Дробиш А. А. - Релігійний світогляд як основа творчості Антона Брукнера (2016)
Синяк Л. В. - Музично-театральна співпраця Едварда Гріга і Бйорнстьєрне Бйорнсона (2016)
Мізітова А. А. - Творчий шлях Рут Цехлін: всупереч обставинам (2016)
Савицька О. П. - Симфонії Олега Ходоско: метаморфози жанру (2016)
Ганзбург Г. І. - Пісня Людвіга ван Бетховена "Sehnsucht" і систематика вокальних форм (2016)
Тихомирова А. А. - Семантика музичного тематизму в сучасній музичній композиції (на прикладі камерно-інструментальних творів білоруських композиторів кінця XX – початку XXI століть) (2016)
Доманська О. А. - Конкурентність мови як ціннісна й історико-культурологічна категорія (2016)
Кароль М. Ф. - Християнська тематика в українських гумористично-сатиричних творах епохи Бароко і прояв у них бурлескного світобачення (2016)
Рожок Ол. В. - Культурологічний підхід у дослідженні сучасних управлінських стратегій у культурі (на прикладі філармонії як культурно-мистецького середовища) (2016)
Антонюк В. Г. - Микола Кондратюк: виміри особистості (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей (2016)
Панкова Л. І. - Соціальний потенціал суспільства: сучасний стан, тенденції та особливості розвитку (2010)
Чулюков О. О. - Розвиток складових соціальної політики (2010)
Смірнов О. Ю. - Методичні підходи до оцінки інвестиційного потенціалу національної економіки (2010)
Ревак І. О. - Теоретичні підходи до оцінки тіньової економіки України та способів її детінізації, Янів М. І. (2010)
Харіна К. В. - Інформаційне суспільство: вимоги часу (2010)
Нізалова О. Ю. - Зниження рівня материнської смертності в Україні внаслідок впровадження проекту "Здоров’я матері та дитини", Вишня М. М. (2010)
Палехова В. А. - Національна економіка: теорія, практика та проблеми викладання (2010)
Фінагіна О. В. - Поширення засад регіонального менеджменту: методи і напрями діагностики регіональних ринків, Поліщук Н. О. (2010)
Теодорович Л. В. - Вирішення проблем соціального туризму України, Хомин О. Й. (2010)
Козлов В. С. - Стан залізничного транспорту приміського сполучення у розвинених регіонах (країнах) світу (2010)
Верланов Ю. Ю. - ІТ-сектор України: розвиток заради розвитку, Верланов О. Ю. (2010)
Бєлова Н. М. - Стратегії судноплавної компанії в інтермодальних перевезеннях (2010)
Арестов С. В. - Формирование и развитие понятийно-категориального аппарата природоохранных инвестиций в Украине (2010)
Франчук В. І. - Цілі та завдання системи забезпечення економічної безпеки акціонерних товариств (2010)
Конєва Т. А. - Аналіз структури фінансових ресурсів суб’єктів господарювання України (2010)
Ярмоленко Н. В. - Проблеми організації контролю на підприємстві (2010)
Рогов Г. К. - Оптимізація структури та способів розрахунку показників фінансової стійкості для цілей бізнес-планування (2010)
Казарєзов А. Я. - Визначення місії комерційного банк, Матвієнко С. В. (2010)
Матушко А. Є. - Оцінка ефективності навчання персоналу (2010)
Марущак С. М. - Проблеми застосування існуючих методик оцінки економічної безпеки діяльності підприємств (2010)
Єнальєв М. М. - Удосконалення дескриптивних властивостей моделей у теорії корисності (2015)
Ляховець О. О. - Понятійний апарат аналізу інституціонального середовища національної економіки (2015)
Нетудихата К. Л. - Національні інноваційні системи: інституційний аспект (2015)
Норд Г. Л. - Роль інтелектуального капіталу в інноваційному процесі, Яненкова І. Г. (2015)
Фертікова Т. М. - Особливості розвитку інституту конкуренції в економіці України у світлі теорії інституційних змін (2015)
Міцкевич Н. В. - Особливості інноваційної інфраструктури в Україні, Маньківский В. В. (2015)
Євчук Л. А. - Правові основи фінансового шахрайства: причини розквіту та соціально-економічні наслідки (2015)
Заборовський В. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку біржової торгівлі в Україні (2015)
Лункіна Т. І. - Організаційно-методичні підходи до аналізу фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств, Мархотка М. О. (2015)
Гнатишин Л. Б. - Бухгалтерське відображення відтворення виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств (2015)
Мирончук З. П. - Контролінг інноваційних процесів як один із методів створення конкурентоспроможної продукції, його облік, Лиса О. В., Андрушко Р. П. (2015)
Руденко Н. О. - Облікове забезпечення операцій внутрішнього перерозподілу доходів спеціального фонду ДВНЗ (2015)
Верланов Ю. Ю. - У решеті води не наносиш: чим має бути Морська доктрина України?, Єганов О. Ю. (2015)
Волосюк М. В. - Державна політика регіонального розвитку приморських територій, Жигалкін Ю. О. (2015)
Ishchenko N. M. - Minimization of forwarding costs in the logistics process (2015)
Кравченко Т. В. - Формування інформаційних потоків у системі партнерської взаємодії в процесі впровадження інклюзивної освіти (2015)
Лункіна Т. І. - Основні напрями розвитку соціальної відповідальності у вищих навчальних закладах, Каратай Т. М. (2015)
Мельничук Л. С. - Особливості комунікаційної політики підприємств України (2015)
Швець А. П. - Основні принципи аналізу мотиваційного механізму на промислових підприємствах (2015)
Бобровська Н. В. - Теоретичні аспекти й особливості природно-ресурсної основи розвитку аграрного сектору (2015)
Горіховський М. В. - Методи оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2015)
Горлачук В. В. - Питання компромісу щодо втілення в життя ефективного сільськогосподарського землекористування, Дзюбак К. М. (2015)
Дзюбак К. М. - Інформаційно-комунікаційні технології у сфері державного регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств (2015)
Лазарєва О. В. - Логіко-смислова модель раціонального сільськогосподарського землекористування (2015)
Лункіна Т. І. - Оптимізація управління витратами як спосіб підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, Криницька В. О. (2015)
Александрова В. Г. - Компаративні характеристики еліпсису і парцеляції в англійському реченні (2010)
Антонець О. В. - Економічний дискурс як сума апеляцій до концептів (2010)
Антонова М. Ю. - Перелічення як засіб концептуалізації ризиків банківської системи (2010)
Воловик Л. Б. - Словотвірні концепти німецьких префіксальних дієслів – економічних термінів (2010)
Гнаповская Л. В. - Ономастическая номинация: новое решение старой проблемы (2010)
Жулавська О. О. - Метафорична персоніфікація концепту ТЕРОРИЗМ у сучасному англомовному газетному дискурсі (2010)
Коч Н. В. - Концептообразующая историческая лексика в свете трансформационной семантики (2010)
Марунько О. А. - Ефективність речення з усталеною конструкцією у претеритальному кон’юнктиві (2010)
Мудряк Я. В. - Cемантика речень з пропозитивними предикатами (2010)
Приходько А. И. - Роль и место эмоций в формировании картины мира (2010)
Рогожникова Т. П. - Когнитивная природа атрибутивных сочетаний в русской книжности XV в. (2010)
Сандига Л. О. - Символи смерті та англомовні реалії в евфемізмах, що вербалізують когнітивну метафору "death is a journey” (на матеріалі англійської мови) (2010)
Слободян М. В. - Об’єктивація концепту MONEY засобами розмовної англійської мови (2010)
Хаджикова Н. Г. - Понимание и интенция как факторы достижения консенсуса (на материале английского языка) (2010)
Ящик Н. Р. - Особливості формування символічної семантики (на матеріалі сучасної німецької мови) (2010)
Карлова Т. Є. - Ономасіологічний клас предикатів "мислення" у російській та французькій мовах (2010)
Кромбет О. В. - Особливості фонографічної адаптації лексичних запозичень у французькій мові XVI ст. (2010)
Луговий В. С. - Лексико-морфологічні дивергенції ономастичних фразеологізмів французької і української мов (2010)
Манакін В. М. - Міжмовне зіставлення внутрішньої форми слова та лінгвокогнітивна інтерпретація світу (2010)
Павлюк О. О. - Вербалізація концепту PARESSE / ЛІНОЩІ у фразеологічних системах французької та української мов (2010)
Помірко Р. С. - Лінгвопрагматика французького та іспанського умовного способу в прислів’ях та приказках (на матеріалі словників приказок, енциклопедій), Кабов А. В. (2010)
Смолина А. Н. - Русско-украинские языковые связи: фразеология (2010)
Ступак І. В. - Способи вираження предикатадії акціональних похідних каузативних дієслів у німецькій та українській мовах (2010)
Бушев А. Б. - Лингводидактика сленга (2010)
Василенко Д. В. - Англомовні прецедентні імена військової сфери (2010)
Вашталова К. О. - Прагматичні функції мовчання в англомовному побутовому дискурсі (2010)
Гоца Н. М. - Лексичні засоби вираження позитивної / негативної оцінки сучасного жіночого афро-американського роману (2010)
Гулей Т. В. - Урбаноніми в лексичній системі англійської мови (на прикладах назв вулиць Лондона) (2010)
Ємельянова Є. С. - Сільськогосподарська термінологія сучасної французької мови:генеза, розвиток, структура (2010)
Жукова Л. К. - Вторинні найменування природних об’єктів США, Сашкова А. Г. (2010)
Зацний Ю. А. - Соціолінгвальні і лінгвокогнітивні аспекти неологізації англійської мови сфери медицини і охорониз доров’я, Соколов В. В. (2010)
Кечеджі О. В. - Міжкультурна комунікація як фактор збагачення словникового складу англійської мови (2010)
Ковбасюк Л. А. - Wortbildung in der Sms-Kommunikation (2010)
Панчишин Н. З. - Латинські іменники на позначення часу (2010)
Помігуєва Л. П. - Ретермінологізація і міжгалузева полісемія термінів сільського господарства (2010)
Сандій Л. В. - Англомовні інновації з формантом –nomics (2010)
Степанов А. В. - Семантична деривація демінутивів й аугментативів як спосіб термінотворення в межах лексико-семантичного поля "воднийтранспорт" в латиноамериканських національних варіантах іспанської мови (2010)
Шипицына Г. М. - О неофраземах в антропоцентрическом аспекте (2010)
Лукин О. В. - Философские и логические обоснования частеречной проблематики (2010)
Нікульшина Т. М. - Теоретичні засади теорії можливих світів (2010)
Харченко В. К. - Филология и демография: кластерный подход к здоровьесбережению социума (2010)
Антонова В. Ф. - Фантастические и историко-реалистические элементы в поэтике британских романтиков (2010)
Майборода Р. В. - Адресат как константа каждого коммуникативного акта (2010)
Миннуллин О. Р. - Подлинность как родоопределяющая категория лирики (2010)
Ніколова О. - Хронотоп та мотиви готичного роману у прозі Ч. Діккенса (2010)
Павлюх Н. М. - Концепція художнього твору в естетиці Г. -Ґ. Ґадамера (2010)
Романова Н. В. - Фонетичні та енергетичні особливості структури емотивів у любовній поезії бароко: П. Флемінг (2010)
Харченко О. В. - Роман Ч. Паланюка "Вцілилий" як один з найкращих зразків американського сатиричного дискурсу (2010)
Хоміченко В. В. - До теоретичного аспекту літературної поліфонії (2010)
Шанина Ю. А. - Экзистенциализм в литературе XX века и творчество У. Голдинга (2010)
Яцків Н. - Поліфункціональність пейзажу у романі П’єра Лоті "Допоки житиму. . . ", Васильцхв Л. (2010)
Содержание (2015)
Люлько О. М. - Економічне та наукове обґрунтування впровадження удосконаленої організації роботи обласної служби медицини катастроф при реагуванні на авіаційні події, Галацан О. В. (2015)
Крамарьова Ю. С. - Еколого-гігієнічна оцінка осадів стічних вод м. Дніпропетровська та перспективи їх утилізації (2015)
Белецкая Э. Н. - Плацента как индикатор техногенного загрязнения окружающей среды, Онул Н. М. (2015)
Ковтюк Н. І. - Щодо можливості покращання показників якості життя у дітей з епілепсією (2015)
Бурлака Ю. Б. - Дослідження протеїназно-інгібіторного потенцалу в плазмі крові хворих на рак гортані, Гринь Н. В., Кизим О. Й., Верьовка С. В. (2015)
Кукуруза І. Л. - Оцінка якості життя та її діагностична здатність у жінок після вагінальних оперативних пологів: порівняльне дослідження двох методів вакуум-екстракції, Могілевкіна І. О. (2015)
Жук П. М. - Сучасні методи лікування переломів ліктьового відростка, Філоненко Є. А., Гребенюк Д. І. (2015)
Короленко Р. Н. - Влияние дискинезии желчевыводя-щих путей на выявление хеликобак-терной инфекции при тестировании больных хроническим неатрофи-ческим гастритом, Авраменко А. А., Шухтина И. Н. (2015)
Волков П. Г. - Захворюваність та ефективність лікування ветеранів і людей похилого віку Одеського регіону (2015)
Богдан Н. М. - Эффективность применения пиаскледина у больных, страдающих деформирующим остеоартрозом в сочетании с метаболическим синдромом (2015)
Возний Д. В. - Комплексна психофармакотерапія алкогольної залежності у чоловіків (2015)
Горша О. В. - Восстановительное лечение цервикогенной головной боли на фоне синдрома дисплазии соединительнй ткани у детей младшего школьного возраста, Короленко Н. В. (2015)
Аплевич В. М. - Эффективность применения кинезиотейпирования в программе восстановительного лечения идиопатического сколиоза ранних стадий у детей старшего школьного возраста, Горша О. В. (2015)
Галич С. Р. - Вроджені вади розвитку в структурі малюкової смертності в Одеській області, Щурко Д. М., Щурко М. І. (2015)
Морванюк Г. В. - Дослідження психосоціальних особливостей хворих на шизофренію (2015)
Понятовська Т. Ю. - Ефекти лозартану в складі комбінованої терапії цукрового діабету 2 типу та артеріальної гіпертензії в залежності від варіанту інсерційно-делеційного поліморфізму гену ангіотензин-перетво¬рюючого фермента (2015)
Себов Д. М. - Порівняльна оцінка кардіогемодинамічних характеристик у хворих на ішемічну хворобу серця та коронарний синдром х (2015)
Якименко О. О. - Патогенетичні аспекти ранньої кардіометаболічной терапії у хворих з гострим коронарним синдромом без элевації сегменту st після черезшкірного коронарного втручання, Чумаченко Н. В., Сидоренко І. О. (2015)
Волянська А. Г. - Особливості місцевого імунітету у жінок із спайковим процесом, асоційованим з ендометріозом, Степановічус О. М. (2015)
Терещенко Л. О. - Вплив адеметіоніну на прооксидантно-антиоксидантний статус імунокомпетентних тканин опромінених щурів (2015)
Березовский В. А. - Физиологическая регенерация тканей в условиях дозированной нормобарической гипоксии, Литовка И. Г., Янко Р. В. (2015)
Киричек Л. Т. - Антистрессовая активность тиоцетама в адаптации организма к воспалению слизистой оболочки полости рта, Кальчук Р. О. (2015)
Гончарова А. В. - Участие интерлейкина-17 и рецеп-торного антагониста интерлейкина-1 в регуляции метаболизма костной ткани при моделировании его нарушений (2015)
Гринь И. В. - Влияние мази тиотриазолина с наночастицами серебра на содержание il-10 в сыворотке крови и очаге повреждения при экспериментальном термическом ожоге, Звягинцева Т. В. (2015)
Костюк Г. Я. - Особливості проведення резекції шлунка в період розпалу гострої променевої хвороби (експериментальне дослідження), Костюк О. Г., Бурков М. В. (2015)
Гнатюк В. В. - Дослідження циркануальних ритмів синтезу мелатоніну в сироватці крові щурів-самців різного віку, Кононенко Н. М. (2015)
Ніколаєва О. В. - Порівняльна характеристика морфо-функціонального стану екзокринної частини підшлункової залози у щурів, які протягом вагітності знаходились на гіпер- та гіпокалорійному харчуванні, Ковальцова М. В., Литвиненко О. Ю. (2015)
Миронченко С. И. - Влияние мази тиотриазолина с наночастицами серебра на метаболиты оксида азота при ультрафиолет-индуцированных повреждениях кожи морских свинок (2015)
Павлов С. Б. - Роль остеопротегерина, rankl и интерлейкина-17 в механизмах нарушения костного метаболизма, Бабенко Н. М., Кумечко М. В. (2015)
Рикало Н. А. - Морфологічні зміни печінки статевонезрілих щурів при хронічному медикаментозному гепатиті та його патогенетичній корекції, Андрощук О. В. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Гігієнічна оцінка структурних змін в організмі здорових щурів, що споживали в якості питної воду оз. Катлабух, Мокієнко А. В., Насібуллін Б. А. (2015)
Кучерявченко М. А. - Влияние лапроксида л-303 на оксидантно-антиоксидантные процессы в условиях применения антирадикального и антиперекис-ного нутритивного комплекса, Резуненко Ю. К., Жуков В. И., Николаева О. В. (2015)
Правила для авторов (2015)
Содержание (2015)
Малигон О. І. - Біологічні ефекти інертних газів та перспективи їх використання при низькотемпературному зберіганні гемокомпонентів (огляд експе¬риментальних досліджень), Яворський В. В., Богданчикова О. А. (2015)
Пыхтеева Е. Г. - Гомеостаз микроэлементов в ткани предстательной железы в норме и патологии (обзор литературы), Большой Д. В., Костев Ф. И., Рачок И. В., Самунжи Г. А. (2015)
Макаренко О. А. - Современные представления о развитии метаболического синдрома и его коррекция биофлавоноидами, Цевух Л. Б., Левицкий А. П. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Характеристика антропогенного забруднення поліциклічними ароматичними вуглеводнями (ПАВ) поверхневих водойм українського Придунав’я, Мокієнко А. В., Цимбалюк К. К. (2015)
Багіянц І. В. - Визначення проблемних питань при перевезенні продукції хімічної промисловості залізничним транспортом України (2015)
Гоженко А. І. - Концентраційна функція нирок у хворих з порушеною систолічною функцією лівого шлуночка на тлі ішемічної хвороби серця та гіпертонічної хвороби, Ковалевська Л. А., Загородня Л. І. (2015)
Овчарук І. С. - Тактична медицина. Алгоритм домедичної допомоги під час бойових дій, Тверезовський М. В., Мінасов Р. В., Гордієнко С. Ю. (2015)
Скиба О. В. - Працевлаштування лиць похилого віку та інвалідів у морських портах, Євстафьєв В. М. (2015)
Гоженко А. І. - Клінічне обгрунтування ролі верхньощелепного синусу в системі локального охолодження головного мозку, Левицька С. А. (2015)
Люлько О. М. - Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху, Галацан О. В., Бондарчук Г. В. (2015)
Канюка Е. В. - Стандартизация оценки реабилитационного потенциала у больных и инвалидов с устаревшими повреждениями дистальных отделов верхних конечностей (2015)
Квасницька О. Б - Стан функціонального ниркового резерву , як ранній діагностичний критерій гепаторенального синдрому у хворих на цироз печінки, Гоженко А. І. (2015)
Кириченко А. Г. - Сучасна концепція запобігання та зниження інвалідності внаслідок локального (військового) конфлікту (2015)
Рикало Н. А. - Вплив інсуліноподібного фактора росту-1 на процеси репаративної регенерації печінки у щурів різного віку за умов хронічної алкогольної інтоксикації, Яровенко Л. О. (2015)
Дивоча В. A. - Антипротеиназные вакцины при гриппе в эксперименте (2015)
Цебржинский О. И. - Эффекты сочетанного хронического воздействия фторида натрия, комплекса биоантиок-сидантов на фоне безантиоксидантного рациона в эксперименте (2015)
Самохіна Н. А. - Використання альтернативних моделей in vitro для дослідження нефротоксичної дії важких металів (2015)
Скиба А. В. - Экспериментальное обоснование применения адаптогенов для профилактики поражений тканей полости рта при сахарном диабете 2 типа, Левицкий А. П., Хромагина Л. Н., Скиба В. Я. (2015)
Ткачук В. В. - Состояние печени и липидного обме¬на при экспериментальном кишечном дисбиозе у крыс (2015)
Топал М. М. - Динаміка агресивної поведінки протягом безсудомного періоду в умовах хронічного судомного синдрому як можливе віддзеркалення реактивності мозку (2015)
Горша О. В. - Влияние стажа трудовой деятельности на формирование дизрегуляторных состояний у водителей автомобильного транспорта, Щулипенко Л. И. (2015)
Люлько О. М. - Перспективы профессионального отбора в авиации (2015)
Науменко О. Ю. - Взаимосвязь нарушений когнитивных функций и обмена мочевой кислоты у работников железной дороги, страдающих рассеянным склерозом, Гоженко А. И. (2015)
Гайворонский А. Н. - Патофизиологическая модель структуры невротических расстройств, Савицкий И. В. (2015)
Муратова Т. Н. - Особенности когнитивной функции пациентов, страдающих височной эпилепсией, в различных условиях лечения (2015)
Єна А. І. - Вагові коефіцієнти показників методик, що використовуються для визначення професійно важливих психофізіологічних якостей працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, Маслюк В. В., Єна Т. А. (2015)
Даниленко А. І. - Історія формування навчального музея кафедри патологічної анатомії з секційним курсом Одеського національного медичного університету, Бурячківський Е. С. (2015)
Дробков О. Л. - Структура викладання загальної хірургії англомовним студентам, Кадочніков В. С. (2015)
Международный конгресс "Медицина транспорта – 2015” (Информационное письмо) (2015)
Правила для авторов (2015)
Adamenko O. - The constructive ecology – the theoretical basis of ecological safety (2016)
Адаменко Я. О. - До історії природничих та геоекологічних досліджень Подільського Придністров’я у зоні магістральних газопроводів, Адаменко О. М. , Скрипник В. С. , Федорчак Т. Ю. (2016)
Плаксій Л. В. - Методологія оцінювання поверхневих вод в місцях впливу об’єктів нафтопровідного транспорту (2016)
Зоріна Н. О. - Дослідження стану атмосферного повітря в межах впливу ТзОВ промислово-виробничого підприємства "Укрлісекспорт", Радловська К. О. , Полянський С. В. (2016)
Качала Т. Б. - Моніторинг ґрунтового покриву виснажених нафтогазових родовищ (2016)
Семчук Я. М. - Деградація земель у Калуському районі внаслідок сольового забруднення, Савчук Л. Я. (2016)
Заєць Р. А. - Екологічна безпека водних об’єктів Черкаської області – складова національної безпеки, Бужин О. А., Швиденко А. В., Черненко О. М. (2016)
Качала С. В. - Роль впливу кислотних опадів при визначенні ступеня гідроекологічного ризику (2016)
Микицей М. Т. - Характеристика та оцінка стану системи водопостачання озера в місті Івано-Франківську, та її вплив на екологічний стан водойми (2016)
Сінченко В. Г. - Деякі аспекти теорії інженерного розрахунку поглинача на основі іоніту КУ 2-8 для моніторингових досліджень показників якості та безпечності води з джерел локального водокористування (2016)
Кривомаз Т. І. - Моделювання забруднення навколишнього середовища металами в залежності від їх концентрації в міксоміцеті Fuligo Septica, Максименко Д. В. (2016)
Глібовицька H. І. - Функціональний стан деревних рослин в умовах нафтового забруднення довкілля, Караванович Х. Б. (2016)
Кушнірчук В. В. - Аналіз динаміки і структури захворюваності на серцево-судинні хвороби серед жінок села Липівка Тисменицького району Івано-Франківської області, Стельмахович Г. Д. (2016)
Ригас Т. Є. - Вплив проявів екологічної небезпеки на стан здоров’я населення та ослаблення їх наслідків (2016)
Кундельська Т. В. - Оцінка забруднення радіонуклідами дорожнього покриття міста Івано-Франківська, Дмитрів А. П. (2016)
Бочковський А. П. - Невизначеність стану ергатичних систем: фактори, причини та шляхи мінімізації (2016)
Трохименко Г. Г. - Підвищення екологічної безпеки регіону за рахунок фіторекультивації шламових масивів МГЗ, Ященко Ц. Р. (2016)
Пляцук Л. Д. - Теоретичне обґрунтування комплексної технології рециклінгу органічних відходів агропромислового комплексу, Черниш Є. Ю., Горова А. А. (2016)
Мальований М. С. - Мінімізація енерговитрат на опалення будинків шляхом термомодернізації (на прикладі навчальних корпусів), Жичинська А. (2016)
Манюк О. Р. - Щодо зменшення екологічного навантаження полігонів твердих побутових відходів за рахунок повторного використання горючих компонентів, Боднар Н. В., Голембйовська М. Ю. (2016)
Забишний Я. О. - Дослідження методів оцінки і прогнозування впливу автотранспорту на довкілля, Семчук Я. М., Долішній Б. В., Мельник В. М. (2016)
Варавін Д. В. - Деякі аспекти енергоефективної реконструкції житлового фонду України з позиції екологічності, Сіпаков Р. В. (2016)
Харламова О. В. - Теоретичне обґрунтування можливості реалізації елементів управління екологічною безпекою в природно-антропогенних водоймах (2016)
Мандрик О. М. - Розроблення конструкції плоского сонячного колектора зі спеціально обробленою поверхнею абсорбера, Іванов В. І. (2016)
Побігун О. В. - Аналіз туристичної діяльності в карпатському регіоні в контексті сталого розвитку, Побігун С. А. (2016)
Долгопола Г. Є. - Дослідження рекреаційних потреб науково-педагогічних працівників Івано-Франківського національного університету нафти і газу, Коробейникова Я. С. (2016)
Смик І. Є. - Імперативи сталого розвитку туризму на Прикарпатті, Архипова Л. М. (2016)
Адаменко О. М. - VI науковий семінар "Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат", Архипова Л. М., Приходько М. М., Мазур М. П. (2016)
До 70-річчя доцента кафедри екології Орфанової Марії Миколаївни (2016)
Відомості про авторів (2016)
Пам’ятка автору та вимоги до оформлення статей (2016)
Палій О. - Мистецькі палімпсести: діяльність театру імені Марії Заньковецької під керівництвом Олександра Корольчука (1924–1925 рр.) (2016)
Овчієва Л. - До питання сценічного втілення драми І. Тобілевича "Лиха іскра поле спалить і сама щезне" (2016)
Ванюга Л. - Творчість Богдана Антківа в контекстістановлення професійного театрального мистецтва на Тернопільщинів середині ХХ ст. (1944–1963 рр.) (2016)
Юдова-Романова K. - Ольфакторна синестезія в сценічному мистецтві (2016)
Хоролець Л. - Слово мовлене: значення слова в акторській практиці (2016)
Ужинський М. - Застосування мистецьких технологій у спектаклях Рівненського АУМДТ (2016)
Клековкін О. - Школа Ростислава Пилипчука (2016)
Гарбузюк М. - Національна та іншомовні театральні культури у науковому доробку Ростислава Пилипчука. Причинки до інтелектуальної біографії ученого (2016)
Лаврентій Р. - Учений і доба: не реалізовані сповна наукові напрями досліджень професора Р. Я. Пилипчука (2016)
Сікорська І. - Вірний служитель його величності факту (2016)
Пасічник А. - Особливості становлення одеської кінофабрики ВУФКУ (2016)
Мусієнко О. - Лукіно Вісконті: трагедія естетизму (2016)
Зубавіна І. - Оновлення смислової матриці європоцентричної культури ХХ–ХХІ ст. Досвід екранного "прочитання" (2016)
Погребняк Г. - Авторське кіно як відображення духовного відродження нації (2016)
Єгоров І. - "Читання аур для початківців".Візуальні образи фільмів Романа Балаяна (2016)
Мохсін Г. - Діалектика кольору в кінематографі (2016)
Калініна І. - Специфіка відображення особистості в роботах сучасних українських документалістів (2016)
Янковська Н. - Музика Володимира Гронського як наративний засіб у кінофільмі "Пастка" режисера Олега Бійми (2016)
Братерська-Дронь М. - "Страна не пожалеет обо мне, но обо мне товарищи заплачут" (до 80-річчя від дня народження Геннадія Шпалікова) (2016)
Мусієнко О. - Бути собою: історія першої жінки-продюсерата режисера Аліс Гі-Блаше (2016)
Оніщенко O. - Художня спадкоємність і "відкрита / інтерпретація": у пошуках концептуального перехрестя (2016)
Наумова Л. - Від монтажу атракціонів до теорії інтелектуального кіно (2016)
Голуб А. - Монастирська світоглядна культура Київської Русі (2016)
Ільчук Л. - "Наші внутрішні конфлікти" в контексті теоретичної спадщини Карен Хорні (2016)
Абрамович О. - Мистецька освіта як соціокультурне явище (2016)
Безручко О. - Життєвий і творчий шлях українського режисера художніх і науково-популярних фільмів М. Б. Вінярського (2016)
Юдов М. - Індивідуалізація в системі підготовки режисерів на заочному відділенні у ВНЗ (2016)
Старостін Ю. - Акторський тренінг: його зміст та основа (2016)
Росляк Р. - "Проти повного скасування республіканських організацій ми рішуче заперечуємо" (2016)
Новікова Л. - "Шкідником, шпигуном і тому подібною наволоччю ніколи не був і не буду" (2016)
Шамраєва Шамраєва - "Поезія і проза" степового "Хутора Надія" на Кіровоградщині (2016)
Відомості про авторів (2016)
Криворучко О. М. - Обґрунтування концепції маркетингу персоналу, Гладка О. І. (2016)
Пипенко І. С. - Система управління потенціалом підприємства (2016)
Криворучко О. М. - Методичні положення розробки стратегій за типами та цілями кадрової політики, Водолажська Т. О. (2016)
Криворучко О. Н. - Непрерывное совершенствование бизнес-процессов предприятия (2016)
Саєнко Н. В. - Особливості формування професійної відповідальності майбутніх економістів-менеджерів автомобільно-дорожньої галузі, Понікаровська С. В. (2016)
Гладкова А. Е. - Сутність і зміст поняття "Всезагальний менеджмент якості" (2016)
Шинкаренко В. Г. - Контроль конкурентоспособности автотранспортных предприятий и услуг (2016)
Федотова І. В. - Формування та вибір портфеля інноваційних проектів підприємства (2016)
Ачкасова Л. М. - Автоматизація інформаційної системи служби експлуатації АТП, Гашинська А. О. (2016)
Матвєєв В. В. - Методичні підходи до розрахунку корпоративної вартості авіапідприємств, Матвєєв О. В. (2016)
Догадайло Я. В. - Калькулювання собівартості робіт організацій дорожнього господарства (2016)
Gihad M. G. - Military-Physical Training System before Independence Period of Azerbaijan, Gouliyev D. G. (2016)
Ziółkowski P. - Innowacje metodyczne w glottodydaktyce (2016)
Ващенко С. В. - Особливості використання медіа бібліотеки як засобу навчання іноземної мови студентів немовних ВНЗ, Лихошвед Н. В., Сайко М. М. (2016)
Голубовська І. В. - Формування професійної готовності майбутніх учителів початкових класів до вивчення творів зарубіжних письменників на уроках літературного читання, Гордієнко О. А. (2016)
Денисенко С. М. - Врахування особливостей пам’яті при створенні електронних освітніх ресурсів (2016)
Дяченко О. Ф. - Відбір й структурування змісту математичної освіти бакалаврів із системного аналізу в умовах реалізації компетентнісного та інтеграційного підходів (2016)
Заблоцька І. М. - Міждисциплінарні зв’язки "Медичної хімії" та "Аналітичної хімії" у підготовці бакалаврів лабораторної діагностики (2016)
Карпенко О. Є. - Опіка над дітьми у сос-дитячих містечках Польщі (2016)
Клак І. Є. - Вплив педагогічної взаємодії на формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів (2016)
Короленко В. Л. - Особливості морального формування молоді з давніх часів і до наших днів (2016)
Костюк Ю. С. - Передумови диференційованого підходу до організації процесу фізичного виховання в школах сільської місцевості (2016)
Кючюк С. - Турецький досвід реформування середньої освіти в умовах глобалізації (2016)
Лисак О. Б. - Фінансування програм мобільності майбутніх фахівців економічного профілю в Україні та ЄС (2016)
Луценко О. В. - Мотивація як основа свідомого ставлення здобувачів вищої освіти до навчальної діяльності (2016)
Мирончук Н. М. - Особливості формування змісту освітньої програми підготовки викладачів вищих навчальних закладів (2016)
Михайлова О. С. - Формування особистості в соціальному середовищі у педагогічних концепціях американських учених 20 століття (Джон Дьюї, Вільям Кілпатрик, Хелен Паркхерст) (2016)
Найда Р. Г. - До проблеми формування життєвої компетентності дитини в дошкільному закладі (2016)
Осідак В. В. - Формування готовності студентів до самостійної роботи у навчанні іноземних мов (2016)
Павлик Н. П. - Оцінювання результативності неформальної освіти (2016)
Пастовенський О. В. - Синергетичний сценарій розвитку ефективних освітніх систем (2016)
Піддубна О. М. - Значення начерків у художньо-творчій діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва з дисциплін "Малюнок" і "Живопис" (2016)
Супрун М. В. - Особливості використання мультимедійних технологій навчання у ВНЗ (2016)
Тимченко С. В. - Міжособистісна взаємодія у формуванні комунікативних умінь майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом (2016)
Тичина І. В. - Основні етапи розвитку системи підготовки військових фахівців в Україні у 20–40 роках ХХ століття (2016)
Шафранська Т. Ю. - Основні дефініції деонтологічної культури майбутніх фармацевтів (2016)
Ярошинська О. О. - Проектування змісту професійної підготовки майбутніх учителів з метою створення інноваційного проекту їх освітнього середовища (2016)
Яценко О. І. - Можливості використання некомерційного програмного забезпечення під час вивчення дисципліни "Інформатика і інформаційні технології", Яценко О. С. (2016)
Арутюнян Н. Ю. - Інтер'єр як інтратекстова категорія художнього дискурсу (2010)
Балацька О. Л. - Формально-структурні параметри критики як компоненту англомовної наукової статті (2010)
Бистров Я. В. - Іронія як характерологічний лінгво-конструкт у ідіостилі Джуліана Барнса, Дойчик О. Я. (2010)
Богатирьова Э. В. - Стратегічні параметри політичного дискурсу (2010)
Богатирьова О. Э. - Різновиди авторської "чужої" мови: критерії розмежування невласне-прямої мови та внутрішнього монологу (2010)
Вапіров С. Ю. - Анекдот як об’єкт філологічного вивчення (2010)
Винник О. Ю. - Категорія авторитетності у сучасному англомовному дискурсі програмування (2010)
Гайдис Х. М. - Судова експертиза як об’єкт наукового знання: міждисциплінарний аспект (2010)
Главацька Ю. Л. - Жанрово-стилістичні властивості тексту англомовної байки (2010)
Грищенко Я. С. - Когнітивно-прагматичний напрям досліджень віршованого твору (2010)
Євенчук О. Г. - Сполучникові маркери підрядності (2010)
Єрмоленко А. Э. - Маніпулятивні стратегії в контексті англомовного судового дискурсу (на матеріалі стенограм англомовних судових процесів) (2010)
Захарченко Н. В. - Стереотипізація як прийом дискредитації опонента (на матеріалі полемічних трактатів Мартіна Лютера) (2010)
Ігіна З. О. - Мовна реалізація художнього ефекту "саспенс" у неоготичному романі: рефракції в модерністській і постмодерністській англо- й німецькомовній прозі (2010)
Карпа І. Б. - Мовні особливості і пізнавальний потенціал текстів інтерактивної віртуальної комунікації в інформаційно-довідковому сервісі yahoo!Answers (2010)
Киселюк Н. П. - Дискурсивні лексичні одиниці вираження емоційного стану радості (2010)
Лазаренко Д. М. - Поняття "метатекст” як лінгвістична категорія в інтелектуальному просторі сучасної філології (2010)
Ларькіна М. О. - Текст і жанр у гіпо-гіперонімічних вимірах (2010)
Манаенко Г. Н. - Координаты содержания понятия "дискурс" (2010)
Масленников И. С. - Корреляция эмотивного дискурса и обратной связи в общении (2010)
Музичук М. Ю. - "Міфічний діалог" у прозі Г. Е. Носсака (2010)
Наумова Н. Г. - Фаховий дискурс у мовленнєвому континуумі суспільства (2010)
Палійчук А. Л. - Риторичні питання і риторичні твердження як елементи наративного коду інтимізації у художньому тексті (2010)
Петренко С. В. - Особливості реалізації комунікативних стратегій інтерв’ю як жанру літературно-критичного медійного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови) (2010)
Підгорна А. Б. - До питання жанрової диференціації науково-технічних текстів (2010)
Пожидаєва О. А. - Щодо проблеми мовної особистості у сучасній лінгвістиці (2010)
Рибалко М-М. О. - Функціонування невербального засобу ″голос″ у дискурсі англомовного обманника (2010)
Романенко О. В. - Тестотипологічні особливості німецькомовного журнального гороскопу, Марчук А. С. (2010)
Сідак О. О. - Політична образа як тактика мовленнєвої стратегії руйнації іміджу політика (на матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу) (2010)
Третяк Ю. Ю. - Про особливості реалізації стратегії легітимації в жанрі французького газетно-журнального інтерв’ю (2010)
Тумак О. М. - Імпліцитне заперечення в політичному та економічному дискурсі (2010)
Хижняк Н. С. - Проблема адекватного відтворення образних порівнянь в художньому тексті (2010)
Чуян С. О. - Функціонування перехідних дієслів у передачі антропоцентричності художнього тексту (2010)
Шапочка Н. В. - Фоностилистическая организация текстов немецких народных песен (2010)
Шевченко О. І. - Процесуальні аспекти дійсності як семіотичного чинника смислоутворення у англомовному дискурсі (2010)
Шевчук О. В. - Проблема посесивності у сучасній англійській мові (2010)
Яценко П. І. - Номінативна і комунікативна організація сурядно-підрядного поліному в офіційно-діловій комунікації (2010)
Григоренко Н. М. - Поняття "когнітивно-семантичного континууму”, "семантичного простору мови” та "лексико-семантичного поля ” в аспекті зіставних досліджень (2010)
Калініченко В. І. - Інтерпретаційна складова концептів "невдача" та "failure" в українській та американській лінгвосвідомості(за результатами психолінгвістичного експерименту) (2010)
Моргунова О. О. - Дієслова лексико-семантичної групи "to pay/ платити" в англійській та українській мовах (2010)
Николаева Н. Н. - Семантическая структура имени прилагательного "белый" в немецком, украинском и русском языках (2010)
Саплін Ю. Ю. - "Повсякденність" у мовній свідомості (на матеріалі російської, англійської та української мов) (2010)
Стуліна Є. В. - Словотворчі моделі як засіб вербалізації концепту ISLAM в іспанській та французькій мовах, Суслова М. О. (2010)
Турський В. О. - Zur Frage der Vergleichung der Polysema in der Deutschen und Ukrainiscen Sprachen (2010)
Безпаленко А. М. - Принцип суміжності у мові: гносеологічні аргументи (ґештальт-теоретичний аспект) (2010)
Сидельникова Л. В. - Проблема знаку у роботах Ч. Пірса, Ч. Морріса та Ф. Де Сосюра (2010)
Мошнянский А. Ф. - Вассерман Александр Анатольевич - 60 лет посвященных ОИИМФ-ОНМУ (2016)
Мошнянский А. Ф. - Памяти выпускника ОИИМФ академика НАН Украины Владимира Ивановича Махненко (2016)
Егоров Г. В. - О создании нового поколения "сверхполных" грузовых судов смешанного река-море и внутреннего плавания (2016)
Егоров Г. В. - Анализ состояния и перспективные задачи судостроения для водного транспорта (2016)
Егоров Г. В. - Обоснование концепта круизного пассажирского судна река-море плавания, в том числе для Каспия и Черного моря, Ильницкий И. А., Калугин Я. В. (2016)
Ефремова Н. В. - Особенности применения метода деформируемых координат к определению потенциала скоростей прогрессивного волнения конечной амплитуды на глубокой воде и мелководье, Федорова Е. Ю. (2016)
Suhire E. - Miracle-on-the-Hudson:quantitative aftermath (2016)
Shumilo O. M. - Assessment of average resource of ship's shafting, Kononova O. M. (2016)
Андреев А. В. - Эксплуатационная несущая способность конструкций отечественных и зарубежных воздушных судов транспортной категории из полимерных композиционных материалов. Часть 2. Анализ видов, характера и частоты эксплуатационных повреждений, Бычков А. С., Кондратьев А. В. (2016)
Мошнянский А. Ф. - Решение задач охлаждения скоропортящихся грузов при транспортировке морем, Мошнянский А. А., Чумак О. А. (2016)
Кутяков Д. В. - Информационные технологии в судовой энергетике, Мошнянский А. Ф. (2016)
Никифоров Ю. А. - Задачи контроля и технического диагностирования состояния судовой техники, Кошарская Л. В. (2016)
Руденко С. В. - Орієнтація проекту "повітроохолоджувачі непрямого випарного типу", Челабчі В. В. (2016)
Автори збірника (2016)
Вимоги до авторських текстових оригіналів (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2016)
Дишкантюк О. В. - Економіка вражень – сучасний етап розвитку суспільного виробництва (2016)
Самофатова В. А. - Сталий розвиток агропродовольчої сфери регіону на основі кластерного підходу (2016)
Ткачук Т. I. - Значення переробної промисловості в забезпеченні продовольчої безпеки країни, Павленко Г. М. (2016)
Нікішина О. В. - Інтеграційні тенденції та проблеми розвитку українського ринку макаронних виробів (2016)
Баранюк Х. О. - Конкурентоспроможність: сутність та об’єкти дослідження (2016)
Дойчева К. С. - Сучасні комплексні системи оцінювання ефективності господарської діяльності підприємства, Васьковська К. О., Пчелянська Г. Б. (2016)
Стретович О. А. - Тенденції роботи зернопереробних підприємств України (2016)
Коверга А. В. - Формування ресурсної стратегії підприємства, Буренко Ю. О., Крупіца І. В. (2016)
Агеєва І. М. - Дослідження сучасного стану та напрямів побудови стратегії відновлення виноградарства та виноробства в Україні, Небеснюк Ю. В. (2016)
Мартиновський В. С. - Ефективність банківського кредитування малого та середнього бізнесу в Україні, Бурага Л. С. (2016)
Іванченкова Л. В. - Експертне підтвердження обліково-аналітичної інформації, Ткачук Г. О., Скляр Л. Б. (2016)
Содержание (2015)
Банах В. А. - Обеспечение надежной эксплуатации жилых зданий массовой застройки в условиях ограниченной информации, Банах А. В., Федченок А. И. (2015)
Барабаш М. С. - Урахування факторів ризиків виникнення аварійних ситуацій на етапі експлуатації будівель (2015)
Беликов А. С. - Решение задач по защите работников спецподразделений в условиях экстремальных ситуаций по тепловому воздействию, Стрежекуров Э. Е., Рагимов С. Ю., Шаломов В. А., Кордунов С. П. (2015)
Білик С. І. - Коефіцієнт cтійкості центрально-стиснутих сталевих елементів з урахуванням початкових деформацій та геометричних недосконалостей, Білик А. С. (2015)
Білик А. С. - Можливості реалізації алгоритмічної оптимізації багатоповерхових будівель зі сталевим каркасом, Терновий М. І., Хмельницький С. В. (2015)
Білик С. І. - Вплив на стійкість ферми Мізеса напрямку дії вузлового навантаження при пружних опорах на прикладі сталевого ребристо-кільцевого купола, Токачеєв В. Г. (2015)
Большаков В. И. - Сопротивление теплопередаче трехслойных железобетонных панелей, Сопильняк А. М., Юрченко Е. Л., Панченко Н. В. (2015)
Бринзін Є. В. - Техніко-економічні і екологічні переваги застосування автоклавного газобетону при будівництві об'єктів житлового, промислового і транспортного призначення, Парута В. А. (2015)
Веревичева М. А. - Выбор рациональных параметров фибрового армирования, Берестянская А. А., Дериземля С. В. (2015)
Гигинейшвили Д. Я. - Новые возможности одевающих (прижимных) подпорных стен для озеленения и создания ландшафтных композиций на сложном рельефе, Ткаченко Т. Н. (2015)
Демчина Б. Г. - Розрахунок просторових попередньо напружених комбінованих стале залізобетонних шпренгельних конструкцій, Вибранець Ю. Ю., Іваник Ю. І. (2015)
Евзеров И. Д. - Расчет мостовых конструкций в программном комплексе ЛИРА 10, Гераймович Ю. Д., Марченко Д. В. (2015)
Заяць Є. І. - Технологічні основи формування висотної забудови міст на основі принципів стійкого розвитку (2015)
Колеснікова Т. М. - Підвищення ефективних показників бензинового двигуна шляхом відключення циліндрів зупинкою поршня (2015)
Кравчуновська Т. С. - Розвиток будівництва доступного житла з урахуванням концепції стійкого розвитку міст, Броневицький С. П. (2015)
Кулябко В. В. - Новые задачи динамики сооружений при диагностике и мониторинге технического состояния конструкций, Чабан В. П., Ковтун-Горбачова Т. А. (2015)
Кучук И. П. - Энергетическая маркировка бытовой техники (2015)
Лапенко О. І. - Врахування впливу динамічних навантажень метрополітену на напружено-деформований стан несучих конструкцій, Башинський Я. В. (2015)
Мартиш О. О. - Роль управління в досягненні необхідного рівня організаційно-технологічної надійності при реалізації календарних планів (2015)
Менабдишвили П. З. - Исследование влияния заглубления сваи на устойчивость склонов (2015)
Накашидзе Л. В. - Экологические аспекты применения систем энергообеспечения, использующих энергию альтернативных источников (2015)
Парута В. А. - Критерії для призначення властивостей і вибору складу штукатурних розчинів для кладки з автоклавного газобетону, Бринзін Є. В. (2015)
Перегінець І. І. - Адміністративно-територіальна реформа в Україні як джерело розвитку малоповерхового житлового домобудування, Савицький М. В., Куліченко І. І., Коваль О. О. (2015)
Петренко Д. Г. - Методы расчета прочности сталебетонных элементов (2015)
Пшінько О. М. - Управління властивостями бетонів для зведення масивних споруд, що працюють у водному середовищі, Громова О. В., Зінкевич А. М., Соловйов А. М. (2015)
Савицький М. В. - Розробка нового алгоритму обробки даних для топологічної раціоналізації, Гросман С. О., Титюк А. О. (2015)
Савицкий Н. В. - Прочность грунтобетонов в зависимости от состава смеси, Елисеева М. А.., Кузьмин Г. И., Новиченко Н. В., Бардах А. Е., Евсеев Е. О. (2015)
Савицкий Н. В. - Энергоэффективное малоэтажное жилое здание из органических материалов, Никифорова Т. Д., Несин А. А., Бондаренко О. И., Юрченко Е. Л., Бабенко М. М. (2015)
Савицкий Н. В. - Комплексное использование сельскохозяйственных отходов для устойчивого развития аграрных социоэкокомплексов, как замкнутой экосистемы, Ожищенко О. А., Бабенко М. М., Коваль А. С. (2015)
Семко В. О. - Метод підвищення енергоефективності стінових огороджувальних конструкцій із ЛСТК та полістиролбетону, Авраменко Ю. О., Лещенко М. В. (2015)
Стельмах В. А. - Совершенствование работ в сфере энергоэффективности, Серая Ю. И. (2015)
Стороженко Л. І. - Експериментальне дослідження деформативності окремих несучих елементів сталезалізобетонного структурно-вантового покриття, Гасій Г. М. (2015)
Стороженко Л. І. - Просторове сталезалізобетонне структурно-вантове покриття, Гасій Г. М. (2015)
Стороженко Л. І. - Збірне безбалкове перекриття з використанням модифікованих круглопустотних плит, Нижник О. В., Мурза С. О., Тегза І. І. (2015)
Фурсов В. В. - Эксплуатационная пригодность и надежность металлической башни на крыше здания Госпром в городе Харькове после длительного срока эксплуатации, Яровой С. Н. (2015)
Шехоркіна С. Є. - Особливості розрахунку малоповерхових житлових будівель на воді за нормами суднобудування (2015)
Юрченко Є. Л. - Експериментальне визначення параметрів якості теплового захисту малоповерхового будинку, Коваль О. О., Савицький М. В., Данішевський В. В., Коваль А. С. (2015)
Головко С. И. - Осадки и крены свайных фундаментов жестких зданий и технологические решения по усилению, Головко А. С., Шугаев Р. В. (2015)
Соколов И. А. - Оценка эффективности управления трудовыми ресурсами проекта в проектно-ориентированных организациях (2015)
Исходные данные (2015)
Андрейчук Н. І. - Точки перетину герменевтики та лінгвосеміотики у філософських системах античності (2014)
Андрусяк І. В. - Педагогічний дискурс в системі інституційних дискурсів (2014)
Білецька О. В. - Графічна форма постмодерністського художнього тексту крізь призму графічної лінгвістики (2014)
Вжещ Я. Л. - Базові категорії медіалінгвістики: медіа-мова, медіа-дискурс, медіа-текст (2014)
Вовк И. Л. - Лингвистические аспекты политического дискурса (2014)
Гошилик Н. С. - Темпоральні параметри типів висловлювання в англомовному публіцистичному дискурсі (2014)
Гузак А. М. - Позитивний імідж сучасного політичного лідера: вербальні механізми створення (2014)
Гуцол А. М. - Автохтони концептуального простору матримоніального конфліктного художнього дискурсу (2014)
Дідура С. В. - Сучасні підходи до вивчення особливостей німецькомовних рекламних текстів (2014)
Ділай М. П. - Прагматичний аналіз організації одиниць мовного коду в сучасних англіканських проповідях (2014)
Дунаєвська О. В. - Центральний компонент номінативного простору "Хрещення дитини" (на матеріалі англомовного релігійного дискурсу) (2014)
Єсипенко Н. Г. - Актуалізація когнітивних структур в авторському тексті (2014)
Житницька А. А. - Анотації наукових робіт: жанрові ознаки, диференціація та комунікативно-прагматичні характеристики (2014)
Залужна М. В. - Особливості реалізації принципу невизначеності у постмодерних художніх текстах (2014)
Кащишин Н. Є. - Дипломатичний скандал. Термінологічна репрезентація у вторинних текстах (2014)
Коваленко А. М. - Політична мова як засіб політичної комунікації (2014)
Короткова Л. В. - Інтермедіальність в британській художній прозі (2014)
Кузнецова М. О. - Жанрова специфіка комунікативно-текстового феномена "фанфікшен" (на матеріалі саги ДЖ. Р. Р. Мартіна "А song of ice and fire") (2014)
Лисичкіна І. О. - Стратегії репарації іміджу силових структур США в англомовному мас-медіа дискурсі (2014)
Макарук Л. Л. - Поліфонічність номінації семіотично ускладнених текстів (2014)
Морошкіна Г. Ф. - Вербальна репрезентація сенсорної концептосфери у мистецтвознавчому дискурсі (2014)
Мостова Н. А. - Мультиплікаційний фільм як інструмент формування абсолютних цінностей людини: лінгвістичні та екстралінгвістичні засоби (на матеріалі французького мультфільму "Les aventures de petit ours brun") (2014)
Мудраченко Т. Б. - Синергетичні основи дослідження сугестивного потенціалу віршованого тексту (на прикладі англомовної католицької молитви) (2014)
Ніжнік Л. І. - Комунікативні інтенції персонажа в британській художній літературі (2014)
П’єцух О. І. - Динаміка метафоричної моделі "Політика як театр" в англомовному електронному дискурсі "Вибори 2010 – 2012 рр. в Україні" (2014)
Павлова Л. В. - Вербализация коммуникативной стратегии самопрезентации в электронном политическом медиатексте (на материале персональных сайтов политиков) (2014)
Паров’як І. І. - Синтактико-стилістичні маркери німецькомовного постмодерністського художнього тексту (2014)
Розова І. В. - Лінгвістичний аспект дослідження авторської модальності англомовного художнього тексту ХХ сторіччя (2014)
Савченко Н. Н. - Цитата как речевой способ реализации категории интертекстуальности в тексте англоязычной пародии, Холмогорцева И. С. (2014)
Самарина В. В. - Комплексный подход к исследованию текста и дискурса рекламы: разработка методики исследования (2014)
Селиванова Е. А. - Предикатно-актантные рамки как ключ энигматического дискурса (на материале русских кроссвордов) (2014)
Стасів М. В. - З’ясувальне складнопідрядне речення в англійській мові: рівні аналізу (2014)
Сухова А. В. - Архітектоніко-мовленнєві форми як основне членування тексту (на матеріалі англомовної новели) (2014)
Третяк Ю. Ю. - Дискурсивні стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв’ю (2014)
Уділова Т. М. - Лінгвістичні засоби реалізації переконливої дії у франкомовному політичному дискурсі, Крупій О. О. (2014)
Ущина В. А. - Сценарій розгортання англомовної комунікативної ситуації ризику (2014)
Хацер Г. О. - Когнітивно-комунікативні параметри американського політичного дискурсу президента Барака Обами (2014)
Шлапаков О. С. - Дискурс – текст, речевой жанр – текстема (2014)
Шундель Т. О. - Синкретизм перехідних конструкцій складнопідрядного речення з семантичним значенням часу та умови в сучасній англійській мові (2014)
Щирова И. А - Идея субъективности в современной науке (2014)
Яковлєва Є. С. - Тематична типологія англомовного мікроблогу (2014)
Бабелюк О. - Рецензія : Сучасний німецькомовний сімейний дискурс: ментальний і вербальний ресурс: монографія / Ірина Миколаївна Осовська. – Чернівці : Видавничий дім "Родовід", 2013. – 402 с. (2014)
Баловсяк С. В. - Ориентированная фильтрация цифровых электронно-дифракционных изображений, Гарабажив Я. Д., Фодчук И. М. (2016)
Тимощук Е. Н. - Потенциальные характеристики двухантенных сверхширокополосных систем апертурного синтеза (2016)
Брежнев Е. В. - Анализ аспектов безопасности кооперативных человеко-машинных интерфейсов для облачных систем помощи водителю, Манулик В. С., Харченко В. С., Орехов А. А. (2016)
Al-Sudani Mustafa Qahtan Abdulmunem - Ata-based security assessment of smart building automation systems, Ahmed Waleed Al-Khafaji, Kharchenko V. S. (2016)
Метешкин К. А. - Когнитивное моделирование в игровых методах обучения, Морозова О. И., Кочура Л. А. (2016)
Москаленко А. С. - Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень для радіонуклідної діагностики в кардіології (2016)
Загородня Д. І. - Порівняння методів виділення характерних точок контуру для систем відеоспостереження (2016)
Нескородева Т. В. - Методика формирования обобщенной функциональной структуры многомерных преобразований данных синтетического учета расходов предприятия в информационной технологии аудита (2016)
Довбиш А. С. - Інформаційно-екстремальне навчання системи оцінки якості навчального контенту випускової кафедри, Кулік Є. С., Козлов З. В., Осадчий А. С. (2016)
Федасюк Д. В. - Структурно-автоматна модель відмовостійких систем для автоматизації використання методу фаз Ерланга, Волочій С. Б. (2016)
Яковина В. С. - Аналіз математичних моделей розподілу зусиль тестування для оцінювання надійності ПЗ з урахуванням недосконалого відлагодження, Мацелюх В. А., Нитребич О. О. (2016)
Левыкин В. М. - Разработка моделей оценки качества инфраструктуры предприятия и инфраструктуры информационной системы, Юрьев И. А. (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Алещенко В. І. - Психологічне забезпечення в Збройних Сил України: проблеми та шляхи удосконалення (2015)
Асоцький В. В. - Прогностична модель професійної успішності начальника караулу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України (2015)
Афанасьєва Н. Є. - Психотехнологія консультування пожежних-рятувальників (2015)
Боснюк В. Ф. - Взаємозв’язок емоційного ресурсу з захисно-копінговою поведінкою рятувальника, Титаренко А. В. (2015)
Гура С. О. - Психологічний погляд на проблему безпеки у сучасному освітньому середовищі (2015)
Гант О. Є. - Спортивна діяльність як особливий вид професіонального функціонування людини, Малик Я. К. (2015)
Віденєєв І. О. - Деформація професійної правосвідомості співробітників органів внутрішніх справ у процесі виконання професійної діяльності, Котелюх М. О. (2015)
Демський В. В. - Теоретичний аналіз психологічних концепцій вивчення релігійного досвіду особистості військовослужбовців (2015)
Демченко Я. А. - Особливості прояву дезадаптації у осіб, які пережили психотравмуючу подію (2015)
Кіневич М. В. - Медіапродукція, як різновид психологічного впливу на особистість (2015)
Кислинська Д. М. - Ціннісні орієнтації: теоретичний огляд (2015)
Коваль І. С. - Тренінг формування психологічної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах (2015)
Криштанович Р. М. - Сучасні підходи щодо професіографічного аналізу екстремальних професій (2015)
Куций О. А. - Потенціал психології кар’єри та перспективи його застосування щодо персоналу, який діє в особливих умовах (2015)
Ларіонов С. О. - Асоціальна поведінка: теоретичний аналіз категорії, Геращенко О. В. (2015)
Кучеренко С. М. - Професіографічне дослідження діяльності співробітників гірничо-рятувальногопідрозділу ДСНС України, Марющенко А. О. (2015)
Мілорадова Н. Е. - Гендерні особливості професійного становлення особистості студента, Мовмига Н. Є. (2015)
Оніщенко Н. В. - Особливості роботи екстремального психолога в умовах масової паніки (2015)
Попова Т. О. - Стресостійкість та механізми психологічного захисту у курсантів та офіцерів НУЦЗУ (2015)
Потапчук Н. Д. - Поведінка учасників ліквідації наслідків надзвичайної ситуації як чинник виникнення та поширення чуток (2015)
Похілько Д. С. - Використання методів діагностики психоемоційного стану дитини в умовах надзвичайної ситуації (2015)
Резнік О. Г. - Психологічний портрет керівника прикордонного підрозділу як суб’єкта босінгу (2015)
Селюкова Т. В. - Особливості соціально-комунікативної компетентності та емоційного інтелекту у осіб з різним рівнем тривожності, Ткаченко В. В. (2015)
Сергієнко Н. П. - Особливості професійної ідентичностістудентів психологів НУЦЗУ, Вєтрова М. Д. (2015)
Попова Г. В. - Психологічні аттітюди щодо власного здоров’я у юнацькому віці (2015)
Сірко Р. І. - Методологічні основи підготовки психологів вищих навчальних закладів до діяльності у особливих умовах (2015)
Скориніна-Погребна О. В. - Психологічні особливості жінок з невротичною поведінкою в кризовому суспільстві (2015)
Снісаренко А. Г. - Проблема професійної мотивації працівників ризиконебезпечних професійу сучасній психології (2015)
Тімченко В. О. - Рефлекс придушення або що заважає ветеранам АТО повернутися до звичайного мирного життя (2015)
Ушакова І. М. - Особливості професійної ідентичності студентів (2015)
Швалб А. Ю. - Експертиза кваліфікаційного рівня ведучого тренінгу з використанням таблиці диференційованих критеріїв, Виноградова К. (2015)
Штученко І. Є. - Ціннісно-мотиваційні детермінанти формування кар’єрної спрямованості студентів технічних спеціальностей (2015)
Єрьоменко Д. Ю. - Відновлення психологічної стійкості як важлива умова збереження психічного здоров’я прикордонників (2015)
Світлична Н. О. - Особливості стресостійкості пожежних-рятувальників (2015)
Тогобицька В. Д. - Щодо можливості психологічного прогнозування надійності працівників аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС України (2015)
Широбоков Ю. М. - Особливості цільової психологічної підготовки військовослужбовців до можливого захоплення у полон в ході антитерористичної операції (2015)
Попович І. С. - Феноменологія соціальних очікувань особистості (2014)
Суший О. В. - Між філософією творення і мистецтвом руйнування (2014)
Жовтянська В. В. - Функціонування і трансформації ідеологій у соціумі: теоретичний аналіз (2014)
Траверсе Т. М. - Регулятивно-особистісний компонент розуміння áкторами політичних задач (2014)
Краснякова А. О. - Політична суб’єктність: умови становлення та ознаки розвитку (2014)
Скнар О. М. - Досвід створення інструментарію дослідження практик політичної взаємодії (2014)
Лукашевич О. М. - Дослідження громадянського розвитку дорослої особистості в контексті сучасних психологічних теорій (2014)
Петрунько О. В. - Імпліцитні моделі консолідації громадської думки у свідомості студентської молоді (2014)
Позняк С. І. - Семантичні координати соціальної взаємодії у політичній картині світу студентської молоді (2014)
Шульга В. Д. - Громадянське суспільство в Україні (виклики сьогодення у світлі суб’єктно-вчинкового підходу) (2014)
Родіна Н. В. - Копінг в умовах воєнних дій: виклики для українского суспільства (2014)
Кияшко Л. О. - Проблема політичної стабільності українського суспільства в контексті аналізу політичної культури, Бородчак М. В. (2014)
Фальковська Л. М. - Роль конструкта справедливості в регуляції правової поведінки (2014)
Дідук І. А. - Історична метафора як когнітивний механізм структурування політичної картини світу (2014)
Ларіна Т. О. - Можливості оптимізації життєконструювання в контексті керування ризиками (2014)
Захаров К. В. - Социальные представления о политическом будущем Украины (на примере политических программ кандидатов в депутаты Верховной Рады по мажоритарным округам) (2014)
Коробка Л. М. - Подолання бідності як стилю життя в контексті ставлення до здоров’я: теоретико-методичні засади дослідження (2014)
Жорнова О. І. - Запобігання та подолання бідності в процесі самовизначення особистості у сфері освіти: до апробації соціально-психологічних засобів (2014)
Васютинський В. О. - Цілі та способи психологічної допомоги носіям бідності як стилю життя (2014)
Бєлавіна Т. І. - Психологічні питання вивчення і оптимізації правового самовизначення осіб з низьким економічним статусом (2014)
Вінков В. Ю. - Можливості корекції труднощів у набутті соціального капіталу носіями бідності як стилю життя (2014)
Жорнова О. І. - Політико-психологічне втручання в уявлення про "хороше” суспільство і "хорошу” науку, або Про комеморацію історичних розломів та формування нових схем соціально-психологічного мислення (2014)
Найдьонов М. І. - Геополітичний вибір: передумови та наслідки дисбалансу очікувань громадської думки і державної політики, Григоровська Л. В., Найдьонова Л. А. (2014)
Блинова О. Є. - Соціальні стереотипи та ідентичність: особливості взаємозв’язку (2014)
Горбунова В. В. - Формування команд засобами ціннісно-рольової картографії (2014)
Дроздов О. Ю. - Динаміка геополітичних уявлень молоді на тлі російсько-українсько конфлікту 2014 року (2014)
Іванченко С. М. - Шляхи формування консолідованої громадської думки в цільових групах (2014)
Анцибор А. І. - Аутсайдерська психологія як наслідок ментальних відхилень у сфері мотиваційно-вольової регуляції свідомості (2014)
Циганенко Г. В. - Теоретичні підходи до розуміння явищ конкуренції та співпраці в групі (2014)
Зеленін В. В. - Психотехнології нейролінгвістичного програмування в інформаційно-пропагандистській війні: сучасний вітчизняний досвід (2014)
Сусська О. О. - Трансформації комунікативних взаємин у світлі нових підходів до вивчення змін в мас-медійному просторі (2014)
Климчук В. О. - Мотиваційний дискурс сучасного рекламного простору: тематичний вимір та лінгвістичні засоби його конструювання (2014)
Жадан І. В. - Регіональні особливості структурування ціннісної складової політичної картини світу студентської молоді (2014)
Мяленко В. В. - Психологічні особливості мотиваційно-ціннісної основи вибору професії (2014)
Дмитрова Т. В. - Психологічні особливості політичної соціалізації українського студентства (2014)
Камінська О. В. - Соціально-психологічний тренінг як метод корекції інтернет-залежності молоді (2014)
Остапенко І. В. - Особливості візуалізації уявлень студентської молоді про владно-підвладну взаємодію (2014)
Педько К. В. - Психологічні особливості соціального капіталу як основи процесу соціалізації неповнолітніх делінквентів (2014)
Руда Н. Л. - Особистісно-психологічні передумови політичного лідерства української молоді (2014)
Наші автори (2014)
Дідук І. А. - Історичний досвід як чинник інтеграції особистості в сучасний політичний простір (2015)
Жорнова О. І. - Неурядові організації як об’єкт дослідження політичної і соціальної психології, Жорнова О. І. (2015)
Дроздов О. Ю. - "Геополітметрія” як методика вивчення масової геополітичної свідомості (2015)
Сусська О. О. - Семіосоціопсихологічні засади досліджень "образу суспільства” в медіакомунікативних системах (2015)
Блозва П. І. - Психологічний ресурс соціального капіталу в становленні громадянської компетентності особистості: теоретичний аналіз (2015)
Суший О. В. - Незалежність та цілісність Української держави: ціннісний вимір загальнонаціональної консолідації (2015)
Вознесенська О. Л. - Медіаконтекст вияву патріотичних почуттів представниками Сходу та Заходу України, Череповська Н. І. (2015)
Павленко В. М. - Соціальна ідентичність і ставлення старшокласників до сучасної суспільно-політичної ситуації, Самойленко М. В. (2015)
Горностай П. П. - Громадянська ідентичність українців та її еволюція (2015)
Хазратова Н. В. - Громадянська ідентичність у структурі особистісних ідентичностей (2015)
Рибаченко В. Ф. - Інформаційно-комунікаційне забезпечення євроінтеграції України (постановка проблеми), Цаль-Цалько М. В. (2015)
Васютинський В. О. - Ціннісний зміст індивідуалізму і колективізму в уявленнях пересічних громадян (2015)
Петрунько О. В. - Консолідувальний потенціал педагогічної спільноти в умовах суспільних змін (2015)
Товстокора Ю. В. - Прийняття "інакшості” як умова зменшення ризиків поляризації суспільства (2015)
Варягіна А. А. - Розвиток форм інтернет-участі громадян у соціально-політичних процесах сучасності (2015)
Данильченко Т. В. - Сусідство як чинник суб’єктивного соціального благополуччя (2015)
Смотрицкий А. В. - Трансформация социальной идентичности добровольных мигрантов в условиях мегаполиса (2015)
Горбунова В. В. - Систематика командотвірних технік у межах ціннісно-рольового підходу до формування та розвитку команд (2015)
Голентовська О. С. - Проблема особистісної успішності в командній діяльності крізь призму української і російської наукової думки (2015)
Вінков В. Ю. - Уявлення про життєвий успіх: стан розробленості проблематики в соціальній психології (2015)
Татенко В. О. - Про феномен лідерства з позицій суб’єктно-вчинкового підходу (2015)
Краснякова А. О. - Інтернет-комунікація як чинник становлення політичної суб’єктності особистості (2015)
Соснюк О. П. - Психосемантичний аналіз особливостей сприймання студентською молоддю іміджу сучасних політиків, Остапенко І. В. (2015)
Кириленко Г. О. - Критерії оцінювання політичних лідерів, отримані методом репертуарних решіток, Луценко О. Л. (2015)
Жадан І. В. - Ресурси соціалізувального дискурсу як чинника структурування ціннісної складової політичної картини світу студентської молоді (2015)
Фролов П. Д. - Діти незалежності: штрихи до проспективного соціально-психологічного портрета (2015)
Кияшко Л. О. - Динаміка політичної свідомості студентської молоді на шляху від транзитивного до громадянського суспільства в Україні (2015)
Климчук В. О. - Мотиваційна грамотність особистості в контексті політико-психологічних проблем соціалізації молоді (2015)
Шусть В. В. - Політико-аксіологічний простір регіону України як маркер соціокультурної ідентифікації молоді (2015)
Мяленко В. В. - Концепція професійної самореалізації молоді (2015)
Фальковська Л. М. - Правосвідомість сучасної молоді як умова розвитку правової держави (2015)
Кириченко В. В. - Політичний вибір студентської молоді: формування позицій "за” і "проти” (2015)
Карпенко З. С. - Психолого-історична реконструкція соціальних міфологем як метод протидії маніпулятивним медіатехнологіям (2015)
Зеленін В. В. - Культурно-антропологічні джерела психотехнологій сучасної інформаційно-психологічної війни (2015)
Осадько О. Ю. - Комунікативні механізми розвитку політико-правової компетентності особистості (2015)
Івачевська О. В. - Соціальний діалог у політичній сфері: основні ризики неуспішної комунікації (2015)
Наші автори (2015)
Басанець Л. М. - Стан психофізіологічних функцій учнів VIII–XI класів за умов різних систем навчання, Яровенко І. В., Гриневич Т. П., Малій Т. М., Токаренко О. М., Дурицька Є. С. (2015)
Кулик Н. А. - Аналіз інноваційних підходів у системі фізичного виховання дітей дошкільного віку (2015)
Полюга В. В. - Проблеми синергетики в контексті сучасної музичної освіти (2015)
Сергієнко А. А. - Формування національно-соціальних компетентностей школярів на уроках української літератури (2015)
Скиба О. О. - Динаміка показників фізичної підготовленості дітей, які займаються спортивними єдиноборствами, на етапі початкової підготовки (2015)
Сьома С. О. - Конкурсна діяльність слухачів хіміко-біологічних відділень Малої академії наук України (2015)
Дяченко Ю. Л. - До проблеми соціального благополуччя родини як невід’ємної складової якості життя дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2015)
Грищенко Т. О. - Розвиток естетичних почуттів у дітей молодшого шкільного віку як основа формування їх естетичної культури (2015)
Сафронова Л. Б. - Форми набуття соціального досвіду підлітками в позашкільній діяльності (2015)
Бовкуш К. П. - Модель формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до взаємодії учнів в умовах інклюзивного навчання (2015)
Боряк О. В. - Розумово відсталі діти як медико-психолого-педагогічна проблема (2015)
Гіренко Н. А. - Особливості роботи з друкованим текстом на уроках історії у спеціальній школі (2015)
Годовникова Л. В. - Диагностика и коррекция компьютерной игромании у учащихся младшего подросткового возраста в школах Белгородской области, Кий Н. М., Мин Л. И. (2015)
Золотарьова Т. В. - Вплив мікроструктури методичної системи опосередкованого корекційного управління розвитком молодших школярів на їх увагу, сприймання й мислення під час корекційної роботи з математики (2015)
Кайдалова Г. П. - Досвід зарубіжних країн у запровадженні інклюзивного навчання в Україні (2015)
Кузава І. Б. - Методологічні основи дослідження проблеми інклюзивної освіти дітей дошкільного віку (2015)
Меттини Э. - Коррекция и реабилитация детей с особыми потребностями: социально-политический вопрос нашего времени (2015)
Павлова Н. В. - Нейрологопедический подход к диагностике тяжелых нарушений речи у детей, Дегтяренко Т. В. (2015)
Ponomaryova G. F. - Educational process with the students with the special needs in the higher educational establishment (2015)
Співак Л. А. - Історичні витоки природоохоронного виховання учнів з інтелектуальними вадами (2015)
Довжук В. В. - Формування професійної компетентності у студентів у процесі професійної підготовки за спеціальністю "технологія парфюмерно-косметичних засобів" у вищих навчальних закладах, Воскобойнікова Г. Л. (2015)
Дудчак Г. І. - Науково-методологічні основи педагогічного керівництва самостійною роботою майбутніх учителів початкових класів (2015)
Ємельянова Т. В. - Зміст і особливості системи контролю та оцінювання ступеню розвитку здібностей студентів технічного ВНЗ (2015)
Коваленко Н. В. - Метод педагогічного спостереження в підвищенні якості результатів навчальної педагогічної практики (2015)
Корчова О. М. - Структурно-змістові складники риторичної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери (2015)
Крехно Т. І. - Моделювання фахової картини світу майбутніх учителів початкової школи лексикографічними засобами (на матеріалі концепту "колектив") (2015)
Кудіна Т. М. - Дистанційні форми навчання української мови як іноземної (2015)
Лимарєва Ю. М. - Курс "Історія та методологія фізики" в педагогічному виші (2015)
Лисенко С. А. - Особливості професійної підготовки соціальних педагогів до діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах на сучасному етапі, Веретенко І. М. (2015)
Мар’їнських Ю. М. - Науково-дослідна робота студентів зі створення проектів відновлюваної енергетики, Шкіра А. М. (2015)
Носаченко В. М. - Професійно орієнтована технологія навчання як засіб формування картографічної компетентності студентів (2015)
Одарченко Н. І. - Деякі особливості принципів науковості у викладанні математичних дисциплін у ВНЗ, Шуда І. О. (2015)
Паладьєва А. Ф. - Нові підходи до викладання теоретичних дисциплін циклу "Іноземні мови" в контексті інформатизації освітнього процесу (2015)
Пахненко И. И. - Подготовка будущих преподавателей лингвистических и лингвометодических дисциплин к организации самостоятельной и индивидуальной работы студентов-филологов (2015)
Пузирьов В. Є. - Дистанційне навчання вищої математики: досвід Донецького національного університету (м. Вінниця) (2015)
Сабатовська І. С. - Організаційно-педагогічні умови та технології формування професійної компетентності майбутніх викладачів у ВНЗ (2015)
Семеніхіна О. В. - Технологія напрацювання вмінь використовувати комп’ютерний математичний інструментарій у системі підготовки вчителя математики, Друшляк М. Г. (2015)
Семенова О. О. - Співвідношення кваліфікаційного і компетентнісного підходів у вищій професійній освіті (2015)
Титович А. О. - Роль психічного стану в діяльності студентів-спортсменів (2015)
Чикалова М. М. - Тестування як один із видів моніторингу при вивченні іноземної мови (на прикладі спеціальності "туризм"): переваги й недоліки (2015)
Шепеленко С. М. - Критерії формування в учнів професійно-технічних навчальних закладів готовності до професійного та кар’єрного самовдосконалення (2015)
Огієнко О. І. - Підготовка викладача вищої школи в умовах магістратури: андрагогічний підхід (2015)
Корж-Усенко Л. В. - Генеза ідеї українського університету: історико-педагогічний вимір (2015)
Суділовська М. М. - Педагогічна спадщина Я. А. Коменського в оцінках Дмитра Чижевського (2015)
Тичина І. В. - Підготовка військових фахівців червоної армії УСРР в роки громадянської війни, як головна передумова до створення системи військової освіти в Україні у 20-х рр. ХХ сторіччя (2015)
Бєсєдіна А. А. - Управління діяльністю європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю в Україні (2015)
Tатарнікова А. А. - Технології арт-менеджменту та їх роль у модернізації професійної підготовки кадрів для сфери культури й мистецтва (2015)
Вороніна Г. Р. - Перспективи реалізації профільного навчання в міських технологічних коледжах Англії (2015)
Гарник І. А. - Формування базових математичних уявлень у дошкільників як засіб їх інтелектуального розвитку на прикладі британської педагогіки (2015)
Коваленко С. М. - Особливості сучасних реформ щодо регулювання освіти дорослих в Англії, Клочко Л. І. (2015)
Костюк О. О. - Методи ґендерного виховання учнів канадських середніх шкіл на уроках англійської мови та літератури (2015)
Кошура А. В. - Основні напрями модернізації системи фізичного виховання молоді у вищих навчальних закладах Польщі (2015)
Ніколаї Г. Ю. - Система вищої технічної освіти в республіці Польща (2015)
Пономаренко Н. Г. - Зміст підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу (2015)
Сбруєва А. А. - Тенденції трансформації місії університету: порівняльно-педагогічний аналіз (2015)
Чистякова І. А. - Особливості формування готовності викладача вищої школи до роботи в умовах інтернаціоналізації європейського освітнього простору (2015)
Бутакова Л. О. - Концепт "семья" в языковом сознании школьников: региональное исследование (2015)
Ivashkevych E. Z. - Developing of Social Intellect Through Communicative Behavior of Students (2015)
Калмиков Г. В. - Мовленнєва особистість психолога (2015)
Кючуков Х. С. - Изучение особенностей речевого развития детей дошкольного возраста в условиях билингвизма, Ушакова О. С., Яшина В. И. (2015)
Мачикова М. К. - Розбудова іміджів українського та російського військовослужбовців в інтернеті як результат соціальної перцепції (на матеріалі соціальних мереж) (2015)
Мілінчук В. І. - Експресивна дислалія як мовленнєве порушення у дітей (2015)
Навальна М. І. - Нові функціональні вияви жаргонізмів у мові української періодики на початку XXI ст. (2015)
Орап М. О. - Одиниця репрезентації змісту мовленнєвого досвіду: теоретичний аналіз (2015)
Савелюк Н. М. - Психолінгвістичні особливості молитви як основного жанру релігійного дискурсу (2015)
Tamrazyan A. S. - The Process of Masterning Imitaiton as the Basic Cognitive Operation and Verbal Tool (2015)
Турчак О. М. - Вербальні прояви тривожності у писемному мовленні студентів (2015)
Федосєєва І. В. - Особливості прояву комунікативної толерантності в структурі професійної діяльності вчителя (2015)
Цьось Ю. А. - Емпірична реальність комунікативно-мовленнєвих стилів студентів (2015)
Chala Yu. M. - Training of Psychologist as Development Factor of Personal Experience of Future Expert (2015)
Чміль Н. С. - Вербальна репрезентація концепту "професія богослова" у студентів духовних та світських ВНЗ (2015)
Аушева Н. М. - Моделювання сім’ї ізотропних просторових РН-кривих на основі кватерніонів із колінеарною векторною частиною (2016)
Бадаєв Ю. І. - Векторно-параметричні політочкові відображення за однією координатою, Четверикова Л. О. (2016)
Бережной В. А. - Геометрическое моделирование изображений напряжённого состояния деталей, Матюшенко Н. В., Федченко А. В. (2016)
Ванін В. В. - Групи симетрій кратера місяця, Залевська О. В. (2016)
Верещага В. М. - Монофакторний принцип побудови моделі багатофакторних задач термореновації будівель, Адоньєв Є. О. (2016)
Верещага В. М. - Спосіб згортання (розгортання) чарунок, Адоньєв Є. О., Павленко О. М. (2016)
Верещага В. М. - Щодо визначення метричного оператора трьох точок, Найдиш В. М., Балюба І. Г. (2016)
Гермаш К. М. - Використання графічних технологій Autocad для автоматичного створення специфікацій (2016)
Грицина Н. І. - Дослідження теореми монжа про подвійний дотик поверхонь (2016)
Дубініна О. В. - Визначення контрольного багатокутника, що задає В-сплайн з монотонною зміною кривини, Гавриленко Є. А., Холодняк Ю. В. (2016)
Єремєєв В. С. - Моделювання коливальних процесів в системі лінійних осциляторів, Кузьмінов В. В., Попазов М. В. (2016)
Ковальов Ю. М. - Суміщення архаїчного мистецтва із сучасними стилями ди-зайну, Калашнікова В. В., Шармагій Ю. В. (2016)
Комяк В. В. - Формализация условий размещения эллипса в произвольной области (2016)
Кремець Т. С. - Віднесення кулі до ізометричних координат на основі сферичного відображення мінімальних поверхонь, Грищенко І. Ю., Несвідоміна О. В. (2016)
Куценко Л. М. - Коливання маятника, точка підвісу якого обертається навколо вертикальної осі, Семків О. М. (2016)
Легета Я. П. - Аналітичний опис центроїд та побудова профілю некруглих зубчастих коліс (2016)
Літвінов А. І. - Геометричне моделювання торсової поверхні з двома параболами, що належать паралельним площинам апаратом БН-числення, Найдиш А. В. (2016)
Муквич М. М. - Аналітичний опис мінімальних поверхонь за допомогою ізотропних ліній, які лежать на поверхні обертання логарифмічної спіралі (2016)
Найдыш А. В. - Определение тангенциальных отображений плоской кривой, Бездитный А. А. (2016)
Несвідомін В. М. - Рух частинки по шорсткій горизонтальній площині, яка здійснює коливання у вертикальному напрямку, Пилипака С. Ф. (2016)
Пилипака С. Ф. - Конструювання плоских кривих у натуральній параметризації на основі полярної системи координат, Захарова Т. М. (2016)
Пилипака С. Ф. - Рух частинки по шорсткій поверхні еліпсоїда обертання, Несвідомін А. В. (2016)
Подкоритов А. М. - Графічній спосіб профілізації многозахідної черв'ячної фрези, що виключає інтерференцію, Ісмаілова Н. П. (2016)
Рак Л. О. - Моделювання процесу обслуговування параметрів потоків в черзі, Шилова О. В. (2016)
Рижавський К. Є. - Комп’ютерні графічні технології у підготовці фахівців технічного спрямування, Мартин Є. В., Придатко О. В. (2016)
Сидоренко О. С. - Поводження траєкторії рухомої частки усередині еліптичного більярда, Сімонова О. Г., Шеліхова І. Б. (2016)
Соболь О. М. - Моделювання замкненого контуру дотику двох плоских геометричних об’єктів з кусочно-нелінійними границями (2016)
Спиринцев Д. В. - Особенности методов интерполяции на примере пакетов символьной математики, Найдыш А. В. (2016)
Сухарькова О. І. - Дослідження коливань пружинного маятника за аналізом зображеня фазової траєкторії (2016)
Холковський Ю. Р. - Геометричне моделювання багатопараметричних систем та середовищ з використанням n-вимірної інтерполяції (2016)
Чепіжний А. В. - Визначення положень і швидкостей ланок плоских механізмів з допомогою тригранника Френе (2016)
Черников А. В. - Применение современных технологий компьютерного моделирования в исследовании подвески рабочего оборудования автогрейдера, Рагулин В. Н. (2016)
Шевченко С. М. - Геометричне моделювання профілю відбивача пожежного сповіщувача диму, Адашевська І. Ю. (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, содержание (2015)
Ілляшенко О. В. - Детермінанти системи економічної безпеки підприємства (2015)
Samarina M. - State assistance for Ukrainian regional economy through small scale agricultural producers development, Gil M. (2015)
Демків Х. С. - Класифікація предметів колекціонування на Інтернет-аукціонах України та Польщі: порівняльний аналіз (2015)
Осипов В. В. - Дисбаланс спроса и предложения как интегральный показатель, характеризующий объективную сущность явления конкуренции (2015)
Заріцький О. В. - Оцінка взаємного впливу елементів інформаційної моделі прийняття рішення (2015)
Янченко В. Н. - Систематизация факторов информационной безопасности организации, Ивченко А. В., Залога В. А., Дынник О. Д. (2015)
Балакин С. В. - Выявление компьютерных атак с помощью мониторинга сетевых объектов (2015)
Гавриш Б. М. - Оцінка якості відтворення зображень растровими скануючими пристроями виведення, Ющик О. В. (2015)
Вамболь В. В. - Мониторинг несанкционированных мест скопления отходов с использованием космических снимков, Шмандий В. М., Крета Д. Л. (2015)
Ащепкова Н. С. - Розробка адаптивної системи керування моделі робота-навантажувача на базі Lego Mindstorms NXT (2015)
Zakharchenko T. - Adaptive hardware integration (2015)
Миронець І. В. - Підвищення достовірності процесу матричного криптографічного перетворення (2015)
Куницкая С. Ю. - Использование структуры программного обеспечения для синтеза моделей позиционных избыточных систем счисления, Бабенко В. Г., Пивень О. Б. (2015)
Сирота С. В. - Огляд сучасних онтологокерованих інформаційних систем та сервісів і перспективи їх застосування в електронній освіті, Ліскін В. О. (2015)
Дікова Ю. Л. - Розробка нейромережевого способу прогнозу вмісту метану в гірничих виробках (2015)
Аралова Н. И. - Информационная поддержка оценки надежности работы оператора в условиях повышенного ситуационного напряжения, Мастыкаш Ю. И., Машкин В. И., Машкина И. В. (2015)
Drabyk Y. - Development of complex data protection of server rooms from unauthorized access, Lastivka G. (2015)
Abstracts and References (2015)
Грамбовська Л. В. - Створення завдань з параметрами на основі дослідження функціональних залежностей в трикутнику (2015)
Горда І. М. - Тестові технології у навчанні математичних дисциплін студентів вищих аграрних навчальних закладів (2015)
Кугай Н. В. - Методологічні знання конкретнонаукового рівня з математичного аналізу майбутнього вчителя математики (2015)
Бодненко Т. В. - Дистанційне навчання з використанням LMS Moodle у процесі підготовки майбутніх фахівців комп’ютерних систем, Харченко О. В. (2015)
Гулєша О. М. - Реалізація міжпредметних зв’язків математики з загальноінженерними дисциплінами напряму "Електроніка" (2015)
Попова Л. С. - Тести як елемент сучасних освітніх технологій, Харитонова М. О. (2015)
Лопатюк Е. В. - Влияние бега на профессиональное долголетие авиационных специалистов (2015)
Потапова О. М. - Формування умінь дослідницької діяльності студентів технічних спеціальностей засобами ІКТ (2015)
Шустова Н. Ю. - Чинники формування математичної компетентності майбутніх учителів молодшої школи в контексті зарубіжного досвіду (2015)
Борисенко М. Ю. - Формування уявлення про натуральний числовий ряд в учнів початкових класів засобами мультимедіа (2015)
Сердюк О. П. - Культура музичного сприймання як педагогічна категорія (2015)
Чумак О. О. - Використання професійно орієнтованих завдань у процесі навчання теорії ймовірностей та випадкових процесів майбутніх інженерів (2015)
Сухойваненко Л. Ф. - Формування міжпредметної компетентності майбутніх учителів математики в процесі навчання елементарної математики (2015)
Ринденко Н. М. - Рекомендації щодо комунікативної підготовки молодших фахівців державної прикордонної служби України з урахуванням найкращих ідей польського досвіду (2015)
Жук І. В. - Розвиток у старшокласників умінь виконувати наближені обчислення під час вивчення показникової та логарифмічної функцій (2015)
Ковальчук Л. О. - Формування методичної культури студентів природничих факультетів у контексті дослідження культури професійного мислення майбутніх педагогів (2015)
Терех О. Я. - Лабораторні роботи у навчанні геометрії учнів основної школи (2015)
Шаповалова Н. В. - Дослідження орнаментів в науково-дослідній роботі студентів фізико-математичних спеціальностей ВНЗ, Панченко Л. Л. (2015)
Нічуговська Л. І. - Модель білінгвістичного навчання математики іноземних студентів на підготовчому відділенні в контексті інтернаціоналізації університетської освіти (2015)
Матяш О. І. - Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів у процесі методичної підготовки, Терепа А. В. (2015)
Моторіна В. Г. - Компетентнісно орієнтована модель навчання диференціальних рівнянь студентів технічних ВНЗ, Михайленко І. В. (2015)
Аникеенко Л. В. - Мотивация потребности в занятиях физической культурой у студентов, которые занимаются в техническом вузе (2016)
Барыбина Л. Н. - Использование индивидуального подхода в физическом воспитании студентов на занятиях различной направленности, Боровская О. Ю., Репко Е. А. (2016)
Безгребельна О. - Сучасні технології у фізкультурно-оздоровчій освіті студентів ВНЗ, Цьовх Л., Череповська О., Череповський Д. (2016)
Бобровник В. И. - Формирование рационального состава тренировочных средств квалифицированных бегунов на средние дистанции, Тихоненко Я. П. (2016)
Бондар О. М. - Ефективність експериментальної технології розвитку координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху, Джевага В. В. (2016)
Виноградов В. - Коррекция функционального состояния квалифицированных легкоатлетов в процессе подготовки к старту на дистанции 400 м., Ши Лей (2016)
Герасименко О. С. - Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації осіб з ампутаційними дефектами нижньої кінцівки на рівні гомілки (2016)
Говсієвич А. Г. - Особливості фізичного та функціонального стану жінок першого зрілого віку у системі оздоровчого тренування, Іванов І. В. (2016)
Гринь А. Р. - Вплив типологічних властивостей нервової системи, темпераменту і особистісних особливостей студентів-футболістів на рівень їх технічної і фізичної підготовленості, Кондратович А. Б. (2016)
Гуцул Н. З. - Показники абсолютної та відносної сили поодиноких ударів кваліфікованих кікбоксерів індивідуальних стилів ведення бою (2016)
Деркач В. М. - Ефективність програми психологічної підготовки легкоатлетів-паралімпійців із порушеними функціями опорно-рухового апарату у період формування готовності до основних змагань (2016)
Захарова И. Ю. - Роль физической нагрузки в решении проблемы избыточного веса (2016)
Иванюта Н. В. - Вплив занять фітнесом на функціональне здоров’я студенток 1-2 курсів (2016)
Івасик Н. О. - Порушення постави у дітей з бронхо-легеневими захворюваннями (2016)
Каратник І. В. - Ефективність варіативних модулів тренувальних засобів швидкісно-силової підготовки бадмінтоністів на етапі спеціалізованої базової підготовки, Гречанюк О. О., Бубела О. Ю., Пітин М. П. (2016)
Корюкаєв М. М. - Фактори, що визначають досягнення спортивного результату в пауерліфтингу на етапі попередньої базової підготовки (2016)
Котелевський В. І. - Систематизація морфофункціональних станів хребта у превентивній фізичній реабілітації (2016)
Кривчикова О. Д. - Вища фізкультурна освіта як фактор соціалізації людей зі слуховою депривацією, Кузнецова Л. І. (2016)
Лядська О. Ю. - Вплив занять з "чердансу" на функціональний стан дівчат молодшого шкільного віку, Щербіна Г. О. (2016)
Маковецька Н. В. - Впровадження інтенсивних технологій як умова професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності (2016)
Микитенко Н. М. - Рівень фізичної підготовленості студенток I курсу технічних спеціальностей, Павлова Т. В. (2016)
Михайліченко А. Г. - Особливості технічної підготовки черлідерів у номінації "Чер" (2016)
Мищук Д. Н. - Вариабельность сердечного ритма как инструмент контроля функционального состояния студентов НТУУ "КПИ", Дьякова О. В. (2016)
Негатуров А. В. - Исследования мотивации родителей к занятию спортом детей дошкольного и младшего школьного возраста на примере каратэ, Петровская Т. В., Сергиенко В. П. (2016)
Петрушин Д. В. - Вдосконалення швидкісно-силових якостей боксерів з використанням спеціальних тренажерних пристроїв (2016)
Пронтенко К. В. - Інноваційні засоби підвищення силових можливостей у спортсменів-гирьовиків, Муравейник М. С., Безпалий С. М. (2016)
Радченко Л. О. - Місце та роль культури і освіти в стратегії розвитку сучасного олімпійського руху (2016)
Садат К. Н. - Клініко-фізіологічні основи для складання комплексних програм з фізичної реабілітації осіб, хворих на хронічний гастрит (2016)
Сініцина О. - Пріоритетні види спорту серед студентів першого курсу вищого навчального закладу технічного напрямку, Шолопак Л., Шолопак П., Бірук І. (2016)
Совенко С. П. - Індивідуальні параметри тренувального процесу легкоатлетів світового рівня, які спеціалізуються в спортивній ходьбі, Соломін А. В, Оляновська Л. О., Главан І. К. (2016)
Тихоплав М. Ю. - Особливості управління підготовкою кваліфікованих футболістів при переході до професійних команд, Гринь О. Р. (2016)
Ткаченко С. М. - Зміст програмного матеріалу з футболу для дівчат середнього шкільного віку (2016)
Цыганенко О. И. - Проблема природоохранного инспектирования спортивных и физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных парков. Пути решения, Першегуба Я. В., Склярова Н. А., Оксамытная Л. Ф. (2016)
Черевичко А. Г. - Современные методы контроля функционального состояния студентов учебного отделения плавания НТУУ "КПИ" (2016)
Титул, содержание (2015)
Ковтун А. М. - Исследование алгоритма расчета векторно-параметрического бисплайна четвертой степени с управляющими точками, лежащими на поверхности (2015)
Мацуєва К. А. - Розробка моделей і алгоритмів оптимізації споживання ресурсів в сховищі даних на базі хмарної платформи (2015)
Склабинский В. И. - Исследование влияния вибраций на гидродинамику струи расплава виброгрануляторов производства азотных удобрений, Скиданенко М. С., Демченко А. Н. (2015)
Семитківська Т. О. - Аналіз закордонних дизельних палив та перспективи покращання їх екологічних характеристик (2015)
Кузнєцова О. Я. - Дослідження деструкції антипінної присадки (2015)
Казимиренко Ю. О. - Закономірності формування покриття з порошків бронзи та бабіту методом гарячого пресування, Лебедєва Н. Ю. (2015)
Беляев Г. Б. - Влияние многопроходной сварки плавлением на энергию границ зерен никелевых сплавов, Волосатов И. Р., Каховский Н. Ю. (2015)
Александров О. В. - Синтез и исследование кинетики растворения магнетита в модельных средах, Цихановская И. В., Барсова З. В. (2015)
Каховський М. Ю. - Розробка нових зварювальних матеріалів для мокрого підводного зварювання високолегованої корозійностійкої сталі (2015)
Віннікова Л. Г. - Вплив фракцій електроактивованої води на розчинність білків м’яса, Пронькіна К. В. (2015)
Савченко-Перерва М. Ю. - Отримання високоякісної сировини з удосконаленням процесу сушки, Радчук О. В., Гриньова Д. В., Болгова Н. В. (2015)
Кельріх М. Б. - Впровадження круглих труб в несучі системи критих вагонів з забезпеченням раціональних показників міцності, Фомін О. В. (2015)
Джус А. П. - Рекомендації щодо реалізації процесів розвантаження суден для транспортування стиснутого природного газу (2015)
Зубкова Н. В. - Систематизация применений оператора параллельного переноса в моделировании плоских отсеков инструментальных поверхностей, Третяк Т. Е., Гуцаленко Ю. Г. (2015)
Віштак І. В. - Підвищення жорсткості та технологічних можливостей шпинделів на пневматичних опорах, Савуляк В. І. (2015)
Прасолов Є. Я. - Підвищення зносостійкості деталей шнека шляхом плазмового наплавлення порошковими матеріалами, Бєловол С. А., Багмет С. О., Федій Б. С. (2015)
Чалий В. Д. - Моделювання утворення хвилястості робочих поверхонь кілець роликопідшипників на операціях безцентрового шліфування, Мороз С. А., Пташенчук В. В. (2015)
Чайковська Є. Є. - Розробка методу підтримки функціонування сушильної установки у складі когенераційної системи (2015)
Abstracts and References (2015)
Славетні ювілеї видатних вчених (2014)
Чернов С. І. - Моделі формування та реалізації стратегії сталого розвитку території на теоретичних засадах проектного менеджменту (2014)
Букало С. С. - Стратегическое планирование развития города (2014)
Великих К. О. - Проблеми фінансового планування в сучасних умовах (2014)
Головко-Марченко І. С. - Термінологічне визначення понять "будівельний комплекс", "будівельна галузь" та "будівельне підприємство" (2014)
Мельман В. О. - Комплексна система мотивації персоналу в умовах проектної діяльності, Яблонська А. Є. (2014)
Новіков Д. А. - Методика оцінювання рівня трудового потенціалу промислових регіонів України на основі методів нечіткої логіки (2014)
Писаревський І. М. - Управління здачею будівельного об'єкту в експлуатацію: фінансовий аспект, Старченко М. В. (2014)
Димченко О. В. - Особливості управління експлуатацією житлового фонду на сучасному етапі розвитку житлово-комунального господарства, Ольховська М. А. (2014)
Солодовнік О. О. - Передумови формування партнерських відносин держави і бізнесу (2014)
Дериховська В. І. - Аналіз ринку праці харківського регіону в контексті визначення потреби у випускниках вищих навчальних закладів (2014)
Прядко І. В. - Особливості регіональної інноваційної політики України (2014)
Марченко О. В. - Проблемні аспекти реалізації грошово-кредитної політики України (2014)
Немашкало К. Р. - Морфологічний аналіз соціального капіталу (2014)
Писаревський І. М. - Тенденції розвитку готельного господарства в регіоні: вектор пріоритетів, Сегеда І. В. (2014)
Гойхман М. І. - Функціонально-правове моделювання державного регулювання банківської системи (2014)
Новіков А. О. - Функціональні складові фінансово-економічної безпеки транспортної галузі (2014)
Ткаченко М. О. - Методичний підхід до визначення впливу інноваційної активності на фінансово-економічний стан підприємства (2014)
Власова О. Є. - Науково-методичні засади організації стратегічного управлінського обліку в рамках системи обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством (2014)
Гадецька С. В. - Сучасні підходи до проведення аналізу ефективності діяльності банківської системи, Пилипчук Д. С., Погореленко Н. П. (2014)
Титул, содержание (2015)
Завальнюк О. П. - Исследование возможности применения магнитометрического метода контроля механических напряжений корпуса судна (2015)
Калініченко А. В. - Аналіз основних напрямків розвитку та досвіду впровадження інновацій в українському секторі органічної продукції, Мінькова О. Г., Сакало В. М. (2015)
Островерх Е. Ю. - Разработка методов динамического распределения параметров при изготовлении продукции легкой промышленности (2015)
Демчук Л. В. - Удосконалення системи контролю якості виробничого процесу (2015)
Квасніков В. П. - Розробка та дослідження інтелектуальної системи для аналізу ймовірнісних характеристик випадкових процесів механічних величин, Лещенко Ю. П. (2015)
Петухов В. М. - Разработка структуры диагностического обеспечения и диагностической модели буксовых узлов современных вагонов (2015)
Бойко А. А. - Формирование диаграмм движения лифтовых подъемных механизмов с учетом упругих свойств передач, Шабовта М. Ю., Бойко Н. А. (2015)
Анипко О. Б. - Прогнозирование скорости судна с учетом влияния внешних факторов и размерений корпуса для системы обеспечения безопасности от потенциально опасных судов, Шаблий Г. Ф., Ковтонюк И. Б. (2015)
Прокопенко Ю. В. - Использование фреймовых структур в системах координации и управления комплексом вакуум-аппаратов периодического действия, Ладанюк А. П., Сокол Р. М. (2015)
Євдокименко Н. М. - Оцінювання можливості застосування модифікованого нітрогеновмісними сполуками подрібненого вулканізату, Фурса О. О., Гаврилюк Ю. В. (2015)
Абрамова Л. С. - Прогнозування параметрів транспортних потоків при плануванні автомобільних доріг, Ширін В. В. (2015)
Огій О. В. - Комплексний підхід до вирішення питання щодо інтеграції громадського транспорту та міського планування, Рубан Д. П., Голубов О. С., Підгорний М. В. (2015)
Божко К. М. - Вдосконалення контролю з’єднань оптичних деталей за допомогою телевізійних засобів, Сидоренко С. Ю., Кущовий С. М. (2015)
Abstracts and References (2015)
Гомозов А. В. - Шляхи вдосконалення української системи сертифікції ракетно-космічної техніки у сучасних умовах, Демченко А. В., Колоколов А. А., Наришев А. В. (2016)
Одарченко Р. С. - Дослідження перспективних технологічних рішень для стільникових мереж сімейства стандартів 5G, Терентьєва І. Є., Гнап Р. В., Михайленко К. О. (2016)
Слива Ю. - Екологічні критерії для води питної фасованої відповідно до вимог ДСТУ ISO 14024:2002, Снєгірьова Д. (2016)
Поцелуйко М. П. - Дослідження продуктів харчування українського виробництва на відповідність національним нормативним документам, Вдович В. Г., Вінник І. В., Давидченко А. І. (2016)
Пашков Д. П. - Вербальна модель складної технічної системи, Прібилєв Ю. Б., Сакович Л. М. (2016)
Мусорін О. О. - Особливости системи технічного обслуговування та ремонту суднових комплексів (2016)
Кривоносенко О. П. - Динамічна атестація бортових вимірювальних пристроїв, Сущенко О. А., Прокоф’єва І. Ю., Савченко О. В. (2016)
Богом'я В. І. - Методика технічного діагностування обладнання, Черепков С. Т. (2016)
Баранов Г. Л. - Процесні перетворення моделей для діагностики й контролю функціонування обєктів інтелектуалних транспортних систем, Тихонов І. В., Соболевський Г. Г., Прохоренко О. М. (2016)
Руженцев І. - Порівняльний аналіз методів визначення рейтингів університетів України, Семенець В., Ставицька О., Нестерцов Р. (2016)
Шабайкович В. - Чергова імітація бурхливої діяльності по підвищенню якості навчання в середній школі (2016)
Рицар Б. - ХIV міжнародна термінологічна конференція "Проблеми української термінології Словосвіт 2016", Зубков М. (2016)
Новини міжнародної та регіональної стандартизації (2016)
Сухонос М. К. - Щодо формування структури проектів міських пасажирських перевезень, Доля О. Є. (2014)
Осипов В. О. - Порівняння властивостей матеріалів для виготовлення сигнальних стовпчиків (2014)
Іванов І. Є. - Корисність сукупності технологічних параметрів системи міського пасажирського транспорту, Рогальський Р. Б. (2014)
Кравченко О. П. - Щодо визначення критерію необхідності зберігання запасних частин на складі автотранспортного підприємства, Верітельник Є. А. (2014)
Дударенко О. В. - Моделирование условий дорожно-транспортного происшествия при фронтальном столкновении транспортного средства и пешехода, Сосик А. Ю. (2014)
Іванов О. С. - Поява та розвиток систем керування на транспортних засобах, Ковальчук Г. О. (2014)
Єфименко А. М. - Вибір раціональних конструктивних параметрів швидкісного монорейкового вагона (2014)
Вербицкий В. Г. - Условия опрокидывания трехколесного экипажа при движении по криволинейной траектории, Банников В. А., Червякова Е. В., Зиновьев Е. Я. (2014)
Сахно В. П. - Вывод уравнений движения пространственной модели колесного экипажа на основе уравнений Лагранжа II рода в среде пакета MAPLE, Вербицкий В. Г., Куплинов А. В., Лысенко А. А. (2014)
Сахно В. П. - Щодо визначення стійкості руху автопоїзда-контейнеровоза з керованим напівпричепом, Поляков В. М., Мойся Д. Л. (2014)
Сунцов Н. В. - Оценка затрат энергии на деформацию растянутой воздухом шины во время движения автомобиля, Писанец А. А., Лазаренко А. И., Зайцев Р. С., Мельниченко В. В., Мезенцев С. Г. (2014)
Мисько Е. М. - Исследование жесткостных характеристик подвески городского автобуса МАЗ-105 (2014)
Тімков О. М. - До вибору типу гібридної силової установки автомобіля категорії М1, Ященко Д. М. (2014)
Сахно В. П. - Методика визначення ряду передаточних чисел коробки передач за показниками тягово-швидкісних властивостей автомобіля, Корпач О. А. (2014)
Сахно В. П. - Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на стійкість руху автопоїздів категорії М1, Cтельмащук В. В., Козачук Л. С. (2014)
Вербицкий В. Г. - К определению характеристик пространственного положения колеса при повороте относительно наклонной стойки, Банников В. А., Зиновьев Е. Я. (2014)
Сахно В. П. - Розробка комп’ютерної моделі автопоїзда, Прогній П. Б. (2014)
Автори номера (2014)
Правила подання та оформлення статей (2014)
Порядок рецензування статей (2014)
Tretyak A. - The concept and content of the terms "land use planning" and "land use management" in Ukraine, Tretiak V. (2016)
Дорош Й.М. - Проблемні аспекти розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів, Купріянчик І.П. (2016)
Demydenko L. - The use of economic instruments of land management to conserve biological diversity: international experience (2016)
Kovalchuk I. - Thematic maps for electronic large-scale atlas of experimental farms land use, Bogdanets V. (2016)
Moskalenko A. - Bee forage mapping based on multispectral images Landsat (2016)
Bavrovska N. - Taxation problems of real estate in Ukraine (2016)
Hun’ko L. - Priority directions of provision of stable land use (2016)
Hetmanchyk I. - Development of ecological and economic measures for creating of the sustainable land use, Kolhanova I. (2016)
Kustovska O. - Interactive learning: advantages and disadvantages, Svidenyuk A. (2016)
Avramchuk B. - The impact of world evaluation standards on assessment of agricultural property in Ukraine (2016)
Derkulskyi R. - Current status and trends of green zones use in Kiev (2016)
Свиридова Л.А. - Світовий досвід державного адміністрування використання та охорони земель із врахуванням вимог екологічної безпеки (2016)
До відома авторів (2016)
Чернєй В. В. - Взаємодія оперативних підрозділів МВС України з іншими суб’єктами запобігання злочинам у сфері кредитних операцій банків, Трач С. С. (2015)
Савченко А. В. - Корупційні злочини в Україні: проблеми кримінально-правового розуміння (2015)
Татаров О. Ю. - Інститут негласних слідчих (розшукових) дій: проблеми протидії злочинності (2015)
Микитчик А. В. - Організовані форми шахрайства в системі сучасної злочинності в Україні (2015)
Сакал В. М. - Слідчо-оперативна група як оптимальна форма організації досудового розслідування (2015)
Тодосієнко А. О. - Профілактика екстремізму в молодіжному середовищі (2015)
Кастарнов Д. Б. - Обставини, що характеризують особу обвинуваченого: стан наукового дослідження проблеми (2015)
Лисенко О. В. - Слідчі (розшукові), процесуальні та організаційні дії в механізмі розшуку осіб, які переховуються від досудового розслідування та суду (2015)
Матвієнко В. П. - Взаємодія оперативних підрозділів з органами державної фінансової інспекції України у процесі виявлення та фіксації злочинів у бюджетній сфері (2015)
Панчишин М. Я. - Криміналістична характеристика способів порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (2015)
Соф’їн М. І. - Процесуальна діяльність слідчого щодо розшуку майна підозрюваного (обвинуваченого) з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (2015)
Грібов М. Л. - Теорія оперативно-розшукової діяльності: необхідність оновлення системи фундаментальних категорій науки з огляду на потреби практики (2015)
Камінська Н. В. - Захист персональних даних: проблеми внутрішньодержавного, наднаціонального і міжнародно-правового регулювання (2015)
Рогатюк І. В. - Повідомлення про підозру: значення інституту та проблеми правозастосування (2015)
Удовик М. С. - Державний борг України та його вплив на економічну безпеку держави: правовий аспект (2015)
Чурпіта Г. В. - Суб’єктивні сімейні права та охоронювані законом інтереси як об’єкт судового захисту (2015)
Теленик С. С. - Методологічні засади та стан дослідження проблем документування корупційних злочинів оперативними підрозділами (2015)
Безверха Ю. В. - Правове регулювання забезпечення доступу до інформації в Україні (2015)
Гуральник В. М. - Теоретичні засади конституційної правосуб’єктності територіальної громади в системі місцевого самоврядування в Україні (2015)
Гуральник М. М. - Проблеми визначення конституційно-правового статусу посадових осіб місцевих органів (2015)
Кашперська Т. Ц. - Особи, які беруть участь у справах окремого провадження про встановлення фактів, що мають значення для охорони сімейних прав та інтересів (2015)
Буржинський В. А. - Інформатизація правоохоронної діяльності: поняття та сутність (2015)
Ємець О. М. - Діяльність оперативних підрозділів щодо профілактики створення або утримання місць розпусти, Нєбитов А. А. (2015)
Назаров О. А. - Проблеми використання поліграфа в діяльності органів внутрішніх справ України щодо протидії злочинам (2015)
Білас А. І. - Суб’єкти правоохоронної діяльності країн європейського союзу: теоретичні й практичні аспекти (2015)
Боднар В. Є. - Удосконалення міжнародного співробітництва під час виявлення та розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2015)
Андреєв Д. В. - Історико-компаративний аналіз розвитку комунікації влади та суспільства (2015)
Нелін О. І. - Історико-правовий аналіз юридичної відповідальності нотаріуса (2015)
Губар С. В. - Основні напрями діяльності прокуратури УСРР у період колективізації сільського господарства (1927–1933 рр.) (2015)
Гусаченко Є. О. - Історико-правові передумови використання спеціальних знань (2015)
Столяр Т. В. - Історія розвитку законодавства про відповідальність за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень (2015)
Кваша О. О. - Актуальні питання запобігання злочинам: кримінолого-віктимологічна парадигма (2015)
Cherniei V. - Cooperation of operative law enforcement units with other subjects of crime prevention in credit operations, Trach S. (2015)
Savchenko V. - Corruption crimes in Ukraine: problems of criminal legal understanding (2015)
Tatarov O. - Institute of covert investigative (detective) actions: challenges of combating crime (2015)
Mykytchyk A. - Organized forms of fraud in the system of modern crime in Ukraine (2015)
Sakal V. - Operative investigation group as optimized form of pre-trial investigation (2015)
Todosienko A. - Extremism preventive measures in youth environment (2015)
Kastarnov D. - Place of circumstances characterizing the accused personality in the system circumstances to be proved (2015)
Lysenko O. - Investigative (operative search), procedural and organizational acts as parts of finding people gone into hiding from pre-trial investigation and court (2015)
Matvienko V. - The interaction of operational units with state financial inspection of Ukraine in the process of identifying and fixing offenses in the public sector (2015)
Panchyshyn M. - Forensic characterization methods of safety rules violation during high-risk activity performance (2015)
Sofiin M. - Procedural activity of investigator in terms of suspect’s (accused) property search aimed at recovery of damage under criminal offence (2015)
Gribov M. - Theory of the operative investigative activity: the need to update the system of fundamental categories of science considering the practical needs (2015)
Kaminska N. - Personal data protection: the problems within the national, supranational and international legal regulation (2015)
Rogatyk I. - Notification of suspicion: procedural significance and subject (2015)
Serbin R. - The distinctive feature of assessed taxation and recording charities: regulatory legal, Sevruck V., Pavlenko S. (2015)
Udovyk M. - The public debt of Ukraine and its impact on the economic security of the state: legal aspects (2015)
Churpita G. - Subjective family rights and legitimate family interests as an object of legal protection (2015)
Telenyk S. - Methodological background and state of corruption crime registration by operative units (2015)
Bezverkha Y. - Legal access control software information in Ukraine (2015)
Huralnyk V. - The oretical grounds of constitutional legal identity of a territorial community in the system of local self-government in Ukraine (2015)
Huralnyk M. - Problems of determining constitutional and legal status of the office holders in local public authorities in Ukraine (2015)
Porochnya V. - Classification of reasons contributing to the formation of the deviant behavior among adolescents (2015)
Kashperska T. - The persons involved in cases of special proceedings for establishing the facts relevant for the protection of family rights and interests (2015)
Burzhynskyi V. - Law enforcement informatization: the concept and nature (2015)
Yemets O. - Prevention by operational units of creation and maintenance of places of debauchery, Nebytov A. (2015)
Nazarov O. - The use of polygraphs in the work of Ukrainian criminal police (2015)
Bilas A. - Subject of law-enforcement activity in EU: theoretical and practical aspects (2015)
Bodnar V. - Improvement of international cooperation during exposure and investigation of crimes in a sphere of public service (2015)
Andreev D. - Comparative-historical analysis of the development of communication between the authorities and society (2015)
Nelin O. - Historical and legal analysis of a notary’s legal responsibility (2015)
Gubar S. - Main directions of USSR prosecutor’s office activity in the period of agriculture collectivization (1927–1933) (2015)
Husachenko Y. - Historical and juridical preconditions of usage special knowledge (2015)
Stoliar T. - History of development of legislation on responsibility for deliberate grievous bodily harm (2015)
Бугрій В. - Кількісні та якісні показники викладацького складу вищих педагогічних навчальних закладів сумської області (друга половина 40-х – перша половина 50-х рр. ХХ ст.) (2016)
Бугрій С. - Форми фізичного виховання в сільськогосподарських ВНЗ України (60 – 70-ті рр. ХХ ст.), Коломієць А. (2016)
Гоменюк О. - Мовне питання в діяльності пролеткульту в Україні (2016)
Козлова О. - Основні напрями виховання особистості в професійній діяльності А. С. Макаренка (2016)
Синишин Л. - Провідні тенденції розвитку художньо-промислової освіти Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ століття) (2016)
Бєсєдіна А. - Європейські шляхи розвитку ідей здоров’язбереження (2016)
Бобро О. - Теоретико-методологические подходы преподавания общемедицинских и экологических знаний в педагогических высших учебных заведениях, Коджебаш В. (2016)
Бугаєвський К. - Анатомічні та морфологічні особливості будови тазу студенток високого зросту (2016)
Буховець Б. - Ефективність застосування методу Бобат у корекції психофізичного стану дітей дошкільного віку, хворих на дитячий церебральний параліч (2016)
Врублевський Є. - Оптимизация психофизического состояния женщин в процессе занятий оздоровительным шейпингом на основе учета их гендерной идентичности, Скидан А. (2016)
Гозак С. - Динаміка рухової активності міських учнів середнього шкільного віку, Єлізарова О., Парац А. (2016)
Гозак С. - Розробка нових рангових шкал важкості навчальних предметів у ЗНЗ, Шумак О., Філоненко О., Балачук Ю. (2016)
Голяка С. - Валеолого-гігієнічна освіта та гімнастика для очей як засоби профілактики захворювань органів зору, Ласька С. (2016)
Гуніна Л. - Корекція функціональної анемії як одна зі складових здоров’язбережувальної технології стимуляції працездатності в професійному спорті (2016)
Добрянська О. - Особливості застосування комплексних показників різних рівнів під час оцінювання впливу довкілля на формування донозологічних порушень здоров’я дітей дошкільного віку, Рудницька О., Скочко Т., Шевчук К. (2016)
Дяченко Ю. - Доцільність застосування індексних методик у процесі фізичної реабілітації дітей із порушеннями постави (2016)
Завадська М. - Оцінка ефективності вдосконалення стартових можливостей графомоторних навичок у дітей 5–8 років (2016)
Заікіна Г. - Психофізіологічна "ціна" підсумкової діяльності в екстремальних умовах концертного виступу та спортивного змагання (2016)
Клапчук В. - Кількісна оцінка фізичного стану хлопців середнього шкільного віку з вадами слуху та його динаміка під впливом засобів фізичної реабілітації (2016)
Калиниченко І. - Психофізіологічні аспекти здоров’язбереження під час підсумкової професійної діяльності в екстремальних умовах (2016)
Калиниченко Я. - Вплив слухання музики на психоемоційний стан підлітків (2016)
Кукса Н. - Показники функціонального стану верхніх кінцівок у дітей із церебральним паралічем, Литвиненко В. Показники функціонального стану верхніх кінцівок у дітей із церебральним паралічем (2016)
Курило Н. - Використання здоров’язберігаючих технологій на уроках з метою збереження здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності, Лелякова Т., Рикова Н. (2016)
Латіна Г. - Оцінка стану сценічного хвилювання в музикантів-педагогів на етапі професійної підготовки (2016)
Литвиненко В. - Теоретичні підходи до організації арт-терапевтичного процесу в системі оздоровчо-фізкультурної роботи з дітьми дошкільного віку, Кукса Н. (2016)
Михалюк Е. - Влияние одинаковой направленности тренировочного процесса на функциональное состояние тхэквондистов и боксеров (2016)
Міхеєнко О. - Науково-методична система професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій (2016)
Ольховик А. - Вплив комплексної програми фізичної реабілітації на нейрогуморальну регуляцію системи кровообігу студенток спеціальної медичної групи із вегето-судинною дистонією за змішаним типом (2016)
Осипенко Е. - Оценка эффективности авторской программы физкультурно-оздоровительных занятий с учащимися І ступени образования в группах продленного дня (2016)
Перекопський С. - Вплив рухової активності на емоційний стан студентів, Порохненко О. (2016)
Подригало Л. - Основные закономерности двигательной активности в зависимости от сезона года, Платонова А., Сокол К. (2016)
Пронина Т. - Оценка риска санитарно-эпидемиологического благополучия учреждений образования здоровью дошкольников и школьников, Полянская Ю., Карпович Н. (2016)
Самокиш І. - Фізична підготовленість як критерій оцінювання функціональних можливостей студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання, Босенко А., Клименко О. (2016)
Скиба О. - Особливості морфофункціонального статусу та фізичної підготовленості юних спортсменів різних соматотипів, Дмитрук С. (2016)
Старченко А. - Застосування здоров’язбережувальних технологій у фізичному вихованні дітей 5–6 років (2016)
Андрощук Л. - Теоретичні основи інновацій у контексті становлення хореографічно-педагогічної освіти (2016)
Генкал С. - Дидактичні можливості евристичного навчання біології учнів профільних класів (2016)
Котлярчук Г. - Формування в учнів основної та старшої школи емоційно-ціннісного сприймання природи як основи виховання в них дбайливого ставлення до природи в процесі вивчення української літератури (2016)
Поляничко Ю. - Прагматика галузевої термінологіії у професійній діяльності соціальних працівників (2016)
Поляничко О. - Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії аніматора з клієнтом у процесі соціокультурної діяльності, Чернякова А. (2016)
Працьовитий М. - Геометрія мас і барицентричний метод розв’язування планіметричних задач, Одинець Ю. (2016)
Рибалко П. - Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах освіти, Гвоздецька С., Прокопова Л. (2016)
Cvetanović Z. - Improving the speech in younger pupils, Негру М. (2016)
Чуричканич І. - Классификация когнитивно-графических моделей в инновационной технологии проблемно-модульного обучения (2016)
Будянський Д. - Лекція як риторична подія у структурі риторичної культури викладача вищого навчального закладу (2016)
Загребельний С. - Методи адаптивного тестування знань студентів, Загребельна О., Костіков О. (2016)
Клочкова Т. - Ризики діяльності аграрного університету: характеристика процесів попередження та подолання (2016)
Коваль Т. - Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у контексті парадигмального оновлення сучасної освіти (2016)
Мартиненко О. - Формування методичної компетентності вчителя математики та економіки, Ковтун Г. (2016)
Момот О. - Програмне забезпечення курсу "Технології створення здоров’язбережувального середовища у вищих навчальних закладах" (2016)
Петриків В. - Періодизація розвитку змісту вищої історичної освіти в Україні (1945 – 1991 рр.) (2016)
Приходько В. - Удосконалення організації та змісту наукових досліджень з фізичної культури і спорту в Україні як важлива передумова їх реформування, Томенко О., Михайличенко О. (2016)
Проворова Є. - Праксеологічні цінності методичної підготовки майбутнього вчителя музики до співацької діяльності (2016)
Пшенична Л. - Післядипломна освіта – сучасні тенденції прогресу (2016)
Семенов О. - Научно-исслеовательская подготовка магистров биологического образования в педагогическом ВНЗ, Носова Т., Коливанова Л. (2016)
Стратан-Артишкова Т. - Творчість і виконавство у професійній підготовці майбутнього педагога-музиканта (2016)
Харченко С. - Особливості професійно-прикладної фізичної підготовки студенток в аграрних ВНЗ, Матлаш В., Ліфінцев І. (2016)
Чень Чунься - О формировании деятельностного компонента лингвосоциокультурной компетентности китайских студентов-филологов (2016)
Шевцова Н. - Потенціал академічної мобільності професорсько-викладацького складу ВНЗ як фактор зміцнення людського капіталу в контексті інноваційного розвитку вищої освіти в Україні (2016)
Шикирінська О. - Творчість і виконавство у професійній підготовці майбутнього педагога-музиканта (2016)
Кравченко А. - Дослідження зв?язного мовлення в дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення, Ступак Л. (2016)
Сбруєва А. - Критерії та рівні сформованості управлінської компетентності викладача вищого навчального закладу, Козлов Д. (2016)
Сущенко Р. - Науково-педагогічні підходи до формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту в процесі навчання (2016)
Комов П. Б. - Особенности транспортно-информационной системы "ХНАДУ ТЕСА" для дистанционного контроля и управления парком наземного транспорта и оборудования, Комов А. Б., Грицук И. В., Рыбалко Р. И. (2014)
Володарец Н. В. - Переустройство участковой станции Красноармейск в условиях изменения объемов работы, Петрушина А. В. (2014)
Сараєв О. В. - Інформаційна система автотехнічних досліджень (2014)
Кривошапов С. І. - Cтатистичний метод нормування витрати палива на автомобільному транспорті (2014)
Прилепский Ю. В. - Моделирование процессов в элементах трансмиссии транспортных машин и механизмов, Акимова Ю. Н. (2014)
Грицук І. В. - Формування вимог і показників ефективності теплових акумуляторів фазового переходу у складі комплексної системи комбінованого прогріву двигуна і транспортного засобу (2014)
Гущин О. В. - Стохастичность анализа динамических процессов в пневмотранспортном трубопроводе (2014)
Павленко В. М. - Місце діагностування в процесі життєвого циклу автомобіля (2014)
Автори номера (2014)
Правила подання та оформлення статей (2014)
Порядок рецензування статей (2014)
Стукан І. Ю. - Теоретичні основи ліквідності банківської системи (2015)
Ягольницький О. А. - Перспективи розвитку спеціальних платіжних засобів в Україні, Саранчук С. В. (2015)
Германенко Л. М. - Удосконалення обліку витрат в умовах адаптації україни до міжнародних економічних структур, Свєтлова Н. М. (2015)
Андрушків Б. М. - Основні напрями та проблеми аналізу конкурентного потенціалу підприємства (2015)
Джадан І. М. - Формування програми управління міжнародною стратегією маркетингу промислового підприємства (2015)
Жерибор Л. Л. - Емпіричні результати дослідження розвитку сільських територій Житомирської області (2015)
Юрченко І. В. - Теоретична сутність земельної ренти (2015)
Ратошнюк Т. М. - Ефективність використання земель сільськогосподарського призначення Житомирської області, Мартинюк М. А. (2015)
Курінна М. Ю. - Конкурентоспроможність виробництва яловичини в Україні (2015)
Васильківський Д. М. - Реалізація стратегії розвитку економічного потенціалу в рамках єдиної інформаційної системи підприємства (2015)
Гальцова О. Л. - Концептуальні засади стратегічного розвитку промисловості будівельних матеріалів, Андрусів С. В. (2015)
Дешевенко Л. П. - Національний туристичний бренд – ключовий фактор успіху та конкурентної переваги у глобалізованій мегаекономічній системі (2015)
Плаксюк О. О. - Сутність та структура економічного потенціалу підприємства (2015)
Луцяк В. В. - Динамічні здібності малого виробничого підприємства: метод оцінки рівня модернізації виробництва, Вдовиченко Д. А. (2015)
Філіпковська Л. О. - Інструментальний засіб ідентифікації стану підприємства для формування економічної безпеки, Матвієнко О. О. (2015)
Коваленко Н. О. - Перспективи розвитку готельно-ресторанної справи в Україні (2015)
Драч О. І. - Сутність і зміст конкурентного потенціалу (2015)
Каличева Н. Є. - Проблеми та перспективи розвитку економіки україни в сучасній світовій економічній системі (2015)
Кубатко О. В. - Технологічні зрушення як джерело флуктуацій використання природних ресурсів в економічних системах (2015)
Кучай О. В. - Конкурентні позиції українського туризму у світі (2015)
Сем’янчук П. М. - Інтелект та інтелектуалізація як рушії економічного прогресу (2015)
Співачук В. Л. - Становлення товарних відносин в аграрному секторі економіки південно-західного краю у 40–50-і роки ХІХ століття, Кошулаб Н. В. (2015)
Щурик М. В. - Постіндустріальні засади відтворення природних ресурсів: суперечності та концепт їх вирішення (2015)
Блажук О. А. - Застосування методів математичного моделювання під час розв’язування прикладних економічних задач, Драпак Л. С. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського