Орлов О. В. - Державне управління як процес розробки, фіксації і впровадження соціальних інновацій (2012)
Рогова О. Г. - Теоретичні засади державного управління у сфері охорони здоров’я (2012)
Сичова В. В. - Модель впливу інституту політичної опозиції на державне управління в Україні (1991 – 2012 рр.) (2012)
Степаненко С. В. - Соціальні трансформації: стратегічні підходи до формування і реалізації інноваційної політики України (2012)
Тамм А. Є. - Наукові підходи до вивчення сутності соціальної політики і її регіональних аспектів (2012)
Татаренко В. Б. - Реформи державного управління в Україні: організаційно-правові засади (2012)
Бажинова О. А. - Теоретичні засади комунікативної діяльності в сфері державного управління (2012)
Волощук В. А. - Проблемні питання реалізації парламентського контролю в Україні (2012)
Кохан А. І. - Вибір ефективного методу комунікації у процесі прийняття політико-управлінських рішень (2012)
Кулик Г. Ю. - Cтандартизація ризик-менеджменту: державно-управлінський аспект (2012)
Лемішко Б. Б. - Модель державного управління розвитком сімейної медицини на перехідний період (2012)
Матвєєва Л. О. - Нормативно-правове забезпечення виконання Парламентом України контролюючої функції (2012)
Юрченко Є. О. - Розвиток системи державного контролю у сфері будівництва в Україні (2012)
Куліш П. Ю. - Потенціал соціальних мереж Facebook та Twitter як сучасний метод електронної взаємодії влади та громадськості (2012)
Сурнін В. О. - Сучасний стан та перспективи вдосконалення виборчої системи в Україні (2012)
Майстро С. В. - Особливості основних конкурентних типів ринків сільськогосподарської продукції, Шевченко С. В. (2012)
Мельниченко О. А. - Концептуальні основи побудови механізмів державного регулювання розвитку ЖКГ, Ващенко В. О. (2012)
Жадан О. В. - Проблеми і протиріччя поширення глобалізаційних процесів у соціально-трудовій сфері (2012)
Кармінська-Бєлоброва М. В. - Шляхи вдосконалення державного податкового контролю (2012)
Коваленко М. М. - Банківський сектор та інноваційно-інвестиційна діяльність в Україні: від пригноблення до стимулювання (2012)
Коваль Г. В. - Принципи державної молодіжної політики в Україні (2012)
Ковальчук В. Г. - Впровадження державної гуманітарної політики в сучасних умовах (2012)
Корецький А. В. - Удосконалення економіко-правових основ відчуження земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб (2012)
Куліков А. І. - Засоби, методи і система формування партнерських відносин держави і бізнесу (2012)
Кучерук Т. Г. - Концептуальні засади формування інтеграційного механізму інноваційно орієнтованого економічного розвитку регіонів України у межах глобального простору (2012)
Мельников О. С. - Моделювання впливу початкової ціни конкурсних торгів на їх результати при здійсненні державних закупівель (2012)
Пархоменко О. С. - Вплив держави на формування дивідендної політики підприємств в Україні (2012)
Поспєлова Т. В. - Освіта в Україні в контексті людського розвитку та демократичного об’єднання суспільства, Халецький А. В. (2012)
Ревенко О. В. - Дослідження впливу інструментів податкової політики на розвиток регіональних фондових ринків в Україні, Ревенко Т. В., Гулій О. А. (2012)
Соболь Р. Г. - Сутність страхової діяльності в умовах трансформації ринку фінансових послуг (2012)
Янов В. В. - Індексація грошових доходів як державний механізм соціального захисту населення (2012)
Глуха В. В. - Удосконалення механізму державної інвестиційної підтримки проблемних регіонів (2012)
Грем’яцька К. А. - Напрями розвитку ринку нерухомості в Україні (2012)
Казюк Я. М. - Сучасний стан бюджетно-податкового законодавства в Україні (2012)
Калюга О. О. - Державне регулювання фондового ринку в Україні: проблеми і шляхи вирішення (2012)
Коваленко О. М. - Походження соціального аудиту як інструменту активізації соціальної відповідальності (2012)
Косенко А. В. - Інвестиційна складова у формуванні раціональної структури суспільного відтворення (2012)
Коротич А. А. - Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності (2012)
Попок А. А. - Механізми забезпечення державно-конфесійного діалогу в Україні, Решетніков Ю. Є. (2012)
Парсяк В. Н. - Реконструкція структури органів місцевого самоврядування міст, Ломоносов Д. А. (2012)
Меляков А. В. - Топонімічна політика органів місцевого самоврядування в Україні (2012)
Наконечний В. В. - Управлінська еліта великого міста (на прикладі депутатського корпусу Харківської міської ради) (2012)
Вишлова-Пилєва І. І. - Проблема ефективності у місцевому самоврядуванні (2012)
Деркач В. А. - Механізм розробки стратегії місцевого економічного розвитку (2012)
Оргієць О. М. - Розробка моделі комунізованих адміністративно-територіальних одиниць базового рівня в умовах етнонаціонального різноманіття (2012)
Хомич Л. В. - Реформування місцевих органів державної виконавчої влади в контексті адмінреформи: теоретичний аспект (2012)
Черкас О. Г. - Законодавча регламентація взаємодії Верховної Ради України з органами місцевого самоврядування (2012)
Ковенко О. Ю. - Адміністративна реформа як крок до створення успішних територіальних громад (2012)
Діуліна В. В. - Концептуальні засади соціокультурного розвитку державних службовців в контексті професійного становлення (2012)
Древаль Ю. Д. - До питання про особливості формування організаційної (адміністративної) культури (2012)
Клімушин П. С. - Єдина інформаційна інфраструктура консультування та підвищення кваліфікації державних службовців, Смаглюк Н. М. (2012)
Міненко В. Л. - Профорієнтація молоді як механізм формування свідомого професійного вибору (2012)
Дунаєв І. В. - Уточнення складових підсистем управління зовнішньоекономічним комплексом регіонів України (2012)
Черчатий О. І. - Реформування місцевого рівня управління в Російській Федерації (2012)
Шамраєва В. М. - Основи зовнішньополітичної концепції Президента США Б. Обами (2012)
Афонина Т. Н. - Формирование системы менеджмента качества в ВУЗах Российской Федерации, Кузьмина Л. В. (2012)
Волик С. В. - Міжнародні спортивні змагання в сучасних моделях формування та реалізації державної політики на регіональному рівні (2012)
Добрєва Н. Ф. - Правове забезпечення транскордонного співробітництва в Україні: проблеми та шляхи вирішення (2012)
Козир С. М. - Удосконалення міжнародних економічних відносин України на світовому ринку агропродовольчої продукції в сучасних геоекономічних умовах (2012)
Тітул (2013)
Прокопенко І. Ф. - Розвиток і модернізація ринку послуг вищої освіти в Україні (2013)
Гузенко Г. М. - Фінансові потоки як чинник цілісносної економічної системи, Шкодіна Л. Г. (2013)
Гуцан Т. Г. - Умови проживання як складова рівня життя населення та шляхи їх покращення в України (2013)
Поплавський М. В. - Динаміка регулювання інфляційних процесів на сучасному етапі розвитку економіки України (2013)
Радченко Л .П. - Диференціація доходів населення і проблеми сталого соціально-економічного розвитку (2013)
Сідельнікова В. К. - Соціальна політика України: стан та перспективи розвитку (2013)
Шиловцева Н. В. - Освітньо-професійна підготовка як фактор забезпечення конкурентоспроможності трудового потенціалу України (2013)
Антоненко К. В. - Інноваційна активність як фактор формування конкурентних переваг вітчизняних компаній на світовому ринку, Котлярова О. І. (2013)
Гончаров Д. О. - Інвестиційний клімат в Україні та напрями його покращення (2013)
Гузенко Г. М. - Інтелектуальний потенціал як основа формування економіки знань, Гайдученко Ю.О. (2013)
Олійник Ю. О. - Державна інноваційна політика в умовах економічної кризи (2013)
Соляр В. В. - Фінансові джерела розвитку нафтогазового комплексу в умовах ресурсоефективної стратегії (2013)
Стовбун Т. О. - Податкова система як фактор стимулювання інноваційної діяльності в Україні (2013)
Шелест О. Л. - Розвиток вітчизняного ринку облігацій внутрішньої державної позики в посткризовий період (2013)
Капінос Р. В. - Характерні риси процесу праці в колективних господарствах конфесійного типу (2013)
Слободчук М. С. - Напрями трансформації ринку праці України (2013)
Терно А. В. - Регулювання ринку інтелектуальної праці України: інституціональний підхід (2013)
Олійник О. В. - Агропромислові компанії України на ринку єврооблігацій, Сідельнікова І. В. (2013)
Сідельнікова І. В. - Аграрний сектор національної економіки: тенденції та перспективи розвитку в умовах глобалізації (2013)
Азізова К. М. - Визначення змісту та структури тренінгу з питань фінансового обліку у банках (2013)
Вєтров О. С. - Організація інноваційного сервісу на промислових підприємствах (2013)
Зеленько О. О. - Проблеми визначення ділової активності в економіці України, Мельникова О. В. (2013)
Кузічкіна Н. І. - Актуальні проблеми теорії та практики валютних кредитних операцій в Україні (2013)
Синиця Т. В. - Необхідність та ймовірні ризики застосування професійного судження бухгалтера в обліковій практиці (2013)
Синиця Т. В. - Удосконалення змісту практичної підготовки майбутніх економістів, Осьмірко І. В. (2013)
Собчак А. П. - Роль упаковки в підвищенні ефективності маркетингової політики підприємств, Коваленко С. В. (2013)
Шевченко Т. П. - Стратегічний маркетинговий аналіз корпоративної соціальної відповідальності підприємств (2013)
Антоненко К. В. - Шалдишева В.Ю. Причини та динаміка зовнішньої трудової міграції в Україні, Айзенберг Т. В. (2013)
Гура А. О. - Особливості зовнішньоторговельної політики України в сучасних умовах (2013)
Кадеєва І. В. - Роль і місце України в міжнародних міграційних процесах (2013)
Побоченко Л. М. - Аналіз інвестиційної привабливості України для КНР, Аліфонська Т. О., Авраменко А. О., Семенов Є. В. (2013)
Боркач Є. І.  - Особливості формування змісту бакалаврської підготовки майбутніх учителів хімії в Угорщині як наукова проблема (2012)
Васьков Ю. В. - Система впровадження рухових тестів на уроках фізичної культури як наукова проблема (2012)
Ворожбіт В. В. - Образ учителя – організатора духовно-морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл середини ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Голобородько Є. П. - Формування соціальної компетентності старшокласників на матеріалі слов’янської культури як науково-методична проблемa, Кузьміч Т. О.  (2012)
Гончар О. В. - Іноземна мова як засіб розвитку комунікативної компетентності учасників навчального процесу вищої школи (2012)
Гуменчук А. Й. - Готовність до професійної діяльності як мета і результат вищої освіти та фахової підготовки (2012)
Елліс І. О. - Проблема поняття "образ учителя" як об’єкт досліджень вітчизняних та зарубіжних педагогів (2012)
Зубкова М. О. - Ознаки організаторських умінь майбутніх інженерів (2012)
Клясен Н. Л. - Теоретичні аспекти розвитку комунікативних здібностей учителів гуманітарного профілю (2012)
Колгатін О. Г. - Навчання майбутніх учителів застосуванню інформаційних технологій в психолого-педагогічних дослідженнях, Колгатіна Л. С. (2012)
Кот О. П. - Зміст освіти вітчизняної початкової школи 1856 – 1919 рр. (2012)
Лупаренко С. Є.  - Становлення та розвиток державної системи роботи з дітьми в УРСР (1919 – 1940 рр.) (2012)
Малихіна О. Є.  - Основні підходи до визначення структури літературних здібностей у загальній та віковій психології (2012)
Микитюк С. О. - Ресурсний підхід в організації тьюторської діяльності у вищому педагогічному навчальному закладi (2012)
Одинцов Н. В.  - Создание образовательной среды для формирования здорового способа жизни студентов высших технических учебных заведений методами физического воспитания и спортa (2012)
Повєткін С. В.  - Навчально-пізнавальна активність студентів молодших курсів та її сутність (2012)
Радієвська А. А. - Структурні компоненти творчих здібностей учнів молодших класів ліцеїв мистецтв як наукова проблемa (2012)
Стадник О. Г.  - Поняття про навчально-методичний комплекс зі шкільної дисципіни (2012)
Микитюк С. О.  - Особистісний ресусрс учителя у структурі педагогічної майстерностi (2012)
Тименко В. М. - Формування соціально-значимих якостей студентської молоді засобом участі у волонтерській діяльності: зарубіжний досвід (2012)
Ткач О. В.  - В. Сухомлинський про педагогічний досвід (2012)
Ткачова Н. О. - Виховання у школярів ціннісного ставлення до навчальної праці в умовах загальноосвітнього закладу, Кабанська О. С.  (2012)
Удовенко М. А. - Формування цілісного мислення в процесі вивчення шкільного предмету "основи здоров’я" як наукова проблема (2012)
Чернушенко Н. М.  - Міжпредметні зв’язки як засіб формування професійної компетентності у студентів музично-педагогічного факультету під час вивчення сучасної української мови (2012)
Яригіна В. В. - Фоностилістичні засоби вияву експресії в українських проповідях (2012)
Відомості про авторів (2012)
Дєгтяр А. О. - Методологічні підходи до формування інноваційної інфраструктури (на прикладі Харківської області), Тарабан С. В. (2012)
Газарян С. В. - Технології розвитку людського потенціалу як нова наукова та навчальна дисципліна (2012)
Мельниченко О. А. - Сучасні концепції державної структурної політики, Миколюк В. М. (2012)
Бєлай С. В. - Дослідження соціальної напруженості як передумови виникнення кризових явищ (2012)
Васильєв С. В. - Нормативно-правові засади державного управління у сфері ліцензування фармацевтичної діяльності (2012)
Дробязко Л. В. - Корпоративна культура як інструмент ефективного управління персоналом (2012)
Заблоцький В. В. - Світоглядно-ментальні чинники формування української державноуправлінської думки XVI–XVІІI ст. (2012)
Козлов К. І. - Соціальна взаємодія акторів політики як фактор публічного урядування (2012)
Меняйло В. І. - Державна підтримка розвитку науки як один з головних пріоритетів у реалізації ефективної інноваційної політики в Україні (2012)
Непомнящий О. М. - Житлові субсидії як важливий елемент житлової політики (2012)
Новак-Каляєва Л. М. - Деякі аспекти теоретичних досліджень інформаційно-технологічних впливів на функціонування суспільства і влади (2012)
Орлов М. М. - Структурно-функціональний метод побудови системи взаємодії регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку (2012)
Орлов О. В. - Методологічні аспекти взаємовідносин предметної та проблемної складової теорії державного управління (2012)
Полтавець В. Д. - Проблеми та актуальність впровадження механізмів міжмуніципального співробітництва в Україні (2012)
Поступна О. В. - Механізми інтеграції науки, освіти й виробництва: проблеми та особливості (2012)
Сергієнко М. Г. - Інформаційно-аналітична підтримка управлінських рішень у діяльності Служби безпеки України як суб’єкта національної безпеки (2012)
Серенок А. О. - ІКТ та економіка знань в умовах переходу до інформаційного суспільства (2012)
Степанов В. Ю. - Механізм інформаційно-аналітичнного забезпечення державної інформаційної політики (2012)
Білоконь М. В. - Психологічні архетипи соціально-політичних систем (2012)
Дипко С. С. - Теоретичний концепт переходу від покарання до ресоціалізації засуджених неповнолітніх (2012)
Кутьков В. П. - Роль територіального маркетингу в управлінні регіональним розвитком (2012)
Дроздова Н. Г. - Інституціональні проблеми задоволення державних потреб в умовах ринкових відносин: теоретико-методологічний аспект (2012)
Кириченко К. Я. - Ефективність використання трудових ресурсів у сільському господарстві Харківської області (2012)
Марченко Т. Г. - Показники та методи оцінки якості системи надання послуг call-центрів (2012)
Набока Л. В. - Удосконалення механізму реалізації суб’єктно-об’єктних відносин у державному управлінні загальною середньою освітою, Михайленко Г. В. (2012)
Попова О. І. - Компетентність та компетенція як наукові категорії: різноманітність підходів до визначення сутності (2012)
Степанко О. В. - Сутність, мета, завдання та складові гуманітарної сфери (2012)
Майстро С. В. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі запровадження управлінських інновацій (2012)
Хижняк Л. М. - Принципи державного регулювання трудових відносин в умовах постіндустріального суспільства, Сичова В. В. (2012)
Гетьман Л. Г. - Роль інформаційної складової в прийнятті економічного рішення (2012)
Жадан О. В. - Організаційно-економічне забезпечення загальнодержавної системи моніторингу функціонування соціально-трудових відносин (2012)
Каховська О. В. - Оцінка стану економічної бази країни в контексті її можливостей щодо забезпечення соціальності в просторі і часі (2012)
Клунко Н. С. - Механізм державного управління фармацевтичним сектором України (2012)
Коваленко М. М. - Забезпеченість грошима української економіки (2012)
Мілаш Л. М. - Економічна безпека держави в контексті бюджетної політики та механізмів фінансового контролю (2012)
Мусієнко І. І. - Соціально орієнтована модель державного управління освітою як чинник посилення ефективності національної безпеки України (2012)
Пшинка Г. В. - Напрямки розробки і обґрунтування інноваційної стратегії (2012)
Ревенко О. В. - Особливості формування іміджу та соціальної відповідальності податкових органів в Україні, Ревенко Т. В. (2012)
Соболь Р. Г. - Страхова політика в Україні (2012)
Степаненко С. В. - Стратегічні пріоритети економічної політики як фактор економічного зростання та формування конкурентоспроможної національної економіки (2012)
Ульянченко Ю. О. - Конкуренція та конкурентне середовище в аграрному секторі економіки (2012)
Чечель А. О. - Про підхід до визначення пріоритетів сталого розвитку урбанізованих промислових вугільних територій (2012)
Гребенюк Н. О. - Динамічний аналіз фінансової стійкості підприємств (2012)
Кравчун О. С. - Механізми державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2012)
Литвин П. В. - Розвиток нормативно-правової бази страхування в Україні (2012)
Олійник В. О. - Напрямки удосконалення механізму державного регулювання продовольчої безпеки України в умовах глобалізації (2012)
Шульгінова Л. А. - Державне регулювання заробітної плати в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Іляшенко А. Х. - Методологічні підходи фінансового планування та прогнозування (2012)
Коваленко В. М. - Пріоритети державного регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення (2012)
Васильєв А. О. - Державна молодіжна політика України в сучасних дисертаційних дослідженнях (2012)
Казюк Я. М. - Сучасний стан та шляхи вдосконалення механізмів надходжень місцевих податків і зборів (2012)
Ковальчук В. Г. - Застосування суспільних теорій регіоналізму для вдосконалення державного управління розвитком регіону (2012)
Наконечний В. В. - Ґенеза управлінських структур міста Харкова (кінець XVII – початок XX століть) (2012)
Стаскевич Ю. М. - Основні напрямки покращення взаємодії органів влади в вирішенні проблем регіонального розвитку (2012)
Калашник Н. С. - Мотивація та демотивація самоосвіти державних службовців у розвитку людського потенціалу державного управління (2012)
Медвідь М. М. - Вплив глобалізації на формування вимог до професійного рівня військовослужбовця (2012)
Міненко В. Л. - Система інституціонального забезпечення функціонування ринку праці в умовах інтеграції України у світову економіку (2012)
Мельников О. С. - Організація системи державних закупівель в країнах ЄС (2012)
Волик В. С. - Зарубіжний досвід використання компетентнісного підходу в управлінні персоналом державної служби (2012)
Лаврик О. Л. - Світові моделі фінансового посередництва (2012)
Сердюкова О. Є. - Особливості застосування кластерів як форми інноваційного розвитку територій в Німеччині (2012)
Загребельний О. М. - Актуальні проблеми адаптації правового регулювання злиття та поглинання компаній в Україні до права ЄС (2012)
Титул, зміст (2013)
Смирнова Г. Ф. - Особенности метаболизма бактерий, устойчивых к высоким концентрациям хроматов, Подгорский В. С. (2013)
Пирог Т. П. - Влияние одновалентных катионов на синтез поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241, Шевчук Т. А., Антонюк С. И., Кравченко Е. Ю., Иутинская Г. А. (2013)
Патика В. П. - Мікробіологічний моніторинг ґрунту природних та трансформованих екосистем Закарпаття України, СимочкоЛ. Ю. (2013)
Грицай Р. В. - 16S РНК та PagL генів Ralstonia solanacearum, Антіпов І. О., Варбанець Л. Д. (2013)
Василів О. М. - Вплив сполук перехідних металів на активність супероксиддисмутази сірко відновлюваних бактерій Desulfuromonas acetoxidans, Гнатуш С. О. (2013)
Борецкая М. А. - Методы выделения экзополимерного комплекса из планктона и биопленки Stenotrophomonas maltophilia 22M, Суслова О. С. (2013)
Балко А. Б. - Формирование биопленки штаммами Pseudomonas aeruginosa украинскойколлекции микроорганизмов, Балко О. И., Авдеева Л. В. (2013)
Курченко И. Н. - Полигалактуроназная активность микроскопических грибов разных трофических групп (2013)
Чуркина Л. Н. - Изменчивость свойств Pseudomonas batumici 17/20 после длительного хранения, Авдеева Л. В., Войчук С. И., Ярошенко Л. В. (2013)
Брехлічук П. П. - Біологічна деконтамінація відбитків, виготовлених із різних стоматологічних матеріалів, Петров В. О., Баті В. В., Левчук О. Б., Бойко Н. В. (2013)
Товкач Ф. И. - Поливалентность бактериофагов, изолированных из плодовых деревьев,пораженных бактериальным ожогом, Мороз С. Н., Король Н. А., Фай дюк Ю. В., Кушкина А. И. (2013)
Міщенко Л. Т. - Властивості томатних ізолятів M- та Y- вірусів картоплі В Україні, Дуніч А. А., Данилова О. І.. Поліщук В. П. (2013)
Бойко Анатолій Леонідович. До 75-річчя з дня народження (2013)
Світлої пам’яті Анатолія Яковича Циганенка (2013)
Гончарук О. М. - Прогнозування наслідків при аневризматичних крововиливах у задню черепну яму, Щеглов Д. В. (2011)
Кебкало А. Б. - Особливості змін в системі регуляції агрегатного стану крові у хворих на панкреонекроз (2011)
Кравец Н. С. - Особенности интраоперационной тактики при скелетно-абдоминальной травме, Рылов А. И., Олейник О. В., Труфанов И. И., Зотеев А. В., Никитин В. В. (2011)
Лєбєдь Є. І. - Систолічна і діастолічна функція серця у чоловіків і жінок з ІХС: стенокардією напруги при аналізі повздовжньої швидкості руху міокарда в режимі тканинної допплерографії (2011)
Левченко Л. А. - Показники здоров’я лабораторних щурів на фоні незбалансованого харчування, Заведея Т. Л., Левченко К. А., Воробйова О. В., Пилипак Т. А., Галушко С. С., Островський А. В., Марченко І. В. (2011)
Нерянов Ю. М. - Особенности диагностики повреждений капсульно-связочного аппарата передне-медиального отдела коленного сустава в остром посттравматическом периоде, Шишка И. В., Головаха М. Л., Гавриленко Б. С., Банит О. В. (2011)
Сиволап В. Д. - Прогнозування фатальних і нефатальних коронарних подій у хворих на Q-інфаркт міокарда з метаболічним синдромом, Михайловська Н. С. (2011)
Цурканенко А. Д. - Гормональная регуляция системы мать–плацента–плод у женщин, которые до беременности перенесли операцию на яичниках (2011)
Щекин О. В. - Консервативное лечение врожденной плоско-вальгусной деформации стоп у детей, Щекин А. О. (2011)
Пухальська Н. С. - Проблемні ланки вакцинації проти туберкульозу погляд на проблему у світі (за матеріалами міжнародного симпозіуму присвяченого вакцинації БЦЖ) (2011)
Севальнєв А. І. - Обмеження опромінення людини за рахунок радону в контексті історичного розвитку цього питання, Костенецький М. І., Куцак А. В., Шаравара Л. П. (2011)
Астахіна В. О. - Етиловий естер 4-меркапто-6,8-диметил-1-оксо-1,2-дигідропіроло(1,2-d)(1,2,4)-триазин-7-карбонової кислоти: функціоналізація та біологічна активність, Воєвудський М. В., Коваленко С. І., Комаровська-Порахнявець О. З., Новіков В. П., Крищик О. В., Харченко О. В. (2011)
Бурлака Ю. В. - Розробка і валідація методики кількісного визначення німодипину в субстанції, Тарханова О. О., Васюк C. O., Гладишев В. В. (2011)
Гарна С. В. - Оптимізація технології екстракції ліпофільних комплексів з лікарської рослинної сировини. (Повідомлення III). Подрібнення рослинної сировини та оцінка її якості для екстрагування, Вєтров П. П., Русинов О. І., Георгіянц В. А. (2011)
Георгиевский Г. В. - Разработка комплекса физико-химических методик, обеспечивающих создание и контроль качества оригинальных отечественных препаратов, производных 1,2,4-триазола (2011)
Ґудзь О. В. - Методичні підходи до стандартизації гелю детоксикуючого для очищення шкіри і волосся від важких металів і радіонуклідів, Роїк О. М. (2011)
Журавльов М. С. - Фармакогностичне дослідження Rumex crispus L. Виділення агліконів антрахінонів із підземних органів рослин, Крючкова Т. М. (2011)
Здрайковська М. В. - Дослідження комплексного впливу реакції середовища і температурного режиму стерилізації на стабільність поліелектролітного інфузійного розчину "Сорбіцин", Торхова Т. Е. (2011)
Казакова А. А. - Вивчення спектру фармакологічної активності нових похідних ряду 3-аміно-1,4-бенздіазепін-2-онів, Годован В. В. (2011)
Кацев А. М. - Оптимизация выбора органических растворителей для проведения скринигового биотестирования лекарственных веществ, Шандровская А. С., Абдураманова Э. Р. (2011)
Оридорога В. О. - Термографічне дослідження зразків монокарбоксилцелюлози, отриманих при підвищених тиску й температурі, Трохимчук В. В., Шматенко О. П. (2011)
Романенко М. І. - Синтез 8-бромо-7-β-гідрокси-γ-(4'-хлорофенокси)пропілксантинів і вивчення їх реакцій з діамінами та амінокислотами, Черчесова О. Ю., Мартинюк О. О., Іванченко Д. Г. (2011)
Щербина P. O. - Нейропротективна активність S-похідних 1,2,4-тріазолу, Парченко В. В., Павлов С. В., Панасенко О. І., Книш Е. Г., Белєнічев І. Ф. (2011)
Яковенко В. К. - Дослідження якісного складу препарату комплексної дії Клімасед (2011)
Разнатовська О. М. - Кредитно-модульна система оцінки навчальної діяльності студентів на кафедрі фтизіатрії і пульмонології (2011)
Рыжов А. А. - Самооценка профессионального мышления провизоров-интернов на основе социологического метода исследования, Райкова Т. Е., Дарий В. И. (2011)
Сікорська М. В. - Організація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи на кафедрі нервових хвороб, психіатрії, наркології та медичної психології, Візір І. B. (2011)
Визир В. А. - Современные подходы к лечению гиперлипидемий, Березин А. Е. (2011)
Воробьева О. В. - Клинический опыт проведения энтерального кормления у недоношенных новорожденных, Левченко Л. А., Подоляка В. Л., Мухина Н. И., Василенко Б. А., Нудьга Т. В. (2011)
Шеховцева Т. Г. - Регресс нефротического синдрома при вторичном амилоидозе, развившемся на фоне ювенильного ревматоидного артрита после эндопротезирования коленных суставов, Свистун С. И., Долинная М. А. (2011)
Тугаров Ю. Р. - Досвід пластики передньомедіального пучка передньої схрещеної зв’язки у людей молодого віку в гострий післятравматичний період, Яворський А. В., Марченкова Н. О., Цибік О. Т., Серафин Ю. Я., Ломніцький О. Я. (2011)
Кочін І. В. - Об’єктивна оцінка діяльності лікарів як компонент управління державною службою медицини катастроф при наданні екстреної шпитальної хірургічної допомоги за умов надзвичайних ситуацій, Акулова О. М., Гайколя О. О., Трошин Д. О. (2011)
Ничкало Н. Г. - Особливості обґрунтування концепцій сучасних науково-педагогічних досліджень (2013)
Будак В. Д. - Якість педагогічної освіти – умова сталого інноваційного розвитку держави (2013)
Соколова И. И. - Проблемное поле развития педагогического образования: компаративный аспект (2013)
Пєхота О. М. - Технології педагогічної освіти: мета, зміст, особливості застосування у сучасних умовах (2013)
Даутова О. Б. - Культуротворческая школа как среда развития образа Я молодого педагога (2013)
Мелехин В. А. - Система условий профессиональной деятельности педагогов в учебных заведениях (2013)
Панасюк В. П. - Качество как одно из приоритетных направлений модернизации педагогического образования в странах СНГ (2013)
Отич О. М. - Педагогічна сутність індивідуальності (2013)
Лук'янова Л. Б. - Особливості мотивації навчання дорослої людини (2013)
Шерман М. І. - Шляхи вирішення проблеми застосування систем електронного документообігу державними службовцями (2013)
Жижко О. - Сучасні науково-андрагогічні проблеми професійної освіти маргіналів у Мексиці й Венесуелі (2013)
Михайленко Л. А. - Підготовка сімейних лікарів в університетах США: розвиток професіоналізму (2013)
Пазюра Н. В. - Інтерактивні педагогічні технології у професійній підготовці персоналу компаній Японії (2013)
Терещенко А. О. - Формування культури педагогічної праці майбутніх учителів початкових класів – актуальна проблема педагогічної науки і практики (2013)
Мачача Ю. М. - Підготовка вчителя до впровадження принципів роздільного виховання (на матеріалах підручників з педагогіки 1895–1917 рр.) (2013)
Кайдановська О. О. - Модернізація образотворчої підготовки в архітектурній освіті (2013)
Шахірєва Н. В. - Освітнє середовище ВНЗ у формуванні професійно-особистісної позиції майбутнього викладача: технологічний підхід (2013)
Середа І. В. - Суб’єктно орієнтовані педагогічні технології у підготовці майбутнього вчителя (2013)
Прасол Н. О. - Модель індивідуалізації професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в умовах кредитно-трансферної системи навчання (2013)
Задоя Є. С. - Групова навчальна діяльність як спосіб підвищення ефективності професійної підготовки вчителя (2013)
Тарасова С. М. - Технологія викладання біологічних дисциплін у ВНЗ (2013)
Адаменко О. О. - Використання технології персоніфікованого підходу у дослідженні педагогічних персоналій МНУ імені В. О. Сухомлинського (2013)
Тимченко А. А. - Технологічний підхід до проведення педагогічної практики студентів (2013)
Манькусь І. В. - Технології навчання фізики: інваріанти навчальної діяльності (2013)
Кириченко С. В. - Стратегії підтримки обдарованих дітей в Австралійському Союзі (2013)
Особов І. П. - Ментальні карти в тренінгу з формування креативності студентів гуманітарних спеціальностей (2013)
Тішечкіна К. В. - Використання методу портфоліо на заняттях іноземної мови (2013)
Селятенко О. В. - Підготовка майбутніх медичних сестер до самоосвітньої діяльності як педагогічна проблема (2013)
Чернікова В. О. - Формування іншомовної компетентності у процесі професійної підготовки спеціалістів морських ВНЗ (2013)
Аніщенко О. В. - Формування ґендерної культури майбутнього вчителя як напрям діяльності ґендерних центрів ВНЗ (2013)
Горбунова Н. В. - Проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ очима роботодавців (2013)
Якименко С. І. - Формування естетичної складової світогляду молодших школярів в інтегрованому природному довкіллі (2013)
Паршук С. М. - Ціннісні якості майбутніх учителів початкових класів (2013)
Пішун С. Г. - Педагогічний ресурс формування та функціонування субкультури учнівської молоді в сегменті дозвіллєвої діяльності (2013)
Казанжи І. В. - Підготовка майбутніх учителів до гуманізації виховного простору початкової школи (2013)
Лосенко Н. Я. - Організація самостійної роботи студентів як засіб підвищення економічної компетентності (2013)
Потапенко О. Б. - Проблема виховання моральної особистості у філософсько-педагогічній спадщині професорів Києво-Могилянської академії (2013)
Авраменко К. Б. - Розвиток інноваційних технологій у педагогічних навчальних закладах України (1957–1970 рр.) (2013)
Рехтета Л. О. - Активізація творчої діяльності учнів початкових класів на уроках математики (2013)
Січко І. О. - Конструкції формування природознавчого світогляду в умовах сучасного освітнього середовища (2013)
Марущак В. С. - Про деякі особливості виховання позитивного ставлення до праці у молодших школярів як засобу підвищення рівня їх знань (2013)
Лагошняк Г. Н. - Технологии формирования культуры речи современного педагога (2013)
Білявська Т. М. - До питання вивчення фразеологічного матеріалу в початковій школі: проблеми та перспективи роботи (2013)
Зубенко Т. В. - Підготовка майбутнього вчителя до інтегрування навчальної діяльності учнів початкової школи (2013)
Тарасюк А. М. - Методичні рекомендації та основні вимоги до ведення документації керівників гуртків хореографії (2013)
П’ятницька-Позднякова І. С. - Художньо-педагогічна комунікація: технологічний дискурс (2013)
Федоришин В. І. - Діагностика акмеологічного розвитку студентів у процесі колективного музикування (2013)
Бєдакова С. В. - Музичне виконавство як художньо-творча діяльність (2013)
Свірідовська Л. М. - Інтерпретація музичного тексту як засіб художньо-творчого розвитку особистості виконавця (2013)
Щербак І. В. - Технологічний аспект розкриття художнього образу музичного твору баяністом (2013)
Шевченко Ю. А. - Організація художньо-творчої діяльності музично-інструментальних колективів майбутніми вчителями музики (2013)
Кравченко О. - Суть поняття "правовий нігілізм" та шляхи його подолання (2011)
Криштоф С. Д. - Використання інтернет-технологій як засобу урізноманітнення форм організації навчальної діяльності (2011)
Крохмаль А. М. - Підходи до проблеми самовдосконалення особистості (2011)
Кулешова В. В. - До проблеми післядипломної освіти викладачів технічних дисциплін, Мальована В. В. (2011)
Кулик Д. В. - Навчання студентів вирішенню навчально-професійних задач (2011)
Лисак Н. О. - Педагогічна взаємодія у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу (2011)
Логвінова Є. В. - Проблема підготовки фахівця з викладання дисципліни "основи безпеки життєдіяльності" (2011)
Лозова В. І. - Етика науковця (2011)
Максименко А. Е. - Формы и методы профессиональной подготовки будущих дизайнеров (2011)
Мальнєва О. В. - Технологія педагогічного спілкування вчителя з учнями (2011)
Матвєєва О. О. - Діагностика результатів якості освіти (2011)
Мірошник З. М. - Про рольову структуру особистості вчителя початкових класів, Хомуленко Т. Б. (2011)
Павленко В. О. - Обґрунтування етапів забезпечення готовності майбутніх інженерів-педагогів до фізичного самовиховання (2011)
Порохня Л. А. - Влив суб‘єкт-суб‘єктної взаємодії як педагогічна умова формування готовності майбутнього вчителя (2011)
Портян М. О. - Можливості реалізації технології формування ділових якостей студентів педагогічних університетів (2011)
Макєєв С. Ю. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі початкової освіти (2011)
Нудьга М. О. - Основні переваги й недоліки використання комп‘ютера в навчанні школярів (2011)
Ричкова Л. В. - Моніторинг як підґрунтя для розробки ефективної системи управління загальноосвітнім закладом (2011)
Размолодчикова І. В. - Імідж як соціальна проблема: теоретико-методологічний підхід (2011)
Рассказова О. І. - Діагностика соціальності учнів як напрям соціально-педагогічної діяльності в умовах інклюзивної освіти (2011)
Рижанова А. О. - Люди похилого віку в інформаційному суспільстві:соціально-педагогічний підхід (2011)
Ефанов А. В. - Профессиональное ремесленное образование: от традиционного к постиндустриальному обществу, Тельманова Е. Д. (2011)
Золотухіна C. Т. - Проблема професійно-педагогічної компетентності в сторичній ретроспективі, Зеленська Л. Д. (2011)
Кот О. П. - Розвиток антропологічних ідей у вітчизняній педагогіці (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2011)
Мусхаріна Ю. Ю. - Ретроспективні особливості підготовки вчителів фізичної культури в Україні (2011)
Прокопенко А. І. - Витоки тeopiї i практики управління вищими навчальними закладами в icтopiї вітчизняної освіти (2011)
Ревіна Д. О. - Розвиток давніх мов та їх запровадження в освітню практику українських навчальних закладів (2011)
Содержание (2010)
Гайдачук А. В. - Расчет параметров мотокомпрессорных воздушно-реактивных двигателей технологического назначения, Грушенко А. М., Набокина Т. П. (2010)
Третьяк В. В. - Алгоритм и его реализация в расчетах параметров технологических процессов импульсной штамповки (2010)
Коновалова Д. Ю. - Микропроцессорный зонд для измерения вектора скорости в проточной части ГТД, Атаджанов И. А., Кудин М. М. (2010)
Кирилаш Е. И. - Анализ точности численных оценок гидравлических характеристик и неравномерности температурного поля газа камер сгорания ГТД методами вычислительной аэрогидродинамики (обзор), Костюк В. Е. (2010)
Радченко Р. Н. - Использование сбросного тепла малооборотных дизелей для охлаждения воздуха на входе турбокомпрессоров, Хлопенко Н. Я. (2010)
Радченко А. Н. - Испарительное охлаждение воздуха в компрессорах ГТД с предварительным осушением теплоиспользующей холодильной машиной, Cтахель А., Радченко Н. И. (2010)
Коровин Б. Б. - Апробация метода временного анализа состояния многовального гтд на основе модели сложного источника для эксплуатационного контроля соосности его валов, Грызлова Т. П., Былинкина О. Н. (2010)
Пономарев А. Н. - Обработка результатов импульсно-акустического метода диагностики элементов автоматики авиационно-космической техники, Сичевой А. В. (2010)
Афонин Ю. С. - Обзор методов и реализаций защиты ГТД при аварийном рассоединении трансмиссии, Манило Т. В., Харитонов В. Н., Дубровин В. И. (2010)
Ткач М. Р. - Повышение точности вибродиагностики голографической интерферометрией рабочих лопаток компрессоров ГТД в условиях резонансной вибрации, Золотой Ю. Г., Довгань Д. В. (2010)
Игуменцев Е. А. - Демодуляция помпажных колебаний газотурбинного двигателя, Прокопенко Е. А. (2010)
Парафейник В. П. - Влияние характеристик центробежного компрессора на эффективность ГПА с газотурбинным приводом судового типа, Нефедов А. Н., Тертышный И. Н., Чобенко В. Н., Лютиков А. Л. (2010)
Лоян А. В. - Предварительные испытания W-BA-SC эмиттеров катодов ЭРД, Кошелев Н. Н., Солонинко Е. П., Агеева Е. Г. (2010)
Губин С. В. - Модификация нейросетевой модели электрохимического накопителя в составе энергоустановки, Наказненко М. Н. (2010)
Алёхин С. А. - Диагностика предзадирного состояния цилиндропоршневой группы двигателей с противоположно движущимися поршнями, Кондратенко В. Г., Вахрушев В. И., Савич В. К. (2010)
Гордиенко Е. К. - Повышение производительности обработки пальцевого отверстия поршня двс, Белогуб А. В. (2010)
Концевич Г. Ю. - Сопровождение эксплуатации и сервисное обслуживание газотурбинных двигателей ГП НПКГ "Зоря" – "Машпроект" с использованием удаленного мониторинга и системы технической диагностики, Цой К. В., Нерубасский В. В., Мазурков А. П. (2010)
Рева О. М. - Проактивна модель комплектування диспетчерської зміни за показниками безпомилковості, своєчасності і взаємозамінності, Бірюков Ю. Ю., Шульгін В. А., Корж С. І. (2010)
Кулик Н. С. - Стратифицированный подход к построению формальных структур моделей авиационных двигателей, Тамаргазин А. А., Линник И. И. (2010)
Хусточка А. Н. - Математическая модель турбовального газотурбинного двигателя АИ 450М, Калюжный И. А. (2010)
Тарасенко А. И. - Экспериментальное обоснование расчетных схем переходных процессов ГТД со свободной силовой турбиной (2010)
Шевченко М. В. - Определение изменения параметров ГТД с использованием ридж-оценивания, Епифанов С. В. (2010)
Панин В. В. - Использование ортогональных разложений в задачах идентификации помпажных явлений в компрессорах авиационных газотурбинных двигателей, Енчев С. В., Волянская Л. Г. (2010)
Куликов Г. Г. - Информационная интеграция стадий жизненного цикла ГТД и системы автоматического контроля и диагностики в соответствии с требованиями CALS, Ризванов К. А. (2010)
Кучер О. Г. - Методика визначення оптимальної архітектури нейронної мережі діагностування ТРДД, Дмитрієв С. О., Попов О. В., Якушенко О. С. (2010)
Афанасьевская В. Е. - Применение методов нечеткой кластеризации при решении задач диагностики авиационных двигателей, Радивоненко О. С., Соколов А. Ю., Угрюмов М. Л. (2010)
Герасименко В. П. - Поузловое диагностирование технического состояния ГТД, Каемиан С. (2010)
Миська А. Р. - Информационный подход к мониторингу технического состояния судовых дизель-генераторных установок, Дранкова А. О., Муха Н. И. (2010)
Миргород В. Ф. - Регрессионные формы математических моделей процессов управления и контроля состояния газотурбинных двигателей, Черкасов Ю. В. (2010)
Ройзман В. П. - Надежность радиоэлектронной аппаратуры при работе на транспортных средствах, Воронов С. А., Богорош А. Т., Бубулис А., Юренас В. (2010)
Квасніков В. П. - Розподілення задач в неоднорідній групі роботів в процесі колективного управління, Бабіч Л. О. (2010)
Сташинський О. П. - Система інтелектуального управління робототехнічним пристроєм для діагностики трубопроводів компресорних станцій (2010)
Шепель О. Ю. - Математична модель визначення пошкоджень магістральних трубопроводів (2010)
Дзюбаненко А. В. - Реалізація адаптивного пошуку шаблонів з використанням класифікаторів на базі комп’ютерних систем цифрового відеоспостереження (2010)
Покидько Л. М. - Керування лазерною вимірювальною головкою при контролі деталей зі складною просторовою поверхнею (2010)
Михнева Г. П. - Автоматизированная система управления координатно-измерительными машинами (2010)
Міцай Т. С. - Алгоритм руху мобільного робота вздовж заданої траєкторії, Тимофієва М. А. (2010)
Туркин И. Б. - Интервальные модели в задачах автоматического контроля достоверности и актуальности телеметрии космических аппаратов, Соколова Е. В., Лучшев П. А. (2010)
Шостак И. В. - Подход к формированию стратегии применения методологий разработки с учетом особенностей программных проектов, Данова М. А. (2010)
Ярмоленко С. П. - Газохроматографічний метод визначення вмісту токсичних мікродомішок (2010)
Михнев С. С. - Применение нейронных сетей с обучением хебба для классификации образов знаний обучающихся, Пешкуров Р. О. (2010)
Степаненко С. М. - К вопросу о стандартах интегрированной логистической поддержки жизненного цикла изделий, Головинова М. С., Харченко В. Г. (2010)
Паршакова О. Н. - Стратегический анализ коммуникативной эффективности Internet-предприятия, Егорова Е. Ю., Божененко Т. А. (2010)
Алфавитный указатель (2010)
Мінченко О. Г. - Роль транскрипційного фактора ZXDC у регуляції диференціювання промієлоцитів, Галкін О. В., Мінченко Д. О (2012)
Ратушняк Я. И. - Эффекты аллоплазматических взаимодействий у реципрокных цибридов высших растений, Кочевенко А. С. (2012)
Сидоров Ю. І. - Лабораторні ферментери ємнісного типу (2012)
Перерва Т. П. - Повышение продуктивности рекомбинантных штаммов Escherichia coli обогащением питательной среды добавкой растительного происхождения, Кобозев Ю. А., Мойса Л. Н., Дворник А. С., Мирюта А. Ю., Можилевская Л. П., Кунах В. А. (2012)
Меленевська Н. В. - Вуглецеві нанотрубки як модулятори спонтанної скорочувальної активності гладеньких м’язів кишечника, Цимбалюк О. В., Романенко О. В., Давидовська Т. Л., Прилуцький Ю. І., Черепанов В. В., Марченко О. А. (2012)
Рогальова Н. С. - Амперометричний біосенсор, модифікований багатошаровими, вуглецевими нанотрубками, для визначення глюкози, Шкотова Л. В., Львова О. В., Гарбуз В. В., Муратов В. Б., Дуда Т. І., Васільєв О. О., Корпан Я. І., Білоіван О. А. (2012)
Коршун Л. Н. - Оптимизация условий получения Очищенной субстанции рекомбинантного Альфа-2B интерферона человека из фракции растворимого протеина, экспрессируемого в бактериях Escherichia coli, Орловская И. В., Мойса Л. Н., Вудмаска М. И., Мельник А. И., Горлов А. Ю., Михалап С. В., Спивак Н. Я. (2012)
Андріяш Г. С. - Aуксотрофність продуцентів лізину, Заболотна Г. М., Шульга С. М. (2012)
Панчак Л. В. - Хімічний склад та антипроліферативна активність фракцій метанольного екстракту базидіом Lactarius pergamenus (Fr.)Fr, Ключівська О. Ю., Цивінська М. В., Стойка Р. С., Лесик Р. Б., Антонюк В. О. (2012)
Горбунова С. Ю. - Кинетика субстратзависимого роста водного гиацинта Eichornia crassipes (Martius.), Фомин Н. В. (2012)
Лиманська О. Ю. - Видоспецифічна детекція збудника сибірки, Муртазаєва Л. О., Лиманський О. П. (2012)
Нестерова Н. В. - Иммуносенсорная тест-система для выявления антител к вирусу Эпштейна-Барр, Рыбалко С. Л., Загородняя С. Д., Баранова Г. В., Головань А. В. (2012)
Древаль К. Г. - Культивування базидіоміцетів — Активних продуцентів целюлозолітичних Ензимів І. Загальна целюлозолітична активність культуральних фільтратів базидіоміцетів, Бойко М. І. (2012)
Палладіна Т. О. - Залежність адаптогенної дії препарату метіур на рослини за умов сольового стресу від його молекулярної структури, Рибченко Ж. І., Контурська О. О. (2012)
Новини (2012)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дтсциплін (2012)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2012)
Езепчук Ю.В. - З листів до редакції (2012)
Правила для авторів (2012)
Амосов О. Ю. - Побудова організаційної структури банківського контролю, Коваленко М. М. (2012)
Мельниченко О. А. - Теоретичні засади персональної соціальної відповідальності (2012)
Бєлай С. В. - Дослідження рівня та якості життя населення як передумови виникнення кризових явищ в регіонах держави (2012)
Єлагін В. П. - Моделювання взаємовідносин головних субєктів соціальної держави в системному просторі інституціональних матриць (2012)
Заблоцький В. В. - Історично-легітимуючі конструкти української державної традиції часів козаччини (2012)
Калашник Н. С. - Концептуальний підхід до розуміння самоосвіти в державному управлінні (2012)
Клімушин П. С. - Інформаційно-методологічне забезпечення дозвільної політики в сфері господарської діяльності, Горбенко Н. Ю. (2012)
Кривачук Л. Ф. - Теоретичні основи ефективності державного управління охороною дитинства (2012)
Купрійчук В. М. - Позашкільна освіта як чинник розвитку державотворчих процесів в Україні у період національно-визвольної боротьби 1917-1920 рр. (2012)
Медвідь М. М. - Зайнятість найманих працівників у військових формуваннях (2012)
Мороз В. М. - Свобода совісті як детермінанта розвитку системи трудового потенціалу держави (2012)
Непомнящій О. М. - Чинники впливу на ефективність житлової політики (2012)
Олійник О. Л. - Врядування і державотворення: стан та деякі перспективи розвитку (2012)
Орлов М. М. - Взаємодія регіональних органів виконавчої влади з єдиним органом управління сил охорони правопорядку при ускладненні обстановки в регіоні (2012)
Грабовський В. А. - Законодавство України про доступ до публічної інформації: проблеми застосування, Гіль Є. В. (2012)
Степаненко С. В. - Суспільне відтворення як чинник соціально-економічних перетворень: фактори формування економіки знань (2012)
Чала Н. Д. - Система інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління розвитком переваг країни (2012)
Янов В. В. - Застосування програми MS Project в діяльності державних службовців (2012)
Білоконь М. В. - Демократичне державотворення в Україні: пошук релевантної моделі демократії (2012)
Крейденко В. В. - Порівняльний аналіз розподілу управлінських функцій між Президентом України та Кабінетом Міністрів України: 1996-2004 роки (2012)
Сердюкова О. Є. - Категорія "інновація" в контексті розвитку територіальних громад: узагальнення наукової думки (2012)
Фадєйкін В. В. - Інформаційні технології в організаційному забезпеченні діяльності органів публічної влади (2012)
Шевцов А. Л. - Теоретичні аспекти впливу держави на міграційні процеси в Україні (2012)
Юрченко В. Е. - Електронне врядування як перспективна комунікаційна технологія у державному управлінні (2012)
Дєгтяр А. О. - Методологічні аспекти економіко-статистичного аналізу ефективності діяльності фінансово-кредитних установ, Гончаренко М. В. (2012)
Василевська Т. Е. - Молодіжні організації як дієві представники громадянського суспільства у взаємодіях з органами державної влади, Кудренко Б. В. (2012)
Баришнікова Л. П. - Аналіз сталого розвитку економіки регіону: формалізація задачи, Полякова Л. П. (2012)
Головій В. М. - Соціальна цінність грошей в категоріях фінансових відносин (2012)
Дрожжин Д. Ю. - Державне регулювання енергоефективності в промисловості України (2012)
Дунаєв І. В. - Ідентифікація існуючих організаційно-методичних механізмів забезпечення ефективності впровадження транскордонних проектів в прикордонній Харківській області, Кірюхін О. М. (2012)
Жадан О. В. - Соціально-трудові аспекти взаємодії держави і транснаціональних корпорацій (2012)
Меляков А. В. - Гуманітарна сфера як предмет досліджень в науці державного управління (2012)
Мельникова М. О. - Прогнозування рівня фінансового стану досліджуваного підприємства в умовах нестабільного розвитку економіки (2012)
Пантелєєв В. П. - Єдиний підхід до формування парадигми фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, Лепілін М. Г. (2012)
Ревенко О. В. - Вплив податкової конкуренції на соціально-економічні процеси в країні: переваги та недоліки, Рисікова Л. О. (2012)
Рогова О. Г. - Тенденції розвитку державного управління вітчизняною системою охорони здоров’я (2012)
Бульба В. Г. - Сучасний стан і проблеми реалізації соціальних функцій держави (2012)
Соболь Р. Г. - Становлення системи державного соціального страхування в Україні (2012)
Ульянченко Ю. О. - Структурні особливості АПК та роль державного регулювання у формуванні та функціонуванні агропромислових кластерів на регіональному рівні (2012)
Баранова А. В. - Оцінка ефективності державної виховної політики (2012)
Глуха В. В. - Сутність та причини соціально-економічної диференціації регіонів (2012)
Грем’яцька К. А. - Державне управління ринком нерухомості (2012)
Дмитрук П. М. - Вдосконалення організаційно-правового механізму державного регулювання економічної безпеки АР Крим (2012)
Коваленко О. М. - Соціальний захист як елемент соціальних стандартів в категоріях соціальної справедливості (2012)
Суханова Н. В. - Законодавче забезпечення державного регулювання розвитку фізичної культури і спорту (2012)
Мамонова В. В. - Соціально-педагогічна технологія як засіб формування соціальності неповнолітніх у місті, Пахомова О. М. (2012)
Наконечний В. В. - Теоретичні засади системи організації влади міста (2012)
Гопцій Д. О. - Оцінка сталого розвитку міст за допомогою SWOT-аналізу, Сотніков Ю. О. (2012)
Гвазава Н. Г. - Роль держави у формуванні місцевих бюджетів (2012)
Покатаєв П. С. - Інституційна складова місцевого самоврядування в Україні (2012)
Сидоренко Н. О. - Суб’єкти місцевого самоврядування України: теоретичні аспекти (2012)
Юрченко Є. О. - Актуальні проблеми в управлінні містобудівними процесами в Україні (2012)
Астапова Т. О. - Сучасні підходи у методиці викладання іноземних мов державним службовцям (2012)
Савченко Б. Г. - Соціально-психологічні фактори діяльності керівника органів державного управління (2012)
Волик В. С. - Нормативно-правове забезпечення компетенційного підходу управління державною службою (2012)
Іманбердієв Д. Ч. - Концептуальні основи безперервної підготовки державних службовців в кадровій політиці Киргизької Республіки (2012)
Суший О. В. - Глибинні регулятиви суспільно-політичної трансформації: вимір ідентичності (Росія, Бєларусь) (2012)
Бедін С. В. - Зарубіжний досвід державного регулювання процесу формування енергетичного ринку (2012)
Пилипенко Н. М. - Закордонний досвід організації діяльності казначейських органів з управління державними фінансами (2012)
Ткаченко В. І. - Європейський вибір освітньої політики та проблеми розвитку управління освітою: досвід країн Балтії (2012)
Хашиєва Л. В. - Governance як постмодерна форма економічної та політичної організації: досвід ЄС (2012)
Стрельцов В. Ю. - Націонаьний суверенитет і ціннісні орієнтири державного управління інтеграційними процесами (2012)
Крайдашенко О. В. - Функціональний стан серцево-судинної системи та гомоцистеїнемія у хворих на стенокардію напруження похилого та старечого віку, Саржевська А. В. (2011)
Кужко М. М. - Вплив комплексу соціально-психологічної підтримки на ефективність лікування хворих на туберкульоз легень, Михайлова А. О., Ахтирський О. І. (2011)
Левченко Л. А. - Гастроинтестинальные нарушения у недоношенных новорожденных с внутриутробными пневмониями (2011)
Милица Н. Н. - Выбор метода хирургического лечения больных с раком прямой кишки, Постоленко Н. Д. (2011)
Ушеніна Л. О. - Взаємозв’язки ступеня фіброзу печінки та показників імунно-ендокринного гомеостазу у хворих на хронічний гепатит C з метаболічними факторами ризику при інфікуванні різними генотипами вірусу, Туманський В. О., Абрамов А. В., Рябоконь О. В. (2011)
Фролов А. К. - Изменения иммунитета у больных гипертонической болезнью под влиянием биологически активных веществ медицинской пиявки, Токаренко А. И. (2011)
Черняк В. О. - Показники діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на ІХС та їх зміни під впливом лікування івабрадином (2011)
Шевченко А. І. - Застосування добових біоритмів злоякісної пухлини молочної залози у хіміотерапевтичному лікуванні, Шмикова О. В., Воробйов О. М., Воробйов М. О. (2011)
Гоцуля Т. С. - Дієтичні добавки у фармації, Самко А. В., Галиця В. В. (2011)
Омельянчик В. М. - Характеристика нейровегетативної регуляції серцевої діяльності у дітей молодшого шкільного віку в умовах промислового регіону. (Розділ 1). Сучасні погляди на стан вегетативної нервової системи та її роль у регуляції серцевої діяльності у дітей, Журавльова О. А. (2011)
Разнатовская Е. Н. - Актуальность проблемы сочетанного течения туберкулеза и рака легких, Просветов Ю. В., Писаренко Т. Д. (2011)
Астахина В. О. - Изучение гепатопротекторного действия производного 6,8-диметил-4-R-тио-1-оксо-1,2-дигидропирроло(1,2-d)(1,2,4) триазин-7-карбоновой кислоты при токсическом и алкогольном гепатите, Беленичев И. Ф., Воевудский М. В., Абрамов А. В., Коваленко С. И., Харченко А. В., Бухтиярова Н. В., Павлов С. В., Жернова Г. В. (2011)
Бурлака Ю. В. - Спектрофотометричне визначення амлодипіну бесилату в субстанції, Тарханова О. О., Васюк С. О., Гладишев В. В. (2011)
Вишневська М. С. - Прогноз спектра біологічної активності сполук як основа для пошуку нових ліків, Косяченко Н. М., Вишневська Л. І. (2011)
Гаврилюк Д. Я. - Синтез, антимікробна й протипаразитарна активності нових похідних 4-тіазолідону з 4-оксохіназоліновим фрагментом у молекулах, Зіменковський Б. С., Коваленко С. І., Лесик Р. Б. (2011)
Здрайковська М. В. - Випробування на стерильність і аномальну токсичність поліелектролітних інфузійних розчинів "Глютацин" і "Сорбіцин", Торхова Т. В. (2011)
Галиця В. В. - Особливості роботи викладачів вищих навчальних закладів з обдарованими студентами: досвід і перспективи, Самко А. В., Толмосова Н. М., Варванський П. А., Білий О. П. (2011)
Оніщенко Т. Є. - Про історичні аспекти тестології як однієї зі складових диференціальної психології, Савельєв В. Г., Рябоконь Ю. Ю., Пришляк О. Я., Рябоконь О. В. (2011)
Гінзбург В. Г. - Людський ресурс - важливий резерв підвищення якості медичної допомоги, Полішко Т. М., Лугова О. В., Саусь О. К., Татаровський В. О. (2011)
Бездетко Т. В. - Ретроспективный анализ типа "случай-контроль" бронхиальной астмы в Харьковском регионе и некоторые факторы риска ее развития и обострения, Химич Т. Ю., Овчаренко Л. А., Еременко Г. В. (2011)
Бессікало Т. Г. - Стан довкілля у Запорізькому регіоні та його клінічне значення у формуванні та перебігу алергічних захворювань у дітей, Недєльська C. М., Токар О. І., Солодова І. В., Жиленко І. О., Кляцька Л. І., Тарасевич Т. В. (2011)
Борисенко Т. В. - Патогенетическая роль метаболитов оксида азота в течение кардитов у детей раннего возраста с цитомегаловирусной инфекцией, Леженко Г. О. (2011)
Клименко В. А. - Озонотерапія в лікуванні гострого обструктивного бронхіту у дітей раннього віку, Давиденко О. В. (2011)
Клименко В. А. - Клиническое наблюдение ребенка с муковисцидозом и бронхиальной астмой, Кандыба В. П., Колиушко Е. Г., Древаль Д. Т., Пасичник Е. В., Адарюкова Л. М., Серветник А. В. (2011)
Кузнєцова О. Д. - Програма контролю за перебігом сезонної алергії та її ефективність, Недєльська С. М., Солодова І. В., Бессікало Т. Г., Жиленко І. О., Шумна Т. Є., Тарасевич Т. В. (2011)
Кузнєцова О. Д. - Діагностика підвищеної чутливості до грибків у дітей з сезонною алергією, Ярцева Д. О., Пахольчук О. П., Мазур В. І., Кляцька Л. І., Шевченко О. О., Недєльська Є. В. (2011)
Леженко Г. О. - Ремоделювання міокарда лівого шлуночка й ендотеліальна дисфункція у дітей, хворих на муковісцидоз, Пашкова О. Є. (2011)
Мазур В. І. - Методичне і методологічне забезпечення викладання дитячої алергології на IV курсі медичного факультету, Недєльська С. М., Солодова І. В., Тарасевич Т. В., Жиленко І. О., Пахольчук О. П. (2011)
Недєльська С. М. - Клініко-імунологічна характеристика сезонної алергії в залежності від виду гіперчутливості, Кузнєцова О. Д., Раскіна К. В., Марчук Н. М., Толмачова Ю. С., Прасад Прасад, Кізілова І. А. (2011)
Недєльська С. М. - Місце харчової сенситизації в структурі гіперчутливості у дітей Запоріжжя, Пахольчук О. П., Бессікало Т. Г. (2011)
Овчаренко Л. С. - Місцева терапія атопічного дерматиту у дітей, Самохін І. В., Вертегел А. О., Андрієнко Т. Г., Жихарева Н. В., Кряжев О. В. (2011)
Пухлик Б. М. - Аллергия - проблема не только аллергологов (2011)
Раскина Е. В. - Лейкотриеновый путь воспаления при бронхиальной астме у детей и методы его коррекции, Недельская С. Н. (2011)
Резніченко Ю. Г. - Профілактика розвитку алергічної патології у дітей раннього віку в умовах проживання в індустріальному центрі, Ярцева М. О. (2011)
Сенаторова Г. С. - Роль атопії у перебігу та наслідках бронхолегеневої дисплазії, Логвінова О. Л., Башкірова Н. В., Черненко Л. М. (2011)
Уманец Т. Р. - Аллерген-специфическая иммунотерапия атопических заболеваний: положения доказательной медицины (2011)
Шумна Т. Є. - Сучасний погляд на імунні механізми розвитку алергічних захворювань в умовах несприятливих факторів навколишнього середовища (2011)
Ярцева Д. О. - Вплив алерген-специфічної імунотерапії на процеси елімінації клітин запалення при полінозах у дітей: роль FasL-опосередкованого апоптозу, Недєльська С. М., Мазур В. І., Солодова І. В., Жиленко І. О., Тарасевич Т. В. (2011)
Антипкін Ю. Г. - Фактори ризику формування фенотипів бронхіальної астми у дітей, Лапшин В. Ф., Уманець Т. Р., Степанова Л. С., Семіног А. Б., Кондратенкова Т. В., Вербицька Л. Є. (2011)
Будовська Л. О. - Вміст метаболітів оксиду азоту у хворих на бронхіальну астму, поєднану з патологією серцево-судинної системи, Победьонна Г. П. (2011)
Гаврилов А. О. - Прояви синдрому ендогенної метаболічної інтоксикації у хворих на бронхіальну астму, поєднану з артеріальною гіпертензією, Победьонна Г. П. (2011)
Кобец Т. В. - ГИС-технологии в оценке влияния аэрополлютантов на развитие бронхиальной астмы у детей, Танага В. А. (2011)
Москаленко Е. Н. - Контроль бронхиальной астмы: всегда ли он достижим?, Победенная Г. П. (2011)
Победьонна Г. П. - Системні та місцеві маркери загострення бронхіальної астми, Борисова С. Ю., Победьонна Т. А. (2011)
Победенная Г. П. - Состояние местных факторов неспецифической резистентности у больных атопической бронхиальной астмой под влиянием АСИТ, Ревунова Н. В., Андреева З. Б., Белозерова Н. А. (2011)
Победьонна Г. П. - Фармакоекономічне значення освітніх програм для пацієнтів з бронхіальною астмою, Рокотянська В. В., Ревунова Н. В., Клишина Л. С. (2011)
Решетілов Ю. І. - Аероіонний скринінг уражень печінки у хворих на атопічну патологію, Дмитрієва С. М., Васильченко О. Ю., Проценко Н. М. (2011)
Тяжка О. В. - Структура алергограм у дітей раннього віку залежно від виду патології, Горобець Н. І., Починок Т. В., Горобець А. О., Лобода І. М., Горобець Н. М., Кошова А. О., Омельченко А. В. (2011)
Чумак Ю. Ю. - О некоторых механизмах управления суточными паттернами дыхания у больных бронхиальной астмой, Победенная Т. А. (2011)
Чуменко О. Г. - Застосування сиропу кореня солодки у реабілітації хворих на бронхіальну астму в поєднанні з хронічним некалькульозним холециститом, Ревунова Н. В., Победьонна Т. А., Белозьорова Н. А., Борисова С. Ю. (2011)
Титул, зміст (2013)
Огірчук К. С. - Ідентифікація та біологічні властивості молочнокислих бактерій, ізольованих від жінок старших вікових груп, Коваленко Н. К., Полтавська О. А. (2013)
Ногина Т. М. - Способность актинобактерий к усвоению н-алканов в микроаэробных условиях, Думанская Т. У., Кистень А. Г., Подгорский В. С. (2013)
Пирог Т. П. - Влияние факторов роста и некоторых микроэлементов на синтез поверхностно-активных веществ Аcinetobacter calcoaceticus ИМВ В-7241, Шевчук Т. А., Мащенко О. Ю., Парфенюк С. А., Иутинская Г. А. (2013)
Гудзенко Е. В. - Кинетические характеристики α-l-рамнозидазы Еupenicillium erubescens, Варбанец Л. Д. (2013)
Гурина Т. М. - Стандартизация процесса криоконсервирования дрожжей Saccharomyces boulardii для использования в коллекциях и банках промышленных штаммов микроорганизмов, Высеканцев И. П., Бабинец О.М. (2013)
Поліщук Л. В. - Спадкова мінливість ознаки синтезу каротиноїдів у Streptomyces globisporus 1912, Голембіовська С. Л., Мацелюх Б. П., Лук‘янчук В. В. (2013)
Курченко И. Н. - Ростовые характеристики штаммов Fusarium poae (Peck) Wollenw. и Penicillium funiculosum Thom, Павличенко А. К., Юрьева Е. М. (2013)
Савчук Я. І. - Антибіотична активність деяких мікроміцетів, Циганенко К. С., Зайченко О. М. (2013)
Чеботарев А. Ю. - Особенности роста Bacillus subtilis и стрептомицинустойчивого мутанта в среде с сапонитом, Гордиенко А. С., Курдиш И. К. (2013)
Товкач Ф. И. - Электронная микроскопия и рестрикционный анализ бактериофагов, изолированных из айвы и груши с симптомами бактериального ожога, Файдюк Ю. В., Король Н. А., Кушкина А. И., Мороз С. Н., Мучник Ф. В. (2013)
Степанова О. А. - Компьютерный анализ геномов трех морских альговирусов, Бойко А. Л., Щербатенко И. С. (2013)
Вітання Дмитра Олексійовича Мельничука – Pектора Національного університету біоресурсів і природокористування України, академіка НАН України та НААН України (2013)
Демченко О. П. - Нанобіотехнологія: шлях у новий мікросвіт, створений синтезом хімії та біології, Назаренко В. І. (2012)
Гурмач В. В. - Метод молекулярного докінгу за участю SH2-доменів, Балинський О. М., Платонов М. О., Бориско П. О., Прилуцький Ю. І. (2012)
Vasylchenko O. A. - Biotechnological aspects of hydrocarbons biodegradation, Aliievа O. R., Matvеyeva O. L., Salata A. M. (2012)
Пирог Т. П. - Біотехнологічний потенціал бактерій роду Rhodococcus та їх метаболітів, Шулякова М. О., Шевчук Т. А., Софілканич А. П. (2012)
Сидоров Ю. І. - Пілотні ферментери ємнісного типу (2012)
Шаблій В. А.¸ Кучма М. Д. - Фенотипова характеристика культури клітин, одержаних із кріоконсервованої тканини хоріона, Кирик В. М., Лукаш Л. Л., Лобінцева Г. С. (2012)
Древаль К. Г. - Культивування базидіоміцетів — активних продуцентів целюлозолітичних ензимів. ІІ. Ендоглюканазна активність культуральних фільтратів базидіоміцетів стосовно Na-карбоксиметилцелюлози (2012)
Шестеренко Ю. А. - Кинетические особенности окисления фенола и пирокатехина свободной и иммобилизованной тирозиназой, Севастьянов О. В., Романовская И. И. (2012)
Мокрозуб В. В. - Антибактеріальні й імуномодулювальні властивості штамів лакто- та біфідобактерій за експериментальної стафілококової інфекції, Лазаренко Л. М., Бабенко Л. П., Шинкаренко Л. М., Співак М. Я. (2012)
Рамазанов В. В. - Свойства эритроцитов, замороженных в комбинированной среде с полиэтиленгликолем и диметилсульфоксидом, Дейнеко Т. И., Воловельская Е. Л., Коптелов В. А., Бондаренко В. А. (2012)
Бобик В. І. - Оцінювання автоімунного та ДНК-ушкоджувального впливу наночастинок золота, Капустян Л. М., Морозова Л. М., Погрібний П. В., Дибкова С. М., Рєзніченко Л. С., Грузіна Т. Г., Ульберг З. Р., Коваленко В. Ф., Сидорик Л. Л. (2012)
Новини (2012)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дтсциплін (2012)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2012)
Содержание (2010)
Планковский С. И. - Смесеобразование в камерах термоимпульсных машин при обработке деталей агрегатов двигателей ЛА, Шипуль О. В., Трифонов О. В., Козлов В. Г. (2010)
Утяшев Ф. З. - Теоретические и прикладные аспекты получения и примения объемных ультрамелкозернистых и наноструктурных материалов (2010)
Балушок К. Б. - Технология обработки поверхностей со сложным профилем (моноколёс и широкохордных вентиляторных лопаток) фрезерованием на станках с числовым программным управлением, Басов А. Ю., Панасенко В. А., Путилин С. В. (2010)
Комаров А. Ю. - Результаты классификационной обработки данных для выбора специальных приемов при изготовлении деталей импульсной штамповкой, Третьяк В. В. (2010)
Мананков О. В. - Влияние базирования заготовки на процесс изготовления деталей способом электрогидравлической штамповки, Жовноватюк Я. С., Маслов А. Ю. (2010)
Ершов С. В. - Многорежимная аэродинамическая оптимизация пространственной формы лопаточных аппаратов турбин, Яковлев В. А. (2010)
Шаровский М. А. - Расчетно-экспериментальное исследование осецентробежного компрессора со специальным профилированием лопаточных венцов, Шелковский М. Ю., Токарева Е. А., Ивченко А. В. (2010)
Щербаков М. А. - Способ пассивного воздействия на поток в компрессорной решетке, Марчуков Е. Ю., Картовицкий Л. Л., Юн А. А. (2010)
Шкабура В. А. - Исследование турбокомпрессоров с общим рабочим колесом для применения в газотурбинных двигателях (2010)
Костюк В. Е. - Чувствительность температурной неравномерности потока за дырчатым смесителем к отклонениям коэффициента расхода отверстий, Кирилаш Е. И. (2010)
Радченко Н. И. - Охлаждения наружного воздуха на входе ГТД теплоиспользующими установками в условиях переменных температуры и влажности, Эл Гирби Рами (2010)
Тарасенко М. А. - Оптимальное промежуточное охлаждение ГТД разных схем на частичных режимах (2010)
Радченко Р. Н. - Утилизационный циркуляционный испарительный контур низкокипящего рабочего тела для предварительного охлаждения воздуха дизелей, Бохдаль Т. (2010)
Финкельберг Л. А. - Применение новых технологий и материалов при разработке современных авиационных поршневых двигателей, Никитин Ю. Н., Костюченков А. Н. (2010)
Алехин С. А. - Совершенствование выпускной системы двухтактного дизеля, Васильев Е. С., Герасименко В. П., Опалев В. А., Салтовский В. В. (2010)
Петухов А. Н. - Проблемы многоцикловой усталости в современных ГТД (2010)
Голубовский Е. Р. - Характеристики конструкционной прочности (МЦУ и СРТУ) металла штамповок дисков из сплава ЭИ698ВД производства ОАО "Русполимет", Волков А. С., Волков С. Н., Демидов А. Г., Гвоздева Е. Н., Ларионова Л. А. (2010)
Шатохин В. Ф. - Влияние параметров в месте контакта ротора со статором на развитие обката после мгновенной разбалансировки ротора, Циммерман С. Д. (2010)
Шереметьев А. В. - Определение работоспособности на большие ресурсы материалов деталей конвертируемых ГТД, Костин Н. Н., Сульдина О. В. (2010)
Пейчев Г. И. - Сравнительные характеристики износостойких сплавов для упрочнения бандажных полок рабочих лопаток, Замковой В. Е., Андрейченко Н. В. (2010)
Покровский В. В. - Прогнозирование характеристик вязкости разрушения жаропрочной стали типа 12CR-2NI-MO с учётом температуры и эффекта масштаба, Кулишов С. Б., Сидяченко В. Г., Ежов В. Н., Замотаев В. С. (2010)
Великанова Н. П. - Анализ статической нагруженности рабочих лопаток турбин авиационных ГТД большого ресурса на основе вероятностного подхода, Киселёв А. С. (2010)
Милешкин М. Б. - Применение компьютерного моделирования для оценки рассеяния характеристик сопротивления усталости, Библик И. В. (2010)
Шимановская Н. А. - Программный комплекс для мониторинга выработки ресурса основных деталей вспомогательного двигателя АИ-450-МС, Симбирский Д. Ф., Гликсон И. Л., Шанькин С. И. (2010)
Макаров П. В. - Автоматизация процесса обработки данных тензометрирования в программном комплексе WinПОС (2010)
Букатый А. С. - Прогнозирование технологических остаточных деформаций лопаток компрессора ГТД после сквозного упрочнения кромок методом выглаживания шариком, Букатый С. А., Иванов А. А. (2010)
Снежной Г. В. - О возможности контроля малых деформаций аустенитных хромоникелевых сталей магнитометрическим методом (2010)
Малахатко А. В. - Особенности моделирования напряженно-деформированного состояния неотожженных керамических стержней (2010)
Павленко В. П. - Экспериментальное определение центробежной силы ротора, действующей на подшипники, Никитин С. В., Усик В. В. (2010)
Хлистун А. И. - Моделирование и диагностика тепловых характеристик транспортных самолетов, Бочаров В. П. (2010)
Повгородний В. О. - Численно-аналитическое решение обратной коэффициентной задачи термоупругости для платы с электронными радиотехническими элементамИ (2010)
Хорольский П. Г. - Баллистическая эффективность применения глубокого гибкого регулирования тяги для решения задачи встречи на орбите, Бондаренко С. Г. (2010)
Шнякин В. Н. - Двухкомпонентная жидкостная двигательная установка космического аппарата с пневмонасосной системой подачи, Шульга В. А., Конох В. И., Животов А. И., Калиниченко И. И., Дибривный А. В., Кукса И. Ю. (2010)
Лоян А. В. - Выявление двухпиковости функции распределения ионов по энергиям двигателя МСПД-12, Максименко Т. А., Приходько П. С., Солонинко Е. П. (2010)
Азарнов А. Л. - Влияние добавок в электролите на емкостные характеристики электрохимических аккумуляторов, Безручко К. В., Давидов А. О., Лазненко В. И., Харченко А. А. (2010)
Толмачев Н. Г. - Проявление тахионовой энергии в процессах синтеза нового вещества, Рябков В. И. (2010)
Епифанов С. В. - Сравнительное исследование эффективности критериев тренда параметров рабочего процесса ГТД, Щербань Б. А. (2010)
Maravilla C. - Definition of models to determine the gas temterature at the inlet of the turbine’s rotor in a life-time monitoring system, Yepifanov S. V. (2010)
Пятницкая М. В. - Организация научных мероприятий: общие проблемы и частные решения (2010)
Паршаков Е. А. - Создание Internet-предприятия как инновационный подход совершенствования коммерческой деятельности, Паршакова О. Н., Божененко Т. А. (2010)
Анчевский И. Э. - Контроль качества материалов – первостепенная задача. Инновационный подход компании "Мелитэк" в оснащении испытательных центров и лабораторий качества предприятий и институтов авиационной промышленности, Ильин В. В. (2010)
ООО "Мелитэк" – металлография, аналитика, экология (2010)
Алфавитный указатель (2010)
Лучакивская Ю. С. - Получение трансгенных растений моркови (Daucus carota L.), экспрессирующих гены секреторных протеинов Mycobacterium tuberculosis, Кищенко Е. М., Василенко М. Ю., Симоненко Ю. В., Кучук Н. В. (2011)
Мірюта Н. Ю. - Динаміка клітинних систем in vitro. ІІ. Організація у часі та стабільність системи культури тканин раувольфії зміїної на пасажному рівні, Кунах В. А. (2011)
Романовська І. І. - Окиснення фенолу ковалентно іммобілізованою пероксидазою хрону, Осійчук О. В., Декіна С. С., Шестеренко Ю. А., Севастьянов О. В., Громовий Т. Ю. (2011)
Борзова Н. В. - Использование методов химической модификации для стабилизации грибных гликозидаз, Варбанец Л. Д. (2011)
Сытников Д. М. - Влияние лектина сои на метаболизм и симбиотические свойства штаммов Bradyrhizobium japonicum, Кругова Е. Д., Мандровская Н. М. (2011)
Андрусишина И. Н. - Структура, свойства и токсичность наночастиц оксидов серебра и меди, Голуб И. А., Дидикин Г. Г., Литвин С. Е., Громовой Т. Ю., Горчев В. Ф., Мовчан В. А. (2011)
Круподьорова Т. А. - Ріст Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. І G. lucidum (Curtis) P. Karst. та синтез екзополісахаридів в умовах глибинного культивування (2011)
Бублик О. М. - Живильні середовища для культивування in vitro тканин Ungernia victoris Vved. ex Artjushenko, Андрєєв І. О., Спірідонова К. В., Можилевська Л. П., Кунах В. А. (2011)
Горда А. І. - Вплив дизельного палива на біосинтез протеїнів, вуглеводів і ліпідів у Chlorella vulgaris Beijer., Грубінко В. В. (2011)
Prylutska S. V.¸Burlaka А. P. - Comparative study of antitumor effect of pristine C60 fullerenes and doxorubicin, Prylutskyy Yu. I.¸ Ritter U. , Scharff P. (2011)
Левицький Є. Л. - Рецензія на монографію "Наноматеріали та нанокомпозити в медицині, біології, екології" (2011)
Новини (2011)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дтсциплін (2011)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2011)
Сторінка пам’яті (2011)
Содержание (2010)
Гайдачук А. В. - Анализ эффективного применения углерод-углеродных композиционных материалов в газотурбинных двигателях, Чесноков А. В. (2010)
Клименко Л. П. - Аналіз впливу термозміцнюючої обробки виливків гільз з різним хімічним складом на зносостійкість деталей циліндропоршневої групи двигунів, Андрєєв В. І., Прищепов О. Ф. (2010)
Белик А. А. - Исследование проектно-баллистических характеристик и анализ эффективности применения комбинированной двигательной установки для доставки полезных грузов на ГСО, Егоров Ю. Г., Кульков В. М., Обухов В. А., Попов Г. А. (2010)
Дронь Н. М. - Сравнительная оценка характеристик космических тральщиков при трех вариантах маневра их выведения, Кондратьев А. И., Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2010)
Ємець В. В. - Перспектива реалізації ефективної мікроракети-носія шляхом використання полімерної бакової оболонки як пального (2010)
Фролов Г. А. - Тепловые испытания элементов изделий ракетно-космической техники при радиационном нагреве, Цыганенко В. С., Пасичный В. В. (2010)
Безручко К. В. - Классификация и сравнительные характеристики стартовых комплексов современных ракет-носителей, Давидов А. О., Свищ В. М., Харченко А. А. (2010)
Фролов В. П. - Формирование рациональных структур систем электрообеспечения современных стартовых комплексов (2010)
Конопленко А. А. - Анализ точности прогнозирования методами вычислительной аэрогидродинамики выбросов оксидов азота газотурбинными двигателями (обзор), Костюк В. Е., Гусев В. Н. (2010)
Герасименко В. П. - Аэродинамическая оптимизация рабочего колеса компрессора ГТД, Шелковский М. Ю. (2010)
Епифанов К. С. - Оценка влияния теплообмена с конструктивными элементами и окружающей средой на переходные процессы в системе воздушного запуска, Епифанов С. В., Снитко А. А., Корнилков Н. А. (2010)
Гусев Ю. А. - Газотурбинная установка с многофазным разгонным устройством для нанесения кремнийорганических покрытий, Бугаенко О. М. (2010)
Радченко Н. И. - Анализ применения тригенерационной дизельной энергетической установки для получения пресной воды, Коновалов А. В. (2010)
Радченко М. І. - Підвищення ефективності газового двигуна внутрішнього згоряння турбодетандерним охолодженням газоповітряної суміші, Коновалов Д. В., Воробйов Л. М. (2010)
Радченко Р. Н. - Теплоиспользующие контуры непосредственного и промежуточного охлаждения воздуха на входе дизельных установок, Бес Т., Cирота А. А. (2010)
Радченко А. Н. - Особенности проектов модернизации газоперекачивающих агрегатов с учетом климатических условий, Морозова А. С. (2010)
Шнякин В. Н. - Оптимизация типа системы подачи жду космического буксира по критерию суммарного импульса тяги, Шульга В. А., Конох В. И., Животов А. И., Дибривный А. В. (2010)
Корельский А. В. - Моделирование процессов нагрева рабочего тела в аммиачном ракетном двигателе, Джеппа В. Л., Дураченко В. М. (2010)
Оглих В. В. - Особенности проектирования и экспериментальной отработки малогабаритных вспомогательных РДТТ для космических ракет, Косенко М. Г., Доценко В. М., Вахромов В. А., Кублик В. Ф., Мамонтов В. Г. (2010)
Задонцев В. А. - Автономные испытания насоса окислителя маршевого двигателя второй ступени ракеты-носителя "зенит” в режимах кавитационных автоколебаний, Дрозд В. А., Долгополов С. И., Грабовская Т. А. (2010)
Rajesh N. Muneshwar - Pressure feed with gas generator upper stage engine for a hypersonic suborbital Cube-Sat launch vehicle and sounding rocket "Shivastra-1”, Ajay Vikram Singh (2010)
Никитиных И. В. - Уточнённая оценка средней температуры аргоновой плазмы на срезе сопла высокоресурсного плазматрона, Рябый В. А. (2010)
Хитько А. В. - Методика расчета полого катода с внутренним разрядом, Черкун А. М. (2010)
Loyan A. - Energy deposition and surface analysis of the SPT20-M7 hall effect thruster, Kosselev N., Maksymenko T., Pellerin N., Véron E., Pellerin S., Gibert T., Balika L., Gafari F., Lefevre J-B., Dudeck M. (2010)
Парахин Г. А. - Результаты анализа тепловых процессов сильноточных катодов мощных ЭРД, Кошелев Н. Н., Лоян А. В., Рыбалов О. П. (2010)
Толмачев Н. Г. - Энергетические параметры суперчастиц "темной" массы (2010)
Великанова Н. П. - Изменение характеристик прочностной надежности дисков турбин авиационных ГТД в процессе длительной эксплуатации, Великанов П. Г. (2010)
Милешкин М. Б. - Новый подход к применению метода компьютерного моделирования для оценки влияния состояния поверхностного слоя на циклическую долговечность, Библик И. В. (2010)
Меркулов В. М. - О влиянии бандажной связи на напряженно-деформированное состояние рабочих лопаток турбин, Придорожный Р. П., Зиньковский А. П. (2010)
Олейник А. В. - Концепция и опыт разработки систем мониторинга выработки ресурсов авиационных газотурбинных двигателей, Симбирский Д. Ф., Епифанов С. В., Шимановская Н. А., Шереметьев А. В., Грищенко В. В. (2010)
Стасевич А. А. - Итерационный метод коррекции динамического спектра ГТД, Коровин Б. Б. (2010)
Панченко Р. Н. - Плоско-параллельная пластина в акустической среде, Ружинская Л. И. (2010)
Карачун В. В. - Волновое совпадение и особенности его проявления, Мельник В. Н. (2010)
Ковалец О. Я. - Дифракционные явления на плоско-параллельной пластине (2010)
Шифрин Б. М. - О критериях шимми буксируемого колеса (2010)
Доценко В. Н. - Оценка потерь мощности в подшипниках качения со стальными и керамическими шариками при различных условиях смазывания, Ковеза Ю. В., Никитин С. В. (2010)
Повгородний В. О. - Определение механических характеристик материалов на основе решения обратных задач термоупругости (2010)
Епифанов С. В. - Обеспечение инвариантности САУ авиационных двигателей при изменении полетных условий, Суховей С. И., Кулик Т. В. (2010)
Loboda I. I. - Radial basis functions for gas turbine fault recognition, Miro Zarate L. A., Leal Bolanos A. E. (2010)
Юр Т. В. - Метод анализа технического состояния подшипников качения, основанный на использовании вейвлет-математики, Харитонов В. Н., Дубровин В. И. (2010)
Кулик А. С. - Идентификация математической модели вихревого энергоразделителя, Пасичник С. Н. (2010)
Божененко Т. А. - Тренинг с элементами профессионального обучения, Паршакова О. Н., Паршаков Е. А. (2010)
Анчевский И. Э. - Современные системы для испытания авиационных материалов и других объектов, Ильин В. В. (2010)
ООО "Мелитэк" – металлография, аналитика, экология (2010)
Алфавитный указатель (2010)
Наєнко М. - Про помежів’я літератури й паралітератури (2011)
Надъярных Н. - Классика как паралитература или путь к энтропии? (2011)
Поліщук Я. - Література: структура, функція, процес? або Про наслідки Аристотелевої двозначності (2011)
Ткаченко А. - Симптоми паралітературознавства (2011)
Астаф’єв О. - Трансформація класичного тексту як наративна стратегія масової літератури (2011)
Бернадська Н. - Сучасний роман як жанр масової літератури (2011)
Александрова Г. - "Великі" і "другорядні" письменники: взаємодія рядів і рівнів (2011)
Пеха М. - Масова література як продукт літературного дискурсу (2011)
Гаврилюк Н. - Література чи ні? (2011)
Сидоренко О. - "Низова" література як джерело реконструкції світогляду пізнього Середньовіччя та Відродження (2011)
Соболь В. - Паралітературні ухили в барокових панегіриках (2011)
Ніколенко О. - Форми інтертекстуальності в романі О. С. Пушкіна "Євгеній Онєгін" (2011)
Конєва Я. - "Лісова пісня" про Орфея та Евридику (метаморфози античного міфу у творчості Лесі Українки) (2011)
Ткалич І. - Іронічний дискурс памфлетів Миколи Хвильового (2011)
Левицький В. - Паралітература та міський текст: від "київського романсу" до "слобідського шансону" (2011)
Костенко Н. - Сучасна українська естрадно-пісенна парапоезія. Версифікаційний аспект (2011)
Гребенюк Т. - Специфіка подієвості в структурі наративу сучасного українського бойовика (2011)
Яровий О. - Література в координатах етичного виміру: погляд із початку третього тисячоліття (2011)
Титул, зміст (2013)
Нідялкова Н. А. - Фізико-хімічні властивості фібринолітичної пептидази Bacillus thuringiensis IMV B-7324, Мацелюх О. В., Варбанець Л. Д. (2013)
Смирнова Г. Ф. - Восстановление хроматов Pseudomonas sp шт. 10 в присутствии некоторых тяжелых металлов и альтернативных акцепторов электронов, Подгорский В. С. (2013)
Пирог Т. П. - Интенсификация синтеза поверхностно-активных веществ Nocardia vaccinii К-8 на техническом глицерине, Покоро К. А., Мащенко О. Ю., Шевчук Т. А. (2013)
Абдулина Д. А. - Возможность переноса плазмид в бактерии - компоненты сульфидогенного микробного сообщества, Пуриш Л. М., Иутинская Г. А. (2013)
Курченко И. Н. - Трихотеценовые микотоксины Fusarium poae, выделенных из различных источников, Цыганенко Е. С. (2013)
Тугай Т. И. - Влияние низких доз облучения на рост Aspergillus versicolor и Paecilomyces lilacinus, Тугай А. В., Желтоножская М. В., Садовников Л. В. (2013)
Пасичник Л. А. - Pseudomonas syringae – возбудитель бактериальных болезней сорняков, Савенко Е. А., Буценко Л. Н., Щербина Т. Н., Патыка В. Ф. (2013)
Данкевич Л. А. - Ідентифікація збудників бактеріальних хвороб ріпаку за жирокислотним складом клітинних ліпідів, Воцелко С. К., Захарова О. М., Мельничук М. Д., Патика В. П. (2013)
Ianieva O. D. - Biosurfactant-Producing Yeasts Isolated from Flowering Plants and Bees (2013)
Kriuchkova L. O. - Micromycetes Associated with Wheat Diseasesin Different Regions of Ukraine (2013)
Волощук Н. М. - Особливості формування мікобіоти жолудів Quercus robur L. в умовах Київського Полісся, Білоус В. М. (2013)
Титул, зміст (2012)
Жеребов М. Є. - Трудові здобутки птахівників Київщини напередодні 80-річчя створення області та стан роботи галузі птахівництва у 2011 році (2012)
Бородай В. П. - Стан наукового забезпечення галузі птахівництва України, Вертійчук А. І. (2012)
Отченашко В. В. - Споживання корму та перетравність поживних речовин у перепелів за використання комбікормів із різним вмістом протеїну (2012)
Вервейко Б. Н. - Просто добавь зерна, Кучеров В. А. (2012)
Сичов М. Ю. - Вплив різних джерел ліпідів у комбікормах перепелів батьківського стада на виводимість яєць і вивід молодняку (2012)
Лохов В. - Успешное птицеводство: роль пробиотиков, Монл М. (2012)
Буряк Р. І. - Організаційно-економічний механізм забезпечення якості продукції птахівництва у США (2012)
Марчишина Є. І. - Особливості розслідування нещасних випадків на виробництві, Некрита А. Л. (2012)
Перелік статей,опублікованих у журналі "Сучаснептахівництво” у 2011 році (2012)
Грицик Л. - Мудрість жити і творити (2010)
Костенко Н. - З історії українського віршознавства. Майк Йогансен. Елементарні закони версифікації (2010)
Наєнко М. - Що таке історія літератури? (2010)
Дончик В. - Дещо з конкретного досвіду історіописання (2010)
Шляхова Н. - Методологічні проблеми створення літературних історій (2010)
Бернадська Н. - Про діалог історії та теорії літератури: сучасні реалії (2010)
Черноіваненко Є. - Чи може існувати історія літератури? (2010)
Поліщук Я. - Перспектива множинності в літературній історіографії (2010)
Просалова В. - Авторські історії української літератури в першій половині ХХ ст.: тенденції, проблеми, здобутки (2010)
Гнатюк М. - Проблема "корпусу" історії української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. (2010)
Ткаченко А. - Це... історія мистецтва (2010)
Соболь В. - Перекладна барокова література другої половини ХVІІ - ХVІІІ століття як складова літісторії (2010)
Гнатюк М. - Історико-літературна текстологія: когнітивний аспект (2010)
Александрова Г. - "До світових ідеалів своїм національним шляхом": компаративні аспекти "Історії українського письменства" Сергія Єфремова (2010)
Бистрова О. - Біографія письменника як складова цілісного аналізу тексту (2010)
Яровий О. - "Історія ідей" та відчай безідейності, або чому нам треба повертатися до традиції в нашому літературознавстві (2010)
Жигун С. - "Ланка"-Марс в історії української літератури (2010)
Колінько О. - Розвиток модерністських тенденцій та становлення жанру новели в українській та російській малій прозі кінця ХІХ - початку ХХ століття (2010)
Шестопалова Т. - Конструкт історії літератури в науково-критичній думці Ю. Лавріненка (2010)
Бровко О. - Питання історії розвитку новели в теоретичній конструкції формалізму (2010)
кузьменко Д. - Скандинавські мотиви у творчості Дж. Р. Р. Толкіна з точки зору історії та теорії літератури (2010)
Яцків-Ярош І. - Еволюція поняття "Бідермаєр" у німецькомовній літературі (2010)
Бугай С. - критична рецепція історії української літератури в наукових студіях Михайлини Коцюбинської (2010)
Левицький В. - Сутність творчої історії в міському тексті: взірець М. Семенка (2010)
Джугастрянська Ю. - Цикл "Зрада" В. Свідзінського: історико-літературні зауваги (2010)
Рябікова К. - Релігійно-романтична концепція Джебрана Халіля Джебрана в контексті світової літератури (2010)
Титул, зміст (2013)
Романовская В. А. - Устойчивость к экстремальным факторам микроорганизмов прибрежных экосистем мёртвого Моря, Авдеева Л. В., Гладка Г. В., Притула И. Р., Хпрхота М. А., Таширев А. Б. (2013)
Курченко И. Н. - Использование различных источников углерода почвенными и эндофитными штаммами Penicillium funiculosum Thom, Василевская А. И., Артышкова Л. В., Наконечная Л. Т., Юрьева Е. М. (2013)
Ямборко Н. А. - Компонентний склад забруднень і стан мйкробного ценозу грунту полігону захоронения хлорорганічних відходів, Іутинська Г. О., Левчук І. В., Пінддрус А. А. (2013)
Пирог Г. Л. - Влияние рН на синтез поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus ИМВ В-7241, Антонюк С. И., Канон А. Д., Шевчук Г. А., Парфенюк С. А. (2013)
Драговоз І. В. - Синтез позаклітинних фітогормонів штамами Bacillus, виділеними з різних екологічних ніш, Леонова Н. О., Лапа С. В., Піскова О. В., Крючкова Д. О., Авдєєва Л. В. (2013)
Babenko L. P. - The Effect of Lacto- and Bifidobacteria in Monoculture on the Vaginal Microflora in Norm and in Cases of Intravaginal Staphylococcosis, Lazarenko L. M., Shynkarenko L. M., Mokrozub V. V., Pidgorskyi V. S., Spivak M. Ja. (2013)
Бойко О. А. - Морфологія та структурні особливості патогенів Basidiomycetes, Шевченко Г. Л., Бойко А. А. (2013)
Яковлева Д. М. - Microccocus sp. – возбудитель некроза листьев каштанов (Aesculus l. ) в Киеве, Махиня Л. В., Щербина Т. Н., Огородник Д. Е. (2013)
Кириченко А. Н. - Характеристика вируса жёлтой мозаики фасоли, выделенного из сои (2013)
Семчук Л. И. - Влияние смены хозяина на фаги 223-17 и 7591-14 Pseudomonas savastanoi pv. tabaci, Ромашев С. А. (2013)
Нідялкова Н. А. - Фібринолітичні пептидази Bacillus, Мацелюх О. В., Варбанець Л. Д. (2013)
Світлойї пам’яті Катерини Іванівни Андреюк (2013)
Титул, зміст (2013)
Романовская В. А. - Таксономическое положение психротолерантных антарктических микроорганизмов, Гладка Г. В., Таширева А. А., Таширев А. Б. (2013)
Matselyukh B. P. - Isolation of Streptomyces globisporus and Blakeslea trispora Mutants with Increased Carotenoid Content, Matselyukh D. Ya., Golembiovska S. L., Polishchuk L. V., Lavrinchuk V. Ya. (2013)
Мokrozub V. V. - Antistaphylococcal Action of Lacto- and Bifidobacteria and Interleukin-2, Lazarenko L. M., Babenko L. P., Shinkarenko L.M., Demchenko O.M., Spivak M.Ya., Bila V.V. (2013)
Гнатюк Т. Т - Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens – возбудитель бактериального заболевания сои, Житкевич Грицай Р. В., Патыка В. Ф. (2013)
Киприанова Е. А. - Антифунгальные и противовирусные вещества штаммов Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens – компонентов гаупсина, Шепелевич В. В., Клочко В. В., Остапчук А. Н., Варбанец Л. Д., Скоклюк Л. Б., Березкина А. Е., Авдеева Л. В. (2013)
Малыш Н. Г. - Биологические свойства условно патогенных бактерий – возбудителей острых кишечных инфекций, Голубничая В. Н., Чемич Н. Д. (2013)
Зайченко А. М. - Характеристика токсигенных свойств Myrothecium cinctum (Corda) Sacc., 1886 и Myrothecium commune Pidopl., 1969, Цыганенко Е. С., Андриенко Е. В., Савчук Я. И. (2013)
Данкевич Л. А. - Синтез патогенными для бобовых культур бактериями рода Pseudomonas гормонов, ингибирующих рост и развитие растений (2013)
Чепчак Т. П. - Целлюлозолитическая активность штамов Fenellia flavipes и Fusarium oxysporum, Олишевская С. В., Курченко И. Н. (2013)
Білоус А. М. - собливості формування мікобіоти мортмаси м’яколистяних молодняків на староорних землях Чернігівського полісся, Волощук Н. М., Бузиль М. А., Ковбаса Я. В. (2013)
Максименко Л. А. - Изучение свойств изолятов пектолитических фитопатогенных бактерий, выделенных в Украине, Пархоменко Н. И., Мороз С. Н. Горб Т. Е. (2013)
Korol N. A. - New Approach for Identification of Bacteriophage Virion Structural Proteins, Тovkach F. I. (2013)
Алфавітний покажчик статей, опублікованих у 75-му томі "Мікробіологічного журналу" (2013)
Світлої пам'яті Юрія Леонідовича Волянського (2013)
Ротко Д. М. - Вуглецеві нанотрубки як новітні матеріали для нейроінженерії, Прилуцька С. В., Богуцька К. І., Прилуцький Ю. І. (2011)
Мірюта Н. Ю. - Динаміка клітинних систем in vitro. І. Організація у часі та стабільність системи культури тканин раувольфії зміїної на добовому рівні організації, Кунах В. А. (2011)
Карпенко О. В. - Оптимізація біосинтезу сурфактантів і екзополісахаридів штамом Gordonia rubripertincta УКМ Ас-122 з використанням математичних методів, Пристай М. В., Гафійчук Г. В., Дацко Б. Й., Ногіна Т. М. (2011)
Борисова Т. О. - Взаємодія наночастинок магнетиту, покритих полімерами, з нервовими терміналями головного мозку та тромбоцитами крові, Дудченко Н. О., Брик О. Б., Касаткіна Л. О., Сівко Р. В., Чуніхін О. Ю., Крисанова Н. В. (2011)
Білий Р. О. - Технологія утворення мембранних везикул для протипухлинної імунотерапії (2011)
Сердюк И. Э. - Получение и биологическая активность водных коллоидных растворов смесей фуллеренов С60 и С70, Белочкина И. В., Крышталь А. П., Рошаль А. Д., Неклюдов И. М., Борц Б. В., Воеводин В. Н., Ткаченко В. И., Сандомирский Б. П. (2011)
Андронаті С. А. - Виділення і характеристика карбоксилестерази печінки свині та її використання у стереоселективному гідролізі похідних 1,4-бенздіазепін-2-ону, Шестеренко Є. А., Севастьянов О. В., Романовська І. І., Павловський В. І., Семенішина К. О., Осетров В. Є. (2011)
Стойко В. І. - Виділення інулінази з культуральної рідини Penicillium sp. 225 та характеристика її фізико-хімічних властивостей, Жданова Н. М., Айзенберг В. Л., Капічон Г. П., Коновалова В. В., Бурбан А. Ф. (2011)
Кучеренко І. С. - Кондуктометричний біосенсор на основі ацетилхолінестерази для визначення катіонних поверхнево-активних речовин у водних розчинах, Солдаткін О. О., Архипова В. М., Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. (2011)
Панчак Л. В. - Хімічний склад вимороженого метанольного екстракту базидіом справжніх грибів, Цивінська М. В., Антонюк В. О., Стойка Р. С. (2011)
Шульга С. М. - Інтенсифікація біосинтезу треоніну штамом Brevibacterium flavum ТН-7, Тігунова О. О., Ткаченко А. Ф., Бейко Н. Є., Андріяш Г. С., Прийомов С. Г. (2011)
Сергеева Л. Е. - Осморегуляция cd-устойчивых клеточных линий табака и их регенерантов в словиях осмотического стресса in vitro, Бронникова Л. И., Тищенко Е. Н. (2011)
Новини (2011)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дтсциплін (2011)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2011)
Наєнко М. - Художні стилі, течії, напрями: синоніми чи словесні замінники? (2011)
Поліщук Я. - Автентизм (спроба дефініції художнього напряму ХХІ століття) (2011)
Ткаченко А. - Шедеври і шухляди (2011)
Бернадська Н. - Інтертекстуальність як стильова ознака сучасного українського роману (2011)
Анісімова Н. - Естетична платформа пізнього поетичного модернізму: порівняльно-типологічний аспект (2011)
Рева Л. - Неореалізм у літературознавстві та критиці: історичний та теоретичний екскурси (2011)
Жигун С. - Неореалізм VS романтика вітаїзму: своєрідність художніх світів (2011)
Левицький В. - Міський текст як "міський стиль" (проблеми визначення та сприйняття) 59-63 (2011)
Єщенко М. - Абсурд: ознака стилю чи художній прийом сучасного новеліста (2011)
Вірченко Т. - Специфічність художнього конфлікту як ознака манери драматурга в переходову добу (2011)
Колінько О. - Поетика стилю в модерній новелі порубіжжя ХІХ-ХХ ст. (2011)
Степанова А. - Этапы развития фаустовской культуры: романтический тип фаустовского сознания (2011)
Козлов Р. - "Молодечий романтизм" драматургії Івана Франка: хронотопний вимір (2011)
Хворостяний І. - Категоріальні засади вивчення концепту свободи в дискурсі ХІХ століття (2011)
Гончар М. І. - Розрахунок технічних втрат електричної енергії з використанням методів спрощення, Попадченко С. А., Шаповалов К. Є. (2013)
Лежнюк П. Д. - Оцінювання впливу на якість функціонування локальної електричної системи відновлюваних джерел електроенергії, Комар В. О., Собчук Д. С. (2013)
Мороз О. М. - Критерії побудови параметричного ряду перерізу проводів повітряних ліній, Романченко В. І., Черемісін М. М. (2013)
Шевченко С. Ю. - Захист кабельних мереж від перенапруг, Довгалюк О. М., Піротті О. Є., Єрмоленко Б. Ф. (2013)
Мірошник О. В. - Оптимізація процесу пошуку пошкоджень в розподільних повітряних лініях, Котляр О. А. (2013)
Сіротін Ю. О. - Локальні енергетичні режими в трипровідній мережі та компенсація неактивних потужностей (2013)
Савченко О. А. - Аналіз існуючих підходів до розрахунку кліматичних навантажень на повітряні лінії електропередавання (2013)
Холод А. В. - Управление пропускной способностью воздушных линий электропередачи в условиях active smart grid analytics (2013)
Шутенко О. В. - Інтерпретація результатів хроматографічного аналізу розчинених у маслі газів в інформаційно-аналітичній системі "СИРЕНА", Баклай Д. М. (2013)
Наугольнова С. Б. - PLC технологии – перспективы эффективности АСКУЭ, Пазий В. Г. (2013)
Доценко С. І. - Елементи методології формування інтегрованої ієрархічної IT - моделі діяльності підприємства (2013)
Малиновский М. Л. - Сравнительный анализ табличных и текстовых средств проектирования аппаратуры цифровых систем, Конищева А. П., Аленин Д. А., Пушкар А. Н. (2013)
Кузнецов В. Г. - Методика оценки качества электроэнергии в нечеткой форме, Тугай Ю. И., Тимчук С. А., Черемисин Н. М. (2013)
Уваров О. В. - Огляд комп'ютерних програм для електротехнічних розрахунків, Савченко П. І. (2013)
Гуревич В. І. - Актуальні проблеми сучасних тенденцій розвитку релейного захисту і автоматики систем електропостачання, Савченко П. І. (2013)
Куценко Ю. Н. - Разработка установки для обработки в электрических и магнитных полях семян и корневой системы тепличных культур (2013)
Сорокин М. С. - Використання частотно-регульованого електроприводу в котлоагрегатах (2013)
Плєшков П. Г. - Дослідження енергетичного потенціалу регіональних альтернативних джерел для оптимізації паливно-енергетичних балансів, Кубкін М. В., Петрова К. Г., Серебренніков С. В., Солдатенко В. П., Стець П. Г. (2013)
Середа А. И. - Исследование скоростной структуры и объемного воздухосодержания аэрированного потока, Миленин Д. Н. (2013)
Середин М. Ю. - Моделювання регульованого електроприводу змішувальної установки лінії приготування багатокомпонентної кормосуміші (2013)
Ракутько С. А. - О новом подходе к контролю энергоэффективности искусственных биоэнергетических систем (2013)
Федюшко Ю. М. - Електромеханічна система контролю дозування комбікорму, Хандола Ю. М. (2013)
Ягуп В. Г. - SPS-модель дугового разряду для бібліотеки компонентів SIMULINK, Ягуп К. В. (2013)
Подобайло В. Г. - Визначення надійності електрообладнання біогазових установок, Потапенко М. В., Семенова Н. П. (2013)
Василенко В. В. - Математична модель однопровідної системи передачі електроенергії з двома високочастотними трансформаторами, Комаров В. М. (2013)
Гриб О. Г. - Визначення відповідальності суб'єктів розподілу електроенергії за викривлення синусоїдності кривої напруги, Сендерович Г. А., Щербакова П. Г. (2013)
Синявський О. Ю. - Вплив відхилення напруги на технологічні та енергетичні характеристики вентиляторів, Савченко В. В. (2013)
Ковальов О. В. - Комутація в ДПС електроприводу ґрунтообробного мотоблоку, Хандола Ю. М. (2013)
Сотнік О. В. - Застосування лічильників на напругу 220 В для обліку електричної енергії у високовольтних мережах, Лисиченко М. Л., Вітренко М. М. (2013)
Цибух А. В. - Застосування квазі- та монохроматичного випромінювання при утриманні гідробіонтів в аквакультурі, Лисиченко М. Л., Скрипка Л. С. (2013)
Думанский А. В. - Использование микроволнового излучения в технологических процессах лечения животных и людей, Торчук М. В., Михайлова Л. Н. (2013)
Оленюк А. А. - Производственные результаты предпосевной обработки семян сахарной свеклы информационным электромагнитным излучением, Мороз А. Н. (2013)
Чёрная М. А. - Анализ проблем предпосевной обработки семян на основе электромагнитных технологий, Косулина Н. Г., Аврунин О. Г. (2013)
Ляшенко Г. А. - Результаты применения КВЧ-акупунктуры на биологически активные точки сельскохозяйственных животных в целях повышения их иммунитета, Шерстюк А. В., Гордийчук И. И. (2013)
Кравченко П. А. - Применение специализированного КВЧ источника колебаний для биомагнитологии (2013)
Хандола О. Ю. - Анализ биофизического действия электромагнитного поля для повышения производительности коконов тутового шелкопряда (2013)
Косулина Н. Г. - Определение оптимальных биотропных параметров электромагнитного поля с помощью компьютерной обработки ГРВ-граммы, Черенков А. Д., Горпинченко В. Г., Аврунин О. Г. (2013)
Черепнев И. А. - Оптимизация информационной электромагнитной терапии животных, Полянова Н. В. (2013)
Черенков А. Д. - Теоретический анализ системы преобразования частоты в генераторах миллиметрового диапазона на основе фазовой автоподстройки частоты, Гордийчук И. И., Косулина Н. Г. (2013)
Лобода О. І. - Виробнича перевірка технологічного процесу і установки для підвищення кормової цінності зернових компонентів з використанням НВЧ-енергії (2013)
Федюшко Ю. М. - Оптимізація рефлектометричних систем дослідження діелектричних властивостей біологічних об'єктів, Сілі І. І. (2013)
Червінський Л. С. - Вплив електромагнітних полів на живі організми і механізми їх впливу, Книжка Т. С., Романенко О. І. (2013)
Сторожук Л. О. - Електричні інтегральні методи аналізу дисперсних характеристик молочних продуктів (2013)
Романченко Н. А. - Обоснование параметров устройства для исследования влияния ультрафиолетового облучения на биообъекты в пчеловодстве, Никитина Е. С. (2013)
Торчук М. В. - Значение качества молозива коров для сохранения поголовья новорожденных телят, Михайлова Л. Н. (2013)
Мегель Ю. Е. - Линейные электротехнические модели проводимости биологической клетки, Шигимага В. А. (2013)
Гавва А. В. - Осмысление литературной теории западноевропейского Возрождения в восточнославянских поэтиках ХVI-XVII вв. (2011)
Корнильева Л. Н. - История о монархах мира и их окружении в произведениях Р. Саути (2011)
Копєйцева Л. П. - Архетипні образи як філософсько-естетичні маркери лірики О. Киниського (2011)
Кошель А. А. - Функциональная роль авторской маски в повести Н. В. Гоголя "Иван Федорович Шпонька и его тетушка" (2011)
Прокофьева Е. А. - Своеобразие мифопоэтики исторической драматургии И. И. Лажечникова (2011)
Старецкий И. И. - Интертекстуальность сатирической повести В. И. Даля "Вакх Сидоров Чайкин" (2011)
Чигринцева А. В. - Образ князя Серебряного в одноименном Романе А. К. Толстого (2011)
Лукьянова А. В. - Стилистическое своеобразие портретних описаний в Романе Ф.М. Достоевского "Униженные и оскорбленные" (2011)
Иванова Н. П. - Ключевые бинарные оппозиции романтического мировосприятия в ментальном пространстве А. П. Чехова (2011)
Анненкова Е. С. - Традиции тургеневского пейзажа в творческом наследии Б. К. Зайцева (2011)
Шиян Н. Ю. - Проблема становлення личности героя в романах У. Фолкнера (2011)
Дерикоз О. Б. - Інтертекстуальний вектор новели Фітцджеральд "Наші життя нам тільки позичено" (2011)
Фоменко П. В. - Джон Ирвинг и его романы (2011)
Новохатский Д. В. - Поэтика романной трилогии Владимира Сорокина "Лед", "Путь Бро", "23 000" сквозь призму теории "точки зрения" (2011)
Нікоряк Н. В. - Домінантні чинники інтертекстуальності сценарію як оригінальної жанрової форми (2011)
Просцевичене Е. Й. - Титры как способ осуществления наррации в немом кино (2011)
Иванова Н. А. - Символика зеркала в творчестве русских романтиков (2011)
Павельева А. К. - "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Гоголя: идиллический и хаотический хронотоп (2011)
Удяк Т. І. - "Небесна" тема у творчості Михайла Лермонтова (2011)
Гришанова О. В. - Жанр "разговора" в лирике К. К. Павловой (2011)
Рудецька Н. М. - Художня деталь в українській реалістичній прозі 60-70-х років ХІХ сторіччя (2011)
Бурбан І. М. - Проблеми поетики та естетики драми у науково-літературознавчих студіях Івана Франка (2011)
Беленичев И. Ф. - Содержание маркеров окислительной модификации и нитрозилирования белков в головном мозге при введении цереброкурина, кортексина и церебролизина на фоне алкогольной интоксикации, Соколик Е. П. (2011)
Погорелова Д. А. - "Приглашение на казнь" В. В. Набокова и "Балаганчик" А. А. Блока (2011)
Валиева С. Т. - Характеристика основных показателей системного и локального иммунитета детей с бронхиальной астмой, Гасанова А. И., Киреев И. В., Маликова А. А. (2011)
Совєтна А. В. - Особливості хронотопу в романі А. Кастіло "Так далеко від бога" (2011)
Головаха М. Л. - Шкала прогнозирования результатов микрофрактуризации дефектов хряща при остеоартрозе коленного сустава, Нерянов Ю. М., Шишка И. В., Банит О. В. (2011)
Вусик Н. В. - Літературна спадщина Ш. Гайма з погляду сучасного літературознавства (2011)
Дроздов О. Л. - Динаміка вмісту гліального фібрилярного кислого білка й лізосомних протеаз у фронтальній корі щурів при формуванні умовно-рефлекторної пам'яті, Чорна В. І., Аль Насир Ейяд, Ал Нукарі Абдулкарім (2011)
Кияшко С. В. - Своеобразие фантазии в повести Д. Гарнетта "Lady info fox" (2011)
Доценко С. Я. - Влияние амлодипина на ремоделирование левого желудочка и общей сонной артерии у больных гипертонической болезнью, Токаренко А. А., Токаренко И. И., Гура Ю. В. (2011)
Лісун О. В. - Основні тенденції наукового осмислення художніх пошуків Томаса Пінчона (2011)
Котлова Ю. В. - Микробиологический мониторинг в отделении анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных, Давыдова А. Г., Тищенко Н. С., Комаров Д. Л., Ахтырский В. В., Драбинка И. А., Денисенко И. Г., Стрихарчук И. П., Тислицкая Т. О., Леппер Г. В. (2011)
Заїковська О. М. - "Double vision" як ознака канадської національної ідентичності у творчості Дугласа Коупленда (2011)
Мохамад Махмуд Ассаф - Фармакологічне дослідження протинабрякової активности екстрактів листя та кореня лопуха, Щекина К. Г., Дроговоз С. М., Деримедвідь Л. В. (2011)
Шуба О. В. - Ігровий аспект пара текстуальності: роль епіграфа в англійському романі 1960-1990-х років (2011)
Омельянчик В. М. - Характеристика нейровегетативной регуляції серцевої діяльності у дітей молодшого шкільного віку в умовах промислового регіону. (Розділ 2) Стан вегетативної нервової системи у дітей молодшого шкільного віку, Журавльова О. А. (2011)
Давидова-Біла Т. В. - Стиль в аспекті вивчення загальної теорії систем, Думнова О. А. (2011)
Попов С. Б. - Протизапальна та репаративна дія нової комбинованої мазі "Глітацид" на основі сухого екстракту солодки, Березняков А. В., Рубан О. А. (2011)
Шевців Т. М. - Автобіографічна пам’ять як необхідна умова конструювання автобіографічного наративу (2011)
Растворов О. А. - Особливості перекисного окислення білків у пацієнтів з ВІЛ/СНІД-асоційованим туберкульозом, у порівнянні з хворими на туберкульоз і ВІЛ/СНІД, Абрамов А. В., Бєлєнічев І. Ф., Ясінський Р. М., Жернова Г. О., Біла Ю. В., Клевцова М. Г. (2011)
Чубукина О. В. - Судьба как фабула: творчество Ф. Эмина в современных оценках (2011)
Рябоконь Ю. Ю. - Показники якості життя у хворих на хронічний гепатит С з позапечінковими проявами (2011)
Приймак О. І. - Різнорівневий аналіз текстемних особливостей детективу: морфемний та лексичний рівні (2011)
Семенова М. О. - Характер відновлення мнестичних процесів і поведінки після гострої гіпобаричної гіпоксії в умовах 10-денного введення ноотропів, Мамчур В. Й., Кучеренко Л. І. (2011)
Сиволап В. В. - Можливості корекції підвищеної агрегації тромбоцитів у хворих на гіпертонічну хворобу низького додаткового кардіоваскулярного ризику, Познанська К. О., Ліпак І. В., Работкина В. В. (2011)
Сквирський О. В. - Зміни мінеральної щільності кісткової тканини у щурів з різними формами остеопарозу під впливом препарату CaД3 і гідрохлортіазиду, Мамчур В. Й. (2011)
Сюсюка В. Г. - Характеристика перинатальной патологии у беременных с лейомиомой матки, Нерянов К. Ю., Избицкая Н. Г., Пейчева Е. В., Сытникова М. Н., Маменко И. А., Комиссарова Е. В. (2011)
Филиппенко В. А. - Теоретико-экспериментальная методика предоперационного планирования хирургического лечения повреждений передне-медиального отдела коленного сустава, Шишка И. В., Шамровский А. Д., Лымаренко Ю. А., Головаха М. Л., Банит О. В., Красноперов С. Н. (2011)
Фуштей И. М. - Патогенетическая терапия внебольничной пневмонии в клинической практике, Савченко О. А., Витохина Л. И., Подсевахина С. Л., Ткаченко О. В. (2011)
Шейко C. O. - Структурно-функціональний стан лівого передсердя у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та проявами анемічного синдрому на етапах формування діастолічної дисфункції лівого шлуночка (2011)
Яковлева О. С. - "Соціально-демографіческий портрет споживача", хворого на наркозалежність (2011)
Колесник М. Ю. - Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий в клинической практике с позиций доказательной медицины, Сыволап В. В., Ярковская С. В., Колесник Е. В. (2011)
Тугушев А. С. - Оценка системы гемостаза при циррозе печени, Кремзер А. А., Избицкий В. В., Нечепуренко И. Г., Панченко Л. В. (2011)
Берест Г. Г. - Пошук протимікробних та протигрибкових засобів серед 3-R-6-тіо-6, 7-дигідро-2Н-(1, 2, 4) тріазино(2,3-с)-хіназолін-2-онів та їх S-заміщених, Носуленко І. С., Воскобойнік О. Ю., Комаровська-Порохнявець О. З., Коваленко С. І., Синяк Р. С., Новіков В. П. (2011)
Васенда М. М. - Дослідження впливу вмісту допоміжних речовин на основні показники таблеток, що містять магній аспарагінат, гліцин і тіотріазолін, Кучеренко Л. І., Грошовий Т. А., Белєнічев І. Ф. (2011)
Лисянская А. П. - Разработка и биофармацевтические исследования суппозиториев с эналаприла малеатом, Гладышев В. В., Кечин И. Л. (2011)
Москаленко В. Ю. - Розробка умов рідинної хроматографії для хіміко-токсикологічного аналізу метформіну, Мерзлікін С. І. (2011)
Пономаренко М. С. - Фармаекономічні методи VEN-аналізу паралельно з кластерними ABC-аналітичними групами життєво необхідних лікарських засобів (послуг), Загарій Г. В., Бабський А. А., Сятиня М. Л., Безугла О. М., Клименко І. В., Григорук Ю. М., Алексєєва І. М. (2011)
Рогачев И. О. - Сравнительные исследования структурно-механических характеристик интраназальных мягких лекарственных форм нимодипина, Гладышев В. В., Бурлака Б. С., Кечин И. Л. (2011)
Жадько В. А. - Виховний вплив суспільних дисциплін на свідомість студентів заочної форми навчання, Бідзіля П. О., Пряхін О. Р., Денисенко О. М. (2011)
Кокарь О. А. - Пути повышения качества учебного процесса на кафедре стоматологии (2011)
Колесник Ю. М. - Управління якістю освіти у систем і вищої школи, Нерянов Ю. М. (2011)
Панасенко О. І. - Проблеми вищої медичної освіти України в умовах Болонського процесу, Буряк В. П., Каплаушенко А. Г., Парченко В. В., Кремзер О. А., Мельник І. В., Гоцуля А. С., Постол Н. А., Щербина Р. О., Юрченко І. О. (2011)
Севальнєв А. І. - Кафедра загальної гігієни та екології Запорізького державного медичного університету в контексті освітньої євроінтеграції, Сушко Ю. Д., Торгун В. П., Кірсанова О. В., Соколовська І. А., Федорченко Р. А., Волкова Ю. В., Куцак А. В., Шаравара Л. П. (2011)
Сидоренко А. М. - Случай гипердиагностики рака ободочной кошки у больной калькулезным холециститом, Варваров В. В., Каджоян А. В., Семенова Т. А. (2011)
Кочін І. В. - Наукові основи удосконалення діяльності державної служби медицини катастроф України, як підсистеми загальнодержавної системи протидії тероризму, Акулова О. М., Сидоренко П. І., Гут Т. М., Гайволя О. О., Трошин Д. О. (2011)
Бела И. М. - Влияние 7-(2-гидрокси-3-изопропоксипропил)-3-метил-8-(4-метилпиперидин-1-ил)-ксантина на показатели липидного обмена, Остапенко А. А., Романенко Н. И., Красько Н. П. (2011)
Бочаров В. А. - Морфологічні особливості хронічних дерматозів, Бондаренко Г. О., Гладчук В. Є., Грицай О. Д., Бочаров Д. В., Блохіна А. С., Куц Л. В., Бочарова-Мараховська Г. В., Гунькова В. В., Бочарова В. В. (2011)
Головкин А. В. - Периоральний дерматит: особенности диагностики и лечения, Веретельник А.В., Резниченко Н. Ю., Петровская Е. Ф. (2011)
Кодониди Е. И. - Поиск путей использования хризантемы корейской в косметологии, Кодониди М. И., Степанова Э. Ф. (2011)
Корянова К. Н. - Перспективы использования дерматологических лекарственных форм с димебоном в косметологии, Майорова А. В., Степанова Э. Ф., Хартюнова Е. И. (2011)
Макурина Г. И. - Оценка эффективности применения препарата "Азогель" в наружной терапии угревой болезни, Турчина И. П., Ковалева Т. Д., Платонов С. И. (2011)
Святенко Т. В. - Захворюваність ВІЛ-інфікованих хворих дерматологічною патологією, Суременко М. С., Шевченко О. П., Ніколайчук М. А., Мульченко Е. В., Даниліна О. А. (2011)
Соколовська І. А. - Стан тромбоцитарної ланки гемостазу у хворих на хронічні неспецифічні запальні захворювання статевих органів, Сушко Ю. Д., Торгун В. П., Берегова О. Г., Кожушна А. О. (2011)
Червоненко Н. М. - Вивчення асортименту фітокосметики аптечних мереж Запоріжжя, Ткаченко Н. О., Галицький Б. В., Хорішко О. О., Котомцнва Ю. С. (2011)
Наєнко М. - Парадигма сучасної літератури та літературознавства: світовий контекст (2013)
Шляхова Н. - Український контекст рецептивної естетики (автор і читач у теорії словесної творчості О. Потебні та І. Франка) (2013)
Поліщук Я. - Антропологічна перспектива в літературознавстві (2013)
Ткаченко А. - Інтертекст як світ (2013)
Печарський А. - Сучасний психоаналіз і українська література: аспекти взаємодії (2013)
Просалова В. - Інтермедіальність як явище мистецтва і метод аналізу (2013)
Іванишин П. - Теорія інтертекстуальності: спроба розрізнення (2013)
Рева Л. - Контекст неореалізму у літературознавстві і філософії (2013)
Турган О. - Рецепція античності в українській літературі (діахронічний аспект) (2013)
Шестакова Э. - Социальность в структуре современного литературоведения (2013)
Білик Г. - "Неокласики" в українській та російській літературі початку ХХ століття: компаративний аспект (2013)
Вірченко Т. - Канонічність сучасної драматургії (2013)
Холявка С. - Мімезис та межі герменевтичної інтерпретації в літературознавстві (2013)
Бабенко М. - Теоретичні концепції філософської лірики: проблеми, перспективи (2013)
Томбулатова І. - Індивідуальний стиль письменника: чинники та носії літературна освіта (2013)
Бернадська Н. - Сучасний підручник із вступу до літературознавства: чи кількість переросла в якість? (2013)
Клочек Г. - Проблеми "шкільного" літературознавства: погляд на перспективу (2013)
Николенко О. - Современный мир и проблемы литературного образования в Украине (2013)
Соболь В. - томографія діаріуша Пилипа Орлика (2013)
Кавун Л. - Художня модель фаустівської людини в романі "Вальдшнепи" Миколи Хвильового (2013)
Заярна І. - типологічні риси наративних дискурсів у текстах киргизької та української прози (на матеріалі повісті Ч.Айтматова "Джаміля" та оповідання Г.Тютюнника "Три зозулі з поклоном") (2013)
Саєнко В. - Скіфська тема у форматі діалогу / контроверсії української і російської літератур ХХ ст. (2013)
Козлов Р. - Сучасний літературознавчий потенціал позитивізму доктора Франка (2013)
Левицький В. - Між містом розбійників і містом святих: текстуалізація Києва у творчості Тараса Шевченка (2013)
Степанова А. - Город в эстетико-культурологических и урбанистических концепциях 1920-1930-х гг. Статья первая (2013)
Жигун С. - Постколоніальне прочитання прози "Ланки" (2013)
Кудряшова О. - Елементи "бодлерівського урбанізму" в творчості старших символістів (2013)
Городнюк Н. - Неоромантичний дискурс речовізму: компаративні аспекти (2013)
Рарицький О. - Шістдесятники і шістдесятництво в мемуарній рецепції та інтерпретації Г.Костюка (2013)
Зінченко Н. - Фольклорні й літературні джерела ідіостилю Олекси Стороженка (2013)
Радько Г. - Архетипи та екзистенціали в "Казці про калинову сопілку" Оксани Забужко (2013)
Глушковецька Н. - Творчість шістдесятників крізь призму літературної критики В. Стуса (на матеріалі епістолярію) (2013)
Анісімова Л. - Міждисциплінарні термінологічні запозичення у літературознавстві: досвід теорії читацького відгуку (2013)
Бурдастих М. - Художні особливості національної версії "літератури про вампірів" (на матеріалі творчості Г.Пагутяк) (2013)
Горостоватова Ю. - Мотив зустрічі у детективних романах Володимира Винниченка (2013)
Єщенко М. - Історичне тло як складник поетики абсурду в новелі Юрія Винничука "Святе сімейство" (2013)
Зайцева К. - Дитяча література у системі сучасного українського літературознавства (2013)
Винник Т. - Проблема ліричного сюжету в літературознавстві (2013)
Поліщук І. - "Доктор" Євгена Гребінки як предтеча психологічного роману в українській літературі (2013)
Іванчукова Є. - Повість А.Кащенка "Зруйноване гніздо: новаторський дискурс пригодницької домінанти (2013)
Дорогань И. - Интерхудожественность как новый термин компаративістики (2013)
Литовская А. В. - О некоторых современных подходах к исследованию комедий Аристофана (2011)
Георгіївська В. В. - П’єса Кристофера Марло "Едуард ІІ" у контексті літератури ХVII ст. (2011)
Докаленко О. В. - Концепт "война – мир" как риторическая основа немецкого барокко ХVII века (2011)
Горбунова Г. А. - Судьба драматургии М. Е. Салтыкова-Щедрина (2011)
Страшок Н. М. - Осмысление личности и наследия Л. Толстого в "портретах" М. Алданова (2011)
Тимченко О. В. - Композиционный прием "удвоение действительности" в новеллах В. Я. Брюсова (2011)
Попкова Ю. В. - Женские образы в юмористических рассказах Н. А. Тэффи (2011)
Шемахова А. С. - Литературно-художественная критика К. Бальмонта: идеи и жанры (2011)
Юрасова Ю. О. - Принцип "сценического повествования" в структуре литературного произведения начала ХХ века (2011)
Люликова А. В. - Сакрализация топоса социализма в сатирических романах И. Ильфа и Е. Петрова (2011)
Сафронова Н. В. - Питання духовної зрілості у творчості Л. Фейхтвангера (2011)
Плотникова А. А. - Поющий актер Александр Вертинский (2011)
Железовська І. Е. - Метафори абсурду у романі Е. Бьоржеса "Механічний апельсин" (2011)
Гонсалес-Муніс С. Ю. - Еволюція жіночих образів в поезії Енн Секстон, Сильвії, Едріенн Річ (2011)
Тертычная Н. Н. - Жанровое своеобразие прозы Виктории Токаревой (2011)
Любимцева Л. Н. - Трансформация шекспировского сюжета в трагедии Б. Акунина "Гамлет. Версия" (2011)
Бабич Ю. В. - Реинтерпретация античного мифа в структуре романа Л. Улицкой "Медея и ее дети" (2011)
Новохатский Д. В. - Сатирические аспекты пародии в романе Владимира Сорокина "Сахарный Кремль" (2011)
Нестерук В. В. - О некоторых особенностях современного сознания в отражении художественной прозы (2011)
Магдиш Р. О. - Герой-мандрівник в оцінках сучасної літературної критики (2011)
Комаров С. А. - Фельетон: проблемы жанрового определения (2011)
Кононенко П. - Людина і митець ХХІ століття. Феномен Василя Стуса, Кононенко Т. (2013)
Коротя-Ковальська В. - До 80-річчя від дня народження Анатолія Мокренка, Жовтий С. (2013)
Кононенко П. - "Сонце в зіницях" (2013)
Коскін В. - Над погубою духу – знак розбитого ярма (2013)
Вірші Леоніда Горлача (2013)
Калакура Я. - Українська духовність: історіографічний вимір (2013)
Борисенко В. - Кияни бачили, як умирали від голоду селяни у 1932–1933 роках (2013)
Слободян Л. - Джерельні свідчення штучного характеру Голодомору в Україні 1932–1933 років (2013)
Хоменко О. - Українська людина і українська земля в національній художній словесності XV – першої половини XVI століття (2013)
Баляс І. - Вплив римо-католицького духовенства на суспільно-політичні процеси Волинської губернії в ХІХ столітті (2013)
Ярошинський О. - Рубіжний етап становлення новітнього українознавства і формування його сучасних теоретико-методологічних засад (2013)
Калібовець С. - Спалені села Полтавщини (1941–1943) (2013)
Нові видання ННДІУВІ (2013)
Чмільова С. - Систематизація літератури з методики викладання української мови у карткових каталогах бібліотек (2013)
Смольницька О. - Репрезентація літературного контенту в сучасних підручниках з української мови для десятого класу (2013)
Таровська О. - Сертифікація рівнів володіння українською мовою як індикатор сучасної мовленнєвої культури українців (2013)
Шляхова В. - Методичний доробок Світлани Єрмоленко (2013)
Петрова Н. - Українознавчий компонент у сучасній культурі міста (з досвіду співпраці з одеськими телерадіокомпаніями) (2013)
Даренська В. - Українське бароко як світоглядний стиль (2013)
Молчко У. - Концертна діяльність Марти Кравців-Барабаш (львівський період) (2013)
Лазарєва В. - Культурницька діяльність Пантелеймона Куліша (2013)
Коротя-Ковальська В. - Майстер-клас від маестро у "країні солов’їв" (2013)
Лоцман Р. - Кобзарське виконавство у контексті становлення та розвитку професійного народного співу в Україні (2013)
Семенова О. - Зміни в розвитку кустарного шкіряного промислу Середньої Наддніпрянщини в першій половині ХХ століття (2013)
Нові видання ННДІУВІ (2013)
Наливайко С. - Епічна Індія і Давня Україна – споріднені ареали: Ґуджарат-Сураштра-Крим (2013)
Кушнір В. - Українська ідентичність і українці Північної Добруджі у працях Федора Вовка (2013)
Фігурний Ю. - Українське державотворення на Лівобережжі у 1708–1740 роках в українознавчому вимірі (2013)
Кононенко П. - Українська освіта, наука, культура: стан, проблеми, перспективи (2013)
Ніколаєнко С. - Україні потрібна нова стратегія розвитку освіти (2013)
Згуровський М. - Вища освіта на зламі суспільного розвитку (2013)
Філіпчук Г. - Національно-культурний контекст освітньої політики (2013)
Філіпчук Г. - Освітній аспект державно-громадянського діалогу (2013)
Шукевич Ю. - Велосипед із квадратними колесами, або Парадокси української шкільної освіти (2013)
Суржик Л. - "НеЗАКОНчена" освіта. Три законопроекти про вищу освіту: основні акценти і відмінності, Онищенко О. (2013)
Пахльовська О. - "ДЕНЬ". Концептуальна мапа України (2013)
Коровайченко Ю. - "КоСяК" у вищій освіті? (2013)
Дерев’янченко Н. - Організація науково-дослідної роботи з українознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Великоновосілківського району Донецької області, Кузьменко Р. (2013)
Новотна В. - Колекція вишивок – безцінне надбання школи (2013)
Фєсік О. - VII Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Нові видання ННДІУВІ (2013)
Крисаченко В. - Українсько-польські відносини (2013)
Ціпко С. - Історія досліджень про українців Аргентини (2013)
Ілюк Т. - Співробітництво України та Грецької Республіки в галузі освіти: основні форми та напрями (1991–2011) (2013)
Якімова А. - Іван Шишманов і український фольклор (2013)
Стахівська Ю. - Потяг до України. Аґнешка Матусяк про україністику в Польщі, письменників-модерністів і перекладацьку політику (2013)
Хмурковська С. - Тридцять шоста всеамериканська конференція вчителів шкіл українознавства (2013)
Зеленчук І. - Історія Державної високогірної рільничої школи на Гуцульщині, Зеленчук Я. (2013)
Зеленчук Я. - Традиційна культура гірського рибальства на Гуцульщині в басейні Черемошу в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, Проців О. (2013)
Чорний Г. - Де розташовувався дніпровський Самбатас Х століття (2013)
Вимоги до оформлення авторського оригіналу 234 - (2013)
Попович М. - Сталін. З ним і без нього (2013)
Сенюк Ю. - У полоні минулого перед викликами майбутнього: зачарована Україна навесні нової епохи (2013)
Дідик О. - "Велика шахівниця" Збігнєва Бжезінського та геополітичні орієнтири європейської України (2013)
Турпак Н. - Українська глобалістична думка як пласт вітчизняної культури (2013)
Жадько П. - Система політичної комунікації як чинник формування іміджу сучасної України (2013)
Нові видання ННДІУВІ (2013)
Чирков О. - Тут народився, жив, мріяв і творив Тарас Шевченко (2013)
Іванченко О. - Історія хорватських русинів та українців наприкінці ХХ століття (2013)
Данилюк-Кульчицька О. - Рецензія на монографію М. Мушинки "Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства" (2013)
Гримич М. - Українці на Апеннінському та Піренейському півостровах (2013)
Гоян Я. - "Своїй любій українській нації" (2013)
Борисенко В. - Нове слово про традиційну культуру українців Подунав’я (2013)
Краснодемська І. - Методологічні, історіографічні, історіософські проблеми сучасного українознавства (2013)
Іваницький А. - Неотрадиція як цілісний культурний феномен (2013)
Науменко Л. - Персональна виставка Алли Козолій (2013)
Гримич М. - Презентація книжок ННДІУВІ у Франції (2013)
Пономаренко Ю. - Зимові канікули у пташиному товаристві (2013)
Академіку Євгену Васильовичу Федоренку – 84! (2013)
Світлій пам’яті Геннадія Удовенка (2013)
Істоміна Н. - Узагальнена інформація про наукову діяльність Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії у 2012 році (2013)
Журнал "Українознавство": покажчик змісту номерів 1–4 за 2012 р. (2013)
Баштан Л. П. - Тотальна внутрішньовенна анестезія при лапароскопічній холецистектомії, Ващенко О. М. (2011)
Білай І. М. - Вивчення гіполіпідемічної активності 7-(2-гідрокси-3-ізопропоксипропіл)-3-метил-8-(4-метилпіперидин-1-іл)-ксантину при експериментальній гіперліпідемії у кролів, Остапенко А. О., Романенко М. І., Красько М. П. (2011)
Гінзбург В. Г. - Сучасні проблеми формування здоров’я студентської молоді, Полішко Т. М., Татаровський В. О., Севериновська О. В., Кочерга О. Є. (2011)
Головаха М. Л. - Алгоритм дифференцированного лечения остеоартроза коленного сустава (2011)
Єрьоменко Р. Ф. - Вивчення впливу екстрактів з трави люцерни посівної та сої щетинистої на білковий обмін в організмі здорових щурів (2011)
Зупанець І. А. - Розробка моделі організації клінічних випробувань генеричних лікарських засобів, Старченко М. Г., Доброва В. Є. (2011)
Курт-Аметова Г. С. - Вплив пропіленгліколевої рослинної композиції "Фіталгін" на стадії запального процесу, Мамчур В. Й. (2011)
Лисунець О. М. - Оцінка якості життя хворих із вродженими вадами розвитку системи кровообігу у віддалений після хірургічної корекції термін, Дроздова І. В., Ханюкова І. Я. (2011)
Омельянчик В. М. - Характеристика нейровегетативної регуляції серцевої діяльності у дітей молодшого шкільного віку в умовах промислового регіону. (Розділ 3) Особливості функціонального стану серцево-судинної системи, Журавльова О. А. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського