Вернигора Т. А. - Виховний процес у дошкільних закладах Великобританії (2012)
Ремізанцева К. О. - Гендерні стереотипи в американській вищій освіті другої половини ХVIІI століття у контексті поглядів Г. С. Сковороди (2012)
Шарун Ю. Ф. - Основні підходи до визначення поняття "вміння" в працях педагогів другої половини ХХ століття (2012)
Герасименко Л. В. - Компоненти змісту освіти в дидактиці П. Каптерєва (2012)
Год Б. В. - Питання сімейного виховання у педагогічній спадщині викладачів Київської духовної академії (друга половина ХІХ ст.) (2012)
Голубнича Л. О. - Функції педагогічної історіографії (2012)
Кобрій О. М. - Тенденції удосконалення змісту педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах України протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2012)
Правдівцева Ю. С. - Історико-педагогічні передумови формування сучасної системи підвищення кваліфікації вчителів у США (2012)
Скриль О. І. - Висвітлення питань виховання милосердя в молоді у вітчизняній педагогічній думці ХVII – поч. ХХ ст. (2012)
Довгалюк І. Г. - Цінності як феномен суспільної свідомості (2013)
Новаченко Т. В. - Генезис авторитету керівника в умовах українського модерну та постмодерну (2013)
Ларіна Н. Б. - Парламентська діяльність як комунікативний процес: закони та правила ділового спілкування (2013)
Соболь Є. Ю. - Правове забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів в Україні в сучасних умовах (2013)
Апаров А. М. - Адміністративно-процесуальне право: формування концепції галузі права (2013)
Балух В. С. - До питання можливості впровадження в Україні медіації при вирішенні податкових спорів (2013)
Березовська С. В. - Методи фінансової діяльності органів місцевого самоврядування (2013)
Бєлікова О. В. - Правова характеристика адміністративної відповідальності підприємств, установ та організацій (2013)
Калашник Н. С. - Шляхи впровадження зарубіжного досвіду самоосвіти державних службовців до практики публічного адміністрування в Україні (2013)
Подоляка C. А. - Принципи адміністративних процедур прокурорської діяльності (2013)
Семенченко C. А. - Правові проблеми казначейської форми обслуговування виконання місцевих бюджетів (2013)
Соколенко О. Л. - Зміст адміністративно-правових засад захисту прав громадян (2013)
Покайчук В. Я. - Запобігання вчиненню злочинів та правопорушень під час проведення футбольних матчів (2013)
Івасюк І. Г. - "Розумність строків” у кримінальному провадженні України у світлі рішень європейського суду з прав людини (2013)
Саінчин С. О. - До розробки окремої криміналістичної методики розслідування дітовбивств (2013)
Анікеєнко В. М. - Екологічна експертиза продовольчого ринку України (2013)
Жадан О. В. - Соціально-комунікативний механізм державного регулювання соціально-трудових відносин: теорія та перспективи застосування (2013)
Жарая С. Б. - Проблеми формування комунікативної компетенції керівних кадрів для сфери підприємництва в умовах євроінтеграційних процесів (2013)
Коваленко Є. О. - Проблеми формування державної кадрової політики в Україні (2013)
Коновалов Л. С. - Теоретичні засади формування механізму державного аудиту ефективності публічних коштів (2013)
Ульянченко Ю. О. - Напрями державного регулювання земельних відносин в Україні (2013)
Бікулов Д. Т. - Інвестиційна діяльність місцевого самоврядування в контексті норм бюджетного кодексу (2013)
Пундик М. В. - Управлінські зв’язки в системній взаємодії органів публічного управління на регіональному рівні (2013)
Круглий стіл "Актуальні проблеми суддівської етики” в Класичному приватному університеті (2013)
До уваги авторів (2013)
Лазарєва К. С. - Опис у навчанні та його види (2013)
Молчанюк О. В. - Стиль пізнавальної діяльності як засіб індивідуалізації навчання учнів (2013)
Чорноус Н. А. - Суть навчальних умінь майбутніх учителів (2013)
Гриньов В. Й. - Методи і форми дидактичної підготовки майбутніх учителів (2013)
Жерновникова О. А. - Особливості сучасного уроку математики (2013)
Голуб Н. М. - Реалізація діяльнісного та особистісно-орієнтованого підходу при корекції порушень писемного мовлення у молодших школярів (2013)
Рязанцева О. В. - Специфіка педагогічної комунікації у дистанційному навчанні (2013)
Ієговська Л. І. - Соціальна адаптація дітей шестирічного віку до навчання в початковій школі (2013)
Масич В. В. - Досвід використання діалогічного навчання в практиці сучасної вищої школи (2013)
Пахомова Н. Г. - Інтеграція медико-психологічної і педагогічної складових професійної підготовки в умовах кредитно-модульної системи (2013)
Калашнікова Л. М. - Самовдосконалення як особливий вид діяльності особистості, Іванова О. І. (2013)
Коваленко О. О. - Значення самостійності як особистісно-професійної якості молодшого медичного персоналу в умовах реформування медичної галузі в Україні (2013)
Ісаєва О. С. - Розвиток рефлексії у студентів медичних внз у процесі вивчення іноземної мови (2013)
Башкір О. І. - Імпровізація як наукова проблема (2013)
Шаповалова Н. П. - Трактовка поняття "кар’єра" з точки зору різних філософій світу (2013)
Дейниченко В. Г. - Поняття "проектування" в наукових дослідженнях (2013)
Балацинова А. Д. - Організація педагогічної підтримки обдарованих школярів у класах з поглибленим вивченням навчальних предметів (друга половина ХХ століття) (2013)
Свічкар В. Р. - Організація клубної роботи студентської молоді педагогічних вузів України в 20-х роках ХХ століття (2013)
Зеленська Л. Д. - Діяльність учених рад університетів України ХІХ століття з урегулювання питання відвідування студентами лекцій (2013)
Кін О. М. - Виховання активної громадської позиції студентської молоді як актуальна проблема у соціокультурному просторі 70-х рр. ХХ ст. (2013)
Гуріна В. О. - Cпецифіка організації навчально-виховного процесу у різних типах жіночих навчальних закладів України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Батрун І. В. - Питання трудової підготовки школярів до життя у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського (2013)
Шушара Т. В. - З історії Харківського університету (ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Золотухіна С. Т. - Проблема виховання особистості у педагогічній спадщині С.І. Миропольського, Шевцова Т. В. (2013)
Бадєєва Л. І. - Заснування галицької православної митрополії (початок ХІV ст.) (2013)
Підлісний Д. В. - Громадсько-політична діяльність студентства України за часів революції та громадянської війни (2013)
Кулешов К. Ю. - Громадсько-політична діяльність Г.Ф. Гринька у 1919 – на початку 1920 року (2013)
Пахомов А. А. - Національне питання у діяльності організацій КПУ в Донбасі (Донецька та Ворошиловградська області) в часи перебудови (2013)
Скрипчук Г. В. - Основні джерела формування державної політики в культурній сфері України (1991 – 2001 рр.) (2013)
Жихарєва Т. Л.  - Правове співробітництво Німеччини та України (1992-2012 рр.) (2013)
Маслов М. П.  - Модернізаційні процеси в Українській дрібній промисловості в умовах формування індустріальної цивілізації (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття) (2013)
Вановська І. М. - Розвиток в Україні малого жіночого підприємництва у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Лемешева Н. А. - Слобожанський мірошник в історичному ландшафті дорадянської України (2013)
Олянич В. В. - Організаційно-виробнича типологізація селянського сільськогосподарського підприємства в УССР у 20-ті роки ХХ століття (2013)
Мацюцький В. М. - Діяльність земельної громади лівобережної України в соціальній сфері (2013)
Подрєз Ю. В.  - Українці Східної Слобожанщини у другій половині ХVII – на початку ХХ ст. (2013)
Лущай Ю. В. - Братчина на Русі за даними Марка Поло (2013)
Данілова Н. А. - Масонська доброчинність у Російській Імперії (2013)
Вороніна М. С. - Робітничий жіночий рух як "позашлюбна дитина" ліберального фемінізму (2013)
Філіпенко Л. В. - "Жіноче питання" крізь призму "ідейних" жіночих журналів в Російській Імперії на початку ХХ ст. (2013)
Трубчанінов М. А.  - Історична еволюція тяглової енергетики в сільськогосподарському виробництві Російської Імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя (2013)
Путря Н. В.  - Природоохоронна діяльність органів земського самоврядування Російської Імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Кліш А. Б. - Станіслав Стояловський та його роль у становленні Польського суспільно-християнського руху (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Малишко С.В.  - Мобілізація православного військового і морського духівництва Зосійської армії та флоту в 1914 р. (2013)
Дмитрієва О. Є. - Політика російської влади по відношенню до військовополонених Чехів та словаків у період першої світової війни (2013)
Кудрявцева Г. - Партія в системі поглядів Антоніо Грамші (2013)
Галушка-Адайкін А. Р. - Проголошення незалежності республіки Індонезія: перші місяці існування держави (2013)
Якименко Л. М. - Вплив подій 11 вересня 2001 р. На Американсько-Азербайджанські відносини (2001-2002 рр.) (2013)
Кучемко М. М. - Вчена рада Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди в 1985 – 1994 рр. (продовження) (2013)
Москальова Н. П. - Трудові традиції студентів Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, Москальов Б. Г. (2013)
Сорочан Н. А. - Взаємовідносини народного комісаріату освіти УССР та народного комісаріату освіти РСФРР у 1917 – 1920 роках (2013)
Пилипенко О. С. - Діяльність Я.П. Ряппо в державному апараті управління освітою в УСРР у 1920-ті роки (2013)
Гутник М. В. - Розвиток металознавства в Україні у ХХ ст.: персоналії (2013)
Беззубенко А. В. - Науково-просвітницька діяльність польських неурядових організацій в Польщі у 1990- 2004 рр. (2013)
Фомін І. О. - Візантійський стиль у храмовій архітектурі Св. Софії Київської та Св. Спаса в Чернігові (2013)
Рубан В. С. - Меценатська діяльність купецтва у справі відновлення церков Харкова в першій половині ХІХ ст (2013)
Луценко М. В. - Юридичне становище спадкового дворянства російської імперії у кінці XVIIІ – першій половині ХІХ ст. (на прикладі Слобідсько-Української губернії) (2013)
Саламахіна Ю. І.  - Харківський військовий округ у 1864 – 1888 роках (2013)
Татаринов С. Й. - Правові та фінансові засади земського самоврядування Бахмутського повіту (1866-1916 рр.), Федотов С. А. (2013)
Логовський І. М. - Робота місцевих органів влади та земських органів Харківської губернії по запобіганню та ліквідації епідемій холери (початок ХХ ст.) (2013)
Кочарян С. Г. - Економічна діяльність вірмен Харкова у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХІ ст (2013)
Луньов С. М. - Освіта в селі Миколо-Комишувата Красноградського району Харківської області (1885-2012) (2013)
Цепков Д. О. - Формування радянських органів управління освітою на Харківщині в 1919-1920 роках (2013)
Чернікова І. В. - Пам’яткоохоронна діяльність музею слобідської України імені Г.С. Сковороди (1920-ті рр.) (2013)
Приходько В. Б. - Діяльність харківської художньої капели кобзарів імені Т.Г. Шевченка (1925 – 1930 рр.) (2013)
Кривоконь О. Г. - Зародження тракторобудування на Харківському паравозобудівному заводі імені Комінтерну (2013)
Ткачук І. П. - Діяльність Кременецької жіночої секції у міжвоєнний період (2013)
Склокіна І. Є.  - Святкові комеморації як складова офіційної радянської політики пам’яті про нацистську окупацію (за матеріалами Харківської області), 1943–1953 рр (2013)
Поліщук А. С. - Розвиток мережі клубних закладів на Вінниччині у середині 60 – 80-х рр. ХХ ст. (2013)
Мороз С. В. - Встановлення і розвиток міжнародної торгово-економічної співпраці Харківської та Бєлгородської областей (2013)
Зайончковський Ю. В. - Правління Джучидського хана Дервіша (1416 – 1419 рр.) за даними письмових джерел та нумізматики (2013)
Миловидова О. В. - Історія Візантії ХІІ століття у творах її істориків (2013)
Мірошніченко С. В. - Генеза вивчення розвитку регіонального періодичного друку в історичних дослідженнях ХІХ – початку xx століття (на прикладі Слобідсько-Української (Харківської) губернії) (2013)
Мясникова А. С. - Крим в житті родини імператора Миколи іі за спогадами Т.Є. Мельник (2013)
Конюшенко Ю. А.  - Проблеми висвітлення історії історико-філологічного товариства при імператорському Новоросійському університеті (1888-1923) в дореволюційній історіографії (2013)
Петрикова В. Т. - Академік Ф.І. Шміт в історії інтелігенції в Україні у 20-ті роки ХХ століття: творча доля вченого в період 1917-1924 рр. (2013)
Богдашина О. М. - До питання про особливості світогляду В.І. Веретенникова, Маслівець О. О. (2013)
Олянич Л. В. - Історіографія дитячої безпритульності в Україні у 20-30 рр. ХХ століття (2013)
Дьякова О. В. - Дослідження руху опору у роки великої вітчизняної війни в умовах незалежності України (2013)
Місостов Т. Ю. - Деякі аспекти становлення та розвитку архівної справи на Чернігівщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст (2013)
Корлиханова І. О. - Харківський архів в евакуації на південному Уралі (постановка проблеми) (2013)
Салата О. О. - Діяльність музею-архіву переходової доби як науково-дослідницького осередку окупованого Києва в період другої світової війни (2013)
Миколенко Д. В. - Стефан Стамболов як революціонер, політик і державний діяч Болгарії у Радянській історіографії середини 1980-х – початку 1990-х рр. (2013)
Потапенко Я. О. - Осмислення соматичних аспектів буття індивіда в контексті утвердження постгуманітарної парадигми в історичній науці на початку ХХІ ст. (2013)
Соха І. В. - Харківські миловари (історичний аспект), Бондар О. В. (2013)
Вимоги до оформлення статті (2013)
Титул, Зміст (2013)
Глуха Г. Я. - Система показників економічного зростання (2013)
Крамаренко Г. О. - Сутність, причини і тенденції приватизації в контексті глобального економічного зростання: інституційний аспект, Чорна О. Є. (2013)
Бережанський М. М. - Інструменти забезпечення інноваційного розвитку економіки (2013)
Кудирко О. В. - Нематеріальні активи та інтелектуальний капітал: порівняльний аналіз економічних категорій (2013)
Болгар Т. М. - Удосконалення моніторингу банківського кредитного процесу (2013)
Вакулич М. М. - Стратегічне управління інвестиційним кліматом в агропромисловому секторі економіки України: підходи та механізми (2013)
Вареник В. М. - Класифікація грошових потоків в економіці України (2013)
Горбуненко Я. І. - Аналіз тенденцій фондового ринку України у контексті зміни уподобань інвесторів (2013)
Павлова В. А. - Формування системи взаємовідносин з учасниками розподілу продукції підприємства, Герцик В. А. (2013)
Алєксєєв С. Б. - Функціональний рівень архітектури управління стратегічним потенціалом підприємства (2013)
Ільченко В. О. - Особливості управління діяльністю інноваційно-активних машинобудівних підприємств (2013)
Іщенко М. І. - Методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій на основі економічної доданої вартості (2013)
Кирлик Н. В. - Аналіз підходів до визначення людського капіталу підприємства (2013)
Цимбалюк О. В. - Методичні аспекти оцінки технічних ризиків у чорній металургії (2013)
Ткаченко В. А. - Экспертно-рейтинговая оценка выбора управленческих решений, Холод С. Б., Грушевский С. В., Мухин И. Н. (2013)
Власюк Т. М. - Іміджева привабливість напрямів підготовки вищого навчального закладу, Макатьора Д. А. (2013)
Галіцин В. К. - Мультифрактальна модель прогнозування кризового стану валютного ринку, Суслов О. П., Мезенцев О. М. (2013)
Lymonova E. M. - Transnational corporations activities in Ukraine: analysis and prospects (2013)
Магдіч А. С. - Проблеми та перспективи економічної інтеграції у регіоні ЦСЄ (2013)
Хватов Ю. Ю. - Сравнительный анализ международных рейтингов инвестиционной привлекательности (2013)
Хоменко Я. В. - Фактори конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі в умовах глобалізації, Резнікова О. С. (2013)
Татаринов В. В. - Опыт развития и финансирования инноваций за рубежом и реалии украинского рынка инноваций, Татаринов В. С. (2013)
Штанько О. Д. - Сучасні тенденції функціонування світових фондових ринків (2013)
Реферати (2013)
Астахова Т. Г. - Сутність духовного лідерства в персоналістичній концепції М.О. Бердяєва (2013)
Марікян С. В. - Методологічні основи соціального аудиту (2013)
Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. - Зміна характеру соціальної пам’яті в сучасному суспільстві (2013)
Сачок М. В. - Становлення евалюації соціальних програм як галузі професійних досліджень та діяльності (2013)
Афанасьєва Л. В. - Емпірична репрезентація етнічної толерантності молоді в контексті інтеркультурного міста (2013)
Бабак І. М. - Бідність як критерій оцінювання рівня життя населення (2013)
Бень О. Т. - Суперечності українських громадських організацій початку ХХІ століття: основні виклики в сучасному соціумі (2013)
Бутиліна О. В. - Адаптація до навчання та професійна маргінальність студентів ВНЗ (2013)
Волошин О. В. - Цільові молодіжні рухи: проблеми функціонування та розвитку (2013)
Ганчев О. І. - Особливості соціальної адаптації болгар-пересленців у соціокультурному просторі південної Бессарабії (2013)
Ігнатушко І. В. - Формування електорально-правової культури української молоді (2013)
Іванов О. В. - Релігійні відносини в збройних силах України: загальна ситуація, основні проблеми та перспективи вирішення (2013)
Лобовікова О. О. - Мобільний телефон як інструмент комунікацій у сучасному українському суспільстві (2013)
Катаєв С. Л. - Специфіка становища та розвитку інтелігенції в соціальній структурі центральної Європи ХІХ–ХХ ст. (2013)
Кулик М. А. - Соціальна пам’ять у формуванні територіальної ідентичності міського та сільського населення Запорізької області (2013)
Петренко-Лисак А. О. - Суспільство мобільно-портативних технологій (2013)
Пиронкова О. Ф. - Надгосударственная категория макросоциальных детерминант формирования вербально-поведенческих социальных практик взаимодействия с психически больными (2013)
Розя Ю. Ю. - Релігія як чинник демографічної поведінки в різних етносоціальних середовищах (2013)
Чигрин В. О. - Порівняльний аналіз поселенських орієнтацій сільської молоді та мігрантів (2013)
Шелкошвеєв І. В. - Використання информаційно-комунікативних технологій у профорієнтаційній роботі органанів внутрішніх справ (2013)
Петренко Л. О. - Соціальні статуси учасників гендерних відносин у релігіях як фактори виникнення адиктивної поведінки та насилля (2013)
Попович В. М. - Cоціальна служба вищого навчального закладу як суб’єкт соціальної роботи з молоддю (2013)
Семенюк І. В. - Культура, духовність, релігія як базис для формування соціальної справедливості (2013)
Шапошникова І. В. - Формування ціннісних орієнтацій сучасної української молоді (2013)
Маслов Д. О. - Партійна система, її ознаки та функції: соціологічний аналіз (2013)
Занфірова Т. А. - Молодь як суб’єкт інформаційно-споживчого суспільства, Зоська Я. В. (2013)
Зубенко О. О. - Емпіричне дослідження соціальних аспектів та причин неофіційної зайнятості (на прикладі Запоріжжя) (2013)
Слабко Я. Я. - Основні напрями вдосконалення мотивування трудової поведінки працівників ТОВ "Восток-Руда”, Касілов І. І. (2013)
Ядранський Д. М. - Соціологічна інтерпретація проблеми оцінювання віртуальної продукції (2013)
Барматова С. П. - Становление информационного общества: попытка социологической рефлексии (2013)
До 75 річчя від дня народження кандидата біологічних наук, доцента кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Максимової Юлії Петрівни (2010)
Бондарєва А. А. - Чи впливають розмірні ефекти клітин диплоїдних та триплоїдних їстівних жаб на їх стійкість до гіпоксії?, Махній Т. I., Шабанов Д. А. (2010)
Кошелев А. И. - О популяционных связях и проявлении полиморфизма у чайки хохотуньи (larus cachinnans) в Северном Приазовье, Дубинина Ю. Ю., Кошелев В. А., Пересадько Л. В., Копылова Т. В., Матрухан Т. И., Писанец А. М. (2010)
Кошелев В. А. - Напрямки і темпи експансії лучних видів птахів на півдні Запорізької області, Матрухан Т. І. (2010)
Савинська Н. О. - Особливості заселення штучних гніздівель горобцеподібними птахами в парках міста Харкова (2010)
Скалдіна О. В. - Фуражувальна активність суспільної оси Polistes gallicus l. (hymenoptera, vespidae) (2010)
Стрижельчик Н. Г. - Дослідження сумісної дії жовтого світла та діоксидіну на рівень мутагенезу в статевих клітинах дрозофіли (2010)
Сухарєв Ю. С. - Новий експрес метод біосенсорного визначення ентеротоксинів escherichia coli, Гужвинська С. О., Сухарєв С. Ю. (2010)
Усова О. Е. - Визначення демографічних параметрів зелених жаб (pelophylax esculentus complex, amphibia, ranidae) для математичного моделювання їх популяційних систем, Кравченко М. О. (2010)
Харченко Л. П. - Особливості анатомічної та гістологічної будови кишечнику птахів родини чаплевих (ardeidae), Коц С. М. (2010)
Чаплигіна А. Б. - Еколого фауністичний аналіз орнітофауни урболандшафтів на прикладі парку імені Горького, м. Харків (2010)
Шаповалов С. О. - Локалізація мікроелементів в органах місячних поросят та їх розвиток за умов уведення комплексних органічних сполук есенційних мікроелементів (2010)
Лось С. А. - Дослідження 25 річних гібридів дуба с.с. П’ятницького другого покоління у дендропарку укрнділга імені г.м. Висоцького, Грицайчук В. В., Букальцева Г. О. (2010)
Твердохліб О. В. - Реакція насіння видів та форм підроду Boeoticum на стресові чинники, Лінник Ю. О. (2010)
Тимчук Д. С. - Вуглеводний склад стиглого зерна ліній кукурудзи на основі різних ендоспермальних мутацій, Потапенко Г. С., Тимчук С. М., Поздняков В. В., Мартинюк М. М., Мужилко В. В. (2010)
Горецький О. С. - Новий підхід до біоіндикації токсикантів у довкіллі, Злотін О. З., Маркіна Т. Ю., Дехтярьова О. О. (2010)
Іванова О. С. - Локальне забруднення важкими металами селітебних територій брусилівського району (2010)
Шпаківська І. М. - Дихання коренів та його вклад у емісію СО2 буроземними ґрунтами на верхній межі лісу Чорногори (Українські Карпати) (2010)
Голуб Н. М. - Корекційно розвивальне середовище як фактор соціалізації дітей з вадами зору, Галій А. І. (2010)
Гончаренко М. С. - Мінеральний склад слини школярів різного віку з екологічно забруднених регіонів після застосування фітосиропу, Коновалова О. О., Гончаренко О. В. (2010)
Гунченко О. О. - Аналіз проблеми вивчення фізичного розвитку дітей та сучасних тенденцій статевого диморфізму антропометричних ознак дітей раннього дитячого віку м. Кривого Рогу, Афонін А. П. (2010)
Моренко А. Г. - ЕЕГ маркери слухо моторних координацій з білясекундними часовими інтервалами у чоловіків за даними спектральної щільності потужності Θ ритму (2010)
Пашинський П. П. - Визначення рівня здоров’я студентської молоді на основі експрес оцінки функціонального стану організм, Щербак І. М. (2010)
Хребтова Н. П. - Корекційно превентивне навчання дошкільників з вадами усного мовлення (2010)
Правила для авторів (2010)
Власенко Ф. П. - Творчість як умова розвитку особистості в інформаційному суспільстві (2013)
Волощук І. С. - Структура і зміст творчого потенціалу особистості (2013)
гоцуляк Ю. В. - Міністерство освіти провінції Онтаріо (Канада) як керуючий суб`єкт у системі надання спеціальної освіти дітям з винятковими здібностями (порівняльно-правовий аспект) (2013)
Дунець В. Б. - Державна підтримка обдарованих дітей в Польщі: правовий аналіз (2013)
Ващук О. В. - Володіння методикою розвитку дослідницьких здібностей академічно обдарованих старшокласників як одна зі складових готовності вчителя до роботи з обдарованими учнями (2013)
Сокол І. М. - Веб-квест якінноваційний метод формування творчої особистості (2013)
Ліпін М. В. - Креативні основи обдарованості (2013)
Ибрагимов Т. Ш. - Роль мультимедийных разработок в технологии обучения инженерной графике одарённых студентов (2013)
Ибрагимова Г. Т. - Организация самостоятельной работы одарённого первокурсника на лекции (2013)
Андросович К. А. - Теоретические основы профессиональной ориентации учащихся во Франции (2013)
Буров О. Ю. - Професійне самовизначення обдарованих старшокласників: детермінанта чи ілюзія? (2013)
Рубанова Т. І. - Інноваційна діяльність навчального закладу – важлива складова підтримки обдарованих учнів у рамках роботи Малої академії наук (2013)
Фомін О. М. - Наукові засади формування дослідницької компетентності обдарованих учнів в рамках діяльності Малої академії наук (2013)
Корінна Л. В. - Роль учителя у формуванні етичних і естетичних почуттів як формотворчих чинників особистості, Лознюк А. Л., Бобровницька І. В. (2013)
Поліхун Н. І. - Технологічні тенденції використання освітніх мережевих ресурсів у дослідницькій діяльності молоді (2013)
Сагалакова А. Б. - Специфіка соціально-психологічних проблем обдарованих випускників України, Соколовська Н. Б. (2013)
Перцев М. А. - Особливості сучасної психодіагностичної діяльності в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Черняк Ю. М. - Самостійна пізнавальна діяльність як невід`ємна складова дослідницької діяльності обдарованих старшокласників (2013)
Черниш М. О. - Процес прийняття рішення щодо вибору професії обдарованими старшокласникали (2013)
Чудакова В. П. - Експертиза організаційно-інноваційного середовища як чинника забезпечення формування інноваційності й конкурентоздатності особистості в швидкозмінних умовах, за методикою "оцінювання мотиваційного середовища" (2013)
Стрижак А. Е. - Использование лингвистического корпуса в обучении учащихся Малой академии наук Украины, Комова Е. Б. (2013)
Процько Т. М. - Навчально-виховний проект з громадянського виховання учнів "від я до "Я" (2013)
Третьякова Т. М. - Діяльність педагогічного колективу колегіуму № 11 з розвитку інтелектуальної обдарованості учнів, Третьякова Ю. Д. (2013)
Бабіч В. - Це я − Бабіч Владислава,майбутня гордість країни (2013)
Склярова Г. М. - Підвищення рівня якості освіти через упровадження проектів (з досвіду роботи Білоцерківського колегіуму), Дудка Л. В. (2013)
Інформація (2013)
Содержание (2010)
Макаров В. Ф. - Управление процессом точения деталей ГТД на станках с чпу по физическим параметрам процесса резания, Шохрин А. В., Потягайло О. Н. (2010)
Панасенко В. А. - Опыт обработки высокоточных отверстий на станках с ЧПУ, Качан А. Я., Мозговой В. Ф. (2010)
Дедеш В. Т. - Модель прогноза образования устойчивых конденсационных следов в крейсерских полетах самолетов с ГТД и ее идентификация с экспериментом, Тенишев Р. Х., Киосе С. Н., Лавров М. А. (2010)
Шереметьев А. В. - Генеральный конструктор Ф. М. Муравченко – создатель двигателей высокой надежности и большого ресурса (2010)
Билека Б. Д. - Экономичность когенерационных и комбинированных когенерационно-теплонасосных установок с газопоршневыми и газотурбинными двигателями, Сергиенко Р. В., Кабков В. Я. (2010)
Лютиков А. Л. - Анализ возможностей согласования характеристик приводного ГТД И ЦК, Парафейник В. П., Чобенко В. Н. (2010)
Подзноев Г. П. - Особенности регенеративного термодинамического цикла газотурбинного двигателя автомобиля с использованием энергоносителя на основе гидрида алюминия, Абдулгазис У. А. (2010)
Чередниченко А. К. - Повышение эффективности мобильных газотурбинных установок сложных циклов применением промежуточного теплоносителя, Ткач М. Р., Ващиленко Н. В. (2010)
Крайнюк А. И. - Новые направления совершенствования рабочего процесса газотурбинных двигателей с каскадным обменником давления крайнюка (2010)
Гаркуша А. И. - Выбор оптимальных параметров двигателя легкого пассажирского самолета, Соколов В. Д. (2010)
Хомылев С. А. - Результаты аэродинамического усовершенствования профиля высоконагруженной турбинной решетки, Резник С. Б., Ершов С. В. (2010)
Салов Н. Н. - К расчету гидродинамики течений у поверхности экранированных дисков с эжекторными каналами в полостях роторов ГТД, Харченко А. А., Горобец Г. В. (2010)
Русанов А. В. - Влияние пространственного профилирования направляющих лопаток на газодинамические характеристики ЦНД паровой турбины, Левченко Е. В., Швецов В. Л., Пащенко Н. В. (2010)
Петухов И. И. - Расчет статических характеристик струйного охладителя жидкости, Шахов Ю. В. (2010)
Кирьянчук А. Л. - К вопросу о минимизации энергозатрат на прокачивание при течении со смешением двух разнородных жидкостей в проточных трактах с взаимно перекрещивающимися каналами (цилиндрических вихревых трактах) (2010)
Гакал П. Г. - К моделированию нестационарных теплогидравлических процессов в высокооборотных асинхронных двигателях большой мощности, Третьяк А. В., Слюсарчук К. В., Третьяк Е. В. (2010)
Кирилаш Е. И. - Аэродинамическая оптимизация диффузорного участка камеры сгорания ГТД, Костюк В. Е. (2010)
Цаглов А. И. - Исследование лабораторной модели геликонового двигателя с двойным электрическим слоем малой мощности, Лоян А. В., Кошелев Н. Н., Рыбалов О. П. (2010)
Иванова Т. Ю. - Задача проверки адекватности математической модели электрохимического аккумулятора, построенной на базе фрактального анализа электрода, Губин С. В. (2010)
Пархоменко Т. А. - Применение магнитной левитации для разгрузки опорных подшипников вертикально осевых ветроустановок (2010)
Назин В. И. - Сравнительный анализ размеров вертолетных редукторов с различными типами зацепления (2010)
Кучер О. Г. - Методологія нагляду і контролю за льотною придатністю парку повітряних суден, Якушенко О. С., Власенко П. О. (2010)
Рева О. М. - Формалізація процесів функціонування системи "екіпаж – повітряне судно" методами теорії графів, Дмітрієв О. М. (2010)
Насіров Ш. Ш. - Пілотне визначення систем переваг авіадиспетчерів азербайджану на характерних помилках в процесі управління повітряним рухом (2010)
Недбай С. В. - Системологія невизначеності процесів льотної експлуатації повітряних суден (2010)
Киприч Т. В. - Диагностика загрязнения топливного фильтра в насос–дозаторе с помощью S-дискриминанта сигнала датчика давления топлива перед рабочими форсунками, Харитонов В. Н. (2010)
Томашевский А. В. - Мониторинг надежности функционирования технических систем (2010)
Миська А. Р. - Трендовый контроль режимных параметров дизель-генераторных установок (2010)
Миргород В. Ф. - Двумерная форма сингулярного анализа временных рядов параметров регистрации газотурбинных двигателей, Багаутдинов Н. Д. (2010)
Тарасенко А. А. - Применение обобщенных зависимостей для построения характеристик турбин с помощью ЭВМ (2010)
Григорьев В. А. - Анализ состояния проблемы повышения эффективности турбоприводов сверхмалой мощности и пути ее решения, Калабухов Д. С., Радько В. М., Мусаткин Н. Ф. (2010)
Арасланов А. М. - Анализ "квадратурных" дискретных аналогов непрерывных распределений вероятности при решении задач надежности конструкций, Махнев М. С. (2010)
Степаненко С. М. - Вопросы каталогизации промышленной продукции применительно к проектным предприятиям, Волошина О. И., Харченко В. Г. (2010)
Касьянов В. А. - Субъективные предпочтения и правовое воздействие как факторы развития двигателестроения, Гончаренко А. В., Кружкова С. В. (2010)
Алфавитный указатель (2010)
Бенько М. М. - Можливості здійснення фінансового аудиту у середовищі інформаційних технологій (2013)
Вигівська І. М. - Розкриття інформації про ресурсний потенціал корпорації у бухгалтерській звітності, Іваненко В. О., Шевченко Л. Я. (2013)
Городиський М. П. - Види внутрішнього контролю господарських операцій з укладання та виконання договорів підряду (2013)
Гріщенко О. О. - Стійкий розвиток в системі управління фінансово-економічною безпекою: трансформаційний підхід, Грицишен Д. О. (2013)
Жиглей І. В. - Облікове забезпечення соціально відповідальної діяльності в умовах антикризового управляння (2013)
Жук В. М. - Стандартизація обліку капіталу в контексті інституційних змін (2013)
Іваненко В. О. - Особливості облікового відображення руху товарів за різними каналами збуту, Дроздова О. Г. (2013)
Коротаєв С. Л. - Перехід майнових і зобов’язальних прав в умовах трансформації відносин власності: проблеми міждисциплінарного синтезу (2013)
Кузнєцова О. В. - Облікове забезпечення управління відходами виробництва в системі еколого-економічної безпеки (2013)
Лаговська О. А. - Оцінка вартості підприємства на основі показника економічної доданої вартості: новий підхід через призму теорії зацікавлених осіб (2013)
Легенчук С. Ф. - Фінансова звітність футбольного клубу: галузеві особливості представлення фінансової інформації, Батіщева Н. М. (2013)
Лисюк А. В. - Організація бухгалтерського обліку у рекламному агенстві: трансформація в сучасних умовах господарювання (2013)
Мельниченко О. В. - Методологія аудиту електронних грошей (2013)
Михальська О. Л. - Оцінка діючої методики управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах з метою її вдосконалення (2013)
Мороз Ю. Ю. - Облік фінансових результатів діяльності підприємства (2013)
Овсюк Н. В. - Затрати на оплату праці як облікова категорія: сутність та ідентифікація складових (2013)
Романова О. В. - Людський капітал як соціально-економічна та облікова категорії: аналіз наукових джерел (2013)
Хомик П. М. - Внутрішній контроль на автотранспортних підприємствах (2013)
Данилко В. К. - Концепція управління персоналом в умовах подолання кризи, Гриценко О. І. (2013)
Мельничук Д. П. - Пострадянська практика модернізації суспільства та її наслідки для системи управління національним людським капіталом (2013)
Піжук О. І. - Методика оцінки рівня привабливості вітчизняного підприємства як об’єкта недружніх поглинань, Тимощук О. С. (2013)
Череп А. В. - Економічна безпека підприємств з виробництва органічної продукції Запорізької області та елементи її системи, Коробов О. О. (2013)
Валуєв Б. І. - Необґрунтованість концепції антикризового фінансового управління промисловим підприємством, Валуєв Ю. Б., Узунов Ф. Н. (2013)
Виговський В. Г. - Визначення кредитоспроможності в економічній літературі: оцінка підходів (2013)
Григорук І. О. - Теоретичні аспекти поняття "іпотека” та "іпотечне кредитування”, Клімчук О. Л. (2013)
Дячек С. М. - Оцінка рівня фінансової безпеки держави: проблеми та шляхи вирішення, Легенчук Ю. О. (2013)
Дячек С. М. - Грошово-кредитна безпека України: сутність, загрози, оцінка, Панасюк О. О. (2013)
Залєтов О. М. - Сутність та принципи саморегулювання на страховому ринку (2013)
Копиця І. М. - Зарубіжний досвід організації системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Смагло О. В. (2013)
Краснова І. В. - Антикризове управління в банківських установах, Майстер А. В. (2013)
Лебедзевич Я. В. - Основні методи аналізу податкових ризиків в процесі прийняття управлінських рішень, Кузмінська Т. С. (2013)
Лисенок О. В. - Капіталізація вітчизняних банків та її вплив на валовий внутрішній продукт (2013)
Литвинчук І. В. - Економічна сутність поняття "міжбюджетні відносини”, Михалюк Р. С. (2013)
Лосіхін О. О. - Шляхи удосконалення страхового захисту пасажирів від нещасних випадків на транспорті (2013)
Новак О. С. - Світові та вітчизняні тенденції сек’юритизації активів фінансових інститутів (2013)
Петрук О. М. - Особливості розвитку фінансового моніторингу, Левківська К. Д. (2013)
Полчанов А. Ю. - Перспективи використання рейтингової оцінки компаній зі страхування життя в Україні (2013)
Стеблянко О. Л. - Модель організації державного внутрішнього фінансового контролю в системі держземагенства: адаптація закордонного досвіду (2013)
Череп О. Г. - Бюджетування як елемент підвищення ефективності управління діяльністю підприємства, Шешіна М. В. (2013)
Яременко Н. В. - Сутність та завдання малого бізнесу на страховому ринку (2013)
Азовцева С. В. - Творчість Кирила Транквіліона-Ставровецького в історико-літературних працях ХІХ–ХХІ століть (2013)
Антонова В. Ф. - Жанровая система произведений С. Кольриджа (2013)
Афанасьева С. И. - Концепт "Дом" в лирике поэтессы первой волны русской эмиграции Ирины Кнорринг: крымский дискурс (2013)
Белоус А. В. - Об основных особенностях поэтической книги Д.С. Мережковского "Стихотворения (1883 – 1887)" (2013)
Бережная С. В. - Історизація міфів в античні часи (2013)
Веретюк Т. В. - Образ матері у поетичній спадщині Ігоря Муратова (2013)
Висоцький А. А. - Одінічне у "Сазі про синів Дроплауг". Стаття перша (2013)
Горячева Т. В. - Роль поведенческой стратегии "ухода" в творческой биографии Л. Семенова (2013)
Гуртовая Я. В. - Трансформация И.С.Турненевым физиологических очерков (2013)
Доценко В. И. - Бетховен в творческом мире И.С.Тургенева (2013)
Зубенко С. В. - События и лица революционной эпохи в стихах молодого П. Г. Антокольского (2013)
Каданер О. В. - Некоторые особенности поэтики антинигилистической прозы Н. С. Лескова (2013)
Ковпік С.І. - Функції густативів у прозі письменників "української школи" в російській літературі першої половини ХІХ століття 78-85 (2013)
Ленская С. В. - Жанрова специфіка малих епічних форм у теоретико-літературознавчому дискурсі (2013)
Мараховская Т. А. - Образы сада в романе Уиллы Кесер "Смерть приходит за архиепископом" (2013)
Наумова О. О. - Роман В. Домонтовича "Дівчина з ведмедиком” в аспекті ігрової пародійності (2013)
Петухова Е. И. - Особенности архитектоники романа А. Чернецова и В. Леженды "Слепящая пустота" (2013)
Погорєлова Н. І. - Жанр оповідання у творчості Федора Абрамова (2013)
Подмогильная Н. В. - Забытые страницы шевченкианы (2013)
Сергеева В. А. - К проблеме развития литературной сказки в России в первой трети ХІХ века (2013)
Скуратовська Л. І. - Лірика і правда (про книгу Євгенії Чернокової "Англійська лірика 1900-1920-х років і становлення модернізму") (2013)
Соловьева Т. И. - Проблема "лишнего человека" в "Марине из Алого Рога" Б.М.Маркевича и "Дворянском гнезде" И.С.Тургенева (2013)
Солошенко-Заднепровская Н. К. - Особенности включения пушкинского "слова" в книге Д. Самойлова "Дни" (2013)
Сомова Е. В. (Москва) - Рецензия на монографию Л.Н. Корнильевой "Поэтический мир Р. Саути" (2013)
Стирнік Н. С. - Змалювання природи як один із засобів експресивності в художньому тексті (на матеріалі оповідань Д. Г. Лоуренса) (2013)
Чернуха А. О. - Категорія правди як самодостатній структурант поетичної спадщини Ігоря Муратова (2013)
Янкова А. Г. - Вектори аналізу рецептивної реконструкції постмодерністського сценічного тексту (2013)
Колонка головного редактора (2013)
Степанюк К. О. - Нейровізуалізаційні показники хворих на множинний склероз за результатами МРТ досліджень головного мозку, Ковальський О. В., Ковальська О. О., Гордійчук О. О., Костюченко А. В., Довгань О. М. (2013)
Бортний М. О. - Можливості променевої діагностики тромбоемболії легеневої артерії у багатопрофільному лікувальному закладі, Сиротніков Є. Л., Бортна Т. М., Бобкова І. Л., Медвідь О. П. (2013)
Романко Н. М. - Особливості судин головного мозку у пацієнтів із гіпертонічною хворобою низького рівня сумарного серцево-судинного ризику за даними СКТ-ангіографії (2013)
Бортний М. О. - Порівняльна характеристика стану малого кола кровообігу і внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на інфаркт міокарда лівого і правого шлуночків, Шармазанова О. П., Сиротніков Є. Л., Лучков А. Б. (2013)
Кучер А. Р. - Можливості ультрасонографії в діагностиці сіалолітіазу, Рум'янцева Д. В., Філіпська Т. А., Філіпський А. В. (2013)
Крадинов А. И. - Актуальные вопросы лучевой диагностики сочетанной туберкулезной и ВИЧ инфекции, Черноротова Е. В., Кочемазова Л. С. (2013)
Куликова Ф. И. - Мультиспиральная компьютерная томография в диагностике опухолей поджелудочной железы (лекция 2. Рак поджелудочной железы), Семашко А. В., Кожан С. И., Белая Н. С. (2013)
Фірсова М. М. - Роль ПЕТ-КТ при обстеженні хворих на рак молочної залози (2013)
Тютюнник І. М. - МРТ діагностика синдрому хронічного перевантаження сухожилків як причини пахових болів, Негря Н. М., Скорохода А. О., Блонський Р. І. (2013)
Негря Н. М. - Непряма магнітно-резонансна артрографія кульшових суглобів в оцінці анатомічних структур з метою диференційованого проведення реконструктивних втручань у пацієнтів із синдромом фемороацетабулярного конфлікту, Філіпчук В. В. (2013)
Пустовойт Б. А. - Роль рентгенологического исследования диспластической патологии коленного сустава в планировании хирургического лечения, Пустовойт Е. Б., Купин В. И., Збукарь О. А. (2013)
Рижик В. М. - Особливості магнітно-резонансної анатомії непошкоджених менісків колінного суглобу, варіанти будови та вікові відмінності, які сворюють складнощі в діагностиці, Скальський Л. В., Величко Я. І., Карабин І. І. (2013)
Бабуркина Е. П. - Рентгенологическая диагностика менискогенного синдрома, обусловленного наследственной предрасположенностью (2013)
Іванкова В. С. - Сучасні технології високоенергетичної брахітерапії у променевому лікуванні раку шийки матки, Хруленко Т. В., Шевченко Г. М., Барановська Л. М., Хруленко Л. Т., Гореліна Г. Л., Палій М. І., Нестеренко Т. М., Магдич І. П., Галяс Г. В. (2013)
Соколов В. Н. - Рентгено-томографическая картина лимфопролиферативных заболеваний, Овчаренко Е. П., Рожковская Г. М., Дорофеева Т. К., Цвиговский В. М., Анищенко Л. В., Ситникова Е. С., Стасюк Ю. В., Мудрова А. И., Костов Е. Ю. (2013)
Медведев В. Е. - Методы интервенционной радиологии в диагностике и лечении больных обтурационной желтухой опухолевого генеза, Яцишин М. В., Негря Е. В. (2013)
Ткаченко М. М. - Удосконалення служби променевої діагностики на догоспітальному етапі, Морозова Н. Л. (2013)
Спузяк М. І. - Трирічний досвід проведення курсів української школи безперервної післядипломної освіти в радіології, Шармазанова О. П. (2013)
Медведєв В. Є. - Зауваження стосовно типового положення про безперервний професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та медичних університетів України, Мечев Д. С., Бабій Я. С., Краснов В. В. (2013)
Мирошниченко С. И. - Реализация томосинтеза на рентгенографическом комплексе с линейной томографией, Мотолыга А. В., Невгасимый А. А., Сенчуров С. П. (2013)
Вітаємо Мечева Дмитра Сергійовича (2013)
Тези доповідей Національного форума з міжнародною участю "Радіологія в Україні" (2013)
Нові книги (2013)
Аблязова Е. З. - Світовий досвід оподаткування нерухомості (2013)
Агафоненко О. Ю. - Пізнання природи регіону як економічної системи (2013)
Амєт-устаєва Д. М. - Використання платіжної системи мережі Інтернет у фінансових розрахунках на підприємствах туристичної галузі (2013)
Артем’єв Б. В. - Основні аспекти аналізу cтруктурних елементів економічного потенціалу підприємства (2013)
Артищук І. В. - Оцінка та прогнозування впливу ризиків на стабільність функціонування торговельного підприємства (2013)
Афанас’єва І. І. - Формування облікової політики підприємства: теорія і практика (2013)
Афанас’єва О. Є. - Визначення фінансового результату: вітчизняна та зарубіжна практика (2013)
Березюк С. В. - Особливості регулювання діяльності державних службовців в Україні, Фіщук Н. Ю. (2013)
Бєлоусова К. О. - Індикаторна оцінка ресурсного потенціалу розвитку підприємства (2013)
Боднар А. В. - Динамика системы коммуникаций на предприятиях финансовых посредниках (2013)
Бодрецький М. В. - Забезпечення стійкості банківської системи (2013)
Бойко Е. Н. - Современное состояние развития моногородов (мировой опыт) (2013)
Больботенко І. В. - Економичні інтереси як об’єкт економічної безпеки суб’єктів аудиторської діяльності (2013)
Бонарев В. В. - Теоретико-методологічні основи організації обліку трансакційних витрат на підприємстві (2013)
Брайловський І. А. - Аналіз підходів до класифікації моделей державно-приватного партнерства (2013)
Точилін В. О. - Стан та напрями розвитку внутрішнього ринку металопродукції України, Венгер В. В. (2013)
Волохова Л. Ф. - Статистичне оцінювання соціальної напруги на ринку праці в Україні, Євсєєнко О. Ф. (2013)
Ганжуренко І. В. - Сучасний стан і розвиток рибопродуктового підкомплексу України та світу (2013)
Ганусич В. О. - Стадії кругообігу капіталу, вкладеного в основні засоби (2013)
Голович Н. М. - Методика аналізу та оцінки рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Горбачук В. М. - Шляхи подолання ринкових недосконалостей у галузі телекомунікацій (2013)
Городиська Н. А. - Метод оцінювання потенціалу інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств (2013)
Горохова О. І. - Механізм управління кризовими ситуаціями промислового підприємства (2013)
Гречко Т. А. - Ризик інвестиційного проекту як величина можливих втрат (2013)
Грудзевич І. Т. - Недержавне пенсійне забезпечення: проблеми і перспективи (2013)
Гудима Р. Р. - Світовий досвід використання дієвих механізмів для ефективного функціонування транспортної інфраструктури прикордонного регіону (2013)
Гуменюк І. М. - Фінансові потоки агроформувань та управління ними (2013)
Данилюк В. О. - Боргова політика держави: поняття, види, особливості реалізації (2013)
Деркач К. І. - Суть та проблеми становлення транскордонної трудової міграції (2013)
Джеджула В. В. - Енергетичний аудит як засіб забезпечення ефективності енергоспоживання промислових підприємств (2013)
Дулиба Н. Г. - Типові методи формування холдингових структур в Україні та за кордоном (2013)
Дяченко Б. І. - Генезис розвитку науково-кадрового та науково-технічного потенціалу, Король М. М. (2013)
Євтушенко Н. О. - Важливість стратегічного аналізу як чиннику успіху у довгостроковій перспективі, Черкащенко А. С. (2013)
Єпіфанова І. Ю. - Ефекти інноваційної діяльності вітчизняних підприємств (2013)
Єрмішова С. В. - Теоретичні положення системи державного фінансового контролю (2013)
Жебчук Р. Л. - Бюджетний потенціал та його місце в процесі бюджетного планування (2013)
Жежуха В. Й. - Система діагностики інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств (2013)
Жук О. П. - Кластерний підхід у процесі оптимізації системи освіти України, Дроздовська Л. О. (2013)
Крапівницька С. М. - Розвиток системи управління витратами підприємства, Зарукевич М. В. (2013)
Зосимова Ж. С. - Зарубіжний досвід менеджменту зовнішньоекономічної діяльності і можливість застосування в Україні (2013)
Ильченко М. А. - Калькулирование расходов на предприятиях ресторанного бизнеса: учетный аспект (2013)
Наші автори (2013)
Ковбасюк Ю. - Наука державного управління в умовах системних державно-управлінських реформ і суспільних трансформацій (2012)
Войтович Р. - Глобалізація як універсальна форма історичної динаміки перехідних суспільств (2012)
Матвєєва Л. - Періодизація виконання Верховною Радою УРСР контрольної функції: радянська доба, Пашко Л. (2012)
Мороз В. - Застосування наукового інструментарію інституціоналізму в межах науки державного управління: теоретико-методологічний аспект (2012)
Олійник О. - Традиції врядування у національному державотворенні: міфи й реальність (2012)
Сельський А. - Концепція стратегічного управління в управлінській діяльності (2012)
Суший О. - Психосоціальна культура як практика і механізм розвитку суспільно-владних відносин (2012)
Надоша О. - Теоретико-методологічний аналіз державного управління в умовах сталого розвитку (2012)
Рачинський А. - Політико-управлінська еліта в перехідних суспільствах: особливості становлення та розвитку (2012)
Сіцінський А. - Концептуальні засади розробки Національної стратегії формування Президентського кадрового резерву сектору безпеки України, Петросова О. (2012)
Карлова В. - Національна еліта як суб'єкт державотворення: український досвід (2012)
Семенченко А. - Вимірювальна система розвитку інформаційного суспільства та електронного врядування: інструмент формування й реалізації державної політики і протидії корупції, Журавльов А. (2012)
Оржель О. - Європейська політика згуртування 2007-2013 років: вироблення та впровадження на національному рівні (2012)
Сіцінська М. - Цивільний контроль у системі державного управління сектором безпеки та можливі негативні наслідки його відсутності (2012)
Клименко Н. - Окремі аспекти відповідальності за порушення бюджетного законодавства в Україні (2012)
Руднєва В. - Публічна дипломатія: теоретичні основи застосування нової інформаційно-комунікаційної технології в державному управлінні (2012)
Шульга В. - Становлення та розвиток державного регулювання трансплантації в Україні (2012)
Амосов О. - Підконтрольність Національного банку України та центральних банків зарубіжжя, Коваленко М. (2012)
Балдич Н. - Роль саморегулівних організацій у зменшенні інформаційної асиметрії фінансових ринків (2012)
Сафронова О. - Ризики реалізації державної приватизаційної політики в сучасних умовах України (2012)
Соколова О. - Амортизаційна політика в системі антикризового регулювання економіки (2012)
Лобас І. - Зарубіжний досвід державної підтримки венчурного інвестування інноваційної діяльності (2012)
Гарькавий І. - Управління містообслуговуючою сферою:моделювання та технологічне забезпечення (2012)
Колтун В. - Організація взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими органами виконавчої влади у сфері надання муніципальних послуг (2012)
Лозовицький О. - Виборча система як імператив дієвості сучасного державотворення (2012)
Мельниченко В. - Забезпечення конституційності процесу реформування міжпоселенських територіальних утворень (2012)
Крейденко В. - Розподіл управлінських функцій між Президентом України та Кабінетом Міністрів України в контексті адміністративної реформи (2012)
Сибіга І. - Форми та методи впливу неурядових організацій на прийняття державно-владних рішень (2012)
Солоненко І. - Розвиток діяльності місцевих органів влади у сфері охорони здоров'я на рівні адміністративного району, Солоненко Н., Торбас О. (2012)
Купрійчук В. - Українська преса 1917-1920 років як джерело вивчення державотворчих процесів гуманітарного розвитку в добу національної революції (2012)
Петроє О. - Концептуалізація ідей соціального діалогу в зарубіжній суспільній думці (2012)
Шульга Н. - Законодавче забезпечення і чинники, що впливають на стан сучасної освітньої політики в Україні (2012)
Холодок В. - Довірче управління об'єктами історико-культурної та природної спадщини: зарубіжний досвід (2012)
Коваль В. - Єдність мети, завдань та принципів державного управління у сфері розвитку поліетнічності (2012)
Кравчук І. - Визначення "спроможності проводити оцінювання" ("evaluation capacity") у державному управлінні (2012)
Попович Н. - Аргументативні аспекти стратегій комунікативної взаємодії (2012)
Шевцов О. - Технологічні аспекти впровадження концепції сервіс-орієнтованої архітектури у сфері державних електронних послуг (2012)
Ільчук О. О. - Перспективи зростання інвестиційної привабливості регіону в умовах модернізації економіки (2013)
Карнаушенко А. С. - Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Катан Л. І. - Еколого-економічні засади фінансового забезпечення раціонального використання агроландшафтів України (2013)
Квятковська Л. А. - Проблеми формування інвестиційного клімату України, Волкова Ю. В., Бурська М. В. (2013)
Кириченко Н. В. - Генезис наукових поглядів на сутність інновацій у діяльності аграрних підприємств (2013)
Кінах Н. В. - Стратегія розвитку інфраструктури зернового ринку Волинської області (2013)
Кірей О. С. - Оприбуткування необоротних активів, які перебували у приватній власності підприємця до започаткування бізнесу (2013)
Коваль В. Ю. - Суть та призначення регіональної банківської системи (2013)
Козлова В. Я. - Инновации экологически устойчивого развития в контексте международного опыта (2013)
Комар Т.В. - Еволюція поглядів на сутність та природу походження інфляції (2013)
Корзаченко О. Ю. - Удосконалення адміністрування податку на додану вартість в Україні (2013)
Котлубай В. О. - Удосконалення тарифної політики на морському транспорті, Хаймінова Ю. В., Старник Н. Ю. (2013)
Краківський Ю. С. - Особливості системи страхових послуг для суб`єктів аграрної сфери (2013)
Красноштан О. М. - Публічно-приватне партнерство як інструмент фінансування розвитку транспортної системи (2013)
Кубік В. Д. - Проблеми обліку доходів на підприємстві у світлі застосування національних і міжнародних стандартів обліку (2013)
Кудріна О. Ю. - Дослідження стратегічних змін у структурі промислового потенціалу регіонів (2013)
Кузнецов В. Г. - Стратегические альянсы как фактор повышения конкурентоспособности металлургической отрасли Украины, Шаповалова В. С. (2013)
Кульга А. А. - Информационная система поддержки принятия решений в управлении инновационным потенциалом металлургического предприятия (2013)
Курносова-Юркова О. А. - Современные методы управления логистическими бизнес-процессами на предприятиях (2013)
Кухар М. Ф. - Теоретичні підходи щодо визначення сутності економічної безпеки підприємства (2013)
Лактионова А. А. - Анализ взаимосвязи внутренних факторов стоимости финансовых ресурсов и структуры финансирования субъектов хозяйствования, Закорко М. В. (2013)
Левітан І. А. - Концептуальні засади стратегічного контролю маркетингу (2013)
Люльчак З. С. - Транспортне забезпечення та обслуговування на підприємствах роздрібної торгівлі, Ізьо О. О. (2013)
Ляшенко С. І. - Облікова політика торговельних підприємств для цілей управління (2013)
Лященко О. В. - Методи активізації регіональної інноваційної політики (2013)
Мазур О. Є. - Розширення предметно-змістовного трактування підприємництва в роздрібній торгівлі: інтегрально-функціональний підхід (2013)
Макєєва О. А. - Необхідність використання переваг сучасного етапу глобалізації для підвищення конкурентоспроможності України (2013)
Маменко О. О. - Ефективність переробки зерна в АПК в Полтавській області (2013)
Маслюк О. В. - Ресурсний підхід в управлінні економічною стійкістю машинобудівного підприємства (2013)
Матвіїшин Є. Г. - Порівняння економічного розвитку регіонів України на основі бенчмаркінгу (на прикладі Львівської області) (2013)
Медвідь В. Ю. - Систематизація концептуальних підходів до визначення сутності регіону (2013)
Чумак О. В. - Модель обліку витрат на організацію страхової справи: стан та вдосконалення, Мельничук І. І. (2013)
Міщук О. В. - Теоретичні аспекти формування моделей економічного розвитку (2013)
Мосійчук І. В. - Основні напрями вдосконалення системи управління відтворенням кадрового потенціалу соціальної сфери (2013)
Музичка О. М. - Особливості та пріоритети розвитку кооперативної бізнес-моделі банку (2013)
Науменко Ж. Г. - Аналіз оцінок ендогенних та екзогенних диспропорцій на рівні регіону (2013)
Новак У. П. - Інвестиційна складова екологізації національної економіки, Мандрик В. О. (2013)
Огданський К. М. - Сучасне розуміння процесу соціальної динаміки і її складових (2013)
Олійник А. В. - Проблемні банки та методи їх врегулювання в механізмі протидії банкрутству (2013)
Омельчук А. О. - Суть та значення цільових програм в управлінні національним господарством (2013)
Омельяненко В. А. - Аналіз можливостей розвитку галузевих екосистем інновацій (на прикладі космічного приладобудування) (2013)
Наші автори (2013)
Осипчук М. Д. - Тенденції та особливості нетарифного регулювання міжнародної торгівлі в сучасних умовах (2013)
Пантєлєєва Н. М. - Методологія та практика оцінки ефективності діяльності банків (2013)
Панченко О. В. - Маркетингові комунікації в умовах розвитку концепції маркетингу відносин (2013)
Пастушенко О. О. - Закордонний досвід нестандартних форм зайнятості у сфері соціально-трудових відносин (2013)
Пецкович М. Д. - Система поточного контролювання кадрового забезпечення підприємства (2013)
Пішеніна Т. І. - Економічні аспекти удосконалення системи розвитку освіти (2013)
Пожарицька І. М. - Процесний підхід в аудиторської діяльності (2013)
Пойта І. О. - Аналіз системи управління розвитком ринку послуг України (2013)
Полиця А. О. - Створення системи мотивації професійного розвитку персоналу підприємств, Швець І. Б. (2013)
Попкова О. О. - Методика обліку витрат на оплату праці на будівельному підприємстві згідно з П(С)БО (2013)
Постоленко Ю. П. - Удосконалення бюджетного процесу на різних рівнях економічної системи (2013)
Правдивцев П. А. - Сучасний стан трансформаційних процесів в економіці України (2013)
Разінькова М. Ю. - Форми та методи активізації інноваційної діяльності машинобудівного підприємства, Гриньова В. М. (2013)
Редина Е. В. - Основные положения по защите украинских моряков, Романенко К. М. (2013)
Резнікова О. С. - Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень у контролінгу (2013)
Ремига Ю. С. - Формування методики нейтралізації ризиків в діяльності транспортно-експедиторських підприємств (2013)
Руженська Т. М. - Фінансове забезпечення модернізації підприємств електроенергетики України (2013)
Савченко Т. Г. - Кредитно-інвестиційне забезпечення інноваційної активності підприємств регіону (2013)
Савчук О. П. - Когнітивне моделювання як інструмент дослідження народжуваності (2013)
Святаш С. В. - Рейтингування як інноваційний інструмент оцінки кредитоспроможності підприємства, Погоріла І. І. (2013)
Соколовський Є. А. - Модернізація системи іпотечного кредитування в контексті гарантування фінансової безпеки України (2013)
Сорочан Д. В. - Роль маркетингових досліджень "Mystery Shoppіng" у підтримці лояльності покупців в роздрібних магазинах самообслуговування (2013)
Сподарева О. Г. - Особливості функціонування системи медичного страхування у провідних країнах світу (2013)
Стельмашенко О. В. - Комплексна система стратегічного управління персоналом підприємства (2013)
Сосновская О. А. - Прогнозирование уровня управления гибкостью ресурсного потенциала страховых компаний в Украине, Терещенко Э. Ю. (2013)
Тітаренко Г. Б. - Формування стратегії інноваційного розвитку України (2013)
Титаренко Л. М. - Структурні зрушення національної економіки в умовах євроінтеграції (2013)
Томашевська О. Ю. - Економічний інструментарій ефективного водозабезпечення суб’єктів господарювання (2013)
Трішкіна Н. І. - Сутність торговельного посередництва у системі маркетингу (2013)
Усатюк Т. М. - Россия в структуре ВТО: влияние внешних факторов на развитие российской экономики и на ее дальнейшие перспективы, Корольков В. Е. (2013)
Фураева Н. В. - Аспекты сбалансированной модели мотивации менеджеров отдела сбыта (2013)
Хобта В. М. - Підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства на основі аутсорсингу, Кондратова А. І. (2013)
Холод В. В. - Оцінка конкурентних ризиків у системі стратегічного маркетингового управління ризиками (2013)
Царук А. Ю. - Теоретико-методичні засади оцінки економічної ефективності природоохоронної діяльності залізорудних гірничозбагачувальних підприємств (2013)
Цибульська Е. І. - Формування механізму інституціональної адаптації економічної системи перехідного типу (2013)
Чобіток В. І. - Ефективність формування та використання кадрового потенціалу на вітчизняних промислових підприємствах (2013)
Чумак Л. Ф. - Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства (2013)
Шилова Л. І. - Аналіз і моделювання тенденцій розвитку інвестиційної діяльності, Золотухіна В. Б. (2013)
Штуца В. М. - Проблеми розвитку фондового ринку в Україні (2013)
Юрій Е. О. - Санація як система заходів оздоровлення підприємства (2013)
Яцентюк С. В. - Формування ідентичності та іміджу бренду у процесі його позиціонування (2013)
Наші автори (2013)
Колонка головного редактора (2013)
Шкаредных В. Ю. - Роль современных методов лучевой диагностики в выявлении венозных инфарктов головного мозга, Ростовцева Л. Ю. (2013)
Романко Н. М. - Можливості МСКТ-ангіографії судин головного мозку у пацієнтів із гіпертонічною хворобою (2013)
Рейті А. - Особливості комплексної діагностики дрібновогнищевих уражень щитоподібної залози, Вітюк Н. В., Медведєв В. Є., Яцишин М. В., Старушок У. О. (2013)
Лаврук Х. З. - Ефективність ультразвукового обстеження при діагностиці запальних процесів м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки, Дудій П. Ф., Івасів А. П., Витвицький З. Я. (2013)
Мальчугина Е. Л. - Возможности планарной маммосцинтиграфии по методу BSGI в ранней диагностике рака молочной железы, Диомидова В. Н. (2013)
Бортний М. О. - Діагностика дисфункції та змін гемодинаміки правого шлуночка у хворих на інфаркт міокарда за даними променевих методів дослідження (сучасний погляд на проблему), Шармазанова О. П. (2013)
Вакуленко И. П. - Степень стеноза и особенности кровотока во внутренних сонных артериях в зависимости от фракции выброса у больных ишемическим инсультом мозга при ишемической болезни сердца, Джемая Ахмед, Палкина А. А., Винников С. Ю., Шульженко Н. А. (2013)
Вакуленко И. П. - Ультразвуковой анализ структурных особенностей стеноокклюзирующих поражений общих сонных артерий у больных ишемической болезнью сердца и ишемическим инсультом мозга, Джемая Ахмед, Палкина А. А., Винников С. Ю., Шульженко Н. А. (2013)
Вакуленко И. П. - Характеристика кровотока в позвоночных артериях при ишемическом инсульте мозга и ишемической болезни сердца, Джемая Ахмед, Палкина А. А., Винников С. Ю., Шульженко Н. А. (2013)
Федунків Н. О. - Розпізнавання тромбоемболії легеневої артерії за допомогою сучасних методів променевої діагностики (2013)
Авдосьев Ю. В. - Методы интервенционной радиологии в комплексном лечении различных заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны, осложненных механической желтухой (2013)
Припа В. М. - Роль рентгенологических методов исследования в диагностике дуоденальных язв на фоне хронических моторно-эвакуаторных нарушений двенадцатиперстной кишки, Хотиняну В. Т., Дынга В. П. (2013)
Самарин А. Г. - Применение эластографии сдвиговой волной в комплексной диагностике хронического панкреатита, Бабочкин А. Б. (2013)
Клецко І. Я. - Особливості радіологічного забезпечення ендоскопічних черезпапілярних втручань в аспекті профілактики інтра- та післяопераційних ускладнень, Кушнірук О. І., Іванів Ю. А., Сало В. М., Погорецький Р. М. (2013)
Черняева Ю. В. - Роль ультразвуковой визуализации в лечении миомы матки методом эмболизации маточных артерий у пациенток с планируемой беременностью (2013)
Вершиніна Д. В. - Клініко-променеві паралелі у пацієнтів із раннім ревматоїдним артритом (РРА), Рижик В. М., Михальченко О. М., Дудій П. Ф., Витвицький З. Я. (2013)
Кондрашова І. А. - Актуальні питання клініко-рентгенологічної діагностики HALLUX VALGUS та поперекової плоскостопості, Давлєтова Н. О. (2013)
Спузяк М. І. - Ефективність консервативного лікування дисплазії кульшових суглобів у дітей раннього віку за даними рентгенографії, Шармазанова О. П., Лисенко Н. С., Лопіна Т. О., Корольков О. І., Оніщенко О. В. (2013)
Шаповалова В. В. - Oсобливості рентгенологічної картини ускладнень штучної вентиляції легень у недоношених новонароджених, Спузяк М. І., Крамний І. О., Вороньжев І. О. (2013)
Чернова О. Н. - Случай продолжительного наблюдения пациентки с туберозным склерозом и трудности диагностики, Важенин А. В., Суханов В. А., Решетова Т. А. (2013)
Овсієнко О. В. - Дозиметричні інструменти та методики IMRT у променевій терапії (огляд), Будник М. М. (2013)
Соколовська М. В. - Oсобливості планування та променевого лікування раку гортані І-ІІ стадій на лінійному прискорювачі (2013)
Сенченко О. В. - Оценка диагностической ценности ультразвукового исследования. Взгляд с позиций доказательной медицины, Зубов А. Д. (2013)
Коваленко Ю. Н. - Практические аспекты обеспечения качества и безопасности рентгенологических исследований, Балашов С. В. (2013)
Ипатов А. В. - Медико-социальная экспертиза и лучевая диагностика, Шармазанова Е. П., Мирончук Л. В., Ханюкова И. Я. (2013)
Обеснюк В. Ф. - Биномиальная регрессия в оценках пожизненного радиационного риска (2013)
Вітаємо Каменецького Михайла Соломоновича (2013)
Пам’яті професора Спузяка Михайло Івановича (2013)
Правила для авторів (2013)
Наукові матеріали конференції з міжнародною участю "Радіологічні читання" (Одеса, 25-27 вересня 2013 р.) (2013)
Нові книги (2013)
Contents (2013)
Мінченко О. Г. - Стрес ендоплазматичного ретикулума, його сенсорно-сигнальні системи та роль у регуляції експресії генів за злоякісного росту і гіпоксії, Харькова А. П., Бакалець Т. В., Кривдюк І. В. (2013)
Гудзенко О. В. - Субстратна специфічність α-L-рамнозидаз Cryptococcus albidus і Eupenicillium erubescens, Варбанець Л. Д. (2013)
Котлярова А. Б. - ІР3-чутливі Са2+-канали ендоплазматичного ретикулума секреторних клітин зовнішньоорбітальної сльозової залози щура, Манько В. В. (2013)
Акопова О. В. - Влияние Ca2+-индуцированного открывания циклоспоринчувствительной поры на потребление кислорода и функциoнальное состояние митохондрий печени крыс, Носарь В. И., Маньковская И. Н., Сагач В. Ф. (2013)
Семчишин Г. М. - Дефекти антиоксидантного захисту посилюють токсичний вплив гліоксалю на дріжджі Saccharomyces cerevisiae (2013)
Ровенко Б. М. - Обмеження вмісту вуглеводів у дієті личинок спричинює оксидативний стрес у дорослих комах Drosophila melanogaster, Лущак В. І., Лущак О. В. (2013)
Tanchuk V. Yu. - Analysis of conformational flexibility of loop 110-120 of protein tyrosine phosphatase 1B, Tanin V. O., Vovk A. I. (2013)
Галкін О. Ю. - Одержання та дослідження властивостей нових моноклональних антитіл до IgЕ людини, Савченко А. А., Нікітіна К. І., Дуган О. М. (2013)
Онопченко О. В. - Вплив N-стеароїлетаноламіну на активність ензимів антиоксидантного захисту, вміст продуктів ПОЛ і нітрит-аніона в плазмі крові та печінці щурів з індукованою інсулінорезистентністю, Косякова Г. В., Горідько Т. М., Бердишев А. Г., Мегедь О. Ф., Гула Н. М. (2013)
Ґудзь Є. А. - Антитоксичні та антиоксидантні ефекти N-стеароїлетаноламіну в складі нанокомпозитного комплексу з доксорубіцином в органах мишей з карциномою Льюїс, Гула Н. М., Горідько Т. М., Башта Ю. М., Воєйков А. І., Бердишев А. Г., Косякова Г. В., Панчук Р. Р., Стойка Р. С., Рябцева А. О., Заіченко О. С. (2013)
Якубець О. І. - Особливості аргіназного та NO-синтазного шляхів метаболізму L-аргініну в лімфоцитах периферичної крові хворих на рак яєчника, Фафула Р. В., Воробець Д. З., Воробець З. Д. (2013)
Дворщенко К. О. - Вплив окисного стресу на рівень експресії генів TGFB1 і HGF у печінці щурів в умовах тривалої шлункової гіпохлоргідрії та за введення мультипробіотика Симбітер, Берник О. О., Драницина А. С., Сенін С. А., Остапченко Л. І. (2013)
Привроцька І. Б. - Окислювальний стрес у лейкоцитах крові, про/антиоксидантний статус та жирнокислотний склад ліпідів підшлункової залози за експериментального гострого панкреатиту в щурів, Кучмеровська Т. М. (2013)
Пасічна Е. П. - Використання вітамінів для корекції функціонального стану цитохром Р450-залежних систем в умовах експериментального алергічного енцефаломієліту, Донченко Г. В., Бурлака А. П., Недзвецький В. С., Сидорик Є. П., Ганусевич І. І., Делеменчук Н. В. (2013)
Григор’єва М. В. - Кінетичні закономірності вивільнення фолієвої кислоти з поліуретанових носіїв різної структури (2013)
Недошитко Х. Ю. - Зміни прооксидантно-антиоксидантної системи печінки щурів за дії етилового спирту та тетрацикліну (2013)
Zadyra S. V. - Seasonal dynamics of products of lipid peroxidation in liver of bank vole (Myodes glareolus) under conditions of environmental pollution by heavy metals, Lukashov D. V. (2013)
Цивінська М. В. - Ідентифікація складників молочного соку гриба Lactarius pergamenus (Fr.)Fr за допомогою газорідинної хроматографії/мас-спектрометрії, Панчак Л. В., Стойка Р. С., Антонюк В. О. (2013)
Карахим С. A. - Математическое моделирование кальциевого гомеостаза в гладкомышечных клетках в условиях модуляции активности кальциевого насоса плазматической мембраны, Горчев В. Ф., Жук П. Ф., Костерин С. A. (2013)
Grytsay V. I. - Self-organization and fractality in a metabolic processes of the krebs cycle, Musatenko I. V. (2013)
Данилова В. М. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1991–1992 рр., Виноградова Р. П. (2013)
Завьялов В. П. - Слово об учителе (К 100-летию со дня рождения чл.-кор. НАН Украины Г. В. Троицкого) (2013)
Костерін С. О. - Міжнародна наукова конференція "Біохімія і біотехнологія – сучасній медицині", Данилова В. М. (2013)
Contents (2013)
Cлово від головного редактора (2013)
Huanming Yang - "A man of Four" - Mr. Komisarenko in My Eyes, Ph.D. Ph.D. (2013)
Арчаков А. И. - Хромосомоцентричный подход к преодолению трудностей в реализации международного проекта "Протеом человека", Згода В. Г., Копылов А. Т., Нарыжный С. Н., Чернобровкин А. Л., Пономаренко Е. А., Лисица А. В. (2013)
Ткачук В. А. - Роль мультидоменной структуры урокиназы в регуляции роста и ремоделирования сосудов, Плеханова О. С., Белоглазова И. Б., Парфенова Е. В. (2013)
Skorokhod O. - Identification of Tudor domain containing 7 protein as a novel partner and a substrate for ribosomal protein S6 kinases – S6K1 and S6K2, Panasyuk G., Nemazanyy I., Gout I., Filonenko V. (2013)
Киселев О. И. - Иммуносупрессия при беременности и риски при вирусных инфекциях (2013)
Pearson G. S. - The vital importance of providing sound scientific advice to policy makers in government (2013)
Novossiolova T. - The creation of a contagious H5N1 influenza virus: implications for the education of life scientists, Minehata M., Dando M. (2013)
Lishko V. K. - A novel mechanism controlling the growth of hemostatic thrombi, Yermolenko I. S., Podolnikova N. P., Ugarova T. P. (2013)
Komisarenko S. V. - Calixarene methylene bisphosphonic acids as promising effectors of biochemical processes, Kosterin S. O., Lugovskoy E. V., Kalchenko V. I. (2013)
Burdyga T. - Seeing is believing! Live confocal imaging of microvascular networks in situ: morphology, Ca2+ signalling and tone, Borysova L. (2013)
Skok M. V. - Nicotinic acetylcholine receptors: specific antibodies and functions in humoral immunity, Koval L. M., Lykhmus O. Yu., Kalashnyk O. M., Gergalova G. L., Komisarenko S. V. (2013)
Lebedev T. D. - Specific silencing of leukemic oncogenes using RNA-interference approach, Spirin P. V., Orlova N. N., Gornostaeva A. S., Stocking C., Prassolov V. S. (2013)
Halytskiy V. A. - Non-coding RNAs and epigenome: de novo DNA methylation, allelic exclusion and X-inactivation, Komisarenko S. V. (2013)
Sibirny A. A. - Sensing and signaling for peroxisome autophagic degradation (pexophagy) in yeasts (2013)
Bilyy R. - Sweet taste of cell death: role of carbohydrate recognition systems, Stoika R. (2013)
Саатов Т. С. - Биологические эффекты гормонов щитовидной железы, Абдувалиев А. А. (2013)
Drobot L. B. - Reactive oxygen species in signal transduction, Samoylenko A. A., Vorotnikov A. V., Tyurin-Kuzmin P. A., Bazalii A. V., Kietzmann T., Tkachuk V. A., Komisarenko S. V. (2013)
Титул, зміст (2013)
Пирог Т. П. - Влияние Cu2+ на синтез поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus ІМВ-7241 и Rhodococcus erythropolis IMВ Aс-5017, Конон А. Д., Софилканич А. П., Шевчук Т. А., Парфенюк С. А. (2013)
Головач Т. Н. - Влияние криоконсервации и лиофилизации на синтез екзополисахарида и жизнеспособность Хantomonas campestris pv. campestris ІМВ В-7001, Грома Л. И. (2013)
Огірчук К. С. - Антагоністичні властивості молочнокислих бактерій виділених від жінок практично здорових і хворих на остеопороз, Ковавленко Н.К., Полтавська О.А. (2013)
Грицай Р. В. - Моносахаридний склад ліпополісахаридів Ralstonia solanacearum, Броварська О. С., Варбанець Л. Д. (2013)
Паренюк О. Ю. - Якісний склад домінуючих форм мікроорганізмів, виділених із забруднених радіонуклідами ґрунтів, та їх здатність до акумуляції 137Сs, Мошинець О. В., Титова Л. В., Левчук С. Є. (2013)
Коптева Ж.. П. - Влияние липолитической и каталазной активности гетеротрофных бактерий на физикомеханические свойства покрытия Поликен 980-25, Занина В. В., Борецкая М. А., Коптева А. Е , Козлова И. А. (2013)
Кадырова Г. Х. - Идентификация цианобактерий рода Аnabaena,выделенных из ризосферы хлопчатника, Коробкова Е. С. (2013)
Курченко И. Н. - Использование источников углерода штаммами Fusarium poae (Peck) Wollenw.разных трофических групп, Василевская A. И., Артышкова Л. В., Наконечная Л. Т., Юрьева Е. М. (2013)
Какарека Н. Н. - Получение иммунодиагностикумов на основе штаммов фитовирусов, Волков Ю. Г., Козловская З. Н., Плешакова Т. И. (2013)
Балко А. Б. - Оптимизация условий индукции бактериоцинов Рseudomonas aeruginosa, Видасов В. В., Авдеева Л. В. (2013)
Алфавітний покажник статей, надрукованих в "Мікробіологічному журналі" №1-6, Том 74, 2012 року (2013)
Колонка головного редактора (2010)
Серова Н. С. - Цифровая объемная томография в стоматологической имплантологии (2010)
Коваль Г. Ю. - Особливості променевих проявів менінгіом (рентген, КТ, МРТ дослідження), Грабовецький С. А. (2010)
Соколов В. Н. - Трехмерная реконструкция и виртуальная эндоскопия злокачественных опухолей гортаноглотки и гортани, Шавладзе 3. Н., Пилипюк Н. В., Евчев Ф. Д., Овчаренко Е. П., Мирза Е. Ю. (2010)
Синицын В. Е. - Компьютерно-томографическая ангиография: новое место в диагностике болезней сердца и коронарных артерій (2010)
Мершина Е. А. - Оценка ремоделирования левого желудочка в течение первого года после протезирования аортального клапана по данным эхокардиографии и магнитно-резонансной томографи, Синицын В. Е., Селявко Ю. А. (2010)
Пацкань И. И. - Возможности мультисрезовой компьютерной томографии в диагностике распространенных форм буллезной эмфиземы легких, Момот Н. В., Первак М. Б. (2010)
Вороньжев І. О. - Рентгенологічна характеристика крововиливу в легені у дітей раннього віку з гіпоксично-ішемічними та травматичними ураженнями ЦНС, Спузяк М. І., Крамний І. О. (2010)
Панченко О. В. - Особливості променевої діагностики переломів ребер (2010)
Солодянникова О. І. - Мамосцинтиграфія з 99mТС-метокси6ізобутилізонітрилом в прогнозуванні хіміорезистентності пухлини у хворих на рак молочної залози, Піперкова Є. Н., Войт Н. Ю., Скляр С. Ю., Джужа Д. О. (2010)
Терновой С. К. - Роль современных методов лучевой диагностики в оценке состояния силиконового имплантата и окружающих его тканей после увеличивающей маммопластики, Абдураимов А. Б. (2010)
Яцик В. І. - Ультразвукова діагностика хронічного панкреатиту, Медведєв В.Є. (2010)
Крадинов А. И. - Клинико-рентгенологические диагностические критерии острой кишечной непроходимости, Чемоданов Е.Б. (2010)
Іванкова В. С. - Можливості удосконалення поєднананої променевої терапії місцево поширених форм раку шийки матки, Храновська Н. М., Шевченко Г. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В. (2010)
Медведєв В. Є. - Ультразвуковое исследование в диагностике и выборе метода лечения при хроническом парапроктите, Яцишин М. В., Тараненко А. О., Злобенец С. О. (2010)
Коваленко Ю. Н. - Возможности клинического применения цифровой микрофокусной рентгенографии, Мирошниченко С. И., Балашов С. В., Миронова Ю. А., Потрахов Е. Н., Потрахов Н. Н., Грязнов А. Ю. (2010)
Первак М. Б. - Компетентностный подход в преподавании лучевой диагностики на додипломном этапе медицинского образования (2010)
Рогожин В. А. - Применение МСКТ при травмах головы (2010)
Новикова М. Н. - Изолированное повреждение селезенки при тупой травме живота: ультразвуковое исследование, Бабкина Т. М. (2010)
Бойко В. В. - Возможности лучевой диагностики химических ожогов пищевода и их ослонений, Шармазанова Е. П., Кравцова Е. А. (2010)
Алексей Иванович Крадинов (к 80-летию со дня рождения) (2010)
Володимиру Олексійовичу Рогожину — 60 років (2010)
Олександр Васильович Ковальский (2010)
Памяти Анатолия Ивановича Позмогова. К 90-летию со дня рождения (2010)
Процюк І. В. - Головні компоненти поділу державної влади (2012)
Жуган М. Г. - Конституційно-правове забезпечення відповідності законів та інших нормативно-правових актів Конституції України, Васильєва І. Г. (2012)
Марченко В. В. - Щодо сутності виконавчої влади (2012)
Процевський В. О. - Публічно-правовий характер правових приписів як умова досягнення необхідної поведінки суб’єктів трудових відносин (2012)
Пономаренко О. М. - Об актуальности и основных концептуальных подходах исследования места семейного права в системе права Украины (2012)
Таланов Ю. Ю. - Сурогатне материнство: морально-правові аспекти (2012)
Шабанов Р. І. - Питання правового регулювання зайнятості населення в світлі нового законодавства України (2012)
Спіцина Г. О. - Право іноземних працівників на працю (2012)
Коваленко О. О. - Щодо визначення факторів, що впливають на формування волі потенційних сторін трудового договору (2012)
Бойко А. К. - Щодо правовідносин із працевлаштування (2012)
Білоус С. Г. - Відносини професійної підготовки кадрів на виробництві (2012)
Яковець І. Ю. - Відмежування категорії "зловживання правом" від категорії "правопорушення" відносно трудових відносин (2012)
Новіков Д. О. - Правове регулювання праці осіб у сфері медичної діяльності за часів Київської Русі (2012)
Єрофєєнко Л. В. - Окремі питання оплати праці на залізничному транспорті (2012)
Даниліна Ю. С. - Соціальний діалог як засіб попередження конфліктів у сфері соціально-трудових відносин (2012)
Марченко В. В. - Щодо визначення поняття "переведення на іншу роботу" у трудовому праві України (2012)
Головань Т. Г. - Поняття та склад спеціальних податкових режимів: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Задихайло О. А. - Щодо визначення адміністративного договору в адміністративному праві України (2012)
Іванова Л. Ю. - Поняття та ознаки адміністративно-юрисдикційних актів органів внутрішніх справ України (2012)
Москаленко О. В. - Роль органів місцевого самоврядування у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні (2012)
Вєннікова В. В. - Проблеми розгляду та вирішення спорів у сфері соціального забезпечення (2012)
Шевченко Д. А. - Теоретико-правовий погляд на діяльність суду з реалізації принципу індивідуалізації покарання при призначенні покарань (2012)
Федоренко Д. М. - Вимагання: конкуренція норм частини і цілого (2012)
Чернозуб Л. В. - Деякі питання караності ухилення від відбування покарання (2012)
Арманов М. Г. - Окремі питання визначення вини у злочинах з формальним складом (2012)
Козак В. А. - Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (2012)
Плотнікова А. В. - Щодо розмежування примушування до заняття проституцією, до вступу в статевий зв’язок та зґвалтування (2012)
Півненко Л. В. - Належна організація взаємодії слідчого з органами дізнання в ході розслідування кримінальних справ (2012)
Нікіфорова С. М. - Особливості юридичної термінології в англійській мові (2012)
Яковлєв В. В. - Принцип взаємної вигоди у міжнародному економічному праві (2012)
Фоміна С. В. - Поняття та ознаки голосування як стадії виборчого процесу в зарубіжних країнах (2012)
Андрюшкова О. А. - Поняття та підстави обмеження цивільної дієздатності фізичної особи за законодавством України та зарубіжних країн (2012)
Ілляшова К. В. - Етимологія поняття "корисливий мотив": окремі питання (2012)
Відомості про авторів, вимоги до оформлення статті (2012)
Колонка шеф-редактора (2010)
Дудій П. Ф. - Спірально-комп'ютерно-томографічна оцінка стану кісткової тканини щелеп при генералізованому пародонтиті (2010)
Колотилов Н. Н. - Гистографический анализ компьютерных томограмм: дистрофически-деструктивные изменения пародонта больных генерализованным пародонтом, Терницкая Ю. П., Печковский К. Е. (2010)
Бубновська Л. М. - Прогностичне значення метаболічних співвідношень у тканині раку шлунка людини, визначених ЯМР-спектроскопією перхлорних екстрактів, Ковельська А. В., Болдескул І. Є., Олійніченко Г. П., Осинський С. П. (2010)
Миронова Е. В. - Радиоиммунологические методы в контролировании течения острого миелобластного Лейкоза, Мазур А. Г., Горяинова Н. В. (2010)
Лурин И. А. - Холесорбция в литотрипсии желчных конкрементов: информативность технологий Визуализации, Макаров Г. Г., Колотилов Н. Н., Варуск С. В. (2010)
Медведєв В. Є. - Ультразвукова діагностика хронічного панкреатиту, Яцик В. І., Остапенко Т. А. (2010)
Динник О. Б. - Випадок трансабдомінальної ультразвукової діагностики раку тонкої кишки, Опарін С. О., Жайворонок М. М., Кисельов Ю. О. (2010)
Макомела Н. М. - Идиопатическая симметричная энцефальная кальцификация (2010)
Волик Н. К. - Плацентарная недостаточность, Вдовиченко Ю. П., Бабкина Т. М., Дыкан И. Н. (2010)
Дыкан И. Н. - Педиатрическая радиология. Кризис или контролируемая ситуация?, Лукьянова И. С., Тарасюк Б. А., Гончар А. А. (2010)
Гончарук О. М. - Артеріовенозні мальформації та аневризми головного мозку. Клінічні прояви та методи сучасної променевої діагностики, Бабкіна Т. М. (2010)
Поспелов С. В. - Диагностические возможности туморотропного радиофармпрепарата 99mTc(V)-DMSA (Обзор литературы и результаты собственных исследований), Сатыр М. В., Кундин В. Ю., Миронова Е. В. (2010)
Джужа Д. А. - Паллиативная радионуклидная терапия костных метастазов, Саган Д. Л. (2010)
Дисертаційні роботи (2010)
Кунсткамера (2010)
Коротич О. Б. - Формування позитивного іміджу керівників державних інституцій (2012)
Єлагін В. П. - Гармонізація соціальних відносин суб’єктів соціальної держави на основі модифікації базових інститутів суспільства (2012)
Заблоцький В. В. - Політико-філософська рефлексія феномену української державності наприкінці ХІ – початку ХХ ст. (2012)
Непомнящій О. М. - Реалізація функцій організації і мотивації в управлінні житловою системою (2012)
Орлов М. М. - Принципи взаємодії регіональних органів виконавчої влади в сфері охорони правопорядку при ускладненні обстановки в регіоні (2012)
Орлов О. В. - Державне управління як процес розробки, фіксації і впровадження соціальних інновацій (2012)
Рогова О. Г. - Теоретичні засади державного управління у сфері охорони здоров’я (2012)
Сичова В. В. - Модель впливу інституту політичної опозиції на державне управління в Україні (1991 – 2012 рр.) (2012)
Степаненко С. В. - Соціальні трансформації: стратегічні підходи до формування і реалізації інноваційної політики України (2012)
Тамм А. Є. - Наукові підходи до вивчення сутності соціальної політики і її регіональних аспектів (2012)
Татаренко В. Б. - Реформи державного управління в Україні: організаційно-правові засади (2012)
Бажинова О. А. - Теоретичні засади комунікативної діяльності в сфері державного управління (2012)
Волощук В. А. - Проблемні питання реалізації парламентського контролю в Україні (2012)
Кохан А. І. - Вибір ефективного методу комунікації у процесі прийняття політико-управлінських рішень (2012)
Кулик Г. Ю. - Cтандартизація ризик-менеджменту: державно-управлінський аспект (2012)
Лемішко Б. Б. - Модель державного управління розвитком сімейної медицини на перехідний період (2012)
Матвєєва Л. О. - Нормативно-правове забезпечення виконання Парламентом України контролюючої функції (2012)
Юрченко Є. О. - Розвиток системи державного контролю у сфері будівництва в Україні (2012)
Куліш П. Ю. - Потенціал соціальних мереж Facebook та Twitter як сучасний метод електронної взаємодії влади та громадськості (2012)
Сурнін В. О. - Сучасний стан та перспективи вдосконалення виборчої системи в Україні (2012)
Майстро С. В. - Особливості основних конкурентних типів ринків сільськогосподарської продукції, Шевченко С. В. (2012)
Мельниченко О. А. - Концептуальні основи побудови механізмів державного регулювання розвитку ЖКГ, Ващенко В. О. (2012)
Жадан О. В. - Проблеми і протиріччя поширення глобалізаційних процесів у соціально-трудовій сфері (2012)
Кармінська-Бєлоброва М. В. - Шляхи вдосконалення державного податкового контролю (2012)
Коваленко М. М. - Банківський сектор та інноваційно-інвестиційна діяльність в Україні: від пригноблення до стимулювання (2012)
Коваль Г. В. - Принципи державної молодіжної політики в Україні (2012)
Ковальчук В. Г. - Впровадження державної гуманітарної політики в сучасних умовах (2012)
Корецький А. В. - Удосконалення економіко-правових основ відчуження земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб (2012)
Куліков А. І. - Засоби, методи і система формування партнерських відносин держави і бізнесу (2012)
Кучерук Т. Г. - Концептуальні засади формування інтеграційного механізму інноваційно орієнтованого економічного розвитку регіонів України у межах глобального простору (2012)
Мельников О. С. - Моделювання впливу початкової ціни конкурсних торгів на їх результати при здійсненні державних закупівель (2012)
Пархоменко О. С. - Вплив держави на формування дивідендної політики підприємств в Україні (2012)
Поспєлова Т. В. - Освіта в Україні в контексті людського розвитку та демократичного об’єднання суспільства, Халецький А. В. (2012)
Ревенко О. В. - Дослідження впливу інструментів податкової політики на розвиток регіональних фондових ринків в Україні, Ревенко Т. В., Гулій О. А. (2012)
Соболь Р. Г. - Сутність страхової діяльності в умовах трансформації ринку фінансових послуг (2012)
Янов В. В. - Індексація грошових доходів як державний механізм соціального захисту населення (2012)
Глуха В. В. - Удосконалення механізму державної інвестиційної підтримки проблемних регіонів (2012)
Грем’яцька К. А. - Напрями розвитку ринку нерухомості в Україні (2012)
Казюк Я. М. - Сучасний стан бюджетно-податкового законодавства в Україні (2012)
Калюга О. О. - Державне регулювання фондового ринку в Україні: проблеми і шляхи вирішення (2012)
Коваленко О. М. - Походження соціального аудиту як інструменту активізації соціальної відповідальності (2012)
Косенко А. В. - Інвестиційна складова у формуванні раціональної структури суспільного відтворення (2012)
Коротич А. А. - Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності (2012)
Попок А. А. - Механізми забезпечення державно-конфесійного діалогу в Україні, Решетніков Ю. Є. (2012)
Парсяк В. Н. - Реконструкція структури органів місцевого самоврядування міст, Ломоносов Д. А. (2012)
Меляков А. В. - Топонімічна політика органів місцевого самоврядування в Україні (2012)
Наконечний В. В. - Управлінська еліта великого міста (на прикладі депутатського корпусу Харківської міської ради) (2012)
Вишлова-Пилєва І. І. - Проблема ефективності у місцевому самоврядуванні (2012)
Деркач В. А. - Механізм розробки стратегії місцевого економічного розвитку (2012)
Оргієць О. М. - Розробка моделі комунізованих адміністративно-територіальних одиниць базового рівня в умовах етнонаціонального різноманіття (2012)
Хомич Л. В. - Реформування місцевих органів державної виконавчої влади в контексті адмінреформи: теоретичний аспект (2012)
Черкас О. Г. - Законодавча регламентація взаємодії Верховної Ради України з органами місцевого самоврядування (2012)
Ковенко О. Ю. - Адміністративна реформа як крок до створення успішних територіальних громад (2012)
Діуліна В. В. - Концептуальні засади соціокультурного розвитку державних службовців в контексті професійного становлення (2012)
Древаль Ю. Д. - До питання про особливості формування організаційної (адміністративної) культури (2012)
Клімушин П. С. - Єдина інформаційна інфраструктура консультування та підвищення кваліфікації державних службовців, Смаглюк Н. М. (2012)
Міненко В. Л. - Профорієнтація молоді як механізм формування свідомого професійного вибору (2012)
Дунаєв І. В. - Уточнення складових підсистем управління зовнішньоекономічним комплексом регіонів України (2012)
Черчатий О. І. - Реформування місцевого рівня управління в Російській Федерації (2012)
Шамраєва В. М. - Основи зовнішньополітичної концепції Президента США Б. Обами (2012)
Афонина Т. Н. - Формирование системы менеджмента качества в ВУЗах Российской Федерации, Кузьмина Л. В. (2012)
Волик С. В. - Міжнародні спортивні змагання в сучасних моделях формування та реалізації державної політики на регіональному рівні (2012)
Добрєва Н. Ф. - Правове забезпечення транскордонного співробітництва в Україні: проблеми та шляхи вирішення (2012)
Козир С. М. - Удосконалення міжнародних економічних відносин України на світовому ринку агропродовольчої продукції в сучасних геоекономічних умовах (2012)
Тітул (2013)
Прокопенко І. Ф. - Розвиток і модернізація ринку послуг вищої освіти в Україні (2013)
Гузенко Г. М. - Фінансові потоки як чинник цілісносної економічної системи, Шкодіна Л. Г. (2013)
Гуцан Т. Г. - Умови проживання як складова рівня життя населення та шляхи їх покращення в України (2013)
Поплавський М. В. - Динаміка регулювання інфляційних процесів на сучасному етапі розвитку економіки України (2013)
Радченко Л .П. - Диференціація доходів населення і проблеми сталого соціально-економічного розвитку (2013)
Сідельнікова В. К. - Соціальна політика України: стан та перспективи розвитку (2013)
Шиловцева Н. В. - Освітньо-професійна підготовка як фактор забезпечення конкурентоспроможності трудового потенціалу України (2013)
Антоненко К. В. - Інноваційна активність як фактор формування конкурентних переваг вітчизняних компаній на світовому ринку, Котлярова О. І. (2013)
Гончаров Д. О. - Інвестиційний клімат в Україні та напрями його покращення (2013)
Гузенко Г. М. - Інтелектуальний потенціал як основа формування економіки знань, Гайдученко Ю.О. (2013)
Олійник Ю. О. - Державна інноваційна політика в умовах економічної кризи (2013)
Соляр В. В. - Фінансові джерела розвитку нафтогазового комплексу в умовах ресурсоефективної стратегії (2013)
Стовбун Т. О. - Податкова система як фактор стимулювання інноваційної діяльності в Україні (2013)
Шелест О. Л. - Розвиток вітчизняного ринку облігацій внутрішньої державної позики в посткризовий період (2013)
Капінос Р. В. - Характерні риси процесу праці в колективних господарствах конфесійного типу (2013)
Слободчук М. С. - Напрями трансформації ринку праці України (2013)
Терно А. В. - Регулювання ринку інтелектуальної праці України: інституціональний підхід (2013)
Олійник О. В. - Агропромислові компанії України на ринку єврооблігацій, Сідельнікова І. В. (2013)
Сідельнікова І. В. - Аграрний сектор національної економіки: тенденції та перспективи розвитку в умовах глобалізації (2013)
Азізова К. М. - Визначення змісту та структури тренінгу з питань фінансового обліку у банках (2013)
Вєтров О. С. - Організація інноваційного сервісу на промислових підприємствах (2013)
Зеленько О. О. - Проблеми визначення ділової активності в економіці України, Мельникова О. В. (2013)
Кузічкіна Н. І. - Актуальні проблеми теорії та практики валютних кредитних операцій в Україні (2013)
Синиця Т. В. - Необхідність та ймовірні ризики застосування професійного судження бухгалтера в обліковій практиці (2013)
Синиця Т. В. - Удосконалення змісту практичної підготовки майбутніх економістів, Осьмірко І. В. (2013)
Собчак А. П. - Роль упаковки в підвищенні ефективності маркетингової політики підприємств, Коваленко С. В. (2013)
Шевченко Т. П. - Стратегічний маркетинговий аналіз корпоративної соціальної відповідальності підприємств (2013)
Антоненко К. В. - Шалдишева В.Ю. Причини та динаміка зовнішньої трудової міграції в Україні, Айзенберг Т. В. (2013)
Гура А. О. - Особливості зовнішньоторговельної політики України в сучасних умовах (2013)
Кадеєва І. В. - Роль і місце України в міжнародних міграційних процесах (2013)
Побоченко Л. М. - Аналіз інвестиційної привабливості України для КНР, Аліфонська Т. О., Авраменко А. О., Семенов Є. В. (2013)
Боркач Є. І.  - Особливості формування змісту бакалаврської підготовки майбутніх учителів хімії в Угорщині як наукова проблема (2012)
Васьков Ю. В. - Система впровадження рухових тестів на уроках фізичної культури як наукова проблема (2012)
Ворожбіт В. В. - Образ учителя – організатора духовно-морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл середини ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Голобородько Є. П. - Формування соціальної компетентності старшокласників на матеріалі слов’янської культури як науково-методична проблемa, Кузьміч Т. О.  (2012)
Гончар О. В. - Іноземна мова як засіб розвитку комунікативної компетентності учасників навчального процесу вищої школи (2012)
Гуменчук А. Й. - Готовність до професійної діяльності як мета і результат вищої освіти та фахової підготовки (2012)
Елліс І. О. - Проблема поняття "образ учителя" як об’єкт досліджень вітчизняних та зарубіжних педагогів (2012)
Зубкова М. О. - Ознаки організаторських умінь майбутніх інженерів (2012)
Клясен Н. Л. - Теоретичні аспекти розвитку комунікативних здібностей учителів гуманітарного профілю (2012)
Колгатін О. Г. - Навчання майбутніх учителів застосуванню інформаційних технологій в психолого-педагогічних дослідженнях, Колгатіна Л. С. (2012)
Кот О. П. - Зміст освіти вітчизняної початкової школи 1856 – 1919 рр. (2012)
Лупаренко С. Є.  - Становлення та розвиток державної системи роботи з дітьми в УРСР (1919 – 1940 рр.) (2012)
Малихіна О. Є.  - Основні підходи до визначення структури літературних здібностей у загальній та віковій психології (2012)
Микитюк С. О. - Ресурсний підхід в організації тьюторської діяльності у вищому педагогічному навчальному закладi (2012)
Одинцов Н. В.  - Создание образовательной среды для формирования здорового способа жизни студентов высших технических учебных заведений методами физического воспитания и спортa (2012)
Повєткін С. В.  - Навчально-пізнавальна активність студентів молодших курсів та її сутність (2012)
Радієвська А. А. - Структурні компоненти творчих здібностей учнів молодших класів ліцеїв мистецтв як наукова проблемa (2012)
Стадник О. Г.  - Поняття про навчально-методичний комплекс зі шкільної дисципіни (2012)
Микитюк С. О.  - Особистісний ресусрс учителя у структурі педагогічної майстерностi (2012)
Тименко В. М. - Формування соціально-значимих якостей студентської молоді засобом участі у волонтерській діяльності: зарубіжний досвід (2012)
Ткач О. В.  - В. Сухомлинський про педагогічний досвід (2012)
Ткачова Н. О. - Виховання у школярів ціннісного ставлення до навчальної праці в умовах загальноосвітнього закладу, Кабанська О. С.  (2012)
Удовенко М. А. - Формування цілісного мислення в процесі вивчення шкільного предмету "основи здоров’я" як наукова проблема (2012)
Чернушенко Н. М.  - Міжпредметні зв’язки як засіб формування професійної компетентності у студентів музично-педагогічного факультету під час вивчення сучасної української мови (2012)
Яригіна В. В. - Фоностилістичні засоби вияву експресії в українських проповідях (2012)
Відомості про авторів (2012)
Дєгтяр А. О. - Методологічні підходи до формування інноваційної інфраструктури (на прикладі Харківської області), Тарабан С. В. (2012)
Газарян С. В. - Технології розвитку людського потенціалу як нова наукова та навчальна дисципліна (2012)
Мельниченко О. А. - Сучасні концепції державної структурної політики, Миколюк В. М. (2012)
Бєлай С. В. - Дослідження соціальної напруженості як передумови виникнення кризових явищ (2012)
Васильєв С. В. - Нормативно-правові засади державного управління у сфері ліцензування фармацевтичної діяльності (2012)
Дробязко Л. В. - Корпоративна культура як інструмент ефективного управління персоналом (2012)
Заблоцький В. В. - Світоглядно-ментальні чинники формування української державноуправлінської думки XVI–XVІІI ст. (2012)
Козлов К. І. - Соціальна взаємодія акторів політики як фактор публічного урядування (2012)
Меняйло В. І. - Державна підтримка розвитку науки як один з головних пріоритетів у реалізації ефективної інноваційної політики в Україні (2012)
Непомнящий О. М. - Житлові субсидії як важливий елемент житлової політики (2012)
Новак-Каляєва Л. М. - Деякі аспекти теоретичних досліджень інформаційно-технологічних впливів на функціонування суспільства і влади (2012)
Орлов М. М. - Структурно-функціональний метод побудови системи взаємодії регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку (2012)
Орлов О. В. - Методологічні аспекти взаємовідносин предметної та проблемної складової теорії державного управління (2012)
Полтавець В. Д. - Проблеми та актуальність впровадження механізмів міжмуніципального співробітництва в Україні (2012)
Поступна О. В. - Механізми інтеграції науки, освіти й виробництва: проблеми та особливості (2012)
Сергієнко М. Г. - Інформаційно-аналітична підтримка управлінських рішень у діяльності Служби безпеки України як суб’єкта національної безпеки (2012)
Серенок А. О. - ІКТ та економіка знань в умовах переходу до інформаційного суспільства (2012)
Степанов В. Ю. - Механізм інформаційно-аналітичнного забезпечення державної інформаційної політики (2012)
Білоконь М. В. - Психологічні архетипи соціально-політичних систем (2012)
Дипко С. С. - Теоретичний концепт переходу від покарання до ресоціалізації засуджених неповнолітніх (2012)
Кутьков В. П. - Роль територіального маркетингу в управлінні регіональним розвитком (2012)
Дроздова Н. Г. - Інституціональні проблеми задоволення державних потреб в умовах ринкових відносин: теоретико-методологічний аспект (2012)
Кириченко К. Я. - Ефективність використання трудових ресурсів у сільському господарстві Харківської області (2012)
Марченко Т. Г. - Показники та методи оцінки якості системи надання послуг call-центрів (2012)
Набока Л. В. - Удосконалення механізму реалізації суб’єктно-об’єктних відносин у державному управлінні загальною середньою освітою, Михайленко Г. В. (2012)
Попова О. І. - Компетентність та компетенція як наукові категорії: різноманітність підходів до визначення сутності (2012)
Степанко О. В. - Сутність, мета, завдання та складові гуманітарної сфери (2012)
Майстро С. В. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі запровадження управлінських інновацій (2012)
Хижняк Л. М. - Принципи державного регулювання трудових відносин в умовах постіндустріального суспільства, Сичова В. В. (2012)
Гетьман Л. Г. - Роль інформаційної складової в прийнятті економічного рішення (2012)
Жадан О. В. - Організаційно-економічне забезпечення загальнодержавної системи моніторингу функціонування соціально-трудових відносин (2012)
Каховська О. В. - Оцінка стану економічної бази країни в контексті її можливостей щодо забезпечення соціальності в просторі і часі (2012)
Клунко Н. С. - Механізм державного управління фармацевтичним сектором України (2012)
Коваленко М. М. - Забезпеченість грошима української економіки (2012)
Мілаш Л. М. - Економічна безпека держави в контексті бюджетної політики та механізмів фінансового контролю (2012)
Мусієнко І. І. - Соціально орієнтована модель державного управління освітою як чинник посилення ефективності національної безпеки України (2012)
Пшинка Г. В. - Напрямки розробки і обґрунтування інноваційної стратегії (2012)
Ревенко О. В. - Особливості формування іміджу та соціальної відповідальності податкових органів в Україні, Ревенко Т. В. (2012)
Соболь Р. Г. - Страхова політика в Україні (2012)
Степаненко С. В. - Стратегічні пріоритети економічної політики як фактор економічного зростання та формування конкурентоспроможної національної економіки (2012)
Ульянченко Ю. О. - Конкуренція та конкурентне середовище в аграрному секторі економіки (2012)
Чечель А. О. - Про підхід до визначення пріоритетів сталого розвитку урбанізованих промислових вугільних територій (2012)
Гребенюк Н. О. - Динамічний аналіз фінансової стійкості підприємств (2012)
Кравчун О. С. - Механізми державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2012)
Литвин П. В. - Розвиток нормативно-правової бази страхування в Україні (2012)
Олійник В. О. - Напрямки удосконалення механізму державного регулювання продовольчої безпеки України в умовах глобалізації (2012)
Шульгінова Л. А. - Державне регулювання заробітної плати в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Іляшенко А. Х. - Методологічні підходи фінансового планування та прогнозування (2012)
Коваленко В. М. - Пріоритети державного регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення (2012)
Васильєв А. О. - Державна молодіжна політика України в сучасних дисертаційних дослідженнях (2012)
Казюк Я. М. - Сучасний стан та шляхи вдосконалення механізмів надходжень місцевих податків і зборів (2012)
Ковальчук В. Г. - Застосування суспільних теорій регіоналізму для вдосконалення державного управління розвитком регіону (2012)
Наконечний В. В. - Ґенеза управлінських структур міста Харкова (кінець XVII – початок XX століть) (2012)
Стаскевич Ю. М. - Основні напрямки покращення взаємодії органів влади в вирішенні проблем регіонального розвитку (2012)
Калашник Н. С. - Мотивація та демотивація самоосвіти державних службовців у розвитку людського потенціалу державного управління (2012)
Медвідь М. М. - Вплив глобалізації на формування вимог до професійного рівня військовослужбовця (2012)
Міненко В. Л. - Система інституціонального забезпечення функціонування ринку праці в умовах інтеграції України у світову економіку (2012)
Мельников О. С. - Організація системи державних закупівель в країнах ЄС (2012)
Волик В. С. - Зарубіжний досвід використання компетентнісного підходу в управлінні персоналом державної служби (2012)
Лаврик О. Л. - Світові моделі фінансового посередництва (2012)
Сердюкова О. Є. - Особливості застосування кластерів як форми інноваційного розвитку територій в Німеччині (2012)
Загребельний О. М. - Актуальні проблеми адаптації правового регулювання злиття та поглинання компаній в Україні до права ЄС (2012)
Титул, зміст (2013)
Смирнова Г. Ф. - Особенности метаболизма бактерий, устойчивых к высоким концентрациям хроматов, Подгорский В. С. (2013)
Пирог Т. П. - Влияние одновалентных катионов на синтез поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241, Шевчук Т. А., Антонюк С. И., Кравченко Е. Ю., Иутинская Г. А. (2013)
Патика В. П. - Мікробіологічний моніторинг ґрунту природних та трансформованих екосистем Закарпаття України, СимочкоЛ. Ю. (2013)
Грицай Р. В. - 16S РНК та PagL генів Ralstonia solanacearum, Антіпов І. О., Варбанець Л. Д. (2013)
Василів О. М. - Вплив сполук перехідних металів на активність супероксиддисмутази сірко відновлюваних бактерій Desulfuromonas acetoxidans, Гнатуш С. О. (2013)
Борецкая М. А. - Методы выделения экзополимерного комплекса из планктона и биопленки Stenotrophomonas maltophilia 22M, Суслова О. С. (2013)
Балко А. Б. - Формирование биопленки штаммами Pseudomonas aeruginosa украинскойколлекции микроорганизмов, Балко О. И., Авдеева Л. В. (2013)
Курченко И. Н. - Полигалактуроназная активность микроскопических грибов разных трофических групп (2013)
Чуркина Л. Н. - Изменчивость свойств Pseudomonas batumici 17/20 после длительного хранения, Авдеева Л. В., Войчук С. И., Ярошенко Л. В. (2013)
Брехлічук П. П. - Біологічна деконтамінація відбитків, виготовлених із різних стоматологічних матеріалів, Петров В. О., Баті В. В., Левчук О. Б., Бойко Н. В. (2013)
Товкач Ф. И. - Поливалентность бактериофагов, изолированных из плодовых деревьев,пораженных бактериальным ожогом, Мороз С. Н., Король Н. А., Фай дюк Ю. В., Кушкина А. И. (2013)
Міщенко Л. Т. - Властивості томатних ізолятів M- та Y- вірусів картоплі В Україні, Дуніч А. А., Данилова О. І.. Поліщук В. П. (2013)
Бойко Анатолій Леонідович. До 75-річчя з дня народження (2013)
Світлої пам’яті Анатолія Яковича Циганенка (2013)
Гончарук О. М. - Прогнозування наслідків при аневризматичних крововиливах у задню черепну яму, Щеглов Д. В. (2011)
Кебкало А. Б. - Особливості змін в системі регуляції агрегатного стану крові у хворих на панкреонекроз (2011)
Кравец Н. С. - Особенности интраоперационной тактики при скелетно-абдоминальной травме, Рылов А. И., Олейник О. В., Труфанов И. И., Зотеев А. В., Никитин В. В. (2011)
Лєбєдь Є. І. - Систолічна і діастолічна функція серця у чоловіків і жінок з ІХС: стенокардією напруги при аналізі повздовжньої швидкості руху міокарда в режимі тканинної допплерографії (2011)
Левченко Л. А. - Показники здоров’я лабораторних щурів на фоні незбалансованого харчування, Заведея Т. Л., Левченко К. А., Воробйова О. В., Пилипак Т. А., Галушко С. С., Островський А. В., Марченко І. В. (2011)
Нерянов Ю. М. - Особенности диагностики повреждений капсульно-связочного аппарата передне-медиального отдела коленного сустава в остром посттравматическом периоде, Шишка И. В., Головаха М. Л., Гавриленко Б. С., Банит О. В. (2011)
Сиволап В. Д. - Прогнозування фатальних і нефатальних коронарних подій у хворих на Q-інфаркт міокарда з метаболічним синдромом, Михайловська Н. С. (2011)
Цурканенко А. Д. - Гормональная регуляция системы мать–плацента–плод у женщин, которые до беременности перенесли операцию на яичниках (2011)
Щекин О. В. - Консервативное лечение врожденной плоско-вальгусной деформации стоп у детей, Щекин А. О. (2011)
Пухальська Н. С. - Проблемні ланки вакцинації проти туберкульозу погляд на проблему у світі (за матеріалами міжнародного симпозіуму присвяченого вакцинації БЦЖ) (2011)
Севальнєв А. І. - Обмеження опромінення людини за рахунок радону в контексті історичного розвитку цього питання, Костенецький М. І., Куцак А. В., Шаравара Л. П. (2011)
Астахіна В. О. - Етиловий естер 4-меркапто-6,8-диметил-1-оксо-1,2-дигідропіроло(1,2-d)(1,2,4)-триазин-7-карбонової кислоти: функціоналізація та біологічна активність, Воєвудський М. В., Коваленко С. І., Комаровська-Порахнявець О. З., Новіков В. П., Крищик О. В., Харченко О. В. (2011)
Бурлака Ю. В. - Розробка і валідація методики кількісного визначення німодипину в субстанції, Тарханова О. О., Васюк C. O., Гладишев В. В. (2011)
Гарна С. В. - Оптимізація технології екстракції ліпофільних комплексів з лікарської рослинної сировини. (Повідомлення III). Подрібнення рослинної сировини та оцінка її якості для екстрагування, Вєтров П. П., Русинов О. І., Георгіянц В. А. (2011)
Георгиевский Г. В. - Разработка комплекса физико-химических методик, обеспечивающих создание и контроль качества оригинальных отечественных препаратов, производных 1,2,4-триазола (2011)
Ґудзь О. В. - Методичні підходи до стандартизації гелю детоксикуючого для очищення шкіри і волосся від важких металів і радіонуклідів, Роїк О. М. (2011)
Журавльов М. С. - Фармакогностичне дослідження Rumex crispus L. Виділення агліконів антрахінонів із підземних органів рослин, Крючкова Т. М. (2011)
Здрайковська М. В. - Дослідження комплексного впливу реакції середовища і температурного режиму стерилізації на стабільність поліелектролітного інфузійного розчину "Сорбіцин", Торхова Т. Е. (2011)
Казакова А. А. - Вивчення спектру фармакологічної активності нових похідних ряду 3-аміно-1,4-бенздіазепін-2-онів, Годован В. В. (2011)
Кацев А. М. - Оптимизация выбора органических растворителей для проведения скринигового биотестирования лекарственных веществ, Шандровская А. С., Абдураманова Э. Р. (2011)
Оридорога В. О. - Термографічне дослідження зразків монокарбоксилцелюлози, отриманих при підвищених тиску й температурі, Трохимчук В. В., Шматенко О. П. (2011)
Романенко М. І. - Синтез 8-бромо-7-β-гідрокси-γ-(4'-хлорофенокси)пропілксантинів і вивчення їх реакцій з діамінами та амінокислотами, Черчесова О. Ю., Мартинюк О. О., Іванченко Д. Г. (2011)
Щербина P. O. - Нейропротективна активність S-похідних 1,2,4-тріазолу, Парченко В. В., Павлов С. В., Панасенко О. І., Книш Е. Г., Белєнічев І. Ф. (2011)
Яковенко В. К. - Дослідження якісного складу препарату комплексної дії Клімасед (2011)
Разнатовська О. М. - Кредитно-модульна система оцінки навчальної діяльності студентів на кафедрі фтизіатрії і пульмонології (2011)
Рыжов А. А. - Самооценка профессионального мышления провизоров-интернов на основе социологического метода исследования, Райкова Т. Е., Дарий В. И. (2011)
Сікорська М. В. - Організація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи на кафедрі нервових хвороб, психіатрії, наркології та медичної психології, Візір І. B. (2011)
Визир В. А. - Современные подходы к лечению гиперлипидемий, Березин А. Е. (2011)
Воробьева О. В. - Клинический опыт проведения энтерального кормления у недоношенных новорожденных, Левченко Л. А., Подоляка В. Л., Мухина Н. И., Василенко Б. А., Нудьга Т. В. (2011)
Шеховцева Т. Г. - Регресс нефротического синдрома при вторичном амилоидозе, развившемся на фоне ювенильного ревматоидного артрита после эндопротезирования коленных суставов, Свистун С. И., Долинная М. А. (2011)
Тугаров Ю. Р. - Досвід пластики передньомедіального пучка передньої схрещеної зв’язки у людей молодого віку в гострий післятравматичний період, Яворський А. В., Марченкова Н. О., Цибік О. Т., Серафин Ю. Я., Ломніцький О. Я. (2011)
Кочін І. В. - Об’єктивна оцінка діяльності лікарів як компонент управління державною службою медицини катастроф при наданні екстреної шпитальної хірургічної допомоги за умов надзвичайних ситуацій, Акулова О. М., Гайколя О. О., Трошин Д. О. (2011)
Ничкало Н. Г. - Особливості обґрунтування концепцій сучасних науково-педагогічних досліджень (2013)
Будак В. Д. - Якість педагогічної освіти – умова сталого інноваційного розвитку держави (2013)
Соколова И. И. - Проблемное поле развития педагогического образования: компаративный аспект (2013)
Пєхота О. М. - Технології педагогічної освіти: мета, зміст, особливості застосування у сучасних умовах (2013)
Даутова О. Б. - Культуротворческая школа как среда развития образа Я молодого педагога (2013)
Мелехин В. А. - Система условий профессиональной деятельности педагогов в учебных заведениях (2013)
Панасюк В. П. - Качество как одно из приоритетных направлений модернизации педагогического образования в странах СНГ (2013)
Отич О. М. - Педагогічна сутність індивідуальності (2013)
Лук'янова Л. Б. - Особливості мотивації навчання дорослої людини (2013)
Шерман М. І. - Шляхи вирішення проблеми застосування систем електронного документообігу державними службовцями (2013)
Жижко О. - Сучасні науково-андрагогічні проблеми професійної освіти маргіналів у Мексиці й Венесуелі (2013)
Михайленко Л. А. - Підготовка сімейних лікарів в університетах США: розвиток професіоналізму (2013)
Пазюра Н. В. - Інтерактивні педагогічні технології у професійній підготовці персоналу компаній Японії (2013)
Терещенко А. О. - Формування культури педагогічної праці майбутніх учителів початкових класів – актуальна проблема педагогічної науки і практики (2013)
Мачача Ю. М. - Підготовка вчителя до впровадження принципів роздільного виховання (на матеріалах підручників з педагогіки 1895–1917 рр.) (2013)
Кайдановська О. О. - Модернізація образотворчої підготовки в архітектурній освіті (2013)
Шахірєва Н. В. - Освітнє середовище ВНЗ у формуванні професійно-особистісної позиції майбутнього викладача: технологічний підхід (2013)
Середа І. В. - Суб’єктно орієнтовані педагогічні технології у підготовці майбутнього вчителя (2013)
Прасол Н. О. - Модель індивідуалізації професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в умовах кредитно-трансферної системи навчання (2013)
Задоя Є. С. - Групова навчальна діяльність як спосіб підвищення ефективності професійної підготовки вчителя (2013)
Тарасова С. М. - Технологія викладання біологічних дисциплін у ВНЗ (2013)
Адаменко О. О. - Використання технології персоніфікованого підходу у дослідженні педагогічних персоналій МНУ імені В. О. Сухомлинського (2013)
Тимченко А. А. - Технологічний підхід до проведення педагогічної практики студентів (2013)
Манькусь І. В. - Технології навчання фізики: інваріанти навчальної діяльності (2013)
Кириченко С. В. - Стратегії підтримки обдарованих дітей в Австралійському Союзі (2013)
Особов І. П. - Ментальні карти в тренінгу з формування креативності студентів гуманітарних спеціальностей (2013)
Тішечкіна К. В. - Використання методу портфоліо на заняттях іноземної мови (2013)
Селятенко О. В. - Підготовка майбутніх медичних сестер до самоосвітньої діяльності як педагогічна проблема (2013)
Чернікова В. О. - Формування іншомовної компетентності у процесі професійної підготовки спеціалістів морських ВНЗ (2013)
Аніщенко О. В. - Формування ґендерної культури майбутнього вчителя як напрям діяльності ґендерних центрів ВНЗ (2013)
Горбунова Н. В. - Проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ очима роботодавців (2013)
Якименко С. І. - Формування естетичної складової світогляду молодших школярів в інтегрованому природному довкіллі (2013)
Паршук С. М. - Ціннісні якості майбутніх учителів початкових класів (2013)
Пішун С. Г. - Педагогічний ресурс формування та функціонування субкультури учнівської молоді в сегменті дозвіллєвої діяльності (2013)
Казанжи І. В. - Підготовка майбутніх учителів до гуманізації виховного простору початкової школи (2013)
Лосенко Н. Я. - Організація самостійної роботи студентів як засіб підвищення економічної компетентності (2013)
Потапенко О. Б. - Проблема виховання моральної особистості у філософсько-педагогічній спадщині професорів Києво-Могилянської академії (2013)
Авраменко К. Б. - Розвиток інноваційних технологій у педагогічних навчальних закладах України (1957–1970 рр.) (2013)
Рехтета Л. О. - Активізація творчої діяльності учнів початкових класів на уроках математики (2013)
Січко І. О. - Конструкції формування природознавчого світогляду в умовах сучасного освітнього середовища (2013)
Марущак В. С. - Про деякі особливості виховання позитивного ставлення до праці у молодших школярів як засобу підвищення рівня їх знань (2013)
Лагошняк Г. Н. - Технологии формирования культуры речи современного педагога (2013)
Білявська Т. М. - До питання вивчення фразеологічного матеріалу в початковій школі: проблеми та перспективи роботи (2013)
Зубенко Т. В. - Підготовка майбутнього вчителя до інтегрування навчальної діяльності учнів початкової школи (2013)
Тарасюк А. М. - Методичні рекомендації та основні вимоги до ведення документації керівників гуртків хореографії (2013)
П’ятницька-Позднякова І. С. - Художньо-педагогічна комунікація: технологічний дискурс (2013)
Федоришин В. І. - Діагностика акмеологічного розвитку студентів у процесі колективного музикування (2013)
Бєдакова С. В. - Музичне виконавство як художньо-творча діяльність (2013)
Свірідовська Л. М. - Інтерпретація музичного тексту як засіб художньо-творчого розвитку особистості виконавця (2013)
Щербак І. В. - Технологічний аспект розкриття художнього образу музичного твору баяністом (2013)
Шевченко Ю. А. - Організація художньо-творчої діяльності музично-інструментальних колективів майбутніми вчителями музики (2013)
Кравченко О. - Суть поняття "правовий нігілізм" та шляхи його подолання (2011)
Криштоф С. Д. - Використання інтернет-технологій як засобу урізноманітнення форм організації навчальної діяльності (2011)
Крохмаль А. М. - Підходи до проблеми самовдосконалення особистості (2011)
Кулешова В. В. - До проблеми післядипломної освіти викладачів технічних дисциплін, Мальована В. В. (2011)
Кулик Д. В. - Навчання студентів вирішенню навчально-професійних задач (2011)
Лисак Н. О. - Педагогічна взаємодія у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу (2011)
Логвінова Є. В. - Проблема підготовки фахівця з викладання дисципліни "основи безпеки життєдіяльності" (2011)
Лозова В. І. - Етика науковця (2011)
Максименко А. Е. - Формы и методы профессиональной подготовки будущих дизайнеров (2011)
Мальнєва О. В. - Технологія педагогічного спілкування вчителя з учнями (2011)
Матвєєва О. О. - Діагностика результатів якості освіти (2011)
Мірошник З. М. - Про рольову структуру особистості вчителя початкових класів, Хомуленко Т. Б. (2011)
Павленко В. О. - Обґрунтування етапів забезпечення готовності майбутніх інженерів-педагогів до фізичного самовиховання (2011)
Порохня Л. А. - Влив суб‘єкт-суб‘єктної взаємодії як педагогічна умова формування готовності майбутнього вчителя (2011)
Портян М. О. - Можливості реалізації технології формування ділових якостей студентів педагогічних університетів (2011)
Макєєв С. Ю. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі початкової освіти (2011)
Нудьга М. О. - Основні переваги й недоліки використання комп‘ютера в навчанні школярів (2011)
Ричкова Л. В. - Моніторинг як підґрунтя для розробки ефективної системи управління загальноосвітнім закладом (2011)
Размолодчикова І. В. - Імідж як соціальна проблема: теоретико-методологічний підхід (2011)
Рассказова О. І. - Діагностика соціальності учнів як напрям соціально-педагогічної діяльності в умовах інклюзивної освіти (2011)
Рижанова А. О. - Люди похилого віку в інформаційному суспільстві:соціально-педагогічний підхід (2011)
Ефанов А. В. - Профессиональное ремесленное образование: от традиционного к постиндустриальному обществу, Тельманова Е. Д. (2011)
Золотухіна C. Т. - Проблема професійно-педагогічної компетентності в сторичній ретроспективі, Зеленська Л. Д. (2011)
Кот О. П. - Розвиток антропологічних ідей у вітчизняній педагогіці (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2011)
Мусхаріна Ю. Ю. - Ретроспективні особливості підготовки вчителів фізичної культури в Україні (2011)
Прокопенко А. І. - Витоки тeopiї i практики управління вищими навчальними закладами в icтopiї вітчизняної освіти (2011)
Ревіна Д. О. - Розвиток давніх мов та їх запровадження в освітню практику українських навчальних закладів (2011)
Содержание (2010)
Гайдачук А. В. - Расчет параметров мотокомпрессорных воздушно-реактивных двигателей технологического назначения, Грушенко А. М., Набокина Т. П. (2010)
Третьяк В. В. - Алгоритм и его реализация в расчетах параметров технологических процессов импульсной штамповки (2010)
Коновалова Д. Ю. - Микропроцессорный зонд для измерения вектора скорости в проточной части ГТД, Атаджанов И. А., Кудин М. М. (2010)
Кирилаш Е. И. - Анализ точности численных оценок гидравлических характеристик и неравномерности температурного поля газа камер сгорания ГТД методами вычислительной аэрогидродинамики (обзор), Костюк В. Е. (2010)
Радченко Р. Н. - Использование сбросного тепла малооборотных дизелей для охлаждения воздуха на входе турбокомпрессоров, Хлопенко Н. Я. (2010)
Радченко А. Н. - Испарительное охлаждение воздуха в компрессорах ГТД с предварительным осушением теплоиспользующей холодильной машиной, Cтахель А., Радченко Н. И. (2010)
Коровин Б. Б. - Апробация метода временного анализа состояния многовального гтд на основе модели сложного источника для эксплуатационного контроля соосности его валов, Грызлова Т. П., Былинкина О. Н. (2010)
Пономарев А. Н. - Обработка результатов импульсно-акустического метода диагностики элементов автоматики авиационно-космической техники, Сичевой А. В. (2010)
Афонин Ю. С. - Обзор методов и реализаций защиты ГТД при аварийном рассоединении трансмиссии, Манило Т. В., Харитонов В. Н., Дубровин В. И. (2010)
Ткач М. Р. - Повышение точности вибродиагностики голографической интерферометрией рабочих лопаток компрессоров ГТД в условиях резонансной вибрации, Золотой Ю. Г., Довгань Д. В. (2010)
Игуменцев Е. А. - Демодуляция помпажных колебаний газотурбинного двигателя, Прокопенко Е. А. (2010)
Парафейник В. П. - Влияние характеристик центробежного компрессора на эффективность ГПА с газотурбинным приводом судового типа, Нефедов А. Н., Тертышный И. Н., Чобенко В. Н., Лютиков А. Л. (2010)
Лоян А. В. - Предварительные испытания W-BA-SC эмиттеров катодов ЭРД, Кошелев Н. Н., Солонинко Е. П., Агеева Е. Г. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського