Шабельник Л. Ю. - Підходи до типізації та систематизації стандартів промислової продукції в Україні (2016)
Шпильовий Б. В. - Основні інструменти забезпечення фінансової безпеки банків (2016)
Щусь Л. В. - Фінансова криза: причини, аналіз, шляхи виходу, Батракова Т. І. (2016)
Ярош Ю. О. - Розподіл інвестицій за соціально-економічними районами України (2016)
Євтушенко Є. - Нормативно-правова база фізичного виховання У вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина 40-х – кінець 80-х рр. ХХ ст.) (2016)
Лавриченко Н. - Множинний інтелект і обдарованість у теоретичній моделі Говарда Гарднера (2016)
Меттини Э. - Философские основы воспитательной методики Антона Семеновича Макаренко (2016)
Білокопитов В. - Основні аспекти міжнародного виміру процесу забезпечення якості вищої освіти (2016)
Бойченко М. - Зарубіжні психолого-педагогічні концепції обдарованості: сучасний стан (2016)
Литовченко І. - Ґенеза корпоративного університету у США (2016)
Медведовська Д. - Основні критерії якості вищої освіти: досвід Великої Британії (2016)
Ричкова М. - Особливості фізичного виховання в університетах США (2016)
Сілютіна І. - Інноваційні впровадження шведського досвіду навчання іноземними мовами в Україні (2016)
Таланова Л. - Анализ развития зарубежной и отечественной систем высшего профессионального образования учителя (2016)
Чухно Л. - Середньовічна і класична університетська традиція Німеччини (2016)
Шевченко К. - Форми і методи підвищення кваліфікації китайських учителів як основа професійного розвитку (2016)
Бублик А. - Психолого-педагогічні умови формування доброзичливих взаємин між учительським та учнівським колективами (2016)
Галян О. - Екстраполяція ідеї суб’єктності на особистість школяра (2016)
Іванець Н. - Реалізація принципу мультикультурності у виховному середовищі початкової школи (2016)
Іванчук С. - Стан виховання основ культури споживання у практиці роботи дошкільних закладів освіти (2016)
Компаній О. - Психологічні і педагогічні підходи до визначення сутності поняття "наступність" (2016)
Мынбаева А. - Педагогика нового века: особенности преподавания предмета "Самопознание", Анарбек Н. (2016)
Одерій Л. - Проблема формування художніх здібностей у дітей – складова інноваційного розвитку вищої освіти, Титаренко О. (2016)
Парфілова С. - Застосування дослідницького методу в навчально-пошуковій діяльності молодших школярів (2016)
Сорока О. - Моніторинг використання арт-терапевтичних технологій учителями початкової школи (2016)
Якименко С. - Формирование мировоззрения дошкольника и младшего школьника средствами интегрированных знаний о человеке и мире (2016)
Бардус І. - Фундаменталізація освіти як умова ефективної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2016)
Безлюдна В. - Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у системі вищої освіти (2016)
Білявська Т. - Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової школи (акцентологічний рівень) (2016)
Бірюк Л. - Готовність майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності з російської мови (2016)
Бойчевська І. - Professional competence of future foreign languages teachers as the precondition of their successful professional activity (2016)
Васько О. - Готовність студентів до самостійної навчально-пізнавальної діяльності, Кругова А. (2016)
Голованенко Є. - Пути овладения системой русского консонантизма иностранными студентами на начальном этапе обучения, Дунь Н. (2016)
Головко М. - Використання можливостей феноменологічного підходу до викладання педагогічних дисциплін, Крайнова Л. (2016)
Дегтярьова Т. - Реалізація комунікативно-орієнтованого підходу в процесі навчання іноземних студентів російської мови, Скварча О. (2016)
Дем’яненко О. - Формування полікультурної компетентності майбутніх педагогів як інструмент ефективної крос-культурної взаємодії в умовах глобалізації вищої освіти, Мороз Т. (2016)
Дука М. - Типологія невербальних засобів комунікації для формування лінгвосоціокультурної компетентності у процесі англомовного читання (2016)
Дядченко Г. - Теоретичний аспект питання готовності майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності, Білокур А. (2016)
Желан А. - Ознайомлення майбутніх учителів початкової школи з технологією ТРВЗ (2016)
Іванчук Г. - Іншомовна комунікативна компетентність як складова професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови (2016)
Казанжи І. - Нові тенденції у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи в умовах університету (2016)
Коваленко О. - Сучасний стан розвитку проблеми формування економічної культури майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи як педагогічна проблема (2016)
Колишкіна А. - Аналіз готовності вчителів початкових класів до формування екологічно доцільної поведінки школярів (2016)
Кривонос О. - Формування педагогічної компетентності майбутнього вчителя в інноваційному полі евристичного навчання (2016)
Луцинкевич Л. - Організація групової навчальної діяльності в підготовці майбутніх учителів початкової школи в умовах коледжу (2016)
Одерій Л. - Вивчення проблеми формування позитивних взаємин у дітей і дорослих у родині як умова оптимізації підготовки фахівців із дошкільної освіти, Роздимаха А. (2016)
Пономаренко Л. - Розвиток соціокультурної компетентності соціальних працівників у процесі вивчення дисципліни "Зв’язки з громадськістю у соціальній сфері" (2016)
Проценко І. - Аналіз результатів експериментального дослідження формування професійно-творчих діалогових умінь студентів гуманітарних дисциплін у процесі евристичної діалогової взаємодії (2016)
Самохвалова І. - Психологічна підготовка студентів-спортсменів аграрного ВНЗ, які займаються командними спортивними іграми, Андреєва І., Матлаш В. (2016)
Сідун М. - До проблеми реалізації технології кооперативного навчання в підготовці майбутніх учителів іноземної мови (2016)
Скарлупіна Ю. - Інноваційні методи викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей (2016)
Скиба М. - Застосування кейс-методу для формування конструктивних і проективних умінь еколого-педагогічної діяльності (2016)
Смирнов В. - Модель опережающего инновационного образования: образовательная тройная спираль (2016)
Фоломєєва Н. - Значення використання сучасних методичних засобів у процесі фахової підготовки вчителя музичного мистецтва (2016)
Цвєткова Г. - Метатеоретичне підгрунття педагогічного розуміння інноваційного розвитку вищої освіти (2016)
Чернякова А. - Інноваційні форми підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з протидії торгівлі людьми (2016)
Картава Ю. - Роль музичного виховання в ранній соціалізації дітей із порушеннями зору (2016)
Проскурняк О. - До проблеми підготовки корекційних педагогів до професійної діяльності (2016)
Тарасова В. - Роль практичного компонента в структурі формування риторичної культури корекційних педагогів, Ільченко О. (2016)
Аносов І. - Філософсько-антропологічне вчення як основа теорії і практики управління процесом професійної підготовки педагога (2016)
Бабкіна М. - Наукові підходи до організації процесу громадянського виховання молоді (2016)
Білик О. - Соціалізація іноземних студентів у соціокультурному просторі інформаційного суспільства (2016)
Приходько Г. - Соціокультурні регулятиви засобів сімейного виховання дітей різної статі: данина традиції чи запорука спадкоємності поколінь? (2016)
Черних О. - Соціально-педагогічний вимір поняття "права людини в Інтернеті" (2016)
Шевченко О. - До питання соціальної компетентності студентів ВНЗ, Грунвальдт К. (2016)
Канорский С. Г. - Конгресс Европейского общества кардиологов (Рим, 2016): результаты важнейших клинических исследований (2016)
Руденко Т. М. - Добовий моніторінг артеріального тиску і ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з дисліпідемією, під дією лікування, Сміянова Ю. О., Власенко О. М., Бутікова О. О., Самбург Я. Ю. (2016)
Кушніренко І. В. - Здатність букальних епітеліоцитів до адгезії Candida albicans у хворих гастроентерологічного профілю із кандидозом слизової оболонки верхнього відділу травного тракту (2016)
Прасол В. А. - Выбор оперативной тактики повторных вмешательств после бедренно-подколенного шунтирования при поражении берцового сегмента, Бежуашвили И. Г., Коновалова Е. А. (2016)
Аркатов А. В. - Хірургічна корекція вроджених девіацій статевого члена (2016)
Лупояд В. С. - Некоторые аспекты ультразвукового исследования в акушерстве, Пасиешвили Н. М., Ильченко В. А., Мошко Ю. А. (2016)
Доленко О. В. - Дифференциальные критерии эхографии и лечение узловой лейомиомы матки у женщин репродуктивного возраста (2016)
Антонян І. М. - Оцінка рівнів статевих гормонів та ліпідного профілю у чоловіків із безпліддям на тлі метаболічного синдрому та високого індексу маси тіла, Березна Т. В., Чепенко А. В. (2016)
Кнігавко О. В. - Лікування ретроградної еякуляції різного генезу (2016)
Думанский Ю. В. - Внутриартериальная химиотерапия в лечении злокачественных опухолей головы и шеи: 65 лет применения, есть ли вердикт?, Ласачко П. С., Никулин Р. В. (2016)
Лесовой В. Н. - Зависимое от здоровья качество жизни пациентов с диссеминированным гормонально-наивным раком простаты, Дубинина А. Н., Хареба Г. Г., Щукин Д. В. (2016)
Рагимзаде С. Э. - Особенности репродуктивной функции у женщин, больных раком молочной железы (2016)
Яворская В. А. - Нейрофизиологический аспект метаболической терапии хронической церебральной ишемии, Бондарь О. Б., Скорый А. Ю., Краснорудская Т. В., Володарская Н. М., Афанасьев Д. Г. (2016)
Логвиненко А. В. - Анатомо-физиологические предпосылки развития синдрома позвоночной артерии (2016)
Сербина И. М. - Патогенез гнездной алопеции: иммунные механизмы (2016)
Дащук А. М. - Клиническая характеристика грибковых поражений кожи у ВИЧ/СПИД-инфицированных пациентов, Куцевляк Л. О. (2016)
Огнєв В. А. - Медико-соціальні проблемні аспекти способу життя студентів медичного університету, Галічева Н. О., Чумак Л. І., Веретельник О. А., Подпрядова А. А. (2016)
Бодня Е. И. - Влияние глобального изменения климата на видовой состав и численность кровососущих двукрылых и клещей как переносчиков зооантропонозных заболеваний, Потапова Л. Н. (2016)
Петрова З. П. - Харьковский историк медицины П. Т. Петров (к 120-летию со дня рождения), Огнев В. А. (2016)
Волкославская В. Н. - История Государственного учреждения"Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины" (2014)
Мавров Г. І. - Сифіліс у споживачів психоактивних речовин: системний літературний огляд, Міронюк В. І. (2014)
Никитенко И. Н. - Современный взгляд на проблему бактериального вагиноза (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Применение ПЦР для выявления ДНК грибов в образцах ногтей у больных онихомикозом, Белозоров А. П., Чеховская А. С., Олейник И. А., Частий Т. В. (2014)
Баркалова Э. Л. - Сифилис как причина смерти (2014)
Бодня Е. И. - Два случая кожного лейшманиоза в Харькове, Савоськина В. А., Велиева Т. А. (2014)
Маштакова И. А. - Случай генерализованного пустулезного псориаза (2014)
Болотная Л. А. - Коррекция дисбиоза у больных атопическим дерматитом, Осипенко Т. С. (2014)
Бондар С. А. - Досвід лікування вогнищевої алопеції, Наліжитий А. А. (2014)
Брiбеш Мохамед Рiдха - Особливості клінічних проявів і перебігу розецеа, поєднаної з малосезіозом і демодекозом (2014)
Бронова І. М. - Особливості застосування системних ретіоноідів у чоловіків молодого вікуБ хворих на акне (2014)
Василенко А. В. - Вивчення змін імунологічного стану у хворих на різні форми розацеа та диференційований підхід до лікування (2014)
Веретельник К. А. - Методы современной терапии псориатической болезни, осложненной малассезиозом кожи (2014)
Вірстюк Н. Г. - Спадкові особливості псоріазу на Прикарпатті, Данчук У. І., Цідило І. Г. (2014)
Вірстюк Н. Г. - Діагностичне значення лептину у хворих на псоріаз на тлі метаболічного синдрому, Никифорук М. М. (2014)
Головкин А. В. - Возможности применения метода диатермокоагуляции при доброкачественных новообразованиях кожи (2014)
Джораєва С. К. - Особливості чутливості MRSA штамів, виділених від хворих на тяжкі поширені дерматози, до антибіотиків різних груп, Гончаренко В. В., Васильєва О. С., Іванцова О. К., Щоголєва О. В., Ковалик А. І. (2014)
Заблоцкая А. Г. - Оценка показателей коморбидности у больных псориазом (2014)
Іванова Н. М. - Інгібування дії змішаних інфекцій гриби+бактерії ліпосомальними антимікотиками і антибіотиками (2014)
Кадыгроб И. В. - Изучение уровня тиреотропных и половых гормонов у взрослых больных микроспорией (2014)
Корецька О. Ю. - Диференційовані показання та методика комплексної терапії хворих на вугрову хворобу, ускладнену маласезіозом шкіри, Федотов В. П. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Показатели метаболитов оксида азота у больных тяжелыми формами псориаза, Олейник И. А., Гаврилюк А. А. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Поліморбідна дерматологічна патологія та плейотропний ефект неспецифічних імуномодуляторів в комплексній терапії, Олійник І. О., Маштакова І. О., Мангушева В. Ю., Бронова І. М. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Оптимізація комплексної терапії хворих на оніхомікози, Олійник І. О., Чеховська Г. С., Маштакова І. О., Зюбан І. В. (2014)
Лущан А. А. - Особенности клинических проявлений, течение и терапия паратравматической (микробной) экземы у лиц пожилого возраста с патологией сосудов нижних конечностей (2014)
Олійник І. О. - Особливості лікування жінок старшої вікової групи, що страждають на оніхомікоз поєднаний з варікозним ураженням судин нижніх кінцівок, Маштакова І. О., Пятикоп І. О., Бронова І. М. (2014)
ОлейникИ. А. - Микозы и онихомикозы у лиц среднего и пожилого возраста больных экземой, Маштакова И. А., Пятикоп И. А., Мангушева В. Ю., Чеховская А. С. (2014)
Олійник І. О. - Стан мембран еритроцитів та ендогенної інтоксикації при дерматомікозах, П’ятикоп І. О., Кондакова Г. К., Семко Г. О., Земляна Т. В., Єрещенко О. О. (2014)
Петренко А. В. - Деякі характеристики щкіри у хворих на акне (2014)
Радионов В. Г. - Случай пигментного ксеродермоида Юнга в трех поколениях, Провизион Л. Н., Шварева Т. И., Гусак О. С., Высоцкая А. Л. (2014)
Радионов В. Г. - Использование медобиотина в лечении диффузного выпадения волос, Русина Е. Н. (2014)
Резніченко Н. Ю. - Новий погляд на лікування хворих на псоріаз чоловіків старшого віку (2014)
Реміз О. М. - Вплив мутації RS7574865 на розвиток осередкової склеродермії та хронічного червоного вовчака, Іванова Н. М. (2014)
Рощенюк Л. В. - До питання превентивної профілактики (антибіотикатерапії) Лайм-бореліозу, Владика А. С., Воронцов В. М. (2014)
Рощенюк Л. В. - Исследование ассоциаций генов фолатного обмена с онкопатологиями в семьях больных псориазом, Воронцов В. М., Федота А. М., Беляева Л. В., Адмакина А. В. (2014)
Сариан Е. И. - Коморбидные состояния у больных псориазом (2014)
Святенко Т. В. - Клинические проявления амилоидоза кожи: сложность дифференциальной диагностики, Прохач А. В., Куник А. В., Опыхайло М. С., Москаленко И. С. (2014)
Святенко Т. В. - Ангамнестичні особливості розацеа у чоловіків (за результатами власних спостережень), Харитонова О. Г. (2014)
Семко Г. О. - Особливості катаболізму пуринів у хворих на обмежені форми склеродермії та хронічний червоний вовчак, Цимбал В. М., Стулій О. М. (2014)
Солошенко Е. М. - Апоптоз у хворих на розповсюджений псоріаз, Жукова Н. В., Стулій О. М., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2014)
Солошенко Э. Н. - Гидратация как маркер диагностики аутоиммонной патологии, Колесников В. Г., Кондакова А. К., Хмель Н. В , Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2014)
Солошенко Е. М. - Порівняльний аналіз стану адаптаційної напруги у хворих на поширені дерматози, що асоційовані з лікарською хворобою, і хворих без ускладненого алергологічного анамнезу, Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2014)
Федотов В. П. - Использование нано-иммуномодулятора в комплексной терапии псориатической болезни у лиц с избыточным весом, Кириенко В. А. (2014)
Федотов В. П. - Грибковые поражения крупных кожных складок, обусловленные микст-инфекциями, Носонова А. В. (2014)
Харитонова О. Г. - Клініко-епідеміологічні паралелі розацеа у чоловіків (2014)
Якімова Т. П. - Клініко-морфологічні особливості сучасного базально-клітинного раку шкіри, Якімов Д. Ю, Шевченко О. В. (2014)
Белозоров А. П. - Генотипирование микроорганизмов Treponema pallidum, выявленных у больных в восточном регионе Украины, Сокол О. А., Милютина Е. И., Частий Т. В., Демедецкая О. А., Дунаева Г. А., Баркалова Э. Л., Радионов В. Г. (2014)
Бондаренко Г. М. - Вивчення особливостей ультраструктури глікокалікса лімфоцитів у хворих урогенітальни хламідіозом, Нікітенко І. М., Іващенко Л. В., Безрученко О. А. (2014)
Бондаренко Г. М. - Анализ заболеваемости урогенитальным микоплазмозом в Украине, Осинская Т. В., Федорович Т. В. (2014)
Бондаренко Г. М - Факторы риска перинатального инфицирования трихомонадной и микоплазменной инфекции, Осинская Т. В., Унучко С. В., Федорович Т. В. (2014)
Бондаренко Г. М. - Клінічні особливості та перебіг сифілітичної інфекції на сучасному етапі, Унучко С. В., Губенко Т. В. (2014)
Єгоров О. О. - Особливості імунного статусу у вагітних після органозберігаючого лікування предраку і початкових стадій раку шийки матки (2014)
Кондакова А. К. - Состояние системы глютатиона в эритроцитах и плазме крови при урогенитальном хламидиозе, Федорович Т. В., Левицкая Е. В., Цымбал В. Н. (2014)
Кутовая В. В. - Иммунохроматографические экспресс-тесты в серодиагностике сифилиса, Белоконь О. Н., Щербакова Ю. В. (2014)
Мавров Г. І. - Системна та місцева терапія герпес-асоційованої ексудативної еритеми, Запольський М. Е. (2014)
Мавров Г. И. - Лечение хламидийно-уреаплазменной инфекции, осложненной метаболическими нарушениями, Иващенко Л. В. (2014)
Мавров Г. И. - Лечение инфекционных вульвовагинитов и бактериального вагиноза, Пиньковская Л. И. (2014)
Мавров Г. І. - Лікування урогенітальної інфекції антибіотиками різних хіміотерапевтичних груп, Пиньковська Л. І. (2014)
Радионов В. Г. - Опыт использования иммуноблотинга в диагностике сифилиса, Радионов Д. В., Кузнецова Н. А., Хайминов Е. М. (2014)
Ходжаян А. О. - Інституційне планування розвитку корпоративних структур на засадах партнерства (2015)
Войтко С. В. - Індекс державної неспроможності у вимірах сталого розвитку, Цимбаленко Я. Ю. (2015)
Чорна М. В. - Особливості управління розвитком підприємств ресторанного господарства, Коваль М. С. (2015)
Гайда Ю. І. - Сертифікація лісів як інструмент екологічного маркетингу лісогосподарських підприємств (2015)
Маркіна І. А. - Стратегічне планування маркетингу в системі управління організацією туристичного бізнесу (2015)
Фадєєва І. Г. - Методологічні засади моделювання і прогнозування діяльності та фінансово-економічних показників об’єктів управління нгк (2015)
Яців І. Б. - Соціальна ефективність сільськогосподарських підприємств (2015)
Васьківська К. В. - Бюджетне фінансування регіональних програм соціально-економічного розвитку, Децик О. І., Кохан І. В. (2015)
Пєтухова О. М. - Тенденції розвитку світового та українського пивного ринку, Аманов Д. Е. (2015)
Подольчак Н. Ю. - Особливості мотивування конструктивного вирішення професійних стресів на підприємствах, Дорош І. М. (2015)
Biletska N. V. - Improvement of mechanisms of state regulation of agricultural sector’s development of ukrainian economics, Barna M. Y. (2015)
Авксентьєв М. Ю. - Аналіз ефективності бюджетних витрат на вищу освіту (2015)
Сюркало Б. І. - Динаміка інвестиційних потоків у Сумській області, Родіонова П. С. (2015)
Савицька О. М. - Результати комплексного аналізу та оцінювання інвестиційної привабливості промислового підприємства в контексті удосконалення його інвестиційної політики, Карпенко Ю. М. (2015)
Барсукова Ю. Г. - Аутсорсинг маркетингової діяльності як основа управління конкурентоздатністю підприємств в сучасних ринкових умовах, Кругліков А. М., Єдинак В. Ю. (2015)
Sahaidak-Nikitiuk R. V. - Selection of approaches to logistic risk estimate by subjects of pharmaceutical industry (2015)
Скриньковський Р. М. - Фінанси домогосподарств: регіональний аспект (2015)
Ліфінцев Д. С. - Комунікаційні важелі формування і розвитку корпоративної культури (2015)
Железняк К. Л. - Формалізація взаємодії ціни та якості однорідних транспортних послуг на ринку (2015)
Гуцаленко О. О. - Методичні підходи до визначення пропозиції на ринку органічної продукції (2015)
Паршин Ю. І. - Когнітивне моделювання сталого розвитку національного господарства (2015)
Бродюк І. В. - Інтеграція швейних підприємств України у європейський економічний простір (2015)
Хмелюк А. В. - Статистична оцінка ринку праці в Україні: виокремлення регіональних таксонів (2015)
Камінська А. І. - Стан виробництва та кон’юнктура ринку проса в Україні (2015)
Романова Т. В. - Шляхи підвищення інноваційної активності промислових підприємств України, Іванець Л. О. (2015)
Кондратьева В. Ф. - Концептуальный подход к моделированию использования трудового потенциала региона (2015)
Мошенська А. В. - Математичні методи ціноутворення в околі цінових знижок (2015)
Мельниченко О. В. - Механізм рефінансування банків у контурі глобалізаційних процесів (2015)
Рамський А. Ю. - Економічна сутність мотиваційної передумови інвестування домогосподарствами (2015)
Ілляшенко Н. С. - Формування організаційно-економічного механізму прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства, Росохата А. С. (2015)
Павленко Л. І. - Оцінювання вартості людського капіталу на рівні держави (2015)
Матвєєв В. В. - Експортний потенціал підприємства: сутність і особливості формування, Ярмоленко І. К. (2015)
Манькута Я. М. - Модель ефективності системи управління якістю у внз (2015)
Петрук О. М. - Аудит фінансової звітності підприємств в аспекті аналізу ефективності використання ресурсів, Мізякіна Н. О. (2015)
Гоблик В. В. - Міжнародна конкурентоспроможність прикордонного регіону (на прикладі закарпатської області) (2015)
Ведернікова С. В. - Формування механізму фінансової взаємодії банків та підприємств (2015)
Опаленко А. М. - Моделі оптимізації ризиків в діяльності виробничого підприємства (2015)
Білецька І. М. - Національні особливості організації готельної справи у світовій індустрії гостинності (2015)
Дейкало Л. Є. - Взаємодія органів казначейства України з розпорядниками бюджетних коштів державного бюджету, шляхи вдосконалення, Чубак А. Ю. (2015)
Карковська В. Я. - Забезпечення ефективного функціонування системи безпеки персоналу підприємства (2015)
Джур О. Є. - Державне регулювання підприємств космічної галузі України: нові реалії та виклики (2015)
Музичка Є. О. - Системи управління збутовою діяльністю туристичних операторів (2015)
Крейдич І. М. - Проблеми економічної безпеки України в сучасних умовах, Рощина Н. В., Харченко О. С., Сулименко В. А. (2015)
Юринець З. В. - Дослідження конкурентного середовища ринку туристичних послуг України (2015)
Масленніков Є. І. - Механізм управління фінансовою стійкістю промислового підприємства (2015)
Лисенко Ю. В. - Елементи вдосконалення інвестиційного забезпечення розвитку пек, Завальнюк С. О. (2015)
Чернега О. Б. - Стратегічна поведінка підприємства в системі забезпечення стійкого економічного розвитку, Іванчук К. О. (2015)
Метеленко Н. Г. - Фінансові аспекти інноваційного розвитку підприємств машинобудування в Україні (2015)
Єрмак С. О. - Максимізація вартості підприємств в умовах інноваційної економіки в контексті стейкхолдерського підходу, Лісніченко О. О. (2015)
Гривківська О. В. - Сутність та особливості страхування в аграрній сфері: підходи різних наукових шкіл (2015)
Вакуленко Є. В. - Когнітивний аналіз виходу тнк на зарубіжні ринки (2015)
Денисенко М. П. - Мета і завдання управління процесом інвестування житлового фонду (2015)
Омецинська Н. В. - Характеристика економіко-математичних методів и моделей прийняття рішень (2015)
Буркова Л. А. - Оцінка заходів щодо подолання кризи на гірничо-збагачувальних комбінатах (2015)
Баранов А. І. - Методичні засади формування політики управління оборотними активами підприємств будівельної галузі (2015)
Іванченко Н. О. - Управління знаннями як системоутворюючий чинник когнітивної економіки (2015)
Нефедова Т. М. - Модель формування конкурентоспроможності внз на основі реалізації конкурентного потенціалу (2015)
Довгаль О. В. - Стратегічне управління підприємствами харчової галузі (2015)
Харченко О. С. - Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку ніс України (2015)
Шевцова О. О. - Розробка концептуальних положень державного регулювання довгострокового розвитку економіки старопромислових регіонів (2015)
Перебийніс В. І. - Розвиток інноваційних процесів в аграрному секторі економіки (2015)
Вагонова О. Г. - Економічна ефективність експлуатації вітчизняних автосамоскидів на кар’єрах як чинник підвищення іхньої конкурентоспроможності, Бондаренко Л. А. (2015)
Акопник С. В. - Проектування дитячих дошкільних закладів, Заїка О. В. (2014)
Бакулін Є. А. - Визначення впливу нової забудови на фундаменти існуючих будівель (2014)
Бородич М. М. - Про визначення критерія ефективності функціонально-планувальної організації системи рекреації та туризму рівня адміністративного району (2014)
Броневицький А. П. - Методика обґрунтування раціональної тривалості висотного будівництва в умовах ущільненої міської забудови (2014)
Вотинов М. А. - Специфика формирования эко-ноосферного устойчивого города (2014)
Габрель М. М. - Міжнародний аеропорт "Львів": аналіз, розбудова, оцінка впливу та визначення шляхів архітектурно-ландшафтної реорганізації прилеглих територій, Моркляник О. І. (2014)
Гебрин Л. В. - Аналіз застосування аерокосмічних методів та технологій ефективності використання земельних ресурсів (2014)
Главацький О. З. - Феномен безпеки та місце міського простору у його структурі (2014)
Голуб А. А. - Методика оцінки рекреаційної ємності територій національних природних парків (2014)
Гончарик Р. П. - До проблеми дослідження радянської архітектури в Україні (2014)
Горковчук М. В. - Система оцінювання якості цифрових векторних карт та планів для геоінформаційного забезпечення перепису населення (2014)
Гришко Г. І. - Раціональні конструкції покриття із стале залізобетону (2014)
Доненко В. І. - До моніторингу якості підживлювальної води водного басейну р . Дніпро м. Запоріжжя, Назаренко О. М., Поплавська В. В. (2014)
Дорожкін О. В. - Регіональне в архітектурі України до 1991 р. (стилістичний аспект) (2014)
Дубова С. В. - Дослідження рівня транспортного завантаження на основних входах м. Києва, Васильєва Г. Ю. (2014)
Дюжев С. А. - Системний композиційний механізм гармонічного сполучення частин цілого ландшафтних феноменів дійсності розселення (дестинації, цезури, цілісні агрегати-морфофрагменти) (2014)
Євтушенко В. А. - Вирішення проблеми потреби в засобах малої механізації для будівельних підрозділів враховуючи сучасний стан оснащеності організацій і бригад покрівельників (2014)
Жовква О. І. - Функціонально-планувальна організація та закономірності художнього опорядження інтер’єру синагог в контексті релігійного світогляду (2014)
Журавская Н. Е. - Использование омагниченной воды в капилярно-пористых матеріалах (2014)
Івашко Ю. В. - Особливості "дерев'яного" модерну Чернигова (2014)
Катушков В. О. - Технології оброблення растрової інформації на цифровій фотограмметричній станції "Дельта", Олійник С. В. (2014)
Кашуба О. М. - Просторовий контекст транскордонних контактів України. Історичний екскурс та сучасний стан (2014)
Клюшниченко Є. Є. - Методи санітарного очищення міст. Вітчизняний та зарубіжний досвід (2014)
Коваленко А. А. - Функції зелених насаджень міста (2014)
Колчунов В. И. - Расчет жесткости плосконапряженных стен с привлечением ПК "Лира-Про" по методике новых норм, Тугай Т. В., Яковенко И. А., Марьенков Н. Г. (2014)
Кравченко І. Л. - Проблема графіті в міському середовищі як протестна форма молодіжної субкультури, Івашко О. Д. (2014)
Краснянский Г. Е. - Исследование роли щелочных ионов в структурообразовании вяжущего электрофизическими методами, Азнаурян И. А., Григораш Ю. И., Кучерова Г. В. (2014)
Криворучко О. Ю. - Ринки і їх типи в структурі міста (на прикладі міста Відень) (2014)
Кутрик Н. В. - Ландшафтні особливості вибору ділянки для однородинної житлової забудови на прикладі Івано-Франківська (2014)
Лагутина В. А. - Жилье как составляющая экономических особенностей городов Средиземноморья. (2014)
Лазоренко-Гевель Н. Ю. - Геостатистичне моделювання стану і змін окремих компонентів природних комплексів засобами ГІС (2014)
Левченко Л. О. - Дослідження рівнів електромагнітних полів повітряних ліній електропередач та їх нормування, Перельот Т. М. (2014)
Ли Шуань - Специфика композиционного построенияобъектов модерна Циндао (2014)
Линник І. Е. - Прогнозування екологічного стану автомобільних доріг (2014)
Лісниченко С. В. - Коло властивостей містобудівної якості життя (2014)
Лучинский С. А. - Організаційно-технологічні фактори при застосувані технології суміщення будівельних конструкцій і технологічного обладнання при зведенні одноповерхових промислових об’єктів (2014)
Лященко А. А. - Геоінформаційне моделювання впливу локальних факторів на нормативну грошову оцінку земельних ділянок в населених пунктах, Кравченко Ю. В., Горковчук Д. В. (2014)
Малашевський М. А. - Підходи до оподаткування наднормативних територій земель житлової забудови, Сулима-Самуйло Г. Д., Мосійчук Ю. А., Берова П. І. (2014)
Махди Пур Ахмад - Особенности формирования городской среды с системой общественных пространств в странах Среднего Востока (2014)
Мержієвська Н. Ю. - Містобудівне дослідження та розміщення історичних готелів високої категорії (2014)
Мисак Н. Р. - Радянське масове житлове будівництво: трансформації у процесі зміни контекстів (2014)
Михальова М. Ю. - Значення містобудівної документації в процесі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб в Україні (2014)
Моркляник О. І. - До визначення поняття багатофункційного житлового комплексу, Лещенко С. В. (2014)
Некрасова Л. - Особливості формування технополісів в історичних містах України (2014)
Островський А. В. - Перспективи використання сучасних геодезичних технологій у вирішенні задач вертикального планування (2014)
Паніна О. В. - Основні види роботи з науково-технічною літературою. Анотаційний і реферативний переклад (2014)
Пеньков В. О. - Принципи забезпечення точності геодезичних робіт при реконструкції автомобільних доріг (2014)
Пестрикова А. Г. - Образ города в контексте современной визуальной культуры, Невгомонный Г. И. (2014)
Петрова Т. І. - Формування комунікативних компетенцій в процесі навчання професійно спрямованої англійської мови студентів немовних вищих навчальних закладів, Щукіна Е. І. (2014)
Погуца Т. О. - Принципи та методи організації пішохідного руху на підходах до спортивно - видовищних об’єктів (на прикладі НСК "Олімпійський" м. Київ), Брусенська А. С. (2014)
Покладок О. В. - Мобільність, як фактор архітектурно-просторової організації приміських рекреаційних систем (2014)
Полутренко У. Б. - Типологія палацово-замкових комплексів Прикарпаття (2014)
Приймаченко О. В. - Аналіз моделей розповсюдження шуму в просторі (2014)
Рейцен Є. О - Оптимізація міського руху транспорту в зонах розташування АЗС (АЗК) на прикладі Солом'янського району міста Києва, Діхтяр В. В. (2014)
Рейцен Є. О. - Аудит зовнішнього освітлення та безпека міського руху, Ромашко Ю. В. (2014)
Ромашко О. В. - Вдосконалення планувальної структури вулично-дорожньої мережі міста з врахуванням організації руху вантажного транспорту (2014)
Савйовський В. В. - Причини пошкоджень та деформацій підлог зі зміцненим покриттям, Соловей Д. А., Броневицький А. П. (2014)
Самійленко Е. В. - Проблеми функціонального використання територій міста в контексті архітектурно-ландшафтної організації прирічкового простору (2014)
Сердюченко Н. Б. - Аналіз та оцінка методів визначення економічної безпеки підприємства, Башинська О. Ю. (2014)
Сілогаєва В. В. - Аналіз історичних містобудівних етапів формування міста Запоріжжя. Алгоритм реновації промислових територій (2014)
Сингаївська О. І. - Підвищення ефективності містобулівних рішень в організації приміських територій, Іванченко Г. М., Кошевий О. П., Чередніченко П. П. (2014)
Скребнєва С. М. - Метод розрахунку одиничних смужок залізобетонного складеного стрижня, Омельченко К. В. (2014)
Смадич І. П. - Систематизація нових видів рекреації, та їх місце в структурі галузі (2014)
Смирнова О. В. - Типологические особенности формирования высотных многофункциональных архитектурных комплексов (2014)
Соколова Ю. В. - Особливості об’ємно-просторової організації університетів транспорту (2014)
Стародуб І. В. - Розвиток сельбищних територій українських міст в сучасних умовах (2014)
Степанова І. В. - Вітчизняний досвід проектування та будівництва православних храмових комплексів (в історичному та містобудівному контексті) (2014)
Тарасюк В. П. - Визначення коефіцієнтів приведення транспортних засобів за характеристикою енергетичних витрат (2014)
Тацій Ю. О. - Інформаційне забезпеченняпроцесу визначення оптимального використання земель під комерційну нерухомість (2014)
Телима С. В. - Визначення параметрів масопереносу по даним дослідних робіт (2014)
Устінова І. І. - Урбанізаційні процеси в екологічному просторі (2014)
Хмельницька А. В. - Особливості містобудівного розміщення культурно-видовищних центрів у крупних і крупніших містах (2014)
Чибіряков В. К. - Про підвищення точності узагальненого метода прямих, Станкевич А. М., Левківський Д. В., Мельничук В. Ф. (2014)
Шебек Н. М. - Типологічні особливості "емотивного" архітектурного середовища (2014)
Шевцова Г. В. - Житлова архітектура японії періоду Едо:тенденції впливу храмової і народної естетики (2014)
Шелковська І. М. - Геоінформаційне моделювання прибережної захисної смуги (на прикладі Кременчуцького водосховища) (2014)
Яценко В. О. - Трудовий потенціал сільського розселення,його стан і перспективи (2014)
Волженцева І. В. - Інноваційна технологія поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами (2016)
Волженцова І. В. - Регуляції та саморегуляції психічних станів особистості: емоціогенні способи , Абрамян Н. Д. (2016)
Горностай П. П. - Рівні групової взаємодії: чинники та закономірності (2016)
Двірник М. - Постмодерн омолодження (2016)
Жовтянська В. В. - Психологічні детермінанти амбівалентних проявів націоналізму та патріотизму (2016)
Корчовий В. В. - Територіальна ідентифікація якчинник становлення громадянської суб’єктності особистості (2016)
Кочубейник О. М. - Реставрація традиціоналізму, або соціально-психологічні функції консервативної риторики у просторі масових комунікацій (2016)
Кухарук О. Ю. - Основні закономірності появи та прояву психотехнологічних форм соціально-психологічного мислення у сфері зв’язків з громадськістю (2016)
Лазоренко Б. П. - Залучення проблемної молоді, яказазнала психотравматизації, до процесупсихологічної реабілітації (2016)
Литвинчук О. М. - Причини виникнення конфліктів у молодих сім'ях (2016)
Османова A. - Tрансформації Психосемантичного світу представництва кримських татар (2016)
Татенко В. О - Про людство як соціально-психологічний феномен з позицій суб'єктно-вчинкового підходу (2016)
Титаренко Т. М. - Індикатори психологічного здоров’я особистості (2016)
Яровий Д.О. - Дискурсивні фрейми громадянського протистояння в соціальних медіа (2016)
Опара М. М. - Нехай не згасне зірка перлини аграрної науки! До 130-річчя Полтавської сільськогосподарської дослідної станції імені М. І. Вавилова НААНУ (2015)
Писаренко П. В. - Про можливість впливу сонячної активності на врожайність сільськогосподарських культур у Полтавській області, Хлебнікова Я. О. (2015)
Зуза В. С. - Урожайність сої залежно від попередника, метеорологічних умов та ефективності гербіциду, Рожков А. О., Гутянський Р. А. (2015)
Мельник А. В. - Винос основних елементів живлення рослинами соняшнику залежно від сортових особливостей, попередників і норм мінеральних добрив в умовах північно-східного Лівобережного Лісостепу України, Троценко В. І., Говорун С. О. (2015)
Крамарьов С. М. - Порівняльна оцінка вмісту рухомого фосфору в різних генетичних горизонтах чорнозему звичайного, Крамарьов О. С., Христенко А. О., Токмакова Л. М., Жученко С. І., Сироватко В. А., Цьова Ю. А., Сироватко К. В. (2015)
Яновський Ю. П. - Особливості біології та шкідливості вічкової галиці (Thomasiniana oculiperda Rubs.) і захист від неї саджанців яблуні в розсаднику Лісостепу України, Cуханов С. В., Гричанюк В. П. (2015)
Яновський Ю. П. - Особливості біології оленки волохатої (Epicometis hirta Poda.) та заходи обмеження її шкідливості в промислових насадженнях суниці в зоні Лісостепу України, Cуханов С. В., Михайленко Л. П., Чепернатий Є. В. (2015)
Колєснікова Л. А. - Аналіз фітотоксичності нафтозабруднених ґрунтів, Федюшко М. П. (2015)
Поспєлова Г. Д. - Видовий склад фітопатогенної флори насіння сої (2015)
Курдюкова О. М. - Угрупування та інвазія Сyclachaena xanthiifolia на антропогенно порушених екотопах, Жердєва К. О. (2015)
Диченко О. Ю. - Просторово-часова динаміка рослинного покриву як фактора динаміки чисельності шкідливих комах (2015)
Войтенко С. Л. - Генофонд порід тварин Полтавщини та ризики втрати місцевих популяцій (2015)
Чухліб Є. В. - Остеологічні дослідження свиней Полтавської м’ясної породи за умов використання соєвих кормів різних технологій приготування, Голуб Н. Д., Скареднов Д. Ю. (2015)
Бондаренко О. М. - З історії розвитку скотарства на Полтавщині (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Усачова В. Є. - Сучасний стан рибництва, історія та розвиток галузі на Полтавщині (2015)
Палій А. П. - Встановлення чинників, які впливають на процес промивання молокопроводу (2015)
Гончарова І. І. - Здатність телиць м'ясних порід до відтворення залежно від рівня годівлі (2015)
Ляшенко А. О. - Кореляційна залежність між якісними показниками сперми бугаїв довготривалого зберігання (2015)
Євстаф’єва В. О. - Поширення акарозів собак в умовах м. Кременчука, Гаврик К. А. (2015)
Киричко Б. П. - Кількість і види мікроорганізмів за хірургічної інфекції у свиней, Звенігородська Т. В., Семіренко В. В. (2015)
Кулинич С. М. - Лікування випадкових гнійних ран у коней на базі Чутівського кінного заводу "Тракен" (2015)
Передера С. Б. - Визначення чутливості грибів роду Mucor та Aspergillus до деяких речовин рослинного походження, Кінаш О. В. (2015)
Щербакова Н. С. - Знезараження ковбасних виробів за допомогою мікрохвиль, Передера Ж. О., Передера С. Б., Лубенська А. Ю. (2015)
Клименко О. С. - Поширення паразитозів кролів у приватних господарствах Полтавської області (2015)
Коне М. С. - Ефективність лікування та профілактики каліцивірозу котів в умовах ветеринарних клінік ТОВ "Біоцентр" м. Полтава, Корчан Л. М, Держговська Є. О., Забіяка О. О. (2015)
Панікар І. І. - Морфологія лімфоїдних утворень, асоційованих зі слизовими оболонками трубкоподібних органів свині свійської на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу (2015)
Маслак Ю. В. - Етіопатогенез остеодистрофії у кіз зааненської породи, Собакар А. В. (2015)
Мельничук В. В. - Біохімічні зміни в сироватці крові свиней хворих на трихуроз, Назаренко О. С., Назаренко С. І. (2015)
Литвин О. Ю. - Проблеми сучасної системи будівництва нового житла (2015)
Дмитриков В. П. - Комплексний підхід до підвищення споживчих властивостей мінеральних добрив на прикладі кальцієвої селітри, Шестозуб А. Б., Олійник М. А. (2015)
Дрючко О. Г. - Термоаналітичний комплекс для ідентифікації речовин методом диференціально-термічного аналізу, Стороженко Д. О., Бунякіна Н. В., Іваницька І. О., Голубятніков Д. В. (2015)
Опара Н. М. - Проблемні питання викладання БЖД у ВНЗ України (2015)
Падалка В. В. - Від складного до простого за "шишацькими технологіями" (2015)
Ляшенко С. В. - Підготовка засобів малої механізації до зберігання (2015)
Беседа А. А. - Исследование сопротивления при обтекании посевного материала потоком в семятукопроводе (2015)
Улібаба М. Ю. - Ріст і розвиток сої залежно від строків сівби та мікробіопрепарату (2015)
Степаненков Г. В. - Вплив якості питної води на стан здоров’я населення Полтавської області в 2001–2012 роках (2015)
Міленко О. Г. - Зміна тривалості періоду веґетації та фаз росту і розвитку рослин сої залежно від умов вирощування (2015)
Папка О. С. - Деякі питання біології проростання ваточника сирійського (2015)
Горобець В. О. - Схрещування свиней як спосіб підвищення їх відгодівельних і м’ясних ознак (2015)
Канівець Н. С. - Лікування телят за виразки язика (2015)
Дворник І. В. - Роль тіньової економіки у формуванні доходів сільського населення (2015)
Македон Г. М. - Споживчі настрої сільського населення: аналіз соціальних факторів (2015)
Аранчій В. І. - Він новий обрій серцем угадав… (професору Полтавської державної аграрної академії Миколі Миколайовичу Опарі – 75 років), Писаренко П. В. (2015)
Опара М. М. - До 55-річчя Віктора Анатолійовича Вергунова, Опара Н. М., Снітко Л. О. (2015)
Нагаевич В. М. - Ученому и педагогу – 80 лет (к 80-летию Вениамина Ивановича Герасимова), Слинько В. Г., Березницкий В. И., Бондаренко Е. Н. (2015)
Аранчій В. І. - До 120-річчя Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського, Опара М. М., Самородов В. М., Снітко Л. О. (2015)
Title (2016)
Table of content (2016)
Тимченко Л. - Концепт "корінні народи" в сучасному міжнародному праві (на прикладі караїмів) (2016)
Rzhevskaya V. - Defining and developing the concept of "Collective security" in study and practice of International law (2016)
Стахурський І. - Спільна безпекова та оборонна політика Європейського Союзу після "брексіту": відродження чи маргіналізація? (2016)
Eluke E. J. - The role of the African growth and opportunity act in the implementation of the US economic policy objectives in Central Africa (2016)
Чибісов Д. - Гармонізація положень Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі (2016)
Волосецький В. - Законодавство ЄС у сфері захисту персональних даних (2016)
Tsviki V. - Enforced disappearance in International Human Rights Law (2016)
Князєва Д. - Юрисдикція Ratione Temporis гібридних кримінальних судів (2016)
Мукан Б. - Передумови виникнення та формування національних органів у справах Європейського Суду з прав людини (2016)
Smyrnova K. - EU-Ukraine association agreement: legal terminology and implementation challenges, Letunovska I. (2016)
Наливайко Л. - Взаємодія інститутів громадянського суспільства та національної поліції України: теоретико-правовий аспект, Орєшкова А. (2016)
Polishchuk I. - The constituents of professional potential of civil servants (2016)
Kovalko N. - Topical problems of legal and religious content of the right to human dignity, Drozd A. (2016)
Клименко А. - Деякі питання щодо принципів права соціального забезпечення (2016)
Мохончук Б. - Характеристика виборчого округу, як комплексного елементу виборчої системи (2016)
Городецька І. - Класифікація адміністративно-правових норм, що регулюють суспільні відносини у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу (2016)
Menso I. - Classification of works forms as components of electronic libraries (2016)
Matseliukh I. - The institute of offence in regulation of church relations: historiography dimension (2016)
Костюк Д. - Роль таємної дипломатії у процесі підготовки Німеччини до початку Другої світової війни (2016)
Hnatenko N. - Political corruption in activity of the Ukrainian parliament: theory and practice (2016)
Стойко О. - Інституціоналізація партійних систем постсоціалістичних країн: виклики і перспективи (2016)
Осадчук І. - "Партії влади" та правлячі партії в пострадянських країнах (2016)
Dalamu T. O. - Patience Jonathan’s rhetoric of absurdity and calumny in the 2015 Nigerian presidential electioneering campaigns (2016)
Грицай І. - Державна гендерна політика: досвід України та країн-членів ЄС (2016)
Timashova V. - Self-organization and self-regulation as ability and function of the political sphere of life (2016)
Фесенко А. - Міграційні наміри української освіченої молоді як фактор руйнування трудового потенціалу та перешкода сталому суспільно-економічному розвитку країни, Чорна В. (2016)
Вербицька В. - Віртуальна дипломатія України крізь призму побудови інформаційного суспільства (2016)
Білоусов О. - Міжнародне врегулювання мережі Інтернет як адекватна відповідь на світові інформаційні загрози (2016)
Примаков К. - Методологічні підходи до систематизації адміністративно-правового регулювання у сфері масової інформації в Україні (2016)
Мокряк М. - Негативний та профілактичний вплив засобів масової інформації на злочинність неповнолітніх (2016)
Тарасюк В. - Внесення змін до Конституції України: причини та наслідки (2016)
Gyrych O. - The environmental issues of the Ukrainian energy security (2016)
Savchyn N. - Certification training of judges as the way to prevent judicial errors in civil proceedings of Ukraine (2016)
Терзi О. - Особливості державного контролю за якістю медичних послуг в Україні (2016)
Shchyrba M. - Elements of the patient’s legal status (2016)
Sheverdina V. - Modern trends of employer's pecuniary liability in Ukraine (2016)
Насурлаєва К. - Правове регулювання відносин в сфері інжинірингу (2016)
Ващук О. - Вплив стресу на емоційний стан потерпілого під час надання ним показань в кримінальному провадженні (2016)
Бабенко А. Л. - Сутність і зміст понять "інтеграція” та "інтеграційне заняття” (2015)
Багрій М. А. - Теоретична концепція стилю в доробку Ігоря Костецького (2015)
Байбакова О. О. - Психологічні засади міжкультурного спілкування (2015)
Бондар Т. І. - Етапи розвитку інклюзивної освіти в США (2015)
Варга Н. І. - Мотиваційний механізм розвитку самозайнятості населення (2015)
Війчук Т. І. - Історико-генетичний метод у навчанні математики, Дільний В. М. (2015)
Гаркович О. Л. - Педагогічне проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутнього вчителя хімії (2015)
Герлянд Т. М. - Основні підходи до побудови інтегрованих професійно cпрямованих курсів загальноосвітньої підготовки в аграрних ПТНЗ (2015)
Гордієнко І. В. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі методу аналогії у навчанні математики та фізики (2015)
Горішна Н. М. - Консультування як метод соціальної роботи у сфері протидії торгівлі людьми (2015)
Горпініч Т. І. - Мовне портфоліо як засіб самоконтролю при навчанні іноземної мови (2015)
Депчинська І. А. - Розвиток шкільної гуманітарної освіти на Закарпатті в період 1919-1939 р.р. (2015)
Дябел Л. І. - Особливості соціалізації молоді в умовах соціально-педагогічної діяльності в громадських організаціях (2015)
Єгорова В. В. - Застосування елементів психодрами та соціодрами як різновидів сучасних педагогічних технологій в освіті (на прикладі підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників) (2015)
Жиленко Р. В. - Рівень задоволення студентів ДВНЗ "Ужгородський національний університет" якістю освітніх послуг (2015)
Жовніренко Я. Г. - Деякі аспекти підготовки майбутніх вихователів до навчання англійської миви дітей дошкільного віку, Висоцька О. С. (2015)
Зварич О. П. - Керівні принципи соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами в Україні (2015)
Зубрицький І. Я. - Проблема статевого виховання на сторінках педагогічного часопису "Українська школа" (1925-1939 рр.) (2015)
Кабак В. В. - Обґрунтування організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх інженерів-педагогів технічних ВНЗ до професійної діяльності (2015)
Кабусь Н. Д. - Висвітлення еволюції поглядів на сталий суспільний розвиток в історії світової наукової думки (2015)
Калаур С. М. - Сучасні інтерактивні підходи до формування соціальної відповідальності майбутніх соціальних педагогів у процесі навчання, Топоренко О. Ю. (2015)
Кожокар М. В. - Форми патріотичного виховання молодого покоління Буковини (ІІ половина ХІХ ст.) У діяльності українського студентського товариства "Союз" (2015)
Козубовська І. В. - Фінансова підтримка студентської молоді в США, Стойка О. Я. (2015)
Корінна Г. О. - Особливості професійної підготовки соціальних педагогів до статево-рольової соціалізації дошкільників (2015)
Котєнєва І. С. - Естетичне в природі як засіб формування естетико-екологічної культури особистості (2015)
Котєнєва Ю. М. - Про складові професійної кар’єри студентів педагогічного коледжу (2015)
Кравчина Т. В. - Методика навчання розумінню іншомовного тексту студентів ВНЗ (2015)
Лаптєва М. В. - Дистанційні навчальні системи в практиці підготовки іноземних студентів (2015)
Левицька Л. В. - Рекомендації щодо психолого-педагогічного забезпечення супроводу навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі (2015)
Літовка О. П. - Дослідження професійної позиції майбутнього вчителя через категорію особистості (2015)
Лупаренко С. Є. - Втрата специфіки дитинства: суть та причини (2015)
Марфинець Н. В. - Аналіз дефініцій "енвайронменталізм”, "енвайронментальна педагогіка” (2015)
Маслій О. М. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу з питань підготовки майбутніх офіцерів до адаптації на початковому етапі служби у військах (2015)
Махиня Н. В. - Освіта дорослих у ретроспективі: європейський історичний аспект питання (2015)
Мешко Г. М. - Формування психотерапевтичної позиції майбутнього вчителя як основи реалізації валеологічних технологій педагогічної взаємодії, Мешко О. І. (2015)
Мішеніна Т. М. - Методи пізнання у змісті фахової підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2015)
Олендр Т. М. - Методичні особливості заняття з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів немовних спеціальностей (2015)
Опачко М. В. - Педагогічне стимулювання учнів у процесі вивчення фізики в сучасній школі, Міс Й. (2015)
Павлишин Г. Я. - Специфіка навчання іншомовного профеcійно орієнтованого мовлення у парадигмі інфотехнологій, Прокоп І. А. (2015)
Поліщук Ю. Й. - Залучення молодіжних громадських об’єднань до роботи з профілактики наркоманії серед школярів (2015)
Помирча С. В. - Інформаційні технології як засіб формування лексикографічної компетентності студентів, Дзюба М. Ю. (2015)
Попович І. Є. - Форми і методи організації навчального процесу в університетах Великої Британії (2015)
Постова С. А. - Розвиток творчого мислення старшокласників на заняттях гуртка з інформатики (2015)
Потапчук О. І. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Пришляк О. Ю. - Упровадження інноваційних технологій у процес навчання іноземної мови майбутніх педагогів (2015)
Рабійчук С. О. - Система цінностей і ціннісних орієнтацій як високоморальний суспільний взірець у протидії соціальних конфліктів (2015)
Резничук Г. О. - Підготовка сучасної молоді до сімейного життя, Василенко О. М. (2015)
Роман С. В. - Реалізація вчителем хімії принципу історизму при формуванні еколого-гуманістичних цінностей у школярів (2015)
Ростока М. Л. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних (2015)
Рум’янцева К. Є. - Педагогічні аспекти використання творчих фахових завдань під час вивчення дисциплін циклу "Математика для економістів”, Вільчинська О. М., Добровольська Н. В. (2015)
Сідун М. М. - Використання гри під час навчання іноземної мови учнів початкової школи (2015)
Сливка Л. В. - Музикотерапія в освітньому процесі: історичне і теоретичне підґрунтя (2015)
Смук О. Т. - Вплив ціннісно-нормативної дезінтеграції на прояви девіацій, Козубовський М. Р. (2015)
Сойма Н. Д. - Зарубіжний досвід реабілітаційної роботи з дезадаптованими дітьми (2015)
Соломко Н. Ф. - Формування гуманістично-спрямованої фізичної культури студентів економічних спеціальностей, Лосик В. Г., Тимошенко В. В. (2015)
Стрижак С. В. - Науково-методична підготовка майбутніх учителів хімії у вищих педагогічних навчальних закладах (2015)
Тернопільська В. І. - Технологія навчання як засіб формування технічної компетентності майбутніх офіцерів радіоелектронного профілю, Андрущенко І. С., Якимець Д. В. (2015)
Титунь О. Л. - Дослідження діяльнісно-рефлексивної складової готовності студентів до виховної роботи в школі (2015)
Федоруц М. В. - Формування соціальної компетентності школярів у процесі партнерської співпраці загальноосвітніх навчальних закладів і родин (2015)
Фізеші О. Й. - До питання педагогічної кваліфікації вчителів початкових шкіл в умовах переходу на рідномовне навчання (чехословацький період, 1919-1939) (2015)
Царик О. М. - Методичні аспекти формування культури мовлення учнів у школах Галичини міжвоєнного періоду ХХ ст. (2015)
Цибанюк О. О. - Нормативно-правове забезпечення шкільного (студентського) фізичного виховання та масового спорту сучасної Румунії (2015)
Чайковська Г. Б. - Екологічна освіта студентів педагогічних вишів у країнах Західної Європи (2015)
Чумак Л. В. - Компетенція інтерпретації художніх творів як складова професійної майстерності вчителя-філолога (2015)
Шпеник С. З. - Соціально-правовий захист дітей групи "ризику" в США (2015)
Шумська О. А. - Особливості іншомовної підготовки фахівців природничого циклу у сучасній вищій школі України (2015)
Чорна О. В. - Розвиток системи моніторингу якості вищої освіти України: актуальність використання досвіду Німеччини (2015)
Содержание (2016)
Халилов С. А. - Основная краевая задача общей классической теории открытой цилиндрической оболочки. Особенности деформирования при жестком защемлении граничного контура, Копычко В. В., Кривцов В. С., Павленко В. Н. (2016)
Tsukanov R. U. - Mathematical simulation of fuel burn schedule effect on airplane center-of-gravity position (2016)
Рузайкин В. И. - Двухфазные потери давления в раздаточном коллекторе разветвленных теплогидравлических систем, Лукашев И. Н., Федоренко Т. Ю. (2016)
Павленко В. Н. - Особенности процессов, протекающих при резании металлов в тяжелом машиностроении, Степаненко Д. Р. (2016)
Амброжевич М. В. - Малоресурсная подмодель турбореактивного двигателя, Корнев А. В., Середа В. А. (2016)
Дуаиссиа Омар Хадж Аисса - К вопросу моделирования тепловых процессов в масляных полостях опор ротора ГТД, Михайленко Т. П., Петухов И. И. (2016)
Колинчук А. В. - Использование искусственной расфокусировки для выравнивания светового потока в рабочей области имитатора солнечного излучения на основе конического рефлектора, Шепетов Ю. А. (2016)
Аль Дахери Али Мохамед - Определение параметров угловой ориентации летательного аппарата по сигналам спутниковых навигационных систем, Буняева И. В., Черановский В. О., Пискорж В. В. (2016)
Фирсов С. Н. - Функционально устойчивая система стабилизации параметра бокового движения малогабаритного летательного аппарата, Бояркин А. А., Будиба Уиссам, Жежера И. В. (2016)
Крашаница Ю. А. - Телесный аэродинамический профиль в дозвуковом потоке вязкого газа, Лю Сяо Бо (2016)
Крашаница Ю. А. - Аналитическое определение гидродинамических характеристик реальной среды в продуктопроводных системах летательных аппаратов, Линь Чумен (2016)
Васильева И. К. - Исследование влияния аппаратурных погрешностей на достоверность классификации гидрометеорологических образований, Мигас О. В. (2016)
Кашанов А. Э. - Энтропийный метод обработки экспериментальных измерений в задачах дефектоскопии многопараметрических объектов неразрушающего контроля, Малайчук В. П., Федорович А. И. (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Содержание (2016)
Бекетова А. С. - Напряженно-деформированное состояние заформованных крепежных микроэлементов при трансверсальном нагружении, Шевцова М. А., Карпов Я. С. (2016)
Хомінич О. О. - Дослідження впливу параметрів сітки на результати CFD-розрахунку аеродинамічних характеристик літального апарату замкненої аеродинамічної схеми в середовищі Ansys Fluent, Зілінка В. В., Зінченко Д. М. (2016)
Середа В. А. - Влияние относительного объема расширительной машины на компактность наземного пускового устройства (2016)
Кривохатько І. С. - Оцінка впливу повітряного гвинта на аеродинамічні характеристики літального апарата схеми "тандем", Сухов В. В. (2016)
Соколова В. В. - Конденсационные следы, методы их исследования (2016)
Бойко Т. С. - Методика расчета интегральной повторяемости воздушных порывов, действующих на самолет в типовом полете (2016)
Перерва В. А. - Прогнозирование размеров зоны проплавления для технологии сварки полым катодом с различной разделкой кромок, Карпович Е. В., Федосов А. В., Джур Е. А. (2016)
Фоков А. А. - Валидация упрощенного метода расчета силы воздействия факела электрореактивного двигателя на орбитальный объект, Хорошилов С. В. (2016)
Азарсков В. Н. - Аналитическое конструирование системы управления траекторным движением многомерного нелинейного объекта при стохастических воздействиях, Блохин Л. Н., Зубенко В. А., Осадчий С. И. (2016)
Баранник В. В. - Метод повышения доступности закрытого видеоинформационного потока для систем управления и объективного контроля ведомственных организаций, Шульгин С. С. (2016)
Попов А. В. - Разработка системы верификации и моделирования технологического процесса сборки, Момот М. А., Сергеев Е. С. (2016)
Абрамов С. К. - Автоматическое сжатие в окрестности оптимальной рабочей точки изображений с шумом кодерами типа SPIHT и JPEG2000, Бурцев Н. В., Кривенко С. С., Земляченко А. Н., Лукин В. В. (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Содержание (2016)
Назин В. И. - Влияние типа рабочей жидкости на статические характеристики сдвоенного радиального гидростатодинамического подшипника (2016)
Сенькин В. С. - Исследование чувствительности целевого функционала к вариациям проектных параметров управляемого ракетного объекта, Сюткина-Доронина С. В. (2016)
Перерва В. А. - Исследование структуры сварного шва при сварке полым катодом высокопрочного титанового сплава ВТ6С, Карпович Е. В., Бессалый В. Г. (2016)
Frolov Е. А. - Definition of the influence of technological and constructive parameters of technical systems on energy-power characteristics of pneumatic-shock forming, Yasko S. G., Kravchenko S. I. (2016)
Колинчук А. В. - Использование градиентного тонирования для выравнивания светового потока в рабочей области имитатора солнечного излучения на основе конического рефлектора, Шепетов Ю. А. (2016)
Хайленко О. В. - Событийное моделирование детонации в системе газ-поршень при высоких степенях сжатия, Хайленко М. А., Чернышев Ю. К. (2016)
Филипковский С. В. - Нелинейные колебания ротора с диском на консольном конце при вибрации опор (2016)
Лавриненко А. Ю. - Алгоритм сжатия сигналов речевых команд управления функциями беспилотного летательного аппарата, Конахович Г. Ф., Одарченко Р. С., Бахтияров Д. И. (2016)
Павлюченко А. М. - Методы диагностики и результаты измерений характеристик транс,– сверх– и гиперзвукових комплексов различных типов в лётных условиях, Шийко А. Н. (2016)
Басок Б. И. - Математическое моделирование общесистемной неустойчивости в ЖРД на унитарном топливе, Гоцуленко В. В. (2016)
Чумаченко А. В. - Формализация требований к проведению испытаний на случайную вибрацию оборудования систем управления беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа, Корсиченко И. В., Малеева Ю. И. (2016)
Федорович О. Е. - Логистика выполнения портфеля заказов высокотехнологической продукции развивающегося виртуального предприятия, Прончаков Ю. Л. (2016)
Выходец Ю. С. - Роль и место бизнес-модели в управлении проектами, Ровинская Н. Ю. (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Дейнеко Н. В. - Влияние уровня освещенности на выходные параметры солнечных элементов на основе CdS/CdTe (2016)
Джафарова А. А. - Влияние пористости оксидированных порошковых материалов на основе железа на их триботехнические характеристики, Иманова Р. А. (2016)
Зозуля Э. В. - Влияние состава и условий осаждения на структуру и свойства вакуумных композитов на основе меди, упрочненных оксидом алюминия, Терлецкий А. С., Меньшиков А. Г., Субботина В. В., Протасенко Т. А. (2016)
Колоскова А. Н. - Моделирование полимерных слоев многослойных комбинированных упаковочных материалов (2016)
Находов В. Ф. - Оценка потенциала снижения затрат энергосистемы в результате выравнивания суточных графиков ее электрической нагрузки, Замулко А. И., Аль Шарари М. И., Чекамова В. В. (2016)
Кунгурцев О. Б. - Автоматизація створення сховища даних електронних документів з Веб-порталів відкритих даних, Блажко О. А., Ковальчук С. В., Скрипкин М. О. (2016)
Бригар І. В. - Використання інтерфейсу онтологій у експертних системах туроператорів, Золотько К. Є. (2016)
Минько О. В. - Разработка программно-математического обеспечения для параллельной обработки разреженных матриц с помощью технологи OpenMP, Золотько К. Е. (2016)
Москалец Н. В. - Методы организации пространственно-временного множественного доступа в системе мобильной связи (2016)
Надточий А. В. - Моделювання управління ризиками в проектах глибоководних археологічних досліджень з використанням засобів морської робототехніки (2016)
Невлюдов И. Ш. - Модель принятия решения на этапе проектирования технологического процесса изготовления МЭМС акселерометров, Пономарева А. В., Бортникова В. О. (2016)
Буланий М. Ф. - Розробка та виготовлення пристрою охолодження оптичного детектора, Хмеленко О. В., Плахтій Є. Г., Гаращенко Н. В., Фесенко С. Є. (2016)
Высоцкая Е. В. - Моделирование динамики согласованности параметров сердечно-сосудистой системы на разных стадиях адаптационного синдрома, Беспалов Ю. Г., Рак Л. И., Печерская А. И., Цапенко К. В. (2016)
Терлич С. В. - Аналіз сучасних безкаркасних систем зашиття приміщень в судно- та докобудуванні (2016)
Шергин В. Л. - Оценивание показателя Хѐрста для процессов Леви, Дереза Э. Э., Передерий В. С. (2016)
Тищенко Є. О. - Особливості напруженого стану стиснених конструкцій підземних споруд, Рудешко І. В., Бас О. В. (2016)
Сівецький В. І. - Методи та пристрої для виготовлення виробів з інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів, Сокольський О. Л., Івіцький І. І., Колосов О. Є., Куриленко В. М. (2016)
Шумська Л. П. - Дослідження теплового захисту будівель при утепленні пористими теплоізоляційними матеріалами (2016)
Островерхов М. Я. - Дослідження енергоефективності нелінійного електричного кола з автономним живленням на прикладі привода електроскутера, Реуцький М. О., Трінчук Д. Я. (2016)
Клімішина М. Т. - Дослідження методів розрахунків і інструментальний контроль викидів при піролізній переробці шин (2016)
Климюк Ю. Є. - Прогнозування оптимальних режимів роботи багатошарових швидких фільтрів з кусково-однорідними пористими завантаженнями (2016)
Серикова Е. Н. - Изменение уровня грунтовых вод в городской экосистеме г. Харькова, Стрельникова Е. А. (2016)
Шкоп А. А. - Исследование кинетики оседания твердой фазы полидисперсных суспензий, Цейтлин М. А., Шестопалов А. В. (2016)
Колосков В. Ю. - Моделі та методи прогнозування рівня безпеки полігону зі зберігання твердих побутових відходів (2016)
Титул, содержание (2016)
Геец В. М. - Особенности взаимосвязи экономических и политических предпосылок реконструктивного развития экономики Украины (2016)
Киндзерский Ю. В. - Институциональная ловушка олигархизма и проблемы ее преодоления (2016)
Мазур В. Л. - Проблемы промышленной политики в Украине (2016)
Колосова В. П. - Влияние международных финансовых организаций на экономическое развитие страны: вопросы теории (2016)
Риндзак О. Т. - Государственная миграционная политика в контексте приоритетов национальной безопасности Украины (2016)
Шевчук В. А. - Учетное измерение социальной ответственности современного предпринимательства (2016)
Памяти И. П. Вусика (2016)
Summaries (2016)
Содержание журнала за 2016 год (2016)
Редакционная политика и этические принципы (2016)
Содержание (2016)
Бабенко Ю. В. - Информационная оценка эффективности модификаций самолетов различного назначения по интегральным стоимостным показателям, Матвийчук А. В. (2016)
Капитанова Л. В. - Концептуальные положения обеспечения взлетно-посадочных характеристик модификаций самолетов транспортной категории (2016)
Лапотко В. М. - Исследование возможности использования двухконтурного СПВРД в транспортной космической системе, Еланский А. В., Кухтин Ю. П. (2016)
Степаненко С. М. - Системный подход к содержанию стандартов предприятия - разработчика авиационной техники (2016)
Томашевський О. В. - Впровадження стандарту ISO 9001:2015 в систему менеджменту якості виробництва авіаційних двигунів, Сніжной Г. В., Оліфір А. А. (2016)
Ранченко Г. С. - Квалификация комплектующих изделий образцов авиационной техники – современные требования и взаимодействие национальных и межгосударственных авиационных властей, Буряченко А. Г. (2016)
Волошина Н. П. - Защита авторских прав на прикладное программное обеспечение комплектующих изделий авиационной техники и программно-технических комплексов, Нерубасский В. В. (2016)
Русанов А. В. - Исследование пространственного потока пара в регулирующем отсеке с радиальным парциальным парораспределением, Косьянов Д. Ю., Косьянова А. И. (2016)
Субботович В. П. - Исследование осекольцевых диффузоров при различных углах закрутки потока на входе, Юдин Ю. А., Юдин А. Ю., Темченко С. А. (2016)
Марценюк Е. В. - Идентификация теплового состояния корпуса турбины авиационного двигателя по экспериментальным данным, Зеленый Ю. А., Климик Р. Р. (2016)
Придорожный Р. П. - Влияние ползучести материала на характеристики бандажной связи сильнозакрученных рабочих лопаток турбин, Шереметьев А. В., Зиньковский А. П. (2016)
Тарасенко А. А. - Параметры стационарных крутильных колебаний дизеля с учетом переменности момента инерции отсека (2016)
Журавлёв В. Н. - Математическая модель амплитудных и фазовых процессов в задаче технической диагностики зубьев шестерён редукторов ГТД, Единович А. Б., Папчёнков А. В. (2016)
Двирник Я. В. - Оценка предельного состояния лопаток компрессора вертолетных ГТД по частоте собственных колебаний, Павленко Д. В. (2016)
Игуменцев Е. А. - Равновесие сил сжатия-отталкивания в заряженном гироскопе, Прокопенко Е. А. (2016)
Воронин В. Н. - Особенности технологии изготовления сварных листовых титановых заготовок методом взрывной штамповки, Зайцев В. Е., Коцюба В. Ю., Третьяк В. В. (2016)
Лысенко Н. А. - Влияние температурно-временных факторов на изменение микроструктурного состояния материала рабочих лопаток турбины, Воробьев В. И., Суслова Н. Е., Клочихин В. В., Качан А. Я. (2016)
Нестеренков В. М. - Отработка гибридной технологии соединения магниевых сплавов методом трения с перемешиванием и электронно-лучевой сварки, Марченко Ю. А., Жеманюк П. Д., Петрик И. А., Архангельский Ю. А., Майстренко А. Л. (2016)
Капустян А. Е. - Получение полуфабрикатов титановых сплавов для авиационно-космической техники, Овчинников А. В., Коваленко Т. А., Шевченко А. В. (2016)
Лоян А. В. - Анализ конструкции стационарного плазменного двигателя типа СПД100 на стартовые нагрузки, Цаглов А. И., Писаный А. И. (2016)
Хаустова А. Н. - Испытания измерительного комплекса метода ОЭССК и определение погрешности расчета относительной эрозии (2016)
Титов М. Ю. - Корреляция параметров плазмы с магнитным полем в канале стационарного плазменного двигателя, Лоян А. В., Чупрына Н. Б. (2016)
Ткач М. Р. - Повышение эффективности двигателя 4Ч 8,4/9,1 путём добавки синтез-газа к бензину, Тимошевский Б. Г., Познанский А. С., Митрофанов А. С., Проскурин А. Ю. (2016)
Абдуллаев П. Ш. - Применение генетических алгоритмов при диагностировании авиационных ГТД, Мирзоев Мирзоев, А. Дж. (2016)
Миргород В. Ф. - Допусковый трендовый контроль термогазодинамических параметров силовых установок, Деренг Е. В. (2016)
Некрасова Л. П. - Идентификация металлических микрообъектов в отложениях на маслофильтрах АД, Синяева Н. П., Омельянчик Л. А., Луганская О. В. (2016)
Reva O. M. - Appliance of area under air traffic controller estimate function for main decision taking dominant determination, Borsuk S. P. (2016)
Доценко Н. В. - Анализ альтернативных вариантов состава команд исполнителей высокотехнологичных проектов на основе кластеризации и ранжирования групповых экспертных оценок, Шостак Е. И. (2016)
Суховей С. И. - Улучшение динамики регулирования степени повышения давления вентилятора ТРДДФ за счет применения алгоритма предиктора Смита (2016)
Смирнов А. В. - Некоторые особенности системы вентиляции унифицированного силового блока турбокомпрессорных агрегатов с ГТД ДУ80Л1, НК-36СТ и НК-16СТ, Щербаков О. Н., Ткаченко Д. А., Парафейник В. П., Слабко Ю. Н. (2016)
Информационное сообщение (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Олійник О. О. - Модуляційно-поляризаційний метод вимірювання внутрішніх механічних напружень в мікроелектронних структурах Si-Al (2016)
Лоза А. В. - Особенности изготовления лито-сварных конструкций из углеродистых сталей, Чигарёв В. В. (2016)
Артемьев С. Р. - Анализ методов получения непрерывных волокон нитевидных кристаллов, Шапорев В. П. (2016)
Комир А. И. - Реконструкция структуры ядерного графита методами многоточечной статистики (2016)
Бабак В. П. - Закономерности трения и износа в вакууме детонационных покрытий Cr-Si-B, содержащих дисульфид молибдена, Щепетов В. В., Недайборщ С. Д. (2016)
Высоцкая Е. В. - Определение вероятности снижения адаптационных возможностей у подростков с сердечно-сосудистыми заболеваниями, Рак Л. И., Порван А. П., Цапенко К. В., Гаврюшина Е. А. (2016)
Шекольян А. А. - Комбинированный датчик ветра для адаптивных авторулевых систем (2016)
Дымко Е. П. - Компьютерно-интегрированные технологии в литейном производстве: вопросы управления качеством отливок, Белик Н. Н., Золотарева А. В., Кияшко С. Ю., Демина А. В. (2016)
Калашнікова Т. Ю. - Технологічні аспекти у роботі прикордонної дільничної станції в умовах підвищення рівня інформатизації, Цвір П. О., Приступа С. П., Полозун Р. С. (2016)
Широкопетлєва М. С. - Про підхід до проектування системи тестування знань з мови SQL, Черепанова Ю. Ю. (2016)
Вдовиченко В. О. - Формування математичної моделі функціонування транспортно-пересадочних вузлів міського пасажирського транспорту, Самчук Г. О. (2016)
Лопаткин Р. Ю. - Перспективы применения имитационого моделирования в задачах автоматизации и управлении технологическими системами, Петров С. А., Игнатенко С. Н., Иващенко В. А. (2016)
Фарзалиев М. Г. - Исследование движения толкателя в канале пространственного кулачкового механизма, составленного из упругих элементов, Садирли С. М. (2016)
Левченко С. А. - Электромагнитное и тепловое поля руднотермической плавильной печи (2016)
Рындяев В. И. - Направления в создании трансмиссий приводов коксоых машин (2016)
Хмель И. В. - Моделирование процесса дезинтеграции магнетитовых кварцитов в барабанной мельнице на основе использования метода конечных элементов (2016)
Лапичак Н. І. - Одержання акрилатних мономерів з пропіонової кислоти і формальдегіду в присутності метанолу в газовій фазі, Івасів В. В., Небесний Р. В., Мацьків О. О., Шатан А.-Б. В. (2016)
Урсулова В. І. - Математична модель розподілу пилових викидів комбікормових заводів (2016)
Соколовська О. О. - Иследование профилактического влияния и безопасности разработаных видов пастильных изделий с использованием нетрадиционного сырья, Дюкарева Г. И. (2016)
Бернацький М. В. - Магнітно-реагентна технологія очищення води та установка для її реалізації (2016)
Филь Н. Ю. - Управление проектами предупреждения чрезвычайных природных ситуаций на магистральных автодорогах с учетом рисков (2016)
Адаменко М. І. - Інформаційна модель розповсюдження забруднення атмосфери викидами із резервуарів з залишками нафтопродуктів під час їх провітрювання, Гарбуз С. В. (2016)
Ащепкова Н. С. - Послідовний аналіз якості продукції, Богданов В. О. (2016)
Привітання від директора ДУ "Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ україни" професора А. В. Іпатова (2016)
Іпатов А. В. - Динаміка Первинної інвалідності дорослого населення та населення працездатного віку внаслідок цирозу печінки упродовж 2013–2015 років в Україні, Гондуленко Н. О., Паніна С. С., Саніна Н. А., Ігумнова Т. С. (2016)
Дроздова І. В. - Вплив психологічних чинників на обмеження життєдіяльності в міжособистісній взаємодії хворих після перенесеного ішемічного мозкового інсульту, Яновська С. Я., Степанова Л. Г., Омельницька Л. В. (2016)
Лисунець О. М. - Медико-соціальна експертиза при пролапсі мітрального клапана, Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М. (2016)
Паніна С. С. - Реабілітаційний потенціал у інвалідів унаслідок вірусного гепатиту С, Гондуленко Н. О., Саніна Н. А., Ігумнова Т. С. (2016)
Тарасенко О. М. - Показники розміру хребтового каналу в поперековому відділі у хворих з наслідками хребетно-спиномозкових травм у практиці медико-соціальної експертизи, Мирончук Л. В. (2016)
Дроздова І. В. - Особливості даних добового моніторування артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію, Бабець А. А. (2016)
Лепський В. В. - Інклюзивний туризм як вид реабілітації: наукове обгрунтування та перші кроки на шляху втілення у життя, Науменко Л. Ю., Борисова І. С., Березовський В. М., Макаренко С. В. (2016)
Маметьев А. А. - Хирургическое лечение при кососпиральном метадиафизарном переломе 5-й плюсневой кости, Забара О. Ю., Бондарук Д. А., Бойко А. М. (2016)
Титул, зміст (2016)
Галгаш Р. А. - Регіональні кластери як об’єкт стратегічної координації (2016)
Мельникова О. А. - Oсобливості формування маркетингової інформаційної системи регіону (2016)
Васильчук Н. О. - Експертна оцінка як інструмент визначення спільних проблем регіонів (2016)
Рогозян Ю. С. - Німецький та італійський досвід реалізації міжрегіонального співробітництва (2016)
Сєрєбряк К. І. - Kонцепт розвитку інформаційної інфраструктури економічного співробітництва регіонів України (2016)
Івченко Є. А. - Управління трансформаційними процесами в системі економічної безпеки підприємства (2016)
Клюс Ю. І. - Упровадження ефективної системи управління інноваціями для переорієнтації промислового підприємства на інноваційний шлях розвитку (2016)
Корнійчук О. П. - Інтегральний показник втрат у сфері охорони здоров’я України в умовах зовнішньої агресії (2016)
Корсакова О. С. - Обґрунтування необхідності розвитку небанківських фінансових інститутів в Україні (2016)
Кудря Я. В. - Oцінка зовнішньоекономічної активності промисловості, Міхель Р. В. (2016)
Москаленко Н. О. - Iнституціональне середовище міжнародного бізнесу, Перепелюкова О. В. (2016)
Дегтяр Я. Р. - Планування та прогнозування бюджету за допомогою програмно-цільового методу у бюджетному процесі (2016)
Григорчук М. В. - Органи захисту прав і охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання (2016)
Ясиновська О. С. - Представництво прокурором інтересів державних господарських об’єднань (2016)
Нестеров Г. Г. - Oсобливості використання земельних ресурів у процесі розвитку міських агломерацій, Волкова А. О. (2016)
Устименко В. А. - Oсобливості нарахування канального збору (на прикладі Oдеського порту), Заблодська І. В., Романовська Л. А. (2016)
Апанасенко К. І. - Окремі теоретичні питання організаційно-господарських відносин (на прикладі дозвільних відносин у сфері господарювання) (2016)
Гостєва О. Ю. - Місцеві податки в зарубіжних країнах: досвід та напрями застосування в Україні (2016)
Гудіма Т. С. - Перспективи правового регулювання похідного позову в Україні, Герасименко Н. О. (2016)
Джумагельдієва Г. Д. - Історико-правові передумови деструкції регулювального впливу енергетичного законодавства України (2016)
Медвідь А. Б. - Щодо удосконалення контрольної системи Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, запровадженого Протоколом №14 (2016)
Ганущак Т. В. - Вплив прямих податків на активізацію інвестиційної діяльності в Україні (2015)
Завора Т. М. - Недержавні пенсійні фонди як інституційний інвестор в реальний сектор економіки України, Білько С. С. (2015)
Собченко А. М. - Грошові потоки у системі інтегрованого бухгалтерського обліку та фінансової звітності сільськогосподарських підприємств, Круковська О. В. (2015)
Луцкова Л. П. - Выбор программного решения на базе платформы "1С:Предприятие” с приоритетами (2015)
Шепель І. В. - Актуальні питання обліку розрахунків з оплати праці (2015)
Грановська Л. М. - Визначення поняття розподілу з позиції використання збутової логістики на підприємстві, Сакун К. В. (2015)
Кравчук І. А. - Роль маркетингу підприємств харчової промисловості у формуванні системи продовольчого забезпечення регіону (2015)
Пилипенко К. А. - Моделі продовольчою безпеки країн-членів ЄС (2015)
Подаков Є. С. - Податкове регулювання розвитку аграрного бізнесу України (2015)
Пристемський О. С. - Теоретичні аспекти загрози фінансової безпеки розвитку сільського господарства, Мовчан А. І. (2015)
Сакун А. Ж. - Сучасні маркетингові заходи в аграрному секторі (2015)
Скрипник С. В. - Застосування ефективних інформаційних систем в аграрній сфері (2015)
Щурик М. В. - Диверсифікація зайнятості в АПК: проблеми та шляхи їх вирішення (2015)
Рудковський О. В. - Механізм формування балансу інтересів системи економічної безпеки міжнародних корпорацій (2015)
Благун І. С. - Соціально-економічний розвиток регіонів України: проблеми та перспективи, Боднарук І. Л. (2015)
Вітер І. І. - Модернізація промислової політики ЄС за умов формування світосистеми глобалізму (2015)
Герасименко В. Г. - Інфраструктурне забезпечення пляжного господарства курортного міста, Ярьоменко С. Г. (2015)
Минкіна Г. О. - Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України (2015)
Сем’янчук П. М. - Підходи до вимірювання ступеня задоволення людських потреб (2015)
Слепцов В. А. - Формування української моделі децентралізації місцевої влади на прикладі досвіду європейських країн (2015)
Савків У. С. - Моделювання сталого розвитку регіональної системи, Судук Н. В. (2015)
Лобода О. М. - Актуальні проблеми ідентифікації та моделювання структури управління підприємством, Кириченко Н. В. (2015)
Ivanova E. P. - Working together: education, research and development for 5g networks, Ilev T. B., Mihaylov Gr. Y., Stoyanov I. S., Yehorov V. B. (2015)
Мацуй А. М. - Математичне моделювання формування піскового тіла у міжвитковому просторі механічного спірального класифікатора (2015)
Беглов К. В. - Дослідження регулятора концентрації рідкого поглинача енергоблоку АЕС, Волошкіна О. О., Плахотнюк О. А. (2015)
Стопакевич А. А. - Синтез и исследование цифровых систем супервизорного управления колонной ректификации нефти, Стопакевич А. А. (2015)
Шумигай Д. А. - Програмне забезпечення системи управління технологічним комплексом з метою підвищення ефективності виробництва, Ладанюк А. П., Бойко Р. О. (2015)
Володин С. А. - Анализ систем трубопроводного транспорта сахарных заводов с элементами автоматического регулирования, Мирончук В. Г., Кривопляс-Володина Л.А. (2015)
Павлов А. И. - Cистема автоматического регулирования расхода сыпучего материала (2015)
Ухина А. В. - Введение и применение динамической составляющей датчиков в специализированной компьютерной системе, Ситников Т. В., Ситников В. С. (2015)
Дубовой В. М. - Моделювання процесу тестування програмного забезпечення як розгалужено-циклічного технологічного процесу, Пилипенко І. В. (2015)
Плахотнюк А. А. - Моделирование изменения структуры технических средств автоматизации при работе аэс с ввэр-1000 в маневренном режиме, Кокол Е. А., Максимов М. В. (2015)
Барліт Ю. В. - Математична модель динаміки установки підготовки вуглекислого газу у технологічному процесі виробництва карбаміду (2015)
Сиротюк І. В. - Автоматизація процесу обігрівання підлоги з використанням теплового насосу (2015)
Вінник О. М. - Корпоративні конфлікти та зловживання корпоративними правами в акціонерних товариствах: традиційні та інноваційні способи попередження та розв’язання (2012)
Уркевич В. Ю. - Суб’єкти інвестиційних правовідносин у сфері сільського господарства (2012)
Петришина М. О. - Окремі питання стимулювання інноваційної діяльності органами місцевого самоврядування в Україні, Зінчук А. В. (2012)
Єфремова К. В. - Правова природа комп’ютерної програми як об’єкту інноваційних відносин (2012)
Кузьміна М. М. - Правове регулювання безпеки інноваційної продукції (2012)
Клімова Г. П. - Правосвідомість: до теорії питання (2012)
Пасмор Ю. В. - Проблеми інформаційного забезпечення інновацій: соціально-комунікаційний аспект (2012)
Юшко А. М. - Удосконалення законодавства про заохочення працівників (2012)
Бойко Д. В. - Категорія "роялті" в податковому праві: до проблеми визначення (2012)
Кохан В. П. - Істотні умови договору про надання послуг мобільного зв’язку: цивільно-правовий аспект (2012)
Биба Н. М. - Стан працездатності як підстава для диференціації правового рулювання трудових відносин (2012)
Васильєв С. В. - Правова доктрина – джерело процесуального права (2012)
Єгоров Є. С. - Програми інноваційного розвитку зарубіжних країн: досвід та досягнення (2012)
Молчанова М. Є. - До питання про співвідношення корпоративного та спільного інвестування (2012)
Колєснік В. В. - Модельний закон "Про технопарки": перспективи імплементації у вітчизняне законодавство (2012)
Большаков В. И. - Анализ существующих расчетных схем и выбор оптимальных решений схемы работы свай в глинистых грунтах, Моторный А. Н., Моторный Н. А. (2016)
Шатов С. В. - Матеріально-технічне забезпечення процесів розбирання зруйнованих будівельних об’єктів (2016)
Менейлюк А. И. - Исследование прочности горизонтального экрана созданного по инъекционной технологии на основе цементного вяжущего, Петровский А. Ф., Борисов А. А., Бабий И. Н. (2016)
Бондаренко Л. Н. - Момент трения в подшипниках скольжения, Демин Г. К., Буратинский А. П. (2016)
Бабий И. Н. - Влияние организационно-технологических решений на технико-экономические показатели проекта утепления фасадов, Каминская-Пинаева А. И. (2016)
Крижановская Н. Я. - Анализ практического опыта формирования низкоуглеродных городов с системой зданий экоминиструктур, Смирнова О. В. (2016)
Воробьев В. В. - Новая классификация экополисов, Шило О. С. (2016)
Подолинный С. И. - Функциональное перепрофилирование гранитных карьеров (методические аспекты архитектурно-градостроительных решений), Гребенник Т. А., Болдырева Е. Г., Кривонос Т. Р. (2016)
Євсєєва Г. П. - Лексикографічні здобутки та перспективи будівельної галузі, Єгорова В. С. (2016)
Коваль А. П. - Політична криза в Римі 56–52 рр. до Р. Х. та одноосібне консульство Гнея Помпея Великого (2015)
Кривошея Ір. І. - Інформативні можливості реєстру позики до військового скарбу 1743 р. для вивчення історії неурядової старшини Гетьманщини (2015)
Чубіна Т. Д. - Олександр Потоцький: погляд крізь призму століть (2015)
Шкільнюк Н. М. - Міський простір Волинської губернії у ХІХ ст. (2015)
Коник О. О. - Таврійський палац. В кулуарах Державної думи (1906–1907 рр. ) (2015)
Федорик Ю. В. - Освіта православного духовенства Холмсько–Варшавської єпархії (1875–1905 рр. ) (2015)
Кудінов І. О. - Соціально–економічні процеси на Донбасі в першій половині 1920 року (2015)
Галицька–Дідух Т. В. - Східногалицька проблема як об’єкт міжнародної політики (січень – серпень 1920 р. ) (2015)
Адамська І. Г. - Радянська політика щодо фармацевтичного забезпечення населення УСРР в 1920–х рр. (2015)
Лісова К. С. - Центри дослідження історії державності України в еміграції (1920–1945 рр. ) (2015)
Розовик О. Д. - Організація санітарно–медичних служб для переселенців в УСРР у 1920–1930–х роках (2015)
Шульга В. П. - Ключові професійні заходи з питань сільськогосподарської дослідної справи в Україні (перша половина 20-х рр. ХХ ст. ) (2015)
Ніколаєва Н. Б. - Циркуляр ГПУ УССР 1926 р. "Про український сепаратизм" і його вплив на подальшу роботу більшовицьких каральних органів в Україні (2015)
Піддубний І. А. - Ліґа націонал–християнського захисту у боротьбі за парламентські місця та владу (1926–1933 рр. ) (2015)
Пуйда Р. Б. - Методологічні засади формування Українського національно–демократичного об’єднання в другій половині 1930–х років (2015)
Концур–Карабінович Н. М. - Феномен Кардинала Йосифа Сліпого (2015)
Ленартович О. Ю. - Діяльність А. Мельника та ОУН(м) в роки Другої світової війни (2015)
Полуда В. А. - Механізм використання праці військовополонених у рейхскомісаріаті "Україна" та в зоні військової окупації (2015)
Татарко І. І. - Соціально–економічний та культурно–освітній розвиток болгарського населення Ізмаїльської області УРСР ТА півдня МРСР в 1944–1954 рр. (2015)
Клубук В. В. - Бавовносіяння в контексті розвитку зрошуваного землеробства на півдні України в 1930–1950–х рр. (2015)
Левченко І. М. - Діяльність членів природничих і медичних товариств у реформуванні шкільної та вузівської освіти (2015)
Лаврут О. О. - Якість знань учнів Української РСР у другій половині 1940–х – початку 1950–х років (2015)
Лук’яненко О. В. - "Мій характер не підходить для вчителювання": професійне покликання студентів педагогічних вишів УРСР доби "відлиги" (Ч. 3) (2015)
Гуменюк Т. І. - Функціонування історичної науки в умовах радянського режиму (західні області УРСР) (2015)
Бей Р. В. - Соціально–економічні передумови розвитку наукової думки з механізації виробничих процесів у тваринництві УРСР в другій половині 60–х – 80–ті роки ХХ ст. (2015)
Дем’янчук В. А. - Державотворча праця Івана Геля у Львівській обласній раді першого демократичного скликання (1990–1991 рр. ) (2015)
Назарчук О. М. - Міжнародна діяльність соціал–демократичних партій України в 90–х рр. ХХ ст. (2015)
Бобровнік Ю. В. - Законодавче регулювання структури органів місцевого самоврядування в місті Києві в період 1990–2010 рр. : історичний аспект (2015)
Касьянова М. М. - Формування міграційного законодавства щодо українських трудових мігрантів у кінці ХХ – початку ХХІ ст. (2015)
Кліш А. Б. - Суспільно–політична діяльність вищого греко–католицького духовенства на початку ХХ ст. (2015)
Мельничук О. В. - Українсько–німецькі кінематографічні зв’язки на сучасному етапі (2015)
Кузьма Т. М. - Музеї Берліну як агенти соціальної пам’яті (2015)
Донська М. Д. - Кульський Леонід Адольфович – відомий вчений в галузі очистки промислових, природних і стічних вод (2015)
Срібна М. А. - Колекція матеріалів зі спортивних досягнень України у збірці Національного музею історії України (2015)
Семененко М. Г. - Вплив хімічних препаратів, які використовувалися в сільському господарстві УРСР, на жіноче здоров’я (2015)
Хвіст В. О. - Деякі аспекти розвитку української демографічної науки у ХХ ст. (2015)
Чепурда Г. М. - Історичні передумови впровадження лісонасадження в Україні відповідно до "Великого плану перетворення природи" (2015)
Дегтярьов С. І. - Внесок вчених–джерелознавців в інтерпретацію носіїв історичної пам’яті: історіографічна розвідка (2015)
Арасланова С. - Історики церкви в Університеті Св. Володимира (кінець ХІХ – початок ХХ): історіографія проблеми (2015)
Більченко І. В. - Науково–дослідна діяльність М. І. Сікорського: історіографічний аспект (1970–ті рр. – початок ХХІ ст. ) (2015)
Годлевська В. Ю. - Економічний розвиток Іспанії в умовах утвердження демократичного режиму (1982–1996 рр. ): історіографічний огляд іспанської науки (2015)
Карпусь Д. О. - Джерельна база дослідження київської школи економічної історії М. В. Довнар–Запольського (2015)
Клєр І. Г. - Діяльність Старої Київської громади. Історіографічний огляд проблеми у працях сучасних дослідників (2015)
Лисий І. О. - Теоретичні основи туристичної оцінки об’єктів фортифікаційного будівництва: історіографія проблеми (2015)
Петрік М. О. - Меморіальні музеї Слобідської України: історіографічний та джерелознавчий аспекти (2015)
Павлик О. В. - Археологічні дослідження Ф. Р. Штейнгеля, як спосіб поповнення фондів Городоцького музею (за матеріалами часопису "Археологічний літопис Південної Росії") (2015)
Кривошея І. І. - Політика Володимира Путіна в оцінці Зб. Бжезинського, Якименко Л. М. (2015)
Мамедова Г. - Российская экспансия в прибрежную часть Ширвана и ее последствия (2015)
Мочалов Є. А. - Діяльність Джин Кіркпатрік на посаді представника США в ООН (1981–1985 рр. ) (2015)
Халилзаде А. - Массовое истребление лезгинцев в Кубинском уезде Азербайджана в 1918 году (2015)
Таиркз Шахла. - Становление, формирование и развитие научых изданий в Азербайджане (на основе анализа научых изданий – "Доклад НАНА" и "Известия НАНА") (2015)
Буглай Н. М. - Зовнішня політика Польщі в контексті польсько–литовських відносин 1995–2005 рр. (2015)
Коробкіна Т. В. - Два аспекти теорії особистості у філософії К. Г. Юнга, Родічева І. С. (2015)
Гейко С. М. - Проблематизація нігілізму у філософії Ф. Ніцше, Алмаші О. І. (2015)
Ковалец М. С. - Принцип необходимости контингентности в философии Квентина Мейясу (Принцип необхідності контингентності у філософії Квентіна Мейясу) (2015)
Ковальчук Ю. В. - Сьорен К’єркегор як віртуоз філософії любові (2015)
Культенко В. П. - Проблеми вивчення та розуміння історії у філософії Х. Уайта, Кудін Б. О. (2015)
Павлова Т. С. - Філософські підстави розділення права на види у концепції Л. Петражицького (2015)
Прокопенко В. В. - Философия и риторика в школе Исократа (2015)
Приймак Д. Й. - Соціологічна рецепція парадигми обміну місць у британській школі (З. Бауман) (2015)
Заєць О. М. - Національне буття, ідентифікація та Реальне (2015)
Комаха Л. Г. - Верифікація істинних висловлювань: логіка, критерії, аргументи (2015)
Теліженко Л. В. - До–класична модель цілісності людини: постнекласичний погляд (2015)
Шевченко М. О. - Новий підхід до проблеми прогнозування розвитку індустрії хай–тек (2015)
Блозва Л. М. - Революція сенсорних технологій та їх вплив на преображення людської природи (2015)
Бензюк О. О. - Герменевтика як метод "відкритої інтерпретації": до постановки проблеми (2015)
Загороднюк В. В. - До герменевтики емпіричної філософії (2015)
Гудима І. П. - Чудо як символічний образ божественного буття (2015)
Міняйло В. С. - Філософські аспекти моделювання та прогнозування розвитку кіберпростору як нової соціальної реальності (2015)
Данилюк О. В. - Консервативний та прогресивний погляди на медіатизацію протестантизму (2015)
Капітоненко О. М. - Мода тоталітаризму та посттоталітаризму як соціокультурний феномен (2015)
Hajiyeva R. A. - Information war (2015)
Ігнатко В. С. - Безмежність "життєвого простору" людини епохи інформаційної революції (2015)
Богданова Н. Г. - Світоглядний аспект культури життєтворчості особистості (2015)
Колесник І. М. - Взаємозв’язок буддійської філософії та медитативних методик як фундамент для практичного філософування (2015)
Коломієць А. Є. - Специфіка морального конфлікту в політичній діяльності. Проблема "брудних рук" (2015)
Харченко Ю. В. - Комунікація у сфері політичного (2015)
Михальчук А. О. - Проблема криптографії: семіотичний аспект (2015)
Попович М. Д. - Комунікативний ресурс людської свободи за умов глобалізаційних викликів (2015)
Саєнко О. Г. - Сучасні комунікативні ресурси соціокультурної взаємодії в Інтернет – засобах масової інформації (2015)
Вергун Д. В. - Феномен лідерства в контексті соціально-філософського дослідження (2015)
Селевко В. Б. - Проблема щастя й регламентація повсякденності в соціальних утопіях тоталітарного типу (2015)
Синиця А. С. - Мовні вирази і смисли в контексті проблематики філософії штучного інтелекту (2015)
Стояно О. О. - Моральнісна детермінанта самоідентифікації особистості (2015)
Пархоменко И. И. - Производство и распространение политических текстов как форм "экономики культур" (2015)
Попова И. В. - Сущность и направления информационного обеспечения формирования экологического сознания общества (2015)
Супрун А. Г. - Творча діяльність як основний елемент інноваційного розвитку, Скулімовська А. В. (2015)
Качур К. Л. - Філософсько–антропологічний аналіз еволюції та сучасного стану сім’ї (2015)
Супрунчук О. П. - Простір сучасного художнього музею (2015)
Бондаренко О. О. - Оптика зла в літературному тексті (2015)
Войдило Я. - Специфіка підготовки інженерних кадрів: компаративний аналіз українсько–польського досвіду (2015)
Савицька І. М. - Вплив афонської спадщини на духовне життя Русі – України: філософсько–релігієзнавчий аспект, Крук О. Л. (2015)
Остащук І. Б. - "Екстраординарна форма" латинської Меси в культурно–релігійній ідентичності (2015)
Лещенко А. М. - Коеволюційність сакрального мистецтва (2015)
Нивня А. А. - Игровая сущность современного ритуала (2015)
Кивлюк О. П. - Соціокультурний феномен сучасної освіти і науки (2015)
Терепищий С. О. - Освіта та зв’язок культур в контексті глобалізаційних змін освітнього ландшафту (2015)
Бурлука О. В. - Самоосвіта особистості як необхідний компонент сучасного освітнього процесу (2015)
Бойко А. І. - Проблема якості освіти в соціально–філософському контексті (2015)
Старовойт О. В. - Освіта як індикатор і збудник локалізації інноваційної культури в економічно–виробничій сфері життєдіяльності (2015)
Ганаба С. О. - Свобода освіти як середовище творчості (2015)
Береза В. О. - Поняття політичної освіти і просвітництва в сучасному філософсько–політологічному дискурсі (2015)
Малецька І. В. - Наочність як засіб покращення викладання іноземної мови (2015)
Олійник В. В. - Демонологічні образи в рефлексії інтуїтивного пізнання усної народної творчості українців Закарпаття (2015)
Дмитруха А. В. - Особливості та перспективи розвитку системи дошкільної освіти України у сучасних соціокультурних контекстах (2015)
Страшко І. В. - Блогосфера як новий простір соціокультурної комунікації у сфері мовної освіти (2015)
Тарабасова Л. Г. - Специфіка організації життєдіяльності дитини у світовій освітній практиці (2015)
Боднар В. Б. - Трансформації релігійного життя євангельських церков (ЄХБ, АСД та ХВЄП) в Чернівецькій області в умовах радянської політики атеїзації суспільства (1944–1985 рр. ) (2015)
Смола Л. Є. - Інформаційна війна як складник політичної комунікації (2015)
Балацька О. Б. - Роль насилля у функціонуванні політичної системи суспільства (2015)
Воробйова Т. Л. - Рушійні сили виникнення політичних протестів (2015)
Дзюбенко Ю. М. - Основні загрози демократичним змінам у сучасних умовах (2015)
Марчук В. П. - Еволюція розуміння концепту "міжнародний порядок" епістемологічними спільнотами (2015)
Шиманова О. В. - Ефективність комунікативних стратегій в політиці (2015)
Григор О. - Досвід політичних консенсусів ХХ століття (2015)
Кацуба М. О. - Вплив художнього кіно на процес політичної соціалізації особистості (2015)
Король А. - "Міжнародна інформаційна політика": до методології визначення поняття (2015)
Липчук О. І. - Місце і роль територіальної громади в системі місцевого самоврядування (2015)
Штука І. А. - Трансформація політичної еліти сучасної України (2015)
Арабаджиєв Д. Ю. - Фокус–групові політичні дослідження як метод громадського моніторингу виборів в Україні: досвід застосування (2015)
Вонсович О. С. - Перспективи розвитку відносин України з НАТО (2015)
Радько П. Г. - Політична корупція в Україні – загроза її державному суверенітету (2015)
Бадер А. В. - Вплив політичного процесу на кількісний склад студентської молоді Донбасу (середина 1950–х – середина 1980–х рр. ) (2015)
Бірюков Д. С. - Політичні аспекти прийняття рішень у сфері цивільного захисту в Україні, Лещенко О. Я. (2015)
Боярська О. А. - Перспективи використання пропорційної виборчої системи на місцевих виборах в Україні (2015)
Гай–Нижник П. П. - Формування загальнонаціональної ідентичності українців в контексті сучасних викликів, Чупрій Л. В. (2015)
Некряч А. І. - Децентралізація як нова парадигма модернізації публічної влади в Україні (2015)
Боринська О. Л. - Авторитаризм у Білорусі: шанс на легітимізацію (2015)
Мінєнкова Н. Є. - До питання люстрацій в країнах Центрально–Східної Європи (2015)
Плевако І. Г. - Система безпеки країн МЕРКОСУР як геополітична проблема (2015)
Слободян Т. З. - Політичні відносини Польщі та Італії (2015)
Камакин М. В. - Снижение цен на нефть как внешний фактор в процессе дезинтеграции СССР (2015)
Kostyrya I. - The concept of the geo cultural stratagem of the Chinese diplomacy (2015)
Барна Б. Ю. - Безпековий вимір відносин Норвегії з Європейським Союзом (2015)
Башлик Д. О. - Вплив "холодної війни" на японсько–китайські відносини в період біполярної системи міжнародних відносин (2015)
Эминов Р. Д. - БРИКС в системе геополитических координат ХХІ в: современность, будущее (2015)
Калитчак Р. Г. - Теоретичні аспекти позиціювання Канади на міжнародній арені, Антохів–Сколоздра О. М. (2015)
Корольова А. С. - Стратегії національної безпеки США як орієнтири зовнішньої політики в контексті забезпечення енергетичних інтересів (2015)
V Всеукраїнська науково-практична конференція (2015)
ХІ Всеукраїнська конференція (2015)
Славетні ювілеї видатних вчених (2014)
Артёмова А.В. - Использование внешнеэкономических индикаторов для прогнозирования валютных курсов (2014)
Давидова О.Ю. - Пріоритетні тенденції розвитку мерчандайзингу в ресторанному бізнесі, Полстяна Н.В. (2014)
Петряєва З.Ф. - Діагностика ефективності кредитних операцій банків (2014)
Васильєв А.Й. - Економічні фактори процесу збереження та відтворення водних ресурсів (2014)
Костюк В.О. - Факторний аналіз рівня прибутку підприємства міського електричного транспорту (2014)
Войтенко К.К. - Кластерний підхід до формування та розвитку туристських дестинацій з урахуванням туристського потенціалу міст (2014)
Богдан Н.М. - Визначення економічних пріоритетів підприємств туристської сфери регіону (2014)
Ковалевський Г.В. - Економіка людини та феномен фактору часу, Гриненко В.В., Краснокутська Ю.В. (2014)
Грузіна І.А. - Формування інформаційного ринку як наслідок розвитку інформаційної економіки (2014)
Угоднікова О.І. - Роль соціальних технологій у розвитку туристської сфери регіону, Кутнікова М.Ю., Тіхонова Д.О. (2014)
Побоченко Л.М. - Особливості формування міграційного капіталу країн, Котлярова О.І. (2014)
Мущинська Н.Ю. - Розробка механізму стратегічного планування розвитку території, Таран Ю.І. (2014)
Мущинська Н.Ю. - Визначення механізмів та інструментів регіонального розвитку, Масленніков О.М. (2014)
Найпак Д.В. - Методичні основи формування віртуальних підприємств (2014)
Попова Ю.М. - Особливості розвитку регіонального ринку юридичних послуг в умовах глобалізації (2014)
Аболхасанзад Аліреза - Оцінка інвестиційної привабливості проектів підприємств нафтогазової промисловості (2014)
Величко В.В. - Економічна стабільність міського пасажирського транспорту в умовах турбулентної економіки, Димченко О.В., Стецюра А.С. (2014)
Гришко О.А. - Оцінка та удосконалення організаційного забезпечення управління якістю на промислових підприємствах Укрзалізниці (2014)
Волкова М.В. - Проведення експертизи якості послуг підприємств ЖКГ, Шевченко В.С. (2014)
Шелегеда Б.Г. - Дебіторська й кредиторська заборгованості на підприємствах житлово-комунального комплексу: сутнісні характеристики та особливості управління (2014)
Ущаповський К.В. - Інституціональні фактори розвитку державного підприємства "національна енергетична компанія "Укренерго", Костін Ю.Д. (2014)
Ольховська М.А. - Напрями вдосконалення механізму регулювання відносин у сфері житлово-комунального господарства (2014)
Гаймур К.С. - Підходи до формування державної підтримки сталого розвитку промислового виробництва (2014)
Радіонова О.М. - Розвиток туристської інфраструктури як фактор підвищення туристської привабливості міста, Істратова А.К. (2014)
Лізогуб В.С. - Організаційні засади впровадження системи контролінгу на підприємствах України, Кайлюк Є.М. (2014)
Димченко О.В. - Особливості й протиріччя розвитку житлово-комунального господарства як цілісної системи, Сухонос М.К., Славата Д., Прасол В.М., Величко В.В. (2014)
Димченко О.В. - Пріоритетні напрямки удосконалення результативності функціонування транспортних комплексів, Палант О.Ю., Свиридова І.О. (2014)
Биченко Л.А. - Зональний підхід у діагностиці агломераційних процесів соціального розвитку харківського регіону (2014)
Азізова К.М. - Андеррайтинг: сутність, форми та особливості впровадження в банківський сектор україни, Рац О.М., Чабанова Л.О. (2014)
Сидоренко В. К. - Система професійної освіти та професійної підготовки в розвинених країнах світу, Найдьонова А. В. (2012)
Андрушкевич Ф. Г. - К проблеме повышения качества образования будующих учителей Украины и Польши (2012)
Антонець Н. Б. - "… возможно большее внимание к индивидуальности каждого…”: реалізація ідей про диференційований підхід у Київській приватній чоловічій гімназії В. Науменка (1905–1913) (2012)
Атамась О. А. - Понятійний апарат підготовки майбутніх учителів фізичної культури до впровадження технологій оздоровчого фітнесу (2012)
Бондар Л. А. - Інформаційно-методичне забеспечення самостійної роботи студентів-філологів в умовах університетської освіти (2012)
Волинець Ю. О. - Теоретичні основи формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до дослідницької діяльності (2012)
Глоба О. П. - Корекційна спрямованість фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп (2012)
Горохова Т. О. - Етнопедагогічна підготовка як елемент професійно-педагогічної компетентності (2012)
Грибок О. П. - Проблеми формування у майбутніх педагогів творчого стилю діяльності та професійного інтелекту (2012)
Григоренко І. В. - Типологія та структура письменницьких листів: методичний аспект, Савченко І. В. (2012)
Жигадло Г. Б. - Методика навчання майбутніх фахівців фізичної культури до організації спортивних ігор (2012)
Жук П. В. - Особливості викладання технічних дисциплін курсантам у вищому військовому навчальному закладі (2012)
Журавська Н. С. - Методика тестового контролю успішності навчання студентів на прикладі дисципліни "Лісові культури і лісомеліорація", Татарчук В. М. (2012)
Іваненко Т. В. - Структурні компоненти позитивно-ціннісного ставлення студенток університету до оздоровчої діяльності (2012)
Іванова Л. І. - Про історичну передумову становлення вітчизняної системи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я (2012)
Іщенко Т. М. - Особливості активізації пізнавальної діяльності студентів немовних вищих закладів освіти при навчанні діловій іноземній мові із застосуванням презентацій Power Point MS Word, Моруга К. О., Лимар О. В. (2012)
Кардашов В. - Філософія художньо-творчого розвитку особистості молодшого школяра на заняттях хореографією, Романцов С. (2012)
Кипиченко Н. С. - Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи як психолого-педагогічна проблема (2012)
Кобернік С. Г. - Проблема вдосконалення навчальних програм з курсів географії основної школи (2012)
Кобрій О. М. - Побудова концепції змісту педагогічних дисциплін у контексті системного підходу до його формування (2012)
Макаренко Л. Л. - Компетентнісний підхід у системі інформаційно-технологічної підготовки майбутніх учителів технологій (2012)
Мартиненко С. М. - Формування діагностичних компетенцій у майбутніх учителів початкової школи (2012)
Матієнко О. С. - Смислове навантаження понять "толерантність” та "інтолерантність”, Дакалюк О. О. (2012)
Мукан Н. В. - Суспільно-історичні та культурно-освітні становлення й розвитку особистості Егертона Раєрсона, Гук Л. І. (2012)
Павицька К. М. - Тренінг як засіб виховання поваги до дитини у майбутніх учителів (2012)
Повалій Л. В. - Зарубужні теоретичні підходи до проблеми батьківсько-дитячих взаємин у сім’ї (2012)
Потужній О. В. - Впровадження української народної фізичної культури в навчально-виховний процес дітей і молоді, Потужня О. М., Закопайло С. А. (2012)
Процька С. М. - Організаційно-методичні аспекти науково-дослідної роботи студентів напряму підготовки "Філологія” (2012)
Сопівник Р. В. - Виховання лідерів агропромислового комплексу як важлива суспільна потреба (2012)
Хижняк А. В. - Молодший школяр як суб’єкт виховання чуйності (2012)
Яковенко О. І. - Ефективні шляхи вдосконалення підготовки фахівців економічного профілю у ВНЗ (2012)
Ярошко М. М. - Роль сімейного виховання у профілактиці відхилень у поведінці підлітків (2012)
Krzysztof Ju. - Nauczyciel wczesnej edukacji i oczekiwania wobec niego (2012)
Глушук В. М. - Вплив соціально-побутових умов, виховання, навчання на бойові традиції українського козацтва (2012)
Калібовець С. М. - Меморіали Великої Вітчизняної війни у містах-героях України та політика пам’яті (1942–1980-х рр.) (2012)
Торубара А. О. - Ніжинський юридичний ліцей князя Безбородька наприкінці 50 - у першій половині 70-х рр. ХІХ ст. (2012)
Черкасов О. В. - Історія та історіографія первісного суспільства у творчості Г. А. Бонч-Осмоловського (2012)
Содержание (2016)
Коробко В. В. - Аналіз впливу конструкції теплообмінників на характеристики низькотемпературних термоакустичних установок (2016)
Krashanytsya Yu. - Triangulation method of bearing surfaces of aircraft systems, Hoshmandi A. (2016)
Логинов В. В. - Выбор степени двухконтурности двигателя силовой установки для регионального самолёта, Тоцкая К. А., Кирнажицкий С. В. (2016)
Улитенко Ю. А. - Влияние впрыска воды на входе в прямоточный воздушно-реактивный двигатель на его характеристики, Еланский А. В., Кравченко И. Ф. (2016)
Чередниченко А. К. - Эффективность термохимической регенерации тепла в энергетической установке судна класса "река-море", Ткач М. Р., Тимошевский Б. Г., Проскурин А. Ю. (2016)
Русанов А. В. - Разработка 3D дизайна проточных частей турбины и компрессора ТДА с существенно различными параметрами рабочего тела, Моисеев C. В., Бурняшев А. В., Русанов Р. А. (2016)
Шкабура В. А. - Исследование компрессорной и турбинной частей турбокомпрессора с общим рабочим колесом для применения в малоразмерных газотурбинных двигателях (2016)
Кравченко И. Ф. - Определение области запуска форсажной камеры сгорания в эксплуатационном высотно-скоростном диапазоне применения самолета при испытаниях ТРДДФ разработки ГП "Ивченко-Прогресс” на стенде в термобарокамере, Козел Д. В. (2016)
Povgorodny V. O. - Inverse problems of thermoelasticity for rectangular plates (2016)
Яловенко Е. В. - Звукопоглощающая панель газотурбинного двигателя на базе иррационального числа Фибоначчи, Журавлёв В. Н. (2016)
Тарасенко А. И. - Нестационарные крутильные колебания дизеля с учетом переменности момента инерции отсека, Тарасенко А. А. (2016)
Лоян А. В. - Тепловая схема и результаты испытаний безнакального полого катода на токи 2-5А для СПД100, Рыбалов О. П., Ищенко Е. И., Цаглов А. И. (2016)
Хаустова А. Н. - Влияние магнитного поля СПД-70 на относительную эрозию внутренней и наружной керамических вставок по отдельности (2016)
Титов М. Ю. - Исследование влияния токов в катушках магнитной системы стационарного плазменного двигателя на распределение магнитного поля в разрядном канале (2016)
Милонин Е. В. - Направленная кристаллизация литых изделий из опытного жаропрочного сплава на базе ЖС32-ВИ, Лысенко Н. А., Наумик В. В. (2016)
Педаш А. А. - Особенности термической обработки деталей горячего тракта ГТД после горячего изостатического прессования, Клочихин В. В., Шило В. Г. (2016)
Снежной Г. В. - Влияние суммарного содержания углерода и азота на коррозионное поведение сталей AISI304 и AISI321 (2016)
Мозговой В. Ф. - Формообразование широкохордной вентиляторной лопатки ТРДД на фрезерных станках с ЧПУ, Качан А. Я., Панасенко В. А. (2016)
Третьяк В. В. - Приемы разработки конструкции импульсных устройств в среде СПРУТ ТП (2016)
Грешта В. Л. - Исследование фазового состава жаростойких уплотнительных покрытий, применяемых в ГТД, Ткач Д. В., Климов А. В., Сотников Е. Г., Леховицер З. В., Степанова Л. П. (2016)
Кузнецов И. Б. - Аналитическая модель удаления микрочастиц детонирующими газовыми смесями при очистке деталей ГТД, Божко В. П., Цегельник Е. В., Брега Д. А. (2016)
Павленко Д. В. - Перспективные материалы и технологии для деталей ротора компрессора ГТД, Прибора Т. И., Коцюба В. Ю., Пахолка С. Н. (2016)
Жеманюк П. Д. - Применение титановых порошков нового поколения (HDH2) в аддитивных технологиях, Басов Ю. Ф., Овчинников А. В., Джуган А. А., Михайлютенко А. В. (2016)
Ранченко Г. С. - Подходы к реализации базовой аппаратно-программной платформы электронных регуляторов для семейства турбовальных авиационных ГТД, Нерубасский В. В., Бурунов Д. С. (2016)
Миргород В. Ф. - Интервальный трендовый анализ временных рядов данных регистрации силовых и энергетических установок наземного применения, Гвоздева И. М., Грудинкин В. М. (2016)
Сорокин В. Ф. - Выявление и исправление ошибок в результатах наблюдений без построения функции регрессии, Комбаров В. В. (2016)
Мохаммадсадеги Ф. - Экспериментальное определение вращающегося срыва в ступени осевого компрессора, Чигрин В. С. (2016)
Информационное сообщение (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Содержание (2016)
Кислицын А. П. - Изменение структуры композиционного материала 80мас.%BaZrO3 – 20мас.% W при нанесении на его поверхность Al2O3, Таран А. А. (2016)
Азарнов А. Л. - Исследование факторов, оказывающих влияние на деградацию литий-ионных аккумуляторов, Безручко К. В., Лазненко В. И., Синченко С. В., Харченко А. А. (2016)
Лапотко В. М. - Модель газодинамического процесса в двухконтурном СПВРД, Кухтин Ю. П., Еланский А. В. (2016)
Сорогин Ф. Г. - К вопросу комплексной оценки эффективности ГТП с охлаждением циклового воздуха, Жеманюк П. Д., Трофимов В. П., Шахов Ю. В., Петухов И. И. (2016)
Лоян А. В. - Испытания специализированного источника электропитания "мягкого" запуска для стационарного плазменного двигателя, Титов М. Ю., Бучинский Я. В., Гладьо Ю. Б. (2016)
Буряченко А. Г. - Наземные и бортовые комплексы для испытаний авиационных двигателей – разработка и введение в эксплуатацию, Ранченко Г. С., Семчишин С. М. (2016)
Петрик И. А. - Повышение свойств сварных соединений деталей ГТД из двухфазного титанового сплава ВТ8, Овчинников А. В., Селиверстов А. Г., Шевченко В. Г. (2016)
Тимошевский Б. Г. - Анализ работы поршневого двигателя при работе на бензине с добавками синтез-газа, Ткач М. Р., Митрофанов А. С., Познанский А. С., Проскурин А. Ю. (2016)
Хоминич О. А. - Перспективные направления исследований по изучению весовых, жесткостных, аэродинамических и летно-технических характеристик летательных аппаратов замкнутой аэродинамической схемы, Предаченко К. О. (2016)
Абрамов С. К. - Предсказание параметров сжатия в окрестности оптимальной рабочей точки изображений с шумом кодером ADCT-M, Сергеева М. А., Пинчук А. С., Земляченко А. Н., Лукин В. В., Голуб Е. Ю. (2016)
Скоб Ю. А. - Расчет вероятности поражения человека на основе моделирования рассеяния токсичного газа в атмосфере (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Содержание (2014)
Филиппов В. В. - О зависимости расхода топлива и влиянии на него скорости движения автомобиля и дорожных условий, Смирнова Н. В., Леонтьев Д. Н. (2014)
Воронков А. И. - Изменение экономических индикаторных показателей пневмодвигателя по скоростным характеристикам (2014)
Белевцова Н. Л. - Аналіз стійкості швидкісного спеціалізованого вагона на циліндричних прогумованих колесах, Вербицький В. Г., Єфименко А. М. (2014)
Туренко А. Н. - Адаптивная автоматизированная система управления торможением автомобиля с перенастраиваемой моделью, Шуклинов С. Н. (2014)
Лузан С. А. - Оценка микротопографии при щеточной подготовке напыляемых поверхностей деталей (2014)
Букреева О. С. - Исследование технического уровня системы нормативно-технического обеспечения производства и эксплуатации средств автотранспорта (2014)
Гнатов А. В. - Область применения новой технологии внешней рихтовки кузовных панелей автомобилей (2014)
Богомолов В. А. - Оценка количества дефектных изделий в партии по результатам выборочной проверки, Горбачев П. Ф., Макаричев А. В., Коробко А. И., Свичинский С. В. (2014)
Погрібний М. А. - Дослідження впливу відпуску з різними швидкостями нагрівання на механічні властивості сталі, Вуєць О. Є. (2014)
Бажинов А. В. - Экспериментальное исследование бензинового автомобиля, конвертированного в гибридный, Двадненко В. Я., Сериков С. А. (2014)
Полив’янчук А. П. - Аналіз умов регенерації дизельного сажового фільтра для обґрунтування хімізму вигоряння сажі, Шеховцов Ю. І., Заіграєв Л. С. (2014)
Желновач Г. М. - Аналіз екологічних впливів та ризиків при експлуатації автозаправних станцій, Прокопенко Н. В. (2014)
Пыриг Я. И. - О структурирующей способности минеральных порошков (2014)
Богомолов В. А. - О стационарном температурном поле многослойной дорожной одежды, Абрамчук Ф. И., Разницын И. Л., Кабанов А. Н., Чугуенко С. А. (2014)
Маляр В. В. - Расчет напряженно-деформированного состояния асфальтобетона на основе моделирования его структуры (2014)
Кожушко В. П. - Об изменении коэффициентов поперечного распределения по длине балочного пролетного строения (2014)
Кожушко В. П. - О конструкции пролетного строения путепровода через железнодорожные пути (2014)
Кожушко В. П. - Плиты с двумя смежными защемленными сторонами (2014)
Кожушко В. П. - Расчет прямоугольной пластины, две смежные стороны которой защемлены, а две другие смежные стороны шарнирно оперты (2014)
Самородов А. В. - Метод определения сил сопротивления по боковой поверхности свай с учетом направления вертикальной нагрузки, Табачников С. В. (2014)
Жук М. М. - Показник активності регуляторних систем як оцінка функціонального стану водія, Ковалишин В. В., Афонін М. О. (2014)
Аргун Щ. В. - Ретроспектива развития объединенной энергетической системы Украины (2014)
"Золота Фортуна” посміхається найкращим!!! (2008)
Асаул А. Н. - Развитие возобновляемой энергии в России (2008)
Андрушків Б. М. - Елементи енергетичної безпеки підприємств і підприємництва як умова стабільного розвитку та успішної діяльності регіонів у ринковій системі господарювання, Малюта Л. Я. (2008)
Денисенко М. П. - Шляхи мінімізації ризиків при розробці інноваційних проектів у сфері паливно-енергетичного комплексу, Чигирик К. О. (2008)
Строй А. Ф. - Налагодження систем централізованого теплопостачання з метою зменшення витрат газу та електричної енергії, Мягкохліб Р. С. (2008)
Шихизаде Интигам Алисахиб оглы - Собственные ресурсы природного газа как важный фактор в системе газоснабжения Украины (2008)
Криклій А. С. - Банківська система України в умовах розбалансування фінансових ринків: реалії та очікування (2008)
Драбік І. - Зростання значення прямих іноземних інвестицій у стратегіях розвитку сучасних підприємств (2008)
Гасанов Г. - Конкурентная борьба крупной компании (2008)
Бохан А. В. - Соціологізація та екологізація підприємництва — запорука екологічної безпеки суспільства (2008)
Пількевич Т. О. - Ціни на природний газ для промислових споживачів України (2008)
Колісник Б. І. - Лісогосподарський комплекс регіону: сучасний стан та тенденції розвитку (2008)
Луцький І. М. - Реалізація основних форм правової політики в Україні, Луцький А. І., Луцький М. І., Каленюк О. М. (2008)
Радєва М. М. - Корпорація як інституціональна форма розвитку економічної системи (2008)
Архипенко С. В. - Взаємодія між складовими в регіональних відкритих соціально-економічних системах та роль держави у збереженні їх цілісності (2008)
Клімова О. І. - Методики проведення аналізу стратегічного розвитку підприємства (2008)
Махнарилов Ю. В. - Валова кредитоємність підприємств легкої промисловості (2008)
Фока О. В. - До проблеми професійної моделі державних службовців у контексті соціальної відповідальності органів державної влади, Радиш Я. Ф. (2008)
Корецький М. Х. - Проблеми державного управління судовою системою України в умовах політичної нестабільності (2008)
Федулова Л. І. - Політика технологічної модернізації економіки (2008)
Пісьмаченко Л. М. - Державне управління у галузі житлового і комунального господарства: проблеми та шляхи їх вирішення (2008)
Семенова О. Ю. - Принципи і моделі організації міжбюджетних відносин (2008)
Коваль Р. А. - Державне управління в інформаційному суспільстві: перспективи електронного урядування (2008)
Болдуєв М. В. - Реформування і розвиток форм власності у сільському господарстві України (2008)
Шевченко О. О. - Заходи державного регулювання збільшення споживання продовольства населенням (2008)
Ільяшенко В. А. - Формування інтегрованих виробничо-торговельних систем у продовольчому секторі регіону (2008)
Бедрик І. О. - Менеджмент приватної стоматологічної практики: теоретико-методологічні засади (2008)
Гаман П. І. - Роль і місце реклами в маркетингу платних медичних послуг лікувально-профілактичних закладів (2008)
Надюк З. О. - Ринок медичних послуг: роль держави у фінансуванні системи охорони здоров’я України (2008)
Григанська С. В. - Розвиток національного законодавства щодо реформування вищої освіти (2008)
Дацій О. І. - Рецензія на монографію Сазонець О. М. "Інформаційна складова глобальних економічних процесів" (2008)
Нудельману Володимиру Іллічу - 85! (2014)
Абрамюк І. Г. - Напрямки просторового розвитку міста Луцька (2014)
Андрійчук О. В. - Малоциклова втомленість сталефібробетону в дорожніх трубах кільцевого перерізу (2014)
Аршава Е. А. - Статистическая оценка прочности кирпича кладки эксплуатируемых зданий, Кичаева О. В. (2014)
Бабич Є. М. - Мости Луцька – минуле та сьогодення, Андрійчук О. В. (2014)
Бабич Є. М. - Використання сталефібробетону для дорожньо-транспортних споруд, Андрійчук О. В., Ужегов С. О., Ясюк І. М., Шмігель Р. В. (2014)
Бернакевич І. Є. - Розрахунок напружено-деформованого стану будівельних споруд на основі уточнених теорій оболонок, Вагін П. П., Ужегов С. О. (2014)
Боборикін О. С. - Сучасні тенденції розвитку прирічкових набережних (зарубіжний досвід) (2014)
Боярський М. Р. - Основні архітектурні та конструктивні особливості рамних каркасних конструкції, Квасниця Б. В., Федіна Д. Ю., Пасічник Р. В. (2014)
Боярський М. Р. - Трубобетон, як альтернатива залізобетону, Квасниця Б. В., Федіна Д. Ю. (2014)
Боярський М. Р. - Розрахунок будівель на вітрове навантаження, Квасниця Б. В., Федіна Д. Ю., Пахолюк О. А. (2014)
Бут М. О. - Аналіз впливу еволюції розрахункової моделі на визначення напружено - деформованого стану (2014)
Вегера П. І. - Аналіз ефективнихспособів підсилення похилих перерізів в згинаних залізобетонних елементах, Хміль Р. Є., Бліхарський З. Я. (2014)
Верешко О. В. - Застосування анаморфованих зображень в управлінні міськими територіями на прикладі м. Луцька, Волошин В. У. (2014)
Висоцька Л. М. - Боротьба з корозією металів екологічно чистими засобами і технологіями, Савенко В. І., Савенко С. С., Фіалко Н. М., Фаренюк Г. Г., Кислюк Д. Я. (2014)
Власюк Т. О. - Засади проектування пасивних будинків, Пахолюк О. А. (2014)
Гарник М. О. - Роль ділових центрів у містобудівній концепції міста (2014)
Krzysztof Gnyp - Oddziaływanie dynamiczne pociągów na projektowany budynek i ludzi usytuowany nad linią kolejową, Sławomir Karaś (2014)
Гримак О. Я. - Дослідження тріщиностійкості базальтобетонних та базальтофібробетонних балок при дії малоциклових навантажень (2014)
Гуняк О. М. - Оптимізація складів спеціальних цеолітовмісних портландцементів, Соболь Х. С., Марків Т. Є. (2014)
Дзюбинська О. В. - Вплив транспортної системи Волинської області на розвиток рекреаційних територій, Смаль М. В., Дзюбинський А. В. (2014)
Дикий О. П. - Моделі турбулентності повітряних потоків, Пахолюк О. А. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського