Резніченко Н. Ю. - Новий погляд на лікування хворих на псоріаз чоловіків старшого віку (2014)
Реміз О. М. - Вплив мутації RS7574865 на розвиток осередкової склеродермії та хронічного червоного вовчака, Іванова Н. М. (2014)
Рощенюк Л. В. - До питання превентивної профілактики (антибіотикатерапії) Лайм-бореліозу, Владика А. С., Воронцов В. М. (2014)
Рощенюк Л. В. - Исследование ассоциаций генов фолатного обмена с онкопатологиями в семьях больных псориазом, Воронцов В. М., Федота А. М., Беляева Л. В., Адмакина А. В. (2014)
Сариан Е. И. - Коморбидные состояния у больных псориазом (2014)
Святенко Т. В. - Клинические проявления амилоидоза кожи: сложность дифференциальной диагностики, Прохач А. В., Куник А. В., Опыхайло М. С., Москаленко И. С. (2014)
Святенко Т. В. - Ангамнестичні особливості розацеа у чоловіків (за результатами власних спостережень), Харитонова О. Г. (2014)
Семко Г. О. - Особливості катаболізму пуринів у хворих на обмежені форми склеродермії та хронічний червоний вовчак, Цимбал В. М., Стулій О. М. (2014)
Солошенко Е. М. - Апоптоз у хворих на розповсюджений псоріаз, Жукова Н. В., Стулій О. М., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2014)
Солошенко Э. Н. - Гидратация как маркер диагностики аутоиммонной патологии, Колесников В. Г., Кондакова А. К., Хмель Н. В , Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2014)
Солошенко Е. М. - Порівняльний аналіз стану адаптаційної напруги у хворих на поширені дерматози, що асоційовані з лікарською хворобою, і хворих без ускладненого алергологічного анамнезу, Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2014)
Федотов В. П. - Использование нано-иммуномодулятора в комплексной терапии псориатической болезни у лиц с избыточным весом, Кириенко В. А. (2014)
Федотов В. П. - Грибковые поражения крупных кожных складок, обусловленные микст-инфекциями, Носонова А. В. (2014)
Харитонова О. Г. - Клініко-епідеміологічні паралелі розацеа у чоловіків (2014)
Якімова Т. П. - Клініко-морфологічні особливості сучасного базально-клітинного раку шкіри, Якімов Д. Ю, Шевченко О. В. (2014)
Белозоров А. П. - Генотипирование микроорганизмов Treponema pallidum, выявленных у больных в восточном регионе Украины, Сокол О. А., Милютина Е. И., Частий Т. В., Демедецкая О. А., Дунаева Г. А., Баркалова Э. Л., Радионов В. Г. (2014)
Бондаренко Г. М. - Вивчення особливостей ультраструктури глікокалікса лімфоцитів у хворих урогенітальни хламідіозом, Нікітенко І. М., Іващенко Л. В., Безрученко О. А. (2014)
Бондаренко Г. М. - Анализ заболеваемости урогенитальным микоплазмозом в Украине, Осинская Т. В., Федорович Т. В. (2014)
Бондаренко Г. М - Факторы риска перинатального инфицирования трихомонадной и микоплазменной инфекции, Осинская Т. В., Унучко С. В., Федорович Т. В. (2014)
Бондаренко Г. М. - Клінічні особливості та перебіг сифілітичної інфекції на сучасному етапі, Унучко С. В., Губенко Т. В. (2014)
Єгоров О. О. - Особливості імунного статусу у вагітних після органозберігаючого лікування предраку і початкових стадій раку шийки матки (2014)
Кондакова А. К. - Состояние системы глютатиона в эритроцитах и плазме крови при урогенитальном хламидиозе, Федорович Т. В., Левицкая Е. В., Цымбал В. Н. (2014)
Кутовая В. В. - Иммунохроматографические экспресс-тесты в серодиагностике сифилиса, Белоконь О. Н., Щербакова Ю. В. (2014)
Мавров Г. І. - Системна та місцева терапія герпес-асоційованої ексудативної еритеми, Запольський М. Е. (2014)
Мавров Г. И. - Лечение хламидийно-уреаплазменной инфекции, осложненной метаболическими нарушениями, Иващенко Л. В. (2014)
Мавров Г. И. - Лечение инфекционных вульвовагинитов и бактериального вагиноза, Пиньковская Л. И. (2014)
Мавров Г. І. - Лікування урогенітальної інфекції антибіотиками різних хіміотерапевтичних груп, Пиньковська Л. І. (2014)
Радионов В. Г. - Опыт использования иммуноблотинга в диагностике сифилиса, Радионов Д. В., Кузнецова Н. А., Хайминов Е. М. (2014)
Ходжаян А. О. - Інституційне планування розвитку корпоративних структур на засадах партнерства (2015)
Войтко С. В. - Індекс державної неспроможності у вимірах сталого розвитку, Цимбаленко Я. Ю. (2015)
Чорна М. В. - Особливості управління розвитком підприємств ресторанного господарства, Коваль М. С. (2015)
Гайда Ю. І. - Сертифікація лісів як інструмент екологічного маркетингу лісогосподарських підприємств (2015)
Маркіна І. А. - Стратегічне планування маркетингу в системі управління організацією туристичного бізнесу (2015)
Фадєєва І. Г. - Методологічні засади моделювання і прогнозування діяльності та фінансово-економічних показників об’єктів управління нгк (2015)
Яців І. Б. - Соціальна ефективність сільськогосподарських підприємств (2015)
Васьківська К. В. - Бюджетне фінансування регіональних програм соціально-економічного розвитку, Децик О. І., Кохан І. В. (2015)
Пєтухова О. М. - Тенденції розвитку світового та українського пивного ринку, Аманов Д. Е. (2015)
Подольчак Н. Ю. - Особливості мотивування конструктивного вирішення професійних стресів на підприємствах, Дорош І. М. (2015)
Biletska N. V. - Improvement of mechanisms of state regulation of agricultural sector’s development of ukrainian economics, Barna M. Y. (2015)
Авксентьєв М. Ю. - Аналіз ефективності бюджетних витрат на вищу освіту (2015)
Сюркало Б. І. - Динаміка інвестиційних потоків у Сумській області, Родіонова П. С. (2015)
Савицька О. М. - Результати комплексного аналізу та оцінювання інвестиційної привабливості промислового підприємства в контексті удосконалення його інвестиційної політики, Карпенко Ю. М. (2015)
Барсукова Ю. Г. - Аутсорсинг маркетингової діяльності як основа управління конкурентоздатністю підприємств в сучасних ринкових умовах, Кругліков А. М., Єдинак В. Ю. (2015)
Sahaidak-Nikitiuk R. V. - Selection of approaches to logistic risk estimate by subjects of pharmaceutical industry (2015)
Скриньковський Р. М. - Фінанси домогосподарств: регіональний аспект (2015)
Ліфінцев Д. С. - Комунікаційні важелі формування і розвитку корпоративної культури (2015)
Железняк К. Л. - Формалізація взаємодії ціни та якості однорідних транспортних послуг на ринку (2015)
Гуцаленко О. О. - Методичні підходи до визначення пропозиції на ринку органічної продукції (2015)
Паршин Ю. І. - Когнітивне моделювання сталого розвитку національного господарства (2015)
Бродюк І. В. - Інтеграція швейних підприємств України у європейський економічний простір (2015)
Хмелюк А. В. - Статистична оцінка ринку праці в Україні: виокремлення регіональних таксонів (2015)
Камінська А. І. - Стан виробництва та кон’юнктура ринку проса в Україні (2015)
Романова Т. В. - Шляхи підвищення інноваційної активності промислових підприємств України, Іванець Л. О. (2015)
Кондратьева В. Ф. - Концептуальный подход к моделированию использования трудового потенциала региона (2015)
Мошенська А. В. - Математичні методи ціноутворення в околі цінових знижок (2015)
Мельниченко О. В. - Механізм рефінансування банків у контурі глобалізаційних процесів (2015)
Рамський А. Ю. - Економічна сутність мотиваційної передумови інвестування домогосподарствами (2015)
Ілляшенко Н. С. - Формування організаційно-економічного механізму прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства, Росохата А. С. (2015)
Павленко Л. І. - Оцінювання вартості людського капіталу на рівні держави (2015)
Матвєєв В. В. - Експортний потенціал підприємства: сутність і особливості формування, Ярмоленко І. К. (2015)
Манькута Я. М. - Модель ефективності системи управління якістю у внз (2015)
Петрук О. М. - Аудит фінансової звітності підприємств в аспекті аналізу ефективності використання ресурсів, Мізякіна Н. О. (2015)
Гоблик В. В. - Міжнародна конкурентоспроможність прикордонного регіону (на прикладі закарпатської області) (2015)
Ведернікова С. В. - Формування механізму фінансової взаємодії банків та підприємств (2015)
Опаленко А. М. - Моделі оптимізації ризиків в діяльності виробничого підприємства (2015)
Білецька І. М. - Національні особливості організації готельної справи у світовій індустрії гостинності (2015)
Дейкало Л. Є. - Взаємодія органів казначейства України з розпорядниками бюджетних коштів державного бюджету, шляхи вдосконалення, Чубак А. Ю. (2015)
Карковська В. Я. - Забезпечення ефективного функціонування системи безпеки персоналу підприємства (2015)
Джур О. Є. - Державне регулювання підприємств космічної галузі України: нові реалії та виклики (2015)
Музичка Є. О. - Системи управління збутовою діяльністю туристичних операторів (2015)
Крейдич І. М. - Проблеми економічної безпеки України в сучасних умовах, Рощина Н. В., Харченко О. С., Сулименко В. А. (2015)
Юринець З. В. - Дослідження конкурентного середовища ринку туристичних послуг України (2015)
Масленніков Є. І. - Механізм управління фінансовою стійкістю промислового підприємства (2015)
Лисенко Ю. В. - Елементи вдосконалення інвестиційного забезпечення розвитку пек, Завальнюк С. О. (2015)
Чернега О. Б. - Стратегічна поведінка підприємства в системі забезпечення стійкого економічного розвитку, Іванчук К. О. (2015)
Метеленко Н. Г. - Фінансові аспекти інноваційного розвитку підприємств машинобудування в Україні (2015)
Єрмак С. О. - Максимізація вартості підприємств в умовах інноваційної економіки в контексті стейкхолдерського підходу, Лісніченко О. О. (2015)
Гривківська О. В. - Сутність та особливості страхування в аграрній сфері: підходи різних наукових шкіл (2015)
Вакуленко Є. В. - Когнітивний аналіз виходу тнк на зарубіжні ринки (2015)
Денисенко М. П. - Мета і завдання управління процесом інвестування житлового фонду (2015)
Омецинська Н. В. - Характеристика економіко-математичних методів и моделей прийняття рішень (2015)
Буркова Л. А. - Оцінка заходів щодо подолання кризи на гірничо-збагачувальних комбінатах (2015)
Баранов А. І. - Методичні засади формування політики управління оборотними активами підприємств будівельної галузі (2015)
Іванченко Н. О. - Управління знаннями як системоутворюючий чинник когнітивної економіки (2015)
Нефедова Т. М. - Модель формування конкурентоспроможності внз на основі реалізації конкурентного потенціалу (2015)
Довгаль О. В. - Стратегічне управління підприємствами харчової галузі (2015)
Харченко О. С. - Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку ніс України (2015)
Шевцова О. О. - Розробка концептуальних положень державного регулювання довгострокового розвитку економіки старопромислових регіонів (2015)
Перебийніс В. І. - Розвиток інноваційних процесів в аграрному секторі економіки (2015)
Вагонова О. Г. - Економічна ефективність експлуатації вітчизняних автосамоскидів на кар’єрах як чинник підвищення іхньої конкурентоспроможності, Бондаренко Л. А. (2015)
Акопник С. В. - Проектування дитячих дошкільних закладів, Заїка О. В. (2014)
Бакулін Є. А. - Визначення впливу нової забудови на фундаменти існуючих будівель (2014)
Бородич М. М. - Про визначення критерія ефективності функціонально-планувальної організації системи рекреації та туризму рівня адміністративного району (2014)
Броневицький А. П. - Методика обґрунтування раціональної тривалості висотного будівництва в умовах ущільненої міської забудови (2014)
Вотинов М. А. - Специфика формирования эко-ноосферного устойчивого города (2014)
Габрель М. М. - Міжнародний аеропорт "Львів": аналіз, розбудова, оцінка впливу та визначення шляхів архітектурно-ландшафтної реорганізації прилеглих територій, Моркляник О. І. (2014)
Гебрин Л. В. - Аналіз застосування аерокосмічних методів та технологій ефективності використання земельних ресурсів (2014)
Главацький О. З. - Феномен безпеки та місце міського простору у його структурі (2014)
Голуб А. А. - Методика оцінки рекреаційної ємності територій національних природних парків (2014)
Гончарик Р. П. - До проблеми дослідження радянської архітектури в Україні (2014)
Горковчук М. В. - Система оцінювання якості цифрових векторних карт та планів для геоінформаційного забезпечення перепису населення (2014)
Гришко Г. І. - Раціональні конструкції покриття із стале залізобетону (2014)
Доненко В. І. - До моніторингу якості підживлювальної води водного басейну р . Дніпро м. Запоріжжя, Назаренко О. М., Поплавська В. В. (2014)
Дорожкін О. В. - Регіональне в архітектурі України до 1991 р. (стилістичний аспект) (2014)
Дубова С. В. - Дослідження рівня транспортного завантаження на основних входах м. Києва, Васильєва Г. Ю. (2014)
Дюжев С. А. - Системний композиційний механізм гармонічного сполучення частин цілого ландшафтних феноменів дійсності розселення (дестинації, цезури, цілісні агрегати-морфофрагменти) (2014)
Євтушенко В. А. - Вирішення проблеми потреби в засобах малої механізації для будівельних підрозділів враховуючи сучасний стан оснащеності організацій і бригад покрівельників (2014)
Жовква О. І. - Функціонально-планувальна організація та закономірності художнього опорядження інтер’єру синагог в контексті релігійного світогляду (2014)
Журавская Н. Е. - Использование омагниченной воды в капилярно-пористых матеріалах (2014)
Івашко Ю. В. - Особливості "дерев'яного" модерну Чернигова (2014)
Катушков В. О. - Технології оброблення растрової інформації на цифровій фотограмметричній станції "Дельта", Олійник С. В. (2014)
Кашуба О. М. - Просторовий контекст транскордонних контактів України. Історичний екскурс та сучасний стан (2014)
Клюшниченко Є. Є. - Методи санітарного очищення міст. Вітчизняний та зарубіжний досвід (2014)
Коваленко А. А. - Функції зелених насаджень міста (2014)
Колчунов В. И. - Расчет жесткости плосконапряженных стен с привлечением ПК "Лира-Про" по методике новых норм, Тугай Т. В., Яковенко И. А., Марьенков Н. Г. (2014)
Кравченко І. Л. - Проблема графіті в міському середовищі як протестна форма молодіжної субкультури, Івашко О. Д. (2014)
Краснянский Г. Е. - Исследование роли щелочных ионов в структурообразовании вяжущего электрофизическими методами, Азнаурян И. А., Григораш Ю. И., Кучерова Г. В. (2014)
Криворучко О. Ю. - Ринки і їх типи в структурі міста (на прикладі міста Відень) (2014)
Кутрик Н. В. - Ландшафтні особливості вибору ділянки для однородинної житлової забудови на прикладі Івано-Франківська (2014)
Лагутина В. А. - Жилье как составляющая экономических особенностей городов Средиземноморья. (2014)
Лазоренко-Гевель Н. Ю. - Геостатистичне моделювання стану і змін окремих компонентів природних комплексів засобами ГІС (2014)
Левченко Л. О. - Дослідження рівнів електромагнітних полів повітряних ліній електропередач та їх нормування, Перельот Т. М. (2014)
Ли Шуань - Специфика композиционного построенияобъектов модерна Циндао (2014)
Линник І. Е. - Прогнозування екологічного стану автомобільних доріг (2014)
Лісниченко С. В. - Коло властивостей містобудівної якості життя (2014)
Лучинский С. А. - Організаційно-технологічні фактори при застосувані технології суміщення будівельних конструкцій і технологічного обладнання при зведенні одноповерхових промислових об’єктів (2014)
Лященко А. А. - Геоінформаційне моделювання впливу локальних факторів на нормативну грошову оцінку земельних ділянок в населених пунктах, Кравченко Ю. В., Горковчук Д. В. (2014)
Малашевський М. А. - Підходи до оподаткування наднормативних територій земель житлової забудови, Сулима-Самуйло Г. Д., Мосійчук Ю. А., Берова П. І. (2014)
Махди Пур Ахмад - Особенности формирования городской среды с системой общественных пространств в странах Среднего Востока (2014)
Мержієвська Н. Ю. - Містобудівне дослідження та розміщення історичних готелів високої категорії (2014)
Мисак Н. Р. - Радянське масове житлове будівництво: трансформації у процесі зміни контекстів (2014)
Михальова М. Ю. - Значення містобудівної документації в процесі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб в Україні (2014)
Моркляник О. І. - До визначення поняття багатофункційного житлового комплексу, Лещенко С. В. (2014)
Некрасова Л. - Особливості формування технополісів в історичних містах України (2014)
Островський А. В. - Перспективи використання сучасних геодезичних технологій у вирішенні задач вертикального планування (2014)
Паніна О. В. - Основні види роботи з науково-технічною літературою. Анотаційний і реферативний переклад (2014)
Пеньков В. О. - Принципи забезпечення точності геодезичних робіт при реконструкції автомобільних доріг (2014)
Пестрикова А. Г. - Образ города в контексте современной визуальной культуры, Невгомонный Г. И. (2014)
Петрова Т. І. - Формування комунікативних компетенцій в процесі навчання професійно спрямованої англійської мови студентів немовних вищих навчальних закладів, Щукіна Е. І. (2014)
Погуца Т. О. - Принципи та методи організації пішохідного руху на підходах до спортивно - видовищних об’єктів (на прикладі НСК "Олімпійський" м. Київ), Брусенська А. С. (2014)
Покладок О. В. - Мобільність, як фактор архітектурно-просторової організації приміських рекреаційних систем (2014)
Полутренко У. Б. - Типологія палацово-замкових комплексів Прикарпаття (2014)
Приймаченко О. В. - Аналіз моделей розповсюдження шуму в просторі (2014)
Рейцен Є. О - Оптимізація міського руху транспорту в зонах розташування АЗС (АЗК) на прикладі Солом'янського району міста Києва, Діхтяр В. В. (2014)
Рейцен Є. О. - Аудит зовнішнього освітлення та безпека міського руху, Ромашко Ю. В. (2014)
Ромашко О. В. - Вдосконалення планувальної структури вулично-дорожньої мережі міста з врахуванням організації руху вантажного транспорту (2014)
Савйовський В. В. - Причини пошкоджень та деформацій підлог зі зміцненим покриттям, Соловей Д. А., Броневицький А. П. (2014)
Самійленко Е. В. - Проблеми функціонального використання територій міста в контексті архітектурно-ландшафтної організації прирічкового простору (2014)
Сердюченко Н. Б. - Аналіз та оцінка методів визначення економічної безпеки підприємства, Башинська О. Ю. (2014)
Сілогаєва В. В. - Аналіз історичних містобудівних етапів формування міста Запоріжжя. Алгоритм реновації промислових територій (2014)
Сингаївська О. І. - Підвищення ефективності містобулівних рішень в організації приміських територій, Іванченко Г. М., Кошевий О. П., Чередніченко П. П. (2014)
Скребнєва С. М. - Метод розрахунку одиничних смужок залізобетонного складеного стрижня, Омельченко К. В. (2014)
Смадич І. П. - Систематизація нових видів рекреації, та їх місце в структурі галузі (2014)
Смирнова О. В. - Типологические особенности формирования высотных многофункциональных архитектурных комплексов (2014)
Соколова Ю. В. - Особливості об’ємно-просторової організації університетів транспорту (2014)
Стародуб І. В. - Розвиток сельбищних територій українських міст в сучасних умовах (2014)
Степанова І. В. - Вітчизняний досвід проектування та будівництва православних храмових комплексів (в історичному та містобудівному контексті) (2014)
Тарасюк В. П. - Визначення коефіцієнтів приведення транспортних засобів за характеристикою енергетичних витрат (2014)
Тацій Ю. О. - Інформаційне забезпеченняпроцесу визначення оптимального використання земель під комерційну нерухомість (2014)
Телима С. В. - Визначення параметрів масопереносу по даним дослідних робіт (2014)
Устінова І. І. - Урбанізаційні процеси в екологічному просторі (2014)
Хмельницька А. В. - Особливості містобудівного розміщення культурно-видовищних центрів у крупних і крупніших містах (2014)
Чибіряков В. К. - Про підвищення точності узагальненого метода прямих, Станкевич А. М., Левківський Д. В., Мельничук В. Ф. (2014)
Шебек Н. М. - Типологічні особливості "емотивного" архітектурного середовища (2014)
Шевцова Г. В. - Житлова архітектура японії періоду Едо:тенденції впливу храмової і народної естетики (2014)
Шелковська І. М. - Геоінформаційне моделювання прибережної захисної смуги (на прикладі Кременчуцького водосховища) (2014)
Яценко В. О. - Трудовий потенціал сільського розселення,його стан і перспективи (2014)
Волженцева І. В. - Інноваційна технологія поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами (2016)
Волженцова І. В. - Регуляції та саморегуляції психічних станів особистості: емоціогенні способи , Абрамян Н. Д. (2016)
Горностай П. П. - Рівні групової взаємодії: чинники та закономірності (2016)
Двірник М. - Постмодерн омолодження (2016)
Жовтянська В. В. - Психологічні детермінанти амбівалентних проявів націоналізму та патріотизму (2016)
Корчовий В. В. - Територіальна ідентифікація якчинник становлення громадянської суб’єктності особистості (2016)
Кочубейник О. М. - Реставрація традиціоналізму, або соціально-психологічні функції консервативної риторики у просторі масових комунікацій (2016)
Кухарук О. Ю. - Основні закономірності появи та прояву психотехнологічних форм соціально-психологічного мислення у сфері зв’язків з громадськістю (2016)
Лазоренко Б. П. - Залучення проблемної молоді, яказазнала психотравматизації, до процесупсихологічної реабілітації (2016)
Литвинчук О. М. - Причини виникнення конфліктів у молодих сім'ях (2016)
Османова A. - Tрансформації Психосемантичного світу представництва кримських татар (2016)
Татенко В. О - Про людство як соціально-психологічний феномен з позицій суб'єктно-вчинкового підходу (2016)
Титаренко Т. М. - Індикатори психологічного здоров’я особистості (2016)
Яровий Д.О. - Дискурсивні фрейми громадянського протистояння в соціальних медіа (2016)
Опара М. М. - Нехай не згасне зірка перлини аграрної науки! До 130-річчя Полтавської сільськогосподарської дослідної станції імені М. І. Вавилова НААНУ (2015)
Писаренко П. В. - Про можливість впливу сонячної активності на врожайність сільськогосподарських культур у Полтавській області, Хлебнікова Я. О. (2015)
Зуза В. С. - Урожайність сої залежно від попередника, метеорологічних умов та ефективності гербіциду, Рожков А. О., Гутянський Р. А. (2015)
Мельник А. В. - Винос основних елементів живлення рослинами соняшнику залежно від сортових особливостей, попередників і норм мінеральних добрив в умовах північно-східного Лівобережного Лісостепу України, Троценко В. І., Говорун С. О. (2015)
Крамарьов С. М. - Порівняльна оцінка вмісту рухомого фосфору в різних генетичних горизонтах чорнозему звичайного, Крамарьов О. С., Христенко А. О., Токмакова Л. М., Жученко С. І., Сироватко В. А., Цьова Ю. А., Сироватко К. В. (2015)
Яновський Ю. П. - Особливості біології та шкідливості вічкової галиці (Thomasiniana oculiperda Rubs.) і захист від неї саджанців яблуні в розсаднику Лісостепу України, Cуханов С. В., Гричанюк В. П. (2015)
Яновський Ю. П. - Особливості біології оленки волохатої (Epicometis hirta Poda.) та заходи обмеження її шкідливості в промислових насадженнях суниці в зоні Лісостепу України, Cуханов С. В., Михайленко Л. П., Чепернатий Є. В. (2015)
Колєснікова Л. А. - Аналіз фітотоксичності нафтозабруднених ґрунтів, Федюшко М. П. (2015)
Поспєлова Г. Д. - Видовий склад фітопатогенної флори насіння сої (2015)
Курдюкова О. М. - Угрупування та інвазія Сyclachaena xanthiifolia на антропогенно порушених екотопах, Жердєва К. О. (2015)
Диченко О. Ю. - Просторово-часова динаміка рослинного покриву як фактора динаміки чисельності шкідливих комах (2015)
Войтенко С. Л. - Генофонд порід тварин Полтавщини та ризики втрати місцевих популяцій (2015)
Чухліб Є. В. - Остеологічні дослідження свиней Полтавської м’ясної породи за умов використання соєвих кормів різних технологій приготування, Голуб Н. Д., Скареднов Д. Ю. (2015)
Бондаренко О. М. - З історії розвитку скотарства на Полтавщині (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Усачова В. Є. - Сучасний стан рибництва, історія та розвиток галузі на Полтавщині (2015)
Палій А. П. - Встановлення чинників, які впливають на процес промивання молокопроводу (2015)
Гончарова І. І. - Здатність телиць м'ясних порід до відтворення залежно від рівня годівлі (2015)
Ляшенко А. О. - Кореляційна залежність між якісними показниками сперми бугаїв довготривалого зберігання (2015)
Євстаф’єва В. О. - Поширення акарозів собак в умовах м. Кременчука, Гаврик К. А. (2015)
Киричко Б. П. - Кількість і види мікроорганізмів за хірургічної інфекції у свиней, Звенігородська Т. В., Семіренко В. В. (2015)
Кулинич С. М. - Лікування випадкових гнійних ран у коней на базі Чутівського кінного заводу "Тракен" (2015)
Передера С. Б. - Визначення чутливості грибів роду Mucor та Aspergillus до деяких речовин рослинного походження, Кінаш О. В. (2015)
Щербакова Н. С. - Знезараження ковбасних виробів за допомогою мікрохвиль, Передера Ж. О., Передера С. Б., Лубенська А. Ю. (2015)
Клименко О. С. - Поширення паразитозів кролів у приватних господарствах Полтавської області (2015)
Коне М. С. - Ефективність лікування та профілактики каліцивірозу котів в умовах ветеринарних клінік ТОВ "Біоцентр" м. Полтава, Корчан Л. М, Держговська Є. О., Забіяка О. О. (2015)
Панікар І. І. - Морфологія лімфоїдних утворень, асоційованих зі слизовими оболонками трубкоподібних органів свині свійської на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу (2015)
Маслак Ю. В. - Етіопатогенез остеодистрофії у кіз зааненської породи, Собакар А. В. (2015)
Мельничук В. В. - Біохімічні зміни в сироватці крові свиней хворих на трихуроз, Назаренко О. С., Назаренко С. І. (2015)
Литвин О. Ю. - Проблеми сучасної системи будівництва нового житла (2015)
Дмитриков В. П. - Комплексний підхід до підвищення споживчих властивостей мінеральних добрив на прикладі кальцієвої селітри, Шестозуб А. Б., Олійник М. А. (2015)
Дрючко О. Г. - Термоаналітичний комплекс для ідентифікації речовин методом диференціально-термічного аналізу, Стороженко Д. О., Бунякіна Н. В., Іваницька І. О., Голубятніков Д. В. (2015)
Опара Н. М. - Проблемні питання викладання БЖД у ВНЗ України (2015)
Падалка В. В. - Від складного до простого за "шишацькими технологіями" (2015)
Ляшенко С. В. - Підготовка засобів малої механізації до зберігання (2015)
Беседа А. А. - Исследование сопротивления при обтекании посевного материала потоком в семятукопроводе (2015)
Улібаба М. Ю. - Ріст і розвиток сої залежно від строків сівби та мікробіопрепарату (2015)
Степаненков Г. В. - Вплив якості питної води на стан здоров’я населення Полтавської області в 2001–2012 роках (2015)
Міленко О. Г. - Зміна тривалості періоду веґетації та фаз росту і розвитку рослин сої залежно від умов вирощування (2015)
Папка О. С. - Деякі питання біології проростання ваточника сирійського (2015)
Горобець В. О. - Схрещування свиней як спосіб підвищення їх відгодівельних і м’ясних ознак (2015)
Канівець Н. С. - Лікування телят за виразки язика (2015)
Дворник І. В. - Роль тіньової економіки у формуванні доходів сільського населення (2015)
Македон Г. М. - Споживчі настрої сільського населення: аналіз соціальних факторів (2015)
Аранчій В. І. - Він новий обрій серцем угадав… (професору Полтавської державної аграрної академії Миколі Миколайовичу Опарі – 75 років), Писаренко П. В. (2015)
Опара М. М. - До 55-річчя Віктора Анатолійовича Вергунова, Опара Н. М., Снітко Л. О. (2015)
Нагаевич В. М. - Ученому и педагогу – 80 лет (к 80-летию Вениамина Ивановича Герасимова), Слинько В. Г., Березницкий В. И., Бондаренко Е. Н. (2015)
Аранчій В. І. - До 120-річчя Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського, Опара М. М., Самородов В. М., Снітко Л. О. (2015)
Title (2016)
Table of content (2016)
Тимченко Л. - Концепт "корінні народи" в сучасному міжнародному праві (на прикладі караїмів) (2016)
Rzhevskaya V. - Defining and developing the concept of "Collective security" in study and practice of International law (2016)
Стахурський І. - Спільна безпекова та оборонна політика Європейського Союзу після "брексіту": відродження чи маргіналізація? (2016)
Eluke E. J. - The role of the African growth and opportunity act in the implementation of the US economic policy objectives in Central Africa (2016)
Чибісов Д. - Гармонізація положень Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі (2016)
Волосецький В. - Законодавство ЄС у сфері захисту персональних даних (2016)
Tsviki V. - Enforced disappearance in International Human Rights Law (2016)
Князєва Д. - Юрисдикція Ratione Temporis гібридних кримінальних судів (2016)
Мукан Б. - Передумови виникнення та формування національних органів у справах Європейського Суду з прав людини (2016)
Smyrnova K. - EU-Ukraine association agreement: legal terminology and implementation challenges, Letunovska I. (2016)
Наливайко Л. - Взаємодія інститутів громадянського суспільства та національної поліції України: теоретико-правовий аспект, Орєшкова А. (2016)
Polishchuk I. - The constituents of professional potential of civil servants (2016)
Kovalko N. - Topical problems of legal and religious content of the right to human dignity, Drozd A. (2016)
Клименко А. - Деякі питання щодо принципів права соціального забезпечення (2016)
Мохончук Б. - Характеристика виборчого округу, як комплексного елементу виборчої системи (2016)
Городецька І. - Класифікація адміністративно-правових норм, що регулюють суспільні відносини у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу (2016)
Menso I. - Classification of works forms as components of electronic libraries (2016)
Matseliukh I. - The institute of offence in regulation of church relations: historiography dimension (2016)
Костюк Д. - Роль таємної дипломатії у процесі підготовки Німеччини до початку Другої світової війни (2016)
Hnatenko N. - Political corruption in activity of the Ukrainian parliament: theory and practice (2016)
Стойко О. - Інституціоналізація партійних систем постсоціалістичних країн: виклики і перспективи (2016)
Осадчук І. - "Партії влади" та правлячі партії в пострадянських країнах (2016)
Dalamu T. O. - Patience Jonathan’s rhetoric of absurdity and calumny in the 2015 Nigerian presidential electioneering campaigns (2016)
Грицай І. - Державна гендерна політика: досвід України та країн-членів ЄС (2016)
Timashova V. - Self-organization and self-regulation as ability and function of the political sphere of life (2016)
Фесенко А. - Міграційні наміри української освіченої молоді як фактор руйнування трудового потенціалу та перешкода сталому суспільно-економічному розвитку країни, Чорна В. (2016)
Вербицька В. - Віртуальна дипломатія України крізь призму побудови інформаційного суспільства (2016)
Білоусов О. - Міжнародне врегулювання мережі Інтернет як адекватна відповідь на світові інформаційні загрози (2016)
Примаков К. - Методологічні підходи до систематизації адміністративно-правового регулювання у сфері масової інформації в Україні (2016)
Мокряк М. - Негативний та профілактичний вплив засобів масової інформації на злочинність неповнолітніх (2016)
Тарасюк В. - Внесення змін до Конституції України: причини та наслідки (2016)
Gyrych O. - The environmental issues of the Ukrainian energy security (2016)
Savchyn N. - Certification training of judges as the way to prevent judicial errors in civil proceedings of Ukraine (2016)
Терзi О. - Особливості державного контролю за якістю медичних послуг в Україні (2016)
Shchyrba M. - Elements of the patient’s legal status (2016)
Sheverdina V. - Modern trends of employer's pecuniary liability in Ukraine (2016)
Насурлаєва К. - Правове регулювання відносин в сфері інжинірингу (2016)
Ващук О. - Вплив стресу на емоційний стан потерпілого під час надання ним показань в кримінальному провадженні (2016)
Бабенко А. Л. - Сутність і зміст понять "інтеграція” та "інтеграційне заняття” (2015)
Багрій М. А. - Теоретична концепція стилю в доробку Ігоря Костецького (2015)
Байбакова О. О. - Психологічні засади міжкультурного спілкування (2015)
Бондар Т. І. - Етапи розвитку інклюзивної освіти в США (2015)
Варга Н. І. - Мотиваційний механізм розвитку самозайнятості населення (2015)
Війчук Т. І. - Історико-генетичний метод у навчанні математики, Дільний В. М. (2015)
Гаркович О. Л. - Педагогічне проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутнього вчителя хімії (2015)
Герлянд Т. М. - Основні підходи до побудови інтегрованих професійно cпрямованих курсів загальноосвітньої підготовки в аграрних ПТНЗ (2015)
Гордієнко І. В. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі методу аналогії у навчанні математики та фізики (2015)
Горішна Н. М. - Консультування як метод соціальної роботи у сфері протидії торгівлі людьми (2015)
Горпініч Т. І. - Мовне портфоліо як засіб самоконтролю при навчанні іноземної мови (2015)
Депчинська І. А. - Розвиток шкільної гуманітарної освіти на Закарпатті в період 1919-1939 р.р. (2015)
Дябел Л. І. - Особливості соціалізації молоді в умовах соціально-педагогічної діяльності в громадських організаціях (2015)
Єгорова В. В. - Застосування елементів психодрами та соціодрами як різновидів сучасних педагогічних технологій в освіті (на прикладі підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників) (2015)
Жиленко Р. В. - Рівень задоволення студентів ДВНЗ "Ужгородський національний університет" якістю освітніх послуг (2015)
Жовніренко Я. Г. - Деякі аспекти підготовки майбутніх вихователів до навчання англійської миви дітей дошкільного віку, Висоцька О. С. (2015)
Зварич О. П. - Керівні принципи соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами в Україні (2015)
Зубрицький І. Я. - Проблема статевого виховання на сторінках педагогічного часопису "Українська школа" (1925-1939 рр.) (2015)
Кабак В. В. - Обґрунтування організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх інженерів-педагогів технічних ВНЗ до професійної діяльності (2015)
Кабусь Н. Д. - Висвітлення еволюції поглядів на сталий суспільний розвиток в історії світової наукової думки (2015)
Калаур С. М. - Сучасні інтерактивні підходи до формування соціальної відповідальності майбутніх соціальних педагогів у процесі навчання, Топоренко О. Ю. (2015)
Кожокар М. В. - Форми патріотичного виховання молодого покоління Буковини (ІІ половина ХІХ ст.) У діяльності українського студентського товариства "Союз" (2015)
Козубовська І. В. - Фінансова підтримка студентської молоді в США, Стойка О. Я. (2015)
Корінна Г. О. - Особливості професійної підготовки соціальних педагогів до статево-рольової соціалізації дошкільників (2015)
Котєнєва І. С. - Естетичне в природі як засіб формування естетико-екологічної культури особистості (2015)
Котєнєва Ю. М. - Про складові професійної кар’єри студентів педагогічного коледжу (2015)
Кравчина Т. В. - Методика навчання розумінню іншомовного тексту студентів ВНЗ (2015)
Лаптєва М. В. - Дистанційні навчальні системи в практиці підготовки іноземних студентів (2015)
Левицька Л. В. - Рекомендації щодо психолого-педагогічного забезпечення супроводу навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі (2015)
Літовка О. П. - Дослідження професійної позиції майбутнього вчителя через категорію особистості (2015)
Лупаренко С. Є. - Втрата специфіки дитинства: суть та причини (2015)
Марфинець Н. В. - Аналіз дефініцій "енвайронменталізм”, "енвайронментальна педагогіка” (2015)
Маслій О. М. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу з питань підготовки майбутніх офіцерів до адаптації на початковому етапі служби у військах (2015)
Махиня Н. В. - Освіта дорослих у ретроспективі: європейський історичний аспект питання (2015)
Мешко Г. М. - Формування психотерапевтичної позиції майбутнього вчителя як основи реалізації валеологічних технологій педагогічної взаємодії, Мешко О. І. (2015)
Мішеніна Т. М. - Методи пізнання у змісті фахової підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2015)
Олендр Т. М. - Методичні особливості заняття з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів немовних спеціальностей (2015)
Опачко М. В. - Педагогічне стимулювання учнів у процесі вивчення фізики в сучасній школі, Міс Й. (2015)
Павлишин Г. Я. - Специфіка навчання іншомовного профеcійно орієнтованого мовлення у парадигмі інфотехнологій, Прокоп І. А. (2015)
Поліщук Ю. Й. - Залучення молодіжних громадських об’єднань до роботи з профілактики наркоманії серед школярів (2015)
Помирча С. В. - Інформаційні технології як засіб формування лексикографічної компетентності студентів, Дзюба М. Ю. (2015)
Попович І. Є. - Форми і методи організації навчального процесу в університетах Великої Британії (2015)
Постова С. А. - Розвиток творчого мислення старшокласників на заняттях гуртка з інформатики (2015)
Потапчук О. І. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Пришляк О. Ю. - Упровадження інноваційних технологій у процес навчання іноземної мови майбутніх педагогів (2015)
Рабійчук С. О. - Система цінностей і ціннісних орієнтацій як високоморальний суспільний взірець у протидії соціальних конфліктів (2015)
Резничук Г. О. - Підготовка сучасної молоді до сімейного життя, Василенко О. М. (2015)
Роман С. В. - Реалізація вчителем хімії принципу історизму при формуванні еколого-гуманістичних цінностей у школярів (2015)
Ростока М. Л. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних (2015)
Рум’янцева К. Є. - Педагогічні аспекти використання творчих фахових завдань під час вивчення дисциплін циклу "Математика для економістів”, Вільчинська О. М., Добровольська Н. В. (2015)
Сідун М. М. - Використання гри під час навчання іноземної мови учнів початкової школи (2015)
Сливка Л. В. - Музикотерапія в освітньому процесі: історичне і теоретичне підґрунтя (2015)
Смук О. Т. - Вплив ціннісно-нормативної дезінтеграції на прояви девіацій, Козубовський М. Р. (2015)
Сойма Н. Д. - Зарубіжний досвід реабілітаційної роботи з дезадаптованими дітьми (2015)
Соломко Н. Ф. - Формування гуманістично-спрямованої фізичної культури студентів економічних спеціальностей, Лосик В. Г., Тимошенко В. В. (2015)
Стрижак С. В. - Науково-методична підготовка майбутніх учителів хімії у вищих педагогічних навчальних закладах (2015)
Тернопільська В. І. - Технологія навчання як засіб формування технічної компетентності майбутніх офіцерів радіоелектронного профілю, Андрущенко І. С., Якимець Д. В. (2015)
Титунь О. Л. - Дослідження діяльнісно-рефлексивної складової готовності студентів до виховної роботи в школі (2015)
Федоруц М. В. - Формування соціальної компетентності школярів у процесі партнерської співпраці загальноосвітніх навчальних закладів і родин (2015)
Фізеші О. Й. - До питання педагогічної кваліфікації вчителів початкових шкіл в умовах переходу на рідномовне навчання (чехословацький період, 1919-1939) (2015)
Царик О. М. - Методичні аспекти формування культури мовлення учнів у школах Галичини міжвоєнного періоду ХХ ст. (2015)
Цибанюк О. О. - Нормативно-правове забезпечення шкільного (студентського) фізичного виховання та масового спорту сучасної Румунії (2015)
Чайковська Г. Б. - Екологічна освіта студентів педагогічних вишів у країнах Західної Європи (2015)
Чумак Л. В. - Компетенція інтерпретації художніх творів як складова професійної майстерності вчителя-філолога (2015)
Шпеник С. З. - Соціально-правовий захист дітей групи "ризику" в США (2015)
Шумська О. А. - Особливості іншомовної підготовки фахівців природничого циклу у сучасній вищій школі України (2015)
Чорна О. В. - Розвиток системи моніторингу якості вищої освіти України: актуальність використання досвіду Німеччини (2015)
Содержание (2016)
Халилов С. А. - Основная краевая задача общей классической теории открытой цилиндрической оболочки. Особенности деформирования при жестком защемлении граничного контура, Копычко В. В., Кривцов В. С., Павленко В. Н. (2016)
Tsukanov R. U. - Mathematical simulation of fuel burn schedule effect on airplane center-of-gravity position (2016)
Рузайкин В. И. - Двухфазные потери давления в раздаточном коллекторе разветвленных теплогидравлических систем, Лукашев И. Н., Федоренко Т. Ю. (2016)
Павленко В. Н. - Особенности процессов, протекающих при резании металлов в тяжелом машиностроении, Степаненко Д. Р. (2016)
Амброжевич М. В. - Малоресурсная подмодель турбореактивного двигателя, Корнев А. В., Середа В. А. (2016)
Дуаиссиа Омар Хадж Аисса - К вопросу моделирования тепловых процессов в масляных полостях опор ротора ГТД, Михайленко Т. П., Петухов И. И. (2016)
Колинчук А. В. - Использование искусственной расфокусировки для выравнивания светового потока в рабочей области имитатора солнечного излучения на основе конического рефлектора, Шепетов Ю. А. (2016)
Аль Дахери Али Мохамед - Определение параметров угловой ориентации летательного аппарата по сигналам спутниковых навигационных систем, Буняева И. В., Черановский В. О., Пискорж В. В. (2016)
Фирсов С. Н. - Функционально устойчивая система стабилизации параметра бокового движения малогабаритного летательного аппарата, Бояркин А. А., Будиба Уиссам, Жежера И. В. (2016)
Крашаница Ю. А. - Телесный аэродинамический профиль в дозвуковом потоке вязкого газа, Лю Сяо Бо (2016)
Крашаница Ю. А. - Аналитическое определение гидродинамических характеристик реальной среды в продуктопроводных системах летательных аппаратов, Линь Чумен (2016)
Васильева И. К. - Исследование влияния аппаратурных погрешностей на достоверность классификации гидрометеорологических образований, Мигас О. В. (2016)
Кашанов А. Э. - Энтропийный метод обработки экспериментальных измерений в задачах дефектоскопии многопараметрических объектов неразрушающего контроля, Малайчук В. П., Федорович А. И. (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Содержание (2016)
Бекетова А. С. - Напряженно-деформированное состояние заформованных крепежных микроэлементов при трансверсальном нагружении, Шевцова М. А., Карпов Я. С. (2016)
Хомінич О. О. - Дослідження впливу параметрів сітки на результати CFD-розрахунку аеродинамічних характеристик літального апарату замкненої аеродинамічної схеми в середовищі Ansys Fluent, Зілінка В. В., Зінченко Д. М. (2016)
Середа В. А. - Влияние относительного объема расширительной машины на компактность наземного пускового устройства (2016)
Кривохатько І. С. - Оцінка впливу повітряного гвинта на аеродинамічні характеристики літального апарата схеми "тандем", Сухов В. В. (2016)
Соколова В. В. - Конденсационные следы, методы их исследования (2016)
Бойко Т. С. - Методика расчета интегральной повторяемости воздушных порывов, действующих на самолет в типовом полете (2016)
Перерва В. А. - Прогнозирование размеров зоны проплавления для технологии сварки полым катодом с различной разделкой кромок, Карпович Е. В., Федосов А. В., Джур Е. А. (2016)
Фоков А. А. - Валидация упрощенного метода расчета силы воздействия факела электрореактивного двигателя на орбитальный объект, Хорошилов С. В. (2016)
Азарсков В. Н. - Аналитическое конструирование системы управления траекторным движением многомерного нелинейного объекта при стохастических воздействиях, Блохин Л. Н., Зубенко В. А., Осадчий С. И. (2016)
Баранник В. В. - Метод повышения доступности закрытого видеоинформационного потока для систем управления и объективного контроля ведомственных организаций, Шульгин С. С. (2016)
Попов А. В. - Разработка системы верификации и моделирования технологического процесса сборки, Момот М. А., Сергеев Е. С. (2016)
Абрамов С. К. - Автоматическое сжатие в окрестности оптимальной рабочей точки изображений с шумом кодерами типа SPIHT и JPEG2000, Бурцев Н. В., Кривенко С. С., Земляченко А. Н., Лукин В. В. (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Содержание (2016)
Назин В. И. - Влияние типа рабочей жидкости на статические характеристики сдвоенного радиального гидростатодинамического подшипника (2016)
Сенькин В. С. - Исследование чувствительности целевого функционала к вариациям проектных параметров управляемого ракетного объекта, Сюткина-Доронина С. В. (2016)
Перерва В. А. - Исследование структуры сварного шва при сварке полым катодом высокопрочного титанового сплава ВТ6С, Карпович Е. В., Бессалый В. Г. (2016)
Frolov Е. А. - Definition of the influence of technological and constructive parameters of technical systems on energy-power characteristics of pneumatic-shock forming, Yasko S. G., Kravchenko S. I. (2016)
Колинчук А. В. - Использование градиентного тонирования для выравнивания светового потока в рабочей области имитатора солнечного излучения на основе конического рефлектора, Шепетов Ю. А. (2016)
Хайленко О. В. - Событийное моделирование детонации в системе газ-поршень при высоких степенях сжатия, Хайленко М. А., Чернышев Ю. К. (2016)
Филипковский С. В. - Нелинейные колебания ротора с диском на консольном конце при вибрации опор (2016)
Лавриненко А. Ю. - Алгоритм сжатия сигналов речевых команд управления функциями беспилотного летательного аппарата, Конахович Г. Ф., Одарченко Р. С., Бахтияров Д. И. (2016)
Павлюченко А. М. - Методы диагностики и результаты измерений характеристик транс,– сверх– и гиперзвукових комплексов различных типов в лётных условиях, Шийко А. Н. (2016)
Басок Б. И. - Математическое моделирование общесистемной неустойчивости в ЖРД на унитарном топливе, Гоцуленко В. В. (2016)
Чумаченко А. В. - Формализация требований к проведению испытаний на случайную вибрацию оборудования систем управления беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа, Корсиченко И. В., Малеева Ю. И. (2016)
Федорович О. Е. - Логистика выполнения портфеля заказов высокотехнологической продукции развивающегося виртуального предприятия, Прончаков Ю. Л. (2016)
Выходец Ю. С. - Роль и место бизнес-модели в управлении проектами, Ровинская Н. Ю. (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Дейнеко Н. В. - Влияние уровня освещенности на выходные параметры солнечных элементов на основе CdS/CdTe (2016)
Джафарова А. А. - Влияние пористости оксидированных порошковых материалов на основе железа на их триботехнические характеристики, Иманова Р. А. (2016)
Зозуля Э. В. - Влияние состава и условий осаждения на структуру и свойства вакуумных композитов на основе меди, упрочненных оксидом алюминия, Терлецкий А. С., Меньшиков А. Г., Субботина В. В., Протасенко Т. А. (2016)
Колоскова А. Н. - Моделирование полимерных слоев многослойных комбинированных упаковочных материалов (2016)
Находов В. Ф. - Оценка потенциала снижения затрат энергосистемы в результате выравнивания суточных графиков ее электрической нагрузки, Замулко А. И., Аль Шарари М. И., Чекамова В. В. (2016)
Кунгурцев О. Б. - Автоматизація створення сховища даних електронних документів з Веб-порталів відкритих даних, Блажко О. А., Ковальчук С. В., Скрипкин М. О. (2016)
Бригар І. В. - Використання інтерфейсу онтологій у експертних системах туроператорів, Золотько К. Є. (2016)
Минько О. В. - Разработка программно-математического обеспечения для параллельной обработки разреженных матриц с помощью технологи OpenMP, Золотько К. Е. (2016)
Москалец Н. В. - Методы организации пространственно-временного множественного доступа в системе мобильной связи (2016)
Надточий А. В. - Моделювання управління ризиками в проектах глибоководних археологічних досліджень з використанням засобів морської робототехніки (2016)
Невлюдов И. Ш. - Модель принятия решения на этапе проектирования технологического процесса изготовления МЭМС акселерометров, Пономарева А. В., Бортникова В. О. (2016)
Буланий М. Ф. - Розробка та виготовлення пристрою охолодження оптичного детектора, Хмеленко О. В., Плахтій Є. Г., Гаращенко Н. В., Фесенко С. Є. (2016)
Высоцкая Е. В. - Моделирование динамики согласованности параметров сердечно-сосудистой системы на разных стадиях адаптационного синдрома, Беспалов Ю. Г., Рак Л. И., Печерская А. И., Цапенко К. В. (2016)
Терлич С. В. - Аналіз сучасних безкаркасних систем зашиття приміщень в судно- та докобудуванні (2016)
Шергин В. Л. - Оценивание показателя Хѐрста для процессов Леви, Дереза Э. Э., Передерий В. С. (2016)
Тищенко Є. О. - Особливості напруженого стану стиснених конструкцій підземних споруд, Рудешко І. В., Бас О. В. (2016)
Сівецький В. І. - Методи та пристрої для виготовлення виробів з інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів, Сокольський О. Л., Івіцький І. І., Колосов О. Є., Куриленко В. М. (2016)
Шумська Л. П. - Дослідження теплового захисту будівель при утепленні пористими теплоізоляційними матеріалами (2016)
Островерхов М. Я. - Дослідження енергоефективності нелінійного електричного кола з автономним живленням на прикладі привода електроскутера, Реуцький М. О., Трінчук Д. Я. (2016)
Клімішина М. Т. - Дослідження методів розрахунків і інструментальний контроль викидів при піролізній переробці шин (2016)
Климюк Ю. Є. - Прогнозування оптимальних режимів роботи багатошарових швидких фільтрів з кусково-однорідними пористими завантаженнями (2016)
Серикова Е. Н. - Изменение уровня грунтовых вод в городской экосистеме г. Харькова, Стрельникова Е. А. (2016)
Шкоп А. А. - Исследование кинетики оседания твердой фазы полидисперсных суспензий, Цейтлин М. А., Шестопалов А. В. (2016)
Колосков В. Ю. - Моделі та методи прогнозування рівня безпеки полігону зі зберігання твердих побутових відходів (2016)
Титул, содержание (2016)
Геец В. М. - Особенности взаимосвязи экономических и политических предпосылок реконструктивного развития экономики Украины (2016)
Киндзерский Ю. В. - Институциональная ловушка олигархизма и проблемы ее преодоления (2016)
Мазур В. Л. - Проблемы промышленной политики в Украине (2016)
Колосова В. П. - Влияние международных финансовых организаций на экономическое развитие страны: вопросы теории (2016)
Риндзак О. Т. - Государственная миграционная политика в контексте приоритетов национальной безопасности Украины (2016)
Шевчук В. А. - Учетное измерение социальной ответственности современного предпринимательства (2016)
Памяти И. П. Вусика (2016)
Summaries (2016)
Содержание журнала за 2016 год (2016)
Редакционная политика и этические принципы (2016)
Содержание (2016)
Бабенко Ю. В. - Информационная оценка эффективности модификаций самолетов различного назначения по интегральным стоимостным показателям, Матвийчук А. В. (2016)
Капитанова Л. В. - Концептуальные положения обеспечения взлетно-посадочных характеристик модификаций самолетов транспортной категории (2016)
Лапотко В. М. - Исследование возможности использования двухконтурного СПВРД в транспортной космической системе, Еланский А. В., Кухтин Ю. П. (2016)
Степаненко С. М. - Системный подход к содержанию стандартов предприятия - разработчика авиационной техники (2016)
Томашевський О. В. - Впровадження стандарту ISO 9001:2015 в систему менеджменту якості виробництва авіаційних двигунів, Сніжной Г. В., Оліфір А. А. (2016)
Ранченко Г. С. - Квалификация комплектующих изделий образцов авиационной техники – современные требования и взаимодействие национальных и межгосударственных авиационных властей, Буряченко А. Г. (2016)
Волошина Н. П. - Защита авторских прав на прикладное программное обеспечение комплектующих изделий авиационной техники и программно-технических комплексов, Нерубасский В. В. (2016)
Русанов А. В. - Исследование пространственного потока пара в регулирующем отсеке с радиальным парциальным парораспределением, Косьянов Д. Ю., Косьянова А. И. (2016)
Субботович В. П. - Исследование осекольцевых диффузоров при различных углах закрутки потока на входе, Юдин Ю. А., Юдин А. Ю., Темченко С. А. (2016)
Марценюк Е. В. - Идентификация теплового состояния корпуса турбины авиационного двигателя по экспериментальным данным, Зеленый Ю. А., Климик Р. Р. (2016)
Придорожный Р. П. - Влияние ползучести материала на характеристики бандажной связи сильнозакрученных рабочих лопаток турбин, Шереметьев А. В., Зиньковский А. П. (2016)
Тарасенко А. А. - Параметры стационарных крутильных колебаний дизеля с учетом переменности момента инерции отсека (2016)
Журавлёв В. Н. - Математическая модель амплитудных и фазовых процессов в задаче технической диагностики зубьев шестерён редукторов ГТД, Единович А. Б., Папчёнков А. В. (2016)
Двирник Я. В. - Оценка предельного состояния лопаток компрессора вертолетных ГТД по частоте собственных колебаний, Павленко Д. В. (2016)
Игуменцев Е. А. - Равновесие сил сжатия-отталкивания в заряженном гироскопе, Прокопенко Е. А. (2016)
Воронин В. Н. - Особенности технологии изготовления сварных листовых титановых заготовок методом взрывной штамповки, Зайцев В. Е., Коцюба В. Ю., Третьяк В. В. (2016)
Лысенко Н. А. - Влияние температурно-временных факторов на изменение микроструктурного состояния материала рабочих лопаток турбины, Воробьев В. И., Суслова Н. Е., Клочихин В. В., Качан А. Я. (2016)
Нестеренков В. М. - Отработка гибридной технологии соединения магниевых сплавов методом трения с перемешиванием и электронно-лучевой сварки, Марченко Ю. А., Жеманюк П. Д., Петрик И. А., Архангельский Ю. А., Майстренко А. Л. (2016)
Капустян А. Е. - Получение полуфабрикатов титановых сплавов для авиационно-космической техники, Овчинников А. В., Коваленко Т. А., Шевченко А. В. (2016)
Лоян А. В. - Анализ конструкции стационарного плазменного двигателя типа СПД100 на стартовые нагрузки, Цаглов А. И., Писаный А. И. (2016)
Хаустова А. Н. - Испытания измерительного комплекса метода ОЭССК и определение погрешности расчета относительной эрозии (2016)
Титов М. Ю. - Корреляция параметров плазмы с магнитным полем в канале стационарного плазменного двигателя, Лоян А. В., Чупрына Н. Б. (2016)
Ткач М. Р. - Повышение эффективности двигателя 4Ч 8,4/9,1 путём добавки синтез-газа к бензину, Тимошевский Б. Г., Познанский А. С., Митрофанов А. С., Проскурин А. Ю. (2016)
Абдуллаев П. Ш. - Применение генетических алгоритмов при диагностировании авиационных ГТД, Мирзоев Мирзоев, А. Дж. (2016)
Миргород В. Ф. - Допусковый трендовый контроль термогазодинамических параметров силовых установок, Деренг Е. В. (2016)
Некрасова Л. П. - Идентификация металлических микрообъектов в отложениях на маслофильтрах АД, Синяева Н. П., Омельянчик Л. А., Луганская О. В. (2016)
Reva O. M. - Appliance of area under air traffic controller estimate function for main decision taking dominant determination, Borsuk S. P. (2016)
Доценко Н. В. - Анализ альтернативных вариантов состава команд исполнителей высокотехнологичных проектов на основе кластеризации и ранжирования групповых экспертных оценок, Шостак Е. И. (2016)
Суховей С. И. - Улучшение динамики регулирования степени повышения давления вентилятора ТРДДФ за счет применения алгоритма предиктора Смита (2016)
Смирнов А. В. - Некоторые особенности системы вентиляции унифицированного силового блока турбокомпрессорных агрегатов с ГТД ДУ80Л1, НК-36СТ и НК-16СТ, Щербаков О. Н., Ткаченко Д. А., Парафейник В. П., Слабко Ю. Н. (2016)
Информационное сообщение (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Олійник О. О. - Модуляційно-поляризаційний метод вимірювання внутрішніх механічних напружень в мікроелектронних структурах Si-Al (2016)
Лоза А. В. - Особенности изготовления лито-сварных конструкций из углеродистых сталей, Чигарёв В. В. (2016)
Артемьев С. Р. - Анализ методов получения непрерывных волокон нитевидных кристаллов, Шапорев В. П. (2016)
Комир А. И. - Реконструкция структуры ядерного графита методами многоточечной статистики (2016)
Бабак В. П. - Закономерности трения и износа в вакууме детонационных покрытий Cr-Si-B, содержащих дисульфид молибдена, Щепетов В. В., Недайборщ С. Д. (2016)
Высоцкая Е. В. - Определение вероятности снижения адаптационных возможностей у подростков с сердечно-сосудистыми заболеваниями, Рак Л. И., Порван А. П., Цапенко К. В., Гаврюшина Е. А. (2016)
Шекольян А. А. - Комбинированный датчик ветра для адаптивных авторулевых систем (2016)
Дымко Е. П. - Компьютерно-интегрированные технологии в литейном производстве: вопросы управления качеством отливок, Белик Н. Н., Золотарева А. В., Кияшко С. Ю., Демина А. В. (2016)
Калашнікова Т. Ю. - Технологічні аспекти у роботі прикордонної дільничної станції в умовах підвищення рівня інформатизації, Цвір П. О., Приступа С. П., Полозун Р. С. (2016)
Широкопетлєва М. С. - Про підхід до проектування системи тестування знань з мови SQL, Черепанова Ю. Ю. (2016)
Вдовиченко В. О. - Формування математичної моделі функціонування транспортно-пересадочних вузлів міського пасажирського транспорту, Самчук Г. О. (2016)
Лопаткин Р. Ю. - Перспективы применения имитационого моделирования в задачах автоматизации и управлении технологическими системами, Петров С. А., Игнатенко С. Н., Иващенко В. А. (2016)
Фарзалиев М. Г. - Исследование движения толкателя в канале пространственного кулачкового механизма, составленного из упругих элементов, Садирли С. М. (2016)
Левченко С. А. - Электромагнитное и тепловое поля руднотермической плавильной печи (2016)
Рындяев В. И. - Направления в создании трансмиссий приводов коксоых машин (2016)
Хмель И. В. - Моделирование процесса дезинтеграции магнетитовых кварцитов в барабанной мельнице на основе использования метода конечных элементов (2016)
Лапичак Н. І. - Одержання акрилатних мономерів з пропіонової кислоти і формальдегіду в присутності метанолу в газовій фазі, Івасів В. В., Небесний Р. В., Мацьків О. О., Шатан А.-Б. В. (2016)
Урсулова В. І. - Математична модель розподілу пилових викидів комбікормових заводів (2016)
Соколовська О. О. - Иследование профилактического влияния и безопасности разработаных видов пастильных изделий с использованием нетрадиционного сырья, Дюкарева Г. И. (2016)
Бернацький М. В. - Магнітно-реагентна технологія очищення води та установка для її реалізації (2016)
Филь Н. Ю. - Управление проектами предупреждения чрезвычайных природных ситуаций на магистральных автодорогах с учетом рисков (2016)
Адаменко М. І. - Інформаційна модель розповсюдження забруднення атмосфери викидами із резервуарів з залишками нафтопродуктів під час їх провітрювання, Гарбуз С. В. (2016)
Ащепкова Н. С. - Послідовний аналіз якості продукції, Богданов В. О. (2016)
Привітання від директора ДУ "Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ україни" професора А. В. Іпатова (2016)
Іпатов А. В. - Динаміка Первинної інвалідності дорослого населення та населення працездатного віку внаслідок цирозу печінки упродовж 2013–2015 років в Україні, Гондуленко Н. О., Паніна С. С., Саніна Н. А., Ігумнова Т. С. (2016)
Дроздова І. В. - Вплив психологічних чинників на обмеження життєдіяльності в міжособистісній взаємодії хворих після перенесеного ішемічного мозкового інсульту, Яновська С. Я., Степанова Л. Г., Омельницька Л. В. (2016)
Лисунець О. М. - Медико-соціальна експертиза при пролапсі мітрального клапана, Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М. (2016)
Паніна С. С. - Реабілітаційний потенціал у інвалідів унаслідок вірусного гепатиту С, Гондуленко Н. О., Саніна Н. А., Ігумнова Т. С. (2016)
Тарасенко О. М. - Показники розміру хребтового каналу в поперековому відділі у хворих з наслідками хребетно-спиномозкових травм у практиці медико-соціальної експертизи, Мирончук Л. В. (2016)
Дроздова І. В. - Особливості даних добового моніторування артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію, Бабець А. А. (2016)
Лепський В. В. - Інклюзивний туризм як вид реабілітації: наукове обгрунтування та перші кроки на шляху втілення у життя, Науменко Л. Ю., Борисова І. С., Березовський В. М., Макаренко С. В. (2016)
Маметьев А. А. - Хирургическое лечение при кососпиральном метадиафизарном переломе 5-й плюсневой кости, Забара О. Ю., Бондарук Д. А., Бойко А. М. (2016)
Титул, зміст (2016)
Галгаш Р. А. - Регіональні кластери як об’єкт стратегічної координації (2016)
Мельникова О. А. - Oсобливості формування маркетингової інформаційної системи регіону (2016)
Васильчук Н. О. - Експертна оцінка як інструмент визначення спільних проблем регіонів (2016)
Рогозян Ю. С. - Німецький та італійський досвід реалізації міжрегіонального співробітництва (2016)
Сєрєбряк К. І. - Kонцепт розвитку інформаційної інфраструктури економічного співробітництва регіонів України (2016)
Івченко Є. А. - Управління трансформаційними процесами в системі економічної безпеки підприємства (2016)
Клюс Ю. І. - Упровадження ефективної системи управління інноваціями для переорієнтації промислового підприємства на інноваційний шлях розвитку (2016)
Корнійчук О. П. - Інтегральний показник втрат у сфері охорони здоров’я України в умовах зовнішньої агресії (2016)
Корсакова О. С. - Обґрунтування необхідності розвитку небанківських фінансових інститутів в Україні (2016)
Кудря Я. В. - Oцінка зовнішньоекономічної активності промисловості, Міхель Р. В. (2016)
Москаленко Н. О. - Iнституціональне середовище міжнародного бізнесу, Перепелюкова О. В. (2016)
Дегтяр Я. Р. - Планування та прогнозування бюджету за допомогою програмно-цільового методу у бюджетному процесі (2016)
Григорчук М. В. - Органи захисту прав і охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання (2016)
Ясиновська О. С. - Представництво прокурором інтересів державних господарських об’єднань (2016)
Нестеров Г. Г. - Oсобливості використання земельних ресурів у процесі розвитку міських агломерацій, Волкова А. О. (2016)
Устименко В. А. - Oсобливості нарахування канального збору (на прикладі Oдеського порту), Заблодська І. В., Романовська Л. А. (2016)
Апанасенко К. І. - Окремі теоретичні питання організаційно-господарських відносин (на прикладі дозвільних відносин у сфері господарювання) (2016)
Гостєва О. Ю. - Місцеві податки в зарубіжних країнах: досвід та напрями застосування в Україні (2016)
Гудіма Т. С. - Перспективи правового регулювання похідного позову в Україні, Герасименко Н. О. (2016)
Джумагельдієва Г. Д. - Історико-правові передумови деструкції регулювального впливу енергетичного законодавства України (2016)
Медвідь А. Б. - Щодо удосконалення контрольної системи Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, запровадженого Протоколом №14 (2016)
Ганущак Т. В. - Вплив прямих податків на активізацію інвестиційної діяльності в Україні (2015)
Завора Т. М. - Недержавні пенсійні фонди як інституційний інвестор в реальний сектор економіки України, Білько С. С. (2015)
Собченко А. М. - Грошові потоки у системі інтегрованого бухгалтерського обліку та фінансової звітності сільськогосподарських підприємств, Круковська О. В. (2015)
Луцкова Л. П. - Выбор программного решения на базе платформы "1С:Предприятие” с приоритетами (2015)
Шепель І. В. - Актуальні питання обліку розрахунків з оплати праці (2015)
Грановська Л. М. - Визначення поняття розподілу з позиції використання збутової логістики на підприємстві, Сакун К. В. (2015)
Кравчук І. А. - Роль маркетингу підприємств харчової промисловості у формуванні системи продовольчого забезпечення регіону (2015)
Пилипенко К. А. - Моделі продовольчою безпеки країн-членів ЄС (2015)
Подаков Є. С. - Податкове регулювання розвитку аграрного бізнесу України (2015)
Пристемський О. С. - Теоретичні аспекти загрози фінансової безпеки розвитку сільського господарства, Мовчан А. І. (2015)
Сакун А. Ж. - Сучасні маркетингові заходи в аграрному секторі (2015)
Скрипник С. В. - Застосування ефективних інформаційних систем в аграрній сфері (2015)
Щурик М. В. - Диверсифікація зайнятості в АПК: проблеми та шляхи їх вирішення (2015)
Рудковський О. В. - Механізм формування балансу інтересів системи економічної безпеки міжнародних корпорацій (2015)
Благун І. С. - Соціально-економічний розвиток регіонів України: проблеми та перспективи, Боднарук І. Л. (2015)
Вітер І. І. - Модернізація промислової політики ЄС за умов формування світосистеми глобалізму (2015)
Герасименко В. Г. - Інфраструктурне забезпечення пляжного господарства курортного міста, Ярьоменко С. Г. (2015)
Минкіна Г. О. - Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України (2015)
Сем’янчук П. М. - Підходи до вимірювання ступеня задоволення людських потреб (2015)
Слепцов В. А. - Формування української моделі децентралізації місцевої влади на прикладі досвіду європейських країн (2015)
Савків У. С. - Моделювання сталого розвитку регіональної системи, Судук Н. В. (2015)
Лобода О. М. - Актуальні проблеми ідентифікації та моделювання структури управління підприємством, Кириченко Н. В. (2015)
Ivanova E. P. - Working together: education, research and development for 5g networks, Ilev T. B., Mihaylov Gr. Y., Stoyanov I. S., Yehorov V. B. (2015)
Мацуй А. М. - Математичне моделювання формування піскового тіла у міжвитковому просторі механічного спірального класифікатора (2015)
Беглов К. В. - Дослідження регулятора концентрації рідкого поглинача енергоблоку АЕС, Волошкіна О. О., Плахотнюк О. А. (2015)
Стопакевич А. А. - Синтез и исследование цифровых систем супервизорного управления колонной ректификации нефти, Стопакевич А. А. (2015)
Шумигай Д. А. - Програмне забезпечення системи управління технологічним комплексом з метою підвищення ефективності виробництва, Ладанюк А. П., Бойко Р. О. (2015)
Володин С. А. - Анализ систем трубопроводного транспорта сахарных заводов с элементами автоматического регулирования, Мирончук В. Г., Кривопляс-Володина Л.А. (2015)
Павлов А. И. - Cистема автоматического регулирования расхода сыпучего материала (2015)
Ухина А. В. - Введение и применение динамической составляющей датчиков в специализированной компьютерной системе, Ситников Т. В., Ситников В. С. (2015)
Дубовой В. М. - Моделювання процесу тестування програмного забезпечення як розгалужено-циклічного технологічного процесу, Пилипенко І. В. (2015)
Плахотнюк А. А. - Моделирование изменения структуры технических средств автоматизации при работе аэс с ввэр-1000 в маневренном режиме, Кокол Е. А., Максимов М. В. (2015)
Барліт Ю. В. - Математична модель динаміки установки підготовки вуглекислого газу у технологічному процесі виробництва карбаміду (2015)
Сиротюк І. В. - Автоматизація процесу обігрівання підлоги з використанням теплового насосу (2015)
Вінник О. М. - Корпоративні конфлікти та зловживання корпоративними правами в акціонерних товариствах: традиційні та інноваційні способи попередження та розв’язання (2012)
Уркевич В. Ю. - Суб’єкти інвестиційних правовідносин у сфері сільського господарства (2012)
Петришина М. О. - Окремі питання стимулювання інноваційної діяльності органами місцевого самоврядування в Україні, Зінчук А. В. (2012)
Єфремова К. В. - Правова природа комп’ютерної програми як об’єкту інноваційних відносин (2012)
Кузьміна М. М. - Правове регулювання безпеки інноваційної продукції (2012)
Клімова Г. П. - Правосвідомість: до теорії питання (2012)
Пасмор Ю. В. - Проблеми інформаційного забезпечення інновацій: соціально-комунікаційний аспект (2012)
Юшко А. М. - Удосконалення законодавства про заохочення працівників (2012)
Бойко Д. В. - Категорія "роялті" в податковому праві: до проблеми визначення (2012)
Кохан В. П. - Істотні умови договору про надання послуг мобільного зв’язку: цивільно-правовий аспект (2012)
Биба Н. М. - Стан працездатності як підстава для диференціації правового рулювання трудових відносин (2012)
Васильєв С. В. - Правова доктрина – джерело процесуального права (2012)
Єгоров Є. С. - Програми інноваційного розвитку зарубіжних країн: досвід та досягнення (2012)
Молчанова М. Є. - До питання про співвідношення корпоративного та спільного інвестування (2012)
Колєснік В. В. - Модельний закон "Про технопарки": перспективи імплементації у вітчизняне законодавство (2012)
Большаков В. И. - Анализ существующих расчетных схем и выбор оптимальных решений схемы работы свай в глинистых грунтах, Моторный А. Н., Моторный Н. А. (2016)
Шатов С. В. - Матеріально-технічне забезпечення процесів розбирання зруйнованих будівельних об’єктів (2016)
Менейлюк А. И. - Исследование прочности горизонтального экрана созданного по инъекционной технологии на основе цементного вяжущего, Петровский А. Ф., Борисов А. А., Бабий И. Н. (2016)
Бондаренко Л. Н. - Момент трения в подшипниках скольжения, Демин Г. К., Буратинский А. П. (2016)
Бабий И. Н. - Влияние организационно-технологических решений на технико-экономические показатели проекта утепления фасадов, Каминская-Пинаева А. И. (2016)
Крижановская Н. Я. - Анализ практического опыта формирования низкоуглеродных городов с системой зданий экоминиструктур, Смирнова О. В. (2016)
Воробьев В. В. - Новая классификация экополисов, Шило О. С. (2016)
Подолинный С. И. - Функциональное перепрофилирование гранитных карьеров (методические аспекты архитектурно-градостроительных решений), Гребенник Т. А., Болдырева Е. Г., Кривонос Т. Р. (2016)
Євсєєва Г. П. - Лексикографічні здобутки та перспективи будівельної галузі, Єгорова В. С. (2016)
Коваль А. П. - Політична криза в Римі 56–52 рр. до Р. Х. та одноосібне консульство Гнея Помпея Великого (2015)
Кривошея Ір. І. - Інформативні можливості реєстру позики до військового скарбу 1743 р. для вивчення історії неурядової старшини Гетьманщини (2015)
Чубіна Т. Д. - Олександр Потоцький: погляд крізь призму століть (2015)
Шкільнюк Н. М. - Міський простір Волинської губернії у ХІХ ст. (2015)
Коник О. О. - Таврійський палац. В кулуарах Державної думи (1906–1907 рр. ) (2015)
Федорик Ю. В. - Освіта православного духовенства Холмсько–Варшавської єпархії (1875–1905 рр. ) (2015)
Кудінов І. О. - Соціально–економічні процеси на Донбасі в першій половині 1920 року (2015)
Галицька–Дідух Т. В. - Східногалицька проблема як об’єкт міжнародної політики (січень – серпень 1920 р. ) (2015)
Адамська І. Г. - Радянська політика щодо фармацевтичного забезпечення населення УСРР в 1920–х рр. (2015)
Лісова К. С. - Центри дослідження історії державності України в еміграції (1920–1945 рр. ) (2015)
Розовик О. Д. - Організація санітарно–медичних служб для переселенців в УСРР у 1920–1930–х роках (2015)
Шульга В. П. - Ключові професійні заходи з питань сільськогосподарської дослідної справи в Україні (перша половина 20-х рр. ХХ ст. ) (2015)
Ніколаєва Н. Б. - Циркуляр ГПУ УССР 1926 р. "Про український сепаратизм" і його вплив на подальшу роботу більшовицьких каральних органів в Україні (2015)
Піддубний І. А. - Ліґа націонал–християнського захисту у боротьбі за парламентські місця та владу (1926–1933 рр. ) (2015)
Пуйда Р. Б. - Методологічні засади формування Українського національно–демократичного об’єднання в другій половині 1930–х років (2015)
Концур–Карабінович Н. М. - Феномен Кардинала Йосифа Сліпого (2015)
Ленартович О. Ю. - Діяльність А. Мельника та ОУН(м) в роки Другої світової війни (2015)
Полуда В. А. - Механізм використання праці військовополонених у рейхскомісаріаті "Україна" та в зоні військової окупації (2015)
Татарко І. І. - Соціально–економічний та культурно–освітній розвиток болгарського населення Ізмаїльської області УРСР ТА півдня МРСР в 1944–1954 рр. (2015)
Клубук В. В. - Бавовносіяння в контексті розвитку зрошуваного землеробства на півдні України в 1930–1950–х рр. (2015)
Левченко І. М. - Діяльність членів природничих і медичних товариств у реформуванні шкільної та вузівської освіти (2015)
Лаврут О. О. - Якість знань учнів Української РСР у другій половині 1940–х – початку 1950–х років (2015)
Лук’яненко О. В. - "Мій характер не підходить для вчителювання": професійне покликання студентів педагогічних вишів УРСР доби "відлиги" (Ч. 3) (2015)
Гуменюк Т. І. - Функціонування історичної науки в умовах радянського режиму (західні області УРСР) (2015)
Бей Р. В. - Соціально–економічні передумови розвитку наукової думки з механізації виробничих процесів у тваринництві УРСР в другій половині 60–х – 80–ті роки ХХ ст. (2015)
Дем’янчук В. А. - Державотворча праця Івана Геля у Львівській обласній раді першого демократичного скликання (1990–1991 рр. ) (2015)
Назарчук О. М. - Міжнародна діяльність соціал–демократичних партій України в 90–х рр. ХХ ст. (2015)
Бобровнік Ю. В. - Законодавче регулювання структури органів місцевого самоврядування в місті Києві в період 1990–2010 рр. : історичний аспект (2015)
Касьянова М. М. - Формування міграційного законодавства щодо українських трудових мігрантів у кінці ХХ – початку ХХІ ст. (2015)
Кліш А. Б. - Суспільно–політична діяльність вищого греко–католицького духовенства на початку ХХ ст. (2015)
Мельничук О. В. - Українсько–німецькі кінематографічні зв’язки на сучасному етапі (2015)
Кузьма Т. М. - Музеї Берліну як агенти соціальної пам’яті (2015)
Донська М. Д. - Кульський Леонід Адольфович – відомий вчений в галузі очистки промислових, природних і стічних вод (2015)
Срібна М. А. - Колекція матеріалів зі спортивних досягнень України у збірці Національного музею історії України (2015)
Семененко М. Г. - Вплив хімічних препаратів, які використовувалися в сільському господарстві УРСР, на жіноче здоров’я (2015)
Хвіст В. О. - Деякі аспекти розвитку української демографічної науки у ХХ ст. (2015)
Чепурда Г. М. - Історичні передумови впровадження лісонасадження в Україні відповідно до "Великого плану перетворення природи" (2015)
Дегтярьов С. І. - Внесок вчених–джерелознавців в інтерпретацію носіїв історичної пам’яті: історіографічна розвідка (2015)
Арасланова С. - Історики церкви в Університеті Св. Володимира (кінець ХІХ – початок ХХ): історіографія проблеми (2015)
Більченко І. В. - Науково–дослідна діяльність М. І. Сікорського: історіографічний аспект (1970–ті рр. – початок ХХІ ст. ) (2015)
Годлевська В. Ю. - Економічний розвиток Іспанії в умовах утвердження демократичного режиму (1982–1996 рр. ): історіографічний огляд іспанської науки (2015)
Карпусь Д. О. - Джерельна база дослідження київської школи економічної історії М. В. Довнар–Запольського (2015)
Клєр І. Г. - Діяльність Старої Київської громади. Історіографічний огляд проблеми у працях сучасних дослідників (2015)
Лисий І. О. - Теоретичні основи туристичної оцінки об’єктів фортифікаційного будівництва: історіографія проблеми (2015)
Петрік М. О. - Меморіальні музеї Слобідської України: історіографічний та джерелознавчий аспекти (2015)
Павлик О. В. - Археологічні дослідження Ф. Р. Штейнгеля, як спосіб поповнення фондів Городоцького музею (за матеріалами часопису "Археологічний літопис Південної Росії") (2015)
Кривошея І. І. - Політика Володимира Путіна в оцінці Зб. Бжезинського, Якименко Л. М. (2015)
Мамедова Г. - Российская экспансия в прибрежную часть Ширвана и ее последствия (2015)
Мочалов Є. А. - Діяльність Джин Кіркпатрік на посаді представника США в ООН (1981–1985 рр. ) (2015)
Халилзаде А. - Массовое истребление лезгинцев в Кубинском уезде Азербайджана в 1918 году (2015)
Таиркз Шахла. - Становление, формирование и развитие научых изданий в Азербайджане (на основе анализа научых изданий – "Доклад НАНА" и "Известия НАНА") (2015)
Буглай Н. М. - Зовнішня політика Польщі в контексті польсько–литовських відносин 1995–2005 рр. (2015)
Коробкіна Т. В. - Два аспекти теорії особистості у філософії К. Г. Юнга, Родічева І. С. (2015)
Гейко С. М. - Проблематизація нігілізму у філософії Ф. Ніцше, Алмаші О. І. (2015)
Ковалец М. С. - Принцип необходимости контингентности в философии Квентина Мейясу (Принцип необхідності контингентності у філософії Квентіна Мейясу) (2015)
Ковальчук Ю. В. - Сьорен К’єркегор як віртуоз філософії любові (2015)
Культенко В. П. - Проблеми вивчення та розуміння історії у філософії Х. Уайта, Кудін Б. О. (2015)
Павлова Т. С. - Філософські підстави розділення права на види у концепції Л. Петражицького (2015)
Прокопенко В. В. - Философия и риторика в школе Исократа (2015)
Приймак Д. Й. - Соціологічна рецепція парадигми обміну місць у британській школі (З. Бауман) (2015)
Заєць О. М. - Національне буття, ідентифікація та Реальне (2015)
Комаха Л. Г. - Верифікація істинних висловлювань: логіка, критерії, аргументи (2015)
Теліженко Л. В. - До–класична модель цілісності людини: постнекласичний погляд (2015)
Шевченко М. О. - Новий підхід до проблеми прогнозування розвитку індустрії хай–тек (2015)
Блозва Л. М. - Революція сенсорних технологій та їх вплив на преображення людської природи (2015)
Бензюк О. О. - Герменевтика як метод "відкритої інтерпретації": до постановки проблеми (2015)
Загороднюк В. В. - До герменевтики емпіричної філософії (2015)
Гудима І. П. - Чудо як символічний образ божественного буття (2015)
Міняйло В. С. - Філософські аспекти моделювання та прогнозування розвитку кіберпростору як нової соціальної реальності (2015)
Данилюк О. В. - Консервативний та прогресивний погляди на медіатизацію протестантизму (2015)
Капітоненко О. М. - Мода тоталітаризму та посттоталітаризму як соціокультурний феномен (2015)
Hajiyeva R. A. - Information war (2015)
Ігнатко В. С. - Безмежність "життєвого простору" людини епохи інформаційної революції (2015)
Богданова Н. Г. - Світоглядний аспект культури життєтворчості особистості (2015)
Колесник І. М. - Взаємозв’язок буддійської філософії та медитативних методик як фундамент для практичного філософування (2015)
Коломієць А. Є. - Специфіка морального конфлікту в політичній діяльності. Проблема "брудних рук" (2015)
Харченко Ю. В. - Комунікація у сфері політичного (2015)
Михальчук А. О. - Проблема криптографії: семіотичний аспект (2015)
Попович М. Д. - Комунікативний ресурс людської свободи за умов глобалізаційних викликів (2015)
Саєнко О. Г. - Сучасні комунікативні ресурси соціокультурної взаємодії в Інтернет – засобах масової інформації (2015)
Вергун Д. В. - Феномен лідерства в контексті соціально-філософського дослідження (2015)
Селевко В. Б. - Проблема щастя й регламентація повсякденності в соціальних утопіях тоталітарного типу (2015)
Синиця А. С. - Мовні вирази і смисли в контексті проблематики філософії штучного інтелекту (2015)
Стояно О. О. - Моральнісна детермінанта самоідентифікації особистості (2015)
Пархоменко И. И. - Производство и распространение политических текстов как форм "экономики культур" (2015)
Попова И. В. - Сущность и направления информационного обеспечения формирования экологического сознания общества (2015)
Супрун А. Г. - Творча діяльність як основний елемент інноваційного розвитку, Скулімовська А. В. (2015)
Качур К. Л. - Філософсько–антропологічний аналіз еволюції та сучасного стану сім’ї (2015)
Супрунчук О. П. - Простір сучасного художнього музею (2015)
Бондаренко О. О. - Оптика зла в літературному тексті (2015)
Войдило Я. - Специфіка підготовки інженерних кадрів: компаративний аналіз українсько–польського досвіду (2015)
Савицька І. М. - Вплив афонської спадщини на духовне життя Русі – України: філософсько–релігієзнавчий аспект, Крук О. Л. (2015)
Остащук І. Б. - "Екстраординарна форма" латинської Меси в культурно–релігійній ідентичності (2015)
Лещенко А. М. - Коеволюційність сакрального мистецтва (2015)
Нивня А. А. - Игровая сущность современного ритуала (2015)
Кивлюк О. П. - Соціокультурний феномен сучасної освіти і науки (2015)
Терепищий С. О. - Освіта та зв’язок культур в контексті глобалізаційних змін освітнього ландшафту (2015)
Бурлука О. В. - Самоосвіта особистості як необхідний компонент сучасного освітнього процесу (2015)
Бойко А. І. - Проблема якості освіти в соціально–філософському контексті (2015)
Старовойт О. В. - Освіта як індикатор і збудник локалізації інноваційної культури в економічно–виробничій сфері життєдіяльності (2015)
Ганаба С. О. - Свобода освіти як середовище творчості (2015)
Береза В. О. - Поняття політичної освіти і просвітництва в сучасному філософсько–політологічному дискурсі (2015)
Малецька І. В. - Наочність як засіб покращення викладання іноземної мови (2015)
Олійник В. В. - Демонологічні образи в рефлексії інтуїтивного пізнання усної народної творчості українців Закарпаття (2015)
Дмитруха А. В. - Особливості та перспективи розвитку системи дошкільної освіти України у сучасних соціокультурних контекстах (2015)
Страшко І. В. - Блогосфера як новий простір соціокультурної комунікації у сфері мовної освіти (2015)
Тарабасова Л. Г. - Специфіка організації життєдіяльності дитини у світовій освітній практиці (2015)
Боднар В. Б. - Трансформації релігійного життя євангельських церков (ЄХБ, АСД та ХВЄП) в Чернівецькій області в умовах радянської політики атеїзації суспільства (1944–1985 рр. ) (2015)
Смола Л. Є. - Інформаційна війна як складник політичної комунікації (2015)
Балацька О. Б. - Роль насилля у функціонуванні політичної системи суспільства (2015)
Воробйова Т. Л. - Рушійні сили виникнення політичних протестів (2015)
Дзюбенко Ю. М. - Основні загрози демократичним змінам у сучасних умовах (2015)
Марчук В. П. - Еволюція розуміння концепту "міжнародний порядок" епістемологічними спільнотами (2015)
Шиманова О. В. - Ефективність комунікативних стратегій в політиці (2015)
Григор О. - Досвід політичних консенсусів ХХ століття (2015)
Кацуба М. О. - Вплив художнього кіно на процес політичної соціалізації особистості (2015)
Король А. - "Міжнародна інформаційна політика": до методології визначення поняття (2015)
Липчук О. І. - Місце і роль територіальної громади в системі місцевого самоврядування (2015)
Штука І. А. - Трансформація політичної еліти сучасної України (2015)
Арабаджиєв Д. Ю. - Фокус–групові політичні дослідження як метод громадського моніторингу виборів в Україні: досвід застосування (2015)
Вонсович О. С. - Перспективи розвитку відносин України з НАТО (2015)
Радько П. Г. - Політична корупція в Україні – загроза її державному суверенітету (2015)
Бадер А. В. - Вплив політичного процесу на кількісний склад студентської молоді Донбасу (середина 1950–х – середина 1980–х рр. ) (2015)
Бірюков Д. С. - Політичні аспекти прийняття рішень у сфері цивільного захисту в Україні, Лещенко О. Я. (2015)
Боярська О. А. - Перспективи використання пропорційної виборчої системи на місцевих виборах в Україні (2015)
Гай–Нижник П. П. - Формування загальнонаціональної ідентичності українців в контексті сучасних викликів, Чупрій Л. В. (2015)
Некряч А. І. - Децентралізація як нова парадигма модернізації публічної влади в Україні (2015)
Боринська О. Л. - Авторитаризм у Білорусі: шанс на легітимізацію (2015)
Мінєнкова Н. Є. - До питання люстрацій в країнах Центрально–Східної Європи (2015)
Плевако І. Г. - Система безпеки країн МЕРКОСУР як геополітична проблема (2015)
Слободян Т. З. - Політичні відносини Польщі та Італії (2015)
Камакин М. В. - Снижение цен на нефть как внешний фактор в процессе дезинтеграции СССР (2015)
Kostyrya I. - The concept of the geo cultural stratagem of the Chinese diplomacy (2015)
Барна Б. Ю. - Безпековий вимір відносин Норвегії з Європейським Союзом (2015)
Башлик Д. О. - Вплив "холодної війни" на японсько–китайські відносини в період біполярної системи міжнародних відносин (2015)
Эминов Р. Д. - БРИКС в системе геополитических координат ХХІ в: современность, будущее (2015)
Калитчак Р. Г. - Теоретичні аспекти позиціювання Канади на міжнародній арені, Антохів–Сколоздра О. М. (2015)
Корольова А. С. - Стратегії національної безпеки США як орієнтири зовнішньої політики в контексті забезпечення енергетичних інтересів (2015)
V Всеукраїнська науково-практична конференція (2015)
ХІ Всеукраїнська конференція (2015)
Славетні ювілеї видатних вчених (2014)
Артёмова А.В. - Использование внешнеэкономических индикаторов для прогнозирования валютных курсов (2014)
Давидова О.Ю. - Пріоритетні тенденції розвитку мерчандайзингу в ресторанному бізнесі, Полстяна Н.В. (2014)
Петряєва З.Ф. - Діагностика ефективності кредитних операцій банків (2014)
Васильєв А.Й. - Економічні фактори процесу збереження та відтворення водних ресурсів (2014)
Костюк В.О. - Факторний аналіз рівня прибутку підприємства міського електричного транспорту (2014)
Войтенко К.К. - Кластерний підхід до формування та розвитку туристських дестинацій з урахуванням туристського потенціалу міст (2014)
Богдан Н.М. - Визначення економічних пріоритетів підприємств туристської сфери регіону (2014)
Ковалевський Г.В. - Економіка людини та феномен фактору часу, Гриненко В.В., Краснокутська Ю.В. (2014)
Грузіна І.А. - Формування інформаційного ринку як наслідок розвитку інформаційної економіки (2014)
Угоднікова О.І. - Роль соціальних технологій у розвитку туристської сфери регіону, Кутнікова М.Ю., Тіхонова Д.О. (2014)
Побоченко Л.М. - Особливості формування міграційного капіталу країн, Котлярова О.І. (2014)
Мущинська Н.Ю. - Розробка механізму стратегічного планування розвитку території, Таран Ю.І. (2014)
Мущинська Н.Ю. - Визначення механізмів та інструментів регіонального розвитку, Масленніков О.М. (2014)
Найпак Д.В. - Методичні основи формування віртуальних підприємств (2014)
Попова Ю.М. - Особливості розвитку регіонального ринку юридичних послуг в умовах глобалізації (2014)
Аболхасанзад Аліреза - Оцінка інвестиційної привабливості проектів підприємств нафтогазової промисловості (2014)
Величко В.В. - Економічна стабільність міського пасажирського транспорту в умовах турбулентної економіки, Димченко О.В., Стецюра А.С. (2014)
Гришко О.А. - Оцінка та удосконалення організаційного забезпечення управління якістю на промислових підприємствах Укрзалізниці (2014)
Волкова М.В. - Проведення експертизи якості послуг підприємств ЖКГ, Шевченко В.С. (2014)
Шелегеда Б.Г. - Дебіторська й кредиторська заборгованості на підприємствах житлово-комунального комплексу: сутнісні характеристики та особливості управління (2014)
Ущаповський К.В. - Інституціональні фактори розвитку державного підприємства "національна енергетична компанія "Укренерго", Костін Ю.Д. (2014)
Ольховська М.А. - Напрями вдосконалення механізму регулювання відносин у сфері житлово-комунального господарства (2014)
Гаймур К.С. - Підходи до формування державної підтримки сталого розвитку промислового виробництва (2014)
Радіонова О.М. - Розвиток туристської інфраструктури як фактор підвищення туристської привабливості міста, Істратова А.К. (2014)
Лізогуб В.С. - Організаційні засади впровадження системи контролінгу на підприємствах України, Кайлюк Є.М. (2014)
Димченко О.В. - Особливості й протиріччя розвитку житлово-комунального господарства як цілісної системи, Сухонос М.К., Славата Д., Прасол В.М., Величко В.В. (2014)
Димченко О.В. - Пріоритетні напрямки удосконалення результативності функціонування транспортних комплексів, Палант О.Ю., Свиридова І.О. (2014)
Биченко Л.А. - Зональний підхід у діагностиці агломераційних процесів соціального розвитку харківського регіону (2014)
Азізова К.М. - Андеррайтинг: сутність, форми та особливості впровадження в банківський сектор україни, Рац О.М., Чабанова Л.О. (2014)
Сидоренко В. К. - Система професійної освіти та професійної підготовки в розвинених країнах світу, Найдьонова А. В. (2012)
Андрушкевич Ф. Г. - К проблеме повышения качества образования будующих учителей Украины и Польши (2012)
Антонець Н. Б. - "… возможно большее внимание к индивидуальности каждого…”: реалізація ідей про диференційований підхід у Київській приватній чоловічій гімназії В. Науменка (1905–1913) (2012)
Атамась О. А. - Понятійний апарат підготовки майбутніх учителів фізичної культури до впровадження технологій оздоровчого фітнесу (2012)
Бондар Л. А. - Інформаційно-методичне забеспечення самостійної роботи студентів-філологів в умовах університетської освіти (2012)
Волинець Ю. О. - Теоретичні основи формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до дослідницької діяльності (2012)
Глоба О. П. - Корекційна спрямованість фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп (2012)
Горохова Т. О. - Етнопедагогічна підготовка як елемент професійно-педагогічної компетентності (2012)
Грибок О. П. - Проблеми формування у майбутніх педагогів творчого стилю діяльності та професійного інтелекту (2012)
Григоренко І. В. - Типологія та структура письменницьких листів: методичний аспект, Савченко І. В. (2012)
Жигадло Г. Б. - Методика навчання майбутніх фахівців фізичної культури до організації спортивних ігор (2012)
Жук П. В. - Особливості викладання технічних дисциплін курсантам у вищому військовому навчальному закладі (2012)
Журавська Н. С. - Методика тестового контролю успішності навчання студентів на прикладі дисципліни "Лісові культури і лісомеліорація", Татарчук В. М. (2012)
Іваненко Т. В. - Структурні компоненти позитивно-ціннісного ставлення студенток університету до оздоровчої діяльності (2012)
Іванова Л. І. - Про історичну передумову становлення вітчизняної системи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я (2012)
Іщенко Т. М. - Особливості активізації пізнавальної діяльності студентів немовних вищих закладів освіти при навчанні діловій іноземній мові із застосуванням презентацій Power Point MS Word, Моруга К. О., Лимар О. В. (2012)
Кардашов В. - Філософія художньо-творчого розвитку особистості молодшого школяра на заняттях хореографією, Романцов С. (2012)
Кипиченко Н. С. - Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи як психолого-педагогічна проблема (2012)
Кобернік С. Г. - Проблема вдосконалення навчальних програм з курсів географії основної школи (2012)
Кобрій О. М. - Побудова концепції змісту педагогічних дисциплін у контексті системного підходу до його формування (2012)
Макаренко Л. Л. - Компетентнісний підхід у системі інформаційно-технологічної підготовки майбутніх учителів технологій (2012)
Мартиненко С. М. - Формування діагностичних компетенцій у майбутніх учителів початкової школи (2012)
Матієнко О. С. - Смислове навантаження понять "толерантність” та "інтолерантність”, Дакалюк О. О. (2012)
Мукан Н. В. - Суспільно-історичні та культурно-освітні становлення й розвитку особистості Егертона Раєрсона, Гук Л. І. (2012)
Павицька К. М. - Тренінг як засіб виховання поваги до дитини у майбутніх учителів (2012)
Повалій Л. В. - Зарубужні теоретичні підходи до проблеми батьківсько-дитячих взаємин у сім’ї (2012)
Потужній О. В. - Впровадження української народної фізичної культури в навчально-виховний процес дітей і молоді, Потужня О. М., Закопайло С. А. (2012)
Процька С. М. - Організаційно-методичні аспекти науково-дослідної роботи студентів напряму підготовки "Філологія” (2012)
Сопівник Р. В. - Виховання лідерів агропромислового комплексу як важлива суспільна потреба (2012)
Хижняк А. В. - Молодший школяр як суб’єкт виховання чуйності (2012)
Яковенко О. І. - Ефективні шляхи вдосконалення підготовки фахівців економічного профілю у ВНЗ (2012)
Ярошко М. М. - Роль сімейного виховання у профілактиці відхилень у поведінці підлітків (2012)
Krzysztof Ju. - Nauczyciel wczesnej edukacji i oczekiwania wobec niego (2012)
Глушук В. М. - Вплив соціально-побутових умов, виховання, навчання на бойові традиції українського козацтва (2012)
Калібовець С. М. - Меморіали Великої Вітчизняної війни у містах-героях України та політика пам’яті (1942–1980-х рр.) (2012)
Торубара А. О. - Ніжинський юридичний ліцей князя Безбородька наприкінці 50 - у першій половині 70-х рр. ХІХ ст. (2012)
Черкасов О. В. - Історія та історіографія первісного суспільства у творчості Г. А. Бонч-Осмоловського (2012)
Содержание (2016)
Коробко В. В. - Аналіз впливу конструкції теплообмінників на характеристики низькотемпературних термоакустичних установок (2016)
Krashanytsya Yu. - Triangulation method of bearing surfaces of aircraft systems, Hoshmandi A. (2016)
Логинов В. В. - Выбор степени двухконтурности двигателя силовой установки для регионального самолёта, Тоцкая К. А., Кирнажицкий С. В. (2016)
Улитенко Ю. А. - Влияние впрыска воды на входе в прямоточный воздушно-реактивный двигатель на его характеристики, Еланский А. В., Кравченко И. Ф. (2016)
Чередниченко А. К. - Эффективность термохимической регенерации тепла в энергетической установке судна класса "река-море", Ткач М. Р., Тимошевский Б. Г., Проскурин А. Ю. (2016)
Русанов А. В. - Разработка 3D дизайна проточных частей турбины и компрессора ТДА с существенно различными параметрами рабочего тела, Моисеев C. В., Бурняшев А. В., Русанов Р. А. (2016)
Шкабура В. А. - Исследование компрессорной и турбинной частей турбокомпрессора с общим рабочим колесом для применения в малоразмерных газотурбинных двигателях (2016)
Кравченко И. Ф. - Определение области запуска форсажной камеры сгорания в эксплуатационном высотно-скоростном диапазоне применения самолета при испытаниях ТРДДФ разработки ГП "Ивченко-Прогресс” на стенде в термобарокамере, Козел Д. В. (2016)
Povgorodny V. O. - Inverse problems of thermoelasticity for rectangular plates (2016)
Яловенко Е. В. - Звукопоглощающая панель газотурбинного двигателя на базе иррационального числа Фибоначчи, Журавлёв В. Н. (2016)
Тарасенко А. И. - Нестационарные крутильные колебания дизеля с учетом переменности момента инерции отсека, Тарасенко А. А. (2016)
Лоян А. В. - Тепловая схема и результаты испытаний безнакального полого катода на токи 2-5А для СПД100, Рыбалов О. П., Ищенко Е. И., Цаглов А. И. (2016)
Хаустова А. Н. - Влияние магнитного поля СПД-70 на относительную эрозию внутренней и наружной керамических вставок по отдельности (2016)
Титов М. Ю. - Исследование влияния токов в катушках магнитной системы стационарного плазменного двигателя на распределение магнитного поля в разрядном канале (2016)
Милонин Е. В. - Направленная кристаллизация литых изделий из опытного жаропрочного сплава на базе ЖС32-ВИ, Лысенко Н. А., Наумик В. В. (2016)
Педаш А. А. - Особенности термической обработки деталей горячего тракта ГТД после горячего изостатического прессования, Клочихин В. В., Шило В. Г. (2016)
Снежной Г. В. - Влияние суммарного содержания углерода и азота на коррозионное поведение сталей AISI304 и AISI321 (2016)
Мозговой В. Ф. - Формообразование широкохордной вентиляторной лопатки ТРДД на фрезерных станках с ЧПУ, Качан А. Я., Панасенко В. А. (2016)
Третьяк В. В. - Приемы разработки конструкции импульсных устройств в среде СПРУТ ТП (2016)
Грешта В. Л. - Исследование фазового состава жаростойких уплотнительных покрытий, применяемых в ГТД, Ткач Д. В., Климов А. В., Сотников Е. Г., Леховицер З. В., Степанова Л. П. (2016)
Кузнецов И. Б. - Аналитическая модель удаления микрочастиц детонирующими газовыми смесями при очистке деталей ГТД, Божко В. П., Цегельник Е. В., Брега Д. А. (2016)
Павленко Д. В. - Перспективные материалы и технологии для деталей ротора компрессора ГТД, Прибора Т. И., Коцюба В. Ю., Пахолка С. Н. (2016)
Жеманюк П. Д. - Применение титановых порошков нового поколения (HDH2) в аддитивных технологиях, Басов Ю. Ф., Овчинников А. В., Джуган А. А., Михайлютенко А. В. (2016)
Ранченко Г. С. - Подходы к реализации базовой аппаратно-программной платформы электронных регуляторов для семейства турбовальных авиационных ГТД, Нерубасский В. В., Бурунов Д. С. (2016)
Миргород В. Ф. - Интервальный трендовый анализ временных рядов данных регистрации силовых и энергетических установок наземного применения, Гвоздева И. М., Грудинкин В. М. (2016)
Сорокин В. Ф. - Выявление и исправление ошибок в результатах наблюдений без построения функции регрессии, Комбаров В. В. (2016)
Мохаммадсадеги Ф. - Экспериментальное определение вращающегося срыва в ступени осевого компрессора, Чигрин В. С. (2016)
Информационное сообщение (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Содержание (2016)
Кислицын А. П. - Изменение структуры композиционного материала 80мас.%BaZrO3 – 20мас.% W при нанесении на его поверхность Al2O3, Таран А. А. (2016)
Азарнов А. Л. - Исследование факторов, оказывающих влияние на деградацию литий-ионных аккумуляторов, Безручко К. В., Лазненко В. И., Синченко С. В., Харченко А. А. (2016)
Лапотко В. М. - Модель газодинамического процесса в двухконтурном СПВРД, Кухтин Ю. П., Еланский А. В. (2016)
Сорогин Ф. Г. - К вопросу комплексной оценки эффективности ГТП с охлаждением циклового воздуха, Жеманюк П. Д., Трофимов В. П., Шахов Ю. В., Петухов И. И. (2016)
Лоян А. В. - Испытания специализированного источника электропитания "мягкого" запуска для стационарного плазменного двигателя, Титов М. Ю., Бучинский Я. В., Гладьо Ю. Б. (2016)
Буряченко А. Г. - Наземные и бортовые комплексы для испытаний авиационных двигателей – разработка и введение в эксплуатацию, Ранченко Г. С., Семчишин С. М. (2016)
Петрик И. А. - Повышение свойств сварных соединений деталей ГТД из двухфазного титанового сплава ВТ8, Овчинников А. В., Селиверстов А. Г., Шевченко В. Г. (2016)
Тимошевский Б. Г. - Анализ работы поршневого двигателя при работе на бензине с добавками синтез-газа, Ткач М. Р., Митрофанов А. С., Познанский А. С., Проскурин А. Ю. (2016)
Хоминич О. А. - Перспективные направления исследований по изучению весовых, жесткостных, аэродинамических и летно-технических характеристик летательных аппаратов замкнутой аэродинамической схемы, Предаченко К. О. (2016)
Абрамов С. К. - Предсказание параметров сжатия в окрестности оптимальной рабочей точки изображений с шумом кодером ADCT-M, Сергеева М. А., Пинчук А. С., Земляченко А. Н., Лукин В. В., Голуб Е. Ю. (2016)
Скоб Ю. А. - Расчет вероятности поражения человека на основе моделирования рассеяния токсичного газа в атмосфере (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Содержание (2014)
Филиппов В. В. - О зависимости расхода топлива и влиянии на него скорости движения автомобиля и дорожных условий, Смирнова Н. В., Леонтьев Д. Н. (2014)
Воронков А. И. - Изменение экономических индикаторных показателей пневмодвигателя по скоростным характеристикам (2014)
Белевцова Н. Л. - Аналіз стійкості швидкісного спеціалізованого вагона на циліндричних прогумованих колесах, Вербицький В. Г., Єфименко А. М. (2014)
Туренко А. Н. - Адаптивная автоматизированная система управления торможением автомобиля с перенастраиваемой моделью, Шуклинов С. Н. (2014)
Лузан С. А. - Оценка микротопографии при щеточной подготовке напыляемых поверхностей деталей (2014)
Букреева О. С. - Исследование технического уровня системы нормативно-технического обеспечения производства и эксплуатации средств автотранспорта (2014)
Гнатов А. В. - Область применения новой технологии внешней рихтовки кузовных панелей автомобилей (2014)
Богомолов В. А. - Оценка количества дефектных изделий в партии по результатам выборочной проверки, Горбачев П. Ф., Макаричев А. В., Коробко А. И., Свичинский С. В. (2014)
Погрібний М. А. - Дослідження впливу відпуску з різними швидкостями нагрівання на механічні властивості сталі, Вуєць О. Є. (2014)
Бажинов А. В. - Экспериментальное исследование бензинового автомобиля, конвертированного в гибридный, Двадненко В. Я., Сериков С. А. (2014)
Полив’янчук А. П. - Аналіз умов регенерації дизельного сажового фільтра для обґрунтування хімізму вигоряння сажі, Шеховцов Ю. І., Заіграєв Л. С. (2014)
Желновач Г. М. - Аналіз екологічних впливів та ризиків при експлуатації автозаправних станцій, Прокопенко Н. В. (2014)
Пыриг Я. И. - О структурирующей способности минеральных порошков (2014)
Богомолов В. А. - О стационарном температурном поле многослойной дорожной одежды, Абрамчук Ф. И., Разницын И. Л., Кабанов А. Н., Чугуенко С. А. (2014)
Маляр В. В. - Расчет напряженно-деформированного состояния асфальтобетона на основе моделирования его структуры (2014)
Кожушко В. П. - Об изменении коэффициентов поперечного распределения по длине балочного пролетного строения (2014)
Кожушко В. П. - О конструкции пролетного строения путепровода через железнодорожные пути (2014)
Кожушко В. П. - Плиты с двумя смежными защемленными сторонами (2014)
Кожушко В. П. - Расчет прямоугольной пластины, две смежные стороны которой защемлены, а две другие смежные стороны шарнирно оперты (2014)
Самородов А. В. - Метод определения сил сопротивления по боковой поверхности свай с учетом направления вертикальной нагрузки, Табачников С. В. (2014)
Жук М. М. - Показник активності регуляторних систем як оцінка функціонального стану водія, Ковалишин В. В., Афонін М. О. (2014)
Аргун Щ. В. - Ретроспектива развития объединенной энергетической системы Украины (2014)
"Золота Фортуна” посміхається найкращим!!! (2008)
Асаул А. Н. - Развитие возобновляемой энергии в России (2008)
Андрушків Б. М. - Елементи енергетичної безпеки підприємств і підприємництва як умова стабільного розвитку та успішної діяльності регіонів у ринковій системі господарювання, Малюта Л. Я. (2008)
Денисенко М. П. - Шляхи мінімізації ризиків при розробці інноваційних проектів у сфері паливно-енергетичного комплексу, Чигирик К. О. (2008)
Строй А. Ф. - Налагодження систем централізованого теплопостачання з метою зменшення витрат газу та електричної енергії, Мягкохліб Р. С. (2008)
Шихизаде Интигам Алисахиб оглы - Собственные ресурсы природного газа как важный фактор в системе газоснабжения Украины (2008)
Криклій А. С. - Банківська система України в умовах розбалансування фінансових ринків: реалії та очікування (2008)
Драбік І. - Зростання значення прямих іноземних інвестицій у стратегіях розвитку сучасних підприємств (2008)
Гасанов Г. - Конкурентная борьба крупной компании (2008)
Бохан А. В. - Соціологізація та екологізація підприємництва — запорука екологічної безпеки суспільства (2008)
Пількевич Т. О. - Ціни на природний газ для промислових споживачів України (2008)
Колісник Б. І. - Лісогосподарський комплекс регіону: сучасний стан та тенденції розвитку (2008)
Луцький І. М. - Реалізація основних форм правової політики в Україні, Луцький А. І., Луцький М. І., Каленюк О. М. (2008)
Радєва М. М. - Корпорація як інституціональна форма розвитку економічної системи (2008)
Архипенко С. В. - Взаємодія між складовими в регіональних відкритих соціально-економічних системах та роль держави у збереженні їх цілісності (2008)
Клімова О. І. - Методики проведення аналізу стратегічного розвитку підприємства (2008)
Махнарилов Ю. В. - Валова кредитоємність підприємств легкої промисловості (2008)
Фока О. В. - До проблеми професійної моделі державних службовців у контексті соціальної відповідальності органів державної влади, Радиш Я. Ф. (2008)
Корецький М. Х. - Проблеми державного управління судовою системою України в умовах політичної нестабільності (2008)
Федулова Л. І. - Політика технологічної модернізації економіки (2008)
Пісьмаченко Л. М. - Державне управління у галузі житлового і комунального господарства: проблеми та шляхи їх вирішення (2008)
Семенова О. Ю. - Принципи і моделі організації міжбюджетних відносин (2008)
Коваль Р. А. - Державне управління в інформаційному суспільстві: перспективи електронного урядування (2008)
Болдуєв М. В. - Реформування і розвиток форм власності у сільському господарстві України (2008)
Шевченко О. О. - Заходи державного регулювання збільшення споживання продовольства населенням (2008)
Ільяшенко В. А. - Формування інтегрованих виробничо-торговельних систем у продовольчому секторі регіону (2008)
Бедрик І. О. - Менеджмент приватної стоматологічної практики: теоретико-методологічні засади (2008)
Гаман П. І. - Роль і місце реклами в маркетингу платних медичних послуг лікувально-профілактичних закладів (2008)
Надюк З. О. - Ринок медичних послуг: роль держави у фінансуванні системи охорони здоров’я України (2008)
Григанська С. В. - Розвиток національного законодавства щодо реформування вищої освіти (2008)
Дацій О. І. - Рецензія на монографію Сазонець О. М. "Інформаційна складова глобальних економічних процесів" (2008)
Нудельману Володимиру Іллічу - 85! (2014)
Абрамюк І. Г. - Напрямки просторового розвитку міста Луцька (2014)
Андрійчук О. В. - Малоциклова втомленість сталефібробетону в дорожніх трубах кільцевого перерізу (2014)
Аршава Е. А. - Статистическая оценка прочности кирпича кладки эксплуатируемых зданий, Кичаева О. В. (2014)
Бабич Є. М. - Мости Луцька – минуле та сьогодення, Андрійчук О. В. (2014)
Бабич Є. М. - Використання сталефібробетону для дорожньо-транспортних споруд, Андрійчук О. В., Ужегов С. О., Ясюк І. М., Шмігель Р. В. (2014)
Бернакевич І. Є. - Розрахунок напружено-деформованого стану будівельних споруд на основі уточнених теорій оболонок, Вагін П. П., Ужегов С. О. (2014)
Боборикін О. С. - Сучасні тенденції розвитку прирічкових набережних (зарубіжний досвід) (2014)
Боярський М. Р. - Основні архітектурні та конструктивні особливості рамних каркасних конструкції, Квасниця Б. В., Федіна Д. Ю., Пасічник Р. В. (2014)
Боярський М. Р. - Трубобетон, як альтернатива залізобетону, Квасниця Б. В., Федіна Д. Ю. (2014)
Боярський М. Р. - Розрахунок будівель на вітрове навантаження, Квасниця Б. В., Федіна Д. Ю., Пахолюк О. А. (2014)
Бут М. О. - Аналіз впливу еволюції розрахункової моделі на визначення напружено - деформованого стану (2014)
Вегера П. І. - Аналіз ефективнихспособів підсилення похилих перерізів в згинаних залізобетонних елементах, Хміль Р. Є., Бліхарський З. Я. (2014)
Верешко О. В. - Застосування анаморфованих зображень в управлінні міськими територіями на прикладі м. Луцька, Волошин В. У. (2014)
Висоцька Л. М. - Боротьба з корозією металів екологічно чистими засобами і технологіями, Савенко В. І., Савенко С. С., Фіалко Н. М., Фаренюк Г. Г., Кислюк Д. Я. (2014)
Власюк Т. О. - Засади проектування пасивних будинків, Пахолюк О. А. (2014)
Гарник М. О. - Роль ділових центрів у містобудівній концепції міста (2014)
Krzysztof Gnyp - Oddziaływanie dynamiczne pociągów na projektowany budynek i ludzi usytuowany nad linią kolejową, Sławomir Karaś (2014)
Гримак О. Я. - Дослідження тріщиностійкості базальтобетонних та базальтофібробетонних балок при дії малоциклових навантажень (2014)
Гуняк О. М. - Оптимізація складів спеціальних цеолітовмісних портландцементів, Соболь Х. С., Марків Т. Є. (2014)
Дзюбинська О. В. - Вплив транспортної системи Волинської області на розвиток рекреаційних територій, Смаль М. В., Дзюбинський А. В. (2014)
Дикий О. П. - Моделі турбулентності повітряних потоків, Пахолюк О. А. (2014)
Дробишинець С. Я. - Методи зміцнення грунтів основ при реконструкції будівель та споруд (2014)
Дробишинець С. Я. - Теоретичне визначення напружено-деформаційного стану та міцності комбіновано-армованих згинальних елементів (2014)
Єфіменко В. І. - Напружено-деформований стан стиснутих трубобетонних елементів зі зміцненими осердями кільцевого перерізу, Паливода О. А. (2014)
Іванченко Г. М. - Коливання зрівноважувального канату шахтного підйомника при контурному русі (2014)
Ільчук Н. І. - Особливості організації дорожнього руху в центральній частині міста Луцька, Парфентьєва І. О., Гусачук Д. А. (2014)
Кіриша К. В. - Сучасні системи гідроізоляції і водовідведення (2014)
Клюка О. М. - Уточнений метод розрахунку міцності просторових перерізів попередньо напружених залізобетонних елементів прямокутного профілю з одиночним армуванням при згині з крученням на основі деформаційної моделі, Жорняк М. С. (2014)
Коваль М. І. - Аудит вулично-дорожньої мережі міст, виділеної для організації руху вантажного транспорту, Рейцен Є. О. (2014)
Колякова В. М. - Визначення напружень і деформацій залізобетонних колон при температурних впливах за допомогою ЕОМ, Божинський М. О. (2014)
Король П. П. - Переобчислення систем координат СК-42 і СК-63 на прикладі топографічних карт Волинської області, Тарасенко В. Ф. (2014)
Максимович О. В. - Концентрація напружень у кусково-однорідній пластинці з отворами, Іванюк Т. В. (2014)
Мишляєва Тетяна - Smart Highway – дорога майбутнього: приклад Нідерландів. Досвід для України (2014)
Наголкіна З. І. - Стохастичні рівняння в задачах надійності будівельних споруд (2014)
Нікітюк Ю. В. - Обстеження та оцінювання технічного стану залізобетонних конструкцій, Пасічник Р. В. (2014)
Нікітюк Ю. В. - Дослідження причин руйнування фундаментів та способи їх зміцнення, Шевченко С. Ю., Струк О. О. (2014)
Опанасюк И. Л. - Теоретическое обоснование способов нагружения усиленных железобетонных колонн, Данилов С. В. (2014)
Опанасюк И. Л. - Способы анкеровки опорных конструкций к железобетонным колоннам, Силин Р. В. (2014)
Парасюк Б. О. - Особливості сучасного функціонування пам'ятників промислової архітектури кінця ХІХ – початку ХХ століття на території Волині (2014)
Пахолюк О. А. - Загальний огляд розвитку аеродинамічних труб, Шмігель О. І. (2014)
Пиндус Ю. І. - Дослідження підсилених вуглецевим полотном згинальних залізобетонних конструкцій із застосуванням методу скінченних елементів, Конончук О. П. (2014)
Поремчук В. В. - Будівельна аеродинаміка як наука (2014)
Раджабзадег Могсен - Восстановление малоэтажного здания, поврежденного в результате сейсмического воздействия (2014)
Ромашко О. В. - Формування вантажних зв’язків і вантажокореспонденцій на вулично-дорожній мережі міста (2014)
Ротко С. В. - Особливості проектування торговельно-розважальних центрів, Бортник О. В. (2014)
Rotko S. V. - Neues bauen mit ETFE-Folien, Kozak T. (2014)
Ротко С. В. - Будівельний інжиніринг як сучасна форма організації інвестиційно-будівельного процесу, Чайка В. В. (2014)
Савенко В. І. - Ефективність будівництва –це раціональний менеджмент, якість, енергозберігаючі технології, Аднан Абу Сал, Жук А. А., Кислюк Д. Я. (2014)
Семенюк С. Д. - Анализ узлов сопряжения железобетонных элементов в зданиях под социальное жилье, Жилинский Д. И. (2014)
Семенюк С. Д. - Вторичная продукция текстильной промышленности в отделочных материалах и изделиях, Семенюк Р. П., Клименкова М. А., Сакович Д. Д. (2014)
Семенюк С. Д. - Прочность и деформативность керамзитобетонов классов 8/10-16/20 на основе керамзитового гравия Новолукомльского завода, Мельянцова И. И., Дивакова Г. А., Мамочкина М. Г. (2014)
Olga Skoczylas - Most na Kalinowszczyźnie – pierwszy most Mariana Lutosławskiego w Lublinie, Sławomir Karaś (2014)
Смаль М. В. - Забезпечення сталого розвитку населених пунктів, Кошель М. С. (2014)
Смаль М. В. - Сади на дахах, Троць В. Я. (2014)
Смаль М. В. - Сучасні будівельні матеріали, Павлів О. І. (2014)
Струк О. О. - Перевірка методу заміни ферми еквівалентною балкою в статичних розрахунках, Бортник О. В., Пасічник Р. В. (2014)
Сунак П. О. - Аналіз заходів реконструкції житлового фонду закордоном, Мельник Ю. А., Мельник О. В., Синій С. В., Сунак О. П., Линник І. Е. (2014)
Табачук О. О. - Технологія порожнистих саманних блоків, Пахолюк О. А. (2014)
Талах Л. О. - Обстеження будівлі промислового призначення (незавершене будівництво) по вул, Шевченка, 13 у м.Луцьку, Жежерун В. Д. (2014)
Ткаченко Н. В. - Структура системи архітектурних об’єктів молодіжного туризму (2014)
Тур В. В. - Оценивание технического состояния строительных конструкций по результатам визуального обследования, Яловая Ю. С. (2014)
Хамар І. Г. - Теологічні основи архітектурно-ландшафтної організації християнських центрів для паломництва, як специфічних сакральних просторів. (2014)
Хомчук О. В. - Порівняння методики розрахунків конструкцій в ПК Мономах з розрахунками за польськими нормами в ПК Autodesk Robot Structural Analysis Professional, Задорожнікова І. В., Ужегова О. А., Ротко С. В., Славомір Карась (2014)
Чапюк О. С. - Характеристика напружено-деформованого стану зчеплення з бетоном арматури серповидного профілю, Гришкова А. В. (2014)
Шаповалова Т. С. - Аеродинамічна інтерференція будівель (2014)
Шафранська О. З. - Пропозиції щодо удосконалення міста Луцька як історико-культурного центру Волині, Ільчук Н. І., Парфентьєва І. О. (2014)
Шваб’юк В. В. - Розрахунок плит методом неоднорідних розв’язків за дії зосереджених сил, Ротко С. В., Ужегова О. А., Задорожнікова І. В. (2014)
Шимчук О. П. - Вплив протиожеледних матеріалів для зимового утримання доріг на навколишнє середовище та безпеку дорожнього руху (2014)
Шмігель Р. В. - Дослідження методів ремонту, а також підсилення конструкцій залізобетонних циліндричних резервуарів, які піддаються впливу агресивного середовища, Андрійчук О. В. (2014)
Юрчишин О. М. - Комплексне дослідження дитячого розважального центру "Sky Park" у місті Львові, Думич В. С. (2014)
Юрчишин О. М. - Комплексне дослідження торгово-розважального центру "ВАМ" на вулиці Б. Хмельницького в м. Львові, Хоменко У. В. (2014)
Ящинський А. Л. - Типізація мікрорайонів міської забудови, Пахолюк О. А. (2014)
Проблеми енергетичної безпеки України (2008)
Федоренко С. В. - Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні (2008)
"Золота Фортуна” – успіх, об’єктивність, визнання! (2008)
Нечаев Ю. В. - Общие тенденции развития национальных финансовых систем, Столяров В. Ф. (2008)
Криклій А. С. - Ринок страхування життя в Україні: тенденції та європейський досвід, Пікус Р. В. (2008)
Колот А. М. - Мотивація інноваційної діяльності: теорія і практика державного управління, Никифоров А. Є. (2008)
Кулик А. В. - Основи рейтингового управління регіональними системами (2008)
Ліпич Л. Г. - Фактори впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств, Фатенок-Ткачук А. О. (2008)
Мешко Н. П. - Управління трансфером технологій в умовах міжнародної конкуренції (2008)
Радєва М. М. - Інституціональні компоненти корпоративного сектору економіки (2008)
Прушківський В. Г. - Регіональне стратегічне управління розвитком промисловості регіону (2008)
Птащенко Л. О. - Розвиток наукових напрямів управлінських концепцій удосконалення системи показників діяльності (2008)
Білюк А. В. - Роль податків у формуванні доходів окремих секторів економіки (2008)
Могилевская О. Ю. - Обеспечение экономической безопасности деятельности предприятия (2008)
Суніл Ш. - Аналіз торговельних зв'язків між Україною та Індією (2008)
Луцький І. М. - Державні і регіональні аспекти управління в умовах модернізації українського суспільства, Луцький А. І., Луцький М. І., Каленюк О. М. (2008)
Годлевский Ю. Г. - Концептуальные положения теории развития человеческих ресурсов (2008)
Манів С. З. - Організаційні, фінансово-економічні, соціальні проблеми реалізації інтелектуального потенціалу регіону (2008)
Надюк З. О. - Державне регулювання ціноутворення на ринку медичних послуг в Україні (2008)
Деркач Ю. В. - Санаторно-курортний потенціал Карпатського регіону – важлива складова рекреаційного комплексу України (2008)
Жабенко О. В. - Становлення та розвиток системи підготовки й атестації науково-педагогічних і наукових кадрів з державного управління, Лисенко Л. І. (2008)
Кобченко Л. С. - Якість загальної середньої освіти в державному управлінні (2008)
Бурдун А. В. - Світовий досвід щодо формування та реалізації державної політики розвитку територій (2008)
Семенова О. Ю. - Стратегія реформування міжбюджетних відносин (2008)
Бухаріна Л. М. - Інституційні засади державної політики у сфері туристичних послуг (2008)
Маршавін Ю. М. - Шляхи вдосконалення технологічних засад працевлаштування осіб з особливими потребами (2008)
Мица Є. В. - Місце і роль облікової політики у формуванні витрат на оплату праці, Коровченко О. С. (2008)
Ляшенко О. А. - Професійне навчання та професійна підготовка як інструмент подолання безробіття (2008)
Смоляр Л. Г. - Дослідження тенденцій розвитку кадрового потенціалу на промислових підприємствах України, Грамотенко О. О. (2008)
Артюшина О. Л. - Мотивація в системі управлінської діяльності персоналом акціонерних товариств торгівлі (2008)
Одаренко Т. Є. - Аспекти формування тарифної ставки робітника будівельного підприємства (2008)
Замороко Т. Л. - Легка промисловість: шлях від членства в СОТ до зони вільної торгівлі з Європейським Союзом (2008)
Криклій А. С. - Сучасний стан та особливості діяльності вітчизняних банків в інвестиційній сфері, Криклій В. А. (2008)
Рудченко І. В. - Національний банк України як орган регулювання фінансово-кредитними установами (2008)
Баліцька В. В. - Фіскальна система України: оцінка впливу на фінансовий стан і процеси капіталоутворення підприємств (2008)
Головінов О. М. - Держава у контексті інституційного підприємництва (2008)
Салямон-Міхєєва К. Д. - Особливості місцевих бюджетів в умовах децентралізації бюджетної системи України (2008)
Васильців Т. Г. - Стратегія розвитку малого бізнесу в малих містах, визначення першочергових завдань в цій сфері, Іляш О. І. (2008)
Гріценко Х. В. - Досвід управління глобальними ризиками країн з транзитивною економікою (2008)
Алєксєєв І. В. - Економіко-математичне моделювання спільного фінансування антикризових інновацій у машинобудівних ВГС, Колісник М. К. (2008)
Лепьохін О. В. - Формування організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємства (2008)
Онищенко В. О. - Система збалансованості економічних інтересів у корпоративній стратегії, Птащенко Л. О. (2008)
Хвесик М. А. - Водокористування у промисловому секторі: проблеми, пріоритети та альтернативи, Голян В. А. (2008)
Суніл Ш. - Торговельне партнерство Індії з Європейським Союзом (2008)
Луцький І. М. - Проблеми формування правової культури майбутніх юристів в умовах становлення правової держави в Україні, Луцький А. І., Луцький М. І., Каленюк О. М. (2008)
Коломієць В. М. - Вибір стратегії розвитку конкурентоспроможності персоналу підприємства (2008)
Онуфрик М. С. - Економічна діяльність як специфічний об'єкт податкового навантаження (2008)
Товста Т. Л. - Обгрунтування і вибір критерію оптимальності та економіко- математична модель задачі оптимального поєднання галузей харчової промисловості (2008)
Скорина Є. І. - Переваги та недоліки складання звіту про рух грошових коштів (2008)
Старовойт В. А. - Теоретичні засади визначення понять "основні засоби" та "основні фонди" (2008)
Матвієнко П. В. - Основні критерії та моделі оцінки ефективності державного управління (2008)
Кондратюк Т. - Основні особливості американської версії англосаксонської традиції державного управління (2008)
Яненкова І. Г. - Напрями ефективного залучення організаційного ресурсу інноваційно-технологічного розвитку економіки України (2008)
Білюк А. В. - Податкове регулювання інновацій в Україні (2008)
Севтунов М. А. - Організаційно-правові та функціональні складові системи кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні (2008)
Строган А. Ю. - Право громадянина на свободу слова та думки в національних та міжнародних нормативно-правових актах: порівняльний аналіз (2008)
Бедрик І. О. - Державне регулювання приватної медичної діяльності: організаційно-правові засади, Буравльов Л. О. (2008)
Кобченко Л. С. - Бюджетне фінансування загальної середньої освіти України (2008)
Ільяшенко В. А. - Продовольча безпека як складова державної агропродовольчої політики України (2008)
Орлов В. В. - Шляхи удосконалення регіональної молодіжної політики (2008)
"Золота Фортуна” — успіх, об’єктивність, визнання (2008)
Герасимова С. В. - Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств промисловості: проблеми та особливості (2008)
Гончарова Н. П. - Інституціональні підвалини державного регулювання економіки (2008)
Воронкова О. М. - Податковий механізм регулювання економічних відносин (2008)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського