Малінковська О. А. - Науково-дослідна робота в малій академії наук як фактор розвитку творчого потенціалу учнів старших класів (2014)
Сапогов В. А. - Гурткова робота як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів, Кондратюк О. І. (2014)
Скрипник Н. С. - Можливості позааудиторної діяльності студентів у формуванні їхньої суб'єктної позиції (2014)
Старовойт Л. В. - Творчий підхід до трудового навчання молодших школярів у традиційних і сучасних освітніх концепціях (2014)
Столяренко О. В. - Корекція поведінкових відхилень дітей групи ризику як особливий напрям діяльності класного керівника, Сулима Ю. В. (2014)
Столяренко О. В. - Критеріальна база міжособистісної толерантності як необхідної складової виховання ціннісного ставлення до людини (2014)
Тарасенко Г. С. - Формування в учнів естетичного ставлення до природи в контексті середовищного підходу до освітнього процесу в школі 1 ступеня (2014)
Фуштей О. В. - Дидактичні можливості використання засобів мультимедіа в профорієнтаційній роботі класного керівника загальноосвітньої школи, Маковей А. В. (2014)
Шикова Ю. О. - Залучення суб’єктів учнівського самоврядування до колективної суспільно значущої діяльності (2014)
Щербань М. П. - Патріотичне виховання – потреба чи вимога часу (2014)
Акімова О. В. - Деякі підходи до визначення та впровадження педагогічних умов формування творчого мислення студентів, Сапогов М. В. (2014)
Герлянд Т. М. - Навчально-виховне середовище як дієвий фактор професійної спрямованості загальноосвітньої підготовки майбутніх кваліфікованих робітників-аграрників (2014)
Драченко В. В. - Використання проектних художньо-педагогічних технологій у професійній підготовці вчителя мистецьких дисциплін (2014)
Заблоцька О. С. - Знання про хімізм структурної організації матерії біосфери у підготовці майбутніх екологів (2014)
Заболоцька Л. А. - Використання нових інформаційно-комунікаційних технологій в управлінський діяльності керівника сучасної школи (2014)
Клочко В. І. - Професійно спрямована фундаменталізація навчання математики, Коломієць А. А. (2014)
Кучменко О. Б. - Природокористування і культура як один з основних педагогічних чинників процесу підготовки фахівця психолога (2014)
Левчук Н. В. - Інноваційні педагогічні технології в діяльності викладача природничих дисциплін, Бузенко І. Л. (2014)
Лобачева І. Ф. - Впровадження інноваційних методів у професійну підготовку фахівців економічної сфери (2014)
Лобачук І. М. - Розвиток іншомовної комунікативної компетенції в процесі навчання студентів нелінгвістичних вузів іноземної мови (2014)
Мацюк О. О. - Організація та актуалізація самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх перекладачів засобами ІКТ (2014)
Мельник І. В. - Формування здоров’язбережувальної компетентності у підлітків групи ризику (2014)
Молоченко В. В. - Педагогічні умови формування у майбутніх фахівців аграрної сфери готовності до партнерської взаємодії у професійній діяльності (2014)
Надкернична Л. І. - Особливості використання інноваційних педагогічних технологій на уроках англійської мови в основній школі, Мазур І. М. (2014)
Нестерович Б. І. - Художньо-педагогічна комунікація в контексті компетентнісного підходу до фахової підготовки майбутніх учителів музики (2014)
Новіцька І. В. - Педагогічні задачі-ситуації з проблем естетичного виховання у професійній підготовці педагога (2014)
Павлишин Г. Я. - Іншомовний фаховий текст як основа для формування професійно орієнтованого мовлення студентів-медиків, Прокоп І. А. (2014)
Павлюк Є. О. - Розробка інноваційного навчально-методичного комплексу фаховоїпідготовки до тренерсько-викладацької діяльності у ВНЗ (2014)
Павлюк О. С. - Модель педагогічної технології самовдосконалення викладача фізичного виховання у процесі професійної діяльності (2014)
Пайкуш М. А. - Особливості природничо-наукової підготовки майбутнього лікаря в контексті синергетичного підходу (2014)
Петрович О. Б. - Стан сформованості готовності майбутніх учителів-словесників до організації позакласної роботи з обдарованими учнями (2014)
Рева Т. Д. - Способи модернізації хімічної освіти на фармацевтичному факультеті Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2014)
Рибінська Ю. А. - Перевірка ефективності системи професійної комунікативної підготовки майбутніх філологів засобами креативного перекладу (2014)
Самохвал О. О. - Модульно-компетентнісний підхід до іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи, Войнаровська Н. В. (2014)
Стрижак Н. І. - Педагогічні умови формування екологічної компетентності майбутніх техніків лісового господарства (2014)
Староста В. І. - Самооцінка майбутніми учителями власної готовності до самоосвітньої діяльності, Бабинець С. І. (2014)
Тікан Я. Г. - Формування загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців в умовах крос-культурних комунікацій (2014)
Хлєстова С. С. - Визначення готовності майбутніх лікарів до виконання свого професійного обов’язку під час навчання в університеті (2014)
Холковська І. Л. - Проблема класифікації педагогічних конфліктів (2014)
Хоменко Л. Г. - Особливості позаурочної роботи з інформатики як засобу формування готовності вчителя початкових класів до ознайомлення учнів з ІКТ, Дзюба Л. Г. (2014)
Цуприк С. І. - Формування у майбутніх учителів навичок діалогічної взаємодії під час інструктивно-методичної практики (2014)
Чудик А. В. - Критерії, показники та характеристика рівнів сформованості готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування спеціальних засобів та заходів фізичного впливу (2014)
Швець Д. В. - Компетентнісний підхід у фаховій підготовці майбутніх офіцерів МВС України до охорони й забезпечення громадського порядку (2014)
Швець Н. А. - Педагогічний супровід професійного самовизначення студентів аграрного ВНЗ (2014)
Калініченко А. І. - Особистісний розвиток учнів у педагогічній концепції педагога-новатора Михайла Девдери, Макодай І. І. (2014)
Карпенко О. Є. - Виховання особистості у контексті антропологічних ідей Костянтина Ушинського (2014)
Коломієць Л. І. - Актуалізація аспектів підготовки педагогів до діагностування психічного розвитку дітей наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Лабінська Б. І. - Особливості методики навчання іншомовного фонетичного матеріалу на Західноукраїнських землях (перша половина XX ст.) (2014)
Маринчук Т. Т. - Засоби музичної виразності у контексті педагогічних поглядів давньогрецьких учених (2014)
Пивошенко В. П. - И. М. Пивошенко ученый и краевед Винниччины (к 80-летию со дня рождения (1935-2003) (2014)
Турбар Т. В. - Практика природоохоронної роботи учнів загальноосвітньої школи у Запорізькій області (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2014)
Чепіль М. М. - Методологічне обґрунтування педагогіки у спадщині Костянтина Ушинського (2014)
Галузяк В. М. - Система особистісних конструктів як чинник готовності майбутніх учителів до продуктивного спілкування з учнями (2014)
Зузяк Т. П. - Наукові погляди на розвиток теоретичного компонента педагогічної психології у XVII – на початку XIX ст. (2014)
Матюшкін М. В. - Психолого-педагогічні аспекти викладання інформаційно-комунікаційних технологій на курсах підвищення кваліфікації працівників освіти, Носенко Є. Ю. (2014)
Ржевська-Штефан З. О. - Спонтанність особистості і синдром професійного вигорання у педагогів (2014)
Тур О. М. - Невербальне спілкування як складова комунікативної компетентності особистості (2014)
Шахов В. І. - Психологічні особливості стратегій копінг-поведінки підлітків у кризових ситуаціях, Кавецька А. (2014)
Шахов В. В. - Психологічний аналіз феномену самосвідомості (2014)
Шелест Н. А. - Особливості вияву рис лідера у студентів-волонтерів та ефективність їх волонтерської діяльності (2014)
Брылин Б. А. - Мода, вкус, подражание в музыкально-творческой деятельности учителя музыки (2014)
Гурман А. В. - Батьківський лекторій як форма роботи класного керівника з профілактики комп’ютерної залежності учнів, Михальова Ю. О. (2014)
Корчевский Д. А. - Социально-педагогические аспекты профессиональной подготовки специалистов компьютерного профиля (2014)
Котлова Л. О. - Проблема конфліктності в молодій сім’ї в період первинної адаптації (2014)
Лоза Т. В. - Соціально-педагогічна підтримка дитини-сироти в умовах дитячого будинку сімейного типу (2014)
Самойлов А. М. - Адиктивна поведінка як одна з форм девіантної поведінки підлітків (2014)
Браніцька Т. Р. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери у Республіці Білорусь (2014)
Головацька Ю. Б. - Зміст та структура навчальних планів і програм підготовки магістрів перекладу в університетах Канади (2014)
Ігнащук О. В. - Формування знань з історії медицини в англомовних студентів у вищих навчальних закладах (2014)
Кравець І. Л. - Діяльність авторських шкіл у Польщі (2014)
Міленіна Г. С. - Методологічні основи порівняльного аналізу педагогічних ідей С. Русової та М. Монтессорі (2014)
Поп О. Ю. - Вплив освітніх екологічних програм, діючих в середніх школах Канади, на знання й поведінку учнів та їхніх батьків (2014)
Федюк У. М. - Тенденції реформування старшої профільної школи в Україні (2014)
Бєлікова В. В. - Формування естетичного світу особистості засобами сучасної фортепіанної музики (2014)
Кокарева Е. О. - Проблема розвитку внутрішнього слуху майбутніх викладачів музичного мистецтва на заняттях з хорового диригування (2014)
Овчаренко Н. А. - Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва у класі постановки голосу за кредитно-модульною системою (2014)
Шатковська І. С. - Вплив польських композиторів на становлення української фортепіанної музики (2014)
Наші автори (2014)
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук України (До 60-річчя з часу заснування) (2011)
Крижанівський Є. І. - Особливості корозійно-водневої деградації сталей нафтогазопроводів і резервуарів зберігання нафти, Никифорчин Г. М. (2011)
Похмурський В. І. - Застосування квантово-хімічного підходу для дослідження корозії на поверхні металів і сплавів, Корній С. А., Копилець В. І. (2011)
Іваницький Я. Л. - Оцінювання міцності конструкційних матеріалів з тріщинами за складного навантаження (2011)
Куриляк Д. Б. - Розвиток методів аналітичної регуляризації в теорії дифракції, Назарчук З. Т. (2011)
Кіт Г. С. - Методи визначення статичних і динамічних напружень у тілах з підповерхневими тріщинами, Кушнір Р. М., Михаськів В. В., Николишин М. М. (2011)
Дацишин О. П. - Моделювання утворення контактно-втомних пошкоджень і оцінювання довговічності елементів трибоспряжень (2011)
Федоров В. В. - Воднева проникність реакторних сталей (2011)
Силованюк В. П. - Розрахункова модель тіла із тріщиною, "залікованою" в результаті ін’єктування, Галазюк О. В. (2011)
Гурка А. - Масоперенос у високоградієнтному тепловому полі під час зварювання тертям і модифікації верхнього шару, Коцаньда Д. (2011)
Ясній П. В. - Діагностування роботоздатності теплотривкої сталі металургійного обладнання після термоциклування, Марущак П. О., Пилипенко А. П., Біщак Р. Т., Закієв І. М., Гладьо В. Б. (2011)
Кошовий В. В. - Розроблення технологій ультразвукової томографії для технічної діагностики конструкційних матеріалів, Романишин І. М., Мокрий О. М., Романишин Р. І. (2011)
Джала Р. М. - Електромагнетний метод і засоби безконтактних обстежень протикорозійного захисту підземних трубопроводів, Вербенець Б. Я. (2011)
Русин Б. П. - Реконструкція та кількісний аналіз металевих поверхонь з пітингами на основі удосконаленого методу погодження стереозображень, Варецький Я. Ю., Лисак Ю. В., Похмурський А. Ю. (2011)
Яворський І. М. - Методи вібраційної діагностики початкових стадій пошкодження обертових систем, Драбич П. П., Кравець І. Б., Мацько І. Й. (2011)
Брилль Григорий Ефимович – 65 лет (2011)
Розуменко В. Д. - Лазерная термодеструкция опухолей головного мозга с применением мультимодальной нейронавигации (2011)
Странадко Е. Ф. - Возможности фотодинамической терапии злокачественных опухолей в оториноларингологии, Слоева А. И. (2011)
Самосюк І. З. - Сучасні методи фізіотерапії в медичній реабілітації хворих на цукровий діабет 2 типу, Владимиров О. А., Чухраєва О. М., Майковець В. Г., Самосюк Н. І. (2011)
Градиль Г. И. - Применение фототерапии в комплексном лечении внегоспитальной пневмонии в условиях инфекционного стационара, Козько В. Н., Губина-Вакулик Г. И., Меркулова Н. Ф., Коробов А. М., Кацапов Д. В., Могиленец Е. И., Кузнецова А. А., Балдина Е. В., Решетник А. В. (2011)
Нечипуренко О. Н. - О целесообразности многоуровневого полисистемного воздействия нового физиотерапевтического комплекса при рецидивирующем обструктивном бронхите у детей (2011)
Чуев Ю. Ф. - Лазерная гемокарбоперфузия: инновационный метод интенсивной детоксикации в наркологии (2011)
Шкляр С. П. - Вплив фотонної стимуляції матрицею Kоробова "Барва-Флекс" на психофізіологічний стан людини, Некрасова О. С., Некрасова Н. О. (2011)
Брилль Г. Е. - Влияние красного лазерного излучения с различным типом поляризации на дегидратационную самоорганизацию фотосенсибилизатора димегина, Егорова А. В., Бугаева И. О., Постнов Д. Э., Правдин А. Б., Пономарев Г. В., Гаспарян Л. В., Макела А. М. (2011)
Романюк М. С. - Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на активність Na+, K+-АТФази зародків в’юна впродовж раннього ембріогенезу, Мандзинець С. М., Бура М. В., Санагурський Д. І. (2011)
Садыков Р. А. - Возможности метиленовой сини в фотодинамической инактивации антибиотикорезистентных штаммов бактерий, Баженов Л. Г., Касымова К. Р., Садыков Р. Р. (2011)
Горбунова Н. Б. - Влияние низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излучения на уровень медиаторов воспаления в сыворотке крови и иммунокомпетентных органах крыс с системным воспалением, Батай Л. Е., Водчиц А. И., Павлють Т. О., Улащик В. С., Орлович В. А. (2011)
Смотрин С. М. - Антибактериальная эффективность бинта медицинского марлевого, содержащего наночастицы золота или серебра, при воздействии лазерным излучением, Довнар Р. И., Васильков А. Ю., Ануфрик С. С., Жмакин А. И., Иоскевич Н. Н. (2011)
Стрижельчик Н. Г. - Сочетанное действие желтого света и циклофосфамида на половые клетки дрозофилы (2011)
Русанов К. В. - Дорога навстречу радуге. 2. Свет против бактерий, Русанова Е. Г. (2011)
Мінцер О. П. - Аналіз розподілів азимутів та еліптичностей поляризації лазерних зображень плазми крові для діагностики патологічних змін молочних залоз, Павлов С. В., Заболотна Н. І., Олійниченко Б. П. (2011)
Коробов А. М. - О некоторых закономерностях ответа иммунной системы здоровых экспериментальных животных на действие немонохроматического излучения инфракрасного диапазона спектра с длиной волны 0,8 мкм, Лесная Т. А., Коробов В. А. (2011)
Коробов А. М. - Фотонные камеры Kоробова для лечения и профилактики синдрома диабетической стопы, Коробов В. А., Бойкачева О. М. (2011)
Реферати публікацій з фотомедицини (2011)
Tityl (2014)
Content (2014)
Zhukorskyy O. M. - Experimental Study of the Impact of Alisma plantago-aquatica Secretions on Pathogenic Bacteria, Hulay O. V. (2014)
Miroshnychenko M. M. - Use of anhydrous ammonia in improving the nitrogen utilization efficiency in winter wheat plantings, Hladkikh Ye. Yu., Revtye A. V., Halushka S. V., Mykhal’ska L. M., Schwartau V. V. (2014)
Ivchenko T. V. - The usage of cell selection in vitro in the creation of tomato and eggplants breeding lines with resistance to fusarium (Fuzarium oxysporum), Kornienko S. I., Miroshnichenko T. M., Mozgovska H. V. (2014)
Gerilovych A. P. - Polymorphism of the gene pol of the bovine leukemia virus, Stegniy B. T., Limanska O. Yu., Gorbatenko S. K. (2014)
Volkogon V. V. - Orientation of nitrogen transformation processes in the soil with corn growing under the different fertilization practices, Berdnikov O. M., Dimova S. B., Volkogon M. V. (2014)
Stegniy B. T. - Development of highly pathogenic avian influenza and Newcastle disease surveillance means on the basis of molecular and genetic techniques, Gerilovych A. P., Stegniy A. B. (2014)
Rud Yu. P. - Sex Determination Systems Based on PCR for Salmonids Reared in Ukraine, Grytsyniak I. I. (2014)
Chornyy S. G. - Wind erosion resistance of steppe soils of Ukraine, Pismenniy O. V. (2014)
Kozachenko O. A. - The Project of the Bioenergetic Agroecosystems Science Park (2014)
Kopylov E. P. - Effectiveness of complex inoculation of spring wheat with N2-fixing bacteria Azospirillum brasilense and mold-antagonist Chaetomium cochliodes (2014)
Vozhegova R. A. - Productivity of maize hybrids of different FAO groups depending on conditions of irrigation and dosage of fertilizers in the southern steppe of Ukraine, Lavrynenko Yu. O., Glushko T. V. (2014)
Patyka N. V. - Agrobiology of Rhizosphere, Kaminsky V. F. (2014)
Розенвассер Г. Р. - Остаточный ресурс несущих свойств плит перекрытий, ослабленных укорочением и вырезами, Евдокимов Ю. В. (2016)
Корнієнко М. В. - Дослідження деформованого стану основи фундаменту за результатами числового моделювання при підсиленні ґрунтоглиноцементними палями, Жук В. В., Абед С. Ф. (2016)
Сєдін В. Л. - Шкала оцінювання активності тектонічних розломів земної кори за інтенсивністю радоновиділення – застосування для об'єктів АЕС, Бауск Є. А. , Ульянов В. Ю., Бікус К. М. (2016)
Річардс Д. - Торгово-розважальний центр "Лук’янівка": геотехнічні рішення, Зоценко М. Л., Харченко М. О., Гудімов О. О., Жарий С. О. (2016)
Самородов А. В. - Усовершенствование методики определения сил отрицательного трения грунта по результатам испытаний натурных свай, Табачников С. В., Найдёнова В. Е., Муляр Д. Л. (2016)
Галінський О. М. - Визначення напружено-деформованого стану горизонтального протифільтраційного екрану під спорудою, Максименко В. П. (2016)
Кривошеєв П. І. - Перспективи використання міжнародних досягнень в геотехніці для розвитку науки, практики і освіти в будівництві в Україні, Сенаторов В. М., Козелецький П. М. (2016)
Лебеда О. Ф. - Особливості підсилення фундаментів пам’ятки архітектури – контори цукрозаводчика харитоненка в м. Cуми, Корнієнко М. В., Шепетюк Г. О., Літнарович Є. В., Мовчан В. О. (2016)
Андрейків О. Є. - Оцінка періодів зародження і поширення повзучо-втомних тріщин у тонкостінних елементах конструкцій, Долінська І. Я., Яворська Н. В. (2011)
Стадник М. М. - Пружне еліпсоїдальне теплопровідне включення у тілі за дії теплового потоку на безмежності (2011)
Чернец М. В. - Квазистатическая контактная задача для цилиндрических соединений с малой огранкой контуров тел, Жидик В. Б. (2011)
Ревенко В. П. - Скручування скінченного циліндра локально розподіленими зусиллями тертя (2011)
Неклюдов І. М. - Наноструктуровані мікроламінати мідь–сталь: отримання та механічні властивості, Воєводін В. М., Діденко С. Ю., Ільченко М. І., Діденко Ю. С., Ільченко Ю. М. (2011)
Яськів О. І. - Трибологічні властивості карбонітридних покривів, сформованих на титані термодифузійним карбонітруванням, Погрелюк І. М., Самборський О. В., Федірко В. М. (2011)
Berthod P. - Thermal expansion of chromium-rich iron-based or iron/nickel-based alloys reinforced by tantalum carbides, Aranda L., and Hamini Y. (2011)
Дурягіна З. А. - Вплив режимів лазерного легування на параметри зносотривкості сталі 12Х17Т, Кузін О. А., Кузін М. О., Щербовських Н. В. (2011)
Kurek M. - Comparison of fatigue characteristics for some selected structural materials under bending and torsion, Łagoda T. (2011)
Малишев В. В. - Електроосадження різних типів катодних осадів вольфраму з іонних розплавів (2011)
Bakar M. - Effect of poly(amic acid) and polyimide on the adhesive strength and fracture toughness of epoxy resin, Okulska-Bożek M., and Zygmunt M. (2011)
Сніжной Г. В. - Зародження мартенситу деформації в хромонікелевих сталях аустенітного класу (2011)
Бондар О. С. - Інгібувальна дія азотовмісних гетероциклів під час корозії маловуглецевої сталі, Приходько С. В., Курмакова І. М., Гуменюк О. Л. (2011)
Назарчук З. Т. - Оцінка модуля вектора переміщень за одночасного утворення тріщин у композиті, Скальський В. Р., Сергієнко О. М., Матвіїв Ю. Я., Гречихін Л. І., Подлозний Е. Д. (2011)
Тетерко А. Я. - Побудова зворотної функції перетворення приладів вихрострумового багатопараметрового контролю, Гутник В. І. (2011)
Воробель Р. А. - Автоматичне виділення та кількісний аналіз карбідів на межах зерен сталі 12Х1МФ після експлуатації на парогоні ТЕС, Журавель І. М., Свірська Л. М., Студент О. З. (2011)
Герцик О. М. - Модифікація поверхні магнетом’яких аморфних сплавів олігомерами для створення тривких антикорозійних покривів, Ковбуз М. О., Єзерська О. А., Переверзєва Т. Г. (2011)
Баглюк Г. А. - Вплив товщини робо¬чого шару на властивості гарячештампованих порошкових шаруватих композитів, Напара-Волгіна С. Г., Орлова Л. М., Кудь В. К. (2011)
Михалина Г. М. - Аналітичний контроль багатокомпонентних систем на вміст платиноїдів, Врублевська Т. Я., Урись М. Б., Луцишин Ю. Я. (2011)
Михайлів Н. П. - Інтенсифікація дифузійного нікелювання сталі 5ХНМ (2011)
Никифорчин Г. М. - Теоретичні та експериментальні дослідження в технологіях сучасного матеріалознавства та машинобудування (2011)
Осташ О. П. - Двоїстість дії водню на механічну поведінку сталей і структурна оптимізація їх водневотривкості, Витвицький В. І. (2011)
Балицький О. І. - Вплив попереднього пластичного деформування сталі 12Х18Н12Т на її механічні властивості, Еліаш Я., Ріпей І. В. (2011)
Никифорчин Г. М. - Експлуатаційна деградація сталі 20Х13 лопаток парових турбін ТЕС, Ткачук Ю. М., Студент О. З. (2011)
Іваницький Я. Л. - Вплив водню на опірність руйнуванню листової сталі 65Г, Штаюра С. Т., Мольков Ю. В., Ленковський Т. М. (2011)
Rozumek D. - Fatigue properties of notched specimens made of FeP04 steel, Marciniak Z. (2011)
Jafarian H. R. - Investigation on microstructure and oxidation behavior of Cr-modified aluminide coating on γ-TiAl alloys, Mirzamohammdi S., Sabour Rouhaghdam A., Aliofkhazraei M. (2011)
Саврук М. П. - Розподіл напружень біля кутових вирізів за складного напруженого стану, Казберук А. (2011)
Андрейків О. Є. - Визначення залишкового ресурсу пластини з тріщинами за блочного навантаження, Кіт М. Б., Хиль С. В. (2011)
Стащук М. Г. - Взаємовплив напружено-деформованого стану і концентрації водню в системі "метал–водень" (2011)
Дацишин О. П. - Крайова нерадіальна тріщина у круговому диску, Рудавська І. А. (2011)
Острик В. І. - Ковзний контакт штампа з пружним клином, Щокотова О. М. (2011)
Кульчицький-Жигайло Р. Д. - Пружний півпростір з шаруватим покривом періодичної структури під дією тиску Герца (2011)
Кондрат В. Ф. - Рівняння локально градієнтної електромагнетотермомеханіки діелектриків з урахуванням інерції поляризації, Грицина О. Р. (2011)
Kurek M. - Determination of stress and strain concentrations in the elastic-plastic materials under bending and torsion, Łagoda T., Warmuzek P. (2011)
Чернець М. В. - Узагальнений метод оцінки впливу коригування зубів на ресурс, зношування та контактну міцність циліндричних евольвентних передач, Ярема Р. Я. (2011)
Слободян Б. С. - Тиск пружного тіла на жорстку основу з виїмкою, частково заповненою рідиною, що не змочує їх поверхні (2011)
Хома М. С. - Вплив дефектів зварних з’єднань трубної сталі 17Г1СУ на опір сірководневому розтріскуванню, Юркевич Р. М., Чумало Г. В., Радкевич О. І. (2011)
Титул, зміст (2016)
Спогади про Леоніда Прокоповича Сергієнка (2016)
Конох А. П. - Вплив занять гирьовим спортом на фізичний стан майбутніх інженерів-механіків, Карабанов Є. О. (2016)
Жогло В. М. - Порівняльна характеристика розвитку витривалості у курсантів та студентів під час проведення занять та тренувань з легкої атлетики у навчальних закладах ДСНС України (2016)
Плющ М. О. - Методика педагогічного контролю розвитку витривалості у курсантів навчальних закладів ДСНС України (2016)
Цимбалюк Ж. О. - Алгоритм оцінки індивідуального вибору студентами секцій з видів спорту, Коник Л. В., Тихонова В. А. (2016)
Спіцин В. В. - Методика проведення уроків фізичної культури для учнів початкових класів з порушеннями постави (2016)
Срібний Є. В. - Аналіз розвитку рухових здібностей у хлопців та дівчат старших класів (2016)
Пашкевич С. А. - Засоби розвитку швидкісно-силових здібностей на заняттях фізичної культури з учнями 10-х класів, Матвієнко Я. В. (2016)
Титул, зміст (2016)
Білоскурський Р. - Державне регулювання еколого-економічного розвитку: сутність, принципи, завдання (2016)
Brailovskyi I. - The public and private sectors of the economy: historical aspects of cooperation (2016)
Вінічук М. - Облік валютних операцій у контексті зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2016)
Карпенко О. - Формування методичного підходу до оцінювання рівня економічної безпеки транспортного підприємства, Лебедко С. (2016)
Колосова В. - Напрями вдосконалення механізмів залучення фінансових ресурсів міжнародних інституцій в умовах фінансової глобалізації та євроінтеграції (2016)
Корнілова І. - Види стратегій розвитку інтелектуального капіталу підприємства: підходи до систематизації, Білорус Т., Фірсова С. (2016)
Русінова О. - Дивергентно-конвергентний підхід до управління забезпеченням розвитку промислового підприємства (2016)
Стрєлков О. - Розвиток підприємства через урахування інтересів стейкхолдерів (2016)
Гозуватенко Г. - Удосконалення системи підготовки та кар'єрного зростання військовослужбовців Збройних сил України з урахуванням досвіду провідних країн світу (2016)
Заболотнюк В. - Становлення української військової еміграції в Німеччині (1918-1939) (2016)
Мельников Е. - Діяльність військових училищ Російської імперії в межах військових округів на українських землях на початку ХХ ст. (2016)
Папазова А. - Класифікація історичних джерел з історії діяльності ордену єзуїтів у східнослов'янському регіоні в останній третині XVI - першій половині XVII століття (2016)
Тарасов В. - Сатиричний альманах "ДіПініада" як візуальне історичне джерело в дослідженні повсякденного життя "переміщених осіб" (1946-1947 рр.) (2016)
Хома І. - Національна політика України у сфері культури в оцінці інтелектуальної еліти та експертів громадянського суспільства (1999-2015) (2016)
Шорсткіна О. - Участь Михайла Драгоманова в просвітній діяльності Русько-української радикальної партії (1890-1895 рр.) (2016)
Карпенко А. - Абсолютна музика в ретроспекції інтелектуальної історії, Карпенко О. (2016)
Качан К. - Генеза сунітської концепції держави і влади (2016)
Ковчак В. - Семіотична стратегія нон-репрезентації: конфлікт репрезентамента і референції (2016)
Левицький В. - Модерна трансформація суб'єкта як онтологічна революція (2016)
Санніков С. - Сакраментальність Біблії в католицькій традиції: від Тридентського до Другого Ватиканського Собору (2016)
Скиртач В. - Постметафізична онтологія та прагматика філософсько-клінічного дискурсу, Гонтар В. (2016)
Стовпець О. - Переосмислення морально-етичних та інформаційних аспектів життя соціуму у філософському дослідженні інституту інтелектуальної власності (2016)
Філяніна Н. - Роль критичного мислення у формуванні екологічної компетентності (2016)
Шарніна М. - Діалектика неоміфологічних закономірностей розвитку "карнавально-ритуальної" людини Ю. Андруховича (2016)
Титул, зміст (2015)
Марченко С. І. - Педагогічні умови розвитку координації у дівчат молодшого шкільного віку засобами ритмічної гімнастики, Захарова Є. Г. (2015)
Голенкова Ю. В. - Вплив засобів східних єдиноборств на розвиток прудкості у школярів середніх класів, Скригін А. В. (2015)
Санжарова Н. М. - Вплив засобів тхеквондо на рівень розвитку гнучкості хлопчиків молодшого шкільного вікуі, Попова М. В. (2015)
Санжарова Н. М. - Оптимізація фізичної підготовки учнів старших класів засобами силової аеробіки, Кропивка Т. М. (2015)
Нарижний В. О. - Методика розвитку силових здібностей у школярів середніх класів (2015)
Іващенко О. В. - Педагогічний контроль рівня рухової підготовленості хлопчиків молодших класів, Худолій О. М., Єрмаков С.С., Черненко С. О., Головко А. Р. (2015)
Кравчук Т. М. - Оздоровчі можливості використання танцювальних вправ у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів, Роганіна О. С. (2015)
Пашкевич С. А. - Вплив методики Табати як варіанту інтервального тренінгу на рівень фізичної працездатності студентів педагогічного університету, Бондаренко Н. І., Нікуліна Г. Л. (2015)
Поклуда Я. - Теоретична міцність твердих тіл: останні результати та застосування (2011)
Мільман Ю. В. - Оцінювання експлуатаційної деградації сталі газопроводу руйнівними і неруйнівними методами, Никифорчин Г. М., Грінкевич К. Е., Цирульник О. Т., Ткаченко І. В., Волошин В. А., Мордель Л. В. (2011)
Студент О. З. - Анізотропія механічних властивостей деградованої сталі 15Х1М1Ф після її експлуатації на парогонах ТЕС, Кречковська Г. В. (2011)
Гембара О. В. - Вплив наводнювання стінок нафтових та газових трубопроводів на їх ґрунтову корозію і довговічність, Андрейків О. Є. (2011)
Андрейко І. М. - Опір корозійно-втомному руйнуванню сталей залізничних коліс, Кулик В. В., Осташ О. П. (2011)
Карпаш О. М. - Комплексний метод контролю фізико-механічних характеристик матеріалів металоконструкцій, Доценко Є. Р., Карпаш М. О. (2011)
Карускевич М. В. - Застосування фрактальної геометрії в задачах прогнозування залишкового ресурсу авіаційних конструкцій, Журавель І. М., Маслак Т. П. (2011)
Дудик М. В. - Дослідження початкового етапу повороту міжфазної тріщини у кутовій точці межі поділу середовищ, Діхтяренко Ю. В. (2011)
Игнатович С. Р. - Контроль усталости сплава Д16АТ по характеристикам деформационного рельефа поверхности, Юцкевич С. С. (2011)
Скобло Т. С. - Особенности структурообразования дисперсионно-твердеющей стали 60Х2Н4ГМФ, Власовец В. М. (2011)
Саввакін Д. Г. - Роль водню під час спікання титанових порошків, Гуменяк М. М., Матвійчук М. В., Моляр О. Г. (2011)
Дзіоба І. Р. - Вплив складників мікроструктури на статичну тріщиностій¬кість сталі 13ХМФ (2011)
Пічугін А. Т. - Вплив фазово-структурного стану приповерхневих шарів на механічні властивості титанового сплаву ВТ1-0, Яськів О. І., Лук’яненко О. Г., Погрелюк І. М. (2011)
Santos E. C. - Fatigue strength improvement of AISI E52100 bearing steel by induction heating and repeated quenching, Kida K., Honda T., Koike H., Rozwadowska J. (2011)
Ниркова Л. І. - Визначення швидкості атмосферної корозії металевих конструкцій методом поляризаційного опору, Поляков С. Г., Осадчук С. О., Мельничук С. Л., Гапула Н. О. (2011)
Борц Б. В. - Формирование соединения разнородных металлов в твердой фазе методом горячей прокатки в вакууме (2011)
Хома М. С. - Електрохімічні властивості зварних з’єднань сталі 17Г1СУ, Сисин Г. М., Радкевич О. І., Головчук М. Я. (2011)
Кунець Я. І. - Дистанційне визначення механічних параметрів тонких плоских включень низької контрастності, Матус В. В., Грилицький М. Д. (2011)
Васильєв А. Г. - Вплив сорбції водню на кінетику фазового розпаду інтерметалідів RFe2 (2011)
Pakiela Z. - The 12th Polish-Ukrainian-German Summer School on fracture mechanics and strength of materials, Nykyforchyn H. (2011)
Титул, зміст (2015)
Іващенко О. В. - Факторна модель рухової і функціональної підготовленості дівчат 15—16 років, Коптенков А. В., Прокопенков Д. О. (2015)
Солодовникова М. В. - Особливості розвитку гнучкості у школярів середніх класів (2015)
Мороз Ю. В. - Особливості розвитку рухових здібностей у школярів 7—8 класів (2015)
Санжарова Н. М. - Особливості розвитку витривалості у школярів 10—11 класів, Д’якова М. І. (2015)
Марченко С. І. - Методика використання інноваційної ігрової практики у позакласному фізичному вихованні п’ятикласників, Козарь С. С. (2015)
Кривенцова І. В. - Особливості розвитку швидкісних якостей юних спортсменів-фехтувальників за допомогою сучасних рухливих ігор, Пашкевич С. А., Хавалджи В. К. (2015)
Свічкар Р. Ю. - Інклюзивне тренування у фехтуванні як засіб зміни відношення до осіб з обмеженими можливостями, Димар О. А. (2015)
Гладченко А. Ю. - Трансформації глобальної економічної системи координації економічної рівноваги (2015)
Гопкало Л. М. - Принципи оцінки і планування діяльності соціально орієнтованого готельного підприємства (2015)
Дорошенко О. О. - Методика побудови плану рахунків бюджетних установ у контексті модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі (2015)
Ковшун Н. Е. - Роль рентного підходу у вдосконаленні економічного механізму водокористування (2015)
Костриченко В. М. - Виробничо-фінансова стійкість підприємства: оцінювання та її забезпечення, Карпінська М. М. (2015)
Левицька С. О. - Програми інноваційного розвитку як ефективний метод підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, Полюхович М. Д. (2015)
Лесняк О. Ю. - Врахування регіональних особливостей еколого-економічних чинників функціонування промислових підприємств (2015)
Ліпяніна Х. В. - Математична модель оптимізації інвестицій для розвитку туристичного об’єкта (2015)
Маланчук Л. О. - Реалізація енергетичної політики України шляхом впровадження проекту забезпечення Рівненської області альтернативним паливом, Мощич С. З., Тимощук І. І. (2015)
Мельник О. М. - Екологізація діяльності деревообробних підприємств на засадах управління обсягами виробництва з урахуванням ризиків, Наливайко Н. Я. (2015)
Мощич С. З. - Використання законів раціонального природокористування в енергетиці (2015)
Олійник О. О. - Управлінський аудит: теоретичні аспекти та особливості розвитку в Україні (2015)
Радько А. О. - Теоретичне обґрунтування інформаційної сутності сучасної економіки (2015)
Савіна Н. Б. - Перспективи економічного розвитку Рівного на основі електрифікації міста на початку ХХ ст., Цецик Я. П. (2015)
Сазонець І. Л. - Економічні основи розвитку оборонно-промислового комплексу України в сучасних геополітичних умовах (2015)
Сазонець О. М. - Лібералізація підприємницької діяльності в контексті чинників пенсійного забезпечення, Куряча Н. В. (2015)
Скрипчук П. М. - Еколого-економічні засади лісорозведення на сільськогосподарських землях, Трохлюк Т. М. (2015)
Случак Н. А. - Методика внутрішнього аудиту витрат лісогосподарських підприємств (2015)
Трач Р. В. - Методи оцінювання ефективності інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності будівельних підприємств (2015)
Трофименко Н. В. - Аналіз та оцінка стану використання земельного фонду Чернігівської області (2015)
Шишкіна О. О. - Визначення прожиткового мінімуму для працездатних осіб: практичний аспект, Погоріла Г. В. (2015)
Ханин И. Г. - Проблемы развития ИТ-сектора экономики Украини и международное разделение труда (2015)
Юрчик Г. М. - Соціальний захист материнства в Україні (2015)
Дорощук В. О. - Стан, розвиток та будівництво автодорожньої мережі України, Поліщук М. А. (2015)
Конарівська О. Б. - Формування і реалізація стратегії економічного розвитку ринку небанківських фінансових послуг, Левун О. І. (2015)
Левицька С. О. - Роль управлінського обліку в оптимізації калькулювання собівартості виробництва (на прикладі вітчизняних підприємств малого та середнього бізнесу), Сич Д. М. (2015)
Левицька С. О. - Соціальний аспект системи оподаткування доходів фізичних осіб: світовий та вітчизняний досвід, Стець Н. В. (2015)
Король Б. О. - Профіль "фаворитів" і "аутсайдерів" Інтернет-аудиторії в Україні, Костюкевич Р. М. (2015)
Титул, зміст (2015)
Худолій О. - Структурна модель рухової підготовленості юних гімнасток 6—8 років, Карпунець Т., Іващенко О. (2015)
Кравчук Т. М. - Особливості використання танцювальних вправ у фізичному вихованні старшокласниць, Голівець К. М. (2015)
Марченко С. І. - Peculiarities of Game Modes Effect on Dynamics of Speed Development in Boys of Primary School Age, Голубов В. О.Особливості впливу ігрових режимів на динаміку розвитку швидкості у хлопчиків молодшого шкільного віку (2015)
Жицкий С. В. - Порівняльна характеристика розвитку координаційних здібностей у хлопчиків молодших класів (2015)
Іващенко О. В. - Вікові особливості розвитку рухових здібностей у хлопців 12—14 років, Спесивцев Д. А. (2015)
Голенкова Ю. В. - Розвиток координаційних здібностей дівчат старшого шкільного віку засобами художньої гімнастики, Галкіна А. В. (2015)
Пашкевич С. А. - Взаємомасаж як засіб рекреації студентів факультетів фізичної культури та спорту, Попова А. В., Петрушко І. К. (2015)
Титул, content (2017)
Danylchenko A. - Development of effective algorithm to find an optimal solution to the problem on graph matching with "disappearing" arcs, Skachkov V., Panishev A. (2017)
Komyak Va. - A study of ellipse packing in the high-dimensionality problems, Komyak Vl., Danilin A. (2017)
Lutsenko I. - Formal signs determination of efficiency assessment indicators for the operation with the distributed parameters, Fomovskaya E., Oksanych I., Vikhrova E., Serdiuk О. (2017)
Geche F. - Verification of realizability of boolean functions by a neural element with a threshold activation function, Mulesa O., Buchok V. (2017)
Rysovana L. - Factor analysis of crisis emergence in family relations, contributing to the development of dyscirculatory encephalopathy, Vуsotska O., Falyova H., Georgiyants M., Klymenko V. (2017)
Sira O. - Formation of securities portfolio under conditions of uncertainty, Katkova T. (2017)
Stadnyk M. - The feature extraction and estimation of a steady-state visual evoked potential by the Karhunen-Loeve expansion, Fryz M., Scherbak L. (2017)
Abstract and References (2017)
Содержание (2016)
Романюк М. Г. - Синдром хронічного тазового болю: етіологія, патогенез, діагностика та методи лікування (2016)
Горпинченко І. І. - Клінічні протоколи з надання медичної допомоги хворим з еректильною дисфункцією (проект), Романюк М. Г. (2016)
Возианов С. А. - Динамика показателей ранних и отдаленных результатов радикальной цистэктомии в зависимости от периода выполнения с 2005 по 2016 годы, Шамраев С. Н., Стусь В. Н., Краснов В. Н., Васильева В. Д., Полион Н. Ю., Шамраева Д. Н. (2016)
Кочарян Г. С. - Эрогенные зоны: современные представления (2016)
Возианов С. А. - Опыт хирургического лечения пациентов с осложненными стриктурами и облитерациями мочеиспускательного канала, Горпинченко И. И., Шамраев С. Н., Бабюк И. А., Ридченко М. А. (2016)
Антонян И. М. - Применение препаратов альфа-липоевой кислоты для лечения эректильной дисфункции у больных сахарным диабетом 2-го типа, Россихин В. В., Бухмин А. В., Мегера В. В., Якубовский В. Н. (2016)
Романюк М. Г. - Системный обзор эпидемиологии и терапии болезни Пейрони (2016)
Горпинченко И. И. - Опыт применения гиалуроновой кислоты у мужчин с синдромом хронической тазовой боли на фоне интерстициального цистита, Спиридоненко В. В. (2016)
Фанарджян В. Р. - Сравнительная оценка клинической эффективности различных малоинвазивных методов лечения уретеролитиаза (2016)
Горпинченко І. І. - Комбіноване лікування хворих на хронічний абактеріальний простатит з депресивним синдромом, Нуріманов К. Р., Савченко В. С., Порошина Т. В., Недогонова О. А., Драннік Г. М. (2016)
Бойко А. И. - Эффективность лечения пациентов с простатитом и эректильной дисфункцией L-аргинином, Губарь А. А., Соколенко С. Т. (2016)
Гурженко Ю. Н. - Лечение хронического простатита у пациентов с сахарным диабетом: реалии долгосрочной фитотерапии, Спиридоненко В. В. (2016)
Лесовой В. Н. - Коррекция неврологического статуса пациентов с преждевременной эякуляцией, Аркатов А. В., Книгавко А. В. (2016)
Горпинченко І. І. - Ефективність та переносимість дієтичної добавки Еростамін у пацієнтів із симптомами нижніх сечових шляхів та еректильною дисфункцією, асоційованих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Ситенко А. М. (2016)
Гурженко Ю. М. - Особливості клінічної характеристики чоловіків із сексуальними розладами, які спостерігалися до та після хірургічного лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Квач М. Д. (2016)
Горпинченко І. І. - Вплив препарату Простекс на показники еректильної функції у пацієнтів із симптоматичною доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Ситенко А. М. (2016)
Gorpynchenko I. I. - The therapeutic concepts for erectile dysfunction: the test of time, Sytenko A. M. (2016)
Вощула В. И. - Результаты фитопрофилактики рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей у женщин, Вилюха А. И. (2016)
Гурженко Ю. Н. - Фитотерапевтическое лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы у пациентов с сахарным диабетом, Спиридоненко В. В. (2016)
Никитин О. Д. - Современные тенденции лечения пациентов с мочекаменной болезнью, осложненной хроническим калькулезным пиелонефритом (2016)
Сабадаш М. Є. - Предиктори ангіографії з суперселективною емболізацією у пацієнтів із закритою травмою нирки, Шуляк О. В. (2016)
Особенности диагностики и лечения пациентов с инфравезикальной обструкцией уроселективными α1А-адреноблокаторами (2016)
Артищук В. М. - Вплив анатомічних особливостей системи нижньої чашки нирки на показник позбавлення від конкременту після екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії у порівнянні з ефективністю черезшкірної нефролітотрипсії, Воробець Д. З., Шеремета Р. З., Шеремета Д. Р. (2016)
Литвинець Є. А. - Результати використання рослинно-мінерального комплексу Ротапрост при лікуванні хворих із доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Литвинець В. Є. (2016)
Возіанов С. О. - Оцінювання ефективності лікування хворих гіперактивним сечовим міхуром з гіпотонічним тонусом детрузора та патологією дистальних відділів товстої кишки, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Чабанов П. В., Луцик А. П. (2016)
Загоруйко Р. Р. - Лейкоцитарний індекс інтоксикації при запальних процесах верхніх сечовивідних шляхів (2016)
Корниенко А. М. - Современные подходы к лечению трихомонадной инфекции у мужчин, Химич В. И., Щербак М. А., Романюк М. Г., Рудаков В. А. (2016)
Пасєчніков С. П. - Етіотропна профілактика післяопераційних ускладнень черезміхурової простатектомії у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, інфікованих урогенітальним трихомоніазом, Грицай В. С., Глєбов А. С., Нашеда С. В. (2016)
Быстрица Р. А. - Социальные аспекты бесплодия, Тучин Д. Ф. (2016)
Гурженко Ю. М. - Фактори ризику відновлення фертильності подружньої пари з чоловічим безпліддям при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій, Куценко А. О. (2016)
Сакало А. В. - Клінічне значення пухлинних маркерів у хворих на семіному яєчка (2016)
Федевич В. С. - Поліморфізм генів VEGF у хворих на рак сечового міхура, Борис Ю. Б., Макух Г. В. (2016)
Білянський Л. С. - Досвід використання методу електрозварювання біологічних тканин у невідкладній та плановій хірургії, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Абу Шамсія Р. Н., Дубенко Є. М. (2017)
Бойко В. В. - Чрескожное пункционное дренирование скоплений жидкости в забрюшинной клетчатке при гнойно-септических осложнениях острого панкреатита, Лыхман В. Н., Шевченко А. Н., Меркулов А. А., Османов Р. Р., Рябинская О. С., Ханько Е. В. (2017)
Бродовський С. П. - Оптимізація хірургічного лікування хронічного геморою III-IV стаді, Іфтодій А. Г., Козловська І. М. (2017)
Вільцанюк О. A. - Порівняльна оцінка ефективності використання композиції на основі нанодисперсного кремнезему з антимікробними властивостями для місцевого лікування гнійно-запальних процесів, Бєляєв П. В., Вільцанюк О. О., Вернигородський С. В. (2017)
Герасимчук П. О. - Використання вакуум-терапії на етапах хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи, Фіра Д. Б., Павлишин А. В. (2017)
Желіба М. Д. - Комплексне лікування гнійно–некротичних ускладнень у пацієнтів з синдромом діабетичної стопи з застосуванням негативного тиску та капікору, Годлевський А. І., Гончаренко О. В., Форманчук Т. В., Форманчук А. М. (2017)
Иоффе И. В. - Анализ прогностических факторов повторного образования полипов желудка после эндоскопической полипэктомии, Троценко С. Н., Лесной В. В. (2017)
Іфтодій А. Г. - Доцільність застосування внутрішньотканинного електрофорезу в передопераційній підготовці хворих при хронічній анальній тріщині, Козловська І. М. (2017)
Коваленко О. М. - Вплив ранових покриттів на PН рани при поверхневих опіках шкіри, Коваленко А. О., Осадча О. І. (2017)
Косаківська І. А. - Використання електротермоадгезії при хірургічних втручаннях з приводу захворювань лімфатичного кільця глотки у дітей (2017)
Кравцов А. В. - Особенности оценки ожогового повреждения методом магниторезонансной томографии, Бойко В. В., Козин Ю. И., Логачев В. К., Исаев Ю. И., Канищева И. Н. (2017)
Кутовой А. Б. - Вакуум-терапия разлитого перитонита, Косульников С. О., Завизион Е. Н., Тарнопольский С. А., Кравченко К. В. (2017)
Лун Цзян - Порівняльна оцінка результатів хірургічного лікування кістозних менінгіом головного мозку з використанням стандартних методів і новітніх технологій, Кваша М. С., Кондратюк В. В., Никифорак З. М., Цимбалюк Я. В., Українець О. В., Мосійчук С. С., Герасенко К. М. (2017)
Малик С. В. - Ефективність біомеханічно обгрунтованих способів мобілізації шкірно-жирових клаптів передньої черевної стінки, Драбовський В. С., Аветіков Д. С. (2017)
Ничитайло М. Ю. - Принципи формування гепатикоєюноанастомозів методом ВЧ-електрозварювання м’яких тканин в клінічній практиці, Гуцуляк А. І., Булик І. І., Гоман А. В., Гуцуляк В. І. (2017)
Пантьо В. І. - Оптимізація лікування хворих з приводу невропатично-інфікованої форми синдрому діабетичної стопи з використанням препаратів йоду та низькоінтенсивного лазерного випромінювання, Пантьо В. В., Коваль Г. М. (2017)
Петрушенко В. В. - Клініко-морфологічне обгрунтування переваг лапароскопічних втручань з використанням аргоно-плазмової коагуляції в лікуванні гемангіоми печінки, Гребенюк Д. І., Стукан С. С., Стойка В. І., Сергійчук О. Л. (2017)
Подпрятов С. Є. - Складові утворення електрозварного з’єднання шлунка та тонкої кишки, Гичка С. Г., Подпрятов С. С., Маринський Г. С., Чернець О. В., Ткаченко В. А., Грабовський Д. А., Лопаткіна К. Г., Ткаченко С. В., Буряк Ю. З., Сердюк В. К. (2017)
Подпрятов С. Є. - Вплив усунення набряку тканин на результат хірургічного лікування запалення, Подпрятов С. С., Корчак В. П., Салата В. В., Іваха В. В., Бєлоусов І. О. (2017)
Сандер С. В. - Можливості форсованого внутрішньоартеріального введення лікарських засобів у комплексі лікування хронічної ішемії тканин нижніх кінцівок (2017)
Сидорчук Р. І. - Морфологія синдрому діабетичної стопи, Хомко О. Й., Рева В. Б., Полянський О. І., Сидорчук Л. П., Попович А. І. (2017)
Шаповал С. Д. - Артеріальний тиск на першому пальці стопи як прогностичний критерій виникнення ускладнень синдрому діабетичної стопи на тлі склерозу Менкеберга, Савон І. Л., Белінська В. О., Максимова О. О., Якунич А. М. (2017)
Супрун А. С. - Электропроводность тканей в эксперименте как современный способ диагностики жизнеспособности скальпированных повреждений конечностей, Олейник Г. А., Григорьева Т. Г., Цогоев А. А. (2017)
Ротар О. В. - Діагностичне та прогностичне значення ентеральної недостатності у хворих на гострий некротичний панкреатит (2017)
Бойко В. В. - Эволюция взглядов на лечение панкреонекроза, Криворучко И. А., Мушенко Е. В., Иванова Ю. В. (2017)
Годлевський А. І. - Черезпечінкове каркасне зовнішньо-внутрішнє дренування жовчних проток при обтураційній жовтяниці, Форманчук Т. В., Гудзь М. А., Форманчук А. М. (2017)
Анатолій Павлович Радзіховський до 75-річчя від дня народження (2017)
Білинський А. Я. - Про оцінку ймовірності банкрутства у випадку великих виплат, Кінаш О. М. (2016)
Борисенко О. В. - Дослідження асимптотичної поведінки коливної системи третього порядку під дією малих випадкових нелінійних періодичних збурень (2016)
Гудима У. В. - Задача найкращої у розумінні зваженої хаусдорфової відстані рівномірної апроксимації у множині неперервних відображень з компактними опуклими образами, Гнатюк В. О. (2016)
Джаббарова А. Я. - Исследование особых управлений в процессах, описываемых гибридными системами типа Россера, Мансимов К. Б. (2016)
Довгунь А. Я. - Достатні умови стійкості в середньому квадратичному розв’язків дифузійних динамічних систем автоматичного регулювання з зовнішніми збуреннями, Перун Г. М., Ясинський В. К. (2016)
Дьогтєва І. О. - Система масового обслуговування з двома обслуговуючими приладами (2016)
Ємець О. О. - Моделювання детермінованими і стохастичними задачами комбінаторної оптимізації, Барболіна Т. М. (2016)
Іванчук М. А. - Властивості області поділу для відокремлюваних ε-сіток двох множин, Калинюк А. М., Малик І. В. (2016)
Konet I. M. - Hyperbolic Boundary Value Problem for Unlimited Piecewise-Homogeneous Hollow Cylinder, Pylypiuk T. M. (2016)
Мусій Р. С. - Термонапружений стан електропровідного шару за електромагнітної дії в режимі згасної синусоїди за врахування термопружного розсіювання енергії, Дрогомирецька Х. Т., Стасюк Г. Б., Сорокатий М. І. (2016)
Ободан Н. І. - Побудова розгалуження розв’язків рівнянь Кармана за неоднорідних крайових умов, Адлуцький В. Я., Громов В. О. (2016)
Семчишин Л. М. - Погано обумовлені системи лінійних алгебраїчних рівнянь у моделі Леонтьєва (2016)
Сєров М. І. - Нелокальні перетворення еквівалентності системи рівнянь конвекції-дифузії, Приставка Ю. В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Горовий В. - Термінологічні характеристики постіндустріального суспільства, Горова С. (2016)
Гранчак Т. - Інформаційно-аналітичні структури як суб'єкти національної інформаційної політики (2016)
Іванова Н. - Інформаційні структури громадянського суспільства в процесі розбудови правової держави (2016)
Миськевич Т. - Сучасна бібліотека як мультисервісний заклад (2016)
Кулицький С. - Методичні аспекти соціально-комунікативного дослідження фінансових відносин у науковій бібліотеці (2016)
Пестрецова О. - Юридичні бібліотеки в глобалізованому світі: аспекти корпоративної взаємодії (2016)
Рябоконь О. - Державна інформаційна політика формування інформаційного суспільства: зарубіжний досвід (2016)
Тарасенко Н. - Бібліотечна складова у розвитку інформаційного суспільства (2016)
Спіріна С. - Регіональні бібліотеки в сучасних умовах розвитку інтернет-простору (2016)
Натаров О. - Забезпечення науковою бібліотекою доступу до знань як форма реалізації конституційного права людини і громадянина (2016)
Полтавець С. - "Козацький дискурс" як складова інформаційної війни (2016)
Половинчак Ю. - Дослідження ефективності української "культурної дипломатії": досвід аналізу публікацій зарубіжних ЗМІ, Саморукова О. (2016)
Бусол О. - Способи правового захисту інтелектуальної власності суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності (2016)
Іванова М. - Огляд сучасних дисертаційних досліджень з авторського та суміжного права в Україні (на основі аналізу фондів НБУВ) (2016)
Закірова С. - Довідкові видання як джерело вивчення соціально-економічної історії (на прикладі пам'ятних книжок Катеринославської губернії: ХІХ- пос. ХХ ст. (2016)
Потіха А. - Дослідження партійних засобів масової комунікації України як об'єкта бібліотечно-інформаційної діяльності (2016)
Медведєва А. - Аналіз системи оцінювання діяльності наукових закладів в Україні (2016)
Костенко Л. - Наукометрія: від нумерології до Лейденського маніфесту, Симоненко Т. (2016)
Жабін О. - Бібліометрія та альтернативні метрики (2016)
Берегельський А. - Використання інфографічних елементів у бібліотечній звітності (2016)
Булахова Г. - Рекламна стратегія просування продуктів і послуг бібліотек у соціальній мережі Facebook (2016)
Чернявська Л. - Формування гендерної толерантності - місія сучасної бібліотеки (2016)
Половинчак Ю. - Стратегія дослідження соціальних медіа як дискурсивного простору (2016)
Бондаренко В. - Мобільні додатки в бібілотечній практиці: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії (2016)
Горова С. - Бібліотечний ресурс як розподілена інформаційна база людської діяльності (2016)
Пальчук В. - Сучасна бібліотека в розвитку інформаційної взаємодії у сучасному суспільстві (2016)
Беззуб І. - Трансформація сільських бібліотек в Україні в інформаційні, соціокультурі та комунікативні центри громад (2016)
Дубас Т. - Організація видавничої діяльності в сучасній бібліотеці: нові тенденції в бібліотечному просторі (2016)
Блажкевич А. - Видавнича діяльність провідних та обласних наукових бібліотек України (2016)
Струнгар В. - Методологія дослідження контенту бібліотечних сторінок у соціальних медіа (2016)
Якименко Ю. - Соціальні медіа як інструмент дослідження проблем регіонального розвитку (2016)
Желай О. - Перспективні напрями бібліотечного сервісу в соціологічних дослідженнях (2016)
Гах І. - Мультимедійні технології в бібліотечних мережах (2016)
Соколова І. - Використання комп'ютерних технологій бібліотек в опрацюванні вітчизняних періодичних видань (2016)
Медведєва В. - Особливості процесу соціалізації особистості в умовах інформаційного суспільства (2016)
Каращук О. - Бібліотека в сучасному інформаційному просторі (2016)
Вихідні відомості (2016)
Авшенюк Н. М. - Тенденції професійного розвитку вчителів у розвинених англомовних країнах в умовах глобалізації) (2016)
Давиденко А. А. - Необхідність зміщення акцентів у освітньому процесі з передачі готових знань до розвитку здібностей людини (2016)
Добош О. М. - Проблема становлення і розвитку професійної підготовки майбутніх вихователів на Закарпатті (2016)
Кобаль В. І. - Розвиток освіти в Угорщині: історико-педагогічний аспект (2016)
Молнар Т. І. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів (2016)
Повідайчик О. С. - Дослідницькі ролі соціальних працівників у процесі професійної діяльності (2016)
Примакова В. В. - Ґенеза післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні (2016)
Скляренко І. Ю. - Роль і місце виробничих практик у професійній підготовці фахівців для українських залізниць у 20 – 60 р.р. XX століття (2016)
Човрій С. Ю. - Розвиток професійної педагогічної освіти на Закарпатті (друга половина XVIII – початок ХХ століття) (2016)
Garai Imre - Еgy tanárképző internátus tanári karának változásai, 1936-1950 között (2016)
Габовда А. М. - Соціокультурна спрямованість іншомовної підготовки у вищій школі (2016)
Климова К. Я. - Дистанційна форма навчання української мови за системою Moodle: проблеми і перспективи (2016)
Ксенофонтов С. С. - Особистісно – орієнтовані аспекти практичної підготовки майбутнього фахівця у навчально – педагогічному процесі на профільній кафедрі (2016)
Кудикіна Н. В. - Моделювання процесу формування професійної компетентності у майбутніх учителів початкової школи, Романенко К. А. (2016)
Майданик О. В. - Відбір принципів і методів формування громадянської компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Павко А. І. - Професійно-педагогічна компетентність викладача вищої школи в контексті тенденцій розвитку сучасної університетської освіти, Курило Л. Ф. (2016)
Павлиш Т. Г. - Модель розвитку професійної мобільності викладача коледжу (2016)
Пермінова Л. А. - Стратегії дидактичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Синевич І. С. - Педагогічне моделювання в умовах квазіпрофесійної діяльності (2016)
Кузьма-Качур М. І. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями на уроках природознавства, Горват М. В. (2016)
Lavrenova M. - Formation of primary school children’s economic competence in the course of study "interersting economy", Lavrenova N. (2016)
Нос Л. С. - Проблеми підготовки вчителя у сучасній педагогічній науці, Савка Ю. Т. (2016)
Пинзеник О. М. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі вивчення дисциплін природознавчого циклу (2016)
Розман І. І. - Виховання творчих здібностей: конструктивні підходи в умовах формування компетентнісної особистості (2016)
Тягур В. М. - Робота з викидними матеріалами як спосіб стимулювання творчої діяльності молодших школярів (2016)
Фенчак Л. М. - Превентивне виховне середовище школи як основа соціального захисту підростаючого покоління, Шпеник Т. Е. (2016)
Хома О. М. - Роль уроків літературного читання у вихованні гуманної особистості (2016)
Черепаня Н. І. - Педагогічний аспект національного виховання дітей дошкільного віку (2016)
Швардак М. В. - Академічна лекція у системі професійної підготовки сучасного фахівця (2016)
Шевчук І. В. - Підготовка майбутнього вчителя до використання графічних схем складених задач для розвитку мислення учнів на уроках математики в початковій школі (2016)
Lypchanko-Kovachyk O. V. - Scientific basis of implementation interactive technologies in school (2016)
Василинка М. І. - Роль аудиторної роботи у формуванні професійного спілкування майбутніх учителів початкової школи, Лалак Н. В. (2016)
Вернигора О. Л. - Формування лінгвокраїнознавчої компетентності учителів української мови та літератури на засадах компетентнісного підходу (2016)
Лащук Н. М. - До проблеми медіакомпетентності як результату медіаосвіти (2016)
Моргун А. В. - Лингводидактический аспект антропоцентрической парадигмы языкознания (2016)
Розлуцька Г. М. - Проблема морального ідеалу на сторінках духовно-літературного часопису "Листок" (2016)
Теличко Н. В. - Культурологічний підхід як основа формування лінгвокультурної іншомовної компетенції (2016)
Товканець Г. В. - Етична культура у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи (2016)
Фенцик О. М. - Формування умінь досліджувати мовну специфіку художнього твору в майбутніх фахівців початкової освіти (2016)
Бокша Н. І. - Особливості підготовки фахівців легкої промисловості у вищій школі Чехії та Словаччини на сучасному етапі (2016)
Гарапко В. І. - Відкритий Університет та його роль у розвитку педагогічної освіти вчителя початкових класів у Великій Британії (2016)
Кляп М. І. - Реалізація європейських підходів у реформах української освіти: конкретні результати в дії (2016)
Мішак В. М. - Практичні аспекти підготовки майбутніх вчителів іноземних мов у Австрії (2016)
Попадич О. О. - Роль правового виховання студентів у академічній мобільності як інтеграційного процесу в сфері освіти (2016)
Попович Н. М. - Неперервна професійна підготовка вчителя музики в Республіці Польща (2016)
Товканець О. С. - Проблема професійного удосконалення керівників освітніх установ в діяльності міжнародних організацій (2016)
Алмаші І. І. - Соціальні мережі як засіб формування екологічної культури молоді (2016)
Березовская Л. И. - Адаптация студентов к учёбе в высшем учебном заведении, Греба И. З. (2016)
Бойко А. Т. - Професійне самовизначення й адаптація молодих вчителів, Соломка Е. Т. (2016)
Карандашев Ю. Н. - Истоки психологии развития в трактате "О душе" Аристотеля (2016)
Корнієнко І. О. - Корекція опанувальної поведінки у розрізі аналізу поняття "ситуації" у психології (2016)
Тягур Л. М. - Сміхотерапія як засіб емоційно-особистісного розвитку старших дошкільників (2016)
Юрков О. С. - Феномен прив’язаності в дошкільному віці, Литко Е. С. (2016)
Барчій М. С. - До проблеми формування психологічної культури педагога (2016)
Березовська Л. І. - Психологічна готовність студентів до розв’язання конфліктів, Конц Т. С. (2016)
Варга В. С. - Проблема професійного становлення майбутніх вчителів, Грицовляк О. В. (2016)
Іванова В. В. - Психологічні умови розвитку творчої конкурентоспроможної особистості студента вищого навчального закладу (2016)
Комар О. А. - Організація тренінгових занять для засвоєння студентами інтерактивних технологій (2016)
Пустовойт М. В. - Особистісна безпека як складова соціальної зрілості (2016)
Содержание (2016)
Спиридоненко В. В. - Хронічний калькульозний простатит: етіологія, патогенез, діагностика та сучасні методи лікування (2016)
Шамраєв С. М. - Актуальні проблеми лікування та профілактики доброякісної гіперплазії передміхурової залози (за матеріалами 12-го Південно-східного європейського мітингу SEEM Європейської асоціації урологів) (2016)
Горпинченко И. И. - Мужчина в ХХI веке: проблемы позднего гипогонадизма, Спиридоненко В. В. (2016)
Возіанов С. О. - Нове у лікуванні хворих на нефролітіаз, ускладнений інфекцією верхніх сечових шляхів, Коваль Д. В., Руденко А. В., Желтовська Н. І. (2016)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности препарата Тамсин Форте в лечении мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В., Костюченко С. А., Красовский В. М. (2016)
Бойко А. І. - Вплив інфравезикальної обструкції, зумовленої доброякісною гіперплазією передміхурової залози, на патофізіологічні зміни сечового міхура у пацієнтів з метаболічним синдромом, Шмуліченко О. В. (2016)
Shypelyk O. V. - Impact of operations upon systematic microcirculation in case of pyeloureteral junction obstructions, Zhuravchak A. Z., Vorobets D. Z. (2016)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности препарата Эверест в терапии эректильной дисфункции, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2016)
Гурженко Ю. М. - Особливості сексуальних розладів у чоловіків із виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки, Сорока В. В. (2016)
Горпинченко І. І. - Ефективність та переносимість дієтичної добавки Катарсис Форте у пацієнтів з еректильною дисфункцією, Ситенко А. М. (2016)
Кочарян Г. С. - Классификации оргазма и пути его достижения (2016)
Гурженко Ю. М. - Оцінка психоемоційного стану чоловіків із сексуальними розладами та симптомами порушення нижнього сечового тракту, Квач М. Д. (2016)
Сакало А. В. - Зміни показників спермограми та рівня фолікулостимулювального гормону у хворих на семіному яєчка І стадії після ад’ювантної терапії карбоплатином (2016)
Березняков И. Г. - Проблемы резистентности бактерий к антибиотикам и пути их решения в урологической практике (2016)
Никитин О. Д. - Современные представления об антибактериальной терапии нозокомиальных инфекций мочевых путей (2016)
Возіанов С. О. - Контроль хемолітичної активності фітотерапії за допомогою променевої діагностики у пацієнтів з уролітіазом єдиної нирки, Мороз О. Л., Гурженко А. Ю. (2016)
Литвинець Є. А. - Дослідження ефективності та безпечності використання препарату Епадол Нео при лікуванні хворих на екскреторно-токсичне безпліддя, Литвинець-Кондрат В. Є. (2016)
Нуріманов К. Р. - Антиоксидантна терапія пацієнтів з екскреторно-токсичною безплідністю при хронічному абактеріальному простатиті, Савченко В. С., Порошина Т. В., Недогонова О. А., Драннік Г. М. (2016)
Горпинченко И. И. - Эффекты препарата Простекс (ректальные суппозитории с простатиленом) у пациентов с простатическим болевым синдромом, Сытенко А. М. (2016)
Мицик Ю. О. - Диференційна діагностика малих ниркових новоутворень: ефективність застосування вимірюваного коефіцієнта дифузії дифузійно-зважених зображень МРТ в якості променевого біомаркеру нирково-клітинного раку, Дутка І. Ю., Борис Ю. Б., Комнацька І. М., Дац І. В., Чернова Н. В., Воробець Д. З. (2016)
Жильчук Ю. В. - Експресія CD44 та CD24 у пухлинній тканині у хворих на рак передміхурової залози, Сакало В. С., Григоренко В. М., Сакало А. В., Задворний Т. В., Лук’янова М. Ю., Чехун В. Ф. (2016)
Головко С. В. - Роль біомаркерів та геномних факторів при активному спостереженні у хворих на рак передміхурової залози, Савицький О. Ф. (2016)
Мендусь С. П. - Заходи з підвищення ефективності роботи дренажу рисових систем (2016)
Кузьмич Л. В. - Сучасні вимоги енергозберігаючої політики щодо механічних вимірювань витрат води та теплової енергії, Кузьмич А. А. (2016)
Клімов С. В. - Аналіз сучасних технологій реконструкції ґрунтових дамб, Немоловська Н. А., Андрюк І. М. (2016)
Герасімов Є. Г. - Оцінка надійності стабілізаторів тиску в трубопровідних системах, Герасимов Г. Г. (2016)
Кузьмич Л. В. - Сучасний технічний стан меліоративного фонду Маневицького району Волинської області, Каращук М. М., Кузьмич А. А. (2016)
Ольховик О. І. - Можливості використання мікрогідротурбін на зрошувальних каналах для вирішення питань локального енергозабезпечення, Міськов М. О. (2016)
Кузьмич Л. В. - Визначення істотних тисків на транскордонні поверхневі водні об’єкти Рівненської області в сучасних умовах, Заяць М. В., Кузьмич А. А., Переходько І. В. (2016)
Турченюк В. О. - Фільтраційні процеси на рисових зрошувальних системах та їх вплив на формування еколого-меліоративного стану ґрунтів (2016)
Хлапук М. М. - Вплив гідравлічних параметрів потоку на пропускну здатність русла та заплави на передгірських ділянках річок, Ясінська Л. Р., Фещенко Л. В. (2016)
Шквир І. М. - Моделювання впливу водної ерозії на ґрунти (2016)
Ніколайчук О. М. - Обґрунтування гранично допустимих конструктивних параметрів гідроавтоматичного регулятора рівня з подовженим гідравлічним зв’язком, Меддур А. С. Е. (2016)
Бомба А. Я. - Числові методи квазіконформних відображень моделювання повільного руху рідини у водоймах, Бойчура М. В., Савюк Є. В. (2016)
Маланчук З. Р. - Підземна газифікація покладів вугілля, Заєць В. В., Сольвар Л. М., Романчук С. С. (2016)
Маланчук З. Р. - Методи перетворення вугілля в газоподібний енергоносій на місці залягання, Заєць В. В., Сольвар Л. М., Романчук С. С. (2016)
Христюк А. О. - Результати натурних досліджень автоматизованого телевізійного комплексу свердловинного гідровидобутку на розсипних родовищах, Маланчук Є. З. (2016)
Маланчук З. Р. - Сучасні напрямки використання та переробки техногенних родовищ фосфогіпсу, Васильчук О. Ю., Оксенюк Р. Р. (2016)
Луценко С. О. - Дослідження взаємозв'язку ширини робочого майданчика і довжини фронту гірничих робіт (2016)
Симоненко В. І. - Технологічні аспекти екологозберігаючої доробки нерудних кар’єрів при їх ліквідації та консервації, Павличенко А. В., Черняєв О. В., Гриценко Л. С., Савенков С. С. (2016)
Климюк Ю. Є. - Математичне моделювання процесу доочистки води від домішок у багатошаровому швидкому фільтрі з пористим завантаженням (2016)
Одуд Л. М. - Застосування шару завислого осаду для пом’якшення води в пінополістирольних фільтрах (2016)
Назаров С. М. - Оптимізація енергетичних параметрів промивної системи сітчастих струменереактивних фільтрів великої продуктивності, Солодкий О. Д. (2016)
Филипчук В. Л. - Очищення води у фільтраційно-регенераційних біоплато, Бондар О. І., Курилюк М. С., Айайа Анієфіок, Кривошей П. П., Курилюк О. М., Почтар О. В. (2016)
Квартенко О. М. - Інтенсифікація роботи станції знезалізнення слабкокислих підземних вод з низьким лужним резервом (2016)
Орлов В. О. - Математичне моделювання контактного знезалізнення підземних вод для питного водопостачання, Мартинов С. Ю., Куницький С. О. (2016)
Бачишин Б. Д. - Визначення параметрів підкранових колії безвідбивним електронним тахеометром (2016)
Остапчук С. М. - Картографічне моделювання основних агрохімічних властивостей ґрунтів Волинської області, Мартинюк П. Ю. (2016)
Кочмарський В. З. - Вплив магнітного поля на реакції у водних розчинах (2016)
Сталінська І. В. - Аналіз впливу полігонів твердих побутових відходів на водні ресурси (на прикладі Дергачівського полігону) (2016)
Корчик Н. М. - Окисно-відновні процеси та хімічне осадження в технологіях регенерації Ферум (ІІ, ІІІ)-хлоридних та сульфатних висококонцентрованих розчинів травлення, Буденкова Н. М., Кирилюк С. В. (2016)
Марчук М. М. - Обґрунтування параметрів люнетів для відрізання профільних заготовок, Марчук Н. М., Гевко І. Б., Комар Р. В., Клендій В. М. (2016)
Кондратюк О. М. - Розширення технологічних можливостей вібраційної обробки деталей, Гевко Б. М., Ляшук О. Л., Галан Ю. Я. (2016)
Аврука І. С. - Дослідження математичної моделі процесу переміщення мехатронного пристрою в трубопроводі (2016)
Lukianchuk O. Р. - Research of Performance of the Working Body of the Single–Bucket Backhoe Excavator, Zahurskyi A. (2016)
Кусковець С. Л. - Шляхи вирішення проблем евакуації людей з будинків підвищеної поверховості на випадок пожежі, Москалик С. О. (2016)
Проценко С. Б. - Застосування комп’ютерного моделювання будівель для варіантного аналізу ефективності заходів з енергозбереження, Новицька О. С., Ковальчук В. П. (2016)
Сорока В. С. - Інформаційне забезпечення реалізації положень європейських стандартів вищої освіти у національному університеті водного господарства та природокористування, Лагоднюк О. А., Корбутяк В. І., Пшеюк О. О., Васильєва Г. Є. (2016)
Кундрат А. М. - Антиплоска деформація пружного тіла з системами колінеарних армуючих елементів різної кількості (2016)
Андрушков В. І. - Про можливість розрахунку оболонок довільної форми в прямокутних координатах з урахуванням неоднорідності її матеріалу по серединній поверхні, Гуртовий О. Г. (2016)
Дейнека О. Ю. - Напружена посадка замкненого кругового стрижня в круговий отвір нескінченної ізотропної пластинки, Сяський В. А. (2016)
Малець В. М. - Формування двошарових епоксикомпозитних покриттів під впливом фізичних полів, Кашицький В. П. (2016)
Стрілець О. Р. - Напружений стан напівпружної призматичної шпонки з замкнутими пружними ділянками на торцях, Стрілець В. М. (2016)
Петрівський Я. Б. - Алгоритм розрахунку траєкторії слабкомагнітної частинки при збагаченні методом сухої магнітної сепарації, Зубарєв А. І. (2016)
Двадцать лет – сорок конференций "Применение лазеров в медицине и биологии" (2013)
Колупаєва Т. В. - Застосування фотонно-магнітних матриць Коробова А. - Коробова В. "Барва-Флекс/24ФМ" для фототерапії в умовах санаторію, Цодикова О. А., Кривошликов Ф. І., Хакимова Г. Л. (2013)
Борисова Э. Г. - Использование синего света при терапии некоторых форм глосситов (2013)
Калинин Е. С. - Клиническая эффективность фототерапии симптоматического гингивита при генерализованном пародонтите первой степени излучением светодиодного активатора "LED-АКТИВ 05", Лунева В. А. (2013)
Федоров С. Н. - Применение фото- и фотомагнитной терапии в лечении пациентов старших возрастных групп, Джужа Т. В., Ткалина А. В. (2013)
Странадко Е. Ф. - Конференции по лазерной медицине как летопись двадцати лет развития фотодинамической терапии в России и Украине (2013)
Anu Mäkelä - Lasers in research and therapy: discoveries throughout the years (2013)
Залесская Г. А. - Изменение показателей оксигенации крови при фотогемотерапии (2013)
Горбунова Н. Б. - Изменение активности супероксиддисмутазы и каталазы в крови и иммунокомпетентных органах крыс с системным воспалением под влиянием непрерывного низкоинтенсивного лазерного излучения видимого диапазона спектра, Батай Л. Е., Водчиц А. И., Улащик В. С., Орлович В. А. (2013)
Войцехович В. С. - Исследование светоабсорбционных свойств биологической ткани и их значение для лазерной терапии, Ганул В. Л., Зайцев С. Л., Кравченко А. Н., Мамута А. Д., Холин В. В. (2013)
Долинский Г. А. - Каталитическая активность золотых наностержней при облучении на частоте плазмонного резонанса (2013)
Завадська Т. С. - Опосередкована фотолоном фотодинамічна терапія експериментальних гліом, Таранець Л. П., Тромпак О. О. (2013)
Стрельченко Ю. И. - Монотерапия ожогов полихроматическим поляризованным светом: физиологические механизмы, Гуляр С. А., Ельский В. Н. (2013)
Карандашов В. І. - Біологічні ефекти синього світла та перспективи їх використання в практичній медицині (2013)
Русанов К. В. - За синей птицей. Часть І, Русанова Е. Г. (2013)
Байбеков И. М. - Воздействие светодиодного излучения аппарата "Барва – Флекс/СИК" на заживление экспериментальных ран, Бутаев А. Х., Хашимов Ф. Ф., Мардонов Д. Н., Байбеков А. И. (2013)
Рожман А. О. - Методологія реалізації оптико-електронного каналу офтальмоскопа для діагностування патологій сітківки ока, Павлов С. В., Івасюк І. Д., Тарновський М. Г. (2013)
Заболотна Н. І. - Застосування поляризаційного картографування двошарових біологічних об’єктів для діагностики стану одного з парціальних шарів, Павлов С. В., Івасюк І. Д. (2013)
Москвин С. В. - Математическая модель первичного механизма биологического действия низкоинтенсивного лазерного излучения (2013)
Кокодий Н. Г. - Анализ спектра сердечного ритма по данным фотопульсограммы, Тиманюк В. А., Измайлов Д. Ю. (2013)
Посохов Н. Ф. - Лечение вторичной невралгии языкоглоточного нерваметодом фотодинамической терапии (случай из практики), Свириденко Л. Ю., Странадко Е. Ф., Холин В. В., Самойленко В. В. (2013)
Тондий Л. Д. - О действии света на физиологические меры защиты организма, Закревская Е. Л. (2013)
Реферати публікацій з фотомедицини (2013)
Саврук М. П. - Розподіл напружень на контурі кутового закругленого вирізу за антиплоскої деформації, Казберук А., Тарасюк Ґ. (2011)
Кривий О. Ф. - Кругова міжфазна тріщина в неоднорідному трансверсально-ізотропному просторі (2011)
Стащук М. Г. - Вплив зовнішніх навантажень на перерозподіл водню у металі біля концентраторів напружень (2011)
Попов В. Г. - Крутильні коливання скінченного пружного циліндра зі зовнішньою кільцевою тріщиною (2011)
Мирсалимов В. М. - Частичное закрытие трещин в тепловыделяющем перфорированном массиве, Вагари А. Р. (2011)
Toribio J. - Environmentally-assisted fatigue crack growth in prestressing steel wires, Matos J. C., González В., and Escuadra J. (2011)
Гавриш В. І. - Крайова задача теплопровідності для кусково-однорідного шару з чужорідним включенням, Косач А. І. (2011)
Євтушенко О. - Числовий та аналітичний розв’язки теплової задачі тертя під час гальмування, Куцєй М., Гжесь П. (2011)
Федірко В. М. - Закономірності термодифузійного насичення титанових сплавів з аморфного бору в азоті, Погрелюк І. М., Самборський О. В. (2011)
Маркашова Л. И. - Оценка прочности и трещиностойкости металла железнодорожных колес после длительной эксплуатации, Позняков В. Д., Гайворонский А. А., Бердникова Е. Н., Алексеенко Т. А. (2011)
Арендар Л. А. - Вплив навантаження на деформування поверхневого шару сталей з борохромовим покривом, Василів Х. Б., Широков В. В. (2011)
Пашечко М. І. - Оцінка зносотривкості евтектичних покривів системи Fe–Mn–C–B, легованих Si, Ni і Cr, з використанням багатокритеріального аналізу, Монтусєвич Ю. (2011)
Левицький В. О. - Фазові рівноваги в системі Y–Hf–Fe та воденьсорбційні властивості сплавів, Бабіжецький В. С., М'якуш О. Р., Ковальчук І. В., Рябов О. Б., Котур Б. Я. (2011)
Ünal I. - The influence of artificial saliva on NiTi orthodontic wires: a study on surface characterization, Zor S., and Atapek H. (2011)
Wykpis K. - The influence of current density of deposition on Zn–Ni coatings properties, Popczyk M., Niedbała J., Budniok A., Łągiewka E. (2011)
Назарчук З. Т. - Дифракція пружної SH-хвилі на міжфазній тріщині у жорсткому з’єднанні шару з інтерфейсом, Куриляк Д. Б., Войтко М. В., Кулинич Я. П. (2011)
Карпаш М. О. - Оцінка втрат енергії акустичних коливань за ультразвукового контролю в середовищі природного газу, Котурбаш Т. Т. (2011)
Дмитрах І. М. - Українсько-грецький симпозіум з механіки руйнування матеріалів і міцності конструкцій, Студент О. З. (2011)
List of papers published in "Physicochemical Mechanics of Materials" in 2011 (2011)
Authors’ index (2011)
Бульвінський А. Г. - Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 1. Сибірське обласництво: др. пол. ХІХ – початок ХХ ст. (2015)
Бульвінський А. Г. - Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 2. Тенденції сепаратизму сучасного Сибіру: від радянських до пострадянських часів (2015)
Дудко І. Д. - До питання про національні тенденції політичного відродження України періоду перебудови (2015)
Клименко Н. П. - Координаційна та культурно-просвітня робота Івана Крип’якевича в Крайовому Комітеті військових могил: маловідомі сторінки (2015)
Могильний Л. П. - Українське питання: еволюція поглядів С. Єфремова (2015)
Ніколаєва Т. М. - Релігійний вплив на суспільну ідеологію та меценатство в Підросійській Україні (2015)
Обметко О. М. - Роль земств у сфері охорони здоров’я населення українських губерній в останній чверті ХІХ ст. (2015)
Сацький П. В. - Принципи організації та здійснення правоохоронної діяльності в державах тюрків раннього середньовіччя (2015)
Сухобокова О. О. - Українська діаспора як чинник підтримки України США і Канадою в умовах російської агресії у 2014 р. (2015)
Терещенко Н. В. - Особливості трудового менталітету української нації (2015)
Фігурний Ю. С. - Українські державницькі процеси в другій половині XVIII століття (до питання про козачі військові формування) (2015)
Шульженко Ф. П. - Конституційні та адміністративно-правові питання становлення громадянського суспільства в Україні: історія і сучасність (2015)
Глазов Д. В. - Британська модель мультикультуралізму: успіхи та прорахунки (2015)
Кабанець Р. Ю. - Військове найманство Візантійської імперії: традиції і специфічна роль Київської Русі (2015)
Топчій О. С. - Вчительство як інструмент антирелігійної пропаганди в сільській школі 1920–1930-х років (на прикладі Чернігівщини) (2015)
Хан Є. В. - Академічна мобільність як важлива складова інтеграції вищої освіти Російської Федерації до Європейського освітнього простору (2003-2010 роки) (2015)
Привітання ректора (2013)
Дьомін М. М. - Спеціалізованій вченій раді Д 26.056.09 – 15 років, Ісаєв О. П., Погорєльцев В. М., Чередніченко П. П. (2013)
Лаврик Г. И. - Системные принципы реконструкции жилой среды города, Щербакова Т. П. (2013)
Тімохін В. О. - Відзив на монографію професора Абизова Вадима Адільйовича "Теорія розвитку архітектурно-будівельних систем" (2013)
Антипенко Є. Ю. - Аналіз методів вирішення проблеми функціонально-планувальної оптимізації приморських міст АР Крим, Доненко В. І., Одінцова Є. О. (2013)
Баб’як В. І. - Передумови створення житла для мігрантів в призмі нормативно-правової бази України (2013)
Бакало Е. А. - Основные принципы реновации промышленных территорий и объектов промышленного назначения (2013)
Банах В. А. - Особливості урахування просторової роботи конструкцій будівель і ґрунтових основ у складних інженерно-геологічних умовах, Фостащенко О. М. (2013)
Богданов С. С. - Побудова математичної моделі результатів виміряних кутів електронним тахеометром в умовах вібрацій на основі експериментальних даних (2013)
Броневицький С. П. - Основні напрямки моделювання будівництва доступного житла у генеральних планах крупних міст (2013)
Веркалець І. М. - Принципи архітектурно-планувальної організації рекреаційних ландшафтів з урахуванням естетики природного довкілля (2013)
Водяник А. О. - Методи визначення концентрацій аероіонів та вмісту пилу у повітрі виробничих приміщень, Віднічук Т. В. (2013)
Габрель М. М. - Архітектурно-просторова морфогенеза сіл та сільського розселення Львівської області (2013)
Габрель М. М. - Структура і формулювання містобудівних задач (2013)
Голубенко В. В. - Визначення коефіцієнтів впливу типу житлової забудови на радіус пішохідної доступності (2013)
Гомон О. О. - Принципи розташування навчально-виховних комплексів в житловій забудові (2013)
Горковчук Д. В. - Аналіз інтегрування геоінформаційних ресурсів систем просторового планування територій в європейську інфраструктуру геопросторових даних INSPIRE (2013)
Грицюк Л. С. - Особливості інтеграції дітей з особливими потребами в соціальне середовище за допомогою архітектурних засобів, Ткачук Т. М. (2013)
Давиденко В. В. - Типи позаквартирних приміщень та ступені доцільності їх розміщення в структурі житлового будинку і прибудинковій території (2013)
Дёмин Н. М. - О применении методов теории потенциала в градостроительных задачах, Гоблик А. В. (2013)
Денисенко Н. О. - Проблеми ресурсного забезпечення розвитку міст (2013)
Диба Ю. Р. - Новгород на Волхові ІХ–Х ст., як історіографічний міф (2013)
Дивак В. І. - Вертикальні музеї та вертикальні розширення музеїв (2013)
Доненко В. І. - Шляхи покращення систем використання та обслуговування засобів механізації будівельних підприємств, Антипенко Є. Ю., Іщенко О. С., Кулік М. В. (2013)
Драпиковский А. И. - Затратный подход: эволюция концепции, Иванова И. Б. (2013)
Дубова С. В. - Транспортное обслуживание городских агломераций (2013)
Єфіменко В. І. - Пам'ятники індустріальної спадщини залізничної станції Кривий Ріг Головний в структурі техногенного туризму, Сухан О. П., Кочергін П. С., Гришковець Т. Ю. (2013)
Жовква О. І. - Значення іконостасу у православних культових спорудах (2013)
Жупаненко І. В. - Частоти власних коливань прямокутної шарнірно-обпертої пластини. Повідомлення 2: чисельні експерименти, Чибіряков В. К. (2013)
Зінов'єва О. С. - Архітетурна екологія та екологічна інфраструктура (2013)
Зінов'єва О. С. - Принципи гармонізації ритмічного розвитку міського планування (2013)
Іванова О. В. - Особливості впливу морфологічної складової на характер структурних елементів композиції графічних об’єктів реклами (2013)
Іваночко У. І. - Особливості архітектурно-просторової організації громадської забудови на реструктуризованих промислових територіях, Засадній М. Л. (2013)
Іваночко У. І. - Архітектурна форма і простір міста: гуманізація громадського простору, Іськович Н. В. (2013)
Іваночко У. І. - Організація торгово-громадських просторів в історичному середовищі міста, Курило І. В. (2013)
Катушков В. О. - Результати ректифікації "сирих" знімків центральної проекції (2013)
Кисіль С. С. - Питання будівництва багатоповерхових автостоянок у найзначніших містах України (2013)
Клюшниченко Є. Є. - Гуманізація міського середовища (2013)
Колчунов В. І. - Методика визначення жорсткості плосконапружених і стрижневих залізобетонних складених конструкцій при сейсмічних впливах, Омельченко К. В., Тугай Т. В., Мар’єнков М. Г. (2013)
Корнєва О. В. - Історичні комплекси як об’єкти реконструкції (2013)
Кравченко З. М. - Дослідження точності та періодичності геодезичного моніторингу висотних споруд (2013)
Кравченко І. Л. - Особливості формування мережі центрів медично-соціальної реабілітації для дітей та підлітків з фізичними вадами (2013)
Краснянский Г. Е. - Методика электрофизических исследований бетона на ранних стадиях твердения, Азнаурян И. А., Кучерова Г. В. (2013)
Кузьменко Т. Ю. - Транспортна інфраструктура та міграційні процеси як пріоритетні фактори розвитку сільських поселень (на прикладі приміської зони м. Суми) (2013)
Куліков П. М. - Функціональні параметри галузевої теорії "геометрична економетрика" в контексті ефективного управління, Бондар О. А. (2013)
Лавріненко Л. І. - Особливості проектування та аналіз конструктивного рішення металевого купольного покриття аквапарку, Уманець Д. В. (2013)
Лапенко О. І. - Дослідження конструкцій покриття із сталезалізобетону, Тимошенко Л. М. (2013)
Левківський Д. В. - Визначення напружено-деформованого стану двошарової конструкції методом прямих (2013)
Линник І. Е. - Зв'язок компонентів, що впливають на еволюцію ергономічної системи "ВТМС" у замкнутому стані (2013)
Литвиненко І. В. - Практичні аспекти встановлення земельних сервітутів в містах, Проскурка О. О. (2013)
Лісниченко С. В. - Предметна кваліметрія в містобудуванні (2013)
Логвиненко О. С. - Формування структури та зв’язків рекреаційної системи малого міста з перспективою розвитку кластера (2013)
Лозинская В. А. - К вопросу создания градостроительного кадастра населённых пунктов, Назаров Г. А. (2013)
Лозинська А. О. - Формування архітектурного простору бальнеологічних курортів, Якубовський В. Б., Данчак І. О. (2013)
Лукомська І. О. - Оцінка сучасного стану архітектурно-ландшафтної організації долинного простору р. Чорний Черемош на фрагменті Красник-Устеріки (2013)
Максименко Т. В. - Система обслуговування туристів на території України (2013)
Маліновська О. В. - Проблеми організації територій та використання земель селищ міського типу, Мельничук О. Ю., Черняга П. Г. (2013)
Мамедов Т. А. - Аналітичні вирази, що описують поширення шуму на забудованих територіях (2013)
Махиня А. А. - Формування комунікативних компетенцій у навчанні іноземної мови в технічному вищому навчальному закладі (2013)
Менейлюк А. И. - Современные технологии выравнивания крена здания, Галушко В. А., Шавва К. И., Колодяжная И. В., Менейлюк И. А., Пидойма А. С. (2013)
Михайленко В. Є. - Рекламний дизайн: дослідження термінологічної бази, Прищенко С. В. (2013)
Михайлов А. В. - Количественный показатель трудности сообщения (2013)
Наголкіна З. І. - Вплив випадкових факторів на теплопровідність будівельних огороджувальних конструкцій (2013)
Обідний О. Б. - Аналіз динаміки розвитку мережі об’єктів шкільного обслуговування Ново-Санжарського району (2013)
Осєтрін М. М. - Факторний аналіз витрат паливно-мастильних матеріалів транспортного потоку на перетинах міських магістралей, Тарасюк В. П. (2013)
Осипов С. А. - Классификация характерных дефектов и повреждений арочных конструкций и сводов памятников архитектуры (2013)
Осипов А. Ф. - Параметризация строительно-технологических характеристик объектов реконструкции (2013)
Осиченко Г. О. - Представлення про естетичний об’єкт в дослідженнях (2013)
Откаленко-Повалінська М. Ю. - Історія формування архітектурних об’єктів на складних територіях. аналіз ІІ та ІІІ періодів (2013)
Паніна О. В. - Лексико-семантичні та стилістичні особливості науково-технічних текстів (на матеріалі англійської мови) (2013)
Пеньков В. А. - Усовершенствованная модель влияния подработки на продольный профиль автомобильной дороги (2013)
Пеньков В. А. - Оценка состояния водоотвода на городских автодорожных мостах (2013)
Перькова М. В. - К проблеме сущности и функционально-пространтсвенной структуры архитектурных объектов, Лаврик Г. И. (2013)
Пестрикова А. Г. - Влияние элементов природного ландшафта на планировочный модуль градостроительных структур (2013)
Петрова Т. І. - Особлівости впровадження іноваційних методів навчання іноземним мовам студентів немовних вищіх навчальних закладів, Щукіна Е. І. (2013)
Петрук Ю. О. - Еволюція типів спортивних будівель та споруд (2013)
Петруня О. М. - Вплив планувальноï та транспортноï структур мicта на формування системи технiчного обслуговування легкових автомобiлiв iндивiдуального користування (на прикладі міст України) (2013)
Пиличева М. О. - Анализ кадастровых статистических данных при разграничении форм собственности на землю (2013)
Плешкановська А. М. - Методи оцінки ефективності деяких видів реконструкції (2013)
Приймаченко О. В. - Аналіз впливу екологічних навантажень на екологічну ситуацію у м. Києві (2013)
Богуміл Пухирж - Особливості розрахунку вартості реверсії в Чеській Республіці, Солоділова Л. В. (2013)
Рейцен Е. А. - Проблема безопасности движения пешеходов в тёмное время суток и пути её решения, Кучеренко Н. Н. (2013)
Рижик В. М. - Класифікація сучасних автовокзалів (2013)
Савйовский А. В. - Факторы оценки эффективности инвестиционно - строительного проекта в условиях города (2013)
Савченко О. О. - Прийоми організації території православних комплексів за умови формування зон психологічної реабілітації (2013)
Самедов А. М. - Консолидация слабого грунтового массива от воздействия подземного сооружения в полупространстве, Ткач Д. В. (2013)
Светличная О. С. - Условия формирования ревалоризационных мероприятий (2013)
Семененко М. В. - К вопросу транспортной комфортности проживания в современных украинских городах, Шилова Т. А. (2013)
Семененко М. В. - До питання інженерних вишукувань при проектуванні та реконструкції транспортних споруд в межах міста (2013)
Сеньковська Я. - Тенденції використання та розвитку промислових територій в генеральних планах м. Львова 1993 р. та 2008 р. (2013)
Скрипаль О. М. - Еволюція житлового середовища в аспекті екологічного підходу до формування (2013)
Соколенко В. М. - К вопросу количественной оценки факторов угроз градостроительной деятельности, Усенко В. Н. (2013)
Соловей Д. А. - Особенности консервации объектов капитального строительства (2013)
Солуха І. Б. - Дослідження питання діоксинів у навколишньому середовищі (2013)
Станкевич А. М. - Розрахунок балки-стінки методом "прямих”, Левківський Д. В., Тімофєєв А. С. (2013)
Стародуб І. В. - Перспективи територіального розвитку міст України в постіндустріальному суспільстві (2013)
Сулима-Самуйло Г. Д. - Особливості плати земельного податку за об’єкти, розташовані у підземному просторі, Малашевський М. А., Зарудна О. О. (2013)
Тарасенко І. П. - Методичний зміст заняття з іноземної мови: функціональність, як його складова (2013)
Тонкачеєв Г. М. - Нова система нормування витрат часу для прийняття технологічних рішень (2013)
Усенко Н. В. - Результаты экспериментальных исследований образования наклонных трещин в железобетонных составных конструкциях (2013)
Царенко С. О. - Актуальні проблеми охорони та збереження пам’яток архітектури, Білоус М. Ю. (2013)
Чала О. А. - Засоби ландшафтної архітектури та вимоги до них в безбар'єрному середовищі (2013)
Чертков О. Ю. - Конструкції гідроізоляції – новий розділ у складі проектно-кошторисної документації, Соловей Д. А. (2013)
Чибіряков В. К. - Оцінка напружено-деформованого стану магистрального газопроводу для визначення геодезичної точності вимірювання, Старовєров В. С., Нікітенко К. О. (2013)
Шебек Н. М. - Типологічні особливості "безпечного" архітектурного середовища (2013)
Штепа К. О. - Вплив міського середовища на демографічну ситуацію в Україні (2013)
Шульга Г. М. - Еволюція розвитку гірськолижних комплексів в Українських Карпатах, Онуфрів Я. О. (2013)
Шульц Р. В. - Особливості інженерно-геодезичного забезпечення будівництва стадіону "Арена Львів", Білоус М. В., Анненков А. О., Ковтун В. Я., Хайлак А. М. (2013)
Яблонська Г. Д. - Житлові будинки-квартали (2013)
Яковенко И. А. - К образованию наклонных трещин в составных железобетонных конструкциях (2013)
Якубовський В. Б. - Бaгатофункціональний громадський простір в житловому середовищі, Паракуда І. В. (2013)
Якубовський І. В. - Міське садибне житло в україні кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст. (2013)
Яценко В. А. - Теория и практика градостроительства Донбасса в начале 20 века (2013)
Головко О. М. - Сучасні підходи до формування теорії здорового харчування: економічний аспект (2016)
Дем’ян Я. Ю. - Наукові підходи до економічного поняття "сталий розвиток" (2016)
Жукова Л. М. - Вплив імплементації європейських норм на економічний розвиток держави (2016)
Захарін С. В. - Активізація українсько-китайського економічного співробітництва, Лі Інін, Ван Веньцянь (2016)
Курмаєв П. Ю. - Аналіз інвестиційного забезпечення енергетичної галузі України, Рибчак В. І., Рибчак О. С. (2016)
Натрошвілі Г. Р. - Інтелектуальний капітал як чинник інноваційної діяльності (2016)
Савич О. П. - Формування цінностей споживачів на світовому ринку легкових автомобілів (2016)
Созанський Л. Й. - Методичний підхід до інтегральної оцінки зовнішньоекономічної складової конкурентоспроможності промислового сектора економіки (2016)
Токар Я. І. - Формування інституційної інфраструктури регулювання депресивних ринків праці (2016)
Бабіна Н. О. - Новітні підходи до організації підтримки економічної безпеки підприємства (2016)
Дробишева О. О. - Оптимізація структури основних фондів та їх значення у досягненні підприємством своїх цілей, Віташ Н. М. (2016)
Ігнатишин М. В. - Аналітика оборотного капіталу як спосіб удосконалення і оптимізація його структури (2016)
Кирилко Н. М. - Система управління виставковою діяльністю як забезпечення розвитку підприємства-експонента (2016)
Коваленко О. В. - Визначення резервів і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи підприємства, Предеус А. В. (2016)
Лавриненко Л. Н. - Творческий труд и креативность в инновационной среде (2016)
Лизанець А. Г. - Регулювання товарної та асортиментної політики підприємства на засадах категорійного менеджменту, Долинай Т. Т. (2016)
Пилипчук В. П. - Еволюція маркетингу як науки: сучасний стан та перспективи розвитку, Данніков О. В., Івасько І. М. (2016)
Пугачевська К. Й. - Роздрібний товарооборот підприємств України: тенденції та проблеми (2016)
Феєр О. В. - Інвестиційне забезпечення діяльності вітчизняних підприємств (2016)
Чубірка Г. І. - Методи оптимізації витрат підприємства у ринкових умовах (2016)
Ковальчук І. Є. - Туристично-рекреаційний потенціал гірських районів Українських Карпат: проблеми та перспективи розвитку (2016)
Лендєл О. М. - Аналіз інвестиційної зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання Закарпатської області (2016)
Ліба Н. С. - Систематизація теорій регіонального розвитку в еволюційному порядку (2016)
Проскура В. Ф. - Інтегрований підхід до створення регіональної інформаційної системи ресурсного забезпечення (2016)
Ющик Л. В. - Цілі та завдання реалізації регіональної інноваційної політики (2016)
Korol S. - Accounting knowledge of facts of economic activity (2016)
Хорунжак Н. М. - План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: концепція та розвиток (2016)
Гладинець Н. Ю. - Монетарні засади забезпечення фінансової стабільності: світовий досвід та Україна (2016)
Коваленко Д. І. - Фінансування інвестиційної діяльності вищих навчальних закладів (2016)
Піскова Ж. В. - Формування системи показників фіскальної ефективності податків: теорія і практика (2016)
Фендик В. М. - Забезпечення виконання зобов’язань у сфері кредитно-інвестиційних відносин (2016)
Черничко Т. В. - Потребительское и инвестиционное кредитование как фактор влияния на динамику экономической конъюнктуры, Гайналbй М. П. (2016)
Бессонова М. М. - Меморіальні он-лайн проекти, присвячені Другій світовій війні: досвід зарубіжних країн (2015)
Гаєвська О. Б. - Держава — основний інструмент самоуправління суспільства (до питання про українські реалії) (2015)
Годлюк А. М. - Імперативи формування глобальної політики США (2015)
Дудко І. Д. - Зовнішньополітичні та безпекові стратегії адміністрації Б. Обами щодо Китаю: від союзництва до протидії, Погорєлова І. С. (2015)
Клименко О. А. - Китайсько-індійські взаємовідносини в контексті військово-політичних чинників їх розвитку: виклики сучасності (2015)
Лакішик Д. М. - Концепт США в аналітичних дослідженнях сучасних тенденцій глобального розвитку (2015)
Перга Т. Ю. - Екологічний лоббізм як інструмент розширення участі суспільства в процесі прийняття рішень у ЄС (2015)
Сацький П. В. - Витоки мілітаристської свідомості російського суспільства (2015)
Cмолянюк В. Ф. - Мілітарна культура українського суспільства: історія і сучас-ність (2015)
Толстов С. В. - Політика ЄС щодо Росії: загальні проблеми та тенденції (2015)
Фесенко М. В. - Витоки на наслідки глобальної системної кризи (2015)
Чук О. В. - Становлення України як постіндустріального суспільства (2015)
Валюшко І. О. - Еволюція інформаційних війн: історія і сучасність (2015)
Корольова А. С. - Документальна платформа Державного департаменту США в сфері забезпечення енергетичних інтересів (2015)
Пугачова Д. В. - Становлення ініціативи Європейського Союзу "Північний вимір" (2015)
Борис Євгенович Патон – президент НАН України (до 50-річчя з часу обрання президентом Академії наук Української держави) (2012)
Булик І. І. - Водень як технологічне середовище для формування наноструктури у феромагнетних Sm–Co сплавах, Панасюк В. В. (2012)
Іваницький Я. Л. - Метод визначення характеристик тріщиностійкості пружно-пластичних матеріалів, Штаюра С. Т., Ковалік М. (2012)
Кіт Г. С. - Плоска деформація тіла зі стрічковим тепловиділювальним елементом, Галазюк О. В. (2012)
Силованюк В. П. - Довготривала міцність пружного тіла з еліптичною тріщиною, заповненою в’язкопружним матеріалом, Ревенко А. В. (2012)
Андрейків О. Є. - Визначення довговічності пластин з тріщинами за довготривалого статичного навантаження і локальної повзучості, Скальський В. Р., Матвіїв Ю. Я., Крадінова Т. А. (2012)
Жбадинський І. Я. - Нестаціонарна задача для біматеріалу з тріщиною та прошарком, Станкевич В. З. (2012)
Марущак П. О. - Комп’ютерне оцінювання глибини тріщин термомеханічної втоми за їх довжиною, Коноваленко І. В. (2012)
Маланчук Н. І. - Фрикційна взаємодія двох півплощин за наявності поверхневої виїмки, Качиньські А. (2012)
Дробенко Б. Д. - Обчислювальний експеримент з визначення циклічної довговічності барабана котла теплоелектростанції (2012)
Mroziński S. - Method of low-cycle fatigue test results processing, Lipski A. (2012)
Любименко Е. Н. - Формоизменение палладиевой пластины, индуцированное водородом (2012)
Опайнич І. Є. - Структура і термодеформаційні властивості гібридних композитів полімер–магнетит, Аксіментьєва О. І., Дьяконов В. П., Пєхота С., Уланський Я., Демченко П. Ю., Українець A. М. (2012)
Похмурський А. Ю. - Оцінювання впливу пітінгоподібних дефектів на міцність тонколистового сплаву Д16Т, Русин Б. П., Обух Ю. В. (2012)
Xu D. S. - Mechanical properties, wear and corrosion of boronized N80 tube steel, Xu X., Su Z. G., An J., and Lu Y. (2012)
Шейкин С. Е. - Повышение работоспособности пары трения титан–хирулен, Рутковский А. В., Ростоцкий И. Ю., Ефросинин Д. В., Бондарь В. К. (2012)
Кирилів В. І. - Підвищення зносотривкості середньовуглецевої сталі нанодиспергуванням поверхневих шарів (2012)
Рицар Д. І. - Захист дисертацій (2012)
Стащук М. Г. - Науковий семінар "Проблеми механіки крихкого руйнування" (2012)
Веселівська Г. Г. - Науковий семінар "Корозія. Захист металів від корозії" (2012)
Капшій О. В. - Науково-навчальний семінар молодих учених "Наукові школи ФМІ – естафета поколінь" (2012)
Ігор Костянтинович Походня (до 85-річчя від дня народження) (2012)
Правила для авторів (2012)
Малюга В. В. - Розвиток процесів затоплення і підтоплення у сільському населеному пункті (2013)
Меддур Ахмедсалахеддін - Зміна надійності краплинних водовипусків "Silver Drip” при різних експлуатаційних режимах в лабораторних умовах (2013)
Попович В. Ф. - Використання агрогідрологічних моделей щодо оцінки водозабезпеченості зрошувальних модулів з метою визначення пріоритетів модернізації та реконструкції зрошувальних систем (2013)
Меддур Ахмедсалахеддін - Оцінка надійності краплинних водовипусків "Aqua Traxx”, "T-Tape” та "Silver Drip” в натурних умовах експлуатації (2013)
Дунаєва Є. А. - Вплив змін клімату та умов землекористування на формування водних ресурсів території (2013)
Грицина О. О. - Дослідження впливу інтенсивності перемішування мулової суміші на швидкість денітрифікації стічних вод (2013)
Кузло М. Т. - Моделювання вертикальних зміщень прилеглої території на Горбаківському водозаборі (2013)
Гироль А. Н. - Концепция улучшения качества воды в водопроводных системах, с помощью электромагнитных фильтров (2013)
Филипчук В. Л. - Електрохімічна обробка стічних вод в системах оборотного водопостачання підприємств (2013)
Куницький С. О. - Застосування повного факторного експерименту до моделювання процесу знезалізнення води на пінополістирольних фільтрах з повною промивкою засипки (2013)
Саблій Л. А. - Використання біореакторів з іммобілізованими мікроорганізмами для очищення стічних вод, Бойчук С. Д. (2013)
Корчик Н. М. - Хімічні (реакторні) процеси очищення кислих відпрацьованих розчинів гальванічного виробництва від операцій покрить (2013)
Яцков М. В. - Фізико-хімічні особливості процесу йонного обміну в комбінованих системах очищення стічних вод гальванічного виробництва, Корчик Н. М., Бєлікова С. В. (2013)
Лебедь О. О. - Визначення динаміки активності радіоактивного забруднення стронцієм-90 річкових відкладень водної системи р. Горинь (2013)
Корчик Н. М. - Дослідження зміни складу та властивостей води при контакті з мінералами кремнієм та цеолітом, Буденкова Н. М., Пророк О. А. (2013)
Епоян С. М. - Поліпшення процесу осадження зкоагульованих домішок у горизонтальних відстійниках при підготовці питної води, Душкiн С. С. (2013)
Корчик Н. М. - Електрохімічні процеси вилучення металів з відходів гальванічного виробництва, Буденкова Н. М., Сень О. М. (2013)
Новохатній В. Г. - Зв'язок показників надійності кільцевих структур (2013)
Hzil Sadek - The influence of turbine shutdown state in a hydropower station on the initials values of water hammer with the method of characteristic, Herasymov H., Hafied Yacine (2013)
Ясінська Л. Р. - Дослідження структури рівномірного водного потоку на передгірських ділянках річок (2013)
Frar Ali - The influence of turbine shutdown state in a hydropower station on the initials values of water hammer with the method of Bergeron, Herasymov Н., Hafied Yacine (2013)
Кравець С. В. - Моделювання раціональної форми зубців для руйнування льодових утворень на дорожніх покриттях, Тхорук Є. І., Голотюк М. В. (2013)
Налобіна О. О. - Аналіз технологій основного обробітку ґрунту та напрямків удосконалення знарядь для його здійснення, Мартинюк В. Л., Василюк В. І. (2013)
Васильчук О. Ю. - Лабораторні дослідження впливу установочних кутів розрізного ножа на сили різання ґрунтового середовища (2013)
Тхорук Є. І. - Експериментальне дослідження розміщення зубців на ударній плиті льодосколювача, Голотюк М. В. (2013)
Налобіна О. О. - Дослідження процесу підрівнювання стрічки льону під час виконання операції її підбирання, Пуць В. С. (2013)
Стрілець О. Р. - Експериментальні дослідження статики пружних шпонкових з’єднань (2013)
Кирикович В. Д. - Розрахунок параметрів і енергетичних показників фрезерного робочого органа для розробки ґрунту у водному середовищі (2013)
Хітров І. О. - Довговічність роботи корпусних деталей, Лущан Р. О. (2013)
Малащенко В. О. - Принцип передачі енергії двигунів автоматичними інерційно-вакуумними муфтами та їх динамічні характеристики, Федорук В. А., Стрілець В. М. (2013)
Булакевич С. В. - Моделі природноландшафтних елементів як інформаційна основа сучасних проектів організації території сільськогосподарських земель, Трохимець С. М. (2013)
Янчук Р. М. - Історична спадщина геодезичної Дуги Струве на теренах Рівненської області (2013)
Янчук Р. М. - Перспективи розвитку мережі перманентних станцій супутникових спостережень для визначення координат в реальному часі в Рівненській області (2013)
Лагоднюк О. А. - Геоінформаційне моделювання адміністративно-територіального устрою України (2013)
Дмитрів О. П. - Геоінформаційне забезпечення археологічних досліджень (2013)
Янків-Вітковська Л. М. - Про визначення параметрів іоносфери на GNSS станції RVNE в режимі реального часу, Савчук С. Г., Янчук Р. М. (2013)
Дмитрів О. П. - Рекомендації з використання земель за результатами прогнозної оцінки розвитку території зони спостереження Рівненської АЕС (2013)
Ревуцький В. Р. - Організаційні проблеми побудови інтегрованих кадастрових систем (2013)
Дмитрів О. П. - Геодезичний моніторинг територій еколого-небезпечних об’єктів та ГІС-технології (2013)
Пастушенко В. Й. - Програмний модуль вимірювання витрати газу в складі SCADA-системи TRACE MODE, Воєвода В. В. (2013)
Панчук Ю. М. - Деструктивні характеристики дрібнозернистого та крупнозернистого бетонів за малоциклових навантажень, Панчук О. Ю. (2013)
Дворкін Л. Й. - Вплив дисперсних наповнювачів на склад і структуру цементів низької водопотреби, Дворкін О. Л., Гарніцький Ю. В., Марчук В. В., Чорна І. В. (2013)
Пелешко І. Д. - Змінні проектування для формулювання задач оптимізації топології стрижневих конструкцій, Іванейко В. М., Юрченко В. В. (2013)
Беспалько Р. І. - Проблеми та перспективи моніторингу земель, що зазнають негативного впливу екзогенних геологічних процесів, Романко Р. М. (2013)
Черней Е. І. - Обґрунтування технології опробування і розробки важкопромивних розсипних родовищ, Калько А. Д., Морозюк С. В. (2013)
Ступнік М. І. - Дослідження та удосконалення схем розкриття та підготовки глибоких горизонтів шахт Кривбасу, Калініченко В. О., Колосов В. О. (2013)
Гнєушев В. О. - Роль торфово-болотних комплексів у забезпеченні екологічної безпеки Північно-Західного регіону України, Филипчук В. Л. (2013)
Корнієнко В. Я. - Технологічний процес видобутку бурштину за допомогою віброгідравлічного витягача, Мачук Є. Ю. (2013)
Стадник О. С. - Шляхи зниження собівартості торфових пелет (2013)
Боблях С. Р. - Технологічні схеми свердловинного гідровидобутку та підземного вилуговування (2013)
Мельник В. М. - Логіко-матаматичне моделювання площинної ерозії ґрунтів функціями відклику, Бліндер Ю. С., Фесюк О. В. (2013)
Лебедь О. О. - Вплив атмосферних чинників на інтенсивність вторинного космічного випромінювання (за результатами 2012 року) (2013)
Матус С. К. - Оцінка впливу рельєфних, кліматичних і технологічних факторів на умови формування водного режиму осушуваних земель (2013)
Степанюк А. А. - Oцінка ефективності різних технологій з різним ступенем розпушення осушуваних мінеральних ґрунтів (2013)
Антоненко П. П. - Ефективність застосування кормових фітодобавок "Фітопанк" та "Гастроацид" за профілактики шлунково-кишкових хвороб лисиць, Шулешко О. О., Криленко С. В., Качалова О. А. (2016)
Бережнюк Н. А. - Відкладання мінеральних речовин у печінці перепелів за дії підвищених доз вітамінів, Царук Л. Л., Чорнолата Л. П., Здор Л. П. (2016)
Бондаренко В. В. - Показники якості свинини при згодовуванні БВМД "Мінактивіт", Гуцол А. В. (2016)
Бурлака В. А. - Вплив алюмосилікатів на вміст деяких мікелементів в молоці свиноматок, Лавринюк О. О., Давидов Е. А. (2016)
Голушко О. Г. - Консервант-обогатитель меланоидиновой природы в кормлении молодняка крупного рогатого скота, Надаринская М. А., Голушко А. В. (2016)
Гуцол А. В. - Продуктиність і якість мяса свиней при згодовуванні білково-вітамінних добавок , Овсієнко С. М., Діхтярук Н. С. (2016)
Гуцол А. В. - Вплив згодовування ферментного препарату МЕК-БТУ-6 на продуктивність, аміно- та жирнокислотний склад свинини, Марчак Т. В., Главатчук В. А. (2016)
Даниленко В. П. - Вплив змішанолігандного комплексу цинку на молочну продуктивність високопродуктивних корів голштинської породи угорської селекції, Бомко В. С. (2016)
Кулик М. Ф. - Консервування вологого зерна кукурудзи з пригніченням молочнокислого бродіння, Обертюх Ю. В., Тягун О. В. (2016)
Курнаєв О. М. - Ефективність застосування бактеріально-ферментного препарату літосил плюс при силосуванні люцерни, Сироватко К. М. (2016)
Мамченко В. Ю. - Вплив металохелатної композиції на ріст і розвиток телят, Кучер Д. М. (2016)
Непорочна О. Т. - Баланс азоту, кальцію та фосфору в організмі курок-несучок при згодовуванні гірчичної макухи та ферментної добавки "мацераза" (2016)
Попков Н. А. - Эффективность новых структур рационов коров во 2-ю треть лактации для получения сыропригодного молока при летнем кормлении, Саханчук А. И., Каллаур М. Г., Невар А. А., Бученко В. П. (2016)
Радчикова Г. Н. - Использование вторичных продуктов в кормлении дойных коров, Шарейко Н. А., Куртина В. Н., Гурина Д. В., Ганущенко О. Ф. (2016)
Чорнолата Л. П. - Підвищення біологічної цінності протеїну в комбікормах птиці, Лихач С. М., Германюк О. А., Бережнюк Н. А. (2016)
Чудак Р. А. - Продуктинвість курчат-бройлерів за згодовування комбікормів різного виробництва, Вознюк О. І., Подолян Ю. М., Вальков О. О. (2016)
Булатович О. М. - Продуктивність ремонтного молодняку свиней залежно від способів його вирощування, Гончар В. І., Шутяк О. В. (2016)
Голубенко Т. Л. - Влияние породной принадлежности на рост, развитие и продуктивные качества телят (2016)
Заєць А. П. - Генетична належність корів української червоно-рябої молочної породи до батьківської лінії важливий резерв покращення їх екстерєрного типу та підвищення молочної продуктивності, Мандрик М. О., Бігас О. В., Столяр Ж. В. (2016)
Леппа А. Л. - Динаміка показників крові зааненських козенят залежно від способу вирощування (2016)
Петрушко И. С. - Мясная продуктивность бычков лимузинской породы разных весовых кондиций, Лобан Р. В., Леткевич В. И., Сидунов С. В., Козырь А. А. (2016)
Поліщук Т. В. - Етологія надремнтного молодняку за різних способів утримання, Воробйова Т. В. (2016)
Польовий Л. В. - Мікрозабрудненість повітря у приміщеннях для утримання бичків української чорно-рябої молочної породи, Власенко В. В., Паладійчук О. Р. (2016)
Poliovyi L. - Selection of cows by different methods and purposes, Kazmiruk L., Kryuchkov M. (2016)
Польовий Л. В. - Особливості етології корів за різних розмірів комбібоксів для корів ніжного-щільного типу конституції, Кульчицька А. П. (2016)
Польовий Л. В. - Кількість ознак та підбір корів за різними типами, Ордіховська О. А., Мельник Т. А. (2016)
Угнівенко А. М. - Продуктивність бичків української мясної породи за різної вираженості мясних форм (2016)
Польова О. Л. - Основні принципи та концепція екологізації продукції тваринництва (2016)
Тітаренко О. М. - Теоретичні аспекти звязку продовольчої безпеки з відтворенням і збереженням агробіорізноманіття в умовах сталого розвитку виробництва (2016)
Гриб Й. В. - Еколого-фізіологічні особливості поширення очерету звичайного / Phragmites australis / та заходи із утилізації його фітомаси, Володимирець В. О. (2016)
Зотько М. О. - Стан іхтіофауни Сандракського водосховища, Марценюк Н. О., Сироватко К. М. (2016)
Реферати (2016)
Содержание (2016)
Назаренко Л. Г. - Окремі актуальні аспекти профілактики патології пологової діяльності в сучасній акушерській практиці (Клінічна лекція), Дуброва Л. Ю., Тарусіна О. В. (2016)
Шурпяк С. А. - 15 World congress on Menopause (IMS) Prague, Czech Republic 28 September – 1 October 2016. Пострелиз 15/го Международного конгресса по менопаузе, Прага, Чешская Республика (2016)
Вуттке В. - Роль Витекса священного (Vitex agnus castus) в гинекологической эндокринологии, Зайдлова-Вуттке Д., Ярри Г., Артымук Н. (2016)
Веропотвелян Н. П. - Прогностичний ризик анеуплоїдій при майбутній вагітності залежно від числа попередніх репродуктивних втрат і віку матері (2016)
Камінський В. В. - Комплекс перинатальної охорони плода при асоціації ВІЛ та герпесвірусної інфекції, Аношина Т. М., Жданович О. І. (2016)
Веропотвелян П. Н. - Нетрадиционные методы лечения вазомоторных симптомов при угасании репродуктивной и овариальной функций с позиций доказательной медицины, Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В. (2016)
Дарий А. С. - Оптимизация современной диагностики хромосомных аномалий, выявляемых у супружеских пар с нарушением репродуктивной функции, Степанов А. А., Денисенко С. В. (2016)
Радзинский В. Е. - Опыт применения препарата Полижинакс в лечении вульвовагинитов, вызванных аэробной и смешанной микрофлорой, Ордиянц И. М., Побединская О. С., Зыков Е. В. (2016)
Маркевич В. В. - Гестационная динамика содержания и баланса эссенциальных микроэлементов в сыворотке крови и эритроцитах женщин разного репродуктивного возраста, рожающих впервые (2016)
Назаренко Л. Г. - Аспекты репродуктивного здоровья у женщин с низкой и избыточной массой тела при рождении, Нестерцова Н. С. (2016)
Жук С. И. - Пероральные пробиотики – залог успешной беременности, Ус И. В., Шляхтина А. А. (2016)
Гурженко Ю. М. - Обґрунтування удосконалення діагностики сексуальних розладів у хворих соматичного профілю на прикладі виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, Сорока В. В. (2016)
Галушко О. А. - Діагностика та лікування водно-електролітних порушень у хворих на гострий інсульт на тлі супутнього цукрового діабету (2016)
Гурженко Ю. М. - Досвід медикаментозного лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози із сексуальними розладами, Квач М. Д. (2016)
Адамчук Н. В. - Пролонгована гормональна контрацепція: профілактика непланованої вагітності та порушень репродуктивного здоров’я (2016)
Басюга І. О. - Корекція плацентарної дисфункції при вагітності, ускладненої олігоамніоном (2016)
Антонюк-Кисіль В. М. - Тимчасова інтраабдомінальна екстравазальна транспарієтальна компресія термінального відділу черевної аорти – ключ до зменшення тривалості акушерської кровотечі і об’єму крововтрати, Єнікеєва В. М., Лічнер С. І., Липний В. М., Дрозд В. В. (2016)
Korniyenko S. M. - The peculiarities of the history and condition of the endometrium of premenopausal women (2016)
Гришенко О. В. - Эффективный гемостаз в гинекологической практике, Бобрицкая В. В. (2016)
Подольський В. В. - Сучасні підходи до профілактики та лікування змін репродуктивного здоров’я у жінок з соматоформними захворюваннями та порушенням вегетативного гомеостазу, Подольський В. В. (2016)
Нігуца І. П. - Оптимізація консервативної міомектомії у жінок з порушенням репродуктивної функції (2016)
Грек Л. П. - Интегрированный способ лечения синдрома хронической тазовой боли у женщин с воспалительными заболеваниями органов малого таза (2016)
Онисько О.В. - Перинатальні наслідки у жінок із синдромом полікістозних яєчників на тлі інсулінорезистентності в анамнезі (2016)
Веропотвелян П. Н. - Трансплантация стволовых и прогениторных клеток в перспективе для коррекции последствий гипоксически-ишемической энцефалопатии у новорожденных, Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В., Жабицкая Л. А., Журавлева С. А. (2016)
Титенко А. Ю. - Оптимизация диагностики и лечения патологии шейки матки у девочек-подростков с различной сексуальной активностью (2016)
Paquette J. - Микроинвазия в сигмовидную кишку при внематочной беременности, Leboeuf M., Gorak-Savard E. (2016)
Менеджмент предменструального синдрома (2016)
Гурженко Ю. М. - Значення факторів ризику у безплідних чоловіків щодо вибору допоміжних репродуктивних технологій для відновлення фертильності подружньої пари, Куценко А. О. (2016)
Макаренко М. В. - Допоміжні репродуктивні технології та внутрішньоматкова патологія як фактори ризику передлежання плаценти, Говсєєв Д. О., Мартинова Л. І., Берестовий В. О., Ворона Р. М. (2016)
Лір В. Е. - Інформаційно-організаційні аспекти формування та моніторингу енергетичного балансу України (2016)
Іщук С. О. - Експортна активність промисловості регіонів України: ключові тенденції (2016)
Серебрянський Д. М. - Можливість паралельного функціонування податку з обороту та ПДВ: уроки для України, Стадник М. В. (2016)
Соколовская Е. В. - Налоговые льготы по НДС в странах Европы и основные причины их использования (2016)
Череватский Д. Ю. - "Утка-Кролик" индустриального парка (2016)
Сердюк О. С. - Концесія на доопрацювання підготовлених запасів шахтного поля з подальшою ліквідацією вугледобувних підприємств (2016)
Новікова О. Ф. - Мобілізація соціальних ресурсів внутрішньо переміщених осіб із промислових регіонів України на забезпечення розвитку територіальних громад, Шамілева Л. Л. (2016)
Анотації (2016)
Аннотации (2016)
Abstracts (2016)
References (2016)
Відомості про авторів (2016)
Заєць В. В. - Обґрунтування необхідності та сучасні підходи до нормування водо- та енергозабезпеченості придунайських рисових зрошувальних систем, Рокочинський А. М. (2014)
Танасів Д. О. - Управління водними ресурсами у Франції, Кириша Р. О., Ткачук М. М. (2014)
Козішкурт С. М. - Збереження родючості ґрунтів Полісся потребує локального моніторингу (2014)
Живиця В. А. - Визначення максимальних витрат малих гірських річок Закарпаття за відсутності даних спостережень (2014)
Кір’янов В. М. - Біосферний підхід до гідромеліорацій (2014)
Клімов С. В. - Реконструкція гідромеліоративних систем зони надмірного зволоження з використанням дренажно-екранних модулів (2014)
Кір’янов В. М. - Застосування інформаційних технологій у водному господарстві (2014)
Ткачук Р. М. - Регулювання рівнів ґрунтових вод дренажними модулями (2014)
Пастушенко В. Й. - Математичне моделювання динаміки вологозапасів кореневого шару ґрунту, Стеценко А. М., Муран Р. О. (2014)
Ткачук Р. М. - Розрахунок відстаней між різнорівневими дренами дренажно-модульних систем, Ткачук М. М., Рокочинський А. М. (2014)
Гурин В. А. - Індекс надійністі залізобетоних плит кріплень укосу водогосподарських об’єктів, Нестерук Й. П., Радчук М. І. (2014)
Ковальчук В. А. - Технологія реагентного кондиціонування зброджених осадів міських стічних вод з одночасним видаленням амонійного азоту та фосфатів у вигляді струвіту (2014)
Бомба А. Я. - Математичне моделювання процесів первинної очистки стічних вод із використанням пористих мікрочастинок, Присяжнюк І. М., Присяжнюк О. В., Сівак В. М. (2014)
Михайлов О. В. - Торфові фільтри для очищення поверхневих стоків: актуальність, виробництво, ефективність, Гнєушев В. О. (2014)
Меддур М. М. - Математичне моделювання процесу промивання пінополістирольної засипки (2014)
Хижняк О. О. - Використання коагулянтів для очищення води від бактерій (2014)
Гіроль М. М. - Дослідження роботи фільтра із пінополістирольним фільтруючим шаром та аераційною камерою і обґрунтування його параметрів роботи, Трач Ю. П. (2014)
Россінський В. М. - Оцінка зміни концентрації компонента при змішуванні його із стічною водою в апаратах проточного типу (2014)
Новицька О. С. - Дослідження структури витрат води в житлових будинках, Геніш О. В. (2014)
Дворкін Л. Й. - Фібробетон на малоклінкерному шлакопортландцементі, Мироненко А. В., Степасюк Ю. О., Брикса В. В. (2014)
Шинкарчук Н. В. - Контакт берегів розрізу між нескінченною ізотропною пластинкою і жорстким диском (2014)
Кочкарьов Д. В. - Про середні напруги зчеплення арматури з бетоном (2014)
Дворкін Л. Й. - Золовмісні бетонні суміші здатні до самоущільнення, Дворкін О. Л., Риженко І. М., Марчук В. В. (2014)
Брушковський О. Л. - До визначення полів напружень і деформацій у елементах силових конструкцій теоретико-експериментальним методом, Дубчак І. В. (2014)
Кованько В. В. - К вопросу начал инженерной деятельности человека на поверхности Луны, Древецкий В. В., Кованько О. В. (2014)
Налобіна О. О. - Прогнозування якості процесу знищення небажаної рослинності із застосуванням нейросіткових методів, Нікітін В. Г., Бундза О. З. (2014)
Кованько В. В. - Підземнорухомі пристрої багатоцільового призначення – створення, розвиток, інтелектуалізація, Древецький В. В., Кованько О. В. (2014)
Веремчук О. А. - Удосконалення газорозподільчого механізму двигуна внутрішнього згоряння шляхом мінімізації впливу зворотньо-поступальних інерційних мас (2014)
Ястремський С. В. - Сучасні конструкції акумуляторних паливних систем дизелів з електрокерованими гідропривідними насос-форсунками, Данилюк І. П., Зінь І. В. (2014)
Кондратюк О. М. - Фінішна обробка нових деталей конструкції тракторних сільськогосподарських причипів, Цилюк С. Г. (2014)
Веремчук О. А. - Безконтактний метод вимірювань геометричних відхилень поверхонь деталей машин (2014)
Ковальчук Р. В. - Дослідження параметрів бульдозерних відвалів, Макарчук О. В. (2014)
Ястремський С. В. - Особливості робочого процесу паливоподачі акумуляторної паливної системи з трьохклапанною електрокерованою гідропривідною насос-форсункою, Зінь І. В., Петринець В. Ю. (2014)
Сиротинський О. А. - Інформаційні потоки в логістичних системах транспортних підприємств, Пашкевич С. М., Чабан С. І., Дейнега І. О. (2014)
Грицина О. О. - Аналіз факторів ризиків аварійності розподільних газопроводів із поліетиленових труб (2014)
Грицина О. О. - Класифікація відмов газових розподільних мереж із поліетиленових труб. Потік відмов (2014)
Двалашвили Г. Б. - О новом виде денудационно-тектонических форм рельефа - "Карстовых кальдерах" (Грузия, Имеретия), Лежава З. И, Ежов Б. В., Табидзе Д. Д. (2014)
Дмитрів О. П. - Аналіз та дослідження впливу природних та техногенних факторів на стан території гідровідвалу розкривних порід Здолбунівського кар’єру крейди ПАТ "Волинь-цемент", Романюк Ю. С. (2014)
Остапчук С. М. - Структура та використання земель природно-заповідного фонду Славутського району Хмельницької області, Бондарець О. П. (2014)
Янчук О. Є. - Геоінформаційне забезпечення обліку рідкісних видів рослин (на прикладі Рівненського природного заповідника) (2014)
Дзюбинська О. В. - Інформаційна база забезпечення грошової оцінки рекреаційних територій (2014)
Ткачук О. А. - Оцінка причин затоплення каналізованих міських територій дощовими водами, Сальчук В. Л., Олексіюк О. В. (2014)
Ліпянін В. А. - Модель мережі фізкультурно-спортивних басейнів в системі розселення м. Рівне (2014)
Дмитрук В. П. - Модернізація житлових будинків перших масових серій, Мілаш Т. О. (2014)
Мухин И. Н. - Структурный синтез патентоспособных образцов конструкций машиностроительной продукции, Межуев А. Н., Межуєв Н. Н. (2014)
Мороз М. В. - Синтез та електропровідність сполуки Ag15(PS4)4Cl3 (2014)
Вадець Д. І. - Елементи зонної теорії твердих тіл, Дубчак В. А., Мороз М. В., Соляк Л. В. (2014)
Гаращенко В. І. - Теоретичні основи процесу осадження магнітних домішок в намагнічених феромагнітних загрузках, Гаращенко О. В., Лебедь О. О., Сафоник А. П., Кочергіна О. Д. (2014)
Мороз М. В. - Термодинамічні властивості фаз системи Ag2Te–Bi–Bi2Te3 (2014)
Кравец В. А. - Математическое моделирование экологической проблемы распределения выбросов бурого дыма, Недопекин Ф. В., Белоусов В. В., Бодряга В. В., Быковская Н. В. (2014)
Аревадзе І. Ю. - Бактерицидні властивості іонів срібла та їх вплив на кишкову паличку E.coli (2014)
Ткачук К. Н. - Безпека у концепції розвитку людини ООН, Зеркалов Д. В., Филипчук В. Л. (2014)
Филипчук В. Л. - Безпека експлуатації установок для електрохімічного очищення стічних вод промислових підприємств, Шаталов О. С. (2014)
Вісин О. О. - Міжнародний досвід соціального захисту потерпілих на виробництві (порівняльний аналіз) (2014)
Чабан В. Й. - Проблеми діяльності людини та взаємодії з засобами виробництва, Богданенко О. В., Прокопчук Н. М., Риженко І. М. (2014)
Корнієнко В. Я. - Сучасні технології видобутку бурштину з родовищ (2014)
Симоненко В. І. - Щодо оцінки пилоутворення при переробці сировини і відвантаженню продукції нерудних кар’єрів, Анісімов О. О., Руденко Б. В., Стріха В. А (2014)
Маланчук Е. З. - Экспериментальныеирегрессионные зависимости магнитной восприимчивости базальтового сырья от индукции магнитного поля сепаратора (2014)
Маланчук Е. З. - Результаты экспериментальных исследований технологичности переработки базальтов на магнитных сепараторах (2014)
Николайчук Л. М. - Інформаційна модель взаємодії суб’єктів права на основі стеганографії та шифрування, Николайчук Я. М. (2014)
Кондратенко Ю. П. - Метод агрегації узагальнених трапеційних лінгвістичних термів для задач багатокритерійного прийняття рішень, Сіденко Є. В. (2014)
Круліковський Б. Б. - Теоретичні основи та критерії оцінки структурної складності обчислювальних компонентів процесорів багаторозрядної арифметики, Возна Н. Я., Николайчук Я. М. (2014)
Бабіч О. - Педагогічні умови ефективного формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників під час навчання у ВВНЗ прикордонного відомства (2016)
Біницька К. - Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти у країнах Східної Європи (2016)
Георгінова Л. - Основа педагогічних ідей Яна Амоса Коменського, Куриляк В. (2016)
Глотова І. - Мультикультуралізм як ціннісна орієнтація сучасної освіти (2016)
Григор’єва А. - Експлікація понять "творчість" та "творча особистість": психолого-педагогічний аспект (2016)
Завгородня Т. - Оволодіння міцними знаннями як важлива умова патріотичного виховання молоді: концепція Василя Сухомлинського (2016)
Іващенко В. - Проблеми формування креативної особистості фахівця в умовах сучасних технологічних змін у промисловому виробництві, Петренко В., Ясев О., Аврахов І. (2016)
Іконнікова М. - Методологічні орієнтири професійної підготовки філологів (2016)
Ісаєва І. - Використання досвіду професійної підготовки персоналу Федеральної поліції Німеччини в Україні як педагогічна проблема (2016)
Король С. - Соціолінгвістичний аспект у навчанні майбутніх вчителів іноземної мови (2016)
Корчевський Д. - Проблема інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій в контексті експериментального дослідження (2016)
Круглик В. - Структура професійної компетентності майбутнього інженера-програміста, Осадчий В. (2016)
Лемешко О. - Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон (2016)
Лисенко О. - Моральні цінності у контексті фахової підготовки майбутнього педагога (2016)
Магдюк О. - Особливості підходів, які використовуються у процесі вивчення студентами англійської мови (2016)
Майборода В. - Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність В. В. Рюміна (2016)
Машкіна Л. - Особливості використання технології "Йєна-план" Петера Петерсена в загальноосвітніх навчальних закладах (2016)
Мозолев О. - Процесуальна модель управління якістю освіти в сфері фізичної культури і спорту Польщі (2016)
Нагорна О. - Професійна підготовка магістрів за програмою "Міжнародні судові процеси і арбітраж" у Цюріхському університеті (2016)
Наумчук І. - Професійна культура керівника позашкільного навчального закладу як об’єкт наукового аналізу (2016)
Новікова Т. - Дидактико-методичний комплекс забезпечення процесу формування соціокультурних цінностей майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Огороднійчук І. - Умови розвитку педагогічної толерантності в сучасній школі (2016)
Озарко І. - Історіографічний аспект проблем підготовки вчителів іноземних мов у європейських вищих навчальних закладах (2016)
Осадча К. - Ключові моменти державної політики США щодо тьюторства як індустрії додаткових освітніх послуг (2016)
Осадчук Д. - Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх офіцерів морського торговельного флоту до роботи в екстремальних ситуаціях (2016)
Росквас І. - Творча індивідуальність як предмет креативної педагогіки (2016)
Савка І. - Модель системи інтегрованих знань та умінь майбутніх правників (2016)
Стражнікова І. - Національно-орієнтовані концепти сучасних історико-педагогічних досліджень про розвиток освітніх систем Західного регіону України (2016)
Сущенко Л. - Безперервна освіта: особистісний і професійний онтогенез (2016)
Тадеєва М. - Підтримка викладання мов національних меншин у сфері освіти Чеської Республіки, Годунко Л. (2016)
Талалай Ю. - Принципи діяльнісного підходу та самостійного навчання іноземних мов крізь призму поглядів чеських педагогів (2016)
Ференчук І. - Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів у майбутніх філологів (2016)
Хамська Н. - Формування моральних якостей майбутнього вчителя засобами притч (2016)
Чопик Ю. - Історіографія педагогічної компаративістики: проблема методології дослідження (2016)
Шоробура І. - Використання інформаційних технологій в управлінні вищим навчальним закладом (2016)
Шоробура І. - Теоретичні підходи до формування професійної компетентності майбутнього пожежного-рятувальника, Красуцька І. (2016)
Shupta O. - The Society Informatization Impact on the Professional Training of Future Interpreters in the Modern University (2016)
Юрченко О. - Структурний аналіз готовності майбутнього вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності молодших школярів (2016)
Содержание (2013)
Babichev S. A. - Application of entropy criterion for an estimating of quality of DNA microarray data normalization (2013)
Bodyanskiy Y. - On-line robust fuzzy clustering based on similarity measure, Shafronenko A. (2013)
Chizhenkova R. A. - Mathematical aspects of bibliometrical analysis of investigations carried out on neurophysiological objects of different kinds (medline-internet) (2013)
Geche F. E. - Spectral properties of discrete neural functions over a galois field, Kotsovsky V. M., Mіtsa А. V. (2013)
Gvozdeva I. M. - Computer simulation of the acoustic coherent images forming and processing (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського