Зубко Д. С. - Метафора як механізм утворення одиниць спортивного сленгу англійської мови (2010)
Ібрагімова С. С. - Теоретичне підґрунтя дослідження національних варіантів англійської мови (2010)
Каліберда О. О. - Географічні дані як складова енциклопедичного інформаційного поля в тлумачних словниках англійської мови (2010)
Кащишин Н. Є. - Стилетвірний та термінологічний потенціал іншомовних неасимільованих запозичень у англомовному дипломатичному дискурсі (2010)
Козікіна Н. І. - Фразеологічні новотвори англійської мови сфери економіки (2010)
Косович О. В. - Креативна, iмпресивна та комунiкативно-емотивна функцiї оказiоналiзмiв (2010)
Кочубей В. Ю. - Засоби вираження політичної коректності в сучасній англійській мові (2010)
Кузнєцова І. В. - Семантичні процеси формування термінологічних систем (2010)
Леміш Н. Є. - Каузальні сполучники в нідерландській мові (2010)
Лях І. В. - Лексико-семантичні характеристики компонентів термінів-композитів у німецькій гірничій термінології (2010)
Матюшко Я. В. - Феміністичний рух та політична коректність: соціолінгвістичний аспект (2010)
Махачашвілі Р. К. - Семіотична динаміка англомовної інноваційної лінгвосфери буття (2010)
Морозова Е. И. - Конфигурационная модель вербализованного концепта (2010)
Огуй О. Д. - Позначення жовтого кольору у ранньому німецькому середньовіччі (2010)
Олійник О. А. - Англомовна ономастична парадигма військових операцій як проблема неології (2010)
Пащенко С. Ю. - "Лінгвокультурологічні аспекти використання анімаційних технологій у процесі викладання іноземних мов студентам ВНЗ", Трофименко М. Ю. (2010)
Петрінська Т. С. - Вербальна актуалізація концепту "cultural globalization” в англомовному публіцистичному дискурсі (2010)
Прохоров В. Ф. - К вопросу о реликтовом словообразовании (2010)
Рафаелова К. С. - Экспериментальное исследование компаративных единиц (на материале русского и армянского языков) (2010)
Скибина В. И. - Динамика развития канадской англоязычной лексикографии (XVI век – 2008 год), Гордиенко Е. В. (2010)
Соколов В. В. - "Sleep-sick society” як чинник поповнення словникового складу англійської мови (2010)
Тарасюк І. В. - Ольфактивні культуреми референтного простору в художньому тексті (на матеріалі сучасної французької мови) (2010)
Таценко Н. В. - Лінгвокогнітивні ознаки неологічної репрезентації концепту "спотворення” (інформації) в комп’ютерному дискурсі (2010)
Тупахіна О. В. - Запозичення як когнітивно-комунікативний механізм неологізації німецької мови (2010)
Уділова Т. М. - До проблеми структури спонукальних висловлювань в іспанській мові, Уділова К. (2010)
Федоренко Л. В. - Концептосистема ідіодискурсу Ф. Дюрренматта (2010)
Черхава О. О. - Рекурентні прагматичні маркери транзитивності мовленнєвих актів (2010)
Чирвоний О. С. - Роль лексико-семантичної аналогії у поповненні комп‘ютерного лексикону сучасної англійської мови (2010)
Шкурко Т. А. - Неологізми суспільно-політичної лексики сучасних німецької та англійської мов, Гришкіна В. Б., Симонова І. О. (2010)
Galutskikh I. - Historical core vocabulary evolution in the Australian and New Zealand Englishes: cross-varieties analysis of phraseology (2010)
Бовда Е. М. - Концептуальні основи синтезу автоматизованої системи управління зв’язком військового призначення, Плуговий Ю. А., Романюк В. А. (2016)
Бондаренко Л. О. - Основні інноваційні напрямки розвитку системи зв'язку Збройних сил України, Плугова О. Б., Цимбал І. В., Черниш Ю. О. (2016)
Гурський Т. Г. - Напрямки вдосконалення засобів радіозв’язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти, Жук О. Г., Кривенко О. В., Шишацький А. В. (2016)
Жердєв М. К. - Порівняльна оцінка достовірності діагностування методів компактного тестування, Креденцер Б. П., Кузавков В. В. (2016)
Живило Є. О. - Стратегія воєнної безпеки кіберпростору України, Черноног О. О., Машталір В. В. (2016)
Жук О. Г. - Метод формування та обробки сигнально-кодових конструкцій в системах радіозв’язку з ОFDМ (2016)
Захарченко Н. В. - Сравнение позиционного и таймерного кодирования, Горохов С. М., Кочетков А. В., Гордейчук В. В. (2016)
Івченко М. М. - Аналіз тенденцій розвитку засобів радіорелейного зв’язку в мережах спеціального призначення, Ткач В. О., Мусінко В. А., Савченко О. М., Загребельний О. Ю. (2016)
Коваленко І. Г. - Методики аналізу електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку спеціального призначення, Бригадир С. П., Мазниченко Ю. А. (2016)
Креденцер Б. П. - Методика оцінки ефективності застосування автономного автоматизованого пристрою діагностування в системі військового ремонту, Жердєв М. К., Кузавков В. В. (2016)
Лебідь Є. В. - Імітаційна модель системи фазового автопідстроювання частоти з цифровим фазовим детектором з пристроєм формувача сигналів неузгодженості і готовності, Радзівілов Г. Д. (2016)
Масесов М. О. - Методика оцінки стійкості системи військового зв’язку, Бондаренко Л. О., Садиков О. І., Макарчук В. І. (2016)
Самойлов І. В. - Метод побудови нечітких відношень "причини-наслідки” із правил ЯКЩО-ТО для розв’язання задач діагностики, Шевченко А. С., Артюх С. Г. (2016)
Sova О. - Method of self-training fuzzy knowledge bases nodes intellectual control systems in the MANET, Salnyk S., Salnyk V., Stempkovska Y. (2016)
Алексеев А. Я. - Сравнительный анализ разговорного стиля речи (2011)
Волкова Л. М. - Дискурсивні маркери як засоби успішної комунікації (2011)
Вороніна М. Ю. - Складносурядні речення французької мови як непрямі мовленнєві акти (2011)
Гармаш О. Л. - Роль морфологізованих варіантів лексем у процесі поповнення вокабуляру англійської мови (2011)
Гошилик Н. С. - Особливості лексикалізації темпоральних концептів, співвідносних зі схемним образом цикл (на матеріалі сучасної англійської мови) (2011)
Домашова Ю. П. - Фреймова модель ситуації ризику (2011)
Карамишева Р. Д. - Особливості мовного втілення мовленнєвого жанру "повідомлення про стихійні лиха" на інтернет-сайтах (2011)
Клименко О. В. - Міркування як вид дискурсивної діяльності (2011)
Колесова А. О. - Еволюція поглядів на природу художнього образу (2011)
Кравченко Н. К. - Контекстуализация в аспекте изучения интеракции как содержательно-смыслового единства (2011)
Кузнєцова І. В. - Аналіз фразеологічних одиниц семантичного поля частин тіла eye і tongue у англійській мові (2011)
Кузько П. В. - Соціолінгвістичні особливості побутово-розмовної мови в континуумі німецьких діалектів (2011)
Кущ Е. О. - Англійські неологізми соціально-політичної сфери та способи їх перекладу засобами української мови (2011)
Лазебная Н. В. - Англомовний комп’ютерний дискурс: парадигматичні проблеми визначення (2011)
Лещенко Г. А. - Художній переклад і перекладознавча компаративістика: кореляція понять (2011)
Мороз О. Л. - Тональність як текстова категорія: онтологічний аспект (2011)
Морозова О. І. - Ризоморфність дискурсних реалізацій неправди (2011)
Передерій Г. М. - Пафос як жанророзрізнювальна ознака англомовної поетичної драми ХХ століття (2011)
Підгорна А. Б. - Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту: перекладацький аспект (на матеріалі творів сестер Бронте) (2011)
Пшеничних А. М. - Дискурсивні ефекти реперспективізації ситуації (2011)
Терсіна І. З. - Лексико-семантична сполучуваність компонентів сурядних прикметникових словосполучень у текстах Поттеріани (2011)
Ткач Х. Р. - Структурно-семантичні особливості дієслова bedienen (2011)
Федорова Ю. Г. - "Трансформанта" англомовної картини світу як ключовий елемент динаміки концептуальної парадигматики словникового складу сучасної англійської мови (2011)
Фесенко І. М. - Компенсація як спосіб перекладу англійського каламбуру (на матеріалі казки л. Керрола "Aliсe in Wonderland”), Корж А. В. (2011)
Чирвоний О. С. - Антономазійні новоутворення комп‘ютерного лексикону (2011)
Чорний О. В. - Опозиція презенс-аорист імперативів у творі Марка Аврелія Антоніна Τ¦ e,,j ἑautTn (2011)
Шевченко О. І. - Семіотизація темпоральних параметрів дійсності (на матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу) (2011)
Артемова А. Ф. - Английская ономастическая лексикография, Леонович О. А. (2011)
Казак М. Ю. - Медиатекст в парадигме интертекстуальности (2011)
Маляренко І. О. - Етноконцепт Бумеранг в текстах австралійської поезії (2011)
Панасенко Н. И. - Контрастивный анализ американского и украинского песенного фольклора (2011)
Титул, зміст (2010)
Світланова В. - Коли наступне свято демократії? (2010)
Павловський А. - Куди йдемо? (2010)
Фылоненко С - "Горе тому, хто оправдує нечестивого ради мзди і від правдивого правду віднімає", Сищук О. (2010)
Іваненко Н. - Гуманітарна політика як дзеркало духовного нездоров’я держави (2010)
Славинський М. - Борис Олійник: Видатному українському поетові й громадському діячеві, Героєві України –75! (2010)
Миколаїв Ю. - "Що ближче до Києва, то менше демократії" (2010)
Поташний Ю. - Абетка для мерів (2010)
Поташній Ю. - Голодомор і політики (2010)
Тищук Є. - Контрактний бум (2010)
Тищук Є. - Правова система держави повинна мати запас міцності (2010)
Запорожець О. - Є що згадати, є що передати (2010)
Філоненко С. - Майбутнє - за інноваціями в сучасній освіті (2010)
Рудич Ф. - Політична нація України: передумова утвердження єдиної держави (2010)
Шпакович O. - Ринкова економіка і демократичне суспільство. Умови членства в ОЕСР (2010)
Нестерович В. - Pro et contra. Здійснення лобіювання на користь іноземних інтересів (2010)
Юдін г. - Чи можна позбутися кредитних лещат? (2010)
Павлюк Т. - Хаос на ринку послуг оцінювання (2010)
Поташній Ю. - Фінансове право - найважливіша з наук (2010)
Шпаковська Т. - Творити, шукати, вивчати (2010)
Марчук Л. - "Каштани падають на брук, тук-тук..." (2010)
Петрова Л. - Студенти зібрали кошти на відновлення церкви в селі Кути (2010)
Черненко С. - "Зоря" вірить у свою зірку (2010)
Поташній Ю. - Незастрахований урожай (2010)
Кирей В. - Повернути титул "житниці Європи" (2010)
Пелимська В. - Від якості освіти – до якості життя (2010)
Красовська О. - Вартові пульсу вітчизняної політики (2010)
Цирфа Ю. - Оскільки радіохвилі керують життям на планеті... (2010)
Пузикова Л. - Жадібні до знань прагнуть успіху (2010)
Пузикова Л. - Життя в дар – від мандрівної клініки (2010)
Вікторова Г. - Італійський закрійник Отторіно Реджинато щомісяця в Києві працює в ательє дизайнера Олени Голець (2010)
Красовська О. - Як хочеться стати столицею світу! (2010)
Клейменова О. - Злетіти над суцільною неприємністю (2010)
Клейменова О. - "Молодість" приходить і нікуди від нас не йде (2010)
Марчук Л. - Вогонь галицької гути причарував митців-склярів із усього світу (2010)
Писаренко С. - Це і є інтимне єднання, як у балеті! (2010)
Содержание (2008)
Большаков В. И. - До відкриття навчально-практичного центру інноваційних технологій при Придніпровській державній академії будівництва та архітектури, Коваль О. О., Щербак Ю. О., Остапченко Т. Е. (2008)
Ажермачев Г. А. - Применение сейсмопоглотителя рамочного типа в сейсмостойких каркасах, Абдурахманов А. З. (2008)
Ажермачев Г. А. - Влияние сварочного процесса на прочность сварного соединения (2008)
Ажермачев Г. А. - Особенности применения арматурного проката класса а500с, согласно дсту 3760:2006 при изготовлении сварных стыков рабочей арматуры сейсмостойких каркасных зданий с использованием ручной дуговой сварки, Меннанов Э. А. (2008)
Аметов Ю. Г. - Проблемы реконструкции зданий–памятников архитектуры в условиях г. Одессы, Сазонова И. Р, Абдулин С. З., Крисанова Ю. Ф. (2008)
Бамбура А. Н. - Некоторые особенности моделирования и расчетов высотных зданий, Сазонова И. Р. (2008)
Банников Д. О. - Планирование и проведение исследований по экспериментальному изучению сыпучих материалов в емкостных конструкциях (2008)
Барабаш М. С. - Методы автоматизации моделирования и анализа свойств проектируемого объекта (2008)
Бауск Е. А. - Опыт применения геофизических методов при проектировании и техническом контроле свайного основания, Довбнич М. М., Кузина Г. П., Стовас Г. М. (2008)
Беликов А. С. - Моделирование для принятия решений при ликвидации аварий в сложных условиях, Голендер В. А., Касьян А. И., Шаломов В. А., Криворучко В. И. (2008)
Беликов А. С. - Оценка радиоактивности строительного материала - газобетона, Мартыненко В. А., Запрудин В. Ф., Гупало О. С. (2008)
Березок А. Н. - Альтернативные технологии модернизации домов массовой застройки не крупных городов, Шаленный В. Т., Несевря П. И., Папирнык Р. Б., Понизов С. Е., Бицоева О. А., Каменев А. С., Москаленко А. А., Скокова А. А., Сморода А. Ю. (2008)
Берестянская С. Ю. - Оценка огнестойкости сталебетонных перекрытий зданий и сооружений (2008)
Білик С. І. - Методика визначення дотичних напружень в сталевих балках зі змінним перерізом (2008)
Большаков В. И. - К вопросу о наследовании ближнего порядка при плавлении кристаллических металлов, Воробьев Г. М., Кривуша Л. С., Ротт Н. А. (2008)
Большаков В. И. - Мозаичность кристаллов и кластерная модель жидкости, Воробьев Г. М., Кривуша Л. С., Ротт Н. А. (2008)
Большаков В. И. - Прогнозирование основных характеристик качества целевого продукта на стадии его проектирования, Дубров Ю. И., Жевтило Е. Ю. (2008)
Большаков В. И - Использование низкоуглеродистых сталей высокой прочности в металлических конструкциях каркаса надстройки пятиэтажных жилых домов, Лаухин Д. В, Бекетов А. В., Рабич Е. В., Магала В. С., Ковтун-Горбачева Т. А. (2008)
Большаков В. І. - Технологічні основи формування техногенних відходів в склад яких входять s,-p,-d-елементи та їх використання в екоматеріалознавстві, Приходько А. П., Савін Л. С., Баранов Ю. Д., Савін Ю. Л., Сторчай Н. С. (2008)
Большаков В. І. - Фізико-хімічні основи виробництва модифікованих цементів, бетонів, Приходько А. П., Савін Л. С., Салей А. А., Савін Ю. Л., Сторчай Н. С. (2008)
Большаков В. И. - Реконструкция жилого пятиэтажного здания в г. Днепропетровске, Разумова О. В., Могилевцева И. Н. (2008)
Большаков В. И. - Возможность использования альтернативных систем легирования высокопрочного проката строительного и транспортного назначения назначения, Узлов О. В., Зотов Д. С. (2008)
Болюк С. В. - Эффективные полимерные нетвердеющие материалы с кольматирующими и изолирующими способностями (2008)
Веселовский Д. Р. - Исследование гидроабразивного износа ремонтных полимерных композиций, Савицкий Н. В., Веселовский Р. А. (2008)
Войцехівський О. В. - Щодо шляхів вдосконалення існуючих методів оцінки технічного стану залізобетонних конструкцій, що експлуатуються, Шайнога О. Р. (2008)
Волкова В. Е. - Идентификация и прогнозирование динамического поведения гибкого стрежня (2008)
Галагуря Е. И. - Экспериментальные исследования стальных и сталебетонных колонн при при различных схемах нагружения, Галагуря Е. Ю. (2008)
Галушко В. А. - Экономико-математическая модель определения безремонтных сроков службы жилых зданий (2008)
Гапонова Л. В. - Теплоізолюючі матеріали для житлово-комунального і промислового будівництва (2008)
Глуховский В. П. - Контроль длинномерных составных конструкций на основе эхо-метода и спектрального анализа сигналов, Марьенков Н. Г., Вусатюк А. Е. (2008)
Головко С. И. - Оценка эффективности усиления оснований методом высоконапорной инъекции (2008)
Гордеева И. А. - Количественные критерии оценки социально – психологического климата команды проекта (2008)
Гордиенко Т. В. - Роль точности геометрических параметров сечений при расчете надежности строительных конструкций (2008)
Губайдуллин Г. А. - Новые средства неразрушающего контроля в стройиндустрии (2008)
Деревянко В. Н. - Гидрофобизация сульфатов кальция сульфо - алюминатными цементами, Курятник Т. С. (2008)
Євель С. М. - Організаційно-технологічні рішення зведення головного корпусу збагачувальної фабрики вугільної шахти, Гончаренко Д. Ф. (2008)
Ершова Н. М. - Аналитическое конструирование автоматических планирующих устройств (2008)
Ершова Н. М. - Экономико-математические модели в системе поддержки принятия решений для строительных фирм, Чирин Д. А. (2008)
Ершова Н. М. - Управление персоналом фирмы на стадиях ее жизненного цикла, Шибко О. М. (2008)
Ефименко В. И. - Деформативность центрифугированных трубобетонных элементов, Стороженко Л. И. (2008)
Ефименко В. И. - Строительные конструкции и узлы из стальных труб, заполненных центрифугированным бетоном, Сухан А. П. (2008)
Ігнасіо Г. М. - Cучасні технології в будівництві: досвід іспанської компанії JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. (Іспанія), Жук В. М., Рутковська І. З. (2008)
Кирнарский А. С. - Совершенствование технологии обогащения кварцевых песков месторождения "Мураевня" (2008)
Кирнос В. М. - Деякі аспекти муніципального управління в сучасних умовах, Бородін М. О. (2008)
Кірнос В. М. - Ліквідаційний цикл: організаційно-технологічні аспекти розбирання, руйнування і знесення об'єктів будівництва, Кравчуновська Т. С., Барінов Д. Ю., Уваров П. Є. (2008)
Кирнос В. М. - Исследование влияния организационно-технологических факторов на стоимость проекта комплексной реконструкции жилой застройки, Кравчуновская Т. С., Бородай Г. В. (2008)
Кірнос О. І. - Вдосконалення організаційно-економічного механізму контролю ефективності використання ресурсів будівельного підприємства, Нікітін Д. С., Ткач Т. В., Кірнос І. В. (2008)
Китов Ю. П. - Оценка несущей способности комбинированных конструкций при действии статических и подвижных нагрузок, Ватуля Г. Л. (2008)
Ковалёв М. А. - Несущая способность сталебетонных балок, Игнатенко А. В. (2008)
Колохов В. В. - Влияние нарушения структуры бетона на напряженно-деформированное состояние локальной области элемента конструкции (2008)
Кравцив Л. Б. - Влияние интенсивных температурных воздействий на несущую способность сталебетонных конструкций (2008)
Кулик Г. И. - О диагностике эксплуатирующихся строительных объектов (2008)
Кулябко В. В. - Демпфирующие устройства, Дудник Ю. В. (2008)
Лантух О. В. - Об’екти будівництва як єдина еколого-енергетічна система, Драгунова Н. О., Коваль О. О., Юрченко Є. Л. (2008)
Лаухина Л. Н. - Экономическая эффективность проектирования железобетонных конструкций с учетом кинетики коррозии бетона, Линник Р. Я., Савицкий Н. В. (2008)
Ливинский А. В. - Многовариантные модели систем управления качеством в проектно-ориентированных компаниях, Коваленко Н. В. (2008)
Литвиненкр С. В. - Аналіз заходів державного регулювання ринку праці, висунуті на тристоронній генеральній угоді (2008)
Лобяк О. В. - Особливості моделювання та розрахунок конструкції ушкодженого шляхопроводу (2008)
Лучко Й. Й. - До питання про мінімізацію концентрації напружень в околі отворів різної конфігурації при підкріпленні пластинчатих конструкцій, Іваник Є. Г., Ливдар В. А. (2008)
Лучко Й. Й. - Методика вимірювання напружено-деформованого стану елементів конструкцій під час змінних температур і навантажень (2008)
Любомирский Н. В. - Влияние температурного фактора на процесс карбонизации известкового теста, Локтионова Т. А., Бахтин А. С. (2008)
Менейлюк А. И. - Проблемы использования украинских бентонитов в бестраншейных технологиях прокладки инженерных коммуникаций, Дмитриева Н. В., Петровский А. Ф. (2008)
Менейлюк А. И. - Подвижность и водоотделение дисперсно-армированной смеси для бетонных полов, Попов О. А., Москаленко В. И. (2008)
Москаленко В. И. - Прочностные свойства дрсно-армированного бетона для горизрнтальных покрытий (2008)
Нажа П. Н. - Напряженно – деформированное состояние упругого весомого полупространства, к верхней границе которого приложена вертикальная сосредоточенная сила, Шаповал В. Г., Шаповал А. В. (2008)
Нікіфорова Н. А. - Вплив комплексних поліфункціональних добавок на довговічність важких бетонів (2008)
Никифорова Т. Д. - Методика и результаты экспериментальных исследований теплофизических характеристик грунтов, Куличенк И.И., Савицкий Н.В. (2008)
Опанасенко О. В. - Оцінка несучої здатності каркасу промислової будівлі до складу якого входять сталебетонні колони (2008)
Орел Е. Ф. - Численные расчеты брусковых колонн на центральное сжатие, Петров А. Н. (2008)
Павлов И. Д. - Обоснование границы допустимого риска в выборе величины сметной стоимости и продолжительности при заключении контракта, Данкевич Н. А. (2008)
Павлов И. Д. - Организационно-методологические аспекты повышения технологичности функциональных строительных систем, Каплуновская М. А. (2008)
Павлов И. Д. - Инновационный подход к управлению организационно-техническими мероприятиями в городском строительстве и хозяйстве, Терех М. Д., Арутюнян И. А. (2008)
Перегинец И. И. - Рациональное проектирование утепления конструкций, граничащих с грунтом, для малоэтажных жилых зданий, Шляхов К. В., Савицкий Н. В. (2008)
Петренко В. О. - Экономия энергоресурсов системами жизнеобеспечения зданий за счет прерывистой подачи тепла, Петренко А. О. (2008)
Петренко В. И. - Численное обоснование выбора конструкции станции односводчатого типа в процессе проектирования, Петренко В. Д., Тютькин А.Л. (2008)
Петровский А. Ф. - Украинские бентониты в бестраншейных технологиях, Менейлюк А. И. (2008)
Пирадов К. А. - Семь новых чудес света. чудо первое- Cristo Redentor (2008)
Пічугін С. Ф. - Сталезалізобетон в легких сталевих каркасах будівель, Семко О. В., Трусов Г. М. (2008)
Приходько А. П. - Социально-экономические показатели опасности радонопоступления из грунтов в воздух помещений зданий на территории г. Днепропетровска, Беликов А. С., Гупало О. С. (2008)
Пшинько А. Н. - Сборно-монолитное строительство в украине: проблемы и перспективы, Нетеса Н. И., Паланчук Д. В. (2008)
Радкевич А. В. - Исследование потока требований на выполнение работ дорожно-строительными машинами, Яковлев С. А. (2008)
Распопов А. С. - Воздействие подвижных нагрузок на балочный мост, моделируемый системой дискретных элементов, Артемов В. Е., Руссу С. П. (2008)
Резуненко М. Е. - Влияние сосредоточенных воздествий на несущую способность гиперболической оболочки (2008)
Рунова Р. Ф. - Ефективність нових розробок в системі пластифікуючих добавок для бетонів, Руденко І. І., Товстоніс В. В., Чудновський С. М. (2008)
Рунова Р. Ф. - Основы разработки современных высокопрочных бетонов, Троян В. В. (2008)
Савицкий Н. В. - Рациональная система плоского сборно-монолитного перекрытия, Баташева К. В., Токарь Е. Л., Никифорова Т. Д., Зинкевич А. Н., Зинкевич О. Г. (2008)
Савицкий Н. В. - Рациональные области применения рамных систем без диафрагм жёсткости для строительства многоэтажных и высотных зданий, Зезюков Д. М. (2008)
Савицкий Н. В. - Экономическая эффективность прогнозирования долговечности бетона и железобетона, Матюшенко И. Н., Никифорова Т. Д., Шляхов К. В. (2008)
Савицкий Н. В. - Вариантное проектирование сборно-монолитного каркаса многоэтажных зданий социального назначения, Никифорова Т. Д., Шляхов К. В., Бардах А. Е., Несин А. А. (2008)
Савицький А. М. - Експериментальне дослідження адгезійної сумісності матеріалів для ремонту залізобетонних конструкцій, Пшінько А. М., Савицький М. В. (2008)
Савицкий Н. В. - Диагностика и оценка функциональных свойств железобетонных конструкций методом пробной нагрузки, Тытюк А. А. (2008)
Савицкий Н. В. - Значимость конструктивных параметров в обеспечении прочности наклонных сечений железобетонных элементов, Тытюк А. А., Шевченко Т. Ю. (2008)
Савицкий Н. В. - Климатические условия эксплуатации зданий в украине для решения задач теплоснабжения, Юрченко Е. Л., Коваль Е. А. (2008)
Савченко Г. Ф. - Проектирование интерьера телестудии (2008)
Семко О. В. - До аналізу ризиків помилкової діагностики при обстеженні несучих будівельних конструкцій, Воскобійник О. П. (2008)
Сериков Я. А. - Исследование вибрации двигателей внутреннего сгорания виброакустическим методом, Таланин Д. С. (2008)
Сєріков Я. О. - Діагностика стану монолітного бетону в конструкційних елементах будівельних споруд ультразвуковим імпульсним методом (2008)
Смолянюк Н. В. - Оценка несущей способности сталебетонного перекрытия промышленного здания (2008)
Солодкий С. Й. - Взаємозв’язок структури, міцності і тріщиностійкості бетону в умовах згину (2008)
Соломка В. И. - Экономическая эффективность эксплуатации искусственных сооружений (2008)
Соха В. Г. - Использование тепловизора для энергоаудита ограждающих конструкций зданий, Менейлюк А. И., Бабий И. Н., Борисов А. А. (2008)
Сторожук Н. А. - Новая технология использования золошлаковых смесей в строительстве, Дехта Т. Н., Павленко Т. М., Сидоренко Н. Г. (2008)
Стоян О. В. - Проблеми реставрації пам’яток архітектури в Україні (2008)
Сухоруков Б. Д. - Построение линий влияния по осциллограммам загружения мостовых конструкций медленно движущейся испытательной нагрузкой (2008)
Тарасенко В. П. - Анализ совместной работы арок и надарочных строений железобетонных арочных мостов, определение продольных перемещений проезжей части под нагрузкой и изменения зазоров в деформационных швах, Соломка В. И., Савчинский Б. В. (2008)
Тимошенко О. А. - Екологічна доцільність експлуатації каховського водосховища (2008)
Троян В. В. - Поліфракційність заповнювача як технологічний фактор формування структури високоміцного бетону, Товстоніс В. В. (2008)
Федоркин С. И. - Кинетические основы карбонизации известкового теста, Любомирский Н. В. (2008)
Філоненко О. І. - Аналіз зовнішніх засобів зменшення тепловтрат підлогою на ґрунті (2008)
Чихладзе Э. Д. - Оценка несущей способности сталебетонных колонн различного поперечного сечения при действии нагрузки и температуры, включающей пожар, Веревичева М. А. (2008)
Чуб А. А. - Практическое применение методики оценки влияния технологических переделов на однороность бетона по прочности и морозостойкости, Заяц В. И. (2008)
Швец В. Б. - Результаты сопоставления коэффициентов устойчивости, полученных по уравнениям регрессии и программе Plaxis, Рубан О. А. (2008)
Шутенко Л. М. - Дослідження тріщинуватості бетону в конструкціях ультразвуковим імпульсним методом, Сєріков Я. О., Золотов М. С., Сєріков С. Я. (2008)
Щербина Л. В. - Генезис структуры и свойств шлакощелочных цементов в условиях циклического изменения влажности (2008)
Яровий Ю. М. - Експериментальні натурні дослідження напружено-деформованого стану вант-відтяжек висотних споруд, Мозговий А. О., Горовий О. І., Сорокін О. Б., Сергієчко О. І., Попов В. В. (2008)
Яровой С. Н. - Усиление и ремонт предаварийного участка большопролетного покрытия сборочного корпуса самлетов харьковского авиационного предприятия в условиях действующего производства, Петров В. И, Горовый А. И., Дорофеев Е. Ю. (2008)
Реферати (2008)
Исходные данные (2008)
Титул, зміст (2010)
Сищук О. - Нового Податкового кодексу не буде. Вдосконалюватимуть наявний варіант (2010)
Дубровін С. - Столичний репортаж (2010)
Кедровська Ю. - Позаблоковий статус і роль лапок (2010)
Місцеві вибори 2010: обличчя влади (2010)
Поташний Ю. - Ради без влади (2010)
Петров І. - Розчистити виборче поле, уніфікувати правила проведення різних типів виборів (2010)
Цирфа Ю. - Венеціанська комісія – Україна: жодної романтики (2010)
Філоненко С. - Українсько-німецька перспектива медіації: допомогти знайти шлях до примирення (2010)
Філоненко С. - Долати злочинність злочинними методами – неприпустимо (2010)
Омелянчук І. - "Good morning!" від генерала (2010)
Тихонов М. - Спадкоємець ратної справи, або Військовий у п’ятому поколінні (2010)
Тищук Є. - "Морські вовки"... родом із Одеси (2010)
Сищук О. - Василь Хара: "Підвищення пенсійного віку – це крайній захід" (2010)
Сищук О. - Кочові рекомендації (2010)
Сищук О. - Апарат парламенту очікують зміни (2010)
Петренко І. - Навчаймося парламентаризму! (2010)
Погорєлова А. - Удосконалення роботи офісу депутата в контексті демократичного зміцнення українського парламенту (2010)
Тертишник В. - Законодавча влада: українські реалії та доктринальні проблеми (2010)
Корж І. - Розбалансованість системи державної влади в Україні – ключова проблема управління у сфері державної безпеки України (2010)
Бобко А. - Україні заздрить світ. А вона безпорадна (2010)
Мартовицький В. - Земля захищається (2010)
Садиков М. - Енергетична безпека: електроенергія, вугілля, новітні технології (2010)
Цирфа Ю. - Стокгольм сказав: "Газ!" Україна знає, що робити? (2010)
Поташній Ю. - Електронна Україна: зроблено лише перший крок (2010)
Зустрічай новорічні свята з Першим Національним! (2010)
Поташній Ю. - Альпи допомогли Карпатам (2010)
Шарикова З. - Словаччина "на дотик": піднятись у гори, зануритись у мінеральні води й скуштувати сиру на вівчарській фермі (2010)
Заіменко Н. - Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України – 75!, Смілянець Н. (2010)
Миколаїв Ю. - Від повітового – до національного (2010)
Тищук Є. - Ігор Коваль: "Ректор перш за все має бути патріотом свого навчального закладу" (2010)
Лубянська С. - Ми готуємо творчу еліту! (2010)
Лубянська С. - "Шануй і поважай те що маєш, і ніколи не жалкуй за тим, чтого не маєш" (2010)
Ранньохристіянські раритети знову вдома (2010)
Клейменова О. - Вуличне виховання (2010)
Баринова-кулеба В. - Ось ковзнули промені сонця по білому цвіту акацій (2010)
Акішина М. О. - Метабола у поетичному дискурсі (2011)
Афанасьєва О. М. - Дискурсивна парадигма суспільних і мовознавчих наук у дослідженні політичного/політологічного дискурсів (2011)
Бехта І. А. - Пряме мовлення у наративній структурі постмодерністського художнього тексту (2011)
Бумбур Ю. М. - Рецепція заголовку (2011)
Вецкур Т. А. - Секвенційний характер інструктивного повчального дискурсу (на матеріалі англійської мови) (2011)
Волкова С. В. - Концепт "майбутність" в американському фольклорному дискурсі (2011)
Воронцова Н. Г. - Поліваріантна (гіпотетична) інтерпретація предмету думки мовця стороннім реципієнтом (2011)
Гончарова З. В. - Фотография как невербальный компонент креолизованного текста (2011)
Декало О. О. - Діловий дискурс у сучасній лінгвістиці (2011)
Дерді Е. Т. - Фонові знання як екстралінгвістичний феномен у науково-технічному перекладі (2011)
Ділай М. П. - Стратегія маніпулювання в комунікативній моделі англомовної протестантської проповіді (2011)
Єрмоленко І. І. - "Чорний детектив" Даніеля Пеннака: лінгвопоетичний ракурс (2011)
Займак Т. С. - Дискурсивные функции пресуппозиций обращений (2011)
Зарума О. Р. - Когнітивний характер структурування основних положень текстів міжнародних договорів (2011)
Карпа І. Б. - Застосування комунікативних тактик в електронних текстах (на матеріалі інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers) (2011)
Козак С .В. - PR – дискурс: проблема теоретичної ідентифікації (2011)
Кокоза Г. А. - Семіотика одягу в англомовному публіцистичному дискурсі (2011)
Колесова А. О. - Ад’єктивна синестезія у створенні художнього образу коханої в англомовних поетичних текстах XIX-XX століття (2011)
Коч Н. В. - Генезис метафоры в диахронии: опыт исследования (2011)
Кулик Н. Д. - Актуальні питання дослідження німецьких прислів’їв (2011)
Лисюченко М. К. - Мова як матеріальна основа функціонування влади в політичному дискурсі (2011)
Лут К. А. - Інтеракція візуальних та вербальних метафор у популярному економічному дискурсі (2011)
Мороз О. В. - Роль індексу цитування при встановленні продуктивності та впливовості наукових журналів (2011)
Охріменко В. І. - Основні принципи розкриття смислової структури модальних одиниць (на матеріалі італійської мови) (2011)
Пантюшенко Є. Г. - Стилістичні засоби об’єктивації емоцій у художньому тексті (2011)
Передерій В. А. - Лінгво-парадигматична структурація дискурсу інтернет-щоденника (2011)
Петренко С. В. - Вставні тексти як ознака гібридних жанрів (на матеріалі англомовного літературно-критичного медійного дискурсу) (2011)
Пініч І. П. - Втілення емоцій у дискурсивних актах неформальної комунікативної взаємодії (2011)
Полєжаєв Ю. Г. - Суспільно-політичного дискурс як багатогранний соціолінгвістичний феномен (2011)
Присяжнюк Л. Ф. - Ритмічна організація художнього тексту як засіб втілення змінених станів свідомості (2011)
Репех Н. В. - Семантика початку та кінця в англомовному журнальному дискурсі: лінгвокогнітивний аспект (2011)
Рижикова М. Д. - Гендерні особливості лаудативного дискурсу (на матеріалі англомовних персональних оголошень) (2011)
Ріпецька І. Є. - Ефективність застосування інтертекстуального підходу до автоматизованої класифікації наукових текстів (2011)
Савчук В. І. - Типологія звернень президентів США (2011)
Самковська А. С. - Невербальні засоби вираження впевненості в англомовному політичному дискурсі (2011)
Семенець О. О. - Домінанти мовно-системної організації в сучасних дискурсивних практиках (2011)
Семотюк О. Л. - Інавгураційні промови українських та німецьких президентів: контент-аналіз комунікативних стратегій, Мараховська Н. О. (2011)
Сорокіна Л. Є. - Маніпулятивні макростратегії в англомовному діалогічному дискурсі (2011)
Таценко Н. В. - Трансформації потреб людини та їх зв'язок з типами дискурсу (2011)
Тіщенко О. В. - Систематизація ознак англійського спортивного телерепортажу (2011)
Тхір М. Б. - Принципи структурно-семантичної організації політичних промов президента США Барака Обами (2011)
Тхор Н. М. - Специфика использования языковых средств полифонии в системе психологического романа, Попик И. П. (2011)
Улитина Н. А. - Рекламные тексты: трудности перевода (2011)
Хникіна О. О. - Cтруктурні та семантичні особливості офіційного (судового) дискурсу обвинувачення (2011)
Холмогорцева І. С. - Британський фольклор: школи, напрямки, об’єкти дослідження (2011)
Чистяк Д. О. - Трансформація французької інтертекстуальної теорії у радянській та пострадянській філологічній науці (2011)
Шварцман О. И. - Роль мелодии в дифференции речи участников судебного процесса (2011)
Шевельова-Гаркуша Н. В. - Ритміко-синтаксична організація віршового мовлення у текстах сучасної американської візуальної поезії (2011)
Шевченко О. І. - Телеологічні аспекти смислоутворення у англомовному публіцистичному дискурсі (2011)
Яригіна В. В. - Питальні речення як засіб створення експресивності в українських проповідях (2011)
Бублейник Л. В. - Лексична парадигматика у створенні мовної картини світу (2011)
Венжинович Н. Ф. - Фразеологізми з компонентом око/очі в англійській, українській та російській мовах (2011)
Григоренко Н. М. - Імена станів загальної психічної загальмованості в структурі значень українських та англійських назв емоційних явищ (2011)
Иваненко С. В. - К вопросу о изучении лексем цветообозначения в современном русском и английском языках (2011)
Клименко О. Л. - Специфіка відображення світу сленговим вокабуляром англійської та української мов (2011)
Кузько П. В. - Діалектна німецькомовна картина світу: культуролінгвальний аспект дослідження (2011)
Макаренко О. Є. - Особливості процесу номінації в англійській та українській мовах (на матеріалі рибальської лексики) (2011)
Ніколаєва Н. М. - Особливості вживання лексико-семантичних класів слів-кольоропозначень "синій", "голубий", "блакитний" в німецькій, українській та російській мовах (2011)
Прус С. І. - Православні еклезіоніми в порівняльному аспекті (на матеріалі української, російської та англійської мов) (2011)
Сеттарова М. Д. - Основные характеристики слога в современной лингвистике (2011)
Турський В. О. - Особливості національної специфіки полісемії дієслів мовлення української та англійської мов (2011)
Шеремет Д. В. - Методи відтворення англійських абревіатур українською мовою (2011)
Захарова Н. В. - Синергетичний підхід до інтерпретації складних семіотичних систем (2011)
Каліберда О. О. - Тлумачний словник англійської мови: лінгвальне знання vs. енциклопедичне знання (2011)
Морева Г. Г. - Приблизительное количество: гносеологические и языковые аспекты, Кожухова Г. О. (2011)
Панченко О. О. - Філософський фундамент дослідження концепту "Любов" у сучасній англійській мові (2011)
Тімоніна А. Ю. - Словесний символ та знак: спільні та відмінні риси (2011)
Дзюблюк О. - Регулятивний механізм валютної політики в період кризових явищ на фінансових ринках (2013)
Луців Б. - Оцінка ризиків кредитно-інвестиційної діяльності комерційних банків, Заславська О. (2013)
Довгань Ж. - Вплив іноземного капіталу на фінансову стійкість банківської системи (2013)
Лобозинська С. - Економічний аналіз розвитку банківської системи України в роки незалежності (2013)
Сенищ П. - Вплив іноземних банківських інвестицій на підвищення рівня життя населення України (2013)
Кореновський О. - Теоретичні основи формування фінансових механізмів сталого розвитку соціально-економічної системи (2013)
Говорушко Т. - Управління грошовими потоками та забезпечення фінансової рівноваги підприємства, Ситник І. (2013)
Перевознюк В. - Теоретична концептуалізація фінансових ресурсів підприємств (2013)
Лободіна З. - Бюджетне забезпечення охорони здоров’я: детермінанти впливу на людський розвиток (2013)
Письменний В. - Проблеми реалізації принципів організації місцевих фінансів у вітчизняній практиці (2013)
Гуменюк В. - Фінансове забезпечення проектів розвитку курортної справи на засадах публічно-приватного партнерства (2013)
Фліссак К. - Вплив економічної дипломатії на врегулювання зовнішньої заборгованості держави (2013)
Мартинюк В. - Оцінка фіскальної безпеки України, Баранецька О. (2013)
Желюк Т. - Подолання фіскальних дисбалансів у системі антикризової політики держави (2013)
Маршалок Т. - Моніторинг перекладання податкового тягаря в Україні (2013)
Василевська Г. - Світова практика використання фіскального інструментарію у забезпеченні позитивної економічної динаміки, Лісовський Р., Лауріш Н. (2013)
Гуцул І. - Податкове стимулювання інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації (2013)
Ткаченко Н. - Управління персоналом страхової компанії як гарантія фінансової стійкості (2013)
Кнейслер О. - Ідентифікація та графічна інтерпретація структури перестрахувального ринку (2013)
Левченко В. - Теоретико-прагматичні підходи до формування конкурентоспроможності страховика (2013)
Абакуменко О. - Оцінка динамічної стійкості фінансового ринку України (2013)
Небрат В. - Теоретичні аспекти становлення державних фінансів (2013)
Стоян В. - Еволюція інституту казначейства: витоки та становлення (2013)
Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації та ефективності функціонування банківської системи України (за матеріалами наукової конференції) (2013)
Наші автори (2013)
Annotations (2013)
Содержание (2015)
Наукометричні бази даних та їх роль на шляху інтеграції вітчизняної науки в європейський та світовий дослідницький простір (2015)
Чернишова Л. І. - Стратегічні напрямки профілактики поліомієліту (лекція) (2015)
Резолюція науково-практичної конференції "Медик-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей" (19–20 березня 2015 року, Київ) (2015)
Резолюція XI Всеукраїнської школи-семінару "Діагностика та лікування первинних імунодефіцитів" з міжнародною участю (2015)
Viljanen M. - Індукція запалення як можливий механізм впливу пробіотиків при синдромі атопічної екземи/дерматиту, Pohjavuori E., Haahtela T., Korpela R., Kuitunen M., Sarnesto A., Vaarala O., Savilahti E. (2015)
Gillman S. - Концепция замещения рецепторов как предиктор клинической эффективности препарата: сравнительный анализ блокаторов Н1-рецепторов второго поколения, Gillard M., Benedetti M. S. (2015)
Esposito S. - Влияние смешанного бактериального лизата (ОМ785 BV) на иммуногенность, безопасность и переносимость инактивированной вакцины против гриппа у детей с рецидивирующей инфекцией дыхательных путей, Marchisio P., Prada E., Daleno D., Porretti L., Carsetti P., Bosco A-L., Ierardi V., Scala A., Principiа N. (2015)
Уманець Т. Р. - Основні положення настанов по веденню хворих з алергією до коров'ячого молока. Частина ІV. Лікування та прогноз алергії до коров'ячого молока, Шадрін О. Г., Клименко В. А., Няньковський С. Л., Лупальцова О. С., Яновська К. О., Ащеулов О. М., Няньковська О. С., Яцула М. С. (2015)
Чернишова Л. І. - Множинна антибактеріальна резистентність Streptococcus pneumoniaе. Можливості емпіричної антибактеріальної терапії пневмококової інфекції у дітей, Гільфанова А. М., Бондаренко А. В., Яновська В. В., Глушкевич Т. Г. (2015)
Кокоркин Д. Н. - Сравнительная патология носа и околоносовых пазух у детей и подростков с хроническими гнойными средними отитами (2015)
Попович В. І. - Порівняльна ефективність рослинного фітонірингового препарату з комплексною дією та синтетичного протизапального засобу в лікуванні дітей з негнійними формами гострого риносинуситу, Кошель І. В. (2015)
Демиденко Ю. Г. - Профілактика, діагностика, лікування абсцесів та інфільтратів черевної порожнини у дітей (2015)
Марушко Ю. В. - Іригаційна терапія носової порожнини при гострих респіраторних вірусних захворюваннях у дітей, Московенко О. Д., Марушко Є. Ю. (2015)
Іфтода О. М. - Загальна імунологічна реактивність та неспецифічний протиінфекційний захист організму дітей із глухотою та (2015)
Коренєв М. М. - Актуальні питання надання медичної допомоги юнацькому контингенту, Пересипкіна Т. В., Сидоренко Т. П., Проскуріна Т. Ю., Рак Л. І., Вародова О. В., Савво І. Д. (2015)
Березенко В. С. - Сучасна стратегія лікування виразкового коліту у дітей, Ткалик О. М., Диба М. Б., Михайлюк Х. З. (2015)
Боброва В. І. - Морфологічні особливості слизової оболонки шлунка у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією, Прощенко Ю. І. (2015)
Сокольник С. В. - Клінічні прояви гелікобактер-асоційованого хронічного гастродуоденіту у дітей із лямбліозом (2015)
Усачова О. В. - Особливості перебігу неонатального герпесу (клінічний випадок), Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М., Курочкіна Т. І. (2015)
Каблукова О. К. - Стан серцево-судинної системи, внутрішньокардіальної та церебральної гемодинаміки у дітей, хворих на бронхіальну астму, Герасимова О. В., Капітан Т. В., Попов В. П., Віннічук Л. Л. (2015)
Абраменко В. В. - Аналіз патогенетичних чинників щодо формування органічних уражень центральної нервової системи у дітей залежно від факторів ризику, Коваленко О. Е. (2015)
Пахольчук О. П. - Клінічні особливості харчової алергії у дітей на тлі синдрому надмірного бактеріального росту тонкої кишки (2015)
Тяжка О. В. - Профілактичні заходи та професійна орієнтація дітей зі спадковою атопією, Левадна Л. О., Горобець А. О. (2015)
Круглікова І. В. - Герпесвірусна інфекція у дітей, хворих на хронічний гломерулонефрит, Фоміна С. П., Багдасарова І. В. (2015)
Яблонь О. C. - Toll-подібні рецептори: роль вродженого імунітету у патоґенезі передчасних пологів та механізмах ушкодження центральної нервової системи у недоношених дітей, Власенко Д. Ю. (2015)
Тарасова І. В. - Аналіз чинників ризику віддалених наслідків гіпоксії у доношених новонароджених із низькою оцінкою за шкалою Апгар, Касян С. М., Радченко М. Л., Швидун К. О. (2015)
Боярская Л. Н. - Опыт работы кафедры детских болезней ФПО Запорожского государственного медицинского университета по совершенствованию преподавания педиатрии на последипломном этапе, Рыжов А. А., Котлова Ю. В., Дмитрякова Г. Н., Подлианова Е. И., Иванова Е. А. (2015)
Материалы научно-практической конференции "Медико-социальные аспекты диагностики, лечения и реабилитации заболеваний у детей" 19–20 марта 2015 года г. Киев (2015)
Pецензия (2015)
Александров О. - Часова затримка критичних зображень точкового джерела поблизу каустики-складки гравітаційно-лінзової системи, Жданов В. (2016)
Козак Л. - Оптичні ефекти від висотних грозових розрядів в атмосфері Землі, Одзимек А., Івченко В., Козак П., Гала І., Лапчук В. (2016)
Кудря Ю. - Мультипольний аналіз поля швидкостей галактик каталогу 2MFGC (2016)
Шатохіна С. - Система Плутона з оцифрованих зображень фотографічних платівок, Казанцева Л., Андрук В., Процюк Ю. (2016)
Жданов В. І. - Мікролінзування протяжними структурами зі сферично-симетричним розподілом маси, Александров О. М., Сташко О. С. (2016)
Ціж М. - Формування сферичних порожнин в моделях Всесвіту з темною енергією, Новосядлий Б. (2016)
Гнатик Р. - Пошук галактичних джерел триплету космічних променів з енергіями понад 10, Жданов В. (2016)
Парновський С. - Метрика однорідної космологічної моделі типу І Біанкі з довільним рівнянням стану матерії (2016)
Лазоренко П. - Астрометричний огляд неба в зоні +2°- +5.5° отриманий на телескопі МАК, Карбовський В., Свачій Л., Буромський М., Кас’ян С. (2016)
Парновський С. - Компактні галактики високої світності: апроксимації функції світності log-нормальним розподілом та функцією Сандерса, Ізотова І. (2016)
Пішкало М. - Ревізоване відносне число сонячних плям і прогноз 25-го циклу сонячної активності (2016)
Єфіменко В. - Статистичні особливості 24-го циклу сонячної активності, Лозицький В. (2016)
Єфiменко В. - Астрономічна обсерваторія Київського національного університете імені Тараса Шевченка у 2015 р. (2016)
Галів М. - Церковно-рілігійне життя села Літиня на Дрогобиччині у XVІ – XVIII ст. (2016)
Stetsyk J. - Opis inwentarzny rezydencji bazilianskiej w Horodence (28.05.1764 r.) (2016)
Тельвак В. - Проблема "Росія та Європа" в історісофському дискурсі та історіографічній практиці Михайла Грушевського, Тельвак В. (2016)
Галик В. - Постійні й тимчасові помешкання Івана Франка під час його навчання у дрогобицькій головній школі та дрогобицькій гімназії імені Франца-Йосифа І (2016)
Священко З. - Аграрне питання в політичній діяльності С. Вітте в оцінці дослідників початку ХХ століття (2016)
Лазорак Б. - Філія австро-угорського банку в Дрогобичі (1902 – 1913 рр.) (2016)
Медвідь О. - Діяльність Фронту національної єдності у Східній Галичині у 1933 – 1939 рр. (2016)
Ільницький В. - До питання функціонування відділів УПА на Чернівеччині (1944 – 1945) (2016)
Попп Р. - Переміщення населення Дрогобицької області (1944 – 1953) (2016)
Корсак Р. - Посткомуністична трансформація правової системи Чеської Республіки (2016)
Хмельницька Л. - Структурно-семантичний аналіз жіночого головного убору в традиційному українському національному костюмі (2016)
Годя І. - Розвиток річкового круїзного туризму в Україні: минуле і сьогодення (2016)
Фуртій В. - Розвиток туризму у посткомуністичних країнах (Польща, Словаччина, Угорщина): досвід організації для України (2016)
Халявка М. - Історія та стан розвитку наукового туризму в Україні (2016)
Вимоги (2016)
Фундатори (2016)
Вихідні дані (2016)
Галів М. - Село Літиня на Дрогобиччині в умовах воєнних знищень кінця XV – XVIІІ ст. (2017)
Stetsyk J. - Zapis darowizny zachariasza-michała kossowicza jako posag na utrzymanie syna-mnicha zakonu bazylianskiego (15.03.1754 r.) (2017)
Лозинська І. - Організація російського цивільного управління у Галичині (серпень-вересень 1914 року) (2017)
Галик В. - Вшанування пам’яті Івана Франка у Дрогобичі за останні сто років (1916 – 2016 рр.): короткий огляд знакових подій (2017)
Стародубець Г. - Підбір, розстановка та основні якісні характеристики радянських посадовців західних областей України в 1944 – 1945 роках (2017)
Batiouk T. - Policy of the management of the OUN’s Carpathian area on the starving arrivals from Ukraine’s Eastern regions (1946 – 1947), Ilnytskyi V. (2017)
Ільницький В. - Основні форми співпраці українського визвольного руху з різними соціальними групами населення у Карпатському краї ОУН (2017)
Ситник О. - Історичні витоки російсько-української війни 2014 – 2017 років (2017)
Корсак Р. - Інституційна організація туризму у ЄС: практика застосування в Україні (2017)
Фуртій В. - Історія розвитку туризму в незалежній Україні (2017)
Ключкович Н. - Історія та сучасний стан розвитку туристичної інфраструктури в Україні (2017)
Кобаль Б. - Історія розвитку етнографічного туризму в Україні (2017)
Росоха С. - Історія розвитку джайлоо-туризму (2017)
Рущак С. - Історія використання і стан розвитку рекреаційної галузі України (2017)
Товт В. - Історія становлення і перспективи розвитку рекреаційно-туристичної зони Закарпатської області (2017)
Вимоги (2017)
Фундатори (2017)
Вихідні дані (2017)
Апопій В. В. - Посилення ролі торгівлі у соціально-економічному розвитку села і формуванні сільського ринку, Процишин О. В. (2010)
Бабенко С. Г. - Методологічні аспекти розвитку політичної економії кооперативних систем, Башнянин Г. І., Драбовський А. Г. (2010)
Мізюк Б. М. - Концептуальна роль інформації в конкурентоспроможності торговельних підприємств споживчої кооперації, Масюк І. І. (2010)
Футало Т. В. - Інтегральні моделі у фінансовій діагностиці торговельних підприємств Львівської області (2010)
Бабенко С. Г. - Організаційна концепція природи кооперативних систем : прості та складні системи, Драбовський А. Г. (2010)
Дмитренко І. А. - Види роздрібної мережі та їх сучасна характеристика (2010)
Лопащук І. А. - Становлення сучасних форм інфраструктури оптового ринку продовольства України (2010)
Мельник І. М. - Логіка та особливості трансформації економічної системи України (2010)
Шталь Т. В. - Концептуальні засади сегментування споживачів послуг підприємств ресторанного господарства (2010)
Радзіховська К. З. - Система господарських зв’язків торговельного підприємства: суть, проблеми організації (2010)
Ковтун О. І. - Шляхи і способи забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах лібералізації та глобалізації національної економіки (2010)
Ананьєв О. М. - Методи оцінки ефективності торговельного підприємства, Белей О. І. (2010)
Білинська Н. Є. - Особливості позабалансового обліку договірних зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами (2010)
Наконечна Н. В. - Удосконалення процесу формування економічної безпеки підприємств (2010)
Хомів О. В. - Діагностика фінансової безпеки роздрібних торгових підприємств у кризових умовах (2010)
Мусаєва А. К. - Формування та функціонування інфраструктури ринку землі України (2010)
Батьковець Г. А. - Інноваційні підходи щодо формування логістичних стратегій, Заяць Н. О. (2010)
Удуд І. Р. - Теоретико-методологічні засади категорії "комерційний ризик” (2010)
Шалева О. І. - Логістичне забезпечення діяльності електронних магазинів в Україні (2010)
Бойкевич О. Р. - Уточнення концептуальних засад економічної безпеки в системі понять потенціалу, конкурентоспроможності та стійкості торговельного підприємства (2010)
Садєков А. А. - Податковий борг і особливості його адміністрування, Покинтелиця В. М. (2010)
Городня Т. А. - Діагностика інвестиційної привабливості підприємств (2010)
Луць Р. І. - Види банківських послуг для малого та середнього бізнесу, їх сутність та особливості (2010)
Андрушків І. П. - Аналіз сучасного інвестиційного клімату в Україні та основні напрями його поліпшення (2010)
Сабадош Л. Ю. - Парадигма теорій оподаткування підприємницької діяльності (2010)
Лещук В. П. - Банківський капітал у діяльності фінансово-промислових груп (2010)
Возна Л. І. - Вплив кризи на фінансову стійкість банківської системи (2010)
Бовш Л. А. - Основні аспекти формування інвестиційної привабливості підприємств готельного господарства України (2010)
Августин Р. Р. - Механізм формування прибутку природного монополіста, Саприка О. Б., Галазюк Н. М. (2010)
Гетьманський В. О. - Підходи до визначення ефективності діяльності підприємства в період економічного розвитку (2010)
Пелик Л. В. - Дослідження пилоємності термостійких фільтрувальних матеріалів при термічному обробленні (2010)
Остап’юк Н. А. - Засади формування інформації бухгалтерського обліку: вплив інфляції (2010)
Чуй І. Р. - Корпоративне оподаткування у США і розвинених країнах світу (2010)
Шпаргало Г. Є. - Про функціонування фонду фінансування будівництва та процедуру його створення в Україні (2010)
Мединська Т. В. - Аналіз нормативно-правової бази у сфері податкового стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні (2010)
Томашик Р. Р. - Проблема управління державною заборгованістю в контексті розвитку кризових явищ в Україні (2010)
Яцко В. В. - Фінансові важелі у системі державного регулювання підприємницької діяльності (2010)
Юсипович О. І. - Економічна сутність і співвідношення понять "господарські ризики”, "економічні ризики” та "підприємницькі ризики”, Бойко Р. В. (2010)
Романів І. І. - Особливості формування капіталу підприємств у Польщі у 1995-2005рр. : емпіричне дослідження факторів прийняття рішень (2010)
Барна М. Ю. - Взаємозв’язок традиційних і нетрадиційних фізико-хімічних методів досліджень під час оцінювання якості вологодського масла, Гавриляк М. Я. (2010)
Полікарпов І. С. - Дослідження зношування целюлозних тканин під дією опромінення (2010)
Бородіна Н. З. - Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2010)
Гальків Л. І. - Людське щастя як чинник розвитку людського капіталу, Миськів Г. В. (2010)
Лихолат С. М. - Бенчмаркінг і маркетингові рішення (2010)
Кушнір Л. П. - Розробка динамічних моделей основних економічних показників діяльності підприємств Закарпатської області, Яцко В. В. (2010)
Кушнір А. М. - Формування та розподіл прибутку українського державного підприємства поштового зв’язку "Укрпошта” (2010)
Цвайг Х. І. - Економічна безпека підприємства: сутність, характеристика та механізм формування, Гримак А. В. (2010)
Ящук В. І. - Управління розвитком як метод забезпечення економічної безпеки підприємства рітейлу (2010)
Попітіч Т. В. - Інвентаризація в торговельних підприємствах споживчої кооперації та аспекти відображення в обліку її результатів, Озеран Н. М. (2010)
Пєтухова Т. О. - Теоретичні аспекти формування системи оцінки людського капіталу на підприємствах залізничного транспорту (2010)
Орлов І. В. - Передумови формування національних систем бухгалтерського обліку, Грицишен Д. О. (2010)
Куцик П. О. - Аналітичні аспекти управління дебіторською заборгованістю та її прогнозуванням (2010)
Бачинський В. І. - Обліково-контрольні моделі, що базуються на економічних категріях "дохід” і "прибуток” для прибуткових і неприбуткових суб’єктів кооперативних систем (2010)
Вірт М. Я. - Територіальна соціально-економічна система Тернопільської області, Куцик В. І. (2010)
Скибінський С. В. - Передумови ефективної маркетингової діяльності підприємств споживчої кооперації, Ванівський М. М. (2010)
Сук П. Л. - Формування системи обліку оплати праці на підприємстві (2010)
Куцик В. І - Методи і методичні підходи до планування діяльності підприємства: співвідношення та розвиток у сучасних умовах, Чаус В. М. (2010)
Павленко І. А. - Організаційно-правові аспекти формування законодавства у сфері інноваційного підприємництва (2010)
Відомості про авторів (2010)
Данильян О. Г. - Соціальна гармонія і толерантність Як фундамент демократичного суспільства (2016)
Дзьобань О. П. - Сучасне суспільство як суспільство з деформованою відповідальністю (за працею з. Баумана "Індивідуалізоване суспільство"), Мануйлов Є. М. (2016)
Максимов С. І. - Верховенство права: Світоглядно-методологічні засади (2016)
Панфілов О. Ю. - До проблеми розуміння основного закону війни у сучасній філософії війни (2016)
Прудникова О. В. - Інформаційна культура інформаційного суспільства: філософський вимір (2016)
Мелякова Ю. В. - Самовизначення індивіда у полі правової культури: ідентичність чи імідж? (2016)
Мануйлов Є. М. - Філософсько-правові концепції виникнення та розвитку правової держави (2016)
Жданенко С. Б. - До питання про основні риси та сутнісні ідеї постмодерністського бачення права, Коваленко І. І. (2016)
Кальницкий Э. А. - Духовная личность как першооснова правового государства в кризисные периоды становлення современного общества, Мищенко В. И. (2016)
Громико О. В. - Проблема суїциду і суїцидальної поведінки в армійському середовищі, Семенова Д. С. (2016)
Стасевська О. А. - Духовні цінності і соціокультурна ідентичність: проблема взаємообумовленості (2016)
Савченко О. О. - Філософська інтерпретація процесу навчання іноземної мови (2016)
Савченко О. О. - Соціально-педагогічний вимір мовної освіти (2016)
Анучина Л. В. - Феномен К. Малевича (культурологічний погляд), Грицаненко В. Г. (2016)
Ценко М. Б. - Особистісна зрілість юриста (2016)
Чорна Л. В. - Ідеал як креативний проект (2016)
Маркозова О. О. - Досягнення життєвого успіху людини в умовах інформаційного перевантаження (2016)
Шкурко Н. В. - Стратегія врахування гендерних аспектів (2016)
Наші автори (2016)
Іменний покажчик (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2012)
Сищук О. - Без ТСК не розібратися (2012)
Сищук О. - Діалог у дефіциті (2012)
Рудич Ф. - Основний напрям розвитку українського суспільства в умовах модернізації: спроба політичного аналізу (2012)
Світланова В. - "Право США" українською (2012)
Невмержицький Є. - Політико-правовий аналіз механізмів протидії зловживанням у державному апараті (2012)
Малієнко О. - Особливості національного правосуддя (2012)
Сищук О. - КПК випробують практикою (2012)
Цирфа Ю. - Покарання чи соціальна реабілітація? (2012)
Цирфа Ю. - "Я - громадянин": почесно і... вигідно (2012)
Дубровін С. - Електронна картка учня: необхідність чи зайвий "повідок"? (2012)
Дубровін С. - Учитися стало цікавіше, учитися стало… веселіше (2012)
Іванюк І. - Зелена варта (2012)
Семиволос Н. - "Справді допомагає" (2012)
Ківа Д. - Авіаційна галузь на крилах науки (2012)
Тищук Є. - Небо Одеського авіазаводу (2012)
Цибулькін В. - Захист і безпека – кожному пасажиру (2012)
Кирей В. - Інвестори торують шлях на Черкащину (2012)
Пузикова Л. - Інвестиційний імідж Севастополя дедалі привабливіший (2012)
Корніюк В. - Децентралізація влади – шлях до народовладдя, Нескоромний О. (2012)
Тищук Є. - Голова Миколаївської облради Ігор Дятлов: "Використовувати конкурентні переваги регіону для забезпечення соціальних потреб громадян" (2012)
Дубровін С. - "Ну хоч глянем на Чигирин, колись-то козачий" (2012)
Малієнко О. - Квіти на криці (2012)
Трохименко О. - Вогник пам'яті на підвіконні (2012)
Ясень М. - Увінчані Козацьким хрестом з уральського каміння (2012)
Малієнко О. - Ставка "Вервольф". Час збирати каміння (2012)
Славинський М. - "Руськими письменами писані" (2012)
Ідзьо В. - Галицьке Євангєліє (2012)
Марчук Л. - Львівський "Корсар" проклав дорогу в майбутнє... життєдайне (2012)
Мараховська Г. - Класика і джаз причарували (2012)
Мараховська Г. - ...І крізь віки лунають обертони (2012)
Красовська О. - У гості до Рубенса та його колег (2012)
Іваненко Н. - Фантастично сучасний традиціоналіст (2012)
Клейменова О. - Володимир Слєпченко: "Дивишся на картини, і здається, ніби мчиш на швидкісному авто" (2012)
Мараховська Г. - "La Viva Vita" - хвала життю! (2012)
Писаренко С. - Ніби все просто, а недосяжно (2012)
Бевз М. В. - Публіцистика Валентина Борисова як композиторська естетична програма (2015)
Стогній В. Т. - Поліфонічні твори Олени Борисівни Гнатовської (2015)
Борисенко М. Ю. - Человек и его время: Нинель Либероль - музыковед и писательница-мемуарист (2015)
Грицун Ю. М. - Категория прекрасного как смысловая доминанта музыкального наследия Игоря Ковача (2015)
Пінчук О. Г. - Всеволод Топилин: человеческая интонация (штрихи к портрету пианиста) (2015)
Миславський В. Н. - Фильмы о современности в украинском кинематографе 1920 х (2015)
У Хун Юань. - Взаимодействие жанровых черт "поэзии вод и гор" (шаншуй) и немецкой kunstlied в китайской художественной песне (на примере анализа произведения Цин Чжу "Великая река течёт на Восток. Медитации реки" на стихи Су Ши) (2015)
Сердюк О. В. - Іра Маланюк: на шляху до Ріхарда Вагнера (2015)
Станичнов О. О. - Головні стилістичні ознаки сецесії в картинах польських майстрів (2015)
Савченко Я. О. - Литургия "Київська" P. Твардовского: логика смыслообразования (2015)
Бєлік-Золотарьова Н. А. - Хорові сцени опери Г. Майбороди "Ярослав Мудрий" як відображення теми "народ і влада" (2015)
Александрова О. О. - "Национальная картина мира" как культурная парадигма творчества Г. Свиридова (2015)
Лукашенко Н. - Феномен диалога в контексте фортепианного творчества В. П. Задерацкого (2015)
Аркадін-Школьнік О. А. - Живой оркестр на сцене (2015)
Баран Т. М. - Особливості й завдання цимбального шкільництва в Україні (2015)
Жерздєв О. В. - Критерии классификации струнно-щипковых инструментов: "образы" звучания и исполнительские технологии (2015)
Беліченко Н. М. - Хоральные фугетты Баха: жанрово исторический контекст (2015)
Погода О. В. - Фортепианные фантазии И. Н. Гуммеля в аспекте жанрово-стилевых взаимодействий (2015)
Посвалюк К. В. - Концерты для трубы с оркестром Н. Бердыева: жанрово стилевая и исполнительская специфика (2015)
Радкевич Ю. М. - Цикл вокальных миниатюр как синтез лирической поэзии и музыки: теоретические аспекты изучения жанра (2015)
Ільєнко М. М. - Трубное искусство в свете онтологических основ музыкального исполнительства (2015)
Каушнян Я. М - Искусство сольного пения в свете единства и различий категорий "музыка" и "игра" (2015)
Сахно І. Л. - Разумное раздельноречие (2015)
Іванова Ю. М. - Шляхи вивчення хорознавства (2015)
Сердюк Я. О. - Категория "идеальное" и концепт "виртуальное" в изучении феномена музыкального произведения (2015)
Анотації (2015)
Аннотации (2015)
Annotations (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Веркина Т. - "Шанс стать тем, к кому обращался гений…" (к проблеме исполнительского интонирования) (2015)
Сухленко И. - Жанровый аспект исполнительской интонации (2015)
Хуан Цзя - Интонационная синергия певца и концертмейстера: динамический аспект (2015)
Иванников Т. - Жанровые традиции старинной музыки в современном гитарном творчестве (2015)
День Кай Юань - Особенности национальной стилистики в камерно-вокальной музыке китайских композиторов (2015)
Подпоринова Е. - Влияние танцевальных жанров на средства исполнительской выразительности: к проблеме междисциплинарных связей (2015)
Пастухов А. - Оригинальные произведения для фагота соло в аспекте исполнительского анализа (2015)
Данилов В. - Стратегия концертной программы в формате "Klavierabend" (2015)
Сидоренко О. - Баховские сонаты для чембало и скрипки в исполнении дуэта Г. Гульд – И. Менухин: алгоритм "включения во время" (2015)
Довжинець І. - Концертне життя фортепіанних перекладень бетховенських симфоній (2015)
Чернявська М. - Деякі особливості актуалізації виконавського інтонування фортепіанної фактури (2015)
Миц О. - Фортепианная музыка М. Мошковского: пути возрождения исполнительской традиции (2015)
Антонец Е. - Забытый опус в фортепианном творчестве П. И. Чайковского (2015)
Золотарёва И. - К проблеме интонационного осмысления "Греческих танцев" Н. Скалкоттаса (2015)
Савченко Я. - Композиторская и исполнительская интерпретация средневековой секвенции в кантате К. Пендерецкого "Stabat mater" (2015)
Краснощек Е. - Интонационная драматургия монолога "Дама из Монте-Карло" Ж. Кокто – Ф. Пуленка (2015)
Жарких Т. - "Poèmes pour mi" О. Мессиана: роль смыслообразов в исполнительской драматургии вокального цикла (2015)
Криченкова А. - Актуализация ренессансного образа мира в хоровой кантате "Весенние пасторали" В. М. Птушкина (2015)
Бабенко О. - Звуковий простір "Хорових картин" В. Бібіка на слова О. Вишні і С. Васильченка як об’єкт виконавської інтерпретації (2015)
Лю И - Синтез поэзии и музыки в камерно-вокальной лирике Чен И (2015)
Присталов И. - Теория энергетического равновесия в исполнительском искусстве (2015)
Відомості про авторів (2015)
Богуцький Ю. - Особистість в часовому дискурсі діалогу культур: вступне слово до наукового круглого столу "Шевченкова людина в сьогоденні: пошуки автентичної ідентичності” (2014)
Берегова О. - Шевченкіана в українській композиторській творчості ХХ століття (2014)
Чуйко Т. - Взаємозв`язок людини та всесвіту у творчості Т. Шевченка-художника (2014)
Коваленко Є. - Балет "Лілея” К. Данькевича як взірець хореографічної інтерпретації Шевченкової творчості (2014)
Судакова В. - Інтелектуальні та світоглядні інтуїції Тараса Шевченка в характеристиці суспільних альтернатив (2014)
Сліпушко О. - Духовна держава Тараса Шевченка (2014)
Яковина О. - Герметичність пророчого тексту Тараса Шевченка "Бували войни й військовії свари…” як пошук вербалізації поетом національної ідентичності (2014)
Скиба М. - Шевченкова стратегема (2014)
Анцибор Д. - Оніричний пласт у "Журналі” Т. Шевченка: кореляції з фольклорними прототипами (2014)
Головко Б. - Шевченкова людина: пошуки ідентичності в соціокультурних трансформаціях сьогодення (2014)
Левчук Я. - Діти і дитинство у Шевченковій картині світу (2014)
Щербина В. - Інформаційне суспільство як об`єкт соціологічної та культурологічної концептуалізації (2014)
Волков С. - Українська культурологічна думка як чинник національної культурної ідентифікації (2014)
Чміль Г. - Зміна парадигми чуттєвості в просторі екрану (2014)
Причепій Є. - Богиня семи небесних сфер праміфу в символіці (2014)
Скокова Л. - Культурні практики як рух у просторі можливостей (2014)
Чумаченко Т. - Синкретизм як культуротворча інтенція (2014)
Колесник О. - Принципи класифікації форм художньої інтерпретації (2014)
Оніщенко О. - Естетичний маніфест О. Уайльда: нові риси відомого портрета (2014)
Росляков C. - Поховальне за призначенням походження скульптури (2014)
Оляніна С. - Квітково-плодові мотиви в декоративному оздобленні іконостасів XVII — першої половини XVIII ст. : типологія, розміщення (2014)
Юдкін І. - Від сценічної репетиції до літературного тексту: прояви "струменя свідомості” у творах В. Винниченка (2014)
Сіренко Є. - "Епілоги” Євгена Станковича: від назви до художньої концепції (2014)
Олійник О. - Ринок праці як особливий сегмент сфери культури (2014)
Сірий Є. - Концептуальні та методологічні засади дослідження динаміки ціннісних змін українського суспільства в координатах "традиція — модерн” (2014)
Щербина В. - Проблема міжкультурної комунікації в сучасному гуманітарному знанні (2014)
Радзієвський В. - Вплив ЗМІ та субкультури журналістів на культурне поле України (2014)
Наумова М. - Соціально-політичні цінності українців і перспективи ефективної демократії (2014)
Про авторів (2014)
Про видання (2014)
Пасічна І. О. - Особливості податкової правосуб’єктності банків (2015)
Патерило І. В. - Сутність та особливості адміністративних актів як основних інструментів діяльності публічної адміністрації (2015)
Піцикевич В. В. - Правомірна поведінка органів влади щодо ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України (2015)
Репецька М. О. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для покращення якості надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно в Україні (2015)
Соломенко Г. В. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів боротьби з порушенням митних правил (2015)
Старинський М. В. - Розвиненість економіки держави як фактор впливу на правове регулювання валютних відносин (2015)
Стрельченко О. Г. - Природа адміністративних актів у системі органів внутрішніх справ, Рябчук А. В. (2015)
Цекалова Н. І. - Підстави виникнення, зміни та припинення міграційно-правових відносин (2015)
Чистоклетов Л. Г. - Адміністративно-правовий статус суб’єкта забезпечення безпеки діяльності суб’єктів господарювання (2015)
Шевчук О. М. - Державний фінансовий контроль у сфері обігу наркотиків: сутність та значення (2015)
Ковальська В. Ю. - Проблемні питання об’єкта злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини (2015)
Леоненко Т. Є. - Правове та психолого-теоретичне обґрунтування загальної теорії девіантності як психологічної проблеми особистості, що вчинила злочин на релігійному ґрунті (2015)
Маркевич А. Р. - "Оспорюваність" як ознака об’єктивної сторони складу злочину самоправства (2015)
Парасюк Н. М. - Виборчі документи й документи референдуму як предмети складів злочинів (2015)
Сілкова А. О. - Особливості нормативної регламентації звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у кримінальному праві України й окремих зарубіжних держав (2015)
Ступник Я. В. - Про кримінологічну складову політики протидії наркозлочинності, Григаш Д. М. (2015)
Ступник Я. В. - Антинаркотичне законодавство в світлі трансформації політики протидії наркозлочинності, Коштура А. В. (2015)
Цховребов А. О. - Кримінально-правова характеристика об’єкта й предмета втручання у діяльність працівника правоохоронного органу (2015)
Вапнярчук В. В. - Сутність внутрішнього переконання в кримінальному процесуальному доказуванні (2015)
Єрохін В. В. - Застосування практики європейського суду з прав людини в частині забезпечення захисника у кримінальному судочинстві України (2015)
Лоскутов Т. О. - Свободи як елемент предмета правового регулювання у кримінальному процесі (2015)
Мировська А. В. - Тактика використання спеціальних знань під час проведення допиту при розслідуванні фальшивомонетництва (2015)
Перепелиця М. М. - Накопичення й аналіз оперативно-розшукової інформації з комп’ютерних мереж, Плукар В. В. (2015)
Сливич І. І. - Прискорені та спрощені провадження в кримінальному судочинстві України: визначення та доцільність застосування (2015)
Столітній А. В. - Забезпечення процесуального контролю за допомогою єдиного реєстру досудових розслідувань і шляхи його вдосконалення (2015)
Турман Н. О. - Урахування судом психологічних особливостей потерпілого при здійсненні кримінального провадження (2015)
Юрчишин В. М. - Теоретичні знання про функції прокурора в досудовому розслідуванні (2015)
Глущенко С. В. - Зміст правового статусу вищих спеціалізованих судів (2015)
Заборовський В. В. - Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності адвоката (2015)
Сьома М. С. - Етичні засади професійної діяльності судді крізь призму прецедентної практики європейського суду з прав людини (2015)
Грицун О. О. - Поняття міжнародної інформаційної безпеки: порівняльно-правовий аспект (2015)
Касинюк І. В. - Становлення принципу заборони агресивної війни в рамках нюрнбергського процесу (2015)
Терехова Т. А. - Правове регулювання використання інтернету як засобу поширення масової інформації в Європейському Союзі (2015)
Боднарчук М. М. - Єдність свободи та відповідальності у філософсько-правовій ретроспективі (2015)
Даниленко А. В. - Діяльнісний вимір відповідальності працівників органів внутрішніх справ (2015)
Копельців-Левицька Є. Д. - Правові сюжети в українській обрядово-звичаєвій культурі (2015)
Савенко В. В. - Закон як засіб правового регулювання суспільних відносин у державі (2015)
Титул, зміст (2012)
Потрібно знайти точку опори для поєднання зусиль з облаштування країни* (2012)
Парламент має ефективно й продуктивно працювати (2012)
Сищук О. - Народний депутат України Дмитро Шпенов: "Референдуму боятися не потрібно" (2012)
Кедровська Ю. - До нової "американської мрії": II раунд (2012)
Цирфа Ю. - Близькосхідний конфлікт. Позиції сторін і 138 держав (2012)
Скоростецький В. - "Стрімкий тризуб-2013" (2012)
Сизоненко С. - Олександру Короткову всміхається фортуна (2012)
Малієнко О. - Американо-українська космічна місія: 15 років по тому (2012)
Корніюк В. - Ушануймо поіменно й мертвих, і живих (2012)
Малієнко О. - "Патріотизм - це стан душі" (2012)
Гринюк Р. - Донецький національний університет: на крилах досвіду в майбуттєву височінь (2012)
Корсун Я. - "Успіх - сила тих, хто вірить у себе, і мужність тих, хто не боїться відповідальності" (2012)
Славинський М. - "Перший розум наш..." (2012)
Марчук Л. - Порядність, професіоналізм, патріотизм - ось вектор підготовки курсантів Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України (2012)
Берлін М. - Безпека на дорогах залежить від кожного (2012)
Сищук О. - Голова Профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ Анатолій Онищук: "Маємо захистити правоохоронців" (2012)
Малієнко О. - Ура, королево! (2012)
Оніщенко Н. - Правова освіченість у контексті рівнів правової освіти (2012)
Скрипник В. - "Реалізація реформи місцевого самоврядування – серйозний крок на шляху до євроспільноти", – переконаний Сергій Татусяк, голова Вінницької облради, віце-президент Української асоціації районних та обласних рад, уповноважений представник Національного (2012)
Домікан А. - Сталий міський розвиток (2012)
Мараховська Г. - Музей магдебурзького права, мов павутиння, обплели тріщини (2012)
Цирфа Ю. - Громадянська "відвертість": чого вимагає біометрика? (2012)
Довбенко М. - Конкуренції і кооперації крізь призму теорії ігор (2012)
Удовик В. - Палемічний символ пацифізму (2012)
Яценко Л. - Момент вічності: атом "знайомить" нас із фотоном (2012)
Голобородькo Я. - Мо Яня. Нова зірка на літературному небосхилі (2012)
Комісаренко С. - Рецепторні протеїни на мембрані клітин. Навіщо вони організмам?, Романюк С. (2012)
Бутенко Г. - Стовбурові клітини на тлі проблем і перспектив регенеративної медицини (2012)
Ткаченко В. - Катерина Амосова: "Низка положень реформи теоретично корисні, проте під час їх запровадження ефект буде протилежний" (2012)
Таршинова Л. - "Нове в медицині": на жаль, нас більше знають за кордоном (2012)
Семиволос Н. - А йдіть ви… в болото (2012)
Дубровін С. - Поінформований означає озброєний. Проти діабету (2012)
Едуард Політкін: "Головний принцип – не зашкодь!" (2012)
Мараховська Г. - Скасуймо кінець світу... (2012)
Дубровін С. - Останнє танго Володимира Шевченка (2012)
Мараховська Г. - 19 грудня - День святого Миколая (2012)
Бараневич Л. - Те, що висікаєш, - не висидиш, це треба пережити, відчути (2012)
Красовська О. - Терапія зоряним пилом (2012)
Клейменова О. - Час ілюзії, алюзії та тиші (2012)
Іваненко Н. - Віва академія! (2012)
Казарєзов А. Я. - Економічний вимір впливу України на геополітичний простір (2006)
Добровольський В. В. - Глобальна ментальність та перспектива на перехід до інтенсивної глобальної економіки, Соловйов С. М. (2006)
Васильєв А. А. - Концепції економічної безпеки країни в зарубіжній науці (2006)
Конєва Т. А. - Особливості моделі економічного зростання України (2006)
Żołądkiewicz K. - Poland-Ukraine Economic Relations in the Period of Transforming Economies, Gostomski E. (2006)
Горлачук В. В. - Управління земельними ресурсами: теорія і методологія, Тарновська Р. В. (2006)
Песчанська І. М. - Еволюція відносин людини та природи: проблеми та стратегія розвитку (2006)
Кузьменко О. Б. - Теоретико-методологічні питання земель сільськогосподарського призначення як засобу праці (2006)
Фертікова Т. М. - Освіта як фактор економічного зростання в Україні (2006)
Мещанінов О. П. - Синергія і обмеження нерівності економічного зростання та соціального розвитку університету і регіону (2006)
Шебаніна О. В. - Деякі підходи до вирішення проблем підвищення рівня зайнятості сільського населення та кваліфікації кадрів аграрних підприємств (2006)
Полєтаєв О. О. - Аналіз фінансово-посередницької діяльності (2006)
Нетудихата К. Л. - Особливості розвитку банківського кредитування інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні (2006)
Колесник О. И. - Бюджет современной молодой семьи в Украине (2006)
Калда К. О. - Принципи побудови логістичних систем в корпораціях (2006)
Верланов Ю. Ю. - Концепції інституційної теорії у контексті місцевого економічного розвитку (2006)
Solesvik Maryna Z. - Challenges for the Norwegian Maritime Sector in the Ukraine (2006)
Смірнов О. Ю. - Мотиви та чинники заощадження у сучасній економічній теорії (2006)
Верланов О. Ю. - Основні напрямки оцінки фінансового стану підприємств: спроба частотного аналізу (2006)
Норд Г. Л. - Інституційні аспекти розвитку освіти в регіоні, Ципліцька О. О. (2006)
Мейжис І. А. - Соціальний капітал і проблеми культурної та психологічної трансформації України (2006)
Барашиков Арнольд Якович (2016)
Орленко М. І. - Специфіка і складності відтворення Успенського собору Києво-Печерської Лаври (2016)
Дворкін Л. Й. - Високоміцні швидкотверднучі бетони, Бабич Є. М., Житковський В. В., Степасюк Ю. А. (2016)
Городецкий А. С. - Учет нелинейной работы железобетона в инженерных расчетах. Режим "инженерная нелинейность" в ПК ЛИРА-САПР, Барабаш М. С. (2016)
Бліхарський З. Я. - Експериментальні дослідження несучої здатності похилих перерізів залізобетонних балок підсилених системою FRCM, Вегера П. І., Хміль Р. Є. (2016)
Білик А. С. - Кафедра металевих і дерев'яних конструкцій КНУБА для захисту батьківщини, Пікуль А. В., Нужний В. В., Шайдюк М. В. (2016)
Семчук І. Ю. - Місцева стійкість стінок поперечно гофрованих балок при дії локальних навантажень, Нілова Т. О. (2016)
Демчина Б. Г. - Дослідження напружено-деформованого стану сталезалізобетонних попередньо напружених шпренгельних конструкцій в умовах постадійної роботи, Іваник Ю. І. (2016)
Першаков В. М. - Тенденції розвитку світового висотного будівництва, Бєлятинський А. О., Бакулін Є. А., Бакуліна В. М., Болотов Г. І., Попович І. О. (2016)
Демчина Б. Г. - Пропозиція щодо національного додатку до ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010 ЄВРОКОД 5. "проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд" (EN 1995-1-1:2004, idt), Була С. С., Лисюк С. А., Пелех А. Б. (2016)
Михальченко С. В. - Формування системи стратегічного планування і прогнозування у будівельній галузі сфери національної безпеки України (2016)
Скорук Л. М. - Визначення прогину залізобетонних балок змінного поперечного перерізу від дії рівномірного навантаження, Сібіковський О. В. (2016)
Савицкий Н. В. - Укрепленные районы и мобильные блок-посты для обороны территории и защиты личного состава в зоне проведения антитеррористической операции, Никифорова Т. Д. (2016)
Першаков В. М. - Підсилення залізобетонних та кам'яних конструкцій в аварійних та реконструйованих будівлях, Бєлятинський А. О., Лисницька К. М. (2016)
Афанасьєва Л. В. - Залізобетонні конструкції в умовах високошвидкісного удару (2016)
Поклонський В. Г. - Вогнестійкість сталевої балки настилу, Фесенко О. А., Байтала Х. З., Круковський П. Г., Перепелиця М. С., Новак С. В., Калафат К. В. (2016)
Гомон С. С. - Зміна положення нейтральної лінії балок з цільної деревини за косого згину в залежності від характеру обпирання і прикладання навантаження, Павлюк А. П., Поліщук М. В. (2016)
Бабяк І. П. - Вплив базальтової фібри на властивості бетону для транспортного будівництва (2016)
Білик С. І. - Вплив початкових прогинів на стійкість сталевих колон за аналізом експериментальних даних (2016)
Барабаш М. С. - Методика определения деформаций ползучести на примере мостовых конструкций, Башинская О. Ю., Запоточний Р. М. (2016)
Брайченко С. П. - Витривалість композиційних бетонів на основі сірки при циклічних навантаженнях, Маргаль І. В., Гивлюд М. М. (2016)
Демчина Б. Г. - Дослідження міцності та деформативності дощатих арок на металозубчатих пластинах, Шидловський Я. М. (2016)
Войцехівський О. В. - Використання дволінійних діаграм деформування матеріалів при розрахунках залізобетонних конструкцій за деформаційним методом, Байда Д. М., Сазонова І. Р. (2016)
Войцехівський О. В. - Результати обстеження та оцінка технічного стану мостової Споруди через річку Південний Буг по вул. В.Чорновола у м.Вінниця, Байда Д. М., Попов В. О. (2016)
Доброхлоп М. І. - Перспективи використання композиційних матеріалів на основі грубого базальтового волокна у будівлях і спорудах спеціального призначення (2016)
Журавський О. Д. - Моделювання роботи попередньо-напружених сталефібробетонних плит при поперечному згині, Горобець А. М. (2016)
Зятюк Ю. Ю. - Результати експериментальних досліджень залізобетонних балок підсилених в стиснутій і розтягнутій зонах (2016)
Валовой О. І. - Вплив коливань температур на експлуатаційні характеристики залізобетонних балок підсилених композитами, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2016)
Карпюк В. М. - Несущая способность и напряженно-деформированное состояние приопорных участков изгибаемых железобетонных элементов при длительном действии нагрузки высоких уровней, Неутов С. Ф., Неутов А. С. (2016)
Кислюк Д. Я. - Зміна напружено-деформованого стану в двохшарнірних залізобетонних арках з попереднім натягом затяжки при повторних навантаженнях, Задорожнікова І. В. (2016)
Книш В. І. - Функціонально-конструктивні та об’ємно просторові пріоритети в динаміці формування ідей раціонального структурування багатоквартирного житла з вбудовано-прибудованими паркінгами, Іщенко І. О., Клевак І. О. (2016)
Коваль П. М. - Нормативне забезпечення проектування бетонних конструкцій транспортних споруд, армованих базальтопластиковою арматурою, Гримак О. Я. (2016)
Кріпак В. Д. - До розрахунків нормальних перерізів залізобетонних елементів згідно вимог ЄВРОКОД 2 (2016)
Ковальчик Я. І. - Тріщиностійкість та деформативність попередньо напружених залізобетонних балок мостів при дії малоциклових навантажень (2016)
Колякова В. М. - Порівняльний аналіз теплотехнічних розрахунків з даними отриманими при натурному випробуванні, Божинський М. О. (2016)
Коваль М. П. - Аспекти моделювання та розрахунку методом скінченних елементів монолітних залізобетонних плит зі сталевим профільованим настилом (2016)
Масюк Г. Х. - Процеси тріщиноутворення в згинальних залізобетонних елементах за дії знакозмінних малоциклових навантажень та їх аналіз на основі розрахункової моделі опору залізобетону (2016)
Мельник І. В. - Збірні і збірно-монолітні тришарові залізобетонні конструкції захисних споруд, Сорохтей В. М., Приставський Т. В., Бачкай О. І., Платко Р. Н. (2016)
Попов В. О. - Методи підсилення фундаментів печі первинного риформінгу аміаку в умовах збільшення навантаженні, Войцехівський О. В., Маєвська І. В., Байда Д. М., Романова К. О. (2016)
Петрик Ю. М. - Впровадження в Україні монолітних залізобетонних конструкцій з напруженням канатної арматури на бетон (постнапруження) та їх натурні випробування (2016)
Стороженко Л. І. - Дослідження напруженого стану елементів вузлових з’єднань структурно-вантових cталезалізобетонних покриттів на основі результатів моделювання умов їх роботи, Гасій Г. М. (2016)
Журавська Н. Є. - Енергоресурсоекологозберігаючі технології для підвищення захисту від біопошкодження будівельних конструкцій та матеріалів (2016)
Стороженко Л. І. - Експериментальні дослідження роботи гнучких трубобетонних елементів, Єрмоленко Д. А., Мурза С. О. (2016)
Стороженко Л. І. - Особливості технології зведення сталезалізобетонного безбалкового перекриття, Нижник О. В., Дрижирук Ю. В. (2016)
Пахолюк О. А. - Аналіз технічного стану, підсилення та модернізація споруд спеціального призначення, Шимків Т. Ф. (2016)
Пічугін С. Ф. - Європейський досвід проектування металевих балок з гофрованими стінками, Чичулін В. П., Чичуліна К. В. (2016)
Гетун Г. В. - Історія використання бетону в конструкціях тараканівського форту, спорудженого в ХІХ ст., Товбич В. В., Михальченко С. В. (2016)
Хохлін Д. О. - Розрахунок конструктивних систем будівель на основі методу спектру несучої здатності (2016)
Козак О. В. - Експериментально-теоретичні дослідження приопорних ділянок монолітних залізобетонних балок з криволінійною попередньо-напруженою арматурою, Журавський О. Д. (2016)
Мазурак А. В. - Оцінка несучої здатності похилих до поздовжньої осі перерізів підсилених залізобетонних балочних елементів, Ковалик І. В., Михайлечко В. О. (2016)
Убайдуллаєв Ю. Н. - Модель процесу газопроникності у матеріалах та елементах огороджувальних конструкцій спеціальних споруд (2016)
Стоянов Е. Г. - Исследование совместной работы сборных предварительно напряженных плит в составе дисков перекритий, Набока А. В. (2016)
Ужегова О. А. - Розрахунок стиснутих елементів за другою формою рівноваги, Ужегов С. О., Ротко С. В., Самчук В. П. (2016)
Круковский П. Г. - Конструкция и анализ термогазодинамического состояния Нового Безопасного Конфайнмента для изоляции "Объекта Укрытие" Чернобыльской АЭС, Метель М. А., Полубинский А. С., Перепелица М. С. (2016)
Куцик О. В. - Аналіз використання високоміцного бетону у сучасному будівництві, Журавський О. Д. (2016)
Постернак О. М. - Раціональний вибір підсилення залізобетонних балок з врахуванням надійності, Постернак М. М. (2016)
Veriuzhski Y. - Friction and sliding process modeling in weldless joints of the structural elements by numerical and analytical potential end finite element method "LIRA-SAPR 2014", Gigineishvili J., Petrenko A., Matsaberidze T. (2016)
Давиденко О. І. - Напружено-деформований стан залізобетонних стиснуто-зігнутих елементів круглого перерізу при дії поперечних сил, Давиденко О. О. (2016)
Корнієнко Л. Є. - Африканська чума свиней: історичні аспекти, сучасна епізоотична ситуація в світі й в Україні, імунітет та перспективи вакцинопрофілактики (2014)
Ільніцький М. Г. - Перспективи застосування янтарної кислоти у ветеринарній хірургії, Гєрдєва А. О. (2014)
Рубленко М. В. - Стан судинно-тромбоцитарного та макроциркуляторного гемостазу за піометри у собак, Андрієць В. Г., Єрошенко О. В., Власенко С. А. (2014)
Ігнатовська М. В. - Гістологічні зміни у печінці, нирках та міокарді кролів за використання водорозчинної форми вітаміну Е, Якубчак О. М., Сердюков Я. К. (2014)
Тишківська Н. В. - Вплив кількості соматичних клітин у молоці корів на показники його білкового складу (2014)
Хіцька О. А. - Оцінка ризиків і контроль показників безпечності та якості за виробництва сичугових сирів (2014)
Вовкотруб Н. В. - Експрес-скринінг вуглеводно-ліпідного статусу в корів за різної продуктивності, Чуб О. В. (2014)
Гудима Т. М. - Лікування собак службових порід за гепатодистрофії (2014)
Максимович І. А. - Електрокардіографічні показники у коней гуцульської породи (2014)
Мельник А. Ю. - Стан А- та Е-вітамінного обміну в курчат-бройлерів за використання препарату Декавіт (2014)
Петровский С. В. - Профилактическая эффективность токоферола при гастроэнтерите поросят, Макарук М. А., Мацинович А. А., Разуванов С. А. (2014)
Piddubniak О. V. - Morphological and functional erythrocytes' activity in horses during latent leptospirosis and rhinopneumonia, Golovakha V. І., Lumianyk S. V., Tyshkivskyi M. Y., Garkaviy V. О., Patsenko O. V. (2014)
Тимошенко О. П. - Показники обміну ліпідів у сироватці крові собак за ліпідозу печінки, Землянський А. О. (2014)
Трокоз В. О. - Особливості обміну вуглеводів і ліпідів в організмі дубового шовкопряда залежно від кормової рослини, Карповський В. І., Трокоз А. В. (2014)
Улько Л. Г. - Ефективність застосування препарату Фос-Бевіт у комплексі лікування корів за субклінічного кетозу (2014)
Бруско Є. П. - Дослідження спалаху інфекцій нижніх дихальних шляхів у лошат та їх профілактика в господарстві, Недосєков В. В. (2014)
Бусол В. О. - Еволюція напруженості епізоотичного процесу туберкульозу великої рогатої худоби в країнах світу, Шевчук В. М., Мазур В. М., Коваленко Л. В. (2014)
Мазур Т. В. - Антибактериальная терапия при аэромонозе в рыбных хозяйствах Украины, Гаркуша И. Е. (2014)
Мазур Т. В. - Особливості специфічної профілактики хвороби Гамборо (ІБХ) серед курей-бройлерів кросу Кобб-500, Сорокіна Н. Г., Гальчинська О. К. (2014)
Нікітова А. П. - Серологічний метод тестування імуногенності інактивованих антирабічних вакцин (2014)
Сторчак Ю. Г. - Вміст імуноглобулінів у сироватці крові телят за проведення специфічної профілактики пневмококової інфекції (2014)
Тирсін Р. В. - Комплексний біозахист свиноферм сучасного типу, Царенко Т. М., Ярчук Б. М., Довгаль О. В., Тирсіна Ю. М. (2014)
Ушкалов А. В. - Результати комісійних випробувань набору для виявлення ДНК Yersinia enterocolitica методом полімеразної ланцюгової реакції, Головко А. М., Дерябін О. М. (2014)
Харченко Н. М. - Динаміка деяких показників природної резистентності та системи антиоксидантного захисту на фоні застосування полікомпонентної інактивованої вакцини "Порциліс Порколі Дилювак Форте" (Porcilis Porcoli Diluvac Forte), Ушкалов В. О. (2014)
Ярчук Б. М. - Комплексний метод оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу в господарствах України, Тирсін Р. В., Довгаль О. В., Білик С. А. (2014)
Антіпов А. А. - Видовий склад стронгілят та лікування коней за стронгілятозів, Гончаренко В. П., Авраменко Н. В., Пономар С. І., Головаха І. В., Бабій О. О. (2014)
Братушкина Е. Л. - Эффективность и безопасность применения орегофарма при эзофагостомозе крупного рогатого скота, Минич А. В., Антипов А. А. (2014)
Сорока Н. М. - Постдегельмінтизаційні зміни в організмі свиней, хворих на метастронгільоз, за дегельмінтизації універмом, Пономар З. С., Пономар С. І., Антіпов А. А. (2014)
Мельніков А. В. - Моніторинг знеболювання оперативних втручань у свиней через біохімічний контроль крові за епідуральної анестезії (2014)
Рубленко М. В. - Клініко-рентгенологічна характеристика експериментального застосування фібринового гелю для оптимізації репаративного остеогенезу в кролів, Андрієць В. Г., Луговськой Е. В., Платонова Т. М., Чернишенко Т. М. (2014)
Рубленко М. В. - Рівень тромбінемії за електрокоагуляційної екстирпації пухлин молочної залози та залежно від способу фармакологічної корекції гемостазу, Білий Д. Д. (2014)
Рубленко С. В. - Варіабельність серцевого ритму як спосіб моніторингу анестезованих тварин: показники її вікових величин, Власенко В. М., Рубленко М. В., Пирин Б. В. (2014)
Семеняк С. А. - Клініко-біохімічна характеристика репаративного остеогенезу за остеосинтезу осколкових переломів стегнової кістки у собак із використанням коллапану (2014)
Островський Д. М. - Вивчення впливу дезоксиніваленолу на курчат кросу Адлер сріблястий та профілактичної дії мікосорбу, Мельник А. Ю., Утеченко М. В. (2014)
Попова О. М. - Вплив зеараленону на показники білкового обміну за умови тривалого його надходження до організму курчат (2014)
Summaries (2014)
Положення (2014)
Клековкін О. - Сто років сучасності (2016)
Терещук Н. - Перші театральні трупи в Галичині (2016)
Овчієва Л. - Драма Юзефа Коженьовського в сценічній інтерпретації корифеїв української сцени (2016)
Палій О. - Олександр Корольчук і Державний драматичний театр імені Марії Заньковецької катеринославського періоду: уроки історії (1924–1925 рр.) (2016)
Андрійцьо В. - Земський Народний Підкарпаторуський театр(тримовний театр Закарпаття 1936–1938 рр.) (2016)
Юдова-Романова К. - Творчо-організаційна діяльність Донецького академічного ордена Пошани обласного російського драматичного театру м. Маріуполь у періоди воєнних дій, Безчастна А. (2016)
Фіалко В. - Український театральний ландшафт останнього десятиліття ХХ століття (2016)
Погоріла М. - Трансформація класичного танцю в одноактних балетах Олексія Ратманського (2016)
Дем’яненко С. - Фестиваль "Перша українська театральна весна"(Передумови створення та роль фестивалю у розвитку театрального мистецтва України ХХ століття) (2016)
Мусієнко О.С. - Модернізм і авангард – єдність протилежностей (2016)
Фількевич Г. - Музика у кінопросторі Олександра Довженка (2016)
Костюк Х. - Італійський хоррор 60-х: ірраціональний жах на екрані (2016)
Геннар М. - Світло як естетичний фактор у кінематографі (2016)
Соколан О. - Зображення як інструмент маніпулятивного впливу телебачення (2016)
Вержбицький Б. - Композитинг у цифровому кінематографі, Лебедєв О., Прядко О. (2016)
Мусієнко О.О. - Вплив антимонопольного законодавства на розвиток американського кіновиробництва (2016)
Бабак О. - Тенденція транснаціонального в сучасному українському кінематографі: погляди науковців (2016)
Наумова Л. - Конструктивізм в українській культурі (2016)
Миропольська Є. - Мистецький контекст філософії романтизму (2016)
Гріньє Т. - Музична ексцентрика на естраді в епоху глобалізації (2016)
Росляк Р. - "Українська кінематографія ні в якому разі не може погодитися на утворення всесоюзного кіносиндикату..." (2016)
Новікова Л. - Степан Шагайда очима сина (2016)
Шамраєва А. - Невідомі сторінки театральної діяльності драматичних театрів Києва довоєнного періоду (1930–1940 рр.) (2016)
Слободян В. - Чуєш, брате мій! Спогади,фотодокументи (2016)
Новікова Л. - Брюховецька Л. І. Найцікавіша історія в Європі.Екранні версії (2016)
Черков Г. - Матеріали до історії українського кіно (1991–2011).Вип. 2. Книги і публікації в збірниках : бібліогр.покажч. (2016)
Черков Г. - Матеріали до історії українського кіно (1991–2011). Вип. 3. Публікації з літературно-мистецьких журналів та газет : бібліогр. покажч. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Біскуб І. П. - Когнітивний аналіз знань у дискурсах програмного забезпечення Microsoft Word 2007 і Microsoft Powerpoint 2007 (2010)
Воронцова Н. Г. - Сторонній реципієнт вербальної інтеракції як фактор обмеження комунікативної інтенції (2010)
Долусова Н. В. - Реалізація алюзії на богинь долі в оповіданні Р. Бредбері "Вишивання” (2010)
Козловская А. Б. - Средства реализации краткости в информационном газетном сообщении (2010)
Кривенок Ю. С. - Комунікативно-прагматичні параметри авторської передмови (на матеріалі англомовних художніх творів) (2010)
Кудоярова О. В. - Варіювання спеціальної лексики у професійно-професійному та професійно-непрофесійному англомовному медичному конфліктному дискурсі (2010)
Лемішка О. Я. - Адресатна спрямованість медичного дискурсу (2010)
Лут К. А. - Особливості репрезентації експресивності в англійському економічному дискурсі (2010)
Місяпна І. М. - Реалізація комунікативної стратегії ухильності у сучасному англомовному художньому дискурсі (2010)
Мороз О. В. - Застосування бібліометрії у гуманітарних та суспільних науках (2010)
Пастернак Т. А. - Рольовий аналіз співбесіди на основі методики наративного аналізу (2010)
Петрик Т. В. - Особистість адресанта у висловлюваннях про самого себе (на матеріалі ченнелінг-дискурсу Крайона) (2010)
Пірог І. І. - Мовні засоби реалізації мовленнєвих актів у німецькому публіцистичному аргументативному дискурсі (2010)
Разуменко Ф. В. - Стратегія поляризації "свої-чужі" у парламентських дебатах Великобританії та Італії (2010)
Романенко Ю. М. - Філологічна топологія образу персонажу німецької літературної романтичної казки (2010)
Семотюк О. Л. - Комп’ютерний контент-аналіз аргументаційної бази політичних промов В. Черчілля і Й. Геббельса (1939-1945) (2010)
Тєлкова О. В. - До проблеми визначення лінгво-понятійної сутності терміну "метадискурс" у сучасній лінгвістиці (2010)
Тирон І. В. - Особливості структурно-семантичної організації медійного дискурсу (на матеріалі газетних та журнальних медіа-текстів) (2010)
Тумбрукати Е. Г. - Понятие диалогичности, типология дискурса, способы классификации диалогического дискурса (2010)
Харченко В. К. - Концептуальная модель современного разговорного дискурса: реальный или мнимый дефицит позитива? (2010)
Ugryn T. V. - Les particularites de la communication mediatique (2010)
Бор Л. С. - Уникальность рурского варианта немецкого языка с этнолингвистической точки зрения (2010)
Волкова С. В. - Архетипні образи індіанських та афроамериканських казок (2010)
Калініна-Шамрай В. Р. - Лексичні особливості національного варіанту французької мови бельгії (на матеріалі лексики зі сфери освіти та харчування) (2010)
Мартинів О. М. - Фразеологічні одиниці німецької мови з компонентом на позначення звучання як носії національно-культурної інформації (2010)
Савицкая И. - Этнолингвистический потенциал словарной статьи (белорусские словари конца ХІХ – нач. ХХ вв. ) (2010)
Скіданова К. Ю. - Комбінування як найпродуктивніший шлях творення американських етнофобізмів (2010)
Анастасьева О. А. - Прагматические установки англоязычного афоризма (2010)
Ванівська О. І. - Прикметники з семою "пасив" як некатегоріальні засоби вираження категорії стану в різних жанрах і регістрах (2010)
Гуменюк І. І. - Фразеологічність колоритивів (на матеріалі фразеологізмів англійської мови) (2010)
Єрьоменко С. В. - Принцип ввічливості в офіційному листуванні Вінстона Черчилля (2010)
Жихарєва О. О. - Стратифікація ознакових слів (на матеріалі англомовних текстів Євангелія) (2010)
Задільська Г. М. - Структура та функціонування давньоанглійських складнопідрядних додаткових речень з довільними суб’єктами головного та підрядного речень (2010)
Колесова А. О. - Аксіологічні функції прикметників у формуванні образу коханого в англомовних поетичних текстах ХІХ-ХХ століття (2010)
Мєдвєдь А. В. - Функціональні аспекти прагматичних мовних кліше (2010)
Мовчан Д. В. - Оказіональна форма реалізації прагматичного потенціалу антонімів (на матеріалі іменників сучасної німецької мови) (2010)
Остафійчук О. В. - Мовленнєвий портрет Барака Обами (2010)
Охріменко В. І. - Варіативність моделей вираження модального значення примусового волевияву (на матеріалі італійської мови) (2010)
Чернюх Б. В. - Категорія інтенсивності та латинське дієслово (2010)
Шуляренко М. П. - Звукосимволізм як засіб досягнення прагматичного ефекту в політичній комунікації (2010)
Чорний О. В. - Інтерпретація еліптичних фігур в першій главі Τὰ εἰς ἑαυτόν Марка Аврелія (2010)
Шікіда І. Г. - Семантика та функціонування номена у сучасній німецькій публіцистиці (2010)
Dorda S. V. - Is it possible tо change herstory?: About some aspects of language reform (2010)
Іваніна T. В. - Особливості перекладу українських емфатичних часток англійською мовою (2010)
Кущ Е. О. - Семантико-прагматичні особливості перекладу англомовної політично коректної лексики (2010)
Лелека Т. О. - Графічно-фонетичні особливості англомовних запозичень в українській і російській мовах на початку ХХІ століття (2010)
П'ятничка Т. В. - Засоби передачі англійського презенса, вираженого формами Рresent Simple, українською мовою, Ціщик О. О. (2010)
Шама И. Н. - Антропонимы клерихью: преодоление трудностей в переводе (2010)
Ястребенецкий М. А. - Опыт разделения регулирующих и технических требований по ядерной и радиационной безопасности, Розен Ю. В., Шевченко И. А., Дыбач А. М., Григораш А.В. (2016)
Коцуба О. Л. - Аналіз важких аварій в басейні витримки відпрацьованого ядерного палива АЕС "Фукусіма-Даїчі" з використанням розрахункового коду MELCOR 1.8.6, Воробйов Ю. Ю., Жабін О. І., Гуменюк Д. В. (2016)
Bogorad V. - Application of the ALARA Principle to Minimize Collective Dose in NPP Accident Management within the Containment, Slepchenko O., Kyrylenko Y. (2016)
Вышемирский М. П. - Анализ подпитки парогенератора от мобильной насосной установки при полном обесточивании энергоблока с реакторной установкой ВВЭР-1000/В-320, Жабин О. И., Остапчук С. А. (2016)
Заразовский М. Н. - Риск-ориентированный подход к прогнозированию целостности и оптимизации контроля теплообменного оборудования с большой статистикой дефектов, Бородий М. В., Козлов В. Я. (2016)
Азаров С. І. - Аналіз умов і механізмів формування вибухонебезпечних сумішей на ранній стадії розвитку Чорнобильської аварії, Сидоренко В. Л., Євланов В. М., Гаврилюк М. М. (2016)
Носовский А. В. - Что делать дальше с энергоблоком № 4 Чернобыльской АЭС? К 30-й годовщине строительства объекта "Укрытие" (2016)
Кутний Д. В. - Гамма-спектрометрическое определение содержания и массы изотопов урана в образцах неизвестного состава и продукции ядерно-топливного цикла, Ванжа С. А. (2016)
Шендерович В. Я. - Разработка Кадастра площадок под строительство новых энергоблоков атомных электростанций в Украине, Диатян Э. Г., Дзенькив И. А. (2016)
Клевцов А. Л. - Компьютерная безопасность информационных и управляющих систем АЭС: категоризация, Симонов А. А., Трубчанинов С. А. (2016)
Malynovska Yu. - Technical Translation in Nuclear Energy: New Terms, Context, Equivalence, Vlasenko K., Ved O., Kovalchuk V., Bodrova I. (2016)
Тематичний покажчик, 2016 (2016)
Авторський покажчик, 2016 (2016)
Закриницька В. О. - Недержавний рівень управління соціальним захистом: на прикладі США (2016)
Будецький Р. В. - Компетенція міністра юстиції: історичні традиції та окремі сучасні паралелі (2016)
Нікулін В. А. - Повноваження органів місцевого самоврядування з питань реклами (2016)
Кашульська К. О. - Відповідальність за порушення міграційного законодавства України: поняття, види та особливості (2016)
Ліпницький В. А. - Адміністративно-правові засади діяльності установ виконання покарань пенітенціарної служби України (2016)
Петрова А. О. - Становлення та розвиток адміністративно-правового регулювання кадрами в органах прокуратури (2016)
Денисова Р. О. - Колективне управління майновими авторськими та (або) суміжними правами в інтернеті (2016)
Шандула О. О. - Щодо визначення статусу військових прокуратур на сучасному етапі (2016)
Даниленко Б. В. - Стале землекористування: конфлікт інтересів (2016)
Лемішко Ю. М. - Деякі аспекти інформації як категорії інформаційного права (2016)
Сухачов О. О. - Легендоване спілкування в діяльності оперативних підрозділів: сутність та класифікація (2016)
Вимоги (2016)
Вихідні дані (2016)
Андрусь А. Ф. - Особливості концептуальної реалізації англійських прикметників big і large (2011)
Балабан О. О. - Еквівалентність метафорично-аксіологічної концептосфери з семіотичним протиставленням чистий/брудний (на матеріалі англійської, французької, російської та української мов) (2011)
Беспала Л. В. - Ключові концепти негомогенної культури та методика їх виявлення (2011)
Бехта Т. О. - Роль ментальних моделей у когнітивному опрацюванні тексту (2011)
Болдырева А. Е. - Авторское сравнение как средство создания юмористического эффекта (фреймовый подход) (2011)
Великорода В. Б. - Концептуально-метафоричні евфемізми теми-табу смерті (2011)
Володіна Т. С. - Проблеми моделювання і поняття "когнітивна модель" з позицій сучасної лінгвістики (на матеріалі відіменникових префіксальних дієслів сучасної німецької мови) (2011)
Воробей Н. В. - Особливості ритміко-синтаксичної організації текстів афро-американської блюзової поезії (2011)
Гармаш О. Л. - Лінгвокогнітивні особливості виникнення та реалізації дериваційного механізму афіксоскопії (на матеріалі англомовних інновацій) (2011)
Glushchuk-Oleia G. I. - La expresión de la causatividad en las perífrasis verbales españolas (2011)
Дерев’янко О. А. - Кратність як аспектуальна характеристика предикатної дії, Тронь А. А. (2011)
Дорменєв В. С. - Специфіка фразеологічних одиниць з концептом "страх" в німецькій та українській лінгвокультурах (2011)
Єрьоменко С. В. - Мовні засоби вербалізації концепту сім’я у приватному листувані Вінстона Черчилля (2011)
Заньковська Г. Д. - Синонімія на позначення концепту конфлікт (2011)
Кінах Л. С. - Епістемологічний синопсис ад’єктивної субстантивації в німецькій мові (2011)
Коваленко Р. В. - Вербалізація концептуальної опозиції "війна/мир” в англомовній свідомості (2011)
Круглій О. Р. - Комбінувльні форми як когнітивний код (2011)
Леміш Н. Є. - Причиновість у мовній та концептуальній картинах світу (2011)
Лесик І. В. - Лінгвокогнітивний механізм формування метонімічної іронії (2011)
Лесько Х. - Гетерогенний аспект іспанських лексичних форм демінутивності (2011)
Макєдонова О. Д. - До характеристики слогана як основного компоненту англомовного рекламного дискурсу (2011)
Маслов С. О. - Наименование рельефа местности в английском языке: лингвокогнитивный подход (2011)
Мудрак Я. В. - Лінгво-когнітивний аналіз речень з предикатами знання в англійській мові (2011)
Мудраченко Т. Б. - Кваліфікація референтів концепту Україна в сучасному англомовному публіцистичному дискурсі (2011)
Наконечна Ю. С. - Концептуалізація поняття "сім’я” в американському віршованому дискурсі для дітей (2011)
Ніконова В. Г. - Художній концепт смерть у поетичному світобаченні Шекспіра: реконструкція концептуального змісту (2011)
Павлюк О. О. - Концепт égoïsme у французькому мовному просторі (на матеріалі вільних і стійких словосполучень та прислів’їв) (2011)
Панасенко Н. И. - Особенности обозначения размера в фитонимической лексике (2011)
Пожидаєва О. А. - Лексикографічні способи вираження домінуючої маскулінності в іспанській мові (2011)
Поздняков Д. О. - Образная схема движение траектора как компонент когнитивной структуры концепта insanity (2011)
Попович Т. І. - Гендерні особливості дескрипції емоційного концепту fear/страх (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу (2011)
Романенко О. В. - Лексико-фразеологічні засоби репрезентації концептуальних домінант австрійської культури (на прикладі концептуально-предметної області страви/напої) (2011)
Романюха М. В. - Реалізація метафоричної моделі economy is a human being в сучасному англомовному медіа дискурсі (2011)
Свінцицька О. В. - Засоби привертання уваги читача у сучасному англомовному лекційному дискурсі (2011)
Сєнічева О. А. - Специфіка лексикографічних способів номінації російських емотивів (2011)
Суродейкіна Т. В. - Лінгвокогнітивна модель концепту "мистецтво” в англомовній картині світу (2011)
Томенчук М. В. - Реалітивний простір концептосфери носіїв австралійського варіанта англійської мови (2011)
Четова Н. Й. - Асоціативне осмислення концептуальних метафор концепту кохання у британських творах жанру фентезі (2011)
Швачко С. О. - Сага про сяйво забутих слів (2011)
Шевчук О. В. - Семантика родового відмінка у сучасній англійській мові (2011)
Шуменко О. А. - Поверхнева та семантична девіація числівників англійської мови (2011)
Шурма С. Г. - Реалізація концептуальної моделі Великий ланцюг буття у оповіданнях А. Бірса та М. Яцкова (2011)
Авраменко Т. О. - Комунікація між культурами в умовах глобалізації (2011)
Бармина Е. А. - Tertium comparationis при переводе модальности (2011)
Бевз. Н. В. - Этимологические и логико-понятийные аспекты перевода (2011)
Бондарук Л. В. - Теорія символу в перекладознавчому аспекті (2011)
Борщ І. В. - Особливості перекладу сучасних термінів комп’ютерної сфери з англійської українською мовою (2011)
Василюк О. М. - Перекладацькі трансформації у процесі редагування перекладу різножанрових текстів (на матеріалі англійської мови), Харкевич Г. І. (2011)
Головня А. В. - Способи передачі культурного компонента порівняння при перекладі художньої прози Редьярда Кіплінга (2011)
Горшкова К. А. - Текст как средство межкультурной коммуникации, Шевченко Н. Г. (2011)
Дерді Е. Т. - Сучасні підходи до оцінювання якості науково-технічного перекладу, Сахро А. С. (2011)
Єрмолаєва К. В. - Вивчення шляхів досягнення адекватності при перекладі діалогічного дискурсу з іспанської мови на французьку (на матеріалі новели М. Васкеса Монтальбана "Desde los tejados") (2011)
Запольських С. П. - Одиниця перекладу (2011)
Іваніна Т. В. - Особливості відтворення демінутивного компоненту українських порівнянь англійською мовою (2011)
Князева Н. А. - К проблеме перевода английских сложносоставных прилагательных, Вовк Н. А. (2011)
Кондратьєва О. В. - Роль і місце когезії і когерентності у забезпеченні адекватності наукового перекладного тексту (2011)
Кульбєрг М. С. - Роль розвитку вмінь читати тексти в оригіналі як компонента професійно орієнтованої комунікативної компетенції (2011)
Курбатова Т. В. - Перекладацькі трансформації в контексті проблеми еквівалентності (2011)
Кущ Е. О. - Прагматична адаптація як перекладацька проблема (2011)
Овсянников В. В. - Перевод дерогативных эпитетов-зоонимов (2011)
Палиця Г. С. - Навчально-педагогічний статус української, російської та німецької мов як актуальна проблема загального мовознавства (2011)
Пермінова А. В. - Множинність поетичного перекладу (2011)
Pomomarenko O. O. - Communication tools for understanding cultural differences in the modern society (2011)
Романенко Я. А. - Специфіка науково-технічного перекладу, Гришан І. А., Міхнєва Ю. Р., Романенко К., Карсакова О. (2011)
Ситникова Е. В. - Фразеологические единицы со значением ‘характеристика человека’ в русском и греческом языках (2011)
Сласная Е. В. - Особенности перевода отрицательных эмфатических конструкций (2011)
Стахмич Ю. - Інженерна лінгвістика як засіб забезпечення автоматизованих систем в науково-технічному перекладі (2011)
Харламова Г. О. - Синтаксичні особливості перекладу текстів англомовного економічного дискурсу (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського