Рідкоус О. В. - Використання педагогічних ідей В. Сухомлинського для розвитку екологічної культури молодших школярів (2015)
Слободенюк Л. І. - Використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в системі післядипломної освіти (2015)
Стребна О. В. - Роль природи у формуванні дитячої особистості (на матеріалі спадщини В. О. Сухомлинського) (2015)
Туркот Т. І. - Методико-праксіологічні аспекти реалізації ідей В. О. Сухомлинського щодо гуманізації освітньо-виховного середовища (2015)
Голобородько Є. П. - Формування цілісної особистості (2015)
Корецька Л. О. - Соціально-педагогічні константи категорії "життєве самовизначення" особистості (2015)
Кузменко В. В. - Місце і роль загальної фізичної підготовки учнів у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл, Рощін І. Г. (2015)
Назаренко Л. М. - Соціально-економічні та педагогічні чинники розвитку сільської школи, Бовтрюк О. О. (2015)
Петров В. Ф. - Дослідження проблеми учнівського самоврядування (2015)
Назаренко Л. М. - Інноваційний менеджмент як засіб розвитку освітнього середовища, Сидоренко І. Л. (2015)
Філончук З. В. - Проблеми впровадження фінансової грамотності в сучасній школі (2015)
Вострікова В. В. - Професійний розвиток учителя іноземної мови в процесі опанування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Клюєва Т. М. - Творчий підхід учителя до створення сучасного уроку (2015)
Комінарець Т. В. - Формування творчої особистості дошкільника засобами театральної гри (2015)
Кузьменко Ю. В. - Особливості використання казки при формуванні математичних уявлень дошкільника, Задонська М. І. (2015)
Марецька Л. П. - Розвиток соціокультурної компетентності вчителів української мови і літератури в системі післядипломної освіти (2015)
Сагач Г. М. - Образ учителя крізь призму часу (2015)
Слюсаренко Н. В. - Реалізація потреби у спілкуванні у професійній діяльності фахівців морської галузі (2015)
Чумак Л. В. - Резерви розвитку професійної майстерності вчителя у курсовий і міжкурсовий періоди післядипломної освіти (2015)
Вирвихвіст Т. В. - Використання методу проектів на уроках історії, Коновалов О. Л. (2015)
Гончаренко Л. А. - Розвиток в учнів громадянської компетентності у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін (2015)
Гора Т. В. - Вітчизняні навчально-методичні комплекси з англійської мови для учнів початкової ланки: аналіз підходів авторів (2015)
Водотика С. Г. - Голод 1921–1923 років на Херсонщині: методичні проблеми вивчення в шкільному курсі історії України (2015)
Голобородько Я. Ю. - Романи Патріка Модіано (до вивчення в школі творчості Нобелівського лауреата з літератури 2014 року) (2015)
Савенок Л. А. - Теоретичні та методичні аспекти вивчення історії магдебурзького права в середній школі (2015)
Сагач Г. М. - Створення спецкурсів з медіаосвітнім компонентом як методична інновація, Кузьміч Т. О. (2015)
Ворона О. І. - Усвідомлення цінності здоров’я як основи успішної самореалізації підлітків, Мартиненко А. Л. (2015)
Воскова И. В. - Роль скрытого учебного плана в гендерной социализации личности, Асламова Т. А. (2015)
Бондарчук О. Б. - Навчальні видання 1918–1930-х років для початкової освіти дорослих: ретроспективний огляд (2015)
Кривоносова О. В. - Корпоративна культура як чинник ефективної діяльності сучасної бібліотеки (2015)
Палійчук Р. І. - Роль часопису "Вільна українська школа" (1917–1919 рр.) у реформуванні шкільної освіти в Україні (2015)
Стельмах Н. А. - Сучасні підходи до створення біобібліографічних покажчиків (із досвіду підготовки покажчика "Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) – видатний педагог, психолог, громадський діяч") (2015)
Філімонова Т. В. - Часопис "Радянська освіта" (1923–1931) в історії громадсько-педагогічного руху України (2015)
Кузьменко В. В. - Ціннісні орієнтації Олесі Рідкоус (до 55-річного ювілею), Слюсаренко Н. В. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2015)
Вихідні дані (2015)
Гулак В. М. - Великий український мовознавець, педагог, фольклорист: до 180-річчя з дня народження О. О. Потебні (1835–1891) (2015)
Безгінова І. В. - Розвиток толерантності учнів на уроках української мови на основі ідей В. О. Сухомлинського (2015)
Білявська Л. В. - Використання спадщини В. О. Сухомлинського у вихованні молодших школярів (2015)
Воскова І. В. - В. О. Сухомлинський про шляхи й засоби виховання почуття власної гідності (2015)
Дорошенко В. В. - Формування в учнів патріотизму на уроках української словесності в контексті педагогічних ідей В. О. Сухомлинського (2015)
Крайнюкова Л. В. - В. О. Сухомлинський про самостійну роботу учнів під час вивчення української мови та літератури (2015)
Надточій І. Ю. - Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського як засобу активізації творчих здібностей учнів (2015)
Соколовська М. О. - Новаторська парадигма Василя Сухомлинського (2015)
Вовчук І. О. - Розвиток професійної компетентності вчителя (2015)
Кнорр Н. В. - Освітній маркетинг у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Петров В. Ф. - Розвиток учнівського самоврядування – крок до державно-громадського управління (2015)
Толокньов І. В. - Методичні підходи до формування історичної пам’яті учнівської молоді в контексті упровадження профільної освіти (2015)
Буренко Г. М. - Інклюзивна школа – ефективна школа, Зінченко В. І. (2015)
Дроздова О. М. - Інноваційні підходи до управління навчальним закладом (2015)
Батраченко Г. В. - Проектна технологія як засіб реалізації компетентнісно орієнтованого підходу в навчанні англійській мові (2015)
Бондаренко Т. А. - Особливості управління професійним розвитком (2015)
Жерновникова О. А. - Застосування хмарниx теxнологiй при підготовцi майбутнix учителiв математики до проектувaння нaвчaльної діяльностi стaршокласникiв (2015)
Камєнєва О. Ю. - Управління процесом атестації педагогічних працівників (2015)
Катюк Я. Л. - Mind map як сучасний метод навчання дорослих у післядипломній педагогічній освіті (2015)
Кирпиченко Н. В. - Метод театралізації в роботі з дітьми із затримкою психічного розвитку (2015)
Опанасець Н. А. - Розвиток фонематичних процесів у дітей з мовленнєвими порушеннями (2015)
Тарабанова Я. В. - Творча пара як ефективна форма підвищення професійної майстерності вчителя (2015)
Чурай О. О. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі з дошкільниками із загальним недорозвиненням мовленні (2015)
Алієва І. А. - Профілактика та корекція фонетико-фонематичного недорозвинення в учнів допоміжної школи (2015)
Байдюк Г. С. - Ігрові методи на уроках природознавства в допоміжній школі (2015)
Гордєєва І. В. - Формування соціальної складової соціокультурної компетенції учнів на уроках української мови як чинник соціалізації особистості (2015)
Дячкова Т. В. - Про деякі умови виховання в прийомних сім’ях дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки (2015)
Литвиненко О. С. - Розвиток креативності учнів у процесі вивчення англійської мови за допомогою проектної технології (2015)
Піскун Т. О. - Розвиток творчих здібностей учнів на уроках біології та в позаурочний час (2015)
Ракша Н. М. - Засоби мотивації учнів до участі в пошуково-дослідницькій роботі під час вивчення історіЇ (2015)
Роман И. С. - Структура и организация коррекционных занятий по устранению дисграфии, Шеховцова О. В. (2015)
Яриніч О. Ф. - Використання елементів текстоцентричного підходу до вивчення української мови і літератури (2015)
Біла В. М. - Формування соціокультурної компетенції учнів середньої і старшої школи засобами англійської мови, Дерев'янко С. А. (2015)
Квасова О. А. - Виховний потенціал драматизації в навчанні іноземної мови учнів основної школи (2015)
Кудак Т. О. - Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання засобами інтерактивних технологій, Кудак А. І. (2015)
Лебедєва І. А. - Управління розвитком дитини в системі розвивального навчання Б. Д. Ельконіна – В. В. Давидова (2015)
Маркіна А. Б. - Формування орфографічної пильності в учнів початкових класів, Мельник О. В. (2015)
Овечко Л. В. - Творчість учителя як запорука розвитку креативності учнів (2015)
Тісліченко О. А. - Розвиток критичного мислення учнів на уроках історії при вивченні діяльності історичних осіб (2015)
Устименко М. С. - Драматерапія в роботі з розумово відсталими дітьми (2015)
Головченко С. М. - Корекційно-відновлювальна допомога дітям з аутичними проявами в поведінці (2015)
Гончарова Н. Г. - Розвиток спілкування у дітей зі складними психофізичними вадами, Носальська Л. Є. (2015)
Грушко Ю. П. - Згуртування обдарованих дітей методами тренінгової роботи (2015)
Желябова Т. С. - Взаємодія суспільних інститутів у підтримці сімей у кризових ситуаціях (2015)
Царенко О. В. - Створення сприятливого психологічного клімату в учнівському колективі (2015)
Дроншкевич О. В. - Зарубіжні періодичні видання ХIX – початку ХХ ст. – частина світової історико-культурної спадщини (2015)
Кузьменко В. В. - Знайомтесь з колегою: професор Г. М. Мешко, Слюсаренко Н. В. (2015)
Нікітіна А. С. - Школа – його покликання, Герасімова О. О. (2015)
Омел'яненко О. А. - Учителю! Перед твоїм ім'ям схиляюсь я..., Діденко Т. М. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2015)
Вихідні дані (2015)
Абрамович С. Д. - Ключові слова Старого Завіту як вираження біблійної концепції людини й світу (2015)
Біличенко О. Л. - Дослідження мови повісті "Слово о Смерти и Рыцаре добром и славном" у науковому доробку Василя Зборовця (2015)
Воробець О. Д. - Темпоральні функції поширювачів семантичної моделі речення польської та української мов (2015)
Ворова Т. П. - Сумісність сюжетно-оповідних паралелей казки "Опал" І. В. Киреєвського й "Казки про півника" О. С. Пушкіна (2015)
Гарачковська О. О. - Еволюція жанру притчі в поезії Дмитра Павличка (2015)
Гончарук В. А. - Жанрово-стильові домінанти міфотворчості Олександра Олеся (2015)
Кизилова В. В. - Тема змін пір року в українській літературі для дітей (2015)
Крупеньова Т. І. - Лексико-семантичні та словотвірні особливості годонімів міста Одеси (2015)
Новікова О. О. - Категорія обмеження базова категорія людського мислення (2015)
Пикалюк Л. А. - Лінгвістичні маркери фольклорних текстів (на прикладі весільних пісень Західного Полісся) (2015)
Романенко Л. В. - Художня трансформація образу козака-характерника в трилогії Володимира Рутківського "Джури" (2015)
Рубан А. А. - О проблемах изучения "Капитанской дочки" А. С. Пушкина в вузе и школе, Ткаченко К. А. (2015)
Таранець В. Г. - Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження). Частина 7 (2015)
Ходоренко А. В. - К вопросу лексико-семантической соотнесенности и внутренней мотивированности номинаций групп лиц (2015)
Чикарькова М. Ю. - Историко-культурный контекст "прекрасного мига" у Тютчева (2015)
Шарова Т. М. - Генезис змістоформи роману Костя Гордієнка "Чужу ниву жала" (2015)
Є. Є. Камінський – видатний український вчений (2012)
Шепель Ю. О. - Метафора та метафоричні конструкції як засіб художнього відображення картини світу (на матеріалі повісті М. М. Коцюбинського "Fata morgana") (2015)
Вітальне слово директорів Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України та Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2012)
Юган Н. Л. - Повести В. И. Даля 1840-х годов и поэтика "натуральной школы": сходство и отличия (2015)
Коваль І. М. - Американський "неореалізм": вступаючи у ХХІ століття. Концепції і методи (2012)
Юдкін-Ріпун І. М. - Григорій Сковорода як драматург (2015)
Шергін С. О. - Реалізм і модернізм в американській політології міжнародних відносин: еволюція "реалістичної" парадигми (2012)
Aristova N. O. - American literature from a postmodern perspective (2015)
Хижняк И. А. - Прелюдия славы – системная рапсодия провидения на тему "независимость США" (2012)
Бесараб О. М. - Деякі аспекти кореляції еволюції жіночого образу в європейських літературах (2015)
Рижков М. М. - Особливості американської моделі демократичної системи постбіполярної доби (2012)
Борискіна К. В. - Специфіка взаємодії вимислу й факту в концептосфері п’єси "Юлій Цезар" В. Шекспіра (2015)
Погорська І. І. - США у глобальному світі XXI століття: реалії і перспективи (2012)
Фоменко Е. Г. - Целостность синергетического образа в художественных текстах Джеймса Джойса (2015)
Дудко І. Д. - Стратегічна парадигма США на початку 2010-х рр. : дилема підходів і шляхів реаліації (2012)
Бабич В. I. - Ліричне я крізь призму образів природи в ідіодискурсах Р. Фроста і К. Стенберга (2015)
Макаренко Є. А. - Аналітичні розробки дослідницьких центрів США у сфері забезпечення національних інтересів держави (2012)
Бардіна Н. В. - Дискурсні засоби маніпулювання свідомістю в перехресному допиті в англосаксонській системи судочинства (на матеріалі роману Е. С. Гарднера "The Case of The Screaming Woman”) (2015)
Юрченко С. В. - Концептуальне забезпечення політики США у Чорноморському регіоні (2012)
Бухінська Т. В. - Частота вживання й розмір складнопідрядних і ускладнених речень як одна з ознак індивідуального стилю П. Зюскінда та М. Гаусгофер (2015)
Шевчук О. В. - Вибори президента тайванської адміністрації у контексті американсько-китайських відносин (2012)
Гайданка Д. В. - Дискурс кіно в ракурсі новітніх парадигм: особливості й типологія (2015)
Пронь С. В. - Азіатсько-Тихоокеанський регіон, США, сучасні виклики Китаю у просторі міжнародних історичних дискусій (2012)
Голіяд Н. І. - Засоби профілювання концепту TIME в англійській загадці (2015)
Крапівін О. В. - Американські зовнішньополітичні та безпекові стратегії щодо Європейського Союзу наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. , Володіна М. О. (2012)
Danilets D. O. - Verfahren der terminusbildung der asthetisch-plastischen chirurgie im deutschen (2015)
Тихомирова Є. Б. - Українська американістика: політологічний дискурс (2012)
Джгун Н. М. - Писемність Китаю. Ідеографічні та фонетичні логограми (2015)
Дорошко М. С. - Вплив "перезавантаження" американсько-російських відносин на зовнішню політику держав пострадянського простору (2012)
Іванотчак Н. І. - Емпатія в аспекті когнітивних категорій градуальності, оцінки та норми (2015)
Чекаленко Л. Д. - Україна – США: від проектів до реалій (2012)
Кійко Ю. Є. - Мовна система із фрактальної перспективи (2015)
Андрєєва О. М. - Особливості політики формування ідентичності в багатонаціональних державах (2012)
Козловский В. В. - Коммуникативно-прагматический аспект предложений с претеритальным конъюнктивом в современном немецком языке (2015)
Лакішик Д. М. - Стан і перспективи консолідованої міжнародної політики США і ЄС (2012)
Колісниченко Т. В. - Семантична структура лексичної номінації ‘settlement’ (на матеріалі англійської мови) (2015)
Сушко О. В. - Формування нового типу асоціативних відносин у східній політиці Європейського Союзу: приклад України (2012)
Котвицкая В. А. - Сужение значений заимствованных слов в языке-реципиенте (на материале англицизмов в современном немецком языке) (2015)
Ковальова О. І. - "Відновлення лідерства США в Америках": підґрунтя для збереження глобального лідерства (2012)
Maniutina O. I. - Euphemisms in modern English mass culture (2015)
Бєлоусова Н. Б. - "М’яка" сила як потенціал зовнішньополітичного впливу держави (2012)
Mykhaylenko V. V. - Inferential semantics of historical ‘be-perfect’ (2015)
Вовк В. М. - США та Росія: перспективи політики "перезавантаження" (2012)
Місягіна І. М. - Нерелевантність як тактика комунікативної стратегії ухильності (2015)
Запорожець О. Ю. - Інформаційне протиборство у зовнішній політиці США (2012)
Мітіна О. М. - Синонімічні взаємовідношення в межах антропоморфічної сфери пенітенціарної лексики (на матеріалі англійської мови) (2015)
Жолонко Т. В. - Відносини США та Іспанії на початку ХХІ ст. (2012)
Мойсеєнко С. М. - Стилістичні прийоми й виражальні засоби в англомовному комп’ютерному дискурсі (2015)
Ржевська Н. Ф. - Функції й напрями діяльності "мозкових центрів" (2012)
Новаковская О. Н. - Red в семантической структуре лексемы blood: этимологический и структурно-семантический анализ (2015)
Каракуц А. М. - Трансформація зовнішньополітичної стратегії США за часів адміністрації Б. Обами: азійсько-тихоокеанський вимір (2012)
Пеливан О. К. - Просодия коммуникативной интенции в англоязычном диалогическом дискурсе: мелодический параметр, Хапина О. В. (2015)
Валевська І. А. - Політика українських реформ в контексті євроатлантичного досвіду (2012)
Прокопів Г. Я. - Функціональна транспозиція прийменників у поетичному мовленні (на матеріалі американської поезії) (2015)
Городня Н. Д. - Відновлення американського лідерства в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в політиці адміністрації Б. Обами (2012)
Сарміна Г. Л. - Проблеми ідентифікації особи в судовій акустиці (2015)
Кондратюк С. В. - Суперечності між ФРН і США в "афганському питанні" (2012)
Федірчик І. Я. - Конотативно марковані іменники на позначення осіб у сучасній німецькій мові (2015)
Митко А. М. - Наукові розвідки інформаційної демократії у сучасній американській комунікативістиці (2012)
Хапина О. В. - Интонационные особенности диалогов, реализующих коммуникативную интенцию в англоязычном диалогическом дискурсе (2015)
Підберезних І. Є. - Зовнішня політика та дипломатія США на Далекому Сході в умовах глобалізації: характеристика домінуючих напрямків (2012)
Іванюк С. М. - Ніцшеанський тип "Самотньої людини" у творах В. С. Моема "The Lotus Eater” ("Поїдач лотоса") та В. Підмогильного "Історія пані Ївги" (2015)
Кравченко Н. П. - Нотарільні функції дипломатичних представництв європейських країн: порівняльний аналіз (2012)
Чуб В. П. - А. Володін і В. Пелевін: типологічні сходження в романах "Дондог" і "Чапаєв і пустота" (2015)
Єрмолаєва Я. - Перспективи формування суспільного телерадіомовлення в Україні за європейською моделлю (2012)
Кізіль М. А. - Когнітивне термінознавство: витоки, завдання й перспективи розвитку (2015)
Шоха О. - Характеристика сегменту Iнтернет в Україні та Російській Федерації (2012)
Перскова Ю. І. - Дискурс як вияв соціальної взаємодії: параметр влади (2015)
Шалдаісова Г. В. - Словосполучення і синтагма, їх сфери та функції (2015)
Ланина А. Н. - Мифологическая природа фразеологизмов с зоосемизмами (на материале русского и немецкого языков) (2015)
Шальов А. С. - Інтонаційні особливості морського дискурсу (на матеріалі україномовних та англомовних радіотокшоу) (2015)
Воєвутко Н. Ю. - До питання редагування перекладів у сучасному українському перекладознавстві (2015)
Загороднюк А. С. - Проблеми перекладу терміноелемента "legal” українською мовою (на матеріалі Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом) (2015)
Новицька О. А. - Скорочення в романах Дена Брауна "The lost symbol” і "The da Vinci code” та їх передавання під час перекладу (2015)
Мушкудіані О. Н. - Рецензія на монографію "Сміховий" світ української поезії ХХ століття: руйнівний і відтворювальний потенціали (2015)
Хайтович М. В. - Персоналізована медицина:сучасний стан та перспективи (2015)
Маліков О. В. - Структурні зміни мозкової речовини нирки шурів при експериментальній опіковій травмі шкіри за умов застосування іфузії лактопротеїну 3 сорбітолом (2015)
Понятовський В. А. - Моделювання ентеровірусних інфекцій у мишей 3 дисбіозом кишечника, Бобир В. В., Настенко В. Б. (2015)
Горобець А. О. - Глютен-чутлива ентеропатія:стан проблеми на сучасному етапі (2015)
Дєєва Ю. В. - Ураження внутрішнього вуха у хворих на цукровий діабет (2015)
Діхтярук О. В. - Гострий риносинусит: європейський підхід до діагностики та лікування (2015)
Ковбаснюк Ю. В. - Особливості призначення непрямого антикоагулянта варфарину у хворих із фібриляцією передсердь: вплив демографічних характеристик (2015)
Мельник В. С. - Циркадність системи фібринолізу у хворих на ішемічний інсульт (2015)
Нетяженко Н. В. - Взаємозв’язок статі з безпосередніми результатами перкутанного коронарного втручання у хворих на інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST, Антонюк Ю. В., Олєйнікова Ю. О., Герула О. М. (2015)
Приступюк М. О. - Аплікаційна сорбційна терапія гнійно-некротичних виразок у хворих із невроішемічною формою синдрому діабетичної стопи (2015)
Поладич I. B. - Порівняльна характеристика перебігу вагітності та пологів у жінок з багатопліддям (2015)
Павленко Д. О. - Комплаенс пацієнта як фактор ефективності лікування ускладненого перебігу деревоподібного герпетичного кератиту (2015)
Тарасенко Т. Є. - Оцінка ефективності неоад’ювантної поліхіміотерапії у хворих 3 місцевопоширеним раком яєчників, Гринюк О. І. (2015)
Черкасов Е. В. - Клітинна смерть і клітинний цикл в тимусі при експериментальній опіковій хворобі у щурів в умовах її лікування інфузією комбінованих гіперосмолярних розчинів (2015)
Тимохина Т. А. - Клинико-микробиологическая оценка состояния тканей пародонта у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, Саназ А., Коленко Ю. Г. (2015)
Stolyar V. G. - Experimental substantiation of polyvalent oral gel usage for prevention and treatment of periodontal inflammation, Borysenko A. V., Levitsky A. P. (2015)
Чекман I. С. - Хвильові, корпускулярні та фармакологічні властивості наноматеріалів (2015)
Дронова М. Л. - Формування резистентності мікроорганізмів до похідного арилаліфатичних аміноспиртів, Суворова 3. С., Цикоза А. В., Вринчану Н. О. (2015)
Сташкевич М. А. - Антиокислювальна активність поверхневого комплексу полі (3–амінопропіл) силоксану 3 іонами міді (II) (2015)
Культенко В. П. - Негативний вплив тривожно-фобічного розладу на особистість, яка перенесла первинний кардіологічний напад та психокорекція для запобігання розвитку та усклад нення соматофорних розладів (2015)
Мойсік Г. М. - Вивчення особливостей характеру в жінок із сечокам’яною хворобою та їх психокорекщйний супровід, Трачук Л. Є., Голоцван О. А. (2015)
Шапочка Є. А. - Алкогольна залежність: ремісія та реабілітаційні заходи (огляд літератури), Фітькало О. С. (2015)
Токарчук І. М. - Роль науково-практичної діяльності студентів медиків в їх фаховому становленні (2015)
Kovalchuk A. V. - Volodymyr Betz and his contribution to the development of neuroanatomy, Cherkasova L. A., Yanchyshyn A. J. (2015)
Andreeva L. U. - Institutional premises, factors and limitations for organizing a financial centre in Russia in the conditions of financial globalization (2012)
Cangiani M. - From development to crisis: origins and outcomes of the neoliberal transformation (2012)
Nakayama C. - Fade-out and resurgence of subjectivity in market analysis (2012)
Rodionova T. - External debt dynamics as a factor of the current account sustainability in the central and eastern European countries (2012)
Andreeva A. V. - Financial globalization and crisis of financial innovation instruments (2012)
Shelepov V. G. - Development of information economy in the age of globalization (2012)
Batrimenko V. - Microfinance regulation intensification of transnational banks in EMS as the determinant of system crisis recovery (2012)
Ruskykh K. - European banking groups in CEE countries: exposure and post-crisis strategy (2012)
Заблоцька Р. О. - Типологія міжнародної торгівлі послугами на сучасному етапі, Рибчук А. В. (2012)
Chugaiev O. - International economics research: structural changes in the past 50 years (2012)
Dziuba P. V. - International portfolio investments: the specificity of post-crisis renewal (2012)
Lyitvinenko N. P. - Regional and local capital markets in a modern world, Lukashuk O. (2012)
Shevchenko V. - Post-crisis global rebalancing and international capital flows (2012)
Slozko O. - Economic situation in Ukraine, impact of global integration processes (2012)
Taranenko I. - The innovation strategies of countries in post-crisis global economy: a conceptual approach (2012)
Kirichenko O. - Conceptual approach to reconciliation of the controversial links between international accounts (2012)
Anisimova O. - Global imbalances before and after the global crises (2012)
Tsevukh Y. - International labor migration in a period of global economic crisis (2012)
Менчинська А. А. - Біологічна цінність білків ікри мойви та сазану, Лебська Т. К. (2015)
Мушинська Н. М. - Використання спеціалізованих сорбентів для підвищення вмісту мікроелементів в продукції землеробства, Степанець Л. Ф., Бублієнко Н. О., Степанець І. Ф., Купчик Л. А. (2015)
Савенко І. В. - Вплив умов культивування на антимікробні властивості поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Андрейко Д. В. (2015)
Арпуль О. В. - Використання агар-агару у технології солодких страв для закладів ресторанного господарства, Усатюк О. М., Цигоняко А. М. (2015)
Згурський А. В. - Використання продуктів перероблення гарбуза при виробництві молочного морозива (2015)
Шаповаленко О. І. - Вплив лляного екстракту на хімічний склад гранульованих кормових сумішей, Янюк Т. І., Євтушенко О. О., Тракало Т. О. (2015)
Земелько М. Л. - Вплив поверхнево-активних речовин на реологічні властивості шоколадних глазурей, Черваков О. В., Манк В. В. (2015)
Сімахіна Г. О. - Композиційна суміш із нетрадиційної сировини для виробництва продуктів для військовослужбовців, Ярош К. О. (2015)
Камбулова Ю. В. - Аналіз якості плодових і ягідних пюре для виробництва мармеладу, Оверчук Н. О. (2015)
Бахмач В. О. - Дослідження реологічних властивостей водних розчинів камеді ксантану (2015)
Кудрявець Є. В. - Підбір оптимальних умов вирощування міцелію для штучного культивування їстівних грибів, Красінько В. О., Ломберг М. Л. (2015)
Шаповаленко О. І. - Дослідження фізико-технологічних властивостей комбікорму з використанням гарбуза, Кожевнікова М. І. (2015)
Пешук Л. В. - Інноваційний м’ясний продукт, Гащук О. І., Москалюк О. Є. (2015)
Семешко О. Я. - Визначення впливу високоенергетичної дискретної обробки на якісні показники вовняного жиру, Куник О. М., Сарібєкова Ю. Г. (2015)
Бектов Є. О. - Проблеми використання водних ресурсів Закарпатської області (на прикладі басейну річки Латориця), Степанець Л. Ф., Семенова О. І., Степанець І. Ф., Лєтицька О. М. (2015)
Коваль О. В. - Визначення геометричних параметрів бродильних апаратів, Максименко І. Ф., Леус Р. М. (2015)
Світлик А. М. - Визначення коефіцієнта масовіддачі у рідинній фазі при абсорбції CO2 водою в капілярно-пористих пристроях, Прохоров О. М. (2015)
Кишенько В. Д. - Нелінійний рекурентний аналіз часових рядів процесу затирання солоду як складної системи з переміжністю, Чернецький М. В. (2015)
Шиян П. Л. - Використання фільтрату барди при приготуванні зернових замісів, Мудрак Т. О., Боярчук Я. А., Сосницький В. В. (2015)
Дудкіна О. О. - Технологічні аспекти виробництва гарячих солодких страв спеціального призначення, Гавриш А. В., Нєміріч О. В., Ткачук Ю. М., Іщенко Т. І. (2015)
Костін В. Б. - Застосування планетарних механізмів для перемішування речовин під дією сил інерції, Романченко Н. М., Ковальов О. І. (2015)
Якимчук М. В. - Дослідження впливу коливальних процесів в захоплювальних пристроях з гофроприсосками на зусилля утримання структурних елементів групової упаковки, Беспалько А. П. (2015)
Гончаренко Б. М. - Вдосконалення функціональної структури систем автоматичного керування технологічними об’єктами, Лобок О. П. (2015)
Ладанюк А. П. - Автоматичні регулятори в багатоагентних системах управління технологічними комплексами, Бойко Р. О., Смітюх Я. В. (2015)
Євтушенко О. В. - Визначення економічної ефективності заходів з поліпшення умов праці на підприємстві харчової промисловості, Сірик А. О., Породько П. В. (2015)
Дудко С. Д. - Математична модель і алгоритм машинного розрахунку коефіцієнта рециркуляції та витрати палива в тунельній хлібопекарській печі (2015)
Шигаль Д. А. - Історико-порівняльний метод М. М. Ковалевського у контексті структурно-функціонального аналізу (2015)
Васильєв С. В. - Суди звичаєвого права на теренах пострадянських держав: історія та сучасний стан (2015)
Любченко Я. П. - Удосконалення національного законодавства у сфері альтернативних способів вирішення правових спорів (2015)
Реньов Є. В. - Класифікація цінностей конституційного ладу в Конституції України: теоретичні аспекти (2015)
Ісаєв А. М. - Спадкування грошей та права на вклад у фінансовій установі (2015)
Крат В. І. - Правові наслідки недійсності в спадковому праві (2015)
Зуб О. Ю. - Спрощене провадження як модель цивільного судочинства (2015)
Остапенко Ю. І. - Сфера економічних відносин у системі правового та законодавчого регулювання (2015)
Getman A. P. - Environmental and legal science: current state and prospects of development (2015)
Томіна В. Ю. - Удосконалення галузевого законодавства, норми якого визначають адміністративно-правове забезпечення аудиторської діяльності в Україні (2015)
Оболенцев В. Ф. - Формальні процедури системного аналізу запобігання злочинності (2015)
Сохікян А. С. - Поняття джерел кримінального права України (2015)
Бочарова К. А. - Вандалізм як прояв агресивної протиправної поведінки (2015)
Євтушенко І. В. - Роль та місце міжнародних організацій у врегулюванні збройного конфлікту на Південному Сході України (нормативно-правовий аспект) (2015)
Мусієнко І. І. - Інститут конфіденційного співробітництва у США: організаційно-правовий аспект, Гречин Є. Є. (2015)
Вільчик Т. Б. - Дискусійні питання визначення обов’язків адвоката у суді: зарубіжна доктрина (2015)
Сліпенчук В. О. - Формування ідеалу правової особистості (2015)
Simonok V. P. - Realizing of new approaches to foreign language teaching in higher legal educational establishments (2015)
Cемьонкіна І. А. - Що чекає в майбутньому на юридичну англійську мову, Ходаковська О. О. (2015)
Від редакції (2015)
Видавництво українско-руських народних мельодий. Відозва (2015)
Довгалюк І. - Фонографічні записи української народної музики у Берлінському фонограмархіві (2015)
Алієва Л. - Музичний фольклор Хмельниччини у записах київських та львівських етномузикологів (2015)
Федун І. - До проблеми діахронних досліджень традиційної музики (на матеріалі трьох різночасових записів із Полісся) (2015)
Добрянська Л. - Листування дирекції Львівської консерваторії з приводу видання праць Філарета Колесси (2015)
Рибак Ю. - Спеціальні знаки музично-етнографічної транскрипції для народновокальної музики (пропозиції) (2015)
Титул, зміст (2013)
Добрянська Л. - Студентський конспект лекцій Володимира Гошовського з народної творчості на музично-педагогічному факультеті (2015)
Устінов О. - Vivat academia! Vivat professores! НАМН України — 20 років! (2013)
Назіна І. - Чытаючы манаграфію В. Ярмолы "Скрыпічная традыцыя Ровенска-Валынскага Палесся” (2015)
Устінов О. - Проблеми надання медичної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда в Україні (2013)
Лукашенко Л. - Рецензія на видання: "Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси)” (2015)
Єрмолова Ю. - Педіатрична галузь у період медичних реформ: надбання і проблемні питання (2013)
Федун І. - Рецензія на видання: Богдан Яремко "Сопілкова музика гуцулів” (2015)
Щербак И. - Тройная терапия в борьбе с вирусным гепатитом С: достижения и перспективы (2013)
Рибак Ю. - Наукова конференція "Слов’янська мелогеографія–4” (3-4 травня 2014 р., Київ) (2015)
Ермолова Ю. - Современная ревматология: комплексный подход к диагностике и лечению (2013)
Добрянська Л. - Етномузикознавча конференція у Рівному (31 жовтня–1 листопада 2014 р.) (2015)
Жигунова А. - Нейрореабілітація — як зробити її ефективнішою? (2013)
Харчишин О. - Хроніка ’14 (2015)
Поспелов Д. - Артериальная гипертензия и сердечно-сосудистый риск в практической деятельности врача (2013)
Луканюк Б. - Реєстр етномузичних записів Остапа Нижанківського (2015)
Ермолова Ю. - Современная инфектология глазами клинициста (2013)
Барміна Г. - Національний конгрес "Людина та Ліки — Україна": презентація здобутків сучасної медицини (2013)
Бармина А. - Инновации в медицине для здоровья нации: IV Международный медицинский форум (2013)
Устінов О. - Перспективи розвитку вітчизняної нейрохірургії: інноваційні біотехнології на службі пацієнта (2013)
Кирилова Л. Г. - Сучасна нейровізуалізація внутрішньочерепних крововиливів у новонароджених, які перенесли критичні стани, Цимбал О. І., Мироняк Л. А. (2013)
Чекман І. С. - Цинк і наноцинк: властивості, застосування у клінічній практиці, Ульберг З. Р., Руденко А. Д., Марушко Ю. В., Грузіна Т. Г., Резніченко Л. С., Дибкова С. М., Гребельник А. І. (2013)
Матюха Л. Ф. - Сучасна антибіотикотерапія хворих на негоспітальну пневмонію на первинному рівні медичної допомоги (2013)
Синяченко В. В. - Діагностика та лікування гострого середнього отиту в дитячому віці (2013)
Кваша Е. А. - Практические рекомендации по преодолению табачной зависимости у пациентов, Зозуля И. С. (2013)
Жигунова А. К. - Применение метилксантинов при хронической обструктивной болезни легких (2013)
Шкорботун В. А. - Патогенетическое обоснование комбинированной терапии при аллергическом рините, Кубышкин А. В. (2013)
Березин А. Е. - Потенциальные возможности аторвастатина в программах первичной и вторичной превенции кардиоваскулярных заболеваний (2013)
Ушкалова Е. А. - О безопасности применения анальгетиков и антипиретиков в педиатрии (2013)
Безшейко В. Г. - Антагонисты лейкотриеновых рецепторов в достижении длительного контроля бронхиальной астмы (обзор эффективности монтелукаста) (2013)
Березин А. Е. - Терапевтический потенциал амлодипина у пациентов с кардиоваскулярными заболеваниями (2013)
Мітченко О. І. - Реалізація міжнародних рекомендацій щодо профілактики серцево-судинних захворювань у жінок: фокус на омега-3-поліненасичені жирні кислоти, Романов В. Ю., Іллюшина Г. Я. (2013)
Жигунова А. К. - Многоцелевая фитотерапия при функциональных заболеваниях желудочно-кишечного тракта (2013)
Корпачев В. В. - Витаминно-минеральный комплекс "Витамины для больных диабетом" в терапии сахарного диабета и профилактике его осложнений, Гурина Н. М., Корпачева-Зиныч О. В. (2013)
Драпкина О. М. - Роль ожирения в развитии артериальной гипертензии и неалкогольной жировой болезни печени, Попова И. Р. (2013)
Мальцев Д. В. - Дефіцит природних кілерів: гетерогенність, клініка, діагностика, лікування, клінічні приклади, Недопако Я. Я. (2013)
Виничук С. М. - Диашиз и его роль в развитии рефлекторно-двигательных расстройств при мозговом инсульте (2013)
Щербак И. Б. - Потенциал адеметионина и перспективы его применения при неалкогольном стеатогепатите (2013)
Бойко Г. Б. - Можливості сучасної фітонірингової терапії в лікуванні гінекологічних захворювань, Однокоз Т. О. (2013)
Новиков Д. К. - Оптимизация лечения аллергического ринита у взрослых и детей интраназальным антигистаминным препаратом Аллергодил®, Новикова В. И., Новиков П. Д. (2013)
Воробьев К. П. - Национальные агентства оценки технологий здравоохранения в экономически развитых странах (2013)
Юрьев К. Л. - Сравнительная эффективность и безопасность лекарственных средств: данные систематических обзоров DERP. Часть III (2013)
Коваленко В. М. - Геометрія скорочення лівого шлуночка — новий погляд на проблему через призму структурної організації міокарда, Несукай О. Г., Даниленко О. О., Поленова Н. С., Тітов Є. Ю. (2013)
Воловар О. С. - Фенотипові ознаки дисплазії сполучної тканини у пацієнтів із захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба (2013)
Петуненко Ю. В. - Сортові особливості формування врожайності та якості зерна пшениці м’якої озимої залежно від азотного живлення в умовах семіарідної кліматичної зони, Каленська С. М., Лібхард П. (2016)
Калитка В. В. - Вплив регулятора росту рослин та різнокомпонентних протруйників на проростання насіння пшениці озимої (Triticum aestivum L.), Кліпакова Ю. О., Золотухіна З. В. (2016)
Boiko M. O. - The impact of crop density and sowing time on the yield structure of grain sorghum hybrids (2016)
Бурдіна І. О. - Вплив компонентного складу субстрату на пігментний комплекс та фотосинтетичну продуктивність васильків справжніх, Прісс О. П. (2016)
Чорна В. М. - Фотосинтетична і насіннєва продуктивність сої залежно від інокуляції та ретарданта в умовах правобережного лісостепу України (2016)
Нonchar L. M. - The impact of the colloidal solution of zinc and copper in the process of seed germination of oats, Shen О. S. (2016)
Кохан А. В. - Переваги вузькорядного посіву соняшнику, Самойленко О. А., Омелянчук А. М. (2016)
Pylypenko V. - Symbiotic activity of nodule bacteria of pea plants at the territory of the forest-steppe of Ukraine, Honchar L. (2016)
Шувар І. А. - Вплив гербіцидів на продуктивність та якість картоплі і ячменю ярого в умовах західного Ліcостепу, Корпіта Г. М. (2016)
Коломієць Ю. В. - Формування мікробіоти ризосфери і підвищення продуктивності рослин томатів за дії біодобрив, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2016)
Штакал В. М. - Біологічні особливості росту і розвитку лучних трав залежно від видових і сортових відмінностей та їх придатності для організації укісних конвеєрів на осушених торфовищах лісостепу (2016)
Шутий О. І. - Хімічні та фізичні показники якості зерна пшениці твердої ярої залежно від норми висіву і ширини міжряддя (2016)
Ратошнюк В. І. - Формування загального та активного симбіотичного потенціалу люпину вузьколистого залежно від елементів технології вирощування (2016)
Танчик С. П. - Вплив нульового та традиційного обробітків ґрунту на його біологічну активність, Миколенко Я. (2016)
Миколайко В. П. - Урожайність насіння цикорію коренеплідного та його втрати залежно від агротехнічних заходів (2016)
Багатченко В. В. - Оптимальність строків сівби – запорука насіннєвої продуктивності батьківських форм кукурудзи, Жемойда В. Л., Макарчук О. С. (2016)
Bulygin S. - Soil erosion in Ukraine, Antonyuk D. (2016)
Бикін А. В. - Продуктивність картоплі столової за використання рідких фосфорних добрив, Бордюжа І. П. (2016)
Піковська О. В. - Вплив застосування соломи на показники родючості чорнозему типового, Вітвіцька О. І. (2016)
Тонха О. Л. - Гумусний стан цілинних і освоєних чорноземів лісостепу і степу України, Євпак І. М. (2016)
Ященко Л. А. - Залежність післядії добрив на урожайність ячменю ярого від погодних умов у правобережному лісостепу, Харусь С. А. (2016)
Кучер Л. І. - Вміст гідрослюдистих мінералів в чорноземі типовому (2016)
Мaтвіїв Г. М. - Сезоннa динaмікa зaпaсів вологи чорнозему опідзоленого західного лісостепу України зa різного використaння в aгроценозaх, Кравченко Ю. С. (2016)
Карабач К. С. - Динаміка карбонатів чорнозему типового і реакції грунтового середовища за різних систем обробітку і удобрення (2016)
Пасічник Н. А. - Калійне живлення рослин кукурудзи за різних систем застосування добрив, Степанко А. В. (2016)
Tonkha О.L. - Mobile phosphorus dynamics at ashed black soils under precision farming, Sychevskyi S.O. (2016)
Гонтар В. Т. - Ефективність технологічних прийомів регулювання забур’яненості промислових виноградників, Шевченко І. В. (2016)
Кобець О. В. - Вплив використання регуляторів зростання на маточних рослинах аґрусу на регенераційну здатність вегетативного потомства у залежності від умов укорінення (2016)
Подпрятов Г. І. - Вміст домішок та повнота їх очищення у зерновій масі кукурудзи за різних технологій післязбиральної доробки, Ящук Н. О., Насіковський В. А., Рожко В. І. (2016)
Бобер А. В. - Технологічна оцінка пивоварних якостей ароматичних і гірких сортів хмелю та продуктів його переробки, Проценко Л. В. (2016)
Лісовий М. М. - Збіднення видового різноманіття ентомофауни агроландшафтів лісостепу України, Чайка В. М., Вагалюк Л. В., Міняйло А. А., Сюткіна Н. Г. (2016)
Dovhal H. P. - Climate factor’s laws for the performance of agricultural ecosystem in forest-steppe, Voloshyna N. O. (2016)
Чайка В. М. - Динаміка шкідливості комах-фітофагів пшениці озимої у лісостепу України в умовах змін клімату, Неверовська Т. М., Гавей І. В. (2016)
Куровець І. - Перспективи газоносності та прогнозні видобувні ресурси "сланцевого" газу породних комплексів силуру Волино-Поділля (Україна), Крупський Ю., Чепіль В. (2015)
Лазарук Я. - Надійність порід-покришок для покладів нафти і газу Дніпровсько-Донецької западини (2015)
Різун Б. - Особливості тектоніки та перспективні нафтогазоносні комплекси Волино-Поділля, Гривняк Г., Побігун І., Сенів О. (2015)
Бучинська І. - Геохімія германію вугілля Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну, Лазар Г., Шевчук О., Савчинський Л. (2015)
Костик І. - Перспективи промислової вугленосності глибоких горизонтів Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. Стаття 3. Петрографічний склад, якісна характеристика, запаси вугілля і ресурси метану серпуховського вугільного пласта υ6, Матрофайло М., Король М., Шульга В. (2015)
Гнідець В. - Нові дані з літології нижньодевонських відкладів Переддобрудзького прогину, Григорчук К., Кошіль Л. (2015)
Мороз М. - Геолого-палеоокеанографічні аспекти пізньоюрської карбонатної седиментації. Карпатський сегмент мезо-Тетису (2015)
Ревер А. - Седиментаційна циклічність та літологічні комплекси нижньоолігоценових відкладів Азово-Чорноморського регіону (2015)
Кулянда М. - До питання про вік бережницької світи Самбірського покриву Передкарпатського прогину, Гнилко О. (2015)
Любчак О. - Зміна складу рівноважної системи газ – розсіяна органічна речовина залежно від умов літогенезу та регіонального метаморфізму, Хоха Ю., Лук’янчук Д., Кальмук С. (2015)
Боруцька Ю. - Гідрогеохімічний аналіз басейну р. Стрий (екологічний аспект), Сахнюк І., Телегуз О., Медвідь Г., Кость М. (2015)
Яремович М. - Мармароська зона скель у структурі Українських Карпат. Стаття 1. Основні етапи дослідження й елементи геологічної будови (2015)
Паньків Р. - Геохімічні особливості поверхневих вод басейну р. Дністер у межах України, Кость М., Гарасимчук В., Майкут О., Мандзя О., Сахнюк І., Козак Р., Пальчикова О. (2015)
Паньків Р. - Гідрогеохімічні особливості кембрійського водоносного комплексу Львівського палеозойського прогину, Медвідь Г., Пальчикова О. (2015)
Войтович С. - Еколого-гідрогеохімічне районування Червоноградського гірничопромислового району (2015)
Хомин В. - Нетрадиційні джерела вуглеводнів західного нафтогазоносного регіону України (рецензія на монографію "Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Книга 2. Західний нафтогазоносний регіон / Ю. З. Крупський, І. М. Куровець, Ю. М. Сеньковський, В. А. Михайлов, П. М. Чепіль, Д. М. Дригант, В. Є. Шлапінський, Ю. В. Колтун, В. П. Чепіль, С. С. Куровець, В. П. Бодлак. – К. : Ніка-центр, 2014. – 400 с.") (2015)
Наумко І. - Мінералогія в Україні: погляд у майбуття (за матеріалами Восьмих наукових читань імені академіка Євгена Лазаренка), Зінчук І., Зубик М. (2015)
Павлюк М. - Академік Володимир Юхимович Забігайло (до 80-річчя уродин), Наумко І., Побережський А. (2015)
Титул, зміст (2013)
Устінов О. - Парламентські слухання як відкрита площадка для загальнодержавного обговорення реформи у сфері охорони здоров’я (2013)
Ермолова Ю. - Современные достижения и перспективы в сохранении здоровья женщины (2013)
Щеголь С. - Новый подход к профилактике аллергического ринита (2013)
Галковская Г. - Клинические исследования в Украине: актуальность и нерешенные проблемы (2013)
Методичні рекомендації щодо принципів укладення договорів при проведенні клінічних випробувань лікарських засобів у контексті сучасного законодавства України (2013)
Устінов О. - Шляхи забезпечення якості медичної допомоги: ліцензування, акредитація, стандартизація, спільна відповідальність (2013)
Устінов О. - Актуальні проблеми здоров’я та охорони здоров’я у III тисячолітті (2013)
Вороненко Ю. В. - Досвід підготовки менеджерів охорони здоров’я в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Гойда Н. Г., Михальчук В. М., Латишев Є. Є., Гусєва І. В. (2013)
Ульберг З. Р. - Біоміметика та біоміметичні матеріали: медико-соціальний аспект, Горчакова Н. О., Чекман І. С. (2013)
Пархоменко О. М. - Діагностичне та прогностичне значення регулюючих мікроРНК у хворих на гострий інфаркт міокарда, Сопко О. О., Лутай Я. М., Досенко В. Є. (2013)
Гриневич О. Й. - Коронавірус: проблеми та перспективи, Маркович І. Г. (2013)
Приходько В. Ю. - Головная боль в практике терапевта и семейного врача (2013)
Бильченко А. В. - Тактика предотвращения церебрального инсульта у пациентов с артериальной гипертензией, Матюха Л. Ф. (2013)
Ткаченко В. И. - Особенности течения и лечения сезонных аллергических реакций у пациентов с сопутствующей патологией дыхательных путей (2013)
Бойко Г. Б. - Екстрена контрацепція: історія, розвиток та інновації (2013)
Безшейко В. Г. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: модификация образа жизни и фармакотерапия с позиций доказательной медицины (2013)
Федорова О. А. - Блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у пациентов с высоким кардиоваскулярным риском и коморбидными состояниями. Линотор® (2013)
Ткач Д. - Соціально-економічні та демографічні проблеми розвитку міських поселень Тернопільської області, Ілляш І. (2012)
Долженко М. М. - Дослідження АЛЬЯНС: оцінка ефективності фіксованої комбінації лізиноприл/амлодипін у хворих на артеріальну гіпертензію на амбулаторно-поліклінічному етапі лікування, Нудченко А. А., Бондарчук С. А., Лимарь Ю. В. (2013)
Пушкар З. - Аналіз сучасного стану сільського господарства Тернопільської області, Пушкар Б., Пушкар М. (2012)
Безшейко В. Г. - Монтелукаст в терапии аллергического ринита и назальных полипов: механизм действия, клиническая эффективность (2013)
Кошіль А. - Регіональні проблеми розвитку сакрального туризму (2012)
Жигунова А. К. - Возможности применения адеметионина в комплексной терапии при вирусном гепатите С (2013)
Кондра О. - Регіональні особливості формування і розвитку споживчого ринку України (2012)
Проценко Г. О. - Роль нестероїдних протизапальних препаратів при анкілозивному спондилоартриті, Коваленко С. О. (2013)
Хом’як О. - Оптимізація витрат суб’єктів господарювання, які надають послуги із вивезення твердих побутових відходів (2012)
Геппе Н. А. - Эффективность и безопасность ибупрофена при лихорадке у детей (2013)
Марцінковська О. - Інфляційне таргетування: реалії і перспективи, Легкий О. (2012)
Віничук С. М. - Соматотопічна організація функцій мозочка, Трепет Г. С. (2013)
Шиманська О. - Позитивні та негативні економічні ефекти сучасної трудової міграції (2012)
Мальцев Д. В. - Реактивована HHV-7-інфекція в сім’ї із загальним варіабельним імунодефіцитом (2013)
Файфура В. - Міграції населення в контексті екологічних викликів (2012)
Воробьев К. П. - Кафедры клинической эпидемиологии и биостатистики в рейтинговых университетах (2013)
Качан Є. - Сутність компетентністного підходу і його використання в управлінні персоналом вищих навчальних закладів, Бакуліна Н. (2012)
Юрьев К. Л. - Сравнительная эффективность и безопасность лекарственных средств: данные систематических обзоров DERP. Часть IV (2013)
Цiсецький О. - Формування конфлiктологiчниx компетенцiй у студентiв вищиx навчальниx закладiв (2012)
Вороненко Н. Ю. - Соціально-психологічні особливості здоров’я жінок із метаболічним синдромом (2013)
Баб’як Г. - Управління демографічним розвитком: погляд крізь призму використання зарубіжного досвіду (2012)
Зозуля А. И. - Результаты комплексного социологического исследования среди разных категорий населения по поводу цереброваскулярных заболеваний (2013)
Дяків О. - Основні складові компенсаційного пакета працівників банку, Владика Ю. (2012)
Задорожна Б. В. - Деякі клініко-параклінічні особливості астенічного синдрому у віддалений період черепно-мозкової травми (2013)
Слівінська Н. - Управління продуктивністю праці в організаціях (2012)
Харчук Е. В. - Отношение к болезни у пациентов с сочетанием параноидной шизофрении и гипертонической болезни (2013)
Островерхов В. - Теоретичні аспекти регулювання ринку праці та оптимізації зайнятості на регіональному рівні (2012)
Треумова С. І. - Клінічні особливості перебігу хронічного легеневого серця на фоні хронічної обструктивної хвороби легень у осіб похилого і старечого віку (2013)
Прохоровська С. - Місце конкурентоспроможності у процесі розвитку трудового потенціалу регіону (2012)
Кирик Д. Л. - Клініко-епідеміологічні особливості кампілобактеріозу в Україні (2013)
Коцелко С. - Сутність і методи мотивування працівників на малих підприємствах (2012)
Ковальчук И. С. - Возможности дистанционной инфракрасной термографии в диагностике заболеваний молочных желез (доброкачественные изменения), Дунаевский В. И., Венгер Е. Ф., Котовский В. И., Назарчук С. С. (2013)
Коцур А. - Пріоритетні напрямки реформування соціального забезпечення як галузі соціальної сфери, Грабовецька О. (2012)
Березин А. Е. - Взаимосвязь между факторами кардиоваскулярного риска и уровнем циркулирующих эндотелиальных прогениторных клеток у пациентов с ангиографически подтвержденной ишемической болезнью сердца, Кремзер А. А. (2013)
Шушпанов Д. - Значення соціального середовища для здоров̓я населення (2012)
Вимоги до авторів (2013)
Штокало Я. - Соціальні індикатори якості життя населення Тернопільської області (2012)
Запорожан Л. - Обгрунтування напрямків реформування системи медичних послуг в Україні, Феш М., Стукалова Я. (2012)
Шушпанов П. - Гендерні диспаритети в розвитку людського потенціалу України (2012)
Качан Є. - Розвиток трудового потенціалу Тернопілля в умовах подолання демографічної та економічної кризи, Дяків О., Файфура В., Шушпанов Д (2012)
Качан Є. - Підготовка кадрів з управління персоналом і економіки праці на Тернопіллі (2012)
Дні науки в університеті (2012)
Вітаємо ювіляра (2012)
Наші автори (2012)
Орлов О. А. - Планирование цен, затрат и прибыли в условиях единичного производства (2015)
Тюріна Н. М. - Економіка України: оцінка стану, загрози та перспективи розвитку, Назарчук Т. В., Карвацка Н. С. (2015)
Лазаренко Д. О. - Використання пріоритетних технологій в енергетичному менеджменті, Українська О. О., Крутогорський Я. В. (2015)
Микитюк П. П. - Аналіз ефективності використання матеріально-технічних ресурсів будівельних організацій, Сорока Т. М. (2015)
Hocman F. - Schematic "cut-and-dried” models for risk policy (2015)
Андреева С. В. - Взаимообусловленное развитие учетной и инновационной деятельности организации (2015)
Гарбар Є. С. - Альтернативні шляхи капіталізації банку під час значного дефіциту грошових ресурсів (2015)
Гончаренко І. М. - Пріоритети інноваційного розвитку сфери послуг світового ринку (2015)
Дарякин А. А. - Инструменты и механизмы управления оборотным капиталом, Гимаева А. И. (2015)
Єрфорт І. Ю. - Політика ціноутворення на природний газ для населення України, Єрфорт Ю. О., Арчибасов М. М. (2015)
Кирилюк В. С. - Екологічний чинник та вартість промислового підприємства: теоретико-методологічний аспект (2015)
Косіюк О. М. - Інформаційно-аналітичне дослідження потенціалу кластеризації у країнах Європи (2015)
Йолтухівська Т. В. - Аналіз теоретичних підходів до визначення поняття "фінансовий результат", Лопатовський В. Г. (2015)
Радецька О. О. - Оцінка доходів та витрат ПАТ "АБ "Експрес-Банк" (2015)
Сагалакова Н. О. - Концептуальна еволюція поняття туризму як соціально-економічного явища (2015)
Саранюк А. Ю. - Економічна сутність управління витратами підприємств житлово-комунального господарства (2015)
Свинчук А. А. - Формування концепції державної підтримки соціальних підприємств в Україні (2015)
Скрипка А. К. - Сучасний стан фармацевтичної галузі України (2015)
Федорчук О. М. - Індикативна методика моніторингу інфраструктури аграрного сектору України (2015)
Стадник В. В. - Функціональні стратегії у забезпеченні ризикозахищеності підприємства в процесі інноваційного розвитку, Йохна В. М. (2015)
Тюріна Н. М. - Технології та інструменти антикризового управління організацією, Карвацка Н. С., Назарчук Т. В., Бацура К. О. (2015)
Бабій І. В. - Характеристика потокових процесів у логістичній системі підприємства (2015)
Білик В. В. - Сутність інвестицій та наукові підходи до інвестиційної діяльності (2015)
Богдан О. Д. - Методичні підходи до економічної оцінки інноваційного потенціалу підприємства (2015)
Бойченко К. С. - Розвиток аутсорсингової моделі бізнесу в Україні (2015)
Волкова А. А. - Подходы к класификации венчурных рисков, Спиридонова Е. Е. (2015)
Гейдарова О. В. - Побудова системи ризик-менеджменту в митній справі: світовий досвід, Охотнік І. В. (2015)
Головчук Ю. О. - Мотиваційні аспекти розвитку інноваційного потенціалу промислового підприємства (2015)
Дубровина Т. А. - Первоочередные меры по внедрению новых стандартов учета и отчетности для финансовых институтов России (2015)
Забурмеха Є. М. - Оцінювання рівня маркетингової орієнтованості страхових компаній (2015)
Кравченко М. В. - Классификация изменений (2015)
Ніколаєва Т. В. - Нерухоме майно як комплексний об’єкт власності, інвестицій та вартості (2015)
Черномазюк А. Г. - Ефективність форм і методів комерціалізації нововведень, Мацюк І. Р. (2015)
Федотов А. В. - Неблагоприятные факторы развития экономической интеграции стран СНГ (2015)
Dubrovina T. A. - The current tendencies of the implementation of new accounting and reporting standards for financial institutions in Russia (2015)
Veselková A. - Chosen aspects of income inequality in Slovakia, Holková V. (2015)
Анфалов А. А. - Актуализация создания многоуровневых транспортно-логистических систем на базе кластеризации в современных условиях (2015)
Бабій І. В. - Стан та проблеми розвитку транспортного сектору України, Смелянська Т. П. (2015)
Кравець І. М. - Сучасний стан малого підприємництва в Україні: основні проблеми та шляхи їх вирішення, Кравець С. А. (2015)
Кравцов Д. И. - Глобализационное давление как социально-экономическая проблема современного развития, Абрамчик Г. А., Костенко В. Б. (2015)
Мага А. М. - Німецька історична школа як джерело становлення інституціональної економічної теорії (2015)
Мукомела-Михалець В. О. - Тенденції розвитку роздрібної торгівлі Хмельницької області (2015)
Сегеда С. А. - Характеристика споживання продовольства в Україні та основні фактори впливу на його рівень (2015)
Тітаренко О. М. - Форми існування соціального капіталу: дослідження науковців (2015)
Шевченко О. О. - Особливості модернізації господарської системи суспільства (протягом ХХ ст.) (2015)
Шульга О. А. - Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій (2015)
Юрина В. С. - Актуальные проблемы экономики и менеджмента. Теоретические и практические аспекты (2015)
Кулик А. Б. - Математичне моделювання функціонування молокопереробного підприємства, Манжос Т. В. (2015)
Мартинович Д. Є. - Узагальнена методика моделювання впливу інструментів державної допомоги на процеси розвитку стратегічних видів економічної діяльності (2015)
Федулова С. О. - Застосування нейронних мереж в прогнозуванні соціально-економічного розвитку регіону, Білоброва О. В. (2015)
Лук’янова В. В. - Політичний ризик у функціонуванні суб’єктів підприємницької діяльності (2015)
Тюріна Н. М. - Кадрова безпека як складова економічної безпеки підприємства, Баксалова О. М. (2015)
Klimko P. - The economic risks of the olympic games for the host city (2015)
Гончарук А. М. - Управління ризиками в логістичних системах в період інноваційних змін (2015)
Корниевская Е. В. - Проблемы оценки экономической безопасности современного предприятия (2015)
Рзаєва Т. Г. - Підходи та показники оцінки фінансової безпеки підприємства за умов конкурентного середовища, Бондар Г. А. (2015)
Коваленко О. В. - Управління персоналом на основі стратегічних карт – спосіб практичного застосування теорії ефективного управління персоналом компанії, Ходикіна І. В. (2015)
Горобець Н. М. - Вплив мотивації на підвищення ефективності використання трудових ресурсів в аграрних підприємствах (2015)
Грабовська І. В. - Методичні підходи до розробки та впровадження організаційно-управлінських інновацій (2015)
Кандиба С. В. - Використання податкових пільг підприємствами громадських організацій інвалідів (2015)
Капінос Г. І. - Основні аспекти управління продуктивністю праці на промислових підприємствах України (2015)
Кизенко О. О. - Проблеми трансформації системи бюджетування під впливом організаційної культури підприємства (2015)
Кісь С. Я. - Інтелектуальні ресурси підприємства: основні визначення і поняття (2015)
Ревтюк Є. А. - Концепція планування людських ресурсів крізь призму теорії управління людським капіталом (2015)
Хмурова В. В. - Соціальне середовище підприємства (2015)
Браславець Т. М. - Інтегральний показник рівня якості сировини (2015)
Глинська А. Є. - Ефективні цілі як обов'язкова умова досягнення результативності управління (2015)
Головчук О. В. - Підходи, принципи та інструменти концепції TQM в реалізації європейського вектору розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств (2015)
Кузнецова Т. О. - Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів у контексті освітніх реформ (2015)
Лісун Я. В. - Стратегічне управління конкурентним потенціалом підприємства на засадах забезпечення якості, Рудий А. В. (2015)
Миколюк О. А. - Формування системи управління якістю підприємств готельного бізнесу, Прилепа Н. В. (2015)
Напалкіна Ю. О. - Фінансова самостійність місцевого самоврядування як передумова ефективної бюджетної політики, Мейш А. В. (2015)
Рзаєв Г. І. - Зарубіжний досвід оцінки ефективності функціонування підприємств та перспективи його використання у вітчизняній практиці, Казьмірова І. Ю. (2015)
Савенко О. А. - Еколого-економічні аспекти виробництва органічної продукції в контексті розвитку сільських територій (2015)
Черномазюк А. Г. - Трансфер технологій як важливий інструмент дифузії інновацій, Зубрицька Ю. В. (2015)
Шелест Є. О. - Середовище розвитку експортного потенціалу підприємства за існуючої системи державного регулювання експортної діяльності України (2015)
Дусановський С. - Аграрний сектор регіону в умовах різних форм господарювання: проблеми і перспективи (2013)
Ткач Д. - Господарський комплекс Тернопільської області: особливості структури і трансформація в ринкових умова, Ілляш І. (2013)
Пушкар З. - Агропромисловий комплекс Тернопільської області: сучасний стан та перспективи розвитку, Пушкар Б. (2013)
Кошіль А. - Модернізація туристичного та рекреаційного потенціалу Тернопільської області в контексті реалізації політики охорони природної і культурної спадщини (2013)
Файфура В. - Природно-ресурсна складова сталого розвитку Тернопільської області, Садовник О. (2013)
Надвиничний С. - Регіональні особливості розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації (2013)
Запорожан Л. - Особливості і перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Тернопільській області, Феш М. (2013)
Бабій П. - Оцінка ринкової вартості суб’єктів господарювання на основі концепцій управління інтелектуальними активами (2013)
Карп І. - Аналіз пасажирських і вантажних перевезень на ринку залізничного транспорту (2013)
Бабій С. - Інтелектуалізація діяльності підприємств регіону (2013)
Пинда Р. - Регіональні особливості розвитку будівництва в Україні (2013)
Файфура В. - Еколого-економічний аналіз використання і відтворення водних ресурсів України (2013)
Качан Є. - Результативність діяльності науково-педагогічного персоналу вищих навчальних закладів України, Бакуліна Н. (2013)
Дяків О. - Тенденції розвитку ринку праці Тернопільської області (2013)
Баб’як Г. - Демографічна складова соціально-економічного розвитку Тернопільської області (2013)
Слівінська Н. - Резерви зростання ефективності праці на підприємствах Тернопільської області (2013)
Шушпанов П. - Трудові міграції населення Тернопільської області (2013)
Прохоровська С. - Пріоритетні напрямки удосконалення соціально-трудових відносин зайнятості в Тернопільській області (2013)
Ціщик Р. - Статистичний аналіз демографічної ситуації в Тернопільській області (2013)
Баб’як Г. - Шляхи підвищення ефективності забезпечення організації формування персоналу, Грицина О. (2013)
Коцелко С. - Використання в оплаті праці мотиваційних важелів (на прикладі хлібопекарських підприємств Тернопільської області) (2013)
Шушпанов Д. - Здоров’я населення регіону в умовах реформування системи охорони здоров’я (2013)
Цiсецький О. - Інноваційні засади сталого розвитку Тернопільської області (2013)
Штокало Я. - Дослідження закономірностей формування життєвого рівня населення (2013)
Коцур А. - Формування і реалізація регіональної соціальної політики збереження та розвитку економічно активного населення Тернопільської області (2013)
Вітаємо ювіляра (2013)
Світлої пам'яті колег (2013)
Наші автори (2013)
Ярошенко В. С. - Модернізація державної служби зайнятості як складник сучасної соціальної політики України (2016)
Marshavin Yu. M. - Active Employment Policy in Terms of Overcoming the Labor Market Crisis (2016)
Куліков Г. Т. - Детінізація заробітної плати найманих працівників (2016)
Амоша О. І. - Ринок праці промисловості України та трудовий потенціал галузі: сучасні тенденції і проблеми, Антонюк В. П. (2016)
Могильний О. М. - Нелегальна зайнятість та її наслідки для економіки України (аналітичний огляд), Судаков М. В. (2016)
Петрова І. Л. - Соціальні ризики неформальної зайнятості в Україні (2016)
Боков О. В. - Застосування соціологічних методів у системі прогнозування регіональних ринків праці: практичні аспекти, Вітряк Т. Б. (2016)
Костриця В. І. - Сучасна політика ЄС щодо скорочення неформальної зайнятості та адаптація її підходів в Україні, Бурлай Т. В. (2016)
Вірченко А. А. - Роль державних служб зайнятості в прогнозуванні попиту на професійні вміння та навички: європейський досвід (2016)
Оборонько Д. М. - Особливості профорієнтаційної роботи з молоддю в Миколаївській області (2016)
Стоян Б. С. - Роль державної служби зайнятості у вирішенні питань легалізації зайнятості (з досвіду Кіровоградського обласного центру зайнятості) (2016)
Яцеленко А. А. - Внесок Одеського міського центру зайнятості в профорієнтаційну роботу з молоддю, Веселовська С. Ю. (2016)
Лукашев С. В. - Обґрунтування системи підконтрольних показників виробничо-господарської діяльності підприємства, Мочона Л. Г. (2015)
Хорольський В. П. - Корпоративне управління публічними акціонерними товариствами гірничо-металургійного кластеру України, Хорольський К. Д., Гайдай Д. Д. (2015)
Єфімова Г. В. - Моніторинг ефективності реструктуризації суднобудівного підприємства (2015)
Азарова А. О. - Аналіз дефініцій організаційного капіталу підприємства, Остапчук Т. В. (2015)
Бухун Ю. В. - Впровадження проектного фінансування на підприємствах космічної галузі (2015)
Голік В. В. - Обґрунтування моделі соціально, екологічно, економічно орієнтованої системи стратегічного управління гармонійним розвитком сільськогосподарських підприємств (2015)
Касьян Л. Е. - Взаємозв'язок ефективності та результативності в управлінні підприємствами (2015)
Нижник А. Ю. - Загальні етапи формування економічного потенціалу промислових підприємств (2015)
Нижник О. В. - Економічні ризики функціонування промислових підприємств: оцінка, причини існування, проблеми управління (2015)
Родіонова І. В. - Шляхи підвищення якості людського потенціалу України за умов розвитку євроінтеграційних процесів (2015)
Давидова І. О. - Роль освіти в формуванні якісних характеристик робочої сили (2015)
Мартинова Л. Б. - Програми Європейського Союзу в підвищенні конкурентоспроможності людського потенціалу України (2015)
Міронова Ю. В. - Інформаційна система оптимізації управління ефективністю праці на підприємствах, Лисак Н. В., Франчук А. Ю., Петров С. О. (2015)
Сторожук О. В. - Оцінка відповідності людського потенціалу потребам розвитку регіону, Немченко Т. А. (2015)
Говорко О. В. - Перспективи розвитку охорони здоров’я в системі підвищення демографічного потенціалу (2015)
Кемарська Л. Г. - Моделювання видатків на оплату праці в закладах первинної медико-санітарної допомоги (2015)
Петренко Н. І. - Сучасні проблеми розвитку аудиту в Україні (2015)
Скалюк Р. В. - Концептуальні основи ефективної автоматизації процедур бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах (2015)
Ільчак О. В. - Облікове забезпечення модернізації сільськогосподарського землекористування (2015)
Дзюба Т. А. - Основні перешкоди в активізації інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств (2015)
Бондаренко С. А. - Модель інноваційної сприйнятливості та готовності до інноваційного розвитку промислового підприємства (2015)
Пасажко Т. С. - Міжнародний досвід та національні реалії використання заощаджень населення як фінансового ресурсу соціально-економічного зростання (2015)
Паляничко К. О. - Сутність банківських ресурсів та їх класифікація (2015)
Кишакевич Б. Ю. - Моделювання економічного капіталу банку для кредитного та ринкового ризиків, Юзьв’як О. А. (2015)
Бєлова І. В. - Концептуальні засади формування системного фінансового ризику в економіці країни (2015)
Kovshik V. I. - Distribution costs of Ukrainian mechanical engineering enterprises (2015)
Стадник В. В. - Концепція CRM у підвищенні ефективності маркетингового планування на машинобудівних підприємствах (2015)
Сергієнко С. А. - Особливості сегментування вітчизняного ринку авіаперевезень (2015)
Савина Г. Г. - Организационно-методическое обеспечение привлекательности туристических продуктов Херсонщины, Шарко М. В., Волынец Т. Г. (2015)
Камінська Т. Г. - Облікове забезпечення сертифікації продукції на європейських ринках (2015)
Семенюк І. Ю. - Визначення сутності поняття "зовнішньоекономічні зв’язки підприємства" (2015)
Хоменко Л. М. - Бюджетне управління виробничою діяльністю підприємств технічного вуглецю (2015)
Волосович С. В. - Фінансові пільги як інструмент розвитку вільних економічних зон (2015)
Гавадзин Н. О. - Класифікація еколого-економічних ризиків та методичні підходи до визначення їх рівня при видобуванні вуглеводнів (2015)
Гавловська Н. І. - Митна складова в системі забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави та суб’єктів господарювання, Рудніченко Є. М. (2015)
Гвоздецька І. В. - Франчайзинг у діяльності українських підприємств, Жирук М. С. (2015)
Грицюк П. М. - Моделювання впливу метеофакторів на урожайність зернових культур в розрізі областей Україні, Бачишина Л. Д. (2015)
Хорольська О. В. - Процесно-вартісне управління підприємством гірничо-металургійного комплексу (2015)
Долинський К. В. - Сучасні світові підходи до розвитку статистики сільського господарства (2015)
Шемаєва Л. Г. - Критерії підвищення фінансової безпеки промислових підприємств (2015)
Герега М. - Поліфонічні композиції українських митців у курсі загального фортепіано (2014)
Корнутяк А. - Львівські співаки – визначні виконавці партії Ріголетто (2014)
Носова Г. - Львівська вокальна школа та її вплив на творче становлення провідних солістів львівської опери у другій половині ХХ століття (2014)
Бура М. - Особистість на сторінках історії Львівського камерного оркестру "Академія" (за матеріалами інтерв’ю з маестро Артуром Микиткою) (2014)
Данканич Г. - Продовження традицій львівської вокальної школи у виконавській діяльності Марії Зубанич (2014)
Юрченко О. - Міжнародний конкурс піаністів ім. П. І. Чайковського в аспекті представництва української виконавської фортепіанної традиції (2014)
Лемех Л. - Фортепіанний цикл "Любов" Василя Барвінського в інтерпретації Марії Крушельницької (ліричний модус елементів музичної мови) (2014)
Сун Яньін - Музична освіта в Китайській Народній Республіці в другій половині ХХ ст. (2014)
Грабовська О. - Основні тенденції хорового виконавства духовної музики у Львові кінця ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Лозан Т. - Конги: морфологічні особливості і розвиток виконавства в стилях латин-джазу (2014)
Юрченко О. - Універсалізм творчої особистості Тараса Барана (2014)
Іванюк О. - Регіональні осередки фахового викладання фагота в Україні (2014)
Саврук С. - Театральність і театралізація у музичному виконавстві (2014)
Ло Кунь - Саксофон в музичній творчості Китаю (на прикладі діяльності Лі Маньлуна) (2014)
Чорнобай М. - Фортепіанне виконавство та освіта осередків української діаспори в історичній проекції (2014)
Черевко К. - Духовно-хорова творчість композиторів-священиків Західної України другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2014)
Чубак А. - Детермінанти особистісної зрілості Станіслава Людкевича (2014)
Куриляк І. - До питання генези української опери. драматургічна роль хору в опері С. Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм" (2014)
Нискогуз І. - Особливості трактування українського фольклору в ораторії "Барбівська Коляда" Ганни Гаврилець (2014)
Почапська М. - Невідомий В.Барвінський. Публікації композитора на сторінках львівської радянської преси (1939–1941 рр.): огляд, аналіз, спроба узагальнень (2014)
Ельтек І. - Новітні прочитання поетичної творчості Івана Франка у львівській композиторській школі кінця ХХ – початку ХХІ століть (на матеріалі творів Мирослава Скорика та Віктора Камінського) (2014)
Парфенюк Н. - Семантичні функції музики у мультиплікаційному серіалі "Лис Микита" (2014)
Мацюк М. - Постать Ярослава Смеречанського в хоровій культурі Тернопільщини (2014)
Мазуренко А. - Акустичні та психоакустичні дослідження в системі звуковисотного аналізу етномузики (2014)
Єськова М. - Лист козаків турецькому султану в музичних версіях Р. Гліера та Д. Шостаковича (2014)
Стрильчук О. - Літургійна семантика у творчості О. Мессіана (на матеріалі "Трьох Маленьких Літургій") (2014)
Жарик А. - Митець епохи Українського Відродження (2014)
Самострокова Н. - Концерт № 7 для скрипки з оркестром Ґражини Бацевіч (2014)
Карась В. - Культурні інститути в системі громадянського суспільства (2014)
Кліщ О. - Республіка Святого Саду – до питання про першовитоки формування молодіжної субкультури Львова (2014)
Марушко А. - Явище міжавторського діалогу в оркестровій творчості М. Равеля (2014)
Гнатів Н. - Техніка ракоходу як один із принципів тематичної організації в інструментальних творах Пауля Гіндеміта (2014)
Цзен Тао - Вокальна творчість європейських композиторів на підставі перекладу поезії стародавнього Китаю (2014)
Ван І - Українсько-китайські культурні відносини останнього двадцятиліття як приклад культурно-освітньої співпраці (2014)
Паніна С. - Суспільні та генетичні фактори формування особистості музиканта (на прикладі родини Драганів) (2014)
Катрич О. - Персоналістський вимір національної культури(на прикладі творчості Маестро Ігоря Пилатюка) (2014)
Кияновська Л. - Сродна праця Ігоря Пилатюка (2014)
Соколовський Ю. - Три складові феномену педагогіки Ігоря Пилатюка (2014)
Титул, зміст (2013)
Инновационные продукты и технологии на выставке "Здравоохранение-2013" (2013)
Колесник М. - Украинская школа эндокринологии: новые стратегии диагностики и лечения эндокринных заболеваний (2013)
Книшов Г. В. - Резолюція V Конгресу серцево-судинних хірургів України і Польщі "Актуальні питання серцево-судинної хірургії", присвяченого сторіччю з дня народження академіка М. М. Амосова (2013)
Толстанов О. К. - Методика розрахунку тарифів на медичні послуги та медичну допомогу в закладах охорони здоров’я України, Корж В. П., Мохорєв В. А., Вакаренко В. М., Чермак І. І., Долот В. Д., Яцюк М. І., Яцюк Р. М., Яцюк Ю. М. (2013)
Корнійчук О. П. - Трансформація системи охорони здоров’я України: стан та перспективи (2013)
Салютин Р. В. - Использование клеточных технологий при лечении хронической ишемии нижних конечностей, Буслович Е. В., Сирман В. М., Борис Р. Н., Комарова Л. С., Паляница С. С. (2013)
Бісярін О. Ю. - Система управління ризиками загроз репродуктивному здоров’ю населення на рівні мережі закладів первинної медичної допомоги (2013)
Устінов О. - Шляхи розвитку трансфузіології та служби крові в Україні (2013)
Жигунова А. К. - Комплексная терапия при дисметаболической нефропатии различного генеза. Роль фитотерапии (2013)
Марушко Ю. В. - Гіпертермія та застосування антипіретиків у педіатричній практиці, Нагорна Т. І. (2013)
Волков В. И. - Применение Доппельгерц® актив Меноактив у женщин с климактерическим синдромом, Строна В. И., Бондарь Т. Н., Ченчик Т. А. (2013)
Березин А. Е. - Глобальная васкулярная протекция у пациентов с артериальной гипертензией и гиперлипидемией (2013)
Рахимбаева Г. С. - Применение противоотечного препарата L-лизина эсцината в острый период ишемического инсульта и его вторичные гемодинамические эффекты, Саидвалиев Ф. С., Умаров Р. Р. (2013)
Скрыпник И. Н. - Эффективность применения комплексного натурального гепатопротектора в лечении при алкогольном стеатогепатите, Маслова А. С. (2013)
Хакимов Р. Н. - Комплекс лечебно-диагностических мероприятий при посттравматическом внутрифасциальном гипертензионном синдроме конечностей при сочетанной травме, Валиев Э. Ю. (2013)
Щербак И. Б. - Алгоритмы терапии аллергического ринита. Азеластин в фокусе сравнительных исследований (2013)
Калюжная Л. Д. - Терапия онихомикозов с применением тербинафина по схеме пульс-терапии (2013)
Ливенцева М. М. - Виды рефрактерности к антигипертензивной терапии и возможные пути ее преодоления, Нечесова Т. А. (2013)
Тракционная терапия с помощью аппаратов серии "ОРМЕД": лечебное воздействие при вытяжении позвоночника (2013)
Жигунова А. К. - Взаимосвязь гепатопротекции и детоксикации в терапии при функциональных нарушениях работы печени (2013)
Евтушенко И. С. - Дермато-нефро-цереброкардиальные проявления болезни Фабри (2013)
Лінчевський О. В. - Відеоторакоскопічна лобектомія. Огляд літератури та клінічний випадок, Макаров А. В., Байдо С. В., Жигулін А. В. (2013)
Березин А. Е. - Сердечные тропонины как маркеры тяжести миокардиальной дисфункции и неблагоприятного прогноза у пациентов с сердечной недостаточностью (обзор литературы) (2013)
Воробьев К. П. - Конфликты интересов в медицине и роль новых научных подходов в их контроле и управлении (2013)
Юрьев К. Л. - Обзоры сравнительной эффективности медицинских вмешательств AHRQ. Резюме для клиницистов (2013)
Зозуля А. И. - Пути реорганизации оказания медицинской помощи при цереброваскулярных заболеваниях (2013)
Гойда Н. Г. - Концепція реформування педіатричної служби в Тернопільській області, Корицький Г. І. (2013)
Мішалов В. Г. - Методи діагностики гострої мезентеріальної ішемії та оцінка їх ефективності, Криворчук І. Г. (2013)
Вороненко Н. Ю. - Гормон жирової тканини адипонектин і його біологічна роль у здорових жінок і пацієнток репродуктивного віку із метаболічним синдромом (2013)
Бишовець С. М. - Трикомпонентна місцева анестезія для знеболювання лапароскопічних втручань (2013)
Чиж И. Г. - Результаты аберрометрии интраокулярных линз моделей SN60AT и SN60WF, Владимиров Д. В. (2013)
Чорнокульський І. С. - Критерії оцінки потенціалу чоловічої фертильності (2013)
Волошин-Гапонов И. К. - Состояние печени у пациентов с церебральными формами болезни Вильсона — Коновалова (2013)
Горбань А. Є. - Аналіз основних засобів наукової комунікації в інформаційному забезпеченні стратегії подолання ряду соціально небезпечних хвороб в Україні за період 2008–2012?рр. (2013)
Шатилло А. В. - Показания и эффективность кортикостероидной терапии у больных мышечной дистрофией Дюшенна в стадиях поздней сохраненной и утраченной способности к самостоятельному передвижению. Анализ серии наблюдений (2013)
Васильева Н. Ю. - Применение вызванных потенциалов головного мозга для изучения когнитивных функций, Жаринов О. И., Столяров Г. С., Куць В. А., Епанчинцева О. А. (2013)
Головащенко І. - Ґендерна філософія в постмодерній перспективі (2016)
Джонсон Дж. - Перешкоди на шляху до успішного підприємництва українських жінок: загальнонаціональне кількісне дослідження (2016)
Жезицький В. - Ґендерна диференціація праці у селянських господарствах Подільської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Олійник І. (2016)
Заболотная Л. - Имущественно-правовое положения литовок в средние века и новое время. Литовско-белорусская историография (2016)
Карпенко К. - Реконцептуалізація екологічної ідентичності у гендерному контексті (2016)
Кобченко К. - Гендерна політика радянської влади 1930-х років: між пропагандою та реальністю (2016)
Колієва І. - Жіноча суб’єктивність у постмодерному світі "нового фемінізму" (2016)
Купцова Т. - Становлення провідних гендерних моделей в добу Середньовіччя (2016)
Тафінцева С. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу (2016)
Троян В. - Проблема гендерної рівності в науці: досягнення та виклики, Таран Н. (2016)
Цимбал Т. - Гендерні виміри героїзму: від історії до філософського осягнення (2016)
Докіна С. - Насильство або порядок в родинах гагаузьких колонiстiв пiвдня Бессарабiї (кінець XIX – початок XX століть) на основі фольклорних матеріалів (2016)
Соловей А. - Барьеры, трудности и гендерные стереотипы в научной деятельности женщин (2016)
Гулевський С. - Насильство у телесеріалах та формування гендерної ідентичності в молодіжній аудиторії (2016)
Олешко С. - Історичний ракурс уявлень про жінку у різні епохи, Біла О. (2016)
Мазіпчук І. - Образ жінки у розважальних телепрограмах на каналах "1+1" та "Новий канал" (2016)
Марченко Б. - Гендер як архетип (2016)
Вращук К. - Конструювання тілесності. Репрезентація образу жінки в радянських кіноафішах 20 – 30 років 20 століття (2016)
Чернєй В. В. - Актуальні проблеми реалізації державної антикорупційної політики, Шаповалов О. О. (2016)
Купранець І. М. - Удосконалення оперативно-розшукової профілактики нецільового використання бюджетних коштів (2016)
Лакійчук О. С. - Кримінальна відповідальність учасників терористичної групи і терористичної організації: актуальні питання теорії та практики (2016)
Panchenko O. - Peculiarities of Compensation of Moral Damage Caused by the Police (2016)
Рудницька Ю. В. - Огляд місця події під час розслідування крадіжок, учинених неповнолітніми (2016)
Грібов М. Л. - Розмежування спеціального слідчого експерименту й імітування обстановки злочину (2016)
Василевич Я. В. - Удосконалення нормативно-правового регулювання оперативно-розшукової протидії привласненню та розтраті бюджетних коштів (2016)
Кузьменко Є. В. - Проблеми правового регулювання застосування безпілотних літальних апаратів у правоохоронній діяльності Національної поліції України (2016)
Орлов Ю. Ю. - Запровадження сучасних бібліотечних технологій у вищих навчальних закладах МВС України (2016)
Бараш Є. Ю. - Кримінологічні засади ресоціалізації засуджених до тривалих строків покарання (2016)
Тахтай О. В. - Кредитні спілки: історія виникнення та сучасний розвиток (2016)
Макаренко Н. К. - Зародження та розвиток професійної злочинності в історії європейської цивілізації (2016)
Павлишин О. В. - Взаємозв’язок між знаковими елементами ідеї права в контексті семіотико-правового аналізу (2016)
Подік І. І. - Парадигмальний підхід у філософсько-правовій методології юридичного нормотворення (2016)
Давидова М. М. - Кримінально-правова характеристика схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (2016)
Таран О. В. - Поняття, види та форми використання спеціальних знань під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва, Тимофєєва Н. В. (2016)
Джужа А. О. - Віктимологічне запобігання сексуальному насильству щодо дитини (2016)
дударець Р. М. - Сутність та ознаки створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань в контексті криміналістичної методики їх розслідування (2016)
Окушко А. В. - Виявлення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у медичних закладах (2016)
Ракул О. В. - Концептуальні підходи до формування фіскальної політики держави: міжнародний досвід (2016)
Стрільців О. М. - Запобігання наркозлочинності: досвід Нідерландів (2016)
Цюприк І. В. - Особливі методи розслідування та інші правові механізми збирання доказів у провадженнях про злочини, пов’язані з терористичною діяльністю, за законодавством зарубіжних країн (2016)
Kapitonova N. - Police activities’ management in Great Britain and France: comparative analysis (2016)
Тетяна Єфименко: Кризи несуть у собі нові шанси (президент Академії фінансового управління про розвиток державних банків та ефективність держфінансів) (2015)
Соколовська А. М. - Концепція ліберальної податкової реформи: доцільність і можливість реалізації в Україні (2015)
Маркевич О. В. - Еволюція оподаткування прибутку підприємств в Україні (2015)
Гасанов С. С. - Напрями підвищення фінансової стабільності державних підприємств в Україні, Іваницька О. М., Кощук Т. В. (2015)
Кузькін Є. Ю. - Зарубіжний досвід фіскальної децентралізації: проблеми та шляхи їх розв’язання, Котляревський Я. В., Шишко О. В. (2015)
Рибак С. О. - Соціальна та інвeстиційна складові бюджетної політики: проблеми взаємодії (2015)
Голян В. А. - Трансформація системи фінансових відносин у лісовому секторі на засадах бюджетної економії та самоокупності, Шубалий О. М. (2015)
Сушко Н. І. - Управління витратами державного сектору в контексті запровадження національних стандартів бухгалтерського обліку (2015)
Матузка Я. В. - Інституціональні аспекти трансакційних витрат , Горбатюк В. І. (2015)
Автори (2015)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” в 2015 році (2015)
Анфьорова М. В. - Зміни властивостей еритроцитів у собак, Головаха В. І., Піддубняк О. В., Тишківський М. Я. (2016)
Бойко Г. В. - Впровадження інформаційно–комунікаційних технологій при викладанні дисципліни "Ветеринарна токсикологія", Іщенко В. Д. (2016)
Духницький В. Б. - Показники азотового обміну курчат–бройлерів кросу Росс–308 за сумісної дії охратоксину А та дезоксиніваленолу, Бойко Ю. В., Бойко Г. В., Бойко Н. І. (2016)
Бродовський В. А. - Обсіменіння сальмонелами яловичини і свинини, які надходять в реалізацію з присадибних і фермерських господарств, Ковбасенко В. М. (2016)
Грушанська Н. Г. - Клініко–гематологічні показники корів північно–східної біогеохімічної зони України за різних періодів лактації, Костенко В. М. (2016)
Журавльов О. Ю. - Ефективність добавки "Силімаск" за експериментального токсикозу у щурів, Гунчак В. М. (2016)
Кириченко В. М. - Кількісний і якісний амінокислотний склад м’яса курчат–бройлерів за збагачення раціону наномікроелементною кормовою добавкою "Мікростимулін" (2016)
Колтун Є. М. - Клініко–біохімічний статус дійних корів ПАФ "Нефедівське" Кам’янець–Подільського району Хмельницької області, Русин В. І. (2016)
Кондрасій Л. А. - Якісні зміни молока–сировини за впливу різних гігієнічних умов отримання, Якубчак О. М. (2016)
Криця Я. П. - Вплив імуномодуляторів на показники клітинного імунітету лошат верхових порід (2016)
Левківський Д. М. - Епізоотологічний моніторинг сказу тварин у Львівській області за 2014–2016 роки, аналіз проведених антирабічних заходів, Левківська Н. Д., Сторчак Ю. Г., Гутий Б. В. (2016)
Лукащук Б. О. - Вплив пробіотика та фітобіотика на кишковий мікробіоценоз відлучених поросят за неспе-цифічного гастроентериту, Слівінська Л. Г. (2016)
Мароунек М. - Гіпохолестеролемічна дія N–алкіламідованого альгінату, Волєк З., Таубнер Т., Душкова Д., Калачнюк Л.Г., Хомич В.В. (2016)
Назар Б. І. - Вдосконалення системи контролю та обігу ГМО в Україні (2016)
Novitska O. - Clinical signs in diagnostic of circovirus infection in pigs (2016)
Періг Ж. М. - Морфофункціональна характеристика печінки за визначення кумулятивних властивостей фітопрепарату "Щитник" (2016)
Рибачук Ж. В. - Фармакологічна дія препарату "Екосорб 25" та вплив на рівень напруженості імунітету свиней, що знаходяться на відгодівлі (2016)
Романович М. М. - Інтенсивність процесів ПОЛ у курчат–бройлерів за на тлі вакцинації проти хвороби Гам-боро та за дії дріжджів Saccharomices cerevisiae і пробіотика БПС–44, Куртяк Б. М., Брода Н. А., Матюха І. О. (2016)
Саулко В. В. - Вміст мікроелементів в сироватці крові тільних корів різних біогеохімічних провінцій (2016)
Сачко Р. Г. - Вміст важких металів у кормах, організмі тварин та продукції тваринництва в агроекологічних умовах Закарпаття, Лесик Я. В., Лучка І. В., Невоструєва І. В. (2016)
Сачук Р. М. - Ефективність "Мазі для ран" у комплексній терапії при лікуванні рваних ран дійок вимені корів (2016)
Слівінська Л. Г. - Бронхопневмонія телят: діагностика та комплексна терапія, Демидюк С. К., Щербатий А. Р., Мазурок П. С. (2016)
Солопова Х. Я. - Гематологічні та мікробіологічні показники, стан природних механізмів захисту у коропа за дії препарату "Флюмек", Віщур О. І. (2016)
Сорокіна Н. Г. - Орнітоз у папуг, Гальчинська О. К., Лепушинська В. С. (2016)
Стахів О. - Теломерна теорія старіння клітини, Шемедюк Н. П. (2016)
Стояновський В. Г. - Функціонування імунного бар'єру кишечника поросят за дії технологічного стресу, Огродник М. Т. (2016)
Супрович Т. М. - Алельний поліморфізм гена BOLA–DRB3.2 в зв’язку з типами вивідної системи вимені та маститами корів української чорно–рябої молочної породи, Супрович М. П., Карчевська Т. М., Чорний І. О., Чепурна В. А. (2016)
Тесарівська У. І. - Репродуктивна функція самок щурів F1 і постнатальний розвиток щуренят F2 за дії різних доз наногерманію цитрату, Федорук Р. С., Шумська М. І. (2016)
Трофім’як Р. М. - Діагностика хронічної серцевої недостатності собак – існуючі методи та подальші перспективи, Cлівінська Л. Г. (2016)
Турко Я. І. - Особливості гематологічного і білкового профілю та стану неспецифічної резистентності організму птиці при застосуванні пробіотика та нанокобальту, Ушкалов В. О. (2016)
Тодорюк В. Б. - Вплив ферровету 7,5 % і фероселу Т на концентрацію мінеральних речовин в сироватці крові поросят, хворих на ферумдефіцитну анемію, Гутий Б. В., Хомик Р. І., Васів Р. О. (2016)
Козловська Г. В. - Чутливість збудника кишкового ієрсиніозу до дезінфектантів (2016)
Березовський А. В. - Етіологічна структура гострих шлунково–кишкових захворювань телят, Фотіна Т. І., Улько Л. Г., Нечипоренко О. Л., Тітов Є. М. (2016)
Бліщ Г. І. - Патогістологічна характеристика імунних органів курей–бройлерів при спонтанному Орнітобактеріозі, Коцюмбас Г. І. (2016)
Жуковський I. К. - Вплив комплексного лікування телят на обмін металопротеїнів та активність ферментів системи антиоксидантного захисту за гіпопластичної анемії, Слівінська Л. Г., Левченко В. І. (2016)
Кацараба О. А. - Діагностичний етап гінекологічної диспансеризації неплідних корів, Дмитрів О. Я., Костишин Є. Є., Івашків Р. М., Кудла І. М., Сачук Р. М. (2016)
Кушнір Г. В. - Контроль генетично модифікованих рослин – гарантія продовольчої безпеки (2016)
Максимович І. А. - Поширення і характеристика серцевих шумів у спортивних коней (2016)
Фаріонік Т. В. - Технологія виробництва варених ковбас з додаванням йодованої солі та її ветеринарно–санітарна експертиза (2016)
Федоренко С. Я. - Прооксидантно–антиоксидантний статус корів за гонадопатій (2016)
Фотіна Г. А. - Чутливість збудників бактеріальних хвороб птиці до антибактеріальних препаратів, Кліщова Ж. Є. (2016)
Хімич М. С. - Контроль ліпофільних токсикантів у молоці з використанням мікробіологічного експрес–методу, Горобей О. М., Салата В. З. (2016)
Шевченко А. М. - Порівняльна оцінка дії нового препарату з відомим аналогом у експерименті на лабораторній культурі мух родини Calliphoridae (2016)
Шинкарук О. Ю. - Лабораторна характеристика рідкого ензимного мийного засобу "Ензимий" для санобробки у молочній промисловості (2016)
Юрчак С. В. - Інтенсивність процесів ПОЛ та активність системи антиоксидантного захисту у крові коропів за дії різного рівня вітаміну Е і Селену в раціоні, Дерень О. В., Віщур О. І., Забитівський Ю. М. (2016)
Яблонська О. В. - Властивості Salmonella typhi за дії електромагнітного випромінювання надвисокої частоти, Мех Н. Я., Духнич Т. А. (2016)
Яремко О. В. - Активність амінотрансфераз у сироватці крові телят за дії піридоксину гідрохлориду, Пеленьо Р. А. (2016)
Нагорна Л. В. - Фармако–токсикологічна оцінка препарату "Цифлур" (2016)
Basarab T. P. - Hysteroscopic investigation of dairy cows uterus with subclinical endometritis , Stefanyk V. Y. (2016)
Milczak A. - Frequency of dea 1.1 antigen in german shepherds, Abramowicz B., Madany J., Winiarczyk D., Wrześniewska K., Bochyńska D., Sahinduran S. (2016)
Radchikov V. F. - Organic trace element complex for calves feeding, Tsai V. P., Gurin V. K., Lyundishev V. A. (2016)
Staniec M. - Epidemiological studies towards cattle babesiosis – tick–borne disease, Buczek K., Milczak A., Adaszek Ł., Winiarczyk S. (2016)
Федорович В. Л. - Основні неврологічні симтоми та їх поширення у собак, Слівінська Л. Г., Федорович Н. М. (2016)
Sobko G. - Indicators of phagocytosis of granulocytes neutrophiles in cows blood sick on subclinical form of mastitis and under the influence of preparation "Antymast" (2016)
Пеленьо Р. А. - Показники антилізоцимної та антикомплементарної активності мікроорганізмів дистального відділу кишечника поросят за змішаної нематодозно–протозоозної інвазії (2016)
Личук М. Г. - Аналіз продуктивності молочних корів за результатами диспансеризації, Слівінська Л. Г., Паска М. З. (2016)
Паска М. З. - Морфологічний склад периферійної крові молодняку великої рогатої худоби в онтогенезі, Сташевська Н. В., Личук М. Г. (2016)
Вархоляк І. С. - Застосування лікарських препаратів при патологіях серця і судин у собак та кішок (2016)
Содержание (2016)
Гуштан Е. В. - Экоморфологическая классификация личинок стрекоз (Insecta: Odonata) Украинских Карпат (2016)
Некрасова О. Д. - Распространение, фенооблик и сезонные особенности инвазивного вида Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (Coleoptera: Coccinellidae) на территории Украины, Титар В. М. (2016)
Gontarenko A. V. - First records of Longitarsus dorsalis (Fabricius, 1781) (Coleoptera: Chrysomelidae) from Ukraine (2016)
Nazarenko V. Yu. - New records of some Larinus Dejean, 1821 (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae) species in Ukraine, Gontarenko A. V. (2016)
Стукалюк С. В. - Мониторинг гнездовых комплексов муравьёв Formica rufa Linnaeus, 1761 (Hymenoptera: Formicidae) на территории природного парка "Феофания" (Киев), Кондратьев В. В., Щур К. Ю. (2016)
Шатровський О. Г. - До вивчення твердокрилих комах родин Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae, Dryopidae та Heteroceridae (Coleoptera) Шацького національного природного парку, Кравченко О. М. (2016)
Правила для авторов (2016)
Титул, зміст (2013)
НМАПО імені П. Л. Шупика — 95 років! (2013)
Галковская Г. - 22-я Международная выставка "Здравоохранение 2013" — плацдарм для развития отечественной медицины (2013)
Устінов О. - 14-ий Національний конгрес кардіологів — медична подія світового рівня (2013)
Устінов О. - Національна медична премія: визначено кандидатів у лауреати (2013)
5-ий Ювілейний міжнародний медичний форум "Інновації в медицині — здоров’я нації" (2013)
Ігорю Порфирійовичу Шлапаку — 70 років! (2013)
Щирі вітання Наталії В’ячеславівні Харченко з ювілеєм! (2013)
Жигунова А. - Применение интерферонов в профилактике и лечении инфекционных заболеваний (2013)
Жигунова А. - Применение фиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов в клинической практике (по материалам XIV Национального конгресса кардиологов Украины) (2013)
Устінов О. - Реформа первинної медичної допомоги — 2013: сучасний стан, проблеми, шляхи вирішення (2013)
Богатирьова Р. В. - Методика визначення вартості медичних послуг, Толстанов О. К., Дуда В. П., Чермак І. І., Яцюк М. І., Яцюк Ю. М. (2013)
Залесский В. Н. - Нанобиофотоника: фотонассоциированные нанобиотехнологии для лазерной и персонализированной медицины, Мовчан Б. А. (2013)
Мельник В. М. - Хіміорезистентний туберкульоз: стан проблеми в Україні, Новожилова І. О., Матусевич В. Г. (2013)
Харитонюк Р. О. - Досвід роботи Рівненського обласного гепатологічного центру, Гойда Н. Г. (2013)
Юрченко В. Д. - Принципи, на яких ґрунтуються кваліфікаційні характеристики професій працівників системи екстреної медичної допомоги, відповідно до вимог чинного законодавства, Близнюк М. Д., Кукуруз Я. С. (2013)
Зайков С. В. - Особенности ринита при ОРВИ, Кузнецова Л. В., Осипова Л. С., Назаренко А. П. (2013)
Коноплянко Т. В. - Генерализованные идиопатические (генетические) эпилепсии у детей (2013)
Косаковський А. Л. - Сучасна тактика при гострому середньому отиті в дітей, Юрочко Ф. Б. (2013)
Свинцицкий А. С. - Синдром раздраженного кишечника: от патогенеза к лечению, Соловьева Г. А., Кваченюк Е. Л., Нагиева С. А. (2013)
Кравчун Н. А. - Поликомпонентная фитотерапия при заболеваниях щитовидной железы, Чернявская И. В. (2013)
Жигунова А. К. - Острый риносинусит: патогенез, особенности диагностики и лечения. Синупрет® в комплексной терапии острого риносинусита (2013)
Марушко Ю. В. - Доказательная база эффективности и безопасности применения ибупрофена в педиатрии, Тодыка Ю. И., Гарбар И. И. (2013)
Подводное вытяжение — эффективный щадящий метод оздоровления позвоночника (2013)
Федорова О. А. - Нейропатическая боль. Клиническая эффективность габапентина в качестве препарата 1-й линии (2013)
Барна О. М. - Ефективна та результативна серцево-судинна профілактика: місце розувастатину (2013)
Кіхтяк О. П. - Механізми розвитку інсулінорезистентності та її мішені (2013)
Кайдашев И. П. - Изменение образа жизни, нарушение энергетического метаболизма и системное воспаление как факторы развития болезней цивилизации (2013)
Воробьев К. П. - Критерии качества клинических исследований: международные стандарты и текущая национальная практика (2013)
Станько Э. П. - Иммунный статус ВИЧ-позитивных потребителей инъекционных наркотиков, Игумнов С. А., Цыркунов В. М. (2013)
Бичков М. А. - Цінність неінвазивних методів діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Бичков Ю. А., Бичкова С. В. (2013)
Зербіно Д. Д. - Гранулематоз Вегенера: ускладнення та причини смерті, Зімба О. О. (2013)
Волошин-Гапонов И. К. - Гемодинамические и структурные изменения печени у больных с церебральными формами болезни Вильсона — Коновалова по данным ультразвукового исследования, Линская А. В. (2013)
Лутай М. И. - Сравнительная характеристика влияния карведилола и атенолола на толерантность к физической нагрузке у больных со стабильной стенокардией напряжения, Слободской В. А. (2013)
Козярін І. П. - Гігієнічна оцінка використання комп’ютерних технологій для корекції зору та мовлення у дітей, Івахно О. П., Нємцева Ю. В. (2013)
Пеленьо Н. В. - Особливості перебігу та принципи діагностики волосистоклітинної лейкемії, Виговська Я. І., Шалай О. О., Масляк З. В., Лебедь Г. Б., Логінський В. Є. (2013)
Малиш Н. Г. - Сучасні аспекти епідеміології шигельозів у північно-східному регіоні України, Тищенко В. В., Кузнєцова О. Л. (2013)
Фірсова М. М. - Сучасні підходи до проведення радіонуклідної терапії множинних кісткових метастазів у хворих на рак молочної залози (2013)
Яргин С. В. - Асбест и антиасбестовая кампания: в поисках разумных решений (2013)
Маланчук В. О. - Особливості застосування біорезорбтивних фіксаторів при переломах лицевого черепу в різних анатомо-функціональних зонах, Астапенко О. О., Копчак А. В. (2013)
Пам’яті професора Григорія Івановича Лисенка (2013)
Содержание (2016)
Шешурак П. Н. - Жуки-карапузики (Coleoptera: Histeridae) Мезинского национального природного парка (Черниговская область, Украина), Назаров Н. В. (2016)
Gontarenko A. V. - Colotes Erichson, 1840 — new genus of soft-wing flower beetles (Coleoptera: Malachiidae) for the fauna of Ukraine (2016)
Назаренко В. Ю. - Грецкий орех (Juglans regia) — новое кормовое растение жука-долгоносика Curculio glandium Marsham, 1802 (Coleoptera: Curculionidae: Curculioninae) (2016)
Халаим Е. В. - Первая достоверная находка Idaea elongaria (Rambur, 1833) (Lepidoptera: Geometridae) в фауне Украины, Костюк И. Ю. (2016)
Guglya Yu. A. - A study of the fauna of leaf-miner flies of the subfamily Agromyzinae (Diptera: Agromyzidae) of Ukraine. Report 4. Thirteen new species for the fauna of Ukraine (2016)
Гугля Ю. А. - Усовершенствованная методика сбора мелких двукрылых и изготовления пластиковых контейнеров для постоянного хранения препаратов их гениталий (2016)
Стрижельчик Н. Г. - Оцінка сумісної дії неіонізуючого випромінювання та лікарських препаратів на рівень мутагенезу в статевих клітинах Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae) (2016)
Вовк Д. В. - Памяти Галины Ивановны Нагловой (20.10.1930–14.01.2016), Прудкина Н. С. (2016)
Правила для авторов (2016)
Від редакції (2010)
Коваль В. - Українські теоретично-практичні здобутки з музично-етнографічної транскрипції (нариси) (2010)
Przerembski Z. J. - Problematyka transkrypcji muzyki ludowej w polskich badaniach etnomuzykologicznych (2010)
Луканюк Б. - К вопросу об аналитическом методе нотирования (2010)
Абрагам О. - Пропозиції до транскрибування екзотичних мелодій, переклад з німецької Андрія Вовчака, редакція Богдана Луканюка, Горнбостель Е. М. (2010)
Мишанич М. - Архівне опрацювання народновокальних творів: Методичні рекомендації (2010)
Осадча В. - Магістерські, дипломні та курсові роботи з етномузикології студентів харківських вищих навчальних закладів культури і мистецтв 1993-2010 років, Харченко Н. (2010)
Тюрикова О. - Вивчення фольклору на кафедрі історії музики і фольклоруДонецької державної музичної академії імені С.С. Прокоф’єва (2010)
Лукашенко Л. - Четверта міжнародна наукова конференція пам'яті Анни Руднєвої "Фольклор: історична традиція й сучасні польові дослідження" (2010)
Добрянська Л. - 3-я Міжнародна науково-практична конференція "Автентичний фольклор: Проблеми вивчення, збереження, наслідування" (2010)
Довгалюк І. - Проблеми етномузикології та фольклористичної архівістики на Міжнародній науковій конференції до 70-річчя заснування Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси (2010)
Рибак Ю. - Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 4. Брэсцкае Палессе. (2010)
Харчишин О. - Виктор Панько. Песенный фольклор украинцев севера Республики Молдова. Обрядовая и ритуальная поэзия (2010)
Пастух Н. - Хроніка ’08-’09 (2010)
Луканюк Б. - 100 праць з музично-етнографічної транскрипції (2010)
Титул, зміст (2013)
З Новим роком та Різдвом Христовим! (2013)
Федорова О. - 6-й Национальный конгресс ревматологов Украины: вектор на доказательную медицину, системный подход и партнерство с пациентом (2013)
Жигунова А. - Достижения и перспективы развития кардиохирургии (по материалам Научной конференции, посвященной 100-летнему юбилею Николая Михайловича Амосова) (2013)
Жигунова А. - Борьба с инсультом: состояние медицинской помощи в Украине и опыт зарубежных коллег (2013)
Жигунова А. - 2013-й — год разочарований и надежд кардиологии (2013)
Щербак И. - Всемирный день диабета — 2013 в Украине: курс на диабетологическое просвещение и профилактику (2013)
Бармина А. - Рынок частной медицины в Украине: маркетинг и менеджмент как инструменты конкурентной борьбы (2013)
Жигунова А. - Новые горизонты гинекологической хирургии (2013)
Устінов О. - Стратегія подолання ВІЛ-інфекції в Україні: професійний погляд на проблему (2013)
Чумак А. А. - Особливості молекулярних механізмів розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки, Овсяннікова Л. М., Кубашко А. В., Саркісова Е. О., Гасанова О. В., Альохіна С. М., Плескач О. Я. (2013)
Юдина Л. В. - Выбор антибиотикотерапии при сочетании острых инфекций верхних и нижних дыхательных путей (2013)
Косаковский А. Л. - Аллергический ринит: этиология, патогенез, клинические проявления и патогенетически обоснованная терапия, Гавриленко Ю. В. (2013)
Жердьова Н. М. - Вплив інсулінорезистентності на серцево-судинні захворювання у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та методи її корекції (2013)
Соколова Л. К. - Инсулинотерапия с применением генно-инженерных препаратов человеческого инсулина: новые возможности (2013)
Щербак И. Б. - Цефодокс в терапии бронхолегочных заболеваний у взрослых и детей: клиническая эффективность и безопасность (2013)
Бережной В. В. - Эффективность жаропонижающих препаратов при лихорадочных состояниях у детей, Козачук В. Г. (2013)
Воробьев К. П. - Формальные критерии качества и ценности клинической информации (2013)
Березин А. Е. - Гиполипидемическая терапия в стратегии первичной и вторичной профилактики атеротромботических кардиоваскулярных событий (2013)
Юрьев К. Л. - Обзоры сравнительной эффективности медицинских вмешательств AHRQ (2013)
Вороненко Ю. В. - Досвід удосконалення підготовки керівників галузі охорони здоров’я з питань менеджменту якості медичної допомоги, Гойда Н. Г., Горачук В. В. (2013)
Жураєв Р. К. - Синдром Марфана: дослідження пацієнтів після операції з приводу гострого розшарування аневризми висхідного відділу аорти, Книшов Г. В., Зербіно Д. Д., Кравченко І. М., Кравченко В. І. (2013)
Маланчук В. О. - Оцінка гемодинаміки в ділянці підочної артерії при переломах вилицевого комплексу, Тімощенко Н. М., Мамонов Р. О. (2013)
Шищук В. Д. - Особливості захворюваності населення Сумської області, Сміянов В. А. (2013)
Волошин-Гапонов И. К. - Восстановительное лечение пациентов с неврологическими формами болезни Вильсона — Коновалова (2013)
Ременник О. І. - Піровиноградна кислота в комплексі метаболічних порушень у пацієнтів із хронічною обструктивною хворобою легень, ускладненою хронічним легеневим серцем (2013)
Логвінов Я. М. - Структурно-функціональний стан правого передсердя та його вушка у хворих із неклапанною фібриляцією передсердь, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А. (2013)
Приходько А. М. - Роки звитяги: діяльність М. М. Амосова в Українському НДІ туберкульозу ім. академіка Ф. Г. Яновського (до 100-річчя від дня народження М. М. Амосова) (2013)
Пашков В. М. - Анатомічні матеріали померлої людини: презумпція згоди (2013)
Title, content (2016)
Nikitina T. A. - A potential role of hydrogen sulfide (H 2 S) in the regulation of the Ras-ERK signaling-dependent transcription of DNA methyltransferases (2016)
Chesnokov M. S. - Transcriptome-based identification of PDGFA as a candidate secreted biomarker for hepatocellular carcinoma, Krivtsova O. M., Skovorodnikova P. A., Makarova A. S., Kustova I. F., Logacheva M. D., Penin A. A., Klepikova A. V., Shavochkina D. A., Kudashkin N. E., Moroz E. A., Patyutko Y. I., Kotelnikova E. A., Lazarevich N. L. (2016)
Vagyna I. N. - Mouse embryonic fibroblasts expressing IFNβ or IL-21 inhibit proliferation of melanoma cells in vitro, Zaharuk O. A., Strokovska L. I., Vagyn Y. V., Kashuba V. I. (2016)
Trofimova N. S. - Molecular-genetic characterization of Ukrainian patients with mucopolysaccharidosis I: identification of three new mutations in α-L-iduronidase gene, Olkhovich N. V. (2016)
Mytsyk N. Y. - Identification and characterization of six new mutations in GLB1 gene in Ukrainian patients with GM1 gangliosidosis and Morquio B disease, Gorovenko N. G. (2016)
Antonyuk V. O. - Use of lectin as a vector molecule for delivery of medicinal products to cells and tissues, Klyuchivska O. Yu., Antonyuk R. V., Lozynskyi A. V., Pohranychna Kh. R., Lesyk R. B., Stoika R. S. (2016)
Negrutska V. V. - Telomerase inhibition by new di- and trisubstituted acridine derivatives, Saraieva I. V., Kostina V. G., Alexeeva I. V., Lysenko N. A., Dubey I. Ya. (2016)
Титул, зміст (2014)
Спасение жертв противостояния в Киеве: очерки военно-городской медицины (2014)
Жигунова А. - Творческое наследие Александра Ивановича Арутюнова (по материалам конференции, посвященной 110-летию со дня рождения выдающегося отечественного нейрохирурга) (2014)
Садогурська К. В. - Хром і нанохром: властивості, перспективи застосування у медичній практиці, Каплуненко В. Г., Чекман І. С. (2014)
Расин М. С. - Роль ядерных транскрипционных факторов в синтропии современной внутренней патологии (обзор литературы), Кайдашев И. П. (2014)
Чекман И. С. - Антиоксиданты: клинико-фармакологический аспект, Беленичев И. Ф., Горчакова Н. А., Кучеренко Л. И., Бухтиярова Н. В., Поготова Г. А. (2014)
Ковальчук А. Ю. - Характеристика соціально-демографічної ситуації та соціально значущих захворювань в Україні (2014)
Жердьова Н. М. - Індивідуальний підхід до лікування хворих на цукровий діабет 2-го типу (2014)
Марушко Ю. В. - Функціонування системи місцевого імунітету та її особливості в дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції, Мовчан О. С., Марушко Т. В. (2014)
Дзюблик А. Я. - Антибиотикорезистентность при лечении бактериальных респираторных инфекций и пути ее преодоления, Дзюблик Я. А. (2014)
Василовский В. В. - Опыт применения препарата Цераксон® у пациентов с рассеянным склерозом прогредиентного типа течения, Волошина Н. П., Ткачева Т. Н., Негреба Т. В., Волошин-Гапонов И. К. (2014)
Жигунова А. К. - Острые респираторные инфекции: основные проявления, механизмы развития, симптоматическая и патогенетическая терапия (2014)
Жигунова А. К. - Афлубин® — верный помощник в лечении гриппа и ОРВИ (2014)
Федорова О. А. - Препараты калия и магния в современной клинической практике (2014)
Гасюк Ю. А. - Ефективність антагоністів лейкотрієнових рецепторів у комбінованій протирецидивній терапії хронічного поліпозного риносинуситу, Зачепило С. В. (2014)
Звягинцева Т. Д. - Лекарственные поражения печени. НПВП-ассоциированные гепатопатии: актуальность проблемы и современные терапевтические подходы, Чернобай А. И. (2014)
Литвак О. О. - Індоміролтм при синдромі полікістозних яєчників (2014)
Возіанов С. О. - Сучасний стан питання щодо метаболічної оцінки та метафілактики кальцієвого уролітіазу (за матеріалами XXVIII Щорічного конгресу Європейської урологічної асоціації), Бойко А. І., Губар А. О., Кушніренко С. В. (2014)
Ліщишина О. М. - Конфлікт інтересів при розробці медико-технологічних документів, Мельник Є. О. (2014)
Воробьев К. П. - Количественные характеристики клинической информации (2014)
Березин А. Е. - Целевая терапия, основанная на серийных измерениях уровня мозгового натрийуретического пептида, в глобальной стратегии повышения выживаемости и улучшения клинических исходов пациентов с хронической сердечной недостаточностью (обзор литературы) (2014)
Юрьев К. Л. - Обзоры сравнительной эффективности медицинских вмешательств AHRQ (2014)
Сергієнко А. М. - Вплив низькоенергетичної світлової терапії на оптичну щільність макулярного пігменту і гостроту зору у хворих із сухою формою вікової макулярної дегенерації, Дзюба Н. О., Пекарик О. С. (2014)
Якименко И. Л. - Особенности артериальной гипертензии при сочетании с гиперурикемией у мужчин (2014)
Малиш Н. Г. - Епідеміолого-біологічні особливості гострих кишкових інфекцій, викликаних умовно-патогенною мікрофлорою, в Сумській області, Чемич М. Д., Голубнича В. М., Доан С. І., Тищенко В. В. (2014)
Курдиль Н. В. - Экстренная медицинская помощь при острых отравлениях у взрослых: практические рекомендации для догоспитального этапа, Зозуля И. С., Иващенко О. В. (2014)
Chendey T. V. - Six weeks ingestion of polyphenol-rich Urtica dioica and Sideritis scardica does not influence endothelial function, blood pressure or lipid profile in patients with coronary artery disease or at high cardiovascular risk: a randomised controlled trial, Rishko M. V., Boyko N. V., Kroon P. A. (2014)
Орлова Н. М. - Поведінкові чинники ризику розвитку патології органа зору у міських школярів, Костецька А. О. (2014)
Фещенко Ю. І. - Вплив порушень газообміну на параметри якості життя у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень, Яшина Л. О., Опімах С. Г. (2014)
Цимбалюк С. М. - Значення вузлової патології у виникненні раку щитоподібної залози, Гульчій М. В., Баленко Н. В., Черниченко І. О. (2014)
Рецензия на книгу А. П. Чуприкова и А. М. Хворовой "Расстройства спектра аутизма: медицинская и психолого-педагогическая помощь" (2014)
Title, content (2016)
Ulianov S. V. - Lamina–associated chromatin in the context of the mammalian genome folding, Shevelyov Y. Y., Razin S. V. (2016)
Sjakste T. - Structural and functional significance of microsatellites, Paramonova N., Sjakste N. (2016)
Kapustian L. M. - Non-canonical interactions of the β subunit of the translation elongation complex eEF1B and analysis of their possible functional role, Dadlez M., Negrutskii B. S. (2016)
Trofimova N. S. - Molecular-genetic characterization of Ukrainian patients with mucopolysaccharidosis IIIA: identification of three new mutations in the heparan-N-sulfatase gene, Olkhovich N. V., Gorovenko N. G. (2016)
Bannikova M. A. - Effect of Ceftriaxone and Timentin antibiotics on morphogensis in the in vitro culture of bread wheat Triticum aestivum L., Gorbatyuk I. R., Hnatiuk I. S., Malysheva-Otto L. V., Duplij V. P. (2016)
Radchenko L. V. - Phylogenetic analysis of influenza A viruses (H1N1)pdm circulating during 2014–2015 epidemic season in Ukraine, Smutko O. Yu., Fesenko A. Yu., Mironenko A. P. (2016)
Kordium V. A. - Modelling of systemic lesion of organism for development of multitarget cellular and cytokine therapy, Chaikovsky Yu. B., Irodov D. M., Drahulian M. V., Gulko T. P., Buchek P. V., Korsak A. V., Neverovskiy A. V. (2016)
Materials of X annual Conference of Young Scientist of the Institute of Molecular Biology and Genetics NASU (2016)
Kovalenko N. K. - Review on the book "Medical microbiology, virology and immunology" for students of higher educational institutions, accreditation level IV. Ed. V. P. Shyrobokov. Vinnytsia: A New Book, 2011. 952 p. (2016)
Title, content (2016)
Singatulina A. S. - Mechanisms of DNA repair in mitochondria, Pestryakov P. E. (2016)
Shuvalova N. S. - Morphological characteristics of mesenchymal stem cells from Wharton jelly, cultivated under physiological oxygen tensions, in various gas mixtures, Kordium V. A. (2016)
Stepurska K. V. - Inhibition of immobilized acetylcholinesterase by aflatoxin B1 in a potentiometric biosensor, Korobko M. I., Arkhypova V. M., Soldatkin O. O., Lagarde F., Soldatkin A. P., Dzyadevych S. V. (2016)
Dmytruk I. M. - The polymorphisms of genes involved in DNA methylation in patients with malignancies from West Ukraine, Makukh H. V., Thyrkus M. Y., Kitsera N. I. (2016)
Inshyn D. I. - Design of 4-(4-dialkylaminostyryl) -pyridinium dyes for fluorescent detection of amyloid fibrils, Chernii S. V., Kovalska V. B., Yarmoluk S. M. (2016)
Abstracts of IX International meeting "From Molecular to Cellular Events in Human Pathologies” 19–22 September 2016 Lviv, Ukraine (2016)
Ахмеднабієв Р. М. - Тришарова стінова панель із бетону з використанням золошлаків котлів з циркуляційним киплячим шаром, Ахмеднабієв Р. Р. (2016)
Бондар В. О. - Особливості корозії арматури підземних залізобетонних труб великих діаметрів, Бондар Л. В., Сушко В. О. (2016)
Валовой О. І. - Показники вогнестійкості композитних матеріалів, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2016)
Гоц В. І. - Шлаколужний бетон для дорожніх основ і покриттів з використанням відходу флотації золотовмісної руди, Ластівка О. В., Руденко І. І., Волинська Є. В. (2016)
Джафар Хамеди Абдулла Аль Мусаи - Исследование влияния анизотропии наполнителей на физико-механические свойства атмосферостойких геоцементных покрытий барьерного типа, Гузий С. Г., Бондаренко О. П. (2016)
Єрмоленко Д. А. - Експерементальні дослідженння високоміцного бетону на зразках циліндричної та кубічної форми, Демченко О. В., Федоришина О. І. (2016)
Жданюк В. К. - Експериментальні досліди базальтоплистикової арматури для виготовлення анкерів, Золотов С. М., Єрємєєва Т. Г. (2016)
Коробко О. А. - Спонтанная перестройка структуры бетона при знакопеременных воздействиях, Выровой В. Н., Непомнящий А. Н., Шевченко В. В. (2016)
Кривенко П. В. - Високоміцні шлаколужні цементи для швидкого ремонту та зведення бетонних споруд, Петропавловський О. М., Вознюк Г. В., Лакуста С. О. (2016)
Михайлов О. В. - Ефективні піноперлітобетонні стінові панелі з покращеними теплофізичними показниками, Петрикова Є. М. (2016)
Пушкарьова К. К. - Використання високоміцних керамзитобетонів в каркасно-монолітному будівництві, Каверин К. О. (2016)
Уразманова Н. Ф. - Вплив макроструктурних параметрів на формування властивостей бетону в виробах, Тофаніло В. Ю., Закорчемний Ю. О., Нагорнюк Н. П. (2016)
Азизов Т. Н. - Конструкция и расчет несущих элементов подвесного сооружения, Ковров А. В. (2016)
Алексієвець В. І. - Дослідження роботи дерев’яних ферм у передаварійних умовах, Гомон С. С. (2016)
Бабіч Є. Є. - Врахування повзучості бетону в розрахунках прогинів згинальних залізобетонних елементів, Бабич Є. М. (2016)
Бабич Є. М. - Механічні характеристики швидкотверднучих високоміцних бетонів, Бабич В. Є., Філіпчук С. В., Кочкарьов Д. В. (2016)
Бабич В. Є. - Порівняння експериментальних прогинів контрольних та підсилених залізобетонних балок з розрахунковими значеннями за різними методиками, Довбенко В. С., Ребеш Г. і., Ткач Н. В. (2016)
Гомон С. С. - Зміна фізико-механічних характеристик важкого бетону за дії короткочасного та малоциклового навантажень в умовах підвищених температур, Зінчук М. С. (2016)
Гомон С. С. - Деформативність балок з цільної деревини в умовах косого згину, Павлюк А. П. (2016)
Гомон С. С. - Дослідження впливу повторних навантажень на напружений стан та несучу здатність балок із клеєної деревини, Сасовський Т. А. (2016)
Гукасян О. М. - Дослідження зміни міцності по висоті бетонного осердя трубобетонних елементів різної довжини (2016)
Колчунов В. И. - Методика экспериментальных исследований сцепления арматуры с бетоном, Яковенко И. А., Дмитренко Е. А. (2016)
Масюк Г. Х. - Експериментально-теоретичні дослідження роботи залізобетонних балок за дії повторних знакозмінних навантажень (2016)
Масюк Г. Х. - Задачі та методика експериментальних досліджень напружено-деформованого стану нерозрізних залізобетонних балок за дії мало циклових повторно змінних і знакозмінних навантажень, Ющук О. В., Войтович О. В., Новоселецький Р. І. (2016)
Павліков А. М. - Розрахунок несучої здатності колон при їх косому деформуванні у складі безкапітельно-безконсольно-безбалкової конструктивної системи будівель, Гарькава О. В. (2016)
Ромашко В. М. - До моделей нелінійного деформування бетонних та залізобетонних елементів і конструкцій (2016)
Савицький В. В. - Порівняння розрахунків площі перерізу поздовжньої арматури у позацентрово-стиснутих залізобетонних елементах прямокутного перерізу за чинними та попередніми нормами проектування (2016)
Сіянов О. І. - Порівняльння методології нормативних розрахунків залізобетонної балки прямокутного перерізу (2016)
Хохлін Д. О. - Міцність цегляної кладки за наявності горизонтальних тріщин, Попок К. В. (2016)
Гончаренко Д. Ф. - Реконструкция здания Харьковской областной филармонии, Чибаров Д. В. (2016)
Довженко О. О. - Вертикальні стики панельних будівель: конструктивні рішення, розрахунок за міцністю, Погрібний В. В., Чумак Є. І. (2016)
Караван В. В. - Дефекти і пошкодження металоконструкцій, виявлені при обстеженні щогл операторів мобільного зв’язку, Філіпчук С. В. (2016)
Кравченко С. А. - Несущая способность и деформативность монолитного перекрытия из керамзитобетона на многокомпонентном вяжущем, Постернак А. А. (2016)
Масюк В. Г. - Реконструкція гуртожитку з надбудовою житлових квартир у два поверхи на вул. Відінська в м. Рівне (2016)
Скляров В. О. - Применение клеевых анкеров при прокладке трассы воздушной линии электропередач и монтаже опор на готовых фундаментах, Золотова Н. М. (2016)
Зоценко М. Л. - Забезпечення ефективної роботи підземних конструкцій інженерних споруд, які виготовлені з ґрунтоцементну, Петраш Р. В., Петраш О. В., Попович Н. М. (2016)
Сернов В. А. - Расчет осадки свайно-плитного фундамента с учетом рассеивания напряжений под плитой (2016)
Алексієвець В. І. - Технологія підсилення фундаментів мілкого закладення при реконструкції в складних інженерно-геологічних умовах, Алексієвець І. І. (2016)
Білокуров П. С. - Теоретичні дослідження деформативності сталезалізобетоннх балок, що посилені зовнішнім стальним армуванням (2016)
Борисюк О. П. - Напружено–деформований стан залізобетонних балок підсилених під навантаженням сталефібробетоном і композитами при дії малоциклових навантажень, Зятюк Ю. Ю. (2016)
Валовой О. І. - Методика виготовлення та експериментальне дослідження залізобетонних балок з подальшим підсиленням їх композитними матеріалами, Возіян І. О., Валовой М. О. (2016)
Журахівський В. П. - Результати випробувань залізобетонних балок, підсилених зовнішньою гнучкою сталевою арматурою (2016)
Попруга Д. В. - Прогини підсилених у стиснутій зоні залізобетонних згинальних елементів виготовлених на відходах гірничо-збагачувальних комбінатів, Валовой О. І. (2016)
Семенюк С. Д. - Прочность и деформативность изгибаемых железобетонных элементов, усиленных наращиванием сжатой зоны, Москалькова Ю. Г., Подголин А. Г. (2016)
Чеканович М. Г. - Ефективність залізобетонних балок підсиленних системою поперечних стрижнів з затяжкою, Романенко С. М., Андрієвська Я. П. (2016)
Григорчук А. Б. - Енергозбереження при проектуванні будівель та споруд, Голуб О. В. (2016)
Від редакції (2011)
Квітка К. - З польського фольклору на Україні, Курило О. (2011)
Белогурова. Л. - Материалы к Смоленскому этномузыкологическому атласу: Свадебные песни со стихом 6+6 (2011)
Луканюк Б. - Ритмічне варіювання: Аплікація (2011)
Сливинський Ю. - Мелогеографія збірника Оскара Кольберґа "Покуття": Покажчик, публікація Ліни Добрянської (2011)
Луканюк Б. - Цимбаліст з покутського Підгір’я Михайло Камінський (2011)
Довгалюк І. - Фонографічні валики в архіві Філарета Колесси (2011)
Пшерембскі З. Є. - Актуальні тенденції етномузикологічної освіти в Польщі (2011)
Коломиєць О. - Світова етномузика: індійська традиційна культура (проект програми-конспекту) (2011)
Пастух Н. - 9 Conferentia Investigatorum Musicae Popularis Russiae Rubrae Regionumque Finitimarum (Leopolis, 1990 – 1998 – 2010) (2011)
Коломиєць О. - 19-ті Міжнародні наукові читання пам’яті Л. С. Мухарінскої (1906-1987) "Музична культура Білорусі в суцвітті національних культур" та Міжнародний фестиваль етнокультур в Мінську (2011)
Лукашенко Л. - Літня школа фольклористики Малої академії наук України (2011)
Рибак Ю. - Пісні з голосу столітнього львів’янина Теодора Фурти (2011)
Харчишин О. - Хроніка ’10 (2011)
Рибак Ю. - Олекса Ошуркевич (1933 – 2010) (2011)
Повне зібрання праць Оскара Кольберга. Dzieła wszystkie Oskarа Kolbergа (2011)
Title, content (2016)
Obolenskaya M. Yu. - Practical approach to quantification of mRNA abundance using RT-qPCR, normalization of experimental data and MIQE, Kuklin A. V., Rodrigez R. R., Martsenyuk O. P., Korneyeva K. L., Docenko V. A., Draguschenko O. O. (2016)
Kikhno I. M. - Functional complementation of a conserved non protein-coding element (CNE) of Autographa californica multiple nucleopolyhedrovirus by heterologous CNE originating from Malacosoma neustria nucleopolyhedrovirus, Makarenko V. E., Kashuba V. I. (2016)
Pichugin A. V. - Intranuclear localization of transcription factories and immunoglobulin heavy chain gene alleles during human B-cell maturation, Iarovaia O. V., Sklyar I. V., Lacombe G., Razin S. V., Fest T., Lipinski M., Vassetzky Y. S. (2016)
Dokāne K. - Evaluation of the RYR1 gene genetic diversity in the Latvian White pig breed, Jonkus D., Sjakste T. (2016)
Panchuk R. R. - Mitochondria do not play a major role in landomycin E-induced ROS burst and circumvention of multiple drug resistance in HL-60 leukemia cells, Lehka L. V., Rohr J., Berger W., Stoika R. S. (2016)
Kropyvko S. V. - Transcriptional and posttranscriptional regulation of the adaptor/scaffold protein gene ITSN1, Gubar O. S., Gryaznova T. A., Morderer D. Ye., Gerasymchuk D. O., Syvak L. A., Grabovoy A. N., Rynditch A. V. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського