2016)
Дроботенко М. О. - Суспільна та культурна значущість популярної філософії (2016)
Житник М. М. - Розвиток ідеї громадянського суспільства у філософській репрезентації: актуальність для України (2016)
Кадієвська І. А. - Детермінанти формування особистості (соціально–філософський аналіз), Нарядько Г. Я. (2016)
Качмар О. В. - Пасивна агресія: особливості та шляхи протидії (2016)
Звонок О. А. - Культ як "місце зосередження" релігійної культури (2016)
Вергелес К. М. - Особливості функціонування релігії в сучасних соціокультурних процесах (2016)
Райчинець А. В. - Християнсько–мусульманські відносини в Україні (2016)
Сагановська Т. П. - Етико–філософський контекст взаємодії насилля і ненасилля (2016)
Озьмінська І. Д. - Мова і її роль у координатах розвитку спільноти (2016)
Гапченко О. В. - Гуманістичні виміри стилю життя особистості в період культурно–національного відродження (2016)
Ворона В. А. - Подолання антропоцентризму як передумова зміни ставлення до тварин в західній культурі (2016)
Нагорна О. - Українська література у Франції (2016)
Петренко Д. В. - Воспроизводство и повторение: медиаобраз между эстетической идентификацией и режимами власти (2016)
Поліщук О. С. - Цінності колективної дії у соціальній структурі суспільства (2016)
Сафонік Л. М. - Смислова мозаїчність буття сучасної людини (2016)
Ходус Е. В. - Социокультурный анализ как методологическая стратегия концептуализации феномена приватности (2016)
Холох О. І. - Філософсько–антропологічне осмислення сучасної пропаганди (2016)
Христокин Г. В. - Метафизика греческой патристики (2016)
Чорна Л. В. - До питання розмежування ідеалу та утопії: класифікація утопій (2016)
Бурлука О. В. - Самоосвітня активність особистості в доіндустріальних цивілізаціях (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Эвристичность ноогуманизма в контексте модернизации современного высшего образования (2016)
Легенький М. І. - Проект основного освітянського закону – перспективи та перестороги (2016)
Васюк Ю. А. - Освітнє середовище як простір самовизначення особистості: теоретичний аспект (2016)
Гриценкo М. В. - Трансформація автономії університетів і академічної свободи: європейський досвід (2016)
Заблоцька Ю. В. - Життєві стратегії студентської молоді: теоретичні проблеми дослідження (2016)
Палагнюк М. М. - Викладання основ філософії права у гуманітарній підготовці студентів нафтогазового профілю (2016)
Бадер А. В. - Поява та розповсюдження збройного насилля в світі (2016)
Aliyev A. Sh. - International migration policy: essence and content (2016)
Воробйова Г. Ю. - Вплив політичних метафор на прийняття політичних рішень (2016)
Герасимович В. А. - Переговорний процес як невід’ємна складова політики та роль особистості на переговорах (2016)
Верьовкін В. В. - Соціальне відчуження в інформаційному суспільстві (2016)
Гриньків М. В. - Політичний контекст у комунікації релігійних організацій (2016)
Додонов Д. Р. - Феномен "складності" та пошук аутентичних демократичних процедур (2016)
Колісніченко Р. М. - Стан глобалістичної свідомості на сучасному етапі світового розвитку (2016)
Комарчук О. О. - Деструктивні політичні та соціальні технології у структурі гібридної війни (2016)
Конціцка Г. - Концепція "жіночоцентризму" як теоретична основа "другої хвилі" фемінізму (2016)
Литвиненко І. І. - Динамічний соціальний порядок в умовах радикальних змін суспільства (2016)
Скляр О. Ю. - Політична свобода в контексті правових відносин і сучасність (2016)
Смокова Г. І. - Концептуалізація ціннісних засад політичної діяльності (2016)
Хонин В. Н. - Международные системы: порядок из хаоса (2016)
Щедрова Г. П. - Самоорганізація громадянського суспільства: теоретичні засади і практичні реалії (2016)
Рафальський І. О. - Українська колективна суб’єктність та ідентичність (2016)
Гончаренко О. М. - Синдром "слабкої держави" і сучасні геополітичні альтернативи України (2016)
Гoцуляк В. М. - Лобізм в умовах радикальних трансформацій сучасного українського суспільства (2016)
Вонсович О. С. - Рамкове рішення про розведення сил та засобів на Донбасі: негативні та позитивні аспекти (2016)
Римаренко С. Ю. - Трансформації соціокультурного простору України (2016)
Гай–Нижник П. П. - Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України (2016)
Годя І. М. - Спортивно–оздоровчий туризм у світі й Україні: соціальний та економічний аспекти (2016)
Дацків І. Б. - Стратегії розвитку інформаційної політики в Україні, Мельник О. П. (2016)
Литвиненко К. О. - Становлення та динаміка поширення сепаратистських рухів в окремих регіонах України (2016)
Мателешко Ю. П. - Співробітництво між Україною і Туркменістаном у галузях науки та освіти (2016)
Середюк Н. П. - Безпека України: чинники нестабільності в контексті міжнародного гуманітарного співробітництва (2016)
Хомей О. Д. - Роль Платформи громадянського суспільства Україна–ЄС у виконанні Україною Угоди про асоціацію з ЄС (2016)
Ключник Р. М. - Політичний протест: пострадянські особливості (2016)
Сичик К. Б. - Майбутнє ЄС в епіцентрі критики капіталізму: семіотичний аналіз як метод виявлення ідеологічних проблематик (2016)
Стахурський І. В. - Перспективи формування європейської армії (2016)
Бусленко В. В. - Електоральна участь громадян Республіки Польща у парламентських виборах (1989–2015 рр.), Лихацька Т. А. (2016)
Гапеєва О. Л. - Інформаційна кампанія "JUSTICE FOR KHOJALY", як складова інформаційного протистояння між Вірменією та Азербайджаном (2016)
Гримська М. І. - Радикалізація електоральних преференцій в сучасній Німеччині (2016)
Гусейнли Г. А. - Отношение Турции к расширению НАТО на Восток (2016)
Кан Ден Сик. - Региональная роль КНДР в СВА (2016)
Марцинюк М. П. - Інструменти та засоби державної політики як основа формування мультикультуралізму в Португалії наприкінці 90–х – початку 2000–х років (2016)
Сакаль Я. В. - Траєкторія успіхів і невдач в економічному розвитку Мексики 1950–1980–х років (2016)
Столяр О. П. - Боротьба із наркоторгівлею як основний напрямок співробітництва між Мексикою та США у безпековій сфері (2016)
Дзятківський В. В. - Морально-політична відповідальність в умовах авторитарного режиму (2016)
Куцепал С. В. - Рецензія на монографію: Сафонік Лідія "Буттєвість сенсу людського життя": монографія / Лідія Сафонік. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 350 с. (2016)
Зварич І. Т. - Національно-державне самовизначення: від Перебудови до сьогодення. Рецензія на монографію: І. Рафальський. Національно-державне самовизначення України: внутрішні чинники і зовнішні впливи. - Київ – Ніжин: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. – 480 с. (2016)
Титул, содержание (2016)
Карачун В. В. - Дифракція звукових хвиль на металевому кільці, Мельник В. М., Фесенко С. В. (2016)
Безвесільна О. М. - Розрахунок та аналіз статичних похибок двогіроскопного чутливого елемента, Ткачук А. Г., Гуменюк А. А., Нечай С. О. (2016)
Жученко О. А. - Синтез системи керування процесом графітування вуглецевих виробів, Бевзюк Л. Л. (2016)
Саньков П. Н. - Анализ шумозащитных свойств составных конструкций из листовых материалов, Макарова В. Н., Ткач Н. А., Гваджаиа Б. Д. (2016)
Бирюков А. И. - Анализ влияния изменения температур окружающей среды на интенсивность истощения пороховых зарядов при длительном хранении боеприпасов, Бирюков И. Ю. (2016)
Пастушенко В. С. - Модельно-прогнозирующее управление ректификационной колонной в технологическом процессе утилизации углекислого газа в производство метанола, Стопакевич А. А., Стопакевич А. А. (2016)
Слободян И. В. - Синхронизация динамики однотипных котлов, работающих на общую магистраль, Ложечников В. Ф., Стопакевич А. А. (2016)
Savelenko G. - Optimization of arc ignition process for machines of arc dimensional machining, Ermolaev Y., Yuriev V. (2016)
Blintsov V. - Improvement of the management of material and technical resources of water cleaning projects from explosive objects, Hrytsaienko M. (2016)
Клімішина М. Т. - Стан та перспективи розвитку технологій переробки шин та їх вплив на довкілля (2016)
Вдовиченко В. О. - Формування сервісно-ресурсних умов сталості міського громадського пасажирського транспорту (2016)
Abstract and References (2016)
Дмитровський Ю. М. - Уточнення геологічних моделей експлуатаційних об’єктів у процесі їх розробки (на прикладі Більського родовища), Латишев С. Є. (2016)
Василенко О. Л. - Особливості геологічної будови та розповсюдження пасток вуглеводнів у соляно-здвигових структурах Дніпровсько-Донецької западини (2016)
Загороднов А. В. - Критерии размещения нефтяных и газовых залежей в Днепровско-Донецкой впадине с учётом соляной тектоніки (2016)
Зінченко М. О. - Зміни прибережно-морської седиментації в межах літодинамічного вузла Бердянської коси внаслідок антропогенного впливу (2016)
Матвєєв А. В. - Мікропалеонтологічна характеристика кампан-маастрихтських відкладів Пооскілля, Шоміна А. Д., Колосова І. В., Синєгубка В. В. (2016)
Поверенный С. Ф. - Методика определения открытой пористости и коэффициента сжатия пор в пластовых условиях, Абеленцев В. М., Лурье А. И., Поддубная Е. В. (2016)
Прибилова В. М. - Порівняльна характеристика нормативів якості питної води, що застосовуються в окремих країнах світу (2016)
Удалов І. В. - Основні передумови зниження якості питних підземних вод крейдяних водозаборів східної України, Кононенко А. В. (2016)
Фик І. М. - Піднімання пластового тиску в газоконденсатному покладі як фактор підвищення ефективності його розробки, Фик І. М. (2016)
Бордун О. Ю. - Транспорт Розточчя в контексті рекреаційного розвитку регіону, Грицевич В. С. (2016)
Volovyk L. M. - Peripheral areas of capital region, their functional certainty under social transformation (on the example of Kyiv region) (2016)
Кобилін П. О. - Просторово-часовий аналіз торговельного обслуговування населення Харківської області за параметрами траєкторії руху соціогеосистем (2016)
Костріков С. В. - Аналіз дворівневих урбогеосистем через засоби ГІС, Чуєв О. С. (2016)
Машіка Г. В. - Місце і роль соціально-економічних чинників у формуванні господарського потенціалу Карпатського регіону (2016)
Мельнійчук М. М. - Молодіжний та дитячий туризм: сутність та класифікація за віком, Зейко В. О. (2016)
Нємець К. А. - Зміна ролі міст Харківської області – ретроспективний аналіз, Кравченко К. О., Сегіда К. Ю. (2016)
Опара В. М. - Стандартизації у сфері оцінки землі, Домбровська О. А. (2016)
Отечко С. А. - Проблеми та перспективи розвитку пасажирського транспорту міста Харкова: суспільно-географічний аспект (2016)
Решетченко С. І. - Особливості розподілу атмосферних опадів на території Харківської області, Ткаченко Т. Г. (2016)
Chernov B. O. - Methodological basis of economic geography (part 1) (2016)
Gryshchenko N. V. - Application of ecological footprint methodology in a constructive and geographical research (2016)
Klymenko V. H. - Assessment of water quality in the river Lopan within the boundaries of Kharkiv region, Cherkashyna N. I. (2016)
Ничая О. О. - Метризація селитебних ландшафтів Волинської області, Тарасюк Н. А. (2016)
Ричак Н. Л. - Розрахунок екологічного збитку від поверхневих вод атмосферного походження (на прикладі житлової підсистеми), Московкін В. М., Кузнєцова В. В. (2016)
Тарасюк Н. А. - Аналіз та оцінка еколого-господарського стану земельних угідь Рівненської області, Реміз С. А. (2016)
Височанський І. В. - Від Полтви до Арктики, Суярко В. Г., Фик І. М. (2016)
Зарицкий П. В. - Памяти старейшего профессора ГГФ К. Н. Савич-Заблоцкого (1877-1967) (2016)
Зарицкий П. В. - Подготовка докладов к международной конференции "Современная теория и практика ноосферного развития общества" (2016)
Зарицкий П. В. - Х академічні читання пам’яті В. І. Стріхи (2016)
Реферати (2016)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2016)
Bleha R. - Distribution of bee pollen granules according to vibration spectroscopic markers, Votochkova M., Synytsya A., Brindza J. (2015)
Brindza J. - Morphological characteristics of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) pollen grains and bee pollen, Schubertova Z., Brovarskyi V., Motyleva S., Mertvisheva M., Grygorieva O. (2015)
Brindza J. - The evaluation of bee bread quality, Schubertova Z., Brovarskyi V., Velychko S., Kreft I., Ivanishovа E. (2015)
Grygorieva O. - Pollen and bee pollen features of sweet chestnut (Castanea sativa Mill.), Nikolaieva N., Brindza J., Klymenko S. (2015)
Zastulka O. - The contamination of bee pollen by microscopic fungi, Yakubchak O., Solodka L., Halatyuk O. (2015)
Адамчук Л. О. - Дослідження перги різного ботанічного походження, Бріндза Я., Білоцерківець Т. І. (2015)
Білоцерківець Т. І. - Оцінювання меду за показниками якості відповідно до чинних нормативів, Генгало Н. О., Михальська О. М., Адамчук Л. О. (2015)
Боярчук С. В. - Оптимізація забезпечення кормами бджолиних сімей (2015)
Бриндза Я. - Сады для улучшения питания, здоровья, качества жизни и сохранения агробиоразнообразия, Броварский В., Адамчук Л., Гашпаровски Й., Григорьева О. (2015)
Броварський В. - Новий спосіб штучного введення сперми бджолиним маткам, Бріндза Я. (2015)
Величко С. М. - Формування запасів перги у гніздах бджолиних сімей (2015)
Войналович М. В. - Визначення оптимальної кількості маточних личинок у сім’ї-виховательці при виведенні бджолиних маток (2015)
Головецький І. І. - Удосконалення оцінки материнських сімей за чистопородністю бджіл, Лосєв О. М., Луців В. О. (2015)
Гудзь Н. І. - Проблеми стандартизації бджолиного обніжжя та перги як біологічно активних компонентів, Рехлецька О. В., Філіпська А. М., Воробець Н. М. (2015)
Єфіменко Т. М. - Вплив згодовування пилку та перги на бджіл за нозематозу, Односум Г. В. (2015)
Каракетов К. М. - Деятельность общественного объединения "Киргизский Союз Пчеловодов" (2015)
Клименко А. О. - Фармакологічна активність мазі, виготовленої з гомогенату личинок бджіл чоловічої статі, Дрінь М. М., Грицик А. Р., Сас І. А. (2015)
Колесник А. Й. - Біохімічні процеси в перзі за вакуумного збереження (2015)
Лісогурська О. В. - Якість ріпакового меду, одержаного на житомирському Поліссі, Кривий М. М., Лісогурська Д. В., Вербельчук С. П. (2015)
Локутова О. А. - Сільськогосподарське дорадництво (інформаційно-консультаційна діяльність) у контексті питання якості продуктів бджільництва (2015)
Михальська О. М. - Фізико-хімічні показники якості перги бджолиної, Білоцерківець Т. І., Генгало Н. О. (2015)
Міщенко О. А. - Вплив відбору бджолиного обніжжя на розвиток і льотну діяльність бджолиних сімей (2015)
Ніколаєва Н. В. - Порівняльна характеристика мікробіологічних особливостей пилку Corylus avellana L., Гаркава К. Г., Петрова Я., Бріндза Я. (2015)
Папченко О. В. - Розвиток бджолиних сімей за умов інтенсивних медозборів і різних способів їх утримання (2015)
Романченко М. А. - Дослідження дезінфікуючої дії УФ у забезпеченні збереження біопотенціалу бджолосімей, Маслій І. Г., Кунденко М. П., Санін Ю. К., Цехмейстер О. С. (2015)
Себа М. В. - Виживаність бджіл за різних концентрацій карбоксилатів харчових кислот у складі цукрового сиропу, Лосєв О. М., Чорний Б. М., Каплуненко В. Г. (2015)
Семенюк В. Ф. - Біологічні взаємодії у бджолиній сім’ї (2015)
Сич І. В. - Особливості виробництва бджолиного обніжжя в умовах Лісостепу України, Лосєв О. М., Головецький І. І. (2015)
Туринський В. М. - Важливі питання розвитку галузі бджільництва, Адамчук Л. О. (2015)
Ягіч Г. О. - Влив стимулюючої підгодівлі бджолиних сімей на отримання маточного молочка, Лосєв О. М., Головецький І. І. (2015)
Биба М. О. - Особливості актуалізації історико-культурного концепту Реконкіста в сучасній іспанській мові (2014)
Бондарук Я. В. - Роль і значення багатослівних конструкцій у сучасній англійській мові (2014)
Буренко Т. М. - Вибачення як лінгвокультурний концепт (2014)
Волкова С. В. - Наративні прийоми вписаності міфолорного простору у художній простір роману-легенди Скотта Момадея "Шлях до гори дощів” (2014)
Данильченко І. В. - Номінація емоцій в американському журнальному дискурсі новин: гендерний і віковий аспекти (2014)
Дельва О. В. - Реконструкція модальних світів: когнітивно-комунікативний аспект (2014)
Залужна М. В. - Лінгвістичні виміри невизначеності: принцип – категорія – поняття – концепт – фрейм (2014)
Косенко А. В. - Дискурсивний вимір вербалізації концепту beauty (2014)
Лектоваров К. С. - Вербальне поле концепту security (лінгвокогнітивний опис ядерної зони) (2014)
Литвин О. Л. - Лексичне наповнення категорії антонімії (за даними англомовних лінгвістичних праць) (2014)
Нузбан О. В. - Прототипізація перцептивних концептів hard / soft та їх вербалізація в англійській мові (2014)
Олейник Н. А. - Семантическое пространство англоязычных номинаций концепта экономический кризис (2014)
Павлюк Е. О. - Лексико-фразеологическое и текстовое представление концепта hypocrisie (лицемерие) во французской языковой картине мира (2014)
Пихтовникова Л. С. - Самоорганизация речевого произведения в информационном аспекте (2014)
Потапенко С. І. - Про події на майдані – англійською: лінгвокогнітивний аналіз (2014)
Прокопенко (Єременко) А. А. - Семантичний простір номінацій поняття healthcare у президентському дискурсі Барака Обами (2014)
Скрипник Ю. С. - Особливості вербалізації концепту "хвороба" в латинських пареміях (2014)
Стрюкова Н. О. - Концепт "Щастя" як маркер існуючих в іспанському суспільстві ціннісних уявлень і настанов, Довгань О. В. (2014)
Талавіра Н. М. - Топологічні прийменникові безартиклеві звороти англійської мови: семантичні моделі (2014)
Федоренко Л. В. - Метафоризація як процес пізнання і комунікативний творчий акт (2014)
Черник М. В. - Лінквокогнітивні аспекти полісенсорного синкретизму мистецтва (2014)
Чуян С. О. - Параметри класифікації фреймів у лінгвокогнітивних розвідках (2014)
Шамаева Ю. Ю. - Фрактальная семиотика языка эмоций как интегративной репрезентации знаний матричного формата (2014)
Шевченко І. С. - Лексично втілені концепти: історичний вимір (2014)
Шутова М. О. - Реконструкція формомоделей фразем-автостереотипів англійців і українців (2014)
Ярцева Л. И. - Концепт pensée в языковой картине мира (на примере французского метафорического словоупотребления) (2014)
Александрук І. В. - Роль запозичень у створенні можливих світів у творах жанру фентезі (на матеріалі творів сучасних американських та британських авторів) (2014)
Голуб Ю. І. - Кореляція між системними параметрами лексичного рівня мови і словника (2014)
Гура Н. П. - Структурно-типологічні особливості запозичень німецької комп’ютерної терміносистеми (2014)
Єрмакова Н. М. - Деякі теоретичні проблеми еврисемії в англійській мові (2014)
Жук В. А. - Анализ словообразовательных процессов в истории английского языка (2014)
Зацний Ю. А. - Про деякі тенденції в словотвірних процесах сучасної англійської мови (2014)
Ібрагімова С. С. - Варіанти англійської мови як посередники іншомовних запозичень (2014)
Козлова Т. О. - Синкретизм в лексиці індоєвропейської прамови (2014)
Мельник О. М. - Лексичні засоби сучасної англійської мови на позначення егоїзму (2014)
Сандій Л. В. - Інкорпорація іншомовних і внутрішньомовних запозичень як один із шляхів неономінаціїв англійській мові сфери економіки (2014)
Соколов В. В. - Скорочення як механізм збагачення сучасної медичної лексики англійської мови (2014)
Фахурдінова М. А. - Часові форми конструкції tun+інфінітив у дієслівній парадигмі ранньонововерхньонімецького періоду (презенс, претерит) (2014)
Хижняк М. М. - Особливості репрезентації емоцій в термінах обертального руху в англійській мові (2014)
Чирвоний О. С. - Twitter: a new center of word-formation (2014)
Шталтовна Ю. А. - Вплив демократизації на лексико-семантичні процеси в культурній сфері життя сучасної англійської мови (2014)
Домброван Т. И. - Концептуально-методологические основы лингвосинергетики (2014)
Іваницька Н. Б. - Зіставне мовознавство в системі лінгвістичних дисциплін (2014)
Короткова Л. В. - Колірна символіка як об'єкт дослідження сучасної лінгвістики (2014)
Кучер І. А. - Методичні дослідницькі стадії і процедури комплексного аналізу дієслів руху у фінській мові (на прикладі дієслів käydä, mennä і tulla) (2014)
Махачашвілі Р. К. - Специфіка референції антропонімів у фікціональному світі (на матеріалі творчості Дж. Ффорде), Разумович І. А. (2014)
Семененко Г. М. - Методологія соціолінгвістичного аналізу історичних мовних корпусів (2014)
Семенець О. О. - Проблема цілісності індивідуальної свідомості в дискурсивних практиках мас-медіа (2014)
Каспаров Г. - Речь Гарри Каспарова в Вестминстерском колледже в Фултоне (2016)
Нанівська В. - Дошкульна й принизлива особливість України в тому, що увесь світ уже звик до наших безкінечних політичних конфліктів і протистоянь, які не допомагають прийти до якогось розумного рішення. Усе закінчується або виборами, або революціями. (2016)
Ключові виклики та ризики для України (2016)
Березовський М. - За нашими прогнозами, через критичний стан дорожньої мережі, українська економіка втратить близько 100-120 мільярдів гривень у 2016 та 2017 році (2016)
Сибірцев О. - Народ, здається, розуміє свої помилки і сам шукає мирні способи виживання (2016)
Співаковський В. - Ось ми тут б’ємося з нашими реформами. а давайте подивимося, як люди роблять (2016)
Чисельність населення (2016)
Показники розвитку (2016)
Ємельянова Т. А. - Розв’язуюче рівняння вільних коливань тришарової циліндричної оболонки, яка підкріплена ребрами жорсткості (2016)
Alrefo Farhan Ibrahem Salman - Evolution and genetic forecasting of multispindle automatic lathe development , Kuznetsov Yu. (2016)
Акимов А. В. - Анализ структуры защитных покрытий для элементов энергетических установок на транспорте с целью обеспечения их надежности в процессе эксплуатации, Сапронов А. А., Шарко А. В., Михайлик В. Д., Ивченко Т. И., Скирденко О. И. (2016)
Алиева Л. И. - Деформирование заготовок способом радиального выдавливания с противодавлением (2016)
Березкін І. С. - Проблеми переробки пластикових відходів та теоретичне обґрунтування створення альтернативних технологій переробки пластику, Грубник О. В. (2016)
Злепко С. М. - Особенности подготовки воды для инкубационных аппаратов, Титова Н. В., Новиков В. А. (2016)
Копылов В. И. - Демпфирующие свойства плазменных алюминий – никелевых покрытий на высоколегированных сталях, Солодкий С. П., Селиверстов И. А. (2016)
Кочевих М. О. - Особливості отримання фактурних бетонних виробів для огороджувальних конструкцій, Блажіс Г. Р., Гончар О. А., Вялін Д. О. (2016)
Марасанов В. В. - Анализ механизмов возникновения сигналов акустической эмиссии при динамическом нагружении твердых тел, Шарко А. А., Коберский В. В. (2016)
Мєшков Ю. Є. - Синтез закону руху вихідної ланки, що хитається, та працює в режимі фізичного маятника (2016)
Петровський А. В. - Деякі аспекти оптимізації використання корисних площ складів палетованих вантажів, Березницький Д. О. (2016)
Розов Ю. Г. - Анализ потери продольной устойчивости двух труб, вставленных одна в другую,при упругих деформаціях (2016)
Титова Н. В. - Особливості впливу лазерного та оптичного випромінювання на гідро біонти, Новіков В. О., Бачинський М. В., Горбатюк С. М. (2016)
Яглинский В. П. - Параметрические колебания эпицикла колесного редуктора, Гутыря С. С., Хомяк Ю. М., Чанчин А. Н. (2016)
Бойко Г. А. - Визначення придатності волокон льону олійного різних сортів до прядіння, Уханова О. А. (2016)
Валько Н. И. - Влияние условий гипоксии растительного сырья на активность глутаматдекарбоксилазы , Зубкова Е. В., Стоянова О. В., Тихосова А. А. (2016)
Валько М. І. - Актуальні питання проектування технологічних процесів консервних підприємств, Стоянова О. В., Зубкова К. В. (2016)
Валько М. І. - Удосконалення технології овочевих маринадів, Тіхосова Г. А., Стоянова О. В., Зубкова К. В. (2016)
Горач О. О. - Актуальність розробки нормативних документів на стебла соломи та волокно льону олійного, Круглий Д. Г., Бартків Л. Г. (2016)
Дубінецька Г. О. - Систематизація елементів весільного одягу на основі принципів трансформації, Остапенко Н. В., Луцкер Т. В., Навольська Л. В. (2016)
Зубкова К. В. - Визначення константи деструкції γ-аміномасляної кислоти в процесі теплової обробки овочевих консервів (2016)
Ковалевський К. А. - Обладнання для виробництва плодових, коньячних спиртів та спирту-ректифікату, Валько М. І., Кузьміна Т. О., Мамай О. І., Шанін О. Д. (2016)
Ковалевський К. А. - Виробництво продуктів із вторинної сировини виноробства, Валько М. І., Кузьміна Т. О., Тіхосова Г. А., Мамай О. І. (2016)
Кулігін М. Л. - Дослідження впливу модифікованого крохмалю на реологічні властивості кетчупу, Семешко О. Я. (2016)
Куник А. Н. - Исследование физико-химических свойств шерстного жира, полученного кислотным способом жиродобычи, Семешко О. Я., Сарибекова Ю. Г., Асаулюк Т. С. (2016)
Левчук І. В. - Оцінка залишкового вмісту пестицидів у вовняному жирі при очищенні вовни з використанням високоенергетичної обробки, Кіщенко В. А., Українець А. І., Осейко М. І., Пасічний В. М., Маринін А. І (2016)
Мамай О. І. - Спосіб видалення заліза з вин і коньяків, Валько М. І., Кузьміна Т. О., Ковалевський К. А., Шанін О. Д. (2016)
Салєба Л. В. - Дослідження процесу екстрагування каротиноїдів, Сарібєкова Д. Г., Куник О. М., Сарібеков Г. С., Микитенко К. Є. (2016)
Скропишева О. В. - Використання методу мікрокристалоскопічного аналізу для ідентифікації харчових та технологічних добавок у харчових продуктах, Гнідець В. П. (2016)
Славич В. П. - Модель визначення довжини черги транспортних засобів при виникненні перешкоди на смузі руху, Клеймьонов А. Г. (2016)
Корженевська В. М. - Проблеми та тенденції розвитку підприємств машинобудування в умовах кризи (2016)
Малеев В. А. - Водохозяйственный комплекс Херсонской области: состав, анализ, эколого-экономические проблемы, перспективы развития, Безпальченко В. М. (2016)
Малеев В. А. - Моббинг: причины, таксономия, последствия, Безпальченко В. М. (2016)
Radetska S. V. - Translation model of the intertextual elements in the literary texts (2016)
Габермас Ю. - До реконструкції історичного матеріалізму. III Еволюція (2015)
Горбунова Л. - Лімінальність як концепт філософії (до обгрунтування трансформативного навчання) (2015)
Артеменко А. - Знання до сплати та інвестицій: Аналіз трансформації системи освіти (2015)
Лактіонова А. - Спільні та індивідуальні дії (2015)
Брижнік В. - Вступ до філософії освіти Теодора Адорно (2015)
Бойченко М. - Історичне становлення інституційних засад критичного мислення: економічний, релігійний, мистецький та віртуальний виміри (2015)
Зінченко В. - Моделі філософії освіти в інтернаціональних формах менеджменту освіти. Специфіка континентальної європейської освітньо-наукової системи. (2015)
Лазоренко О. - Інтелектуальні дороговкази модернізації вищої освіти в Україні (2015)
Кримець Л. - Стратегії глобального управління науково-освітнім простором у контексті інтернаціоналізації (2015)
Дебич М. - Мобільність персоналу в контексті Болонського процесу (2015)
Мєлков Ю. - Людина в постнекласичній науковій картині світу (2015)
Барна Н. - Комунікативна естетика як феномен сучасного світу (2015)
Ершова-Бабенко И. - Нечеловекомерные составляющие поля человекомерности, Гончарова О. (2015)
Ханжи В. - Методологическая реконструкция антропологической парадигмы времени: Концепция антропного времени и человеческой истории (2015)
Надурак В. - Система суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики: підсумки дослідження (2015)
Курбатов С. - Філософське життя Словаччини: від національної ідеї до аналітичної традиції (Нотатки з П’ятого словацького філософського конгресу, Братислава, 21-23 жовтня 2015 року) (2015)
Ректору Львівського торговельно-економічного університету Петру Куцику – 50! (2016)
Країна потребує радикальних реформ (2016)
Кричевська Т. - Монетарна політика як елемент суспільного договору: логіко-історичний аналіз (2016)
Стройко Т - Оцінка якості українського інституційного середовища в системі індексу глобальної конкурентоспроможності, Душейко Д. (2016)
Крюкова І. - Телепортація соціально-економічної відповідальності держави в Україні, Приймук С. (2016)
Радзієвська С. - Вплив глобалізації на трансформацію зовнішньоторговельних зв’язків України (2016)
Романюта Е. - Податкові ефекти від євроінтеграційного розвитку економіки України (2016)
Куць Н. - Фінансова надійність банківської установи та методи її оцінки (2016)
Третяк А. - Удосконалення методики оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні, Третяк В., Ковалишин О., Третяк Н. (2016)
Сакаль О. - Пріоритетні напрями використання осушених земель в Україні (2016)
Новаковська І. - Теоретичні аспекти та механізми оптимізації земельно-господарського устрою міст і впорядкування їх територій для містобудівних потреб (2016)
Миклуш Т. - Комплексне природокористування: теоретико-методологічні засади та інституціональні передумови (2016)
Дзюбенко О. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку лісового господарства в сучасних умовах (2016)
Алиев Б. - Методологические принципы оценки инновационных проектов (2016)
Диба В. - Управління вартістю нематеріальних активів: теорія та облік (2016)
Тур О. - Пріоритети стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості (2016)
Степанов Ю. М. - Роль вісмуту в лікуванні гастродуоденальної патології (огляд літератури та власні дослідження), Мосійчук Л. М. (2016)
Демешкіна Л. В. - Досвід застосування психокорегуючої терапії в комплексному лікуванні хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, поєднану з дисфункцією жовчовивідної системи, Мосійчук Л. М., Петішко О. П., Зигало Е. В., Зав’ялова І. Ю. (2016)
Гончарук Л. М. - Оксидантно-протиоксидантний гомеостаз при гастродуоденопатіях, індукованих нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз з урахуванням патогенних штамів Helicobacter pylori, Федів О. І., Коханюк Ю. В. (2016)
Кушніренко І. В - Аналіз ефективності лікувального комплексу у хворих гастроентерологічного профілю з кандидозом слизової оболонки верхнього відділу травного тракту (2016)
Шевченко Б. Ф. - Функціональний стан підшлункової залози при хронічному панкреатиті, Бабій О. М., Татарчук О. М., Макарчук В. А., Кудрявцева В. Є. (2016)
Сорокман Т. В. - Цитокіновий статус у дітей із хронічною гастродуоденальною патологією, Cокольник С. В., Попелюк О.-М. В. (2016)
Шипулин В. П. - Особенности лечения пациентов, инфицированных 1 и 4 генотипами вируса гепатита С, противовирусными препаратами прямого действия, Кузьминец А. А. (2016)
Ткач С. М. - Особенности диагностики и лечения кислотозависимой патологии у больных сахарным диабетом (2016)
Степанов Ю. М. - Дисбіоз кишечника та ефективність використання пробіотика-біоентеросептика Ентерожерміна в його корекції (методичні рекомендації), Бойко Т. Й. (2016)
Степанов Ю. М. - Застосування препаратів 5-аміносаліцилової кислоти в лікуванні запальних захворювань кишечника, Стойкевич М. В., Сорочан О. В. (2016)
Скирда І. Ю. - За матеріалами IV наукової сесії Інституту гастроентерології НАМН України "Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології", Галенко О. П. (2016)
Шевцова З. И. - Медики-подвижники на ниве земской медицины, Гапонов В. В., Чабан Н. (2016)
Коханюк Ю. В. - Дослідження протеїназо-інгібіторної системи та фібринолітичної активності плазми крові у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в поєднанні з цукровим діабетом типу 2, Федів О. І., Гончарук Л. М. (2016)
Кушніренко І. В. - Роль здатності букальних епітеліоцитів до адгезії Candida albicans та впливу на неї регуляторних цитокінів у перебігу інфекційного процесу у хворих на кандидоз слизової оболонки верхнього відділу травного тракту (2016)
Звягинцева Т. Д. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и щелочной рефлюкс: механизмы развития и тактика лечения, Шаргород И. И. (2016)
Вакалюк І. І. - Прогресування фіброзу печінки у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки, Вірстюк Н. Г., Казьмірук В. М. (2016)
Степанов Ю. М. - Особливості синдрому надлишкового бактеріального росту та порушень мікрофлори кишечника у хворих з портальною гіпертензією, Чалий М. В., Коненко І. С. (2016)
Завгородня Н. Ю. - Стан панкреатобіліарної системи та інтестинальної мікрофлори в дітей із неалкогольною жировою хворобою печінки, Лук’яненко О. Ю., Коненко І. С. (2016)
Сорокман Т. В. - Особливості перебігу патології підшлункової залози в дітей Особливості перебігу патології підшлункової залози в дітей, Попелюк О.-М. В. (2016)
Степанов Ю. М. - Вплив функціонального стану жовчного міхура на особливості ліпідного обміну в дітей зі стеатозом печінки, Завгородня Н. Ю., Бабій С. О., Кленіна І. А. (2016)
Patsera M. V. - Use of Lactobacillus Acidophilus R0052 and Lactobacillus Rhamnosus R0011 Probiotic Strains in Children with Burn Injuries, Skrypnykova Ya. S., Ivan’ko O. H. (2016)
Степанов Ю. М. - Применение эссенциальных фосфолипидов для лечения жировой болезни печени (2016)
Ткач C. М. - Функциональная диспепсия в свете Pимских критериев IV (2016)
Гнатюк В. В. - Визначення рівня мелатоніну у щурів різної статі та віку при виразковому ураженні шлунка, Кононенко Н. М. (2016)
Чабан М. П. - Сторінки історії надання медичної допомоги на Катеринославщині — Дніпропетровщині, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2016)
Майорова Т. - Стан фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму в Україні, Урванцева С., Шуплат О. (2016)
Олефір В. - Результати і перспективи підвищення ставок акцизного податку на алкогольні напої і тютюнові вироби (2016)
Диба В. - Критерії облікової ідентифікації нематеріальних активів (2016)
Еминбейли И. - Развитие энергетического сектора Азербайджана (2016)
Зіць О. - Критерії визначення ключових показників ефективності пат "Укрзалізниця" (2016)
Рошкевич В. - Інституціональні зміни у переробних ланках лісового сектору: пріоритети та детермінанти (2016)
Дишкантюк О. - Формуванння інфраструктурного забезпечення сфери гостинності (2016)
Мислович М. - Моделювання діагностичних сигналів електроенергетичного обладнання за допомогою лінійних випадкових процесів з дискретним часом в рамках енергетичної теорії, Пристайло Т., Самойленко М. (2016)
Горбатюк Є. - Математичне моделювання взаємодії рушія розпушувального агрегату з поверхнею грунту, Волянюк В., Міщук Д. (2016)
Човнюк Ю. - Оптимізація динамічних параметрів руху мостового крана у режимі пуску: аналіз впливу кранового візка з гнучким підвісом вантажу, Діктерук М., Комоцька С. (2016)
Ловейкін В. - Розробка блоку зворотного зв’язку для реалізації оптимальних законів руху мостового крана, Ромасевич Ю., Крушельницький В. (2016)
Човнюк Ю. - Уточнений динамічний аналіз та мінімізація навантажень у канатах вантажопідйомних кранів, Діктерук М., Комоцька С. (2016)
Добровольський О. - Абразивна зносостійкість конструкційних матеріалів в умовах зношування закріпленим абразивом, Косенко В. (2016)
Богуславський В. - Особливості розрахунку робочого органа обладнання для монтажу тротуарних плит (2016)
Абрашкевич Ю. - Підвищення ефективності машин з абразивним інструментом, Мачишин Г., Човнюк О., Щербина Т. (2016)
Шаленко В. - Експериментальні дослідження процесу вібраційного формування бетонних сумішей, Гарнець В., Пристайло М. (2016)
Назаренко І. - Вплив кута нахилу робочої поверхні вібраційного грохота на ефективність його роботи, Орищенко С., Мацюк Б. (2016)
Міщук Д. - Дослідження динамічної моделі гідравлічного циліндра об’ємного гідроприводу (2016)
Бондар Р. - Визначення параметрів заступної схеми лінійного магнітоелектричного вібратора (2016)
Пелевін Л. - Визначення параметрів слідкуючого гідравлічного стабілізатора, Карпенко М., Горбатюк Є., Дзюбенко В. (2016)
Сукач М. - Інтеграція КНУБА до міжнародного наукового співтовариства (2016)
Вітання з 70-річчям Леоніда Андрійовича Хмари (2016)
Відомості про авторів (2016)
Рецензенти (2016)
Президент України Петро Порошенко. Виступ з нагоди 25 річниці незалежності України (2016)
Парсяк В. - Конструкторська підготовка суднобудівного виробництва: підстави для оптимізму є, Жукова О. (2016)
Гріневська С. - Соціальні ресурси розвитку регіону в умовах децентралізації (2016)
Алиев Т. - Структура рабочей силы по видам собственности в промышленности Азербайджана, Алиева Ш. (2016)
Новаковська І. - Ефективність міського землекористування: теоретико-методологічні засади та методи оцінки (2016)
Довга І. - Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти: теоретичний аспект (2016)
Гоцуляк Л. - Державна інвестиційна політика: цілі та завдання в умовах формування інноваційної економіки (2016)
Пархоменко О. - Роль інформаційно-знаннєвої інноваційної системи при формуванні постіндустріальної економіки (2016)
Рачинська А. - Оновлення рухомого складу – стратегічне завдання розвитку залізничного транспорту (2016)
Бердишева Я. В. - Лінгвокультурні особливості об’єктивації концепту jardín в іспаномовній картині світу, Тєлкова О. В. (2014)
Комар О. С. - Культурна складова професійної лексики в сучасному англомовному спортивному інтернет-дискурсі (2014)
Курбатова Т. В. - Концепт глобальне суспільство в сучасній англомовній картині світу (2014)
Михайлова Е. В. - Лингвокультурологический анализ зоонимов (на материале украино- и англоязычных версий Библии), Никитина Е. В. (2014)
Наседкина О. О. - Духовные ценности как часть культурного наследия Уэльса (на материале валлийских сказок) (2014)
Сабадаш Ю. О. - Дослідження англомовних версій біблії з позиції лінгвокультурологічного підходу (2014)
Тараненко Л. І. - Спільність структурно-фабульних елементів англійських фольклорних міфів, казок і легенд (2014)
Черемисіна Г. О. - Інформаційно-семіотична структура англійського лінгвокультурного простору (2014)
Чумакова К. О. - Національно-специфічні засоби актуалізації концепту "Наземний транспортний засіб" в американській лінгвокультурі (2014)
Бєляєва А. В. - Дієслівна репрезентація концепту освіта в зіставному аспекті (2014)
Бігун В. П. - Поняття лінгвоментального стереотипу в сучасних дослідженнях (на матеріалі англійських та українських прислів’їв із семантикою на позначення віку людини) (2014)
Грабовий П. М. - Метафоричні засоби актуалізації концепту демократія в англійській та українській мовах (2014)
Денисенко Н. В. - Вербальні засоби вираження інтенсивності в англійській та українській мовах (2014)
Решетова О. Г. - Фразеологічні одиниці з соматичним компонентом у мовній картині світу (2014)
Славова Л. Л. - Східнослов’янські і західногерманські прізвища: мотиваційний та етимологічний аспекти, Дейкун О. П. (2014)
Prysyazhnyuk O. Ya. - Regional and social variation of English (2014)
Алексахіна Т. О. - Визначення фразеологізму та його властивостей (2014)
Анастасьєва О. А. - Проблема визначення англомовного афоризму (2014)
Андрійченко Ю. В. - Критерії визначення ґендерної належності лексичних одиниць в сучасній іспанській мові (2014)
Бойчук В. М. - Семантичні особливості лексичних одиниць на позначення песимізму в сучасній англійській мові (2014)
Волкова О. М. - Спеціальні методи дослідження та їх комплексне застосування під час аналізу відтворення макроконцепту "портрет" (2014)
Зінченко А. В. - Комунікативні стратегії впливу в аналітичних статтях: функції квантитативів (2014)
Ірчишина М. В. - Особливості інтерпретації поняття "participle" (2014)
Колісник М. П. - Система відхилень у вимові голосних носіями північно-східного діалекту Англії 1960-1990 років (2014)
Куліш В. С. - Омовлення пейзажних образів на матеріалі англомовної поезії (2014)
Кшановський О. Ч. - Категорія індивідуалізованості як надкатегорія в сучасній перській мові (2014)
Марченко В. В. - До питання класифікації лінгвофонетичних ознак мовленнєво-музичних творів (2014)
Олексієнко А. В. - Семантико-синтаксична структура детермінативного гіпотаксису у німецькій мові (2014)
Підгорна А. Б. - Особливості функціонування термінів в художньому тексті (на матеріалі роману Д. Брауна "Deception Point") (2014)
Тучкова О. О. - Колір як вид художньої деталі у французьких жіночих автобіографічних романах (2014)
Шевчук О. В. - Когнітивна інтерпретація посесивно-субстантивної конструкції N’sN в сучасній англійській мові (2014)
Юркова К. О. - Комунікативно-прагматичні функції риторичних питань в англомовному віршованому мовленні (функціонально-прагматичний підхід) (2014)
Lazebna N. - English vowel length (2014)
Mykhaylenko V. V. - On perfective verbs in dynamics (2014)
Андрєєва І. О. - Лінгвальні засоби реалізації мовної особистості героя телесеріалу "Elementary" та їх відтворення у перекладі, Латушкіна К. (2014)
Боса Т. С. - Семантико-стилістичні особливості перекладу прикметників у драмі Й. В. Гете "Фауст", Форманова С. В. (2014)
Волкова В. В. - Мовна особистість як лінгвістичний і соціокультурний феномен в міжкультурній комунікації, Вязова Р. В. (2014)
Головко О. М. - Особливості адекватного відтворення вигуків при перекладі мультсеріалу "Adventure Time", Семеренко С. В. (2014)
Гомон Н. В. - Стилістично нейтральна персоніфікація у складі словосполучення та її відтворення в перекладі (2014)
Государська О. В. - Роль метафоризації у процесі розширення наукової картини світу (на матеріалі відсоматичних термінів французької та української мов) (2014)
Гудманян А. Г. - Лінгвістичний і перекладознавчий аналіз англійської авіаційної терміносистеми, Ковтун О. В. (2014)
Данилич В. С. - Семантична парадигма іспано-кастильського концепту tierra (перекладацький аспект) (2014)
Запольських С. П. - Переклад судової промови (на матеріалі твору Харпер Лі "То Kill a Mockingbird”), Федченко О. В. (2014)
Кагановська О. М. - Переклад тропів у французькій художній прозі (2014)
Клименко О. Л. - Використання перекладацьких трансформацій при перекладі політичних промов, Толматова А. О. (2014)
Лук’янець Т. Г. - Поетика англомовної психологічної прози ХХ–ХХІ століть та її екранізацій крізь призму ефекту крупного плану (2014)
Сидельникова Л. В. - Символічна природа літерного знака французького письма та спеціфіка його перекладу (2014)
Стахмич Ю. С. - Оцінка якості систем Pragma 6.3 Business і Google Translate (2014)
Убейволк О. О. - Підготовка випускників вищих навчальних закладів для їх майбутньої професійної діяльності із застосуванням знань іноземної мови, Шмелькова Г. М. (2014)
Хорунжа Л. А. - Формування професійної компетенції у процесі підготовки майбутнього перекладача (2014)
Юдіна О. В. - Навчання стратегій і тактик німецькомовної ділової міжкультурної комунікації у вищій школі (2014)
Kramoliš J. - The attitude of Czech companies towards design – comparative study of 2012 and 2014 (2016)
Moklyak M. V. - Brand as the main marketing direction of enterprises activity, Popova Yu. M., Shinkarenko R. V. (2016)
Ivanova V. V. - Asymmetry of information and its features in the tourist market (2016)
Krykavskyi Ye. V. - Modern Internet technologies in market promotion of dairy products and milk, Stets O. M. (2016)
Urbonavicius S. - Credibility of a salesperson in retailing: judgments on the basis of their demographic parameters, Dikcius V., Reardon J. (2016)
Bashi S. Gh. - The effect of service contact personnel attributes on customer satisfaction and purchase intention, Hanzaee K. H., Nikoumaram H. (2016)
Bilovodska O. A. - Development of the enterprise distribution system taking into account the regional logistics potential, Gryshchenko O. F., Syhyda L. O. (2016)
Vavrečka V. - Marketing communications in tourism – trends and reality, Mezuláník J. (2016)
Khanlari A. - The impact of social media based brand communities on brand trust in tourism industry, Hajiheidari N., Farhang M. (2016)
Taraniuk L. M. - Organizational and economic aspects of benchmarking innovative products at the automobile industry enterprises, Taraniuk K. V., Shimko V. Yu., Marchenko T. V. (2016)
Ткач С. М. - Макрорівневі чинники впливу на конкурентоспроможність промисловості регіонів України (2016)
Бойчук А. Б. - Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства з урахуванням особливостей машинобудівної галузі (2016)
Калюжна Н. Г. - Модель оцінювання потенціалу системи управління підприємством: опис та дослідження (2016)
Карий О. І. - Передумови залучення волонтерів для забезпечення соціально-економічного розвитку громад, Панас Я. В. (2016)
Kuzmin O. Ye. - Crowdfunding: essence, value and typology, Skybinskyi O. S., Ugolkova O. Z. (2016)
Prokopenko O. V. - Efficient and effective management of knowledge of seniors as an element of organization development, Zięba K. K., Olma S. M. (2016)
Хорольский В. П. - Интеллектуальная система управления корпоративным предприятием с использованием сбалансированной системы показателей, Рыбалко Л. П., Хорольская Е. В. (2016)
Falovych V. A. - Establishment of responsible supply chain: processes standardization (2016)
Mohsenidoust F. - Studying the role of marketing mix on performance of leasing service providers firms (case: Ghadir leasing company), Amini Sabegh Z. (2016)
Боронос В. Г. - Екологічна модернізація системи управління поводження з твердими побутовими відходами в Україні на основі досвіду ЄС та Норвегії, Шкарупа О. В., Коновалов М. Г. (2016)
Shkola V. Yu. - Fundamentals of Ukrainian land fund management, Domashenko M. D., Kuchmiyov A. V., Novak K. S. (2016)
Бараннік І. О. - Концептуальні засади моніторингу експортно-імпортного потенціалу промислових підприємств (2016)
Бобрик В. О. - Зовнішньоекономічні аспекти міжнароднoї співпраці регіонів у контексті асоціації України та Європейського Співтовариства (2016)
Вітренко А. О. - Гносеологічні засади дослідження сутності економічної категорії "послуга" (2016)
Гарбар Ж. В. - Діяльність міжнародних фінансових конгломератів на банківському та страховому сегментах фінансового ринку України, Гарбар В. А. (2016)
Горбань А. В. - Формування мережі вдосконалених автомобільних шляхів в УРСР (1960–1980 рр.) (2016)
Грущинська Н. М. - Геоекономічна стратегія в умовах міжнародної конкуренції (2016)
Данилюк М. М. - Формалізація портфеля державних цінних паперів із метою оптимізації фінансових боргових зобов’язань (2016)
Дашко І. М. - Розвиток інноваційних технологій управління персоналом на підприємствах у сучасних умовах господарювання (2016)
Демченко Г. В. - Розробка моделі оцінки та системи показників організаційного забезпечення активізації інноваційної діяльності (2016)
Дербеньова Я. В. - Розвиток регіональної економічної інтеграції в сучасних умовах (2016)
Довгань Д. А. - Тенденції розвитку світового ринку безшовних труб та його вплив на Україну (2016)
Дуда Г. Б. - Матеріальний складник як один із головних чинників формування трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств (2016)
Журба О. М. - Теоретичні підходи до визначення сутності валютно-курсової політики (2016)
Жученко А. М. - Концепція сталого розвитку регіону: передумови формування та фактори впливу (2016)
Загірняк Д. М. - Якісні параметри діяльності іноземних вищих навчальних закладів (2016)
Золотых И. Б. - Экономическая природа высшего образования и его роль в становлении экономики знаний (2016)
Зубенко В. О. - Ключові аспекти концепції "ощадливе виробництво" для підприємств залізничного транспорту, Чесноков С. М. (2016)
Кіріченко О. В. - Сутність, структура та формування мотивів трудової діяльності (2016)
Косовська В. В. - Вплив трансферу сировинних ресурсів на собівартість продукції підприємства (2016)
Кравець І. М. - Управління персоналом малого підприємства: особливості та шляхи вдосконалення, Рушанян С. С. (2016)
Левицька І. В. - Розвиток туристсько-рекреаційного потенціалу регіону як основа формування туристичного кластера (2016)
Лизунова Е. Н. - Стратегічне управління потенціалом підприємства на основі підвищення його конкурентоспроможності, Ганцура А. В. (2016)
Ляховець В. О. - Європейський ринок яловичини: місце та роль України (2016)
Ляхович Г. І. - Бухгалтерський аутсорсинг: підходи до трактування та класифікації (2016)
Марченко В. В. - Сутність та місце бізнес-моделі в стратегічному управлінні машинобудівними підприємствами України (2016)
Обруч Г. В. - Удосконалення системи управління якістю продукції вітчизняних вагонобудівних підприємств (2016)
Оксак А. О. - Аналіз процесів злиттів та поглинаннь у банківській сфері економіки України (2016)
Осадчий Є. С. - Світовий досвід управління капіталом кредитних спілок (2016)
Партола А. І. - Аналіз транспортно-логістичного комплексу України (2016)
Повержук У.-Ю. М. - Оцінка розвитку хлібопекарської промисловості в контексті формування валової доданої вартості областей України (2016)
Разживін В. М. - Інституціоналізація інноваційно-інвестиційного процесу в регіонах (2016)
Смолярчук М. В. - Еколого-економічна оцінка техногенних родовищ (2016)
Співак І. В. - Brexit: поточна ситуація та очікування (2016)
Суровцев О. О. - Соціальний медіа-маркетинг як маркетингова комунікація підприємств під час виходу на зовнішні ринки (2016)
Теслюк С. А. - Порівняльна характеристика суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2016)
Траханов І. П. - Проблеми інвестиційного забезпечення підприємств АПК України та перспективи його розвитку (2016)
Франів І. А. - Продуктивні сили Західного регіону України та чинники їх розміщення (2016)
Tsoklan А. - Effectiveness of economic sanctions and threat of solution by force in the world diplomacy (2016)
Чередник В. А. - Кошторисне фінансування загальноосвітніх навчальних закладів: недоліки та напрями вдосконалення (2016)
Шамборовський Г. О. - Розвиток інтеграційних процесів та аналіз зовнішньоекономічної діяльності країн – членів Євразійського економічного союзу (2016)
Головач И. Ю. - Успешное применение неомыляемых соединений авокадо и сои (Пиаскледин 300) у коморбидных пациентов с остеоартритом (клинические наблюдения), Чипко Т. М., Лазоренко Е. А., Матийко В. Н., Евтушенко И. В., Корочев А. В. (2016)
Поворознюк В. В. - Епідеміологія переломів проксимального відділу стегнової кістки в Україні: результати дослідження стоп (cистема реєстрації остеопоротичних переломів), Григор’єва Н. В., Корж М. О., Страфун С. С., Вайда В. М., Климовицький Ф. В., Власенко P. O., Форосенко В. С., Kanis J. A., Closkey E. V. (2016)
Паздников Р. В. - Пути оптимизации анкерной стабилизации капсулы при открытом и артроскопическом лечении нестабильности плечевого сустава, Тяжелов А. А., Гончарова Л. Д. (2016)
Жук П. М. - Вивчення напружено-деформованого стану моделі перелому ліктьового відростка при металоостеосинтезі блокованим гвинтом і за Weber, Філоненко Є. А., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д., Яресько О. В., Гребенюк Д. І. (2016)
Король П. О. - Діагностична роль остеосцинтиграфії у хворих на ревматоїдний артрит при ендопротезуванні кульшових суглобів, Ткаченко М. М., Бондар В. К. (2016)
Хмизов С. О. - Експериментальне дослідження міцності первинної стабілізації кісткових фрагментів при використанні інтрамедулярних фіксаторів різного типу, Пашенко А. В., Тяжелов О. А., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д., Суббота І. А. (2016)
Радченко В. О. - Магнітно-резонансна томографія в плануванні ендоскопічного доступу для денервації поперекових дуговідросткових суглобів, Куценко В. О., Попов А. І., Перфільєв О. В., Кулаков О. В. (2016)
Лазарев І. А. - Математичне обґрунтування застосування різних методик остеосинтезу патологічного перелому проксимального відділу стегнової кістки при лікуванні метастатичних пухлин довгих кісток кінцівок, Ільніцький О. В., Проценко В. В., Скибан М. В. (2016)
Рушай А. К. - Технология репозиции переломов дистального метаэпифиза лучевой кости, Климовицкий Ф. В., Лисунов С. В., Соловьев И. А., Солоницин Е. А. (2016)
Кондратюк В. М. - Значення нейтрофільно-лімфоцитарного співвідношення для прогнозування затримки загоєння бойових поранень (2016)
Герасименко С. І. - Реабілітація після ендопротезування хворих із тяжким типом дисплазії тазостегнового суглоба, Рой І. В., Полулях Д. М. (2016)
Філь А. Ю. - Досвід використання доступу Роттінгера (Мюнхен) в ендопротезуванні кульшового суглоба, Гут Д. Б. (2016)
Гук Ю. М. - Сонографічна діагностика акроформи хвороби Ольє у дітей, Зима А. М., Лучко Р. В., Молнар І. О. (2016)
Герасименко С. І. - Реабілітація хворих на ревматоїдний артрит після ендопротезування кульшового суглоба, Полулях М. В., Бабко А. М., Герасименко А. С., Громадський В. М., Рой І. В., Заморський Т. В. (2016)
Головач И. Ю. - Проблема остеопороза и остеопоротических переломов при длительном применении ингибиторов протонной помпы (2016)
Реброва О. - Термінологічна функціональна грамотність фахівців мистецької освіти в парадигмі організаційної науки  тектології, Мікулінська О. (2016)
Cherkasov V. - The scientific understanding of the stucture of the perception of music as an interactive musical-pedagogical technology (2016)
Василенко Л. - Учення холізму в системі вокальної підготовки студентів-музикантів (2016)
Стратан-Артишкова Т. - Інноваційні підходи до творчо-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Власенко І. - Сучасні підходи до застосування відео у викладанні мистецтвознавчих дисциплін (2016)
Дідич Г. - Зміст і структура процесу музичного сприймання (2016)
Кириченко О. - Розвиток естетичного сприйняття пластичної виразності живопису в процесі вивчення образотворчого мистецтва ХХ століття (на прикладі творчості О. Осмьоркіна і П. Оссовського) (2016)
Клюєва С. - Формування педагогічного іміджу майбутніх учителів музики (2016)
Куркіна С. - Виховання емоційної чутливості до музичного мистецтва у дітей дошкільного віку (2016)
Міщанчук В. - Основні принципи музично-виконавської підготовки майбутніх учителів музики з використанням сугестивних технологій (2016)
Могілей І. - Педагогічні умови розвитку музичного мислення молодших школярів на уроках музичного мистецтва (2016)
Найда В. - Розвиток загальної музичної освіти у середніх педагогічних навчальних закладах поділля на початку ХХ століття (2016)
Овчаренко Н. - Критеріально-оцінювальний апарат професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності (2016)
Осадча Т. - Компонентний аналіз інструментально-виконавської самостійності майбутніх учителів музики, Крістева О. (2016)
Плохотнюк О. - Визначення педагогічних умов формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів мистецько-педагогічних спеціальностей у процесі музично-виконавської діяльності (2016)
Проворова Є. - Інтегрований спецкурс "основи музично-педагогічної праксеології": з досвіду викладання (2016)
Ракітянська Л. - Пріоритетність завдань шкільної музичної освіти (2016)
Руденченко А. - Особливості та організаційно-педагогічні засади проектування творчого освітнього простору у вищому мистецькому навчальному закладі (2016)
Свещинська Н. - Критерії сформованості ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя музики (2016)
Силко Є. - Формування колористичного бачення у майбутніх учителів образотворчого мистецтва в умовах пленеру (2016)
Силко Р. - Витоки європейської дизайн-освіти у спадщині Готфріда Земпера (2016)
Чеботаренко О. - Жанрова програмність у фортепіанній музиці Р. Шумана (на прикладі циклу "Альбом для юнацтва" ор. 68): типологічний аспект (2016)
Шевченко І. - Психологічні особливості особистості майбутніх диригентів, Бродський Г. (2016)
Шишова І. - Особистісно-естетичний компонент корекційної освіти (2016)
Ашихміна Н. - Сутність і структура професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів музики (2016)
Grozan S. - Forming of the research abilities of future teachers of musical art in the conditions of level education (2016)
Колоскова Ж. - Запровадження культурних традицій Єлисаветградщини як засіб модернізації сучасної системи музичної освіти України (2016)
Кузнєцова О. - Методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів музики до хорового навчання та виховання учнів (2016)
Левицька І. - Актуалізація саморозвитку майбутніх учителів музики як умова формування педагогічного розуміння (2016)
Локарєва Ю. - Потенціал музично-теоретичної підготовки у професійному становленні майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Малежик Ю. - Формування дизайнерського мислення у студентів мистецьких спеціальностей на заняттях з курсу "формоутворення" (2016)
Негребецька О. - Особливості звуковидобування під час виконання творів на фортепіано (2016)
Багрій Т. - Специфічні особливості професійної підготовки майбутнього музиканта-педагога у виконавській хоровій діяльності (2016)
Гудзь О. - Психолого-педагогічні передумови голосової підготовки студентів музично-педагогічних факультетів (2016)
Петрова Ю. - Взаємозв’язок хореографічного та музичного мистецтв як чинник формування музичної компетентності майбутніх педагогів хореографів, Хмелевськ І. (2016)
Ткаченко М. - Формування рефлексивної позиції майбутніх учителів музики на основі діалогізації навчального процесу в класі диригування (2016)
Шафaрчук Т. - Підготовка майбутніх учителів музики до виконання вокальних творів епохи Бароко, Ян М. (2016)
Касілов І. - Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Леонова О. - Фортепіанне виконавське мистецтво та його значення у розвитку європейської музичної культури (2016)
Маркіна К. - Етапи формування поліхудожніх умінь у процесі підготовки керівника танцювального колективу (2016)
Сметана С. - Розвиток виконавсько-технічної майстерності на початковому етапі навчання (2016)
Baś K. - Point and line to education (2016)
Чень В. - Сутність поняття "фахова зрілість магістранта-вокаліста" та його компонентна стуктура (2016)
Юе В. - Аналіз професійної компетентності майбутнього вчителя музики у контексті системного підходу (2016)
Гусєва К. - Творчо орієнтовані методи навчання в процесі фахової підготовки вчителя образотворчого мистецтва (2016)
Хуацінь Л. - Музично-виконавська культура майбутнього вчителя музики як категорія мистецької педагогіки (2016)
Кешуан Л. - Формування образно-драматургічних уявлень у студентів педагогічного профілю в процесі музично-аналітичної діяльності (2016)
Майба О. - Діагностика рівнів сформованості християнських цінностей молодших школярів у процесі хорової діяльності в умовах недільної школи (2016)
Надутенко О. - Театралізація як засіб формування художньої культури особистості (2016)
Семенова О. - Структурні складові художньо-творчої компетентності (2016)
Stukalenko Z. - The use of hermeneutics in the process of musical and interpretive activity as a factor of formation of professional tolerance (2016)
Чжао С. - Методика залучення учнів середніх шкіл до основ письмової музичної культури (2016)
Cияо T. - Стилевідповідний підхід до процесу сприймання музичних творів віденських класиків майбутніми вчителями у процесі фортепіанного навчання (2016)
Вeй Х. - Сутність творчого потенціалу і концептуальні підходи у контексті його розвитку (2016)
Хункай Ц. - Музична синергія як мета вольових дій керівника шкільного хору (2016)
Цзіцзян Ч. - Теоретичні основи формування метроритмічних знань та уявлень майбутнього вчителя музики (2016)
Їфу Ч. - Зміст та структура художньо-образного сприйняття майбутніх учителів музики (2016)
Цзюньцяо Ч. - Зміст і структура вокальної культури як наукової категорії (2016)
Янь Ю. - Сутність практико-орієнтованого підходу у процесі навчання майбутніх учителів музики (2016)
Петров П. - Поліфункціональність діяльності вчителя музики-концертмейстера дитячих хореографічних колективів, Пономаренко Є. (2016)
Полякова А. - Психолого-фізіологічні закономірності сприйняття музичного ритму (2016)
Полякова Е. - Перманентное развитие личности педагога-музыканта в условиях полисубъектного взаимодействия (2016)
Украженко И. - Значение фольклорных традиций как стратегии развития культуры личности (2016)
Татарнікова А. - Сутність професійної компетентності майбутніх фахівцш-музикантів з арт-менеджменту (2016)
Анотації (2016)
Фальова О. Є. - Особливості самоактуалізації та особистісні якості жінок із кризисних сімей і розлучених (2016)
Савіна М. В. - Особистісні особливості подружжів у сім'ях із порушеннями здоров'я та адиктивною поведінкою жінок (2016)
Киосева Е. В. - Проявления расстройств адаптации у молодых людей, употребляющих психоактивные вещества (2016)
Живилко В. В. - Оцінка ефективності впровадження комплексу психосоціального супроводу жінок з алопецією (2016)
Рябоконь Н. О. - Особливості когнітивного функціонування дітей із тривожно-депресивними розладами та їх роль у формуванні психологічної дезадаптації (2016)
Литвиненко М. В. - Обґрунтування медико-психологічної допомоги пацієнтам із вугровою хворобою (2016)
Толмачов О. А. - Психічні розлади у пацієнтів із артеріальною гіпертензією (2016)
Рахимкулова А. С. - Феномен рискового поведения подростков: попытка концептуального описания (обзор) (2016)
Мухаровська І. Р. - Особливості психоемоційного стану онкологічних хворих на діагностичному етапі (2016)
Кабанцева А. В. - Значення психічного стану здоров'я водія для безпеки дорожнього руху (2016)
Юдін М. А. - Особливості структури інтерперсонально орієнтованих психопатологічних симптомів у пацієнток косметологічного профілю (2016)
Закаль К. Ю. - Индивидуально-психологические предикторы медикаментозного комплайенса у больных параноидной шизофренией при различном течении заболевания (2016)
Шпильовий Я. В. - Клініко-феноменологічний аналіз депресії у жінок - вимушених переселенок та дружин учасників АТО (2016)
Дрюченко М. О. - Нові підходи до лікування параноїдної шизофренії: загальні засади і специфічні особливості (огляд) (2016)
Шкода К. В. - Клініко-психологічна характеристика психоемоційної сфери дружин і матерів пацієнтів із параноїдною шизофренією (2016)
Сафонов Д. М. - Структурно-динамічні характеристики патоморфозу кататонічного синдрому ендогенного генезу (2016)
Баскіна В. В. - Участь родини у процесі надання комплексної допомоги жінкам після перенесеного первинного психотичного епізоду (2016)
Самойлова О. В. - Вивчення депресивних проявів у дітей вимушених переселенців із посттравматичними стресовими розладами (2016)
Чугунов В. В. - Поєднана методика електросудомної терапії з постіктальним навіюванням у лікуванні наркологічних хворих, Курило В. О., Данілевська Н. В. (2016)
Животовська Л. В. - Вплив геліогеофізичних чинників на динаміку показників стаціонарного лікування пацієнтів з алкогольною залежністю, Сонник Г. Т., Борисенко В. В. (2016)
Котенко О. Г. - Стан гемодинаміки печінки при трансплантації її правої частки з серединною печінковою веною, Мініч А. А., Гусєв А. В., Федоров Д. О., Гриненко О. В., Попов О. О., Коршак О. О., Григорян М. С., Єднак В. І. (2016)
Маріно М. - Роботизована панкреатектомія. Технічні аспекти, Пилипчук В. І., Гулотта Г., Яворський А. М., Шабат Г. І. (2016)
Шевченко Б. Ф. - Ретроспективний аналіз причин невдалого хірургічного лікування ускладнень хронічного панкреатиту та кіст підшлункової залози, Бабій О. М., Тузко Г. В. (2016)
Борисенко В. Б. - Инструментальная диагностика спаечной непроходимодисти кишечника, Бардюк А. Я., Ковалев А. Н. (2016)
Оганезян А. Г. - Оцінка інволюції обмежених панкреатогенних скупчень рідини залежно від зрілості їх стінки, Шейко В. Д. (2016)
Захараш Ю. М. - Визначення складу жирних кислот ліпідів жовчі як фактора прогнозу ускладнень у хворих після операції з приводу гострого холециститу за високого операційно-анестезіологічного ризику, Захараш М. П., Мороз В. В. (2016)
Гомон М. Л. - Антиноцицептивна протекція на етапі завершення хірургічного втручання та раннього післяопераційного періоду, Каніковський О. Є., Костюк О. Г., Павлик І. В., Вигонюк А. В. (2016)
Мохнатий С. І. - Безпосередні результати хірургічного лікування пролапсу мітрального клапана за його недостатності, Підгайна Л. В., Бабляк О. Д., Довгань О. М. (2016)
Севергин В. Е. - Применение радиочастотной абляции при выполнении видеоторакоскопических операций по поводу опухолей легких и плевры, Шипулин П. П., Прохода С. А., Аграхари А., Тронина Е. Ю. (2016)
Никоненко А. О. - Хірургічна профілактика лімфоцеле при трансплантації нирки, Русанов І. В., Вільданов С. Р. (2016)
Савенков В. І. - Оптимізація алгоритму обстеження хворих до і після оперативного втручання з приводу гідронефрозу, Мальцев А. В., Щукін Д. В., Левченко Д. А. (2016)
Мясоедов С. Д. - Отсроченная и первичная реконструкция груди у больных раком грудной железы, Терсенов Я. А., Мясоедов Д. В., Кошель К. В., Сорокин Б. В. (2016)
Пасичный Д. А. - Совершенствование метода растяжения тканей в подготовке ран к пластике с использованием сложно–составных лоскутов (2016)
Дмитрієв Д. В. - Оцінка ефективності методів регіонарної анестезії при хірургічних втручаннях з приводу онкологічних захворювань у дітей, Дмитрієв К. Ю. (2016)
Андрєєв О. А. - Черепно-мозкова травма з оцінкою тяжкості за шкалою ком глазго 13-15 балів – чи дійсно це легка травма, Скобська О. Є., Андрєєв А. Є., Каджая Н. В. (2016)
Аветіков Д. С. - Особливості виділення та мобілізації шкірно-жирових клаптів соскоподібної ділянки при здійсненні нижньої ритидектомії з огляду на особливості біомеханіки шкіри, Стебловський Д. В., Ставицький С. О., Попович І. Ю., Цветкова Н. В. (2016)
Петренко О. М. - Особливості діагностики та клінічні симптоми гнійного ілеопсоїту, Чемоданов П. В., Шоломон С. В. (2016)
Ковалев Г. А. - Влияние экстракта плаценты на регенерацию кожи после холодовой травмы, Ищенко И. О., Тыныныка Л. Н., Ефимова И. А., Введенский Б. П., Сандомирский Б. П. (2016)
Бойко В. В. - Ефективність сучасних методів хірургічного лікування гострого тромбозу в системі нижньої порожнистої вени, Прасол В. О., Тарабан І. А., Андреєщев С. А., Оклей Д. В., Болдижар П. О., Іванчов І. В., Чернуха Л. М., Венгер І. К., Корсак В. В., Гудзь І. М. (2016)
Колесник А. П. - Современные аспекты лечения экссудативного плеврита опухолевого генеза, Каджоян А. В., Кузьменко В. А. (2016)
Чермак І. І. - Спостереження первинного плоскоклітинного раку жовчного міхура, Гичка С. Г., Кузик П. В. (2016)
Кірімов В. І. - Лікування хворих з приводу ураження периферійних судин кінцівок, ускладненого хронічним трофічно-некротичним дефектом, з використанням біотехнологічних методів, Дрюк М. Ф., Барна І. Є., Дмитренко І. П. (2016)
Александр Семенович Никоненко. К 75-летию со дня рождения (2016)
Торшилова Е. - Интеллектуальное и эстетическое развитие как потенциал художественной одаренности: теория и диагностика (2016)
Сологуб А. - Розвиток інтелектуальних здібностей учнів у навчанні (2016)
Піонтковський-Вихватень Б. - Інформаційно-технологічний супровід навчання обдарованих учнів (2016)
Добровольська Н. - Уточнена модель врахування оцінок атестату у показниках зовнішнього незалежного оцінювання (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського