Демиденко С. - Формування стратегічного набору підприємства (2015)
Бенмасуд Набел Мохамед - Перспективи розвитку арабо-європейських відносин за моделлю порівняльної переваги (спеціалізації країни на експорті певної групи товарів) (2015)
Яценко В. - Характеристика сучасних моделей та систем управління фінансово-економічними результатами діяльності підприємств (2015)
Ралко О. - Обмеження у застосуванні дохідного підходу до оцінки вартості підприємства (2015)
Маловичко С. - Стан та перспективи розвитку світового ринку електронної комерції (2015)
Пепа Т. - Територіально-організаційна структура продовольчого комплексу України та напрями її удосконалення (2015)
Крижимінська Є. - Стан та особливості розвитку міжнародного ринку туристичних послуг (2015)
Пасенко В. - Особливості формування людського капіталу в сучасних умовах глобалізації (2015)
Буднікевич І. - Регіональний продовольчий ринок в кризовий період: аналіз споживчої поведінки, Черданцева І., Клипач А. (2015)
Строкань О. - Соціальний напрям маркетингового управління регіональним продовольчим ринком, Пригодюк О. (2015)
Новицька О. - Інструменти стимулювання малого та середнього бізнесу в контексті регіонального розвитку (2015)
Левченко Я. - Оптимізація рівня інвестиційної привабливості автотранспортних підприємств (2015)
Коваленко Ю. - Регіональний інформаційний маркетинг як інструмент забезпечення економічного розвитку регіону (2015)
Долгальова О. - Регіональна електроенергетична політика, її головні суб’єкти та об’єкти, Гулак Д. (2015)
Черевань І. - Структурно-діагностична характеристика та параметрична оцінка лізингу (2015)
Вяткіна Т. - Сучасні передумови ефективного функціонування ресурсного потенціалу регіону (2015)
Петкова Л. - Енергоефективність у міжнародних стратегіях економічного зростання (2015)
Грабинська І. - Вплив процесів транснаціоналізації виробництва на еволюцію економічних теорій міжнародного переміщення капіталу, Лаба І. (2015)
Дубінський С. - Професійна компетентність як важлива складова управлінської культури (2015)
Дармограй В. - Інструменти кластерної політики в регіоні, Білоус С. (2015)
Буднікевич І. - Особливості маркетингового планування в різних маркетингових концепціях та сферах застосування, Крупенна І., Черданцева І. (2015)
Ніколаєв В. П. - Стратегічне управління портфелем нерухомого майна закладів вищої освіти, Ніколаєва Т. В. (2015)
Назарова Г. В. - Классификация трудовых процессов на строительных предприятиях, Мохаммад Ф. А. (2015)
Димченко О. В. - Управління дебіторською заборгованістю підприємств ЖКГ: особливості функціонування, Демченко К. Ю., Чуєва К. Ю. (2015)
Бурлуцька С. В. - Пружна реакція регіональних систем в умовах деструктивних шоків (2015)
Момот Т. В. - Оцінка рівня фінансово-економічної безпеки банківських установ в умовах кризи, Овчелупова О.М., Соловйова К.С. (2015)
Вусик О. В. - Стратегія розвитку системи економічної безпеки суб’єктів господарювання в Україні (2015)
Чех Н. О. - Оцінка можливості здійснення успішного ІРО акціонерними товариствами України в умовах євроінтеграції (2015)
Кемечиджиєва М. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення моніторингу діяльності підприємств будівельної галузі, Вінник І. Ю. (2015)
Абасс К. Д. - Результати дослідження й порівняння організаційно-економічних механізмів управління ресурсними потенціалами будівельних підприємств промислових вузлів України та Іраку (2015)
Наумік-Гладка К. Г. - Програмні продукти в туристичному бізнесі, Щука А. Л. (2015)
Цилюрик О. І. - Ефективність мінімального обробітку ґрунту під кукурудзу в умовах північного степу України (2016)
Ткачук О. П. - Ботаніко-морфологічні особливості бобових багаторічних трав залежно від екологічних умов безпокривної сівби (2016)
Пащенко Ю. М. - Строки сівби і густота стояння рослин гібридів кукурудзи в посушливому степу, Пащенко Н. О., Лобко Т. К. (2016)
Пічура В. І. - Структура гідрогеоморфологічної системи для створення геооснови екологічного каркасу басейну річки Дніпро (2016)
Ткаліч Ю. І. - Продуктивнісь та економічна оцінка вирощування кукурудзи при використанні стимуляторів росту і мікродобрив, Ткаліч О. В., Кохан А. В. (2016)
Бенселгуб А. М. - Особенности загрязнения тяжелыми металлами почв города Алжир, Харитонов Н. Н. (2016)
Бойко В. Б. - Пневмосистема гідропневматичного висівного апарата, Улексін В. О., Сергеєв О. П. (2016)
Лімонт А. С. - Енергомісткість технічних засобів готування і збирання рошенцевої льонотрести (2016)
Рудаков Л. М. - Технічний стан гідротехнічних споруд на річці Нижня Терса, Гапіч Г. В. (2016)
Тищенко С. С. - Вплив типу полиці на агротехнічні показники роботи двоярусного плуга, Сова Н. А. (2016)
Павленко С. І. - Прискорене компостування підстилкової суміші курячого посліду та лушпиння насіння соняшнику (2016)
Глебенюк В. В. - Мікроструктурні зміни органів морських свинок, заражених дисоціативними варіантами Mycobacterium Bovis швидкорослого штаму, Глебенюк О. Г., Верченко Ю. О. (2016)
Ткаченко О. А. - З’ясування біологічної активності та "чистоти” культури дисоціативних форм M. Bovis, Білан М. В., Глебенюк О. Г., Сокол Ю., Гордієнко Л. (2016)
Зажарська Н. М. - Хімічні та імунологічні показники козиного молозива і молока залежно від періоду лактації, Самойленко Ю. В. (2016)
Гуцуляк Г. С. - Відтворна здатність голштинських корів різного віку в умовах інтенсивної технології виробництва молока (2016)
Піщан І. С. - Зміна режиму видоювання та адаптаційна реакція корів швіцької породи (2016)
Онищенко О. - Інтегрована альгокультура як багатофункціональна ланка у малих фазанаріїв (2016)
Шкурко Т. П. - Ріст і розвиток телиць голштинської породи отриманних методом трансплантації ембріонів, Іванов О. І. (2016)
Карамушка О. М. - Підвищення конкурентоспроможності виробників зернових культур в Україні (2016)
Капліч Ю. І. - Основні функції управлінння аграрними підприємствами зернового підкомплексу в сучасних умовах господарювання (2016)
Шутько Т. І. - Модель оптимізації плану виробництва овочів відкритого ґрунту (2016)
Бойко М. О. - Використання нелінійних нейронних мереж для моделювання урожайності сорго зернового в умовах південного Степу України (2016)
Клочан В. В. - Структура капітальних інвестицій в сільському виробництві України та основні джерела їх формування, Безп’ята І. В. (2016)
Келюх О. О. - Інформаційні технології економічної оптимізації розрахунку параметрів рослинництва (2016)
Дискусії. Рецензії. Пропозиції... (2016)
Анотації. Ключові слова. Бібліографія (2016)
Сохнич А. Я. - Оптимізація механізму екореконструкції міст, Балуєва О. В., Солярчук Ю. Д. (2016)
Гуцуляк Г. Д. - Теоретико-методологічні засади збалансованого розвитку природокористування, Гуцуляк Ю. Г. (2016)
Фещенко В. П. - Прогностичний аналіз екологічної безпеки сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених агроландшафтах Полісся, Гуреля В. В. (2016)
Караєва Н. В. - Методичні засади вибору управлінських рішень у сфері низьковуглецевого розвитку енергетики, Березницька М. В. (2016)
Ревка Т. О. - Зміни агрохімічних властивостей ґрунту під впливом гнойових компостів і біологічно активних препаратів, Бригас О. П. (2016)
Калетнік Г. М. - Перспективи використання стічних каналізаційних вод м. Вінниці для підживлення польових культур: вітчизняний та зарубіжний досвід, Гончарук Т. В. (2016)
Яцук І. П. - Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення Вінницької області, Моклячук Л. І., Городиська І. М. (2016)
Matvieieva Yu. T. - Analysis of methodological approaches to measurement of society’s ecological consciousness leve, Myroshnychenko Yu. O., Bondar T. V. (2016)
Артюшок К. А. - Критерії та індикатори економічної безпеки і збалансованого розвитку регіону (2016)
Палапа Н. В. - Промислове тваринництво: еколого-економічні наслідки, Пронь Н. Б., Устименко О. В. (2016)
Романенко Т. Б. - Аналіз ефективності застосування органічних добрив з пташиного посліду для сільськогосподарських рослин, Корнілова Н. А., Мінералов О. І., Никифорук О. В. (2016)
Коніщук В. В. - Перспективи створення нових об’єктів природно-заповідного фонду Київської області, Ландін В. П., Шкуратов О. І. (2016)
Кустовська О. В. - Оцінка концепції комплексного озеленення міських населених пунктів (2016)
Савченко Ю. М. - Модифікація показників водообміну і вмісту фенольних сполук в проростках сосни звичайної за умов обробки насіння біостимулятором росту та мікродобривом, Григорюк І. П. (2016)
Ступень Н. М. - Світовий досвід розвитку екологічного туризму на рекреаційних територіях (2016)
Новицький В. П. - Динаміка чисельності та стан ресурсів зайця сірого (Lepus europaeus Pall.) у сучасному Лісостепу України (2016)
Гадзало А. Я. - Еколого-економічне оцінювання стану забруднення атмосферного повітря (2016)
Матушевич Н. П. - Особливості ціноутворення на продукцію лісового господарства (2016)
Добряк Д. С. - Землеустрій як інструмент реабілітації деградованих земель сільськогосподарського призначення, Кузін Н. В. (2016)
Мішенін Є. В. - Системна оцінка рекреаційного землегосподарювання у механізмі екосистемного управління природоохоронними територіями, Мішеніна Н. В., Ярова І. Є. (2016)
Власенко І. В. - Еколого-економічні принципи функціонування аграрного землекористування (2016)
Новаковська І. О. - Деградація земель мегаполісів: оцінка та проблеми локалізації (2016)
Будзяк В. М. - Організаційно-економічні проблеми формування збалансованого природоохоронного землекористування (2016)
Ступень М. Г. - Земля — основний ресурс сільського господарства Закарпаття , Дума Ю. І., Кок З. С. (2016)
Кошель А. О. - Масова оцінка як компонент системи оподаткування земель (2016)
Паляничко Н. І. - Земельно-іпотечне кредитування в системі фінансування землекористування (2016)
Курильців Р. М. - Методи формування мультифункціонального сільськогосподарського землекористування (2016)
Бадзян В. В. - Індикатори збалансованого використання земель лісогосподарського призначення (2016)
Крохтяк О. В. - Критерії оцінювання земель сільськогосподарського призначення (2016)
Будзяк О. С. - Формування екологобезпечного землекористування на сільськогосподарських угіддях України (2016)
Дем’янюк О. С. - Вплив погодних умов вегетації на біологічну активність у ризосфері та врожайність огірка, Шерстобоєва О. В., Опришко Н. О., Чабанюк Я. В., Крижанівський А. Б. (2016)
Цвей Я. П. - Формування агрохімічних показників чорнозему в залежності від системи удобрення пшениці озимої в сівозміні, Бондарь С. О., Сенчук С. М. (2016)
Краснов В. П. - Ефективність радіаційного контролю продукції лісового господарства у сучасний період, Курбет Т. В., Давидова І. В., Ландін В. П., Зборовська О. В. (2016)
Кукурудзяк К. В. - Екологічна оцінка санітарно-мікробіологічного стану відкритих водойм за впливу свинарських господарств, Бригас О. П., Мінералов О. І. (2016)
Соколенко А. І. - Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв (2014)
Дубова Г. Є. - Ароматизація темпурних продуктів, Левчук І. В., Голубец О. В. (2014)
Бажай-Жежерун С. А. - Харчова цінність щавнату, Рахметов Д. Б. (2014)
Скроцька О. І. - Цитотоксичний вплив препарату ізатізон на культуру НЕК-293, Микитенко Н. С., Потопальский А. І., Заїка Л. А., Болсунова О. І., Волощук Т. П. (2014)
Павлюковець І. Ю. - Біоконверсія соняшникової олії в поверхнево-активні речовини Acinetobacter Calcoaceticus ІМВ В-7241 і Nocаrdia Vaccinii ІМВ В-7405, Никитюк Л. В., Берегова Х. А., Пирог Т. П. (2014)
Лич І. В. - Імунологічні властивості молозива, Карпов О. В., Пекло Г. О., Пекло А. О. (2014)
Івчук Н. П. - Вплив фруктози і сахарози на в’язкість згущеного знежиреного молока при їх сумісному використанні (2014)
Башта А. О. - Розроблення способу отримання зефіру оздоровчого призначення, Ковальчук В. В. (2014)
Янчева М. О. - Вивчення властивостей гідроколоїдів під час процесу заморожування-розморожування, Большакова В. А., Желєва Т. С. (2014)
Домарецький В. А. - Культура споживання пива, Куц А. М., Карпутіна М. В. (2014)
Хіврич Б. І. - Фактори, що впливають на синтез діоксиду сірки в пиві, Роздобудько Б. В. (2014)
Скроцька О. І. - Віруси у продуктах харчування, Волошина І. М., Кістенюк Т. С. (2014)
Дорош Г. П. - Мікробіологічна безпека хліба з поліпшувачами, Сковоринська О. І., Грегірчак Н. М. (2014)
Гонта І. А. - Феноменологічні підходи в розробках технологій стабілізації продукції рослинного походження, Максименко І. Ф., Мироненко С. М. (2014)
Друзенко А. А. - Екологічне виробництво молочних продуктів, Корчик Н. М., Беседюк В. Ю. (2014)
Світлик А. М. - Моделювання процесу абсорбції в прохідних пористих капілярах, Прохоров О. М. (2014)
Кулінченко В. Р. - Кипіння в мікро- і макроканалах (аналітичний огляд) (2014)
Кузьмін О. В. - Трансформація гідроксильних протонів в процесі створення водно-спиртових сумішей, Мирончук В. Г., Топольник В. Г. (2014)
Чагайда А. О. - Кавітаційні режими в системах з тепловими насосами (2014)
Якимчук М. В. - Дослідження технологічних характеристик ножових дробарок при різних конструкціях роторів, Волчко А. І., Журибеда О. М. (2014)
Кривопляс-Володіна Л. О. - Відновлювальна функція реверсивної логістики для пакувальної галузі, Захаревич В. Б. (2014)
Лобок О. П. - Експериментальне дослідження мінімаксного керування та спостереження для температурного режиму пекарної камери, Гончаренко Б. М., Слєзенко А. М. (2014)
Кишенько В. Д. - Керування харчовими технологічними комплексами в умовах ситуаційної конфліктності, Мацебула Д. В., Лобок О. П. (2014)
Ладанюк А. П. - Управління ситуаціями в технологічному комплексі на основі когнітивних карт, Бойко Р. О., Шумигай Д. А., Смітюх Я. В. (2014)
Євтушенко О. В. - Удосконалення моделі ризику виробничого травматизму на підприємстві (2014)
Гончаренко Б. М. - Обгрунтування алгоритму оптимального робастного керування, Лобок О. П. (2014)
Шестеренко В. Є. - Системне вирішення проблем компенсації реактивної потужності на підприємствах харчової промисловості, Мащенко О. А., Данько О. В. (2014)
Осьмак О. О. - Вплив якості вхідного палива на процес отримання генераторного газу, Серьогін О. О., Блаженко С. І. (2014)
Віткін Л. М. - Сучасні методи аналізу ризиків в процесі проектування систем управління підприємством м'ясо-молочної промисловості, Ролько О. Р. (2014)
Титул, зміст (2016)
Павлишин В. І. - Характерні особливості кристаломорфології топазу з різних мінерально-структурних зон камерних пегматитів Коростенського плутону Українського щита, Вовк О. П., Наумко І. М. (2016)
Мисяк І. М. - Незвичні асоціації самородних металів у платобазальтах Волині та умови їх формування, Скакун Л. З., Серкіз Р. Я. (2016)
Семененко В. П. - Порфіровий бітумовмісний ксеноліт у хондриті Кримка (LL3. 1): 2. Будова, хімічний склад та походження бітуму, Гіріч А. Л. (2016)
Юрченко Н. Г. - Хімічний склад амфіболів із порід ореола фенітизації Чернігівського карбонатитового масиву Приазов’я (Український щит) (2016)
Розко А. М. - Будова та сорбційні властивості вивітрених кристалів мікрокліну Глуховецького родовища, Федоренко Ю. Г. (2016)
Зюльцле О. В. - Радіогеохронологія порід зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків. Стаття 2. Геохронологія породних комплексів Дністровсько-Бузького мегаблоку, Степанюк Л. М., Зюльцле В. В., Довбуш Т. І., Курило С. І. (2016)
Михальченко І. І. - Кореляція урану і торію в рудних альбітитах Партизанського родовища, Український щит (2016)
Самчук А. І. - Форми знаходження важких металів у техногенно забруднених ґрунтах міських агломерацій, Кураєва І. В., Войтюк Ю. Ю., Матвієнко О. В., Вовк К. В. (2016)
Шеремет Е. М. - К вопросу о генезисе Анадольского редкоземельного месторождения (Украина), Кривдик С. Г., Стрекозов С. Н., Дубина А. В., Сетая Л. Д. (2016)
Павлишин В. И. - Главный геолог Советского Союза. К 100-летию со дня рождения академика Александра Васильевича Сидоренко (2016)
Кульчицька Г. О. - Ювілейні Лазаренківські читання, Мисяк І. М. (2016)
Савчук С. Г. - Опрацювання даних ГНСС-спостережень на активних референцних станціях (2013-2014 рр.) (2015)
Тревого І. С. - Концептуальні засади комплексного моніторингу геодезичних пунктів, Ільків Є. Ю., Галярник М. В. (2015)
Король П. П. - Особливості побудови та сфери і напрями використання найвідоміших перспективних азимутальних картографічних проекцій (2015)
Ровенчак І. І. - "Січеслав" має замінити назву "Дніпропетровськ" (2015)
Станкевич С. А. - Інтеграція бібліотеки прецизійних спектральних характеристик покриттів типових природних і штучних об’єктів у геоінформаційні системи, Титаренко О. В., Козлова А. О., Пєстова І. О., Ющенко І. О. (2015)
Лященко А. А. - Принципи цифрового подання та організації зберігання містобудівної документації в геоінформаційній системі містобудівного кадастру, Горковчук Д. В., Максимова Ю. С., Шматько М. М. (2015)
Вортман Д. Я. - Північно-західні околиці Києва у середині XVIII ст. на картах монастирських володінь (2015)
Петру Дмитровичу Двуліту – 75 (2015)
Олександру Івановичу Морозу – 60 (2015)
До ювілею Л. М. Даценко (2015)
Даценко Л. М. - Перші результати реалізації українсько-канадського освітнього проекту з питань закладення основ інфраструктури просторових даних, Говоров М., Путренко В. В., Пашинська Н. М. (2015)
Федунків О. М. - Картографічні твори (2015)
Календар подій (2015)
Відомості про авторів (2015)
Загірняк М. В. - Вступне слово (2015)
Кремень В. Г. - До учасників конференції (2015)
Загірняк М. В. - Шляхи підвищення конкурентоздатності результатів наукових досліджень у сучасному університет, Никифоров В. В., Сергієнко С. А. (2015)
Шамардіна В. М. - Мобільність – шлях інтеграції в європейський освітній простір (2015)
Кузьмін С. І. - Вимоги ринку в сфері стандартів на товари і послуги та їх просування в навчальні програми, Павленко О. О. (2015)
Прошкін В. В. - Педагогічні системи в наукових дослідженнях, Прошкіна І. О. (2015)
Поясок Т. Б. - Модернізація системи освіти в інформаційному суспільстві, Беспарточна О. І. (2015)
Москалик Г. Ф. - Роль інтелекту як ресурсу розвитку сучасної цивілізації (2015)
Солошич І. О. - Структурні компоненти, критерії оцінки дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів, Солошич О. М. (2015)
Митрофанов І. І. - Юридична освіта і юридична наука: чи можливе їхне відокремлене існування? (2015)
Шаповал В. Д. - Реформування юридичної освіти в україні (2015)
Сошенко С. М. - Позитивна мотивація до професійної діяльності – умова успішної адаптації майбутнього фахівця (2015)
Крот В. О. - Роль Кременчуцького повітового земства у професійній підготовці народних вчителів у другій половині XIX – на початку XX століття, Савінцев М. М. (2015)
Артеменко Ю. О. - Формування перекладацької компетенції майбутніх перекладачів, Шульженко Ю. М. (2015)
Герасименко Л. В. - Питання самоздійснення в умовах навчально-виховного процесу, Кузнєцова Н. М. (2015)
Білоус Р. М. - Психологічні особливості рівня соціалізації у підлітковому віці, Писаренко Д. О. (2015)
Олексієнко Л. А. - Теоретичний аналіз базових понять професійної підготовки майбутніх перекладачі (2015)
Кузнецова І. А. - Проблема гуманізації взаємовідносин викладачів і студентів у процесі контролю знань у поглядах видатних діячів ХІХ століття (2015)
Левицька В. А. - Підвищення ролі вчителя рідної мови у старшій школі Польщі (2015)
Кондрашова О. В. - Яких знань та навичок у сфері стандартів потребує ринок: відповідь вищих навчальних закладів (2015)
Лаппо В. В. - Провідні засади оптимізації духовних потреб студентів в умовах сучасної вищої школи (2015)
Лутаєва Т. В. - Інтеграція науки і освіти як умова розвитку вищої медико-фармацевтичної школи: історико-педагогічний аспект (2015)
Федьков Г. С. - Формирование компетентности студентов художественно-педагогических специальностей к воспитанию духовности школьников (2015)
Вожгурова О. В. - Роль социально-гуманитарных дисциплин в процессе политической социализации студенческой молодежи (2015)
Воронова А. А. - Теоретический анализ системообразующих компонентов успешной социализации студентов ВУЗа (2015)
Пелех Л. Р. - Медіа як один із базових чинників впливу на ціннісну основу польського суспільства (2015)
Фрицюк В. А. - Готовність до професійного саморозвитку майбутнього вчителя як важливий чинник підвищення якості підготовки фахівців у педагогічних ВЗН (2015)
Мержвинский Л. М. - Экологическое образование и воспитание детей в летних оздоровительных лагерях, Маркевич Е. А. (2015)
Бизунков А. Б. - Постсоветская высшая школа в болонском пространстве: надежды и миражи, Пиловец Г. И. (2015)
Коломієць Б. С. - Мотив та мотивація: точки дотику (2015)
Волкова Н. П. - Компетентність викладача вишу у здійсненні професійної комунікації, Фаєрман О. (2015)
Желанова В. В. - Трансформаційний потенціал технології контекстного навчання майбутнього педагога (2015)
Сергієнко С. А. - Післядипломна професійна освіта в умовах реформування вищої школи, Гладир А. І., Дернова М. Г. (2015)
Chrdileli T. V. - Teaching methods in professional language acquisition (2015)
Плаксій Т. М. - Особливості компетентнісного підходу при викладанні філософії студентам-бакалаврам інженерних напрямів (2015)
Білоус Р. М. - Профорієнтаційний тренінг як засіб формування професійних намірів абітурієнтів (2015)
Беспарточна О. І. - Інноваційні технології навчально-виховного процесу як основа модернізації вищої освіти, Ховрак І. В. (2015)
Грицюк О. С. - Організація самостійної роботи майбутніх фахівців інженерно-технічних спеціальностей при вивченні дисциплін математичного циклу (2015)
Загорулько Р. В. - Неформальное образование: сущность, специфика, тенденция развития, Дьяченко Л. С., Маркевич А. Г. (2015)
Коваленко Е. В. - Проблемы обучения чтению на английском языке (2015)
Польгун К. В. - Особливості навчально-методичних комплексів з математичних дисциплін для студентів з обмеженими фізичними можливостями (2015)
Богданова Н. Г. - Сучасні технології у процесі формування і реалізації життєтворчості особистості (2015)
Улановська А. С. - Актуальні проблеми залучення студентства до процесу модернізації вищої освіти в україні (2015)
Ракова Н. А. - Переход государства на инновационный путь развития в процессе реализации задач инновационного образования, Прищепа И. М. (2015)
Махиня О. В. - Формирования гражданской позиции студентов вуза средствами внеаудиторной работы (2015)
Керножицкая И. Е. - Педагогическое взаимодействие: активизация учения студентов, Волощенко О. Г., Маркевич Е. А. (2015)
Матвієнко Ю. С. - Упровадження технології доповненої реальності у навчальний процес (2015)
Хамаршех А. Ш. - Аналіз загальних тенденцій розвитку методу проектного навчання у німеччині кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (2015)
Романенко С. С. - Организация изобретательской деятельности как составляющей системы подготовки магистров технических специальностей, Огарь В. А. (2015)
Горкунов Б. М. - Сучасні науково-технічні розробки як основа лекційних курсів з технічних дисциплін, Шамардіна В. М., Буряковський С. Г., Маслій А. С. (2015)
Чорний О. П. - Віртуальний лабораторний практикум з вивчення основ електротехніки для підготовки майбутніх абітурієнтів до вступу у ВНЗ на спеціальності з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Огарь В. О., Романенко С. С., Кравець О. М., Усенко М. А., Білик О. В. (2015)
Чермалых А. В. - Использование специализированных компьютерных стендов для постановки виртуальных лабораторных работ, Майданский И. Я. (2015)
Сивякова Г. А. - Эффективность электронных учебных материалов в самостоятельной работе студентов, Черный А. П., Тытюк П. (2015)
Чорний О. П. - Експериментальні дослідження і розрахунок параметрів кібернетичної модулі процесу навчання, Титюк В. К., Бердай А. (2015)
Перекрест А. Л. - Комплекс технічних та віртуальних засобів для вивчення методів цифрової обробки сигналів, Гаврилець Г. О. (2015)
Чорна О. А. - Спрямоване тестування при оцінюванні якості знань студентів (2015)
Бурдільна Є. В. - Використання інтернет-технологій при вивченні операційних систем промислових комп’ютеризованих систем управління, Валле Е. (2015)
Максимова Л. П. - Педагогічні аспекти використання хмарних технологій в освіті (2015)
Ануріна І. С. - Знання інформаційних технологій як невід’ємна складова перекладацької компетентності (2015)
Мартиненко М. Ю. - Портфель web-ресурсів для організації самостійної роботи студентів (2015)
Сальник І. В. - Навчально-методичний комплекс експериментального вивчення хвильової оптики в старшій школі (2015)
Будянський Д. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі розвитку риторичної культури викладачів вищих навчальних закладів (2015)
Кунтуш Е. В. - Виртуальные лабораторные работы как форма организации учебного процесса, Сиверская Т. И. (2015)
Перелік авторів (2015)
Вдовиченко Ю. В. - Стан та наукове забезпечення галузі вівчарства в Україні, Іовенко В. М., Жарук П. Г., Кудрик Н. А., Жарук Л. В. (2016)
Антонець О. Г. - Продуктивність і якісні характеристики вовни ярок таврійського типу різних ліній (2016)
Горлов О. І. - Визначення коефіцієнтів значущості ознак при комплексній оцінці племінної цінності овець, Івіна К. А., Мокєєв І. О., Чічаєва О. П. (2016)
Дрозд С. Л. - Молочна продуктивність вівцематок асканійської тонкорунної породи в залежності від вовнової продуктивності (2016)
Єфремов Д. В. - Забезпечення повноцінного мінерального живлення молодняку овець на відгодівлі асканійської м'ясо-вовнової породи, Сваістула М. М., Горб С. В. (2016)
Жарук Л. В. - Аналіз сучасного ресурсного потенціалу племінного вівчарства України (2016)
Іовенко В. М. - Поліморфізм гену Cast у овець каракульської породи, Писаренко Н. Б., Скрепець К. В. (2016)
Лесик О. Б. - Відтворювальна здатність та молочна продуктивність вівцематок буковинського типу асканійської каракульської породи, Похивка М. В. (2016)
Микитюк Я. В. - Стан і тенденції розвитку вівчарства у господарських формуваннях Дніпропетровської області, Микитюк В. В. (2016)
Могильницька С. В. - Відтворювальна здатність овець різних типів асканійської каракульської породи (2016)
Польська П. І. - Інноваційна система поглибленої синтетичної селекції інтенсивних типів овець племзаводу "Aсканія-Нова" для формування в Україні ринку племінної продукції, Калащук Г. П., Атановська-Маслюк О. Й. (2016)
Свістула М. М. - Продуктивність та обмін речовин у ярок за різних рівнів незамінних амінокислот та біогенних мінералів у раціоні, Єфремов Д. В., Горб С. В. (2016)
Вдовиченко Ю. В. - Генетичний потенціал південної м'ясної породи великої рогатої худоби, Писаренко А. В., Макарчук Р. М., Фурса Н. М., Дубинський О. Л., Носкова А. М. (2016)
Гузєєв Ю. В. - Генетична характеристика української мікропопуляції річкових буйволів (River Buffalo) за еритроцитарними антигенами, Вінничук Д. Т. (2016)
Дудок А. Р. - Визначення племінної цінності тварин за селекційними індексами у порівняльному аспекті (2016)
Iovenko V. M. - The implications of microevolution processes in population of Grey Ukrainian breed of cattle, Vdovychenko Yu. V., Rukavnykova H. І. , Fursa N. M. (2016)
Козырь В. С. - Динамика макро- и микроэлементов в крови лактирующих коров при оптимизации их рационов усовершенствованными рецептами премиксов, Качалова Е. Я. (2016)
Кузів М. І. - Залежність молочної продуктивності корів-первісток від лінійного росту в період їх вирощування (2016)
Макарчук Р. М. - Вплив живої маси корів-матерів на ріст бугайців різних генотипів (2016)
Писаренко А. В. - Оцінка бугаїв-плідників жирномолочного типу української червоної молочної породи за якістю потомства (2016)
Писаренко А. В. - Теплостійкість та інтер'єрні показники молочної худоби вітчизнянних порід, Буюклу М. І., Тараненко С. В., Макарчук Р. М. (2016)
Піщан І. С. - Умовно-рефлекторне гальмування рефлексу молоковіддачі у корів швіцької породи як адаптивна форма до доїння на установці типу "Паралель" (2016)
Почукалін А. Є. - Роль селекційного диференціалу у регулюванні якісного відбору в молочному скотарстві, Різун О. В., Прийма С. В., Мартинюк І. С. (2016)
Тараненко С. В. - Екстер'єрні показники корів південного типу української чорно-рябої молочної породи (2016)
Троцький П. А. - Вплив короткострокового зберігання ооцит-комулюсних комплексів корів і свиноматок при білянульових температурах (2016)
Федорович Є. І. - Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої породи від продуктивності їх матерів, Пославська Ю. В., Бондар П. В. (2016)
Дудка О. І. - Селекційний індекс - критерій відбору племінних тварин (2016)
Рукавиця А. А. - Аналіз кореляційних зв'язків між індексною оцінкою, результатами бонітування та BLUP-оцінками свиноматок української м'ясної породи, Трибрат Р. О. (2016)
Скрепець К. В. - Імуногенетичні особливості ліній асканійського типу української м'ясної породи свиней (2016)
Горбатенко І. Ю. - Перспективи застосування досягнень молекулярної біології при глобальному потеплінні та деякі аспекти динаміки осередків пильщиків в Херсонському регіоні, Кіріяк Ю. П., Назаренко С. В. (2016)
Гратило О. Д. - Еколого-біологічні властивості насіння інтрудуцентів, Петричук Л. І., Смєнова Г. С. (2016)
Жукорський О. М. - Регенерації розчинів кислотних мийно-дезінфікуючих засобів для доїльних апаратів на фермах як спосіб зниження рівня забруднення довкілля, Кривохижа Є. М. (2016)
Жукорський О. М. - Алгоритм оцінки та переходу агроекосистеми виробництва молока до органічного виробництва, Болтик Н. П. (2016)
Содержание (2016)
Величко Е. А. - О "древесной" вертикальной электрической СНЧ-антенне, Николаенко А. П. (2016)
Кириленко А. А. - Ключевой алгоритм метода частичных областей в анализе резонансных штырей, тройниковых, турникетных и некоторых других многоплечих соединений, Кулик Д. Ю., Стешенко С. А. (2016)
Бровенко А. В. - Численно-аналитический метод решения задач дифракции электромагнитных волн на круговых радиально неоднородных магнитодиэлектрических цилиндрах, Мележик П. Н, Панин С. Б., Поединчук А. Е. (2016)
Яцевич Е. И. - Сравнение долговременных антарктических наблюдений шумановского резонанса с результатами расчетов на основе двухкомпонентной ОТD-модели, Николаенко А. П., Швец А. В., Колосков А. В., Буданов О. В. (2016)
Стадник А. М. - Фокусировка излучения вертикального электрического диполя линзой Пендри, Силин А. О. (2016)
Швец А. В. - Комплекс для многокомпонентных измерений СНЧ–ОНЧ электромагнитных полей, Кривонос А. П., Иванов В. К. (2016)
Левадный Ю. В. - Разработка дождемера повышенной точности и быстродействия с цифровой индикацией временного хода интенсивности дождя, Малышенко Ю. И., Чистова Т. Е. (2016)
Мыценко И. М. - Построение радиометров миллиметрового и сантиметрового диапазонов на основе конверторов спутникового телевидения, Халамейда Д. Д. (2016)
Аверков Ю. О. - Взаимодействие потока заряженных частиц трубчатого пучка с собственными колебаниями диэлектрического цилиндра, Прокопенко Ю. В., Яковенко В. М. (2016)
Apostolov S. S. - Terahertz transverse-magnetic-polarized waves localized on layered superconductor defect in photonic crystals, Iakushev D. A., Makarov N. M., Shmat’ko A. A., Yampol’skii V. A. (2016)
Боцула О. В. - Ударная ионизация в коротких диодах на основе AlzGa1–zN, Приходько К. Г., Зозуля В. А. (2016)
Михаил Иванович Дзюбенко (К 75-летию со дня рождения) (2016)
Авторский указатель. Том 7(21), 2016 (2016)
Василий Голян: как не допустить поглощения олигархами остатков государственной собственности (2016)
Лапін П. - Організаційно-економічні засади управління пожежною безпекою на залізничному транспорті (2016)
Нечипоренко О. - Стан та перспективи адаптації аграрного сектору економіки України до глобальних змін клімату (2016)
Тур О. - Екзогенні ризики ринкової стійкості підприємств харчової промисловості: сучасний стан та стратегічні перспективи (2016)
Литовченко І. - PR-заходи як елемент маркетингових комунікацій вищого навчального закладу, Жарська І. (2016)
Задорожня Л. - Компаративний аналіз баз оподаткування персонального прибуткового податку в ЄС та Україні (2016)
Тищенко Д. - Сучасна регуляторна модель вітчизняного страхового ринку та перспективи її розвитку (2016)
Морозов О. - Про поняття "точка" економіко-інформаційного простору (2016)
Рецензія Василь Голян Своєчасне та актуальне видання (на монографію Д. Крисанова "Інтеграція агрохарчового сектора України в єдиний нормативний простір європейського союзу") (2016)
Передмова (2015)
Шевченко В. Е. - Особливості контенту в сучасному журналістикознавстві (2015)
Пархітько О. В. - Міжкультурна дифузія та культурна диференціація у фільмах-ремейках (2015)
Стеблина Н. О. - Новини чи піар, або Чи можливо дотримуватися професійних стандартів у мережевих ЗМІ? (2015)
Сидун І. В. - Соціокультурні уявлення одеських публіцистів про США другої половини ХІХ ст. (2015)
Голубицкая А. В. - Коммуникационный аспект концепта "кафолическое время" Г. В. Флоровского (2015)
Джиджора Є. В. - Архітектоніка образу Хрестителя Русі в Службі князю Володимиру (2015)
Бондар С. О. - Про "Одеську хатинь" як штучно сакралізований концепт (2015)
Червінчук А. О. - Специфіка подання новин про Україну під час військових дій на Донбасі у програмі "Воскресное время" з І. Зейналовою (2014-2016 рр) (2015)
Гресько О. В. - Інформаційно-розважальний компонент ЗМК (2015)
Відомості про авторів (2015)
Від редакційної колегії (2015)
Титул, зміст (2016)
Кальниш В. В. - Особливості функціонування енергетичної підсистеми організму за показниками діяльності серцево-судинної системи в осіб, схильних і стійких до розвитку стану монотонії, Пишнов Г. Ю., Опанасенко В. В., Огризков О. І. (2016)
Шидловська Т. В. - Часові показники довголатентних слухових викликаних потенціалів (ДСВП) у робітників "шумових" професій при виготовленні і розливі безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, Шидловська Т. А., Шевцова Т. В., Волкова Т. В., Гречківська Н. В., Яворовський О. П., Брухно Р. П. (2016)
Білецька Е. М. - Еколого-гігієнічна детермінованість погіршення здоров'я населення промислового регіон, Онул Н. М., Головкова Т. А., Антонова О. В., Землякова Т. Д. (2016)
Верголяс М. Р. - Оцінка цитотоксичної активності води із різних джерел водопостачання, Трахтенберг І. М., Дмитруха Н. М. (2016)
Крупка Н. О. - Стан якості питної води львівщини протягом 2009-2015 років, Лотоцька-дудик У. Б. (2016)
Прилипко В. А. - Інформаційна складова радіаційного захисту населення зони спостереження АЕС, Озерова Ю. Ю., Кратик П. Ф., Шевченко К. К., Бондаренко І. В., Морозова М. М. (2016)
Матасар І. Т. - Особливості обміну жирів, їхній фактичний вміст у раціонах харчування дітей, які мешкають на терито-ріях радіоекологічного контролю та у м. Києві, Луценко О. Г., Петрищенко Л. М., Матасар В. І. (2016)
Vlasiuk N. V. - Health self-assessment of ukrainian population as a result of chornobyl accident on the late phase, Tarasiuk О. Y., Antomonov M. Y. (2016)
Сергета І. В. - Університетська гігієна у контексті імплементації "Закону про вищу освіту”: фізіолого-гігієнічні основи та шляхи розвитку, Панчук О. Ю., Стоян Н. В., Дреженкова І. Л., Макаров С. Ю (2016)
Коваленко О. С. - Класифікація ризиків перинатального періоду життя новонароджених, Лепьохіна Г. С., Азархов О. Ю., Злепко С. М. (2016)
Гідний продовжувач медичної династії (2016)
Ковалів М. О. - функціональний стан серцево-судинної системи вступників медичного університету, Пластунов Б. А. (2016)
Вірність обраній дорозі (2016)
Яворовський О. П. - Гігієнічна оцінка виробничих чинників як основа управління ризиками у роботі операторів з одержання нанопорошків нітриду титану, дисиліциду хрому і діоксиду цирконію, Солоха Н. В., Веремей М. І., Карлова О. О., Бобир В. В., Чоботар А. П. (2016)
Орєхова О. В. - Керування професійним ризиком шляхом "захисту часом" для працівників гірничо-металургійної галузі україни (2016)
Гущук І. В. - Деякі питання розбудови системи громадського здоров’я україни (2016)
Гладій М. В. - Порівняльна характеристика молочної продуктивності корів українських червоно-рябої, чорно-рябої молочних та голштинської порід у ДПДГ "Олександрівське", Коваленко Г. С., Прийма С.В., Гольоса Г. О., Тучик А. В., Марчук Л. В., Оцабрик В. П., Льоля Б. Б. (2016)
Вдовиченко Ю. В. - Cелекційна характеристика таврійського типу південної м’ясної породи великої рогатої худоби, Омельченко Л. О., Писаренко А. В., Макарчук Р. М., Фурса Н. М., Вишневський Л. В. (2016)
Джус П. П. - Оцінка бугайців за власною продуктивністю як складова селекційного поліпшення вітчизняної популяції абердин-ангуської породи великої рогатої худоби, Сидоренко О. В., Білоус О. В., Паш’ян Р. Г., Кацевич Р. Ф., Мартинюк О. В. (2016)
Динько Ю. П. - Ріст і розвиток ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи різних типів конституції (2016)
Козир В. С. - Оцінка лактаційних кривих корів української чорно-рябої молочної породи залежно від паратипових факторів, Геккієв А. Д. (2016)
Коско И. С. - Влияние гибридных хряков импортной селекции на мясную продуктивность свиней, Шейко И. П. (2016)
Кругляк А. П. - Методичні основи використання кросбридингу в молочному скотарстві (2016)
Олешко В. П. - Ефективність довічного використання імпортованих корів (2016)
Онищенко Л. В. - Характеристика продуктивних якостей родин червоної білопоясої породи свиней в умовах племрепродуктора ДП "ДГ Зоряне" , Данильчук М. І. (2016)
Полупан Ю. П. - Онтогенетичні особливості формування екстер’єру молодняку (2016)
Почукалін А. Є. - Значимість родин для генеалогічної структури волинської м'ясної породи великої рогатої худоби (2016)
Почукалін А. Є. - Селекційне надбання м'ясного скотарства україни: знам'янський внутрішньопородний тип поліської м'ясної породи, Рeзнікова Ю. М., Прийма С. В., Різун О. В. (2016)
Скорик К. О. - Молочна продуктивність кіз зааненської породи латвійської селекції (2016)
Соколовська Н. В. - Вплив генотипових та паратипових чинників на захворюваність кінцівок у корів української чорно-рябої молочної породи, Бірюкова О. Д. (2016)
Федорович Є. І. - Молочна продуктивність високопродуктивних корів та їх потомків прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи, Ільницька О. Ю., Бабік Н. П. (2016)
Хатько І. В. - Порівняльне вивчення закономірностей відкладення сала в різних частинах тулуба молодняку свиней великої білої та миргородської порід, Онищенко А. О., Вовк В. О., Конкс Т. М. (2016)
Хмельничий Л. М. - Продуктивне довголіття дочок бугаїв-плідників української чорно-рябої молочної породи, Вечорка В. В. (2016)
Хмельничий С. Л. - Мінливість популяційно-генетичних параметрів екстер’єру корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи (2016)
Балацький В. М. - Асоціація полиморфізму ESR1 гена з репродуктивними якостями свиноматок великої білої і миргородської порід, Гришина Л. П., Саєнко А. М., Вовк В. О., Ващенко П. А. (2016)
Дзіцюк В. В. - Каріотипова нестабільність великої рогатої худоби (Bos taurus L.), Передрій М. М. (2016)
Дзіцюк В. В. - Генетичний аналіз собак породи німецька вівчарка з використанням мікросателітних маркерів ДНК, Круглик С. Г., Спиридонов В. Г. (2016)
Палькіна М. Д. - Оптимізація методів виділення ДНК з біологічного матеріалу бджіл різних стадій метаморфозу, Метлицька О. І. (2016)
Саранцева Н. К. - Генетико-популяційне обгрунтування доцільності використання LEPR (c.232Т>А) у вітчизняній маркерній селекції великої білої і миргородської порід свиней, Балацький В. М., Нор В. Ю., Олійниченко Є. К. (2016)
Зюзюн А. Б. - Цитоморфологічні дослідження оцитів кролиць в процесі ембріогенезу in vitro (2016)
Koвтун С. I. - Оцінка біологічної активності нанобіоматеріалів, Галаган Н. П., Щербак O. В. (2016)
Войтенко С. Л. - Сучасний стан та перспективи розвитку білоголової української породи, Вишневський Л. В. (2016)
Гузеев Ю. В. - Полиморфизм пяти микросателлитных локусов ДНК при изучении серой украинской и серой болгарской пород крупного рогатого скота, Мельник О. В., Гладырь Е. А., Зиновьева Н. А. (2016)
Кругляк О. В. - Економічні засади збереження генофонду локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин України, Мартинюк І. С. (2016)
Reznikova Yu. M. - Comparative characteristics of ukrainian grey cattle and some specialized beef breeds by economically valuable traits (2016)
Стефурак І. В. - Природна резистентність коней гуцульської породи покутських карпат, Стефурак Ю. П., Пасайлюк М. В. (2016)
Правила для авторів (2016)
Список авторів (2016)
Ворушко Т. В. - Уподібнення актантів і атрибутів (2016)
Зайцева В. В. - Поняттєві параметри метафори і метонімії, Ковальчук М. С. (2016)
Баракатова Н. А. - Перифрази-синоніми в мові мережевих газет (2016)
Ганжа С. А. - Відображення категорії оцінки в сучасній фразеології, Онищенко Г. А. (2016)
Гурко О. В. - Словотвірний та семантичний потенціал афіксів у вираженні значення ствердження (2016)
Датченко Ю. В. - Етнокультурні джерела назв писанок із фітоморфними елементами (2016)
Дубова О. А. - Лексико-граматичні розряди як рубрики внутрішньочастиномовної класифікації (2016)
Заневич О. Є. - Функціонування відмінкових форм іменника в заперечних конструкціях: родовий чи знахідний, Гнатюк М. В. (2016)
Левун Н. В. - Неологічні назви осіб, мотивовані онімами (2016)
Попова І. С. - Загальна типологія синтаксичних зв’язків сучасної української мови (2016)
Сінкевич Н. М. - Лінгвістичні та екстралінгвістичні особливості електронних словників сучасної української мови, Плющай О. О. (2016)
Тараненко К. В. - Прагмема як одиниця прагматичного значення слова (2016)
Голікова Н. С. - Типи паронімічної атракції в мові історичної прози Павла Загребельного (2016)
Кедич T. В. - Ступінь поширення фразеологічних одиниць в авторському мовленні та в мовленні персонажів (на матеріалі української історичної прози другої половини ХХ ст.) (2016)
Корольова В. В. - Специфіка реалізації комунікативного кодексу в персонажній комунікації (2016)
Рибалка Я. І. - Мовна природа і функції епітета в сучасній дитячій літературі, Степаненко О. К. (2016)
Серебрянська І. М. - Метафорична модель освіта – війна в сучасній терміносистемі української мови (на матеріалі медіа-текстів) (2016)
Шевченко Т. В. - Експресивні варіації простого речення у творах Павла Загребельного (2016)
Бобух Н. М. - Рецензія на монографію "мовний потенціал творчої спадщини Д. І. Яворницького" (2016)
Відомості про авторів (2016)
Adamczyk B. - "Bad touch" (pedophilia) – the stolen innocence of a child. The analysis of the phenomenon and the forms of aid offered to pedophiles' victims in Poland (2016)
Fejkiel G. - Rodzina jako środowisko wychowawcze (2016)
Kilianska–Przybylo G. - Making implicit knowledge explicit. The results of the longitudinal study into EFL teacher cognition (2016)
Галкіна В. Д. - Використання технології змішаного навчання під час формування іншомовної професійної компетентності військових фахівців (2016)
Гальчевська О. А. - Особливості використання мобільного доступу до наукометричної системи Google Scholar для моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень (2016)
Гамза А. В. - Формування словниково-логічних навичок у молодших школярів під час аналізу тексту на уроках української мови (2016)
Єршова Л. М. - Трансформація козацько-лицарських чеснот у виховних ідеалах української еліти XXI – початку XX ст. (2016)
Жуковський Є. І. - Формування в майбутніх учителів фізичної культури вмінь і навичок організовувати самостійну фізкультурно-оздоровчу діяльність школярів (2016)
Зарічна О. В. - Урок англійської мови як ресурс для розвитку навичок діалогічного спілкування (2016)
Калашнік Н. В. - Особливості освітньо-виховної роботи з іноземними студентами у вищих медичних навчальних закладах України (2016)
Корсак О. І. - Удосконалення педагогічної практики майбутніх учителів іноземної мови (2016)
Кузнєцова О. Т. - Становлення та розвиток програмно-нормативного забезпечення фізичного виховання студентської молоді в Україні (2016)
Лавриш Ю. Е. - Багаторівнева стратегія як метод диференційованого підходу при викладанні іноземної мови у вищих навчальних технічних закладах (2016)
Ляпунова В. А. - Роль оцінки у формуванні толерантності дитини дошкільного віку (2016)
Мельниченко Р. К. - Роль інститутів післядипломної педагогічної освіти в підготовці вчителів біології до роботи в профільних класах (2016)
Мішак В. М. - Роль і місце релігійного екуменізму в сучасній австрійській педагогіці (2016)
Павлик Н. П. - Зміст і програма експертного оцінювання ролі неформальної освіти у фаховій підготовці майбутніх соціальних педагогів (2016)
Петренко Н. В. - Проблема визначення педагогічної компетентності викладача фізичного виховання у ВНЗ (2016)
Райхман Є. І. - Формування професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти в науково-дослідній роботі (2016)
Савельчук І. Б. - Підготовка соціальних працівників за сучасних умов: інноваційні тенденції (2016)
Самборська Н. М. - Комунікативна компетентність у структурі професійної компетентності майбутнього фахівця (2016)
Сербин С. Ф. - Проблема використання інтерактивних методів у процесі навчання української мови та літератури: теоретичний аспект (2016)
Ситняківська С. М. - Технологія організації білінгвального навчання фахівців соціальної сфери фаховим дисциплінам у вищому навчальному закладі (2016)
Шишка О. Ю. - Психолого-педагогічні умови формування професійно-практичних компетентностей бакалаврів радіотехніки за допомогою програмно-імітаційних тренажерів (2016)
Шквир О. Л. - Аналіз стану підготовки магістрантів до проведення педагогічних досліджень у початковій школі (2016)
Школа О. В. - Теоретичні та методичні особливості використання сучасних інформаційних технологій у навчанні теоретичної фізики (2016)
Коваль О. А. - Ефективність і безпечність системної тромболітичної терапії у хворих з гострою тромбоемболією легеневої артерії та ризиком ранньої смерті, Клигуненко О. М., Муризіна О. Ю., Павленко О. М. (2016)
Понич Н. В. - Клінічна та ехокардіографічна характеристика пацієнтів з аортальним стенозом залежно від наявності атеросклерозу вінцевих артерій, Жарінов О. Й., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2016)
Пархоменко А. Н. - Обоснование и дизайн многоцентрового рандомизированного исследования ПРОТЕКТ – изучение эффективности и безопасности применения кверцетина у пациентов с острым инфарктом миокарда, Кожухов С. Н., Лутай Я. М. (2016)
Сичов О. С. - Серцево-судинні події в пацієнтів з фібриляцією передсердь неклапанного походження та німими інфарктами головного мозку при спостереженні протягом двох років, Бородай А. О., Федьків С. В., Бородай Е. С., Рибак А. Ю., Вавілова Л. Л. (2016)
Соловьян А. Н. - Комплексный подход к оценке электрической нестабильности предсердий у больных с пароксизмами фибрилляции предсердий, Савицкий С. Ю. (2016)
Крушинська Н. А. - Можливості СРАР-терапії в корекції порушень пружно-еластичних властивостей артерій у хворих на артеріальну гіпертензію із синдромом обструктивного апное сну, Сіренко Ю. М. (2016)
Корнацький В. М. - Клінічний фармакоекономічний аналіз у кардіологічній практиці, Дорогой А. П., Адарічева Ж. Г. (2016)
Коваленко В. Н. - Влияние длительной системной энзимотерапии на уровень сердечно-сосудистого риска у пациентов с остеоартрозом, Талаева Т. В., Козлюк А. С., Братусь В. В. (2016)
Курята А. В. - Прямое воздействие на ишемизированный миокард: изученные и новые возможности, Кушнир Ю. С. (2016)
Соколов М. Ю. - Аспирация внутрикоронарных тромбов у пациентов с острым коронарным синдромом со стойкой элевацией сегмента ST. Роль флотирующего тромба, его диагностика и лечение, Кривчун А. С. (2016)
Коваленко В. Н. - Ложные хорды левого желудочка, Несукай Е. Г., Даниленко А. А. (2016)
Мхітарян Л. С. - Цитрулін як маркер функціонального стану органів за умов патологічних станів, Кучменко О. Б., Євстратова І. Н., Ліпкан Н. Г., Василинчук Н. М., Дроботько Т. Ф. (2016)
Жарінов О. Й. - Післядипломне навчання лікарів з методів функціональної діагностики, Куць В. О., Єпанчінцева О. А., Вережнікова Г. П., Ткаченко Л. О., Мохначова Н. О., Васильєва Н. Ю. (2016)
До відома авторів (2016)
Юрій С. - Фінансово-промислові групи у функціонуванні економічних систем, Лещук В. (2012)
Козюк В. - Проблема оптимальної величини державної заборгованості у довгостроковій перспективі (2012)
Мунтіян В. - Глобалізація: витоки та перспективи (2012)
Кравчук Н. - Гетерогенність глобальних фінансових дисбалансів (2012)
Лазня А. - Фінансова криза: причини виникнення та вплив на світову економіку (2012)
Чирак І. - Фінансова нестабільність: суть, причини виникнення і форми прояву (2012)
Михайленко С. - Моніторинг та оцінка результативності менеджменту виконання дохідної частини бюджету (2012)
Шулюк Б. - Парадигма стратегії розвитку сфери соціально-культурних послуг в Україні (2012)
Лісовська Л. - Фінансове підґрунтя місцевого самоврядування в Україні: стан та перспективи розвитку (2012)
Федоренко А. - Виконання професійним торговцем цінними паперами функцій податкового агента щодо учасників ІСІ (2012)
Коренюк П. - Аналіз систем оподаткування в сільському господарстві згідно з Податковим кодексом України, Лошкарьова О. (2012)
Хомутенко В. - Оцінка ефективності та результативності адміністрування податків і зборів, Хомутенко А. (2012)
Луценко І. - Оцінка фіскальної ефективності податкової політики в сфері зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Дзюблюк О. - Особливості взаємозв’язку грошово-кредитної та валютної політики в період фінансової кризи (2012)
Ткач Є. - Валютно-курсова стабільність в Україні: тенденції, ризики і перспективи, Ткач С. (2012)
Свєшнікова К. - Категорії та види валютних ризиків комерційних банків (2012)
Метлушко О. - Шляхи мінімізації ризиків банку при здійсненні операцій із цінними паперами (2012)
Запаранюк Т. - Посткризовий розвиток монетарного регулювання макроекономічних процесів (2012)
Гаврилко П. - Зарубіжний досвід відродження аграрної економіки (2012)
Квасниця О. - Особливості державної підтримки малого бізнесу у зарубіжних країнах (2012)
Буковинський С. - До питання модернізації державного та місцевих бюджетів (2012)
Кириленко О. - Перспективи розвитку фінансової системи України, Горин В. (2012)
Наші автори (2012)
Annotations (2012)
Десятнюк О. - Прагматизм виникнення та погашення податкового боргу в Україні, Угрин В. (2013)
Петраков Я. - Світові тенденції в оподаткуванні видобутку корисних копалин (2013)
Сідельникова Л. - Бюджетні обмеження та їх вплив на фінансову забезпеченість регіону, Костіна Н. (2013)
Колісніченко К. - Сутність і фактори виникнення податкових ризиків для держави (2013)
Жаліло Я. - Особливості формування та реалізації пріоритетів бюджетної стратегії в умовах економічних реформ в Україні (2013)
Ткачук Н. - Концептуалізація державного кредиту в еволюційному розвитку фінансової думки (2013)
Горин В. - Соціальні гарантії в системі соціальної безпеки держави: теоретико-методологічний аспект (2013)
Бак Н. - Фінансування дошкільної освіти в Україні: проблеми та напрямки їх подолання (2013)
Тимоць М. - Державна фінансова підтримка аграрного сектору: сучасний стан та перспективи (2013)
Савчук С. - Теоретичні підходи до планування місцевих бюджетів (2013)
Письменна Т. - Формування системи принципів державного фінансового контролю (2013)
Васильєва Т. - Проблеми та перспективи розвитку інтеграційних об’єднань інвесторів в Україні, Лєонов С., Сисоєва Л. (2013)
Конєва Т. - Фактори формування майна новостворених підприємств (2013)
Берест М. - Сутність та змістовні аспекти антикризового фінансового управління підприємством (2013)
Бугель Ю. - Сутнісні риси та закономірності розвитку кредитних відносин в умовах ринкових перетворень економічної системи (2013)
Субботович Ю. - Індикатори фінансової безпеки України, Антропова О. (2013)
Дубчак О. - Проблеми правового регулювання споживчого кредитування в Україні (2013)
Стирська О. - Інвестиційне кредитування України міжнародними фінансовими організаціями (2013)
Зоценко О. - Компаративний аналіз ринку акцій України у контексті глобальних тенденцій (2013)
Литвин М. - Досвід Японії у стимулюванні розвитку регіонів (2013)
Копич Р. - Вплив урядових видатків країн Центральної і Східної Європи на виробництво та дохід (2013)
Біленко Ю. - Взаємодія фінансового розвитку та економічного зростання Китаю, Струк О. (2013)
Привалова О. - Особливості ринків страхування життя у США і Великобританії (2013)
Козюк В. - Політекономія олігархічної економіки, Заклекта О., Шиманська О. (2013)
Наші автори (2013)
Annotations (2013)
Титул, содержание (2016)
Гогаев К. А. - Получение высокопрочных титановых лент путем консолидации порошка с использованием технологии асимметричной прокатки, Воропаев В. С., Подрезов Ю. Н., Евич Я. И., Даниленко В. И. (2016)
Лакуста М. В. - Особенности спекания нанопорошков тетрагонального диоксида циркония, легированного оксидом кремния, Даниленко И. А., Константинова Т. Е., Волкова Г. К., Носолев И. К., Глазунова В. А. (2016)
Nadutov V. M. - Ultrasonic study of as-cast heterogeneous high-entropy alloy AlCuCrCoNiFe, Zaporozhets O. I., Dordienko N. A., Mikhaylovsky V. A., Makarenko S. Yu., Proshak A. V. (2016)
Алиева Л. И. - Комбинированное радиально-обратное выдавливание деталей с фланцем (2016)
Стефанович Л. И. - Импедансная спектроскопия как неинвазивный способ измерения трещиноватости газонасыщенных угольных пластов, Фельдман Э. П. (2016)
Заворотнев Ю. Д. - Влияние дислокаций на структурный параметр порядка в кристалле при интенсивной пластической деформации кручением, Захаров А. Ю., Метлов Л. С., Захаров М. А. (2016)
Васильковский В. А. - Адсорбция метана на ископаемых углях в диапазоне комнатных температур и давлений выше 0.1 MPа, Довбнич М. М., Мендрий Я. В. (2016)
Эфрос Б. М. - Структура и свойства гибридных материалов типа "cэндвич" на основе азотсодержащего сплава. 1. Фазовые и структурные превращения, Коршунов Л. Г., Эфрос Н. Б., Дмитренко В. Ю., Тютенко В. С. (2016)
Хаймович П. А. - О практическом применении барокриодеформированной стали Х18Н10Т (2016)
Мазур О. Ю. - Влияние гидростатического давления на кинетику упорядочения сегнетоэлектриков при фазовых переходах первого рода, Стефанович Л. И. (2016)
Вовченко А. И. - Механизм силового воздействия на объект обработки при электровзрыве в ограниченных объемах, Демиденко Л. Ю. (2016)
Орел С. М. - Аналитические зависимости двуxцентровых матричных элементов обменного взаимодействия от расстояния между ядрами (2016)
Терехов С. В. - Физико-геометрические характеристики гиперпространства. IV. Солитон Хасимото. Механическое движение целлы (2016)
Авторский указатель за 2016 год (2016)
Титул, зміст (2010)
Філоненко С. - На позиції - 2004 (2010)
Сищук О. - Знаємо, хочемо, вміємо, але не робимо (2010)
Цирфа Ю. - Реформування законодавчого процесу в Україні? – Так, це можливо (2010)
Цирфа Ю. - ПАРЄ. Українське питання (2010)
Луцький О. - Пошук інноваційного гену чи імітація реформ? (2010)
Сищук О. - Пенсії в… конвертах! (2010)
Цирфа Ю. - Цілі розвитку тисячоліття: рожева мрія чи реальна мета? (2010)
Литвин В. - Європейська конвенція про захист прав людини та завдання юридичної науки в Україні (2010)
Писаренко С. - Школа. Газеті "Голос України" – 20 років! (2010)
Ганжуров Ю. - Видавничі проекти на парламентську тематику: комунікативні ресурси (2010)
Красовська О. - Стезя широка знань і відкриттів (2010)
Білоус О. - Прикарпатський осередок новітніх знань (2010)
Рябошапко Л. - Кодифікація законодавства про освіту – складова освітніх реформ (2010)
Темченко О. - Зародження соціальної функції держави у сфері охорони дитинства (2010)
Філоненко С. - Одягни малиновий браслет (2010)
Юдін І. - Досудове слідство: чи можна скоротити його терміни? (2010)
Середа О. - Найкращі – з юрфаків (2010)
Нескоромний О. - Крок до місцевої символіки (2010)
Тищук Є. - "Нас об’єднало Южне" (2010)
Філоненко С. - Президент Асоціації місцевих та регіональних влад Сергій Чернов: "Перетворити місцеве самоврядування на дієвий інститут народовладдя" (2010)
Гай В. - "Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи" (2010)
Романів Ю. - "Треба завжди відповідати за сказане, за ті обіцянки, які даємо людям"..., Шот М. (2010)
Марчук Л. - "Казки про живу та мертву воду – це не легенди. Це правда про трускавецьку воду" (2010)
Пузикова Л. - Перлинне намисто півострова та ласпінський "Ізумруд" (2010)
Баженова О. - Преференції як засіб захисту туристичного іміджу країни (2010)
Калинюк О. - "Співограй" (2010)
Пузикова Л. - Крим обов'язково стане територією успіху (2010)
Колесова О. - За мотивами сільського туризму в Криму (2010)
Марчук Л. - "Не маймо претензій творити для віків, а лиш пильнуймо свого обов’язку…" (2010)
Шевченко А. - У нас правічна суть – козацька (2010)
Поташній Ю. - Європа: гіркота війни (2010)
Пузикова Л. - Коли з війною поквитаємося... (2010)
Красовська О. - Сюжети із життя інших (2010)
Поташній Ю. - Держава дає "добро" фальсифікату (2010)
Вікторова Г. - Костюм для вас, або Чому "Імперський кравець" поза конкуренцією (2010)
Іваненко Н. - Граційно линуть мрії на Парнас (2010)
Клейменова О. - Вихід шукали безсонної ночі (2010)
Марчук Л. - Як у Львові розсипали намисто (2010)
Voskoglou M. Gr. - Use of fuzzy numbers for assessing the acquisition of the Van-Hiele levels in geometry (2016)
Енокян А. В. - Проблема нравственного воспитания посредством математики в истории армянской педагогики (2016)
Бабич І. О. - Тексти фізичного змісту як дидактичний засіб в методичній системі навчання учнів суспільно-гуманітарного профілю, Слободянюк І. Ю. (2016)
Воронкін О. С. - Особливості організації особистісно зорієнтованого навчання фізики у вищих мистецьких навчальних закладах I-II рівнів акредитації (2016)
Білоусова Л. І. - SMART інструменти в професійній діяльності сучасного педагога, Дехтярьова Ю. О. (2016)
Жидченко С. І. - Розробка програмного модуля моніторингу залишкових знань студентів з дисциплін кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, Дубовик Т. М. (2016)
Заболотний В. Ф. - Електронні засоби самоконтролю навчальних досягнень учнів з астрономії, Кузьминський О. В. (2016)
Заболотний В. Ф. - Впровадження профільного навчання у старшій школі – актуальне питання сьогодення, Саркісян О. А. (2016)
Кисельова О. Б. - Формування в майбутніх педагогів навичок використання "стрічок часу" в освітньому процесі (2016)
Кравчина Т. В. - Тандем-метод як один із способів інтенсивного вивчення іноземної мови та формування іншомовної комунікативної компетенції (2016)
Кубанов Р. А. - Научно-методическое обеспечение качества освоения учебной дисциплины студентами (2016)
Кубанова Т. В. - Становление партнерской позиции преподавателя в процессе диалогизации учебного взаимодействия со студентами (2016)
Кучеренко І. А. - Використання RENDERSCRIPT на Android-пристроях (2016)
Мамиченко С. А. - Сущность и главные компоненты контекстного обучения студентов (2016)
Мельниченко О. П. - Особливості методів та форм навчання у вищому навчальному закладі (2016)
Мисліцька Н. А. - Формування інформаційно-проектувальних умінь у майбутнього учителя фізики (2016)
Михайленко І. В. - Методологічні підходи до розробки інтегрованих елективних курсів з аналітичної геометрії для студентів технічних ВНЗ, Нестеренко В. О. (2016)
Москалюк Н. В. - Аналіз рівнів сформованості дослідницьких умінь студентів – майбутніх вчителів природничих дисциплін: констатувальний етап педагогічного експерименту (2016)
Москов В. А. - Інформаційне освітнє середовище як засіб фахової підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю (2016)
Муравський С. А. - Формування предметної компетентності студентів у процесі вивчення фізики у вищих навчальних закладах (2016)
Подліняєва О. О. - Особливості використання сучасних медіа в освіті: віртуальна екскурсія (2016)
Рідкодубська А. А. - Наукові підходи до проблеми професійної мобільності майбутнього фахівця соціальної сфери (2016)
Салань Н. В. - Застосування ігрових технологій на уроках математики та інформатики у початковій школі (2016)
Семенець С. П. - Навчально-теоретичні задачі з математики: моделювання процесу розв'язування прикладних задач за допомогою визначеного інтеграла (2016)
Семеног О. М. - Семен Устимович Гончаренко як акмеособистість у царині методології науково-педагогічних досліджень (2016)
Семерня О. М. - Методологія формування ідеалізації пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізики (2016)
Скороход Г. И. - Некоторые типы математических задач и методы их решения (2016)
Слободяник О. В. - Елементи методики використання соціальних мереж під час самостійної роботи з фізики (2016)
Ткаченко В. М. - Використання комп'ютерного моделювання при вивченні нерозгалуженого електричного кола змінного струму, Таранець А. А. (2016)
Шамоня В. Г. - Діяльність науково-дослідної лабораторії використання інформаційних технологій в освіті: огляд результатів, Удовиченко О. М., Юрченко А. О., Безуглий Д. С. (2016)
Шамшина Н. В. - Об особенностях сохранения информации в базах данных (2016)
Шахіна І. Ю. - Організація контролю якості знань студентів із використанням електронного тестування, Ільїна О. І. (2016)
Шевченко С. М. - Реалізація принципу наступності у процесі навчання математики майбутніх фахівців інформаційно-комунікаційних технологій, Онищенко В. В., Жебка В. В. (2016)
Богатирьов І. І. - Становлення та розвиток міжнародних фінансів: генезис етапів (2016)
Кожухова Т. В. - ПРООН в Україні: механізми та тенденції фінансування проектів сталого розвитку (2016)
Щава Р. П. - Глобальні координаційні імперативи фіскальної політики в ЄС (2016)
Білоус О. Ю. - Теоретичні основи формування системи державного управління наукою та її впливу на економічний розвиток країни (2016)
Карпов В. А. - Співвідношення попиту та пропозиції за фазами економічного циклу (2016)
Коваленко С. І. - Розвиток концепції синергізму в економіці кластерних промислових систем (2016)
Маслак О. І. - Визначення рейтингів регіонів за рівнем інвестиційної привабливості (на прикладі Полтавської області), Таловер В. А. (2016)
Підгорний А. З. - Соціально-економічні умови та чинники необхідності оптимізації сучасної мережі вищих навчальних закладів в Україні, Корольова Т. С. (2016)
Таран-Лала О. М. - Комплекс сценаріїв ефективного функціонування споживчої кооперації України в структурі національної економіки (2016)
Балабаш О. С. - Формалізація складових моніторингу стійкого розвитку хлібоприймальних підприємств (2016)
Богачик П. П. - Стратегія циклічної диверсифікації як інструмент підвищення ефективності збутової діяльності агропідприємств (2016)
Дзюба Т. А. - Оцінювання ризиків інноваційно-інвестиційного проекту машинобудівних підприємств (2016)
Карась П. М. - Проблеми та напрями оновлення діяльності підприємств суднобудування України, Приходько Н. В. (2016)
Климчук А. О. - Мотивація персоналу як складова ефективного управління підприємством (2016)
Кузнецова І. О. - Діагностика в процесі стратегічного управління підприємством: місце та структура (2016)
Кузнецова І. О. - Методичні підходи до формування складу стратегічних загроз економічній безпеці підприємств хлібопродуктів, Кюне О. О. (2016)
Орлик О. В. - Концепція забезпечення фінансової складової економічної безпеки підприємства (2016)
Попова Н. В. - Маркетинг стейкхолдерів: теоретичні аспекти та проблеми впровадження (2016)
Пудичева Г. О. - Енергетична безпека підприємств в контексті сталого розвитку економіки (2016)
Сазонець І. Л. - Інфраструктурне забезпечення раціонального використання водних ресурсів за фінансової участі підприємств України, Покуль О. В. (2016)
Чухрай Н. І. - Розвиток партнерства між ВНЗ та ІТ-компаніями у сфері кадрового забезпечення, Щербата Т. С. (2016)
Дубницький В. І. - Особливості інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів господарського комплексу регіону, Колодинський С. Б. (2016)
Доброва Н. В. - Проблеми легалізації заробітної плати в Україні (2016)
Арутюнян Р. Р. - Пріоритети реформування фінансового ринку в умовах сучасної макроекономічної ситуації України, Арутюнян С. С. (2016)
Вовчак О. Д. - Іпотечне кредитування як перспективний напрям розвитку банківських інвестицій в Україні, Андрейків Т. Я. (2016)
Жердецька Л. В. - Макропруденційна політика: світовий досвід та українська практика (2016)
Рогов Г. К. - Фінансові аспекти стратегії забезпечення корпоративної стійкості (2016)
Рябініна Л. М. - Проблеми використання теорії сучасних грошей-нетовар на практиці (2016)
Сирчин О. Л. - Показники оцінки ліквідності банку (2016)
Волкова Н. А. - Аналітичне забезпечення оцінки фінансових активів підприємства (2016)
Коляда А. Л. - Аналітична оцінка сильних та слабких сторін м’ясопереробних підприємств України (2016)
Старенька О. М. - Теоретичні аспекти внутрішнього контролю (2016)
Автори статей (2016)
Титул, зміст (2016)
Корнівська В. О. - Фінансіалізація в контексті еволюції сумісно-розділеної природи реального та фінансового секторів (2016)
Болотіна Є. В. - Інституціональні матриці суспільства та трансформаційна економіка України, Шубна О. В. (2016)
Сазонець І. Л. - Національні моделі соціального партнерства та їх вплив на розвиток сумлінної ділової практики, Тадеєва Н. В. (2016)
Городняя Т. А. - Концептуальные основы экономической сути понятия "финансовое состояние предприятия", Лупак Р. Л., Иванив О. В. (2016)
Мухіна І. Г. - Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії, ризики та перспективи, Кануннікова О. Р. (2016)
Носач Л. Л. - Системність вибору оптимальної форми оплати міжнародних розрахунків, Величко К. Ю. (2016)
Петкова Л. О. - Вплив європейської інтеграції на структуру експорту та споживання доданої вартості: досвід Польщі для України, Паламарчук Д. М., Вдовиченко Ю. В. (2016)
Vinska O. Y. - LGBT-Inclusion Culture: Impact on Economic Growth of the USA, China and Poland, Tokar V. V. (2016)
Шуляр Р. В. - Система державного управління фрілансовою діяльністю: підтримка механізмів, розвитку та якості послуг, Реверенда Н. Ю. (2016)
Пар’єва Н. О. - Інвестиційний процес виробничого підприємства як об’єкт моніторингу (2016)
Карпінський Б. А. - Децентралізація як каталізатор активізації інвестиційних платформ у системі транскордонної інтеграції, Максимів Д. Я., Карпінська О. Б., Гасюк Р. В. (2016)
Пирог О. В. - Науково-методичні положення з оцінювання ефективності інвестування модернізації основних засобів ТДВ "Стрий-Авто", Стельмах Х. П. (2016)
Матюшенко І. Ю. - Методичний підхід до оцінки інноваційного потенціалу України як передумови реалізації четвертої промислової революції та асоціації з ЄС (2016)
Паневник Т. М. - Траснаціональні корпорації в аспекті розвитку інноваційних процесів, Болгарова Н. К. (2016)
Dziatkovska Y. O. - Features of Management of Companies using Open Innovations, Harafonova O. I. (2016)
Мельник О. Г. - Методологія розвитку інноваційних систем: передумови виникнення оптимізаційних ефектів і деякі розв’язки задач оптимізації (2016)
Пілько А. Д. - Соціально-економічний розвиток регіону: пошук нових орієнтирів та механізмів реалізації в контексті еволюції безпекознавчих парадигм, Гарда Т. П. (2016)
Бубенко П. Т. - Розробка комбінованого підходу до тарифного регулювання в житлово-комунальному господарстві, Драпеза Я. В. (2016)
Іртищева І. О. - Орієнтири підвищення ефективності управління трудовими ресурсами: регіональний аспект, Дубинська І. І. (2016)
Рябенко А. Е. - 3-критериальная модель формирования целевых рабочих групп, Терещенко Э. В. (2016)
Кушнір О. С. - Реалізація математичної моделі визначення рівня операційного ризику кредитної установи (2016)
Коцюба О. С. - Вибір найкращого інвестиційного проекту в ситуації інтервальної невизначеності початкових даних (2016)
Лапшин В. І. - Прогнозування розвитку підприємницької діяльності в Україні (2016)
Буртняк І. В. - Системний підхід до оцінювання опціонів на базі моделі CEV, Малицька Г. П. (2016)
Райчева Л. І. - Формалізація елементів механізму розвитку машинобудівної галузі в умовах виробничо-економічної кризи (2016)
Хаустова В. Є. - Державне регулювання реструктуризації вугільної промисловості: теоретичні та практичні аспекти, Олійник А. Д. (2016)
Голян В. А. - Экономический механизм природопользования: обращение с отходами (2016)
Фісуненко П. А. - Аналіз факторів зовнішнього середовища будівельних підприємств, що впливають на економічну безпеку, Лаже М. В. (2016)
Бегларашвілі О. П. - Тенденції розвитку оптової торгівлі в Київській області, Кулік А. В. (2016)
Михайлова М. В. - Cегментація ринку послуг ресторанного господарства м. Харкова та Харківської області (2016)
Богдан Н. М. - Дослідження ризиків у туризмі, Сухорукова О. П. (2016)
Литвинчук І. Л. - Інституціональне забезпечення публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку аграрної економіки України, Самойленко К. А. (2016)
Мартиненко В. В. - Методологічні засади дослідження державного фінансування аграрного сектора економіки як складової його фінансового забезпечення, Палюх О. М. (2016)
Бінерт О. В. - Розвиток організаційно-економічних засад функціонування виробників молока на ринку (2016)
Оганезова А. В. - Напрями державного регулювання збереження здоров'я працюючого населення в Україні (2016)
Мащенко М. А. - Оцінка ефективності найманої праці на макро- і мікроекономічному рівнях, Пономаренко О. О. (2016)
Отенко В. І. - Підходи та методи оцінювання розвитку українських транснаціональних бізнес-систем, Пархоменко Н. О. (2016)
Кузьмін О. Є. - Проблеми діагностування банкрутства та врегулювання процедур неплатоспроможності підприємств в Україні, Мельник О. Г., Адамів М. Є. (2016)
Кочубей Д. В. - Формування системи показників логістичних процесів підприємства (2016)
Пар’єва О. О. - Методики бюджетування інноваційної діяльності підприємств: вітчизняний та зарубіжній досвід (2016)
Зверук Л. А. - Управління ресурсною базою банків: методичні засади та механізм реалізації, Курінська В. І. (2016)
Demchenko O. P. - The Financial Services Market of Ukraine: Problematic Aspects and Development Trends (2016)
Краснова І. В. - Тенденції та суперечності розвитку фінансового ринку в умовах інтеграції (2016)
Найденко О. Є. - Обґрунтування принципів оподаткування як основи зростання конкурентоспроможності економіки країни, Єніна-Березовська А. О. (2016)
Ковтуненко К. В. - Фінансування діяльності вітчизняних підприємств в сучасних умовах: види та особливості структури джерел, Нестеренко О. В. (2016)
Воскресенська Т. І. - Фінансово-економічні перспективи територіального об’єднання громад, Ольшанска М. В. (2016)
Ломейко Ю. А. - Напрями вдосконалення видів і форм митного контролю в Україні та необхідність їх реалізації (2016)
Андрущенко В. І. - Сутність та функції андерайтингу в перестрахуванні (2016)
Ізмайлов Я. О. - Формування принципів бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств у контексті інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України (2016)
Korol S. Ya. - Accounting Cognition of Social Resposibility of a Bussiness (2016)
Павликівська О. І. - Методологічні підходи до визначення сутності доходів та витрат, Марущак Л. І. (2016)
Адамик О. В. - Інформаційні технології в комп’ютерних системах бухгалтерського обліку: проблеми організації даних та їх потоків (2016)
Скіцько В. І. - Концептуальні аспекти багатоцільової багатокритеріальної оптимізації та прийняття рішень з урахуванням ризику у сфері логістики (2016)
Гросул В. А. - Методичний підхід до оцінки ефективності стратегії адаптації підприємства, Сукачова-Труніна С. М. (2016)
Єлісєєва О. К. - Методичні аспекти оцінювання рівня інформаційної прозорості як складової конкурентоспроможності підприємств телекомунікаційної галузі, Вітка Н. Є. (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика відповідності конкурентної стратегії підприємства стану зовнішнього середовища, Павловські Г., Воробйов В. В. (2016)
Дорошук А. А. - Методические подходы к оценке готовности при управлении изменениями на предприятии, Грациотова А. А. (2016)
Андрющенко І. С. - Формування стратегії управління витратами для підприємств ресторанного господарства, Томілов О. В. (2016)
Коваль Т. О. - Економічна сутність та закономірності формування маркетингового потенціалу підприємства, Пономаренко О. О., Яхкінд В. П. (2016)
Дьомін М. М. - Застосування теорії множин в дослідженні структур інформаційного забезпечення містобудівної діяльності, Сингаївська О. І. (2015)
Адаменко В. М. - Методика експериментальних досліджень деформованого стану монолітного ребристого перекриття силосу (2015)
Банах В. А. - Модель для оценки прочности металлической арматуры в процессе длительной эксплуатации строи-тельных конструкций, Скачков В. А., Воденникова О. С. (2015)
Бондар О. А. - Можливості галузевої теорії "геометрична економетрика" в контексті вирішення задач економічної безпеки підприємства (2015)
Бородай А. С. - Профільні прийоми формування біатлонних трас, Бородай С. П. (2015)
Бородай Д. С. - Фактори, що впливають на формування мережі спортивно-туристичних готелів в Україні (2015)
Брідня Л. Ю. - Особливості забезпечення містобудівної цілісності при будівництві та реконструкції готелів (2015)
Васильєв П. О. - Хронологія становлення терміну "туризм" та його інтер-претація у містобудуванні (2015)
Вовчик Р. В. - Архітектурно-просторова морфогенеза у місті Тячів Закарпатської області в радянський період (2015)
Гебрин Л. В. - Визначення вмісту гумусу в ґрунтах Закарпатської області за вимірюванням яскравості зображень у червоному та інфрачервоному діапазоні спектра, Гладілін В. М. (2015)
Главацький О. З. - Поняття та структура міського середовища (2015)
Голик Й. М. - Оптимізація структури громадського обслуговування міста, Штимак А. Ю., Кіс Н. Ю. (2015)
Голубенко В. В. - Аналіз впливу руху пішохода вздовж ухилу на функціональ-ний стан організму (2015)
Гончарик Р. П. - Архітектурно-містобудівні перетворення Івано-Франківська 1956-1975 років (2015)
Дем'яненко Р. А. - Аналіз точності визначення довжини вектору в залежності від тривалості статичних ГНСС спостережень при виконанні інженерно-геодезичних робіт (2015)
Денисенко Н. О. - Проблеми забезпечення енергозбереження в міському господарстві (2015)
Деревянко В. В. - Градостроительные аспекты размещения торговых центров (2015)
Дмитренко А. Ю. - Перспективи ефективного використання сільських територій України в умовах депопуляції (2015)
Дубинский В. П. - Экоэстетика – новое видение проблем экологической архитектуры (2015)
Дубова С. В. - Підвищення ефективності функціонування загальноміського пасажирського транспорту в середніх містах України., Котенко О. В. (2015)
Дюжев С. А. - Логос-системні та ейдос-феноменологічні основи планувальних рішень (риторична граматика суперпозиції містобудівного ландшафтного цілого) (2015)
Журавська Н. Є. - Система обробки води в електромагнітних полях (2015)
Іванченко Г. М. - Утримання вулично-дорожньої мережі міста, Лютіков А. А., Чередніченко П. П. (2015)
Кашуба О. М. - Особливості архітектурного образу міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ягодин" (2015)
Клюзко В. М. - Містобудівні завдання розміщення висотних полі-функціональних будівель, що пов’язані з покращенням вітрового режиму територій (2015)
Коваленко М. Г. - Функції міських зелених насаджень та їх нормування (2015)
Корнієнко М. В. - Особливості формування різних типів ґрунтів в республіці Конго (Браззавіль), Котова Т. В., Ндінга М. Р. (2015)
Косьмій М. М. - Проблеми удосконалення правового забезпечення процесу зміни меж населених пунктів (2015)
Кошевий О. П. - Чисельне дослідження власних коливань розтягнутих оболонок утворених мінімальними поверхнями, Кошевий О. О. (2015)
Кутрик Н. В. - Організація кварталів однородинної житлової забудови. Загальні підходи та практика Івано-Франківська. (2015)
Левченко Л. О. - Нормування електромагнітного навантаження на довкілля населених пунктів та шляхи його вдосконалення (2015)
Лепська Л. А. - Стикові з'єднання збірних конструкцій та проблеми забезпечення точності монтажу каркасів будинків (2015)
Ли Шуань. - Влияние Японии на застройку городов Китая в І половине ХХ века (2015)
Мацак А. О. - Принципи формування архітектурного середовища арт-центрів, Осиченко Г. О. (2015)
Моркляник О. І. - Чинники впливу на комфортність проживання у багатофункційних житлових комплексах (результати соціологічного дослідження), Лещенко С. В. (2015)
Негай Г. А. - Відношення толерантності елементів розмірної структури архітектурної форми (2015)
Нікітенко К. О. - Методологія переходу від інтегральної оцінки НДС газопроводу до визначення точності геодезичних робіт. (2015)
Ніколаєнко В. А. - Композиційна, архітектурна та архітектурно просторова організація річкових вокзалів, Чирва К. В. (2015)
Обідний О. Б. - Альтернативні методики освіти як засіб вдосконалення мережі об’єктів середньої освіти (2015)
Омельяненко О. П. - Динаміка та напрямки міжнародної торгівлі України в 2014 році (2015)
Онофрійчук А. В. - Вплив нормативних документів на архітектуру житла в Україні (2015)
Павлов Є. І. - Гідравлічний удар в напірних каналізаційних колекторах (2015)
Плоский В. О. - Удосконалення системи підготовки фахівців з проблем енергоефективності у ВНЗ України будівельного профілю, Кошева В. О., Пінчук В. С. (2015)
Поплавська В. В. - До моніторингу якості підживлювальної води водного басейну р.Дніпро м.Запоріжжя, Назаренко О. М. (2015)
Приймаченко О. В. - Дослідження розповсюдження шуму від транспортного потоку по висоті будівлі (2015)
Рибчинський О. В. - Розвиток планувальної структури Червонограда (Кристинопіля) протягом XVII – початку XXI ст. (2015)
Руденко М. О. - Принцип екологічності у формуванні громадських будинків і споруд на території кар’єрів (2015)
Савченко О. О. - Перспективна організація регіональної системи психологічної реабілітації населення у структурі православних комплексів (2015)
Самченко Р. В. - Про комплексні технології відновлення деформованих будівель та споруд, які зазнали кренів, Юхименко А. І. (2015)
Семеняко С. О. - Сучасні матеріали та методи захисту від шуму в умовах міської забудови (2015)
Сілогаєва В. В. - Сутність реновації промислових територій на прикладі міста Запоріжжя (2015)
Смадич І. П. - Принципи формування рекреаційного простору з включенням нових видів рекреації (2015)
Соловей Д. А. - Особенности монтажа металлических конструкций каркаса здания в стесненных условиях, Броневицкий А. П. (2015)
Соломін А. В. - Автоматизована система статистичної обробки інформації, Лучицький Р. Ю., Чорний К. В., Шкурат О. С. (2015)
Станкевич А. М. - Розрахунок товстих пластин змінної товщини методом "прямих" при дії статичних та динамічних навантажень, Тімофєєв А. С. (2015)
Телима С. В. - До прогнозу впливу періодичного зрошення на підйом рівнів ґрунтових вод (2015)
Терновцев О. В. - Активоване фільтруюче завантаження для видалення з води сірководню при проектуванні нових та реконструкції існуючих очисних споруд питного водопостачання (2015)
Тишкевич О. П. - Принципи оптимізації мережі сільських шкіл (2015)
Тімченко Р. О. - Ефективне використання зонінг-плану у містобудівному проектуванні, Крішко Д. А., Білера К. В., Козюра С. С. (2015)
Timchenko R. O. - Еnsuring the sustainability of tailings dams, Krischkо D. A., Kadol L. V., Maksymenko K. V. (2015)
Тимченко Р. А. - Использование современных технологий энергосбережения в малоэтажной застройке городов, Кришко Д. А., Буренкова А. В. (2015)
Тімченко Р. О. - Використання новітніх технологій для утилізації відходів крупних міст, Крішко Д. А., Суркова Є. О., Козюра С. С. (2015)
Топорков В. Г. - Прийоми архітектурно-художнього вирішення внутрішнього простору музеїв сучасного мистецтва, Власова А. В. (2015)
Топорков В. Г. - Ландшафтні компоненти у структурі будівель банків, Сергієнко К. І. (2015)
Чілібйова О. В. - Сучасні тенденції в проектуванні термінових соціальних об’єктів, Шевченко Л. С. (2015)
Шелковська І. М. - Визначення зміни положення берегової лінії та площі водосховища за даними дистанційного зондування (2015)
Ширяєв Т. В. - Аналіз соціально-економічних чинників, що призвели до занепаду готельного господарства Києва в 20-х роках ХХ ст. (2015)
Шлапко Л. В. - Практичний аспект формування мережі оптових та оптово-роздрібних продовольчих ринкових комплексів (2015)
Штепа К. О. - Якість життя і основні потреби мешканців в міському середовищі (2015)
Шульга Є. М. - Аналіз технологічних та конструктивних рішень реконструкції резервуарів ємністю 20–50 тис. м3, Лавріненко Л. І. (2015)
Яценко В. О. - Негаразди сільського розселення України та можливі шляхи його покращення (2015)
Титул, зміст (2015)
Бойченко О. М. - Стан мікроциркуляції та регіонарної гемодинаміки тканин пародонта при хронічному генералізованому пародонтиті у хворих на ішемічну хворобу серця (2015)
Ботвинко В. В. - Зміни електроміографічних показників жувальних м'язів у осіб з м'язово-суглобовими дисфункціями, Жегулович З. Є., Куц П. В. (2015)
Бублій Т. Д. - Експериментальне дослідження використання різних концентрацій лимонної кислоти в ендодонтії, Костиренко О. П. (2015)
Макарова О. М. - Об'єктивна оцінка та особливості сприйняття асиметрії обличчя, Куроєдова В. Д. (2015)
Попович І. Ю. - Тактика заміщення включеного дефекту зубного ряду на етапі пародонтологічного лікування, Петрушанко Т. О. (2015)
Череда В. В. - Біофізичні характеристики ротової рідини та мікробне навантаження ясенної борозни в умовах психоемоційного стресу (2015)
Антоненко П. Б. - Особливості туберкульозу легень, викликаного мультирезистентними штамами м. Tuberculosis (2015)
Бойко Д. І. - Клініко-психопатологічні особливості пацієнтів із аутоагресивною поведінкою при першому психотичному епізоді з урахуванням циркадних біологічних ритмів (2015)
Васильченко Ю. В. - Механізми формування ендотеліальної дисфункції у дітей з бронхіальною астмою (2015)
Вахненко А. В. - Шляхи оптимізації лікування ускладненої негоспітальної пневмонії на фоні артеріальної гіпертензії, Моісєєва Н. В., Капустянська А. А., Ткаченко М. В. (2015)
Волошин К. В. - Cравнительный анализ моторно-эвакуаторной и кислотообразующей функций желудка у детей с различными клиническими вариантами функциональной диспепсии (2015)
Гелетюк Ю. Л. - Функціональне і неврологічне відновлення неврологічного дефіциту та характеристика якості життя у хворих з ішемічним інсультом на тлі артеріальної гіпертензії різних ступенів тяжкості, Черенько Т. М. (2015)
Губа Ю. В. - Деякі аспекти депресії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Деніна Р. В. - Застосування мононітрату та інгібітора 5- ліпооксигенази в комплексному лікуванні хворих на серцеву недостатність з постінфарктним кардіосклерозом (2015)
Ждан В. Н. - Эндоскопические особенности кишечной патологии у пациентов полтавского региона, Дорофеев А. Э., Кирьян Е. А., Бабанина М. Ю., Вирченко В. И., Петренко В. А. (2015)
Кіт З. М. - Дисфункція ендотелію у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ожирінням: діагностика та лікування (2015)
Корнієнко Д. О. - Особливості клінічного перебігу та якості життя при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі в осіб молодого віку з супутнім ожирінням (2015)
Коршняк В. О. - Вплив програмованої сенсорної депривації на динаміку мелатоніну у хворих з синдромом вегетативної дистонії травматичного генезу, Донник Т. А. (2015)
Кузнєцова А. А. - Оцінка рівня еритропоетину у хворих на анемію на тлі віл-інфекції, Анциферова Н. В., Гаврилов А. В., Соломенник Г. О., Синенко Т. О. (2015)
Махер Мбаркі - Особливості комплексної дії інгібіторів протонної помпи та ребаміпіду у лікуванні нпзп-гастропатій, Є. Я. Скляров (2015)
Мироненко О. В. - Хронічне обструктивне захворювання легень з частими загостреннями: новий клінічний фенотип (2015)
Нагурна Я. В. - Порівняльний аналіз захворюваності запальними захворюваннями кишки серед населення сільськогосподарського та промислового регіонів західної України (2015)
Пікас О. Б. - Значення змін показників метаболізму ліпідів крові у хворих на туберкульоз легень (2015)
Пустовойт Г. Л. - Окремі аспекти вікового андрогенного дефіциту у чоловіків, Ярмола Т. І., Ткаченко Л. А., М´якінькова Л. О., Циганенко І. В. (2015)
Руденко Т. А. - Влияние диссинхронии миокарда на морфофункциональные показатели левого желудочка у больных сахарным диабетом 2-го типа (2015)
Скляров Є. Я. - Вплив аторвастатину на функціональний стан печінки у пацієнтів з іхс у поєднанні з НАЖХП, Файник А. Ф., Курляк Н. В. (2015)
Сохань А. В. - Уровень кортизола в спинномозговой жидкости пациентов с острыми менингитами различной этиологии (2015)
Такташов Г. С. - Роль эндотелиальной дисфункции сосудов при нарушениях респираторных функций у больных хронической ревматической болезнью сердца (2015)
Цимбал В. М. - Визначення метаболітів вітаміну d у дітей з діабетичною нефропатією (2015)
Шейко С. О. - Фібриляція передсердь у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і анемічним синдромом (2015)
Щербакова Ю. В. - Особливості мікробіоценозу урогенітального тракту у пацієнтів з хронічним ускладненим трихомонозом, Джораєва С. К. (2015)
Щербань М. Г. - Обгрунтування програми еколого-гігієнічних заходів до генеральної схеми рекреаційного використання водних об’єктів Харківського регіону, М’ясоєдов В. В., Литвиненко М. І., Литвиненко Г. Л., Кателевська Н. М. (2015)
Яворович М. В. - Оцінка інформативності показників МСР-1 та S-нітрозотіолу в якості діагностично-прогностичних критеріїв перебігу геморагічного васкуліту у дітей (2015)
Басюга І. О. - Оцінка внутрішньоутробного стану плоду при вагітності ускладненій маловоддям, Геник Н. І. (2015)
Воробець Д. З. - Порівняння показників бульбарної мікроскопії у пацієнтів після операцій із корекції стриктури пієлоуретерального сегменту (2015)
Венцківська І. Б. - Порушення гемостазу при вагітності в умовах підвищеного ризику прееклампсії, Жданович О. І., Яроцька Ю. О. (2015)
Ганчева Е. В. - Клинико-лабораторный анализ случаев пиелонефрита у беременных женщин (2015)
Геглюк О. Н. - К вопросу о камнях предстательной железы, Мегера В. В., Белов В. Ю. (2015)
Іващенко Д. М. - Клінічна ефективність використання бактеріофагів у комплексному лікуванні гнійних ран у хворих з полівалентною алергією до антибіотиків (2015)
Ксьонз І. В. - 10–річний досвід використання радіохвильового скальпеля в хірургії новонароджених (2015)
Купчак І. М. - Клінічна характеристика жінок з ектопією шийки матки, що не народжували, Геник Н. І. (2015)
Лавренко Д. О. - Актуальні лабораторні аспекти в діагостиці обтураційної жовтяниці (2015)
Мішалов В. Г. - Ефективність та безпечність розробленої методики плазмаферезу у комплексному лікування гострого небіліарного панкреатиту середньої тяжкості у ранній фазі захворювання, Маркулан Л. Ю., Матвеєв Р. М. (2015)
Мішалов В. Г. - Ефективність профілактики та лікування діалізного перитоніту у хворих з термінальними стадіями хронічного захворювання нирок (трирічне проспективне дослідження), Заводовський Є. С., Гойда С. М., Маркулан Л. Ю. (2015)
Наконечний Д. О. - Контроль перебігу синдрому "сухого ока" у хворих на цукровий діабет методом кристалографії сльози при використанні комбінованого препарату на основі трегалози та гіалуронату натрію, Безкоровайна І. М. (2015)
Осіпов О. С. - Спосіб оптимізації хірургічного лікування оніхокриптозу, Безручко М. В., Ляшенко В. О., Рибалка Я. В. (2015)
Сельський П. Р. - Клініко-епідеміологічні аспекти гіперпластичних процесів ендометрію жінок в перименопаузальному періоді, Слива А. Ф., Слива В. В. (2015)
Синицин М. М. - Вплив різних методів післяопераційного знеболення на деякі показники стрес-реакції та маркери запалення у хворих після торакотомії, Євсєєнко В. Г., Старовойт Л. А., Шарапова Ю. В. (2015)
Федоров В. Ю. - Роль прокальцитоніну в діагностиці абдомінального сепсису (2015)
Гладій О. І. - Cвітлооптичний аналіз ендотеліоцитів при експериментальній гіперурикемії, Боднар Я. Я. (2015)
Гнатюк В. В. - Імуногістохімічне дослідження стану мелатонін-позитивно-мічених клітин слизової оболонки шлунка при десинхронозі у щурів-самців різного віку, Кононенко Н. М., Божок Г. А. (2015)
Головацький А. С. - Мікроструктурні зміни шкіри при експериментальному цукровому діабеті, Борис Р. Я. (2015)
Гринь В. Г. - Використання пристрою для виготовлення стандартизованих за товщиною пластинчастих епоксидних шліфів в морфологічних дослідженнях (2015)
Довбня Ю. Н. - Морфометрична характеристика серозних залоз слизової оболонки лобової пазухи людини, Проніна О. М. (2015)
Драбовський В. С. - Гістологічна основа біомеханічних властивостей шкіри передньої черевної стінки при плануванні абдомінопластики, Малик С. В., Рибалка Я. В., Микитченко В. В. (2015)
Леонтьєв П. О. - Можливості судово-медичної діагностики давності суб- та епідуральних крововиливів у живих осіб (2015)
Ліскіна І. В. - Гістологічне виявлення нерозчинного фібрину в легеневій тканині при фіброзно-кавернозному туберкульозі легень з різною активністю специфічного запалення, Загаба Л. М., Мельник О. О., Кузовкова С. Д. (2015)
Ліходієвський В. В. - Ультраструктурна організація невроми травмованого периферійного нерва щура після оперативного лікування із застосуванням високочастотної електрозварювальної технології, Корсак А. В., Чернець О. В., Кривошєєва О. І. (2015)
Луценко Р. В. - Рівень моноамінів у інтактних щурів при тривалому застосуванні 2-гідрокси-N-нафтален-1-іл-2-(2-окси-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміда, Весніна Л. Е., Сидоренко А. Г., Дев'яткіна Т. О, Микитюк М. В. (2015)
Макаренко О. М. - Порушення гліального гомеостазу неокортексу при відтворенні гострої цереброваскулярної патології у щурів, Ковтун А. М. (2015)
Олійник І. Ю. - Варіанти топографії та кровопостачання позапечінкових жовчних проток у плодів людини, Цигикало О. В., Хіблень С. В. (2015)
Орел Ю. М. - Особливості патоморфологічних змін підшлункової залози при хронічному панкреатиті, поєднаному з ішемічною хворобою серця, Мельник Н. А., Крайча М. А. (2015)
Сербін С. І. - Порівняльна морфометрична характеристика структурних елементів слизової оболонки передньої стінки та перетинки лобової пазухи людини в нормі, Проніна О. М., Пирог-Заказнікова А. В., Коптев М. М., Винник Н. І. (2015)
Слинько Ю. О. - Рівні кальцію та фосфору в крові експериментальних тварин в залежності від характеру рухової активності їхніх матерів під час вагітності (2015)
Сорокіна І. В. - Вплив тривалого цілодобового освітлення на морфо-функціональний стан селезінки кролів, Бочарова Т. В., Бондаренко Л. О. (2015)
Филенко Б. М. - Особливості експресії високомолекулярного цитокератину та е-кадгерину при плоскоклітинному раку легень з ороговінням, Гасюк Ю. А., Проскурня С. А., Ройко Н. В. (2015)
Юревич В. Р. - Особенности патохимических нарушений в нейральных тканях глаза при моделировании офтальмогипертензии у животных с диабетом (2015)
Юрик І. І. - Гістологічні зміни магістральних судин нижніх кінцівок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов гіперурикемії в залежності від терміну експерименту, Головата Т. К. (2015)
Яремій І. М. - Вплив мелатоніну на окремі показники плазми крові щурів із алоксановим діабетом, Кушнір О. Ю., Гоян А. В. (2015)
Бачинський В. Т. - Лікарська таємниця: поняття та медико-правове забезпечення в Україні, Падуре А. М., Ванчуляк О. Я., Сивокоровська А.-В. С. (2015)
Кіт З. М. - Оптимізація викладання сімейної медицини студентам 6 курсу на профільній кафедрі з позицій кредитно-модульної системи (2015)
Стрільчук Л. М. - Актуальні проблеми післядипломної освіти лікарів загальної практики – сімейної медицини (2015)
Шейко С. О. - Викладання хронічного обструктивного захворювання легені на циклі спеціалізація "загальна практика-сімейна медицина", Колб Н. О. (2015)
Запорожченко І. В. - Фрактальність біологічних рідин (2015)
Іжицька Н. В. - Дискінезія жовчовивідних шляхів в практиці сімейного лікаря (2015)
Козуб Н. И. - Использование криоэкстракта плаценты для лечения заболеваний и возрастных изменений организма человека, Козуб М. Н., Безбородая Д. В., Рыженко Ю. В. (2015)
Опарін О. А. - Проблема коморбідності в клінічній практиці лікаря, Синельник В. П. (2015)
Пікуль К. В. - Вроджені інфекції з родини герпесу в дітей (2015)
Тончева К. Д. - Біоплівка в стоматології (2015)
Шкурупій Д. А. - Вікові особливості дитячого віку в аспекті перебігу і фізикальної діагностики невідкладних станів на етапі первинної медико-санітарної допомоги, Гришко Ю. М. (2015)
Адабашев Б. В. - Готовність майбутніх інженерів-педагогів до використання інформаційних і комунікаційних технологій, Гуревич Р. С. (2008)
Андреєв С. А. - Вплив загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти на формування професійної компетентності викладача вищої школи України в контексті болонського процесу (2008)
Бахтіна Г. П. - Реалізація ідеї синтезації знань в контексті концепції гуманітарного розвитку України (2008)
Карнаухова В. К. - Самореалізація особистості як наукове поняття (2008)
Огієнко О. І. - Соціально-економічна детермінованість розвитку освіти дорослих в інформаційному суспільстві (2008)
Подоляк В. О. - Методологія науки як засіб формування світогляду та професійної компетентності майбутнього спеціаліста (2008)
Стойко С. В. - Система педагогічної освіти Індії та країн Європи й Америки: компаративний аналіз (2008)
Шестопалюк О. В. - Розвиток теорії громадянського виховання у радянській педагогіці 20-х років ХХ ст. (2008)
Шибенюк М. О. - Формування інформаційної культури і впровадження технологічних інновацій в освіту (2008)
Бербец В. В. - Використання мультимедійних засобів навчання в процесі профорієнтаційної роботи на уроках трудового навчання (2008)
Бондар С. П. - Інноваційні технології в процесі навчання учнів і студентів (2008)
Буянська О. В. - Сучасний стан і перспективи профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (2008)
Василенко О. М. - Аналіз стану адаптації молодших школярів з особливими потребами до навчання у вітчизняних загальноосвітніх закладах (2008)
Гарвацький В. С. - До питання побудови дійсних чисел у шкільному курсі алгебри, Калашніков І. В., Лужанська С. В. (2008)
Гевко І. В. - Система розвивального навчання в дзеркалі шкільної практики (2008)
Глуханюк В. М. - Аспекти екологічного виховання школярів на заняттях трудового навчання, Коломієць Д. І. (2008)
Голова Н. І. - Критерії, показники та рівні сформованості відповідальності в учнів старшого шкільного віку (2008)
Довдер В. О. - Дидактичні умови формування в учнів практичних умінь при застосуванні на уроках трудового навчання проектно-технологічної системи (2008)
Замлинська О. В. - Професійна компетентність - показник ефективної діяльності директора сільської школи (2008)
Зеляк М. С. - Роль мотивів у становленні професійних намірів старшокласників (2008)
Колосова О. В. - Формування у молодших школярів уявлень про права та обов'язки: інноваційний підхід (2008)
Кравченко К. В. - Методика вивчення соціально-екологічної відповідальності шкільної молоді (2008)
Кужель О. М. - Вплив комп'ютерних мовних курсів на мотивацію навчання англійської мови учнів загальноосвітньої школи (2008)
Маньгора В. В. - Міжпредметні зв'язки при формуванні в учнів знань про державу (2008)
Мельничук В. П. - Творчі технічні проекти як засіб формування професійного самовизначення підлітків, Мельничук Т. В. (2008)
Пелагейченко М. Л. - Проблема управління проектною діяльністю учнів у контексті наукової організації праці (2008)
Рабійчук С. О. - Школа - ефективний організатор дозвіллєвої діяльності сучасних старшокласників (2008)
Самаріна С. І. - Шкільна дисципліна як педагогічна категорія (2008)
Сліпухіна І. А. - Інноваційний аспект інформатизації пізнання навколишнього світу в фізичному освітньому середовищі, Чернецький І. С. (2008)
Сорока Т. П. - Реалізація проблемного підходу на уроках трудового навчання у 7 класі (2008)
Терещук А. І. - Перспективи технологічної освіти учнів старшої профільної школи: проблеми змісту та організації (2008)
Ткачук С. І. - Формування творчої активності учнів на уроках трудового навчання в процесі застосування інтерактивних технологій (2008)
Цідило І. І. - Навчальний проект у вивченні дизайну на уроках образотворчого мистецтва (2008)
Шиделко А. В. - Рівні профілактики статевої деморалізації неповнолітніх дівчат (2008)
Яременко Н. В. - Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів до організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів основної школи (2008)
Аніщенко О. В. - Професійна підготовка робітничих кадрів за методикою центрального інституту праці (2008)
Бойчук В. М. - Інноваційна методика навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів різьбленню деревини (2008)
Висоцька Л. Є. - Модель формування професійно-художньої культури майбутніх кондитерів (2008)
Дегтярьова Г. - Викладання правознавства в птнз сфери послуг у контексті професійної адаптації, Сазанський А. (2008)
Кадемія М. Ю. - Організація навчально-методичної роботи на базі ситуаційного центру ПТНЗ (2008)
Майборода Л. - Формування організаційно-нормативної основи функціонування інформаційно-аналітичної системи профтехосвіти (2008)
Пальчук М. І. - Використання інформаційних технологій як умова підвищення якості освіти (2008)
Сорока М. Я. - Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників шляхом інтеграції програм початкової і середньої професійної освіти в умовах децентралізації на прикладі Москви (2008)
Усеинова Л. Ю. - Некоторые аспекты создания сквозной программы производственной практики на компетентностной основе (2008)
Щербакова А. - Формування професійних якостей майбутніх фахівців швейного профілю на основі зарубіжного досвіду (2008)
Асауленко Л. М. - Застосування комп'ютерних технологій на заняттях з української мови, Величко Т. Г. (2008)
Бараболя М. М. - Використання нових інформаційних технологій в системі самоосвіти вчителів математики (2008)
Карлінська Я. В. - Організаційні умови викладання інформатики та комп'ютерної техніки в комерційних коледжах (2008)
Коваленко Т. О. - До питання вивчення теми "методи наближеного обчислення визначеного інтегралу" у ВНТЗ І-ІІ рівнів акредитації (2008)
Креденець Н. Я. - Соціальне партнерство у ступеневій системі професійної освіти в Австрії та Німеччині (2008)
Кушнір Н. А. - Формування національної свідомості студентів на заняттях української літератури (2008)
Маринюк Т. М. - Упровадження методики проектної роботи у вивченні курсу "англійська мова за професійним спрямуванням" (2008)
Стецишина О. - Використання інформаційних технологій у діяльності вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (2008)
Авраменко О. Б. - Підготовка студентів-майбутніх вчителів трудового навчання до роботи в школі (2008)
Алієв Е. Б. - Застосування WEB-технологій у методиці викладання теоретичної фізики, Нечет В. І. (2008)
Антонець А. В. - Мета і завдання фундаментальної підготовки бакалавра з менеджменту (2008)
Багрій В. Н. - Умови успішного практичного навчання майбутніх соціальних працівників у вищих навчальних закладах (2008)
Бардашевська Ю. О. - Інтерактивні методи розвитку комунікативних навичок при вивченні англійської мови у студентів нефілологічних спеціальностей (2008)
Безносюк О. О. - Інтерактивні методи навчання як важливий чинник підвищення ефективності навчального процесу (2008)
Бородулін В. Т. - Професійна педагогічна підготовка студентів у вокальному класі на музично-педагогічному факультеті, Штепа Ж. В. (2008)
Вовк М. П. - Проблема взаємодії фольклору і літератури у змісті підготовки фольклориста-дослідника (2008)
Воєвода А. Л. - Активізація пізнавальної діяльності майбутніх учителів математики в процесі вивчення лінійної алгебри (2008)
Гомонюк О. М. - Навчальна мотивація як умова формування професійно-педагогічної культури майбутнього соціального педагога (2008)
Гончарова Л. А. - Формування економічної культури студентів (2008)
Горбатюк Р. М. - Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до використання інформаційних технологій у професійній діяльності (2008)
Гордійчук Г. Б. - Використання інформаційних технологій в управлінні навчальними закладами (2008)
Горохівська Т. М. - Історична наука як чинник формування світоглядної культури майбутнього вчителя (2008)
Грітченко А. Г. - Інтеграція змісту техніко-технологічної підготовки вчителя трудового навчання в педагогічному ВНЗ (2008)
Дуднік Н. Ю. - Метод проектів як засіб формування в майбутніх вчителів умінь професійної самоорганізації (2008)
Данильчук Л. О. - Експериментальне дослідження формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю (2008)
Демченко О. П. - Значення спецкурсу в системі підготовки майбутніх учителів початкових класів до створення виховних ситуацій (2008)
Долгош К. І. - Упровадження інноваційних методик у процес вивчення фахової мови студентами факультету міжнародних відносин (2008)
Захарчук Н. В. - Роль міжкультурної комунікації у процесі підготовки майбутніх екологів (2008)
Хом'юк І. В. - Шляхи формування професійної спрямованості студента ВТНЗ (2008)
Ігнатова О. М. - Модель формування у майбутніх вчителів умінь роботи з іншомовною літературою засобами ІТКТ (2008)
Іщук Н. Ю. - Компетентнісно-орієнтований підхід до організації науково-дослідної роботи студентів (2008)
Калашнік Н. В. - Модульно-рейтингова технологія оцінювання як ефективний засіб удосконалення контролю навчання студентів (2008)
Кирилащук С. А. - Формування креативного мислення майбутніх інженерів у контексті болонського процесу (2008)
Колонтаєвська І. О. - Проблемна ситуація як головний елемент проблемного навчання у технічному ВНЗ (2008)
Коношевський Л. Л. - Методи організації інформаційного забезпечення як напрям інтенсифікації роботи електронної бібліотеки вищого навчального закладу, Фурманюк М. І. (2008)
Кошолап А. С. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до фізичного самовдосконалення (2008)
Кравчук Г. Т. - Напрями впровадження інформаційно-комп'ютерних технологій у ВНЗ банківського профілю (2008)
Краєвська О. Д. - Використання інноваційних технологій на заняттях з іноземної мови у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців (2008)
Лівенцова І. К. - Теоретична модель розвитку професійної компетентності майбутнього вчителя музики (2008)
Матросова И. Г. - К проблеме формирования технологической компетенции устудентов-технологов в области допечатной обработки текстовой информации (2008)
Ткачов С. І. - Методичні аспекти лекційного викладання психології іноземним студентам, Кайдалова Л. Г. (2008)
Наконечна Л. Й. - Проблеми та шляхи розвитку пізнавальної самостійності майбутніх вчителів математики (2008)
Норенко К. С. - Педагогічні засади впровадження діагностики результатів навчальної діяльності студентів у контексті болонського процесу (2008)
Павлиш В. Н. - Впровадження комп'ютерних навчальних систем для організації і контролю самостійної роботи студентів, Ушакова Т. О. (2008)
Плаксій Я. І. - Середовище BORLAND DELPHI 7. 0 ENTERPRISE та об'єкти математики як елемент пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання інформатики та комп'ютерної техніки (2008)
Поліщук М. І. - Застосування комп'ютерних демонстрацій у процесі викладання фізики (2008)
Пудова С. С. - До питання змісту поняття "професійна культура лікаря" на сучасному етапі розвитку вищої медичної освіти в Україні (2008)
Рибачук А. В. - Роль педагогічних технологій у фаховій підготовці майбутніх юристів (2008)
Рузяк Т. І. - Вплив професійної спрямованості учнів ПТНЗ сфери обслуговування на рівень їхньої професійної культури (2008)
Салапак Л. В. - Формування професійно орієнтованих графічних знань і умінь студентів вищих технічних навчальних закладів: системний підхід (2008)
Саражинська І. А. - Проблеми використання компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх юристів (2008)
Сащак Н. І. - Теоретичні та методичні основи впровадження дистанційної форми навчання у ВНЗ (2008)
Сидорчук Л. А. - Структурно-функціональна модель ергономічної культури у вчителя (2008)
Тархан Л. З. - Педагогическая модель дидактической компетентности инженера-педагога (2008)
Тимчук І. Л. - Гуманізація професійного навчання майбутніх екологів: констатувальний зріз (2008)
Федій О. А. - Інтерактивні методи викладання курсів дисциплін з естетотерапії (2008)
Федорцова О. Г. - Впровадження комп'ютерної технології в процесі формування духовно-моральних якостей молоді технічного ВНЗ (2008)
Філіппова Л. Л. - Компоненти, функції та складові інформаційної культури майбутніх економістів (2008)
Шахіна І. Ю. - Використання мультимедійного електронного підручника у навчальному процесі (2008)
Шевченко Л. С. - Проблеми формування готовності педагогів до застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій (2008)
Шимкова І. В. - Проблема організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів технологій в умовах реформування педагогічної освіти України (2008)
Ящук С. М. - Мультимедійні засоби в системі підготовки вчителя технологічної освіти (2008)
Гамбаров Г. Д. - Глобализация и ее влияние на современное международное право (2014)
Подорожна Т. С. - Імплементація норм Європейського Союзу в правопорядок України: економічні та соціальні аспекти (2014)
Чубік П. - Україна як приймаюча держава в розумінні консульського права та механізми європейського консульського захисту (2014)
Артемчук Д. О. - Ґенеза та еволюція судової влади у світі (2014)
Макушев П. В. - Міжнародний досвід правового регулювання діяльності представників державних органів у виконавчому провадженні (2014)
Мальський М. М. - Основні підстави невиконання судових рішень та інших актів, що підлягають примусовому виконанню в транснаціональному виконавчому процесі (2014)
Булгакова Д. О. - Міжнародні угоди після Лісабону: новий інституційний розклад (2014)
Задорожній О. В. - Проблеми участі Російської Федерації у роботі ради безпеки Організації Об’єднаних Націй у зв’язку з військовою агресією проти України (2014)
Колосов І. В. - Міжнародна організація праці, її акти та роль у правовому регулюванні трудових правовідносин (2014)
Новікова М. М. - Структура та компетенція міжнародних організацій із регулювання діяльності міжнародної цивільної авіації (2014)
Жаровська Г. П. - Міжнародно-правові засади боротьби з транснаціональною злочинністю: проблеми й перспективи (2014)
Сіверський О. М. - Позиції Європейського суду з прав людини щодо забезпечення явки учасників кримінального провадження (2014)
Столярський О. В. - Доктринальне визначення поняття транснаціональної організованої злочинності в міжнародному кримінальному праві (2014)
Горда Ю. І. - Застереження про публічний порядок vs. lex mercatoria в міжнародному приватному праві (2014)
Kozin A. B. - Modern technology and the international copyright protection system: keeping a barrier between the freedom of knowledge and the freedom of privacy, Zadereiko A. V., Behmatova F. M. (2014)
Ружицька Є. О. - Права споживачів у контексті українського та європейського законодавства й законодавства США (2014)
Фільваров Генріх Йосипович (2015)
Рейцену Євгену Олександровичу – 80! (2015)
Демин Н. М. - Актуальные вопросы совершенствования нормативно-методической базы градостроительства в Украине (2015)
Адаменко О. В. - Дослідження метрологічних характеристик компенсаторів оптичних нівелірів (2015)
Антонець М. О. - Архітектурно-просторовий потенціал об’єктів рекреації на Полтавщині (2015)
Банах В. А. - Экономические и экологические аспекты строительства и реконструкции малых гидроэлектростанций на территории Украины, Банах А. В., Самойленко Л. Е. (2015)
Броневицький А. П. - Економіко-математичне моделювання будівельних процесів ревіталізації промислових будівель (2015)
Василенко Л. Г. - Особенности композиционно-планировочных решений соцгородов Украины (градостроительный опыт первой трети ХХ ст.) (2015)
Василенко А. Б. - Влияние естественного света на интерьер и экстерьер зданий (2015)
Василенко Л. Г. - Особливості формування функціональної структури військових містечок України, Шевельова А. С. (2015)
Ващинська О. А. - Всеукраїнська студентська олімпіада: з спеціальністі "Міське будівництво та господарство" (2015)
Габрель М. М. - Торгові ринки Львова: розміщення, архітектура, дизайн (2015)
Гибаленко А. Н. - Рациональное проектирование комбинированных ограждающих конструкций (2015)
Главацький О. З. - Вплив архітектурно-планувальних характеристик міського простору на здійснення неформального соціального контролю (2015)
Гладілін В. М. - Інформаційно – логічна модель наземних об’єктів території аеропорту, Чукаріна Н. М., Чуланов П. О., Шудра Н. С., Циколенко О. В. (2015)
Гоблик А. В. - Про процес самоорганізації в містобудівній системі та його аналіз методом аналогій (2015)
Голик Й. М. - Соціально-просторові зв’язки в системі розселення (2015)
Гончарик Р. П. - Радянська архітектура 70-х-80-х років Івано-Франківська. Аналіз та проблеми (2015)
Горбик О. О. - Морфологія візантійської архітектури в стильовому контексті середньовічного православ’я (2015)
Денисенко Н. О. - Управління фінансовими потоками міста (2015)
Доля В. В. - Сопоставительный анализ городов Южно-Сахалинска (РФ) и Саппоро (Япония) (2015)
Драпіковський О. І. - Оцінка нерухомого майна: дві техніки дохідного підходу, Іванова І. Б. (2015)
Дубова С. В. - Исследование режима движения транспортного потока на магистральной улично-дорожной сети города, Кадерская Л. В. (2015)
Дюжев С. А. - Методологічні основи логос-системних технологій розробки та прийняття містобудівних планувальних рішень (2015)
Журавський О. Д. - Дослідження роботи попередньо-напружених сталефібробетонних плит при поперечному згині, Горобець А. М. (2015)
Івашко Ю. В. - Успенський собор: довга дорога до храму(кілька слів про монографію "Успенський собор: методичні засади і хронологія відтворення") (2015)
Коваленко М. Г. - Оцінка рівня комфортності елементів системи озеленення (2015)
Козакова О. М. - Характерні форми елементів будівель з готельними функціями (2015)
Копасова Г. В. - Світлотехнічні прилади що застосовуються в зовнішньому середовищі (2015)
Краснянський Г. Ю. - Екрануючі властивості металосилікатних облицювальних матеріалів у діапазоні НВЧ, Азнаурян І. О., Кузнецова І. О. (2015)
Кузьменко Т. Ю. - Принципи та прийоми функціонально-планувальної організації приміських сільських поселень (2015)
Кутрик Н. В. - Архітектурно-ландшафтна організація присадибних ділянок нової забудови в Івано-Франківську (2015)
Кутузова Т. Ю. - Наукові засади доповнюваності стадій розвитку регулярних розпланувань (2015)
Кушнарьов М. В. - Дослідження тривалості та трудомісткості монтажу комплектів комбінованих опалубних систем (2015)
Лісниченко С. В. - Загальні принципи визначення вагомості показників властивостей містобудівної якості життя (2015)
Лютіков А. А. - Містобудівні методи оцінки якості міського середовища, Маляр В. А., Міщенко О. Д., Усова О. С., Чередніченко П. П. (2015)
Мазур Т. М. - Залізничний вокзальний комплекс як чинник містобудівного розвитку крупного міста (на прикладі м. Львова), Король Є. І. (2015)
Мамедов Т. А. - Алгоритми побудови опуклої оболонки для кільцевих перехресть міста, Меннанова С. Ш. (2015)
Наголкіна З. І. - Стохастична модель урахування зовнішнього впливу в задачах надійності будівельних споруд (2015)
Нестеренко О. В. - Методичні основи розроблення документації інтегрованої системи управління (2015)
Николаевский В. Ф. - Использование энергии солнца для отопления зданий (2015)
Новосад І. Г. - Закордонний досвід реконструкції типових житлових будинків (2015)
Обиночна З. В. - Архітектурна організація іпотерапії в реабілітаційній сфері. Формування закладів іпотерапії в реабілітації: історія розвитку та спроба класифікації (2015)
Орленко М. І. - Успенський собор Києво-Печерської Лаври: історико-архівні і бібліографічні дослідження (2015)
Осєтрін М. М. - Особливості етапу перерозподілу транспортного попиту при розрахунку чьотирьохступеневої транспортної моделі міста, Беспалов Д. О., Дорош М. І. (2015)
Осєтрін М. М. - Історичний огляд розвитку вулично-дорожньої мережі м. Києва, Дворко О. М. (2015)
Осєтрін М. М. - Критерії оцінки ефективності роботи вдм та фактори, що впливають на прийняття інженерно-планувальних рішень перетинів міських магістралей, Карпенко О. В. (2015)
Осєтрін М. М. - Фактори, які визначають вибір інженерно-планувальних рішень перетинів міських магістральних вулиць з кільцевим рухом, Луценко О. В. (2015)
Осипов А. Ф. - Ревитализация населенных мест, Осипова А. А. (2015)
Осиченко Г. О. - Історичні передумови формування і розвитку пішохідно-прогулянкових просторів міста (2015)
Островський А. В. - Огляд деяких методів апроксимації рельєфу (2015)
Паніна О. В. - Лексичні трансформації в науково-технічному перекладі(на матеріалі загальнотехнічної і галузевої термінології) (2015)
Пеньков В. О. - До розвитку досліджень міських вулиць і доріг на техногенно - деформованих територіях (2015)
Петраковська О. С. - Значення землевпорядної документації в процесі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб, Михальова М. Ю. (2015)
Пиркова О. В. - Особливості формування багатоцільового кадастру (2015)
Поломаний С. В. - Існуючі технології будівництва з мінімальним порушенням рослинного покриву, ґрунтів та геологічного середовища(зарубіжний досвід) (2015)
Постернак О. М. - Дослідження впливу коефіцієнта за призначенням на рівень надійності підсилених згинальних залізобетонних елементів (2015)
Руденко М. О. - Структурні зв’язки у дослідженні архітектурно-планувальної організації громадських будинків і споруд, сформованих на території кар’єрів як системи (2015)
Савченко О. О. - До питання проведення психологічної реабілітації військовослужбовців в структурі православних монастирських комплексів (2015)
Симонова І. М. - Діагностика технічного стану житлового фонда та основні методи визначення теплотехнічних характеристик зовнішніх огороджень для встановлення класу енергетичної ефективності, Соколенко В. М., Симонов С. І. (2015)
Скорук О. М. - Аналіз основних теорій розрахунку сталефібробетона (2015)
Скорук О. М. - Особливості виготовлення одно-, двошарових бетонних, сталефібробетонних, сталефіброзалізобетонних плит (2015)
Соловей Д. А. - Современное состояние, тенденции возведения зданий и сооружений в условиях городской застройки (2015)
Старовєров В. С. - Необхідність врахування впливу геопатогенних зон землі при проектуванні та будівництві цивільних будинків і громадських споруд, Гриценко В. П. (2015)
Стецюк О. О. - Міжвідомчий обмін земельно–кадастровою інформацією, Гладілін В. М. (2015)
Сурьянинов Н. Г. - Экспериментальное моделирование кессонных перекрытий, Твардовский И. А., Чучмай А. М. (2015)
Телима С. В. - Аналіз методів розрахунку внутрішньодренної гідравліки при роботі променевих водозаборів і дренажів, Олійник Є. О. (2015)
Топал С. С. - Формирование и развитие представлений о жилой среде (2015)
Третяк Ю. В. - Принципи гармонізації архітектурного середовища пенітенціарних комплексів (2015)
Усаковский С. Б. - Предварительная оценка надежности существующих конструкций по неполным данным (2015)
Хлюпин О. А. - Історичні етапи розповсюдження інформації у містах (2015)
Швець Є. В. - Збереження історичного міcького середовища медин на прикладі Касби Алжиру (2015)
Щедра М. В. - Фактори, що впливають на формування та примагістральних територій кільцевих доріг (2015)
Щербина О. С. - Эффективная вязкость активированных цементых суспензий с добавкой доменного шлака, Барабаш И. В., Барабаш Т. И. (2015)
Содержание (2006)
Ажермачев Г. А. - Применение легких металлических конструкций при реконструкции зданий, Морозова Е. В., Ажермачев С. Г., Кузьменко А. В. (2006)
Аметов Ю. Г. - Особенности реконструкции комплекса зданий литейного цеха ОАО Киевский станкостроительный концерн, Сазонова И. Р., Абдулин С. Г. (2006)
Бамбура А. Н. - Особливості розрахунку висотного житлового будинку, Сазонова И. Р. (2006)
Барабаш М. С. - Вопросы интеграции программных комплексов, на основе информационно-логической модели строительного объекта (2006)
Баташева К. В. - Исследования фундаментов колонн и ростверков свайных (2006)
Бауск А. Е. - Методы нечеткого анализа в оценке надежности уникальных сооружений (2006)
Білоконь А. І. - Життєвий цикл реструктурізації об`єктів комунальної власності на прикладі теплоенергетичного господарства, Тріфонов І. В., Вітютін Є. Ю. (2006)
Богданов А. А. - Влияние защемления опор на работу металлических ферм с приподнятым нижним поясом (2006)
Бородін А. О. - Принципи формування мережі та розвитку об’ємно-просторових структур ощадбанківських закладів в міській забудові, Бородін М. О. (2006)
Буряк А. А. - Исследование возможности магнитной разгрузки ротора в ветроэнергетических установках, Дзензерский В. А., Зельдина Э. А., Тарасов С. В. (2006)
Буряк А. А. - О возможности самостабилизации движения в системах электродинамической левитации, Дзензерский В. А., Зельдина Э. А., Финагина И. И. (2006)
Валовой О. І. - Удосконалення методу розрахунку за деформаціями залізобетонних балок підсилених у стиснутій зоні ефективними матеріалами, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2006)
Веселовский Д. Р. - Исследование прочности системы металлическая подложка – армированное полимерное покрытие при изгибе и растяжении, Савицкий Н. В., Ляшенко Б. А., Веселовский Р. А., Коротков О. С. (2006)
Волкова В. Е. - Экспериментальное исследование динамического поведения гибкого стержня (2006)
Гваджаиа Б. Д. - Разработка технологии гидротехнических бетонов на обогащенных зернистых песках (2006)
Герасимова К. В. - Властивості бетонної суміші, що містить полімери,в умовах дії знакозмінних температур, Шишкін О. О., Мельниченко Н. П. (2006)
Глуховский В. П. - Контроль качества заполнения трещин в бетоне с помощью ультразвука (2006)
Голоднов А. И. - Возможность усиления эксплуатируемых колонн за счет регулирования остаточного напряженного состояния (2006)
Губайдуллин Г. А. - Комплекс приборов неразрушающего контроля для строительной индустрии, Крамар В. В. (2006)
Гуменюк В. Е. - Исследование воздействия организационно-технологических факторов с помощью факторного эксперимента (2006)
Душин В. В. - Закрепление арматурных стержней, Пигуль О. В., Ляпина А. Н. (2006)
Егоров Е. А. - Инновационные технологии эффективного управления жизненным циклом стальных резервуаров, запроектированных по типовым проектам, Кустовский А. А., Федоряка Ю. В. (2006)
Ершова Н. М. - Моделирование инновационной деятельности строительного предприятия (2006)
Жданюк В. К. - Особливості технології холодної регенерації конструктивних шарів дорожніх одягів, Говоруха О. В. (2006)
Жигна В. В. - Обрушение конструкций пролета литейного цеха Джанкойского машиностроительного завода, Родин С. В. (2006)
Жуков С. П. - К вопросу предельной ширины раскрытия трещин (2006)
Забелин С. И. - Полипропиленовая фибра - альтернатива противоусадочной стальной сетке (2006)
Каламбет С. В. - Методика кількосної оціки ефективності органу управління загонів держспецтрансслужби по відновленню об”єктів транспортного призначення, Мальков М. І., Радкевич А. В., Степаненко О. О. (2006)
Карповский М. Г. - Современные конструктивные решения перекрытий, Карповская Т. М., Бородин В. В. (2006)
Киричек Ю. А. - Реконструкция фундаментов под машины с импульсной нагрузкой путем переустройства монолитного фундамента в массивно – плитный, Ландо Е. А. (2006)
Кирнос В. М. - Систематизация показателей, определяющих целесообразность реконструкции или сноса жилых зданий первых массовых серий, Залунин В. Ф., Кравчуновская Т. С., Хататбе А. А., Бородай Г. В. (2006)
Кіяшко І. В. - Перспективи розвитку методів визначення міцності дорожніх конструкцій, Новаковский Д. М., Густєлєв О. О. (2006)
Кожанов Ю. А. - Несущая способность изгибаемых железобетонных элементов по наклонным сечениям при действии поперечной силы, Гордиенко Т. В., Илюшечкин С. А. (2006)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського