Берека В. Є. - Інформаційні технології в позааудиторній навчальній діяльності студентів (2011)
Білозерська Г. О. - критерії та рівні сформованості розвивального середовища професійної підготовки майбутнього вчителя музики (2011)
Бірецька Л. С. - Види полікодових текстів у процесі навчанню читання майбутніх лікарів (2011)
Боблієнко О. П. - Поліхудожня підготовка майбутнього вчителя музики як педагогічна проблема (2011)
Будас А. П. - Інтерактивні технології навчання правознавству студентів економічних спеціальностей (2011)
Василенко Н. В. - Педагогічні умови підготовки керівників профільної школи до соціокомунікативної компетентності у системі післядипломної освіти (2011)
Везетіу К. В. - Моделювання процесу розвитку науково-методичної компетентності вчителів-філологів у післядипломній освіті (2011)
Власенко К. В. - Управління самостійною пізнавальною діяльністю студентів технічних внз під час навчання вищої математики, Реутова І. М. (2011)
Вовчаста Н. Я. - Методи формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час навчання англійської мови за професійним спрямуванням (2011)
Гедзик А. М. - Показники розвитку просторового мислення майбутніх учителів технологій (2011)
Голєва Т. В. - Теоретичні основи іннноваційної діяльності учителя як педагогічна проблема (2011)
Горбатюк Р. М. - Визначення готовності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю до професійної діяльності (2011)
Демінська Л. О. - Системний підхід у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання (2011)
Джеджула О. М. - Проектно-дослідницька діяльність як основа розвитку творчого мислення студентів ВНЗ, Зінченко Д. В. (2011)
Дуганець В. І. - Oрганізація виробничого навчання студентів агроінженерних напрямів у спеціалізованих майстернях (2011)
Зарічанський О. А. - Педагогічна система вузу як фактор формування правової культури майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності (2011)
Зубко А. М. - Експериментальна перевірка ефективності моделі формування готовності вчителів у післядипломній освіті до застосування педагогічних здоров’язбережувальних технологій у початковій школі, Цись В. В. (2011)
Іванчук А. В. - Особливості методики викладання дисципліни "опір матеріалів" у вищих педагогічних навчальних закладах (2011)
Кадемія М. Ю. - Використання мультимедійної інтерактивної дошки у навчальному процесі (2011)
Каплунович С. М. - Педагогическое сопровождение продуктивного обучения студентов (2011)
Карпова О. О. - Презентація як засіб перевірки індивідуальних завдань студентів-економістів з іноземної мови (2011)
Киливник А. М. - Використання спеціалізованого словника в процесі самостійної роботи для формування навичок самоорганізації майбутніх учителів початкових класів (2011)
Клочко В. І. - Інтегративний підхід до формування професійних компетентностей майбутніх інженерів засобами чисельного моделювання, Бондаренко З. В. (2011)
Клочко О. В. - Формування вмінь моделювання в навчальному процесі ВНЗ, Клочко Н. А. (2011)
Клочко В. І. - Сучасні підходи до технології навчання фундаментальним дисциплінам у технічних університетах, Кирилащук С. А. (2011)
Кляп М. І. - До питання формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики (2011)
Коваль П. М. - Готовність викладачів втнз до впровадження в навчально-виховний процес художніх засобів (2011)
Козловський Ю. М. - Компоненти готовності до наукової діяльності працівників вищих навчальних закладів (2011)
Козяр М. М. - Використання методів активного навчання у підготовці фахівців безпеки життєдіяльності (2011)
Койчева Т. І. - Роль науково-дослідницької діяльності в інновоційному розвиткові вищих навчальних закладів (2011)
Коломієць О. М. - Засоби навчання аналітичної геомерії в умовах диференціації (2011)
Кондратюк В. Д. - Психолого-педагогічні аспекти використання мультимедійних елементів у навчальному процесі (2011)
Король В. П. - Огляд програмного забезпечення для дистанційного навчання в професійній підготовці вчителя технологій, Луп’як Д. М. (2011)
Маладика Л. В. - Електронний підручник як засіб інтенсифікації навчального процесу під час вивчення спеціальних дисциплін (2011)
Матохнюк Л. О. - Методика розв’язування прикладних задач за допомогою диференціальних рівнянь, Блінніков Г. П. (2011)
Матяш О. І. - Модель системи методичної підготовки вчителя математики в педагогічному університеті (2011)
Медвецкий А. В. - Человек и окружающий мир в Белорусской живописи 1950 – 1980-х гг (2011)
Мельник Л. В. - Навчання рефлексії як умова формування у майбутніх учителів потреби в творчій самореалізації (2011)
Миколюк О. П. - Можливості іноземної мови для розвитку творчого мислення майбутніх інженерів-механіків (2011)
Михайленко Л. Ф. - Роль і місце позаурочної роботи у підготовці вчителя математики (2011)
Наконечна Л. Й. - Пізнавальна самостійність студентів: компонентний склад поняття та рівні розвитку (2011)
Нежданова Л. І. - Підготовка вчителя-словесника до формування гуманістичних знань учнівської молоді засобами української літератури епохи ренесансу (2011)
Нестеренко В. В. - Індивідуалізація процесу навчання студентів-заочників як психолого-педагогічна проблема (2011)
Осадчий В. В. - Мобільні технології навчання у професійній підготовці майбутніх учителів (2011)
Петрук В. А. - Компетентнісно-орієнтований підхід у процесі фундаментальної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю (2011)
Підбуцька Н. В. - Куратор у навчально-виховному процесі ВНЗ (2011)
Подоляк В. О. - Підготовка майбутніх учителів трудового навчання на основі компетентнісного підходу з використанням педагогічної спадщини академіка Д. О. Тхоржевського (2011)
Половенко Л. П. - Аналіз вітчизняного досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців з економічної кібернетики у ВНЗ (2011)
Попко І. А. - Дистанційне навчання у національній приватній комерційній школі (Enaco) м. Ліон (Франція) (2011)
Продан І. В. - Включення майбутніх дизайнерів одягу в самостійну проектну діяльність засобами моделювання та проектування у 3d-середовищі (2011)
Прусак В. Ф. - Культурологічний підхід до формування системи неперервної екологічної підготовки дизайнера (2011)
Прушковська Н. Н. - Індивідуально-типологічні особливості спілкування студентів з музикою в процесі професійної підготовки, Василевська-Скупа Л. П. (2011)
Рогульська О. О. - Дистанційна освіта як педагогічна технологія забезпечення навчання (2011)
Свіржевський М. П. - Шляхи формування інтелектуальної культури студента (2011)
Сидоренко О. Д. - Роль навчального предмета "композиція" серед дисциплін художнього циклу у підготовці майбутнього вчителя трудового навчання (2011)
Скороход О. М. - Методологія та прикладні аспекти формування декларативних компетенцій фахівців сфери інженерії та технологій (2011)
Смоктій А. О. - Формування курсанта як суб’єкта навчальної діяльності, Мухіна Г. В. (2011)
Смолінська А. В. - Використання інформаційних і комп'ютерних технологій у викладанні економічних дисциплін у вищих навчальних закладах, Чорновіл І. А. (2011)
Сольська Т. В. - Інформаційна культура сучасного менеджера (2011)
Стальченко Л. А. - Формування технічної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін, Подоляк В. О. (2011)
Тернопільська В. - Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх інженерів-гірників, Дерев’янко О. (2011)
Шаран Р. В. - Дистанційне навчання як освітня технологія професійної підготовки магістрів (2011)
Шахіна І. Ю. - Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання (2011)
Швець О. А. - Дослідження творчого розвитку фахівця з дизайну у процесі підвищення кваліфікації (2011)
Шинін О. С. - Сучасні принципи створення ландшафтного дизайну (2011)
Ярмоленко В. О. - Складові результативності процесу професійної спрямованості навчання студентів як об’єкти моделювання: практичний аспект, Поліщук Н. В. (2011)
Яровенко А. Г. - Використання засобів комп'ютерної підтримки курсу аналітичної геометрії з метою формування математичної компетентності студентів, Чухно М. В. (2011)
Козловська І. М. - Дидактична інтегрологія: теорія та практичне застосування у професійно-технічній школі (2011)
Пашковська А. Ю. - Статистичне оцінювання фінансування середньої освіти в Україн (2016)
Cеліщев C. В. - Фактори впливу на оцінку безперервності діяльності компанії в ході аудиту (2016)
Попова В. В. - Еволюція систем управління економічним розвитком національної макросистеми (2016)
Попов В. Ю. - Аномалії в розвитку української економіки у системі статистичних показникі (2016)
Бондарук Т. Г. - Переваги, позитивні наслідки та ризики бюджетної децентралізації, Бондарук І. С., Бондарук О. С. (2016)
Кадієвський В. А. - Когнітивне моделювання прийняття управлінських рішень на підприємстві, Перхун Л. П. (2016)
Радіонова Н. Й. - Методологічні засади організації стратегічного управлінського обліку на підприємств (2016)
Щирська О. В. - Необхідність внутрішньогосподарського контролю оплати праці в процесі стабілізації економіки України (2016)
Зоріна О. А. - Організація аналітичної роботи в корпораціях, Рябініна В. В. (2016)
Луньова Г. М. - Проблеми та шляхи формування доходів сільськихдомогосподарств від власності на землю (2016)
Алексін Г. О. - Управління оборотним капіталом як оперативна складова фінансової стратегії підприємств (2016)
Властюк Т. О. - Металургійна галузь України на світовому ринку: проблеми та пріоритети (2016)
Семяновський В. М. - Територіальні громади як гетерархічні системи і проблеми ефективного управління ними (2016)
Zhuravlyov O. V. - Peculiarities of Economic Models in Countries with Different Economic Performance (2016)
Іляш О. І. - Наукові положення та базові академічні технології навчального процесу в контексті формування нової системи якості освіти в Україні, Безверхий К. В. (2016)
Учений з ясними очима та відкритим серцем - Іван Федотович Надольний (2016)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту” (2016)
Вихідні дані (2016)
Андрущенко В. - Вчитель ХХІ століття: нова стратегія Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2016)
Линовецька О. - Державна політика в галузі освіти: документи, норми, принципи (2016)
Коваленко О. - Правові основи та реалізація закону України "Про вищу освіту" у вітчизняних університетах (2016)
Корсак Ю. - Нооуніверситет – ХХІ як потенційний лідер у майбутньому суспільстві, Корсак К. (2016)
Силадій І. - Розвиток освіти в контексті основних викликів глобалізації (2016)
Швець В. - Management of students’ educational activity by semantic networks in engineering training, Войнаровський Ю. (2016)
Опанасюк Ю. - Основні напрями інформатизації освіти (2016)
Сікорський П. - Зовнішні чинники і їх вплив на якість вищої освіти в Україні (2016)
Іванова Ю. - Особливості запровадження електронного навчання при вивченні математичних дисциплін в аграрному університеті (2016)
Козлакова Г. - Регіональний університет як науково-освітнє середовище для підготовки лідерів вищої школи (2016)
Курбатов С. - Американська система акредитації вищих навчальних закладів (2016)
Похресник А. - Критичний філософський аналіз тенденції створення рейтингів ВНЗ світу (2016)
Покажчик публікацій журналу за 2016 рік (2016)
Реферативний обзор статей номера (2016)
До уваги авторів (2016)
Маркін Л. Б. - Профілактика неонатального герпесу у вагітних з первинною та рецидивуючою формами геніальної герпетичної інфекції, Шатилович К. Л., Шахова О. В. (2013)
Городнича О. Ю. - Вивчення обізнаності фахівців охорони здоров’я України щодо діяльності системи фармакологічного нагляду та безпеки лікарських засобів, Зіменковський А. Б. (2013)
Квіт А. Д. - Візуалізуючі методики у комплексному лікуванні хворих з ургентною абдомінальною хірургічною патологією: клінічні особливості та економічні аспекти, Куновський В. В. (2013)
Макух Х. І. - Історичні аспекти фітофармації Галичини першої половини XX століття, Федущак А. Л., Мельник Я. Р., Лескова А. В. (2013)
Борецька О. Б. - Перспективи впровадження та реалізації фармацевтичної опіки як страхової фармацевтичної послуги (2013)
Холодняк C. В. - Протимікробна та протигрибкова активність похідних хіназоліну, тріазолу та їх конденсованих аналогів, Шабельник К. П., Коваленко С. І., Камишний О. М., Поліщук Н. М. (2013)
Осипчук Л. І. - Методи виділення силденафілу з біологічного матеріалу, Галькевич І. Й. (2013)
Девіняк О. Т. - Регресія Пуассона – метод вибору для аналізу лічильних даних (на прикладі захворюваності населення Закарпатської області на колоректальний рак), Ігнат О. В., Кусій М. І. (2013)
Бондарчук О. П. - Науково методичні аспекти та аналіз досвіду викладання дисципліни біофармація (2013)
Анотації наукових робіт (2013)
Городнича О. Ю. - Ліко-індуковані дерматопатології: раціональність та безпека їх фармакотерапії (2013)
Маркін Л. Б. - Корекція магнієвого дефіциту у вагітних з істміко-цервікальною недостатністю, Прокіп У. Є. (2013)
Шульга Л. І. - Вплив настоїв лікарських рослинних зборів на розвиток експериментального пародонтиту (2013)
Антоненко П. Б. - Лабораторні показники у хворих на туберкульоз в залежності від генотипу CYP2C19 (2013)
Булак Г. В. - Особливості внутрішньоутробного TORCH-інфікування у дітей раннього неонатального періоду, Пушка М. А. (2013)
Devinyak O.T. - Сluster analysis as a rational method for pharmaceutical market segmentation on price basis, Khudan T. I., Kusiy M. I. (2013)
Бондарчук О. П. - Біоорганічний синтез глікозильованих похідних антрахінонів. Частина 1. Синтез похідних емодину (2013)
Лелюх М. І. - Синтез нових 1,3,4-окса(тіа)діазолзаміщених (2,4-діоксотіазолідин-5-іліден)ацетамідів та вивчення їх біологічної активності, Гаврилюк Д. Я., Зіменковський Б. С., Демчук І. Л., Лесик Р. Б. (2013)
Анотації наукових робіт (2013)
Вимоги до підготовки статей (2013)
Лазор Р. В. - Оцінка якості фармакотерапії розсіяного склерозу на прикладі реальної клінічної практики, Лопатинська О. І. (2014)
Олійник П. В. - Організаційно-методичні засади системи фармацевтичного за безпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій (2014)
Пасічнюк І. П. - Порівняльна оцінка стану здоров’я учнів початкових класів м. Львова і районів львівської област (2014)
Стефанів І. В. - Дослідження лікувальної дії стоматологічної настойки "Касдент" на моделі стоматиту у щурів, Яковлєва Л. В., Гращенкова С. А. (2014)
Степанюк Н. Г. - Характеристика ускладнень фармакотерапії на тлі застосування НПЗЗ за даними спонтанних карт-повідомлень у Подільському регіоні за 2013 рік, Гладких Ф. В. (2014)
Громнацька Н. М. - Ліпідний обмін при інсулінорезистентності у дітей і значення лептину в їх регуляції (2014)
Корецька А. М. - Клініко-фармацевтичні аспекти діалізної терапії, Гудзь Н. І. (2014)
Романюк Л. Б. - Проведення фармакоекономічного аналізу у кардіологічному відділенні, Левицька О. Р., Скибчик В. А. (2014)
Бондарчук О. П. - Біоорганічний синтез глікозильованих похідних антрахінонів. Частина 2. Синтез похідних алізарину (2014)
Анотації наукових робіт (2014)
Макух Х. І. - Оцінка безпеки фармакотерапії вагітних, Непийвода О. М., Цапик І. В. (2014)
Олійник П. В. - Методологічний підхід до формування переліку лікарських засобів регіонального резерву (2014)
Яковлєва Л. В. - Вплив глюкозаміну гідрохлориду на фертильність старіючих самців та розвиток їх нащадків, Ковальова Є. О., Кошова О. Ю., Юдкевич Т. К. (2014)
Годована О. І. - Обгрунтування складу та доклінічні мікробіологічні дослідження гелевої композиції "Повіхондрогексизол" для лікування захворювань тканин пародонту, Білоус С. Б., Мартовлос А. І., Гоневич М. С. (2014)
Асцатуров Г. Є. - Аутоімунний чинник розвитку псоріазу (2014)
Федущак А. Л. - До історії вітчизняної медицини: біографічні дослідження професійної діяльності видатного земського хірурга Овксентія Богаєвського, Городнича О. Ю., Зіменковський А. Б. (2014)
Міщенко О. Я. - Блокатори рецепторів ангіотензину ІІ на фармацевтичному ринку України: аналіз економічної доступності, Адонкіна В. Ю. (2014)
Галькевич І. Й. - Застосування Н-клиноптилоліту для очистки плазми крові при визначенні венлафаксину методом високоефективної рідинної хроматографії, Зіменковський Б. С. (2014)
Криштопа Борис Павлович (2014)
Анотації наукових робіт (2014)
Вимоги до підготовки статей (2014)
Запольський А. К - Охорона питних вод від виснаження і забруднення, Шумигай І. В. (2015)
Палапа Н. В. - Проблеми збалансованого розвитку сільських територій у країнах світу та шляхи їх розв’язання, Дребот О. І. (2015)
Лавров В. В. - Лісові насадження зеленої зони м. Біла Церква за впливу промислового добування граніту, Стадник А. П., Житовоз А. В., Сагдєєва Т. Ю., Поліщук З. В. (2015)
Канівець С. В. - Сезонна динаміка вмісту нітратів у поверхневих і ґрунтових водах, Воронко Л. Ю., Чабовська О. І., Глибовець І. О., Коростін О. В., Шигимага І. Л., Щеглова А. О. (2015)
Клименко Н. А. - Пространственно-часовые изменения микрокомпонентного состава вод р.Устья, Залесский И.И., Бедункова О. А., Клименко А. Н., Глаз С. Н. (2015)
Христич Ю. О. - Гідрологічний стан і сезонна мінералізація вод р. Мертвовід, Наконечний І. В. (2015)
Рыженко Н. О. - Оценка фитотоксичности Cd, Zn, Сu, Рb, Со, Nі по полярности их дитизонатов и показателю LD50, Кавецкий В. Н. (2015)
Трускавецький С. Р. - Моніторинг ерозійних процесів за даними космічного знімання, Вяткін К. В., Шерстюк О. І. (2015)
Сіліч І. О. - Буферні властивості ґрунтів як показник забруднення важкими металами едафотопів Криворізької урбоекосистеми (2015)
Гриник І. В. - Екологічна роль триби Triticeae у динаміці біологічної активності едафотопів, Москалець Т. З., Москалець В. В. (2015)
Derev'yanskyy V. - Soybean performance depending on the protective measures application (2015)
Туріна О. Л. - Вплив комплексної інокуляції насіння на ґрунтову мікрофлору агрофітоценозу зернобобових культур, Дідович С. В., Кулініч Р. О., Дідович О. М. (2015)
Заіменко Н. В. - Перспективи застосування екзометаболітів мікроміцетів та анальциму для захисту рослин капусти від фузаріозу, Дідик Н. П., Елланська Н. Е., Павлюченко Н. А., Юношева О. П., Закрасов О. В., Росіцька Н. В. (2015)
Boyko A. - Diagnosis of seed viral infection of vegetable crops, Opryshko N., Tsvygun V., Orlovskaya G. (2015)
Щетиніна Г. С. - Серологічна діагностика Х-вірусу хости в рослин роду Hosta Tratt. , Харіна А. В., Перебойчук О. П., Будзанівська І. Г. (2015)
Гулай О. В. - Біологічна активність рослин роду Lemna щодо патогенних бактерій (2015)
Глущенко Л. А. - Екологічні особливості потенційно сировинних лікарських рослин мезогенеробних екотопів річок басейну Сули, Старовойтова М. Ю. (2015)
Чабанюк Я. В. - Екологічне оцінювання пестицидів та агрохімікатів за впливом на мезофауну, Бунас А. А., Бровко І. С., Мазур С. О. (2015)
Новицький В. П. - Вплив лисиці звичайної на чисельність мисливської фауни агроландшафтів Лісостепу України, Ландін В. П., Маціборук П. В. (2015)
Дмитрук О. М. - Вплив біопрепаратів Біополіцид та Азотофіт на ріст і розвиток рослин томатів (2015)
Дементьєва О. І. - Реакція гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від якості поливної води (2015)
Крижанівський А. Б. - Ферментативна активність листя яблуні за впливу штамів Bacillus thuringiensis та Конфідору екстра (2015)
Бойко А. Л. - Рецензія на монографію академіка О. І. Фурдичка "Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції України", Тараріко О. Г. (2015)
Зіменковський А. Б. - До питання комбінованих лікарських засобів, Думенко Т. М., Борецька О. Б., Настюха Ю. С., Заяць М. М. (2014)
Гуцол Л. П. - Оцінка думки медичної громадськості щодо місця та ролі гомеопатії в сучасній медичній допомозі (2014)
Асцатуров Г. Є. - Імунокомплексний характер патогенезу псоріатичної хвороби (2014)
Чаплик В. В. - Простагландин Е2 в лікуванні гострого пошкодження нирок (2014)
Ривак Т. Б. - "Доказовий пошук" клініко-фармацевтичної інформації у фаховій діяльності клінічного провізора за індивідуальними запитами лікарів (2014)
Шаповалова В. О. - Визначення доступності лікарських засобів для фармакотерапії алкогольної та пивної адикції з позиції фармацевтичного і медичного права та судової фармації, Шаповалов В. В., Осинцева А. О. (2014)
Городнича О. Ю. - Земський лікар Богаєвський: життєвий шлях і суперечності вітчизняної біографістики, Федущак А. Л. (2014)
Фуртак І. І. - Медичний факультет замойського університету. Чи "медична кляса" в Замойській академії?, Федущак А. Л. (2014)
Гаврилюк Д. Я. - Основні підходи до синтезу 4-тіазолідинонів з піразоліновим фрагментом в 2 та 5 положеннях тіазолідинового циклу та їх протипухлинна активність (2014)
Олійник П. В. - Уніфіковані прописи лікарських засобів для екстемпорального виготовлення в умовах надзвичайних ситуацій, Євстратьєв Є. Є. (2014)
Анотації наукових робіт (2014)
Борис В. М. - Аналіз використання ліжкового фонду Житомирської області та визначення шляхів його оптимізації (2014)
Олійник П. В. - Штатні нормативи і кваліфікаційні вимоги до персоналу аптеки лікарняного закладу в умовах надзвичайних ситуацій, Громовик Б. П. (2014)
Склярова В. О. - Лікування змішаного урогенітального інфікування у жінок репродуктивного віку при паразитарному ураженні (2014)
Степанюк Г. І. - Характеристика побічних реакцій лікарських засобів, що використовувалися у Подільському регіоні у 2013 р., Степанюк Н. Г., Драчук О. П., Швидюк С. І. (2014)
Зіменковський А. Б. - Трактування дефініцій комплаєнсу та адгеренсу як складових лікової поведінки пацієнта, Борецька О. Б., Настюха Ю. С. (2014)
Юрейко О. В. - Історичні витоки нормативно-правових основ медичного страхування в Галичині довоєнного періоду (2014)
Шостак Т. А. - Порівняльний аналіз фармакопей провідних країн світу щодо класифікації м’яких лікарських засобів, Білоус С. Б., Гудзь Н. І., Калинюк Т. Г. (2014)
Лозинський А. В. - Синтез похідних тіопірано|2,3-d|тіазолу на основі ароїлакрилових кислот як дієнофілів, Зіменковський Б. С., Атаманюк Д. В., Лесик Р. Б. (2014)
Камінський Д. В. - Синтез та біологічна активність симетричних біс-4-тіазолідинонів (2014)
Кричковська А. М. - Оцінювання застосування віртуального навчального середовища студентами базових напрямів "Фармація" та "Біотехнологія", Паращин Ж. Д., Лобур І. П., Швед О. В., Губицька І. І., Новіков В. П. (2014)
До 50-річчя від дня народження професора Зіменковського Андрія Борисовича (2014)
Анотації наукових робіт (2014)
Вимоги до підготовки статей (2014)
Титул, зміст (2016)
Геєць В. М. - Особливості взаємозв’язку економічних і політичних передумов реконструктивного розвитку економіки України (2016)
Кіндзерський Ю. В. - Інституційна пастка олігархізму і проблеми її подолання (2016)
Мазур В. Л. - Проблеми промислової політики в Україні (2016)
Колосова В. П. - Вплив міжнародних фінансових організацій на економічний розвиток країни: питання теорії (2016)
Риндзак О. Т. - Державна міграційна політика в контексті пріоритетів національної безпеки України (2016)
Шевчук В. О. - Обліковий вимір соціальної відповідальності сучасного підприємництва (2016)
Пам’яті І. П. Вусика (2016)
Summaries (2016)
Зміст журналу "Економіка України” за 2016 рік (2016)
Редакційна політика та етичні норми (2016)
Єремеєва Т. В. - Кластерний підхід у моделюванні системи підвищення якості офтальмологічної допомоги, Зіменковський А. Б. (2015)
Рачкевич С. Л. - Актуальні питання ургентної лапароскопічної служби, Квіт А. Д. (2015)
Костяна К. В. - Оцінка якості фармакотерапії пацієнтів у реальній клінічній практиці за результатами анкетного опитування (на прикладі хвороби Паркінсона), Саноцький Я. Є., Федоришин Л. В., Тютько А. О., Півень О. О. (2015)
Маркін Л. Б. - Фармакотерапія дисфункції матки при передчасних пологах, Гичка Н. М., Медведєва О. С. (2015)
Гуреєва С. М. - Вибір раціональних допоміжних речовин з метою вдосконалення складу та технології таблеток амізону (2015)
Олійник П. В. - Методичні засади фармацевтичного забезпечення пацієнтів з рідкісними захворюваннями в умовах надзвичайних ситуацій (2015)
Яковлева О. О. - Динаміка морфометричних пара-метрів ураження нирок при опіковій травмі у щурів та їх корекція інфузійних розчином HAES-LX-5%, Семененко О. М., Стратійчук А. С. (2015)
Матвійчук Б. О. - Безпосередні та віддалені результати лікування хворих на рак товстої кишки, ускладнений кровотечею, Патер Я. З., Книш Я. М., Бочар В. Т. (2015)
Гураєвський А. А. - Клінічне застосування діагностично-лікувального алгоритму у хворих з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, ускладненою кровотечею, Стасишин А. Р. (2015)
Матвійчук Б. О. - Сучасні аспекти лікування виразкових гастродуоденальних кровотеч, Король Я. А., Федоренко С. Т., Бубняк М. Р. (2015)
Шаповалов В. В. - Організаційно-правові особливості порядку обігу окремих класифікаційно-правових груп контрольованих лікарських засобів в Україні на засадах фармацевтичного права, Комар Л. О., Шаповалов В. О., Шаповалов В. В. (2015)
Анотації наукових робіт (2015)
Вежновець Т. А. - Кадрові ризи-ки неякісного надання медичної допомоги, Парій В. Д. (2015)
Яковлева О. О. - Результати спостереження за динамікою нейрогенних ускладнень на тлі цукрового діабету І типу, Коваль А. І. (2015)
Макух Х. І. - Розробка бази даних "Доказова ефективність лікарських засобів рослинного походження" як підґрунтя раціональної фітотерапіїї (2015)
Ривак Т. Б. - Фахова оцінка клінічним провізором схеми фармакотерапії: ретроспективний аналіз клінічного випадку (2015)
Конечна Р. Т. - Одержання екстрактів калусної маси та рослинної сировини Arnica montana L., Петріна Р. О., Новіков В. П., Конечний Ю. Т., Шикула Р. Г., Корнійчук О. П. (2015)
Жамба А. О. - Вплив кардонату на динаміку ендогенної інтоксикації у хворих на бронхіальну астму в залежності від генетичного поліморфізму (2015)
Влох С. Р. - Післяпологова депресія у жінок із депресією та тривогою під час вагітності, Білобривка Р. І., Маркін Л. Б., Зіменковський А. Б. (2015)
Гриценко В. І. - Аналіз доступності лікарських засобів для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Яковлєва Л. В., Бондаренко Д. В. (2015)
Осипчук Л. І. - Вибір реагента-осаджувача при ізолюванні силденафілу з крові методом твердофазної екстракції, Галькевич І. Й. (2015)
Демчук І. Л. - Біциклічні 4-тіазолідинони як "структурна матриця" в дизайні потенційних біологічно активних сполук (2015)
Семенина Г. Б. - Проблема ожиріння у вагітних: акушерські та анестезіологічні ризики, Півень О. О. (2015)
Анотації наукових робіт (2015)
Вимоги до підготовки статей (2015)
Юзвенко Т. Ю. - Взаємозв’язок між гіпотиреозом та ожирінням (2016)
Никитюк Л. А. - Цукровий діабет, індукований екзогенним введенням глюкокортикостероїдів (2016)
Глуговська С. В. - Порушення мозкового кровообігу в жінок з надмірною масою тіла та ожирінням (2016)
Власенко М. В. - Використання Гуарему в клінічній практиці, Кривов’яз Ю. О. (2016)
Луценко Л. А. - Надпочечниковые гиперандрогении: мультидисциплинарный подход к решению проблемы (2016)
Кирилюк М. Л. - Стан мінеральної щільності кісток у постменопаузальних жінок різного віку, хворих на цукровий діабет 2-го типу, Атанова Я. О., Доготар В. Б. (2016)
Капустник В. А. - Изменения содержания цитокинов у больных артериальной гипертензией с ожирением в зависимости от длительности заболевания, Костюк И. Ф., Шелест Б. А., Ковалева Ю. А. (2016)
Чернявська І. В. - Оцінка сумарного серцево-судинного ризику у пацієнтів із гіпертонічною хворобою і порушенням толерантності до глюкози (2016)
Коваль Г. Д. - Залежність результативності лікування безпліддя в жінок, хворих на ендометріоз, від стану імуногенетичної регуляції, Чоп’як В. В., Юзько О. М. (2016)
Вергун А. Р. - Оніхогрифоз, ускладнений вростанням нігтя, у хворих на цукровий діабет 2-го типу: особливості комплексного хірургічного лікування та девіації деяких лабораторних показників (2016)
Пасєчко Н. В. - Фармакогенетичні аспекти дії метформіну у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Олещук О. М., Лой Г. Я. (2016)
Ахмедова Ш. У. - Патогенетические аспекты нарушений менструальной функции у женщин с ожирением (обзор литературы), Садыкова Д. Ш. (2016)
Пасєчко Н. В. - Сучасні погляди на алгоритм ведення пацієнтів з цукровим діабетом та еректильною дисфункцією, Крицький Т. І., Наумова Л. В., Джула М. А., Кульчінська В. М. (2016)
Антипкін Ю. Г. - Регіоналізація перинатальної допомоги в Україні – сучасний стан проблеми, Знаменська Т. К., Дудіна О. О., Куріліна Т. В. (2015)
Куртяну А. М. - Региональная неонатальная помощь в Республике Молдова (2015)
Знаменська М. А. - Аналіз захворюваності та поширеності хвороб серед населення України, Слабкий Г. О. (2015)
Бойченко А. Д. - Динамика среднего давления в легочной артерии у новорожденных в неонатальном периоде, Гончарь М. А., Сенаторова А. В. (2015)
Капшученко Н. С. - Кровоток в стріарних артеріях у доношених немовлят з різним ступенем асфіксії при народженні (2015)
Мавропуло Т. К. - Діагностика функціонуючих фетальних комунікацій у доношених новонароджених дітей, Шелевицька В. А., Студнікова В. С. (2015)
Клименко Т. М. - Диференційний підхід до діагностики та прогнозування ранньої анемії у недоношених новонароджених із респіраторним дистрес-синдромом, Маркевич В. Е., Тарасова І. В., Петрашенко В. О. (2015)
Яблонь О. С. - Bіддалені наслідки гіпоксично-ішемічної енцефалопатії новонароджених, Бондаренко Т. В. (2015)
Бензар І. М. - Коагуляційні порушення у дітей із судинними аномаліями (2015)
Горбатюк О. М. - Морфологическая диагностика желудочно-кишечных перфораций у новорожденных детей, Шатрова К. М., Мартынюк Т. В. (2015)
Кривченя Д. Ю. - Повторні операції у дітей з вродженими діафрагмальними грижами з групи високого ризику, Бензар І. М., Руденко Є. О., Шульжик І. І. (2015)
Спахі О. В. - Oсобливості діагностики вродженого гіпертрофічного пілоростенозу у дітей на сучасному етапі (2015)
Безрук В. В. - Bибір раціональної антибактеріальної терапії інфекцій сечової системи у дітей в залежності від перебігу захворювання, віку та статі дитини (2015)
Венцківська І. Б. - Перебіг пологів на тлі антифосфоліпідного синдрому, Біла В. В., Вітовський Я. М., Леуш С. Ст., Маланчук О. Б., Загородня О. С. (2015)
Камінський В. В. - Особливості цервікального цитокінового балансу при істміко-цервікальній недостатності, Колесник Н. М. (2015)
Щербина М. О. - Підготовка ендометрію до імплантації в жінок репродуктивного віку, Ткачова О. В., Скорбач О. І. (2015)
Россоха З. І. - Генетично обумовлені порушення фолатного обміну у новонароджених з перинатальною асфіксією тяжкого ступеня, Горовенко Н. Г., Похилько В. І., Кир’яченко С. П., Ольхович Н. В. (2015)
Годованец Ю. Д. - Аспекты клиники и диагностики синдрома раздражённого кишечника у детей грудного возраста, Годованец А. С., Дроник Т. А. (2015)
Біволаріу А. О. - Особливості патогенезу розвитку плацентарної недостатності та порушень стану плода при переношеній вагітності (огляд літератури), Каліновська І. В. (2015)
Танцюра Л. Д. - Болевой синдром у новорожденных. Часть І. влияние боли на дальнейшее развитие ребенка. Нефармакологические методы обезболивания (2015)
Македонський І. О. - Cучасні можливості діагностики та хірургічного лікування некротичного ентероколіту новонароджених (оглядова стаття), Яременко С. О. (2015)
Ріга О. О. - Pекомендації стосовно скринінгу і моніторингу слуху в новонароджених та дітей раннього віку (2015)
Павлишин Г. А. - Eфективність застосування внутрішньовенного імуноглобуліну у лікуванні гемолітичної хвороби новонароджених, Сарапук І. М., Скубенко Н. В., Максим’як Ю. Р. (2015)
Чуйко М. М. - Cучасні погляди на необхідність, вік призначення та тривалість застосування заліза у профілактиці дефіциту та лікуванні залізодефіцитної анемії у немовлят (2015)
Воробьева О. В. - Cлучай из практики: синдром bloch-sulzberger, Головко О. К., Лысенко Т. В. (2015)
Котова Н. В. - Інтерстиціальна емфізема, що виникла у перинатальному періоді (p25. 0), Сіволап Н. В. (2015)
Вимоги до оформлення статей у журналі (2015)
Требования для оформления подачи материалов для публикации в медицинском научно-практическом журнале "Неонатология, хирургия и перинатальная медицина" (2015)
Requirements for registration to submit publications to the medical scientific-practical journal "Neonatology, surgery and perinatal medicine" (2015)
Вихідні дані (2015)
Александрова А. В. - Динамика местных проявлений очага термического повреждения при применении синтетического ингибитора матричных металлопротеиназ (2015)
Бобро О. В. - Вплив адаптогену "Торфот" на показники електрогенезу головного мозку та обмін катехоламінів у експерименті (2015)
Гаргін В. В. - Патологоанатомічна діагностика передракових процесів молочної залози (2015)
Шепітько К. В. - Метрична характеристика екзокриноцитів слизової оболонки порожньої кишки при трансплантації кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення очеревини у щурів (2015)
Шиян Д. Н. - Метод определения ядер мозжечка (2015)
Истомина О. В. - Эндотелиальная дисфункция у больных хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с гипертонической болезнью (обзор литературы) (2015)
Кравчун П. Г. - Ішемічна хвороба серця з супутнім цукровим діабетом 2-го типу за наявності метаболічного синдрому: клініко-діагностичні особливості перебігу хронічної серцевої недостатності в рамках поліморбідної патології у клініці внутрішніх хвороб, Залюбовська О. І., Шушляпін О. І., Шелест О. М., Шумова Н. В., Золотайкіна В. І., Добровольська І. М., Ломакіна О. В., Тітова Г. Ю., Крапівко С. О. (2015)
Назаренко Е. О. - Реакция вариабельности сердечного ритма на сеансы биологической обратной связи с метрономизированным дыханием у здоровых добровольцев, Белал С. А. С., Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И. (2015)
Олійник М. О. - Взаємозв’язок фактора некрозу пухлин-α і інтерлейкіну-1β та їхній вплив на вуглеводний обмін у хворих з поєднаним перебігом цукрового діабету 2-го типу та остеоартрозу (2015)
Сенаторова А. С. - Анализ эффективности противовоспалительной терапии у детей с бронхолегочной дисплазией, Черненко Л. Н., Муратов Г. Р., Башкирова Н. В. (2015)
Чернуский В. Г. - Концепция развития иммунопатологических механизмов при бронхиальной астме у детей, Говаленкова О. Л., Летяго А. В., Евдокимова Т. В. (2015)
Шмулич В. К. - Особенности клинико-лабораторной диагностики атопического дерматита у детей раннего возраста, Урываева М. К., Самсоненко В. И., Дзикевич Л. А., Дудулад Н. М., Старусева В. В., Шмулич О. В., Прокопенко К. А. (2015)
Наконечная О. А. - Современные методы диагностики рассеянного склероза, Ярмыш Н. В., Боярский А. А. (2015)
Никишкова И. Н. - Васкулярные патологии как факторы риска асимптомных поражений головного мозга: обзор литературы, Мищенко В. Н. (2015)
Мирошниченко Д. А. - Динамика давления в воротной вене у больных портальной гипертензией (2015)
Синегубов Д. А. - Динамика восстановления функции тазобедренных суставов после двустороннего эндопротезирования (2015)
Михневич К. Г. - Интегральная оценка когнитивных функций в периоперационном периоде (2015)
Шаповал О. В. - Діагностична інформативність лабораторних показників крові та сечі у хворих з опіками (2015)
Сорочан П. П. - Радиотерапия и иммунотерапия. Результаты клинических исследований комбинированного подхода, Громакова И. А., Сухина Е. Н., Прохач Н. Э., Громакова И. С. (2015)
Коваль Г. Д. - Регуляторні Т-клітини ендометрія як важливий фактор патогенезу ендометріозу та спричиненого ним безпліддя (2015)
Семенец В. В. - Диагностика функционального состояния цветового зрения человека (обзор литературы), Токарев В. В., Тарануха О. А. (2015)
Янішен І. В. - Галітоз як проблема клінічної стоматології: частота і тяжкість у пацієнтів на етапах ортопедичного лікування, Масловський О. С. (2015)
Кізлова Н. М. - Аналіз чотирирічного профілю кратності епізодів лікування пацієнтів з виразковою хворобою та ерозіями шлунка і дванадцятипалої кишки в гастроентерологічному денному стаціонарі за регресією Пуассона (2015)
Аверчева Н. О. - Економічні проблеми і перспективи європейської інтеграції м’ясного птахівництва України (2016)
Алексич К. О. - Стратегічний конкурентний аналіз як інструмент формування конкурентних переваг у системі забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2016)
Апопій В. В. - Тенденції розвитку спеціалізації у роздрібній торгівлі України, Шалева О. І., Гуштан Т. В. (2016)
Бабух І. Б. - Теоретичні підходи до аналізу комерційної діяльності та управління нею (2016)
Багорка М. О. - Система екологічного маркетингу в аграрному виробництві (2016)
Біла С. О. - Роль енергетичного сектору у зростанні конкурентоспроможності національної економіки: світовий досвід та реалії України, Шваюк Ю. Е. (2016)
Білик В. В. - Характеристика інноваційно-інвестиційної складової в системі економічної безпеки підприємств України (2016)
Божанова О. В. - Організаційно-економічне забезпечення управління змінами на промисловому підприємстві (2016)
Бондар В. А. - Екологічні інновації в організації та розвитку круп’яного виробництва (2016)
Бородін М. Ю. - Напрями модернізації та інноваційного розвитку нафтогазового комплексу України в контексті євроінтеграції (2016)
Братута О. Г. - Передпосилкове знання конкретно-наукового рівня як елемент методологічного забезпечення української економічної науки (2016)
Брензович К. C. - Роль великобританії у політичній та економічній інтеграції Європейського Союзу, Лапа І. В. (2016)
Бреус С. В. - Інвестування сфери вищої освіти в контексті забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів (2016)
Бритченко И. Г. - Бизнес в Украине: социально-экономические процессы ориентирования на внешнеэкономические связи, Саенко В. Г. (2016)
Бріцина Ю. В. - Тенденції розвитку середньої та професійно-технічної освіти в Україні (2016)
Бучинська Т. В. - Конкурентоспроможність персоналу як основний чинник підвищення ефективності діяльності підприємства (2016)
Вацлавський О. І. - Роль громадського фінансового контролю в процесі формування та виконання місцевих бюджетів (2016)
Вітренко А. О. - Трансформація економічної системи в умовах постіндустріалізму та необхідність зміни парадигми теорії сервісної економіки (2016)
Власюк Т. О. - Особливості зовнішньоторговельних відносин України з ЄС: ризики та потенційні стимули (2016)
Волкова Л. О. - Мультиагентний підхід до дослідження інноваційної поведінки працівників промислового підприємства (2016)
Грановська В. Г. - Теоретична конструкція формування конкурентних переваг аграрних підприємств (2016)
Грицина Л. А. - Корпоративна соціальна відповідальність підприємств: зарубіжний та вітчизняний досвід (2016)
Даньків Й. Я. - Вклад українських вчених у відновлення класичного ведення обліку в умовах НЕП і їх роль у цьому, Остап’юк М. Я., Сливка Я. В. (2016)
Дзюбановська Н. В. - Економетричний підхід до дослідження конвергенції рівня міжнародної торгівлі країн Європейського Союзу (2016)
Діброва О. В. - Інноваційний аспект забезпечення інформаційної безпеки наукоємного сектору економіки України (2016)
Жученко А. М. - Формування пріоритетності соціально-економічної політики регіону як чинник стійкого розвитку (2016)
Ізюмська В. А. - Аналіз стандартів накопичувальних та комерційних систем пенсійного забезпечення, Куряча Н. В. (2016)
Ільченко Т. В. - Маркетингові дослідження на аграрному ринку України: особливості та перспективи (2016)
Катана А. В. - Тенденції тa особливості формування плaтocпpoмoжнoгo попиту нa пpoдoвoльчoму pинку (2016)
Ковтун О. А. - Обґрунтування механізму впливу на рівень довіри домогосподарств до інституцій фінансового ринку (2016)
Копилова О. В. - Залучення капіталу для невеликих компаній за допомогою біржової інфраструктури фондового ринку (2016)
Костюченко Н. П. - Вплив грошово-кредитної політики на зайнятість у країнах Європейського Союзу (2016)
Лановська Г. І. - Кредитні відносини банківських установ з підприємствами як необхідна умова розширеного відтворення, Стегній Ю. І. (2016)
Литовченко И. Л. - Субконтрактация как современная форма промышленной кооперации, Хмелярова Я. А. (2016)
Мазнєв Г. Є. - Антикризове управління як сфера бізнес-адміністрування, Заїка С. О., Грідін О. В. (2016)
Марченко О. І. - Огляд підходів до визначення поняття "інновація", Саєнко Я. П. (2016)
Могилова А. Ю. - Особливості маркетингу на ринку освітніх послуг, Решетнікова І. В. (2016)
Мягких І. М. - Інноваційні підходи до оплати праці та кадрового забезпечення на сучасних авіаційних підприємствах, Слюсар Л. А. (2016)
Несен А. В. - Формування багатоваріантності управлінського механізму в діяльності аграрних підприємств (2016)
Нєнно І. М. - Динамічний та порівняльний аналіз бізнес-моделей морських торговельних портів (2016)
Нікіфорова Л. О. - Модель механізму адаптації мігруючого людського капіталу для інноваційно-інвестиційних привабливих країн, Джокуш Т. О., Лю Ліцзянь (2016)
Ніколаєнко Ю. В. - Сутність та необхідність регулювання економічної безпеки національної економіки, Шишлов Т. А. (2016)
Носирєв О. О. - Вплив зовнішніх факторів на фінансові результати машинобудівних підприємств України (2016)
Павлова Г. Є. - Обґрунтування застосування підходу до управління процесом упровадження інноваційних технологій аграрного сектору, Гончаренко О. В. (2016)
Павлова С. І. - Метод таргет-костингу як прогресивний метод цільового стратегічного управління витратами, Магнушевська Т. М. (2016)
Пермінова С. О. - Проблемні аспекти в оподаткуванні інтелектуальної власності підприємства, Книш А. Ю. (2016)
Пінчук Т. А. - Роль програм розвитку у діяльності телекомунікаційного оператора (2016)
Пономаренко Т. В. - Логіка оцінювання економічної стійкості підприємства (2016)
Прокопенко І. В. - Людський капітал машинобудівних підприємств: ідентифікація, структура і міжнародна конкурентоспроможність (2016)
Радіонова Я. В. - Комплексний аналіз та оцінка ефективності інноваційної діяльності агропромислових підприємств (2016)
Самофатова В. А. - Методологічні аспекти формування сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону (2016)
Сас Х. І. - Роль і значення антикризових стратегій для комерційного банку (2016)
Севостьянова Г. С. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення публічних закупівель в Україні (2016)
Січка І. І. - Фактори впливу на інвестиційну привабливість туристичної та туристично-рекреаційної галузі України (2016)
Стоянова-Коваль С. С. - Оборотні активи аграрних підприємств: економічна сутність та науково-методичні підходи до специфіки їх класифікації, Стоянова О. М. (2016)
Сусіденко В. Т. - Обліково-аналітичне забезпечення фінансової безпеки підприємств, Підлипна Р. П., Югас Е. Ф. (2016)
Тарасенко К. М. - Місце України в системі міжнародного ринку праці (2016)
Тимчак В. С. - Інноваційні напрями використання відходів пивоварної галузі (2016)
Халімон Т. М. - Стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства (2016)
Харун О. А. - Класифікація методів управління трудовим потенціалом промислових підприємств (2016)
Хижняк В. О. - Забезпечення державного контролю за реалізацією імпортованих споживчих товарів відповідно до світової практики (2016)
Чуницька І. І. - Тенденції розвитку функціональної та технологічної складових інфраструктури фінансового ринку (2016)
Шабельник Л. Ю. - Підходи до типізації та систематизації стандартів промислової продукції в Україні (2016)
Шпильовий Б. В. - Основні інструменти забезпечення фінансової безпеки банків (2016)
Щусь Л. В. - Фінансова криза: причини, аналіз, шляхи виходу, Батракова Т. І. (2016)
Ярош Ю. О. - Розподіл інвестицій за соціально-економічними районами України (2016)
Євтушенко Є. - Нормативно-правова база фізичного виховання У вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина 40-х – кінець 80-х рр. ХХ ст.) (2016)
Лавриченко Н. - Множинний інтелект і обдарованість у теоретичній моделі Говарда Гарднера (2016)
Меттини Э. - Философские основы воспитательной методики Антона Семеновича Макаренко (2016)
Білокопитов В. - Основні аспекти міжнародного виміру процесу забезпечення якості вищої освіти (2016)
Бойченко М. - Зарубіжні психолого-педагогічні концепції обдарованості: сучасний стан (2016)
Литовченко І. - Ґенеза корпоративного університету у США (2016)
Медведовська Д. - Основні критерії якості вищої освіти: досвід Великої Британії (2016)
Ричкова М. - Особливості фізичного виховання в університетах США (2016)
Сілютіна І. - Інноваційні впровадження шведського досвіду навчання іноземними мовами в Україні (2016)
Таланова Л. - Анализ развития зарубежной и отечественной систем высшего профессионального образования учителя (2016)
Чухно Л. - Середньовічна і класична університетська традиція Німеччини (2016)
Шевченко К. - Форми і методи підвищення кваліфікації китайських учителів як основа професійного розвитку (2016)
Бублик А. - Психолого-педагогічні умови формування доброзичливих взаємин між учительським та учнівським колективами (2016)
Галян О. - Екстраполяція ідеї суб’єктності на особистість школяра (2016)
Іванець Н. - Реалізація принципу мультикультурності у виховному середовищі початкової школи (2016)
Іванчук С. - Стан виховання основ культури споживання у практиці роботи дошкільних закладів освіти (2016)
Компаній О. - Психологічні і педагогічні підходи до визначення сутності поняття "наступність" (2016)
Мынбаева А. - Педагогика нового века: особенности преподавания предмета "Самопознание", Анарбек Н. (2016)
Одерій Л. - Проблема формування художніх здібностей у дітей – складова інноваційного розвитку вищої освіти, Титаренко О. (2016)
Парфілова С. - Застосування дослідницького методу в навчально-пошуковій діяльності молодших школярів (2016)
Сорока О. - Моніторинг використання арт-терапевтичних технологій учителями початкової школи (2016)
Якименко С. - Формирование мировоззрения дошкольника и младшего школьника средствами интегрированных знаний о человеке и мире (2016)
Бардус І. - Фундаменталізація освіти як умова ефективної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2016)
Безлюдна В. - Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у системі вищої освіти (2016)
Білявська Т. - Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової школи (акцентологічний рівень) (2016)
Бірюк Л. - Готовність майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності з російської мови (2016)
Бойчевська І. - Professional competence of future foreign languages teachers as the precondition of their successful professional activity (2016)
Васько О. - Готовність студентів до самостійної навчально-пізнавальної діяльності, Кругова А. (2016)
Голованенко Є. - Пути овладения системой русского консонантизма иностранными студентами на начальном этапе обучения, Дунь Н. (2016)
Головко М. - Використання можливостей феноменологічного підходу до викладання педагогічних дисциплін, Крайнова Л. (2016)
Дегтярьова Т. - Реалізація комунікативно-орієнтованого підходу в процесі навчання іноземних студентів російської мови, Скварча О. (2016)
Дем’яненко О. - Формування полікультурної компетентності майбутніх педагогів як інструмент ефективної крос-культурної взаємодії в умовах глобалізації вищої освіти, Мороз Т. (2016)
Дука М. - Типологія невербальних засобів комунікації для формування лінгвосоціокультурної компетентності у процесі англомовного читання (2016)
Дядченко Г. - Теоретичний аспект питання готовності майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності, Білокур А. (2016)
Желан А. - Ознайомлення майбутніх учителів початкової школи з технологією ТРВЗ (2016)
Іванчук Г. - Іншомовна комунікативна компетентність як складова професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови (2016)
Казанжи І. - Нові тенденції у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи в умовах університету (2016)
Коваленко О. - Сучасний стан розвитку проблеми формування економічної культури майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи як педагогічна проблема (2016)
Колишкіна А. - Аналіз готовності вчителів початкових класів до формування екологічно доцільної поведінки школярів (2016)
Кривонос О. - Формування педагогічної компетентності майбутнього вчителя в інноваційному полі евристичного навчання (2016)
Луцинкевич Л. - Організація групової навчальної діяльності в підготовці майбутніх учителів початкової школи в умовах коледжу (2016)
Одерій Л. - Вивчення проблеми формування позитивних взаємин у дітей і дорослих у родині як умова оптимізації підготовки фахівців із дошкільної освіти, Роздимаха А. (2016)
Пономаренко Л. - Розвиток соціокультурної компетентності соціальних працівників у процесі вивчення дисципліни "Зв’язки з громадськістю у соціальній сфері" (2016)
Проценко І. - Аналіз результатів експериментального дослідження формування професійно-творчих діалогових умінь студентів гуманітарних дисциплін у процесі евристичної діалогової взаємодії (2016)
Самохвалова І. - Психологічна підготовка студентів-спортсменів аграрного ВНЗ, які займаються командними спортивними іграми, Андреєва І., Матлаш В. (2016)
Сідун М. - До проблеми реалізації технології кооперативного навчання в підготовці майбутніх учителів іноземної мови (2016)
Скарлупіна Ю. - Інноваційні методи викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей (2016)
Скиба М. - Застосування кейс-методу для формування конструктивних і проективних умінь еколого-педагогічної діяльності (2016)
Смирнов В. - Модель опережающего инновационного образования: образовательная тройная спираль (2016)
Фоломєєва Н. - Значення використання сучасних методичних засобів у процесі фахової підготовки вчителя музичного мистецтва (2016)
Цвєткова Г. - Метатеоретичне підгрунття педагогічного розуміння інноваційного розвитку вищої освіти (2016)
Чернякова А. - Інноваційні форми підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з протидії торгівлі людьми (2016)
Картава Ю. - Роль музичного виховання в ранній соціалізації дітей із порушеннями зору (2016)
Проскурняк О. - До проблеми підготовки корекційних педагогів до професійної діяльності (2016)
Тарасова В. - Роль практичного компонента в структурі формування риторичної культури корекційних педагогів, Ільченко О. (2016)
Аносов І. - Філософсько-антропологічне вчення як основа теорії і практики управління процесом професійної підготовки педагога (2016)
Бабкіна М. - Наукові підходи до організації процесу громадянського виховання молоді (2016)
Білик О. - Соціалізація іноземних студентів у соціокультурному просторі інформаційного суспільства (2016)
Приходько Г. - Соціокультурні регулятиви засобів сімейного виховання дітей різної статі: данина традиції чи запорука спадкоємності поколінь? (2016)
Черних О. - Соціально-педагогічний вимір поняття "права людини в Інтернеті" (2016)
Шевченко О. - До питання соціальної компетентності студентів ВНЗ, Грунвальдт К. (2016)
Канорский С. Г. - Конгресс Европейского общества кардиологов (Рим, 2016): результаты важнейших клинических исследований (2016)
Руденко Т. М. - Добовий моніторінг артеріального тиску і ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з дисліпідемією, під дією лікування, Сміянова Ю. О., Власенко О. М., Бутікова О. О., Самбург Я. Ю. (2016)
Кушніренко І. В. - Здатність букальних епітеліоцитів до адгезії Candida albicans у хворих гастроентерологічного профілю із кандидозом слизової оболонки верхнього відділу травного тракту (2016)
Прасол В. А. - Выбор оперативной тактики повторных вмешательств после бедренно-подколенного шунтирования при поражении берцового сегмента, Бежуашвили И. Г., Коновалова Е. А. (2016)
Аркатов А. В. - Хірургічна корекція вроджених девіацій статевого члена (2016)
Лупояд В. С. - Некоторые аспекты ультразвукового исследования в акушерстве, Пасиешвили Н. М., Ильченко В. А., Мошко Ю. А. (2016)
Доленко О. В. - Дифференциальные критерии эхографии и лечение узловой лейомиомы матки у женщин репродуктивного возраста (2016)
Антонян І. М. - Оцінка рівнів статевих гормонів та ліпідного профілю у чоловіків із безпліддям на тлі метаболічного синдрому та високого індексу маси тіла, Березна Т. В., Чепенко А. В. (2016)
Кнігавко О. В. - Лікування ретроградної еякуляції різного генезу (2016)
Думанский Ю. В. - Внутриартериальная химиотерапия в лечении злокачественных опухолей головы и шеи: 65 лет применения, есть ли вердикт?, Ласачко П. С., Никулин Р. В. (2016)
Лесовой В. Н. - Зависимое от здоровья качество жизни пациентов с диссеминированным гормонально-наивным раком простаты, Дубинина А. Н., Хареба Г. Г., Щукин Д. В. (2016)
Рагимзаде С. Э. - Особенности репродуктивной функции у женщин, больных раком молочной железы (2016)
Яворская В. А. - Нейрофизиологический аспект метаболической терапии хронической церебральной ишемии, Бондарь О. Б., Скорый А. Ю., Краснорудская Т. В., Володарская Н. М., Афанасьев Д. Г. (2016)
Логвиненко А. В. - Анатомо-физиологические предпосылки развития синдрома позвоночной артерии (2016)
Сербина И. М. - Патогенез гнездной алопеции: иммунные механизмы (2016)
Дащук А. М. - Клиническая характеристика грибковых поражений кожи у ВИЧ/СПИД-инфицированных пациентов, Куцевляк Л. О. (2016)
Огнєв В. А. - Медико-соціальні проблемні аспекти способу життя студентів медичного університету, Галічева Н. О., Чумак Л. І., Веретельник О. А., Подпрядова А. А. (2016)
Бодня Е. И. - Влияние глобального изменения климата на видовой состав и численность кровососущих двукрылых и клещей как переносчиков зооантропонозных заболеваний, Потапова Л. Н. (2016)
Петрова З. П. - Харьковский историк медицины П. Т. Петров (к 120-летию со дня рождения), Огнев В. А. (2016)
Волкославская В. Н. - История Государственного учреждения"Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины" (2014)
Мавров Г. І. - Сифіліс у споживачів психоактивних речовин: системний літературний огляд, Міронюк В. І. (2014)
Никитенко И. Н. - Современный взгляд на проблему бактериального вагиноза (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Применение ПЦР для выявления ДНК грибов в образцах ногтей у больных онихомикозом, Белозоров А. П., Чеховская А. С., Олейник И. А., Частий Т. В. (2014)
Баркалова Э. Л. - Сифилис как причина смерти (2014)
Бодня Е. И. - Два случая кожного лейшманиоза в Харькове, Савоськина В. А., Велиева Т. А. (2014)
Маштакова И. А. - Случай генерализованного пустулезного псориаза (2014)
Болотная Л. А. - Коррекция дисбиоза у больных атопическим дерматитом, Осипенко Т. С. (2014)
Бондар С. А. - Досвід лікування вогнищевої алопеції, Наліжитий А. А. (2014)
Брiбеш Мохамед Рiдха - Особливості клінічних проявів і перебігу розецеа, поєднаної з малосезіозом і демодекозом (2014)
Бронова І. М. - Особливості застосування системних ретіоноідів у чоловіків молодого вікуБ хворих на акне (2014)
Василенко А. В. - Вивчення змін імунологічного стану у хворих на різні форми розацеа та диференційований підхід до лікування (2014)
Веретельник К. А. - Методы современной терапии псориатической болезни, осложненной малассезиозом кожи (2014)
Вірстюк Н. Г. - Спадкові особливості псоріазу на Прикарпатті, Данчук У. І., Цідило І. Г. (2014)
Вірстюк Н. Г. - Діагностичне значення лептину у хворих на псоріаз на тлі метаболічного синдрому, Никифорук М. М. (2014)
Головкин А. В. - Возможности применения метода диатермокоагуляции при доброкачественных новообразованиях кожи (2014)
Джораєва С. К. - Особливості чутливості MRSA штамів, виділених від хворих на тяжкі поширені дерматози, до антибіотиків різних груп, Гончаренко В. В., Васильєва О. С., Іванцова О. К., Щоголєва О. В., Ковалик А. І. (2014)
Заблоцкая А. Г. - Оценка показателей коморбидности у больных псориазом (2014)
Іванова Н. М. - Інгібування дії змішаних інфекцій гриби+бактерії ліпосомальними антимікотиками і антибіотиками (2014)
Кадыгроб И. В. - Изучение уровня тиреотропных и половых гормонов у взрослых больных микроспорией (2014)
Корецька О. Ю. - Диференційовані показання та методика комплексної терапії хворих на вугрову хворобу, ускладнену маласезіозом шкіри, Федотов В. П. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Показатели метаболитов оксида азота у больных тяжелыми формами псориаза, Олейник И. А., Гаврилюк А. А. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Поліморбідна дерматологічна патологія та плейотропний ефект неспецифічних імуномодуляторів в комплексній терапії, Олійник І. О., Маштакова І. О., Мангушева В. Ю., Бронова І. М. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Оптимізація комплексної терапії хворих на оніхомікози, Олійник І. О., Чеховська Г. С., Маштакова І. О., Зюбан І. В. (2014)
Лущан А. А. - Особенности клинических проявлений, течение и терапия паратравматической (микробной) экземы у лиц пожилого возраста с патологией сосудов нижних конечностей (2014)
Олійник І. О. - Особливості лікування жінок старшої вікової групи, що страждають на оніхомікоз поєднаний з варікозним ураженням судин нижніх кінцівок, Маштакова І. О., Пятикоп І. О., Бронова І. М. (2014)
ОлейникИ. А. - Микозы и онихомикозы у лиц среднего и пожилого возраста больных экземой, Маштакова И. А., Пятикоп И. А., Мангушева В. Ю., Чеховская А. С. (2014)
Олійник І. О. - Стан мембран еритроцитів та ендогенної інтоксикації при дерматомікозах, П’ятикоп І. О., Кондакова Г. К., Семко Г. О., Земляна Т. В., Єрещенко О. О. (2014)
Петренко А. В. - Деякі характеристики щкіри у хворих на акне (2014)
Радионов В. Г. - Случай пигментного ксеродермоида Юнга в трех поколениях, Провизион Л. Н., Шварева Т. И., Гусак О. С., Высоцкая А. Л. (2014)
Радионов В. Г. - Использование медобиотина в лечении диффузного выпадения волос, Русина Е. Н. (2014)
Резніченко Н. Ю. - Новий погляд на лікування хворих на псоріаз чоловіків старшого віку (2014)
Реміз О. М. - Вплив мутації RS7574865 на розвиток осередкової склеродермії та хронічного червоного вовчака, Іванова Н. М. (2014)
Рощенюк Л. В. - До питання превентивної профілактики (антибіотикатерапії) Лайм-бореліозу, Владика А. С., Воронцов В. М. (2014)
Рощенюк Л. В. - Исследование ассоциаций генов фолатного обмена с онкопатологиями в семьях больных псориазом, Воронцов В. М., Федота А. М., Беляева Л. В., Адмакина А. В. (2014)
Сариан Е. И. - Коморбидные состояния у больных псориазом (2014)
Святенко Т. В. - Клинические проявления амилоидоза кожи: сложность дифференциальной диагностики, Прохач А. В., Куник А. В., Опыхайло М. С., Москаленко И. С. (2014)
Святенко Т. В. - Ангамнестичні особливості розацеа у чоловіків (за результатами власних спостережень), Харитонова О. Г. (2014)
Семко Г. О. - Особливості катаболізму пуринів у хворих на обмежені форми склеродермії та хронічний червоний вовчак, Цимбал В. М., Стулій О. М. (2014)
Солошенко Е. М. - Апоптоз у хворих на розповсюджений псоріаз, Жукова Н. В., Стулій О. М., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2014)
Солошенко Э. Н. - Гидратация как маркер диагностики аутоиммонной патологии, Колесников В. Г., Кондакова А. К., Хмель Н. В , Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2014)
Солошенко Е. М. - Порівняльний аналіз стану адаптаційної напруги у хворих на поширені дерматози, що асоційовані з лікарською хворобою, і хворих без ускладненого алергологічного анамнезу, Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2014)
Федотов В. П. - Использование нано-иммуномодулятора в комплексной терапии псориатической болезни у лиц с избыточным весом, Кириенко В. А. (2014)
Федотов В. П. - Грибковые поражения крупных кожных складок, обусловленные микст-инфекциями, Носонова А. В. (2014)
Харитонова О. Г. - Клініко-епідеміологічні паралелі розацеа у чоловіків (2014)
Якімова Т. П. - Клініко-морфологічні особливості сучасного базально-клітинного раку шкіри, Якімов Д. Ю, Шевченко О. В. (2014)
Белозоров А. П. - Генотипирование микроорганизмов Treponema pallidum, выявленных у больных в восточном регионе Украины, Сокол О. А., Милютина Е. И., Частий Т. В., Демедецкая О. А., Дунаева Г. А., Баркалова Э. Л., Радионов В. Г. (2014)
Бондаренко Г. М. - Вивчення особливостей ультраструктури глікокалікса лімфоцитів у хворих урогенітальни хламідіозом, Нікітенко І. М., Іващенко Л. В., Безрученко О. А. (2014)
Бондаренко Г. М. - Анализ заболеваемости урогенитальным микоплазмозом в Украине, Осинская Т. В., Федорович Т. В. (2014)
Бондаренко Г. М - Факторы риска перинатального инфицирования трихомонадной и микоплазменной инфекции, Осинская Т. В., Унучко С. В., Федорович Т. В. (2014)
Бондаренко Г. М. - Клінічні особливості та перебіг сифілітичної інфекції на сучасному етапі, Унучко С. В., Губенко Т. В. (2014)
Єгоров О. О. - Особливості імунного статусу у вагітних після органозберігаючого лікування предраку і початкових стадій раку шийки матки (2014)
Кондакова А. К. - Состояние системы глютатиона в эритроцитах и плазме крови при урогенитальном хламидиозе, Федорович Т. В., Левицкая Е. В., Цымбал В. Н. (2014)
Кутовая В. В. - Иммунохроматографические экспресс-тесты в серодиагностике сифилиса, Белоконь О. Н., Щербакова Ю. В. (2014)
Мавров Г. І. - Системна та місцева терапія герпес-асоційованої ексудативної еритеми, Запольський М. Е. (2014)
Мавров Г. И. - Лечение хламидийно-уреаплазменной инфекции, осложненной метаболическими нарушениями, Иващенко Л. В. (2014)
Мавров Г. И. - Лечение инфекционных вульвовагинитов и бактериального вагиноза, Пиньковская Л. И. (2014)
Мавров Г. І. - Лікування урогенітальної інфекції антибіотиками різних хіміотерапевтичних груп, Пиньковська Л. І. (2014)
Радионов В. Г. - Опыт использования иммуноблотинга в диагностике сифилиса, Радионов Д. В., Кузнецова Н. А., Хайминов Е. М. (2014)
Ходжаян А. О. - Інституційне планування розвитку корпоративних структур на засадах партнерства (2015)
Войтко С. В. - Індекс державної неспроможності у вимірах сталого розвитку, Цимбаленко Я. Ю. (2015)
Чорна М. В. - Особливості управління розвитком підприємств ресторанного господарства, Коваль М. С. (2015)
Гайда Ю. І. - Сертифікація лісів як інструмент екологічного маркетингу лісогосподарських підприємств (2015)
Маркіна І. А. - Стратегічне планування маркетингу в системі управління організацією туристичного бізнесу (2015)
Фадєєва І. Г. - Методологічні засади моделювання і прогнозування діяльності та фінансово-економічних показників об’єктів управління нгк (2015)
Яців І. Б. - Соціальна ефективність сільськогосподарських підприємств (2015)
Васьківська К. В. - Бюджетне фінансування регіональних програм соціально-економічного розвитку, Децик О. І., Кохан І. В. (2015)
Пєтухова О. М. - Тенденції розвитку світового та українського пивного ринку, Аманов Д. Е. (2015)
Подольчак Н. Ю. - Особливості мотивування конструктивного вирішення професійних стресів на підприємствах, Дорош І. М. (2015)
Biletska N. V. - Improvement of mechanisms of state regulation of agricultural sector’s development of ukrainian economics, Barna M. Y. (2015)
Авксентьєв М. Ю. - Аналіз ефективності бюджетних витрат на вищу освіту (2015)
Сюркало Б. І. - Динаміка інвестиційних потоків у Сумській області, Родіонова П. С. (2015)
Савицька О. М. - Результати комплексного аналізу та оцінювання інвестиційної привабливості промислового підприємства в контексті удосконалення його інвестиційної політики, Карпенко Ю. М. (2015)
Барсукова Ю. Г. - Аутсорсинг маркетингової діяльності як основа управління конкурентоздатністю підприємств в сучасних ринкових умовах, Кругліков А. М., Єдинак В. Ю. (2015)
Sahaidak-Nikitiuk R. V. - Selection of approaches to logistic risk estimate by subjects of pharmaceutical industry (2015)
Скриньковський Р. М. - Фінанси домогосподарств: регіональний аспект (2015)
Ліфінцев Д. С. - Комунікаційні важелі формування і розвитку корпоративної культури (2015)
Железняк К. Л. - Формалізація взаємодії ціни та якості однорідних транспортних послуг на ринку (2015)
Гуцаленко О. О. - Методичні підходи до визначення пропозиції на ринку органічної продукції (2015)
Паршин Ю. І. - Когнітивне моделювання сталого розвитку національного господарства (2015)
Бродюк І. В. - Інтеграція швейних підприємств України у європейський економічний простір (2015)
Хмелюк А. В. - Статистична оцінка ринку праці в Україні: виокремлення регіональних таксонів (2015)
Камінська А. І. - Стан виробництва та кон’юнктура ринку проса в Україні (2015)
Романова Т. В. - Шляхи підвищення інноваційної активності промислових підприємств України, Іванець Л. О. (2015)
Кондратьева В. Ф. - Концептуальный подход к моделированию использования трудового потенциала региона (2015)
Мошенська А. В. - Математичні методи ціноутворення в околі цінових знижок (2015)
Мельниченко О. В. - Механізм рефінансування банків у контурі глобалізаційних процесів (2015)
Рамський А. Ю. - Економічна сутність мотиваційної передумови інвестування домогосподарствами (2015)
Ілляшенко Н. С. - Формування організаційно-економічного механізму прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства, Росохата А. С. (2015)
Павленко Л. І. - Оцінювання вартості людського капіталу на рівні держави (2015)
Матвєєв В. В. - Експортний потенціал підприємства: сутність і особливості формування, Ярмоленко І. К. (2015)
Манькута Я. М. - Модель ефективності системи управління якістю у внз (2015)
Петрук О. М. - Аудит фінансової звітності підприємств в аспекті аналізу ефективності використання ресурсів, Мізякіна Н. О. (2015)
Гоблик В. В. - Міжнародна конкурентоспроможність прикордонного регіону (на прикладі закарпатської області) (2015)
Ведернікова С. В. - Формування механізму фінансової взаємодії банків та підприємств (2015)
Опаленко А. М. - Моделі оптимізації ризиків в діяльності виробничого підприємства (2015)
Білецька І. М. - Національні особливості організації готельної справи у світовій індустрії гостинності (2015)
Дейкало Л. Є. - Взаємодія органів казначейства України з розпорядниками бюджетних коштів державного бюджету, шляхи вдосконалення, Чубак А. Ю. (2015)
Карковська В. Я. - Забезпечення ефективного функціонування системи безпеки персоналу підприємства (2015)
Джур О. Є. - Державне регулювання підприємств космічної галузі України: нові реалії та виклики (2015)
Музичка Є. О. - Системи управління збутовою діяльністю туристичних операторів (2015)
Крейдич І. М. - Проблеми економічної безпеки України в сучасних умовах, Рощина Н. В., Харченко О. С., Сулименко В. А. (2015)
Юринець З. В. - Дослідження конкурентного середовища ринку туристичних послуг України (2015)
Масленніков Є. І. - Механізм управління фінансовою стійкістю промислового підприємства (2015)
Лисенко Ю. В. - Елементи вдосконалення інвестиційного забезпечення розвитку пек, Завальнюк С. О. (2015)
Чернега О. Б. - Стратегічна поведінка підприємства в системі забезпечення стійкого економічного розвитку, Іванчук К. О. (2015)
Метеленко Н. Г. - Фінансові аспекти інноваційного розвитку підприємств машинобудування в Україні (2015)
Єрмак С. О. - Максимізація вартості підприємств в умовах інноваційної економіки в контексті стейкхолдерського підходу, Лісніченко О. О. (2015)
Гривківська О. В. - Сутність та особливості страхування в аграрній сфері: підходи різних наукових шкіл (2015)
Вакуленко Є. В. - Когнітивний аналіз виходу тнк на зарубіжні ринки (2015)
Денисенко М. П. - Мета і завдання управління процесом інвестування житлового фонду (2015)
Омецинська Н. В. - Характеристика економіко-математичних методів и моделей прийняття рішень (2015)
Буркова Л. А. - Оцінка заходів щодо подолання кризи на гірничо-збагачувальних комбінатах (2015)
Баранов А. І. - Методичні засади формування політики управління оборотними активами підприємств будівельної галузі (2015)
Іванченко Н. О. - Управління знаннями як системоутворюючий чинник когнітивної економіки (2015)
Нефедова Т. М. - Модель формування конкурентоспроможності внз на основі реалізації конкурентного потенціалу (2015)
Довгаль О. В. - Стратегічне управління підприємствами харчової галузі (2015)
Харченко О. С. - Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку ніс України (2015)
Шевцова О. О. - Розробка концептуальних положень державного регулювання довгострокового розвитку економіки старопромислових регіонів (2015)
Перебийніс В. І. - Розвиток інноваційних процесів в аграрному секторі економіки (2015)
Вагонова О. Г. - Економічна ефективність експлуатації вітчизняних автосамоскидів на кар’єрах як чинник підвищення іхньої конкурентоспроможності, Бондаренко Л. А. (2015)
Акопник С. В. - Проектування дитячих дошкільних закладів, Заїка О. В. (2014)
Бакулін Є. А. - Визначення впливу нової забудови на фундаменти існуючих будівель (2014)
Бородич М. М. - Про визначення критерія ефективності функціонально-планувальної організації системи рекреації та туризму рівня адміністративного району (2014)
Броневицький А. П. - Методика обґрунтування раціональної тривалості висотного будівництва в умовах ущільненої міської забудови (2014)
Вотинов М. А. - Специфика формирования эко-ноосферного устойчивого города (2014)
Габрель М. М. - Міжнародний аеропорт "Львів": аналіз, розбудова, оцінка впливу та визначення шляхів архітектурно-ландшафтної реорганізації прилеглих територій, Моркляник О. І. (2014)
Гебрин Л. В. - Аналіз застосування аерокосмічних методів та технологій ефективності використання земельних ресурсів (2014)
Главацький О. З. - Феномен безпеки та місце міського простору у його структурі (2014)
Голуб А. А. - Методика оцінки рекреаційної ємності територій національних природних парків (2014)
Гончарик Р. П. - До проблеми дослідження радянської архітектури в Україні (2014)
Горковчук М. В. - Система оцінювання якості цифрових векторних карт та планів для геоінформаційного забезпечення перепису населення (2014)
Гришко Г. І. - Раціональні конструкції покриття із стале залізобетону (2014)
Доненко В. І. - До моніторингу якості підживлювальної води водного басейну р . Дніпро м. Запоріжжя, Назаренко О. М., Поплавська В. В. (2014)
Дорожкін О. В. - Регіональне в архітектурі України до 1991 р. (стилістичний аспект) (2014)
Дубова С. В. - Дослідження рівня транспортного завантаження на основних входах м. Києва, Васильєва Г. Ю. (2014)
Дюжев С. А. - Системний композиційний механізм гармонічного сполучення частин цілого ландшафтних феноменів дійсності розселення (дестинації, цезури, цілісні агрегати-морфофрагменти) (2014)
Євтушенко В. А. - Вирішення проблеми потреби в засобах малої механізації для будівельних підрозділів враховуючи сучасний стан оснащеності організацій і бригад покрівельників (2014)
Жовква О. І. - Функціонально-планувальна організація та закономірності художнього опорядження інтер’єру синагог в контексті релігійного світогляду (2014)
Журавская Н. Е. - Использование омагниченной воды в капилярно-пористых матеріалах (2014)
Івашко Ю. В. - Особливості "дерев'яного" модерну Чернигова (2014)
Катушков В. О. - Технології оброблення растрової інформації на цифровій фотограмметричній станції "Дельта", Олійник С. В. (2014)
Кашуба О. М. - Просторовий контекст транскордонних контактів України. Історичний екскурс та сучасний стан (2014)
Клюшниченко Є. Є. - Методи санітарного очищення міст. Вітчизняний та зарубіжний досвід (2014)
Коваленко А. А. - Функції зелених насаджень міста (2014)
Колчунов В. И. - Расчет жесткости плосконапряженных стен с привлечением ПК "Лира-Про" по методике новых норм, Тугай Т. В., Яковенко И. А., Марьенков Н. Г. (2014)
Кравченко І. Л. - Проблема графіті в міському середовищі як протестна форма молодіжної субкультури, Івашко О. Д. (2014)
Краснянский Г. Е. - Исследование роли щелочных ионов в структурообразовании вяжущего электрофизическими методами, Азнаурян И. А., Григораш Ю. И., Кучерова Г. В. (2014)
Криворучко О. Ю. - Ринки і їх типи в структурі міста (на прикладі міста Відень) (2014)
Кутрик Н. В. - Ландшафтні особливості вибору ділянки для однородинної житлової забудови на прикладі Івано-Франківська (2014)
Лагутина В. А. - Жилье как составляющая экономических особенностей городов Средиземноморья. (2014)
Лазоренко-Гевель Н. Ю. - Геостатистичне моделювання стану і змін окремих компонентів природних комплексів засобами ГІС (2014)
Левченко Л. О. - Дослідження рівнів електромагнітних полів повітряних ліній електропередач та їх нормування, Перельот Т. М. (2014)
Ли Шуань - Специфика композиционного построенияобъектов модерна Циндао (2014)
Линник І. Е. - Прогнозування екологічного стану автомобільних доріг (2014)
Лісниченко С. В. - Коло властивостей містобудівної якості життя (2014)
Лучинский С. А. - Організаційно-технологічні фактори при застосувані технології суміщення будівельних конструкцій і технологічного обладнання при зведенні одноповерхових промислових об’єктів (2014)
Лященко А. А. - Геоінформаційне моделювання впливу локальних факторів на нормативну грошову оцінку земельних ділянок в населених пунктах, Кравченко Ю. В., Горковчук Д. В. (2014)
Малашевський М. А. - Підходи до оподаткування наднормативних територій земель житлової забудови, Сулима-Самуйло Г. Д., Мосійчук Ю. А., Берова П. І. (2014)
Махди Пур Ахмад - Особенности формирования городской среды с системой общественных пространств в странах Среднего Востока (2014)
Мержієвська Н. Ю. - Містобудівне дослідження та розміщення історичних готелів високої категорії (2014)
Мисак Н. Р. - Радянське масове житлове будівництво: трансформації у процесі зміни контекстів (2014)
Михальова М. Ю. - Значення містобудівної документації в процесі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб в Україні (2014)
Моркляник О. І. - До визначення поняття багатофункційного житлового комплексу, Лещенко С. В. (2014)
Некрасова Л. - Особливості формування технополісів в історичних містах України (2014)
Островський А. В. - Перспективи використання сучасних геодезичних технологій у вирішенні задач вертикального планування (2014)
Паніна О. В. - Основні види роботи з науково-технічною літературою. Анотаційний і реферативний переклад (2014)
Пеньков В. О. - Принципи забезпечення точності геодезичних робіт при реконструкції автомобільних доріг (2014)
Пестрикова А. Г. - Образ города в контексте современной визуальной культуры, Невгомонный Г. И. (2014)
Петрова Т. І. - Формування комунікативних компетенцій в процесі навчання професійно спрямованої англійської мови студентів немовних вищих навчальних закладів, Щукіна Е. І. (2014)
Погуца Т. О. - Принципи та методи організації пішохідного руху на підходах до спортивно - видовищних об’єктів (на прикладі НСК "Олімпійський" м. Київ), Брусенська А. С. (2014)
Покладок О. В. - Мобільність, як фактор архітектурно-просторової організації приміських рекреаційних систем (2014)
Полутренко У. Б. - Типологія палацово-замкових комплексів Прикарпаття (2014)
Приймаченко О. В. - Аналіз моделей розповсюдження шуму в просторі (2014)
Рейцен Є. О - Оптимізація міського руху транспорту в зонах розташування АЗС (АЗК) на прикладі Солом'янського району міста Києва, Діхтяр В. В. (2014)
Рейцен Є. О. - Аудит зовнішнього освітлення та безпека міського руху, Ромашко Ю. В. (2014)
Ромашко О. В. - Вдосконалення планувальної структури вулично-дорожньої мережі міста з врахуванням організації руху вантажного транспорту (2014)
Савйовський В. В. - Причини пошкоджень та деформацій підлог зі зміцненим покриттям, Соловей Д. А., Броневицький А. П. (2014)
Самійленко Е. В. - Проблеми функціонального використання територій міста в контексті архітектурно-ландшафтної організації прирічкового простору (2014)
Сердюченко Н. Б. - Аналіз та оцінка методів визначення економічної безпеки підприємства, Башинська О. Ю. (2014)
Сілогаєва В. В. - Аналіз історичних містобудівних етапів формування міста Запоріжжя. Алгоритм реновації промислових територій (2014)
Сингаївська О. І. - Підвищення ефективності містобулівних рішень в організації приміських територій, Іванченко Г. М., Кошевий О. П., Чередніченко П. П. (2014)
Скребнєва С. М. - Метод розрахунку одиничних смужок залізобетонного складеного стрижня, Омельченко К. В. (2014)
Смадич І. П. - Систематизація нових видів рекреації, та їх місце в структурі галузі (2014)
Смирнова О. В. - Типологические особенности формирования высотных многофункциональных архитектурных комплексов (2014)
Соколова Ю. В. - Особливості об’ємно-просторової організації університетів транспорту (2014)
Стародуб І. В. - Розвиток сельбищних територій українських міст в сучасних умовах (2014)
Степанова І. В. - Вітчизняний досвід проектування та будівництва православних храмових комплексів (в історичному та містобудівному контексті) (2014)
Тарасюк В. П. - Визначення коефіцієнтів приведення транспортних засобів за характеристикою енергетичних витрат (2014)
Тацій Ю. О. - Інформаційне забезпеченняпроцесу визначення оптимального використання земель під комерційну нерухомість (2014)
Телима С. В. - Визначення параметрів масопереносу по даним дослідних робіт (2014)
Устінова І. І. - Урбанізаційні процеси в екологічному просторі (2014)
Хмельницька А. В. - Особливості містобудівного розміщення культурно-видовищних центрів у крупних і крупніших містах (2014)
Чибіряков В. К. - Про підвищення точності узагальненого метода прямих, Станкевич А. М., Левківський Д. В., Мельничук В. Ф. (2014)
Шебек Н. М. - Типологічні особливості "емотивного" архітектурного середовища (2014)
Шевцова Г. В. - Житлова архітектура японії періоду Едо:тенденції впливу храмової і народної естетики (2014)
Шелковська І. М. - Геоінформаційне моделювання прибережної захисної смуги (на прикладі Кременчуцького водосховища) (2014)
Яценко В. О. - Трудовий потенціал сільського розселення,його стан і перспективи (2014)
Волженцева І. В. - Інноваційна технологія поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами (2016)
Волженцова І. В. - Регуляції та саморегуляції психічних станів особистості: емоціогенні способи , Абрамян Н. Д. (2016)
Горностай П. П. - Рівні групової взаємодії: чинники та закономірності (2016)
Двірник М. - Постмодерн омолодження (2016)
Жовтянська В. В. - Психологічні детермінанти амбівалентних проявів націоналізму та патріотизму (2016)
Корчовий В. В. - Територіальна ідентифікація якчинник становлення громадянської суб’єктності особистості (2016)
Кочубейник О. М. - Реставрація традиціоналізму, або соціально-психологічні функції консервативної риторики у просторі масових комунікацій (2016)
Кухарук О. Ю. - Основні закономірності появи та прояву психотехнологічних форм соціально-психологічного мислення у сфері зв’язків з громадськістю (2016)
Лазоренко Б. П. - Залучення проблемної молоді, яказазнала психотравматизації, до процесупсихологічної реабілітації (2016)
Литвинчук О. М. - Причини виникнення конфліктів у молодих сім'ях (2016)
Османова A. - Tрансформації Психосемантичного світу представництва кримських татар (2016)
Татенко В. О - Про людство як соціально-психологічний феномен з позицій суб'єктно-вчинкового підходу (2016)
Титаренко Т. М. - Індикатори психологічного здоров’я особистості (2016)
Яровий Д.О. - Дискурсивні фрейми громадянського протистояння в соціальних медіа (2016)
Опара М. М. - Нехай не згасне зірка перлини аграрної науки! До 130-річчя Полтавської сільськогосподарської дослідної станції імені М. І. Вавилова НААНУ (2015)
Писаренко П. В. - Про можливість впливу сонячної активності на врожайність сільськогосподарських культур у Полтавській області, Хлебнікова Я. О. (2015)
Зуза В. С. - Урожайність сої залежно від попередника, метеорологічних умов та ефективності гербіциду, Рожков А. О., Гутянський Р. А. (2015)
Мельник А. В. - Винос основних елементів живлення рослинами соняшнику залежно від сортових особливостей, попередників і норм мінеральних добрив в умовах північно-східного Лівобережного Лісостепу України, Троценко В. І., Говорун С. О. (2015)
Крамарьов С. М. - Порівняльна оцінка вмісту рухомого фосфору в різних генетичних горизонтах чорнозему звичайного, Крамарьов О. С., Христенко А. О., Токмакова Л. М., Жученко С. І., Сироватко В. А., Цьова Ю. А., Сироватко К. В. (2015)
Яновський Ю. П. - Особливості біології та шкідливості вічкової галиці (Thomasiniana oculiperda Rubs.) і захист від неї саджанців яблуні в розсаднику Лісостепу України, Cуханов С. В., Гричанюк В. П. (2015)
Яновський Ю. П. - Особливості біології оленки волохатої (Epicometis hirta Poda.) та заходи обмеження її шкідливості в промислових насадженнях суниці в зоні Лісостепу України, Cуханов С. В., Михайленко Л. П., Чепернатий Є. В. (2015)
Колєснікова Л. А. - Аналіз фітотоксичності нафтозабруднених ґрунтів, Федюшко М. П. (2015)
Поспєлова Г. Д. - Видовий склад фітопатогенної флори насіння сої (2015)
Курдюкова О. М. - Угрупування та інвазія Сyclachaena xanthiifolia на антропогенно порушених екотопах, Жердєва К. О. (2015)
Диченко О. Ю. - Просторово-часова динаміка рослинного покриву як фактора динаміки чисельності шкідливих комах (2015)
Войтенко С. Л. - Генофонд порід тварин Полтавщини та ризики втрати місцевих популяцій (2015)
Чухліб Є. В. - Остеологічні дослідження свиней Полтавської м’ясної породи за умов використання соєвих кормів різних технологій приготування, Голуб Н. Д., Скареднов Д. Ю. (2015)
Бондаренко О. М. - З історії розвитку скотарства на Полтавщині (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Усачова В. Є. - Сучасний стан рибництва, історія та розвиток галузі на Полтавщині (2015)
Палій А. П. - Встановлення чинників, які впливають на процес промивання молокопроводу (2015)
Гончарова І. І. - Здатність телиць м'ясних порід до відтворення залежно від рівня годівлі (2015)
Ляшенко А. О. - Кореляційна залежність між якісними показниками сперми бугаїв довготривалого зберігання (2015)
Євстаф’єва В. О. - Поширення акарозів собак в умовах м. Кременчука, Гаврик К. А. (2015)
Киричко Б. П. - Кількість і види мікроорганізмів за хірургічної інфекції у свиней, Звенігородська Т. В., Семіренко В. В. (2015)
Кулинич С. М. - Лікування випадкових гнійних ран у коней на базі Чутівського кінного заводу "Тракен" (2015)
Передера С. Б. - Визначення чутливості грибів роду Mucor та Aspergillus до деяких речовин рослинного походження, Кінаш О. В. (2015)
Щербакова Н. С. - Знезараження ковбасних виробів за допомогою мікрохвиль, Передера Ж. О., Передера С. Б., Лубенська А. Ю. (2015)
Клименко О. С. - Поширення паразитозів кролів у приватних господарствах Полтавської області (2015)
Коне М. С. - Ефективність лікування та профілактики каліцивірозу котів в умовах ветеринарних клінік ТОВ "Біоцентр" м. Полтава, Корчан Л. М, Держговська Є. О., Забіяка О. О. (2015)
Панікар І. І. - Морфологія лімфоїдних утворень, асоційованих зі слизовими оболонками трубкоподібних органів свині свійської на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу (2015)
Маслак Ю. В. - Етіопатогенез остеодистрофії у кіз зааненської породи, Собакар А. В. (2015)
Мельничук В. В. - Біохімічні зміни в сироватці крові свиней хворих на трихуроз, Назаренко О. С., Назаренко С. І. (2015)
Литвин О. Ю. - Проблеми сучасної системи будівництва нового житла (2015)
Дмитриков В. П. - Комплексний підхід до підвищення споживчих властивостей мінеральних добрив на прикладі кальцієвої селітри, Шестозуб А. Б., Олійник М. А. (2015)
Дрючко О. Г. - Термоаналітичний комплекс для ідентифікації речовин методом диференціально-термічного аналізу, Стороженко Д. О., Бунякіна Н. В., Іваницька І. О., Голубятніков Д. В. (2015)
Опара Н. М. - Проблемні питання викладання БЖД у ВНЗ України (2015)
Падалка В. В. - Від складного до простого за "шишацькими технологіями" (2015)
Ляшенко С. В. - Підготовка засобів малої механізації до зберігання (2015)
Беседа А. А. - Исследование сопротивления при обтекании посевного материала потоком в семятукопроводе (2015)
Улібаба М. Ю. - Ріст і розвиток сої залежно від строків сівби та мікробіопрепарату (2015)
Степаненков Г. В. - Вплив якості питної води на стан здоров’я населення Полтавської області в 2001–2012 роках (2015)
Міленко О. Г. - Зміна тривалості періоду веґетації та фаз росту і розвитку рослин сої залежно від умов вирощування (2015)
Папка О. С. - Деякі питання біології проростання ваточника сирійського (2015)
Горобець В. О. - Схрещування свиней як спосіб підвищення їх відгодівельних і м’ясних ознак (2015)
Канівець Н. С. - Лікування телят за виразки язика (2015)
Дворник І. В. - Роль тіньової економіки у формуванні доходів сільського населення (2015)
Македон Г. М. - Споживчі настрої сільського населення: аналіз соціальних факторів (2015)
Аранчій В. І. - Він новий обрій серцем угадав… (професору Полтавської державної аграрної академії Миколі Миколайовичу Опарі – 75 років), Писаренко П. В. (2015)
Опара М. М. - До 55-річчя Віктора Анатолійовича Вергунова, Опара Н. М., Снітко Л. О. (2015)
Нагаевич В. М. - Ученому и педагогу – 80 лет (к 80-летию Вениамина Ивановича Герасимова), Слинько В. Г., Березницкий В. И., Бондаренко Е. Н. (2015)
Аранчій В. І. - До 120-річчя Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського, Опара М. М., Самородов В. М., Снітко Л. О. (2015)
Title (2016)
Table of content (2016)
Тимченко Л. - Концепт "корінні народи" в сучасному міжнародному праві (на прикладі караїмів) (2016)
Rzhevskaya V. - Defining and developing the concept of "Collective security" in study and practice of International law (2016)
Стахурський І. - Спільна безпекова та оборонна політика Європейського Союзу після "брексіту": відродження чи маргіналізація? (2016)
Eluke E. J. - The role of the African growth and opportunity act in the implementation of the US economic policy objectives in Central Africa (2016)
Чибісов Д. - Гармонізація положень Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі (2016)
Волосецький В. - Законодавство ЄС у сфері захисту персональних даних (2016)
Tsviki V. - Enforced disappearance in International Human Rights Law (2016)
Князєва Д. - Юрисдикція Ratione Temporis гібридних кримінальних судів (2016)
Мукан Б. - Передумови виникнення та формування національних органів у справах Європейського Суду з прав людини (2016)
Smyrnova K. - EU-Ukraine association agreement: legal terminology and implementation challenges, Letunovska I. (2016)
Наливайко Л. - Взаємодія інститутів громадянського суспільства та національної поліції України: теоретико-правовий аспект, Орєшкова А. (2016)
Polishchuk I. - The constituents of professional potential of civil servants (2016)
Kovalko N. - Topical problems of legal and religious content of the right to human dignity, Drozd A. (2016)
Клименко А. - Деякі питання щодо принципів права соціального забезпечення (2016)
Мохончук Б. - Характеристика виборчого округу, як комплексного елементу виборчої системи (2016)
Городецька І. - Класифікація адміністративно-правових норм, що регулюють суспільні відносини у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу (2016)
Menso I. - Classification of works forms as components of electronic libraries (2016)
Matseliukh I. - The institute of offence in regulation of church relations: historiography dimension (2016)
Костюк Д. - Роль таємної дипломатії у процесі підготовки Німеччини до початку Другої світової війни (2016)
Hnatenko N. - Political corruption in activity of the Ukrainian parliament: theory and practice (2016)
Стойко О. - Інституціоналізація партійних систем постсоціалістичних країн: виклики і перспективи (2016)
Осадчук І. - "Партії влади" та правлячі партії в пострадянських країнах (2016)
Dalamu T. O. - Patience Jonathan’s rhetoric of absurdity and calumny in the 2015 Nigerian presidential electioneering campaigns (2016)
Грицай І. - Державна гендерна політика: досвід України та країн-членів ЄС (2016)
Timashova V. - Self-organization and self-regulation as ability and function of the political sphere of life (2016)
Фесенко А. - Міграційні наміри української освіченої молоді як фактор руйнування трудового потенціалу та перешкода сталому суспільно-економічному розвитку країни, Чорна В. (2016)
Вербицька В. - Віртуальна дипломатія України крізь призму побудови інформаційного суспільства (2016)
Білоусов О. - Міжнародне врегулювання мережі Інтернет як адекватна відповідь на світові інформаційні загрози (2016)
Примаков К. - Методологічні підходи до систематизації адміністративно-правового регулювання у сфері масової інформації в Україні (2016)
Мокряк М. - Негативний та профілактичний вплив засобів масової інформації на злочинність неповнолітніх (2016)
Тарасюк В. - Внесення змін до Конституції України: причини та наслідки (2016)
Gyrych O. - The environmental issues of the Ukrainian energy security (2016)
Savchyn N. - Certification training of judges as the way to prevent judicial errors in civil proceedings of Ukraine (2016)
Терзi О. - Особливості державного контролю за якістю медичних послуг в Україні (2016)
Shchyrba M. - Elements of the patient’s legal status (2016)
Sheverdina V. - Modern trends of employer's pecuniary liability in Ukraine (2016)
Насурлаєва К. - Правове регулювання відносин в сфері інжинірингу (2016)
Ващук О. - Вплив стресу на емоційний стан потерпілого під час надання ним показань в кримінальному провадженні (2016)
Бабенко А. Л. - Сутність і зміст понять "інтеграція” та "інтеграційне заняття” (2015)
Багрій М. А. - Теоретична концепція стилю в доробку Ігоря Костецького (2015)
Байбакова О. О. - Психологічні засади міжкультурного спілкування (2015)
Бондар Т. І. - Етапи розвитку інклюзивної освіти в США (2015)
Варга Н. І. - Мотиваційний механізм розвитку самозайнятості населення (2015)
Війчук Т. І. - Історико-генетичний метод у навчанні математики, Дільний В. М. (2015)
Гаркович О. Л. - Педагогічне проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутнього вчителя хімії (2015)
Герлянд Т. М. - Основні підходи до побудови інтегрованих професійно cпрямованих курсів загальноосвітньої підготовки в аграрних ПТНЗ (2015)
Гордієнко І. В. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі методу аналогії у навчанні математики та фізики (2015)
Горішна Н. М. - Консультування як метод соціальної роботи у сфері протидії торгівлі людьми (2015)
Горпініч Т. І. - Мовне портфоліо як засіб самоконтролю при навчанні іноземної мови (2015)
Депчинська І. А. - Розвиток шкільної гуманітарної освіти на Закарпатті в період 1919-1939 р.р. (2015)
Дябел Л. І. - Особливості соціалізації молоді в умовах соціально-педагогічної діяльності в громадських організаціях (2015)
Єгорова В. В. - Застосування елементів психодрами та соціодрами як різновидів сучасних педагогічних технологій в освіті (на прикладі підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників) (2015)
Жиленко Р. В. - Рівень задоволення студентів ДВНЗ "Ужгородський національний університет" якістю освітніх послуг (2015)
Жовніренко Я. Г. - Деякі аспекти підготовки майбутніх вихователів до навчання англійської миви дітей дошкільного віку, Висоцька О. С. (2015)
Зварич О. П. - Керівні принципи соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами в Україні (2015)
Зубрицький І. Я. - Проблема статевого виховання на сторінках педагогічного часопису "Українська школа" (1925-1939 рр.) (2015)
Кабак В. В. - Обґрунтування організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх інженерів-педагогів технічних ВНЗ до професійної діяльності (2015)
Кабусь Н. Д. - Висвітлення еволюції поглядів на сталий суспільний розвиток в історії світової наукової думки (2015)
Калаур С. М. - Сучасні інтерактивні підходи до формування соціальної відповідальності майбутніх соціальних педагогів у процесі навчання, Топоренко О. Ю. (2015)
Кожокар М. В. - Форми патріотичного виховання молодого покоління Буковини (ІІ половина ХІХ ст.) У діяльності українського студентського товариства "Союз" (2015)
Козубовська І. В. - Фінансова підтримка студентської молоді в США, Стойка О. Я. (2015)
Корінна Г. О. - Особливості професійної підготовки соціальних педагогів до статево-рольової соціалізації дошкільників (2015)
Котєнєва І. С. - Естетичне в природі як засіб формування естетико-екологічної культури особистості (2015)
Котєнєва Ю. М. - Про складові професійної кар’єри студентів педагогічного коледжу (2015)
Кравчина Т. В. - Методика навчання розумінню іншомовного тексту студентів ВНЗ (2015)
Лаптєва М. В. - Дистанційні навчальні системи в практиці підготовки іноземних студентів (2015)
Левицька Л. В. - Рекомендації щодо психолого-педагогічного забезпечення супроводу навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі (2015)
Літовка О. П. - Дослідження професійної позиції майбутнього вчителя через категорію особистості (2015)
Лупаренко С. Є. - Втрата специфіки дитинства: суть та причини (2015)
Марфинець Н. В. - Аналіз дефініцій "енвайронменталізм”, "енвайронментальна педагогіка” (2015)
Маслій О. М. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу з питань підготовки майбутніх офіцерів до адаптації на початковому етапі служби у військах (2015)
Махиня Н. В. - Освіта дорослих у ретроспективі: європейський історичний аспект питання (2015)
Мешко Г. М. - Формування психотерапевтичної позиції майбутнього вчителя як основи реалізації валеологічних технологій педагогічної взаємодії, Мешко О. І. (2015)
Мішеніна Т. М. - Методи пізнання у змісті фахової підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2015)
Олендр Т. М. - Методичні особливості заняття з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів немовних спеціальностей (2015)
Опачко М. В. - Педагогічне стимулювання учнів у процесі вивчення фізики в сучасній школі, Міс Й. (2015)
Павлишин Г. Я. - Специфіка навчання іншомовного профеcійно орієнтованого мовлення у парадигмі інфотехнологій, Прокоп І. А. (2015)
Поліщук Ю. Й. - Залучення молодіжних громадських об’єднань до роботи з профілактики наркоманії серед школярів (2015)
Помирча С. В. - Інформаційні технології як засіб формування лексикографічної компетентності студентів, Дзюба М. Ю. (2015)
Попович І. Є. - Форми і методи організації навчального процесу в університетах Великої Британії (2015)
Постова С. А. - Розвиток творчого мислення старшокласників на заняттях гуртка з інформатики (2015)
Потапчук О. І. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Пришляк О. Ю. - Упровадження інноваційних технологій у процес навчання іноземної мови майбутніх педагогів (2015)
Рабійчук С. О. - Система цінностей і ціннісних орієнтацій як високоморальний суспільний взірець у протидії соціальних конфліктів (2015)
Резничук Г. О. - Підготовка сучасної молоді до сімейного життя, Василенко О. М. (2015)
Роман С. В. - Реалізація вчителем хімії принципу історизму при формуванні еколого-гуманістичних цінностей у школярів (2015)
Ростока М. Л. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних (2015)
Рум’янцева К. Є. - Педагогічні аспекти використання творчих фахових завдань під час вивчення дисциплін циклу "Математика для економістів”, Вільчинська О. М., Добровольська Н. В. (2015)
Сідун М. М. - Використання гри під час навчання іноземної мови учнів початкової школи (2015)
Сливка Л. В. - Музикотерапія в освітньому процесі: історичне і теоретичне підґрунтя (2015)
Смук О. Т. - Вплив ціннісно-нормативної дезінтеграції на прояви девіацій, Козубовський М. Р. (2015)
Сойма Н. Д. - Зарубіжний досвід реабілітаційної роботи з дезадаптованими дітьми (2015)
Соломко Н. Ф. - Формування гуманістично-спрямованої фізичної культури студентів економічних спеціальностей, Лосик В. Г., Тимошенко В. В. (2015)
Стрижак С. В. - Науково-методична підготовка майбутніх учителів хімії у вищих педагогічних навчальних закладах (2015)
Тернопільська В. І. - Технологія навчання як засіб формування технічної компетентності майбутніх офіцерів радіоелектронного профілю, Андрущенко І. С., Якимець Д. В. (2015)
Титунь О. Л. - Дослідження діяльнісно-рефлексивної складової готовності студентів до виховної роботи в школі (2015)
Федоруц М. В. - Формування соціальної компетентності школярів у процесі партнерської співпраці загальноосвітніх навчальних закладів і родин (2015)
Фізеші О. Й. - До питання педагогічної кваліфікації вчителів початкових шкіл в умовах переходу на рідномовне навчання (чехословацький період, 1919-1939) (2015)
Царик О. М. - Методичні аспекти формування культури мовлення учнів у школах Галичини міжвоєнного періоду ХХ ст. (2015)
Цибанюк О. О. - Нормативно-правове забезпечення шкільного (студентського) фізичного виховання та масового спорту сучасної Румунії (2015)
Чайковська Г. Б. - Екологічна освіта студентів педагогічних вишів у країнах Західної Європи (2015)
Чумак Л. В. - Компетенція інтерпретації художніх творів як складова професійної майстерності вчителя-філолога (2015)
Шпеник С. З. - Соціально-правовий захист дітей групи "ризику" в США (2015)
Шумська О. А. - Особливості іншомовної підготовки фахівців природничого циклу у сучасній вищій школі України (2015)
Чорна О. В. - Розвиток системи моніторингу якості вищої освіти України: актуальність використання досвіду Німеччини (2015)
Содержание (2016)
Халилов С. А. - Основная краевая задача общей классической теории открытой цилиндрической оболочки. Особенности деформирования при жестком защемлении граничного контура, Копычко В. В., Кривцов В. С., Павленко В. Н. (2016)
Tsukanov R. U. - Mathematical simulation of fuel burn schedule effect on airplane center-of-gravity position (2016)
Рузайкин В. И. - Двухфазные потери давления в раздаточном коллекторе разветвленных теплогидравлических систем, Лукашев И. Н., Федоренко Т. Ю. (2016)
Павленко В. Н. - Особенности процессов, протекающих при резании металлов в тяжелом машиностроении, Степаненко Д. Р. (2016)
Амброжевич М. В. - Малоресурсная подмодель турбореактивного двигателя, Корнев А. В., Середа В. А. (2016)
Дуаиссиа Омар Хадж Аисса - К вопросу моделирования тепловых процессов в масляных полостях опор ротора ГТД, Михайленко Т. П., Петухов И. И. (2016)
Колинчук А. В. - Использование искусственной расфокусировки для выравнивания светового потока в рабочей области имитатора солнечного излучения на основе конического рефлектора, Шепетов Ю. А. (2016)
Аль Дахери Али Мохамед - Определение параметров угловой ориентации летательного аппарата по сигналам спутниковых навигационных систем, Буняева И. В., Черановский В. О., Пискорж В. В. (2016)
Фирсов С. Н. - Функционально устойчивая система стабилизации параметра бокового движения малогабаритного летательного аппарата, Бояркин А. А., Будиба Уиссам, Жежера И. В. (2016)
Крашаница Ю. А. - Телесный аэродинамический профиль в дозвуковом потоке вязкого газа, Лю Сяо Бо (2016)
Крашаница Ю. А. - Аналитическое определение гидродинамических характеристик реальной среды в продуктопроводных системах летательных аппаратов, Линь Чумен (2016)
Васильева И. К. - Исследование влияния аппаратурных погрешностей на достоверность классификации гидрометеорологических образований, Мигас О. В. (2016)
Кашанов А. Э. - Энтропийный метод обработки экспериментальных измерений в задачах дефектоскопии многопараметрических объектов неразрушающего контроля, Малайчук В. П., Федорович А. И. (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Содержание (2016)
Бекетова А. С. - Напряженно-деформированное состояние заформованных крепежных микроэлементов при трансверсальном нагружении, Шевцова М. А., Карпов Я. С. (2016)
Хомінич О. О. - Дослідження впливу параметрів сітки на результати CFD-розрахунку аеродинамічних характеристик літального апарату замкненої аеродинамічної схеми в середовищі Ansys Fluent, Зілінка В. В., Зінченко Д. М. (2016)
Середа В. А. - Влияние относительного объема расширительной машины на компактность наземного пускового устройства (2016)
Кривохатько І. С. - Оцінка впливу повітряного гвинта на аеродинамічні характеристики літального апарата схеми "тандем", Сухов В. В. (2016)
Соколова В. В. - Конденсационные следы, методы их исследования (2016)
Бойко Т. С. - Методика расчета интегральной повторяемости воздушных порывов, действующих на самолет в типовом полете (2016)
Перерва В. А. - Прогнозирование размеров зоны проплавления для технологии сварки полым катодом с различной разделкой кромок, Карпович Е. В., Федосов А. В., Джур Е. А. (2016)
Фоков А. А. - Валидация упрощенного метода расчета силы воздействия факела электрореактивного двигателя на орбитальный объект, Хорошилов С. В. (2016)
Азарсков В. Н. - Аналитическое конструирование системы управления траекторным движением многомерного нелинейного объекта при стохастических воздействиях, Блохин Л. Н., Зубенко В. А., Осадчий С. И. (2016)
Баранник В. В. - Метод повышения доступности закрытого видеоинформационного потока для систем управления и объективного контроля ведомственных организаций, Шульгин С. С. (2016)
Попов А. В. - Разработка системы верификации и моделирования технологического процесса сборки, Момот М. А., Сергеев Е. С. (2016)
Абрамов С. К. - Автоматическое сжатие в окрестности оптимальной рабочей точки изображений с шумом кодерами типа SPIHT и JPEG2000, Бурцев Н. В., Кривенко С. С., Земляченко А. Н., Лукин В. В. (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Содержание (2016)
Назин В. И. - Влияние типа рабочей жидкости на статические характеристики сдвоенного радиального гидростатодинамического подшипника (2016)
Сенькин В. С. - Исследование чувствительности целевого функционала к вариациям проектных параметров управляемого ракетного объекта, Сюткина-Доронина С. В. (2016)
Перерва В. А. - Исследование структуры сварного шва при сварке полым катодом высокопрочного титанового сплава ВТ6С, Карпович Е. В., Бессалый В. Г. (2016)
Frolov Е. А. - Definition of the influence of technological and constructive parameters of technical systems on energy-power characteristics of pneumatic-shock forming, Yasko S. G., Kravchenko S. I. (2016)
Колинчук А. В. - Использование градиентного тонирования для выравнивания светового потока в рабочей области имитатора солнечного излучения на основе конического рефлектора, Шепетов Ю. А. (2016)
Хайленко О. В. - Событийное моделирование детонации в системе газ-поршень при высоких степенях сжатия, Хайленко М. А., Чернышев Ю. К. (2016)
Филипковский С. В. - Нелинейные колебания ротора с диском на консольном конце при вибрации опор (2016)
Лавриненко А. Ю. - Алгоритм сжатия сигналов речевых команд управления функциями беспилотного летательного аппарата, Конахович Г. Ф., Одарченко Р. С., Бахтияров Д. И. (2016)
Павлюченко А. М. - Методы диагностики и результаты измерений характеристик транс,– сверх– и гиперзвукових комплексов различных типов в лётных условиях, Шийко А. Н. (2016)
Басок Б. И. - Математическое моделирование общесистемной неустойчивости в ЖРД на унитарном топливе, Гоцуленко В. В. (2016)
Чумаченко А. В. - Формализация требований к проведению испытаний на случайную вибрацию оборудования систем управления беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа, Корсиченко И. В., Малеева Ю. И. (2016)
Федорович О. Е. - Логистика выполнения портфеля заказов высокотехнологической продукции развивающегося виртуального предприятия, Прончаков Ю. Л. (2016)
Выходец Ю. С. - Роль и место бизнес-модели в управлении проектами, Ровинская Н. Ю. (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Дейнеко Н. В. - Влияние уровня освещенности на выходные параметры солнечных элементов на основе CdS/CdTe (2016)
Джафарова А. А. - Влияние пористости оксидированных порошковых материалов на основе железа на их триботехнические характеристики, Иманова Р. А. (2016)
Зозуля Э. В. - Влияние состава и условий осаждения на структуру и свойства вакуумных композитов на основе меди, упрочненных оксидом алюминия, Терлецкий А. С., Меньшиков А. Г., Субботина В. В., Протасенко Т. А. (2016)
Колоскова А. Н. - Моделирование полимерных слоев многослойных комбинированных упаковочных материалов (2016)
Находов В. Ф. - Оценка потенциала снижения затрат энергосистемы в результате выравнивания суточных графиков ее электрической нагрузки, Замулко А. И., Аль Шарари М. И., Чекамова В. В. (2016)
Кунгурцев О. Б. - Автоматизація створення сховища даних електронних документів з Веб-порталів відкритих даних, Блажко О. А., Ковальчук С. В., Скрипкин М. О. (2016)
Бригар І. В. - Використання інтерфейсу онтологій у експертних системах туроператорів, Золотько К. Є. (2016)
Минько О. В. - Разработка программно-математического обеспечения для параллельной обработки разреженных матриц с помощью технологи OpenMP, Золотько К. Е. (2016)
Москалец Н. В. - Методы организации пространственно-временного множественного доступа в системе мобильной связи (2016)
Надточий А. В. - Моделювання управління ризиками в проектах глибоководних археологічних досліджень з використанням засобів морської робототехніки (2016)
Невлюдов И. Ш. - Модель принятия решения на этапе проектирования технологического процесса изготовления МЭМС акселерометров, Пономарева А. В., Бортникова В. О. (2016)
Буланий М. Ф. - Розробка та виготовлення пристрою охолодження оптичного детектора, Хмеленко О. В., Плахтій Є. Г., Гаращенко Н. В., Фесенко С. Є. (2016)
Высоцкая Е. В. - Моделирование динамики согласованности параметров сердечно-сосудистой системы на разных стадиях адаптационного синдрома, Беспалов Ю. Г., Рак Л. И., Печерская А. И., Цапенко К. В. (2016)
Терлич С. В. - Аналіз сучасних безкаркасних систем зашиття приміщень в судно- та докобудуванні (2016)
Шергин В. Л. - Оценивание показателя Хѐрста для процессов Леви, Дереза Э. Э., Передерий В. С. (2016)
Тищенко Є. О. - Особливості напруженого стану стиснених конструкцій підземних споруд, Рудешко І. В., Бас О. В. (2016)
Сівецький В. І. - Методи та пристрої для виготовлення виробів з інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів, Сокольський О. Л., Івіцький І. І., Колосов О. Є., Куриленко В. М. (2016)
Шумська Л. П. - Дослідження теплового захисту будівель при утепленні пористими теплоізоляційними матеріалами (2016)
Островерхов М. Я. - Дослідження енергоефективності нелінійного електричного кола з автономним живленням на прикладі привода електроскутера, Реуцький М. О., Трінчук Д. Я. (2016)
Клімішина М. Т. - Дослідження методів розрахунків і інструментальний контроль викидів при піролізній переробці шин (2016)
Климюк Ю. Є. - Прогнозування оптимальних режимів роботи багатошарових швидких фільтрів з кусково-однорідними пористими завантаженнями (2016)
Серикова Е. Н. - Изменение уровня грунтовых вод в городской экосистеме г. Харькова, Стрельникова Е. А. (2016)
Шкоп А. А. - Исследование кинетики оседания твердой фазы полидисперсных суспензий, Цейтлин М. А., Шестопалов А. В. (2016)
Колосков В. Ю. - Моделі та методи прогнозування рівня безпеки полігону зі зберігання твердих побутових відходів (2016)
Титул, содержание (2016)
Геец В. М. - Особенности взаимосвязи экономических и политических предпосылок реконструктивного развития экономики Украины (2016)
Киндзерский Ю. В. - Институциональная ловушка олигархизма и проблемы ее преодоления (2016)
Мазур В. Л. - Проблемы промышленной политики в Украине (2016)
Колосова В. П. - Влияние международных финансовых организаций на экономическое развитие страны: вопросы теории (2016)
Риндзак О. Т. - Государственная миграционная политика в контексте приоритетов национальной безопасности Украины (2016)
Шевчук В. А. - Учетное измерение социальной ответственности современного предпринимательства (2016)
Памяти И. П. Вусика (2016)
Summaries (2016)
Содержание журнала за 2016 год (2016)
Редакционная политика и этические принципы (2016)
Содержание (2016)
Бабенко Ю. В. - Информационная оценка эффективности модификаций самолетов различного назначения по интегральным стоимостным показателям, Матвийчук А. В. (2016)
Капитанова Л. В. - Концептуальные положения обеспечения взлетно-посадочных характеристик модификаций самолетов транспортной категории (2016)
Лапотко В. М. - Исследование возможности использования двухконтурного СПВРД в транспортной космической системе, Еланский А. В., Кухтин Ю. П. (2016)
Степаненко С. М. - Системный подход к содержанию стандартов предприятия - разработчика авиационной техники (2016)
Томашевський О. В. - Впровадження стандарту ISO 9001:2015 в систему менеджменту якості виробництва авіаційних двигунів, Сніжной Г. В., Оліфір А. А. (2016)
Ранченко Г. С. - Квалификация комплектующих изделий образцов авиационной техники – современные требования и взаимодействие национальных и межгосударственных авиационных властей, Буряченко А. Г. (2016)
Волошина Н. П. - Защита авторских прав на прикладное программное обеспечение комплектующих изделий авиационной техники и программно-технических комплексов, Нерубасский В. В. (2016)
Русанов А. В. - Исследование пространственного потока пара в регулирующем отсеке с радиальным парциальным парораспределением, Косьянов Д. Ю., Косьянова А. И. (2016)
Субботович В. П. - Исследование осекольцевых диффузоров при различных углах закрутки потока на входе, Юдин Ю. А., Юдин А. Ю., Темченко С. А. (2016)
Марценюк Е. В. - Идентификация теплового состояния корпуса турбины авиационного двигателя по экспериментальным данным, Зеленый Ю. А., Климик Р. Р. (2016)
Придорожный Р. П. - Влияние ползучести материала на характеристики бандажной связи сильнозакрученных рабочих лопаток турбин, Шереметьев А. В., Зиньковский А. П. (2016)
Тарасенко А. А. - Параметры стационарных крутильных колебаний дизеля с учетом переменности момента инерции отсека (2016)
Журавлёв В. Н. - Математическая модель амплитудных и фазовых процессов в задаче технической диагностики зубьев шестерён редукторов ГТД, Единович А. Б., Папчёнков А. В. (2016)
Двирник Я. В. - Оценка предельного состояния лопаток компрессора вертолетных ГТД по частоте собственных колебаний, Павленко Д. В. (2016)
Игуменцев Е. А. - Равновесие сил сжатия-отталкивания в заряженном гироскопе, Прокопенко Е. А. (2016)
Воронин В. Н. - Особенности технологии изготовления сварных листовых титановых заготовок методом взрывной штамповки, Зайцев В. Е., Коцюба В. Ю., Третьяк В. В. (2016)
Лысенко Н. А. - Влияние температурно-временных факторов на изменение микроструктурного состояния материала рабочих лопаток турбины, Воробьев В. И., Суслова Н. Е., Клочихин В. В., Качан А. Я. (2016)
Нестеренков В. М. - Отработка гибридной технологии соединения магниевых сплавов методом трения с перемешиванием и электронно-лучевой сварки, Марченко Ю. А., Жеманюк П. Д., Петрик И. А., Архангельский Ю. А., Майстренко А. Л. (2016)
Капустян А. Е. - Получение полуфабрикатов титановых сплавов для авиационно-космической техники, Овчинников А. В., Коваленко Т. А., Шевченко А. В. (2016)
Лоян А. В. - Анализ конструкции стационарного плазменного двигателя типа СПД100 на стартовые нагрузки, Цаглов А. И., Писаный А. И. (2016)
Хаустова А. Н. - Испытания измерительного комплекса метода ОЭССК и определение погрешности расчета относительной эрозии (2016)
Титов М. Ю. - Корреляция параметров плазмы с магнитным полем в канале стационарного плазменного двигателя, Лоян А. В., Чупрына Н. Б. (2016)
Ткач М. Р. - Повышение эффективности двигателя 4Ч 8,4/9,1 путём добавки синтез-газа к бензину, Тимошевский Б. Г., Познанский А. С., Митрофанов А. С., Проскурин А. Ю. (2016)
Абдуллаев П. Ш. - Применение генетических алгоритмов при диагностировании авиационных ГТД, Мирзоев Мирзоев, А. Дж. (2016)
Миргород В. Ф. - Допусковый трендовый контроль термогазодинамических параметров силовых установок, Деренг Е. В. (2016)
Некрасова Л. П. - Идентификация металлических микрообъектов в отложениях на маслофильтрах АД, Синяева Н. П., Омельянчик Л. А., Луганская О. В. (2016)
Reva O. M. - Appliance of area under air traffic controller estimate function for main decision taking dominant determination, Borsuk S. P. (2016)
Доценко Н. В. - Анализ альтернативных вариантов состава команд исполнителей высокотехнологичных проектов на основе кластеризации и ранжирования групповых экспертных оценок, Шостак Е. И. (2016)
Суховей С. И. - Улучшение динамики регулирования степени повышения давления вентилятора ТРДДФ за счет применения алгоритма предиктора Смита (2016)
Смирнов А. В. - Некоторые особенности системы вентиляции унифицированного силового блока турбокомпрессорных агрегатов с ГТД ДУ80Л1, НК-36СТ и НК-16СТ, Щербаков О. Н., Ткаченко Д. А., Парафейник В. П., Слабко Ю. Н. (2016)
Информационное сообщение (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Олійник О. О. - Модуляційно-поляризаційний метод вимірювання внутрішніх механічних напружень в мікроелектронних структурах Si-Al (2016)
Лоза А. В. - Особенности изготовления лито-сварных конструкций из углеродистых сталей, Чигарёв В. В. (2016)
Артемьев С. Р. - Анализ методов получения непрерывных волокон нитевидных кристаллов, Шапорев В. П. (2016)
Комир А. И. - Реконструкция структуры ядерного графита методами многоточечной статистики (2016)
Бабак В. П. - Закономерности трения и износа в вакууме детонационных покрытий Cr-Si-B, содержащих дисульфид молибдена, Щепетов В. В., Недайборщ С. Д. (2016)
Высоцкая Е. В. - Определение вероятности снижения адаптационных возможностей у подростков с сердечно-сосудистыми заболеваниями, Рак Л. И., Порван А. П., Цапенко К. В., Гаврюшина Е. А. (2016)
Шекольян А. А. - Комбинированный датчик ветра для адаптивных авторулевых систем (2016)
Дымко Е. П. - Компьютерно-интегрированные технологии в литейном производстве: вопросы управления качеством отливок, Белик Н. Н., Золотарева А. В., Кияшко С. Ю., Демина А. В. (2016)
Калашнікова Т. Ю. - Технологічні аспекти у роботі прикордонної дільничної станції в умовах підвищення рівня інформатизації, Цвір П. О., Приступа С. П., Полозун Р. С. (2016)
Широкопетлєва М. С. - Про підхід до проектування системи тестування знань з мови SQL, Черепанова Ю. Ю. (2016)
Вдовиченко В. О. - Формування математичної моделі функціонування транспортно-пересадочних вузлів міського пасажирського транспорту, Самчук Г. О. (2016)
Лопаткин Р. Ю. - Перспективы применения имитационого моделирования в задачах автоматизации и управлении технологическими системами, Петров С. А., Игнатенко С. Н., Иващенко В. А. (2016)
Фарзалиев М. Г. - Исследование движения толкателя в канале пространственного кулачкового механизма, составленного из упругих элементов, Садирли С. М. (2016)
Левченко С. А. - Электромагнитное и тепловое поля руднотермической плавильной печи (2016)
Рындяев В. И. - Направления в создании трансмиссий приводов коксоых машин (2016)
Хмель И. В. - Моделирование процесса дезинтеграции магнетитовых кварцитов в барабанной мельнице на основе использования метода конечных элементов (2016)
Лапичак Н. І. - Одержання акрилатних мономерів з пропіонової кислоти і формальдегіду в присутності метанолу в газовій фазі, Івасів В. В., Небесний Р. В., Мацьків О. О., Шатан А.-Б. В. (2016)
Урсулова В. І. - Математична модель розподілу пилових викидів комбікормових заводів (2016)
Соколовська О. О. - Иследование профилактического влияния и безопасности разработаных видов пастильных изделий с использованием нетрадиционного сырья, Дюкарева Г. И. (2016)
Бернацький М. В. - Магнітно-реагентна технологія очищення води та установка для її реалізації (2016)
Филь Н. Ю. - Управление проектами предупреждения чрезвычайных природных ситуаций на магистральных автодорогах с учетом рисков (2016)
Адаменко М. І. - Інформаційна модель розповсюдження забруднення атмосфери викидами із резервуарів з залишками нафтопродуктів під час їх провітрювання, Гарбуз С. В. (2016)
Ащепкова Н. С. - Послідовний аналіз якості продукції, Богданов В. О. (2016)
Привітання від директора ДУ "Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ україни" професора А. В. Іпатова (2016)
Іпатов А. В. - Динаміка Первинної інвалідності дорослого населення та населення працездатного віку внаслідок цирозу печінки упродовж 2013–2015 років в Україні, Гондуленко Н. О., Паніна С. С., Саніна Н. А., Ігумнова Т. С. (2016)
Дроздова І. В. - Вплив психологічних чинників на обмеження життєдіяльності в міжособистісній взаємодії хворих після перенесеного ішемічного мозкового інсульту, Яновська С. Я., Степанова Л. Г., Омельницька Л. В. (2016)
Лисунець О. М. - Медико-соціальна експертиза при пролапсі мітрального клапана, Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М. (2016)
Паніна С. С. - Реабілітаційний потенціал у інвалідів унаслідок вірусного гепатиту С, Гондуленко Н. О., Саніна Н. А., Ігумнова Т. С. (2016)
Тарасенко О. М. - Показники розміру хребтового каналу в поперековому відділі у хворих з наслідками хребетно-спиномозкових травм у практиці медико-соціальної експертизи, Мирончук Л. В. (2016)
Дроздова І. В. - Особливості даних добового моніторування артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію, Бабець А. А. (2016)
Лепський В. В. - Інклюзивний туризм як вид реабілітації: наукове обгрунтування та перші кроки на шляху втілення у життя, Науменко Л. Ю., Борисова І. С., Березовський В. М., Макаренко С. В. (2016)
Маметьев А. А. - Хирургическое лечение при кососпиральном метадиафизарном переломе 5-й плюсневой кости, Забара О. Ю., Бондарук Д. А., Бойко А. М. (2016)
Титул, зміст (2016)
Галгаш Р. А. - Регіональні кластери як об’єкт стратегічної координації (2016)
Мельникова О. А. - Oсобливості формування маркетингової інформаційної системи регіону (2016)
Васильчук Н. О. - Експертна оцінка як інструмент визначення спільних проблем регіонів (2016)
Рогозян Ю. С. - Німецький та італійський досвід реалізації міжрегіонального співробітництва (2016)
Сєрєбряк К. І. - Kонцепт розвитку інформаційної інфраструктури економічного співробітництва регіонів України (2016)
Івченко Є. А. - Управління трансформаційними процесами в системі економічної безпеки підприємства (2016)
Клюс Ю. І. - Упровадження ефективної системи управління інноваціями для переорієнтації промислового підприємства на інноваційний шлях розвитку (2016)
Корнійчук О. П. - Інтегральний показник втрат у сфері охорони здоров’я України в умовах зовнішньої агресії (2016)
Корсакова О. С. - Обґрунтування необхідності розвитку небанківських фінансових інститутів в Україні (2016)
Кудря Я. В. - Oцінка зовнішньоекономічної активності промисловості, Міхель Р. В. (2016)
Москаленко Н. О. - Iнституціональне середовище міжнародного бізнесу, Перепелюкова О. В. (2016)
Дегтяр Я. Р. - Планування та прогнозування бюджету за допомогою програмно-цільового методу у бюджетному процесі (2016)
Григорчук М. В. - Органи захисту прав і охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання (2016)
Ясиновська О. С. - Представництво прокурором інтересів державних господарських об’єднань (2016)
Нестеров Г. Г. - Oсобливості використання земельних ресурів у процесі розвитку міських агломерацій, Волкова А. О. (2016)
Устименко В. А. - Oсобливості нарахування канального збору (на прикладі Oдеського порту), Заблодська І. В., Романовська Л. А. (2016)
Апанасенко К. І. - Окремі теоретичні питання організаційно-господарських відносин (на прикладі дозвільних відносин у сфері господарювання) (2016)
Гостєва О. Ю. - Місцеві податки в зарубіжних країнах: досвід та напрями застосування в Україні (2016)
Гудіма Т. С. - Перспективи правового регулювання похідного позову в Україні, Герасименко Н. О. (2016)
Джумагельдієва Г. Д. - Історико-правові передумови деструкції регулювального впливу енергетичного законодавства України (2016)
Медвідь А. Б. - Щодо удосконалення контрольної системи Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, запровадженого Протоколом №14 (2016)
Ганущак Т. В. - Вплив прямих податків на активізацію інвестиційної діяльності в Україні (2015)
Завора Т. М. - Недержавні пенсійні фонди як інституційний інвестор в реальний сектор економіки України, Білько С. С. (2015)
Собченко А. М. - Грошові потоки у системі інтегрованого бухгалтерського обліку та фінансової звітності сільськогосподарських підприємств, Круковська О. В. (2015)
Луцкова Л. П. - Выбор программного решения на базе платформы "1С:Предприятие” с приоритетами (2015)
Шепель І. В. - Актуальні питання обліку розрахунків з оплати праці (2015)
Грановська Л. М. - Визначення поняття розподілу з позиції використання збутової логістики на підприємстві, Сакун К. В. (2015)
Кравчук І. А. - Роль маркетингу підприємств харчової промисловості у формуванні системи продовольчого забезпечення регіону (2015)
Пилипенко К. А. - Моделі продовольчою безпеки країн-членів ЄС (2015)
Подаков Є. С. - Податкове регулювання розвитку аграрного бізнесу України (2015)
Пристемський О. С. - Теоретичні аспекти загрози фінансової безпеки розвитку сільського господарства, Мовчан А. І. (2015)
Сакун А. Ж. - Сучасні маркетингові заходи в аграрному секторі (2015)
Скрипник С. В. - Застосування ефективних інформаційних систем в аграрній сфері (2015)
Щурик М. В. - Диверсифікація зайнятості в АПК: проблеми та шляхи їх вирішення (2015)
Рудковський О. В. - Механізм формування балансу інтересів системи економічної безпеки міжнародних корпорацій (2015)
Благун І. С. - Соціально-економічний розвиток регіонів України: проблеми та перспективи, Боднарук І. Л. (2015)
Вітер І. І. - Модернізація промислової політики ЄС за умов формування світосистеми глобалізму (2015)
Герасименко В. Г. - Інфраструктурне забезпечення пляжного господарства курортного міста, Ярьоменко С. Г. (2015)
Минкіна Г. О. - Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України (2015)
Сем’янчук П. М. - Підходи до вимірювання ступеня задоволення людських потреб (2015)
Слепцов В. А. - Формування української моделі децентралізації місцевої влади на прикладі досвіду європейських країн (2015)
Савків У. С. - Моделювання сталого розвитку регіональної системи, Судук Н. В. (2015)
Лобода О. М. - Актуальні проблеми ідентифікації та моделювання структури управління підприємством, Кириченко Н. В. (2015)
Ivanova E. P. - Working together: education, research and development for 5g networks, Ilev T. B., Mihaylov Gr. Y., Stoyanov I. S., Yehorov V. B. (2015)
Мацуй А. М. - Математичне моделювання формування піскового тіла у міжвитковому просторі механічного спірального класифікатора (2015)
Беглов К. В. - Дослідження регулятора концентрації рідкого поглинача енергоблоку АЕС, Волошкіна О. О., Плахотнюк О. А. (2015)
Стопакевич А. А. - Синтез и исследование цифровых систем супервизорного управления колонной ректификации нефти, Стопакевич А. А. (2015)
Шумигай Д. А. - Програмне забезпечення системи управління технологічним комплексом з метою підвищення ефективності виробництва, Ладанюк А. П., Бойко Р. О. (2015)
Володин С. А. - Анализ систем трубопроводного транспорта сахарных заводов с элементами автоматического регулирования, Мирончук В. Г., Кривопляс-Володина Л.А. (2015)
Павлов А. И. - Cистема автоматического регулирования расхода сыпучего материала (2015)
Ухина А. В. - Введение и применение динамической составляющей датчиков в специализированной компьютерной системе, Ситников Т. В., Ситников В. С. (2015)
Дубовой В. М. - Моделювання процесу тестування програмного забезпечення як розгалужено-циклічного технологічного процесу, Пилипенко І. В. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського