Нагорняк Т. Л. - Соціально-політичні чинники і наслідки міграційних процесів в Україні 2014 – 2016 рр. (2016)
Полухіна А. В. - Основні напрямки та особливості застосування ненасильницьких дій під час суспільно-політичних трансформацій (2016)
Polovyi M. - Implementation of J. Davies' modified model for simulation of short-term protest activity, Gadzhyieva D. (2016)
Гедікова Н. П. - Принципи справедливості у сучасному контексті ліберальної доктрини (2016)
Yeromin M. B. - How reflection of universal values in the movies influences international communication (2016)
Карпчук Н. П. - Медіа-висвітлення політики Європейського Союзу на національному рівні (2016)
Кокорська O. I. - Евристичний потенціал критичного дискурс-аналізу, Кокорський B. Ф. (2016)
Короваєв О. С. - Методика дослідження онлайн інфотейнменту в репрезентації міжнародних новин, Чарських І. Ю. (2016)
Бахтиєв Р. - Символічне насильство та демократія Symbolic violence and democracy, Мацишина І. В. (2016)
Stotsky V. V. - Features of functioning of modern political discourse of ukrainian mass media (2016)
Денисюк С. Г. - Толерантність в сучасній Україні: євроінтеграційний контекст, Неприцький О. А. (2016)
Іваницька О. П. - Пріоритети зовнішньополітичної діяльності соціалістичного уряду Х. Л. Родрігеса Сапатеро у 2004 – 2011 роках: європейський вектор (2016)
Литвин В. - Інституційні атрибути кількості, розміру та членства в постійних парламентських комітетах у європейських представницьких демократіях: порівняльний аналіз (станом на грудень 2015 року), Романюк А. (2016)
Кокорєв О. В. - Регіоналізація соціально-політичної та культурно-історичної спільності Балтійського регіону (2016)
Скопова О. І. - Армія у суспільно-політичних процесах Іспанії першої третини ХХ століття (2016)
Тихомирова Є. Б. - Європейський вимір глобалізації (2016)
Чальцева О. М. - Глобальне громадянське суспільство як актор глобальної публічної політики (2016)
Федулова Л. - Фінансові інновації в модернізації економічної системи, Лебедєва Н. (2011)
Кізима Т. - Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, класифікація, чинники впливу (2011)
Алексеєнко Л. - Фінансові інновації в контексті гарантування стабільності банківської системи, Радова Н., Соколовський Є. (2011)
Шварц О. - Удосконалення інструментарію управління активами і пасивами банку в умовах фінансової нестабільності (2011)
Матлага Л. - Капіталізація як чинник підвищення надійності та ефективності банківської системи України (2011)
Дубчак О. - Актуальні проблеми підвищення ефективності споживчого кредитування (2011)
Кнейслер О. - Формування ринку перестрахування у контексті інституціонально-еволюційної теорії (2011)
Стецюк Т. - Роль превентивних заходів у медичному страхуванні (2011)
Хлівний В. - Форми, методи та інструменти бюджетного регулювання, Мацук З. (2011)
Булавинець В. - Теоретичні засади видатків соціального призначення з місцевих бюджетів (2011)
Тулай О. - Тенденції формування доходів місцевих бюджетів, Тріпак М. (2011)
Шашкевич О. - Нова парадигма контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні (2011)
Письменна Т. - Принципи бюджетного контролю: теоретична інтерпретація та практика виконання (2011)
Дишкант О. - Теоретико-організаційні засади фінансового контролю державних закупівель (2011)
Лободіна З. - Оцінка методів управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я (2011)
Фільо М. - Інституційні умови організаційної протидії податковим втратам (2011)
Власюк В. - Перспективи впровадження фінансових важелів управління акціонерною власністю в сучасних умовах господарювання (2011)
Кужелєв М. - Корпоративні конфлікти: механізм захисту інтересів власників на основі теорії мета-інтересів (2011)
Бідюк П. - Оцінювання ризиків інвестування при реструктуризації підприємств, Омельченко О. (2011)
Молдован О. - Формування ефективного та конкурентоспроможного фіскального простору: досвід Словаччини для України (2011)
Горин В. - Зарубіжний досвід регулювання доходів державного бюджету в умовах економічної нестабільності (2011)
Снігур Х. - Інноваційна політика підприємств у забезпеченні їх конкурентоспроможності (2011)
Козюк В. - Проблеми сучасної макроекономічної теорії та політики економічного зростання в світлі глобальної фінансової нестабільності, Заклекта О., Шиманська О. (2011)
Наші автори (2011)
Annotations (2011)
Шановні колеги (2011)
Десятнюк О. - Теоретичні домінанти моделювання антиризикових заходів у сфері оподаткування (2011)
Швабий К. - Методические подходы к определению перечня налогов и сборов для потенциальных плательщиков, Серебрянський Д., Новицька Н. (2011)
Гаркушенко О. - Согласование понятийного аппарата в сфере природоохранных и природоресурсных платежей (2011)
Гварлиани Т. - К вопросу о природе налогового консультирования, Осинова М. (2011)
Буссе Р. - Определение понятийного эквивалента терминов в области налогообложения на межнациональном уровне на примере категории"налогоплательщик” (2011)
Кізима А. - Макроекономічне прогнозування як основа бюджетного процесу (2011)
Леонтьева Ю. - Теоретический подход к выяснению сущности государственного налогового планирования (2011)
Лепа Р. - Концепция оценки влияния налоговых реформ на экономику страны, Прокопенко Р., Чудненко В. (2011)
Мартинюк В. - Моделювання індикаторів економічної безпеки держави засобами штучної нейронної мережі з радіально-базисними функціями, Дивак М., Савка Н. (2011)
Скрипник А. - Бюджетний дефіцит та можливість реалізації інтегрованого підходу до оцінки податкового навантаження, Проскура К. (2011)
Ляшенко О. - Підхід до оцінки фіскальної функції імпортного мита на продукти харчові, напої та тютюнові вироби в Україні, Бойко З. (2011)
Сідельникова Л. - Вплив бюджетних ризиків на ефективність реалізації регіональної фіскальної політики, Костіна Н. (2011)
Моисеева Е. - Социально-экономические проблемы монопрофильных городов и бюджетно-налоговые инструменты стимулирования их развития, Майбуров І. (2011)
Демкина Н. - Налогообложение субсидий для развития малого предпринимательства, Мишина Е. (2011)
Еремина М. - Налоговые последствия страхования ответственности руководителей (2011)
Шадурская М. - Теоретические основы государственного налогового менеджмента и налогового администрирования (2011)
Новоселов К. - К вопросу о налоговых рисках государства в системе налогового администрирования (2011)
Кулик Р. - Роль аудиторських фірм у мінімізації податкових ризиків суб’єктів підприємництва, Кулик Ю. (2011)
Ядренникова Е. - Проблемы и перспективы внедрения системы бюджетирования налогов на предприятиях (2011)
Тулуш Л. - Адміністрування податку на додану вартість у сфері агропромислового виробництва, Рудая М. (2011)
Козлова М. - Скидки и бонусы: налоговый учет (2011)
Годованець О. - Податкове регулювання інвестиційної діяльності як фактор економічного зростання, Амбрик Л. (2011)
Валігура В. - Інвестиційно-інноваційна спрямованість справляння непрямих податків в Україні (2011)
Дем’янюк О. - Окремі аспекти оподаткування інтелектуальної власності в Україні (2011)
Воробей Е. - Роль и значение специальных налоговых режимов в формировании доходов регионального и местного бюджетов, Волкова-Гончарова Т., Сивкова С. (2011)
Василевська Г. - Стратегічні пріоритети розвитку преференційного оподаткування в Україні (2011)
Морозов В. - Налоговый режим в зонах свободного инвестирования (2011)
Рибалко С. - Розвиток спрощеної системи оподаткування в аграрній сфері (2011)
Долгополова М. - О некоторых практических проблемах несовершенства российского налогового законодательства (2011)
Жернаков С. - Прогрессивные ставки НДФЛ: принципы налогообложения и мотивация к деловой активности населения (2011)
Кошелева Е. - Фиксированный налог: сущность и опыт применения в некоторых странах (2011)
Манохина И. - Некоторые вопросы реформирования налогового контроля в России (2011)
Шабалин Е. - Практика осуществления налогового контроля за трансфертным ценообразованием в России, Колесова И. (2011)
Смирнова Е. - Преобразования Налогового кодекса РФ и их влияние на трансфертное ценообразование (2011)
Феоктистова Т. - Зарубежный опыт налогового стимулирования инноваций (2011)
Молодченко Т. - Налогообложение недвижимости в контексте налоговой реформы в Украине (2011)
Герчаківський С. - Фінансування діяльності митних служб: досвід Російської Федерації (2011)
Наші автори (2011)
Annotations (2011)
Title (2015)
Contents (2015)
Galamandjuk L. L. - Influence of different approaches to training of main movements on physical fitness of 4 years boys with various motor asymmetry (2015)
Golod N. R. - Principles of developing a well-rounded program of physical rehabilitation for female students in the special medical group with consideration of physical activity impairment. (2015)
Kozina Zh. L. - Workability’s recreation methodic with application of cupping massage and autogenic training of women student teams’ basketball players, Kozhuhar L. V., Sobko I. N., Vaksler M. A., Tihonova A. A. (2015)
Lobko V. S. - Psycho-physiological characteristics of students-powerlifters of different training experience, who have affections of muscular skeletal apparatus (2015)
Pashkov I. N. - Methodic of coordination’s perfection of junior taekwondo athletes at stage of pre-basic training (2015)
Sovenko S. P. - Trends in changes of elite sportswomen’ technique, specializing in 20 km race walk, considering rising of their sports results, Lytvynchuk T. V., Budkevich G. B. (2015)
Chernenko S. O. - Simulation of junior pupils’ training of ball throsing to vertivcal target (2015)
Gnitecka J. - Psychomotor therapy as a effective method of alleviating the symptoms of child’s non-harmonious development , Nowak A., Romanowska-Tolloczko A. (2015)
Hasani S. H. - The effect of glycemic index on plasma il-6 in sub-max exercise, Supaporn S., Mehranpour A. B., Witid M. (2015)
Aymen Hawani - Effect of training information technology and communication driving school (Case of the teaching of O’Brien shot put style), Maher Mrayeh, Mohamed sami Bousid. (2015)
Niewiadomska M. - Impact of canine assisted therapy on emotions and motivation level in children with reduced mobility in physical activity classes, Makris M. (2015)
Romanowska-Tolloczko A. - Level of self-respect and assertiveness skills and teachers’ educational competences, Nowak A., Gnitecka J. (2015)
Vasileios K. Tsimaras. - Influence of traditional dance training programs on dynamic balance of people with intellectual disability: a short review (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Василенко Л. Г. - Професор Чепелик Віктор Васильович (2013)
Кушніренко М. М. - До 30-річного ювілею кафедри містобудування Київського національного університету будівництва і архітектури, Іносова Т. Ю., Кравчук О. А. (2013)
Дьомін М. М. - Громадська роль і професійна відповідальність містобудівної діяльності в умовах трансформації соціально-демографічних структур і суспільної свідомості населення міст України на початку ХХІ століття (2013)
Айлікова Г. В. - Структура та принципи побудови каталогу класів об’єктів профільних наборів геопросторових даних містобудівної документації, Янчук В. В., Горковчук Д. В., Кравченко Ю. В., Сингаївська О. І. (2013)
Айлікова Г. В. - Система класифікації та умовних позначень об’єктів для містобудівної документації, Янчук В. В. (2013)
Азари Алиреза - Архитектурное проектирование многоэтажных жилых домов в условиях повышенной сейсмичности г. Тегеран (2013)
Антипенко Є. Ю. - Класифікаційна схема характеристик організаційно-технологічного планування діяльності будівельних підприємств (2013)
Апостолова-Сосса Л. О. - Динаміка розвитку економіки міста Києва за період 1995-2011 роки, Маляр В. М. (2013)
Арутюнян И. А. - Организация строительного производства на базе современных подходов (2013)
Банах В. А. - Адекватность расчетных моделей зданий и сооружений и их аккомодация к экспериментальным данным (2013)
Барабаш М. С. - Компьютерное моделирование процессов жизненного цикла конструкций, Гензерский Ю. В. (2013)
Берлог А. И. - Усовершенствование транспортно планировочной организации пересадочных узлов на метрополитене. (на примере г. Киев) (2013)
Бобраков А. А. - Урахування можливої зміни властивостей матеріалів при формуванні організаційно-технологічних рішень в будівництві (2013)
Богданов С. С. - Аналіз впливу вібрацій на стійкість системи штатив-тахеометр (2013)
Бондар О. А. - Обгрунтування доцільності управлінських процесів в маркетинговій системі з позиції прикладної геометрії, Лаврухіна К. О. (2013)
Бородич Л. В. - Проблема пошуку містобудівних засобів брендінгу житлових територій. (2013)
Вадімова А. В. - Типологічні ознаки екологічно-сталих планувальних елементів міста для вирішення їх сталого розвитку (2013)
Василенко Л. Г. - Пропорційний аналіз сучасних архітектурних об’єктів на основі "золотого перетину", Сингаєвська М. А. (2013)
Васильєв П. О. - Про кількісні методи визначення атрактивності обєктів показу, як складової туристичних маршрутів. (2013)
Габрель М. М. - Показники та методи оцінки змін якості міського простору, Габрель Т. М. (2013)
Габрель М. М. - Структурна модель інформаційно-орієнтаційної системи території, Нагірний П. Ю. (2013)
Гейко І. П. - Особливості розташування районного будинку суду у міському середовищі Києва (2013)
Гембарський Л. В. - Технологія влаштування суцільної монолітної ребристої плити при реконструкції фундаментів (2013)
Гетун Г. В. - Дослідження конструктивних рішень активного сейсмозахисту фундаментів висотних будівель, Сахаров В. О., Мельник В. А., Станіславенко С. Ю. (2013)
Голик Й. М. - До питання формування засобів для маломобільних групп населення на вулицях міста, Куцина І. А. (2013)
Денисенко Н. О. - Сучасні питання обгрунтування реалізації дорожньо-будівельних проектів (2013)
Доненко В. І. - Оцінка залучення субпідрядних послуг на будівельних підприємствах (2013)
Доненко В. И. - Ревитализация промышленных и техногенно нагруженных территорий городской застройки, Щербина Л. В., Штода О. И. (2013)
Дубова С. В. - Особенности формирования транспортных систем городов (2013)
Жупаненко І. В. - Динамічний напружено-деформований стан реактивної штаби атракціону вільного падіння, Чибіряков В. К., Білик С. І. (2013)
Завальный А. В. - Моделирование развития агломерации на основе теории однородных структур, Патракеев И. М. (2013)
Зауральська А. В. - Особливості функціональної структури спортивних комплексів із критими гірськолижними спусками, Бойко О. С. (2013)
Зауральська А. В. - Особливості функціонально-планувальної структури планетаріїв, Гавриленко О. О. (2013)
Зауральська А. В. - Аналіз закордонного досвіду проектування і будівництва автодромів, Пархоменко Ж. О. (2013)
Зельцер Р. Я. - Исследование технологии возведения корпусов электродепо "Харьковское”, Ливинський О. М., Лучинский С. А. (2013)
Золотар Л. В. - Передумови формування та історичні етапи розвитку санітарної очистки житлових територій міста (2013)
Іваночко У. І. - Перспективні тенденції розвитку шкіл, Іськович Н. В. (2013)
Ісаев О. П. - Геодезичний моніторинг – з досвіду виконання геодезичних робіт кафедри інженерної геодезії КНУБа, Адаменко О. В., Шульц Р. В., Білоус М. В., Кривий О. П., Хайлак А. М. (2013)
Катушков В. О. - Спрощення фотограмметричного наземного знімання. , Звягінцев І. І., Шульц Р. В., Сосса Д. Р. (2013)
Кисіль С. С. - Екологічні напрями проектування та будівництва багатоповерхових автостоянок у найзначніших містах (2013)
Кіщенко А. О. - Спрямованність формування вищих навчальних закладів культури і мистецтв, Щербаков О. В. (2013)
Коблик М. В. - Особливості формування мережі шкіл на Закарпатті (2013)
Ковешникова А. В. - Специфика исследования творчества архитектора в контексте истории, теории и практики (на примере А. Добровольского) (2013)
Коломєйцев А. В. - Особливості формування кільцевих бульварів в структурі міст колишньої Австро-Угорської імперії кінця ХVIII-го – поч. ХХ-го ст. (2013)
Костира Н. О. - Врахування контактних деформацій при розрахунку залізобетонних конструкцій, Малишев О. М. (2013)
Кравченко О. В. - Використання порушених територій вугледобувних регіонів у формуванні образу міста (сучасний досвід) (2013)
Крельштейн П. Д. - Дослідження математичних моделей трансформування растрових зображень топографічних карт, Маліна І. А., Юрковський Р. Г., Шульц Р. В. (2013)
Кузьменко Т. Ю. - Особливості сільського розселення в приміських зонах міст-центрів Північно-східного регіону України (2013)
Кулябко В. В. - К вопросу разработки метода повышения долговечности металлических конструкций в условиях длительной эксплуатации, Воденникова О. С. (2013)
Кюнцлі Р. - Декоративно-утилітарні та сакральні аспекти предметно-просторового середовища житла українців, Степанюк А. (2013)
Кюнцлі Р. - Традиція як основний чинник національної архітектури, Степанюк А. (2013)
Лапенко О. І. - Дослідження сталезалізобетонних балок з листовим армуванням (2013)
Лапенко О. І. - Напрямки енергозбереження в житлових будинках та удосконалення сучасних систем теплозахисту будівель, Скребнєва С. М. (2013)
Лівінський О. М. - Дослідження стану оснащеності організацій і бригад покрівельників та використання засобів малої механізації, Євтушенко В. А. (2013)
Лінда С. М. - Формування і розвиток екологічного мислення в архітектурі та містобудівання, Досяк І. (2013)
Лінда С. М. - Реалізація концепції сталого розвитку у сучасному містобудіванні: світовий досвід, Мединський Б. (2013)
Лященко А. А. - Системні вимоги до сучасного місобудівного кадастру та містобудівної документації (2013)
Міхно П. Б. - Математичний аналіз структури системи використання рекультивованих земель (2013)
Моркляник О. І. - До проблеми дослідження архітектурно-просторової морфогенези малих міст Закарпаття в радянський період, Вовчик Р. В. (2013)
Моркляник О. І. - Форми рекреації в приміській зоні м. Львова ІІ-ї пол. ХХ ст., Покладок О. В. (2013)
Нестеренко О. В. - Огляд основних нормативних документів в сфері застосування систем управління якості (2013)
Обідний О. Б. - Формування номенклатури шкіл при оптимізації мережі шкільних об'єктів (на прикладі Ново-Санжарского району Полтавської області) (2013)
Осиченко Г. О. - Естетична оцінка міських вулиць людьми різних культур (2013)
Павлов Є. І. - Аналіз факторів, що приводять до аварійних ситуацій при відведенні дощового стоку (2013)
Пекарчук О. П. - Зарубіжний досвід реконструкції багатоквартирних будинків кінця ХІХ – початку ХХ століть (2013)
Першаков В. М. - Сучасні будівлі з рамних конструкцій, Лисницька К. М. (2013)
Пестрикова А. Г. - Формирование комфортной городской среды в контексте современной визуальной культуры (2013)
Петраковська О. С. - Територіальне зонування земель, що зазнають впливу небезпечних інженерно-геологічних процесів і явищ, Романко Р. М. (2013)
Півень В. В. - Визначення послідовності проектів у програмах розвитку підприємств ЖКГ (2013)
Постельняк А. А. - Методи трансформування координат в різних геоінформаційних системах (2013)
Потапчук І. В. - Природно-архітектурно-розпланувальна модель (ПАРМ) міста Ковеля (2013)
Приймаченко О. В. - Аналіз технології зимового прибирання міських вулично-дорожніх мереж (2013)
Радионов Т. В. - Системный подход к развитию территории жилой застройки (2013)
Рейцен Є. О. - Особливості розміщення і експлуатації тягових підстанцій міського пасажирського транспорту у містах України на сучасному етапі, Сірош С. В. (2013)
Розумний С. В. - Методологічні аспекти проектування реконструкції загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Рязанов А. С. - Вдосконалення управління підвищенням ефективності використання трудових ресурсів у будівництві, Оліферук С. Л., Крикун К. В. (2013)
Самойлович В. В. - Вибір і раціональне застосування природного каменя для внутрішнього опорядження будівель (2013)
Светличная О. С. - Приоритетные направления в стратегии долгосрочного планирования и совершенствования генерального плана Донецка (2013)
Свобода Д. Г. - Давні ідеальні міста, як перша спроба налагодити трудові зв’язки міста (2013)
Семененко М. В. - Техногенно–нагруженная территория и риск для здоровья населения (2013)
Сердюченко Н. Б. - Принципи, підходи та методи оцінки об’єктів нерухомості (2013)
Серомолот Г. В. - Иследование влияния размера проема на изменение НДС внутренней продольной несущей стены (2013)
Сіромолот Г. В. - Вплив поперечних стін і перекриттів в розрахунковій схемі будинку на зміну напруження у поздовжній стіні (2013)
Смілка В. А. - Взаємодія служби містобудівного кадастру та дозвільного центру (2013)
Старжинський Ю. М. - Проблеми формування пішохідних просторів нових житлових районів великих міст України (2013)
Степанова І. В. - Сучасні православні храмові комплекси в руслі екології, охорони довкілля та містобудівний аспект (2013)
Сьомка С. В. - Методика пропорціонування в процесі гармонізації сучасної міської забудови м. Києва (2013)
Тацій Ю. О. - Аналіз доцільності формування та виведення на ринок нового об’єкту нерухомості (2013)
Title (2015)
Телима С. В. - Існуючі математичні моделі і методи фільтраційного розрахунку променевих водозаборів і дренажів, Тугай Я. А., Олійник Е. О., Майстренко Г. В. (2013)
Contents (2015)
Тімченко Р. О. Крішко Д. А. - Оптимізація рішення задачі вертикального планування для лінійних споруд, Богатинський А. В. (2013)
Batieieva N. P. - Biomechanical analysis technique choreographic movements (for example, "grand battman jete”) (2015)
Тонкачеєв Г. Н. - Технологія зведення монолітних багатоповерхових будівель і перспективи її розвитку, Шарапа С. П., Клис М. В. (2013)
Bondarenko S. V. - Formation of 17-18 yrs age girl students’ visual performance by means of visual training at stage of adaptation to learning loads, Darzinska N. O., Sіdilo L. V. (2015)
Топал С. С. - Одеса XVIII-XXI сторіччя-можливості та перспективи розвитку (2013)
Galamandjuk L. L. - Effects of different training options on the basic movements physical fitness 4-year-old girls with different motor asymmetry (2015)
Тузова Л. І. - Особливості застосування методичних підходів щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) у різних містобудівних умовах, Берова П. І. (2013)
Zapovitriana Е. B. - Peculiarities of vegetative regulation of heart rate in wrestlers of different age groups, Korobeynikov G. V., Korobeinikova L. G. (2015)
Федченок А. И. - Обоснование и концепция создания базы данных зданий первых массовых серий (2013)
Kozhanova O. S. - Application of methodological approach to selection of sportswomen to calisthenics teams for group exercises, considering compatibility factor, Nesterova T. V., Gnutova N. P., Gnutov E. I. (2015)
Чибіряков В. К. - Розрахунок точності інженерно-геодезичних робіт при визначенні напружено-деформованого стану магістральних газопроводів, Старовєров В. С., Нікітенко К. О. (2013)
Lopatenko G. O. - New approaches to the organization of prestart preparation of qualified athletes in single combats (on an example of fencing), Kosik N. S., Kosik N. L. (2015)
Чорноморденко Є. І. - Енергоощадність в обєктах еко-архітектури (2013)
Malenyuk T. V. - Training at sport circle as priority form of organization of students’ physical education (on example of shaping), Kosivska A. V. (2015)
Шилова Т. О. - Еколого-містобудівна оцінка стану довкілля, Шевель В. В. (2013)
Tamozhanskaya G. V. - Morphological functional and psychological indicators of 11-12 yrs age boys’ (members of preparatory special health groups of urban and countryside schools) development (2015)
Шлапко Л. В. - Аналіз теоретичних концепцій перспективного розвитку мережі оптових та оптово-роздрібних ринкових комплексів (2013)
Chia M. - Body weight satisfaction and disordered eating among youth who are active in sport in Singapore, Lee M. (2015)
Штепа К. О. - Прогноз ризиків дії факторів міського середовища (2013)
Submission of manuscripts (2015)
Штолько В. Г. - Виявлення ефективних об’ємно-просторових рішень висячих конструкцій і доцільність їх застосування в архітектурі і будівництві (2013)
Шульц Р. В. - Сучасна концепція застосування GNSS-технологій при вирішенні задач геодезичого моніторингу інженерних споруд, Анненков А. О. (2013)
Якимчук І. М. - Алгоритмічна модель визначення показників ризику кредитів, наданого підприємству, Бондар О. А., Каширіна І. М. (2013)
Яковенко К. А. - Информационная модель улично-дорожной сети города (2013)
Title (2015)
Contents (2015)
Vas’kov Y. V. - Acmeological approach to physical education of students of secondary schools in the aspect of personality-oriented training (2015)
Hnyp I. Ya. - Assessment of functional status and quality of life of students after acute respiratory viral diseases (2015)
Zaporozhanov V. A. - Discussion on the concepts of "coordination” and "agility” in terms of physical education, Boraczynski Tomasz. (2015)
Kiprich S. В. - Specific descriptions of functional providing of the special endurance of boxers, Berinchik D. Y. (2015)
Kozina Zh. L. - The concept of individual approach in sport, Prusik Krzysztof, Prusik Katarzyna. (2015)
Оlchovik A. V. - Physical development and physical preparedness of students of special medical group with the disease of vegetative-vascular dystonia of mixed type (2015)
Pichurin V. V. - Psychological and psycho-physical training as a factor of personal anxiety at students (2015)
Samonenko S. B. - The dynamics of the focal qualities in girls aged 10-15 years (2015)
Stetsenko A. I. - Special aspects of motivation of the structural subdivisions of the state emergency service of Ukraine in terms of physical self-culture, Arhipenko V. A. (2015)
Tropin Y. N. - Features of competitive activity of highly qualified Greco-Roman style wrestler of different manner of conducting a duel, Pashkov I. N. (2015)
Vasilios G. - The evolution of the winter Paralympic games and sports, Eriketti M. (2015)
Nowosielska-Swadzba D. - Physical activity as a health factor modifying heart rate variability (HRV), Zwolinska D., Jendrysek M., Podstawski R. (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Грохольский Я. М. - Радіохвилі як потік частинок, що перебувають у коливальному стані, Сусь Б. А., Сусь Б. Б. (2016)
Василенко О. В. - Повышение качества моделирования динамических систем выбором оптимальных алгоритмов симуляции, Петренко Я. И. (2016)
Левин В. И. - Производные элементарных интервальных функций (2016)
Мотайло А. П. - Побудова базису біпіраміди, Хомченко А. Н., Тулученко Г. Я. (2016)
Скрупская Л. С. - Реализация информационных моделей процесса диагностирования и прогнозирования состояния изоляции трансформаторов тока (2016)
Симонян С. О. - К решению однопараметрических матричных уравнений типа A(T)X(T)+ X*(T)B(T) =C(T), Айвазян А. А. (2016)
Babichev S. - Estimation of the inductive model of objects clustering stability based on the k-means algorithm for different levels of data noise, Lytvynenko V., Taif M. A. (2016)
Олійник А. О. - Планування ресурсів паралельної обчислювальної системи при синтезі нейро-нечітких моделей для обробки великих даних, Скрупський С. Ю., Субботін С. О., Благодарьов А. Ю., Гофман Є. О. (2016)
Субботин С. А. - Комплексное сокращение размерности данных для построения диагностических и распознающих моделей по прецедентам (2016)
Литвин В. В. - Застосування системи алгоритмічних алгебр для граматичного аналізу символьних обчислень виразів логіки висловлювань, Бобик І. О., Висоцька В. А. (2016)
Ляшенко А. В. - Iнформаційно-технічна система автоматизованої лапароскопічної діагностики, Баязітов М. Р., Годлевський Л. С., Баязітов Д. М., Бузиновський А. Б. (2016)
Шмелева Т. Р. - Реентерабельная модель RIP протокола в форме раскрашенных сетей Петри (2016)
Кадырова Д. Р. - Cтруктурный синтез регуляторов дискретных систем управления, Кадырова А. А. (2016)
Guda A. I. - Multi-models identification methods comparison in the non-linear dynamic system identification task, Mikhalyov A. I. (2016)
Хобин В. А. - Оптимизация фильтров собственного движения самонастраивающейся САУ объектом технологического типа, Левинский М. В. (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Andriichuk O. J. - Influence of place of birth and gender on the health component of the quality of life of students, Kasarda O. Z. (2015)
Vaskov Y. V. - The ways of implementing interactive methods in the educational process of students of higher educational institutions, Sizonenko I. E. (2015)
Dzhym V. Y. - Comparative analysis of methods of training and dietary habits of skilled bodybuilders in the run-general preparatory stage (2015)
Ermolaeva Y. S. - Level of anxiety as one of the criteria of efficiency of emotional stability in sport dancing (2015)
Zhelezniy O. D. - Physiotherapy in the physical rehabilitation of patients with sequelae of injuries of the lower extremities in Zhitomir of rehabilitation facilities, Zasik G. B., Mukhin V. M., Skliarova N. O. (2015)
Ionova O. M. - Salutogenetic approach to professional training of future teachers (2015)
Levchenko V. A. - Indexes of hemodynamics in a dosage of physical activity in girls against the background of low systolic blood pressure (2015)
Mikhnov A. P. - Effectiveness of competitive activity of high class hockey players accounting a level of their self-esteem (2015)
Pichurin V. V. - Coping strategies and psychological readiness of students for professional work (2015)
Romanowska-Tolloczko A. - Educational competences and emotional intelligence level of teachers (2015)
Slavityak O. S. - Features of influence of different modes of training on the dynamics of power performance bodybuilders on stage-specialized basic training (2015)
Troyanovska M. N. - Determining the level of a high school student qualities of coordination in the process by biathlon training stabilography (2015)
Shamardin V. N. - Organizational structure of technical and tactical training of skilled goalkeepers in football, Khorkavyy B. V. (2015)
Shchepotina N. Y. - Model characteristics of competitive activity of different skilled female volleyball players (2015)
Medynskyi S. V. - Characteristic of professional preparation content of the USA most common majors of parks, recreation, leisure, and fitness studies division (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Дзюблюк О. - Грошово-кредитна політика як фактор макроекономічної стабілізації і подолання наслідків кризових явищ (2011)
Адамов В. - Філософія управління грошовими потоками (2011)
Десятнюк О. - Теоретичні постулати практичної розбудови податкової системи в умовах ризиків (2011)
Довгань Ж. - Конкурентне середовище в банківській системі України в контексті забезпечення її фінансової стійкості (2011)
Ткачук Н. - Субординовані зобов`язання як джерело поповнення капіталу банків (2011)
Галапуп Н. - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: особливості функціонування та шляхи вдосконалення, Бобанич А. (2011)
Луцишин О. - Організаційно-економічний механізм діяльності кредитних спілок у сфері кредитування (2011)
Ткаченко Н. - Базові підходи до формування системи пруденційного регулювання діяльності страхових компаній (2011)
Залєтов О. - Вплив світової кризи на сучасний страховий ринок України (2011)
Маршалок Т. - Теоретична та методологічна концептуалізація перекладання податків (2011)
Сидор І. - Неподаткові надходження в контексті наповнення Державного та місцевих бюджетів України (2011)
Мартинюк В. - Теоретичні засади ціноутворення на медичні послуги в умовах реформування системи охорони здоров`я, Корецький Б. (2011)
Гупаловська М. - Ефективність бюджетного контролю: критерії визначення та пріоритети підвищення (2011)
Затонацька Т. - Міжнародний досвід формування фіскальної політики у посткризовий період, Шиманська О. (2011)
Кваша Т. - Досвід Російської Федерації щодо міжрегіонального розподілу бюджетних інвестицій та уроки для України (2011)
Дем`янишин В. - Хрестоматія невичерпних джерел вітчизняної фінансової науки (2011)
Наші автори (2011)
Annotations (2011)
Від редколегії (2016)
Кулик М. М. - Пересмотр возможностей моделей равновесных цен и выпусков в теории межотраслевого баланса (2016)
Білан Т. Р. - Безпекові аспекти балансу вуглецевмісних палив в умовах становлення новітніх схем паливозабезпечення в Україні, Каплін М. І. (2016)
Лещенко І. Ч. - Аналіз критичних сценаріїв, пов’язаних із припиненням дії окремих міжнародних договорів у газовій галузі України (2016)
Білодід В. Д. - Оцінка потужності електричних теплогенераторів для систем централізованого теплопостачання як регуляторів навантаження електроенергетичної системи, Дерій В. О. (2016)
Ленчевський Є. А. - Автоматизоване керування потужними електрокотлами як дієвий засіб зниження нерівномірності добових графіків електричних навантажень об’єднаної енергосистеми (2016)
Маляренко О. Є. - Обґрунтування прогнозних обсягів потенціалу енергозбереження в укрупнених секторах економіки з урахуванням технологічних і структурних зрушень, Майстренко Н. Ю., Станиціна В. В. (2016)
Шрайбер О. А. - Використання ентальпії охолодження високотемпературних елементів теплових установок методом термохімічної регенерації (термохімічний захист) (2016)
Реферати (2016)
Інформація для авторів (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Bachinskaya N. V. - Features of account and planning of training process of sportsmen pair-group acrobats taking into account sexual dimorphism (analysis of questionnaire these trainers of Ukraine) (2015)
Boychuk R. I. - Theoretical substantiation of programs of targeted development of coordination abilities of pupils in lessons of physical training with elements of sports games (2015)
Vdovenko N. V. - Practical recommendations concerning prevention and correction of iron deficit in athletes, Ivanova А. М., Loshkarova I. A. (2015)
Verkhovska M. V. - Basics of programming exercises using health and fitness technology in physical education pupils of secondary schools (2015)
Deyneko A. H. - Formation of culture motor activity of pupils of 5-6 classes by means of basic gymnastics (2015)
Yermakova T. S. - Individualization of forming health culture in schoolchildren of Polish schools (2015)
Karabanov Y. A. - Professional applied physical training of future specialists of agricultural production (2015)
Karapuzova N. D. - Health saving technologies in the training of future primary school teachers (2015)
Litvinenko Y. V. - Static-dynamic stability of the body gymnasts qualifications., Sadowski Jerzy, Niznikowski Tomasz, Boloban V. N. (2015)
Lukianova Yu. S. - School health approach to teaching and learning of students (2015)
Orlov A. A. - Optimization of training load among weightlifters during pre-basic training (2015)
Prytula A. L. - Professional training of physical culture teachers for use in national martial arts career (2015)
Tamozhanskaya A. V. - Level of school anxiety of girls aged 12-13 years old with different kinds of postural (2015)
Tyshchenko V. A. - Features of the training process of handball players of higher qualification between rounds in the competitive period (2015)
Zwolinska D. - Social support of mentally retarded persons , Podstawski R., Nowosielska-Swadzba D., Jendrysek M. (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Содержание (2016)
Слово редактора (2016)
Приветственные слова (2016)
Виват, Королевы-2014! (2016)
Виват, Королевы-2015! (2016)
Ким Г. - Стать человеком, притягивающим успех (2016)
Бабко Т. - Мы учимся и растем каждый день (2016)
Бонковская И. - Хочешь быть счастливой – будь ею! (2016)
Каменская М. - Хочу быть хозяйкой своей жизни! (2016)
Маркевич И. - Страховые сервисы могут быть успешными и востребованными (2016)
Редзюк О. - Сделаем мир лучше! (2016)
Рогова Д. - Обретите уверенность в своих силах (2016)
Дыханова В. - Красота! Доброта! Светло! Тепло! Счастье = "ВИТринА" (2016)
Походзяева И. - Кращий спосіб переконання клієнтів на сьогодні – стабільна робота банку і його відкритість перед клієнтами (2016)
Сокова М. - Залог успеха – это команда! (2016)
Грищук А. - Лучшая награда для меня – признание туристов (2016)
Теренчук С. - Вінницька дизайнер створила 14 колекцій одягу (2016)
Королевы-2016 (интернет-голосование) (2016)
Ленара. 25 стран рукоплещут таланту украинской, крымскотатарской певице (2016)
Ткаченко М. М. - Комбінований аналіз результатів динамічної гепатобілісцинтиграфії та сонографії печінки при жирових гепатозах, Романенко Г. О., Макаренко А. В., Слободніченко О. С. (2016)
Солодянникова О. І. - Стан систолічної та діастолічної функцій лівого шлуночка серця у онкологічних хворих при різних режимах хіміотерапевтичного лікування, Шевчук Л. А. (2016)
Зелінська Г. В. - Субклональна структура популяції тироцитів радіойодорефрактерних та радіойодочутливих метастазів папілярного раку щитоподібної залози, Кулініченко Г. М., Устименко Г. Я., Моторний Є. О. (2016)
Шиян Д. М. - Спосіб візуалізації ядер мозочка на знімках спірального комп’ютерного томографа при проведенні стереотаксичних операцій, Марковський В. Д. (2016)
Король П. О. - Порівняльний аналіз даних остеосцинтиграфії у хворих на деформівний остеоартроз та аваскулярний некроз голівки стегнової кістки при ендопротезуванні кульшових суглобів, Ткаченко М. М., Бондар В. К. (2016)
Новікова Т. Г. - Застосування перфузійної офект у діагностиці церебральних змін при черепно-мозковій травмі легкого ступеня тяжкості, Макєєв С. С., Коваль С. С., Каджая М. В. (2016)
Луховицька Н. І. - Клінічна оцінка ефективності радіонуклідної терапії 153Sm-оксабіфору в онкологічних хворих із кістковими метастазами, Грушка Грушка, Г. І. Ткаченко, О. М. Астап’єва, А. С., Савченко Савченко, Н. С., Підченко Підченко, В. М. Боброва (2016)
Аміразян С. А. - Низькі дози радіації: наукова полеміка або конфронтація поглядів, Радзішевська Є. Б., Гордієнко Н. О. (2016)
Мечев Д. С. - Роль радіонуклідної терапії в онкології, Щербіна О. В., Мечев А. Д., Полякова Н. І. (2016)
Ткаченко М. М. - Сучасний стан і перспективи викладання ядерної медицини в медичних вищих навчальних закладах України, Мечев Д. С., Романенко Г. О. (2016)
Коваль С. С. - Інтеграція даних офект та МРТ у діагностиці пухлин головного мозку, Макеєв С. С., Новжова Т. Г. (2016)
Трофимов А. В. - Особливості топометричної підготовки до дистанційної променевої терпії хворих на рак передміхурової залози, Васильєв Л. Л. (2016)
Громакова І. А. - Супресорні клітини мієлоїдного походження – нова терапевтична ціль в онкології, Сорочан П. П., Прохач Н. E., Пономарьов І. М., Громакова І. С. (2016)
Крамний Іван Омелянович (1948-2016) (2016)
Резолюція конференції Українського товариства радіаційних онкологів за участю міжнародних фахівців "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні" (30 червня — 01 липня 2016 р., м. Ужгород) (2016)
Dorovsky D. A. - Critical role of cholesterol transfer protein in atherosclerosis development, Zagayko A. L. (2016)
Загайко А. Л. - Патогенетичні аспекти псоріазу у порушеннях метаболічних процесів, Галузінська Л. В., Сенюк І. В. (2016)
Загайко А. Л. - Метаболічні ефекти карнітину, роль у розвитку патологій та перспективи клінічного застосування (огляд), Брюханова Т. О., Шинкарьов А. А., Мельник Н. В. (2016)
Visych S. Yu. - Bioequivalence studies of medicinal products of tranexamic acid, Dorovskyу O. V., Andryukova L. M., Fetisova O. H. (2016)
Dolzhykova O. V. - Pathomorpological research of vaginal suppositories "Klimedeks” in rats with the irrytative vaginitis, Maloshtan L. M. (2016)
Semeniv D. V. - The experience of Antennaria dioica application in folk medicine and prospects of this plant use for creation of new phytohemostatics, Belik G. V., Kutsenko Т. А., Stoletov Yu. V., Ulanova V. А. (2016)
Kononenko N. М. - The study of reparative properties of a new combined cream dermalipoin on the model of linear incised wounds, Sheikhali А. М. (2016)
Trutaev S. I. - The results of the acute toxicity studies of "Dolosan Forte®” tablets, Laryanovska Yu. B., Shtrygol’ Yu. Yu., Kovaliova E. O. (2016)
Загайко А. Л. - Вивчення впливу йохімбіну гідрохлориду на процеси росту та розвитку щурів різної статі та віку як окремого аспекту безпеки препарату, Литкін Д. В. (2016)
Петровська Л. С. - Вивчення безпечності ряду розчинів детергентів при різних значеннях рН, Галузінська Л. В. (2016)
Komisarenko M. A. - Studies of compound of derivatives of hydroxycinnamic acids and coumarins in Cranberry’s leaves by HPLC, Koshoviy O. M., Avidzba Yu. N. (2016)
Upyr T. V. - The study of the organic acids in dry extract of Ledum palustre shoots (2016)
Balanchuk T. I. - The study of nitrates and inorganic elements compositions contents in types of genus Carduus L. herbs and extracts, Мazulin A. V., Оproshanska Т. V., Ostapenko A. O. (2016)
Logoyda L. S. - Validation of assay method of amlodipine in tablets by liquid chromatography, Korobko D. B. (2016)
Сафонов А. А. - Похідні 4-(R-аміно)-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-триазол-3-тіолів як перспективні антимікробні та протигрибкові речовини, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Камишний О. М. (2016)
Правила підготовки та оформлення матеріалів, поданих для публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2016)
Киричок П. - Шановні колеги! (2016)
Киричок Т. Ю. - Комплексне оцінювання чутливості електрофізичних показників зношування банкнот, Сухіна Є. Г., Кажмуратов Ж. Т. (2016)
Кулак М. И. - Моделирование изнашивания ножей бумагорезальных машин в процессе эксплуатации, Медяк Д. М. (2016)
Старченко О. П. - Влияние неоднородности структуры поверхностей материалов на качество склеивания в технологии послепечатных процессов, Марченко И. В. (2016)
Сторожук В. М. - Особливості процедури оцінювання стану безпечності промислового підприємства, Мельников О. В., Яцюк Р. А. (2016)
Морозов А. С. - Виготовлення маркувань розумних паковань з використанням нанофотонних фарбових композицій на алюмінієвій фользі трафаретним способом друку, Гриценко О. О., Швалагін В. В., Гродзюк Г. Я. (2016)
Гавриш А. П. - Силове поле при тонкому алмазному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних матеріалів на основі нікелю, Роїк Т. А., Киричок П. О., Лотоцька О. І. (2016)
Левикін І. В. - Метод синтезу технології Process Mining і засобів імітаційного моделювання (2016)
Зенкін А. С. - Процеси в складних системах управління підприємствами, Ковальов О. І., Овчаренко О. В. (2016)
Тріщук О. В. - Основні способи компресії науково-інформаційного тексту (2016)
Киричок А. П. - Дослідження PR-освіти: міжнародна та вітчизняна парадигма (2016)
Одайник О. В. - Ювілею НАОМА присвячується (до 100-річчя КДХІ, 1917–2017 рр.)… Незабутні спогади про літню практику в Каневі студентів першого курсу КДХІ — 1947 р. (2016)
Рум’янцева Г. А. - Історичні аспекти зародження та розвитку бюджетного законодавства (2016)
Пам’яті колеги (2016)
Содержание (2016)
Макашова О. Є. - Оптимізація методу кріоконсервування ядровмісних клітин кордової крові людини з використанням комбінації кріопротектора ДМСО та антиоксиданта N-ацетил-L-цистеїну, Бабійчук Л. О., Зубова О. Л., Зубов П. М. (2016)
Ломако В. В. - Структурно-функциональные изменения в тканях сердца гетеро- и гомойотермных животных при искусственном и естественном гипометаболизме, Шило А. В., Коваленко И. Ф. (2016)
Гулевский А. К. - Особенности белково-пептидного и углеводного состава супернатантов из личинок Tenebrio molitor после холодовой акклимации, Третьяк Д. В. (2016)
Богуславский К. И. - Влияние инкубации с криопротекторами на количество эпитопов Gal-a-1,3-Gal в клетках линии PK-15, Алабедалькарим Н. М., Пахомов А. В., Божок Г. А. (2016)
Пуговкін А. Ю. - Проникність плазматичних мембран сперматозоїдів коропа (Cyprinus carpio, L., 1758) для молекул води та кріопротекторів на різних етапах кріоконсервування, Копєйка Є. Ф. (2016)
Пахомова Ю. С. - Трансформация эритроцитов на этапах криоконсервирования в криозащитных средах на основе оксиэтилированных производных глицерина со степенью полимеризации n = 25 и n = 30, Компаниец А. М., Кулешова Л. Г. (2016)
Введенский Б. П. - Влияние введения криоконсервированной сыворотки кордовой крови на структурные изменения суставов при индуцированном гонартрозе у крыс, Ковалев Г. А., Дедух Н. В., Сандомирский Б. П. (2016)
Будерацька Н. О. - Ооцити як альтернатива ембріонам при кріоконсервуванні для використання у допоміжних репродуктивних технологіях, Петрушко М. П. (2016)
Дронов О. І. - Комбінована лапароскопічно та ретроперитонеоскопічно асистована панкреатонекрсеквестректомія, Ковальська І. О., Бурміч К. С., Горлач А. І., Задорожна К. О., Цимбалюк Р. С., Коваленко А. П., Швець Ю. П., Чермак І. І. (2016)
Параняк М. Р. - Хірургічне та консервативне лікування кардіальних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Грубник В. В., Золотарьова Н. А. (2016)
Стасишин А. Р. - Ключові чинники успіху відеолапароскопічних операцій з приводу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та грижі стравохідного отвору діафрагми (2016)
Колосович І. В. - Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих з приводу атипових форм гострого апендициту, Безродний Б. Г., Чиколовець К. О., Колосович А. І. (2016)
Ткаченко А. И. - Риск возникновения холангита после эндоскопических вмешательств на большом сосочке двенадцатиперстной кишки, Шаповалова Е. И., Евсиков Б. В., Ромак Р. П., Руденко И. В. (2016)
Столярчук О. В. - Діагностичні маркери як предиктори необхідності виконання оперативних втручань у хворих для корекції оксидантного стресу при гострому панкреатиті, Сергійчук О. В., Титаренко Н. В., Сергійчук О. Л. (2016)
Беловол А. Н. - Инструментальные критерии дифференциальной диагностики аневризмы восходящей части аорты у пациентов разного возраста, Осовская Н. Ю., Кузьминова Н. В., Князькова И. И. (2016)
Русин В. І. - Профілактика тромбоемболічних ускладнень при трансфасціальному тромбозі нижніх кінцівок, Корсак В. В., Попович Я. М., Болдіжар П. О., Кочмарь О. М. (2016)
Рагимов З. Р. - Лечение тромботических осложнений у пострадавших при политравме, Ягубов Э. Г., Эюбов Ф. А. (2016)
Халатурник І. Б. - Синдромний підхід в ультразвуковій діагностиці травми грудей, Головко Т. С., Буймістр Н. І., Сидорчук Р. І. (2016)
Бензар І. М. - Кістозні лімфатичні мальформації у дітей: клінічні прояви та вибір лікувальної тактики (2016)
Гомон М. Л. - Вдосконалення інтубації трахеї при хірургічних втручаннях, Бондаренко Т. В., Тереховський А. І., Вигонюк А. В., Гомон Н. М. (2016)
Опанасенко М. С. - Ускладнення відеоторакоскопічної біопсії внутрішньогрудних лімфатичних вузлів та методи їх профілактики, Купчак І. М., Кшановський О. Е. (2016)
Пономаренко О. В. - Особливості лікувальної тактики при закритті дефектів покривних тканин тулуба та кінцівок механічного генезу (2016)
Щукин Д. В. - Осложнения хирургического лечения почечноклеточного рака с внутривенозным распространением, Лесовой В. Н., Гарагатый И. А., Хареба Г. Г., Поляков Н. Н., Аркатов А. В., Савенков В. И., Мальцев А. В. (2016)
Мельничук Ю. М. - Клінічна оцінка ефективності профілактики післяопераційних патологічних рубців шкіри обличчя, Огоновський Р. З., Погранична Х. Р. (2016)
Маланчук В. О. - Хронічний остеомієліт середньої зони обличчя з поширенням на кістки основи черепа на тлі наркотичної залежності, Кульбашна Я. А., Бродецький І. С. (2016)
Лешко М. М. - Технологія та результати видалення пухлин крижів єдиним блоком, Слинько Є. І. (2016)
Кулева О. В. - Діагностика свіжого ушкодження п’яткового сухожилка, Лябах А. П. (2016)
Музыченко П. Ф. - Восстановление сухожилий с использованием электросварки – новый шаг в травматологии, Черняк В. А., Маринский Г. С., Волнянская Е. Д. (2016)
Севергін В. Є. - Діагностика та лікування легеневої кровотечі, Шипулін П. П., Поляк С. Д., Троніна О. Ю., Кирилюк О. О., Душко М. Є., Канжо Н. Р., Руденко І. В. (2016)
Мельниченко М. Г. - Сучасні уявлення про патогенез перитонеальних спайок у дітей, Квашніна А. А., Васильченко Л. В., Весілик Н. Л. (2016)
Аракелян А. Г. - Абсцесс брюшной полости с наличием инородного тела, вскрывшийся на переднюю брюшную стенку, Айбетова Е. А., Шевченко А. А. (2016)
Арсенюк В. В. - Пахвинні грижі в однояйцевих глухонімих близнят як ознака недиференційованої дисплазії сполучної тканини, Татарчук В. З., Гринів О. В., Бартош А. М., Петрук Д. В., Войтенко І. І., Красовський О. В. (2016)
Пам'яті Миколи Матвійовича Бондаренка (2016)
Титул, содержание (2016)
Гликин М. А. - Совершенствование производств по технологии аэрозольного нанокатализа с механоактивацией частиц катализатора, Кудрявцев С. А., Гликина И. М. (2016)
Колосов О. Є. - Дослідження бар'єрних властивостей пакувальних полімерних плівкових матеріалів, Сокольський О. Л., Малецький С. В. (2016)
Головко Д. А. - Получение очищенных растворов гидроксида натрия для синтеза ферратов(VI), Нефедов В. Г., Головко И. Д., Шевченко Л. В. (2016)
Михайлов В. М. - Оцінка проникності натуральних ковбасних оболонок, Онищенко В. М., Островерх І. С., Большакова В. А., Скуріхіна Л. А. (2016)
Иукуридзе Э. Ж. - Влияние бутылочной выдержки на динамику качественных показателей вин контролируемых наименований по происхождению, Ткаченко О. Б., Сугаченко Т. С. (2016)
Pyvovarov Y. - Research of effect of calcium uronic complexes on the basic quality indicators of the curd, Gorodnichaya A. (2016)
Анан’єва В. В. - Дослідження технологічних властивостей порошку шкірки винограду як функціонального інгредієнту майонезного соусу, Бєлінська А. П., Кричковська Л. В., Петров С. О., Петрова І. А. (2016)
Одарченко А. М. - Товарознавча оцінка спредів підвищеної біологічної цінності, Албатова Я. Ю., Сподарь К. В., Карбівнича Т. В. (2016)
Горобець С. В. - Практичне використання сухого магнітокерованого біосорбенту в системі очищення господарсько-побутових стічних вод, Горобець О. Ю., Ковальов О. В., Шатохіна Ю. В., Ковальова С. О. (2016)
Івасенко В. М. - Визначення похибки полум’яно-іонізаційного газоаналізатора, Винниченко Т. О. (2016)
Маркина Н. К. - Повышение экологической безопасности отведения шахтных вод во Львовско-Волынском угольном бассейне, Бабаев М. В., Доценко Е. А. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, зміст (2016)
Ватченко С. А. - Проблема авторства в литературной критике ХХ ст. Грани полемики, Максютенко Е. В. (2016)
Карлина Н. Н. - Журнал "Юность" в последние советские годы. (2016)
Пахсарьян Н. Т. - Университетский курс истории литературы и современность: к проблеме взаимосвязи общей и сравнительной истории литератур (2016)
Livry А. - Nabokov et l’idiocratie Française) (2016)
Покулевська А. І. - Монтажність і кадровість як принципи структурування в просторових та часових мистецтвах (2016)
Ильинская Н. И. - Трансформация средневековой легенды о крысолове в прозе Анджея Заневского (2016)
Литвиненко Н. А. - Буддийская легенда в раннем творчестве С. Н. Сергеева-Ценского (2016)
Маркова М. В. - Осмислення проблеми петраркізму Джона Донна у літературознавчому дискурсі (2016)
Нехайчук Ю. А. - Образ українського правителя очима зарубіжних письменників (на матеріалі роману "Мазепа, гетьман України" Ірен Стецик) (2016)
Шешунова С. В. - Британцы и русские как враги по Крымской войне: литературные образы (2016)
Ковальчук Ю. А. - Корейські ландшафти у сприйнятті західних письменників ХІХ – початку ХХ ст (2016)
Мовламова М. - Образ Физули как национальный идеал в историческом романе ХХ в. (2016)
Прушковська І. В. - Репрезентація турецького літературного постмодернізму: "бібліотека-лабіринт" творів Муратхана Мунгана (2016)
Айзенбарт Л. М. - Галицьке літературне пограниччя в персоналіях (2016)
Берестень Е. Е. - Средства выражения комического в баснях Готхольда Эфраима Лессинга, Плющай А. А. (2016)
Богданова О. В. - Образ Максима Максимыча в романе М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" (2016)
Горбонос О. В. - Жінки в житті та художній спадщині Т. Г. Шевченка: синтез особистого та творчого, Прилєпська Л. П. (2016)
Захарова В. Т. - Человек и природа в прозе Серебряного века (функции эпического параллелизма) (2016)
Ільків А. В. - До питання ґенези листа-повчання в українській епістолярній традиції (2016)
Кошелев В. А. - Четыре "Мазепы" пушкинской эпохи (2016)
Пак Н. И. - Авторские примечания как фактор художественной целостности (на примере двух произведений Б.К. Зайцева) (2016)
Пасько Л. В. - Поэтика романа Эвелин Скотт "Волна" (2016)
Погребняк О. А. - Образи українських заробітчан в сучасній чеській прозі (2016)
Ревуцька С. К. - Феномен атрактивності персонажа – казковість чи дійсність? (2016)
Савич В. І. - Філософія національного буття в ліриці Р. Володимира (2016)
Артеменко Т. М. - Особливості функціонування констативних, квеситивних та директивних реплік-відповідей у діалогічному дискурсі, Липко І. П. (2016)
Вакулик І. І. - Особливості термінологічної номінації (2016)
Власенко Л. В. - Розвиток навичок говоріння у студентів нефілологічних спеціальностей, Мірочник В. В. (2016)
Вуколова К. В. - Вплив соціальних категорій на характер мовлення та мовну поведінку осіб (2016)
Гнезділова Я. В. - Метакомунікація в cучасній лінгвістиці: маніпулятивний аспект (2016)
Дзюбіна О. І. - Комунікативний аспект соціальних мереж Facebook і Twitter (2016)
Іщенко Т. В. - Комунікативно-прагматичні норми наукових текстів англійської фахової мови спорту (2016)
Лепетюха А. В. - Типологія моно- та поліпредикативних висловлень із синтаксичною синонімією (на матеріалі сучасної французької художньої прози) (2016)
Нікішина Т. І. - Лексичні поля концептів свобода, freedom, liberté в українському, англійському, французькому політичних дискурсах (2016)
Паламар Н. І. - Невербальні засоби вираження мовленнєвого акту похвала (2016)
Ratomska L. V. - "La nature" du terme dans le discours d’affaire de la langue Française (Aperçu général dans le contexte de l'approche contemporaine), Yefremova A. V. (2016)
Турчак О. М. - Особливості словотвору економічної термінології (2016)
Удовіченко Г. М. - Аналіз вираження концептів "розум/wit" та "дурість/stupidity" через фразеологічні одиниці мови (2016)
Шум’яцька О. М. - Прагматична структура мовленнєвого жанру вибачення у сучасній німецькій мові (2016)
Bidnenko N. - Teaching languages for special purposes for developing future translators’ professional competences and linguistic skills (2016)
Кумпан С. М. - Відтворення комічного потенціалу тексту в художньому перекладі (на прикладі новелістики Івліна Во) (2016)
Одрехівська І. М. - Філософія перекладознавчої концепції Віктора Коптілова: від метакритики до теорії перекладу (2016)
Киитиро Вада. - На Украину с Ерошенко (продолжение) (2016)
Ильинская Н. И. - Международная научная конференция "Бестиарный код в диалоге культур: традиция и современность", посвященная памяти профессора Олега Васильевича Мишукова. (Херсонский государственный университет, 7–8 октября 2016 г.), Степанова А. А. (2016)
Шестакова Э. Г. - "Я знаю, город будет…" (2016)
Степанова А. А. - "В процессе "Сотворения мира”…" (2016)
Abstracts (2016)
Наші автори (2016)
Калініна О. Ю. - Стан та перспективи розвитку експортно-імпортних операцій підприємств (2010)
Корольчук О. П. - Умови розвитку франчайзингу в Україні (2010)
Костюченко В. М. - Активізація експортного кредитування для структурної переорієнтації зовнішньої торгівлі, Кравець К. П. (2010)
Майорова І. М. - Зовнішньоторговельна логістика як чинник раціональної організації території (2010)
Пасічна О. Ю. - Теоретичні основи формування зовнішньоекономічної стратегії держави в умовах інтернаціоналізації світових економічних процесів (2010)
Флейчук М. І. - Теоретичні підходи до визначення ефектів запровадження політики протекціонізму з огляду на тінізацію зовнішньої торгівлі (2010)
Шульга О. А. - Роль держави в забезпеченні конкурентоспроможності аграрного виробництва в умовах членства в СОТ (2010)
Баранник О. А. - Моделювання зовнішнього середовища підприємств швейної промисловості, Чорний Т. Я. (2010)
Живаева Т. В. - Организационно-информационная модель контроллинга управления товарными запасами (2010)
Залуцький В. П. - Методи забезпечення соціально-економічного розвитку машинобудівних підприємств (2010)
Королева Ю. Н. - Проблемы оценки эффективности деятельности предприятий торговли в современных условиях (2010)
Коротаєва Ю. В. - Шляхи підвищення ефективності господарської діяльності та конкурентоспроможності продукції підприємств з іноземними інвестиціями (2010)
Смолінська А. В. - Аналітичні аспекти антикризового управління підприємством, Гаркушевський В. С. (2010)
Турчина В. М. - Про дослідження показників ефективності праці (2010)
Чорновіл І. А. - Управління операційними витратами як основа забезпечення прибутковості підприємства (2010)
Комеліна О. В. - Сутність та зміст інноваційної інфраструктури, Христенко О. В. (2010)
Кондрацька О. В. - Удосконалення інвестиційного забезпечення формування довгострокового попиту на працю (2010)
Кучерук Т. Г. - Регіональні особливості формування інвестиційних потоків та витрат на інновації (2010)
Молодоженя М. С. - Критерії, що визначають результативність інноваційної діяльності підприємств торгівлі (2010)
Фесюк М. О. - Проблеми інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств Вінниччини (2010)
Гомба Л. А. - Мотиваційні важелі управління персоналом підприємства в системі його моніторингу (2010)
Коноваліхіна Т. О. - Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень у ресторанному бізнесі (2010)
Левицька І. В. - Механізм формування ефективної системи корпоративного управління (2010)
П'ятницька Г. Т. - Оцінка конкурентоспроможності підприємств-організаторів виставково-ярмаркових заходів, Сініціна О. В. (2010)
Василиха Н. В. - Розвиток ринку туристичних послуг у контексті транскордонного співробітництва (2010)
Олексюк С. М. - Концепції розвитку зеленого туризму в регіоні, Пепеля В. Д., Загайна Н. М. (2010)
Чаплінський Ю. Б. - Теоретична сутність маркетингу туристичних послуг, Чаплінська А. А. (2010)
Бозуленко О. Я. - Проблеми і шляхи покращення якості обслуговування покупців у магазинах в Україні, Скіцько Ю. Ф. (2010)
Буднікевич І. М. - Формування логістичного центру як напрямок підвищення конкурентоспроможності м. Чернівці, Черданцева І. Г., Хімійчук С. М. (2010)
Жалба І. О. - Місце пошукової оптимізації в системі маркетингових знань, Григорович В. І. (2010)
Запухляк В. М. - Бенчмаркінг зовнішніх елементів організаційної культури як інструмент управління ВНЗ, Нємцева І. А. (2010)
Коток М. В. - Аутсорсинг логістичних функцій як механізм забезпечення ефективної діяльності торговельних підприємств (2010)
Смерічевська С. В. - Логістична підтримка діяльності автосервісних підприємств, Жаболенко М. В. (2010)
Нікульча В. А. - Розвиток роздрібної торгівлі Чернівецької області (2010)
Филипенко О. М. - Основні тенденції розвитку роздрібної торгівлі в Україні у період економічної кризи, Зінов’єва І. В. (2010)
Бугель Ю. В. - Сек’юритизація як метод оптимізації управління ризиком кредитного портфеля комерційних банків (2010)
Гордей О. Д. - Характерні риси системи фінансового забезпечення рівня життя населення (2010)
Гордіца Т. М. - Сутність та теоретичні концепції кредитування фізичних осіб: еволюційний та сучасний підхід (2010)
Гутафель В. В. - Комплексний аналіз діяльності фондових бірж світу (2010)
Кулик П. Л. - Оптимізація фіскальної функції податку на додану вартість (2010)
Ружицька А. Є. - Практика місцевого оподаткування в Україні (2010)
Свердан М. М. - Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів (2010)
Юрій К. М. - Еволюція теоретичних поглядів на міжбюджетні трансферти в системі міжбюджетних відносин (2010)
Юрій С. М. - Організація казначейського обслуговування місцевих бюджетів (2010)
Багрій К. Л. - Удосконалення оперативного аналізу оборотних активів підприємства (2010)
Бурак І. О. - Класифікація зобов’язань як важлива складова управління підприємством (2010)
Каменська Т. О. - Ефективність діяльності та якість внутрішнього аудиту (2010)
Кузь В. І. - Облік формування та розподілу прибутку в контексті суспільного договору та агентських відносин (2010)
Машталяр Г. П. - Суть та організація внутрішнього аудиту на підприємстві (2010)
Харинович Д. О. - Організація економічного аналізу і контролю на торговельних підприємствах (2010)
Горін Н. О. - Індустріальні перетворення в радянську добу: джерела та форми мобілізації ресурсів (2010)
Гохберг А. Ю. - Конкурентоспособность бизнеса: теоретико-методологические основы анализа (2010)
Гуменюк О. Г. - Щодо методологічних трактувань дефініції "конкуренція" (2010)
Донченко Н. А. - Экстраполяция эффекта производственного (операционного) левериджа на область дидактики (2010)
Жаворонкова Ю. В. - Определение понятия "финансовая стратегия" (2010)
Жигар Н. М. - Проблеми зайнятості сільської молоді України і Волині та шляхи їх розв’язання (2010)
Казюка Н. П. - Масове безробіття в Україні: наслідок світової фінансової кризи чи невдала державна політика? (2010)
Лебедева Л. В. - До питання про вимір економіки знань (2010)
Литвинчук А. В. - Семантичний аналіз категорій і понять системи комунікацій еколого-економічного управління (2010)
Туман-Никифорова И. О. - Способность к предпринимательству как имманентная черта сущности человека, Туман-Никифоров А. А. (2010)
Янкина И. А. - Роль сельскохозяйственных потребительских кооперативов в стратегии развития экономики Украины, Янкин С. С. (2010)
Власова Т. Р. - Інститут сім’ї у процесі творення інтелектуального ресурсу (2010)
Якубенко О. В. - Інтелектуальна власність: особливості предмета дослідження (2010)
Ясева М. О. - Підходи до оцінки інтелектуального продукту: недоліки та можливі шляхи удосконалення (2010)
Журавльов Вадим - Психологічна готовність керівників органів охорони державного кордону на основі командної роботи в організації (2016)
Карачинський Олексій - Особливості смислової сфери особистості внаслідок подолання життєвих криз (2016)
Матохнюк Людмила - Використання комп’ютерної психодіагностики особистості учня у практичній діяльності психолога (2016)
Москальов Ігор - Проблема управлінського мислення військових керівників у військово-професійній діяльності в науковій літературі та військовій практиці (2016)
Потапчук Наталія - Врахування психологічних знань в організації протидії чуткам, що виникають в умовах надзвичайної ситуації (2016)
Ткач Богдан - Місце і роль нейропсихології у бутті людини (2016)
Якимчук Юлія - Передумови формування мотивації вивчення іноземної мови студентами вищих навчальних закладів (2016)
Власова Т. Р. - Особливості участі сімейного домогосподарства у формуванні інтелектуального ресурсу (2010)
Гузар У. Є. - Трудова діяльність населення в світлі економіки знань: теоретичні аспекти (2010)
Климчук М. М. - Бізнес-процеси: еволюція, сутність, класифікація та бізнес-моделювання (2010)
Лебедева Л. В. - Постіндустріальна економіка та постіндустріальне суспільство: критерії розмежування та існуючі моделі (2010)
Потинський А. М. - Фактори формування структури національної економіки (2010)
Слухай С. В. - Розвиток теорії конкуренції в секторі суспільного управління, Супчан М. В. (2010)
Ткач О. В. - Аналіз розвитку сучасних економічних теорій: теорія економіки пропозиції (2010)
Бурдяк О. В. - Напрями сучасної митної політики України щодо ефективної боротьби з контрабандою, Чубрей А. С. (2010)
Кучерук С. А. - Методологічні засади фінансової діяльності держави в умовах глобального економічного розвитку, Кучерук Д. Г. (2010)
Мойсей В. І. - Функціональна роль міжнародної торгівлі в умовах глобалізації (2010)
Рязанова Н. О. - Офшорний бізнес в аспекті сучасної економіки (2010)
Бутирська І. В. - Сучасні наукові підходи до розуміння регіональних аспектів менеджменту торгівлі (2010)
Грицюк Е. О. - Аналіз стану і проблеми розвитку основних засобів Чернівецької області, Ляшенко А. Ф., Гнатишина Н. Д. (2010)
Круглянко А. В. - Особливості розвитку підприємств Чернівецької області в умовах кризи, Чепко Т. О. (2010)
Михуринская Е. А. - Новая региональная политика: цель и основные ориентиры (2010)
Панько М. В. - Механізм державного регуляторного впливу на структуру економіки регіону (2010)
Гурова В. О. - Проблеми менеджменту інвестиційної діяльності в Україні, Валітов Р. С. (2010)
Орлова О. М. - Суперечності економічного розвитку регіонів України: роль інвестиційної діяльності у їх виникненні (2010)
Прокопець Л. В. - Інновації як фактор економічного зростання (2010)
Чичун В. А. - Залучення інвесторів у розвиток підприємств регіону як складова його розвитку, Гомба Л. А. (2010)
Головачук Т. І. - Розвиток регіональних процесів у сфері туристичного та ресторанного бізнесу, Гут Л. В. (2010)
Головчан А. І. - Методика оцінки ефективності функціонування туристичних дестинацій в Україні (2010)
Іванов А. М. - Основи розробки регіональних інвестиційних програм у сфері туризму (2010)
Кифяк О. В. - Туризм як фактор вдосконалення галузевої структури регіональної економіки (2010)
Свида І. В. - Організаційні аспекти розвитку "зелених екологічних маршрутів" (на прикладі Закарпатської області) (2010)
Антохов А. А. - Методичні підходи до оцінки відповідності ринку освітніх послуг та ринку праці в регіоні (2010)
Грач М. С. - Чинники мотивації персоналу підприємства в сучасних умовах (2010)
Музиченко А. С. - Проблеми та перспективи державного регулювання ринку фахівців з вищою освітою, Бріт О. В. (2010)
Попович Н. М. - Щодо питання проблеми управління трудовими ресурсами підприємства (2010)
Прокопюк О. М. - Перспективні зміни зайнятості й безробіття в Україні (2010)
Чорний Р. С. - Трудовий потенціал регіону: теоретичні аспекти дослідження (2010)
Блакита Г. В. - Побудова процесу формування стратегічних фінансових цілей торговельних підприємств (2010)
Гринь В. П. - Управління якістю як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах бізнес-середовища (2010)
Житна І. П. - Методи оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств, Єфременко О. В. (2010)
Лукьянова Е. Ю. - Оптимизация деятельности транскордонных кластеров на основе процессного менеджмента (2010)
Манухина М. Ю. - Матричные методы в стратегическом анализе деятельности бизнес-единиц, Таций И. В. (2010)
Савченко О. Р. - Порівняльна характеристика поглядів трактування сутності понять "система" та "система менеджменту" (2010)
Бочко О. Ю. - Сучасний стан рекламного ринку України (2010)
Бурдяк О. М. - Складська логістика у сфері матеріально-технічного забезпечення АПК, Килипенко В. В. (2010)
Вардеванян В. А. - Категорія "імідж фірми": деякі питання її використання у системі маркетингу підприємства (2010)
Грушко О. О. - Управління соціально-економічним розвитком регіонального ринку послуг (2010)
Карабач А. П. - Основи формування ефективної збутової політики промислового підприємства (2010)
Корольчук О. П. - Розвиток Private Label як фактор стратегічного партнерства підприємств, Торопков В. М. (2010)
Росола У. В. - Роль маркетингової політики комунікацій в діяльності сільськогосподарських підприємств (2010)
Кузьмук І. Я. - Інституційні та економічні мотиви виходу банківського капіталу за межі національних ринків (2010)
Мельничук Н. Ю. - Щодо формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування (2010)
Михайлів Г. В. - Розвиток інфраструктури ринку цінних паперів як необхідна умова його функціонування (2010)
Михайловська О. В. - Резерви зростання доходів місцевих бюджетів у сучасних умовах розвитку України, Головачук Т. І., Ширманов О. А. (2010)
Поченчук Г. М. - Проблеми фінансової стабільності в умовах зростання відкритості економічних систем (2010)
Сокровольська Н. Я. - Оптимізація формування доходів місцевих бюджетів, Грицюк І. В. (2010)
Соловій С. Б. - Банківська діяльність як фактор розвитку аграрного виробництва (2010)
Черничко Т. В. - Теоретичні аспекти дослідження змісту стабілізації фінансово-кредитних відносин (2010)
Грінчук М. С. - Контроль як функція соціального управління економікою України (2010)
Євдощак В. І. - Шляхи удосконалення обліку й аналізу витрат виробництва в сучасних умовах господарювання, Грінчук М. С. (2010)
Легенчук С. Ф. - Методика бухгалтерського обліку процесу електронної комерції, Королюк Н. М. (2010)
Столяр Л. Г. - Внутрішньогосподарський контроль та внутрішній аудит у системі управління підприємством (2010)
Фоміна О. В. - Передумови розвитку обліку в системі управління підприємством (2010)
Пертен С. І. - Моделювання неперервних процесів інфляції (2010)
Познякова Н. І. - Роль правового регулювання у галузі торгівлі нафтопродуктами в Україні (2010)
Близнюк Н. В. - Основні шляхи та резерви підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу України (2010)
Зборовська Т. Е. - Вплив мобільного зв’язку на індивідуальне та суспільне здоров’я (2010)
Павлюк У. В. - Львівське сміттєзвалище як еколого-економічна загроза населенню міста і прилеглих територій (2010)
Шкабара Т. Л. - Біологічні критерії оцінювання якості продуктів харчування (2010)
Сафонова В. Є. - Впровадження перспективних форм і джерел інвестицій в сферу вищої освіти на основі теорії людського капіталу (2010)
Ступак М. Г. - Використання методу case-study на заняттях з іноземної мови в умовах модернізації вищої школи (2010)
Федоров А. О. - Оптимізація навчально-виховного процесу викладання хімічних дисциплін, Шкабара Т. Л., Сташкевич В. В., Борук С. Д., Нечипорук В. В. (2010)
Шевчук Я. В. - Вплив транспорту великого міста на розумову працездатність студентів, Шевчук А. В. (2010)
Колос Т. - Перспективи розвитку культурно-мистецької освіти в контексті реформування освітнього законодавства (2016)
Бевз М. - Сучасні проблеми вступу до вищих навчальних закладів мистецького спрямування. З досвіду відповідального секрктаря приймальної комісії (2016)
Берегова О. - Академічне музичне мистецтво та сучасні інформаційно-комунікаційні технології:дискус взаємодії (2016)
Проскуріна М. - Академічна музика в системі культурних індустрій України (2016)
Редя В. - До проблеми гуманітарізації освіти або інтеграція освіти проти "образованщіни" (2016)
Партола Я. - Перспективи театрознавчої науки в умовах реформ та євроінтеграції (2016)
Яшинов А. - Пряме державне фінансування культурної діяльності: зарубіжний досвід і його значення для України (2016)
Маліков В. - Культурна політика Великої Британії та її цінність для України (2016)
Сушанова В. - Досвід європейської музичної освіти у країнах близького сходу (2016)
Козак О. - Фортепіано як інструмент вестернізації музичної освіти Японії (2016)
Голиков А. - Искусства как форма общественного сознания: идентичность, знание, общественное согласие (2016)
Калашнікова А. - Сучасний споживач продуктів мистецтва (2016)
Полубоярина І. - Компетентнісний підхід до мистецької освіти (2016)
Чепалов О. - Проблеми якості наукового дослідження та достеменності його фахової спеціалізації (2016)
Анфілова С. - Опанування музично-крттичнтх музично-критичних жанрів на телебаченні в навчанні музикознавців (2016)
Воропаєв Є. - Детермианти художественного творчества: психолого-педагогічний подход (2016)
Черненко В. - Онтологические аспекты эстетического опыта или о четырех строках Р. М. Рильке (2016)
Миславский В. - Становление кинематографического образования в Украине (1916-1929) (2016)
Голяка Г. - Мистецько-освітні проекти древнього Глухова (2016)
Лошков Ю. - Становлення народно-інструментальної освіти в Харківському музично-драматичному інстітуті (2016)
Сінченко Б. - Харківська композиторська школа на початку ХХІ століття: шляхи розвитку та збереження творчої спадщини (2016)
Воронцов С. - Два шляхи довжиною в соліття (2016)
Анотації (2016)
Аннотации (2016)
Annotations (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Плетенецька А. О. - Судово-медична оцінка ненадання і неналежного надання медичної допомоги у випадках кримінальної відповідальності медичного персоналу (2016)
Волощук Д. А. - Організація психокорекційної роботи з родичами пацієнтів з судинною деменцією (2016)
Олешко А. А. - Медична реабілітація у лікувальних закладах, Гріняєва Л. Я. (2016)
Бабієнко В. В. - Вплив поліолів на природні процеси самоочищення водойм, Аніщенко Л. В. (2016)
Зомбор Е. В. - Экспериментальная оценка эффективности адаптогенного комплекса препаратов на фоне высокосахарозной диеты, Деньга О. В., Левицкий А. П. (2016)
Криворучко І. А. - Прогнозування вибору методу хірургічного втручання при ускладнених гострих псевдокістах підшлункової залози, Гончарова Н. М., Арсен'єв О. В., Андреєщев С. А. (2016)
Беляев А. А. - Профилактическое лечение мигрени с аурой методом транскраниальной магнитной стимуляции (2016)
Исайкова Е. И. - Динамика вегетативных нарушений при хронической ишемии мозга в стадии субкомпенсации под влиянием терапии методом транскраниальной магнитной стимуляции (2016)
Стецишин Р. В. - Принципы послеоперационного дренирования верхних мочевых путей у пациентов с неосложненными камнями мочеточника (2016)
Рекалов Д. Г. - Патогенетическая сопряженность нарушения метаболизма оксида азота и тиол-дисульфидного соотношения у пациентов с ишемической болезнью сердца (2016)
Бакалюк Т. Г. - Сучасні підходи до комплексного застосування природних методів у відновному лікуванні хворих з первинним остеоартрозом з супутнім синовітом (2016)
Гладчук І. З. - Дослідження факторів ановуляторного безпліддя засобами математичного моделювання, Рожковська Н. М., Семенюта О. М., Семенюта І. О. (2016)
Диев Е. В. - Продолжительность клинических этапов изготовления полных съемных зубных протезов с фиксацией на имплантанты, Диева Т. В. (2016)
Игнатьев А. М. - Современные методы оценки и коррекции функционального состояния костно-мышечной системы у водителей транспортных средств, Прутиян Т. Л., Шаныгин А. В. (2016)
Квасневский А. Я. - Роль липокаинов в диагностике острого повреждения почек у больных с мочекаменной болезнью, Нетребко А. А., Никитенко О. П., Гоженко А. И. (2016)
Cамойлова С. О. - Стан коагулянтної активності крові та тромбоцитарного гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні із ХОЗЛ (2016)
Анкин Н. Л. - Этапность лечения и сроки замены метода фиксации у пациентов с открытыми переломами костей голени 2-3 степени по Густильо-Андерсену, Петрик Т. М., Ладыка В. А. (2016)
Гай Л. А. - Диагностика повреждений плантарной пластинки капсулы плюснефаланговых суставов у пациентов с Hallux Valgus в сочетании с метатарзалгией, Венгер В. Ф., Сердюк В. В., Попов А. И., Павлычко Ю. Ю. (2016)
Герасименко О. С. - Особенности хирургического лечения некротических инфекций мягких тканей, Тымчук О. Б., Масунов К. Л. (2016)
Гречаник О. І. - Можливості ультразвукової діагностики бойової хірургічної травми, Абдуллаєв Р. Я., Світличний Е. В., Бубнов Р. В., Красільніков Р. Г. (2016)
Гур'єв С. О. - Характеристика сучасної мінно-вибухової та вогнепальної травми на ранньому госпітальному етапі надання медичної допомоги в умовах сучасних бойових дій на прикладі проведення АТО на сході України, Кравцов Д. І., Марцинковський С. П., Ордатій А. В., Гончаров О. Л., Ткаченко Д. Г., Адонін Д. І. (2016)
Евдокимова В. В. - Патогенетические аспекты тромботического риска при тромбофилии, Линников С. В., Линников В. И. (2016)
Есипенко В. С. - Неврологический синдром боли в спине - диагностический алгоритм, Цвиговский В. М., Рожковская Г. М., Овчаренко Е. П., Дорофеева Т. К. (2016)
Каштальян М. А. - Применение современных методов в лечении огнестрельных ран, Герасименко О. С., Шаповалов В. Ю., Гайдаржи И. Т., Самарский И. Н., Котик Ю. Н. (2016)
Корольков О. І. - Фізична реабілітація постраждалих з вогнепальними переломам довгих кісток із застосуванням методу безперервного пасивного руху у суглобах, Бородай О. Л., Клапчук Ю. В., Наср Аль Калі, Королькова А. О. (2016)
Лінніков С. В. - Ризик тромботичних ускладнень у пацієнтів із метаболічним синдромом, Євдокимова В. В. (2016)
Корольков А. И. - Сравнительный анализ консервативного и хирургического лечения переломов или несращений дистракционного регенерата бедра и голени у пациентов молодого возраста, Рахман П. М., Кикош Г. В. (2016)
Кулаженко Е. В. - Оперативное лечение переломов Pilon с использованием LCP пластины - наш взгляд на проблему и опыт применения, Харитонов О. Д., Варзарь С. А. (2016)
Король С. О. - Епідеміологічні особливості вогнепальних та мінно-вибухових поранень гомілки під час антитерористичної операції (2016)
Марцинковський І. П. - Досвід використання VAC-Terapy при комплексному лікуванні вогнепальних ран, Стащук Р. П., Ордатій А. В., Богуш Г. Л., Криворучко В. О., Коробко В. А., Сіренко О. М., Кушнір Ю. В. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Способ контактной механической очистки глубоких раневых каналов (2016)
Негодуйко В. В. - Комплект хирургических инструментов для обследования ран удаления инородных тел (2016)
Поливода А. Н. - Особенности лечения больных пожилого возраста с внесуставными переломами вертельной области, Игнатьев А. М., Чабаненко Д. С. (2016)
Поливода А. Н. - Современные методы лечения переломов дистального метаэпифиза плечевой кости, Щербина И. Е. (2016)
Сайед М. А. - Анализ хирургического лечения неосложненных взрывных переломов грудного и поясничного отдела позвоночника, Венгер В. Ф., Чуйко Ю. Н. (2016)
Пономаренко О. В. - Особливості хірургічної реабілітації наслідків вогнепальних поранень, Перцов В. І., Ковальов Я. О. (2016)
Сердюк В. В. - Новое в понимании этиологии и патогенеза идиопатического сколиоза (2016)
Сердюк В. В. - Нестабильность крестцовых позвонков - ведущая причина развития люмбаго, Сухин Ю. В., Гай Л. А. (2016)
Сухин Ю. В. - Выбор способа хирургического лечения перелома межмыщелкового возвышения большеберцовой кости, Гуриенко А. В., Караман В. Н., Мораренко В. Н. (2016)
Фомін О. О. - Досвід використання антисептиків у хворих з вогнепальними ранами, Фоміна Н. С. (2016)
Фомін О. О. - Мікрофлора сучасної вогнепальної рани, Фоміна Н. С., Марцинковський І. П., Ордатій А. В. (2016)
Ямілова Т. М. - Діагностика і лікування остеопорозу і остеоартрозу у працівників підприємств півдня України, Загородня Л. І. (2016)
Артьоменко В. В. - Інноваційні комплексні підходи до підготовки військово-медичних кадрів в Україні, Носенко В. М., Каштальян М. А., Майданюк В. П., Герасименко О. С., Караконстантин Д. Ф. (2016)
Бодня А. И. - Сравнительное компьютерное моделирование внешних конструкций для остеосинтеза костей предплечья на основе метода конечных элементов, Свинарев Ю. Н., Попов А. И., Бехарский Н. А. (2016)
Бодня А. И. - Сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния чрескостного и накостного остеосинтеза костей предплечья, Свинарев Ю. Н., Попов А. И., Харламов А. А. (2016)
Герасименко О. С. - Роль кожной пластинки в реконструктивно-восстановительной хирургии, Гайдаржи И. Т. , Тымчук О. Б. , Кошиков М. А. (2016)
Гончаренко И. Н. - Применение обогащенной тромбоцитами плазмы в комплексном лечении огнестрельных ран, Cамарский И. Н., Мурадян К. Р., Дхауади Ф., Пирогов В. В. (2016)
Гулюк А. Г. - Випадок успішного усунення дефекту верхньої щелепи у фронтальному відділі після вогнепального поранення, Лунгу В. І., Мазур В. П. (2016)
Запорожан В. Н. - Проблемные вопросы подготовки кадров для АТО, Майданюк В. П., Герасименко О. С., Каштальян М. М., Кальчук Р. Д., Артеменко В. В. (2016)
Запорожан В. М. - Проблемні питання взаємодії військової та цивільної медицини в АТО, Майданюк В. П., Герасименко О. С., Каштальян М. М., Хорошун Е. М., Шаповалов В. Ю. (2016)
Каштальян М. А. - Применение лапароскопии в полевых условиях, Шаповалов В. Ю., Хорошун Э. Н., Герасименко О. С., Енин Р. В. (2016)
Каштальян М. А. - Применение VAC-терапии в комплексном лечении огнестрельных ранений, Тертышный С. В., Масунов К. Л., Околец А. В., Филипишин Е. В., Дхауади Ф. (2016)
Мурадян К. Р. - Наш досвід застосування інтервенційної сонографії в діагностиці та лікуванні поранених та травмованих під час АТО, Нетребко О. А., Філіпішин Є. В. (2016)
Целомудрый А. И. - Современная система этапного лечения боевых ранений глаз в зоне проведения АТО, Венгер Г. Е., Погорелый Д. Н., Ризванюк А. В. (2016)
Шаповалов В. Ю. - Применение лапароскопии в лечении осложненной дивертикулярной болезни толстой кишки, Масунов К. Л. (2016)
Кириченко А. Г. - Динаміка первинної інвалідності учасників АТО на прикладі Дніпропетровської області, Лук’янченко Т. М., Хом’яков В. М., Драпалюк Н. А. (2016)
Колотвін А. О. - Особливості передопераційного обстеження хворих на гострий холецистит в поєднанні з вірусним гепатитом (2016)
Калашніков А. В. - Остеопороз та глюкокортикоїд індукований остеопороз - медико-соціальна проблема, Марцинковський І. П., Кузів Є. Л., Ордатій А. В. (2016)
Лігоненко О. В. - Використання бактеріофагів у комплексному лікуванні інфекційних ускладнень вогнепальних ран м'яких тканин, Дігтяр І. І., Борисенко М. М., Іващенко Д. М., Зубаха А. Б., Чорна І. О., Шумейко І. А., Стороженко О. В., Горб Л. І. (2016)
Лоскутов О. Є. - Помилки надання медичної допомоги при вогнепальних пораненнях кінцівок, Доманський А. М., Олійник О. Є., Жердєв І. І. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Усовершенствование контактной механической очистки огнестрельных ран мягких тканей (2016)
Негодуйко В. В. - Диагностика инородных тел мягких тканей огнестрельного происхождения (2016)
Перцов В. І. - Відновні хірургічні втручання при травматичних ушкодженнях судинно-нервових структур кінцівок, Перцов І. В., Івахненко Д. С., Коноваленко М. В. (2016)
Пономаренко О. В. - Лікувальна тактика при закритті ранових поверхонь механічного генезу (2016)
Сайед М. А. - Анализ хирургического лечения неосложненных взрывных переломов, Венгер В. Ф., Чуйко Ю. Н. (2016)
Сайед М. А. - Задняя динамическая фиксация в хирургическом лечении поясничного остеохондроза, Венгер В. Ф., Славов В. Г. (2016)
Сухин А. Ю. - Устройство для определения дозированной нагрузки на нижнюю конечность, Данилов П. В., Сухин Ю. В., Павлычко Ю. Ю. (2016)
Сухин Ю. В. - Устройство для интраоперационного позиционирования и визуализации плечевой кости при малоинвазивном лечении привычного вывиха плеча, Логай В. А., Бодня А. И., Павлычко Ю. Ю., Гуриенко А. В. (2016)
Филиппенко В. А. - Особенности эндопротезирования тазобедренного сустава у больных после несостоятельного остеосинтеза проксимального отдела бедренной кости, Танькут В. А., Бондаренко С. Е., Жигун А. И., Танькут А. В., Аконджом М., Кулаженко Е. В. (2016)
Фураев А. П. - Организация хирургической помощи при ранениях лор-органов в период ведения локальных боевых действий (2016)
Скорочений зміст статей, що надруковані в журналі "International maritime health" (2016)
Титул, содержание (2016)
Герасименко О. М. - Дослідження сутності активів спадщини як категорії термінологічного апарату бухгалтерського обліку (2016)
Сторожук Т. М. - Оцінка деревних лісових ресурсів, Дружинська Н. С. (2016)
Грінько А. П. - Дослідження організації податкового планування як однієї з умов ефективного розвитку вітчизняних підприємств, Бочуля Т. В., Волошенюк І. Є. (2016)
Карпенко А. В. - Исследование влияния корпоративной культуры на деятельность предприятия и его инновационность, Коляда Ю. Г. (2016)
Нікітін Ю. О. - Дослідження інструментів ЄС щодо фінансової підтримки малих та середніх підприємств, Мельник М. В., Хвалінський С. О., Невмержицький В. М. (2016)
Rykunich А. - Management of the technology-based firms in the developing countries (2016)
Сохацкая А. В. - Исследование условий повышения конкурентоспособности снековой продукции предприятий пищевой отрасли (2016)
Трачова Д. М. - Дослідження ролі прискореної амортизації в стимулюванні інноваційного розвитку підприємства (2016)
Abstract and References (2016)
Онищук В. В. - Розв’язування системи рівнянь Нав’є-Стокса для оцінки динамічної рівноваги системи "потік-русло" (2016)
Ободовський О. Г. - Середній річний водний стік річок Українських Карпат та особливості його територіального розподілу, Лук’янець О. І., Коноваленко О. С., Корнієнко В. О. (2016)
Гопченко Є. Д. - Порівняльний аналіз результатів статистичної обробки часових рядів максимального стоку весняного водопілля на території Приазов’я, Кирилюк О. С. (2016)
Ободовський Ю. О. - Гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України), Хільчевський В. К., Ободовський О. Г., Коноваленко О. С. (2016)
Кожем‘якін Д. В. - Характеристика паводкового режиму р. Дністер – м. Заліщики , Чорноморець Ю. О. (2016)
Хільчевський В. К. - Хімічний склад атмосферних опадів на території України та його антропогенна складова, Курило С. М. (2016)
Федоненко О. В. - Екологічна оцінка якості води ріки Мокра Сура за гідрохімічними показниками, Ананьєва Т. В., Ніколенко Ю. В. (2016)
Данильченко О. С. - Екологічна оцінка якості води річок Сумської області (2016)
Винарчук О. О. - Характеристика господарської діяльності в басейнах річок Сула, Псел та Ворскла (2016)
Ободовський О. Г. - Коротка історія розвитку та сучасний стан малої гідроенергетики на рівнинних річках України, Рахматулліна Е. Р., Тимуляк Л. М. (2016)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2016)
Стрельцов Є. Л. - До 145-річчя з початку діяльності Одеського університету імені І. І. Мечникова (2010)
Ганс-Йорк Альбрехт - Расизм и антирасистская политика в Европе (2010)
Віктор(Бедь) архімандрит - Доктор, отець Августин Волошин — президент Карпатської України: віхи життя та творчості (2010)
Бобрешов Є. Г. - Структура судового правозастосування в Україні (2010)
Бойчук А. Ю. - Вплив українських адвокатів на становлення державно-правової думки в Галичині у кінці ХІХ — на початку ХХ століття (2010)
Денчук Є. В. - Проблеми та шляхи розвитку громадянського суспільства в Україні (2010)
Доброход І. С. - Позадоговірна відповідальність колективних суб’єктів за римським правом (2010)
Єпур М. В. - Інститут покарання у вірменських общинах на українських землях Великого князівства Литовського (2010)
Притченко Р. С. - Характеризующие особенности юридической практики (2010)
Руденко І. В. - Проблеми національної законотворчості (2010)
Острович С. Е. - Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування: сучасний стані перспективи розвитку (2010)
Протасова В. Є. - Форма державного правління України: аналіз конституційного oновлення, Мандрікова К. О. (2010)
Бубіна А. І. - Значення еволюції зобов’язань відшкодування шкоди для цивільного законодавства України (2010)
Ламан А. І. - Інститут агентського договору в англо-американському праві (2010)
Мурзенко М. В. - Проблемні питання захисту прав судновласника при арешті морського судна (2010)
Озернюк Г. В. - Проблеми та перспективи розвитку законодавства щодо рентних договорів (2010)
Антонюк У. В. - Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення у сфері залізничного транспорту (2010)
Світайло П. Ю. - Аспекти регулювання робочого часу у проекті Трудового кодексу України (2010)
Скоробогатько А. В. - Зародження утримання непрацездатних осіб в умовах додержавного устрою суспільства (2010)
Денчук Р. О. - Правове регулювання адміністративної відповідальності юридичних осіб в праві України (2010)
Острогляд О. В. - Судова практика в системі джерел фінансового права (2010)
Асєєв Р. О. - До питання про зміст та суб’єктів корупції за новим антикорупційним законодавством України (2010)
Белинская Е. А. - Правовой статус нотариуса в уголовно-правовых отношениях (2010)
Борисов Є. М. - Деякі питання визначення змісту суспільно небезпечного діяння у складі незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (ст. 249 Кримінального кодексу України) (2010)
Болдарь Г. Є. - Покарання за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано (2010)
Гаврилова К. Ю. - Об’єкт порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами (2010)
Гончар Т. О. - Службова особа як спеціальний суб’єкт злочину (2010)
Денисова О. В. - Аналіз відповідності національного кримінального законодавства України нормам міжнародно-правових актів щодо катувань (2010)
Коробка О. В. - Питання диференціації кримінальної відповідальності за злочини проти власності (2010)
Крупко Д. І. - Встановлення обов’язку надати медичну допомогу в контексті ст. 139 КК України (2010)
Кучанська Л. С. - Складні проблеми кваліфікації злочинів в залежності від їх предмета (2010)
Нарожна О. В. - Законодавче закріплення законів та звичаїв ведення війни (2010)
Одайник Б. М. - Кримінально-правова охорона пам’ятників історії і культури в історії вітчизняного права (2010)
Орловський Б. М. - Застосування зброї працівниками правоохоронних органів: необхідна оборона чи виконання службових повноважень (2010)
Марисюк К. Б. - До питання про майнові покарання у Кримінальному кодексі Польщі 1932 р. (2010)
Письменський Є. О. - Про характер міжгалузевих відносин кримінального та цивільного права (2010)
Сакали М. Я. - Становлення законодавства, яке регламентує відповідальність за податкові правопорушення в Україні (2010)
Сторчак Н. А. - Необхідність уніфікації обставин, які враховуються при призначенні позбавлення волі (2010)
Сотула О. С. - Пропозиції ООН по використанню кримінально-правових заходів протидії політичній корупції (2010)
Романова Е. В. - Развитие учения о субъективной стороне состава преступления (2010)
Турченко О. В. - Кримінальна відповідальність юридичних осіб за злочини проти інтересів споживачів (2010)
Форос Г. В. - Інформаційний тероризм як загроза національній безпеці України, Форос А. В. (2010)
Хайдер Хатхут - Преступления категории "худдуд” в теории мусульманского права (2010)
Харченко В. Б. - Проблеми застосування кримінального законодавства у сфері охорони авторського права і суміжних прав (2010)
Чуваков О. А. - Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинами терористичної спрямованості (2010)
Чайка В. А. - Правова природа додаткового об’єкту злочину, передбаченого ст. 348 Кримінального кодексу України (2010)
Шевчук В. М. - Законодавчі колізії в динаміці співвідношення кваліфікації та покарання за податкові злочини (2010)
Макарова І. В. - Перспективи створення національної моделі пробації в Україні (2010)
Мельничук Т. В. - Економічна кримінологія: на шляху до концептуалізації (2010)
Родіонова Т. В. - Деякі особливості класифікації злочинів насильницького спрямування (2010)
Харченко И. Е. - Духовно-психологический механизм регулирования предупреждения преступности (2010)
Чижук І. Я. - Роль і значення "телевізійного насильства” у процесі детермінації злочинності неповнолітніх в країнах Європейського союзу (2010)
Ягунов Д. В. - Глобалізаційна обумовленість "кризи покарання”: аналіз сучасних пенальних практик на основі кримінологічних поглядів Мішеля Фуко (2010)
Алієва О. М. - Питання правового захисту прав пацієнта за Кримінальним кодексом України (2010)
Козерацька О. С. - Процесуальний порядок порушення кримінальної справи за злочини проти безпеки виробництва (2010)
Ковальчук С. О. - Процесуальна діяльність сторони захисту у судовому розгляді кримінальної справи касаційним судом (2010)
Білаш О. В. - Правове регулювання державно-конфесійних відносин: закордонний досвід (2010)
Владимиренко С. В. - Заходи боротьби з протиправними суспільно небезпечними діяннями у сфері страхування (2010)
Князєва Д. О. - Перспективи партнерства України та Іспанії в умовах трансформації суспільства (2010)
Нігреєва О. О. - Деякі питання утворення міжнародного звичаю (2010)
Рияд Таха Шамсан - Концепции господства права "Rule of Law”: национальные и международные аспекты (2010)
Севостьянова Н. І. - Процедура прийняття пілотних рішень в Європейському суді з прав людини (2010)
Стрельцова Е. Д. - Этапы формирования единообразного морского права (2010)
Хворостяный М. В. - Обычное уголовное право аборигенов Австралии (2010)
Юрчишин В. Д. - Генезис ідеї науки про судову експертизу (2010)
Бідюк М. О. - Оплата праці адвоката у кримінальній справі за призначенням (2010)
70 років професору Тацію В. Я. (2010)
Доброход І. С. - Конференція пам’яті доктора юридичних наук, професора Стрельцова Л. М. (1918–1979) (2010)
Ульрих Зибер - Памяти доктора юридических наук, профессора, почетного доктора многих немецких и иностранных университетов Ханса-Генриха Йешека (2010)
Пам’яті професора Юрія Семеновича Червоного (2010)
Пам’яті доктора юридичних наук, професора Леоніда Васильовича Багрій-Шахматова (2010)
Титул, content (2016)
Gaydamakа A. - Improving the design of cages for bearings of high technical level (2016)
Tuley Yu. - Research into parameters of energy loss when trains influence the track with wooden sleepers, Bugaets N., Malishevskaya A. (2016)
Glushko A. - Research into defectiveness of welded joints of steam pipes operated over a long time (2016)
Goncharenko D. - Research into the factors which influence efficiency of the water supply networks reconstruction by the "Berstlining" technology, Aleinikova A., Volkov V., Zabelin S. (2016)
Prasolov Е. - Study of the process of soil strip tillage by vertical milling adapter, Bielovol Iu., Bielovol S. (2016)
Gaydachuk V. - Mathematical modeling of strength of honeycomb panel for packing containers and packaging with regard to deviations in the filler parameters, Koloskova G. (2016)
Polishchuk L. - Prediction of the propagation of crack-like defects in profile elements of the boom of stack discharge conveyor, Bilyy O., Kharchenko Ye. (2016)
Varlamov G. - The use of contact heat generators of the new generation for heat production, Romanova K., Daschenko O., Ocheretyanko M., Kasyanchuk S. (2016)
Abstract and References (2016)
Zakharchenko V. I. - Principal moments of functioning of innovation and investment economy (2015)
Балахонова О. В. - Напрямки вдосконалення соціального страхування в Україні (2015)
Гончаренко Д. І. - Інституціональний підхід до формування механізму досконалого ринку в системі споживчої кооперації (2015)
Григорук П. М. - Національні та регіональні особливості сталого розвитку України, Федорова Т. Ю. (2015)
Забарна Е. М. - Інституційний фактор розвитку регіональних зовнішньоекономічних зв’язків в Україні (2015)
Захарченко В. І. - Базові умови забезпечення регіональної економічної безпеки, Ширяєва Л. В. (2015)
Пандас А. В. - Функціональне зонування як інструмент регулювання просторового потенціалу великого міста (2015)
Попович Д. В. - Концесія як форма державно-приватного партнерства: сутність, переваги і недоліки застосування (2015)
Сибірцев В. В. - Організація інформаційного забезпечення державного регулювання інституціональних перетворень національного ринку праці (2015)
Студінська Г. Я. - Територіальний бренд як механізм реінкарнації депресивних регіонів України (2015)
Бондарчук М. К. - Структурування витрат підприємства, як невід’ємна складова при розробленні його виробничої програми, Воляник Г. М., Курило О. Б. (2015)
Плахотнік О. О. - Особливості механізму регулювання оплати праці сучасних підприємств (2015)
Gluschenko L. D. - Directions of perfection of marketing research in the development of issues related to the effective implementation of innovative projects, Ivaschenko A. G. (2015)
Дорош І. М. - Забезпечення необхідного рівня стресостійкості працівників підприємства на етапі їх працевлаштування (2015)
Златова І. О. - Презентація нової моделі автомобіля на ринку на прикладі бренду Citroen (2015)
Лісович Т. Ю. - Метод планування та організування організаційних змін в системі управління підприємством (2015)
Мамонтенко Н. С. - Выставочно-ярмарочная деятельность – эффективное направление развития экономики, Сутягина А. В. (2015)
Скурська В. А. - Дослідження мотиваційної термінології (2015)
Shmatkovska T. O. - Internal control and the formation of centers of responsibility in the management system of efficiency of functioning of the enterprise (2015)
Бровкіна Ю. О. - Підходи до вивчення поняття економічної безпеки підприємства (2015)
Навроцька Т. А. - Експертні оцінки стану функціональних підсистем управління інноваційною діяльністю підприємств транспортного машинобудування (2015)
Назарова Г. В. - Удосконалення методики розрахунку інтегрального індексу кадрової безпеки підприємства, Лобазов С. М. (2015)
Подольчак Н. Ю. - Кількісне оцінювання рівня підприємницьких митних ризиків машинобудівних підприємств, Тодощук А. В. (2015)
Figurek A. - Analysis of foreign trade in agricultural sector of the Serbian Republic (Bosnia and Herzegovina) (2015)
Андриенко В. М. - Индикаторы кризисной ситуации на фондовом рынке, Бобрович Р. П. (2015)
Захаркін О. О. - Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств на фондовому ринку (2015)
Гончаров Г. А. - Пути внедрения зарубежного пыта развития индустрии безопасности в Украине (2015)
Затонацька І. Г. - Розвиток транспортного сектору економіки України: існуючий стан та європейський досвід (2015)
Iarmolovych Iu. R. - Integration of Ukraine into the world maritime complex, Iarmolovych D. I. (2015)
Станкевич І. В. - Управління в освітніх організаціях: сутність та функції (2015)
Філиппова С. В. - Екологічна складова соціальної відповідальності машинобудівного підприємства, Сухотеріна М. І. (2015)
Малишкін О. І. - Аудит податків: конструкція на майбутнє (2015)
Григорук П. М. - Підхід до інтегрального оцінювання інноваційного потенціалу підприємств переробної галузі АПК (2015)
Мостенець О. В. - Формування стратегічних наборів забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону (2015)
Khumarov O. A. - Market relations development in the greenhouse gases (2015)
Волощук Л. О. - Концептуальні засади управління економічно-безпечним інноваційним розвитком промислового підприємства та формування його аналітичних інструментів (2015)
Лисюк А. В. - Бухгалтерський облік операцій з рекламними продуктами: особливості організації у рекламного агентства (2015)
Кула М. В. - Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії техніко-технологічного переоснащення виробничої бази машинобудівного підприємства (2015)
Гаймур К. С. - Технологія моніторингу та контролю сталого розвитку підприємств коксохімічної галузі (2015)
Карпінська Г. В. - Деформації розвитку промислових підприємств України (2015)
Олійник О. В. - Оцінка ефективності хеджування: проблеми обліково-аналітичного забезпечення, Ксендзук В. В. (2015)
Кузнецов Э. А. - Методические и методологические основы исследования качественного состава управленческого потенциала предприятия (2015)
Кузіна Р. В. - Стан наукових досліджень щодо питань корпоративного обліку основні положення, невирішені питання та перспективи (2015)
Бутенко А. І. - Концептуальні підходи до мотивації в інноваційній діяльності підприємства (2015)
Масалигіна В. В. - Класифікація видів використання об’єктів нерухомості залізничного транспорту (2015)
Мельник Ю. М. - Структуризація факторів в системі управління фінансовою стійкістю промислового підприємства (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, content (2016)
Lizunov P. - Detection of near dublicates in tables based on the locality-sensitive hashing method and the nearest neighbor method, Biloshchytskyi A., Kuchansky А., Biloshchytska S., Chala L. (2016)
Yevseiev S. - Developing of multi-factor authentication method based on Niederreiter-Mceliece modified crypto-code system, Kots H., Liekariev Y. (2016)
Markovskii А. - On identifying the formation pressure and filtration coefficients of two gaz-bearing formations (2016)
Marusenkova T. - Developing an algorithm with improved relevance for the localization of vector’s coordinates for intelligent sensors (2016)
Antoshkin O. - Construction of optimal wire sensor network for the area of complex shape, Pankratov A. (2016)
Raskin L. - Fuzzy models of rough mathematics, Sira O. (2016)
Abstract and References (2016)
Корчевна Л. О. - Cправедливість як категорія права (2014)
Левенець А. В. - Характеристика основних принципів конституційно-правового статусу іноземців в Україні (2014)
Стукаленко В. А. - Теоретичні аспекти абсентеїзму (2014)
Білик П. П. - Статус керівника в апараті державного управління та ефективність управлінської діяльності: адміністративно-правові аспекти (2014)
Ільєва Н. В. - Нотаріальна діяльність як предмет адміністративно-правового регулювання (2014)
Стукаленко О. В. - Теоретичні засади державного контролю та нагляду в сфері будівельної діяльності (2014)
Грудницька С. М. - Деякі питання недійсності господарського договору (правочину), Євміна І. Л. (2014)
Смітюх А. В. - Щодо впровадження категорій корпоративного капіталу та оголошеного корпоративного капіталу господарських товариств до корпоративного права (2014)
Степанова Т. В. - Правова культура учасників господарського процесу (2014)
Чайковська В. В. - Система зовнішньоекономічних фінансових операцій як предмет правового регулювання в Україні (2014)
Гора М. А. - Поняття та ознаки особистих немайнових прав фізичних осіб (2014)
Пилипенко Ю. О. - Конкубінат: від римського права до сучасності (2014)
Труба В. І. - Усиновлення повнолітніх: питання законодавства і практики (2014)
Гончар Т. О. - Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за чинним Кримінальним кодексом України (2014)
Миколенко О. М. - Критерії класифікації заходів забезпечення кримінального провадження та їх співвідношення з заходами кримінального процесуального примусу (2014)
Назаров В. В. - Cудовий контроль за дотриманням права на повагу до приватного життя при оскарженні рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування, Тракало Р. І. (2014)
Орловський Б. М. - Способи здійснення службових владних повноважень як обставини, що виключає злочинність діяння (2014)
Голікова М. В. - Роль та функції державних органів України щодо захисту прав моряків (2014)
Зубченко Н. І. - Регіональне (не-європейське) співробітництво держав в сфері добробуту тварин та захисту їх від жорстокого поводження (2014)
Ковбан А. В. - До питання удосконалення доктрини колективних прав (2014)
Задорожній О. В. - Умови правомірності сецесії як засобу реалізації права на самовизначення (2014)
Гуляк О. В. - Напрями всебічного забезпечення діяльності підрозділів Збройних сил України при введенні надзвичайних правових режимів (2014)
Миколенко О. І. - Норми адміністративно-деліктного та міграційного законодавства: проблеми правозастосування (2014)
Литвиненко В. Є. - Деякі питання щодо повноважень Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату (2014)
Белобров Е. П. - Создание макета национального стандарта Украины "Аптечка медицинская фумигационная", Мороз Е. Д. (2016)
Шухтін В. В. - Медична реабілітація, відновлювальна медицина - спеціальність, яка потрібна, Олешко А. А., Гріняєва Л. Я, Шухтіна І. М., Кульчицька Г. І. (2016)
Плетенецька А. О. - Про взаємодію бюро судово-медичної експертизи з органами місцевого самоврядування (на прикладі судово-медичних експертиз щодо надання медичної допомоги), Варфоломеєв Є. А. (2016)
Волощук Д. А. - Порівняльний аналіз ефективності проведеного комплексного медико-соціального супроводу пацієнтів з судинною деменцією та членів їх родин (2016)
Годлевский Л. С. - Метод дистанционной морфометрии по цифровым снимкам, полученным с помощью смартфона на примере применения брекет-систем, Биднюк К. А., Ненова О. Н., Ляшенко А. В., Баязитов Д. Н., Бузиновский А. Б. (2016)
Петренко А. А. - Гастропротекторное действие оральных аппликаций цитофлавина у крыс с железодефицитной анемией, Воловик И. А., Левицкий А. П. (2016)
Гнатюк В. В. - Вплив десинхронозу на рівень мелатоніну крові та екстрапінеальні джерела синтезу мелатоніну у щурів-самців різного віку, Кононенко Н. М. (2016)
Машевський А. С. - Особливості антиоксидантно-прооксидантного балансу у тканині печінки в пізній період після скелетної і поєднаної краніоскелетної травм в умовах оваріоектомії в щурів (2016)
Чугунов В. В. - Инструментарий дифференциальной диагностики резидуальной шизофрении и сосудистой деменции с параноидными включениями, Городокин А. Д. (2016)
Стецишин Р. В. - Анализ интраоперационных осложнений при лечении уретеролитиаза с использованием ультразвуковой интракорпоральной уретролитотрипсии (2016)
Савенков В. И. - Анализ эффективности артериализации венозного кровотока стопы у больных с критической ишемией нижних конечностей, Арсений И. И. (2016)
Столяренко А. М. - Принципи й алгоритм побудови системи комплаєнс-орієнтованої індивідуально-конгруентної психотерапії дисоціативних розладів (2016)
Баскіна В. В. - Корекція дитячо-батьківських відносин в сім'ях жінок, які перенесли первинний психотичний епізод (2016)
Курило В. А. - Психофеноменологические особенности лиц с семейной дезадаптацией и коморбидными психическими расстройствами непсихотического уровня в контексте психотерапии (2016)
Серватович А. М. - Особливості процесів цитолізу в патогенезі періоду пізніх проявів травматичної хвороби після краніоскелетної травми та ефективність його корекції фітозбором (2016)
Бабієнко В. В. - Вплив поліолів на кисневий режим водойм, Аніщенко Л. В. (2016)
Гоженко А. И. - Особенности структурных изменений легких больных, погибших от гриппозной пневмонии (AH1N1) в эпидемиях 2009-2010 и 2015-2016 годов, Насибуллин Б. А., Бурлаченко В. П., Дерибон Е. Л. (2016)
Вастьянов Р. С. - Патогенетичне значення порушення нейромедіаторної передачі при черепно-мозкової травми, Стоянов О. М., Антоненко С. А., Нескоромна Н. В., Сиволап М. Ю., Пулик О. Р. (2016)
Живилко В. В. - Алопеція у жінок як дерматологічний та психосоматичний розлад, Єфременко Т. О. (2016)
Скорочений зміст статей, що надруковані в журналі "International maritime health" (2016)
Вінничук І. С. - Теоретичні аспекти детінізації економіки (2011)
Власова Т. Р. - Мале підприємництво як інститут ринкової економіки (2011)
Volodin D. S. - The intellectual capital as a main factor of enterprise effective competitive development in the "knowledge economy" formation (2011)
Дощин С. В. - Про причини і механізм циклічних коливань економіки (2011)
Іванова Н. Я. - Теоретичні аспекти понять ціна та ціноутворення, Кибич Г. П. (2011)
Лусте О. О. - Економічний менталітет як основна складова інституційних перетворень у трансформаційній економіці (2011)
Гуменюк О. Г. - Понятійно-категорійна сутність міжнародної діяльності комерційного банку на світовому фінансовому ринку (2011)
Костенко Н. В. - Рейтингова оцінка торговельної політики країн світу (2011)
Михайлина Д. Г. - Транснаціональні корпорації на сучасному світовому продовольчому ринку, Катана А. В. (2011)
Николайчук О. М. - Залучення в Україну та її регіони іноземних інвестицій (2011)
Авраменко О. І. - Аналіз стану регіонального будівельного комплексу (на прикладі Полтавської області) (2011)
Грицюк Е. О. - Аналіз стану і проблеми розвитку підприємств оптової торгівлі у Чернівецькій області, Ляшенко А. Ф. (2011)
Дульцева І. І. - Структуризація та управління реалізацією економічного потенціалу Луганської області, Шаповалова І. М. (2011)
Круглянко А. В. - Основні тенденції розвитку Чернівецької області у післякризовий період (2011)
Погоріла І. І. - Проблеми інвестування в харчову промисловість Буковини (2011)
Черничко С. Ф. - Визначення депресивності регіону та форми державного регулювання його інвестиційної привабливості (2011)
Вудвуд В. В. - Державна політика сприяння розвитку суб’єктів підприємництва в умовах фінансової кризи в Україні, Чернівчан В. В. (2011)
Пішеніна Т. І. - Економічна сутність, роль і значення радіоекологічного комплексу в суспільному розвитку та в системі національної безпеки (2011)
Саєнко О. С. - Удосконалення інституціональної системи у контексті зміцнення економічної безпеки України (2011)
Терлецька Н. М. - Модель організації державної служби: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії, Лук’ян О. В. (2011)
Терлецька Ю. О. - Легалізація тіньової зарплати: переваги, недоліки та заходи протидії, Іванюк В. В. (2011)
Чернявська Т. А. - Мобілізація наявних і потенційних джерел фінансування цивільної авіації (2011)
Гришова І. Ю. - Оцінка фінансової політики у сфері управління активами молокопереробних підприємств АПК (2011)
Домбровська Л. В. - Системний підхід до управління сільськогосподарським землекористуванням (2011)
Корнійчук О. В. - Майбутні варіанти фінансування сільського господарства в межах першого стовпа спільної аграрної політики ЄС після 2013 року (2011)
Крамаренко І. С. - Переваги лізингу в забезпеченні матеріально-технічної бази підприємств АПК (2011)
Білик Р. Р. - Удосконалення методологічних засад оцінки рівня економічної безпеки підприємства, Філіпчук Н. В. (2011)
Даценко Г. В. - Аналіз детермінант внутрішнього фінансового середовища машинобудівного підприємства (2011)
Єфременко О. В. - Оцінки конкурентостійкості підприємства, їх визначення та використання (2011)
Попова А. С. - Анализ товарного портфеля енисейского целлюлозно-бумажного комбината г. Красноярска, Юшкова Л. В. (2011)
Скалюк Р. В. - Роль фінансового результату в контексті реалізації головної мети промислового підприємства (2011)
Юрик Н. Є. - Аналізування та оцінювання основних факторів впливу на кризовий стан машинобудівного підприємства (2011)
Владимирова О. Н. - К вопросу формирования инновационной финансовой инфраструктуры в рамках реализации "стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года" (2011)
Коваленко О. М. - Інноваційна культура як умова зростання економіки України (2011)
Проскуріна Н. М. - Підходи до визначення понять "інвестиційний портфель" та "лізинговий портфель", Верескун Г. В. (2011)
Пилипенко В. В. - Анализ современного состояния венчурного инвестирования, Семенюта Т. А. (2011)
Товт Т. Й. - Інвестиційна складова інноваційної діяльності промислових підприємств (2011)
Іванов А. М. - Управління рекреаційними територіями (на прикладі НПП "Бузький гард") (2011)
Кифяк В. Ф. - Транскордонний бізнес-інкубатор як один із інструментів активізації розвитку підприємництва в сфері рекреації та туризму (2011)
Мигалина Ю. Ю. - Інноваційна діяльність в умовах конкурентного середовища санаторно-оздоровчих та курортних закладів Закарпатської області (2011)
Свида І. В. - Сучасні форми екстремального туризму в Закарпатській області (2011)
Чаплінський Ю. Б. - Модель управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства (2011)
Гладій Г. М. - Позиціювання продукту на основі самоорганізованих карт, Гладій Х. Г. (2011)
Гомба Л. А. - Особливості управління персоналом інтернет-магазину, Григорович В. І. (2011)
Корольчук О. П. - Усунення конфліктів у роботі вертикальних маркетингових систем (2011)
Романенко М. О. - Трудоголізм як один із видів ризику діяльності персоналу підприємства (2011)
Смолінська А. В. - Проблеми оптимального управління підприємством у кризовому стані, Гаркушевський В. С. (2011)
Чичун В. А. - Стратегічне управління розвитком підприємств у регіоні (2011)
Чорновіл І. А. - Проблемний аспект формування поняття "антикризове управління" (2011)
Бассова О. О. - Особливості кредитування під заставу промислової нерухомості (2011)
Вдовічен А. А. - Регулятивний вплив оподаткування на інноваційну діяльність підприємств, Ватаманюк О. С. (2011)
Гурова В. О. - Актуальні проблеми формування необхідного обсягу та структури золотовалютних резервів України, Сидоренко К. Ю. (2011)
Ковалевич Д. А. - Місцеві бюджети в системі казначейського обслуговування, Колісник І. І. (2011)
Мирончук В. М. - Фінансова стійкість депозитних корпорацій: фактори впливу та індикатори оцінки (2011)
Михайлишин Л. І. - Впровадження прогресивного оподаткування доходів фізичних осіб як напрям забезпечення суспільного добробуту, Коровчук Ю. І. (2011)
Мойсеєва О. Ю. - Страховий ринок України: проблеми становлення та перспективи розвитку, Марценюк-Розарьонова О. В. (2011)
Попель Л. А. - Капітальні видатки як інвестиційна складова місцевих бюджетів, Тарангул Л. Л. (2011)
Адамова І. З. - Особливості методики проведення комплексного аналізу фінансової звітності господарюючого суб’єкта, Багрій О. Л. (2011)
Бенько М. М. - Принципи застосування інноваційних інформаційних технологій в бухгалтерському обліковому процесі (2011)
Грінчук М. С. - Організація контролю в умовах інтегрованих інформаційних технологій та систем, Євдощак В. І. (2011)
Романчук А. Л. - Особливості операційної діяльності підприємств промисловості будівельних матеріалів та їх вплив на формування витратної інформації в системі обліку (2011)
Вінничук О. Ю. - Розробка програмного забезпечення моделі екологічно збалансованої економіки за допомогою Matlab (2011)
Семчук А. Р. - Ефективність розподілу праці на підприємстві: математичний аспект, Шпарка І. І. (2011)
Сафонова В. Є. - Маркетинговий механізм взаємодії ринку освітніх послуг і ринку праці як складова економічного розвитку (2011)
Ступак М. Г. - Використання проектних технологій як ефективного методу вивчення іноземної мови (2011)
Титул, content (2016)
Dan’ko V. - Analysis of energy efficiency of a superconducting short circuit current limiter, Goncharov E., Polyakov I. (2016)
Khrypunov G. - Increasing the efficiency of film solar cells based on cadmium telluride, Vambol S., Deyneko N., Suchikova Y. (2016)
Karvatskii A. - Numerical analysis of the physical fields in the process of electrode blanks graphitization in the Castner furnace, Leleka S., Pedchenko A., Lazariev T. (2016)
Suchikova Y. - Provision of environmental safety through the use of porous semiconductors for solar energy sector (2016)
Dovgal А. - A modified method of applying detonation-sprayed composite coatings by a magnetic field, Pryimak L., Trofimov I. (2016)
Shchutska G. - Development and application of the discrete model of multi-layered textile materials (2016)
Nechitaylo N. - Exploring the properties of ultrafiltration membranes with a dynamic layer and bactericidal inoculation for the purification of natural waters, Nagornaya E., Nesterova E. (2016)
Abstract and References (2016)
Ветох А. М. - Применение комплексной ступенчатой активации в приготовлении пенобетона неавтоклавного твердения, Елькин В. В., Зелинский Д. В. (2016)
Выкиданец С. Н. - Исследование влияния количества и качества наполнителя на технологическую поврежденность бетонных образцов определенного состава (2016)
Выровой В. Н. - Технологические события в структурном развитии строительных композитов, Суханов В. Г., Виноградский В. М. (2016)
Гара А. А. - Особенности карбонизационного твердения керамзитобетона (2016)
Гара Ан. А. - Эксплуатационные свойства эпоксидных композиций при воздействии адсорбционно-активных сред (2016)
Гоц В. І. - Особливості структуроутворення шлаколужного цементу з використанням слюдовмісних побічних продуктів гірничо-добувної промисловості, Ластівка О. В., Волинська Є. В., Шимко О. В. (2016)
Derevianko V. N. - Аsymptotic evaluation of effective transport coefficients and local fields distributions in fibre-reinforced composites, Danishevs'kyy V. V., Hryshko H. M. (2016)
Деревянко В. Н. - Структура и свойства керамического кирпича на основе техногенных минеральных систем, Кушнерова Л. А., Гришко А. Н. (2016)
Довгань И. В. - Роль межпоровых перегородок в формировании свойств высоконаполненного гипсоперлитового композита, Керш В. Я., Колесников А. В., Семенова С. В. (2016)
Довгань И. В. - Структурные изменения в строительных композитах с позиции фрактальной геометрии, Колесников А. В., Шарыгин В. Н., Дмитренко М. П., Кириленко Г. А. (2016)
Жуковский В. К. - Механизм формирования деформационных волн в условиях тепловых градиентов, Гохман А. Р., Выровой В. Н., Заволока М. В., Заволока Ю. М. (2016)
Загинайло И. В. - Применение метода эквивалентности при расчете двумерных стационарных температурных полей c источниками в композиционных материалах, Максименюк Я. А., Писаренко А. Н. (2016)
Кадум И. - Влияние добавки суперадсорбента на водосодержание цементной матрицы бетона, Савченко С. В., Коваль С. В. (2016)
Казмирчук Н. В. - Свойства активированных полимерсодержащих композиций, Рожнюк Е. В., Закорчемная Н. О. (2016)
Киричок В. І. - Вплив кальцієвої модифікації геоцементу на фізико-механічні властивості штучного каменю (2016)
Ковальчук О. Ю. - Дослідження можливості використання червоного шламу як основи для будівництва доріг, Пушкар В. І., Пасько А. В. (2016)
Коробко О. A. - Структурные изменения бетона при попеременном увлажнении и высушивании, Уразманова Н. Ф., Тофанило В. Ю. (2016)
Крылов Е. А. - Применение вторичных продуктов в производстве газобетона неавтоклавного твердения, Мартынов В. И. (2016)
Ксёншкевич Л. Н. - Высокопрочный бетон на механоактивированном вяжущем с добавкой микрокремнезема, Барабаш И. В. (2016)
Ляшенко Т. В. - Механические свойства мелкозернистого бетона с микрокремнеземом и стеклянной фиброй, Довгань А. Д. (2016)
Мартынов В. И. - Последовательность формирования структуры межпоровых перегородок в ячеистом бетоне (2016)
Мишутін А. В. - Властивості легких бетонів на різних видах пористих заповнювачів, Кровяков С. О., Піщев О. В., Піщева Т. І., Заволока М. В. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського