Сизикова Н. - Влияние языка романа А. Н. Толстого "Петр Первый" на характер языкового представления персонажей в произведениях Б. Акунина (2010)
Буркитбаева Г. - Деловой дискурс и уровни его исследования (2010)
Денисова С. - Специфіка мови засобів масової комунікації на сучасному етапі (2010)
Михайленко В. - Дискурсивний аспект оператора модальності "must" (2010)
Зайцева И. - Современная драматургия в аспекте межкультурной коммуникации (2010)
Сингаївська А. - Стильова диференціація англомовних одиниць ідіом, Мосейчук О. (2010)
Шепітько С. - Компоненти наукового дискурсу (2010)
Бехта І. - Концептосистема англомовного дискурсу постмодернізму (2010)
Біскуб І. - Семантичне мережеве моделювання у гіпертекстовому середовищі (на матеріалі англомовного дискурсу програмного забезпечення) (2010)
Гапотченко Н. - Логічні конектори як комунікативний складник сучасних французьких ЗМІ (на матеріалі телевізійного дискурсу), Лєтченя Л. (2010)
Грушевская Ю. - Вербальная и невербальная реализация современной рекламной коммуникации (2010)
Кузнєцова І. - Концептуальний аспект озаглавлювання (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу), Кузнєцова Г. (2010)
Данилюк С. - Персональний сайт як спосіб презентації особистості науковців (2010)
Коваленко В. - До питання про модальність наукового дискурсу (2010)
Лисичкіна І. - Комунікативний кодекс офіцера як чинник формування соціального іміджу внутрішніх військ (2010)
Матковська М. - Категорії "своє – чуже" та "ми – вони" в англомовному політичному дискурсі (2010)
Midjana Т. - Politischer videopodcast aus rhetorischer perspektive (2010)
Осовська І. - Лексико-граматичні маркери інтенсифікації дисенсусу в сімейному конфронтативному дискурсі (2010)
Пономаренко Е. - Утешение как жанр речевого общения врача и пациента (на материале художественных произведений писателей-врачей) (2010)
Потятиник У. - Типи функціонування інтертексту у медіа-дискурсі (2010)
Romanyshyn N. - "Road” in literary discourse: an attempt of frame analysis application (based on J.R.R. Tolkien’s novel ”Тhe Lord of the Rings”) (2010)
Рудик І. - Обман у системі вербальних маніпулятивних дій (2010)
Федотова Е. - Роль и место адресата в речевой коммуникации (2010)
Шевченко О. - Семіотика дійсності на тлі нових уявлень про природу світоустрою (на матеріалі англомовного дискурсу) (2010)
Яшенкова О. - Типи комунікативної координації в англомовному діловому діалогічному дискурсі (2010)
Апалат Г. - Текст-інтерв’ю cучасної англомовної преси як інституційний дискурс (2010)
Воронцова Н. - Функціонально-когнітивні фактори комунікативної інтерференції (в контексті комунікативної події із присутнім стороннім реципієнтом) (2010)
Лівицька І. - Дискурс як елемент літературознавчої метамови (2010)
Єрченко О. - Концептуальна диференціація статей з англомовних наукових спеціалізованих (професійних) журналів (2010)
Молодча Н. - Маніпулятивна функція семантичних оказіоналізмів в англомовному політичному дискурсі (2010)
Нагнибіда Л. - Реалізація концептів мистецтво і кітч у сучасному мистецтвознавчому дискурсі в процесі метафоризації (2010)
Пожидаева И. - Коммуникативный парадокс блогов (2010)
Рябокінь Н. - Мовленнєві акти негативної реакції як чинники конфлікту (2010)
Васюкова Н. - Пространство глобальной сети: информационное VS коммуникативное (2010)
Беззубова О. - Смс-повідомлення як новий тип комунікації (2010)
Бехта Н. - Мовне вираження наратора у сучасній британській прозі: форма оповіді від 2-ої особи (2010)
Кукса І. - Американські президентські теледебати: антропокомпонентна структура та комунікативні характеристики учасників (2010)
Ларькіна М. - Інституційний дискурс як соціолінгвістичний феномен (2010)
Лянг О. - Маніпулятивний вплив у дискурсі комерційної реклами (2010)
Муратова І. - Образ Росії та Північної Кореї в знаках вербальної агресії в англомовному політичному дискурсі (2010)
Овсієнко Л. - Суб’єкт та об’єкт оцінки у діалогічному дискурсі (на матеріалі німецької художньої прози) (2010)
Попова О. - Емотивність як прагматичний фактор комунікації (2010)
Прокопенко А. - Гендерні маркери мовлення політичного діяча (2010)
Сушкевич О. - Аксіологічна модальність як фактор змістової та структурної організації основної частини інтерв’ю (2010)
Теличко В. - Різні підходи до визначення професійного спілкування (2010)
Тесля В. - Комунікативно-прагматичні функції вигуків (2010)
Велика І. - Реклама як інструмент формування масової свідомості суспільства (2010)
Займак Т. - Прагматическая пресуппозиция и другие имплицитные смыслы в англоязычном диалогическом дискурсе (2010)
Кириченко А. - Загальна зрозумілість у міжнародному англомовному авіаційному дискурсі (2010)
Кірсанова Г. - Формування приблизності індивідом у висловлюванні (2010)
Кришталюк Г. - Акцентна функція заперечного повтору в текстах новин американських газет (2010)
Мартинова О. - Прагмалінгвістичні та соціолінгвістичні чинники успішності комунікативного акту (на матеріалі сучасної англомовної прози) (2010)
Мойсеєнко С. - Прагматичні особливості англомовного науково-технічного дискурсу (2010)
Грошко Т. - Семантична функція номінативних ланцюжків банківських номінацій у спеціальному дискурсі (2010)
Лозовий Д. - Концептуальна модель бізнесової презентації (2010)
Пушкар О. - Способи реалізації агональності в англомовному політичному дискурсі (2010)
Чорна О. - Комунікативний імідж сучасного американського політика: парадигма ролей (на матеріалі промов Барака Обами) (2010)
Вихідні відомості (2010)
Тісов О. В. - Нові особливості утворення трибоструктур на поверхні тертя спечених сплавів системи Со-ТіС (2015)
Дудчак Т. В. - Теоретичні передумови дослідження адгезійної міцності полімерних композиційних покриттів (2015)
Romanuke V. V. - A method of resume-training of discontinuous wear state trackers for composing boosting high-accurate ensembles needed to regard statistical data inaccuracies and shifts (2015)
Чернець М. В - До питання оцінки умов взаємодії зубів у конічній передачі на контактні параметри та триботехнічні характеристики. Частина. 1. Прямозуба передача, Чернець Ю. М. (2015)
Чернець М. В - До питання оцінки умов взаємодії зубів у конічній передачі на контактні параметри та триботехнічні характеристики. Частина. 2. Косозуба передача, Чернець Ю. М. (2015)
Кухарь В. В. - Усовершенствование процесса изготовления поковки "рым - болт" спаренной штамповкой с предварительным профилированием заготовки продольным изгибом, Присяжный А. Г. (2015)
Войтов В. А. - Моделирование процессов трения и изнашивания в трибосистемах в условиях граничной смазки. Часть 3. Добротность трибосистемы, Захарченко М. Б. (2015)
Студент М. М. - Порівняльні характеристики зносостійкості оксидних та нітридних покриттів, Гвоздецький В. М., Калахан О. С., Посувайло В. М., Шмирко В. М., Сірак Я. Я. (2015)
Писаренко В. Г. - Розрахунково - експериментальна методика визначення трибоконтактних параметрів , Диха К. О., Скрипник Т. К. (2015)
Кудрін А. П. - Дослідження зносостійкості матеріалів наплавок в умовах газоабразивного зношування (2015)
Буряк А. В. - Технічна оцінка методики виконання аналізу акустичних характеристик енергетичного стану інструментального матеріалу, Буряк В. Г. (2015)
Дворук В. І. - Фізико - математичне моделювання трибосистеми "робочий орган - ґрунт", Борак К. В. (2015)
Писаренко В. Г. - До питання оцінювання ресурсу стволів снайперської та спортивної зброї (2015)
Матвіїшин П. В. - Вплив величини зазору між шнеком і циліндром на експлуатаційні характеристики термопластавтоматів (2015)
Похмурська Г. В - Модифікування мікроструктури наплавлених шарів на основі порошкового дроту ПДCr10B4 із додаванням Al, Mg, Студент М. М, Войтович А. А. (2015)
Савуляк В. І. - Вплив мікроструктури високовуглецевих шарів, отриманих методом електродугового наплавлення з використанням вуглецевих волокнистих матеріалів, на параметри зносостійкості в умовах абразивного середовища, Шенфельд В. Й., Панасюк С. О. (2015)
Kryshtopa L. I. - Influence of gas dynamic in intercontact space on migration of gas environment from outside, Bogatchuk I. M. (2015)
Яворська Н. М. - Скреч - метод в дослідженні якості композиційних електролітичних покриттів на основі нікелю, Підгайчук С. Я., Дробот О. С. (2015)
Фабричнікова І. А. - Практичні рекомендації по збільшенню ресурсу бурякорізальних ножів, Коломієць В. В. (2015)
Професору Л.М. Черноватому – 60 (2010)
Черноватий Л. - Навчально-методичний комплекс для підготовки перекладачів з англійської мови серія dictum factum (2010)
Демецька В. - Границі застосування адаптації при перекладі (на матеріалі перекладу проповіді) (2010)
Кияк Т. - "Фальшиві друзі перекладача" як проблема міжкультурної комунікації (2010)
Коломієць Л. - "Садок вишневий коло хати…" Тараса Шевченка у новому перекладі Віри Річ (2010)
Науменко А. - Складові індивідуального стилю перкладача як чинник, руйнуючий оригінал (2010)
Семенюк О. - Проблемы интерпретации социокультурных реалий при переводе (на примере англоязычного текста рассказа Ю.Семенова "Летом 37-го"), Билоус В. (2010)
Черноватий Л. - Контроль компетенції усного перекладу з аркуша майбутніх перекладачів (2010)
Matter-Seibel S. - "False speaker of language": translating and interpreting in contemporary asian-american fiction (2010)
Білоус О. - Eigenschaften des hypermediasystems www im übersetzungsprozess: das hypertextprinzip und interaktivität (2010)
Гладуш Н. - Translation studies and other disciplines (2010)
Давыденко Ю. - Макролингвистический подход к проблеме перевода фразеологизмов (2010)
Зінукова Н. - Проблема підготовки майбутніх перекладачів у сфері професійної комунікації (2010)
Кальниченко О. - Микола Лукаш як теоретик перекладу: актуальність теоретичного спадку, Кальниченко Н. (2010)
Кіщенко Ю. - Головні особливості синхронного перекладу (2010)
Назаркевич Х. - Переклад як елемент очуднення в романі Еміне Севгі Ездамар "Життя – караван-сарай" (2010)
Некряч Т. - Ситуативна асиметрія у перекладі драми як елемент сценічності (2010)
Овсянников В. - Английские модальные глаголы как переводческая проблема (2010)
Олійник T. - The politics of contemporary translation theory (2010)
Павленко О. - Фактори зменшення рівню еквівалентності в художньому перекладі (на матеріалі прози Дж.Фаулза) (2010)
Пасічник О. - Епістолярна спадщина Юліуша Словацького в перекладах Маргарити Гецевич (2010)
Подміногін В. - Дихотомія перекладацьких стратегій очуження та одомашнення в історії європейського перекладу, Якимчук А. (2010)
Радчук В. - Перекладацький метод Миколи Лукаша (2010)
Ребрій О. - Творчий аспект передачі мови персонажів фантастичного твору в англо-українському перекладі (2010)
Селиванова Е. - Общение и перевод (2010)
Тарнавська М. - Переклад підтексту в оповіданні Дж.Д.Селінджера "Добре ловиться рибка-бананка” (2010)
Чала Ю. - Реалія і культурно маркований знак: термінологічні аспекти перекладознавства (2010)
Абабілова Н. - Підготовка конкурентноздатних перекладачів як педагогічна проблема (2010)
Бідна Т. - Відтворення біологічної метафори статі (на матеріалі чоловічих характерів у перекладах роману М. Мітчел "Gone with the wind”) (2010)
Білоус О. - Твори Т.Г.Шевченка в перекладах німецьких письменників (2010)
Бондарчук Л. - Відтворення іншомовних вкраплень як елемент стилістичного трансформування оригіналу (на матеріалі перекладу текстів економічного змісту) (2010)
Гавриленко А. - Фразеологизмы компаративного типа в французском языке в аспекте перевода (2010)
Гальчак Т. - Гендерні особливості формування професійної компетенції усного перекладача (2010)
Гізер В. - Передперекладацький аналіз путівника як типа краєзнавчого тексту (на матеріалі текстів східнослов’янської та британської лінгвокультурних традиції) (2010)
Гриців Н. - Пролог до трагедії "Ромео і Джульєтта” В. Шекспіра в перекладі В. Мисика (2010)
Дзюба Т. - Відтворення англійських прислівників-інтенсифікаторів дії українською мовою (2010)
Довбуш О. - Кіносценарій "oliver’s story” як форма інтерсеміотичного перекладу: хронотопний аспект (2010)
Довганчина Р. - Вербальні маркери підтексту і переклад (на матеріалі оповідання е.гемінґвея "hills like white elephants”) (2010)
Кам’янець А. - Прецедентність текстів як чинник у перекладацькому тлумаченні алюзій (2010)
Караневич М. - Прагматично зумовлені лексичні трансформації в англо-українському художньому перекладі (2010)
Кардашова Н. - Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу (2010)
Козачек Е. - К проблеме перевода Фельетона как типа текста (2010)
Міщенко А. - Комп’ютеризовані інструменти перекладача фахової літератури (2010)
Наняк Ю. - Вербалізований образ Ґретхен з трагедії Й. В. Ґете "Фауст" у перекладах І. Франка та М. Лукаша (2010)
Оришечко Т. - Відтворення української вигукової лексики в множинному перекладі англійською мовою (на матеріалі перекладів новели В. Стефаника "Камінний хрест”) (2010)
Радчук О. - Тлумачення Р.Бернза як міфологізація і деміфологізація (2010)
Романюга Н. - Відтворення національних символів у художньому перекладі на тлі різномовних національних систем (2010)
Соловей Г. - Політична лексика та фразеологія в перекладі: теоретичний аспект (2010)
Стасюк Б. - Аморфність групування неповноеквівалентної лексики (2010)
Тимчишин Н. - Переклад як спосіб формування універсального типу культури (2010)
Хан О. - Особливості відтворення характерологічного контексту в перекладі "Крутого" (hard-boiled) детективу Раймонда Чандлера (2010)
Чепурна З. - Трансформація порядку слів у простому реченні при перекладі з німецької мови українською (2010)
Янчук С. - Особливості відтворення комунікативно-прагматичних характеристик англомовного миротворчого дискурсу в українському перекладі (2010)
Hilmar J. T. Brunner - Die deutsche sprache unter berücksichtigung der nichtdeutschen und migranten im deutschen sprachgebiet (2010)
Закариадзе А. - Language as culture (2010)
Компанцева Л. - Концепт `информационное общество` как когнитивная основа изменений языковой картины мира современного общества (2010)
Ніконова В. - Картина світу в трагедіях Шекспіра: проблема реконструкції та моделювання (2010)
Приходько А - Абсолютные валоративы "Fleiß" и "Sparsamkeit" в немецкой лингвокультуре, Приходько Г. (2010)
Анісімова А. - Особливості вербалізації концепту тероризм в індійському варіанті англійської мови (на матеріалі медіа-текстів он-лайн формату), Ришкова О. (2010)
Арделян О. - Культурно-національна конотація англійських фразеологізмів (2010)
Болдырева А. - Некоторые средства реализации юмора на дискурсивном уровне в произведениях П.Г. Вудхауза (фреймовый подход) (2010)
Гопштер Є. - Концепт "рідна мова” у мовній картині світу етнічних українців Поволжя (на матеріалі діалектологічних досліджень) (2010)
Григоренко Т. - Концептуальне моделювання та мовна картина (на матеріалі етнокультурної термінології) (2010)
Долгополова Л. - Прийменникові інфінітивні конструкції німецької мови у діахронії (2010)
Дорофєєв Ю. - Граматика як складова мовної картини світу (2010)
Ємельянова О. - До питання про лінгвістичну концепцію мовної особистості (2010)
Єсипенко Н. - Концепт HOME в англійській літературі XVIII століття (2010)
Забашта Р. - Понятийное поле ‘посредник’ и номинативные средства его выражения в современном русском языке (2010)
Іваненко Н. - Good as the deluded worship in plato’s allegory (2010)
Климентова О. - Кирило-Мефодіївська традиція та sacra lingua східних слов’ян (2010)
Колесник О. - Мовні етнокультурні маркери у міфологічному просторі (2010)
Коч Н. - Исследование концептов в диахронии как теоретическая и методическая проблема (2010)
Кравцова Ю. - Метафорическая картина мира М. Кузмина (2010)
Кравченко В. - Концепт ЄВРОПА як семантичний актант у сучасному євроінтеграційному дискурсі (2010)
Лавриненко С. - Концептуалізація уявлень сфери народної правосвідомості в українських думах (2010)
Луньова Т. - Лінгвокогнітивні та лінгвокультурологічні аспекти образу священної книги в романі В.Селфа "Книга Дейва” (2010)
Малевич Л. - До проблеми співвідношення наукової і наївної картин світу: термінологічна метафора (2010)
Медвідь Н. - Лінгвокультурні вербалізації концепту "душа" в українській соціально-психологічній прозі першої половини ХХ століття (2010)
Ригованова В. - Языковая личность в аспекте современных лингвистических теорий (2010)
Рогальська-Якубова І. - Особливості структури концепту береза в українській та російській МКС (2010)
Стеванович Р. - Эстетика в ментальной сфере человека. способы выражения в русском и английском языках (2010)
Франко О. - Мовні одиниці як символи національної культури (на матеріалі сучасної німецької мови) (2010)
Чернишенко І. - Вербалізація ціннісних концептів у соціально-політичному та соціологічному дискурсі української мови (2010)
Шуляк С. - Концепт сонце у поетичних ідіолектах Є. Гуцала та В. Симоненка (2010)
Юнацька А. - Метафора як механізм утворення етнічних номінацій у англійській мові США (2010)
Ярова Л. - Мовна репрезентація концепту "краса" в романі Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" (2010)
Андрианова Н. - Концепты чат-коммуникации как когнитивная основа жанра (2010)
Бойко Т. - Евфемістична еротизація лексики у ліриці Міннезангу (2010)
Ваніна Г. - Модель концепту PR/ПІАР/ПИАР в англійській, українській, російській мовах (2010)
Гнатковська О. - Образний компонент концепту intention в англомовній картині світу (2010)
Гогильчин С. - Объективация семантических признаков английского лексико-фразеологического поля "благородство" фразеологическими средствами (2010)
Дубенчук Я. - Потворне та його форми в поетичній картині світу У. Блейка (2010)
Дягілєва Ж. - Актуалізація концепту "дружба” в індивідуально-авторській картині світу Германа Гессе (2010)
Желєзняк О. - Концептуалізація архетипу земля в поетичній картині світу українців (2010)
Жукова Н. - Картина світу, образ світу і модель світу у їх специфіці та взаємодії (2010)
Захарченко Н. - Стратегія "дискредитації опонента" в полемічних трактатах Мартина Лютера (2010)
Вихідні дані (2010)
Багрій О. В. - Вибір критерію переходу в граничний стан дискретного середовища (2015)
Нахайчук О. В. - Дослідження впливу тертя на напружений стан при вдавлюванні заокругленого індентора, Мізрах А. А., Пухтіцька Н. О., Музичук В. І. (2015)
Маковкін О. М. - До визначення контактних параметрів динамічної взаємодії кулі і площини енергетичним методом, Диха М. О., Дитинюк В. О. (2015)
Чернець М. В. - Оцінка контактної міцності, зношування і довговічності циліндричної прямозубої тягової передачі електровоза за висотного коригування зачеплення, Чернець Ю. М. (2015)
Костогриз С. Г. - Визначення динамічної в’язкості номінально нерухомого фрикційного контакту при вібронавантаженні, Шалапко Ю. І., Слащук В. О., Слащук О. О. (2015)
Криштопа Л. И. - Газодинамика в межконтактном пространстве при деструкции связующего асбополимерного материала, Богатчук И. М., Мыкытий И. М. (2015)
Терентьев А. Е. - Триботехнические характеристики композиционных плазменных покрытий NiCrBSi - TiB2 (2015)
Мікосянчик О. О. - Автоматизований триботехнічний комплекс для оцінки змащувальних процесів в парах тертя, Запорожець О. І., Мнацаканов Р. Г. (2015)
Дворук В. І. - Природа сил тертя та закономірності зносостійкості сталі при абразивному зношуванні, Борак К. В., Добранський С. С. (2015)
Горошко А. В. - Забезпечення працездатності вузла тертя механічної системи літакового відповідача, Ройзман В. П. (2015)
Венцель Є. С. - Дослідження поверхні тертя ножів автогрейдеру з іонно - плазмовим покриттям, Щукін О. В. (2015)
Стебелецька Н. М. - Обґрунтування закономірностей зміни темпів нагрівання фрикційних елементів стрічково - колодкового гальма (2015)
Винар В. А. - Зміна мікромеханічних властивостей нікелю та його трибологічної поведінки в результаті електролітичного наводнювання (2015)
Завгородній В. В. - Вплив стану поверхні струмопідвідного наконечника на площу контакту між ним і зварювальним дротом, Абрамов О. О., Вичавка А. А. (2015)
Ремарчук М. П. - Визначення величини тиску між двома поверхнями при здрібненні сипкого матеріалу в режимі гідродинамічного тертя, Ковальова Я. А. (2015)
Лопата Л. А. - Создание износостойких композиционных покрытий на основе порошков самофлюсующихся сплавов электроконтактным припеканием, Николайчук В. Я., Барановский В. Н., Чиграй С. Л. (2015)
Хижняк В. Г. - Комбінований метод поверхневого зміцнення сталі Р6М5 азототитануванням, азотохромуванням та дискретною лазерною обробкою, Кіндрачук М. В., Загребельний В. В. (2015)
Войтович А. А. - Особливості формування та руйнування наплавлених шарів з порошкових дротів системиFe-Cr-B-C за ударних навантажень, Похмурська Г. В., Студент М. М., Студент О. З. (2015)
Довбня М. П. - Залежність коефіцієнта корисної дії фрикційних передач від їх конструктивної схеми, Бондаренко Л. М., Бобирь Д. В., Коренюк Р. О. (2015)
Бондаренко Л. М. - Зависимость мощности привода механизма передвижения от положения тележки, Довбня М. П., Бобирь Д. В. (2015)
Кравцов В. І. - Деформування опорної поверхні підшипника ковзання турбокомпресора в залежності від її жорсткості, Кіндрачук М. В., Діденко О. Л., Бурбела Ю. Б. (2015)
Опришко В. Ф. - Особливості підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах, Фукс Н. А. (2012)
Балюк І. А. - Участь органів виконавчої влади в організаційно-господарських відносинах (2012)
Бондаренко Є. І. - Становлення правового прецеденту як джерела права (2012)
Бурило Ю. П. - Види інформаційних прав у національному законодавстві України (2012)
Васянович О. А. - Питання праворозуміння правових звичаїв сучасності (2012)
Глущенко Л. М. - Необхідність формування фармацевтичного права як комплексної галузі права (2012)
Гонтаренко Н. С. - Сутність державного управління у сфері використання та розпорядження нерухомим майном (2012)
Гришко О. М. - Теоретичний аналіз фізіологічних, психологічних і соціальних особливостей осіб похилого віку як чинників віктимності (2012)
Климюк О. Ф. - Парламентський контроль за діяльністю Міністерства внутрішніх справ України (2012)
Малютін І. А. - Теоретичні питання розвитку інституту місцевих державних адміністрацій в Україні (2012)
Нечипорук Ю. М. - Окремі питання адміністративно-правового захисту прав людини в Україні (2012)
Тимчик Г. С. - Теоретичні аспекти структури адміністративно-правового статусу біженців (2012)
Федоренко Г. О. - Проблеми соціальної модернізації на етапі "переходу від економічної фази глобалізації до політичної":загальнотеоретичні та політико-правові аспекти (2012)
Рижук Ю. М. - Загальнотеоретична характеристика універсальних та специфічних гарантій економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні (2012)
Галіахметов І. А. - Принципи муніципально-правового управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки (2012)
Глущенко С. А. - Проблеми пенсійного забезпечення за новим пенсійним законодавством (2012)
Журик Ю. В. - Актуальні питання розмежування сфер дії цивільного та господарського законодавства України (2012)
Кикоть О. О. - Деякі питання правового регулювання господарсько-правової відповідальності: принципи, межі та прострочення сторін у зобов’язанні (2012)
Коломієць-Людвіг Є. П. - Злиття суб’єктів господарювання в державному та приватному секторах економіки (2012)
Кулик О. С. - Теоретичні та практичні аспекти предмету договорів в сфері промислової власності (2012)
Макаренко А. В. - Теоретичний аналіз відповідальності сторін за порушення умов концесійного договору (2012)
Мачуська І. Б. - Проблеми правового регулювання управління земельними ресурсами в Україні (2012)
Опришко Д. І. - Договірні об’єднання підприємств в системі суб’єктів господарювання в Україні (2012)
Полюхович В. І. - Питання розвитку засобів захисту прав індивідуальних інвесторів на фондовому ринку України (2012)
Сергієнко Н. А. - Зупинення провадження у господарських справах (2012)
Слободчикова Н. В. - Аналіз окремих питань провадження у справах про банкрутство за законодавством України та зарубіжних країн (2012)
Шаркова І. М. - Рецепція римського права в цивільне законодавство: західна та східна традиції (2012)
Шкіря Г. Ю. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення господарських (2012)
Ярошенко І. С. - Актуальні питання римського цивільного процесу (2012)
Вавженчук С. Я. - Генезис охорони та формування трудових прав через призму ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2012)
Величко А. А. - Правове регулювання здійснення певних видів господарської діяльності на радіаційно небезпечних землях (2012)
Віхрова І. О. - Функції та структура відшкодування збитків у господарських відносинах у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2012)
Дутчак В. Ф. - Історія розвитку та аналіз законодавства щодо здійснення господарської діяльності на території Чорнобильської катастрофи (2012)
Куценко Є. М. - Особливості правового стану водних ресурсів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (2012)
Лисунь Г. Д. - Система державних органів у сфері поводження з радіоактивними відходами (2012)
Малишева М. Х. - Систематизація господарського законодавства у сфері ліквідації наслідків на ЧАЕС (теоретико-правовий аспект) (2012)
Остапович В. М. - Теоретико-правові проблеми запровадження в Україні загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (2012)
Сіра І. В. - Поняття та ознаки АЕС як відокремлених підрозділів державного підприємства (2012)
Чихірьов В. Л. - Правові аспекти здійснення повноважень державних органів у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, Жирун А. В. (2012)
Шаталова Л. М. - Правові засади державного регулювання ядерно-енергетичного комплексу України: стан і перспективи розвитку (2012)
Гайдулін О. О. - Гармонізація правил тлумачення міжнародних правочинів: постановка проблеми (2012)
Єршова В. С. - Окремі правові питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього природного середовища (2012)
Мезенцова Н. В. - Нормативно-правове та теоретичне визначення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності як суб’єктів зовнішньоекономічних відносин (2012)
Назаренко О. А. - Сучасна концепція підтримання миру в рамках ООН (2012)
Потапова О. В. - Правові засади міжнародної технічної допомоги (2012)
Ратушний С. М. - Конституційне право ЄС: юридичний нонсенс чи об’єктивна реальність (2012)
Скрицька Н. А. - Правове регулювання політичної реклами на телебаченні в Україні та державах-членах ЄС: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Демченко Н. М. - Вища школа в Україні: історико-правові аспекти (2012)
Харенко О. В. - Стан та перспективи законодавчого забезпечення вищої освіти в Україні (2012)
Опришко В. Ф. - Важливий внесок у розвиток міжнародного процесуального права, Ратушний С. М. (2012)
Саврук М. П. - Плоскі задачі теорії пружності на власні значення для ортотропного та квазіортотропного клинів, Казберук А. (2014)
Делявський М. В. - Визначення напружено-деформованого стану в тонких ортотропних плитах на пружній основі Вінклера, Здолбіцька Н. В., Онишко Л. Й., Здолбіцький А. П. (2014)
Кравець В. С. - Вплив форми криволінійної тріщини на динамічні коефіцієнти інтенсивності напружень (2014)
Марущак П. О. - Кількісний аналіз сітки тріщин термічної втоми на поверхні матеріалу, Коноваленко І. В., Панін С. В., Любутін П. С., Брезінова Ж., Гузанова А., Сидор П. Я. (2014)
Максименко О. П. - Визначення жорсткості з’єднання "композит–метал" методом цифрової кореляції зображень, Іваницький Я. Л., Гвоздюк М. М. (2014)
Занг К. - Визначення механічних характеристик і питомої енергії руйнування термозміцненої арматури, Мольков Ю. В., Собко Ю. М., Бліхарський Я. З., Хміль Р. Є. (2014)
Мєшков Ю. Я. - Оцінювання експлуатаційної деградації сталей газопроводів за критерієм механічної стабільності, Шиян А. В., Звірко О. І. (2014)
Скальський В. Р. - Чергування типів руйнування стоматологічних полімерів на різних стадіях розвитку тріщини, Макєєв В. Ф., Станкевич О. М., Кирманов О. С., Винницька С. І. (2014)
Николишин М. М. - Двовісний розтяг кусково-однорідної пластини з двома тріщинами на межі поділу матеріалів з урахуванням пластичних зон біля їхніх вершин, Опанасович В. К., Куротчин Л. Р., Слободян М. С. (2014)
Івасишин А. Д. - Вплив термічної обробки на структуру і циклічну тріщиностійкість сплаву Ti–10,3Al–3,0Zr–1,2Si, Осташ О. П., Кузьменко М. М. (2014)
Саленко О. Ф. - Підвищення опору руйнуванню калібрувальної трубки гідроабразивних пристроїв, Хорольська М. С. (2014)
Лозинська Л. В. - Аналіз багатокомпонентних систем на вміст іридію та паладію, Тимошук О. С., Врублевська Т. Я. (2014)
Ясній П. В. - Формування залишкових напружень у пластинах з функціональними отворами після дорнування, Гладьо С. В., Скочиляс В. В., Семенець О. І. (2014)
Ткачук О. В. - Аналіз поверхні і корозійна тривкість азотованого та оксинітрованого сплаву ВТ6с у фізіологічному розчині при 36 і 40°С, Проскурняк Р. В., Погрелюк І. М. (2014)
Суберляк О. В. - Закономірності одержання та властивості гідрогелевих мембран, Мельник Ю. Я., Скорохода В. Й. (2014)
Похмурський В. І. - Вплив параметрів живильної води реакторів ВВЕР-1000 на корозійно-електрохімічну поведінку сталі 08Х18Н10Т, Хома М. С., Антощак І. М., Воробель В. І. (2014)
Зінь І. М. - Інгібування корозії сталі полікарбоксилатами, Веселівська Г. Г., Тимусь М. Б., Ільницький З. М., Цюпко Ф. І., Гладій А. І. (2014)
Крет Н. В. - Особливості корозії інструментальної сталі в зоні різання, Цирульник О. Т., Бабій Л. О. (2014)
Ґарґасас Ю. - Зносо- і корозійна тривкість електродугових покривів, напилених порошковими дротами серії Stein-Mesyfil, Ґедзевічус I., Похмурська Г., Вілаґе Б., Лампке T., Розерт Р., Червінська Н. (2014)
List of papers published in "Physicochemical Mechanics of Materials" in 2014 (2014)
Authors’ index (2014)
Козловський С. В. - Управлінський потенціал як провідна складова стратегічного економічного потенціалу мікроекономічної системи (підприємства), Козловський В. О., Козловський А. В. (2017)
Ігнатенко М. М. - Процеси ресурсозабезпечення спеціалізації та концентрації виробництва в корпоративних агроформуваннях, Рунчева Н. В. (2017)
Макаренко А. П. - Оцінка реформування єдиного соціального внеску в Україні, Нікулін А. В. (2017)
Тарасюк М. В. - Сучасний стан реалізації інноваційної політики України та її фінансове забезпечення, Малярчук О. В. (2017)
Колесник І. А. - Ефективність політики у сфері трудової міграції в контексті євроінтеграційних прагнень України (2017)
Побережна З. М. - Методичне забезпечення оцінювання ефективності заходів з підвищення конкурентоспроможності авіакомпаній (2017)
Рощина Н. В. - Особливості міграційних процесів у сучасних економічних умовах, Борданова Л. С. (2017)
Волкова О. Г. - Теоретичні питання боргової стійкості держави (2017)
Гайдуцький І. П. - Глобальні підходи до вирішення проблем інвестування сталого низьковуглецевого розвитку (2017)
Мусаев А. - Организационная и экономическая оценка реформ, проведенных в сфере науки и высшего образования (2017)
Меліхова Т. О. - Розробка програми аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства, Ніколаєнко Н. С. (2017)
Федоренко С. В. - Особливості охорони праці на підприємстві: економічні аспекти розвитку, Тишковець В. П. (2017)
Гамова О. В. - Особливості визнання організації обліку та контролю дебіторської заборгованості у бюджетній установі, Козачок І. А., Вініченко К. Г. (2017)
Дашко І. М. - Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку (2017)
Грибіненко О. М. - Принципи паспортизації вугільних шахт (2017)
Швайдак В. М. - Макроекономічне регулювання банківського інвестиційного кредитування (2017)
Клименко О. В. - Актуальні питання кадрової політики в Україні (2017)
Жайворонок Л. В. - Структурні особливості виробництва та ринку хлібобулочних виробів України (2017)
Пісарєв В. П. - Навантаження ходової частини військової гусеничної машини у процесі підриву на міні (2016)
Нікорчук А. І. - Підвищення маневреності військової автомобільної техніки при динамічному та комбінованому способах управління поворотом (2016)
Подригало М. А. - Застосування методу парціальних прискорень для оцінювання тягово-швидкісних властивостей автомобілів та бойових машин, Абрамов Д. В., Кайдалов Р. О. (2016)
Осипенко С. М. - Методичний апарат обґрунтування параметрів зразка озброєння з урахуванням вартісного критерію (2016)
Дробаха Г. А. - Формування траси польоту безпілотного літального апарата під час виконання завдання з фотографування місцевості, Лісіцин В. Е. (2016)
Белокурський Ю. П. - Удосконалення методу підвищення завадозахищеності системи радіозв’язку підрозділів Національної гвардії України, Горбов О. М., Лишенко В. В. (2016)
Іванець Г. В. - Методика оптимізації територіальних структур силових відомств з урахуванням рівня техногенно-природних загроз на територіях адміністративно-територіальних одиниць України, Горєлишев С. А., Баулін Д. С. (2016)
Скляров М. В. - Ретроспективний аналіз і оцінювання вимог до управління гальмами автомобіля (2016)
Морозов О. О. - Формування системи ремонтних органів для відновлення територіально розосередженої техніки (2016)
Шабалін О. Ю. - Узагальнений підхід до оцінювання вартості технічного обслуговування зразків озброєння і військової техніки на різних етапах їх експлуатації (2016)
Шаша І. К. - Технологічне забезпечення контролю експлуатаційної безпеки транспортних засобів Національної гвардії України, Гончар Р. О., Темніков В. О., Єманов В. В. (2016)
Побережный А. А. - Мониторинг браковочных показателей моторных масел при ремонте автомобилей и боевой техники, Полянский А. С. (2016)
Нечипоренко В. М. - Використання теорії R-функцій для створення раціональних посадок з натягом, Сало В. А., Літовченко П. І., Ковбаска Б. В., Верхорубов Д. О. (2016)
Літовченко П. І. - Удосконалення цільової функції для проектування механічних приводів раціональної структури, Іванова Л. П., Нечипоренко В. М., Кушнір Б. М., Маслій В. М. (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Бондаренко С. В. - Визначення апроксимуючих функцій опору повітря руху снаряда, нелінійних відносно параметрів, що оцінюються, Косовцов Ю. М., Грабчак В. І. (2015)
Ванкевич П. І. - Моделювання теплових процесів в системах контактного вимірювання температури рухомих об’єктів військової техніки, Іваник Є. Г. (2015)
Величко Л. Д. - Динаміка захисної конструкції при ударі кулі або осколка снаряда, Петрученко О. С., Кондрат В. Ф. (2015)
Гащук Л. П. - Особливі оцінки динамічності розгону військового автомобіля, Гащук П. М. (2015)
Грубель М. Г. - Коливання підресореної частини транспортних засобів із неконсервативною характеристикою амортизаторів, Сокіл М. Б. (2015)
Давидовський Л. С. - Аналіз механогенезу травмування екіпажу бойових броньованих машин при підриві на мінно-вибухових пристроях, Бісик С. П. (2015)
Казмірчук В. О. - Етапи та тенденції розвитку вогнеметної зброї, Саврун Б. Є., Цибуля С. А. (2015)
Кузьменко Р. В. - Застосування методу прогресуючого еталона у системах із неповною інформацією, Зеленюх О. М. (2015)
Матюхин Н. И. - Технический облик радиоголографических локаторов, создаваемых для наблюдения потока объектов в ситуациях конфликта, и построение на их примере системной теории радиолокации, Набока А. М. (2015)
Ткачук П. П. - Підхід до побудови програмного забезпечення збору, передачі та обробки розвідувальних даних в АСУ тактичної ланки, Живчук В. Л., Литвин В. В., Оборська О. В. (2015)
Чорнокнижний О. А. - Обґрунтування показників ефективності системи забезпечення оперативного командування cпеціальними картами та фотодокументами про місцевість в оборонній операції, Корольов В. М., Савчук Р. Г., Заєць Я. Г. (2015)
Шабатура Ю. В. - Математичні моделі оцінки поздовжньої стійкості модифікованих колісних засобів військового призначення, Залипка В. Д. (2015)
Шабатура Ю. В. - Визначення температури заряду артилерійського боєприпасу на основі застосування теорії регулярного теплового режиму, Міщенко А. С. (2015)
Волочій Б. Ю. - Оцінка ризику експлуатації навігаційно-обчислювальної системи безпілотного літального апарата, Озірковський Л. Д., Пащук Ю. М., Мащак А. В., Онищенко В. А. (2015)
Гулей Б. С. - Вплив бронезахисту на тактико-технічні характеристики армійських автомобілів багатоцільового призначення, Грубель М. Г., Мірошниченко Ю. В. (2015)
Колодчак І. Л. - Підвищення ймовірності виявлення цілі в процесі сканування підстилаючої поверхні з складним рельєфом радіолокатором активної ГСН при апріорній невизначеності по дальності та пеленгу, Семенюк А. Й., Чудяк О. Є. (2015)
Чорний М. В. - Система підтримки прийняття рішення щодо позиціонування органів технічного забезпечення війcькового формування на місцевості, Долгов Р. В. (2015)
Чумакевич В. О. - Обґрунтування можливості освітлення парків в місцях постійної дислокації за допомогою сонячних батарей у львівській області, Атаманюк В. В., Пулеко І. В., Дубовський А. М. (2015)
Атаманюк В. В. - Особливості доплерівських спектрів радіолокаційних сигналів наземних об’єктів як інформаційний параметр для їх розпізнавання станціями артилерійської розвідки (2015)
Данилюк С. Л. - Оцінка розповсюдження забруднень у зонах інтенсивного воєнно-техногенного навантаження військових полігонів сухопутних військ, Туровець Ю. С. (2015)
Казмірчук В. О. - Система екологічного забезпечення Збройних Сил України, шляхи та напрями її трансформування в систему управління екологічною безпекою, Саврун Б. Є., Цибуля С. А. (2015)
Пащук Ю. М. - Методика роботи оперативних груп вивчення досвіду застосування Сухопутних Військ України в антитерористичній операції, Сальник Ю. П., Пащук Н. В. (2015)
Isayenkov S. V. - The phylogenetic diversity analysis of plant NHX Na+/H+ exchangers, Samofalova D. A. (2015)
Станкевич С. В. - Рослини-резерватори хрестоцвітих блішок, Кава Л. П. (2015)
Доля М. М. - Періодичність масового розмноження шкідливих карантинних видів комах і прогноз їх поширення в Україні, Кордулян Р. О. (2015)
Рябчун В. К. - Методологія створення і господарсько-біологічні властивості нового сорту тритикале ярого Дархліба харківський, Капустіна Т. Б., Мельник В. С., Щеченко О. Є. (2015)
Россихіна-Галич Г. С. - Активність ферментів каталази і пероксидази в листках й коренях проростків генотипів кукурудзи за дії грунтових гербіцидів та посухи, Лихолат Ю. В., Серга О. І., Григорюк І. П. (2015)
Курченко І. М. - Розповсюдження ендофітної мікобіоти в рослинах сфагнових боліт Полісся України (2015)
Манішевський В. М. - Вплив мінеральних добрив у захисті ріпаку ярого проти фомозу (2015)
Сорока Л. В. - Ефективність сортів руколи посівної у Правобережному Лісостепу (2015)
Примак І. Д. - Вплив механічного обробітку ґрунту та удобрення у спеціалізованій зернопросапній сівозміні Центрального Лісостепу України на агрофізичні властивості чорнозему типового, Панченко О. Б. (2015)
Макаренко Н. А. - Органічне виробництво продукції рослинництва: інтегральна оцінка придатності грунтів, Сальнікова А. В. (2015)
Буцик Р. М. - Продуктивність суниці залежно від типу садивного матеріалу в Правобережному Лісостепу України (2015)
М'ялковський Р. О. - Динаміка вмісту основних елементів живлення рослин картоплі за різних доз мінеральних добрив (2015)
Чаплоуцький А. М. - Активність росту дерев яблуні залежно від способу і строку обрізування, Мельник О. В. (2015)
Чернега Т. О. - Вплив заходів захисту на видову забур’яненість посівів сої (2015)
Гальчинська О. К. - Отодектоз котів: сучасні підходи у діагностиці та лікуванні, Козловська А. В. (2015)
Куликова В. В. - Кріоконсервування патогенних лептоспір Leptospira interrogans, Уховський В. В. (2015)
Томчук В. А. - Характеристика колоїдної системи жовчі за лікування диспепсії телят ентеросорбентами (2015)
Куліда М. А. - Альтернативні шляхи антисептичної терапії за гнійних отитів із врахуванням факторів клітинного імунітету хворих тварин (2015)
Козленко Т. Г. - Особливості клінічного прояву каліцивірусної інфекції котів у м. Києві, Мартинюк О. Г. (2015)
Масловата С. А. - Оцінка декоративності видів роду Ulmus L. та їх форм у Правобережному Лісостепу України (2015)
Клименко Ю. О. - Стан Querceta roboris середнього віку парку "Феофанія” (м. Київ), Мороз В. В., Дружина М. М., Кондратьєв В. В. (2015)
Зібцева О. В. - Озеленення прибудинкових територій центральної частини м. Вишгорода (2015)
Бондар Ю. О. - Стан соснових насаджень зони відчуження Чорнобильської АЕС у віддалений період (2015)
Бобошко О. П. - Використання мікроскопічних методів досліджень калози у вивченні реакцій стрестолерантності проростків пшениці за патогенезу, Панюта О. О., Таран Н. Ю., Ємельянов В. І. (2015)
Bogolyubov V. M. - Foundation of contents teaching materials ecologist training for competence in the context of sustainable development (2015)
Синетар Е. О. - Вплив наномодифікованих середовищ на біологічні властивості Escherichia coli ATCC 25922, Брич О. І., Покас О. В. (2015)
Волощук Н. М. - Видовий склад мікроміцетів компосту для вирощування печериці двоспорової на різних етапах його приготування (2015)
Корховий В. І. - Значення об’єкта, що становить національне надбання в науковому процесі (2015)
Koshevskyi I. I. - Biological objectivation of measures of pea protection from downy mildew, Turchak O. M., Zotsenko Y. M. (2015)
Новицький В. П. - Аргінін як екобезпечний стимулятор репродуктивної функції плідників: теоретико-практичне обґрунтування, Маціборук П. В., Кава Л. П. (2015)
Kalenska S. M. - Influence fertilizers and retardant protection on dynamics chlorophyll content in leaves of spring barley, Tokar B. Y. (2015)
Жеребко В. М. - Вплив бур'янів і догляду за посівами на якісні показники урожаю сої (2015)
Піковська О. В. - Вплив різних систем обробітку грунту і удобрення на структурний стан чорнозему типового (2015)
Підан Л. Ф. - Мікробіологічна активність ризосфери соняшника за дії гербіциду Фюзилад форте 150 та регулятора росту рослин Радостим (2015)
Kovalenko V. P. - Medic productivity depending on seeding rate in Right Bank Forest-Steppe of Ukraine (2015)
Балабак О. А. - Агротехнологічні заходи прискореного вирощування садивного матеріалу сортів і форм фундука (Corylus domestica kosenko еt opalko) методом зеленого живцювання (2015)
Кутовенко В. Б. - Агробіологічна оцінка сортів салату посівного (Lactuca sativa) в умовах Північного Лісостепу України, Попко К. Р. (2015)
Жовтун М. В. - Основні елементи формування продуктивності сортів коріандру посівного залежно від норми висіву та рівня мінерального живлення (2015)
Шевчук Т. В. - Біохімічні показники крові товарного молодняку сріблясто-чорних лисів, вирощеного на різнохарактерних раціонах (2015)
Киричук Г. Є. - Особливості хронічної дії іонів деяких важких металів (Cr3+, Fe3+, Mn2+, Co2+ та Ni2+) на основні фізико-хімічні властивості гемолімфи Planorbarius purpura (2015)
Алієв М. А. - Система менеджменту виробництва молока в ТОВ "Байсерке-агро" Республіки Казахстан, Угнівенко А. М. (2015)
Томчук В. А. - Ліпідний та жирно-кислотний склад крові новонароджених телят, хворих на гострі розлади травлення та після застосування ентеросорбентів (2015)
Масалович Ю. І. - Цитологічна картина мазків-відбитків слизової оболонки піхви кролиць, Любецький В. Й., Деркач С. С. (2015)
Вітенко В. А. - Підходи до стандартизації декоративних форм Morus alba L. (2015)
Томашевська Т. В. - Система моніторингу техногенних об’єктів на основі хмарних технологій, Гордійко Н. О. (2015)
Аршава І. О. - Професіоналізація діяльності нотаріуса в Україні в контексті становлення правової держави (2015)
Гребенюк Н. В. - Стимулююча функція податково-правового примусу: поняття та форми реалізації (2015)
Круглова А. Є. - Класифікація принципів оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання покарань (2015)
Лісняк В. І. - Стимулююча функція як самостійний напрям призначення та впливу податків (2015)
Покатаєва О. В. - Перспективи розвитку фінансового права в умовах асоціації України з Європейським Союзом, Косова Е. В. (2015)
Слабко С. М. - Актуальні проблеми реалізації правових гарантій забезпечення прав і свобод людини і громадянина (2015)
Стрибко Т. І. - Сутність і особливості договірного процесу (2015)
Булейко А. О. - Передумови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям: стан наукової розробки (2015)
Локтіонова В. В. - Рoзмежувaння злoчинiв тa кримiнaльних прoступкiв, вчинених у сфері довкілля (2015)
Семенюк І. С. - Кримінальне законодавство країн романо-германської правової сім’ї про Відповідальність матері за вбивство новонародженої дитини (2015)
Стоматов Е. Г. - Малі групи засуджених у місцях позбавлення волі та їх вплив на процес працевикористання засуджених (2015)
Дєєв М. В. - Мета кримінально-процесуального доказування (2015)
Банчук-Петросова О. В. - Роль підготовки кадрового резерву в реалізації кадрової політики в секторі безпеки України (2015)
Газізов М. М. - Легітимація інституту лобіювання у провідних демократичних країнах (2015)
Даниленко Л. І. - Ціннісно-мотиваційні засади політичної поведінки державних службовців (2015)
Когутюк В. Ю. - Практичні рекомендації щодо адаптації європейських стандартів державного управління виборчим процесом в Україні (2015)
Линдюк О. А. - Особливості протидії корупційним діянням у системі державної служби (2015)
Овчаренко Р. В. - Законодавче забезпечення різноманіття форм власності в Україні і місце народного підприємства в ньому (2015)
Петрик О. Л. - Сфера вищої освіти: особливості державного управління В контексті забезпечення гарантій науково-педагогічних працівників (2015)
Ребкало М. М. - Деякі чинники вдосконалення законності й дисципліни персоналу органів та установ виконання покарань: управлінський аспект (2015)
Твердохліб О. С. - Державно-управлінські аспекти інформаційної культури в сучасних умовах розвитку українського суспільства (2015)
Хілієнко О. В. - Зовнішні ринки нафтопереробної галузі україни: аналіз, проблеми та перспективи (2015)
Il'chenko V. - A System of Risk Management as an Effective Mechanism of State Regulation Over Ukrainian Foreign Trade (2015)
Богачев Р. М. - Сучасний суспільний розвиток: динаміка, ритміка та архітектоніка (2015)
Воронов О. І. - Прогнозування як інструмент формування управлінських рішень у сфері державного управління (2015)
Сорочишина Н. А. - Прогнозування як основа механізму державного регулювання інноваційного розвитку (2015)
Бритова Г. В. - Взаємоузгодження регіональної політики в Україні із цілями регіонального розвитку Європейського Союзу (2015)
Козаченко Ю. П. - Становлення та розвиток інституту місцевого самоврядування в Україні (2015)
Корольчук О. Л. - Теоретико-методологічні підходи до формування системи медико-соціальної допомоги сім’ям учасників АТО (2015)
Гайдаш Д. С. - Інновації як інструмент реформування системи охорони здоров’я України (2015)
Tkach M. - Review the methods and approaches for planning trajectory biped walking biped robot and introduce a new concept for maintaining the highest safety factor on uneven terrain during dynamic, Araffa K., Humennyi D. (2016)
Волокита А. М. - Засіб виявлення аномалій показників продуктивності розподілених комп’ютерних систем (2016)
Гриша О. В. - Збільшення ефективності процесу діяльності на основі Process Mining, Єршов П. С. (2016)
Дзінько Р. І. - Прихована марківська модель надійності виробничної системи, Лісовиченко О. І. (2016)
Дзінько А. М. - Дискретно-стохастична модель руху матеріальних потоків в контексті задачі диспетчеризації , Ямпольський Л. С. (2016)
Калініна І. В. - Комбіновані методи біометричної ідентифікації в задачах захисту від несанкціонованого доступу , Лісовиченко О. І. (2016)
Канюк Г. И. - Математическое моделирование парового котла для задач энергосберегающего управления, Мезеря А. Ю., Сук И. В. (2016)
Silvestrov A. M. - Training of numerical control machines operators: model of synthesis, Sorokovyi A. I., Laktionov A. I. (2016)
Чумаченко П. В. - Мережі доставки контенту, Ліхоузова Т. А., Лісовиченко О. І. (2016)
Лукяненко С. А. - Анализ погрешностей вычисления параметров шероховатости в многокана-льных измерительных компютерных системах , Мірошниченко І. В., Гагарін А. А., Баранюк А. В. (2016)
Поліщук М. М. - Адаптивный сборочный модуль промышленного робота, Пуховський Є. С. (2016)
Sergeiev D. S. - A model of relation object for the natural language knowledge (2016)
Стенин А. А. - Синтез оптимальной системы лучевого наведения снаряда, Мелкумян Е. Ю., Солдатова М. А. (2016)
Кушнірова Т. - Постмодерністські тенденції в художній прозі Фелікса Пальми (на матеріалі роману "Карта часу") (2015)
Зуєнко М. - Елементи класичної й англійської "Національної" міфології в "Космосі" Дж. Мільтона (2015)
Капустян І. - Жанрово-стильові новації у драмі Фрідріха Дюрренматта (2015)
Яблоков Е. - Женский образ в художественном мире Андрея Платонова в аспекте символизма (2015)
Жаданова Т. - Предтечи К. С. Льюиса в жанре фєнтези (2015)
Тимченко А. - Образ поета й мотив творчості у книзі Олександри Ковальової "Степові озера" (2015)
Осадча Ю. - Джерельний базис у трактаті "Сутність художньої прози" Цубоучі Шьойо (2015)
Конєва Т. - Модель світу й людини в оповіданнях "Усмішка" Р. Бредбері й "Запах думки" Р. Шеклі, Пономаренко І. (2015)
Палий Е. - Влияние Парнасской традиции на раннюю лирику В. Брюсова, Астахова С. (2015)
Абдуллаева И. - Символизм в творчестве Вильяма Куллена Брайанта (2015)
Таран З. - Стильові особливості "Артистичного письма" в романі Едмона Гонкура "Брати Земганно" (2015)
Українець Л. - До проблеми імпліцитної семантики фонетичних одиниць (2015)
Корнєва Л. - Гроші у фразеологізмах: номінації та репрезентовані цінності (2015)
Чикалова М. - Лексико-семантичні відповідності перекладу понятійного апарату у сфері туристичної діяльності (2015)
Зубко Т. - Предикати сприйняття як конституенти предикатної типології (2015)
Чемпоєш В. - Функціонально-семантична структура вставлених контрукцій у навчальному філологічному дискурсі (2015)
Слєпцов О. С. - Архітектура православного храму: від задуму до втілення (2013)
Айлікова Г. В. - Особливості та проблеми розроблення схем планування території регіонального рівня на прикладі схеми планування території Кременчуцького району Полтавської області (2013)
Алейникова А. И. - Исследование коррозионных процессов трубопроводов водоснабжения (2013)
Антипенко Є. Ю. - Визначення шляхів оновлення теоретичної бази моделювання діяльності будівельних підприємств (2013)
Банах А. В. - Анализ напряжённо-деформированного состояния конструкций недостроенного сооружения класса ответсвенности СС2 (2013)
Банах В. А. - Теоретическое обоснование влияния предварительных деформаций на напряженно-деформированное состояние строительных конструкций и их учет при моделировании (2013)
Барабаш М. С. - Численное моделирование воздействия динамических нагрузок метрополитена на близстоящие здания, Овчарова В., Гензерский Ю. В. (2013)
Бірюк С. П. - Вплив розвитку промислово-виробничого комплексу на територіально-планувальну організацію міста (на прикладі м. Києва) (2013)
Бобраков А. А. - Пріоритетні напрямки вдосконалення логістичних рішень ресурсно-календарного забезпечення перебудов будівель та споруд (2013)
Болюк С. В. - Увеличение пропускной способности главной магистрали города Запорожья, Горлачов О. Е. (2013)
Бондар О. А. - Системний аналіз економіко-математичних моделей вирішення економічних задач (2013)
Бондаренко М. І. - Енергозберігаючі режими деформування технічних текстильних матеріалів, Рябчиков М. Л. (2013)
Васильєва Г. Ю. - Моделювання потоків вантажних автомобілів на магістральній вулично-дорожній мережі міста, Ромашко О. В. (2013)
Весель П. - Архитектурное наследие Украины советского периода, критерии признания его объектов "памятниками" и шансы на государственную защиту. (2013)
Волох В. М. - Інноваційний менеджмент та проекти підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства м. Запоріжжя, Доненко В. І., Назаренко О. М. (2013)
Гембарський Л. В. - Технологія спряження нових плитних елементів з існуючими фундаментами (2013)
Гончаренко Д. Ф. - Исследование технологий возведения смотровых шахт над действующими канализационными коллекторами, Олейник Д. Ю. (2013)
Демчина Б. Г. - Дослідження деформативності бетону та пінобетону у збірно-монолітних залізобетонних плитах перекриття із використанням безавтоклавного пінобетону, Литвиняк О. Я. (2013)
Денисенко Н. О. - Проблеми визначення прямих та непрямих ефектів від реалізації дорожньо-будівельних проектів (2013)
Дикий О. В. - Разработка механизма организации бизнес-процессов в рамках проектного финансирования на основе государственно-частного партнерства (2013)
Доненко В. І. - Особливості розробки програмних продуктів для потреб модернізації процесів організації будівництва (2013)
Доненко І. В. - Аналіз та шляхи вдосконалення традиційних організаційних структур будівельних організацій, Іщенко О. С., Іванченко А. В. (2013)
Доненко В. І. - Моделювання ефективного залучення приватних керуючих компаній у житлово-комунальне господарство міст України, Попов М. Є., Квіціані Т. М. (2013)
Дубова С. В. - Взаимодействие города и транспорта (2013)
Егоров Ю. П. - Решение проблем физического и морального износа промзданий г.Запорожья, Савин В. А. (2013)
Євтушенко В. А. - Дослідження чинників, що впливають на потребу будівельних фірм у засобах механізації (2013)
Єфіменко В. І. - Аналіз перепланування квартир розташованих в багатоповерхових панельних будинках в Кривому Розі, Дуда І. С. (2013)
Зауральська А. В. - Визначення транспортної доступності об’єктів спортивної інфраструктури на прикладі навчально-тренувальних баз футбольних клубів (2013)
Зражевская И. Ю. - Анализ методов усиления просадочных оснований (на примере Запорожского региона) (2013)
Исаев А. П. - Воздействие погрешностей положений на систему двух вертикальных стержнем (2013)
Іщук Л. П. - Особливості створення змішаних груп з використанням представників роду Salix L. (2013)
Катушков В. О. - Застосування прикладної фотограмметрії при відновленні Успенського собору Києво-Печерської лаври., Граужис О. О. (2013)
Кожемяка С. В. - Определение области рационального ремонта кровель промышленных зданий, Мазур В. А. (2013)
Кошевий О. П. - Будгенплан. курсове і дипломне проектування (навчальний посібник), Маляр В. А., Усова О. С., Чередніченко П. П. (2013)
Кравченко С. А. - Свойства керамзитоперлитобетона на многокомпонентном вяжущем, Постернак А. А., Костюк А. И. (2013)
Кравчуновская Т. С. - Методические подходы к оценке объектов недвижимости при комплексной реконструкции и вторичной застройке жилых микрорайонов, Заяц Е. И., Епифанцева С. В. (2013)
Крупенченко А. В. - Технология усиления стальных подкрановых балок с учетом выявленных дефектов (2013)
Кузнєцов Д. О. - Моделювання багаторівневого інвертора напруги у складі автономного джерела живлення (2013)
Куцина І. А. - Будування гібридних фотоелектричних доріг в Україні (2013)
Лаврухіна К. О. - Сертифікація, як складова маркетингової системи (МС) (2013)
Лапенко О. І. - Впровадження трубобетонних конструкцій в практику сучасного будівництва (2013)
Лапенко О. І. - Проблема забезпечення сумісної роботи бетону і сталі в сталезалізобетонних конструкціях (2013)
Левківський Д. В. - Застосування методу прямих до розрахунку двошарової пластини (2013)
Лінда С. М. - Внутрішні двори у стурктурі історичних міст:розвиток та сучасні проблеми, Рибчинський А. (2013)
Лучинский С. А. - Поточная организация совмещеного монтажа строительных конструкций и технологического оборудования (2013)
Мальцева Е. В. - Эффективная организация детского досуга в жилых группах, Поликарпова Л. В. (2013)
Мамедов А. М. - Оцінка інвестиційної привабливості об’єктів нерухомості для роздрібної торгівлі під час інвестиційного проектування (2013)
Матказіна Р. Р. - Поліпшення і очищення воздухообміну шляхом встановлення механічної вентиляційної системи, Лук’янова Т. В. (2013)
Медвідь О. В. - 299 (2013)
Менейлюк О. І. - Особливості ремонтно-відновлювальних робіт у стисненних умовах житлових будинків, що експлуатуються, Галушко В. О., Колодяжна І. В., Підойма А. С. (2013)
Назаренко О. М. - Термомодернізація як засіб енергетичної санації житлових будинків, Терех М. Д., Мальований І. В. (2013)
Осипов А. Ф. - Теоретические основы устойчивого функционирования технологических систем (2013)
Першаков В. М. - Ефективні типи залізобетонних рамних конструкцій (2013)
Пестрикова А. Г. - Методика исследования образно-символических качеств городской среды (2013)
Петруня О. М. - Екологiчна оцiнка впливу діяльності АЗК на оточуюче середовище міста (2013)
Погуца Т. О. - Світовий досвід транспортного сполучення аеропорту з містом (на прикладі МА "Аднан Мендерес" Ізмір, Туреччина) (2013)
Приймаченко О. В. - Вплив магістральних вулиць на екологічний стан міжмагістральних територій (2013)
Приймаченко О. В. - Роль моніторингу в системі захисту та освоєння міських територій з складними гідрогеологічними умовами, Кобзар О. В. (2013)
Пуховий І. І. - Використання тепла відхідних газів конденсаційного котла в комплексі з тепловим насосом, Барабаш П. О., Барабаш В. П. (2013)
Ревуцька Ю. О. - Сайдинг-сучасний оздоблювальний матеріал (2013)
Руденькая Е. В. - Опыт эксплуатации кирпичных дымовых труб при нестационарных температурных воздействиях с учетом различных видов топлива (2013)
Рутковська І. З. - Виготовлення та випробування тришарових плоских панелей перекриття розміром 2,0х2,0 м., Вознюк Л. (2013)
Секретная В. Н. - Оптимизация организационно-технологических решений устройства высокопрочных бетонных полов с помощью математического моделирования (2013)
Серомолот Г. В. - Изыскание дополнительных ресурсов для снижения скользкости автодорог и тротуаров, Болюк С. В. (2013)
Сілогаєва В. В. - Реновація промислових територій центральної частини міста Запоріжжя (2013)
Собуцький В. О. - Ще раз про визначення загального технічного стану міських будинків, Собуцький О. В., Бура В. С. (2013)
Соколенко О. В. - Особенности трансформации градообразующей базы промышленных городов Донбасса на примере Центрально – Луганской агломерации. (2013)
Солуха І. Б. - Моделювання екологічного впливу транспортного потоку на обґрунтування вибору інженерно-планувальних рішень перетинів міських магістралей, Євстіфєєв Д. В. (2013)
Таран В. В. - Аналіз конструктивно-технологічних рішень улаштування перекриттів в каркасних будівлях (2013)
Терещук О. І. - Аналіз GNSS-спостережень у Північному регіоні України, Нисторяк І. О. (2013)
Тімченко Р. О. - Прокладання інженерних мереж з використанням методу горизонтально-спрямованого буріння (ГСБ), Крішко Д. А., Порохненко К. О. (2013)
Тонкачеєв Г. М. - Дослідження фіксаторів для монтажу збірних будівельних конструкцій, Лепська Л. А. (2013)
Трегубов К. Ю. - Системний підхід у дослідженні поліфункціональних музейних комплексів (2013)
Філіппова О. С. - Інтермодальна транспортна система як чинник ефективного функціонування міського пасажирського транспорту (2013)
Чередниченко П. П. - Проблемы эффективности работы и повышения качества улично-дорожной сети городов (2013)
Чуб А. А. - Восстановление эксплуатационной пригодности железобетонных конструкций за счет повышения гидрофобизирующих и морозостойких свойств поверхностного слоя, Доненко В. И. (2013)
Шаповал А. В. - К учету взаимного влияния фундаментов на грунтовом слое конечной толщины, Нестерова Е. В., Шокарев Е. А., Легенченко В. А. (2013)
Шкрабик И. В. - Горизонтально направленное бурение – преимущества и перспективы применения, Грицик М. Ю. (2013)
Шкрабик И. В. - Кадры в жилищно-коммунальном хозяйстве (2013)
Шульц Р. В. - Перспективы и проблемы использования GNSS-технологий в задачах геодезического мониторинга инженерных сооружений, Анненков А. А. (2013)
Щербина Л. В. - Реконструкция и редевелопмент морально устаревших жилых зданий, Валящук В. В. (2013)
Щербина Л. В. - Комплексная оценка эксплуатационной надёжности городских территорий (2013)
Югов А. М. - Основные принципы защиты существующих зданий и сооружений, при возведении подземных частей сооружений в стеснённых городских условиях, Новиков Н. С. (2013)
Яковишина Т. Ф. - Екологічна оцінка стану зелених насаджень індустріальних районів (2013)
Титул, содержание (2015)
Егоров И. Ю. - "Инновационная Украина – 2020”: основные положения Национального доклада (2015)
Салихова Е. Б. - Ренессанс государственной интервенции в промышленное развитие: последние мировые тенденции и уроки для Украины (2015)
Быстряков И. К. - Проблемы пространственного развития Украины с позиций взглядов П. Аберкромби, Манцевич Ю. Н. (2015)
Амоша А. И. - Совершенствование системы управления инновациями как условие ускорения структурных реформ в Украине, Землянкин А. И., Пидоричева И. Ю. (2015)
Мельник А. Г. - Двухуровневая модель финансирования развития высоких технологий в Украине (2015)
Коваленко В. В. - Инфляционная составляющая в деятельности банков: влияние монетарных факторов, Шепель Е. В. (2015)
Куликов Ю. Н. - Минимальная заработная плата в методологии неформальной занятости, Ёлкина Е. В. (2015)
Лендел М. А. - Институциональные аспекты трансформаций аграрного сектора экономики Украины на пути к рынку (2015)
Осташ О. П. - Про концепцію вибору сталей для високоміцних залізничних коліс, Анофрієв В. Г., Андрейко І. М., Мурадян Л. А., Кулик В. В. (2012)
Марущак П. О. - Ударна в’язкість зразків, вирізаних з ролика машини безперервного литва заготовок з наплавленим шаром, Біщак Р. Т., Вухерер Т., Гладьо В. Б. (2012)
Nakonieczny A. - Contact fatigue strength of 41CrAlMo7 grade steel by nitriding and shot-peening treatment, Monka G. (2012)
Гвоздюк М. М. - Визначення характеристик тріщиностійкості однонаправлених склопластиків, Гембара О. В., Болейчук В. М. (2012)
Pietrzak R. - The influence of mechanical damaging on positrons lifetime in ultra-high-molecular polyethylene, Szatanik R., Olchawa R., Książek K. (2012)
Венгринюк Т. П. - Гальмування втомних тріщин нанесенням на газопроводи під тиском ремонтного покриву (2012)
Похмурський В. І. - Наночастинки срібла як модифікатори тертя у парах сталь–сталь, Довгуник В. М., Киця А. Р. (2012)
Арендар Л. А. - Особливості зношування цирконію у газових середовищах за різних температур, Василів Х. Б., Винар В. А., Рудковський Є. М. (2012)
Чернець М. В. - Метод оцінки впливу коригування і зношування зубів циліндричної передачі на довговічність та міцність. Ч. 2. Контактна міцність, Ярема Р. Я., Чернець Ю. М. (2012)
Стащук М. Г. - Врахування впливу середовищ в оцінюванні експлуатаційної здатності металевих виробів (2012)
Балицький О. І. - Кореляція між тиском, амплітудами потенціалу та струму електрохімічних осциляцій в умовах кавітації, Хмєль Я., Доробчинський Л. (2012)
Федірко В. М. - Корозійна поведінка титанового сплаву ВТ6с з окисненими нітридними шарами у 0,9% NaCl при 36°С, Погрелюк І. М., Ткачук О. В., Проскурняк Р. В. (2012)
Скальський В. Р. - Дислокаційні механізми мікротріщиноутворення (Огляд), Матвіїв Ю. Я., Сімакович О. Г. (2012)
Пастернак Я. М. - Розв’язування методами інтегральних рівнянь задач антиплоского деформування тіл із тонкими стрічковими включеннями. ІІ. Аналіз концентрації та інтенсивності напружень, Сулим Г. Т. (2012)
Чумак К. А. - Періодична контактна задача термопружності для тіл з шорсткими поверхнями на локальних ділянках, Мартиняк Р. М. (2012)
Силованюк В. П. - Умови стрибка напружень і переміщень на тонкому в’язкопружному включенні, Ревенко А. В. (2012)
Кравець В. С. - Кручення пружного простору з осесиметричною вузькою порожниною, Васюта Р. В. (2012)
Стадник М. М. - Еліпсоїдальне пружне включення у тілі за дії сталого теплового потоку на його поверхні (2012)
Максименко О. П. - Визначення модуля пружності матеріалів методом цифрової кореляції зображень, Франкевич Л. Ф., Сахарук О. М. (2012)
Мольков Ю. В. - Застосування методу цифрової кореляції зображень до побудови діаграм деформування (2012)
Вацлав-Антоні Каспшак (до 80-річчя від дня народження) (2012)
List of papers published in "Physicochemical Mechanics of Materials" in 2012 (2012)
Authors’ index (2012)
Василів Б. Д. - Вплив відновлювального і окиснювального середовищ на фізико-механічні властивості керамік SсCeSZ–NiO та YSZ–NiO, Подгурська В. Я., Осташ О. П., Васильєв О. Д., Бродніковський Є. М. (2013)
Федірко В. М. - Кінетика термодифузійного насичення азотом титанового сплаву ВТ22 за температур 800…950С, Погрелюк І. М., Кравчишин Т. М. (2013)
Березовець В. В. - Особливості сорбції-десорбції водню потрійними сплавами Mg–M–Ni (M = Al, Mn, Ti), Денис Р. В., Завалій І. Ю., Поль-Бонкур В., Печарський В. (2013)
El Abdi R. - Cetyltrimethylammonium chloride influence on silica optical fiber strength, Rujinski A. D., Boumbimba R. M., Poulain M. (2013)
Харченко Є. В. - Вплив локальних пластичних деформацій на фізико-механічні властивості матеріалу і напружений стан трубопроводу, Кичма А. О., Савула Р. С., Чумало Г. В. (2013)
Андрейків О. Є. - Вплив ґрунтової корозії і транспортованих продуктів на довговічність зварних з’єднань нафтогазопроводів, Гембара О. В. (2013)
Гохман О. Р. - Розподіл мікропошкоджень листів низьковуглецевої сталі St1.03 12 під час розтягу з різними швидкостями, Волчок Н. А., Фассманн Д. (2013)
Мощенoк В. И. - Апробация методов определения твердости материалов (2013)
Kotur B. - Metal site doping in the narrow-gap semiconductor FeGa3, Babizhetskyy V., Bauer E., Kneidinger F., Danner A., Leber L., Michor H. (2013)
Онищенко Д. В. - Механохимическое получение многостенных углеродных нанотрубок из сфагнового мха (2013)
Toribio J. - Hydrogen embrittlement of cold drawn prestressing steels: the role of the die inlet angle, Lorenzo M., Vergara D., Kharin V. (2013)
Балицький О. І. - Діагностичний параметр зношування системи поршень–втулка–циліндр, Абрамек К. Ф. (2013)
Скальський В. Р. - Залишковий ресурс пружного елемента ресори за впливу воднево-механічного чинника, Рудавський Д. В., Ярема Р. Я., Дубицький О. С. (2013)
Мусій Р. С. - Напружений стан порожнистої електропровідної кулі за електромагнетної дії в режимі згасної синусоїди (2013)
Derpenski L. - Numerical analysis of strain and stress state in cylindrical notched tensile specimens, Seweryn A. (2013)
Игнатович С. Р. - Вероятностное распределение длин усталостных трещин в заклепочных соединениях самолета, Каран Е. В., Краснопольский В. С. (2013)
Панченко О. В. - Методика оцінювання напружено-деформованого стану у підсилених залізобетонних конструкціях (2013)
Вороняк Т. І. - Дослідження деформування та руйнування композитів засобами електронної спекл-інтерферометрії, Іваницький Я. Л., Муравський Л. І., Семенець О. І. (2013)
Татарченко Г. О. - Температурная зависимость кинетики восстановления озона на поверхности платины (2013)
Панасюк В. В. - Концентрація напружень біля гострих та закруглених кутових вирізів, Саврук М. П., Казберук А. (2013)
Rozumek D. - Review of formulas to describe the fatigue crack growth rate (2013)
Стасюк Б. М. - Вплив газонаповненої порожнини складної форми на напруження в околі сусідньої тріщини (2013)
Довбня К. М. - Дві колінеарні тріщини з контактуючими берегами в ортотропній оболонці довільної кривини за умов згину, Шевцова Н. А. (2013)
Іваницький Я. Л. - Методика побудови кінетичних діаграм втомного руйнування сталей за поперечного зсуву з врахуванням тертя берегів тріщини, Ленковський Т. М., Бойко В. М., Штаюра С. Т. (2013)
Стадник М. М. - Пружне еліпсоїдальне включення у тілі за дії сталої температури на поверхні їх з’єднання (2013)
Гембара Н. О. - Вплив протикорозійного багатошарового покриву на термопружність круглих пластин (2013)
Матичак Я. С. - Одно- та двокомпонентне дифузійне насичення титану елементами втілення, Федірко В. М., Погрелюк І. М., Ткачук О. В. (2013)
Пошивалов В. П. - Підвищення довговічності сплаву АМг6М енергетичною обробкою в умовах повзучості, Борщевська Д. Г., Рябчій В. Д., Телегіна І. І. (2013)
Никифорчин Г. М. - Структура і властивості тривало експлуатованих сталей гіперболоїдних сіткових веж Шухова, Кутний А. О., Студент О. З., Кречковська Г. В., Звірко О. І., Курнат І. М. (2013)
Марущак П. О. - Комп’ютерний аналіз морфології впорядкованого рельєфу поверхні сталі 15Х13МФ після імпульсного оброблення лазером, Коноваленко І. В., Мочарський В. С., Сорочак А. П., Рабик Б. І. (2013)
Подгурська В. Я. - Структурні перетворення в NiO-вмісному аноді керамічних паливних комірок під час його відновлення та окиснення, Василів Б. Д., Осташ О. П., Васильєв О. Д., Бродніковський Є. М. (2013)
Тор-Святек A. - Розподіл і характеристика геометрії пор та міцність екструдату, отриманого під час двошнекової екструзії, Суберляк О., Красінський В., Дулєбова Л. (2013)
Попович П. В. - Корозійна і електрохімічна поведінка сталей 20 та Ст.3 у середовищах сульфату амонію і нітрофоски, Слободян З. В. (2013)
Ледовських В. М. - Синергічні екстремуми сумішей інгібіторів корозії металів у водно-сольових розчинах, Левченко С. В., Тулаінов С. М. (2013)
Малишев В. В. - Корозійна і електрохімічна поведінка алюмінію та високотемпературний синтез дибориду алюмінію в галогенідно-оксидних розплавах, Габ А. І., Астрелін І. М. (2013)
Назарчук З. Т. - Методика встановлення типів макроруйнування конструкційних матеріалів за параметрами вейвлет-перетворення сигналів акустичної емісії, Скальський В. Р., Станкевич О. М. (2013)
Войтко М. В. - Визначення резонансних частот під час зондування пружною SH-хвилею імпедансного дефекту на межі жорсткого з’єднання пластини і півпростору (2013)
Тетерко А. Я. - Підвищення точності вихрострумового контролю електропровідності матеріалу та товщини діелектричного покриву оболонок, Учанін В. М., Гутник В. І. (2013)
Никифорчин Г. М. - 140 років Науковому товариству імені Шевченка: внесок О. М. Романіва у розвиток української науки (2013)
List of papers published in "Physicochemical Mechanics of Materials" in 2013 (2013)
Авторський покажчик (2013)
Гудзинський О. Д. - Організаційний розвиток підприємств: теоретико-методологічний аспект, Сіренко Н. М. (2012)
Червен І. І. - Формування експортного потенціалу сільськогосподарських підприємств зернопродуктового підкомплексу, Доні К. М., Матолич А. О. (2012)
Котикова О. І. - Фінансування системи освіти в Україні: стан та тенденції (2012)
Білоусов О. М. - Сучасний стан та тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі херсонщини (2012)
Дубініна М. В. - Земельні відносини в аграрному секторі як об’єкт інституціонального управління (2012)
Крилова І. Г. - Трудова міграція населення України (2012)
Каращук Л. М. - Організаційна культура як фактор розвитку інновацій у сільськогосподарських підприємствах (2012)
Порудєєва Т. В. - Організаційно-економічне обгрунтування елементів сівозмін для фермерських господарств (2012)
Белевят О. А. - Земельний потенціал сільських територій у контексті забезпечення їх сталого розвитку (2012)
Єргін С. М. - Прогнозування рівноважного рівня виробництва та збуту будівельно-мінеральної сировини в криму (2012)
Ботвіна Н. О. - Дослідження фінансового контролю за функціонуванням фінансової системи і механізму фінансової політики (2012)
Карцева В. В. - Використання інструментів стратегічного фінансового контролінгу для оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємств і організацій споживчої кооперації (2012)
Гаврилюк В. Т. - Передумови зміни технологічного устрою в умовах трансформації світової економічної системи (2012)
Ткачук В. А. - Управління політикою розвитку сільських територій (2012)
Скіб’як А. Ю. - Державне регулювання структурних перетворень в аграрному виробництві (2012)
Біліченко О. С. - Класичні і сучасні моделі мотивації трудової діяльності (2012)
Шевченко Т. В. - До ретроспективи, сучасного стану і проблем розвитку виробництва продовольчої продукції в Україні (2012)
Тарасов А. О. - Удосконалення організаційної структури сільськогосподарських підприємств з позицій управління ризиками (2012)
Бобровська Н. В. - Природно-ресурсні особливості формування зрівноваженого розвитку аграрного сектору (2012)
Савченко Т. В. - Фактори впливу на конкуренто-спроможність регіональних хлібопекарських підприємств (2012)
Бурляй С. П. - Теоретичний аспект формування системи управління інноваційними змінами в соціально-економічних системах (2012)
Антипова Л. К. - Використання гідротермічних ресурсів різними сортами люцерни на півдні України (2012)
Базалій В. В. - Оцінка та моделювання формування врожайності сортів пшениці м’якої озимої із застосуванням нейротехнологій, Домарацький Є. О., Артюшенко В. В., Пічура В. І. (2012)
Ушкаренко В. О. - Оптимізація режимів зрошення рису за допомогою використанням показників сумарного випаровування в умовах АР Крим, Тищенко О. П., Коковіхін С. В. (2012)
Мельник О. В. - Зміна фізичних показників яблук з післязбиральною обробкою інгібітором етилену, Дрозд О. О. (2012)
Осокіна Н. М. - Вплив умов і строків зберігання плодів яблуні на вміст компонентів хімічного складу та вихід яблучного соку, Новак Л. Л. (2012)
Солодкий В. Д. - Роль дистанційного зондування землі у просторовому аналізі природно-техногенних процесів Карпатського регіону, Беспалько Р. І., Казімір І. І. (2012)
Нікончук Н. В. - Урожайність технічних сортів винограду залежно від регулятору росту в умовах південного степу України, Дробітько А. В. (2012)
Гапріндашвілі Н. А. - Зміна вмісту аскорбінової кислоти в плодах груші при тривалому зберіганні з використанням антиоксидантів (2012)
Сухар С. В. - Продуктивність нагідок лікарських в лісостепу західному України (2012)
Шебанін В. С. - Методики розрахунку оболонкових конструкцiй (мембран) силосiв, Шебаніна Л. П., Богза В. Г. (2012)
Плахтырь О. О. - Повышение предельной мощности и структурная оптимизация статических индукционных устройств с пространственными магнитопроводами, Кошкин Д. Л. (2012)
Руденко О. Г. - Дослідження деформованого стану лопаток методом лазерної спекл-фотографії, Золотий Ю. Г., Жук І. Ю., Довгань Д. В. (2012)
Шкатов О. С. - Кавітація в сучасних технологічних процесах тваринництва, Гур’єва Т. Б. (2012)
Шарейко Д. Ю. - Вплив закону регулювання на дiапазон керування, Гріднєв I. Ю. (2012)
Сиротюк А. М. - Методи оцінювання руйнування та міцності трубопровідних сталей та конструкцій за дії робочих середовищ. Ч. ІІ. Вплив водневовмісних середовищ, Дмитрах І. М. (2014)
Іваницький Я. Л. - Визначення локальної деформації біля концентраторів напружень методом цифрової кореляції зображень, Мольков Ю. В., Кунь П. С., Ленковський Т. М., Войтович М. (2014)
Мусій Р. С. - Термонапружений стан електропровідних циліндрів за електромагнетної дії в режимі з імпульсним модулівним сигналом (2014)
Андрейків О. Є. - Вплив водню на зародження повзучо-втомних тріщин у пластинах біля концентраторів напружень, Долінська І. Я., Добровольська Л. Н., Яворська Н. В. (2014)
Дудик М. В. - Модель "тризубець" пластичної зони в кінці тріщини нормального відриву, що виходить на негладку межу поділу матеріалів, Діхтяренко Ю. В. (2014)
Кривень В. А. - Розвиток пластичних смуг під час зсувного деформування тіла з вузькою прямокутною щілиною, Бойко А. Р., Каплун А. В. (2014)
Антоненко Н. М. - Просторова деформація багатошарової плити з пружними зв’язками між шарами (2014)
Гачкевич О. Р. - Співвідношення електродинаміки, енергетичні та силові чинники дії електромагнетного поля для магнетних середовищ, Солодяк М. Т., Терлецький Р. Ф., Тарлаковський Д. В. (2014)
Kurek M. - Variation of selected cyclic properties depending on temperature of the test, Lagoda T., Walat K. (2014)
Мельник І. В. - Аналіз жорсткостей залізобетонних плоских монолітних перекриттів з трубчастими вставками (2014)
Осташ О. П. - Вплив температури відновлювально-окиснювального циклування на структуру й фізико-механічні властивості кераміки YSZ–NiO, Василів Б. Д., Подгурська В. Я., Васильєв О. Д., Бродніковський Є. М. (2014)
Кречковська Г. В. - Опір крихкому руйнуванню металу сіткової гіперболоїдної вежі Шухова, Студент О. З., Кутний А. І., Никифорчин Г. М., Сидор П. Я. (2014)
Скачков В. А. - Физико-химические основы уплотнения пористой структуры пироуглеродом из газовой фазы, Бережная О. Р. (2014)
Булик І. І. - Залежність фазового складу сплаву Nd16Fe73,9Zr2,1B8 від умов помелу у водні, Тростянчин А. М., Бурховецький В. В., Борух І. В., Дурягіна З. А., Лемішка І. А. (2014)
Білоус В. А. - Залежність радіаційно-захисної ефективності багатошарових композитів Al–Pb від їх будови, Борисенко В. М., Воєводін В. М., Діденко С. Ю., Ільченко М. І., Неклюдов І. М., Рибка О. В. (2014)
Балицький О. І. - Особливості руйнування наводнених високоазотних марганцевих сталей в умовах тертя кочення, Колесніков В. О., Еліаш Я., Гаврилюк М. Р. (2014)
Усов В. В. - Фрактальна розмірність меж зерен і механічні властивості металу кисневих балонів, Рабкіна М. Д., Шкатуляк Н. М., Чернева Т. С. (2014)
Барна Р. А. - Вплив робочих середовищ на циклічну тріщиностійкість сталей для елементів сільськогосподарських машин, Попович П. В., Вовк Р. І. (2014)
Дмитрах І. М. - Досягнення сучасної механіки руйнування матеріалів та перспективи її подальшого розвитку, Студент О. З. (2014)
Правила для авторів (2014)
Дзюбановський І. Я. - Фармакоекономічна оцінка альтернативних методів лікування виразкової хвороби шлунка, Війтович Л. Є., Тригубчак О. В. (2015)
Лисенко В. М. - Електромагнітні і теплові процеси в перетворювачах при зварюванні очеревини в експерименті, Крестянов М. Ю., Балацький Р. О., Потапов О. А., Дзюба Є. Д., Перекрест В. В., Кункін Д. Д. (2015)
Цимбалюк В. І. - Диференційний потенціал автологічних стовбурових мезенхімальних клітин за умов інтактного мозку, Торяник І. І., Колесник В. В. (2015)
Близнюк Р. В. - Вплив політравми на динаміку показників ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту тканини кіркового шару нирки у тварин із хронічним гепатитом у ранній період травматичної хвороби, Гудима А. А., Цицюра Р. І. (2015)
Левчук Р. Д. - Роль порушення всмоктувальної функції тонкої кишки в патогенезі раннього періоду скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм (2015)
Козак Д. В. - Вплив політравми на динаміку раннього і пізнього апоптозу лімфоцитів тканини серця (2015)
Андрусенко О. М. - Хірургічне лікування гострокровоточивого раку правої половини ободової кишки (2015)
Семенюк Ю. С. - Досвід лапароскопічних операцій у хворих на жовчнокам’яну хворобу, Потійко О. В., Сидорук І. В., Ординський Ю. М., Федорук В. А., Мініч В. Г., Лепеха В. Б., Андрушків Н. М. (2015)
Костів С. Я. - Діагностично-лікувальний алгоритм при післяопераційних тромбозах системи нижньої порожнистої вени, Венгер І. К., Костів О. І. (2015)
Матвійчук Б. О. - Профілактика ускладнень етапних операційних втручань у хворих з поєднаною абдомінальною травмою, Федчишин Н. Р., Ретвінський І. А. (2015)
Chepil I. V. - Advantages of using conduction anaesthesia during the lower extremities surgeries, Chepil M. H., Ryzhkovskyi A. V., Tryhub R. I. (2015)
Пилипчук В. І. - Вибір методу операційного лікування хворих на хронічний панкреатит, ускладнений біліарною гіпертензією (2015)
Герасимчук П. О. - Порівняльна характеристика перебігу гострих та хронічних ран у хворих на синдром діабетичної стопи на тлі вакуум-терапії, Власенко В. Г., Павлишин А. В. (2015)
Білінський П. І. - Малоконтактний багатоплощинний остеосинтез діафізарних переломів кісток гомілки (2015)
Муравйов Т. В. - Десятирічний досвід лікування хворих на гострий медіастиніт, Артюх В. В., Дрозд А. В. (2015)
Чуклін С. М. - Тромбоз вен портальної системи у хворих на гострий панкреатит, Підгірний Б. Я. (2015)
Шапринський В. О. - Сучасні підходи до лікування гнійних ран. Невирішені проблеми, Скальський С. С., Паламарчук С. В., Шапринський Є. В. (2015)
Кушта Ю. Ф. - Випадок операції герніопластики, ускладненої некротизуючим фасціїтом, Лисюк Ю. С. (2015)
Бартош Г. К. - Випадок рідкісного ускладнення гнійного інфільтративного ларингіту, Муравйов Т. В., Артюх В. В. (2015)
Креньов К. Ю. - Інтенсивна терапія тяжких пневмоній у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з використанням сучасних стратегій респіраторної терапії, Небелюк Н. М. (2015)
Каштальян М. А. - Cпособи обробки кукси міхурової протоки й артерії під час лапароскопічної холецистектомії у хворих на гепатити та цирози печінки, Колотвін А. О., Павлішин В. В., Кваснєвський О. А. (2015)
Похмурський В. І. - Поліпшення захисних властивостей алкідних покривів нанорозмірним фосфатним пігментом, Білий Л. М., Зінь Я. І., Киця А. Р. (2014)
Kwiatkowski L. - Selection of processing parameters for conversion coatings on high-strength aluminium alloys by cyclic voltammetry, Grobelny M., Konarski P. (2014)
Сахненко М. Д. - Фізико-механічні властивості гальванічних композицій Cu–Al2O3, Овчаренко О. О., Ведь М. В., Лябук С. І. (2014)
Бойчишин Л. М. - Корозійно-електрохімічні властивості аморфних сплавів Fe–Nb–B, легованих диспрозієм або тербієм, Герцик О. М., Ковбуз М. О., Котур Б. Я., Носенко В. К. (2014)
Яськів О. І. - Вплив кисеньвмісних свинцевих розплавів на довготри¬валу міцність сталі AISI 409L за підвищених температур, Федірко В. М., Кухар І. С. (2014)
Hredil М. І. - Corrosion resistance of prestressing steel wires, Toribio J. (2014)
Волошин В. А. - Вплив складу нейтрального ґрунтового середовища на корозійне розтріскування трубної сталі, Звірко О. І., Сидор П. Я. (2014)
Зінь І. М. - Репасивація алюмінію за присутності у корозивному середовищі фосфатного та нітратного інгібіторів, Хлопик О. П. (2014)
Ленковський Т. М. - Вплив тертя берегів тріщини на циклічну тріщиностійкість сталі 65Г за поперечного зсуву (2014)
Слободян З. В. - Композиції на основі екстрактів з кори та стружки дуба – інгібітори корозії середньовуглецевих сталей у воді, Маглатюк Л. А., Купович Р. Б., Хабурський Я. М. (2014)
Никифорчин Г. М. - Воднева проникність поверхневих нанокристалічних структур вуглецевої сталі, Лунарська Е., Кирилів В. І., Максимів О. В. (2014)
Русин Б. П. - Моделювання розвитку корозійних пітингів з використанням коміркових автоматів, Торська Р. В., Похмурський А. Ю. (2014)
Букет О. І. - Вплив корозії на приведений опір амперометричного сенсора, Лінючева О. В., Блуденко А. В., Нагорний О. В. (2014)
Винар В. А. - Корозійна поведінка сплаву ВН20, легованого графітом, карбідами хрому і ванадію (2014)
Воробйова В. І. - Механізм формування на сталі захисної плівки леткими сполуками шроту ріпаку, Чигиринець О. Е., Василькевич О. І. (2014)
Балицький О. І. - Опір кавітаційно-ерозійному та втомному руйнуванню листових суднобудівних сталей, Хмєль Я. (2014)
Голякевич А. А. - Вплив фазового складу наплавлених шарів штоків гідроциліндрів на їх локальну корозію, Орлов Л. М., Похмурська Г. В., Студент М. М., Червінська Н. Р., Хилько O. В. (2014)
Іваницький Я. Л. - Оцінювання впливу водню на механічні характеристики сталі 40Х, Гембара О. В., Штаюра С. Т., Кунь П. С., Костів Р. Б. (2014)
Онишко Л. Й. - Динамічні коефіцієнти концентрації напружень у площині з коловим отвором за дії ударних неосесиметричних навантажень, Сенюк М. М., Онишко О. Є. (2014)
Мицик Б. Г. - Знаки пружнооптичних коефіцієнтів у низькосиметричних матеріалах, Дем’янишин Н. М., Кость Я. П. (2014)
Никифорчин Г. М. - Двадцята Європейська конференція з руйнування (ECF-20) (2014)
Правила для авторів (2014)
Червен І. І. - Чи потрібні аграрній сфері АПК України відповідні ринки основних виробничих ресурсів?, Кареба М. І. (2012)
Іванишин В. В. - Роль техніко-технологічного забезпечення в ефективному аграрному виробництві (2012)
Гончаренко І. В. - Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на розвиток економіки миколаївської області (2012)
Вишневська О. М. - Еколоічні аспекти у забезпеченні зрівноваженого розвитку аграрного сектору, Бобровська Н. В. (2012)
Євчук Л. А. - Сучасні тенденції розвитку та підвищення ефективності зерновиробництва (2012)
Кузьменко О. Б. - Оцінка ефективності використання природно-ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2012)
Іваненко Т. Я. - Відродження і ефективне функціонування молочного скотарства на інноваційній основі (2012)
Кушнірук В. С. - Інновації у садівництві Миколаївської області (2012)
Порудєєва Т. В. - Інноваційні рішення проектів організації сівозмін, Шкумат В. П. (2012)
Лункіна Т. І. - Основні аспекти розвитку сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах (2012)
Скіб’як А. Ю. - Функціонування організаційно-правових форм господарювання в аграрному виробництві (2012)
Цуркан Н. В. - Економічна ефективність виробництва продукції багаторічних трав (2012)
Мажар М. А. - Управління логістичними витратами підприємства (2012)
Марченко К. С. - Екологічна компонента класифікації господарських рішень (2012)
Літвак О. А. - Напрями удосконалення економічних методів стимулювання природоохоронної діяльності (2012)
Мартиненко Я. О. - Застосування стохастичного програмування при оптимізації галузевої структури та розміру аграрних підприємств (2012)
Чорний С. Г. - Використання супутникових знімків Landsat 7 для моніторингу гумусного стану темно-каштанових ґрунтів, Абрамов Д. А. (2012)
Гвздяк Р. І. - Морфологічні та біохімічні властивості фітопатогенних бактерій – збудників бактеріозів дуба звичайного, Гойчук А. Ф., Рзенфельд В. В. (2012)
Панфілова А. В. - Вміст рухомого фосфору у ґрунті залежно від інокуляції насіння ячменю ярого біопрепаратами, Гамаюнова В. В. (2012)
Рожков А. О. - Урожайність рослин тритікале ярого залежно від варіантів способу сівби та позакореневих підживлень, Пузік В. К. (2012)
Гриб В. М. - Особливості росту та розвитку штучних соснових насаджень залежно від агротехніки їх створення (2012)
Шфериств Є. П. - Нові декоративні форми персика селекції Нікітського ботанічного саду – національного наукового центру, Запорожченко Є. І. (2012)
Хотиненко О. М. - Ґрунтові аспекти біоенергетичної ефективності технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах південного степу України (2012)
Барвінський А. В. - Зміна фізичних властивостей сірого лісового ґрунту під впливом систематичного застосування добрив та вапна (2012)
Панкєєв С. В. - Зимостійкість сортів пшениці озимої на півдні України (2012)
Каратєєва О. І. - Сталість лактаційних кривих корів різних типів формування організму (2012)
Свістула М. М. - Вплив різної концентрації йоду у раціонах на показники продуктивності вівцематок та ріст ягнят у період підсису (2012)
Шарейко Д. Ю. - Використання комплектних електроприводів в сільськогосподарських комбайнах, Білюк І . С., Фоменко А. М. (2012)
Огієнко М. М. - Проведення експериментальних досліджень машин для відділення насіння овоче-баштанних культур (2012)
Голик О. П. - Апаратна реалізація автоматизованої системи автономного енергопостачання, Жесан Р. В., Волков І. В., Березюк І. А. (2012)
Василів Б. Д. - Оптимізація фізико-механічних властивостей матеріалу анодів паливних комірок, Подгурська В. Я., Бродніковський Є. М. (2015)
Крижанівський Є. І. - Оцінювання кінетики руйнування елементів експлуатованого газопроводу, Грабовський Р. С., Федорович І. Я., Барна Р. А. (2015)
Булик І. І. - Вплив легування цирконієм на структурно-фазовий стан сплавів на основі Nd2Fe14B, Бурховецький В. В., Борух І. В. (2015)
Орыняк И. В. - Метод определения критической температуры хрупкости с учетом разброса экспериментальных данных по ударной вязкости, Заразовский М. Н., Богдан А. В. (2015)
Баглюк Г. А. - Особливості формування зносотривких покривів з карбіду титану методом електрофоретичного осадження, Апінінська Л. М., Вергелес Н. М., Уськова Н. О., Бездорожев О. В. (2015)
Букетов А. В. - Дослідження впливу мікродисперсних наповнювачів на фізико-механічні властивості епоксикомпозитів, Скирденко В. О. (2015)
Павленко Д. В. - Влияние деформирования методом винтовой экструзии на структуру и свойства сплава ВТ1-0 в разных состояниях, Овчинников О. В. (2015)
Кущевська Н. Ф. - Створення нанокомпозитів феромагнетиків. І. Хімічний синтез солей металів Fe–Co–Ni, Шахнін Д. Б., Малишев В. В. (2015)
Agrawal N. K. - Surface modification of polymer nanocomposites by glow discharge plasma treatment, Agarwal R., Gautam A. K., Vijay Y. K., Swami K. C. (2015)
Андрейків О. Є. - Розрахункова модель поширення тріщин у біметалевих матеріалах за високих концентрацій та температур водню, Добровольська Л. Н., Яворська Н. В. (2015)
Стащук М. Г. - Розрахунок потенціальної енергії та геометричних розмірів дислокаційної тріщини, Дорош М. І. (2015)
Мирсалимов В. М. - Решение задачи о частичном контактировании берегов щели переменной ширины под действием температурного поля, Мустафаев А. Б. (2015)
Іваницький Я. Л. - Оцінювання довговічності елементів енергетичного обладнання з урахуванням впливу експлуатаційного середовища, Гембара О. В., Чепіль О. Я. (2015)
Похмурська Г. В. - Електрохімічні властивості ПЕО-покривів на магнієвому сплаві AZ31, виготовленому за різними технологіями, Клапків М. Д., Посувайло В. М., Студент М. М., Мюкліх С., Оздемір I. (2015)
Скачков В. А. - Особенности распространения трещин в условиях статического и малоциклового нагружений, Бережная О. Р. (2015)
Пустовой В. М. - Вплив тривалого циклічного деформування на електрохімічну поведінку сталей морських портальних кранів, Рещенко І. О., Звірко О. І. (2015)
Хабурський Я. М. - Протикорозійні властивості екстрактів рослинної сировини в розчині соляної кислоти (2015)
Скальський В. Р. - Розташування джерел акустичної емісії на тонкостінних об’єктах сферичної форми, Почапський Є. П., Клим Б. П., Сімакович О. Г. (2015)
Рицар Д. І. - Захист дисертацій (2015)
Стащук М. Г. - Науковий семінар "Проблеми механіки крихкого руйнування" (2015)
Веселівська Г. Г. - Науковий семінар "Корозія. Захист металів від корозії" (2015)
Лук’яненко О. Г. - Науковий семінар "Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні металів" (2015)
Gabetta G. - Environmentally assisted cracking and hydrogen embrittlement (2015)
Правила для авторів (2015)
Киричок П. - Шановні колеги! (2015)
Киричок Т. Ю. - Комплексне дослідження проблеми стійкості фарбового шару інтагліодруку до чинників штучного зношування (2015)
Гавриш А. П. - Контроль наклепу деталей тертя поліграфічних машин зі зносостійких композиційних матеріалів за умов надтонкого оздоблювально-абразивного оброблення, Роїк Т. А., Зоренко О. В., Віцюк Ю. Ю., Хлус О. С. (2015)
Токарь О. В. - Оценка восприятия печатных шрифтов (2015)
Сарапулова О. О. - Комплексна модель впливу технологічних параметрів друкування покриттів з нанофотонними елементами на їхні фотолюмінесцентні характеристики, Шерстюк В. П. (2015)
Лотоцька О. І. - Вплив характеристик цифрових друкарських машин і паперу на якість відбитків, Несхозієвський А. В., Несхозієвська Т. М. (2015)
Havenko S. - Investigation of the fixing mechanism of aroma varnish coating in web offset printing, Petryk P., Rybka R., Labetska M. I. (2015)
Гавенко С. Ф. - Рекламні папки: аналіз конструкцій, технологій виготовлення та оздоблення, Рибка Р. В., Рибка Р. П. (2015)
Гавриш А. П. - Вплив фізико-механічних властивостей абразивних матеріалів на процес шліфування високолегованих композитів для поліграфічних машин, Роїк Т. А., Киричок П. О., Мельник О. О., Віцюк Ю. Ю. (2015)
Віцюк Ю. Ю. - Формування структури та антифрикційних властивостей композиційних підшипників ковзання для високошвидкісних вузлів тертя (2015)
Стоцько Р. З. - Особливості дизайну архітектурного комплексу будівель Львівської Духовної Семінарії Української Греко-Католицької Церкви (2015)
Сторожук В. М. - Необхідність покращення підготовки майбутніх інженерно-технічних працівників з питань безпечності промислових підприємств, Мельников О. В., Гвоздик В. М. (2015)
Старченко О. П. - Ретроспективный анализ диссертационных работ по полиграфии и патентной активности в области КБС, Марченко И. В. (2015)
Кузнецов М. П. - Імовірносні аспекти використання відновлюваних джерел енергії в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, Ужейко С. О. (2016)
Рохман Б. Б. - Моделирование тепломассообмена и химического реагирования газодисперсного потока пылевидных частиц угля в высокотемпературном газификаторе, Выфатнюк В. Г., Выфатнюк Д. В., Квасневский А. С. (2016)
Пундев В. О. - Можливості використання зони відчуження ЧАЕС для розвитку фотоенергетики та геліоенергетики в Україні, Шевчук В. І. (2016)
Зайцев Р. В. - Високоефективна система відбору потужності для фотоелектричної станції, Сокол Е. І., Хрипунов Г. С., Кириченко М. В., Прокопенко Д. С. (2016)
Ушкаленко О. В. - Визначення оптимального кута нахилу фотоелектричних панелей з урахуванням анізотропної сонячної радіації (2016)
Кудря С. О. - Оцінка вітрового енергетичного потенціалу зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції, Тучинський Б. Г., Іванченко І. В., Петренко К. В. (2016)
Васько П. Ф. - Потенціал використання гідроенергетичних ресурсів основних малих річок України, Мороз А. В. (2016)
Барило А. А. - Песпективи використання геотермальних технологій на території Чорнобильської зони для виробництва електроенергії (2016)
Клюс В. П. - Термічна утилізація радіактивного забрудненої деревини Чорнобильської зони для виробництва електроенергії, Новицька С. Г. (2016)
Жовмір М. М. - Кінетика термолізу та вигорання часток твердого біопалива.Частина 2. Швидкість термолізу сухих та вологих деревних і солом'яних гранул (2016)
Матвеев Ю. Б. - Исследование потенциала образования биогаза при сбраживании пищевых отходов, Куцый Д. В. (2016)
Голуб Н. Б. - Анаеробна коферментація пташиного посліду з целюлозовмісними відходами, Козловець О. А. (2016)
Паровий турбогенератор на базі СРТ потужністю 450 кВт (2016)
Розпочинається передплата на 2017 рік (2016)
Вимоги до публікації в журналі "Відновлювана енергетика" (2016)
Інформація про міжнародні спеціалізовані виставки (2016)
Титул, зміст (2016)
Базика Д. А. - Зв’язок генної регуляції довжини теломер, клітинної проліферації та апоптозу з дозою опромінення у віддаленому періоді після Чорнобильської катастрофи, Ільєнко І. М. (2016)
Вайсерман О. М. - Ризик виникнення раку при малих дозах радіаційного опромінення, Войтенко В. П., Писарук А. В., Кошель Н. М., Мєхова Л. В. (2016)
Божок Ю. М. - Дослідження фенотипічної гетерогенності популяції тиреоцитів папілярних карцином у матеріалі тонкоголкових пункційних біопсій, Зелінська Г. В., Ніконенко О. Г. (2016)
Бузунов В. О. - Епідеміологічні дослідження кардіо- та цереброваскулярних захворювань в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: аналіз впливу радіаційного і нерадіаційних факторів, Краснікова Л. І., Войчулене Ю. С., Хабарова Т. П., Терещенко С. О., Домашевська Т. Є. (2016)
Логановський К. М. - Цереброваскулярні захворювання та інші ураження головного мозку у постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, Чумак С. А., Бомко М. О., Антипчук К. Ю., Логановська Т. К., Колосинська О. О., Перчук І. В., Чупровська Н. Ю., Зданевич Н. А., Гресько М. В., Куц К. В., Крейніс Г. Ю. (2016)
Настіна О. М. - Особливості розвитку хвороб системи кровообігу в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, Сидоренко Г. В., Курсіна Н. В., Базика О. Д., Макаревич О. М., Круглова В. О., Садова С. В., Ковальов О. С., Білий Д. О. (2016)
Bazyka D. A. - Leukemia in Сhornobyl clean-up workers in Ukraine. Epidemiology updates, Diagil I. S., Gudzenko N. A., Chumak V. V., Bakhanova O. V., Trotsiuk N. K., Babkina N. G., Romanenko A. Ye. (2016)
Сушко В. О. - Результати тридцятирічного дослідження стану бронхолегеневої системи в учасників ліквідації наслідків Чорнобильсткої катастрофи, Швайко Л. І., Базика К. Д., Ряжська А. С., Стаднійчук О. М., Апостолова О. В. (2016)
Білий Д. О. - Стан здоров’я осіб, які перенесли гостру променеву хворобу внаслідок Чорнобильської аварії, Сушко В. О., Клименко С. В., Дубровіна Г. В., Базика Д. А. (2016)
Ліхтарьов І. А. - Загальнодозиметрична паспортизація населених пунктів України та реконструкція індивідуалізованих доз суб’єктів Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (досвід, результати та перспективи), Ковган Л. М., Іванова О. М., Масюк С. В., Чепурний М. І., Бойко З. Н., Герасименко В. Б., Терещенко С. О., Кортушин Г. І., Марценюк О. Д., Кравченко І. Г., Губіна І. Г. (2016)
Кравченко В. І. - Йодний дефіцит як причина високої розповсюдженості тиреоїдної патології серед населення регіонів, що постраждали після аварії на ЧАЕС (2016)
Присяжнюк A. Є. - Епідеміологія раку після Чорнобильської аварії, Базика Д. А., Романенко А. Ю., Гудзенко Н. А., Фузік М. М., Троцюк Н. К., Федоренко З. П., Рижов А. Ю., Хухрянська О. М., Сумкіна О. В., Берестяна Ж. М. (2016)
Тимченко О. І. - Частота та ймовірність деяких репродуктивних розладів у жінок, які мешкають у населених пунктах, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС, Линчак О. В., Педан Л. Р.Поканевич Т. М., Процюк О. В., Качко Г. О., Омельченко Е. М., Полька О. О. (2016)
Матящук С. И. - Узлы щитовидной железы: современная диагностика и клиническое ведение (2016)
Болгов М. Ю. - Оптимізація технології виконання операції на щитоподібній залозі, Таращенко Ю. М., Гуда Б. Б., Янчій І. Р. (2016)
Шідловський В. О. - Рак щитоподібної залози у післячорнобильський період у Тернопільській області, Шкробот Л. В., Шідловський О. В., Дейкало І. М., Привроцький В. М. (2016)
ІІ Всеукраїнський з’їзд дитячих кардіологів з міжнародною участю (Київ, 21-22 квітня 2016 р.) (2016)
ХІІІ з’їзд онкологів та радіологів України (Київ, 26-28 травня 2016 р.) (2016)
Члену-кореспонденту НАМН України М. І. Лісяному — 70 років (2016)
Члену-кореспонденту НАМН України В. Ф. Саєнку — 75 років (2016)
Члену-кореспонденту НАМН України Н. М. Гулій — 80 років (2016)
Леонід Георгійович Розенфельд (2016)
Сергій Андрійович Ромоданов (2016)
Рохман Б. Б. - Теоретическое исследование процесса газификации мелкодисперсной пыли бурого угля Мокрокалыгорского месторождения в вертикальном поточном газификаторе под давлением 4,2 МПа, Выфатнюк В. Г., Выфатнюк Д. В., Квасневский А. С. (2016)
Смирнов В. С. - Теоретические основы организации структурно-инвариантных переобразовательных систем автономных обьектов для возобновляемой энергетики, Беленок Н. В., Иваниченко Е. В. (2016)
Будько В. І. - Аналіз доцільності впровадження зарядних станцій електромобілів на основі відновлюваних джерел енергії в Україні (2016)
Резцов В. Ф. - Умови приведення до канонічної форми системи рівнянь електродинамічного наближення в процесах взаємодії сонячного випромінювання з середовищами, Суржик Т. В., Щокіна В. А. (2016)
Шевчук В. І. - Перспективи використання сонячних елементів для комбінованих фотоелектричних модулів (2016)
Матеєнко Ю. П. - Підходи до дослідження надійності роботи вітроелектростанції, Годун Д. О. (2016)
Васько П. Ф. - Вищі гармонійні складові напруги та струму асинхронного генератора з короткозамкненою обмоткою ротора у складі малих вітро- та гідроелектричних установок, Головко В. М., Вербовой А. П. (2016)
Лебедь І. К. - Експериментальна установка з дослідження гідродинаміки руху двофазного середовища (2016)
Куделя П. П. - Оцінка ефективності опалювальних теплових насосів з використанням методу циклів, Соломаха А. С., Очеретянко М. Д. (2016)
Жовмір М. М. - Кінетика термолізу та вигорання часток твердого біопалива.Частина 3. Швидкість вигорання коксозольного залишку деревних і солом’яних гранул (2016)
Дідківська Г. Г. - До проблеми виробництва рідких моторних біопалив із мікроводоростей (2016)
Ліцензійна угода про передачу авторського права на публікацію (2016)
Вимоги до публікації в журналі "Відновлювана енергетика" (2016)
Івасишин А. Д. - Вплив технологічних середовищ на механічні і фізичні властивості матеріалів для паливних комірок, Осташ О. П., Пріхна Т. О., Подгурська В. Я., Басюк Т. В. (2015)
Івасишин О. М. - Формування мікроструктури та механічних властивостей титанового сплаву ВТ22 у нерівноважних умовах швидкісної термічної обробки, Марковський П. Є., Гавриш І. М. (2015)
Кречковська Г. В. - Фрактографічні ознаки експлуатаційної деградації зварних з’єднань магістральних нафтогонів, Яновський С. Р., Студент О. З., Никифорчин Г. М. (2015)
Філоненко Н. Ю. - Вплив попереднього пластичного деформування сталі 25 на дифузійне насичення її поверхні бором та карбоном, Береза О. Ю., Піляєва С. Б. (2015)
Senthilraja R. - Optimization of friction stir welding parameters for magnesium alloy AZ91D using Taguchi design, Naveen Sait A. (2015)
Григорчак І. І. - Нові карбонові архітектури з нанообмеженою геометрією пустот для високоефективного ємнісного і псевдоємнісного накопичення енергії, Борисюк А. К., Швець Р. Я., Кондир А. І., Іващишин Ф. О., Балабан О. В., Курепа А. С. (2015)
Ünlü B. S. - Microstructure properties of particles reinforced polytetrafluoroethylene composite bearings after wear, Uzkut M., Pinar A. M., Özdin K. (2015)
Falkowska A. - Fatigue of sintered porous materials based on 316L stainless steel under uniaxial loading, Seweryn A. (2015)
Стухляк П. Д. - Дослідження адгезійної міцності та залишкових напружень епоксикомпозитів, модифікованих надвисокочастотною електромагнетною обробкою, Голотенко О. С., Добротвор І. Г., Митник М. М. (2015)
Наговська І. В. - Вплив водню та вуглецю на атомне упорядкування та границю міцності сплаву Н36 (2015)
Рудяк Ю. А. - Дослідження міцності багатошарових структур із прозорих діелектриків оптичними методами, Підгурський М. І. (2015)
Сошко В. А. - Превращение в зоне резания поверхностно-активных смазочно-охлаждающих технологических средв радикально-активные формы, Симинченко И. П. (2015)
Поліщук Л. К. - Корозійно-циклічна тріщиностійкість сталі стріли буртоукладника, Харченко Г. В., Звірко О. І. (2015)
Дацишин О. П. - Вплив стискальних залишкових напружень на поширення зсувних поверхневих тріщин у залізничних рейках, Марченко Г. П., Глазов А. Ю., Левус А. Б. (2015)
Гачкевич О. Р. - Термонапружений стан магнетного шару за феромагнетного резонансу, Солодяк М. Т., Терлецький Р. Ф., Гачкевич М. Г. (2015)
Штаюра С. Т. - Вплив жорсткості напруженого стану за двовісного навантаження трубчастих зразків на характеристики міцності сталі 20 у водні (2015)
Іваницький Я. Л. - Оптико-цифровий метод визначення полів деформацій на локальних ділянках залізобетонних мостів, Максименко О. П., Запоточний Р. М., Мольков Ю. В. (2015)
Фильштинський Л. А. - Плоска задача магнетопружності для п’єзомагнетного середовища з тріщинами, Носов Д. М., Єременко Г. А. (2015)
Смоляр А. М. - Напружено-деформований стан плит нульового прогину, Мірошкіна І. В., Юрченко С. В. (2015)
Скальський В. Р. - Оцінювання періоду зародження втомної мікротріщини на доріжці кочення кільця буксового підшипника, Рудавський Д. В., Ярема Я. Р., Бас В. Р. (2015)
Зеленяк В. М. - Інтегральні рівняння двовимірних задач термопружності для тришарової кільцевої області з тріщинами (2015)
Правила для авторів (2015)
Кудін А. - Програмне забезпечення віртуального навчального середовища факультету (2016)
Каук В. - Хмарні технології у підтримці самостійної роботи студентів, Гребенюк В., Шкіль. Шкіль. (2016)
Гаращук О. - Інформаційно-інноваційні технології – передумова розбудови конкурентоспроможної освіти, Куценко В. (2016)
Герасименко І. - Використання технологій дистанційного навчання (2016)
Мосоров В. - Інформаційні технології як шанс отримати освіту для інвалідів, Панський Т. (2016)
Доманецька І. - Особливості формування єдиного навчально-інформаційного простору для організаційно та територіально розподілених університетів, Красовська Г. (2016)
Федасюк Д. - Формування системи вимог до електронних освітніх ресурсів вищого навчального закладу з метою їх сертифікації, Гоц Н., Микийчук М. (2016)
Жежнич П. - Аналіз використання інтерактивних комп’ютерних технологій на лекційних заняттях у Львівській політехніці, Морушко О., Химиця Н. (2016)
Колодій Р - Використання комп’ютерних технологій у викладанні курсу "Телекомунікаційні системи передачі”, Ромашко С., Ромашко І. (2016)
Краснюк І. - Вивчення іноземних мов у контексті: переваги та недоліки використання комп’ютерних технологій, Кривич М. (2016)
Михайлів Н. - Аналіз сучасного стану розвитку комп’ютерних тренажерних комплексів професійної підготовки операторів складних технологічних об’єктів, Сав’юк Л. (2016)
Вінтюк Ю. - Розроблення навчального курсу з інформаційно-комп’ютерним забезпеченням для фахової підготовки соціальних працівників (2016)
Чернихівський Є. - Засоби дистанційного навчання у ВНС для дослідження потоків викликів та телефонного навантаження, Колодій Р. (2016)
Шелестова А. - Онлайн-сервіси як засоби навчання студентів-документознавців (на прикладі дисципліни "Маркетинг і реклама в Інтернеті”) (2016)
Ревенчук І. - Модель для моніторингу якості програм післядипломної освіти, Шатовська Т., Чуприна А. (2016)
Щербак Н. - Метод оцінювання якості тестових завдань (2016)
Зорін В. - Удосконалення методів оцінювання набуття знань студентів на основі дистанційного навчання, Бандура В., Храбатин Р., Пасєка М., Пасєка Н. (2016)
Левченко О. - Методика імпортування тестових питань з однією та кількома правильними відповідями у ВНС Львівської політехніки (2016)
Передмова (2014)
Родный О. В. - Мифопоэтические универсалии европейской смеховой культуры (2014)
Привалова Л. П. - Э. Спенсер - поэт и придворный. К дискуссии о статусе поэзии и поэта в елизаветинской Англии (2014)
Ватченко С. А. - Автор в театральных текстах Г. Филдинга: от амплуа к характеру (2014)
Максютенко Е. В. - Путешествие по Франции и Италии Лоренса Стерна в комментариях биографов (2014)
Русских И. В. - Город и гендер в романе Т. Дж. Смоллетта "Приключения Родрика Рэндома" (2014)
Ковалева Е. К. - Функции метатекста в "Исповеди" Ж.-Ж. Руссо (2014)
Нікітіна Г. Є. - Поетика фривольності - риторика фривольності: метаморфози казкового тіла у французькій "conte de fee" галантної доби (2014)
Жужгина-Аллахвердян Т. Н. - Романтические методы и современная методология изучения романтизма (2014)
Кіракосян Г. А. - Творчість Ч. Р. Метьюріна в оцінках зарубіжного і вітчизняного літературознавства (2014)
Гавриленко Є. В. - Поетика назви "Життя Анрі Брюлара" Стендаля (2014)
Белоус Н. В. - Институциональный подход к оценке наследия А. фон Дросте-Гюльсхоф: проблемы и перспективы (2014)
Ворова Т. П. - Особливості образно-символічної системи казки "Лафертівська маківниця" А. Погорельського (2014)
Воеводина О. А. - Заглавие и потенциальные смыслы лирического текста (2014)
Мищур Т. Л. - Рецепция ренессансной культуры в творчестве М. И. Цветаевой (2014)
Романова Е. И. - Интерпретационные ключи прочтения бунинской повести "Деревня" (2014)
Пичугина Т. Е. - Интерпретация романтического сюжета в "Фалунском руднике" Гуго фон Гофмансталя (2014)
Міхєєва Ю. О. - Пасторальний обрій воєнно-героїчного міфу Е. Юнгера у щоденниках "Сяйво" (2014)
Пірогова Н. А. - Семіосфера гармонії в повісті Г. Гессе "Сіддхартха" (2014)
Muntian А. А. - Some Aspects of the Moomins Books, Lypska I. I. (2014)
Pototska I. Yu. - V. Woolf s Minor Prose: to the Issue of its Semantics and Relation to her Novels (2014)
Ковальова Я. В. - Проблемне поле сучасних автобіографічних досліджень (2014)
Григоренко О. В. - Міфологія тривіального та філософія "буденності" (Зіммель - Кракауер - Маркузе - Єлінек) (2014)
Прищепа Т. В. - Своєрідність конфігурації міфу про Франкенштейна у романі Браяна Олдісса "Звільнений Франкенштейн" (2014)
Велигина Н. Г. - Ранний роман Дж. Барнса: особенности психологизма (2014)
Потницева Т. Н. - Современные импровизации на тему классической литературы (роман У. Селфа "Дориан Грей. Имитация") (2014)
Aртеха Ю. Ю. - "Children’s book" А. С. Байетт: "Детская книга" или книга о детях (2014)
Скуратовська Л. І. - Що може лірика під час великої війни (про книгу Євгенії Чернокової "Англійська лірика 1900-1920-х років і становлення модернізму") (2014)
Андруник В. А. - Особливості формування електронних дайджестів, Висоцька В. А., Чирун Л. В. (2016)
Базилевич Р. - Ієрархічне острівкування енергетичних мереж, Андрієнко В. (2016)
Глухов В. - Особливості виконання операції множення елементів полів Галуа GF(2m) та GF(3m), Костик А., Шняк М. (2016)
Коман Б. П. - Програмна апроксимація термометричних характеристик діодного сенсора температури в ОС Android (2016)
Струк Є. - Автоматизація процесу поселення студентів у гуртожитки студмістечка, Дубленич Р., Фабрі Л. (2016)
Марасанов В. - Визначення координат джерел за об’ємної локалізації дефектів методом акустичної емісії, Шарко А. (2016)
Drymalyk K. - Research of production technologies of physical objects prototypes based on virtual 3D model using 3D printing, Lotoshynska N. (2016)
Огірко О. - Інформаційна технологія управління проектами, Крап-Спісак Н. (2016)
Савків Л. - Модуль візуалізації первинних геофізичних даних, Ладанівський Б. (2016)
Різник О. - Відновлення пошкодженої інформації на основі завадостійких кодів, Ковалик В., Повшук О. (2016)
Ковальчук А. М. - Бінарні перетворення з елементами алгоритму RSA у захисті зображень за додаткового зашумлення, Попадинець К. С. (2016)
Кунанець Н. - Інформаційні технології озвучування українською мовою математичних формул для осіб з вадами зору, Лозицький О. А., Пасічник В. В. (2016)
Григорович В. - Інформаційні системи розрахунку навчального навантаження та розподілу штатів ВНЗ (2016)
Markiv O. O. - Peculiarities of the dublin core use in the formation process of tourism documentation (2016)
Назаркевич М. - Експериментальні дослідження друку із захисними елементами на видах паперу відомих брендів, Сидоренко Є. (2016)
Timashova L. - Financial market forecasting using the fractal analysis, Skachko I. (2016)
Алєксєєва К. А. - Аналіз процесу опрацювання web-ресурсу інформаційного продукту на основі нечіткої логіки та контент-аналізу, Берко А. Ю., Висоцька В. А. (2016)
Хламов С. В. - Підстановочний обчислювальний метод максимально правдоподібного виявлення ненульового видимого руху об’єктів на серії ПЗЗ-кадрів, Саваневич В. Є., Брюховецький А. Б., Оришич С. С. (2016)
Журавчак Л. - Математичне моделювання розподілу гармонічного електромагнітного поля у півпросторі з локальною неоднорідністю (2016)
Пасічник В. - Системи баз даних та знань туристичних мобільних путівників, Савчук В. (2016)
Чекурін В. - Математична модель для оцінювання теплоізоляційних властивостей захисних покривів, Бойчук Ю. (2016)
Babichev S. - Hybrid model of inductive clustering system of high-dimensional data based on the sota algorithm, Lytvynenko V., Taif M. А., Sharko А. (2016)
Ковальчук А. М. - Використання квадратичних форм для підвищення стійкості шифрування зображень бінарними афінними перетвореннями (2016)
Pavliuk O. - Ann deployment for the euro exchange rate forecast (2016)
Притула З. - Математичне моделювання нелінійної динаміки у реакційно-дифузійних системах типу активатор-інгібітор із супердифузією (2016)
Рашкевич Ю. - Зміна роздільної здатності у випадку двох вхідних зображень засобом псевдообертання виродженого матричного оператора дивергенцій, Пелешко Д., Ізонін І., Пелешко М., Батюк Д. (2016)
Поберейко С. - Математична модель міцності анізотропних матеріалів в умовах двовісного напруженого стану, Соколовський Я. (2016)
Troian О. - Identification of the latent elements in the printed and electronic documents (2016)
Горбатий І. - Дослідження впливу параметрів орбіти космічного апаратa на характеристики радіотехнічної чи телекомунікаційної системи (2016)
Цмоць І. Г. - Структура та моделі роботи системи управління мікрокліматом мінітеплиці, Теслюк Т. В. (2016)
Кушнір О. С. - Система населених пунктів України та її часова еволюція, Рихлюк С. В., Кісь Я. П. (2016)
Грицюк Ю. - Особливості генерування Qp-матриць Фібоначчі – ключів для реалізації криптографічних перетворень, Грицюк П. (2016)
Юрчик Г. - Метод вимірювального контролю вологості повітряних і парогазових середовищ, Клювак А. (2016)
Бубела Т. - Алгоритм оперативного оцінювання якості як елемент кіберфізичної системи моніторингу ефективності виробництва продукції, Федишин Т. (2016)
Кузьмін О. - Дослідження життєвого циклу безпровідних сенсорних мереж, побудованих на основі двох алгоритмів маршрутизації: LEACH та MCF, Федека В. (2016)
Гавриш В. - Дослідження температурних режимів у шарі з чужорідним наскрізним включенням, Шкраб Р. (2016)
Соколовський Я. - Числовий метод дослідження неізотермічного вологоперенесення у середовищах з фрактальною структурою, Левкович М. (2016)
Приймак М. - Аналітичні способи задання функцій із змінним періодом та інформаційні технології визначення їх коефіцієнтів Фур’є, Дмитроца Л., Олійник М. (2016)
Притула М. - Оптимізаційні задачі модернізації газотранспортної системи (2016)
Соколовський Я. - Математичне моделювання просторового тепломасоперенесення в анізотропних капілярно-пористих матеріалах, Герасимчук О. (2016)
Chekurin V. - Direct variational method for solving of inverse problem for thermal identification of A tunnel cavity in a long cylinder, Sinkevych O. (2016)
Клювак А. - Двоетапне сегметування зображення із складним фоном на основі методу Отсу, Пелешко Д., Маковейчук О., Ізонін І. (2016)
Різник О. - Синтез моделей схем відновлення на основі нееквідистантних структур, Повшук О. (2016)
Markiv V. I. - Analysis of remote-piloted vehicles use and control system description (2016)
Міца О. - Задача просвітлення підкладинки за допомогою тришарових оптичних структур при падінні світла під кутом, Пецко В., Гече Ф., Коцовський В. (2016)
Болюбаш Ю. - Методи опрацювання Великих даних у федеративному сховищі даних (2016)
Qin Wei - Private Banking and Wealth Management: new challenges, Levchenko V., Khudolii Y. (2016)
Герасимчук З. В. - Аналіз розвитку регіональних ринків банківських послуг в Україні, Гоманюк О. К. (2016)
Волкова В. В. - Тенденції розвитку страхового ринку в умовах нестійкого ринкового середовища (2016)
Гальків Л. І. - Статистична бібліографія наукових досліджень з проблем процесно-орієнтованого управління в Україні, Грищук Д. В. (2016)
Гришко В. В. - Управління транспортною логістикою в умовах євроінтеграції, Болдирєва Л. М. (2016)
Вахлакова В. В. - Інструменти управлінського супроводу екологізації діяльності промислового підприємства (2016)
Голобородько О. П. - Вдосконалення організації інноваційно-інвестиційної діяльності на підприємствах машинобудівної галузі України, Марченко О. В. (2016)
Харченко Ю. А. - Автоматизація процесів управління виробничою діяльністю машинобудівного підприємства (2016)
Носань Н. С. - Стратегічне управління фінансовим оздоровленням підприємства (2016)
Богуш Л. Г. - Інноваційність як механізм сталого розвитку і реформування соціального комплексу регіону (2016)
Попова Ю. М. - Маркетингові інструменти оцінювання інвестиційної привабливості регіону (2016)
Moltusov V. A. - Innovative method agricultural development of Ukraine, Batyuta M. Y. (2016)
Тимошенко О. В. - Фінансова децентралізація як напрям посилення економічної безпеки регіонів (2016)
Піньковська Г. В. - Суспільні механізми підтримки сфери культури територіальних громад (2016)
Mkheidze N. - Motivation, changes of leadership approaches in different cultures, Kakutia A. (2016)
Lomaia Ts. - Management innovations in primary healthcare (case of Tbilisi children’s policlinics), Chakhunashvili T. (2016)
Chechelashvili M. - Intercultural business relations identifiable factors, Shavishvili N. (2016)
Миронова Ю. Ю. - Проблеми організації обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві, Панасенко В. А. (2016)
Діденко С. В. - Організація служби внутрішнього аудиту на підприємстві, Горбенко Я. О. (2016)
Коба О. В. - Облік витрат на утримання і експлуатацію автотранспорту на підприємстві, Сагайдак Н. В., Туржанська К. С. (2016)
Климко О. Г. - Економіко-математичне моделювання асортименту товарів малого підприємства, Рибас В. С. (2016)
Onyshchenko V. O. - Toolset of strategic financial controlling for commercial banks (2016)
Свистун Л. А. - Перспективи використання сучасних інформаційних технологій при здійсненні фінансового планування на підприємстві (2016)
Назарова Т. Ю. - Аналітико-прикладне забезпечення оцінки фінансового потенціалу промислових підприємств на засадах синергетичного підходу (2016)
Бистряков І. К. - Інституціональний ракурс кластеризації територіальних природньо-господарських утворень на базі інноваційних хабів, Дубіщев В. П., Краус Н. М. (2016)
Козаченко Г. В. - Технологізація управлінської діяльності: зміст та призначення (2016)
Димченко О. В. - Європейські стандарти бізнес-планування як елемент комплексного розвитку житлово-комунального господарства регіону, Бережна А. Ю., Рудаченко О. О. (2016)
Редкін А. В. - Реалізація нового механізму стратегічного та проектного управління інноваційним розвитком національного господарства, Толкачов Д. М. (2016)
Безрукова Н. В. - Економічна глобалізація: аналіз основних протиріч та наслідків, Свічкарь В. А. (2016)
Komelina O. V. - Business in the system of providing of energy security of Ukraine, Samoylenko I. (2016)
Кузняк Б. Я. - Роль агроформувань у задоволенні споживчого попиту населення та забезпеченні продовольчої безпеки країни (2016)
Гавловська Н. І. - Безпекоорієнтоване середовище функціонування підприємств - суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Софієнко А. П. - Еволюція поняття "зовнішній державний борг" як індикатора фінансової безпеки (2016)
Птащенко Л. О. - Інструментарій контролінгу як важливий елемент системи фінансового менеджменту підприємства (2016)
Зось-Кіор М. В. - Матриця прогнозних значень як інструмент прийняття управлінських рішень, Бучнєв М. М., Чайкіна А. О. (2016)
Білоусова А. Ю. - Модель сигнатурного оцінювання стану та діяльності підприємства (2016)
Марченко О. В. - Вдосконалення планування інноваційно-інвестиційної діяльності на підприємствах України, Голобородько О. П. (2016)
Маховка В. М. - Фінансова стратегія в контексті побудови конкурентної стратегії підприємства в умовах сучасного ринку, Зуйков В. О., Очнєв А. О. (2016)
Миронова Ю. Ю. - Маржинальний підхід до аналізу витрат виробництва машинобудівних підприємств (2016)
Голубка М. М. - Економічна думка першого українського кооперативу "народна торгівля" та його вплив на розвиток економічної та кооперативної освіти західної України в другій половині ХІХ - початку ХХ століття (2016)
Кондіус І. С. - Еволюція кумулятивних теорій регіонального економічного розвитку (2017)
Потапюк Л. М. - Соціально-педагогічні засади розвитку системи національної кооперативної освіти на західноукраїнських землях (кінець XIX – початок XXстоліття), Потапюк І. П. (2017)
Дем’янчук М. А. - Дослідження зв’язку між макроекономічними показниками розвитку країни та податковими надходженнями, Маслій Н. Д. (2017)
Швед В. В. - Теоретические аспекты шэринговой экономики (2017)
Грицишин А. Т. - Оцінка критеріїв достатності міжнародних резервів у країнах Центральної та Східної Європи (2017)
Журавльов О. В. - Статистичне моделювання трансформації економічних систем країн Балтії, Урбан О. А. (2017)
Рачинська А. В. - Зарубіжний досвід реформування та підвищення економічної безпеки залізничного транспорту (2017)
Войтко С. В. - Дослідження динаміки обсягів інвестування в альтернативну енергетику за секторами та регіонами, Волинець К. В. (2017)
Міхель Р. В. - Сучасні методологічні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності регіонів (2017)
Олександренко І. В. - Ринкова вартість регіону як фактор забезпечення його конкурентоспроможності (2017)
Чуль О. М. - Креативний потенціал як конвергентний чинник регіонального розвитку (2017)
Шубалий О. М. - Тенденції економічного розвитку аграрної системи регіону (2017)
Terekhow E. - Begründung von organisations- und rechtsformen eines betriebes von bodenrekultivierung nach den tagebauen (2017)
Дем’яненко Т. І. - Удосконалення моделі адаптивного управління інноваційно-інвестиційним розвитком промислових підприємств (2017)
Зіць О. Є. - Система збалансованих показників як основа оцінки ефективності діяльності інфраструктурної компанії ПАТ "Укрзалізниця" (2017)
Зернюк О. В. - Теоретико-прикладні аспекти управління інвестиційною діяльністю виробничого підприємства, Василенко О. В., Мостовий О. О. (2017)
Климчук М. М. - Концептуальна модель управління енергозбереженням підприємств будівельного комплексу в умовах інвайроментального простору (2017)
Коваленко Н. М. - Розробка бізнес-стратегій підприємствами туристичної галузі з урахуванням ситуаційного підходу, Гнатко П. Ю., Вініковецький О. А. (2017)
Кривов’язюк І. В. - Капіталізації як основа динамічного розвитку підприємств, Пушкарчук І. М., Волинчук Ю. В. (2017)
Маказан Є. В. - Концепція формування лояльності споживачів в системі маркетингу машинобудівного підприємства, Головань О. О., Олійник О. М. (2017)
Полінкевич О. М. - Потенціал розвитку будівельних підприємств Волинської області (2017)
Пінчук С. С. - Фінансове планування як ключовий елемент в системі управління ефективністю діяльності підприємств залізничного транспорту (2017)
Руденко О. М. - Інноваційна діяльність підприємств радіоелектронної промисловості в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку (2017)
Сітковська А. О. - Конкурентна диференціація в аграрному підприємництві (2017)
Талах Т. А. - Особливості методики аналізу ефективності використання виробничого потенціалу підприємства (2017)
Черчик Л. М. - Система ризик-менеджменту підприємства: сутність та складові, Івашкевич І., Бегун С. (2017)
Zabedyuk M. - Еssence and featuresof evaluation of financial position of enterprise, Dorosh V. (2017)
Карлін М. І. - Управління дефіцитом бюджету України: проблеми та перспективи (2017)
Корецька Н. І. - Досвід зарубіжних країн щодо практики еквайрингового обслуговування та прогнози його розвитку (2017)
Кондрашихін А. Б. - Бюджетні механізми фінансування міського туризму (2017)
Копилова О. В. - Механізм формування архітектури сучасних трейдингових мереж фондового ринку, Пугачова Н. М. (2017)
Ткаченко Т. П. - Оцінка фінансової стійкості пат "Альфа-банк" за допомогою регресійного аналізу, Волинець Д. П. (2017)
Єлісєєва О. К. - Методи оцінки основних засобів в умовах законодавчих змін: вітчизняний та зарубіжний досвід, Яресько А. М. (2017)
Вахович І. М. - До питання формування соціальної відповідальності бізнесу в Україні, Пушкарчук І. М., Товстенюк О. В. (2017)
Семів Л. К. - Модифікація категорії "трудова діяльність" в умовах розвитку економіки знань, Гузар У. Є. (2017)
Лук’яненко Д.Г. - Рецензія на підручник "Міжнародна економіка", Поручник А.М., Столярчук Я.М. (2017)
Геник Я. В. - Трансформаційні процеси в букових пралісових екосистемах Боржави Українських Карпат (2016)
Шпарик Ю. С. - Стан лісів НПП "Гуцульщина" та їх динамікав 2003-2015 роках, Вітер Р. М., Лосюк В. П. (2016)
Олексійченко Н. О. - Вікові дерева дендропарків Українського Полісся, Подольхова М. О. (2016)
Трунов О. П. - Можливості використання рослин роду Pennisetum Richard ex Persoon в озелененні південного сходу УКРАЇНИ, Булат А. Г., Скаковський С. І. (2016)
Задорожний А. І. - Залежність щільності фітомаси стовбурів дерев ялини європейської від типів лісорослинних умов у межах Полонинського хребта Українських Карпат, Гриник Г. Г. (2016)
Шишканинець І. Ф. - Вплив проріджування на таксаційні показники природних букових молодняків Закарпаття, Мазепа В. Г. (2016)
Роговський С. В. - Методика визначення відновної вартості дерев у зелених насадженнях населених місць (2016)
Яроцький В. Ю. - Структура лісових насаджень сосни звичайної Лівобережного Лісостепу України, Пивовар Т. С., Пастернак В. П., Гармаш А. В. (2016)
Балабак О. А. - Особливості вирощування сіянців сортів і форм фундука (Corylus domestica Kosenko еt Opalko) (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського