Коваленко В. М. - Проблеми й особливості формування ресурсів фінансової системи України, Дропа Я. Б. (2016)
Краснова І. В. - Сутність і структурні закономірності фінансової інтеграції у глобальному вимірі в контексті "недосяжної тріади" (2016)
Лавренюк В. В. - Сутність та оцінка системного ризику з позиції ліквідності банківської системи, Шевчук В. В. (2016)
Белінська Я. В. - Особливості й основні напрями соціального захисту інвалідів: зарубіжний досвід і можливості його застосування в Україні, Сафонік Н. П. (2016)
Вітлінський В. В. - Концептуальні аспекти моделювання логістичного ризику інформаційно-мережної економіки з використанням інструментарію природних обчислень, Скіцько В. І. (2016)
Диленко В. А. - Некоторые подходы к учету и анализу влияния научно-технического прогресса в модели экономического роста Харрода-Домара, Гуляева Н. А. (2016)
Дмитришин Л. І. - Просторово-структурний аналіз ефективності сільськогосподарського виробництва в регіонах України, Бринзей Б. С. (2016)
Коцюба О. С. - Раціональний вибір інвестиційного проекту в разі інтервальних оцінок початкових параметрів (2016)
Матюшенко І. Ю. - Сценарії розвитку науково-інноваційного потенціалу України в умовах нової промислової революції та асоціації з ЄС (2016)
Скрипник А. В. - Системна та несистемна корупція в освіті: ігрова модель, Оборська І. С. (2016)
Содержание (2015)
Бойко А. А. - Анализ и синтез расчетных схем подъемных механизмов пассажирских лифтов, Акчебаш Н. В., Бойко Н.А. (2015)
Бушер В. В. - Учебный программно-аппаратный макет для исследования двухмассовой электромеханической системы, Найденко Е. В. (2015)
Дорошенко О. І. - Визначення впливу реактивного навантаження електроенергетичної системи на виток її електроенергії, Гусак К. С., Романюк О. В. (2015)
Бушер В. В. - Усовершенствование технологии идентификации параметров суперконденсаторов для систем рекуперции кинетической энергии, Ярмолович В. Я. (2015)
Петрушин В. С. - Разработка шестифазного регулируемого асинхронного двигателя, Плоткин Ю. Р., Еноктаев Р. Н., Шестаков О. И. (2015)
Руднев Е. С. - μ-синтез робастного регулятора скорости синхронного электропривода, Морозов Д. И. (2015)
Бондарчук А. С. - Прогнозна енергетична, економічна та екологічна ефективність запровадження мережевих сонячних електростанцій в ринкових умовах (2015)
Морозов Д. И. - Алгоритм определения программ нагрева в многоиндукторных нагревательных установках , Руднев Е. С., Ушаков Д. В. (2015)
Сиделев Н. И. - Матрично-топологическое описание электромагнитных цепей в форме коши (2015)
Тищенко И. И. - Сравнительный анализ применения эволюционных алгоритмов для решения задач оптимального распределения ресурсов в энергетике, Короткова М. В. (2015)
Водічев В. А. - Автоматизована електромеханічна система електротранспортного засобу, Войтенко В. А., Смотров Є. О. (2015)
Гороховатский А. В. - Нечеткая направленная цветовая кластеризация c-means для решения задачи поиска изображения по образцу (2015)
Бодянский Е. В. - Ядерная самоорганизующаяся карта на основе радиально-базисной нейронной сети, Дейнеко А. А., Куценко Я. В. (2015)
Богучарский C. И. - Модифицированный метод кластеризации Х-средних в задачах сегментация изображений, Машталир С. В. (2015)
Колларов О. Ю. - Застосування алгоритму левенберга-маркгварда в задачах тригонометричної ідентифікації багатовимірних нелінійних об'єктів (2015)
Дєньгін А. П. - До питання застосування безпечних технологій підривних робіт на денній поверхні у гірничодобувній промисловості, Логінова І. І., Лисюк М. О. (2014)
Володченкова Н. В. - Оцінка стійкості виробничих об’єктів підприємств харчової промисловості до дії вибухової хвилі, Левченко О. Г., Здановський В. Г. (2014)
Запорожець О. І. - Спотворення геомагнітного поля у виробничих умовах як проблема охорони праці, Панова О. В., Потапенко Г. Д., Паньків Х. В. (2014)
Майстренко В. В. - До питання попереднього аналізу даних про травматизм та наглядову діяльність у вугільній промисловості, Кружилко О. Є. (2014)
Подобєд І. М. - Перспективні засоби захисту працівників від шкідливої дії вібрації та шуму на рейковому транспорті, Биковський А. І., Кобасов В. М. (2014)
Третякова Л. Д. - Розробка та дослідження текстильних композиційних матеріалів для засобів індивідуального захисту, Супрун Н. П., Василенко В. М. (2014)
Білостоцька В. О. - Про методи оцінювання економічних збитків від виробничого травматизму, Таірова Т. М. (2014)
Євтушенко О. В. - Удосконалення методу визначення причинно-наслідкових зв'язків, характерних для виробничого травматизму в харчовій галузі, Сербінова Л. А. (2014)
Єсипенко А. С. - Вплив небезпечних та шкідливих виробничих чинників на нещасні випадки на виробництві, Левченко В. І., Оберемок Г. О. (2014)
Сукач С. В. - Разработка и исследование программно-технического комплекса формирования комфортного микроклимата помещений (2014)
Глива В. А. - Методологія визначення рівня електромагнітного навантаження на виробниче середовище , Перельот Т. М. (2014)
Форостяна О. С. - Про страхову оцінку виробничого травматизму, Малихін О. В. (2014)
Мірошниченко Н. С. - Стан проблеми зменшення дозового навантаження на населення України під час проведення рентгенодіагностичних процедур, Дучкіна Ю. В. (2014)
Ромась М. Д. - Ризики в охороні праці на різних рівнях управління, Іхно Д. С. (2014)
Гнатюк О. А. - Оцінювання ризику травмування механізаторів агропромислового комплексу внаслідок дії рухомих деталей і механізмів машин, Покутний О. О., Лисюк М. О. (2014)
Цина А. Ю. - Сприйняття працівниками інформації з охорони праці залежно від індивідуальних особливостей уваги, осмислення та запам’ятовування, Осіпова В. С. (2014)
Реферати (2014)
Величко С. - Готовність майбутнього вчителя фізики до формування в учнів знань про нанотехнології, Іваній В., Мороз І., Ткаченко Ю. (2016)
Голобородько Є. - Розвиток позитивного мислення вчителів у системі післядипломної освіти (2016)
Дручик В. - Про розвиток досвіду студентів щодо впровадження здоров’язбережувальних технологій у процесі практичної діяльності зі старшокласниками (2016)
Железнякова Е. - Управління самостійною роботою студентів у системі MOODLE, Зміївська І. (2016)
Ігнатенко О. - Питання ефективності викладання німецької мови як другої іноземної (після англійської) у вищих навчальних закладах (2016)
Пахненко І. - Знания об особенностях текста академической лекции как база для осмысления механизмов его продуцирования (2016)
Салтикова А. - Проблемное обучение как один из инновационных методов обучения физике в высшей школе, Хурсенко С. (2016)
Сбруєва А. - Інтернаціоналізація як драйвер розвитку інноваційної системи університету, Козлов Д. (2016)
Семеног О. - Соціокультурний компонент у підготовці іноземних студентів-медиків (2016)
Сітовська Л. - Методичні аспекти підготовки майбутніх юристів до професійної діяльності в пенітенціарній системі України (2016)
Тернавська Т. - Формування ефективної комунікації майбутніх соціальних працівників у процесі вивчення практичних дисциплін (2016)
Тушева В. - Характеристика технологічно-діяльнісного компонента науково-дослідницької культури майбутнього вчителя музики (2016)
Авхутська С. - Становлення сучасного канону спеціальних історичних дисциплін у вітчизняній науці: друга пол. ХІХ – поч. ХХІ ст (2016)
Білик Н. - Особливості управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2016)
Єременко О. - Теоретико-методологічні підходи до підготовки педагогів-хореографів (2016)
Керницький О. - Професіоналізм діяльності інженера-педагога: аспект суб’єкт-суб’єктної взаємодії (2016)
Корж-Усенко Л. - Інформаційний потенціал архівосховищ та інституту рукописів у вивченні історії вищої освіти України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст (2016)
Скляренко І. - Науково-методичне і технічне забезпечення навчального процесу в закладах міністерства шляхів сполучення в Україні у 1920-60 років ХХ століття (2016)
Трубавіна І. - Батьківська просвіта у сучасних дитячих дошкільних навчальних закладах України (2016)
Шевцова А. - Логическое и эстетическое мышление как основа развития художественного сознания личности, Коньок О. (2016)
Школьний О. - Методичні рекомендації щодо створення якісних тестових завдань з математики, Захарійченко Ю. (2016)
Boichenko M. - The terminological toolkit of comparative pedagogical research of gifted students’ education in the United States, Canada and the UK (2016)
Заярна В. - Особливості розбудови міжнародного співробітництва у сфері неформальної освіти дітей та учнівської молоді у ЄС: організаційно-процесуальний аспект (2016)
Лисенко О. - Формування системи педагогічної освіти в Ірландії до 1922 року (2016)
Улановська А. - Організаційні та змістово-процесуальні засади діяльності Європейського студентського союзу в контексті модернізації вищої освіти (2016)
Чорний В. - Ярослав Мудрий – як державний муж та фундатор церкви (2016)
Гузюк М. - Київська Русь і Половецька орда XI – початку XIII ст. (2016)
Ващук Д. - До питання захисту особи на українських землях другої половини XV – першої третини XVI ст. у контексті розвитку місцевого самоуправління (2016)
Блануца А. - Старости/намісники/державці у системі місцевого управління в "українних" замках кінця XV – середини XVI ст. (2016)
Паславська Н. - Кравецький цех у Львові в XVI–XVIII ст.: майстрівство та розвиток професійної кар’єри ремісника (2016)
Гурбик А. - Інституційні зміни в сільському самоврядуванні Українських земель в контексті аграрної реформи XVI ст. (2016)
Вирський Д. - Монастирські маєтності та їх вплив на місцеве управління та самоврядування на Кременчуччині після Козацької революції середини XVII ст. (2016)
Мишков В. - Генеза суспільно-духовних витоків і особливості становлення старообрядництва в Україні (2016)
Самчук Т. - Становлення університетського простору в Києві (до історії перших приміщень університету св. Володимира) (2016)
Приймак В. - Митрополит Андрей Шептицький – меценат українського мистецтва та культури (2016)
Журавльова С. - Народний комісаріат зовнішньої торгівлі у 1921 – 1922 рр. (2016)
Скіра Ю. - Переживання трагедії голокосту митрополитом Андреєм Шептицьким у світлі спогадів очевидців (2016)
Мазурок О. - Жінка-жертва в умовах примусового вивезення на роботи до Німеччини (2016)
Urban M. - Z drugiej strony granicy. Lwów: miasto-mit jako podstawa współczesnej tożsamości ukraińskiej (2016)
Бутинський В. - Інституалізаційні процеси в православ’ї України початку 90-х років ХХ століття (2016)
Шугаєва Л. - Теократичні вияви неoхристиянських релігійних утворень в умовах викликів сучасного українського суспільства (2016)
Гурський Д. - Нетрадиційна релігійність в Україні як прояв трансформаційних процесів глобалізованого світу (2016)
Ворон О. - Витоки та прояви католицько-православного протистояння у незалежній Україні (2016)
Ворон О. - Римо-католицька церква в сучасній Україні: видозміни та перспективи розвитку державно-церковних відносин (2016)
Любарець А. - "Неінструменталізовані" радянські свята: суспільне сприйняття та політика пам’яті (2005-2015) (2016)
Kundeus O. - Ukraine's Eurointegration Choice as One of the Causes of the Russian-Ukrainian War (2016)
Павленко І. - Гладіаторські школи в Стародавньому Римі, Шульга С. (2016)
Зетеишвили И. - Византия и Грузия (2016)
Озимчук О. - Завоювання Англії нормандцями і право київських князів на англійський престол (2016)
Ціватий В. - Італійська дипломатія доби Відродження в особистостях: соціокультурний і політико-дипломатичний портрет Данте Аліг’єрі (1265 - 1321) (історико-інституціональна ретроспектива) (2016)
Шуткова Н. - Печные изразцы XVII в. как индикатор изменения внешнеполитической обстановки на пограничье ВКЛ и Московского государства (2016)
Константинов В. - О деятельности польско-молдавского консорциума по производству пороха во второй половине ХVІІ века (2016)
Биков О. - Бонапартизм як тип політичного режиму (теоретичний аспект) (2016)
Мороз В. - Князь О. Горчаков на чолі Міністерства закордонних справ Росії (2016)
Матусевич К. - Історія розвитку золотого стандарту та металістичних реформ XIX ст. (2016)
Федорчук О. - Соціально-економічне становище Австрійської імперії в середині ХІХ століття (2016)
Косяк С. - Діяльність перших німецьких колоніальних товариств і союзів (70-ті – початок 80-х років XIX ст.) (2016)
Яремко К. - Політичний контроль та його елементи в діяльності місцевих органів політичної поліції Російської імперії другої половини ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Валюх Л. - Англо-французьке колоніальне суперництво у Єгипті (1881 - 1890 рр.), Плюта Н. (2016)
П’ятничук Т. - Доктрина "відкритих дверей" Дж. Хея та перша спроба її реалізації (2016)
Лавринович Д. - Национальное развитие белорусов в программных документах "Белорусского общества" (1908 – 1915 гг.) (2016)
Щавлiнський М. - Суспільно-політична і національно-культурна діяльність білоруських організацій в Одесі в умовах австро-німецької окупації (1918 р.) (2016)
Гуменюк О. - Шлюбна обрядовість в СРСР: особливості становлення (2016)
Іванов В. - Іноземна допомога Фінляндії під час "Зимової війни" 1939-1940 рр. (2016)
Brailian Y. - Anglo–American Caribbean Comission (1942 – 1946) and British Colonial Regyme in West Indies (2016)
Субот О. - Процес трансформації державно-партійного апарату Чехословаччини у 1953 – 1968 рр. та участь у ньому А. Новотного (2016)
Ларькіна Л. - Уповноважені Ради в справах релігій та Ради у справах російської православної церкви при Раді міністрів СРСР і Комісії сприяння по дотриманню законодавства про релігійні культи по Рівненській та Волинських областях (1960 - 1975 рр.) (2016)
Лесняк В. - Особливості дослідницької інтерпретації поняття "консолідації демократії" у суспільних науках (2016)
Кузьмич О. - Адаптність трудових мігрантів з Волині у Республіці Польща (1991-2008 рр.) (2016)
Санжаревський О. - Прикордонні війська Республіки Білорусь в системі національної безпеки на рубежі ХХ – ХХІ століть (2016)
Яроцький П. - Домінатні події 2016 р. в православному і католицькому світі (2016)
Федоришин М. - Бібліотека Пересопницького монастиря у 1600 році (2016)
Шеретюк Р. - "Благочестя і освіта": просвітницькі ідеї Йосифа де Каласанса та їхній вплив на духовно-культурне життя Волині (ХVІІ – перша половина ХІХ ст.), Стоколос Н. (2016)
Мілясевич І. - Дворянські повітові училища Волині (друга чверть ХІХ століття) (2016)
Леснича П. - Навчальні заклади у повсякденному житті мешканців міст та містечок Волинської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Грималюк О. - Благодійність духовенства і монастирів Волинської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Скiбчик А. - Німці на Волині у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Бородинська Л. - Становлення спільноти євангельських християн у Рівному (1916 – 1939 рр.) (2016)
Омельчук Н. - Місто Рівне в умовах німецької окупації (1941-1944 рр.) (2016)
Березняк В. - Формування антирелігійного світогляду у навчальних закладах Рівненщини в добу "застою" (2016)
Мартинчук С. - Соціальні взаємини підприємців та робітників Волинської губернії (2016)
Булига І. - Inter-Orthodox Relations in the Rivne Region in the Context of the Challenges of Modernity (2016)
Озимчук О. - Визначні європейські історики раннього середньовіччя (2016)
Левкович Ю. - Суспільно-політична діяльність Вільгельма фон Габсбурга: історіографія питання (2016)
Невинна Г. - Німецько-фінські відносини 1933 - 1939 рр.: історіографічний зріз (2016)
Постоловський Р. - "Празька весна" 1968 р. в англомовній західній історіографії (2016)
Галуха Л. - Утвердження ідей євангельських християн-баптистів у Рівному (рец.: Зерна пам’яті. Історія церкви євангельських християн-баптистів Рівного (з нагоди 100-річчя) / Упорядник: Л. Шевчук. – Рівне : Дятлик М., 2016. – 424 с.) (2016)
Відомості про авторів (2016)
Черевко О. І. - Нетрадиційні борошняні вироби та їх внесок у забезпечення добових потреб у нутрієнтах циклових раціонів, Крутовий Ж. А., Запаренко Г. В., Борисова А. О. (2015)
Pavlyuk R. - Cryogenic technology of fine-dispersed powdered additives from topinambour, Pogarskaya V., Bessarab A., Borysova A., Balabai K. (2015)
Pavlyuk R. - The new in freezing tecnology of chlorophyll-containing vegetables with record characteristics, Pogarskaya V., Каplun O, Borysova A., Loseva S. (2015)
Одарченко А. М. - Новий вид спреду підвищеної біологічної цінності, М’ячиков О. В., Гасай Є. Л., Албатова Я. Ю. (2015)
Камсуліна Н. В. - Дослідження функціонально-технологічних властивостей білків із насіння соняшнику, Скуріхіна Л. А., Губаль Л. М. (2015)
Онищенко В. М. - Удосконалення технології склеєних кишкових оболонок, Шубіна Л. Ю., Мілько Р. О. (2015)
Шидакова-Каменюка О. Г. - Перспективи використання шротів горіхової сировини для збагачення борошняних кондитерських виробів, Новік Г. В., Касабова К. Р., Кравченко О. І. (2015)
Дейниченко Г. В. - Обґрунтування економічної доцільності використання напівфабрикатів білково-вуглеводних, Золотухіна І. В., Сефіханова К. А., Гончарова К. М. (2015)
Дейниченко Г. В. - Гідроструминне водополімерне pозрізання заморожених харчових продуктів, Погребняк А. В. (2015)
Deynichenko G. - Analytical characteristics of modern processes water treatment, Маzniak Z., Guzenko V., Danilenko V. (2015)
Постнов Г. М. - Економічна ефективність упровадження ультразвукового апарата для соління риби, Круглова О. А., Червоний В. М., Яковлєв О. В. (2015)
Петренко О. В. - Використання сучасних інженерних рішень під час проектування систем холодопостачання на шляху до енергозбереження та енергоефективності, Семенюк Д. П. (2015)
Савченко-Перерва М. Ю. - Експериментальне дослідження впливу апаратів із зустрічними закрученими потоками на ефективність уловлення (2015)
Mykhailov V. - Use of dihydroquercetine in alcohol-free beverages, Mayak O., Sardarov A. (2015)
Пасічний В. М. - Дослідження властивостей білково-жирових емульсій для м’ясовмісних напівфабрикатів оздоровчого спрямування, Гередчук А. М., Герасименко М. Ю., Неводюк І. В. (2015)
Осокіна Н. М. - Вихід борошна із зерна спельти залежно від зволожування та відволожування зерна, Любич В. В., Возіян В. В. (2015)
Сидоренко О. В. - Напрями реформування галузі рибного господарства України, Коротецький В. П., Боліла Н. О. (2015)
Колесник Т. Л. - Дослідження безпеки варених ковбас, що містять барвник із крові, за санітарно-бактеріологічними показниками, Колесник А. О. (2015)
Шубіна Л. Ю. - Динаміка якісних характеристик смажених ковбас у модифікованих оболонках під час зберігання, Доманова О. В., Дзигар В. С. (2015)
Доманова О. В. - Дослідження якісних характеристик смажених ковбас у модифікованих оболонках, Ільченко А. А. (2015)
Ющенко Н. М. - Використання молочної сироватки для отримання екстрактів на основі листя стевії, Белемець Т. О. (2015)
Ковальов О. В. - Двохетапне випікання хліба з використанням проміжного вакуумно-випарного охолодження, Миколів І. М., Бабко Є. М., Якобчук Р. Л. (2015)
Cherevko A. - Quantitative analysis of nutrients balance in daily diets of the second generation, Кrutovyi G., Zaparenko G., Borysova A. (2015)
Черевко О. І. - Довготривалі циклові раціони в системах харчування: забезпечення добових потреб у дефіцитних нутрієнтах, Крутовий Ж. А., Запаренко Г. В., Борисова А. О. (2015)
Михайлов В. М. - Використання R-функцій для математичного моделювання процесів теплової обробки, Синєкоп М. С., Пархоменко Л. О., Михайлова С. В., Софронова М. С. (2015)
Головко М. П. - Дослідження мікробіологічних показників якості соусу емульсійного типу "Селеновий", Применко В. Г., Головко Т. М. (2015)
Головко М. П. - Дослідження якісного складу мінеральних речовин м’якого тіла прісноводних двостулкових молюсків роду Anodonta та їх морських аналогів – молюсків роду Mytilus, Головко Т. М., Геліх А. О. (2015)
Головко М. П. - До питання нормування якості та безпечності кухонної солі, Павліш Л. О. (2015)
Корзун В. Н. - Технологія каннеллоні "Сорренто" із підвищеним вмістом йоду та фолієвої кислоти, Антонюк І. Ю. (2015)
Черно Н. К. - Отримання залізовмісних комплексів на основі полісахаридів гливи звичайної (Pleurotus ostreatus), Озоліна С. О., Нікітіна О. В. (2015)
Біленька І. Р. - Розробка композицій для виробництва концентрованої продукції з використанням пастернаку, Лазаренко Н. А., Голінська Я. А. (2015)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Перетворення компонентів молочної сироватки в процесі електроіскрового оброблення, Іщенко В. М., Лопатько К. Г., Фоменко В. В. (2015)
Харандюк Т. В. - Вплив концентрації сусла на стадії культивування дріжджів на зброджування висококонцентрованого пивного сусла, Косів Р. Б., Паляниця Л. Я., Березовська Н. І. (2015)
Шматков Д. І. - Дослідження можливостей застосування термоіндикаторних фарб для контролю якості харчових продуктів, Артюх С. М., Кіпоренко Г. С. (2015)
Мостика К. В. - Оцінка конкурентоспроможності віскі в Україні (2015)
Дюкарева Г. І. - Порядок та особливості митного оформлення косметичних кремів під час переміщення через митний кордон у режимі "Імпорт", Полупан В. В., Войник В. І. (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Баженова О. В. - Дослідження впливу цінової кон’юнктури на світовому ринку сировини на економічне зростання в Україні (2016)
Буковинська М. П. - Корпоративна соціальна відповідальність як фактор розвитку бізнесу та суспільства (2016)
Гудима О. В. - Основні стратегії розвитку аграрного сектору України, Левченко Ю. Г. (2016)
Іванченко А. С. - Стан та тенденції українського експорту аграрного сектору на європейському ринку, Левченко Ю. Г. (2016)
Баланда А. Л. - Інституційне забезпечення державного регулювання стратегічно важливих підприємств для економіки та безпеки країни, Павленко В. П., Рудченко О. Ю. (2016)
Труш Ю. Л. - Стан та проблеми розвитку підприємницької діяльності в секторі малого бізнесу України, Дерев’янко А. М. (2016)
Осадча О. А. - Управління реальними інвестиціями інноваційних проектів в аграрній сфері виробництва (2016)
Самофалов П. П. - Управління інноваційною діяльністю акціонерних товариств на засадах контролінгу (2016)
Слободян Н. Г. - Напрями оцінки рівня інвестиційної привабливості підприємств України, Хабенко О. В. (2016)
Панасюк І. П. - Проблеми формування резерву сумнівних боргів при обліку безнадійної заборгованості, Якимчук Ю. В. (2016)
Галаченко О. О. - Соціальне страхування як інструмент розвитку санаторно–курортних підприємств України (2016)
Жеребець Н. О. - Стан та перспективи розвитку виробництва і переробки сої в Україні (2016)
Турова Л. Л. - Вплив змін у податковому законодавстві на розрахунок заробітної плати, Маринич Д. М. (2016)
Марченко І. С. - Антикризове управління на підприємстві, Басюк Т. П. (2016)
Москаленко В. О. - Ризик–менеджер як бізнес–партнер (2016)
Беренда Н. І. - Особливості проведення аудиту облікової політики підприємства, Хабенко О. В., Руденко І. С. (2016)
Колодійчук А. В. - Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємств готельного бізнесу (2016)
Левченко Ю. Г. - Розробка та обґрунтування антикризових заходів на підприємстві, Ківер А. В. (2016)
Труш Ю. Л. - Напрями підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства, Лісовська О. В. (2016)
Чукаєва І. К. - Можливі шляхи розвитку українського нафтового сервісу (2016)
Біляк Т. О. - Проблеми фінансового забезпечення екологічної безпеки в Україні (2016)
Васильчак С. В. - Регіональна політика розвитку ринків медичного страхування (2016)
Труш Ю. Л. - Напрями удосконалення управління грошовими потоками на підприємстві, Шихов І. Л. (2016)
Осадча Г. Г. - Оплата праці у 2016 році, Руденко І. С. (2016)
Яцюта В. П. - Ринкові відносини в житловій сфері України, Яцюта А. В. (2016)
Смолій В. - На пошану Руслана Постоловського (з нагоди 65-річчя) (2016)
Савчук П. - Наукова школа професора Постоловського: нове бачення (2016)
Шугаєва Л. - Народне богослов’я в контексті релігійних практик духовного містичного християнства в Україні (2016)
Прищепа О. - Гімназії Правобережної України в освоєнні міського культурного довкілля (друга третина ХІХ ст.) (2016)
Ткачук В. - Формування колекцій давніх українських антимінсів в кінці XIX – на початку XX ст. (2016)
Доброчинська В. - Тернистий шлях Романа Могильницького (1902 - 1973 рр.): маловідомі факти з життя і діяльності (2016)
Пальчевський Р. - Український націоналістичний молодіжний рух в Закарпатті (1918 - 1939 рр.) (2016)
Карпухіна Т. - Україна в планах іноземних держав на початку Другої світової війни (2016)
Півоварчук В. - Вплив радянізації західноукраїнських земель на життєвий рівень населення (1939 - 1940 рр.) (2016)
Старжець В. - Пропагандистська діяльність українського націоналістичного підпілля серед вчительства та шкільної молоді (1944 - 1953 рр.) (2016)
Дубей В. - Формування договірно-правових засад співпраці України та ЄС у царині міжнародних автомобільних перевезень (2016)
Шамсутдинова-Лебедюк Т. - Міжконфесійний діалог православ’я та ісламу в Україні (2016)
Юзик В. - Дактилоскопія – це точна наука, яка ніколи не помиляється (2016)
Bulyga I. - Non-confessional Religiosity in the Context of Religious Development of Volyn Region (2016)
Кундеус О. - Європейська інтеграція України на сучасному етапі (2016)
Любарець А. - Відзначення 9 травня як дзеркало української політики пам’яті (2005-2015) (2016)
Гуменний В. - Офіційна пропаганда і східна політика Римської імперії у першій половині І ст. н.е. (за нумізматичними джерелами) (2016)
Жилюк С. - Вселенські православні собори: середньовічна церковна політика та її відлуння у XX ст. (2016)
Десятничук І. - Революція 1848 р. в Австрійській імперії: початок національного чесько-німецького конфлікту (2016)
Івчик Н. - Суспільно-політичні процеси в південно-західному краю Російської імперії другої половини ХІХ ст.: український ракурс (2016)
Валюх Л. - Реакція британського парламенту на початок німецької колоніальної експансії в Африці (1884 - 1888 рр.) (2016)
Давидюк Р. - Українська політична еміграція в Польщі: проблеми статусу та чисельності (2016)
Савчук Г. - (Не)формалізоване забезпечення політичного лідерства Т. Г. Масарика (2016)
Синяк С. - Комендантський, інструкторський та тренерський склад польських парамілітарних організацій на Волині 1921 - 1939 рр. (2016)
Пилипович Т. - Українці у складі Армії генерала Андерса в роки Другої світової війни: шляхи появи та участь у бойових діях (2016)
Слесаренко А. - Міжнародна підтримка і зв’язки зарубіжної громадськості та емігрантських кіл з дисидентським рухом та нонконформістською культурою в Чехословаччині (1970 - 1980-ті роки) (2016)
Гон М. - Оказіальний і конвенціональний натовпи у суспільно-політичних процесах (2016)
Martynchuk I. - The Slovak Republic and Nato: the Political Incompatibility of 1993-1997 (2016)
Опанасюк Т. - Особливості виборчого процесу та результати другого електорального циклу в Росії (1999 - 2000 рр.) (2016)
Michno J. - Młodzież a Bezpieczeństwo Społeczne w Okresie Późnej Nowoczesności, Sommer H., Sommer H. (2016)
Прищепа Б. - Дослідження планування фортифікаційних споруд Острозького замку ХVІ - ХVІІ ст. (2016)
Басюк К. - Особливості функціонування християнських монастирів на Волині в 1939 - 1964 роках (2016)
Березняк В. - Посилення консервативних тенденцій у суспільно-політичному житті Рівненщини в період "застою": релігійний аспект (2016)
Плюта Н. - Політична боротьба у Франції з питань колоніальної політики в Африці кінець ХІХ – початок ХХ століття: історіографічний огляд проблеми зарубіжними істориками (2016)
Михальчук Р. - Голокост на Рівненщині: джерельна база дослідження (2016)
Данильчук В. - Остарбайтери з України: історіографічний огляд проблем вивезення та репатріації (2016)
Філіпчук І. - Формування ідей "Празької весни": історіографія проблеми (2016)
Відомості про авторів (2016)
Гаврилко П. П. - Фінансова глобалізація як головна рушійна сила розвитку світової економіки (2016)
Кочук С. І. - Національні моделі соціально–економічного розвитку як результат економічної політики (2016)
Булкін І. А. - Оцінювання динаміки фінансування інноваційної діяльності в промисловості України (1998–2015), Денисюк В. А. (2016)
Красножон С. В. - Інновації в освіті, Піддубний В. А. (2016)
Винник В. А. - Підвищення ефективності господарської діяльності підприємства, Заїнчковський А. О. (2016)
Мусієнко В. Д. - Проблеми і перспективи визначення показників конкурентоспроможності підприємств металургійного комплексу України на засадах інноваційного розвитку, Ширков І. В. (2016)
Іванюта Т. М. - Економічне обґрунтування поняття адаптації підприємства, Берсенева Г. О. (2016)
Квасова О. П. - Системний підхід до управління активними операціями банків (2016)
Кабалюк А. І. - Управління інвестиційною діяльністю підприємства, Григорців М. В. (2016)
Коваль О. В. - Теоретичні аспекти податкового регулювання суб’єктів індустрії програмної продукції (2016)
Сторчова Т. В. - Сутність та зміст стратегічного управління підприємством, Заїнчковський А. О. (2016)
Ковальчук І. В. - Основні етапи управління капіталом підприємства, Шевчук В. К. (2016)
Колодійчук А. В. - Готельні мережі як ефективний спосіб ведення бізнесу в індустрії гостинності: світовий досвід (2016)
Русіна Ю. О. - Управління фінансовим станом підприємства та шляхи його покращення, Косич Т. І. (2016)
Лалакулич М. Ю. - Застосування процесного підходу до управління діяльністю банків в Україні (2016)
Лясковець О. В. - Економічна безпека підприємств машинобудування: класифікація, основні фактори впливу в сучасних умовах (2016)
Осадча Г. Г. - Облік доходів у системі управління підприємством, Пушкарьова М. В. (2016)
Труш Ю. Л. - Розвиток підприємства в сучасних умовах ринкового середовища, Паценко Л. С. (2016)
Басюк Т. П. - Забезпечення фінансової стійкості підприємства в умовах нестабільного економічного середовища, Малінов В. А. (2016)
Ковальчук І. В. - Механізм розподілу та використання прибутку підприємства, Муренко Л. П. (2016)
Рябуха Г. І. - Фактори ефективності діяльності підприємств галузі тваринництва у ринковому середовищі (2016)
Григорцiв М. В. - Напрями пiдвищення ефективностi використання матерiальних ресурсiв на пiдприємствi, Фоменко А. О. (2016)
Черемшук М. М. - Особливості формування і розподілу прибутку малого підприємства, Григорців М. В. (2016)
Голій Н. П. - Сучасний стан та оцінка технічного забезпечення особистих селянських господарств Волині (2016)
Важинський Ф. А. - Перспективні напрямки використання трудового потенціалу та його роль у розвитку сільських територій (2016)
Кириченко О. М. - Щодо аналізу стану соціальної сфери України в умовах економічної кризи (2016)
Булах Т. М. - Моделювання соціального розвитку села на перспективу (2016)
Русіна Ю. О. - Організація і управління системою фінансово-економічної безпеки на підприємстві, Ополонець А. Г. (2016)
Вей О. - Львівська польськомовна преса другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст.: становлення, особливості функціонування, тематико-типологічні аспекти (2016)
Блавацький С. - Франкомовна преса в Україні (1917 — 1919 рр.) (2016)
Брайлян Н. - Часописи громадських організацій українських емігрантів у Братиславі наприкінці 1920-х — на початку 1940-х рр.: особливості функціонування та проблематика змістового наповнення (2016)
Витвицька Ю. - Тематична палітра журналу українського пласту "Молоде Життя" на еміграції (1931 — 1959 рр.) (2016)
Наконечна З. - Часописи видавничого концерну "Українська Преса" в рецепції львівської міжвоєнної періодики (2016)
Ніронович І. - Історико-правові та господарсько-фінансові умови розвитку української фахової преси у міжвоєнній Польщі (1918 — 1939 рр.) (2016)
Кривенко М. - Періодика книгозбірні "Студіону" у Львові (спроба реконструкції) (2016)
Ревера Б. - Біографічна інформація в корпусі текстів часопису "Руслан" (Львів, 1897 — 1914 рр.) (2016)
Михалюк М. - Специфіка "особистісної" інформації на сторінках газети "Вперед!" (Львів, 1911 — 1913, 1918 — 1922, 1924, 1929, 1931, 1933 — 1934 рр.) (2016)
Палюх О. - Українське питання у галицькій польськомовній пресі 1923 р. (2016)
Ґабор В. - "Ой там… за горами воскресла Україна!": тематичні, жанрові та візуальні особливості висвітлення феномену Карпатської України в галицькій жіночій пресі 1938 — 1939 рр. (2016)
Присяжна-Гапченко Ю. - Ізраїль Клейнер у журналі "Український Самостійник" (Мюнхен, 1957 — 1975 рр.): єврейська проблематика (2016)
Попович О. - Медіаобраз ОУН та УПА в інформаційному просторі України (2005 — 2014 рр.) (2016)
Галаджун З. - Моделі (парадигми) розуміння права на свободу слова (2016)
Мітчук О. - Ліберальний контекст функціонування соціальних комунікацій (2016)
Бондаренко Т. - Інформаційно-комунікаційна взаємодія медіа й аудиторії: сутність поняття, суміжні терміни, маркаційні характеристики (2016)
Рижко О. - Аксіологічний вияв проблеми плагіату (2016)
Лозинський А. - Бренд автора в епоху цифрових комунікаційних технологій (2016)
Скленар І. - Нішеві часописи Української греко-католицької церкви: місія, структура, жанрово-стильові особливості (За матеріалами журналів "Кана", "Скинія") (2016)
Бліхарський Р. - Дилема зіткнень та шляхи єднання: антагонізм науки і релігії на сторінках часопису "Богословія" (Львів, 1923 — 1939 рр.) (2016)
Стєкольщикова В. - Синтаксично-експресивна метамовна інтенсифікація сучасних аналітичних методів відтворення дійсності (2016)
Бурлаков О. - Залежність рівня ефективності комунікаційної діяльності органів місцевого самоврядування від змінення комунікаційного простору (2016)
Кузнецова М. - Тематичне спрямування та місце в сучасному українському телепросторі науково-популярних програм (2016)
Горчикова А. - Освітні телепрограми в умовах глобальної інформаційної перебудови (На прикладі всеукраїнських телеканалів) (2016)
Кіца М. - Методи підвищення ефективності реклами у пресі: теоретичні аспекти (2016)
Зубарець А. - Розвиток рекламної періодики на теренах Рівненщини у 1990 — 2000 х рр. (2016)
Теодорська Л. - Елементи пригоди в рекламі для дітей (2016)
Огар Е. - Науково-популярні історичні серії концерну Івана Тиктора: видавничий аспект (До 80-річчя виходу "Історії Українського Війська") (2016)
Вишневський М. - Роль видавничої діяльності товариства "Просвіта" у функціонуванні українських науково-популярних видань (2016)
Середа О. - Ярослав Бохенський: публіцистична і редакторська діяльність (2016)
Комариця М. - Театрознавчі студії Миколи Гнатишака у західноукраїнській міжвоєнній пресі (2016)
Дроздовська О. - Малознаний брат Ека: видавнича, редакторська та журналістська діяльність Альфреда Козака (2016)
Процик-Кульчицька М. - Роман Пашківський: маловідомі факти про життя, редакторську і журналістську діяльність (2016)
Кулеша Н. - Український редактор і журналіст Іван Світ: діяльність на Далекому Сході (2016)
Катола О. - Публіцистичний доробок Василя Витвицького (2016)
Титул, зміст (2016)
Megyesiova S. - Deviation of employment in the EU member states from the target values of the Europe 2020 Strategy, Lieskovska V. (2016)
Bajus R. - Venture and development capital of V4 countries in the period of 2012-2014, Hudakova Stasova L. (2016)
Vasylieva N. - Cluster models of households’ agrarian production development (2016)
Prylipko S. - Efficiency of small farms functioning in Ukraine, Shevchenko N., Hryshchenko O. (2016)
Ivchenko V. - Legal recognition of family farming in Ukraine: challenges and relevance (2016)
Kuznetsov N. - Interaction and influence of investment process stimulating factors in agriculture on the main trends in the development of the agricultural sector in Russia, Iurkova M., Shibaykin V., Novikova N., Sadovnikova Е. (2016)
Katerna O. - Conceptual framework for the formation of the integrated intelligent transport system in Ukraine (2016)
Полторак А. С. - Оцінка податкових ризиків у системі економічної безпеки підприємств, Волосюк Ю. В. (2016)
Запухляк І. Б. - Інституційні засади забезпечення розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств (2016)
Кудирко Л. П. - Маркетингові стратегії європейських роздрібних торговельних мереж в Україні, Севрук І. М. (2016)
Паливода О. М. - Оцінювання синергетичного ефекту формування кластерних організаційних структур, Плаван В. П. (2016)
Темченко Г. В. - Визначення енергоємності гірничо-збагачувального виробництва за складних фінансово-економічних умов господарювання, Бондарчук О. М. (2016)
Kurmanov N. - Innovative activity of small and medium-sized enterprises in Kazakhstan and factors of its development, Tolysbayev B., Aibossynova D., Parmanov N. (2016)
Морозова О. Ф. - Менеджмент і арт-менеджмент: грані концептуальної взаємодії, Ноздренко O. A., Жуковська Л. Н., Костильов С. В. (2016)
Chugunov I. - Budget policy under economic transformation, Makogon V. (2016)
Шкарлет С. М. - Особливості застосування когнітивного підходу до ідентифікації сутності ринку фінансових послуг, Дубина М. В. (2016)
Кириченко К. В. - Оцінка територіального розміщення структурних підрозділів банків в Україні (2016)
Волосович С. В. - Саморегулювання ринку кредитних послуг фізичним особам, Кривошеєва В. В. (2016)
Zabolotskyy T. - Estimation of confidence level for Value-at-Risk: statistical analysis (2016)
Malyovanyi M. - Selected aspects of the social protection system’s financial security in the context of shadow economy, Rolinskyi O., Lysa N. (2016)
Abakumenko O. - Forms of social assistance in the social protection system and their role in poverty reduction, Kovalenko L., Tovstizhenko O. (2016)
Stangova N. - Possibilities of creative accounting avoidance in the Slovak Republic, Vіghova A. (2016)
Петрів М. - "Часопись Правнича" (Львів, 1889—1891, 1894—1900 рр.) — перший український юридичний журнал: історія та здобутки (До 125-річчя виходу у світ першого числа видання) (2014)
Філіпова О. - Еволюція молодіжних рукописних сатирично-гумористичних видань Галичини другої половини XIX — початку XX ст. (2014)
Блавацький С. - Українська англомовна періодика Європи (1919—1923 рр.): транснаціональний компаративний аналіз (2014)
Бліхарський Р. - Медіастратегії Католицької церкви: завдання та виклики (2014)
Наконечна З. - Концерн Івана Тиктора "Українська Преса" (1925—1939 рр.): історіографія проблеми (2014)
Брайлян Н. - Періодичні видання української еміграції у Чехословаччині (1919—1929 рр.): динаміка розвитку, кількісні параметри (2014)
Кулеша Н. - "Український Прапор" (1919—1923 рр.): віденський період часопису уряду ЗУНР (2014)
Гальчак С. - Слово — зброя: періодичні видання Вінниччини в роки нацистської окупаці (2014)
Боруцький Ю. - Журнал "Фенікс" (1951—1970 рр.): духовно-релігійна тематика (2014)
Тимошик М. - "Вісті з Риму" як специфічний тип видання: організаційно-технічні характеристики часопису (2014)
Рудий Г. - Київські газети 1918—1919 рр. — джерело вивчення діяльності Директорії УНР в релігійній та культурній сферах (2014)
Храмович Х. - Уроки історії: суспільно-політична проблематика на сторінках журналу "Визволення" (Відень; Прага, 1923 р.) (2014)
Вей О. - "Miesięcznik Galicyjskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt" (Львів, 1876—1915 рр.) як джерело до історії виникнення і розвитку природоохоронного руху в Галичині (2014)
Романюк Т. - Участь Остапа Луцького у студентській сецесії 1902 р. (За матеріалами львівської преси) (2014)
Палюх О. - Правописні дебати у галицькій періодиці 20-х — початку 30-х рр. ХХ ст. (2014)
Ревера Б. - Доброчинна діяльність української інтелігенції у Галичині (За матеріалами часопису "Руслан" (Львів, 1897—1914 рр.) (2014)
Теремко В. - Людські виміри медіареальності постмодерну (2014)
Потятиник Б. - Нові медії України: ар’єргард чи авангард? (2014)
Бойко А. - "Мова ворожнечі"та елементи комічного в українських медіа 2013—2014 рр. (2014)
Рижко О. - Плагіат у соціальнокомунікаційному вимірі: варіант дослідження (2014)
Житарюк М. - "Клонофакти" як механізм реалізації віртуальної реальності (На прикладі політичних месиджів України) (2014)
Тодорова О. - Традиційний та інноваційний PR-інструментарій (2014)
Габор Н. - Громадянська журналістика Євромайдану (2014)
Галаджун З. - Проблема спільного володіння майновим правом на об’єкт інтелектуальної власності, створений у зв’язку з виконанням трудового договору (2014)
Бідзіля Ю. - Журнал "Громада" (Будапешт) як популяризатор українства в Угорщині (2014)
Гандзюк В. - Тенденції розвитку районної преси Вінниччини в умовах сучасного мас-медійного середовища (2014)
Філоненко Д. - Географічні видання у системі науково-популярної періодики України (2014)
Комариця М. - 100-ліття "Русалки Дністрової" у світлі галицької преси (2014)
Іваницька Б. - Роль друкованих видань товариства "Сільський Господар" у впровадженні нових методів господарювання в українських селах Галичини у міжвоєнний період (2014)
Козачок З. - Впливи друкованого видання на он-лайн-версію журналу "The New Yorker" (2014)
Коник А. - Роль мобілізаційного, політичного та духовно-релігійного ресурсу історичної пам’яті у сакралізації влади (На прикладі публіцистичного дискурсу журналу "Наш современник" (Москва) (2014)
Стецюк К. - Підліток як реципієнт літературного твору: дослідження читацької поведінки та сприйняття тексту активними читачами (2014)
Маркова Г. - Особливості адаптації транснаціонального чоловічого журналу до потреб українського інформаційного ринку (2014)
Гурчіані Х. - Інтеграція новинного контенту в соціальних медіа (2014)
Огар Е. - Адресант у дитячій книзі як літературно-видавничій комунікації (2014)
Дроздовська О. - До проблеми створення персоніфікованої історії української журналістики (2014)
Процик-Кульчицька М. - Українські митці у пресознавстві: проблеми біографування та джерельна база (2014)
Ґабор В. - Національні стремління закарпатських українців: публікації Авґустина Волошина на сторінках щоденної газети "Русинъ" (Ужгород, 1923 р.) (2014)
Євдокименко І. - Публіцистика Софії Русової на шпальтах "Літературно-Наукового Вістника" (1904—1918 рр.) (2014)
Семенко С. - Викриття облудності радянської пропаганди у політичній сатирі Юрія Косача 40—50-х рр. ХХ ст. (2014)
Кічура Л. - Концепція історичного бачення Миколи Голубця (За матеріалами галицької преси) (2014)
Середа О. - Юліан Дорош як популяризатор українського фотомистецтва та зачинатель кінематографічного руху на теренах Галичини міжвоєнного періоду (2014)
Михалюк М. - Мисливська тематика у фейлетонах Романа Купчинського (За матеріалами преси 20—30-х рр. XX ст.) (2014)
Пелипець М. - Епістолярна спадщина Степана Смаль-Стоцького у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника (2014)
Сніцарчук Л. - "Тарнів. Еміграція. 1921 рік": Щоденникові записи журналіста Назара Гнатюка (2014)
Катола О. - Микола Хвильовий і літературні організації (20-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Казаков Г. - Висвітлення лісабонського царевбивства 1908 р. на сторінках періодичних видань Російської імперії (2014)
Крупський І. - Цікаве наукове дослідження про галичан і для галичан, Романишин Ю. (2014)
Бідзіля Ю. - Україномовна преса Словаччини: історія піднесення та проблеми занепаду (2013)
Храмович Х. - Українська преса Відня (друга половина XIX — початок XX ст.) (2013)
Кулеша Н. - Лозаннська газета "L’Ukraine" (1915—1921 рр.): "єдина трибуна поза межами центральних держав, з якої чужинці могли інформуватись про політичні змагання українців" (2013)
Романюк Р. - Українська медична періодика Києва доби Української Народної Республіки та Гетьманату (квітень 1917 р. — грудень 1918 р.) (2013)
Наконечна З. - Українська преса Північного Кавказу (1917—1919 рр.): історія створення та проблеми функціонування (2013)
Процик-Кульчицька М. - Українські ілюстровані періодичні видання 1917—1920 рр. (2013)
Блавацький С. - Українська франкомовна періодика Європи доби національно-визвольних змагань: ідентифікація, систематизація, класифікація (2013)
Дроздовська О. - Розвиток і типологічна диференціація фахової преси в Україні 1918 р. (2013)
Зубрицький І. - Газети радянської водницької інфраструктури Центральної та Південної України: компаративний аналіз (1920—1923 рр.) (2013)
Вей О. - Католицька преса Галичини міжвоєнного періоду (2013)
Палюх О. - "УКРОСТА": специфіка функціонування і тематика радянської стінної преси початку 1920-х рр. (2013)
Уварова О. - Історія одеської церкви Святої Трійці (Грецької) на сторінках "Прибавлений" до "Херсонских епархиальных ведомостей" (2013)
Герасимчук Н. - Національна проблематика фейлетонів другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (За матеріалами київських газет) (2013)
Макарчук О. - Соціал-демократична преса Західної України про робітничий рух у Східній Галичині (1900—1910-ті рр.) (2013)
Комариця М. - Шевченкіана в українській пресі доби Визвольних змагань 1917—1921 рр. (2013)
Бліхарський Р. - Соціокультурні аспекти нової економічної політики на сторінках газети "Вісти ВУЦВК" (1922—1923 рр.) (2013)
Брайлян Н. - Журнал "Нова Україна" (Прага, 1922—1929 рр.) як джерело до бібліографії української періодики (2013)
Костик Ю. - Матеріали до некрополістики і просопографії на сторінках газети "Неділя" (Львів, 1928—1939 рр.) (2013)
Кость С. - Голодомор у відображенні західноукраїнської преси початку 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Виздрик В. - Галицьке село на сторінках українських часописів (20—30-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Лепісевич Н. - Часопис "Морской сборник" як джерело до біографій видатних флотоводців (2013)
Тодорова О. - Сучасні масові комунікації та PR-середовище нового покоління (2013)
Кундеревич О. - Соціальна відповідальність і становлення професійних стандартів у сфері PR-діяльності (2013)
Воронова М. - Функції, принципи та форми політичної журналістики (2013)
Бойко А. - Релігія і політика в медіа: особливості сприйняття інформації молодіжною аудиторією (2013)
Теремко В. - Книга в сучасному медіасвіті (2013)
Бондар Ю. - Видавнича журналістика: до питання ідентифікації, або Про потребу родинної журналістики (2013)
Серажим К. - Міркування про видавничі процеси в Україні у перших десятиріччях ХХ ст. (На основі щоденників Сергія Єфремова) (2013)
Варех Н. - До питання типології етнокультурних медіастереотипів (2013)
Варич М. - Огляд як популярний жанр журналістики у спеціалізованих автомобільних журналах (2013)
Ковпак В. - До проблеми національної ідентичності в контексті еміграційної публіцистики: параметри комунікативної ефективності (2013)
Кость С. - Причини виникнення та особливості функціонування у газетах правового дискурсу з ознаками девіантності (2013)
Рижко О. - Етностиль як елемент ціннісної парадигми сучасних українців у віддзеркаленні мас-медіа (2013)
Філоненко Д. - Науково-популярна періодика України: проблеми формування аудиторії (2013)
Фронощук М. - Сучасні параметри залучення читацької аудиторії видавництв та їх дослідження (На прикладі релігійної та духовної літератури) (2013)
Кіца М. - Правове регулювання патогенної реклами в ЗМІ України (2013)
Мудра І. - Некомерційна реклама як інструментарій залучення читачів (2013)
Шевченко Т. - Медіареклама як передумова до штучного формування медіааудиторій (2013)
Ріпей М. - Лексеми "ряд" і "низка" в газетних публікаціях (2013)
Філіпова О. - Дискурс партійно-радянської повоєнної преси Півдня та Заходу України: порівняльний аспект (2013)
Ґабор В. - Радянська преса 20—30-х рр. ХХ ст. як складова репресивного механізму більшовицької влади в Україні: основні методи впливу (2013)
Житарюк М. - Газета "Діло" як комунікаційний канал боротьби за українську автономію у Польщі (30-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Гдакович М. - Журнал "Слово" (Львів, 1936—1938 рр.) у контексті української славістичної науки 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Мельник Ю. - Італійська соціалістична преса 1922—1924 рр.: стратегічні помилки та нереалізовані можливості на тлі піднесення фашизму (2013)
Синєокий О. - Жанрово-стильові та політико-психологічні особливості фестивального руху у системі соціальних комунікацій Центрально-Східної Європи (Угорщина, Болгарія, Румунія, Польща, Східна Німеччина) (2013)
Стецюк К. - Дослідження кола підліткового читання (2013)
Яценко Г. - Публіцистика Івана Франка як наукова проблема (деякі аспекти методології дослідження) (2013)
Кічура Л. - Особливості публіцистики Миколи Голубця (За матеріалами галицької преси міжвоєнної доби) (2013)
Кривенко М. - Приватна бібліотека Олександра Кривенка як джерело дослідження київського періоду його діяльності (1995—2003 рр.) (до 50-річчя від дня народження та 10-річчя смерті українського журналіста) (2013)
Сніцарчук Л. - "Що і для кого писатиму?": щоденник Осипа Назарука (1915, 1917 рр.) (2013)
Житарюк М. - "Свобода" — вільне слово українців Америки (2013)
Бойко А. - Тіні забутих часописів: журнал "Кандела" в контексті релігійної періодики (2011)
Кулеша Н. - Преса Союзу визволення України іноземними мовами (1914—1917 рр.) (2011)
Дроздовська О. - "Вісти з Півдня" — маловідома сторінка української журналістики Харкова 1917 р. (2011)
Середа О. - Українська мистецька преса Галичини 20—30-х рр. ХХ ст.: джерелознавчий аспект (2011)
Брайлян Н. - Бібліографія української преси на сторінках часопису "Студентський Вістник" (Прага, 1923—1931 рр.) (2011)
Колісник Ю. - Дитячо-юнацька преса УРСР та її роль у формуванні суспільної свідомості (2011)
Сирота Л. - Газета "Ленінська молодь": особливості проблематики публікацій 1940—1941 рр. (2011)
Передирій В. - Львівські журнали "Література і мистецтво" (1940—1941 рр.), "Радянський Львів" (1945—1951 рр.), "Жовтень" (1951—1989 рр.): до проблеми ідентифікації видань (2011)
Георгієвська В. - Діяльність рекламних бюро на Півдні Росії (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.), Сидоренко Н. (2011)
Костик Ю. - Дипломатична діяльність графа Михайла Тишкевича (За матеріалами періодичних видань) (2011)
Кунанець Н. - Методичні засади діяльності бібліотек у Галичині наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. (За матеріалами преси) (2011)
Ґабор В. - Шляхи і механізми знищення партією більшовиків національної демократичної преси в Україні в 1919—1920 рр. (2011)
Зубрицький І. - Висвітлення видавничої проблематики на сторінках львівської газети "Діло" у 1927—1939 рр. (2011)
Палюх О. - Проблеми культури українського книговидання Львова 1920-х рр. у рецепції газети "Діло" (2011)
Кобрин Н. - Українські мистецькі діалоги: музична культура Наддніпрянщини у висвітленні української преси Галичини міжвоєнної доби (2011)
Ковпак В. - Спортивна проблематика на сторінках щоденника "Діло" у 1930-х рр. (2011)
Хахула Л. - Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни (За матеріалами часопису "Na Rubiezy") (2011)
Теремко В. - Психологічні виміри читання у контекстуальній системі видавничих стратегій (2011)
Дзюба Т. - "Хто при слові "Україна" шапку зніме?" (До проблеми функціонування етноніма "Україна" в інформаційно-комунікаційному просторі другої половини XIX — першої третини ХХ ст.) (2011)
Чувакова О. - Імідж України в сучасному світі: виклики та перспективи (2011)
Чекмишев О. - Новітні дослідження українського медіасередовища: результати в Чернівецькій області (2011)
Стєкольщикова В. - Фігуративна практика як елемент елокутивності та прагматична складова сучасного медіатексту (2011)
Деяк-Якобишин О. - Явище колумністики: продовження наукової дискусії (2011)
Гридчина В. - Семіологія візуальних повідомлень: пошук методу дослідження (2011)
Балаклицький М. - Газета "Для ТЕБЯ": шляхи медіатизації християнської ідеології (2011)
Воронова М. - Критико-біографічний літературний портрет: публіцистична концепція жанру (2011)
Комова М. - Комунікація міста як урбаністичного середовища: до постановки наукової проблеми (2011)
Сидоренко О. - Втілення ідеї розвитку особистості на сторінках учнівської преси Східної України початку ХХ ст. (2011)
Курнацька Г. - Журнал "DJam": особливості сучасного музичного видання (2011)
Лучук І. - Містифікація як складова мистецтва поетичного Назара Гончара (За публікаціями рубрики "Парнасленд" львівської газети "Ратуша") (2011)
Матяшук В. - Розкриття змісту, проблем та шляхів реалізації сучасного шкільного виховання на сторінках вітчизняної педагогічної періодики (2010 р.) (2011)
Ріпей М. - Лексема "встановлювати" в газетних публікаціях (2011)
Корольова О. - Вивчення аудиторії видання як інструмент маркетингу сучасного українського спеціалізованого журналу про спорт (На прикладі журналу "Футбол") (2011)
Блавацький С. - Британська "нова журналістика": генеза, головні домінанти та детермінанти (2011)
Кулик С. - Особливості висвітлення деяких аспектів української історії у британській пресі (За матеріалами інтернет-версій видань "The Times", "The Guardian", "The Independent") (2011)
Огар Е. - Сучасні підходи до вивчення дитячої книги (2011)
Сілевич Л. - Роль галицьких періодичних видань першої третини ХХ ст. у становленні української науки про книгу (2011)
Романюк Р. - Діалоги про пресу: вибране із листування Осипа Маковея та Василя Лукича (2011)
Комариця М. - Католицька Акція у редакційно-видавничій та літературознавчій діяльності О.-М. Моха: інтерпретаційні моделі (2011)
Качкан О. - Роман Сембратович і "Ruthenische Revue" (2011)
Кравченко С. - Українські автори часопису "Biuletyn Polsko-Ukrainski" (Варшава, 1932—1938 рр.) (2011)
Катола О. - Людина і свобода: філософсько-політичні концепції правої вітчизняної політичної думки на тлі міжвоєнної доби, Сніцарчук Л. (2011)
Школьна О. - "Бути — ось у чому ніхто з нас не повинен сумніватися!" (2011)
Предборський В. А. - Тінізаційний тренд інституційної біполярності національної структури (2016)
Осадча О. А. - Формування видатків бюджету на охорону здоров’я в Україні (2016)
Шедяков В. Є. - Економічне мислення: адекватність новим вимогам (2016)
Мікаелян С. Г. - Структурні трансформації глобальної інноваційної архітектури (2016)
Штангрет А. М. - Методичні аспекти використання внутрішньогосподарського контролю в процесі забезпечення економічної безпеки підприємства, Караїм М. М. (2016)
Євенко Т. І. - Oцiнкa ефективнoстi фiнaнсoвoї держaвнoї пiдтримки сiльськoгoспoдaрських пiдприємств Укрaїни (2016)
Колодійчук А. В. - Класифікаційний підхід як передумова ефективного управління сільським зеленим туризмом (2016)
Лалакулич М. Ю. - Механізм сучасного банківського кредитування та його складові (2016)
Самборський О. В. - Витрати за економічними елементами в системі управління та контролю за витратами (2016)
Коваль О. В. - Індустрія програмної продукції: стан, проблеми, шляхи вирішення (2016)
Лясковець О. В. - Теоретико–методичні основи щодо забезпечення, оцінки та регулювання рівня розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування (2016)
Тарасенко І. О. - Управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах невизначеності та ризику, Соловей Н. М. (2016)
Скрипниченко М. І. - Комплекс моделей моніторингу ключових макробалансів в економіці України, Кузубов М. В., Яценко Г. Ю. (2016)
Важинський Ф. А. - Теоретичні аспекти впливу сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських територій в умовах сучасних аграрних перетворень (2016)
Кустовська О. В. - Рекреаційно–туристичне природокористування у м. Києві, Столярський А. О. (2016)
Галенко С. М. - Мегаполіси як основні актори інформаційно–технологічної глобалізації (2016)
Дорошенко Л. С. - Аудит управління людськими ресурсами як засіб стратегічного аналізу, Лапицька Н. І. (2016)
Добренко О. О. - Проблеми та основні напрями підвищення збалансованості ринку праці України (2016)
Кириченко О. М. - Щодо аналізу стану соціальної сфери України в умовах економічної кризи (2016)
Гончаренко О. Г. - Соціальні та організаційні засади праці засуджених в умовах ізоляції від суспільства (2016)
Джегур Г. В. - Вдосконалення статистичного забезпечення регулювання зайнятості населення в Україні, Рудченко О. Ю. (2016)
Мельник Л. - Cтановлення музичної журналістики у першій половині ХІХ ст. (За матеріалами тогочасної німецькомовної преси Львова) (2010)
Решетуха Т. - Українські видання Тернопільщини кінця ХІХ — початку ХХ ст.: становлення та функціонально-типологічна характеристика (2010)
Середа О. - Українська мистецька преса Галичини 20—30-х рр. ХХ ст.: історіографія проблеми (2010)
Ґабор В. - Періодичні видання Карпатської України (8 жовтня 1938 р. — 15 березня 1939 р.) в оцінці західноукраїнської преси (2010)
Палюх О. - Газета "Вільна Україна" (1939—1941 рр.) як видавничий проект (2010)
Передирій В. - Журнал "Радянський Львів" (1945—1951 рр.): історія видання, проблемно-тематичні напрями змісту (2010)
Спанатій О. - Український самвидав 1956—1965 рр. (2010)
Зуляк І. - Бібліотечний абонемент "Просвіти" як важливого чинника національного поступу в Західній Україні у 20—30-ті рр. ХХ ст. (2010)
Корольова О. - Генезис періодичних спортивних видань на території України (2010)
Кулеша Н. - "Щире Слово" (1919—1920 рр.) з Владивостока — українська газета на Зеленому Клині (2010)
Сніцарчук Л. - Медіадіяльність українських громад міст Тифліса і Трапезунда 1917—1918 рр. (2010)
Богуславський О. - Українська консервативно-монархічна ідеологія у світлі критики української політичної еміграції в Європі 1920—1930-х рр. (2010)
Василик Л. - Буковинська преса міжвоєнної доби про життя в УРСР (1918—1940 рр.), Фалуш М. (2010)
Комариця М. - Панорама українського літературного процесу XX ст. в інтерпретації Є.-Ю. Пеленського (За матеріалами галицької міжвоєнної преси) (2010)
Яцишин В. - Харитативна акція греко-католицької Церкви у 30-ті рр. ХХ ст. (За матеріалами західноукраїнської преси) (2010)
Плитус О. - Бібліографічна інформація на сторінках періодичних видань товариства "Рідна Школа" (2010)
Ковпак В. - Особливості відтворення спортивної подієвості на сторінках журналу "Життя і Знання" (Львів, 1927—1939 рр.) (2010)
Мовна У. - Діяльність першого українського пасічницького кооперативу "Рій" (Львів; Холм, 1926—1944 рр.) (За матеріалами періодики) (2010)
Рижко О. - Літературно-мистецькі матеріали на сторінках газети "Нова Зоря" (1926—1939 рр.): проблематика, бібліографія, питання спадкоємності (2010)
Бутиріна М. - Проблема визначення об’єкта і предмета у науковій галузі "Соціальні комунікації", Черевко Г. (2010)
Балаклицький М. - Феномен комунікації: релігійний контекст (2010)
Блавацький С. - Феномен квалоїдизації: ідентифікація у глобальному інформаційно-комунікативному просторі (На прикладі європейського медіадискурсу) (2010)
Галаджун З. - Особливості судового захисту від дифамації у засобах масової інформації (2010)
Кузнєцова Т. - Штрихи до аксіологічного портрета сучасного інформаційно-комунікативного простору, Герман О. (2010)
Хавкіна Л. - Феномен бінарної опозиції як підґрунтя побудови рекламного міфу (2010)
Войтович Н. - Роль засобів масової комунікації у передвиборній кампанії (2010)
Сулім Г. - Особливості розвитку медіаосвіти: закордонний досвід (2010)
Землякова Т. - Рольові образи та еротичні іміджі в телерекламі: гендерний аспект (2010)
Кіт Н. - Психологічний портрет маленького читача (2010)
Садовник О. - Значення спортивної реклами для формування іміджу спорту (2010)
Кравців І. - Особливості висвітлення проблематики державотворення районною пресою Івано-Франківщини (2010)
Котляревська Т. - Відображення концептів у свідомості (На прикладі англомовного дискурсу концептів "Business" та "Ukraine" за даними провідних франкомовних культурологічних інтернет-видань) (2010)
Барчук В. - Тенденції розвитку жанру замітки у буковинській пресі (На прикладі газети "Молодий буковинець" за 1995 та 2008 рр.) (2010)
Ріпей М. - Прийменник "попри" в газетних публікаціях (2010)
Пода О. - Гендерні маркери в заголовках публікацій журналу "Радянська жінка" (Друга половина 1940-х — 1980-ті рр.) (2010)
Демченко М. - Бренд у сучасних медіа: принципи формування, просування та розвитку (2010)
Сегеда С. - Питання методології дослідження історії преси українських парамілітарних організацій та збройних формувань (2010)
Теремко В. - Стратегічні виклики сучасному вітчизняному книговиданню (2010)
Зубрицький І. - Журнали з цифрових технологій: аналіз та перспективи розвитку (2010)
Ревера Б. - Біографістика у публіцистиці Володимира Дорошенка періоду галицької еміграції (1908—1944 рр.) (2010)
Нашкерський А. - Погляди Сергія Єфремова на завдання української преси початку ХХ ст. (2010)
Дроздовська О. - Володимир Ласовський і "Українські Вісти" (Львів, 1935—1939 рр.): невідомі сторінки журналістської діяльності мистецтвознавця (2010)
Романюк Р. - Осип Маковей і газета "Руслан": тематико-проблемні особливості публіцистики (2010)
Кісіль І. - Видання і публікації Антона Могильницького: порівняльно-хронологічний аспект (2010)
Олексів І. - Роль галицького часопису "Правда" (1867—1898 рр.) у висвітленні національно-культурного поступу сербського народу та українсько-сербських книжкових зв’язків (2009)
Сидоренко Н. - Київські періодичні видання 1917 р. у фондах найбільших бібліотек Російської Федерації, Волобуєва А. (2009)
Сніцарчук Л. - Динаміка розвитку української преси міжвоєнної Галичини (2009)
Середа О. - Українська музична преса Галичини 20–30-х рр. ХХ ст.: історія становлення та особливості функціонування (2009)
Богуславський О. - Критика і полеміка довкола української консервативної ідеї у пресі української еміграції в Європі 20—30-х рр. XX ст. (2009)
Кулеша Н. - Німецькомовні періодичні видання української еміграції у Німеччині 1920—1940-х рр. (2009)
Лещишин Р. - Законодавчо-нормативне забезпечення наглядово-репресивної політики польської влади щодо української преси Станіславського воєводства у 1921—1939 рр. (2009)
Наконечна З. - Часопис "Новий Час" (1923—1939 рр.): особливості формування інформаційного блоку (2009)
Дроздовська О. - Становлення української преси в Югославії (За матеріалами тижневика "Руски Новини" (1924—1941 рр.) (2009)
Ґабор В. - Преса Карпатської України (1938—1939 рр.): "чин для блага Української Нації" (Особливості розвитку, спрямування видань і тематика публікацій) (2009)
Передирій В. - "Література і мистецтво" (1940—1941 рр.): становлення журналу радянського періоду (2009)
Стаменова А. - Періодичні видання Болгарії та України (остання чверть ХІХ ст.) (2009)
Климчук А. - Українська філателістична преса (2009)
Кунанець Н. - Бібліотеки львівських товариств (1848—1921 рр.): мотиваційні чинники заснування (2009)
Палюх О. - Українська книга у Львові на зламі ХІХ—ХХ ст.: проблеми культури видання (За матеріалами "Записок Наукового Товариства імени Шевченка" та "Літературно-Наукового Вістника") (2009)
Шайнер А. - Діяльність українських кооперативів у галузі комерційної освіти наприкінці XIX — у першій третині XX ст. (2009)
Кобрин Н. - Історія української музики на шпальтах галицьких періодичних видань (кінець ХІХ — 30-ті рр. ХХ ст.) (2009)
Комариця М. - Володимир Винниченко в оцінці міжвоєнної критики (За матеріалами галицької періодики) (2009)
Пасіцька О. - Фахове шкільництво Львова у 20—30-х рр. XX ст. (За матеріалами преси) (2009)
Ковпак В. - Спортивна преса і "жіноче питання" (У межах дослідження національної спортивної періодики міжвоєнної Галичини) (2009)
Тимошик-Сударикова А. - Промоція української книги і преси на сторінках паризького журналу "Тризуб" (1925—1940 рр.) (2009)
Блавацький С. - Медіатизація політичного дискурсу крізь призму трансформації від демократизації до таблоїдизації (Теоретичний та емпіричний аспекти на прикладі сучасної якісної преси Великобританії) (2009)
Демченко С. - Еволюція соціальної функції журналіста та журналістики в Інтернеті (2009)
Лернатович В. - Друковані засоби масової інформації: національний аспект (2009)
Бутиріна М. - Етнорелігійні стереотипи: особливості генезису та функціонування у медіасередовищі (2009)
Балаклицький М. - Медіатизація релігійного життя: термінологічний аспект (2009)
Тищук О. - Дослідження православної інтернет-аудиторії: методи та результати (2009)
Гоцур О. - Міфи про стратегічну інтеграцію України в сучасній пресі (2009)
Голік О. - Новітні тенденції жанроутворення в українській пресі на початку ХХІ ст. (2009)
Землякова Т. - Українська журналістика з позиції диференціації статі (2009)
Пенчук І. - Взаємодія зображення і звуку в мульт-анімаційних елементах у структурі дитячої телепередачі (2009)
Кулішенко Л. - Аксіологічна основа національного виховання у публікаціях сучасних науково-педагогічних журналів (2009)
Скленар І. - Захист і збереження церковної спадщини у дзеркалі преси (2009)
Ріпей М. - Газетний заголовок: відповідність поліграфічним нормам (2009)
Держко І. - Електронні журнали в наукових бібліотеках (2009)
Черевко Г. - Комунікаційні процеси у Катеринославі наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. (2009)
Огар Е. - Класика для дітей як видавничий та соціокультурний феномен (2009)
Лучук І. - Мистецтво паліндромії на сторінках львівської газети "Ратуша" (1990—1994 рр.) (2009)
Катола О. - "На крутих поворотах долі": будівничі Української держави (За матеріалами "України Incognita" газети "День") (2009)
Зелінська Г. - Постать Марка Боєслава у літературі українського резистансу (2009)
Кічура Л. - Краєзнавча та етнографічна тематика публікацій Миколи Голубця (2009)
Мельник А. - Філософ у газеті: публіцистика Сергія Кримського в умовах медіатизації (2009)
Романюк Р. - Пресознавчі матеріали з творчої спадщини Осипа Маковея (2009)
Матяшук В. - Патріотичне виховання: вчення Івана Огієнка і сучасність (2009)
Борець А. - Проблеми політичного та економічного розвитку України в публікаціях Петра Стебницького на сторінках часопису "Книгарь" (1918—1920 рр.) (2009)
Трачук Т. - Кам’янець-подільський період у житті і творчості Аркадія Животка (2009)
Кравченко С. - Євген Маланюк на шпальтах польського часопису "Biuletyn Polsko-Ukraiсski" (Варшава, 1932—1938 рр.) (2009)
Лучук І. - Дещиця матеріалів про мистецтво поетичне в українській пресі ХІХ ст. (2009)
Непомнящий А. - Українська преса Галичини 1919—1939 рр.: "муравлина праця" і національний оптимізм (2009)
Сулятицький М. - Осягнення історичної сутності (2009)
Титул, зміст (2016)
Vertakova Yu. - Identification of the new research areas and development of the existing ones by methods of morphological analysis and synthesis, Klevtsova M., Babich T. (2016)
Kamensky E. - Innovations. Anomie. Corruption: basic theoretical models (2016)
Barzykina G. - Global tendencies of economic crimes’ modification (2016)
Polozhentseva Yu. - Inequality in social standard of living in the international contex (2016)
Emelyanov S. - The leading role of human capital in the process of countries’ progressive economic development, Nekrasova N. (2016)
Urda M. - Migration policy and national security challenges in globalization conditions, Shevelyova S. (2016)
Larina O. - Characteristic features of the federal state economic function content (considering economic function of the Federal Republic of Germany), Kukanov V. (2016)
Kharchenko E. - Mechanisms of national economy and its regions adaptation to the conditions of integration to the world economy, Garbuz I. (2016)
Belyaeva T. - Foresight project planning: methods, technology, international experience, Kozeva I. (2016)
Belousova L. - Industry-specific factors under the conditions of the Russian economy recession, Kritskaya O. (2016)
Trusova N. - Building of socio-economic politics in the context of regional safety, Klimenko P. (2016)
Sevryukova L. - Trends in taxation of personal income: Russian and foreign experience, Belousova S. (2016)
Smirnov M. - Innovation-investment aspect of import substitution in Russia, Dudko V. (2016)
Tinkova E. - Production potential development and quality of life of the population indicators modelling, Tinkov S. (2016)
Obukhova A. - Indicators of Convergence Assessment of Real and Banking Sectors of the Economy, Ostimuk O. (2016)
Zheleznyakov S. - Economic growth and poverty in the region: international experience, approaches and managerial mechanisms, Tarasov U. (2016)
Sapronov A. - Dynamics of social polarization in the Russian society in conditions of economic instability, Ivanov V. (2016)
Kilimova L. - Quality of life as a human development determinant in the context of economic instability (2016)
Belyaeva O. - Using the concept of social space to analyze the relationship between commercial banks and the population, Polyakova T. (2016)
Belyaeva E. - Main trends of factoring market development at present economic conditions, Svetovtseva T. (2016)
Podgorny B. - Habitus in relation to the stock market: national features (2016)
Nishnianidze O. - Impact of citizens’ phenomenological risks assessment on the development of voluntary insurance market, Gaidukova B. (2016)
Aseeva I. - The offset of the value accents in business, medicine and pharmacy in modern socio-economic conditions, Volokhova N. (2016)
Grimov O. - Main features of freelancing as a non-standard form of employment (2016)
Mayakova A. - Quality of management in the context of modern economic and managerial paradigm (2016)
Gracheva N. - Analysis in corporate governance (2016)
Grechenyuk A. - The structure of assets and capital of the Russian companies and their impact on the liquidity and financial stability, Grechenyuk O. (2016)
Shirokova L. - Modelling of regional corporate environment development, Pochechun P. (2016)
Androsova I. - Innovative approach to strategic management of machine-building enterprises, Simonenko E. (2016)
Kazarenkova N. - International criteria for the country’s banking system efficiency assessment, Kolmykova T. (2016)
Tretyakova I. - International financial processes influence on the retail lending market in Russia development, Sitnikova E. (2016)
Rykunova V. - Improvement of economic incentive mechanism for environmental management, Kirilchuk I. (2016)
Afanasyeva L. - Comparative approach to the tax security assessment, Tkacheva T. (2016)
Alekseeva V. - Integral multi-criteria evaluation of construction sector competitiveness (2016)
Bessonova Ye. - The technique of evaluating the efficiency of controlling adjusted for confectionary works, Domkhokova T. (2016)
Gurov V. - Improving of assessment methodology of the audited organizations performance at the stage of audit planning, Milgunova I. (2016)
Ronzhina M. - Assessment of the internal financial control system’s modification results (2016)
Предборський В. А. - "Корупційна пастка" влади: причини існування, зміцнення (2016)
Новиков В. В. - Інституційне забезпечення відносин публічно–приватного партнерства в Україні, Рудченко О. Ю. (2016)
Кашуба Я. М. - Європейський досвід стимулювання малого і середнього підприємництва: уроки для України (2016)
Гаврилко П. П. - Глобалізація як вектор світового структурного розвитку (2016)
Данніков О. В. - Формування системи антикризових заходів як каталізатора розвитку вітчизняного товарного ринку, Пєтухов С. В. (2016)
Ібрагімов Дж. - Ринок цінних паперів Азербайджану на новій стадії (2016)
Клапків Л. М. - Біхевіористична теорія на страховому ринку (2016)
Кошель А. О. - Ретроспективний аналіз теорій вартості як основи економічної оцінки земель (2016)
Приказюк Н. В. - Трансформація моделей регулювання страхової діяльності (2016)
Колодійчук А. В. - Інноваційна інфраструктура як базова ланка побудови систем впровадження ІКТ у національній економіці (2016)
Момінул Хок Мд. - Інноваційні процеси розвитку економіки України (2016)
Кириченко В. В. - Фінансове планування в системі управління фінансовими результатами підприємства, Тарасенко І. О. (2016)
Коваль О. В. - Проблеми податкового регулювання суб’єктів індустрії програмної продукції в Україні (2016)
Кольоса Л. Л. - Формування земельної ренти та особливості її перерозподілу в аграрній сфері (2016)
Лясковець О. В. - Методика оцінки та аналізу основних показників розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування (2016)
Деревко О. С. - Капіталізація банків як боргоутворюючий фактор: міжнародний досвід (2016)
Дорошенко В. М. - Організаційно–економічний механізм інфраструктурного забезпечення енергозбереження підприємств цивільного будівництва (2016)
Євсєєва І. В. - Роль системи управління молокопереробним підприємством для забезпечення конкурентоспроможності в умовах ринкових трансформацій (2016)
Осадча О. А. - Планування видаткової частини місцевих бюджетів як інструмент соціально–економічного розвитку територій (2016)
Лалакулич М. Ю. - Проблеми взаємодії суміжних периферій та аспекти інтенсивності та екстенсивності використання прикордонного становища, Черторижський В. М. (2016)
Гужва І. Ю. - Механізми вдосконалення зовнішньоторговельної політики України (2016)
Неботов П. Г. - Оцінка потенційного впливу від виходу Великобританії з ЄС на розвиток економіки України, Новодережкін В. І., Новодережкіна К. В., Іванов Є. І. (2016)
Badrak A. - New financial instruments address environmental problems industry, Sigayov A. (2016)
Title, content (2015)
"Biopolymers and Cell" celebrates its 30 th anniversary! (2015)
Kosach V. R. - Characteristic of mTOR signaling and its involvement in the regulation of cell movements through remodeling the cytoskeleton architecture, Cherednyk O. V., Khoruzhenko A. I. (2015)
Dunich A. A. - Purple coneflower viruses: species diversity and harmfulness, Mishchenko L. T. (2015)
Rudenko E. E. - Heterozygous deletions are main cause of expression alterations of PPM1M and PRICLE2 genes in human clear cell renal cell carcinomas, Lapska Y. V., Gerashchenko G. V., Stakhovsky E. O., Vikarchuk M. V., Kashuba V. I. (2015)
Gulkovskyi R. V. - Association of the leukemia inhibitory factor gene polymorphism rs929271 with idiopathic mild intellectual disability, Volkova L. S., Livshits L. A. (2015)
Tkach I. R. - Contribution of chromosomal abnormalities and genes of the major histocompatibility complex to early pregnancy losses, Sosnina K. O., Huleyuk N. L., Terpylyak O. I., Zastavna D. V., Weise A., Kosyakova N., Liehr T. (2015)
Garbuzova V. Yu. - Association of allelic polymorphisms of the Matrix Gla-protein system genes with acute coronary syndrome in the Ukrainian population, Stroy D. A., Dosenko V. E., Obukhova O. A., Ataman O. V. (2015)
Shevchenko T. P. - The first evidence of subgroup IB isolates of Cucumber mosaic virus in Ukraine, Tymchyshyn O. V., AlDalain E., Bysov A. S., Budzanivska I. G., Shevchenko O. V., Polishchuk V. P. (2015)
Bondarenko V. S. - Bioinformatics analysis of cis-regulatory elements in Mbl1 and Mbl2 genes in Rattus norvegicus, Obolenska M. Yu. (2015)
Jurisic A. - Topokaryotyping – a proposal for a novel approach to study nuclear organization, Robin C., Ogryzko V. (2015)
Strengthening Cooperation in Molecular Biomedicine between EU and Ukraine: the Combiom experience (2015)
Title, content (2015)
Papuga A. Ye. - Different types of biotechnological wound coverages created with the application of alive human cells, Lukash L. L. (2015)
Afanasieva K. S. - Chromatin in fractal globule state: evidence from comet assay, Chopei M. I., Sivolob A. V. (2015)
Zhernossekov D. D. - Lys-plasminogen stimulates vitronectin exposure on the platelet surface, Roka-Moiia Y. M., Tykhomyrov A. A., Grinenko T. V. (2015)
Vorobyova N. V. - Bacterial expression and isotope labeling of AIMP1/p43 codosome protein for structural studies by multidimensional NMR spectroscopy, Lozhko D. N., Zhukov I. Yu., Kornelyuk A. I. (2015)
Gorbatiuk O. B. - Recombinant Staphylococcal protein A with cysteine residue for preparation of affinity chromatography stationary phase and immunosensor applications, Bakhmachuk A. O., Dubey L. V., Usenko M. O., Irodov D. M., Okunev O. V., Kostenko O. M., Rachkov A. E., Kordium V. A. (2015)
Gulkovskyi R. V. - Novel gene PUS3 c.A212G mutation in Ukrainian family with intellectual disability, Chernushyn S. Y., Livshits L. A. (2015)
Lozynskyi A. V. - Screening of antioxidant and anti-inflammatory activities among thiopyrano(2,3- d)thiazoles, Kaminskyy D. V., Romanchyshyn Kh. B., Semenciv N. G., Ogurtsov V. V., Nektegayev I. O., Lesyk R. B. (2015)
Averchenko K. A. - Effect of inorganic nanoparticles and organic complexes on their basis on free-radical processes in some model systems, Kavok N. S., Klochkov V. K., Sedyh O. O., Yefimova S. L., Malyukin Yu. V. (2015)
Kasian N. A. - Effects of oxyethylated glycerol cryoprotectants on phase transitions of DPPC model membranes, Krasnikova A. O., Vashchenko O. V., Lisetski L. N., Zinchenko A. V., Kompaniets A. M., Ratushna M. V. (2015)
Musinova Y. R. - The accumulation of the basic domain of HIV-1 Tat protein in the nuclei and the nucleoli is different from the accumulation of full-length Tat proteins, Sheval E. V. (2015)
Луданов К. И. - Аккумулирование водорода. Кинетика поглощения водорода в металлах, Братанич Т. И. (2016)
Кузнецов М. М. - Моделювання спільної роботи вітрової та сонячної електростанцій (2016)
Накашидзе Л. В. - Факторы влияющие на тепловой баланс сооружения при использовании энергии альтернативных источников, Трофименко А. В., Габринец В. А. (2016)
Гаевский А. Ю. - Определение оптимальных углов наклона фотоэлектрических панелей, Ушкаленко О. В. (2016)
Губин С. В. - Динамическое моделирование уравнения работы фотоэлектрической батареи с учетом изменения температуры панелей, Гонтарь М. Г. (2016)
Гамарко А. В. - Методи чисельної апроксимації вольт-амперних кривих фотоелектричного модуля (2016)
Бондаренко Д. В. - Інтелектуальні цифрові фотоелектричні системи (2016)
Головко В. М. - Вплив параметрів системи орієнтації ротора з використанням конструктивної схеми "хвіст на косому шарнірі" на статичні характеристики вітроустановки, Коханєвич В. П., Шихайлов М. О., Будько В. І. (2016)
Ібрагімова М. Р. - Визначення проектрних параметрів малої ГЕС за регулювання потужності по водотоку (2016)
Морозов Ю. П. - Застосування геотермальних теплових насосів у системах децентралізованого теплопостачання, Ніколаєвська Н. В., Кушнір І. О. (2016)
Садовенко И. А. - Верификация математической модели переноса тепловой энергии в обводненных породах сжигаемого угольного пласта, Инкин А. В. (2016)
Кучерук П. П. - Дослідження кінетичних параметрів при періодичному метановому бродінні суміші гнойових відходів та силосу кукурудзи (2016)
Салюк А. І. - Інгібування виробництва метану з курячого посліду амонійним азотом, Жадан С. О., Шаповалов Є. Б., Тарасенко Р. А. (2016)
Будько М. О. - Дослідження впливу конструктивних параметрів реактора періодичної дії на температурний режим процесу перетворення енергії біомаси в біодизельне паливо (2016)
Articles synopses (2016)
XVII Міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті" (2016)
Вимоги до публікації (2016)
Abstracts (2016)
Title, content (2015)
Skaterna T. D. - Lipoxygenase regulation in vivo and in vitro by lipid compounds, Kopich V. M., Kharitonenko G. I., Kharchenko O. V. (2015)
Danylovych Yu. V. - Identification of nitric oxide in mitochondria of myometrium cell, Karakhim S. A., Kolomiets O. V., Danylovych G. V., Kosterin S. O. (2015)
Rybak M. Yu. - Cloning, expression and purification of D-Tyr-tRNA Tyr -deacylase from Thermus thermophilus, Kovalenko O. P., Kryklyvyi I. A., Tukalo M. A. (2015)
Malanchuk O. M. - Generation and characterization of monoclonal antibodies specific to Coenzyme A, Panasyuk G. G., Serbin N. M., Gout I. T., Filonenko V. V. (2015)
Kovalchuk M. V. - Monitoring of transplanted human Mesenchymal Stem Cells from Wharton’s Jelly in xenogeneic systems in vivo, Shuvalova N. S., Pokholenko I. O., Dragulyan M. V., Gulko T. P., Deryabina O. G., Kordium V. A. (2015)
Liubich L. D. - Influence of rat progenitor neurogenic cells supernatant on glioma 101.8 cells in vitro, Semenova V. M., Stayno L. P. (2015)
Stepanenko A. A. - Cisplatin treatment of C6 rat glioma in vivo did not influence copy number alterations and growth pattern of tumor-derived resistant cells, Baklaushev V. P., Vassetzky Y. S., Dmitrenko V. V. (2015)
Sitko V. V. - 13q Deletions detected by fluorescence in situ hybridization for diagnosis and prognosis of chronic lymphoproliferative neoplasms, Misharina J. A., Minchenko J. M., Poluben L. O., Dmitrenko O. O., Silaiev Y. O., Kostyukova N. I., Tkachenko O. V., Tovstogan A. O., Polyanska V. M. (2015)
Boyalska O. G. - Phylogenetic analysis of influenza A viruses (H3N2) circulating in Zhytomyr region during 2013–2014 epidemic season, Kyrychuk I. M., Budzanivska I. G., Mironenko A. P., Radchenko L. V., Smutko O. Yu. (2015)
Shuvalova N. S. - Comparison of proliferative activity of Wharton jelly mesenchymal stem cells in cultures under various gas conditions, Kordium V. A. (2015)
Федяєва В. Л. - "Вітчизна – святиня серця і думки..." (2016)
Павелків Р. В. - Особливості розвитку емпатії як соціально-психологічного явища та компонента моральної сфери особистості (2016)
Пустовіт Г. П. - Упровадження ІКТ у методику навчання та управління діяльністю позашкільних навчальних закладів, Климчук В. В. (2016)
Петренко О. Б. - Використання ІТ у виховному процесі: можливості, переваги, ризики, перспективи (2016)
Потапчук Т. В. - Особливості залучення мультимедіа до процесу музичного виховання в сучасній педагогічній практиці (2016)
Budz I. F. - National organizations and innovative projects in the content formation of gifted education in Great Britain (2016)
Бєлан Г. В. - Національна ідея у науковій спадщині культурно-освітніх діячів 1917-1920-тих рр. як основа патріотичного виховання дітей та молоді в Україні (2016)
Бісовецька Л. А. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі класного керівника, Верхова І. П. (2016)
Боровець О. В. - Формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки (2016)
Бричок Б. П. - Педагогічні проблеми школи інформаційного суспільства: загрози і ризики (2016)
Бричок С. Б. - Особливості застосування і поєднання ІКТ та проектної технології у підготовці вчителя початкових класів (2016)
Василюк В. М. - Фізкультурна грамотність в аперцепції суспільної активності індивіда, Ярмощук О. О., Давидюк І. В. (2016)
Власюк Г. І. - Спортивно-просвітницька організація "Пласт" у системі патріотичного виховання молоді, Кіндрат В. К. (2016)
Ганжа М. В. - Функції дизайну в педагогічній теорії та виховній практиці зарубіжних країн (2016)
Генсіцька-Антонюк Н. О. - Процес розв’язування текстових математичних задач як засіб розумового виховання учнів (2016)
Гринькова Н. М. - Роль інформаційних технологій у моральному вихованні молодших школярів в умовах позашкільного навчального закладу (2016)
Гудовсек О. А. - Професійна підготовка майбутніх педагогів позашкільної освіти до роботи з дітьми молодшого шкільного віку (2016)
Колупаєва Т. Є. - Впровадження інформаційних технологій навчання в умовах проектування інноваційного освітнього середовища вищого навчального закладу (2016)
Кособуцька Г. П. - Роль інформаційних технологій в реалізації концепції духовного розвитку особистості учня (2016)
Кулакова Л. М. - Вплив сучасного інформаційно-комунікаційного простору на формування позитивних моральних якостей особистості молодшого школяра (2016)
Малиношевський Р. В. - Соціально-педагогічні проблеми дослідження ризикованої поведінки старшокласників у сфері Інтернет-спілкування (2016)
Павелків К. М. - Можливості Інтернету в організації взаємодії сім’ї і школи (2016)
Павелків О. М. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій в організаційній та виховній роботі класного керівника загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Петренко С. В. - Використання хмарних сервісів G SUITE (GOOGLE APPS) у навчально-виховному процесі (2016)
Сойчук Р. Л. - Інформаційно-комунікаційні технології у виховному процесі та сучасне підростаюче покоління: погляд на проблему (2016)
Сорочинська Т. А. - Застосування інформаційних інновацій у педагогічній діяльності вчителя (2016)
Стельмашук Ж. Г. - Використання інформаційних технологій у національно-патріотичному вихованні учнів, Грицюк Н. Й. (2016)
Сяська І. О. - Детермінанти розвитку екологічної самосвідомості студентської молоді у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів (2016)
Сяська Н. А. - Використання методів математичної статистики у фізичному вихованні і спорті засобами новітніх інформаційних технологій (2016)
Тихенко Л. В. - Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у позашкільній освіті (2016)
Ткачук Н. М. - Організація керованої самостійної роботи керівників ЗНЗ в міжкурсовий період (2016)
Трохимчук І. М. - Організація еколого-натуралістичної роботи за міжнародним практичним науково-освітнім проектом GLOBE (2016)
Ціпан Т. С. - Використання інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі школи, Боровець В. І. (2016)
Шкуренко О. В. - Виховання інформаційної культури в майбутніх учителів початкової школи засобами хмарних технологій (2016)
Баліка Л. М. - Шкільна бібліотека та інформаційно-комунікаційні технології (2016)
Гусаковська Т.М. - Підготовка майбутніх фахівців із біології у вищому навчальному закладі (2016)
Дембровська Г. М. - Виховний потенціал діяльності тренера-викладача у позашкільних навчальних закладах спортивного профілю (2016)
Дем'янюк І. В. - Підготовка магістра початкової освіти очима студентів (2016)
Осипчук О. П. - Формування морального виховання молодших школярів у педагогічному процесі школи (2016)
Таргоній І. В. - Використання мультимедійних технологій у системі мистецької освіти (2016)
Федорук О. М. - Використання інформаційних технологій в освітній сфері ВНЗ: прикладні аспекти (2016)
Шидловський А. І. - Роль комп’ютерно орієнтованого середовища у становленні професійної компетентності майбутніх вчителів фізико-технологічного профілю (2016)
Відомості про авторів (2016)
Title, content (2015)
Lomov N. A. - CRISPR/Cas9 technology for targeted genome editing, Borunova V. V., Rubtsov M. A. (2015)
Arifulin E. A. - Ultrastructural organization of replicating chromatin in prematurely condensed chromosomes (2015)
Grom M. Yu. - Autoantibodies against tyrosyl-tRNA synthetase and its separated domains at essential hypertension, Yakovenko L. F., Granich V. M., Dobrohod A. S., Torbas O. O., Radchenko A. D., Sirenko Yu. M., Sidorik L. L., Kornelyuk A. I. (2015)
Antonovych G. V. - The effect of antiviral substance 6-(2-morpholin-4-yl-ethyl)-6H-indolo (2,3-b)quinoxaline upon biomarkers of inflammation, Zholobak N. M., Shibinska M. O., Spivak M. Ya. (2015)
Gulkovskyi R. V. - Association of the EPHA1 gene polymorphism with idiopathic mild intellectual disability, Livshits L. A., Sivolob A. V. (2015)
Pokholenko Ia. O. - Development of the chromatographic medium for the affinity isolation of the recombinant hIFN-β1b based on immobilized single-chain antibodies, Gorbatiuk O. B., Okunev O. V., Irodov D. M., Degtiarova M. I., Palivoda O. G., Kordium V. A. (2015)
Luchakivska Yu. S. - Construction and analysis of the transgenic carrot and celery plants expressing the recombinant thaumatin II protein, Komarnytskii I. K., Kurchenko I. M., Yurieva O. M., Zhytkevich N. V., Kuchuk M. V. (2015)
Savinska L. O. - Generation and characterization of polyclonal antibodies specific to N-terminal extension of p85 isoform of ribosomal protein S6 kinase 1 (p85 S6K1), Klipa O. M., Khoruzenko A. I., Shkarina K. A., Garifulin O. M., Filonenko V. V. (2015)
Rachkov A. E. - SPR investigations of the formation of intermediate layer of the immunosensor bioselective element based on the recombinant Staphylococcal protein A, Bakhmachuk A. O., Gorbatiuk O. B., Matsishin M. J., Khristosenko R. V., Ushenin Iu. V., Soldatkin A. P. (2015)
Kravchenko S. A. - Development of MLPA approach for SNP detection in MTHFR, F5 and F2 genes, Chernushyn S. Yu., Kucherenko A. M., Soloviov O. O., Livshits L. A. (2015)
Avdieiev S. S. - Glioma-associated protein CHI3L2 suppresses cells viability and induces G1/S transition arrest, Gera L., Hodges R., Dmytrenko V. V. (2015)
Данюк В. М. - Кафедра управління персоналом та економіки праці КНЕУ. 50 років розвитку і лідерства (2015)
Колот А. М. - Теоретико-методологічні засади гідної праці: проблеми та напрями розвитку, Герасименко О. О. (2015)
Кравченко І. С. - Ринки праці ЄС та України: особливості взаємодії у світлі підписання договору про асоціацію (2015)
Семикіна М. В. - Діагностика впливу корпоративної культури на стан соціально-трудових відносин, Беляк Т. О. (2015)
Захарова О. В. - Діагностика внутрішньої складової привабливості бренда роботодавця (2015)
Василик А. В. - Особливості гідної праці та соціально-трудових відносин у сфері інтелектуальної діяльності (2015)
Гнибіденко І. Ф. - Соціально-економічні проблеми реформування оплати праці (2015)
Петюх В. М. - Критерії конкурентоспроможності рекрутингових агентств, Ємельяненко Л. М., Задорожних О. І. (2015)
Безтелесна Л. І. - Стратегічні підходи до побудови ефективної системи управління персоналом вищих навчальних закладів (2015)
Кицак Т. Г. - Корпоративна соціальна відповідальність як основа концепції гідної праці, Коваленко І. Ф. (2015)
Долженко Р. А. - Пути сохранения мотивации персонала при использовании новых форм трудовых отношений в организации (2015)
Кравчук О. І. - Готовність економічно активного населення до зайнятості в мережевій економіці (2015)
Котляров И. Д. - Критерии противопоставления традиционной модели и нестандартных форм занятости (2015)
Кир’янова О. В. - Послуги зовнішнього рекрутингу: сучасні тенденції та виклики, Павлова Л. А. (2015)
Поплавська О. М. - Стратегія соціальної безпеки України в умовах глобалізаційних змін (2015)
Калина А. В. - Організаційно-економічний механізм стимулювання праці як чинник гідної праці (2015)
Шкода Т. Н. - Модель організаційно-економічного механізму стратегічного управління людським капіталом (на прикладі авіатранспортної галузі) (2015)
Щетініна Л. В. - Формування та розвиток ціннісної мотивації працівників, Винярський Є. М. (2015)
Брінцева О. Г. - Розширення можливостей відтворення трудового потенціалу підприємств України в контексті принципів гідної праці (2015)
Махсма М. Б. - Соціальна мобілізація як інструмент забезпечення зайнятості населення сільських територій, Удовиченко С. М. (2015)
Ильич Л. М. - Децентрализация управления как фактор повышения качества системы профессионального образования (2015)
Юрчик Г. М. - Особливості фінансування соціальної політики в Україні (2015)
Іващенко Т. Ю. - Сталий людський розвиток як основний вектор соціально-економічних трансформацій в ХХІ столітті (2015)
Нартюк О. В. - Стратегія "Європа 2020" як складова механізму оптимізації зайнятості населення в країнах ЄС (2015)
Чуб О. В. - Передумови ефективної зайнятості молоді (2015)
Наумова М. О. - Розширення можливостей зайнятості за допомогою соціального підприємництва (2015)
Омельченко Ю. Ю. - Особливості системи показників оцінювання ефективності джерел добору персоналу (2015)
Гемма М. Д. - Стан професійного навчання персоналу на виробництві в Україні (2015)
Гнибіденко О. М. - Проблеми забезпечення кадрами сільськогосподарських підприємств (2015)
Завіновський І. С. - Соціальний захист інвалідів в Україні, Ковальчук Ю. І. (2015)
Ільченко Б. В. - Місце і роль сторони роботодавців у формуванні інституту соціального діалогу в Україні (2015)
Козюк В. - Макротеоретична етимологія фіскальних правил (2015)
Письменний В. - Податок на прибуток підприємств: проблеми розподілу між різними ланками бюджетної системи (2015)
Малишкін О. - Елементи податку на додану вартість в контексті міжнародного досвіду: обліковий аспект (2015)
Шако О. - Переваги та недоліки застосування екологічних податків для зниження рівня забруднення довкілля (2015)
Горин В. - Теоретичні засади неподаткових надходжень бюджету (2015)
Лободіна З. - Трансформація видатків місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації (2015)
Дишкант О. - Організація та завдання державного фінансового контролю в управлінні видатками бюджету (2015)
Серебрянська Д. - Фінансове забезпечення функцій в системі органів місцевого самоврядування в Україні (2015)
Мокрицька А. - Вітчизняні реалії та світові тенденції реформування управління фінансовими ресурсами охорони здоров’я (2015)
Петрушка О. - Накопичувальна система державного пенсійного страхування: переваги та ризики запровадження в Україні (2015)
Мацієвич Т. - Теоретичні засади фінансового механізму та його роль у забезпеченні екологічної політики (2015)
Проць Н. - Трансформація міжбюджетних відносин в умовах реалізації бюджетної реформи (2015)
Луців Б. - Банки в інвестуванні економічного розвитку України (2015)
Журавель Ю. - Методичні підходи державної підтримки інвестиційних проектів в Україні (2015)
Шаманська Н. - Теорія поведінкових фінансів: генезис та еволюція, Шаманська О. (2015)
Перит І. - Державне регулювання підприємницької діяльності домогосподарств в Україні (2015)
Сіренко С. - Державне фінансування сфери культури як чинник формування та розвитку суспільної свідомості українців (2015)
Наші автори (2015)
Гончаренко Ю. В. - Формування професійної компетентності хореографів–виконавців у педагогічній системі Ш. Дідло, Михайличенко Г. В. (2015)
Єршова Л. М. - Трансформація козацько-лицарських чеснот у виховних ідеалах української еліти ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Мудролюбова І. О. - Сучасні реалії української музичної освіти на шляху до єдиного світового музичного простору (2015)
Свірідовська Л. М. - Еволюція жанрів фортепіанної музики В. Косенка (2015)
Сидорук А. В. - Шкільна анімація як засіб соціального виховання учнівської молоді, Бондар К. А. (2015)
Соловйов В. А. - Праксеологічний аспект формування музичної культури студентів (2015)
Стрілько В. В. - Українське національне патріотичне виховання молоді – головна складова розвитку державності (2015)
Малікова А. М. - Комплексна реабілітація дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу (ДЦП) та їхня інтеграція в сучасне суспільство, Байкіна Н. Г. (2015)
Парфанович І. І. - Гендерний методологічний підхід як умова профілактики девіантної поведінки дівчат (2015)
Koknova T. A. - The technology of self-study in the linguists’ teaching (2015)
Овсяннікова В. В. - Психолого-педагогічні засади організації навчальної діяльності студентів (2015)
Осіпцов А. В. - Впровадження педагогічної технології як складової виховання загальнолюдських цінностей у студентів класичного університету (2015)
Пінчук Л. М. - Особливості організації самостійної роботи студентів при навчанні англійської мови як другої іноземної (2015)
Фараджбейли К. Т. - Рекомендации по обучению аудированию студентов языкового вуза по специальности "Педагогические науки" (2015)
Бєдакова С. В. - Інтерпретаційний аспект диригентсько-хорового виконавства як праксеологічна спрямованість професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Безкоровайна Л. В. - Дослідження сучасного стану професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах України (2015)
Дмитренко К. А. - Педагогічна практика в системі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та її роль у формуванні готовності до професійної комунікації (2015)
Морозова О. В. - Коммуникативно-когнитивное обучение профессиональной речи иностранцев (2015)
Покропивний М. П. - Критерії, показники та ступені вимірювання рівня художньо-естетичної компетентності майбутніх фахівців мистецького профілю (2015)
Сокол І. М. - Проведення констатуючого етапу експериментальної роботи щодо перевірки ефективності організаційно-педагогічних умов формування готовності вчителів до впровадження квест-технології в освітній процес (2015)
Харченко Т. Г. - Соціокультурні та нормативно-правові аспекти індивідуалізації процесу навчання вчителів у Франції (2015)
Шандиба О. В. - Шляхи вдосконалення післядипломної професійної освіти фахівців для інноваційної діяльності в промисловості (2015)
Бондаренко Н. Б. - Впровадження відеоуроків у процес навчання іноземної мови, Влезько О. С. (2015)
Донець М. Г. - Причини зниження математичної успішності учнів у школах сільської місцевості (2015)
Зінов’єва Є. С. - Кваліметрична субмодель вимірювання ефективності управління якістю навчальних досягнень старшокласників з предметів художньо-естетичного циклу (2015)
Знанецька О. М. - Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів у процесі навчання іноземній мові, Цвєтаєва О. В. (2015)
Пішванова В. О. - Принципи адаптивного навчання (2015)
Телятник К. В. - Створення віртуального навчального середовища засобами сучасних інтернет-сервісів, Сокол І. М. (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2015)
Жулинський М. - Творчість Тараса Шевченка і сучасні геополітичні виклики (2016)
Панченко В. - Поема Тараса Шевченка "Кавказ": полеміка з Олександром Пушкіним (2016)
Карпінчук Г. - Ідеологи шевченкознавства: Сергій Єфремов та Михайло Новицький (1920-ті рр.) (2016)
Мазоха Г. - Діалогізм як визначальна риса в жанровій структурі епістолярію Тараса Шевченка (2016)
Калинчук А. - Шевченкознавчі студії Миколи Сумцова на межі століть (2016)
Єсипенко Д. - "…Я газету поки прочитала, то всю її слізьми змочила…": до історії публікації та читацької рецепції статті Бориса Грінченка "Шевченкові роковини" (2016)
Сенета М. - Студія "Незримі скрижалі Кобзаря (Містика лицарства запорозького)" Дмитра Донцова в контексті діаспорного шевченкознавства: христологічний аспект (2016)
Яровенко Т. - Шевченкознавча есеїстика Євгена Маланюка в науковій концепції Григорія Клочека (2016)
Зорівчак Р. - Англомовна поетична шевченкіана 2013 та 2014 років (2016)
Кобжанова С. - Тарас Шевченко и Казахстан (2016)
Ананьева С. - Шевченко и Казахстан: новые исследования творчества Кобзаря в период независимости (2016)
Ергалиева Р. - Магнетизм казахской природы в пейзажах великого Кобзаря Тараса Шевченко (2016)
Сулима М. - Творчість Тараса Шевченка й давня українська література (2016)
Соколюк Ю. - Виховний ідеал українця в творах давньої літератури та у прозі Шевченка (2016)
Блик О. - Тарас Шевченко і Харківська школа романтиків: перегуки та протилежності (2016)
Поліщук В. - Шевченківський інтертекст у творах Михайла Старицького (Штрихи до проблеми) (2016)
Скорина Л. - Шевченкове слово в перітексті українського письменства 1920-х рр. (2016)
Наєнко М. - "Культ Шевченка змалку панував у нашій родині" (Шевченківські мотиви у "Спогадах" і "Листах" Надії Суровцової) (2016)
Тарнашинська Л. - Шевченко як призма самоідентифікації: система апеляцій та відлунь у поезії Ліни Костенко та Ірини Жиленко (2016)
Горнятко-Шумилович А. - "Виспраглим лицем до гнівної музи Шевченка" (Про духовну спорідненість Василя Симоненка і Тараса Шевченка) (2016)
Лебідь-Гребенюк Є. - Шевченківські ремінісценції в романі Василя Шкляра "Чорний ворон" (2016)
Барабаш Ю. - "Код мовця" в Шевченковому циклі "Давидові Псалми" (2016)
Боронь О. Ш. - Інтертекст повісті Тараса Шевченка "Капитанша" (2016)
Харчук Р. - Історичний інтертекст образу Катерини 2 й катерининської доби у творчості Тараса Шевченка (2016)
Михида С. - Драма несвободи в мегатексті Тараса Шевченка (2016)
Фока М. - Підтекстовий план "Катерини" Тараса Шевченка (2016)
Кошова І. - Символ, колір, звук у поезії Тараса Шевченка "Тече вода з-під явора…" (2016)
Мірошник О. - Проблема долі митця в суспільстві в повістях Тараса Шевченка"Художник" і "Музыкант": трагічна закономірність чи особистий вибір? (2016)
Ромащенко Л. - Російські культурні діячі у світлі епістолярію Тараса Шевченка (2016)
Михед П. - "Гайдамаки" Тараса Шевченка vs "Тарас Бульба" Миколи Гоголя: метаісторичний вимір (2016)
Генералюк Л. - Шевченківські графічні серії у світлі співвідношення візуального та вербального кодів (2016)
Пахаренко В. - Людвіґ ван Бетговен і Тарас Шевченко: паралелі духовного самопоставання (2016)
Кравець Я. - Кобзареве прочитання у французькомовній Канаді (2016)
Чик Д. - Біографічний Künstlerroman в українській і англійській літературі середини ХІХ ст. (Тарас Шевченко, Вільям Теккерей) (2016)
Поліщук О. - Переоцінка стереотипу "поета-пророка" в українській літературі та візуальних мистецьких практиках останніх десятиліть: рецепція образу Тараса Шевченка (2016)
Клименко (Синьоок) Г. - Шевченківські ремінісценції у творчості Шолом-Алейхема (2016)
Михайлова Т. - Василь Стус і Борис Пастернак як читачі поезії Тараса Шевченка (2016)
Білокінь О. - На перетині епох та культур: Тарас Шевченко і Донна Тартт про силу мистецтва (2016)
Космеда Т. - Інтертекстуальність щоденникового дискурсу Тараса Шевченка: актуалізація паремійних одиниць (2016)
Ямаш Ю. - Живопис Тараса Шевченка в світлі критики Івана Труша (2016)
Орлова Н. - Опис гравюр, літографій та малюнків Тараса Шевченка, складений Г. М. Честахівським (1861) – джерело вивчення малярства Тараса Шевченка (2016)
Древаль Н. - Урок української літератури у 5 класі на тему: "Тарас Шевченко. Картини довколишнього світу і природи в поезії "Садок вишневий коло хати..." (2016)
Корецька М. - Пародійний стрій "Великого Творення" романтизму (2016)
Щокін А. Р. - Підвищення рівня науково-прикладного журналу "Відновлювана енергетика"ІВЕ НАНУ за рахунок переходу на міжнародні критерії оцінювання праці вчених у галузі використання відновлюваних джерел енергії для входження у світову мережу наукометричних баз даних, Пономаренко О. П. (2016)
Кузнєцов М. П. - Деякі особливості автономної роботи вітрової та сонячної електростанцій (2016)
Хименко А. В. - Исследование динамических характеристик электротепловых аккумуляторов (2016)
Пасічний В. В. - Термічна переробка відходів твердого сплаву ВК6М при нагріванні концентрованим випромінюванням, Остапенко С. О., Рогозинський А. А., Фролов Г. О., Корчемна В. С. (2016)
Суржик О. М. - Експериментальне дослідження на довговічність композиційних матеріалів колекторів сонячної енергії (2016)
Кныш Л. И. - Программный модуль для комплексного исследования энергопереноса в теплоприемниках солнечных параболоцилиндрических станций (2016)
Резцов В. Ф. - Експерементальне дослідження теплопровідності композіційних матеріалів колекторів сонячної енергії, Суржик О. М., Охота О. О. (2016)
Перминов Ю. Н. - Алгоритм расчета синхронных генераторов торцевой конструкции с двумя магнитными системами, расположенными по торцам статора, для ветроэнергетических установок, Коханевич В. П., Зинченко Т. В. (2016)
Ібрагімова М. Р. - Енергетичний аспект регулювання потужності малої ГЕС по водотоку річки за різних гідрологічних параметрів стоку (2016)
Величко В. В. - Дослідження закономірностей проникності гірського масиву при заповненні водою вертикальної свердловини (2016)
Олійніченко В. Г. - Аналіз технічних вимог до теплотрас геотермального теплопостачання (2016)
Жовмір М. М. - Кінетика термолізу та вигоряння часток твердого біопалива. Частина 1. Експериментальна установка та методика проведення досліджень (2016)
Клюс С. В. - Визначення основних показників та ефективності часткової газифікації біомаси в газогенераторі щільного шару з оберненим дуттям, Жовмір М. М., Маслюкова З. В., Демчина В. П. (2016)
Салюк А. І. - Інгібування виробництва метану з курячого посліду сульфідами, Жадан С. О., Шаповалов Є. Б., Тарасенко Р. А. (2016)
Вимоги до публікацій у журналі "Відновлювана енергетика" (2016)
Умови передплати (2016)
17 Міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті" (2016)
Реестраційна форма учасника (2016)
Інформація о виставках (2016)
Петкова Л. О. - Країни із зростаючими ринками в світовій економіці (2014)
Гончаров Ю. В. - Тенденції і проблеми аналізу продуктивності праці в цілому по економіці та за деякими видами промислової діяльності (2014)
Козьменко О. В. - Аналіз розвитку світового ринку страхових послуг, Абрамітова Д. Р. (2014)
Іванова Н. С. - Групування регіонів України за показниками фінансової безпеки методами багатовимірної класифікації (2014)
Onikiienko S. V. - The role of intra-institutional forces in the concept of institutional regulation (2014)
Простебі Л. І. - Деякі теоретичні засади місцевих фінансів (2014)
Капаруліна І. М. - Універсальний контекст дослідження розвитку підприємства (2014)
Латишев К. О. - Моделювання стратегії маркетингового управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування (2014)
Григорова-Беренда Л. І. - Спряження торговельних режимів інтеграційних об’єднань ЄС та ЄВРАЗЕС/СНД (2014)
Мазур І. М. - Аналіз енергетичної безпеки підприємства: теоретичні та практичні засади (2014)
Скидоненко Н. В. - Напрямки створення конкурентоспроможного середовища (2014)
Гончар Г. П. - Адаптація світових стандартів ризик-менеджменту до діяльності вітчизняних компаній (2014)
Чернова О. В. - Стан та динаміка розвитку світового ринку цінних паперів, Королевська А. Г. (2014)
Іщенко М. І. - Дослідження впливу ресурсних чинників на формування результатів діяльності підприємств (2014)
Синиціна Ю. П. - Стратегічне управління формуванням та використання кадрового потенціалу згідно програмно-цільового підходу, Карпенко Т. В. (2014)
Чевганова В. Я. - Методика діагностування економічного стану підприємства (2014)
Ромащенко К. М. - Актуальні проблеми розвитку приватної вищої освіти в Україні, Ромащенко Т. І. (2014)
Брагинец А. Н. - Предприятие как объект с совокупностью свойств (2014)
Карпенко Є. В. - Обґрунтування окремих складових та визначення ефективної структури соціального пакету, Смоленніков Д. О. (2014)
Хорольський К. Д. - Управління розвитком інвестиційно-інноваційної діяльності в гірничодобувній промисловості України (2014)
Курант Т. І. - Географія поширення глобальних логістичних мереж (2014)
Марков Б. М. - Антимонопольне регулювання: зарубіжний досвід та межі його адаптації до реалій України (2014)
Гаваза Є. В. - Оптимізація галузевої спеціалізації підприємства-виробника органічної продукції (2014)
Сливенко В. А. - Вирішення проблем безпеки в туризмі шляхом страхування (2014)
Хринюк О. С. - Технологія АВС-методу розподілу витрат на основі видів діяльності, Корчовна М. Р. (2014)
Загарій В. П. - Ключові характеристики фінансової безпеки як системи (2014)
Волкович А. Р. - Інноваційні технології в системі маркетингових комунікацій, Яцишина Л. К. (2014)
Дейнека А. М. - Шляхи удосконалення економічної і природоохоронної діяльності національного природного парку "Сколівські Бескиди” (2014)
Нечай О. О. - Актуальність впровадження логістичних систем у виробничо-господарську діяльність підприємств (2014)
Терещенко М. К. - Особливосі санаційного аудиту вугледобувного підприємства в умовах економічної нестабільності (2014)
Дражниця С. А. - Деякі методичні підходи щодо оцінки ефективності онлайн-рітейлу (2014)
Домбровський В. С. - Поняття і сутність банківського нагляду в Україні, Єременко Н. О. (2014)
Заклекта-Берестовенко О. С. - Податкова політика в системі економічної політики держави (2014)
Гальчинська Ю. М. - Процес та основні напрями маркетингових досліджень світового ринку цукру (2014)
Шматковська Т. О. - Роль інтегрованих агроформувань в покращенні функціонування фінансової інфраструктури агровиробництва, Барчук А. О. (2014)
Шапиро І. А. - Досвід впровадження системи моніторингу виробничих витрат трубопрокатного підприємства на основі визначення їх еластичності (2014)
Олексіч Ж. А. - Уточнення фундаментальних положень контролю державних фіннансів (2014)
Шевченко Т. П. - Проблема корпоративной социальной ответственности в условиях глобализации (2014)
Винниченко Н. В. - Проблеми реформування бюджетних відносин в Україні (2014)
Проскурня М. Г. - Вимірювання показників діяльності інформаційно-комунікаційних підприємств (2014)
Калініченко А. В. - Теоретичні основи і механізм реалізації мотиваційного моніторингу на залізничному транспорті (2014)
Приходько В. П. - Стимулювання автомобільної промисловості - потенційна можливість переорієнтації економіки України (2014)
Мангушев Д. В. - Сучасний стан виставково-ярмаркових заходів (2014)
Іванов Ю. Б. - Підходи до підвищення достовірності оцінок витрат на коксохімічному підприємстві, Ващилін С. В. (2014)
Усатенко О. В. - Визначення подарункових сертифікатів для цілей бухгалтерського обліку (2014)
Ковальчук О. Я. - Розробка спеціальних прикладних рішень для автоматизації діяльності стоматологічної клініки засобами сучасних інформаційних технологій, Періг В. М., Єрьомін О. В. (2014)
Джалілов О. О. - Інтеграційна складова у контексті формування нової парадигми дослідження економічних систем (2014)
Лошковська Х. С. - Тенденції розвитку креативності в контексті міжнародного бізнесу (2014)
Павлов В. В. - Передумови та проблеми практичного застосування креативних технологій в формуванні стратегії підприємств легкої промисловості (2014)
Малахова Л. В. - Перспективні напрями продовольчої політики "нових агропродовольчих" країн (2014)
Туров В. В. - Ісламізація економіки як фактор макроекономічної стабільності в Казахстані (2014)
Бездітко Ю. М. - Вплив рівня депозитних ставок на динаміку доларизації економіки України (2014)
Кушнерик О. В. - Мотиваційні системи в механізмі управління підприємством з переробки сільськогосподарської продукції (2014)
Коріненко А. І. - Порядок розрахунку орендної плати за використання сільськогосподарських земель (2014)
Дем’янченко А. Г. - Вдосконалення системи управління морськими портами Україні (2014)
Причепа І. В. - Інноваційні пріоритети формування стратегічних конкурентних переваг підприємства (2014)
Шишкова Н. Л. - Обліково-аналітичне забезпечення управління розрахунками з контрагентами підприємства (2014)
Парубець О. М. - Взаємозв’язок понять "мережа" і "мережева структура" як інтеграційних об’єднань підприємств транспорту (2014)
Алімпієв Є. В. - Нормативно-правове забезпечення фінансово-монетарної взаємодії у регулюванні економіки (2014)
Андрєєва Г. І. - Система формування економічних показників як база аналізу господарської діяльності підприємства (2014)
Вітряк Т. Б. - Oбґрунтувaння кoнцепцiї мoделювaння прoцеciв ефективнoгo викoриcтaння вирoбничoгo пoтенцiaлу ciльcькoгocпoдaрcьких пiдприємcтв гaлузi рослинництва (2014)
Катаев А. В. - Маркетинг взаимодействия: адаптационные решения мировых алкогольных брендов, Слипченко А. С. (2014)
Бутенко К. В. - Методичний підхід до оцінки ефективності організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві (2014)
Доценко О. Ю. - Обґрунтування участі розпорядників фінансових ресурсів у фінансуванні регіональних інноваційних проектів (2014)
Кирику М. В. - Міжнародний досвід управління забезпеченням економічної безпеки регіонів (2014)
Ходико Д. І. - Вплив мегарегіональних макроекономічних факторів на динаміку зовнішньої торгівлі України, Кривень О. В. (2014)
Цимбалюк О. В. - Економічні наслідки технічних ризиків як міра кількісної оцінки невизначеності фінансового результату (2014)
Васильчук І. П. - Соціалізація фінансів під впливом парадигми сталого розвитку (2014)
Волкова О. К. - Аналіз процесів зовнішньої реструктуризації в банківському секторі України (2014)
Колодин В. Р. - Пути совершенствования методики анализа эффективности использования активов предприятия на примере ЯУЭГХ ПАО "Крымгаз”, Смелянский Ю. Л., Белик В. Д. (2014)
Зоря О. П. - Аналіз прибутків і збитків та іншого сукупного дохіду ТОВ "Райффайзен Банк Аваль"за станом на 01. 01. 2014 р, Семенова Н. В. (2014)
Маргіта Н. О. - Діагностика фінансового стану підприємств роздрібної торгівлі України (2014)
Олексюк В. М. - Енергетичні інновації як фактор досягнення енергетичної незалежності економіки України (2014)
Кадирус І. Г. - Теоретичні аспекти маркетингових інновацій в агропромисловій системі, Безугла Л. С. (2014)
Коваленко О. М. - Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку інтеграційних процесів у харчовій галузі, Бугаєнко С. А. (2014)
Пестова Т. М. - Досвід зарубіжних країн щодо становлення та функціонування інтелектуальної праці, капіталу та власності в умовах становлення економіки постіндустріального типу (2014)
Комісарова Л. О. - Економічний зміст принципів розвитку педагогічної культури інженерів-педагогів (2014)
Бендасюк С. П. - Методика формування інноваційного середовища в регіоні (2014)
Алексєєва О. Б. - Деякі аспекти дослідження фразеологізмів, що містять топоніми, у курсі країнознавства Великобританії (2016)
Болдирева А. Є. - Переклад каламбурів як засобу створення гумористичного ефекту: до постановки проблеми (2016)
Бондаренко Е. А. - Признаки институциональности лекционного и проповеднического дискурсов (2016)
Кравченко Н. А. - К вопросу о статусе теолингвистики в современном языкознании (2016)
Лектоваров К. С. - Философские сентенции в паремиологическом слое англоязычного вербального поля концепта SECURITY (2016)
Мулик К. О. - Специфіка англійського монологічного мовлення соціально-педагогічної спрямованості (2016)
Остапенко С. А. - Відтворення фігур субституції у процесі художнього перекладу (2016)
Прима В. В. - Англомовна туристична термінологія (мотиваційний аспект) (2016)
Русавская О. О. - Влияние просодии британской речи на формирование просодической нормы канадского английского (2016)
Строченко Л. В. - Вербалізація концепту GENIUS в англомовних біографіях Альберта Ейнштейна (2016)
Удовіченко Г. М. - Особливості відтворення міфологічних реалій в англійському перекладі драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" (2016)
Ящик Н. Р. - Сучасні лінгвістичні підходи до вивчення етносимволів (на матеріалі німецької мови) (2016)
Dombrovan T. I. - Linguistic synergetics: origin, key concepts and application (2016)
Kharlay O. V. - Culture-specific conceptualisations of beauty (2016)
Kolegaeva I. M. - Semiotic and communicative status of pictorial and verbal text (transformation, translation, coexistence) (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги до рукописів (2016)
Заяць Д. Д. - Поняття взаємодії у боротьбі зі злочинністю: криміналістичний підхід, Степанюк Р. Л. (2006)
Шульга А. М. - Соціальна обумовленість встановлення кримінально-правової заборони забруднення або псування земель (2006)
Житний О. О. - Щодо деяких аспектів реалізації у кримінальному законодавстві України принципу рівності осіб перед законом (2006)
Кундеус В. Г. - Суспільно небезпечні наслідки як об’єктивна ознака терористичного акту (2006)
Клюєв М. М. - Функціональна та процедурна характеристика програмування протидії злочинності (2006)
Семикін М. В. - Суб’єктивна сторона створення терористичної групи чи терористичної організації (2006)
Саїв С. С. - Досвід зарубіжних країн боротьби з нелегальною міграцією (2006)
Резніченко Г. С. - Окремі аспекти соціально-демографічної характеристики жінок, засуджених до позбавлення волі (2006)
Фіалка М. І. - Класифікації злочинів, пов’язаних з документами та їх обігом (2006)
Паньчук О. В. - Правовий захист інтересів дитини від експлуатації за національним законодавством (2006)
Федитник В. М. - Теорії складної вини в кримінальному праві (2006)
Робак В. А. - Ознаки, притаманні не передбаченому законом воєнізованому формуванню (2006)
Зозуля Є. В. - Особливості порушення кримінальної справи про примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань (2006)
Гайдай В. Я. - Оперативно-розшукова характеристика шахраїв (2006)
Лук’янчиков Б. Є. - Взаємодія слідчого з спеціалістом в процесі розслідування злочинів, пов’язаних з завданням тілесних ушкоджень, Дрозд В. Г. (2006)
Гриценко І. С. - Предмет адміністративного права у його історичному розвитку (2006)
Напрасніков С. С. - До питання про імплементацію міжнародних стандартів у галузі прав неповнолітніх у адміністративне законодавство України (2006)
Світлак І. І. - До питання про послуги в сфері управління митною справою України (2006)
Шестаков С. В. - Щодо заборон, встановлених законодавством у зв’язку з проходженням служби в органах міліції (2006)
Ковальова М. В. - Правове оформлення спеціального адміністративно-правового режиму легалізації підприємницької діяльності (2006)
Гришина Н. В. - До розуміння соціальної сутності адміністративної відповідальності (2006)
Бабакін В. М. - Адміністративний примус в діяльності транспортної міліції: поняття та проблема нормативного закріплення (2006)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського