Кухарець С. - Особливості використання малогабаритних газогенераторних модулів, Ярош О., Білецький В., Голуб Г. (2016)
Роженко В. - Твердопаливні котли на біомасі (2016)
Вихідні дані (2016)
Головченко В. І. - Дипломатична історія листопадової 1918 р. національно-демократичної революції на Буковині (2011)
Grzegorz Tokarz - Aktywność kulturalna Polski w Gruzji po 1989 r. (2011)
Гнатюк М. М. - Становлення міжнародного виміру внутрішніх політик Європейського Союзу (на прикладі внутрішнього ринку) (2011)
Ігнатьєв П. М. - Індія та Японія: від байдужості до стратегічного партнерства (2011)
Кучик О. С. - Механізми та форми реалізації колективної безпеки у діяльності міжнародних організацій (2011)
Литвиненко Н. П. - Договірно-правова база українсько-російських відносин в гуманітарній сфері (2011)
Седляр Ю. О. - Держава на міжнародній арені на початку ХХІ ст. (до проблеми ерозії Вестфальської політичної структури світу) (2011)
Філіна А. П. - Міжнародні та громадські організації, засоби масової інформації як суб’єкти розвитку національних культур у здійсненні державної культурної політики, Філіна Т. В. (2011)
Анджапарідзе А. - Економічний вимір українсько-грузинського партнерства (2011)
Полівода К. І. - Особливості європейської інтеграції Чеської республіки в галузі оборони і безпеки (2011)
Тельпіс О. В. - Дослідження концептуальних підходів феномену політичного лідерства (2011)
Тітаренко Т. В. - Об’єктивні характеристики та функції іміджування держави в міжнародних відносинах (2011)
Цебенко О. О. - Ідеологічні засади сепаратизму (2011)
Бірюков О. М. - Етапи становлення законодавства про банкрутство в Україні: уроки і перспективи (2011)
Гріненко О. О. - Місії ad hoc в сучасному праві Європейського Союзу (2011)
Криволапов Б. М. - Валютні застереження в міжнародному приватному праві (2011)
Федюк Л. В. - Особисті немайнові права в приватному праві СНД (2011)
Хонин В. Н. - Генетические основы антропогенеза и фудаментальные пространства бытия международных отношений. Часть первая (2011)
Костюченко Я. М. - Етапи європейської економічної інтеграції (2011)
Дика Д. О. - Організаційно-правові аспекти діяльності європейського суду з прав людини в контексті європейських стандартів (2011)
Мажар Л. С. - Використання суднового ходу Дунай – Чорне море через гирло Бистре: міжнародний спір чи ситуація (2011)
Святун О. В. - Історія становлення та перспективи розвитку україно-російських консульських зносин (2011)
Луцишин З. О. - Стратегії економічної дипломатії у становленні інституційних функціональних зв’язків у "Великій Азії" (на прикладі концепту "Енергетичного клубу" Шанхайської організації співпраці), Дікарєв О. І. (2011)
Українська Л. О. - Розвиток інтеграційних процесів і специфіка міжнародної кооперації, Соболєв В. М. (2011)
Дикий О. В. - Специфіка комунікацій у маркетингових стратегіях іноземних компаній на ринку України (2011)
Мазуренко В. П. - Вплив інформаційних сигналів на стан та динаміку світової фінансової системи в умовах кризи, Ткаченко Є. В. (2011)
Мальська М. П. - Ринок туристичних послуг Австралійського Союзу, Зінько Ю. В., Шевчук О. М., Городиський Ю. Я. (2011)
Присяжнюк Ю. І. - Особливості розвитку та перспективи торгівельних оборотів України й Польщі (2011)
Циганов С. C. - Особливості кредитно-інвестиційної політики банків в умовах нестабільності фінансових ринків (2011)
Аль Равахнех Рами. - Потенциальные пути преобразования украинской сферы услуг (2011)
Волкова Ю. Г. - Структурні зміни світової банківської системи (2011)
Гнатишин М. А. - Наслідки лібералізації торгівлі для довкілля країн, що розвиваються (2011)
Журавльов О. В. - Зовнішньоекономічні зв’язки України з Білоруссю: тенденції та перспективи оптимізованого розвитку (2011)
Лебедь І. Г. - Механізми та інструменти управління зовнішньоекономічною діяльністю українських підприємств (на прикладі підприємств легкої промисловості) (2011)
Омельченко В. Ю. - Науково-технічний потенціал – необхідна умова конкурентоспроможності космічної галузі (2011)
Паславська Р. Ю. - Оцінка рівня оподаткування в країнах–учасницях ЄС та в Україні (2011)
Ратникова А. С. - Инновационные приоритеты как основа конкурентных преимуществ экономики Украины в условиях глобализации (2011)
Серажим Ю. В. - Еволюція механізму функціонування міжнародних фінансових ринків у контексті сучасної світової кризи (2011)
Трофимчук А. - Економічна інтеграція країн Східної та Південно-Східної Азії (2011)
Тимків Я. І. - Суть поняття та основні етапи розвитку концепції "глобального управління" (2011)
Вихідні дані (2011)
Андронік Н. П. - Труднощі сприйняття та розуміння автентичних поетичних творів з метою організації на їх основі англомовної дискусії (2016)
Баклаженко Ю. В. - Прийоми та засоби індивідуалізації навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення студентів немовних ВНЗ (2016)
Безлюдна В .В. - Законодавчий аспект розвитку іншомовної освіти у ВПНЗ України (кінець 90-х рр. ХХ – початок ХХІ століття) (2016)
Биконя О. П. - Функціональні компоненти діяльності викладача та студентів у самостійній позааудиторній роботі з англійської мови з використанням мультимедійного електронного посібника (2016)
Бирюк О. В. - Навчально-мовленнєва ситуація при формуванні лінгвосоціокультурної компетентності у навчанні читання іншомовних текстів (2016)
Бичек О. А. - Розвиток критичного та творчого мислення майбутніх учителів-філологів у процесі застосування синтетичних видів мистецтва у професійній діяльності (2016)
Бобир С. Л. - Проблеми іншомовної освіти в епоху глобалізації (2016)
Британ Ю. В. - Принципи формування професійно орієнтованої читацької компетентності засобами інтернет-ресурсів (2016)
Ващило О. В. - Принципи побудови підсистеми вправ у межах методики навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення (2016)
Володько А. М. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх перекладачів усного послідовного науково-технічного перекладу (2016)
Гергуль С. М. - Формування професійної майстерності майбутнього вчителя-філолога, Городнича Л. В. (2016)
Гурина Н. В. - Комунікативні стратегії в професійно орієнтованому навчанні майбутніх учителів вживання англійських інтонем у говорінні (2016)
Дацків О. П. - Використання прийомів драматизації на заняттях з іноземної мови у педагогічному ВНЗ (2016)
Дзіман Г. М. - Моделювання змішаного навчання майбутніх інженерів-біотехнологів академічного письма англійською мовою (2016)
Dudoladovа А. V. - Using podcasts in developing foreign language listening skills (2016)
Dudoladovа O. V. - Learners’ identity: focus on second language acquisition (2016)
Євдокімова-Лисогор Л. А. - Модель "Перевернутого класу (Flipped classroom)" у процесі формування МКК студентів економічних спеціальностей (2016)
Іванова І. М. - Принципи формування у майбутніх фахівців сфери туризму професійно орієнтованої англомовної компетентності в укладанні текстів оглядових екскурсій (2016)
Кардашова Н. В. - Критерії відбору англомовних подкастів для формування у майбутніх учителів лінгвосоціокультурної компетентності в аудіюванні (2016)
Ковальчук О. С. - Лінгвометодична характеристика дискурсу спеціальності "Харчові технології" (2016)
Коргуник Ю. В. - Значення іншомовної освіти в процесі інтернаціоналізації освітньої сфери та її роль у формуванні конкурентоспроможних фахівців у глобалізованому суспільстві (2016)
Корнєва З. М. - Методика формування міжкультурної професійно орієнтованої комунікативної компетентності студентів вищого технічного навчального закладу (2016)
Quam Phil - Narrative and cultural memory in foreign language studies (2016)
Курманова Б. Ж. - Лингводидактическая концепция "Языкового портфеля государственного служащего республики Казахстан" (2016)
Кусаметова Г. К. - Использование имидж-кейса в профессиональной деятельности преподавателя английского языка (2016)
Мартиненко О. Є. - Стратегії подолання труднощів англомовного аудіювання у майбутніх перекладачів (2016)
Maslov Y. V. - Foreign-language training at tertiary level: in search for the ‘principled eclecticism’ (2016)
Мацнєва О. А. - Удосконалення в майбутніх учителів англійської мови навичок виразного читання з використанням автофонограми (2016)
Morgan Ann - Creating professional managers for schools in the 21st century (2016)
Moroz L. M. - The problem of cultivating creativity in the context of international education (2016)
Огородник Н. Е. - О традициях и новациях в преподавании английского языка будущим морякам (2016)
Олійник Т. О. - Вплив вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів на вибір навчальних стратегій (2016)
Осадча Н. В. - Методичні рекомендації з організації процесу формування у старшокласників лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні на уроках країнознавства (2016)
Павленко А. Е. - Еще раз о проблемах и перспективах становления литературной нормы регионального языка равнинной Шотландии, Павленко Г. В. (2016)
Панзига О. М. - Контроль рівня сформованості рецептивних мовних компетентностей майбутніх вчителів у самостійній роботі (2016)
Perry H. R. - Teachers of global english on the front line: a case study from Germany (2016)
Пинюта И. В. - Подготовка будущих учителей иностранных языков к межкультурному общению (2016)
Пілішек С. О. - Міжкультурне спілкування як складова професійного спілкування іноземною мовою у міжкультурному середовищі (2016)
Починок Т. В. - Развивающий и воспитательный аспекты обучения межкультурному общению (2016)
Сатинова В. Ф. - Роль инновационного иноязычного образования в развитии творческой активности специалиста языкового профиля (2016)
Смелянська В. В. - Використанням JIGSAW reading на початковому етапі навчання іноземної мови у студентів вищої мовної школи (2016)
Соловьёва О. А. - Когнитивная модель грамматического концепта как основа совершенствования грамматических навыков учащихся (2016)
Стеченко Т. О. - Структурні компоненти інформаційної культури майбутніх учителів іноземних мов (2016)
Столяр М. Б. - Філософсько-епічна реконструкція античності мовою сучасної культури (за твором С.В. Пролеєва "Єлена Прекрасна: трагедія краси") (2016)
Тарнопольский О. Б. - Навчання англійської мови майбутніх менеджерів туризму: пролегомени підготовки підручника (2016)
Тютюнник О. М. - Проблема співвідношення навчання і виховання у педагогіці Памфіла Юркевича (2016)
Федоренко І. С. - Методичні засади реалізації групового методу навчання англійського діалогічного мовлення (2016)
Phan Duane - Cross cultural problems in teaching english and individualism (2016)
Черниш В. В. - Формування професійно орієнтованої компетентності в говорінні у майбутніх учителів англійської мови в аспекті рефлексивного підходу (2016)
Chugai O. Y. - Developing intercultural competence of educators through "Onion" project (2016)
Шевкопляс Л. В. - Вправи для формування англомовної компетенції в аудіюванні майбутніх учителів у процесі самостійної роботи (2016)
Юцевич І. С. - Проблема формування інформатичної компетентності майбутніх вчителів іноземних мов у процесі професійної підготовки (2016)
Задорожный Г. В. - Хозяйство как "поле" реализации духовно-нравственной константы антропного принципа (2011)
Бузгалин А. В. - Человек в экономике XXI века: пределы капитала, Колганов А. И. (2011)
Болдирєва К. В. - Вплив прибутку на функціонування планової системи господарства (2011)
Глушач A. B. - Трансакційні витрати вимірювання на ринку праці України і шляхи їх оптимізації (2011)
Гриценко А. А. - Монетарні інститути України та проблеми їх інтеграції в інституційну архітектоніку Європи, Власенко Н. В. (2011)
Епишев A. C. - Обострение продовольственного кризиса в условиях глобализации (2011)
Лисеный Е. В. - Формы экономических трансформаций (2011)
Мирясов Ю. А. - Модели эффективности лоббирования стратегических целей заинтересованных групп (2011)
Наркізов М. М. - Інституційні особливості розвитку України в умовах ринкової трансформації (2011)
Симкина Н. В. - Домохозяйсто в структуре переходной экономики (2011)
Халина О. В. - Интеллект власти или власть интеллекта как современные перспективы для Украины (2011)
Шталь Т. В. - Теоретические основы формирования маркетинговых стратегий предприятия (2011)
Антоненко Л. А. - Эволюция методологии планирования в рыночной экономике: от истоков до осмысления стратегического будущего, Зобенко Н. Г., Ван Цюйши (2011)
Грицай H. H. - Эволюция и стратегия государственного регулирования торговли Украины в 1991-2010 гг. (2011)
Рудь А. И. - Энергоемкость ВВП Украины: попытка критического осмысления реализации разных сценариев (2011)
Хомутенко Л. І. - Світовий досвід і українські реалії застосування програм рекапіталізації фінансових установ в умовах світової фінансової кризи, Хомутенко Я. В. (2011)
Глущенко В. В. - Реалізація пенсійної реформи – нагальна потреба української економіки, Левченко І. А. (2011)
Глущенко О. В. - Вектори розвитку інституційної архітектури ринку фінансових послуг України (2011)
Гребенюк Н. О. - Відновлення конкурентоспроможності банків України шляхом їх реструктуризації (2011)
Пантелеев В. П. - Понятійний апарат фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, Лепілін М. Г. (2011)
Гончаренко Н. І. - Проблеми та перспективи створення зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом (2011)
Гуслєв А. П. - Державні економічні регулятори туристичної діяльності в Україні (2011)
Довгаль Г. В. - Інвестиційна привабливість як чинник формування туристичного іміджу Харківського регіону (2011)
Дуна Н. Г. - Венчурне інвестування з позиції компаративістики, Вовченко В. В. (2011)
Жукова Л. М. - Особливості перерозподілу прав власності корпоративного сектору економіки (2011)
Кривуц Ю. Н. - Международные экономические отношения как экономическая категория (2011)
Юрченко Е. Е. - Основные тенденции развития мирового рынка туристских услуг на современном этапе (2011)
Ткач С. М. - Фармакотерапия ожирения: прошлое, настоящее и будущее, Тимошенко А. С. (2016)
Зуєв К. О. - Цукрознижувальна терапія діабету 2 типу – мистецтво можливого, Когут Д. Г. (2016)
Семенюк Л. М. - Генетичні фактори розвитку гіперандрогенії у жінок, Яроцький М. Є. (2016)
Черенько С. М. - Феохромоцитоми малого розміру: клініко-діагностичні та периопераційні аспекти захворювання, Ларін О. С., Товкай О. А. (2016)
Кунатовський М. В. - Інтраопераційна корекція гемодинамічних порушень у пацієнтів із феохромоцитомою надниркових залоз, Ларін О. С., Дубров С. О. (2016)
Нечай О. П. - Досвід використання поодинокого дворядного безперервного погружного шва з метою закриття післяопераційної рани в хірургії щитоподібної та прищитоподібних залоз, Смоляр В. А., Ларін О. С., Черенько С. М. (2016)
Вернигородський В. С. - Структура та динаміка інвалідності внаслідок гіпотиреозу в осіб молодого віку, Фетісова Н. М., Вернигородська М. В. (2016)
Алтуніна Н. В. - Динаміка показників варіативності серцевого ритму на тлі застосування альфа-ліпоєвої кислоти та сульфату цинку у постінфарктних хворих із цукровим діабетом 2 типу (2016)
Третьяк Е. Э. - Впервые выявленный сахарный диабет как манифестация плюригормональной опухоли гипофиза (соматотропиномы-кортикотропиномы). клинический случай, Щекатурова Л. В., Кидалова Г. А., Когут Д. Г. (2016)
Катцнельсон Л. - Акромегалія: настанови з клінічної практики ендокринологічного товариства (частина 2), Лос Е. Р., Мелмед Ш., Моліч М. Е., Мохаммад Гассан Мурад, Утц А., Васс Дж. А. Х. (2016)
Черенько М. С. - Сучасні погляди на діагностику та лікування гіпертиреозу та інших форм тиреотоксикозу: огляд останніх рекомендацій Американської Тиреоїдної Асоціації (2016) (2016)
Глоба Є. В.. - Досвід надання допомоги педіатричним пацієнтам в університетській клініці мотол (м. Прага, Чехія) за результатами стажування Clinical fellowship of the European Society Of Paediatric Endocrinology (2016)
Зелінська Н. Б. - Вітамін-Д індукована гіперкальціємія: механізми, діагностування і лікування (2016)
Кирилюк М. Л. - Папілярні мікрокарциноми щитоподібної залози: активне спостереження чи активне лікування? (2016)
Максименко Н. В. - Конфлікти природокористування поморських ландшафтів Надморского ландшафтного парку (Польща) (2016)
Удовиченко В. В. - Топічні парадинамічні ландшафтні комплекси та їх спряження (на прикладі ключових ділянок дослідження території Лівобережної України) (2016)
Тітенко Г. В. - Можливості управління процесами засолення алювіальних грунтів заплавних ландшафтів в системі екологічного менеджменту міських територій, Масто Ю. О. (2016)
Vilček J. - Ecological-Economic Suitability of the Soils for Growing of Spring Barley (Hordeum Sativum L.), Torma S., Lisnyak A. (2016)
Крайнюков О. М. - Оцінка ризику для здоров’я людей, обумовленого використанням забруднених нафтопродуктами питних вод за допомогою методики RAIS (US-EPA), Якушева А. В. (2016)
Сафранов Т. А. - Проблема екологізації рекреаційно-туристичної діяльності в Україні, Полетаєва Л. М. (2016)
Гулай Л. Д. - Характеристика природно-заповідного фонду Волинської області, Сакура Б. І. (2016)
Ачасов А. Б. - Оцінка забур’яненості посівів соняшника за допомогою безпілотних літальних апаратів, Сєдов А. О., Ачасова А. О. (2016)
Музиченко О. С. - Стан популяції конвалії звичайної (Convallaria Majalis L.) в умовах сугрудів Ківерцівського лісгоспу Волинської області (2016)
Сарапіна М. В. - Особливості функціонування екосистем в умовах радіоактивного забруднення: від деградації до відновлення, Варивода Є. О. (2016)
Перегуда Ю. А. - Оцінка забруднення атмосферного повітря в Столичному макрорайоні України (2016)
Бєкєтов В. Є. - Аналіз та оцінка рівня забруднення атмосферного повітря м. Харків, Євтухова Г. П., Ломакіна О. С. (2016)
Юрасов С. М. - Оцінка стану підземних вод Косовського району Одеської області, Алексєєнко О. А. (2016)
Вергелес Ю. І. - Реакції клена гостролистого (Acer Platanoides l.) міських насаджень на вплив комплексу фізичних факторів антропогенного походження, Галетич І. К., Данова К. В., Задорожний К. М., Решетченко А. І., Рибалка І. О. (2016)
Орфанова М. М. - Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами в місті Івано-Франківськ, Іваник О. І. (2016)
Поливянчук А. П. - Повышение эффективности систем экологического диагностирования дизельных силовых установок – туннелей, Скуридина Е. А., Каслин А. И. (2016)
Солошич І. О. - Забезпечення інформаційно-комп’ютерного супровіду викладання дисциплін екологічного спрямування, Почтовюк С. І. (2016)
Содержание (2016)
Зак К. П. - Предсказание развития сахарного диабета 1-го типа и диагностика его асимптомной фазы с помощью аутоантител к островкам Лангерганса поджелудочной железы у человека задолго до возникновения у него заболевания, Попова В. В. (2016)
Коритко О. О. - Вплив надмірної маси тіла та ожиріння на фертильність і виношування вагітності (2016)
Бобрик М. И. - Новости практической эндокринологии по итогам конгресса Европейского эндокринологического общества 2016, Сидорова И. В. (2016)
Зиныч О. В. - В унисон с мировыми тенденциями: клинические аспекты применения лираглутида в комбинации с инсулином у пациентов с сахарным диабетом (обзор литературы и клинические наблюдения), Кушнарева Н. Н., Ковальчук А. В., Прибила О. В., Шишова К. А., Гурина Н. М., Корпачев В. В. (2016)
Паньків І. В. - Вміст вітаміну D і стан кісткового метаболізму при синдромі тиреотоксикозу (огляд літератури) (2016)
Галицкая В. В. - Субклинический гипертиреоз: диагностические критерии и принципы лечения. Обзор избранных глав руководства Европейской тиреоидной ассоциации 2015 года "Diagnosis and treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism" (2016)
Гуріна Н. І. - Автоімунний полігландулярний синдром (спостереження з практики), Прудиус П. Г., Власенко М. В. (2016)
Сердюк В. Н. - Морфометрические и биохимические кластеры метаболического синдрома у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа на разных стадиях диабетической ретинопатии, Ищенко В. А. (2016)
Журавлева Л. В. - Влияние комбинированной терапии с применением альфа-липоевой кислоты на уровень фракталкина у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2-го типа, Лопина Н. А. (2016)
Паламарчук А. В. - Епідеміологія та клініко-морфологічні особливості раку щитоподібної залози в осіб, які проживають у Вінницькій області, Власенко М. В., Прудиус П. Г., Коломієць В. М. (2016)
Волошина Л. О. - Рання діагностика гіпотиреозу як фактора прогресування остеоартрозу та коморбідних процесів, особливості фітокорекції (2016)
Афанасьев А. - Ирония и смех, Василенко И. (2016)
Шевцов С. - Смех как смерть (2016)
Михайлюк А. - Семиотические аспекты смеха (2016)
Рибка Н. - Творчість, креативність та філософські теорії гумору (2016)
Кожем’якіна О. - Гендерні аспекти смислових комунікацій сміху (2016)
Кирилюк О. - Парадоксальний сміх при ритуальному розриванні поганського божества, "Курочка ряба", Аполлон як миша та радість світотворення (2016)
Белянская Е. - Архетип Нарцисса в "философской усмешке" Григория Сковороды (2016)
Звиняцковский В. - "Смешное обнаружится само собою…"(Гоголь и носители разноликих "смехов" в "Ревизоре") (2016)
Vak M. - The suspicion of the possibility for a dialogue of consciousnesses in Dostoevsky (2016)
Лаврентьев А. - Гуманизм черного юмора в новеллистике Джорджа Сондерса (2016)
Полякова А. - Ирония как аксиологическая составляющая современного поэтического дискурса (на материале поэтического объединения "Сибирский тракт") (2016)
Кришевская Л. - Карнавальное и героическое. Место пересечения (2016)
Янушевич И. - Особенности рефлексии одесского юмора, Лановая Д. (2016)
Райхерт К. - Сатира в кинофильме "Робот-полицейский" Пауля Верхувена (2016)
Ковалева Н. - "Ублюдки в опере", или анормативность как норма в современном музыкальном театре, Левченко В. (2016)
Бородина Н. - Мем как симулякр смеха в социальных сетях (2016)
Тихомірова Ф. - Життя навчить сміятися крізь сльози (сміх у стінах лікарні) (2016)
Соболевская Е. - Коллективное безумие, или с ума сходят не в одиночку (2016)
Бондаревська І. А. - Темпоральність прекрасного (2015)
Лисий І. Я. - Ідеологія непевності (до постановки проблеми) (2015)
Михайлов Д. Є. - Проблема поліонтології в сучасному постантропологічному дискурсі (2015)
Cватко Ю. І. - Міф про кредит у світлі тексту про кредит, або Вправа з прикладної філософії-2 (2015)
Менжулін В. І. - Щодо методологічних засад історико-філософської біографістики (за матеріалами періодичних видань кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА) (2015)
Саковська О. Ю. - Старе вино в нові бурдюки: спроби пробудження Аквінатової фізики в аристотелічному неотомізмі (2015)
Гусєв В. І. - Метафізика І. Ньютона (2015)
Козловський В. П. - Концептуальні моделі як методологічний прийом дослідження Кантової антропології (2015)
Лютий Т. В. - Два "Невчасні міркування" Ніцше: проблеми історії та музичної культури (2015)
Чернуха Т. Л. - До проблеми самообмеження держави у філософсько-правовій доктрині Георга Єллінека (2015)
Петруньок Н. І. - Після постпозитивізму: філософська спадщина Пола Феєрабенда в дзеркалі критики (2015)
Макух Ю. Ю. - "Сітчаста" модель Ларрі Лаудана: спроба раціональної реінтерпретації парадигмальних зсувів (2015)
Головащенко С. І. - Біблійні студії в КДА ХІХ – початку ХХ ст.: інституційні структури та персональні дослідницькі практики (2015)
Відомості про авторів (2015)
Dankevych Y. - Ecologically certified agricultural production management system development, Dankevych V., Chaikin O. (2016)
Rangelova R. - Long-term retrospective development of agriculture in Bulgaria, 1934–1989, Vladimirova K. (2016)
Terziev V. - Entrepreneurship in organic production – an incentive for sustainable rural development (2016)
Бурковська А. - Забезпечення конкурентоспроможності підприємств через стратегічне управління людськими ресурсами, Романчик М. (2016)
Волосов А. - Інновації як джерело формування конкурентних переваг підприємств торгівлі (2016)
Гринюк І. - Економічна сутність оборотних активів та їх типологія (2016)
Гуменюк М. - Формування економічного механізму забезпечення ефективності сільськогосподарських підприємств (2016)
Дияк В. - Формування конкурентної стратегії підприємств аграрного сектора на зовнішньому ринку, Ляшенко О. (2016)
Дядюк М. - Удосконалення методологічних засад управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах кризи (2016)
Колодійчук В. - Менеджмент логістичних систем підприємств АПК (2016)
Колодійчук І. - Розвиток гірських територій: вітчизняний і зарубіжний контекст (2016)
Лункіна Т. - Вплив соціальної відповідальності на формування навичок здобувачів вищої освіти (2016)
Мазур Н. - Механізм оподаткування в системі державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників (2016)
Прокопчук О. - Європейська модель інвестиційного забезпечення політики сільського розвитку, Усюк Т. (2016)
Самойлик Ю. - Концептуальна сутність і структура агропродовольчого ринку (2016)
Шуміло О. - Концепції управління економічною безпекою підприємств (2016)
До відома авторів (2016)
Avdeeva M. - National stereotypes and cultural differences between britons and bulgarians (2016)
Анікеєнко Ю. А. - Функціонально-семантичні параметри експлікаторів розділових відношень зі значенням черговості та сумніву, непевності (2016)
Гладченко К. Ю. - Лексико-семантичне поле як структурний елемент мовної картини світу (2016)
Глущенко В. А. - Порівняльно-історичний метод в українському мовознавстві 20-х – 60-х рр. XIX ст. (2016)
Глущенко В. А. - До питання про напрями лінгвоісторіографічного дослідження джерел вивчення історії східнослов’янських мов, Рябініна І. М. (2016)
Головньова-Коппа О. О. - Просодичні особливості медіального етапу ділових переговорів в англійській і українській мовах (2016)
Гончаренко Л. О. - Лінгвістичний принцип перекладу: переваги та недоліки (2016)
Губич В. В. - До питання про класифікацію спеціальних лексем (2016)
Гурко О. В. - Ствердження в семантичній структурі дієслів та іменників (2016)
Желязкова В. В. - Семантичні ролі індексальних знаків: проблема визначення (2016)
Зинякова А. А. - Акцентуація особових дієслів у поетичній творчості І. Франка (на матеріалі збірки "Зів’яле листя") (2016)
Зубко Т. В. - Семантична типологія предикатів сприйняття в сучасній українській літературній мові (2016)
Kovalenko O. V. - Peculiarities of the lexical, stylistic and grammatical translation of the literature for children (2016)
Kolev S. - Group work activity in language learning (2016)
Коцюба Н. Й. - Мовленнєва стереотипність та засоби її реалізації в офіційно-діловому тексті (2016)
Крутоголова О. В. - Стратегії текстотворення в науковому дискурсі Михайла Бриниха, Корякіна М. В. (2016)
Мороз А. А. - Росіяни очима французів під час Російсько-турецької війни 1853–1856 років (лінгвоімагологічний аспект) (2016)
Островська Л. С. - Вираження темпоральної семантики атрибутивними конструкціями (2016)
Ренчка І. Є. - До питання про взаємодію мови та ідеології в тоталітарному суспільстві (2016)
Стасюк Т. В. - Категоризація як основа мовної репрезентації знання (2016)
Стрельченко Н. С. - Когнітивні особливості функціонування питань-перепитів: психічні процеси (2016)
Тулузакова О. Г. - Актуалізація лексики західноукраїнського мовного узусу (2016)
Хрушкова О. А. - Словотвірна деривація економічно-географічних урбанонімів Дніпропетровщини (2016)
Максименко С. Д. - Асоціативно-рефлекторна теорія навчання Н. О. Менчинської (2015)
Алєксєєва О. І. - Психологічні інструменти розвитку конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій (2015)
Ананова І. В. - Методика діагностики неконструктивного переживання почуття вини (2015)
Атаманчук Н. М. - Інтернет-залежність і механізми психологічного захисту підлітків (2015)
Бантишева О. О. - Особливості та чинники емоційного інтелекту осіб юнацького віку (2015)
Боднар Д. М. - Генеза поглядів на питання морального виховання української молоді у педагогічній спадщині О. Р. Мазуркевича (2015)
Брюховецька О. В. - Психологічні особливості власне управлінської толерантності як одного з компонентів професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Василькевич Я. З. - Прояв гендерних відмінностей у структурі креативності школярів (2015)
Венгер Г. С. - Порівняльний аналіз особливостей якості сімейного життя в традиційних і дистантних сім’ях (2015)
Волошко Н. І. - Психосоматичні хвороби як результат впливу негативних психологічних факторів (2015)
Гулько Г. О. - Профілактика невротизації особистості в ситуації досягнення (2015)
Данильченко Т. В. - Емпірична структура суб’єктивного соціального благополуччя (2015)
Дметерко Н. В. - Бар’єри рефлексивного мислення та їх нівелювання засобами глибинної психокорекції (2015)
Дубовик М. О. - Фактори, що пов’язані з поведінковими проявами сексуальності осіб із розладами аутистичного спектра (2015)
Дуднік О. О. - Ціннісний аспект професійного самовизначення випускників шкіл-інтернатів (2015)
Заболотна Н. М. - Когнітивний стиль "гнучкість–ригідність пізнавального контролю" в структурі стильової організації інтелектуальної діяльності студентів (2015)
Завязкіна Н. В. - Формування поняття "обмежена осудність" в історичному контексті (2015)
Зоріна В. І. - Розвиваюча програма особистісного розвитку підлітка, обумовлена впливом ідеального образу дорослого (2015)
Иванченко А. А. - Преимущества жизнесозидающей креативности в психосоматическом и биоэнергетическом аспектах (2015)
Камінська І. П. - Якісні показники динаміки рівня сформованості деонтологічної культури в умовах англомовного навчання (2015)
Кахно І. В. - Особистісне становлення майбутнього лікаря в умовах вищого медичного навчального закладу (2015)
Кобильнік Л. М. - Психологічний супровід процесу самоактуалізації особистості майбутніх фахівців, Каткова Т. А. (2015)
Ковальчук Ю. В. - Психолого-організаційна технологія розвитку професійної Я-концепції офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України (2015)
Козова І. Л. - Мотивація до навчального процесу студентів-стоматологів у різних системах сучасної освіти (2015)
Корчакова Н. В. - Когнітивні основи розвитку просоціальної поведінки (2015)
Кресан О. Д. - Психологічні аспекти дослідження усвідомлення студентами життєвих подій за допомогою психосемантичних методів (2015)
Кривоконь Н. І. - Волонтерська діяльність як чинник розвитку життєстійкості українців (2015)
Кузьо Л. І. - Теоретико-методичні засади дослідження параметрів часової перспективи та рівнів мотивації вивчення студентами англійської мови (2015)
Лахтадир О. В. - Психологічна структура комунікативної компетентності студента-майбутнього фахівця з фізичного виховання (2015)
Максименко К. С. - Общая характеристика психологической специфики непсихотических личностных расстройств (по МКБ-10) (2015)
Мальцева М. В. - Економічна реальність дітей молодшого шкільного віку (2015)
Марценюк М. О. - Особливості переживання криз і методи надання психологічної допомоги дітям у кризових ситуаціях (2015)
Михайленко О. Ю. - Особливості компетентнісного підходу до підготовки практичних психологів (2015)
Михайлишин У. Б. - Соціально-психологічні особливості динамічних основ функціонування цінностей у групі (2015)
Михальська Ю. А. - Особливості механізмів психологічного захисту особистості, Ренке С. О. (2015)
Новік Л. О. - Психологічний аналіз змістових компонентів позитивного іміджу психолога (2015)
Огороднійчук З. В. - Вивчення професійно-особистісних якостей майбутніх спеціальних психологів, Дубовик О. М. (2015)
Onufriieva L. A. - The psychological potential of socionomic specialists’ personal progress in the light of family education (2015)
Орап М. О. - Параметри індивідуального стилю мовленнєвого досвіду особистості (2015)
Орішко Н. К. - Емпіричне дослідження структурних компонентів самовдосконалення особистості в юнацькому віці (2015)
Павелків В. Р. - Специфіка прояву агресії та деструктивної поведінки в підлітковому віці (2015)
Пастух Л. В. - Модель і програма розвитку сензитивності практичних психологів системи освіти (2015)
Підбуцька Н. В. - Розробка опитувальника "Базовий професіоналізм особистості майбутнього інженера" (2015)
Пілецька Л. С. - Модельне уявлення про професійну мобільність особистості (2015)
Поворозник К. О. - Психологічні особливості розвитку часової перспективи у студентської молоді (2015)
Подкоритова Л. О. - Самопізнання фахівців соціономічної сфери за допомогою дихальних технік: теоретичний аналіз досліджень (2015)
Посвістак О. А. - Становлення психології сім’ї як науки (2015)
Сингаївська І. В. - Психологічні особливості узгодження особистісних та суспільних вимог до професійної успішності викладача (2015)
Сіпко Л. О. - Особливості використання методів психокорекції у роботі з психічною травмою (2015)
Solińska Urszula - Sposoby spędzania czasu preferowane przez młodzież gimnazjalną a ich środowisko rodzinne (2015)
Співак Л. М. - Вікова динаміка національної афіліації особистості в юності (2015)
Токарева Н. М. - Розвиток перцептивно-інтерактивної компетентності підлітків: психологічний дискурс (2015)
Уварова С. Г. - До питання про механізми появи психічних наслідків суспільних криз (2015)
Халік О. О. - Можливості використання психомоторних ігор та ігрових дій для розвитку дрібної моторики дошкільників, Дерипаска Т. О. (2015)
Царькова О. В. - Феномен почуття провини як глибинний аспект особистості батьків, які мають дітей з обмеженими можливостями (2015)
Циганчук Т. В. - Стрес у професійній діяльності (2015)
Чепішко О. І. - Ефективність впровадження програми розвитку професійної свідомості майбутніх учителів (2015)
Шевченко Н. Ф. - Тривожність як чинник дитячого неврозу: теоретичне обґрунтування (2015)
Шевченко С. В. - Емоційний компонент розумової працездатності першокурсників як предмет психологічного дослідження (2015)
Штепа О. С. - Характеристика особистісного досвіду психологічно ресурсних осіб (2015)
Щербак Т. І. - Психологія народної іграшки (2015)
Щербина В. Л. - Соціалізаційні орієнтації сучасної студентської молоді: культурно-типологічний підхід (2015)
Яланська С. П. - Стимулювання творчої активності студентів педагогічних ВНЗ, Оніпко В. В. (2015)
Яцина О. Ф. - Самореферентність дискурсивної ідентичності (2015)
Відомості про авторів (2015)
Про збірник (2015)
Акімова Н. В. - Мовна гра на сайтах новин як спосіб маніпулювання свідомістю читачів (2016)
Бабій І. М. - Одоративна лексика в сучасній українській мові: семантико-прагматичний аспект (2016)
Багнюк Л. О. - Професійна лексика у творчості Івана Франка: лексико-семантичний аспект (2016)
Воробець О. Д. - Функціональна транспозиція поширювачів семантичної моделі речення (2016)
Глущенко В. А. - Концепція фонетичного закону в студіях В. К. Журавльова, Орел А. С. (2016)
Глущенко В. А. - Актуалістичний метод у працях з історії українського мовознавства, Тищенко К. А. (2016)
Гордійчук О. В. - Питання частиномовної характеристики абстрактної лексики української мови (2016)
Дворянкін В. О. - Принципи картографування в "Лінгвістичному атласі лексики на позначення рис людини в українських східностепових говірках Південної Донеччини" (2016)
Заневич О. Є. - Відсуб’єктні зворотні дієслова із загальним значенням "задовольнятипобутові потреби" в українській мові XVI–XVII ст. (2016)
Ідзьо М. В. - Функціонування семантично-експресивних власних назв у польських медійних текстах ХХІ ст. (2016)
Корнієнко Л. М. - Українська перекладна багатомовна фразеографія: історія питання (2016)
Космеда Т. А. - Графічні системи слов’янських мов: взаємовплив та прагматика, Соболь Л. І. (2016)
Лось О. М. - Система ремарок у російсько-українському академічному словнику за редакцією А. Кримського та С. Єфремова (2016)
Малаш О. В. - Символіка болгарських назв садово-городніх рослин у лінгвоетнокультурному аспекті (2016)
Мороз О. А. - Ономастична фразеологія в українській та польській мовах в національно-культурному слов’янському просторі (2016)
Мороз Т. В. - Перший повний переклад Біблії українською мовою: історія створення та видання (2016)
Намачинська Г. Я. - Підґрунтя лексикографічної концепції В. Даля: етнокультурний аспект (2016)
Насакіна С. В. - Текстотворчий потенціал власних назв у рекламних текстах фармацевтичних препаратів (2016)
Ніколаєнко Л. C. - Аксіологічно марковані композитні прикметники/іменники з негативною семантизацією морально-етичних концептів ЗЛО, ГРІХ в англійській і українській мовах (2016)
Островська Л. С. - Структурно-семантичні особливості парцельованих структур (2016)
Піскунов О. В. - Погляди українських лінгвістів 30-х рр. ХХ ст. на процедуру лінгвістичної реконструкції (2016)
Пономаренко С. С. - Морфонема і морфонологічні процеси при словотворенні в сучасній українській мові (2016)
Саламатіна Я. О. - Поняття цінності у філософсько-психологічному й лінгвістичному аспектах (2016)
Святченко В. В. - Лінгвоісторіографічний аспект дослідження системного характеру мови в європейському порівняльно-історичному мовознавстві ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. (2016)
Сидоренко О. М. - Трансонімізація зоонімів у сучасний український ергонімікон (2016)
Ткаченко Ю. В. - Суб’єкт оцінки як складник образу свята в радянській і сучасній публіцистиці (2016)
Шестопал О. С. - Суфіксальні прислівники із кореневою акцентуацією у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" (2016)
Шульган О. В. - Перейменування в ойконімії України другої половини ХХ – початку ХХІ століття: досвід та перспективи (2016)
Щербак О. В. - Лексико-семантичні маркери впливу інтерперсональних субкодів комерційної телереклами (2016)
Гороховський Є. П. - Багатокритеріальна оптимізація систем управління телекомунікаційними мережами, Зіненко Ю. М., Крючкова Л. П., Борисенко І. І. (2016)
Бойко Ю. М. - Формування та дослідження телекомунікаційної системи з каскадним кодуванням із використанням турбокодів (2016)
Krulikovskyi O. V. - Testing timeseries ring-coupled map generated by on FPGA, Haliuk S. D., Politanskyi L. F. (2016)
Фесенко О. Д. - Управління безпілотним літальним апаратом в умовах радіоелектронної протидії, Радзівілов Г. Д. (2016)
Кубявка М. Б. - Інформаційні дії по формуванню необхідної інформованості контрагента впливу (2016)
Варфоломеєва О. Г. - Дослідження методів управління потоком в мережах NGN за протоколом TCP/IP, Мороз О. О. (2016)
Азаренко Е. В. - Методика расчета энергетической дальности обнаружения радиолокационных целей, Гончаренко Ю. Ю., Коноваленко Н. В., Лазаренко С. В. (2016)
Ляховецький Л. М. - Визначення критерію оптимальності амплітудно-частотної характеристики каналу зв'язку для систем передавання з ортогональними гармонічними сигналами (2016)
Орєшков В. І. - Дослідження залежності оптимального моменту початку обробки сигналу у приймачі СП ОГС від параметрів сигналу та характеристик каналу (2016)
Бондарчук А. П. - Исследование алгоритма работы поисковой системы, Залива В. В. (2016)
Розоринов Г. Н. - ЯКР-спектрометр для виртуального проектирования технических средств распознавания вида вещества и защиты объектов от его несанкционованного воздействия, Чичикало Н. И., Ларина Е. Ю., Ларин В. Ю. (2016)
Саміла А. П. - Застосування статично-конфігурованої ПЛІС у цифровій системі керування радіоспектрометром ЯКР (2016)
Повхлеб В. С. - Алгоритм функционирования системы управления мобильной цифровой тропосферно-радиорелейной станцией (2016)
Герасименко О. Ю. - Програмний комплекс для моделювання роботи GRID-системи із підтримкою захищеної обробки даних (2016)
Скулиш М. А. - Задача розподілу абонентського навантаженя між базовими станціями з підтримкою SDR, Заставенко А. А. (2016)
Торошанко Я. І. - Засоби управління перевантаженнями в комп'ютерних мережах, Хобта Б. М., Хобта П. М. (2016)
Abstracts and references (2016)
Баженова О. В. - Моделювання впливу шоків умов торгівлі на економічне зростання в Україні (2015)
Буй Т. Г. - Розвиток електронної комерції як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських компаній, Гаврилів І. Я. (2015)
Григор’єв Г. С. - Проблеми формування глокальної освітньої моделі (2015)
Гуменна О. В. - Логістичне забезпечення інноваційних процесів в АПК (2015)
Дадашова П. А. - Розробка моделі оцінки впливу податкового навантаження на стан бюджету європейських країн (2015)
Зварич О. В. - Фонди державного бюджету як особливі інструменти підтримки сталого розвитку держави (2015)
Івахненков С. В. - Підходи вчених США до методології науки: план вивчення з метою реформування досліджень бізнесу в Україні, Конбер Дж. (2015)
Камінський А. Б. - Методологічні основи використання потенціалу бюро кредитних історій у кредитній діяльності (2015)
Кирієнко А. І. - Проблеми емпіричної оцінки трансакційних витрат, Іванова Н. Ю. (2015)
Кузьменко В. П. - Складні еколого-економічні та соціально-політичні системи та їхня еволюція (2015)
Кузьменко Л. Г. - Основні підходи до регулювання цін на лікарські засоби в різних країнах світу (2015)
Литвин А. В. - Розробка дерев рішень для прогнозування фінансової кризи в страхових компаніях України (2015)
Македон В. В. - Методика функціонування системи грошово-кредитних потоків корпоратизованого суб’єкта фінансового сектору економіки, Корнєєва М. В. (2015)
Nezhyvenko O. - Conceptual bases to define shadow economy (2015)
Россоха В. В. - Розвиток промислового маркетингу в контексті сучасних ринкових трансформацій (2015)
Saparbayev A. - The "Immunity” of regional fuel and energy complex and its evaluation, Demesinova A. (2015)
Фарина О. І. - Оцінка факторів формування валютного курсу в Україні (2015)
Шевченко О. О. - Соціальні пріоритети реформування фінансового сектору (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вайєр С. - Криза "біженців" та постнаціональні прикордонні зони: досліджуючи нові біополітичні реалії Європейського Союзу (2016)
Гайдаш А. В. - Адаптаційна стратегія геронтогенезу у п’єсі П. Вогель "Найстаріша професія": відлуння рейганоміки у геріатричному борделі (2016)
Ганошенко Ю. А. - Біополітична реальність естетики Е. Ткачишина-Дицького (2016)
Маценка С. П. - Література як культурна екологія (2016)
Романова С. В. - Природа як світоглядний маркер у контексті національної традиції (на матеріалі іспанських, українських та російських фольклорних текстів) (2016)
Феллнер Астрід М. - Що тривожить Америку: сучасна сексуальність та біополітика переселенського колоніалізму (2016)
Філоненко О. Г. - Як Фауст стає Віктором Франкенштейном: європейська магія та наука (2016)
Schlimbach B. - "Here Was a Man": Negotiating Gender and Sexuality in HBO’s "Deadwood" (2016)
Яблоновська Н. В. - Антиестетика тіла як прийом розвінчання радянської дійсності у пізній публіцистиці Івана Буніна (2016)
Яковенко І. В. - Екокритичне прочитання поезії та есеїстики Еліс Уокер (2016)
Бокшань Г. І. - Специфіка моделювання фентезійного світу в романі-феєрії Галини Пагутяк "Зачаровані музиканти" (2016)
Борисюк І. В. - Текстуальність світу в ліриці Юлії Стахівської (2016)
Гурдуз А. І. - Велика перспектива малої прози Дари Корній: міфопоетичний аспект (2016)
Кирилова Т. А. - "Хвилюючим" голосом Ундини: стать як конструкт культурного імажинарного в оповіданні Інгеборг Бахман "Ундина йде" (2016)
Косарєва Г. С. - "Ієрогліфи любові, закодовані книгою змін...": поетика (о)мовлення тіла у збірці Лесі Мудрак "ТекС-ТИ-ЛЬ & Libido (рефлексії)" (2016)
Кот С. Ю. - Взаємоперетини простору та тілесності у романі Л. Ердрік "Жінка-антилопа" (2016)
Кропивко І. В. - Форми репрезентації та способи осмислення матеріально-тілесного низу в постмодерністській літературі (на матеріалі текстів Ю. Винничука та М. Ґретковської) (2016)
Лебединцева Н. М. - Тіло поета як медіа-текст (2016)
Олійник С. М. - Образ книги у фентезійному світі (2016)
Улюра Г. А. - Живе тіло, мертве тіло і напівживе: культурне заміщення і конструювання гендеру (2016)
Шаф О. В. - Фемінінні модуси репрезентації тілесності в українській ліриці ХХ ст. (2016)
Роджеро А. - Codex philosophiae (2015)
Роджеро А. - Авторские вопросы к изучению "Кодекса философии" (2015)
Роджеро А. - "Восемь с половиной", или Майские тезисы для круглого стола по герменевтике, проводимого герменевтическим семинаром общества "Одесская гуманитарная традиция" (2015)
Роджеро А. - Вопросы для Круглого стола по герменевтике, проводимого герменевтическим семинаром общества "Одесская гуманитарная традиция" (2015)
Барановская О. - Ответы на вопросы А. Н. Роджеро о герменевтике, Левченко В., Пролеев С., Рабокоровка А., Райхерт К., Соболевская Е., Томашевская Ю., Шевцов С. (2015)
Голубович И. - Герменевтика доверия и герменевтика подозрения (2015)
Соболевская Е. - Жизнь героя и смерть автора (2015)
Рабокоровка А. - Понимание и интерпретация как фундаментальные концепты иконологии Э. Панофского (2015)
Шевцов С. - Homo dicens и homo scribens (2015)
Шип С. - А. Н. Роджеро: философ на корте. Научно-просветительский очерк атлетического любомудрия (2015)
Артёменко Н. - Круг "время – бытие-в-мире – понимание" или онтология подручного (2015)
Барановская О. - Герменевтика как путь к языку (2015)
Афанасьев А. - Биографический метод: нарратив и интерпретация (2015)
Бевзюк Н. - Герменевтика труда и протестанская этика хозяйства (2015)
Богачов А. - Початок новочасної герменевтики (2015)
Кебуладзе В. - Конститутивна феноменологія природної настанови Альфреда Шюца й об’єктивна герменевтика Ульриха Овермана (2015)
Кирилюк О. - Дві герменевтики долі Льва Толстого (М. Кириєнко-Волошин та І. Бунін): гранично-категоріальна світоглядна інтерпретація (2015)
Ополев В. - Основные типы социокультурной трансляции научных знаний (2015)
Левченко В. - Этическая детерминация профессиональной деятельности ученого в феноменологии Э. Гуссерля (2015)
Пролеев С. - Перелагая античность: к вопросу о герменевтическом преодолении исторической дистанции (2015)
Шиян Т. - Агрегация и скобки в математике Нового времени: введение в логико-семиотический анализ (2015)
Кришевская Л. - Произведение на пути к своему пониманию. Предварительные заметки (2015)
Тихомірова Ф. - Людина vs природа: екологічна інтерпретація творів літератури початку ХХ століття (2015)
Rayhert K. - The social criticism of australian roadkill culture in George Miller’s "Mad Max" series (2015)
Иванова-Георгиевская Н. - Непобедимый "Дон Жуан" В. А. Моцарта на одесской сцене, или Розыгрыш для братвы (2015)
Шип С. - Музыкальное мышление как приблизительные измерения и расчетные операции (2015)
Ушакова Ю. - Культурные коды вестиментарной моды (2015)
Фигаль Г. - Жизнь как понимание (2015)
Бадави А. - Квинтэссенция нашей экзистенциальной концепции: экзистенциальное время (2015)
Голубович И. - Александро-Невская церковь Новороссийского университета: возвращение утраченной святыни, Голубицкая А. (2015)
Довгополова О. - Гуманитарная наука в России и перелом 1917 г.: экзистенциальное измерение, Каменских А. (2015)
Александрова Г. А. - Перша історія нового українського письменства: проблема українсько-російських літературних взаємин (2016)
Даниленко І. І. - Молитва Господня в українській та російській поезії (порівняльний аспект світоглядної парадигми) (2016)
Гладышев В. В. - "Весёлый роман" Владимира Киселёва: "Всё на свете – только песня на украинском языке"... (Размышления о судьбах патриотизма в контексте идеологии тоталитаризма) (2016)
Городнюк Н. А. - Концепт їжі у романі М. Гарецького "Віленські комунари" у контексті гастрономічної традиції літератури 1920–30-х рр. (2016)
Гончаров В. В. - Переосмысление А. Адамовичем культурного и духовного прошлого Беларуcи (2016)
Костенко Н. В. - Про двоскладникові і трискладникові ритми в українському некласичному вірші порівняно з російським (2016)
Улюра Г. А. - Як зроблений білоруський мігрантський роман (за "Холодним серцем" Альгерда Бахаревича) (2016)
Юрчук О. О. - Кодифікація російської імперії в романі Івана Нечуя-Левицького "Гетьман Іван Виговський" (2016)
Гольник О. О. - Художні прийоми містичного (на матеріалі романів О. Ільченка "Місто з химерами" та В. Даниленка ("Кохання в стилі бароко") (2016)
Київська Е. А. - Від емблеми до екфразису: інтермедіальна поетика трактату Григорія Сковороди трактату "Книжечка, называемая Silenus Alcibiadis, сирЂчь Икона Алківіадская" (2016)
Корівчак Л. Д. - Особливості художньої інтерпретації образу Юрія Хмельниченка у поемі "Князь Сарматії" М. Чернявського (2016)
Кравченко В. О. - Жанрові особливості роману Ірен Роздобудько "ЛСД. Ліцей Слухняних Дружин", Зрай Н. А. (2016)
Ніколайчук І. А. - Ніцшеанські мотиви у творах Лесі Українки та Лу Саломе (2016)
Пасько І. В. - Жанрово-стильова специфіка технотрилерів Макса Кідрука (2016)
Павлюк Х. Б. - Сенс і знаки експериментальної поезії: шляхи декодування та множинність прочитання, Кондрацька П. О. (2016)
Савенко О. П. - Літературна трансформація канонічного тексту (2016)
Семчишин Д. В. - "Пророк" О. Пушкіна і поетичні твори М. Вінграновського: ідейна та версифікаційна спадкоємність (2016)
Сподарець В. І. - Авторська казка на фольклорний мотив ("Казка про калинову сопілку" О. Забужко) (2016)
Рождественська І. Є. - Польські переклади творів Гоголя (2016)
Цепкало Т. О. - Міфологічна символіка образу місяця в поезіях Христі Алчевської та Грицька Чупринки (2016)
Чернюк С. Л. - Комунікаційна ризоматика роману Ю. Винничука "Аптекар" (2016)
Шара І. М. - До питання про прямі та непрямі засоби візуалізації персонажів як спосіб їх характеротворення (на матеріалі оповідання Григора Тютюнника "Три плачі над Степаном") (2016)
Бокшань Г. І. - Темпоральні міфологеми в художній прозі Галини Пагутяк (2016)
Гончарова Н. В. - Біблійний інтертекст у "Слові про Закон і Благодать" Іларіона (2016)
Дубина О. Ю. - Символіка "Скарбниці потребної" Іоаникія Галятовського: взаємодія церковної традиції та фольлору (2016)
Турчина Т. В. - Тлумачення старозавітних образів як префігурації новозавітних у проповідях Кирила Транквіліона Ставровецького (2016)
Чухонцева Н. Д. - Міфологема двійництва у романі Галини Пагутяк "Магнат" (2016)
Греба Р. - Підходи до інтерпретації поняття "соціальна послуга" в теорії державного управління (2016)
Ворона П. - Особливості впливу політичних партій Узбекистану на розвиток парламентаризму та місцевої демократії в країні (2016)
Машненков К. - Проблеми та перспективи розвитку України як екологічної держави (2016)
Паска О. - Еволюція інституту президентства в посткомуністичній Польщі (2016)
Тішкова Н. - Державне управління охороною навколишнього середовища на українських землях: ретроспективний аналіз (2016)
Горблюк С. - Нормативно-правове забезпечення діяльності органів публічної влади щодо формування регіональних інноваційних систем в Україні (2016)
Грибко О. - Система надання адміністративних послуг населенню в Україні: підвищення якості послуг в нових реаліях, Грабар Н. (2016)
Дакал А. - Державна політика у сфері захисту прав дітей: принципи, завдання та засоби реалізації (2016)
Ільченко В. - Підвищення рівня дотримання митних правил суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності за допомогою державних регуляторів (2016)
Кірєєва О. - Краудсорсинг як інноваційний інструмент участі громадськості в публічному управлінні (2016)
Ковальчук В. - Управління регіональним розвитком: глобальний контекст (2016)
Кульгінський Є. - Пріоритетні напрями державної політики збереження громадського здоров’я України (2016)
Олексюк Л. - Механізми правового забезпечення електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних: стан і тенденції розвитку (2016)
Подп’ятнікова А. - Роль держави в удосконаленні якості надання послуг у сфері транзиту (2016)
Акімов О. - Професійна діяльність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: психологічні аспекти управління кадрами (2016)
Ботвінов Р. - Підходи до класифікації видів державної служби (2016)
Онуфрієнко О. - Особливості модернізації цивільної служби Великої Британії: квазіавтономні неурядові організації (2016)
Шпекторенко І. - Підходи до професійної мобільності державного службовця в сучасних концепціях професіоналізації (2016)
Бабич О. - Аналіз інформаційної підтримки процесу децентралізації в Запорізькій області (2016)
Сухарська Л. - Правове регулювання фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в Україні в умовах бюджетної децентралізації (2016)
Відомості про авторів (2016)
Горішна Г. М. - Образна символіка майданної лірики (2016)
Довіна М. С. - Трансформація семантики міфологічних образів (на матеріалі української радянської літератури) (2016)
Жук О. І. - Комунікативні особливості ліричних текстів в’язнів ГУЛАГУ (на матеріалі тюремної лірики Василя Стуса, Яна Заграднічека та Віктора Бокова) (2016)
Журавська О. В. - Ірреальність як стратегія хронотопу химерного роману (2016)
Кірячок М. В. - Інтертекстуальність як форма художньої реалізації апокаліптичних візій в українському постмодерністському романі (2016)
Кость С. С. - Слов’янські літератури в інтерпретації Карела Запа (2016)
Лавринович Л. Б. - Аeternum – momentum – kairos: темпоральні аспекти міфопоетики у збірці Алеся Рязанова "Гліна. Камень. Жалеза" (2016)
Ли Ялинь - Место творчества И. Анненского в литературе Серебряного века в оценке Г. Адамовича (2016)
Накашидзе І. С. - Засоби сакралізації образу батьківщини в поезії української діаспори в Канаді другої половини ХХ ст. (2016)
Немченко Г. В. - Фольклоризм драматургії Михайла Старицького (2016)
Оздемір О. В. - "Заробітчанська проза" О. Драчковської (2016)
Раковская Н. М. - Ментальное пространство как элемент интегративной модели Ап. Григорьева (2016)
Росінська О. А. - Комунікативні стратегії хронотопу в постмодерній поезії (2016)
Сидоренко О. В. - Образ священнослужителя в українській сатирично-гумористичній літературі XVIIІ ст. та західндноєвропейській "низовій" літературі (2016)
Сподарець Н. В. - Компаративне дослідження літературної критики Микола Євшана та Миколи Гумільова: аксіологічний аспект (2016)
Ткачук Р. Ф. - Риторичні стратегії полеміки у трактаті митрополита Велямина Рутського "Examen Obrony, to jest odpis na script, Obrona Werificatij nazwany, w którym się zgromadzenie Wilenskie Zejścia Ducha iustificuie, że nie popadło w Sowitą Winę, sobie zadaną" (2016)
Цуркан І. М. - Національний варіант символізму Олександра Олеся (2016)
Шарагіна О. В. - Генезис "тихої лірики" (1960–1980 рр. ХХ ст.) в літературному процесі слов’янських народів (Україна, Росія, Болгарія) (2016)
Швець А. І. - Збірка Наталії Кобринської: "Казки": творча ґенеза, проблеми рецепції, семантика та поетика (2016)
Чик Д. Ч. - Типологія мотиву соціальної стигматизації в повісті "Наймичка" Т. Шевченка та романі "Ruth" Е. Ґаскелл (2016)
Фокина С. А. - Слов’янський та європейський контекст в ліриці Андрія Ширяєва (2016)
Коновалова В. В. - Ультрафільтрація водорозчинних полімерів на магнітоактивних мембранах, Бурбан А. Ф., Іваненко О. І., Перхун П. І. (2015)
Колесник І. С. - рН-чутливі мікрокапсули на основі натрій альгінату, модифікованого L-аспарагіновою та L-глутаміновою кислотами, Бородулін Ю. В., Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. (2015)
Паршин О. С. - Методи отримання високогідрофобних та супергідрофобних полімерних мембран для процесу мембранної дистиляції, Бурбан А. Ф., Вакулюк П. В. (2015)
Момот Л. М. - Гідрофільно-гідрофобні кополімери як основа для формування придатних до фотомодифікації мембран, Вретік Л. О., Ніколаєва О. А., Подвисоцька Т. С., Бурбан А. Ф. (2015)
Самченко Ю. М. - Гідрогелеві нанокомпозити для термоініційованого вивільнення фотосенсибілізаторів, Долинський Г. А., Пасмурцева Н. О., Полторацька Т. П., Ульберг З. Р., Гамалія М. Ф. (2015)
Самойленко Т. Ф. - Встановлення кінетичних закономірностей фотохімічно ініційованої полімеризації сумішей епоксидних і акрилатних мономерів, Ярова Н. В., Менжерес Г. Я., Бровко О. О., Горбатенко О. М. (2015)
Лукашевич С. А. - Отримання епоксиполіуретанових композицій, модифікованих полігідроксибутиратом та доксорубіцином. Дослідження їхньої структури та властивостей, Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Козлова Г. А. (2015)
Руденчик Т. В. - Розробка композиційних матеріалів на основі олiгооксипропiленфумарату, диметакрилат триетиленглiколю та N-вінілпіролідону, які містять імуномодулятор левамізол, і дослідження динаміки його вивільнення, Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Нечаєва Л. Ю., Кісельова Т. О. (2015)
Галярник Д. М. - Розкладання пероксиду бензоїлу активованим вугіллям СКН і КАУ в неводному середовищі, Бортник Н. В., Бакалінська О. М., Паляниця Б. Б., Кулик Т. В., Картель М. Т. (2015)
Стасюк O. Р. - Функціоналізація поверхні текстурованих пластин кремнію багатошаровими вуглецевими нанотрубками, Бакалінська О. М., Картель М. Т. (2015)
Азімов Ф. А. - Механохімічний синтез титанату літію з використанням органічних прекурсорів, Зажигалов В. О., Вечорек-Цюрова К. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2016)
Paska M. - Influence of surface active substances on the intensification of extraction when changing hydrodynamic indices of the technology of organopreparations, Drachuk U., Halukh B., Basarab I. (2016)
Berladir K. - Designing and examining polytetrafluoroethylene composites for tribotechnical purposes with activated ingredients, Sviderskiy V. (2016)
Yukhymenko M. - Hydrodynamic and kinetic processes of the mineral fertilizer granules encapsulating in the multistage device with suspended layer, Ostroha R., Artyukhov A. (2016)
Danylkovych А. - Improving the process of dyeing a leather semi-finished product by titanium compounds, Lishchuk V., Zhygotsky A. (2016)
Shulga O. - Influence of organic plasticizers on sensory, physical- mechanical properties and chemical changes of biodegradable films, Chorna A., Аrsenieva L. (2016)
Dorogan N. - Analysis of raw mixture composition as a factor of increase of portland cement clinker whiteness, Cherniak L. (2016)
Marushchak U. - Research of nanomodified portland cement compositions with high early age strength, Sanytsky M., Mazurak T., Olevych Yu. (2016)
Borts B. - The study of supercritical extraction of complexes of molybdenum with carbon dioxide, Skoromnaya S., Palamarchuk A., Tkachenko V. (2016)
Frolova L. - Investigation of phase formation in the system Fe2+/Co2+/O2/H2O, Derimova A., Khlopytskyi A., Galivets Y., Savchenko M. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, зміст (2016)
Dorosh M. - The study of participants' values convergence on the example of international scientific project on cyber security, Trunova O., Itchenko D., Voitsekhovska M., Dvoieglazova M. (2016)
Skachkov V. - Synthesis of integral quality index of parametric system state in conditions of situational uncertainty, Chepkyi V., Volkov S., Pavlovich V. (2016)
Imangulova Z. - An algorithm for building a project team considering interpersonal relations of employees, Kolesnyk L. (2016)
Onyshchenko S. - Developing a logit model for the provision of the process of managing the conclusion of voyage chartering transactions, Koskina Y., Savelieva Y. (2016)
Sobolevskyi R. - Exploring the efficiency of applying fractal analysis for the process of decorative stone quality control, Korobiichuk V., Iskov S., Pavliuk I., Kryvoruchko A. (2016)
Boreiko O. - Developing a controller for registering passenger flow of public transport for the "smart" city system, Teslyuk V. (2016)
Tuluchenko N. - Homogeneity investigation of oil flax processing products by quality indexes, Chursina L., Krugliy D. (2016)
Prokudin G. - Improvement of the methods for determining optimal characteristics of transportation networks, Сhupaylenko O., Dudnik O., Dudnik А., Omarov D. (2016)
Abstract and References (2016)
Дмитрієв Д. В. - Статистична інтерпретація та обґрунтування методів аналгезії в післяопераційному періоді у дітей (2016)
Бергер М. Дж. - Накази DNR (do not resuscitate – не реанімувати): концепція клінічної етики, Зелман В., Амайа Р. (2016)
Коломаченко В. І. - Гемодинамічний профіль при ендопротезуванні кульшового суглоба в умовах блокад периферичних нервів (2016)
Лісний І. І. - Неефективний епідуральний блок і частота його розвитку при периопераційному знеболенні в онкохірургії, Закальська Х. А., Сидоренко К. Д., Галак І. І., Горкавий Є. О., Ушаков С. В., Наумчук Г. В., Мазанько Ю. В., Хвостенко М. В., Медведєв О. В., Музика М. І., Фокін О. В., Науменко А. В., Пікульський В. В., Єгоров І. В., Перконос А. П., Балахонов О. І., Воробйов С. М., Шевчук В. І., Пап Л. С., Прокопець А. А., Кислицька В. О., Нечваль В. М., Катриченко М. О., Кабанчук Ю. В., Присяжнюк В. Ф., Полєнцов Ю. О., Лисих С. А., Дениско О. О. (2016)
Рубіна О. С. - Сучасна стратегія парентерального харчування в неонатології, Моравська О. А., Гомон Р. О., Берцун К. Т., Добіжа М. В. (2016)
Сергійчук О. В. - Особливості нутрітивної підтримки у септичних хворих. клінічне спостереження, Мошенська А. В. (2016)
Шапринський Є. В. - Передопераційна інтенсивна терапія та нутрітивна підтримка у хворих із рубцевими стриктурами стравоходу, Гомон М. Л., Шапринська Л. А. (2016)
Шапринський В. О. - Якісний вплив нутрієнтів на азотистий баланс хворих в гострому періоді ЧМТ, Гомон М. Л., Куцик О. В, Рубіна О. С. (2016)
Яковлева О. О. - НПЗП-ентеропатія та нутрітивна підтримка: результати та прогноз, Вознюк Л. А. (2016)
Рішення науково-практичної конференції "Тяжкий сепсис. проблеми та перспективи" 11–12 березня 2016 року (2016)
Бориченко К. В. - Проблеми правового регулювання порядку призначення й виплати допомоги при народженні дитини, Харитонова Л. І. (2015)
Губанов О. О. - Правова доктрина як джерело права в межах романо-германської, англосаксонської та релігійно-традиційної правової сім’ї: порівняльна характеристика (2015)
Ковальова О. В. - Реалізація принципів справедливості та відповідальності в національному й міжнародному праві (2015)
Коршунова І. М. - Формування правосвідомості студентів у системі юридичної освіти (2015)
Кушнір О. В. - Поняття й сутність стратегічних комунікації в сучасному українському державотворенні (2015)
Левчук Н. В. - Нормативізм і права людини (2015)
Максакова Р. М. - Установча функція парламенту: проблеми визначення змісту та порядку реалізації (2015)
Манжул І. В. - Дослідження зарубіжними авторами поняття загрози енергетичній безпеці (2015)
Ольшанецька С. В. - Поняття "особа, затримана у зв’язку із неміжнародним збройним конфліктом" (2015)
Палінчак М. М. - Аналіз поняття "державно-церковні відносини" (2015)
Собків Я. М. - Електронна петиція як одне з інформаційних прав людини і громадянина (2015)
Тіщенкова С. О. - Місце громадської експертизи в системі гарантій демократичного розвитку відкритого суспільства (2015)
Фрідманський Р. М. - Захист прав дитини: окремі питання теорії та практики, Роcсоха С. В. (2015)
Борщевська Г. Е. - Процедурні правовідносини у міжнародному трудовому праві, Бичківський О. О. (2015)
Ємельянчик С. О. - Договір надання послуг доступу в інтернет (договір інтернет-провайдингу) в системі договорів (2015)
Ізарова І. О. - Поняття "транскордонний елемент" у цивільному процесі Європейського Союзу (2015)
Краєвський І. В. - Правова природа відносин між товариством з обмеженою відповідальністю й управителем товариства (2015)
Негодченко О. В. - Сучасні реалії правового забезпечення таємниці сповіді, Блінова Г. О. (2015)
Перегонцев І. А. - Правосуб’єктність юридичної особи та її акціонерів (засновників, учасників) у практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Піфко О. О. - Реєстрація прав на землю у Федеративній Республіці Німеччина (2015)
Тимошенко О. А. - Правове регулювання підстав для подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України в цивільному судочинстві: стан та перспективи розвитку (2015)
Галіцина Н. В. - Юридичні засади адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави: сутність та зміст (2015)
Збінський Є. Ф. - Інститут податкової таємниці в правовій системі України (2015)
Корнієнко М. В. - Деякі проблеми реформування Міністерства внутрішніх прав України (2015)
Костенко О. М. - Європейські стандарти правового регулювання обігу інформації з обмеженим доступом у роботі органів прокуратури (2015)
Бардашевич Я. В. - Международные критерии живорождения и мертворождения в аспекте национального законодательства (2015)
Борисенко М. О. - Забезпечення єдності правозастосування у судовій системі: теоретичний аспект (2015)
Данченко К. М. - Небезпечні тенденції використання кримінально-правової політики у сфері покарання за сепаратизм у політичному проекті конструювання держави (2015)
Зейналов О. А. - Правовая характеристика оперативно-розыскной деятельности по законодательству Азербайджанской Республики (2015)
Оцяця А. С. - Внутрішня будова охоронної функції кримінального права (2015)
Погрібний І. М. - До проблеми кримінально-правового регулювання казусу: теоретичний аспект (2015)
Тимошенко М. О. - Процесуальність та процедурність у кримінальному провадженні: проблеми співвідношення (2015)
Шандра Б. Б. - Світоглядне обґрунтування феномена злочинності в контексті філософсько-правових та антропологічних інтенцій (2015)
Вітаємо ювіляра (2015)
Анатичук Л. І. - Оптимізація матеріалів на основі Bi-Te для термоелектричних перетворювачів енергії в умовах мініатюризації, Вихор Л. М., Горський П. В. (2015)
Кругляк Ю. А. - Термоелектричні явища в концепції "знизу – нагору" (2015)
Горський П. В. - Оптимізація матеріалів на основі порошків Bi-Te для термоелектричних перетворювачів енергії (2015)
Раренко І. М. - Прогнозування величин власних частот коливань при конструюванні багатокаскадних термоелектричних модулів, Шайко-Шайковский О. Г., Білов М. Є. (2015)
Раренко І. М. - Прилади для дистанційного виміру температури різних об'єктів на основі анізотропних термоелементів CdSb, Шайко-Шайковский О. Г., Раренко A. І., Дремлюженко С. Г., Білов M. Є. (2015)
Кобилянський Р. Р. - Про розподіл температури в голові людини при заданих теплових потоках на її поверхні, Москалик І. А. (2015)
Касіян А. І. - (До 80-річчя від дня народження) (2015)
Содержание (2015)
Анатычук Л. И. - Оптимизация материалов на основе Bi-Te для термоэлектрических преобразователей энергии в условиях миниатюризации, Вихор Л. Н., Горский П. В. (2015)
Кругляк Ю. А. - Термоэлектрические явления в концепции "снизу – вверх" (2015)
Горский П. В. - Оптимизация материалов на основе порошков Bi-Te для термоэлектрических преобразователей энергии (2015)
Раренко И. М. - Прогнозирование величин собственных частот колебаний при конструировании многокаскадных термоэлектрических модулей, Шайко-Шайковский А. Г., Белов М. Е. (2015)
Раренко И. М. - Приборы для дистанционного измерения температуры различных объектов на основе анизотропных термоэлементов CdSb, Шайко-Шайковский А. Г., Дремлюженко С. Г., Белов М. Е., Раренко A. И. (2015)
Кобылянский Р. Р. - О распределении температуры в голове человека при заданных тепловых потоках на ее поверхности, Москалик И. А. (2015)
Касиян А. И. - (К 80-летию со дня рождения) (2015)
Адирхаєв С. Г. - Інноваційні підходи до розробки комплексної програми фізичної реабілітації в контексті інклюзивного шкільного простору, Туровець Г. М., Кравчук І. В. (2016)
Атаманюк С. І. - Застосування оздоровчої ходьби для корекції функціонального стану студентів спеціальних медичних груп ВНЗ, Кириченко О. В. (2016)
Безгребельна О. П. - Теоретичні основи формування здорового способу життя у фізкультурно-оздоровчій освіті студентів ВНЗ, Хрипач А. Г., Булатов О. М., Король О. С. (2016)
Бишевець Н. Г. - Технології здоров’язбереження в навчальному процесі студентів ВНЗ в умовах інформатизації освіти, Синіговець І. В., Філіпов В. В., Аллянова П. Ю. (2016)
Воскобойнікова Г. Л. - Сучасні проблеми формування індивідуального здоров’я студентів у вищій педагогічній освіті, Міненок А. О., Кійко Т. Б. (2016)
Галаманжук Л. Л. - Ефективність експериментального змісту з фізичної культури в адаптації 6-річних дітей до навчання у школі, Єдинак Г. А. (2016)
Галандзовський С. М. - Аеробна та анаеробна продуктивність організму студентів транспортного коледжу першого та другого років навчання (2016)
Головач А. А. - Вплив занять з футболу на формування особистості студентів вищих навчальних закладів (2016)
Голод Н. Р. - Хронічні неінфекційні захворювання як визначний фактор зниження рівня здоров’я української нації (2016)
Горобей М. П. - Рухова активність як фактор самозбережувальної поведінки студентів (2016)
Гурова А. І. - Застосування пілатесу для відновлення гнучкості хребта у жінок похилого віку (2016)
Дмитрук В. С. - Значення валеологічної освіти у молодших школярів (2016)
Довгань Н. Ю. - Зміст фізичного виховання студентів ВНЗ у процесі позааудиторної діяльності (2016)
Єфременко А. М. - Перспектива масових занять фізичними вправами циклічного характеру з високою інтенсивністю, Крайник Я. Б., Насонкіна О. Ю., Шутєєва Т. М. (2016)
Жамардій В. О. - Зміст і структура навчальних занять із фізичного виховання студентів засобами фітнес-технологій (2016)
Завидівська Н. Н. - Особливості класифікації компетенцій здоров’язбереженя у системі фізичного виховання студентської молоді (2016)
Захаріна А. Г. - Анімаційна діяльність в рекреаційно-оздоровчій сфері як передумова зміцнення здоров’я студентів (2016)
Зінченко Н. М. - Реакція жінок різних типологічних груп на фізичні навантаження в процесі занять аеробікою (2016)
Козерук Ю. В. - Проблеми втілення основ здорового способу життя та технологій покращення здоров’я в українській освіті, Хлебурад В. В., Дудоров О. М., Качаровська О. В. (2016)
Козина Ж. Л. - Влияние интегральной технологии двигательного и духовного развития на функциональное состояние людей среднего возраста (2016)
Кривенко А. П. - Проблемні питання термінології стройових вправ (2016)
Кривенцова И. В. - Актуальные проблемы физического воспитания в высших учебных заведениях Украины, Ильницкая А. С., Клименченко В. Г., Горбань И. Ю. (2016)
Кулик Н. А. - Фізичне виховання з елементами легкої атлетики у дітей старшого дошкільного віку, Лазоренко С. А. (2016)
Мандюк А. Б. - Рухова активність в культурі вільного часу як об’єкт наукового дослідження (2016)
Марчик В. І. - Формування навички правильної постави, Гладир Я. С., Шутько В. В. (2016)
Миргород Д. О. - Пилатес как перспективное направление в процессе физического воспитания студентов в условиях реформирования системы образования в высших учебных заведениях (2016)
Мисів В. М. - Особливості вияву показників фізичного здоров’я у дітей із різними соматотипами, Єдинак Г. А., Галаманжук Л. Л. (2016)
Мулик К. В. - Вплив різних видів фізкультурно-оздоровчих занять на рівень здоров’я студентської молоді, Мулик В. В. (2016)
Мусієнко О. В. - Застосування засобів хатха-йоги у психофізичній рекреації, Чопик Р. В., Кізло Н. Б. (2016)
Носко Ю. М. - Особливості впливу тютюнопаління на стан організму людини (2016)
Павлова Ю. О. - Фізична культура та якість життя різних груп населення (2016)
Петрюк О. В. - Ефективність засобів спеціальної фізичної підготовки фехтувальника щодо розвитку фізичних якостей студентів гуманітарних факультетів, Іванов О. В., Ільницький С. В. (2016)
Пруднікова М. С. - Мотиваційні засади до занять фізичною культурою та спортом підлітками 11-13 років підготовчої медичної групи (м. Харків) (2016)
Рядинська І. А. - Теоретичний аналіз проблеми здоров’я особистості в дослідженнях науковців (2016)
Рядова Л. О. - Дослідження показників розвитку здатності до збереження статичної і динамічної рівноваги школярів середніх класів з вадами зору (2016)
Сабадаш В. І. - Вплив рухової активності на фізичне здоров’я підлітків, Хоменко В. В., Шалар О. Г. (2016)
Скидан А. А. - Технология оздоровительной шейпинг-тренировки женщин 21-35 лет, Врублевский Е. П. (2016)
Слобожанінов А. А. - Динаміка показників фізичної підготовленості дітей з вадами слуху у процесі занять спортивним орієнтуванням, Слобожанінов П. А. (2016)
Собко И. Н. - Применение методики развития двигательных качеств у студенток группы физической реабилитации, Улаева Л. А. (2016)
Філатова З. І. - Оцінка мотиваційних спрямувань студентів спеціальних медичних груп до оволодіння навичкою плавання (2016)
Філоненко О. А. - Оціночні індекси як спосіб визначення відповідності маси тіла до довжини тіла дівчат (на прикладі дівчат старших класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернігова), Пилипенко В. М., Черезов Ю. О. (2016)
Ханікянц О. В. - Особливості використання атлетичної гімнастики з оздоровчою метою у процесі фізичного виховання студентів (2016)
Хіміч І. Ю. - Місце та роль фізичної рекреації в житті студентів (ЄС vs Україна) (2016)
Хорошуха М. Ф. - Про чинники, що унеможливлюють використання експрес-методу кількісної оцінки рівня соматичного здоров’я спортсменів з особливими потребами за резервами біоенергетики організму, Приймаков О. О., Присяжнюк С. І., Левицька Л. М., Омельчук О. В. (2016)
Чалий О. С. - Особливості організації уроків лікувальної фізкультури для дітей із вадами зору, Чала Р. Г., Коваль В. О. (2016)
Шейко Л. В. - Реализация плавания как вида оздоровительной деятельности работников сферы интеллектуального труда (2016)
Бикова О. О. - Визначення передстартових станів гандболістів 13-14 років на підставі індивідуальних значень "норми стану" (2016)
Богуш В. Л. - Исследование показателей быстроты движений у юношей в академической гребле, Гетманцев С. В., Яцунский А. С., Косенчук В. А. (2016)
Бойчук Р. І. - Структура координаційної підготовленості волейболістів 17–18 років, Захаркевич Т. М. (2016)
Гамалій В. В. - Вдосконалення техніко-тактичної підготовки кваліфікованих волейболістів різного амплуа, Шльонська О. Л., Братчик В. А. (2016)
Гузар В. М. - Міжособистісні відношення гандболісток і їх вплив на змагальну діяльність, Шалар О. Г., Мордюк Д. (2016)
Дерябкіна Т. В. - Шляхи поліпшення влучності кидків м’яча в кошик у баскетболі, Драгунов Д. М., Зуб О. Б. (2016)
Драпов О. А. - Техническая подготовка на полосе препятствий (2016)
Зеніна І. В. - Аналіз ставлення учнів молодших класів до занять спортом (2016)
Кокарева С. М. - Вдосконалення координаційних здібностей футболістів засобами прикладної аеробіки з елементами єдиноборств (2016)
Коробейніков Г. В. - Стан когнітивних функцій у дзюдоїсток із різними стилями ведення поєдинку, Коробейнікова Л. Г., Дудник О. К., Дакал Н. А., Іващенко О. О. (2016)
Куценко О. В. - Проблеми розвитку футболу в дітей молодшого шкільного віку (2016)
Лутовинов Ю. А. - Программы тренировочного процесса в мезоциклах подготовительного периода годичного макроцикла юных тяжелоатлетов, Мартын В. Д., Лысенко В. Н. (2016)
Репко Е. А. - Развитие двигательных умений и навыков у юных скалолазов 6-7 лет (2016)
Сердюк Д. Г. - Аналіз показників змагальної діяльності провідних чоловічих гандбольних команд на олімпійських іграх 2016, Черненко О. Є., Черненко А. Є. (2016)
Тихон И. Г. - Теоретические основы проектного моделирования соревновательной деятельности высококвалифицированных метателей молота, Руденик В. В. (2016)
Тихон И. Г. - Теоретико-методические аспекты управления подготовкой высококвалифицированных метателей молота, Руденик В. В. (2016)
Хохла А. І. - Обґрунтування програм фізичної підготовки фехтувальників-шпажистів на етапі попередньої базової підготовки, Павлось О. О., Яблонська Е. М. (2016)
Цись Д. І. - Особливості застосування засобів волейболу у процесі занять з фізичного виховання (2016)
Ченікало О. В. - Структура та регламентація змагальної діяльності в олімпійських дисциплінах з лижних перегонів, Казмірук А. В., Стефанишин О. М., Зіньків О. В. (2016)
Черненко С. А. - Моделирование процесса обучения студентов высшей школы выполнению укороченных подач в бадминтоне, Олейник О. Н., Ермоленко А. В., Ермоленко М. В. (2016)
Бондаренко В. В. - Професійна підготовленість як основа ефективної діяльності працівників підрозділів патрульної служби національної поліції України (2016)
Гавриш А. Л. - Модель формування діагностико-прогностичної компетентності майбутніх лікарів у процесі професійно-орієнтованого фізичного виховання (2016)
Гавроник В. И. - Педагогическая технология повышения уровня военно-профессиональной подготовленности военнослужащих, Городилин С. К. (2016)
Дудіна О. В. - Концептуальні засади забезпечення якості та ефективності професійної підготовки магістрів з технічного перекладу в США та Україні (2016)
Лаврентьєв О. М. - Формування професійної моделі підготовки до дій в екстремальних умовах курсантів правоохоронних органів під час навчання у ВНЗ, Сухих В. А. (2016)
Лушневский А. К. - Совершенствование системы научно-методического обеспечения организации и ведения образовательного процесса, Драпов О. А. (2016)
Любченко І. Р. - Теоретичні основи розвитку усвідомленого батьківства серед чоловічої молоді засобами соціально-педагогічної діяльності, Рассказова О. І. (2016)
Медведєва І. М. - Визначення стану фізичної працездатності студентів-майбутніх лікарів на заняттях з фізичного виховання, Радзієвський В. П. (2016)
Радзієвський Р. М. - Функціональна диференціація якісних характеристик фахівця охоронної діяльності відповідно до специфіки об’єкту охорони (2016)
Строк А. Н. - Адаптивная модель организации самостоятельной учебной деятельности курсантов военных факультетов, Городилин С. К. (2016)
Єльникова М. О. - Конституційне визнання прав і свобод людини та громадянина: еволюція підходів (2015)
Колисенко А. І. - Особливості інституту контрасигнування в монархічних державах (2015)
Макарчук В. В. - "Вольності" або права і свободи українського козацтва у XVI-XVIII ст.: історично-правовий аспект (2015)
Переверза І. М. - Особливості основних підходів до моделювання адвокатської діяльності (2015)
Садовський М. М. - Поняття та класифікація функцій доктринального тлумачення права (2015)
Таран Д. П. - Жорсткість конституції як умова забезпечення її захисту (2015)
Харенко О. В. - Історія розвитку та сучасний стан законодавства про друковані засоби масової інформації (2015)
Чуприна Ю. А. - Базові комплексні акти як критерій періодизації історії водного законодавства України у ХХ ст. (2015)
Валах В. В. - Доктринальне та правозастосовче визначення підстав процесуального правонаступництва (2015)
Василенко М. Є. - Місце і роль правової ініціативи в системі цивільно-правового регулювання (2015)
Колосова О. О. - Забезпечення позову в цивільному судочинстві (2015)
Корчак Т. В. - Оголошення фізичної особи померлою як різновид цивільно-правових презумпцій. Історія становлення й сучасність (2015)
Лагута В. О. - Належна підготовка справи до судового розгляду як елемент забезпечення дотримання розумних строків (2015)
Казак К. О. - Державна підтримка книговидавничої справи: сучасний стан і найближчі перспективи (2015)
Криворучко В. О. - Особливості відповідальності за договором енергопостачання (2015)
Руденко М. П. - Окремі аспекти суб’єктного складу внутрішньогосподарських правовідносин (2015)
Запара С. І. - Правова природа юридичної відповідальності в трудових правовідносинах (2015)
Корнєва П. М. - Теоретичні й практичні питання відновлення справедливості у праві соціального забезпечення (2015)
Шабанов Р. І. - Щодо правової природи "позикової праці" (2015)
Бліхар М. М. - Публічність як критерій виокремлення частки відносин інвестиційної діяльності (2015)
Драпайло В. В. - Поняття правового режиму зберігання товарів під митним контролем як різновиду адміністративно-правового режиму (2015)
Єфіменко Л. Л. - Правове регулювання виконання бюджету в сучасних умовах: стан і шляхи вдосконалення (2015)
Ониско Р. В. - Деякі правові визначення понять щодо наближення адміністративного процесу до європейських стандартів (2015)
Радченко О. Ю. - Система органів державної влади щодо забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг (2015)
Грицун О. О. - Кримінальний аспект міжнародної інформаційної безпеки (2015)
Маслова О. О. - Обстановка вчинення злочину в кримінальному праві України (2015)
Мірошниченко Н. М. - Щодо визначення поняття "кримінальне правопорушення" (2015)
Міняйло Н. Є. - Підходи до розуміння злочинності як базової кримінологічної категорії (2015)
Юрченко О. Ю. - Інформаційна безпека як засіб запобігання злочинним наслідкам зв’язку між злочинцем і жертвою (2015)
Багнюк Г. І. - Поняття та значення засад кримінального провадження (2015)
Гошовська Ю. В. - Форми закінчення кримінального провадження щодо неповнолітніх (2015)
Качмар Б. М. - Питання щодо забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, у рішеннях Європейського суду з прав людини (2015)
Коваленко Л. Б. - Окремі аспекти діяльності групи прокурорів у доказуванні злочинів проти власності, учинених організованими злочинними угрупованнями (2015)
Неледва Н. В. - Правові та деякі психологічні аспекти укладання угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим зі злочинів, учинених групами осіб (2015)
Хижна О. Р. - Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї у контексті практики Європейського суду з прав людини (2015)
Title (2016)
Content (2016)
Skreb M. - Cashless Society and De-Dollarization in Ukraine: What Is Missing From Present Discussions?, Khvedchuk K. (2016)
Rashkovan V. - Ukrainian Banks' Business Models Clustering: Application of Kohonen Neural Networks, Pokidin D. (2016)
Grui A. - Applying FX Interventions as an Additional Instrument Under Inflation Targeting: the Case of Ukraine, Lepushynskyi V. (2016)
Бєляков Р. О. - Методика підвищення швидкодії та динамічної точності систем автоматичного керування діаграмою направленості активних фазованих антенних решіток на рухомих об’єктах, Радзівілов Г. Д., Лєбідь Є. В., Цатурян О. Г. (2015)
Борисов І. В. - Підвищення ефективності функціонування систем радіозв’язку за рахунок використання адаптивних антенних решіток, Гурський Т. Г., Ільїнов М. Д., Гриценок К. М. (2015)
Вишнівський В. В. - Оцінний розрахунок чисельних значень діагностичного сигналу для безконтактного індукційного методу діагностування, Кузавков В. В., Редзюк Є. В. (2015)
Жук О. Г. - Оцінка оперативності управління радіолінією в умовах радіоелектронного подавлення, Макарчук В. І., Макарчук О. М. (2015)
Коваленко І. Г. - Методика аналізу електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку рухомої радіослужби спеціального призначення (2015)
Лебідь Є. В. - Аналіз функціональних рішень застосованих в системах фазової автопідстройки частоти (ФАПЧ) сучасних радіотехнічних пристроїв (2015)
Манухін О. В. - Методика аналізу інформації в соціальних мережах інтернет, Паламарчук С. А., Бабич І. В. (2015)
Масесов М. О. - Оцінка ергодичної пропускної здатності MIMO-систем в каналах з райсовськими завмираннями, Руденко Д. М., Чумак В. К. (2015)
Романов О. І. - Аналіз функціональних особливостей побудови IP-мереж на базі SOFTSWITCH, Нестеренко М. М., Гордашник Є. С. (2015)
Романюк В. А. - Метод управління радіозв’язністю вузлів мобільних радіомереж класу MANET, Сова О. Я., Симоненко О. А., Сальник С. В. (2015)
Самойлов І. В. - Варіант застосування генетичного алгоритму для розв’язання задач діагностики на базі нечітких відношень (2015)
Хусаінов П. В. - Показник кібернетичної безпеки автоматизованої системи у часі (2015)
Шевченко А. С. - Метод оцінки імовірності збитку внаслідок реалізації атак радіоелектронного придушення радіоліній військових систем радіозв’язку в ході проведення інформаційних операцій, Артюх С. Г. (2015)
Білаш О. В. - Державно-конфесійне право як складова системи вищої юридичної освіти Західної та Центральної Європи (2015)
Грималюк П. О. - Причини неефективного використання делегованої правотворчої діяльності в Україні (2015)
Єрмоленко Д. О. - Проблеми практичної реалізації правового виховання молоді в сучасній Україні (2015)
Кожан В. В. - Щодо питання про поняття особистих прав людини (2015)
Кондрацька Н. М. - Місцеве самоврядування як соціальна система (2015)
Махінчук В. М. - До питання можливості застосування доктрини "piercing the corporate veil" в праві України (2015)
Предместніков О. Г. - Історико-правові засади організації та діяльності органів юстиції Української РСР у 1918–1956 роках (2015)
Реньов Є. В. - Демократія як базова цінність конституційного ладу України (2015)
Садикова Я. М. - До питання про систему європейських стандартів захисту прав людини та принципів здійснення судочинства (2015)
Хаустова М. Г. - Особливості правової системи України (2015)
Борисова К. С. - Актуальні питання гармонізації міжнародних стандартів права на житло в Україні (2015)
Герц А. А. - Інформація про стан здоров’я як об’єкт правового регулювання (2015)
Дрогозюк К. Б. - Особливості участі прокурора в доказуванні в цивільному процесі України (2015)
Зінич Л. В. - Правові аспекти використання винаходів за законодавством Японії (2015)
Карнаух В. С. - Переддоговірна відповідальність у межах регулювання деліктних відносин та інституту зловживанням правом (на прикладі України й Німеччини) (2015)
Кізлова О. С. - Категорії "судовий прецедент" і "судова практика" в системі джерел цивільного права України (2015)
Корольова Є. О. - Поняття й види способів захисту житла (2015)
Кульчій О. О. - Підвищення ефективності правового регулювання договірних відносин обов’язкового страхування відповідальності автовласників (2015)
Багай Н. О. - Спеціальна (інституційна) кодифікація як напрям розвитку аграрного законодавства України (2015)
Гурова А. М. - Космічний об’єкт та космічне сміття: співвідношення понять (2015)
Цалин Р. В. - Принципи правового регулювання відносин права власності на відходи в Україні (2015)
Красноступ Г. М. - Перспективи правового регулювання ліцензування у сфері надання аудіовізуальних медіапослуг (2015)
Мінаєва О. М. - Проблемні питання процесів реформування податкової системи України (2015)
Нестеренко А. С. - Фінансова політика держави як основний метод правового регулювання фінансових відносин щодо функціонування фінансової системи України (2015)
Сокуренко В. В. - Теоретичні та практичні проблеми реформування системи військової освіти в Україні (2015)
Валуйська М. Ю. - Пенітенціарна педагогіка: специфіка діяльності в умовах виконання покарання у виді позбавлення волі (2015)
Коломієць Н. В. - Стан наукової розробки застосування заходів заохочення у кримінально-виконавчому праві (2015)
Маломуж С. І. - Відмежування малозначності діяння від подібних понять (2015)
Мовчан Р. О. - Регламентація відповідальності за злочини у сфері земельних відносин уложенням про покарання кримінальні і виправні 1845 року (2015)
Орел Ю. В. - Питання конкуренції складу злочину, передбаченого ст. 392 КК України, зі складами інших злочинів (2015)
Шуміло О. О. - Щодо стану наукової розробки проблеми жорстокого поводження з тваринами (2015)
Zhuk M. S. - Scope of a trial in criminal proceedings in Ukraine under the Russian Empire (18th – early 20th centuries) (2015)
Макаров М. А. - Прийняття слідчим суддею рішення про тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом (2015)
Трохлюк О. П. - Історія розвитку засади забезпечення доведеності вини в кримінальному процесі (2015)
Чупрікова І. Л. - Деякі особливості процедури допиту та пред’явлення для впізнання, які впливають на допустимість отриманих результатів (2015)
Ананченко К. В. - Удосконалення системи спортивної підготовки таеквондистів, Арканія Р. А. (2016)
Аникеенко л. в. - Понятия "здоровый образ жизни" и здоровый стиль жизни (2016)
Без'язичний Б. І. - Обгрунтування технологічної складової системи формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури, Худянова В. Б., Сірий О. В., Гіль Ю. Б. (2016)
Білоконь В. К. - Фізична підготовленість футболістів різного віку на різних етапах планування учбово-тренувального процесу (2016)
Білоконь В. К. - Розробка тренувальних занять з метою конролю швидкості і витривалості в футболі (2016)
Бінецький Д. О. - Виховання в учнівської молодіпрагнення до самостійності в процесі навчальної діяльності як психолого-педагогічна проблема (2016)
Богуславська В. Ю. - Зміст теоретичної підготовки спортсменів у легкій атлетиці (2016)
Борисова Ю. Ю. - Оцінка рівня соматичного здоров'я школярів (2016)
Дорофєєва О. Є. - Порівняльний аналіз рівня спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих плавчих в залежності від спеціалізації, Яримбаш К. С. (2016)
Єрьоменко Е. - Засади формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді засобами хортингу (2016)
Єфременко В. М. - Особливості розвитку точності кидків студентів, що займаються баскетболом, Сироватко З. В. (2016)
Іванюта Н. В. - Специфічні і неспецифічні фактори підвищення працездатності і прискорення процесів відновлення при заняттях фізичною культурою і спортом (2016)
Івасик Н. О. - Побудова реабілітаційного діагнозу в клінічній практиці фізичного реабілітолога при бронхо-легеневих захворюваннях у дітей, Левицька Л. М. (2016)
Копилов П. І. - Аналіз методик здоров'яформувального навчання плавання молодших школярів (2016)
Корюкаєв М. М. - Необхідність силової підготовки студентів засобами гирьового спорту, Крилов А. Г. (2016)
Кощеев А. С. - История становления, развития тхеквондо втф на международной спортивной арене (2016)
Маракушин А. І. - Сучасні оздоровчі фітнес-технології як засію підвищення рухової активності та фізичної підготовленості студентів внз, Мкртічан О. А. (2016)
Медведєва І. М. - Теоретичні та методичні основи навчання технологій оздоровчої спрямованості в системі фізичного виховання студентів внз, Радзієвський В. П., Новікова І. В. (2016)
Михальчук А. - Особливості організації процесцу фізичного виховання в початкових школах країн європи, Михальчук Т. (2016)
Остапенко О. І. - Сучасні технології формування звички до рухової активності молодших школярів у процесі фізичного виховання, Косата І. В. (2016)
Пакулін С. Л. - Вдосконалення коронного прийому змагальної діяльності дзюдоїста-ветерана, Перебійніс В. Б. (2016)
Панкратов Н. С. - Використання студентами спеціальних фізичних вправ на заняття атлетизмом (2016)
Пасічник В. М. - Сучасні ігрові технології з елементами видів спорту у фізичниму вихованні дітей дошкільного віку, Пітин М. П., Згоба В. Л. (2016)
Путров С. Ю. - Здоров’яохороняльні технології як складові біосоціальних техннологій впливу на здоров’я людини, Бобровник С. І. (2016)
Радченко Ю. П. - Сучачні тенеденції розвитку проблеми підручникотворення в шкільній іншомовній освіті України (2016)
Рачок М. М - Загальні питання розвитку витривалості у студентів спеціальних медичних груп, Александрова Н.М., Ковтун О.О. (2016)
Ручка Є. В. - Удосконалення методики підготовки юних борців вільного стилю (2016)
Савлюк С. П. - Морфофункціональний статус дітей молодшого шкільного віку з депривацією слуху (2016)
Савчук П. К. - Розвиток координаційних здібностей курсантів нангу для ефективної реалізації ними своїх завдань (2016)
Саїнчук М. М. - Практика громадянських ініціатив цивілізованих країн в просуванні фізичноактивного способу життя різних груп населення, Саїнчук А. М., Саїнчук О. М. (2016)
Соболенко А. І. - Особливості формування здорового способу життя студентської молоді у процесі занять спортивними єдиноборствами, Сиротинська О. К. (2016)
Стасюк Р. М. - Особливості побудови моделі фізичного виховання, як компонента адаптаційного механізму, Сірик А. Є. (2016)
Степанюк С. І. - Педагогічні умови формування знань з фізичної культури студентської молоді, Ткачук В.П., Грабовський Ю.А., Городинська І.В. (2016)
Супруненко М. В. - Актуальні питання стану та перспектив подальшого розвитку секцій з волейболу у сфері фізичного виховання і спорту студентської молоді з урахуванням євроінтеграційних процесів (2016)
Толмачева С. Е. - Прфессионально - прикладная физическая подготовка учащихся технического лицея с применением тренажеров направленого действия (2016)
Толмачева С. Е. - Современные аспеты формирования культуры здоровья в системе образования (2016)
Філенко Л. В. - Комп’ютерні навчальні та контролюючі програми у фізичному вихованні та спорті (2016)
Шпичка Т. А. - Особенности построения микроциклов в годичном цикле подготовки квалифицированых футболистов в мини-футболе (2016)
Юхно Ю. О. - Основні напрями використання сучасних унформаційних технологій у фізичній культурі та спорті, Хмельницька І. В. (2016)
Абдулвахид Длшад Нихад - Особенности отбора детей для занятий спортивной гимнастикой в современном Курдистане (2015)
Ажиппо А. Ю. - Норма, стандарты и тесты в структуре построения мониторинга физического развития, физической подготовленности и физического состояния, Дорофеева Т. И., Пугач Я. И., Артемьева Г. П., Нечитайло М. В., Друзь В. А. (2015)
Бала Т. М. - Влияние упражнений чирлидинга на координационные способности школьников 5–9-х классов (2015)
Безкоровайний Д. О. - Особливості використання блокової системи тренування 16–17-річних армспортсменів у річному макроциклі, Камаєв О. І. (2015)
Джим В. Ю. - Особливості харчування спортсменів-ектоморфів, які займаються бодібілдингом, у перехідному періоді підготовки (2015)
Друзь В. А. - Система контроля качественной структуры специальной физической подготовки в мотокроссе на мотоциклах с коляской, Чередниченко М. А., Шишка В. В., Горина В. В. (2015)
Ермаков С. С. - Пути совершенствования технико-тактического мастерства борцов греко-римского стиля различных манер ведения поединка, Тропин Ю. Н., Пономарев В. А. (2015)
Журід С. М. - Аналіз показників змагальної діяльності та спеціальної технічної підготовленності футболістів 10–12 років, Лебедєв С. І., Слеман Р. (2015)
Іванов І. В. - Удосконалення технічної майстерності на етапі спеціалізованої базової підготовки у фітнесі засобами пауерліфтингу (2015)
Масляк І. П. - Вплив спеціально спрямованих вправ на окремі функції сенсорних систем молодших школярів (2015)
Мелешков В. А. - Применение лечебной физической культуры при обширных поверхностных ожогах I–II степени (2015)
Мітова О. - Контроль параметрів уваги у баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки, Івченко О. (2015)
Николаенко В. В. - Технология физической подготовки юных футболистов (2015)
Одинець Т. Є. - Технологія оздоровчої аеробіки в структурі особистісно-орієнтованої програми фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом (2015)
Павлова Ю. О. - Структура якості життя населення (2015)
Пєшкова О. В. - Комплекс вправ стрибкової спрямованості для діагностики початкового ступеня перетренованості у спортсменів, які займаються циклічними видами спорту (2015)
Ровный А. С. - Обоснование необходимости определения типов адаптации для прогнозирования в спорте, Ласточкин В. Н. (2015)
Сергиенко Л. П. - Определение развития силовых и анаэробных способностей в прыжковых тестах: классификация, методология измерений и нормативы оценки прыжков вверх с места (2015)
Тихорський О. А. - Удосконалення методики тренування м’язів плеча для висококваліфікованих бодібілдерів (2015)
Титул, содержание (2016)
Михайлюк Т. И. - Новые таксоны для флоры Украины в контексте современных подходов к систематике Cyanoprokaryota/Cyanobacteria, Виноградова О. Н., Глазер К., Карстен У. (2016)
Кривошея О. Н. - Первые сведения о Bacillariophyta перифитона водоемов Международного биосферного резервата "Расточье" (Украина), Власюк М. Н. (2016)
Евсеева Н. В. - Дополнение к флоре морских водорослей-макрофитов южного Сахалина и южных Курильских островов (Россия) (2016)
Борисова Е. В. - Анализ флоры Charales (Charophyta) Украины (2016)
Царенко П. М. - Cyanoprokaryota в экосистеме Куяльницкого лимана (Украина), Эннан А. А., Шихалеева Г. Н., Баринова С. С., Герасимюк В. П., Рожко В. Е. (2016)
Зарина А. - Таксономическое изучение макроскопических нитчаток семейства Zygnemaceae (Zygnemales) из провинции Пенджаб (Пакистан), Шамиль М. (2016)
Матвеев А. В. - Ревизия таксономического состава мелового известкового нанопланктона юга Украины (2016)
Генкал С. И. - Gomphosphenia stoermeri Kociolek et Thomas (Bacillariophyta) – новый вид для флоры России, Ярушина М. И. (2016)
Давыдов Д. А. - 1-я Международная научная школа-конференция "Цианопрокариоты (цианобактерии): систематика, экология, распространение" (5-9 сентября 2016 г., Апатиты, Мурманская обл., Россия), Боровичев Е. А. (2016)
Капустин Д. А. - 9-й Международный симпозиум по водорослям Chrysophyta (11-15 сентября 2016 г., г. Ямагата, Япония) (2016)
Ткаченко Ф. П. - Рецензия на книгу: Algae of Ukraine: diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography. Vol. 4 / P.M. Tsarenko, S.P. Wasser & E. Nevo (Eds) (2016)
Барамия Н. Н. - Опыт работы отделения политравмы в условиях г. Киева (2012)
Заруцький Я. Л. - Анатомічна оцінка тяжкості постраждалих із політравмою, Жовтоножко О. І. (2012)
Заруцький Я. Л. - Анатомо-функціональна оцінка тяжкості постраждалих із політравмою, Жовтоножко О. І. (2012)
Заруцкий Я. Л. - Современные аспекты организации учебного процесса при курсах специализации и усовершенствования по эндоскопии, Калашников Н. А. (2012)
Мазуренко О. В. - Передові спеціалізовані медичні загони як складова територіальної ланки державної служби медицини катастроф України (2012)
Новіков Ф. М. - Аналіз летальності у постраждалих із закритою травмою живота з пошкодженням товстого кишечника на основі прогностичних шкал вірогідності виживання із застосуванням AUROC-аналізу, Кузьмін В. Ю., Іванов В. І. (2012)
Новіков Ф. М. - Застосування непараметричного методу аналізу виживання у постраждалих із закритою травмою живота з пошкож- денням товстого кишечника, Кузьмін В. Ю., Іванов B. I., Крилюк В. O. (2012)
Рощін Г. Г. - Невирішені питання надання екстреної медичної допомоги постраждалим з тяжкою поєднаною травмою, Гур'єв C. О., Барамія Н. М., Крилюк В. О. (2012)
Тутненко М. І. - Робота з фантомами, муляжами і тренажерами - необхід на умова оволодіння студентами-медиками практичними навичками, Сусак Я. М. (2012)
Асланян С. А. - Релапаратомія, планова релапаратомій і програмоване етапне хірургічне лікування у постраждалих з пошкодженням органів живота (2012)
Барамія Н. М. - Особливості клініки та діагностики закритої торакоабдо-мінальної травми, поєднаної з черепно-мозковою, скелетною травмою, Атпонюк М. Г., Рибіцький Г. А., Хворостина В. М., Швед А. І. (2012)
Барамія Н. М. - Аналіз летальних наслідків при тяжкій закритій торакоабдомінальній травмі, Атпонюк М. Г., Хворостина В. М., Швед А. І., Рибіцький Г. А., Бондаренко О. С. (2012)
Гетьман В. Г. - Опыт лечения алкогольного делирия у пострадавших с сочетанными повреждениями в условиях отделения политравмы, Макаров А. В., Мясников Д. В., Линчевскии А. В., Михаленко Я. А. (2012)
Годлевський А. І. - Аналіз результатів хірургічного лікування закритих пошкоджень селезінки, Саволюк С. І., Гончаренко О. В., Кацал В. А. (2012)
Годлевський А. I. - Результати хірургічного лікування пошкоджень товстої кишки, Саволюк С. І., Кацал В. А. (2012)
Годлевський A. І. - Аспекти хірургічної тактики лікування пошкоджень печінки, Саволюк С. І., Кацал В. А., Жмур А. А. (2012)
Гур'єв С. О. - Особливості діагностичного процесу у постраждалих з політравмою на фоні екзогенної інтоксикації, Кушнір В. А., Сацик С. П., Новікова М. М. (2012)
Гур'єв С. О. - Відкриті пошкодження печінки: клініко-анатомічні характеристики, Шуригін О. Ю. (2012)
Заруцький Я. Л. - Диференційована хірургічна тактика при поєднаній закритій абдомінальній травмі з пошкодженням тонкої і товстої кишки залежно від прогнозу травматичної хвороби та стану інтестинального кровообігу, Денисенко В. М., Левківський Р. Г. (2012)
Заруцький Я. Л. - Диференційований підхід до методу гемостазу при пошкодженні селезінки у постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою, Коваленко В. М., Форостяний П. П., Рибачук В. І. (2012)
Заруцький Я. Л. - Застосування етапного хірургічного лікування у постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою, Олійник Ю. М., Форостяний П. П., Ночка В. Й. (2012)
Заруцкий Я. Л. - Система комплексного хирургического лечения пострадавших с компрессионно-трофическими язвами в реабилитационном периоде травматической болезни, Плис И. Б., Хашук А. В. (2012)
Заруцький Я. Л. - Хірургічне лікування закритих пошкоджень тазових органів при політравмі, Савицький О. Ф., Форостяний П. П. (2012)
Кукуруз Я. С. - Оптимізація лікувальної тактики в хірургії тяжкої абдомінальноїтравми, Сличко І. Й., Яловенко В. А. (2012)
Кукуруз Я. С. - Лікувальна тактика в хірургії пошкоджень печінки, Шуригін О. Ю., Йосипенко І. О. (2012)
Кукуруз Я. С. - Травма печінки. Лікувальна тактика, Яловенко В. А., Сличко І. Й., Шуригін О. Ю. (2012)
Рощін Г. Г. - Прогнозування результатів та тактики хірургічного лік вання постраждалих з тяжкою поєднаною травмою органів черевної порожнини, Крилюк В. О. (2012)
Ткаченко О. А. - Актуальність питання діагностики та лікування постраждалих з тяжкою поєднаною травмою, Барамія H. М., Крилюк В. О. (2012)
Трутяк I. Р. - Хірургічна пауза і технологія "damage control" у постраждалих із тяжкою закритою поєднаною абдомінальною травмою, Заруцький Я. Л., Філь Ю. Я., Філь А. Ю., Трутяк О. І. (2012)
Шуляренко В. А. - Діагностика і хірургічне лікування закритої травми підшлункової залози, Фелеилтинський Я. П., Мамчич В. І., Грига Я. Г. (2012)
Анкін Л. М. - Аналіз проблем хірургічного лікування постраждалих з нестабільними пошкодженнями таза при політравмі, Бурлука В. В., Пастушков О. В., Король С. О., Скобенко О. Є., Максименко М. А., Шкляревич П. О., Шутович В. С., Титинюк А. Ю. (2012)
Бур'янов О. А. - Хірургічне лікування переломів проксимального відділу великого мілкової кістки, Лакша А. М., Скобенко Є. О., Кваша B. П., Даниленко І. В., Самусенко І. В., Алок Бансал, Нечипорчук C. Л. (2012)
Воробей О. В. - Переломи грудини у поєднанні з черепно-мозковою травмою, Воробей І. О., Новіков Ф. М., Хмель В. В., Кшановський О. Е. (2012)
Кривенко С. Н. - Лечение больных с множественными переломами костей конечностей, осложненных травматическим остеомиелитом (2012)
Кривенко С. Н. - Лечение пострадавших с множественными переломами костей конечностей в остром периоде травматической болезни, Шпаченко Н. Н. (2012)
Кукуруз Я. С. - Вогнепальна скелетна травма — досвід етапного лікування, Яловенко В. А., Сличко І. Й., Мусенко О. Я. (2012)
Лакша А. М. - Математична імітаційної моделі системи "дорога - санітарний колісний транспортний засіб - постраждалий" (2012)
Лезвінськии Я. С. - Сучасний остеосинтез переломів кісток у дітей та підлітків, Векліч В. В., Лисицька К. С. (2012)
Ринденко В. Г. - Пошкодження хребта при множинних та поєднаних травмах, Завеля М. І., Чернов О. Л., Ринденко С. В. (2012)
Крамарева О. Г. - Катетерасоційована інфекція кровоплину: дослідження ефективності різних методів профілактики в умовах відділення інтенсивної терапії, Згржебловська Л. В., Малиш І. Р. (2012)
Молиш I. Р. - Використання маневру "відкриття легенів" при застосуванні інвертованих двохфазних режимів респіраторної підтримки у травмованих пацієнтів з тяжкою дихальною дисфункцією в ранньому посттравматичному періоді, Згржебловська Л. В., Бешлей І. А. (2012)
Пригнула Р. Л. - Клініко-економічний аналіз антибактеріальних засобів, що застосовуються для надання медичної допомоги постраждалим з травматичною хворобою, Шматенко О. П., Страшний В. В., Максиму Т. М. (2012)
Хитрий Г. П. - Інтенсивна терапія при загальній холодовій травмі, Малиш І. Р., Цимбаленко К. І., Красюк С. П. (2012)
Шматенко О. П. - Аналіз основних тенденцій медикаментозного забезпечення в концепції політравми, Притула Р. Л., Соломенный А. М., Білогривенко С. Г. (2012)
Шматенко О. П. - Фармакоекономічний аналіз медикаментозного забезпечення лікування торакоабдомінальної травми, Притула Р. Л., Соломенный A. M. (2012)
Головко С. В. - Магнітно-резонансна томографія в діагностиці патології передміхурової залози, Стеценко В. О., Савицький О. Ф. (2012)
Гульчій М. В. - Лікування трофічних виразок та ускладнень синдрому діабетичної стопи в інсулінозалежних хворих, Гаврецький A. І., Замолотова К. О. (2012)
Гульчій М. В. - Особливості профілактики та лікування поверхневих травм при цукровому діабеті, Гаврецький А. І., Замолотова К. О., Таран Є. В. (2012)
Заруцький Я. Л. - Особливості морфологічних змін у тонкій кишці при тяжкій закритій поєднаній абдомінальній травмі з пошкодженням тонкої і товстої кишки залежно від ступеня порушення системного кровообігу, Денисенко В. М., Левківський P. Г. (2012)
Каштальян М. А. - Эффективность применения бемипарина в профилактике тромбоэмболических осложнений лапароскопической холецистэктомии, Герасименко О. С., Бут Т. Н., Павлишин B. В., Енин Р. В., Тимуиі А. А., Каштальян М. М. (2012)
Каштальян М. А. - Клиническое значение определения компонентов тиолдисульфидной системы при столбняке, случай из практики, Каштальян М. М., Костюшов В. В., Костюшова Л. А., Герасименко О. С., Бокал И. И. (2012)
Каштальян М. А. - Редкий случай кишечной непроходимости, обусловленный миграцией пищеводного стента (клинический случай), Пастерначенко С. А., Герасименко О. С., Шаповалов В. Ю. (2012)
Каштальян М. А. - Редкое осложнение острого аппендицита в виде наружного аппендикулярного свища в правой паховой области, Тымчук О. Б., Шаповалов В. Ю., Герасименко О. С. (2012)
Сусак Я. М. - Антибіотикотерапія та антибіотикопрофілактика у хворих з гострим некротичним панкреатитом, ускладненим перипан- креатичним інфільтратом, Дирда О. О. (2012)
Тутченко М. І. - Парастомічні ускладнення у людей похилого та старечого віку, Андрієць В. С., Клюзко І. В., Марчук С. Ф., Мелений Б. А. (2012)
Тутченко М. І. - Можливості ендовідеохірургії в лікуванні гострої кишкової непрохідності, Васильчук О. В., Піотрович С. М. (2012)
Тутченко Н. И. - Рецидивная паховая грыжа, принципы лечения, Пиотрович С. Н., Васильчук А. В. (2012)
Тутченко М. І. - Лапароскопічні операції в ургентній хірургії органів черевної порожнини, Ткаченко О. А., Щур І. В., Васшіьчук О. В., Ярошук Д. В. (2012)
Тутченко М. І. - Лапароскопічні технології в лікуванні гострого апендициту у хворих похилого віку, Ярошук Д. В., Щур І. В., Бабій В. П., Шавловський О. В. (2012)
Тутченко М. І. - Застосування малоінвазивних методів лікування посттравматичних гемобілом печінки, Трофименко С. П., Світлічний Е. В. (2012)
Тутченко М. І. - Лапароскопічні технології в лікуванні перфорації виразки дванадцятипалої кишки у хворих похилого віку, Ткаченко О. А., Ярошук Д. В., Щур І. В. (2012)
Хоменко І. П. - Корекція локального імунітету поліоксидонієм у хворих з перфорацією гострих виразок шлунково-кишкового тракту, ускладнених гнійио-фібринозним перитонітом (2012)
Затонацька Т. - Формування фіскального простору інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Другов О. - Моделі впливу податків на економічне зростання України, Гірна О. (2013)
Крисоватий І. - Напрямки вдосконалення податкового стимулювання інноваційних процесів в Україні (2013)
Лубкей Н. - Аналіз структури державного боргу України та напрямки її оптимізації (2013)
Гупаловська М. - Теоретико-концептуальні засади державного фінансового контролю (2013)
Крупка А. - Теоретичні засади фінансової політики держави у галузі культури і мистецтва (2013)
Малиняк Б. - Пріоритети удосконалення соціальних видатків бюджету (2013)
Лободіна З. - Бюджетне забезпечення соціальної сфери в умовах побудови соціально-орієнтованої економіки в Україні (2013)
Рожко О. - Бюджетні інвестиції та ефективність бюджетних програм (2013)
Булавинець В. - Оцінка сучасного стану видатків місцевих бюджетів на інтелектуальний розвиток (2013)
Ткач К. - Прагматизм надання та розподілу інвестиційних субвенцій (2013)
Русін В. - Переваги та недоліки казначейського обслуговування місцевих бюджетів (2013)
Мокрицька А. - Сутність та класифікація медичних послуг як основа їх фінансування (2013)
Дмитровська В. - Основні напрями зростання доходів бюджетів гірських населених пунктів (2013)
Бучковська Я. - Концептуалізація системи фінансування дошкільної освіти (2013)
Диба М. - Колективне інвестування: характерні ознаки і переваги, Поліщук Є. (2013)
Квасниця О. - Критеріальні підходи відбору регіонів для державних інвестицій в інфраструктуру розвитку малих підприємств в Україні (2013)
Булавинець О. - Теоретичні аспекти оцінювання ефективності управління позиченим капіталом підприємства (2013)
Ткаченко Н. - Сучасні тенденції формування вартості страхового захисту за програмою "авто-КАСКО" (2013)
Тропіна В. - Пенсійна реформа в Україні: результати та перспективи (2013)
Фрадинський О. - Діяльність митних служб самопроголошених державних утворень (на прикладі Державного митного комітету Республіки Абхазія) (2013)
Дем’янишин В. - Минуле і сучасне фінансового господарства України (2013)
Наші автори (2013)
Анотації (2013)
Куцик П. О. - Управління економічною ефективністю торговельного підприємства, Герега Г. Ф. (2014)
Антонюк Я. М. - Ефективність управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням підприємств роздрібної торгівлі, Орлик І. О. (2014)
Артищук І. В. - Інструментарій виявлення кризових явищ на торговельному підприємстві (2014)
Барна М. Ю. - Функції внутрішньої торгівлі в сучасних умовах (2014)
Безпарточний М. Г. - Використання кластерного аналізу при оцінці ефективності діяльності торговельних підприємств (2014)
Гросул В. А. - Стратегічне управління ресурсним потенціалом торговельного підприємства, Филипенко О. М. (2014)
Дмитренко І. А. - Підвищення ефективності державної політики в сфері роздрібної торгівлі (2014)
Маркіна І. А. - Аналіз кадрового потенціалу торгівельних підприємств полтавщини, Михайлов О. О. (2014)
Мельник І. М. - Удосконалення процесу управління прибутком торговельних підприємств (2014)
Митник С. І. - Концептуальні підходи до створення ресторану і організації його діяльності (2014)
Міценко Н. Г. - Особливості формування ресурсного потенціалу торговельних підприємств споживчої кооперації, Шарова А. Р. (2014)
Фединець Н. І. - Механізм управління розвитком підприємств торгівлі (2014)
Хамула О. О. - Оцінювання ефективності організаційно-економіч¬ного механізму управління системою реалізації книжкової продукції в підприємствах електронної торгівлі (2014)
Білецька І. М. - Економічні основи діяльності підприємств готельного господарства (2014)
Бойчук І. В. - Організація маркетингової діяльності на промислових підприємствах (2014)
Войтович С. Я. - Особливості дослідження та прояву поведінки споживачів санаторно-курортних послуг (2014)
Воронко Р. М. - Сутнісні характеристики внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту та їх організаційна взаємодія, Басіста І. А. (2014)
Городня Т. А. - Формування портфелю замовлень на готову продукцію (2014)
Гураль Н. Р. - Теоретичні засади відтворення трудового потенціалу підприємства (2014)
Дика О. С. - Система внутрішньої звітності діяльності ломбардів у забезпеченні прийняття управлінських рішень (2014)
Домбик О. М. - Внутрішній контроль результатів діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу (2014)
Зелінська О. М. - Формування стратегії конкурентних переваг підприємства, що здійснює ЗЕД, Кравчук О. Я. (2014)
Іскра В. В. - Фактори впливу на ефективність використання оборотних коштів українських агрохолдингів (2014)
Колянко О. В. - Організація діяльності у сфері публічного адміністрування в Україні (2014)
Краснокутська Н. С. - Соціальна відповідальність як критерій ціннісно-орієнтованого управління (емпіричний аспект), Круглова О. А. (2014)
Крукевич Н. М. - Проблеми становлення поняття тайм-менеджмент (2014)
Куцик В. І. - Оцінка рівня розвитку потенціалу споживспілок України за методом таксономії, Явтуховська І. В. (2014)
Літвінов О. С. - Методичні основи оцінки зносу нематеріальних ресурсів, Анохіна К. О. (2014)
Міценко Н. Г. - Особливості розвитку товарного виробництва продукції тваринництва у домогосподарствах України, Федик О. В. (2014)
Пілігрім К. І. - Особливості розвитку туристичних підприємств із урахуванням ролі персоналу та його мотивації (2014)
Пущик В. Л. - Практичні аспекти оцінки економічного механізму, Мулярчук В. М. (2014)
Рогова Н. В. - Бухгалтерський облік в контексті податкової реформи (2014)
Тащеєв Ю. В. - Фактори розвитку сонячної енергетики на підприємствах України (2014)
Трут О. О. - Про критерії управління та показники вимірювання результативності організації (2014)
Білецька Н. В. - Теоретико-методологічні аспекти державного регулювання аграрного сектору економіки України (2014)
Гамма Т. М. - Сутність інтеграції господарських утворень в сучасній економіці (2014)
Килин О. В. - Аналіз інвестиційного клімату в економіці україни та шляхи його покращання (2014)
Колінько Н. І. - Особливості запровадження майнового оподаткування в Україні (2014)
Макара О. - Механізм державного регулювання ринку туристичних послуг в Україні, Гарасюк Д. (2014)
Соловйов В. М. - Фінансова безпека банків як основа стійкості економічної системи, Лук’янчук О. С. (2014)
Черниш І. В. - Обґрунтування системи державного антикризового розвитку туристичної галузі (2014)
Шиндировський І. М. - Державне регулювання малого підприємництва, Неділька К. З. (2014)
Семак Б. Д. - Інноваційні види сировини для виробництва інтер’єрного екотекстилю, Пушкар Г. О. (2014)
Рецензія на монографію Кулик Вікторії Анатоліївни "Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку”, Полтава, 2014 р. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей, які подаються у наукове фахове видання "Торгівля, комерція, підприємництво” (2014)
Рожков Г. С. - Загальна характеристика зони відповідальності військово-медичного центру кримського регіону (2012)
Діденко Л. В. - Характеристика комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями офіцерського складу та особливості їх способу життя і здоров’я (2012)
Булах О. Ю. - Актуальні питання реформування системи медичного забезпечення Збройних Сил України на сучасному етапі, Стриженко В. І., Павленко М. І., Лівінський В. Г., Булах Л. В. (2012)
Швець А. В. - Нормативно-правові аспекти медико-соціального захисту учасників бойових дій (на прикладі військовослужбовців миротворчих контингентів), Ричка О. В. (2012)
Мельник І. П. - Стан здоров’я військовослужбовців у зоні відповідальності військово-медичного клінічного центру центрального регіону (2012)
Жаховський В. О. - Результати наукових досліджень організації роботи військових мобільних госпіталів у польових умовах, Галушка А. М., Буллах О. Ю., Петрук С. О., Мельничин М. Я. (2012)
Мельничин М. Я. - Методичні підходи до планування медичного забезпечення поранених та хворих гінекологічного профілю (2012)
Серебряков О. М. - Оцінка ефективності діяльності військово-медичного закладу в сучасних соціально-економічних умовах (для реалізації управлінських рішень) (2012)
Козак Н. Д. - Актуальні питання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення особового складу Збройних Сил України (2012)
Кожокару А. А. - Основні принципи та методи планування при створенні організованої системи біозахисту населення України, Остальцев В. Ф. (2012)
Зав’ялова Т. С. - Організація вивчення поширеності дефектів зубних рядів та факторів ризику розвитку дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба у допризивної молоді та призовників мобілізаційного резерву Збройних Сил України, Устінова Л. А., Канюра О. А. (2012)
Михеєва І. В. - Вивчення захворюваності на хвороби органів травлення з урахуванням хвороб порожнини рота військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України, Рум’янцев Ю. В. (2012)
Мозолюк О. Ю. - Наукове обґрунтування організації ранньої діагностики та профілактики дисфункціональних станів СНЩС у військовозабов’язаних мобілізаційного резерву, Хижняк М. І., Канюра О. А. (2012)
Непомнящий Д. М. - Організація технології виготовлення протезів у військовозабов’язаних мобілізаційного резерву та оцінка її ефективності за кліничними показниками стану тканин пародонту опорних зубів, Якимець В. М., Канюра О. А. (2012)
Черкасенко І. Л. - Вивчення особливостей працевтрат працівниць оборонного комплексу м. Києва на прикладі заводу "Радар”, Устінова Л. А., Хижняк М. І. (2012)
Кожокару А. А. - Заходи профілактики лістеріозу та удосконалення методу дослідження харчової продукції на присутність Listeria Monocytogenes, Скоропад В. І., Іванько О. М. (2012)
Іванько О. М. - Інноваційні технології очистки питних і стічних вод, Смірнов О. Г. (2012)
Іванько О. М. - Сучасні методи знезараження стічних вод (огляд літератури), Бідненко Л. І. (2012)
Лугова Г. В. - Особливості епідемічного процесу віл-інфекції у Збройних Силах України під час становлення та розвитку епідемії в країні, Сайног Н. М., Устінова Л. А., Іванько О. М., Нізова Н. М., Марциновська В. А., Філіпенко Л. І. (2012)
Гвозденко Л. А. - Особливості реакцій організму людини на ультрафіолетове опромінення, Чередніченко І. М. (2012)
Горошко В. Р. - Вплив зміни температурного статусу на пацієнта під час загальної багатокомпонентної анестезії з інтубацією трахеї та штучною вентиляцією легень, Хитрий Г. П. (2012)
Коваленко О. М. - Вплив хірургічної тактики на імунологічні порушення у хворих з поширеними опіками (2012)
Паламар Б. І. - Внутрішньокісткова інфузія як альтернативний спосіб вирішення проблеми судинного доступу в медицині критичних станів (огляд наукової літератури), Федосюк Р. М. (2012)
Хитрий Г. П. - Застосування дискримінантного аналізу для оцінки стану та прогнозування наслідків лікування потерпілого з тяжкою загальною холодовою травмою, Ручкін В. О., Горошко В. Р. (2012)
Калина Р. А. - Можливості лапароскопії в діагностиці та лікуванні гострого апендициту, Іванько О. В. (2012)
Пліш Б. А. - Сучасні підходи до проведення метаболітно-дезінтоксикаційної терапії критичних станів, Бугай О. О., Коршевнюк Д. О. (2012)
Валуєва С. В. - Пілотний реєстр "Stimul": прихильність до лікування та шестимісячний прогноз хворих, які перенесли гострий Q-інфаркт міокарда (2012)
Іванцова Г. В. - Особливості психофізіологічної адаптації військовослужбовців до умов військової служби в залежності від спеціальності, Мартинюк Г. М., Єщенко В. І. (2012)
Cімперович С. В. - До проблеми обов’язкового тестування на віл-інфекцію призовників та військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України, Кащенко Р. А., Борисова С. Л., Стукан Л. І. (2012)
Трихліб В. І. - Специфічна терапія неускладнених форм малярії (2012)
Овчар І. В. - Репродуктивне здоров'я жінок з безплідністю та надмірною вагою тіла (2012)
Ткаленко О. М. - Первинна, вторинна, третинна профілактика виразкової хвороби в амбулаторних умовах, Латишенко С. В., Сугиря Б. М. (2012)
Іванцова Г. В. - Використання спектрального аналізу для діагностики особливостей особистості та невротичних розладів у військовослужбовців строкової служби, Лук’янчук І. А., Левіт Й. Р. (2012)
Голуб А. Г. - Методичні підходи до нормування лікарських засобів у Збройних Силах України на мирний час, Гульпа В. С., Базунова Н. В., Козєєв Є. С., Криваченко Ю. П. (2012)
Грубник І. М. - Вплив гомогенізації на дисперсність крем-гелю "Молозоль", Гладух Є. В., Черняєв С. В., Руденко В. В., Шматенко О. П. (2012)
Руденко В. В. - Розробка методики клініко-економічної оцінки застосування м’яких лікарських засобів з протимікробною та ранозагоюючою активністю, Притула Р. Л., Шматенко О. П. (2012)
Бондаренко А. С. - Дослідження процесу екстракції при розробці поліекстракту з лікарської рослинної сировини для лікування застудних захворювань, Гладух Є. В., Притула Р. Л., Шматенко В. В. (2012)
Галдецька І. Д. - Безпека офіцерів апарату внутрішньої розвідки: психофізіологічний і психопрофілактичний аспекти, Золотарьова О. А., Крупська О. О., Морозов О. М., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А. (2012)
Швець А. В. - Результати оцінки ефективності розробленої програми психофізіологічних тренувань корабельних спеціалістів (повідомлення перше), Іванцова Г. В., Галушка А. М., Апашанський Д. Б., Данильчук І. А. (2012)
Огороднійчук І. В. - Динаміка, структура і рівні госпіталізації на хвороби шкіри та підшкірної клітковини серед військовослужбовців Збройних Сил України, Остапенко С. П., Маринич Н. Б. (2012)
Креховська-Лепявко О. М. - Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан жовчовидільної функції печінки у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту (2012)
Ромашко А. С. - Первинна захворюваність військовослужбовців як індикатор їх здоров’я, Лопін Є. Б. (2012)
Лозинський О. Є. - Алгоритм і програмне забезпечення для оцінки освоюваності позабалансових запасів нафти в малопродуктивних пластах, Лозинський В. О. (2016)
Самчук І. М. - Виявлення похованих антиклінальних структур за допомогою аналізу карт азимутів падіння порід (2016)
Малицький Д. В. - Методика визначення параметрів джерела (точкового та розподіленого) за даними обмеженої кількості сейсмічних станцій, Грицай О. Д., Павлова А. Ю., Муйла О. А., Асташкіна О. О., Обідіна О. О. (2016)
Верпаховская А. О. - Конечно-разностная миграция в трехмерном варианте с распаралле¬ливанием процесса вычислений, Пилипенко В. Н., Пилипенко Е. В. (2016)
Зацерковный В. И. - Автоматизация расчета поправок нейтронного каротажа с помощью программного пакета "Геопоиск”, Халимендик В. В. (2016)
Левашов С. П. - Электромагнитное излучение в районах эпицентров землетрясений по предварительным результатам частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2016)
Пігулевський П. Г. - Дослідження геоелектричними методами інженерно-геологічного стану Південно-Західного Кривбасу. Частина 2. Результати застосування геоелектричних методів при обстеженні ділянок підтоплення, Свистун В. К., Кирилюк О. С. (2016)
Бондар К. М. - Вивчення ефективності георадарних досліджень на території Національного запо¬відника "Софія Київська” для вирішення археологічних завдань, Бобровський Т. А., Цюпа І. В. (2016)
Хтема А. В. - Геолого-демографічна модель процесу народонаселення Землі. Стаття I, Хтема В. М. (2016)
Якимчук М. А. - Геоактивні зони в житті людини (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського