Богачик М. С. - Особливості засвоєння неологізмів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення англійської мови у вищому навчальному закладі (2015)
Борисов О. О. - Структурно-композиційні особливості британського та українського телеінтерв’ю (2015)
Ботвінко-Ботюк О. М. - Самооцінні висловлення презирства (2015)
Великорода Ю. М. - Інтерпретація оказіоналізмів у медійному дискурсі, Сіреджук O. Т. (2015)
Воєвутко Н. Ю. - До проблеми перекладу термінології дистанційної освіти з новогрецької мови на українську (2015)
Войтенко І. Г. - Особливості лінгвістичного представлення економічних стереотипів у англомовному дискурсі (2015)
Волкова С. В. - Моделювання міфолорного простору сучасних амеріндіанських художніх прозових текстів (2015)
Гаврилюк І. О. - Опозиція "свій – чужий" як об’єкт міждисциплінарних досліджень (2015)
Герман Є. В. - Символізація космогонічних та природних явищ у фразеології cередньоверхньонімецької мови (2015)
Герцовська Н. О. - Вплив на свідомість людини через використання концепту кольору у рекламі, Товт О. (2015)
Головіна Н. В. - Способы образования дериватов в этимолого-словообразовательном гнезде с вершиной "печи" (2015)
Грибіник Ю. І. - Методологічні засади дослідження англійської геодезичної термінології (2015)
Давиденко Т. А. - Некоторые аспекты развития словообразовательной структуры английской лексики, Письменная О. А. (2015)
Дедухно А. В. - Структурно-семантичні та функціональні особливості перформативного акту побажання, Сизоненко Н. М. (2015)
Дзикович О. В. - Структурно-композиційна специфіка номінації телевізійних передач першого каналу німецького телебачення (2015)
Дзюбіна О. I. - Лінгвопрагматичний аналіз англомовних неологізмів (на матеріалі соціальних мереж "Facebook" та "Twitter") (2015)
Дмитренко О. П. - Понятійна категоризація об’єктивного світу фразеологічними одиницями сучасної німецької мови (2015)
Добровольська Д. М. - Мовна гра в рекламних слоганах: проблема відтворення в перекладі (2015)
Дорош О. О. - Аналіз метафорізованих концептів у картині світу жіночої мовної особистості (2015)
Дорошина Л. Ф. - Архетипна семантика назв квітів у художньому ідіолекті О. Довженка (2015)
Дягілєва Ж. А. - Вербалізація автостереотипів у німецькому фольклорі (2015)
Дяків Х. Ю. - Комунікативні девіації в інтерв’ю на матеріалі німецької та української преси (2015)
Єсипович К. П. - Вербалізація лингвокультурного концепту "васал" у французькому фольклорному дискурсі (2015)
Жихарєва О. О. - Концептуальна й оповідна структура англомовних біблійних нарацій про зрадництво (2015)
Жорнокуй У. В. - Інтерпретація бінарної опозиції "свій" – "чужий" у повісті О. Кобилянської "В неділю рано зілля копала", Власенко К. О. (2015)
Завгородня А. А. - Дієслівне словоскладання в німецькій мові (2015)
Завгородня Т. А. - Особливості вираження семантичної ролі локативу у текстах публіцистичного стилю (2015)
Іванотчак Н. І. - Типи емпатії в англомовній дитячій прозі фентезі (2015)
Казимир І. І. - До питання про множинність мотивації словотвірної структури слова (на матеріалі похідних назв одягу і взуття в сучасній українській мові), Купрікова Г. В. (2015)
Карпова І. Д. - Експресивний заряд вигукових фразеологічних одиниць як основа створення імпліцитного заперечення (2015)
Качмар О. Ю. - Комунікативно-когнітивні аспекти мовної особистості (2015)
Кашуба В. С. - Освоєння лексики французького походження в англійській кулінарній терміносфері (на матеріалі вікторіанських кулінарних книг) (2015)
Кедич Т. В. - Семантична трансформація фразеологічних одиниць (на матеріалі української історичної прози другої половини XX століття) (2015)
Кириченко О. А. - Особливості перекладу англійських дієприкметникових конструкцій, Троїцька А. А. (2015)
Кізіль М. А. - Cоціофункціональні аспекти формування та розвитку метарміносистеми сфери комп’ютерних технологій в англійській мові (2015)
Козелко І. Р. - Особливості кодифікації синтаксичних термінів в українських граматиках кінця XIX – початку XX століття (2015)
Козуб Л. C. - Соціолінгвістичні особливості сучасних електронних мас-медіа (2015)
Коржак З. З. - Засоби вираження раціональної експресивності у номінативних реченнях (2015)
Короткова Л. В. - Екфрасіс в англомовному креативному дискурсі: лінгвокультурологічний параметр (2015)
Костевич Н. С. - Особливості класифікації фразеологічних одиниць на позначення почуттів у японській мові (2015)
Костенко Н. Д. - Телескопія як спосіб формування англомовних інновацій семантичного поля "навчання" (2015)
Костюк О. Ю. - Соціолінгвістична компетенція як компонент комунікативної компетентності, Лушпай Л. І. (2015)
Кузьменко B. Г. - Синтаксична інтерференція у професійно-орієнтованій комунікації та перекладі, шляхи її подолання (2015)
Лисенко Н. О. - Нотатки щодо деталізації дефініції терміна "архетипний символ" (2015)
Литвин О. О. - Символіка номена хризантема в мові повісті Уляни Кравченко "Хризантеми" (2015)
Ліщук Т. Д. - Структура концепту "зовнішність людини" у когнітивній лінгвістиці (2015)
Лосєва І. В. - Типові прийоми використання ідіом в політичній полеміці (2015)
Майстренко С. В. - Дискурс і текст: міждисциплінарний підхід до визначення понять (2015)
Майська А. Г. - Стилістичні засоби у реалізації маніпулятивних технологій (на матеріалі aмериканських кінослоганів) (2015)
Макарова О. С. - Абревіація та усічення як один із способів словотворення лексичних інновацій у сучасному італійському та українському медіа-дискурсі (2015)
Манохіна Ю. Є. - Категорія збірності як складова лінгвофілософської категорії кількості (2015)
Маріна О. С. - Парадоксальна образність і неможливі світи в сучасному англомовному поетичному дискурсі (2015)
Мартинишин Н. М. - Спонукальні діалоги як навчальний матеріал в курсі української мови як іноземної (2015)
Матвєєва К. С. - Впровадження експерієнційно-інтерактивного та рефлексивного підходів в іншомовну підготовку майбутніх економістів до міжнародної діяльності засобами іноземної мови (2015)
Матусевич Л. М. - Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні характеристики мовленнєвого акту прохання про дозвіл (2015)
Мигалець О. І. - Концепт "argue" як складова мовної картини світу (2015)
Мирошніченко І. М. - Ледарство та працелюбність у польських, українських та російських фразеологізмах із соматичним компонентом (2015)
Мікава Н. М. - Лексико-семантична група "facialhair" в англійській мові (2015)
Мінкова О. Ф. - Мовні особливості публіцистичного рекламного тексту: теоретичний аспект, Надольська Ю. А. (2015)
Мороз О. Л. - Комбінаторні потенції концептів батьки та дитина в поетичних текстах з песимістичною тональністю (2015)
Мочарська У. Р. - Тиск польського уряду на періодичні видання Галичини 20-30 років ХХ століття як один з способів асимілювання українців з поляками (2015)
Мрачковська Т. А. - Дискурсивний маркер "you know" як складова стратегії позитивної ввічливості (2015)
Мудраченко Т. Б. - Сугестія як засіб мовленнєвого впливу (2015)
Мусійчук Т. І. - Іменникова репрезентація гніву як вияву обурення (2015)
Наливайко М. Я. - Семантика прізвиськ, що вказують на психічні риси людини (2015)
Новіцька Ю. С. - Структурно-семантичні та функціонально-прагматичні параметри форманта bio у французькому екологічному дискурсі (2015)
Огринчук О. П. - Дієслівні повтори як стилетвірний компонент у віршових текстах М. Бажана та І. Драча (2015)
Онищак Г. В. - Особливості лексико-семантичної групи іменників на позначення зла в сучасній англійській мові (2015)
Панчишин Н. З. - Лексико-семантичні засоби вираження темпоральності в латинській мові (2015)
Петрина О. С. - Інтернаціональна лексика у терміносистемах банківської сфери англійської та української мов (2015)
Пивоварчук Т. О. - Kreatives schreiben im deutschunterricht (2015)
Пірська Х. О. - Речоморфні метафори в сучасному українському художньому дискурсі: гендерний аспект (2015)
Плахотнікова О. Ю. - Сучасний стан корпусних досліджень в Україні (2015)
Поздрань Ю. В. - У пошуках утраченого тому "Pосійсько-українського словника" за редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова (2015)
Прима В. В. - Лінгвістичні особливості англомовних путівників по Україні (2015)
Пришупа Ю. Ю. - Модель формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників (2015)
Просяна А. В. - Термінологічні номінації суб’єкта дії в юридичному дискурсі (на матеріалі Закону України "Про вищу освіту") (2015)
Романюк І. А. - Валентність дієслівних префіксальних композитів з семантикою сприйняття у пізній латині (2015)
Ружин К. М. - Компенсаторна компетенція і стратегії її реалізації в процесі вивчення іноземної мови як другої на мовних факультетах (2015)
Руссу А. О. - Словотвірні властивості дієслівних консубстанційних термінів (2015)
Рябокінь Н. О. - Етикетні кліше у функції позитивної реакції (2015)
Сабадаш(Плисак) Д. В. - Метафоричне осмислення медичних терміноконцептів у художній комунікації (на матеріалі англійської мови) (2015)
Савчук Р. І. - Семантико-синтаксичні особливості французького художнього дискурсу XIX ст. крізь призму наративного студіювання прозового тексту (2015)
Самохвал О. О. - Особливості використання комунікативного тренінгу в процесі іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери, Черній Г. В. (2015)
Семененко Л. А. - Потенційні й оказіональні субстантивні морфостилеми-кореляти з актуалізованою грамемою роду/семою статі (на матеріалі сучасного художнього мовлення) (2015)
Серебрянська О. В. - Особливості перекладу кіносценаріїв (2015)
Скалевська Г. О. - Відкритий вірш як прояв лінгво-синтаксичного новаторства представників американської школи поезії м=о=в=и (2015)
Соболь Ю. О. - Міжмовна інтерференція (2015)
Станіслав О. В. - Психолінгвістичні особливості синтаксичної когезії у структурі художнього внутрішнього мовлення (на матеріалі французької літератури потоку свідомості) (2015)
Стребуль Л. О. - Пошук нових підходів у розвитку міжкультурної компетенції студентів-іноземців (2015)
Суворова Т. М. - Світотвірна функція образності баладного твору (2015)
Сухова А. В. - Композиційно-мовленнєві форми англомовної новели (2015)
Татаренко К. В. - Лінгвістичні особливості висвітлення військового дискурсу (на прикладі АТО) у ЗМІ (2015)
Татарнікова І. В. - Фоностилiстика та методи фоностилiстичного вивчення мови, Шереметьєва К. В. (2015)
Тищенко О. М. - Реєстр утраченого тому російсько-українського словника за ред. А. Кримського та С. Єфремова: умовне відтворення (2015)
Тупченко В. В. - Специфіка написання реферату зі спеціальності англійською мовою у немовних вищих навчальних закладах (2015)
Філоненко Н. Г. - Синтаксичний аспект поліпропозиційних речень у сучасному французькому художньому прозовому тексті (2015)
Харицька С. В. - Сучасна інтерактивна лекція з методики викладання іноземних мов і культур, Шевченко С. І. (2015)
Ходаковська Н. Г. - Синтаксично-стилістичні засоби поетичної мови У. М. Рільке (2015)
Чабан В. М. - Концептосфери честь і гідність в українській лінгвокультурі (2015)
Чайка О. І. - Терміносполука як мінімальна синтаксична одиниця (на матеріалі українських, англійських і португальських термінів зобов’язального права) (2015)
Чемпоєш В. В. - Репрезентація категорії інформативності у текстах навчального філологічного дискурсу (2015)
Шенько М. М. - Оповідний дискурс: структурна організація та базові форми (2015)
Шеремета В. П. - Особливості номінації заміжньої жінки в українських календарно-обрядових піснях зимового циклу як вираження культурних стереотипів українського народу (2015)
Школьна Н. О. - Визначення терміна в сучасній лінгвістиці (2015)
Шумейко О. А. - Засади лінгвістичного аналізу комічного в українській поезії (2015)
Юдіна О. В. - Удосконалення процесу іншомовної професійної підготовки студентів до ділової комунікації (2015)
Юрко Н. А. - Синонімічні характеристики термінів гандболу в англійській мові (2015)
Янкович Р. Я. - Збагачення німецької економічної терміносистеми шляхом запозичення англіцизмів (2015)
Яремчук І. М. - Мовленнєва реалізація функцій та стратегій німецькомовної притчі (2015)
Яхимець А. Т. - Слово і текст в іспанській лінгвокультурі у добу Cередньовіччя (2015)
Кузнєцова Г. В. - Символи художнього тексту в концептуальному ракурсі, Кузнєцова І. В. (2015)
Тимченко А. О. - Художня реалізація образу матері в книзі Олександри Ковальової "Степові озера" (2015)
Юр’єва О. Ю. - Врахування гендерного компонента у викладанні англійської мови у ВНЗ (2015)
Безугла Л. Р. - Рецензія на монографію "Семіотика парадоксальності у когнітивно-комунікативному висвітленні (на матеріалі сучасного англомовного поетичного дискурсу)" Маріної Олени Сергіївни (2015)
Пономаренко Г. О. - Актуальні питання удосконалення управління внутрішніми справами (2008)
Кройтор В. А. - Система принципів цивільного процесуального права (2008)
Сироїд Т. Л. - Забезпечення безпеки потерпілих і свідків у діяльності Міжнародного кримінального суду (2008)
Панов І. О. - Щодо розуміння поняття "митна справа" (2008)
Шестак В. С. - Правотворче забезпечення реалізації культурної функції держави (2008)
Попов С. В. - До визначення поняття "зайнятість" у сучасних умовах (2008)
Величко Д. М. - Ратифікація та імплементація міжнародно-правових норм у національне законодавство: сутність, значення, доцільність (2008)
Корнієнко В. В. - Відомча правотворчість органів внутрішніх справ: загальнотеоретична характеристика (2008)
Духневич І. В. - Поняття, роль, проблеми та перспективи розвитку аграрного законодавства України (2008)
Пристінський І. О. - Поняття та класифікація релігійних організацій (2008)
Мещерякова О. В. - Операції ООН з підтримання миру: усунення двозначностей (2008)
Онишко О. В. - Місце і значення взаємозв’язку правових категорій "податковий обов’язок" і "податкове зобов’язання" для забезпечення ефективності податкових правовідносин (2008)
Забзалюк Д. Є. - Організація інституту військового духовенства армії Української Народної Республіки (2008)
Саппа М. М. - Українська радянська держава 20–30-х років: організація вищої військової освіти (2008)
Гейда О. В. - Теоретичні аспекти правовідносин політичних партій та громадян України як суб’єктів політичної системи (2008)
Варунц Л. Д. - Деякі аспекти кадрового забезпечення Королівської канадської кінної поліції (2008)
Лобойко Л. М. - Формалізм як підстава реформування досудового провадження (2008)
Яременко В. В. - Тактичні особливості отримання оперативно-розшукової інформації (2008)
Шульга А. М. - Особливості об’єктивної сторони кримінально караного самовільного зайняття земельної ділянки (2008)
Савочкін Д. С. - Щодо розбудови концепції організаційно-правового забезпечення боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму (2008)
Севідов О. А. - Способи порушення авторського та суміжного прав як елемент криміналістичної характеристики злочинних порушень авторського та суміжного прав (2008)
Давній В. П. - Соціальні та психологічні проблеми, які впливають на розгляд справ про доведення до самогубства (2008)
Пашинін О. І. - Пізнавальні процесуальні засоби діяльності у досудовому провадженні (2008)
Кириченко Ю. М. - Служба в органах місцевого самоврядування як самостійний вид публічної служби (2008)
Музичук О. М. - Вимоги до професійної підготовки та діяльності персоналу ОВС (2008)
Перерва Ю. М. - Деякі питання експертизи законопроектів в Україні (2008)
Красноборов О. В. - Кадрове забезпечення діяльності органів правосуддя як зовнішньо-організаційний напрямок діяльності Державної судової адміністрації України (2008)
Мельник Р. С. - Щодо розуміння змісту категорії "система адміністративного законодавства" (2008)
Брезвін А. І. - До питання про забезпечення прав платників податків в адміністративній діяльності органів Державної податкової служби (2008)
Буткевич С. А. - Щодо адміністративно-правових повноважень Державного комітету фінансового моніторингу України (2008)
Щерба А. В. - Адміністративні процедури, пов’язані із контрольно-наглядовою діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні (2008)
Іванцов В. О. - Поняття та особливості адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням у галузі фінансів (2008)
Леонідова О. О. - Види та склад адміністративних правопорушень у сфері телекомунікацій (2008)
Сухоребра Т. І. - Полювання: витоки нормативного визначення та його зміст (2008)
Маковій В. П. - Правова природа захисту давнісного володіння у цивільному праві (2008)
Мічурін Є. О. - Детермінізм обмежень майнових прав фізичних осіб у правовій державі (2008)
Сапейко Л. В. - Особливості судового розгляду справ про стягнення аліментів на дітей (2008)
Молчанов Р. Ю. - Історико-теоретичні аспекти розвитку права на ім’я (2008)
Маслова-Юрченко К. О. - Предмет договору андеррайтингу в доктрині цивільного права України (2008)
Фомін Г. Ф. - Правове регулювання депозитних операцій (2008)
Пушкаренко П. І. - Проблеми удосконалення викладання сучасної економічної теорії на основі інноваційних технологій навчання в контексті Болонського процесу (2008)
Перова О. В. - Свобода договору та публічний порядок при вчиненні правочинів (2008)
Яковчук М. Ю. - Проблеми організації та функціонування страхового ринку в Україні (2008)
Зазуляк І. І. - Предмет договору як його істотна умова: теоретичний аспект (2008)
Веприцький Р. С. - Самозахист соціально-економічних прав (2008)
Протченко С. М. - Сутність та види юридичних гарантій, які передбачені для працівників органів внутрішніх справ (2008)
Колотік А. С. - Шляхи вдосконалення законодавства про спеціальне пенсійне забезпечення (2008)
Журба О. В. - Гарантії захисту прав громадян України, які працюють за кордоном (2008)
Горошко О. І. - Проблеми безпеки функціонування інтернету в Україні (2008)
Гарасимів Т. З. - Особистість як діалектична взаємодія соціального та індивідуального (2008)
Чорнобай О. Л. - Право і фольклор: регулятивні норми і форми соціального взаємозв’язку (2008)
Іншин М. І. - Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні: Монографія. – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 446 с. (2008)
Греченко В. - Марцеляк О. В. Вибори народних депутатів України: історія, теорія, практика: Навчальний посібник. – Х.: "Прометей-Прес", 2008. – 636 с. (2008)
На книжкову полицю (2008)
Новини наукового життя (2008)
Наші автори (2008)
Скіць С. В. - Інститут президентства: проблема лідерства (2016)
Зубчик О. А. - Хронополітика: методологічні аспекти дослід-ження публічної політики (2016)
Подскальна О. А. - Генезис державного управління у сфері цивільного захисту в Україні в роки незалежності (2016)
Ворона М. І. - Освітні кластери як інструмент державної політики на ринку освітніх послуг (2016)
Гусаков С. І. - Реструктуризація корпоративного сектора національної економіки: зміст та механізми здійснення (2016)
Держановська С. Л. - Реалізація політико-управлінського лідерства Уповноваженим Президента України з прав дитини (2016)
Козак В. І. - Стратегічний підхід як необхідна складова системи публічного управління в умовах децентралізації (2016)
Сидоренко Н. С. - Інтерпретація поняття "публічна служба" з урахуванням зарубіжного досвіду (2016)
Онуфрієнко О. В. - Розвиток європейської державної (публічної) служби: від модернізації до постмодернізації (2016)
Ботвінов Р. Г. - Типологізація державної служби: термінологічна полеміка (2016)
Галушка З. І. - Фактори формування економічної культури українського суспільства (2009)
Соболєв В. О. - Економіка культури як предмет економіко-теоретичного аналізу, Соболєва М. В. (2009)
Гуменюк А. М. - Підходи до оцінки взаємозв’язку інституціонального середовища та економічного розвитку регіону в умовах розширення ЄС (2009)
Николайчук О. М. - Особливості інвестиційної активності регіонів України (2009)
Білик Р. С. - Єврорегіон "Верхній Прут" у формуванні системи економічних зв’язків та у розвитку євроінтеграційних процесів (2009)
Дудко Н. В. - Глобальні передумови виникнення фінансових криз (2009)
Колосінський Є. Ю. - Глобалізація, її суть та особливості (2009)
Чередніченко С. С. - Експорт як ключовий фактор розвитку країни (2009)
Костирко І. Г. - АПК України: стан та шляхи реформування, Топішко Т. І. (2009)
Шкабара Т. Л. - Сучасні проблеми якості молочної продукції в Україні (2009)
Щурик М. В. - Критерії та передумови ефективної організації земельного господарства домогосподарствами (2009)
Беднарська О. Р. - Стратегічне та оперативне планування ризиків діяльності машинобудівних підприємств (2009)
Гут Л. В. - Методичні підходи системи моніторингу фінансового стану торговельного підприємства, Галушко Н. К. (2009)
Дубовик О. В. - Моделі застосування Інтернету в діяльності торговельних підприємств (2009)
Кулиняк І. Я. - Лізингове фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств (2009)
Попович Н. М. - Теоретичні аспекти управління торговельним підприємством (2009)
Романенко М. О. - Проблеми функціонування машинобудівних підприємств Вінниччини, Гончарук О. М. (2009)
Терлецька Ю. О. - Формування економічної стратегії підприємства на основі оцінки економічної спроможності, Ластавчук С. О., Лей Т. К. (2009)
Урсакій Ю. А. - Венчурний бізнес України: становлення, розвиток та проблеми (2009)
Фаїзов А. В. - Особливості контролінгу інвестиційної діяльності на підприємстві (2009)
Шатунова Т. О. - Дослідження сутності поняття економічна діагностика промислового підприємства (2009)
Бондаренко В. М. - Перспективи впровадження маркетингу в заготівельно-переробних підприємствах системи споживчої кооперації України (2009)
Гуцул І. Д. - Маркетингові підходи до оцінки ефективності управління продажем товарів оптових підприємств (2009)
Дубовик Т. В. - Особливості партнерських відносин між торговельним підприємством та рекламним агентством, Бучацька І. О. (2009)
Нікульча В. А. - Реклама на місці продажу як елемент додаткової мотивації покупця (2009)
Саїнчук Д. В. - Еволюція дослідження маркетингу послуг за кордоном 60-80 рр. ХХ ст. (2009)
Гордіца Т. М. - Продуктова політика комерційних банків в умовах фінансової дестабілізації (2009)
Ковалевич Д. А. - Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів (2009)
Свердан М. М. - Формування доходів місцевих бюджетів в Україні: сучасні тенденції та можливості удосконалення (2009)
Смолінська А. В. - Фінансовий капітал: сутність та проблеми управління, Гаркушевський В. С. (2009)
Терлецька Н. М. - Вітчизняна система пенсійного забезпечення: сучасні реалії та проблеми реформування, Михайлюк А. Д., Пащак І. Р. (2009)
Юрій С. М. - Платіжний баланс держави як модель зовнішньоекономічних зв’язків країни (2009)
Політанський Р. Л. - Розробка емулятора інтерфейсу Windows XP як елемента системи дистанційного навчання засобами Visual Basic 6. 0 (2009)
Спориш О. А. - Використання сучасних інформаційних технологій для просування туристичного продукту Полтавщини, Тягунова Н. М. (2009)
Адамова І. З. - Основні причини виникнення проблеми формування облікової політики бюджетних установ та методика її розв’язання, Грінчук М. С., Бринзила Д. Г. (2009)
Адамова І. З. - Організація управлінського обліку в умовах комп’ютерної обробки даних, Грубляк С. А. (2009)
Дудко В. П. - Питання реформування системи державного фінансового контролю, Грінчук М. С., Євдощак В. І. (2009)
Костирко І. Г. - Інституціоналізація аудиту і ринкова інфраструктура (2009)
Скрипник Н. В. - Особливості бухгалтерського обліку операцій з реорганізації підприємства, Скрипник М. Є. (2009)
Бєляєва С. С. - Концептуальні аспекти удосконалення методики викладання навчальної дисципліни "Організація рекреаційних послуг" (2009)
Гут Л. В. - Вступна кампанія у ВНЗ 2008 у контексті ІSО-9000 та її подальші орієнтири, Бозуленко О. Я. (2009)
Копилова І. М. - Формування професійно спрямованої компетенції у говорінні іноземною мовою у студентів економічних спеціальностей (2009)
Титул, зміст (2015)
Журавльов О. О. - Метод оцінки області точок падіння снарядів та місця розташування стріляючої батареї за результатами вимірювань у радіолокаційних станціях контрбатарейної боротьби, Іванець М. Г. (2015)
Ольховиков С. В. - Исследование динамических характеристик измерительных каналов автоматизированных средств контроля, Швыдков С. М., Филистеев Д. А. (2015)
Лебідь Є. В. - Змішення фазового шуму за рахунок підвищення фільтруючих властивостей повністю цифрової системи фазової автопідстройки частоти, Радзівілов Г. Д., Беляков Р. О. (2015)
Дзисюк О. В. - Актуальні напрями удосконалення системи метрологічного забезпечення державних полігонних випробувань зразків (комплексів) озброєння та військової техніки, Бойко В. М., Рондін Ю. П., Коломійцев О. В., Васьківський М. І. (2015)
Пєвцов Г. В. - Розвиток теорії виявлення радіосигналів. Основи енергетичного виявлення, Яцуценко А. Я., Пічугін М. Ф., Карлов Д. В., Трофіменко Ю. В., Борцова М. В. (2015)
Зібін C. Д. - Аналіз сучасного стану розвитку малогабаритних систем радіоелектронної розвідки, Попов А. О., Твердохлібов В. В., Васьківський М. І. (2015)
Кальватинський О. В. - Використання синфазних антенних решіток для прийому інформації від космічних апаратів з малим рівнем випромінення в напрямку приймальної станції, Топольницький П. П., Фриз С. П. (2015)
Королев Н. А. - Некоторые экспериментальные результаты когерентного накопления радиолокационных сигналов, Никитин Н. М., Солощев О. Н. (2015)
Сівак В. А. - Метод поглибленої діагностики технічного стану агрегатів і систем транспортних засобів та визначення нормативних значень діагностичних параметрів (2015)
Циганок В. В. - Інструментарій підтримки прийняття рішень як засіб стратегічного планування, Каденко С. В., Качанов П. Т., Андрійчук О. В., Роїк П. Д. (2015)
Бєляєв Д. М. - Аналіз світового досвіду застосування військових аеростатних літальних апаратів та перспективи їх використання у Збройних Силах України, Расстригін О. О., Семенюк Р. П., Бунаков В. П. (2015)
Бабаев В. Н. - Конструктивные системы для объектов различного назначения. Опыт проектирования и возведения, Шмуклер В. С. (2014)
Олейник Д. Ю. - Использование полимербетона для строительства смотровых шахт систем водоотведения, Кайдалов В. Ю. (2014)
Шмуклер В. С. - Особенности внедрения железобетонных многопустотных предварительно напряженных плит перекрытий безопалубочного стендового формования, Стоянов Е. Г., Пустовойтова О. М., Тертычный Е. Н., Львовский И. Г., Коренев Р. В. (2014)
Федяй Б. М. - Аналіз енергоефективності та доцільності застосування котельних на біомасі рослинного походження (2014)
Колєсніченко А. С. - Діагностика стану взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку України (2014)
Войтова Ж. Н. - Оценка эффективности применения панелей ограждающих конструкций с деревянным каркасом, Сорока М. Ю., Стошкус Ю. А. (2014)
Тугай А. М. - Сумісна задача гідравліки і фільтрації руху рідини до променевих дренажів, Пікуль Ю. М., Майстренко Г. В. (2014)
Онішко К. В. - 3D-моделювання та аналіз міського середовища, Шипулін В. Д. (2014)
Ремизова Е. И. - Региональные особенности градостроительства в странах Персидского залива, Шахин Н. Н. (2014)
Немашкало К. Р. - Морфологічний аналіз соціального капіталу (2014)
Шевченко Т. А. - Анализ причин нитчатого вспухания активного ила и меры борьбы с ним, Иваненко И. О. (2014)
Закурдай С. О. - Техніко-економічна ефективність впровадження удосконалених нормативів експлуатації тролейбусів (2014)
Краснов Р. В. - Дослідження процесів пуску та роботи в неномінальних режимах електродвигунів компресорів електропоїздів постійного струму (2014)
Алексахін О. О. - Обчислення втрат теплоти у мікрорайонних теплових мережах (2014)
Алексахін О. О. - Втрати тиску у мікрорайонних теплових мережах, Бобловський О. В. (2014)
Берёза Г. Н. - Модернизация существующих очистных сооружений с целью повышения эффективности биологической очистки, Бескровная М. В., Лучина А. Ю. (2014)
Білокінь Л. - Особливості проектування теплової аерації промислових будівель, Купріян Д., Мягкохліб Р., Якубенко Л. (2014)
Благодарная Г. И. - Инвестиционная составляющая инновационных проектов, направленных на повышение энергоэффективности, надежности функционирования и экологической безопасности предприятия водопроводно-канализационного хозяйства, Коринько И. В., Третьяков С. И., Ярошенко Ю. В. (2014)
Гуринчик Н. А. - Исследование влияния состава загрузки контактного осветлителя с помощью математической модели (2014)
Добровольська О. Г. - Прогноз потокорозподілу у водопровідній мережі при оперативному керуванні її роботою (2014)
Затовський І. В. - Очистка стічних вод, які містять нікель, феритизацією: вплив елекромагнітної обробки, Кочетов Г. М., Самченко Д. М., Тугай А. М. (2014)
Избаш М. Ю. - Внедрение инновационной системы аэрации для снижения эксплуатационных затрат и повышения эффективности биологической очистки сточных вод, Лунин С. В., Янчак Е. А. (2014)
Капинос О. Г. - Степень влияния различных факторов на величину давления при гидравлических ударах, Твардовская Н. В. (2014)
Коваленко А. Н. - Влияние охлаждения сточных вод на экологические и эксплуатационные характеристики водоотведения, Коваленко А. В., Лебедева Е. С., Юрченко В. А. (2014)
Маркин В. В. - Возможности интенсификации очистки городских сточных вод с помощью пробиотических средств (2014)
Прогульный В. И. - Усовершенствование конструкции дренажей фильтров с плавающей загрузкой, Рябков М. В. (2014)
Сатин И. В. - Поиск оптимальных условий аэробного компостирования осадков сточных вод (2014)
Филипчук Л. В. - Автоматичне регулювання параметрів pH та Eh при очищенні промислових стічних вод (2014)
Филипчук В. Л. - Установки для електрохімічного очищення стічних вод та безпека їх експлуатації, Шаталов О. С. (2014)
Богославец А. А. - Особенности проектов технологической поддержки объектов коммунального хозяйства, Сухонос М. К. (2014)
Костин Д. Ю. - Важные особенности мотивации персонала в энергетике (2014)
Шевченко В. С. - Визначення впливу корпоративної культури на діяльність підприємства (2014)
Славетні ювілеї видатних вчених (2014)
Сухонос М. К. - Модель и алгоритм адаптивных технологий дуального управления портфелем энергоинфраструктурных проектов (2014)
Бондаренко Е. С. - Проект редевелопмента: формы продукта, особенности этапов жизненного цикла, Новожилова М. В. (2014)
Васильєв А. Й. - Еколого-економічна оптимізація процесів водоспоживання (2014)
Душкин С. С. - Экономическая целесообразность системы мониторинга качества воды бассейна реки Днепр, Назаренко А. Н., Поплавская В. В. (2014)
Черников Н. А. - Существующие тенденции в проведении гидравлических расчетов самотечных сетей водоотведения, Дюба К. М. (2014)
Зуєв О. С. - Моделювання процесу теплозбереження оселі (2014)
Дорошенко О. В. - Досвід теплопостачання міст в країнах єс, Дорошенко В. В. (2014)
Ковальова Ю. В. - Визначення вхідного струму тиристорних збуджувачів (2014)
Маляренко В. А. - Системы нагрева воды электроэнергией на горячее водоснабжение многоквартирного дома, Колотило И. Д., Щербак И. Е. (2014)
Далека В. Х. - Оптимізація законів керування тяговим вентильно-індукторним електроприводом, Островерхов М. Я. (2014)
Перепечений В. О. - Техніко-економічний вибір систем електропостачання міст в районах багатоповерхової забудови (2014)
Швиденко О. О. - Внутрішні простори держпрому: реалізація, зміни, збереження (2014)
Золотов С. М. - Влияние различных факторов на жизнеспособность акриловых клеев, Супрун О. Ю., Дауд А. Х., Золотов М. С. (2014)
Пахомов Ю. В. - Методы расчета упругих элементов мембранно-балочного типа в датчиках для газового оборудования и трубопроводных систем (2014)
Мирошник М. А. - Исследования способов снижения влагосодержания в корпусах датчиков для газового оборудования и трубопроводных систем, Котух В. Г., Капцова Н. И. (2014)
Синянська О. М. - Особливості формування екопоселення в Україні, Семко О. В., Філоненко О. І. (2014)
Линник І. Е. - Прогнозування екологічного стану грунтів та джерел води уздовж автомобільних доріг (2014)
Харченко В. Ф. - Розробка експериментального стенду та планування досліджень освітлювального комплекту, Якунін О. А., Воропай В. Г. (2014)
Дульфан С. Б. - Про доцільність влаштування перехоплюючих парковок у м. Харкові (2014)
Піпія А. Т. - Вибір пасажиромісткості транспортних засобів для роботи на міських маршрутах, Понкратов Д. П., Фалецька Г. І. (2014)
Фалецька Г. І. - Закономірності зміни продуктивності транспортних засобів на маршрутах міського пасажирського транспорту, Ячмінь Ю. П. (2014)
Федорова Т. Ф. - Оцінка ефективності функціонування логістичної системи, Держко Л. А. (2014)
Гончаренко С. Ю. - Моделирование мест пересадок пассажиров на маршрутной сети общественного транспорта в средних городах, Горбачёв П. Ф., Россолов А. В. (2014)
Чубук Л. П. - Обгрунтування методики обрахунку плати за розміщення телекомунікаційних мереж, Голованенко М. В. (2014)
Володін Д. С. - Теоретичні аспекти управління інтелектуальним капіталом (2009)
Івашина О. Ф. - Теоретичні засади дослідження економічного розвитку, Літовченко Б. В. (2009)
Стеченко Д. М. - Інтелектуальний капітал як економічна категорія, Тимошенко Н. Ю. (2009)
Урсакій Ю. А. - Безробіття: світовий досвід, практика в Україні, Гончар О. О. (2009)
Гуменюк О. Г. - Особливості регіонального розвитку конкурентного середовища (2009)
Лотоцька Н. Г. - Основні умови та шляхи ефективної реалізації регіональної політики (на прикладі Чернівецької області) (2009)
Колосінський О. Ю. - Аналіз наслідків членства України в СОТ для зовнішньої торгівлі та співпраця з ЄС у рамках світової організації (2009)
Кормакова І. О. - Масштаби діяльності ТНК у країнах, що приймають (2009)
Крайчак Є. В. - Вплив державних запозичень на економіку в контексті оптимізації політики управління зовнішнім боргом України (2009)
Мерза Н. З. - Характер торговельних відносин між Україною та Європейським Союзом (2009)
Чередніченко С. С. - Про управління ліквідними засобами у транснаціональних корпораціях (2009)
Бровко О. Т. - Економічна сутність товарних запасів та їх місце в системі управління товарними потоками підприємств торгівлі (2009)
Галушко Н. К. - Впровадження системи моніторингу фінансового стану торговельного підприємства в автоматизоване робоче місце економіста (2009)
Гончарук О. М. - Загальна характеристика та сутність економічної безпеки підприємства (2009)
Грицюк Е. О. - Методика планування амортизаційних відрахувань підприємства на плановий період, Ляшенко А. Ф., Гнатишина Н. Д. (2009)
Гутафель В. В. - Ефективне використання трудових ресурсів торговельними підприємствами в умовах соціально-економічної кризи (2009)
Руснак Л. Р. - Класифікація фінансових показників діяльності підприємства (2009)
Чаплінська А. А. - Взаємозв’язок понять "товар" і "товарні запаси" та їхнє місце у системі управління діяльністю торговельного підприємства (2009)
Кірілеско О. Л. - Еколого-економічні аспекти забруднення продукції рослинництва радіонуклідами (2009)
Столярова Т. В. - Доцільність використання азотних добрив (нітратів) та характер їхнього впливу на довкілля і людину, Ясінський А. М. (2009)
Гладчак Н. В. - Стратегічний облік та аналіз конкурентних переваг підприємства (2009)
Гомба Л. А. - Побудова концепції розвитку конкурентоспроможності персоналу на торговельних підприємствах, Годорог П. В. (2009)
Романенко М. О. - Теоретичні основи дослідження економічного ризику в процесі управління підприємством (2009)
Смолінська А. В. - Особливості антикризового управління підприємствами, Гаркушевський В. С. (2009)
Чаплінський Ю. Б. - Теоретичні аспекти маркетингу відносин, Арич К. І. (2009)
Кифяк О. В. - Стратегія регіонального маркетингу в контексті розвитку туризму (2009)
Маначинська Ю. А. - Готельне господарство України: проблеми та перспективи функціонування в сучасних умовах кризової економічної ситуації (2009)
Мельниченко С. В. - Оцінка ефективності застосування інформаційних технологій у діяльності туристичних підприємств (2009)
Скавронська І. В. - Пріоритетні напрямки розвитку ресторанної справи України в контексті світового досвіду (2009)
Головачук Т. І. - Розвиток торговельних мереж корпоративного типу в Україні, Гут Л. В. (2009)
Круглянко А. В. - Особливості розміщення гіпермаркетів в Україні (2009)
Білоцерківець В. В. - До питання про методологію дослідження вартості інформаційного продукту, Ясева М. О. (2009)
Гродський С. В. - Крос-кордонні інноваційні системи в Європі та чинники їх розвитку (2009)
Михайловська О. В. - Географічна модель глобального технологічного та інноваційного середовища (2009)
Москаленко О. М. - Першорядні завдання інститутів влади по формуванню інноваційної політики в Україні (2009)
Нотовський П. В. - Інструменти в методології оцінки інвестиційних ризиків (2009)
Поліщук Н. В. - Державна підтримка активізації інноваційної діяльності суб’єктів підприємництва (2009)
Фаріон І. Д. - Практичні підходи до стратегічних напрямків залучення інвестицій для підприємств сільського господарства, Чичун В. А. (2009)
Гордіца Т. М. - Банківські депозити домашніх господарств: сучасні тенденції та механізми стабілізаційного впливу (2009)
Давидова В. А. - Роль міжбюджетних трансфертів у бюджетах місцевого самоврядування областей Карпатського регіону (2009)
Рошило В. І. - Шляхи реформування фінансової бази місцевого самоврядування в Україні (2009)
Флорескул Н. П. - Проблеми соціального захисту населення на Буковині та шляхи їх розв’язання (2009)
Юрій С. М. - Вплив фінансового ринку на розвиток національної економіки, Штефанович О. М. (2009)
Машталяр Г. П. - Удосконалення системи показників оцінки безперервності діяльності підприємства для аудиторських висновків (2009)
Циган Р. М. - Особливості відображення курсових різниць у бухгалтерському та податковому обліках, Гончарюк А. О., Наріжня А. О. (2009)
Адамова І. З. - Аналіз фактичної трудомісткості навчальної роботи ВНЗ як напрямок зниження їх витрат, Попюк А. М. (2009)
Головачук Т. І. - Реалізація інтерактивного підходу при читанні лекцій (2009)
Ступак М. Г. - Про деякі методи активного навчання іноземних мов у немовному ВНЗ (2009)
Андрусь О. І. - Особливості державного регулювання ціноутворення в промислово розвинених країнах (2016)
Єрешко Ю. О. - Економічна сутність інтелектуального капіталу як фактора інноваційного розвитку економіки (2016)
Мілай А. О. - Методологічний підхід к аналізу теорії економічної кризи і економічного розвитку (2016)
Тєлєтов О. С. - Економіка України в умовах можливого переходу суспільних укладів розвитку людства в нову якість (2016)
Голюк В. Я. - Вплив динаміки грошової маси на економічне зростання і рівень інфляції у постсоціалістичних та розвинутих країнах (2016)
Дергачова В. В. - Роль економічної безпеки малих та середніх підприємств в економічній безпеці держави, Колешня Я. О. (2016)
Згуровський О. М. - Дослідження закономірностей циклічності в діяльності наукомістких підприємств у системі "Наука-виробництво", Кологривов Я. І. (2016)
Кириченко С. О. - Використання світового досвіду задля розвитку соціальної інфраструктури в регіонах України (2016)
Мартинович Д. Є. - Аналіз вибору стратегічних видів економічної діяльності національної економіки для надання державної допомоги (2016)
Юдіна Н. В. - Визначення циклічних залежностей в економіці України на основі аналізу окремих макроекономічних показників (2016)
Войтко С. В. - Індекси політичної стабільності та ефективності роботи уряду у передбаченні загроз країні, Цимбаленко Я. Ю. (2016)
Герасимчук В. Г. - Доктринальні основи світової торгівлі продукцією промисловості: протекціонізм і фритредерство (2016)
Гречко А. В. - Механізм трансфертного ціноутворення в Україні як інструмент контролю за операціями між пов'язанми особами (2016)
Дунська А. Р. - Аналіз сучасного стану розвитку транснаціональних корпорацій та характер їх функціонування в Україні, Пащенко М. С. (2016)
Каренов Р. С. - Економічні чинники і передумови сталого розвитку гірничо-металургійного комплексу Казахстану в прогнозованій перспективі, Акыбаева Г. С. (2016)
Макогон Ю. В. - Зовнішній борг України на сучасному етапі економічної кризи, Пахомова О. А. (2016)
Тульчинська С. О. - Проблеми і наслідки взаємодії країн в процесі відтворення виробництва, Мілай А. О. (2016)
Бобиль В. В. - Ідентифікація, оцінка, планування та зниження фінансових ризиків за центрами відповідальності банку (2016)
Борданова Л. С. - Особливості процесу працевлаштування молоді на ринку праці, Рощина Н. В. (2016)
Воржакова Ю. П. - Впровадження конкурентної політики у діяльність поліграфічних підприємств (2016)
Гавриш О. А. - Розроблення стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств енергетичної галузі, Черняк Г. М. (2016)
Гавриш О. А. - Українські металургійні підприємства: сучасні тенденції та місце у світовому металургійному виробництві, Чайковський Є. О. (2016)
Дергачова В. В. - Особливості середовища функціонування підприємств газової промисловості України в контексті формування механізму процесів їх інвестування, Чорній В. В. (2016)
Коломієць О. О. - Дитяча праця в Україні: детермінанти, характеристики, мінімізація соціальних ризиків (2016)
Пігуль В. В. - Стан сучасного ринку праці України (2016)
Кавтиш О. П. - Аналіз динаміки кризових явищ на підприємствах машинобудування, Погребняк А. Ю. (2016)
Тульчинська С. О. - Діагностика основних компонент стратегічного потенціалу підприємств розподілення електроенергії, Чорній Б. П. (2016)
Шагоян С. М. - Оцінка впливу корпоративної синергії та комплексного використання сировини на економіку асоційованого гірничо-збагачувального підприємства, Солодовник Л. М., Черненко Н. О. (2016)
Єрешко Ю. О. - Принципи, роль та перспективи боргового фінансування в Україні, Фрідман Р., Мілько І. В. (2016)
Крейдич І. М. - Проблеми вартісно-орієнтованого управління розвитком підприємства, Гагарін А. О. (2016)
Круш П. В. - Діагностика ефективності структури власного капіталу енергогенеруючих компаній, Мастюк Д. О. (2016)
Кузнєцова К. О. - Оптимізація ресурсного забезпечення енергогенеруючих підприємств та їх інноваційний розвиток, Ченуша О. С. (2016)
Лободзинська Т. П. - Аналіз впливу витрат з поліпшення основних засобів на формування собівартості продукції (2016)
Марченко В. М. - Економічна безпека підприємства за етапами життєвого циклу, Євдокименко В. М. (2016)
Погребняк А. Ю. - Процедура вибору механізму антикризового управління на підприємствах машинобудування (2016)
Савицька О. М. - Передумови формування концепції антикризового фінансового контролінгу на підприємстві в контексті розвитку інформаційної економіки, Скляр А. Ю. (2016)
Ярова Ю. О. - Структура економічної безпеки підприємства в умовах кризи, Артеменко Л. П. (2016)
Андрос С. В. - Процесний підхід в удосконаленні організаційної структури управління банком (2016)
Виноградова О. В. - Проблеми розвитку мотивації персоналу туристичних підприємств, Гусєва О. Ю., Пілігрім К. І. (2016)
Давиденко В. В. - Використання привентивного антикризового управління в діяльності підприємств (2016)
Коцко Т. А. - Формування операційної стратегії енергогенеруючих підприємств України в умовах активізації загроз зовнішнього середовища (2016)
Перерва П. Г. - Бенчмаркінг конкурентних переваг, Ткачова Н. П. (2016)
Савич О. П. - Ефективні логістичні процеси як конкурентна перевага на світовому ринку автомобілів (2016)
Ситник Н. І. - Концептуальні засади менеджменту ідей в сучасних організаціях (2016)
Ткаченко А. М. - Формування мотиваційного механізму в межах логістичної діяльності, Іванова М. І. (2016)
Тупкало В. М. - Концепція побудови системи управління підприємством на основі принципу "структура слідує за стратегією" (2016)
Чупріна М. О. - Використання ІТ-інструментів для оптимізації управління бізнес-процесами підприємств України, Шеховцова І. А. (2016)
Пустова Т. О. - Модель споживчого вибору абітурієнта в контексті формування комплексу маркетингових комунікацій на прикладі спеціальності "Маркетинг" НТУУ "КПІ", Базь М. О. (2016)
Василькова Н. В. - Ключові фактори успіху університетів на глобальному ринку освітніх послуг (2016)
Граділь А. А. - Міжнародний та вітчизняний досвід розвитку формату "арт-кафе": особливості, тенденції, фактори успіху, Язвінська Н. В. (2016)
Домашева Є. А. - Підходи до оцінювання ефективності маркетингових інтернет-комунікацій, Зозульов О. В. (2016)
Зозульов О. В. - Формування омніканальної збутової стратегії підприємства, Левченко М. (2016)
Зозульов О. В. - Процесно-технологічний підхід до формування маркетингової моделі товару, Царьова Т. О. (2016)
Карпенко Ю. М. - Тенденції розвитку Private Label на українському ринку (2016)
Окландер М. А. - Прогнозування збуту інноваційної або імпортозамінної продукції підприємствами-виробниками бетону, Педько І. А. (2016)
Писаренко Н. Л. - Стратегії розвитку приватних торгових марок: світовий досвід (2016)
Spivakovska T. - Selecting international market entry strategy in a hotel industry, Meera Nofal Mohamed Al Mashwi Al Suwaidi (2016)
Стадніченко В. В. - Вузловий підхід щодо каналів розподілу (2016)
Тарасенко О. М. - Аналіз актуальності стратегії позиціонування, Солнцев С. О. (2016)
Федорченко А. В. - Методичні аспекти планування витрат на маркетинг підприємства, Федорченко О. Є. (2016)
Чукурна О. П. - Вдосконалення методів маркетингового ціноутворення машинобудівних підприємств (2016)
Шпіляк А. С. - Landing page та smart site як ефективні маркетингові інструменти, Цурін О. П. (2016)
Язвінська Н. В. - Еволюція в управлінні комплексом маркетингу: застосування моделі "7Р" на підприємствах промислових пралень, Тимченко А. В. (2016)
Яшкіна О. І. - Маркетингові дослідження перспектив інноваційної діяльності машинобудівного підприємтва (2016)
Демешок О. О. - Інноваційно-інвестиційні детермінанти управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості (2016)
Дунська А. Р. - Прямі іноземні інвестиції як чинник розвитку економіки України, Бойко О. В. (2016)
Іваницька О. В. - Ідентифікація збитків підприємства від втрати інформації, Рощина Н. В., Южаков М. А. (2016)
Копішинська К. О. - Теоретичне підгрунтя управління інноваційними системами підприємств (2016)
Макогон Ю. В. - Інновації в сфері енергетики на підприємствах України (2016)
Скоробагатова Н. Є. - Дослідження сутності інвестицій та інвестиційної діяльності (2016)
Шабан К. С. - Класифікація інновацій підприємств, що входять до міжорганізаційних об'єднань, Зозульов О. В. (2016)
Бояринова К. О. - Технологічна конкурентоспроможність як фактор інноваційного розвитку виробництва, Михайленко А. А. (2016)
Косенко О. П. - Оцінка комерційних можливостей інтелектуального капіталу (2016)
Омельченко А. І. - Технологічний розвиток як складова інноваційного розвитку промислового підприємства (2016)
Бідюк П. І. - Застосування системного підходу до менеджменту ризиків, Жиров О. Л., Трухан С. В., Жирова А. О. (2016)
Дрозд А. О. - Концептуальна потокова модель ціноутворення комерційного банку, Сокульський О. Є. (2016)
Кулинич О. О. - Вплив розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури на рівень корупції (2016)
Нікітіна П. А. - Економіко-математичне моделювання ємності ринку та ринкової частки компанії, Жуковська О. А. (2016)
Фартушний І. Д. - Модель діяльності підприємства з виробництва твердого біопалива на локальному ринку, Михальчин В. Ю. (2016)
Чайковская М. П. - Модель оптимального ціноутворення в режимі реального часу на основі методів динамічного програмування, Медведь Т. С. (2016)
Щурова З. С. - Автоматизація багатокритеріального вибору потенційного постачальника, Жиров О. Л. (2016)
Содержание (2009)
Авраменко Н. Б. - Экологические проблемы теплоснабжения района Камыши г. Севастополя, Сапронова З. Д. (2009)
Бамбура А. М. - Деформаційна модель та алгоритм визначення напружено- деформованого стану розрахункового перерізу залізобетонних елементів, Гурківський О. Б., Безбожна М. С., Дорогова О. М. (2009)
Бамбура А. М. - Несуча здатність, жорсткість та деформативність залізобетонних елементів, підсилених наклеюванням зовнішнього армування, Перлова О. М. (2009)
Банніков Д.О. - Інженерна методика проектування сталевих ємнісних конструкцій (2009)
Белавский В. А. - Использование режимов реальных пожаров при расчете остаточной прочности изгибаемых железобетонных конструкций, пострадавших при пожаре (2009)
Білик А. С. - Вирішення задачі кардинального вибору оптимальних конструктивних рішень ферм з гнутозварних замкнених профілів за допомогою експертної системи автоматизованого проектування (2009)
Білик С. І. - Методика перевірки стійкості сталевих арок з тонкостінних аркогофропрофілів, Куземко В. В. (2009)
Большаков В. И. - Технология переработки строительного песка, Кирнарский А. С., Савицкий Н. В. (2009)
Большаков В. И. - Технология производства синтетического гипса при десульфурации дымовых газов, Кирнарский А. С., Савицкий Н. В. (2009)
Болюк С. В. - Материал и конструкции панелей сборных летних домиков для развития сезонного отдыха (2009)
Великодний Ю. Й. - Улоговини зсувних схилів полтавського плато та їх різновиди, Біда С. В., Ягольник А. М. (2009)
Верхоглядова Н. И. - Комплексное развитие и планирование реконструкции жилой застройки, Левчинский Д. Л. (2009)
Верхоглядова Н. І. - Системний підхід до управління конкурентоспроможністю будівельного підприємства, Левчинський Д. Л., Россіхіна О. Є. (2009)
Веселовский Д. Р - Упрочнение бетона пропиткой гексаметилендиизоцианатом, Савицкий Н. В. (2009)
Винников Ю. Л. - Тривало обтиснені лесові основи фундаментів при підтопленні територій, Семко О. В., Гранько О. В. (2009)
Винников Ю. Л. - Про вплив змінності технологічних параметрів на ущільнення ґрунту масивних насипів, Харченко М. О. (2009)
Виноградская О. М. - Совершенствование государственного регулирования занятости населения украины, Шевченко В. С., Виноградская Н. С. (2009)
Volkova V. E. - Рhase trajectories mappings in dissipative system identification (2009)
Воскобійник О. П. - Аналіз напружено-деформованого стану цегляної кладки з урахуванням пошкоджень та сумісної роботи несучих стін будівлі з основою, Мурза С. О., Демченко А. О. (2009)
Галушко В. А. - Технологический способ увеличения срока службы жилых и общественных зданий, Бабий И. Н., Колодяжная И. В., Мельник Н. В., Пидрушняк Ю. М. (2009)
Гапонова Л. В. - Изучение тепловых процессов сталебетонных плит (2009)
Глуховський В. П. - Перегляд стандартів з неруйнівного контролю міцності бетону (2009)
Гнатовская Ю. А. - Анализ существующих методов выбора инвестиционного проекта (2009)
Головко С. И. - Усиление основания фундамента турбоагрегата методом высоконапорной инъекции (2009)
Городецкий А. С. - Некоторые аспекты расчета зданий на устойчивость к прогрессирующему разрушению, Барабаш М. С. (2009)
Гуслиста Г. Е. - Розрахунок безанкерної шпунтової стінки за допомогою скінченно-елементного моделювання в програмному комплексі (2009)
Данькевич Н. О. - Системотехнічна оцінка організаційно-технологічних рішень (2009)
Дихтярь Т. В. - Сравнение эколого-энергетической эффективности пневматической и пневмомеханической аэрации при очистке сточных вод в аэротенках (2009)
Доненко В. І. - Огляд сучасних методів максимізації проектного прибутку (закордонний досвід), Антипенко Є. Ю., Книжнікова О. О. (2009)
Ершова Н. М. - Решение задачи наискорейшего выхода фирмы на заданную потребность, Лавренюк И. В., Шибко О. Н. (2009)
Ефименко В. И. - Реализация метода оптимизации трубобетонных элементов (2009)
Ефименко В. И. - Опыт проектирования строительных конструкций из стальных труб, заполненных центрифугированным бетоном, Сухан А. П., Сухан С. П. (2009)
Жаданова К. Ф. - Влияние температурных деформаций на работу стальных ферм покрытий промышленных зданий, Сайгак Н. Г. (2009)
Зайцев О. Н. - Энергоэффективность применения зарубежного отопительного оборудования в украине (2009)
Золотов С. М. - Зависимость прочности и характера разрушения акриловых клеев от вида нагружения (2009)
Золотова Н. М. - Организационные мероприятия при выполнении работ по соединению старого бетона с новым акриловыми клеями (2009)
Калюх Ю. І. - Діагностика залізобетонних паль з урахуванням повздовжніх та поперечних коливань, Вусатюк А. Є. (2009)
Калюх Ю. И. - К исследованию параметров сейсмических воздействий промышленных взрывов на контролируемые на границе охранной зоны здания, Дунин В. А., Марьенков Н. Г. (2009)
Каплуновская М. А. - Системотехническая оценка комплексной технологичности архитектурно-бионических строительных систем (2009)
Кириленко В. Ф. - Оценка прочности и устойчивости фанерных стенок в приопорных зонах деревофанерных конструкций (2009)
Кирнос В. М. - Организационно-экономическое регулирование при планировании результативности деятельности предприятий строительного комплекса, Залунин В. Ф., Ткач Т. В. (2009)
Кірнос О. І. - Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективного використання ресурсів будівельного підприємства при реконструкції житла, Щеглова О. Ю., Нікітін Д. С., Ткач Т. В. (2009)
Коваль Е. А. - Анализ энергоэфективности жилого здания по результатам обследования и составления энергетического паспорта, Савицкий Н. В., Юрченко Е. Л., Бабенко М. М. (2009)
Колохов В. В. - Определение прочности бетона в монолитном железобетонном каркасе здания при строительстве, Гордиенко Т. В. (2009)
Косяк В. М. - Оцінка надійності та ефективності сейсмозахисту мостів (2009)
Кравчуновська Т. С. - До питання комплексної реконструкції кварталів (2009)
Ландо Е. А. - Оптимизация параметров колебательных процессов массивно-плитных фундаментов под машины с вертикальной импульсной нагрузкой (2009)
Лапенко О. І. - Проблеми армування залізобетону незнімною опалубкою (2009)
Лівінський О. М. - Технологія улаштування тонкостінних конструкцій із високоміцного бетону способом ротаційного метання із застосуванням еластичних метальних пристроїв, Бабиченко В. Я. (2009)
Лівінський О. М. - Гідрофобізуючі композиції в реставрації памяток архітектури, Стоян О. В. (2009)
Лівінський О. М. - Метод управління якістю управління портфелем проектів в проектно-орієнтованих компаніях, Тесля Ю. М., Коваленко Н. В. (2009)
Литовченко П. А. - Создание численной модели трёхслойных сборно-монолитных железобетонных панелей в пк лира и её характеристики, Глушаков Н. И. (2009)
Литовченко П. А. - Особенности работы облегчённых трёхслойных сборно-монолитных железобетонных панелей при изгибе, Глушаков Н. И. (2009)
Локтионова Т. А. - Структурообразование строительных материалов на основе извести карбонизационного твердения (2009)
Лучко Й. Й. - Проблеми та методики оцінки корозійної стійкості та довговічності бетонних і залізобетонних конструкцій (2009)
Лучко Й. Й. - Розрахунок міцності механічного з’єднання арматурних стержнів та приклади армування мостових залізобетонних конструкцій, Пенцак А. Я. (2009)
Любомирский Н. В. - Принципы формирования структуры портландитовых систем при обработке их углекислым газом (2009)
Марков А. А. - Повышение несущей способности безбалочных перекрытий (2009)
Маркова М. А. - Обоснование возможности отрывки грунта возле существующих зданий (2009)
Марченко Т. В. - Експериментальні дослідження форм втрати стійкості тонкостінних елементів, Банніков Д. О. (2009)
Миронова Т. М. - Формирование структуры и свойств при графитизации легированного ванадием цементита в деформируемых белых чугунах (2009)
Михайловський Д. В. - Розрахункова умова міцності клеєної деревини при осьових напруженнях розтягу і складному напруженому стані (2009)
Молодченко Г. А. - Трещинообразование в монолитных железобетонных плитах от усадки бетона, Сироменко А. Н., Кулаков А. Ю. (2009)
Молодченко Т. Г. - Формирование механизма эффективного управления жилой недвижимостью (2009)
Никифорова Т. Д. - Учет кинетики сульфатной коррозии бетона при проектировании заглубленных зданий, Савицкий Н. В., Арбузова О. А. (2009)
Павлов И. Д. - Оценка уровня технологичности теплоизоляционных работ, Терех М. Д., Арутюнян И. А. (2009)
Плугин А. Н. - Электрогетерогенный механизм твердения высококонцентрированных кварцевых суспензий, Рапина Т. В. (2009)
Попруга П. В. - Індукційний прогрів залізобетонних конструкцій, Петрикова Є. М., Мацовка І. В. (2009)
Пошивач В. Г. - Вероятностный коэффициент надежности по предельному расчетному значению ветровой нагрузки (2009)
Приходько А. П. - Проблемы использования зол и шлаков приднепровской тэс, Павленко Т. М., Дехта Т. Н., Аббасова А. Р. (2009)
Приходько А. П. - Использование отходов при производстве портландцементного клинкера, Савин Л. С., Сторчай Н. С., ононов Д. В., Энвальт Е. А. (2009)
Приходько А. П. - Влияние типа модификатора и его количества на прочность при сжатии полимерной композиции, Харченко Е. С. (2009)
Пшинько А. Н. - Исследование влияния шлака металлического марганца на физико-механические свойства вяжущего на основе квсс при нагревании, Савицкий Н. В., Гончаренко А. А. (2009)
Радкевич А. В. - Исследование влияния сети дорог на расстояние и длительность перебазировок дорожно-строительных машин, Степаненко А. А., Яковлев С. А. (2009)
Распопов А. С. - Обращение матриц для нахождения собственных форм колебаний стержневых систем (2009)
Резуненко М. Е. - Об одной форме фундаментального решения для прогиба гиперболической оболочки (2009)
Россохін С. О. - Оновлення міст і модернізація житлового фонду України: проблеми і перспективи (2009)
Савицкий Н. В. - Особенности армирования главных ригелей плоского сборно-монолитного перекрытия, Зезюков Д. М. (2009)
Савицкий Н. В. - Совместная работа профилей ЛСТК общивко, Зинкевич О. Г. (2009)
Савицкий Н. В. - Методы усиления крупнопанельных жилых зданий, Линник Р. Я., Махинько Н. Н. (2009)
Савицкий Н. В. - Железобетонные перекрытия многоэтажных зданий, Магала В. С., Рабич Е. В., Шляхов К. В., Матюшенко И. Н. (2009)
Савицкий Н. В. - Моделирование коррозии арматуры железобетонных конструкций, Матюшенко И. Н., Лаухина Л. Н. Шехоркина С. Е. (2009)
Савицкий Н. В. - Ограждающая конструкция с каркасом из термопрофилей, Несин А. А. (2009)
Савицкий Н. В. - Треслойные железобетонные ограждающие стеновые панели, Сопильняк А. М. (2009)
Савицкий Н. В. - Надежность зданий и сооружений, Тытюк А. А., Шевченко Т. Ю. (2009)
Савицький М. В. - Підвищення енергоефективності житлових будівель старої забудови, Шевченко Т. Ю., Юрченко Є. Л., Коваль О. О., Бондаренко О. І., Зінкевич А. М., Нєсін О. А., Бабенко М. М, Шаленний В. Т., Перегинець І. І. (2009)
Сазонова І. Р. - Особливості конструктивних рішень висотних будівель (2009)
Семидьянова О. С. - Ожидаемый экономико-технологический эффект от внедрения инновационных технологий в процесс производства внутренних отделочных работ (2009)
Семко О. В. - Визначення внутрішніх зусиль у перерізі сталезалізобетонного ригеля, Бібік Д. В. (2009)
Семко О. В. - Визначення несучої здатності сталезалізобетонних нерозрізних балок з гнучкими анкерами, Гасенко А. В., Дарієнко В. В. (2009)
Семко О. В. - Результати експериментальних досліджень закладних деталей вузлів сталезалізобетонних рам, Малюшицький О. В. (2009)
Синцов В. П. - Малоэтажные здания с деревянным каркасом для сейсмостойкого строительства, Митрофанов В. А., Синцов А. В. (2009)
Стовба Л. М. - Розрахунок трубобетонних згинальних елементів квадратного перетину за наведеними перерізами (2009)
Стороженко Л. І. - Забезпечення сумісної роботи бетону й сталі за допомогою склеювання - перспективний напрямок розвитку сталезалізобетонних конструкцій, Лапенко О. І., Горб О. Г. (2009)
Стороженко Л. І. - Збірна залізобетонна плита перекриття зі сталевим обрамленням, Лапенко О. І., Нижник О. В. (2009)
Стороженко Л. И. - Вплив типу контактної взаємодії між компонентами на міцність стиснутих трубобетонних елементів, Лапенко О. І., Єрмоленко Д. А. (2009)
Стороженко Л. І. - Визначення зусиль в структурних сталезалізобетонних конструкцій при локальних пошкодженнях, Мурза С. О. (2009)
Сторожук Н. А. - Фетишизация водоцементного отношения в технологии бетонных смесей и бетонов (2009)
Сухонос М. К. - Типовые меры энергосбережения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и оценки энергосберегающих эффектов (2009)
Сухоруков Б. Д. - Способ построения поперечных линий влияния коэффициентов распределения усилий в широких автодорожных пролётных строениях мостов по осциллограммам их испытаний медленно движущейся двухосной нагрузкой (2009)
Тарасенко В. П. - Расчет усиления элементов главных ферм эксплуатируемых металлических мостов при недостаточной их грузоподъёмности (2009)
Тимошенко В. М. - Конструкції будівель і споруд із лінійних сталезалізобетонних структурних елементів (2009)
Трегуб А. В. - О возможности увеличения несущей способности фундаментов мелкого заложения за счет работы основания в нелинейной фазе деформаций, Киричек Ю. А. (2009)
Фаренюк Г. Г. - Метологичні аспекти забезпеченння енергоефективності та теплової надійності будинків (2009)
Федоркин С. И. - Углеводородный потенциал шельфа украины и способы повышения добычи нефти и газа, Ажермачев Г. А. (2009)
Чихладзе Э. Д. - Несущая способность сталебетонной квадратной колонны при осевом сжатии, Веревичева Веревичева, М. А., Кравцив Л. Б. (2009)
Чуб А. А. - Bсследования технологии создания компенсирующего переходного слоя, при восстановлении морозостойких железобетонных конструкций (2009)
Шаленний В. Т. - Mетодика раціональної організаційно-технологічної підготовки і реалізації проектів влаштування прорізів у стінах і перегородках при реконструкції будинків, Несевря П. І., Біцоєва О. А., Камєнєв О. С. (2009)
Шаповал В. Г. - Методика расчета кренов фундаментов с кольцевой формой подошвы, Головко А. С., Шаповал А. В. (2009)
Шарапов Г. В. - Дослідження роботи механічних з’єднань арматурних стрижнів з конічною різзю муфтами lenton виробництва корпорації ERICO, Климович І. М. (2009)
Шматков Г. Г. - Узагальнена оцінка поводження з промисловими відходами на території Ленінського району м. Дніпропетровська, Тимошенко О. А., Нiколаєва I. О., Вергун О. О., Шевченко Н. (2009)
Шутенко Л. Н. - Влияние вида нагружения на деформационные свойства анкеровки в бетон арматурных стержней класса А500с акриловыми клеями, Золотов М. С., Скляров В. А., Ткаченко Р. Б. (2009)
Шутенко Л. Н. - Влияние температурных воздействий на прочность жидкостекольных композиций различных составов, Золотов М. С., Супрун О. Ю. (2009)
Яровой Ю. Н. - Расчет гибкой пологой нити как элемента мачтовой системы, Левада В. А., Ворончагин П. Ф., Попов В. В., Грик А. Р. (2009)
Яровой С. Н. - Несущая способность элементов крепления навесных фасадов жилых и гражданских зданий, Горовый А. И., Дорофеев Е. Ю., Сорокин А. Б. (2009)
Реферати (2009)
Исходные данные (2009)
Титул, зміст (2016)
Айвазовський В. В. - Принципи податкової системи, спрямованої на інклюзивне економічне зростання (2016)
Шулакова К. І. - Макроекономічний контекст розвитку валютного регулювання в Україні (2016)
Мартишев П. А. - Фундаментальні чинники посилення волатильності цін на агропродовольчому ринку (2016)
Бурковський П. А. - Диспаритет цін як об'єктивна обумовленість: аналіз та оцінка (2016)
Федяй Н. О. - Портове господарство України: стратегічні пріоритети розвитку (2016)
Чмирьова Л. Ю. - Організаційна та техніко-технологічна модернізація автомобільного транспорту України (2016)
Дуюн Д. О. - Експорт високотехнологічних фармацевтичних товарів України: характерні особливості, причини та наслідки зростання (2016)
Юхта О. І. - Політика підтримки експорту: досвід "нових європейських економік" (2016)
Курченко О. О. - Державна підтримка стартапів у країнах ЄС: уроки для України (2016)
Шаповал Ю. І. - Міжнародні санкції та їхні наслідки для фінансового ринку РФ (2016)
Трофимчук О. А. - Перерозподільна функція держави в ХХІ ст. (2016)
Дерека Т. Г. - Сучасний стан неперервної професiйної пiдготовки фахiвцiв фiзичного виховання (2016)
Мельниченко Г. В. - Використання інтерактивних прийомів розвитку іншомовних лексичних навичок як передумова формування професійної компетентності студентів мовної педагогічної спеціальності (2016)
Гнатенко К. І. - Психолого-педагогічні питання сприйняття художнього твору молодшими школярами (2016)
Levina I. A. - The model of future teachers’ project competence formation in the process of professional training (2016)
Попова О. В. - Міжнародний проект "Інститут Конфуція" як освітньо-виховна детермінанта концепції формування професійної компетентності майбутніх перекладачів китайської мови (2016)
Oskina N. O. - Professional training of a bachelor of oriental studies at a pedagogical university (2016)
Гузун С. А. Гузун О. В. - Анализ успеваемости студентов медицинского училища по дисциплине "анестезиология и реаниматология" с вегетативной дисфункцией на фоне витаминотерапии (2016)
Джуринський П. Б. - Педагогічні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої діяльності, Бурдюжа С. В. (2016)
Новська О. Р. - Методика самопроектування фахового розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Богданова І. М. - Сутність підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в умовах рекреації (2016)
Яновський А. О. - Культура безпечного використання майбутніми вчителями інформаційного середовища (2016)
Галіцан О. А. - Передумови формування фасилітаційної спрямованості майбутніх учителів в освітньому просторі вишу (2016)
Джус О. В. - Національно-патріотичне виховання дітей та молоді в українській діаспорі: досвід, спроби переосмислення (2016)
Марусинець М. М. - Рефлексивна парадигма в координатах модернізації підготовки психологів (2016)
Сватенков О. В. - Система організаційних форм роботи з дітьми в умовах закладу оздоровлення і відпочинку (2016)
Черноватий Л. М. - Формування валеологічної культури дітей у процесі навчання іноземної мови (2016)
Lytovchenko I. M. - Development of higher education-industry partnership as factor of corporate education efficiency in the USA (2016)
Bodnar S. V. - The educational paradigm shift for student-centred learning in the process of globalisation (2016)
Lavrenova M. V. - Preparing Future Teachers for Creating Health Preservation Environment at Primary Schools in Terms of Inclusive Education, Lalak N. V., Fenchak L. M. (2016)
Черкун І. А. - Критерії, показники та рівні сформованості військово-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-психологів запасу (2016)
Воронова С. В. - Мультипрофільна модель навчання – модель нової української школи (2016)
Гулай О. І. - Професійна підготовка в умовах неперервної освіти: методологічні підходи (2016)
Благун Н. М. - Змістові чинники мовного компонента у системі соціалізації особистості учнів (2016)
Добровольська А. М. - Формування в майбутніх лікарів і провізорів готовності до самоосвіти в межах розробленої моделі (2016)
Vasylyshyna N. M. - Priorities of tourism higher education advancement and acquiring foreign language communication abilities as a component of training specialists in Ukraine and Turkey (2016)
Чен Люсін - Творчий потенціал вокальної підготовки майбутніх учителів музики (2016)
Ємельянова Д. В. - Формування самоосвітньої іншомовної компетентності майбутніх учителів фізики, Аврамович Л. (2016)
Ноздрова О. П. - Проблемне навчання в процесі проходження педагогічної практики майбутніми вчителями початкової школи (2016)
Письмиченко А. И. - Новаторские тенденции в работах молодых художников как результат деятельности преподавателя, Смычковская О. М., Штыкало Т. С. (2016)
Trubitsyna O. M. - Project-Based Method as a Means of Interactive Teaching of English, Muimaster A. A. (2016)
Примина Н. Н. - Лингводидактическая модель процесса обучения чтению англоязычных аутентичных лоций будущих судоводителей (2016)
Фрицюк В. А. - Діагностика готовності майбутніх педагогів до професійного саморозвитку (2016)
Бедрань Р. В. - Методика виховання культури здоров’я дітей дошкільного віку в різновікових групах (2016)
Хуан Цзіншен - Теоретичні засади проблеми формування естетичного світогляду в майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2016)
Tsikhotska O. A. - Humanism and humanity as a future doctor’s personal qualities: current state and ways of formation, Lozynska L. F. (2016)
Ярхо Т. О. - Формування змісту базової математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю на освітньо-науковому рівні доктора філософії (2016)
Мезенцева О. І. - Концептуальні ідеї духовно-наукової антропології Рудольфа Штайнера (2016)
Хоружа Л. - У пошуках нової педагогіки: критичний аналіз (2016)
Овчаренко Н. - Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності: закономірності і принципи (2016)
Батечко Н. - Розвиток магістратури в Україні на засадах міждисциплінарності, Титаренко І. (2016)
Лисенко О. - Післядипломна освіта лікарів: характеристика базових понять (2016)
Козак Л. - Педагогічна інноватика як міждисциплінарна галузь професійної педагогіки (2016)
Мачинська Н. - Міждисциплінарний дискурс підготовки майбутнього викладача в умовах магістратури (2016)
Коваль Т. - Міждисциплінарний контекст педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога в умовах стрімкого розвитку інформаційнокомунікаційних технологій (2016)
Діденко І. - Постать вчителя на зламі століть в контексті педагогічних з’їздів (1902-1903 роки) (2016)
Сліпчук В. - Тенденції професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні (20-40 роки хх століття) (2016)
Бобрицька В. - Державна освітня політика України у сфері освіти осіб з особливими потребами (2016)
Піддячий М. - Освіта і наука України у вимірі громадянських суспільств: соціально-професійна орієнтація (2016)
Мозолев О. - Процесуальний підхід до розробки моделі управління якістю освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі (2016)
Іваницька О. - Державні фінансові механізми сприяння здобуттю вищої освіти у США, Редько С., Панченко А. (2016)
Мосьпан Н. - Правове регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці в державах-членах ЄС (2016)
Загородня А. - Професійна підготовка фахівців економічної галузі в Україні: мережа вищих навчальних закладів (2016)
Cисоєва С. - Дослідження на здобуття наукового ступеня Ph.D. (2016)
Регейло І. - Стенфордська вища школа освіти: підготовка нового покоління фахівців ступеня PhD, Базелюк Н. (2016)
Кристопчук Т. - Система забезпечення якості вищої освіти: зарубіжний досвід (2016)
Тригуб І. - Досвід підготовки експертів у галузі освіти у країнах Балтії (2016)
Грищук Ю. - Педагогічна освіта у республіці Польща як об’єкт міждисциплінарного дослідження (2016)
Клопов Р. - Розробка спеціалізованого програмного забезпечення для підвищення ефективності наукових досліджень в професійній освіті, Пшенична О. (2016)
Бут В. - Впровадження сучасних форм навчання впродовж життя в Україні, Панченко Г. (2016)
Фрицюк В. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутнього педагога до неперервного професійного саморозвитку (2016)
Соломаха С. - Практика формування художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Беседа Н. - Організація самостійної роботи майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, Воробйов О. (2016)
Перепелиця О. - Оцінка задоволеності студентів медичного коледжу майбутньою професією (2016)
Ржевська Н. - Формування правової компетентності на основі он лайн взаємодії учасників освітнього процессу (2016)
Мельник С. - Ґенеза основних понять інформаційної безпеки в контексті професійної підготовки у вищому навчальному закладі (2016)
Комар Т. - Моніторинг становлення професійної зрілості фахівця (діагностичний етап) (2016)
Кравченко В. - Підготовка майбутніх викладачів вищої школи до творчої самореалізації як педагогічна проблема (2016)
Вінтюк Ю. - Професійна компетентність майбутніх психологів: її сутність і можливості формування (2016)
Вовчаста Н. - Мотивація як чинник вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням фахівцями цивільного захисту (2016)
Долгош К. - Формування культури майбутніх фахівців міжнародної діяльності (2016)
Шкабаріна М. - Структура педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи (2016)
Фесів І. - Стан професійної самовизначеності школярів на Буковині в сучасних умовах (2016)
Жигайло Н. - Роль емоційного інтелекту в процесі професійної освіти, Стасюк М. (2016)
Гріньова О. - Вплив рефлексії на проектування життєвого шляху особистості (2016)
Сургунд Н. - Особистісний вибір у контексті подолання криз професійного розвитку на основі професійної мобільності: синергетичний аспект (2016)
Антонова З. - Психологічні особливості лідерства та керівництва (2016)
Левицька Т. - Професійні деструкції особистості психолога в умовах практичної діяльності (2016)
Василенко О. - Особливості формування навчально-професійних установок у студентів-психологів під час навчання у вищому навчальному закладі (2016)
Березовська Л. - Гендерні аспекти вибору професії студентами, Юрков О., Синишина М. (2016)
Старова Ю. - Обґрунтування програми психологічного супроводу професійної підготовки менеджерів туристичного бізнесу (2016)
Сорока О. - Компоненти психологічної готовності фахівця морського транспорту до екстремальних ситуацій професійної діяльності (2016)
Возович А. - Методологічні засади й апробація програми формування психосемантичного змісту правосвідомості студентів коледжів (2016)
Гайдук Н. - До питання імплементації інклюзивної освітньої політики у вищій школі, Герасим Г., Корж Р. (2016)
Клос Л. - Соціальна робота у сфері громадського здоров’я (американський досвід), Назар Н. (2016)
Грабчак О. - Особливості академічної прокрастинації студентів-першокурсників (2016)
Наші автори (2016)
Академіку Національної академїї наук України К. М. Ситнику (До 80-річчя з дня народження) (2006)
Ana M Castillo Canalejo. - Climate change impact in energy system (2006)
Романова М. Л. - Функциональная роль напочвенного покрова в биогеоценозах сосновых лесов Белоруссии (2006)
Іванько І. А. - Середовищеперетворюючий вплив на лісові ґрунти штучних лісонасаджень напівтіньового типу світлової структури в умовах плакорного степу (2006)
Шанда Л. В. - Трофотоп як об’єкт теорії степового лісознавства, ґрунтознавства та загальної екології (2006)
Назаренко І. І. - Стадії автокаталізу процесу трансформації рослинних решток, Бербець М. А., Черлінка В. Р. (2006)
Прокопович Е. В. - Природа и свойства органического вещества почв агроэкосистем зоны Восточно-Уральского радиоактивного следа, Мещеряков П. В. (2006)
Белова Н. А. - Особенности генезиса порового пространства почв лесных биогеоценозов в условиях Степного Приднепровья, Балалаев А. К., Яковенко В. Н. (2006)
Даденко Е. В. - Изменение ферментативной активности образцов почв при их длительном хранении, Казеев К. Ш. (2006)
Самохвалова В. Л. - Тяжелые металлы как фактор техногенного воздействия на почвенные микроорганизмы, Фатеев А. И. (2006)
Гончар Н. В. - Інвертазна активність едафотопів техногенних ландшафтів Нікопольського марганцеворудного басейну (2006)
Бындыч Т. Ю. - Использование данных дистанционного зондирования с целью изучения неоднородности почвенного покрова (2006)
Тіщенко В. С. - Мінералогічний склад мулистої фракції піщано-супіщаних ґрунтів борових терас річок південно-східного лісостепу України (2006)
Смирнов Ю. Б. - Зооэкологическая и геохимическая характеристика почвенной мезофауны долинно-террасового ландшафта Присамарья Днепровского (2006)
Узбек И. Х. - Микробоценозы эдафотопов техногенных ландшафтов степной зоны Украины, Шемавнев В. И. (2006)
Полева Ю. Л. - Оценка опасности применения производных гербицидов (2006)
До уваги авторів (2006)
Карпачевский Л. О. - Развитие идей в почвоведении (2006)
Бербець М. А. - Про домінуючі фосфати твердих фаз ґрунту, Назаренко І. І., Том’юк Б. П. (2006)
Lozano B. - Erodibility effects in Mediterranean acid natural areas, Parras L. (2006)
Ларіонова Н. Л. - Фітотоксичність ґрунтів, забруднених вуглеводнями (Огляд літератури), Бреус І. П. (2006)
Распопіна С. П. - Ґрунти соснових лісів в умовах промислового забруднення, Ворон В. П. (2006)
Самохвалова В. Л. - Применение антидотов при загрязнении системы почва – растение тяжелыми металлами (2006)
Будник С. В. - Определение расстояний между стокорегулирующими рубежами в проектах почвозащитной системы земледелия (2006)
Іваницька В. М. - Забезпечення охорони навколишнього середовища при вирощуванні плодових культурбіогеоценозів на схилових землях (2006)
Мальцева І. А. - Чисельність, біомаса та продуктивність ґрунтових водоростей вільхових лісових екосистем Присамар’я Дніпровського, Дідур О. О. (2006)
Шанда Л. В. - Аспекти теорії степового лісознавства: біогеоценотичні парцели та їх періодична екотопічна система (2006)
Нецветов М. В. - Влияние вибраций 1–100 Гц на перемещение микрочастиц в почве (2006)
Щербина Ю. Г. - Водопроницаемость почвы и рекреационное уплотнение, Щербина В. Г. (2006)
Горбань В. А. - Фізичний стан ґрунтів як екологічний фактор (2006)
Денисова Т. В. - Оценка влияния γ-излучения на биологические свойства чернозема обыкновенного, Казеев К. Ш. (2006)
Канiвець В. І. - Шляхи мікробіологічної мобілізації фосфатів у ґрунтах, Токмакова Л. М., Пищур І. М. (2006)
Солоненко А. Н. - Водоросли солончаков Степановской и Федотовой кос северо-западного побережья Азовского моря, Яровой С. А., Подорожний С. Н., Разнополов О. Н. (2006)
Гончар Н. В. - Інвертазна активність як показник ступеня окультуреності едафотопів техногенних ландшафтів (2006)
Узбек І. Х. - Метод визначення біологічних характеристик кореневих систем трав’янистих рослин (2006)
Савушкина И. Г. - Динамика содержания некоторых тяжелых металлов в почве и фитомассе дуба пушистого (2006)
Нікорич В. А. - Біогенність бурувато-підзолистих ґрунтів різних екосистем Передкарпаття, Чорневич Т. М., Мальцева І. А. (2006)
Ситник К. М. - Талановита та невтомна діяльність педагога і науковця (до 70-річчя з дня народження Є. Д. Ющука), Травлєєв А. П., Білова Н. А. (2006)
Канивец В. И. - Професор Махов (Махів) Григорій Григорович / Укладач і редактор В. А. Вергунов – К: ДНСГБ і ІГІМ, 2005. – 120 с. (2006)
До уваги авторів (2006)
Травлеев А. П. - Микроморфология лессиважных процессов в байрачных лесных черноземах степной зоны Украины, Recio Espej, J. M., Белова Н. А., Кузнецов Е. В., Балалаев А. К., Кузнецов В. Е. (2007)
Ciarkowska K. - Microstructures and selected properties of reclaimed zinc and lead post-flotation wastes and soil of adjacent natural ecosystem, Hanus-Fajerska E. (2007)
Білова Н. А. - Мікроморфологічна та хімічна характеристика формування ґрунтів плесів та дамб хвостосховищ Кривбасу, Сметана О. М., Сметана Н. А. (2007)
Яковенко В. Н. - Особенности микроморфологической дифференциации профиля пойменных лугово-лесных почв Самары Днепровской (2007)
Булейко А. А. - Особенности макроморфологического и микроморфологического строения эдафотопов терновников Присамарья (2007)
Булигін С. Ю. - Сучасна еволюція орних темно-каштанових ґрунтів у системі полезахисних лісосмуг, Тімченко Д. О. (2007)
Тихоненко Д. Г. - Деякі особливості розвитку і використання ґрунтового покриву борових терас річок південного заходу Російської рівнини (2007)
Nekhay O. M. - Soil erosion risk evaluation based on expert knowledge and GIS technology – a case study from the Spanish Mountainous olive plantations (Montoro, Andalusia Region), Arriaza M., Boerboom L. (2007)
Іваницька В. М. - Принципи покращення екологічних функцій еродованих ґрунтів у плодових біогеоценозах Закарпаття (2007)
Солоненко А. Н. - Водоросли солончаков прибрежной полосы Молочного лимана, Разнополов О. Н. (2007)
Горбань В. А. - Опірність здавлюванню ґрунтів: методика дослідження та екологічне значення (2007)
Травлеев А. П. - Наши встречи с Виктором Абрамовичем Ковдой, Белова Н. А. (2007)
Карасюк І. М. - В. В. Докучаєв і Уманщина (до 160-річчя В. В. Докучаєва), Копитко П. Г., Недвига М. В. (2007)
Видатний вчений-експериментатор в галузі ґрунтознавства (до 70-річчя з дня народження Д. Г. Тихоненка) (2007)
Bellinfante Crocci - Cartografía de unidades geomorfoedáficas y futuro mapa de suelos de la región de Andalucía (España), N. N., Gil Torres, J. J., Recio Espejo, J. M. (2007)
Ciarkowska K. - Diversity of microstructures of reclamed zinc and lead post-flotation wastes and soils of adjacent natural ecosystems, Hanus-Fajerska Е. (2007)
Матвіїшина Ж. М. - Педологічне дослідження грунтів захисного валу Мотронинського городища на Черкащині, Пархоменко О. Г. (2007)
Белова Н. А. - Микроморфология темно-каштановых почв Старобердянского лесного массива, Яковенко В. Н. (2007)
Позняк С. П. - Мікроморфологічні критерії оцінки меліоративного стану зрошуваних чорноземів південного заходу України (2007)
Ковда И. В. - Отражение стадийности почвообразования в микростроении карбонатных новообразований (2007)
Балалаев А. К. - О перспективе изучения изотопного состава элементов при исследовании динамики структурообразующих процессов в почвах (2007)
Зверковский В. Н. - Микроморфологические особенности и лесорастительные свойства отвальных пород на участках лесной рекультивации угольных отвалов, Романова Н. В. (2007)
Яковенко В. Н. - Особенности микроморфологии черноземов Присамарья, Стрижак О. В. (2007)
Ющук Є. Д. - Мікроморфологія чорноземних ґрунтів під лісовими насадженнями Криворіжжя (2007)
Лебедева М. П. - Микростроение темноцветных черноземовидных почв под лесной растительностью в больших падинах Северного Прикаспия (2007)
Нікорич В. А. - Характеристика порового простору бурувато-підзолистого оглеєнного ґрунту Передкарпаття (2007)
Нецветов М. В. - Нанотехнологии в моделировании лессиважа, Хиженков П. К. (2007)
Иванько И. А. - Характеристика микроморфологической организации биогенных горизонтов почв искусственных насаждений полутеневого типа световой структуры (2007)
Панасенко В. М. - Оцінка мікроагрегованості ґрунтів за різних рівнів антропогенного навантаження з використанням модифікованого способу підрахунку ЕҐЧ (2007)
Горейко В. А. - Лесная типология – основа для познания микроморфологии почв (2007)
Яковенко В. М. - Мікроморфометрія водостійких структурних агрегатів грунтів лісових біогеоценозів південного сходу України (2007)
Балалаев А. К. - Развитие методов компьютерной обработки микроизображений почв для получения дополнительной аналитической информации (2007)
Божко К. М. - Особливості мікроморфологічної структури едафотопів байрачних лісів північного варіанта південно-східної України (2007)
Булейко А. А. - Микроморфологические особенности эдафотопов под кустарниковыми ценозами терна Prunus spinosa L. (2007)
Иванько И. А. - Особенности микроморфологической организации биогенных горизонтов полезащитных насаждений осветленного типа световой структуры (2007)
Горбань В. А. - Перспективи мікроморфологічних досліджень еолових відкладів лісових культурбіогеоценозів степової зони України (2007)
Горбань В. А. - "Проблеми лісової рекультивації порушених земель України" – Міжнародна наукова конференція в Дніпропетровському національному університеті, Іванько І. А., Чернишенко В. С. (2007)
До уваги авторів (2007)
Кевишас И. - Пространство проявления духовности в процессе подготовки будущего учителя музыки в ВУЗе (2014)
Красильников И. - Электронные музыкальные инструменты в российском музыкальном образовании (2014)
Malciene Z. - Cultivation of general cultural competence among library staff through project activity, Gudgaliene A. (2014)
Михайличенко О. - Музично-педагогічна діяльність видатних українських співаків С. Крушельницької та О. Мишуги (2014)
Олексюк О. - Музично-педагогічне дослідження в контексті нових суспільно-історичних реалій (2014)
Печко Л. - Развитие культурно-эстетического сознания личности в образовании (к обоснованию концептуального подхода) (2014)
Пляченко Т. - Особливості впровадження компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2014)
Растригіна А. - Інноваційний контекст професійної підготовки майбутнього педагога-музиканта (2014)
Черкасов В. - Концептуальні підходи до визначення змісту початкової, базової та повної середньої освіти (галузі: "Музика", "Музичне мистецтво", "Мистецтво") (2014)
Дідич Г. - Особливості формування загальноестетичної культури підлітків засобами музики (2014)
Бродський Г. - Взаємодія мистецтв як фактор підготовки педагога-музиканта поліхудожнього профілю, Шевченко І. (2014)
Вишпінська Я. - Музично-виконавська підготовка студентів у класі основного музичного інструменту (фортепіано) (2014)
Гончаренко Л. - Актуальні проблеми самопідготовки майбутнього музиканта-педагога (2014)
Грицюк О. - Музично-дидактичні ігри як засіб формування творчих здібностей дітей дошкільного віку (2014)
Ермолинская Е. - Современные проблемы художественного образования (2014)
Жигаль З. - Аналіз інноваційної педагогічної діяльності вчителя музики (2014)
Заєць В. - Наукова школа як особлива форма генерації наукового знання (2014)
Zelenkova D. - Belcantové album Ferdinanda Siebera a některé aspekty jeho soudobé interpretace (2014)
Кириченко О. - Епоха модерна в соціокультурному просторі Єлисаветграда (2014)
Куркіна С. - Гра як необхідна складова виховання дитини дошкільного віку (2014)
Ляшенко О. - Методи інтерпретації музичних творів як засіб мистецького навчання майбутніх учителів музичного мистецтва (2014)
Михаськова М. - Використання індивідуально-дослідних навчальних завдань у процесі фахової підготовки майбутнього вчителя музики (2014)
Найда Ю. - Вокально-виконавська практика викладачів факультету мистецтв як складова творчої діяльності Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2000–2013 рр.), Найда В. (2014)
Свещинська Н. - Формування виконавської майстерності майбутнього педагога-інструменталіста (2014)
Чумаков Л. Д. - Розгляд на засіданні Бюро Ради Придніпровського наукового центру Національної академії наук України питання "Про стан ґрунтів і шляхи їхнього відродження" (2007)
Стратан-Артишкова Т. - Соціальна значущість творчо-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2014)
Del Toro Carrillo M. - Soil capability to the a Mediterranean region, Martínez Zavala L., Jordán López A., Bellinfante Crocci N. (2007)
Стрітьєвич Т. - Самореалізація майбутніх учителів образотворчого мистецтва як умова професійного становлення (2014)
Скробала В. М. - Екологічні закономірності поширення лісів в умовах степової зони (2007)
Шишова І. - Емоційно-творчий аспект підготовки студентів психолого-педагогічного профілю до роботи із дітьми з особливими потребами (2014)
Самохвалова В. Л. - Применение антидотов при загрязнении системы почва – растение тяжелыми металлами, Сухова Л. В. (2007)
Горбенко О. - Індивідуально-диференційований підхід у процесі формування інструментально-виконавської компетентності майбутнього учителя музичного мистецтва (2014)
Белова Н. А. - Динамическая микроморфология как новое направление в почвенных исследованиях, Балалаев А. К. (2007)
Грозан С. - Застосування проблемних ситуацій у формуванні професійно-творчого мислення майбутнього вчителя музичного мистецтва (2014)
Нецветов М. В. - Магнитные нано- и микроматериалы в моделировании лессиважа, Роменский М. В., Хиженков П. К., Нецветов В. И. (2007)
Калюжна О. - Розвиток мистецьких компетентностей майбутніх педагогів-музикантів (2014)
Узбек И. Х. - Техногенные ландшафты как объект исследования, Шемавнев В. И., Галаган Т. И., Волох П. В. (2007)
Локарєва Ю. - Формування інтегрованих творчих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі музично-теоретичної підготовки (2014)
Масюк А. Н. - Первичная продуктивность 16-летнего древостоя тополя сорта Новоберлинский на рекультивированных землях Западного Донбасса (2007)
Назаренко М. - Вокально-хорова підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті інтегративного підходу (2014)
Хлизіна Н. В. - Літофільні сукцесії в скельних екотопах відвалів гірничозбагачувальних комбінатів Кривбасу (2007)
Негребецька О. - Компетентнісно-орієнтована освіта як один з напрямів підготовки майбутнього вчителя музики (2014)
Гончар Н. В. - Фізичні властивості едафотопів техногенних ландшафтів Нікопольського марганцеворудного басейну (2007)
Радомская О. - Гуманитаризация образования учащихся в общеобразовательных школах (2014)
Мальцева І. А. - Ґрунтові водорості у функціональній структурі біогеоценозів (2007)
Фурсикова Т. - Креативність як ознака медіакомпетентності майбутніх учителів мистецьких дисциплін (2014)
Михеев А. В. - Информационное поле крота (Talpa europaea) в эдафотопах степных лесов.Влияние типологических факторов (2007)
Яненко О. - Естрадно-виконавська діяльність як фактор формування професійної мобільності майбутніх педагогів-музикантів (2014)
Горбань В. А. - Исследование теплофизических свойств почвы методом импульсного нагрева, Горбань А. А. (2007)
Гусєва К. - Розвиток духовності особистості в процесі фахової підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2014)
Кунах О. Н. - Динамика сообществ почвенных животных с позиций теории нейтрального разнообразия, Жуков А. В. (2007)
Колоскова Ж. - Формування засад професійної фортепіанної освіти на Єлисаветградщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Позняк С. П. - Життя, присвячене чорноземам (до 95-річчя від дня народження професора І. А. Крупенікова) (2007)
Кулініч Л. - Формування пізнавального інтересу майбутніх художників-педагогів на прикладі гончарства (2014)
До ювілею Віктора Івановича Канівця (2007)
Куценко С. - Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю як процес всебічного виховання (2014)
Тихоненко Д. Г. - Чинники ґрунтоутворення: Навчальний посібник. – Л.: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 400 с. (2007)
Латишева Т. - Специфіка педагогіки співробітництва в процесі міжпреметної навчальної взаємодії в роботі з учнями технічних ліцеїв учителя музичного мистецтва (2014)
Іванько І. А. - "Типологія лісів степової зони. Біорізноманіття та охорона" – Друга міжнародна наукова конференція в Дніпропетровському національному університеті, Горбань В. А., Чернишенко В. С. (2007)
Лі Ч. - Історіографія становлення категорії "пізнавальний інтерес" у китайській педагогічній літературі (2014)
До уваги авторів (2007)
Молоченко В. - Експериментальне дослідження формування готовності до партнерської взаємодії у майбутніх аграріїв (2014)
Пастушенко Л. - Педагогічні технології розвитку професійної компетентності майбутнього вчителя музики (2014)
Сидорець Т. - Принципи інтонаційного мислення та художньо-виконавської виразності у фортепіанній музиці (2014)
Сметана С. - Розвиток творчої активності студентів-гітаристів через імпровізацію під час роботи над музичним твором (2014)
Стукаленко З. - Розвиток толерантності в епоху Відродження та Просвітництва (2014)
Ходоровська І. - Методи роботи над розвитком музичного слуху у вищих навчальних закладах у контексті новаційних тенденцій сучасної музичної освіти (2014)
Зубец М. В. - Эрозия грунтов – угроза их плодородию (2008)
Голубець М. А. - Актуальні питання сучасного ґрунтознавства (2008)
Травлеев А. П. - Экология почвообразования лесных черноземов, Белова Н. А., Балалаев А. К. (2008)
Белова Н. А. - Микроморфологические особенности и агрегатный состав эдафотопов терновниковых биогеоценозов степной зоны Украины, Булейко А. А. (2008)
Del Toro Carrillo - Land suitability to forestry uses of the natural park "Despeñaperros", M. M., Parras Alcántara, L. L., Corral Mora, L. L., Gil Torres, J. J. (2008)
Канівець В. І. - Геоботанічне дослідження чорноземів опілля правобережжя Десни (по 140 роках після Ф. Й. Рупрехта), Канівець С. В. (2008)
Кордюм В. А. - Микроорганизмы ризосферы – полный мониторинг, Мошинец Е. В., Цапенко М. В., Адамчук-Чалая Н. И., Иродов Д. М., Андриенко В. И. (2008)
Гришко В. М. - Склад угруповання стрептоміцетів чорноземів звичайного та південного, Сищикова О. В. (2008)
Узбек І. Х. - Едафотопи техногенних ландшафтів як біокосні підсистеми, Галаган Т. І. (2008)
Хлизіна Н. В. - Сукцесійні системи на субстратах гірських порід кар’єрно-відвальних урочищ Кривбасу (2008)
Котович А. В. - Динамика уровневого режима грунтовых вод, залегающих в пределах подрабатываемых территорий Западного Донбасса (2008)
Балалаев А. К. - Опыт масс-спектрометрии изотопов на примере щелочных и щелочноземельных металлов при биогеоценологических исследованиях почвенной среды (2008)
Лаврентьєва К. В. - Механізми мобілізації фосфатів кальцію штамами ґрунтових мікроорганізмів, Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2008)
Никифоров В. В. - Сравнительный анализ уровней β-радиоактивности лекарственных растений и почв Кременчугского района (2008)
Нецветов М. В. - Эффект увлажнения при вибрационном перемещении частиц в почве, Хиженков П. К. (2008)
Смага І. С. - Структурно-агрегатний склад бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття різного використання (2008)
Горбань В. А. - Співвідношення екологічних функцій ґрунтів та їх екологічних властивостей (2008)
До уваги авторів (2008)
Травлеев А. П. - Лес как фактор почвообразования, Белова Н. А. (2008)
Балюк С. А. - Класифікація зрошуваних ґрунтів України за ступенем засолення, солонцюватості та лужності, Носоненко О. А. (2008)
Папіш І. Я. - Принципи і структура класифікації ґрунтів України, Іванюк Г. С., Позняк С. П., Кіт М. Г. (2008)
Дмитрук Ю. М. - Використання окремих підходів при аналізі еколого-геохімічного статусу ґрунтів різних типів (2008)
Spaargaren О. - World reference base for soil resources – its principles of classification and potential for correlation (2008)
Secu C. V. - Aspects regarding the correlation of the Romanian Soil Taxonomy System (2003) with WRB (2006), Patriche C., Vasiliniuc I. (2008)
Чербарь В. В. - Опыт построения двухуровневой региональной классификации почв на примере Молдовы (2008)
Трускавецький Р. С. - Досвід діагностико-класифікаційної структуризації органогенних ґрунтів України (2008)
Parras L. - Soil loss in olive orchard using oil press remains, Lozano B. (2008)
Масюк А. Н. - Особенности распределения корневой системы тополя новоберлинского в техноземах с разной стратиграфией в условиях ограниченного эдафического пространства (2008)
Козловський В. І. - Важкі метали в грунтах техногенних ландшафтів родовищ самородної сірки Передкарпаття (Україна) (2008)
Чорневич Т. М. - Структурно-функціональна організація альгоценозу бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття, Нікорич В. А. (2008)
Яковенко В. М. - Мікроморфологічна діагностика чорноземів Присамар’я Дніпровського (2008)
Чернышенко С. В. - Системный подход к рекультивации: планирование на основе модели развития во враждебной среде (2008)
Чернышенко В. С. - Моделирование конкурентного взаимодействия экоморф: использование топологических методов (2008)
Тонконогов В. Д. - Классификация почв России: 1997–2004–2008, Герасимова М. И., Лебедева И. И. (2008)
Єтеревська Л. В. - Рекультивовані ґрунти: підходи до класифікації і систематики, Момот Г. Ф., Лехцієр Л. В. (2008)
Канівець В. І. - Використання ландшафтних термінів у назвах таксономічних одиниць ґрунтів (2008)
Ковалишин Д. І. - Деякі підходи й принципи до класифікації та діагностики ґрунтів України (2008)
Смеян Н. И. - Новая классификация почв Беларуси, Цытрон Г. С. (2008)
Польчина С. М. - Структура субстантивно-генетичної класифікації ґрунтів України (2008)
Skiba S. - Some problems of the soil classification of the Carpathian mountain soils (2008)
Ковда И. В. - Современное состояние классификации вертисолей (2008)
Nestroy O. - Correlations of the Austrian Soil Classification 2000 with the WRB 2006 (2008)
Sobocka J. - Position of Technosols in the Slovak Soil Classification system and their correlation (2008)
Dron’ Yu. S. - Diagnostics of soil formation according to soil hydromorphism degree (2008)
Горбань В. А. - Особливості класифікації еолових відкладів лісових культурбіогеоценозів степової зони України (2008)
Калантаєвський В. В. - Сольовий режим едафотопів техногенних ландшафтів степового Придніпров’я (2008)
Травлєєв А. П. - Ґрунтознавство: Підручник / Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін, М. І. Лактіонов та ін.; за ред. Д. Г. Тихоненка. – К.: Вища освіта, 2005. – 703 с., Білова Н. А. (2008)
Дегтярьов В. В. - "Методологія дослідження ґрунтового покриву України у дзеркалі земельних реформ" – Міжнародна науково-практична конференція в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва, присвячена 50-річчю початку великомасштабного обстеження ґрунтів України (1957–1961 рр.), Горін М. О. (2008)
До уваги авторів (2008)
Білова Н. А. - Типологія лісорослинних умов та лісів степової зони, Горбань В. А. (2009)
Шанда В. І. - Ґрунт як середовище взаємовідносин рослин, Шанда Л. В. (2009)
Орлов О. Л. - Ґрунтові еталони басейну верхнього Дністра (2009)
Карпачевский Л. О. - Модель горизонта В в профиле подзола, Кравченко Е. В., Морозов А. И., Савельев В. В. (2009)
Судницын И. И. - Зависимость влажности почв от полного давления почвенной влаги, Шваров А. П., Коренева Е. А. (2009)
Нецветов М. В. - Вибрационное перемещение нано- и микрочастиц в почве (2009)
Ковда И. В. - Новые формы карбонатных новообразований – уплощенные конкреции в позднеплейстоценовых почвах Александровского карьера, Сычева С. А. (2009)
Белова Н. А. - Микроморфологическая характеристика лесоулучшенных черноземов Велико-Анадоля, Яковенко В. Н. (2009)
Масюк А. Н. - Особенности формирования корневой системы робинии лжеакации в разных лесорастительных условиях, созданных на рекультивированных землях (2009)
Ворошилова Н. В. - Аналіз сукцесійних систем рослинності техногенних екотопів (2009)
Горейко В. А. - Типологические и технологические принципы создания почвозащитных лесных культурбиогеоценозов в степи (2009)
Горбань В. А. - Вплив еолово-ґрунтових відкладів на компоненти та структурні елементи лісових культурбіогеоценозів степової зони України (2009)
Булейко A. A. - Сравнительная характеристика эдафотопов терновниковых биогеоценозов (2009)
Ковалець Ю. М. - Валовий хімічний склад ґрунтів легкого гранулометричного складу Західного Полісся України (2009)
Узбек І. Х. - Бульбочкові бактерії люцерни та еспарцету, що мешкають у товщі техногенних відвалів (2009)
Лаврентьєва К. В. - Фізіолого-біохімічні особливості штамів ґрунтових фосфатмобілізуючих бактерій, Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2009)
Гришко В. М. - Активність амідогідролітичних ферментів у ґрунтах, забруднених сполуками фтору (2009)
Тихоненко Д. Г. - Докучаєвські наукові читання в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва (2009)
До уваги авторів (2009)
Шанда В. І. - Культурбіотопи, агроекотопи та періодичні типологічні системи їхніх едафотопів, Євтушенко Е. О. (2009)
Ніколайчук В. І. - Комплексне вивчення екологічного стану залізничних примагістральних екосистем Закарпаття, Кривцова М. В., Симочко Л. Ю., Симочко В. В., Колесник А. В., Колесник О. Б. (2009)
Узбек И. Х. - Биогеоценотические системы техногенных ландшафтов, Галаган Т. И. (2009)
Яковенко В. М. - Моніторингові дослідження мікроморфології байрачних чорноземів Присамар’я (2009)
Ющук Є. Д. - Морфологічне вивчення ґрунтоутворювальних процесів під лісовими насадженнями Криворіжжя (2009)
Нецветов М. В. - Экспериментальная модель вибрационного перемещения частиц в черноземе лесном, Горбань В. А. (2009)
Жицька Н. В. - Сезонна динаміка руху хімічних елементів у підстилках природних лісових біогеоценозів (2009)
Канівець В. І. - Зольний склад рослинності і типи ґрунтоутворення (2009)
Савосько В. Н. - Локальное фоновое содержание тяжелых металлов в почвах Криворожского железорудного региона (2009)
Опанасенко Н. Е. - О связи скелетности плантажированных почв Крыма с почвообразующими и подстилающими породами (2009)
Смага І. С. - Еколого-генетична зумовленість формування кислотно-основної буферності бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття та інформативність її показників, Казімір І. І. (2009)
Баранова О. О. - Ґрунтові водорості хвостосховища та прилеглих територій на Криворіжжі, Мальцева І. А. (2009)
Сищикова О. В. - Різноманіття стрептоміцетів у техноземах відвалів підприємств залізорудної промисловості за їх рекультивації деревними рослинами, Гришко В. М. (2009)
Котович О. В. - Характеристика ґрунтового покриву острова Зміїний, його мозаїчність та гідрологічні особливості, Балалаєв О. К., Стрижак О. В. (2009)
Гічка М. М. - Весняне накопичення вологи в ґрунті в сучасному ґрунтозахисно-меліоративно впорядкованому агроландшафті, Тімченко Д. О. (2009)
Чмиленко Ф. О. - Вплив ультразвуку на фізико-хімічні показники чорнозему звичайного при отриманні ґрунтових витяжок, Смітюк Н. М., Ковирєва Е. Г. (2009)
Кілочок Т. П. - Місце та роль озимого ріпаку в агроценозах за екологічно чистою технологією вирощування, Трофименко К. А. (2009)
Білова Н. А. - Гавриш Н. С. Правова охорона грунтів в Україні: Монографія. – Одеса, 2008. – 228 с., Яценко А. С. (2009)
Травлєєв А. П. - Про Наукову Раду з проблем ґрунтознавства Національної академії наук України, Горбань В. А. (2009)
До уваги авторів (2009)
Медведев В. В. - Неоднородность как закономерное проявление горизонтальной структуры почвенного покрова (2010)
Белова Н. А. - Эволюция и генезис почв под байрачными лесными фитоценозами в степи, Травлеев А. П., Боговин А. В., Чернышенко В. С. (2010)
Farooqui A. - Pichavaram estuary and adjoining wetland, Tamil Nadu, India: pollen and non-pollen remains in the sediment – a modern palynofacies analysis, Hussain S. M., Srivastava J., Arikesan S. (2010)
Опанасенко Н. Е. - Водно-физические свойства скелетных плантажированных почв степного и предгорного Крыма (2010)
Нецветов М. В. - Скорость звука и модуль упругости почвы: измерение и роль в передаче вибраций дерева на почву (2010)
Горбань В. А. - Теплофізичні властивості еолово-ґрунтових відкладів полезахисних лісосмуг степової зони України, Горбань А. А. (2010)
Узбек И. Х. - Микробоценозы рекультивированных земель как компоненты сложных техноэкосистем (2010)
Попа Ю. М. - Особливості первинного ґрунтоутворення на поверхні териконів вугільних шахт Донбасу (2010)
Котович О. В. - Вплив соснових біогеоценозів на режим та баланс ґрунтових вод на піщаних терасах долини р. Самари Дніпровської (2010)
Савосько В. Н. - Ассоциации тяжелых металлов в почвах Криворожского железорудного региона (2010)
Шеховцева О. Г. - Аэротехногенное изменение химических показателей поверхностного горизонта почв – основного места существования почвенных водорослей (на примере урбоэкосистем г. Мариуполя), Мальцева И. А. (2010)
Чмиленко Ф. А. - Ускоренная методика хроматографического определения тяжелых металлов в почвах, Минаева Н. П., Сандомирский А. В., Сидорова Л. П. (2010)
Травлеев А. П. - Карпачевский Л. О. Экологическое почвоведение. – М. : ГЕОС, 2005. – 335 с., Белова Н. А. (2010)
Травлеев А. П. - Наумов Г. Б. Геохимия биосферы. – М. : Издательский центр "Академия", 2010. – 384 с., Никифоров В. В. (2010)
Балюк С. А. - Інформація про проведення VIII з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України (2010)
Балюк С. А. - Резолюція VIII з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків (Житомир, 5–9 липня 2010 р.) (2010)
Балюк С. А. - Звернення учасників VІІІ з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків (2010)
До уваги авторів (2010)
Title (2015)
Contents (2015)
Abdulvahid Dlshad Nihad. - Perfection of primary children’s selection for sport gymnastic training in Kurdistan. (2015)
Anikieiev D. M. - Change of body composition in process of power conditional training. (2015)
Babich N. L. - Characteristic of pedagogic techniques of persistence nurture in sportsmen with defects of mental functioning in process of emotional-will training. (2015)
Baskevich O. V. - Physical activity and lifestyle professors 50-65 years. (2015)
Briskin Y. A. - Purposefulness of early application of physical rehabilitation means for improvement of external respiration system functional state of women with post mastectomies syndrome. , Odinets T. Y. (2015)
Driukov O. V. - Conceptual principles of fencing development in children’s sports schools in Ukraine. (2015)
Kozina Z. L - Determination of sportsmen’s individual characteristics with the help of mathematical simulation and methods of multi-dimensional analysis, Jagiello Wladyslaw, Jagiello Marina (2015)
Krutsevich T. Yu. - Gender features of self-description of schoolchildren’s physical condition, Marchenko O. Yu. (2015)
Kugayevskiy S. A. - Criteria of assessment of short track runners’ prospects as mean of promising sportsmen losses’ prevention at selection stage (2015)
Moshenska T. V. - Special speed-power training as the basis of technical skillfulness improvement in sport aerobic, Bodrenkova I. A. (2015)
Pilipko O. A. - Simulation of morphological-functional profiles of elite sportsmen, who specialize in breaststroke swimming at different distances, Druzhyninska К. A. (2015)
Prystupa Y. N. - Analysis of vegetative homeostasis state of elite handball players, Tyshchenko V. O. (2015)
Radchenko A. V. - Professional self-assessment of future health basics teachers as professionally important quality. (2015)
Radchenko Y. A. - Specific features of competition functioning of martial arts elite sportsmen (2015)
Razumeiko N. S. - Early diagnosis of junior school age children’s posture disorders. (2015)
Salatenko I. O. - Psycho-physical perfection of economic specialties’ girl students under influence of sport-oriented technology, based on prevalence of volleyball practicing., Dubinskaya O. Ya. (2015)
Eider P. - Changes in motor skills of children who train sports swimming at the initial stage of school education (in annual training cycle) (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Al-Ravashdeh Abdel Baset - Methodic of senior pupils’ training to throwing movements on the bases of technology of complex impact on motor and intellectual development., Kozina Z. L., Bazilyuk T. A., Ilnickaya A. S. (2015)
Bodnar I. R. - Objective criteria for determination of functional-reserve potentials of secondary school age pupils, Rymar O. V., Solovei A. V., Malanchuk G. G., Datskiv P. P. (2015)
Briskin Y. A. - Improvement of upper limb’s condition of women with post mastectomy syndrome with the help of problem-oriented program of physical rehabilitation, Odinets T. Y. (2015)
Goncharova N. N. - Substantiation and working out of recreation health related technology on the basis of health related hiking and orienteering for junior school age children, Butenko H. A. (2015)
ZhenQiang San. - Substantiation of health related power lifting training methodic for univeristies students with muscular skeletal apparatuse affections (2015)
Zubrilov R. A. - Analysis of world biathlon leaders’ participation in biathlon World Cup (on example of women’s biathlon), Pidgrushna O. M. (2015)
Razumeiko N. S. - Differentiated correction of junior school age children’s posture at physical culture trainings (2015)
Furman Y. M. - Influence of cyclic moderate intensity work on functional fitness of 17–21 years old students with "high” content of fat component., Brezdenyuk O. Y. (2015)
Chopilko T. G. - Heart beats rate indicators and structure of elite football referees’ and their assistants’ motor functioning in competition period, Berezka S. M. (2015)
Jendrysek M. - Body composition of young people aged 17–18 years, practicing and not practicing swimming, with the use of the bioelectrical impedance method, Nowosielska-Swadźba D., Zwolińska D., Podstawski R. (2015)
Marc R. Lochbaum - Achievement goals and intensivity of physical activity during free play in children: the moderating role of perceived sport confidence, Emeka T. Okafor, David C. Brenner, Zişan Kazak Çetinkalp. (2015)
Jagiello M. - The level of self-esteem in 14–16-year – old female tennis players, Jagiello W. (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Al-Ravashdeh Abdel Baset - Influence of motor skills’ training methodic on senior pupils’ speed-power and endurance qualities at light athletic trainings with aplication of interdisciplinary connections, Kozina Zh. L., Bazilyuk T. A., Ilnickaya A. S. (2015)
Gres O. V. - Pedagogic conditions of health saving functioning organization of comprehensive educational estableshment’s headmaster (2015)
Davydova T. M. - Formation of schoolchildren’s healthy life style culture as one of key problems of modern comprehensive educational establishment. (2015)
Ivashchenko O. V. - Structural model of in-group dynamic of 6-10 years old boys’ motor fitness, Yermakova T. S. (2015)
Ilmatov V. R. - Study of muscular skeletal apparatus’s functional state of junior sportsmen-power lifters, who have backbone verterbral abnormalities (2015)
Makuts T. B. - Effectiveness of 14-15 years old tennis players’ competition functioning considering correction of their psychological fitness (2015)
Masliak I. P. - Physical health of young and middle age women under influence of step-aerobics exercises (2015)
Nizhevska T. V. - Results of experimental testing of system of future physical culture teachers’ training for art pedagogic means’ application in pedagogic functioning (2015)
Prushva O. B. - Season physical functioning dynamic of men with different physical condition (2015)
Khalaf Sadek Drevel - Approaches to realization of year cycle of iraq football players’ sport training., Diachenko A. U. (2015)
Khmelnytska J. K. - Characteristics of functional tension of qualified skiers when passing rises of different difficulty, Filippov M. M. (2015)
Mohsen J. - Technical performance analysis of iran premier league soccer players in 2012-2013 season, Mohammadreza Hamedinia, Kazem Khodaei. (2015)
Podstawski R. - Problems of safety and risk in physical education, Zwolinska D., Nowosielska-Swadzba D. (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Титул, зміст (2016)
Ткачук Н. Н. - Решение задач о контактном взаимодействии шероховатых тел с применением модели нелинейного винклеровского слоя, Скрипченко Н. Б., Ткачук Н. А. (2016)
Александрова Т. Е. - Инвариантный стабилизатор основного вооружения танка, Костяник И. В., Лазаренко А. О. (2016)
Бондарь А. И. - Перспективы использования электропривода в качестве силовой установки легкобронированной техники, Дегтярь С. М., Кроленко А. И., Мормило Я. М., Пилипенко О. Ю., Сливар Е. Я. (2016)
Волонцевич Д. О. - К вопросу определения зоны нечувствительности самоблокирующихся межколесных дифференциалов с коэффициентом блокировки, зависящим от скорости относительного вращения колес, Мормило Я. М. (2016)
Волосников С. А. - Методика определения критической скорости движения гусеничной платформы по заносу (2016)
Гужва Ю. М. - Внедрение современных технологий и оборудования для тренажерных комплексов ГП "ХКБМ им. А.А. Морозова", Нефёдов А. В., Новокрещенов А. А., Карпов Д. А. (2016)
Кайдалов Р. О. - Оцінка впливу нерівномірності крутного моменту ДВЗ на додаткові втрати енергії при використанні гібридного електромеханічного приводу ведучих коліс (2016)
Петренко О. М. - Методика оптимізації режимів роботи асинхронного тягового приводу рухомого складу, Доманський І. В., Любарський Б. Г. (2016)
Мущинский Ю. М. - О разработке методики оценки военно-технического уровня образцов бронированной техники, Толстолуцкий В. А., Федоренко Е. В., Халина И. А., Федянин А. В., Толстолуцкая Т. В. (2016)
Мущинский Ю. М. - О возможности использования танкового теплообменника для промежуточного охлаждения наддувочного воздуха двигателя, Толстолуцкий В. А., Угненко О. И., Крот С. Г. (2016)
Стримовский С. В. - Сравнительный анализ работы автоматической коробки передач на легкобронированной колесной военной машине в автоматическом и ручном режимах управления, Толстолуцкий В. А., Дудко В. В., Малеев И. Ю. (2016)
Яценко К. Г. - Оценка возмущающих воздействий дороги на многозвенный многоосный автомобильный поезд (2016)
Александрова Т. Е. - Параметрический синтез оптимальной системы наведения и стабилизации танковой пушки, Истомин А. Е. (2016)
Борисенко А. Н. - Оптимизация тактовой частоты измерителя фаз газораспределения двс по минимуму среднеквадратической ошибки, Лавриненко О. В., Литвиненко С. А., Богаевский А. Б. (2016)
Ніконов О. Я. - Розроблення системи стабілізації адаптивного головного світла транспортного засобу, Сильченко В. О. Сильченко М. М. (2016)
Ніконов О. Я. - Функціональна схема інтелектуальної підвіски, Сіндєєв М. В. (2016)
Волонцевич Д. О. - Программно-статистическая оценка погрешности изготовления оптических полимерных изделий, Запорожченко Е. Е., Лавриненко С. Н., Сазонова М. С., Ярмак Н. С. (2016)
Коритченко К. В. - Термогазодинамічні параметри детонаційної хвилі і продуктів детонації при термоімпульсній обробці, Кузнецов І. Б. (2016)
Воронцов С. Н. - Экспериментальное исследование характеристик гидравлического буфера со ступенчатой характеристикой (2016)
До відома авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Al-Ravashdeh Abdel Baset - Influence of skills’ training methodic with the application of interdisciplinary connections on motor fitness of senior pupils in light athletic, Kozina Zh. L., Bazilyuk T. A., Ilnickaya A. S. (2015)
Zankovets V. E. - Interconnection of speed, power and speed-power abilities of professional hockey players on ice and out of ice, Popov V. P. (2015)
Ivashchenko O. V. - Assessment of functional, coordination and power fitness of 7-8 form boys, Yermakova T. S. (2015)
Kapkan O. O. - Features of 14-15 years’ age boys’ training to physical exercises (2015)
Korobeynikov G. V. - Connection of boxers’ combat styles with psycho-physiological characteristics, Aksutin V. V., Smoliar I. I. (2015)
Kuprеenko M. V. - Electric myographic control of electric therapeutic apparatus - Ceragem Master CGM 3500 influence on backbone of patients with scoliosis (2015)
Makuts T. B. - Factorial analysis of tennis players’ psychological and technical-tactic fitness at the stage of specialized basic training, Vysochina N. L. (2015)
Piven O. B. - Study of junior weight lifters’ special fitness with different methods of speed-power training in preparatory period of general preparatory stage, Dzhym V. Y. (2015)
Shlyamar I. L. - Characteristics of physical loads endured by military officers of mechanized troops during field maneuvres, Yaworsky A. I., Romanchuk S. V., Petruk A. P., Dzyama V. V., Romaniv I. V., Vorontsov A. S. (2015)
Abdolrahman Najafi - The comparison of some anthropometric, body composition indexes and VO2max of Ahwaz elite soccer players of different playing positions, Saeid Shakerian, Abdolhamid Habibi, Mehrzad Shabani, Rouholah Fatemi. (2015)
Aftimichuk O. - Theory and practice of rhythm in the professional training system for athletes and teaching staff (2015)
Dalwinder S. - Emotional intelligence among female baseball players: a psychological probe, Gaurav D., Dolly. Dolly. (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Рейцен Є. О. - Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 2011-2020. Підтримка ініціативи ООН в Україні (2015)
Гладун О. М. - Демографічні втрати України від ДТП (2015)
Панченко О. А. - Медицинские осмотры как инструмент увеличения продолжительности жизни в Украине, Гаража М. В., Харламова О. П., Кабанцева А. В. (2015)
Пацурія Н. Б. - Проблеми та шляхи модернізації законодавства України у сфері безпеки дорожнього руху (2015)
Устименко В. А. - Безпека дорожнього руху в контексті конфлікту на Сході України (2015)
Третьякова Г. Н. - Новый подход к классификации ДТП (2015)
Бурлаєнко С. В. - Завдання ОСЦПВ у частині мінімізації ДТП та їх наслідків в Україні (2015)
Барончіні Роберто. - Заходи безпеки для відновлення доріг (2015)
Берлог О. І. - Аудит проектів організації руху пішоходів у транспортно-пересадочних вузлах (2015)
Беспалов Д. - Управління безпекою руху у містах за допомогою транспортного моделювання (2015)
Бондар Т. В. - Перспективи аудиту по безпеці дорожнього руху в Україні, Вирожемський В. К. (2015)
Воробйов Я. В. - Аудит місць концентрації ДТП з організацією руху за схемою віднесеного лівого повороту, Халілов Р. І. (2015)
Гаєвська К. М. - Принципи аудиту пішохідного та велосипедного руху якметод підвищення загальної безпеки руху (2015)
Голяк М. Е. - Безпечне освітлення переходів (2015)
Гончар О. Л. - Аудит зовнішнього освітлення в системі безпеки дорожнього руху (2015)
Гордієнко С. М. - Реформування системи безпеки руху і перевезень пасажирів громадським транспортом у містах України, Завальний О. В., Сосіпатров А. М. (2015)
Дерека О. Г. - Аудит інформаційної ємності вулично-дорожнього оточення (2015)
Діхтяр В. В. - Оптимізація міського руху транспорту в зонах розташування АЗС (АЗК), Рейцен Є. О. (2015)
Дубова С. В. - Транспортные приоритеты городского развития (2015)
Коваль М. І. - Аудит вулично-дорожньої мережі міста Луцька (2015)
Козоріз В. П. - Аудит наземних пішохідних переходів як метод підвищення дорожньої безпеки (2015)
Лиштва М. О. - Оптимізація маршрутної схеми міського пасажирського транспорту на прикладі Солом’янського району міста Києва (2015)
Никифорук О. І. - Питання стратегічного планування підвищення рівня дорожньої безпеки (2015)
Пина О. Г. - Аналіз причин виникнення ДТП та розробка заходів по підвищенню безпеки руху, Беленчук О. В. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського