Lytvynenko V. I. - Application of clonal selection algorithm for solving the problem of image segmentation cells (2013)
Lytvynenko V. I. - Clustering algorithm clonal selection (2013)
Marchenko O. I. - Technique for acceleration of XML documents validating against XSD schema, Pazii D. V. (2013)
Marchenko O. I. - To the question of code generation for templates of modeling languages, Pogorelov V. V. (2013)
Mikhalyov А. I. - Investigation of the fractal time series of temperatures in the electric arc furnace furnace using method of normalized R/S-analysis, But A. (2013)
Mitsa А. V. - Mathematical modeling of influence of layer nanodefects on the light transmission by optical elements with multilayer interference systems, Fekeshgazi I. V., Geche F. E., Kotsovsky V. M. (2013)
Peleshko D. D. - Segmentation of speech signal based on agregate matrix of information functions and entropy, Rashkevych M. I., Peleh Y. M., Peleshko M. Z. (2013)
Tsmots I. - Method of autonomous mobile robotic system motioncontrol based on fuzzy logic, Tkachenko R., Vavruk I. (2013)
Zvorykin V. B. - Tuning of parameters of a contour of speed in two-mass system with a big range of inertial masses, Stanchits G. U. (2013)
Моргун А. С. - Прогнозування за методом граничних елементів деформативності буронабивних паль з розширеною основою, Плясовиця В. Ю. (2016)
Ратушняк Г. С. - Оцінка доцільності підвищення термічного опору огороджувальних конструкцій багатоповерхових житлових будинків, Очеретний А. М. (2016)
Гумницький Я. М. - Очищення газового середовища від oксиду сульфуру(IV) хемосорбційним методом, Дерейко Х. О., Симак Д. М. (2016)
Березюк О. В. - Моделювання компресійної характеристики твердих побутових відходів у сміттєвозі на основі комп’ютерної програми "PlanExp" (2016)
Мартинов С. Ю. - Очистка підземних вод за допомогою баштових водоочисних установок, Мінаєва Н. Л., Куницький С. О. (2016)
Багацький В. О. - Тарифи на житлово-комунальні послуги: чи є вони економічно обґрунтованими? (2016)
Прищак М. Д. - Теорія стилів менеджменту І. Адізеса: на шляху формування системного підходу до менеджменту, Лесько О. Й. (2016)
Головченко О. М. - Напрям модернізації енергоблока ТЕС, Нанака О. М. (2016)
Савенко О. С. - Інформаційна технологія діагностування комп’ютерних систем на наявність поліморфного програмного коду, Лисенко С. М., Нічепорук А. О. (2016)
Романюк О. Н. - Анізотропна фільтрація текстур з використанням методів кешування, Дудник О. О. (2016)
Тимофієва Н. К. - Використання комбінаторного аналізу для моделювання об’ємного координатного комутатора (2016)
Прилипко О. І. - Моделі та методи організаційного управління поведінкою групи людей, Овезгельдиєв А. О. (2016)
Синюк О. М. - Визначення пружних властивостей аморфно-кристалічних полімерів сферолітної структури (2016)
Рудь В. Д. - Технологія отримання порошкових градієнтних матеріалів з порошків сталі AISI430 та сапоніту, Христинець Н. А. (2016)
Абрамовіч Н. Д. - Вивчення глибинної структури когерентної складової і некогерентного фону багатократно розсіяного світлового поля за широкої варіації структурних і біофізичних параметрів біотканини, Дік С. К., Кватернюк С. М., Петрук В. Г. (2016)
Бортник Г. Г. - Метод цифрового спектрального аналізу сигналів у реальному масштабі часу, Бортник О. Г., Васильківський М. В. (2016)
Залюбівська О. Б. - Педагогічні умови формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів та їх реалізація (2016)
Фрицюк В. А. - Формування мотивації професійного саморозвитку майбутніх педагогів у творчому освітньому середовищі ВНЗ (2016)
Барась С. Т. - Зміст фундаментальної математичної підготовки студентів радіотехнічних спеціальностей, Коломієць А. А. (2016)
Перелік статей журналу "Вісник Вінницького політехнічного інституту" за 2016 рік (2016)
Світлій пам’яті професора Марії Олександрівни Олікової присвячується (2015)
Авдєєнко Т. - Прагматичні особливості ретранслятивного дискурсу як глобального мовленнєвого акту (2015)
Бойчук В. - Афективи як вербальні засоби вираження песимізму в сучасній англійській мові (2015)
Бондар Т. - Безеквівалентна лексика: труднощі перекладу (2015)
Verbytska A. - Cognitive Approaches to the Study of Distress in English Media Discourse (2015)
Vorobiova T. - Salinger’s Narrative Strategies in Conveying the Themes of Alienation, Loneliness and Despair in the Short Story "For Esmé with Love and Squalor”, Smalko L. (2015)
Гедз С. - Риторичні запитання в сучасній англійській мові: комунікативно-функціональний аспект (2015)
Гороть Є. - Сучасна лексикографія: проблеми й перспективи, Малімон Л. (2015)
Данилюк Н. - Мовностилістичні засоби зображення дівчини в українських та англійських народних піснях (2015)
Добжанська-Найт Н. - Відображення поняття a happy woman / щаслива жінка в англійській та українській мовах (на матеріалі результатів інтернет-пошуку) (2015)
Єфимчук Г. - Особливості вербальної об’єктивації лінгвокультурного концепту ARROGANСE (2015)
Жулінська М. - Морбіальна концептуальна метафора у сучасному німецькому політичному дискурсі, Смоляр Н. (2015)
Карпіна О. - Мовна особистість: її системні елементи та функціонування (2015)
Kinakh L. - Framestrukturen der Charakteristik der Handelnden Personen im Schöngeistigen Diskurs, Kozak S. (2015)
Лавриненко О. - Функціонування асоціативного механізму пам’яті в процесі семантизації слів іноземної мови (2015)
Лещук Ю. - Семантичні особливості нейтральної лексики у поетичному тексті Пауля Целана (2015)
Мазяр О. - Драматургія Лесі Українки в контексті французького класицизму (2015)
Мачульська К. - Лексико-граматичні засоби реалізації комунікативних стратегій і тактик у рекламних слоганах (2015)
Navrotska I. - The Problem of Polysemy and Homonymy in the System of English Noun (2015)
Nizhehorodtseva-Kyrychenko L. - Personification of Mental Concepts (2015)
Павлюк М. - Паравербальні засоби комунікації (на матеріалі німецької мови) (2015)
Пасик Л. - Концепт як об’єкт дослідження когнітивної лінгвістики (2015)
Potapenko L. - Gra Słów w Listach Antoniego Czechowa Czynnikiem Tekstotwórczym (2015)
Рогач О. - Ксенофобія та національні стереотипи (2015)
Рогач Ю. - Структурно-прагматичні особливості мови газет (2015)
Розвод Е. - Типи концептів та їх класифікація в сучасному мовознавстві (2015)
Семенюк О. - Семантична двозначність лексичних одиниць, утворених додаванням префікса auto- (на матеріалі французької мови (2015)
Сірик Л. - Мистецько-громадянська позиція українських неокласиків: між європейським Сходом і Заходом (2015)
Смаль О. - Прагматичні особливості представлення знань у сучасному англомовному лекційному дискурсі (2015)
Тригуб Г. - Особливості вербальної професійної комунікації, Хникіна О. (2015)
Федецька Ю. - Принципи виокремлення номінативного поля концепту "батьківство" в сучасній англійській мові (2015)
Yatskiv N. - L’oeuvre de Jules et Edmond de Goncourt dans la Critique Litteraire Française (2015)
Відомості про авторів (2015)
Акімова А. - Вплив "культурної революції" на новітню китайську драматургію (2016)
Безносюк О. - Психолінгвістичні особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності, Златніков В. (2016)
Біскуб І. - Лінгвістична й когнітивна категоризація: особливості розмежування (2016)
Бондар Т. - Загадки як джерело концептуальних ознак досліджуваного концепту (на матеріалі текстів загадок про дорогу) (2016)
Бондарчук О. - Лінгвокультурний типаж Аussteiger у лінгвокультурології (2016)
Волошинович Н. - Мовленнєва агресія в інтернет-комунікації (2016)
Гуз О. - Особливості іспанської мови в країнах Латинської Америки (2016)
Гусак Л. - Асоціативне засвоєння іншомовного навчального матеріалу молодшими школярами (2016)
Дмитрасевич Р. - До питання про класифікацію англомовних термінів юридичної психології (2016)
Жолтаева Г. - Когнитивный подход к формированию коммуникативной компетенции при обучении иностранному языку в неязыковом вузе, Кылышпаева М., Ханина Н. (2016)
Жуйкова М. - Словникові дефініції та принцип антропоцентризму (2016)
Зацний Ю. - Тенденції та процеси розвитку лексико-семантичної макросистеми сучасної англійської мови (2016)
Khalilovа S. - Formation of Intercultural Competence of Foreign Languages through the System of Higher Education (2016)
Каліщук Д. - Лексичні маркери концептуальних стилів Б. Обами та Дж. Буша (2016)
Косович О. - Проникнення англiцизмiв у вокабуляр французької мови (на матерiалi онлайнових медiйних джерел) (2016)
Котис О. - Challenges of Teaching Academic Writing to Ukrainian ESL Students (2016)
Макарук Л. - Паралінгвальні засоби як композиційні складники сучасних англомовних мультимодальних текстів (2016)
Мамосюк О. - Поліфонія як комунікативна ознака побудови художніх текстів письменників-новороманістів (2016)
Мусійчук Т. - Комунікативна ситуація обурення (2016)
Павлюк А. - Мотиваційні відмінності вивчення іноземних мов, Рогач О. (2016)
Панченко В. - Інноваційні технології навчання англійської мови студентів університету (2016)
Пасик Л. - Іменникові композити-метафори як особливий вид словоскладної номінації, Рись Л. (2016)
Розвод Е. - Міфологічне та символічне значення концепту SUN як основна форма вираження соціокультурного буття американського етносу (2016)
Sadova H. - Instant Actions in Modern English: Achievements vs Semelfactives (2016)
Семенюк Т. - Тактика включення іконічних засобів у реалізацію стратегії привернення уваги в німецькомовній рекламі споживчих товарів (2016)
Сірик Л. - Російські поети-символісти в оцінці та перекладах українських неокласиків (2016)
Smalko L. - English Children’s Literature: Modern Trends in Themes and Narrative Strategies (2016)
Смольницька О. - Переклад концептів світської лірики вибраних державних діячок Європи (Х–ХVI ст.) (на матеріалі англо- і ґельськомовної поезії) (2016)
Станіслав О. - Синтаксична когезія як відображення культурної парадигми епохи (на матеріалі "потоку свідомості" М. Пруста) (2016)
Хірочинська О. - Фонетичні особливості сучасної французької мови (2016)
Чернецька Н. - Жаргонна метафоризація як засіб реалізації творчого потенціалу мовлення в студентському іспаномовному середовищі (2016)
Відомості про авторів (2016)
Ткачук П. П. - Основні історичні етапи розвитку Збройних Сил України у 1991–2016 рр., Харук А. І. (2016)
Голубко В. Є. - Михайло Грушевський про роль військового фактора в державотворчих процесах Центральної Ради (2016)
Голик М. М. - Формування та становлення Національної гвардії України (1991–1999 рр.), Папікян А. Л. (2016)
Єфімов Г. В. - Становлення та розвиток системи територіальної оборони України: історія та сучасність, Музика О. О. (2016)
Казан Е. М. - Становлення і розвиток системи військово-медичної освіти в Україні у 1992–2016 рр.: історичний аспект (2016)
Можаровський В. М. - Аналіз методичного апарату обґрунтування бойового складу Сухопутних військ Збройних Сил України, Потапов Г. М. (2016)
Вєдєнєєв Д. В. - Новітня вітчизняна історіографія діяльності розвідки та контррозвідки руху українських націоналістів і Української повстанської армії у 1920–1950-х рр., Лісов О. С. (2016)
Дем’янюк О. Й. - Розвиток мінно-загороджувальної справи на Чорному морі під час Першої світової війни (2016)
Заболотнюк В. І. - Видавнича діяльність української військової еміграції в Німеччині (1918–1939) (2016)
Нагірняк А. Я. - Національно-організаційні засади формування українського стрілецтва на початку XX ст. (2016)
Попович О. А. - Масмедійний дискурс українского визвольного руху періоду Другої світової війни в незалежній Україні (2005–2014 рр.) (2016)
Скорич Л. В. - Деякі аспекти агресії Польщі проти ЗУНР у 1918–1919 рр. (2016)
Соловей В. О. - Діяльність похідних груп ОУН (Б) у Кам’янець-подільській області в 1941–1942 роках (2016)
Стасюк О. Й. - Протистояння влади та націоналістичного підпілля під час виборчих кампаній 1946–1947 років у західноукраїнських областях (2016)
Терський С. В. - Південні кордони Галицького князівства та проблема літописних тиверців: стан і перспективи дослідження (2016)
Сіромський Р. Б. - Обставини імміґрації колишніх вояків дивізії Ваффен СС "Галичина" до Канади після Другої світової війни (2016)
Камошинські С. - Державна безпека і збройні сили Республіки Польщі в політичних посланнях (‘exposé’) польських прем’єр-міністрів (від Тадеуша Мазовецького до Беати Шидло) (2016)
Щеглов А. Ю. - Створення й діяльність "Львівського комітету фізичного виховання та військової підготовки" у Другій Речі Посполитій (1927–1939) (2016)
Конціцька Г. - Проблеми безпеки в країнах Центральної та Східної Європи: сучасний політичний вимір (2016)
Марцінко Н. М. - Економічне підгрунття євразійських утворень: історичний аспект (2016)
Трофимович Л. В. - Будапештський меморандум 1994 р. та міжнародні "гарантії" безпеки України (2016)
Бураков Ю. В. - Нові джерела з історії партизанського руху в Україні часів Другої світової війни, Рижов Є. В. (2016)
Содержание (2014)
Хандецький В. С. - Вплив навантаження каналів на маршрутизацію за алгоритмом дифузного оновлення, Хандецький П. В. (2014)
Ivon A. I. - Application of bitmaps for increasing data processing accuracy in physical experiment, Ivon Y. A., Lavrov R. I. (2014)
Ахметшина Л. Г. - Автоматическая оценка яркости и контраста при определении качества изображения, Егоров А. А. (2014)
Литвинов А. A. - Оптимизация процесса разработки многослойных програмных приложений, Грузин Д. Л., Вякилов А. С. (2014)
Ивон А. И. - Частота модуляции тактового сигнала при использовании режима троттлинга для защиты процессора от перегрева, Истушкин В. Ф. (2014)
Пономарев И. В. - Исследование методов оптимизации web-сайтов на базе CMS Drupal (2014)
Литвинов А. A. - Оценка и обнаружение медицинских стандартов клиники хирургического профиля, Полухин Г. В., Истомина В. В. (2014)
Сівцов Д. П. - Оцінка висоти елементів рельєфу металевих поверхонь з застосуванням цифрового оптичного сканування, Хандецький В. С., Григор’єв В. М. (2014)
Твердоступ Н. И. - Генератор гармонических колебаний на основе комбинированной операционной схемы (2014)
Герасимов В. В. - Спектральна ідентифікація модуляційних імпульсів різних амплітуд в дефектоскопії композитних матеріалів (2014)
Рыбка Ю. М. - Матричный алгоритм нахождения простых импликант булевых функций (2014)
Матвеева Н. А. - Использование искусственных нейронных сетей для решения задач классификации в дефектоскопии (2014)
Григорьев В. М. - Детектируемость линейных нестационарных многосвязных систем автоматического управления (2014)
Крохин В. В. - Ускорение вычислений с помощью Матлаб путем распараллеливания, Кузьменко Н. О. (2014)
Мартинович Л. Я. - Використання штучних нейронних мереж для дослідження електромагнітних полів вуглецевих композитів, Лазоренко Ю. В. (2014)
Карпенко Н. В. - Моделювання структури твердих розчинів заевтектичних фаз на основі заліза (2014)
Дробахин О. О. - Экспериментальная оценка разрешающей способности многочастотных радиолокационных изображений при обратном синтезировании апертуры в промежуточной зоне излучения, Короткая В. Г., Шерстюк Г. Г. (2014)
Иващенко В. П. - О необходимых и достаточных условиях существования проверяющего теста длины 2 для асинхронных автоматов Мура, Тимошкин А. И. (2014)
Пошивалов В. П. - Общие принципы обеспечения надёжности эргатических систем, Даниев Ю. Ф., Резниченко Л. В. (2014)
Кадильникова Т. М. - Загальні закономірності застосування вібрації при класифікації сировини для металургійного виробництва, Сіліна Н. О., Шинковська І. Л., Заєць І. П. (2014)
Кирия Р. В. - Определение критерия эффективности системы подземного конвейерного транспорта угольных шахт в режиме поддержания заданного уровня груза в аккумулирующих бункерах, Мищенко Т. Ф., Бабенко Ю. В. (2014)
Водолазский Ю. А. - Предметно-ориентированное проектирование приложений с использованием ограниченных контекстов и контекстных карт, Калиберда Ю. О., Михалёв А. И. (2014)
Гнатушенко В. В. - Комп’ютерна технологія підвищення інформативності сканерних даних ДЗЗ, Загородня Л. С., Шевченко В. Ю., Хімель В. C. (2014)
Богатирьов Д. В. - Визначення еквівалентної проекції висоти перетину барабана з непарною кількістю ножів, Сало В. М., Кислун О. А. (2016)
Васильковська К. В. - Моделювання точного висіву пневмомеханічним висівним апаратом (2016)
Герук С. М. - Тенденції розвитку конструкцій картоплезбиральної техніки, Герасимчук Д. В. (2016)
Голуб Г .А. - Моделювання процесу руху компосту по лопаті барабана під час розпушування буртів, Павленко С. І. (2016)
Дейкун В. А. - Визначення факторів, які впливають на процес розподілення гранул добрив в підлаповому просторі конічним розподільником, Тучков Є. О. (2016)
Заєць М. Л. - Теоретичне обґрунтування параметрів розподільника насіння сошника для підґрунтово-розкидного способу сівби (2016)
Ігнатьєв Є. І. - Теоретичне моделювання коливального руху фронтально навішеної на інтегральний орно-просапний трактор ХТЗ-16131 гичкозбиральної машини (2016)
Котов Б. І. - Теоретичні дослідження процесу охолодження зернового матеріалу при переміщенні у вібровідцентровому шарі, Калініченко Р. А., Курганский О. Д., Степаненко С. П., Швидя В. О. (2016)
Кривоблоцька Л. М. - Сингулярні ітерації в задачах газової динаміки (2016)
Кувачов В. П. - До питання компонування спеціалізованих ширококолійних енерготехнологічних транспортних засобів для колійної системи землеробства (2016)
Лещенко С. М. - Вплив конструктивно-технологічних параметрів комбінованого глибокорозпушувача на обробіток ґрунту, Сало В. М., Петренко Д. І. (2016)
Невдаха А. Ю. - До розрахунку міцності різьбових з’єднань, Дубовик В. О. (2016)
Проценко В. О. - Деформації канатів у муфтах від неспіввісності з урахуванням їх закріплення, Клементьєва О. Ю. (2016)
Пустовіт С. В. - Визначення зон деформації ґрунту при роботі дискових знарядь, Котков В. І., Шмалюк М. І. (2016)
Savchenko V. - Researching indexes of reliability of systems of microclimate control onto productivity of products of protected soil, Minenko S., Krot V. (2016)
Адамчук В. В. - Стан та перспективи наукових досліджень галузі агроінженерії, Булгаков В. М. (2016)
Войтік А. В. - Технологія обробітку ґрунту стріп-тіл: історичний розвиток та поширення в Україні, Вихватнюк Р. В., Худік Л. М. (2016)
Герук С. М. - Вплив збурень коливань вібросепаратора на динаміку зернової суміші, Довбиш А. П. (2016)
Гончаренко Б.М. - Розроблення автоматизованої системи керування технологічними процесами виробництва хліба з використанням сценарного підходу, Кишенько В. Д., Лобок О. П., Кронг Є. В., Віхрова Л. Г. (2016)
Єніна І. І. - Дослідження взаємодії електромагнітного поля з ґрунтом (2016)
Кістечок О. Д. - Показники роботи орного машино-тракторного агрегату, утвореного за схемою "push-pull" (2016)
Котов Б. І. - Технологічні аспекти сепарації зерна у вертикальному каналі, Степаненко С. П. , Швидя В. О. (2016)
Куликівський В. Л. - Дослідження процесу травмування зерна гвинтовим конвеєром, Палійчук В. К., Боровський В. М. (2016)
Лімонт А. С. - Абсолютна маса насіння і збирання льону-довгунця, Поліщук О. С., Плужніков О. Б. (2016)
Оришака О. В. - Теоретичне дослідження конусного стабілізатора потоку сипкого матеріалу установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів, Гуцул В. І., Артюхов А. М. (2016)
Рубльов В. І. - Діагностика як складова оцінки технічного стану машин, Войтюк В. Д., Рубльов В. Є. (2016)
Свірень М. О. - Вплив енергії геоелектромагнітного поля на підвищення врожайності сільськогосподарських культур, Амосов В .В., Шмат С. І., Іванько І. П. (2016)
Сущенко О. А. - Структурно-параметричний синтез дискретної робастної системи стабілізації інформаційно-вимірювальних пристроїв на рухомій основі (2016)
Швець І. А. - Застосування безперервного інжекційного способу подачі циклової порції газового палива для двигуна мобільної малопотужної електростанції (2016)
Вахніченко Д. В. - Розмірна та параметрична градація верстата з МПС, Верхогляд Ю. І., Брайко М. В. (2016)
Дворук В. І. - Дослідження зносостійкості сталі 65Г з різними фізико-механічними властивостями при зношуванні в абразивній масі, Борак К. В., Добранський С. С. (2016)
Кулєшков Ю. В. - Аналіз гідродинамічних процесів, що відбуваються у відсіченій порожнині шестеренного насоса, Магонець Є. В., Кулєшкова К. Ю., Руденко Т. В., Красота М. В. (2016)
Кухарець С. М. - Рух сільськогосподарських матеріалів нахиленою робочою поверхнею, Пінкін А. А., Ярош Я. Д. (2016)
Мажейка О. Й. - Оцінка механічних характеристик матеріалів при лазерному термозміцненні деталей сільськогосподарської техніки (2016)
Мірзак В. Я. - Принцип динамічного підстроювання як спосіб підвищення якості тонколистового розділового штампування, Боков В. М. (2016)
Chernovol M. - Appliances for FANT of cylinder liners, Shepelenko I., Budar Mohamed R. F. (2016)
Мороз С. М. - Інформаційне забезпечення сільськогосподарського виробництва, Єніна І. І., Мороз А. С. (2016)
Нестеренко О. В. - Дослідження безконтактного руху легких домішок у вертикальному пневмосепаруючому каналі, Лещенко С. М., Петренко Д. І., Гончарова C. Я., Мельник Ю. В. (2016)
Ошовський В. Я. - Підвищення ресурсу колінчастого валу алмазно-дисульфідмолібденовою приробкою поверхонь тертя (2016)
Пархоменко Ю. М. - Розрахунок системи стабілізації температурного режиму в процесі фрикційного формоутворення, Гамалій В. Ф., Босько В. В. (2016)
Підгаєцький М. М. - Синтез теоретичної концептуальної схеми продукційного хонінгувального верстата, Щербина К. К., Громко О. М., Дяченко Т. В. (2016)
Сіса О. Ф. - Обробка розмірною електричною дугою шестигранних порожнин пуансонів гарячого пресування (2016)
Студент М. М. - Вплив підвищеного тиску повітряного струменю на структуру і властивості електродугових покриттів, Гвоздецький В. М., Маркович С. І. (2016)
Анастасенко С. М. - Вплив режимів різання на збереження стійкості інструмента: проблеми та шляхи їх вирішення, Будуров В. Л., Григурко І. О. (2016)
Теслюк Г. В. - Результати польових досліджень дискаторів в різних грунтових умовах, Волик Б. А., Пугач А. М., Брижатий І. Ю. (2016)
Содержание (2014)
Ivaschenko V. P. - Specifics of constructing of maximally parallel algorithmic forms of the solving of the applied tasks, Shvachych G. G., Tkach M. A. (2014)
Кузнецов Б. И. - Многокритериальный синтез многомассовых электромеханических систем на основе стохастических мультиагентных алгоритмов оптимизации роем частиц, Никитина Т. Б., Татарченко М. О., Хоменко В. В. (2014)
Федорович А. И. - Исследование непараметрических критериев сдвига в задачах неразрушающего контроля (2014)
Храмов Д. А. - Компьютерное моделирование развертывания весомой нити с помощью физических движков (2014)
Ivaschenko V. P. - Prospects of network interface infinipband in multiprocessor computer systems for solving tasks of calcualtions' area spreading, Shvachych M. A., Tkach G. G. (2014)
Skrupskaya L. - The method of failure prediction in the high voltage transformer equipment based on the metric classification of diagnostic features' trends, Oliinyk А., Polyakov M. (2014)
Бахрушин В. Є. - Визначення критичних значень критерію типу Колмогорова-Смирнова для деяких типів розподілу методом Монте-Карло, Дудко І. О. (2014)
Ермакова В. - Исследование фонетических алгоритмов с помощью оценки Jaro, Селиверстова Т. В. (2014)
Кириченко Л. О. - Сравнительный анализ информационной сложности хаотических и стохастических временных рядов (2014)
Кирия Р. В. - Математические модели функционирования систем конвейерного транспорта угольных шахт, Мищенко Т. Ф., Бабенко Ю. В. (2014)
Михайловский Н. В. - Исследование чувствительности модели теплового состояния системы "расплав–ковш", Бейцун С. В. (2014)
Островская Е. Ю. - Нечеткая модель оценки коэффициента сцепления "автомобиль-дорога", Колбун Д. А. (2014)
Рудакова А. В. - Оптимизация подсистем мониторинга распределенных объектов методами спектрального анализа, Поливода О. В. (2014)
Bondarenko Е. - Modern parallel programming tools for solving system of the linear equations by conjugate gradient methods (2014)
Ус С. А. - Алгоритм решения двухэтапной задачи размещения производства с предпочтениями, Станина О. Д. (2014)
Бодянский Е. В. - Диагностирующая нейро-фаззи-система и ее адаптивное обучение в задачах интеллектуальной обработки данных медико-биологичеких исследований, Винокурова Е. А., Мулеса П. П., Перова И. Г. (2014)
Евтушенко Г. Л. - Разработка веб-приложения "Система поддержки принятия решений NooTron 3. 0", Воюев А. С., Градовский А. О., Грачев Н. А., Макаров В. Г., Штефан Ю. С. (2014)
Дейнеко А. А. - Адаптивный метод комбинированного обучения-самообучения нейро-фаззи систем, Дейнеко Ж. В., Турута А. П., Бодянский Е. В. (2014)
Guda A. I. - Influence of input and measurement noise to lorenz system adaptive-searching identification, Mikhalyov A. I. (2014)
Гнатушенко В. В. - Алгоритм підвищення інформативності цифрових зображень мікроструктури сталі, Кавац О. О., Кібукевич Ю. О. (2014)
Krämer M. - Through the Microscope: Understanding The Tempest in the Context of the Introduction to Pico della Mirandola’s Oration on the Dignity of Man (2016)
Кремер М. - Крізь мікроскоп: прочитання "Бурі” в контексті інтродукції до "Промови про гідність людини” Піко делла Мірандоли (пер. з англ. Ірини Сатиго) (2016)
Мних Р. - Сучасне франкознавство як проблема (2016)
Поспишил И. - Брненская судьба Романа Якобсона в призме vota separata (2016)
Вікирчак І. - Урбаністичний образ Нью-Йорка в англомовній поезії Рози Ауслендер (2016)
Гайжюнас С. - Германн Гессе и Латвия (2016)
Ісапчук Ю. - Роман-фрагмент Інґеборґ Бахман "Реквієм за Фанні Ґольдман”: рецепція післявоєнної австрійської метрополії та провінції (2016)
Матійчак А. - Культурологічний конструкт у сприйнятті персоносфери романних текстів Айріс Мердок (2016)
Тузков С. - Роман Г. Майринка "Голем” и готическая традиция в литературе (2016)
Васильєв Є. - Жанрові новації в сучасній драматургії: драма-кросовер (2016)
Левчук Т. - Факт і вимисел як наскрізна бінарність біографічного наратива (2016)
Моклиця М. - Жанрово-стильові інтенції алегорії: "Дума пралісу” Осипа Турянського (2016)
Кирилюк С. - Михайло Коцюбинський і Володимир Винниченко: біографіка творчих "ландшафтів” (2016)
Смирнов В. - "Космология любви” в художественной системе А. К. Толстого и А. А. Кондратьева (2016)
Chervinska O. - Boris Poplavsky and Eugeniy Malaniuk: typology of expatriation as an aspect of cultural allotropy, Vilchanska Y. (2016)
Рихло П. - "Найперше – музика у слові!” (Рецензія на книгу: Маценка С. П. Партитура роману : монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 528 с.) (2016)
Карбовський B. - Астрометричний огляд екваторіальної зони неба на комплексі МАК, Лазоренко П., Буромський М., Клещонок В., Свачій Л. (2015)
Лозицький В. - Оцінки локальних магнітних полів в протуберанцях, що мають велику оптичну товщу в емісійних елементах, Маслюх В., Ботигіна О. (2015)
Лозицький В. - Діагностика локальних магнітних полів у сонячному факелі по лінії FeI 5233, Осика О., Лях В. (2015)
Парновський С. - Мультихвильові функції світності галактик з активним зореутворенням, Ізотова І. (2015)
Пішкало М. - Сонячна корона під час повного сонячного затемнення 1 серпня 2008 р. і полярні магнітні поля Сонця (2015)
Слюсар В. - Статистика гравітаційного мікролінзування віддаленого джерела системою протяжних та точкових мас за наявності зовнішнього зсуву, Жданов В. (2015)
Парновський С. - Оцінка комбінації космологічних параметрів за великомасштабними рухами RFGC-галактик (2015)
Федорова О. - Рентгенівські властивості віддалених радіогучних квазарів за даними XMM-Newton ТА Swift/XRT (2015)
Задорожна Л. - Космологічний швидкий радіоспалах "SPARK" як нетеплове випромінювання від ударної хвилі навколо надпровідної струни, Гнатик Б. (2015)
Василенко А. - Кореляції рентгенівських спектральних параметрів для активних ядер галактик за даними каталогу Swift/BAT AGNs, Федорова О., Жданов В. (2015)
Лозицька Н. - Індекси груп сонячних плям для довгострокового прогнозування геомагнітної активності, Єфіменко В. (2015)
Єфіменко В. - Телескоп для спостережень фотосфери Сонця, Камінський С. (2015)
Криводубський В. - Повторні максимуми сонячних циклів плям (2015)
Єфименко В. - Астрономічна обсерваторія Київського національного університете імені Тараса Шевченка у 2014 р. (2015)
Содержание (2014)
Rakhmanov S. R. - Nonlinear vibrations of profile press mandrel of tube-press machine (2014)
Журавлев В. Н. - Частотная модель коэффициента турбулентности пламени камеры сгорания ГТД, Борзов С. А., Попчёнков А. В., Кабак В. С. (2014)
Прядко Н. С. - Имитационная модель замкнутого цикла измельчения минерального сырья, Саксонов Г. М., Терновая Е. В. (2014)
Шевелёва А. М. - Исследование плоской дозвуковой струи, истекающей из локальной щели на пластину (2014)
Басс К. М. - Определения оптимальных уклонов карьерных автодорог по времени транспортного процесса, Кривда В. В. (2014)
Белозеров В. Е. - Нелинейный рекуррентный анализ в обработке временных рядов, Зайцев В. Г. (2014)
Кныш Л. И. - Расчёт проектных параметров теплового аккумулятора с фазовым переходом "твёрдое тело – жидкость" (2014)
Миргород В. Ф. - Интервальная оценка трендовой компоненты временных рядов, Деренг Е. В., Гвоздева И. М. (2014)
Пинчук В. А. - Определение коэффициента теплопроводности водоугольного топлива методом комбинирования физического эксперимента и математического моделирования (2014)
Сарычев А. П. - Исследование методом статистических испытаний итерационной процедуры для идентификации параметров системы авторегрессионных уравнений (2014)
Семененко Е. В. - Расчет параметров гидротранспорта многокомпонентных твердых материалов с существенным различием в плотности частиц в присутствии гидродинамически активных веществ, Никифорова Н. А., Татарко Л. Г. (2014)
Чумаков Л. Д. - Оценка эффективности эксплуатации технической системы в составе системы управления запасами при непрерывном контроле ее исправности с помощью математической модели для периодического контроля, Черная А. А. (2014)
Шарабура Т. А. - Математическое моделирование процессов газификации и сжигания водоугольного топлива в циклонном предтопке (2014)
Кузнецов В. И. - Система ранжирования подразделений вуза NooScore, Евтушенко Г. Л., Гайдуков И. В., Гаращенко С. А., Левченко Д. А., Светличный А. Д. (2014)
Гущин И. К. - Метод расчета оптимального пути обработки информации (2014)
Дорош И. А. - Разработка тестового стенда индукционного подвеса роторов радиально-осевых ветротурбин, Снегирев М. Г., Тарасов С. В. (2014)
Козак А. - Політика баркідів кінця III ст. до н.е. та її вплив на особливості карфагенської стратегії у другій пунічній війні (218-201 до н.е.) (2016)
Яновський Я. - Відображення воєнно-політичної історії західних гунів в античних та ранньосередньовічних джерелах (2016)
Боднарюк Б. - Св. Коламба Айонський та його роль у поширенні християнства на землях Піктавії в другій половині VІ ст. (І) (2016)
Калініченко В. - Комплекс озброєння дунайських болгар першої половини ІХ cт.: хазарський слід (2016)
Стрельчук М. - До питання про дослідження слов’янських рукописів у 30-80 роках ХІХ ст. (2016)
Погребенник А. - Катаризм у соціальному вимірі Окситанії ХІІ-XIV cт. (2016)
Масан О. - Сільська колонізація у державі німецького ордену в Прусії: перший етап (1231-1309 рр.) (2016)
Кузь А. - Нотаріальні акти Кафи і Пери кінця XIII ст. у дослідженні Георге Бретіану (2016)
Чучко М. - "...Отколе начася Молдовскаа земля": проблема виникнення середньовічної молдавської держави в світлі літописної традиції та історичних документів (2016)
Мойсей А. - Магічна практика відвернення гідроатмосферних катаклізмів у румунів Буковини, Аністратенко А. (2016)
Стрельчук Н. - Формування національної ідентичності і державності у албанців Балканського півострову (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2016)
Сандуляк І. - Музеї Чернівецької області у другій половині ХХ ст. (2016)
Боднарюк Б. - Шлях християнської Європи: від міланського едикту до великої схизми. Рецензія на церковно-історичний нарис Мішеля Ляроша "Християнські корені Європи. 1700 років міланського едикту" (2016)
Автори (2016)
Содержание (2014)
Киселева Е. М. - Конструктивные алгоритмы решения непрерывных задач многократного покрытия, Коряшкина Л. С., Михалева А. А. (2014)
Лопаткин Р. Ю. - Автоматизация нестандартного научного оборудования, Игнатенко С. Н., Иващенко В. А., Канивец В. Н. (2014)
Михалев А. И. - Идентификация и прогнозирование технического состояния авиационного редуктора, Журавлев В. Н., Сухомлин Р. А. (2014)
Сулименко С. Е. - Перспективные направления создания экологически чистой модели получения агломерата повышенного качества в современных условиях (2014)
Деревянко А. И. - Хаотические колебания в PVD технологии углеводородных материалов (2014)
Гнатушенко В. В. - Дослідження ефективності обслуговування трафіка при багатоадресній передачі даних в телекомунікаційних мережах, Швець Н. О. (2014)
Разумов С. Ю. - Завдання автоматизації управління аудиторним фондом закладів вищої освіти (2014)
Паник Л. А. - О динамических моделях управления неоднородными транспортными сетями (2014)
Мешалкин А. П. - Использование вторичных энергоресурсов при восстановительно-тепловой обработке ряда техногенных отходов, Сокур Ю. И., Камкина Л. В., Мешалкин В. А. (2014)
Михалев А. И. - Фрактальное оценивание порядка модели состояния авиационного редуктора, Журавлев В. Н., Недоспасов А. А., Сухомлин Р. А. (2014)
Селиверстов В. Ю. - Моделирование герметизации в кокиле наружного холодильника из штамповой инструментальной стали, Селиверстова Т. В., Збинец А. В. (2014)
Жуковицкий И. В. - Применение спутниковых технологий для мониторинга, контроля и прогнозирования эксплуатационных характеристик железнодорожного транспорта на металлургических предприятиях, Заец А. П. (2014)
Островська К. Ю. - Розробка COM-бібліотеки для низькопрофільного біоптічного сканеру-ваг з використанням Active Template Library, Островський Є. В. (2014)
Содержание (2016)
Міщенко Т. С. - Церебральна атрофія при хворобі малих судин головного мозку, Нікішкова І. М., Міщенко В. М., Кутіков Д. О. (2016)
Цимбалюк В. І. - Дослідження зв’язку поліморфізмів генів ACE, AGT та FGB із ризиком раннього розвитку ішемічного інсульту атеротромботичного підтипу в популяції осіб, які проживають на території України, Васильєва І. Г., Костюк М. Р., Чопик Н. Г., Галанта О. С., Цюбко О. І., Олексенко Н. П., Дмитренко А. Б., Макарова Т. А., Сніцар Н. Д. (2016)
Кузнецова С. М. - Влияние препарата Билобил интенс на функциональное состояние центральной нервной системы у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт, Шульженко Д. В., Кузнецов В. В. (2016)
Віничук С. М. - Рання реабілітація після гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу, Фартушна О. Є. (2016)
Иванова М. Ф. - Ранняя диагностика ВИЧ-ассоциированных неврологических нарушений как актуальная проблема в практике невролога, Евтушенко С. К., Семенова А. В., Палагута А. В. (2016)
Саноева М. Ж. - Мигрень — вчера, сегодня, завтра. Современный взгляд на проблему, Саидвалиев Ф. С. (2016)
Цюрко Б. О. - Фармакотерапия постинсультной депрессии, Пелепейченко А. Ю., Раскалей Д. В., Калюжный Г. В., Махиня О. В. (2016)
Васильєва І. Г. - Вплив нейротрофічних факторів на популяцію серотонінергічних нейронів n.raphe в умовах культивування, Олексенко Н. П., Чопик Н. Г., Цюбко О. І., Галанта О. С., Сніцар Н. Д., Шуба І. М. (2016)
Школьник В. М. - Сучасні можливості оцінювання функціонування та якості життя у хворих із віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми, Фесенко Г. Д. (2016)
Мішалов В. Д. - Правове та законодавче обґрунтування порядку вилучення біологічних об’єктів від трупа людини для наукових досліджень з судової медицини, Хохолєва Т. В., Юрченко В. Т., Войченко В. В. (2016)
Завальнюк А. Х. - Судово-медична оцінка спричинення особі фізичного болю, Юхимець І. О., Кравець О. Ф., Трач Росоловська С.В. (2016)
Завальнюк А. Х. - Неправомірність визначення механізму травми лікарем – судово-медичним експертом, Юхимець І. О., Кравець О. Ф. (2016)
Токарчук М. О. - Велосипедна травма у наш час – її актуальність та особливості (2016)
Кривда Г. Ф. - Довідник для тих, хто прагне поглибити знання з судової медицини, Франчук В. В., Юхимець І. О. (2016)
Kozan N. M. - Аpplying digital methods in dermatoglyphics research, Kotsyubynska Yu. Z. (2016)
Kotsubynska Yu. Z. - Apply of dermatogliphic method during identification of a person (literature review) (2016)
Garazdiuk M. S. - Post-mortem interval estimation by laser-induced fluorescence of polycrystalline cerebro-spinal fluid films images (2016)
Повстяний В.А. - Динаміка мікроскопічних змін ахіллового сухожилку упродовж двох тижнів після настання смерті (2016)
Плевинскис П. В. - Современный взгляд на контакт тела пешехода с колесом автомобиля приДТП (2016)
Козаченко І. М. - Несмертельна пневмострільна травма: структурний аналіз та морфологічні особливості ушкоджень (2016)
Грушенко Л. Д. - Встановлення можливої відстані пострілу шляхом геометричного визначення тригонометричних функцій, Дерюгіна О. В. (2016)
Дорофеев О. Є. - Чи на всі питання судово-медичний експерт спроможний надати компетентні відповіді судово-слідчим органам?, Дерюгіна О. В., Колесніков В. Л. (2016)
Колесник О. О. - Експрес-метод очищення кісток від м’яких тканин з метою дослідження характеру країв переломів, Фащенко А. В. (2016)
Шевчук М. М. - Використання методу твердофазної екстракції при діагностиці смертельних отруєнь пестицидами методом ГХ-МС, Тарнавська Я. Г., Ковалишин В. М., Галькевич І. Й. (2016)
Шевчук М. М. - Механічна асфіксія внаслідок повішення як причина смерті по Львівській області за 2013-2015 роки за результатами роботи Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи, Семенюк У. П. (2016)
Григорійчук В. І. - Cудово-медичні аспекти проблемних питань юридичного характеру, які виникають в роботі відділу судово-медичної експертизи трупів (2016)
Данилюк В. В. - Досвід проведення виїздних засідань товариства судово-медичних експертів Житомисрької області на базі міжрайонних відділень, Зозуля В. М. (2016)
Смолоногіна О. А. - Встановлення статевої зрілості у неповнолітніх,які перебувають у стані вагітності (2016)
Онофрійчук О. С. - Гостра печінко́ва енцефалопатія (синдром Рея) – клінічний випадок, Беліченко Т. Д. (2016)
Шальнєв О. Ю. - Смерть від отруєння зміїною отрутою, як наслідок укусу гадюки, Шилан В. І., Шилан К. В. (2016)
Мішалов В. Д. - Наукова школа, що розвивається, з судової медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (2016)
Науково-практична конференція з міжнародною участю: "Сучасні досягнення в галузі судової медицини та проблемні питання при проведенні судово-медичних експертиз у відділі комісійних експертиз та у відділі експертизи трупів" (2-3 червня 2016 р., м. Львів) (2016)
Bachynskyi V. - Main achievements and new directions of forensic science in light of Congress Forensic Medicine 2030, Trübner K., Vanchuliak O., Garazdiuk M., Garazdiuk O. (2016)
До 70-річчя Луганського обласного бюро судово-медичної експертизи (2016)
Сторінки історії судово-медичної служби Луганщини до 70-ти річчя Луганського обласного бюро СМЕ (2016)
Науково-практична нарада начальників бюро судово-медичної експертизи за участю Міжнародого Комітету Червоного Хреста (29-30 вересня 2016 року м. Житомир) (2016)
Бачинський В.Т. - Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання судової медицини" 5-6 жовтня 2016 р. м. Мінськ. Республіка Білорусь, Савка І.Г., Ванчуляк О.Я., Зозуля В.М., Франчук В.В. (2016)
Бачинський В. Т. - 5-Й Словацько-Чеський з'їзд судових медиків, Ванчуляк О. Я., Павлюкович О. В., Павлюкович Н.Д., Гараздюк М. С. (2016)
Содержание (2014)
Михайловский Н. В. - Исследование на Elcut-модели теплового состояния футеровки ковша при выпуске расплава, Бейцун С. В., Дёмин С. И. (2014)
Бейгул О. О. - Системне формування динамічних навантажень на несучу конструкцію зчленованого контейнеровоза з U-подібною рамою, Корнійчук М. М., Лепетова Г. Л. (2014)
Білозьоров В. Є. - Про гомоклінічні орбіти двовимірних автономних квадратичних динамічних систем, Мищенко O. С. (2014)
Мазуренко В. Б. - Модель процесса измерения уровня жидкого топлива в условиях качки (2014)
Журавлёв В. Н. - Математическая модель эксплуатационной кинематометрии зубчатых передач газотурбинных двигателей, Единович А. Б., Папчёнков А. В. (2014)
Волковский О. С. - Семантический анализ содержимого web-приложений, Ковылин Е. Р. (2014)
Мороз Б. І. - Розробка автоматизованої системи митного контролю на морському транспорті, Дяченко О. О. (2014)
Гнатушенко В. В. - Моделювання агрегованого трафіку передачі даних на основі моделі ON/OFF (2014)
Лахно В. А. - Моделі, методи та інформаційні технології захисту корпоративних систем транспорту на основі інтелектуального розпізнавання загроз (2014)
Добров И. В. - К вопросу об использовании моделей-ассоциаций, Гаркави Н. Я., Фёдоров Е. Ф., Карпенко В. В., Клименко И. В., Литвиненко О. Н. (2014)
Малайчук В. П. - Обработка искаженных модулирующей помехой измерений в задаче оценки информативных параметров объектов контроля, Деревянко И. И. (2014)
Dorofieiev Yu. I. - Subsystem stabilization approach to robust decentralized inventory control in supply networks (2014)
Хитько А. Ю. - Системный подход к совершенствованию конструкции роликов МНЛЗ, Иванова Л. Х., Хитько М. А., Шапран Л. А. (2014)
Ясев А. Г. - Система математического моделирования механического разделения неоднородных конструкций (2014)
Гнатушенко В. В. - Геометричне трансформування та прив’язка фотограмметричних зображень проекційної природи, Середа С. Ю. (2014)
Ерёмин А. О. - Определение теплофизических свойств газов в задаче математического моделирования нагревательной печи с регенераторами (2014)
Альрабаба Х. - Формальное описание и правила работы неуправляемых и управляемых клеточных тетраавтоматов (2014)
Миронова Т. М. - Застосування кількісного аналізу для дослідження впливу модифікування на первинну структуру до евтектичних білих чавунів (2014)
Володько Е. Г. - Планирование активного эксперимента для прогнозирования шероховатости при электролитно-плазменной полировке, Тутык В. А. (2014)
Надточий А. А. - Математические модели серопоглотительной способности шлаков при внепечной обработке стали, Сокур Ю. И., Камкина Л. В., Безшкуренко А. Г. (2014)
Белозёров В. Е. - Исследование фазовых процессов газотурбинного двигателя методами рекуррентного анализа, Журавлёв В. Н., Зайцев В. Г., Останин П. Е. (2014)
Кириченко Л. О. - Об одном методе маршрутизации фрактального трафика (2014)
Abramova T. V. - The features of beta-cells organization in the pancreas of spontaneously hypertensive rat (SHR), Kolesnyk Yu. M. (2016)
Бойчук Т. М. - Модифікуючий вплив цукрового діабету на реакцію р53-залежних проапоптичних механізмів гіпокампа щурів у динаміці ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку, Ткачук С. С., Ніка О. М. (2016)
Ганчева О. В. - Вплив пренатальної хронічної гіперглікемії на патерн експресії ізоформ NOS у міокарді лівого шлуночка серця щурів-самців препубертатного віку, Колесник Ю. М., Вородєєва Ю. І. (2016)
Зябліцев С. В. - Матриксна металопротеїназа-9, її інгібітор-1 та інтерлейкіни при експериментальній черепно-мозковій травмі, Юзьків Я. С. (2016)
Сиволап В. В. - Особливості варіабельності серцевого ритму у хворих на гіпертонічну хворобу, що ускладнена ішемічним півкульним інсультом, Жеманюк С. П., Потапенко М. С. (2016)
Tumanskiy V. A. - Cholesterol, stearic and palmitic acids in the liver in nonalcoholic steatohepatitis of different severity according to the data of highly effective liquid chromatography-mass spectrometry, Fen’ S. V., Varynskyi B. О. (2016)
Завгородний С. Н. - Опыт применения лапароскопической аппендэктомии при остром аппендиците, Рылов А. И., Кубрак М. А., Данилюк М. Б., Найдёнов О. Д., Грищенко Г. М. (2016)
Пономаренко Е. В. - Особенности хирургической тактики при травматических ампутациях конечностей (2016)
Кіндратів Е. О. - Імуноморфологічні особливості цервікальної інтраепітеліальної неоплазії, що асоційована з папілома­вірусною інфекцією, залежно від виду безпліддя (2016)
Сидоренко А. М. - Эпидемиология меланомы кожи в ХХ и начале ХХI века в Украине и Запорожской области, Боярский В. В., Якубовская А. В., Тимошев Н. П. (2016)
Шишкин М. А. - Сравнительная иммуногистохимическая характеристика пролиферации и апоптоза колоректальной аденокарциномы (2016)
Ситнікова В. О. - Морфологічні особливості та активність естрогенових рецепторів ендометрію та фокусів аденоміозу в пацієнток у постменопаузі, Роша Л. Г., Гончаренко Г. Ю. (2016)
Яакубі Р. - Диференційований підхід до терапії хворих на вугрову хворобу із супутньою кандидозною інфекцією (2016)
Тихолаз В. О. - Закономірності розвитку ядра під’язикового нерва у пренатальному періоді онтогенезу людини: морфометричне дослідження (2016)
Колесник М. Ю. - Клинические особенности миксомы левого предсердия в сочетании с активным туберкулёзом лёгких, Никитюк О. В., Комарова-Лазько О. В., Гулевский С. Н., Киоcов А. М. (2016)
Дядик О. О. - Патоморфологічні особливості ІgG4-пов’язаної склерозуючої хвороби шлунка: клінічний випадок, Бекетова Ю. І., Горбоконь Н. М., Іванова М. Д. (2016)
Камишний О. М. - Імунометаболізм лімфоцитів і його зміни при експериментальному цукровому діабеті, Путілін Д. А., Сухомлінова І. Є., Камишна В. А. (2016)
Содержание (2014)
Bardachev Y. N. - Model of support of decision-making for determination of effective management of the industrial enterprise, Ogneva O. E. , Vyshemirskaya S. V. (2014)
Bodyanskiy Ye. V. - Tables of data with gaps restoration using multivariate fuzzy extrapolation, Shafronenko A. Yu. (2014)
Bodyanskiy Ye. V. - Evolving hierarchical neural network for principal component analysis tasks and its adaptive learning, Deineko A. O., Deineko Sh. V., Shalamov M. O. (2014)
Bogucharskiy S. I. - Image segmentation with fuzzy J-means method, Kagramanyan A. G., Mikhnova O. D. (2014)
Bulgakova O. S. - Data mining methods based on self-organizing models (2014)
Ivaschenko G. S. - Time series forecasting on the basis of the case-based reasoning using the models of artificial immune systems, Korablev N. M. (2014)
Kirichenko L. - The method of distinction monofractal and multifractal process from time series (2014)
Kotsovsky V. M. - Artificial complex neurons with half-plane-like activation function, Geche F. E., Mitsa O. V. (2014)
Kucherenko A. E. - Using semidefinite optimization to find effective topology of truss-like elastic structures (2014)
Lahno V. А. - Models, methods and information technologies of protection of information systems of transport based on intellectual identification of threats, Petrov A. S., Korchenko A. G. (2014)
Mazurenko V. B. - Applying of discrete kalman filter to problem of measuring of liquid propellant level under conditions of swing (2014)
Olszewski S. V. - Modelling of kinetics plasma-chemical disposal of persistent organic pollutants in water solutions by high-voltage pulsed discharge, Tanygina O. M., Demchenko V. F., Zayats E. R. (2014)
Perederiy V. I. - Information technology of support of decision making in ergatic system, Osipenko V. V., Olali N. V., Eremenko A. P. (2014)
Voronenko М. А. - The search model for rational solution of resource distribution, Abramov G. S. (2014)
Zvorykin V. B. - Modeling of transient processes in systems with delay, Mikhalyov A. I., Stanchyts G. Y. (2014)
Черевко О. І. - Проблеми створення систем харчування лікувального призначення другого покоління, Крутовий Ж. А., Запаренко Г. В., Борисова А. О. (2015)
Павлюк Р. Ю. - Вивчення процесів кріомеханохімії високомолекулярних і низькомолекулярних нанокомплексів грибів шампіньйонів під час їх кріообробки з використанням рідкого азоту, Погарська В. В., Маціпура Т. С., Кись В. В. (2015)
Павлюк Р. Ю. - Вивчення вмісту біологічно активних речовин натуральних рослинних прянощів – добавок для оздоровчих продуктів харчування, Погарська В. В., Радченко Л. О., Соколова Л. М., Юр’єва О. О., Берестова А. А. (2015)
Павлюк Р. Ю. - Технологія тонізуючих нанонапоїв на основі молочної сироватк и, збагачених кріопастами з овочів і фітоекстрактами, Погарська В. В., Абрамова Т. С., Берестова А. А., Топоркова К. В. (2015)
Кондратюк Н. В. - Аналіз підходів до моделювання стабільних харчових систем на основі ацидофільної палички, Большакова В. Л., Пивоваров Є. П., Пивоваров П. П. (2015)
Янчева М. О. - Інновації в технологіях напівфабрикатів м’ясних заморожених (2015)
Ботштейн Б. Б. - Удосконалення технології змішаних спиртовмісних напоїв із використанням структуроутворювача, Чорна Н. В. (2015)
Дюкарева Г. І. - Технологічні параметри розроблених пастильних виробів, Соколовська О. О. (2015)
Степанькова Г. В. - Технології пшеничного хліба з використання продуктів переробки зародків вівса і кукурудзи (2015)
Черевко О. І. - Вплив вібрації на процес вакуумного сушіння рослинної сировини, Михайлов В. М., Маяк О. А., Сардаров А. М. (2015)
Черевко О. І. - Теплопередача в поверхневому шарі м’ясних виробів під час двостороннього жарення в умовах стиснення, Скрипник В. О., Фарісєєв А. Г. (2015)
Дейниченко Г. В. - Аналітична характеристика мембранної обробки рідких високомолекулярних систем, Мазняк З. О., Гузенко В. В. (2015)
Дейниченко Г. В. - Дослідження процесів комбінованого способу очищення плодів гарбуза, Терешкін О. Г., Горєлков Д. В., Шевченко І. В. (2015)
Погожих М. І. - Концепція підвищення енергоефективності технологічних процесів харчових виробництв, Чеканов М. А., Пак А. О. (2015)
Яковлєв О. В. - Вплив ультразвукових хвиль на зміну коефіцієнта масовіддачі під час соління риби, Постнов Г. М., Потапов В. О. (2015)
Potapov V. - Effect of design of internal heater on the drying kinetics of grape pomace in mass transfer module, Yakushenko E. (2015)
Тормосов Ю. М. - Моделювання розповсюдження теплових променів від сегментних рефлекторів, Саєнко С. Ю. (2015)
Захаренко В. О. - До розрахунку енергетичної освітленості харчових продуктів під час ІЧ-нагрівання, Сорокіна С. В. (2015)
Терешкін О. Г. - Розробка ресурсозберігального способу очищення часнику та перспективні шляхи розробки його апаратурного оформлення, Горєлков Д. В., Афукова Н. О., Мельник К. Г. (2015)
Савченко-Перерва М. Ю. - Розрахунок полів швидкостей у циліндричному апараті із зустрічними закрученими потоками на основі експериментальних даних, Якуба О. Р. (2015)
Токолов Ю. І. - Дослідження залежності виходу борошна від частоти обертання робочих органів помольного модуля, Гурський П. В., Богомолов О. В., Домніч М. І. (2015)
Постнов Г. М. - Дослідження впливу термічної обробки парою на поверхневий шар цибулі ріпчастої, Терешкін О. Г., Дмитревський Д. В., Василець І. В. (2015)
Шидакова-Каменюка О. Г. - Застосування принципів кваліметрії для оцінювання якості печива з додаванням напівфабрикату кісткового харчового, Головко М. П., Роговий І. С., Рогова А. Л. (2015)
Головко М. П. - Визначення параметрів гострої токсичності біологічно активної добавки "Сивоселен Плюс", Применко В. Г., Головко Т. М. (2015)
Крутовий Ж. А. - Аналіз біологічної цінності нетрадиційних борошняних виробів, Запаренко Г. В., Захаренко В. О., Борисова А. О. (2015)
Одарченко А. М. - Особливості використання вторинної сировини під час виробництва кефіру, Гасай Є. Л., Карпенко З. П. (2015)
Ястреба Ю. А. - Удосконалення технології м’ясних січених напівфабрикатів шляхом використання добавок гідроколоїдів, Пасічний В. М. (2015)
Самохвалова О. В. - Використання мікробного полісахариду ксампану для підвищення якості мафінів на основі шроту зародків пшениці, Касабова К. Р. (2015)
Одарченко М. С. - Використання мучки кормової під час виробництва кисломолочних напоїв, Карпенко З. П., Сергієнко А. О., Бобирєва А. А. (2015)
Кучерук З. І. - Дослідженнявластивостей знежиреного термічно обробленого борошна амаранту, Постнова О. М., Галич А. О. (2015)
Коlesnyk T. - Biological value of boiled sausage with blood colouring agent, Коlesnyk A. (2015)
Пенкіна Н. М. - Актуальність використання рослинної сировини для виробництва слабоалкогольних напоїв, Татар Л. В. (2015)
Атанасова В. В. - Технологія пюреподібних страв на основі сочевиці (2015)
Калакура М. М. - Перспективи покращення біологічної цінності нових виробів, Щирська О. В. (2015)
Кондратюк Н. В. - Системний аналіз у вирішенні питань якості солодких страв із капсульованими пробіотичними мікроорганізмами (2015)
Степанова Т. М. - Наукове обґрунтування ролі системи "NEApectin–Ca2+" у формуванні асортименту низькокалорійної кулінарної продукції (2015)
Дудкіна О. О. - Обґрунтування рецептурного складу фонданів спеціального призначення, Губенко С. О., Гавриш А. В., Нєміріч О. В. (2015)
Омельченко С. Б. - Визначення впливу харчових інгредієнтів на показники якості напівфабрикату збивного оздоблювального, Горальчук А. Б., Гринченко О. О. (2015)
Цихановська І. В. - Дослідження процесів окиснювальних та термічних перетворень у системі "олія – ліпідо-магнетитова суспензія", Барсова З. В., Демидов І. М., Павлоцька Л. Ф. (2015)
Орлова Н. Я. - Структурно-механічні властивості баклажанових снеків, Дьякова Ю. В., Романенко Р. П. (2015)
Кузьмін О. В. - Стабілізація водно-спиртових сумішей у процесі електрохімічної активації питної води, Топольник В. Г., Мирончук В. Г., Суйков С. Ю. (2015)
Demidova A. - Determination of the sunflower oil storage period by the accelerated method, Aksenova O., Demidov І. (2015)
Кравченко М. Ф. - Технологія пряникових виробів, збагачених кунжутним і кедровим шротом, Ярошенко Н. Ю. (2015)
Токар А. Ю. - Збереженість плодів баклажана за умови оброблення речовинами антимікробної дії, Миронюк С. С. (2015)
Сукманов В. О. - Субкритична вода як екстрагент у процесах екстрагування біологічно активних речовин із рослинної сировини, Петрова Ю. М., Захаревич В. Б., Маринін А. І. (2015)
Обозна М. В. - Дослідження жирнокислотного складу термостійкої молоковмісної начинки з концентратом насіння кунжуту, Любенко Г. Д., Перцевой Ф. В. (2015)
Іукурідзе Е. Ж. - Сучасні методи вивчення походження та ідентифікації вин КНП (2015)
Дітріх І. В. - Оцінка показників якості нових рибних пресервів у вишневому соусі "Нептун Cherry", Марченко Ю. І. (2015)
Кушнір Н. А. - Визначення збалансованості амінокислотного складу колагенового препарату (2015)
Костенко Є. Є. - Визначення мікроелементного складу харчової добавки "Каркаде" з використанням методу твердофазної спектрофотометрії, Максименко О. В., Бутенко О. М. (2015)
Захаренко В. О. - Відновлення розподілу пор у шкіряних виробах, Дьяков О. Г., Воронцова Ж. В. (2015)
Letuta T. - The influence of aesthetic properties of product packaging on consumers, preferences, Gasanova A., Grygorets D. (2015)
Головко Т. М. - Коштовне каміння в надрах України, Бакіров М. П. (2015)
Gubsky S. - Organization of network interaction in educational process, Vіnnikova V., Коbrin V. (2015)
Чаговець В. В. - Проблеми формування інформаційно-освітнього середовищ а університету (2015)
Гірінова Л. В. - Використання хмарного сервісу IBM ARCA в науково-дослідній діяльності університетів, Сибірякова І. Г. (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Інформація про авторів (2016)
Скрипник Г. - Етнографія в науковій біографії Євгенії Спаської (2016)
Глушко М. - "Дід" – традиційний хліборобський атрибут різдвяно-новорічних свят українців Надсяння (2016)
Курінна М. - Тип поселення та традиційне житло чехів Півдня України: локальні особливості (за матеріалами етнографічних досліджень Запорізької області) (2016)
Косаківський В. - Міжкультурні взаємовпливи та трансформації в містечку Чечельник на Поділлі у ХІХ – на початку ХХІ століття (2016)
Іванчишен В. - Етнографічний напрям у науковому доробку Василя Данилевича (2016)
Данилевич В. - Случайные заметки в области этнографии (2016)
Бех М. - Традиційний одяг околичної шляхти Північно-Східної Житомирщини кінця ХІХ – початку ХХ століття (за матеріалами села Бехи Коростенського району Житомирської області) (2016)
Ганус Д. - Народна етіологія дитячих захворювань на території українсько-польського пограниччя (2016)
Гордійчук М. - До 140-річчя "Малорусских народных преданий и рассказов" Михайла Драгоманова: внесок у збірник етнографа Володимира Менчиця (2016)
Литвинчук Н. - Етнографічні жнива на слобожанському полі (2016)
Бех М. - Історико-етнографічний вимір сучасної Південної Слобожанщини (за експедиційними матеріалами), Таран О., Курінна М., Ганус Д., Сауляк Б., Іванчишен В., Олійник М., Борейко А. (2016)
Стасюк О. - Ще раз до питання дослідження Голодомору 1932–1933 років (2016)
Вахніна Л. - Міжнародна наукова конференція Польського народознавчого товариства "Яке бачення культури в сучасній Європі? Рефлексії, дискусії та перспективи" (21–25 вересня 2016 р., Вроцлав) (2016)
Summaries (2016)
Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за 2016 рік (2016)
Похмурський В. І. - Вплив водню на тертя і зношування металів (Огляд), Василів Х. Б. (2012)
Косогін О. В. - Електрохімічні властивості каталітично активних електродів на титановій основі в перхлоратній кислоті, Кушмирук А. І., Мірошниченко Ю. С., Лінючева О. В. (2012)
Хома М. С. - Вплив деформації на мікроелектрохімічну гетерогенність зварного з’єднання сталі 17Г1СУ, Яворський В. Т., Дзьоба Ю. В., Сисин Г. М. (2012)
Шкатуляк Н. М. - Роль кристалографічної текстури під час корозії гарячевальцьованих прутків з вуглецевої сталі, Ткачук О. М. (2012)
Білий Л. М. - Захисні інгібовані покриви на поліуретановій основі, Зінь Я. І. (2012)
Eshaghi A. - Effect of chromate conversion coatings on the adhesion and corrosion resistance of painted 5083 aluminum alloy, Eshaghi A. (2012)
Чумало Г. В. - Вплив сірководню на корозійно-механічні властивості зварних з’єднань трубної сталі (2012)
Студент М. М. - Трибологічні властивості комбінованих метало-оксидокерамічних шарів на легких сплавах, Довгуник В. М., Клапків М. Д., Посувайло В. М., Шмирко В. В., Киця А. Р. (2012)
Yulinova A. - Electrochemical properties of Al-6060 alloy after industrial-scale ECAP, Nickel D., Frint P., and Lampke T. (2012)
Берсирова О. Л. - Коррозионные свойства электроосажденных тонких покрытий поликристаллического серебра, Кублановский В. С. (2012)
Шепеленко О. С. - Формування нанорозмірних захисних покривів на сплавах заліза з подандовмісних розчинів, Сахненко М. Д., Штамбург В. Г., Рошаль О. Д. (2012)
Малишев В. В. - Формування катодних продуктів електролізу вольфраматно-молібдатних розплавів, Габ А. І. (2012)
Духота О. І. - Вплив низькотемпературного оксидування та оксинітрування на фретинг-корозію титанового сплаву ВТ22, Погрелюк І. М., Моляр О. Г., Пічугін А. Т., Лук’яненко О. Г. (2012)
Ozturk A. U. - Early age corrosion of mild steel in aggressive media, Gucuyen E., Erdem R. T., Seker S. (2012)
Коваленко С. Ю. - Корозія внутрішньої стінки промислового газопроводу, Рибаков А. О., Клименко А. В., Шитова Л. Г. (2012)
Андрейків О. Є. - Розрахунок залишкової довговічності тривало експлуатованої ділянки магістрального газопроводу, Гембара О. В., Цирульник О. Т., Ниркова Л. І. (2012)
Студент О. З. - Вплив тривалої експлуатації сталі 12Х1М1Ф з різних зон гину парогону ТЕС на її механічні характеристики, Свірська Л. М., Дзіоба І. Р. (2012)
Мищенко В. Г. - Влияние ползучести металла на срок эксплуатации реакторов магниетермического производства титана, Евсеева Н. А. (2012)
Корольов В. П. - Технологічна безпека та удосконалення нормативної бази протикорозійного захисту будівельних металоконструкцій, Висоцький Ю. Б., Шевченко О. М. (2012)
Зіновій Назарчук (до 60-річчя від дня народження) (2012)
Денебург Жан-Луи - Динамические модели конкуренции между видами транспорта, Пальма Андре де, Кан Дэвид. / Перевод Мельникова М. Я., Постана М. Я. (2015)
Мельников С. В. - Конкуренція та інтеграція у моделі двоканального ланцюга постачань (2015)
Дем'янченко А. Г. - Організаційно-економічні заходи підвищення ефективності діяльності державних стивідорів в морських портах України, Коваль О. П. (2015)
Раскевич И. В. - Особенности рейдовых грузовых операций в портах Украины, Русанова С. С. (2015)
Ярова Н. В. - Особливості формування собівартості будівельно-монтажних робітна підприємствах морського транспорту, Воркунова О. В. (2015)
Лукашевич В. М. - Сучасні технології підвищення економічної і соціальної ефективності управління персоналом організації (2015)
Польова В. В. - Актуалізація та подальші перспективи розвитку наукових досліджень у сфері управління трудовою поведінкою працівників (2015)
Янченко Н. В. - Методика комплексної оцінки соціально-економічної ефективності управлінських рішень у територіально-господарських підсистемах (2015)
Михайлюк І. І. - Кластери у системі сільського туризму (2015)
Анотації (2015)
Автори збірника (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей (2015)
Содержание (2016)
Матвієць Л. Г. - Основні завдання медичних працівників при лікуванні та профілактиці депресивних розладів на первинній ланці надання медичної допомоги (2016)
Ткаченко В. І. - Огляд міжнародних подій Європейської асоціації сімейних лікарів Wonca Europe за 2015–2016 роки (2016)
Аллергический ринит: современные подходы к лечению (2016)
Гайдукова С. Н. - Современная тактика лечения железодефицитной анемии, Выдыборец С. В. (2016)
Хайтович М. В. - Побічні реакції на лікарські засоби: епідеміологія, фактори ризику та шляхи профілактики (2016)
Проценко Т. В. - Опыт терапии ограниченных форм пустулезного псориаза, Проценко О. А., Заблоцкая А. Г. (2016)
Грубяк Л. М. - Вплив блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ та прямого інгібітору реніну на морфофункціональний стан серця та центральної гемодинаміки у хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного ішемічного інсульту, Долженко М. Н. (2016)
Бондаренко Т. Н. - Оценка эффективности комплексного подхода к лечению круглогодичного аллергического ринита на фоне гельминтоза (2016)
Ткаченко В. І. - Агранулоцитоз у загально)лікарській практиці: діагностика, лікування, профілактика та клінічний випадок, Садовнік Я. А., Видиборець Н. В., Бондар О. К., Баркар О. М. (2016)
Михнева Н. Н. - Актуальность коррекции витаминно)минеральной недостаточности у взрослых и детей (2016)
Матюха Л. Ф. - Профілактика розвитку артеріальної гіпертензії у підлітків з наявними факторами ризику в умовах сільської амбулаторії, Орловська Н. В., Бухановська Т. М. (2016)
Долженко М. Н. - Опыт применения этилметилгидроксипиридина сукцината в лечении инфаркта миокарда: антиишемический, антидепрессантный, анксиолитический эффекты, Попова Е. И., Шершнева О. В., Нудченко А. О., Фарадж К. С., Дьяченко Я. С., Яковенко Л. И. (2016)
Приходько В. Ю. - Особенности течения артериальной гипертензии в сочетании с хронической ишемической болезнью сердца у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Роль теста с ингибиторами протонной помпы в диагностике и лечении разных форм заболевания, Морева Д. Ю. (2016)
Хіміон Л. В. - Значення функціонального ниркового резерву при есенціальній артеріальній гіпертензії, Тимощук Л. С., Рибицька М. О. (2016)
Амосова К. М. - Чинники, асоційовані з маскованою неконтрольованою артеріальною гіпертензією у пацієнтів, які отримують антигіпертензивне лікування, Руденко Ю. В. (2016)
Галицкая В. В. - Субклинический гипертиреоз: диагностические критерии и принципы лечения. Обзор руководства Европейской тиреоидной ассоциации 2015 года "Diagnosis and Treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism" (2016)
Чуприна Г. М. - Особливості пірамідних та чутливих розладів у хворих розсіяним склерозом за умов коморбідності, Свиридова Н. К., Галуша А. І. (2016)
Шуба Н. М. - Вивчення ефективності та безпеки екстракту кореня імбиру у лікуванні хворих з болем у нижній частині спини, Воронова Т. Д., Хамбір Т. С. (2016)
Бурчинский С. Г. - Синдром тревоги в неврологической практике: возможности и стратегии фармакотерапии (2016)
Юдина Л. В. - Хронический кашель: как помочь пациенту? (2016)
Бабінець Л. С. - Необхідність оновлення навчальної програми додипломної медичної освіти у зв’язку з пріоритетністю загальної практики–сімейної медицини, Боровик І. О., Корильчук Н. І., Боцюк Н. Є., Стародуб Є. М., Воронцов О. О., Рябоконь С. С., Мігенько Б. О., Творко В. М., Ясній О. Р. (2016)
Matyukha L. F. - Survey of the effect of knowledge obtained by family doctors after the thematic improvement cycle "management of hiv)patients for family doctor", Avramenko T. P., Batsiura H. V., Boyko V. O., Veselova T. V., Matviets L. G., Legkostup L. M., Gusak N. E. (2016)
Бабінець Л. С. - Виклики системі охорони здоров’я в умовах децентралізації, пріоритету первинної медичної допомоги і утворення госпітальних округів: досвід Тернопільської області, Богайчук В. Г., Боровик І. О., Ткач О. О., Матюк Л. М. (2016)
Веропотвелян П. Н. - Диафрагмальная грыжа у плода, диагностика и терапия, Веропотвелян Н. П., Бондаренко А. А., Журавлева С. А. (2016)
Веропотвелян П. Н. - Новые молекулярные возможности в диагностике и прогнозировании заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы человека в цервикальном отделяемом, Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П., Яручик С. П. (2016)
Корж А. В. - Содержание средних молекул в плазме крови, полученной различными методами плазмафереза (2016)
Медведовська Н. В. - Своєчасне виявлення глаукоми у загальній лікарській практиці як засіб попередження її пізньої діагностики, Повч З. В. (2016)
Самойлова С. О. - Вплив супутнього хронічного обструктивного захворювання легень на процеси згортання крові у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії (2016)
Дідик І. В. - Дослідження якості життя чоловіків Житомирської області з діагнозом злоякісного новоутворення передміхурової залози (2016)
Задорожна В. І. - Поліомієліт: нові виклики на шляху до ерадикації, Циганчук О. М. (2016)
Маркович І. Г. - Вплив факторів середовища життєдіяльності людини на ризик виникнення інфекційних хвороб, Маркович І. Ф. (2016)
Андрейчин М. А. - Кластерний аналіз поширеності та небезпеки інфекційних і паразитарних хвороб у дітей 0-14 років, Булич Е. Г., Муравов І. В. (2016)
Рябоконь О. В. - Ефективність противірусної терапії та динаміка показників якості життя хворих на хронічний гепатит С залежно від наявності змішаної кріоглобулінемії, Лядська О. В., Іпатова Д. П., Рябоконь Ю. Ю. (2016)
Живиця Д. Г. - Психічні і психотичні розлади та ефективність ВААРТ у ВІЛ-інфікованих споживачів ін’єкційних наркотиків, Казека В. Г. (2016)
Шмига Т. В. - Клінічні та інфектологічні особливості хворих з рецидивною активованою герпетичною інфекцію 1/2 типу та безпліддям, Пукаляк Р. М., Гаєвська В. Ю., Гаєвський В. Ю. (2016)
Деркач С. А. - Вплив антибіотиків на біоплівкоутворення MSSA та MRSA штамами стафілокока, Воронкіна І. А., Габишева Л. С., Крилова І. А., Куцай Н. М. (2016)
Кондратюк В. М. - Чутливість до антибіотиків плівкоутворювальної мікрофлори вогнепальних ран, Ковальчук В. П., Коваленко І. М. (2016)
Коваленко Н. І. - Зміни етіологічної структури гнійно-запальних захворювань ЛОР-органів за п’ять років, Замазій Т. М., Новікова І. В., Тараненко Г. П. (2016)
Курлан Н. Ю. - Мікроелементні порушення у дітей, хворих на шигельоз та інфікованих Helicobacter pylori, Oльховська О. M. (2016)
Забарна О. Г. - Оцінка впливу температурних показників на формування маляріогенності території України, Халаїм О. О. (2016)
Шелевицька В. А. - Особливості перебігу трихінельозу на сучасному етапі, Партоєва О. Г. (2016)
Окусок О. М. - Вплив токсичного ураження печінки на ефективність лікування хіміорезистентного туберкульозу легень, Грищук Л. А. (2016)
Шуляк В. І. - Роль генетичних модифікацій факторів природного імунітету при менінгіті (2016)
Чабан Т. В. - Історичні віхи боротьби з інфекційними хворобами на півдні України та перша кафедра інфекційних хвороб, Пясецький Б. М. (2016)
Славний ювілей професора Антоніни Олексіївни Руденко (2016)
Світлої пам’яті професора Тамари Трохимівни Чорної (2016)
Зінчук О. М. - Васильєва Н.А. Лептоспіроз: монографія / Н.А. Васильєва, М.А. Андрейчин. - Тернопіль: ТДМУ, 2016. - 276 с., Зубач О. О. (2016)
Для підготовки статей до журналу "Інфекційні хвороби" просимо дотримуватись таких вимог (2016)
Содержание (2016)
Хіміон Л. В. - Сучасні підходи до діагностики та ведення хворих із гострим подагричним артритом на первинному рівні медичної допомоги, Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ситюк Т. О. (2016)
McCurry J. - Колишній співробітник компанії Новартіс (Novartis) заарештований через дані щодо препарату валсартан (2016)
Муравльова О. В. - Терапія цукрового діабету 2)го типу: ефективність, що доведена часом (2016)
Buryanov O. - The role of kallikrein)kinin system in complex regional pain syndrome I (CRPS I) pathophysiologic mechanisms, Khimion L., Kotiuk V. (2016)
Шіфріс І. М. - Інфекції сечової системи у дорослих: шляхи оптимізації комплексної терапії, Дудар І. О., Лобода О. М., Крот В. Ф., Красюк Е. К., Брижаченко Т. П., Крилова М. Г., Савчук В. М. (2016)
Курята О. В. - Больовий синдром, маркери кісткового метаболізму у хворих на остеоартроз, підходи до медикаментозної терапії та вплив ожиріння, Черкасова Г. В. (2016)
Катеренчук І. П. - Кардіальні і психовегетативні порушення у клімактеричний період та можливості їхньої терапевтичної корекції (2016)
Гулиев Т. Р. - Изучение эффективности биологически активной добавки на заживление послеоперационных ран в полости рта (2016)
Видиборець С. В. - Синдром дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові, Андріяка А. О. (2016)
Медведовська Н. В. - Фактори ризику розвитку глаукоми у практиці сімейного лікаря, Повч З. В. (2016)
Дзяк Л. А. - Тревожные расстройства в общей медицинской практике, Цуракаленко Е. С. (2016)
Чуприна Г. М. - Аналіз використання методів акупунктурної діагностики у хворих на розсіяний склероз за умов коморбідності, Свиридова Н. К., Галуша А. І. (2016)
Микитей О. М. - Аналіз ураження мозкових судинних басейнів при ішемічних інсультах з урахуванням аналізу та прогностичного оцінювання основних факторів ризику у пацієнтів з первинним і повторним ішемічним інсультом (2016)
Бусыгина О. С. - Клинический статус и нарушения липидного обмена и антиоксидантной защиты у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от состояния биоценоза кишечника (2016)
Галицкая В. В. - Субклинический гипертиреоз: диагностические критерии и принципы лечения. Обзор руководства Европейской тиреоидной ассоциации 2015 года "Diagnosis and Treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism" (2016)
Хіміон Л. В. - Лікування захворювань органів дихання в амбулаторній практиці: який антибіотик призначити, Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ситюк Т. О. (2016)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмонии, вызванной Pseudomonas aeruginosa (часть 1), Никулина А. А. (2016)
Колесникова Е. Н. - Состояние бронхиальной проходимости у больных хроническим обструктивным заболеванием легких в зависимости от коморбидности с ишемической болезнью сердца (2016)
Величко В. И. - Оценка эффективности и безопасности комбинированной терапии с использованием препаратов Вазонат и Энтроп у пациентов с хроническим токсическим поражением печени, Корнован Г. В., Коваленко С. Ф., Данильчук Г. А. (2016)
Супрун О. В. - Клінічний перебіг синдрому подразненого кишечнику у хворих молодого віку на нейроциркуляторну дистонію (2016)
Дудченко М. А. - Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки в практике семейного врача, Третяк Н. Г., Дудченко М. А. (2016)
Нірода А. І. - Порівняння ефективності лікування інфліксимабом та будесонідом у хворих неспецифічним виразковим колітом, Братасюк А. М., Чубірко К. І., Варваринець А. В. (2016)
Скрипник Л. М. - Ведення хворих із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою на первинному етапі медичної допомоги, Матковська Н. Р., Чаплинська Н. В. (2016)
Організація соціологічних опитувань пацієнтів / їх представників і медичного персоналу у закладах охорони здоров'я (методичні рекомендації) (2016)
Гойда Н. Г. - Медичні кадри та їхній професійний рівень – основна складова розвитку сімейної медицини, Щербінська О. С. (2016)
Вдовиченко С. Ю. - Корекція психологічного статусу вагітних з використанням родинно)орієнтованих технологій (2016)
Гурженко Ю. М. - Особливості порушень сперматогенезу чоловіків із безпліддям залежно від застосованих методик допоміжних репродуктивних технологій, Куценко А. О. (2016)
Гурженко Ю. М. - Аналіз показників тривоги у чоловіків із сексуальними розладами на тлі виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, Сорока В. В. (2016)
Колесник П. О. - Посилення мотивації пацієнтів щодо модифікації способу життя на тлі вживання препарату гуарової смоли, Король Т .В., Шушман І. В. (2016)
Пянтковський О. С. - Прояви дисплазії сполучної тканини у хворих з вертеброгенним синдромом попереково)крижового відділу хребта (2016)
Корж А. В. - Комплексное биохимическое исследование плазмы крови, заготовленной методом мануального плазмафереза (2016)
Hагиева H. М. - Результаты последовательного применения двух стратегий противовирусной терапии больных хроническим гепатитом В, Мамедов М. К. (2016)
Борисенко Є.О. - Токсичне ураження печінки, індуковане хіміотерапією у пацієнтів із гострими лейкозами (2016)
Гордієнко Н. М. - Проблематика освітніх закладів інтернатного типу в дискурсі соціології виховання (2016)
Медведєва Ю. Ю. - Контрмодернізаційні особливості соціальної інституціалізації відносин Російської православної церкви і держави: радянський і пострадянський період (2016)
Бубняк С. М. - Внутрішньо переміщені особи в Україні на прикладі м. Львова (2016)
Пархоменко С. Є. - Корупційні практики держави як девіація соціальної моралі (2016)
Мунтян И. В. - Образ семьи в художественном творчестве детей, оставшихся без попечения родителей (2016)
Архипова А. А. - Социально-историческая амнезия в Украине: к постановке проблемы (2016)
Вонсович О. С. - Подальший розвиток стратегічного діалогу в контексті підсумкових рішень саміту Україна – ЄС (2016)
Колісніченко Р. М. - Еколого-демографічні особливості глобалістичної свідомості українського суспільства на прикладі м. Кропивницького (2016)
Кравець А. Ю. - Проблематика політичної поведінки у сучасному біополітичному дискурсі (2016)
Чальцева Е. М. - Современные тенденции смены субъектности публичной политики (2016)
Несправа М. В. - Ідеї Алена Бадью щодо причин виникнення зла (2016)
Бойко М. П. - Ідейно-гуманістичні позиції Кирило-Мефодіївського товариства та суспільні реалії сучасної України (2016)
Капріцин І. І. - Форма та зміст спадкоємності у розвитку релігійної культури (2016)
Мелещук А. А. - Концепція органічної єдності суспільства та її репрезентація в історіософії В. Соловйова і ранніх слов’янофілів (2016)
Мотревич В. П. - Учреждения для иностранных военнопленных и интернированных в Днепропетровской области в 1944-1951 гг.: численность и дислокация (2016)
Гапеева О. Л. - Інформаційна безпека на пострадянському просторі: системно-історичний аналіз (2016)
Ковальчук М. В. - Провінційне управління Османської імперії XVI ст. на основі канун-наме (2016)
Андрейко І. М. - Низькотемпературна циклічна тріщиностійкість деградованих алюмінієвих сплавів типу В95, Головатюк Ю. В., Ковальчук Л. Б., Семенець О. І., Осташ О. П. (2012)
Андрейків О. Є. - Ріст тріщин повзучості в елементах конструкцій за довготривалого навантаження, Делійська І. Я., Яворська Н. В. (2012)
Іваницький Я. Л. - Опірність руйнуванню сталей за двовісного навантаження у водні, Штаюра С. Т., Мольков Ю. В., Іваницька Л. М. (2012)
Дівеєв Б. М. - Визначення модулів пружності шаруватих балок на основі експериментальних досліджень та розрахункових моделей, Когут І. С., Бутитер І. Б., Черчик Г. Т. (2012)
Чернець М. В. - Метод оцінки впливу коригування і зношування зубів циліндричної передачі на довговічність та міцність. Ч. 1. Довговічність і зношування, Ярема Р. Я., Чернець Ю. М. (2012)
Зеленяк В. М. - Термопружна взаємодія двокомпонентного кругового включення і тріщини в пластині (2012)
Яськів О. І. - Вплив розплавів свинцю та евтектики Рb-Ві на механічні властивості феритно-мартенситної сталі 20X13, Федірко В. М. (2012)
Булик І. І. - Вплив тривалості взаємодії сплаву на основі SmCo5 з воднем низького тиску на фазовий склад, Тростянчин А. М., Лютий П. Я. (2012)
Tkaczyk M. - Evaluation of mechanical and physicochemicalproperties of protection coatings obtained by sol-gel method, Krzak-Ros J., Kaleta J. (2012)
Марковський П. Є. - Підвищення механічних характеристик сплаву ТІ 10 шляхом оптимізації термомеханічної і термічної обробок, Моляр О. Г. (2012)
Івасишин А. Д. - Міцність і витривалість порошкових сплавів ВТ1-0 і Fe-18Cr-14Ni у високотемпературному водні, Подгурська В. Я. (2012)
Іваськевич Л. М. - Вплив водню на статичну тріщиностійкість жароміцних сталей, Балицький О. І., Мочульський В. М. (2012)
Скальський В. P. - Розрахунок залишкових напруженьв околі шва за електронно-променевого зварювання товстих пластин, Рудавський Д. В., Лясота І. М. (2012)
Дурягіна З. А. - Вплив термоциклічної обробки на фазовий склад іонно-азотованих поверхневих шарів сталі 12Х18Н10Т, Борисюк А. К., Беспалов С. А., Підкова В. Я. (2012)
Ольшанецький В. Ю. - Прогнозування розподілу розмірів зерен у сталі 03Х18ТБч, Кисільова І. Ю. (2012)
Малишев В. В. - Вплив температури та складу вольфраматно-молібдатних розплавів на морфологію їх електролізних осадів, Шахнін Д. Б. (2012)
Golanski G. - Mechanical properties of the GX12CrMoVNbN91 (GP91) cast steelafter different heat treatments (2012)
Рацька Н. Б. - Вплив оксидування на зносотривкість сплаву ВН-10, Василів X. Б., Винар В. А. (2012)
Слободян З. В. - Вплив поверхневих обробок сплавів заліза, магнію та алюмінію на характер змочування водними розчинами, Маглатюк Л. А., Купович Р. Б. (2012)
Учанін В. М. - Інваріантний параметр ефективності вихрострумових давачів дефектоскопії (2012)
Содержание (2016)
Хіміон Л. В. - Хронічна серцева недостатність (Лекція). Частина І (визначення, класифікація, діагностика), Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ватага В. В. (2016)
Чернобровий В. М. - ХІ міжрегіональна науково)практична конференція "Загальна практика–сімейна медицина: організація, актуальні питання діагностики, лікування та профілактики" (03.11.2016, м. Вінниця), Швидюк С. І., Гайдаш А. Р. (2016)
Резолюція науково-практичної конференції Української асоціації сімейної медицини та Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика "Здоров’я українців в руках сімейного лікаря" 08–09.12.2016 р. (2016)
Давидова І. В. - Профілактика серцево)судинних захворювань: чи завжди ми встигаємо?, Кожухарьова Н. А., Конопляник Л. І., Сімагіна Т. В. (2016)
Камінський В. А. - Соціальні та медичні аспекти проблеми асоціації ВІЛ та герпесвірусної інфекції у вагітних, Аношина Т. М., Коломійченко Т. В. (2016)
Заремба Є. Х. - Підготовка за спеціальністю "Загальна практика–сімейна медицина": недоліки програмного забезпечення, Кияк Ю. Г., Грицко Р. Ю., Заремба О. В. (2016)
Пузанова О. Г. - Доказова медична профілактика: міжнародний досвід (2016)
Найденова Е. В. - Влияние табакокурения на здоровье человека, Ковальчук Л. И., Ротарь В. Э. (2016)
Колесник П. О. - Чи можна вважати диспансеризацію адекватним методом популяційного скринінгу в Україні?, Шушман І. В., Синевич Є. Я. (2016)
Біластин – найкращий вибір для лікування хронічної кропив’янки та алергійного риніту (2016)
Гурженко Ю. М. - Особливості депресивного стану чоловіків, хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, які мають сексуальні розлади, Сорока В. В. (2016)
Бурчинский С. Г. - Стратегия нейрометаболической фармакотерапии: цели, задачи, инструменты (2016)
Гурженко Ю. М. - Досвід лікування хворих із сексуальними розладами та симптомами нижніх сечових шляхів після хірургічного лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Квач М. Д. (2016)
Чуловська У. Б. - Раціональна антибіотикотерапія гострих респіраторних інфекцій в амбулаторній практиці, Толох О. С. (2016)
Полонский В. М. - Исследование LIFE: новые перспективы применения лозартана (2016)
Бабінець Л. С. - Вплив супутнього хронічного панкреатиту на прооксидантно)антиоксидантний статус та інші параметри при остеоартрозі, Маєвська Т. Г. (2016)
Buchanan J. - Prevention and screening – the role of continuing medical education and the professional development of general practitioners. A presentation given at the conference: People’s Health in the Family Doctor’s Hands, Kiev, 8–9 December 2016, MRCP, M.Med.Ed (United Kingdom) (2016)
Иванов Д. Д. - Фармакогенетическое тестирование в нефрологической клинике, Мельник А. А. (2016)
Симчич Х. С. - Алгоритм скринінгу і моніторингу артеріальної гіпертензії у сільській лікарській амбулаторії: реалії практики крізь призму рекомендацій, Глушко Л. В., Федоров С. В., Козлова І. В., Рудник В. Т., Гавриш Т. Ю., Маковецька Т. І., Позур Н. З., Нищук-Олійник Н. Б. (2016)
Будаєва І. В. - Сучасні епідеміологічні особливості Лайм)бореліозу та критерії діагностики "мінорних" форм міокардиту, Ревенко Г. О., Кодола Л. І., Рясик С. О. (2016)
Заремба Є. Х. - Принципи діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень у практиці сімейного лікаря, Федечко М. Й., Макар О. Р., Копчак Л. М., Іжицька Н. В. (2016)
Морєва Д. Ю. - Динаміка структурно)функціонального стану лівого шлуночка у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та хронічною ішемічною хворобою серця на фоні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби під впливом антигіпертензивної та антирефлюксної терапії (2016)
Свиридова Н. К. - Коморбідність тривожних розладів та хронічних больових синдромів: особливості лікування (2016)
Чуприна Г. М. - Клінічні особливості нейропсихологічних розладів у хворих на розсіяний склероз в аспекті коморбідності, Свиридова Н. К., Парнікоза Т. П. (2016)
Микитей О. М. - Динаміка неврологічного статусу залежності від типу циркадного ритму артеріального тиску у хворих з первинним та вторинним інсультом (2016)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмонии, вызванной Pseudomonas aeruginosa (часть 2), Никулина А. А. (2016)
Чернобровий В. М. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: шляхи вирішення клінічних проблем у загальній практиці–сімейній медицині, Мелащенко С. Г., Ксенчин О. О. (2016)
Кобітович І. М. - Зміни порто)печінкового кровотокплину у хворих на цироз печінки у поєднанні з хронічним бронхітом, Вірстюк Н. Г., Герасимчук О. М. (2016)
Фейса С. В. - Лабораторний скринінг захворювань щитоподібної залози серед населення різних районів Закарпаття (2016)
Тихонова С. А. - Роль лікаря загальної практики–сімейної медицини у веденні пацієнтів з хронічною хворобою нирок (клінічна лекція), Яблонська В. Б., Хижняк О. В., Нефідова К. О. (2016)
Бусыгина О. С. - Состояние факторов системного воспалительного ответа и иммуновоспалительного гомеостаза у больных ишемической болезнью сердца с нормобиоценозом и дисбиозом кишечника (2016)
Вступне слово редактора (2016)
Сергиенко Ю. Г. - Сравнительный анализ влияния применения дооперационной эндоваскулярной эмболизации на результаты хирургического лечения гиперваскуляризированных менингиом, Пятикоп В. А. (2016)
Носенко Н. М. - Пацієнт з інсультом на консультації у кардіолога. Причини, діагностика, тактика, Бабкіна Т. М., Щеглов Д. В., Новікова М. М. (2016)
Пятикоп В. А. - Клинико-морфологическая характеристика метастатических опухолей головного мозга и их первичных источников, Аль-Травнех М. А., Плитень О. Н. (2016)
Нетлюх А. М. - Біохімічні маркери ускладненого перебігу аневризматичного субарахноїдального крововиливу в сироватці крові та лікворі хворих (2016)
Тиш І. І. - Результати хірургічного лікування оклюзійно-стенотичних уражень екстракраніального відділу сонних артерій у хворих з високим кардіоваскулярним ризиком (2016)
Литвак С. О. - Особенности клинических проявлений и диагностических характеристик разрыва артериальных аневризм головного мозга при сопутствующем атеросклеротическом поражении церебральных артерий, Доготарь А. И., Яковенко Л. Н. (2016)
Конотопчик С. В. - Ефективність різних методів ендоваскулярної оклюзії складних церебральних артеріальних аневризм у періопераційному періоді спостереження, Щеглов Д. В., Свиридюк О. Є., Пастушин О. А., Коваленко О. П., Бортник І. В., Найда А. В., Загородній В. М. (2016)
Гудим М. С. - Особливості хірургічного видалення сфеноорбітальних менінгіом, Щеглов Д. В., Обливач А. А. (2016)
Крячок И. А. - Первичные лимфомы центральной нервной системы. Современные подходы к терапии, Кущевой Е. В., Филоненко Е. С., Мартынчик А. В., Ульянченко Е. О., Кадникова Т. В., Маковецкий П. П., Облывач А. А. (2016)
Привітання (2016)
Serdyuk T. M. - Numerical modeling of multimode tweek-atmospherics in the earth-ionosphere waveguide, Shvets A. V. (2014)
Халил Селим Т. М. - Оптимизация мест установки и мощности батарей конденсаторов с учётом высших гармоник и изменения нагрузки во времени, Горпинич А. В., Сердюк Т. Н. (2014)
Безнарытный А. М. - Исследование влияния обратного тягового тока на работу рельсовых цепей в условиях разных видов тяговой нагрузки, Гаврилюк В. И. (2014)
Муха А. М. - Удосконалення схеми заміщення трифазного тягового трансформатора підвищеної частоти, Карзова О. О., Краснов Р. В. (2014)
Бондар О. І. - Фізичне моделювання електромагнітних процесів в установці імпульсного намагнічування (2014)
Курган М. Б. - Умови підвищення безпеки руху поїздів в кривих ділянках залізничної колії, Байдак С. Ю., Лужицький О. Ф. (2014)
Маловічко В. В. - Розробка системи автоматичного контролю вільності перегону на ділянках напівавтоматичного блокування з використанням відеоспостереження, Рибалка Р. В., Броварна І. О. (2014)
Возняк О. М. - Стан безпеки на залізничних переїздах (2014)
Бондаренко І. О. - Особливості, які необхідно враховувати при відновленні стану земляного полотна залізниць України (2014)
Настечик М. П. - Експериментальні дослідження роботи залізничної колії із проміжним рейковим скріпленням типу КПП-5, Маркуль Р. В., Савлук В. Є. (2014)
Долина Л. Ф. - Современные методы очистки воды и воздуха от ртути, Черная А. Ю., Нагорная Е. К. (2014)
Сердюк С. Н. - Результаты моделирования пространственного распределения тяжелых металлов от мощного стационарного источника техногенной эмиссии в условиях сложно организованных индустриально-урбанизированных территорий (на примере г. Днепропетровска) (2014)
Михайлова Т. Ф. - Математична модель залежності зведеного бюджету від сукупної номінальної податкової ставки (2014)
Паник Л. А. - О моделировании потоковых задач с неоднородными носителями (2014)
Анотації (2014)
Саврук М. П. - Концентрація напружень біля отворів у пружній площині за антиплоскої деформації, Казберук А., Тарасюк Ґ. (2012)
Осташ О. П. - Циклічна тріщиностійкість сталей тривало експлуатованих згинів парогонів, Вольдемаров О. В., Гладиш П. В. (2012)
Голинський І. С. - Вплив похибок визначення напружень в околі вершини тріщини на точність обчислення коефіцієнтів ряду Вільямса за поперечного зсуву (2012)
Острик В. І. - Осесиметричний контакт двох пружних тіл за тертя та зчеплення, Улітко А. Ф. (2012)
Стащук М. Г. - Розрахунок великогабаритних поліетиленових труб з порожнистою стінкою, Дорош М. І. (2012)
Когут І. С. - Вплив дефектів структури на конструкційне демпфування однонaправлено армованих волокнистих композитів (2012)
Косаревич Р. Я. - Комп’ютерний аналіз характерних елементів фрактографічних зображень, Студент О. З., Свірська Л. М., Русин Б. П., Никифорчин Г. М. (2012)
Матвіїв Ю. Я. - Довготривала міцність тонкостінних елементів конструкцій з тріщинами низькотемпературної повзучості (2012)
Скальський В. Р. - Вплив електролітично поглиненого водню на модуль Юнґа конструкційної сталі, Назарчук З. Т., Гірний С. І. (2012)
Копилець В. І. - Комп’ютерне моделювання впливу кисневих адсорбційних центрів цеоліту на хемосорбцію іонів водню (2012)
Коноваленко І. В. - Автоматизований аналіз множинного розтріскування нанопокриву за інтегральними параметрами, Марущак П. О. (2012)
Çöl M. - Wear and blanking performance of an AlCrN PVD coated punch, Kir D., Erişir E. (2012)
Букетов А. В. - Вплив дисперсності наповнювача на адгезійну міцність та залишкові напруження в епоксикомпозитах, Красненький В. М. (2012)
Басараба Ю. Б. - Отримання порошків феромагнетних сплавів водневим диспергуванням в ультразвуковому полі, Засадний Т. М., Луцишин Т. І. (2012)
Пічугін А. Т. - Вплив термодифузійних покривів на механічні властивості титанового сплаву ВТ14, Яськів О. І., Лук’яненко О. Г., Погрелюк І. М. (2012)
Мордюк Б. М. - Вплив ультразвукових коливань на фазове перетворення і деформаційне зміцнення сплаву Zr18Nb за розтягу, Карасєвська О. П., Рудой П. Е., Скиба І. О., Камінський Г. Г. (2012)
Бойчишин Л. М. - Властивості аморфних сплавів систем Al–РЗМ–Ni та Al–РЗМ–Ni–Fe з нанокристалічною фазою, Герцик О. М., Ковбуз М. О., Переверзєва Т. Г., Котур Б. Я. (2012)
Панасюк В. В. - Академік М. Я. Леонов – до 100-річчя від дня народження (2012)
Ігор Дмитрах (до 60-річчя від дня народження) (2012)
Петросян О. М. - Некоторые аспекты качества планирования строительного производства (2016)
Калмыкова Е. П. - Решение различных аспектов ремонтно-строительных работ при капитальном ремонте деревянной скатной крыши жилого здания (2016)
Мазур В. А. - Формирование технологической структуры процессов преобразования ограждающих конструкций при реконструкции и рефункционализации промышленных зданий, Кожемяка С. В., Крупенченко А. В. (2016)
Мазур В. А. - Влияние общей площади проемов на выбор конструктивно-технологического решения устройства фасадов, Новицкая Е. И., Шевченко Н. Л. (2016)
Таран В. В. - Выбор варианта устройства перекрытия при реконструкции зданий, Ильичев А. Ф., Бершадская Д. Е. (2016)
Капустина Е. П. - Особенности усиления металлических конструкций композитными материалами на основе углеродного волокна, Анненкова М. В. (2016)
Югов А. М. - Современные шпунтовые системы укрепления ограждения котлованов, Новиков Н. С. (2016)
Левченко В. Н. - Основные положения проектирования долговечности железобетонных конструкций и сооружений, Невгень Н. А., Солошенко А. А., Криворучко А. А., Попытайленко А. С., Елькин И. В. (2016)
Хазипова В. В. - Экологическая оценка состояния атмосферного воздуха при строительстве и эксплуатации автозаправочного комплекса, Шейко М. Е., Сидоренко О. Б. (2016)
Шолух Н. В. - Адаптация инфраструктурных объектов промышленного города к потребностям маломобильных групп населения: организационные и технологические аспекты, Надьярная А. Е., Анисимов А. В. (2016)
Левченко В. Н. - Влияние свойств материалов и параметров конструкций на долговечность зданий и сооружений, Невгень Н. А., Солошенко А. А., Криворучко А. А., Попытайленко А. С., Елькин И. В. (2016)
Водолажченко А. Г. - Анализ зависимости геометрических параметров сушильных барабанов асфальтосмесительных установок от производительности, Багрий П. В. (2016)
Мороз А. С. - К вопросу кадастровых данных при ведении земельного кадастра в Украине, Богак Л. Н. (2016)
Югов А. М. - Особенности технологического процесса устройства теплоизоляционной защиты резервуара вертикального стального цилиндрического объемом 50.000 м3 для хранения нефти и нефтепродуктов, Павлова И. Г. (2016)
Радионов Д. Г. - Современные типы рамных конструкций, используемые при проектировании одноэтажных производственных зданий (2016)
Богак Л. Н. - Проблемы учёта транспортной доступности для оценки качества среды при выполнении нормативной денежной оценки земель населённых пунктов, Шмакова А. Н., Здота В. В. (2016)
Луцко Т. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния козлового крана КК-12,5-25, Браговский О. В., Новак Е. В., Пудлич Н. Н. (2016)
Лобов М. И. - Воздействие подработки на здания и сооружения, Морозова Т. В. (2016)
Кралин А. К. - Возникновение зимней скользкости дорог и свойства льда, Шаймухаметов С. А. (2016)
Алехин В. И. - Условия формирования и состав кластических даек долины реки Сукиль (Скибовая зона Восточных Карпат), Тихливец С. В. (2016)
Прилепа Д. Н. - Некоторые минералогические особенности маршаллитов Южного железорудно-го района Криворожского бассейна, Евтехов В. Д., Евтехова А. В. (2016)
Чепіжко О. В. - Формування середовища життєдіяльності біоти на шельфі Чорного моря під впливом геодинамічних факторів, Кадурін В. М., Шатохіна Л. М., Волкова О. С. (2016)
Никитенко И. С. - Происхождение строительного камня крепиды и панциря Александропольского кургана, Полин С. В. (2016)
Sangare S. - Les gisements des bauxites du Mali (2016)
Андрейчак В. О. - Варіативність хімічного складу соколиного й тигрового ока Криворізького басейну (2016)
Осипенко В. Ю. - Нові геохімічні дані порід Проскурівського масиву (Український щит), Шнюков С. Є. (2016)
Cамойлов Д. А. - Геохімія сопкових брекчій грязьового вулкану Булганак (Керченський півострів): попередні дані та їх можлива інтерпретація, Виршило А. В. (2016)
Пац Р. Р. - Тектонічні умови утворення гранітних валуноподібних скель геологічного заказника "Кам’яне село" (північна частина Волинського мегаблоку), Деревська К. І., Коженевський С. Р., Руденко К. В. (2016)
Евтехов В. Д. - Технологическая минералогия повышения качества богатых железных руд Криворожского бассейна, Демченко О. С., Евтехов Е. В., Филенко В. В., Смирнов А. Я., Тихливец С. В., Прилепа Д. Н., Береза Д. В., Георгиева Е. П. (2016)
Стрельцов В. О. - Локалізація рибекітових метасоматитів у продуктивних товщах залізорудних ро-довищ Криворізького басейну, Євтєхов В. Д. (2016)
Короткі відомості про авторів (2016)
До відома авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Дикань В. Л. - Визначення ефективності реалізації потенціалу конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств, Обруч Г. В. (2016)
Бутенко О. П. - Стан ресторанного господарства України та перспективи його розвитку, Стрельченко Д. О. (2016)
Бушман Т. С. - Моделювання процесу забезпечення кадрової безпеки машинобудівних підприємств (2016)
Гребенюк Г. М. - Трудовий потенціал в системі стратегічного розвитку підприємств залізничного транспорту (2016)
Каличева Н. Є. - Роль транспорту у забезпеченні ефективності функціонування маркетингово-товарно-логістичної схеми підприємства (2016)
Полупан П. М. - Теоретичні основи формування конкурентної стратегії фінансового розвитку підприємства (2016)
Ус Ю. В. - Конкурентний статус підприємства: методичний інструментарій інноваційного управління (2016)
Уткіна Ю. М. - Інтелектуальний капітал як фактор забезпечення конкурентостійкості підприємств в глобальній економіці (2016)
Чередниченко А. О. - Якість надання послуг як ключовий фактор привабливості підприємств готельного господарства, Калінін М. В. (2016)
Авансова Н. Е. - Економічна безпека України в системі економічної безпеки європейського союзу (2016)
Зайцева І. Ю. - Політична корупція як загроза державній безпеці України, Бившев Д.Ю. (2016)
Чередниченко О. Ю. - Реформування країни, як головна стратегія подолання загроз національній безпеці України на сучасному етапі розвитку держави (2016)
Корінь М. В. - Соціальний розвиток колективу пат "Українська залізниця" в умовах реформування галузі: наслідки та елементи забезпечення (2016)
Онищенко С. П. - Обеспечение эффективности выполнения судном рейса с учетом возможного воздействия факторов риска, Вишневская О. Д. (2016)
Шраменко О. В. - Забезпечення інфраструктурної безпеки залізничного транспорту (2016)
Андрєєва Т. Е. - Управління процесом розвитку підприємства в контексті впливу зовнішнього середовища на його діяльність, Гетьман О. О. (2016)
Богоявленський О. В. - Вибір стратегії банківського маркетингу в умовах кризових явищ, Крамська Д. О. (2016)
Листровая Е. С. - Пути эффективной реализации международного маркетинга на примере украинских компаний, Шатравка Е. А., Матвиенко Е. А. (2016)
Масалигіна В. В. - Теоретико-методологічні підходи до управління кредитним портфелем комерційного банку, Деркач А. А. (2016)
Яценко Б. І. - Прийняття рішень щодо інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств з урахуванням адаптивної гнучкості (2016)
Макарчук К. О. - Фактори впливу на розвиток міжнародного бізнесу у країнах східної Азії, Гончаренко Н.І. (2016)
Стешенко О. Д. - Теоретико-методологічні основи депозитної політики комерційного банку, Маханько Т. О. (2016)
Полякова О. М. - Концепція соціального підприємництва в українському контексті (2016)
Наш юбиляр – Cамойлова Kира Aлександровна (2014)
Самойлова К. А. - Возможна ли значимая научная активность в возрасте от 70 до 80 лет? – оптимистический прогноз (2014)
Журавльова Л. В. - Досвід лікування хронічних ускладнень цукрового діабету: ракурс на ураження опорно-рухового апарату, Федоров В. О., Коробов А. М. (2014)
Sadykov R. R. - Children vascular anomalies management: results of photodynamic therapy (2014)
Мелеховець Ю. В. - Вибір оптимального енергетичного режиму ендовенозної лазерної коагуляції, Леонов В. В., Мелеховець О. К., Синяченко Ю. О. (2014)
Чухраев Н. В. - Многофакторный подход в психофизиологической коррекции тревожно-депрессивных расстройств при лечении больных дорсопатией, Униченко А. В., Владимиров А. А., Левковская В. И. (2014)
Странадко Е. Ф. - Клинические и социально-экономические аспекты применения новой медицинской технологии - фотодинамической терапии рака и неопухолевых заболеваний (2014)
Байбеков И. М. - Исследование влияния светодиодного излучения аппарата "Барва–Флекс/СИК" на морфологию дуоденальных язв в аспекте профилактики их прободения, Пулатов Д. Т. (2014)
Байбеков И. М. - Сравнительная оценка влияния на кожу, микроциркуляцию и эритроциты воздействия излучением лазеров и светодиодов при лечении угрей, Хашимов Ф. Ф. (2014)
Бондаренко Л. А. - Можно ли рассматривать свет в темное время суток как стрессорный фактор?, Сотник Н. Н., Козак В. А. (2014)
Кузнецов К. А. - Влияние различных режимов ультраширокополосного импульсного облучения на состояние хроматина в клетках человека, Пасюга В. Н., Магда И. Ю., Казанский О. В., Иванченко Д. Д., Колчигин Н. Н., Шкорбатов Ю. Г. (2014)
Посохов Н. Ф. - Результаты экспериментально-морфологического исследования регенерации периферического нерва под влиянием красного излучения светодиодов и импульсного магнитного поля, Чухраев Н. В., Горбунов О. В., Коробов А. М., Михайлов А. И. (2014)
Куцевляк В. Ф. - Антибактериальная активность фотодинамической терапии с применением различных фотосенсибилизаторов (исследование in vitro), Пушкарь Л. Ю., Северин Л. В., Велигоря И. Е., Войда Ю. В., Бирюкова С. В., Коробов А. М., Пономарев Г. В. (2014)
Долинский Г. А. - Фотобактерицидные свойства термочувствительного гидрогелевого нанокомпозита с метиленовым синим, Самченко Ю. М., Пасмурцева Н. А., Полторацкая Т. П., Ульберг З. Р., Кислухина М. А., Гамалея Н. Ф. (2014)
Радченко О. С. - Опосередкована метиленовим синім фотодинамічна інактивація музейного та клінічного штамів staphylococcus aureus, Степура Л. Г., Горбенко К. І., Гамалія М. Ф. (2014)
Заболотна Н. І. - Діагностичні можливості орієнтаційної та фазової мюллер-матричної томографії полікристалічних мереж плазми крові, Павлов С. В. (2014)
Чепурна О. М. - Підвищення ефективності фотодинамічної терапії шляхом вибіркового лазерного сканування пухлини, залежно від наявності флуоресценції, Штонь І. О., Павлов С. В., Тужанський С. Є., Утрерас А., Войцехович В. С., Попов В. Д., Каптановський Є. В., Холін В. В., Гамалія М. Ф. (2014)
Ровира Р. У. - Метод и поляриметрическая система локальной дифференциации патологий анизотропных биотканей, Тужанский С. Е., Савенков С. Н., Павлов С. В., Чунихина Е. И., Коломиец И. С., Климов А. С. (2014)
Посохов Н. Ф. - Эффективное лечение мультифокального очагового патологического процесса головного мозга с помощью фотонной матрицы Коробова-Посохова "Барва-ЦНС/ПХ" (случай из практики), Коробов А. М., Макаров В. Н., Воробьев В. В., Костюковская А. Е. (2014)
Коробов А. М. - К вопросу о доказательной базе фотомедицины, Коробов В. А. (2014)
Рефераты публикаций по фотомедицине и фотобиологии (2014)
Содержание (2014)
Свиридова Н. К. - Основні вимоги до викладання курсу неврології лікарям загальної практики–сімейної медицини, Сулік Р. В., Середа В. Г., Кусткова Г. С., Пономаренко Ю. В. (2014)
Сидорчук Л. П. - Організація навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги як крок до удосконалення підготовки сімейних лікарів на Буковині, Білецький С. В. , Петринич О. А., Іващук С. І., Казанцева Т. В., Мельничук Л. В., Никифор Л. В., Соколенко А. А., Крикливець Л. Г., Флюндра І. Г. (2014)
Нікітін О. Д. - Сучасна фітотерапія гострого циститу (2014)
Серов В. Н. - Хроническая венозная недостаточность, Жаров Е. В. (2014)
Соловьева Н. A. - Мукоактивная терапия при лечении острых респираторных инфекций у детей, Кулакова Г. А., Курмаева Е. А. (2014)
Бабінець Л. С. - Сімейна медицина на Тернопільщині: успіхи, проблеми, шляхи вирішення, Ткач О. О., Матюк Л. М., Боровик І. О., Стародуб Є. М., Боцюк Н. Є., Воронцов О. О., Корильчук Н. І., Рябоконь С. С., Творко В. М. (2014)
Николаенко-Камышова Т. П. - К проблеме тромботических осложнений у больных с гепатолиенальным синдромом (2014)
Кушніренко С. В. - Кристалурії в практиці сімейного лікаря (2014)
Урсуляк Ю. В. - Асоціація поліморфізму генів ACE (I/D) та eNOS (894G>T) із системною запальною відповіддю, дисфункцією ендотелію у хворих із гострим інфарктом міокарда: зміни під впливом лікування, Сидорчук Л. П., Білецький С. В., Крикливець Л. Г., Петринич О. А., Соколенко А. А. (2014)
Долженко М. М. - Оцінювання ефективності застосування препарату Неокардил для зменшення факторів ризику розвитку захворювань серцево-судинної системи при первинній профілактиці, Нудченко О. О., Лур’є С. З., Камінська Х. А., Базилевич А. Я., Філімонова І. В. (2014)
Садыхов Т. Г. - Особенности случаев ишемии миокарда у больных сахарным диабетом после аортокоронарного шунтирования (2014)
Соколенко А. А. - Адипокіни та ліпідний профіль у хворих на артеріальну гіпертензію і ожиріння з урахуванням генетичної компоненти (2014)
Вережникова А. П. - ЭКГ при гипертрофии различных отделов сердца (2014)
Яременко О. Б. - Раціональний підхід у виборі нестероїдних протизапальних препаратів для лікування хворих на остеоартроз, Федьков Д. Л. (2014)
Комарова О. Б. - Особливості показників ультразвукового дослідження суглобів у хворих на ревматоїдний артрит (2014)
Селюк М. Н. - Эффективное лечение внебольничных пневмоний – реалии сегодняшнего дня, Козачок Н. Н., Селюк О. В. (2014)
Рубан Л. А. - Типи судинних реакцій і толерантність до фізичного навантаження у студентів із хронічним обструктивним захворюванням легенів (2014)
Чуйко Н. Я. - Роль ендотелію у морфогенезі змін судин головного мозку при метаболічному синдромі, ускладненому інсультом (2014)
Терентьєва Н. В. - Клінічні особливості перебігу діабетичної полінейропатії (2014)
Вдовиченко В. І. - Ураження травного каналу у хворих на цукровий діабет ІІ типу, Бичков М. А., Острогляд А. В. (2014)
Матюха Л. Ф. - Проблема зниження слуху у хворих на артеріальну гіпертензію в практиці сімейного лікаря, Кононов О. Є., Клименко Л. В., Онищенко І. М. (2014)
Ткаченко В. І. - Лікування бактеріальних синуситів у практиці сімейного лікаря (застосування левофлоксацину у лікуванні бактеріальних синуситів у практиці сімейного лікаря), Кривша В. В., Кухарчук Х. М. (2014)
Biebach K. - Эффективное лечение детей с риносинуситом, Kramer A. (2014)
Дерпак Ю. Ю. - Патогенетичні механізми змін енергетичного обміну еритроцитів у донорів крові, Видиборець С. В. (2014)
Видиборець С. В. - Маркери ендогенної інтоксикації та інфузійно-трансфузійна терапія хворих на гострі лейкози в процесі інтенсивної хіміотерапії, Гартовська І. Р., Борисенко Є. О., Майко О. В. (2014)
Ткаченко В. І. - Оцінювання основних положень уніфікованого клінічного протоколу з ведення цукрового діабету 2-го типу та прихильності до його застосування на практиці у 2013–2014 рр. (2014)
Повч З. В. - Якість життя хворих на глаукому (2014)
Мороз Л. В. - Взаємозв’язок кількісного вмісту HBsAg зі ступенем імуносупресії та вірусним навантаженням у хворих на коінфецію ВІЛ/хронічний гепатит В, Мельник Т. О. (2014)
Дуда А. К. - Грипп и другие ОРВИ: клиника, осложнения и оптимизация лечения, Дубровский Е. И. (2014)
Gayduk O. I. - Risk factors for cardiovascular diseases in children and adolescents with arterial hypertension, Shostakovych-Koretska L. R., Gayduk T. A. (2014)
Матюха Л. Ф. - Состояние ЛОР-органов у детей с подчелюстными и шейными лимфаденитами, Михнушева О. С., Кононов А. Е., Стрельцова С. В. (2014)
Гільфанова А. М. - Позалікарняна пневмонія у дітей до 5 років: індивідуальні фактори ризику, можливості профілактики, підходи до емпіричної антибактеріальної терапії (2014)
Мавропуло Т. К. - Уроджені порушення метаболізму у новонароджених – необхідність скринінгу (2014)
Карлова О. О. - Прогностичний потенціал маркерів клітинного та гуморального імунітету при експозиції свинцем, Яворовський О. П., Тонковид О. Б., Кіча Н. В. (2014)
Веропотвелян П. Н. - Гормональная терапия при угасании репродуктивной функции в переходный период и ранней постменопаузы, Гужевская И. В., Веропотвелян Н. П., Журавлева С. А. (2014)
Кіндратів Е. О. - Цитологічна характеристика цервікальноїінтраепітеліальної неоплазії у жінок з розладами репродуктивної функції (2014)
Трохимович О. В. - Особенности микробиоценоза и вирусной нагрузки половых путей у женщин с ранними репродуктивными потерями, Бражук М. В. (2014)
Веропотвелян П. Н. - Болезнь Шегрена и беременность, Веропотвелян Н. П., Пархонюк Н. И. (2014)
Садовой А. П. - Акушерські і перинатальні результати розродження жінок з аномаліями розвитку матки (2014)
Манжула Л. В. - Порівняльні аспекти акушерськихі перинатальних результатів у жінок з варикозною хворобою (2014)
Кашицький В. П. - Особливості формування сервовитної плівки у високонаповнених прескомпозитах, Садова О. Л., Люшук О. М. (2016)
Ахмедов Н. К. - Анализ трехмерной задачи теории упругости для неоднородной трансверсально-изотропной плиты переменной толщины, Шахвердиева Г. Н. (2016)
Негруб С. Л. - Комбинированный метод нанесения покрытий посредством электролитно-плазменной технологии, Володько Е. Г. (2016)
Кузнєцов К. А. - Розробка та дослідження алгоритмів розв’язання задачі маршрутизації з поверненням товару, Антоненко С. В., Данилов Т. І., Скачков А. О. (2016)
Онищенко С. П. - Метод оценки отклонений результатов выполнения судном рейса под влиянием факторов риска, Вишневская О. Д. (2016)
Сав’юк Л. О. - Розробка багатопотокових мобільних додатків інформаційно-навчального призначення, Іванів Р. Б. (2016)
Терлич С. В. - Аналітичне дослідження вертикальних коливань плавучого доку у нелінійній постановці з урахуванням заякоріння (2016)
Жовнір М. Ф. - Математична модель первинного перетворювача лінійних переміщень з рухомим приймачем поверхневих акустичних хвиль (2016)
Асадов Х. Г. - Метод многокритериально–вариационной оптимизации озонометрических измерений в прибрежных зонах, Зейналова Ш. Н. (2016)
Арделян В. В. - Методика накопичення діагностичної інформації при виконанні діагностування в розподілених базах знань пілотажно-навігаційного комплексу повітряного судна, Обідін Д. М., Мусієнко А. П. (2016)
Олійник О. О. - Розрахунок механічних напружень на основі вимірювань двопроменезаломлення у звукопроводах ПАХ-пристроїв, Жовнір М. Ф., Циганок Б. А. (2016)
Собчак А. П. - Моделирование поведения лица принимающего решения на виртуальном предприятии. Применение моделей в информационных технологиях, Попова О. И. (2016)
Монастирський Ю. А. - Теоретичні дослідження розподілу температурних полів кар’єрного автосамоскиду при перевезенні гарячих сталеплавильних шлаків, Вівчарик А. С. (2016)
Пенкіна Н. М. - Розробка рецептури пива з додаванням хвойного екстракту, Татар Л. В. (2016)
Лямзин А. А. - Механизм обеспечения организационно-экологической устойчивости транспортной системы в среде промышленных зон, Хара М. В., Украинский Е. А. (2016)
Коцюба І. Г. - Прогнозування обсягів утворення твердих побутових відходів в місті Житомирі, Щербатюк А. Ф., Годовська Т. Б. (2016)
Ващенко В. М. - Методика розрахунку видування 137CS у чорнобильській зоні відчуження після природних пожеж, Сидоренко В. Л., Кордуба І. Б. (2016)
Гарбуз С. В. - Системний підхід до зниження екологічної небезпеки вентиляції резервуарів з нафтопродуктами (2016)
Максименко В. Б. - Модель распределения теплового потока в теплообменнике аппарата искусственного кровообращения, Шлыков В. В., Данилова В. А. (2016)
Сажко Г. И. - Выбор программных инструментов для компьютерных презентаций учебного назначения, Шеховцова В. И (2016)
Гросул В. А. - Практичні аспекти управління якістю при формуванні бізнес-моделі підприємства ресторанного господарства, Іванова Т. П. (2016)
Титул, зміст (2016)
Інформаційне повідомлення про Пленум Правління НСКУ (2016)
Про напрями діяльності НСКУ за червень 2015 р. – листопад 2016 р. (Виступ голови Національної спілки краєзнавців України Олександра Реєнта) (2016)
Реєнт О. - Іван Франко – співець єдності України (2016)
Конта Р. - Краєзнавчі дослідження І. Франка: історіографічні інтерпретації (2016)
Левченко В. - Одеська рецептивна франкіана наприкінці ХІХ – на початку ХХІ ст.: періодизація, динаміка, особливості, Левченко Г. (2016)
Мех Н. - Постать православного письменника-апологета Івана Вишенського у творчості І. Франка (2016)
Козак І. - Аналіз поселень Ярославського повіту від другої половини ХVІІІ століття із застосуванням GIS, Козак Г. (2016)
Букет Є. - До проблеми датування населених пунктів на території сучасного Макарівського району Київської області (2016)
Момот А. - Демографічна характеристика населення села Погреби за даними Генерального опису 1765-1769 рр. (2016)
Сердюк І. - Вікова структура дитячого населення Гетьманщини в другій половині ХVІІІ ст. (2016)
Зінченко А. - Документи з історії парафіяльного церковного землеволодіння на Брацлавщині кінця XVIII – першої чверті ХІХ століть (на матеріалах села Парпурівці Вінницького повіту), Петренко О. (2016)
Маньковська Р. - Музейна Франкіана: ретроспекція творення (2016)
Бойко-Гагарін А. - Дореволюційні газети як джерело вивчення історії музейної справи в Україні (2016)
Альков В. - Проблема проституції на теренах Харківської губернії у XVIII – на початку ХХ ст.: соціальний та медичний аспекти, Робак І. (2016)
Осипенко О. - Медичне забезпечення мешканців сільських громад в окупованих південно-західних теренах України ("Трансністрія" 1941-1944 рр.) (2016)
Титаренко Д. - Доля навчальної літератури під час нацистської окупації України на території зони військової адміністрації (2016)
Зьолковський Н. - Проблема житлового забезпечення студентів вищих навчальних закладів Львова у 1944–1965 рр. (2016)
Проців О. - Господарське та культурне значення спортивного рибальства у Галичині ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Саранча В. - Соціально-демографічні процеси у Полтавській губернії під час Першої світової війни (2016)
Кудлач В. - Одеські адреси скульптора Бориса Едуардса (2016)
Пекарська Л. - "Хто ми? Чиї ми діти? Хто були наші предки?" (до 140-річчя від дня народження і 60-річчя від дня смерті Вадима Щербаківського), Федорова Л. (2016)
Черкаська Д. - "Чи знають товариші історики?" Лазар Славін у контексті боротьби з "українською буржуазною наукою" (2016)
Бажан О. - "Ті хто натискали на гачок": коменданти НКВС УРСР та УНКВС Київської області у часи "Великого терору", Золотарьов В. (2016)
Дмитрук В. - Вручення Премії імені академіка Петра Тронька 2016 року (2016)
Милько В. - У Національному музеї народної архітектури та побуту України відкрито будинок-музей академіка Петра Тронька (2016)
Нагайко Т. - V "Сікорські читання" у Переяславі (2016)
Лауреати Премії імені Дмитра Яворницького 2016 року (2016)
Чеховська І. - Путівник по мережевих краєзнавчих ресурсах ОУНБ України на сайті Національної історичної бібліотеки України (2016)
Курляк Ф. - Наукова конференція до 70-річчя Союзу Українців у Великій Британії (2016)
Милько В. - XIV Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція "Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності" (2016)
Петренко І. - Нове видання в історико-краєзнавчих дослідженнях сіл Полтавщини (2016)
Рабчевська Л. - Образ Київського лівобережжя (2016)
Ковпак Л. - Жива пам’ять про повоєнний голод 1946-1947 років: спогади очевидців (2016)
Дмитренко М. - Монументальні видання наукової спадщини Василя Доманицького, Козар Л. (2016)
Титова О. - Музей і суспільство: новітні підходи до діалогу (2016)
Про авторів (2016)
Вимоги щодо оформлення статей (2016)
Содержание (2016)
Василенко Н. П. - Структура та властивості покрить діборидів перехідних металів, Васецька Л. О., Костенко І. Г., Василенко О. О. (2016)
Гаврюков А. В. - Определение статического увеличения натяжения ленты во время изменения длины транспортирования конвейера (2016)
Грибков Э. П. - Программное обеспечение для расчета энергосиловых параметров процессов профилирования заготовок инструментом различной конфигурации, Завгородний А. В., Настоящая С. С., Кассов В. Д. (2016)
Грибков Э. П. - Выбор технологических параметров прокатки порошковой ленты для обеспечения равномерного распределения плотности порошкового сердечника (2016)
Донченко Е. И. - Исследование входного усилителя емкостного датчика высева пропашных культур (2016)
Заковоротный А. Ю. - Линейная математическая модель движения дизель-поезда (2016)
Квашнин В. О. - Использование встроенных цифро-аналогового и аналого-цифрового преобразователей микроконтроллера STM32F4Discovery, Бабаш А. В. (2016)
Злыгорев В. Н. - Использование выпуклых бойков для повышения качества крупных плит, Марков О. Е., Косилов М. С., Нагиев Н. И. (2016)
Мищенко В. Г. - Контроль процессов науглероживания и обезуглероживания специальных сталей при химико-термической и термической обработке, Меняйло А. И. (2016)
Нечволода Л. В. - Автоматизация процесса выбора оптимальной рецептуры глины на промышленном предприятии на основе симплекс-метода, Белик А. В. (2016)
Обухов А. М. - Вимушені коливання вагомої нитки, яка підвішена за один кінець, під дією вітрового навантаження, Паламарчук В. О. (2016)
Подлесный С. В. - Моделирование электромеханической системы автоматического регулирования напряжения генератора постоянного тока (2016)
Ровенская О. Г. - Аппроксимация периодического сигнала автоматической регулируемой системы, Новиков О. А. (2016)
Семенов В. М. - Свариваемость низколегированных и разнородных сталей при использовании электрошлаковой сварки, Кабацкий А. В., Марков О. Е., Мартыновская Е. В., Малыгина С. В. (2016)
Федотьєв А. М. - Забезпечення високошвидкісної адаптивної фрезерної обробки на матеріалообробних верстатах, Федотьєва Л. П., Король С. С. (2016)
Алиева Л. И. - Комбинированное выдавливание упрочняющегося материала, Чучин О. В., Мироненко Е. В. (2016)
Semenov V. M. - Features of electroslag welding curvilinear joints from two-layer steels, Markov O. E. (2016)
Акімова О. В. - Особливості використання окремих інструментів при проведенні внутрішнього фінансового моніторингу (2016)
Акимова Е. В. - Основные направления развития рынка аудиторских услуг в Украине, Шелест Е. А. (2016)
Брус М. В. - Применение технологий дистанционного образования на кафедре информатики и инженерной графики, Загребельный С. Л., Загребельная Е. А. (2016)
Гонтаренко Т. О. - Розкриття інформації з обліку доходів в умовах трансформації звітності згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (2016)
Гудима А. А. - Організація та особливості проведення інвентаризації об’єктів інтелектуальної власності (2016)
Добыкина Е. К. - Оценка конкурентного уровня предпринимательского потенциала (2016)
Дубинська О. С. - Гармонізації системи бухгалтерського обліку основних засобів промислових підприємств України згідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (2016)
Драчук Ю. З. - Оцінка рівня інноваційного потенціалу промисловості: регіональний аспект, Сталінська О. В., Трушкіна Н. В. (2016)
Ісаншина Г. Ю. - Розвиток системи інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю промислового підприємства (2016)
Колесов С. В. - Сучасні підходи щодо оцінювання інноваційних проектів на підприємстві (2016)
Кравченко В. И. - Моделирование систем оплаты за телекомуникационные услуги (2016)
Мілявський М. Ю. - Теоретичні основи формування корпоративної стратегії комерційного банку (2016)
Стрельников Р. Н. - Концепция мультипликатора в глобальных инвестициях (2016)
Шелест Е. А. - Особенности применения Международного стандарта финансовой отчетности 41 в Украине, Гонтаренко Т. О. (2016)
Рецензія на монографію Н. Й. Коніщевої В. О. Власова "Підвищення ефективності механізму державного контролю за господарською діяльністю" (2016)
Аннотации (2016)
Анотації (2016)
Abstracts (2016)
Вступне слово (2010)
Стеблій Ф. - Предтечі "Просвіти” (2010)
Заброварний С. - Зламні моменти у розвитку українського національного руху в Галичині (1868–1918) (2010)
Погребенник Ф. - "Просвіта” в контексті суспільно-політичної і культурної ситуації в Галичині та Австро-Угорщині (друга половина XIX – початок XX ст.) (2010)
Пашук В. - Маніфестація ідейних засад Товариства "Просвіта” (2010)
Лещиловская И. - Славянские матицы в ХІХ веке (2010)
Середа О. - Ідеї "органічного розвою” на сторінках часопису "Русь” (1867) (2010)
Шкраб’юк П. - Просвітницько-економічні структури Радикальної партії в Галичині (2010)
Райківський І. - Взаємини "Просвіти” з УСДП на початку 20-х рр. ХХ ст (2010)
Калиняк Л. - УНДО і ОУН – боротьба за політичні впливи в "Просвіті” (2010)
Федик І. - Українська "Просвіта” в Другій Речі Посполитій: політичні проблеми розвитку (2010)
Мельник І. - З історії створення Народного Руху України та відродження "Просвіти” (1988–1991). Спогад (2010)
Федорук О. - "Просвіта” і система культурних цінностей у розбудові держави (2010)
Ivantysynova T. - Slovanske kontakty Slovakov v druhej polovici XIX storocia (2010)
Левик Б. - Християнська мораль у сучасному українському суспільстві (2010)
Лозинський М. - Релігійно-освітнє книговидання в Україні: історія та сучасність (2010)
Пашук В. - "Дорогі Родимці!” – Відозва Товариства "Просвіта” (2010)
Чуприна В. - Культурно-освітня діяльність "Просвіти” та українських політичних партій в селах Галичини (кінець XIX – початок ХХ ст.), Біла Н. (2010)
Гелей С. - "Просвіта” і кооперативний рух у Галичині (друга половина XIX – початок ХХ ст.), Пастушенко Р. (2010)
Зуляк І. - Роль "Просвіти” у поширенні економічних знань у Східній Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Андрусяк Т. - Роль "Просвіти” у розвитку української правової думки (2010)
Андрусяк Т. - Правова проблематика на сторінках календарів "Просвіти” (австрійський період) (2010)
Пашук А. - Товариство "Просвіта” – популяризатор правових знань (За матеріалами просвітянських видань) (2010)
Кирчів Р. - Роль "Просвіти” у розвитку українського народознавства (2010)
Полюга Л. - Львівські видання "Просвіти” і проблема нормативності української літературної мови (1868–1939) (2010)
Білинський Б. - "Просвіта” і народне здоров’я (2010)
Вороняк І. - Образотворче мистецтво в "Просвіті” як засіб формування національної свідомості (2010)
Люзняк М. - Науково-популярні видання "Просвіти” як чинник формування національної свідомості та політичної думки українського народу (2010)
Голик Р. - Читання для народу: видання "Просвіти”, стереотипи масової культури й ментальність галичан перших десятиліть ХХ ст (2010)
Кунанець Н. - Бібліотеки Товариства "Просвіта”: особливості діяльності (2010)
Чорновол І. - Образ Америки у виданнях "Просвіти” (2010)
Луцький О. - "Просвіта” та українські освітні товариства в Галичині під час Другої світової війни (2010)
Пашук В. - Філія "Просвіти” у Бортниках (2010)
Онищук Я. - Філія "Просвіти” в Бродах (2010)
Федунків З. - Просвітянський рух на Рогатинщині (2010)
Мандрик М. - З історії "Просвіти” на Cтрийщині (2010)
Шалата М. - Століття Дрогобицької "Просвіти” (2010)
Скочиляс І. - З історії Борщівської "Просвіти” (2010)
Гром Г. - Читальня "Просвіти” в Нагуєвичах (2010)
Чепіль М. - Читальня "Просвіти” в Меденичах (2010)
Гуньовський І. - Діяльність читальні "Просвіти” у селі Махнівці на Золочівщині (2010)
Арсенич П. - "Просвіта” на Гуцульщині (2010)
Сіреджук П. - Діяльність "Просвіти” в Космачі (2010)
Король Т. - Читальні "Просвіти” в Томашівцях (2010)
Красовський І. - Діяльність "Просвіти” на Лемківщині (2010)
Крайник М. - З історії читальні "Просвіти” в селі Солукові Долинського району (2010)
Колб Н. - Греко-католицьке парафіяльне духовенство у читальняному русі в Галичині (кінець ХІХ ст.) (2010)
Андрусишин Б. - Роль низових ланок Товариства "Просвіта” у формуванні духовних основ галицького села (20–30-ті рр. XX ст.) (2010)
Пашук В. - Просвітницькі ідеї о. Степана Качали (2010)
Булачек В. - Просвітня діяльність Юліана Романчука (2010)
Стеблій Ф. - Отець Гнат Рожанський – діяч "Просвіти” (2010)
Середяк А. - "Просвіта” і радикальне середовище Галичини (2010)
Гузар З. - Образи просвітян у творах Івана Франка (2010)
Кухар В. - Михайло Грушевський і галицька "Просвіта” (2010)
Малик Я. - Просвітницька діяльність Йосипа Застирця (2010)
Щурат-Глуха В. - Василь Щурат і "Просвіта” (2010)
Якимович Б. - Андрій Чайковський і видавничі програми "Просвіти” (2010)
Литвин Т. - Іван Крип’якевич як історик-просвітянин, Литвин М. (2010)
Горинь В. - Михайло Галущинський – громадський діяч і організатор "Просвіти” (2010)
Полянський О. - Публікації Омеляна Терлецького у виданнях "Просвіти”, Полянська Р. (2010)
Цимбала О. - Культурно-просвітницька діяльність Миколи Голубця (2010)
Півень А. - Громадська діяльність Володимира Загайкевича (2010)
Сова А. - Діяльність Дмитра Грицая у Дорожівській філії Товариства "Просвіта” (30-ті рр. ХХ ст.) (2010)
Стасюк О. - Михайло Дяченко (Марко Боєслав) – діяч "Просвіти” (2010)
Зайцев Ю. - Просвітянка Євгенія Зелінська – політв’язень двох тоталітарних режимів (2010)
Добржанський О. - Культурно-освітні товариства і українське національне відродження на Буковині (друга половина XIX – початок ХХ ст.) (2010)
Ботушанський В. - З історії виникнення та діяльності українських сільських читалень Буковини (80-ті рр. XIX – поч. XX ст.) (2010)
Лисенко О. - Просвітянський рух на Наддніпрянщині в 1905–1919 роках (2010)
Мороз М. - Леся Українка і "Просвіта” (2010)
Лемещенко Г. - Новознайдені матеріали київських та львівських архівів про діяльність у "Просвіті” братів Костя і Северина Паньківських (2010)
Сохацька Є. - Культурно-просвітницька діяльність Івана Огієнка у Кам’янці-Подільському (1918–1920) (2010)
Кравець М. - Газета "Шлях” вінницького товариства "Просвіта” (1919) (2010)
Мисечко А. - Взаємозв’язки Одеської і Галицької "Просвіт” (2010)
Кондрашов В. - Микола Аркас – організатор і керівник Миколаївської "Просвіти” (2010)
Абросимова С. - Катеринославська "Просвіта” у культурно-громадському житті Наддніпрянщини (За матеріалами епістолярної спадщини академіка Д. Яворницького) (2010)
Кіраль С. - Роль "Просвіти” в національно-культурному відродженні на Бердянщині (2010)
Патер І. - Просвітня діяльність Союзу визволення України серед військовополонених українців у таборах Австро-Угорщини та Німеччини (1914–1918) (2010)
Танчин І. - Переслідування "Просвіт” більшовиками в роки визвольних змагань (1917–1920) (2010)
Мушинка М. - Іван Панькевич – співзасновник "Просвіти” на Закарпатській Україні (2010)
Данилюк Д. - Роль Товариства "Просвіта” у розвитку історичної науки на Закарпатті (2010)
Цап М. - Вязи руснацох Бачки и Сріму з Товариством "Просвита” у Львове (2010)
Закревська Я. - Роль "Просвіти” у збереженні національної самобутності українців Бразилії (2010)
Ковба Ж. - Історія "Просвіти”: проблеми наукового вивчення й популяризації (2010)
Круглашов А. - Діяльність просвітницьких товариств Західної України та проблеми національного відродження у творах Михайла Драгоманова (2010)
Гнатюк М. - Михайло Возняк – дослідник історії "Просвіти” (2010)
Ярощак Р. - Видавничі плани "Просвіти” в оцінці Михайла Возняка (2010)
Сварник Г. - Доля архіву Товариства "Просвіта” у Львові (2010)
Трегуб М. - Матеріали архіву Товариства "Просвіта” у Львові в фондах відділу рукописів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України (2010)
Вавричин М. - Архів Лемківської комісії Товариства "Просвіта” (2010)
Сварник І. - Документи просвітян в архіві Львівського університету (2010)
Сухий О. - Сучасна українська історіографія історії "Просвіти” (2010)
Архієрейське благословення Митрополита Андрея Шептицького Товариству "Просвіта” з нагоди 70-річчя. Львів, 5 липня 1937 р. (2010)
Відозва до народу Головного виділу "Просвіти” та Президії Ділового ювілейного комітету у зв’язку з 70-річчям Товариства. Львів, 8 грудня 1937 р. (2010)
Посвячення прапора "Просвіти”. Львів, 22 травня 1938 р. (2010)
Брик І. - Тарас Шевченко й "Просвіта” (2010)
Марунчак М. - Маркіян Шашкевич і "Просвіта” (2010)
Ухвала науково-практичної конференції Львівської обласної організації Товариства української мови ім. Тараса Шевченка "Просвіта” – історія та сучасні проблеми” Львів, 9 лютого 1991 р. (2010)
Звернення науково-практичної конференції Львівської обласної організації Товариства української мови ім. Тараса Шевченка "Просвіта” – історія та сучасні проблеми” до членів Товариства. Львів, 9 лютого 1991 р. (2010)
Вітання Президента України Леоніда Кравчука учасникам Міжнародної науково-практичної конференції "Просвіта” – історія та сучасні проблеми”. Київ, серпень 1993 р. (2010)
Базелюк М. - "Просвіта”: урочистості тривають (2010)
Мельник І. - Проблеми відродження Товариства "Просвіта” в Україні (2010)
Базелюк М. - Досвітні вогні "Просвіти” (2010)
Ухвала Міжнародної науково-практичної конференції "Просвіта – історія та сучасні проблеми”. Львів, 21 серпня 1993 р. (2010)
Звернення Міжнародної науково-практичної конференції "Просвіта – історія та сучасні проблеми” до працівників освіти, культури, духовенства та керівників місцевих органів влади. Львів, 21 серпня 1993 р. (2010)
Звернення Міжнародної науково-практичної конференції "Просвіта – історія та сучасні проблеми” до Президента, Верховної Ради і Кабінету Міністрів України. Львів, 21 серпня 1993 р. (2010)
Радовський В. - "Просвітянський вогонь хай палає в кожнім місті, над кожним селом” (2010)
Ісаєвич Я. - Виступ на відкритті Міжнародної наукової конференції "Товариство "Просвіта” і західноукраїнське національне відродження в контексті культурно-політичного розвитку народів Австро-Угорщини” в Народному домі у Львові 6 грудня 1993 р. з нагоди 125-річного ювілею Товариства (2010)
Стеблій Ф. - Міжнародна наукова конференція "Товариство "Просвіта” і західноукраїнське відродження в контексті культурно-політичного розвитку народів Австро-Угорщини”, Пашук В. (2010)
Жулинський М. - Вітання Міжнародній науковій конференції "Товариство "Просвіта” і західноукраїнське відродження в контексті культурно-політичного розвитку народів Австро-Угорщини” (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського