Сидорченко К. М. - Врахування соматотипу школярів при корегуванні їх здоров’я в процесі фізичного виховання (2010)
Відомості про авторів (2010)
Титул, Зміст (2013)
Круцевич Т. - Ценностные ориентации лиц зрелого возраста в проведении досуга, Имас Т. (2013)
Кашуба В. - Современные коррекционные технологии, используемые в физическом воспитании детей старшего дошкольного возраста с нарушениями осанки, Бондарь Е. (2013)
Данаил С. - Физкультурное образование в контексте современных разработок теории деятельности и личности (2013)
Земцова В. - Здоров’я чоловічої популяції в Україні та світі: проблеми та підходи до вирішення 27-31, Зубковська Є. (2013)
Ротерс Т. - Модель підготовки вчителів фізичної культури до профільного навчання за спортивним напрямком (2013)
Андреева Е. - Рекреационные игры в структуре досуговой деятельности лиц зрелого возраста, Благий А. (2013)
Круцевич Т. - Зарубіжний досвід організації рекреаційної діяльності дітей в умовах паркових комплексів, Пангелова Н. (2013)
Маринич В. - Зміст і форми фізкультурно-оздоровчої роботи в позашкільних навчальних закладах, Когут І. (2013)
Макаренко М. - Зв’язок фізичних здібностей підлітків з нейродинамічними властивостями вищих відділів центральної нервової системи, Лизогуб В., Пустовалов В., Зганяйко А. (2013)
Томенко О. - Взаємозв’язок між рівнем соматичного здоров’я, рухової активності та окремими показниками фізичної культури особистості школярів 8-11 класів (2013)
Пилипей Л. - Стан фізичної підготовленості студенток і курсу ВНЗ, Шаповал М. (2013)
Василец В. - Эффективность использования танцевально-двигательной терапии в физкультурно-оздоровительной работе с женщинами среднего возраста, Врублевский Е., Шебеко Л. (2013)
Врублевский Е. - Подвижные игры как действенное средство гармоничного развития ребенка в семье, Петрукович Н. (2013)
Кириченко О. - Корекція функціональних порушень постави засобами йоги в спеціальних медичних групах, Терьохіна О., Горобей Н., Гавриленко В. (2013)
Марченко О. - Гендерні особливості формування інтересів та ціннісних орієнтацій у сфері фізичної культури школярів (2013)
Гриньова Т. - Динаміка показників фізичних якостей дівчат 10-13 років під впливом занять різними видами туризму (2013)
Кара С. - Роль педагогічної практики у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів фізичного виховання (2013)
Самодай В. - Проблематика формування здорового способу життя (2013)
Саїнчук О. - Порівняльна оцінка фізичної підготовленості учнів молодшого шкільного віку (2013)
Ярмак О. - Аналіз захворюваності юнаків 15-17 років (2013)
Бублик С. - сучасні уявленя про психофізичний розвиток особистостей (2013)
Круцевич Т. - Технології набуття організаційно-управлінських умінь з управління фізичною підготовкою, Красота В., Ольховий О. (2013)
Цуприк С. - Підготовка майбутніх вихователівдо роботи в літніх оздоровчих таборах (2013)
Пархоменко О. - Вивчення рівня фізичної підготовленості студенток економічних спеціальностей (2013)
Вінярська Т. - Сучасні проблеми формування спеціально організованої рухової активності студентів ВНЗ (2013)
Остапенко Ю. - Pозвиток станової сили засобами ппфп студентів інформаційно-логічної групи спеціальностей (2013)
Жук А. - Применение игровых упражнений в воде с детьми младшего школьного возраста (2013)
Давиденко О. - Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи студентів спеціальної медичної групи, Семененко В., Білецька В. (2013)
Афтимичук О. - Психофизическая подготовленность стилиста в системе занятий фитнессом (2013)
Степанова І. - Фітнес-технології у фізичному вихованні дітей (2013)
Сергієнко В. - Вікові показники індексів швидкісних здібностей студенток вищих навчальних закладів (2013)
П’ятничук Г. - Динаміка швидкісно-силових здібностей студентів упродовж навчального року (2013)
Головченко О. - Вікові особливості порогових рівнів компонентів рухової активності учнів 5-9 класів (2013)
Семанишин Т. - Формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до валеологічної діяльності у дошкільних закладах освіти (2013)
Максименко Л. - Сучасні підходи щодо застосування рекреаційних технологій для відновлення стану здоров’я дітей 5-ти і 6-ти років (2013)
Цись Д. - Дослідження психічних станів студентів 1-4 курсів в процесі навчання у вищому навчальному закладі (2013)
Делбани Х. - Дифференцированный поход на уроках физической культуры в начальных классах юга ливана с учетом соматотипа школьников, Делбани Х. (2013)
Сичова Т. - Зміцнення здоров’я студенток засобами танцювальної аеробіки, Корягіна О. (2013)
Вишневецкая В. - О вопросе оценивания теоретических знаний на основе применения информационных технологий при подготовке специалистов по физическому воспитанию и спорту (2013)
Пангелов Б. - Спрямованість і зміст діяльності аніматорів в туристсько-рекреаційних комплексах, Пангелов С. (2013)
Чайка Д. - Вплив занять дитячим фітнесом на фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку (2013)
Стадник В. - Використання плавання у позанавчальних заняттях з фізичного виховання студентів ВНЗ (2013)
Шиян О. - Історичні аспекти становлення та розвитку черлідингу у світі та Україні (2013)
Маковецька Н. - Педагогічні засади освітньо-оздоровлювальної діяльності дошкільного навчального закладу (2013)
Трачук С. - Удосконалення координаційних здібностей дітей середнього шкільного віку в позаурочних формах занять з футболу (2013)
Мандюк А. - Фізичне виховання в системі середньої освіти США (2013)
Хохлова Л. - Оцінка ефективності організаційно-педагогічної методики щодо покращення ставлення старшокласників до здорового способу життя (2013)
Котова О. - Складові навчально-виховного процесу в старшій профільній школі за спортивним напрямком, Суханова Г. (2013)
Мальона С. - Педагогічна система управління розвитком спорту для всіх, Кіндрачук В. (2013)
Олефір Г. - Дослідження стану формування рухових навичок з волейболу в учнів шкіл спортивного профілю (2013)
Самсутіна Н. - Педагогічні умови формування професійних функціональних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури (2013)
Блавт О. - Конструктивні особливості оцінювання тестового контролю студентів спеціальних медичних груп ВНЗ (2013)
Король С. - Засоби спортивного орієнтування у фізичному вихованні студентів ВНЗ (2013)
Нападій А. - Аналіз показників фізичного стану школярів 13-14 років на початку навчального року (2013)
Черняков В. - Удосконалення сучасної української гімнастичної термінології на прикладі положень сидячи (2013)
Боднар І. - Місце рухової активності у дозвіллі учнів середнього шкільного віку (2013)
Власенко Н. - Формирование экологических представлений у детей дошкольного возраста в системе физкультурнооздоровительной работы дошкольного учреждения (2013)
Содержание (2012)
Абашина В. Н. - Из наблюдений над языком автобиографической прозы Н. Берберовой "Курсив мой": вставные конструкции (2012)
Лю Юйин - Концепт вещь в романе А. В. Иличевского "Матисс", Соколова Т. И. (2012)
Даниленко Ю. А. - Аксиологическое и индивидуально-авторское в концепте "Небо" (на материале романа В. В. Набокова "Дар") (2012)
Баранова Л. А. - Комминуальное раскодирование заимствованных слов по аббревиатурному типу как средство языковой игры в межъязыковой коммуникации (2012)
Скоробогатова Е. А. - Поэтическая актуализация морфологических значений в поэзии Александра Пушкинa (2012)
Лаврухина В. Л. - О взаимосвязи лингвокультурологии и переводоведения (2012)
Швецова Н. Л. - Языковая аскиологическая информативность прозвищ (на материале русских островных говоров Одесской области) (2012)
Ковалева К. Л. - Истоки теории интерконтекстуальности (2012)
Минина Н. С. - Морфологический статус слова ВС" в свете позиционной теории М. В. Панова (2012)
Ланина А. Н. - Универсальное в русских фразеологизмах с зоосемизмами (2012)
Степанченко И. И. - Метафора в лингвистических дефинициях и интеграция наук о человеке (2012)
Кардашова А. В. - Языковая личность в дискурсивном измерении (2012)
Пащенко О. Л. - Об изучении художественного пространства и времени в русистике (2012)
Павлищева Я. А. - Гендерные стереотипы в языковой картине мира (2012)
Юдко Л. В. - Концепт толерантность в дискурсах спецслужб (2012)
Гулич Е. А. - Л. Я. Гуревич о "Художественных заветах" Л. Н. Толстого (2012)
Саворовская А. А. - Романтический текст как прецедентный в повести А. В. Чаянова "Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина" (2012)
Шеховцова Т. А. - Роман с городом, или возвращение к себе (о романе Д. Данилова "Описание города") (2012)
Поборчая И. П. - Мифопоэтика новелл Алексея Холодова (2012)
Фролов А. В. - Мир "Полудня" Аркадия и Бориса Стругацких и мир "Туманности Андромеды" Ивана Ефремова: тематика, идеи, традиции (2012)
Козлова А. Г. - Пушкинская традиция в творчестве М. Д. Рахлиной, Галаган Я. В. (2012)
Щербина В. В. - Поэзия серебряного века как своеобразный вид диалога культур (2012)
Радчук О. В. - Тестирование как одна из форм контроля самостоятельной работы студентов (2012)
Нарукве Чарльз - Социокультурный подход к языковому образованию (2012)
Шульга И. Н. - Контроль и самоконтроль в структуре вступительного тестирования иностранных абитуриентов украинских вузов (2012)
Доктору филологический наук, профессору Александру Сергеевичу Силаеву — 60 (2012)
Наши авторы (2012)
Губський Ю. І. - Вивчення біохімічних та структурно-динамічних параметрів мембран еритроцитів за умов гострого больового синдрому та дії кеторолаку і α-токоферолу ацетату, Бухтіарова Т. А., Горюшко Г. Г., Літвінова Н. В., Парамонова Г. І., Бабенко Л. П., Курапова Т. М., Величко О. М. (2012)
Рясний В. М. - Синергізм дії вітаміну d3 та метиленбісфосфонової кислоти в регуляції мінерального обміну за експериментального дисфункціонального остеопорозу, Великий О. М., Калашніков О. В., Шиманський І. О. (2012)
Олещук О. М. - Зміни біохімічних показників стану печінки при експериментальному цирозі та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту (2012)
Ткаченко І. М. - Перспективи одержання та використання наночасток гідроксіапатиту стронцію для профілактики і лікування підвищеної стертості зубів, Роговцов О. О. (2012)
Драпак О. Я. - Вплив гіпертонічної хвороби на клінічний перебіг хронічного панкреатиту і показники цитокінового профілю пацієнтів (2012)
Дзецюх Т. І. - Особливості перебігу вільнорадикальних процесів і стану антиоксидантної системи за умов експериментального гострого пародонтиту на тлі гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2012)
Сопотніцька В. В. - Корекція ліпофлавоном порушень окиснювальних процесів при пародонтиті, Корда М. М. (2012)
Горицький В. М. - Аспартат- і аланінамінотрансфераза слизової оболонки порожнини рота при гіперергічному запаленні й дії постійного магнітного поля, Лаповець Л. Є. (2012)
Мізь А. В. - Морфологічна оцінка структурної перебудови стінки тонкої кишки та динаміка показників ендогенної інтоксикації у щурів з гострим ураженням тетрахлорметаном у віковому аспекті (2012)
Погорецька Х. В. - Динаміка показників процесів енергозабезпечення у печінці білих щурів різних вікових періодів з ацетамінофеновим ураженням, Кліщ І. М., Куліцька М. І. (2012)
Галагдина А. А. - Довготривалі ефекти порушення кровообігу в басейні сонних артерій на показники протео- і фібринолітичної активності в слизовій ротової порожнини щурів зі стрептозотоциніндукованим діабетом (2012)
Гевкалюк Н. О. - Білки гострої фази запалення як показники неспецифічної резистентності організму дітей, хворих на ГРВІ (2012)
Підручна С. Р. - Метаболічні зміни у серцевому м’язі при тяжкій і комбінованій травмі після корекції ліофілізованими ксеноімплантатами, Гонський Я. І., Соколова Л. В. (2012)
Гурська О. В. - Накопичення біологічно активних сполук в онтогенезі Pyrethrum Partenium (L.) Smith., Пида С. В. (2012)
Козак М. Р. - Біохімічні та фізичні властивості полімеру, виготовленого на основі акрилової кислоти, Олійник А. В., Остапів Д. Д., Заіченко О. С., Влізло В. В. (2012)
Сатурська Г. С. - Патогенетична оцінка процесів синтезу та ферментативного гідролізу ацетилхоліну в міокарді щурів на етапах розвитку дифузного кардіосклерозу (2012)
Стечишин І. П. - Вплив препаратів кверцетину на пероксидне окиснення ліпідів у міокарді при експериментальному цукровому діабеті 2-го типу, Лепявко А. А. (2012)
Бігдан О. А. - Дослідження фармакологічної активності серед 3-ацетилтіо-5-(2-, 3-, 4-фторфеніл)-1,2,4-тріазолів, 1-((5-(2-, 3-, 4-фторфеніл)-4н-1,2,4-тріазол-3-іл)сульфоніл)етанонів та 1,2-біс(5-(2-, 3-, 4-фторфеніл)-1н-1,2,4-тріазол-3-іл)дисульфідів, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2012)
Мерецький В. М. - Пероксидне окиснення ліпідів та антиоксидантний захист у тканині серця і легень тварин з черепно-мозковою травмою та стрептозотоциновим цукровим діабетом (2012)
Мерецька І. В. - Вплив нового гіпоглікемічного рослинного збору на динаміку показників цитокінового статусу при цукровому діабеті (2012)
Качула С. О. - Вплив тютюнокуріння на активність α-амілази слини, Курлянцева А. Ю., Шунков В. С. (2012)
Лепявко А. А. - Стан системи гемостазу в хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2012)
Левенець С. С. - Використання харчових продуктів, що містять олію вівса і комплекс вітамінів А, С, Е, у лікуванні дітей, хворих на бронхіальну астму (2012)
Косовська Т. М. - Використання антиоксидантних препаратів у педіатричній практиці (2012)
Бекус І. Р. - Карнітин – його роль при дії ксенобіотиків (2012)
Табалюк Т. А. - Клінічна оцінка реакції фотополімеризації колагенових волокон рогівки при кератоконусі (2012)
Пацкань Л. О. - Вплив тіотриазоліну на процеси вільнорадикального окиснення білків плазми крові та печінки щурів при гострому отруєнні парацетамолом на тлі нітритної інтоксикації (2012)
Франчук О. А. - Лікування передменструального синдрому з використанням фітопрепарату "ТазалокТМ” (2012)
Мисула Ю. І. - Порівняльний аналіз нейролептичної терапії хворих на параноїдну форму шизофренії (2012)
Бандрівський Ю. Л. - Роль пероксидної оксигенації ліпідів у розвитку патології пародонта (2012)
Мацко Н. В. - Роль імуноцитокінових порушень у патогенезі пародонтиту, асоційованого з гастродуоденальними виразками (2012)
Стоянов А. О. - Методы определения разновалентных форм церия и европия (Обзор), Стоянова И. В., Чивирева Н. А., Антонович В. П. (2013)
Матвейко Н. П. - Инверсионно–вольтамперометрическое определение тяжелых металлов в зубных пастах, Кулак А. И. (2013)
Дубенська Л. О. - Трифенілметанові барвники у вольтамперометричному аналізі (2013)
Ходаков И. В. - Cпособ идентификации полифенолов в растительных экстрактах с применением ВЭЖХ на примере определения состава изофлавонов сои (2013)
Сухарев С. М. - Визначення алюмінію у природних водах методом електротермічної атомно-абсорбційної спектроскопії, Сухарева О. Ю. (2013)
Алемасова А. С. - Аналитическая химия сегодня и завтра: итоги ІХ Всеукраинской конференции по аналитической химии, Георгиевский В. П., Зайцев В. Н. (2013)
Калашник Н. С. - Стратегії розвитку самоосвіти державних службовців в Україні (2013)
Кіктенко О. В. - Посилення ролі державних регуляторів фондового ринку (2013)
Ларіна Н. Б. - Перспективи становлення європейської соціальної моделі, Ткач О. І. (2013)
Новаченко Т. В. - Становлення авторитету правителів Київської Русі в контексті універсального соціально-історичного циклу (2013)
Ромін А. В. - Інноваційні технології державного управління вищим навчальним закладом у системі ДСНС України (2013)
Сердечна Л. В. - Фіскальне регулювання як інструмент державної політики в галузі реклами (2013)
Чабанова К. І. - Особливості регіональної деволюції в Уельсі (2013)
Шевцов А. Л. - Державне регулювання міграційних процесів як основна функція міграційної політики (2013)
Шупік Б. В. - Шляхи вдосконалення державного регулювання міжнародного туризму в Україні (2013)
Анікеєнко В. М. - Механізм формування державної політики розвитку інфраструктури аграрного ринку (2013)
Бєлай С. В. - Розроблення комплексного державного механізму протидії кризовим ситуаціям за масовою участю населення (2013)
Жадан О. В. - Соціально-комунікативний механізм державного регулювання соціально-трудових відносин: теорія та перспективи застосування (2013)
Коваленко Є. О. - Теоретичні підходи до вивчення державної кадрової політики (2013)
Коновалов Л. С. - Теоретичні засади формування механізму державного аудиту ефективності публічних коштів (2013)
Садковий В. П. - Державні механізми стандартизації в галузі професійної освіти як запорука якості підготовки фахівців (2013)
Сітнікова Н. С. - Методи та механізми правового регулювання як специфічний спосіб владного впливу держави на розвиток олімпійського руху України (2013)
Ткач Є. Ю. - Програмно-цільовий механізм державного управління системою охорони здоров’я (2013)
Бікулов Д. Т. - Тіньова економіка в контексті місцевого самоврядування (2013)
Заблоцький В. В. - Компаративний аналіз історичного становлення системи місцевого самоврядування України (2013)
Кравченко Т. А. - Роль зв’язків громадськості з місцевими органами влади у забезпеченні сталого розвитку територіальних громад в Україні (2013)
Кутьков В. П. - Формування концепції маркетингового управління регіоном (2013)
Бутник О. О. - Законодавче регулювання державно-приватного партнерства: ризики та перспективи розвитку (2013)
Смірнова О. М. - Процес державного регулювання психологічної складової цивільного захисту України (2013)
Свіркін Д. О. - Розробка нової житлової політики в умовах реформування житлово-комунального господарства України (2013)
До уваги авторів (2013)
Ажиппо О. Ю. - Деякі проблеми організації самостійної роботи майбутніх учителів фізичної культури до їх професійної діяльності (2011)
Горбунова Н. В. - Сучасні дослідження в галузі української лінгводидактики (2011)
Пеньков В. І. - Етичний аспект діалочної взаємодії між викладачем і курсантами в навчально-виховному процесі (2011)
Ревенко І. В. - Художнє мислення як основа художньо-пізнавальної діяльності майбутнього вчителя (2011)
Резван О. - Проблема рефлексивності у формуванні особистої життєвої позиції (2011)
Розумна Т. С. - Суть технології підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до інтерактивної взаємодії з учнями (2011)
Седашева С. Л. - Педагогічна технологія, що сприяє підготовці майбутніх учителів до особистісно-центрованої взаємодії з учнями (2011)
Смирнова Т. А. - Толерантність у системі особистісних та професійно важливих якостей майбутнього вчителя музики (2011)
Стяглик Н. І. - Навчальне консультування студентів як засіб індивідуалізації навчання (2011)
Танько Т. П. - Формування національних цінностей студентської молоді засобами мистецтва (2011)
Таран І. В. - Деякі аспекти реалізації освітньо-орієнтованого підходу в професійній підготовці майбутнього вчителя (2011)
Трощій Н. П. - Теоретичні засади формування ціннісного ставлення до здорового способу життя у майбутніх педагогів (2011)
Чен Н. В. - Інтеграційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2011)
Шабельник С. О. - "Конструювання одягу" як основна базова дисципліна для формування конструкторських умінь майбутніх дизайнерів у процесі їх професійної підготовки (2011)
Шаповалова Н. П. - Кар’єрна орієнтація й стійкі утворення в структурі особистості людини (2011)
Шемигон Н. Ю. - Розвиток професійної мотивації майбутніх інженерів-педагогів – теоретичний аспект (2011)
Шеплякова І. О. - Категорія ‟обов’язок” як компонент ціннісно-правової свідомості майбутнього вчителя (2011)
Романова І. А. - Особливості застосування трвз-технології в початковій школі (2011)
Сачава К. Д. - Структура навчальної працелюбності школярів (2011)
Ткачов А. С. - Характеристика основних джерел інформації для учнів старшої школи (2011)
Юткало С. Ю. - Аксіологічний підхід до проблеми формування авторитету вчителя загальноосвітнього навчального закладу в процесі професійної діяльності (2011)
Таскіна Н. - Організація взаємодії суб'єктів педагогічного процесу в умовах сприятливого мікроклімату як педагогічна умова створення соціально-культурного середовища у вищому педагогічному закладі (2011)
Ширшов В. Д. - Педагогическая сабриенология, Ширшов С. В. (2011)
Штефан Л. А. - Основні вимоги та функції соціального педагога (20-ті — перша половина 30-х рр. ХХ ст.) (2011)
Яковенко К. Ю. - Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів (2011)
Соколович-Алтуніна Ю. О. - Витоки модернізації системи вищої освіти республіки Польща (2011)
Ткач А. В. - Проблема вивчення і розповсюдження передового педагогічного досвіду на сторінках педагогічної преси у 70 роки ХХ ст. (2011)
Черкашина О. О. - Завдання методичних комісій: історико-педагогічний аспект (2011)
Бутинець Ф. Ф. - Амортизація майна: погляд в минуле (2013)
Бутинець Т. А. - Організаційні підходи до формування системи внутрішнього контролю (2013)
Безверхий К. В. - Економічна сутність обліково-звітної інформації та теоретичні концепції її удосконалення (2013)
Безручук С. Л. - Напрями удосконалення методики викладання бухгалтерського обліку студентам економічних спеціальностей (2013)
Бєлгородцева М. О. - Семантика поняття "фінансові результати” та методика їх обліку у страхових компаніях (2013)
Боримська К. П. - Реалізація концепції інформаційної безпеки підприємства в спектрі системи бухгалтерського обліку (2013)
Борисейко Ю. В. - Нові форми фінансової звітності: переваги і недоліки (2013)
Гаценко-Колумбет О. П. - Оборотні активи підприємства: проблеми теорії обліку (2013)
Гомела О. О. - Огляд літературних джерел з питань обліку та контролю агентських відносин в галузі туристичної діяльності (2013)
Грицак О. С. - Особливості організації бухгалтерського обліку операцій застави (2013)
Даценко Г. В. - Застосування непрямих методів контролю за сплатою єдиного податку в місцевому оподаткуванні, Пасько М. О. (2013)
Долюк А. В. - Витрати на оплату праці як економічне поняття та об’єкт бухгалтерського обліку (2013)
Заревчацька Т. В. - Облік та документування виробничої собівартості на машинобудівних підприємствах (2013)
Здреник В. C. - Економіко-прaвовa cутність поняття "фінaнcові вклaдення” тa "фінaнcові інвеcтиції” (2013)
Іваненко В. О. - Особливості організації бухгалтерського обліку фінансових результатів на торговельних підприємствах, Мейш А. В. (2013)
Камінська М. Б. - Проблемні питання щодо обліку ПДВ на переробних підприємствах (2013)
Кафка С. М. - Основні засоби: класифікація для цілей обліку (2013)
Кашуба В. Д. - Вплив податку на додану вартість на діяльність суб’єктів підприємництва (2013)
Кивачук В. С. - Вдосконалення бухгалтерського обліку з позиції закону зворотного зв'язку, Семенюк К. В. (2013)
Кондрич В. І. - Витрати виробництва: поняття та обліково-економічна сутність (2013)
Ксендзук В. В. - Операції хеджування: історико-гносеологічний аналіз (2013)
Кузьмін Дм. Л. - Облік грошових розрахунків у різних літературних джерелах (2013)
Кузьмін Дн. Л. - Комерційне посередництво на сучасному ринку: підходи до класифікації (2013)
Кушнір С. О. - Проблемні питання визначення економічного ефекту від інвестиційної діяльності в інновації (2013)
Ловска І. Д. - Нормативне регулювання бухгалтерського обліку виробничих запасів спиртової промисловості (2013)
Маковійчук О. В. - Обліково-класифікаційний підхід франчайзингових операцій (2013)
Мандражи З. Р. - Використання комп'ютерних технологій в удосконаленні аналізу доходів і фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств, Лошакова Є. В. (2013)
Мандражи З. Р. - Особенности методики анализа результативности деятельности предприятий малого бизнеса, Абдиева Г. Т. (2013)
Масловська А. Ю. - Розвиток методики економічного аналізу оборотного капіталу (2013)
Матушевська О. А. - Аналіз економічної стійкості підприємств промисловості: методичні підходи та шляхи вдосконалення (2013)
Михальська О. Л. - Оцінка діючої методики управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах з метою її вдосконалення (2013)
Міронова О. І. - Аналіз окремих положень МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість” (2013)
Мороз Ю. Ю. - Облікова політика підприємства в частині формування витрат на робочу силу (2013)
Назаренко Т. П. - Управління рівнем постійних витрат підприємства: застосування контрольних процедур (2013)
Овсюк Н. В. - Утримання із заробітної плати та їх висвітлення в періодичній літературі (2013)
Панченко І. А. - Вимоги до облікової інформації про прибуток в контексті орієнтації бухгалтерського обліку на задоволення запитів користувачів (2013)
Пономарьова Т. В. - Обґрунтування необхідності розробки та впровадження суб’єктами аудиторської діяльності системи контролю якості, Царенко М. М. (2013)
Прокопенко Ж. В. - Аналіз дисертаційних досліджень з проблем формування страхових резервів (2013)
Савченко Н. М. - Концепція управлінського обліку (2013)
Савченко Р. О. - До питання організації системи внутрішнього контролю (2013)
Сердюк О. М. - Методичні особливості фінансового обліку та калькулювання виробничої собівартості сільськогосподарської продукції (2013)
Урусова З. П. - Сучасні підходи до оцінки вартості нематеріальних активів (2013)
Хомик П. М. - Оперaції з фінaнcовими інвеcтиціями: нормaтивно-прaвове регулювaння (2013)
Шавурська О. В. - Критичний аналіз дисертаційних досліджень з проблематики збереження, використання та відтворення лісових ресурсів (2013)
Щербельова Н. П. - Сутність поняття "факт”: аналіз довідкової літератури (2013)
Ющак Ж. М. - Маркетингові витрат ті їх види (2013)
Антонюк П. П. - Теоретико-концептуальні підходи до поняття "соціальна безпека” підприємства : характеристики, переваги, недоліки (2013)
Бачо Р. Й. - Державний борг Угорщини: ретроспективний аналіз та політика управління (2013)
Бойченко К. С. - Ризик-навігація стратегічного розвитку підприємства (2013)
Брадул О. М. - Удосконалення менеджменту персоналу на підприємствах гірничозбагачувального комплексу, Волошина К. А., Матвіюк Г. С. (2013)
Вікарчук О. І. - Інноваційна культура як функціональна підсистема інноваційного потенціалу підприємства (2013)
Дарченко Н. Д. - Мотиваційний моніторинг як інструмент управління плинністю кадрів (2013)
Денисенко М. П. - Інвестиційно-інноваційна складова економічної безпеки на регіональному рівні, Лойко В. В. (2013)
Замазій О. В. - Місце бізнес-адміністрування в системі управління виробничо-господарською діяльністю підприємства (2013)
Іванова Т. В. - Теоретико-методичні підходи до оцінювання ефективності заходів з реструктуризації підприємств (2013)
Калініченко О. О. - Кадрове забезпечення системи охорони здоров’я на сучасному етапі (2013)
Камінська Т. Г. - Вплив інформаційної (постіндустріальної) стадії розвитку продуктивних сил на характер протікання кругообороту капіталу (2013)
Кашуба В. Д. - Теорія і практика економіки оподаткування (2013)
Костюченко В. М. - Еколого-економічна безпека в контексті національного суверенітету, Бохан А. В. (2013)
Кравчук Г. В. - Фінансове забезпечення банківської системи України, Ясковець В. В. (2013)
Кравчук Н. В. - Основні тенденції використання стратегічно-маркетингового інструментарію в процесі управління суб’єктами туристичної галузі України (2013)
Крупа О. В. - Особливості формування стратегії аутсорсингу бізнес-процесів промислових підприємств (2013)
Кулаковський Т. Ю. - Належне оцінювання можливостей підприємця як один із кроків до підприємницького успіху (2013)
Лепьохіна І. О. Методичні підходи до визначення мотивації ефективної трудової діяльності працівників підприємств машинобудування запорізького регіону - (2013)
Мелень О. В. - Дослідження та аналіз розвитку моделей інноваційного процесу на промислових підприємствах (2013)
Мосійчук І. В. - Кадровий потенціал соціальної сфери в умовах сталого розвитку (2013)
Пацалюк К. О. - Маркетингові комунікації в сучасному менеджменті (2013)
Пашинська І. І. - Концептуальні основи методології судово-економічної експертизи (2013)
Петровська І.П. - Податкові пільги як спосіб стимулювання інноваційної діяльності в Україні (2013)
Писаренко Б. А. - Діагностика економічної безпеки функціонування промислових підприємств, Проценко Н. Б. (2013)
Пойта І. О. - Оцінка сучасного стану ринку послуг (2013)
Пономаренко Є. Б. - Сучасні тенденції адаптації закордонного досвіду соціального страхування в Україні (2013)
Ротанов Г. М. - Стратегія управління конкурентоспроможністю промислового підприємства (2013)
Сейсебаєва Н. Г. - Управління інноваційним розвитком підприємств машинобудування (2013)
Січка І. І. - Оцінка державного регулювання інвестицій у туристично-рекреаційну галузь України (2013)
Стецюк С. С. - Формування доданої вартості продукції підприємств м’ясопереробної галузі в умовах вертикальної інтеграції (2013)
Стригуль Л. С. - Особливості формування інвестиційних процесів промислових підприємств в умовах структурних перетворень економіки (2013)
Щербан М. Д. - Сутність і принципи функціонування кредитної кооперації (2013)
Юрків Н. Я. - Діагностика стану забезпечення функціональних складників економічної безпеки реального сектора економіки (2013)
Яснолоб І. О. - Особливості встановлення ціни на плодоовочеву продукцію (2013)
Дмитровська В. С. - Теоретичні засади формування доходів місцевих бюджетів (2013)
Залєтов О. М. - Теоретичні основи, практика і принципи корпоративного страхування (2013)
Кулішов В. В. - До питання про світову валютно-фінансову систему (2013)
Лосіхін О. О. - Сутність і принципи страхового забезпечення безпеки дорожнього руху (2013)
Марченко О. І. - Інвестиційний податковий кредит як стимул до нарощування випуску інноваційної продукції в Україні, Мельничук Г. С. (2013)
Мілінчук О. В. - Оцінка вартісно-орієнтованих показників та моделювання на цій основі еталонних орієнтирів для потреб бюджетування підприємства (2013)
Півняк Ю. В. - Проблеми удосконалення фінансового контролю в Україні (2013)
Яременко Н. В. - Страховий агент: сутність та основні функції (2013)
Вольська В. В. - Рецензія на навчальний посібник "Управління потенціалом підприємства" (2013)
Анотації до статей (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Буряк О. П. - Антикризова політика провідних країн ЄС: уроки для України (2013)
Завадська Н. О. - Особливості соціального розвитку держави у посткризовий період (2013)
Ільяшенко В. А. - Наслідки і проблеми застосування спрощеної системи оподаткування в Україні (2013)
Клименко С. Є. - Теоретичні основи побудови концепції застосування механізмів реалізації експортного потенціалу України на світових ринках (2013)
Покатаєва О. В. - Інноваційний вектор модернізації національної економіки: проблеми і ресурси (2013)
Antoniuc А. - Analysis of the experience of economic security in the structure of the regional economy of the USA, Shmygol N. (2013)
Захаріна А. Г. - Визначення сутності та особливостей круїзного туризму (2013)
Іляшенко А. Х. - До питання вдосконалення бюджетного законодавства України (2013)
Корольков В. В. - Прогнозування економічного розвитку регіону з використанням фактора технічного прогресу (2013)
Лінтур І. В. - Механізм управління ефективністю інвестування національної економіки (2013)
Пасічник К. С. - Стандартизація економічної інформації як економічна категорія (2013)
Сущенко О. А. - Регіональні зовнішньоекономічні структури в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств регіону (2013)
Чекушина Ю. В. - Види інтелектуальної міграції населення України (2013)
Ярошевська О. В. - Вплив інновацій на ринок праці в Україні, Вальчук М. О. (2013)
Бойко В. В. - Економічне та організаційне обґрунтування оновлення та підтримання виробничих потужностей підприємств у сучасних умовах господарювання, Толок В. В. (2013)
Будинська О. Ю. - Інтегральні іммобілізовані матеріальні витрати та їх грошове відтворення власними коштами підприємства (2013)
Драбаніч А. В. - Методичні підходи до формування та оцінювання оптимального співвідношення між ризиком і прибутком страховика (2013)
Кіктенко З. П. - Взаємодія маркетингу та закупівель при управлінні запасами, Купа І. В. (2013)
Коваленко О. В. - Деякі теоретичні і практичні аспекти визначення платоспроможності промислових підприємств (2013)
Корінєв В. Л. - Контролінг у системі управління маркетингом на підприємстві (2013)
Маліков В. В. - Особливості аудиторських перевірок на підприємствах транспорту (2013)
Омельчак Г. В. - Інституціональне середовище та сутність конкурентного потенціалу корпорацій (2013)
Ротанов Г. М. - Формування ланцюжка цінності в системі управління конкурентоспроможністю промислового підприємства (2013)
Сьомченко В. В. - Роль внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів на підприємстві (2013)
Тунік А. Г. - Посилення мотивації персоналу шляхом упровадження елементів корпоративної культури в ТОВ "Алло” (2013)
Юхновська Ю. О. - Теоретичні та прикладні засади управління інтегрованими корпоративними структурами консорціумного типу (2013)
Азарян О. М. - Баланс інноваційних і інвестиційних рішень у системі розвитку підприємств, Біленький О. Ю. (2013)
Апарова О. В. - Регулювання грошово-кредитної політики в Україні (2013)
Давидкова Н. М. - Аналіз особливостей трудової діяльності в банківській сфері (2013)
Каськів В. В. - Методи оцінювання і відбору національних інвестиційних проектів (2013)
Кулько І. В. - Оцінювання та аналіз основних виробничих фондів підприємств (2013)
Мордвінова І. О. - Основні тенденції справляння орендної плати в аграрному землекористуванні України (2013)
Коротаєва Ю. В. - Аналіз проблем економічного розвитку країн СНД (2013)
До уваги авторів (2013)
Жуковська Д. В. - Навчання гуманітарних дисциплін старшокласників загальноосвітньої школи засобами Інтернет-ресурсів (2012)
Стяглик Н. І. - Технологія навчального консультування студентів (2012)
Алтухова А. В. - Сутність принципу міцності знань: сучасний аспект (2012)
Васьков Ю. В. - Джерела і фактори проектування змісту фізкультурної освіти в загально-освітньому закладі (2012)
Чорновол-Ткаченко А. О. - Емоційна оцінка підлітками сімейного функціонування як фактор формування "Я-образу" (2012)
Шуть М. М. - Питання методики формування творчих умінь молодших школярів засобами музичної гри (2012)
Зубкова М. О. - Аналіз зв’язку понять "організатор", "керівник", "лідер" у науковій літературі (2012)
Скрипник Н.С. - Роль позаадиторної діяльності у становленні суб’єктності студентів (2012)
Портян М. О. - Особливості формування ділових якостей особистості майбутнього вчителя (2012)
Чернишенко О. Є. - Використання мультимедіа-технологій в процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України (2012)
Мілаш О. О. - Формування дослідницької культури майбутніх учителів у процесі професійної підготовки (2012)
Жерновникова О. А. - Використання методу проектів при вивченні елементарної математики студентами педагогічних ВНЗ (2012)
Будянська В. А. - Обгрунтування моделі культури ділового спілкування майбутніх економістів (2012)
Бугаєвська Ю. В. - До питання формування корпоративної культури майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі (2012)
Щацька Н. М. - Україномовна культура вчителя сільської малокомплектної школи: суть та призначення у професійній діяльності (2012)
Вернигора Т. А. - Виховний процес у дошкільних закладах Великобританії (2012)
Ремізанцева К. О. - Гендерні стереотипи в американській вищій освіті другої половини ХVIІI століття у контексті поглядів Г. С. Сковороди (2012)
Шарун Ю. Ф. - Основні підходи до визначення поняття "вміння" в працях педагогів другої половини ХХ століття (2012)
Герасименко Л. В. - Компоненти змісту освіти в дидактиці П. Каптерєва (2012)
Год Б. В. - Питання сімейного виховання у педагогічній спадщині викладачів Київської духовної академії (друга половина ХІХ ст.) (2012)
Голубнича Л. О. - Функції педагогічної історіографії (2012)
Кобрій О. М. - Тенденції удосконалення змісту педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах України протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2012)
Правдівцева Ю. С. - Історико-педагогічні передумови формування сучасної системи підвищення кваліфікації вчителів у США (2012)
Скриль О. І. - Висвітлення питань виховання милосердя в молоді у вітчизняній педагогічній думці ХVII – поч. ХХ ст. (2012)
Довгалюк І. Г. - Цінності як феномен суспільної свідомості (2013)
Новаченко Т. В. - Генезис авторитету керівника в умовах українського модерну та постмодерну (2013)
Ларіна Н. Б. - Парламентська діяльність як комунікативний процес: закони та правила ділового спілкування (2013)
Соболь Є. Ю. - Правове забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів в Україні в сучасних умовах (2013)
Апаров А. М. - Адміністративно-процесуальне право: формування концепції галузі права (2013)
Балух В. С. - До питання можливості впровадження в Україні медіації при вирішенні податкових спорів (2013)
Березовська С. В. - Методи фінансової діяльності органів місцевого самоврядування (2013)
Бєлікова О. В. - Правова характеристика адміністративної відповідальності підприємств, установ та організацій (2013)
Калашник Н. С. - Шляхи впровадження зарубіжного досвіду самоосвіти державних службовців до практики публічного адміністрування в Україні (2013)
Подоляка C. А. - Принципи адміністративних процедур прокурорської діяльності (2013)
Семенченко C. А. - Правові проблеми казначейської форми обслуговування виконання місцевих бюджетів (2013)
Соколенко О. Л. - Зміст адміністративно-правових засад захисту прав громадян (2013)
Покайчук В. Я. - Запобігання вчиненню злочинів та правопорушень під час проведення футбольних матчів (2013)
Івасюк І. Г. - "Розумність строків” у кримінальному провадженні України у світлі рішень європейського суду з прав людини (2013)
Саінчин С. О. - До розробки окремої криміналістичної методики розслідування дітовбивств (2013)
Анікеєнко В. М. - Екологічна експертиза продовольчого ринку України (2013)
Жадан О. В. - Соціально-комунікативний механізм державного регулювання соціально-трудових відносин: теорія та перспективи застосування (2013)
Жарая С. Б. - Проблеми формування комунікативної компетенції керівних кадрів для сфери підприємництва в умовах євроінтеграційних процесів (2013)
Коваленко Є. О. - Проблеми формування державної кадрової політики в Україні (2013)
Коновалов Л. С. - Теоретичні засади формування механізму державного аудиту ефективності публічних коштів (2013)
Ульянченко Ю. О. - Напрями державного регулювання земельних відносин в Україні (2013)
Бікулов Д. Т. - Інвестиційна діяльність місцевого самоврядування в контексті норм бюджетного кодексу (2013)
Пундик М. В. - Управлінські зв’язки в системній взаємодії органів публічного управління на регіональному рівні (2013)
Круглий стіл "Актуальні проблеми суддівської етики” в Класичному приватному університеті (2013)
До уваги авторів (2013)
Лазарєва К. С. - Опис у навчанні та його види (2013)
Молчанюк О. В. - Стиль пізнавальної діяльності як засіб індивідуалізації навчання учнів (2013)
Чорноус Н. А. - Суть навчальних умінь майбутніх учителів (2013)
Гриньов В. Й. - Методи і форми дидактичної підготовки майбутніх учителів (2013)
Жерновникова О. А. - Особливості сучасного уроку математики (2013)
Голуб Н. М. - Реалізація діяльнісного та особистісно-орієнтованого підходу при корекції порушень писемного мовлення у молодших школярів (2013)
Рязанцева О. В. - Специфіка педагогічної комунікації у дистанційному навчанні (2013)
Ієговська Л. І. - Соціальна адаптація дітей шестирічного віку до навчання в початковій школі (2013)
Масич В. В. - Досвід використання діалогічного навчання в практиці сучасної вищої школи (2013)
Пахомова Н. Г. - Інтеграція медико-психологічної і педагогічної складових професійної підготовки в умовах кредитно-модульної системи (2013)
Калашнікова Л. М. - Самовдосконалення як особливий вид діяльності особистості, Іванова О. І. (2013)
Коваленко О. О. - Значення самостійності як особистісно-професійної якості молодшого медичного персоналу в умовах реформування медичної галузі в Україні (2013)
Ісаєва О. С. - Розвиток рефлексії у студентів медичних внз у процесі вивчення іноземної мови (2013)
Башкір О. І. - Імпровізація як наукова проблема (2013)
Шаповалова Н. П. - Трактовка поняття "кар’єра" з точки зору різних філософій світу (2013)
Дейниченко В. Г. - Поняття "проектування" в наукових дослідженнях (2013)
Балацинова А. Д. - Організація педагогічної підтримки обдарованих школярів у класах з поглибленим вивченням навчальних предметів (друга половина ХХ століття) (2013)
Свічкар В. Р. - Організація клубної роботи студентської молоді педагогічних вузів України в 20-х роках ХХ століття (2013)
Зеленська Л. Д. - Діяльність учених рад університетів України ХІХ століття з урегулювання питання відвідування студентами лекцій (2013)
Кін О. М. - Виховання активної громадської позиції студентської молоді як актуальна проблема у соціокультурному просторі 70-х рр. ХХ ст. (2013)
Гуріна В. О. - Cпецифіка організації навчально-виховного процесу у різних типах жіночих навчальних закладів України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Батрун І. В. - Питання трудової підготовки школярів до життя у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського (2013)
Шушара Т. В. - З історії Харківського університету (ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Золотухіна С. Т. - Проблема виховання особистості у педагогічній спадщині С.І. Миропольського, Шевцова Т. В. (2013)
Бадєєва Л. І. - Заснування галицької православної митрополії (початок ХІV ст.) (2013)
Підлісний Д. В. - Громадсько-політична діяльність студентства України за часів революції та громадянської війни (2013)
Кулешов К. Ю. - Громадсько-політична діяльність Г.Ф. Гринька у 1919 – на початку 1920 року (2013)
Пахомов А. А. - Національне питання у діяльності організацій КПУ в Донбасі (Донецька та Ворошиловградська області) в часи перебудови (2013)
Скрипчук Г. В. - Основні джерела формування державної політики в культурній сфері України (1991 – 2001 рр.) (2013)
Жихарєва Т. Л.  - Правове співробітництво Німеччини та України (1992-2012 рр.) (2013)
Маслов М. П.  - Модернізаційні процеси в Українській дрібній промисловості в умовах формування індустріальної цивілізації (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття) (2013)
Вановська І. М. - Розвиток в Україні малого жіночого підприємництва у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Лемешева Н. А. - Слобожанський мірошник в історичному ландшафті дорадянської України (2013)
Олянич В. В. - Організаційно-виробнича типологізація селянського сільськогосподарського підприємства в УССР у 20-ті роки ХХ століття (2013)
Мацюцький В. М. - Діяльність земельної громади лівобережної України в соціальній сфері (2013)
Подрєз Ю. В.  - Українці Східної Слобожанщини у другій половині ХVII – на початку ХХ ст. (2013)
Лущай Ю. В. - Братчина на Русі за даними Марка Поло (2013)
Данілова Н. А. - Масонська доброчинність у Російській Імперії (2013)
Вороніна М. С. - Робітничий жіночий рух як "позашлюбна дитина" ліберального фемінізму (2013)
Філіпенко Л. В. - "Жіноче питання" крізь призму "ідейних" жіночих журналів в Російській Імперії на початку ХХ ст. (2013)
Трубчанінов М. А.  - Історична еволюція тяглової енергетики в сільськогосподарському виробництві Російської Імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя (2013)
Путря Н. В.  - Природоохоронна діяльність органів земського самоврядування Російської Імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Кліш А. Б. - Станіслав Стояловський та його роль у становленні Польського суспільно-християнського руху (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Малишко С.В.  - Мобілізація православного військового і морського духівництва Зосійської армії та флоту в 1914 р. (2013)
Дмитрієва О. Є. - Політика російської влади по відношенню до військовополонених Чехів та словаків у період першої світової війни (2013)
Кудрявцева Г. - Партія в системі поглядів Антоніо Грамші (2013)
Галушка-Адайкін А. Р. - Проголошення незалежності республіки Індонезія: перші місяці існування держави (2013)
Якименко Л. М. - Вплив подій 11 вересня 2001 р. На Американсько-Азербайджанські відносини (2001-2002 рр.) (2013)
Кучемко М. М. - Вчена рада Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди в 1985 – 1994 рр. (продовження) (2013)
Москальова Н. П. - Трудові традиції студентів Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, Москальов Б. Г. (2013)
Сорочан Н. А. - Взаємовідносини народного комісаріату освіти УССР та народного комісаріату освіти РСФРР у 1917 – 1920 роках (2013)
Пилипенко О. С. - Діяльність Я.П. Ряппо в державному апараті управління освітою в УСРР у 1920-ті роки (2013)
Гутник М. В. - Розвиток металознавства в Україні у ХХ ст.: персоналії (2013)
Беззубенко А. В. - Науково-просвітницька діяльність польських неурядових організацій в Польщі у 1990- 2004 рр. (2013)
Фомін І. О. - Візантійський стиль у храмовій архітектурі Св. Софії Київської та Св. Спаса в Чернігові (2013)
Рубан В. С. - Меценатська діяльність купецтва у справі відновлення церков Харкова в першій половині ХІХ ст (2013)
Луценко М. В. - Юридичне становище спадкового дворянства російської імперії у кінці XVIIІ – першій половині ХІХ ст. (на прикладі Слобідсько-Української губернії) (2013)
Саламахіна Ю. І.  - Харківський військовий округ у 1864 – 1888 роках (2013)
Татаринов С. Й. - Правові та фінансові засади земського самоврядування Бахмутського повіту (1866-1916 рр.), Федотов С. А. (2013)
Логовський І. М. - Робота місцевих органів влади та земських органів Харківської губернії по запобіганню та ліквідації епідемій холери (початок ХХ ст.) (2013)
Кочарян С. Г. - Економічна діяльність вірмен Харкова у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХІ ст (2013)
Луньов С. М. - Освіта в селі Миколо-Комишувата Красноградського району Харківської області (1885-2012) (2013)
Цепков Д. О. - Формування радянських органів управління освітою на Харківщині в 1919-1920 роках (2013)
Чернікова І. В. - Пам’яткоохоронна діяльність музею слобідської України імені Г.С. Сковороди (1920-ті рр.) (2013)
Приходько В. Б. - Діяльність харківської художньої капели кобзарів імені Т.Г. Шевченка (1925 – 1930 рр.) (2013)
Кривоконь О. Г. - Зародження тракторобудування на Харківському паравозобудівному заводі імені Комінтерну (2013)
Ткачук І. П. - Діяльність Кременецької жіночої секції у міжвоєнний період (2013)
Склокіна І. Є.  - Святкові комеморації як складова офіційної радянської політики пам’яті про нацистську окупацію (за матеріалами Харківської області), 1943–1953 рр (2013)
Поліщук А. С. - Розвиток мережі клубних закладів на Вінниччині у середині 60 – 80-х рр. ХХ ст. (2013)
Мороз С. В. - Встановлення і розвиток міжнародної торгово-економічної співпраці Харківської та Бєлгородської областей (2013)
Зайончковський Ю. В. - Правління Джучидського хана Дервіша (1416 – 1419 рр.) за даними письмових джерел та нумізматики (2013)
Миловидова О. В. - Історія Візантії ХІІ століття у творах її істориків (2013)
Мірошніченко С. В. - Генеза вивчення розвитку регіонального періодичного друку в історичних дослідженнях ХІХ – початку xx століття (на прикладі Слобідсько-Української (Харківської) губернії) (2013)
Мясникова А. С. - Крим в житті родини імператора Миколи іі за спогадами Т.Є. Мельник (2013)
Конюшенко Ю. А.  - Проблеми висвітлення історії історико-філологічного товариства при імператорському Новоросійському університеті (1888-1923) в дореволюційній історіографії (2013)
Петрикова В. Т. - Академік Ф.І. Шміт в історії інтелігенції в Україні у 20-ті роки ХХ століття: творча доля вченого в період 1917-1924 рр. (2013)
Богдашина О. М. - До питання про особливості світогляду В.І. Веретенникова, Маслівець О. О. (2013)
Олянич Л. В. - Історіографія дитячої безпритульності в Україні у 20-30 рр. ХХ століття (2013)
Дьякова О. В. - Дослідження руху опору у роки великої вітчизняної війни в умовах незалежності України (2013)
Місостов Т. Ю. - Деякі аспекти становлення та розвитку архівної справи на Чернігівщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст (2013)
Корлиханова І. О. - Харківський архів в евакуації на південному Уралі (постановка проблеми) (2013)
Салата О. О. - Діяльність музею-архіву переходової доби як науково-дослідницького осередку окупованого Києва в період другої світової війни (2013)
Миколенко Д. В. - Стефан Стамболов як революціонер, політик і державний діяч Болгарії у Радянській історіографії середини 1980-х – початку 1990-х рр. (2013)
Потапенко Я. О. - Осмислення соматичних аспектів буття індивіда в контексті утвердження постгуманітарної парадигми в історичній науці на початку ХХІ ст. (2013)
Соха І. В. - Харківські миловари (історичний аспект), Бондар О. В. (2013)
Вимоги до оформлення статті (2013)
Титул, Зміст (2013)
Глуха Г. Я. - Система показників економічного зростання (2013)
Крамаренко Г. О. - Сутність, причини і тенденції приватизації в контексті глобального економічного зростання: інституційний аспект, Чорна О. Є. (2013)
Бережанський М. М. - Інструменти забезпечення інноваційного розвитку економіки (2013)
Кудирко О. В. - Нематеріальні активи та інтелектуальний капітал: порівняльний аналіз економічних категорій (2013)
Болгар Т. М. - Удосконалення моніторингу банківського кредитного процесу (2013)
Вакулич М. М. - Стратегічне управління інвестиційним кліматом в агропромисловому секторі економіки України: підходи та механізми (2013)
Вареник В. М. - Класифікація грошових потоків в економіці України (2013)
Горбуненко Я. І. - Аналіз тенденцій фондового ринку України у контексті зміни уподобань інвесторів (2013)
Павлова В. А. - Формування системи взаємовідносин з учасниками розподілу продукції підприємства, Герцик В. А. (2013)
Алєксєєв С. Б. - Функціональний рівень архітектури управління стратегічним потенціалом підприємства (2013)
Ільченко В. О. - Особливості управління діяльністю інноваційно-активних машинобудівних підприємств (2013)
Іщенко М. І. - Методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій на основі економічної доданої вартості (2013)
Кирлик Н. В. - Аналіз підходів до визначення людського капіталу підприємства (2013)
Цимбалюк О. В. - Методичні аспекти оцінки технічних ризиків у чорній металургії (2013)
Ткаченко В. А. - Экспертно-рейтинговая оценка выбора управленческих решений, Холод С. Б., Грушевский С. В., Мухин И. Н. (2013)
Власюк Т. М. - Іміджева привабливість напрямів підготовки вищого навчального закладу, Макатьора Д. А. (2013)
Галіцин В. К. - Мультифрактальна модель прогнозування кризового стану валютного ринку, Суслов О. П., Мезенцев О. М. (2013)
Lymonova E. M. - Transnational corporations activities in Ukraine: analysis and prospects (2013)
Магдіч А. С. - Проблеми та перспективи економічної інтеграції у регіоні ЦСЄ (2013)
Хватов Ю. Ю. - Сравнительный анализ международных рейтингов инвестиционной привлекательности (2013)
Хоменко Я. В. - Фактори конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі в умовах глобалізації, Резнікова О. С. (2013)
Татаринов В. В. - Опыт развития и финансирования инноваций за рубежом и реалии украинского рынка инноваций, Татаринов В. С. (2013)
Штанько О. Д. - Сучасні тенденції функціонування світових фондових ринків (2013)
Реферати (2013)
Астахова Т. Г. - Сутність духовного лідерства в персоналістичній концепції М.О. Бердяєва (2013)
Марікян С. В. - Методологічні основи соціального аудиту (2013)
Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. - Зміна характеру соціальної пам’яті в сучасному суспільстві (2013)
Сачок М. В. - Становлення евалюації соціальних програм як галузі професійних досліджень та діяльності (2013)
Афанасьєва Л. В. - Емпірична репрезентація етнічної толерантності молоді в контексті інтеркультурного міста (2013)
Бабак І. М. - Бідність як критерій оцінювання рівня життя населення (2013)
Бень О. Т. - Суперечності українських громадських організацій початку ХХІ століття: основні виклики в сучасному соціумі (2013)
Бутиліна О. В. - Адаптація до навчання та професійна маргінальність студентів ВНЗ (2013)
Волошин О. В. - Цільові молодіжні рухи: проблеми функціонування та розвитку (2013)
Ганчев О. І. - Особливості соціальної адаптації болгар-пересленців у соціокультурному просторі південної Бессарабії (2013)
Ігнатушко І. В. - Формування електорально-правової культури української молоді (2013)
Іванов О. В. - Релігійні відносини в збройних силах України: загальна ситуація, основні проблеми та перспективи вирішення (2013)
Лобовікова О. О. - Мобільний телефон як інструмент комунікацій у сучасному українському суспільстві (2013)
Катаєв С. Л. - Специфіка становища та розвитку інтелігенції в соціальній структурі центральної Європи ХІХ–ХХ ст. (2013)
Кулик М. А. - Соціальна пам’ять у формуванні територіальної ідентичності міського та сільського населення Запорізької області (2013)
Петренко-Лисак А. О. - Суспільство мобільно-портативних технологій (2013)
Пиронкова О. Ф. - Надгосударственная категория макросоциальных детерминант формирования вербально-поведенческих социальных практик взаимодействия с психически больными (2013)
Розя Ю. Ю. - Релігія як чинник демографічної поведінки в різних етносоціальних середовищах (2013)
Чигрин В. О. - Порівняльний аналіз поселенських орієнтацій сільської молоді та мігрантів (2013)
Шелкошвеєв І. В. - Використання информаційно-комунікативних технологій у профорієнтаційній роботі органанів внутрішніх справ (2013)
Петренко Л. О. - Соціальні статуси учасників гендерних відносин у релігіях як фактори виникнення адиктивної поведінки та насилля (2013)
Попович В. М. - Cоціальна служба вищого навчального закладу як суб’єкт соціальної роботи з молоддю (2013)
Семенюк І. В. - Культура, духовність, релігія як базис для формування соціальної справедливості (2013)
Шапошникова І. В. - Формування ціннісних орієнтацій сучасної української молоді (2013)
Маслов Д. О. - Партійна система, її ознаки та функції: соціологічний аналіз (2013)
Занфірова Т. А. - Молодь як суб’єкт інформаційно-споживчого суспільства, Зоська Я. В. (2013)
Зубенко О. О. - Емпіричне дослідження соціальних аспектів та причин неофіційної зайнятості (на прикладі Запоріжжя) (2013)
Слабко Я. Я. - Основні напрями вдосконалення мотивування трудової поведінки працівників ТОВ "Восток-Руда”, Касілов І. І. (2013)
Ядранський Д. М. - Соціологічна інтерпретація проблеми оцінювання віртуальної продукції (2013)
Барматова С. П. - Становление информационного общества: попытка социологической рефлексии (2013)
До 75 річчя від дня народження кандидата біологічних наук, доцента кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Максимової Юлії Петрівни (2010)
Бондарєва А. А. - Чи впливають розмірні ефекти клітин диплоїдних та триплоїдних їстівних жаб на їх стійкість до гіпоксії?, Махній Т. I., Шабанов Д. А. (2010)
Кошелев А. И. - О популяционных связях и проявлении полиморфизма у чайки хохотуньи (larus cachinnans) в Северном Приазовье, Дубинина Ю. Ю., Кошелев В. А., Пересадько Л. В., Копылова Т. В., Матрухан Т. И., Писанец А. М. (2010)
Кошелев В. А. - Напрямки і темпи експансії лучних видів птахів на півдні Запорізької області, Матрухан Т. І. (2010)
Савинська Н. О. - Особливості заселення штучних гніздівель горобцеподібними птахами в парках міста Харкова (2010)
Скалдіна О. В. - Фуражувальна активність суспільної оси Polistes gallicus l. (hymenoptera, vespidae) (2010)
Стрижельчик Н. Г. - Дослідження сумісної дії жовтого світла та діоксидіну на рівень мутагенезу в статевих клітинах дрозофіли (2010)
Сухарєв Ю. С. - Новий експрес метод біосенсорного визначення ентеротоксинів escherichia coli, Гужвинська С. О., Сухарєв С. Ю. (2010)
Усова О. Е. - Визначення демографічних параметрів зелених жаб (pelophylax esculentus complex, amphibia, ranidae) для математичного моделювання їх популяційних систем, Кравченко М. О. (2010)
Харченко Л. П. - Особливості анатомічної та гістологічної будови кишечнику птахів родини чаплевих (ardeidae), Коц С. М. (2010)
Чаплигіна А. Б. - Еколого фауністичний аналіз орнітофауни урболандшафтів на прикладі парку імені Горького, м. Харків (2010)
Шаповалов С. О. - Локалізація мікроелементів в органах місячних поросят та їх розвиток за умов уведення комплексних органічних сполук есенційних мікроелементів (2010)
Лось С. А. - Дослідження 25 річних гібридів дуба с.с. П’ятницького другого покоління у дендропарку укрнділга імені г.м. Висоцького, Грицайчук В. В., Букальцева Г. О. (2010)
Твердохліб О. В. - Реакція насіння видів та форм підроду Boeoticum на стресові чинники, Лінник Ю. О. (2010)
Тимчук Д. С. - Вуглеводний склад стиглого зерна ліній кукурудзи на основі різних ендоспермальних мутацій, Потапенко Г. С., Тимчук С. М., Поздняков В. В., Мартинюк М. М., Мужилко В. В. (2010)
Горецький О. С. - Новий підхід до біоіндикації токсикантів у довкіллі, Злотін О. З., Маркіна Т. Ю., Дехтярьова О. О. (2010)
Іванова О. С. - Локальне забруднення важкими металами селітебних територій брусилівського району (2010)
Шпаківська І. М. - Дихання коренів та його вклад у емісію СО2 буроземними ґрунтами на верхній межі лісу Чорногори (Українські Карпати) (2010)
Голуб Н. М. - Корекційно розвивальне середовище як фактор соціалізації дітей з вадами зору, Галій А. І. (2010)
Гончаренко М. С. - Мінеральний склад слини школярів різного віку з екологічно забруднених регіонів після застосування фітосиропу, Коновалова О. О., Гончаренко О. В. (2010)
Гунченко О. О. - Аналіз проблеми вивчення фізичного розвитку дітей та сучасних тенденцій статевого диморфізму антропометричних ознак дітей раннього дитячого віку м. Кривого Рогу, Афонін А. П. (2010)
Моренко А. Г. - ЕЕГ маркери слухо моторних координацій з білясекундними часовими інтервалами у чоловіків за даними спектральної щільності потужності Θ ритму (2010)
Пашинський П. П. - Визначення рівня здоров’я студентської молоді на основі експрес оцінки функціонального стану організм, Щербак І. М. (2010)
Хребтова Н. П. - Корекційно превентивне навчання дошкільників з вадами усного мовлення (2010)
Правила для авторів (2010)
Власенко Ф. П. - Творчість як умова розвитку особистості в інформаційному суспільстві (2013)
Волощук І. С. - Структура і зміст творчого потенціалу особистості (2013)
гоцуляк Ю. В. - Міністерство освіти провінції Онтаріо (Канада) як керуючий суб`єкт у системі надання спеціальної освіти дітям з винятковими здібностями (порівняльно-правовий аспект) (2013)
Дунець В. Б. - Державна підтримка обдарованих дітей в Польщі: правовий аналіз (2013)
Ващук О. В. - Володіння методикою розвитку дослідницьких здібностей академічно обдарованих старшокласників як одна зі складових готовності вчителя до роботи з обдарованими учнями (2013)
Сокол І. М. - Веб-квест якінноваційний метод формування творчої особистості (2013)
Ліпін М. В. - Креативні основи обдарованості (2013)
Ибрагимов Т. Ш. - Роль мультимедийных разработок в технологии обучения инженерной графике одарённых студентов (2013)
Ибрагимова Г. Т. - Организация самостоятельной работы одарённого первокурсника на лекции (2013)
Андросович К. А. - Теоретические основы профессиональной ориентации учащихся во Франции (2013)
Буров О. Ю. - Професійне самовизначення обдарованих старшокласників: детермінанта чи ілюзія? (2013)
Рубанова Т. І. - Інноваційна діяльність навчального закладу – важлива складова підтримки обдарованих учнів у рамках роботи Малої академії наук (2013)
Фомін О. М. - Наукові засади формування дослідницької компетентності обдарованих учнів в рамках діяльності Малої академії наук (2013)
Корінна Л. В. - Роль учителя у формуванні етичних і естетичних почуттів як формотворчих чинників особистості, Лознюк А. Л., Бобровницька І. В. (2013)
Поліхун Н. І. - Технологічні тенденції використання освітніх мережевих ресурсів у дослідницькій діяльності молоді (2013)
Сагалакова А. Б. - Специфіка соціально-психологічних проблем обдарованих випускників України, Соколовська Н. Б. (2013)
Перцев М. А. - Особливості сучасної психодіагностичної діяльності в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Черняк Ю. М. - Самостійна пізнавальна діяльність як невід`ємна складова дослідницької діяльності обдарованих старшокласників (2013)
Черниш М. О. - Процес прийняття рішення щодо вибору професії обдарованими старшокласникали (2013)
Чудакова В. П. - Експертиза організаційно-інноваційного середовища як чинника забезпечення формування інноваційності й конкурентоздатності особистості в швидкозмінних умовах, за методикою "оцінювання мотиваційного середовища" (2013)
Стрижак А. Е. - Использование лингвистического корпуса в обучении учащихся Малой академии наук Украины, Комова Е. Б. (2013)
Процько Т. М. - Навчально-виховний проект з громадянського виховання учнів "від я до "Я" (2013)
Третьякова Т. М. - Діяльність педагогічного колективу колегіуму № 11 з розвитку інтелектуальної обдарованості учнів, Третьякова Ю. Д. (2013)
Бабіч В. - Це я − Бабіч Владислава,майбутня гордість країни (2013)
Склярова Г. М. - Підвищення рівня якості освіти через упровадження проектів (з досвіду роботи Білоцерківського колегіуму), Дудка Л. В. (2013)
Інформація (2013)
Содержание (2010)
Макаров В. Ф. - Управление процессом точения деталей ГТД на станках с чпу по физическим параметрам процесса резания, Шохрин А. В., Потягайло О. Н. (2010)
Панасенко В. А. - Опыт обработки высокоточных отверстий на станках с ЧПУ, Качан А. Я., Мозговой В. Ф. (2010)
Дедеш В. Т. - Модель прогноза образования устойчивых конденсационных следов в крейсерских полетах самолетов с ГТД и ее идентификация с экспериментом, Тенишев Р. Х., Киосе С. Н., Лавров М. А. (2010)
Шереметьев А. В. - Генеральный конструктор Ф. М. Муравченко – создатель двигателей высокой надежности и большого ресурса (2010)
Билека Б. Д. - Экономичность когенерационных и комбинированных когенерационно-теплонасосных установок с газопоршневыми и газотурбинными двигателями, Сергиенко Р. В., Кабков В. Я. (2010)
Лютиков А. Л. - Анализ возможностей согласования характеристик приводного ГТД И ЦК, Парафейник В. П., Чобенко В. Н. (2010)
Подзноев Г. П. - Особенности регенеративного термодинамического цикла газотурбинного двигателя автомобиля с использованием энергоносителя на основе гидрида алюминия, Абдулгазис У. А. (2010)
Чередниченко А. К. - Повышение эффективности мобильных газотурбинных установок сложных циклов применением промежуточного теплоносителя, Ткач М. Р., Ващиленко Н. В. (2010)
Крайнюк А. И. - Новые направления совершенствования рабочего процесса газотурбинных двигателей с каскадным обменником давления крайнюка (2010)
Гаркуша А. И. - Выбор оптимальных параметров двигателя легкого пассажирского самолета, Соколов В. Д. (2010)
Хомылев С. А. - Результаты аэродинамического усовершенствования профиля высоконагруженной турбинной решетки, Резник С. Б., Ершов С. В. (2010)
Салов Н. Н. - К расчету гидродинамики течений у поверхности экранированных дисков с эжекторными каналами в полостях роторов ГТД, Харченко А. А., Горобец Г. В. (2010)
Русанов А. В. - Влияние пространственного профилирования направляющих лопаток на газодинамические характеристики ЦНД паровой турбины, Левченко Е. В., Швецов В. Л., Пащенко Н. В. (2010)
Петухов И. И. - Расчет статических характеристик струйного охладителя жидкости, Шахов Ю. В. (2010)
Кирьянчук А. Л. - К вопросу о минимизации энергозатрат на прокачивание при течении со смешением двух разнородных жидкостей в проточных трактах с взаимно перекрещивающимися каналами (цилиндрических вихревых трактах) (2010)
Гакал П. Г. - К моделированию нестационарных теплогидравлических процессов в высокооборотных асинхронных двигателях большой мощности, Третьяк А. В., Слюсарчук К. В., Третьяк Е. В. (2010)
Кирилаш Е. И. - Аэродинамическая оптимизация диффузорного участка камеры сгорания ГТД, Костюк В. Е. (2010)
Цаглов А. И. - Исследование лабораторной модели геликонового двигателя с двойным электрическим слоем малой мощности, Лоян А. В., Кошелев Н. Н., Рыбалов О. П. (2010)
Иванова Т. Ю. - Задача проверки адекватности математической модели электрохимического аккумулятора, построенной на базе фрактального анализа электрода, Губин С. В. (2010)
Пархоменко Т. А. - Применение магнитной левитации для разгрузки опорных подшипников вертикально осевых ветроустановок (2010)
Назин В. И. - Сравнительный анализ размеров вертолетных редукторов с различными типами зацепления (2010)
Кучер О. Г. - Методологія нагляду і контролю за льотною придатністю парку повітряних суден, Якушенко О. С., Власенко П. О. (2010)
Рева О. М. - Формалізація процесів функціонування системи "екіпаж – повітряне судно" методами теорії графів, Дмітрієв О. М. (2010)
Насіров Ш. Ш. - Пілотне визначення систем переваг авіадиспетчерів азербайджану на характерних помилках в процесі управління повітряним рухом (2010)
Недбай С. В. - Системологія невизначеності процесів льотної експлуатації повітряних суден (2010)
Киприч Т. В. - Диагностика загрязнения топливного фильтра в насос–дозаторе с помощью S-дискриминанта сигнала датчика давления топлива перед рабочими форсунками, Харитонов В. Н. (2010)
Томашевский А. В. - Мониторинг надежности функционирования технических систем (2010)
Миська А. Р. - Трендовый контроль режимных параметров дизель-генераторных установок (2010)
Миргород В. Ф. - Двумерная форма сингулярного анализа временных рядов параметров регистрации газотурбинных двигателей, Багаутдинов Н. Д. (2010)
Тарасенко А. А. - Применение обобщенных зависимостей для построения характеристик турбин с помощью ЭВМ (2010)
Григорьев В. А. - Анализ состояния проблемы повышения эффективности турбоприводов сверхмалой мощности и пути ее решения, Калабухов Д. С., Радько В. М., Мусаткин Н. Ф. (2010)
Арасланов А. М. - Анализ "квадратурных" дискретных аналогов непрерывных распределений вероятности при решении задач надежности конструкций, Махнев М. С. (2010)
Степаненко С. М. - Вопросы каталогизации промышленной продукции применительно к проектным предприятиям, Волошина О. И., Харченко В. Г. (2010)
Касьянов В. А. - Субъективные предпочтения и правовое воздействие как факторы развития двигателестроения, Гончаренко А. В., Кружкова С. В. (2010)
Алфавитный указатель (2010)
Бенько М. М. - Можливості здійснення фінансового аудиту у середовищі інформаційних технологій (2013)
Вигівська І. М. - Розкриття інформації про ресурсний потенціал корпорації у бухгалтерській звітності, Іваненко В. О., Шевченко Л. Я. (2013)
Городиський М. П. - Види внутрішнього контролю господарських операцій з укладання та виконання договорів підряду (2013)
Гріщенко О. О. - Стійкий розвиток в системі управління фінансово-економічною безпекою: трансформаційний підхід, Грицишен Д. О. (2013)
Жиглей І. В. - Облікове забезпечення соціально відповідальної діяльності в умовах антикризового управляння (2013)
Жук В. М. - Стандартизація обліку капіталу в контексті інституційних змін (2013)
Іваненко В. О. - Особливості облікового відображення руху товарів за різними каналами збуту, Дроздова О. Г. (2013)
Коротаєв С. Л. - Перехід майнових і зобов’язальних прав в умовах трансформації відносин власності: проблеми міждисциплінарного синтезу (2013)
Кузнєцова О. В. - Облікове забезпечення управління відходами виробництва в системі еколого-економічної безпеки (2013)
Лаговська О. А. - Оцінка вартості підприємства на основі показника економічної доданої вартості: новий підхід через призму теорії зацікавлених осіб (2013)
Легенчук С. Ф. - Фінансова звітність футбольного клубу: галузеві особливості представлення фінансової інформації, Батіщева Н. М. (2013)
Лисюк А. В. - Організація бухгалтерського обліку у рекламному агенстві: трансформація в сучасних умовах господарювання (2013)
Мельниченко О. В. - Методологія аудиту електронних грошей (2013)
Михальська О. Л. - Оцінка діючої методики управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах з метою її вдосконалення (2013)
Мороз Ю. Ю. - Облік фінансових результатів діяльності підприємства (2013)
Овсюк Н. В. - Затрати на оплату праці як облікова категорія: сутність та ідентифікація складових (2013)
Романова О. В. - Людський капітал як соціально-економічна та облікова категорії: аналіз наукових джерел (2013)
Хомик П. М. - Внутрішній контроль на автотранспортних підприємствах (2013)
Данилко В. К. - Концепція управління персоналом в умовах подолання кризи, Гриценко О. І. (2013)
Мельничук Д. П. - Пострадянська практика модернізації суспільства та її наслідки для системи управління національним людським капіталом (2013)
Піжук О. І. - Методика оцінки рівня привабливості вітчизняного підприємства як об’єкта недружніх поглинань, Тимощук О. С. (2013)
Череп А. В. - Економічна безпека підприємств з виробництва органічної продукції Запорізької області та елементи її системи, Коробов О. О. (2013)
Валуєв Б. І. - Необґрунтованість концепції антикризового фінансового управління промисловим підприємством, Валуєв Ю. Б., Узунов Ф. Н. (2013)
Виговський В. Г. - Визначення кредитоспроможності в економічній літературі: оцінка підходів (2013)
Григорук І. О. - Теоретичні аспекти поняття "іпотека” та "іпотечне кредитування”, Клімчук О. Л. (2013)
Дячек С. М. - Оцінка рівня фінансової безпеки держави: проблеми та шляхи вирішення, Легенчук Ю. О. (2013)
Дячек С. М. - Грошово-кредитна безпека України: сутність, загрози, оцінка, Панасюк О. О. (2013)
Залєтов О. М. - Сутність та принципи саморегулювання на страховому ринку (2013)
Копиця І. М. - Зарубіжний досвід організації системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Смагло О. В. (2013)
Краснова І. В. - Антикризове управління в банківських установах, Майстер А. В. (2013)
Лебедзевич Я. В. - Основні методи аналізу податкових ризиків в процесі прийняття управлінських рішень, Кузмінська Т. С. (2013)
Лисенок О. В. - Капіталізація вітчизняних банків та її вплив на валовий внутрішній продукт (2013)
Литвинчук І. В. - Економічна сутність поняття "міжбюджетні відносини”, Михалюк Р. С. (2013)
Лосіхін О. О. - Шляхи удосконалення страхового захисту пасажирів від нещасних випадків на транспорті (2013)
Новак О. С. - Світові та вітчизняні тенденції сек’юритизації активів фінансових інститутів (2013)
Петрук О. М. - Особливості розвитку фінансового моніторингу, Левківська К. Д. (2013)
Полчанов А. Ю. - Перспективи використання рейтингової оцінки компаній зі страхування життя в Україні (2013)
Стеблянко О. Л. - Модель організації державного внутрішнього фінансового контролю в системі держземагенства: адаптація закордонного досвіду (2013)
Череп О. Г. - Бюджетування як елемент підвищення ефективності управління діяльністю підприємства, Шешіна М. В. (2013)
Яременко Н. В. - Сутність та завдання малого бізнесу на страховому ринку (2013)
Азовцева С. В. - Творчість Кирила Транквіліона-Ставровецького в історико-літературних працях ХІХ–ХХІ століть (2013)
Антонова В. Ф. - Жанровая система произведений С. Кольриджа (2013)
Афанасьева С. И. - Концепт "Дом" в лирике поэтессы первой волны русской эмиграции Ирины Кнорринг: крымский дискурс (2013)
Белоус А. В. - Об основных особенностях поэтической книги Д.С. Мережковского "Стихотворения (1883 – 1887)" (2013)
Бережная С. В. - Історизація міфів в античні часи (2013)
Веретюк Т. В. - Образ матері у поетичній спадщині Ігоря Муратова (2013)
Висоцький А. А. - Одінічне у "Сазі про синів Дроплауг". Стаття перша (2013)
Горячева Т. В. - Роль поведенческой стратегии "ухода" в творческой биографии Л. Семенова (2013)
Гуртовая Я. В. - Трансформация И.С.Турненевым физиологических очерков (2013)
Доценко В. И. - Бетховен в творческом мире И.С.Тургенева (2013)
Зубенко С. В. - События и лица революционной эпохи в стихах молодого П. Г. Антокольского (2013)
Каданер О. В. - Некоторые особенности поэтики антинигилистической прозы Н. С. Лескова (2013)
Ковпік С.І. - Функції густативів у прозі письменників "української школи" в російській літературі першої половини ХІХ століття 78-85 (2013)
Ленская С. В. - Жанрова специфіка малих епічних форм у теоретико-літературознавчому дискурсі (2013)
Мараховская Т. А. - Образы сада в романе Уиллы Кесер "Смерть приходит за архиепископом" (2013)
Наумова О. О. - Роман В. Домонтовича "Дівчина з ведмедиком” в аспекті ігрової пародійності (2013)
Петухова Е. И. - Особенности архитектоники романа А. Чернецова и В. Леженды "Слепящая пустота" (2013)
Погорєлова Н. І. - Жанр оповідання у творчості Федора Абрамова (2013)
Подмогильная Н. В. - Забытые страницы шевченкианы (2013)
Сергеева В. А. - К проблеме развития литературной сказки в России в первой трети ХІХ века (2013)
Скуратовська Л. І. - Лірика і правда (про книгу Євгенії Чернокової "Англійська лірика 1900-1920-х років і становлення модернізму") (2013)
Соловьева Т. И. - Проблема "лишнего человека" в "Марине из Алого Рога" Б.М.Маркевича и "Дворянском гнезде" И.С.Тургенева (2013)
Солошенко-Заднепровская Н. К. - Особенности включения пушкинского "слова" в книге Д. Самойлова "Дни" (2013)
Сомова Е. В. (Москва) - Рецензия на монографию Л.Н. Корнильевой "Поэтический мир Р. Саути" (2013)
Стирнік Н. С. - Змалювання природи як один із засобів експресивності в художньому тексті (на матеріалі оповідань Д. Г. Лоуренса) (2013)
Чернуха А. О. - Категорія правди як самодостатній структурант поетичної спадщини Ігоря Муратова (2013)
Янкова А. Г. - Вектори аналізу рецептивної реконструкції постмодерністського сценічного тексту (2013)
Колонка головного редактора (2013)
Степанюк К. О. - Нейровізуалізаційні показники хворих на множинний склероз за результатами МРТ досліджень головного мозку, Ковальський О. В., Ковальська О. О., Гордійчук О. О., Костюченко А. В., Довгань О. М. (2013)
Бортний М. О. - Можливості променевої діагностики тромбоемболії легеневої артерії у багатопрофільному лікувальному закладі, Сиротніков Є. Л., Бортна Т. М., Бобкова І. Л., Медвідь О. П. (2013)
Романко Н. М. - Особливості судин головного мозку у пацієнтів із гіпертонічною хворобою низького рівня сумарного серцево-судинного ризику за даними СКТ-ангіографії (2013)
Бортний М. О. - Порівняльна характеристика стану малого кола кровообігу і внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на інфаркт міокарда лівого і правого шлуночків, Шармазанова О. П., Сиротніков Є. Л., Лучков А. Б. (2013)
Кучер А. Р. - Можливості ультрасонографії в діагностиці сіалолітіазу, Рум'янцева Д. В., Філіпська Т. А., Філіпський А. В. (2013)
Крадинов А. И. - Актуальные вопросы лучевой диагностики сочетанной туберкулезной и ВИЧ инфекции, Черноротова Е. В., Кочемазова Л. С. (2013)
Куликова Ф. И. - Мультиспиральная компьютерная томография в диагностике опухолей поджелудочной железы (лекция 2. Рак поджелудочной железы), Семашко А. В., Кожан С. И., Белая Н. С. (2013)
Фірсова М. М. - Роль ПЕТ-КТ при обстеженні хворих на рак молочної залози (2013)
Тютюнник І. М. - МРТ діагностика синдрому хронічного перевантаження сухожилків як причини пахових болів, Негря Н. М., Скорохода А. О., Блонський Р. І. (2013)
Негря Н. М. - Непряма магнітно-резонансна артрографія кульшових суглобів в оцінці анатомічних структур з метою диференційованого проведення реконструктивних втручань у пацієнтів із синдромом фемороацетабулярного конфлікту, Філіпчук В. В. (2013)
Пустовойт Б. А. - Роль рентгенологического исследования диспластической патологии коленного сустава в планировании хирургического лечения, Пустовойт Е. Б., Купин В. И., Збукарь О. А. (2013)
Рижик В. М. - Особливості магнітно-резонансної анатомії непошкоджених менісків колінного суглобу, варіанти будови та вікові відмінності, які сворюють складнощі в діагностиці, Скальський Л. В., Величко Я. І., Карабин І. І. (2013)
Бабуркина Е. П. - Рентгенологическая диагностика менискогенного синдрома, обусловленного наследственной предрасположенностью (2013)
Іванкова В. С. - Сучасні технології високоенергетичної брахітерапії у променевому лікуванні раку шийки матки, Хруленко Т. В., Шевченко Г. М., Барановська Л. М., Хруленко Л. Т., Гореліна Г. Л., Палій М. І., Нестеренко Т. М., Магдич І. П., Галяс Г. В. (2013)
Соколов В. Н. - Рентгено-томографическая картина лимфопролиферативных заболеваний, Овчаренко Е. П., Рожковская Г. М., Дорофеева Т. К., Цвиговский В. М., Анищенко Л. В., Ситникова Е. С., Стасюк Ю. В., Мудрова А. И., Костов Е. Ю. (2013)
Медведев В. Е. - Методы интервенционной радиологии в диагностике и лечении больных обтурационной желтухой опухолевого генеза, Яцишин М. В., Негря Е. В. (2013)
Ткаченко М. М. - Удосконалення служби променевої діагностики на догоспітальному етапі, Морозова Н. Л. (2013)
Спузяк М. І. - Трирічний досвід проведення курсів української школи безперервної післядипломної освіти в радіології, Шармазанова О. П. (2013)
Медведєв В. Є. - Зауваження стосовно типового положення про безперервний професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та медичних університетів України, Мечев Д. С., Бабій Я. С., Краснов В. В. (2013)
Мирошниченко С. И. - Реализация томосинтеза на рентгенографическом комплексе с линейной томографией, Мотолыга А. В., Невгасимый А. А., Сенчуров С. П. (2013)
Вітаємо Мечева Дмитра Сергійовича (2013)
Тези доповідей Національного форума з міжнародною участю "Радіологія в Україні" (2013)
Нові книги (2013)
Аблязова Е. З. - Світовий досвід оподаткування нерухомості (2013)
Агафоненко О. Ю. - Пізнання природи регіону як економічної системи (2013)
Амєт-устаєва Д. М. - Використання платіжної системи мережі Інтернет у фінансових розрахунках на підприємствах туристичної галузі (2013)
Артем’єв Б. В. - Основні аспекти аналізу cтруктурних елементів економічного потенціалу підприємства (2013)
Артищук І. В. - Оцінка та прогнозування впливу ризиків на стабільність функціонування торговельного підприємства (2013)
Афанас’єва І. І. - Формування облікової політики підприємства: теорія і практика (2013)
Афанас’єва О. Є. - Визначення фінансового результату: вітчизняна та зарубіжна практика (2013)
Березюк С. В. - Особливості регулювання діяльності державних службовців в Україні, Фіщук Н. Ю. (2013)
Бєлоусова К. О. - Індикаторна оцінка ресурсного потенціалу розвитку підприємства (2013)
Боднар А. В. - Динамика системы коммуникаций на предприятиях финансовых посредниках (2013)
Бодрецький М. В. - Забезпечення стійкості банківської системи (2013)
Бойко Е. Н. - Современное состояние развития моногородов (мировой опыт) (2013)
Больботенко І. В. - Економичні інтереси як об’єкт економічної безпеки суб’єктів аудиторської діяльності (2013)
Бонарев В. В. - Теоретико-методологічні основи організації обліку трансакційних витрат на підприємстві (2013)
Брайловський І. А. - Аналіз підходів до класифікації моделей державно-приватного партнерства (2013)
Точилін В. О. - Стан та напрями розвитку внутрішнього ринку металопродукції України, Венгер В. В. (2013)
Волохова Л. Ф. - Статистичне оцінювання соціальної напруги на ринку праці в Україні, Євсєєнко О. Ф. (2013)
Ганжуренко І. В. - Сучасний стан і розвиток рибопродуктового підкомплексу України та світу (2013)
Ганусич В. О. - Стадії кругообігу капіталу, вкладеного в основні засоби (2013)
Голович Н. М. - Методика аналізу та оцінки рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Горбачук В. М. - Шляхи подолання ринкових недосконалостей у галузі телекомунікацій (2013)
Городиська Н. А. - Метод оцінювання потенціалу інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств (2013)
Горохова О. І. - Механізм управління кризовими ситуаціями промислового підприємства (2013)
Гречко Т. А. - Ризик інвестиційного проекту як величина можливих втрат (2013)
Грудзевич І. Т. - Недержавне пенсійне забезпечення: проблеми і перспективи (2013)
Гудима Р. Р. - Світовий досвід використання дієвих механізмів для ефективного функціонування транспортної інфраструктури прикордонного регіону (2013)
Гуменюк І. М. - Фінансові потоки агроформувань та управління ними (2013)
Данилюк В. О. - Боргова політика держави: поняття, види, особливості реалізації (2013)
Деркач К. І. - Суть та проблеми становлення транскордонної трудової міграції (2013)
Джеджула В. В. - Енергетичний аудит як засіб забезпечення ефективності енергоспоживання промислових підприємств (2013)
Дулиба Н. Г. - Типові методи формування холдингових структур в Україні та за кордоном (2013)
Дяченко Б. І. - Генезис розвитку науково-кадрового та науково-технічного потенціалу, Король М. М. (2013)
Євтушенко Н. О. - Важливість стратегічного аналізу як чиннику успіху у довгостроковій перспективі, Черкащенко А. С. (2013)
Єпіфанова І. Ю. - Ефекти інноваційної діяльності вітчизняних підприємств (2013)
Єрмішова С. В. - Теоретичні положення системи державного фінансового контролю (2013)
Жебчук Р. Л. - Бюджетний потенціал та його місце в процесі бюджетного планування (2013)
Жежуха В. Й. - Система діагностики інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств (2013)
Жук О. П. - Кластерний підхід у процесі оптимізації системи освіти України, Дроздовська Л. О. (2013)
Крапівницька С. М. - Розвиток системи управління витратами підприємства, Зарукевич М. В. (2013)
Зосимова Ж. С. - Зарубіжний досвід менеджменту зовнішньоекономічної діяльності і можливість застосування в Україні (2013)
Ильченко М. А. - Калькулирование расходов на предприятиях ресторанного бизнеса: учетный аспект (2013)
Наші автори (2013)
Ковбасюк Ю. - Наука державного управління в умовах системних державно-управлінських реформ і суспільних трансформацій (2012)
Войтович Р. - Глобалізація як універсальна форма історичної динаміки перехідних суспільств (2012)
Матвєєва Л. - Періодизація виконання Верховною Радою УРСР контрольної функції: радянська доба, Пашко Л. (2012)
Мороз В. - Застосування наукового інструментарію інституціоналізму в межах науки державного управління: теоретико-методологічний аспект (2012)
Олійник О. - Традиції врядування у національному державотворенні: міфи й реальність (2012)
Сельський А. - Концепція стратегічного управління в управлінській діяльності (2012)
Суший О. - Психосоціальна культура як практика і механізм розвитку суспільно-владних відносин (2012)
Надоша О. - Теоретико-методологічний аналіз державного управління в умовах сталого розвитку (2012)
Рачинський А. - Політико-управлінська еліта в перехідних суспільствах: особливості становлення та розвитку (2012)
Сіцінський А. - Концептуальні засади розробки Національної стратегії формування Президентського кадрового резерву сектору безпеки України, Петросова О. (2012)
Карлова В. - Національна еліта як суб'єкт державотворення: український досвід (2012)
Семенченко А. - Вимірювальна система розвитку інформаційного суспільства та електронного врядування: інструмент формування й реалізації державної політики і протидії корупції, Журавльов А. (2012)
Оржель О. - Європейська політика згуртування 2007-2013 років: вироблення та впровадження на національному рівні (2012)
Сіцінська М. - Цивільний контроль у системі державного управління сектором безпеки та можливі негативні наслідки його відсутності (2012)
Клименко Н. - Окремі аспекти відповідальності за порушення бюджетного законодавства в Україні (2012)
Руднєва В. - Публічна дипломатія: теоретичні основи застосування нової інформаційно-комунікаційної технології в державному управлінні (2012)
Шульга В. - Становлення та розвиток державного регулювання трансплантації в Україні (2012)
Амосов О. - Підконтрольність Національного банку України та центральних банків зарубіжжя, Коваленко М. (2012)
Балдич Н. - Роль саморегулівних організацій у зменшенні інформаційної асиметрії фінансових ринків (2012)
Сафронова О. - Ризики реалізації державної приватизаційної політики в сучасних умовах України (2012)
Соколова О. - Амортизаційна політика в системі антикризового регулювання економіки (2012)
Лобас І. - Зарубіжний досвід державної підтримки венчурного інвестування інноваційної діяльності (2012)
Гарькавий І. - Управління містообслуговуючою сферою:моделювання та технологічне забезпечення (2012)
Колтун В. - Організація взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими органами виконавчої влади у сфері надання муніципальних послуг (2012)
Лозовицький О. - Виборча система як імператив дієвості сучасного державотворення (2012)
Мельниченко В. - Забезпечення конституційності процесу реформування міжпоселенських територіальних утворень (2012)
Крейденко В. - Розподіл управлінських функцій між Президентом України та Кабінетом Міністрів України в контексті адміністративної реформи (2012)
Сибіга І. - Форми та методи впливу неурядових організацій на прийняття державно-владних рішень (2012)
Солоненко І. - Розвиток діяльності місцевих органів влади у сфері охорони здоров'я на рівні адміністративного району, Солоненко Н., Торбас О. (2012)
Купрійчук В. - Українська преса 1917-1920 років як джерело вивчення державотворчих процесів гуманітарного розвитку в добу національної революції (2012)
Петроє О. - Концептуалізація ідей соціального діалогу в зарубіжній суспільній думці (2012)
Шульга Н. - Законодавче забезпечення і чинники, що впливають на стан сучасної освітньої політики в Україні (2012)
Холодок В. - Довірче управління об'єктами історико-культурної та природної спадщини: зарубіжний досвід (2012)
Коваль В. - Єдність мети, завдань та принципів державного управління у сфері розвитку поліетнічності (2012)
Кравчук І. - Визначення "спроможності проводити оцінювання" ("evaluation capacity") у державному управлінні (2012)
Попович Н. - Аргументативні аспекти стратегій комунікативної взаємодії (2012)
Шевцов О. - Технологічні аспекти впровадження концепції сервіс-орієнтованої архітектури у сфері державних електронних послуг (2012)
Ільчук О. О. - Перспективи зростання інвестиційної привабливості регіону в умовах модернізації економіки (2013)
Карнаушенко А. С. - Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Катан Л. І. - Еколого-економічні засади фінансового забезпечення раціонального використання агроландшафтів України (2013)
Квятковська Л. А. - Проблеми формування інвестиційного клімату України, Волкова Ю. В., Бурська М. В. (2013)
Кириченко Н. В. - Генезис наукових поглядів на сутність інновацій у діяльності аграрних підприємств (2013)
Кінах Н. В. - Стратегія розвитку інфраструктури зернового ринку Волинської області (2013)
Кірей О. С. - Оприбуткування необоротних активів, які перебували у приватній власності підприємця до започаткування бізнесу (2013)
Коваль В. Ю. - Суть та призначення регіональної банківської системи (2013)
Козлова В. Я. - Инновации экологически устойчивого развития в контексте международного опыта (2013)
Комар Т.В. - Еволюція поглядів на сутність та природу походження інфляції (2013)
Корзаченко О. Ю. - Удосконалення адміністрування податку на додану вартість в Україні (2013)
Котлубай В. О. - Удосконалення тарифної політики на морському транспорті, Хаймінова Ю. В., Старник Н. Ю. (2013)
Краківський Ю. С. - Особливості системи страхових послуг для суб`єктів аграрної сфери (2013)
Красноштан О. М. - Публічно-приватне партнерство як інструмент фінансування розвитку транспортної системи (2013)
Кубік В. Д. - Проблеми обліку доходів на підприємстві у світлі застосування національних і міжнародних стандартів обліку (2013)
Кудріна О. Ю. - Дослідження стратегічних змін у структурі промислового потенціалу регіонів (2013)
Кузнецов В. Г. - Стратегические альянсы как фактор повышения конкурентоспособности металлургической отрасли Украины, Шаповалова В. С. (2013)
Кульга А. А. - Информационная система поддержки принятия решений в управлении инновационным потенциалом металлургического предприятия (2013)
Курносова-Юркова О. А. - Современные методы управления логистическими бизнес-процессами на предприятиях (2013)
Кухар М. Ф. - Теоретичні підходи щодо визначення сутності економічної безпеки підприємства (2013)
Лактионова А. А. - Анализ взаимосвязи внутренних факторов стоимости финансовых ресурсов и структуры финансирования субъектов хозяйствования, Закорко М. В. (2013)
Левітан І. А. - Концептуальні засади стратегічного контролю маркетингу (2013)
Люльчак З. С. - Транспортне забезпечення та обслуговування на підприємствах роздрібної торгівлі, Ізьо О. О. (2013)
Ляшенко С. І. - Облікова політика торговельних підприємств для цілей управління (2013)
Лященко О. В. - Методи активізації регіональної інноваційної політики (2013)
Мазур О. Є. - Розширення предметно-змістовного трактування підприємництва в роздрібній торгівлі: інтегрально-функціональний підхід (2013)
Макєєва О. А. - Необхідність використання переваг сучасного етапу глобалізації для підвищення конкурентоспроможності України (2013)
Маменко О. О. - Ефективність переробки зерна в АПК в Полтавській області (2013)
Маслюк О. В. - Ресурсний підхід в управлінні економічною стійкістю машинобудівного підприємства (2013)
Матвіїшин Є. Г. - Порівняння економічного розвитку регіонів України на основі бенчмаркінгу (на прикладі Львівської області) (2013)
Медвідь В. Ю. - Систематизація концептуальних підходів до визначення сутності регіону (2013)
Чумак О. В. - Модель обліку витрат на організацію страхової справи: стан та вдосконалення, Мельничук І. І. (2013)
Міщук О. В. - Теоретичні аспекти формування моделей економічного розвитку (2013)
Мосійчук І. В. - Основні напрями вдосконалення системи управління відтворенням кадрового потенціалу соціальної сфери (2013)
Музичка О. М. - Особливості та пріоритети розвитку кооперативної бізнес-моделі банку (2013)
Науменко Ж. Г. - Аналіз оцінок ендогенних та екзогенних диспропорцій на рівні регіону (2013)
Новак У. П. - Інвестиційна складова екологізації національної економіки, Мандрик В. О. (2013)
Огданський К. М. - Сучасне розуміння процесу соціальної динаміки і її складових (2013)
Олійник А. В. - Проблемні банки та методи їх врегулювання в механізмі протидії банкрутству (2013)
Омельчук А. О. - Суть та значення цільових програм в управлінні національним господарством (2013)
Омельяненко В. А. - Аналіз можливостей розвитку галузевих екосистем інновацій (на прикладі космічного приладобудування) (2013)
Наші автори (2013)
Осипчук М. Д. - Тенденції та особливості нетарифного регулювання міжнародної торгівлі в сучасних умовах (2013)
Пантєлєєва Н. М. - Методологія та практика оцінки ефективності діяльності банків (2013)
Панченко О. В. - Маркетингові комунікації в умовах розвитку концепції маркетингу відносин (2013)
Пастушенко О. О. - Закордонний досвід нестандартних форм зайнятості у сфері соціально-трудових відносин (2013)
Пецкович М. Д. - Система поточного контролювання кадрового забезпечення підприємства (2013)
Пішеніна Т. І. - Економічні аспекти удосконалення системи розвитку освіти (2013)
Пожарицька І. М. - Процесний підхід в аудиторської діяльності (2013)
Пойта І. О. - Аналіз системи управління розвитком ринку послуг України (2013)
Полиця А. О. - Створення системи мотивації професійного розвитку персоналу підприємств, Швець І. Б. (2013)
Попкова О. О. - Методика обліку витрат на оплату праці на будівельному підприємстві згідно з П(С)БО (2013)
Постоленко Ю. П. - Удосконалення бюджетного процесу на різних рівнях економічної системи (2013)
Правдивцев П. А. - Сучасний стан трансформаційних процесів в економіці України (2013)
Разінькова М. Ю. - Форми та методи активізації інноваційної діяльності машинобудівного підприємства, Гриньова В. М. (2013)
Редина Е. В. - Основные положения по защите украинских моряков, Романенко К. М. (2013)
Резнікова О. С. - Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень у контролінгу (2013)
Ремига Ю. С. - Формування методики нейтралізації ризиків в діяльності транспортно-експедиторських підприємств (2013)
Руженська Т. М. - Фінансове забезпечення модернізації підприємств електроенергетики України (2013)
Савченко Т. Г. - Кредитно-інвестиційне забезпечення інноваційної активності підприємств регіону (2013)
Савчук О. П. - Когнітивне моделювання як інструмент дослідження народжуваності (2013)
Святаш С. В. - Рейтингування як інноваційний інструмент оцінки кредитоспроможності підприємства, Погоріла І. І. (2013)
Соколовський Є. А. - Модернізація системи іпотечного кредитування в контексті гарантування фінансової безпеки України (2013)
Сорочан Д. В. - Роль маркетингових досліджень "Mystery Shoppіng" у підтримці лояльності покупців в роздрібних магазинах самообслуговування (2013)
Сподарева О. Г. - Особливості функціонування системи медичного страхування у провідних країнах світу (2013)
Стельмашенко О. В. - Комплексна система стратегічного управління персоналом підприємства (2013)
Сосновская О. А. - Прогнозирование уровня управления гибкостью ресурсного потенциала страховых компаний в Украине, Терещенко Э. Ю. (2013)
Тітаренко Г. Б. - Формування стратегії інноваційного розвитку України (2013)
Титаренко Л. М. - Структурні зрушення національної економіки в умовах євроінтеграції (2013)
Томашевська О. Ю. - Економічний інструментарій ефективного водозабезпечення суб’єктів господарювання (2013)
Трішкіна Н. І. - Сутність торговельного посередництва у системі маркетингу (2013)
Усатюк Т. М. - Россия в структуре ВТО: влияние внешних факторов на развитие российской экономики и на ее дальнейшие перспективы, Корольков В. Е. (2013)
Фураева Н. В. - Аспекты сбалансированной модели мотивации менеджеров отдела сбыта (2013)
Хобта В. М. - Підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства на основі аутсорсингу, Кондратова А. І. (2013)
Холод В. В. - Оцінка конкурентних ризиків у системі стратегічного маркетингового управління ризиками (2013)
Царук А. Ю. - Теоретико-методичні засади оцінки економічної ефективності природоохоронної діяльності залізорудних гірничозбагачувальних підприємств (2013)
Цибульська Е. І. - Формування механізму інституціональної адаптації економічної системи перехідного типу (2013)
Чобіток В. І. - Ефективність формування та використання кадрового потенціалу на вітчизняних промислових підприємствах (2013)
Чумак Л. Ф. - Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства (2013)
Шилова Л. І. - Аналіз і моделювання тенденцій розвитку інвестиційної діяльності, Золотухіна В. Б. (2013)
Штуца В. М. - Проблеми розвитку фондового ринку в Україні (2013)
Юрій Е. О. - Санація як система заходів оздоровлення підприємства (2013)
Яцентюк С. В. - Формування ідентичності та іміджу бренду у процесі його позиціонування (2013)
Наші автори (2013)
Колонка головного редактора (2013)
Шкаредных В. Ю. - Роль современных методов лучевой диагностики в выявлении венозных инфарктов головного мозга, Ростовцева Л. Ю. (2013)
Романко Н. М. - Можливості МСКТ-ангіографії судин головного мозку у пацієнтів із гіпертонічною хворобою (2013)
Рейті А. - Особливості комплексної діагностики дрібновогнищевих уражень щитоподібної залози, Вітюк Н. В., Медведєв В. Є., Яцишин М. В., Старушок У. О. (2013)
Лаврук Х. З. - Ефективність ультразвукового обстеження при діагностиці запальних процесів м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки, Дудій П. Ф., Івасів А. П., Витвицький З. Я. (2013)
Мальчугина Е. Л. - Возможности планарной маммосцинтиграфии по методу BSGI в ранней диагностике рака молочной железы, Диомидова В. Н. (2013)
Бортний М. О. - Діагностика дисфункції та змін гемодинаміки правого шлуночка у хворих на інфаркт міокарда за даними променевих методів дослідження (сучасний погляд на проблему), Шармазанова О. П. (2013)
Вакуленко И. П. - Степень стеноза и особенности кровотока во внутренних сонных артериях в зависимости от фракции выброса у больных ишемическим инсультом мозга при ишемической болезни сердца, Джемая Ахмед, Палкина А. А., Винников С. Ю., Шульженко Н. А. (2013)
Вакуленко И. П. - Ультразвуковой анализ структурных особенностей стеноокклюзирующих поражений общих сонных артерий у больных ишемической болезнью сердца и ишемическим инсультом мозга, Джемая Ахмед, Палкина А. А., Винников С. Ю., Шульженко Н. А. (2013)
Вакуленко И. П. - Характеристика кровотока в позвоночных артериях при ишемическом инсульте мозга и ишемической болезни сердца, Джемая Ахмед, Палкина А. А., Винников С. Ю., Шульженко Н. А. (2013)
Федунків Н. О. - Розпізнавання тромбоемболії легеневої артерії за допомогою сучасних методів променевої діагностики (2013)
Авдосьев Ю. В. - Методы интервенционной радиологии в комплексном лечении различных заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны, осложненных механической желтухой (2013)
Припа В. М. - Роль рентгенологических методов исследования в диагностике дуоденальных язв на фоне хронических моторно-эвакуаторных нарушений двенадцатиперстной кишки, Хотиняну В. Т., Дынга В. П. (2013)
Самарин А. Г. - Применение эластографии сдвиговой волной в комплексной диагностике хронического панкреатита, Бабочкин А. Б. (2013)
Клецко І. Я. - Особливості радіологічного забезпечення ендоскопічних черезпапілярних втручань в аспекті профілактики інтра- та післяопераційних ускладнень, Кушнірук О. І., Іванів Ю. А., Сало В. М., Погорецький Р. М. (2013)
Черняева Ю. В. - Роль ультразвуковой визуализации в лечении миомы матки методом эмболизации маточных артерий у пациенток с планируемой беременностью (2013)
Вершиніна Д. В. - Клініко-променеві паралелі у пацієнтів із раннім ревматоїдним артритом (РРА), Рижик В. М., Михальченко О. М., Дудій П. Ф., Витвицький З. Я. (2013)
Кондрашова І. А. - Актуальні питання клініко-рентгенологічної діагностики HALLUX VALGUS та поперекової плоскостопості, Давлєтова Н. О. (2013)
Спузяк М. І. - Ефективність консервативного лікування дисплазії кульшових суглобів у дітей раннього віку за даними рентгенографії, Шармазанова О. П., Лисенко Н. С., Лопіна Т. О., Корольков О. І., Оніщенко О. В. (2013)
Шаповалова В. В. - Oсобливості рентгенологічної картини ускладнень штучної вентиляції легень у недоношених новонароджених, Спузяк М. І., Крамний І. О., Вороньжев І. О. (2013)
Чернова О. Н. - Случай продолжительного наблюдения пациентки с туберозным склерозом и трудности диагностики, Важенин А. В., Суханов В. А., Решетова Т. А. (2013)
Овсієнко О. В. - Дозиметричні інструменти та методики IMRT у променевій терапії (огляд), Будник М. М. (2013)
Соколовська М. В. - Oсобливості планування та променевого лікування раку гортані І-ІІ стадій на лінійному прискорювачі (2013)
Сенченко О. В. - Оценка диагностической ценности ультразвукового исследования. Взгляд с позиций доказательной медицины, Зубов А. Д. (2013)
Коваленко Ю. Н. - Практические аспекты обеспечения качества и безопасности рентгенологических исследований, Балашов С. В. (2013)
Ипатов А. В. - Медико-социальная экспертиза и лучевая диагностика, Шармазанова Е. П., Мирончук Л. В., Ханюкова И. Я. (2013)
Обеснюк В. Ф. - Биномиальная регрессия в оценках пожизненного радиационного риска (2013)
Вітаємо Каменецького Михайла Соломоновича (2013)
Пам’яті професора Спузяка Михайло Івановича (2013)
Правила для авторів (2013)
Наукові матеріали конференції з міжнародною участю "Радіологічні читання" (Одеса, 25-27 вересня 2013 р.) (2013)
Нові книги (2013)
Contents (2013)
Мінченко О. Г. - Стрес ендоплазматичного ретикулума, його сенсорно-сигнальні системи та роль у регуляції експресії генів за злоякісного росту і гіпоксії, Харькова А. П., Бакалець Т. В., Кривдюк І. В. (2013)
Гудзенко О. В. - Субстратна специфічність α-L-рамнозидаз Cryptococcus albidus і Eupenicillium erubescens, Варбанець Л. Д. (2013)
Котлярова А. Б. - ІР3-чутливі Са2+-канали ендоплазматичного ретикулума секреторних клітин зовнішньоорбітальної сльозової залози щура, Манько В. В. (2013)
Акопова О. В. - Влияние Ca2+-индуцированного открывания циклоспоринчувствительной поры на потребление кислорода и функциoнальное состояние митохондрий печени крыс, Носарь В. И., Маньковская И. Н., Сагач В. Ф. (2013)
Семчишин Г. М. - Дефекти антиоксидантного захисту посилюють токсичний вплив гліоксалю на дріжджі Saccharomyces cerevisiae (2013)
Ровенко Б. М. - Обмеження вмісту вуглеводів у дієті личинок спричинює оксидативний стрес у дорослих комах Drosophila melanogaster, Лущак В. І., Лущак О. В. (2013)
Tanchuk V. Yu. - Analysis of conformational flexibility of loop 110-120 of protein tyrosine phosphatase 1B, Tanin V. O., Vovk A. I. (2013)
Галкін О. Ю. - Одержання та дослідження властивостей нових моноклональних антитіл до IgЕ людини, Савченко А. А., Нікітіна К. І., Дуган О. М. (2013)
Онопченко О. В. - Вплив N-стеароїлетаноламіну на активність ензимів антиоксидантного захисту, вміст продуктів ПОЛ і нітрит-аніона в плазмі крові та печінці щурів з індукованою інсулінорезистентністю, Косякова Г. В., Горідько Т. М., Бердишев А. Г., Мегедь О. Ф., Гула Н. М. (2013)
Ґудзь Є. А. - Антитоксичні та антиоксидантні ефекти N-стеароїлетаноламіну в складі нанокомпозитного комплексу з доксорубіцином в органах мишей з карциномою Льюїс, Гула Н. М., Горідько Т. М., Башта Ю. М., Воєйков А. І., Бердишев А. Г., Косякова Г. В., Панчук Р. Р., Стойка Р. С., Рябцева А. О., Заіченко О. С. (2013)
Якубець О. І. - Особливості аргіназного та NO-синтазного шляхів метаболізму L-аргініну в лімфоцитах периферичної крові хворих на рак яєчника, Фафула Р. В., Воробець Д. З., Воробець З. Д. (2013)
Дворщенко К. О. - Вплив окисного стресу на рівень експресії генів TGFB1 і HGF у печінці щурів в умовах тривалої шлункової гіпохлоргідрії та за введення мультипробіотика Симбітер, Берник О. О., Драницина А. С., Сенін С. А., Остапченко Л. І. (2013)
Привроцька І. Б. - Окислювальний стрес у лейкоцитах крові, про/антиоксидантний статус та жирнокислотний склад ліпідів підшлункової залози за експериментального гострого панкреатиту в щурів, Кучмеровська Т. М. (2013)
Пасічна Е. П. - Використання вітамінів для корекції функціонального стану цитохром Р450-залежних систем в умовах експериментального алергічного енцефаломієліту, Донченко Г. В., Бурлака А. П., Недзвецький В. С., Сидорик Є. П., Ганусевич І. І., Делеменчук Н. В. (2013)
Григор’єва М. В. - Кінетичні закономірності вивільнення фолієвої кислоти з поліуретанових носіїв різної структури (2013)
Недошитко Х. Ю. - Зміни прооксидантно-антиоксидантної системи печінки щурів за дії етилового спирту та тетрацикліну (2013)
Zadyra S. V. - Seasonal dynamics of products of lipid peroxidation in liver of bank vole (Myodes glareolus) under conditions of environmental pollution by heavy metals, Lukashov D. V. (2013)
Цивінська М. В. - Ідентифікація складників молочного соку гриба Lactarius pergamenus (Fr.)Fr за допомогою газорідинної хроматографії/мас-спектрометрії, Панчак Л. В., Стойка Р. С., Антонюк В. О. (2013)
Карахим С. A. - Математическое моделирование кальциевого гомеостаза в гладкомышечных клетках в условиях модуляции активности кальциевого насоса плазматической мембраны, Горчев В. Ф., Жук П. Ф., Костерин С. A. (2013)
Grytsay V. I. - Self-organization and fractality in a metabolic processes of the krebs cycle, Musatenko I. V. (2013)
Данилова В. М. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1991–1992 рр., Виноградова Р. П. (2013)
Завьялов В. П. - Слово об учителе (К 100-летию со дня рождения чл.-кор. НАН Украины Г. В. Троицкого) (2013)
Костерін С. О. - Міжнародна наукова конференція "Біохімія і біотехнологія – сучасній медицині", Данилова В. М. (2013)
Contents (2013)
Cлово від головного редактора (2013)
Huanming Yang - "A man of Four" - Mr. Komisarenko in My Eyes, Ph.D. Ph.D. (2013)
Арчаков А. И. - Хромосомоцентричный подход к преодолению трудностей в реализации международного проекта "Протеом человека", Згода В. Г., Копылов А. Т., Нарыжный С. Н., Чернобровкин А. Л., Пономаренко Е. А., Лисица А. В. (2013)
Ткачук В. А. - Роль мультидоменной структуры урокиназы в регуляции роста и ремоделирования сосудов, Плеханова О. С., Белоглазова И. Б., Парфенова Е. В. (2013)
Skorokhod O. - Identification of Tudor domain containing 7 protein as a novel partner and a substrate for ribosomal protein S6 kinases – S6K1 and S6K2, Panasyuk G., Nemazanyy I., Gout I., Filonenko V. (2013)
Киселев О. И. - Иммуносупрессия при беременности и риски при вирусных инфекциях (2013)
Pearson G. S. - The vital importance of providing sound scientific advice to policy makers in government (2013)
Novossiolova T. - The creation of a contagious H5N1 influenza virus: implications for the education of life scientists, Minehata M., Dando M. (2013)
Lishko V. K. - A novel mechanism controlling the growth of hemostatic thrombi, Yermolenko I. S., Podolnikova N. P., Ugarova T. P. (2013)
Komisarenko S. V. - Calixarene methylene bisphosphonic acids as promising effectors of biochemical processes, Kosterin S. O., Lugovskoy E. V., Kalchenko V. I. (2013)
Burdyga T. - Seeing is believing! Live confocal imaging of microvascular networks in situ: morphology, Ca2+ signalling and tone, Borysova L. (2013)
Skok M. V. - Nicotinic acetylcholine receptors: specific antibodies and functions in humoral immunity, Koval L. M., Lykhmus O. Yu., Kalashnyk O. M., Gergalova G. L., Komisarenko S. V. (2013)
Lebedev T. D. - Specific silencing of leukemic oncogenes using RNA-interference approach, Spirin P. V., Orlova N. N., Gornostaeva A. S., Stocking C., Prassolov V. S. (2013)
Halytskiy V. A. - Non-coding RNAs and epigenome: de novo DNA methylation, allelic exclusion and X-inactivation, Komisarenko S. V. (2013)
Sibirny A. A. - Sensing and signaling for peroxisome autophagic degradation (pexophagy) in yeasts (2013)
Bilyy R. - Sweet taste of cell death: role of carbohydrate recognition systems, Stoika R. (2013)
Саатов Т. С. - Биологические эффекты гормонов щитовидной железы, Абдувалиев А. А. (2013)
Drobot L. B. - Reactive oxygen species in signal transduction, Samoylenko A. A., Vorotnikov A. V., Tyurin-Kuzmin P. A., Bazalii A. V., Kietzmann T., Tkachuk V. A., Komisarenko S. V. (2013)
Титул, зміст (2013)
Пирог Т. П. - Влияние Cu2+ на синтез поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus ІМВ-7241 и Rhodococcus erythropolis IMВ Aс-5017, Конон А. Д., Софилканич А. П., Шевчук Т. А., Парфенюк С. А. (2013)
Головач Т. Н. - Влияние криоконсервации и лиофилизации на синтез екзополисахарида и жизнеспособность Хantomonas campestris pv. campestris ІМВ В-7001, Грома Л. И. (2013)
Огірчук К. С. - Антагоністичні властивості молочнокислих бактерій виділених від жінок практично здорових і хворих на остеопороз, Ковавленко Н.К., Полтавська О.А. (2013)
Грицай Р. В. - Моносахаридний склад ліпополісахаридів Ralstonia solanacearum, Броварська О. С., Варбанець Л. Д. (2013)
Паренюк О. Ю. - Якісний склад домінуючих форм мікроорганізмів, виділених із забруднених радіонуклідами ґрунтів, та їх здатність до акумуляції 137Сs, Мошинець О. В., Титова Л. В., Левчук С. Є. (2013)
Коптева Ж.. П. - Влияние липолитической и каталазной активности гетеротрофных бактерий на физикомеханические свойства покрытия Поликен 980-25, Занина В. В., Борецкая М. А., Коптева А. Е , Козлова И. А. (2013)
Кадырова Г. Х. - Идентификация цианобактерий рода Аnabaena,выделенных из ризосферы хлопчатника, Коробкова Е. С. (2013)
Курченко И. Н. - Использование источников углерода штаммами Fusarium poae (Peck) Wollenw.разных трофических групп, Василевская A. И., Артышкова Л. В., Наконечная Л. Т., Юрьева Е. М. (2013)
Какарека Н. Н. - Получение иммунодиагностикумов на основе штаммов фитовирусов, Волков Ю. Г., Козловская З. Н., Плешакова Т. И. (2013)
Балко А. Б. - Оптимизация условий индукции бактериоцинов Рseudomonas aeruginosa, Видасов В. В., Авдеева Л. В. (2013)
Алфавітний покажник статей, надрукованих в "Мікробіологічному журналі" №1-6, Том 74, 2012 року (2013)
Колонка головного редактора (2010)
Серова Н. С. - Цифровая объемная томография в стоматологической имплантологии (2010)
Коваль Г. Ю. - Особливості променевих проявів менінгіом (рентген, КТ, МРТ дослідження), Грабовецький С. А. (2010)
Соколов В. Н. - Трехмерная реконструкция и виртуальная эндоскопия злокачественных опухолей гортаноглотки и гортани, Шавладзе 3. Н., Пилипюк Н. В., Евчев Ф. Д., Овчаренко Е. П., Мирза Е. Ю. (2010)
Синицын В. Е. - Компьютерно-томографическая ангиография: новое место в диагностике болезней сердца и коронарных артерій (2010)
Мершина Е. А. - Оценка ремоделирования левого желудочка в течение первого года после протезирования аортального клапана по данным эхокардиографии и магнитно-резонансной томографи, Синицын В. Е., Селявко Ю. А. (2010)
Пацкань И. И. - Возможности мультисрезовой компьютерной томографии в диагностике распространенных форм буллезной эмфиземы легких, Момот Н. В., Первак М. Б. (2010)
Вороньжев І. О. - Рентгенологічна характеристика крововиливу в легені у дітей раннього віку з гіпоксично-ішемічними та травматичними ураженнями ЦНС, Спузяк М. І., Крамний І. О. (2010)
Панченко О. В. - Особливості променевої діагностики переломів ребер (2010)
Солодянникова О. І. - Мамосцинтиграфія з 99mТС-метокси6ізобутилізонітрилом в прогнозуванні хіміорезистентності пухлини у хворих на рак молочної залози, Піперкова Є. Н., Войт Н. Ю., Скляр С. Ю., Джужа Д. О. (2010)
Терновой С. К. - Роль современных методов лучевой диагностики в оценке состояния силиконового имплантата и окружающих его тканей после увеличивающей маммопластики, Абдураимов А. Б. (2010)
Яцик В. І. - Ультразвукова діагностика хронічного панкреатиту, Медведєв В.Є. (2010)
Крадинов А. И. - Клинико-рентгенологические диагностические критерии острой кишечной непроходимости, Чемоданов Е.Б. (2010)
Іванкова В. С. - Можливості удосконалення поєднананої променевої терапії місцево поширених форм раку шийки матки, Храновська Н. М., Шевченко Г. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В. (2010)
Медведєв В. Є. - Ультразвуковое исследование в диагностике и выборе метода лечения при хроническом парапроктите, Яцишин М. В., Тараненко А. О., Злобенец С. О. (2010)
Коваленко Ю. Н. - Возможности клинического применения цифровой микрофокусной рентгенографии, Мирошниченко С. И., Балашов С. В., Миронова Ю. А., Потрахов Е. Н., Потрахов Н. Н., Грязнов А. Ю. (2010)
Первак М. Б. - Компетентностный подход в преподавании лучевой диагностики на додипломном этапе медицинского образования (2010)
Рогожин В. А. - Применение МСКТ при травмах головы (2010)
Новикова М. Н. - Изолированное повреждение селезенки при тупой травме живота: ультразвуковое исследование, Бабкина Т. М. (2010)
Бойко В. В. - Возможности лучевой диагностики химических ожогов пищевода и их ослонений, Шармазанова Е. П., Кравцова Е. А. (2010)
Алексей Иванович Крадинов (к 80-летию со дня рождения) (2010)
Володимиру Олексійовичу Рогожину — 60 років (2010)
Олександр Васильович Ковальский (2010)
Памяти Анатолия Ивановича Позмогова. К 90-летию со дня рождения (2010)
Процюк І. В. - Головні компоненти поділу державної влади (2012)
Жуган М. Г. - Конституційно-правове забезпечення відповідності законів та інших нормативно-правових актів Конституції України, Васильєва І. Г. (2012)
Марченко В. В. - Щодо сутності виконавчої влади (2012)
Процевський В. О. - Публічно-правовий характер правових приписів як умова досягнення необхідної поведінки суб’єктів трудових відносин (2012)
Пономаренко О. М. - Об актуальности и основных концептуальных подходах исследования места семейного права в системе права Украины (2012)
Таланов Ю. Ю. - Сурогатне материнство: морально-правові аспекти (2012)
Шабанов Р. І. - Питання правового регулювання зайнятості населення в світлі нового законодавства України (2012)
Спіцина Г. О. - Право іноземних працівників на працю (2012)
Коваленко О. О. - Щодо визначення факторів, що впливають на формування волі потенційних сторін трудового договору (2012)
Бойко А. К. - Щодо правовідносин із працевлаштування (2012)
Білоус С. Г. - Відносини професійної підготовки кадрів на виробництві (2012)
Яковець І. Ю. - Відмежування категорії "зловживання правом" від категорії "правопорушення" відносно трудових відносин (2012)
Новіков Д. О. - Правове регулювання праці осіб у сфері медичної діяльності за часів Київської Русі (2012)
Єрофєєнко Л. В. - Окремі питання оплати праці на залізничному транспорті (2012)
Даниліна Ю. С. - Соціальний діалог як засіб попередження конфліктів у сфері соціально-трудових відносин (2012)
Марченко В. В. - Щодо визначення поняття "переведення на іншу роботу" у трудовому праві України (2012)
Головань Т. Г. - Поняття та склад спеціальних податкових режимів: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Задихайло О. А. - Щодо визначення адміністративного договору в адміністративному праві України (2012)
Іванова Л. Ю. - Поняття та ознаки адміністративно-юрисдикційних актів органів внутрішніх справ України (2012)
Москаленко О. В. - Роль органів місцевого самоврядування у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні (2012)
Вєннікова В. В. - Проблеми розгляду та вирішення спорів у сфері соціального забезпечення (2012)
Шевченко Д. А. - Теоретико-правовий погляд на діяльність суду з реалізації принципу індивідуалізації покарання при призначенні покарань (2012)
Федоренко Д. М. - Вимагання: конкуренція норм частини і цілого (2012)
Чернозуб Л. В. - Деякі питання караності ухилення від відбування покарання (2012)
Арманов М. Г. - Окремі питання визначення вини у злочинах з формальним складом (2012)
Козак В. А. - Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (2012)
Плотнікова А. В. - Щодо розмежування примушування до заняття проституцією, до вступу в статевий зв’язок та зґвалтування (2012)
Півненко Л. В. - Належна організація взаємодії слідчого з органами дізнання в ході розслідування кримінальних справ (2012)
Нікіфорова С. М. - Особливості юридичної термінології в англійській мові (2012)
Яковлєв В. В. - Принцип взаємної вигоди у міжнародному економічному праві (2012)
Фоміна С. В. - Поняття та ознаки голосування як стадії виборчого процесу в зарубіжних країнах (2012)
Андрюшкова О. А. - Поняття та підстави обмеження цивільної дієздатності фізичної особи за законодавством України та зарубіжних країн (2012)
Ілляшова К. В. - Етимологія поняття "корисливий мотив": окремі питання (2012)
Відомості про авторів, вимоги до оформлення статті (2012)
Колонка шеф-редактора (2010)
Дудій П. Ф. - Спірально-комп'ютерно-томографічна оцінка стану кісткової тканини щелеп при генералізованому пародонтиті (2010)
Колотилов Н. Н. - Гистографический анализ компьютерных томограмм: дистрофически-деструктивные изменения пародонта больных генерализованным пародонтом, Терницкая Ю. П., Печковский К. Е. (2010)
Бубновська Л. М. - Прогностичне значення метаболічних співвідношень у тканині раку шлунка людини, визначених ЯМР-спектроскопією перхлорних екстрактів, Ковельська А. В., Болдескул І. Є., Олійніченко Г. П., Осинський С. П. (2010)
Миронова Е. В. - Радиоиммунологические методы в контролировании течения острого миелобластного Лейкоза, Мазур А. Г., Горяинова Н. В. (2010)
Лурин И. А. - Холесорбция в литотрипсии желчных конкрементов: информативность технологий Визуализации, Макаров Г. Г., Колотилов Н. Н., Варуск С. В. (2010)
Медведєв В. Є. - Ультразвукова діагностика хронічного панкреатиту, Яцик В. І., Остапенко Т. А. (2010)
Динник О. Б. - Випадок трансабдомінальної ультразвукової діагностики раку тонкої кишки, Опарін С. О., Жайворонок М. М., Кисельов Ю. О. (2010)
Макомела Н. М. - Идиопатическая симметричная энцефальная кальцификация (2010)
Волик Н. К. - Плацентарная недостаточность, Вдовиченко Ю. П., Бабкина Т. М., Дыкан И. Н. (2010)
Дыкан И. Н. - Педиатрическая радиология. Кризис или контролируемая ситуация?, Лукьянова И. С., Тарасюк Б. А., Гончар А. А. (2010)
Гончарук О. М. - Артеріовенозні мальформації та аневризми головного мозку. Клінічні прояви та методи сучасної променевої діагностики, Бабкіна Т. М. (2010)
Поспелов С. В. - Диагностические возможности туморотропного радиофармпрепарата 99mTc(V)-DMSA (Обзор литературы и результаты собственных исследований), Сатыр М. В., Кундин В. Ю., Миронова Е. В. (2010)
Джужа Д. А. - Паллиативная радионуклидная терапия костных метастазов, Саган Д. Л. (2010)
Дисертаційні роботи (2010)
Кунсткамера (2010)
Коротич О. Б. - Формування позитивного іміджу керівників державних інституцій (2012)
Єлагін В. П. - Гармонізація соціальних відносин суб’єктів соціальної держави на основі модифікації базових інститутів суспільства (2012)
Заблоцький В. В. - Політико-філософська рефлексія феномену української державності наприкінці ХІ – початку ХХ ст. (2012)
Непомнящій О. М. - Реалізація функцій організації і мотивації в управлінні житловою системою (2012)
Орлов М. М. - Принципи взаємодії регіональних органів виконавчої влади в сфері охорони правопорядку при ускладненні обстановки в регіоні (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського