Гедулян С. И. - Реологический аспект управления качеством ремонтных растворов на основе сухих строительных смесей, Острыжнюк М. В., Антонюк Н. Р. (2016)
Заволока М. В. - Контроль прочности бетона при монолитном домостроении, Заволока Ю. М., Заволока Ю. В. (2016)
Ксёншкевич Л. Н. - Механоактивация портландцемента ‒ способ активного управления прочностью бетона, Барабаш И. В., Гаращенко Д. П. (2016)
Кугаєвська Т. С. - Метод експериментально-розрахункових досліджень теплової обробки бетонних виробів із використанням теплоти гідратації цементу, Шульгін В. В., Сопов В. П. (2016)
Пашинський В. А. - Практичний досвід використання збірного і монолітного неавтоклавного пінобетону при зведенні енергоефективних будівель ТОВ "БУДСПЕКТР", Настоящий В. А., Дарієнко В. В., Томаченко Є. О. (2016)
Фощ А. В. - Термомодернізація будівель – ресурс енергозбереження в Україні (2016)
Цапко Ю. В. - Основні тенденції створення вогнезахисних спучуючих композицій для будівельних конструкцій, Кравченко А. В., Кривенко П. В., Ніколаєнко М. В. (2016)
Осадчий В. С. - Екологічне оцінювання якості поверхневих вод в басейні річки Тилігул, Блажко А. П. (2016)
Бляшина М. В. - Комплекс енергозберігаючих технологій очищення стічних вод, Грицина О. О., Жукова В. С. (2016)
Петраш В. Д. - Экономия топлива в парокомпрессионной системе теплохладоснабжения зданий на основе энергии холодной воды и вентиляционного воздуха, Высоцкая М. В. (2016)
Рулёв Н. Н. - Технология сепарации фаз отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей, Небеснова Т. В. (2016)
Шевченко Л. Ф. - Анализ систем вентиляции многоэтажных жилых зданий (2016)
Барабаш М. С. - Обгрунтування впливу метрополітену на несучі конструкції будівель чисельними методами, Башинський Я. В. (2016)
Кендзера О. В. - Стан і проблеми розвитку сейсмологічних досліджень для сейсмостійкого проектування, Вербицький С. Т., Семенова Ю. В., Вербицька О. С. (2016)
Шинкаренко А. В. - Уточнення кількісних характеристик сейсмічної небезпеки ділянки за рахунок врахування локальних ґрунтових умов та ймовірних механізмів вогнищ землетрусів, Алексєєнко О. В. (2016)
Шумаков І. В. - Проблеми зведення підземних частин будівель на техногенних міських територіях, Гринчук О. А., Ляхов І. І. (2016)
Бабий И. Н. - Моделирование организационно-технологических решений при утеплении фасадов многоэтажного жилого здания, Каминская-Пинаева А. И., Мамалыга Е. О., Кучеренко Л. В. (2016)
Беспалова А. В. - Анализ организации работ сварочного участка с использованием метода дерева отказов, Кныш А. И., Дашковская О. П., Файзулина О. А. (2016)
Мальований І. В. - Вдосконалення організаційно-технологічних рішень кріплення та стикування плитних теплоізоляційних матеріалів, Шаровар М. К., Афанасьєв В. В. (2016)
Пам’яті відомого вченого, педагога, Людини (2012)
Векуа Н. В. - Анатономічні відношення в межах мікрогрупи на позначення сукупного розміру предмета (2012)
Вишневська Г. Б. - Співвідношення концепту і суміжних понять (2012)
Гливінська Л. К. - Поетична мовотворчість: закономірності смислової динаміки (2012)
Д’якова Т. О. - Етнокультурне підгрунття фразеології вдалого сватання в українських східнослобожанських говірках (2012)
Іншакова І. Є. - Лексика сприйняття запаху в поезії І. Франка (2012)
Король С. П. - Синонімічні відношення у термінологічній системі навігаційно-гідрографічної галузі (2012)
Леута О. І. - Концепти, "душа", "серце" як регулятивний фрагмент мовної картини світу (на матеріалі української та англійської мов), Сингаївська О.С. (2012)
Макарець Ю. С. - Функціональне призначення перифразових найменувань (2012)
Павлешен Д. З. - Семантичні ігри Олександра Ірванця (Роль авторських неологізмів О.Ірванця у творі "Маленка п'єса про зраду для однієї актриси") (2012)
Підкамінна Л. В. - Епітет як конституент метасистеми моделювання поетичної картини світу (2012)
Сизонов Д. Ю. - Умотивованість активних диреваційних моделей функціями медичної термінології у змі (2012)
Степаненко Н. С. - Простір з погляду концептуальної й мовної картини світу (2012)
Тиха Л. Ю. - Метафора Михайла Григоріва: лексико-семантичні та граматичні особливості творення (2012)
Хараман Н. О. - Авторське використання фразеологічних одиниць у "Щоденику" Олександра Довженка (2012)
Шевченко Л. Л. - Методика концептуальних досліджень (2012)
Юлдашева С. А. - Правнича термінологія: інформаційний пласт субмови права (2012)
Ачилова О. Л. - Аспектуально-фазова специфіка багатократних дієслів семантичної групи "звуки" притаманні людині (2012)
Дудко І. В. - Особливості аналізу дієслова: формальний і функціональний аспекти (2012)
Косарєва М. М. - Особливості функціонування градаційних сполучників з базовими компонентами не лише (не лиш, не лишень та не тільки (2012)
Костусяк Н. М. - Словотворні категорії в грамантичній системі української мови (2012)
Кущ Н. В. - Проблема потрактування об'єктної та атрибутивної семантики прийменникових еквівалентів у сучасній українській мові (2012)
Овчиннікова І. І. - Дієслова діяльності в межах семантичного класу дієслів в дії в українській мові (2012)
Степаненко Я. М. - Дієслова зі значенням придбання, одержання, присвоєння як основні носії валентності в реченнях з об'єктним типом детермізації (2012)
Ткаченко Ю. В. - Дієслова на позначення психічної діяльності з позиції і градуальності (2012)
Шемет В. Г. - Суфіксоїдні деривати на позначення осіб за родом діяльності (2012)
Бернацька С. М. - Класифікаційні аспекти модальних значень можливості у семантико-синтаксичному висвітленні (2012)
Гаврилюк О. Р. - Семантико-синтаксичні особливості складнопідрядних речень інтенсивної допустово-протиставної семантики з локативним значенням (2012)
Денискіна Г. О. - Категорія парадоксальності у совомисленніМ.П. Драгоманова (2012)
Калита О. М. - Електронна комунікація: мовнокомунікативні особливості й жанрова диференціація (2012)
Кашуба Н. В. - Семантична деференціація предикатів зі значенням утворення звуку (2012)
Клак О. С. - Валентісні аспекти функціонування прикметників зі значенням морально-етичних характеристик людини у стуктурі речення (2012)
Козачук Г. О. - Семантико-граматична структура речень зі скоординованими головними членами (2012)
Куц О. В. - Парадигматичне функціонування категорії темпоральності у структурі простого речення з предикатами дії (2012)
Кучман І. М. - Казуативність у простому реченні, ускладненому дієприслівниковим, прикметниковим і субстантивними зворотами в українській мові (2012)
Марченко Т. В. - Cемантико-синтаксичні типи речень з елімітованими предикатами синтаксемами (2012)
Марчило Л. М. - "Та# книга барзо пожитечна# есть…"(до проблеми дослідження розмовника "Розмова – Aanhaa") (2012)
Матвійчук Т. П. - Наукове трактування тексту та його роль у комунікативній діяльності людини (2012)
Мединська Н. М. - Прислівник як ознакове слово у предикативній функції (2012)
Межов О. Г. - Приховані предикати в семантично ускладненому простому речені (2012)
Мєлєкєсцева Н. В. - Семантико-синтаксична структура речень локалізованої наявності / відсутності (2012)
Паршак К. Д. - До історіїї стородавніх писемних пам'яток (2012)
Савченко І. С. - Способи реалізації функціонально-стилістичного принципу української пунктуації (2012)
Сулима О. П. - Проблема виділення спеціалізованих іменних словоформ у функції частин складеного іменного присудка (2012)
Харченко С. В. - Односкладні номінативні речення в аспекті синтаксичної норми (2012)
Цівун Н. М. - Епіграф як вияв міжтекстуальних відношень у мовотворчості поетів-неокласиків (2012)
Шабат-Савка С. Т. - Розповідне речення як засіб реалізації комунікативних інтенцій інформування (2012)
Шалацький Д. Л. - Спільне та відмінне у мовленнєвих актах докору та осуду (2012)
Ачилова В. П. - Чого навчимо восьмикласників? (2012)
Багмут І. В. - Робота над текстом і роботі з текстом у процесі навчання мові (2012)
Бакум З. П. - Упровадження методичних ідей Андрія Медушевського в навчання фонетики української мови (2012)
Гимер Н. О. - Законодавчі аспекти функціонування української мови в Україні (2012)
Данилюк Н. О. - Лексика з національним культурним змістом на початковому етапі вивчення української мови іноземцями (2012)
Дика Н. М. - Проблемми навчання граматики української мови у контексті методичної спадщини А.П. Медушевського (2012)
Дуганджич А. - Україністика на філософському факультеті Загребського університету (2012)
Іваненко С. М. - Українська мова в Україні (2012)
Караман С. О. - Проблема підручникотворення для профільної школи у науковому полі української лінгводидактики, Караман О. В. (2012)
Козир М. В. - Формування в учнів 5-7 класів вмінь доводити на уроках розвитку зв’язного мовлення в контексті методичної спадщини А. П. Медушевського (2012)
Котляренко С. В. - Самостійна робота студентів університету як складова підготовки майбутнього фахівця (2012)
Лещенко Г. П. - Змістові і структрні особливості уроку - комунікації (2012)
Омельчук С. А. - Формування граматичних понять з філології української мови в учнів основної школи (2012)
Пальчикова О. О. - Проблема адаптації студентів-іноземців в українському середовищі (2012)
Плющ М. Я. - Формування національної мовної свідомості в Україні у контексті реальної історі українського народу (2012)
Романюк С. А. - Перевірка знань української мови як іноземної у Польщі (2012)
Симоненкова Т. П. - Узагальнення та систематизація знаень, умінь і навичок учнів з української мови (2012)
Стеценко В. П. - Проблема писемного мовлення розвитку учнів у методичній спадщині Т. Ф. Бугайко (2012)
Строганова Г. М. - Стаття-рецензія на підручник "Ukrajinsky yazyk pre slovakov" для студентів (автор Мадія Чижморова,обсяг – 282 с.) (2012)
Туркевич О. В. - Методика викладання української мови як іноземної:основні проблеми унормування термінолексики (2012)
Хом’як І. М. - Вивчення української орфографії в умовах білінгвізму (2012)
Шевцова В. О. - Етапи засвоєння теми "Кличний відмінок" іноземними студентами (2012)
Яворська С. Т. - Спадщина А. П. Медушевського в контексті розвитку методики навчання української мови (2012)
Waszkiewicz-Lewandowska P. - Egzamin maturalny z jezyka ukrainskiego jako jezyka mniejszosci narodowej w Polsce (2012)
Дітріх Д. - Психоаналіз та комп'ютерні технології.Інтердисциплінарний підхід у моделюванні функцій мозку, Брукнер Д., Доблхаммер К., Шатт І. (2016)
Заіка В. М. - Типологія життєвих криз та ініціальних тенденцій трансформації людини на основі багатовимірної теорії особистості, Моргун В. Ф. (2016)
Горбенко Ю. Л. - Модель психологічної одиниці життя людини у світі (2016)
Андрейко Б. В. - Психологічна допомога батькам дітей з порушенням розвитку (2016)
Блозва П. І. - Чинники становлення соціального капіталу як психологічного ресурсу особистості (2016)
Василець Н. М. - Аналіз кола довіри/недовіри громадян різним сферам соціальної дійсності (2016)
Зубцов Д. Е. - Особливості психологічних проблем розлучених жінок (2016)
Мандзик Т. М. - До проблеми ідентифікації з місцем проживання: теоретичний аспект (2016)
Овчар О. В. - Можливості корекції негативного прояву соціально-психологічних особливостей стилю споживання матеріальних благ особами з низьким економічним статусом (2016)
Перетятько Л. Г. - Психосоматична складова розвитку серцево-судинних захворювань (2016)
Попелюшко Р. П. - Етапи розвитку особистості комбатанта в розрізі генетико-психологічної теорії (2016)
Турецька Х. І. - Особливості копінг-стратегій учасників бойових дій в зоні АТО, Штольцель Ю. В. (2016)
Чижиченко Н. М. - Фрустраційна толерантність особистості як афективний компонент оптимізму (2016)
Джакомуцці С. - Термінологічні визначення конепту "Адикція" у контексті нового Dsm-v (англійською мовою), Гербер К. (2016)
Кононова М. М. - Проблема депривації і самодепривації в контексті функціональних взаємозв'язків "Я" суб'єкта з його психологічними захистами, Слюняєва Н. А. (2016)
Мельничук М. М. - Науково-фантастичні фільми і самопізнання особистості (2016)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Акцентуації характеру особистості керівника (2016)
Крикля К. П. - Психологічні особливості професійного становлення майбутнього психолога під час навчанння у виші (2016)
Киричук А. С. - Теоретико-методологічний аналіз поняття адаптивності в контексті формування готовності першокурсників до навчання у вищій школі (2016)
Московченко А. А. - Особливості зв'язку креативності та професійно важливих якостей студентів-менеджерів (2016)
Рогачова Т. - Психологічні проблеми студентів на першому році навчання у ВНЗ: причини виникнення та можливості подолання (2016)
Чайкіна Н. О. - Диференціальний аспект іміджу профспілкового лідера (2016)
Шевчук В. В. - Проблема ідентифікації наукових шкіл у психології (2016)
Бондаренко О. Ф. - Мусатов С. О. Особливість: комунікативно-психологічна концепція (2016)
Чернобровкіна В. А. - Коваленко О. Г. "Міжособистісне спілкування осіб похилого віку" (2016)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2016)
Починок Т. В. - Профілактика та лікування гастроінтестинальних проявів харчовоїалергії у дітей першого року життя, алергія до білків корв’ячого молока, Барзилович В. Д., Барзилович А. Д. (2016)
Дрюченко М. О. - Особливості соціального і родинного функціонування жінок, хворих на параноїдну шизофренію, з точки зору їх впливу на стан материнсько-дитячої взаємодії (2016)
Ірха С. В. - Перспективи використання коренів зубів при зубному протезуванні зі зруйнованою біфуркацією (2016)
Мухаровська І. Р. - Особливості психологічного стану членів сім’ї онкологічного хворого на різних етапах лікувального процесу (2016)
Паєнок А. В. - Психоемоційний профіль і рівень професійних знань слухачів передатестаційного циклу "неврологія" в умовах реформування післядипломної освіти, Січкоріз О. Є. (2016)
Перфільєв О. В. - Нейростимуляційний контроль блокад медіальних гілочок задніх гілок спинномозкових нервів у лікуванні больового "фасет-синдрому” поперекового спондилоартрозу та плануванні денервації дуговідросткових суглобів (2016)
Юдін М. А. - Аналіз самовідношення пацієнтів косметологічного профілю із зниженою самооцінкою (2016)
Аксьонова А. В. - Комплексна оцінка показників ліпідного метаболізму та системи зсідання крові для прогнозування та ранньої діагностики прееклампсії, Венцківська І. Б., Платонова Т. М., Колесникова І. М., Наложитова О. О. (2016)
Савіна М. В. - Фактори сімейної взаємодії та їх роль у порушенні здоровʼя сімʼї у жінок з різним станом аддиктивної поведінки (2016)
Єна Л. М. - Аналіз впливу терапії спіронолактоном та його комбінації з триметазидином на динаміку клінічної симптоматики та параметрів морфо-функціонального стану серця хворих з хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду, Ярош В. О. (2016)
Антонян И. М. - Анализ поздних послеоперационных осложнений при лечении камней мочеточника с использованием уретероскопии и контактной ультразвуковой литотрипсии, Стецишин Р. В., Рощин Ю. В. (2016)
Bogdanovskiy I. - Analysis of pedagogical approach features in physical education of pre-school aged children (2016)
Іконнікова М. В. - Змістові засади професійної підготовки майбутніх фахівців філологічного напряму у вищій школі США (2016)
Кравченко В. Н. - Розробка шляхів формування готовності майбутніх викладачів вищої школи до професійного самовдосконалення у процесі позааудиторної роботи (2016)
Лук’яник Л. В. - Розробка методики застосування етимологічного аналізу на уроках української мови в початкових класах (2016)
Нагорна О. О. - Особливості організації професійної підготовки за магістерською програмою "міжнародне торгове право та вирішення спорів" у швейцарській міжнародній юридичній школі (2016)
Бордюг Н. С. - Розробка системи діагностики компетентностей з моніторингу довкілля у майбутніх фахівців (2016)
Колупаєва Т. Є. - Модель підготовки вчителя ххі століття у світлі європейських інтеграційних процесів (2016)
Goncharenko N. - The use of visual methods in education at various levels, Synenko S. (2016)
Kостюк M. П. - Дослідження дидактичних засад формування навичок говоріння англійською мовою студентів вищої мистецької школи України (2016)
Закусилова Т. О. - Актуалізація професійних цінностей у контексті формування професоналізму майбутніх медичних сестер (2016)
Скиба К. М. - Аналіз організаційно-педагогічних особливостей навчання майбутніх перекладачів у США: ключові аспекти (2016)
Вишневська Л. І. - Технологічні дослідження з розробки основи корегованої лікарської форми, Шмалько О. О., Яковенко В. К., Мегалінський В. А. (2016)
Макаренко О. В. - Результати комплексного АВС/VEN/частотного аналізу застосування препаратів групи s01e "протиглаукомні засоби та міотики" за показниками витратності, життєвої необхідності та частоти призначень, Кривов'яз О. В. (2016)
Кузнецов И. Э. - Количественное определение концентрации силденафила в плазме крови человека методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (LC-MS/MS), Науменко Е. А., Резниченко Н. К., Костюк А. Ю., Савяк Р. П., Олейников Д. С. (2016)
Кузнєцова В. Ю. - Розробка методики якісного аналізу грициків звичайних трави для включення у проект національної монографії до державної фармакопеї України, Кисличенко В. С., Котова Е. Е., Котов А. Г., Сущук Н. А. (2016)
Кушнірук В. М. - Масштабування технології одержання n,n-дибензиламіду малонової кислоти – потенційного антиконвульсанта – у промислових умовах, Ковалевська І. В., Рубан О. А., Гарна Н. В., Георгіянц В. А. (2016)
Савич А. О. - Дослідження гепатопротекторного впливу збору антидіабетичного на гістологічний стан печінки щурів зі стрептозотоцин-нікотинамід-індукованим цукровим діабетом 2 типу, Марчишин С. М., Лар’яновська Ю. Б. (2016)
Одинцова В. М. - Хронічна токсичність субстанції адамантан-1-амонієвої солі 2-(5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)оцтової кислоти, Абрамов А. В., Бєленічев І. Ф. (2016)
Торопин В. Н. - Изучение антимикробных свойств иммобилизованных волокнистых n,n-дихлорсульфонамидов, Бурмистров К. С., Сурмашева Е. В., Романенко Л. И. (2016)
Посилкіна О. В. - Дослідження характеристик споживачів лікувальної косметики в Україні, Котлярова В. Г., Чечотка О. В. (2016)
Toziuk O. - Investigation of effect of sodium 2-(tetrazolquinazolin-5-iltio)-acetate (compound кв-28) on the metabolic processes in organism during intensive exercise (2016)
Бахшалиева Конул Фаррух кызы - Анализ аннотированного списка токсигенных микромицетов, распространенных на различных ценозах Азербайджана (2016)
Юхименко Л. І. - Дослідження психомоторних та нейрофізіологічних особливостей мозкової діяльності глухих (2016)
Ставерська Т. О. - Аналіз сутності дефініції "антикризова стратегія" та її роль в процесі антикризового управління підприємством, Жилякова О. В. (2016)
Попович О. А. - Питання українського визвольного руху середини ХХ століття в діяльності політичних партій України (2005–2014) (2016)
Фігурний Ю. С. - Аналіз українського етнокультурного розвитку й етнічних процесів у першій половині XVIІ ст. (2016)
Yaroshynskyi O. - Comprehending by youth in the diaspora of their’s appointment in the struggle of the Ukrainian people for independence (1960s years) (2016)
Колоденко О. В. - Комплексна реабілітації хворих з ішемічною хворобою серця та гіпертензією після хірургічної реваскулярізації міокарду (2016)
Бурмістенков О. П. - Аналіз стану освіти у вищих навчальних закладах України, Демішонкова С. А. (2016)
Ефендієва С. М. - Дослідження історичних етапів еволюції терміну "педагогічна інновація" в сучасному науковому дискурсі (2016)
Лещенко А. В. - Анализ нарративной напряженности: читательский и текстовый планы (2016)
Костюк О. П. - Культурно-естетичні домінанти ініціації в перукарському мистецтві (на прикладі первісної культури) (2016)
Lytvinenko A. - The analysis of contemporary legal standards and principles in mass media performance: a domestic and international law overview (2016)
Гончарова О. М. - Дозвілля античності у світлі видовищної культури: навмахії (2015)
Bosyk Z. - The preservation of the national intangible cultural heritage in the context of globalization (2015)
Копієвська О. Р. - Роль еліт у формуванні культурної ідентичності (2015)
Овчарук О. В. - Феномен "шістдесятництва" в українській культурі: шлях від тоталітаризму до незалежності (2015)
Гоцалюк А. А. - Календарно-обрядове свято як духовний феномен української культури (2015)
Олійник О. О. - Психологічні аспекти соціалізації підлітків в просторі дозвілля (2015)
Солоділова О. В. - Інкультурація – естетичний вимір (2015)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Етносеміотика та духовна рукописна спадщина України – Греції. Методи дослідження знаків-символів у орнаментальній книжковій мініатюрі (2015)
Черниш М. О. - Культурний простір України у контексті нинішніх практик мультикультурних суспільств (2015)
Шман С. Ю. - Соціокультурна діяльність музеїв (2015)
Yakovlev O. - Synergy of culturological creative processes in the independent Ukraine (2015)
Гапетченко Р. Ю. - Духовна культура у діалектичній взаємодії з феноменом сім’ї (2015)
Колос Т. М. - Управлінські аспекти діяльності закладів початкової мистецької освіти в культуротворчих процесах сучасної України (2015)
Романенко Н. О. - Міський український драматичний театр (м. Рівне, 1941-1943) (2015)
Халілова Л. С. - Національна ідентичність музично-хореографічної культури кримськотатарського весілля (2015)
Шевченко А. А. - Вплив національно-культурних цінностей на соціалізацію особистості (2015)
Shulgina V. - Database of the modern Ukrainian music resources, Aphonina E. (2015)
Рой Є. Є. - Риси симфонізму в театралізованих композиційних структурах народно-сценічної хореографії Павла Вірського (2015)
Сташевський А. Я. - Прийоми гри міхом у баянному мистецтві (на прикладі творів сучасних українських композиторів) (2015)
Демещенко В. В. - Творчі пошуки "генія найщирішої проби" кіномитця Олександра Довженка (2015)
Зінська Т. В. - Особливості функціонування закладів початкової музичної освіти в Україні на початку ХХІ століття (2015)
Зосім О. Л. - Східнослов’янська духовна пісня XVII – XХ ст. у контексті церковної та популярної культури (2015)
Іванніков Т. П. - Сучасна гітарна музика в контексті соціодинаміки культури (2015)
Івахова К. П. - Темпоритм фортепіанних творів М. Скорика (2015)
Kravchenko A. - The genre of cello duet in Ukraine: composer’s work and performance (2015)
Ліва Н. В. - Рецепція сакрального в контексті досліджень аналітичної психології ХХ століття (2015)
Паславська Л. О. - Композиція й орнаментика декорування традиційної української кераміки у сучасній етнодизайнерській практиці (2015)
Сьомкін В. В. - Проблема систематизації та оптимізації освітніх процесів зі спеціальності "Дизайн" (2015)
Тарасова О. О. - Національно-ментальні детермінанти музичної творчості (2015)
Тулянцев А. А. - Нонна Суржина – оперна співачка та вокальний педагог (2015)
Шандренко О. М. - Специфіка стильового формоутворення в моді (2015)
Скаканді Ю. Ю. - Етюди на пленері (2015)
Сорока І. І. - Розуміння поняття підтексту у праці "Художнє слово на сцені" Р. Черкашина (2015)
Заря С. В. - Художні засоби озвучування рекламних роликів (2015)
Лян Сяомей - Про реформування та розвиток фортепіанної педагогіки в сучасному Китаї (2015)
Папета О. В. - Навчання в Одеському художньому училищі як початковий етап формування творчої особистості Л. М. Семикіної (2015)
Легенький І. Ю. - Нонконформізм як фактор стильової динаміки в культурі ХХ століття (2015)
Лебедєва З. Д. - Діалог російської та західноєвропейської музичних культур у формуванні індивідуального композиторського стилю Миколи Метнера (на прикладі жанру музичної фортепіанної казки) (2015)
Голеніщева Є. Ю. - Теоретичні засади державної інвестиційної політики (2015)
Дацій Н. В. - Науково-методологічні підходи до державного управління розвитком фізичної культури і спорту (2015)
Заскалкін А. С. - Державно-приватне партнерство: сутність, форма та зміст (2015)
Ковальчук В. Г. - Теоретико-методологічні підходи до забезпечення регіонального розвитку (2015)
Майстро С. В. - Теоретичні засади формування механізму публічно-приватного партнерства в підприємництві (2015)
Нікулін К. О. - Теоретико-історичні засади державного управління реформуванням військових комісаріатів (2015)
Ульянченко Ю. О. - Проблеми формування інвестиційного клімату України, Косенко А. В. (2015)
Антонов А. В. - Державне регулювання процесу активізації академічної мобільності (2015)
Беззубко Л. В. - Развитие общественной экспертизы и контроля за деятельностью органов власти (2015)
Білотіл О. М. - Роль дієвого механізму державного управління в активізації процесів розвитку туристичної індустрії (2015)
Волошин О. Л. - Напрямки вдосконалення механізмів державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні (2015)
Denisyuk O. V. - Complex analysis of Ukrainian state financial security in present conditions, Shvedun V. O. (2015)
Дєгтяр А. О. - Правова спрямованість державного регулювання розвитку страхового ринку в Україні, Соболь Р. Г. (2015)
Євдокімов В. А. - Розвиток електроенергетичної галузі в Україні: сучасний стан і механізми державного регулювання (2015)
Луценко Т. О. - Механізми економічного становлення наукових досліджень в Україні (2015)
Мерзляк А. В. - Перспективи вдосконалення механізму державної підтримки експортоорієнтованого бізнесу в Україні, Скрябіна Д. С. (2015)
Олениченко Ю. А. - Аналіз результативності впливу механізмів державного управління на процес поводження з твердими побутовими відходами на етапі їх формування, Соболь О. М., Долгодуш М. М. (2015)
Улида В. Ю. - Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Шведун В. О. - Аналіз недотримань рекламного законодавства України (2015)
Колєнов О. М. - Зарубіжний інструментарій державної екологічної політики (2015)
Барабаш Г. О. - Правове регулювання проходження державної служби в органах ДСНС (2015)
Мороз С. А. - Державне регулювання розвитку трудового потенціалу ВНЗ: встановлення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних працівників (2015)
Пугач А. М. - Основні положення механізму відтворення людських ресурсів в процесі забезпечення розвитку аграрного потенціалу України (2015)
Харламова Ю. Є. - Аналіз стану функціонування правового механізму державного управління у сфері підготовки фахівців служби цивільного захисту (2015)
Беззубко Б. І. - Характеристика державного механізму планування розвитку територій в Україні (2015)
Кінщак А. В. - Світовий досвід формування політики регіонального розвитку (2015)
Выхованец Г. В. - Природные комплексы морского побережья классического лиманного типа, Гыжко Л. В. (2016)
Лукиша Р. Т. - Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах ризиків як об’єкт державного управління (2015)
Светличный А. А. - К вопросу о современных изменениях климата Северо-Западного Причерноморья, Ибрагимова М. С. (2016)
Ляшевська О. І. - Система державної політики сталим розвитком регіону (2015)
Чир Н. В. - Актуальні питання дослідження природно-заповідного фонду Закарпатської області (2016)
Мамедов С. А. - Поняття та зміст механізмів державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації економіки (2015)
Біланчин Я. М. - Ґрунтово-рослинний компонент природного середовища у проблемі усихання Куяльницького лиману, Буяновський А. О., Тортик М. Й., Жанталай П. І., Адобовська М. В., Кірюшкіна Г. М., Шихалєєва Г. М. (2016)
Pomaza-Ponomarenko А. L. - Guidelines of the improvement of the state policy of territorial development (2015)
Іванюк Г. С. - Світова реферативна база ґрунтових ресурсів (wrb): від створення до сьогодення (2016)
Мельниченко О. А. - Специфіка державної кадрової політики в єдиній державній системі цивільного захисту України, Ященко О. А., Гада О. Б. (2015)
Папіш І. Я. - Лучно-степові чорноземи (типові) Львівської області: географія і регіональні особливості будови профілю (2016)
Кулєшов М. М. - Щодо розробки нової конфігурації та механізмів державного управління системи забезпечення пожежної безпеки в Україні, Руденко С. Ю. (2015)
Тригуб В. І. - Грунтово-екологічні особливості міських грунтів (на прикладі м. Одеси), Бочевар С. В., Купчик А. М. (2016)
Abstracts (2015)
Хохрякова А. І. - Ґрунти міст: особливості генезису, класифікації та діагностики (2016)
Коломієць К. В. - Територіальна організація суспільства регіону Українського Причорномор'я для потреб планування території та адміністративної регіоналізації (2016)
Світлична Д. О. - Регіон – цілісна природно-соціально-економічна система (2016)
Сеньків М. І. - Геологістична оптимізація розміщення розподільчих центрів сільськогосподарської продукції у Західному регіоні України (2016)
Правила для авторів (2016)
Шпак Л. О. - Концептуальні засади економічного розвитку територіально-галузевих підсистем економіки регіону (2015)
Чудаєва І. Б. - Науково-технічні формування як складова національної інноваційної системи (2015)
Ус Г. О. - Чинники формування та розвитку людського капіталу в Черкаському регіоні, Павленко Л. І. (2015)
Сарана Л. А. - Наукові підходи до визначення інвестицій як складової фінансового забезпечення регіонального розвитку (2015)
Маниліч М. І. - Зрівноважений розвиток сільського господарства як складова частина розвитку регіону, Штогринець Н. В. (2015)
Лишко С. В. - Підвищення рівня використання економічного потенціалу в напрямку розвитку регіональної економічної системи, Пригодюк О. М. (2015)
Миленький В. М. - Дослідження економічного потенціалу регіону: факторний аналіз, Шулежко О. П. (2015)
Щербина С. І. - Економічні втрати і руйнування України в роки Другої світової війни (на прикладі Черкащини) (2015)
Крамаренко О. А. - Механізм імплементації важелів бюджетної політики для забезпечення розвитку регіонів України (2015)
Яценко В. М. - Стратегійний аналіз, економічна діагностика та оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств , Яценко О. В. (2015)
Задорожний І. С. - Сучасні підходи до проектування і перепроектування підсистеми управління персоналом, Козловська С. Г., Катасонов А. В., Задорожний С. В. (2015)
Дешевенко Л. П. - Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживачів, Дьячук І. В. (2015)
Сукач О. М. - Підходи щодо оптимізації управління оборотними засобами підприємства, Романенко Н. В. (2015)
Антонова І. В. - Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств на ринку (2015)
Гордієнко Л. А. - Соціальні аспекти доктрини фінансової політики (2015)
Пріхно І. М. - Сучасні тенденції розвитку кредитного страхування в Україні (2015)
Коваль В. В. - Подходы к моделированию учебного интерактивного материала для smart-образования, Манькута Я. Н., Джолохава Дж. (2015)
Наконечна О. А. - Моделювання ефективного електронного документообігу для управління діяльністю органів державної влади, Петрук С. В. (2015)
Веретельник В. В. - Ризики і особливості проведення аудиту з використаням хмарної комп’ютерної технології обробки даних, Германенко Л. М., Лелеко І. Г. (2015)
Оксьом І. Г. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми вдосконалення економіко-правової системи України на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства" (2015)
Про набір до аспірантури зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (2015)
Наші автори (2015)
Summary (2015)
Запрошуємо авторів до співпраці (2015)
Лоцман А. А. - Эколог – профессия будущего, Мельниченко А. А. (2015)
Шолух Н. В. - О проблеме адаптации высших учебных заведений к потребностям молодежи с ограниченными физическими возможностями, Надьярная А. Е. (2015)
Прокопенко А. В. - Пути реформирования жилищно-коммунального хозяйства Донецкой области, Жеребьев Я. И. (2015)
Макущенко М. П. - Теоретико-методичні аспекти функціонування механізму регулювання розвитку регіону на засадах ринкового потенціалу будівельних підприємств (2015)
Заплавная А. Э. - Старославянские заимствования в современном русском языке, Лапынина Н. Н. (2015)
Усанова В. С. - Жіночі образи у повісті Ольги Кобилянської "B неділю рано зілля копала…", Ярошевич І. А. (2015)
Купріянова К. О. - Чорнобильські мотиви у збірці Ліни Костенко "Мадонна перехресть", Ярошевич І. А. (2015)
Белый Д. В. - Философское осмысление жизни в лирических произведениях Дмитрия Белого, Новикова Ю. Н. (2015)
Кузнецов Н. В. - Говорить правильно, Кузнецов Д. В., Гапонова Т. Н. (2015)
Ковтун Н. В. - Основні риси східностепових говірок на основі говірки с. Курдюмівка міста Дзержинська Донецької області, Кудрейко І. О. (2015)
Жуков А. Є. - Лексико-семантичний аналіз ергонімів м. Макіївки, Кудрейко І. О. (2015)
Русанова А. О. - Комунікативні функції звертання в оповіданнях Г. Квітки-Основ’яненки "Сердешна Оксана", "Щира любов", Кудрейко І. О. (2015)
Голубєва К. О. - Невербальні засоби українського комунікативного етикету, Первенко Г. О., Чернишова Л. І. (2015)
Волков А. О. - Художественная роспись как один из русских народных промыслов, Назар Р. Н. (2015)
Дмитриева Д. В. - Употребление терминологии иноязычного происхождения в украинском профессиональном языке, Ковалева Н. А. (2015)
Svyatnyy V. A. - Problematik der parallelen Simulationstechnik, Kuschnarenko V. G., Resch M., Miroschkin O .M., Wesner S. (2016)
Святный В. А. - Математическое описание операции деления целых чисел в дополнительном коде с отрицательным и положительным нулем остатков делимого, Лапко В. В., Самощенко А. В. (2016)
Лапко В. В. - Порівняння модулів чисел з плаваючою комою при поданні операндів кодами з фіксованою комою, Самощенко О. В., Маргієв Г. Е. (2016)
Фельдман Л. П. - Ефективність паралельної реалізації екстраполяційних методів чисельного розв’язання СЗДР на графічних процесорах, Назарова І. А., Гризадубова Я. О. (2016)
Романюк О. Н. - Підвищення продуктивності текстурування з виконанням процедурних операцій в об’єктному просторі, Дудник О. О. (2016)
Башков Є. О. - Модифікований алгоритм розпізнавання обличчя людини на фотографії, Костюкова Н. С., Головін А. О. (2016)
Паромова Т. А. - Исследование схожести изображений с помощью перцептивных хэш-алгоритмов и расстояний Хэмминга, Зеленева И. Я., Луценко Н. В., Кленачов С. А. (2016)
Романюк О. Н. - Формування відрізків прямих на гексагональному растрі, Мельник О. В., Романюк О. В. (2016)
Федоров Е. Е. - Определение порогового значения интенсивности цвета и коэффициента максимального различия в цвете для повышения производительности метода постобработки сформированных трехмерных изображений, Юнис М., Костин В. И. Черняк Т. В. (2016)
Астафьев Н. А. - Синтез математической модели оценивания сроков безаварийной эксплуатации, Дмитриева О. А. (2016)
Левицкая Т. А. - Математический аппарат для обработки контура лежащей капли, Пятикоп Е. Е., Тельных Л. В. (2016)
Олейник В. С. - Обзор существующих подходов к динамической балансировке сложности игрового процесса, Шкарупило В. В. (2016)
Погорілий С. Д. - Дослідження програмної бібліотеки Linpack на архітектурі CUDA мовою програмування Python, Семьонов Б. О. (2016)
Пронина О. И. - Анализ моделей и технологий распределения транспортных услуг (2016)
Святный В. А. - Оптимизация параметров распределенной модели массового взаимодействия, Гуськова Н. Г. (2016)
Сынков В. Г. - Применение базовых алгоритмов оптимизации для выбора очистного оборудования, Гринев В. Г., Хорольский А. А. (2016)
Петрова О. А. - Информационная система для исследования надежности систем позиционирования и навигации внутри помещения, Табунщик Г. В. (2016)
Колесник С. Е. - Разработка модульной системы звукового вещания с сетевым доступом на основе микроконтроллера, Цололо С. А. (2016)
Кисляк О. И. - Особенности разработки анализатора трафика для ОС Android, Цололо С. А. (2016)
Шатохина Н. К. - Использование вероятностных генетических алгоритмов с адаптивной мутацией для задачи индуктивного обобщения нечеткой базы знаний, Османов В. С. (2016)
Гайдук К. С. - Відновлення доступу до зашифрованих даних в ОС Windows, Шевченко О. Г. (2016)
Штомпель Н. А. - Биоинспирированный метод оптимизации кодов на основе преобразования Лаби (2016)
Гуськова В. Г. - Розробка сценарного підходу на основі моделей інтелектуального аналізу даних, Бідюк П. І. (2016)
Лещенко А. М. - Християнські погляди Григорія Сковороди (2016)
Степанова В. В. - Робота Херсонської міської ПМПК в сучасних умовах реформування освіти і зокрема корекційної, Кулик В. Г. (2016)
Воскова І. В. - Роль системи післядипломної педагогічної освіти в гуманізації й демократизації освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах (2016)
Гончаренко Л. А. - Розвиток соціокультурної компетентності педагогів у системі підвищення кваліфікації (2016)
Гримальська А. О. - Використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення якості навчання української мови і літератури (2016)
Smolinska M. Ya. - Determination of the content of benzocaine and penicillin-G-procaine in combined finished dosage forms using tropaeolin O azo dye, Kotsiumbas I. Ya., Teslyar G. Yu., Yurkevych M. V. (2016)
Чух Г. П. - Інновації в роботі методиста як передумова його професійного зростання (2016)
Blazheyevskiy M. - The quantitative determination of hydrogen peroxide by voltammetry on the carbositall electrode, Mozgova O. (2016)
Бернвальдт Т. С. - Удосконалення навичок вдумливого читання в процесі формування читацьких компетентностей студентів під час аналізу літературних творів (2016)
Grytsan L. D. - Some applications of physicochemical analysis in pharmacy (2016)
Глушкова Л. І. - Моральне виховання дошкільників засобами художньої літератури (2016)
Krolenko K. Yu. - The synthesis and the antimicrobial activity of the substituted aryl amides of 3-arylmethyl-2,4-dioxo-1,3,7-triazaspiro, Vlasov S. V., Vlasova O. D., Zhuravel I. O. (2016)
Кір’яченко Н. Г. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови і літератури як засіб активації пізнавальної діяльності учнів (2016)
Zubkov V. O. - The use of analytical methods for quality control of promising active pharmaceutical ingredients among derivatives of 4-oxo-quinoline-3-propanoic acids, Ruschak N. І., Suleiman M. M., Devyatkіna A. O., Gritsenko І. S. (2016)
Ліпшиць Л. В. - Форми і методи формування соціокультурної компетентності майбутніх судноводіїв (2016)
Stremoukhov О. О. - The study of fatty and organic acids of Vaccinium uliginosum leaves, Koshovyi O. M., Zalyubovs’ka О. І. (2016)
Мартиненко В. Ф. - "Він говорить із майбутніми віками…", або Пасха Серця Михайла Беленя, Сагач Г. М. (2016)
Stadnichenko O. V. - The study of the lipid membrane charge effect when creating liposomes with oxaliplatin, Krasnopolsky Yu. M., Yarnykh T. G. (2016)
Мірошниченко О. В. - Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках зарубіжної літератури в умовах професійно-технічної освіти (2016)
Fedorovska M. - Development of the composition of the gel base for treating telogen effluvium, Polovko N. (2016)
Нікітіна А. І. - Взаємодія дошкільного закладу і родини як основа успішної соціалізації дошкільників (2016)
Shmalko О. О. - The study on the choice of flavours for the herbal syrup with the hepatotropic action, Vyshnevska L. I., Megalinskyi V. A. (2016)
Павленко Г. О. - Виховання гуманних почуттів у дітей дошкільного віку (2016)
Khanin V. A. - Development of the original method for determination of diclofenac sodium in different drug dosage forms, Kotenko O. M., Moiseev O. O., Dorovskyy O. V. (2016)
Пилипчук С. Д. - Використання нетрадиційних здоров’язбережувальних технологій у роботі з дітьми раннього віку в умовах Будинку дитини (2016)
Petrovska L. S. - Assessment of the main trends of developing the market of foaming detergents in Ukraine (2016)
Сагач Г. М. - Дело веры Вита Пацалая, или христианское видение знаков современности (2016)
Zarichkova M. V. - The scientific summary of monitoring results of expenditure for social protection in the European Union and Ukraine (2016)
Терещенко Т. С. - Формування особистісно орієнтованого середовища сучасного дошкільного навчального закладу засобами музейної педагогіки, Кулик К. Д. (2016)
Tryschuk N. M. - Determination of toxicity of new benzilic acid derivatives, Kireyev I. V., Kolisnyk S. V., Sytnik K. M. (2016)
Терлецька О. А. - Роль морально-духовного виховання у процесі соціалізації особистості дошкільника (2016)
Takhirov I. A. - The effect of the mixtures with biologically active substances from Fraxinus excelsior and Phlomis pungens on the resistance to hypoxia in white rats compared to the action of α-tocopherol and mexidol, Asmetov V. Y., Suleymanov T. A., Abdulkerimova F. D., Ganiev M. M., Akhmedov E. Yu. (2016)
Гусєва Н. О. - Учень як суб’єкт пізнавальної діяльності в контексті викладання теоретичного матеріалу на уроках історії (2016)
Koshova О. Yu. - The anti-allergic and antihistaminic properties of hydrobromide 2-, Ieryomina H. О., Perekhoda L. О., Yeryomina Z. G. (2016)
Дзьоба В. М. - Використання ІКТ на уроках української мови і літератури в контексті проекту "Відкритий світ" (2016)
Derkach N. M. - The antimicrobial action of decamethoxinum substance at different pH values, Suvorova Z. S. (2016)
Зібіньова С. О. - Виховання громадсько-активних гімназистів через діяльність дитячої й молодіжної організацій в Каховському НВК, Амєліна О. О. (2016)
До ювілею О. М. Котенка (2016)
Лагода К. І. - Формування національно-патріотичної свідомості учнів на уроках української літератури (2016)
Ліхацька А. Л. - Розвиток комунікативних навичок учнів на уроках української і зарубіжної літератури (2016)
Луцкіна В. П. - Читання як основа інтелектуального та особистісного розвитку дитини (2016)
Мішуровська С. В. - Підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови мультимедійними засобами навчання (2016)
Мусієнко В. С. - Розвиток самостійної навчальної діяльності молодшого школяра в умовах групи продовженого дня (2016)
Назарчук Т. П. - Використання ідей В. В. Давидова у розвивальному навчанні школярів (2016)
Овчарук Т. Ю. - Реалізація комунікативного підходу до викладання англійської мови в 5-9 класах під час вивчення тем "Дозвілля" та "Їжа" (2016)
Половинець Н. П. - Ігрова діяльність як засіб вивчення англійської мови у 1-4 класах (2016)
Семиженко В. Г. - Формування ключових компетентностей з історії засобами музейної педагогіки (2016)
Сиса О. І. - Взаємодія школи і сім'ї у вихованні та розвитку учнів початкових класів (2016)
Тарабанова Я. В. - Гуманізація навчально-виховного процесу на уроках української літератури як умова формування гуманної особистості (2016)
Ткаченко В. М. - Використання методів і прийомів розвитку в учнів критичного мислення на уроках історії і правознавства (2016)
Фартушна І. А. - Комунікативне навчання говорінню та читанню учнів молодшої ланки на уроках англійської мови, Шуригіна Л. В. (2016)
Черевко Л. А. - Формування патріотизму та національної свідомості школярів засобами позакласної екологічної освіти (2016)
Барболіна О. С. - Розвиток критичного мислення учнів шляхом розв’язання математичних задач (2016)
Бова І. М. - Теорія рішення винахідницьких задач як чинник розвитку творчого потенціалу учнів на уроках української мови (2016)
Глибіна З. В. - Використання методу колажування під час вивчення англійської мови в молодшій школі (2016)
Єфремова Г. Ю. - Формування інформаційної компетентності учнів під час роботи з візуальними джерелами в курсі всесвітньої історії (2016)
Зінченко С. М. - Використання опорних схем під час вивчення числівників та часових форм дієслів на уроках англійської мови (2016)
Кайда Ю. А. - Інтерактивні форми роботи з батьками учнів початкової школи як ефективний засіб взаємодії школи і сім’ї (2016)
Кілочок В. А. - Використання ІКТ на уроках української мови й літератури та у виховній роботі класного керівника (2016)
Киселёва С. Н. - Проектная деятельность на уроках литературы как средство осуществления ценностного воздействия на личность (2016)
Коваленко С. І. - Використання елементів компаративного аналізу на уроках української літератури для розвитку полікультурної компетентності учнів (2016)
Мельниченко О. В. - Використання на уроках географії сучасних методів формування мотиваційної складової компетентностей (2016)
Савицька О. А. - Валеологічна освіта учнів початкових класів під час навчального процесу (2016)
Соколова Ю. О. - Використання фонових знань на уроках української літератури під час вивчення творчості Євгена Маланюка (2016)
Шило Т. О. - Розвиток навичок критичного мислення учнів під час роботи з джерелами на уроках історії (2016)
Агачева Ю. А. - Теоретичний аналіз розуміння атракції у спільно-розподільній діяльності, Неннова О. В. (2016)
Кузьменко В. В. - Надзвичайна особистість Бориса Олександровича Кана, Слюсаренко Н. В., Кан О. Ю. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2016)
Вихідні відомості (2016)
Антонович В. П. - Некоторые вопросы вещественного анализа, Стоянова И. В., Чивирева Н. А., Стоянов А. О. (2016)
Бельтюкова С. В. - Твёрдофазное определение пара-гидроскибензойной кислоты и её эфиров с использованием сенсибилизированной люминесценции ионов Tb (III) в комплексах с 2,2’-дипиридилом, Малинка Е. В., Ливенцова Е. О. (2016)
Пуля А. В. - Сравнительная характеристика координационных соединений Co(II), Ni(II), Cu(II) с некоторыми гидразонами пировиноградной кислоты, Сейфуллина И. И., Скороход Л. С. (2016)
Чеботарьов О. М. - Сорбційне вилучення офлоксацину гідратованими оксидами алюмінію и силіцію, Щербакова Т. М., Мамій В. А., Петренко Л. В. (2016)
Лукашевич С. А. - Розробка методу синтезу поліуретанів з ізоціануратними вузлами розгалуження. Дослідження їх структури та властивостей, Рожкова Р. А., Галатенко Н. А., Козлова Г. А. (2016)
Мазур О. О. - Получение и свойства модифицированных бис(цитрато)станнатами(IV) 3d-металлов полигликольмалеинатфталатов и их сополимеров с эпоксидной смолой ЭД-20, Савин С. Н., Сейфуллина И. И., Чебаненко Е. А., Марцинко Е. Э., Ложичевская Т. В. (2016)
Ізюмський М. С. - Визначення стандартної ентальпії утворення транс-терахлоро-ди-μ-карбоксилатів диренію(III), Баскевич О. С., Мельник С. Г., Штеменко О. В. (2016)
Титул, зміст (2016)
Власов С. В. - Синтез та протимікробна активність амідів 3-бензил-5-метил-4-оксо-2-тіоксо-1,2,3,4-тетрагідротієно|2,3-d|піримідин-6-карбонової кислоти, Черних В. П. (2016)
Каврайський Д. П. - Експериментальне визначення спектру протисудомної дії нових похідних піразоло|3,4-d|піримідин-4-ону, Штриголь С. Ю., Георгіянц В. А., Северіна Г. І. (2016)
Tsyvunin V. - Influence of dry herbal extracts on pentylenetetrazole-induced seizures in mice: screening results and relationship "chemical composition – pharmacological effect”, Shtrygol’ S., Prokopenko Y., Georgiyants V., Blyznyuk N. (2016)
Levitin Ye. - The ointment containing Ag@Fe3O4 for removal and treatment of skin neoplasms, Chan T., Kryskiv O., Bilovol A. (2016)
Золотайкіна М. Ю. - Розробка методики кількісного визначення фенольних сполук у пижма квітках, Гонтова Т. М., Котова Е. Е., Котов А. Г., Губар С. М. (2016)
Lenchyk L. - Phytochemical study and determination of pharmacological activities of cherry shoots dry extract, Shapoval O., Kyslychenko V. (2016)
Булига Л. О. - Вплив гелів, що містять глюкозамін та наночастки срібла, на процеси пероксидного окиснення за умови опікової рани в щурів, Іванова К. С., Бутко Я. О. (2016)
Макарова О. Є. - Аналіз засобів та особливостей розробки курсу з навчальної дисципліни для системи дистанційної освіти (2016)
Омельченко П. С. - Аналіз іридоїдних сполук собачої кропиви трави, Гладух Є. В., Бурлака І. С. (2016)
Титул, зміст (2016)
Suyarko V. - Heat and mass transportation as factor of formation abnormally high stratum pressure (on the example of the east part of Dniper-Donets cavity), Ishchenko L., Yashchenko А., Yakimenko Y. (2016)
Рудько Г. І. - Безкисневий період в історії Землі та життя в ньому (2016)
Заднєпровська Г. І. - Учасна банківська система україни під впливом іноземних фінансових інститутів (2016)
Колодізєв О. М. - Удосконалення діагностичного інструментарію фінансового контролінгу банківської діяльності, Максімова М. В. (2016)
Антонюк В. П. - Формування інтелектуального капіталу: ситуаційний підхід (2016)
Прокопович Л. В. - Стимпанк: трансляция стиля из научной фантастики в дизайнерскую бижутерию (2016)
Полковенко Т. В. - Видання для казкотерапії: вихователям, педагогам, психологам, батькам, Полковенко О. В. (2016)
Хмелянчишин Ю. В. - Модель дисперсійного аналізу фенології рослин на прикладі ріпаку ярого (2016)
Makedonova O. - Mechanisms of idiomatic transformations creating in contemporary english advertising discourse (2016)
Халапсис А. В. - Число и реальность: истоки научного знания (2016)
Титул, зміст (2016)
Радченко А. А. - Определение оптимальных по критерию твердости режимов термообработки многокомпонентной стали на основе нечеткого математического моделирования, Алексеенко Ю. Н., Чумаченко В. И., Богдан В. В. (2016)
Зинченко П. С. - Оптимизация процесса тепловой сушки жидкостекольной смеси по критерию прочности на разрыв, Голиньков В. В., Старых С. А., Ступар М. А. (2016)
Гайдай О. А. - Нові підходи до створення альтернативних моторних палив зпоновлюваної сировини, Химач Н. Ю., Пилявский В. С., Полункин Е. В. (2016)
Заміховська О. Л. - Нижній рівень системи подачі вологи грунтово-рослинному покриву, Клапоущак О. І. (2016)
Дымко Е. П. - Выбор критериев для проверки возможности взаимозаменяемости спецсплавов на примере нимоника, Мариненко Д. В., Борисенко С. В., Кравцова Н. В. (2016)
Тараненко Г. В. - Расчет гидравлического сопротивления тарелок провального типа в режиме подвижного газожидкостного слоя (2016)
Антонова-Рафі Ю. В. - Застосування хмарних систем зберігання даних в медичнихінформаційних системах, Шилов М. Ю. (2016)
Терех О. М. - Аеродинамічний опір двох поруч розташованих труб різної форми, Руденко О. І., Жукова Ю. В., Рогачов В. А., Баранюк О. В. (2016)
Буравченко К. О. - Система керування водопостачанням з артезіанських свердловин у перехідному режимі (2016)
Аулов І. Ф. - Дослідження механізмів управління особистими ключами користувачів в хмарі (2016)
Сизова Н. Д. - Оценка напряженно-деформированного состояния цилиндрических и конических элементов, подкрепленных ребрами жесткости (2016)
Myakush O. - The Y–Ni–Cu ternary system at 600°C, Babizhetskyy V., Levytskyy V., Kotur B. (2016)
Barchiy I. - Crystal and electronic structure of the ternary monoclinic selenide Tl2.59Sb8.41Se14 (TlSb3Se5), Tatzkar A., Sabov M., Rożycka-Sokołowska E., Marciniak B., Pavlyuk V. (2016)
Belan B. - Synthesis and crystal structures of the new indides Dy5Pd2In and Y5Pd2In, Sojka L., Demchyna M., Manyako M., Kalychak Ya. (2016)
Luk’yanov M. - Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of the, Slyvka Yu., Kinzhybalo V., Mys’kiv M. (2016)
Hembara M. - Phase equilibria in the system Ce–Ni–C AT 800°С in the range 0–33.3 at. % Ce and new isostructural compounds R2Ni5C3 (R = Pr, Nd), Levytskyy V., Babizhetskyy V., Kotur B. (2016)
Oshchapovsky I. - On the crystal structure of the compound Tb0.83Zn0.14Sn2.86, Pavlyuk V. (2016)
Бойчишин Л. - Фізико-механічні властивості стрічкових та об’ємних зразків аморфних сплавів на основі Fe, Герцик О., Ковбуз М., Переверзєва Т., Руденко О., Нізамеєв М. (2016)
Kravets O. - Crystal structure of the new ternary indide Pr11Ge5.21In4.79, Nychyporuk G., Muts I., Shpyrka Z., Hlukhyy V., Zaremba V. (2016)
Slyvka Yu. - Diverse coordination of CuX (X = Сl, Br) towards N-allylbenzotriazole, Goreshnik E., Mys’kiv M. (2016)
Pavlyuk O. - Synthesis and crystal structure of an Ag(I) p-toluenesulphonate complex with 4-methylpyridine of composition |Ag(CH3C5H4N)2(CH3C6H4SO3)|, Slyvka Yu., Mys’kiv M. (2016)
Romaka L. - Contribution to the investigation of Sm–Cu–Sn ternary system, Romaka V. V., Horyn A., Stadnyk Yu. (2016)
Klymentiy N. - Crystal structure of the ternary compound Sc3Cu7Al9, Semuso N., Pukas S., Tokaychuk Ya., Akselrud L., Gladyshevskii R. (2016)
Kordan V. - Electrochemical lithiation of Ti5M3, Ti3M and Zr3M (M = Sn, Sb) binary intermetallics, Zelinska O., Pavlyuk V., Oshchapovsky I., Serkiz R. (2016)
Tarasiuk I. - The solubility of silicon in Li–Sn binary phases (2016)
Scientific journals published by the University of Lviv (2016)
Баранівський В. - Ідеологія центризму як підґрунтя економічної безпеки України (2011)
Алексєєнко І. - Взаємодія гілок влади як чинник розвитку форми правління в сучасній Україні (2011)
Мамонтова Е. - Символічний комплекс атрибуції державного суверенітету (2011)
Заруба О. - Розвідувальні служби в системі державної влади (2011)
Рибій О. - Неформальні політичні інститути: сутність, класифікація, результати діяльності (2011)
Телешун С. - Особливості післякризового етапу розвитку українських фінансово-політичних груп, Рейтерович І. (2011)
Мацієвський Ю. - Чи можливе відродження авторитаризму в Україні (2011)
Джига Т. - Сучасні тенденції становлення політичної культури українського суспільства (2011)
Готун А. - Основні концепції дослідження комунікації в політичній системі суспільства (2011)
Акайомова А. - Політична комунікація як процес взаємодії політичних суб’єктів (2011)
Прокопчук І. - Трудоголізм як тип адиктивної поведінки (2011)
Рубан А. - Ефективність виборчих технологій в Україні (2011)
Потапенко Я. - Політизація історичної пам’яті про Другу світову війну (2011)
Сидорук Т. - Європейська політика сусідства: концептуальні хиби конструкції (2011)
Мандрагеля В. - Європейська система колективної безпеки: інституціональні проблеми (2011)
Кіндратець О. - Формування багатополюсності світоустрою: можливі наслідки і перспективи (2011)
Овчар І. - Державно-правові механізми регулювання українсько-російських відносин (2011)
Бевз Т. - Ідеї лібералізму в суспільно-політичному дискурсі Володимира Вернадського (2011)
Пойченко А. - Політика і наука, що її вивчає (2011)
Корольов Г. - Пірует історії: євразійство й структуралізм (2011)
Книжкова полиця (2011)
Галкін М. Б. - Матрикс біоплівки – хімічний склад, структура, властивості, Іваниця В. О., Галкін Б. М., Філіпова Т. О. (2016)
Бабій Н. О. - Вертикальна трансмісія вірусу імунодефіциту людини за результатами молекулярно-генетичних досліджень (2016)
Vasyliv O. M. - Electric current generation by DESULFUROMONAS ACETOXIDANS IMV B-7384 while ferric citrate, fuchsine and methylene blue application, Maslovska O. D., Hnatush S. O., Bilyy O. I., Ferensovych Ya. P. (2016)
Сергєєва Ж. Ю. - Антагоністична активність лактобактерій, ізольованих із ферментованих рослинних продуктів із В’єтнаму, Басюл О. В., Горшкова О. Г., Гаврилюк Т. І., Назаренко Г. М. (2016)
Pankivska Yu. - Antiadenoviral activity of fluoride-containing nucleosides and bisphosphonates derivates, Biliavska L., Povnitsa O., Zagorodnya S. (2016)
Мерліч А. Г. - Антагоністична активність бактерій Lactobacillus plantarum, виділених з рослинних джерел україни та франції, проти фітопатогенних бактерій, ліманська Н. В. (2016)
Нечипуренко О. О. - Аденовірусна інфекція, як одна з можливиих причин жирового гепатозу у одноденних курчат, Древаль Д. В., Провозін Д. Д., Собко І. О. (2016)
Ямборко Н. А. - Синтез фитогормонов почвенными микроорганизмами-деструкторами хлорорганических соединений, Леонова Н. О., Иутинская Г. А. (2016)
Кузнєцов В. О. - Одеський період життя та наукової діяльності академіка Д. К. Заболотного (28.12.1866 – 15.12.1929) (2016)
12 Міжнародна науково-практична конференція daRostim 2016 "Біотехнологія для аграрного виробництва та захисту природного середовища" Україна, м. Одеса, 7–10 вересня 2016 (2016)
Інформаційне повідомлення для авторів (2016)
Ківалов С. В. - Шановні читачі! (2016)
Ківалов С. В. - Реформа Одеської митниці: проблема шляхів та методів (2016)
Завальнюк В. В. - Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини за віковими критеріями (2016)
Gorobets K. V. - International rule of law in a discourse of doubts (2016)
Бєляков К. І. - Понятійні та методологічні основи регулювання нових типів інформаційних відносин: "віртуальні правовідносини" (2016)
Кулініч О. О. - Підстави набуття статусу фізичної особи публічного права (2016)
Кормич Б. А. - Класичні форми митної політики: зміст та історія формування (2016)
Мазур А. В. - Економічна безпека держави: погляд крізь призму митного контролю (2016)
Федотов О. П. - До питання щодо електронного розподілу митних декларацій (2016)
Батанова Л. О. - Поняття, сутність та особливості адміністрування митних платежів (2016)
Авдєєв О.Р. - Взаємодія органів доходів і зборів з правоохоронними та контролюючими органами у протидії контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин та фальсифікованих ліків (2016)
Аверочкіна Т. В. - Ґенеза міжнародно-правового регулювання забезпечення безпеки мореплавства, Плачкова Т. М. (2016)
Жорник І. В. - Застосування юридичної герменевтики для подолання конфлікту кваліфікації уніфікованих норм про морську заставу та іпотеку (2016)
Separate opinion of judge Hsu Mo (2016)
Dissenting opinion of Sir Arnold McNair (2016)
Dissenting opinion of judge J.E. Read (2016)
Савич О. С. - Тиждень морського права (2016)
Круглий стіл "Вплив судової реформи на здійснення адміністративного судочинства" (2016)
Вимоги до публікацій в журналі "Lex Portus" (2016)
Куценко А. С. - Оптимальная стабилизация теплового состояния здания, Коваленко С. В., Товажнянский В. И. (2016)
Severin V. P. - Development of the controller for the quadcopter finken in simulation enviroment Vrep, Nikulina E. N., Buriakovskyi V. S. (2016)
Пиротти Е. Л. - Моделирование энергопотока на конечном временном отрезке, Олейник В. И. (2016)
Dvukhglavov D. E. - Model of the situations recognition in conditions dissimilar and incomplete data, Muzyka O. V., Hlazkov S. O. (2016)
Гужва В. А. - Скоринг ценных бумаг с использованием программного продукта "Stock Exchange DSS", Соколова А. Г., Косталан В. О. (2016)
Раскин Л. Г. - Расчет рационального числа каналов системы обслуживания множества территориально распределённых клиентов, Карпенко В. В. (2016)
Стадник Г. А. - Система підтримки прийняття рішень, що функціонує в режимі автоматичної класифікації (2016)
Левыкин В. М. - Иерархическая модель контекста знание-емкого бизнес-процесса, Чалая О. В. (2016)
Нескородева Т. В. - Методология создания и применения информационной технологии обобщенного многомерного анализа данных синтетического учета по направлениям преобразований подчиненным предпосылкам бухгалтерского учета (2016)
Левыкин И. В. - Алгоритм выбора и корректировки модели прецедента-аналога в задачах управления бизнес процессами (2016)
Стратієнко Н. К. - Розв’язання задачі сегментування ринку комп’ютерної техніки на основі кластерного аналізу, Бородіна І. О. (2016)
Стратієнко Н. К. - Автоматизація маркетингових досліджень продажів, ціни та товару на моторобудівному підприємстві, Козіна О. А., Бородіна І. О. (2016)
Омаров М. А. - Аналіз та моделювання інтернет-маркетингу, Тиха Т. В. (2016)
Мурадова В. Х. - Модель устойчивой детерминированной системы дистанционного образования (2016)
Содержание (2015)
Наукометричні бази даних та їх роль на шляху інтеграції вітчизняної науки в європейський та світовий дослідницький простір (2015)
Дудіна О. О. - Стан регіоналізації перинатальної допомоги в Україні, Терещенко А. В. (2015)
Загородня О. С. - Інтранатальне застосування сульфату магнію — акушерський погляд на перинатальні наслідки, Біла В. В., Леуш С. Ст. (2015)
Гребініченко Г. О. - Аналіз даних ультразвукового дослідження дихоріальних діамніотичних двієнь у вагітних групи високого ризику (2015)
Редько І. І. - Сучасний погляд на лікування внутрішньоутробних вірусних інфекцій у новонароджених (2015)
Жилка Н. Я. - Перспективи у профілактиці передачі ВІЛ від матері до дитини, Орлова О. О. (2015)
Подольський Вл. В. - Вегетативний гомеостаз та його порушення в жінок фертильного віку зі змінами репродуктивного здоров'я (2015)
Онисько О. В. - Особливості прегравідарної підготовки в жінок із синдромом полікістозних яєчників на фоні інсулінорезистентності в анамнезі, Корчинська О. О., Слабкий Г. О., Волошина У. В. (2015)
Оніськова О. В. - Вакцинація: міфи та факти (огляд літератури) (2015)
Недельська С. М. - Функціональний стан серця у дітей з бронхіальною астмою, Даценко О. М., Бессікало Т. Г. (2015)
Дудник В. М. - Оцінка функціонального стану нервово-м'язової системи у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит з проявами синдрому вторинної міопатії, Березницький О. В., Вижга Ю. В. (2015)
Людвік Т. А. - Вміст 25-гідроксихолекальциферолу в сироватці крові дітей з ювенільним ревматоїдним артритом (2015)
Костюченко Л. В. - Алгоритм діагностики та медичного супроводу хворих на синдром Віскота—Олдрича (2015)
Вертегел А. О. - Вплив недостатності вітаміну Д на стан імунної системи: подвійна небезпека розвитку порушень остеогенезу в дітей, хворих на рекурентний бронхіт, Овчаренко Л. С. (2015)
Левадна Л. О. - Роль макроелементів у механізмах імунної відповіді при алергічній патології в дітей (2015)
Грідіна Т. А. - Діагностична ефективність методу гідросонографії у виявленні патології верхніх відділів травного тракту в дітей з бронхіальною астмою та рецидивним бронхітом, Тарасюк Б. А., Палкін А. Ю., Кушнєров О. І. (2015)
Шадрін О. Г. - Оптимізація лікування гастроінтестинальної харчової алергії в дітей раннього віку, Гайдучик Г. А., Ковальчук А. А., Дюкарева С. В., Бондаренко Н. Ю. (2015)
Циунчик Ю. Г. - Факторы риска ожирения у детей Одесского региона (2015)
Шутова Е. В. - Патогенетическая роль окислительного гомеостаза на этапах формирования холестеринового холелитиаза у детей, Павленко Н. В., Михайлова О. Б. (2015)
Шумна Т. Є. - Оптимізація лікування коморбідних порушень органів травлення у дітей з алергічними захворюваннями, Мазур В. І. (2015)
Плехова О. І. - Особливості вмісту мікроелементів і вітамінів у дітей і підлітків з дифузним нетоксичним зобом, Кашкалда Д. А., Волкова Ю. В., Турчина С. І. (2015)
Перелік докторських дисертацій, що були затверджені ПК "Педіатрія" НАМН та МОЗ України до виконання у І-ІІ кварталі 2015 р. (2015)
Перелік кандидатських дисертацій, що були затверджені ПК "Педіатрія" НАМН та МОЗ України до виконання у І-ІІ кварталі 2015 р. (2015)
Білоцерківець В. В. - Критерії визначення нової економіки: технологічний аспект (2011)
Бонарев В. В. - Управління трансакційними витратами (2011)
Бондаренко І. С. - Розвиток людського капіталу як визначального фактору конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації (2011)
Власова Т. Р. - Місце і роль сфери інтелектуальних послуг у сучасному відтворювальному процесі (2011)
Галгаш Р. А. - Передумови координації взаємовідносин підприємств для нестабільних ринків (2011)
Галушка З. І. - Методологія дослідження взаємозв’язку інтелектуального, людського та соціального капіталу (2011)
Григорків М. В. - Економічна структура суспільства та її роль у процесах соціально-економічної та еколого-економічної взаємодії (2011)
Гринкевич С. С. - Огляд концепцій і теорій суспільного розвитку в контексті дослідження трудового потенціалу (2011)
Дощин С. В. - Особливості сучасних економічних циклів (2011)
Москальов М. А. - Теоретико-методологічні підходи до аналізу ролі великого бізнесу в умовах суспільно-політичних трансформацій (2011)
Опольський О. І. - Дослідження та оцінка людського капіталу в сучасних умовах (на прикладі підприємств міста Чернівці, Чернівецької області), Никифорак В. А. (2011)
Скворцов І. Б. - Методи визначення сум і термінів оплат за виготовлену продукцію або виконані роботи, Горбова Х. В. (2011)
Антонюк І. Б. - Чинники міжнародної просторово-секторальної локалізації виробництва в сучасних економічних системах (2011)
Вірковська А. А. - Поняття та типологія національних інтересів у сучасній міжнародній економіці (2011)
Забейворота А. И. - Приграничное обучение как один из способов формирования единого культурного и образовательного пространства СНГ (2011)
Ключевська А. В. - Пріоритети розвитку та регулювання зовнішньої торгівлі України (2011)
Кулініч О. М. - Міжнародні аспекти класифікації природних ресурсів (2011)
Михайловська О. В. - Нелінійність процесів у світовому господарстві: синергетичний підхід (2011)
Михайловський О. В. - Аналіз ефективності світового ринку золота (2011)
Черданцева І. Г. - Формування міжнародних каналів розподілу продукції для підприємств, що орієнтуються на зовнішні ринки, Пітик О. Я. (2011)
Школа І. М. - Загальнорівноважна модель торгівлі для формування компліментарності торгових потоків між Україною та Румунією, Підгірна В. Н. (2011)
Зибарева О. В. - Злочинність у сфері охорони здоров’я як фактор девіантної соціалізації суспільства, Шевчук Л. Т. (2011)
Іляш О. І. - Пріоритети виявлення диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів України у контексті зміцнення її безпеки, Федчук І. В. (2011)
Клипач А. Я. - Продовольчий ринок України: сучасні виклики та перспективи дослідження (2011)
Комарницький І. Ф. - Концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму фінансового самовідтворення регіонів, Житарюк В. В. (2011)
Білошкурська Н. В. - Формування індексу ресурсної складової економіко-організаційного механізму економічної безпеки підприємств АПК Черкаської області (2011)
Кармазін Т. І. - Фіксований сільськогосподарський податок як один з інструментів стимулювання сільськогосподарського виробництва, Голишевська Л. В. (2011)
Кіндзера О. С. - Сучасний стан та ефективність використання інвестиційного потенціалу галузі тваринництва (2011)
Шкабара Т. Л. - Агроекологічні перспективи розвитку сільських територій в умовах вітчизняного ринку (2011)
Коноваленко Ю. В. - Особливості застосування методів управління транспортними ризиками на українських підприємствах (2011)
Костенко О. К. - Специфіка еколого-економічної діяльності в машинобудуванні (2011)
Лошенюк І. Р. - Пріоритетні напрями підвищення ефективності діяльності торговельних підприємств (2011)
Сакун Л. М. - Використання сучасних методів оптимізації виробничої програми машинобудівних підприємств, Гаєвська Т. В. (2011)
Семененко І. М. - Ідентифікація цілей діяльності підприємства відповідно до концептуальних підходів щодо його функціонування (2011)
Смолінська А. В. - Проблеми оптимального управління формуванням фінансового капіталу підприємства у кризовому стані, Смолінський В. В. (2011)
Тесак О. В. - Оцінювання ризиків взаємовідносин промислового підприємства з його працівниками (2011)
Близнюк Н. В. - Пріоритети створення інноваційно-інвестиційних транскордонних кластерів і промислових зон у західних регіонах України (2011)
Вдовічен А. А. - Диспропорції міжнародних інвестиційних процесів (2011)
Чорна Л. О. - Ризики в процесі стимулювання інновацій та інвестицій на підприємствах, Громова О. Є. (2011)
Григорашова С. С. - Тенденції та стан розвитку міжнародного туризму (2011)
Євдокименко В. К. - Рекреація і туризм: управління ендогенно орієнтованим розвитком в умовах глобальних взаємовпливів (2011)
Іванов А. М. - Еколого-економічні аспекти сучасного стану використання заповідних територій (2011)
Соловйов Д. І. - Іноземний досвід регулювання діяльності туристичної сфери та його використання в Україні (2011)
Солодовник Ю. О. - Необхідність державного регулювання в галузі рекреації та оздоровлення (2011)
Акопова В. Г. - Управління якістю продукції на українських підприємствах машинобудівного комплексу, Жовніренко О. О. (2011)
Гомба Л. А. - Кадрова безпека в системі управління персоналом торговельного підприємства (2011)
Гут Л. В. - Щодо питання проблем управління персоналом підприємств торгівлі, Попович Н. М., Савицька Л. Т. (2011)
Корнієнко І. Г. - Економічна сутність трудових ресурсів та їх місце в управлінні промисловим підприємством (2011)
Попович Н. М. - Ефективність управління трудовими ресурсами підприємств (2011)
Русінко М. І. - Комплексний підхід до управління трудовим потенціалом підприємства в умовах кризи (2011)
Фаїзов А. В. - Шляхи впровадження контролінгу на вітчизняних підприємствах (2011)
Чорновіл І. А. - Шляхи і фактори покращення ефективності антикризового управління на підприємстві (2011)
Буднікевич І. М. - Стратегічні моделі розвитку міста в контексті цільової орієнтації концепцій муніципального маркетингу (2011)
Вдовічена О. Г. - Моніторинг виставково-ярмаркової діяльності в Чернівецькій області як фактора зростання західного регіону (2011)
Тягунова Н. М. - Багатоаспектність послуг в роздрібній торгівлі, Іржавська Л. В. (2011)
Хотинь Л. В. - Маркетингові технології як ознака інноваційної діяльності підприємств торгівлі (2011)
Чикусова М. Ю. - Кобрендинг як інструмент отримання конкурентної переваги (2011)
Вольська А. О. - До проблеми соціального страхування в Україні (2011)
Панасенко Г. О. - Корпоративне управління в процесі розробки конкурентної стратегії банківської установи (2011)
Тулюлюк А. С. - Проблематика фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів (2011)
Авраменко О. І. - Проблеми вибору ефективного методу обліку виробничих витрат, Мисан Н. М. (2011)
Багрій К. Л. - Οсοбливοсті управлінськοгο οбліку матеріальних запасів з урахуванням вимοг міжнарοдних стандартів фінансοвοї звітнοсті, Курджοс Є. В. (2011)
Грінчук М. С. - Необхідність ревізії як основної форми контролю в сучасних умовах господарювання (2011)
Коцеруба Н. В. - Внутрішньогосподарський облік за центрами відповідальності у системі антикризового управління підприємством торгівлі (2011)
Маценко Л. Ф. - Особливості організації бухгалтерського контролю об’єктів умовних фактів господарського життя (2011)
Машталяр Г. П. - Застосування вибіркових досліджень в аудиті (2011)
Скрипник Н. В. - Роль та місце управлінського обліку в системі управління підприємством, Скрипник М. Є. (2011)
Шкарбан В. В. - Оптимізація обліку довгострокових біологічних активів у свинарстві (2011)
Бойчук М. В. - Стохастична модель оптимізації економіки із нелінійним еколого-економічним критерієм та запізненням, Семчук А. Р. (2011)
Іщенко С. В. - Моделювання ринку землі сільськогосподарського призначення (2011)
Середюк В. Б. - Побудова нечіткої моделі оцінки надійності позичальника − фізичної особи, Гімчинський О. Г. (2011)
Кравченко М. Ф. - Технологія пісочного тістового напівфабрикату з борошна пророщеного зерна пшениці і листя волоського горіха, Поп Т. М., Криворучко М. Ю. (2011)
Кшевецький О. С. - Дослідження споживчих властивостей найпоширеніших на території України різновидів граніту, Шкабара Т. Л., Зимбицька З. А. (2011)
Федоров А. О. - Споживча характеристика хімічних компонентів харчових продуктів, Федорова В. О. (2011)
Ткаченко І. В. - Виробничий травматизм в Україні та на Буковині: аналіз стану, причин і заходи щодо запобігання нещасних випадків на підприємстві, Скіцько Ю. Ф. (2011)
Бєлоброва Т. А. - Вал.Шевчук і постмодернізм (2016)
Малиновский А. Т. - Категория художественности в литературно-эстетических парадигмах (2016)
Морева Т. Ю. - Дидактико-аллегорические произведения В.Ф.Одоевского (к проблеме жанра) (2016)
Мусий В. Д. - Мотивировка загадочного в рассказе А.С.Грина "Таинственная пластинка" (2016)
Наєнко М. К. - Тисячоліття українського літературознавства (стаття друга) (2016)
Пикалюк Р. В. - Лінгвосинергетичний підхід у дослідженні тексту і дискурсу (2016)
Райбедюк Г. Б. - Тарас Шевченко і поети-дисиденти: діалог художніх свідомостей (2016)
Раковская Н. М. - Полифония как смыслопостижение авторских кодов в критическом тексте (2016)
Рева-Лєвшакова Л. В. - Відомий і невідомий Максим Горький: до питання про творчі пошуки (2016)
Рудакова С. В. - Влияние В.А.Жуковского на формирование романтической системы Е.А.Боратынского (2016)
Саворовская А. А. - Романтический дискурс в литературе 1920-х годов в научной рецепции А.А.Слюсаря (2016)
Савоськина Т. А. - Каламбур как традиция арзамасского смехового слова в романе А.С.Пушкина "Евгений Онегин" (2016)
Спивачук В. А. - Особенности репрезентации хронотопа в сатирических рассказах Пантелеймона Романова (2016)
Статкевич Л. В. - Прозаїзація поезії як елемент художньої картини світу В.Г.Одена (2016)
Томчук О. Ф. - Науково-критичний дискурс у спадщині київських неокласиків (2016)
Форманова С. В. - Механізми кодових перемикань у романі Ірени Карпи "Фройд би плакав" (2016)
Чик Д. Ч. - Cherchez la femme: топос ордалії в українській і англійській літературі першої половини ХІХ ст. (2016)
Шевчук Т. С. - Украинская лермонтовиана ("І ми, читая, оживаєм, і чуєм Бога в небесах") (2016)
Чирва Ю. О. - About the Problem of Genre Synthesis in the Prose of New Journalism and in T.Capoten’s Nonfiction Novel (2016)
Акімова Н. В. - Деякі фактори варіативності розуміння інтернет-комунікації (2016)
Головіна Н. Б. - Географічна назва в складі німецьких та українських побажань як національно-культурний компонент їхньої фразеологічної семантики (2016)
Гончар Н. М. - Соціальна роль як маркер мовної поведінки в мультилінгвальній ситуації (2016)
Косович О. В. - Неологія та неонімія: диференціація основних понять (2016)
Крюкова О. И. - Автокоммуникативная направленность дневниковых записей персонажей (2016)
Кудинова О. И. - Поэзия М.Ю.Лермонтова в современных латинских переводах (2016)
Олейнікова Г. О. - Гендерна асиметрія лексики в детективній прозі (2016)
Романюк І. В. - Вербалізація жестів у діалогічному мовленні персонажів (за оповідних текстами Івана Нечуя-Левицького) (2016)
Рябець Л. В. - Деякі особливості іменникової словозміни говірки села Митниця Васильківського району Київської області (2016)
Стародедова Л. В. - Особенности образных средств выражения в публицистике (на материале французской прессы 70-80-х годов ХХ века) (2016)
Ткаченко Л. Х. - Pоetry as the Challenge of Conductin Conversation Practice at the English Lessons (2016)
Четверікова О. Р. - Комунікативні та лінгвокультурологічні передумови дослідження науково-популярного тексту (2016)
Шавловська Т. С. - Оцінка як маркер емотивності німецького молодіжного лексикону (2016)
Шиляева Т. В. - Метафорические модели в англоязычном экономическом дискурсе. (2016)
Кольцун Н. М. - Schwierigkeiten des kinder- und jugendliterarischen Ubersetzens, Кольцун І.В. (2016)
Шевчук В. Д. - Le discours sur le commerce dans la piece d’Arthur Adamov "Paolo-Paoli" (2016)
Відомості про авторів (2016)
Світлій пам’яті професора Людмили Володимирівни Соколової (2015)
Афанасенко О. В. - Історико-культурні хронотопи як аспект теоретико-пізнавальної діяльності при підготовці студентів фармацевтичного профілю (2015)
Боднарчук В. О. - Оновлення навчально-методичних видань – важлива складова організації навчального процесу на кафедрі педіатрії (2015)
Ваколюк Л. М. - Гігієнічні аспекти професійного становлення та ефективної практичної діяльності лікаря-стоматолога (2015)
Господарський І. Я. - Післядипломна освіта в Австрії та її порівняння з Україною, Харченко Н. В., Вайда А. Р. (2015)
Дерезюк А. В. - Деякі аспекти сучасної педагогіки медичної освіти (2015)
Козак Д. В. - Викладання дисциплін на кафедрі фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання за напрямом підготовки "Здоров’я людини”, Давибіда Н. О. (2015)
Кривов’яз О. В. - Використання міжпредметної інтеграції при підготовці студентів фармацевтичного факультету до державної атестації, Томашевська Ю. О., Гарник М. С. (2015)
Криськів О. І. - Складові якісної інтернатури з фаху "Внутрішні хвороби”, Лазарчук Т. Б., Бабінець Л. С., Творко В. М. (2015)
Курінний А. В. - Проблематика медичного та гомеопатичного дискурсів у викладанні курсу за вибором "Гомеопатичні лікарські засоби” (2015)
Малахова С. М. - Європейські стандарти підготовки сучасних фахівців-медиків відповідно до вимог Болонської декларації (2015)
Марценюк В. П. - Наукова та інноваційна діяльність Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (2013–2014 рр.), Шевчук О. О., Закрутько Л. І., Соколова Л. В. (2015)
Мороз В. М. - Проблеми гендерного паритету у вищій медичній освіті, Гумінський Ю. Й., Фоміна Л. В. (2015)
Одинцова В. М. - Методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності студентів при вивченні фармакогнозії, Денисенко О. М. (2015)
Олещук О. М. - Сучасні аспекти викладання фармакології для студентів за спеціальністю "Медико-профілактична справа”, Черняшова В. В., Герасимець І. І. (2015)
Павлишин Г. А. - Кейс-метод навчання у медичній освіті, Бігуняк Т. В., Саварин Т. В. (2015)
Поканевич О. В. - Проблемно-орієнтована освіта, Матяш М. М., Худенко Л. І. (2015)
Сван О. Б. - Особливості викладання дисципліни "Домедична допомога в екстремальних ситуаціях” іноземним студентам (2015)
Сельський П. Р. - Алгоритм статистичної обробки та аналізу результатів тестування для оцінки якості тесту (2015)
Цицюра Р. І. - Концепція підготовки студентів-медиків за програмою офіцера запасу (2015)
Черкасов В. Г. - Навчальний комплекс для вивчення дисципліни "Анатомія людини” в медичних університетах, Дзевульська І. В., Тимошенко І. О., Ковальчук О. І. (2015)
Черкасов В. Г. - Анатомічна лекція як важливий засіб формування корпоративної академічної культури, Остапюк Л. І., Дзевульська І. В., Ковальчук О. І. (2015)
Швець В. М. - Динаміка професійної спрямованості студентів Запорізького державного медичного університету (2015)
Yaremchuk O. Z. - Peculiarities of educational and pedagogical process organization at universities, Habor H. H., Krynytska I. Ya., Kulitska M. I., Shevchuk O. O. (2015)
Бабенко А. Д. - Впровадження основних положень навчального плану з предмета курс за вибором "Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки” на кафедрі дитячої стоматології Івано-Франківського національного медичного університету для студентів-субординаторів (2015)
Бразалук О. З. - Організація навчального процесу викладання дисциплін "Медична хімія” та "Біоорганічна хімія” для іноземних студентів i курсу медичних та стоматологічного факультетів за умов кредитно-трансферної системи навчання, Маслак Г. С., Серебритська Л. Ф., Черноусова Н. М. (2015)
Гаїна Ж. М. - Досвід використання інноваційних технологій для активізації пізнавальної діяльності студентів під час викладання фармакогнозії (2015)
Корда І. В. - Інноваційні методи проведення семінарських занять в іноземних студентів при вивченні акушерства та гінекологі, Геряк С. М., Багній Н. І., Стельмах О. Є., Кузів І. Я., Петренко Н. В. (2015)
Мерецький В. М. - Роль самостійної роботи студентів в організації навчального процесу (2015)
Муратова Т. М. - Використання наради як форми колективного спілкування для якісного планування роботи кафедри неврології Одеського національного медичного університету на сучасному етапі, Добровольський В. В. (2015)
Напрєєнко О. К. - Історична послідовність та інтегративний підхід у викладанні психіатрії та наркології в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця, Селюков Г. І., Напрєєнко Н. Ю., Дупленко П. Ю., Бурса А. І. (2015)
Блощинський І. - Дослідно-експериментальна перевірка системи професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників з використанням технологій дистанційного навчання (2016)
Богданюк О. - Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх офіцерів-кінологів, Романишина Л. (2016)
Василенко О. - Орієнтири для вибору майбутньої професії випускниками загальноосвітніх шкіл в сучасних умовах (2016)
Голова Н. - Соціально – психологічні проблеми дистантних сімей на Україні (2016)
Гомонюк О. - Значення інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні валеологічної компетентності майбутніх педагогів (2016)
Жулковський В. - Роль молодіжної скаутської організації "пласт" у національно-патріотичному вихованні підростаючих поколінь (2016)
Клименко С. - Формування етичної компетентності вчителів-словесників засобами української фразеології (2016)
Корєхов А. - Роль та місце інформаційних технологій в підготовниці інженерів прикордонного відомства, Мандрик Є. (2016)
Кузьмич В. - Вікові особливості людей похилого віку (2016)
Лемешко О. - Причини виникнення нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон та їх класифікація (2016)
Матвійчук В. - Шляхи підвищення рівня підготовленості офіцерів-прикордонників до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності, Клєвцов В. (2016)
Мельніков А. - Прикладне плавання в системі навчання курсантів, Шинкарук В., Волошин В. (2016)
Момот О. - Принципи підготовки майбутніх викладачів природничих дисциплін до науково-педагогічної діяльності в умовах магістратури класичного університету (2016)
Нагорічна О. - Формування кадрового потенціалу фіскальної служби на основі компетентнісного підходу (2016)
Назаренко Н. - Проблема оцінки якості підготовки майбутніх прикордонників-перекладачів (2016)
Овод Ю. - Інноваційні технології у соціальній роботі (2016)
Рибак Л. - Попередження травматизму на заняттях з легкої атлетики, Мельніков А. (2016)
Самохвалов О. - Використання веб-квестів на заняттях з вогневої підготовки, Горбачов О., Бурлака О. (2016)
Сичевський Ю. - Деякі інноваційні підходи до проведення лекційних занять із майбутніми офіцерами-прикордонниками з питань перевірки паспортних документів, Дзяворук А. (2016)
Серховець С. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності (2016)
Сопівник І. - Особливості підготовки педагогів до організації спортивно-оздоровчої діяльності (2016)
Федик О. - Методологічний підхід до проведення комплексного практичного заняття з майбутніми офіцерами-прикордонниками (2016)
Шалигіна Н. - Стан розвитку комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів (2016)
Шпортун О. - Парадоксальна інтенція В. Франкла у психотерапії неврозів (2016)
Яремчук І. А. - Особливості вивчення англійської мови для професійних потреб морськими та повітряними екіпажами ДПСУ з використанням електронних засобів навчання (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Панарін О. Є. - "Полное собрание законов Российской империи" як джерело вивчення міграції російських старообрядців (2016)
Муханов В. М. - Українсько–молдавські політичні відносини в контексті розбудови української національної держави в 50–х рр. XVІІ ст. (2016)
Губицький Л. В. - Виробництво алкогольних напоїв як соціальний привілей (на прикладі Київської губернії у першій половині ХІХ ст.), Мельник Г. М. (2016)
Ісаєнко О. - Постать гетьмана Петра Сагайдачного в українській історіографії кінця ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Мельничук І. А. - Господарські та культурно–релігійні взаємовпливи української та німецької громад Волині (кінець XIX – початок XX століття), Суліменко О. Г. (2016)
Гоков О. А. - Военно–разведывательная миссия Н. Я. Шнеура и В. А. Бодиско по странам Европы, Северной Америки и Азии в 1880–1881 гг., Фалько С. А. (2016)
Богатчук С. С. - Розвиток технічної думки в українській залізничній галузі в кінці ХІХ ст. – початку ХХ ст. (2016)
Bryła M. - Praktyki religijne w środowisku osadzonych oraz osób związanych z wieziennictwem w II Rzeczypospolitej w aspekcie historycznym (2016)
Годя І. М. - Історія розвитку туризму Гуцульського краю кінця ХІХ – початку ХХ століть та сьогодення (2016)
Трускавецька І. Я. - Історичні постаті ентомологів України, їхній вклад у розвиток науки (друга половина XIX– початок XX ст.) (2016)
Мараєв В. Р. - Договори Української Держави і Всевеликого Війська Донського (1918 р.) (2016)
Варгатюк С. В. - Концептуальні засади зовнішньої політики Директорії УНР (2016)
Проценко В. - Освітянська профспілка УСРР на початку 1920–х рр.: підпорядкування більшовицькій владі (2016)
Кивгила І. Г. - Відображення організаційного становлення системи сільськогосподарського кредиту у науковому доробку економістів–аграрників доби непу (2016)
Пащенко В. В. - Роль вищого державно–політичного чиновництва в експлуатації природного потенціалу України під час індустріалізації 1930–х рр. (на прикладі О. Шліхтера) (2016)
Оніщенко С. Б. - Залізничний комплекс Української РСР у період його відбудови (1943–1950 рр.) (2016)
Лук’яненко О. В. - Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.4) (2016)
Садикова В. В. - Військово–політичні відносини Великої Британії та СРСР у кінці 1970–х – першій половині 80–х рр. ХХ століття (2016)
Левчук К. І. - Форми і методи доброчинної діяльності Товариства Червоного Хреста УРСР (1985–1991 роки) (2016)
Власенко Ю. К. - Ідейна основа інтеграційних процесів в Україні (2016)
Гапеєва О. Л. - Інформаційні кампанії Російської Федерації на Кримському півострові (1997–2006 рр.): історичний аспект (2016)
Skoczyńska–Prokopowicz B. - Działalność ukraińskich instytucji naukowych i edukacyjnych w drugiej połowie lat 40–tych XX wieku (2016)
Чучко Д. К. - Православне духовенство на дипломатичній службі господарів Молдавії (XVI – XVIII ст.) (2016)
Магдич О. Р. - Християнізація ранньосередньовічної Польської держави (до 1050–річчя події) (2016)
Пестрикова О. В. - Науковий доробок та біографія Людвіка Кубалі: історіографічні аспекти (2016)
Годлевський М. С. - Ядерна зброя в контексті зовнішньої політики США за адміністрації Барака Обами (2016)
Горобець О. О. - Арктика в міжнародних відносинах початку ХХІ ст. (2016)
Горбенко К. П. - Поняття екзистенціалу в історико–філософському та соціально–філософському дискурсах (2016)
Гапченко О. В. - Патріотизм вище за віру. Формування ідеалу людини в українській свідомості (друга половина XVI – перша половина XVII ст.) (2016)
Царенок А. В. - Візантійський аскетизм як предмет історико–естетичних студій (2016)
Чорна Л. В. - Філософське осягнення суспільного ідеалу мислителями Близького Сходу в епоху середньовіччя (2016)
Чжань С. - Философское наследие Ореста Новицкого: критики и единомышленники (2016)
Константинов М. В. - Генезис понятия "вторичная моделирующая система" у Ю. М. Лотмана (2016)
Маевская Л. Б. - Влияние концепций Сайида Кутба на формирование воззрений представителей партии "Братья–мусульмане" (2016)
Макарова А. О. - Детермінованість вибору: свобода чи щастя (на матеріалах творів "Екзистенціалізм – це гуманізм" та "Нудота" Ж.–П. Сартра) (2016)
Карпенко О. О. - Філософські виміри ідеї абсолютної музики у Ріхарда Вагнера (2016)
Культенко В. - П., Циганок О., Лех В. Проблема формування позитивної філософії О. Конта крізь призму біографічного та культурологічного підходів (2016)
Поцюрко М. М. - Примирення свободи волі та предестинації як основа антипелагіанської полеміки Августина (2016)
Свищо В. Ю. - Натуралістично–психологічна парадигма тлумачення Рігведи Д. Овсянико–Куликовським (2016)
Русаков С. С. - Британський та американський напрями Cultural Studies: компаративний аналіз, Ткачук Н. М. (2016)
Иванчук В. В. - Концептуализация отчуждения в немецком трансцендентальном идеализме (2016)
Вершина В. А. - Интерпретация как конструирование смысла, Михайлюк А. В. (2016)
Волковинська В. О. - Застосування феноменологічного методу до інтерпретації понять "публічність" та "приватність" (2016)
Ігнатко В. - Ціннісні пріоритети життєвого простору людини індустріальної та постіндустріальної епохи (2016)
Драпушко Р. - Особливості демократичного розвитку українського соціуму та його вияв у сфері туризму (2016)
Карпенко С. Р. - Альтернативные модели социальной успешности в рамках постструктуралистского дискурса (2016)
Кирницький О. В. - Становлення та роль віртуального у процесах соціального конструювання (2016)
Красніцька Г. М. - Міжнародний етикет та його роль у веденні переговорів (2016)
Лаврова Л. В. - Категоріальна репрезентація духовного в людині (2016)
Левченко А. В. - Соціальна організація у часових пластах історії: філософський аналіз (2016)
Максюта М. Є. - До парадигми громадянськості: рецепції логіки гідності, Мала Я. Л. (2016)
Бичков М. М. - У пошуках сутнісної визначеності громадянського суспільств (2016)
Культенко В. П. - Проблеми біотехнології в структурі філософії науки, Медведь Я., Харук В. (2016)
Meteleva Т. О. - System of values as a factor of society transformation: fundamental values and existential values (2016)
Олексенко Р. І. - Роль сім’ї у становленні та розвитку майбутнього підприємця (соціально–філософський аналіз) (2016)
Сакун А. В. - Герменевтична традиція в гуманітарному знанні: методологічний аспект (2016)
Серебряннікова Н. І. - Час та простір в традиційній лікувальній практиці (2016)
Śniegulska A. - Rodzicielstwo w przestrzeni współczesnej rodziny polskiej (2016)
Суріна Г. Ю. - Філософські засади використання наративного методу в психології і педагогіці (2016)
Суський Я. С. - Філософський аналіз дослідження структури особистості в соціальних науках першої половини ХХ століття (2016)
Ткаченко К. О. - Специфіка врегулювання етичних норм адвокатської практики у сучасній Британії (2016)
Бойко М. П. - Культурологічно–філософська дилема формування громадянського суспільства в Україні в ідеях Кирило–Мефодіївського товариства (2016)
Адыгезалова С. М. - Современная культура: тенденции трансформации, Абасов А. С. (2016)
Бойко І. М. - Проблема систематизації джерельної бази у дослідженні православно–католицьких відносинв незалежній Україні (2016)
Бортнікова О. Г. - Організація процесів функціонування релігійних і політичних суб’єктів як чинника формування політичної нації в Україні (2016)
Капріцин І. І. - Спадкоємність у розвитку релігійної культури: загальне і особливе (2016)
Сабадуха В. О. - Ідея особистості в контексті принципів духовної ієрархії і рівності (2016)
Савицька І. М. - Звільнення свідомості як шлях досягнення свободи в індійській релігійно–філософській традиції, Петров В. О. (2016)
Бондарчук Б. Г. - Методологічні засади вивчення мовних феноменів: плюралізм підходів (2016)
Воловенко І. В. - Антиномії мовної системи як основний чинник еволюції словникового складу мови (2016)
Ільїна Г. В. - Літературні форми філософських творів у контексті професіоналізації філософії: історико–філософська перспектива (2016)
Кондратьєва А. В. - Парадигмальний підхід до аналізу освітнього менеджменту (2016)
Троїцька О. М. - Діалог як конструкт розгортання суб’єктності Homoeducandus і модернізації вищої освіти (2016)
Дейнека В. В. - Майбутнє філософської освіти в інформаційну епоху: моральні імперативи, Кучера Т. М. (2016)
Бондарчук С. М. - Актуальність педагогічної освіти: виклики сьогодення, проблеми та шляхи їх вирішення (2016)
Линовицька А. - Державна політика в галузі освіти: інновації та відповідальність (2016)
Найдьонов О. Г. - Реалізація української національної ідеї у вищій освіті в умовах інформаційного суспільства (2016)
Невмержицька Н. М. - Роль університетського середовища у формуванні соціальної відповідальності студентів за набуття ними необхідної компетентності (2016)
Опанасюк Ю. І. - Реалізація мети й основних завдань інформатизації освіти (2016)
Рябченко В. І. - Класичний університет: проблема ідентичності та інституційного розвитку в контексті євроінтеграції та глобалізації (2016)
Сагуйченко В. В. - Культурологічний поворот у дослідженні освітніх інституцій (2016)
Силадій І. - Головні виклики європейського вектору розвитку української освіти (2016)
Silagyiy I. M. - Democratic education to prepare future pedagogues in pedagogical universities, Marinets N. V. (2016)
Терещенко М. - Проблеми модернізації підготовки менеджерів з інновацій в контексті реформування системи освіти в Україні (2016)
Ань Чень Сі. - Проблеми інтерпретації категорій знань та інформації в умовах становлення знаннєвої економіки (2016)
Панчук М. І. - Національна ідентичність мешканців Галичини (2016)
Котигоренко В. О. - Громадянське суспільство України: потенціал волонтерства, Мандебура О. С. (2016)
Дегтеренко А. - Перспективи реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим шляхом забезпечення прав і свобод громадян України (2016)
Јawrinienko W. - Wojna na Ukrainie jako pole realizacji niemieckiej polityki na rzecz zapobiegania konfliktom, Drzewicki A. (2016)
Угрин Л. Я. - Історико–філософські передумови формування дискурсу політичної ідентичності (2016)
Шейко А. В. - Соціально–політична криза як кaтaлiзaтop caмoopгaнiзaцiї гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa (2016)
Шиманова О. В. - Проблема співвідношення громадянського суспільства, громадянської активності і громадянської комунікації: політологічний аспект (2016)
Сенюк Ю. Я. - Теоретичні аспекти соціалконструктивістських досліджень міжнародного співробітництва та інтеграції (2016)
Гримська М. І. - Нові політичні партії правого спрямування в Європі: до питання термінології (2016)
Дахно О. Ю. - Територіальна цілісність як структурний атрибут держави в умовах глобальної інтеграції (2016)
Кравець А. Ю. - "Homopoliticus" як об’єкт біополітичної рефлексії (2016)
Литвиненко І. І. - Легітимація соціального порядку як завдання політичних інститутів (2016)
Павлятенко О. В. - Феномен сепаратизму в сучасному світі (2016)
Петренко І. І. - Сутність та особливості державної політики (2016)
Розік М. В. - Електоральні технології як чинник мобілізації (2016)
Щурко О. М. - Архетип, стереотип і міф в міжнародному образі держави (2016)
Бадер А. В. - Інформаційна складова збройного насилля (теоретичний аспект) (2016)
Бакальчук В. О. - Подолання маргіналізації в етнонаціональній структурі українського суспільства (на прикладі ромської проблематики) (2016)
Балацька О. Б. - Тероризм у контексті глобалізації: сучасні тенденції (2016)
Захаренко К. - Роль громадських організацій і рухів у формуванні національної інформаційної безпеки (2016)
Леонтьєв І. О. - Українські геостратегічні перспективи з точки зору української геополітичної думки (2016)
Гнатенко Н. Г. - Інституціоналізація лобізму в Україні: історія та сучасність (2016)
Клюй А. І. - Вища освіта України в умовах євроінтеграції (2016)
Вонсович О. С. - Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки: перспективи для України (2016)
Колісніченко Р. М. - Сучасні глобальні виклики в оцінках населення м. Кропивницького (2016)
Костюк Д. А. - Зовнішня політика та таємна дипломатія Отто фон Бісмарка після утворення Німецької імперії (2016)
Піковська Т. В. - Національні програми Чехословацької Республіканської (аграрної) партії (1899–1922 рр.) (2016)
Стахурський І. В. - Вплив Західноєвропейського Союзу на інституціоналізацію спільної безпекової та оборонної політики Європейського Союзу (2016)
Столяр О. П. - Вплив нелегальної міграції на сучасні американо–мексиканські відносини (2016)
Дощин С. В. - Основні концепції причин циклічного розвитку економіки (2012)
Аманмурадов Н. - Туркменістан: чинники формування міжнародного іміджу в умовах глобалізації світогосподарських процесів (2016)
Луцков В. О. - Вплив світової фінансової кризи на структуру утворення валової доданої вартості в Україні (2012)
Волосецький В. О. - Законодавство ЄС у сфері захисту персональних даних (2016)
Транченко Л. В. - Теоретичні засади ринку праці в системі ринкових відносин (2012)
Гадиров А. Х. - Теоретические и практические проблемы конституционно–правового исследования уголовного процесса в Азербайджанской Республике: методологический подход (2016)
Ховрак І. В. - Особливості конкурентних відносин в Україні, Саранчук Г. О. (2012)
Бобрик О. - Особливості адміністративно–територіальної реформи в Словацькій Республіці (2016)
Шевчук О. А. - Ґенеза економічної еліти в умовах глобалізації (2012)
Шуляк С. В. - Мотиви російського збройного втручання у громадянську війну в Сирії (глобальний вимір) (2016)
Близнюк Н. В. - Конкурентоспроможність продукції українських підприємств на міжнародних ринках (2012)
Самедов Б. - Признаки характеризующие правоотношения собственности и их основные черты (2016)
Бозуленко О. Ю. - До питання місця України в євроінтеграційних процесах (2012)
Виткалов С. В. - Міжнародний науковий захід у м. Рівному (2016)
Вдовічен А. А. - Особливості диспропорційності національної економіки у контексті міжнародних порівнянь (2012)
Верстяк О. М. - Теоретико-методологічні засади еволюції транскордонного співробітництва, Дроненко І. О. (2012)
Гуменюк О. Г. - Розвиток можливостей застосування адміністративних інструментів коригування митної вартості як складової зовнішньоекономічних угод (2012)
Келару І. О. - Вплив інвестиційних операцій ТНК на структуру економіки України (2012)
Простебі Л. І. - Шляхи і механізми глобального поширення економічних циклів (2012)
Бутирська І. В. - Регіональні аспекти стратегії розвитку торговельної сфери (2012)
Власова Т. Р. - Роль вищих навчальних закладів у модернізації економіки регіону (2012)
Круглянко А. В. - Шляхи покращення економічного становища регіонів України у післякризовий період, Полянська А. Ю. (2012)
Мікловда В. П. - Аналіз сучасного стану виставково-ярмаркової діяльності в регіонах України, Вдовічена О. Г. (2012)
Соколюк О. В. - Інвестиційно-інноваційний розвиток у регіональному вимірі (2012)
Кошельник В. М. - Формування конкурентних переваг підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК України (2012)
Валінкевич Н. В. - Управління потенціалом та розвитком підприємств на основі модернізації (2012)
Грицюк Е. О. - Системний підхід як основа для обґрунтованого планування показників матеріально-технічної бази підприємства, Ляшенко А. Ф., Міняйло І. Л. (2012)
Крапко О. М. - Розробка організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємства (2012)
Максимів Б. М. - Роль матеріально-технічного забезпечення в управлінні сучасним промисловим підприємством, Катарина М. Б. (2012)
Нікітіна А. В. - Удосконалення сучасного методичного інструментарію оцінювання економічної безпеки підприємств (2012)
Романенко М. О. - Розрахунок економічного ефекту від впровадження аутстафингу (2012)
Романчук А. Л. - Оцінка сучасного стану промисловості будівельних матеріалів: "вузькі місця" та перспективи подальшого розвитку (2012)
Скуз Г. О. - Особливості розробки та реалізації проекту реструктуризації підприємства (2012)
Смолінська А. В. - Система антикризового управління підприємством, Смолінський В. В. (2012)
Терлецька Ю. О. - Діагностика підприємства як нова управлінська технологія, Аксентійчук А. Я. (2012)
Чорновіл І. А. - Діагностика банкрутства підприємств на основі однофакторного дискримінантного аналізу (2012)
Галушка З. І. - Соціальні інвестиції підприємств як інструмент соціальної відповідальності бізнесу (2012)
Торопков В. М. - Тенденції та перспективи розвитку малого бізнесу в сучасних економічних умовах, Сиваненко Г. П. (2012)
Чорний Т. Я. - Аналіз чинників та тенденцій розвитку роздрібної торгівлі в Україні у посткризових умовах, Черданцева І. Г. (2012)
Головачук Т. І. - Тенденції розвитку ресторанного бізнесу Чернівецької області в умовах кризи, Шевченко-Котенко Ю. О. (2012)
Дяченко Л. А. - Суть та особливості управління підприємствами туристичної сфери (2012)
Кулик М. В. - Класифікація факторів розвитку рекреаційної сфери регіону (2012)
Кучер Д. Б. - Підвищення якості готельних послуг через внутрішню оптимізацію процесів надання послуг на вітчизняних підприємствах готельного господарства (2012)
Маначинська Ю. А. - Змістові характеристики готельних послуг та їхній вплив на облік фінансових результатів (2012)
Алексєєва Н. Ф. - Удосконалення системи мотивації працівників машинобудівних підприємств, Муц В. О. (2012)
Задерака Н. М. - До питання необхідності розробки стратегії з погляду керівництва компаній (2012)
Лук’янова О. Ю. - Впровадження процесно-орієнтованого менеджменту у вітчизняні будівельні організації на сучасному етапі (2012)
Терлецька Н. М. - Модель організації як елемент механізму координації її діяльності, Іванюк В. В. (2012)
Чичун В. А. - Стратегічне управління підприємством як об’єктивний процес його розвитку (2012)
Вардеванян В. А. - Визначення основних етапів формування та підтримки іміджу підприємства (2012)
Жалба І. О. - Архетип як метод створення ефективної та успішної реклами, Скіцько Ю. Ф. (2012)
Коноваленко Ю. В. - Вибір маршруту інтермодального перевезення з урахуванням фактора ризику (2012)
Лошенюк І. Р. - Розвиток маркетингового управління діяльністю торговельного підприємства (2012)
Руденко Ю. В. - Організаційні аспекти маркетингової діяльності на підприємстві (2012)
Свида І. В. - Екологічний маркетинг в Україні: передумови виникнення та перспективи розвитку (2012)
Ватаманюк О. С. - Особливості впливу новацій податкового законодавства на визначення амортизаційної політики суб’єктів господарювання, Руснак С. А. (2012)
Гутафель В. В. - Визначення сутності категорії "фондовий ринок" у сучасних умовах (2012)
Жебчук Л. Л. - Проблеми забезпечення ефективності методів державного регулювання первинних та вторинних доходів населення в Україні (2012)
Крикун Т. І. - Розвиток системи формування державних видатків в Україні (2012)
Рошило В. І. - Формування та виконання місцевих бюджетів в умовах дії нового бюджетного кодексу, Борщевський В. О. (2012)
Тулюлюк А. С. - Взаємодія контролюючих органів: проблеми та удосконалення (2012)
Багрій К. Л. - Важливість проведення внутрішньогосподарського контролю в сучасних умовах господарювання, Решетнік А. І. (2012)
Бурaк І. О. - Аудит розрахунків з діловими партнерами на підприємствах торгівлі: методичні аспекти (2012)
Васюк Н. В. - Удосконалення обліку та аналізу витрат: управлінський аспект (2012)
Гуцаленко Л. В. - Аудит розрахунків з бюджетом за податками й обов’язковими платежами, Вишневська І. А. (2012)
Проскуріна Н. М. - Концептуальні підходи до формування системи управління якістю послуг аудиторських фірм, Гринь В. П. (2012)
Рилєєв С. В. - Аналіз дебіторської заборгованості харчової промисловості окремих областей західної України (2012)
Рилєєв С. В. - Статистично-економічний аналіз оборотних активів у запасах товарно-матеріальних цінностей харчової промисловості: регіональний аспект, Юрій С. М. (2012)
Труфіна Ж. С. - Аналітичне забезпечення внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів діяльності підприємства (2012)
Антошків О. Д. - Застосування інформаційних систем на рівні муніципальних органів влади міста Чернівці (2012)
Verstiak A. V. - Ukrainian IT-industry Characteristics (2012)
Ігнатюк А. І. - Моделі мережевих ефектів та їх практичне застосування, Ігнатюк В. В. (2012)
Яременко О. В. - Інформаційне забезпечення управління інвестиційним процесом підприємств споживчої кооперації (2012)
Лисенко Ю. В. - Умови та стратегічні напрями реконструкції житлового фонду в Україні, Шапран Д. О., Болсунова Н. А. (2012)
Боднарук О. О. - Аналіз причин приховування нещасних випадків на виробництві та рівня професійної захворюваності в Україні, Іванська О. В. (2012)
Ступак М. Г. - Створення професійного мовного портфеля студента для вдосконалення процесу вивчення іноземної мови у немовних ВНЗ (2012)
Чекаловська Г. З. - Зарубіжний досвід фінансування вищої освіти (2012)
Професору Клюшниченку Євгену Єлисійовичу – 75 (2014)
C.А. Ваксману – 75 (2014)
Банах В. А. - Аспекти модульної інтерференції взаємодій архітектурних просторів і архітектурного середовища, Єгоров Ю. П., Архіпова К. К., Гребенюк О. В. (2014)
Безлюбченко Е. С. - Современные тенденции и проблемы архитектурной организации жилой студенческой среды, Шевчук В. В., Чуйко А. К. (2014)
Бенаи Х. А. - Научно-практические основы реконструкции объектов типовой застройки, Радионов Т. В. (2014)
Булах І. В. - Символізація художніх образів у містобудуванні. Сьогодення і тенденції розвитку (2014)
Василенко Л. О. - Очищення промивних стічних вод гальванокоагуляцією, Шумбар К. В. (2014)
Габрель М. М. - Архітектурно-ландшафтний аспект переосвоєння та використання колгоспної "спадщини" регіону (2014)
Галишич Р. Я. - Сучасний досвід проектування арт-центрів, Лінда О. Б. (2014)
Голик Й. М. - Соціально-демографічні процеси і розселення на території Закарпаття, Несух М. М. (2014)
Давиденко В. В. - Аналіз архітектурно-просторового середовища прибудинкової території з урахуванням місцевих умов (2014)
Дем’яненко Р. А. - Точність методів, які використовуються геодезичними службами при забезпеченні будівництва, Ковальов М. В. (2014)
Денисенко Н. О. - Економічний механізм забезпечення стійкого розвитку міських територій та міського землекористування в сучасних умовах (2014)
Дзюбинська О. В. - Ідентифікація рекреаційних територій для грошової оцінки земель (2014)
Диб М. З. - Проектирование энергоэффективного усадебного жилья "Hill House" в Киевской области (2014)
Дорожкін О. В. - Історіографія регіональногов світовій та українській теорії архітектури (2014)
Дорохіна Г. І. - Заходи забезпечення стабільного функціонування фізкультурно-оздоровчих закладів, пристосованих для інвалідів (2014)
Дюжев С. А. - Актуальні проблеми та невирішені завдання генерального планування (за матеріалами аналізу основних положень проекту Генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 р.) (2014)
Жовква О. І. - Протестантизм та протестантські духовні навчальні заклади в Росії (2014)
Запунна Є. О. - Визначення факторів інтеграції історичної складової у сучасне міське планування (2014)
Зауральська А. В. - Екологія та естетика архітектурного освітлення, Науменко Є. В. (2014)
Захеди Шахаб - Стилевые особенности архитектуры мечетей Ирана (2014)
Золотар Л. В. - Фактори, що визначають вимоги організації та розміщення первинних пунктів збору для житлової території міста (2014)
Івашко Ю. В. - Цивільний інженер, який воював в Першу світову війну (2014)
Івченко Є. О. - Наукові підходи у дослідженні колористичного середовища архітектурних об`єктів (2014)
Исаев А. П. - К теории положения (2014)
Кашуба О. М. - Оцінка стану транспортної інфраструктури і мережі міжнародних пунктів пропуску України в межах Львівської області (2014)
Козлова Ю. В. - Будівництво європейських університетів. Історичний огляд (2014)
Колодрубська О. І. - Спортивно-оздоровча зона у структурі житлової забудови приміського середовища (2014)
Корнєва О. В. - Аналіз зарубіжних моделей управління в області збереження історичних комплексів (2014)
Корнілов Л. В. - Територіальне планування використання земель в прибережній смузі Чорного моря, в границях населених пунктів південного узбережжя АР Крим, Абрамович О. В., Харченко Д. Г. (2014)
Кравченко З. М. - Дослідження впливу факторів на результати моделювання напружено-деформованого стану висотної споруди (2014)
Кравченко І. Л. - Особливості планування ділянок центрів медично-соціальної реабілітації дітей з вадами розвитку (2014)
Краснянский Г. Е. - Электрофизические исследования формирования структуры твердеющих цементных систем, Азнаурян И. А., Дугинов В. Е., Кучерова Г. В. (2014)
Куліков П. М. - Формування галузевих теорій як сучасні особливості розвитку наукових досліджень, Бондар О. А. (2014)
Лазоренко-Гевель Н. Ю. - Cтворення геоінформаційних моделей даних моніторингу природних комплексів (2014)
Лапенко О. І. - Експериментальні дослідження елементів структурних сталезалізобетонних перекриттів, Тимошенко В. М. (2014)
Линник И. Э. - Прогнозирование объемов перевозок городским электрическим транспортом г. Харькова (2014)
Липуга Р. Н. - Принципы и приемы формирования образности архитектурной идентичности православных храмов юго-востока Украины (2014)
Лінда С. М. - Архітектура кохаузинга як спосіб вирішення проблеми гармонійного співжиття, Ванівська Ю. І. (2014)
Лісниченко С. В. - Еволюція кваліметрії в містобудуванні (2014)
Максименко Д. В. - Про вартість центрального водопроводу у сільській місцевості, Максименко Т. В. (2014)
Малашевський М. А. - Дослідження факторів, що визначають напрям проведення консолідації сільськогосподарських земель в Україні, Бугаєнко О. А. (2014)
Мамедов Т. А. - Математичні моделі, що описують розповсюдження шуму в містобудівному середовищі (2014)
Марковський А. І. - Архітектор лангбард: варіанти вирішення урядового кварталу у м. Києві 1935 року (2014)
Мельник О. В. - Оцінка фільтраційно-суфозійних властивостей та диференційної пористості ґрунту на деформаційну стійкість ґрунтових гребель за даними РЕМ–мікроскопічних досліджень (2014)
Мельничук О. Ю. - Моніторинг трансформації земель в умовах ринкової економіки, Клименко К. В. (2014)
Наголкіна З. І. - Імовірнісна модель масопереносу при дослідженні пористих будівельних матеріалів (2014)
Одінцова Є. О. - Функціонально-планувальні тенденції формування сучасного приморського міста на прикладі АР Крим (2014)
Озтюркер М. С. - Транспотно-планувальна система міста Луцька. Шляхи вдосконалення її функціонування (2014)
Оката І. О. - Аналіз сучасних об’єктів літніх олімпійських ігор для велоспорту (2014)
Онофрійчук А. В. - Поділ робітників за "комірцевим" принципом, які потребують житла довготривалого перебування (2014)
Орлова Т. А. - Использование гис-технологий при кадастровом учете объектов природно-заповедного фонда, Падолочный И. Г. (2014)
Осєтрін М. М. - Принципи і методи обґрунтування вибору інженерно-планувального рішення перетину міських магістралей, Карпенко О. В. (2014)
Осєтрін М. М. - Вплив інженерно-планувального рішення перетину міських магістралей на витрату палива транспортним потоком, Тарасюк В. П. (2014)
Осиченко Г. О. - Концепція парадигми естетики містобудування (2014)
Откаленко-Повалінська М. Ю. - Історія формування архітектурних об’єктів на складних територіях. Аналіз IV періоду (2014)
Петровська Ю. Р. - Поняття мистецької освіти архітектурної школи (2014)
Петруня О. М. - Змiст i заходи нженерного благоустрою територiï пiд об'єкти автосервiсу для легкових автомобiлiв (2014)
Плешкановська А. М. - Аналіз різноманітності структури міської системи на основі моделі Шеннона (2014)
Погоредьцев В. М. - Ліцензування будівельної діяльності пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, Зельцер Р. Я. (2014)
Приймаченко О. В. - Визначення планувальних заходів по зниженню шуму на примагістральних територіях (2014)
Проценко С. М. - Принципи та методичні підходи наукових досліджень в ландшафтній архітектурі. (2014)
Прусов Д. Е. - Містобудівне планування просторового розвитку та реконструкції міських територій зі щільною забудовою (2014)
Рейцен Є. О. - Проблеми оптимізації руху пішоходів і велосипедистів у містах України, Гаєвська К. М., Дудін І. М. (2014)
Рейцен Є. О. - Інформаційний підхід до оцінки безпеки міського руху, Дерека О. Г. (2014)
Руденко М. О. - Теоретична модель організації громадських будинків і споруд, сформованих в умовах складного рельєфу (на прикладі кар’єрів) (2014)
Савйовский В. В. - Особенности разработки организационно-технологических решений усиления фундаментов зданий, Сухорукова Т. Г. (2014)
Свобода Д. Г. - Основні принципи формування трудового каркасу міст (2014)
Семененко М. В. - К вопросу экологической безопасности автомобильных дорог и транспорта в городах (2014)
Скочко В. І. - Рівняння параметрів стану та положення в’язі, що сполучає вільний та закріплений вузли сітчастої структури (2014)
Скребнєва С. М. - Теплоізоляційний матеріал на основі гірських порід (2014)
Скрипин Т. В. - До питання освоєння рекреаційних територій Галичини в долині р. Прут у міжвоєнний період (2014)
Смалійчук А. Д. - Візуально –просторові особливості щільної забудови середньої поверховсті у зарубіжній практиці (2014)
Собуцький В. О. - Експлуатаційна надійність та оцінка геотехнічної категорії складності об’єкту реконструкції, Гупалюк В. М., Собуцький О. В. (2014)
Соколенко О. В. - Тенденции и перспективы развития центрально - луганской агломерации под воздействием изменения градостроительных факторов и условий (2014)
Солуха І. Б. - Особливості екологічних стандартів Євро при оцінці забруднення атмосферного повітря на прилеглих територіях міських вулиць і доріг населених пунктів України (2014)
Стародуб І. В. - Трансформація громадських центрів в сучасних соціально-економічних умовах (2014)
Телима С. В. - Щодо факторів впливу на процеси водообміну в насичено-ненасиченому середовищі (2014)
Timchenko R. O. - System approach and mathematical models in the solution of town-planning problems, Popov S. O., Krishko D. A., Chuhai Y. V. (2014)
Timchenko R. O. - Effective design solutions for deformation absorption, Popov S. O., Krishko D. A., Kravchenko M. O. (2014)
Тонкачеев Г. Н. - Перспективы и эффективность использования опалубки из экструдированного пенополистирола для стен и перекрытий зданий, Кушнарев М. В., Глущенко И. В. (2014)
Топал С. С. - Эффективность города как основной комплексный показатель качества жизни его горожан (2014)
Трегуб Ю. Є. - Тлумачення та вживання термінів "раціональне використання земельних ресурсів” та "охорона земель” у нормативно-правових актах України (2014)
Тригуб Р. М. - Ефективна організація та утримання об'єктів зеленого господарства міст (2014)
Фостащенко О. М. - Напружено-деформований стан конструкцій будівель при реконструкції та необхідність формування баз даних цих конструкцій (2014)
Фощ А. В. - Полистиролгипсобетон для производства пазогребневых плит, Керш В. Я., Пищев О. В. (2014)
Хомицький В. В. - Моделювання інженерного захисту прибережних територій, Кремез В. С., Терещенко Л. М., Горбатенко Є. Г., Абрамова Л. П. (2014)
Червінська І. І. - Розвиток планувальної структури міста Городок Львівської області, Крушельницький Р. О. (2014)
Черненко К. В. - Аналіз автоматизованого будівництва багато-поверхових житлових громадських будинків і споруд в Японії (2014)
Чернявський К. В. - Пам'ятники та монументи в структурі сучасного міста, Чепелик О. В. (2014)
Чибіряков В. К. - Дискретно-континуальна модель для розрахунку товстих пластин на динамічні впливи, Станкевич А. М., Левківський Д. В. (2014)
Чибіряков В. К. - Дослідження точності геодезичних спостережень стану магистрального газопроводу на основі визначення напружено-деформованого стану при спільних деформаціях розтягу – стиснення та прогину його осі, Старовєров В. С., Нікітенко К. О. (2014)
Шебек Н. М. - Типологічні особливості "акцентованого" архітектурного середовища (2014)
Яворовська О. В. - Аналіз стану водопровідної мережі Вінницької області (2014)
Янкін О. Є. - Пропозиції щодо розробки методики визначення меж земельних ділянок (2014)
Ярош Д. Ґ. - Особливості трактування пам’ятки архітектури, як об’єкта музеєфікації (2014)
Яценко В. А. - Поселковое строительство – одно из направлений решения жилищной проблемы промышленных районов в 20-30 годы (2014)
Тимошенко Р. І - Оновлення парку озброєння та військової техніки шлях до боєздатності ЗС України (2016)
Можаровський В. М. - Аналіз підходів до обґрунтування бойового складу Сухопутних військ ЗС України (2016)
Павліковський А. К. - Аналіз основних напрямів розвитку оперативних спроможностей Північноатлантичного альянсу після Варшавського саміту, Іващенко А. М. (2016)
Писарчук О. О. - Розроблення багатокритеріальної методики ситуаційного управління структурою і параметрами системи забезпечення інформаційної безпеки, Соколов К. О., Гудима О. П. (2016)
Шапталенко М. І. - Засади діяльності керівництва підприємств і установ щодо підготовки до роботи в умовах особливого періоду, Гріненко О. І., Кутовий О. П. (2016)
Колесніков В. О. - Особливості та проблемні питання визначення оперативно-тактичних вимог до БПЛА з урахуванням сучасних принципів ведення воєнних (бойових) дій, Глушкевич О. Л., Федянович Д. Л. (2016)
Саганюк Ф. В. - Проблеми консолідації та взаємозв’язку стратегічного і оборонного планування в секторі безпеки і оборони України, Лобко М. М., Мірошниченко В. Я. (2016)
Голопатюк Л. С. - Аналіз змін стратегії миротворчої діяльності Організації Об’єднаних Націй, Іващенко А. М., Розумний О. Д. (2016)
Левшенко О. С. - Обґрунтування підходу щодо створення алгоритму роботи кадрових органів для оцінювання службової діяльності військовослужбовців у бойових умовах, Прокопенко О. С., Рибидайло А. А., Турейчук А. М. (2016)
Кульчицький О. С. - Аналіз існуючих підходів при ідентифікації і аутентифікації користувачів в інформаційно-телекомунікаційних системах, Грицюк В. В., Зотова І. Г. (2016)
Дергильова О. В. - Планування досліджень із застосуванням системи імітаційного моделювання JCATS, Рома О. М., Пашков О. С. (2016)
Шапталенко М. І. - Воєнна доктрина Російської Федерації: основні напрями імперських експансій, що несуть загрози світу, Гріненко О. І., Кутовий О. П. (2016)
Майстренко О. В. - Удосконалення змісту принципів застосування ракетних військ і артилерії під час вогневого ураження противника (2016)
Шпура М. І. - Аналіз оборонно-технічного співробітництва України з НАТО в рамках трастових фондів, Андріянова Н. М., Комолаєва Т. М. (2016)
Шапталенко М. І. - Розроблення пропозицій до проектів законодавчих та нормативно-правових актів (внесення змін до діючих) щодо забезпечення Збройних Сил України озброєнням, військовою технікою, іншими матеріально-технічними засобами в особливий період, Гріненко О. І., Кутовий О. П., Бутенко М. П. (2016)
Пилипчук Ю. В. - Альтернативні способи вдосконалення метрологічного забезпечення сучасних засобів зв’язку, Ткаченко А. Л., Михайлов О. В., Ліманська О. Л., Яровий В. С., Безносенко С. Ю. (2016)
Чугуй Г. Є. - Обґрунтування раціонального розподілу ракетних військ і артилерії по загрозливим напрямкам на основі визначення їх "ваги”, Наконечний П. А., Наконечний А. П., Пеньковський В. І. (2016)
Макаліш О. В. - Методичний підхід до оцінювання рівня навченості органів військового управління тактичного рівня, Георгадзе О. А. (2016)
Рибидайло А. А. - Застосування державних стандартів при створенні інформаційних систем військового призначення, Левшенко О. С., Андріянова Н. М., Розумний О. Д., Солошенко Н. В. (2016)
Устименко О. В. - Методика оцінки досягнення стратегічних (оперативних) цілей Плану дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016-2020 р, Павліковський А. К., Фучко А. Й., Фесянов П. О. (2016)
Сало А. Я. - Проблеми та стан матеріально-технічного забезпечення ЗС України на кінець 2013 року (2016)
Зінченко А. О. - Методи роздільної демодуляції сигналів у багатопозиційній інтегрованій системі зв’язку та радіолокаційної розвідки (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського