Литвиненко І. І. - Легітимація соціального порядку як завдання політичних інститутів (2016)
Павлятенко О. В. - Феномен сепаратизму в сучасному світі (2016)
Петренко І. І. - Сутність та особливості державної політики (2016)
Розік М. В. - Електоральні технології як чинник мобілізації (2016)
Щурко О. М. - Архетип, стереотип і міф в міжнародному образі держави (2016)
Бадер А. В. - Інформаційна складова збройного насилля (теоретичний аспект) (2016)
Бакальчук В. О. - Подолання маргіналізації в етнонаціональній структурі українського суспільства (на прикладі ромської проблематики) (2016)
Балацька О. Б. - Тероризм у контексті глобалізації: сучасні тенденції (2016)
Захаренко К. - Роль громадських організацій і рухів у формуванні національної інформаційної безпеки (2016)
Леонтьєв І. О. - Українські геостратегічні перспективи з точки зору української геополітичної думки (2016)
Гнатенко Н. Г. - Інституціоналізація лобізму в Україні: історія та сучасність (2016)
Клюй А. І. - Вища освіта України в умовах євроінтеграції (2016)
Вонсович О. С. - Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки: перспективи для України (2016)
Колісніченко Р. М. - Сучасні глобальні виклики в оцінках населення м. Кропивницького (2016)
Костюк Д. А. - Зовнішня політика та таємна дипломатія Отто фон Бісмарка після утворення Німецької імперії (2016)
Піковська Т. В. - Національні програми Чехословацької Республіканської (аграрної) партії (1899–1922 рр.) (2016)
Стахурський І. В. - Вплив Західноєвропейського Союзу на інституціоналізацію спільної безпекової та оборонної політики Європейського Союзу (2016)
Столяр О. П. - Вплив нелегальної міграції на сучасні американо–мексиканські відносини (2016)
Дощин С. В. - Основні концепції причин циклічного розвитку економіки (2012)
Аманмурадов Н. - Туркменістан: чинники формування міжнародного іміджу в умовах глобалізації світогосподарських процесів (2016)
Луцков В. О. - Вплив світової фінансової кризи на структуру утворення валової доданої вартості в Україні (2012)
Волосецький В. О. - Законодавство ЄС у сфері захисту персональних даних (2016)
Транченко Л. В. - Теоретичні засади ринку праці в системі ринкових відносин (2012)
Гадиров А. Х. - Теоретические и практические проблемы конституционно–правового исследования уголовного процесса в Азербайджанской Республике: методологический подход (2016)
Ховрак І. В. - Особливості конкурентних відносин в Україні, Саранчук Г. О. (2012)
Бобрик О. - Особливості адміністративно–територіальної реформи в Словацькій Республіці (2016)
Шевчук О. А. - Ґенеза економічної еліти в умовах глобалізації (2012)
Шуляк С. В. - Мотиви російського збройного втручання у громадянську війну в Сирії (глобальний вимір) (2016)
Близнюк Н. В. - Конкурентоспроможність продукції українських підприємств на міжнародних ринках (2012)
Самедов Б. - Признаки характеризующие правоотношения собственности и их основные черты (2016)
Бозуленко О. Ю. - До питання місця України в євроінтеграційних процесах (2012)
Виткалов С. В. - Міжнародний науковий захід у м. Рівному (2016)
Вдовічен А. А. - Особливості диспропорційності національної економіки у контексті міжнародних порівнянь (2012)
Верстяк О. М. - Теоретико-методологічні засади еволюції транскордонного співробітництва, Дроненко І. О. (2012)
Гуменюк О. Г. - Розвиток можливостей застосування адміністративних інструментів коригування митної вартості як складової зовнішньоекономічних угод (2012)
Келару І. О. - Вплив інвестиційних операцій ТНК на структуру економіки України (2012)
Простебі Л. І. - Шляхи і механізми глобального поширення економічних циклів (2012)
Бутирська І. В. - Регіональні аспекти стратегії розвитку торговельної сфери (2012)
Власова Т. Р. - Роль вищих навчальних закладів у модернізації економіки регіону (2012)
Круглянко А. В. - Шляхи покращення економічного становища регіонів України у післякризовий період, Полянська А. Ю. (2012)
Мікловда В. П. - Аналіз сучасного стану виставково-ярмаркової діяльності в регіонах України, Вдовічена О. Г. (2012)
Соколюк О. В. - Інвестиційно-інноваційний розвиток у регіональному вимірі (2012)
Кошельник В. М. - Формування конкурентних переваг підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК України (2012)
Валінкевич Н. В. - Управління потенціалом та розвитком підприємств на основі модернізації (2012)
Грицюк Е. О. - Системний підхід як основа для обґрунтованого планування показників матеріально-технічної бази підприємства, Ляшенко А. Ф., Міняйло І. Л. (2012)
Крапко О. М. - Розробка організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємства (2012)
Максимів Б. М. - Роль матеріально-технічного забезпечення в управлінні сучасним промисловим підприємством, Катарина М. Б. (2012)
Нікітіна А. В. - Удосконалення сучасного методичного інструментарію оцінювання економічної безпеки підприємств (2012)
Романенко М. О. - Розрахунок економічного ефекту від впровадження аутстафингу (2012)
Романчук А. Л. - Оцінка сучасного стану промисловості будівельних матеріалів: "вузькі місця" та перспективи подальшого розвитку (2012)
Скуз Г. О. - Особливості розробки та реалізації проекту реструктуризації підприємства (2012)
Смолінська А. В. - Система антикризового управління підприємством, Смолінський В. В. (2012)
Терлецька Ю. О. - Діагностика підприємства як нова управлінська технологія, Аксентійчук А. Я. (2012)
Чорновіл І. А. - Діагностика банкрутства підприємств на основі однофакторного дискримінантного аналізу (2012)
Галушка З. І. - Соціальні інвестиції підприємств як інструмент соціальної відповідальності бізнесу (2012)
Торопков В. М. - Тенденції та перспективи розвитку малого бізнесу в сучасних економічних умовах, Сиваненко Г. П. (2012)
Чорний Т. Я. - Аналіз чинників та тенденцій розвитку роздрібної торгівлі в Україні у посткризових умовах, Черданцева І. Г. (2012)
Головачук Т. І. - Тенденції розвитку ресторанного бізнесу Чернівецької області в умовах кризи, Шевченко-Котенко Ю. О. (2012)
Дяченко Л. А. - Суть та особливості управління підприємствами туристичної сфери (2012)
Кулик М. В. - Класифікація факторів розвитку рекреаційної сфери регіону (2012)
Кучер Д. Б. - Підвищення якості готельних послуг через внутрішню оптимізацію процесів надання послуг на вітчизняних підприємствах готельного господарства (2012)
Маначинська Ю. А. - Змістові характеристики готельних послуг та їхній вплив на облік фінансових результатів (2012)
Алексєєва Н. Ф. - Удосконалення системи мотивації працівників машинобудівних підприємств, Муц В. О. (2012)
Задерака Н. М. - До питання необхідності розробки стратегії з погляду керівництва компаній (2012)
Лук’янова О. Ю. - Впровадження процесно-орієнтованого менеджменту у вітчизняні будівельні організації на сучасному етапі (2012)
Терлецька Н. М. - Модель організації як елемент механізму координації її діяльності, Іванюк В. В. (2012)
Чичун В. А. - Стратегічне управління підприємством як об’єктивний процес його розвитку (2012)
Вардеванян В. А. - Визначення основних етапів формування та підтримки іміджу підприємства (2012)
Жалба І. О. - Архетип як метод створення ефективної та успішної реклами, Скіцько Ю. Ф. (2012)
Коноваленко Ю. В. - Вибір маршруту інтермодального перевезення з урахуванням фактора ризику (2012)
Лошенюк І. Р. - Розвиток маркетингового управління діяльністю торговельного підприємства (2012)
Руденко Ю. В. - Організаційні аспекти маркетингової діяльності на підприємстві (2012)
Свида І. В. - Екологічний маркетинг в Україні: передумови виникнення та перспективи розвитку (2012)
Ватаманюк О. С. - Особливості впливу новацій податкового законодавства на визначення амортизаційної політики суб’єктів господарювання, Руснак С. А. (2012)
Гутафель В. В. - Визначення сутності категорії "фондовий ринок" у сучасних умовах (2012)
Жебчук Л. Л. - Проблеми забезпечення ефективності методів державного регулювання первинних та вторинних доходів населення в Україні (2012)
Крикун Т. І. - Розвиток системи формування державних видатків в Україні (2012)
Рошило В. І. - Формування та виконання місцевих бюджетів в умовах дії нового бюджетного кодексу, Борщевський В. О. (2012)
Тулюлюк А. С. - Взаємодія контролюючих органів: проблеми та удосконалення (2012)
Багрій К. Л. - Важливість проведення внутрішньогосподарського контролю в сучасних умовах господарювання, Решетнік А. І. (2012)
Бурaк І. О. - Аудит розрахунків з діловими партнерами на підприємствах торгівлі: методичні аспекти (2012)
Васюк Н. В. - Удосконалення обліку та аналізу витрат: управлінський аспект (2012)
Гуцаленко Л. В. - Аудит розрахунків з бюджетом за податками й обов’язковими платежами, Вишневська І. А. (2012)
Проскуріна Н. М. - Концептуальні підходи до формування системи управління якістю послуг аудиторських фірм, Гринь В. П. (2012)
Рилєєв С. В. - Аналіз дебіторської заборгованості харчової промисловості окремих областей західної України (2012)
Рилєєв С. В. - Статистично-економічний аналіз оборотних активів у запасах товарно-матеріальних цінностей харчової промисловості: регіональний аспект, Юрій С. М. (2012)
Труфіна Ж. С. - Аналітичне забезпечення внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів діяльності підприємства (2012)
Антошків О. Д. - Застосування інформаційних систем на рівні муніципальних органів влади міста Чернівці (2012)
Verstiak A. V. - Ukrainian IT-industry Characteristics (2012)
Ігнатюк А. І. - Моделі мережевих ефектів та їх практичне застосування, Ігнатюк В. В. (2012)
Яременко О. В. - Інформаційне забезпечення управління інвестиційним процесом підприємств споживчої кооперації (2012)
Лисенко Ю. В. - Умови та стратегічні напрями реконструкції житлового фонду в Україні, Шапран Д. О., Болсунова Н. А. (2012)
Боднарук О. О. - Аналіз причин приховування нещасних випадків на виробництві та рівня професійної захворюваності в Україні, Іванська О. В. (2012)
Ступак М. Г. - Створення професійного мовного портфеля студента для вдосконалення процесу вивчення іноземної мови у немовних ВНЗ (2012)
Чекаловська Г. З. - Зарубіжний досвід фінансування вищої освіти (2012)
Професору Клюшниченку Євгену Єлисійовичу – 75 (2014)
C.А. Ваксману – 75 (2014)
Банах В. А. - Аспекти модульної інтерференції взаємодій архітектурних просторів і архітектурного середовища, Єгоров Ю. П., Архіпова К. К., Гребенюк О. В. (2014)
Безлюбченко Е. С. - Современные тенденции и проблемы архитектурной организации жилой студенческой среды, Шевчук В. В., Чуйко А. К. (2014)
Бенаи Х. А. - Научно-практические основы реконструкции объектов типовой застройки, Радионов Т. В. (2014)
Булах І. В. - Символізація художніх образів у містобудуванні. Сьогодення і тенденції розвитку (2014)
Василенко Л. О. - Очищення промивних стічних вод гальванокоагуляцією, Шумбар К. В. (2014)
Габрель М. М. - Архітектурно-ландшафтний аспект переосвоєння та використання колгоспної "спадщини" регіону (2014)
Галишич Р. Я. - Сучасний досвід проектування арт-центрів, Лінда О. Б. (2014)
Голик Й. М. - Соціально-демографічні процеси і розселення на території Закарпаття, Несух М. М. (2014)
Давиденко В. В. - Аналіз архітектурно-просторового середовища прибудинкової території з урахуванням місцевих умов (2014)
Дем’яненко Р. А. - Точність методів, які використовуються геодезичними службами при забезпеченні будівництва, Ковальов М. В. (2014)
Денисенко Н. О. - Економічний механізм забезпечення стійкого розвитку міських територій та міського землекористування в сучасних умовах (2014)
Дзюбинська О. В. - Ідентифікація рекреаційних територій для грошової оцінки земель (2014)
Диб М. З. - Проектирование энергоэффективного усадебного жилья "Hill House" в Киевской области (2014)
Дорожкін О. В. - Історіографія регіональногов світовій та українській теорії архітектури (2014)
Дорохіна Г. І. - Заходи забезпечення стабільного функціонування фізкультурно-оздоровчих закладів, пристосованих для інвалідів (2014)
Дюжев С. А. - Актуальні проблеми та невирішені завдання генерального планування (за матеріалами аналізу основних положень проекту Генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 р.) (2014)
Жовква О. І. - Протестантизм та протестантські духовні навчальні заклади в Росії (2014)
Запунна Є. О. - Визначення факторів інтеграції історичної складової у сучасне міське планування (2014)
Зауральська А. В. - Екологія та естетика архітектурного освітлення, Науменко Є. В. (2014)
Захеди Шахаб - Стилевые особенности архитектуры мечетей Ирана (2014)
Золотар Л. В. - Фактори, що визначають вимоги організації та розміщення первинних пунктів збору для житлової території міста (2014)
Івашко Ю. В. - Цивільний інженер, який воював в Першу світову війну (2014)
Івченко Є. О. - Наукові підходи у дослідженні колористичного середовища архітектурних об`єктів (2014)
Исаев А. П. - К теории положения (2014)
Кашуба О. М. - Оцінка стану транспортної інфраструктури і мережі міжнародних пунктів пропуску України в межах Львівської області (2014)
Козлова Ю. В. - Будівництво європейських університетів. Історичний огляд (2014)
Колодрубська О. І. - Спортивно-оздоровча зона у структурі житлової забудови приміського середовища (2014)
Корнєва О. В. - Аналіз зарубіжних моделей управління в області збереження історичних комплексів (2014)
Корнілов Л. В. - Територіальне планування використання земель в прибережній смузі Чорного моря, в границях населених пунктів південного узбережжя АР Крим, Абрамович О. В., Харченко Д. Г. (2014)
Кравченко З. М. - Дослідження впливу факторів на результати моделювання напружено-деформованого стану висотної споруди (2014)
Кравченко І. Л. - Особливості планування ділянок центрів медично-соціальної реабілітації дітей з вадами розвитку (2014)
Краснянский Г. Е. - Электрофизические исследования формирования структуры твердеющих цементных систем, Азнаурян И. А., Дугинов В. Е., Кучерова Г. В. (2014)
Куліков П. М. - Формування галузевих теорій як сучасні особливості розвитку наукових досліджень, Бондар О. А. (2014)
Лазоренко-Гевель Н. Ю. - Cтворення геоінформаційних моделей даних моніторингу природних комплексів (2014)
Лапенко О. І. - Експериментальні дослідження елементів структурних сталезалізобетонних перекриттів, Тимошенко В. М. (2014)
Линник И. Э. - Прогнозирование объемов перевозок городским электрическим транспортом г. Харькова (2014)
Липуга Р. Н. - Принципы и приемы формирования образности архитектурной идентичности православных храмов юго-востока Украины (2014)
Лінда С. М. - Архітектура кохаузинга як спосіб вирішення проблеми гармонійного співжиття, Ванівська Ю. І. (2014)
Лісниченко С. В. - Еволюція кваліметрії в містобудуванні (2014)
Максименко Д. В. - Про вартість центрального водопроводу у сільській місцевості, Максименко Т. В. (2014)
Малашевський М. А. - Дослідження факторів, що визначають напрям проведення консолідації сільськогосподарських земель в Україні, Бугаєнко О. А. (2014)
Мамедов Т. А. - Математичні моделі, що описують розповсюдження шуму в містобудівному середовищі (2014)
Марковський А. І. - Архітектор лангбард: варіанти вирішення урядового кварталу у м. Києві 1935 року (2014)
Мельник О. В. - Оцінка фільтраційно-суфозійних властивостей та диференційної пористості ґрунту на деформаційну стійкість ґрунтових гребель за даними РЕМ–мікроскопічних досліджень (2014)
Мельничук О. Ю. - Моніторинг трансформації земель в умовах ринкової економіки, Клименко К. В. (2014)
Наголкіна З. І. - Імовірнісна модель масопереносу при дослідженні пористих будівельних матеріалів (2014)
Одінцова Є. О. - Функціонально-планувальні тенденції формування сучасного приморського міста на прикладі АР Крим (2014)
Озтюркер М. С. - Транспотно-планувальна система міста Луцька. Шляхи вдосконалення її функціонування (2014)
Оката І. О. - Аналіз сучасних об’єктів літніх олімпійських ігор для велоспорту (2014)
Онофрійчук А. В. - Поділ робітників за "комірцевим" принципом, які потребують житла довготривалого перебування (2014)
Орлова Т. А. - Использование гис-технологий при кадастровом учете объектов природно-заповедного фонда, Падолочный И. Г. (2014)
Осєтрін М. М. - Принципи і методи обґрунтування вибору інженерно-планувального рішення перетину міських магістралей, Карпенко О. В. (2014)
Осєтрін М. М. - Вплив інженерно-планувального рішення перетину міських магістралей на витрату палива транспортним потоком, Тарасюк В. П. (2014)
Осиченко Г. О. - Концепція парадигми естетики містобудування (2014)
Откаленко-Повалінська М. Ю. - Історія формування архітектурних об’єктів на складних територіях. Аналіз IV періоду (2014)
Петровська Ю. Р. - Поняття мистецької освіти архітектурної школи (2014)
Петруня О. М. - Змiст i заходи нженерного благоустрою територiï пiд об'єкти автосервiсу для легкових автомобiлiв (2014)
Плешкановська А. М. - Аналіз різноманітності структури міської системи на основі моделі Шеннона (2014)
Погоредьцев В. М. - Ліцензування будівельної діяльності пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, Зельцер Р. Я. (2014)
Приймаченко О. В. - Визначення планувальних заходів по зниженню шуму на примагістральних територіях (2014)
Проценко С. М. - Принципи та методичні підходи наукових досліджень в ландшафтній архітектурі. (2014)
Прусов Д. Е. - Містобудівне планування просторового розвитку та реконструкції міських територій зі щільною забудовою (2014)
Рейцен Є. О. - Проблеми оптимізації руху пішоходів і велосипедистів у містах України, Гаєвська К. М., Дудін І. М. (2014)
Рейцен Є. О. - Інформаційний підхід до оцінки безпеки міського руху, Дерека О. Г. (2014)
Руденко М. О. - Теоретична модель організації громадських будинків і споруд, сформованих в умовах складного рельєфу (на прикладі кар’єрів) (2014)
Савйовский В. В. - Особенности разработки организационно-технологических решений усиления фундаментов зданий, Сухорукова Т. Г. (2014)
Свобода Д. Г. - Основні принципи формування трудового каркасу міст (2014)
Семененко М. В. - К вопросу экологической безопасности автомобильных дорог и транспорта в городах (2014)
Скочко В. І. - Рівняння параметрів стану та положення в’язі, що сполучає вільний та закріплений вузли сітчастої структури (2014)
Скребнєва С. М. - Теплоізоляційний матеріал на основі гірських порід (2014)
Скрипин Т. В. - До питання освоєння рекреаційних територій Галичини в долині р. Прут у міжвоєнний період (2014)
Смалійчук А. Д. - Візуально –просторові особливості щільної забудови середньої поверховсті у зарубіжній практиці (2014)
Собуцький В. О. - Експлуатаційна надійність та оцінка геотехнічної категорії складності об’єкту реконструкції, Гупалюк В. М., Собуцький О. В. (2014)
Соколенко О. В. - Тенденции и перспективы развития центрально - луганской агломерации под воздействием изменения градостроительных факторов и условий (2014)
Солуха І. Б. - Особливості екологічних стандартів Євро при оцінці забруднення атмосферного повітря на прилеглих територіях міських вулиць і доріг населених пунктів України (2014)
Стародуб І. В. - Трансформація громадських центрів в сучасних соціально-економічних умовах (2014)
Телима С. В. - Щодо факторів впливу на процеси водообміну в насичено-ненасиченому середовищі (2014)
Timchenko R. O. - System approach and mathematical models in the solution of town-planning problems, Popov S. O., Krishko D. A., Chuhai Y. V. (2014)
Timchenko R. O. - Effective design solutions for deformation absorption, Popov S. O., Krishko D. A., Kravchenko M. O. (2014)
Тонкачеев Г. Н. - Перспективы и эффективность использования опалубки из экструдированного пенополистирола для стен и перекрытий зданий, Кушнарев М. В., Глущенко И. В. (2014)
Топал С. С. - Эффективность города как основной комплексный показатель качества жизни его горожан (2014)
Трегуб Ю. Є. - Тлумачення та вживання термінів "раціональне використання земельних ресурсів” та "охорона земель” у нормативно-правових актах України (2014)
Тригуб Р. М. - Ефективна організація та утримання об'єктів зеленого господарства міст (2014)
Фостащенко О. М. - Напружено-деформований стан конструкцій будівель при реконструкції та необхідність формування баз даних цих конструкцій (2014)
Фощ А. В. - Полистиролгипсобетон для производства пазогребневых плит, Керш В. Я., Пищев О. В. (2014)
Хомицький В. В. - Моделювання інженерного захисту прибережних територій, Кремез В. С., Терещенко Л. М., Горбатенко Є. Г., Абрамова Л. П. (2014)
Червінська І. І. - Розвиток планувальної структури міста Городок Львівської області, Крушельницький Р. О. (2014)
Черненко К. В. - Аналіз автоматизованого будівництва багато-поверхових житлових громадських будинків і споруд в Японії (2014)
Чернявський К. В. - Пам'ятники та монументи в структурі сучасного міста, Чепелик О. В. (2014)
Чибіряков В. К. - Дискретно-континуальна модель для розрахунку товстих пластин на динамічні впливи, Станкевич А. М., Левківський Д. В. (2014)
Чибіряков В. К. - Дослідження точності геодезичних спостережень стану магистрального газопроводу на основі визначення напружено-деформованого стану при спільних деформаціях розтягу – стиснення та прогину його осі, Старовєров В. С., Нікітенко К. О. (2014)
Шебек Н. М. - Типологічні особливості "акцентованого" архітектурного середовища (2014)
Яворовська О. В. - Аналіз стану водопровідної мережі Вінницької області (2014)
Янкін О. Є. - Пропозиції щодо розробки методики визначення меж земельних ділянок (2014)
Ярош Д. Ґ. - Особливості трактування пам’ятки архітектури, як об’єкта музеєфікації (2014)
Яценко В. А. - Поселковое строительство – одно из направлений решения жилищной проблемы промышленных районов в 20-30 годы (2014)
Тимошенко Р. І - Оновлення парку озброєння та військової техніки шлях до боєздатності ЗС України (2016)
Можаровський В. М. - Аналіз підходів до обґрунтування бойового складу Сухопутних військ ЗС України (2016)
Павліковський А. К. - Аналіз основних напрямів розвитку оперативних спроможностей Північноатлантичного альянсу після Варшавського саміту, Іващенко А. М. (2016)
Писарчук О. О. - Розроблення багатокритеріальної методики ситуаційного управління структурою і параметрами системи забезпечення інформаційної безпеки, Соколов К. О., Гудима О. П. (2016)
Шапталенко М. І. - Засади діяльності керівництва підприємств і установ щодо підготовки до роботи в умовах особливого періоду, Гріненко О. І., Кутовий О. П. (2016)
Колесніков В. О. - Особливості та проблемні питання визначення оперативно-тактичних вимог до БПЛА з урахуванням сучасних принципів ведення воєнних (бойових) дій, Глушкевич О. Л., Федянович Д. Л. (2016)
Саганюк Ф. В. - Проблеми консолідації та взаємозв’язку стратегічного і оборонного планування в секторі безпеки і оборони України, Лобко М. М., Мірошниченко В. Я. (2016)
Голопатюк Л. С. - Аналіз змін стратегії миротворчої діяльності Організації Об’єднаних Націй, Іващенко А. М., Розумний О. Д. (2016)
Левшенко О. С. - Обґрунтування підходу щодо створення алгоритму роботи кадрових органів для оцінювання службової діяльності військовослужбовців у бойових умовах, Прокопенко О. С., Рибидайло А. А., Турейчук А. М. (2016)
Кульчицький О. С. - Аналіз існуючих підходів при ідентифікації і аутентифікації користувачів в інформаційно-телекомунікаційних системах, Грицюк В. В., Зотова І. Г. (2016)
Дергильова О. В. - Планування досліджень із застосуванням системи імітаційного моделювання JCATS, Рома О. М., Пашков О. С. (2016)
Шапталенко М. І. - Воєнна доктрина Російської Федерації: основні напрями імперських експансій, що несуть загрози світу, Гріненко О. І., Кутовий О. П. (2016)
Майстренко О. В. - Удосконалення змісту принципів застосування ракетних військ і артилерії під час вогневого ураження противника (2016)
Шпура М. І. - Аналіз оборонно-технічного співробітництва України з НАТО в рамках трастових фондів, Андріянова Н. М., Комолаєва Т. М. (2016)
Шапталенко М. І. - Розроблення пропозицій до проектів законодавчих та нормативно-правових актів (внесення змін до діючих) щодо забезпечення Збройних Сил України озброєнням, військовою технікою, іншими матеріально-технічними засобами в особливий період, Гріненко О. І., Кутовий О. П., Бутенко М. П. (2016)
Пилипчук Ю. В. - Альтернативні способи вдосконалення метрологічного забезпечення сучасних засобів зв’язку, Ткаченко А. Л., Михайлов О. В., Ліманська О. Л., Яровий В. С., Безносенко С. Ю. (2016)
Чугуй Г. Є. - Обґрунтування раціонального розподілу ракетних військ і артилерії по загрозливим напрямкам на основі визначення їх "ваги”, Наконечний П. А., Наконечний А. П., Пеньковський В. І. (2016)
Макаліш О. В. - Методичний підхід до оцінювання рівня навченості органів військового управління тактичного рівня, Георгадзе О. А. (2016)
Рибидайло А. А. - Застосування державних стандартів при створенні інформаційних систем військового призначення, Левшенко О. С., Андріянова Н. М., Розумний О. Д., Солошенко Н. В. (2016)
Устименко О. В. - Методика оцінки досягнення стратегічних (оперативних) цілей Плану дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016-2020 р, Павліковський А. К., Фучко А. Й., Фесянов П. О. (2016)
Сало А. Я. - Проблеми та стан матеріально-технічного забезпечення ЗС України на кінець 2013 року (2016)
Зінченко А. О. - Методи роздільної демодуляції сигналів у багатопозиційній інтегрованій системі зв’язку та радіолокаційної розвідки (2016)
Кірпічніков Ю. А. - Аналіз світового досвіду застосування інтеграційних технологій в автоматизованих системах управління, Утюшев М. К., Закалад М. А., Головченко О. В., Васюхно С. І. (2016)
Голобородько М. Ю. - Теоретичні підходи щодо визначення місця інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України у розумінні рамкових архітектурних методологій, Федорієнко В. А., Кірпічніков Ю. А., Головченко О.В., Петрушен М. В. (2016)
Вимоги до статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Колодизев О. Н. - Реализация конкурентных преимуществ экономики Украины на этапе региональной кооперации стран Восточной Европы (в двух частях) (2016)
Васильєв О. В. - Сучасні трансформації інфраструктури фондового ринку України та Європи, Німкович А. І. (2016)
Мартинова Л. Б. - Сучасний стан відтворення соціально-демографічного потенціалу в контексті реалізації євроінтеграційних прагнень України (2016)
Піддубна Л. І. - Інвестиційно-інноваційні імперативи сучасної структурної політики, Горобинська М. В. (2016)
Savenko K. - Modelling the Consumer Economic Security Management in the Housing and Utilities Sector: the Case of the City of Kharkiv (2016)
Labunska S. - Innovation as a Driver for Conflict and Harmony of Social and Economic Interests, Prokopishyna O. (2016)
Serova I. - The Issues of Correct Evaluation of Economic Growth (2016)
Пушкар О. І. - Проектування системи е-learning дистанційних працівників, Назарова С. О. (2016)
Гапоненко О. Є. - Просторові, часові та структурні складові моделей діагностики проблемних ситуацій банків, Сергієнко О. А., Шавлак М. А. (2016)
S. Prokopovych - The Regional Unevenness of Economic Development in Ukraine and the EU: Models of Analysis, N. Chernova. (2016)
Корицька Г. Р. - Веб-майданчик як навчальне середовище відкритого освітнього простору (2016)
Нечипуренко П. П. - Інформаційно-комунікаційні засоби формування дослідницьких компетентностей учнів у профільному навчанні хімії, Семеріков С. О., Селіванова Т. В., Шенаєва Т. О. (2016)
Слободяник О. В. - Реалізація методу проектів засобами соціальних мереж (2016)
Bato J. A. P. - Students’ attitudes towards the development of an online guidance counseling system, Marcial D. E. (2016)
Berezytskyi M. M. - Massive open online coursesas a stage in the development of e-learning, Oleksyuk V. P. (2016)
Вакалюк Т. А. - Модель хмаро орієнтованої системи підтримки навчання бакалаврів інформатики (2016)
Кривонос О. М. - Огляд та перспективи використання платформи Arduino Nano 3.0 у вищій школі, Кузьменко Є. В., Кузьменко С. В. (2016)
Ленчук І. Г. - Комп’ютерне моделювання задач планіметрії: метод інверсії, Франовський А. Ц. (2016)
Дегтярьова Г. А. - Засоби інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін (2016)
Осадчий В. В. - Порівняння національних рамок кваліфікацій засобами веб-орієнтованої інтелектуальної інформаційної системи, Єремєєв В. С., Шаров С. В., Осадча К. П., Конюхов С. Л. (2016)
Тичук Р. Б. - Використання програм-емуляторів у навчанні фізики майбутніх техніків програмістів, Петрович С. Д. (2016)
Білоусова Л. І. - Модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів, Олефіренко Н. В. (2016)
Малицька І. Д. - Високий рівень ІК-компетентності вчителя – запорука цифрової грамотності учнів (досвід Великої Британії) (2016)
Sulisworo D. - The students’ academic writing skill after implementing blended learning using Facebook, Rahayu T., Akhsan R. N. (2016)
Новицька Т. Л. - Інтеграція ідентифікаторів ORCID з інституційними системами підтримки науково-дослідної діяльності, Марченко О. О. (2016)
Cпірін О. М. - Модель формування інформаційно-комунікаційної компетентності доктора філософії на основі використання хмарних сервісів Google Scholar, Одуд О. А. (2016)
Cпірін О. М. - Сучасні вимоги і зміст підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, Носенко Ю. Г., Яцишин А. В. (2016)
Бащенко М. І. - Сучасні методи селекції молочної худоби, Рубан С. Ю. (2011)
Бодряшова К. В. - Визначення внутріпопуляційної мінливості свиней на основі імуногенетичного маркірування (2011)
Бондар О. О. - Динаміка гематологічних показників жеребців російської рисистої породи після тренувань (2011)
Бородай В. П. - Оцінка росту ремонтного молодняку м’ясних курей, виведеного з яєць різної маси, Вертійчук А. І., Мельник В. В. (2011)
Бородай І. С. - До методики вартісної оцінки об’єктів права інтелектуальної власності у тваринництві, Липова Ю. Д. (2011)
Бородай І. С. - SWOT-аналіз: методика проведення та можливості застосування у сфері інтелектуальної власності у тваринництві, Липова Ю. Д., Трунова Г. І. (2011)
Вишневський В. М. - М’ясна продуктивність тварин різних генотипів (2011)
Глєбова Ю. А. - Реакція різних генотипів яєчних курей на їхню відтворну здатність у зміненому середовищі (2011)
Денисюк П. В. - Обґрунтування необхідності активнішого використання змін умов середовища у тваринництві, Коваленко В. Ф., Корчан Н. О. (2011)
Дуванов О. В. - Морфологічна характеристика жовтих тіл яєчників і ефективність стимуляції поліовуляції корів-донорів (2011)
Іляшенко Г. Д. - Вплив генетичних чинників на молочну продуктивність корів (2011)
Каменська І. С. - Морфологічні та біохімічні показники крові плідників голштинської породи різних ліній (2011)
Кебко В. Г. - Продуктивність бугайців вітчизняних м’ясних порід, Вдовиченко Ю. В., Кур’ята Р. В., Стретович Н. Р., Корх І. В. (2011)
Когут М. І. - Білки крові та їхній зв’язок з молочною продуктивністю у корів різних екстер’єрних типів (2011)
Коновалов В. С. - ДНК-попереджувальний скринінг летальних мутацій в генофонді великої рогатої худоби України (2011)
Копилова К. В. - Аналіз локусів кількісних ознак QTLs за маркерами TG, CAPN1530, MSTN у тварин великої рогатої худоби, Дубін О. В., Подоба Ю. В., Мостова І. В., Добрянська М. Л. (2011)
Коцюбенко Г. А. - Вплив генотипових та паратипових факторів на відтворювальну здатність кролиць різних порід, Рясенко Є. М. (2011)
Ладика В. І. - Українська бура молочна порода: сучасний стан та перспективи селекції, Кулик Ю. О., Бурнатний С. В., Бойко Ю. М. (2011)
Любинський О. І. - Селекційно-генетичні аспекти формування продуктивного потенціалу прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи, Шуплик В. В., Дикун О. Г., Мазур Р. В., Москалюк Б. В., Колосовська Т. В., Бушку О. Г. (2011)
Мазур В. Є. - Ефективність добору та підбору свиней на ранніх етапах онтогенезу, Подрєзко Г. М., Явтушенко Л. А. (2011)
Мартиненко Н. А. - Оригінальна методика прогнозування результатів штучного осіменіння свиноматок заморожено-відталою спермою, Коваленко В. Ф., Біндюг О. А., Зінов’єв С. Г. Базалевич А. В. (2011)
Марченко Н. І. - Концентрація іонів водню (pH), її роль у процесах метаболізму та вплив на якість продуктів переробки і м’яса бичків порід симентал і лімузин (2011)
Маслюк А. М. - Комбінаційна здатність ліній української степової білої породи за відтворювальними ознаками (2011)
Олійник С. О. - Розвиток лінійних промірів тіла бугайців при різних технологіях вирощування (2011)
Парасочка І. Ф. - Методологічні аспекти використання імуногенетичних маркерів для збереження генофонду великої чорної породи свиней (2011)
Першута В. В. - Взаємозв’язок рівня вирощування та молочної продуктивності корів-первісток (2011)
Петренко І. П. - Молочна продуктивність симентальських первісток залежно від екстер’єрних типів та індексів, Єфіменко С. Т., Мохначова О. І., Цапко В. А. (2011)
Полупан Ю. П. - Методика оцінки ступеня фенотипової консолідованості селекційних груп тварин на популяційному рівні, Рєзникова Н. Л., Полупан Н. Л. (2011)
Порхун М. Г. - Аналіз генотипів плідників симентальської породи банку генетичних ресурсів тварин, Копилов К. В., Бірюкова О. Д. (2011)
Рекрут С. В. - Про доцільність розрахунку та встановлення цін на статеві продукти елітних плідників риб, Павліщенко В. М. (2011)
Сідашова С. О. - Стерилізоване молоко як розріджувач сперми кнурів (2011)
Сідашова С. О. - Анатомічні і функціональні зміни яєчників самок великої рогатої худоби (2011)
Сірацький Й. З. - Формування відтворної здатності у бугаїв-плідників української чорно-рябої молочної, голландської та голштинської порід, Бабуш Е. С. (2011)
Сірацький Й. З. - Морфологічні та біохімічні показники крові бугайців різних генотипів, одержаних від схрещування корів української чорно-рябої молочної породи з бугаями вітчизняних м’ясних порід, Ткачук В. П., Бойко О. В., Федорович Є. І., Федорович В. В. (2011)
Стадницька О. І. - Вплив росту і розвитку корів у період вирощування на їх молочну продуктивність (2011)
Стефурак Ю. П. - Імуногенетичний аналіз генофонду коней гуцульської породи, Кухтіна К. В. (2011)
Ткачук В. П. - Ріст і розвиток внутрішніх органів і шкіри у бугайців різних генотипів (2011)
Федак В. Д. - Лінійний ріст худоби української чорно-рябої молочної породи різних типів конституції, Федак Н. М., Ільницька Г. В. (2011)
Федорович Є. І. - Характеристика шкіри та хімічний склад м’яса і внутрішніх органів бугайців поліського внутрішньопородного типу, Федорович В. В., Сірацький Й. З., Бойко О. В. (2011)
Хмельничий Л. М. - Вплив генотипових та паратипових чинників на рівень молочної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи, Салогуб А. М., Шарій С. В. (2011)
Церенюк О. М. - Вплив організованих факторів у період "кризи відлучення" на ріст та розвиток свиней (2011)
Шкурко Т. П. - Поведінка корів української червоної молочної породи за різних способів утримання, Цхвітава О. К. (2011)
Щербак О. В. - Використання репродуктивного потенціалу свинок в технології формування ембріонів in vitro, Зюзюн А. Б. (2011)
Ящук Т. С. - Вплив генотипних чинників на тривалість експлуатації корів української чорно-рябої молочної породи (2011)
Панін В. В. - Інтегровані транспортно-логістичні системи Дніпра, Чорного моря та Дунаю як складова транспортної стратегії України, Сьомін О. А. (2016)
Тимощук О. М. - Структурний синтез надширокосмугового радіометричного комплексу контролю прибережних акваторій (2016)
Тимошевський Б. Г. - Поліпшення робочих характеристик дизельних двигунів за допомогою додавання водню, Ткач М. Р., Шалапко Д. О. (2016)
Шикула Е. Н. - Нелинейное деформирование волокнистых материалов, Хорошун Л. П. (2016)
Шарифов З. З. - Коррозионное поведение сварных соединений стали РСД32 и РСД32Ш в каспийской морской воде, Ханкишиев И. А. (2016)
Воробей В. И. - Автоматическое обнаружение радиолокационного сигнала при ограниченном времени его существования (2016)
Давыдов В. С. - Повышение эффективности эксплуатации функциональной системы "специализированное судно управления – глубоководный подводный аппарат" путем использования высокоточных систем позиционирования, Демичев В. В. (2016)
Доронін В. В. - Використання обчислювального інтелекту при виявленні дефектів функціонування базової версії програмного продукту ECDIS, Алєйніков М. В., Алейніков В. М. (2016)
Ткаченко Н. Є. - Розподіл компонентів двухфазної суміші в паралелепіпеді при імпульсному впливові (2016)
Филипщук А. Н. - Влияние солесодержания воды водомазутной эмульсии на скорость низкотемпературной коррозии (2016)
Мазур А. М. - Аналіз основних токсичних викидів, що виникають при експлуатації двигунів внутрішнього згоряння (2016)
Горбань А. В. - Проблеми підвищення ефективності перевезень повітряним транспортом УРСР (1960 -1980 рр.) (2016)
Коба В. Г. - Економічні аспекти підготовки моряків в Україні, Шелест Т. М. (2016)
Карпенко О. О. - Європейський досвід здійснення трансферу знань як важливої умови впровадження кластерної моделі розвитку економіки України, Мошківський С. В. (2016)
Ковбатюк М. В. - Вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на процес функціонування та адаптації підприємств, Беник Н. Г. (2016)
Паливода О. М. - Підходи до формування кластерної інфраструктури в країнах Європейського Союзу (2016)
Петренко О. І. - Основні проблеми впровадження логістичного аутсорсингу на вітчизняних підприємствах, Суско В. В. (2016)
Семенова С. М. - Особливості обліку витрат на оплату праці комунальних підприємств та шляхи його удосконалення, Шпирко О. М. (2016)
Шевчук В. О. - Влияние демографических изменений на состояние рынка образовательных услуг Украины (2016)
Шуляренко С. М. - Організаційні аспекти управлінського обліку за центрами відповідальності, Семесько Н. Б. (2016)
Власова В. П. - Інноваційні методи в управлінні персоналом транспортних підприємств, Педоренко О. С. (2016)
Гаценко Л. В. - Ринок перевезень водним транспортом України: історичний аспект формування, сучасний стан та перспективи розвитку (2016)
Осипова Є. Л. - Кризовий реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент ефективного управління підприємствами (2016)
Переверзєва І. Ф. - Сучасний антикризовий менеджмент на підприємствах водного транспорту України (2016)
Шматок Ю. В. - Особливості реалізації сучасного маркетингу в Україні (2016)
Тарашевський М. М. - Система внутрішнього контролю: сутність, складові, еволюція (2016)
Майборода А. Н. - Особенности и оптимизация передачи информации от преподавателя к студенту, Сушко В. Г. (2016)
Кліндухова В. М. - Елементи математичного програмування в курсі вищої математики, Ляшко О. В., Гейлик А. В. (2016)
Федотов В. Г. - Методика организации самостоятельной работы студентов и проверки знаний по физике с помощью схем ориентировочной основы деятельности (ООД), Лупина Т. А. (2016)
Завгородний В. В. - Технологии дистанционного обучения в системе трансфера знаний современного университета, Яловая Е. Н., Яшина К. В. (2016)
Овчарук І. В. - Дослідження перерозподілу пасажиропотоків київського метрополітену, Желєзний В. В. (2016)
Ткаченко О. А. - Деякі аспекти дослідження систем клієнтських сервісів, Траханов В. Ю. (2016)
Ткаченко О. І. - Деякі аспекти розробки мобільного сервісу геопозиціонування на основі API Google, Шепель В. А. (2016)
Бадаев Ю. И. - Управление формой плоской рациональной кривой Безье, Ганношина И. Н. (2016)
Автори випуску (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
До читачів (2013)
Бобков І. - Історія вітчизняної філософії сьогодні: опитування часописів "Гуманитарные науки" та "Філософська думка" , Вабалайте М. Р., Вілюнас Д., Громов М., Захара І., Кабелка Г. (2013)
Лазаревич А. - Філософія у Білорусі на зламі ХХ—ХХІ сторіч (2013)
Йосипенко С. - Історія філософії України у ХХ сторіччі: віднайдення предмета чи винайдення дисципліни? (2013)
Єворовський В. - Наукова школа "Історія філософської думки Білорусі" (генеалогія радянського періоду) (2013)
Вдовина О. - Філософська думка Київської Русі очима українських радянських дослідників (2013)
Старостенко В. - Філософська думка доби Відродження в білоруській історіографії 1990—2010-х рр. (2013)
Симчич М. - "Від Вишенського до Сковороди": радянські дослідження української філософії XVI—­XVIIІ ст. (2013)
Тарасюк Я. - Доба Просвітництва в Речі Посполитій: білоруський погляд (2013)
Шеремета О. - Радянські дослідження філософської думки України: ідеологічний та адміністративний контекст дослідницьких стратегій (2013)
Бартусяк П. - Серве Пінкерс: уроки реактуалізації, Чухрай Е. (2013)
Киричок О. - "Філософські ідеї в культурі Київської русі" (2013)
Чемшит О. - До уваги читачів (2013)
Abstracts (2013)
Вимоги до авторів (2013)
До читачів (2013)
Антонов К. - Обличчя релігієзнавства в сучасному світі. Круглий стіл "Філософської думки" і "Релігієзнавчих нарисів", Арінін Є., Головащенко С., Єленський В., Карасьова С., Кисельов О., Козловський І., Костилєв П., Міхельсон О., Сафронов Р. (2013)
Чорноморець Ю. - Перспективи релігієзнавства у XXI столітті (2013)
Кочергін В. - Теологія релігій: питання ідентифікації (2013)
Зюзіна Басаурі А. М. - Академічне дослідження іудаїзму в незалежній Україні (2013)
Трофімова К. - Соціологія релігії в Сербії: огляд сучасного стану (2013)
Ганеґрааф В. - Мрії про теологію та реальність християнства (2013)
Карасьова С. - Секуляризація та релігійність у соціології релігії: спроба впорядкувати підходи (2013)
Муха О. - Коротка інструкція: як не боятися постмодернізму (2013)
Колесник І. - Буддологія в енциклопедичному вимірі (2013)
Муха О. - "Релігієзнавчі нариси": толерантність через знання (2013)
Abstracts (2013)
Вимоги до авторів (2013)
Вдовічен А. А. - Визначення основних чинників, що впливають на продуктивність праці в умовах глобальної диспропорційності (2012)
Верстяк А. В. - Аналіз функціонування єврорегіонів, Дроненко І. О. (2012)
Далевська Н. М. - Роль аксіоматичних засад у формуванні світового політико-економічного простору (2012)
Коровчук Ю. І. - Порівняльна характеристика соціально-економічних аспектів розвитку міграції трудових ресурсів в умовах піднесення та депресії економічної системи держави, Осташин Н. М. (2012)
Лихолат О. А. - Нетарифні заходи регулювання експортно-імпортних операцій (на прикладі косметичних засобів), Білова Н. А., Вишнікіна О. В., Булейко А. А. (2012)
Михайлишин Л. І. - Міжнародний тероризм як особлива форма глобального конфлікту: причини, наслідки та способи боротьби, Коровчук Ю. І. (2012)
Бабух І. Б. - Особливості боргового фінансування регіонального розвитку в Україні (2012)
Близнюк Н. В. - Вплив основних складових елементів механізму державного регулювання на розвиток регіонів України, Грінчук М. С. (2012)
Бутирська І. В. - Управління еколого-економічним розвитком регіону в контексті сталості (2012)
Кулакова С. Ю. - Методологічний підхід щодо розв’язання проблеми реалізації конкурентних переваг регіону (2012)
Кучерук Т. Г. - Методологічні засади визначення виміру інституційної ефективності механізму інноваційно орієнтованого економічного розвитку регіонів (2012)
Рилєєв С. В. - Окремі аспекти функціонування та розвитку деревообробної промисловості Буковини, Рошило В. І., Боднар Р. О. (2012)
Атамас О. П. - Сутність виробничого обслуговування та напрями його розвитку в аграрному секторі економіки (2012)
Гончарук Я. М. - Шляхи активізації інноваційної діяльності АПК України (2012)
Касич А. О. - Проблеми ефективності використання основних засобів сільськогосподарських підприємств, Романенко Є. В. (2012)
Бидик А. Г. - Підходи до застосування антидемпінгових заходів в Україні (2012)
Буркальцева Д. Д. - Суб’єктно-інституційне забезпечення економічної безпеки держави (2012)
Смерічевська С. В. - Вдосконалення механізму державного регулювання митних процедур в логістичних системах на основі впровадження концепцій ЕСR та EDI (2012)
Кальницький А. Є. - Порівняльний аналіз інвестиційного процесу у Карпатському економічному районі, Огородник В. О. (2012)
Климчук С. А. - Альтернативна енергетика: сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Николайчук О. М. - Кластерний підхід у залученні іноземних інвестицій в економіку регіону (2012)
Соколюк О. В. - Інститути спільного інвестування як складова інвестиційної інфраструктури України (2012)
Круглянко А. В. - Поняття банкрутства в аспекті сучасного розвитку підприємств, Маник І. В. (2012)
Максимів Б. М. - Роль матеріально-технічного забезпечення в управлінні сучасним промисловим підприємством, Катарина М. Б. (2012)
Вольська А. О. - Аспекти розвитку ринку праці в Україні (2012)
Замятіна Н. В. - Якість трудового життя як критерій прогресивного розвитку соціально-трудових відносин, Долга Г. В. (2012)
Алмашій Я. І. - Теоретико-методологічні засади ефективної діяльності туризму в сучасній ринковій економіці (2012)
Власова Т. Р. - Інституційне забезпечення розвитку сфери туризму у Чернівецькій області, Циганчук О. В. (2012)
Кулєшова Н. В. - Модель аналізу внутрішніх чинників формування конкурентної позиції туристичних підприємств Харківської області (2012)
Матвійчук Л. Ю. - Інституціональні аспекти раціонального використання туристичних ресурсів (2012)
Головачук Т. І. - Ціновий механізм у системі фінансового менеджменту підприємства в умовах нестабільної економічної ситуації, Гут Л. В. (2012)
Гомба Л. А. - Впровадження системи моніторингу якості управлінських рішень в контексті вдосконалення процесу їх прийняття на торговельному підприємстві (2012)
Долга Г. В. - Внутрішня конкуренція персоналу як один із факторів кар’єрного зростання, Замятіна Н. В. (2012)
Замроз М. В. - Бенчмаркінг як інструмент оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства (2012)
Спірідонова К. О. - Механізм прийняття рішення щодо застосування аутсорсингу для підвищення ефективності діяльності будівельних підприємств (2012)
Чичун В. А. - Значення кадрової політики в діяльності підприємства (2012)
Вардеванян В. А. - Особливості конструювання іміджу підприємства на прикладі меблевого виробництва (2012)
Вардеванян В. А. - Адаптивний та аналітичний підходи формування іміджу підприємства, Кифяк О. В. (2012)
Гуржій Н. М. - Методологічні основи конкретизації маркетингової системи спостережень (2012)
Кирик С. М. - Організація маркетингової діяльності в науково-технічній сфері (2012)
Школа І. М. - Ознаки юридичної послуги як об’єкта комерційної діяльності, Хохуляк О. О. (2012)
Бех М. С. - Особливості рейтингової оцінки банків (2012)
Ватаманюк О. С. - Грошово-кредитне регулювання економічних процесів в Україні, Руснак М. А. (2012)
Вусятицька М. П. - Теоретичні аспекти фінансового важеля як економічної категорії (2012)
Гордіца Т. М. - Вплив механізму функціонування сучасної системи гарантування вкладів фізичних осіб на розвиток ринку банківських депозитів (2012)
Гуменюк А. М. - Інституціональний базис страхової діяльності підприємств роздрібної торгівлі на ринку споживчих товарів, Розман А. М. (2012)
Гутафель В. В. - Класифікація фондових ринків у сучасних умовах (2012)
Заглинська Л. В. - Суперечності сучасної грошової системи, Матусевич К. М. (2012)
Морозюк Н. В. - Удосконалення системи соціального захисту сімей з дітьми в сільській місцевості, Фартушна О. В. (2012)
Руснак М. А. - Ринок факторингових послуг в Україні, Ватаманюк О. С. (2012)
Свида І. В. - Проблеми пенсійної системи України та можливі шляхи їх розв’язання (2012)
Табенська Ю. В. - Реалізація контрольних функцій державними органами в контексті ефективного функціонування державних фінансів (2012)
Томнюк Т. Л. - Актуальні питання удосконалення прибуткового оподаткування підприємств, Кушнір М. А. (2012)
Юрій К. М. - Історичні аспекти розвитку міжбюджетних відносин в Україні, Москальов А. А., Стужук Т. М. (2012)
Юрій К. М. - Систематика та характеристика видів міжбюджетних трансфертів (2012)
Адамова І. З. - Прогнозування фінансового стану підприємства: теоретичні та методичні аспекти, Романчук А. Л. (2012)
Адамова І. З. - Особливості організації внутрішньогосподарського контролю виробничих запасів господарюючими суб’єктами, Багрій К. Л., Підлубний Ю. Б. (2012)
Грінчук М. С. - Удосконалення контролю системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств, Євдощак В. І. (2012)
Досій Т. І. - Методика аналізу витрат на виробництво та її удосконалення в сучасних умовах господарювання (2012)
Євдощак В. І. - Історико-методичні аспекти фінансового аналізу матеріальних оборотних активів, Гонтарюк А. Е. (2012)
Маначинська Ю. А. - Удосконалення обліку сервісної плати на підприємствах готельного господарства (2012)
Петренко Н. І. - Довгострокові зобов’язання як об’єкт бухгалтерського обліку: сутність та складові (2012)
Пригара І. О. - Впровадження екологічного аудиту в Україні (2012)
Скрипник Н. В. - Облік фінансових результатів: від минулого до сьогодення, Скрипник М. Є. (2012)
Труфіна Ж. С. - Формування собівартості туристичного продукту (2012)
Величко О. В. - Сучасні тенденції розвитку професійно-технічної освіти в України, Гедиш О. М. (2012)
Копилова І. М. - Тестування на заняттях з іноземної мови в немовних ВНЗ, Ступак М. Г. (2012)
Шуришина Л. В. - Проблемне навчання та інформаційні технології як засоби підвищення мотивації студентів (2012)
Мазепова О. В. - Дослідження внутрішнього світу людини як фрагменту мовної картини світу етносу (2012)
Любецкая В. В. - Юродство как феномен русской культуры и пророческое слово в "Выбранных местах из переписки с друзьями" Н. В. Гоголя (2012)
Лещак С. А. - Философские смысловые трансформации прагматики прецедентных текстов в песнях Бориса Гребенщикова (2012)
Романова Н. В. - Вербалізація семантики емоцій: експериментальний аспект (на матеріалі сучасної німецької мови) (2012)
Прудникова Е. И. - Особенности глобализации фортепианного образования в Китае (2012)
Саєвич І. Г. - Картина світу і модель світу в лінгвістичних студіях (2012)
Медведь М. М. - Неологічний вплив комп’ютеризації на розвиток видавничо-поліграфічної термінології (80- ті рр. XX – початок XXI століття) (2012)
Лапицкая Н. И. - Об одном прецедентном имени русского фольклора (2012)
Рубанюк Э. В. - Специфика метафор-цветообозначений в языке каталогов (2012)
Коцюк Л. М. - Концептуальне наповнення поняття міжмовна комунікація (2012)
Сардарова А. А. - Структурно-семантический аспект политически корректных эвфемизмов (на материале текстов политической тематики) (2012)
Мазуркевіч Л. М. - Група фразеалагізмаў з саматычным кампанентам у мове рамана І. Шамякіна "Сэрца на далоні” (2012)
Красницька К. В. - Образ мешканців півдня/півночі як елемент концепту сторони світу (2012)
Румянцева Е. А. - Интерсемиотический анализ концепта money в английском биржевом дискурсе (2012)
Скокова Т. Н. - Релятивные образы и многослойная структура концепта (2012)
Литвинникова О. И. - Мотивационные отношения глаголов отыменной производности в русской диалектной речи (2012)
Кушмар Л. В. - Концепт капітал у мовній картині світу (на матеріалі асоціативного експерименту) (2012)
Мироненко О. В. - Національно-прагматичні конотації іменувань політичних діячів у сучасній українській публіцистиці (2012)
Пуленко І. А. - Критерії розмежування категорій експресивності та емоційності в публіцистичних англомовних текстах, Сазикіна Т. П. (2012)
Синевич А. С. - Греческие дериваты c A-privativum и их славянские соответствия в трактате Псевдо-Дионисия Ареопагита "О божественных именах" (2012)
Літвінава В. А. - Семантычна – стылістычныя адметнасці антонімаў у тэкстах асобных фальклорных жанраў (2012)
Могильна А. Г. - Польський педагогічний інститут як осередок міжкультурної взаємодії (2012)
Лыткина О. И. - Лингвокультурологический подход в изучении категории пространства (2012)
Мацкевич А. Р. - Концепція ’i‘rāb як засіб вираження модальності в арабському дієслові (2012)
Кушмет М. С. - Назви господарських приміщень для свійських тварин у східностепових говірках Донеччини (2012)
Русановська Т. В. - Варіативність семантичної структури слова в мовленні (на матеріалі вторинних номінацій частин тіла в українському та німецькому сленгу) (2012)
Кіт Л. С. - Звертання як маркери адресантного аспекта мовленнєвих актів питань вторинної функції (2012)
Саламатіна О. О. - Інтерв’ю як специфічний жанр публіцистики в сучасній німецькій мові (2012)
Лесковська О. М. - Явище синонімії в англійській термінології водного господарства (2012)
Куварова Е. К. - Письменный и устный текст в системе языковой коммуникации (2012)
Зинина О. А. - Сопоставительный анализ этнокультурной специфики некоторых английских и русских фразеологических единиц (2012)
Макеєва К. С. - Англосаксонський елемент в сучасних ойконімах південних графств Англії (2012)
Сидорец В. С. - Компоненты семантической структуры украинских глаголов завдавати, справляти с проекцией на русские и белорусские соответствия (2012)
Мартысюк Н. П. - Проблемы терминирования коммуникативных качеств речи (2012)
Сарміна Г. Л. - Криптонім як засіб кодування мовної особистості злочинця (на матеріалі німецькомовних шантажних листів) (2012)
Маслова Т. Б. - Кореферентність як основна умова зв’язності англомовних текстів наукового стилю (2012)
Погрібна Т. А. - Лінгвокультурна специфіка народних прикмет як складової календарно-паремійної моделі світу (на матеріалі чеської та української мов) (2012)
Романюха М. В. - Основні функції метафори в економічному медіадискурсі (2012)
Мозгова Я. О. - Заголовок репортажу як засіб створення експресії (на матеріалі німецької журнальної публіцистики) (2012)
Смоляна А. Л. - Семантико-прагматичні компоненти рекламного дискурсу (на матеріалі рекламних текстів англомовних книг) (2012)
Мейкшане Т. А. - О некоторых характеристиках медиатекст (2012)
Самигулина Ф. Г. - Реклама как средство моделирования сознания (актуальные вопросы языковой политики) (2012)
Левченко Н. О. - Мистецтвознавчі онлайн-видання: гіпертекстуальність, інтерактивність та мультимедійність (2012)
Кудиба С. М. - "Пустопорожні” слова як об’єкт дослідження лінгвістичної семантики (на матеріалі англійської телереклами) (2012)
Раковская Н. М. - Авторский мир в критической рефлексии В. В. Розанова (2012)
Лівіцька О. В. - Епітетарій образів "очі/eyes” в поезії Д. Павличка і Т. Еліота (2012)
Любарець Н. О. - Концепт дитини в романах Вірджинії Вулф (2012)
Жужгина-Аллахвердян Т. Н. - Мифопоэтический дискурс в поэме Альфреда де Виньи "Тюрьма" (2012)
Ленська С. В. - Сюжетно-композиційні особливості новелістики С. Пилипенка (2012)
Рубинская Е. С. - Интермедиальный анализ литературного текста (на материале рассказа А. П. Чехова "Ионыч") (2012)
Маркова Т. Н. - Авторские жанровые номинации в русской прозе конца ХХ – начала XXI вв. (2012)
Русенко Т. И. - Запаховые номинации в авторской картине мира И. А. Бунина (2012)
Махова К. С. - В. Г. Маслович: байкар, теоретик, літературний діяч (2012)
Лобзова С. Л. - Историко-литературная концепция В. П. Буренина и идеология почвенничества (2012)
Рущак О. Р. - Oнтологічна парадигма головного героя історичного роману-проекції в українській та французькій літературах ХХ століття ("1313” Н. Королевої, "Філософський камінь” М. Юрсенар) (2012)
Мартыненко А. О. - Жанр инсценизации в творческом наследии Е. И. Замятина (2012)
Михальчук Н. А. - Непрямая коммуникация в речевом поведении персонажей романа В. Набокова "Защита Лужина" (2012)
Мирошниченко Ю. О. - Екзистенційні мотиви в романі Д. Мітчела "Сон № 9” (2012)
Моллаахмади Дехаги Амирреза - Женские образы в романе Симин Данешвар "Плач по Сиявушу" (2012)
Тараненко Л. І. - Лексичні особливості науково-технічного перекладу (на матеріалі текстів сфери ядерної енергетики), Куценко М. А. (2012)
Микитка О. Б. - Історія українського перекладу на сторінках журналу "Всесвіт" (2001-2010 рр.) (2012)
Кузенко Г. М. - Співвідношення біблеїзмів в англійській і українській мовах та шляхи їх відтворення при перекладі (2012)
Світлична О. Р. - Про еволюцію перекладацької професії та різновиди спеціалізації перекладача з урахуванням специфіки застосування двостороннього послідовного перекладу (2012)
Кучма О. І. - Емоційно-експресивні частки в риторичних питаннях: особливості перекладу з німецької на українську мову (2012)
Ангерчік Є. Д. - Особливості українського суржику як елемента розмовно-побутового стилю та його відтворення в англійському художньому перекладі (2012)
Кредатусoва Я. - Пoслiдoвний переклад з українськoї мoви на слoвацьку: метoдика йoгo викладання в Пряшiвськoму унiверситетi в Слoваччинi (2012)
Semerenko L. - Self-training potential in training interpreters, Yuryev O. (2012)
До читачів (2016)
Переднє слово (2016)
Попович М. - Ювілейне засідання Вченої ради Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ, Пирожков С., Смолій В., Бугров В., Бугров В., Довгий С., Толочко П., Рафальський О., Шемшученко Ю., Сулима М. (2016)
Бистрицький Є. - Епістема відділу філософії культури, етики і естетики (2016)
Андрос Є. - Відділ філософської антропології: філософське знання як форма самовизначення людини у світі (2016)
Єрмоленко А. - Відділ соціальної філософії: історія, здобутки, перспективи (2016)
Васильченко А. - Відділ логіки та методології науки: від наук про природу до наук про людину, Кузнєцов В. (2016)
Йосипенко С. - Відділ історії філософії України: від філософів Давньої України до сьогодення (2016)
Лях В. - Відділ історії зарубіжної філософії: здобутки і перспективи (2016)
Фадєєв В. - Відділ філософських проблем етносу та нації: актуальні проблеми крізь призму міждисциплінарного підходу (2016)
Кисельов О. - "На периферії": науковий атеїзм у структурі Інституту філософії (2016)
Йолон П. - Знакова роль П. В. Копніна (стаття 1) (2016)
Козловський В. - Володимир Шинкарук: існую, отже, мислю (2016)
Бистрицький Є. - Вадим Іванов: онтологія радянського марксизму (стаття 1) (2016)
Єрмоленко А. - Філософія Василя Лісового у контексті сучасних філософських досліджень (2016)
Андрос Є. - Про творчу спадщину Віталія Табачковського (2016)
Лой А. - Олександр Яценко: приречений на відкритість (2016)
Ткачук М. - Інститут філософії в інтелектуальній біографії Вілена Горського (2016)
Лютий Т. - Сенсожиттєвий універсум Сергія Кримського (2016)
Малахов В. - Володимир Мазепа: до згадки (2016)
Головаха Є. - До 100-річчя Івана Петровича Головахи як одного з фундаторів інституту (2016)
Ткачук М. - "70 років — початок доби зрілості" (2016)
Кебуладзе В. - Окремі концепти філософування Фридриха Ніцше, Лютий Т. (2016)
Профессор Г. И. Лаврик – выдающийся ученый-градостроитель (2014)
Плоский В. О. - Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві, Бондар О. А., Іванченко Г. М., Кошевий О. П., Чередніченко П. П. (2014)
Банах В. А. - Влияние учета жизненного цикла крупнопанельного здания на результаты проверочных расчетов при его реконструкции, Федченок А. И., Довбенко Т. В., Нема К. Ф. (2014)
Габрель М. М. - Особливості ландшафтно-урбаністичної організації територій із загрозами повеней (2014)
Голик Й. М. - До питання загальних змін в соціальних умовах розселення Закарпаття, Несух М. М. (2014)
Голубенко В. В. - Аналіз впливу побажань населення на радіус пішохідної доступності (2014)
Гоц В. І. - Сучасні методи захисту бетона та залізобетону від біопошкодження, Малкін Е. С., Журавський О. Д., Журавська Н. Є. (2014)
Грицюк Л. С. - Теорія проектування інтер’єрів: структурування елементів (2014)
Дем’яненко Р. А. - Аналіз точності виконання геодезичних розмічувальних робіт при будівництві будівель і споруд, Ковальов М. В. (2014)
Дивак В. І. - Методика проектування розширень художніх музеїв (2014)
Димченко О. В. - Агломерації: сучасний стан та перспективи розвитку і управління, Семенов В. Т., Биченко Л. А., Панкеєва А. М. (2014)
Добровенко Д. В. - Класифікація основних видів вертикальних агропромислових комплексів (2014)
Дорохіна Г. І. - Мінімізація переміщення з врахуванням специфіки архітектурно-планувальної організації фізкультурно-оздоровчих закладів для інвалідів (2014)
Дубова С. В. - Моделювання пасажиропотоків в зоні впливу м. Києва, Васильєва Г. Ю. (2014)
Дюжев С. А. - Теоретичні проблеми планувального вирішення завдань містобудівної трансформації міського ландшафту (2014)
Захеди Шахаб - Методика исследования архитектуры мечетей Ирана (2014)
Золотар Л. В. - Принципові схеми, структурне представлення та класифікація елементів санітарного очищення житлових територій (2014)
Іваночко У. І. - Комбінаторні засоби архітектурного формотворення: аспекти просторової організації музейних комплексів, Рибалко О. О. (2014)
Івашко Ю. В. - Дослідження архітектури стилю модерн в Україні в останні роки (2014)
Катушков В. О. - Алгоритми визначення номенклатури топографічних планів державного масштабного ряду, Гончаренко О. С., Гладілін В. М. (2014)
Коваленко А. А. - Аналіз забезпеченості міста Черкаси зеленими насадженнями загального користування (2014)
Колчунов В. И. - Методика экспериментальных исследований жесткости плоско напряженных железобетонных составных конструкций, Яковенко И. А., Тугай Т. В. (2014)
Котова Т. В. - Теплове забруднення атмосферного повітря при виробництві цинкових білил в районі розташування ЗАТ "Лакма" м. Києва (2014)
Кравченко І. Л. - Класифікація навчально-лікувальних закладів для дітей з вадами розвитку (2014)
Куліков П. М. - Ефективність підприємства в контексті його економічної безпеки, Бондар О. А. (2014)
Левківський Д. В. - Визначення частот і форм власних коливань товстої двошарової пластини (2014)
Литвиненко І. В. - Проблеми встановлення земельних сервітутів при формуванні нових об’єктів нерухомого майна (2014)
Малкин Э. С. - Нанотехнологии и защита бетона от биоповреждения, Журавская Н. Е. (2014)
Марковський А. І. - Трансформації конструктивізму в архітектурі України (2014)
Махиня А. А. - Розвиток іншомовних комунікативних компетенцій засобами професійної лексики в технічних ВНЗ (2014)
Мельник В. А. - Зменшення витрат на проектування та зведення висотних будівель у сейсмічних зонах (2014)
Мельник О. В. - Деякі питання дослідження суфозійних процесів в тілі греблі Хмельницької АЕС, Мельник Ю. А. (2014)
Михайловский Д. В. - Особенности расчета гнутоклеёных рам из клеёной древесины, Матющенко Д. Н. (2014)
Михайловський Д. В. - Деревина - сучасний будівельний матеріал, Заєць Р. В., Чубарев А. Г. (2014)
Мостовенко О. О. - Сучасний погляд на роль керівника будівельного підприємства, Омельяненко О. П., Зінченко М. М. (2014)
Оката І. О. - Аналіз сучасних об’єктів літніх олімпійських ігор для велоспорту (2014)
Осипов А. Ф. - Методологические основы и принципы технологического прогнозирования при реконструкции промышленных и гражданских объектов (2014)
Паніна О. В. - Деякі питання перекладу науково-технічних текстів (на матеріалі англійської мови) (2014)
Панова О. В. - Методичні засади навчання студентів основам електромагнітної безпеким, Глива В. А. (2014)
Пеньков В. О. - Моделювання проявів локальної кривизни при техногенному впливі на дороги (2014)
Петрова Т. І. - Міжпредметні зв’язки як ефективний засіб мотивації процесу навчання професійно спрямованої англійської мови студентів немовних вищих навчальних закладів, Щукіна Е. І. (2014)
Писаревський І. М. - Економічні аспекти розвитку агломерацій, Димченко О. В., Семенов В. Т., Іщенко Т. В., Железнякова І. Л. (2014)
Плешкановська А. М. - Особливості сучасного нормативного та методичного забезпечення забудови і реконструкції (2014)
Посацький Б. С. - Про містобудівний розвиток містечок Львівської області (2014)
Приймаченко О. В. - Принципи та методи освоєння міських територій в зонах поширення заболочування, Кобзар О. В. (2014)
Прусов Д. Е. - Принципи зонування міських територій для планування їх перетворення (2014)
Рейцен Є. О. - Науковий підхід до визначення граничних умов застосування різних типів пішохідних переходів на перегонах міських вулиць, Толок О. В., Уразбаєв В. О. (2014)
Самойлович В. В. - Вибір матеріалів для формування екологічно безпечного середовища життєдіяльності (2014)
Сидорчук А. О. - Основні напрями енергозберігаючої політики в економіці та містобудуванні (2014)
Симонов С. И. - Исследования теплопотерь наружных ограждений жилых домов массовых серий, Соколенко В. М., Симонова И. Н. (2014)
Скляров І. О. - Вантові несучі системи скляних світлопрозорих фасадів (2014)
Скляров І. О. - Експериментально-теоретична методика розрахунку сталевих рам зі зварних двотаврів змінного перерізу з гнучкою стінкою (2014)
Сукач С. В. - Сучасний аспект розв’язання проблеми вентилювання навчальних приміщень різного призначення (2014)
Сулима-Самуйло Г. Д. - Порівняльний аназіз розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок житлової забудови і інженерної інфраструктури в м. Києві в залежності до застосування локальних коефіцієнтів, Малашевський М. А., Мосійчук Ю. А. (2014)
Тацій Ю. О. - Розвиток ринків комерційної нерухомості у великих містах (2014)
Телима С. В. - Щодо використання мінералізованих вод для зрошення в умовах підтоплення (2014)
Тонкачеєв Г. М. - Система обґрунтування технологічних параметрів монтажної оснастки для обмеження та фіксації конструкцій, що монтуються, Лепська Л. А., Шарапа С. П. (2014)
Трофимович В. В. - Источники образования формальдегида в составе фотохимического смога на урбанизованных территориях, Рейцен Е. А., Журавская Н. Е. (2014)
Ушакова О. Б. - Особенности архитектурного декора модерна в Балтийском регионе (2014)
Чибіряков В. К. - Застосування узагальненого методу прямих до розв’язку задачі термопружності бруса, Станкевич А. М., Левківський Д. В., Мельничук В. Ф. (2014)
Шебек Н. М. - Типологічні особливості "тематичного" архітектурного середовища (2014)
Шелковська І. М. - Обґрунтування індикаторів оцінки стану земель на прибережних територіях водосховищ (2014)
Яценко В. А. - Сказка о "мужике" и "медведе" или почему нет согласия между сельским расселением и аграрными реформами (2014)
Нове наукове видання – "Архітектурний вісник КНУБА" (2014)
Борисенко З. М. - Інституційні основи захисту конкуренції в Росії (2010)
Бортняк В. А. - Особливості застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників податкової служби, Бортняк К. В. (2010)
Гелич А. О. - Відшкодування спадкоємцями витрат, які не входять до складу спадщини (2010)
Гіжевський В. К. - До питання теорії та практики регулювання антиконкурентних узгоджених дій в Україні, Гвоздь В. В. (2010)
Гребенюк М. В. - До питання створення Концепції продовольчої безпеки України (2010)
Індюкова В. - Law regulation in firearms turnover as ensuring citizens rights in Ukraine (2010)
Коваленко О. І. - Сучасні аспекти створення договірного та фінансово-організаційного корпоративно-господарського модуля забезпечення прав туристів, Коваленко Н. О. (2010)
Мазур Т. В. - Реформа системи гарантування вкладів через зміну розміру відшкодування, Тюхтій Н. (2010)
Січевлюк В. А. - Правове регулювання реєстрації застави корпоративних прав (частки) (2010)
Веклич В. О. - Історичні передумови сучасної концепції прав людини і громадянина та можливі шляхи її подальшого розвитку (2010)
Панфьорова М. А. - Місце Південно-Східної України в системі адміністративно-територіального устрою Російської імперії наприкінці XVIII — в першій половині XIX ст. (2010)
Барвіцький В. Ю. - Імплементація принципу верховенства права в процес формування дієздатних територіальних громад (2010)
Іванюшенко В. В. - Напрями вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення конституційного права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров’я довкілля (2010)
Гелич Ю. О. - Принципи гарантування таємниці особистого життя людини в інформаційному праві України (2010)
Бортняк В. А. - Провадження у справі про банкрутство як процедура правового супроводження погашення податкової заборгованості (2010)
Марущак А. І. - До визначення поняття "інформаційна безпека", Панченко В. М. (2010)
Користін О. Є. - Особливості наглядової діяльності регуляторів фінансових ринків у запобіганні відмиванню коштів (2010)
Гаєвський І. М. - Підходи до визначення моделей легалізації (відмивання) коштів та їх практичне використання в умовах сьогодення (2010)
Горелова В. Ю. - Історико-правовий аналіз компенсації державою моральної шкоди потерпілому в кримінальному судочинстві (2010)
Кіріка Д. В. - Основні принципи криміналізації злочину, передбаченого статтею 209 Кримінального кодексу України (2010)
Тарасова І. В. - Підписки про невиїзд у системі запобіжних заходів в Статуті Кримінального судочинства 1864 року (2010)
Авраменко А. О. - Патоморфологічні зміни легеневої тканини у щурів через 6 і 24 години після внутрішньошлункового введення 2,5% водного розчину аміаку, Смоляков С. М. (2016)
Анохіна С. І. - Зміни фібрино- та протеолітичної активності плазми крові гіпотиреоїдних щурів під впливом мелатоніну (2016)
Badiuk M. I. - The combat stress reaction as a scientific problem of the world, and its social and medical consequences, Shevchuk O. S., Gutchenko K. S., Biryuk I. G., Moldovan T. E. (2016)
Бевзо В. В. - Каталітична активність ферментів-маркерів функціонального стану печінки щурів за умови тривалого введення глутамату натрію (2016)
Бендас В. В. - Особливості локального мікробіоценозу порожнини піхви у жінок з неплідністю II типу (2016)
Венцківська І. Б. - Особливості патоморфологічних змін плаценти в залежності від показників ліпідного профілю сироватки крові в жінок з ускладненим прееклампсією перебігом вагітності, Аксьонова А. В., Лагода Н. М., Бондаренко Н. П. (2016)
Вінник Ю. О. - Рентгенологічна оцінка нового методу реконструкції травного тракту після гастректомії, Трунов Г. В., Мохамед Саєд Абухассан (2016)
Гуцуляк А. І. - Клініко-експериментальні дослідження властивостей моделей біліодигестивних анастомозів сформованих методом ВЧ-електрозварювання біологічних тканин (2016)
Зуб Л. О. - Характеристика застосування кольорової дуплексної доплерографії в динаміці лікування хворих на хронічну хворобу нирок I-II стадії з наявністю артеріальної гіпертензії, Новиченко С. Д. (2016)
Зуб Л. О. - Характеристика показників морфо-функціонального стану еритроцитів у хворих на ревматоїдний артрит на тлі хронічної хвороби нирок під впливом ацеклофенаку та мелоксикаму, Роборчук С. В. (2016)
Іліка В. В. - Гістохімічна оцінка процесів окиснювальної модифікації білків в ендотеліоцитах кровоносних судин базальної пластинки плаценти при поєданні запалення посліду та залізодефіцитної анемії вагітних, Давиденко І. С., Давиденко О. М. (2016)
Костенко Є. К. - Основні критерії оцінки якості протезування естетичними ортопедичними конструкціями у фронтальній ділянці, Бокоч А. В. (2016)
Крук Т. В. - Молекулярно-генетичне вивчення типів мутацій гену BRCA1 у хворих на рак молочної залози та їх родичів у Чернівецькій області України, Пересунько О. П., Волков Р. А. (2016)
Ніка О. М. - Динаміка реагування морфометричних параметрів нейронів гіпокампа на ішемічно-реперфузійне ушкодження головного мозку в щурів із цукровим діабетом (2016)
Николаева А. В. - Изучение степени деструктивных изменений в тканях пародонта при моделировании пародонтита у белых крыс-самок различных возрастных периодов, Макаренко О. А. (2016)
Польовий В. П. - Роль дисплазії сполучної тканини в розвитку поєднаної хірургічної патології, Сидорчук Р. І., Арсенюк В. В., Райляну С. І., Паляниця А. С., Карлійчук О. О. (2016)
Popovych A. I. - Distribution of morphological variants of calcium deposits in placenta of gravidas with iron-deficiency anemia, Davydenko I. S., Garvasiuk O. V. (2016)
Постевка І. Д. - Модель пухлинного ураження молочної залози, Іващук О. І., Давиденко І. С., Бодяка В. Ю. (2016)
Путілін Д. А. - Зміни експресії генів mTOR, Foxp3, IL1 β і IL17А у парапанкреатичній жировій тканині щурів при експериментальному стрептозотоциновому діабеті та після введень метформіну, Камишний О. М., Камишна В. А., Сухомлінова І. Є. (2016)
Семчишин М. Г. - Нейропсихологічні та нейровізуалізаційні дослідження в клініці черепно – мозкової травми легкого і середнього ступеня тяжкості в бійців антитерористичної операції і осіб мирного часу (2016)
Синенко В. В. - Состояние здоровья детей, рожденных с применением вспомогательных репродуктивных технологий, в раннем неонатальном периоде, Стоева Т. В., Горошко Е. И., Ситник В. В., Бас Л. П. (2016)
Танас О. В. - Взаємозв'язок між даними УЗД колінних суглобів та рівнем болю за шкалами ВАШ, WOMAC та Lequesne у пацієнтів з остеоартрозом, гіпертонічною хворобою та ожирінням, Хухліна О. С., Гайдичук В. С. (2016)
Тащук В. К. - Вплив змін рівня сечової кислоти на функціональний стан міокарда, коронарний резерв і біомаркери та гомеостазіологічні показники хворих на стабільну стенокардію, Мухамед Васек Обейд Аль Салама, Дінова О. П. (2016)
Тащук В. К. - Ефективність лікування інфаркту міокарда та хронічної хвороби нирок на тлі артеріальної гіпертензії з використанням антагоністів альдостерону, Полянська О. С., Гулага О. І., Гінгуляк О. М., Савчук О. В. (2016)
Тащук В. К. - Дефіцит маси тіла як предиктор серцево-судинних ускладнень при артеріальній гіпертензії, Хребтій Г. І., Стецик Н. І. (2016)
Ткачук О. В. - Мікробна екологія слизових оболонок травного тракту щурів із відстроченими наслідками двобічного порушення кровообігу в басейні сонних артерій (повідомлення друге – кількісний склад мікрофлори ), Повар М. А., Ткачук С. С., Галагдина А. А., Мислицький В. Ф., Боштан С. В. (2016)
Холодняк О. В. - Стан кислотно-лужної рівноваги у порожнині рота в осіб молодого віку із запальними локалізованими захворюваннями тканин пародонта, Костенко Є. Я., Добровольська М. К. (2016)
Юрценюк О. С. - Соціально-психологічні фактори, що впливають на розвиток невротичних розладів у студентів (2016)
Ясінська О. В. - Вплив функціонального стану епіфіза на показники білкового обміну в надниркових залозах щурів за гіпобаричної гіпоксії, Дмитренко Р. Р. (2016)
Коновчук В. М. - Використання аргініну: клінічні та експериментальні результати (огляд літератури), Максимчук Н. О., Максимчук О. А. (2016)
Мислицький В. Ф. - Патогенетичні основи перинатальних інфекцій, Ткачук С. С., Ткачук О. В., Бурденюк І. П., Перепелюк М. Д. (2016)
Михайличенко Б. В. - Сучасний стан практичного застосування та розробки нових стандартів оцінки гострої ішемії міокарда, Мішалов В. Д., Филипчук О. В., Гуров О. М. (2016)
Сенютович Р. В. - Лампектомія. Хірургічні краї. Оптична діагностика, Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Унгурян В. П., Шульгіна В. В., Ушенко О. Г., Кушнерик Л. Я., Чупровська Ю. Я. (2016)
Сливка В. І. - Зміни регуляції агрегатного стану крові при захворюваннях легень, Мітсані М., Харена О. І. (2016)
Авраменко А. А. - Случай влияния человеческого фактора на объективность постановки диагноза "Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, не ассоциированная с H.pylori" (2016)
Тащук В. К. - Тромбоемболія дрібних гілок легеневої артерії на фоні гострого коронарного синдрому як маніфест злоякісної пухлини нирки, Маковійчук І. О., Назарчук М. С., Стецик Н. І. (2016)
Ювілеї (2016)
Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина 53, Дейнека С. Є. , Яковець К. І., Міхєєва А. О. (2016)
Єдині вимоги до оформлення статей (2016)
Майданник О. О. - Місцеве самоврядування: поняття, характерні риси, загально-правові основи (2010)
Виговський О. І. - Гаазька конвенція про переказні та прості векселі 1912 року як етап уніфікації міжнародного вексельного законодавства (2010)
Іванюшенко В. В. - Право людини і громадянина на безпечне для життя і здоров’я довкілля: поняття та зміст (2010)
Словська І. Є. - Конституційно-правовий статус апарату Верховної Ради України (2010)
Француз-Яковець Т. А. - Ідея бікамералізму в Україні: мотиви, рушії, історичні аспекти (2010)
Дараганова Н. В. - Основні положення та інформаційні аспекти запровадження в Україні процедури медіації при вирішенні трудових спорів (2010)
Січевлюк В. А. - Процедура звернення стягнення на заставлені корпоративні права у договірному (позасудовому) порядку (2010)
Гафурова О. - Відносини соціального розвитку села як складова предмету аграрного права (2010)
Січкар Д. В. - До питання обґрунтованості існування деяких обмежень обігу земельних ділянок сількогосподарського призначення та прав на них (2010)
Бортняк В. А. - Проблемні питання формулювання поняття "державний борг" та інституціональне реформування системи управління ним, Попіль В. І. (2010)
Гаєвський І. М. - Законодавчі механізми боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом: адміністративно-правовий аспект (2010)
Гордієнко С. Г. - Проблеми систематизації нормативно-правового регулювання захисту конфіденційної інформації в України (2010)
Кіріка Д. В. - Особливості адміністративно-правових відносин у протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності (2010)
Коваленко В. В. - Адміністративно-правові засоби запобігання економічній злочинності (2010)
Світлак І. І. - Національне та міжнародне правове забезпечення взаємодії митної служби та третіх осіб (2010)
Юринець Ю. Л. - Проблеми забезпечення законності в діяльності суб’єктів владних повноважень у сфері реалізації культурних прав громадян, Бєлкін Л. М. (2010)
Боровенко В. М. - Історичний досвід запровадження заходів безпеки в кримінальному праві Австрії, Німеччини, Швейцарії, Шалімов Л. О. (2010)
Тарасова І. В. - Особливості підписки про невиїзд як одного з видів кримінально-процесуального примусу (2010)
Чорна Т. Л. - Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень (2010)
Зибарева О. В. - Дезінформація щодо надзвичайних ситуацій як деструктивний фактор розвитку регіональних суспільних систем (2014)
Ткаченко О. В. - Особливості формування підприємницького стилю управління (2014)
Чорноус Г. О. - Стан та перспективи впровадження новітніх інформаційних технологій в Україні (2014)
Тустанівський Б. О. - Трансатлантична зона вільної торгівлі: потенціал та очікувані ефекти (2014)
Димченко О. В. - Готовність до інновацій як важливий елемент системи економічної безпеки комунальних підприємств, Свиридова І. О., Пересипкін М. М. (2014)
Череп А. В. - Оптимізація процесу управління валютними ризиками комерційного банку, Коробов О. О. (2014)
Власенко Д. О. - Особливості стратегічного планування діяльності транспортних підприємств (2014)
Галицький О. М. - Роль і місце управлінського обліку в підвищенні ефективності використання матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств (2014)
Гура А. М. - Організаційні засади формування партнерських взаємовідносин при збуті сільськогосподарської продукції (2014)
Могилевская О. Ю. - Система корпоративной социальной ответственности как фактор устойчивого экономического развития промышленной компании (2014)
Криховецький І. З. - Використання маркетингу на підприємствах туристичної галузі (2014)
Юрченко К. Л. - Використання ансамблю алгоритмів для кластеризації категоріальних даних (2014)
Кочергіна О. Ю. - Торговельні пріоритети міжнародного співробітництва України із макроінтеграційними угрупованнями (2014)
Шестаковська Т. Л. - Загальна середня освіта як фактор розвитку економіки (2014)
Свищук А. С. - Роль та місце оподаткування у фінансовому регулюванні економіки (2014)
Серветник Н. О. - Циклічність економічного зростання в Україні (2014)
Мартинюк І. В. - Екологічний податок за розміщення відходів як інструмент забезпечення еколого-економічного розвитку країни (2014)
Галан О. Є. - Методика оцінки трудового потенціалу промислових підприємств (2014)
Сабірова А. Е. - Використання портфельного аналізу при розробці маркетингової стратегії страховика (2014)
Шаповал І. О. - Роль власних ТНК країн, що розвиваються, у захисті національних інтересів (2014)
Опешко Н. С. - Фінансове забезпечення достатності капіталу страхової компанії за рахунок субординованого боргу (2014)
Войтун Т. В. - Інноваційна адаптивність: економічний зміст, основні підходи до трактування (2014)
Данилова Т. В. - Державні інституції та рівноправність статей: боротьба триває (2014)
Дєгтяр О. А. - Державно-приватне партнерство у розвитку соціальної інфраструктури в умовах розбудови громадянського суспільства (2014)
Батченко Л. В. - Производственные, внешнеэкономические и экологические аспекты регионального менеджмента, Марова С. Ф., Чернов С. А. (2014)
Сіцінська М. В. - Президентський контроль: особливості його здійснення за сектором безпеки і оборони України (2014)
Банчук-Петросова О. В. - Аналіз стратегічних пріоритетів реалізації кадрової політики у військових формуваннях колишнього союзу радянських соціалістичних республік (2014)
Баранов О. П. - Уточнення понять воєнна організація держави та сектор безпеки, Устименко О. В. (2014)
Сиченко О. О. - Державна соціальна політика європейського союзу (2014)
Узунов Ф. В. - Підвищення соціальної відповідальності бізнесу як передумова рівноправного партнерства між державою і бізнесом (2014)
Євдокимова В. В. - Збереження водних ресурсів України як складова ефективності державної політики в покращенні якості життя громадян (2014)
Гасюк І. Л. - Теоретичні аспекти оцінки діяльності галузі "фізична культура і спорт" в системі забезпечення соціальної безпеки України (2014)
Строкаченко О. І. - Методика формування статистичної бази щодо діяльності виробництва електроенергії та окремих техніко-економічних показників роботи електростанцій (2014)
Бірюк О. О. - Емпіричне дослідження мотивації діяльності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (2010)
Вітомський Ю. Л. - Зарубіжний досвід вивчення психології охоронної діяльності (2010)
Дектярьова Т. В. - Визначення надійності кандидатів на роботу із використанням поліграфа (2010)
Карамушка Л. М. - Психологічний аналіз значущості чинників забезпечення конкурентоздатності комерційних банків, Філь О. А (2010)
Кондрюкова В. В. - Забезпечення кадрової безпеки комерційних структур: відбір персоналу на роботу (2010)
Марков С. Л. - Методи активізації творчості та творчого вирішення управлінських проблем, Захаров О. І. (2010)
Пасічняк Р. Ф. - Соціальні установки стосовно осіб з обмеженими функціональними можливостями як фактор соціалізації інвалідів (2010)
Полевик Д. В. - Особливості службово-бойової діяльності співробітників спеціальних підрозділів МВС України при проведенні спеціальних операцій (2010)
Попов Д. Д. - Соціально-психологічні бар’єри під час проведення переговорів з контрагентами (2010)
Сафін О. Д. - Організація процесу реформ у законодавстві про ВІЛ і наркотики (2010)
Сідак С. В. - Психолого-педагогічні засади самовиховання і самоосвіти співробітників недержавних структур безпеки суб’єктів господарювання (2010)
Шевченко В. Є. - Проблемні питання комплектування військово-медичного персоналу первинної ланки: психологічний аспект, Числицька О. В. (2010)
Міненко М. А. - Законодавчо-нормативні умови функціонування товариств німеччини (2014)
Маісурадзе М. Ю. - Передумови розвитку державно-приватного партнерства в Україні (2014)
Шапурова О. О. - Сучасні тенденції розвитку інтактильної економіки та невідчутних активів (2014)
Шапуров О. О. - Легалізація латентних об'єднань підприємств та розвиток кластерних інтеграціно-асоціативних процесів (2014)
Ямненко Г. Є. - Стратегічні партнерства: особливості та конкурентні переваги (2014)
Драбаніч А. В. - Класифікація інновацій за інтересами суб'єктів інноваційного процесу (2014)
Гузенко О. П. - Осучаснення проблем впровадження наукового критерію з позиції формування людського ресурсу, Мурміль Г. О. (2014)
Мадяр Р. О. - Транспорт і зв'язок регіону у зовнішній торгівлі в умовах транскордонного співробітництва (2014)
Хайлук С. О. - Оцінка ефективності функціонування банківського сектору як складної системи (2014)
Бодрецький М. В. - Роль держави в розвитку банківської системи України (2014)
Волошенко А. В. - Корупційні прояви в національній економіці: причини виникнення та наслідки (2014)
Ханларов Джабраил Эльдар оглы - Экономика азербайджана и её строительный сектор: критический анализ с позиции воспроизводственных процессов (2014)
Агаев И. А. - Внутриведомственный финансовый контроль в системе мвд азербайджанской республики как одно из важнейших условий обеспечения экономической безопасности государства (2014)
Золотарьова О. В. - Особливості управління ризиками транспортного страхування, Нікітіна Т. М., Марченко М. Ю. (2014)
Дацкевич Н. О. - Соціальна відповідальність в історії розвитку українського підприємництва (2014)
Полторак А. С. - Прогнозування розмірів валового прибутку на 1 гектар с/г угідь у землекористуванні на підприємствах АПК України із застосуванням методу кореляційно-регресійного аналізу, Потапенко О. М. (2014)
Слабко Я. Я. - Аутсорсинг як засіб підвищення доходності комунальних підприємств , Лисенко Ю. В. (2014)
Тонкопрядов Є. О. - Перспективне прогнозування бюджету пенсійного фонду України (2014)
Тарасов К. В. - Структурні складові капіталу макроекономічної виробничої функції (2014)
Згурська О. М. - Чинники формування конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі (2014)
Онисенко Т. С. - Не фінансові переваги від інноваційної діяльності (2014)
Білинська У. В. - Особливості діагностики стану управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості (2014)
Просяник Н. В. - Статистична оцінка впливу витрат міського господарства на соціально-економічний розвиток міста (2014)
Степанюк Н. А. - Брендинг міста у сфері туризму: підхід менеджера, Цюх С. І., Цибульський Ю. І. (2014)
Затонацький Д. А. - Деякі аспекти державного фінансування інноваційної діяльності в Україні (2014)
Матюрін І. В. - Методи та принципи державного регулювання соціального захисту військовослужбовців (2014)
Сіцінська М. В. - Тоталітарний партійно-політичний контроль над армією та силовими структурами радянської держави (2014)
Узунов В. В. - Комплексна оцінка рівня інноваційного розвитку економіки регіонів в системі державного управління (2014)
Узунов Ф. В. - Управління розвитком державно-приватного партнерства у реальному секторі: на прикладі туристичної галузі України (2014)
Савенко О. А. - Сутність та зміст політичного радикалізму: спроби теоретичного аналізу (2014)
Федорчук Є. Д. - Державний контроль у сфері транспорту: концепція розвитку (2014)
Толстоног В. В. - Права споживачів у системі основних громадянських прав (2014)
Кудлата К. В. - Методологічні аспекти класифікації та сутність механізмів державного управління фізичною культурою і спортом на регіональному рівні (2014)
Журавель П. А. - Вплив правлячої (керівної) еліти на ефективне функціонування державного апарату (2014)
Содержание (2016)
Балашова В. Г. - Стійкість стрижнів на поличці плинності, Черняков Ю. А. (2016)
Барсук Р. В. - Управління програмою досліджень теплогенеруючих установок з трубчастими газовими нагрівачами на пелетах, Іродов В. Ф. (2016)
Беликов А. С. - Исследования радиационной опасности на хвостохранилищах "Центральный яр" и "Западное", Пилипенко А. В., Чередниченко Л. А., Андреева А. В., Полторацкая В. Н., Лисовая О. Г. (2016)
Беликов А. С. - Защита работников спецподразделений при экстремальных ситуациях и с избыточным тепловыделением в условиях производства, Стрежекуров Э. Е., Шаломов В. А., Олейник Л. А., Улитина М. Ю. (2016)
Беляев Н. Н. - Оценка уровня загрязнения атмосферы при перевозке сыпучих грузов железнодорожным транспортом, Оладипо Мутиу Олатойе (2016)
Березюк Г. Г. - Методика експериментальних досліджень трубчастого газового нагрівача у конденсаційному режимі роботи, Ткачова В. В., Солод Л. В. (2016)
Демиденко А. С. - Побудова карт-схем розподілу викидів основних забруднюючих речовин від підприємств по території м. Дніпро, Поліщук С. З., Лесникова І. Ю., Михальченко А. О. (2016)
Железняков Е. О. - Экономически доступные источники тепловой энергии систем автономного отопления для среднестатистической украинской семьи, Богоявленский С. А. (2016)
Загинайло И. В. - Роль индуцированных теплопроводящих каналов в формировании теплоизолирующих свойств двухкомпонентных композиционных материалов, Максименюк Я. А., Писаренко А. Н. (2016)
Иродов В. Ф. - Идентификация параметров водяных систем отопления в условиях эксплуатации как составная часть инвестиционного проекта, Чернойван А. А. (2016)
Колесник И. А. - Анализ влияния теплотехнических характеристик оконных блоков на состояние микроклимата помещений в отопительный период, Петренко В. О., Ветвицкий И. Л., Ветвицкая Д. А. (2016)
Колохов В. В. - Енергоефективність стінових панелей, Мороз Л. В., Перчаник Н. Е. (2016)
Мандрикевич В. Н. - Разработка месторождений природного камня взрывным способом, Морозова Т. В., Усик И. И. (2016)
Михальченко А. А. - Ионизация помещений системой подпольно-потолочной вентиляции и кондиционирования, Петренко В. О., Петренко А. О. (2016)
Нечитайло Н. П. - Парный нелинейный регрессионный анализ коррозионных испытаний фосфоновых кислот, Косюк Е. Н. (2016)
Нечитайло Н. П. - Использование полиакриловой кислоты для предотвращения осадкообразования в баромембранных процессах, Косюк Е. Н., Решетняк Д. А. (2016)
Петренко В. О. - Розробка системи кондиціювання з рекуперацією видаляємого повітря з метою забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату в приміщеннях будівель, Голякова І. В., Родькіна О. В. (2016)
Полищук С. З. - Визуализация полей показателей экологического состояния атмосферного воздуха на региональном уровне, Каспийцева В. Ю. (2016)
Романенко А. А. - Оценка вариации значений интегрального показателя и коэффициента запаса устойчивости бортов глубоких карьеров (2016)
Романенко М. А. - Європейська інтеграція як фактор прискорення впровадження основ "зеленої" економіки в Україні, Ємець М. А., Романенко І. І., Петровцій О. В. (2016)
Росоха С. В. - Моделирование тушения пожаров класса "А" бинарными гелеобразующими составами, Дендаренко Ю. Ю., Шаломов В. А., Остапов К. М. (2016)
Савицкий Н. В. - Обоснование использования тепла конденсации и тепла перегрева для нагрева горячей воды, Скрыпников В. Б., Ляховецкая-Токарева М. М., Лагуновский А. Э. (2016)
Свитлинец Г. М. - Остаточные напряжения и деформации в трубе после предварительного изгиба и локального нагрева, Онищенко И. С., Черняков Ю. А. (2016)
Скрыпников В. Б. - Естественный воздухообмен в жилых помещениях многоэтажных зданий, Завгородняя Е. П., Стець Д. В. (2016)
Сопильняк А. М. - Усовершенствование конструкций трёхслойных навесных железобетонных стеновых панелей (2016)
Ткачова В. В. - Про доцільність використання квазідвовимірної математичної моделі для оцінки вирогідності відмови роботоздатності внаслідок появи прогарів в трубчастих газових нагрівачах (2016)
Троценко А. В. - Влияние снижения температуры дымовых и вентиляционных выбросов при их утилизации на изменение приземной концентрации загрязняющих атмосферу веществ, Полищук С. З., Полищук А. В., Левченко О. А. (2016)
Хацкевич Ю. В. - Методика розрахунку техніко-економічних показників роботи системи електропостачання з фотоелектричними елементами, Луценко І. М., Александров М. В. (2016)
Чорноморець Г. Я. - Збіжність рішень Парето оптимізації інноваційного проекту будівництва з трубчастими газовими нагрівачами у будівельних конструкціях, Іродов В. Ф. (2016)
Шарков В. В. - Анализ влияния несовершенства трубчатых колодцев на их производительность, Семенов И. И., Журавлева Е. А., Франчук О. А. (2016)
Вихідні дані (2016)
Шалімова Н. С. - Суспільний (публічний) інтерес у контексті регулювання обов'язкового аудиту (2014)
Гальцова О. Л. - Сучасний стан експортного потенцiалу апк України (2014)
Козловський С. В. - Управління регіональною продовольчою безпекою на основі інноваційного методу моделювання — нечіткої логіки, Кірєєва Е. А. (2014)
Домаскіна М. А. - Визначення вхідних параметрів економіко-математичних моделей сільського господарства (2014)
Алейнікова О. В. - Концепція раціональної поведінки споживача та мотиви ірраціональності (2014)
Двойных К. Е. - Актуальные проблемы инвариантности в моделировании мировой экономики (2014)
Капаруліна І. М. - Сутність понять "економіка" та "економічна діяльність": цілісне уявлення про природу економіки (2014)
Слатвінський М. А. - Стан та проблеми залучення іноземних інвестицій на модернізацію економіки України (2014)
Федоренко В. Г. - Інвестиційно-інноваційний процес в Україні, Пінчук Ю. Б. (2014)
Скриньковський Р. М. - Фінансовий стан підприємств: сутність, прийоми та методи проведення аналізу, Семчук Ж. В. (2014)
Шпак Л. О. - Державне регулювання економічного розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу (2014)
Будько О. В. - Методи оцінки якості облікової інформації (2014)
Лисюк О. В. - Організація наукової діяльності в Україні (2014)
Новикова І. В. - Маркетингове забезпечення діяльності підприємств телекомунікацій (2014)
Нікитенко Д. В. - Проблеми ефективності та безпеки грошово-кредитної політики в Україні, Мулярчук О. В. (2014)
Попадюк О. О. - Типологія систем матеріального мотивування працівників на вітчизняних і зарубіжних малих підприємствах (2014)
Пудичева Г. О. - Формування конкурентного середовища в енергетичному господарстві за допомогою кластерного підходу (2014)
Бібен О. І. - Теоретичні основи організації інноваційного процесу в агропромисловому виробництві (2014)
Бурлака О. М. - Теоретико-концептуальні засади ефективного управління аграрними економічними системами (2014)
Сердюкова О. М. - Сутність сільського зеленого туризму (2014)
Опанасюк Ю. А. - Науково-методичні підходи до оцінки еколого-економічного збитку від надзвичайних ситуацій техногенного характеру комбінованим методом (2014)
Брановицький В. В. - Механізм перерозподілу власності як умова сталого розвитку (2014)
Лебедєва О. А. - Особливості соціальної спрямованості економічного розвитку України (2014)
Чорна Л. О. - Залучення молоді до державної служби як шлях до підвищення ефективності державного управління, Українець Н. В. (2014)
Семенченко Н. В. - Економічна ефективність організаційного розвитку підприємства (2014)
Карташов Є. Г. - Аналіз фундаментальних положень державного регулювання стійкості регіональних еколого-економічних систем (2014)
Узунов В. В. - Чинники державного управління інноваційним розвитком регіональної економічної системи (2014)
Падурець Г. І. - Як створити ефективну управлінську команду, Чудаєва І. Б., С. Г. Козловська (2014)
Пунда А. В. - Торгівля жінками як проблема сучасності (2014)
Глуха В. В. - Вдосконалення економічного механізму державного регулювання депресивних регіонів шляхом впровадження стратегій брендінгу територій (2014)
Філіпчук В. О. - Європейська інтеграція як засіб українського державотворення (2014)
Кіпенко М. Ф. - Критерії оцінювання результатів реформування житлово-комунального господарства України на основі показників та індикаторів звітності (2014)
Береза О. Д. - Особливості корупційних проявів у постіндустріальному суспільстві (2014)
Кудлата К. В. - Нормативно-правові та функціональні засади державного управління фізичною культурою і спортом на регіональному рівні (2014)
Якимчук А. Ю. - Державна політика збереження біорізноманіття як фактор забезпечення життєдіяльності суспільства (2014)
Титул, зміст (2016)
Зеліско І. М. - Гармонізація фінансових відносин аграрно-промислових компаній (2016)
Герасимчук З. В. - Систематизація екологічних інструментів регулювання земельних відносин на засадах сталості, Крисак А. І. (2016)
Вініченко І. І. - Економічна стійкість підприємства та її складові, Крючок С. І. (2016)
Демчук Н. І. - Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств, Кисельова М. С. (2016)
Cлободянюк О. В. - Зарубіжний досвід аграрного страхування: рекомендації для України (2016)
Штуца В. М. - Проблеми впровадження сучасних еколого-економічних інструментів в Україні (2016)
Лебеденко О. В. - Розвиток відтворювального процесу в аграрних підприємствах (2016)
Белінська С. М. - Методичні засади внутрішнього аудиту, Терещенко Л. В. (2016)
Скоцик В. Є. - Організаційно-економічні засади спільного використання техніки сільськогосподарськими товаровиробниками в провідних країнах світу (2016)
Никитюк Ю. А. - Кластерний підхід до функціонування ринку лікарської рослинної сировини (2016)
Шестак М. Л. - Кластери як інституціональна передумова підвищення еколого-економічної ефективності лісокористування (2016)
Ал-Далаіен Рашад Халіф Хаммад - Формування стратегії управління кадровим потенціалом сільськогосподарських підприємств (2016)
Авраменко Ю. О. - Фактори розвитку конкурентоспроможності фермерських господарств (2016)
Гуцуляк В. Р. - Концептуальні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2016)
Циган Р. М. - Обгрунтування розвитку експортних можливостей кондитерської промисловості , Синято А. О. (2016)
Черевко О. В. - Вплив вітчизняних рейтингів на економічну безпеку вищих навчальних закладів, Радзіховська Ю. М. (2016)
Кузьмінов С. В. - Роль експорту як фактора економічного зростання в умовах глобалізації, Глуха Г. Я. (2014)
Макаренко М. В. - Методика відбору пріоритетних програм регіонального розвитку при формуванні регіональної економічної політики (2014)
Шпак Н. О. - Метод оптимального планування збутової діяльності малих машинобудівних підприємств, Кирилич Т. Ю. (2014)
Князевич А. О. - Софтизація і сервізація інноваційної інфраструктури країни (2014)
Герасименко А. Г. - Ринкова влада як визначальний чинник структурних зрушень в економіці України (2014)
Андрющенко К. А. - Формування ефективних інструментів розвитку виробничого інфраструктурного комплексу (2014)
Городецька Т. Б. - Моніторингове забезпечення ризикового фінансування промислових підприємств (2014)
Плачинда В. В. - Комунікаційна політика через призму напрямів транспарентності центрального банку (2014)
Сомик А. В. - Комунікаційна політика центральних банків: позитивні аспекти зарубіжного досвіду (2014)
Гайдуцький І. П. - Суперечності формування глобальної антивуглецевої політики сталого розвитку (2014)
Запша Г. М. - Особливості розвитку відносин власності в системі сучасних аграрних перетворень (2014)
Крейдич І. М. - Домінанти формування інвестиційної політики в умовах ресурсних обмежень (2014)
Вергуненко Н. В. - Методичні та практичні аспекти оцінювання конкурентоспроможності компаній "великої четвірки" на ринку управлінського консультування (2014)
Стрільчук Р. М. - Доцільність використання антикризових засад в управлінні стратегічними можливостями підприємства в сучасних умовах (2014)
Халковський О. М. - Інституційні фактори формування антикорупційної політики в системі детінізації національної економіки (2014)
Гулько О. Р. - Дефініція поняття "економіко-екологічний механізм ефективного сільськогосподарського землевикористання" (2014)
Богацький С. О. - Poзpoбкa тa впpoвaджeння aлгopитму poзpaxунку eфeктивнocтi збутoвoї дiяльнocтi підприємства (2014)
Далєвська Т. А. - Шляхи удосконалення фінансового забезпечення місцевого самоврядування (2014)
Демидюк O. O. - Інституційний підхід до аналізу ролі та функцій держави в ринковій економіці (2014)
Лаврентьєв М. М. - Світовий досвід використання бюджетних інструментів підтримки регіонального розвитку (2014)
Басенко К. О. - Оцінка ефективності використання інвестиційного потенціалу будівельної галузі України (2014)
Старух А. І. - Механізм функціонування міжбюджетних відносин в Україні (2014)
Огурцов А. Б. - Залучення фінансових активів під державні гарантії — механізм стимулювання інвестиційної діяльності підприємств космічної галузі , Поліщук О. В. (2014)
Груба Г. І. - Концептуальні підходи до державного регулювання розвитку інтелектуального капіталу України (2014)
Чечель О. М. - Гносеологія дослідження ролі держави в регулюванні сучасних економічних відносин (2014)
Кіслов Д. В. - Інформаційний лобізм як вид державних маркетингових комунікацій (2014)
Пугач А. М. - Аналіз реалізації державних науково-технічних програм та соціального потенціалу в аграрному секторі (2014)
Вайсман Е. Я. - Формування механізму державного управління інвестиційним потенціалом територіальної соціально-економічної системи (2014)
Журавель П. А. - Роль державного апарату в процесі становлення країн "третього світу" (2014)
Олабин О. В. - Соціальна трансформація діяльності керівника в системі державного управління (2014)
Гирик М. А. - Механізми участі громадян у здійсненні державного управління та шляхи їх оптимізації: питання теорії та практики (2014)
Камінський А. І. - Законодавче та нормативно-правове регулювання розвитку регіональної інноваційної системи в контексті реалізації інноваційної політики (2014)
Ніжніков М. Л. - Принципи та функції державного регулювання аграрного сектора (2014)
Кулик О. Г. - Напрями формування системи сприяння і безпеки аграрного підприємництва в Україні (2014)
Дзюнь О. Б. - Досудове вирішення спорів між споживачами та надавачами небанківських фінансових послуг (2014)
Макаренко М. В. - Визначення головних чинників конкурентоспроможного розвитку регіону (2014)
Вініченко І. І. - Генезис історичних форм розвитку конкуренції (2014)
Гайдуцький І. П. - Транснаціональна парадигма сталого низьковуглецевого розвитку (2014)
Макогін З. Я. - Вплив піі на економічне зростання регіонів України (2014)
Абакуменко О. В. - Реалізація концепції інвестиційного омбудсмена у фінансовому секторі України (2014)
Вишневская М. К. - Адаптация кластерной концепции к проектной методологии (2014)
Григор'єва М. І. - Особливості адаптації корпоративної культури на представництвах іноземних підприємств в Україні (2014)
Чорнодід І. С. - Механізм забезпечення соціальної конкурентоспроможності в умовах становлення національної економіки (2014)
Шпак Л. О. - Передумови економічного регулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону (2014)
Могилевская О. Ю. - Формирование системы управления промышленной интегрированной бизнес-структурой (2014)
Бойчук І. В. - Використання потенціалу виставково-ярмаркової індустрії у стимулюванні розвитку підприємництва, Антонів О. М. (2014)
Олійник Г. Ю. - Формування та управління реєстром майна залізничної галузі України (2014)
Єльнікова Ю. В. - Науково-методичні засади побудови макропруденційного нагляду ринку похідних фінансових інструментів України (2014)
Сакір-Молочко Н. В. - Державне регулювання регіонального економічного співробітництва: нормативно-правовий аспект (2014)
Мельник А. Т. - Аналіз залучення фінансових ресурсів банківською системою України (2014)
Роговський С. О. - Аналіз впливу макросередовища на банківський сектор України (2014)
Макеєнко А. Г. - Теоретичні аспекти розвитку управлінських інновацій (2014)
Нараєвський С. В. - Порівняльна характеристика ефективності роботи вітрової енергетики у провідних країнах світу та Україні (2014)
Пантелеєв П. О. - Типізація, класифікація та техніко-економічні характеристики багатоквартирних будинків (2014)
Шимків С. А. - Сутність соціальних ризиків та управління ними у контексті страхування від нещасних випадків на виробництві (2014)
Сотнікова О. В. - Сучасний стан ринку праці в Україні та постіндустріальні мегатренди його якісної трансформації (2014)
Крупська В. О. - Впровадження укрпоштою нових послуг як умова гідної конкуренції на ринку послуг поштового зв'язку (2014)
Майданевич Ю. П. - Оцінки рівня ефективності функціонування організаційної структури менеджменту підприємств агросфери (2014)
Жадан О. В. - Соціально-трудові відносини як об'єкт державного регулювання (2014)
Клименко Н. Г. - Роль і місце жінки-військовослужбовця в Україні (2014)
Федчишина В. В. - Управління судово-експертною діяльністю України за доби правління гетьмана павла скоропадського (1918) (2014)
Ігнатюк І. З. - Принципи державного управління та контролю у галузі вивчення та використання надр на регіональному рівні, Маланчук Л. О. (2014)
Шаманська О. І. - Державне регулювання ринку агропродовольчої продукції (2014)
Якимчук А. Ю. - Адаптація законодавства щодо збереження біорізноманіття у контексті інтеграції України до європейського союзу (2014)
Федан Я. І. - Гуманізація навчання в контексті освітніх потреб неповносправних в Україні: державно-управлінський аспект (2014)
Панченко В. В. - Досвід державної політики фінансування сфери культури та практики залучення позабюджетних коштів на її розвиток у державах європи (2014)
Баранова Д. А. - Функції та види механізмів державного фінансового контролю (2014)
Бричук К. Г. - Теоретичні підходи до організації надання та інформаційно-правового забезпечення якості державних послуг (2014)
Черба В. М. - Основні напрями реалізації механізмів державного управління сферою культури на засадах соціального замовлення (2014)
Журавель П. А. - Сучасні засоби комунікації в системі державного управління (2014)
Содержание (2016)
Барсук Р. В. - Оптимізація програми досліджень трубчастого газового нагрівача на Пелетах, Іродов В. Ф. (2016)
Богатынский А. В. - Использование расчётного комплекса Nastran для решения контактной задачи улучшенного круглого фундамента, Тимченко Р. А., Кришко Д. А. (2016)
Бондаренко А. В. - Розробка та використання динамічних блоків для підвищення рівня автоматизації виконання у Autocad сходових клітин у планах, розрізах на рхітектурно-будівельних кресленнях, Маракуца А. М., Недодатко С. О. (2016)
Гавриленко Е. А. - Технология компьютерного проектирования функциональных поверхностей технических изделий на основе массива точек, Найдыш А. В., Холодняк Ю. В. (2016)
Гришанкова Н. А. - К вопросу преемственности обучения иностранному языку в средней Школе и вузе (2016)
Денисюк О. Р. - Способ повышения эффективности вычислительных методов в моделировании поведения корродирующих конструкций, Зеленцов Д. Г. (2016)
Довгополая А. А. - Оптимальное резервирование систем управления со скользящим резервом, Косолап А. И. (2016)
Дробот В. В. - Використання java - технологій для розробки графічних додатків, Шибко О. Н. (2016)
Ершова Н. М. - Методика экспресс-диагностики здоровья человека, Филиппов Ю. А. (2016)
Захарова Т. В. - Компьютерные технологии в процессе изучения информатики и технических дисциплин, Захаров Д. В. (2016)
Ильев И. М. - Развитие технологии продвижения сайтов , Филоненко Я. С., Филоненко М. С. (2016)
Ищенко Е. Л. - Доцільність використання графічних програм для гідравлічного розрахунку систем опалення та водопостачання, Доненко И. В., Ищенко С. С. (2016)
Климчук А. А. - Некоторые особенности управления проектами внедрения информационных технологий для автоматизации бизнес-процессов коммерческих предприятий (2016)
Коротенко Г. М. - Диверсификация компетентностей современного студента с учетом расширения спектра применений технологий big data, Коротенко Л. М., Удовик И. М., Самарец Н. Н. (2016)
Косолап А. И. - Глобальная оптимизация сложных систем (2016)
Косолап А. И. - Полуопределенная оптимизация для решения квадратичных задач с булевыми переменными, Перетятько А. С. (2016)
Кулябко В. В. - О предметной области знаний айтишников специализированных компьютерных наук строительного вуза и её развитии для отрасли (2016)
Меркулова Е. В. - Исследование метода построения сечений изображений челюстно-лицевой области для компьютерной системы планирования операций (2016)
Муляр С. С. - Разработка алгоритма построения статистической модели оптимального управления, Цыбрий Л. В. (2016)
Пономарьова О. А. - Побудова математичної моделі орієнтованого керновідбірника, Рижков І. В., Пономарьов С. М. (2016)
Прокопчук Ю. А. - Новые методы математического моделирования динамики формирования компетенций в процессе обучения, Белецкий А. С., Бразинская С. В. (2016)
Путинцева А. В. - Оптимизация элементов конструкции с помощью генетического алгоритма в существующих программных продуктах (2016)
Савенко В. О. - Застосування програм заснованих на методі скінченних елементів (мсе) для моделювання роботи системи "основа - інженерна споруда", Тімченко Р. О., Крішко Д. А. (2016)
Седлецкая Е. В. - Моделирование трубопроводов в различных графических средах, Сиваш Н. (2016)
Сипатина В. В. - Анализ существующей практики учета изменения сметной стоимости строительства, Ищенко А. С. (2016)
Соротюк Т. І. - Впроваждення системи інженерії знань в процес проектування збірних будівельних конструкцій, Теренчук С. А. (2016)
Ткач Т. А. - Учет вероятности при определении продолжительности работ календарного плана, Млодецький В. Р., Мартиш О. О. (2016)
Ткачева В. В. - Использование квазидвумерной математической модели для расчета теплового и гидравлического режимов трубчатого газового нагревателя, Иродов В. Ф. (2016)
Хоруженко І. В. - Вибір програмного комплексу для вирішення контактної задачі, Тімченко Р. О., Крішко Д. А. (2016)
Чернойван А. А. - О возможности использования тепловой метки для оценки расходов в водяной системе отопления, Иродов В.Ф. (2016)
Чорноморець Г. Я. - Стосовно питання багатокритеріального відбору у задачах синтезу з трубчастими газовими нагрівачами у будівельних конструкціях, Іродов В. Ф. (2016)
Шимановский А. О. - Конечно-элементное моделирование взаимодействия отвала бульдозера с глинистым грунтом, Абдулкадер М. Х. (2016)
Ярмоленко А. О. - Проектування та розробка програмного продукту, який дозволяє досліджувати вплив інформаційних технологій на дохідність банківських операцій, Запорожець О. В. (2016)
Про проведення III Міжнародної науково-практичної конференції "Комп'ютерні системи та інформаційні технології в освіті, науці та управлінні" (2016)
Вихідні дані (2016)
Могильний О. М. - Особливості державного регулювання зайнятості в умовах екологізації аграрного виробництва (2014)
Алейнікова О. В. - Важелі макроекономічної стабілізації в умовах нестабільності національної економіки (2014)
Миронова Л. Г. - Оцінювання впливу змін умов праці та життя на лояльність персоналу (2014)
Черничко Т. В. - Чинники формування та стабілізації кредитних відносин в Україні (2014)
Колісник О. Я. - Бюджетний дефіцит: причини, економічні ефекти та особливості управління (2014)
Коровіна О. В. - Обгрунтування управлінського рішення щодо підвищення ефективності діяльності підприємства (2014)
Бойченко Н. В. - Экономическое моделирование зависимости профессиональных рисков от условий труда (2014)
Живко З. Б. - Мониторинг экономической безопасности предприятия: основные параметры безопасности (2014)
Сабецька Т. І. - Теоретико-прикладні аспекти визначення оптимального рівня реалізації продукції в процесі формування виробничої програми підприємства (2014)
Двойних К. Є. - Етнологічна модель міжнародної економічної інтеграції: визначення ключових параметрів (2014)
Бойченко Е. Б. - Методологічні засади здійснення діагностики регіонального соціуму (2014)
Гайдуцький І. П. - Енергоконверсія як магістральний шлях сталого низьковуглецевого розвитку (2014)
Голяш І. Д. - Проблеми організації екологічного аудиту в Україні, Романів С. Р., Будник Л. А. (2014)
Вяткіна Т. Г. - Методологія розроблення стратегії управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств (2014)
Муляр Т. С. - Особливості управління витратами сільськогосподарських підприємств (2014)
Голіков І. В. - Складові системи економічної безпеки транспортної галузі України (2014)
Постніков В. С. - Соціальне партнерство як передумова ефективної взаємодії бізнесу і органів державної влади в питаннях регулювання якості життя населення (2014)
Іванова М. І. - Використання комплексу матричних методів стратегічного аналізу діяльності виробничих підприємств, Яшкіна Н. В. (2014)
Шура Н. О. - Дослідження ефективності формування економічного потенціалу гірничо-збагачувальних підприємств криворіжжя (2014)
Терьошкіна Н. Є. - Інноваційна глобалізація: специфічні риси та тенденції (2014)
Клименко О. В. - Проблеми ринків небанківських фінансових послуг в Україні і шляхи їх вирішення (2014)
Колісник З. Б. - Вплив економічних, організаційних та екологічних факторів на результати функціонування найбільших лісопромислових компаній (2014)
Рибак М. І. - Види виробничих стратегій підприємств (2014)
Волчанська Л. В. - Формування інвестиційної стратегії економічного розвитку аграрних підприємств (2014)
Стеценко В. А. - Дослідження сприйняття маркетингових інструментів споживачами в харчовій промисловості (2014)
Назарко С. О. - Освітянська міграція та її вплив на національний інтелектуальний капітал , Іноземцева А. Е. (2014)
Мусатова Т. А. - Шляхи залучення фінансових ресурсів у розвиток реального сектору економіки, Бабире О. В. (2014)
Семенюк О. В. - Методологія вивчення ефективності маркетингової діяльності, Яцишина Л. К. (2014)
Білоус І. В. - Реалізація механізмів державного регулювання у співпраці органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, міжнародних та неурядових організацій щодо попередження соціально небезпечних захворювань (2014)
Клименко Н. Г. - Адміністративні послуги у сфері захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій (2014)
Шульга Н. Д. - Модернізаційні перетворення як фактор оптимізації державної освітньої політики України (2014)
Ромін А. В. - Державне регулювання в системі управління вищими навчальними закладами: регіональний аспект (2014)
Вальдшмідт І. М. - Основні проблеми системи вищої освіти в Україні та шляхи її модернізації, Гайдей М. О. (2014)
Вайсман В. Я. - Державно-приватне партнерство як сучасний механізм розвитку підприємництва в Україні (2014)
Бережний В. О. - Напрями реформування системи публічного управління в Україні (2014)
Князь С. В. - Детермінантна та стохастична складові інвестування у сфері торговельного підприємництва, Федорчак О. Є., Богів Я. С. (2014)
Зарицька О. Л. - Зв'язок методів ціноутворення на інноваційну машинобудівну продукцію та способів оцінювання ефективності інноваційних проектів, Колещук О. Я. (2014)
Криховецький І. З. - Інноваційна політика на прикладі маркетингових досліджень підприємств туристичної галузі (2014)
Воловик Д. В. - Формирование и реализация инвестиционного потенциала предприятий Украины, Демчук Н. И. (2014)
Згурська О. М. - Інвестиційна діяльність як фактор забезпечення конкурентних переваг молокопереробних підприємств (2014)
Ханларов Джабраил Эльдар оглы - Склонность инвестиционного капитала к концентрации в рамках строительных процессов в азербайджанской республике (2014)
Гамова О. В. - Організація обліку кредитних операцій на ват "державний ощадний банк України", Козачок І. А. (2014)
Малишенко К. А. - Методичні основи оцінки інформаційної ефективності фондового ринку (2014)
Прядко В. В. - Методологічний апарат оцінки економічних потенційних можливостей суб'єкта, Томашевська А. М. (2014)
Вдовенко С. М. - Вдосконалення критеріїв визначення суб'єктів малого підприємництва в Україні, Лаптій Т. М. (2014)
Лаврентьєв М. М. - Підвищення ефективності використання бюджетних інструментів підтримки економічного розвитку регіонів (2014)
Савчук В. А. - Податкове регулювання економіки: сутність та проблеми реалізації в Україні (2014)
Єфремова Н. Ф. - Аналіз і прогнозування фінансового стану підприємств гірничо-металургійного комплексу в системі забезпечення їх стабілізації та подальшого розвитку, Чічкань О. І., Вовк С. О. (2014)
Семенова Л. Ю. - Наукові засади зайнятості населення (2014)
Куніна Д. М. - Аналіз інноваційного регіонального розвитку як середовища для інноваційної діяльності підприємств України (2014)
Домбровський В. С. - Методичні підходи до кількісної оцінки якісних економічних категорій, Синявська О. О. (2014)
Кабанець І. А. - Механізм управління створенням нововведень на машинобудівних підприємствах (2014)
Попадюк О. О. - Формування мотиваційного профілю в управлінні підприємством (2014)
Чорна Н. Ю. - Методологічні основи управління інноваційною діяльністю сучасного підприємства, Іванченко Г. В., Кочерга О. В. (2014)
Гаджиева Наджиба Габиль кызы - Кластеризация как перспективное направление развития регионов (2014)
Вагабзаде Нигяр - Методологические основы управления банковскими рисками (2014)
Сіцінський А. С. - Концептуальні засади розробки національної стратегії протидії торгівлі людьми в Україні, Буреш І. В. (2014)
Матюрін І. В. - Формування соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців (2014)
Сіцінська М. В. - Сутність парламетського контролю та особливості його здійснення за сектором безпеки і оборони України (2014)
Євсюков О. П. - Комунікативна компетентність державного службовця (2014)
Карташов Є. Г. - Напрями вдосконалення механізму державного управління природокористуванням у контексті забезпечення стійкості регіональних еколого-економічних систем (2014)
Андріяш В. І. - Механізм державного регулювання етнополітичних процесів в Україні (2014)
Узунов В. В. - Реалізація підходів до формування механізмів державного управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів (2014)
Неліпа Д. В. - Специфіка застосування комп'ютерного симуляційного моделювання в державному управлінні (2014)
Лурін І. А. - Санаторно-курортне забезпечення служби безпеки України: стан та перспективи розвитку, Ворощук Т. Я. (2014)
Узунов Ф. В. - Індикатори оцінки безпеки партнерства бізнесу з органами влади (2014)
Глуха В. В. - Методичні засади оцінки динаміки розвитку депресивних регіонів України (2014)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Обгрунтування складників комплексного механізму державного регулювання земельно-орендних відносин (2014)
Пахаренко В. - Становлення й наріжні концепти персоналістичної моделі світу (2015)
Корецька М. - Фольклор і класичний реалізм: співвідношення художніх систем (2015)
Поліщук В. - Про взаємини Михайла Старицького та Бориса Грінченка (до історії одного конфлікта) (2015)
Гураль О. - Особистісні локументи офіційного характеру Марії Старицької як джерело до вивчення її біографії (2015)
Александрова Г. - Михайло Старицький та Іван Стешенко: родинні і творчі зв'язки (2015)
Косюк Н. - Європейський підхід до стосунків між статями як ключова характеристика Агатангела Кримського (2015)
Левчик Н. - Феномен поетичної творчості Михайла Старицького (2015)
Мороз Л. - Дім і сім'я: цінності істинні та уявні (за драмами М. Старицького) (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського