Коляса О. - Ігровий механізм творення ігрового абсурду в постмодерністському художньому тексті (2014)
Лабінська Б. - Семантичні модифікації німецьких фразеологічних одиниць на позначення фізичного стану людини (2014)
Лех О. - Лексична сполучуваність параметричних прикметників сучасної німецької мови (2014)
Моцок О. - Кількісний аналіз функціонування фразеологічних одиниць в американській белетристиці (на матеріалі творів Ф. С. Фіцджеральда) (2014)
Негрич Н. - Індивідуально-авторське наповнення фразеологізмів у художньому тексті (2014)
Нечитайло І. - Методичні основи типології семантики праслов’янських діалектизмів (2014)
Никитченко Е. - Способи оказіонального словотворення в англомовному постмодерністському художньому тексті (2014)
Пахолюк І. - Полісемія серед фразеологічних одиниць зі словниковою позначкою "розм. фам." (на матеріалі німецької мови) (2014)
Петращук І. - Звукосимволічні особливості зоонімів за словниковими дефініціями (2014)
Попович Т. - Методичний алгоритм дослідження актуалізації емоційного концепту страх (на матеріалі сучасного американського художнього дискурсу) (2014)
Прокопюк Н. - Ввідні компоненти як ознака гендерної диференціації індивідуального стилю автора (2014)
Старченко О. - Метафоризація як спосіб термінотворення в термінології виборчого процесу й виборчих процедур англійської мови (2014)
Сунько Н. - Претексти як алюзивні денотати першого рівня в англомовному газетному заголовку (2014)
Ткачівська М. - Емоційне розкріпачення і вербальна агресія (на прикладах пейоративної лексики на позначення чоловіка) (2014)
Тулюлюк К. - Функціонування сенсорної лексики в авторському мовленні чоловіків-письменників (2014)
Федорова А. - Про джерела лексем зі значенням ‘(кровна) помста’ у германських, слов’янських та іранських мовах (історико-семасіологічний етюд) (2014)
Худик К. - Зоонімія та міфонімія як сектор ономастичного простору англійської народної казки (2014)
Царук О. - Фразеологізація як засіб формування науково-технічного терміна (на основі англійських термінів нафтогазової промисловості) (2014)
Януш Х. - Лексико-семантична репрезентація концепту "heimweh" в німецькій мові (2014)
Титул, зміст (2015)
Колесник М. О. - Рейтингова оцінка спеціалізованої медичної допомоги хворим нефрологічного профілю в областях України, Козлюк Н. І., Ніколаєнко С. С., Степанова Н. М., Гончар Ю. І., Законь К. М. (2015)
Безрук В. В. - Антибіотикорезистентність основних груп збудників інфекцій сечової системи, Бліндер О. В., Безрук Т. О., Бліндер О. О., Дейнека С. Є. (2015)
Бабінцева А. Г. - Біохімічні маркери ниркових дисфункцій у критично хворих доношених новонароджених (2015)
Кузнецова Е. С. - Особенности осморегулирующей функции почек у больных сахарным диабетом 2 типа, Кузнецова А. С., Шухтин В. В., Гоженко А. И. (2015)
Топчій І. І. - Механізми нефропротекторного впливу актовегіну у хворих на діабетичну нефропатію, Якименко Ю. С., Семенових П. С., Гальчінська В. Ю., Єфімова Н. В. (2015)
Шіфріс І. М. - Коморбідність та виживання хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії, Дудар І. О. (2015)
Долінна М. О. - Ліпокалін, асоційований з желатиназою нейтрофілів (NGAL) сироватки крові як маркер тубулоінтерстиціального ураження нирок у хворих на хронічний гломерулонефрит (2015)
Зограб’ян Р. О. - Клінічний випадок АВО несумісної трансплантації нирки у Національному інституті хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України, Закордонець В. П., Малик А. І., Закрутько О. В., Тарасенко Л. В. (2015)
Могильник А. І. - Інтрадіалізна артеріальна гіпотензія: причини, методи профілактики та способи корекції (2015)
Законь К. - Парентеральне харчування пацієнтів з гострим пошкодженням нирок, Березяк Т., Радченко Г., Романова В. (2015)
Мойсеєнко В. О. - Хронічна хвороба нирок і вісцеральні кандидози, Никула Т. Д., Буржинська І. В. (2015)
Бурдейная Е. В. - Сочетание синдрома картагенера с фокально-сегментарным гломерулосклерозом: клинический случай, Непомнящий В. Н., Колесник Н. А. (2015)
Інформація до читачів (2015)
Повідомлення (2015)
Ананьева Е. П. - Феномен научного знания в системе глобализированного социокультурного пространства (2015)
Бевзюк Н. П. - Философия и теология в контексте позитивной метафизики (2015)
Богатая Л. Н. - Многомерный терминологический анализ: развитие методологии современной гуманитаристики (2015)
Богомолець О. В. - Етнопсихологічні й соціокультурні підвалини візантійського іконописного стилю (2015)
Бродецкая Ю. Ю. - Экзистенциональные основания тотальности: стремление к власти как принцип идеологии тотального единства (2015)
Бугадинова Р. А. - Проблемы организации свободного времени у детей и подростков в семье: межпоколенческая интеграция (2015)
Васюк Ю. А. - Розвиток особистості у філософській концепції прагматичної освіти Джона Дьюї (2015)
Витрикуш Т. П. - Трансцендентальна прагматика як дискурсивна етика (К.-О. Апель, Ю. Габермас) (2015)
Гудима І. П. - Християнська доктрина чуда й сучасні натуралістичні концепції вихідної номології світобудови (2015)
Демиденко Я. С. - Відображення філософських ідей Ф. Ніцше в мистецтві авангардизму (2015)
Дем’янюк М. Б. - Лаканівська топіка: інтерпретація й дискурсивна практика (2015)
Долголенко И. А. - Образование как модус духовного производства в условиях современности (опыт системного анализа) (2015)
Дубина О. О. - Юрген Габермас: трансформація постметафізичного мислення (2015)
Захарчук О. І. - Історичні метаморфози рабства на тлі сучасного суспільства (2015)
Зубов В. О. - Сексуальність як предмет філософської рефлексії (2015)
Карпенко М. В. - Онтологическая интерпретация П. А. Флоренским гетевского понятия первоявления (на примере учения о цвете) (2015)
Кичкирук Т. В. - Нелінійне мислення як чинник підвищення якості економічної освіти (2015)
Коновальчук В. І. - Рефлексія як спосіб розвитку творчого потенціалу особистості у просторі освіти (2015)
Косенко В. Д. - Формування інтелігентності як гармонійне поєднання духовного, чуттєвого та практичного буття людини (2015)
Кравчик М. А. - Философские основания социального конструктивизма (2015)
Марчук О. Т. - Принципи здорового функціонального устрою пристрасної сили душі в антропологічних синтезах східної патристики (2015)
Меджидова Н. Г. - Еще раз о природе человека. "Локальные константы" природы человека (2015)
Микаилова Н. Э. - К вопросу об особенностях современной науки (2015)
Насєдкіна О. О. - Основні сюжетні лінії казкового сприйняття соціального простору: філософський аналіз (2015)
Нікітіна З. І. - Роль Теофана Прокоповича в інтелектуальній історії України (2015)
Ношин Я. І. - Поглиблення й радикалізація діалогічних ідей в етичній концепції Еманюеля Левінаса на прикладі ставлення Я до Іншого (2015)
Олексенко Р. І. - Від "homo economicus” до "homo creativus” у соціокультурному середовищі (2015)
Петренко Д. В. - Методология философских исследований медиа: принцип сингуляризации (2015)
Подвысоцкая Е. А. - Генезис понятия "самореализация личности" в европейской философской мысли (2015)
Поцюрко О. Ю. - Дискурс свободи у прозових творах Т. Г. Шевченка (2015)
Райхерт К. В. - Концептуальная тропология (опыт построения) (2015)
Римар Я. С. - Бідність як соціокультурний феномен (2015)
Розпутна М. В. - Джон Дьюї як науковець, філософ та освітянин (2015)
Тургенєва О. Ю. - Феномен патріотизму в умовах неукоріненого буття, Харченко І. С. (2015)
Філяніна Н. М. - Екологічна класика й екологічна грамотність (2015)
Хлистун О. П. - Сутнісні характеристики феномена аріїзму (2015)
Шедяков В. Е. - Государственно-частное партнёрство в обеспечении единства общественных, коллективных и личных интересов (2015)
Ювсечко Я. В. - Особливості державної політики щодо нових релігійних рухів в Україні: сучасний стан і перспективи (2015)
Войцехівська Н. К. - Прокльони та злопобажання в українському конфліктному діалогічному дискурсі (2014)
Ворова Т. П. - Зіставний аналіз казки "Чорна курка, або підземні мешканці" А. Погорєльського і "Казки про рибалку й рибку" О. С. Пушкіна (2014)
Гарачковська О. О. - Гротескно-узагальнена картина патологічного світу в сатиричній поезії Миколи Холодного (2014)
Гурко О. В. - Взаємозв’язок категорій ствердження та оцінки в українській мові (2014)
Кириленко Н. І. - Родинна обрядовість горюнів як складова святково-обрядової культури Полісся (2014)
Климентова О. В. - Мовленнєвий вплив у бізнес-комунікації (на матеріалі комунікативних регламентів спортивного сервісу) (2014)
Мельнікова Т. В. - Пародичне використання творів О. С. Пушкіна як засіб створення пародійного ефекту у творчій спадщині І. С. Тургенєва (2014)
Мясоєдова С. В. - Місце мотиваційної складової у формуванні спонукального значення непрямих висловлень сучасної української мови, Ткач П. Б. (2014)
Нестелєєв М. А. - Амбівалентність образу землі в українській літературі (юнґіанська інтерпретація) (2014)
Пройдаков А. І. - Урбаністична складова есеїстики Юрія Андруховича (2014)
Савчин Н. Б. - Новелістика Григора Тютюнника в інтертекстуальних зв’язках із творчістю Льва Толстого (2014)
Сивак Л. М. - Міфопоетичний світ українського селянства в романі Михайла Стельмаха "Кров людська – не водиця" та однойменній п’єсі: до проблеми історизму (2014)
Слободян О. В. - Географічні терміни на позначення рівнини у східнослобожанських говірках Луганщини (2014)
Стецик Н. М. - Художнє новаторство роману Осипа Шпитка "Вирід" (2014)
Тузков С. А. - Под знаком "deja vu": заметки на полях романа Ф. Достоевского "Бесы" (2014)
Чикарькова М. Ю. - Онтологические категории "жизнь-смерть" "бытие-небытие"в художественном мире Федора Сологуба (2014)
Юган Н. Л. - Специфика воплощения художественной картины мира в пьесе В. И. Даля "Ночь на распутье" (2014)
Ященко Ю. В. - Коротка проза Емми Андієвської як "мистецька автобіографія" (2014)
Кушнірова Т. В. - Основні мотиви художньої прози Роальда Дала (на матеріалі збірки "Поцілунок") (2014)
Артюхова А. А. - Агрессивная риторика как персуазивный способ в политической коммуникации (на материале выступлений немецкого политика Грегора Гизи) (2014)
Бакуменко О. О. - Семантичні зміни в дієсловах із превербом an– в німецькій мові XVII ст. (2014)
Бехта І. А. - Мультимодальні засоби когезії та когерентності у сучасних літературних казках: теоретико-методологічна інтерпретація, Карп М. А. (2014)
Вигнанська І. М. - Особливості фразотворчих процесів фразеологічних біблійних одиниць французької мови (2014)
Вишнівський Р. Й. - До питання про мотиви вживання евфемізмів (на прикладі сучасної англійської мови) (2014)
Єсипович К. П. - Когнітивний підхід у дослідженні середньовічного наративу (на матеріалі пам’ятки французького анімалістичного епосу "Роман про лиса") (2014)
Жукова Н. М. - Репрезентація концепту YARN в австралійській англомовній картині світу кінця ХІХ – середини ХХ століть (2014)
Кріпак Ю. В. - Функціонування сфабриковано-кооперативної мовленнєвої агресії в сучасному англомовному діалогічному дискурсі (2014)
Любимова Ю. С. - Методологічні принципи дослідження категорії модальності в сучасній китайській мові (функціональний аспект) (2014)
Магeррамова М. А. - Особeнности и срeдства словообразования глаголов в соврeмeнном нeмeцком языкe (2014)
Осовська І. М. - Автохтони дискурсу як константи колективного когнітивного простору (2014)
Пеливан О. К. - Участие частотного параметра интонации в реализации вежливости/невежливостив устных конфликтных диалогах (2014)
Полович І. Й. - Вербальна репрезентація концепту БЛАГО у "Моральних листах до Луцилія" Луція Аннея Сенеки (2014)
Решетар О. В. - Біблеїзми в британському політичному дискурсі (2014)
Сай І. В. - Роль складних прикметників типу бахувріхів структурі художнього твору (на матеріалі I–ХІІ пісень поеми Гомера "Іліада") (2014)
Сарміна Г. Л. - Роль мовних девіацій у дослідженні деліктних текстів (2014)
Філоненко Н. Г. - Функціональний аспект парцеляції у сучасному французькому художньому прозовому тексті (2014)
Човганюк М. М. - Реалізація стратегій позитивної ввічливості у дискурсивному просторі ток-шоу: комплімент (2014)
Швайко Д. С. - Функціональна характеристика синтаксичних конструкцій з семантикою заперечення (на матеріалі англомовного поетичного дискурсу ХХ-ХХІ ст. ) (2014)
Школьна Н. О. - Полісемія термінів у німецькій фаховій мові промислової автоматизації (2014)
Щербина С. М. - Онтологічна сутність бінарних концептів та основні підходи до їх вивчення у сучасній лінгвоконцептології, Гоца Н. М. (2014)
Павленко О. Г. - Український літературний процес другої половини ХХ століття: сучасний досвід осмислення (2014)
Яцків Н. Я. - Письменник чи журналіст? Статус літератора у творах братів Ґонкурів та Івана Франка (2014)
Гайденко Ю. О. - До проблеми визначення слова (2014)
Лещенко А. В. - Типология читательского интереса (2014)
Руденко М. Ю. - Лінгвоісторіографічний аспект дослідження арго, жаргону та сленгу (2014)
Тараненко О. Г. - Роль емоції як головного складового чинника конотативного значення лексеми "мудрість" (на прикладі української мови) (2014)
Ходоренко А. В. - К вопросу валентных связей номинативного знака (на примере наименований групп лиц) (2014)
Митник М. М. - Зіставний аналіз поняття "туристичний продукт" як один із аспектів формування франкомовної комунікативної компетенції майбутніх перекладачів (2014)
Романюк Н. М. - Структурні особливості англійських мовних кліше та їхніх українських відповідників (2014)
Федорів М. І. - Словотвірний аналіз похідних з латинськими суфіксами німецької та української мов: методологія і методика (2014)
Barylko S. M. - Comparative translation analysis of Philip Larkin’s poem "Sad steps", Barylko Ye. O. (2014)
Білоус Н. В. - Лінгвокогнітивна модель перекладу теологічних текстів (німецько-український напрямок) (2014)
Бондаренко Л. М. - Термінологічні особливості документів дипломатичного жанру франкомовного військового дискурсу та їх відтворення у перекладі (2014)
Зуєнко Н. О. - Шевченкове слово в німецькомовному і франкомовному середовищі, Мусійчук С. М. (2014)
Фоменко Е. Г. - Константы культуры: "Левиафан" А. П. Звягинцева в англоязычных субтитрах (2014)
Грищенко Е. В. - Фейк-ньюз как жанр новостного дискурса (2014)
Томчаковский А. Г. - Информационный потенциал поликодовой статьи толкового словаря (2014)
Andreichuk N. I. - Pragmatic dimension of cross-cultural semiosis (2014)
Коваленко О. Ю. - Формування здатності до міжкультурної комунікації у студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення іноземних мов (2014)
Арсеньев B. М. - Исследиe рабочего процесса жидкостно-парового эжектора, работающего в режиме вакуумирования, Шарапов С. О., Прокопов М. Г. (2011)
Колесніков Д. В. - Вибір раціональних параметрів спеціальннх струменеформуючих насадок Макаревського. (2011)
Мочалин Е. В. - Интенсивность обмена импульсом и теплотой в потоке снаружи вращающегося проницаемго цилиндра, Юрьев С. А. (2011)
Ремарчук М. П. - Гідродинамічне подрібнення матеріалів в кільцевих конфузорно-дифузорних зазорах, Ковальова Я. А. (2011)
Ляшок A. B. - Ультразвукове розпилення рідини у мeхатроиних системах штучного мікроклімату, Луговський О. Ф. (2011)
Кривко C. А. - Профілі швидкостей течії розплаву поліетилену у прямокутному каналі, Рябінін Д. Д. (2011)
Батлук B. А. - Математичне моделювання траeкторі руху частинки пилу у пиловловлювачі жалюзійним відокремлюваним, Козира І. М., Климець В. В. (2011)
Виноградов A. Г. - Математичне моделювання траєкторій сферичних крапель води в повітрі (2011)
Федотов B. О. - Оптимізація конструктивних параметрів шпиндельних вузлів на газостатичних опорах, Федотова І. В. (2011)
Яхно О. М. - Ексергетичний аналіз привода механізації крила літака, Муращенко А. М., Губарев О. П., Солоній Р. І. (2011)
Рикуніч Ю. М. - Визначення параметричних запасів працездатності електромагнітних клапанів, Ситніков О. Є., Зайончковський Г. Й. (2011)
Саленко О. Ф. - Про деякі результати досліджень лазерно-струминного впливу на поверхню твердих тіл, Фомовська О. В., Дудюк В. О., Мана О. М. (2011)
Сидоренко B. C. - Позиционный гидропривод силовых подающих столов станочных систем, Полешкин М. С., Ле Чунг Киен (2011)
Струтинський C. В. - Конструктивна реалізація сферичних опор рідинного тертя для просторової системи приводів (2011)
Антоненко В. И. - Динамика многодвигатольных гидромеханических систем технологических и транспортных машин (2011)
Финкельштейн З. Л. - Исследование устойчивости системы с рециркуляцией жидкости с помощью электрогидравлической аналогии, Ямковая М. А. (2011)
Березюк О. В. - Аналітичне дослідження математичної моделі гідропривода вивантаження твердих побутових відходів із сміттєвоза (2011)
Лисенко B. C. - Корекція та математична модель слідкуючого гідравлічного привода з гідромотором, Буслов В. К., Щербо B. C. (2011)
Аврунин Г. А. - Героторные гидромоторы фирмы "White Hydraulics" (США) — технические характеристики и методика расчета рабочего объема для мобильной машины, Мороз И. И., Кучер В. Г., Самородов В. Б., Твердохлеб Е. В., Шевцов В. М. (2011)
Савуляк B. I. - Підвищення зносостійкості важкoнавантажених поверхонь колінчастих валів гідравлічних насосів пресів шляхом формування градієнтних високовуглецевих структур, Шенфельд В. Й. (2011)
Грабовський Г. Г. - Електрогідравлічні системи керування якістю прокату, Кузьменко В. Г. (2011)
Веселовська Н. Р. - Методика проведення калібрування технологічного обладнання за допомогою універсального комплексу комп'ютерного моделювання (2011)
Глазков М. М. - Кавітаційні пристрої для введення присадок в авіаційне паливо та контроль його обводнення, Ланецький В. Г., Пузік О. С. (2011)
Іванов М. І. - Сучасні тенденції розвитку систем гідрооб'ємного рульового керування, Переяславський О. М., Шаргородський С. А., Моторна O. O. (2011)
Скорюкова Я. Г. - Моделювання форми зображення за ознаками зв'язності для задач розпізнавання та сортування сільськогосподарської продукції, Кормановський С. І., Спірін A. B., Спірін С. А. (2011)
Середа Л. П. - Використання відходів деревини як джерела теплової енергії, Зінєв М. В., Щаблевський Ю. В. (2011)
Антонюк О. П. - Лазерна діагностика пуповинної крові та капілярної крові матері (2014)
Афанасюк О. І. - Результати фізичної реабілітації хворих на стабільну стенокардію з коморбідним цукровим діабетом 2-го типу (2014)
Бежук Ю. М. - Особливості афективної сфери хворих на соматизований розлад, Винник М. І., Тодорів І. В., Бежук М. Ю. (2014)
Воляк Ю. М. - Поширеність, етіологія і вплив зубо-щелепних аномалій на формування лицевого черепа, Ожоган З. Р. (2014)
Герич П. Р. - Клінічне і прогностичне значення біологічних аркерів діагностиці і перебігу кардіопульмональної патології, Яцишин Р. І. (2014)
Грицуляк Б. В. - Характер гісто- і ультраструктурних змін в яєчку після перев’язки сім’явиносної протоки, Грицуляк В. Б., Глодан О. Я., Поливкан М. І., Долинко Н. П. (2014)
Гунас І. В. - Структурні аспекти адаптаційних змін органів нейро-імуноендокринної системи за умов лікування опікової хвороби комбінованими гіперосмолярними розчинами, Ковальчук О. І., Черкасов Е. В., Дзевульська І. В. (2014)
Гуранич Т. В. - Eфективність корекції змін процесів вільнорадикального окиснення білків та ліпідів, антиоксидантного захисту організму за умов гіпофункції щитоподібної залози на тлі комбінованого дефіциту йоду та міді (2014)
Zhurakivska O. Ya. - Age-related morphological changes of ventromedial nucleus of the hypothalamus (2014)
Завальська Т. В. - Вплив антиагрегантної терапії на жирнокислотний спектр фосфоліпідів мембран тромбоцитів у хворих на нестабільну стенокардію (2014)
Кулаєць Н. М. - Роль олмесартану в лікуванні артеріальної гіпертензії у пацієнтів з високим та дуже високим ризиком серцево-судинних ускладнень (2014)
Купчак О. І. - Мікрофлора порожнини рота в осіб з тривало нелікованим хронічним апікальним періодонтитом (2014)
Лабунец О. В. - Частота возникновения и анатомо-топографическаяхарактеристика вторичных зубочелюстных аномалий идеформаций у лиц молодого возраста гг. Ивано-Франковска и Тернополя с малыми включенными дефектами зубных рядов, Деньга О. В., Лабунец В. А., Диева Т. В., Лепский В. В., Лепский В. В., Романова Ю. Г. (2014)
Левандовський Р. А. - Визначення оклюзійних співвідношень у пацієнтів зі складною щелепно-лицевою патологією при користуванні різними типами знімної ортопедичної апаратури за допомогою апаратно-програмного комплексу "T-SCAN III” (США) (2014)
Литвинець Є. А. - Цінність сумарного балу R.E.N.A.L. у виборі методу лікування малих ниркових новоутворень, Добровольський В. А., Білик І. В., Строй О. О., Білоруський Р. О. (2014)
Марусик У. І. - Показники клітинної ланки імунної системи у школярів,хворих на тяжку форму бронхіальної астми, Сторощук Т. К. (2014)
Мельник О. П. - Клініко-функціональні особливості перебігу інфільтративного туберкульозу, поєднаного з хронічним бронхітом, Островський М. М. (2014)
Oлійниченко А. В. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба і метаболічний синдром (2014)
Панас М. А. - Чутливість клінічних штамів Streptococcus salivarius до антибактеріальних препаратів та при поєднанні їх дії з низькоінтенсивним лазерним випромінюванням (2014)
Проць Г. Б. - Планування дентальної імплантації методом конусно-променевої комп’ютерної томографії, Дудій П. Ф., Пюрик В. П., Пантус А. В. (2014)
Рожко М. М. - Вплив адгезивних кремів для фіксації повних знімних пластинкових протезів на слизову оболонку ротової порожнини, Вербовська Р. І., Геращенко С. Б., Дівнич Т. Я. (2014)
Русин В. І. - Кількісна оцінка результатів радикального лікування хворих на варикотромбофлебіт в басейні малої підшкірної вени, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Борсенко М. І., Лопіт В. М. (2014)
Русин В. І. - Динаміка венозного рефлюксу у стегновій вені після радикального лікування гострого варикотромбофлебіту у басейні великої підшкірної вени, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Сірчак С. С., Краснопольська О. С. (2014)
Савеліхіна І. О. - Порівняльний аналіз рівнів лізоциму та С-реактивного протеїну бронхоальвеолярного вмісту в процесі комплексного лікування хронічного обструктивного захворювання легень ІІІ стадії з використанням рофлуміласта, Островський М. М. (2014)
Секретар Л. Б. - Особливості перебігу і лікування анемії у недоношених немовлят з масою тіла менше 1500 г (2014)
Сидоренко Л. П. - Аналіз біометричних досліджень малих дефектів зубних рядів із вторинними зубощелепними деформаціями, Ожоган З. Р. (2014)
Cкрипко В. Д. - Обгрунтування об’єму резекції привідної петлі тонкої кишки при гострій тонкокишковій непрохідності, Дєльцова О. І., Клименко А. О., Гончар М. Г. (2014)
Urbas O. V. - Peculiarities of clinico-paraclinical data in children with diagnosis of "Subfebrility of unidentified genesis”, Stefanyshyn A. B., Kostyshyn M. Ya., Holodnykh O. A., Pastukh O. V., Parandii I. B., Lupuliak L. V., Khodan V. V. (2014)
Чернюк Н. В. - Оцінювання внеску біохімічних, імуногенетичних та морфофункціональних показників у формування та тяжкість перебігу хронічного обструктивного захворювання легень, поєднаного з артеріальною гіпертензією, за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу (2014)
Багрій М. М. - Плоскоклітинний рак привушної слинної залози, Попович В. І., Титар І. І., Кривенький Т. П., Гриньовська М. Б. (2014)
Волошин М. М. - Психолого-філософські аспекти самовдосконалення у студентів медичних вузів (2014)
Гінчицька Л. В. - Використання технології "мозковий штурм" у навчанні гінекології (2014)
Зозуляк Н. В. - Особливості формування клінічного мислення на заняттях із пропедевтики внутрішньої медицини (2014)
Мельник Д. О. - Використання комп’ютерного тестування при вивченні окремих розділів курсу неорганічної хімії (2014)
Скробач Н. В. - Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів як важливий елемент сучасної підготовки фахівців, Гавриш І. Т., Дельва Ю. В. (2014)
Сологуб В. А. - Педагогічні прийоми при викладанні дисципліни "Лікарські рослини і фітотерапія" на кафедрі фармації (2014)
Федоровська М. І. - Організація самостійної роботи студентів при вивчені дисципліни "Промислова технологія лікарських засобів", Барна О. М., Бондарчук О. П. (2014)
Леус П. А. - Сравнительная оценка стоматологического статуса 12-летних детей с помощью Европейских индикаторов стоматологического здоровья, Безвушко Э. В., Смоляр Н. И., Лучинский М. А., Манащук Н. В., Машкаринец О. О., Чорний Н. В. (2014)
Макойда І. Я. - Включення у навчальний процес удосконалення лікарів загальної практики питань діагностики та лікування туберкульозу у світлі епідеміологічної ситуації в Україні, Островський М. М. (2014)
Яцула М. С. - Медико-соціальні особливості здоров’я школярів початкових класів (2014)
Геник С. М. - Нанозолото і наносрібло: перспективи застосування в медицині, Трофимчук О. П. (2014)
Кашівська Р. С. - Медикаментозне лікування хвороб пародонта. Групи препаратів, механізм їх дії, показання та протипоказання до використання. Частина V. Ферменти-кератолітики, антипротозойні препарати і кератопластики, Мельничук Г. М., Мельничук А. С., Базалицька О. В. (2014)
Кулачек В. Т. - Спосіб ранньої діагностики тубуло-інтерстиціальних ушкоджень нирок у хворих на ревматоїдний артрит, Зуб Л. О., Калугін В. О., Патратій М. В. (2014)
Середюк Н. М. - Лівошлуночкова некомпактна кардіоміопатія, Василюк С. Я., Бензар М. Р. (2014)
Середюк Л. В. - Нові оральні антикоагулянти в лікуванні хворих на фібриляцію передсердь, Середюк Н. М. (2014)
Білокопитов О. В. - З ненадрукованих досліджень д. т. н., професора П. П. Карпуши. Исследования работы игольчатых рабочих органов, установленных под острым углом атаки, для обработки пропашных культур, Саньков С. М., Рябцев Г. А. (2015)
Михайлов Е. В. - Теоретические основы моделирования и обеспечения эффективной работы технических средств послеуборочной обработки зерна (2015)
Михайлов Є. В. - Шляхи інтенсифікації процесу попередньої очистки зерна та олійної сировини соняшнику, Задосна Н. О. (2015)
Караєв О. Г. - Дослідження переміщення ґрунту з саджанцями по робочому органу викопувального плуга, Матковський О. І. (2015)
Караєв О. Г. - Особливості проектування систем зрошення плодових культур, Сушко С. Л., Ковальчук Д. М. (2015)
Сушко С. Л. - Розробка автоматизованої системи управління зрошенням плодових культур (2015)
Білокопитов О. О. - Методика визначення якісних показників роботи сепаруючої складової повітророзподільного пристрою машини попереднього очищення зерна, Задосна Н. О. (2015)
Тищенко С. С. - Геометричне моделювання взаємодії поверхні ґрунтообробного робочого органу з ґрунтом, Швайко В. М., Гурідова В. О. (2015)
Морозов И. В. - Повышение эффективности использования сеялок за счет усовершенствования технологического процесса высева семян, Морозов В. И., Ольховский Э. В., Синегуб В. В. (2015)
Ковбаса В. П. - Про згин жорстко заробленого прутка, Гридякін В. О., Матюшенко Л. М. (2015)
Ковбаса В. П. - Построение и решение задачи взаимодействия деформируемого приводного колеса с деформируемой средой, Али Ахмед Кадем (2015)
Падалка В. В. - Мінімальний обробіток ґрунту за "Шишацькими технологіями" (2015)
Лабатюк Ю. М. - Математичне моделювання процесу взаємодії робочого органу глибокорозпушувача з ґрунтом, Алієв Е. Б. (2015)
Бакум М. В. - Дослідження параметрів руху часток в плоскому нахиленому каналі пневматичного сепаратора, Ольшанський В. П., Крекот М. М., Винокуров М. О. (2015)
Бакум М. В. - Інтенсифікація вирощування овочів у відкритому грунті, Ящук Д. А. (2015)
Павленко С. І. - Ресурсозбереження в біоконверсії органічної сировини (2015)
Павленко С. І. - Методика експериментальних досліджень процесу переміщення молокоповітряної суміші в доїльному апараті, Алієв Е. Б., Линник Ю. О. (2015)
Пацула А. Н. - Аналіз технічного забезпечення технологічного процесу створення кормових пелет з макух насіння олійних культур (2015)
Ляшенко С. В. - Удосконалення технологічних операцій підготовки до тривалого зберігання засобів малої механізації (2015)
Алієв Е. Б. - Чисельне моделювання процесу деформації шару грубої овечої вовни при ударно-механічному ущільненні, Лиходід В. В., Івлєв В. В. (2015)
Изоитко В. М. - Поперечный прочес слоя льнотресты, Чеботарев В. П., Лукомский А. Е. (2015)
Дідур В. А. - Математична модель визначення відносної швидкості руху грунту по робочому органу фрезерної машини, Караєв О. Г., Мінько С. А. (2015)
Котов Б. І. - Математичне моделювання динаміки нагрівання зернівки в змінному радіаційному потоці, Калініченко Р. А., Романенко О. І. (2015)
Назаренко І. П. - Дослідження параметричних коливань проводів систем електропостачання (2015)
Назаренко І. П. - Підвищення ефективності вітроенергетичної установки (2015)
Назаренко І. П. - Методи і технічнi засоби очищення нафтопродуктів, Коваль Д. М., Дубініна С. В. (2015)
Кашкарьов А. О. - Автоматизація подачі живильного розчину у гідропонній теплиці (2015)
Лурье З. Я. - Динамическая компенсация колебаний в мехатронном гидроагрегате мобильной машины, Панченко А. И., Цента Е. Н. (2014)
Яхно О. М. - Розробка інерційного демпфера коливань виконавчого органу просторової системиприводів навісного обладнання трактора, Струтинський С. В. (2014)
Андренко П. М. - Визначення довговічності ущільнень при зворотно-поступальному руху, Свинаренко М. С. (2014)
Панченко А. И. - Разработка стенда для испытаний унифицированного ряда гидравлических вращателей планетарного типа, Волошина А. А., Панченко И. А. (2014)
Волошина А. А. - Дослідження ККД гідравлічних обертачів планетарного типу (2014)
Лурье З. Я. - Динамика мехатронного гидропривода рабочего колеса поворотно-лопастной гидротурбины, Братута Э. Г., Гасюк А. И., Булгаков В. А., Цехмистро Л. Н. (2014)
Полянский А. С. - Обеспечение устойчивости положения средств транспорта при движении по неровностям, Дубинин Е. А. (2014)
Волошина А. А. - Начальные условия моделирования работы гидравлического вращателя планетарного типа (2014)
Финкельштейн З. Л. - Корректировка искривленного профиля углом зацепления роторного гидромотора с планетарной передачей, Палюх А. П. (2014)
Лурье З. Я. - Многокритериальная оптимизация и численное моделирование рабочего процесса шестеренного насоса внешнего зацепления, Панченко А. И., Соловьев В. М., Гасюк А. И. (2014)
Ялпачик В. Ф. - Исследование влияния условий хранения наизменения клейковины пшеницы, Верхоланцева В. А. (2014)
Братута Э. Г. - Определение гидравлических потерь в проточных частях распределительных систем непосредственного типа, Панченко А. И., Волошина А. А., Обернихин Ю. П. (2014)
Мельник В. И. - Особенности методики восстановления траектории сошника методом парциальных ускорений, Аль-Фтиххат Моусаб Абдулвахид Моххамед, Антощенков Р. В. (2014)
Ремарчук М. П. - Вплив в’язкості рідини на процес гідродинамічного змащування в рухомих з’єднаннях із зворотно-поступальним рухом, Воронін С. В. (2014)
Куценко Ю. М. - Технологічні аспекти та технічні засоби виробництва біогазу (2014)
Ломейко О. П. - Термодинамічний і тепловий підходи до стійкості фаз під час кипіння рідин, Кулінченко В. Р. (2014)
Гвоздєв О. В. - Обґрунтування конструкції дробарки зерна прямого удару, Ялпачик О. В., Гамова А. В. (2014)
Скляр О. Г. - Аналіз конструкцій біогазових установок з вібраційною інтенсифікацією процесу анаеробного бродіння, Скляр Р. В. (2014)
Болтянська Н. І. - Аналіз шляхів підвищення ефективності використання машинно-тракторного парку, Болтянський О. В. (2014)
Безпалов Р. І. - Критеріальна модель нерівномірності подачі дрібнодисперсних матеріалів, Мілько Д. О. (2014)
Вершков О. О. - Обґрунтування параметрів чизельних культиваторів для передпосівного обробітку ґрунту, Коломієць С. М. (2014)
Стефановський О. Б. - Про залежність характерного часу розгону автомобілів від їхніх основних параметрів, Гуйва С. Д. (2014)
Кліценко Г. Г. - Галузева система відстеження потенційних небезпек та виробничих ризиків в АПК (2014)
Буніна Л. М. - Кінетичні діаграми руйнування марганцевистих сталей (2014)
Болтянський О. В. - Вплив технологічних параметрів продуктивності тварин на підвищення конкурентоспроможності галузі свинарства, Болтянська Н. І. (2014)
Кишко М. Л. - Аналіз шляхів підвищення надійності комплексного посівного машинно-тракторного агрегату, Болтянський Б. В., Болтянський О. В. (2014)
Петров В. О. - Конструктивна реалізація перспективних рульових керувань мобільних машин, Бондар А. М., Петров А. В. (2014)
Харченко С. А. - Математическая модель расслоения псевдоожиженной зерновой смеси на воздухопроницаемой скатной плоскости типа "чешуйчатое" решето, Борщ Ю. П. (2014)
Харченко С. А. - К построению трехмерной гидродинамической модели динамики пузырьковой псевдоожиженой зерновой смеси поструктурному виброрешету (2014)
Антощенков Р. В. - До побудови математичної моделі руху багатоелементних мобільних машин та обґрунтуванню зв’язків між ними (2014)
Зуев А. А. - Имитационное моделирование опасных ситуаций при обслуживании топливных баков (2014)
Милаева И. И. - Применение системы АВS на автомобилях (2014)
Серая Е. М. - Обоснование энергосберегающих режимов работы вентиляторного опрыскивателя на виноградниках (2014)
Бешун О. А. - До питання доцільності застосування сигналізаторів завантаження двигунів машинно-тракторних агрегатів (2014)
Стефановський О. Б. - Особливості перспективних умов функціонування агропромислового комплексу (2014)
Зуев А. А. - Методика коррекции экспериментальных данных стендовых испытаний двигателей внутреннего сгорания (2014)
Милаева И. И. - Особенности двигателей внутреннего сгорания при работе на водороде (2014)
Побігун А. М. - Вдосконалення виробничих процесів у тваринництві за рахунок нормування часу, Бойко О. В., Халіман І. О. (2014)
Потапова С. Є. - Комплексна методика порівняльного оцінювання подрібнювачів зернових кормів (2014)
Халіман І. О. - Екологічні аспекти при виробництві продукції тваринництва, Побігун А. М., Бойко О. В. (2014)
Ялпачик В. Ф. - Розрахунок теплофізичних властивостей овочів (2014)
Колодій О. С. - Економічний розрахунок ефективності використання аеродинамічного сепаратора з вертикальним аспіраційним каналом (2014)
Ялпачик В. Ф. - Теплообмін при охолодженні та заморожуванні об’єктів з плодоовочевої сировини в промислових умовах (2014)
Приходченко Л. - Ефективність діяльності органів публічної влади: інструменти та фактори оцінювання (2009)
Радченко О. - Неминучість авторитаризму: міф чи закономірність для України? (2009)
Бортейчук Р. - Місце та роль стратегічного управління в діяльності органів державної влади (2009)
Колісник Г. - Національні інтереси України в системі державного управління: ціннісний аспект (2009)
Горецька Т. - Система оплати праці державних службовців у європейських країнах (2009)
Стельмащук Л. - Співвідношення понять "публічна служба" та "державна служба (2009)
Дмитренко Г. - Проблеми узгодження економічних і соціальних пріоритетів бюджетної політики України (2009)
Олійник Н. - Історико-економічний аналіз перетворень і основних тенденцій у житлово-будівельному комплексі України (2009)
Марецький Р. - Державні механізми сприяння інноваційному розвитку суднобудівного комплексу України (2009)
Попченко Т. - Розвиток державно-управлінських механізмів протидії виникненню та поширенню корупції у сфері охорони здоров'я (2009)
Руликівський В. - Методика оцінювання ефективності державного управління розвитком агропромислового комплексу (2009)
Шимановська Р. - Зарубіжний досвід державного регулювання заробітної плати (2009)
Бабінова О. - Регіональні особливості соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку Криму (2009)
Бойко-Бойчук О. - Співвіднесення понять "система" і "простір" на прикладі феномену міста (2009)
Кучабський О. - Концептуальні підходи до реорганізації районного рівня адміністративно-територіального устрою України (2009)
Орловський О. - Нормативно-правова регламентація загальних зборів членів територіальної громади (2009)
Вишотравка Й. - Напрями вдосконалення адміністративно-територіального устрою Львівської області (2009)
Дяченко С. - Ідентифікація та управління ризиками місцевих запозичень в Україні (2009)
Горбик В. - Забезпечення стійкості в реалізації регуляторної політики органом місцевого самоврядування (2009)
Грицяк І. - Диференційована європейська інтеграція: аналіз концепцій, підходів та інструментів, Хоменко О. (2009)
Левківська Н. - Поняття та особливості правового статусу посадової особи органу місцевого самоврядування (2009)
Яценко О. - Правові засади державного контролю за діяльністю іноземних військових формувань в Україні (2009)
Рингач Н. - Вплив глобальної економічної кризи на здоров'я населення України і завдання державного управління охороною громадського здоров'я (2009)
Фойгт Н. - Здоров'я населення як сучасний науково-управлінський підхід: окреслення дефініційних меж (2009)
Голобор Н. - Особливості нормативно-правового забезпечення державної політики щодо мовної освіти національних меншин України (2009)
Василець О. - Роль держави в забезпеченні розвитку релігійного середовища (2009)
Василяк А. - Модель взаємовідносин держави і релігійних організацій у США (2009)
Міщенко К. - Теоретико-методологічні аспекти організації обліку потреб населення в соціальних послугах (2009)
Буренко Т. - Формування базисних інституцій та організацій з надання державних адміністративних послуг в Україні (2009)
Слюсар А. - Тенденції розвитку спеціальних податкових режимів у контексті світових інтеграційних процесів (2009)
Кулик М. Ф. - Інтенсивність відгодівлі свиней при різному вмісті лізину в протеїні кормів раціону, Красносельська М. П., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І. (2016)
Бабков Я. І. - Продуктивн якості гібридних поросят на дорощуванні за використання бетаїну (2016)
Гуцол А. В. - Ефективність використання БВМД "Енервік" при вирощуванні свиней на мясо, Білявцева В. В. (2016)
Гуцол А. В. - Використання БВМД "Мінактивіт" в годівлі молодняку свиней, Бондаренко В. В. (2016)
Гончарук А. П. - Продуктивність та гематологічні показники молодняку свиней при згодовуванні БВМД "Інтермікс" (2016)
Мазуренко М. О. - Ефективність згодовування премікса Інтермікс молодняку свиней при вирощуванні на мясо, Гуцол Н. В., Дацюк І. В. (2016)
Мазуренко М. О. - Використання БВМД "Інтермікс" при вирощуванні телят, Гуцол Н. В., Єфімчук С. М. (2016)
Kucheriavyi V. P. - Effect of feeding new prebiotic preparation on the performance of young rabbits, Vanzhula Y. I., Shtenska O. B. (2016)
Гуцол А. В. - Перетравність та обмін речовин у поросних свиноматок при згодовуванні БВМД Інтермікс, Любасюк Н. В. (2016)
Огороднічук Г. М. - Продуктивність та стан органів травлення у свиней за дії кормових добавок (2016)
Подолян Ю. М. - Гематологічні показники курчат-бройлерів за використання пробіотика (2016)
Садомов Н. А. - Продуктивность и конверсия корма свиней на откорме при использовании адсорбента нового поколения "Фунгинорм", Бородулина В. И. (2016)
Соболєв О. І. - Вплив добавок селену в комбікорми на розвиток травної системи у гусенят, що вирощуються на мясо, Повозніков М. Г. (2016)
Повод М. Г. - Спермопродуктивність кнурів данської та французької селекції, Храмкова О. М. (2016)
Варпіховський Р. Л. - Забезпеченість скотарських підприємств малої потужності енергоносіями за дотримання санітарно-гігієнічних норм (2016)
Піщан І. С. - Репродуктивна функція лактуючих швіцьких корів за гормональної корекції овуляції (2016)
Польовий Л. В. - Порівняльна оцінка вирощування та мясних якостей бройлерів кросів "Росс-308" та "Кобб-500", Добронецька В. О., Андріюк Я. Б. (2016)
Польовий Л. В. - Отримання альтернативних джерел енергії в умовах постійного утримання молодняку великої рогатої худоби, Ліцький В. О. (2016)
Польовий Л. В. - Енергетична цінніть та ефективність виробництва молока корів української чорно-рябої та української червоно-рябої молочних порід, Поліщук Т. В. (2016)
Польовий Л. В. - Відбір корів за жирномолочністю та ефективність передачі її дочкам, Казьмірук Л. В., Беспалько В. Д. (2016)
Польовий Л. В. - Альтернативні джерела енергії при забезпечені теплового балансу для комфортних умов життєдіяльності тварин у приміщенні (2016)
Яремчук О. С. - Отримання додаткових джерел енергії на тваринницьких підприємствах малої потужності за дотримання ветеринарно-санітарних вимог, Варпіховський Р. Л. (2016)
Яремчук О. С. - Забезпечення гігієнічних умов при виробництві продукції та продуктів тваринництва отримання альтернативних джерел енергії (2016)
Будяк Р. В. - Сучасні технології виробництва кисломолочних продуктів, з застосуванням термостатного обладнання в межах ТОВ "Люстдорф", як складова гарантії продовольчої безпеки Вінниччини, Шуляк О. О. (2016)
Реферати (2016)
Ялпачик В. Ф. - Планувння експериментальних досліджень процесу охолодження зерна, Стручаев Н. И., Верхоланцева В. О. (2015)
Бойко Г. А. - Конкурентоспроможна змішана пряжа з волокнами льону олійного,як альтернатива імпортованій сировині, Чурсіна Л. А. (2015)
Ялпачик В. Ф. - Підготовка соняшникового лушпиння до брикетування, Стручаєв Н. И., Ялпачик Ф. Ю. (2015)
Прохорова Н. І. - Фізико-хімічні властивості целюлозовмісних матеріалів з льону олійного, Домбровська О. П., Тіхосова Г. А. (2015)
Бобирь С. В. - Перспективи виробництва органічного геотекстилю в Україні, Кузьмина Т. О., Тернова Т. І. (2015)
Тіхосова Г. А. - Аналіз властивостей геотекстилю, що застосовується у сільському господарстві в Україні та США, Князев О. В., Тулученко Н. В. (2015)
Богданова О. Ф. - Переработка льняной соломы механохимическим способом для получения качественной целюлозы, Головенко Т. Н., Кгязев А. В. (2015)
Ялпачик О. В. - Дослідження процесів руху зернових часток у робочій камері пальцевої дробарки, Буденко С. Ф., Самойчук К. О. (2015)
Самойчук К. О. - Визначення відстані між соплами форсунок протитечійно-струминного змішувача безалкогольних напоїв, Полудненко О. В., Циб В. Г. (2015)
Прісс О. П. - Вибір Оптимальних концентрацій біологічно активних речовин для зберігання плодів огірка, Жукова В. Ф. (2015)
Сербій Є. К. - Методика обґрунтування кількісного складу композицій для дражування насіння (2015)
Атанасова В. В. - Зміна властивостей сочевиці під час біоактивації (2015)
Сердюк М. Є. - Прогнозування вмісту сухих речовин у плодах сливи залежно від погодних чинників (2015)
Гвоздєв О. В. - Оптимізація енерговитрат просу подрібнення зерна шляхом вдосконалення конструкції дробарки зерна, Ялпачик О. В. (2015)
Всеволодов О. М. - Раціональний спосіб миття коренеплодів у барабанних мийних машинах (2015)
Березовський Ю. В. - Оцінка технічних рішень у виробництві лляної продукції (2015)
Болгова Н. В. - Упаковка м'яса в модифіковану атмосферу (2015)
Гриньова Д. В. - Збільшення приростів живої маси та збагачення жовтка яєць перепелів вітаміном Е (2015)
Коляновська Л. М. - Порівняльний розрахунок техніко-економічних параметрів екстрактора з електромагнітним інтенсифікатором та технології УЕЛ-1 (2015)
Янаков В. П. - Пути повышения эффективности тестомесительных машин, Ивженко А. В., Антропова Л. Н. (2015)
Максисько О. Р. - Вплив поверхнево-активних речовин (ПАР) на гідромеханічні характеристики теплоносія на межі "стінка трубопроводу-вода" (2015)
Терзієв С. Г. - Використання мікрохвильових технологій у процесах екстрагування олії кави, Ружицька Н. В. (2015)
Семко Т. В. - Технологія виробництва твердого сиру з використанням високотемпературної обробки молока (2015)
Паляничка Н. О. - Визначення основних параметрів і режимів роботи промислового зразка імпульсного гомогенізатора молока (2015)
Вербицький О. М. - Визначення вологості лляної трести в процесі заготівлі, Князєв О. В. (2015)
Коб'яков С. М. - Обробка лляної сировини на потоншувальному механізмі експериментальної технологічної лінії, Домбровська О. П. (2015)
Мєняйло-Басиста І. О. - Удосконалення процесу механічної обробки стебел трести льону олійного, Тернова Т. І., Тіхосова Т. І., Тіхосов С. М. (2015)
Петриченко С. В. - Біораскладаємі полімерні матеріали для упаковки, Гвоздєв О. В. (2015)
Рожкова Л. Г. - Вибір типа вітроустановок для умов України (2015)
Божко Н. В. - Застосування бета-каротину як натурального барвника в ковбасних продуктах, Тищенко В. І. (2015)
Олексієнко В. О. - Дослідження процесу гранулювання відходів на роторних пресах з плоскою матрицею, Фучаджи Н. О., Червоткіна О. О. (2015)
Самойчук К. О. - Якість та енергетична ефективність процесу струминної гомогенізації молока з роздільною подачею вершків, Ковальов О. О., Султанова В. О. (2015)
Карпутіна Д. Д. - Розроблення ферментованих напоїв на основі цукрового сорго та концентрату яблучного соку, Фролова Н. Е., Королюк К. Є., Мельник І. В. (2015)
Бойко Т. Ю. - Визначення параметрів процесу сортування продуктів лущення насіння соняшника за допомогою псевдозрідженного шару (2015)
Александрук Н. В. - Комплексна терапія сенсоневральної приглухуватості (2014)
Александрук О. Д. - Вплив системного стандартного лікування на стан бактеріального заселення шкіри дорослих хворих на атопічний дерматит (2014)
Анчева І. А. - Експресія нітроксидсинтази в плацентарній тканині при залізодефіцитній анемії (2014)
Возняк А. В. - Частота цефалгічного синдрому у дітей шкільного віку (2014)
Гашинова К. Ю. - Вплив коморбідної патології на частоту госпіталізацій при загостренні на хронічне обструктивне захворювання легень (2014)
Герич П. Р. - Оптимізація лікування хворих із поєднаною кардіореспіраторною патологією шляхом диференційованого призначення протизапального препарату рофлуміласт і кардіопротектора кверцетин, Яцишин Р. І. (2014)
Гриджук Т. І. - Вплив різних режимів хіміотерапії на розвиток медика ментозно-індукованих уражень печінки у хворих на хронічний лімфолейкоз, Середюк Н. М. (2014)
Кобрин О. П. - Особливості стану тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит із хронічною хламідійною інфекцією за результатами клініко-інструментальних досліджень (2014)
Ковалюк А. В. - Вивчення механізмів розвитку і особливостей клініки вторинних деформацій у пацієнтів з дефектами зубних рядів, Ожоган З. Р. (2014)
Костишин А. Б. - Особливості показників поверхневої електроміографії в осіб молодого віку (2014)
Купновицька І. Г. - Вплив L-аргініну на профіль артеріального тиску та бронхіальну прохідність у хворих на гіпертонічну хворобу, обтяжену легеневою гіпертензією бронхопульмонального ґенезу, Дронь Л. А. (2014)
Купчак О. І. - Поширеність раніше не лікованого апікального періодонтиту у молодих людей, що проживають у міській та сільській місцевості (2014)
Мацегора Н. А. - Зміни функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем при застосуванні лазерної терапії в комплексному лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію упоєднанні з ХОЗЛ, Місюна А. В. (2014)
Морозов О. В. - Вплив фізичної активності на окиснювальний дисбаланс при цукровому діабеті 1 типу у дітей, Будрейко О. А. (2014)
Оринчак Л. Б. - Особливості дебюту розсіяного склерозу серед мешканців Прикарпаття (2014)
Оринчак М. А. - Вплив комплексного лікування із включенням антиагрегантів на гуморальні показники ендотеліальної дисфункції у хворих на фібриляцію передсердь, Василечко М. М. (2014)
Пахаренко Л. В. - Особливості патології репродуктивної системи у жінок із передменструальним синдромом (2014)
Побігун Н. Г. - Порівняльна характеристика показників кальцієвого гомеостазу при експериментальній гіпофункції щитоподібної залози за умов поєднаної дії хронічного стресу і фізичного навантаження (2014)
Prots H. B. - Radial methods of diagnostics in planning dental implantation and at the stages of surgical rehabilitation, Rozhko M. M., Dudii P. F., Piuryk V. P., Paliichuk M. I. (2014)
Рєзніченко Л. С. - Оцінка біобезпечності субстанції наночастинок заліза in vitro та in vivo, Дорошенко А. М., Дибкова С. М., Грузіна Т. Г., Ульберг З. Р., Чекман І. С. (2014)
Рожко-Гунчак О. М. - Стан стоматологічного здоров’я дітей, які проживають в регіоні Карпат (2014)
Романишин С. С. - Динаміка клінічних показників у хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня в ранні та віддалені терміни під впливом зинаксину (2014)
Федик О. М. - Променева діагностика злоякісних пухлин стопи, Федик А. Р., Ленчук Т. Л., Мацькевич В. М. (2014)
Федоров С. В. - Якість життя хворих із серцевою недостатністю ішемічного ґенезу (2014)
Дзвонковська В. В. - Діагностика позакишкових проявів неспецифічного виразкового коліту, Дзвонковська Т. Т. (2014)
Пітик М. І. - Випадок правця на ґрунті стороннього тіла носового ходу із гострою хімічною перфорацією носової перегородки у нещепленої дитини, Ліскевич І. І., Котурбаш Р. Й., Матвіїв Л. Є., Мельник Т. М., Криштафович Я. Л., Дельва Л. В., Дельва Д. Ю., Курташ О. О., Вальчишин В. П. (2014)
Александрук Н. В. - Концепція самостійної роботи студента при вивченні професійних хвороб, Стовбан М. П. (2014)
Барна О. М. - Організація лекційного процесу з аптечної технології ліків в умовах навчання за кредитно-модульною системою, Федоровська М. І. (2014)
Волошин М. М. - Особливості проведення практичних занять з клінічного мислення на кафедрі загальної хірургії (2014)
Губіна Н. В. - Особливості проведення виробничої практики зі спеціалізації "Використання лікарських препаратів у клінічній практиці" на фармацевтичному факультеті в рамках Болонської системи (2014)
Дмитренко І. А. - Методи і засоби підвищення якості навчання студентів на клінічній кафедрі стоматологічного факультету (2014)
Карпець М. В. - Застосування новітніх педагогічних технологій для організації практичних занять з дисципліни "Біологічна та біоорганічна хімія" (2014)
Костюк І. Р. - Студентський науковий гурток із дитячої терапевтичної стоматології як форма науково-дослідницької роботи студентів на кафедрі дитячої стоматології Івано-Франківського національного медичного університету (2014)
Макойда І. Я. - Актуальність впровадження циклу "Фтизіатрія" в навчальну програму для студентів 6-го курсу медичного факультету у світлі епідеміологічної ситуації в Україні, Островський М. М. (2014)
Мельник Д. О. - Самоперевірка та підвищення ефективності засвоєння матеріалу з використанням комп’ютерного тестування для іноземних студентів (2014)
Ромаш Н. І. - Керівництво самостійною роботою студентів на клінічних дисциплінах, Нейко В. Є., Тимків І. В., Близнюк М. В., Дзвонковська В. В., Венгрович О. З., Дзвонковська Т. Т. (2014)
Семкович Я. В. - Практичний досвід упровадження елементів дистанційного навчання в післядипломну підготовку лікарів (2014)
Сологуб В. А. - Впровадження кредитно-модульної системи при викладанні спеціалізації "Лікарські рослини і фітотерапія" (2014)
Касіянчук В. Д. - Сухий продукт топінамбура - ефективний напівфабрикат для виробництва продукції лікувально-профілактичного призначення (2014)
Кощинець О. Б. - Ресурсне забезпечення офтальмологічної служби в Івано-Франківській області як важлива складова її доступності хворим на первинну глаукому (2014)
Левченко В. А. - Шляхи попередження гіпертонічних кризів на догоспітальному етапі, на ранніх стадіях гіпертонічної хвороби (2014)
Ничитайло М. Ю. - Постхолецистектомічний синдром – етіологія, діагностика, хірургічне лікування, Загрійчук М. С., Гуцуляк А. І., Присяжнюк В. В. (2014)
Савчук О. В. - Стан мережі та кадрового забезпечення стоматологічної служби в м. Києві (2014)
Шейко С. О. - Лікування гіпотиреозу у вагітних в практиці сімейного лікаря (2014)
Шеремета Л. М. - Побічна дія засобів для місцевої анестезії при їх клінічному застосуванні (2014)
Іваночко Н. Я. - Аспекти клінічного перебігу та оперативного лікування хворих з тромбозом мезентеріальних судин (2014)
Кашівська Р. С. - Медикаментозне лікування хвороб пародонта. Групи препаратів, механізм їх дії, показання та протипоказання до використання. Частина VI. Протигрибкові і сульфаніламідні препарати. Огляд літератури, Мельничук Г. М., Мельничук А. С., Кирилюк А. М. (2014)
Куса О. М. - Медико-соціальні аспекти проблеми внутрішньоутробного парвовірусного інфікування, акушерські та перинатальні наслідки, Макарчук О. М. (2014)
Шевчук-Будз У. І. - Остеопороз як один із системних проявів хронічного обструктивного захворювання легень, Корж Г. З. (2014)
Артищук В. М. - Залежність відходження фрагментів після екстракорпоральної ударнохвильової літотрипсії конкрементів нижньої чашки нирки від анатомічних параметрів будови ЧМС, Воробець Д. З., Шеремета Р. З., Шеремета Д. Р., Личковський О. Е. (2016)
Бідзіля П. П. - Зміни показників ліпідного обміну при хронічній серцевій недостатності на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння залежно від функціонального стану нирок (2016)
Воронов В. Т. - Питання діагностики структурної моделі причинності в процесі заподіяння травми (2016)
Гаралов Ф. А. - Оценка результатов внедрения техники цервикального педикульного винта при травмах шеи сзади (2016)
Дмітрієв М. О. - Визначення нормативних цефалометричних параметрів за методом Стайнера для українських юнаків та дівчат (2016)
Жданова Н. О. - Вивчення відносної оптичної щільності кісткової тканини при лікуванні хронічного гранулематозного періодонтиту (2016)
Лиманець Т. В. - Роль дисбалансу системи оксиду азоту в розвитку антрациклінової кардіотоксичності у хворих на гострі лейкемії із супутньою ішемічною хворобою серця, Маслова Г. С., Скрипник І. М. (2016)
Лисенко Р. Б. - Залежність вибору способу алопластики складних дефектів черевної стінки від виразності морфологічних змін тканин та ризику підвищення внутрішньочеревного тиску (2016)
Лобанов І. Ю. - Особливості стану гормонального забезпечення сомато-статевого дозрівання у підлітків та його значення у виникненні алкогольної залежності (2016)
Макаров О. Г. - Аналіз доплерометричних показників в системі мати-плацента-плід у вагітних з артеріальною гіпертензією (2016)
Малко Н. В. - Клініко-лабораторна оцінка ефективності лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей Львівської області (2016)
Панчук О. Ю. - Особливості процесів формування показників функціонального стану вищої нервової діяльності та характеристик уваги студентів-стоматологів (2016)
Соколік В. В. - Вікові особливості дисфункції ендотелію і когнітивних порушень (2016)
Сулим С. О. - Оцінка особливостей порушень внутрішньо-серцевої гемодинаміки і функціонального стану міокарда у жінок із гіпертонічною хворобою у залежності від наявності супутньої залізо-дефіцитної анемії (2016)
Терешкін К. І. - Остеоартроз у пацієнтів з різними варіантами поліморфізму гена рецептора вітаміну D (2016)
Ткаченко П. І. - Кісти м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки та шиї у дітей, Білоконь С. О., Старченко І. І., Гуржій О. В., Білоконь Н. П., Литвин А. О. (2016)
Філіппова О. Ю. - Ліпідно-фосфоліпідні порушення у пацієнтів з коморбідним перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки та ожирінням на тлі патології біліарного тракту залежно від маси тіла (2016)
Харьков Л. В. - Антропометричні показники м’якого піднебіння і мезофарингса у дітей з незрощеннями його до ураностафілопластики, Яковенко Л. М., Васьківська М. О. (2016)
Богданов О. В. - Вплив скевенджерів пероксинітриту на окисний метаболізм у тканинах пародонта щурів за умов поєднаного надлишкового надходження нітрату та фториду натрію, Костенко В. О. (2016)
Бондарева А. В. - Активність процесів ліпопероксидації у мікросомальній фракції печінки щурів при дії олігоефірів багатоатомних спиртів, Стеценко С. О. (2016)
Герасименко С. Б. - Структурна перебудова слизової оболонки ясен щурів після дії метакрилату (2016)
Гусак Є. В. - Структурно-функціональна характеристика губчастої кісткової тканини на 21-шу добу репаративного остеогенезу за умов модельованого мікроелементозу (2016)
Дерпак Ю. Ю. - Практичне значення визначення кількості ретикулоцитів у периферичній крові регулярних донорів (2016)
Довбня Ю. М. - Особливості експресії рецепторів CD 68 в серозних залозах слизової оболонки лобової пазухи людини, Проніна О. М., Єрошенко Г. А. (2016)
Костіцька І. О. - Перспективи застосування ексенатиду в лікуванні діабетичного гастропарезу (2016)
Кузьменко Ю. Ю. - Імуногістохімічне дослідження нирки щурів при вродженному і набутому гіпотиреозі та за умов замісної гормонотерапії, Стеченко Л. О. (2016)
Куцевляк В. І. - Експериментальне обгрунтування застосування алогенного колаген-фасціального трансплантата для збільшення об'єму м'яких тканин щелепно-лицьової ділянки (2016)
Пелипенко Л. Б. - Особливості стереоморфології підшлункової залози людини у віковому аспекті, Шепітько В. І., Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д. (2016)
Петрик І. О. - Оцінка динаміки титру кортизолу в крові вінцевого синуса щурів в умовах пітуїтрин-ізадринового інфаркту міокарда, Ходаківський О. А., Прокопенко С. В. (2016)
Пономаренко О. Б. - Сорбційна ємність мембран еритроцитів при експериментальній емфіземі легень, Коржов В. І., Жадан В. М., Ліскіна І. В., Мельник О. О. (2016)
Тимошенко Ю. В. - Морфометрична характеристика протокової системи піднебінних залоз щурів за умов введення адреналіну (2016)
Смірнов А. С. - Вплив епіхлоргідрину, екстракту ехінацеї пурпурової і тіотриазоліну на підслизову основу пілоричного відділу шлунка щурів, Мірзебасов М. А. (2016)
Фарадж Мусбах Ельмезугі - Структурні особливості артерій в умовах впливу холодового фактора, Попадинець О. Г., Соболь Л. В., Дубина Н. М. (2016)
Фоміна Л. В. - Мікроскопічна будова гемомікроциркуляторного русла слизової оболонки нижньої стінки лобової пазухи людини в нормі (2016)
Харченко С. В. - Загальна протеолітична активність тканин підшлункової залози при експериментальній опіковій хворобі (2016)
Ходаківський О. А. - Порівняльна оцінка впливу адемолу та німодипіну на церебральну гемодинаміку в корі головного мозку, Жабоєдова Н.В., Рокунець І. Л., Загорій Г. В. (2016)
Чухрай С. М. - Зміни мікропіноцитозу в кровоносних капілярах міокарда щурів із вродженим гіпотиреозом у віковому аспекті (2016)
Шаталін Б. О. - Вплив інгібітора активації ядерного фактора κB на функціональний стан сперми щурів за умов поєднаної дії на організм нітрату натрію та рентгенівського опромінення, Костенко В. О. (2016)
Шепітько В. І. - Ультраструктурна характеристика кори над нирни-ків при гострому асептичному перитоніті та його корекції введенням кріоконсервованої плаценти, Скотаренко Т. А., Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д. (2016)
Щур М. Б. - Рецептори лектинів у структурних компонентах очного яблука щурів за умов дії L-тироксину, Ященко А. М. (2016)
Юрах О. М. - Морфофункціональні зміни сідничого нерва при травматичному ушкодженні та особливості його репаративних змін, Попадинець О. Г., Юрах Г. Ю., Грищук М. І., Дубина Н. М. (2016)
Cмирнова С. М. - Особливості розподілу важких металів у рибах родини Бичкові (Gobiidae) в межах Бузького лиману, Васильєва Т. А., Смирнов В. М. (2016)
Помогайбо В. М. - ДНК-генеалогія сучасного людства, Власенко Н. О., Березан О. І., Петрушов А. В., Беседіна І. С., Починок Є. А., Мельничук М. М., Макаренко Я. М. (2016)
Малик С. В. - Шляхи удосконалення результатів пластично-реконструктивних операцій на передній черевній стінці, Драбовський В. С. (2016)
Салдан Ю. Й. - Етіологічна структура, методи профілактики та лікування інфекційних ускладнень в мікрохірургії ока та офтальмотравматології, Назарчук Г. Г., Назарчук О. А. (2016)
Яценко Л. Д. - Генетичні аспекти множинної мієломи (2016)
Чайковський Юрій Богданович (2016)
Білозецький І. І. - Частота і особливості ураження пародонту у пацієнтів з ревматоїдним артритом, Грималюк Н. В., Зарудна О. І., Слаба У. С., Маховська О. С., Задорожна Л. В., Легка Л. Л., Лобанова А. Л. (2014)
Бойко Т. В. - Предиктори розвитку змін кісткової тканини у хворих на поєднану патологію органів травлення (2014)
Братусь В. М. - Динаміка змін показників обміну оксиду азоту у хворих на силікоз, поєднаний з ішемічною хворобою серця (2014)
Вірстюк Н. Г. - Зміни показників клітинного імунітету, антинуклеарни антитіл та туморнекротизуючого фактора альфа у хвори із хронічною серцевою недостатністю, Черкашина О. Є. (2014)
Герасимчук В. Р. - Особливості когнітивних та емоційних розладів у ран ньому відновному періоді ішемічного інсульту (2014)
Герич П. Р. - Коморбідна ІХС у хворих на ХОЗЛ: визначення поняття, сприяючі фактори розвитку, критерії діагностики (2014)
Грущак Н. М. - Мультидетекторна комп’ютерно-томографічна семіотика особливостей змін судин головного мозку у пацієнтів із артеріальною гіпертензією різного рівня сумарного серцево-судинного ризику (2014)
Гулага О. І. - Ефективність лікування хронічної хвороби нирок з використанням антагоністів альдостерону, Тащук В. К., Полянська О. С. (2014)
Жураківська О. Я. - Морфологічні критерії старіння гіпоталамуса (2014)
Ільницький І. Г. - Діагностична інформативність цитокінів при хронічному обструктивному захворюванні легень та бронхіальній астмі у хворих фтизіопульмонологічного профілю, Костик О. П., Вольницька Х. І. (2014)
Костишин А. Б. - Якісні характеристики форм поверхневих електроміограм у пацієнтів зі зниженою висотою прикусу, Рожко М. М., Пелехан Л. І. (2014)
Курташ Н. Я. - Корекція ендотеліальної дисфункції як патогенетичної ланки формування фетоплацентарної недостатності у вагітних з НВV-інфекцією (2014)
Курташ О. О. - Показання та вибір рівня колостомії на етапах хірургічної корекції норичних і безноричних форм аноректальнихвад розвитку у дітей (2014)
Міщук В. Г. - Особливості перебігу та патогенезу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих з ендемічним зобом на фоні йододефіциту, Бойчук В. Б. (2014)
Олещук О. М. - Вплив попередників синтезу оксиду азоту на показники жовчовиділення здорових тварин (2014)
Пилипчук В. І. - Резекційні оперативні вручання на головці підшлункової залози в хірургічному лікуванні ускладнених форм хронічного панкреатиту (2014)
Притула В. П. - Раціональний підхід до санації порожнини кісти при відкритому хірургічному втручанні у дітей з ехінококозом печінки (2014)
Проць Г. Б. - Оптимізація променевих методів діагностики при плануванні дентальної імплантації і на етапах хірургічної реабілітації (2014)
Сорокман Т. В. - Патоморфологічні особливості слизової оболонки шлунка у дітей, хворих на хронічний гастрит, на фоні інфікування Helicobacter pylori, Макарова О. В., Попелюк О. М., Швигар Л. В. (2014)
Ступницька Г. Я. - Роль фактора некрозу пухлин альфа, трансформуючого фактора росту бета та С-реактивного білка у патогенезі хронічного обструктивного захворювання легень залежно від нутрітивного статусу (2014)
Федоров С. В. - Вплив івабрадину та ω-3 поліненасичених жирних кислотна клінічні прояви серцевої недостатності ішемічного ґенезу (2014)
Шкарівський Ю. Л. - Респіраторна м’язова дисфункція за умов коморбідності хронічного обструктивного захворювання легень з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (2014)
Десятерик В. І. - Ефективність комплексного алгоритму у діагностиці гострого апендициту, Міхно С. П., Поліщук Л. М., Нетребко А. О., Смик Ю. М. (2014)
Дзвонковська В. В. - Оцінка впливу L-карнітину на функціональний стан печінки у хворих на негоспітальну пневмонію в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом, Нейко В. Є., Дзвонковська Т. Т., Зозуляк З. В. (2014)
Оринчак Л. Б. - Вплив пори року на дебют розсіяного склерозу серед мешканців Прикарпаття (2014)
Галюк В. М. - Оптимізація іноваційно–технологічних прийомів вивчення основ першої долікарської допомоги студентами за фахом "Фармація" (2014)
Галюк Н. М. - Використання мультимедійних засобів на заняттях з внутрішньої медицини за професійним спрямуванням (2014)
Головчак І. С. - Клінічні конференції як форма навчання серед лікарів-інтернів (2014)
Дмитренко І. А. - Особливості проведення навчально-виробничої практик (2014)
Кобрин О. П. - Особливості підготовки студентів стоматологічного факультету до ліцензійного іспиту "Крок 2. Стоматологія" на кафедрі терапевтичної стоматології в умовах навчання за кредитно-модульною системою (2014)
Костюк І. Р. - Впровадження основних положень навчального плану з предмету: курс за вибором "Ендодонтична техніка в дитячій стоматології” на кафедрі дитячої стоматології Івано-Франківського національного медичного університету для студентів-субординаторів (2014)
Мельник Д. О. - Поєднання знань з математики та хімії при вивченні теми "Дисоціація води. Водневий показник" в курсі неорганічної хімії (2014)
Романишин С. С. - Формування комунікативної толерантності у процесі професійної підготовки майбутніх лікарів-стоматологів (2014)
Сидоренко Л. П. - Особливості викладання щелепно-лицевої ортопедії студентам-іноземцям, Ожоган І. А. (2014)
Терен Т. І. - Особливості викладання основних аспектів надання паліативної та хоспісної допомоги на курсі онкології для студентів 6 курсу (2014)
Федяк І. О. - Аналіз матеріального забезпечення проведення практично-орієнтованих державних іспитів на фармацевтичному факультеті Івано-Франківського національного медичного університету (2014)
Чернюк Н. В. - Роль національно-патріотичного виховання у формуванні особистості студента медичного університету (2014)
Шеремета Л. М. - Досвід викладання фармакології для студентів факультету підготовки іноземних громадян Івано-Франківського національного медичного університету та роль унаочнення (2014)
Юсипчук У. В. - Виробнича лікарська практика з внутрішньої медицини у студентів п’ятого курсу медичного факультету, Мергель Т. В., Галюк Н. М. (2014)
Диев Е. В. - Особенности статистической обработки данных хронометражных измерений продолжительности изготовления зубных протезов при нормировании труда специалистов в стоматологии, Лабунец В. А., Шнайдер С. А., Диева Е. Е. (2014)
Сологуб В. А. - Дослідження стабільності та контроль якості фітозасобу (2014)
Федяк І. О. - Розрахунок річної регіональної потреби в протитуберкульозних препаратах для профілактики і лікування дітей і підлітків (2014)
Геник С. М. - Кремній - природний ключ до здоров’я (2014)
Гудз І. М. - Медико-соціальні аспекти високих ампутацій у хворих на облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок, Гнатищак О. І. (2014)
Кашівська Р. С. - Медикаментозне лікування хвороб пародонта. Групи препаратів, механізм їх дії, показання та протипоказання до використання. Частина VIІ. Антибіотики, Мельничук Г. М., Мельничук А. С., Кирилюк А. М. (2014)
Ожоган З. Р. - Часові аспекти якості незнімних протезів: поєднання конструкційних матеріалів, Бібен А. В. (2014)
Сорокман Т. В. - Імунологічні основи розвитку хронічних захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту в дітей, Макарова О. В., Попелюк О.-М. В., Морозевич Л. О. (2014)
Шеремета Л. М. - Про побічну дію засобів, що впливають на нервову систему, та її моніторинг протягом 2007-2012 рр. (2014)
Рабінович П. М. - Філософія права у Львівському університеті імені Івана Франка у післявоєнний період (1946–2016) (2016)
Рум’янцев В. О. - Михайло Сергійович Грушевський – видатний український державний діяч (до 150-річчя з дня народження) (2016)
Пилипчук B. Г. - Історико-правові проблеми становлення і розвитку інформаційної сфери та інформаційного права в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття), Цимбалюк В. С. (2016)
Бехруз Х. - Становление афганского права: к вопросу о его периодизации (2016)
Косінов С. А. - Сфери громадського контролю: державно-правовий аспект (2016)
Прийма С. В. - Справедливість при тлумаченні права: огляд аспектів (2016)
Мукомела І. В. - Право на доступ до Інтернету: проблеми визначення та забезпечення (2016)
Політанський В. С. - Право на інформацію в системі основоположних прав і свобод людини і громадянина (2016)
Яковлєв А. А. - Конституційні акти початку ХХ століття в історії конституційного процесу в Україні (2016)
Довгань Г. В. - Акти вторинного права Європейського Союзу як предмет конституційної скарги: правові позиції Конституційного Трибуналу Республіки Польща (2016)
Вінник О. М. - Правове регулювання корпоративних відносин: проблема оптимізації (2016)
Кот О. О. - Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав (2016)
Романюк Я. М. - Правова природа диспозитивних норм цивільного права України (2016)
Гусаров С. М. - Тимчасове виконання обов’язків керівника державного органу, установи, підприємства: проблеми удосконалення законодавства (2016)
Соколова О. А. - Щодо суттєвих ознак правової категорії "оплата праці державних службовців" (2016)
Трофименко В. М. - Поняття диференціації кримінальної процесуальної форми (2016)
Шепітько І. І. - Судове слідство в контексті реалізації загальних засад кримінального провадження (2016)
Іщенко М. В. - Безпосередній об’єкт забруднення або псування земель та механізм заподіяння йому шкоди (2016)
Лазукова О. В. - Особливості правового змісту інституту досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції (2016)
Лейба О. А. - Вплив дефектів кримінального процесуального законодавства на правозастосовну практику (2016)
Розвиток і становлення наукових поглядів у теоретичній спадщині Ю. М. Грошевого (до 85-річчя з дня народження) (2016)
Рабінович П. М. (2016)
Маляренко В. Т. (2016)
Сіренко В. Ф. (2016)
Гончаренко В. Д. (2016)
Селівон М. Ф. (2016)
Оніщенко Н. М. (2016)
Статівка А. М. (2016)
Тищенко М. М. (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2016)
Про стандартизацію медичної допомоги (2016)
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.02.2016 року № 89 (2016)
Протокол лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії з анемією (2016)
Протокол лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: діагностика стану та корекція порушень фосфорно-кальцієвого обміну (2016)
Дудар І. О. - Організація медико-профілактичної допомоги хворим нефрологічного профілю у м. Києві: проблеми та шляхи вирішення, Паламар Б. І., Красюк Е. К., Лобода О. М. (2016)
Колесник M. O. - Етіологічний спектр та десятирічний патерн антибактеріальної резистентності збудників неускладненої інфекції сечової системи (2005-2015 роки), Степанова Н. М., Кругліков В. Т., Руденко А. В. (2016)
Синяченко О. В. - Состояние сосудистого эндотелия почек и системная эндотелиальная дисфункция сосудов у больных геморрагическим васкулитом, Бевзенко Т. Б., Дядык Е. А., Ермолаева М. В., Егудина Е. Д., Суярко В. И. (2016)
Zakon K. - Differential approach of continuous and intermittent renal replacement therapy applying in cardiac surgery acute kidney injury, Romanova V., Dudarenko V., Arbuzova I., Radchenko G. (2016)
Багдасарова І. В. - Неспецифічні фактори захисту та медіатори запалення сечі дітей, хворих на гломерулонефрит, за наявності герпесвірусної інфекції. Повідомлення І. Визначення рівня sIgA та МСР-1, Круглікова І. В., Корніліна О. М., Кругліков В. Т. (2016)
Король Л. В. - Специфічні запальні протеїни крові та сечі хворих на пієлонефрит з рецидивуючим перебігом, Степанова Н. М., Мігаль Л. Я. (2016)
Колесник Н. - Коррекция дефицита железа у больных ХБП V ГД с анемией (2016)
Тарас Денисович Никула (до 80-річчя від дня народження) (2016)
Пиріг Любомир Антонович (з 85 – річним ювілеєм!) (2016)
Інформація до читачів (2016)
Информационное сообщение № 2 (2016)
Содержание (2016)
Песчанский В. Г. - Кинетические явления в органических проводниках в сильных маг-нитных полях, Степаненко Д. И. (2016)
Zvyagin A. A. - Dynamical quantum phase transitions (2016)
Pustovit Yu. V. - Metamorphoses of electronic structure of FeSe-based superconductors, Kordyuk A. A. (2016)
Кузьмичев С. А. - Техника "break-junction" применительно к слоистым сверхпроводникам, Кузьмичева Т. Е. (2016)
Кумзеров Ю. А. - Влияние ограниченной геометрии на сверхпроводящие свойства легко-плавких металлов, Набережнов А. А. (2016)
Zubov E. E. - Electron dynamics in the normal state of cuprates: Spectral function, Fermi surface and ARPES data (2016)
Джуманов С. - Металл–диэлектрик переходы и магнитная восприимчивость в легированных купратных соединениях, Курбанов У. Т., Худайбердиев З. С., Хафизов А. Р. (2016)
Белоголовский М. - Низкоэнергетические спектры дифференциальной проводи-мости и дробового шума в туннельных переходах на основе сверхпроводников с подавленным на S–N ин-терфейсе параметром порядка, Житлухина Е., Егоров О. (2016)
Титул, зміст (2016)
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.02.2016 № 89 (2016)
Протокол лікування пацієнтів з ХХН V стадії: профілактика, діагностика та лікування ССЗ (2016)
Korol L. - Oxidative stress and resistance of erythrocytes membranes in patients with chronic kidney disease stage vd depending on modality of renal replacement therapy, Mygal L., Burdeyna O., Kolesnyk M. (2016)
Колесник М. О. - HLA-фенотип у хворих на хронічний гломерулонефрит з різними морфологічними формами та з нефротичним синдромом, Дріянська В. Є., Драннік Г. М., Петрина О. П., Величко М. Б., Непомнящий В. М., Ліксунова Л. О., Гайсенюк Ф. З. (2016)
Багдасарова І. В. - Неспецифічні фактори захисту та медіатори запалення в сечі дітей, хворих на гломерулонефрит, за наявності герпесвірусної іінфекції повідомлення 2. визначення рівня ІЛ-8 та SLPI, Круглікова І. В., Корніліна О. М., Кругліков В. Т. (2016)
Чуб О. І. - Стан плазмід-індукованої антибіотикорезистентності серед збудників хронічного пієлонефриту: поширеність генів та основні фактори ризику, Більченко О. В. (2016)
Дудар І. О. - Порушення нутриційного статусу у хворих, які лікуються перитонеальним діалізом, Шимова А. Ю., Красюк Е. К., Буржинська І. В. (2016)
Гіперкаліємія: сучасна концепція та нові терапевтичні можливості (2016)
Інформація до читачів (2016)
Акініна Н. Л. - Основні тенденції сучасної університетської освіти США (2015)
Бадюк Ю. В. - Електронні навчально-методичні комплекси для реалізації самостійної роботи студентів в умовах інформаційного освітнього середовища (2015)
Гнезділова К. М. - Актуальні питання магістерської підготовки майбутніх викладачів математики (2015)
Дем’яненко Н. М. - Інноваційні трансформації освітнього простору педагогічного університету (2015)
Дороніна Т. О. - Оновлення "державного класифікатора професій": можливості застосування гендерного підходу (2015)
Дорошенко Т. В. - Методологічний концепт підготовки майбутніх учителів початкової школи до забезпечення основ музичної освіти учнів (2015)
Жигірь В. І. - Сутність та зміст лідерської компетентності майбутнього менеджера освіти (2015)
Карупу О. В. - Про викладання деяких питань математичного аналізу англомовним студентам, Олешко Т. А., Пахненко В. В. (2015)
Кожуріна І. Є. - Корекція фізичного стану у студентів з урахуванням фізичної підготовленості (2015)
Курмакова І. М. - Структура професійної програми підготовки учителів хімії освітнього ступеня бакалавр у контексті проблеми підвищення якості освіти в педагогічному університеті, Білоус О. В. (2015)
Люлька В. С. - Розвиток сучасних концепцій професійної підготовки магістрів (2015)
Маковська О. А. - Технологія внутрішнього моніторингу якості професійної освіти в діяльності менеджерів вищих навчальних закладів (2015)
Максименко О. В. - Інноваційні технології в системі вищої професійної освіти (2015)
Нестеренко А. А. - Аналіз змісту професійної підготовки майбутніх фахівців пожежної безпеки щодо проведення профілактичної роботи (2015)
Носовець Н. М. - Професійна підготовка майбутніх учителів у країнах західної Європи (2015)
Пелех Л. Р. - Застосування проектного методу як інноваційної складової в навчанні іноземних мов: порівняльний аспект (2015)
Подковко Х. В. - Інноваційні педагогічні технології в системі вищої освіти (2015)
Solarczyk Leszek - Potrzeba związku edukacji obywatelskiej z przeszłością (2015)
Стрілець С. І. - Шляхи реалізації національно-патріотичного виховання майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, Смолянко Ю. М. (2015)
Терентьєва Н. О. - Проектування освітньої програми підготовки магістрантів спеціальності педагогіка вищої школи (2015)
Ткаченко О. В. - Педагогічні умови підготовки майбутнього магістра з агрономії до педагогічної діяльності у ВНЗ аграрного профілю (2015)
Третяк О. С. - Академічна мобільність та сучасні підходи до забезпечення якості вищої освіти в Україні, Чебоненко С. О. (2015)
Чирчик С. В. - Оцінка якості вищої дизайн-освіти (2015)
Шаров С. В. - Сучасний стан розвитку інтелектуальних інформаційних систем (2015)
Ачкан В. В. - Гуманістичний, діяльнісний та системний підходи в контексті підготовки вчителя математики до інноваційної педагогічної діяльності (2015)
Белан Т. Г. - Організаційно-методичні засади практичної підготовки студентів-магістрантів технологічного факультету (2015)
Вовк М. П. - Науково-педагогічна діяльність викладачів класичних університетів у вимірах розвитку української фольклористики (1951 – 1989 рр. ) (2015)
Гавриленко Т. Л. - Трансформація змісту початкової освіти в Україні наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. хх ст. (2015)
Грищенко С. В. - Проблема протидії торгівлі людьми в підготовці майбутніх вчителів (2015)
Дейкун М. П. - Культура збереження здоров’я майбутніх учителів (2015)
Дрозденко Н. М. - Соціальна активність студентів як умова формування професійної спрямованості майбутнього вчителя, Дрозденко В. М. (2015)
Євтух М. Б. - Формування системи шкіл на території Чернігівщини (друга половина хvііі – початок хх століття), Проніков О. К. (2015)
Завадська Т. М. - Комунікативний процес як явище та його роль у педагогіці мистецтва, Савченко Г. В. (2015)
Козерук Ю. В. - Концепція "фізичне самовиховання" в історичному ракурсі, Буланов О. М., Трояновська М. М., Козерук К. В. (2015)
Кузьменко Ю. В. - Підготовка вчителів України радянської доби до викладання трудового навчання у школах (1950-1991 рр. ) (2015)
Мазуренко К. Ю. - Нові підходи до релігійної освіти у Великій Британії (2015)
Махінов В. М. - Педагогічна концепція формування мовної особистості у лінгвістичній школі "мови й мовлення" Ф. ДЕ Соссюра (2015)
Нітченко Г. М. - Аналіз використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі ВНЗ, Ховрич М. О. (2015)
Пеньковець Д. В. - Теоретичні аспекти формування ігрової компетентності у майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін (2015)
Раковська М. А. - Концептуалізація філософського погляду на проблему формування аксіологічного потенціалу професійної підготовки (2015)
Стеценко І. М. - Підготовка майбутніх працівників пробації до складання досудової доповіді (2015)
Стражнікова І. В. - Еволюція теоретичних основ змісту середньої освіти в дослідженнях західного регіону України другої половини хх – початку ххі ст. (2015)
Видра О. Г. - Дослідження особливостей усвідомлення студентами причин своєї поведінки і результатів у навчанні (2015)
Говоров Є. М. - Технічне мислення як складова професійної культури майбутнього вчителя технологій (2015)
Давидченко І. Д. - Лінгвокультурологічна компетентність як феномен теорії і практики професійної підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (2015)
Коляда А. М. - Вплив навчально-наукової діяльності на формування технічного мислення у майбутніх учителів технологій (2015)
Кудін С. Ф. - Особливості формування культури саморегуляції у майбутніх учителів фізичного виховання (2015)
Медведєва М. О. - Особливості організації навчального процесу в умовах особистіно орієнтованого навчання з використанням інформаційних технологій (2015)
Соколенко Л. О. - Роль наукових основ шкільного курсу математики у професійній підготовці вчителя (2015)
Тягай І. М. - Використання елементів інтерактивного навчання на лекційних заняттях математичних дисциплін (2015)
Федорчук А. Л. - Критерії та показники готовності майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю (2015)
Шелудько І. В. - Формування готовності майбутніх учителів технологій до навчання варіативних модулів художнього спрямування на основі спецкурсу "ХОМ (методика навчання варіативних модулів)" (2015)
Гаргін В. В. - Можливості використання інформаційних технологій у процесі формування професійних знань та навичок у майбутнього вчителя трудового навчання (2015)
Ковбаса Т. І. - Зміст методичної підготовки майбутнього вчителя технологій (2015)
Коньок М. М. - Модель підготовки майбутнього вчителя технологій до встановлення та використання міжпредметних зв’язків фахових дисциплін (2015)
Мінько Н. П. - Професійна підготовка майбутнього педагога у галузі фахових предметів (2015)
Перинський Ю. Є. - Модель формування професійної готовності у майбутніх вчителів технологій до застосування інноваційних методів навчання (2015)
Пискун О. М. - Навчання майбутніх учителів технологій виготовленню етносувенірів та народних оберегів (2015)
Полетай О. М. - Педагогічна умова як складова підготовки майбутніх учителів технологічної освіти до роботи з технічно обдарованими дітьми (2015)
Савченко Т. О. - Фахова підготовка як засіб формування у майбутніх соціальних педагогів умінь і навичок професійно орієнтованого спілкування (2015)
Денисенко В. В. - Системний підхід до підготовки майбутніх учителів технологій з технічної творчості, Гетта В. Г. (2015)
Кучерган Є. В. - "Здоров’язберужувальна компетентність" як складова професійної підготовки майбутнього вчителя (2015)
Парфанович І. І. - Зміст профілактичної роботи з формування відповідального ставлення дівчат до соціальних норм (2015)
Філоненко О. С. - Аналіз підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів України до виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах у 50-х – 60-х роках хх ст. (2015)
Алексеєва К. І. - Педагогічні підходи і принципи оздоровчої педагогічної діяльності тренера-викладача у групах початкової підготовки художньої гімнастики, Воскобойнікова Г. Л. (2015)
Васильєва Д. В. - Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на уроках алгебри і початків аналізу (2015)
Величко Д. В. - Соціальна інклюзія в освіті, Голумбевська С. В. (2015)
Вернигора О. Л. - Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української літератури у процесі вивчення фольклору (2015)
Гайдамака О. В. - Аналіз результатів педагогічних умов і методики поліхудожнього виховання учнів початкової школи (2015)
Гокова Т. В. - Узагальнення і систематизація знань учнів про площу трикутника через пошук різних розв’язань геометричної задачі, Кобко Л. М. (2015)
Давиденко А. А. - Проблеми підвищення кваліфікації працівників освіти та можливі шляхи їх розв’язання (2015)
Дрижак В. В. - Формування культури самопрезентації тренінгів, Єрмак С. М. (2015)
Заліський А. А. - Співробітництво, як один із шляхів професійного вдосконалення вчителя (2015)
Ковбаса Ю. М. - Застосування інструментарію математичних ігор у психолого-педагогічних дослідженнях (2015)
Левицька-Сосімович І. О. - Психологічні аспекти формування ціннісних орієнтацій учнів основної школи до праці (2015)
Міненок А. О. - Концептуальні основи професійного саморозвитку вчителя у філософському контексті розвитку людини (2015)
Носко Ю. М. - Здоров'язбережувальна організація навчального процесу учнів, Андреєва В. В. (2015)
Печко О. М. - Реалізація експериментальної технології формування професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури засобами педагогічних ситуацій (2015)
Постова С. А. - Підготовка старшокласників до участі в олімпіаді з інформаційних технологій (2015)
Пронікова І. В. - Актуальні проблеми економічної освіти учнів (2015)
Сотська Г. І. - Естетична самоосвіта викладача образотворчого мистецтва вищого педагогічного навчального закладу як чинник професійного саморозвитку (2015)
Шандыба Е. В. - Новый подход к преподаванию технических дисциплин при последипломной подготовке инженерных кадров (2015)
Титул, зміст (2016)
Колесник М. О. - Рейтингова оцінка спеціалізованої медичної допомоги хворим нефрологічного профілю в Україні у 2015 році, Ніколаєнко С. С., Снісар Л. М. (2016)
НАКАЗ Міністерства охорони здоров’я України від 11.02.2016 року № 89 (2016)
Протокол лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: діагностика та корекція недостатності харчування (2016)
Протокол лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: проведення інтермітуючого гемодіалізу (2016)
Ніколаєнко О. М. - Автоматизоване оцінювання фіброзу коркового інтерстицію з використанням забарвлення сіріусом червоним – рутинний метод дослідження нефробіоптатів?, Непомнящий В. М. (2016)
Дріянська В. Є. - Цитокінова ланка імунітету у хворих на ХХН V ст., які лікуються методами ГД, ГДФ або ПД, Дудар І. О., Шіфріс І. М., Гончар Ю. І., Лобода О. М., Гайсенюк Ф. З., Крот В. Ф. (2016)
Степанова Н. М. - Системні ефекти локальної продукції про- та протифіброгенних медіаторів у хворих на ХХН V ПД, Бурдейна О. В., Дріянська В. Є., Савченко В. С., Колесник М. О. (2016)
Лавренчук О. В. - Предиктори прогресування хронічного пієлонефриту у дітей, Багдасарова І. В., Дріянська В. Э., Король Л. В., Суслова Г. Д. (2016)
Зуб Л. О. - Доплерографічна характеристика порушень ниркового кровообігу у хворих на хронічну хворобу нирок І-ІІ стадії з артеріальною гіпертензією, Новиченко С. Д., Новиченко О. І. (2016)
Король Л. В. - Практична цінність визначення показників оксидативного стресу у хворих на пієлонефрит, Степанова Н. М., Мигаль Л. Я. (2016)
З ювілеєм майданнік (2016)
Інформація до читачів (2016)
Повідомлення (2016)
Содержание (2016)
Remizov I. A. - Observation of dynamic maximum in a turbulent cascade on the surface of liquid hydrogen, Brazhnikov M. Yu., Levchenko A. A. (2016)
Tsintsadze N. L. - Quasilinear theory of quantum Fermi liquid, Alkhanishvili D. M. (2016)
Лисунов А. А. - Пластическое течение твердого 3Не через пористую упругую пленку, Майданов В. А., Рубанский В. Ю., Рубец С. П., Рудавский Э. Я., Смирнов С. Н. (2016)
Yavari H. - Effect of nonlinearity, magnetic and nonmagnetic impurities, and spin-orbit scattering on the nonlocal microwave response of a d-wave superconductor, Biderang M., Kouhfar M. (2016)
Леденев Н. А. - Дефектность структуры, фазовые переходы, магниторезонансные и магнитотранспортные свойства керамики La0,6–xEuxSr0,3Mn1,1O3–δ, Пащенко А. В., Пащенко В. П., Прокопенко В. К., Ревенко Ю. Ф., Мазур А. С., Сычева В. Я., Каменев В. И., Левченко Г. Г. (2016)
Билыч И. В. - Магнитодиэлектрический и магнитопьезоэлектрические эффекты в NdFe3(BO3)4, Жеков К. Р., Гайдамак Т. Н., Гудим И. А., Звягина Г. А., Филь В. Д. (2016)
Бабаев А. Б. - Компьютерное моделирование разбавленных магнитных наноструктур, Муртазаев А. К. (2016)
Троянчук И. О. - Магнитные свойства мультиферроиков Bi1–xCaxFe1–xMnxO3 и Bi1–xCaxFe1–xTixO3, Бушинский М. В., Чобот А. Н., Мантыцкая О. С., Терешко Н. В., Чобот Г. М., Сиренко В. A., Еремeнко В. B. (2016)
Хрусталёв В. М. - Магнитоэлектрический эффект в антиферромагнитном LiNiPO4 в импульсном магнитном поле, Савицкий В. Н., Харченко Н. Ф. (2016)
Белан В. И. - Свойства квазисолитонных состояний в нелинейных средах в условиях высокочастотного локального воздействия. Аналитическое описание и сравнение с численным анализом, Ковалев А. С., Перетятько А. А. (2016)
Долбин А. В. - Квантовые эффекты в сорбции водорода мезопористыми материалами, Хлыстюк М. В., Есельсон В. Б., Гаврилко В. Г., Винников Н. А., Баснукаева Р. М. (2016)
Песчанский А. В. - Сравнение рамановского рассеяния в неполимеризованных и фотополимеризованных фуллереновых пленках в диапазоне температур 5–300 К, Гламазда А. Ю., Плохотниченко А. М., Карачевцев В. А. (2016)
Покутний С. И. - Экситоны c пространственно разделенными электронами и дырками в гетероструктуре Ge/Si с квантовыми точками германия (2016)
Yevych R. - Valence fluctuations in Sn(Pb)2P2S6 ferroelectrics, Haborets V., Medulych M., Molnar A., Kohutych A., Dziaugys A., Banys Ju., Vysochanskii Yu. (2016)
Погорелов В. - Колебательные спектры кластеров воды, изолированной в низкотемператур-ных матрицах, Дорошенко И. (2016)
Степаньян С. Г. - Влияние низкотемпературной аргоновой матрицы на ИК спектры и структуру конформационно лабильных молекул N-ацетилглицина, Иванов А. Ю., Adamowicz L. (2016)
Плотникова Ю. М. - Рентгеновские параметры микроструктуры нано-кристаллического титана, полученного криодеформацией, Брауде И. С., Москаленко В. А. (2016)
Барабашов А. П. - Электронно-стимулированная десорбция возбужденных атомов из твердого азота, Хижный И. В., Уютнов С. А., Блудов М. А., Савченко Е. В. (2016)
Пашицкий Э. А. - Зависимость критической температуры от числа куперовских пар и механизм сверх-проводимости в слоистом кристалле LaSrCuO (2016)
Лисенко В. П. - Автоматизація біотехнологічних об’єктів (2015)
Martynenko A. I. - Electrohydrodynamic drying: energy and quality aspects (2015)
Диордиев В. Т. - Моделирование процессов адаптивного управления (2015)
Зиновкин В. В. - Исследование влияния искажений статорного напряжения асинхронного электропривода с выходными силовыми фильтрами, Бондаренко В. И., Соломаха А. В. (2015)
Козирський В. В. - Розробка енергозберігаючих заходів в електричних мережах 10 кВ, Гай О. В., Заводовський О. О. (2015)
Ксенз Н. В. - Влияние озонированного воздуха на повышение производительности и снижение расхода топлива при влаготермической обработке корма, Толстоухова Т. Н., Вороной Н. С., Леонтьев Н. Г., Финенко В. Ю. (2015)
Ксенз Н. В. - Теоретические предпосылки к обоснованию путей совершенствования процесса влаготермической обработке кормов, Толстоухова Т. Н. (2015)
Кунденко М. П. - Підвищення ефективності гідропонного вирощування зелених овочів шляхом використання технічних засобів оптичної електротехнології, Бархатов О. М., Автухов А. К., Ковальчук І. М., Румянцев О. О., Шинкаренко І. М. (2015)
Куценко Ю. М. - Магнітогідродинамічний сепаратор плодів томатів, Лукашенко М. І. (2015)
Куценко Ю. Н. - Метод расчета кварцевых генераторов СВЧ, Орел А. Н., Орел И. А. (2015)
Тиховод С. М. - Метод численного расчета переходных процессов в электрических цепях с использованием полиномов чебышёва и его схемная интерпретация, Корнус Т. М., Токмаков И. В. (2015)
Федюшко Ю. М. - Теоретичний аналіз системи імпульсних інформаційно-хвильових випромінювань для впливу на репродуктивну здатність колорадського жука, Сілі І. І. (2015)
Чміль А. І. - Режими знешкодження комірних довгоносиків у сильному електричному полі, Усенко С. М., Науменко О. В. (2015)
Шведчикова И. А. - Структурно-системный анализ полиградиентных магнитных сепараторов, Романченко Ю. А. (2015)
Lysenko O. V. - Common approaches of small wind turbine aplication, Adamova S. V. (2015)
Антипов Е. А. - Исследование процессов тепло- и массопереноса в низкотемпературных аккумуляторах теплоты при фазовых превращениях аккумулирующего материала (2015)
Болбот І. М. - Концептуальні основи використання нейромережевих структур при енергоефективному управлінні тепличними комплексами (2015)
Бохон І. М. - Вплив технічного стану насосного устаткування на економічну ефективность зрошуваного землеробства (2015)
Вовк О. Ю. - Контроль витрати ресурсу ізоляції асинхронних електродвигунів при відхиленні напруги живлячої мережі, Квітка С. О., Квітка О. С. (2015)
Волянский Р. С. - Синтез электромеханических систем с нелинейной линией равновесия (2015)
Вороновский И. Б. - Оценка затрат электроэнергии при производстве твердого топлива из биомассы (2015)
Голик О. П. - Визначення аналітичного виразу імовірності надходження інтенсивності сонячного випромінювання, Жесан Р. В., Зубенко В. О. (2015)
Журавель Д. П. - Обробка біодизеля ультразвуком (2015)
Заболотный А. П. - Формирование структуры сельских электрических сетей с возобновляемыми источниками энергии, Дьяченко В. В., Даус Ю. В. (2015)
Голодний І. М. - Організація алгоритмів роботи контролера типу РМС при керуванні кроковим двигуном, Лавріненко Ю. М., Торопов А. В. (2015)
Загуменная Е. В. - Реализация немодульных операций в системе остаточных классов (2015)
Катюха И. А. - Использование нечеткой прогнозной модели электропотребления для ЧП "Молокозавод – ОЛКОМ" (2015)
Кашкарёв А. А. - Моделирование тепловых процессов в задачах сельскохозяйственного производства (2015)
Квітка С. О. - Дослідження теплових процесів асинхронних електродвигунів під впливом неповнофазного режиму роботи, Вовк О. Ю., Стьопін Ю. О., Квітка О. С. (2015)
Коваленко Л. Р. - Удосконалення методів визначення місць однофазних замикань на землю в мережах 10 та 35 кВ, Коваленко О. І. (2015)
Кошкін Д. Л. - Імітаційна модель системи керування параметрами мікроклімату грибної теплиці (2015)
Курашкин С. Ф. - Устройство диагностирования сопротивления изоляции асинхронных электродвигателей (2015)
Кушлик Р. Р. - Аналіз видів біопалив для сільськогосподарської техніки (2015)
Лисиченко Р. Н. - Теоретический анализ влияния нелинейности систем фазовой синхронизации инверторов напряжения на их спектральные характеристики, Черемисин Н. М. (2015)
Макаревич С. С. - Дослідження режимів роботи однофазного автономного асинхронного генератора (2015)
Миленин Д. Н. - Условие облучения неподвижного элипсоида точечным источником, Лисиченко Н. Л. (2015)
Нестерчук Д. М. - Алгоритмізація для функціонування системи діагностування та захисту низьковольтних асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором, Рижков А. О. (2015)
Новиков Г. В. - Электротехнологический комплекс предпосевной обработки зерновых на основе электроаерозолей (2015)
Попова І. О. - Електронний пристрій телеконтролю та захисту групи асинхронних двигунів, Курашкін С. Ф. (2015)
Постнікова М. В. - Дослідження енергоємності транспортних операцій на зернопунктах (2015)
Радько І. П. - Дослідження міцності зчеплення композиційних контактних матеріалів на зношені деталі електрообладнання, Мархонь М. В. (2015)
Савченко В. В. - Вплив магнітного поля на енергію проростання та здатність проростання насіння сільськогосподарських культур, Синявський О. Ю. (2015)
Скляр О. Г. - Аналіз енергетичної ефективності метантенка, Скляр Р. В. (2015)
Стьопін Ю. О. - Оцінка втрат потужності асинхронних електродвигунів при несиметрії напруг, Борохов І. В., Пєрова Н. П. (2015)
Трунова І. М. - Деякі питання щодо застосування ДСТУ EN 50160:2014, Мороз О. М. (2015)
Троханяк В. І. - Визначення коефіцієнта тепловіддачі при чисельному моделюванні трубного пучка (2015)
Усенко С. М. - Застосування електричних полів високої напруженості для знезараження зерна (2015)
Федотова М. О. - Компенсація запізнень зерносушарки з киплячим шаром при неповних вимірюваннях її вихідних сигналів, Осадчий С. І., Березюк І. А., Скриннік І. О. (2015)
Хандола Ю. М. - Дослідження регульованих електроприводів апк на лабораторному стенді, Середин М. Ю., Хандола О. Ю. (2015)
Чебанов А. Б. - Методика визначення концентрації пилу в повітрі при сепарації рушанки рицини, Назаренко М. О. (2015)
Яковлєв В. Ф. - Акустичні системи контролю якості сільськогосподарської продукції, Лисенко О. В. (2015)
Яковлєв В. Ф. - Основні рівняння зв'язку параметрів сільськогосподарських продуктів з параметрами акустичного поля, Литвин А. В. (2015)
Содержание (2016)
Гарбар М. О. - Артеріальна гіпертензія у повсякденній практиці лікаря-анестезіолога (2016)
Іванюшко О. В. - Вплив альтерації гомеостазу глюкози на водно-електролітний баланс та кислотно-основний стан у пацієнтів із цукровим діабетом (2016)
Матолінець Н. В. - Роль та місце омега-3 жирних кислот у регуляції синдрому системної відповіді на запалення в пацієнтів, які отримують інтенсивну терапію (2016)
Тащук В. К. - Эффективность препарата Тиотриазолин® в комплексном лечении пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST, Солобюкова Н. А., Макаров А. А. (2016)
Максименко М. В. - Сучасний погляд на діагностику гострої судинної недостатності кишечника на ранньому госпітальному етапі (2016)
Назаренко І. І. - Аналіз причин інвалідизації постраждалих із психологічною травмою внаслідок ДТП, Іванов В. І., Іскра Н. І. (2016)
Респіраторна терапія при політравмі (2016)
Павлов О. О. - Попередники розвитку післяопераційного делірію у пацієнтів похилого віку та шляхи терапевтичної тактики, Луцик С. А. (2016)
Павлов О. О. - Терапія післяопераційного делірію, Луцик С. А. (2016)
Філик О. В. - Дисфункція діафрагми в дітей із гострою дихальною недостатністю (2016)
Самбург Я. Ю. - Клінічна ефективність застосування піперациліну/тазобактаму в лікуванні інфекційно-запальних уражень сечовивідної системи у дорослих, Власенко О. М., Магдаліц Т. І., Бутікова О. О. (2016)
Горошко В. Р. - Оцінка ефективності знеболювання під час та після реконструктивних операцій при вогнепальних пораненнях кінцівок, Хитрий Г. П. (2016)
Гарбар М. О. - Стан вегетативного балансу на тлі епідуральної анестезії, Світлик Ю. О., Світлик Г. В., Підгірний Я. М. (2016)
Підгірний Я. М. - Аміноглікозиди в клініці інтенсивної терапії: втрачені надії чи невикористані можливості? (2016)
Яєчник О. Р. - Сучасні підходи до інтенсивної терапії декомпенсованої гастроінтестинальної дисфункції в пацієнтів із черепно-мозковою травмою, поєднаною з травмою кісток скелета (2016)
Підгірний Я. М. - Визначення внутрішньочеревного тиску у хворих із тяжкою формою гострого панкреатиту, Туркевич О. М., Закотянський О. П. (2016)
Коломаченко В. І. - Системна запальна відповідь після операцій на кульшовому суглобі: порівняння спінальної анестезії та комбінації спінальної анестезії з паравертебральною блокадою, Фесенко В. С. (2016)
Підгірний Б. Я. - Динаміка функціонального стану тромбоцитів у хворих на гострий панкреатит (2016)
Павленко І. А. - Кейс-метод у викладанні теми "Коматозні стани" (2016)
Філик О. В. - Інвазивні кандидози в дітей із тяжким сепсисом (2016)
Ільчишин О. Я. - Вплив моніторингу внутрішньочерепного тиску в пацієнтів після видалення гліальних пухлин зі значним мас-ефектом та дислокаційним синдромом, Діжак Я. І. (2016)
Міщук В. Р. - Оцінка больового синдрому у дітей. Сучасний стан проблеми (2016)
Міщук В. Р. - Післяопераційний біль у дітей (огляд літератури) (2016)
Полонка І. А. - Деякі аспекти доктринального генезису теоретичного розуміння категорії "правова поведінка" в юридичній науці Республіки Білорусь (2015)
Кузьменко Я. П. - Історико-правовий аспект права людини на життя в системі загальних прав людини (2015)
Мальована Я. П. - Правові засоби й організаційні форми виховного впливу на неповнолітніх правопорушників (на матеріалах українських губерній Російської імперії після судової реформи 1864 р. ) (2015)
Омарова А. А. - Правовий статус Української РСР за Декларацією про державний суверенітет України (2015)
Павловська Н. В. - Конституційно-правова відповідальність народних депутатів України (2015)
Вільчик Т. Б. - Інститут адвокатури України: нові підходи та тенденції розвитку (2015)
Борисенко М. О. - Єдність судового правозастосування у контексті забезпечення верховенства права (2015)
Губаль Ю. В. - Концептуальні підходи щодо визначення категорій "дитина" та "права дитини" за вітчизняним та міжнародним законодавством (2015)
Грищенко І. В. - Професіоналізм і кадрова підготовка помічників-консультантів народного депутата України (2015)
Кобэняну С. И. - Местное публичное управление в структуре органов государственной власти Республики Молдова, Бобейка Е. (2015)
Бенедик В. І. - Гарантії незалежності суддів у адміністративному судочинстві (2015)
Прокопенко О. Ю. - Поняття й ознаки правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ як суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні (2015)
Манжула А. А. - Система нормативно-правового регулювання діяльності науково-дослідних установ у незалежній Україні (2015)
Живко М. О. - Стратегія кадрової політики в органах внутрішніх справ України через призму методів дослідження, Мельникович В. М., Босак Х. З. (2015)
Корж Є. М. - Роль міліції в реалізації заходів загальносоціальної профілактики правопорушень (2015)
Фазикош О. В. - Роль суду у справах про адміністративні правопорушення: до постановки питання (2015)
Коміссаров С. А. - Адміністративно-правові засади інформаційних відносин і правовий механізм їх регулювання (2015)
Трофімцов В. А. - Шляхи підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів щодо протидії тероризму (2015)
Бліхар М. М. - Система інвестиційних відносин як об’єкт фінансово-правового регулювання (2015)
Сокуренко В. В. - Деякі питання кадрового забезпечення оборонного сектора: теорія і практика застосування (2015)
Харенко О. В. - Інформаційно-правовий статус друкованих засобів масової інформації (2015)
Літвінцева А. С. - Функції податкової відповідальності (2015)
Благодарська О. О. - Теоретичні питання реалізації фіскальної функції в процесі реформування податкових та митних органів в Україні (2015)
Василенко Н. В. - Джерела процесуальних норм податкового права (2015)
Ярош А. О. - Способи фінансування загальної середньої освіти в зарубіжних країнах (2015)
Сулейманова С. Р. - Валютні рахунки: поняття, ознаки, види (2015)
Коваль В. О. - Удосконалення процедури розгляду справ за участі іноземців та осіб без громадянства в адміністративному судочинстві (2015)
Плиска В. В. - Правові заходи щодо вдосконалення стану реалізації прав і свобод громадян у сфері запобігання й протидії корупції (2015)
Власенко Д. О. - Правові засади оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг (2015)
Дубас Т. В. - Завдання та принципи адміністративного судочинства в забезпеченні інформаційних прав громадян (2015)
Кошиков Д. О. - Юридичні гарантії діяльності підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення (2015)
Запара С. І. - Відповідальність сторін соціального діалогу під час страйку (2015)
Волошина С. М. - Державна політика України у сфері охорони праці (2015)
Кайтанський О. С. - Поняття та ознаки соціального захисту молоді за законодавством України (2015)
Потопахіна О. М. - Право на безпечні й здорові умови праці в актах Ради Європи та Європейського Союзу, Ситніков Д. М. (2015)
Задоянний О. В. - Діаграма потоків ексергії вологого повітря для систем кондиціонування повітря, Євдокименко Ю. (2015)
Дзюбенко В. Г. - Визначення профілю швидкості та втрат тискупри ламінарному русі в каналах двокутного перерізу (2015)
Сенчук М. П. - Моделювання процесу горіння твердого палива в шахтно-шарових топках, Астаф'єва М. М. (2015)
Чернокрылюк В. В. - Твердотопливные котлы с топками "кипящего слоя", Редько А. Ф., Тарадай А. М., Сиротенко В. А., Емин Е. С. (2015)
Петраш В. Д. - Ефективність використання сонячного випромінювання в системі теплопостачання на основі трансформації інтегрованої енергії характерних низькотемпературних джерел, Поломанний О. А. (2015)
Цюцюра Ю. В. - Вплив на оточуюче середовище теплової електростанції на деревних відходах, Фуртат І. Е. (2015)
Шаповал С. П. - Математичне моделювання роботи геліопокрівлі (2015)
Любарець О. П. - Аналіз конструкцій сезонних теплоакумуляторів для забезпечення систем гарячого водопостачання та опалення в котеджному будівництві, Москвітіна А. С. (2015)
Малкін Е. С. - Процес обробки води в магнітних полях, Журавська Н. Є., Коваленко Н. О. (2015)
Никитенко Н. И. - Метод численного моделирования трехмерного тепло- и массообмена при различніх режимах течения, Кольчик Ю. Н., Сороковая Н. Н. (2015)
Петраш В. Д. - Екпериментальне дослідження рекуперативно-трансформаторної системи охолодження обертової печі для промислового теплопостачання, Чернишева І. В., Макаров В. О. (2015)
Цюцюра Ю. В. - Теплова електростанція на деревних відходах. Актуальність її викорастання, Фуртат І. Е. (2015)
Пона О. М. - Аналітичне моделювання впливу повітряного потоку на роботу геліоколектора з прозорим покриттям (2015)
Малкін Е. С. - Оцінка вторинних енергоресурсів та напрямки підвищення енергоефективності при реконструкції систем паропостачання промислових підприємств, Погосов О. Г. (2015)
Відповідальність (2015)
Вихідні дані (2015)
Ткачук О. С. - Загальнотеоретичні підходи до змісту цивільної процесуальної форми (2015)
Можаровська К. В. - Масовий позов у цивільному процесі України: у пошуках оптимальної процесуально-правової форми (2015)
Курило Т. В. - Відмежування спадкового договору від суміжних договірних конструкцій у цивільному праві (2015)
Пастернак В. М. - Дотримання форми правочину як умова його дійсності (2015)
Завальнюк С. В. - Співвідношення аналогії права й аналогії закону в цивільному праві (2015)
Алєксєєва Н. С. - Порядок забезпечення позову у цивільному судочинстві України (2015)
Дрогозюк К. Б. - Повноваження омбудсмена в доказуваннях у цивільному процесі України (2015)
Кольга Т. О. - Особливості правового статусу корпоративних інвестиційних фондів (2015)
Гуц Н. Г. - Правове регулювання майна, що належало профспілковим організаціям у радянський період (2015)
Погребняк В. Я. - Визначення поняття споживчого кредиту (2015)
Рашківська В. В. - Актуальні проблеми цивільно-правового регулювання здійснення виконавчого напису нотаріуса як підстави для звернення стягнення на заставлене майно (2015)
Шимко Ф. А. - Основні ознаки прощення боргу як правочину (2015)
Григор’єва Х. А. - Аналіз правової природи штучного м’яса за законодавством України (2015)
Багай Н. О. - Інститути аграрного законодавства України: поняття та юридична природа (2015)
Федун А. Д. - Історія розвитку правового регулювання землеоціночних робіт на території України (2015)
Мирошниченко Н. М. - Особа похилого віку як суб’єкт кримінального правопорушення (2015)
Поліщук О. М. - Приватноправові засади в кримінальному праві України: генезис та обсяг (узагальнений огляд) (2015)
Ус О. В. - Провокація підкупу: аналіз складу злочину й питання кваліфікації (2015)
Влад С. Ф. - Особливості захисту прав і свобод неповнолітніх під час виконання покарання у вигляді арешту (2015)
Єрмак О. В. - Конфіскація майна як покарання та квазіспеціальна конфіскація в кримінальному праві України (2015)
Поповичук В. О. - Національні основи використання емблем Червоного Хреста, Червоного Кристала й Червоного Півмісяця (2015)
Старостенко О. В. - Особливості вчинення злочинів у сфері кредитування працівниками банківських установ одноосібно та в складі злочинної групи (2015)
Стєбєлєв А. М. - Проблеми відшкодування (компенсації) шкоди, завданої злочином, у кримінальному провадженні (2015)
Подобний О. О. - Нейтралізація протидії учасників організованих злочинних угруповань – складова оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження (2015)
Малярова В. О. - Спосіб вчинення як одне з ключових завдань доказування під час розслідування вбивств (2015)
Столітній А. В. - Обшук та огляд: сучасні реалії, європейський досвід (2015)
Аскеров С. С. - Кримінальне провадження щодо професійних суддів в Україні та Російській Федерації. Порівняльно-правове дослідження (2015)
Падей А. С. - Про деякі питання застосування технологічного підходу в криміналістичній методиці розслідування (2015)
Лисецький О. О. - Слідчий як суб’єкт доказування в кримінальному провадженні (2015)
Шелякін О. С. - Окремі питання застосування домашнього арешту в кримінальному провадженні (2015)
Ченшова Н. В. - Особливості соціального діалогу в країнах Європейського Союзу, Іванюк Н. В. (2015)
Васянович О. А. - Міжнародні та національно-правові аспекти визначення особливостей правової системи Китаю (2015)
Лепетюк О. В. - Еволюція підходу Європейської комісії щодо регулювання прямого оподаткування у праві Європейського Союзу (2015)
Ковальська В. В. - Нормативно-правове регулювання діяльності спеціальних місій Європейського Союзу (2015)
Борисов Є. Є. - Ефективна юрисдикція у зоні російсько-українського конфлікту: аспекти дотримання європейських стандартів прав людини (2015)
Бек М. В. - Національне регулювання діяльності з дистанційного зондування землі з космосу у країнах, що розвиваються (на прикладі Індії та Казахстану) (2015)
Користін О. Є. - Рецензія на монографію С. С. Вітвіцького "Контроль діяльності публічної адміністрації в Україні: теорія і практика" (2015)
Труба В. Я. - Рецензія на монографію Ірини Олександрівни Ізарової "Теоретичні засади цивільного процесу Європейського Союзу" (2015)
Задоянний О. В. - Ексергетичні критерії при оцінці енергоощадності систем кондиціонування повітря будівель і споруд (2014)
Довгалюк В. Б. - Аналітичні дослідження повітряної струмини при витіканні з перфорованої поверхні, Мілейковський В. О., Клименко Г. М. (2014)
Гумен О. М. - Геометричний аналіз розширення промежового шару між супутніми та зустрічними потоками, Довгалюк В. Б., Мілейковський В. О. (2014)
Корбут В. П. - Удосконалення пристроїв повітряноструминного огородження відкритої поверхні великорозмірних ванн, Рибачов С. Г. (2014)
Козак Х. Р. - Використання термосифонного геліоколектора для забезпечення рухомості повітря у приміщенні, Желих В. М. (2014)
Малкін Е. С. - Дослідження трубчатого мікрощілинного теплообмінника для відбору низькопотенційної теплоти, Фуртат І. Е., Дьячков М. І., Обідник А. О. (2014)
Редько А. А. - Моделирование параметров теплоутилизационной энергетической установки, Компан А. И., Бугай В. С. (2014)
Довгалюк В. Б. - Якісні характеристики процесів автоматичного регулювання теплового режиму опалюваного приміщення, Штиленко В. П. (2014)
Малкін Е. С. - Перспективи та аспекти застосування систем теплохолодопостачання, які використовують приповерхневі шари води в якості теплового акумулятора, Кулінко Є. О. (2014)
Малкін Е. С. - Методика розрахунку одно- та двохярусних мікрощілинних теплообмінників, Ніколаєнко Ю. Є., Фуртат І. Е., Тимощенко А. В., Дьячков М. І. (2014)
Малкін Е. С. - Вплив магнітної обробки на питому теплоту пароутворення води, Фуртат І. Е., Коваленко Н. О., Сепік А. В. (2014)
Скляренко О. М. - Енергетичні та екологічні показники сучасних малометражних газових котлів в процесі експлуатації, Романов О. В. (2014)
Сенчук М. П. - Механізоване спалювання твердого палива в малогабаритних теплогенераторах (2014)
Юркевич Ю. С. - Екологічні аспекти використання твердого палива в міських системах опалення, Сподинюк Н. А. (2014)
Малкін Е. С. - Зміна питомої теплоємності води під дією магнітного поля, Фуртат І. Е., Коваленко Н. О., Ардашнікова А. Ю. (2014)
Малкін Е. С. - Методика техніко-економічного обґрунтування впровадження парових турбін малої потужності в системах теплопостачання промислових підприємств та результати її розповсюдження на типові редукційноохолоджувальні установки, Погосов О. Г. (2014)
Драганов Б. Х. - Ефективність системи теплопостачання культиваційних споруд з використанням вторинних енергетичних ресурсів, Чепурна Н. В., Кириченко М. А. (2014)
Любарець О. П. - Техніко-економічне обґрунтування використання теплоакумулюючих матеріалів для систем міжсезонного сонячного теплопостачання, Москвітіна А. С. (2014)
Малкін Е. С. - Перспективи створення ресурсозберігаючих технологій шляхом магнітної обробки води та водних розчинів, Фуртат І. Е., Журавська Н. Є., Усачов В. П. (2014)
Малкін Е. С. - Визначення добового виходу біогазу побутових біореакторів, Желих В. М., Фурдас Ю. В. (2014)
Малкін Е. С. - Теплоакумулюючі матеріали в теплоакумулюючих електропечах: аналіз та практика використання, Лисак О. В. (2014)
Відповідальність (2014)
Вихідні дані (2014)
Влізло В. В. - Нанотехнології та їх застосування у тваринництві й ветеринарній медицині, Бащенко М. І., Іскра Р. Я., Федорук Р. С., Жукорський О. М., Мезенцева Л. М. (2015)
Лісовий М. В. - Вплив показників родючості ґрунту на якість зерна пшениці озимої на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся, Комариста А.В. (2015)
Літвінов Д. В. - Формування водного режиму ґрунту в системі короткоротаційних сівозмін (2015)
Іващенко О. О. - Потенціал екологічного способу контролювання бур’янів, Іващенко О. О. (2015)
Гриник І. В. - Біологічна та хімічна технології захисту черешні від шкідників, Шевчук І. В., Барабаш Л. О. (2015)
Вожегова Р. А. - Насінництво буряку столового за краплинного зрошення на півдні України, Люта Ю. О., Косенко Н. П. (2015)
Гіптенко Н. М. - Уміст пластидних пігментів у листках розсади індетермінантних гібридів F1 помідора (Lycopersicun esculentum Mill.) в умовах закритого ґрунту, Ліханов А. Ф. (2015)
Балабак О. А. - Порівняльна характеристика перебігу фенологічних фаз внутрішньовидових таксонів роду Corylus L. в умовах Правобережного Лісостепу України (2015)
Козир В. С. - Вплив поліпшених рецептур преміксів на якість молозива і молока корів, Качалова К. Я. (2015)
Шевчук Т. В. - Продуктивність товарного молодняку сріблясто-чорних лисиць, вирощених у модифікованих шедах (2015)
Роїк М. В. - Апозиготія як новий метод збагачення генофонду цукрових буряків, Ковальчук Н.С., Лисенко В.Ф., Хіміч Н.М. (2015)
Лазебна М. Є. - Метрологічне забезпечення у сфері якості ґрунтів: вимоги, сучасний стан і шляхи розвитку (2015)
Стерлікова О. М. - Біобезпека вирощування сортів сільськогосподарських культур, Безноско І. В., Благініна А. А., Тищенко А. Ф., Ковтун В. В., Парфенюк А. І. (2015)
Сало І. А. - Перспективи експорту плодів з України (2015)
Перепелиця Н. М. - Методика розрахунку збитків від простою сільськогосподарської техніки, Котенко С. С. (2015)
Захарова М. А. - Інформаційне забезпечення стану та раціонального використання зрошуваних і солонцевих ґрунтів, Дрозд О. М. (2015)
Рарок А. В. - Удосконалення технології вирощування гречки оптимізацією способів сівби (2015)
Протопіш І. Г. - Урожайність пшениці озимої залежно від впливу факторів технології (2015)
В. І. Левченку — 75 (2015)
Strebkov D. - Progress in non-traditional power engineering (2015)
Kozyrskyi V. - Renewable energy sources and the problem of environmental protection, Martyniuk L. (2015)
Дубровин А. В. - Технологически или экономически оптимальная сверхвысокочастотная сушка сыпучих кормов (2015)
Драганов Б. Х. - Анализ динамики вредных выбросов в окружающую среду во временном аспекте (2015)
Іноземцев Г. Б. - Спосіб нанесення живильно-захисних розчинів в електричному полі коронного розряду на об'єкти рослинного походження, Окушко О. В. (2015)
Стребков Д. С. - Влияние магнитного поля на процесс плазмохимического горения жидких композитных биотоплив, Кожевников Ю. А., Егоров Ю. М., Щекочихин Ю. М., Николаев В. Г. (2015)
Никитин Б. А. - Влияние величины атмосферной массы на спектральную интенсивность солнечного излучения , Майоров В. А., Харченко В. В. (2015)
Горобець В. Г. - Методика розрахункутеплообміну неізотермічних поверхонь при розвинутій вимушеній течії в трубних каналах (2015)
Горобець В. Г. - Розрахунок одиночної труби при вимушеній конвекції (2015)
Дубровин А. В. - Технологически или экономически оптимальная комбинированная инфракрасная и кондуктивная сушка движущихся сыпучих кормов (2015)
Кожевников Ю. А. - Об аналогии физичеких процессов для плазмы, Николаев В. Г. (2015)
Серебряков Р. А. - Вихревой преобразователь потоков сплошной среды (2015)
Voloshyn S. - The system of power consuming monitoring and management (2015)
Цой Ю. А. - Результаты производственных испытаний доильных аппаратов с сосковой резиной с бактериостатическими свойствами, Кирсанов В. В., Фильков М. Н. (2015)
Кожевников Ю. А. - Получение котельных топлив из бурых углей методом пиролиза, Чижиков А. Г., Чирков В. Г., Щекочихин Ю. М., Аладинская О. Е., Абрамов А. В. (2015)
Драганов Б. Х. - Анализ устойчивости и безопасности технической системы, управляемой оператором, Демченко В. Б. (2015)
Кирилович В. А. - Зв’язок між складовими технологічної взаємодії схватів промислових роботів з об’єктами маніпулювання (2015)
Дубровин А. В. - Технологически или экономически оптимальное озонирование движущихся сыпучих кормов (2015)
Червінський Л. С. - Дослідження фотосинтезної ефективності різних джерел оптичного випромінювання, Луцак Я. М. (2015)
Холманский А. С. - Исследование газообразных продуктов пиролиза растительных отходов, Кожевников Ю. А., Чирков В. Г., Сорокина Е. Ю. (2015)
Антипов Є. О. - Экспериментальное исследование оптимальных параметров размещения теплообменной поверхности в аккумуляторе теплоты на основе парафина (2015)
Дубровин А. В. - Экономически оптимальное управление избыточным давлением воздуха для борьбы с вредными микроорганизмами в воздушной среде птицеводческих помещений (2015)
Книжка Т. С. - Дослідження відносної опроміненості плоских прошарків рідкого середовища в установках двостороннього опромінення, Червінський Л. С. (2015)
Кожевников Ю. А. - Влияние внешнего магнитного поля на скорость химических реакций при сжигании биотоплив, Николаев В. Г. (2015)
Горобець В. Г. - Експериментальне дослідження теплообмінного апарата нової конструкції, Троханяк В. І., Богдан Ю. О. (2015)
Свентицкий А. Г. - Использование теплоты среды и энергии излучения на основе эксэргетического анализа для энергосбережения в АПК и ЖКХ, Свентицкий И. И., Королев В. А. (2015)
Тарасенко С. Е. - Основные технико-экономические показатели ветроэнергетических установок, Красовски Э. (2015)
Топорков В. Н. - Электрическая энергия в борьбе с сорняками, Королев В. А. (2015)
Усенко С. М. - Режими знезаражуючої обробки зернових в сильних електричних полях (2015)
Чміль А. І. - Методи передпосівної обробки насіння кукурудзи в електромагнітному полі, Лазарюк К. О. (2015)
Бирюк В. В. - Вихревой гидравлический теплогенератор –альтернативный источник энергии, Серебряков Р. А. (2015)
Усенко С. М. - Технологічний процес обробки зернової маси в електричному полі високої напруженості, Науменко О. В. (2015)
Шеліманова О. В. - Аналіз процесу сушіння зерна в атмосферній сушарці, Марчук Б. Ю. (2015)
Коробський В. В. - Вплив хімічно активних компонентів навколишнього середовища на перехідний опір та корозійну стійкість контактних матеріалів (2015)
Антипов Є. О. - Аналіз доцільності використання фотоелектричних перетворювачів залежно від кліматичних умов та потужності споживача (2015)
Shchurko U. - Cultural paradigm of a state development in a globalized world, Datsko O. (2016)
Нікітенко К. - Культура і суспільство: конфлікт між тоталітарним і особистісним (на прикладі доби сталінізму) (2016)
Загайська Дз. - Філософсько-естетичне розуміння символу в європейській культурі класичного періоду (2016)
Костюк І. - Культура ХХІ століття у полоні міфологій: причини та перспективи (2016)
Глушко М. - Мистецькі журнали в сучасній Україні: особливості контенту (2016)
Маланчук-Рибак О. - Культурологія і мистецтвознавство: наукові статуси та взаємовпливи (2016)
Гавеля О. - Стан експертної діяльності та моніторингу культурних цінностей у сучасному українському суспільстві (2016)
Hayuk I. - The development of Armenian jewelry crafts in Ukraine: the historical and cultural discourse (2016)
Фока М. - Сугестія підтекстових символів у кіноповісті "Земля" та в однойменному фільмі Олександра Довженка (2016)
Демідко О. - Шляхи розвитку театральної культури Маріуполя (1964-1960-ті рр.) (2016)
Кюнцлі Р. - Громадський центр як культурно-духовний осередок українського села (2016)
Покуль О. - Еволюція образу жінки-берегині у вимірі української постмодерної культури (2016)
Левкович Н. - Культура євреїв Львова в працях Маєра Самуеля Балабана (2016)
Бричка А. - Паїсій Величковський - творець морально-етичних засад чернецтва XVIII століття (2016)
Холодинська С. - Олег Ільницький як інтерпретатор українського футуризму: "за" і "проти" теоретичної моделі (2016)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2015)
Гадзало Я. М. - Тенденції галузі виноградарства України та перспективи її інноваційного розвитку, Власов В. В. (2015)
Новаковський Л. Я. - Проблеми методичного забезпечення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (2015)
Манько Ю. П. - Зміст сучасних систем землеробства в Україні та пропозиції щодо їх класифікації, Танчик С. П., Примак І. Д. (2015)
Заришняк А. С. - Фотосинтетичний потенціал гібридів буряків цукрових різних біологічних форм за зміни вологозабезпечення, Іоніцой Ю. С. (2015)
Чайка В. М. - Особливості фенології яблуневої плодожерки за умов потепління клімату в Лісостепу, Лісовий М. М., Петрик О. І. (2015)
Мороз М. С. - Використання йодовмісних сполук у період розмноження ентомофагів, Максін В. І. (2015)
Гулай О. В. - Роль нижчих ракоподібних Daphnia magna в існуванні патогенних бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae (2015)
Новожицька Ю. М. - Лабораторна діагностика отруєнь у тварин (2015)
Дзіцюк В. В. - Аналіз ооцит-кумулюсних комплексів кіз та параметрів їх дозрівання в умовах in vitro, Зюзюн А. Б., Осипчук О. С. (2015)
Братішко В. В. - Вплив сил тертя в каналі гвинта гранулятора на зміну температури гранульованого продукту (2015)
Яцик М. В. - Ресурсоощадна технологія регулювання водного режиму ґрунтів на меліоративних системах польдерного типу, Воропай Г. В., Топольнік Т. І. (2015)
Швартау В. В. - Детектування резистентних до дії гербіцидів — інгібіторів ацетолактатсинтази бур’янів (2015)
Васюта В. В. - Середьодобове водоспоживання цибулі ріпчастої за краплинного зрошення в південному регіоні України (2015)
Ібатуллін М. І. - "Зелені ринки" як складова ринкової інфраструктури продовольчого ринку (2015)
Наконечна К. В. - Роль децентралізації в управлінні для розвитку регіонів в Україні (2015)
Данилова І. В. - Вплив фітопланктону водозаборів на утворення хлороформу у питній воді (2015)
Панасюк Б. Я. - Науково-практичні основи розвитку сільських місцевостей (2015)
А. С. Заришняку – 60 (2015)
В. С. Гавриленку — 60 (2015)
Боягина О. Д. - Методы изучения мозолистого тела (аналитический обзор литературы) (2015)
Громакова И. А. - Инсулинорезистентность и рак эндометрия, Сорочан П. П., Прохач Н. Э., Сухин В. С., Бакай Т. С., Громакова И. С. (2015)
Дученко К. А. - Дослідження гострої токсичності та діуретичної активності 7-(2-гідрокси-3-n-мето-ксифенокси)пропіл-8-заміщених теофіліну, Корнієнко В. І., Самура Б. А., Ладогубець О. В., Романенко М. І., Іванченко Д. Г. (2015)
Лук’янчук В. Д. - Сучасні погляди на етіопатогенез хронічного одонтогенного остеомієліту та основні напрямки його фармакотерапії (огляд літератури), Гордійчук Д. О. (2015)
Скурчак Т. Н. - Патоморфология печени мертворожденных от ВИЧ-инфицированных матерей с синдромом зависимости от алкоголя и наркотических веществ, Литвиненко М. В., Шерстюк С. А., Бурячковский Э. С. (2015)
Капустник В. А. - Роль маркеров эндотелиальной дисфункции в прогрессировании хронического обструктивного заболевания легких профессионального генеза, Костюк И. Ф., Меленевич А. Я. (2015)
Компанієць К. М. - Стан глутатіонової системи та рівень вітамінів з антиоксидантними властивостями у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця і хелікобактеріозом, Амбросова Т. М. (2015)
Оспанова Т. С. - Деякі фенотипи у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Більченко О. С., Болокадзе Є. О., Піонова О. М., Трифонова Н. С. (2015)
Пивоваров О. В. - Взаємозв’язки між інсуліноподібним фактором росту-1 і показниками стану ліпідного обміну у хворих з поєднаним перебігом артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2-го типу (2015)
Снегурская И. А. - Артериальная гипертензия и аритмии: cтруктурно-функциональное и электрофизиологическое ремоделирования сердца, Божко В. В., Старченко Т. Г., Пенькова М. Ю., Корнейчук И. А. (2015)
Градиль Г. И. - Грипп A (H1N1)pdm, острый респираторный дистресс-синдром или пневмония: сравнительный клинико-морфологический анализ двух летальных случаев, Губина-Вакулик Г. И., Могиленец Е. И., Анциферова Н. В., Амелина Л. М., Юрченко И. С. (2015)
Курлан Н. Ю. - Клінічний перебіг шигельозу у дітей, інфікованих Helicobacter pylori, Ольховська О. М. (2015)
Помазуновская Е. П. - Факторы риска развития сахарного диабета 1-го типа у детей раннего возраста (2015)
Чайченко Т. В. - Особенности питания детей с нормальной и избыточной массой тела, Рыбка Е. С., Бужинская Н. Р. (2015)
Кутасевич Я. Ф. - Возможности дистанционной термографии в комплексной диагностике артропатического псориаза, Олейник И. А., Гаврилюк А. А., Замятин П. Н., Дубровский К. В. (2015)
Криничко В. В. - Нейрофізіологічні механізми програмованої сенсорної депривації, Коршняк В. О. (2015)
Шпортун О. М. - Особливості сприйняття гумору особами з нервовими розладами (2015)
Алайя Ламиа. - Перинатальные аспекты прогнозирования пролапса гениталий (2015)
Вербова Л. Н. - Лечение больших и гигантских вестибулярных шванном и его результаты, Гудков В. В., Онищенко П. М., Федирко В. О., Лисяный А. Н., Цюрупа Д. М., Чувашова О. Ю., Грязов А. Б., Земскова О. В., Кручок И. В. (2015)
Бойко В. В. - Оцінка ефективності комплексної діагностики та лікування новоутворень середостіння, Краснояружський А. Г., Ткаченко В. В. (2015)
Демченко В. М. - Рецидивуючий посткоїтальний цистит у жінок. Хірургічні аспекти лікування (2015)
Бітчук Д. Д. - Післяопераційне знеболювання при лікуванні травматологічних хворих (2015)
Семенова Н. В. - Динаміка неврологічного розвитку недоношених дітей під впливом чинників навколишнього середовища (2015)
Волкова О. С. - Вплив лецитин-кальцієвого комплексу на рівень кислотності ротової рідини в осіб молодого віку з множинним карієсом зубів, Рябоконь Є. М., Гоєнко О. М., Андрєєва О. В., Доля Е. І. (2015)
Денисова Е. Г. - Биотипы пародонта и рецессия десны: гигиенические аспекты, Соколова И. И. (2015)
Куцевляк В. І. - Проблеми організації післядипломної освіти та її оцінка курсантами циклів, Щегольова М. Г., Кролівець Т. Г. (2015)
Савельева Н. Н. - Оксид азота как фактор воспаления в тканях пародонта у больных хроническим генерализованным пародонтитом І–ІІ степени тяжести на фоне паразитозов (2015)
Беш О. М. - Аналіз прихильності до лікування пацієнтів, хворих на бронхіальну астму (2015)
Бучок О. О. - Аспекти дренування верхніх сечовивідних шляхів у хворих з гострим обструктивним пієлонефритом (2015)
Вакалюк І. П. - Особливості перебігу постійної форми фібриляції передсердь у хворих із супутніми хронічними дифузними запальними захворюваннями печінки на фоні тривалої варфаринотерапії, Драпчак І. М. (2015)
Виклюк І. В. - Клінічне обґрунтування методики діагностики нахилу кореня і відновлення кукси зуба, Ожоган З. Р. (2015)
Воляк Ю. М. - Частота і види зубощелепних аномалій у дітей з деформаціями перегородки носа, Ожоган З. Р. (2015)
Гончар М. Г. - Лікування гострого інтерстиціального панкреатиту шляхом застосування локальної гіпотермії в експерименті, Винник Д. М. (2015)
Довганич О. В. - Синглетно-киснева терапія у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Герелюк В. І. (2015)
Квіт А. Д. - Клініко-мікробіологічні аспекти лікування пацієнтів із гострим ускладненим апендицитом, Бочар В. Т., Куніна І. О. (2015)
Кобрин О. П. - Вплив комплексного лікування на стан тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит із хронічною хламідійною інфекцією у віддалені терміни після лікування (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського