Груба Г. І. - Концептуальні підходи до державного регулювання розвитку інтелектуального капіталу України (2014)
Чечель О. М. - Гносеологія дослідження ролі держави в регулюванні сучасних економічних відносин (2014)
Кіслов Д. В. - Інформаційний лобізм як вид державних маркетингових комунікацій (2014)
Пугач А. М. - Аналіз реалізації державних науково-технічних програм та соціального потенціалу в аграрному секторі (2014)
Вайсман Е. Я. - Формування механізму державного управління інвестиційним потенціалом територіальної соціально-економічної системи (2014)
Журавель П. А. - Роль державного апарату в процесі становлення країн "третього світу" (2014)
Олабин О. В. - Соціальна трансформація діяльності керівника в системі державного управління (2014)
Гирик М. А. - Механізми участі громадян у здійсненні державного управління та шляхи їх оптимізації: питання теорії та практики (2014)
Камінський А. І. - Законодавче та нормативно-правове регулювання розвитку регіональної інноваційної системи в контексті реалізації інноваційної політики (2014)
Ніжніков М. Л. - Принципи та функції державного регулювання аграрного сектора (2014)
Кулик О. Г. - Напрями формування системи сприяння і безпеки аграрного підприємництва в Україні (2014)
Дзюнь О. Б. - Досудове вирішення спорів між споживачами та надавачами небанківських фінансових послуг (2014)
Макаренко М. В. - Визначення головних чинників конкурентоспроможного розвитку регіону (2014)
Вініченко І. І. - Генезис історичних форм розвитку конкуренції (2014)
Гайдуцький І. П. - Транснаціональна парадигма сталого низьковуглецевого розвитку (2014)
Макогін З. Я. - Вплив піі на економічне зростання регіонів України (2014)
Абакуменко О. В. - Реалізація концепції інвестиційного омбудсмена у фінансовому секторі України (2014)
Вишневская М. К. - Адаптация кластерной концепции к проектной методологии (2014)
Григор'єва М. І. - Особливості адаптації корпоративної культури на представництвах іноземних підприємств в Україні (2014)
Чорнодід І. С. - Механізм забезпечення соціальної конкурентоспроможності в умовах становлення національної економіки (2014)
Шпак Л. О. - Передумови економічного регулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону (2014)
Могилевская О. Ю. - Формирование системы управления промышленной интегрированной бизнес-структурой (2014)
Бойчук І. В. - Використання потенціалу виставково-ярмаркової індустрії у стимулюванні розвитку підприємництва, Антонів О. М. (2014)
Олійник Г. Ю. - Формування та управління реєстром майна залізничної галузі України (2014)
Єльнікова Ю. В. - Науково-методичні засади побудови макропруденційного нагляду ринку похідних фінансових інструментів України (2014)
Сакір-Молочко Н. В. - Державне регулювання регіонального економічного співробітництва: нормативно-правовий аспект (2014)
Мельник А. Т. - Аналіз залучення фінансових ресурсів банківською системою України (2014)
Роговський С. О. - Аналіз впливу макросередовища на банківський сектор України (2014)
Макеєнко А. Г. - Теоретичні аспекти розвитку управлінських інновацій (2014)
Нараєвський С. В. - Порівняльна характеристика ефективності роботи вітрової енергетики у провідних країнах світу та Україні (2014)
Пантелеєв П. О. - Типізація, класифікація та техніко-економічні характеристики багатоквартирних будинків (2014)
Шимків С. А. - Сутність соціальних ризиків та управління ними у контексті страхування від нещасних випадків на виробництві (2014)
Сотнікова О. В. - Сучасний стан ринку праці в Україні та постіндустріальні мегатренди його якісної трансформації (2014)
Крупська В. О. - Впровадження укрпоштою нових послуг як умова гідної конкуренції на ринку послуг поштового зв'язку (2014)
Майданевич Ю. П. - Оцінки рівня ефективності функціонування організаційної структури менеджменту підприємств агросфери (2014)
Жадан О. В. - Соціально-трудові відносини як об'єкт державного регулювання (2014)
Клименко Н. Г. - Роль і місце жінки-військовослужбовця в Україні (2014)
Федчишина В. В. - Управління судово-експертною діяльністю України за доби правління гетьмана павла скоропадського (1918) (2014)
Ігнатюк І. З. - Принципи державного управління та контролю у галузі вивчення та використання надр на регіональному рівні, Маланчук Л. О. (2014)
Шаманська О. І. - Державне регулювання ринку агропродовольчої продукції (2014)
Якимчук А. Ю. - Адаптація законодавства щодо збереження біорізноманіття у контексті інтеграції України до європейського союзу (2014)
Федан Я. І. - Гуманізація навчання в контексті освітніх потреб неповносправних в Україні: державно-управлінський аспект (2014)
Панченко В. В. - Досвід державної політики фінансування сфери культури та практики залучення позабюджетних коштів на її розвиток у державах європи (2014)
Баранова Д. А. - Функції та види механізмів державного фінансового контролю (2014)
Бричук К. Г. - Теоретичні підходи до організації надання та інформаційно-правового забезпечення якості державних послуг (2014)
Черба В. М. - Основні напрями реалізації механізмів державного управління сферою культури на засадах соціального замовлення (2014)
Журавель П. А. - Сучасні засоби комунікації в системі державного управління (2014)
Содержание (2016)
Барсук Р. В. - Оптимізація програми досліджень трубчастого газового нагрівача на Пелетах, Іродов В. Ф. (2016)
Богатынский А. В. - Использование расчётного комплекса Nastran для решения контактной задачи улучшенного круглого фундамента, Тимченко Р. А., Кришко Д. А. (2016)
Бондаренко А. В. - Розробка та використання динамічних блоків для підвищення рівня автоматизації виконання у Autocad сходових клітин у планах, розрізах на рхітектурно-будівельних кресленнях, Маракуца А. М., Недодатко С. О. (2016)
Гавриленко Е. А. - Технология компьютерного проектирования функциональных поверхностей технических изделий на основе массива точек, Найдыш А. В., Холодняк Ю. В. (2016)
Гришанкова Н. А. - К вопросу преемственности обучения иностранному языку в средней Школе и вузе (2016)
Денисюк О. Р. - Способ повышения эффективности вычислительных методов в моделировании поведения корродирующих конструкций, Зеленцов Д. Г. (2016)
Довгополая А. А. - Оптимальное резервирование систем управления со скользящим резервом, Косолап А. И. (2016)
Дробот В. В. - Використання java - технологій для розробки графічних додатків, Шибко О. Н. (2016)
Ершова Н. М. - Методика экспресс-диагностики здоровья человека, Филиппов Ю. А. (2016)
Захарова Т. В. - Компьютерные технологии в процессе изучения информатики и технических дисциплин, Захаров Д. В. (2016)
Ильев И. М. - Развитие технологии продвижения сайтов , Филоненко Я. С., Филоненко М. С. (2016)
Ищенко Е. Л. - Доцільність використання графічних програм для гідравлічного розрахунку систем опалення та водопостачання, Доненко И. В., Ищенко С. С. (2016)
Климчук А. А. - Некоторые особенности управления проектами внедрения информационных технологий для автоматизации бизнес-процессов коммерческих предприятий (2016)
Коротенко Г. М. - Диверсификация компетентностей современного студента с учетом расширения спектра применений технологий big data, Коротенко Л. М., Удовик И. М., Самарец Н. Н. (2016)
Косолап А. И. - Глобальная оптимизация сложных систем (2016)
Косолап А. И. - Полуопределенная оптимизация для решения квадратичных задач с булевыми переменными, Перетятько А. С. (2016)
Кулябко В. В. - О предметной области знаний айтишников специализированных компьютерных наук строительного вуза и её развитии для отрасли (2016)
Меркулова Е. В. - Исследование метода построения сечений изображений челюстно-лицевой области для компьютерной системы планирования операций (2016)
Муляр С. С. - Разработка алгоритма построения статистической модели оптимального управления, Цыбрий Л. В. (2016)
Пономарьова О. А. - Побудова математичної моделі орієнтованого керновідбірника, Рижков І. В., Пономарьов С. М. (2016)
Прокопчук Ю. А. - Новые методы математического моделирования динамики формирования компетенций в процессе обучения, Белецкий А. С., Бразинская С. В. (2016)
Путинцева А. В. - Оптимизация элементов конструкции с помощью генетического алгоритма в существующих программных продуктах (2016)
Савенко В. О. - Застосування програм заснованих на методі скінченних елементів (мсе) для моделювання роботи системи "основа - інженерна споруда", Тімченко Р. О., Крішко Д. А. (2016)
Седлецкая Е. В. - Моделирование трубопроводов в различных графических средах, Сиваш Н. (2016)
Сипатина В. В. - Анализ существующей практики учета изменения сметной стоимости строительства, Ищенко А. С. (2016)
Соротюк Т. І. - Впроваждення системи інженерії знань в процес проектування збірних будівельних конструкцій, Теренчук С. А. (2016)
Ткач Т. А. - Учет вероятности при определении продолжительности работ календарного плана, Млодецький В. Р., Мартиш О. О. (2016)
Ткачева В. В. - Использование квазидвумерной математической модели для расчета теплового и гидравлического режимов трубчатого газового нагревателя, Иродов В. Ф. (2016)
Хоруженко І. В. - Вибір програмного комплексу для вирішення контактної задачі, Тімченко Р. О., Крішко Д. А. (2016)
Чернойван А. А. - О возможности использования тепловой метки для оценки расходов в водяной системе отопления, Иродов В.Ф. (2016)
Чорноморець Г. Я. - Стосовно питання багатокритеріального відбору у задачах синтезу з трубчастими газовими нагрівачами у будівельних конструкціях, Іродов В. Ф. (2016)
Шимановский А. О. - Конечно-элементное моделирование взаимодействия отвала бульдозера с глинистым грунтом, Абдулкадер М. Х. (2016)
Ярмоленко А. О. - Проектування та розробка програмного продукту, який дозволяє досліджувати вплив інформаційних технологій на дохідність банківських операцій, Запорожець О. В. (2016)
Про проведення III Міжнародної науково-практичної конференції "Комп'ютерні системи та інформаційні технології в освіті, науці та управлінні" (2016)
Вихідні дані (2016)
Могильний О. М. - Особливості державного регулювання зайнятості в умовах екологізації аграрного виробництва (2014)
Алейнікова О. В. - Важелі макроекономічної стабілізації в умовах нестабільності національної економіки (2014)
Миронова Л. Г. - Оцінювання впливу змін умов праці та життя на лояльність персоналу (2014)
Черничко Т. В. - Чинники формування та стабілізації кредитних відносин в Україні (2014)
Колісник О. Я. - Бюджетний дефіцит: причини, економічні ефекти та особливості управління (2014)
Коровіна О. В. - Обгрунтування управлінського рішення щодо підвищення ефективності діяльності підприємства (2014)
Бойченко Н. В. - Экономическое моделирование зависимости профессиональных рисков от условий труда (2014)
Живко З. Б. - Мониторинг экономической безопасности предприятия: основные параметры безопасности (2014)
Сабецька Т. І. - Теоретико-прикладні аспекти визначення оптимального рівня реалізації продукції в процесі формування виробничої програми підприємства (2014)
Двойних К. Є. - Етнологічна модель міжнародної економічної інтеграції: визначення ключових параметрів (2014)
Бойченко Е. Б. - Методологічні засади здійснення діагностики регіонального соціуму (2014)
Гайдуцький І. П. - Енергоконверсія як магістральний шлях сталого низьковуглецевого розвитку (2014)
Голяш І. Д. - Проблеми організації екологічного аудиту в Україні, Романів С. Р., Будник Л. А. (2014)
Вяткіна Т. Г. - Методологія розроблення стратегії управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств (2014)
Муляр Т. С. - Особливості управління витратами сільськогосподарських підприємств (2014)
Голіков І. В. - Складові системи економічної безпеки транспортної галузі України (2014)
Постніков В. С. - Соціальне партнерство як передумова ефективної взаємодії бізнесу і органів державної влади в питаннях регулювання якості життя населення (2014)
Іванова М. І. - Використання комплексу матричних методів стратегічного аналізу діяльності виробничих підприємств, Яшкіна Н. В. (2014)
Шура Н. О. - Дослідження ефективності формування економічного потенціалу гірничо-збагачувальних підприємств криворіжжя (2014)
Терьошкіна Н. Є. - Інноваційна глобалізація: специфічні риси та тенденції (2014)
Клименко О. В. - Проблеми ринків небанківських фінансових послуг в Україні і шляхи їх вирішення (2014)
Колісник З. Б. - Вплив економічних, організаційних та екологічних факторів на результати функціонування найбільших лісопромислових компаній (2014)
Рибак М. І. - Види виробничих стратегій підприємств (2014)
Волчанська Л. В. - Формування інвестиційної стратегії економічного розвитку аграрних підприємств (2014)
Стеценко В. А. - Дослідження сприйняття маркетингових інструментів споживачами в харчовій промисловості (2014)
Назарко С. О. - Освітянська міграція та її вплив на національний інтелектуальний капітал , Іноземцева А. Е. (2014)
Мусатова Т. А. - Шляхи залучення фінансових ресурсів у розвиток реального сектору економіки, Бабире О. В. (2014)
Семенюк О. В. - Методологія вивчення ефективності маркетингової діяльності, Яцишина Л. К. (2014)
Білоус І. В. - Реалізація механізмів державного регулювання у співпраці органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, міжнародних та неурядових організацій щодо попередження соціально небезпечних захворювань (2014)
Клименко Н. Г. - Адміністративні послуги у сфері захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій (2014)
Шульга Н. Д. - Модернізаційні перетворення як фактор оптимізації державної освітньої політики України (2014)
Ромін А. В. - Державне регулювання в системі управління вищими навчальними закладами: регіональний аспект (2014)
Вальдшмідт І. М. - Основні проблеми системи вищої освіти в Україні та шляхи її модернізації, Гайдей М. О. (2014)
Вайсман В. Я. - Державно-приватне партнерство як сучасний механізм розвитку підприємництва в Україні (2014)
Бережний В. О. - Напрями реформування системи публічного управління в Україні (2014)
Князь С. В. - Детермінантна та стохастична складові інвестування у сфері торговельного підприємництва, Федорчак О. Є., Богів Я. С. (2014)
Зарицька О. Л. - Зв'язок методів ціноутворення на інноваційну машинобудівну продукцію та способів оцінювання ефективності інноваційних проектів, Колещук О. Я. (2014)
Криховецький І. З. - Інноваційна політика на прикладі маркетингових досліджень підприємств туристичної галузі (2014)
Воловик Д. В. - Формирование и реализация инвестиционного потенциала предприятий Украины, Демчук Н. И. (2014)
Згурська О. М. - Інвестиційна діяльність як фактор забезпечення конкурентних переваг молокопереробних підприємств (2014)
Ханларов Джабраил Эльдар оглы - Склонность инвестиционного капитала к концентрации в рамках строительных процессов в азербайджанской республике (2014)
Гамова О. В. - Організація обліку кредитних операцій на ват "державний ощадний банк України", Козачок І. А. (2014)
Малишенко К. А. - Методичні основи оцінки інформаційної ефективності фондового ринку (2014)
Прядко В. В. - Методологічний апарат оцінки економічних потенційних можливостей суб'єкта, Томашевська А. М. (2014)
Вдовенко С. М. - Вдосконалення критеріїв визначення суб'єктів малого підприємництва в Україні, Лаптій Т. М. (2014)
Лаврентьєв М. М. - Підвищення ефективності використання бюджетних інструментів підтримки економічного розвитку регіонів (2014)
Савчук В. А. - Податкове регулювання економіки: сутність та проблеми реалізації в Україні (2014)
Єфремова Н. Ф. - Аналіз і прогнозування фінансового стану підприємств гірничо-металургійного комплексу в системі забезпечення їх стабілізації та подальшого розвитку, Чічкань О. І., Вовк С. О. (2014)
Семенова Л. Ю. - Наукові засади зайнятості населення (2014)
Куніна Д. М. - Аналіз інноваційного регіонального розвитку як середовища для інноваційної діяльності підприємств України (2014)
Домбровський В. С. - Методичні підходи до кількісної оцінки якісних економічних категорій, Синявська О. О. (2014)
Кабанець І. А. - Механізм управління створенням нововведень на машинобудівних підприємствах (2014)
Попадюк О. О. - Формування мотиваційного профілю в управлінні підприємством (2014)
Чорна Н. Ю. - Методологічні основи управління інноваційною діяльністю сучасного підприємства, Іванченко Г. В., Кочерга О. В. (2014)
Гаджиева Наджиба Габиль кызы - Кластеризация как перспективное направление развития регионов (2014)
Вагабзаде Нигяр - Методологические основы управления банковскими рисками (2014)
Сіцінський А. С. - Концептуальні засади розробки національної стратегії протидії торгівлі людьми в Україні, Буреш І. В. (2014)
Матюрін І. В. - Формування соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців (2014)
Сіцінська М. В. - Сутність парламетського контролю та особливості його здійснення за сектором безпеки і оборони України (2014)
Євсюков О. П. - Комунікативна компетентність державного службовця (2014)
Карташов Є. Г. - Напрями вдосконалення механізму державного управління природокористуванням у контексті забезпечення стійкості регіональних еколого-економічних систем (2014)
Андріяш В. І. - Механізм державного регулювання етнополітичних процесів в Україні (2014)
Узунов В. В. - Реалізація підходів до формування механізмів державного управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів (2014)
Неліпа Д. В. - Специфіка застосування комп'ютерного симуляційного моделювання в державному управлінні (2014)
Лурін І. А. - Санаторно-курортне забезпечення служби безпеки України: стан та перспективи розвитку, Ворощук Т. Я. (2014)
Узунов Ф. В. - Індикатори оцінки безпеки партнерства бізнесу з органами влади (2014)
Глуха В. В. - Методичні засади оцінки динаміки розвитку депресивних регіонів України (2014)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Обгрунтування складників комплексного механізму державного регулювання земельно-орендних відносин (2014)
Пахаренко В. - Становлення й наріжні концепти персоналістичної моделі світу (2015)
Корецька М. - Фольклор і класичний реалізм: співвідношення художніх систем (2015)
Поліщук В. - Про взаємини Михайла Старицького та Бориса Грінченка (до історії одного конфлікта) (2015)
Гураль О. - Особистісні локументи офіційного характеру Марії Старицької як джерело до вивчення її біографії (2015)
Александрова Г. - Михайло Старицький та Іван Стешенко: родинні і творчі зв'язки (2015)
Косюк Н. - Європейський підхід до стосунків між статями як ключова характеристика Агатангела Кримського (2015)
Левчик Н. - Феномен поетичної творчості Михайла Старицького (2015)
Мороз Л. - Дім і сім'я: цінності істинні та уявні (за драмами М. Старицького) (2015)
Шубравська О. - Образ благородного розбійника в драмі Михайла Старицького "Юрко Довбиш" (2015)
Школа В. - Літературні версії образу легендарного визволителя (на матеріалі творів М. Старицького та Л. Старицької-Черняхівської) (2015)
Ткаченко Т. - Акценти малої прози Михайла Старицького (2015)
Бойко Н. - Типи жіночих образів в історичних повістях Михайла Старицького (2015)
Кошова І. - Світло і темрява в повісті Михайла Старицького "Заклятий скарб" (2015)
Вертипорох О. - Проект свідомої українки в драмі Михайла Старицького "Маруся Богуславка" (2015)
Волинець Ю. - Мистецька реалізація історіософського змісту вірша Михайла Старицького "Хрещенська ніч" ("Гетьман") (2015)
Скорина Л. - Біблійний інтертекст в історичній драматургії Людмили Старицької-Черняхівської (2015)
Мірошник О. - Микола Гоголь та Михайло Старицький про Тараса Бульбу: своєрідність художньої інтрепретації одного сюжету (2015)
Марценішко В. - Просвітницька ідеологема як елемент поліфонії історичних творів Михайла Старицького і Генріка Сенкевича (2015)
Процюк Л. - Образ Кармелюка в романі Михайла Старицького "Разбойник Кармелюк" та однойменній драмі Людмили Старицької-Черняхівської (2015)
Александрова М. - Поезії Михайла Старицького та Лесі Українки "Дочка Ієфая": порівняльні аспекти (2015)
Ромащенко Л. - Доба Руїни в художній інтерпретації Михайла Старицього і сучасній українській історичній прозі (2015)
Тетеріна О. - Літературні версії образу легендарного визволителя (на матеріалі творів М.Старицького та Л.Старицької-Черняхівської) (2015)
Алиева Г. - Противопоставление божеского и человеческого начал в творчестве Ф.М.Достоевского (2015)
Коваль Н. - Шовкові переливи слова (2015)
Ярмоленко Н. - Бінарні опозиції в міфології та українському фольклорі (2015)
Бєлобородова Д. - Релікти міфологічної картини світу в баладних сюжетах про отруєння (за матеріалами текстів Черкащини) (2015)
Юрова І. - Викладання життя і творчості Михайла Старицького для студентів музичних вишів (2015)
Древаль Н. - Михайло Старицький: соціально-побутова драма з життя театральних акторів "Талан" (конспект уроку позакласного читання) (2015)
Лапко О. - Драматургія Михайла Старицького в кінематографічній інтерпретації (на матеріалі фільму Р. Синька "Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці" (2015)
Скорульська Р. - "Що на світі є святіше понад наше побратимство..." (версії окремих моментів співпраці М. Лисенка та М. Старицького) (2015)
Лонська Л. - Функціонально-стилістичні особливості фразеологізмів Михайла Старицького (2015)
Коваль Н. - По два боки від лінії фронту (2015)
Ананченко К. - Удосконалення спортивної підготовленості юних таеквондистів, Арканія Р. (2016)
Артем’єва Г. - Покращення рівня фізичного розвитку та функціональної підготовленості спортсменів у спортивних танцях на етапі спеціалізованої базової підготовки засобами степ-аеробіки, Авраменко О., Гуменюк С. (2016)
Батєєва Н. - Методика біомеханічного аналізу виконання стрибка вгору зігнувшись, Кизім П. (2016)
Богуш В. - Критерии оценки показателей быстроты движений у юношей в академической гребле, Гетманцев С., Кувалдина О., Кулаков Ю., Сокол О., Яцунский Е. (2016)
Бугайов Є. - Залежність спортивного результату від даних фізичного розвитку, морфофункціональної та спеціальної силової підготовленості важкоатлетів на етапі початкової підготовки (2016)
Герцик А. - Створення програм фізичної реабілітації/терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату (2016)
Дядечко І. - Вплив тренувальних навантажень на психофізіологічні показники гандболісток у різні фази менструального циклу (2016)
Луценко Л. - Належні норми фізичної підготовленості студентів, Шутєєв В., Сутула А., Сутула О., Дейнеко А. (2016)
Максимчук Б. - Вхідні результати формування валеологічної компетентності майбутніх учителів у процесі фізичного виховання (2016)
Мулик В. - Удосконалення системи підвищення кваліфікації тренерів в Україні (2016)
Павленко І. - Застосування засобів оздоровчого фітнесу для корекції ваги дівчат старшого шкільного віку (2016)
Перебійніс В. - Оцінка біологічного віку та "кількості здоров'я" дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу із спорту вищих досягнень, Пакулін С. (2016)
Перцухов А. - Характеристика голевых атак в играх команд высокой квалификации (2016)
Петренко І. - Умови та необхідність створення клубу спортивного волонтерства (2016)
Півень О. - Удосконалення спеціальної підготовки важкоатлетів за допомогою різних тренажерних пристроїв у підготовчому періоді на етапі попередньої базової підготовки (2016)
Ровный А. - Методика контроля и анализа изменений частоты сердечных сокращений единоборцев под воздействием физических нагрузок с использованием компьютерного приложения, Романенко В., Пятисоцкая С. (2016)
Ручка Є. - Напрямки удосконалення підготовки юних борців вільного стилю (2016)
Савчук П. - Розвиток специфічних координаційних здібностей і вестибулярної стійкості в процесі фізичної підготовки курсантів Національної академії Національної гвардії України, Шестерова Л. (2016)
Салтан Н. - Розвиток неолімпійських видів спорту на Харківщині у період існування Української РСР, Салтан О. (2016)
Солодка О. - Удосконалення техніки виконання поштовху кваліфікованих спортсменок у важкій атлетиці (2016)
Стадник С. - Маркетинговый анализ конкурентоспособности фитнес-клубов в городе Харькове, Середа Н. (2016)
Шарбель Ю. - Методические особенности физической реабилитации спортсменов с внутрисуставными повреждениями голеностопного сустава на амбулаторном этапе, Подкопай Д. (2016)
Кайдалова А. В. - Шляхи удосконалення системи нормативно-правового регулювання освітньої діяльності в Україні в умовах побудови системи якості вищої фармацевтичної освіти, Посилкіна О. В. (2016)
Голованова І. А. - Сучасні проблеми профілактики хвороб системи кровообігу на первинному рівні, Касинець С. С., Хорош М. В., Оксак Г. А. (2016)
Сафта В. Н. - Социальные аптеки и их роль в системе здравоохранения, Брумэрел М. Д., Адаужи С. Б., Булига В. Г., Бачу А. (2016)
Котвіцька А. А. - Оцінка економічної доступності антибактеріальних препаратів для лікування гострого простого бронхіту у дітей до трьох років, Коробова Є. С. (2016)
Мороз С. Г. - Дослідження сучасних тенденцій розвитку фармацевтичної галузі України, Сагайдак-Нікітюк Р В. (2016)
Zgîrcu Ye. - The importance of legislation in developing orphan drugs (2016)
Толочко В. М. - Дослідження етапів формування та складових елементів соціального пакета як елемента додаткових соціальних гарантій для спеціалістів фармації, Зарічкова М. В. (2016)
Малый В. В. - Изучение эффективности продвижения гепатотропных лекарственных средств на основе анкетирования фармацевтических работников, Муса Истанис Марвек Медхат, Жадько С. В. (2016)
Івко Т. І. - Аналіз товарного асортименту шприців iн’єкцiйних одноразового використання, Германюк Т. А. (2016)
Тихонов О. І. - Аналіз українського ринку лікарських препаратів для лікування акне легкого та середнього ступеня тяжкості, Бобро С. Г., Шпичак О. С. (2016)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Соціальна фармація в охороні здоров’я" (2016)
Правила подготовки материалов для публикации в журнале "Социальная фармация в здравоохранении" (2016)
Author Guidelines for Publications in "Social Pharmacy in Health Care” Journal (2016)
Титул, содержание (2016)
Галушка Н. Й. - Дослідження економічної природи та обліку виробничого браку на прикладі підприємств лісового комплексу, Стецюк Н. Є. (2016)
Кравченко Л. О. - Розробка бізнес-моделі інноваційно-логістичного розвитку економіки України, Назарова Л. В., Штепа О. В., Майборода Р. В. (2016)
Плахотник Е. А. - Оценка эффективности процессов активизации инновационной деятельности предприятий (2016)
Кисіль С. В. - Дослідження вокзалів з точки зору більш ефективного надання додаткових послуг для підвищення прибутковості, Тройнікова О. М. (2016)
Шкулипа Л. В. - Разработка методики формирования стандартизованной социальной отчетности для ПАО "Украинская железная дорога" (2016)
Шастун С. В. - Комплексна оцінка стану енергоефективності в Україні (2016)
Чорній В. В. - Формування активізаційного механізму управління інвестиційним забезпеченням підприємств газової промисловості (2016)
Abstract and References (2016)
Bezzubov D. O. - Administrative Doctrine of Increasing the Public Security Level in Countries of the European Community, Khomyachenko S. I. (2016)
Жмур Н. В. - Адміністративно-правове регулювання безпеки цивільної авіації, Єряшов Є. К. (2016)
Логвиненко О. І. - Питання безпеки України в контексті правового регулювання екологічної сфери (2016)
Skochko L. - Perspective of aviation as one of the elements of Ukraine’s national security of Ukraine on the way to NATO, Kozachok I. (2016)
Юринець Ю. Л. - Адміністративно-правовий статус Державного космічного агентства України: історико-правовий аспект, Свінціцька А. В. (2016)
Вицен В. - Развитие института медиации: зарубежный опыт (2016)
Довженко Є. В. - Теоретико-правова характеристика технічних норм (2016)
Макеєва О. М. - Правова культура як чинник розвитку правової системи (2016)
Тимкович І. І. - Юридична освіта як елемент правової системи України (2016)
Тимченко А. П. - Безпосередня участь працівників української міліції в боротьбі з німецькими загарбниками у 1941-1945 рр. (2016)
Nguyen Xuan Bien - Legal and organisational specifics of executive authority law-making planning abroad (the case study of the Socialist Republic of Vietnam), Nguyen Xuan Le Cuong, Pyvovar I. V. (2016)
Олійник О. В. - Принципи забезпечення інформаційної безпеки України (2016)
Пивовар Ю. І. - Принцип індивідуальної юридичної відповідальності платника податку на додану вартість: проблеми нормативної визначеності та реалізації, Казанцев А. І. (2016)
Сопілко І. М. - Тролі, боти та бот-мережі як загрози розвитку інформаційного суспільства (2016)
Толкачова І. А. - Європейський механізм захисту конституційних прав і свобод людини в контексті діяльності ОБСЄ, Полінська Д. О. (2016)
Алиев Ш. И. - Право на социальное обеспечение: содержание и особенности (2016)
Білоусов В. М. - Шлюбний договір в Україні: практичне втілення, Дмитришина В. А. (2016)
Петров Є. В. - Окремі питання ліквідації юридичних осіб (2016)
Троцюк Н. В. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності (2016)
Войцеховська І. М. - Особливості державного нагляду за перестраховою діяльністю (2016)
Горбатюк Я. В. - Аналіз повноважень органів державної влади у сфері контролю публічних закупівель (2016)
Козирєва В. П. - Проблеми судової практики при вирішенні спорів, пов’язаних із зустрічними однорідними вимогами, Гаврилішин А. П. (2016)
Хом’яченко С. І. - Нормативно-правове регулювання юридичної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки, Часова Т. О. (2016)
Юлдашев С. А. - Хозяйственный кодекс: быть ему или не быть? Ч. 1 (2016)
Яфонкін А. О. - Окремі проблеми комерційної таємниці суб’єктів господарювання у договірних відносинах в Україні, Климко В. С. (2016)
Зезюлин В. В. - Сущность и правовая природа отказа в возбуждении уголовного дела (2016)
Lantsedova Y. O. - The development of some basic principles of anti-criminal proceedings of Ukraine (2016)
Марчук М. П. - До питання протидії корупції у сфері здійснення закупівель медичних препаратів (2016)
Michalska-Warias A. - Defining and fighting organised crime in Polish substantial criminal law (2016)
Shvedova G. L. - Foreign experience of counteraction of corruption: criminological characteristics (2016)
Якимчук Р. В. - Корупційний вплив як форма протидії розслідуванню злочинів, пов’язаних з порушенням правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів (2016)
Сопілко І. М. - Проблеми правового забезпечення діяльності авіакосмічної галузі, Череватюк В. Б. (2016)
Калюжний Р. А. - Теорія держави і права в основі регулювання інформаційного суспільства, Сопілко І. М. (2016)
Ільченко Н. - Глобалізаційні процеси та тенденції розвитку оптової торгівлі (2016)
Ромат Є. - Система бренд-маркетингових комунікацій (2016)
Fayvishenko D. - The concept of brand positioning (2016)
Галько С. - Класифікація товарів як інструмент транспарентності міжнародної торгівлі, Осієвська В. (2016)
Власенко І. - Ринок молока у Вінницькій області: тенденції розвитку, Власенко Ів., Клименко В. (2016)
Притульська Н. - Захист прав споживачів харчових продуктів для спеціальних медичних цілей, Мотузка Ю. (2016)
Антюшко Д. - Імплементація положень стандарту ISO 9001:2015 для вдосконалення систем управління якістю (2016)
Yazami R. - Li-batteries: electrochemical intercalation of fluorocomplex anions into carbon nanotubes, Goncharova I. (2016)
Коломієць Т. - Методологічні засади визначення ринкової вартості товарів при товарознавчій експертизі, Черняк Л. (2016)
Михайлова Г. - Теплозахисні властивості ковдр із об’ємними наповнювачами, Форостяна Н. (2016)
Орлова Н. - Вологозатримувальна здатність заморожених томатів, Белінська С., Камєнєва Н. (2016)
Тележенко Л. - Розробка напоїв із високим фіт-фактором, Михайлова К. (2016)
Дейниченко Г. - Азотисті речовини біофортифікованих томатних овочів, Юдічева О. (2016)
Рудавська Г. - Сенсорний аналіз відновлених напоїв із цикорію методом профілю флейвору, Хахалєва І. (2016)
Радченко Л. - Органолептична оцінка пастильних виробів зі стевією та еламіном, Соколовська О., Гасанова А. (2016)
Очколяс О. - Споживні властивості вершкового масла із морськими водоростями, Тищенко Л., Лебська Т. (2016)
Сидоренко О. - Біологічна цінність білків Rapana venosa, Апач М., Буркацька Г. (2016)
Менчинська А. - Жирнокислотний склад ліпідів паст на основі ікри прісноводних риб (2016)
Кравченко М. - Вплив борошна "Здоров’я" на реологічні характеристики клейковини борошняних сумішей, Романовська О. (2016)
Гніцевич В. - Властивості м’ясних січених мас із рослинним напівфабрикатом, Чехова Н. (2016)
Дубініна А. - Моделювання складу арахісових паст підвищеної біологічної цінності, Ленерт С., Хоменко О. (2016)
Сімахіна Г. - Використання білка зеленої маси овочевих культур у харчових технологіях, Науменко Н. (2016)
Дудла І. - Гармонізація вимог до безпечності лако-фарбових матеріалів в Україні та ЄС (2016)
Chykyn N. - The sorption of ions heavy metals by technical lignins, Sevastyanova O., Pasalskiy B. (2016)
Сєногонова Г. - Мікробіологічна безпечність батончиків висівкових (2016)
Відомості про авторів (2016)
До читачів (2013)
Відповідальність інтелектуалів: політичний словник (2013)
Єрмоленко А. - Принцип об’єктивності і прагматично-діалогічна когерентність політичних тверджень (2013)
Ґенар Ф. - Філософія та політика у політичній філософії Венсана Декомба (2013)
Пролеєв С. - Гетерогенність політичного дискурсу: три основні формації (2013)
Лара де Ф. - Корнеліус Касторіадис і Венсан Декомб: два концепти політичної модерності (2013)
Бистрицький Є. - Ідентичність, спільнота і політичне судження (2013)
Тибо П. - Здивування європейців (2013)
Попович М. - Теорія значення: "бути" чи "мати" (2013)
Декомб В. - Як порушувати проблеми колективної ідентичності? (2013)
Баумейстер А. - Онтологія і принцип суб’єктивності: спроба контрінтерпретації Гайдеґерової філософії (2013)
Каплан І. - Ще один шанс для феноменології релігії (2013)
Морозова Д. - "Європейський словник філософій": семінар-презентація 3-го тому (2013)
Abstracts (2013)
Білоцерківець В. В. - Активізація механізмів саморегулювання розвитку авангардної економіки (2012)
Борусевич Х. Ю. - Поняття інституційного середовища при інституційній організації економіки (2012)
Дощин С. В. - Динаміка зростання та структурні зрушення в українській економіці за роки незалежності (2012)
Ostoj Izabela - Institutional Order of the Labour Market as a Subject of Economic Research (2012)
Стахова Н. П. - Теоретичні засади дослідження оборотного капіталу (2012)
Новик В. С. - Світовий досвід організації міжнародного авіаційного транспортного сполучення (2012)
Дронь В. С. - Виробниче споживання та взаємозалежність видів економічної діяльності Чернівецької області, Дронь Є. В. (2012)
Стеченко Д. М. - Відтворення соціально-економічного розвитку регіонів на основі кластероутворення (2012)
Кифяк В. І. - Покращення інвестиційного клімату як необхідна складова інституційного механізму розвитку аграрних підприємств (2012)
Кіндзерський В. В. - Особливості державного регулювання аграрного сектора національної економіки (2012)
Лопатинська А. Ю. - Специфіка стратегічного планування в аграрному секторі національної економіки (2012)
Ткачук В. А. - Ресурсний дефіцит розвитку людського потенціалу сільських територій України (2012)
Бобирєв Д. Б. - Вплив інноваційної активності підприємства на його конкурентоспроможність, Буряк К. М. (2012)
Вдовічен А. А. - Диспропорційність природи прямих іноземних інвестицій в рамках інтеграційних процесів глобалізованої економіки (2012)
Величко Н. М. - Групи стратегічних рішень в системі управління інноваційною діяльністю підприємства (2012)
Гречаник Б. В. - Бізнес-інкубатор як інноваційна форма підтримки малого підприємництва, Бережницька У. Б., Бойчук Р. М. (2012)
Мартинюк І. В. - Характеристика умов потоковості інноваційних процесів підприємства (2012)
Олексюк В. М. - Інноваційний розвиток як складова економічної безпеки держави (2012)
Петращук М. М. - Потенціал корпоративних цінних паперів у забезпеченні інноваційного розвитку України (2012)
Стирська О. І. - Державне інвестиційне кредитування фізичних осіб (2012)
Чичун В. А. - Значення інформаційного забезпечення в інноваційній діяльності підприємства (2012)
Бойко Н. І. - Проблеми сучасного розвитку підприємств та способи підвищення їх конкурентоспроможності (2012)
Грицюк Е. О. - Проблеми відшкодування робочої сили у підприємствах торгівлі (2012)
Левицький В. В. - Вплив результатів фінансової діяльності на соціально-економічну стійкість підприємства (2012)
Макарова Г. С. - Оцінка ступеня взаємозв’язку між субпотенціалами економічного потенціалу підприємств будівельної галузі України (2012)
Спориш О. А. - Роль сервісного обслуговування в торгівельній діяльності, Іржавська Л. В. (2012)
Харинович-Яворська Д. О. - Оцінка кредитоспроможності торговельних підприємств та аналіз факторів впливу на неї (2012)
Баєв В. В. - Концептуальні засади менеджменту якості в сфері туризму (2012)
Власова Т. Р. - Інституційне середовище міжнародного туризму в Україні: сучасний стан та шляхи покращення, Циганчук О. В. (2012)
Голубовська О. І. - Сільський туризм як одна із складових відродження українського села (2012)
Кифяк В. Ф. - Методологічні засади розрахунку чисельності туристів та обсягу наданих їм послуг (2012)
Петрук Т. М. - Транспортні послуги у туризмі: комп’ютерні системи бронювання (2012)
Верстяк О. М. - Основні принципи та напрямки покращення фінансового менеджменту суб’єкта господарювання (2012)
Кучер Д. Б. - Автоматизовані системи управління як інструмент підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств готельного господарства, Замятіна Н. В. (2012)
Лойко Р. Р. - Підходи до організації і управління довгостроковими віртуальними підприємствами (2012)
Микитюк М. В. - Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства (2012)
Чичун В. А. - Реінжиніринг як сучасний засіб перепроектування бізнесу, Микитюк М. В. (2012)
Вівчар О. І. - Моделювання логістичних стратегій як визначальний фактор успішного розвитку ремонтно-будівельних підприємств, Зяйлик М. Ф. (2012)
Гладій Г. М. - Модель оцінки стратегії запуску нового продукту, Гладій Х. Г. (2012)
Гуржій Н. М. - Маркетингові компетенції в стратегічному управлінні маркетингом (2012)
Лошенюк І. Р. - Інноваційні рішення підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств (2012)
Нікульча В. А. - Організація процесу стимулювання продажів торговельними підприємствами (2012)
Полєжаєва І. О. - Моделювання процесу формування маркетингового каналу розповсюдження продукції підприємства (2012)
Чаплінський Ю. Б. - Інформаційне забезпечення маркетингу взаємовідносин, Чаплінська А. А. (2012)
Безштанько Д. В. - Операційний ризик в банківському секторі України (2012)
Більцан А. О. - Теоретичні засади та особливості функціонування вітчизняного фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (2012)
Блакита Г. В. - Механізм дії та проблеми відшкодування ПДВ, Дзюба О. М. (2012)
Гогіна О. М. - Концептуальні засади та необхідність розвитку державного податкового менеджменту в Україні (2012)
Жебчук Л. Л. - Податок з доходів фізичних осіб: зарубіжний досвід та вітчизняна практика (2012)
Романенко М. О. - Кредитні спілки як один із методів зниження ризиків діяльності персоналу підприємств (2012)
Романчук А. Л. - Організаційні питання впровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах (2012)
Смолінська А. В. - Проблеми управління фінансовими ресурсами підприємницьких структур, Смолінський В. В. (2012)
Багрій К. Л. - Основні концепції аудиту експортно-імпортних операцій суб’єкта господарювання (2012)
Маначинська Ю. А. - Вплив методів обліку витрат та калькулювання собівартості готельних послуг на фінансовий результат (2012)
Панченко І. А. - Облікове забезпечення ризик-орієнтованого управління прибутком (2012)
Пірог Ю. В. - Основні напрями організації внутрішньогосподарського аналізу на підприємстві (2012)
Простебі Л. І. - Основні підходи щодо мінімізації негативного впливу глобальних економічних процесів на економіку України (2012)
Кшевецький О. С. - Сучасні тенденції розвитку споживчих властивостей персональних комп’ютерів на вітчизняному ринку, Шкабара Т. Л., Чернов В. М. (2012)
Федоров А. О. - Оптимізація макрокомпонентів продовольчих товарів при харчуванні, Федорова В. О. (2012)
Шкабара Т. Л. - Процеси якісного забезпечення ковбасної продукції в умовах вітчизняного ринку (2012)
Брижань І. А. - Екологічні проблеми розвитку промислового виробництва України (2012)
Кшевецький О. С. - Комп’ютерні засоби в навчальному експерименті з фізики, Литвинов Ю. В. (2012)
До читачів (2013)
Філософський факультет (2013)
Губерський Л. - Філософія і освіта: зустріч перспектив (2013)
Конверський А. - "Модель філософа" в освітній традиції Київського університету (2013)
Баумейстер А. - Онтологія як філософська дисципліна: український контекст (2013)
Богачов А. - Герменевтичний підхід у філософії (2013)
Кебуладзе В. - Феноменологія і герменевтика у структурі філософської і гуманітарної освіти (2013)
Бойченко М. - Соціальна філософія як загальна соціальна теорія та навчальна дисципліна (2013)
Лактіонова А. - Філософська антропологія і філософія культури: перспектива сучасної практичної філософії як філософії дії (2013)
Прокопов Д. - Історія філософії і проблеми визначення історико-філософського дискурсу (2013)
Руденко С. - Історія української філософії: недескриптивна методологія дослідження (2013)
Щербина О. - Філософія логіки, філософська логіка, арґументація (2013)
Білоус Т. - Філософія науки у системі сучасної освіти: філософія конкретних наук та філософія експерименту (2013)
Павлова О. - Актуальність естетичного (2013)
Abstracts (2013)
Вимоги до авторів (2013)
До читачів (2013)
Вступ (2013)
Попович М. - Пам'ять має бути пам'яттю серця (2013)
Пролеєв С. - Місця пам’яті та безпам’ятство в культурі (2013)
Білий О. - Символічні топоси і боротьба за історію (2013)
Бондаревська І. - Історична пам’ять і забування (2013)
Богачов А. - Колективна пам’ять і культурна ідентичність (2013)
Кебуладзе В. - Пам’ять і забуття (2013)
Сарапін О. - Роздуми про теперішній стан вітчизняного релігієзнавства: чи варто уникати полярних методологічних стратегій? (2013)
Сайтарли І. - Суперечності соціальної культури: минуле та сучасність (2013)
Грабовський С. - Науково-технічний прогрес на полігоні фантастики радянського часу (2013)
Райхерт К. - Реконструкція критики проекту загальної теорії систем Л. фон Берталанфі з боку Ч. В. Мориса (2013)
Шуваєв І. - Незадоволеність чоловічістю (від XVIII сторіччя по сьогодні) (2013)
Гардашук Т. - Чи поширюється етика на екологію? (2013)
Гомілко О. - XXIII Світовий філософський конгрес (2013)
Abstracts (2013)
Покажчик статей, надрукованих у часопису "Філософська думка" 2013 року (2013)
Вимоги до авторів (2013)
До читачів (2014)
Інтеліґенція / інтелектуали: українська ситуація (2014)
Лой А. - Зникаюча інтеліґенція у трансформаціях сьогодення (2014)
Пасько І. - До питання про специфіку російської ментальності (2014)
Пасько Я. - Пострадянська інтеліґенція: ціннісна марґіналізація чи інтеріоризація європейського культурно-історичного спадку? (2014)
Білокобильський О. - Самоідентифікація української інтеліґенції в процесах демократичного розвитку. Круглий стіл (Донецьк), Білецький В., Тищенко М. (2014)
Лисий І. - Інтелектуали у сучасному світі: український контекст. Круглий стіл (Київ), Головаха Є., Єрмоленко А., Сікора І., Шашкова Л., Гардашук Т., Гамкало М. (2014)
Мірошниченко Д. - Класова ідентичність інтелектуала (2014)
Богачов А. - Як відповісти на головне питання інтеліґенції? (2014)
Бойченко М. - Соціальне та етичне самоконструювання інтелектуалів (2014)
Кебуладзе В. - Інтелектуали contra інтеліґенція (2014)
Солодка О. - Семіологічні альтернативи аналізу дискурсу. Дискурс як вторинна семіологічна система (2014)
Пустовіт О. - Математика сміху (2014)
Рішення учасників круглого столу "Самоідентифікація української інтеліґенції в процесах демократичного розвитку" (Донецьк) (2014)
Abstracts (2014)
Вимоги до авторів (2014)
До читачів (2016)
Переднє слово (2016)
Ахутін А. - Аристотель і аристотелізм: 2400 років по тому, Баумейстер А., Білий О., Васильченко А., Гомілко О., Жулай В., Звіядковський В., Козловський В., Попович М., Пролеєв С. (2016)
Навроцький В. - "Топіка" Аристотеля і практичний поворот у сучасній логіці (2016)
Панич О. - Аристотелева "усія": між субстанцією, сутністю і неперекладністю (2016)
Симчич М. - Схоластичний аристотелізм у Києво-Могилянській академії (XVII—XVIIІ ст.) (2016)
Ткаченко Р. - Бог і необхідність: концепція необхідного у Аристотеля та Ансельма Кентерберійського (2016)
Васильченко А. - Еквівокативність буття і модальна метаонтологія (2016)
Козловський В. - Підсумкова дискусія, Омельянчик В., Панич О., Пролеєв С., Терлецький В., Хома О. (2016)
Єрмоленко А. - Відродження філософської культури зі світу перекладу (2016)
Култаєва М. - Демократія і філософія: політичний заповіт К. Ясперса і виклики (2016)
Ясперс К. - Фраґменти з твору "Мала школа філософського мислення" (2016)
Волковський В. - Сакральне і профанне: що сховане за сотнями релігій? (2016)
Дахній А. - Проблематика Iншого у творах Юрґена Габермаса: поняттєво-перекладний аспект, Кебуладзе В. (2016)
Інформація про 20 симпозіум міжнародного товариства товарознавців і технологів IGWT (2016)
Ткаченко Т. - Міський і сільський туризм: формування і розвиток, Гладкий О. (2016)
Власенко І. - Стан виробництва і споживання м’яса в Україні, Власенко В., Лояніч Г. (2016)
Демченко В. - Експортно-імпортний потенціал зольних мікросфер в Україні (2016)
Stoikova T. - Problems and opportunities for safety and quality of goods (2016)
Кордзая Н. - Державне регулювання продовольчої безпеки, Єгоров Б. (2016)
Шаповал С. - Дослідження структурно-механічних властивостей пружно-в’язких тіл методом осьової деформації (2016)
Осауленко К. - Кремнійорганічні покриття для захисту паперу (2016)
Мережко Н. - Фізико-технічні властивості просочених кремнійорганічними сполуками пористих нерудних матеріалів, Золотарьова О. (2016)
Притульська Н. - Критерії розробки харчових продуктів геродієтичного призначення, Антюшко Д. (2016)
Белінська С. - Біологічна цінність білка капусти броколі, Левицька С. (2016)
Сичевський М. - Тест-система для ідентифікації сої лінії GTS 40-3-2, Жукова Я., Вакуленко М. (2016)
Лебська Т. - Профіль флейвору вершкового масла з морськими водоростями, Очколяс О. (2016)
Апач М. - Морфометричні показники ідентифікації Rapana venosa, Сидоренко О., Буркацька Г. (2016)
Боліла Н. - Біологічна цінність білка акули катран (2016)
Кравченко М. - Технологія пісочного печива зі шротами олійних культур, Ткаченко Л., Михайлик В. (2016)
Гніцевич В. - Технологія та біологічна цінність молочно-білкових копреципітатів, Юдіна Т., Дейниченко Л. (2016)
Федорова Д. - Кінетика процесу сушіння та якість рибних напівфабрикатів, Романенко Р. (2016)
Криворучко М. - Реологічні властивості пшеничного тіста з кокосовою клітковиною, Форостяна Н. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Баган М. - Заперечні предикативи як особливий різновид лексико-граматичних засобів вираження заперечення (2014)
Герасименко И. - Средства объективизации цвета сквозь призму современной лингвистики как науки гуманитарного цикла (2014)
Завальнюк І. - Інфраструктурні компоненти речення як засіб експресивізації мови українських регіональних газет (2014)
Кравцова Ю. - Актуальные проблемы и перспективы развития лингвометафорологии (2014)
Лукаш Г. - "Про Петренків начистоту": відантропонімні конотоніми на позначення пересічного українця (2014)
Слободинська Т. - Чотирирівнева модель поняття "повний зміст висловлення" (2014)
Вітрук Н. - Формально-синтаксичні вияви односкладних речень апеляції в сучасній українській мові (2014)
Завгородня Т. - Локативна ситуація в семантико-синтаксичній структурі речення та способи її вираження (2014)
Мартинова Л. - Структура словотвірної парадигми лексико-семантичної групи "культурологічні концепти" (2014)
Масицька Т. - Субстанційні семантико-синтаксичні реченнєві залежності (2014)
Мельник І. - Відад’єктивні дієслівні аналітичні синтаксичні транспозити в семантично елементарних простих реченнєвих побудовах (2014)
Muravska S. - Verb Semantic and its Grammatical Categories in Radiotelephony Communication (2014)
Прокопенко А. - Синтаксична будова англомовної журнальної реклами косметики для жінок, Рева Н.. (2014)
Шиць А. - Граматичний статус нечленованих синтаксичних одиниць в українській мові (2014)
Юшак В. - Словотвірні елементи перехідного типу як засоби номінації комп’ютерних програм (2014)
Білінська Р. - Географічні терміни в мікротопонімах Шаргородського району Вінницької області (2014)
Боровська О. - Німецька морфологічна термінологія: терміни на позначення партиципіальних форм (2014)
Вишивана Н. - Семантико-стилістичні особливості номінативних композитів у німецькій мові (2014)
Гаврилюк Ю. - Політична метафора у вітчизняних лінгвістичних студіях (2014)
Грицевич Ю. - Особливості консонантизму підляських говірок у фольклорних записах І. Ігнатюка (2014)
Громик Ю. - Комбінаторні звукові зміни в поліській говірці села Липне: асиміляція, дисиміляція (2014)
Діброва О. - Топоніми як об’єкт метафоричних інтерпретацій у поезіях Бориса Олійника (2014)
Дубінська О. - Функціональний аспект термінологічної лексики (на матеріалі технічних текстів) (2014)
Дудник О. - Фауноніми в текстах Михайла Коцюбинського: класифікація, смислове навантаження, частотність уживання (2014)
Іваницька Н. - Семантичний обсяг іменникової словоназви предметного денотата (2014)
Ігнатенко Д. - Варіювання назв меблів та хатнього начиння в українських говірках півночі Молдови (2014)
Клименко О. - Семантичні афроамериканізми в сучасній англійській мові (2014)
Коновалова О. - Модусна мотивація англійських ентомонімів (2014)
Конопляник Л. - Основні способи творення англійської науково-технічної термінології (на прикладі фізичних термінів) (2014)
Мельничук Н. - Емотивність та експресивність як основні компоненти конотації ад’єктивів англійської мови (2014)
Павлюк В. - Лінгвістичний статус прізвиська та його місце в антропонімії (2014)
Редько Є. - Словотвірне контамінування у називанні осіб в українських арготичних системах (2014)
Романова О. - Мовний статус аналітичних термінів (2014)
Романюк В. - Класифікування соматичної лексики за семантичними показниками (2014)
Стецик Х. - Лексичні діалектизми в художній мові М. Яцкова (2014)
Ткачик О. - Номінативні процеси в англомовному політичному дискурсі (словоскладання, афіксація) (2014)
Харченко І. - Особливості функціонування англіцизмів у сучасній українській термінології (2014)
Хвіщук О. - Прізвища жителів м. Нововолинська, що вказують на походження або місце проживання основоположника роду (2014)
Худик К. - Казковий ономастикон у семантичному просторі англійської народної казки (2014)
Чорноус О. - Загальна характеристика чоловічого іменника м. Кіровограда в ХХ столітті (2014)
Щепка О. - Загальний сленг у заголовках сучасної української преси (2014)
Вербицька Н. - Конфігурації учасників комунікації при перемиканні комунікативного коду (2014)
Врублевська Т. - Поняття "концепт" у лінгвокогнітивних дослідженнях: етимологія, основні підходи до визначення (2014)
Гороф’янюк І. - Вербалізація концепту ГОЛОД у діалектних автобіографічних текстах (2014)
Гуцол А. - Когнітивна карта матримоніального конфліктного художнього дискурсу (2014)
Деренчук Н. - Деякі аспекти реалізації мовної особистості сучасного українського політика (на матеріалі мовлення Олега Тягнибока) (2014)
Корчова О. - Соціономія в системі мовної комунікації (2014)
Лесик І. - Оцінність та емоційність як інтерпретативний потенціал іронії (2014)
Овсієнко Л. - Оцінка як комплімент і похвала в німецькомовному діалогічному дискурсі (2014)
Прокойченко А. - Спільні та диференційні ознаки категорій емотивності, експресивності та оцінності (2014)
Rybalko M. - The concept of flights safety through American newspaper discourse (2014)
Струк І. - Фатична комунікація в драматичному тексті(на матеріалі творів буковинських письменників) (2014)
Ткачівська М. - Мова гніву або вербальне опоганення (2014)
Гармаш Е. - Флирт как составная часть любовного дискурса (2014)
Гірняк С. - Тексти творів Уляни Кравченко як репрезентанти мовних особливостей Східної Галичини (2014)
Гладьо С. - Англомовний текст малої прозової форми:структурно-семантична та лангвокогнітивна інтерпретація (2014)
Данилюк С. - Вираження особистості науковців у електронних текстах персональних веб-сайтів (2014)
Жаровська О. - Функціональний потенціал питальних речень у мас-медійному дискурсі (2014)
Каламбет Я. - Прецедентні оніми артурівського дискурсу в процесах вторинної номінації (2014)
Ковалевська Т. - Смислотвірний потенціал характерологічної функції параграфемних засобів сучасного англомовного художнього тексту (2014)
Ковтун О. - Професійний дискурс "радіообмін цивільної авіації": функціональний і лінгвістичний аспекти (2014)
Козак С. - Фреймові структури на позначення зовнішності людини в літературно-художньому дискурсі (2014)
Козубська І. - Співвідношення стилю і жанру (2014)
Криштанович О. - Ментальні витоки мовного образу автора у творчості Юрія Федьковича (2014)
Матковська Г. - Композиційно-мовленнєві форми фіксації внутрішнього мовлення в художніх творах В. Вульф (2014)
Медвідь О. - Семантична надмірність в англійськомовному розмовному дискурсі (на матеріалі п’єси Оскара Уайльда "A woman of no importace"), Мащенко К. (2014)
Мелешкевич Л. - Змістова цілісність біографічного тексту енциклопедичної статті (2014)
Нарольська А. - Імпліцитна іронія як засіб передачі світосприйняття в англійські художній літературі ХХ ст. (на матеріалі роману "Театр" С. Моема) (2014)
Нелюба А. - Лайка "Зачарованої Десни" Олександра Довженка (2014)
Печко Н. - Дискурсні моделі непорозуміння (2014)
П’єцух О. - Незмінність метафоричних репрезентацій в англомовному електронному політичному дискурсі "Вибори 2010-2012 рр. в Україні" (2014)
Писаренко К. - Вербалізація жіночих образів у художній площині твору Р. Іваничука "Хресна проща" (2014)
Тесля В. - Емотивні вигуки в сучасній німецькій мові як засіб вираження емоцій і почуттів людини (2014)
Тищенко Т. - Просодичне оформлення чоловічих позитивних оцінних висловлень у сучасному англійському діалогічному мовленні (2014)
Филатенко И. - Простое vs сложное речевое событие в массмедийном политическом дискурсе Украины (2014)
Черняк О. - Корекція поведінки адресата та спонукання до дії як регулятивні стратегії осуду в англомовному художньому дискурсі (2014)
Човганюк М. - Ток-шоу як сучасна дискурсивна практика (2014)
Chugu S. - Temporal Dimension of the Literary Text (2014)
Шутак Л. - Особливості творення та використання вторинних назв у комунікативних ситуаціях медичного дискурсу (2014)
Ямчинська Т. - Білінгвізм у романі Ани Кастілло "Звільни мою любов із пелюсток" (2014)
Ярема О. - Тематичні преференції вживання алюзій британськими письменниками 20 століття (2014)
Базова В. - Переклад як об’єкт етнописихолінгвістики (2014)
Демиденко О. - Емотивність національно-культурних символів (2014)
Іваницька Н. - Нерівнорядність лексико-семантичної стратифікації дієслівних систем української та англійської мов (2014)
Каіка Н. - Російсько-французькі графемічні фразеологічні еквіваленти (2014)
Калужська Л. - Переклад метафоричних одиниць - носіїв негативної оцінки в політичному дискурсі (2014)
Кувшинова Н. - Характеристика лексичного фонду німецької мови та спільність його з англійською, українською та російською мовами (2014)
Олійник Т. - Лінгкокультурні особливості просторових інтерпретацій в англо-українському перекладі (2014)
Романюк С. - Модель формування мовної особистості перекладача як міждисциплінарна категорія (2014)
Румянцева О. - Порівняльний аналіз англійських та українськихбіржових жаргонізмів (2014)
Сафьян Ю - Ассоциативные признаки концепта "CHARM / ЧАРІВНІСТЬ" в английской и украинской лингвокультурах (2014)
Хижняк О. - Форми організації самостійної роботи студентів на заняттях із практичного курсу іноземної мови (2014)
Содержание (2016)
Ibragimova M. B. - Uolt Uitmenning "Hovlimda binafshalar ochilganda” poemasida o’lim va abadiyat talqini, Iskandarova Sh. U. (2016)
Ibragimova M. B. - O’zbek adabiyoti namunalarining angliyalik olimlar tomonidan o’rganilishi (2016)
Majidova Z. M. - E. Heminguey ijodida zamon qarama-qarshiliklarining tasvirlanishi (2016)
Majidova Z. M. - Psixologik muhitni ifodolovchi leytmotivlarning "Alvido, qurol!” asari tarjimasida qayta yaratilishi (2016)
Сабадаш Ю. О. - Еволюція лінгвокультурного макроконцепту faith in god у дискурсі англомовних версій Біблії (2016)
Пшинка Г. В. - Роль наукової спадщини Ф. Р. Дунаєвського в розвитку менеджменту в Україні (2016)
Полвонов А. С. - Исследование теплостойкости полиуретановых адгезивов используемые для восстановления неподвижных соединений, Тоиров И. Ж., Абдусаттаров Н. А. (2016)
Бакинова Т. Д. - Коммуникации в организации, Кускеева О. О., Эльдяева Д. Н. (2016)
Баннаев Н. Т. - Посредничество в регулировании международных торговых отношений, Султанов У. Ю. (2016)
Боковець В. В. - Корпоративне управління на молокопереробних підприємствах (2016)
Гезалян І. А. - Аналіз зовнішньоекономічних зв’язків Одеського регіону з ЄС (2016)
Голубка М. М. - Финансово-экономическое и кооперативное образование на Западноукраинских землях (вторая половина XIX–начало ХХ в): теория, история, экономика, кооперация (2016)
Кружкова И. И. - Принципы бухгалтерского финансового учета в Республике Ирак, Аль-Обайди А. Х. Д. (2016)
Ohanesian A. S. - Features of legal regulation of international maritime container shipping (2016)
Оспанова С. М. - Теоретические аспекты поведения потребителей в сети Интернет (2016)
Оспанова С. М. - Развитие электронной торговли в Казахстане (2016)
Осадча Г. Г. - Податкова система — сьогодення і минуле, Погрібна О. С. (2016)
Слободян Н. Г. - Аналіз фінансової звітності: управлінський аспект, Безверха М. В., Пушкарьова М. В. (2016)
Сосова Т. К. - Застосування програмно-цільових підходів у сфері інноваційної діяльності в Україні (2016)
Чистякова М. С. - Роль высшего профессионального образования в формировании качественного человеческого капитала (2016)
Шелудько В. І. - Корпоративна соціальна відповідальність необхідний чинник формування корпоративної стратегії (2016)
Сизов А. І. - Механізм організації та проведення внутрішнього аудиту в Україні, Шрамко О. В., Паскевич В. Л. (2016)
Штанько А. К. - Оцінка останніх нововведень в системі електронного адміністрування ПДВ, Урусова З. П. (2016)
Худойкина Т. В. - Семейная медиация как альтернативный способ разрешения споров, Агапова А. Ю. (2016)
Бакиев К. - О роли и значении воспитания гармонично развитого поколения в Узбекистане, Ташбаева Г. Ю. (2016)
Боқиев К. Т. - Ўзбекистон Республикасида суд-ҳуқуқ ислоҳотлари — инсон омили, Муҳиддинова Ҳ., Тўхлиев Ғ. А. (2016)
Кузьмина Е. А. - Политические коммуникации в современном обществе, Бойко А. А. (2016)
Худойкина Т. В. - Применение медиации как способа разрешения юридического конфликта в гражданском процессе, Дмитриева В. В. (2016)
Раімов Р. І. - Адміністративно-правове регулювання надзвичайного режиму роботи банківської системи. Принципи (2016)
Худойкина Т. В. - Роль юридической клиники в подготовке будущего юриста, Рязанов А. А. (2016)
Худойкина Т. В. - Третейское разбирательство: новые правила и новые возможности, Толстякова Л. М. (2016)
Брыжинская Г. В. - Техника ведения переговоров, Фошин В. В. (2016)
Худойкина Т. В. - Претензионный порядок как досудебный способ урегулирования юридического конфликта, Кораева А. С. (2016)
Андрущенко В. - Доповідь з нагоди презентації Проекту "Проблеми підготовки нового вчителя для об’єднаної Європи ХХІ століття (Педагогічна Конституція Європи)" (2013)
Кремень В. - Що робить державу успішною в пору глобалізації? (Промова на зібранні представників Дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні. 11 березня 2013 р.) (2013)
Обговорюємо проекти закону України "Про вищу освіту" (2013)
Коцан І. - Професійна підготовка сучасного учителя: проблеми і орієнтири (2013)
Василюк А. - Наукові підходи до аналізу освітніх реформ (2013)
Семенюк Н. - Нормативно-правове забезпечення розв’язання суперечностей безперервної освіти (2013)
Куліненко Л. - Освіта як чинник формування громадянських якостей особистості (2013)
Скиртач В. - Проблема суб’єкта вищої освіти в контексті дисциплінарної влади (роздуми,навіяні М. Фуко), Періг О. (2013)
Шугалій Н. - Ґенеза та сучасні тенденції розвитку (2013)
Морозов В. - Упровадження новітніх інформаційних технологій у сучасний педагогічний дискурс (2013)
Олексенко Р. - Підготовка і перепідготовка кадрів у системі економічної освіти (2013)
Петько Л. - Впровадження української національної ідеї в процес іншомовної освіти майбутніх педагогів (2013)
Лук'янченко О. - Краєзнавство як засіб актуалізації навчальних компетентностей студентів на заняттях з етнографії (2013)
Кузьмінський Є. - Освітні аспекти формування єдиного біоенергетичного простору України , Щурська К. (2013)
Шаповал В. - Підготовка фахівців у науковій та освітній галузях державного управління як чинник державотворення (2013)
Поляк О. - Вища освіта ХХІ століття: між науковим плануванням і маркетингом освітніх послуг (2013)
Калашнікова С. - Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів: діяльність європейської платформи модернізації вищої освіти (2013)
Гаращук О. - Вдосконалення парадигми розвитку вищої освіти в контексті розбудови інноваційної економіки, Куценко В., Содоль І. (2013)
Майборода В. - Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (2001–2012 рр.), Лесик В. (2013)
Кравчук В. - Використання мистецтвознавчої періодики у навчанні студентів творчих ВНЗ (2013)
Волинка Г. - "Велич духовності". Рецензія на наукове видання "Філософія: Історія. Людина. Освіта" академіка НАН України Л. Губерського, академіка НАПН України В. Кременя та доктора філософських наук, професора В. Ільїна (2013)
Бойченко М. - Рецензія на монографію В. Андрущенка "Світанок Європи: Проблема формування нового вчителя для об’єднаної Європи ХХІ століття". – К. : Знання України, 2011. – 1099 с (2013)
До уваги авторів (2013)
Реферативний обзор статей номера (2013)
До читачів (2015)
Актуальність Канта (2015)
Мінаков М. - Круглий стіл Кантівського товариства "Чи можлива історія філософії на засадах трансценденталізму? Пам’яті Рьода", Терлецький В., Хома О., Кебуладзе В. (2015)
Кебуладзе В. - Користь краси й автономія розуму (2015)
Козловський В. - Чи можлива антропологія як трансцендентальна доктрина: Кантові візії (2015)
Федорченко Ю. - Структура доказу трансцендентальної дедукції категорій (2015)
Циба В. - Кантове поняття правила і проблема мови (2015)
Терлецький В. - Український погляд на Кантову антропологію (2015)
Лой А. - Про актуальність концепту "запізнілої нації" (2015)
Култаєва М. - Мимовільні роздуми на вільну тему, або Дещо про користь і шкідливість філософів, вчителів, політиків та перекладачів для життя (2015)
Слотердайк П. - Ти мусиш змінити своє життя (уривки з твору) (переклад з німецької М. Култаєвої) (2015)
Інтерв’ю Петера Слотердайка з головним редактором німецького філософського часопису "Philosophie Maga­zin" Вольфрамом Айленберґером (переклад з німецької М. Култаєвої) (2015)
Малахов В. - Київ Олександра Довженка (2015)
Abstracts (2015)
Білоцерківець В. В. - Авангардна економіка майбутнього: перспективи для України (2012)
Васильківська Т. В. - Аналіз переваг та недоліків використання аутсорсингу (2012)
Власова Т. Р. - Соціальний капітал як фактор економічного розвитку (2012)
Гуменюк А. М. - Еволюція теоретичних положень економічної безпеки в умовах трансформацій (2012)
Дяченко Л. А. - До питання про роль людського розвитку та розвитку людського потенціалу в системі національного багатства (2012)
Зибарева О. В. - Девіантна соціалізація в Україні в рейтингових оцінках (2012)
Клевчік Л. Л. - Розвиток інформаційного ринку як категорії економіки знань (2012)
Вдовічен А. А. - Диспропорційний вплив прямих іноземних інвестицій на економіку країн ЦСЄ-7 (2012)
Верстяк О. М. - Світовий досвід формування фінансових ресурсів підприємства в процесі фінансового менеджменту та можливості застосування його в Україні (2012)
Георгішан В. В. - Валовий зовнішній борг України: динаміка і сучасний стан (2012)
Григоренко Т. М. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку франчайзингових роздрібних торговельних мереж в Україні (2012)
Дембіцька А. В. - Причини та основні мотиви міграції робочої сили в світі та Україні (2012)
Короп Б. М. - Трансформація митної системи як елемент інфраструктурного забезпечення транскордонного співробітництва України (2012)
Марковська В. С. - Сланцевий газ: нова віха розвитку світової економіки (2012)
Пробоїв О. А. - Роль експортно-імпортних операцій при формуванні геоекономічного й геополітичного вектора України, Михайлишин Л. І. (2012)
Прядко В. В. - Парадигма продовольчої безпеки в контексті інтеграції України до ЄС, Скляр Є. В. (2012)
Товарницька В. Є. - Інвестиційна взаємодія України з країнами вишеградської групи в умовах глобалізаційних змін (2012)
Близнюк Н. В. - Схема розміщення продуктивних сил як специфічна форма передпланових досліджень (2012)
Козменко А. В. - Динаміка та перспективи розвитку зовнішньоторговельної діяльності суб’єктів господарювання Чернівецької області, Демянюк І. М. (2012)
Корсак В. І. - Актуальні питання регіональної соціальної політики: проблеми та шляхи їх подолання (2012)
Круглянко А. В. - Тенденції розвитку економіки Чернівецької області у післякризовому періоді (2012)
Артеменко Л. П. - Формування механізму управління інтелектуальним капіталом інноваційно-активного підприємства, Бацалай Т. М., Бацалай Ю. М. (2012)
Баніт Ю. В. - Проблеми та перспективи фінансування інвестицій з державного бюджету (2012)
Левицька І. В. - Інвестиції та їх роль у фінансуванні процесів відтворення підприємств (2012)
Никифорак В. А. - Використання амортизаційної та інвестиційної політики підприємства для забезпечення розширеного відтворення основного капіталу (2012)
Якобчук В. П. - Пріоритети методології дослідження інноваційного розвитку аграрних підприємств (2012)
Коняк І. В. - Стан та перспективи розвитку ринку ковбасних виробів в Україні (2012)
Рижик І. О. - Сучасні тенденції розвитку та розбудова молочарської кооперації в Україні (2012)
Вудвуд В. В. - Господарська діяльність як об’єкт впливу на забезпечення прибуткової діяльності підприємства (2012)
Грінчук М. С. - Моделювання процесу управління витратами діяльності (2012)
Ковальчук Н. О. - Фінансовий механізм управління активами підприємств (2012)
Никифорак О. Я. - Аналіз підходів до управління запасами у багаторівневих системах (2012)
Сарапіна О. А. - Напрями вдосконалення оцінки кредитоспроможності підприємства (2012)
Гусаковська Т. О. - Перспективи розвитку туристичної галузі в полтавському регіоні, Логвин М. М. (2012)
Кифяк В. Ф. - Формування регіонального ринку праці в контексті розвитку туристичної галузі Буковини, Розман А. М. (2012)
Мельниченко С. В. - Оцінка ефективності бізнес-процесів туристичних підприємств, Єсіпова К. А. (2012)
Двірко Ю. В. - Форми організації бенчмаркінгу торговельних підприємств споживчої кооперації України (2012)
Замятіна Н. В. - Розвиток соціального партнерства в трудовій сфері як фактор соціальної стабільності в Україні, Кучер Д. Б. (2012)
Малиновська О. О. - Підвищення гнучкості персоналу на шляху покращення адаптивності машинобудівних підприємств України (2012)
Смірнова К. В. - Коучинг як перспективна технологія менеджменту, Кіш М. Б. (2012)
Бублик М. І. - Ліквідування техногенних збитків промислових підприємств як маркетинг-фактор життєздатності підприємства, галузі, економіки, Коропецька Т. О. (2012)
Вардеванян В. А. - Концепція іміджу як інструмент конструювання іміджу підприємства, Дячун О. Д. (2012)
Вдовічена О. Г. - Методичні аспекти організації виставково-ярмаркової діяльності у регіоні (2012)
Гуржій Н. М. - Моніторинг результативності управління стратегічним маркетингом (2012)
Михайлина Д. Г. - Маркетингові параметри сучасного інтернаціонального товару (2012)
Штерма Т. В. - Маркетинг інновацій як спосіб адаптації до умов економічної кризи (2012)
Грубляк О. М. - Роль недержавних пенсійних фондів як потенційних інвесторів внутрішніх державних запозичень (2012)
Жебчук Р. Л. - Напрямки розвитку методології бюджетного планування в Україні (2012)
Іляшенко А. Х. - Концептуальні засади планування доходів бюджету (2012)
Костовська В. А. - Вдосконалення міжбюджетних відносин на рівні бюджетів місцевого самоврядування (2012)
Коцабюк Р. Г. - Шляхи реалізації грошово-кредитної політики національним банком України (2012)
Лось А. Ф. - Оцінка впливу податків на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання (2012)
Охрімовський О. В. - Управління залишками коштів єдиного казначейського рахунку, Габа І. В. (2012)
Швець Н. Р. - Фінансове забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом у 2008-2012 рр. , Ткачук І. Я. (2012)
Багрій К. Л. - Особливості бухгалтерського обліку фінансових результатів у підсистемі управлінського обліку (2012)
Васюк Н. В. - Нові правила діяльності суб’єктів малого підприємництва (2012)
Єрмійчук Н. І. - Державний фінансовий контроль як інструмент впливу на економіку (2012)
Маначинська Ю. А. - Теоретико-методологічні основи актуарного обліку в Україні (2012)
Романчук А. Л. - Єдність методичних прийомів управлінського обліку та бюджетування (2012)
Рошко Н. Б. - Методика обліку у туристичних операторів та туристичних агентів (2012)
Скрипник М. Є. - Концептуальні основи автоматизації облікового процесу на підприємстві (2012)
Скрипник Н. В. - Деякі практичні аспекти трансформації фінансової звітності відповідно до МСФЗ (2012)
Подчасова Т. П. - Аналіз діяльності віртуальних підприємств, Назаренко В. М. (2012)
Середюк В. Б. - Аналіз методів оцінювання діяльності підприємства (2012)
Буднікевич І. М. - Маркетинг міста: нормативно-правові аспекти формування, Філіпчук Н. М. (2012)
Хохуляк О. О. - Поняття юридичних послуг та їх класифікація (2012)
Попок А. А. - Національні інтереси крізь призму гуманістичних цінностей в умовах поширення неконтрольованої міграції: управлінський аспект, Горбатюк С. Є. (2016)
Ліпенцев А. В. - Культурні стилі врядування у контексті концепції "метаврядування” (Metagovernance): теоретичні засади дослідження (2016)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Формування інституту державних секретарів в Україні: теоретико-методологічні засади (2016)
Шевчук П. І. - Міжнародний досвід реформ у публічній сфері під час кризових періодів, Шевчук А. П. (2016)
Алюшина Н. О. - Віртуальна спільнота практик як засіб професійного розвитку фахівців публічної сфери (2016)
Семенець-Орлова І. А. - Актуальні стратегії подолання супротиву освітнім змінам (2016)
Ганущин С. Н. - Адаптація до предметності державного управління наукових підходів, теорій і моделей комунікацій (2016)
Павлюк Н. В. - Формування передумов публічного управління у контексті децентралізації влади в Україні: організаційно-правовий аспект (2016)
Паска О. В. - Становлення та розвиток інституту президентства у посткомуністичній Грузії (2016)
Греба Р. В. - Аналіз підходів до реформування системи надання соціальних послуг у контексті дослідження іноземного досвіду (на прикладі Великобританії) (2016)
Лєтнєва О. С. - Публічно-правова сутність державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2016)
Дзяна Г. О. - Реалізація національної політики у сфері кібербезпеки, Дзяний Н. Р. (2016)
Підбережник Н. П. - Участь громадськості у запобіганні та протидії корупції в Україні в контексті євроінтеграційних процесів (2016)
Лещенко В. В. - Глобальні тенденції щодо управління людськими ресурсами сфери охорони здоров’я в контексті завдань державного управління (2016)
Грабовський О. І. - Удосконалення реалізації державної політики у сфері економічного розвитку шляхом уніфікації інституційного забезпечення (2016)
Жук Ю. М. - Основні напрямки діяльності центрів із надання адміністративних послуг в Україні (2016)
Павлишин З. Я. - Структурно-функціональний аналіз використання інформаційних технологій і систем у державному управлінні (2016)
Пак В. І. - Підвищення ефективності співробітництва в межах Карпатського єврорегіону у сфері міждержавного регіонального управління (2016)
Юристовська Н. Я. - Організаційно-правові засади публічного управління у сфері первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню в Україні (2016)
Дзюндзюк Б. В. - Зарубіжний досвід взаємодії органів влади з громадянами в інформаційному суспільстві (2016)
Бабич О. Б. - Концепція стратегій подолання гендерних упереджень плану гендерної рівності технічного університету (2016)
Когут В. І. - Державні та недержавні організації соціальної сфери в Україні: особливості взаємодії та перспективи розвитку, Андрейчук С. К. (2016)
Мусаєва І. А. - Сутність організаційного механізму державного управління фінансовим забезпеченням регіону (2016)
Карпа М. І. - Теоретико-методологічні аспекти поняття посади державної служби, Куйбіда М. С. (2016)
Кохалик Х. М. - Упровадження інструментів електронної демократії на місцевому рівні: зарубіжний досвід (2016)
Записний Д. Ю. - Сучасний стан та основні напрями реалізації реформи місцевого самоврядування в Україні (2016)
Загорський В. С. - Інституціальні основи формування системи управління підприємствами, Борщук Є. М. (2016)
Гургула Т. В. - Ретроспектива та прогнозні тенденції розвитку галузей національної економіки в сучасних умовах (2016)
Галанець В. Г. - Формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств, Галанець В. В. (2016)
Прокопенко Н. С. - Механізм державного регулювання аграрного сектора економіки: інституційний аспект, Виклюк М. І., Скорик М. О. (2016)
Обушна Н. І. - Інституціональне обґрунтування публічного аудиту в контексті модернізації суспільних інститутів (2016)
Заскалкіна О. М. - Економічна диференціація як складова державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України (2016)
Власенко С. Г. - Оптимізаційні напрямки демократизації державного управління України (2016)
Відомості про авторів (2016)
Деркач С. А. - Мікробіологічні аспекти лікування гнійно-запальних захворювань (2015)
Москалюк В. Д. - Епідеміологічна характеристика ВІЛ-інфекції на Буковині, Соколенко М. О., Лесюк Ю. М., Соколенко А. А., Кривецька С. С., Андрущак М. О. (2015)
Возна Х. І. - Поширеність та фактори ризику синдрому тривалого QTс інтервалу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів (2015)
Трихліб В. І. - Захворюваність на гострі інфекції верхніх дихальних шляхів множинної або невизначеної локалізації серед цивільного населення України, Задорожна В. І., Шагінян В. Р., Ткачук С. І., Гайда І. М., Майданюк В. П., Оперчук Н. І. (2015)
Поляк М. А. - Особливості біохімічних та імунологічних маркерів у дітей з коровою інфекцією та в асоціації з глистяною інвазією (2015)
Чемич О. М. - Особливості перебігу гострих кишкових інфекцій, спричинених умовно-патогенними мікроорганізмами та вірусами, в сучасних умовах, Полов’ян К. С., Ільїна Н. І., Малиш Н. Г. (2015)
Шевченко-Макаренко О. П. - Видовий склад патогенної та умовно-патогенної мікрофлори у хворих на гострі кишкові інфекції у Дніпропетровському регіоні (2015)
Бутов Д. О. - Асоціація поліморфізмів генів гострофазових показників у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Шевченко О. С., Степаненко Г. Л. (2015)
Корнага С. І. - Санітарно-освітня грамотність людей – один із важливих чинників зниження розповсюдження мультирезистентного туберкульозу, П’ятночка І. Т., Тхорик Н. В. (2015)
Панченко Л. О. - Емерджентні і ре-емерджентні вірусні інфекції: глобальна проблема ХХI століття, Васіна С. І., Звягольська І. Н., Попова Н. Г., Копча Ю. В. (2015)
Москалюк В. Д. - Поліморфізм генів при ВІЛ-інфекції, Андрущак М. О. (2015)
Матейко Г. Б. - Сучасні уявлення про материнсько-плодову варіцела-зостер вірусну інфекцію, Антонюк Л. В., Ігнатовська С. П. (2015)
Завіднюк Н. Г. - Актуальні проблеми діагностики Епштейна-Барр вірусної інфекції (2015)
Галникіна С. О. - Герпес-асоційована багатоформна ексудативна еритема (2015)
Когутич А. І. - Клінічний випадок вдалого застосування тенофовіру у хворого на хронічну HDV-інфекцію з вираженим фіброзом (2015)
Васильєва Н. А. - Перфорація тонкої кишки у ВІЛ-інфікованої хворої з позалегеневим туберкульозом, Бенедикт В. В., Задорожний В. С., Продан А. М., Паньків Н. Б. (2015)
Мохорт Г. А. - Придатність показника превалентності ВІЛ-інфекції серед вагітних для оцінювання поширеності віл серед загального населення України, Колеснікова І. П. (2015)
Колеснікова І. П. - Ставлення майбутніх лікарів до людей, які живуть з ВІЛ, Петрусевич Т. В., Зубленко О. В. (2015)
Глушко-Маківська А. П. - Сучасні тенденції впровадження вакцинації проти грипу, Соколовська О. О. (2015)
Незгода І. І. - Актуальність проблеми лептоспірозу у дітей, Южаніна В. М. (2015)
Мохорт Г. А. - Модель епідемічного процесу менінгококової інфекції (2015)
До ювілею професора Людмили Романівни Шостакович-Корецької (2015)
Світлій пам’яті Олексія Спиридоновича Луцука (2015)
Івахів О. Л. - 9 з’їзд інфекціоністів України (2015)
Мороз Л. В. - Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації / За редакцією академіка НАН України В. П. Широбокова. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 953 с. (2015)
Marushko Yu. V. - Usefulness of Latent Iron Deficiency Correction in the Management of Schoolchildren with Gallbladder and Sphincter of Oddi Dysfunction, Nagorna K. I. (2016)
Абатуров А. Е. - Хейропатия у детей с сахарным диабетом. Кинезо- и физиотерапия, Петренко Л. Л., Логвинов Д. В., Белецкая Н. А., Лыбенко Н. Н., Козлова Н. А. (2016)
Бойко Я. Є. - Діагностичне та прогностичне значення кальпротектину (MRP8/MRP14) у крові хворих на різні варіанти ювенільного ідіопатичного артриту (2016)
Шадрін О. Г. - Шляхи корекції порушень функціонального стану шлунково-кишкового тракту при гельмінтозах у дітей, Ковальчук А. А., Дюкарева С. В., Фисун В. М., Басараба Н. М. (2016)
Леженко Г. О. - Дослідження бактеріального спектра збудників інфекцій сечовивідної системи як запорука раціональної антибактеріальної терапії в дітей, Пашкова О. Є., Петрашина О. М. (2016)
Няньковський С. Л. - Ефективність застосування препарату Гербіон сироп ісландського моху при лікуванні сухого кашлю в дітей, Яцула М. С., Бабік І. В., Яськів В. Б., Шпичка О. І., Яндьо Б. В. (2016)
Попович В. І. - Роль пробіотиків в оптимізації етіотропної терапії гострого паратонзиліту (2016)
Толмачева С. Р. - Показатели детской инвалидности в Украине в период 2010–2014 годов, Пересыпкина Т. В. (2016)
Бурбела Е. І. - Предиктори формування бронхіальної астми в дітей шкільного віку на Тернопільщині (2016)
Чернышова О. Е. - Рациональный подход к лечению острых тонзиллофарингитов у детей (2016)
Ярошевская Т. В. - Современные особенности этиологической структуры пиелонефрита у детей, Коренюк Е. С., Минакова В. А., Медведская Е. В. (2016)
Чернышова О. Е. - Эволюция ювенильной пурпуры Шенлайна — Геноха, Герасименко В. В., Егудина Е. Д., Синяченко О. В., Ермолаева М. В. (2016)
Ильченко С. И. - Микроаспирационный синдром в практике педиатра: современные особенности и роль в формировании бронхообструктивного синдрома, Дука Е. Д., Жукова Л. А. (2016)
Иванько О. Г. - PIVKA 2 как показатель дефицита витамина К у детей первых месяцев жизни, получающих исключительно грудное вскармливание Украинское исследование, Соляник А. В. (2016)
Акулова О. Ю. - Гендерні аспекти впливу вазоінтестинального пептиду та інтерлейкіну-5 на показники екстракраніальної гемодинаміки в дітей із бронхіальною астмою (2016)
Лук’яненко Н. С. - Можливості ранньої діагностики нефросклерозу в дітей віком до 3 років у періоді повної ремісії гострого неускладненого пієлонефриту, Кенс К. А., Петріца Н. А. (2016)
Фіалковська А. О. - Епідеміологічне дослідження поширеності тютюнокуріння серед сучасних підлітків (2016)
Чернишова Л. І. - Лонгітудинальне спостереження за ротавірусною інфекцією у дітей віком до 5 років, яких госпіталізували в два центри України в 2006–2015 роках, Тесленко М. Ю., Радіонова Н. М., Демчишина І. В., Котлік Л. В., Садкова О. Б., Самойлович О. О., Касьян О. І., Лаврюкова С. Я. (2016)
Волоха А. П. - Імунітет проти дифтерії та правця в дітей з ВІЛ-інфекцією, Раус І. В., Донской Б. Є., Чернишова Л. І., Чернишов В. П. (2016)
Лембрик І. С. - Синдром емоційного вигорання при викладанні дисципліни "Педіатрія" студентам старших курсів факультету підготовки іноземних громадян: розпізнавання симптомів та шляхи усунення (2016)
Шевчук Д. В. - Можливості використання ендоскопічного обладнання в лікуванні коротких посттравматичних стриктур уретри в дітей (2016)
Рибальченко В. Ф. - Діагностика та лікування інфільтратів черевної порожнини в дітей, Демиденко Ю. Г. (2016)
Абатуров А. Е. - Антиоксидантная система респираторного тракта. Внутриклеточная антиоксидантная защита в респираторном тракте (часть 3), Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2016)
Абатуров А. Е. - Влияние экзогенных факторов на геномный импринтинг 3. Влияние вспомогательных репродуктивных технологий (2016)
Лисица Н. М. - Социально-психологический контекст высшего экономического образования (2015)
Подольська Є. А. - Новий сенс й інноваційні способи забезпечення соціальної безпеки, Назаркін П. О. (2015)
Ляпіна Л. А. - Мультикультуралізм як визнання: соціологічна концепція Чарльза Тейлора (2015)
Сенюра О. В. - Сучасний стан та перспективи дослідження проблем соціальної мобільності (2015)
Кривошея Т. И. - Мода как фактор формирования идентичности современных городских жителей (2015)
Ятвецька Г. В. - Громадський транспорт в просторі соціокультурних взаємодій (2015)
Brusylovska I. I. - Russian-Ukrainian conflict. First stage: propaganda war (2015)
Bakanova A. A. - Foreign policy orientations of Ukraine compared with Belarus and Russia (2015)
Sira I. V. - Relations between the Republic of Korea and the People’s Republic of China: contemporary realities and trends (2015)
Chumak K. I. - Development of the US foreign policy under Obama’s first administration: main impact factors (2015)
Шевченко О. М. - Вплив Євромайдану та подальших подій в Україні на польсько-українські відносини (2015)
Lozova V. V. - The CTBT: Possible Subsequent Domino Effect of the U. S. Ratification in the Context of the Global Nuclear Nonproliferation Regime (2015)
Лук’янова I. O. - Конфлікт в Ємені як арена протистояння між Саудівською Аравією та Іраном (2015)
Романова O. В. - Франция в процессе подготовки и ратификации Лиссабонского договора (2015)
Paiuk K. A. - Changing Turkey: political paradigm (2015)
Русова O. C. - Європейські інтеграційні процеси в умовах сучасних викликів системи міжнародних відносин (2015)
Титул, зміст (2016)
Корчевський Д. О. - Методологічні засади інтеграції змісту підготовки фахівців з інформаційних технологій і шляхи їх реалізації на практиці (2016)
Стрижак О. Є. - Онтологічний підручник — парадигма формування інтерактивної системи знань у навчальному процесі (2016)
Комарова О. В. - Моделювання генетичних та еволюційних процесів у популяціях засобами комп’ютерних технологій (2016)
Сокол І. М. - Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні англійської мови, Сопіна О. М. (2016)
Підгорна Т. В. - Формування практичних умінь учнів щодо пошуку хімічних відомостей у мережі Інтернет (2016)
Собакар О. О. - Використання сервісів Веб 2.0 та хмарних технологій на уроках інформатики (2016)
Васенко О. В. - Реалізація можливостей інтегрованого середовища розробки Lazarus у вивченні інформатики в школі (2016)
Саражинська Н. - Оновлена програма з інформатики в початкових класах і її реалізація, Рибак Н. І. (2016)
Скрипка Г. В. - Забезпечення диференціації в інклюзивних класах з використанням мобільних пристроїв (2016)
Захар О. Г. - Шляхи формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів інформатики Миколаївської області (2016)
Олексюк В. П. - Досвід розгортання хмарних платформ Google Apps та Microsoft Office 365 у загальноосвітніх навчальних закладах (2016)
Шинкарук В. Д. - Особливості модусно-диктумних відношень у структурі речення (2015)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Методика виявлення українських рукописів слов‘янського масиву грецьких монастирських колекцій святої гори Афон: семіотичний аспект (2015)
Вітрук Н. Л. - Спільні ознаки односкладних речень репрезентації та апеляції (2015)
Іванова О. В. - Англомовні засоби вираження ірреальності (2015)
Личук М. І. - Фразеологізація лексичних і синтаксичних одиниць (2015)
Пугачева А. В. - Особенности использования времен английского глагола в вьіступлениях американских политиков (2015)
Качмарчик C. Г. - Конверсія як основне джерело поповнення мовної лексики при вивченні англійської мови (2015)
Глуховська Н. А. - Структурно-семантичні особливості аграрних термінів англійської мови (2015)
Костриця Н. М. - Космогонічні міфи як одна з теорій виникнення й занепаду всесвіту у творчості Бориса Олійника (2015)
Довгань А. В. - Соотнесенность смысла художественного тeкстa (2015)
Івахненко Т. П. - Sms- та mms-повідомлення як новий жанровий різновид епістолярного стилю (2015)
Ольховська Н. С. - Метаметафори в драматургічних текстах Томаса Бернгарда: концептуальний аспект (2015)
Румянцева М. В. - Природа в "зеркале" метафорического сравнения казахских и русских писателей (2015)
Тилик І. В. - Релігійно-містичні аспекти творчості А .Веделя (2015)
Динікова Л. Ш. - Публіцистичний спадок І. Гаспринського на сторінках газети "Терджиман" (2015)
Рудько О. В. - Втілення ідеї національної ідентичності у творчості Марка Вовчка (2015)
Амеліна С. М. - Лексично-граматичні трансформації при перекладі текстів аграрної тематики з імецької на українську мову (2015)
Сидорук Г. І. - Сучасні способи компресії лексичних одиниць в інтернет-просторі (2015)
Білоус Н. В. - Обмежена перекладність німецькомовних теологічних текстів у теоретико-теологічному та у популярно-теологічному дискурсах, Максимчук В.С. (2015)
Поліщук А. В. - Комплексні перекладацькі заміни в англо-українському перекладі наукових текстів (2015)
Babenko O. V. - Aspects of formation of aesthetic culture of philology students (2015)
Дем’янова Ю. O. - Вербальна агресія в педагогічному середовищі: вияви та шляхи подолання (2015)
Ільїна Т. А. - Лінгвокультурологічний аспект вивчення латинської мови у вищих навчальних закладах України (2015)
Качмарчик С.Г. - Реалізація комунікативних цілей у процесі роботи над агломовним текстом за фахом, Шанаєва-Цимбал Л. О. (2015)
Розгон І.Ю. - Особливості використання комплексу методів і прийомів вивчення англійської мови, Манелюк А. В. (2015)
Агеев М. С. - Восстановление валов судовых насосов комбинированным способом нанесения защитных покрытий, Кожевникова Е. Е., Лопата В. Н. (2015)
Бень А. П. - Принципы построения систем поддержки принятия решения судоводителя в рамках концепции E-navigation, Паламарчук И. В. (2015)
Годованюк С. П. - Использование теории массового обслуживания для оценки эффективности функционирования национальной морской системы поиска и спасения, Селиванов С. Е. (2015)
Гусев В. Н. - Определение интенсивности звукового поля на различных расстояниях от мачт на судне, Селиванов С. Е. (2015)
Панкова О. В. - Влияние выбора миделевого сечения универсального сухогруза на весовую нагрузку при проектировании судов (2015)
Соломенцев О. И. - Бортовые колебания повреждённого судна в условиях динамического ветрового воздействия, близкого к белому шуму, Кондратьева Л. Ю. (2015)
Спешилов В. М. - Решение обратной задачи по совместному учету ветра и течения с помощью цифровой вычислительной машины средства автоматической радиолокационной прокладки, Кулинич В. В. (2015)
Безлуцька О. П. - Роль і місце дисципліни "Географія судноплавства та океанські шляхи світу" в системі підготовки майбутніх судноводіїв (2015)
Герганов Л. Д. - Розвиток професійної компетентності кваліфікованих фахівців морського профілю в навчальних центрах судноплавних компаній: тенденції та перспективи (2015)
Евдокимова В. А. - Особенности личности студента как составляющие его профессиональной компетентности, Кисляк Р. П., Хает Л. Г., Шупик И. Е. (2015)
Моісеєнко Л. Л. - Реалізація компетентнісного підходу при вивченні матеріалознавства та технології матеріалів (2015)
Шаповалов Ю. О. - Можливості отримання біогазу та проблеми його використання на транспорті, Семенов М. М., Коробєйнікова Н. В. (2015)
Агеев М. С. Волков Ю. В. Чиграй С. Л. - Защитные и упрочняющие покрытия в судостроении и судоремонт (2015)
Акимов А. В. - Исследование теплофизических свойств эпоксикомпозитов, модифицированных трихлорэтилфосфатом (2015)
Браїло М. В. - Розроблення епоксиполіефірної матриці з поліпшеними адгезійними властивостями для підвищення надійності експлуатації деталей суднових енергетичних установок (2015)
Букетов А. В. - Розробка епоксикомпозитів з частками карбонату літію і карбонату нікелю для ремонту деталей енергетичних установок транспортної техніки, Нігалатій В. Д., Зінченко Д. О. (2015)
Букетова Н. М. - Особливості впливу дисперсного конвертерного шламу на адгезійні і фізико-механічні властивості епоксидних композитів (2015)
Гнатов А. В. - Технічні рішення для індукційного нагріву в технологіях ремонту, Чаплигін Є. О., Сабокар О. С. (2015)
Ищенко И. М. - Математическая модель дифференциального синхронного привод-генераторного агрегата, Вороненко С. В., Данык В. В. (2015)
Кобельник О. С. - Визначення оптимального вмісту твердників у поліефірному зв’язувачі для створення матеріалів з підвищеними адгезійними властивостями (2015)
Коростылёв Л. И. - Оценка коэффициента концентрации напряжений в сварных узлах тонкостенных конструкций расчетом макро- и микроконцентрации, Литвиненко Д. Ю. (2015)
Літвінова М. Б. - Рекуперація енергії двигуна внутрішнього згоряння, Сєліверстова С. Р., Штанько О. Д. (2015)
Луців І. В. - Кінематичне подрібнення стружки і гнучкість затиску комплексного технологічного оснащення адаптивного типу, Волошин В. Н., Буховець В. М., Стахурський О. О. (2015)
Настасенко В. О. - Комбінаторика двох-, трьох- і чотирьохкомпонентних композиційних матеріалів та її аналіз (2015)
Сапронов О. О. - Розроблення ізоляційних епоксикомпозитних матеріалів для ремонту елементів суднових енергетичних установок морського транспорту, Баглюк Г. А., Маслияк Б. О., Клевцов К.М., Наговський Д. А., Івченко Т. І. (2015)
Пелевін Л. Є. - Аналіз взаємодії рушія розпушувача з поверхнею грунту, Горбатюк Є. В., Міщук Д. О. (2015)
Повстяной О. Ю. - Аналіз та визначення розподілу густини пористого проникливого матеріалу за радіусом при радіально-ізостатичному пресуванні, Штерн М. Б. (2015)
Проценко В. О. - Морфологічні основи структурного синтезу пружних ланок машин змінної жорсткості з металевими елементами (2015)
Рожков С. А. - Матричные преобразователи частоты в судовых дизель-генераторных установках переменной частоты вращения (2015)
Розов Ю. Г. - Новые технологии изготовления стволов стрелкового оружия с полигональным профилем (2015)
Рутковский А. В. - Упрочнение сит грохотов, изготовленных из стали 12Х18Н9Т, методом ионно-плазменного термоциклического азотирования, Кумуржи А. Ю. (2015)
Самарін О. Є. - Поршневий двигун (2015)
Самарін О. Є. - Різальний аппарат (2015)
Семенов М. М. - Дослідження впливу електроактивації рідини на системи охолодження двигунів внутрішнього згорання, Шаповалов Ю. О. (2015)
Васюхин М. И. - Методы формирования динамических сценариев в системах прецизионного вождения, Касим А. М., Долынный В. В., Иваник Ю. Ю. (2015)
Доронін В. В. - Спосіб прискорення циркуляції навігаційних даних на цифровій моделі карти, Алєйніков М. В. (2015)
Дощенко Г. Г. - Самоорганізуючі системи управління судновими технічними засобами, Наговський Д. А. (2015)
Кабанова Н. Н. - Особенности совместного использования Rhinoceros и Aveva Marine при проектировании судна (2015)
Крупіца П. О. - Система управління багатодвигунним електроприводом зі змінними параметрами, Рожков С. О., Шарко О. В. (2015)
Шарко О. В. - Використання апарату нечіткої логіки при виборі стратегії енергозберігаючих заходів у житлово-комунальному господарстві, Степанчиков Д. М. (2015)
Кучерова Г. Ю. - Особливості інвестування у структурні фінансові продукти в Україні (2014)
Двойних К. Є. - Ефективність інвестицій в умовах нової економіки (2014)
Антоненко І. Я. - Туристична рента як інструмент розвитку лісоресурсної сфери (2014)
Гордуновський О. М. - Проблеми та пріоритети економічної політики України (2014)
Карімов Г. І. - Засади сталого розвитку регіону в регіональних молодіжних програмах (2014)
Трофименко О. О. - Комплексний динамічний аналіз сектору відновлюваної енергетики з використанням макроекономічних показників (2014)
Шпак Л. О. - Механізми організації інвестиційних процесів регіонального туристично-рекреаційного комплексу (2014)
Будько О. В. - Нормативно-правове регулювання сталого розвитку підприємств (2014)
Гнатюк А. А. - Проблеми вибору оптимального методу амортизації основних засобів (2014)
Мадяр Р. О. - Глобалізація світового господарства: передумови та суперечливі наслідки (2014)
Семенова Л. Ю. - Маркетингові підходи в управлінні персоналом (2014)
Сімонова В. С. - Прогнозування показників конкурентоспроможності господарського суб'єкта та його потенціалу на кожній стадії розвитку підприємства (2014)
Терновський В. О. - Сучасний стан обліково-аналітичного забезпечення управління давальницькими операціями: традиційний та податковий аспекти (2014)
Урсуленко Г. В. - Фінансова стабільність ринку банківських послуг (2014)
Леoсь O. Ю. - Перспективи розвитку венчурного інвестування підприємств України, досвід інших країн, Левашов П. О. (2014)
Леус Д. В. - Врахування esg-критеріїв при здійсненні портфельного інвестування у сталий розвиток (2014)
Фірсова М. О. - Моделювання інвестиційного портфеля акцій українських компаній на основі моделі квазі-шарпа (2014)
Бакалінський О. В. - Границі застосування маркетингових досліджень при прийнятті управлінських рішень у турбулентному середовищі, Вовкодав Л. М. (2014)
Дупай Р. М. - Структурні особливості національної економіки України (2014)
Островська І. П. - Аналіз формування інноваційного потенціалу переробної промисловості аграрного виробництва України, Непочатенко В. О. (2014)
Кравцова І. В. - Заходи вдосконалення функціонування фондового ринку України, Ткаченко Ю. Ю. (2014)
Узунова Н. С. - Формування інституційно-інноваційного механізму регулювання розвитку аграрної сфери (2014)
Бреус К. М. - Аналіз рентабельності національного банку України (2014)
Хачко К. М. - Витрати: їх суть та класифікація в фінансовому і управлінському обліках (2014)
Беда К. В. - Реалізація проектів органами державної влади в рамках державних цільових програм (2014)
Твердохліб О. С. - Історичні та правові питання забезпечення доступу до інформації публічного характеру (2014)
Карташов Є. Г. - Удосконалення підходів до реалізації платного природокористування в системі державного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем (2014)
Узунов Ф. В. - Інноваційний розвиток регіонів у рамках регіональних партнерських відносин бізнесу і влади (2014)
Узунов В. В. - Аналіз державного управління розвитком інноваційного потенціалу регіону (2014)
Мажак І. М. - Методологічні підходи до дослідження феномена (2014)
Якимчук А. Ю. - Діагностика сучасних проблем у функціонуванні системи державного управління збереженням біорізноманіття України (2014)
Шульга Н. Д. - Стратегії розвитку національної освіти як інструмент і засіб реалізації державної освітньої політики (2014)
Мусєєв М. С. - Основні особливості сучасної інфраструктури (2014)
Головач И. Ю. - Кристаллиндуцированный остеоартрит: роль кристаллов основного фосфата кальция (2016)
Гур’єв С. О. - Лікування білатеральних переломів стегна в постраждалих із політравмою, Танасієнко П. В., Василов В. В., Філь Ф. Ю. (2016)
Білінський П. І. - До питання лікування переломів променевої кістки в типовому місці, Дроботун О. В., Паламар Д. І., Тихонов О. А., Кравченя Д. В. (2016)
Бондаренко С. Е. - Значение нестероидных противовоспалительных препаратов в консервативной терапии коксартроза (2016)
Голюк Є. Л. - Методика рентгенологічного обстеження кульшових суглобів у пацієнтів із дитячим церебральним паралічем (2016)
Рушай А. К. - Профилактика и раннее лечение посттравматического нейродистрофического синдрома при переломе дистального метаэпифиза лучевой кости у больных сахарным диабетом, Лисунов С. В. (2016)
Страфун С. С. - Лікування "нещасливої тріади" плечового суглоба, Богдан С. В., Лисак А. С. (2016)
Григор’єва Н. В. - Фактори ризику переломів проксимального відділу стегнової кістки у хворих старших вікових груп, Зубач О. Б. (2016)
Пашенко А. В. - Вивчення напружено-деформованого стану системи "інтрамедулярний фіксатор — уламки" на різних етапах відновлення функції сегмента кінцівки після хірургічних втручань, Хмизов С. О., Тяжелов О. А., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д., Яресько О. Д. (2016)
Король С. О. - Обсяг хірургічної допомоги пораненим із вогнепальними переломами кісток передпліччя на етапах медичної евакуації під час антитерористичної операції, Матвійчук Б. В., Доманський А. М. (2016)
Калашніков А. В. - Математичне моделювання остеосинтезу черезвертлюгових переломів типу А1 із застосуванням різних металевих фіксаторів, Малик В. Д., Лазарев І. А., Калашніков О. В. (2016)
Радченко В. А. - Экспериментальное исследование модуля упругости препарата грудопоясничного отдела позвоночника свиньи, Попсуйшапка К. А., Карпинский М. Ю., Карпинская Е. Д., Тесленко С. А. (2016)
Рушай А. К. - Физиотерапия и лечебная физкультура в комплексном лечении больных с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости, Климовицкий Ф. В., Лисунов С. В., Солоницин Е. А. (2016)
Король П. А. - Сцинтиграфические количественные параметры операбельности при эндопротезировании у пациентов с посттравматическим остеоартрозом коленных суставов, Ткаченко М. Н., Бондарь В. К. (2016)
Прозоровский Д. В. - Корригирующий артродез I плюснеклиновидного сустава в лечении вальгусной деформации первого пальца стопы, Бузницкий Р. И., Романенко К. К., Ермовский А. В. (2016)
Гайдуцький І. П. - Потенціал інвестиційної ємності сталого низьковуглецевого розвитку (2014)
Бассова О. О. - Діагностика інвестиційного потенціалу хімічних підприємств України (2014)
Іщенко М. І. - Теоретичні основи оцінки економічної ефективності інвестиційної діяльності підприємств (2014)
Кузьмінов С. В. - Трансрівневий підхід до оцінки економічного розвитку, Глуха Г. Я. (2014)
Лабурцева О. І. - Стратегічна гнучкість підприємства в контексті організаційного розвитку (2014)
Пластун В. Л. - Значення інституційних інвесторів у структурному розвитку фондового ринку (2014)
Петренко І. П. - Теоретичні засади участі боргових цінних паперів у формуванні реального інвестиційного капіталу (2014)
Манзій О. П. - Реалізація інвестиційного проекту через призму інвестиційної ємності підприємства, Негоденко В. С., Танасійчук Ю. В., Голобородько Я. О. (2014)
Гузенко О. П. - Оцінка економічних наслідків взаємозв'язку банківського кредиту та інновацій, Адаменко М. В. (2014)
Гетьман Л. Г. - Удосконалення організаційного механізму інноваційного розвитку соціально-культурної сфери (2014)
Шпильова В. О. - Ідентифікація факторів конкурентоспроможності сучасного підприємства в процесі формування його конкурентних переваг (2014)
Шпак Л. О. - Особливості прояву та діагностика ризиків регіональних туристично-рекреаційних комплексів (2014)
Мазур І. М. - Концептуальні засади організаційно-економічного механізму забезпечення енергетичної безпеки економіки України (2014)
Андрющенко К. А. - Економічний механізм вдосконалення територіальної організації виробничого інфраструктурного комплексу (2014)
Вахнюк С. В. - Впливовість банківської системи України в сфері високоризикових бізнес ініціатив (2014)
Дем'янченко А. Г. - Аналіз підходів до визначення розміру концесійних платежів в інфраструктурних проектах (2014)
Агазаде Р. М. - Вопросы повышения роли налогового менеджмента в современных экономических условиях (2014)
Голованова І. А. - Фінансування галузі охорони здоров'я в Україні та у країнах східної європи, Краснова О. І. (2014)
Левків Г. Я. - Алгоритм розробки стратегічного плану маркетингового менеджменту на підприємствах апк (2014)
Клочан В. В. - Механізм мотивації робітників сільськогосподарських підприємств єланецького району, Путієнко К. В. (2014)
Гулько О. Р. - Моніторинг використання сільськогосподарських земель (2014)
Перхун Л. П. - Модель взаємодії ринку освіти та ринку праці, Мироненко Ю. С. (2014)
Розкошна O. А. - Мотивація діяльності персоналу в системі банківського менеджменту, Бакшеєва С. О. (2014)
Кузьменко О. В. - Моделювання рівня стабільності банківської системи України на основі декомпозиційного аналізу, Євтушенко А. С. (2014)
Брыгинская Л. Г. - Современные аспекты ресурсного обеспечения банковской деятельности в Украине (2014)
Зеленська М. І. - Особливості розробки інформаційних систем управління іт-проектами із застосуванням методів економіко-математичного моделювання, Голуб І. Г. (2014)
Груба Г. І. - Сучасні чинники державного регулювання розвитку інтелектуального капіталу (2014)
Заїка О. В. - Використання досвіду країн з розвиненою ринковою економікою у сфері управління комунальним господарством (2014)
Узунов В. В. - Інструментарій формування організаційної системи управління інноваційним розвитком регіонів (2014)
Чечель О. М. - Досвід державного управління економікою в окремих країнах світу (2014)
Федчишина В. В. - Ключова роль державного управління судово-експертною діяльністью у забезпеченні захисту прав людини в Україні (2014)
Вайсман Е. Я. - Сучасні інструменти державної інвестиційної політики (2014)
Бень А. П. - Особливості побудови сучасних високоточних інтелектуальних систем управління рухом морських суден, Паламарчук І. В. (2016)
Берестовой А. М. - Основы моделирования развития транспортных систем морского порта при совершенствовании его процессов и объектов, Зинченко С. Г. (2016)
Вильский Г. Б. - Информационные риски судоходства в диаграмме Исикавы (2016)
Годованюк С. П. - Использование CALS-технологий в управлении инновационной деятельностью на Казенном Предприятии "Морская поисково-спасательная служба", Селиванов С. Е. (2016)
Карамушка М. В. - Инвестиционные проекты развития судоходных компаний (2016)
Лошкарев А. Г. - "Три кита" мирового судоходства ХХ века, Стовба Т. А. (2016)
Мошенцев Ю. Л. - Сравнение систем охлаждения для судового дизельного двигателя, Гогоренко А. А. (2016)
Гюлєв Н. У. - Дорожній затор як фактор небезпеки для водія (2016)
Евдокимова В. А. - Морфологический подход к структуре безопасности жизнедеятельности, Хает Л. Г. (2016)
Соколов А. Е. - Подходы к решению задачи повышения эффективности и качества обучения за счет использования информационных технологий, Соколова О. В. (2016)
Горобец В. Г. - Компьютерное численное моделирование локального теплообмена на поверхности компактных поперечно обтекаемых гладкотрубных пучков, Богдан Ю. А., Троханяк В. И. (2016)
Миницкий А. В. - Резервы уплотняемости порошка железа, Сосновский Л. А., Лобода П. И. (2016)
Ходаков В. Е. - Безопасность жизнедеятельности при негативных природно-климатических условиях, Соколова Н. А., Якимчук Г. С. (2016)
Акимов А. В. - Оптимизация состава защитных покрытий для ремонта и повышения эффективности эксплуатации элементов энергетических установок на транспорте, Михайлик В. Д., Бень А. П., Ивченко Т. И., Гнатов А. В. (2016)
Алексенко В. Л. - Защита стальных заготовок от окисления при нагреве под термообработку и обработку давлением, Браило Н. В., Сердюк Н. В. (2016)
Букетов А. В. - Підвищення надійності експлуатації транспортних систем за рахунок використання епоксикомпозитів із поліпшеними фізико-механічними властивостями, Зінченко Д. О., Клевцов К. М., Бень А. П., Наговський Д. А. (2016)
Исаев Е. А. - Разработка и исследование системы автоматического управления барабанным окомкователем, Чернецкая И. Е. (2016)
Іванов І. Є. - Визначення впливу функції тяжіння на показники кількості пасажиромісць (2016)
Калинчак В. В. - Гистерезисные режимы беспламенного горения газовоздушных смесей, Черненко А. С., Софронков А. Н., Селиванов С. Е., Федоренко А. В. (2016)
Корзун В. В. - Электромагнитное поле судовых антенн и его влияние на здоровье членов экипажа, Маменко П. П. (2016)
Коробанов Ю. Н. - Аспекты определения коэффициента концентрации напряжений в судовых прерывистых связях, Коршиков Р. Ю., Коршиков Ю. С. (2016)
Коробко В. В. - Дослідження особливостей використання імпульсних двонаправлених турбін в термоакустичних теплових машинах, Московко О. О., Воронов І. В. (2016)
Куш Є. І. - Щодо впливу параметрів транспортних технологій на постійну складову загальних витрат, Скрипін В. С. (2016)
Настасенко В. А. - Строгое обоснование наличия массы у фотона (2016)
Проценко В. О. - Структурні та силові параметри відцентрових муфт і гальм із конічними фрикційними поверхнями та канатними елементами (2016)
Самарін О. Є. - Демпфування пікових навантажень крейцкопфного дизеля (2016)
Санько Я. В. - Оцінка впливу параметрів транспортної мережі на потреби інженерних мереж (2016)
Сметанкін С. О. - Розробка модифікованих полімерних композитів для ремонту деталей енергетичних установок транспортних систем, Нігалатій В. Д., Букетов А. В., Шарко О. В., Скирденко О. І., Баглюк Г. А. (2016)
Филипщук А. Н. - Высокотемпературная коррозия при сжигании водомазутной эмульсии (2016)
Чередниченко А. К. - Методологическое обеспечение экспериментальных исследований элементов энергетических установок с термохимической регенерацией сбросного тепла (2016)
Васюхін М. І. - Алгоритмічні та програмні засоби формування динамічних сценаріїв ГІС реального часу у Web-середовищі, Сініцин О. В., Іваник Ю. Ю. (2016)
Давідіч Н. В. - Імітаційна модель планування якості системи підтримки прийняття рішень у проектах міського пасажирського транспорту (2016)
Касім М. М. - Високоточні методи отримання супутникових навігаційних даних для задач прецизійного водіння, Васюхін М. І., Касім А. М. (2016)
Марасанов В. В. - Математическое обеспечение построения моделей определения координат источников акустической эмиссии, Шарко А. А. (2016)
Стрелковская Л. А. - Подбор информации для экспертной системы оценки технического состояния судового двигателя внутреннего сгорания в процессе эксплуатации (2016)
Ткач В. А. - Системы мониторинга и управления в современных интеллектуальных интерфейсах, Каштальян П. В., Рожков С. А. (2016)
Титул, содержание (2011)
Переверзев Д. А. - Совершенствование объемных математических моделей остывания паровых турбин после остановок мощных энергоблоков тепловых электростанций, Бабак Н. Ю., Шелехина Ж. А. (2011)
Ковалев А. С. - Влияние концентрации гетерогенных зародышей на конденсационную нестационарность в районе горла расширяющегося сопла при неравновесном течении влажного пара (2011)
Шульженко М. Г. - Методика оперативної оцінки пошкодженості матеріалу ротора турбіни при циклічному навантаженні і повзучості, Матюхін Ю. І., Гармаш Н. Г., Пожидаєв О. В., Гонтаровський В. П. (2011)
Божко А. Е. - Структурно-аналитический метод определения резонансных частот колебательных систем (2011)
Павленко В. Н. - Учет остаточных напряжений при поверхностном упрочнении титановых сплавов (2011)
Мацевитый Ю. М. - К построению объёмного спирально-винтового трубчатого солнечного коллектора, Ценципер А. И., Сафонов Н. А., Лушпенко С. Ф. (2011)
Литвин О. М. - Оцінка похибки наближеного обчислення коефіцієнтів Фур’є функції двох змінних за деякою кубатурною формулою на класі диференційовних функцій, Нечуйвітер О. П. (2011)
Traum M. J. - Increasing the efficiency of cryogenic automobile power systems using thermoelectric generators, Kudryavtsev I. N., Plummer M. C. (2011)
Ключка Ю. П. - Экспериментальная оценка пожаровзрывоопасности композитных баллонов со сжатым газом, Кривцова В. И., Ивановский А. И. (2011)
Савицкий А. М. - Улучшение технологических и экологических характеристик сварки углеродистых сталей в инертных газах за счет активации дуги, Савицкий М. М., Шкрабалюк Ю. Н. (2011)
Мечник В. А. - Оцінка впливу взаємодії вуглецю із сполуками карбідів, боридів, нітридів і силіцидів на структуру і властивості композитів алмаз-Fe-Cu-Ni-Sn (2011)
Abstract (2011)
Титул, содержание (2011)
Переверзев Д. А. - Математическое моделирование остывания корпусов и роторов при остановках мощных паровых турбин, Бабак Н. Ю., Шелехина Ж. А. (2011)
Шаров В. К. - Энергосберегающая взрывобезопасная технология сушки пропитанных лаком обмоток электромашин, Сафонов Н. А., Компаниец Б. И. (2011)
Алёхина С. В. - Оптимизация ширины вентиляционного тракта контейнера с отработанным ядерным топливом, Голощапов В. Н., Костиков А. О. (2011)
Бахмутская Ю. О. - Решение обратной задачи теплопроводности в стержне конечной длины методом оптимального оценивания с использованием фильтра Калмана (2011)
Кривцов В. С. - Оценка влияния ряда факторов на сопротивление усталости титановых сплавов, Павленко В. Н., Волков И. В. (2011)
Божко А. Е. - Отклик колебательной системы с двумя степенями свободы на изменение частоты входного воздействия, Мягкохлеб К. Б. (2011)
Литвин О. М. - Наближення розривних функцій розривними сплайнами з використанням трапецевидних елементів, Першина Ю. І. (2011)
Лисина О. Ю. - Моделирование тепловых полей в машиностроительных изделиях неканонической формы (2011)
Крамской А. В. - Математическое моделирование гидрогазодинамических процессов в вихревой трубке, Кудрявцев И. Н., Самохвал И. А. (2011)
Ключка Ю. П. - Экспериментальное исследование пожаровзрывоопасности металлогидридной системы хранения водорода, Кривцова В. И., Ивановский А. И. (2011)
Канило П. М. - Снижение канцерогенности отработавших газов транспортных средств, Костенко К. В. (2011)
Abstract (2011)
Титул, содержание (2016)
Георгій Федорович Проскура – життєвий та творчий шлях (2016)
Rusanov R. A. - Improving the efficiency of radial-axial rotors of turbine stages through the use of complex lean of trailing edges, Rusanov A. V., Lampart P., Chugay M. A. (2016)
Парафейник В. П. - Выбор системной характеристики турбокомпрессорного агрегата на основе анализа его эффективности по результатам натурных испытаний. Ч. I. Состояние вопроса и объекты исследования, Щербаков Н. С., Рябов А. А., Шевчук В. В., Разношинский В. Н., Тертышный И. Н., Прилипко С. А. (2016)
Бабаев А. И. - Применение непроницаемых экранов для стабилизации течения в угловом регулирующем клапане, Голощапов В. Н. (2016)
Бозбей Л. С. - Экспериментальное исследование теплофизических параметров свободной элементарной конвективной ячейки, Костиков А. О., Курская Н. М., Ткаченко В. И. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського