Маляренко В. А. - Когенерация в котельных на основе органического цикла Ренкина, Шубенко А. Л., Андреев С. Ю., Cенецкий А. В., Бабак Н. Ю., Темнохуд И. А. (2016)
Горбачов П. Ф. - Оцінка інтенсивності міжміських потоків вантажів та автомобілів, Мосьпан Н. В., Скрипник Д. В. (2016)
Скрипін В. С. - Визначення оптимальної вантажопідйомності транспортних засобів залежно від схем розвезення вантажів в логістичній системі, Куш Є. І. (2016)
Чернышева Е. С. - Алгоритм автоматизированного микрорайонирования при моделировании транспортных систем (2016)
Доля В. К. - Методика розрахунку імовірності відмови пасажиру в посадці у мережній постановці, Понкратов Д. П. (2016)
Мамонов К. А. - Застосування геоінформаційних систем у процесі землеустрою міст України (2016)
Ларін О. М. - Розробка методики визначення чисельності парку автомобілів в пожежно-рятувальних підрозділах, Калиновський А. Я., Коваленко Р. І. (2016)
Протасенко О. Ф. - Оцінка якості організації та безпеки робочого місця (2016)
Зуєв О. С. - Програмний модуль дистанційного тестування (2016)
Брецко І. - Специфіка психоемаційного вигорання підлітків за критерієм "стать" (2016)
Бурейко Н. - Психологічні особливості мовленнєвої діяльності студентів-білінгвів (2016)
Верещинська Я. - Структура соціально-перцептивної компетентності особистості майбутнього психолога (2016)
Галян А. - Копінг-стратегії як чинник адаптації майбутніх медичних працівників до професійної діяльності (2016)
Галян І. - Структура та детермінанти життєвої задоволеності майбутніх педагогів (2016)
Головіна О. - Особливості екзистенційного компоненту духовного інтелекту особистості (2016)
Горденко А. - Особистісна ресурсність у контексті професійної діяльності правоохоронців (2016)
Грабіщук С. - Емпіричне дослідження психологічних особливостей самоактуалізації жінки у професійній діяльності, Безверхий О. (2016)
Дубецька Л. - Роль дитячих мультфільмів у формуванні гендерних уявлень дошкільників-вихованців дитячого будинку (2016)
Євдокимова Н. - Професійне консультування як засіб професіоналізації особистості, Опанасенко Л. (2016)
Журавель А. - Психологічний аналіз досвіду підготовки студентів-психологів до побудови професійної кар’єри (2016)
Залановська Л. - Емперічне обгрунтування особливостей умов формування міжетнічної толерантністі у студентів (2016)
Зубцов Д. - Депресія: визначення та симптоматика (2016)
Кисельов К. - Теоретичні засади дослідження креативності майбутнього педагога у процесі професійної підготовки (2016)
Кікінежді О. - Соціально-педагогічні чинники становлення ґендерної ідентичності дітей молодшого шкільного віку (2016)
Клочек Л. - Структура та процесуальні основи справедливості у соціальній взаємодії (2016)
Корчакова Н. - Онтогенетичні аспекти розвитку тривалих форм просоціальної поведінки в юнацькому та дорослому віці (2016)
Крамченкова В. - Психодіагностика мотивації відмови від паління, Фоменко К. (2016)
Лановенко І. - Адаптація та самореалізація як психологічне підґрунтя взаємодії людини та суспільства (2016)
Литвиненко І. - Проблема професійної підготовки практикуючих психологів у сучасних соціальних умовах (2016)
Маляр О. - Психологічна характеристика рівнів розвитку довільності емоційної регуляції у молодших школярів, Новик Л. (2016)
Матвієнко О. - Проблеми адаптації особистості до змін умов існування: ресурсний підхід (2016)
Московченко В. - Проблема складових життєздатності індивіда у сучасних закордонних психологічних дослідженнях (2016)
Мухіна Л. - Структура конфліктологічної компетентності майбутнього вчителя (2016)
Найдьонова Г. - Взаємозв’язок стилю сімейного виховання з акцентуаціями характеру у підлітків та їх корекція, Марченко А. (2016)
Панасенко Е. - Моделі експериментів у педагогічній психології та педології в Україні у 20–30-ті рр. ХХ ст. (2016)
Попелюшко Р. - Особливості групової роботи з комбатантами з віддаленими наслідками стресогенних впливів (2016)
Пугачов Д. - Комунікативні аспекти формування образу "Я" підлітків у віртуальному комп'ютерному світі (2016)
Рожанська Н. - Корупція у вищій освіті: порівняльний аналіз соціальних уявлень студентів та викладачів ВНЗ півдня України, Вольф О. В. (2016)
Руденко Л. - Дослідження емоційних порушень у дітей молодшого шкільного віку, хворих на цукровий діабет типу 1, Гавриленко Ю., Осадча Т. (2016)
Рудюк О. - Дослідження особливостей особистісної структури безробітних (2016)
Саврасов М. - Психологічний аналіз теоретико-методологічних передумов дослідження соціальної креативності майбутніх психологів, Єрмоленко К. (2016)
Семиченко В. - Розвиток мовленнєвої культури майбутніх психологів як важлива складова професійної підготовки (2016)
Спиця-Оріщенко Н. - Психологічні особливості розвитку особистості в ранньому юнацькому віці (2016)
Уварова С. - Психологічна просвіта в контексті проблеми попередження посттравматичних стресових станів (2016)
Урусова О. - Діалогова активність як інструмент комунікативної поведінки медіатора (2016)
Федоренко М. - Психолого-педагогічна корекція синдрому Ретта у дітей (2016)
Фера С. - Соціально-психологічні особливості та сучасний стан реалізації економічної соціалізації дітей в дошкільному навчальному закладі (2016)
Шайда Н. - Дослідження професійного мислення майбутніх вчителів гуманітарного профілю, Шайда О. (2016)
Шевченко В. - Психологічні особливості впливу ситуативної тривожності на ефективність публічного виступу, Мольченко Д. (2016)
Шевченко В. - Взаємозв’язок захисних механізмів психіки та форм агресивної поведінки, Оганян А. (2016)
Шевчук О. - Праксеологічний підхід щодо формування у майбутніх психологів компетенцій культури міжособистісних стосунків, Шевчук С. (2016)
Шевяков О. - Психолого-педагогічні умови еколого-естетичного виховання школярів на початку ХХІ століття, Славська Я. (2016)
Щербата В. - Мотиви звертання сучасного суспільства до забобонів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Строгий В. І. - Національні інтереси та безпека держави в діяльності Державної охорони України (2015)
Кацуба Р. М. - Зарубіжний досвід протидії футбольному хуліганству: окремі аспекти (2015)
Рижков Е. В. - Протидія корупції в органах внутрішніх справ, Манченко Є. А. (2015)
Чумак В. В. - Адміністративно-правові засади діяльності Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонської Республіки (2015)
Бардін Є. В. - Правовий режим у приміщеннях і на виділених територіях, де знаходяться органи і підрозділи внутрішніх справ: нормативно-правові засади службово-бойового забезпечення (2015)
Гусаров С. М. - Поняття та сутність правотворчості в Україні (2015)
Наливайко Л. Р. - Громадський контроль в умовах сучасних євроінтеграційних процесів, Орєшкова А. Ф. (2015)
Нестерович В. Ф. - Зарубіжний досвід конституційно-правового регулювання проведення мирних зібрань громадян (2015)
Куракін О. М. - Якість норми права як спеціальний критерій ефективності механізму правового регулювання (2015)
Орлова О. О. - Гендерна політика та механізм забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні (2015)
Тєлькінєна Т. Е. - Основні риси відносин лобіювання в Російській імперії: друга половина ХІХ – початок ХХ століття (2015)
Філяніна Л. А. - Сучасні реалії міжнародно-правових засобів вирішення міжнародних територіальних спорів, Гузема В. І. (2015)
Балабан С. М. - Норми міжнародного права як джерела регулювання правовідносин у сфері фізичної культури та спорту (2015)
Верба І. О. - Доступ до правосуддя в умовах розвитку громадянського суспільства: загальнотеоретичний аспект (2015)
Балтовський О. А. - Методологія побудови реляційних баз даних для підсистеми ААСУ "Управління фінансами відомчих установ", Сіфоров О. І. (2015)
Грибан В. Г. - Впровадження в національну практику України базових принципів законодавства Євросоюзу в галузі безпеки праці, охорони життя та здоров’я працівників, Гавриленко І. О. (2015)
Кайдашев Р. П. - Сутність судового контролю в адміністративному процесі України (2015)
Макух О. В. - Співвідношення понять "сторона" та "суб’єкт" при регулюванні фінансових відносин (2015)
Тіщенкова С. О. - Поняття атестації працівників у трудовому праві України (2015)
Андрєєв А. В. - Сфера освіти як об’єкт публічного адміністрування (2015)
Головін Д. В. - Податково-правова характеристика офшорних зон (2015)
Кучеренко О.М. - Місце адміністративної відповідальності в системі юридичної відповідальності за спричинення ДТП (2015)
Хрипко С. І. - Формування та розвиток законодавства у сфері державної підтримки хутірних та відрубних господарств на початку ХХ століття (2015)
Пальченкова В. М. - Служба пробації як особливий вид соціального контролю (2015)
Завгородня Ю. С. - Сучасні криміногенні фактори злочинності неповнолітніх в Україні (2015)
Людвік В. Д. - Шляхи запобігання злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності людини у громадських місцях (2015)
Телійчук В. Г. - Кримінологічна характеристика насилля як окремого виду комунікативного зв’язку у суспільстві, Ігнатова Н. П. (2015)
Хашев В. Г. - Проблемні питання розмежування зловживання владою або службовим становищем та перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (2015)
Шаблистий В. В. - Вплив заходів індивідуальної профілактики злочинів на забезпечення безпеки людини (2015)
Галемін О. А. - Суб’єкт хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує службові обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії (2015)
Чабаненко С. М. - Визначення державних коштів як предмета злочинів, пов’язаних з діяльністю позабюджетних цільових фондів (2015)
Якименко Л. Г. - Актуальні питання запобігання проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань в Україні (2015)
Єфімов М. М. - Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики хуліганства (2015)
Захарко А. В. - Повноваження прокурора щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій: недоліки регламентації (2015)
Плетенець В. М. - Особливості спілкування правоохоронців з особою, яка повідомляє про замінування з використанням засобів телефонного зв’язку (2015)
Воробйова І. А. - Процесуальний порядок подання та забезпечення цивільного позову на стадії досудового розслідування (2015)
Завгородня К. В. - Застосування практики Європейського суду з прав людини з метою недопущення безпідставного обмеження стороною обвинувачення свободи та особистої недоторканності особи під час досудового розслідування (2015)
Іванчишин І. І. - Організоване злочинне угруповання як об’єкт криміналістичного дослідження (2015)
Лазарева Д. В. - Процесуальна сутність затримання уповноваженою службовою особою (2015)
Лошицький М. В. - Рецензія на довідник "Адміністративно-правова освіта в персоналіях", Миронюк Р. В., Мінка Т. П. (2015)
Собакарь А. О. - Контроль діяльності публічної адміністрації в Україні: теорія і практика (2015)
Події (2015)
Довідка про авторів (2015)
Diomin V. - Implementation of the effective solution to rock swelling in mine working, Nemova N., Baizbaiev M., Shmidt-Fedotova I. (2016)
Sudakov А. К. - Concept of numerical experiment of isolation of absorptive horizons by thermoplastic materials, Khomenko О. Ye., Isakova M. L., Sudakova D. A. (2016)
Bazhaluk Ya. M. - Application of pulse-wave technology for oil well completion, Karpash O. M., Hutak O. I., Khudin M. V., Voloshyn Yu. D. (2016)
Lozynskyi V. G. - Experimental study of the influence of crossing the disjunctive geological fault on thermal regime of underground gasifier, Dychkovskyi R.O., Falshtynskyi V.S., Saik P.B., Malanchuk Ye.Z. (2016)
Dreus A. Yu. - Computer simulation of fluid mechanics and heat transfer processes at the working face of borehole rock, Lysenko K. Ye. (2016)
Vakulenko I. O. - Strength properties of carbon steel of railway wheel after the speed-up cooling, Lisniak О. G., Perkov O. М. (2016)
Strutynskyi V. B. - Determination of development grounds and characteristics of mobile multi-coordinate robotic machines for materials machining in field conditions, Hurzhiy A. A., Kolot O. V., Polunichev V. Е. (2016)
Chengxi Liu. - Variation method based on the interpolation for Navier-Stokes solutions for transient uncompressible flow (2016)
Pivnyak G. G. - Estimating economic equivalent of reactive power in the systems of enterprise electric power supply, Zhezhelenko I. V., Papaika Yu. A. (2016)
Bialobrzheskyi O. V. - Interrelation of a Clarke and Fortescue transformation for the three-phase asymmetrical electrical network, Vlasenko R. V. (2016)
Jin Hong - A trigger method based on magnetic induction in metal-enclosed space, Sun Lining. (2016)
Bondarchuk А. S. - Utilization of waste mine cavities as renewable energy accumulators (2016)
Bakhmatyuk B. P. - Improved performance electrode based on activated carbon for electrochemical energy sources, Dupliak I. Ya., Voytovich Ya. M. (2016)
Kolesnik V. Ye. - Dynamic parameters estimation of dust emissions of heat-and-power objects of coal mines, Pavlichenko А. V., Buchavy Yu. V. (2016)
Korchemlyuk M. - Environmental audit of ukrainian basin ecosystem of the Prut river, Arkhypova L. (2016)
Chernai A. V. - Mathematical simulation of gas mixture forsed ignition for the calculation of the damaging factors of emergency explosion, Nalysko M. M. (2016)
Busygin B. S. - Dataware of Internet-center for monitoring of land resources use in Ukraine, Korotenko G. M., Nikulin S. L., Garkusha I. M., Sergieieva K. L. (2016)
Shuguang Wu - Nonlinear dynamical analysis of abrupt welding texture change, Yiqing Zhou. (2016)
Changjiu Pu - An image copyright protection and tampering detection scheme based on deep learning and memristor, Fei Hu, Jie Long. (2016)
Sementsov H. N. - Informative technology of early diagnosis of deviated gas compression process from normal gas process, Feshanych L. I. (2016)
Xiangwei Zhang - A density control based adaptive hexahedral mesh generation algorithm, Lili Huang, Guoqun Zhao. (2016)
Zheldak T. A. - The algorithm of artificial immune system simulation with Saaty selection operator and one-dimensional local search, Slesarev V. V., Gulina I. G. (2016)
Davydova N. N. - Innovative process development in the framework of scientific educational network: management model, Dorozhkin E. M., Fedorov V. A. (2016)
Кисленко Д. П. - Проблеми кримінальної відповідальності за участь у рейдерських захопленнях (2016)
Матвєєв С. В. - Проблемні питання визначення об’єкта і предмета злочину незаконне полювання (2016)
Матвійчук В. В. - Родовий об’єкт злочину порушення недоторканості приватного життя (2016)
Матвійчук В. К. - Індивідуалізація відповідальності та покарання за злочини, вчинені способом особливо жорстокого поводження: пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення законодавства та практики застосування норм у зазначеному аспекті (2016)
Олєйнічук О. М. - Аналіз чинників соціально-правової обумовленості кримінальної відповідальності за безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (2016)
Харь І. О. - Суб’єкт злочинів у сфері господарської діяльності, передбачених статтями 211–212, 212-1, 213, 216, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 222-1, 223-1, 223-2, 224, 227, 229, 231–232, 232-1, 232-2, 233 Кримінального кодексу України (2016)
Шніпко О. С. - Об’єктивні ознаки злочинів, передбачених частиною 2 статті 371 Кримінального кодексу України (2016)
Калюга К. В. - Современные возможности моделирования личности неизвестного преступника на ранних стадиях расследования преступлений (2016)
Содержание (2016)
Шурпяк С. О. - Соматичні та акушерські аспекти дефіциту магнію (Клінічна лекція) (2016)
Пучков К. В. - Fast track: хирургические протоколы ускоренной реабилитации в гинекологии, Коренная В. В., Подзолкова Н. М. (2016)
Мельник Ю. М. - Ранні предиктори плацентарної дисфункції, Шляхтіна А. О. (2016)
Бобрицкая В. В. - Оптимизация терапии диспластических ВПЧ-ассоциированных процессов (2016)
Калюжна Л. Д. - Місце топічних глюкокортикоїдів у лікуванні дерматитів різної етіології (2016)
Жук С. И. - Инновационные подходы к коррекции микронутриентного статуса беременных и кормящих женщин, Бондаренко К. К. (2016)
Веропотвелян П. Н. - Важность и значение полиморфизма генов при преэклампсии, Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П., Русак Н. С., Горук П. С. (2016)
Говсеєв Д. О. - Стан психоемоційного та вегетативного статусу у жінок з повторною плацентарною дисфункцією (2016)
Басистий О. В. - Морфофункціональні зміни в плаценті у вагітних при затримці росту плода (2016)
Маркевич В. В. - Забезпеченість есенціальними мікроелементами вагітних різного репродуктивного віку, що народжують уперше (2016)
Веропотвелян Н. П. - Морфологическая классификация повреждений плаценты, Веропотвелян П. Н., Цехмистренко И. С., Бондаренко А. А., Усенко Т. В. (2016)
Кравченко О. В. - Особливості формування судинного компонента хоріона при невиношуванні вагітності у І триместрі гестації (2016)
Макаренко М. В. - Виявлення та характеристика антитіл проти Hsp60 людини у вагітних, Говсєєв Д. А., Ворона Р. М., Цісаренко А. М., Васильчук О. Я., Павлюк О. В., Яковенко Л. Ф., Крупська І. В., Погрібна А. П., Сидорик Л. Л. (2016)
Мандрикова А. С. - Морфологічні особливості стану фетоплацентарного комплексу у жінок з ранніми передчасними пологами після застосування допоміжних репродуктивних технологій (2016)
Нецкар І. П. - Оптимізація тактики ведення жінок з рубцем на матці з використанням родинно орієнтованих технологій та партнерських пологів (2016)
Шаповал О. С. - Клинико-сонологические особенности эндометриоидных образований яичников у женщин в репродуктивный период (2016)
Остафійчук С. О. - Оцінювання ефективності терапії хронічного тазового болю у жінок з варикозним розширенням вен малого таза, Геник Н. І., Дрогомирецька Н. В., Волосовський П. Р. (2016)
Макарчук О. М. - Порівняльне оцінювання показників якості життя у пацієнток після оперативного лікування з приводу міоми матки, Гаврилюк Г. М. (2016)
Довгань А. А. - Роль медико-социальных и психологических факторов в отягощенном репродуктивном анамнезе (2016)
Lucas Minig - Лапароскопическая хирургия в лечении тубоовариальных образований в І триместре беременности, Lucas Otaсo, Pilar Cruz, Marнa Guadalupe Patrono, Cecilia Botazzi, Ignacio Zapardiel (2016)
Lucas Minig - Laparoscopic surgery for treating adnexal masses during the first trimester of pregnancy, Lucas Otaсo, Pilar Cruz, Marнa Guadalupe Patrono, Cecilia Botazzi, Ignacio Zapardiel (2016)
Мальцева О. И. - Роль гиперпролактинемии в генезе преждевременного телархе и ее коррекция у девочек первых пяти лет жизни (2016)
Галицкая В. В. - Субклинический гипертиреоз: диагностические критерии и принципы лечения (Обзор руководства европейской тиреоидной ассоциации 2015 года "Diagnosis and Treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism") (2016)
Щербінська О. С. - Шляхи оптимізації безперервного професійного розвитку лікаря (2016)
Рекомендации международного общества по менопаузе в отношении здоровья женщин зрелого возраста и менопаузальной гормональной терапии (2016) (2016)
Петропавловська В. О. - Тактика проведення допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток із супутнім ожирінням та метаболічним синдромом (2016)
Головатюк К. П. - Рівні інтерлейкіну-4 та інтерлейкіну-17 (IL-4, IL-17) крові у пацієнток зі звичним невиношуванням вагітності, яка настала у циклі екстракорпорального запліднення (2016)
Коцабин Н. В. - Анамнестичні фактори, які формують репродуктивне здоров’я жінок із неодноразовими невдалими спробами запліднення in vitro, Макарчук О. М. (2016)
Страховецька Ю. В. - Тактика допоміжних репродуктивних технологій після оперативного лікування жінок з ендометріомами яєчників (2016)
Титул, зміст (2016)
Шимановский А. В. - К определению максимального усилия в елементе конструкции высотных сооружений с использованием Еврокода, Кондра С. М. (2016)
Колчунов В. И. - Основные результаты экспериментальных исследований сцепления арматуры с бетоном при деформационном воздействии с учетом ниспадающей ветви деформирования, Яковенко И. А., Дмитренко Е. А. (2016)
Лантух-Лященко А. И. - Безопасность проектируемых мостов (2016)
Корнеев М. М. - Сравнительный анализ подвижных нагрузок автодорожных мостов (2016)
Шимановский А. В. - Научно-техническое сопровождение и особенности проектирования вертикальных стальных резервуаров емкостью 6,5 тыс. т, Кириллов В.В., Белогуров В. Д., Уманский Р. З., Заярный Л. В., Разумов А. Ю., Курочкин Д. А., Святун Р. Я. (2016)
Сиянов А. И. - К решению проблемы монтажа металлических цилиндрических сетчатых оболочек (2016)
Гезенцвей Е. И. - Повышение технологичности рамных узлов металлоконструкций путем применения высокопрочных термоупрочненных мелкозернистых сталей (ТМСР) (2016)
Хаткова Л. В. - Проблемы надежности зданий и сооружений при воздействии нагрузок и высоких температур, Дагиль В. Г. (2016)
Рабер Л. М. - Совершенствование методов подготовки высокопрочных болтов к постановке в конструкции, Червинский А. Е., Сидоренко В. К. (2016)
Поздравление к 75-летию Стоянова В. В. (2016)
Вимоги до статей (2016)
Титул, содержание (2016)
Станиславский А. А. - Роль эффектов распространения радиоволн в солнечной короне для интерпретации залимбовых всплесков (2016)
Егоров А. Д. - Телескопы видимого и инфракрасного диапазонов для обнаружения экзопланет земного типа, Егоров В. А., Егоров С. А., Еленская Л. И., Синельников И. Е. (2016)
Брюховецкий А. С. - Об особенностях рассеяния радиоволн звуковым импульсом в атмосфере, Вичкань А. В. (2016)
Armieieva I. A. - Millimeter Wave Spectroscopy of the Ground, First and Second Excited Torsional States of Acetone, Ilyushin V. V., Alekseev E. A. , Dorovskaya O. A. , Margules L., Motiyenko R. A. (2016)
Токарский П. Л. - Чувствительность элемента активной ФАР радиотелескопа ГУРТ, Коноваленко А. А., Ерин С. Н., Бубнов И. Н. (2016)
Грибовский А. В. - Резонатор Фабри–Перо, образованный двумя экранами с прямоугольными отверстиями, Кузьмичев И. К. (2016)
Хардиков В. В. - Резонансные свойства диэлектрического метаслоя, Просвирнин С. Л., Безбородов В. И., Косяк О. С., Кулешов Е. М., Мизрахи С. В., Нахимович М. И., Нестеров П. К., Нестеров И. А. (2016)
Вихідні дані (2016)
Филюк Г. - Проблеми розвитку української електроенергетики та шляхи їх розв'язання (2016)
Ляшенко О. - Моделювання економічного зростання при умові навчання на власному досвіді та розповсюдженні знань (2016)
Малік М. - Впровадження страхового репозиторію як альтернативи класичному інтернет-страхуванню: правові аспекти, Ерастов В. (2016)
Чеберяко О. - Місцеві бюджети в умовах сучасної децетралізації:україна і зарубіжний досвід, Рябоконь О. (2016)
Брінцева О. - Фіктивний людський капітал:концептуальні підходи та особливості оцінювання (2016)
Наумова О. - Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах кризових явищ (2016)
Тюхтенко Н. - Об'єктивізація визначення купівельної спроможності споживачів в умовах тіньової економіки, Макаренко С., Олійник Н. (2016)
Шедяков В. Е. - Потенциал развития трудовой теории стоимости в контексте усиления структурирования воспроизводственного процесса экономикой знаний (2016)
Петухова В. О. - Вплив міжнародної економічної інтеграції на лібералізацію міжнародної торгівлі (2016)
Щава Р. П. - Гармонізація фіскальних систем: виклики міжнародної економічної інтеграції (2016)
Пехов В. А. - Розвиток зернопродуктового під комплексу в системі економічних відносин аграрного сектору (2016)
Пинда Ю. В. - Обгрунтування структурних зрушень у домінантних галузях та секторах економіки України (2016)
Проскуріна М. О. - Місце культурних індустрій у системі національного господарства України (2016)
Шестаковська Т. Л. - Державне регулювання системи освіти в умовах ринкової економіки, Холявко Н. І. (2016)
Штулер І. Ю. - Бюджетна та боргова політика України: взаємозв’язок в умовах невизначеності (2016)
Кармазінова В. Д. - Корпоративна соціальна відповідальність маркетингових дослідних агентств (2016)
Пономаренко Т. В. - Систематизація підходів до оцінювання економічної стійкості підприємства (2016)
Предко І. Ю. - Об’єкти обліку та контролю на підприємствах України при обранні стратегії реструктуризації (2016)
Рогоза М. Є. - Концептуальні засади інформаційного забезпечення процесно-орієнтованого управління торговельними підприємствами, Тронь С. П. (2016)
Ромашко О. М. - Методичні засади оцінки рівня диверсифікації газотранспортних підприємств (2016)
Черкасов О. О. - Системний аналіз відтворення основних засобів у сільському господарстві (2016)
Шапуров О. О. - Регулювання торговельного балансу в регіоні шляхом активізації кредитування поточної діяльності підприємств промисловості, Король С. А. (2016)
Шикіна О. В. - Дослідження завантаження ескейп-румів м. Одеса (2016)
Прохорчук С. В. - Інноваційний потенціал України: стан, тенденції і проблеми розвитку (2016)
Хохуляк О. О. - Проблеми застосування в Україні світового досвіду регулювання національних та регіональних ринків юридичних послуг (2016)
Ценклер Н. І. - Розвиток економіки карпатського регіону та євроінтеграційні процеси: стратегія та механізми реалізації (2016)
Шейко Ю. О. - Формування "полюсів росту" як механізм стимулювання розвитку малого підприємництва в регіоні (2016)
Шашков С. В. - Стимулювання функціонування та розвитку об’єктів малої гідроенергетики (2016)
Огданський К. М. - Теоретико-методологічні основи регулювання суспільного розвитку в Україні: сучасний аспект (2016)
Рад Н. С. - Пенсійна система як фактор глобальної конкурентоспроможності: стан, проблеми і перспективи (2016)
Юкіш В. В. - Соціально-економічні чинники розвитку демографічних процесів і працевлаштування населення у Львівській області, Овчиннікова Т. В. (2016)
Янковська Л. А. - Професійне навчання працівників як основа формування організаційних знань суб’єктів господарювання промисловості (2016)
Абрамченко Н. А. - Шляхи удосконалення пільгового оподаткування з податку на доходи фізичних осіб (2016)
Приказюк Н. В. - Андерайтинг у страхуванні: проблеми та перспективи розвитку в Україні (2016)
Примостка О. О. - Токсичні активи в глобальному економічному просторі (2016)
Радова Н. В. - Фінансова глобалізація та її вплив на національні процеси злиття та поглинання банків (2016)
Семенчук І. А. - Система "зелена картка" як інструмент захисту відповідальності громадян (2016)
Тірбах Л. В. - Фіскальні реформи і бюджетна консолідація (2016)
Хомяк М. С. - Формування стратегій розвитку регіонів (2016)
Цветаш Ю. О. - Формування функцій фінансового контролінгу в системі моніторингу фінансів підприємства (2016)
Черкашина К. Ф. - Нові мультивалютні банківські продукти в Україні як складова антикризових заходів, Трохименко К. С. (2016)
Подмешальська Ю. В. - Особливості обліку наданих в оренду та орендованих основних засобів, Романенко Л. Й. (2016)
Труш І. Є. - Особливості формування облікової політики суб’єкта державного сектору (2016)
Цюрко И. А. - Учет расходов на производство и формирование себестоимости продукции производственного предприятия (2016)
Яцунська О. С. - Розвиток категорії "основний капітал" та її сучасна інтерпретація в бухгалтерському обліку (2016)
Янковий В. О. - До проблеми вибору математичної форми виробничої функції (2016)
Амеліна С. М. - Шляхи формування програм підготовки перекладачів в університетах Східної Європи щодо вивчення сучасного інструментарію, Тарасенко Р. О. (2016)
Буцик І. М. - Розподіл дослідницьких завдань за характером та місцем навчальної діяльності у професійній підготовці інженерів аграрного профілю (2016)
Васильківський І. П. - Сутність та структура поняття "емоційний інтелект" в контексті виховання особистості (2016)
Власенко К.О. - Методологічні підходи до виховання ціннісного ставлення до сільськогосподарської праці у студентів вищих аграрних навчальних закладів (2016)
Гончарук О.М. - Поняття "здоров’язберігаючий стиль поведінки" студентської молоді у науковій літературі (2016)
Давидова О. П. - Методика виховання лідерського стилю студентів в університетському освітньому середовищі (2016)
Дячук І. А. - Особливості успішної адаптації учнів при переході в середню ланку загальноосвітньої школи, Лузан П. Г. (2016)
Журавська Н. С. - Сучасні тенденції у сфері трудової міграції : проблеми та завдання для вищої освіти (2016)
Захаріна А. Г. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій сфері (2016)
Зеленська О. П. - Міждисциплінарний підхід до навчання іноземної мови майбутніми магістрами-психологами (2016)
Каландирець Н. М. - Модель формування підприємницької компетентності майбутніх економістів у вищому аграрному навчальному закладі (2016)
Каніболоцька Л. В. - Діагностика сформованості мотиваційного компоненту риторичної компетентності майбутніх викладачів ВНЗ (2016)
Канішевська Л. В. - Дослідження проблеми формування цінностей сімейного життя у старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2016)
Качмарчик С. Г. - Ділове спілкування в структурі професійної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Ковальчук Н. Д. - "Дім"-"поле"-"храм" як екзистенціали української культури (2016)
Ковальчук Т. І. - Профілактика негативних явищ в дитячому середовищі, Середюк О. О. (2016)
Козубенко К. В. - Комунікативна компетентність в контексті професійної підготовки фахівців туристичного обслуговування (2016)
Котелянець Н. В. - Розвивальні можливості ручної обробки матеріалів на уроках трудового навчання в початковій школі (2016)
Котелянець Ю. С. - Формування толерантного інклюзивного середовища в початковій школі (2016)
Криворот Т. Г. - Система оцінювання готовності майбутніх викладачів до використання засобів математичної статистики (2016)
Кузько М. С. - Ситуативне моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів як педагогічна категорія (2016)
Кузьмінська О. Г. - Технології навчання в умовах інноваційно-оієнтованого освітнього середовища: компетентснісний підхід та освітні комунікації, Волошина Т. В., Саяпіна Т. П. (2016)
Курисько Ю. О. - Соціально-педагогічна профілактика комп’ютерної залежності підлітків, Кубіцький С. О. (2016)
Кучай Т. П. - Управління якістю фахівців з музики у педагогічних ВНЗ (2016)
Кучай Т. П. - Професійно-мовленнєві компетенції: результат модернізації сучасної освіти, Кучай О. В. (2016)
Кушнір А. О. - Критерії та показники вихованості краси вчинку студентів (2016)
Лесик Г. В. - Соціально-гуманітарна підготовка у вищій школі України як основа міжкультурної комунікації: початок ХХІ століття (2016)
Матвієнко О. В. - Мотиваційна компонента у педагогічній підготовці магістрантів непедагогічних спеціальностей, Цивін М. Н. (2016)
Мишак О. О. - Формування гуманістичної спрямованості майбутніх біотехнологів засобами інтерактивних методів навчання іноземної мови (2016)
Мозолев О. М. - Факторний аналіз показників розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі (2016)
Моісєєв В. В. - Зарубіжний досвід військово-патріотичного виховання студентської молоді (2016)
Надтока О. О. - Система оцінювання готовності майбутніх тренерів-викладачів до виховної роботи в ДЮСШ (2016)
Невмержицька А. Л. - Зміст і структура технічної компетентності майбутніх медсестер (2016)
Омельченко Л. М. - Психологічні чинники стабілізації об’єктивної невизначеності (2016)
Павлюк А. В. - Патріотичне виховання сучасної молоді, Виговська С. В. (2016)
Пекач К. А. - Методологічні підходи виховання громадянської відповідальності учнів (2016)
Петрів Г. В. - З досвіду виховання ціннісного ставлення до земельних ресурсів студентів аграрних коледжів (2016)
Польова В. О. - Технології соціально-педагогічної роботи із юними матерями, Лузан П. Г. (2016)
Пригодій М. А. - Теоретичні основи лекційно-практичної системи підготовки майбутніх викладачів (2016)
Русіна Н. Г. - Деякі аспекти формування підприємницької компетентності майбутніх землевпорядників у процесі професійної підготовки, Люльчик В. О., Бусленко Г. М., Петрова О. М. (2016)
Сопівник І. В. - Форми виховання студентської молоді (на прикладі НУБІП України), Вєт О. В., Ващишен Б. П. (2016)
Сопівник Р. В. - Реалізація програми виховання студента "Фахівець, громадянин, патріот" в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (2016)
Співакова І. Б. - Інноваційна діяльність вчителя як головна умова реформування шкільної освіти (2016)
Співаковська Є. О. - Сутність поняття віртуального полісуб’єктного навчального середовища (2016)
Сук А. М. - Особливості санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи серед студентів агроекологічних коледжів (2016)
Терещенко Т. С. - Теоретичні аспекти формування організаційної компетентності майбутніх фахівців (2016)
Тітова О. А. - Структура творчого потенціалу інженера аграрного профілю (2016)
Фрицюк В. А. - Технологія підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку (2016)
Царенко К. В. - Впровадження денно-дистанційної форми підвищення кваліфікації на засадах кредитно-модульної системи як передумова ефективності розвитку професійно-педагогічної компетентності тренера-викладача ДЮСШ (2016)
Шамне А. В. - Зміст і динаміка особистісних переживань в контексті психосоціального підходу, Калита Х. В. (2016)
Шинкарук Л. В. - Генеза теорій лідерства як орієнтир у підготовці управлінський кадрів для агропромислового комплексу України (2016)
Школьна М. С. - Визначення сутності поняття "соціальна зрілість" у педагогіці (2016)
Шостак А. В. - Мотиваційний менеджмент: роль внутрішньо-університетських рейтингів, Рудик Я. М. (2016)
Ящук С. П. - Формування професійно-правової компетентності студентів (2016)
Ромаскевич А. В. - Сутність екологічної компетентності майбутнього технолога з виробництва продукції аквакультури (2016)
Квач Я. П. - Інвестиційний підхід до аналізу економіки та сучасне кейнсіанство (2015)
Коневщинська Н. М. - Чинники, що впливають на сукупний попит в Україні (2015)
Аслонова С. К. - Генезис українсько-європейського енергетичного співробітництва в контексті національних інтересів (2015)
Бочарова Ю. Г. - Конфліктогенний потенціал світу в умовах глобалізації (2015)
Гаряга Л. О. - Нестабільність валютного курсу в Україні (2015)
Дєдушева М. В. - Особливості прогнозування доходів місцевих бюджетів у США (2015)
Зубрицький А. І. - Дослідження порівняльних переваг як бази експортного потенціалу економіки України (2015)
Кощинець М. І. - Зарубіжний досвід щодо реформування бухгалтерського обліку в державному секторі (2015)
Хассуна Белал - Євро-середземноморське співробітництво: еволюція, проблеми та напрями розвитку (2015)
Ярьоменко С. Г. - Напрямки розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Румунії (2015)
Білоус О. Ю. - Державне регулювання у сфері трансферу знань та технологій як чинник інноваційного розвитку економіки України (2015)
Вартанян Г. В. - Складові механізму формування та реалізації туристичного потенціалу поліфункціональних територій (2015)
Перькова О. О. - Проблеми функціонування сфери житлово-комунального господарства у ринковому середовищі (2015)
Бойко А. А. - Неплатоспроможність підприємства: теоретичні аспекти (2015)
Гуцалюк О. М. - Економічні ризики у фінансовому забезпеченні технологій управління діяльністю банків (2015)
Квач Я. П. - Облік руху товарів: нормативно-правові аспекти, Дроздова О. (2015)
Літвінов О. С. - Показники ефективності відтворення нематеріальних ресурсів підприємства, Малишко В. С. (2015)
Однолько В. О. - Удосконалення управління витратами підприємств харчової промисловості (2015)
Салавеліc Д. Є. - Удосконалення оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства (2015)
Скоробогатова Н. Є. - Витрати інноваційно-інвестиційної діяльності наукоємних підприємств України (2015)
Тащеєв Ю. В. - Енергоефективність: відновлювані та невідновлювані джерела енергії (2015)
Доброва Н. В. - Складові елементи інфраструктури підтримки малого підприємництва на регіональному рівні (2015)
Карпов В. А. - Аналіз динаміки основних показників економічного розвитку Одеської області, Муратов О. М. (2015)
Клєвцєвич Н. А. - Можливі моделі розвитку підприємств комунального господарства регіонів на основі застосування механізмів державно-приватного партнерства (2015)
Луцків О. М. - Цілі, принципи та пріоритети регіональної інноваційної політики (2015)
Ушакова-Кирпач І. М. - Сучасні аспекти реалізації економічних інструментів екологічної політики України (2015)
Арутюнян С. С. - Медичне страхування в Україні: вибір концептуальних підходів до реформування, Ітигіна О. В. (2015)
Горіна Г. О. - Зайнятість населення в туристичній галузі: базові концепції та визначення (2015)
Кравченко В. П. - Проблеми безробіття і міграції робочої сили в Україні в умовах ринкової економіки, Кравченко Н. В. (2015)
Кривцова М. С. - Сучасні підходи до формування та реалізації регіональної соціальної політики в Україні, Сорока О. В. (2015)
Куліков Ю. М. - Соціально-трудові відносини у подоланні бідності зайнятого населення, Йолкіна О. В. (2015)
Курганська Е. І. - Управління фінансовими ресурсами в системі державного казначейства: практика та прагматика (2015)
Мухін П. О. - Лізингові компанії на ринку капіталів: проблемні аспекти (2015)
Підгорний А. З. - Нефінансові корпорації України: стан та проблеми розвитку, Милашко О. Г. (2015)
Ровинський Ю. О. - Тенденції розвитку ринку капіталів України в контексті євроінтеграції (2015)
Сирчин О. Л. - Рівні організації банківської системи країни (2015)
Автори статей (2015)
Ворошилова Г. О. - Світові аспекти державного регулювання розвитку міжнародного ринку туристичних послуг, Верезомська І. Г. (2016)
Джусов А. А. - Формализация процесса идентификации графических моделей при проведении технического анализа на международных финансовых рынках (2016)
Дуб А. Р. - Канали міжнародних грошових переказів та чинники, що впливають на їх вибір (2016)
Закревська Л. М. - Фактори активізації економічної євроінтеграції у продовольчій сфері (2016)
Заліско О. І. - Стратегія борг-шифтингу як інструмент використання переваг податкового щита сучасними ТНК (2016)
Мангушев Д. В. - Аналіз сучасного стану міжнародної торгівлі послугами України, Тимків Н. Я. (2016)
Скрипник Н. Є. - Конкурентоспроможність національної економіки: сутність і сучасні підходи до тлумачення, Хайрутдінов Е. О. (2016)
Солодовнік О. О. - Методичний підхід до оцінки узгодженості фінансово-економічних інтересів сторін ППП (2016)
Стрий Л. А. - Сетевая организация рынков инфокоммуникационной отрасли, Захарченко Л. А., Голубев А. К. (2016)
Тимошенко О. О. - Стандартизація процесів соціалізації економіки як умова зміцнення підвалин соціальної держави (2016)
Ворончак І. О. - Теоретико-методичні засади оцінювання організаційної культури вітчизняних підприємств за рівнем соціальної відповідальності (2016)
Гнатенко І. А. - Перспективні напрями вдосконалення управління персоналом в організації, Кулікова Ю. Е. (2016)
Гордієнко В. О. - Шляхи вдосконалення процесу управління цільовою програмою, Борвінко Е. В. (2016)
Дикань В. Л. - Специфические особенности системы обеспечения экономической безопасности железнодорожного транспорта, Воловельськая И. В. (2016)
Запухляк І. Б. - Теоретико-прикладні аспекти екологічної спрямованості розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств (2016)
Скорук О. В. - Економіко-математичне моделювання у реалізації стратегії економічної безпеки підприємства (2016)
Соколенко Т. М. - Креативний потенціал організації як умова організаційного саморозвитку, Матвієнко О. В. (2016)
Соколова Л. В. - Науково-методичний підхід до аналізу ознак банкрутства енергогенеруючих підприємств, Колісник О. В. (2016)
Станько Т. М. - Стимулювання вирощування екологічно ефективних енергетичних культур (2016)
Строкович Г. В. - Методичний підхід до визначення якості зовнішнього потенційного ресурсного забезпечення підприємства (2016)
Сусіденко О. В. - Аналіз безпеки торговельних підприємств (2016)
Сушарник Я. А. - Система факторів впливу на конкурентоспроможність галузі свинарства та напрями її підвищення (2016)
Данило С. І. - Стан і тенденції розвитку роздрібної торгівлі регіону як передумова удосконалення інституційно-економічного механізму її регулювання (2016)
Діденко К. Д. - Медичний туризм в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Жученко В. Г. (2016)
Єрмакова О. А. - Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності в регіонах Українського Причорномор’я, Хуторний О. М., Хуторна Л. В. (2016)
Скринько Н. В. - Екологічна складова концепції сталого розвитку промислового регіону (2016)
Гуменюк О. Г. - До питання про основні принципи митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Демченко В. Ю. - Оцінка регіонів України відповідно до привабливості ведення кредитної діяльності з юридичними особами, Дереза В. М. (2016)
Сидорович О. Ю. - Концептуалізаційна сутність неформальних інститутів оподаткування (2016)
Сілакова Г. В. - Фінансові ризики в системі забезпечення фінансової безпеки підприємства, Петрик С. В. (2016)
Слободянюк О. В. - Ринок лізингових послуг в Україні, Степанова І. В. (2016)
Сушко Н. М. - Сутність та чинники формування системних ризиків банківської діяльності, Бригінська Л. Г. (2016)
Сторожук Т. М. - Планування та облік недеревних лісових ресурсів, Дружинська Н. С. (2016)
Сулима М. О. - Роль і функції банків – учасників промислово-фінансових груп, Прокопенко С. П. (2016)
Тарасова Т. О. - Теоретичне обґрунтування принципу безперервності діяльності в системі фундаментальних положень бухгалтерського обліку (2016)
Головко О. Г. - Моделювання рівня фінансової безпеки підприємства, Губарев О. О., Кривонос А. А. (2016)
Дацко М. В. - Побудова транспортних маршрутів у логістиці, Цвір Л. Р. (2016)
Скрильник І. І. - Економіко-математичне моделювання максимізації валового прибутку малого підприємства деревообробної промисловості в Україні (2016)
Солодухін С. В. - Аналіз поведінкових факторів на фінансових ринках при управлінні інвестиційними ресурсами підприємства, Шайтанова Є. С. (2016)
Андрєєва О. - Формування мотивації учнів молодшого шкільного віку до оздоровчої рекреаційної рухової активності, Головач І., Хрипко І. (2016)
Булгаков О. - Особистісна фізична культура як одна із граней гармонійно розвиненої людини (2016)
Буренко М. - Ставлення до занять фізичними вправами учнів молодших класів (2016)
Галаманжук Л. - Вияв показників фізичного стану у хлопчиків 4–6 років із різною спрямованістю мануальної асиметрії, Єдинак Г. (2016)
Галандзовський С. - Фізична підготовленість студентів транспортного коледжу першого та другого років навчання, Фурман Ю. (2016)
Гончарова Н. - Основные направления повышения уровня теоретических знаний детей в процессе физического воспитания, Прокопенко А. (2016)
Грабик Н. - Методика розвитку рівноваги школярів 8-9 років, Грубар І. (2016)
Грибан Г. - Розвиток швидкісно-силових якостей у студенток спеціальних медичних груп упродовж навчання у вищих навчальних закладах, Тимошенко О., Сметанникова Т. (2016)
Григус І. - Оцінювання функціональних резервних можливостей організму та покращення фізичної працездатності студентів, Старіков В., Євтух М. (2016)
Драчук С. - Шляхи вдосконалення швидкісних якостей школярів на етапі початкової підготовки, Чуйко Ю. (2016)
Дудорова Л. - Оптимізація рухової активності студентів за допомогою позаурочних секційних занять (2016)
Катерина У. - Обґрунтування ефективності впровадження навчально-оздоровчих комплексів в процес фізичного виховання студентів (2016)
Кізім В. - Технологія викладання ритміки і хореографії та вплив на фізичну підготовленність студентів інституту фізичного виховання і спорту, Андрєєва Р. (2016)
Кіндзера А. - Фізична активність польських і українських школярів, Боднар І., Херберт Я. (2016)
Ковальова Н. - Оцінка ефективності оздоровчо-рекреаційної програми школярів старшого шкільного віку, Підгайна В. (2016)
Колос О. - Визначення мотиваціі та ставлення студенток ВНТУ до занять оздоровчою аеробікою, Підлужняк О. (2016)
Краснобаєва Т. - Методи формування фізкультурно-спортивних умінь та їх діагностика, Галайдюк М., Черниш М. (2016)
Кубай Г. - Ефективність експериментального змісту фізичного виховання у формуванні знань та мотивації студентів медичного коледжу до рухової активності (2016)
Лисак І. - Роль батьків та школи у процесі фізичного виховання школярів, Кулібаба С. (2016)
Максименко Л. - Рекреаційний вплив гуртка із флорболу на фізичний розвиток і підготовленість дітей 5-ти і 6-ти років (2016)
Максимчук Б. - Експериментальна перевірка змісту концептуальної моделі, технологій діагностики та розвитку валеологічної компетентності майбутніх учителів у процесі фізичного виховання (2016)
Максимчук І. - Експериментальна перевірка моделі розвитку педагогічної майстерності майбутнього вчителя фізичної культури (2016)
Маринчук П. - Особливості мотивації до занять фізичної культури студентів музичних спеціальностей, Асаулюк І. (2016)
Михно Л. - Зміни рівня фізичного здоров’я дітей молодшого шкільного віку під впливом експериментальної здоров’яформуючої технології (2016)
Омельченко Т. - Ефективність холістичного підходу до корекції фізичного стану людини (2016)
Павлишин О. - Вивчення зміни психоемоційного стану студентів в період спортивної діяльності (2016)
Пасічник В. - Деякі аспекти використання інтегрованих занять в практиці фізичного виховання дітей дошкільного віку, Мельник В., Кудріна Н. (2016)
Поташнюк І. - Стратегія зміцнення здоров’я підліткового населення України в сучасних соціально-економічних умовах (2016)
Пуздимір М. - Реалізація ідеї здорового способу життя студентів ВНЗ шляхом впровадження в навчальний процес інноваційних технологій фізичного виховання, Гуренко О., Кабзюк О. (2016)
Садовський О. - Складові моделі рекреаційної культури студентської молоді, Кириченко В. (2016)
Самохвалова І. - Вплив волейболу на показники фізичного здоров’я студенток аграрного університету, Мелюшкина В. (2016)
Синиця Т. - Вплив занять з оздоровчої аеробіки на функціональний стан жінок першого зрілого віку (2016)
Скидан А. - Эффективность оздоровительной технологии шейпинг-тренировки женщин зрелого возраста, Врублевский Е. (2016)
Степанова И. - Оценка здоровья студенток музыкальных специализаций (2016)
Сухецкий В. - Технология оптимизации тренировочных нагрузок в физическом воспитании подростков (2016)
Тунік Л. - Динаміка показників фізичної підготовленості студентів-економістів під впливом секційних занять зі спортивних ігор, Ворожцова Т. (2016)
Федечко О. - Застосування засобів системи СrossFit у фізичному вихованні студентів, Сіренко Р. (2016)
Харченко С. - Фізкультурно-оздоровча робота у студентських гуртожитках вищих навчальних закладів як засіб зміцнення здоров’я студентів, Ліфінцев І., Рибалко П. (2016)
Хлус Н. - Аналіз сучасних фітнес-програм та технологій для студенток вищих навчальних закладів (теоретичний аспект) (2016)
Хоменко О. - Військово-спортивне багатоборство у системі професійно-прикладної фізичної підготовки студентів, Лоза Т. (2016)
Хохла А. - Аналіз міжгрупових розбіжностей функціональної підготовленості та фізичного розвитку студентів, Павлось О., Яблонська Е. (2016)
Цись Н. - Шляхи оптимізації фізичного виховання в спеціальних медичних групах (2016)
Школа О. - Основні етапи мотивації до самостійних занять студентів у процесі занять фізичного виховання, Фоменко О. (2016)
Щербакова Г. - Вплив позаурочних занять з художньої гімнастики на здоров’я дівчаток молодших класів (2016)
Яковлів В. - Інформативність показників, що характеризують рухові здібності юних легкоатлетів до метань, Яковлів Є. (2016)
Адамчук В. - Побудова тренувальних занять спортсменів багатоборців (2016)
Ахметов Р. - Електроміографічна оцінка ефективності відштовхування у швидкісно-силових видах легкої атлетики, Шаверський В. (2016)
Байрачный О. - Психолого-педагогическая характеристика деятельности тренера в системе детско-юношеского футбола на современном этапе (2016)
Бойченко А. - Сенситивные периоды становления технического мастерства юных футболистов в процессе их технической подготовки, Школа Е. (2016)
Борисова О. - Подходы к подготовке тренеров по теннису в странах Европы (2016)
Бріскін Ю. - Проблеми теоретичної підготовки в спорті, Пітин М., Богуславська В. (2016)
Высочина Н. - Актуальные проблемы психологического обеспечения подготовки квалифицированных хоккеистов (2016)
Вознюк Т. - Контроль змагальної діяльності в баскетболі за часовими інтервалами, Драчук А. (2016)
Войтенко С. - Порівняльний аналіз змагальної діяльності волейбольних команд із різним рівнем групової ефективності (2016)
Воронова В. - Психологические детерминанты выгорания спортивных тренеров, Ковальчук В. (2016)
Воронова В. - Психологические профили высококвалифицированных хоккеистов различного игрового амплуа, Михнов А. (2016)
Горев Ю. - Модельні характеристики об’єктивізації наукових досліджень техніки плавання, Довганик М. (2016)
Дідик Т. - Використання модельних характеристик фізичної підготовленості спортсменів, які займаються пауерліфтингом, Поляк В., Сорокіна Н. (2016)
Довганик М. - Зміни показників електрокардіограми та кисню у чоловіків, які займаються оздоровчим бігом в аеробному режимі, Горєв Ю., Стрельченко В. (2016)
Дубовой А. - Степень взаимосвязи подготавливающих тренировочных упражнений и способов тяги штанги в пауэрлифтинге (2016)
Дусь С. - Оцінка рівня знань та вмінь арбітрів з баскетболу, Лисюк С. (2016)
Коженкова А. - Розробка моделі проходження змагальної дистанції жіночої четвірки парної у веслуванні академічному (2016)
Костюкевич В. - Показатели технико-тактической деятельности футболистов высокой квалификации на чемпионате Европы 2016 года (2016)
Костюкевич В. - Програмування тренувального процесу кваліфікованих футболістів у річному макроциклі, Стасюк В. (2016)
Кульчицька І. - Роль та значення дисципліни "спортивно-педагогічне вдосконалення" в підготовці студентів до професійної діяльності (2016)
Кутек Т. - Вдосконалення технології управління підготовкою кваліфікованих спортсменок (2016)
Куц О. - Диференційований підхід до розвитку технічної підготовки волейболісток в умовах вищого навчального закладу, Ковальчук А. (2016)
Литвиненко Ю. - Влияние показателей статодинамической устойчивости тела спортсмена на технику двигательных действий в сложных условиях водно-воздушной среды (2016)
Мітова О. - Концепція формування системи контролю в процесі багаторічного удосконалення у командних спортивних іграх (2016)
Мищук Д. - Анализ корреляционных связей между показателями психофизиологических характеристик у волейболистов высокой квалификации (2016)
Окунь Д. - Дослідження рухових якостей, які визначають ефективність тренувальної та змагальної діяльності у веслувальному слаломі, Саєнко В. (2016)
Перепелиця М. - Модельні тренувальні завдання як засіб оптимізації тактичної підготовки в хокеї на траві (2016)
Ратов А. - Відновлення фізичної працездатності кваліфікованих біатлоністів в річному циклі підготовки, Ворона В. (2016)
Тодорова В. - Артистичность як компонент виконавської майстерності в спортивній аеробіці (2016)
Турлюк В. - Історичні аспекти розвитку бар’єрного бігу, Асаулюк І., Куц О. (2016)
Хуртенко О. - Впровадження фітнес – технологій у тренувальний процес юних гімнасток, Хоронжевський Л. (2016)
Чопилко Т. - Исследование функциональных возможностей и оценка физической подготовленности арбитров высокой квалификации в футболе, Лисенчук Г. (2016)
Шевчук М. - Аналіз результатів технології спортивного відбору акробатів на етапі початкової підготовки (2016)
Шинкарук О. - Особливості відбору та орієнтації початківців у фехтуванні на сучасному етапі, Улан А. (2016)
Щепотіна Н. - Аналіз взаємозв'язку показників підготовленості та змагальної діяльності кваліфікованих волейболісток (2016)
Якушева Ю. - Теоретико-методичні аспекти управління тренувальною та змагальною діяльністю волейбольної команди, Мичковська Л., Пільганчук Л. (2016)
Афанасьєв С. - Порівняльна характеристика гендерних та вікових особливостей функціонального стану хребта і витривалості м'язів тулуба дітей зі сколіотичною поставою, Афанасьєва О. (2016)
Бойко Г. - Оцінка адаптаційного потенціалу організму студентів на основі аналізу варіабельності серцевого ритму, Міщук Д. (2016)
Брезденюк О. - Вплив бігових навантажень різного спрямування на функціональну підготовленість юнаків 17-21 років з "високим" вмістом жирового компоненту, Фурман Ю. (2016)
Вихляєв Ю. - Корекція координаційних якостей сліпих учнів (2016)
Вінничук Ю. - Показники обміну заліза кваліфікованих спортсменок у відновному періоді, Чикіна І. (2016)
Гаврилова Н. - Перспективи застосування методики "ендогенно-гіпоксичного дихання" для вдосконалення функції серцево-судинної системи велосипедистів-підлітків (2016)
Гацоєва Л. - Аналіз проблеми психолого-педагогічного супроводу студентів з обмеженими психофізичними можливостями на заняттях фізичним вихованням (2016)
Герасимчук А. - Ефективність експериментальної програми у поліпшенні розумової працездатності 6-річних дітей під час фізичного виховання в початковій школі, Єдинак Г., Галаманжук Л. (2016)
Головкіна В. - Перспективи застосування в процесі фізичної підготовки плавців 11 12 років інтервального гіпоксичного тренування й елементів аквафітнесу (2016)
Горовий В. - Комплексне лікування та реабілітація жінок iз нетриманням сечі при напруженні, які займаються фізкультурно – оздоровчими заняттями, Кобзін О., Потєха Ю., Мудрицький В., Дубовий А. (2016)
Гришина Е. - Проблемы физической реабилитации при воспитании координационных способностей у детей с патологией лор-органов, Яцко О. (2016)
Гудима С. - Особливості впливу чинників середовища на здоров’я спортсмена, Перепелиця О., Шевчик Л. (2016)
Гуніна Л. - Фармакологічні ергогенні засоби у сучасному спорті вищих досягнень: метаболічні основи, принципи застосування, вимоги антидопінгового законодавства (2016)
Дьомкіна Т. - Вплив фізичних вправ і методики ендогенно-гіпоксичного дихання на функцію зовнішнюго дихання дівчат 17-19 років, хворих на нейроциркуляторну дистонію, Зуграва М. (2016)
Дяченко А. - Порівняльна характеристика фізичного стану дітей з обмеженими можливостями та їх практично здорових однолітків (2016)
Івасик Н. - Організаційні та методичні складові концепції фізичної реабілітації дітей з бронхо-легеневими патологіями (2016)
Калюжин В. - Медико-биологические проблемы физической реабилитации при воспитании координационных способностей у дошкольников с депривацией зрения, Попова Г. (2016)
Кашуба В. - Особливості біомеханіки ходьби школярів з особливими потребами з різними типами постави у процесі фізичного виховання, Юрченко О. (2016)
Колосова Е. - Электронейромиографическая характеристика начинающих спортсменов-триатлонистов, Халявка Т. (2016)
Коробейніков Г. - Особливості прояву нейродинамічних функцій у спортсменів високої кваліфікації із різним рівнем стресостійкості, Коробейнікова Л., Пастухова В., Ричок Т., Дудник О. (2016)
Котелевський В. - Провокуючі чинники вертебральної патології у студентської молоді, Коробейніков Г. (2016)
Крижанівська О. - Моніторинг адаптаційних можливостей студентів спеціальних медичних груп при фізичних навантаженнях, Бублик С. (2016)
Мацейко І. - Динаміка соматичного здоров’я та фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку, Корольчук А., Нестерова С. (2016)
Мірошніченко В. - Перспективи застосування технології графічного моделювання у фізичному вихованні населення, Фурман Ю. (2016)
Нікітенко С. - Визначення рухової асиметрії у боксерів-початківців, Никитенко А. (2016)
Одинець Т. - Організаційна компонента концепції фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом, Бріскін Ю. (2016)
Онищук В. - Динаміка поширеності хвороб студентів Вінницького державного педагогічного університету, які за станом здоров’я відносяться до спеціальної медичної групи (2016)
Подгорна В. - Корекція порушень постави у молодших школярів із порушеннями мовлення (2016)
Савлюк C. - Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку з депривацією зору (2016)
Сальникова С. - Динаміка змін показників фізичної підготовленості жінок 37-49 років під впливом занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання (2016)
Сапранович И. - Коррекционно-развивающая программа воспитания мелкой моторики детей 5–6 лет с патологией зрения, Калюжин В. (2016)
Степаненко Д. - Фізична підготовка бар’єристів високої кваліфікації з вадами слуху в річному циклі, Печко Г. (2016)
Сулима А. - Вплив фізичних тренувань з використанням методики "ендогенно-гіпоксичного дихання" на динаміку відновлення функції серцево-судинної системи за частотою серцевих скорочень у кваліфікованих хокеїстів на траві, Льовкін В. (2016)
Аникеенко Л. - Образ жизни студентов в реалиях образовательного процесса (2016)
Боднар Я. - "Тілесні вправи" як головний засіб фізичного виховання галицької молоді (кінець ХІХ – початок ХХ століття ) (2016)
Величкович М. - Український рукопаш гопак у системі національних одноборств, Кукурудзяк І., Пітин М. (2016)
Гонтарук О. - Система підготовки менеджерів з фізичної культури і спорту в ринкових умовах (2016)
Лозовик М. - Сільський спорт в Україні в першій половині ХХ століття (1920 – 1950р.р.) (2016)
Бахвалов В. Б. - Радиолокатор с импульсным фазоманипулированным зондирующим сигналом, Хирх-Ялан В. И., Савчинская Н. Ю. (2016)
Боровик О. В. - Новий підхід до оцінки стану автотехнічного забезпечення транспортних засобів прикордонного загону, Головня С. Б., Купельський В. В. (2016)
Жиров Г. Б. - Методи аналізу тонкої структури нестаціонарних сигналів, Хлапонін Ю. І., Жиров Б. Г. (2016)
Кошевой Н. Д. - Метод синтеза оптимальных по стоимостным (временным) затратам композиционных планов многофакторного эксперимента, Заболотный А. В., Кошевая И. И., Костенко Е. М. (2016)
Лоза В. Н. - Анализ механизма преобразования сигналов с использованием пакетных алгоритмов вейвлет-анализа (2016)
Мазниченко Ю. А. - Положення методики обґрунтування вимог до підсистеми управління системою зв’язку військ (сил), Бондаренко Т. В., Скрипка А. О., Прохорський С. І. (2016)
Муляр І. В. - Застосування теоретико-ігрових алгоритмів для формування бездротових AD HOC мереж, Лєнков С. В., Михалечко Р. М. (2016)
Проценко Я. М. - Моделювання процесу технічного обслуговування за станом об'єктів радіоелектронної техніки (2016)
Бойченко О. В. - Метод контроля целостности данных на основе CRM-систем, Тупота Е. С. (2016)
Джулій В. М. - Алгоритм прийняття рішення ідентифікації фізичних осіб на основі системи правил і ваг, Лукіна К. В., Солодєєва Л. В., Хлистун І. А. (2016)
Длугунович Н. А. - Засади створення системи комунікаційної взаємодії при розробці програмного забезпечення, Форкун Ю. В., Ряба Л. О. (2016)
Кошевой Н. Д. - Применение метода табу-поиска для оптимизации трехуровневых планов многофакторного эксперимента, Беляева А. А. (2016)
Красильников С. Р. - Оцінка стану безпеки інформаційних ресурсів на основі лінгвістичних та варіативних бальних шкал, Лєнков Є. С., Крижанський Р. О., Міщенко А. О. (2016)
Кубявка М. Б. - Управління інформаційними впливами на противника з врахуванням поточної ситуації (2016)
Лєнков С. В. - Побудова розподільної мережі GPON, Красильников С. Р., Колачев С. П., Заморока О. І. (2016)
Невольніченко А. І. - Формування структурної матриці "Шляхи-операції" графа для мережевого типу, Пампуха І. В., Білан М. Б., Охрамович М. М. (2016)
Рыбальский О. В. - Методология построения системы экспертной проверки цифровых фонограмм и идентификации аппаратуры цифровой звукозаписи с применением программы "Фрактал", Соловьев В. И., Журавель В. В. (2016)
Скрипка А. О. - Інформаційна система екстреної медичної допомоги, Бондаренко Т. В., Мазниченко Ю. А., Прохорський С. І. (2016)
Шинкарук О. М. - Програмно-алгоритмічне забезпечення удосконалення системи оптико-електронного спостереження за рахунок оптимізації функціональних компонент, Боровик О. В., Боровик Л. В., Дармороз М. М. (2016)
Apatova N. - Risk assessment of virtual enterprises, Malkov S. (2016)
Марченко-Бабіч О. М. - Основні показники аналізу інформаційного потоку в інтересах забезпечення інформаційної безпеки (2016)
Пампуха І. В. - Питання захисту об’єктів енергетичної інфраструктури України та деякі шляхи їх вирішення, Гришин С. П., Мірошніченко О. В. (2016)
Шарий В. І. - Оцінка результатів моделювання операції для прийняття рішень, Невольніченко А. І., Пампуха І. В. (2016)
Гайша О. О. - Активізація пізнавальної діяльності майбутніх абітурієнтів шляхом проведення змагань та впровадження комп’ютерних технологій (на прикладі математики та хімії), Дергільова О. В., Гайша О. О. (2016)
Горячева К. С. - Аспекти розвитку державності в процесі військових дій (2016)
Грибок О. П. - Психолого-педагогічні умови самостійної пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів, Грибок А. О. (2016)
Кирда-Омелян А. Г. - Соціолінгвістичні реалії в мовленнєвому етикеті англійців, Письменна О. О. (2016)
Кравченко О. І. - Особливості застосування інформаційних технологій у вищому навчальному закладі в Україні (2016)
Серіков В. В. - Педагогічні умови підвищення професійного рівня викладачів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, Артемов В. Ю., Литвиненко Н. І. (2016)
Дані про авторів (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Додаткові вимоги до оформлення статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Кравчук В. - Моделювання врожайності ярих зернових культур з використанням даних ДЗЗ, Новохацький М., Сердюченко Н., Сайдак Р. (2013)
Кравчук В. - Розвиток інноваційних агротехнологий – за інформаційно-керувальними системами сільськогосподарських машин, Погорілий В., Шустік Л., Любченко С., Гусар В. (2013)
Личман Г. - Система точного земледелия в современных агротехнологиях, Марченко Н., Марченко А. (2013)
Сидорчук О. - Підвищення ефективності досліджень ущільнення ґрунтів ходовими системами аграрної техніки, Смільський В., Шарибура А. (2013)
Броварець О. - Кластерна модель оцінювання даних моніторингу варіабельності параметрів стану сільськогосподарських угідь (2013)
Утенков Г. - Обоснование критерия эффективности для проектирования машинных технологий возделывания зерновых культур (2013)
Олексенко С. - Техніко-технологічні рішення для доробки та зберігання зерна, Харитонов О. (2013)
Михайлов Е. - Обоснование параметров технологических процессов послеуборочной обработки зерна с использованием имитационного моделирования, Белокопытов А., Задосная Н. (2013)
Осмоналиев С. - Проблемы повышения эффективности производства продукции АПК в Кыргызской республике (2013)
Исраилов А. - Нормативно-правовые основы и экономические механизмы развития системы местного самоуправления в Кыргызской республике (2013)
Падюка Т. - Обґрунтування параметрів тракторного парку сільськогосподарського підприємства на підставі системного підходу (2013)
Іванкевич М. - Дослідження систем обробітку ґрунту в технологіях вирощування сільськогосподарських культур, Козяр Т., Думич А. (2013)
Бундза О. - Результати дослідження ресурсозберігаючої технології знищення бур'янів (2013)
Бартиш М. - Обґрунтування необхідності створення різних видів машиноформувань для малих фермерських господарств, Мазурак М. (2013)
Степченко С. - Застосування системного підходу для обгрунтування та моделювання комплексу машин в системі сівозмін (2013)
Мігальов А. - Дослідження і науково-технічна експертиза смугового способу обробітку ґрунту при вирощуванні сої на зрошенні (2013)
Єфімова Н. - Обґрунтування введення в структуру рисових сівозмін післяжнивних посівів проса як меліоративного заходу в умовах зрошення способом затоплення (2013)
Сидоренко В. - Спосіб рівномірного розподілу штучного дощу при застосуванні дощувальної машини кругової дії "Фрегат” ДМУ (2013)
Лімонт А. - Роса як фактор зволоження льоносоломи при росяному мочінні (2013)
Войтович Р. - Ефективність застосування десикантів при збиранні льону олійного, Куліш В., Іванкевич М. (2013)
Сербій Є. - Дискретна модель дражированої насінини (2013)
Скок І. - Вирощування інтенсивних яблуневих садів з використанням середньорослих підщеп ММ 106, Кучеренко В. (2013)
Шкоропад Л. - Доцільність створення культурних пасовищ, як джерело дешевих високоякісних кормів в галузі вівчарства (2013)
Зволейко Д. - Роль людини в системах доїння (2013)
Смоляр В. - Рівень захворювання корів на мастит за використання різних типів доїльних установок (2013)
Волощук В. - Ефективність проектно-технологічних рішень в галузі свинарства, Смислов С., Підтереба О., Сокирко М. (2013)
Волощук В. - Обоснование и разработка племрепродуктора на 100 основных свиноматок, Замыкула В., Сокырко М. (2013)
Шевченко І. - Дослідження техніко-економічної ефективності застосування тріпальних машин при обробленні забрудненої вовни, Лиходід В., Полюсов В. (2013)
Шкоропад Л. - Сучасний стан галузі скотарства в західному регіоні України, проблеми та перспективи розвитку (2013)
Кришталь О. - Дослідження методів видалення гною на свинофермах (2013)
Волощук В. - Досвід використання сучасної системи гноєвидалення у свинарниках, Замикула В., Онищенко А. (2013)
Гноєвий І. - Метод збагачення кукурудзяного силосу білком і його технологічне вирішення, Гноєвий В., Трішин О., Тофан Н., Васєнін М. (2013)
Дубровін В. - Методи та результати теоретичних досліджень сушіння сировини для твердих біопалив, Єременко О., Виговський С., Дахно М. (2013)
Голуб Г. - Вплив седиментації та концентрації реагентів на якість дизельного біопалива, Павленко М. (2013)
Лебедєв А. - Тягово-енергетичний аналіз неусталеного руху тракторного агрегату, Артьомов М., Кот О. (2013)
Лебедєв А. - Обґрунтування ефективності використання ґрунто-обробних машинно-тракторних агрегатів моделюванням парціальних прискорень, Артьомов М. (2013)
Лебедєв А. - Аналіз комбінованих МТА за рівнями складності елементів, Лебедєва І. (2013)
Думич В. - Динаміка росту міскантусу в перший рік вирощування в ґрунтово-кліматичних умовах Полісся України, Журба Г. (2013)
Думич В. - Проект використання твердого біопалива для опалення об’єктів виробничої і соціальної сфери в сільській місцевості, Паскарик В. (2013)
Рудик Л. - Механіко-технологічні властивості органічної маси (2013)
Гапоненко О. - Технологія утилізації сільськогосподарських відходів та диференційованого внесення органічних добрив (2013)
Наумовська О. - Шляхи вирішення утилізації і переробки побутового сміття сільських територій, Роннова А. (2013)
Костюнін М. - Дослідження процесу пресування дисперсних матеріалів з метою отримання паливних гранул, брикетів, Карманов В., Михайлик В. (2013)
Кучеренко В. - Техніко-технологічні рішення, щодо використання побічної продукції рисівництва на Херсонщині, як джерела теплової енергії, Легкодух Н., Лілевман І, Костюнін М. (2013)
Денисик. Г. - Белігеративні ландшафти: сутність і класифікація (2016)
Комлєв О. - Регіональні геоморфологічні дослідження (морфохронодинамічний напрямок), Довніч О. (2016)
Литвиненко Н. - Доцільність використання геоінформаційних систем під час проведення миротворчих операцій (2016)
Масляк П. - Теоретико-методологічна база суспільної географії і її використання у військовій географії України, Левінськова Н. (2016)
Молочко А. - Вища географічна освіта в Україні (сучасний стан та її передкартографічні дослідження), Молочко М. (2016)
Савчук І. - Геостратегічний аспект пасажирського високошвидкісного залізничного сполучення (2016)
Шевченко О. - Особливості часових змін концентрацій формальдегіду в атмосферному повітрі міст України, Яценко Ю., Данілова Н. (2016)
Стецюк В. - Белігеративні властивості рельєфу, Ковальчук І. (2016)
Федченко О. - Особливості управління силами топографічної служби в операції на підставі синтезу управляючої частини системи топогеодезичного забезпечення, Зотов С., Курач Т. (2016)
Хірх-Ялан В. - Спосіб аналізу тактичних властивостей місцевості для ГІС військового призначення (2016)
Чорнокнижний О. - Теоретичні основи застосування за призначенням частин та підрозділів топографічної служби (2016)
Вихідні дані (2016)
Михайлов М. И. - Эпидемиология гепатита Е, Кюрегян К. К. (2016)
Герасун Б. А. - Клітинна імуномодулююча терапія позапечінкових проявів хронічного вірусного гепатиту В і С та автоімунного гепатиту, Грицко Р. Ю., Герасун О. Б., Ворожбит О. Б., Данілейченко В. В. (2016)
Виноград Н. О. - Гепатологічні прояви у хворих на гарячку Західного Нілу, Шуль У. А. (2016)
Шевага В. М. - Мінеральний гомеостаз при функціональних порушеннях печінки у вояків антитерористичної операції із черепно-мозковою травмою легкого і середнього ступенів тяжкості, Семчишин М. Г., Задорожна Б. В., Задорожний А. М., Богдан І. С. (2016)
Чемич М. Д. - Когнітивні та психологічні порушення у хворих на хронічні вірусні гепатити В і С, Чайка І. С., Чемич О. М., Ільїна Н. І. (2016)
Фітькало О. С. - Хронічний гепатит С як наслідок наркоманії, Покровська Т. В. (2016)
Козько В. М. - Перші Мечниківські читання. Огляд науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів. "Мечниківські читання – 2016. Актуальні проблеми парентеральних інфекцій". Харків, 12–13 травня 2016 р., Бондар О. Є., Ткаченко В. Г., Герасун О. Б. (2016)
Козак І. І. - Аналіз поселень Любачівського повіту від ІІ половини XVIII століття із застосуванням GIS, Козак Г. Г. (2016)
Влах М. Р. - Тенденції зміни адміністративно-територіального устрою Закарпатської області від найдавніших часів до сьогодення, Качайло М. М. (2016)
Білецький М. І. - Навчально-методична діяльність кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка: SWOT-аналіз, Котик Л. І. (2016)
Паньків З. П. - Географія та генеза буроземно-підзолистих грунтів (gleyic cambisols) прибескидського Передкарпаття, Малик С. З. (2016)
Папіш І. Я. - Грунтово-географічне районування Українського Полісся, Позняк С. П., Іванюк Г. С., Ямелинець Т. С. (2016)
Наконечний Ю. І. - Грунти долини верхів’я ріки Західний Буг (2016)
Папіш І. Я. - Біохімія підзолистого процесу в буроземах (cambisols) на елюво-делювії Карпатського флішу, Баранник А. В., Бонішко О. С. (2016)
Удовиченко В. В. - Висотно-ландшафтна диференціація території лівобережної України: регіональний аспект (2016)
Мартинюк В. О. - Ландшафтометрична оцінка геокомплексів фізико-географічного району (на прикладі Волинського Полісся) (2016)
Міщенко О. В. - Ландшафти Волинської області (2016)
Мельнійчук М. М. - Лісотипологічна характеристика лісових ландшафтів Рівненської області, Чабанчук В. Ю. (2016)
Афоніна О. О. - Демографічна ситуація в Харківській регіональній системі розселення (2016)
Гудзеляк І. І. - Демографічна ситуація та розселення населення у Яворівському районі Львівської області (2016)
Бойко З. В. - Регіональні особливості етнічних процесів за переписами населення України 1989 та 2001 років (2016)
Кузишин А. В. - Суспільно-географічна характеристика електоральної культури на виборчому полі областей Карпатсько-подільського регіону (2016)
Перегуда Ю. А. - Оцінка соціально-економічних факторів, які впливають на формування середнього класу в межах столичного макрорайону України (2016)
Козовий В. А. - Ностальгійний туризм, його трактування поняття та види, Волошин І. М. (2016)
Мельник А. В. - Особливості становлення організованого туризму Закарпаття (кінець ХІХ – початок ХХ століття), Собов Ж. В. (2016)
Мариняк Я. О. - Статистичні стандарти України у галузі туризму: стан та проблеми становлення (2016)
Стецько Н. П. - Концептуальні засади розвитку етнофестивального туризму в Україні (2016)
Царик П. Л. - Підходи щодо оптимізації функціонально-просторової стуктури регіональної рекреаційної системи Поділля (2016)
Новицька С. Р. - Оцінка придатності природно-територіальних комплексів Тернопільської області для цілей рекреації (2016)
Ганчук О. В. - Туристично-екскурсійні маршрути пам’ятними, історичними та природно-заповідними місцями Софіївщини, Варфоломєєва І. М. (2016)
Tsaryk L. - Courses of landscape and ecological optimization in the Dzhuryn river basin, Bakalo O. (2016)
Круглов І. С. - Базова геосистема (Б-ГЕС) як інтегруючий об'єкт трансдичциплінарної геоекології (2016)
Грушка В. В. - Аналіз системних показників розвитку геоекологічної ситуації в старопромисловому регіоні (на прикладі Дніпропетровській області) (2016)
Калініченко О. О. - Аналіз антропогенного впливу на підземну гідросферу на прикладі південно-західної частини Криворізького залізорудного басейну, Лакомова О. Й., Мечніков Ю. П. (2016)
Чеболда І. Ю. - Характеристика техноприродних надзвичайних ситуацій та регіональна система оперативного (кризового) моніторингу природного середовища Тернопільської області (2016)
Янковська Л. В. - Екоситуація у межах горбогірних територій Тернопільської області (відповідно до схеми еколого-географічного районування області) (2016)
Ковальчук І. П. - Атласне картографування ґрунтів і земельних ресурсів в зарубіжних країнах, Рожко О. В. (2016)
Кучер П. В. - Геопросторове поширення та характеристика природно-заповідного фонду Рівненської області, Волошин І. М. (2016)
Питуляк М. Р. - Особливості функціональної та вікової структури лісів Тернопільської області, Питуляк М. В. (2016)
Горміз О. В. - Проблеми водокористування в Чернігівській області (2016)
Позняк І. Б. - Оптимізація лісозабезпеченості Тернопільського району в рамках відновлення лісогосподарської зони КЗЗМ Тернополя (2016)
Ювілей Валерія Петровича Руденка (2016)
Рецензія на колективну монографію "Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування" (2016)
Рецензія на монографію "Львів: природа довколо нас" (2016)
Байрак О. М. - У злагоді з природою. . . (до 85-річчя садівника, паркобудівника, краєзнавця, письменника, громадського діяча Василя Григоровича Корчемного), Клименко Ю. О., Царик Л. П., Черняк В. М. (2016)
14 серпня 2016 року пішов з життя академік НАН України Михайло Андрійович Голубець (2016)
Відомості про авторів (2016)
Гродзинський М. - Умови рівноваги ландшафтів при збуреннях (2011)
Олійник Я. - Конкурентні засади формування експортного потенціалу регіонів України, Запотоцький С. (2011)
Смирнов І. - Географічний та логістичний аспекти міжнародної туристичної системи "Все включене" (2011)
Любіцева О. - Країнознавство: напрямки трансформацій (2011)
Нестерчук І. - Геоекологічна оцінка території та схема геоекологічного районування як передумова регіонального управління розвитком територій (2011)
Борисюк О. - Методологічні аспекти суспільно-географічної оцінки чинників розвитку регіональних авіатранспортних систем (2011)
Бабюк Л. - Регулювання рекреаційних потоків в межах проектованої екостежки "На хвилях Тіраса" (2011)
Савчук І. - Вивченість міст-портів у науковій школі геокрбаністики та економічної географії у країнах Центральної і Східної Європи (2011)
Гладкий О. - Наукові підходи до картографування регіональної економічної ефективності підприємства (2011)
Кіптенко В. - Глобальні тенденції розвитку супутникової індустрії (2011)
Яковлєва Ю. - Методичні підходи до дослідження соціального розвитку географічних систем (2011)
Ковальчук В. - Ртуть в ґрунтах та фітоценозах Київщини, механізм накопичення та форми поширення (2011)
Сайчук В. - Умови праці як аспект якості трудових ресурсів, Хінцінський М. (2011)
Михайленко Т. - Ринок житла та якість житлових умов населення України (2011)
Сидоренко М. - Картографічний аналіз антропогенного навантаження на ландшафти (2011)
Лисогору Сергію Миколайовичу – 75! (2011)
Яценку Борису Павловичу – 70! (2011)
Смирнову Ігору Георгійовичу – 65! (2011)
Бортнику Сергію Юрійовичу – 50! (2011)
Кошик Юрій Олександрович (2011)
Шебанін В. С. - Інтеграція аграрної освіти, науки і виробництва як основа підготовки сучасних кадрів для АПК (2016)
Пугачов М. І. - Агропродовольчий сектор України: економічний дискурс, Болдирєва Л. М. (2016)
Shubravska O. V. - Agriculture of Ukraine: state and resource development opportunities, Prokopenko К. O. (2016)
Дієсперов В. С. - Ефективність виробництва в сільськогосподарських підприємствах Сумської області (2016)
Fursa A. V. - Improvement strategy of competitive ability in the production of sugar beet and sugar (2016)
Захарчук О. В. - Проблеми комерційного обігу насіння та виплат за використання інтелектуальної власності в Україні (2016)
Корнійчук Г. В. - Характеристика фінансового потенціалу підприємства як економічної категорії (2016)
Коновал О. І. - Ефективність інвестування у приріст оборотного капіталу сільськогосподарських підприємств (2016)
Долгіх Я. В. - Метод DEA при оцінці основних ресурсних показників сільськогосподарських підприємств регіону (2016)
Сичевський М. П. - Чинники інноваційної конкурентоспроможності харчової промисловості в контексті глобалізації, Коваленко O. В. (2016)
Магеррамова С. Э. - Экономическое значение расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве (2016)
Шульський М. Г. - Аграрна економічна наука в дослідженнях Івана Франка: минуле і сучасне (до 160-річчя від дня народження І. Франка) (2016)
Заяць Р. В. - Організаційно-правові форми аграрних підприємств як інструмент управління власністю (2016)
Килипенко В. В. - Теоретичний зміст і сутність управління маркетинговою діяльністю (2016)
Коломієць Т. В. - Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення інтелектуального капіталу підприємств агросектору (2016)
Парсяк В. Н. - Підготовка економістів міжнародного рівня (рецензія на підручник "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності") (2016)
Лузан Юрій Якович – ювіляр (2016)
Кононенку Миколі Павловичу – 90 (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Белова О. В. - Эффективность применения асимптотического метода при решении некоторых задач механики, Кагадий Т. С., Щербина И. В. (2014)
Гайворонський І. В. - Вплив тривалого відпалу на структуру технічного алюмінію після лазерного легування міддю та залізом (2014)
Гоменюк С. І. - Застосування програми OpenFlipper до апроксимації тривимірних поверхонь, Тітова О. О., Морозов Ю. В. (2014)
Gristchak V. Z. - An approximate nonlinear dynamic problem solution of functionally graded material shallow shell structure with in time thickness variation, Fatieieva Yu. (2014)
Ободан Н. И. - Обратная спектральная задача для тонкостенных систем, Гук Н. А., Фещенко А. С. (2014)
Д’яченко Н. М. - Експоненціально-степеневий закон деформування шорсткості в плоскій задачі про вдавлення штампа, Рєзвіна Д. Г., Смолянкова Т. М. (2014)
Емец О. А. - Формализация взаимного расположения отрезков в задачах с неопределенностью, Барболина Т. Н. (2014)
Козин И. В. - Фрагментарная структура и эволюционный алгоритм для задач прямоугольного раскроя, Кривцун Е. В., Полюга С. И. (2014)
Коряшкина Л. С. - Условия оптимальности для задачи оптимального разбиения множеств с подвижными границами между подмножествами, Череватенко А. П. (2014)
Леонова М. В. - Оптимальний розклад за наявності очікування обслуговування на одному приладі (2014)
Лимарченко О. С. - Імпульсне збудження коливань резервуара з рідиною на рухомому маятниковому підвісі, Мухіна В. В. (2014)
Любименко Е. Н. - Особенности формоизменения пластины из сплава Α-PDHN при ее дополнительном одностороннем насыщении водородом (2014)
Овский А. Г. - Mоделирование плоских задач теории упругости толстых многослойных плит в системах компьютерной математики (2014)
Плаксій К. Ю. - Досліждення поведінки пружної коливальної системи з нелінійним віброгасником в околі резонансу, Міхлін Ю. В. (2014)
Проскурин Н. П. - Методология повышения частотных характеристик оптоэлектронных логических схем до середины УВЧ диапазона при их моделировании (2014)
Romanuke V. V. - Invariant of two drawing-nearest problems and of three types of the second player optimal strategies continuum in the game, modeling the reduction of single-parameter four-element uncertainty (2014)
Самар Г. В. - Точно розв’язувана модель топологічних переходів в металах (2014)
Стреляев Ю. М. - Решение квазистатической контактной задачи теории упругости с учетом трения (2014)
Алатемнех Х. Х. - Модель напружено-деформованого стану зубчастого колеса, Аль-Атемнех Б. Г. М., Аль-Омарі М. А. В., Чопоров С. В. (2014)
Янчевський І. В. - Вісесиметричні коливання незамкненої електропружної сферичної оболонки при пружному закріпленні краю (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "фізико-математичні науки" (2014)
Содержание (2016)
Бенюк В. О. - Комплексний підхід до лікування слабкості пологової діяльності у роділь з патологічним перебігом прелімінарного періоду (Оглядова стаття), Никонюк Т. Р. (2016)
Андрух В. С. - ВООЗ про жорстоке поводження з жінками у закладах охорони здоров’я (2016)
Вощула В. И. - Результаты фитопрофилактики рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей у женщин, Вилюха А. И. (2016)
Актуальность коррекции дефицита железа у женщин репродуктивного возраста (2016)
Смоланка І. І. - Оптимізація діагностично-лікувальної тактики у хворих з патологічними виділеннями із соска, Аксьонов О. А., Аксьонова О. Г., Білоненко Г. А. (2016)
Борис Е. Н. - Анализ результатов всеукраинского исследования применения препарата Лаферомакс в комплексной терапии урогенитальных инфекций и патологии шейки матки у женщин различного возраста, Гервазюк О. И. (2016)
Назаренко Л. Г. - Актуальні аспекти превентивної стратегії щодо пізніх ускладнень вагітності (2016)
Кравченко Е. В. - Оценка эффективности медикаментозной коррекции маточно-плацентарной и плодно-плацентарной форм дисфункции плаценты (2016)
Мельник Ю. М. - Ендотеліальна дисфункція як маркер плацентарної недостатності, Жук С. І., Атаманчук І. М. (2016)
Маркевич В. В. - Особливості гестаційної динаміки вмісту токсичних мікроелементів у сироватці крові та еритроцитах жінок різного репродуктивного віку, що народжують уперше (2016)
Жабченко И. А. - Особенности влагалищного биотопа беременных с несостоятельностью обтурационной функции шейки матки и возможности их коррекции, Олешко В. Ф., Бондаренко Е. Н., Коваленко Т. Н. (2016)
Вдовиченко С. Ю. - Роль родинно орієнтованих технологій у клінічному перебігу вагітності у жінок з високим акушерським ризиком (2016)
Галицкая В. В. - Субклинический гипертиреоз: диагностические критерии и принципы лечения Обзор руководства Европейской тиреоидной ассоциации 2015 года "Diagnosis and Treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism" (2016)
Макаренко М. В. - Особливості гормонального гемостазу у хворих з доброякісними гіперпластичними процесами грудних залоз, Говсєєв Д. О., Громова О. Л., Мартинова Л. І., Тян О. В. (2016)
Лысенко Б. М. - Особенности патогенеза сочетания генитального эндометриоза и гипотиреоза (2016)
Неспрядько С. В. - Індивідуалізація тактики лікування хворих із епітеліальними пухлинами яєчників з урахуванням клініко-морфoлогічних ознак та додатковим визначенням імуногістохімічних маркерів, Мельник М. М., Гончарук І. В. (2016)
Єгоров М. Ю. - Клініко-анамнестичний аналіз перебігу та лікування доброякісних і пограничних епітеліальних пухлин яєчників, Суханова А. А. (2016)
Махмуд Закут - Влияние перорального приема дидрогестерона на развитие сердца плода на ранних сроках беременности, Эмад Аслем, Мазен Абукамар, Осама Абугхазза, Джозеф Панзер, Дэниел Де Вольф (2016)
Янюта Г. С. - Затримка росту плода: діагностика та перинатальні наслідки, Савка Т. Р., Басистий О. В. (2016)
Веропотвелян П. Н. - Рак грудной железы в репродуктивном возрасте, индукторы риска и роль витамина D, Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П., Яручик С. П., Степанович И. В. (2016)
Свидсински А. - Персистенция биопленок Gardnerella Vaginalis на вагинальном эпителии после стандартной терапии пероральным метронидазолом, Мендлинг В., Лонинг-Баук В. и др. (2016)
Shao-Wei Wang - Роль цервикального серкляжа и вагинального прогестерона в лечении истмико-цервикальной недостаточности с и без преждевременных родов в анамнезе, Lin-Lin Ma, Shuai Huang, Lin Liang, Jun-Rong Zhang (2016)
Бенюк В. О. - Імуномодулювальні особливості сучасних пробіотичних препаратів у комплексному лікуванні жінок репродуктивного віку з хламідійною інфекцією у нижньому відділі статевих органів, Курченко А. І., Щерба О. А., Бу Вейвей (2016)
Королевский колледж акушеров-гинекологов Великобритании. "Эпилепсия во время беременности" (2016)
Палійчук О. В. - Клінічні аспекти медико-генетичного консультування і генетичного тестування близнюків, у тому числі з родин із сімейним раковим синдромом, Поліщук Л. З., Россоха З. І. (2016)
Paliychuk O. V. - Clinical aspects of medical-genetic counseling and genetic testing of twins, including those from families with family cancer syndrome, Polishchuk L. Z., Rossokha Z. I. (2016)
Алієва Тарана Джафар Кизи - Значення гетерохроматину і поліморфних варіантів генів фолатного циклу у жінок з репродуктивними втратами (2016)
Богослав Ю. П. - Наш опыт применения технологии "Плазмолифтинг" (Рlasmoliftingtm) в комплексном лечении бесплодия у женщин, Гюльмамедова И. Д., Ахмеров Р. Р., Яковец А. М. (2016)
Коцабин Н. В. - Особливості експресії ядерних стероїдних рецепторів в ендометрії у жінок з невдалими спробами запліднення in vitro в анамнезі, Макарчук О. М. (2016)
Гурженко Ю. М. - Інсемінація спермою чоловіка: результати відновлення фертильності у подружніх пар з чоловічою безплідністю, Куценко А. О. (2016)
Гурженко Ю. М. - Особливості депресивного стану чоловіків з виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки, які мають сексуальні розлади, Сорока В. В. (2016)
Кириленко О. В. - Побудова бізнес-інформаційних моделей організації енергетичного менеджменту при впровадженні нової моделі ринку електроенергії України, Блінов І. В., Танкевич С. Є. (2016)
Сторожилова Г. І. - Вплив параметрів моделі на точність прогнозування електроспоживання на об’єктах енергоринку, Демчик Я. М. (2016)
Денисюк С. П. - Підвищення ефективності транспортно-логістичної галузі. Енергоефективність складських приміщень, Коцар О. В., Хаазис Х-Д., Довбішук І. (2016)
Басок Б. І. - Енергетичне обстеження будівлі та дослідження її системи теплоспоживання, Гончарук С. М., Лисенко О. М., Луніна А. О., Олійник Л. В. (2016)
Калинчик В. П. - Энергоэффективное управление мехатронным комплексом "дробилка-мельница" с использованием искусственных нейронных сетей, Розен В. П., Шевчук С. П., Мейта А. В. (2016)
Костюк В. О. - Прикладні задачі застосування гібридних моделей для оптимізації локальних електропостачальних систем з власною генерацією, Базюк Т. М. (2016)
Дерев’янко Д. Г. - Особливості побудови та функціонування віртуальних електростанцій в умо+вах розвитку ОЕС України, Горенко Д. С. (2016)
Циганенко Б. В. - Метод визначення місця встановлення резервних перемичок розподільної електричної мережі, Кирик В. В. (2016)
Казанський С. В. - Динамічне 3D-моделювання теплового стану силових оливних трансформаторів, Моссаковський В. І., Яковенко А. В. (2016)
Кондратьева Е. А. - Теплообмен при течении воды сверхкритического давления в канале с обогреваемыми стержнями в нестационарном режиме с изменением мощности, Ковецкая Ю. Ю., Кравчук А. В., Скицко А. И., Сорокина Т. В. (2016)
Маліновський А. А. - Екологічна складова термомодернізації бюджетних та житлових будинків, Олійник М. Й., Музичак А. З. (2016)
Дешко В. І. - Моделювання режимів опалення приміщень, Білоус І. Ю. (2016)
Березовський Ю. В. - Вплив нових технічних рішень на проектування екологічно безпечної продукції з використанням лляної сировини (2016)
Засновники журналу (2016)
Наукові редактори (2016)
Автори (2016)
Информация о медицинских высших учебных заведениях - партнеров научно-практического журнала "Здоровье общества" (2016)
Информация о деятельности международной общественной организации "Международная асоциация "Здоровье общества" (2016)
Дуда О. К. - Клініко-лабораторні особливості перебігу грипу у дорослих хворих в епідсезон 2015-2016 рр, Бойко В. О., Коцюбайло Л. П. (2016)
Мальцев Д. В. - Основные аспекты иммунодиагностики и иммунотерапии при расстройствах спектра аутизма у детей, Чуприков А. П., Мишиев В. Д., Кириллова Л. Г., Коляденко Н. В. (2016)
Медведовська Н. В. - Вплив наявності захворювання на глаукому на якість життя пацієнтів, Повч З. В. (2016)
Шекера О. О. - Шляхи оптимізації витрат робочого часу лікаря-стоматолога на етапі заповнення медичної документації.Частина 1, Григ Н. І. (2016)
Григ Н. І. - Шляхи оптимізації витрат робочого часу лікаря-стоматолога на етапі заповнення медичної документації.Частина 2, Шекера О. О. (2016)
Шекера О. Г. - Підвищення взаємосумістності між медичним забезпеченням збройних сил України та НАТО (2016)
Берзінь В. І. - Формування змісту профілактичної роботи зі збереження та зміцнення здоров’я дітей та підлітків у навчально-виховних закладах, Стельмахівська В. П. (2016)
Глушко Л. В. - Компетентісний підхід як основний пріоритет викладання первинної спеціалізації та перепідготовки лікарів за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина, Федоров С. В. Симчич Х. С., Гавриш Т. Ю., Козлова І. В. Рудник В. Т. (2016)
Фриптуляк Г. - Роль семейного врача в гигиенической диагностике факторов риска инсульта, Берник В., Окишор В., Лупу М. (2016)
Yu. Voronenko - Problematic issues of system of training for primary link of health care and a way of their decision, O. Shekera, N. Medvedovskaya (2016)
Хіміон Л. В. - Артеріальна гіпертензія у пацієнтів молодого віку з ожирінням: основні фактори ризику, Рудь О. М. (2016)
Царенко А. В. - Організаційна модель залучення лікарів загальної практики - сімейних лікарів до надання паліативної і хоспісної допомоги пацієнтам геріатричного профілю (2016)
Ткаченко В. І. - Особливості застосування препаратів сульфанілсечовини у практиці сімейного лікаря: системний огляд ефективності та безпеки застосування гліклазиду, Садовнік Я. А. (2016)
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сьогодення та перспективи розвитку сімейної медицини" 27-28 жовтня 2016 р. (Київ, Україна) (2016)
Емблема Міжнародної громадської організації "Міжнародна асоціація "Здоров'я суспільства" (2016)
Анкета читача (2016)
Редакція журналу "Здоров’я суспільства" запрошує Вас до активної співпраці! (2016)
Костюк Н. - Принцип справедливості в правозастосуванні (2016)
Терованесов А. - Правове регулювання медичного страхування наприкінці ХІХ ст. (2016)
Тищенко Ю. - Юридичні форми міжнародного економічного права (2016)
Гончаренко О. - Саморегулювання господарської діяльності в практиці міжнародних організацій (2016)
Нескороджена Л. - Гармонізація цивільного та цивільного процесуального законодавства (2016)
Регурецька О. - Попередній договір та протокол про наміри у підприємницькій діяльності (2016)
Кучаковська Н. - Правове регулювання укладення електронних господарських договорів (2016)
Панькевич В. - Правове регулювання діяльності Державної аудиторської служби України, Сідак С. (2016)
Каменська Н. - Звернення до публічної адміністрації (2016)
Титул, зміст (2015)
Лысенко А. А. - Изучение месторождений на стадии их эксплуатации (на примере Еристовского месторождения железистых кварцитов), Мега Р. В., Жужома В. Н. (2015)
Калашник А. А. - Глубинные факторы формирования крупных промышленных месторождений лития в редкометалльных пегматитах Шполяно-Ташлыкского рудного района Украинского щита. Статья 2. Глубинные факторы формирования пространственно сопряженных крупных промышленных месторождений урана и лития в Ингульском мегаблоке (2015)
Іваншин В. А. - Унікальні розрізи девону Дніпровсько-Донецької западини Калайдинецька параметрична свердловина 413. Стаття 1, Кононенко Л. П., Раковська О. Л., Онуфришин С. В., Волошина З. Г. (2015)
Зурьян О. В. - Учет риска в ставке дисконтирования при реализации горных проектов освоения месторождений, Марченко Ю. Ф., Пидтилок А. М. (2015)
Борисюк М. М. - Європейський досвід щодо видобування сланцевого газу, Бережний Є. О. (2015)
Лебідь В. П. - Особливості пошуку вуглеводнів у нижньому нафтогазоносному комплексі для різних субрегіонів Дніпровсько-Донецького розсуву. Стаття 2. Нафтогазоперспективні ділянки пошуку родовищ у Роменсько-Охтирському субрегіоні (2015)
Васильева И. В. - Актуальные вопросы мониторинга породных отвалов угольных шахт и охраны окружающей среды (2015)
Шаталов Н. Н. - Творец "морской” металлогении (к 85-летию академика Евгения Федоровича Шнюкова) (2015)
Єлісєєва Л. В. - Сучасні урбанізаційні процеси: основні тенденції та виклики (2015)
Матусевич К. М. - Предметний простір економічної науки (2015)
Біленький О. Ю. - Аналіз методів ідентифікації стратегічних факторів ділової репутації транснаціональних корпорацій (2015)
Максименко А. В. - Виклики та орієнтири оподаткування діяльності транснаціональних корпорацій (2015)
Маловичко А. С. - Логістична концепція розвитку транзитних перевезень України (2015)
Гаврикова А. О. - Аналіз і проблеми розвитку та реформування ринку електричної енергії України (2015)
Жмуденко В. О. - Особливості управління ризиками в аграрній сфері (2015)
Карпов В. А. - Аналіз фундаментальних протиріч ефективності грошових потоків проекту, Шевченко-Перепьолкіна Р. І. (2015)
Кулінська А. В. - Еволюція парадигми національної економічної безпеки в інтересах стратегічного забезпечення національної безпеки країни (2015)
Лозова О. В. - Пріоритети державного регулювання соціальної сфери в період кризи та соціально-економічних потрясінь: шляхи адаптації (2015)
Буслаєва Г. В. - Оцінка доходів та витрат спеціалізованих засобів розміщування Одеської області (2015)
Карташов С. В. - Комплексна діагностика "ризик-менеджменту" на підприємствах (2015)
Ковальов А. І. - Кризовий стан як об’єкт антикризового управління підприємством, Карташов С. В. (2015)
Ковальов А. І. - Особливості впровадження моделі управління інтелектуальною власністю підприємства назасадах процесного підходу, Семенова В. Г. (2015)
Кузнецова І. О. - Класифікація загроз економічній безпеці підприємства, Кюне О. О. (2015)
Маловичко С. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України (2015)
Матіщак Ю. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку молочної галузі України (2015)
Нікітіна А. В. - Управління економічною безпекою підприємства в умовах глобалізаційних перетворень (2015)
Нєнно І. М. - Порівняльний огляд стандартів, практик та норм управління ризиками в Україні та за кордоном (2015)
Ольвінська Ю. О. - Використання методу рангової кореляції при аналізі розвитку малого підприємництва, Самотоєнкова О.В. (2015)
Орленко О. М. - Корпоративні системи управління як умова зростання продуктивності праці сучасного підприємства (2015)
Погорєлова Т. В. - Моніторинг як статистичний метод дослідження фінансових результатів підприємств (2015)
Попова Н. В. - Маркетингова підтримка розвитку підприємств у транспортно-логістичному кластері (2015)
Сазонець І. Л. - Басейнове управління як ефективний державний метод забезпечення раціонального використання водних ресурсів підприємствами України, Покуль О. В. (2015)
Селезньова О. О. - Діагностика маркетингового мікросередовища будівельних підприємств України (2015)
Семенов В. Ф. - Дослідження процесів управління персоналом підприємств курортно-рекреаційної сфери: термінологічні уточнення, Нєчева Н. В. (2015)
Семенова К. Д. - Організація системи управління ризиками на підприємстві, Тарасова К. І. (2015)
Янковий В. О. - Виробнича функція з постійною еластичністю заміщення ресурсів (2015)
Кравченко В. П. - Сучасна демографічна ситуація в Україні та перспективи її розвитку, Кравченко Н. В. (2015)
Арутюнян Р. Р. - Валютна криза: сутність, причини та наслідки в Україні, Арутюнян С. С., Ітигіна О. В. (2015)
Свердан М. М. - Податок на багатство: стан та тенденції застосування в країнах ОЕСР (2015)
Сирчин О. Л. - Гнучке планування діяльності банку (2015)
Шпаковський А. О. - Особливості проведення реструктуризаційних процесів у банківському секторі України на сучасному етапі (2015)
Коляда А. Л. - Аналітична оцінка ефективності функціонування підприємств Південного регіону (2015)
Кулинич О. О. - Проблеми визначення доцільності інвестування стартапів для розвитку ІТ-сектору України (2015)
Автори статей (2015)
Титул, зміст (2015)
Шемшученко Ю. С. - Етапи конституційного розвитку в незалежній Україні (2015)
Шевченко О. О. - Плебсологічне філософсько-правове осмислення історичної ролі еліти і нації (2015)
Десятник В. О. - Критично-правове мислення: природа наукового знання (2015)
Кравчук В. М. - Ефективність консультацій з громадськістю як інструменту народовладдя (2015)
Лісова К. С. - Втілення ідеї парламентаризму в період Української революції (1917–1921 рр.) (2015)
Малишко В. М. - Сучасний стан британської історіографії еволюції правового та організаційного інституту приватирства (2015)
Терела Г. В. - Правовий статус інспекцій праці: обговорення законопроектів урядовими комісіями за доби Гетьманату (1918 р.) (2015)
Чаплюк О. І. - Співвідношення суб’єктів національної та міжнародної правотворчості: методологічні аспекти (2015)
Мингела О. А. - Юридическая деятельность: критерии обособления (2015)
Осядла М. В. - Правова свобода як фундаментальна засада побудови громадянського суспільства (2015)
Свириденко Г. В. - Соціально значуща поведінка: підходи до вивчення (2015)
Батанов О. В. - Територія як інститут конституційного права (2015)
Бориславська О. М. - Загальноєвропейські конституційні цінності як основа європейської моделі конституціоналізму (2015)
Корнієнко П. С. - Міжнародні нормативно-правові акти як джерело здійснення правозахисної діяльності в Україні (2015)
Котенко М. В. - Роль системного тлумачення в правоінтерпретаційній діяльності Конституційного суду України (2015)
Гецко В. В. - Правові позиції Конституційного Суду України з питань конституційно-правової відповідальності депутатів (2015)
Коваль Н. В. - Проблеми удосконалення діяльності координаційних, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України (2015)
Любченко М. О. - Законодавче забезпечення права вільно залишати територію України (2015)
Гетманцев Д. А. - Реформа налоговой системы. ТОП-10 ключевых аспектов (2015)
Кінащук Л. Л. - Аудитор як суб’єкт аудиторського фінансового контролю (2015)
Войтенко І. С. - Поняття та правове регулювання ризикоорієнтованої системи митного та податкового контролю (2015)
Гедзюк О. В. - Деякі питання кваліфікації доходу фізичної особи як додаткового блага в цілях оподаткування податком на доходи фізичних осіб (2015)
Калмикова Я. С. - Аксіологія фактів у доказовій діяльності в адміністративному судочинстві (2015)
Литвиненко В. І. - Функції правоохоронних органів як суб’єктів протидії корупції в Україні (2015)
Власенко Д. О. - Контроль та нагляд за додержанням законодавства з надання адміністративних послуг суб’єктами публічної адміністрації (2015)
Гарбузов В. О. - Обов’язки і права як основа адміністративної правосуб’єктності підрозділів внутрішньої безпеки органів внутрішніх справ України (2015)
Денисенко А. П. - Проблеми в організації громадського контролю у сфері державного управління (2015)
Колесников М. О. - Щодо визначення провадження з надання адміністративних послуг у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно (2015)
Міськевич А. В. - Структура та особливості правовідносин у сфері надання адміністративних послуг соціального захисту населення в Україні (2015)
Романенко Є. О. - Правові аспекти реалізації програмно-цільового методу у сфері публічного бюджетування. Досвід Сполучених Штатів Америки (2015)
Співаков І. І. - Поглиблення партнерства України з ЄС: адміністративно-правове регулювання виборчих відносин (2015)
Запара С. І. - Категорія "інтересу" в цивільних та трудових правовідносинах (2015)
Іншин М. І. - Мотивація працівників у зарубіжних країнах (2015)
Шишка Р. Б. - Категорія "засади" у приватному праві (2015)
Бондар І. В. - Кодекс поведінки адвокатів: роль та вплив на професію (2015)
Віхрова І. О. - Адміністративно-господарські санкції як заходи господарсько-правової відповідальності (2015)
Герц А. А. - Поняття та особливості договору про надання медичних послуг у пластичній хірургії (2015)
Ізарова І. О. - Принципи цивільного процесу ЄС (2015)
Кожушко С. І. - Ідеї синергетики і синкретизму в методології трудового права (2015)
Легеза Ю. О. - Спадкування речових прав на чужу земельну ділянку (2015)
Огнев’юк Г. З. - Обов’язковість рішення суду як складова принципу правової визначеності (2015)
Олефір А. О. - Державна підтримка колективних форм господарювання як основний механізм забезпечення інноваційного розвитку (2015)
Осинська О. В. - Впровадження ризик орієнтованого підходу у сферу управління господарською діяльністю (2015)
Чурпіта Г. В. - Предмет доказування у справах щодо захисту сімейних прав та інтересів, які розглядаються в порядку непозовного цивільного судочинства (2015)
Шинкарук О. В. - Правова охорона немайнових прав юридичних осіб (2015)
Головачова А. С. - Проблеми правового становища страхових агентів (2015)
Гордієнко Р. Л. - Особливості та перспективи здійснення консалтингової діяльності в сфері охорони здоров'я (2015)
Дубас Т. В. - Поняття і сутність звільнення працівників (2015)
Мельник М. Б. - Інститут припинення права на аліменти у зв’язку з набуттям дитиною права власності на нерухоме майно (2015)
Миргородський Е. О. - Поняття та ознаки індивідуальних суб'єктів трудового права (2015)
Петренко О. А. - Види заборон у трудовому праві (2015)
Соцький А. М. - Соціально-правова природа неповної зайнятості працівників в Україні (2015)
Сhaban O. A. - Peculiarity of individual right to health data privacy within the family (2015)
Шельпякова Т. В. - Страхування як спосіб управління ризиками в сфері охорони здоров'я (2015)
Ярема В. А. - Поняття і сутність трудових прав суддів (2015)
Бошицький Ю. Л. - Вплив конституційної реформи та децентралізації влади в Україні на розвиток інтелектуальної власності (2015)
Андрощук Г. О. - Захист прав на товарні знаки (змішування) в Інтернеті: доктрина і правозастосовна практика ЄС (2015)
Андрусів У. Б. - Платформи дистрибуції мовленнєвого контенту суб’єктів інформаційної діяльності: ключові питання правової охорони (2015)
Тарасенко Л. Л. - Захист авторських прав: процесуальні аспекти (2015)
Яшарова М. М. - Особливості патентного законодавства промислово розвинених зарубіжних країн та країн, що розвиваються (2015)
Баженов М. І. - Забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності в ЄС та Україні: порівняльно-правовий аналіз нормативно-правового визначення та правозастосування (2015)
Лузан А. В. - Ефективне державне управління в сфері винахідництва та інновацій – тернистий шлях у краще майбутнє (2015)
Романюк Т. В. - Захист корисних моделей за законодавством Китаю (2015)
Євстігнєєв А. С. - Проблеми нормативного регулювання окремих видів юридичної відповідальності як гарантії забезпечення екологічної безпечності землекористування в Україні (2015)
Манжул І. В. - Визначення поняття енергетична безпека зарубіжними авторами (2015)
Ситнік Т. М. - Деякі правові аспекти обліку земель населених пунктів, зайнятих зеленими насадженнями (2015)
Гуренко Д. Ю. - Актуальні питання щодо визначення суб’єкта злочинів, Ємельянов В. П. (2015)
Кваша О. О. - Обставини, що виключають злочинність діяння, у контексті конституційного права людини на самозахист (2015)
Бабанли Р. Ш. - Наукові підходи до з’ясування сутності терміна "загальні засади призначення покарання" (2015)
Белоусов О. В. - К вопросу об участии прокурора в судебном процессе (2015)
Кукіна З. О. - Види кримінальної відповідальності за скоєння корпоративного злочину (2015)
Палюх Л. М. - Деякі питання систематизації норм про кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя за правом пострадянських країн (2015)
Панчак О. Г. - Примусові заходи медичного характеру та інші кримінально-правові наслідки: окремі проблеми застосування (2015)
Тарасевич Т. Ю. - Питання кримінально-правової кваліфікації суб’єктивної сторони злочинів, що вчиняються медичним працівником як спеціальним суб’єктом злочину (2015)
Лукашевич В. В. - Проблемні аспекти стажування як однієї з вимог набуття професійного статусу адвоката (2015)
Донець К. Г. - Особливості застосування звільнення від відбування покарання за хворобою (2015)
Кравцова М. А. - Понятие киберпреступности и её признаки (2015)
Перелигіна Р. В. - Насильство в середовищі осіб жіночої статі як кримінологічна категорія (2015)
Шпак О. О. - Особливості організації роботи керівника прокуратури з процесуального керівництва (2015)
Мошак Г. Г. - Приватизація кримінального процесу у ФРН (2015)
Білаш О. В. - Святий Престол та Мальтійський Орден як суб’єкти міжнародного права: особливості правосуб’єктності державоподібних утворень (2015)
Овсюк О. М. - Рада ООН з прав людини (2015)
Отрош М. І. - Міжнародні договори, нормативно-правові та інші акти Святого Престолу, що регулюють діяльність Католицької Церкви (2015)
Антонюк О. А. - Міжнародна публічна медіація: у пошуках максимальної ефективності (2015)
Кожушко Д. Б. - Система правового регулювання інвентаризації антропогенних викидів парникових газів держав Європейського Союзу (2015)
Ляшенко Н. А. - Вплив рішень Європейського Суду з прав людини на правову систему України (2015)
Скок Л. В. - Порядок спадкування у Німеччині: розмежування компетенції між судом та нотаріусами (2015)
Шуліпа О. В. - Стандарти поведінки міжнародних цивільних службовців (2015)
Шуміло О. О. - Структурно-функціональний аналіз органів кримінальної юстиції в державах-членах ЄС (2015)
Tomasovszky E. - The Current Situation of the Collective Management of Resale Royalty Right (2015)
Кодьєва О. П. - Виховання майбутніх юристів: культурологічний аспект (2015)
Кваша Р. С. - Окремі проблеми співучасті у військових злочинах (2015)
Наконечний В. В. - Компенсація моральної шкоди в договірних зобов’язаннях. Проблеми законодавчої техніки та правозастосовної практики щодо компенсації моральної шкоди в договірних зобов’язаннях (2015)
Клименко О. М. - Новий нотаріат України (2015)
Скрипнюк О. В. - Рецензія на Концепцію удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою в Україні (2015)
Відкриття Міжнародного центру правових та історико-політичних досліджень країн Центрально-Східної Європи КУП НАНУ у м. Львові (2015)
Круглий стіл на тему: "Парламентаризм в Центрально-Східній Європі: історія, національні особливості, сучасні тенденції" (2015)
Новий партнер КУП НАНУ – Краківський педагогічний університет (Польща) (2015)
Майстер-класи професора В.М. Сімчери на тему: "Право та економіка" (2015)
У РІ КУП НАНУ відбулася VІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні" (2015)
Міжнародна науково-практична конференція "Безпека, екстремізм, тероризм" (2015)
КУП НАНУ відвідала делегація з Грузії (2015)
Міжнародна конференція "Doing business in Hungary" (2015)
Круглий стіл на тему: "Актуальні проблеми європейського правового простору в умовах сьогодення" (2015)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства" (2015)
Візит делегації зі Східноєвропейського університету м. Перемишль (Польща) до КУП НАНУ (2015)
Круглий стіл на тему: "Регіональна політика і децентралізація в Україні в контексті євроінтеграційних процесів" (2015)
Цикл майстер-класів доктора права Арнольда Варенвальда (2015)
Міжнародна наукова конференція на тему: "Українсько-польські відносини в контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів в Центрально-Східній Європі (ХХ – поч. ХХІ століття)" (2015)
Круглий стіл на тему: "Обставини, що виключають злочинність діяння: проблеми теорії та практики" (2015)
Презентація книги доктора права Кембриджського університету Томаса Гранта (2015)
Круглий стіл на тему: "Актуальні проблеми юридичної конфліктології" (2015)
Засідання робочої групи Конституційної комісії з напрацювання пропозицій щодо конституційного регулювання прав, свобод та обов`язків людини і громадянина (2015)
Міжнародна конференція "Сучасні тенденції розвитку юридичної освіти" (2015)
Круглий стіл на тему: "Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центральної та Східної Європи: теорія, методологія, практика" (2015)
Міжнародна науково-практична конференція "Конституція і виборчий процес в Україні" (2015)
Редакційні повідомлення (2015)
Корчевна Л. О. - Субсидіарний характер позитивного права в східній правовій традиції (2014)
Дашковська О. Р. - Гендерно-правова експертиза законодавства як інструмент забезпечення рівноправності статей (2014)
Стрілець В. В. - Губернський та повітові революційні комітети в Полтавській губернії: організаційна структура та функції (грудень 1919 – квітень 1920 рр. ) (2014)
Поповський Д. П. - Застосування суддівського розсуду в країнах романо-германської правової сім’ї (2014)
Шевчук-Белая Я. В. - Территориальные преобразования и заселение Очаковской области в составе Российской империи: историко-правовой аспект (2014)
Атаманова Н. В. - Литовські статути як історичні пам’ятки у системі вітчизняних джерел права (2014)
Пивоваров В. В. - Використання прийомів прикладної математики в дослідженні явища корпоративної злочинності (2014)
Турчак О. В. - Ставлення українських політичних партій до Польської держави: перша половина 1920-х рр. (2014)
Курас Д. І. - Питання військової політики держави в теоретичній спадщині М. Ю. Шаповала (2014)
Савенко В. В. - Історіософський аспект формування громадянського суспільства в умовах правової реальності Європи та світу Нової доби (2014)
Грігорова Г. Л. - Ювеналістична концепція реалізації негативної юридичної відповідальності неповнолітнім в Україні (2014)
Куціпак О. В. - Дія правових актів як відображення якості правового життя (2014)
Пивовар І. В. - Незалежність суддів у контексті сучасних правових реформ (2014)
Гартман М. Т. - Історичні умови формування єврейського права періодів рішонім та ахаронім (2014)
Галківська М. Б. - Філософсько-правове осмислення професійної (деонтологічної) правосвідомості особи–юриста (2014)
Зубрицький В. В. - Єдність внутрішньої та зовнішньої інтерналізацій соціально-правових норм як запорука правослухняної поведінки (2014)
Вільчик Т. Б. - Адвокатура й держава: взаємодія в забезпеченні прав і законних інтересів громадян (2014)
Дробуш І. В. - Територіальна основа функціонування місцевого самоврядування в Україні: актуальні питання реформування (2014)
Кириченко Ю. В. - Право на свободу об’єднання у професійні спілки: відповідність конституційної практики України європейським стандартам (2014)
Петришина-Дюг Г. Г. - Проблеми вдосконалення фінансування діяльності політичних партій України (конституційно-правовий аспект) (2014)
Реньов Є. В. - Проблемні питання визначення поняття та сутності конституційного ладу (2014)
Шпак Ю. О. - Досвід реформування місцевого самоврядування у Великобританії (2014)
Бондаренко Н. С. - Адміністративно-правова охорона об’єктів тваринного світу (2014)
Борисенко В. В. - Принципи адміністрування місцевих податків і зборів (2014)
Валуєва Л. В. - Деякі аспекти вдосконалення правового регулювання управлінської діяльності у морських портах України (2014)
Венгер Ю. В. - Місце стандартизації в адміністративно-правовому регулюванні господарської діяльності в Україні (2014)
Галіцина Н. В. - Основоположні (теоретичні) засади концепції "соціальна держава" (2014)
Денисенко А. П. - Щодо передумов виникнення, зміни та припинення адміністративних правовідносин з організації громадського контролю у сфері державного управління (2014)
Єфремов А. О. - Принципи охорони праці державних службовців в Україні (2014)
Задорожна Я. В. - Самовільні дії як спосіб вчинення адміністративного проступку (2014)
Задоя І. І. - Проходження стажування особою для набуття права на заняття адвокатською діяльністю (2014)
Зубов О. С. - Актуальні питання судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності (2014)
Коротка Н. О. - Післядипломна педагогічна освіта як об’єкт публічного адміністрування в Україні (2014)
Кушнір С. М. - Навчальний заклад як об’єкт внутрішнього державного контролю у сфері освіти (2014)
Мельниченко А. О. - Професійна мотивація як передумова ефективної професійної діяльності працівників органів прокуратури (2014)
Миколенко О. М. - Прогностична функція науки адміністративного права (2014)
Мілєнін П. О. - Щодо питань оптимізації суб’єктів державного контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Павліченко В. М. - Поняття нормативно-правового забезпечення праці державних службовців (2014)
Постригань В. С. - Загальна характеристика законодавства України у сфері гідрометеорологічної діяльності (2014)
Северин К. М. - Принцип уникнення конфлікту інтересів в адвокатській діяльності (2014)
Слєпченко О. О. - Особливості адміністративно-правових норм, які визначають діяльність вищих навчальних закладів із підготовки фахівців для торгового флоту в Україні (2014)
Тиліпська О. Ю. - Свобода мирних зібрань у досвіді демократичних процесів у США (2014)
Фокша Л. В. - Публічні фонди: поняття, ознаки та правова природа (2014)
Христинченко Н. П. - Види адміністративних процедур у науковій сфері (2014)
Цекалова Н. І. - Індивідуальні суб’єкти міграційно-правових відносин (2014)
Бліхар М. М. - Інвестиційна діяльність як об’єкт правового регулювання (2014)
Войтенко Т. В. - Проблемні питання зміни статі в сімейному законодавстві України (2014)
Гончар Т. М. - Правовая охрана промышленных образцов в Республике Беларусь (исторический аспект и тенденции развития) (2014)
Избаш О. О. - Защита прав интеллектуальной собственности и Интернет (2014)
Ізарова І. О. - Принципи транскордонного цивільного процесу ALI-UNIDROIT і їх вплив на розвиток цивільного процесуального права (2014)
Конюхова Є. О. - Виникнення правовідносин із соціального найму (оренди) житла (2014)
Кузьминский О. О. - Використання схожого (імітованого) комерційного (фірмового) найменування у сфері права інтелектуальної власності (2014)
Кушерець Д. В. - Охоронні правовідносини у сфері договірного права: теоретичні питання (2014)
Плотник О. П. - Право потребителей на информирование в Республике Молдова (2014)
Рибницький Г. В. - Форми підприємницької діяльності (2014)
Світлична Г. О. - Представництво як форма надання правової допомоги в цивільному судочинстві (2014)
Таликін Є. А. - Риси позовної форми захисту в господарському судочинстві (2014)
Харківська К. В. - Поняття та принципи державної політики регулювання господарської діяльності (2014)
Холод В. В. - Окремі аспекти судової практики вирішення спорів щодо укладення, зміни та розірвання договору банківського вкладу та банківського рахунку (2014)
Швець В. О. - Створення законодавства про злиття і поглинання та пропозиції на поглинання в Україні за європейським зразком (2014)
Швець О. В. - Правова природа процедури ліквідації юридичної особи (2014)
Явор О. А. - Юридичні факти в сімейному праві як показник межі правового регулювання (2014)
Щербина В. І. - Рецензія на монографію М. І. Боднарука "правове регулювання соціального страхування в Україні" (2014)
Іншин М. І. - Надання працівникам можливостей для захисту від незаконного звільнення (2014)
Попов С. В. - Правове регулювання надання відпусток без збереження заробітної плати (2014)
Лагутіна І. В. - Захист уповноваженим Верховної Ради України з прав людини особистих немайнових трудових прав працівників (2014)
Русанова О. І. - Підстави притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за чинним законодавством (2014)
Міщук М. О. - Щодо ознак соціального партнерства в трудовому праві (2014)
Селезень С. В. - Поняття відшкодування моральної шкоди в трудовому праві (2014)
Боднарук М. І. - Правовий статус фізичної особи та професійної спілки як суб’єктів у сфері соціального страхування в Україні (2014)
Рижкова Є. Ю. - Правове регулювання приватного сектору медицини в США (2014)
Чернота Д. С. - Щодо особливостей праці жінок: історико-правовий аспект (2014)
Анталовці О. В. - Правова реформа системи охорони здоров’я Великобританії (2014)
Гончаров Г. Ю. - Історія становлення та розвитку інституту дисципліни праці (2014)
Каракаш И. И. - Особенности объектов природного происхождения и юридическое закрепление их принадлежности в Украине (2014)
Позняк Е. В. - Міжнародно-правові підходи до здійснення екологічного моніторингу в Україні, Шараєвська Т. А. (2014)
Ващишин М. Я. - Правові й організаційні засади формування національної екологічної мережі в Україні (2014)
Остапенко О. Г. - Історія правової стандартизації в екологічній сфері, Шевченко Л. А. (2014)
Третяков Є. А. - Щодо особливостей охорони праці в сільському господарстві (2014)
Чернєй В. В. - Проблеми кримінальної відповідальності за нецільове використання бюджетних коштів (2014)
Гумін О. М. - Заходи профілактики злочинів, пов’язаних із контрабандою наркотичних засобів (2014)
Орловський Р. С. - Пособник як вид співучасника в злочині (2014)
Заросинський Ю. Л. - Правова основа діяльності суб’єктів запобігання злочинам, що вчиняються неповнолітніми (2014)
Ємець Л. О. - Окремі особливості зарубіжної національної практики кримінально-правової регламентації трансплантації (2014)
Пчеліна О. В. - Поняття злочинів у сфері службової діяльності (2014)
Кисельов І. О. - Запобігання умисним посяганням на життя людини: віктимологічний аспект (2014)
Ткаченко І. М. - Кримінологічна характеристика причин наркоманії в Україні (2014)
Чернишов Г. М. - Кримінологічна характеристика шахрайств в інвестиційно-будівельній сфері (2014)
Ткачук П. О. - Відповідальність за злочини, що посягають на культурні цінності за кримінальними кодексами Російської Федерації та України: порівняльно-правовий аналіз (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського