Красношапка В. В. - Навчання та розвиток персоналу в контексті конкурентоспроможності підприємства, Коваленко А. О. (2014)
Крикунова (Шадрова) І. В. - Транснаціональна економічна злочинність в умовах криміналізації глобалізаційних процесів (2014)
Кузьменко О. Г. - Страховий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Кузьміна О. М. - Планування розвитку управлінських інформаційних систем, Горовенко О. О. (2014)
Лазаренко Ю. О. - Передумови запровадження відкритих інновацій у підприємницькому секторі України (2014)
Лазоренко Т. В. - Управління інвестиційною привабливістю підприємства, Цвєткова О. В. (2014)
Лесняк В. О. - Внутрішній аудит в системі управління сучасним підприємством (2014)
Лєгостаєва О. О. - Вдосконалення методики аналізу доходів банку та його прибутковості, Сопко О. В. (2014)
Райхерт К. В. - Жёсткие, тоталитарные и оптимальные системы в параметрической общей теории систем (2014)
Білик Г. М. - Поетична мариністика українських неокласиків (2014)
Головань Т. П. - Архітектоніка поем Вадима Лесича (2014)
Грицевич Ю. В. - Діалектні явища іменної словозміни в українських підляських говірках (на матеріалі записів місцевого фольклору) (2014)
Кардаш Л. В. - Імплікація як особливий спосіб передачі інформації (2014)
Ковальчук Г. В. - Етапи наукової діяльності професора Наталі Кузякіної (2014)
Лавринович Л. Б. - Міфологізація часопростору у збірці С. Жадана "Месопотамія", Салаган М. М. (2014)
Левченко Т. М. - Функціонально-стилістична характеристика жаргонної лексики в мові сучасної української періодики (2014)
Ледняк Ю. В. - Людина в художньому світі роману В. Винниченка "Сонячна машина" (2014)
Одрехівська І. М. - Особливості чоловічого перекладацького письма В. Коптілова при інтерпретації фемінного роману Франсуази Саган "Un Profil Perdu" (2014)
Рабчун О. С. - Книга як моноджерело, Рабчун І. В. (2014)
Рєзнікова Н. В. - Відтворення асоціативної образності в аспекті прагматики (на матеріалі японських перекладів поезій Тараса Шевченка) (2014)
Cмеречинська О. В. - Ядра фунціонально-семантичних мікропоів початковості дії в українській та німецькій мовах (2014)
Козинець І. Г. - Міжнародні стандарти захисту та допомоги внутрішньо переміщеним особам, Шестак Л. В. (2014)
Кремена М. Л. - Розвиток страхової діяльності в Україні (2014)
Кремена О. Л. - Проблеми децентралізації в Україні (2014)
Кулинич О. А. - Свободное распространение фотографий с изображением физического лица по законодательству Украины и Российской Федерации (2014)
Романов М. Ю. - Правова держава в Україні: реалії та перспективи розбудови (2014)
Русакова І. Г. - Історія становлення судової влади в Київській Русі (2014)
Семенченко С. О. - Система публічного адміністрування в сфері охорони здоров’я України (2014)
Тімченко І. С. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування умисного випуску на ринок України небезпечної продукції (2014)
Беспалова Н. В. - Профессиональные презентации в обучении деловому иностранному языку (2014)
Зінонос Н. О. - Ергономічний підхід до навчання іноземних студентів на підготовчому відділенні ВНЗ (2014)
Іскра Л. В. - Практична реалізація ідей виховання в дусі миру у навчально-виховному процесі (2014)
Кащук М. Г. - Основні принципи реалізації завдань правового виховання старшокласників у другій половині ХХ століття (2014)
Кричківська О. В. - Моделювання процесу формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Кулик О. Д. - Психологічні передумови мовленнєвого розвитку учнів 5–9 класів у процесі засвоєння знань з морфеміки і словотвору (2014)
Нечипоренко Л. І. - Розвиток кооперативної технології під час організації роботи з писемними документами на уроках із всесвітньої історії (8-9 класи) (2014)
Жданкін А. Є. - Каталітичні властивості РНК – ключ до пізнання еволюційного процесу (огляд), Ушакова Г. О. (2014)
Содержание (2015)
Врублевский А. Н. - Результаты оптимального проектирования камеры сгорания дизеля в многокритериальной постановке задачи, Грайворонский Е.С. (2015)
Волков В. П. - Методи визначення й оцінювання показників оптимального температурного стану двигуна внутрішнього згорання і транспортного засобу в умовах експлуатації, Грицук І. В. (2015)
Корогодский В. А. - Влияние способа смесеобразования на индикаторный и эффективный КПД двухтактного двигателя (2015)
Булгаков М. П. - Діагностування бензинових паливних систем із безпосереднім упорскуванням (2015)
Воронков А. И. - Изменение по скоростным характеристикам показателей рабочего процесса при подогреве сжатого воздуха на входе в пневмодвигатель (2015)
Горбачев П. Ф. - Подход к построению модели функционирования транспортного процесса при международных перевозках, Немна Т.В. (2015)
Naumov V. - Public transport interchanges functioning from the perspective of sustainable development, Samchuk G. (2015)
Kholodova O. - Evaluation of efficiency of parking system formation on example of Kharkiv (2015)
Горбачов П. Ф. - Оцінка ефективності стратегій перевізників з обслуговування разових замовлень на міжміські вантажоперевезення, Наглюк І. С., Макарічев О. В., Мосьпан Н. В. (2015)
Шраменко Н. Ю. - Формування альтернативних варіантів транспортно-експедиторського обслуговування вантажовласників під час інтермодальних перевезень, Орда О. О. (2015)
Ширін В. В. - До питання розвитку автоматизованих систем управління дорожнім рухом (2015)
Stepanov A. - Problems of safety of motor vehicles (2015)
Бажинов А. В. - Методы и оценка управления дорожным движением, Наглюк И. С. (2015)
Кривошапов С. И. - Влияние условий эксплуатации на изменение общего и частных коэффициентов полезного действия автомобиля (2015)
Леонтьєв Д. М. - Про розрахунковий спосіб визначення висоти координати центру ваги типових автомобілів (2015)
Kupko A. - The method of luminous intensity of car headlights measuring for non-point sources of light, Polyarus A., Tereshchenko V. (2015)
Михалевич М. Г. - Аналіз динаміки розгону швидкісного автомобіля класу Е-8, оснащеного різними варіантами трансмісії (2015)
Подригало М. А. - Уточнение вероятностного метода определения радиусов инерции колесной машины, Дубинин Е. А., Глущенко В. В. (2015)
Tatarkina I. - Increasing stamping formability of low-carbon cold rolled thin steel sheets, Doschechkina I. (2015)
Пимонов И. Г. - Совершенствование стационарного стенда для диагностирования гидроагрегатов (2015)
Филипковский С. В. - Модель радиально-упорного шарикоподшипника для анализа нелинейных вибраций ротора (2015)
Іванов Є. М. - Візуалізація в пакеті Autodesk Inventor ескізної геометрії при застосуванні засобів теорії R-функцій, Іванова З. О., Бей А. С. (2015)
Метешкин К. А. - Синергетический эффект применения информационных технологий в обучении студентов, Морозова О. И. (2015)
Погребняк А. В. - Методы оценки комплексных частотных характеристик подшипниковых узлов ПТМ и СДМ (2015)
Imad Al-Shalout - Durability of asphalt concrete mixtures using dolomite aggregates (2015)
Bogomolov V. - On equivalence of Kelvin and Maxwell multielement models, Raznitsyn I. (2015)
Galkin A. - Elasticity of bitumen binders and the factors causing it (2015)
Iurchenko V. - Petrochemical emissions produced by the objects of the automobile and highway complex, Melnikova O., Mykhailova L., Fisher T. (2015)
Порев С. - Університети в Україні: коли "злиття" не веде до оптимізації (2015)
Кондратьєва В. - Рефлексивна модель управління підвищенням ефективності використання трудового потенціалу регіону (2015)
Руденко О. - Особливості формування інвестиційної стратегії розвитку економіки України (2015)
Піскунова О. - Кластерний аналіз регіональних особливостей у споживанні населенням продуктів харчування, Осипова О. (2015)
Юдіна М. - Структурні елементи системи управління собівартістю продукції (2015)
Відякіна М. - Міжнародний туризм як чинник економічного зростання країн, що розвиваються (2015)
Бєляєва С. - Туристично-інформаційний центр як інвестиційно-інноваційний сегмент просування туристичних послуг, Фрей Л. (2015)
Березюк-Рибак І. - Розвиток ринку інтелектуальної продукції як необхідна умова функціонування сучасної моделі інноваційного процесу (2015)
Tan’kov K. - Тheoretical generalization of approaches to the definition of the nature of service: marketing and logistics aspect, Starynets О. (2015)
Журба І. - Новітні можливості адаптації світового досвіду кластеризації (2015)
Івашина Л. - Системи управління в закладах ресторанного господарства, Гнатюк В. (2015)
Загоруйко І. - Методологія моделювання загальної економічної рівноваги: детерміністський підхід (2015)
Хамініч С. - Промисловий інжиніринг як інструмент створення конкурентоспроможного виробництва, Мищак Н. (2015)
Пальонна Т. - Вплив користувачів на ефективність використання ВІ систем (2015)
Джаман М. - Концепції недержавного забезпечення економічної безпеки малого підприємництва в Україні, Гончаров Г. (2015)
Гедз М. - Напрями удосконалення людського потенціалу модернізації економіки регіону (2015)
Чепурда Л. - Інфраструктурний потенціал розвитку сільських територій (2015)
Момот Л. - Проблеми довгострокового кредитування та шляхи їх вирішення, Скопич Ю. (2015)
Яхтер А. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства за рахунок упровадження інноваційної діяльності (2015)
Донець О. - Особливості управління репутаційними ризиками, Васильченко Л. (2015)
Кулик П. - Розмежування понять мінімізації податкових зобов’язань з ПДВ та ухилення від оподаткування, їх вплив на рівень податкових надходжень (2015)
Редько М. - Методичні підходи до оцінки ефективності реструктуризації аграрних підприємств (2015)
Бойко В. В. - Оцінка сейсмічного ефекту масових вибухів по системі неелектричного ініціювання зарядів, Хлевнюк Д. В., Богуцький С. Ю. (2015)
Ремез Н. С. - Напряженно-деформированное состояние полигонов твердых бытовых отходов с учетом слоистого грунтового основания, Осипова Т. А. (2015)
Шашенко А. Н. - Вероятностно-статистическая модель прочности монолитного породного массива, Сдвижкова Е. А., Ковров А. С. (2015)
Терентьєв О. М. - Енергоємність та питома поверхнева енергія руйнування гірських порід магнітно-гідрокавітаційним навантаженням, Стрельцова І. М. (2015)
Стовпник С. М. - Активування глинястих порід слабкого ступеню метаморфізму вибухом у розчині в’яжучого (2015)
Диняк С. В. - Дослідження впливу технологічних параметрів мереж вибухових свердловин на вихід негабаритів, Лемешко О. Г. (2015)
Мормуль Т. М. - Науково-прикладні засади створення землезберігаючих технологій відкритої розробки горизонтальних родовищ, Прокопенко В. І. (2015)
Олевська Т. В. - Сировинна база твердих горючих копалин України, Канар М. О. (2015)
Terentiev O. - Rocks fracturing with explosive-mechanical means, Gontar P. (2015)
Жукова Н. І. - Дослідження сейсмічного впливу масових вибухів на кощіївському гранітному кар’єрі, Олійник Ю. С. (2015)
Фролов О. О. - Вибір ефективних параметрів розкриття вугільного родовища Окаба в умовах басейну Анабра, Бабичев І. К. (2015)
Диняк С. В. - Использование гирационных дробилок для первичного измельчения гранитных пород (2015)
Сницарь М. А. - Применение теории линейной наследственной ползучести к набухающим грунтам в гидротермальных условиях (2015)
Тишевич Б. Л. - Використання нейронних мереж для короткострокового прогнозування електричного навантаження в енергосистемах (2015)
Гребенюк Т. В. - Методи очистки води на рибоводних підприємствах в умовах вирощування риби в установках замкнутого водопостачання, Константиненко Г. В. (2015)
Бодюк А. В. - Обґрунтування вартісно-ресурсних понять геології урану (2015)
Половінкін М. І. - Аналіз світового досвіду щодо визначення основних критеріїв викидонебезпечності, Бойко В. В. (2015)
Бодюк А. В. - Надро-ресурсное виробництво як об’єкти економічного природокористування (2015)
Сергієнко М. І. - Дослідження процесу переробки нафтошламів методом біодеструкії, Радецька О. Й. (2015)
Бодюк А. В. - Обгрунтування понять морської економічної геології (2015)
Славетні ювілеї видатних вчених (2015)
Piero M. - In problematic situations, "Manage change or it will manage you”, Gazzola P. (2015)
Костюк В. О. - Моделювання і факторний аналіз доходу трамвайно-тролейбусних підприємств (2015)
Цзянбо Ю. - Організаційно-аналітичне забезпечення комплексної системи оцінки інтегрального рівня економічної безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі (2015)
Мінмін В. - Ринок землі в Україні: характеристики та особливості формування, Рищенко Т. Д. (2015)
Ніколаєва Т. В. - Класифікація та регламентація режимів утримання державних та комунальних об’єктів нерухомості (2015)
Поповиченко І. В. - Особливості адаптації підприємств житлово-комунального господарства до умов трансформації економічної та правової системи України (2015)
Гопцій Д. О. - Особливості організації та напрями удосконалення кадастру нерухомості в Україні (2015)
Алєксєєв І. В. - Класифікація проблем системи управління житловим фондом, Мороз Н. В. (2015)
Великих К. О. - Економічна криза та її наслідки для невеликих компаній (2015)
Пересипкін М. М. - Напрями удосконалення системи кадрового забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання (2015)
Перелік напрямків публікацій науково-технічного збірника "Комунальне господарство міст" (2015)
Титул, зміст (2015)
Бошицький Ю. Л. - Академічний університет європейського зразка. До 20-ї річниці Київського університету права НАН України, Шемшученко Ю. С. (2015)
Barabash Y. - International human rights standards: the problems of their implementation in Ukraine (2015)
Бернюков А. М. - Реляційність в концепції юридичної герменевтики А. Кауфмана (2015)
Десятник В. О. - Критично-правове мислення: прогрес науки (2015)
Лихолат І. П. - Превентивна юстиція – елемент системи охорони та захисту прав особи (2015)
Минькович-Слободяник О. В. - Правова та політична культура в умовах політико-правової трансформації суспільства (2015)
Павлусів Н. М. - Парадигма конструювання образів правового в українській художній літературі (на прикладі повісті І. Франка "Перехресні стежки") (2015)
Тарахонич Т. І. - Юридичні факти та їх місце в структурі механізму правового регулювання (2015)
Халабуденко О. А. - Частноправовые акты, факты и юридические конструкции: некоторые методологические замечания (2015)
Буяджи Д. Д. - "Харківський" період в інтелектуальній біографії професора О. І. Загоровського (2015)
Гутів Б. І. - Фуеро Сепульведи (1300 р.) – визначна пам’ятка права середньовічної Іспанії (2015)
Дупай Я. М. - Правова інформованість суспільства як необхідна умова функціонування правової системи (2015)
Батанов О. В. - Конституційно-правові проблеми конфліктності між громадянським суспільством та державою в Україні (2015)
Калиновський Б. В. - Місцева публічна влада в Україні: теоретичні основи та конституційно-правова регламентація (2015)
Андрієвська О. В. - Про деякі питання зарубіжного досвіду конституційно-правового регулювання обмеження прав і свобод людини і громадянина (2015)
Віхров С. О. - Про поняття та загальні ознаки інституційних інвесторів на ринку цінних паперів (2015)
Каменская Н. П. - Субъекты права на обращения к публичной администрации: актуальные проблемы прав и обязанностей (2015)
Коссе Д. Д. - Особливості застосування правового режиму найбільшого сприяння в економіці України (2015)
Рабовська С. Я. - Статус відділу примусового виконання рішень органів державної виконавчої служби в адміністративному процесі (2015)
Устинова І. П. - Теоретичні аспекти економіко-правового змісту фінансової децентралізації в Україні (2015)
Щавінський В. Р. - Держава як суб’єкт адміністративного процесу: теоретична конструкція та практична реалізація (2015)
Янюк Н. В. - Законодавство про службу в органах місцевого самоврядування: пропозиції з удосконалення (2015)
Жидецька В. В. - Про стадії нормотворчої діяльності міністерства (2015)
Жидецька К. В. - Політична активність і громадянська освіта як передумови здійснення якісного громадського контролю (2015)
Крахмальова К. О. - Поняття, ознаки та зміст адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні (2015)
Лоюк І. А. - Принципи адміністративної процедури у зарубіжному та вітчизняному законодавстві та їх вплив на процедури реєстрації банків в Україні (2015)
Риженко О. С. - Юридичні дефекти використання поняття "ризик" у Податковому кодексі України (2015)
Співаков І. І. - Щодо адміністративно-правового статусу учасників виборів (2015)
Череднікова Т. М. - Державне регулювання ціноутворення на нафту та нафтопродукти у відносинах поставки (2015)
Бриль К. І. - Поняття децентралізації як об’єкта адміністративно-правового забезпечення (2015)
Колєсніков Д. В. - Адміністративно-правове регулювання системи державного управління (2015)
Шаганенко П. І. - Поняття організаційного забезпечення діяльності органів прокуратури (2015)
Бакалінська О. О. - Проблеми та тенденції доказування фактів недобросовісної конкуренції в господарській діяльності (2015)
Дякович М. М. - Припинення цивільного правовідношення як спосіб захисту (2015)
Антошкіна В. К. - Роль правочину, корпоративних актів у процесі саморегуляції цивільно-правових відносин (2015)
Джавадов Х. А. - Отдельные аспекты определения результатов гражданского судопроизводства (2015)
Когут Н. Д. - Проблемні питання захисту базових прав дітей на життя, здоров’я та матеріальне забезпечення (2015)
Пленюк М. Д. - Юридичні факти і правові умови в механізмі регулювання договірних зобов’язань (2015)
Похиленко І. С. - Правове регулювання надання ритуальних послуг (2015)
Рудницька О. П. - Правове регулювання гарантійних виплат проектом Трудового кодексу України (2015)
Головачова А. С. - Державне регулювання посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні: необхідність і мета (2015)
Кравченко М. В. - Звільнення адвокатів від цивільно-правової відповідальності за договором про надання правової допомоги (2015)
Майка Н. В. - Поняття і види юридичних фактів, які опосередковують виникнення правовідносин з приводу користування чужим нерухомим майном (2015)
Насурлаєва К. Е. - Сторони договору інжинірингу (2015)
Одосій О. Ю. - Виконання ухвали суду про накладення арешту на майно, що належить відповідачеві і знаходиться у нього або в інших осіб: окремі аспекти виконавчого провадження (2015)
Ситнік О. М. - Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язань за договором побутового підряду (2015)
Гуйван Д. П. - Окремі питання застосування типових договорів у зобов’язальних відносинах при постачанні гарячої води (2015)
Бошицький Ю. Л. - Інноваційні перспективи України в контексті оптимізації правової охорони інтелектуальної власності (2015)
Верес І. Я. - Організація колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами (2015)
Кулініч О. О. - Доктринальні підходи до визначення природи та змісту права фізичної особи на власне зображення (2015)
Шишка О. Р. - Організаційні відносини у сфері інтелектуальної власності (2015)
Кравців Я. В. - Продукти харчування, створені на основі об’єктів права інтелектуальної власності (2015)
Лузан А. В. - Щодо підтримки та розвитку винахідництва і раціоналізаторства в умовах децентралізації (на прик ладі м. Маріуполя) (2015)
Барабаш Н. П. - Логіко-правові аспекти формулювання дефініції категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (2015)
Morozovska T. - Formation and development of scientific and conceptual approaches to determining essence of environmental rights of persons (2015)
Позняк Е. В. - Правове регулювання моніторингу лісів в Україні з урахуванням міжнародних та європейських тенденцій (2015)
Юрескул В. О. - Забезпечення безпеки повітря як об’єкт еколого-правового регулювання (2015)
Когутич І. І. - Про перспективи "комп’ютеризації" та сутність "технології" в криміналістиці (2015)
Андрусяк Г. М. - Ідея природного права в обґрунтуванні права на необхідну оборону (2015)
Бусол О. Ю. - Організована корупційна злочинність як різновид економічної злочинності (2015)
Каменський Д. В. - Призначення покарань за федеральні економічні злочини в США: від законодавчої формалізації до судової дискреції (2015)
Кучевська С. П. - Особливості застосування статті 336 Кримінального кодексу України у сучасних умовах (2015)
Марчук М. П. - Окремі аспекти долучення України до міжнародних стандартів співробітництва у сфері протидії корупції (2015)
Сахнюк С. В. - Юридична природа звільнення від кримінальної відповідальності (2015)
Булатов А. С. - Межі та можливості судово-психологічної експертизи у розслідуванні шахрайств (2015)
Дячкін М. О. - Масові заворушення та кримінальна відповідальність за їх вчинення (2015)
Закревський А. В. - Сьомий та восьмий періоди розвитку українського суспільства та державності (початок XX ст. – наш час) у контексті кримінальної відповідальності за порушення права на захист (2015)
Криворучко І. О. - Тенденції судової практики з питань кваліфікації дій осіб по створенню терористичної групи чи терористичної організації (2015)
Кулик К. Д. - Типологія особистості злочинців, які вчиняють розбещення неповнолітніх (2015)
Пакліна Т. О. - Вбивство через необережність як юридико-психологічна проблема (2015)
Пушкар О. А. - Розвиток кримінального законодавства щодо змішаної форми вини (2015)
Романишин О. Р. - Окремі питання кримінально-правової кваліфікації за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК України) (2015)
Ященко С. О. - Об’єкт злочину, передбаченого ст. 389-1 КК України (2015)
Водоласкова К. Ю. - Міжнародні принципи та інструменти у боротьбі проти корупції в галузі державних закупівель (2015)
Котляр О. І. - Надання міжнародного захисту від імені біженців – ключове завдання УВКБ ООН (2015)
Лепетюк О. В. - Роль рекомендацій Європейської Комісії як актів "м’якого" права у контексті забезпечення дотримання третіми державами мінімальних стандартів належного управління у сфері оподаткування (2015)
Runiewicz-Jasińska R. - Violation of human rights in the era of civilization and technological society on the example of the Baltic states (Lithuania, Latvia, Estonia) (2015)
Семеняка В. В. - Актуальні проблеми міжнародно-правової охорони космічного простору від техногенного засмічення (2015)
Чернецька О. В. - Право Англії як класична модель прецедентного права, Шилінгов В. С. (2015)
Шаповал В. Д. - Міжнародні стандарти регламентації права громадян на правову допомогу (2015)
Білляр К. Л. - Типологія інструментів, що приймаються Міжнародною морською організацією (ІМО) (2015)
Гольбін М. І. - Неурядові міжнародні організації у сфері захисту трудових та соціальних прав моряків (2015)
Горобець Н. Г. - Деякі доктринальні підходи щодо механізму захисту права власності в сучасному міжнародному праві (2015)
Любченко Я. П. - Зобов’язання України у сфері альтернативних способів вирішення правових спорів, пов’язаних з укладенням Угоди про асоціацію (2015)
Ляшенко Н. А. - Предмет рішень Європейського суду з прав людини (2015)
Отрош В. М. - Правовий зв’язок Суверенного Мальтійського Ордену зі Святим Престолом (2015)
Черніков Є. Е. - Юридична відповідальність за неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником: міжнародний досвід (2015)
András Torma - The specific’s of the connection system between the EU and Member States Public Administration (2015)
Шаркова І. М. - Міжнародно-правові стандарти ГАТС з надання професійних послуг в Україні (джерела юридичної освіти) (2015)
Кочубей Л. О. - Ознаки правової системи України як соціальної системи Kochubei L. Signs of the legal system of Ukraine as a social system (2015)
Prykhodko O. - A role of the public authorities in the procedure for apostilization or consular legalization (2015)
Галянтич М. К. - Легальні та доктринальні визначення у сфері інтелектуальної власності: до запитання чи використання? (2015)
Біленчук П. Д. - Криміналістика ХХІ століття: стратегія науково-методичного забезпечення кримінального провадження, Ярмолюк А. А. (2015)
Лощихін О. М. - Рецензія на збірник наукових праць "Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького" (2015)
Пєтков С. В. - Рецензія на збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Європейська юридична освіта і наука" (2015)
Бровко О. О. - Рецензія на збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії" (2015)
V Міжнародна науково-практична конференція "Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади" (2015)
Круглий стіл на тему: "Актуальні проблеми надання притулку в Європейському Союзі" (2015)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Застосування положень КПК України: проблеми та шляхи їх вирішення" (2015)
VІI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми правової системи України" (2015)
Візит делегації провідних університетів Грузії та Угорщини (2015)
Презентація книги "Європейське серце прав людини" (Відень, Австрія) (2015)
Майстер-клас народного депутата України Бориса Тарасюка (2015)
Майстер-клас Радника Посольства Республіки Болгарія в Україні Петара Танєва (2015)
Зустріч ректора з Екс-Головою Федеральної ради Австрії (2015)
Круглий стіл на тему: "Правова природа визнання та виконання рішень іноземних судів" (2015)
Круглий стіл "Смертна кара і громадська думка: міжнародне право та українські реалії" (2015)
Відкриття Всеукраїнського тижня права (2015)
2-га Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі" (2015)
Міжнародний форум з прав людини (2015)
Правовий форум "Правники – суспільству" (2015)
Урочисте засідання Вченої ради з нагоди 20-річчя Київського університету права НАН України (2015)
Майстер-клас Надзвичайного Посланника і Повноважного Міністра Посольства Угорщини пана Ласло Чаба Пап (2015)
Редакційні повідомлення (2015)
Носань Н. - Формування комплексної моделі розвитку людського капіталу України, Назаренко С. (2015)
Отенко І. - Моделювання економічного потенціалу підприємства та процесів його змін (2015)
Отенко В. - Менеджмент знань в системі інноваційного розвитку підприємства (2015)
Коломицева О. - Діагностика відтворення продуктивних сил в контексті розвитку регіонального соціуму (2015)
Москаленко К. - Удосконалення механізму планування зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного комплексу України (2015)
Проскура В. - Особливості ефективного управління регіональним розвитком (2015)
Kachala T. - The importance of the local community safety as the challenge for global security policy, Grzywna Z. (2015)
Гарбар Ж. - Система інститутів регулювання світового фінансового ринку (2015)
Вартанова О. - Стратегічне позиціонування підприємства на засадах компетентнісного підходу, Рекіянов С. (2015)
Захарченко С. - Рівень розвитку інфраструктури як чинник конкурентоспроможності регіонів України (2015)
Lisitsyna O. - Fixed versus flexible – guess who wins? (2015)
Демиденко С. - Формування стратегічного набору підприємства (2015)
Бенмасуд Набел Мохамед - Перспективи розвитку арабо-європейських відносин за моделлю порівняльної переваги (спеціалізації країни на експорті певної групи товарів) (2015)
Яценко В. - Характеристика сучасних моделей та систем управління фінансово-економічними результатами діяльності підприємств (2015)
Ралко О. - Обмеження у застосуванні дохідного підходу до оцінки вартості підприємства (2015)
Маловичко С. - Стан та перспективи розвитку світового ринку електронної комерції (2015)
Пепа Т. - Територіально-організаційна структура продовольчого комплексу України та напрями її удосконалення (2015)
Крижимінська Є. - Стан та особливості розвитку міжнародного ринку туристичних послуг (2015)
Пасенко В. - Особливості формування людського капіталу в сучасних умовах глобалізації (2015)
Буднікевич І. - Регіональний продовольчий ринок в кризовий період: аналіз споживчої поведінки, Черданцева І., Клипач А. (2015)
Строкань О. - Соціальний напрям маркетингового управління регіональним продовольчим ринком, Пригодюк О. (2015)
Новицька О. - Інструменти стимулювання малого та середнього бізнесу в контексті регіонального розвитку (2015)
Левченко Я. - Оптимізація рівня інвестиційної привабливості автотранспортних підприємств (2015)
Коваленко Ю. - Регіональний інформаційний маркетинг як інструмент забезпечення економічного розвитку регіону (2015)
Долгальова О. - Регіональна електроенергетична політика, її головні суб’єкти та об’єкти, Гулак Д. (2015)
Черевань І. - Структурно-діагностична характеристика та параметрична оцінка лізингу (2015)
Вяткіна Т. - Сучасні передумови ефективного функціонування ресурсного потенціалу регіону (2015)
Петкова Л. - Енергоефективність у міжнародних стратегіях економічного зростання (2015)
Грабинська І. - Вплив процесів транснаціоналізації виробництва на еволюцію економічних теорій міжнародного переміщення капіталу, Лаба І. (2015)
Дубінський С. - Професійна компетентність як важлива складова управлінської культури (2015)
Дармограй В. - Інструменти кластерної політики в регіоні, Білоус С. (2015)
Буднікевич І. - Особливості маркетингового планування в різних маркетингових концепціях та сферах застосування, Крупенна І., Черданцева І. (2015)
Ніколаєв В. П. - Стратегічне управління портфелем нерухомого майна закладів вищої освіти, Ніколаєва Т. В. (2015)
Назарова Г. В. - Классификация трудовых процессов на строительных предприятиях, Мохаммад Ф. А. (2015)
Димченко О. В. - Управління дебіторською заборгованістю підприємств ЖКГ: особливості функціонування, Демченко К. Ю., Чуєва К. Ю. (2015)
Бурлуцька С. В. - Пружна реакція регіональних систем в умовах деструктивних шоків (2015)
Момот Т. В. - Оцінка рівня фінансово-економічної безпеки банківських установ в умовах кризи, Овчелупова О.М., Соловйова К.С. (2015)
Вусик О. В. - Стратегія розвитку системи економічної безпеки суб’єктів господарювання в Україні (2015)
Чех Н. О. - Оцінка можливості здійснення успішного ІРО акціонерними товариствами України в умовах євроінтеграції (2015)
Кемечиджиєва М. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення моніторингу діяльності підприємств будівельної галузі, Вінник І. Ю. (2015)
Абасс К. Д. - Результати дослідження й порівняння організаційно-економічних механізмів управління ресурсними потенціалами будівельних підприємств промислових вузлів України та Іраку (2015)
Наумік-Гладка К. Г. - Програмні продукти в туристичному бізнесі, Щука А. Л. (2015)
Цилюрик О. І. - Ефективність мінімального обробітку ґрунту під кукурудзу в умовах північного степу України (2016)
Ткачук О. П. - Ботаніко-морфологічні особливості бобових багаторічних трав залежно від екологічних умов безпокривної сівби (2016)
Пащенко Ю. М. - Строки сівби і густота стояння рослин гібридів кукурудзи в посушливому степу, Пащенко Н. О., Лобко Т. К. (2016)
Пічура В. І. - Структура гідрогеоморфологічної системи для створення геооснови екологічного каркасу басейну річки Дніпро (2016)
Ткаліч Ю. І. - Продуктивнісь та економічна оцінка вирощування кукурудзи при використанні стимуляторів росту і мікродобрив, Ткаліч О. В., Кохан А. В. (2016)
Бенселгуб А. М. - Особенности загрязнения тяжелыми металлами почв города Алжир, Харитонов Н. Н. (2016)
Бойко В. Б. - Пневмосистема гідропневматичного висівного апарата, Улексін В. О., Сергеєв О. П. (2016)
Лімонт А. С. - Енергомісткість технічних засобів готування і збирання рошенцевої льонотрести (2016)
Рудаков Л. М. - Технічний стан гідротехнічних споруд на річці Нижня Терса, Гапіч Г. В. (2016)
Тищенко С. С. - Вплив типу полиці на агротехнічні показники роботи двоярусного плуга, Сова Н. А. (2016)
Павленко С. І. - Прискорене компостування підстилкової суміші курячого посліду та лушпиння насіння соняшнику (2016)
Глебенюк В. В. - Мікроструктурні зміни органів морських свинок, заражених дисоціативними варіантами Mycobacterium Bovis швидкорослого штаму, Глебенюк О. Г., Верченко Ю. О. (2016)
Ткаченко О. А. - З’ясування біологічної активності та "чистоти” культури дисоціативних форм M. Bovis, Білан М. В., Глебенюк О. Г., Сокол Ю., Гордієнко Л. (2016)
Зажарська Н. М. - Хімічні та імунологічні показники козиного молозива і молока залежно від періоду лактації, Самойленко Ю. В. (2016)
Гуцуляк Г. С. - Відтворна здатність голштинських корів різного віку в умовах інтенсивної технології виробництва молока (2016)
Піщан І. С. - Зміна режиму видоювання та адаптаційна реакція корів швіцької породи (2016)
Онищенко О. - Інтегрована альгокультура як багатофункціональна ланка у малих фазанаріїв (2016)
Шкурко Т. П. - Ріст і розвиток телиць голштинської породи отриманних методом трансплантації ембріонів, Іванов О. І. (2016)
Карамушка О. М. - Підвищення конкурентоспроможності виробників зернових культур в Україні (2016)
Капліч Ю. І. - Основні функції управлінння аграрними підприємствами зернового підкомплексу в сучасних умовах господарювання (2016)
Шутько Т. І. - Модель оптимізації плану виробництва овочів відкритого ґрунту (2016)
Бойко М. О. - Використання нелінійних нейронних мереж для моделювання урожайності сорго зернового в умовах південного Степу України (2016)
Клочан В. В. - Структура капітальних інвестицій в сільському виробництві України та основні джерела їх формування, Безп’ята І. В. (2016)
Келюх О. О. - Інформаційні технології економічної оптимізації розрахунку параметрів рослинництва (2016)
Дискусії. Рецензії. Пропозиції... (2016)
Анотації. Ключові слова. Бібліографія (2016)
Сохнич А. Я. - Оптимізація механізму екореконструкції міст, Балуєва О. В., Солярчук Ю. Д. (2016)
Гуцуляк Г. Д. - Теоретико-методологічні засади збалансованого розвитку природокористування, Гуцуляк Ю. Г. (2016)
Фещенко В. П. - Прогностичний аналіз екологічної безпеки сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених агроландшафтах Полісся, Гуреля В. В. (2016)
Караєва Н. В. - Методичні засади вибору управлінських рішень у сфері низьковуглецевого розвитку енергетики, Березницька М. В. (2016)
Ревка Т. О. - Зміни агрохімічних властивостей ґрунту під впливом гнойових компостів і біологічно активних препаратів, Бригас О. П. (2016)
Калетнік Г. М. - Перспективи використання стічних каналізаційних вод м. Вінниці для підживлення польових культур: вітчизняний та зарубіжний досвід, Гончарук Т. В. (2016)
Яцук І. П. - Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення Вінницької області, Моклячук Л. І., Городиська І. М. (2016)
Matvieieva Yu. T. - Analysis of methodological approaches to measurement of society’s ecological consciousness leve, Myroshnychenko Yu. O., Bondar T. V. (2016)
Артюшок К. А. - Критерії та індикатори економічної безпеки і збалансованого розвитку регіону (2016)
Палапа Н. В. - Промислове тваринництво: еколого-економічні наслідки, Пронь Н. Б., Устименко О. В. (2016)
Романенко Т. Б. - Аналіз ефективності застосування органічних добрив з пташиного посліду для сільськогосподарських рослин, Корнілова Н. А., Мінералов О. І., Никифорук О. В. (2016)
Коніщук В. В. - Перспективи створення нових об’єктів природно-заповідного фонду Київської області, Ландін В. П., Шкуратов О. І. (2016)
Кустовська О. В. - Оцінка концепції комплексного озеленення міських населених пунктів (2016)
Савченко Ю. М. - Модифікація показників водообміну і вмісту фенольних сполук в проростках сосни звичайної за умов обробки насіння біостимулятором росту та мікродобривом, Григорюк І. П. (2016)
Ступень Н. М. - Світовий досвід розвитку екологічного туризму на рекреаційних територіях (2016)
Новицький В. П. - Динаміка чисельності та стан ресурсів зайця сірого (Lepus europaeus Pall.) у сучасному Лісостепу України (2016)
Гадзало А. Я. - Еколого-економічне оцінювання стану забруднення атмосферного повітря (2016)
Матушевич Н. П. - Особливості ціноутворення на продукцію лісового господарства (2016)
Добряк Д. С. - Землеустрій як інструмент реабілітації деградованих земель сільськогосподарського призначення, Кузін Н. В. (2016)
Мішенін Є. В. - Системна оцінка рекреаційного землегосподарювання у механізмі екосистемного управління природоохоронними територіями, Мішеніна Н. В., Ярова І. Є. (2016)
Власенко І. В. - Еколого-економічні принципи функціонування аграрного землекористування (2016)
Новаковська І. О. - Деградація земель мегаполісів: оцінка та проблеми локалізації (2016)
Будзяк В. М. - Організаційно-економічні проблеми формування збалансованого природоохоронного землекористування (2016)
Ступень М. Г. - Земля — основний ресурс сільського господарства Закарпаття , Дума Ю. І., Кок З. С. (2016)
Кошель А. О. - Масова оцінка як компонент системи оподаткування земель (2016)
Паляничко Н. І. - Земельно-іпотечне кредитування в системі фінансування землекористування (2016)
Курильців Р. М. - Методи формування мультифункціонального сільськогосподарського землекористування (2016)
Бадзян В. В. - Індикатори збалансованого використання земель лісогосподарського призначення (2016)
Крохтяк О. В. - Критерії оцінювання земель сільськогосподарського призначення (2016)
Будзяк О. С. - Формування екологобезпечного землекористування на сільськогосподарських угіддях України (2016)
Дем’янюк О. С. - Вплив погодних умов вегетації на біологічну активність у ризосфері та врожайність огірка, Шерстобоєва О. В., Опришко Н. О., Чабанюк Я. В., Крижанівський А. Б. (2016)
Цвей Я. П. - Формування агрохімічних показників чорнозему в залежності від системи удобрення пшениці озимої в сівозміні, Бондарь С. О., Сенчук С. М. (2016)
Краснов В. П. - Ефективність радіаційного контролю продукції лісового господарства у сучасний період, Курбет Т. В., Давидова І. В., Ландін В. П., Зборовська О. В. (2016)
Кукурудзяк К. В. - Екологічна оцінка санітарно-мікробіологічного стану відкритих водойм за впливу свинарських господарств, Бригас О. П., Мінералов О. І. (2016)
Соколенко А. І. - Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв (2014)
Дубова Г. Є. - Ароматизація темпурних продуктів, Левчук І. В., Голубец О. В. (2014)
Бажай-Жежерун С. А. - Харчова цінність щавнату, Рахметов Д. Б. (2014)
Скроцька О. І. - Цитотоксичний вплив препарату ізатізон на культуру НЕК-293, Микитенко Н. С., Потопальский А. І., Заїка Л. А., Болсунова О. І., Волощук Т. П. (2014)
Павлюковець І. Ю. - Біоконверсія соняшникової олії в поверхнево-активні речовини Acinetobacter Calcoaceticus ІМВ В-7241 і Nocаrdia Vaccinii ІМВ В-7405, Никитюк Л. В., Берегова Х. А., Пирог Т. П. (2014)
Лич І. В. - Імунологічні властивості молозива, Карпов О. В., Пекло Г. О., Пекло А. О. (2014)
Івчук Н. П. - Вплив фруктози і сахарози на в’язкість згущеного знежиреного молока при їх сумісному використанні (2014)
Башта А. О. - Розроблення способу отримання зефіру оздоровчого призначення, Ковальчук В. В. (2014)
Янчева М. О. - Вивчення властивостей гідроколоїдів під час процесу заморожування-розморожування, Большакова В. А., Желєва Т. С. (2014)
Домарецький В. А. - Культура споживання пива, Куц А. М., Карпутіна М. В. (2014)
Хіврич Б. І. - Фактори, що впливають на синтез діоксиду сірки в пиві, Роздобудько Б. В. (2014)
Скроцька О. І. - Віруси у продуктах харчування, Волошина І. М., Кістенюк Т. С. (2014)
Дорош Г. П. - Мікробіологічна безпека хліба з поліпшувачами, Сковоринська О. І., Грегірчак Н. М. (2014)
Гонта І. А. - Феноменологічні підходи в розробках технологій стабілізації продукції рослинного походження, Максименко І. Ф., Мироненко С. М. (2014)
Друзенко А. А. - Екологічне виробництво молочних продуктів, Корчик Н. М., Беседюк В. Ю. (2014)
Світлик А. М. - Моделювання процесу абсорбції в прохідних пористих капілярах, Прохоров О. М. (2014)
Кулінченко В. Р. - Кипіння в мікро- і макроканалах (аналітичний огляд) (2014)
Кузьмін О. В. - Трансформація гідроксильних протонів в процесі створення водно-спиртових сумішей, Мирончук В. Г., Топольник В. Г. (2014)
Чагайда А. О. - Кавітаційні режими в системах з тепловими насосами (2014)
Якимчук М. В. - Дослідження технологічних характеристик ножових дробарок при різних конструкціях роторів, Волчко А. І., Журибеда О. М. (2014)
Кривопляс-Володіна Л. О. - Відновлювальна функція реверсивної логістики для пакувальної галузі, Захаревич В. Б. (2014)
Лобок О. П. - Експериментальне дослідження мінімаксного керування та спостереження для температурного режиму пекарної камери, Гончаренко Б. М., Слєзенко А. М. (2014)
Кишенько В. Д. - Керування харчовими технологічними комплексами в умовах ситуаційної конфліктності, Мацебула Д. В., Лобок О. П. (2014)
Ладанюк А. П. - Управління ситуаціями в технологічному комплексі на основі когнітивних карт, Бойко Р. О., Шумигай Д. А., Смітюх Я. В. (2014)
Євтушенко О. В. - Удосконалення моделі ризику виробничого травматизму на підприємстві (2014)
Гончаренко Б. М. - Обгрунтування алгоритму оптимального робастного керування, Лобок О. П. (2014)
Шестеренко В. Є. - Системне вирішення проблем компенсації реактивної потужності на підприємствах харчової промисловості, Мащенко О. А., Данько О. В. (2014)
Осьмак О. О. - Вплив якості вхідного палива на процес отримання генераторного газу, Серьогін О. О., Блаженко С. І. (2014)
Віткін Л. М. - Сучасні методи аналізу ризиків в процесі проектування систем управління підприємством м'ясо-молочної промисловості, Ролько О. Р. (2014)
Титул, зміст (2016)
Павлишин В. І. - Характерні особливості кристаломорфології топазу з різних мінерально-структурних зон камерних пегматитів Коростенського плутону Українського щита, Вовк О. П., Наумко І. М. (2016)
Мисяк І. М. - Незвичні асоціації самородних металів у платобазальтах Волині та умови їх формування, Скакун Л. З., Серкіз Р. Я. (2016)
Семененко В. П. - Порфіровий бітумовмісний ксеноліт у хондриті Кримка (LL3. 1): 2. Будова, хімічний склад та походження бітуму, Гіріч А. Л. (2016)
Юрченко Н. Г. - Хімічний склад амфіболів із порід ореола фенітизації Чернігівського карбонатитового масиву Приазов’я (Український щит) (2016)
Розко А. М. - Будова та сорбційні властивості вивітрених кристалів мікрокліну Глуховецького родовища, Федоренко Ю. Г. (2016)
Зюльцле О. В. - Радіогеохронологія порід зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків. Стаття 2. Геохронологія породних комплексів Дністровсько-Бузького мегаблоку, Степанюк Л. М., Зюльцле В. В., Довбуш Т. І., Курило С. І. (2016)
Михальченко І. І. - Кореляція урану і торію в рудних альбітитах Партизанського родовища, Український щит (2016)
Самчук А. І. - Форми знаходження важких металів у техногенно забруднених ґрунтах міських агломерацій, Кураєва І. В., Войтюк Ю. Ю., Матвієнко О. В., Вовк К. В. (2016)
Шеремет Е. М. - К вопросу о генезисе Анадольского редкоземельного месторождения (Украина), Кривдик С. Г., Стрекозов С. Н., Дубина А. В., Сетая Л. Д. (2016)
Павлишин В. И. - Главный геолог Советского Союза. К 100-летию со дня рождения академика Александра Васильевича Сидоренко (2016)
Кульчицька Г. О. - Ювілейні Лазаренківські читання, Мисяк І. М. (2016)
Савчук С. Г. - Опрацювання даних ГНСС-спостережень на активних референцних станціях (2013-2014 рр.) (2015)
Тревого І. С. - Концептуальні засади комплексного моніторингу геодезичних пунктів, Ільків Є. Ю., Галярник М. В. (2015)
Король П. П. - Особливості побудови та сфери і напрями використання найвідоміших перспективних азимутальних картографічних проекцій (2015)
Ровенчак І. І. - "Січеслав" має замінити назву "Дніпропетровськ" (2015)
Станкевич С. А. - Інтеграція бібліотеки прецизійних спектральних характеристик покриттів типових природних і штучних об’єктів у геоінформаційні системи, Титаренко О. В., Козлова А. О., Пєстова І. О., Ющенко І. О. (2015)
Лященко А. А. - Принципи цифрового подання та організації зберігання містобудівної документації в геоінформаційній системі містобудівного кадастру, Горковчук Д. В., Максимова Ю. С., Шматько М. М. (2015)
Вортман Д. Я. - Північно-західні околиці Києва у середині XVIII ст. на картах монастирських володінь (2015)
Петру Дмитровичу Двуліту – 75 (2015)
Олександру Івановичу Морозу – 60 (2015)
До ювілею Л. М. Даценко (2015)
Даценко Л. М. - Перші результати реалізації українсько-канадського освітнього проекту з питань закладення основ інфраструктури просторових даних, Говоров М., Путренко В. В., Пашинська Н. М. (2015)
Федунків О. М. - Картографічні твори (2015)
Календар подій (2015)
Відомості про авторів (2015)
Загірняк М. В. - Вступне слово (2015)
Кремень В. Г. - До учасників конференції (2015)
Загірняк М. В. - Шляхи підвищення конкурентоздатності результатів наукових досліджень у сучасному університет, Никифоров В. В., Сергієнко С. А. (2015)
Шамардіна В. М. - Мобільність – шлях інтеграції в європейський освітній простір (2015)
Кузьмін С. І. - Вимоги ринку в сфері стандартів на товари і послуги та їх просування в навчальні програми, Павленко О. О. (2015)
Прошкін В. В. - Педагогічні системи в наукових дослідженнях, Прошкіна І. О. (2015)
Поясок Т. Б. - Модернізація системи освіти в інформаційному суспільстві, Беспарточна О. І. (2015)
Москалик Г. Ф. - Роль інтелекту як ресурсу розвитку сучасної цивілізації (2015)
Солошич І. О. - Структурні компоненти, критерії оцінки дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів, Солошич О. М. (2015)
Митрофанов І. І. - Юридична освіта і юридична наука: чи можливе їхне відокремлене існування? (2015)
Шаповал В. Д. - Реформування юридичної освіти в україні (2015)
Сошенко С. М. - Позитивна мотивація до професійної діяльності – умова успішної адаптації майбутнього фахівця (2015)
Крот В. О. - Роль Кременчуцького повітового земства у професійній підготовці народних вчителів у другій половині XIX – на початку XX століття, Савінцев М. М. (2015)
Артеменко Ю. О. - Формування перекладацької компетенції майбутніх перекладачів, Шульженко Ю. М. (2015)
Герасименко Л. В. - Питання самоздійснення в умовах навчально-виховного процесу, Кузнєцова Н. М. (2015)
Білоус Р. М. - Психологічні особливості рівня соціалізації у підлітковому віці, Писаренко Д. О. (2015)
Олексієнко Л. А. - Теоретичний аналіз базових понять професійної підготовки майбутніх перекладачі (2015)
Кузнецова І. А. - Проблема гуманізації взаємовідносин викладачів і студентів у процесі контролю знань у поглядах видатних діячів ХІХ століття (2015)
Левицька В. А. - Підвищення ролі вчителя рідної мови у старшій школі Польщі (2015)
Кондрашова О. В. - Яких знань та навичок у сфері стандартів потребує ринок: відповідь вищих навчальних закладів (2015)
Лаппо В. В. - Провідні засади оптимізації духовних потреб студентів в умовах сучасної вищої школи (2015)
Лутаєва Т. В. - Інтеграція науки і освіти як умова розвитку вищої медико-фармацевтичної школи: історико-педагогічний аспект (2015)
Федьков Г. С. - Формирование компетентности студентов художественно-педагогических специальностей к воспитанию духовности школьников (2015)
Вожгурова О. В. - Роль социально-гуманитарных дисциплин в процессе политической социализации студенческой молодежи (2015)
Воронова А. А. - Теоретический анализ системообразующих компонентов успешной социализации студентов ВУЗа (2015)
Пелех Л. Р. - Медіа як один із базових чинників впливу на ціннісну основу польського суспільства (2015)
Фрицюк В. А. - Готовність до професійного саморозвитку майбутнього вчителя як важливий чинник підвищення якості підготовки фахівців у педагогічних ВЗН (2015)
Мержвинский Л. М. - Экологическое образование и воспитание детей в летних оздоровительных лагерях, Маркевич Е. А. (2015)
Бизунков А. Б. - Постсоветская высшая школа в болонском пространстве: надежды и миражи, Пиловец Г. И. (2015)
Коломієць Б. С. - Мотив та мотивація: точки дотику (2015)
Волкова Н. П. - Компетентність викладача вишу у здійсненні професійної комунікації, Фаєрман О. (2015)
Желанова В. В. - Трансформаційний потенціал технології контекстного навчання майбутнього педагога (2015)
Сергієнко С. А. - Післядипломна професійна освіта в умовах реформування вищої школи, Гладир А. І., Дернова М. Г. (2015)
Chrdileli T. V. - Teaching methods in professional language acquisition (2015)
Плаксій Т. М. - Особливості компетентнісного підходу при викладанні філософії студентам-бакалаврам інженерних напрямів (2015)
Білоус Р. М. - Профорієнтаційний тренінг як засіб формування професійних намірів абітурієнтів (2015)
Беспарточна О. І. - Інноваційні технології навчально-виховного процесу як основа модернізації вищої освіти, Ховрак І. В. (2015)
Грицюк О. С. - Організація самостійної роботи майбутніх фахівців інженерно-технічних спеціальностей при вивченні дисциплін математичного циклу (2015)
Загорулько Р. В. - Неформальное образование: сущность, специфика, тенденция развития, Дьяченко Л. С., Маркевич А. Г. (2015)
Коваленко Е. В. - Проблемы обучения чтению на английском языке (2015)
Польгун К. В. - Особливості навчально-методичних комплексів з математичних дисциплін для студентів з обмеженими фізичними можливостями (2015)
Богданова Н. Г. - Сучасні технології у процесі формування і реалізації життєтворчості особистості (2015)
Улановська А. С. - Актуальні проблеми залучення студентства до процесу модернізації вищої освіти в україні (2015)
Ракова Н. А. - Переход государства на инновационный путь развития в процессе реализации задач инновационного образования, Прищепа И. М. (2015)
Махиня О. В. - Формирования гражданской позиции студентов вуза средствами внеаудиторной работы (2015)
Керножицкая И. Е. - Педагогическое взаимодействие: активизация учения студентов, Волощенко О. Г., Маркевич Е. А. (2015)
Матвієнко Ю. С. - Упровадження технології доповненої реальності у навчальний процес (2015)
Хамаршех А. Ш. - Аналіз загальних тенденцій розвитку методу проектного навчання у німеччині кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (2015)
Романенко С. С. - Организация изобретательской деятельности как составляющей системы подготовки магистров технических специальностей, Огарь В. А. (2015)
Горкунов Б. М. - Сучасні науково-технічні розробки як основа лекційних курсів з технічних дисциплін, Шамардіна В. М., Буряковський С. Г., Маслій А. С. (2015)
Чорний О. П. - Віртуальний лабораторний практикум з вивчення основ електротехніки для підготовки майбутніх абітурієнтів до вступу у ВНЗ на спеціальності з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Огарь В. О., Романенко С. С., Кравець О. М., Усенко М. А., Білик О. В. (2015)
Чермалых А. В. - Использование специализированных компьютерных стендов для постановки виртуальных лабораторных работ, Майданский И. Я. (2015)
Сивякова Г. А. - Эффективность электронных учебных материалов в самостоятельной работе студентов, Черный А. П., Тытюк П. (2015)
Чорний О. П. - Експериментальні дослідження і розрахунок параметрів кібернетичної модулі процесу навчання, Титюк В. К., Бердай А. (2015)
Перекрест А. Л. - Комплекс технічних та віртуальних засобів для вивчення методів цифрової обробки сигналів, Гаврилець Г. О. (2015)
Чорна О. А. - Спрямоване тестування при оцінюванні якості знань студентів (2015)
Бурдільна Є. В. - Використання інтернет-технологій при вивченні операційних систем промислових комп’ютеризованих систем управління, Валле Е. (2015)
Максимова Л. П. - Педагогічні аспекти використання хмарних технологій в освіті (2015)
Ануріна І. С. - Знання інформаційних технологій як невід’ємна складова перекладацької компетентності (2015)
Мартиненко М. Ю. - Портфель web-ресурсів для організації самостійної роботи студентів (2015)
Сальник І. В. - Навчально-методичний комплекс експериментального вивчення хвильової оптики в старшій школі (2015)
Будянський Д. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі розвитку риторичної культури викладачів вищих навчальних закладів (2015)
Кунтуш Е. В. - Виртуальные лабораторные работы как форма организации учебного процесса, Сиверская Т. И. (2015)
Перелік авторів (2015)
Вдовиченко Ю. В. - Стан та наукове забезпечення галузі вівчарства в Україні, Іовенко В. М., Жарук П. Г., Кудрик Н. А., Жарук Л. В. (2016)
Антонець О. Г. - Продуктивність і якісні характеристики вовни ярок таврійського типу різних ліній (2016)
Горлов О. І. - Визначення коефіцієнтів значущості ознак при комплексній оцінці племінної цінності овець, Івіна К. А., Мокєєв І. О., Чічаєва О. П. (2016)
Дрозд С. Л. - Молочна продуктивність вівцематок асканійської тонкорунної породи в залежності від вовнової продуктивності (2016)
Єфремов Д. В. - Забезпечення повноцінного мінерального живлення молодняку овець на відгодівлі асканійської м'ясо-вовнової породи, Сваістула М. М., Горб С. В. (2016)
Жарук Л. В. - Аналіз сучасного ресурсного потенціалу племінного вівчарства України (2016)
Іовенко В. М. - Поліморфізм гену Cast у овець каракульської породи, Писаренко Н. Б., Скрепець К. В. (2016)
Лесик О. Б. - Відтворювальна здатність та молочна продуктивність вівцематок буковинського типу асканійської каракульської породи, Похивка М. В. (2016)
Микитюк Я. В. - Стан і тенденції розвитку вівчарства у господарських формуваннях Дніпропетровської області, Микитюк В. В. (2016)
Могильницька С. В. - Відтворювальна здатність овець різних типів асканійської каракульської породи (2016)
Польська П. І. - Інноваційна система поглибленої синтетичної селекції інтенсивних типів овець племзаводу "Aсканія-Нова" для формування в Україні ринку племінної продукції, Калащук Г. П., Атановська-Маслюк О. Й. (2016)
Свістула М. М. - Продуктивність та обмін речовин у ярок за різних рівнів незамінних амінокислот та біогенних мінералів у раціоні, Єфремов Д. В., Горб С. В. (2016)
Вдовиченко Ю. В. - Генетичний потенціал південної м'ясної породи великої рогатої худоби, Писаренко А. В., Макарчук Р. М., Фурса Н. М., Дубинський О. Л., Носкова А. М. (2016)
Гузєєв Ю. В. - Генетична характеристика української мікропопуляції річкових буйволів (River Buffalo) за еритроцитарними антигенами, Вінничук Д. Т. (2016)
Дудок А. Р. - Визначення племінної цінності тварин за селекційними індексами у порівняльному аспекті (2016)
Iovenko V. M. - The implications of microevolution processes in population of Grey Ukrainian breed of cattle, Vdovychenko Yu. V., Rukavnykova H. І. , Fursa N. M. (2016)
Козырь В. С. - Динамика макро- и микроэлементов в крови лактирующих коров при оптимизации их рационов усовершенствованными рецептами премиксов, Качалова Е. Я. (2016)
Кузів М. І. - Залежність молочної продуктивності корів-первісток від лінійного росту в період їх вирощування (2016)
Макарчук Р. М. - Вплив живої маси корів-матерів на ріст бугайців різних генотипів (2016)
Писаренко А. В. - Оцінка бугаїв-плідників жирномолочного типу української червоної молочної породи за якістю потомства (2016)
Писаренко А. В. - Теплостійкість та інтер'єрні показники молочної худоби вітчизнянних порід, Буюклу М. І., Тараненко С. В., Макарчук Р. М. (2016)
Піщан І. С. - Умовно-рефлекторне гальмування рефлексу молоковіддачі у корів швіцької породи як адаптивна форма до доїння на установці типу "Паралель" (2016)
Почукалін А. Є. - Роль селекційного диференціалу у регулюванні якісного відбору в молочному скотарстві, Різун О. В., Прийма С. В., Мартинюк І. С. (2016)
Тараненко С. В. - Екстер'єрні показники корів південного типу української чорно-рябої молочної породи (2016)
Троцький П. А. - Вплив короткострокового зберігання ооцит-комулюсних комплексів корів і свиноматок при білянульових температурах (2016)
Федорович Є. І. - Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої породи від продуктивності їх матерів, Пославська Ю. В., Бондар П. В. (2016)
Дудка О. І. - Селекційний індекс - критерій відбору племінних тварин (2016)
Рукавиця А. А. - Аналіз кореляційних зв'язків між індексною оцінкою, результатами бонітування та BLUP-оцінками свиноматок української м'ясної породи, Трибрат Р. О. (2016)
Скрепець К. В. - Імуногенетичні особливості ліній асканійського типу української м'ясної породи свиней (2016)
Горбатенко І. Ю. - Перспективи застосування досягнень молекулярної біології при глобальному потеплінні та деякі аспекти динаміки осередків пильщиків в Херсонському регіоні, Кіріяк Ю. П., Назаренко С. В. (2016)
Гратило О. Д. - Еколого-біологічні властивості насіння інтрудуцентів, Петричук Л. І., Смєнова Г. С. (2016)
Жукорський О. М. - Регенерації розчинів кислотних мийно-дезінфікуючих засобів для доїльних апаратів на фермах як спосіб зниження рівня забруднення довкілля, Кривохижа Є. М. (2016)
Жукорський О. М. - Алгоритм оцінки та переходу агроекосистеми виробництва молока до органічного виробництва, Болтик Н. П. (2016)
Содержание (2016)
Величко Е. А. - О "древесной" вертикальной электрической СНЧ-антенне, Николаенко А. П. (2016)
Кириленко А. А. - Ключевой алгоритм метода частичных областей в анализе резонансных штырей, тройниковых, турникетных и некоторых других многоплечих соединений, Кулик Д. Ю., Стешенко С. А. (2016)
Бровенко А. В. - Численно-аналитический метод решения задач дифракции электромагнитных волн на круговых радиально неоднородных магнитодиэлектрических цилиндрах, Мележик П. Н, Панин С. Б., Поединчук А. Е. (2016)
Яцевич Е. И. - Сравнение долговременных антарктических наблюдений шумановского резонанса с результатами расчетов на основе двухкомпонентной ОТD-модели, Николаенко А. П., Швец А. В., Колосков А. В., Буданов О. В. (2016)
Стадник А. М. - Фокусировка излучения вертикального электрического диполя линзой Пендри, Силин А. О. (2016)
Швец А. В. - Комплекс для многокомпонентных измерений СНЧ–ОНЧ электромагнитных полей, Кривонос А. П., Иванов В. К. (2016)
Левадный Ю. В. - Разработка дождемера повышенной точности и быстродействия с цифровой индикацией временного хода интенсивности дождя, Малышенко Ю. И., Чистова Т. Е. (2016)
Мыценко И. М. - Построение радиометров миллиметрового и сантиметрового диапазонов на основе конверторов спутникового телевидения, Халамейда Д. Д. (2016)
Аверков Ю. О. - Взаимодействие потока заряженных частиц трубчатого пучка с собственными колебаниями диэлектрического цилиндра, Прокопенко Ю. В., Яковенко В. М. (2016)
Apostolov S. S. - Terahertz transverse-magnetic-polarized waves localized on layered superconductor defect in photonic crystals, Iakushev D. A., Makarov N. M., Shmat’ko A. A., Yampol’skii V. A. (2016)
Боцула О. В. - Ударная ионизация в коротких диодах на основе AlzGa1–zN, Приходько К. Г., Зозуля В. А. (2016)
Михаил Иванович Дзюбенко (К 75-летию со дня рождения) (2016)
Авторский указатель. Том 7(21), 2016 (2016)
Василий Голян: как не допустить поглощения олигархами остатков государственной собственности (2016)
Лапін П. - Організаційно-економічні засади управління пожежною безпекою на залізничному транспорті (2016)
Нечипоренко О. - Стан та перспективи адаптації аграрного сектору економіки України до глобальних змін клімату (2016)
Тур О. - Екзогенні ризики ринкової стійкості підприємств харчової промисловості: сучасний стан та стратегічні перспективи (2016)
Литовченко І. - PR-заходи як елемент маркетингових комунікацій вищого навчального закладу, Жарська І. (2016)
Задорожня Л. - Компаративний аналіз баз оподаткування персонального прибуткового податку в ЄС та Україні (2016)
Тищенко Д. - Сучасна регуляторна модель вітчизняного страхового ринку та перспективи її розвитку (2016)
Морозов О. - Про поняття "точка" економіко-інформаційного простору (2016)
Рецензія Василь Голян Своєчасне та актуальне видання (на монографію Д. Крисанова "Інтеграція агрохарчового сектора України в єдиний нормативний простір європейського союзу") (2016)
Передмова (2015)
Шевченко В. Е. - Особливості контенту в сучасному журналістикознавстві (2015)
Пархітько О. В. - Міжкультурна дифузія та культурна диференціація у фільмах-ремейках (2015)
Стеблина Н. О. - Новини чи піар, або Чи можливо дотримуватися професійних стандартів у мережевих ЗМІ? (2015)
Сидун І. В. - Соціокультурні уявлення одеських публіцистів про США другої половини ХІХ ст. (2015)
Голубицкая А. В. - Коммуникационный аспект концепта "кафолическое время" Г. В. Флоровского (2015)
Джиджора Є. В. - Архітектоніка образу Хрестителя Русі в Службі князю Володимиру (2015)
Бондар С. О. - Про "Одеську хатинь" як штучно сакралізований концепт (2015)
Червінчук А. О. - Специфіка подання новин про Україну під час військових дій на Донбасі у програмі "Воскресное время" з І. Зейналовою (2014-2016 рр) (2015)
Гресько О. В. - Інформаційно-розважальний компонент ЗМК (2015)
Відомості про авторів (2015)
Від редакційної колегії (2015)
Титул, зміст (2016)
Кальниш В. В. - Особливості функціонування енергетичної підсистеми організму за показниками діяльності серцево-судинної системи в осіб, схильних і стійких до розвитку стану монотонії, Пишнов Г. Ю., Опанасенко В. В., Огризков О. І. (2016)
Шидловська Т. В. - Часові показники довголатентних слухових викликаних потенціалів (ДСВП) у робітників "шумових" професій при виготовленні і розливі безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, Шидловська Т. А., Шевцова Т. В., Волкова Т. В., Гречківська Н. В., Яворовський О. П., Брухно Р. П. (2016)
Білецька Е. М. - Еколого-гігієнічна детермінованість погіршення здоров'я населення промислового регіон, Онул Н. М., Головкова Т. А., Антонова О. В., Землякова Т. Д. (2016)
Верголяс М. Р. - Оцінка цитотоксичної активності води із різних джерел водопостачання, Трахтенберг І. М., Дмитруха Н. М. (2016)
Крупка Н. О. - Стан якості питної води львівщини протягом 2009-2015 років, Лотоцька-дудик У. Б. (2016)
Прилипко В. А. - Інформаційна складова радіаційного захисту населення зони спостереження АЕС, Озерова Ю. Ю., Кратик П. Ф., Шевченко К. К., Бондаренко І. В., Морозова М. М. (2016)
Матасар І. Т. - Особливості обміну жирів, їхній фактичний вміст у раціонах харчування дітей, які мешкають на терито-ріях радіоекологічного контролю та у м. Києві, Луценко О. Г., Петрищенко Л. М., Матасар В. І. (2016)
Vlasiuk N. V. - Health self-assessment of ukrainian population as a result of chornobyl accident on the late phase, Tarasiuk О. Y., Antomonov M. Y. (2016)
Сергета І. В. - Університетська гігієна у контексті імплементації "Закону про вищу освіту”: фізіолого-гігієнічні основи та шляхи розвитку, Панчук О. Ю., Стоян Н. В., Дреженкова І. Л., Макаров С. Ю (2016)
Коваленко О. С. - Класифікація ризиків перинатального періоду життя новонароджених, Лепьохіна Г. С., Азархов О. Ю., Злепко С. М. (2016)
Гідний продовжувач медичної династії (2016)
Ковалів М. О. - функціональний стан серцево-судинної системи вступників медичного університету, Пластунов Б. А. (2016)
Вірність обраній дорозі (2016)
Яворовський О. П. - Гігієнічна оцінка виробничих чинників як основа управління ризиками у роботі операторів з одержання нанопорошків нітриду титану, дисиліциду хрому і діоксиду цирконію, Солоха Н. В., Веремей М. І., Карлова О. О., Бобир В. В., Чоботар А. П. (2016)
Орєхова О. В. - Керування професійним ризиком шляхом "захисту часом" для працівників гірничо-металургійної галузі україни (2016)
Гущук І. В. - Деякі питання розбудови системи громадського здоров’я україни (2016)
Гладій М. В. - Порівняльна характеристика молочної продуктивності корів українських червоно-рябої, чорно-рябої молочних та голштинської порід у ДПДГ "Олександрівське", Коваленко Г. С., Прийма С.В., Гольоса Г. О., Тучик А. В., Марчук Л. В., Оцабрик В. П., Льоля Б. Б. (2016)
Вдовиченко Ю. В. - Cелекційна характеристика таврійського типу південної м’ясної породи великої рогатої худоби, Омельченко Л. О., Писаренко А. В., Макарчук Р. М., Фурса Н. М., Вишневський Л. В. (2016)
Джус П. П. - Оцінка бугайців за власною продуктивністю як складова селекційного поліпшення вітчизняної популяції абердин-ангуської породи великої рогатої худоби, Сидоренко О. В., Білоус О. В., Паш’ян Р. Г., Кацевич Р. Ф., Мартинюк О. В. (2016)
Динько Ю. П. - Ріст і розвиток ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи різних типів конституції (2016)
Козир В. С. - Оцінка лактаційних кривих корів української чорно-рябої молочної породи залежно від паратипових факторів, Геккієв А. Д. (2016)
Коско И. С. - Влияние гибридных хряков импортной селекции на мясную продуктивность свиней, Шейко И. П. (2016)
Кругляк А. П. - Методичні основи використання кросбридингу в молочному скотарстві (2016)
Олешко В. П. - Ефективність довічного використання імпортованих корів (2016)
Онищенко Л. В. - Характеристика продуктивних якостей родин червоної білопоясої породи свиней в умовах племрепродуктора ДП "ДГ Зоряне" , Данильчук М. І. (2016)
Полупан Ю. П. - Онтогенетичні особливості формування екстер’єру молодняку (2016)
Почукалін А. Є. - Значимість родин для генеалогічної структури волинської м'ясної породи великої рогатої худоби (2016)
Почукалін А. Є. - Селекційне надбання м'ясного скотарства україни: знам'янський внутрішньопородний тип поліської м'ясної породи, Рeзнікова Ю. М., Прийма С. В., Різун О. В. (2016)
Скорик К. О. - Молочна продуктивність кіз зааненської породи латвійської селекції (2016)
Соколовська Н. В. - Вплив генотипових та паратипових чинників на захворюваність кінцівок у корів української чорно-рябої молочної породи, Бірюкова О. Д. (2016)
Федорович Є. І. - Молочна продуктивність високопродуктивних корів та їх потомків прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи, Ільницька О. Ю., Бабік Н. П. (2016)
Хатько І. В. - Порівняльне вивчення закономірностей відкладення сала в різних частинах тулуба молодняку свиней великої білої та миргородської порід, Онищенко А. О., Вовк В. О., Конкс Т. М. (2016)
Хмельничий Л. М. - Продуктивне довголіття дочок бугаїв-плідників української чорно-рябої молочної породи, Вечорка В. В. (2016)
Хмельничий С. Л. - Мінливість популяційно-генетичних параметрів екстер’єру корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи (2016)
Балацький В. М. - Асоціація полиморфізму ESR1 гена з репродуктивними якостями свиноматок великої білої і миргородської порід, Гришина Л. П., Саєнко А. М., Вовк В. О., Ващенко П. А. (2016)
Дзіцюк В. В. - Каріотипова нестабільність великої рогатої худоби (Bos taurus L.), Передрій М. М. (2016)
Дзіцюк В. В. - Генетичний аналіз собак породи німецька вівчарка з використанням мікросателітних маркерів ДНК, Круглик С. Г., Спиридонов В. Г. (2016)
Палькіна М. Д. - Оптимізація методів виділення ДНК з біологічного матеріалу бджіл різних стадій метаморфозу, Метлицька О. І. (2016)
Саранцева Н. К. - Генетико-популяційне обгрунтування доцільності використання LEPR (c.232Т>А) у вітчизняній маркерній селекції великої білої і миргородської порід свиней, Балацький В. М., Нор В. Ю., Олійниченко Є. К. (2016)
Зюзюн А. Б. - Цитоморфологічні дослідження оцитів кролиць в процесі ембріогенезу in vitro (2016)
Koвтун С. I. - Оцінка біологічної активності нанобіоматеріалів, Галаган Н. П., Щербак O. В. (2016)
Войтенко С. Л. - Сучасний стан та перспективи розвитку білоголової української породи, Вишневський Л. В. (2016)
Гузеев Ю. В. - Полиморфизм пяти микросателлитных локусов ДНК при изучении серой украинской и серой болгарской пород крупного рогатого скота, Мельник О. В., Гладырь Е. А., Зиновьева Н. А. (2016)
Кругляк О. В. - Економічні засади збереження генофонду локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин України, Мартинюк І. С. (2016)
Reznikova Yu. M. - Comparative characteristics of ukrainian grey cattle and some specialized beef breeds by economically valuable traits (2016)
Стефурак І. В. - Природна резистентність коней гуцульської породи покутських карпат, Стефурак Ю. П., Пасайлюк М. В. (2016)
Правила для авторів (2016)
Список авторів (2016)
Ворушко Т. В. - Уподібнення актантів і атрибутів (2016)
Зайцева В. В. - Поняттєві параметри метафори і метонімії, Ковальчук М. С. (2016)
Баракатова Н. А. - Перифрази-синоніми в мові мережевих газет (2016)
Ганжа С. А. - Відображення категорії оцінки в сучасній фразеології, Онищенко Г. А. (2016)
Гурко О. В. - Словотвірний та семантичний потенціал афіксів у вираженні значення ствердження (2016)
Датченко Ю. В. - Етнокультурні джерела назв писанок із фітоморфними елементами (2016)
Дубова О. А. - Лексико-граматичні розряди як рубрики внутрішньочастиномовної класифікації (2016)
Заневич О. Є. - Функціонування відмінкових форм іменника в заперечних конструкціях: родовий чи знахідний, Гнатюк М. В. (2016)
Левун Н. В. - Неологічні назви осіб, мотивовані онімами (2016)
Попова І. С. - Загальна типологія синтаксичних зв’язків сучасної української мови (2016)
Сінкевич Н. М. - Лінгвістичні та екстралінгвістичні особливості електронних словників сучасної української мови, Плющай О. О. (2016)
Тараненко К. В. - Прагмема як одиниця прагматичного значення слова (2016)
Голікова Н. С. - Типи паронімічної атракції в мові історичної прози Павла Загребельного (2016)
Кедич T. В. - Ступінь поширення фразеологічних одиниць в авторському мовленні та в мовленні персонажів (на матеріалі української історичної прози другої половини ХХ ст.) (2016)
Корольова В. В. - Специфіка реалізації комунікативного кодексу в персонажній комунікації (2016)
Рибалка Я. І. - Мовна природа і функції епітета в сучасній дитячій літературі, Степаненко О. К. (2016)
Серебрянська І. М. - Метафорична модель освіта – війна в сучасній терміносистемі української мови (на матеріалі медіа-текстів) (2016)
Шевченко Т. В. - Експресивні варіації простого речення у творах Павла Загребельного (2016)
Бобух Н. М. - Рецензія на монографію "мовний потенціал творчої спадщини Д. І. Яворницького" (2016)
Відомості про авторів (2016)
Adamczyk B. - "Bad touch" (pedophilia) – the stolen innocence of a child. The analysis of the phenomenon and the forms of aid offered to pedophiles' victims in Poland (2016)
Fejkiel G. - Rodzina jako środowisko wychowawcze (2016)
Kilianska–Przybylo G. - Making implicit knowledge explicit. The results of the longitudinal study into EFL teacher cognition (2016)
Галкіна В. Д. - Використання технології змішаного навчання під час формування іншомовної професійної компетентності військових фахівців (2016)
Гальчевська О. А. - Особливості використання мобільного доступу до наукометричної системи Google Scholar для моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень (2016)
Гамза А. В. - Формування словниково-логічних навичок у молодших школярів під час аналізу тексту на уроках української мови (2016)
Єршова Л. М. - Трансформація козацько-лицарських чеснот у виховних ідеалах української еліти XXI – початку XX ст. (2016)
Жуковський Є. І. - Формування в майбутніх учителів фізичної культури вмінь і навичок організовувати самостійну фізкультурно-оздоровчу діяльність школярів (2016)
Зарічна О. В. - Урок англійської мови як ресурс для розвитку навичок діалогічного спілкування (2016)
Калашнік Н. В. - Особливості освітньо-виховної роботи з іноземними студентами у вищих медичних навчальних закладах України (2016)
Корсак О. І. - Удосконалення педагогічної практики майбутніх учителів іноземної мови (2016)
Кузнєцова О. Т. - Становлення та розвиток програмно-нормативного забезпечення фізичного виховання студентської молоді в Україні (2016)
Лавриш Ю. Е. - Багаторівнева стратегія як метод диференційованого підходу при викладанні іноземної мови у вищих навчальних технічних закладах (2016)
Ляпунова В. А. - Роль оцінки у формуванні толерантності дитини дошкільного віку (2016)
Мельниченко Р. К. - Роль інститутів післядипломної педагогічної освіти в підготовці вчителів біології до роботи в профільних класах (2016)
Мішак В. М. - Роль і місце релігійного екуменізму в сучасній австрійській педагогіці (2016)
Павлик Н. П. - Зміст і програма експертного оцінювання ролі неформальної освіти у фаховій підготовці майбутніх соціальних педагогів (2016)
Петренко Н. В. - Проблема визначення педагогічної компетентності викладача фізичного виховання у ВНЗ (2016)
Райхман Є. І. - Формування професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти в науково-дослідній роботі (2016)
Савельчук І. Б. - Підготовка соціальних працівників за сучасних умов: інноваційні тенденції (2016)
Самборська Н. М. - Комунікативна компетентність у структурі професійної компетентності майбутнього фахівця (2016)
Сербин С. Ф. - Проблема використання інтерактивних методів у процесі навчання української мови та літератури: теоретичний аспект (2016)
Ситняківська С. М. - Технологія організації білінгвального навчання фахівців соціальної сфери фаховим дисциплінам у вищому навчальному закладі (2016)
Шишка О. Ю. - Психолого-педагогічні умови формування професійно-практичних компетентностей бакалаврів радіотехніки за допомогою програмно-імітаційних тренажерів (2016)
Шквир О. Л. - Аналіз стану підготовки магістрантів до проведення педагогічних досліджень у початковій школі (2016)
Школа О. В. - Теоретичні та методичні особливості використання сучасних інформаційних технологій у навчанні теоретичної фізики (2016)
Коваль О. А. - Ефективність і безпечність системної тромболітичної терапії у хворих з гострою тромбоемболією легеневої артерії та ризиком ранньої смерті, Клигуненко О. М., Муризіна О. Ю., Павленко О. М. (2016)
Понич Н. В. - Клінічна та ехокардіографічна характеристика пацієнтів з аортальним стенозом залежно від наявності атеросклерозу вінцевих артерій, Жарінов О. Й., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2016)
Пархоменко А. Н. - Обоснование и дизайн многоцентрового рандомизированного исследования ПРОТЕКТ – изучение эффективности и безопасности применения кверцетина у пациентов с острым инфарктом миокарда, Кожухов С. Н., Лутай Я. М. (2016)
Сичов О. С. - Серцево-судинні події в пацієнтів з фібриляцією передсердь неклапанного походження та німими інфарктами головного мозку при спостереженні протягом двох років, Бородай А. О., Федьків С. В., Бородай Е. С., Рибак А. Ю., Вавілова Л. Л. (2016)
Соловьян А. Н. - Комплексный подход к оценке электрической нестабильности предсердий у больных с пароксизмами фибрилляции предсердий, Савицкий С. Ю. (2016)
Крушинська Н. А. - Можливості СРАР-терапії в корекції порушень пружно-еластичних властивостей артерій у хворих на артеріальну гіпертензію із синдромом обструктивного апное сну, Сіренко Ю. М. (2016)
Корнацький В. М. - Клінічний фармакоекономічний аналіз у кардіологічній практиці, Дорогой А. П., Адарічева Ж. Г. (2016)
Коваленко В. Н. - Влияние длительной системной энзимотерапии на уровень сердечно-сосудистого риска у пациентов с остеоартрозом, Талаева Т. В., Козлюк А. С., Братусь В. В. (2016)
Курята А. В. - Прямое воздействие на ишемизированный миокард: изученные и новые возможности, Кушнир Ю. С. (2016)
Соколов М. Ю. - Аспирация внутрикоронарных тромбов у пациентов с острым коронарным синдромом со стойкой элевацией сегмента ST. Роль флотирующего тромба, его диагностика и лечение, Кривчун А. С. (2016)
Коваленко В. Н. - Ложные хорды левого желудочка, Несукай Е. Г., Даниленко А. А. (2016)
Мхітарян Л. С. - Цитрулін як маркер функціонального стану органів за умов патологічних станів, Кучменко О. Б., Євстратова І. Н., Ліпкан Н. Г., Василинчук Н. М., Дроботько Т. Ф. (2016)
Жарінов О. Й. - Післядипломне навчання лікарів з методів функціональної діагностики, Куць В. О., Єпанчінцева О. А., Вережнікова Г. П., Ткаченко Л. О., Мохначова Н. О., Васильєва Н. Ю. (2016)
До відома авторів (2016)
Юрій С. - Фінансово-промислові групи у функціонуванні економічних систем, Лещук В. (2012)
Козюк В. - Проблема оптимальної величини державної заборгованості у довгостроковій перспективі (2012)
Мунтіян В. - Глобалізація: витоки та перспективи (2012)
Кравчук Н. - Гетерогенність глобальних фінансових дисбалансів (2012)
Лазня А. - Фінансова криза: причини виникнення та вплив на світову економіку (2012)
Чирак І. - Фінансова нестабільність: суть, причини виникнення і форми прояву (2012)
Михайленко С. - Моніторинг та оцінка результативності менеджменту виконання дохідної частини бюджету (2012)
Шулюк Б. - Парадигма стратегії розвитку сфери соціально-культурних послуг в Україні (2012)
Лісовська Л. - Фінансове підґрунтя місцевого самоврядування в Україні: стан та перспективи розвитку (2012)
Федоренко А. - Виконання професійним торговцем цінними паперами функцій податкового агента щодо учасників ІСІ (2012)
Коренюк П. - Аналіз систем оподаткування в сільському господарстві згідно з Податковим кодексом України, Лошкарьова О. (2012)
Хомутенко В. - Оцінка ефективності та результативності адміністрування податків і зборів, Хомутенко А. (2012)
Луценко І. - Оцінка фіскальної ефективності податкової політики в сфері зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Дзюблюк О. - Особливості взаємозв’язку грошово-кредитної та валютної політики в період фінансової кризи (2012)
Ткач Є. - Валютно-курсова стабільність в Україні: тенденції, ризики і перспективи, Ткач С. (2012)
Свєшнікова К. - Категорії та види валютних ризиків комерційних банків (2012)
Метлушко О. - Шляхи мінімізації ризиків банку при здійсненні операцій із цінними паперами (2012)
Запаранюк Т. - Посткризовий розвиток монетарного регулювання макроекономічних процесів (2012)
Гаврилко П. - Зарубіжний досвід відродження аграрної економіки (2012)
Квасниця О. - Особливості державної підтримки малого бізнесу у зарубіжних країнах (2012)
Буковинський С. - До питання модернізації державного та місцевих бюджетів (2012)
Кириленко О. - Перспективи розвитку фінансової системи України, Горин В. (2012)
Наші автори (2012)
Annotations (2012)
Десятнюк О. - Прагматизм виникнення та погашення податкового боргу в Україні, Угрин В. (2013)
Петраков Я. - Світові тенденції в оподаткуванні видобутку корисних копалин (2013)
Сідельникова Л. - Бюджетні обмеження та їх вплив на фінансову забезпеченість регіону, Костіна Н. (2013)
Колісніченко К. - Сутність і фактори виникнення податкових ризиків для держави (2013)
Жаліло Я. - Особливості формування та реалізації пріоритетів бюджетної стратегії в умовах економічних реформ в Україні (2013)
Ткачук Н. - Концептуалізація державного кредиту в еволюційному розвитку фінансової думки (2013)
Горин В. - Соціальні гарантії в системі соціальної безпеки держави: теоретико-методологічний аспект (2013)
Бак Н. - Фінансування дошкільної освіти в Україні: проблеми та напрямки їх подолання (2013)
Тимоць М. - Державна фінансова підтримка аграрного сектору: сучасний стан та перспективи (2013)
Савчук С. - Теоретичні підходи до планування місцевих бюджетів (2013)
Письменна Т. - Формування системи принципів державного фінансового контролю (2013)
Васильєва Т. - Проблеми та перспективи розвитку інтеграційних об’єднань інвесторів в Україні, Лєонов С., Сисоєва Л. (2013)
Конєва Т. - Фактори формування майна новостворених підприємств (2013)
Берест М. - Сутність та змістовні аспекти антикризового фінансового управління підприємством (2013)
Бугель Ю. - Сутнісні риси та закономірності розвитку кредитних відносин в умовах ринкових перетворень економічної системи (2013)
Субботович Ю. - Індикатори фінансової безпеки України, Антропова О. (2013)
Дубчак О. - Проблеми правового регулювання споживчого кредитування в Україні (2013)
Стирська О. - Інвестиційне кредитування України міжнародними фінансовими організаціями (2013)
Зоценко О. - Компаративний аналіз ринку акцій України у контексті глобальних тенденцій (2013)
Литвин М. - Досвід Японії у стимулюванні розвитку регіонів (2013)
Копич Р. - Вплив урядових видатків країн Центральної і Східної Європи на виробництво та дохід (2013)
Біленко Ю. - Взаємодія фінансового розвитку та економічного зростання Китаю, Струк О. (2013)
Привалова О. - Особливості ринків страхування життя у США і Великобританії (2013)
Козюк В. - Політекономія олігархічної економіки, Заклекта О., Шиманська О. (2013)
Наші автори (2013)
Annotations (2013)
Титул, содержание (2016)
Гогаев К. А. - Получение высокопрочных титановых лент путем консолидации порошка с использованием технологии асимметричной прокатки, Воропаев В. С., Подрезов Ю. Н., Евич Я. И., Даниленко В. И. (2016)
Лакуста М. В. - Особенности спекания нанопорошков тетрагонального диоксида циркония, легированного оксидом кремния, Даниленко И. А., Константинова Т. Е., Волкова Г. К., Носолев И. К., Глазунова В. А. (2016)
Nadutov V. M. - Ultrasonic study of as-cast heterogeneous high-entropy alloy AlCuCrCoNiFe, Zaporozhets O. I., Dordienko N. A., Mikhaylovsky V. A., Makarenko S. Yu., Proshak A. V. (2016)
Алиева Л. И. - Комбинированное радиально-обратное выдавливание деталей с фланцем (2016)
Стефанович Л. И. - Импедансная спектроскопия как неинвазивный способ измерения трещиноватости газонасыщенных угольных пластов, Фельдман Э. П. (2016)
Заворотнев Ю. Д. - Влияние дислокаций на структурный параметр порядка в кристалле при интенсивной пластической деформации кручением, Захаров А. Ю., Метлов Л. С., Захаров М. А. (2016)
Васильковский В. А. - Адсорбция метана на ископаемых углях в диапазоне комнатных температур и давлений выше 0.1 MPа, Довбнич М. М., Мендрий Я. В. (2016)
Эфрос Б. М. - Структура и свойства гибридных материалов типа "cэндвич" на основе азотсодержащего сплава. 1. Фазовые и структурные превращения, Коршунов Л. Г., Эфрос Н. Б., Дмитренко В. Ю., Тютенко В. С. (2016)
Хаймович П. А. - О практическом применении барокриодеформированной стали Х18Н10Т (2016)
Мазур О. Ю. - Влияние гидростатического давления на кинетику упорядочения сегнетоэлектриков при фазовых переходах первого рода, Стефанович Л. И. (2016)
Вовченко А. И. - Механизм силового воздействия на объект обработки при электровзрыве в ограниченных объемах, Демиденко Л. Ю. (2016)
Орел С. М. - Аналитические зависимости двуxцентровых матричных элементов обменного взаимодействия от расстояния между ядрами (2016)
Терехов С. В. - Физико-геометрические характеристики гиперпространства. IV. Солитон Хасимото. Механическое движение целлы (2016)
Авторский указатель за 2016 год (2016)
Титул, зміст (2010)
Філоненко С. - На позиції - 2004 (2010)
Сищук О. - Знаємо, хочемо, вміємо, але не робимо (2010)
Цирфа Ю. - Реформування законодавчого процесу в Україні? – Так, це можливо (2010)
Цирфа Ю. - ПАРЄ. Українське питання (2010)
Луцький О. - Пошук інноваційного гену чи імітація реформ? (2010)
Сищук О. - Пенсії в… конвертах! (2010)
Цирфа Ю. - Цілі розвитку тисячоліття: рожева мрія чи реальна мета? (2010)
Литвин В. - Європейська конвенція про захист прав людини та завдання юридичної науки в Україні (2010)
Писаренко С. - Школа. Газеті "Голос України" – 20 років! (2010)
Ганжуров Ю. - Видавничі проекти на парламентську тематику: комунікативні ресурси (2010)
Красовська О. - Стезя широка знань і відкриттів (2010)
Білоус О. - Прикарпатський осередок новітніх знань (2010)
Рябошапко Л. - Кодифікація законодавства про освіту – складова освітніх реформ (2010)
Темченко О. - Зародження соціальної функції держави у сфері охорони дитинства (2010)
Філоненко С. - Одягни малиновий браслет (2010)
Юдін І. - Досудове слідство: чи можна скоротити його терміни? (2010)
Середа О. - Найкращі – з юрфаків (2010)
Нескоромний О. - Крок до місцевої символіки (2010)
Тищук Є. - "Нас об’єднало Южне" (2010)
Філоненко С. - Президент Асоціації місцевих та регіональних влад Сергій Чернов: "Перетворити місцеве самоврядування на дієвий інститут народовладдя" (2010)
Гай В. - "Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи" (2010)
Романів Ю. - "Треба завжди відповідати за сказане, за ті обіцянки, які даємо людям"..., Шот М. (2010)
Марчук Л. - "Казки про живу та мертву воду – це не легенди. Це правда про трускавецьку воду" (2010)
Пузикова Л. - Перлинне намисто півострова та ласпінський "Ізумруд" (2010)
Баженова О. - Преференції як засіб захисту туристичного іміджу країни (2010)
Калинюк О. - "Співограй" (2010)
Пузикова Л. - Крим обов'язково стане територією успіху (2010)
Колесова О. - За мотивами сільського туризму в Криму (2010)
Марчук Л. - "Не маймо претензій творити для віків, а лиш пильнуймо свого обов’язку…" (2010)
Шевченко А. - У нас правічна суть – козацька (2010)
Поташній Ю. - Європа: гіркота війни (2010)
Пузикова Л. - Коли з війною поквитаємося... (2010)
Красовська О. - Сюжети із життя інших (2010)
Поташній Ю. - Держава дає "добро" фальсифікату (2010)
Вікторова Г. - Костюм для вас, або Чому "Імперський кравець" поза конкуренцією (2010)
Іваненко Н. - Граційно линуть мрії на Парнас (2010)
Клейменова О. - Вихід шукали безсонної ночі (2010)
Марчук Л. - Як у Львові розсипали намисто (2010)
Voskoglou M. Gr. - Use of fuzzy numbers for assessing the acquisition of the Van-Hiele levels in geometry (2016)
Енокян А. В. - Проблема нравственного воспитания посредством математики в истории армянской педагогики (2016)
Бабич І. О. - Тексти фізичного змісту як дидактичний засіб в методичній системі навчання учнів суспільно-гуманітарного профілю, Слободянюк І. Ю. (2016)
Воронкін О. С. - Особливості організації особистісно зорієнтованого навчання фізики у вищих мистецьких навчальних закладах I-II рівнів акредитації (2016)
Білоусова Л. І. - SMART інструменти в професійній діяльності сучасного педагога, Дехтярьова Ю. О. (2016)
Жидченко С. І. - Розробка програмного модуля моніторингу залишкових знань студентів з дисциплін кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, Дубовик Т. М. (2016)
Заболотний В. Ф. - Електронні засоби самоконтролю навчальних досягнень учнів з астрономії, Кузьминський О. В. (2016)
Заболотний В. Ф. - Впровадження профільного навчання у старшій школі – актуальне питання сьогодення, Саркісян О. А. (2016)
Кисельова О. Б. - Формування в майбутніх педагогів навичок використання "стрічок часу" в освітньому процесі (2016)
Кравчина Т. В. - Тандем-метод як один із способів інтенсивного вивчення іноземної мови та формування іншомовної комунікативної компетенції (2016)
Кубанов Р. А. - Научно-методическое обеспечение качества освоения учебной дисциплины студентами (2016)
Кубанова Т. В. - Становление партнерской позиции преподавателя в процессе диалогизации учебного взаимодействия со студентами (2016)
Кучеренко І. А. - Використання RENDERSCRIPT на Android-пристроях (2016)
Мамиченко С. А. - Сущность и главные компоненты контекстного обучения студентов (2016)
Мельниченко О. П. - Особливості методів та форм навчання у вищому навчальному закладі (2016)
Мисліцька Н. А. - Формування інформаційно-проектувальних умінь у майбутнього учителя фізики (2016)
Михайленко І. В. - Методологічні підходи до розробки інтегрованих елективних курсів з аналітичної геометрії для студентів технічних ВНЗ, Нестеренко В. О. (2016)
Москалюк Н. В. - Аналіз рівнів сформованості дослідницьких умінь студентів – майбутніх вчителів природничих дисциплін: констатувальний етап педагогічного експерименту (2016)
Москов В. А. - Інформаційне освітнє середовище як засіб фахової підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю (2016)
Муравський С. А. - Формування предметної компетентності студентів у процесі вивчення фізики у вищих навчальних закладах (2016)
Подліняєва О. О. - Особливості використання сучасних медіа в освіті: віртуальна екскурсія (2016)
Рідкодубська А. А. - Наукові підходи до проблеми професійної мобільності майбутнього фахівця соціальної сфери (2016)
Салань Н. В. - Застосування ігрових технологій на уроках математики та інформатики у початковій школі (2016)
Семенець С. П. - Навчально-теоретичні задачі з математики: моделювання процесу розв'язування прикладних задач за допомогою визначеного інтеграла (2016)
Семеног О. М. - Семен Устимович Гончаренко як акмеособистість у царині методології науково-педагогічних досліджень (2016)
Семерня О. М. - Методологія формування ідеалізації пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізики (2016)
Скороход Г. И. - Некоторые типы математических задач и методы их решения (2016)
Слободяник О. В. - Елементи методики використання соціальних мереж під час самостійної роботи з фізики (2016)
Ткаченко В. М. - Використання комп'ютерного моделювання при вивченні нерозгалуженого електричного кола змінного струму, Таранець А. А. (2016)
Шамоня В. Г. - Діяльність науково-дослідної лабораторії використання інформаційних технологій в освіті: огляд результатів, Удовиченко О. М., Юрченко А. О., Безуглий Д. С. (2016)
Шамшина Н. В. - Об особенностях сохранения информации в базах данных (2016)
Шахіна І. Ю. - Організація контролю якості знань студентів із використанням електронного тестування, Ільїна О. І. (2016)
Шевченко С. М. - Реалізація принципу наступності у процесі навчання математики майбутніх фахівців інформаційно-комунікаційних технологій, Онищенко В. В., Жебка В. В. (2016)
Богатирьов І. І. - Становлення та розвиток міжнародних фінансів: генезис етапів (2016)
Кожухова Т. В. - ПРООН в Україні: механізми та тенденції фінансування проектів сталого розвитку (2016)
Щава Р. П. - Глобальні координаційні імперативи фіскальної політики в ЄС (2016)
Білоус О. Ю. - Теоретичні основи формування системи державного управління наукою та її впливу на економічний розвиток країни (2016)
Карпов В. А. - Співвідношення попиту та пропозиції за фазами економічного циклу (2016)
Коваленко С. І. - Розвиток концепції синергізму в економіці кластерних промислових систем (2016)
Маслак О. І. - Визначення рейтингів регіонів за рівнем інвестиційної привабливості (на прикладі Полтавської області), Таловер В. А. (2016)
Підгорний А. З. - Соціально-економічні умови та чинники необхідності оптимізації сучасної мережі вищих навчальних закладів в Україні, Корольова Т. С. (2016)
Таран-Лала О. М. - Комплекс сценаріїв ефективного функціонування споживчої кооперації України в структурі національної економіки (2016)
Балабаш О. С. - Формалізація складових моніторингу стійкого розвитку хлібоприймальних підприємств (2016)
Богачик П. П. - Стратегія циклічної диверсифікації як інструмент підвищення ефективності збутової діяльності агропідприємств (2016)
Дзюба Т. А. - Оцінювання ризиків інноваційно-інвестиційного проекту машинобудівних підприємств (2016)
Карась П. М. - Проблеми та напрями оновлення діяльності підприємств суднобудування України, Приходько Н. В. (2016)
Климчук А. О. - Мотивація персоналу як складова ефективного управління підприємством (2016)
Кузнецова І. О. - Діагностика в процесі стратегічного управління підприємством: місце та структура (2016)
Кузнецова І. О. - Методичні підходи до формування складу стратегічних загроз економічній безпеці підприємств хлібопродуктів, Кюне О. О. (2016)
Орлик О. В. - Концепція забезпечення фінансової складової економічної безпеки підприємства (2016)
Попова Н. В. - Маркетинг стейкхолдерів: теоретичні аспекти та проблеми впровадження (2016)
Пудичева Г. О. - Енергетична безпека підприємств в контексті сталого розвитку економіки (2016)
Сазонець І. Л. - Інфраструктурне забезпечення раціонального використання водних ресурсів за фінансової участі підприємств України, Покуль О. В. (2016)
Чухрай Н. І. - Розвиток партнерства між ВНЗ та ІТ-компаніями у сфері кадрового забезпечення, Щербата Т. С. (2016)
Дубницький В. І. - Особливості інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів господарського комплексу регіону, Колодинський С. Б. (2016)
Доброва Н. В. - Проблеми легалізації заробітної плати в Україні (2016)
Арутюнян Р. Р. - Пріоритети реформування фінансового ринку в умовах сучасної макроекономічної ситуації України, Арутюнян С. С. (2016)
Вовчак О. Д. - Іпотечне кредитування як перспективний напрям розвитку банківських інвестицій в Україні, Андрейків Т. Я. (2016)
Жердецька Л. В. - Макропруденційна політика: світовий досвід та українська практика (2016)
Рогов Г. К. - Фінансові аспекти стратегії забезпечення корпоративної стійкості (2016)
Рябініна Л. М. - Проблеми використання теорії сучасних грошей-нетовар на практиці (2016)
Сирчин О. Л. - Показники оцінки ліквідності банку (2016)
Волкова Н. А. - Аналітичне забезпечення оцінки фінансових активів підприємства (2016)
Коляда А. Л. - Аналітична оцінка сильних та слабких сторін м’ясопереробних підприємств України (2016)
Старенька О. М. - Теоретичні аспекти внутрішнього контролю (2016)
Автори статей (2016)
Титул, зміст (2016)
Корнівська В. О. - Фінансіалізація в контексті еволюції сумісно-розділеної природи реального та фінансового секторів (2016)
Болотіна Є. В. - Інституціональні матриці суспільства та трансформаційна економіка України, Шубна О. В. (2016)
Сазонець І. Л. - Національні моделі соціального партнерства та їх вплив на розвиток сумлінної ділової практики, Тадеєва Н. В. (2016)
Городняя Т. А. - Концептуальные основы экономической сути понятия "финансовое состояние предприятия", Лупак Р. Л., Иванив О. В. (2016)
Мухіна І. Г. - Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії, ризики та перспективи, Кануннікова О. Р. (2016)
Носач Л. Л. - Системність вибору оптимальної форми оплати міжнародних розрахунків, Величко К. Ю. (2016)
Петкова Л. О. - Вплив європейської інтеграції на структуру експорту та споживання доданої вартості: досвід Польщі для України, Паламарчук Д. М., Вдовиченко Ю. В. (2016)
Vinska O. Y. - LGBT-Inclusion Culture: Impact on Economic Growth of the USA, China and Poland, Tokar V. V. (2016)
Шуляр Р. В. - Система державного управління фрілансовою діяльністю: підтримка механізмів, розвитку та якості послуг, Реверенда Н. Ю. (2016)
Пар’єва Н. О. - Інвестиційний процес виробничого підприємства як об’єкт моніторингу (2016)
Карпінський Б. А. - Децентралізація як каталізатор активізації інвестиційних платформ у системі транскордонної інтеграції, Максимів Д. Я., Карпінська О. Б., Гасюк Р. В. (2016)
Пирог О. В. - Науково-методичні положення з оцінювання ефективності інвестування модернізації основних засобів ТДВ "Стрий-Авто", Стельмах Х. П. (2016)
Матюшенко І. Ю. - Методичний підхід до оцінки інноваційного потенціалу України як передумови реалізації четвертої промислової революції та асоціації з ЄС (2016)
Паневник Т. М. - Траснаціональні корпорації в аспекті розвитку інноваційних процесів, Болгарова Н. К. (2016)
Dziatkovska Y. O. - Features of Management of Companies using Open Innovations, Harafonova O. I. (2016)
Мельник О. Г. - Методологія розвитку інноваційних систем: передумови виникнення оптимізаційних ефектів і деякі розв’язки задач оптимізації (2016)
Пілько А. Д. - Соціально-економічний розвиток регіону: пошук нових орієнтирів та механізмів реалізації в контексті еволюції безпекознавчих парадигм, Гарда Т. П. (2016)
Бубенко П. Т. - Розробка комбінованого підходу до тарифного регулювання в житлово-комунальному господарстві, Драпеза Я. В. (2016)
Іртищева І. О. - Орієнтири підвищення ефективності управління трудовими ресурсами: регіональний аспект, Дубинська І. І. (2016)
Рябенко А. Е. - 3-критериальная модель формирования целевых рабочих групп, Терещенко Э. В. (2016)
Кушнір О. С. - Реалізація математичної моделі визначення рівня операційного ризику кредитної установи (2016)
Коцюба О. С. - Вибір найкращого інвестиційного проекту в ситуації інтервальної невизначеності початкових даних (2016)
Лапшин В. І. - Прогнозування розвитку підприємницької діяльності в Україні (2016)
Буртняк І. В. - Системний підхід до оцінювання опціонів на базі моделі CEV, Малицька Г. П. (2016)
Райчева Л. І. - Формалізація елементів механізму розвитку машинобудівної галузі в умовах виробничо-економічної кризи (2016)
Хаустова В. Є. - Державне регулювання реструктуризації вугільної промисловості: теоретичні та практичні аспекти, Олійник А. Д. (2016)
Голян В. А. - Экономический механизм природопользования: обращение с отходами (2016)
Фісуненко П. А. - Аналіз факторів зовнішнього середовища будівельних підприємств, що впливають на економічну безпеку, Лаже М. В. (2016)
Бегларашвілі О. П. - Тенденції розвитку оптової торгівлі в Київській області, Кулік А. В. (2016)
Михайлова М. В. - Cегментація ринку послуг ресторанного господарства м. Харкова та Харківської області (2016)
Богдан Н. М. - Дослідження ризиків у туризмі, Сухорукова О. П. (2016)
Литвинчук І. Л. - Інституціональне забезпечення публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку аграрної економіки України, Самойленко К. А. (2016)
Мартиненко В. В. - Методологічні засади дослідження державного фінансування аграрного сектора економіки як складової його фінансового забезпечення, Палюх О. М. (2016)
Бінерт О. В. - Розвиток організаційно-економічних засад функціонування виробників молока на ринку (2016)
Оганезова А. В. - Напрями державного регулювання збереження здоров'я працюючого населення в Україні (2016)
Мащенко М. А. - Оцінка ефективності найманої праці на макро- і мікроекономічному рівнях, Пономаренко О. О. (2016)
Отенко В. І. - Підходи та методи оцінювання розвитку українських транснаціональних бізнес-систем, Пархоменко Н. О. (2016)
Кузьмін О. Є. - Проблеми діагностування банкрутства та врегулювання процедур неплатоспроможності підприємств в Україні, Мельник О. Г., Адамів М. Є. (2016)
Кочубей Д. В. - Формування системи показників логістичних процесів підприємства (2016)
Пар’єва О. О. - Методики бюджетування інноваційної діяльності підприємств: вітчизняний та зарубіжній досвід (2016)
Зверук Л. А. - Управління ресурсною базою банків: методичні засади та механізм реалізації, Курінська В. І. (2016)
Demchenko O. P. - The Financial Services Market of Ukraine: Problematic Aspects and Development Trends (2016)
Краснова І. В. - Тенденції та суперечності розвитку фінансового ринку в умовах інтеграції (2016)
Найденко О. Є. - Обґрунтування принципів оподаткування як основи зростання конкурентоспроможності економіки країни, Єніна-Березовська А. О. (2016)
Ковтуненко К. В. - Фінансування діяльності вітчизняних підприємств в сучасних умовах: види та особливості структури джерел, Нестеренко О. В. (2016)
Воскресенська Т. І. - Фінансово-економічні перспективи територіального об’єднання громад, Ольшанска М. В. (2016)
Ломейко Ю. А. - Напрями вдосконалення видів і форм митного контролю в Україні та необхідність їх реалізації (2016)
Андрущенко В. І. - Сутність та функції андерайтингу в перестрахуванні (2016)
Ізмайлов Я. О. - Формування принципів бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств у контексті інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України (2016)
Korol S. Ya. - Accounting Cognition of Social Resposibility of a Bussiness (2016)
Павликівська О. І. - Методологічні підходи до визначення сутності доходів та витрат, Марущак Л. І. (2016)
Адамик О. В. - Інформаційні технології в комп’ютерних системах бухгалтерського обліку: проблеми організації даних та їх потоків (2016)
Скіцько В. І. - Концептуальні аспекти багатоцільової багатокритеріальної оптимізації та прийняття рішень з урахуванням ризику у сфері логістики (2016)
Гросул В. А. - Методичний підхід до оцінки ефективності стратегії адаптації підприємства, Сукачова-Труніна С. М. (2016)
Єлісєєва О. К. - Методичні аспекти оцінювання рівня інформаційної прозорості як складової конкурентоспроможності підприємств телекомунікаційної галузі, Вітка Н. Є. (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика відповідності конкурентної стратегії підприємства стану зовнішнього середовища, Павловські Г., Воробйов В. В. (2016)
Дорошук А. А. - Методические подходы к оценке готовности при управлении изменениями на предприятии, Грациотова А. А. (2016)
Андрющенко І. С. - Формування стратегії управління витратами для підприємств ресторанного господарства, Томілов О. В. (2016)
Коваль Т. О. - Економічна сутність та закономірності формування маркетингового потенціалу підприємства, Пономаренко О. О., Яхкінд В. П. (2016)
Дьомін М. М. - Застосування теорії множин в дослідженні структур інформаційного забезпечення містобудівної діяльності, Сингаївська О. І. (2015)
Адаменко В. М. - Методика експериментальних досліджень деформованого стану монолітного ребристого перекриття силосу (2015)
Банах В. А. - Модель для оценки прочности металлической арматуры в процессе длительной эксплуатации строи-тельных конструкций, Скачков В. А., Воденникова О. С. (2015)
Бондар О. А. - Можливості галузевої теорії "геометрична економетрика" в контексті вирішення задач економічної безпеки підприємства (2015)
Бородай А. С. - Профільні прийоми формування біатлонних трас, Бородай С. П. (2015)
Бородай Д. С. - Фактори, що впливають на формування мережі спортивно-туристичних готелів в Україні (2015)
Брідня Л. Ю. - Особливості забезпечення містобудівної цілісності при будівництві та реконструкції готелів (2015)
Васильєв П. О. - Хронологія становлення терміну "туризм" та його інтер-претація у містобудуванні (2015)
Вовчик Р. В. - Архітектурно-просторова морфогенеза у місті Тячів Закарпатської області в радянський період (2015)
Гебрин Л. В. - Визначення вмісту гумусу в ґрунтах Закарпатської області за вимірюванням яскравості зображень у червоному та інфрачервоному діапазоні спектра, Гладілін В. М. (2015)
Главацький О. З. - Поняття та структура міського середовища (2015)
Голик Й. М. - Оптимізація структури громадського обслуговування міста, Штимак А. Ю., Кіс Н. Ю. (2015)
Голубенко В. В. - Аналіз впливу руху пішохода вздовж ухилу на функціональ-ний стан організму (2015)
Гончарик Р. П. - Архітектурно-містобудівні перетворення Івано-Франківська 1956-1975 років (2015)
Дем'яненко Р. А. - Аналіз точності визначення довжини вектору в залежності від тривалості статичних ГНСС спостережень при виконанні інженерно-геодезичних робіт (2015)
Денисенко Н. О. - Проблеми забезпечення енергозбереження в міському господарстві (2015)
Деревянко В. В. - Градостроительные аспекты размещения торговых центров (2015)
Дмитренко А. Ю. - Перспективи ефективного використання сільських територій України в умовах депопуляції (2015)
Дубинский В. П. - Экоэстетика – новое видение проблем экологической архитектуры (2015)
Дубова С. В. - Підвищення ефективності функціонування загальноміського пасажирського транспорту в середніх містах України., Котенко О. В. (2015)
Дюжев С. А. - Логос-системні та ейдос-феноменологічні основи планувальних рішень (риторична граматика суперпозиції містобудівного ландшафтного цілого) (2015)
Журавська Н. Є. - Система обробки води в електромагнітних полях (2015)
Іванченко Г. М. - Утримання вулично-дорожньої мережі міста, Лютіков А. А., Чередніченко П. П. (2015)
Кашуба О. М. - Особливості архітектурного образу міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ягодин" (2015)
Клюзко В. М. - Містобудівні завдання розміщення висотних полі-функціональних будівель, що пов’язані з покращенням вітрового режиму територій (2015)
Коваленко М. Г. - Функції міських зелених насаджень та їх нормування (2015)
Корнієнко М. В. - Особливості формування різних типів ґрунтів в республіці Конго (Браззавіль), Котова Т. В., Ндінга М. Р. (2015)
Косьмій М. М. - Проблеми удосконалення правового забезпечення процесу зміни меж населених пунктів (2015)
Кошевий О. П. - Чисельне дослідження власних коливань розтягнутих оболонок утворених мінімальними поверхнями, Кошевий О. О. (2015)
Кутрик Н. В. - Організація кварталів однородинної житлової забудови. Загальні підходи та практика Івано-Франківська. (2015)
Левченко Л. О. - Нормування електромагнітного навантаження на довкілля населених пунктів та шляхи його вдосконалення (2015)
Лепська Л. А. - Стикові з'єднання збірних конструкцій та проблеми забезпечення точності монтажу каркасів будинків (2015)
Ли Шуань. - Влияние Японии на застройку городов Китая в І половине ХХ века (2015)
Мацак А. О. - Принципи формування архітектурного середовища арт-центрів, Осиченко Г. О. (2015)
Моркляник О. І. - Чинники впливу на комфортність проживання у багатофункційних житлових комплексах (результати соціологічного дослідження), Лещенко С. В. (2015)
Негай Г. А. - Відношення толерантності елементів розмірної структури архітектурної форми (2015)
Нікітенко К. О. - Методологія переходу від інтегральної оцінки НДС газопроводу до визначення точності геодезичних робіт. (2015)
Ніколаєнко В. А. - Композиційна, архітектурна та архітектурно просторова організація річкових вокзалів, Чирва К. В. (2015)
Обідний О. Б. - Альтернативні методики освіти як засіб вдосконалення мережі об’єктів середньої освіти (2015)
Омельяненко О. П. - Динаміка та напрямки міжнародної торгівлі України в 2014 році (2015)
Онофрійчук А. В. - Вплив нормативних документів на архітектуру житла в Україні (2015)
Павлов Є. І. - Гідравлічний удар в напірних каналізаційних колекторах (2015)
Плоский В. О. - Удосконалення системи підготовки фахівців з проблем енергоефективності у ВНЗ України будівельного профілю, Кошева В. О., Пінчук В. С. (2015)
Поплавська В. В. - До моніторингу якості підживлювальної води водного басейну р.Дніпро м.Запоріжжя, Назаренко О. М. (2015)
Приймаченко О. В. - Дослідження розповсюдження шуму від транспортного потоку по висоті будівлі (2015)
Рибчинський О. В. - Розвиток планувальної структури Червонограда (Кристинопіля) протягом XVII – початку XXI ст. (2015)
Руденко М. О. - Принцип екологічності у формуванні громадських будинків і споруд на території кар’єрів (2015)
Савченко О. О. - Перспективна організація регіональної системи психологічної реабілітації населення у структурі православних комплексів (2015)
Самченко Р. В. - Про комплексні технології відновлення деформованих будівель та споруд, які зазнали кренів, Юхименко А. І. (2015)
Семеняко С. О. - Сучасні матеріали та методи захисту від шуму в умовах міської забудови (2015)
Сілогаєва В. В. - Сутність реновації промислових територій на прикладі міста Запоріжжя (2015)
Смадич І. П. - Принципи формування рекреаційного простору з включенням нових видів рекреації (2015)
Соловей Д. А. - Особенности монтажа металлических конструкций каркаса здания в стесненных условиях, Броневицкий А. П. (2015)
Соломін А. В. - Автоматизована система статистичної обробки інформації, Лучицький Р. Ю., Чорний К. В., Шкурат О. С. (2015)
Станкевич А. М. - Розрахунок товстих пластин змінної товщини методом "прямих" при дії статичних та динамічних навантажень, Тімофєєв А. С. (2015)
Телима С. В. - До прогнозу впливу періодичного зрошення на підйом рівнів ґрунтових вод (2015)
Терновцев О. В. - Активоване фільтруюче завантаження для видалення з води сірководню при проектуванні нових та реконструкції існуючих очисних споруд питного водопостачання (2015)
Тишкевич О. П. - Принципи оптимізації мережі сільських шкіл (2015)
Тімченко Р. О. - Ефективне використання зонінг-плану у містобудівному проектуванні, Крішко Д. А., Білера К. В., Козюра С. С. (2015)
Timchenko R. O. - Еnsuring the sustainability of tailings dams, Krischkо D. A., Kadol L. V., Maksymenko K. V. (2015)
Тимченко Р. А. - Использование современных технологий энергосбережения в малоэтажной застройке городов, Кришко Д. А., Буренкова А. В. (2015)
Тімченко Р. О. - Використання новітніх технологій для утилізації відходів крупних міст, Крішко Д. А., Суркова Є. О., Козюра С. С. (2015)
Топорков В. Г. - Прийоми архітектурно-художнього вирішення внутрішнього простору музеїв сучасного мистецтва, Власова А. В. (2015)
Топорков В. Г. - Ландшафтні компоненти у структурі будівель банків, Сергієнко К. І. (2015)
Чілібйова О. В. - Сучасні тенденції в проектуванні термінових соціальних об’єктів, Шевченко Л. С. (2015)
Шелковська І. М. - Визначення зміни положення берегової лінії та площі водосховища за даними дистанційного зондування (2015)
Ширяєв Т. В. - Аналіз соціально-економічних чинників, що призвели до занепаду готельного господарства Києва в 20-х роках ХХ ст. (2015)
Шлапко Л. В. - Практичний аспект формування мережі оптових та оптово-роздрібних продовольчих ринкових комплексів (2015)
Штепа К. О. - Якість життя і основні потреби мешканців в міському середовищі (2015)
Шульга Є. М. - Аналіз технологічних та конструктивних рішень реконструкції резервуарів ємністю 20–50 тис. м3, Лавріненко Л. І. (2015)
Яценко В. О. - Негаразди сільського розселення України та можливі шляхи його покращення (2015)
Титул, зміст (2015)
Бойченко О. М. - Стан мікроциркуляції та регіонарної гемодинаміки тканин пародонта при хронічному генералізованому пародонтиті у хворих на ішемічну хворобу серця (2015)
Ботвинко В. В. - Зміни електроміографічних показників жувальних м'язів у осіб з м'язово-суглобовими дисфункціями, Жегулович З. Є., Куц П. В. (2015)
Бублій Т. Д. - Експериментальне дослідження використання різних концентрацій лимонної кислоти в ендодонтії, Костиренко О. П. (2015)
Макарова О. М. - Об'єктивна оцінка та особливості сприйняття асиметрії обличчя, Куроєдова В. Д. (2015)
Попович І. Ю. - Тактика заміщення включеного дефекту зубного ряду на етапі пародонтологічного лікування, Петрушанко Т. О. (2015)
Череда В. В. - Біофізичні характеристики ротової рідини та мікробне навантаження ясенної борозни в умовах психоемоційного стресу (2015)
Антоненко П. Б. - Особливості туберкульозу легень, викликаного мультирезистентними штамами м. Tuberculosis (2015)
Бойко Д. І. - Клініко-психопатологічні особливості пацієнтів із аутоагресивною поведінкою при першому психотичному епізоді з урахуванням циркадних біологічних ритмів (2015)
Васильченко Ю. В. - Механізми формування ендотеліальної дисфункції у дітей з бронхіальною астмою (2015)
Вахненко А. В. - Шляхи оптимізації лікування ускладненої негоспітальної пневмонії на фоні артеріальної гіпертензії, Моісєєва Н. В., Капустянська А. А., Ткаченко М. В. (2015)
Волошин К. В. - Cравнительный анализ моторно-эвакуаторной и кислотообразующей функций желудка у детей с различными клиническими вариантами функциональной диспепсии (2015)
Гелетюк Ю. Л. - Функціональне і неврологічне відновлення неврологічного дефіциту та характеристика якості життя у хворих з ішемічним інсультом на тлі артеріальної гіпертензії різних ступенів тяжкості, Черенько Т. М. (2015)
Губа Ю. В. - Деякі аспекти депресії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Деніна Р. В. - Застосування мононітрату та інгібітора 5- ліпооксигенази в комплексному лікуванні хворих на серцеву недостатність з постінфарктним кардіосклерозом (2015)
Ждан В. Н. - Эндоскопические особенности кишечной патологии у пациентов полтавского региона, Дорофеев А. Э., Кирьян Е. А., Бабанина М. Ю., Вирченко В. И., Петренко В. А. (2015)
Кіт З. М. - Дисфункція ендотелію у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ожирінням: діагностика та лікування (2015)
Корнієнко Д. О. - Особливості клінічного перебігу та якості життя при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі в осіб молодого віку з супутнім ожирінням (2015)
Коршняк В. О. - Вплив програмованої сенсорної депривації на динаміку мелатоніну у хворих з синдромом вегетативної дистонії травматичного генезу, Донник Т. А. (2015)
Кузнєцова А. А. - Оцінка рівня еритропоетину у хворих на анемію на тлі віл-інфекції, Анциферова Н. В., Гаврилов А. В., Соломенник Г. О., Синенко Т. О. (2015)
Махер Мбаркі - Особливості комплексної дії інгібіторів протонної помпи та ребаміпіду у лікуванні нпзп-гастропатій, Є. Я. Скляров (2015)
Мироненко О. В. - Хронічне обструктивне захворювання легень з частими загостреннями: новий клінічний фенотип (2015)
Нагурна Я. В. - Порівняльний аналіз захворюваності запальними захворюваннями кишки серед населення сільськогосподарського та промислового регіонів західної України (2015)
Пікас О. Б. - Значення змін показників метаболізму ліпідів крові у хворих на туберкульоз легень (2015)
Пустовойт Г. Л. - Окремі аспекти вікового андрогенного дефіциту у чоловіків, Ярмола Т. І., Ткаченко Л. А., М´якінькова Л. О., Циганенко І. В. (2015)
Руденко Т. А. - Влияние диссинхронии миокарда на морфофункциональные показатели левого желудочка у больных сахарным диабетом 2-го типа (2015)
Скляров Є. Я. - Вплив аторвастатину на функціональний стан печінки у пацієнтів з іхс у поєднанні з НАЖХП, Файник А. Ф., Курляк Н. В. (2015)
Сохань А. В. - Уровень кортизола в спинномозговой жидкости пациентов с острыми менингитами различной этиологии (2015)
Такташов Г. С. - Роль эндотелиальной дисфункции сосудов при нарушениях респираторных функций у больных хронической ревматической болезнью сердца (2015)
Цимбал В. М. - Визначення метаболітів вітаміну d у дітей з діабетичною нефропатією (2015)
Шейко С. О. - Фібриляція передсердь у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і анемічним синдромом (2015)
Щербакова Ю. В. - Особливості мікробіоценозу урогенітального тракту у пацієнтів з хронічним ускладненим трихомонозом, Джораєва С. К. (2015)
Щербань М. Г. - Обгрунтування програми еколого-гігієнічних заходів до генеральної схеми рекреаційного використання водних об’єктів Харківського регіону, М’ясоєдов В. В., Литвиненко М. І., Литвиненко Г. Л., Кателевська Н. М. (2015)
Яворович М. В. - Оцінка інформативності показників МСР-1 та S-нітрозотіолу в якості діагностично-прогностичних критеріїв перебігу геморагічного васкуліту у дітей (2015)
Басюга І. О. - Оцінка внутрішньоутробного стану плоду при вагітності ускладненій маловоддям, Геник Н. І. (2015)
Воробець Д. З. - Порівняння показників бульбарної мікроскопії у пацієнтів після операцій із корекції стриктури пієлоуретерального сегменту (2015)
Венцківська І. Б. - Порушення гемостазу при вагітності в умовах підвищеного ризику прееклампсії, Жданович О. І., Яроцька Ю. О. (2015)
Ганчева Е. В. - Клинико-лабораторный анализ случаев пиелонефрита у беременных женщин (2015)
Геглюк О. Н. - К вопросу о камнях предстательной железы, Мегера В. В., Белов В. Ю. (2015)
Іващенко Д. М. - Клінічна ефективність використання бактеріофагів у комплексному лікуванні гнійних ран у хворих з полівалентною алергією до антибіотиків (2015)
Ксьонз І. В. - 10–річний досвід використання радіохвильового скальпеля в хірургії новонароджених (2015)
Купчак І. М. - Клінічна характеристика жінок з ектопією шийки матки, що не народжували, Геник Н. І. (2015)
Лавренко Д. О. - Актуальні лабораторні аспекти в діагостиці обтураційної жовтяниці (2015)
Мішалов В. Г. - Ефективність та безпечність розробленої методики плазмаферезу у комплексному лікування гострого небіліарного панкреатиту середньої тяжкості у ранній фазі захворювання, Маркулан Л. Ю., Матвеєв Р. М. (2015)
Мішалов В. Г. - Ефективність профілактики та лікування діалізного перитоніту у хворих з термінальними стадіями хронічного захворювання нирок (трирічне проспективне дослідження), Заводовський Є. С., Гойда С. М., Маркулан Л. Ю. (2015)
Наконечний Д. О. - Контроль перебігу синдрому "сухого ока" у хворих на цукровий діабет методом кристалографії сльози при використанні комбінованого препарату на основі трегалози та гіалуронату натрію, Безкоровайна І. М. (2015)
Осіпов О. С. - Спосіб оптимізації хірургічного лікування оніхокриптозу, Безручко М. В., Ляшенко В. О., Рибалка Я. В. (2015)
Сельський П. Р. - Клініко-епідеміологічні аспекти гіперпластичних процесів ендометрію жінок в перименопаузальному періоді, Слива А. Ф., Слива В. В. (2015)
Синицин М. М. - Вплив різних методів післяопераційного знеболення на деякі показники стрес-реакції та маркери запалення у хворих після торакотомії, Євсєєнко В. Г., Старовойт Л. А., Шарапова Ю. В. (2015)
Федоров В. Ю. - Роль прокальцитоніну в діагностиці абдомінального сепсису (2015)
Гладій О. І. - Cвітлооптичний аналіз ендотеліоцитів при експериментальній гіперурикемії, Боднар Я. Я. (2015)
Гнатюк В. В. - Імуногістохімічне дослідження стану мелатонін-позитивно-мічених клітин слизової оболонки шлунка при десинхронозі у щурів-самців різного віку, Кононенко Н. М., Божок Г. А. (2015)
Головацький А. С. - Мікроструктурні зміни шкіри при експериментальному цукровому діабеті, Борис Р. Я. (2015)
Гринь В. Г. - Використання пристрою для виготовлення стандартизованих за товщиною пластинчастих епоксидних шліфів в морфологічних дослідженнях (2015)
Довбня Ю. Н. - Морфометрична характеристика серозних залоз слизової оболонки лобової пазухи людини, Проніна О. М. (2015)
Драбовський В. С. - Гістологічна основа біомеханічних властивостей шкіри передньої черевної стінки при плануванні абдомінопластики, Малик С. В., Рибалка Я. В., Микитченко В. В. (2015)
Леонтьєв П. О. - Можливості судово-медичної діагностики давності суб- та епідуральних крововиливів у живих осіб (2015)
Ліскіна І. В. - Гістологічне виявлення нерозчинного фібрину в легеневій тканині при фіброзно-кавернозному туберкульозі легень з різною активністю специфічного запалення, Загаба Л. М., Мельник О. О., Кузовкова С. Д. (2015)
Ліходієвський В. В. - Ультраструктурна організація невроми травмованого периферійного нерва щура після оперативного лікування із застосуванням високочастотної електрозварювальної технології, Корсак А. В., Чернець О. В., Кривошєєва О. І. (2015)
Луценко Р. В. - Рівень моноамінів у інтактних щурів при тривалому застосуванні 2-гідрокси-N-нафтален-1-іл-2-(2-окси-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміда, Весніна Л. Е., Сидоренко А. Г., Дев'яткіна Т. О, Микитюк М. В. (2015)
Макаренко О. М. - Порушення гліального гомеостазу неокортексу при відтворенні гострої цереброваскулярної патології у щурів, Ковтун А. М. (2015)
Олійник І. Ю. - Варіанти топографії та кровопостачання позапечінкових жовчних проток у плодів людини, Цигикало О. В., Хіблень С. В. (2015)
Орел Ю. М. - Особливості патоморфологічних змін підшлункової залози при хронічному панкреатиті, поєднаному з ішемічною хворобою серця, Мельник Н. А., Крайча М. А. (2015)
Сербін С. І. - Порівняльна морфометрична характеристика структурних елементів слизової оболонки передньої стінки та перетинки лобової пазухи людини в нормі, Проніна О. М., Пирог-Заказнікова А. В., Коптев М. М., Винник Н. І. (2015)
Слинько Ю. О. - Рівні кальцію та фосфору в крові експериментальних тварин в залежності від характеру рухової активності їхніх матерів під час вагітності (2015)
Сорокіна І. В. - Вплив тривалого цілодобового освітлення на морфо-функціональний стан селезінки кролів, Бочарова Т. В., Бондаренко Л. О. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського