Бандура О. О. - Особливості адаптації машинобудування до умов зовнішньої нестабільності та інтенсивних циклічних явищ (2012)
Васильцова С. О. - Загальні засади утримання інноваційно-інвестиційного портфеля в зоні його ефективності (2012)
Величко О. П. - Сутність логістичного ланцюга та його контроль сучасними агрохолдингами (2012)
Воробйова О. А. - Місце і роль територій та об’єктів природно-заповідного фонду в системі екологічної інфраструктури (2012)
Вуйцик О. І. - Рекреаційно-туристичний комплекс: питання термінології (2012)
Гавриленко Н. В. - Економетричне моделювання тенденцій розвитку миколаївського та одеського регіонів (2012)
Григораш О. В. - Функціональні стратегії управління економічним потенціалом торговельних підприємств (2012)
Гуменюк Ю. П. - Польща в системі переревалочно-транзитної трудової міграції: імперативи розвитку (2012)
Гуцалюк О. М. - Види технологій управління діяльністю підприємства (2012)
Ібрагімов Е. Е. - Вплив споживчого капіталу на формування корпоративної системи стратегічного планування кондитерських підприємств (2012)
Ілюхіна Н. П. - Роль діагностики формування механізму контролю та оцінки фінансової стратегії (2012)
Карлова О. А. - Економічні складові ефективного управління житлово-комунальним господарством міста (2012)
Кітченко О. М. - До питання вибору варіанта енергопостачання та енергозбереження промислового підприємства (2012)
Манцуров Д. І. - Статистичне моделювання інноваційно-інвестиційної політики як складової антикризової стратегії держави (2012)
Нехайчук Д. В. - Інвестиції як інструмент подолання кризових явищ: теоретичні аспекти та практична спрямованість (2012)
Орлик О. В. - Кластери – нова ринкова форма економічного розвитку територій (2012)
Чужиков А. В. - Економізація глобальної медіа парадигми (2012)
Анфіногентова Н. Й. - Специфіка діяльності банків як суб’єктів податкових відносин (2012)
Богатирьова Є. М. - Сучасний економічний стан та розвиток підприємств зв’язку України (2012)
Бойко Л. О. - Проблемні питання розвитку страхового ринку України (2012)
Волохова І. С. - Податкова децентралізація та методологія визначення її ступеня (2012)
Гомонюк М. В. - Податкові органи як суб’єкт державного фінансового контролю (2012)
Завидівська О. І. - Оцінка банківського житлового іпотечного кредитування в Україні з позицій інтересів споживачів (2012)
Заїнчковський А. О. - Вартісний підхід до оцінки використання трудового потенціалу підприємств, Новойтенко І. В. (2012)
Кінаш І. П. - Склад і структура соціальної інфраструктури (2012)
Павленко Л. Д. - Оцінка собівартості продукту в системі банківського ціноутворення, Криклій О. А., Маслак Н. Г. (2012)
Сирчин О. Л. - Про встановлення лімітів банкам-контрагентам при проведенні кредитних операцій на міжбанківському ринку України (2012)
Степаненко О. А. - Аналіз грошового потоку коштів проекту методом імітаційного моделювання (2012)
Сушкова О. Є. - Методичний підхід до оцінки впливу податкового регулювання на рівень економічного розвитку регіона (2012)
Шейкха Н. С. - Вплив стану банківської системи іракського Курдистану на розвиток туристичного бізнесу (2012)
Титул, зміст (2013)
Бушна Ю. - Ключовою у цій роботі є взаємодія (2013)
Сільгоспвиробники об'єднують зусилля для відстоювання своїх прав та інтересів (2013)
Чернов В. - Оренда чи "анексія"? (2013)
Сігітова Н. - Щоб врятувати найбільшу річку Східної України, потрібні не лише кошти, а й нормативне забезпечення (2013)
Третяк А. - Інновації навчального процесу у землеустрої: нова навчальна програма, Ступень М., Колганова І. (2013)
Курильців Р. - Концепція "governance" як основа нової парадигми управління землекористуванням (2013)
Ваш консультант (2013)
Нікітенко В. - Розмежування земель державної та комунальної власності — актуальне питання земельного права (2013)
Солов'яненко Н. - Державна політика екологобезпечного природокористування в Україні (2013)
Барвінський А. - Оптимізація структури посівних площ сільськогосподарських культур на регіональному рівні (2013)
Офіційні документи (2013)
Гудзь О. Є. - Методологічна платформа побудови стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства (2013)
Зоря О. П. - Страховий ринок України: стан, проблеми та перспективні напрями розвитку, Зоря С. П. (2013)
Гришова І. Ю. - Санація підприємства як чинник його фінансової захищеності, Островська І. П., Менкконен А. (2013)
Маліновська К. О. - Податковий аспект діяльності суб’єктів малого підприємництва (2013)
Чала Ю. В. - Впровадження міжнародного досвіду щодо визначення економічного капіталу (2013)
Лабенко О. М. - Фінансування програм з охорони навколишнього природного середовища в Україні (2013)
Борисова В. А. - Регулювання фінансових потоків природокористування (2013)
Дмитренко М. Г. - Роль банківського інвестиційного кредиту в фінансуванні аграрного сектора Черкаської області (2013)
Боронос В. Г. - Роль міжбюджетних трансфертів в забезпеченні стійкого розвитку економіки адміністративно-територіальних одиниць, Ілляшенко Т. О. (2013)
Шалигіна І. В. - Діагностика банкрутства підприємств-постачальників ліцензійного програмного забезпечення, Новгородська М. С. (2013)
Максимова Н. О. - Автоматизація обробки інформації у податковій сфері України, Нєсвєтов О. О. (2013)
Тивончук С. В. - Особливості фінансового забезпечення сільського господарства у Франції і Україні, Тивончук Я. О. (2013)
Самошкіна І. Д. - Тенденції розвитку міжнародної фінансової системи (2013)
Івченко Н. М. - Інвестування у галузі сільського господарства як пріоритетна сфера ефективного функціонування національної економіки України (2013)
Макаренко П. М. - Стратегія розвитку інвестиційної діяльності в АПК (2013)
Ратошнюк Т. М. - Інвестиційна привабливість аграрної сфери, Мартинюк М. А. (2013)
Гудзинський О. Д. - Інвестиційно-інноваційна складова стратегічного розвитку підприємства (2013)
Мацибора Т. В. - Людський капітал як фактор інвестиційної привабливості (2013)
Камінський І. В. - Потенційна ємність внутрішнього ринку зернобобових культур в Україні (2013)
Збарський В. К. - Управління розвитком малих сільськогосподарських підприємств (2013)
Крюкова І. А. - Державне регулювання інноваційного розвитку молокопереробних підприємств (2013)
Крисанов Д. Ф. - Потенціал харчових галузей АПК України: структурні трансформації та результативність використання, Удова Л. О., Варченко О. М. (2013)
Онопрієнко І. М. - Кооперація як пріоритетний напрям розвитку сільських територій (2013)
Помаз О. М. - Уточнення трактування сутності категорії "стратегічний розвиток операційного менеджменту сільськогосподарських підприємств" (2013)
Збарська А. В. - Забезпечення конкурентоспроможності фермерських господарств сільського регіону (2013)
Лазутіна Л. О. - Економічна сутність категорії "соціальна сфера сільських територій" (2013)
Муштай В. А. - Обґрунтування маркетингових можливостей підприємства та аналіз ризиків його діяльності (2013)
Костюк О. Д. - Управлінське консультування як чинник забезпечення стратегічного розвитку підприємства (2013)
Устік Т. В. - Підвищення конкурентоспроможності виробництва олійних культур сільськогосподарськими підприємствами (2013)
Передерій Н. О. - Маркетингова концепція молокопродуктового підкомплексу (2013)
Чала Ю. В. - Соціальна реклама як різновид усвідомленого впливу на соціум (2013)
Касьяненко Т. В. - Науково-методичні підходи щодо забезпечення реалізації екологічно спрямованого інноваційного розвитку (2013)
Гунько В. І. - Показники, індикатори та критерії розвитку інтелектуального потенціалу зайнятого населення (2013)
Суліма Н. М. - Ефективність інноваційних технологій вирощування зернових культур, Денисенко Д. О. (2013)
Потлатюк В. С. - Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку в системі банківського кредитування (2013)
Радченко О. Д. - Методологічне забезпечення оцінки ефективності бюджетної підтримки аграрного сектору (2013)
Рогач С. М. - Напрями збалансування інституціонального забезпечення розвитку лісового комплексу України (2013)
Курило Л. І. - Організаційна складова реформування аграрної науки і освіти (2013)
Черниш О. В. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Шатило О. М. (2013)
Гуцул Т. А. - Використання та збереження земельних ресурсів в сільському господарстві (2013)
Жураковська Л. А. - Забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції та продуктів харчування в Україні (2013)
Руденко О. Є. - Оцінка цінних паперів при портфельному інвестуванні (2013)
Камінська А. І. - Основні тенденції на ринку гречки в Україні (2013)
Владика Ю. П. - Напрями підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств-виробників зерна з урахуванням екологічної складової (2013)
Єрмак О. М. - Науково-інноваційний потенціал агропромислового комплексу Сумської області (2013)
Гордієнко С. М. - Розвиток екологічного оподаткування на місцевому рівні (2013)
Титул, зміст (2013)
Новаковський Л. - Сучасні проблеми регулювання земельних відносин в Україні (2013)
Сьомочкін В. - Сучасні проблеми і напрямки земельних перетворень у Російській Федерації, Ісаченко О. (2013)
Сігітова Н. - Доглядати за лісопосадками мають ті, чий урожай вони стережуть від суховіїв (2013)
Колядинська Т. - На Волині орендарі водних об'єктів дбають не лише про рибу, Звірко В. (2013)
Яцук І. - Прогнози Вернадського щодо землекористування та сучасний стан ґрунтів України, Панасенко В. (2013)
Колмаз Ю. - Опустелювання — одна з найтривожніших проблем сучасності (2013)
Сохнич А. - Формування ціни на землю в умовах дії правил СОТ, Кульбака О. (2013)
Другак В. - Земельна політика щодо створення системи еколого-економічного адміністрування землекористування в Україні (2013)
Боровий В. - Роль земельно-кадастрової інвентаризації в зонуванні населених пунктів, Зарицький О. (2013)
Ваш консультант (2013)
Офіційні документи (2013)
Титул, зміст (2013)
Микитенко Ю. - Обіг сільгоспземель: особливості української моделі (2013)
Скосирська С. - До кінця 2013 року в статутному фонді банку може з’явитися 2,6 млн га землі сільгосппризначення (2013)
Боровий В. - Проблеми та пропозиції до якості підготовки фахівців напряму "Геодезія, картографія та землеустрій" (2013)
Миколайчук Л. - Переваги новітніх приладів переконливі (2013)
Вознюк Т. - "Агро-2013" — ефективний механізм обміну досвідом та технологіями (2013)
Панасенко В. - Про родючість ґрунтів — з експозиції (2013)
Шарий Г. - Просторовий розвиток нафтогазового комплексу: проблеми і перспективи (2013)
Україна — Кіпр: шляхом співпраці у сфері цифрової картографії та географічних інформаційних систем (2013)
Осипчук С. - Науково-методичні підходи до розроблення проектів землеустрою щодо встановлення прибережних захисних смуг, Кошель А., Колганова І. (2013)
Добряк Д. - Класифікація орних земель за придатністю ґрунтів для вирощування окремих сільськогосподарських культур як наукова основа обмежень у сільськогосподарському землекористуванні, Недашківська Т. (2013)
Нагорна О. - Як оцифровували паперові документи для земельного кадастру (2013)
Ваш консультант (2013)
Офіційні документи (2013)
Рогова Т. В. - Проблема персоналізації особистості вчителя (2011)
Кайдалова Л. Г. - Професійна самореалізація та саморозвиток викладача (2011)
Штефан Л. В. - Формування спрямованості на інноваційну діяльність як складову інноваційної культури майбутнього інженера-педагога (2011)
Кузнецова О. Ю. - Форми взаємодії американських сімей з навчальними закладами (2011)
Коваль К. С. - Змістові складники поняття "якість освіти" (2011)
Борзенко О. П. - Дистанційне навчання учнів в Україні (2011)
Пінський О. О. - Про керівництво екологічною проектною діяльністю учнів сільських малочисельних шкіл (2011)
Комогорова М. І. - Реалізація системи навчальних завдань спрямованої на забезпечення міцності знань з предметів гуманітарного циклу учнів основної школи (2011)
Кравченко І. В. - Формування у підлітків позитивної мотивації до здійснення моральних вчинків (2011)
Полєхіна В. М. - Ефективність умов адаптації першокурсників засобами педагогічного краєзнавства (2011)
Ткаченко О. Г. - Засоби стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів у шкільництві другої половини ХІХ ст. (2011)
Золотухіна С. Т. - Проблема образу дитини у творчій спадщині С. І. Миропольського (2011)
Ткачов С. І. - Концептуальні підході до освіти і виховання дітей та молоді у вітчизняній офіційній педагогіці ХІХ ст., Ткачова Н. О. (2011)
Гупан Н. М. - Перші здобутки вітчизняного підручникотворення у контексті диференціації навчання школярів (друга половина ХІХ –початок ХХ ст.) (2011)
Бондаренко Г. В. - Реальні училища у період освітніх трансформацій (1905-1917рр.) (2011)
Зеленська Л. Д. - Проблема дисциплінованості школярів у поглядах М. О. Корфа, Щоголєва І. А. (2011)
Антонець Н. Б. - З історії діяльності інститутів шляхетних дівчат: Київський інститут шляхетних дівчат у спогадах його вихованок (2011)
Твердохліб Т. С. - Педагогічні погляди та діяльність М. Маккавейського (2011)
Шевчук О. М. - Культурно-просвітницька діяльність вихованців колегії Павла Галагана як приклад активної громадянської позиції (2011)
Ісаченко В. П. - Освітньо-виховний потенціал педагогічних поглядів Павла Гнатовича Житецького (2011)
Матрос О. О. - Іван Васильович Лучицький – викладач Київського університету святого Володимира (2011)
Кравченко О. О. - Образ "нової людини" у концепції пролетарської культури Олександра Богданова (2011)
Якушко Н. М. - Питання сімейного виховання американців у ХУП-ХУП ст. (2011)
Царьова Л. В. - Ідеї естетичного виховання у китайському та японському фольклорі (2011)
Радченко Т. А. - Полікультурність середньої освіти в приватних школах-пансіонах: досвід Швейцарії (2011)
Арутюнян Р. Р. - Сучасні проблеми реформування депозитарної системи України, Арутюнян С. С., Ітигіна О. В. (2012)
Бєлозорова Л. С. - Вплив фінансової кризи на динаміку і структуру зведеного бюджету України, Стасюк Ф. Ф. (2012)
Головіна Я. С. - Конфлікт інтересів стейкхолдерів та роль наглядових рад у корпоративному управлінні в банках (2012)
Горбаченко Ю. М. - Обґрунтування побудови механізму фінансового забезпечення органів та підрозділів міністерства надзвичайних ситуацій України, Капля А. М. (2012)
Готліб І. Г. - Аналіз державних фінансів за допомогою статистичних методів (2012)
Звєряков О. М. - Антикризове управління у забезпеченні фінансової стійкості банків (2012)
Кулінська А. В. - Наслідки впливу світової фінансової кризи на функціонування фінансово-кредитного механізму державного управління економікою України (2012)
Лоханова Н. О. - Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково-аналітичної системи (2012)
Пайтра Н. Г. - До питання посилення капіталізації вітчизняних банків (2012)
Панченко І. А. - Проблемні питання бухгалтерського обліку операцій з прибутком: аналіз публікацій наукового характеру (2012)
Погорєлова Т. В. - До питання статистичного оцінювання ефективності банківської системи України (2012)
Раделицький Ю. О. - Організаційно-інформаційна складова ринку фінансових інвестицій в Україні (2012)
Rudzewicz A. - Trust as a social and economic value (2012)
Рябініна Л. М. - Доларизація економіки України та її наслідки (2012)
Симоненко Д. С. - Основні підходи щодо визначення сутності та джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств України (2012)
Цевух Ю. О. - Роль грошових переказів мігрантів у розвитку економіки країни (2012)
Цуприк О. І. - Формування та використання фінансових ресурсів у системі пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Черкашина К. Ф. - Банки як основні фінансові посередники на ринку цінних паперів (2012)
Бабенко Г. Є. - Особливості проведення організаційно-структурних змін на комунальних підприємствах одеської області (2012)
Банасько Т. Н. - Сутність обліку заставних операцій: існуюча практика та деякі пропозиції, Затока Т. В. (2012)
Барилюк І. В. - Рейтингова оцінка конкурентоспроможності економіки України, Кізима Д.-С. Б. (2012)
Бельтюков Є. А. - Причини та шляхи подолання низької інноваційної сприйнятливості промислових підприємств, Толмачова О. В. (2012)
Боримська К. П. - Документування операцій з реалізації лізингового процесу на вітчизняних підприємствах, Кирик Т. В. (2012)
Варічева Р. В. - Аналіз оптимальності структури власного капіталу акціонерних товариств: проблеми та перспективи (2012)
Гайдаєнко О. М. - Стратегічне управління витратами на прикладі підприємств виноградарської галузі одеського регіону (2012)
Заїнчковська І. О. - Стан і перспективи розвитку підприємств дитячого харчування (2012)
Князєва О. А. - Визначення перспектив розвитку поштового зв’язку в умовах сучасного конкурентного середовища, Новицька С. С. (2012)
Корсак В. І. - Вплив регіональних торгівельних організацій на споживання алкогольних напоїв (2012)
Кузіна Р. В. - Історичні етапи стандартизації бухгалтерського обліку (2012)
Латишев К. О. - Моделювання залежності обсягів реалізації від відносної конкурентоспроможності автомобільної продукції ХК "АВТОКРАЗ" (2012)
Левченко Ю. Г. - Комплексна оцінка рівня інноваційного потенціалу підприємства (2012)
Максімова В. Ф. - Формування критеріїв якості внутрішнього контролю, Ковальова Н. М., Шляхов Є. В. (2012)
Мініна Є. О. - Показники в системі стратегічного управління затратами (2012)
Світлична О. С. - Особливості бізнес-планування в страхових компаніях (2012)
Сирчин О. Л. - Ринкове положення банку в процесі оцінки ефективності його діяльності (2012)
Столярська К. М. - Методологічні підходи щодо стратегії управління персоналом підприємств зв’язку на засадах формування ключових компетенцій (2012)
Терехов Д. С. - Стратегія розвитку інформаційної інфраструктури машинобудівного підприємства (2012)
Янковий В. О. - Методи горизонтального аналізу прибутку промислового підприємства (2012)
Басюркіна Н. Й. - Класифікаційні ознаки і види агро-промислових формувань в Україні (2012)
Біла Н. Г. - Економіко-правовий зміст сучасного етапу розвитку відносин власності в Україні: політекономічний аспект (2012)
Гриневич Л. В. - Проблеми розвитку регіональних ринків праці в Україні (2012)
Гуренко В. І. - Категорія споживчого попиту як об’єкт дослідження організація енергоменеджменту в системі управління енергетичним господарством (2012)
Дегтярьова О. О. - Організація енергоменеджменту в системі управління енергетичним господарством, Пудичева Г. О. (2012)
Іванова Л. В. - Соціальні аспекти механізму державного регулювання зайнятості населення (2012)
Іванченко Д. Ф. - Економічні функції освіти у формуванні прибутку територіально-галузевих кластерів (2012)
Казарян Г. Г. - Економіко-правові засади розподілу відповідальності при застосуванні комерційного посередництва (агентських відносин), Скакун Л. С. (2012)
Мартієнко А. І. - Методологічні основи визначення критеріїв трансформації форм та прав власності в природокористуванні (2012)
Мельниченко О. С. - Реструктуризація управління державною власністю: еволюція поглядів (2012)
Мозгальова В. М. - Чинники та методи відтворення, використання та розвитку інтелектуального потенціалу населення регіону (2012)
Ніколаєв Ю. О. - Туристичні кластери в Україні (2012)
Орищин Т. М. - Організаційно-економічний механізм управління ресурсним забезпеченням (2012)
Попов С. О. - Використання показника продуктивності як критерію економічної ефективності розробки забалансових запасів залізних руд, Максимова І. І. (2012)
Рунців-Королюк О. І. - Соціальний ефект від діяльності медичних закладів у регіоні (на матеріалах тернопільської області) (2012)
Садченко О. В. - Інноваційна діяльність в природокористуванні (2012)
Семенова К. Д. - Статистична оцінка рівня зайнятості населення одеської області (2012)
Томілін О. О. - Формування міжгалузевих зв’язків як один з чинників утворення міжгалузевих відносин в аграрній сфері економіки (2012)
Уханова І. О. - Створення та функціонування технопарків в регіоні: соціально-економічні ефекти (2012)
Хаджинов І. В. - Регіональні дисбаланси розвитку інфраструктури старопромислових регіонів України (2012)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Вплив глобалізації на інноваційний розвиток країн світу, Вітко Ю. Д. (2012)
Шараг О. С. - Роль держави у формувані промислової політики України (2012)
Уперенко Н. А. - О профессоре С. Я. Боровом (странички воспоминаний к 110-летию со дня рождения) (2012)
Титул, зміст (2013)
Виговська О. - Наставники обдарованої молоді. Реферативний огляд виступів учасників Третього всеукраїнського конкурсу "Первоцвіт — 2013", Виговський О., Годецька Т. (2013)
Зігман М. - Озонівці усіх країн...! (2013)
Ткаченко В. - Комунікативна компетентність особистості і спілкування в сучасному світі: філософсько-освітній аспект (2013)
Крик Т. - Взаємодія вищого навчального закладу зі школою: забезпечення наступності навчання (2013)
Сергієнко В. - Удосконалення підготовки вчителів інформатики. Взаємодія ЗНЗ і ВНЗ: експериментальне дослідження (2013)
Радченко В. - Майбутнє освіти — за інформаційними технологіями (2013)
Головко Л. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі початкової школи (2013)
Зброцька О. - Розвиток алгоритмічного мислення у молодших школярів (2013)
Бондар І. - Інтерактивні технології на уроках інформатики середньої школи: розвиток творчого потенціалу як учителя, так і учня (2013)
Корчак Т. - Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики (2013)
Рашковська І. - Підготовка учнів до навчання у вишах в умовах розвитку комп'ютерних інновацій в освіті (2013)
Олексієвець Д. - Переваги та недоліки дистанційного навчання (2013)
Гагалюк Л. - Досвід породжує мудрість, розв'язані проблеми породжують нові (2013)
Виговська О. - Роздуми директорів про шкільні стандарти початкової та середньої освіти в новому навчальному році (2013)
Донська Л. - Про нові Державні стандарти освіти з надією та тривогою. Погляд не стороннього (2013)
Чинок О. - Стандарти не можуть бути безвартісними (2013)
Паращенко Л. - Українська школа — від централізованого управління до автономії: реалії та перспективи (2013)
Виговська О. - Прикінцеві "вузлики напам'ять" (2013)
Подберезський М. К. - Специфічні особливості педагогічних взаємодій в умовах вищих навчальних закладів (2011)
Белякова О. С. - Загальнокультурна підготовка у процесі формування елітарної oсобистості (2011)
Бочарникова Т. Ф. - Сучасні вимоги до професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземної мови (2011)
Гусак О. Г. - Обґрунтування педагогічної технології створення ситуації успіху майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки, Стяглик Н. І. (2011)
Гриньова В. М. - Суть понять "професіоналізм" та "професійна підготовка" (2011)
Грубіч Д. Ю. - Педагогічні інновації в освіті: поняття та сутність (2011)
Зоріна М. О. - Визначення структурних компонентів культури безпеки життєдіяльності (2011)
Кабанська О. С. - Педагогічне прогнозування як одна з необхідних умов організації навчально-виховного процесу з англійської мови у вищій школі (2011)
Кайдалова Л. Г. - Теоретико-методичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищих навчальних закладах (2011)
Кін О. М. - Роль студентського самоврядування у формуванні лідерських якостей особистості студента (2011)
Коваленко Д. В. - Проблема виокремлення й теоретичного обґрунтування галузі права з регулювання освітніх правовідносин (2011)
Козлов А. В. - Самовиховання як важлива умова формування у студента педагогічного ВНЗ вміння морального вибору дії (2011)
Коломійченко С. Ю. - Проблема виявлення і діагностики обдарованості (2011)
Коробейнік В. А. - Визначення мотиваційного комплексу професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури (2011)
Бескорса О. - Педогогічні умови формування стилю навчальної діяльності старшокласників сучасних загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Гніда Т. Б. - Проблема класифікації важковиховуваних учнів (2011)
Дорожко М. В. - Теоретичні питання формування в молодших школярів ключових компетентностей (2011)
Васильєва М. П. - Актуальні проблеми підготовки майбутнього соціального педагога для освітньої галузі в сучасних умовах (2011)
Кабусь Н. Д. - Система роботи з формування творчої особистості соціального педагога у вищій школі (2011)
Максимовська Н. О. - Анімаційна діяльність зі студентською молоддю у соціально-педагогічному середовищі вищого навчального закладу (2011)
Алтухова А. В. - Дидактичні умови реалізації принципу міцності знань у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ століття (2011)
Бондаренко С. В. - Розвиток проблеми формування професійного інтересу у психолого-педагогічній науці (2011)
Василенко Г. В. - Особливості формування економічних знань у середній школі України у 50-х роках ХХ століття (2011)
Денисенко Я. В. - Географічна екскурсія як одна з форм викладання географічних дисциплін у вищій школі на Слобожанщині (кінець ХІХ ст – та довоєнні роки ХХ ст) (2011)
Захаровский Л. В. - Противоречия в развитии системы начального профессионального образования в СССР в 1958 – середине 1980-х гг (2011)
Ткаченко О. Б. - Система підвищення кваліфікації як необхідна умова вдосконалення викладачів (70 – 80-ті роки XX століття) (2011)
Шустваль С. М. - Формування пізнавального інтересу в школярів початкової школи в педагогічній спадщині Г.І.Ващенко (2011)
Матвєєва О. О. - Особливості педагогічної діагностики (2012)
Григораш В. В. - Маркетингова діяльність керівника навчального закладу (2012)
Ткач А. В. - Практика вивчення і розповсюдження передового педагогічного досвіду (2012)
Проценко І. І. - Педагогічні умови формування професійно-творчих діалогових умінь студентів (2012)
Оніпко В. В. - Розвиток творчої індивідуальності майбутнього вчителя природничих дисциплін профільної школи (2012)
Зеленський Р. М. - Формування відповідальності студентської молоді на заняттях з фізичного виховання в процесі організації спільної діяльності (2012)
Плохута Т. М. - Застосування методу "внутрішнього діалогу" для розв’язання евристичних тестових завдань (2012)
Стяглик Н. І. - Вимоги до проведення консультацій у вищому навчальному закладі (2012)
Василенко М. Є. - Структурування та діагностика готовності студентів-правників до консультативної діяльності (2012)
Черкашина Т. В. - Самопізнання як фактор професійного зросту викладача вищої школи (2012)
Кіріленко О. Г. - Зміст гендерної компетентності викладача ВТНЗ (2012)
Афанасьєва Л. В. - Компетентнісна модель "менеджмента організацій" випускника вищого навчального закладу (2012)
Трофимов О. Є. - Шляхи вдосконалення підготовки та підвищення якості майбутніх учителів неюридичних факультетів з правових дисциплін (2012)
Толмачова І. М. - Дидактичні аспекти роботи вчителя з сучасними шестирічними першокласниками (2012)
Васьков Ю. В. - Дидактичні аспекти підвищення якості уроків фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах (2012)
Крамченкова В. О. - Копінг-стратегії старшокласників із тютюновою адиктивною поведінкою (2012)
Герасименко Л. В. - Філософське підґрунтя дидактичної концепції П.Каптерєва (2012)
Пономаревський С. Б. - Нормативно-правове регулювання українізації освіти у Російській федерації (1923-1932рр.) (2012)
Зеленська Л. Д. - Етапи становлення й розвитку вчених рад у системі діяльності університетів України ХІХ століття (2012)
Разуменко Т. О. - Факультетські ради в структурі німецьких університетів ХVІ-ХІХ століття (2012)
Ялліна В. Л. - Форми і методи розумового виховання старшокласників у гімназіях на поч. ХХ ст. (2012)
Сірик Л. М. - Основні концепції евристичного навчання у сучасній американській педагогіці (2012)
Павинська Н. А. - Дискусія кінця ХІХ – початку ХХ століття з приводу реформування інституту інспекції у вітчизняних університетах (2012)
Чернявська М. В. - Підвищення професійної майстерності вихователів до здійснення естетичного виховання дошкільників (2012)
Твердохліб Т. С. - Просвітницька діяльність викладачів Київської духовної академії (80-ті роки ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Яременко Н. В. - Розвиток приватного дошкільного виховання в сучасній Англії та Україні (2012)
Шершун М. Х. - Напрями реформування організаційно-економічної структури управління лісовим господарством (2013)
Левковська Л. В. - Особливості водозабезпечення аграрного сектору і населення України в контексті продовольчої безпеки та енергоефективності, Сундук А. М., Добрянська Т. І. (2013)
Кочерга М. М. - Методологічне забезпечення екологічного аудита об’єктів в аграрному секторі економіки (2013)
Кипоренко В. В. - Напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму розвитку органічного землеробства (2013)
Терещенко В. Ф. - Екологічний аудит і підвищення інвестиційної привабливості підприємств агросфери (2013)
Тимофєєв М. М. - Інформаційні технології як засіб активізації біогенних чинників в агросфері, Зарудняк І. М., Бєлицька О. А., Голубєва Т. В. (2013)
Кравчук О. О. - Світовий досвід формування і тенденції розвитку ринку рідкого біопалива (2013)
Мороз В. В. - Екологічна роль полезахисних дубових смуг та їх вплив на баланс вуглецю в атмосфері (2013)
Погоріла К. М. - Формування і розвиток міжнародної торгівлі квотами на викиди парникових газів у контексті вдосконалення управління сільським господарством (2013)
Ісаченко О. П. - Необхідність повноцінного комплексу землевпорядних робіт, сучасних грунтових обстежень, інвентаризації довготривало невикористовуваних земель сільськогосподарського призначення (2013)
Гриник О. І. - Еколого-економічна оцінка стану використання земель сільськогосподарського призначення на радіоактивно забруднених територіях (2013)
Крисак А. І. - Сутність корпоратизації та державно-приватного партнерства в розвитку земельних відносин (2013)
Паленичак О. В. - Економічний механізм стимулювання раціонального сільськогосподарського землекористування (2013)
Головіна О. Л. - Планування сільськогосподарського землекористування з урахуванням природно-ресурсного потенціалу (2013)
Бордюжа А. С. - Сучасний стан земельної інформаційноїсистеми України (2013)
Демчук Т. Л. - Структура і компартментація полярних ліпідів мембран хлоропластів у здорових та уражених каштановою мінуючою міллю листках видів рослин роду Aesculus L., Григорюк І. П., Серга О. І. (2013)
Чудовська В. А. - Організаційно-економічний механізм розвитку виробництва органічної продукції (2013)
Аннотации (2013)
Resume (2013)
Арутюнян Р. Р. - Інтеграційні та дезінтеграційні процеси у діяльності банків та страхових компаній в сучасних умовах, Арутюнян С. С., Ітигіна О. В. (2013)
Бичкова Н. В. - Оптимізація структури капіталу вітчизняних підприємств у контексті підвищення ефективності фінансової діяльності (2013)
Богданова Т. І. - Особливості формування соціальної політики сучасного підприємства (2013)
Боцян Т. В. - Корпоративна соціальна відповідальність через призму обліково-аналітичного забезпечення менеджменту: основні проблеми (2013)
Васюк Н. В. - Методологія організації управлінського обліку на підприємстві (2013)
Велкова І. Ю. - Сучасні методики розрахунку показників ефективності використання оборотних активів підприємств АПК (2013)
Вікарчук О. І. - Особливості формування інноваційної культури підприємства (2013)
Горбатенко А. В. - Особливості управління технологічними компаніями (2013)
Гришко Н. Є. - Формування оціночних параметрів складових економічної безпеки машинобудівного підприємства (2013)
Гуржій Н. М. - Ризик-менеджмент стратегічного маркетингу (2013)
Єфімова Г. В. - Систематизація та ідентифікація загроз діяльності підприємства як передумова управління його економічною безпекою, Марущак С. М. (2013)
Квятковська Л. А. - Реалізація принципів концепції сталого розвитку в діяльності підприємства (2013)
Кічук Н. В. - Економічні методи стимулювання підприємницької діяльності в сфері харчової промисловості України (2013)
Коваленко О. В. - Застосування стандартів аудиторського контролю для попередження ймовірності банкрутства (2013)
Коломицева О. В. - Проблемно-орієнтоване проектне управління на продовольчих підприємствах (2013)
Кошельок Г. В. - Оцінка якості управління грошовими потоками на підприємстві (2013)
Криворак А. Д. - Якісна сировина як фактор підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств, Сорока Л. М. (2013)
Маслак О. І - Особливості оцінювання економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань, Безручко О. О. (2013)
Мацеха Д. С. - Функціональні складові економічної безпеки та показники їхньої оцінки для підприємств легкої промисловості (2013)
Оснач О. Ф. - Оптимізація виробничих запасів як джерело скорочення витрат підприємства, Архіпов С.В. (2013)
Пілько А. Д. - Прогнозування ефективності управління системою маркетингових комунікацій (2013)
Поперешняк С. В. - Актуальна проблема електронного документообігу – нестача дискового простору, Недбайло О. І. (2013)
Сілічєва Н. Є. - Корпоративне управління і його роль в забезпеченні беззбитковості і конкурентоспроможності промислових підприємств (2013)
Степова Т. Г. - Сучасний стан проблем в організації обліку та шляхи їх вирішення (2013)
Хитра О. В. - Поняття, фактори і наслідки кадрових ризиків на підприємстві, Андрушко Л. М. (2013)
Шкуліпа Л. В. - Застосування SWOT-аналізу для оцінки доцільності проведення реструктуризації на залізничному транспорті України (2013)
Шукліна В. В. - Латеральний маркетинг як стратегічний інструмент підприємства (2013)
Акулов М. Г. - Модель кластерної трансформації мезологістичних систем (2013)
Волоснікова Н. М. - Імітаційне моделювання як інструмент оптимізації примирення логістичних підсистем (2013)
Гоштинар С. Л. - Правове забезпечення охорони земель сільськогосподарського призначення як передумова сталого розвитку агропромислового комплексу України (2013)
Гусенко О. С. - Розвиток промислово-інноваційних кластерів у країнах Європи: стан та перспективи (2013)
Єсіна О. Г. - Інтернет-банкінг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку (2013)
Заруцька О. П. - Підвищення чутливості підходів банківського нагляду до ризиків ліквідності банків (2013)
Лайко О. І. - Трансформація концепції дослідження інвестиційних процесів (2013)
Лиско Н. А. - Державне регулювання у сфері електронного документообігу в Україні (2013)
Лобозинська С. М. - Аналіз феномену фінансової доларизації в економіці України, Дуда Б. Ю. (2013)
Малишко В. С. - Обґрунтування інвестиційних рішень за допомогою статичних моделей, Гура О. Л. (2013)
Матвєєнко В. К. - Економічні функції держави в умовах трансформаційної економіки (2013)
Мацук З. А. - Оцінка фінансового стану івано-франківського регіону в процесі бюджетного регулювання (2013)
Милашко О. Г. - Статистичне оцінювання засобів розміщування одеської області (2013)
Науменко Ж. Г. - Методичні основи оцінки диспропорцій регіонального розвитку (2013)
Пугарська Н. Б. - Ефективність системи контролінгу в управлінні банком (2013)
Савенко І. І. - Результати впровадження ринкової моделі господарювання в Україні (2013)
Тараканов М. Л. - Логістика матеріальних потоків у системі розвитку приморського регіону (2013)
Тарасевич Н. В. - Проблеми капіталізації банків в Україні (2013)
Фісуненко П. А. - Організаційно-економічний механізм контролю ефективності використання ресурсів підприємства (2013)
Цвігун Т. Б. - Теоретико-емпірична концептуалізація різоматичної парадигми доларизації (2013)
Шиян Д. В. - Аналіз міжнародних стандартів з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (2013)
Шпильова В. О. - Стратегічний інструментарій регіонального механізму регулювання інвестиційної діяльності (2013)
Шпильовий В. А. - Переваги та недоліки платіжних карток, Фімяр С. В. (2013)
Гавриш К. С. - Оцінка ефективності використання трудового потенціалу підприємств готельно-ресторанного бізнесу (2013)
Герасименко Г. В. - Організаційні засади та фінансове забезпечення системи соціальної підтримки населення в Україні (2013)
Гук Н. А. - Зростання видової різноманітності форм зайнятості за пріоритетними напрямами суспільного розвитку (2013)
Збрицька Т. П. - Переваги створення корпоративного університету як інструменту розвитку персоналу (2013)
Калініченко О. О. - Перспективи впровадження недержавного пенсійного забезпечення та добровільного медичного страхування в Україні (2013)
Коваленко В. В. - Розвиток систем гарантування вкладів до і після кризи (2013)
Малікова І. П. - Реформування страхового ринку України (2013)
Никифоренко В. Г. - Оновлення ролі освітньої сфери на сучасному ринку праці (2013)
Орлова О. В. - Організація та перспективи розвитку страхування життя в Україні (2013)
Шлафман Н. Л. - Адаптивні заходи регуляторного впливу на підприємницьку діяльність в умовах реалізації державно-приватного партнерства, Квач Я. П., Коваль В. В. (2013)
Содержание (2013)
Страничка редактора (2013)
Иркин О. И. - Нестандартные подходы к лечению острой сердечной недостаточности, Степура А. А. (2013)
Олійник Г. А. - Патофізіологія холодового шоку (2013)
Никонова В. В. - Внезапная кардиальная смерть у детей и подростков. Проблемы диагностики. Направления профилактики (обзор литературы) (2013)
Фуштей І. М. - Роль статинів у комплексній терапії хворих із фібриляцією передсердь, Голдовський Б. М., Сідь Є. В. (2013)
Федорковская Б. О. - Морфофункциональные особенности развития ноцицептивной системы у новорожденных (обзор литературы) (2013)
Нудьга А. Н. - Место Цефосульбина в терапии внебольничных пневмоний, Ковалева Е. А., Никонов В. В. (2013)
Принципы рациональной инфузионно­трансфузионной терапии при массивной кровопотере в гинекологии (2013)
Стаднік С. М. - ЕКГ­діагностика інфаркту міокарда правого шлуночка (2013)
Волкова Ю. В. - Роль Гепасола­Нео в комплексе интенсивной терапии пациентов реанимационного профиля, Хижняк А. А., Кудинова О. В. (2013)
Ляхович Р. М. - Роль кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги в підвищенні професійної підготовки бригад швидкої медичної допомоги Тернопільської області, Джус М. Я., Кіцак Я. М. (2013)
Георгіянц М. А. - Характеристика стану легеневого кровообігу в недоношених новонароджених із різними типами респіраторної підтримки, Корсунов В. А., Солошенко І. В. (2013)
Епифанцева Н. Н. - Прогностическое значение белка S100, нейронспецифической енолазы, эндотелина­1 в остром периоде тяжелой черепно­мозговой травмы, Борщикова Т. И., Чурляев Ю. А., Раткин И. К., Екимовских А. В. (2013)
Бондар М. В. - Перший досвід використання препарату Пропофол­Ново в програмах анестезіологічного забезпечення лапароскопічних холецистектомій та оперативних втручань в отоларингології, Кондратенко С. О., Гончарук С. С., Вінніченко В. І. (2013)
Целуйко В. Й. - Oсновні тенденції зміни рівня NT­pro BNP у хворих на хронічну серцеву недостатність, Матвійчук Н. В., Кіношенко К. Ю. (2013)
Жуков А. С. - Нарушения центральной гемодинамики у пациентов с кишечной непроходимостью и их предоперационная коррекция , Неймарк М. И. (2013)
Світлик Ю. О. - Варіабельність ритму серця у хворих з ішемічною хворобою серця: вплив епідуральної анестезії, Підгірний Я. М., Світлик Г. В., Максимов О. В., Либа З. Д., Гарбар М. О. (2013)
Хрипаченко И. А. - Влияние диспетчерских инструкций и навыков неподготовленных спасателей на качество догоспитальной реанимации в имитационной модели внезапной остановки сердца, Малеев А. А., Демина Т. В. (2013)
Дячук М. Д. - Досвід лазерної вапоризації передміхурової залози діодним лазером Dornier Medilas D Urobeam 940 нм (2013)
Евтушенко И. С. - Соматические и неврологические проявления антифосфолипидного синдрома (2013)
Трофимов В. И. - Роль нейропротекции в терапии гипертонической энцефалопатии, Минеев В. Н., Бручкус Е. А., Зинакова М. К., Щенникова С. В. (2013)
Рибак В. В. - Застосування препарату наропін для епідуральної анестезії при проведенні оперативних втручань в умовах районної лікарні, Прийма О. Б., Ільїн О. В. (2013)
Богомаз В. М. - Навчання за кордоном як етап безперервного професійного розвитку лікарів, Римаренко П. В. (2013)
Алексєєва Т. А. - Удосконалення приживлення алотрансплантатів при герніопластиці методом індивідуальної наноадаптації поверхні імплантатів (експериментальне дослідження), Гомоляко І. В., Грищук Я. І., Лазаренко О. М., Фурманов Ю. О. (2013)
Думановський Г. В. - Організація надання виїзної неонатологічної допомоги фахівцями виїзної бригади відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Рівненської обласної дитячої лікарні, Ушкевич О. А., Кулик М. О., Пашинський О. Л. (2013)
Чурсин А. А. - Использование опыта Европейского совета по реанимации (ERC) при подготовке медицинского персонала к оказанию экстренной помощи (2013)
Цанько І. І. - Аналіз медико­соціальних втрат при гіпертонічному кризі на амбулаторно­поліклінічному етапі, Римаренко П. В., Мархонь І. П., Клебан Я. І., Базилевич А. Я. (2013)
Курик О. Г. - Гостра коронарна недостатність: морфологічні аспекти проблеми, Каленська О. В. (2013)
Пилипець Я. Д. - Авіаційна рятувальна служба Польщі: досвід та можливості впровадження для України, Гера Л. П., Пшемислав Барчентевич, Римаренко П.В. (2013)
Квасніцький М. В. - Діагностика та надання першої медичної допомоги при черепно­мозковій травмі (2013)
Ушкевич О. А. - Пріоритетні напрямки надання екстреної хірургічної допомоги на сучасному етапі, Нестеренко О. Л. (2013)
Гайволя О. О. - Стандартизаційні пропозиції щодо впровадження електронної історії хвороби до системи управління екстреною медичною допомогою та державною службою медицини катастроф України, Калінчук О. В. (2013)
Ломей Я. І. - Стороннє тіло лівобічної защемленої рецидивної пахової грижі або знахідка в защемленій лівобічній паховій грижі, Ломей Ю. Я. (2013)
Тезисы конгресса (2013)
Змiст (2011)
Содержание (2011)
Contents (2011)
Бурлака В. Г. - Стратегія розвитку світового ПЕК та його регіональні особливості (2011)
Половян А. В. - Обоснование мер противодействия коррупции в системе налоговых отношений Украины: неоинституциональная модель, Бавин В. В. (2011)
Юдін М. А. - Кластерний підхід до реалізації державних та регіональних цільових програм в енергозбереженні (2011)
Петренко Е. А. - Проблемы и перспективы международных транзитных перевозок в Украине (2011)
Цісінська О. Б. - Інструменти та механізми забезпечення моніторингу реалізації транскордонних проектів (2011)
Кордюкова М. А. - Регулирование цены на природный газ на конкурентном рынке в Украине (2011)
Трушкіна Н. В. - Уточнення змісту терміна "матеріальний потік на промисловому підприємстві" (2011)
Петрушевський Ю. Л. - Державне регулювання процесу реформування житлово-комунального господарства: підсумки та перспективи (2011)
Романенко В. А. - Структурні зрушення в промисловості як фактор енергоефективності (2011)
Чентуков Ю. І. - Розвиток чорної металургії України в умовах кризи (2011)
Ромусік Я. В. - Технологічна структура промисловості України в контексті збалансованості структурних пропорцій економіки (2011)
Решетнікова Т. П. - Вплив трансформаційних ринкових процесів на рівень конкурентоспроможності українських підприємств (2011)
Грига В. Ю. - Модернізація вітчизняної промисловості: аналіз тенденцій та перспективи розвитку (2011)
Водовозов Є. Н. - Сутність та напрями процесу реструктуризації підприємств житлово-комунального господарства в умовах реформування власності України (2011)
Гришко Н. В. - Організаційні основи лізингових взаємовідносин у вугільній галузі України, Кунченко О. В. (2011)
Охтень О. О. - Методичні підходи до оцінки економічної складової техніко-технологічного потенціалу промислового підприємства, Передерєєва О. С. (2011)
Клунко Н. С. - Модель управління у фармацевтичній компанії на основі стратегічного аналізу ситуацій (2011)
Ляхов А. В. - Использование метода динамического программирования при решении дискретных технико-экономических задач, Шмидт Д. С. (2011)
Швец В. Я. - Оценка эффективности системы логистики промышленного предприятия, Швец Л. В. (2011)
Устинов Е. А. - Методология рефлексивного управления процессами освоения новых рынков сбыта промышленной продукции (2011)
Шевченко Н. В. - Розкриття інформації як напрям підвищення рівня капіталізації відкритих акціонерних товариств (2011)
Коваленко Ю. О. - Інформаційний ресурс у контексті теорії факторів виробництва (2011)
Чучко Н. О. - Електронна торгівля в системі світогосподарських відносин, Лозікова Г. М. (2011)
Козлова Л. В. - ІКУ – основа побудови інформаційного суспільства (2011)
Амоша О. І. - Аналіз причин низької інноваційної активності високотехнологічних підприємств України, Саломатіна Л. М., Передерій С. Л. (2011)
Евдокимов Ф. И. - Оценка привлекательности инвестиционных проектов угледобывающего предприятия, Розумная Н. В. (2011)
Щетілова Т. В. - Обґрунтування застосовування мікроекономічних моделей для оцінки макроекономічних змін на основі інновацій (2011)
Телишевська Л. І. - Маркетинг інновацій як один з інструментів забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Майборода Т. А., Підвальна К. С. (2011)
Віноградова О. Р. - Аналіз світового досвіду інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств (2011)
Родіонова І. В. - Оцінка наукових підходів у визначенні інноваційного потенціалу підприємств (2011)
Лозинський І. Є. - Розробка інвестиційної програми розвитку вугледобувних підприємств на основі SWOT- та PESТ-аналізу (2011)
Єськов О. Л. - До питання вдосконалення політики ціноутворення в сучасних умовах господарювання, Федорова Н. В. (2011)
Филипишин И. В. - Механизм управления развитием промышленного предприятия (2011)
Ткаченко В. А. - Підприємницький труд як природна мотиваційна функція господарювання, Гаращук О. В. (2011)
Гораль Л. Т. - Формування стратегічної програми технологічного оновлення лінійної частини магістральних газопроводів (2011)
Міньковська М. В. - Вплив дії податкової системи на розвиток підприємства (2011)
Лепа Р. Н. - Анализ влияния теории информационных каскадов и стадного поведения агентов на формирование финансовых пузырей, Солодухин С. В. (2011)
Павлов К. В. - Политика оптимизации численности персонала и доходов в горно-химическом производстве, Селин И. В. (2011)
Татомир І. Л. - Крос-культурні засади дослідження обґрунтування основних передумов побудови інформаційного суспільства , Гук Н. А. (2011)
Гріневська С. М. - Перспективи сталого розвитку регіону (2011)
Пономаренко О. П. - Мотивація праці та реалізація її механізму на видобувних дільницях вугільних шахт (2011)
Каганова С. Д. - Основные компетенции специалиста по управлению персоналом в США и Великобритании (2011)
Зеркаль А. В. - Дослідження рівня корпоративної культури галузі машинобудування (2011)
Корнєва О. В. - Оцінка ефективності інтелектуального капіталу підприємства з урахуванням негрошових ефектів його використання (2011)
Орлова В. К. - Компенсаційний пакет як стимулююча частина витрат на персонал, Камінська І .Б. (2011)
Мельникова О. С. - Проблеми благоустрою та водопостачання стримуючі фактори у розвитку житлово-комунального господарства (2011)
Дрофеева А. А. - Обоснование целесообразности совершенствования системы мотивации управления персоналом в сбытовой деятельности торгового предприятия, Фураева Н. В. (2011)
Анотацiї (2011)
Аннотации (2011)
Abstracts (2011)
Мисула І. Р. - Досвід викладання медичної реабілітації студентам медичного факультету, Бакалюк Т. Г., Салайда І. М. (2013)
Загричук Г. Я. - Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах україни в сучасних умовах на основі компетентнісного підходу, Марценюк В. П., Миcула І. Р. (2013)
Думанський Ю. В. - Реорганізація системи підготовки наукових кадрів у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького, Сулаєва О. М., Зінкович І. І. (2013)
Пішак В. П. - З досвіду застосування кейс-методу та проактивної презентації при читанні лекційного матеріалу, Захарчук О. І., Кривчанська М. І. (2013)
Василик В. С. - Iнтерактивні тренінги навчання життєвих навичок у попередженні ВІЛ/СНІДу серед школярів міста, Крекотень О. М. (2013)
Гриб В. А. - Нові інноваційні технології та шляхи поліпшення навчального процесу зі спеціальності "Неврологія” (2013)
Марущак М. І. - Особливості навчального процесу при викладанні дисципліни "Клінічна патофізіологія” в університетах Сполучених Штатів Америки, Денефіль О. В., Криницька І. Я. (2013)
Карпенко Ю. І. - Підвищення мотиваційного компонента навчального процесу шляхом використання сучасних технологій дистанційного навчання у викладанні кардіології, Крижановський Ю. М., Павловська К. М., Перстньов О. І., Потапчук О. В., Савельєва О. В., Чернявський В. Г., Бліхар О. В. (2013)
Кузняк Н. Б. - Методика підготовки і читання лекцій з хірургічної стоматології, Ткачик С. В., Горицький Я. В. (2013)
Марков А. В. - Методи індивідуального засвоєння знань лікарями-інтернами під час навчального процесу на кафедрі терапевтичної стоматології ФПДО, Шевченко Ж. М., Мрочко О. І. (2013)
Муц Л. Б. - Застосування педагогічних програмних засобів освіти в навчальному процесі вищої школи (2013)
Стефанко С. Л. - Сучасні підходи до типології і структури заняття при вивченні клінічних дисциплін у медичних ВНЗ (2013)
Куровська В. О. - Напрямки удосконалення викладання фізіології (2013)
Кравчук Л. В. - Урахування фізіологічних та психологічних особливостей людини у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців-медиків, Бондаренко С. В., Довбенко Н. В. (2013)
Гусакова І. В. - Емпатія у сфері медичної освіти – діагностичні інструменти (2013)
Нікіфорова Т. О. - Методична розробка міждисциплінарного практичного заняття на тему "Грип у вагітних в умовах пандемії” із застосуванням інтерактивного методу аналізу конкретних проблемних ситуацій, Яремчук Т. П., Чуйко М. М. (2013)
Кузняк Н. Б. - Методи і форми контролю успішності студентів на практичних заняттях з дисципліни "Хірургічна стоматологія", Дмитренко Р. Р., Галагдин О. О. (2013)
Кривецький В. В. - Інформаційні технології в навчанні студентів на кафедрі анатомії людини ім. М. Г. Туркевича, Макар Б. Г., Марчук Ф. Д. (2013)
Личковський Е. І. - Сучасні підходи до викладання біофізики для студентів-фармацевтів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації за умов кредитно-модульної системи навчання, Вісьтак М. В., Маланчук О. М., Фафула Р. В. (2013)
Гаїна Н. І. - Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою з анатомії людини, Процак Т. В. (2013)
Бурова Л. М. - Інтерактивні технології заочного навчання студентів-фармацевтів (2013)
Зайцева К. А. - Проблеми формування світогляду лікарів та нові напрямки післядипломної медичної освіти в Україні, Василик В. С., Жученко П. С. (2013)
Городецький В. Є. - Особливості викладання клінічної імунології та алергології для студентів стоматологічного факультету зі спеціальності "Стоматологія” (2013)
Кравчук Л. В. - Ідеї сковороди у здоров’язберігаючій філософії сучасного суспільства, Бондаренко С. В., Кадобний Т. Б. (2013)
Шумко Б. І. - Студентський науковий гурток як шлях підвищення рівня знань за кредитно-модульною системою, Шульгіна В. В., Федонюк Л. Я. (2013)
Аймедов К. В. - Перспектива застосування у закладах вищої медичної освіти методів випереджуючого навчання (2013)
Тригубчак О. В. - Досвід викладання дисципліни "Фармакоекономіка” для студентів спеціальності "Клінічна фармація” (2013)
Байдалка І. Д. - Методологічні засади викладання епідеміології студентам Стоматологічного факультету у світлі вимог Болонського процесу (2013)
Сидоренко О. Л. - Особливості проведення практичних занять з кардіології для студентів 6 курсу медичного факультету на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги в умовах кредитно-модульної системи навчання (2013)
Ярема Н. І. - Роль навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги в підготовці студентів та інтернів до роботи в первинній ланці охорони здоров’я (2013)
Чурпій К. Л. - Місце духовності у підготовці фахівця-реабілітолога (2013)
Іоффе О. Ю. - Методологічні особливості викладання теми "Сепсис” відповідно до вимог болонської декларації, Кульбака В. С., Коваленко О. М., Супрун Ю. О., Стець М. М., Цюра Ю. П. (2013)
Чурпій К. Л. - Роль викладача-куратора у виховній роботі зі студентами (2013)
Федонюк Л. Я. - Педагог і дослідник біологічного циклу, Рибіцька Л. Н., Гоч І. В., Тусик О. Т., Ковальова Л. Б., Муц Л. Б., Кланца М. М. (2013)
Богатирьова Р. В. - Основні завдання вищої медичної освіти у процесі реформування системи охорони здоров’я України (2013)
Осійчук М. С. - Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток вищої медичної освіти (2013)
Толстанов О. К. - Результати діяльності вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів iv рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України у процесі реформування сфери охорони здоров’я на сучасному етапі, Осійчук М. С. , Волосовець О. П., П’ятницький Ю. С. (2013)
Вороненко Ю. В. - Розвиток нових технологій у післядипломній освіті лікарів і провізорів: тенденції, експертні висновки та реальні оцінки ефективності навчання, Мінцер О. П. (2013)
Волосовець О. П. - Аналіз результатів анкетування студентів вищих медичних навчальних закладів з питань державної атестації, Булах І. Є., Войтенко Л. П. (2013)
Москаленко В. Ф. - Модернізація навчальних планів і програм підготовки лікарів відповідно до нової парадигми розвитку європейського освітнього простору, Яворовський О. П., Булах І. Є., Остапюк Л. І. (2013)
Осійчук М. С. - Національний підручник – важлива складова організації підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах, Волосовець О. П., Вітенко І. С., Мельник І. В., Поліщук М. О. (2013)
Zejda Jan E. - Teaching medicine – current experience from the school of medicine in katowice, medical university of silesia, Poland (2013)
Мороз В. М. - Рішення проблемних питань при впровадженні основних положень ЄКТС у ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Гумінський Ю. Й., Фоміна Л. В., Полеся Т. Л. (2013)
Запорожан В. М. - Наукові форуми та новітні технології на службі освіти на новому етапі впровадження КМСОНП, Кресюн В. Й., Чернецька О. В., Годлевський Л. С. (2013)
Думанський Ю. В. - Забезпечення практичної підготовки фахівців у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького, Івнєв Б. Б., Первак М. Б. (2013)
Черних В. П. - Особливості державної атестації студентів галузі знань "Фармація”, Гриценко І. С., Огарь С. В., Віннік Л. М. (2013)
Зіменковський Б. С. - Досвід управління якістю вищої медичної та фармацевтичної освіти в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процессу, Гжегоцький М. Р., Солонинко І. І. (2013)
Дзяк Г. В. - Досвід психолого-педагогічного супроводу студентів як складова системи управління якістю підготовки лікарів, Перцева Т. О., Канюка Г. С., Горбунова Г. В. (2013)
Лісовий В. М. - Мотивована академічна мобільність як засіб інтеграції у міжнародний освітній простір, Капустник В. А., Завгородній І. В. (2013)
Ждан В. М. - Сучасні підходи до забезпечення якісної освіти лікарів-стоматологів, Бобирьов В. М., Шешукова О. В., Білаш С. М., Лохматова Н. М., Шарбенко Т. В. (2013)
Колесник Ю. М. - Деякі аспекти реформування вищої медичної освіти, Нерянов Ю. М., Авраменко М. О., Компанієць В. М., Полковніков Ю. Ф., Кремзер О. А. (2013)
Бойчук Т. М. - Сервер дистанційного навчання БДМУ – ефективний інструмент організації та контролю самостійної роботи студентів, Геруш І. В., Ходоровський В. М. (2013)
Рожко М. М. - Методологічне забезпечення в навчальному процесі післядипломної освіти лікарів-стоматологів-інтернів, Пелехан Л. І., Косенко С. В., Павелко Н. М., Сорока О. Б., Музиченко Н. І., Костишин З. Т., Іванова Н. С., Ільницька О. М. (2013)
Хвисюк О. М. - Андрагогічна модель навчання дорослих у системі післядипломної освіти, Марченко В. Г., Касьянова О. М., Жеребкін В. В., Жадан І. А., Бодня К. І., Грищенко О. В., Соболєва І. А., Сергієнко О. І. (2013)
Івченко В. К. - Виховне та педагогічне значення щорічних внутрішньовузівських навчально-методичних конференцій, Сімрок В. В. (2013)
Бабанін А. А. - Досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у КДМУ імені C. І. Георгієвського, Притуло О. О., Дєдович Н. Г., Сивицька Н. Ю. (2013)
Никоненко О. С. - Шляхи реалізації концепції практично-орієнтованого навчання у сучасній післядипломній освіті лікарів, Шаповал С. Д., Дмитрієва С. М. (2013)
Vadachkoria Zurab - Education and assessment of clinical skills at tbilisi State Medical University, Manjavidze Irma, Mamaladze Marine, Beriashvili Rima (2013)
Фомін П. Д. - Впровадження Болонського процесу у реформуванні навчально-методичних підходів на кафедрах хірургії, Іванчов П. В., Заплавський О. В. (2013)
Бєленічев І. Ф. - Деякі аспекти проведення модульного контролю з нової дисципліни "Моніторинг лікарських препаратів” у магістрів-лаборантів за допомогою телекомунікаційних технологій, Бухтіярова Н. В., Моргунцова С. А. (2013)
Фурдичко О. І. - Землі лісогосподарського призначення в еколого-економічних вимірах при землевпорядкуванні, Бобко А. М. (2013)
Калетнік Г. М. - Екологічна енергетика – основа розвитку економіки держави, Климчук О. В. (2013)
Алекнавічюс П. Ю. - Регулювання сільськогосподарського землекористування в Литовській Республіці (2013)
Левковська Л. В. - Особливості водозабезпечення аграрного сектору України в контексті продовольчої безпеки та енергоефективності, Сундук А. М., Добрянська Т. І. (2013)
Краснов В. П. - Методологічні основи реабілітації лісових екосистем, забруднених радіонуклідами, Ландін В. П. (2013)
Воронецька І. С. - Маркетинговий аналіз ринку органічної продукції: світовий досвід (2013)
Денисенко С. М. - Кластерний підхід до виробництва екобезпечної продукції рослинництва (2013)
Бикін А. В. - Вплив добрив на динаміку вмісту макроелементів у ґрунті при вирощуванні буряка столового, Костюченко М. В. (2013)
Єгорова Т. М. - Особливості економічної оцінки еколого-геохімічного стану полезахисних лісонасаджень (2013)
Тогачинська О. В. - Вплив технологій вирощування на поглинання нікелю пшеницею озимою (2013)
Хаурдінова Г. О. - Формування надземної фітомаси насаджень сосни звичайної на перелогах Київського Полісся, Мороз В. В. (2013)
Крисак А. І. - Сутність корпоратизації та державно-приватного партнерства в розвитку земельних відносин (2013)
Ковалів О. І. - Розвиток сільських територій через функціонування науково обґрунтованих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань (2013)
Бутрим О. В. - Структура земельних ресурсів Київської області та оптимізація їх використання (2013)
Нестерова Н. Г. - Особливості водного режиму деревних видів рослин в екологічних умовах м. Київ, Григорюк І. П. (2013)
Шумигай І. В. - Використання підземних вод у межах сільських територій (2013)
Чайкін О. В. - Екологічна сертифікація виробництва та еволюція екологічних потреб споживачів (2013)
Аннотации (2013)
Resume (2013)
Лапенко С. К. - Конституція Пилипа Орлика: Історія створення та місце в українському конституційному процесі (2013)
Носенко М. В. - Депортації "Ворожих родин" як форма державного терору в Україні (1920-1950-ті рр.) (2013)
Єпик Л. І. - Динаміка соціально-політичних настроїв робітничого класу України під час політики "українізації" (1923 - 1938 рр.) (2013)
Баклашова Т. М. - Трансформації образу В. М. Чорновола в масовій свідомості українського суспільства (2013)
Полуденко С. В. - Історичні відмінності українського та російського менталітетів (2013)
Баличева Л. В. - Еволюція соціальної структури інтелігенції Наддніпрянської України в ХІХ ст. (2013)
Маслов М. П. - Розвиток в Україні малих підприємств вуглевидобування у другій половині XIX - першій третині XX сторіччя (2013)
Саманцов О. П. - Особливості формування та розвитку споживчих об’єднань робітників кам’яновугільної та металургійної промисловості Донецько - Придніпровського економічного регіону кін. ХІХ - поч. ХХ ст. (2013)
Жмака В. М. - Боротьба міських рад за бюджетні права в 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Косіненко О. В. - Громадські та сімейні свята жителів промислових міст України у повоєнний період (1944-1953 рр.) (2013)
Макєєв С. П. - Становлення та розвиток економічних відносин України та Республіки Білорусь (1991–1998 рр.) (2013)
Мельникова А. О. - До питання про виникнення обряду поховання в колодах у пізніх кочівників (2013)
Гуменюк А. Ю. - Окупація Балаклави 1854 року (До вивчення початку Кримської війни) (2013)
Трубчанінов М. А. - Мідноливарна кустарна промисловість Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя (2013)
Луценко С. М. - Соціальна структура германського колоніального суспільства в Африці (2013)
Пилипів І. В. - Конституція Другої Речі Посполитої та національно-релігійна політика польської влади в Галичині (1921-1925 рр.) (2013)
Мельничук А. О. - Страхування від нещасних випадків у Німеччині у 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Вальчук О. І. - Всесоюзні центральні галузеві каси соціального страхування(1931 – 1933 рр.) (2013)
Лисенко В. С. - Криворізька сторінка Катинської трагедії, Булгакова В. А. (2013)
Галушка-Адайкін А. Р. - Політична та збройна боротьба за незалежність Індонезії (кінець 1945 р. – 1946 р.) (2013)
Кожухар О. І. - Еволюція політики Китаю в Центральній Азії (90-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) (2013)
Неприцький О. А. - Використання історичної спадщини і географічної локалізації у формуванні іміджу регіону (На прикладі Свєнтокшистського воєводства Республіки Польщі) (2013)
Шалашна Н. М. - Вплив філософських ідей Феофана Прокоповича на український іконопис першої половини XVIII ст. (2013)
Антощак М. М. - М. О. Корф та Я. П. Новицький: до проблеми взаємин (2013)
Гулай В. В. - Етнічна структура шкільної освіти та вчительства Західної України в складі Другої Речі Посполитої (2013)
Божко Л. Д. - Історія наукових досліджень туризму за часів СРСР (1920 -1950 рр.) (2013)
Жихарєва Т. Л. - Співробітництво Німеччини та України в галузі професійної освіти (1992 - 2011 рр.) (2013)
Циганенко Л. Ф. - Дільність Бессарабського земства в галузі охорони здоров’я (друга половина XIX – початок XX ст.) (2013)
Малютіна О. К. - Харківські кадетські видання періоду Першої російської революції про проблеми цензурного нагляду (2013)
Демочко Г. Л. - Стаціонарна медична допомога населенню у столичному Харкові за часів НЕПу (2013)
Ільїн В. Г. - Боротьба з інфекційними хворобами в Харкові у перші повоєнні роки (1943-1947) (2013)
Москальова Н. П. - Відбудова народного господарства і розвиток ХІМЕСГ (1944-1950 рр.) (2013)
Зінченко Н. М. - Діяльність Харківської обласної об'єднаної єврейської громади в добу незалежності (2013)
Гончарова Н. О. - Путівники як джерело з історії дворянської благодійності в Одесі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Пархоменко Н. Є. - Архівні джерела з історії відбудови легкої промисловості Харківщини 1943–1945 рр. (На матеріалах державного архіву Харківської області) (2013)
Бугайова Д. А. - Методологічна спадщина Єжи Топольського (2013)
Бадєєва Л. І. - "Просвіти" Східної України у сучасній вітчизняній історіографії (2013)
Долгорученко К. О. - Нацистська антисемітська пропаганда на території "Генерального округу Дніпропетровськ":історіографічний огляд (2013)
Байдак Л. А. - Д. О. Свіренко. Підсумки вивчення гідро екологічних наслідків побудови Дніпрогесу (1927 – 1941 рр.) (2013)
Саманцова О. В. - Донецько – Придніпровський економічний регіон у працях вітчизняних дослідників поч. ХХ ст. (до методів дослідження) (2013)
Мартиненко І. С. - Життя, присвячене освіті і науці (2013)
Вимоги до оформлення статті (2013)
Сминтина Валентин Андрійович (2013)
Personnel. Valentyn A. Smyntyna (2013)
Стріха М. В. - Як починалася наука про напівпровідники (До 100-літнього ювілею) (2013)
Кругляк Ю. О. - Уроки наноелектроніки: метод нерівноважних функції Гріна у матричному зображенні. І. Теорія, Стріха М. В. (2013)
Жарких Ю. С. - Применение метода динамического конденсатора в полупроводниковой сенсорике, Лысоченко С. В., Третяк О. В. (2013)
Викулин И.М. - Аналоговый преобразователь света на однопереходном транзисторе, Курмашев Ш.Д., Веремьева А.В. (2013)
Lubochkova G. - Characteristics of gas sensors based on ZnO of different dimentions, Stanko O., Turko B., Kulyk B., Serkiz R., Kapustianyk V. (2013)
Гойстер О. С. - Застосування сучасних біосенсорних технологій в екотоксикологічному моніторингу деяких токсикантів природного (мікотоксини) та антропогенного (пестициди) походження. Частина І. Мікотоксини, Дзядевич С. В., Мінченко О. Г. (2013)
Луньов С. В. - Тензочутливість в Delta_1– моделі зони провідності кристалів германію (2013)
Борщак В. А. - Дослідження бар’єрних властивостей гетеропереходу CdS-Cu2S з використанням методики BELIV (2013)
Пєшкова В. М. - Методика тестування та оптимізації амперметричних перетворювачів, Кучеренко І. С., Солдаткін О. О., Дзядевич С. В. (2013)
Пам’яті професора, академіка АН ВШ України Ільченка Василя Васильовича (1950-2013) (2013)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2013)
Information for contributors. The requirements on papers preparation (2013)
Геращенко І. І. - Дослідження макромолекулярної структури препарату "Склоподібне тіло” методами інфрачервоної та лазерної кореляційної спектроскопії, Маркіна А. І., Горчев В. Ф. (2013)
Олещук О. М. - Вплив блокатора синтезу оксиду азоту на стан печінки при внутрішньопечінковому холестазі (2013)
Гавриляк В. В. - Структурні зміни кератину волоса людини за норми та патології, Сенцев Л. Ю., Шехович О. М. (2013)
Мельник А. В. - Статеві відмінності метаболізму гомоцистеїну в печінці щурів, Заічко Н. В., Волощук Н. І. (2013)
Гембаровський М. В. - Вплив харчової депривації на показники пероксидного окиснення ліпідів та системи антиоксидантного захисту печінки щурів, Кліщ І. М., Марущак М. І. (2013)
Полякова В. В. - Особливості впливу таурину та гліцину на організм щурів за алоксаніндукованого цукрового діабету, Данченко Н. М., Весельський С. П. (2013)
Криницька І. Я. - Функціональний стан системи антиоксидантного захисту крові у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом (2013)
Гоженко А. І. - Відхилення глутатіонової антипероксидної системи в динаміці періоду гострої реакції на краніоскелетну травму, Гудима А. А., Борис Р. М. (2013)
Мерецький В. М. - Особливості вуглеводного і білкового обміну за умов черепно-мозкової травми та експериментального цукрового діабету, Корда М. М. (2013)
Вовк Т. Б. - Вплив Ig G сироватки крові хворих на системний червоний вовчак на потенційну активність антитромбіну ІІІ та плазміногена, Кравченко Н. К., Остапченко Л. І. (2013)
Кліщ І. М. - Стан ендогенної інтоксикації та показників неспецифічного імунного захисту організму при місцевому використанні подрібненого субстрату ліофілізованого ксенодермоімплантата для закриття інфікованих опікових ран ІІІ–ІV ступенів в експерименті, Цимбалюк А. В. (2013)
Юріїв К. Є. - Роль системи оксиду азоту та холінергічної регуляції в механізмах некротичного пошкодження міокарда у щурів різної статі,  Бондаренко Ю. І. (2013)
Савула М. М. - Особливості концентрації сечової кислоти в плазмі крові хворих на туберкульоз легень, лікованих препаратами І і ІІ рядів, Майовецька Н. С., Якимів І. С., Лопушанська О. І. (2013)
Ляхович Р. М. - Вплив тривалої внутрішньошлункової оксигенації в поєднанні з тіотриазоліном на показники гуморального імунітету та ендогенної інтоксикації (2013)
Степанець І. О. - Отримання та характеристика імуноглобулінів класу G із сироватки крові щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією, Кравченко Н. К., Остапченко Л. І. (2013)
Соколова Л. В. - Якісна ідентифікація біологічно активних речовин сублімованого порошку аронії (2013)
Бандрівський Ю. Л. - Вміст цитокінів та С-реактивного протеїну в сироватці крові працівників спиртового виробництва із запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта, Мрочко О. І., Бандрівська Н. Н. (2013)
Придруга С. М.  - Особливості антиоксидантного захисту в патогенезі проявів травматичної хвороби та їх корекція (2013)
Колодницька Г. Б. - Патогенетичне обґрунтування доцільності інгібування iNOS при запаленні тканин пародонта на фоні цукрового діабету, Коропчук В. М., Корда М. М. (2013)
Децик О. І. - Модулювання активності no-ергічної системи у шлунку за умов стрептозотоциніндукованої гіперглікемії, Скляров О. Я. (2013)
Левків М. О. - Морфологічна оцінка структурних змін внутрішньочасточкових проток та артерій привушної слинної залози при механічній жовтяниці, Шульгай А. Г. (2013)
Ярема О. М. - Зміна структурно-функціонального стану тонкої кишки при експериментальному ураженні організму алюмінію хлоридом (2013)
Мельник О. В. - Активність аргінази в лімфоцитах периферичної крові хворих на реактивний артрит, Корнійчук О. П., Воробець З. Д. (2013)
Матолінець Т. М. - Корекція змін стану про- та антиоксидантної систем у тварин за умов експериментального алергічного альвеоліту, Матолінець О. М. (2013)
Дзецюх Т. І. - Показники ендогенної інтоксикації у щурів з гострим пародонтитом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу (2013)
Кліщ І. М. - Показники ендогенної інтоксикації та гуморального імунітету у тварин при хронічному простатиті й доброякісній гіперплазії на фоні одночасного впливу токсичного ксенодермального екстракту, Хорош В. Я. (2013)
Креховська-Лепявко О. М. - Особливості впливу амінокислот L, Гудима А. А., Городецький В. Є. (2013)
Середницька К. Р. - Особливості біосинтезу серотоніну в мозку щурів із стрептозотоциніндукованим цукровим діабетом 2-го типу, Конопельнюк В. В., Савчук О. М. (2013)
Корнійчук І. Ю. - Функціональний стан печінки у хворих на неалкогольний стеатоз печінки та стеатогепатит у динаміці лікування атоксілом (2013)
Гнатів В. В. - Активні форми кисню в патогенезі ангіопатій при цукровому діабеті 2-го типу, Демчак Х. С., Бабуленко О. М. (2013)
Беседіна А. С. - Вікові особливості змін аргіназо-no-синтазної системи у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (2013)
Борис Р. М. - Відхилення вмісту циркулюючих імунних комплексів та імуноглобулінів класів A, M, G сироватки крові в динаміці періоду гострої реакції на експериментальну краніоскелетну травму, Гоженко А. І. (2013)
Воронкова Ю. С. - Регуляція енергетичного обміну еритроцитів за допомогою речовини з почверним зв’язком, Штеменко Н. І. (2013)
Загайко А. Л. - Порівняльне дослідження дії поліфенольних концентратів з винограду та ліпотропних речовин на моделі хронічного тетрахлорметанового гепатиту, Заїка С. В., Сенюк І. В. (2013)
Лихацька Г. В. - Клініко-біохімічні показники у хворих на цироз печінки під впливом комплексної терапії із застосуванням енерліву (2013)
Москва Х. А. - Вплив піоглітазону на рівень тиреотропного гормону у хворих на гіпотиреоз та предіабет, Лаповець Л. Є., Кіхтяк О. П. (2013)
Рега Н. І. - Вплив лікування тіотропіум бромідом на стан пероксидного окиснення ліпідів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2013)
Романовська І. І. - Співокиснення фенольних субстратів у пероксидазному каталізі, Осійчук О. В., Севастьянов О. В. (2013)
Щерба В. В. - Гуморальний імунітет при пародонтиті на фоні хронічного гепатиту, Калинський М. І., Корда М. М. (2013)
Гнатюк М. С. - Структурно-функціональне дослідження особливостей вікової перебудови артерій піднижньощелепної залози, Посоленик Л. Я. (2013)
Онисковець М. Я. - Вплив свинцю на експресію білків теплового шоку Hsp70 і Hsc70 у печінці та лейкоцитах коропа, Снітинський В. В. (2013)
Придруга С. М. - Динаміка показників цитолізу й ендогенної інтоксикації в період пізніх проявів травматичної хвороби та їх корекція тіотриазоліном, Бондаренко Ю. І., Борис Р. М. (2013)
Гевкалюк Н. О. - Деякі показники стану оксидантно-антиоксидантної системи при грипозному стоматиті у дітей (2013)
Мисула М. С. - Особливості метаболічних процесів у хворих після перенесеного ішемічного півкульного інсульту (2013)
Гембаровський М. В. - Вплив L-карнітину на показники ендогенної інтоксикації за умови експериментального токсичного ураження парацетамолом на тлі харчової депривації (2013)
Сохор Н. Р. - Зміни вмісту стабільних метаболітів оксиду азоту в гострому періоді ішемічного інсульту, Шкробот С. І., Бударна О. Ю. (2013)
Ніженковська І. В. - Креатинфосфокіназна система організму людини. оцінка ефективності застосування екзогенного фосфокреатину при різних патологічних станах людини, Гладчук А. Б., Яніцька Л. В. (2013)
Чайковський М. Є. - Досвід впровадження інклюзивного навчання в університеті "Україна" (2010)
Боровик О. В. - Психологічні особливості розвитку патріотичної свідомості молоді зрілого юнацького віку (2010)
Бурдаш М. В. - Соціально-педагогічні умови формування економічного мислення студентів з особливими потребами (2010)
Волчелюк Ю. І. - Інклюзивна освіта як чинник соціальної адаптації студентів з особливими потребами (2010)
Деркач М. В. - Деякі аспекти психологічного супроводу навчання студентів з обмеженими функціональними можливостями (2010)
Добровіцька О. О. - Толерантне середовище як перший крок до інтеграції студентів з особливими потребами у вищий навчальний заклад (2010)
Драч С. В. - Ціннісні орієнтації студентської молоді українського суспільства: сутність та динаміка (2010)
Комар Т. О. - Проблеми соціально-психологічної адаптації студентів з особливими потребами (2010)
Романюк А. А. - Використання інтерактивних технологій при викладанні економічних дисциплін (2010)
Руденко О. О. - Виховання культури спілкування молоді в працях відомих педагогів та психологів (2010)
Семенова А. В. - Аналіз психолого-педагогічних, історичних передумов парадигмального моделювання в контексті теорії і методики педагогічної освіти (2010)
Ширяєва Т. М. - Комплексний психолінгвістичний тренінг як засіб розвитку пізнавальної сфери студентів в умовах оволодіння іноземною мовою (2010)
Бамбурак Н. М. - Дослідження розвитку Я-концепції особистості майбутнього соціального працівника у вищому навчальному закладі (2010)
Галімов А. В. - Аспекти соціального забезпечення: стан та проблематика розвитку пенсійного страхування, Бастричев В. С. (2010)
Болкун Т. А. - Індивідуальні відмінності процесів ідентифікації та відособлення підлітків із неблагополучних сімей (2010)
Галатир І. А. - Зміст і організація практичної підготовки фахівців вищої кваліфікації у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи у деяких країнах Європи (2010)
Галус О. М. - Соціалізація особистості: сутність, концептуальні підходи у наукових теоріях, напрямах, школах (2010)
Гомонюк О. М. - Вузівські технології як складова частина освітньої підсистеми розвитку професійно-педагогічної культури майбутнього соціального педагога (2010)
Данченко О. М. - Досвід організації соціально-педагогічної роботи з різними категоріями молоді у Німеччині (2010)
Дзюбій Д. П. - Підвищення ефективності соціальної роботи з людьми похилого віку в умовах геріатричних пансіонатів (2010)
Захарчук К. М. - Особливості фахової підготовки соціальних працівників у Сполучених Штатах Америки та проблеми української освітньої практики (2010)
Калмикова Л. В. - Вплив різних типів неблагополучних сімей на поведінку і розвиток підлітків (2010)
Польовик О. В. - Проблеми життєдіяльності дітей з особливими потребами в сучасному суспільстві (2010)
Ткачук О. В. - На шляху дотримання міжнародних стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людей з інвалідністю (2010)
Волинець Н. В. - Стратегічна модель діяльності практичного психолога щодо оптимізації соціально-психологічного клімату військового колективу, Волинець П. П. (2010)
Коломієць О. В. - Структура самореалізації викладача вищого навчального закладу (2010)
Кондратюк С. М. - Проблема адаптації першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі (2010)
Корабльова О. О. - Вплив мобінгу на формування та соціалізацію особистості (2010)
Кудінов Ю. В. - Культура педагогічного спілкування та її формування в процесі професійної підготовки студентів (2010)
Матвійчук Т. В. - Психологічні особливості розвитку педагогічних здібностей викладача вищого навчального закладу (2010)
Новікова О. А. - Особливості розвитку просторового мислення дітей молодшого шкільного віку (2010)
Фрадинська А. П. - Свідомий вибір професії як головна проблема сучасної молоді (2010)
Савчин М. В. - Особливості психопрофілактики стресу у працівників освітніх закладів, Царьов Ю. О. (2010)
Циба Н. В. - Професійне самовизначення та феномен професійної деформації психологів (2010)
Шевченко Н. В. - Проблема засвоєння гендерних ролей в підлітковому віці (2010)
Якименко А. А. - Психологічні особливості формування правової свідомості студентів вищих навчальних закладів (2010)
Бакалюк В. І. - Методика В. Ф. Шаталова: психологічний аспект застосування опорних сигналів (2010)
Білоус А. М. - Проблемні аспекти судово-правової реформи в Україні (2010)
Василенко О. М. - Шляхи формування продуктивних стосунків дітей з особливими потребами з оточенням (2010)
Вшола Т. В. - Питання методології екологізації економічної освіти (2010)
Галко О. М. - Колізійність застосування законодавства стосовно звернення стягнення на житло (2010)
Гандзій О. А. - Проблема морального розвитку нації у творчості Івана Огієнка та Романа Іваничука (2010)
Дражниця С. А. - Диференціація навчання: актуальні проблеми та пріоритетні шляхи реалізації в інтегрованому освітньому просторі ВНЗ, Дражниця О. М., Дудар О. А. (2010)
Журба І. Є. - Науково-методологічні засади трансформації економічних систем транскордонного співробітництва країн Центральної та Східної Європи (2010)
Калаур С. М. - Шляхи підвищення якості контролю за самостійною роботою студентів вищого навчального закладу (2010)
Кожушко О. О. - Щодо колізійної правотворчої діяльності Кабінету Міністрів України (2010)
Корнещук В. В. - Самостійна робота студентів як важливий фактор неперервної професійної підготовки фахівців (2010)
Крукевич Л. Я. - Дослідження ефективності технології організації контролю за самостійною роботою студентів комерційного коледжу: результати та їх аналіз (2010)
Михальська Н. М. - Проблема смертної кари як інституту вивчення на міжнародній арені (2010)
Мудра-Рудик Я. А. - Трансформація вищої освіти в контексті викликів глобалізації (2010)
Нагорна В. В. - Теоретичний аналіз конституційної функції прокурора з підтримання державного обвинувачення в суді (2010)
Неклюєнко О. В. - Аналітичні аспекти засад фінансування освіти (2010)
Піхур І. В. - Розвиток системи управління підприємством в нестабільному конкурентному середовищі (2010)
Рабійчук С. О. - Соціалізація та індивідуалізація особистості підлітка як проблема педагогіки дозвіллєвої діяльності (2010)
Васил’євих Л. Г. - Вплив навчального та екзаменаційного стресу на процес адаптації студентів першого курсу до навчання у вищому навчальному закладі (2010)
Веретко І. А. - Характеристика здоров'я молоді, яка займається оздоровчою аеробікою з елементами сучасних стилів танцю (2010)
Кравчук Л. С. - Особливості фізичного розвитку і психічних функцій студентів соціально-гуманітарних спеціальностей в залежності від статі (2010)
Левицька Л. В. - Вплив емоцій на стан здоров’я особистості (2010)
Матвійчук В. М. - Використання методів фізичної реабілітації молоді з функціональними порушеннями постави в контексті процесу навчання у вищому навчальному закладі (2010)
Петерчук Ф. Т. - Деякі аспекти формування практичних навичок невідкладної медичної допомоги у студентів за спеціальністю "фізична реабілітація" ХІСТ ВМУРоЛ "Україна" (2010)
Петерчук Ф. Т. - Особливості проведення практичних занять по використанні засобів фізичної реабілітації в хірургії студентами за спеціальністю "фізична реабілітація" (2010)
Сидорченко К. М. - Врахування соматотипу школярів при корегуванні їх здоров’я в процесі фізичного виховання (2010)
Відомості про авторів (2010)
Титул, Зміст (2013)
Круцевич Т. - Ценностные ориентации лиц зрелого возраста в проведении досуга, Имас Т. (2013)
Кашуба В. - Современные коррекционные технологии, используемые в физическом воспитании детей старшего дошкольного возраста с нарушениями осанки, Бондарь Е. (2013)
Данаил С. - Физкультурное образование в контексте современных разработок теории деятельности и личности (2013)
Земцова В. - Здоров’я чоловічої популяції в Україні та світі: проблеми та підходи до вирішення 27-31, Зубковська Є. (2013)
Ротерс Т. - Модель підготовки вчителів фізичної культури до профільного навчання за спортивним напрямком (2013)
Андреева Е. - Рекреационные игры в структуре досуговой деятельности лиц зрелого возраста, Благий А. (2013)
Круцевич Т. - Зарубіжний досвід організації рекреаційної діяльності дітей в умовах паркових комплексів, Пангелова Н. (2013)
Маринич В. - Зміст і форми фізкультурно-оздоровчої роботи в позашкільних навчальних закладах, Когут І. (2013)
Макаренко М. - Зв’язок фізичних здібностей підлітків з нейродинамічними властивостями вищих відділів центральної нервової системи, Лизогуб В., Пустовалов В., Зганяйко А. (2013)
Томенко О. - Взаємозв’язок між рівнем соматичного здоров’я, рухової активності та окремими показниками фізичної культури особистості школярів 8-11 класів (2013)
Пилипей Л. - Стан фізичної підготовленості студенток і курсу ВНЗ, Шаповал М. (2013)
Василец В. - Эффективность использования танцевально-двигательной терапии в физкультурно-оздоровительной работе с женщинами среднего возраста, Врублевский Е., Шебеко Л. (2013)
Врублевский Е. - Подвижные игры как действенное средство гармоничного развития ребенка в семье, Петрукович Н. (2013)
Кириченко О. - Корекція функціональних порушень постави засобами йоги в спеціальних медичних групах, Терьохіна О., Горобей Н., Гавриленко В. (2013)
Марченко О. - Гендерні особливості формування інтересів та ціннісних орієнтацій у сфері фізичної культури школярів (2013)
Гриньова Т. - Динаміка показників фізичних якостей дівчат 10-13 років під впливом занять різними видами туризму (2013)
Кара С. - Роль педагогічної практики у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів фізичного виховання (2013)
Самодай В. - Проблематика формування здорового способу життя (2013)
Саїнчук О. - Порівняльна оцінка фізичної підготовленості учнів молодшого шкільного віку (2013)
Ярмак О. - Аналіз захворюваності юнаків 15-17 років (2013)
Бублик С. - сучасні уявленя про психофізичний розвиток особистостей (2013)
Круцевич Т. - Технології набуття організаційно-управлінських умінь з управління фізичною підготовкою, Красота В., Ольховий О. (2013)
Цуприк С. - Підготовка майбутніх вихователівдо роботи в літніх оздоровчих таборах (2013)
Пархоменко О. - Вивчення рівня фізичної підготовленості студенток економічних спеціальностей (2013)
Вінярська Т. - Сучасні проблеми формування спеціально організованої рухової активності студентів ВНЗ (2013)
Остапенко Ю. - Pозвиток станової сили засобами ппфп студентів інформаційно-логічної групи спеціальностей (2013)
Жук А. - Применение игровых упражнений в воде с детьми младшего школьного возраста (2013)
Давиденко О. - Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи студентів спеціальної медичної групи, Семененко В., Білецька В. (2013)
Афтимичук О. - Психофизическая подготовленность стилиста в системе занятий фитнессом (2013)
Степанова І. - Фітнес-технології у фізичному вихованні дітей (2013)
Сергієнко В. - Вікові показники індексів швидкісних здібностей студенток вищих навчальних закладів (2013)
П’ятничук Г. - Динаміка швидкісно-силових здібностей студентів упродовж навчального року (2013)
Головченко О. - Вікові особливості порогових рівнів компонентів рухової активності учнів 5-9 класів (2013)
Семанишин Т. - Формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до валеологічної діяльності у дошкільних закладах освіти (2013)
Максименко Л. - Сучасні підходи щодо застосування рекреаційних технологій для відновлення стану здоров’я дітей 5-ти і 6-ти років (2013)
Цись Д. - Дослідження психічних станів студентів 1-4 курсів в процесі навчання у вищому навчальному закладі (2013)
Делбани Х. - Дифференцированный поход на уроках физической культуры в начальных классах юга ливана с учетом соматотипа школьников, Делбани Х. (2013)
Сичова Т. - Зміцнення здоров’я студенток засобами танцювальної аеробіки, Корягіна О. (2013)
Вишневецкая В. - О вопросе оценивания теоретических знаний на основе применения информационных технологий при подготовке специалистов по физическому воспитанию и спорту (2013)
Пангелов Б. - Спрямованість і зміст діяльності аніматорів в туристсько-рекреаційних комплексах, Пангелов С. (2013)
Чайка Д. - Вплив занять дитячим фітнесом на фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку (2013)
Стадник В. - Використання плавання у позанавчальних заняттях з фізичного виховання студентів ВНЗ (2013)
Шиян О. - Історичні аспекти становлення та розвитку черлідингу у світі та Україні (2013)
Маковецька Н. - Педагогічні засади освітньо-оздоровлювальної діяльності дошкільного навчального закладу (2013)
Трачук С. - Удосконалення координаційних здібностей дітей середнього шкільного віку в позаурочних формах занять з футболу (2013)
Мандюк А. - Фізичне виховання в системі середньої освіти США (2013)
Хохлова Л. - Оцінка ефективності організаційно-педагогічної методики щодо покращення ставлення старшокласників до здорового способу життя (2013)
Котова О. - Складові навчально-виховного процесу в старшій профільній школі за спортивним напрямком, Суханова Г. (2013)
Мальона С. - Педагогічна система управління розвитком спорту для всіх, Кіндрачук В. (2013)
Олефір Г. - Дослідження стану формування рухових навичок з волейболу в учнів шкіл спортивного профілю (2013)
Самсутіна Н. - Педагогічні умови формування професійних функціональних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури (2013)
Блавт О. - Конструктивні особливості оцінювання тестового контролю студентів спеціальних медичних груп ВНЗ (2013)
Король С. - Засоби спортивного орієнтування у фізичному вихованні студентів ВНЗ (2013)
Нападій А. - Аналіз показників фізичного стану школярів 13-14 років на початку навчального року (2013)
Черняков В. - Удосконалення сучасної української гімнастичної термінології на прикладі положень сидячи (2013)
Боднар І. - Місце рухової активності у дозвіллі учнів середнього шкільного віку (2013)
Власенко Н. - Формирование экологических представлений у детей дошкольного возраста в системе физкультурнооздоровительной работы дошкольного учреждения (2013)
Содержание (2012)
Абашина В. Н. - Из наблюдений над языком автобиографической прозы Н. Берберовой "Курсив мой": вставные конструкции (2012)
Лю Юйин - Концепт вещь в романе А. В. Иличевского "Матисс", Соколова Т. И. (2012)
Даниленко Ю. А. - Аксиологическое и индивидуально-авторское в концепте "Небо" (на материале романа В. В. Набокова "Дар") (2012)
Баранова Л. А. - Комминуальное раскодирование заимствованных слов по аббревиатурному типу как средство языковой игры в межъязыковой коммуникации (2012)
Скоробогатова Е. А. - Поэтическая актуализация морфологических значений в поэзии Александра Пушкинa (2012)
Лаврухина В. Л. - О взаимосвязи лингвокультурологии и переводоведения (2012)
Швецова Н. Л. - Языковая аскиологическая информативность прозвищ (на материале русских островных говоров Одесской области) (2012)
Ковалева К. Л. - Истоки теории интерконтекстуальности (2012)
Минина Н. С. - Морфологический статус слова ВС" в свете позиционной теории М. В. Панова (2012)
Ланина А. Н. - Универсальное в русских фразеологизмах с зоосемизмами (2012)
Степанченко И. И. - Метафора в лингвистических дефинициях и интеграция наук о человеке (2012)
Кардашова А. В. - Языковая личность в дискурсивном измерении (2012)
Пащенко О. Л. - Об изучении художественного пространства и времени в русистике (2012)
Павлищева Я. А. - Гендерные стереотипы в языковой картине мира (2012)
Юдко Л. В. - Концепт толерантность в дискурсах спецслужб (2012)
Гулич Е. А. - Л. Я. Гуревич о "Художественных заветах" Л. Н. Толстого (2012)
Саворовская А. А. - Романтический текст как прецедентный в повести А. В. Чаянова "Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина" (2012)
Шеховцова Т. А. - Роман с городом, или возвращение к себе (о романе Д. Данилова "Описание города") (2012)
Поборчая И. П. - Мифопоэтика новелл Алексея Холодова (2012)
Фролов А. В. - Мир "Полудня" Аркадия и Бориса Стругацких и мир "Туманности Андромеды" Ивана Ефремова: тематика, идеи, традиции (2012)
Козлова А. Г. - Пушкинская традиция в творчестве М. Д. Рахлиной, Галаган Я. В. (2012)
Щербина В. В. - Поэзия серебряного века как своеобразный вид диалога культур (2012)
Радчук О. В. - Тестирование как одна из форм контроля самостоятельной работы студентов (2012)
Нарукве Чарльз - Социокультурный подход к языковому образованию (2012)
Шульга И. Н. - Контроль и самоконтроль в структуре вступительного тестирования иностранных абитуриентов украинских вузов (2012)
Доктору филологический наук, профессору Александру Сергеевичу Силаеву — 60 (2012)
Наши авторы (2012)
Губський Ю. І. - Вивчення біохімічних та структурно-динамічних параметрів мембран еритроцитів за умов гострого больового синдрому та дії кеторолаку і α-токоферолу ацетату, Бухтіарова Т. А., Горюшко Г. Г., Літвінова Н. В., Парамонова Г. І., Бабенко Л. П., Курапова Т. М., Величко О. М. (2012)
Рясний В. М. - Синергізм дії вітаміну d3 та метиленбісфосфонової кислоти в регуляції мінерального обміну за експериментального дисфункціонального остеопорозу, Великий О. М., Калашніков О. В., Шиманський І. О. (2012)
Олещук О. М. - Зміни біохімічних показників стану печінки при експериментальному цирозі та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту (2012)
Ткаченко І. М. - Перспективи одержання та використання наночасток гідроксіапатиту стронцію для профілактики і лікування підвищеної стертості зубів, Роговцов О. О. (2012)
Драпак О. Я. - Вплив гіпертонічної хвороби на клінічний перебіг хронічного панкреатиту і показники цитокінового профілю пацієнтів (2012)
Дзецюх Т. І. - Особливості перебігу вільнорадикальних процесів і стану антиоксидантної системи за умов експериментального гострого пародонтиту на тлі гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2012)
Сопотніцька В. В. - Корекція ліпофлавоном порушень окиснювальних процесів при пародонтиті, Корда М. М. (2012)
Горицький В. М. - Аспартат- і аланінамінотрансфераза слизової оболонки порожнини рота при гіперергічному запаленні й дії постійного магнітного поля, Лаповець Л. Є. (2012)
Мізь А. В. - Морфологічна оцінка структурної перебудови стінки тонкої кишки та динаміка показників ендогенної інтоксикації у щурів з гострим ураженням тетрахлорметаном у віковому аспекті (2012)
Погорецька Х. В. - Динаміка показників процесів енергозабезпечення у печінці білих щурів різних вікових періодів з ацетамінофеновим ураженням, Кліщ І. М., Куліцька М. І. (2012)
Галагдина А. А. - Довготривалі ефекти порушення кровообігу в басейні сонних артерій на показники протео- і фібринолітичної активності в слизовій ротової порожнини щурів зі стрептозотоциніндукованим діабетом (2012)
Гевкалюк Н. О. - Білки гострої фази запалення як показники неспецифічної резистентності організму дітей, хворих на ГРВІ (2012)
Підручна С. Р. - Метаболічні зміни у серцевому м’язі при тяжкій і комбінованій травмі після корекції ліофілізованими ксеноімплантатами, Гонський Я. І., Соколова Л. В. (2012)
Гурська О. В. - Накопичення біологічно активних сполук в онтогенезі Pyrethrum Partenium (L.) Smith., Пида С. В. (2012)
Козак М. Р. - Біохімічні та фізичні властивості полімеру, виготовленого на основі акрилової кислоти, Олійник А. В., Остапів Д. Д., Заіченко О. С., Влізло В. В. (2012)
Сатурська Г. С. - Патогенетична оцінка процесів синтезу та ферментативного гідролізу ацетилхоліну в міокарді щурів на етапах розвитку дифузного кардіосклерозу (2012)
Стечишин І. П. - Вплив препаратів кверцетину на пероксидне окиснення ліпідів у міокарді при експериментальному цукровому діабеті 2-го типу, Лепявко А. А. (2012)
Бігдан О. А. - Дослідження фармакологічної активності серед 3-ацетилтіо-5-(2-, 3-, 4-фторфеніл)-1,2,4-тріазолів, 1-((5-(2-, 3-, 4-фторфеніл)-4н-1,2,4-тріазол-3-іл)сульфоніл)етанонів та 1,2-біс(5-(2-, 3-, 4-фторфеніл)-1н-1,2,4-тріазол-3-іл)дисульфідів, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2012)
Мерецький В. М. - Пероксидне окиснення ліпідів та антиоксидантний захист у тканині серця і легень тварин з черепно-мозковою травмою та стрептозотоциновим цукровим діабетом (2012)
Мерецька І. В. - Вплив нового гіпоглікемічного рослинного збору на динаміку показників цитокінового статусу при цукровому діабеті (2012)
Качула С. О. - Вплив тютюнокуріння на активність α-амілази слини, Курлянцева А. Ю., Шунков В. С. (2012)
Лепявко А. А. - Стан системи гемостазу в хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2012)
Левенець С. С. - Використання харчових продуктів, що містять олію вівса і комплекс вітамінів А, С, Е, у лікуванні дітей, хворих на бронхіальну астму (2012)
Косовська Т. М. - Використання антиоксидантних препаратів у педіатричній практиці (2012)
Бекус І. Р. - Карнітин – його роль при дії ксенобіотиків (2012)
Табалюк Т. А. - Клінічна оцінка реакції фотополімеризації колагенових волокон рогівки при кератоконусі (2012)
Пацкань Л. О. - Вплив тіотриазоліну на процеси вільнорадикального окиснення білків плазми крові та печінки щурів при гострому отруєнні парацетамолом на тлі нітритної інтоксикації (2012)
Франчук О. А. - Лікування передменструального синдрому з використанням фітопрепарату "ТазалокТМ” (2012)
Мисула Ю. І. - Порівняльний аналіз нейролептичної терапії хворих на параноїдну форму шизофренії (2012)
Бандрівський Ю. Л. - Роль пероксидної оксигенації ліпідів у розвитку патології пародонта (2012)
Мацко Н. В. - Роль імуноцитокінових порушень у патогенезі пародонтиту, асоційованого з гастродуоденальними виразками (2012)
Стоянов А. О. - Методы определения разновалентных форм церия и европия (Обзор), Стоянова И. В., Чивирева Н. А., Антонович В. П. (2013)
Матвейко Н. П. - Инверсионно–вольтамперометрическое определение тяжелых металлов в зубных пастах, Кулак А. И. (2013)
Дубенська Л. О. - Трифенілметанові барвники у вольтамперометричному аналізі (2013)
Ходаков И. В. - Cпособ идентификации полифенолов в растительных экстрактах с применением ВЭЖХ на примере определения состава изофлавонов сои (2013)
Сухарев С. М. - Визначення алюмінію у природних водах методом електротермічної атомно-абсорбційної спектроскопії, Сухарева О. Ю. (2013)
Алемасова А. С. - Аналитическая химия сегодня и завтра: итоги ІХ Всеукраинской конференции по аналитической химии, Георгиевский В. П., Зайцев В. Н. (2013)
Калашник Н. С. - Стратегії розвитку самоосвіти державних службовців в Україні (2013)
Кіктенко О. В. - Посилення ролі державних регуляторів фондового ринку (2013)
Ларіна Н. Б. - Перспективи становлення європейської соціальної моделі, Ткач О. І. (2013)
Новаченко Т. В. - Становлення авторитету правителів Київської Русі в контексті універсального соціально-історичного циклу (2013)
Ромін А. В. - Інноваційні технології державного управління вищим навчальним закладом у системі ДСНС України (2013)
Сердечна Л. В. - Фіскальне регулювання як інструмент державної політики в галузі реклами (2013)
Чабанова К. І. - Особливості регіональної деволюції в Уельсі (2013)
Шевцов А. Л. - Державне регулювання міграційних процесів як основна функція міграційної політики (2013)
Шупік Б. В. - Шляхи вдосконалення державного регулювання міжнародного туризму в Україні (2013)
Анікеєнко В. М. - Механізм формування державної політики розвитку інфраструктури аграрного ринку (2013)
Бєлай С. В. - Розроблення комплексного державного механізму протидії кризовим ситуаціям за масовою участю населення (2013)
Жадан О. В. - Соціально-комунікативний механізм державного регулювання соціально-трудових відносин: теорія та перспективи застосування (2013)
Коваленко Є. О. - Теоретичні підходи до вивчення державної кадрової політики (2013)
Коновалов Л. С. - Теоретичні засади формування механізму державного аудиту ефективності публічних коштів (2013)
Садковий В. П. - Державні механізми стандартизації в галузі професійної освіти як запорука якості підготовки фахівців (2013)
Сітнікова Н. С. - Методи та механізми правового регулювання як специфічний спосіб владного впливу держави на розвиток олімпійського руху України (2013)
Ткач Є. Ю. - Програмно-цільовий механізм державного управління системою охорони здоров’я (2013)
Бікулов Д. Т. - Тіньова економіка в контексті місцевого самоврядування (2013)
Заблоцький В. В. - Компаративний аналіз історичного становлення системи місцевого самоврядування України (2013)
Кравченко Т. А. - Роль зв’язків громадськості з місцевими органами влади у забезпеченні сталого розвитку територіальних громад в Україні (2013)
Кутьков В. П. - Формування концепції маркетингового управління регіоном (2013)
Бутник О. О. - Законодавче регулювання державно-приватного партнерства: ризики та перспективи розвитку (2013)
Смірнова О. М. - Процес державного регулювання психологічної складової цивільного захисту України (2013)
Свіркін Д. О. - Розробка нової житлової політики в умовах реформування житлово-комунального господарства України (2013)
До уваги авторів (2013)
Ажиппо О. Ю. - Деякі проблеми організації самостійної роботи майбутніх учителів фізичної культури до їх професійної діяльності (2011)
Горбунова Н. В. - Сучасні дослідження в галузі української лінгводидактики (2011)
Пеньков В. І. - Етичний аспект діалочної взаємодії між викладачем і курсантами в навчально-виховному процесі (2011)
Ревенко І. В. - Художнє мислення як основа художньо-пізнавальної діяльності майбутнього вчителя (2011)
Резван О. - Проблема рефлексивності у формуванні особистої життєвої позиції (2011)
Розумна Т. С. - Суть технології підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до інтерактивної взаємодії з учнями (2011)
Седашева С. Л. - Педагогічна технологія, що сприяє підготовці майбутніх учителів до особистісно-центрованої взаємодії з учнями (2011)
Смирнова Т. А. - Толерантність у системі особистісних та професійно важливих якостей майбутнього вчителя музики (2011)
Стяглик Н. І. - Навчальне консультування студентів як засіб індивідуалізації навчання (2011)
Танько Т. П. - Формування національних цінностей студентської молоді засобами мистецтва (2011)
Таран І. В. - Деякі аспекти реалізації освітньо-орієнтованого підходу в професійній підготовці майбутнього вчителя (2011)
Трощій Н. П. - Теоретичні засади формування ціннісного ставлення до здорового способу життя у майбутніх педагогів (2011)
Чен Н. В. - Інтеграційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2011)
Шабельник С. О. - "Конструювання одягу" як основна базова дисципліна для формування конструкторських умінь майбутніх дизайнерів у процесі їх професійної підготовки (2011)
Шаповалова Н. П. - Кар’єрна орієнтація й стійкі утворення в структурі особистості людини (2011)
Шемигон Н. Ю. - Розвиток професійної мотивації майбутніх інженерів-педагогів – теоретичний аспект (2011)
Шеплякова І. О. - Категорія ‟обов’язок” як компонент ціннісно-правової свідомості майбутнього вчителя (2011)
Романова І. А. - Особливості застосування трвз-технології в початковій школі (2011)
Сачава К. Д. - Структура навчальної працелюбності школярів (2011)
Ткачов А. С. - Характеристика основних джерел інформації для учнів старшої школи (2011)
Юткало С. Ю. - Аксіологічний підхід до проблеми формування авторитету вчителя загальноосвітнього навчального закладу в процесі професійної діяльності (2011)
Таскіна Н. - Організація взаємодії суб'єктів педагогічного процесу в умовах сприятливого мікроклімату як педагогічна умова створення соціально-культурного середовища у вищому педагогічному закладі (2011)
Ширшов В. Д. - Педагогическая сабриенология, Ширшов С. В. (2011)
Штефан Л. А. - Основні вимоги та функції соціального педагога (20-ті — перша половина 30-х рр. ХХ ст.) (2011)
Яковенко К. Ю. - Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів (2011)
Соколович-Алтуніна Ю. О. - Витоки модернізації системи вищої освіти республіки Польща (2011)
Ткач А. В. - Проблема вивчення і розповсюдження передового педагогічного досвіду на сторінках педагогічної преси у 70 роки ХХ ст. (2011)
Черкашина О. О. - Завдання методичних комісій: історико-педагогічний аспект (2011)
Бутинець Ф. Ф. - Амортизація майна: погляд в минуле (2013)
Бутинець Т. А. - Організаційні підходи до формування системи внутрішнього контролю (2013)
Безверхий К. В. - Економічна сутність обліково-звітної інформації та теоретичні концепції її удосконалення (2013)
Безручук С. Л. - Напрями удосконалення методики викладання бухгалтерського обліку студентам економічних спеціальностей (2013)
Бєлгородцева М. О. - Семантика поняття "фінансові результати” та методика їх обліку у страхових компаніях (2013)
Боримська К. П. - Реалізація концепції інформаційної безпеки підприємства в спектрі системи бухгалтерського обліку (2013)
Борисейко Ю. В. - Нові форми фінансової звітності: переваги і недоліки (2013)
Гаценко-Колумбет О. П. - Оборотні активи підприємства: проблеми теорії обліку (2013)
Гомела О. О. - Огляд літературних джерел з питань обліку та контролю агентських відносин в галузі туристичної діяльності (2013)
Грицак О. С. - Особливості організації бухгалтерського обліку операцій застави (2013)
Даценко Г. В. - Застосування непрямих методів контролю за сплатою єдиного податку в місцевому оподаткуванні, Пасько М. О. (2013)
Долюк А. В. - Витрати на оплату праці як економічне поняття та об’єкт бухгалтерського обліку (2013)
Заревчацька Т. В. - Облік та документування виробничої собівартості на машинобудівних підприємствах (2013)
Здреник В. C. - Економіко-прaвовa cутність поняття "фінaнcові вклaдення” тa "фінaнcові інвеcтиції” (2013)
Іваненко В. О. - Особливості організації бухгалтерського обліку фінансових результатів на торговельних підприємствах, Мейш А. В. (2013)
Камінська М. Б. - Проблемні питання щодо обліку ПДВ на переробних підприємствах (2013)
Кафка С. М. - Основні засоби: класифікація для цілей обліку (2013)
Кашуба В. Д. - Вплив податку на додану вартість на діяльність суб’єктів підприємництва (2013)
Кивачук В. С. - Вдосконалення бухгалтерського обліку з позиції закону зворотного зв'язку, Семенюк К. В. (2013)
Кондрич В. І. - Витрати виробництва: поняття та обліково-економічна сутність (2013)
Ксендзук В. В. - Операції хеджування: історико-гносеологічний аналіз (2013)
Кузьмін Дм. Л. - Облік грошових розрахунків у різних літературних джерелах (2013)
Кузьмін Дн. Л. - Комерційне посередництво на сучасному ринку: підходи до класифікації (2013)
Кушнір С. О. - Проблемні питання визначення економічного ефекту від інвестиційної діяльності в інновації (2013)
Ловска І. Д. - Нормативне регулювання бухгалтерського обліку виробничих запасів спиртової промисловості (2013)
Маковійчук О. В. - Обліково-класифікаційний підхід франчайзингових операцій (2013)
Мандражи З. Р. - Використання комп'ютерних технологій в удосконаленні аналізу доходів і фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств, Лошакова Є. В. (2013)
Мандражи З. Р. - Особенности методики анализа результативности деятельности предприятий малого бизнеса, Абдиева Г. Т. (2013)
Масловська А. Ю. - Розвиток методики економічного аналізу оборотного капіталу (2013)
Матушевська О. А. - Аналіз економічної стійкості підприємств промисловості: методичні підходи та шляхи вдосконалення (2013)
Михальська О. Л. - Оцінка діючої методики управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах з метою її вдосконалення (2013)
Міронова О. І. - Аналіз окремих положень МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість” (2013)
Мороз Ю. Ю. - Облікова політика підприємства в частині формування витрат на робочу силу (2013)
Назаренко Т. П. - Управління рівнем постійних витрат підприємства: застосування контрольних процедур (2013)
Овсюк Н. В. - Утримання із заробітної плати та їх висвітлення в періодичній літературі (2013)
Панченко І. А. - Вимоги до облікової інформації про прибуток в контексті орієнтації бухгалтерського обліку на задоволення запитів користувачів (2013)
Пономарьова Т. В. - Обґрунтування необхідності розробки та впровадження суб’єктами аудиторської діяльності системи контролю якості, Царенко М. М. (2013)
Прокопенко Ж. В. - Аналіз дисертаційних досліджень з проблем формування страхових резервів (2013)
Савченко Н. М. - Концепція управлінського обліку (2013)
Савченко Р. О. - До питання організації системи внутрішнього контролю (2013)
Сердюк О. М. - Методичні особливості фінансового обліку та калькулювання виробничої собівартості сільськогосподарської продукції (2013)
Урусова З. П. - Сучасні підходи до оцінки вартості нематеріальних активів (2013)
Хомик П. М. - Оперaції з фінaнcовими інвеcтиціями: нормaтивно-прaвове регулювaння (2013)
Шавурська О. В. - Критичний аналіз дисертаційних досліджень з проблематики збереження, використання та відтворення лісових ресурсів (2013)
Щербельова Н. П. - Сутність поняття "факт”: аналіз довідкової літератури (2013)
Ющак Ж. М. - Маркетингові витрат ті їх види (2013)
Антонюк П. П. - Теоретико-концептуальні підходи до поняття "соціальна безпека” підприємства : характеристики, переваги, недоліки (2013)
Бачо Р. Й. - Державний борг Угорщини: ретроспективний аналіз та політика управління (2013)
Бойченко К. С. - Ризик-навігація стратегічного розвитку підприємства (2013)
Брадул О. М. - Удосконалення менеджменту персоналу на підприємствах гірничозбагачувального комплексу, Волошина К. А., Матвіюк Г. С. (2013)
Вікарчук О. І. - Інноваційна культура як функціональна підсистема інноваційного потенціалу підприємства (2013)
Дарченко Н. Д. - Мотиваційний моніторинг як інструмент управління плинністю кадрів (2013)
Денисенко М. П. - Інвестиційно-інноваційна складова економічної безпеки на регіональному рівні, Лойко В. В. (2013)
Замазій О. В. - Місце бізнес-адміністрування в системі управління виробничо-господарською діяльністю підприємства (2013)
Іванова Т. В. - Теоретико-методичні підходи до оцінювання ефективності заходів з реструктуризації підприємств (2013)
Калініченко О. О. - Кадрове забезпечення системи охорони здоров’я на сучасному етапі (2013)
Камінська Т. Г. - Вплив інформаційної (постіндустріальної) стадії розвитку продуктивних сил на характер протікання кругообороту капіталу (2013)
Кашуба В. Д. - Теорія і практика економіки оподаткування (2013)
Костюченко В. М. - Еколого-економічна безпека в контексті національного суверенітету, Бохан А. В. (2013)
Кравчук Г. В. - Фінансове забезпечення банківської системи України, Ясковець В. В. (2013)
Кравчук Н. В. - Основні тенденції використання стратегічно-маркетингового інструментарію в процесі управління суб’єктами туристичної галузі України (2013)
Крупа О. В. - Особливості формування стратегії аутсорсингу бізнес-процесів промислових підприємств (2013)
Кулаковський Т. Ю. - Належне оцінювання можливостей підприємця як один із кроків до підприємницького успіху (2013)
Лепьохіна І. О. Методичні підходи до визначення мотивації ефективної трудової діяльності працівників підприємств машинобудування запорізького регіону - (2013)
Мелень О. В. - Дослідження та аналіз розвитку моделей інноваційного процесу на промислових підприємствах (2013)
Мосійчук І. В. - Кадровий потенціал соціальної сфери в умовах сталого розвитку (2013)
Пацалюк К. О. - Маркетингові комунікації в сучасному менеджменті (2013)
Пашинська І. І. - Концептуальні основи методології судово-економічної експертизи (2013)
Петровська І.П. - Податкові пільги як спосіб стимулювання інноваційної діяльності в Україні (2013)
Писаренко Б. А. - Діагностика економічної безпеки функціонування промислових підприємств, Проценко Н. Б. (2013)
Пойта І. О. - Оцінка сучасного стану ринку послуг (2013)
Пономаренко Є. Б. - Сучасні тенденції адаптації закордонного досвіду соціального страхування в Україні (2013)
Ротанов Г. М. - Стратегія управління конкурентоспроможністю промислового підприємства (2013)
Сейсебаєва Н. Г. - Управління інноваційним розвитком підприємств машинобудування (2013)
Січка І. І. - Оцінка державного регулювання інвестицій у туристично-рекреаційну галузь України (2013)
Стецюк С. С. - Формування доданої вартості продукції підприємств м’ясопереробної галузі в умовах вертикальної інтеграції (2013)
Стригуль Л. С. - Особливості формування інвестиційних процесів промислових підприємств в умовах структурних перетворень економіки (2013)
Щербан М. Д. - Сутність і принципи функціонування кредитної кооперації (2013)
Юрків Н. Я. - Діагностика стану забезпечення функціональних складників економічної безпеки реального сектора економіки (2013)
Яснолоб І. О. - Особливості встановлення ціни на плодоовочеву продукцію (2013)
Дмитровська В. С. - Теоретичні засади формування доходів місцевих бюджетів (2013)
Залєтов О. М. - Теоретичні основи, практика і принципи корпоративного страхування (2013)
Кулішов В. В. - До питання про світову валютно-фінансову систему (2013)
Лосіхін О. О. - Сутність і принципи страхового забезпечення безпеки дорожнього руху (2013)
Марченко О. І. - Інвестиційний податковий кредит як стимул до нарощування випуску інноваційної продукції в Україні, Мельничук Г. С. (2013)
Мілінчук О. В. - Оцінка вартісно-орієнтованих показників та моделювання на цій основі еталонних орієнтирів для потреб бюджетування підприємства (2013)
Півняк Ю. В. - Проблеми удосконалення фінансового контролю в Україні (2013)
Яременко Н. В. - Страховий агент: сутність та основні функції (2013)
Вольська В. В. - Рецензія на навчальний посібник "Управління потенціалом підприємства" (2013)
Анотації до статей (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Буряк О. П. - Антикризова політика провідних країн ЄС: уроки для України (2013)
Завадська Н. О. - Особливості соціального розвитку держави у посткризовий період (2013)
Ільяшенко В. А. - Наслідки і проблеми застосування спрощеної системи оподаткування в Україні (2013)
Клименко С. Є. - Теоретичні основи побудови концепції застосування механізмів реалізації експортного потенціалу України на світових ринках (2013)
Покатаєва О. В. - Інноваційний вектор модернізації національної економіки: проблеми і ресурси (2013)
Antoniuc А. - Analysis of the experience of economic security in the structure of the regional economy of the USA, Shmygol N. (2013)
Захаріна А. Г. - Визначення сутності та особливостей круїзного туризму (2013)
Іляшенко А. Х. - До питання вдосконалення бюджетного законодавства України (2013)
Корольков В. В. - Прогнозування економічного розвитку регіону з використанням фактора технічного прогресу (2013)
Лінтур І. В. - Механізм управління ефективністю інвестування національної економіки (2013)
Пасічник К. С. - Стандартизація економічної інформації як економічна категорія (2013)
Сущенко О. А. - Регіональні зовнішньоекономічні структури в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств регіону (2013)
Чекушина Ю. В. - Види інтелектуальної міграції населення України (2013)
Ярошевська О. В. - Вплив інновацій на ринок праці в Україні, Вальчук М. О. (2013)
Бойко В. В. - Економічне та організаційне обґрунтування оновлення та підтримання виробничих потужностей підприємств у сучасних умовах господарювання, Толок В. В. (2013)
Будинська О. Ю. - Інтегральні іммобілізовані матеріальні витрати та їх грошове відтворення власними коштами підприємства (2013)
Драбаніч А. В. - Методичні підходи до формування та оцінювання оптимального співвідношення між ризиком і прибутком страховика (2013)
Кіктенко З. П. - Взаємодія маркетингу та закупівель при управлінні запасами, Купа І. В. (2013)
Коваленко О. В. - Деякі теоретичні і практичні аспекти визначення платоспроможності промислових підприємств (2013)
Корінєв В. Л. - Контролінг у системі управління маркетингом на підприємстві (2013)
Маліков В. В. - Особливості аудиторських перевірок на підприємствах транспорту (2013)
Омельчак Г. В. - Інституціональне середовище та сутність конкурентного потенціалу корпорацій (2013)
Ротанов Г. М. - Формування ланцюжка цінності в системі управління конкурентоспроможністю промислового підприємства (2013)
Сьомченко В. В. - Роль внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів на підприємстві (2013)
Тунік А. Г. - Посилення мотивації персоналу шляхом упровадження елементів корпоративної культури в ТОВ "Алло” (2013)
Юхновська Ю. О. - Теоретичні та прикладні засади управління інтегрованими корпоративними структурами консорціумного типу (2013)
Азарян О. М. - Баланс інноваційних і інвестиційних рішень у системі розвитку підприємств, Біленький О. Ю. (2013)
Апарова О. В. - Регулювання грошово-кредитної політики в Україні (2013)
Давидкова Н. М. - Аналіз особливостей трудової діяльності в банківській сфері (2013)
Каськів В. В. - Методи оцінювання і відбору національних інвестиційних проектів (2013)
Кулько І. В. - Оцінювання та аналіз основних виробничих фондів підприємств (2013)
Мордвінова І. О. - Основні тенденції справляння орендної плати в аграрному землекористуванні України (2013)
Коротаєва Ю. В. - Аналіз проблем економічного розвитку країн СНД (2013)
До уваги авторів (2013)
Жуковська Д. В. - Навчання гуманітарних дисциплін старшокласників загальноосвітньої школи засобами Інтернет-ресурсів (2012)
Стяглик Н. І. - Технологія навчального консультування студентів (2012)
Алтухова А. В. - Сутність принципу міцності знань: сучасний аспект (2012)
Васьков Ю. В. - Джерела і фактори проектування змісту фізкультурної освіти в загально-освітньому закладі (2012)
Чорновол-Ткаченко А. О. - Емоційна оцінка підлітками сімейного функціонування як фактор формування "Я-образу" (2012)
Шуть М. М. - Питання методики формування творчих умінь молодших школярів засобами музичної гри (2012)
Зубкова М. О. - Аналіз зв’язку понять "організатор", "керівник", "лідер" у науковій літературі (2012)
Скрипник Н.С. - Роль позаадиторної діяльності у становленні суб’єктності студентів (2012)
Портян М. О. - Особливості формування ділових якостей особистості майбутнього вчителя (2012)
Чернишенко О. Є. - Використання мультимедіа-технологій в процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України (2012)
Мілаш О. О. - Формування дослідницької культури майбутніх учителів у процесі професійної підготовки (2012)
Жерновникова О. А. - Використання методу проектів при вивченні елементарної математики студентами педагогічних ВНЗ (2012)
Будянська В. А. - Обгрунтування моделі культури ділового спілкування майбутніх економістів (2012)
Бугаєвська Ю. В. - До питання формування корпоративної культури майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі (2012)
Щацька Н. М. - Україномовна культура вчителя сільської малокомплектної школи: суть та призначення у професійній діяльності (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського