Смирний Д. В. - Дизайн експозиції, ізольоване експонування: ергономічний аспект (2012)
Сумленна І. О. - Геометричний аналіз формоутворення первісних житлових будівель Волинського Полісся (2012)
Фролов А. А. - Формування єдиної поверхні геометричної моделі архітектурних об'єктів за допомогою елементів геометричної та топологічної варіації (2012)
Харитонов Ю. Н. - Модель планирования коммуникаций в проектах повышения энергоэффективности муниципальных систем теплоснабжения (2012)
Челомбітько В. Ф. - Концептуальні моменти створення орнаментів: від графіки до комп'ютерних технологій (2012)
Черненко А. Д. - Положительные и отрицатильные стороны в различных методах Рендеринга, Проневич Ю. С. (2012)
Черников А. В. - Адаптация пакета Autodesk invertor для учебного процесса и научных исследований, Иванов Е. М., Грайворонский Е. С. (2012)
Landolfi M. - Building integrated photovoltaics with thermal insulation and mechanical ventilation in Rome – Italy, Dib M., Zaher A. (2012)
Радович Р. - Традиційне будівництво у зоні відчуження: проблеми дослідження та збереження пам’яток (2013)
Кушнір В. - Джерела фінансування та видатки Музею Наукового товариства ім. Шевченка у 1920—1930-х рр. (2013)
Кісь О. - Між особистим і політичним: ґендерні особливості досвіду жінок-учасниць національно-визвольних змагань на західно-українських землях у 1940—1950-х роках (2013)
Одинець С. - Українські мігрантки в Італії: соціально-демографічний портрет й основні фактори міграційного процесу у перспективі останнього десятиліття (2013)
Баглай М. - Обрядові функції троїцької рослинності у волинян (за етнографічними матеріалами експедицій 2009—2010 рр.) (2013)
Серебрякова О. - Обрядова символіка ритуальних предметів в мантичних практиках українців (2013)
Момот Т. - Трансформація морально-ціннісних орієнтацій сільської молоді в умовах сучасного міста (2013)
Біляковський П. - Причини посухи в традиційній обрядовості українців Карпат (2013)
Никорак О. - Художня самобутність домотканих хусток Покуття (2013)
Федорчук О. - Головні функції бісерного декору народної ноші українців (2013)
Дядюх-Богатько Н. - Витоки українського зброярства: мистецтвознавчі паралелі (2013)
Чаплій О. - Керамічна окарина в Україні: походження, функції, конструктивно-технологічні та художні особливості (2013)
Дмитренко М. - Григорій Нудьга і стан української фольклористики останнього двадцятиліття (2013)
Горбаль М. - Джерельна база для написання "Української думи і пісні в світі" Григорія Нудьги (2013)
Беценко Т. - Дослідження Григорія Нудьги про народні думи (2013)
Єременко О. - "Найрадикальніша" балада Миколи Костомарова у рецепції Григорія Нудьги (2013)
Набок М. - Наукова спадщина Григорія Нудьги і формування основоположних підстав дослідження українських народних дум (2013)
Боброва Н. - Фольклористична діяльність Г.А. Нудьги (2013)
Петькун С. - Агатангел Кримський — феномен української науки та культури (2013)
Випасняк Г. - Образ українців у подорожньому щоденнику Павла Халебського (Алеппського) "Опис подорожі патріарха Макарія" (2013)
Лещинська С. - Взаємовпливи зразків пісенних моностроф в українському та польському фольклорі (2013)
Бобровницька Н. - Особливості віршування народних пісень (за збіркою "Пісні рідного села", уклад. А. Путь) (2013)
Павленко І. - Вокальні ансамблі сучасного побутування (жанрові особливості) (2013)
Тарас Я. - Українсько-хорватські паралелі в середньовічній сакральній архітектурі (2013)
Коржева А. - Концепт "душа" у трактуванні античної філософії (2013)
Одрехівський В. - Початок ХХ століття. Авантюра модерної скульптури (2013)
Майовець А. - Ілюстрування дитячих книг художниками-випускниками Української академії друкарства останньої чверті ХХ ст.: Досвід художньо-технічного виконання (2013)
Семенюк Р. - Творчість Олександра Звіра: тематичні пошуки та технологічні новації (2013)
Боднарчук В. - Мистецьке життя 1980—1990-х рр.: Основні події (2013)
Глушко М. - З глибин народного досвіду (2013)
Кісь О. - Х конгрес етнографів і антропологів Росії (2013)
90 років від дня народження академіка Івана Івановича Ляшка, головного редактора журналу (1969-2008) (2013)
Грищенко О. Ю. - Науковий спадок академіка І. І. Ляшка, Клюшин Д. А. (2013)
Береславский Э. Н. - О применении метода П.~Я.~Полубариновой-Кочиной в теории фильтрации (2013)
Александрович І. М. - Інтегральні зображення xkyl-аналітичних функцій та їх формули обернення, Сидоров М.~В. (2013)
Бомба А. Я. - Синтез числових методів квазіконформних відображень, сумарних зображень та декомпозиції області для розв'язання нелінійних крайових задач у шаруватих середовищах, Гладка О. М. (2013)
Семенов С. С. - Два методи апроксимації нерухомої точки фейєрівського оператора (2013)
Крилова А. С. - Усереднення спектральної задачі на дрібно-періодичній сітці в комплексно-значному випадку, Сандраков Г. В. (2013)
Анікушин А. В. - Діжковість простору послідовностей сумовних з деяким степенем, із зміненою нормою (2013)
Бичков О. С. - Дослідження стійкості узагальнених нечітких гібридних автоматів (2013)
Вятчанінова О. Н. - Гомотопічна класифікація некритичних м-функцій на тривимірному диску, Пришляк О. O., Пришляк К. О. (2013)
Гончаренко В. Ю. - Факторизація обернених матриць розрідженими матрицями (2013)
Зуб С. С. - Орбитрон: устойчивость орбитального движения магнитного диполя (2013)
Ivokhin E. V. - Single-objective linear programming problems with fuzzy coefficients and resources, Almodars B. S. K. (2013)
Коваленко А. А. - Упаковка круговых цилиндров в цилиндрический контейнер с учетом специальных ограничений поведения системы, Панкратов А. В., Романова Т. Е., Стецюк П. И. (2013)
Руткас А. Г. - Продолжение решений одного класса дифференциально-алгебраических уравнений, Филипковская М. С. (2013)
Терещенко В. M. - Построение триангуляции межполитопной области в d- мерном пространстве (2013)
Шахно С. М. - Iтерацiйнi методи для розв'язування нелiнiйних задач найменших квадратiв (2013)
Сокіл Г. - Роль Наукового товариства ім. Шевченка в історії української фольклористики (до 140-річчя створення Товариства) (2013)
Сокіл В. - Епітет у системі зображально-виражальних засобів народних творів про голодомори (2013)
Юдова-Романова К. - З історії масових свят стародавнього світу: Давній Єгипет, Шумер, Давній Вавилон, Ассирія (2013)
Гамалія К. - Найдавніші міста світу: початок урбаністичних процесів на території Месопотамії (2013)
Коваль Г. - Еволюція календарно-обрядової традиції: від магічного до поетико-естетичного (2013)
Сокіл-Клепар Н. - Дендрологічні мотиви номінування мікротериторій Українських Карпат (2013)
Ребрик О. - Перські народні казки у контексті українських фольклористичних досліджень (2013)
Чорнопиский М. - Генеза сатиричного типообразу "хрунь" (2013)
Лоштин Н. - Душпастирська діяльність ченців монастиря св. Стефана в містечку Золотий Потік у XVIII ст. (2013)
Зюбровський А. - Традиційні вірування, прикмети, приписи, заборони, обмеження та уявлення, пов’язані із хлібопеченням українців південно-західного історико-етнографічного регіону кінця ХІХ — ХХІ століття (2013)
Никорак О. - Своєрідність декору узорнотканих запасок Жидачівщини (2013)
Козакевич О. - Мистецтво українського традиційного в’язання: історичний аспект (2013)
Тарас Я. - Пивниця в молдавській садибі: архітектурно-декоративний аспект (2013)
Дідух А. - Аплікація на вбранні в говорах України (2013)
Хуа Х. С. - Актуальні проблеми китайського мистецтва другої половини ХХ — початку ХХІ століття в контексті традицій та новітніх естетичних концепцій (2013)
Гріщенко О. - Теодозія Бриж: штрихи до творчого портрета (2013)
Федів Ю. - Актуальне інтерв’ю з архієпископом Адамом Дубцем (Сянік, Польща) (2013)
Кошовий О. - Глина, дим і вогонь (2013)
Шеремета О. - Найвизначніший український дослідник народної культури (2013)
Іваннікова Л. - Монографічне дослідження родильно-обрядового фольклору (2013)
Алєксєєва Ю. А. - Сучасна модель консультативної роботи з підлітками (2012)
Білоусова Н. М. - Консультування батьків та вчителів з питання оптимізації розвитку почуття власної гідності у дітей молодшого шкільного віку (2012)
Бєлякова С. М. - Психологічні особливості консультування батьків та вчителів щодо особистісного розвитку близнюків періоду дорослішання (2012)
Бушай І. М. - Психологічні особливості консультування дітей молодшого шкільного віку (2012)
Волошина В. В. - Теоретичні аспекти вивчення міжособистісних взаємодій в юнацькому віці, Лотиш В. М. (2012)
Гальцова С. В. - Формування в процесі психологічного консультування готовності майбутніх педагогів до прийняття ефективних рішень (2012)
Гоголь О. В. - Особливості застосування консультативно-тренінгової роботи з розвитку педагогічного мовлення в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів (2012)
Гузь Н. В. - Програма розвитку позитивного ставлення до навчання у молодших школярів (2012)
Кашпур Ю. М. - Використання моделі сексуальної самосвідомості в процесі психологічного консультування підлітків та юнаків (2012)
Кобильнік Л. Н. - Психологічна допомога майбутнім фахівцям в процесі самоактуалізації їх особистості (2012)
Кочкурова О. В. - Профорієнтаційне консультування як необхідна складова професійного самовизначення старшокласників (2012)
Кузьменко В. У. - Психолого-педагогічне консультування батьків з питань родинного спілкування з дошкільниками, Галігузова А. І. (2012)
Кузьменко В. У. - Теоретичний аналіз проблеми розвитку комунікативних здібностей підлітків, Міськова Г. А. (2012)
Лохвицька Л. В. - Вікові особливості морального виховання дітей: психологічне консультування вихователів дошкільних навчальних закладів (2012)
Лукашевич О. М. - Самоздійснення дорослої людини: проблеми і перспективи психологічного консультування (2012)
Марцих Н. С. - Розвиток творчих здібностей дорослих як чинник життєвого самоздійснення (2012)
Мітіна О. В. - Роль мотиваційних чинників у професійній переорієнтації дорослих (2012)
Молчанова О. М. - Психологічні особливості моральної саморегуляції в юнацькому віці (2012)
Посцан Л. - Консультування і навчання дорослих людей у Молдові (2012)
Просандєєва Л. Є. - Психологічне консультування літніх людей з проблеми розвитку самоцінності особистості (2012)
Равчев О. М. - Особливості консультування юнаків з проблеми громадської активності (2012)
Рось Л. М. - Психологічна допомога людям похилого віку (2012)
Смольникова Г. В. - Специфіка консультативної діяльності практичного психолога з батьками в дошкільному навчальному закладі (2012)
Ставицька С. О. - Консультативно-тренінгова робота з розвитку базових компонентів духовної самосвідомості особистості (2012)
Станкевич Р. І. - Психологічні особливості емоційної саморегуляції у юнацькому віці: гендерний порівняльний аналіз (2012)
Усікова Л. Ф. - Автономність особистості в умовах соціальної депривації як психологічна проблема (2012)
Шевченко С. В. - Вивчення впливу психологічної підготовленості студентів-першокурсників до вузівських форм навчання на рівень їх розумової працездатності як основа подальшої консультативної роботи (2012)
Бігун Н. І. - Розвиток функцій особистісної саморегуляції підлітків з депресивними станами (2012)
Бушай І. М. - Психологічне консультування старшокласників із залежними формами поведінки, Крутюк Н. Т. (2012)
Ваксютенко П. С. - Поняття "кохання" в психології, його види та класифікації (2012)
Жизномірська О. Я. - Психологічна допомога підліткам з поведінковими розладами (2012)
Кузнєцова Л. М. - Особливості психологічної підтримки підлітків з акцентуаціями характеру та деструктивними проявами фрустрації (2012)
Ходан В. П. - Комп'ютерна та інтернет залежність як хвороба XXI століття, Богуш В. М. (2012)
Хомич Г. О. - Особливості емоційних порушень у дітей дошкільного віку, Васько Н. М. (2012)
Наші автори (2012)
Тарасюк І. - Народнорелігійні уявлення про Божу волю і провидіння в українських пареміях (2013)
Коваль-Фучило І. - Українські пародійні голосіння: мотиви й особливості побутування (2013)
Кушнір В. - Питання організації музейної мережі УСРР у 1920-ті рр.: науковий та суспільно-політичний виміри (2013)
Яців А. - Українсько-польське порозуміння на сторінках газети "Громадська думка",1920 р. (2013)
Серебрякова О. - "Водна" символіка мантичного звичаю "ставити місток" (2013)
Конопка В. - Осінній період — завершальний цикл народного хліборобського календаря (на матеріалах із Південно-Західного історико-етнографічного регіону України) (2013)
Денис І. - Вибір імені для дитини за народними повір’ями, звичаями і традиціями на Опіллі (2013)
Кичак О. - Бабуся та дідусь у сім’ях закарпатських заробітчан на початку ХХІ століття (вплив на онуків та взаємодопомога дітям) (2013)
Самотіс Я. - Господарські мотиви у великодній обрядовості українців Жидачівського району (за матеріалами етнографічних експедицій) (2013)
Щербань О. - Глиняний друшляк у культурі харчування українців: форма і призначення (2013)
Гамалія К. - Елементи наукових знань в культурно-практичній діяльності населення Давньої Індії (2013)
Харчук Х. - Городоцький цвинтар у Львові: основні причини виникнення, розвиток та занепад (друга половина ХVII — кінець ХІХ ст.) (2013)
Янковська Д. - Орнамент тла як атрибутивний елемент при реставраційних дослідженнях західноукраїнських ікон кінця XV — XVIIІ ст. (2013)
Тарас Я. - Сакральне дерев’яне будівництво Молдови (2013)
Волянюк Н. - Призначення вишивки в оздоблені сорочок Тернопільської області I пол. ХХ ст. (2013)
Федорчук О. - Типологічні та художні особливості бісерного декору буковинського народного одягу ХІХ століття (2013)
Олійник О. - Українські церковні тканини кінця ХХ — початку ХХІ ст.: освіта та майстерні (2013)
Соболевська Н. - Н. Від декорування тканин до малярства на тканинах (2013)
Марищук Т. - Творча практика художників текстилю другої половини ХХ століття в Україні (2013)
Колпакова Н. - Еволюція іконографічних типів зображення св. Георгія у мистецтві Візантії (2013)
М'якота І. - Ілюстративні цикли М. Казаса 1911—1913 рр.: образно-стильова і тематична специфіка та проблема творчого методу (2013)
Варшавська К. - Юхим Михайлів. Митець і його час (за матеріалами збірок музейних фондів Українського Культурно-Освітнього центру Бавнд Брука, Нью Джерсі, США) (2013)
Костельна М. - Національні мотиви у декорі костюмів у творчості Марти Токар (на прикладі діяльності Львівського будинку моделей) (2013)
Гілязова Н. - Майстри вітража Івано-Франківщини кінця XX — початку XXI ст. (2013)
Луценко І. - Творчо-методичні принципи живопису Ш. Голоші в мистецькій колонії м. Тячева, їх роль у формуванні традицій живопису Закарпаття (2013)
Мушинка М. - Михайло Гиряк як фольклорист (до 80-ліття з дня народження) (2013)
Пащенко Є. - Славістика, якої нема: Григорій Давидович Вервес (2013)
Кісь О. - Цінне видання для українознавців (2013)
Секомб М. - Основні цінності та людські цінності у міжкультурному просторі (2012)
Яковенко А. К. - Становлення соціології коду: передумови та перспективи, Тащенко А. Ю. (2012)
Крячко В. І. - Спроба соціологічного осмислення феномена етнічність (2012)
Перевезій О. А. - Концептуалізація поняття "етнічний бізнес" у сучасній соціогуманітаристиці (2012)
Даниленко О. Я. - Можливості застосування структурно-морфологічного підходу В. Я. Проппа в інтерпретації даних якісних соціологічних досліджень (2012)
Хижняк Л. М. - Сфера праці і зайнятості в сучасному суспільстві як простір соціальних нерівностей (2012)
Шевченко А. Я. - Цигани-крими: проблеми професійної адаптації у сучасному українському суспільстві (2012)
Коваліско Н. В. - Зарубіжний досвід вивчення гендерної організації вищої освіти, Горбач І. І. (2012)
Шпіц-Чечота І. А. - Освітній простір України в контексті глобалізації (2012)
Малиновська О. А. - Трудові мігранти з України в країнах ЄС та їхні перекази на батьківщину у післякризовий період, Майданік І. П. (2012)
Таранова А. О. - Діти трудових мігрантів: пошук механізмів соціальної адаптації (2012)
Ковальчук О. О. - Українська діаспора Канади у боротьбі за визнання голодомору 1932-1933 рр. в УСРР, Майдан І. Г. (2012)
Щерба Г. І. - Управління розвитком транскордонного співробітництва на українсько-польському прикордонні до Євро-2012 (2012)
Яскула С. - Нові форми мобільності у світі віртуалізації та медіатизації культур (2012)
Наші автори (2012)
Дудар С. Е. - Динаміка змін в етнічному складі населення України за роки існування незалежної держави (2013)
Кислий О. Є. - Етносоціальна ситуація в Криму в контексті пошуку закономірностей суспільних трансформацій та реалії трансформацій (2013)
Крячко В. І. - Експлікація ознак взаємодії соціального простору та етнічності у науковому дискурсі (2013)
Цилюрик С. В. - Латентні ознаки формування міграційного потенціалу в сучасній Україні (2013)
Коротич О. М. - Українська етнічність у США: репрезентація в україномовній літературі (2013)
Чугаєвська Л. В. - Наукова діяльність українських вчених-соціологів в еміграції (2013)
Булатевич М. М. - Принцип мультикультуралізму в теорії громадянського суспільства Джеффрі Александера (2013)
Яковенко А. К. - Демографічний стан країн у контексті соціологічної рефлексії, Шаповал А. П. (2013)
Заїнчківська І. П. - Релігія та освіта в Україні: можливості взаємодії (2013)
Коваліско Н. В. - Специфіка індивідуальних рефлексій молоді на рекламу: регіональний аспект, Герус О. І. (2013)
Литва Л. А. - Вітальна потреба героя часу інформаційного суспільства (2013)
Буш К. А. - Специфіка прояву політичної свідомості сучасної української молоді (2013)
Чугаєвський В. Г. - Соціалізуючі функції вищої освіти в контексті європейської інтеграції (2013)
Чопей В. С. - Динаміка змін світоглядних парадигм сучасних студентів (2013)
Мокрий В. - Програма Єжи Ґедройця досі актуальна в Україні та Росії (до 10-ти річчя від смерті редактора паризької "Культури") (2013)
Булах І. С. - Вивчення проблеми морального зростання особистості підліткового віку, Коробка Н. М. (2013)
Бушуєва Т. В. - Модель особистості психодіагноста: підходи до побудови (2013)
Лукашевич О. М. - Актуалізація проблеми дослідження громадянського самоздійснення особистості дорослого віку (2013)
Воронюк І. В. - Психологічні аспекти креативного вибору вчителем об’єктів особистісного впливу у взаємодії з учнями (2013)
Каменєва Т. В. - Дослідження професійного мовлення психолога (2013)
Гула Н. В. - Динаміка саморегуляції негативних психічних станів студентів (2013)
Емішянц О. Б. - Вплив особливостей психологічного клімату на функціональний та емоційний стани вчителя (2013)
Зінченко А. В. - Особливості психосоціальної роботи з хворими на епілепсію (2013)
Томіліна О. Л. - Формування екологічного уявлення у школярів молодшого шкільного віку (2013)
Гайдаржи М. М. - Збереження рослинного різноманіття у вихованні екології внутрішнього світу людини, Нікітіна В. В., Баглай К. М. (2013)
Висідалко Н. Л. - Чуттєво-інтуїтивне і дискурсійно-логічне мислення студента при творчому розв’язуванні задач (2013)
Урін О. В. - Використання порівняльного методу у викладанні політології (з досвіду роботи) (2013)
Горбинко В. М. - Світова історія масових "дитячих таборів" (2013)
Гладченко М. М. - Аналіз причин появи стратегічного менеджменту вищої освіти країн Європейського Союзу (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Онищенко В. О. - Інноваційний потенціал в системі формування моделі інноваційної політики регіону, Довгаль Ю. С. (2012)
Романюк С. А. - Угоди щодо регіонального розвитку як інструмент державної політики (2012)
Крекотень І. А. - Методологічні засади інституційного впливу на процес становлення інноваційного господарського механізму, Винник С. О. (2012)
Контурова С. М. - Інвестиційна активність Комсомольського регіону (2012)
Коритько Т. Ю. - Формування організаційноекономічного механізму сталого розвитку регіону (2012)
Ільченко В. М. - Аналіз застосування індексів та індикаторів сталого розвитку, Гулейко Ю. О. (2012)
Комеліна А. А. - Наукові засади формування механізму комерціалізації інноваційних технологій (2012)
Піньковська Г. В. - Організаційноекономічна модель підвищення інноваційно-інвестиційної привабливості культурного середовища (2012)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Оцінювання імпортозалежності галузей переробної промисловості в контексті стратегії імпортозаміщення, Вітко Ю. Д. (2012)
Шулик В. В. - Використання міждисциплінарного підходу як основи моделювання структури і функції рекреаційних систем (2012)
Крюков М. М. - Принципи формування економічних відносин в сфері перевезення пасажирів, Гудкова В. П. (2012)
Оппельд Л. І. - Особливості та розвиток високотехнологічного сектора економіки України в умовах глобалізації (2012)
Коваленко А. Г. - Особливості обліку і аналізу інвестиційної діяльності підприємств з використанням системного підходу (2012)
Шестаковська Т. Л. - Організаційно-фінансові інновації у сфері загальної середньої освіти: міжнародний досвід (2012)
Глушко А. Д. - Оцінка ефективності державної регуляторної політики у сфері внутрішньої торгівлі в Україні (2012)
Бойко Л. М. - Бюджетування витрат і доходів промислового підприємства, Дубовая В. В. (2012)
Тарасова І. І. - Створення та організація інноваційної системи управління підприємством за допомогою інтелектуального забезпечення (2012)
Толпежніков Р. О. - Методика оцінювання виробничого потенціалу підприємства (2012)
Татарінов В. В. - Організаційні і фінансові інструменти підтримки інноваційного процесу в малому підприємництві (2012)
Соломянюк Н. М. - Фактори впливу на формування збалансованої системи маркетингових показників, Стеценко В. А. (2012)
Василик І. І. - Діалектична інверсія понять "фактор – параметр – показник" при побудові класифікатора чинників впливу на процес видобутку нафти і газу (2012)
Гафіяк А. М. - Вимоги до розроблення сучасних геоінформаційних систем, Фінагіна О. В. (2012)
Ханін І. Г. - Кібернетичний напрямок теоретичних розробок в області організації управління (2012)
Завора Т. М. - Аналіз ринку факторингових послуг в Україні, Кандзюба М. А. (2012)
Сніщенко Р. Г. - Механізм формування системи фінансової безпеки банку (2012)
Шевченко І. Ю. - Трудовий потенціал регіону: сутність та базова структура (2012)
Жукова В. О. - Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ: шляхи вдосконалення (2012)
Зелінський Р. Р. - Інтелектуальний потенціал підприємства як основний ресурс забезпечення його конкурентоспроможності (2012)
Соловйова Ю. М. - Пропозиції щодо підвищення ефективності бюджетної політики України в умовах системної трансформації суспільства (2012)
Семенютіна Т. В. - До питання обґрунтування сутності ризику як економічної категорії (2012)
Лаптій Т. М. - Теоретичний зміст поняття і практика застосування партнерства в сучасній економіці (2012)
Барабаш О. В. - Культурний фактор в економіці та маркетингу: від Вебера до сучасності (2012)
Ішков С. В. - Зовнішній вимір енергетичної політики ЄС у контексті відносин Україна-ЄС (2013)
Квактун О. О. - Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій у банківську систему України, Лю Цянь (2013)
Українець Л. А. - Визначення емпіричних детермінантів прямих закордонних інвестицій з Китаю у країни Африки за допомогою аналізу Гекмана (2013)
Чала В. С. - Принципова модель креативного розвитку мегаполісу в глобальній економіці (2013)
Вишневська О. М. - Формування ринку органічної продукції в Україні на основі досвіду європейських країн, Голяк Ю. В. (2013)
Данкевич А. Є. - Інституційні ефекти розвитку агрохолдингів (2013)
Данкевич Є. М. - Тенденції формування інфраструктури аграрного ринку інтегрованими підприємствами (2013)
Жалінська І. В. - Сучасні підходи до оцінювання громадського здоров’я як складової соціально- економічної політики (2013)
Мельникова М. В. - Методичний підхід до дослідження ринку у сфері інформаційно- комунікаційних послуг, Богачов О. С. (2013)
Музиченко А. С. - Державно-приватне партнерство як інститут взаємодії влади та бізнесу, Бержанір А. Л. (2013)
Сердюк Т. В. - Розвиток автомобільних шляхів як чинник використання транзитного потенціалу України, Клопотовська Є. О. (2013)
Царук І. М. - Соціальний вектор економічного розвитку України (2013)
Чуприна О. О. - Порівняльний аналіз методологічних підходів до оцінки бідності та соціальної нерівності (2013)
Юринець З. В. - Взаємозв’язок рівнів конкурентоспроможності крізь призму створення інновацій (2013)
Манжос С. Б. - Формування депозитної політики банків в умовах трансформації вітчизняної системи оподаткування, Дахно О. М. (2013)
Карагозлю Ю. - Кількісна оцінка ризику бюджетів міст з врахуванням рівня їх депресивності (2013)
Сагайдак І. В. - Сутність і стан фінансового вирівнювання у бюджетній системі України (2013)
Гук О. В. - Особливості оцінки інноваційного потенціалу підприємства, Рощина Н. Ю. (2013)
Коваленко Н. В. - Аналіз людського капіталу підприємства як ключової компетенції, Должикова А. П. (2013)
Кравець А. В. - Економічна природа фінансової стратегії підприємства, Меда Н. П. (2013)
Kraus K. M. - Key dominants of effective organization of marketing at ukrainian small trade enterprises (2013)
Полуянов В. П. - Вплив показників стану та відтворення основних фондів на ефективність функціонування підприємств машинобудування, Чернова А. А. (2013)
Сичова О. Є. - Формування цінової політики на продукцію підприємств будівельної галузі (2013)
Сімчера О. І. - Наукові підходи до дослідження сутності трудового потенціалу підприємства (2013)
Фісуненко П. А. - Покращення управління дебіторською заборгованістю сучасних підприємств, Літовченко С. В. (2013)
Шульга Л. А. - Опыт применения и перспективы развития ФСА И ФСУ как инструмента совершенствования системы управления предприятиями, Ходарева О. А. (2013)
Ясишена В. В. - Облікові критерії оцінки нематеріальних активів (2013)
Петрушенко М. М. - Концепція управління екологічними протиріччями розвитку національної економіки (2013)
Тимошенко Л. В. - Прогнозування обсягів фінансування природоохоронної діяльності гірничорудних підприємств, Лоскутова В. В. (2013)
Конахович Г. - Моделювання передачі мовного повідомлення через безпроводовий канал зв’язку, Чуприн В., Беженар Ю. (2013)
Корченко А. - Система виявлення та ідентифікації порушника в інформаційно-комунікаційних мережах, Волянська В., Гізун А. (2013)
Муранов А. - Аналіз похибок адаптивного керування перерозподілом пропускної здатності комутатора (2013)
Тарасенко В. - Метод застосування продукційних правил для подання експертних знань в нейромережевих засобах розпізнавання мережевих атак на комп’ютерні системи, Корченко О., Терейковський І. (2013)
Гнатюк В. - Аналіз дефініцій поняття "інцидент" та його інтерпретація у кіберпросторі (2013)
Пелещишин А. - Пошук сторінок дискусій в соціальних мережах глобальними пошуковими системами, Гумінський Р., Тимовчак-Максимець О. (2013)
Ковтун В. - Алгоритм возведения в квадрат целых чисел с использованием отложенного переноса, Охрименко А. (2013)
Тынымбаев С. - Сравнительный анализ сумматоров двоично-десятичных чисел при реализации криптографических алгоритмов, Айтхожаева Е., Жангисина Г., Щербина В. (2013)
Вільський Г. - Дослідження інформаційного забезпечення систем управління рухом морських суден (2013)
Шпорт М. - Визначення показника забезпеченості радіозв’язком при вирішенні задач побудови маршрутів несення служби прикордонними нарядами (2013)
Ковтун В. - Систематизація сучасних методів комп’ютерної стеганографії, Гнатюк С., Кінзерявий О. (2013)
Левченко Є. - Вплив форми протистояння на оптимізацію процесу управління ресурсами захисту інформації, Прус Р., Рабчун Д. (2013)
Могильний О. М. - Аграрний ринок праці: функціональні особливості та їх соціально-економічні наслідки для населення (2013)
Sabluk P. T. - On strengthening of organizational component in the field of management of agricultural economics, Kurylo L. I. (2013)
Москаленко А. М. - Особливості формування орендної плати в сільськогосподарських підприємствах зони Полісся (2013)
Рибаченко О. М. - Ефективність використання кормів у тваринництві (2013)
Рарок О. В. - Розвиток малих підприємств на селі (2013)
Ціхановська В. М. - Функціонування роздрібних продовольчих ринків як складових збутової інфраструктури, Ціхановська О. М. (2013)
Solodky N. A. - Futures market – important factor of price stabilization (2013)
Стецюк П. А. - Трансформація матриці банківського кредитування сільськогосподарських підприємств, Гудзь О. Є., Войтюк А. В. (2013)
Проданчук М. А. - Методи бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні менеджменту (2013)
Петров В. М. - Виробнича та ринкова політика провідних світових виробників сільськогосподарської техніки (2013)
Яворська Т. І. - Диференціація сільського господарства за розміром суб’єкта підприємницької діяльності (2013)
Янишин Я. С. - Забезпечення конкурентоспроможності ТзОВ "Галичина-Захід" в умовах зовнішньоекономічної інтеграції України, Кашуба Ю. П. (2013)
Шпикуляк О. Г. - Формування системи оцінювання інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України, Тивончук С. О., Тивончук С. В. (2013)
Dymczyk R. - Resource concept in strategic management systems, Zbarska A. V. (2013)
Попова О. Л. - Нові пріоритети Спільної аграрної політики ЄС на 2014–2020 роки: стратегічні орієнтири для розвитку агросфери України (2013)
Шевчук В. О. - Фізико-економічні засади національної стратегії розвитку агросфери (2013)
Пабат В. О. - Основні фактори, що зумовлюють якість продукції тваринництва, Віннічук Д. Т. (2013)
Дерев’янко Т. О. - Регіональний стратегічний розвиток тваринництва на інноваційній основі (2013)
Кащук К. М. - Механізм венчурного фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств Житомирщини (2013)
Пугачов В. М. - Аналіз заходів економічної політики щодо відповідності інтересам заінтересованих сторін (2013)
Наукові видання з актуальних проблем АПК (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Зміст журналу за 2013 рік (2013)
85 - професору Михайленко Всеволоду Євдокимовичу (2012)
Михайленко В. Є. - Українська асоціація з прикладної геометрії: деякі проблемні питання, Плоский В. О. (2012)
Андропова О. В. - Визначення обмежень застосування інсоляційних лінійок в інсоляційних розрахунках (2012)
Аушева Н. М. - Згинання мінімальних поверхонь в комплексному просторі деформацією напрямної кривої Без’є, Демчишин А. А. (2012)
Бабка В. М. - Визначення положень ланок плоского механізму за допомогою системи тригранника Френе, Чепіжний А. В. (2012)
Бездітний А. О. - Варіативне дискретне геометричне моделювання на основі геометричних співвідношень у точковому численні Балюби-Найдиша (2012)
Бинькова М. И. - Влияние обтекаемости оболочки автомобиля на его энергосбережение в современных условиях (2012)
Бондар О. А. - Можливості використання інструментів прикладної геометрії при вирішенні економічних задач (2012)
Борисенко В. Д. - Геометричне моделювання поверхні охолодження кромки лопатки осьової турбіни, Котляр Д. В. (2012)
Бумага А. І. - Точкове рівняння дуги параболи другого порядку (2012)
Ванін В. В. - Застосування комбінаторно-варіаційного підходу до класифікації геометричних об’єктів, Вірченко В. Г. (2012)
Василевський О. В. - Автоматизоване проектування торсових поверхонь (2012)
Воронцов О. В. - Визначення дискретного аналогу полінома n-го степеня суперпозиціями точок числової послідовності n-го порядку (2012)
Воронцов О. В. - Визначення рекурентної залежності між членами числових послідовностей взятими із нерівномірним кроком (2012)
Гавриленко Е. А. - Формирование плоских обводов заданного порядка гладкости (2012)
Гарбарук Ю. В. - Порівняння методів розрахунку ефективності циліндричних дзеркально відбиваючих світлових шахт, Пугачов Є. В. (2012)
Гламаздин П. М. - Особенности расчета температурного поля в топке водотрубного котла при размещении горелок в поду, Гламаздин Д. П. (2012)
Гнатушенко В. В. - Комп’ютерна технологія побудови реалістичних тривимірних моделей вуличних мереж, Сафаров О. О. (2012)
Гумен О. М. - Технологія автоматизованого геометричного моделювання проективних n-просторів (2012)
Денисова Т. В. - Отражение плоских объектов в криволинейных зеркалах (2012)
Егорченков В. А. - Прямая естественная освещенность от четырехугольного светопроема в плоскости общего положения (2012)
Єремєєв В. С. - Ідентифікація параметрів геометричних моделей методами теорії планування експериментів (2012)
Єрмоленко Д. А. - Кінцево-елементна модель вісесиметричного багатошарового тіла на основі тороподібного елемента, Кодак О. А. (2012)
Запольський Л. Л. - Обробка графічної інформації про опорну поверхню крокуючого механізму, Васильєв С. В. (2012)
Захарова Т. М. - Конструювання плоских кривих, що описуються рівняннями у функції довжини дуги, за допомогою супровідного тригранника вихідної кривої. Частина 2 (2012)
Карпенко В. А. - Влияние знака кривизны на поведение параметрических сплайновых кривых, Клещев А. Ю. (2012)
Кащенко А. В. - Дискретное моделирование принципов видоизменения биоформы в процессе её роста, Ковалёв С. Н. (2012)
Колочавін Р. М. - Геометричне моделювання коливань вантажу при аварійному обриві стропа (2012)
Комяк В. М. - Метод побудови 0-рівня Ф-функції для плоских геометричних об’єктів з кусочно-нелінійними границями, Соболь О. М., Попова А. В. (2012)
Конопацький Є. В. - Бікутова та бірадіальна параметризації в площині загального положення (2012)
Кукуруза Д. В. - Наближені методи побудови скелетних кривих для вільних коливань віброзахисних систем, Росоха С. В., Білецький С. В. (2012)
Куценко Л. М. - Опис руху n-ланкового маятника за допомогою операторів системи Maple, Колочавін Р. М. (2012)
Кучеренко В. В. - Побудова ліній найбільшого нахилу на основі параболічного обводу першого порядку гладкості (2012)
Лаврухіна К. О. - Геометричні особливості системного аналізу процесу управління систем якості (2012)
Легета Я. П. - Опис інтегральних характеристик епігіпотрохоїдних контурів, Шоман О. В. (2012)
Літніцький С. І. - Порівняння способів визначення дискретного аналогу Гауссової кривини, Пугачов Є. В. (2012)
Мартинов В. Л. - Оптимізація параметрів форми, утеплювача, розташування вікон у блокованих енергоекономічних будівлях (2012)
Морозова Г. В. - Ідентифікація фігур на площині за допомогою центральних моментів їх зображень, Сухарькова О. І. (2012)
Найдиш А. В. - Управління формою дискретно представленої кривої при накладанні декількох умов моделювання, Спірінцев Д. В., Строкань В. А. (2012)
Найдиш В. М. - Алгебра БН-исчисления, Балюба И. Г., Верещага В. М. (2012)
Несвідомін В. М. - Конструювання гвинтових поверхонь сталої середньої кривини, Пилипака Т. С., Пилипака О. А. (2012)
Охотська О. В. - Урахування потенціалу взаємодії часток в геометричному моделюванні поверхні після деформації (2012)
Пилипака Т. С. - Аналітичний пошук поверхонь обертання, віднесених до ізометричних координат, Грищенко І. Ю., Кремець Т. С. (2012)
Підгорний О. Л. - Геометричні основи використання відбитого сонячного випромінювання для інсоляції в архітектурі (2012)
Піксасов М. М. - Інтерактивний спосіб визначення циклічних розв’язків рівняння Дуффінга, Адашевська І. Ю., Дрігваль Н. А. (2012)
Плоский В. О. - Деякі зауваження щодо впорядкування інструментальних засобів прикладної геометрії (2012)
Плоский В. О. - Теорії в прикладній геометрії: напрямки, генезис, перспективи (2012)
Погорелый Д. Ф. - Демпфирование колебаний оболочки при наличии двойного пояса отверстий, Малинский С. М., Усенко В. Г. (2012)
Подгорный А. Л. - Геометрические основы изменения № 2 ДБН В.2.5-28-2006 "Естественное и искусственное освещение", Сергейчук О. В., Диб М. З., Шитюк В. П., Пугачев Е. В., Егорченков В. А. (2012)
Пустюльга С. І. - Дискретне векторне формування моделей еквідистантних кривих, Самостян В. Р., Хомич А. А. (2012)
Пустюльга С. І. - Дискретне моделювання поверхонь покриття з планами у формі кільцевого сектора, Самчук В. П. (2012)
Реута О. В. - Дискретна модель просторового об’єкту на основі габаритного циліндра (2012)
Сазонов К. А. - Компьютерное формообразование поверхностей вращения на перспективных изображениях по линиям очертания (2012)
Самарін В. О. - Вибір раціонального методу визначення кутових коефіцієнтів випромінювання, Шоман О. В. (2012)
Соболь А. Н. - Способ оптимизационного разбиения 3D объектов в задаче построения рациональных планов эвакуации из высотных зданий, Комяк В. В. (2012)
Спірінцева О. В. - Декореляція просторових розподілів яскравості в обробці багатоспектральних растрових зображень (2012)
Тимкович Г. І. - Узагальнення параметрів геометричного моделювання та складання алгоритмів в ергономічних дослідженнях землеоброблювальної техніки, Півень Н. В., Міхлевська Н. В., Тимкович В. Ю. (2012)
Тищенко С. С. - Вплив геометричних параметрів доліт на заробку рослинних решток для безполицевого обробітку ґрунту, Швайко В. М., Хорсев П. В. (2012)
Ткаченко В. П. - Визначення шляху обходу перешкоди під час руху мобільного робота по площині, Табакова І. С. (2012)
Трегубова И. А. - Выбор систем координат при численном описании конечно-элементной модели оболочки (2012)
Тулученко Г. Я. - Застосування методу Рітца при побудові базису серендипового скінченного елемента третього порядку, Старун Н. В., Лукашова А. М. (2012)
Тютюнников С. В. - Розв’язання рівняння з частинними похідними методом Лагранжа - Шарпі, Ситабдієва О. Л. (2012)
Усенко В. Г. - Визначення множини ДВС з резервованим живленням заданих вузлів (2012)
Устенко С. А. - Геометричне моделювання просторових кривих із застосуванням формул Серре-Френе, Агарков О. Ю. (2012)
Холковський Ю. Р. - Моделювання багатопараметричних екологічних процесів на основі дискретно-інтерполяційного підходу з використанням n-вимірної інтерполяції (2012)
Холодняк Ю. В. - Визначення діапазонів положення дотичних при моделюванні монотонної дискретно представленої кривої (2012)
Цихановсъкий В. К. - Вплив формозміни гнучких оболонок складної конфігурації на розвиток пружно-пластичних деформацій, Талах С. М., Кордун О. І. (2012)
Шатохин В. М. - Исследование движения частиц грунта со случайными параметрами, выбрасываемых роторным грунтометателем, Шатохина Н. В., Попова А. Н. (2012)
Мiodrag Nestorovic - Analysis geometry structure of four buildings in olympic beijing, Aleksandar Cucakovic, Biljana Jovic, Natasa Teofilovic (2012)
Miodrag Nestorovic - Instrumental role of geometry in design process of folded architectural structures - research and education, Predrag Nestorovic, Jelena Milosevic (2012)
Miodrag Nestorovic - Application of geometry of wind flow across sphere in pylon aluminium substructure analysis, Zoran Sobic (2012)
Профессору Дж. Я. Ядгарову - 75 (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Данілов В. Я. - Розробка СППР на основі методології системного аналізу та стратегічного менеджменту концерну "УкрГаз", Жиров О. Л., Зінченко А. Ю. (2009)
Бідюк П. І. - Наближені методи фомування ймовірнісного висновку та їх модифікація для гібридних мереж Байєса, Кузнєцова Н. В. (2009)
Барилюк М. М. - Використання методології VAR для ризик-менеджменту, Данілов В. Я., Жиров О. Л. (2009)
Мотильов К. І. - Дослідження впливу метеорологічних параметрів атмосфери на радіотезнічні методи виміру координат, Пасльон В. В. (2009)
Пелешко Д. Д. - Використання характеристик енергетичної теорії моделей стохастичних сигналів для вирішення задачі суміщення однотипних зображень в наборі, Пасєка М. С. (2009)
Бідюк П. І. - Методи лінійного програмування в задачах формування портфеля фінансових інструментів, Литинська А. Ю. (2009)
Трунов О. О. - Дослідження збіжності розв’язків задач нелінійного програмування та оптимального проектування (2009)
Гожий О. П. - Використання методу "патерн" для вирішення задач багатокритеріального вибору та оцінювання (2009)
Бодянський Є. В. - Інтелектуальна розробка даних на основі гібридної вейвлет-нейро-фаззі на адаптивних W-нейронах, Винокурова О. А. (2009)
Тесленко Н. О. - Відновлення функціональних залежностей на основі нейро-фаззі підходу в процесі послідовної обробки інформації (2009)
Грицик В. В. - Дослідження шляхів покращення навчання штучних нейронних мереж для задач розпізнавання образів, Федорів Т. С. (2009)
Бідюк П. І. - Побудова системи адаптивного прогнозування фінансово-економічних процесів та її застосування, Федоров А. В. (2009)
Новикова Е. Ю. - Исследование влияния пористости на теплофизические свойства железорудных материалов с использованием нечетких алгоритмов (2009)
Литвиненко В. І. - Дослідження збіжності імунних алгоритмів, Бідюк П. І., Фефелов А. О. (2009)
Крючковський В. В. - Деякі задачі підготовки й прийняття колективних рішень, Ходаков Д. В. (2009)
Калініна І. О. - Дослідження алгоритмів навчання нейронних мереж в задачах прогнозування (2009)
Лісяной Г. В. - Метод вдосконалення покрокової оптимізації систем керування в умовах невизначеності (2009)
Самков О. В. - Метод розв’язання задачі управління проектами модернізації техніки на основі імунних алгоритмів, Захарченко Ю. А., Фефелов А. О., Литвиненко В. І. (2009)
Чирун Л. В. - Методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів систем електронної контент-комерції, Висоцька В. А. (2009)
Щербина Ю. М. - Методи та розділи математичної лінгвістики в структурі курсу "комп’ютерна лінгвістика", Висоцька В. А., Шестакевич Т. В. (2009)
Верес О. М. - Інтелектуальна система аналізу кадрового забезпечення кафедри, Чирун Л. Б. (2009)
Привітання на честь 15-річчя журналу (2013)
Шило А. В. - Механизм трансляции пластического образа в канонической художественной деятельности (2013)
Крипак О. Л. - Национально-особенное в стиле Алемдара Караманова (2013)
Корнішева Т. Л. - Розвиток традицій хорового диригування в Україні (2013)
Чупріна Н. В. - Визначення моди як соціокультурного явища в сучасному "суспільстві споживання" (2013)
Понікаровська Н. А. - Відображення уявлень про заложних покійників в українському фольклорі (на прикладі народних казок та оповідань) (2013)
Триколенко С. Т. - Великокняжий Київ на оперній сцені (2013)
Школяренко С. И. - "Andante spianato и Большой блестящий полонез" es-dur, ор.22 Ф. Шопена в контексте раннего стиля композитора-пианиста (2013)
Онищенко С. М. - Класифікація основних етапів комбінаторного формоутворення одягу (2013)
Раковская Н. Х. - Модернизм и модерн в хореографическом искусстве, Михайлова И. В. (2013)
Кротова Т. Ф. - Трансформація форм англійського костюма в творчості Г. Шанель (2013)
Шумакова С. Н. - Тенденции эволюционных трансформаций циркового искусства "харьковского периода" (2013)
Бідюк П. І. - Байєсівські мережі в технологіях інтелектуального аналізу даних, Терентьєв О. М., Коновалюк М. М. (2010)
Яремчук О. Я. - Системне планування розвитку туристичної галузі Тернопільської області, Данилов В. Я. (2010)
Бідюк П. І. - Оцінювання часової структури станів позичальників банків за марковськими ланцюгами, Торовець Т. А. (2010)
Томашевський В. М. - Моделі процесів адаптивного навчання, Новіков Ю. Л., Каменська П. А. (2010)
Іванов В. О. - Основні сутності розподіленої системи моделювання дорожнього руху та їх формальні моделі (2010)
Бідюк П. І. - Система для оцінювання і прогнозування стану підприємства на основі мереж Байєса, Коршевнюк Л. О. (2010)
Лагно В. І. - Побудова диференційних моделей у релятивістській фізиці, Стогній В. І. (2010)
Трунов А. Н. - Гидродинамическая задача о колебаниях подводного аппарата (2010)
Кутковецький В. Я. - Ітераційний метод оптимізації дискретних задач математичного програмування з лінійними нерівностями (2010)
Пелешко Д. Д. - Частотна фільтрація набору на основі квантування параметрів моделей представлення зображень, Кустра Н. О., Ковальчук Ю. А. (2010)
Кондратенко В. Ю. - Спеціалізована комп’ютерна система для планування і оптимізації маршрутів при транспортуванні рідинних вантажів, Коробко О. В., Кондратенко Ю. П. (2010)
Голобородько А. М. - Розробка адаптивної системи управління високовольтним пристроєм для очистки лиття на базі нейро-нечіткого регулятора, Савкевич О. С., Денисов А. О. (2010)
Кравець І. О. - Дослідження використання нейронних мереж та асоціативної машини для задач класифікації несправностей приладів, Скулімовський Д. В. (2010)
Калініна І. О. - Особливості застосування генетичних алгоритмів у задачах прогнозування (2010)
Глибовець А. М. - Aгенти для рекомендацій у колаборативних середовищах, Гороховський С. С., Піка А. А. (2010)
Гожий О. П. - Застосування еталонного методу агрегування оптимальних оцінок у задачах багатокритеріальної оптимізації, Бурлаченко І.І. (2010)
Мусієнко М. П. - Моделювання гетерогенних М2М мереж для промислових об’єктів, Дідук В. А., Куценко С. В. (2010)
Литвиненко В. І. - Побудова штучних імунних систем (2010)
Глибовець М. М. - Проблеми координації в розподілених обчисленнях, Гороховський С. С., Cтукало М. С. (2010)
Ханин И. Г. - Место и роль семиотики в решении проблем организации управления и информационных технологий, Поляков М. В., Борматенко Н. В. (2010)
Фісун М. Т. - Дослідження продуктивності файлообміну за протоколкм p2p та розробка програмного забезпечення торрент-трекера для сервера мережі, Гаманюк С. Ю. (2010)
Мейжис І. А. - Використання методу рангових решіток у дослідженнях соціальних проблем, Гожий О. П., Єрещенко В. О., Козуб О. (2010)
Чирун Л. Б. - Проблеми побудови інформаційного простору в сучасному суспільстві (2010)
Павлов Д. Г. - Модель поведінки зловмисників при розміщенні інтернет-реклами із схемою оплати за тисячу показів (2010)
Чертов О. Р. - Учетные и аналитические информационные системы в области статистики населения (2010)
Горкавченко Т. В. - Формалізація визначення циклів у траспортній задачі за методом потенціалів (2010)
Колесник Ю. М. - Професор Олександр Гаврилович Яхниця - видатний учений, талановитий педагог, Волошин М. А., Сирцов В. К. (2011)
Сырцов В. К. - Периферические органы иммунной системы, Волошин Н. А., Алиева Е. Г. (2011)
Потоцкая Е. И. - Изучение лимфоидных образований гортани человека в постнатальном периоде онтогенеза, Полковников Ю. Ф., Алиева Е. Г., Сидорова И. В., Громоковская Т. С. (2011)
Світлицький А. О. - Корелятивні відношення лімфоцитів і клітин слизової оболонки клубової кишки у щурів у нормі й після введення антигену (2011)
Апт О. А. - Особливості морфогенезу білої пульпи селезінки щурів у ранньому післянатальному періоді онтогенезу в нормі та після внутрішньоплідного введення антигенів різної природи, Таланова О. С. (2011)
Камышный А. М. - Особенности экспрессии проапоптотического белка р53 в селезенке крыс линии Wistar в норме и при экспериментальном сахарном диабете, Гриневич И. В., Камышная В. А. (2011)
Евтушенко В. М. - Иммуноморфологическая характеристика предстательной железы человека в подростковом возрасте, Ключко С. С., Процак Р. Б., Щербина Н. С., Дмитрук И. В. (2011)
Таврог М. Л. - Морфо-функциональные особенности строения слизистой оболочки червеобразного отростка человека в позднем пренатальном периоде онтогенеза (2011)
Вовченко М. Б. - Особливості будови надниркових залоз щурів після внутрішньоплідного введення антигенів (2011)
Тополенко Т. А. - Особливості розподілу клітин інтерстицію яєчок щурів у нормі й після введення Утрожестану у другому й третьому періодах вагітності (2011)
Алиева Е. Г. - Влияние антигенного воздействия на морфо-функциональное состояние центрального брыжеечного лимфоузла крыс (2011)
Зидрашко Г. А. - Морфо-функциональное состояние коры головного мозга крыс после антенатальной стимуляции, Сидорова И. В. (2011)
Сырцов В. К. - Лектин-гистохимическое исследование периферических органов иммунной системы человека в пренатальном периоде онтогенеза, Алиева Е. Г., Потоцкая Е. И., Зидрашко Г. А., Сидорова И. В., Таврог М. Л., Громоковская Т. С. (2011)
Волошин Н. А. - Профессор А. Г. Яхница и cоздание лекарственного препарата Тиотриазолин, Холодная Е. И., Артюх Е. В., Штанько И. Ф. (2011)
Білай І. М. - Терапевтична ефективність Тіотріазоліну в комплексному лікуванні серцево-судинних захворювань, Різник Я. Ю., Білай С. І., Демченко В. О., Красько М. П., Райкова Т. С., Пругло Є. С., Величко Н. В., Мізіна О. А., Резніченко Ю. Г. (2011)
Писаренко А. С. - Лечение трофических язв нижних конечностей лазером в дневном стационаре поликлиники (2011)
Голубович Л. Л. - Мікроскопічна будова компактної речовини спалених ребер та її використання при визначенні віку, Голубович П. Л. (2011)
Волошин М. А. - Особливості товщини капсули кульшового суглобу в нормі та після внутрішньоплідного введення антигенів, Федотченко А. В., Молчанов О. О. (2011)
Лазарик А. Л. - Динамика изменений клеточного состава двенадцатиперстной кишки новорожденных крыс в раннем постнатальном онтогенезе в норме и после внутриутробного введения антигена (2011)
Чугін С. В. - Особливості розподілу глікозоаміногліканів і рецепторів до лектину зародків пшениці у щурів перших двох місяців життя в нормі та після внутрішньоплідного введення антигену, Довбиш М. А. (2011)
Артюх О. В. - Пропозиції до уніфікації ведення навчальної документації кафедри, Волошин М. А., Гавриленко М. А., Щербаков М. С., Чугін С. В., Павліченко В. І., Зідрашко Г. А., Степанова Н. В. (2011)
Матвєйшина Т. М. - Макро-мікроскопічні особливості будови глотки щурів у нормі й після внутрішньоутробної антигенної дії, Швець В. М. (2011)
Лебединець М. Г. - Яким був Олександр Гаврилович Яхниця (2011)
Александрова К. В. - Пошук цитостатиків з мінімальним проявом нейротоксичної дії серед похідних пурину, Бухтіярова Н. В., Бєленічев І. Ф., Шкода О. С., Левіч С. В. (2011)
Бойко М. О. - Мікробіологічна стабільність мазі фенсукциналу, Стрілець О. П., Кустова С. П. (2011)
Бурлака Ю. В. - Спектрофотометричне визначення каптоприлу в субстанції, Тарханова О. О., Васюк С. О., Гладишев В. В. (2011)
Буряк М. В. - Фізико-хімічні дослідження мазі на основі густого екстракту кори дуба, Хохленкова Н. В., Ярних Т. Г. (2011)
Горбунова Н. И. - Сравнительное изучение антиагрегантной активности S-нитрозоглутатиона и тринитроглицерина, Блажеевский Н. Е. (2011)
Гудзь Н. І. - Стабільність глюкозоелектролітних розчинів з вмістом глюкози 1,5 і 4,25% (2011)
Єгорова А. В. - Шляхи оптимізації антимікробної активності адамантанвмісної сполуки КВМ-86, Міщенко О. В. (2011)
Казунин М. С. - Синтез, строение и физико-химические свойства 1-метил-7,8-дигидро-1H-пирроло(1,2-f)пурин-2,4,6(3H)-триона и некоторых его производных, Прийменко А. О., Васильев Д. А., Прийменко Б. А. (2011)
Крамаренко С. Ю. - Ідентифікація та кількісне визначення мелоксикаму та піроксикаму методом високоефективної рідинної хроматографії, Галькевич І. Й. (2011)
Мельникова Н. В. - Встановлення параметрів фармацевтичної доступності мазі та овулів з ефірною олією чебрецю для лікування вагінальних захворювань, Фуклева Л. А., Пучкан Л. О., Жадан С., Лобода О. С., Ваніосова Л. М. (2011)
Панасюк О. К. - Фітохімічне дослідження полину гіркого флори України, Мазулін О. В., Гречана О. В. (2011)
Панченко С. В. - Порівняльна характеристика фенольних сполук Valeriana stolonifera Сzern та Valeriana grossheimii Worosch (2011)
Романенко М. І. - Синтез та ПМР-спектроскопічне вивчення похідних імідазо(1,2-f)ксантину - потенційних біологічно активних сполук, Рак Т. М., Мартинюк О. О., Черчесова О. Ю., Прийменко Б. О. (2011)
Стрилец О. П. - Изучение хронической токсичности нового комбинированного антигипертензивного препарата, Трутаев И. В., Стрельников Л. С. (2011)
Сятиня М. Л. - Дослідження асортименту антигіпертензивних лікарських препаратів на фармацевтичному ринку України, Попович В. П., Негода Т. С. (2011)
Тимошенко Л. О. - Доцільність визначення ефективності лікування маститів у ветеринарії комплексними антибактеріальними препаратами, Бушуєва І. В. (2011)
Цокало І. Є. - Розробка фітокомпозиції у формі гранул, що містить екстракт ехінацеї пурпурової та бурштинову кислоту, Зайцев О. І. (2011)
Айбасова З. Н. - Эффективность и безопасность эксимер-лазерной коррекции LASIK при различных аномалиях рефракции, Саржевский А. С., Завгородняя Н. Г., Поплавская И. А., Завгородняя Т. С. (2011)
Бобрицька Л. О. - Ефективність метронідазолу й орнідазолу при лікуванні урогенітального трихомоніазу (2011)
Глинка C. В. - Метод лечения эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговой оболочки с использованием контактных линз (2011)
Куліш Р. М. - Експрес-діагностика гострих отруєнь грибами виду строчок звичайний (Gyromitra esculenta) за допомогою газо-рідинної хроматографії, Бідниченко Ю. І. (2011)
Мангуренко О. И. - Локальный мониторинг антибиотикочувствительности, Федчун Е. А., Левчук П. В., Грицай В. Ф. (2011)
Однокоз О. В. - Ендогенні особливості палінації алергенних анемофільних рослин (2011)
Silina N. K. - Management of pregnant women with intra-uterine growth restriction in the condition of maternity welfare, Gayday N. V., Rakshit Patnana, Yelisetty Ramya Jyothi, Gunda Venkata Koteswara Rao (2011)
Bollampally Shravani - Role of exercises in reducing hypertension in young primary hypertensives (2011)
Михалюк Е. Л. - Оптимизация критериев функционального состояния и физической реабилитации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, Сыволап В. В. (2011)
Демченко В. О. - Викладання мотивації як функції менеджменту студентам фармацевтичного факультету на кафедрі управління й економіки фармації, Ткаченко Н. О., Червоненко Н. М., Зарічна Т. П., Бушуєва І. В., Книш Є. Г. (2011)
Заричная Т. П. - Преподавание основ психологии провизорам-интернам, Райкова Т. С., Демченко В. О., Бушуева И. В., Белай И. М., Белоус М. В., Пруглo Е. С. (2011)
Матвієнко А. Г. - Постановка цілей навчання при вивченні аналітичної хімії студентами спеціальності "Фармація", Глушкова О. М., Кащенко Г. В. (2011)
Ткаченко Н. О. - Юридичний статус провізора-косметолога, Бушуєва І. В. (2011)
Шкроботько П. Ю. - Дозированная гипоксия как немедикаментозный метод терапии (2011)
Присяжнюк Л. Ф. - Образ персонажа крізь призму поетики змінених станів свідомості (2011)
Хряпак С. О. - Роберт Блай як теоретик американського сюрреалізму: проблеми, мотиви, поетика (2011)
Нагачевська О. О. - Соціальна та морально-етична проблематика роману Джойс Керол Оутс "Роби зі мною все, що захочеш” (1973) (2011)
Михед Т. В. - Наративи культурного простору: постмодерністський варіант реконструкції національної ідентичності в романі Джуліана Барнса "Англія, Англія" (2011)
Сулейманова Н. В. - Роль психологического портрета в романе М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени” (2011)
Самойленко Г. В. - Розвиток українського мовознавства у Ніжинській вищій школі (2011)
Баран Г. В. - Біблійна фразеологія та цитування в українській віршованій та ритмізованій молитві ХХ ст (2011)
Волощук І. І. - Про контекстну зумовленість іронії (2011)
Устенко Л. Ф. - Особливості функціонування фразеологічних одиниць у різних стилях української мови (2011)
Петрик О. М. - Традиційний, функціональний і ономасіологічний підходи у вивченні віддієслівних іменників опредметненої дії (2011)
Шевченко С. П. - Спроба кодифікації морфологічних норм української літературної мови в праці М.Сулими "Дещо про зниклі дієприкметники” (2011)
Андрійко О. В. - Семіотичний і вербальний вияви особистості детектива (на матеріалі романів А.Крісті), Потапенко С. І. (2011)
Сборик С. П. - Метафора-персоніфікація у романах М.Дребл (2011)
Грабовська І. В. - Метакомунікативні питання як складник професійного дискурсу (2011)
Ігіна З. О. - Симультанність думки ... сукцесивність мовлення: імплікація чи еквівалентність? (2011)
Литвиненко Ю. М. - Фразеологізми з геральдичним компонентом у системі англійської мови (2011)
Набок А. І. - Ефекти об’єктивності та суб’єктивності в англомовних інтернет-новинах: лінгвориторичний аспект (2011)
Volkova L. M. - Functional peculiarities of some discourse markers of Еnglish (2011)
Блажко М. І. - Ад’єктивно-дієслівні словосполучення на позначення динамічних джерел звучання (на матеріалі сучасної німецької мови) (2011)
Грушко С. П. - Виртуальное взаимодействие в практике преподавания иностранных языков (2011)
Наші автори (2011)
Бідюк П. І. - Методика побудови ймовірнісних мережних моделей, Коршевнюк Л. О. (2011)
Панкратова Н. Д. - Системное оценивание взаимодействия и противодействия коалиций, Чабан О. А., Негоденко А. С. (2011)
Коваленко И. И. - Оценка качества программных продуктов с использованием теории Демпстера-Шейфера, Швед А. В. (2011)
Загірська І. О. - Аналіз та прогнозування стану підприємства на основі байєсівського методу (2011)
Чертов О. Р. - Зіставлення з шаблоном на базі поліномів Кунченка в демографічних даних (2011)
Трунов О. М. - Підвищення ступеня повноти систем у задачах нелінійного математичного програмування з обмеженнями нерівностями (2011)
Павлов Д. Г. - Теоретико-ігрові моделі поведінки учасників контекстної рекламної кампанії (2011)
Бодянський Є. В. - Еволюційна нейронна мережа з ядерними функціями активації й адаптивний алгоритм її навчання, Тесленко Н. О., Дейнеко А. О. (2011)
Плісс І. П. - Нейромережеве відновлення пропусків у таблицях даних, Шевякова А. Ю., Шевякова Ю. Ю. (2011)
Кравець І. О. - Дослідження методу групового урахування аргументів для авторегресійних та дистрибутивно-лагових моделей, Лисенко А. Ю. (2011)
Кондратенко Ю. П. - Нечітка логіка в задачах розпізнавання жестів, Доценко А. С. (2011)
Лисенко С. М. - Розробка та дослідження алгоритмів інтелектуальної обробки текстів (Text Mining) (2011)
Кондратенко Г. В. - Cинтез та тестування нечіткої СППР для супроводження процесів кредитування, Сіденко Є. В., Чекашова О. В. (2011)
Рашкевич Ю. М. - Неієрархічна кластеризація звукових одиниць мовного сигналу, Пелешко Д. Д., Ковальчук А. М., Купчак М. (2011)
Глибовець М. М. - Застосування інфекційних алгоритмів для побудови стереопар, Гороховський С. C., Михальчук В. О. (2011)
Висоцька В. А. - Формальні моделі етапів життєвого циклу WEB-контенту, Чирун Л. Б., Чирун Л. В. (2011)
Дудар А. Ю. - Основні аспекти використання web-технологій при розробці архітектури мережевого ресурсу (2011)
Дидук В. А. - Система автоматического проектирования сети передачи данных, Мусиенко М. П. (2011)
Глибовець М. М. - Роль стандартів у системах електронного навчання (2011)
Верес О. М. - Інформаційна модель підсистеми визначення якості надання освітніх послуг кафедрою університету, Чирун Л. Б. (2011)
Калініна І. О. - Мережева система тестування знань, Назаренко Д. О. (2011)
Петльований П. В. - Моделювання полівимірювальних п’єзокерамічних комп’ютеризованих систем з автономними джерелами живлення, Коваленко А. М. (2011)
Томашевський В. М. - Огляд сучасного стану систем дистанційного навчання, Новіков Ю. Л., Камінська П. А. (2011)
Гожий О. П. - Основные аспекты применения информационных технологий в задачах сценарного планирования (2011)
Добрушкін Г. О. - Порівняння якості Мел- та Барк-частотних кепстральних коефіцієнтів для параметризації мовних сигналів, Данилов В. Я. (2011)
Кутковецький В. Я. - Теоретичні основи мереж потоків (2011)
Кутковецький В. Я. - Помилкове збільшення шляхів у класичній задачі комівояжера (2011)
Кутковецький В. Я. (2011)
Подплетняя Е. А. - Изменение болевой чувствительности у крыс при моделировании заболеваний костно-суставной системы на фоне применения индотрила, Мазур И. А., Мамчур В. И., Слесарчук В. Ю., Портная Е. А. (2011)
Остапенко А. А. - Гипотриглицеридемическая активность 8-r-7-(2-гидрокси-3-изопропокси)пропил-3-метилксантинов, Белай И. М., Романенко Н. И. (2011)
Разнатовська О. М. - Труднощі діагностики й клінічний перебіг туберкульозного менінгоенцефаліту в сучасних умовах, Просвєтов Ю. В., Писаренко Т. Д. (2011)
Гонтова Т. М. - Компонентний склад ефірної олії підземної та надземної частин живокосту лікарського (2011)
Дем’яненко Д. В. - Дослідження динаміки процесу екстракції ліпофільного комплексу із суцвіть Тilia cordata (2011)
Кошевой О. Н. - Изопреноидный состав спиртового экстракта листьев Еucalyptus viminalis, Виноградов Б. А., Ковалева А. М., Комиссаренко А. Н. (2011)
Левашова О. Л. - Особенности определения аскорбиновой кислоты в витаминно-минеральном комплексе Gesticare, Коваленко С. Н. (2011)
Мозуль В. И. - Исследование эфирного масла Myrtus communis L., Доля В. С., Слобожан Л. И. (2011)
Очкур О. В. - Вплив ліпофільних фракцій видів роду Artemisia L. на адгезивні властивості мікроорганізмів, Кашпур Н. В., Ковальова А. М., Ільїна Т. В., Волянський А. Ю., Осолодченко Т. П. (2011)
Соколова Л. В. - Вивчення кристалографічних характеристик і фракційного складу сублімованих порошків артишоку посівного з різними структуроутворювачами (2011)
Черчесова О. Ю. - Cинтез і вивчення діуретичної дії похідних 7-β-гідрокси-γ-(4′-хлорофенокси) пропіл-3-метил-8-тіоксантину, Романенко М. І., Самура Б. А., Таран А. В. (2011)
Александрова К. В. - Синтез та фізико-хімічні властивості 3-феніл (бензил)ксантиніл-8-метилтіоацетатних кислот та їх водорозчинних солей, Левіч С. В., Шкода О. С., Дячков М. В., Терчиєва Ю. Н. (2011)
Алмохамад Жумаа Абдуллах - Изучение влияния вида носителя и поверхностно-активных веществ на биофармацевтические свойства суппозиториев с каптоприлом, Гладышев В. В., Лисянская А. П., Кечин И. Л. (2011)
Анацька Я. Ю. - Йодометричне визначення кодеїну за допомогою калій гідрогенпероксомоносульфату, Блажеєвський М. Є. (2011)
Васильев Д. А. - Синтез и поиск количественных соотношений "структура-свойство" в ряду 8-алкилзамещенных 7-R-3-метил-1Н-пурин-2,6(3Н,7Н)-диона, Прийменко А. О., Казунин М. С., Александрова Е. В., Шкода А. С., Прийменко Б. А. (2011)
Волошин Н. А. - Использование силиконовых герметиков при изготовлении коррозионных препаратов полых органов и сосудов, Савельев Н. А., Светлицкий А. А. (2011)
Гудзенко А. В. - Дослідження препаратів та рослинних сумішей трави деревію звичайного (Achillea millefolium L.), Цуркан О. О., Ковальчук Т. В. (2011)
Джан Т. В. - Визначення вмісту пентациклічних тритерпенових сполук у плодах і насінні хеномелесу (Chaenomeles) (2011)
Дорофеев Д. А. - Особенности осмолярной концентрации плазмы крови и уровня электролитов у больных внегоспитальной пневмонией с острым и хроническим стрессом (2011)
Коберник А. А. - Биофармацевтическое и фармакологическое изучение образцов рапы Куяльницкого лимана, Кравченко И. А., Ларионов В. Б., Овчаренко Н. В., Александрова А. И., Пыхтеева Е. Г., Большой Д. В. (2011)
Козира С. А. - Вивчення ресурсів сировини (кореневищ з коренями) Geum urbanum L. та основні прийоми його вирощування, Кулагіна М. А., Радько О. В., Сербін А. Г. (2011)
Коровенкова О. М. - Вплив сучасного комбінованого лікарського препарату Тіоцетам на розподіл води та катіонів в організмі екcпериментальних тварин, Косуба Р. Б. (2011)
Кривов’яз О. В. - "Персональні ліки" як раціональний шлях відродження екстемпоральної рецептури в Україні, Голод А. С. (2011)
Крижна С. І. - Структурно-функціональний стан еритроцитів при порушенні порфіринового обміну в експерименті (2011)
Куприянова Л. С. - Патоморфологические особенности строения яичников плодов от матерей, беременность которых осложнена преэклампсией различной степени тяжести (2011)
Лебідь Ю. М. - Спектрофотометричне визначення сальбутамолу в аерозолі за реакцією з бромкрезоловим зеленим (2011)
Лисянская А. П. - Изучение консистентных свойств интраназальной лекарственной формы эналаприла малеата, Гладышев В. В., Бурлака Б. С. (2011)
Луценко Ю. О. - Антибактерійна активність Hedera helix L., Дармограй Р. Є., Капелюха А. К. (2011)
Мнушко З. М. - Аналіз асортименту антианемічних препаратів, представлених на ринку України, Кобець Ю. М., Вальдовський А. О. (2011)
Монайкіна Ю. В. - Застосування УФ-спектрофотометрії для розробки та валідації методики кількісного визначення вінпоцетіну в субстанції, Тарханова О. О., Васюк С. О., Гладишев В. В. (2011)
Пономаренко М. С. - Порівняльна характеристика параметричного (кількісного) аналізу показчиків кодифікованих професійних назв класифікатора професій (КП) ДК 003-95 та ДК 003:2010 (охорона здоров’я, фармація, косметологія та ветеринарна фармація), Бабський А. А., Загорій Г. В., Бушуєва І. В., Горбань О. М., Трохимчук В. В., Білоус М. В. (2011)
Рибак Л. М. - Дослідження кількісного вмісту полісахаридних фракцій трави різних видів роду Geranium L., Коновалова О. Ю., Ковальчук Т. В. (2011)
Шевченко В. О. - Вивчення стабільності суспензій для парентерального застосування в поліетиленових контейнерах, Бондар В. С., Ролік С. М. (2011)
Щербак О. М. - Перспективи вивчення протимікробної дії нових похідних 4н-піридо(4´,3´ :5,6)пірано(2,3-d)піримідину (2011)
Сырцов В. К. - Жизненный и творческий путь профессора Е. А. Загорученко, Громоковская Т. С., Евтушенко В. М., Зидрашко Г. А. (2011)
Захарчин Н. Г. - Громадські ради у селах Львівського повіту після виборів 1927 р.: соціально-економічний, політичний та національний аспекти (2013)
Воронін В. М. - Введення нових почесних звань у нагородну систему УРСР в 60-ті роки ХХ сторіччя (2013)
Делія О. В. - Історія Полтавської єпархії: історіографічний аспект (2013)
Красносілецький Д.П. - Політична "гра" опозиціонера КП(б)У Якова Гальчевського (2013)
Фоміна О. В. - Редьярд Кіплінг і Друга англо-бурська війна 1899 - 1902 рр. (2013)
Подгайко М. К. - Другий танковий корпус СС у Курській битві, Сорока Ф. І. (2013)
Вільховик О. В. - Роль демобілізованих червоноармійців у формуванні радянської свідомості українського населення (2013)
Чучалін О. П. - Закриття православних монастирів та храмів на Черкащині у 1920 – 1930-х роках як проміжний етап між конфіскацією та репресіями (на матеріалах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України) (2013)
Абаніна Н. С. - Становлення суб’єктів соціального опору як принцип розвитку України (2013)
Байрамова Е. Е. - Споживач у системі корпоративної соціальної відповідальності (2013)
Баршацька Г. Ю. - Маргінальність як соціальна проблема міста (2013)
Глушкова Л. В. - Удосконалення ресурсного забезпечення соціального розвитку територіальних громад у Дніпропетровській області, Пододня О. О. (2013)
Агарков О. А. - Напрями соціальної роботи з молодою сім’єю: регіональний аспект (2013)
Васильченко О. А. - Організація соціального захисту неповної сім’ї: теоретичний і практичний аспекти (2013)
Савош Г. П. - Соціалізація маргінальних особистостей у системі закладів вищої освіти україни на фоні трансформаційних процесів у суспільстві, Синицин А. О. (2013)
Хомерікі О. А. - Основи теоретико-методологічного аналізу інтернаціоналізації вищої освіти в контексті соціологічного дискурсу (2013)
Астахова Т. Г. - Актуальні проблеми взаємозв’язку духовно-тілесного у філософії корифеїв Нового часу (2013)
Оборіна А. М. - Сучасне буття людини, становлення соціальної та особистісної відповідальності (2013)
Козубцов І. М. - Дисертація PhD – фрагмент формування фрактальної динамічної наукової картини світу знань (2013)
Янковський С. В. - Образ спільності в соціально-культурному світі України (2013)
Шелюх Л. П. - Сравнительная характеристика значения речевых высказываний у М. Бахтина и Э. Бенвениста (2013)
Шатун В. Т. - Антикризовий менеджмент як важливий чинник економічної безпеки держави (2013)
Климчук І. І. - Історія формування феміністського напряму в теорії міжнародних відносин (2013)
Шібель В. М. - Мирний процес палестино-єврейського міжнаціонального конфлікту: уроки минулого (2013)
Ясірова Ю. Ф. - Рух соціал-демократів (ЕДЕК) у партійній системі Кіпру (2013)
Чемшит А. А. - Размышления по поводу книг А.Н. Ермоленко "Комунікативна практична філософія: підручник" (К.: Лібра, 1999) и "Соціальна етика та екологія: монографія" (К.: Лібра, 2010) (2013)
Блажеєвський М. Є. - Кількісне визначення ненасиченості жирних олій за реакцією епоксидування пероксидекановою кислотою, Агафонов О. М. (2011)
Бобрицька Л. О. - Вибір допоміжних речовин орнідазолу за допомогою математичного планування експерименту (2011)
Бурцева О. В. - Вивчення вітамінного складу сировини Avena sativa L., Тернинко І. І. (2011)
Гаврилюк Д. Я. - Синтез і протипухлинна активність неконденсованих систем з 1,3,4-тіадіазольним і 4-тіазолідиноновим фрагментами, Лелюх М. І., Грабоус О. М., Лесик Р. Б. (2011)
Доля B. C. - Хромато-мас-спектрометричне дослідження ефірної олії Salvia illuminata KІок, Мозуль В. І., Куриленко B. C. (2011)
Зеліско Н. І. - Синтез функціональних похідних тіопірано(2,3-d)тіазол-6-карбонових кислот як потенційних біологічно активних сполук, Гзелля Анджей, Лесик Р. Б. (2011)
Кашпур Н. В. - Дослідження формування резистентності патогенних мікроорганізмів і грибів роду Candida до ліпофільних фракцій Artemisia absinthium L., Волянський А. Ю., Ковальова А. М., Ільїна Т. В., Казмірчук В. В., Очкур О. В. (2011)
Коваленко С. М. - Розробка технології гелю з тіоктовою кислотою та алантоїном для лікування діабетичних виразок, Баранова І. І. (2011)
Козира С. А. - Дослідження макро- і мікроелементного складу сировини Geum urbanum L., Кулагіна М. А., Радько О. В., Сербін А. Г. (2011)
Котова Э. Э. - Стандартизация травы душицы по количественному содержанию флавоноидов, Тихоненко Н. И., Котов А. Г. (2011)
Кошовий О. М. - Терпеноїдний склад ефірної олії трави Ocimum basilicum, Денисенко Є. С., Комісаренко A. M. (2011)
Левачкова Ю. В. - Вивчення актибактеріальної дії екстракту та ефірної олії полину, Мазулін О. В., Гречана О. В. (2011)
Левітін Є. Я. - Концепція створення рентгеноконтрастних засобів нового покоління, Панасенко О. І., Коваль А. О., Ведернікова І. О. (2011)
Логойда Л. С. - Вивчення впливу допоміжних речовин на основні показники таблеток, що містять рослинні екстракти та гліцин, Вронська Л. В., Грошовий Т. А. (2011)
Наріжна О. Б. - Аналіз ліпофільних екстрактів листя черемхи звичайної та черемхи віргінської, Криворучко О. В., Ковальов В. М. (2011)
Панченко С. В. - Порівняльна характеристика антимікробної дії ефірної олії Valeriana stolonifera Czern і Valeriana grossheimii Woroscli, Количева Н. Л., Корнієвська В. Г., Корнієвський Ю. І. (2011)
Пестун І. В. - Взаємозв’язок інноваційності аптек з оцінкою та реакцією на зміни макросередовища, Бондарєва І. В., Мнушко З. М., Нессонова М. М. (2011)
Прийменко A. O. - Синтез и физико-химические свойства производных 1-метил-7-арил-(1H,6H)-(1,4)тиазепино(3,4-f)пурин-2,4(3Н,10Н)-диона, Васильев Д. А., Александрова Е. В. (2011)
Рогачев И. О. - Влияние вспомогательных веществ на высвобождаемость нимодипина из ректальных суппозиториев, Гладышев В. В., Бурлака Б. С., Кечин И. Л. (2011)
Романенко M. I. - Синтез і фізико-хімічні властивості 8-аміно-7-(2'-оксопропіл ксантинів - потенційних біологічно активних сполук, Рак Т. М., Іванченко Д. Г., Мартинюк О. О., Прийменко Б. О. (2011)
Тернинко І. І. - Фітохімічне вивчення ліпофільних фракцій з трави Calendula officinalis (L.) та Ctiamomiila recutita (L.), Кисличенко B. C. (2011)
Тригубчак О. В. - Оптимізація складу і технології таблеток-ядер кислоти ацетилсаліцилової з тіотріазоліном, Кучеренко Л. I., Грошовий Т. А. (2011)
Черчесова О. Ю. - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 8-іліденгідразинопохідних 7-β-гідрокси-γ-(n-хлорофенокси)пропілксантинів, Романенко М. І., Мартинюк О. О., Кремзер О. А., Самура Б. А., Таран А. В. (2011)
Шлюсар О. І. - Спектрофотометричне визначення прометазину у вигляді S-оксиду, отриманого за допомогою калій пероксомоносульфату, Блажеєвський М. Є. (2011)
Щербак О. М. - Дослідження гострої токсичності нових похідних 4н-піридо(4´,3´:5,6)пірано (2,3-d)піримідину, Андреєва І. Д., Казмірчук В. В., Погоріла М. С., Бойко Л. Т. (2011)
Юрченко Д. М. - Синтез, реакції та фізико-хімічні властивості похідних 8-тіоксантиніл-7-ацетатних кислот, Александрова К. В., Романенко М. І., Макоїд О. Б. (2011)
Титул, зміст (2010)
Белозеров И. В. - Хирургическая тактика и лечение осложненного колоректального рака (2010)
Бодяка В. Ю. - Зміна оптичних параметрів лазерної поляриметрії тканин людського організму за гострої обтураційної непрохідності кишечнику (2010)
Велігоцький О. М. - Симультанні лапароскопічні оперативні втручання при сполученні жовчнокам’яної хвороби із захворюваннями стравохідно-шлункового переходу та іншими захворюваннями, Курінний В. В., Курінний В. В. (2010)
Тесленко С. Н. - Применение нейронных сетей для оценки тяжести состояния больных с травматическими повреждениями поджелудочной железы (2010)
Лакша А. М. - Аналіз превентивних систем фіксації кісткових відламків при евакуації постраждалих санітарним колісним транспортом (2010)
Сімонов С. С. - Полирезистентность возбудителей госпитальной инфекции к антибактериальным препаратам и механизмы ее развития, Ложкін В. В. (2010)
Бойко В. В. - Клинико-морфологическое обоснование операций реваскуляризации при глубоких отморожениях в эксперименте, Исаев Ю. И., Логачев В. К., Олейник Г. А., Миловидова А. Э., Мосейко И. Ю. (2010)
Иванова Ю. В. - Изучение влияния квч-излучения на культуры микроорганизмов in vitro, Иванов В. К., Головина О. А., Фатеев А. С., Мушенко Е. В. (2010)
Михайличенко В. Ю. - Электрофизиологические аспекты функции сердца после различных вариантов клеточной кардиомиопластики при инфаркте миокарда в эксперименте (2010)
Бойко В. В. - Динамика ультраструктурных изменений клеток слизистой оболочки толстой кишки кролей после перевязки аркады кровеносных сосудов, Тарабан И. А., Грома В. Г., Невзоров В. П., Невзорова О. Ф. (2010)
Замятин П. Н. - Патоморфологические и рентгенологические параллели при экспериментальном моделировании закрытой травмы груди различной степени тяжести, Шармазанова Е. П., Панченко Е. В., Лыхман В. Н., Ремнева Н. А. (2010)
Лесовой В. Н. - Хирургические аспекты лечения женщин с рецидивирующим посткоитальным циститоуретритом, Гарагатый И. А., Андреев С. В. (2010)
Якимова Т. П. - Эпигенетические нарушения генов GST и ESR у больных раком эндометрия различной гистологической структуры, Карташов С. М., Калаева А. Г., Водолажская Л. П. (2010)
Ильина Е. Н. - Аутолимбальная трансплантация в лечении стромальных метагерпетических кератитов, осложненных лимбальной недостаточностью (2010)
Циганенко А. Я. - Вплив протимікробних засобів і ефірних олій на формування біоплівок streptococcus pyogenes при гнійно-запальних інфекціях, Пащенко Ю. В., Мішина М. М., Пащенко К. Ю., Мішин Ю. М. (2010)
Фесенко У. А. - Пам’ять і рівень стрес-гормонів у періопераційному періоді у дітей (2010)
Курсов С. В. - Можливості імпедансметричного моніторингу в діагностиці накопичення рідини в окремих органах та порожнинах організму людини (2010)
Коломаченко В. І. - Післяопераційна аналгезія після застосування різних варіантів анестезії для операцій на нижній кінцівці (2010)
Короп О. А. - Технології амбулаторно-поліклінічної хірургічної допомоги населенню на прикладі роботи центру "Хірургії одного дня" (2010)
Іскра Н. І. - Хронічний гепатит в аспекті патології шлунково-кишкового тракту у пацієнтів поліклініки радіаційного реєстру з контрактурою дюпюїтрена у віддаленному періоді, Кукуруз Я. С., Кузьмін В. Ю. (2010)
Завгородня Н. І. - Емоції лікаря-хірурга та ефективність лікування пацієнта (2010)
Ловга В. І. - Застосування апарата "Плазон" в комплексному лікуванні хворих із синдромом діабетичної стопи, Трач В. М., Корзун О. І. (2010)
Бурковський М. І. - Досвід застосування внутрішньоартеріальної регіонарної інфузійної терапії в комплексному лікуванні гострого панкреатиту, Коваль В. І., Верба А. В., Стащук Р. П. (2010)
Кравченко К. В. - Алгоритм діагностики та лікування посттравматичного згорнутого гемоторакса, Гетьман В. Г., Сафонов В. Є., Дудла Д. І. (2010)
Трач В. М. - Лікування пацієнтів із гнійним холангітом, обумовленим холедохолітіазом, Коломійцев В. І., Сироїд О. М. (2010)
Бородай В. А. - Герниопластика Дезарды как альтернатива в лечении первичных паховых грыж с применением полипропиленовых имплантатов, Карпенко В. Г., Куринной В. В., Беленький В. А. (2010)
Брунець О. В. - Симультанні операції у пацієнтів яким виконано алогрижепластику з приводу післяопераційних гриж, Сироїд О. М. (2010)
Кривошеїн В. В. - Загальнотеоретичні засади державного брендингу (2013)
Полторак В. А. - Проблеми функціонування громадської думки в демократичному суспільстві та підсилення її ролі в соціально-політичному управлінні в Україні, Чавкіна С. В. (2013)
Сальникова С. А. - Специфические феномены постсоветской аномии (Беларусь, Россия, Украина) (2013)
Агарков О. А. - Особливості діагностико-корекційної роботи соціального працівника з дітьми в навчальному закладі інтернатного типу (2013)
Васильченко О. А. - Соціальна робота в пенітенціарній системі: сучасний стан і перспективи розвитку (2013)
Слабко Я. Я. - Основні поняття і концепції мотивації праці (2013)
Хомяк М. Я. - Проблеми регулювання зайнятості населення в Україні (2013)
Боднарчук О. В. - Відображення у дискурсі змі пропагандистських кампаній (2013)
Павлов Д. М. - Громадська думка як об’єкт політичної пропаганди (2013)
Ставченко С. В. - Етіологія політичних криз (2013)
Барщевський Є. І. - АСЕАН та система регіональної безпеки: бачення з АРФ (2013)
Забродін С. І. - "La geopolitique interne" Іва Лакоста як теоретико-методологічна основа дослідження внутрішньої геополітики України (2013)
Конон Н. Є. - Місце неурядових організацій у глобальній публічній сфері (2013)
Токіна О. Ю. - Роль Великобританії та США в операції НАТО "Об’єднаний захисник" (2013)
Волониць В. С. - Промисловий розвиток м. Маріуполя у ХІХ – на початку ХХ ст., Новікова С. В. (2013)
Подгайко М. К. - Особливості запровадження Земської реформи в Маріупольському повіті Катеринославської губернії (2013)
Радченко Н. М. - "Повне зібрання законів Російської імперії" як джерело з вивчення історії розвитку кредитних установ України (1850 – 1913 рр.) (2013)
Ромбай Т. О. - Соціальні та економічні наслідки національно-визвольної війни Ференца ІІ Ракоці для русинів Північно - Східної Угорщини (2013)
Зіньковський С. О. - Передумови та причини економічної реформи 1957 року в Україні (2013)
Вільховик О. В. - Культурно-пропагандистська робота в Червоній армії як основний метод впливу на свідомість червоноармійців (2013)
Неліна Л. П. - Політична криза в Еквадорі як визначальний фактор приходу до влади Р.Корреа (2013)
Петінова О. Б. - Екоцентризм у світоглядній парадигмі нової економічної людини (2013)
Добридень О. В. - Суспільство споживання в режимі постійного включення: роздуми пересічного споживача (2013)
Козубцов І. М. - Тенденції та невідкладні заходи модернізації третього рівня вищої освіти в Україні – інституту аспірантури (2013)
Великодна Є. М. - Проблеми духовного здоров’я особистості в освітньому просторі медіа-культури (2013)
Макешина Ю. В. - Концепт семьи в логике трансформаций дихотомии "публичное - частное" (2013)
Голубь В. В. - Ефективна держава у контексті суспільних трансформацій (2013)
Зінченко А. А. - Проблема співвідношення суперсистем, образів-сигніфікантів творів візуального мистецтва та кризи мистецтва в структурному функціоналізмі П. Сорокіна (на прикладі образотворчого мистецтва) (2013)
Перелік статей за 2013 рік (2013)
Смотров Е. А. - Рекуператор бортового источника питания электротранспортного средства (2011)
Акимов Л. В. - Улучшение динамики трехкратноинтегрирующего асинхронного электропривода с векторным управлением методом диаграмм качества управления, Литвиненко Д. Г. (2011)
Войтенко В. А. - Влияние ограничения электродвижущей силы усилителя мощности на работу контура регулирования тока, настроенного на модульный оптимум (2011)
Бобриков С. А. - Коррекция нелинейной характеристики рулевой машины с учетом запаздывания в системе управления курсом морского судна, Пичугин Е. Д. (2011)
Андрющенко О. А. - Дослідження діапазону зміни фази струму статора асинхронного двигуна, Бібік А. В. (2011)
Тимченко В. Л. - Системы с переменной структурой обратных связей для оптимальной стабилизации подвижных объектов, Кондратенко Ю. П. (2011)
Пуйло Г. В. - Идентификация удельных потерь в электротехнической стали магнитных систем преобразователей электрической энергии при различных рабочих частотах, Насыпанная Е. П. (2011)
Матухно В. А. - Методика оценки технологичности навитых магнитных систем трансформаторов (2011)
Бабушанов А. В. - Анализ электромагнитных свойств обмоток ротора бесконтактных совмещенных синхронных генераторов (2011)
Шабовта М. Ю. - Математическая модель для расчета переходных режимов в многомашинной системе промышленного предприятия (2011)
Бушер В. В. - Генетические алгоритмы как метод идентификации элементов климатических установок, описываемых дробно-дифференциальными уравнениями (2011)
Бондарчук А. С. - Кореляційно-регресійний аналіз впливу регіональної зміни клімату на навантаження одеських електричних мереж і довкілля (2011)
Антощук С. Г. - Моделирование алгоритмов анализа аварийных ситуаций при видеонаблюдении за дорожным движением, Колесников А. Е., Нутович А. А., Прокопович В. П. (2011)
Маевский Д. А. - Использование теории временных рядов для выделения вторичных ошибок на этапе тестирования программного обеспечения, Жеков О. П. (2011)
Гвоздева И. М. - Метод натурного моделирования акустических когерентных изображений в гидроакустическом бассейне (2011)
Антощук С. Г. - Методика перемещения робота с оптическим датчиком по заданной траектории, Михайлов Е. П., Киреев Д. С., Кирик О. И. (2011)
Нетрамай C - Расчет трехмерных перемещений в реальном времени и построение карт с использованием усовершенствованной многокамерной системы, Рот X. (2011)
Копытчук Н. Б. - Разработка формализованного языка анализа рисков на основе дескрипционной логики, Тишин П. М., Ботнарь К. В., Цюрупа М. В. (2011)
Яремчук С. А. - Аналитический обзор моделей надежности программных средств гарантоспособных информационных систем (2011)
Дерев‘янченко О. Г. - Розпізнавання зображень зон зносу різального інструменту з використанням статистичного підходу до опису текстур, Бабілунга О. Ю., Соценко А. О. (2011)
Мілейко І. Г. - Евристичні вимірювальні процедури в технічному діагностуванні (2011)
Щербакова Г. Ю. - Адаптивный субградиентный мультистартовый метод кластеризации в пространстве вейвлет-преобразования, Крылов В. Н., Логвинов О. В. (2011)
Пашковский Н. Л. - Использование компьютерных технологий для создания систем поддержки принятия решений в медицинской практике (2011)
Китаев А. В. - Проектирование катушек индуктивности, Войцеховский А. Н., Войцеховский С. А. (2011)
Титул, зміст (2011)
Бойко В. В. - Хірургічні тактика і лікування постраждалих із гострими порушеннями брижового кровотоку, спричиненими ушкодженнями кишечнику і його брижі при абдомінальній травмі, Тарабан І. А., Грома В. Г. (2011)
Фомін П. Д. - Хірургічна тактика при гострокровоточивих злоякісних пухлинах шлунка, Іванчов П. В. (2011)
Климова Е. М. - Диагностическая значимость показателей иммунореактивности для прогноза несостоятельности анастомозов у больных колоректальным раком, Криворотько И. В., Кордон Т. И., Дроздова Л. А. (2011)
Кулик А. О. - Вибір варіанта холецистектомії з урахуванням поширеності спайкового процесу очеревини (2011)
Мамонтов И. Н. - Определение тяжести течения острого панкреатита (2011)
Зюзько С. Н. - Застосування потоку повітряної плазми та оксиду азоту як етапу передопераційної підготовки у пацієнтів із варикозною хворобою нижніх кінцівок, ускладненою активними трофічними виразками (2011)
Карташов С. М. - Определение прогностического значения метилирования генов GST и ESR при лечении больных раком эндометрия, Якимова Т. П., Калаева А. Г., Мазур В. Н. (2011)
Паращук В. Ю. - Состояние системы гемостаза у больных с лейомиомой матки, Тучкина И. А. (2011)
Грищенко Н. Г. - Особенности системного гуморального иммунитета у больных с трубно-перитонеальным бесплодием до и после контролируемой гиперстимуляции яичников в программе ЭКО, Геродес А. Г., Котлик Ю. А. (2011)
Бездітко П. А. - Особливості розвитку вторинної неоваскулярної глаукоми діабетичного генезу в щурів, Безкоровайна І. М. (2011)
Бездетко П. А. - Особенности течения кератита у больных, инфицированных вирусом Эпштейна—Барра, Рощупкина Е. Н. (2011)
Андрух П. Г. - Клинико-психопатологическая и патоперсонологическая характеристики нарушений эмоциогенеза и расстройств эмоциональной сферы у лиц с диффузными остеомиелитами челюсти вследствие приема психостимуляторов (2011)
Салманов А. Г. - Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Enterobacter spp. у хірургічних стаціонарах України в 2008 році, Марієвський В. Ф., Доан С. І. (2011)
Лантухова Н. Д. - Клофелин как компонент премедикации при общей анестезии у хирургических больных с сопутствующим сахарным диабетом II типа (2011)
Крутько Е. Н. - Применение тиотриазолина в сочетании с экстракорпоральной гемокоррекцией у больных с острыми легочными нагноениями в позднем периоде травматической болезни, Лыхман В. Н., Москаленко А. В. (2011)
Курсов С. В. - Вплив інфузійної терапії різного складу на показники центральної гемодинаміки у хворих з ознаками абдомінального сепсису, які мають низьку стартову оцінку тяжкості стану за шкалою APACHE-II (2011)
Бондаренко М. В. - Дослідження факторів ризику в медичній галузі, Головацька Т. А., Чернов О. Л., Щит Н. М., Чеверда В. М., Бондаренко Н. М., Литвиненко М. В. (2011)
Завгородня Н. І. - Говорити чи не говорити: до питання поінформованості онкологічного пацієнта (2011)
Стариков В. И. - Современные подходы к лечению стенозирующего колоректального рака (2011)
Віннік Ю. О. - Методи визначення позасудинної рідини легень, Павлов О. О., Черкаско Л. В. (2011)
Бойко В. В. - Попередження розвитку ускладнень при лікуванні поширених форм перитоніту, Логачов В. К., Тимченко М. Є. (2011)
Кощий Е. Е. - Профилактика развития гнойных осложнений при травматическом повреждении сосудов конечностей и их последствий (2011)
Прасол В. А. - Опыт лечения больных с острыми и хроническими заболеваниями системы нижней полой вены, Битчук Н. Л., Троян В. И., Тарабан И. А., Богдан В. Н., Чинилин А. В., Гурьев Ю. А., Бабынкина Г. П. (2011)
Бойко В. В. - Хирургическое лечение больных с наружными грыжами живота, Далавурак В. П., Савви С. А., Лыхман В. Н., Воробьев Ф. П., Пономарев Л. А. (2011)
Бука Г. Ю. - Эндоскопический гемостаз в комплексе лечения язвенных гастродуоденальных кровотечений, Кононенко Д. А., Глазунов В. К., Брикман А. Э. (2011)
Тарабан І. А. - Комплексне хірургічне лікування хворих із синдромом діабетичної ступні, Ісаєв Ю. І., Бугаков І. Є., Гербенко Г. І., Гончаренко Л. Й., Грязін А. Є., Кравцов А. В., Бодрова А. Ю. (2011)
Шетилов А. П. - Клинический случай тяжелого течения острого инфаркта миокарда в молодом возрасте, Битчук Н. Д., Дубовская С. С. (2011)
Панкратова Н. Д. - Застосування методу Делфі для вирішення логістичної проблеми впровадження нових технологій, Євтушенко К. І., Кисельова О. Ю. (2012)
Бідюк П. І. - Оцінювання моделей стохастичної волатильності та УАРУГ на Java, Коновалюк М. М., Кожухівська О. А. (2012)
Кондратенко Г. В. - Інверсний підхід до комп’ютерного синтезу апріорних моделей початкової інформації в задачах класу TSP та CVRP, Кондратенко Ю. П., Сіденко Є. В., Чабан В. Й. (2012)
Рудь М. П. - Моделювання низькоенергетичної стрічкової електронної гармати Пірса методом кінцевих елементів, Канашевич Г. В., Бондаренко М. О., Коваленко Ю. І. (2012)
Кутковецький В. Я. - Оптимізація економічних показників комплексної логістики при максимальному збагаченні у часі (2012)
Хомченко А. Н. - Серендипові скінченні елементи: фізична адекватність (2012)
Приходько С. Б. - Вибір аналітичної моделі закону розподілу часу напрацювання між відмовами пристроїв термінальної мережі, Макарова Л. М. (2012)
Пузирєв С. В. - Про вільні коливання гофрованих циліндричних оболонок змінної товщини (2012)
Глибовець М. М. - Інструментарій розробки агентних платформ (2012)
Глибовець А. М. - Агентні обчислення, Гороховський С. С., Шаповалов А. Г. (2012)
Боярова К. І. - Побудова експертних систем з використанням байєсівських мереж довіри, Бідюк П. І. (2012)
Глибовець М. М. - Управління знаннями, Сидоренко М. О. (2012)
Кравець І. О. - Дослідження нечітких нейронних мереж для прогнозування швидкозмінних нестаціонарних часових рядів, Тімошин А. Ю. (2012)
Павлов Д. Г. - Захист рекламної інтернет-кампанії від мережевого шахрайства (2012)
Дудар А. Ю. - Cтруктура веб-системи планування змін організаційної культури університету (2012)
Висоцька В. А. - Методи і програмні засоби опрацювання інформаційних ресурсів систем електронної контент-комерції, Чирун Л. Б., Чирун Л. В. (2012)
Чертов О. Р. - Інформаційні технології локалізації і пошуку помилок у первинних та зведених демографічних даних (2012)
Мусієнко М. П. - Розробка вимірювальних систем з живленням елементів від енергії вимірювального сигналу, Петлеваний П. В., Куценко С. В., Рудь М. П. (2012)
Калініна І. О. - Врахування компетентності експертів у методах багатокритеріального аналізу в задачах раціонального вибору, Гожий О. П., Мусенко Г. О. (2012)
Трунов О. М. - Теоретичні засади проектування інтелектуалізованих відеосенсорів для АСУТП (2012)
Ризун Н. О. - Комп’ютерне моделювання процесу навчання з використанням тестового контролю (аспекти розробки експертних систем) (2012)
Цибульська Л. О. - Роль інформаційних технологій у національному та світовому розвитку (2012)
Барабаш О. - Ефективність застосування заохочення як правового засобу впливу на поведінку суб’єктів права (2013)
Буряк Я. - Державна реєстрація актів місцевих державних адміністрацій: загальнотеоретичні аспекти (2013)
Галецька Н. - Форми національної імплементації норм міжнародних договорів (2013)
Добрянський С. - До питання про становлення пан’європейської культури захисту прав людини (2013)
Заплотинська Ю. - Акти Кабінету Міністрів України в системі нормативно-правових актів: загальнотеоретичний та порівняльно-правовий аспекти (2013)
Косович В. - Правові дефініції як засіб забезпечення створення досконалих нормативно-правових актів України (2013)
Левицька Н. - Галузеві нормативно-правові інститути: теоретичні питання (2013)
Луців О. - "Формальні" концепції верховенства права у сучасній науковій літературі (2013)
Ясіновська А. - Процесуальні кодекси: загальнотеоретичні аспекти (2013)
Андрусяк І. - Наталія Кобринська про ґендерну рівність (2013)
Андрусяк Т. - Товариство імені Шевченка та його роль у розвитку української правової думки (до 140-річчя заснування) (2013)
Бойко І. - Правове регулювання цивільних відносин на українських землях у складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918 рр.) (2013)
Кобилецький М. - Саксонське зерцало та його застосування в Україні (2013)
Марковський В. - Міжнародно-правові зобов’язання Другої Речі Посполитої щодо української національної меншини у сфері мовних відносин (2013)
Маршал М. - Польська політична думка про "українське питання" в міжвоєнний період. Нарис проблеми (2013)
Мельник А. - Сеймова і парламентська діяльність Ю. Романчука як засіб організації українського населення у Галичині та його політичного визначення в Австро-Угорській державі (2013)
Тищик Б. - До питання про маловідомий проект Конституції Української Народної Республіки 1920 р. (2013)
Федущак-Паславська Г. - До питання про історію становлення нового ius Europeum (VI–XIX ст.) (2013)
Шевчук Л. - Нотаріат в Україні в складі Російської імперії (2013)
Бориславський Л. - Конституційна модель народовладдя та системне розуміння категорії "влада народу" (2013)
Панкевич І. - Прямі вибори як принцип українського виборчого права (2013)
Коцюруба О. - Публічне фінансування політичних партій: перспектива для України на досвіді Польщі (2013)
Мостовий А. - Митне право України в контексті розвитку фінансового права (2013)
Сура Р. - Генезис виникнення Банківського гарантійного фонду в Польщі (2013)
Янюк Н. - Актуальні проблеми у регулюванні питань професійної етики публічних службовців (2013)
Лемик Р. - Правові підстави і межі участі законних представників в цивільних процесуальних правовідносинах (2013)
Лепех С. - Особливості правового статусу одного із подружжя як позичальника (2013)
Навроцька Ю. - Розгляд справи судом касаційної інстанції в цивільному судочинстві: удосконалення правового регулювання (2013)
Бек У. - Багатоаспектність поняття охорона праці (2013)
Вiсьнєвскі Я. - Трудовий договір в умовах ринкової економіки (2013)
Парпан Т. - Проблеми удосконалення законодавства про зміну істотних умов праці у проекті Трудового кодексу України (2013)
Сільченко С. - Засади правотворчості у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування (2013)
Чернявська Г. - Критерії обґрунтування процедурних правовідносин соціального забезпечення (2013)
Гавриш Н. - Принципи правової охорони та використання ґрунтів в Україні (2013)
Федорович І. - Правовий режим округів і зон санітарної охорони курортів (2013)
Шевердіна І. - Ґенеза правового регулювання використання, відтворення та охорони рослинного світу в населених пунктах, Шабанов Р. (2013)
Хуан Карлос Ферре Оліве - Вперед до нового кримінального права? (2013)
Анікіна Н. - Окремі питання судоустрою за Законом України "Про судоустрій і статус суддів" (2013)
Багрій М. - Взаємодія слідчого з працівниками підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність (2013)
Вільгушинський М. - Категорія "судова влада" у новій інтерпретації (2013)
Кахнич Х. - Чи доречний інститут з’єднаного процесу (цивільного позову) в кримінальному провадженні України: pro et contra (2013)
Когутич І. - Тенденції пристосування криміналістичних знань у здійснення судочинства (2013)
Малик О. - Право людини на життя – це тільки декларація чи реальна можливість? Етичні та юридичні проблеми закінчення життя (2013)
Марчак В. - Деякі психологічні особливості участі потерпілого в судовому розгляді (2013)
Нор В. - Національна рада судівництва Республіки Польща: етапи становлення та діяльності, Білостоцький С. (2013)
Бідюк П. І. - Байєсівське оцінювання параметрів узагальнених лінійних моделей, Гожий О. П., Торовець Т. А. (2013)
Висоцька В. А. - Уніфіковані методи опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції, Чирун Л. Б., Чирун Л. В. (2013)
Давидов М. В. - Метод озвучення математичних формул та символів українською мовою, Лозицький О. А., Нікольський Ю. В. (2013)
Дудар А. Ю. - Принципи формування колективної інтегральної оцінки в автоматизованій веб-системі підтримки планування розвитку університету (2013)
Загірська І. О. - Особливості топології динамічних мереж Байєса, Бідюк П. І. (2013)
Кириченко О. С. - Моделювання систем автоматичного керування електроприводами за допомогою z-форм, Білюк І. С., Бугрім Л. І. (2013)
Кондратенко Ю. П. - Поліметрична комп’ютеризована система моніторингу та автоматичного керування рівнем завантаженості піролізного реактора комплексу екопірогенезісу, Козлов О. В. (2013)
Кондратенко Ю. П. - Інформаційна технологія для оцінки функцій належності нечітких множин на основі операторів t-норм та s-норм, Кондратенко Г. В., Сіденко Є. В. (2013)
Коршевнюк Л. О. - Iнформаційно-аналітична система для адаптивного прогнозування фінансових процесів та оцінювання ризиків, Бідюк П. І. (2013)
Кравець І. О. - Дослідження адаптивних методів прогнозування нестаціонарних часових рядів, Коргут Ю. А. (2013)
Кутковецький В. Я. - Закони потоків мереж при максимальному збагаченні в часі (2013)
Мусієнко М. П. - Розробка способу пошуку та системи його реалізації для розподілених комп’ютерних систем, Савінов В. Ю. (2013)
Приходько С. Б. - Визначення довірчих інтервалів статистичних моментів часу напрацювання між відмовами пристроїв термінальної мережі, Макарова Л. М. (2013)
Терещенкова О. В. - Использование средств информационных технологий для формирования решений в судоремонте (2013)
Толстих В. К. - Єдина база даних громадян регіону, Кисельова Л. Н. (2013)
Фісун М. Т. - Створення OLAP-кубів в об’єктно-орієнтованих СКБД за допомогою алгоритму DWARF, Горбань Г. В. (2013)
Хомченко А. Н. - Про "м’яке" моделювання біквадратичного ССЕ, Рим К. В. (2013)
Чуйко Г. П. - Методика вейвлет-аналізу біомедичних сигналів засобами системи комп’ютерної математики MAPLE, Данішевська І. О., Дворник О. В., Шиян С. І. (2013)
Чуйко Г. П. - SIR-модель епідемії в ізольованому анклаві, Дворник О. В., Шиян С. І. (2013)
Данилов В. Я. - Виявлення хаосу в реалізаціях нелінійних динамічних систем та псевдофазова реконструкція їх атракторів, Зінченко А. Ю., Жиров О. Л. (2013)
Титул, зміст (2010)
Белозеров И. В. - Оценка эффективности предоперационного подготовительного этапа у больных раком ободочной кишки, осложненного острой непроходимостью кишечника (2010)
Белянский Л. С. - Хирургическое лечение больных обструктивным раком левой половины толстой кишки (2010)
Косован В. М. - Місце та роль ентеро- і колостомії в структурі екстрених хірургічних втручань на товстій кишці (2010)
Матвійчук Б. О. - Проксимальна бактеріальна колонізація тонкої кишки як фактор ризику розвитку гнійно-септичних ускладнень у хворих із ентеростомами, Бочар В. Т., Бакланський В. В. (2010)
Байрамов Р. Б. - Расширенная лимфодиссекция при комбинированной хирургической операции по поводу рака желудка, прорастающего в соседние органы: непосредственные и отдаленные результаты, Абдуллаева Р. Т. (2010)
Ничитайло М. Ю. - Удосконалення хірургічної тактики та комплексного лікування ускладнених форм непухлинної обтураційної жовтяниці, Годлевський А. І., Саволюк С. І. (2010)
Бойко В. В. - Результати лікування хворих із жовчнокам’яною хворобою з урахуванням поширеності спайкового процесу очеревини, Тарабан І. А., Кулик А. О., Фролов А. Ю., Фролова Л. І. (2010)
Ткачук О. Л. - Рівень холецистокініну сироватки крові у хворих на жовчнокам’яну хворобу, ускладнену гострим біліарним панкреатитом, та його кореляція з іншими клініко-лабораторними показниками, Мєсоєдова В. А. (2010)
Андрющенко В. П. - Сучасні аспекти хірургічного лікування гострого поширеного перитоніту, Андрющенко Д. В., Федоренко С. Т. (2010)
Вільцанюк О. А. - Обґрунтування використання поліпропіленових ниток, модифікованих вуглецевими нанотрубками та антисептиками, для профілактики неспроможності міжкишкових сполучень, Лутковський Р. А., Хуторянський М. О. (2010)
Гринчук Ф. В. - Патогенетичні, клінічні і тактичні особливос і при перитоніті та поєднаній патології (2010)
Галюк В. М. - Показники інтраабдомінальної гіпертензії у хворих на гостру спайкову непрохідність кишечнику, поєднану з вентральною грижою (2010)
Василюк С. М. - Ненатяжна герніопластика пахових гриж у хворих похилого та старечого віку, Федорченко В. М., Прудніков О. В. (2010)
Трутяк І. Р. - Інформативність клінічних симптомів у постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою (2010)
Василюк С. М. - Комплексне лікування хворих на індукований тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок, Клим’юк В. М. (2010)
Хіміч С. Д. - Особливості розвитку, перебігу та лікування гострих гнійних захворювань м’яких тканин у пацієнтів з ожирінням, Поліщук І. В. (2010)
Сидорчук Р. І. - Визначення ефективності різних методів фіксації алотрансплантатів при пахвинній герніопластиці в експерименті та клініці, Кнут Р. П., Карлійчук О. О., Волянюк П. М. (2010)
Лазоришинець В. В. - Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Pseudomonas aeruginosa у хірургічних стаціонарах України в 2009 році, Марієвський В. Ф., Салманов А. Г. (2010)
Бойко В. В. - Сравнительный анализ применения ингибиторов ЦОГ-2 и ЦОГ-1, Врублевская Т. Ю., Павлов А. А. (2010)
Бойко В. В. - Кисневий режим на початкових стадіях розвитку травматичної хвороби, Замятін П. М., Павлов О. О. (2010)
Капшитарь А. В. - Клинико-фармакологические аспекты изменения тяжести синдрома эндогенной интоксикации у пострадавших с закрытой травматической болезнью печени при лечении тиотриазолином (2010)
Пиптюк О. В. - Методи детоксикації у хворих на перитоніт, Чурпій І. К., Чурпій К. Л. (2010)
Бойко В. В. - Современные аспекты диагностики и хирургического лечения повреждений печени, Тарабан И. А., Замятин П. Н., Черняев Н. С. (2010)
Бойко В. В. - Особливості морфологічних змін магістральних судин і тканини печінки при електровпливі, Лелиця А. В., Миловидова Г. Е. (2010)
Грома В. Г. - Клініко-анатомічні передумови та причини гострої мезентеріальної ішемії на тлі оклюзивних порушень кровопостачання кишечнику (2010)
Василюк М. Д. - Особливості лікування гастродуоденальної виразкової кровотечі залежно від локалізації джерела, Василюк С. М., Шевчук А. Г., Василик Т. П., Галюк В. М. (2010)
Кондратенко П. Г. - Тактика лечения больных с кровотечением из острых язв верхних отделов пищеварительного тракта, Раденко Е. Е. (2010)
Міщенко В. В. - Вміст мікро-, макроелементів у крові хворих на виразкову хворобу шлунка, Мєрліч С. В. (2010)
Андреев Г. И. - Усовершенствование технологии обтурации несформировавшихся свищей, расположенных на эвентрированных петлях кишечника, Логачев В. К. (2010)
Шудрак А. А. - Результати сфінктерометричного дослідження у хворих на хронічний геморой після малоінвазивного лікування, Цема Є. В. (2010)
Іфтодій А. Г. - Перебіг загоєння рани при застосуванні розробленого комплексного хірургічного лікування нагнійних форм епітеліальних куприкових ходів, Русак О. Б., Русак Б. С., Бесединська Л. В. (2010)
Шевчук А. Г. - Хірургічна тактика у хворих на гострий калькульозний холецистит, ускладнений паравезикальним інфільтратом, Осадець В. С., Галюк В. М., Іванина В. В., Дмитрук О. М., Василик Т. П. (2010)
Лупальцов В. И. - Синдром функциональной непроходимости кишечника в оценке степени тяжести состояния пациентов с острым деструктивным панкреатитом, Селезнев М. А. (2010)
Лыхман В. Н. - Профилактика осложнений при травматических повреждениях пищевода (2010)
Бойко В. В. - Д.Е. Пекарский — основатель специализированной комбустиологической службы на Харьковщине, Григорьева Т. Г., Исаев Ю. И., Цогоев А. А. (2010)
Бичкова Т. С. - Специфіка реалізації фонеми /и/ в західноукраїнських апокрифічних текстах ХVІІ-ХVІІІ ст. (2009)
Гринишин М. М. - Статусно фіксований мовленнєвий акт прохання (на матеріалі художньої прози Івана Франка) (2009)
Гулик О. І. - Відображення картини світу в мікротопонімії сіл Волиця, Зубків, Комарів Сокальського району Львівської області (2009)
Дегтярьова Н. І. - Концепт культура в україномовному газетному дискурсі (2009)
Дубова О. А. - Закономірності транспозиційних змін (2009)
Івасюта М. І. - Образно-символічні параметри космогонічних понять у творах письменників Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Кардащук О. В. - Семантичне поле простору як фрагмент мовної картини світу (2009)
Колган О. В. - Суфіксація як один із способів творення термінів гірничої справи (2009)
Коцюба З. Г. - Своє – чуже vs добро – зло: взаємозв’язки опозицій у побутовій свідомості носіїв слов’янських, германських і романських мов (на матеріалі паремій) (2009)
Луковенко Т. О. - Структурно-граматична характеристика термінів української гомеопатичної галузі (2009)
Монахова Т. В. - Застосування прийомів корпусної лінгвістики в лексикографії (2009)
Мочалова Н. С. - Семантика та символіка кольору в художній картині світу Андрія Гудими (2009)
Павлюк Т. П. - Порівняння як когнітивний компонент поетичного тексту (2009)
Попова І. С. - Структурні моделі тексту як синтаксичної одиниці (2009)
Радіонова Т. М. - Еволюція лінгвістичних поглядів на статус і структуру ряду як мовної одиниці (2009)
Сафонова Н. М. - Полілог драматургічного дискурсу: структурна, функціональна й прагматична специфіка (2009)
Скорейко-Свірська І. П. - Синонімічні відношення між англомовною та автохтонною спеціальною лексикою в українській науково-технічній термінології (2009)
Слобода Н. В. - Розширення синтаксичних можливостей метафори в поезії шістдесятників (2009)
Слободянюк Н. Ю. - Когнітивний аспект зіставного аналізу національно-культурної лексики (на матеріалі перекладу роману П. Куліша "Чорна рада") (2009)
Сопачова В. В. - Структура і семантика аналітичних предикативних синтаксем англійської мови (2009)
Стародуб К. А. - Типологія дериваційних одиниць (2009)
Терзійська Р. М. - Лінгвокультурний концепт Бог у французькій мовній свідомості (2009)
Ткач М. В. - Варіативність просодичної організації англійського мовлення мексиканців (2009)
Тулузакова О. Г. - Функціонування службових частин мови західноукраїнського мовно-літературного варіанта у творах сучасних письменників (2009)
Тур О. М. - Паронімія як лексико-семантичне явище в українській термінології землеустрою та кадастру (2009)
Туровська Л. В. - Інтеграція іншомовних лексем у сучасну українську термінологію (2009)
Шляхта О. В. - Термінотвірні інновації в словнику М. Хведорова "Московсько-українська термінологія елементарної математики" (2009)
Горбань М. - Правоконкретизація: до питання визначення поняття (2013)
Косович В. - Напрям дії нормативно-правових актів України у часі: теоретичні та практичні аспекти, необхідність вдосконалення (2013)
Хомюк Н. - Система джерел права: деякі теоретичні аспекти (2013)
Янишина І. - Правотворчі помилки: загальнотеоретичні аспекти (2013)
Бойко І. - Регулювання цивільних відносин на українських землях за українським звичаєвим правом (XІV–XVІ ст.) (2013)
Кахнич В. - Наукові джерела про історію юридичного факультету Львівського університету (2013)
Кобилецький М. - Правовий статус жінки за магдебурзьким правом (2013)
Коваль А. - Загальнотеоретична характеристика розвитку позитивістської школи права та її впливу на правові школи кін. ХІХ – поч. XX ст. (2013)
Кульчицький П. - Суд і судочинство ЗУНР: законодавство і практика (2013)
Липитчук О. - Система та компетенція органів територіального самоврядування в Польській республіці (1918−1939 рр.) (2013)
Малишко В. - Концептуальне осмислення правового інституту каперства в трактатах Гуго Гроція – міжнародний контекст (2013)
Миньо М. - Застосування термінів "найм" і "оренда" в римському приватному праві, їх рецепція та вживання в Україні (2013)
Панкевич І. - Інститут безпосередньої демократії та розвиток українського конституціоналізму (2013)
Ригіна О. - США: проблеми впровадження заборони застосування праці дитини (ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Сирко М. - Право власності в Цивільному кодексі Наполеона Бонапарта 1804 р. (2013)
Шандра Р. - Сільські суди та судочинство за українським і волоським правом: історико-правове порівняння (ХIV–ХVIІІ ст.), Бедрій М. (2013)
Шуп’яна М. - Реформування суспільного та державного життя в Австрійській імперії за часів правління імператриці Марії Терезії (1740–1780 рр.) (2013)
Кіт Х. - Підготовче провадження як стадія адміністративного процесу: загальна характеристика (2013)
Коврижних Л. - Актуальні проблеми інформаційного законодавства (2013)
Коновалов В. - Генезис феномена "корупція" в адміністративно-правовій доктрині Російської Федерації (2013)
Лиско Г. - До питання природи дозвільного провадження та його місця у адміністративній процедурі (2013)
Самагальська Ю. - Стадії інспекційного провадження: загальна характеристика (2013)
Ткач Г. - Принципи службової діяльності в новому Законі України "Про державну службу" (2013)
Труш М. - Вимоги до судового рішення в адміністративній справі (2013)
Школик А. - Скасування та відкликання індивідуальних адміністративних актів (2013)
Долинська М. - Особливості договорів купівлі-продажу земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності та їх нотаріальне посвідчення (2013)
Єфімцева Т. - Патентне право як інститут інноваційного права (2013)
Клім C. - Критерії розмежування видів аналогії закону та субсидіарного застосування норм у цивільному праві України (2013)
Краєвський І. - Правовий статус засновника та учасника товариства з обмеженою відповідальністю (2013)
Кубара У. - Обтяження права власності на майно (2013)
Більдінова М. - Трудова функція працівника як обов’язкова умова трудового договору на прикладі трудового законодавства Російської Федерації (2013)
Благодир А. - До питання про теоретичні конструкції в науці права соціального забезпечення (2013)
Зайцева О. - Проблема подолання виробничого травматизму у сфері суспільного виробництва (2013)
Іваночко О. - Щодо проблеми форм соціального обслуговування фізичних осіб в Україні (2013)
Лещух Д. - Окремі питання правового регулювання трудових відносин в органах прокуратури України (2013)
Нєвєрова А. - Поняття і структура інституту охорони праці (2013)
Стасів О. - Основнi форми рeалiзацiї права на працю за Конституцiєю України (2013)
Ващишин М. - Правове становище оптових ринків сільськогосподарської продукції (2013)
Федорович В. - Судовий захист прав громадян на приватизацію земельних ділянок (2013)
Вовк М. - Стан дослідження питання віку особи в теорії кримінального права (2013)
Ільницька С. - Історія становлення законодавства про кримінально-правову охорону конституційного ладу України (2013)
Нежурбіда C. - Теорії соціального навчання як "соціально процесні" теорії причин злочинності: аналіз вихідних положень (2013)
Остапик Я. - Особливості суспільної небезпечності причетності до злочину (2013)
Шаблистий В. - Новий погляд на кримінально-правове забезпечення репродуктивної безпеки людини в Україні (2013)
Іващенко О. - Поняття та перспективи використання засобів електронного інформування учасників судового провадження у кримінальних справах (2013)
Навроцька В. - Тягар доказування у кримінальному процесі: необхідність перегляду традиційного підходу (2013)
Дзьобань О. П. - Зародження концептуальних підходів до розуміння сутності і специфіки інформаційного суспільства, Кальницький Е. А. (2013)
Мануйлов Є. М. - Право громадян на свободу об’єднання в політичні партії: філософський аналіз, Толочко М. В. (2013)
Прудникова О. В. - Особливості розвитку інформаційної культури українського соціуму: проблеми та перспективи (2013)
Мариняк Р. С. - Особливості рецепції генези української культури титульною нацією, Панфілов О. Ю. (2013)
Сідак Л. М. - Метафізична двоїстість особистості – суб’єкта саморозвитку (2013)
Кротюк В. А. - Сучасні концепції дослідження патріотизму (2013)
Семенов С. С. - Субкультура військового соціуму: деякі наслідки реформування української армії, Громико О. В., Рютін В. В. (2013)
Міхеєва В. В. - Тезаурусний підхід у дослідженні довіри молоді до влади (2013)
Бурлука О. В. - Самоосвіта особистості як творча діяльність (2013)
Гаврилюк Г. І. - Неєвропейські демократичні транзити (на прикладі держав Північної Африки та Близького Сходу) (2013)
Погрібна В. Л. - Соціологічний підхід у правоохоронній акмеології: постановка проблеми (2013)
Клімова Г. П. - Правовий нігілізм як форма деформації правосвідомості (2013)
Дзьобань О. П. - До проблеми морально-етичних аспектів інформаційного суспільства, Жданенко С. Б. (2013)
Осипова Н. П. - Належна оплата праці як фундаментальний принцип громадянського суспільства (2013)
Коваленко І. І. - Про деякі теоретичні аспекти дослідження громадянської культури (2013)
Кальницький Е. А. - Концепція постіндустріального суспільства деніела белла як підґрунтя формування концепцій інформаційного суспільства (2013)
Сатохіна Н. І. - Герменевтичний вимір правової освіти (2013)
Павлишин О. В. - Семіотична традиція середньовіччя як передумова формування сучасної семіотики права (2013)
Требін М. П. - Громадянське суспільство в україні:реальність і шляхи формування (2013)
Романюк О. І. - Часові межі посткомуністичних трансформацій у контексті системного підходу (2013)
Сахань О. М. - Політична відповідальність влади як чинник формування правової культури в Україні, Крайнікова О. В. (2013)
Головко І. В. - Особливості державотворчих процесів у пострадянській україні в контексті ліберально-демократичних трендів (2013)
Ткаченко В. С. - Роль соціального капіталу в розвитку територіальних громад (2013)
Яцура К. Г. - Ідея відкритого суспільства як модель державного розвитку пострадянської України: соціально-політичний контекст (2013)
Сердюк О. В. - Світоглядно-теоретичні засади соціологічного пізнання права у контексті міждисциплінарних досліджень (2013)
Маркозова О. О. - Зміна уявлень людей про успіх як наслідок ідеологічних впливів постмодернізму (2013)
Дорошкевич А. С. - Стратегії самопрезентації особистості у повсякденності (2013)
Волянська О. В. - Основні підходи до оцінювання впливу заробітної плати на ефективність поведінки державних службовців: соціологічний аналіз (2013)
Підкуркова І. В. - Оцінювання рівня задоволеності громадян якістю окремих аспектів функціонування суду (за результатами опитування у господарському суді Дніпропетровської області) (2013)
Бурлука О. В. - Самоосвіта як запорука конкурентоспроможності особистості (2013)
Наші автори (2013)
Іменний покажчик (2013)
Інформація для авторів (2013)
Титул, зміст (2011)
Тарабан І. А. - Принципи нутритивної терапії у хірургічних хворих із гострими порушеннями брижового кровотоку, Грома В. Г. (2011)
Логачов В. К. - Методы оптимизации лечения больных с наружными несформировавшимися свищами тонкой кишки, Андреев Г. И., Барыбин Р. В. (2011)
Сушков С. А. - Влияние клапанной недостаточности глубоких вен на характер течения варикозной болезни нижних конечностей (2011)
Бойко В. В. - Усовершенствованная тактика временной остановки кровотечения на госпитальном этапе при ранениях магистральных сосудов конечностей, Кощий Е. Е. (2011)
Бобро В. В. - Аналіз ефективності лікування псевдокіст підшлункової залози різними хірургічними методами (2011)
Жуков М. И. - Использование васкуляризированного перемещенного аутотрансплантата спинки носа при открытой эстетической ринопластике, Бреславец А. В. (2011)
Плетенецька А. О. - Особливості розташування металів навколо вхідних ушкоджень, що заподіяні різними видами куль при пострілах із пневматичної гвинтівки Crosman 2100 Classic (2011)
Шармазанова О. П. - Променева діагностика легенево-плевральних ускладнень закритої травми грудної клітки, Панченко О. В., Белозьоров І. В., Макаров В. В. (2011)
Щербина И. Н. - Заместительная гормональная терапия в комплексном лечении нарушений опорно-двигательной системы в хирургической менопаузе (2011)
Проценко Е. С. - Влияние преэклампсии матери на макрофагальную систему печени плода и новорожденного (2011)
Вільцанюк О. А. - Алгоритм використання мазей фармацевтичної фірми "Дарниця" в комплексному лікуванні гнійно-запальних процесів м’яких тканин, спричинених антибіотикорезистентними штамами мікроорганізмів, Хуторянський М. О. (2011)
Щербак О. М. - Активність похідних конденсованих нітрогеновмісних сполук із піримідиновим фрагментом щодо грампозитивних мікроорганізмів, Андрєєва І. Д., Казмірчук В. В., Русак П. С., Пономаренко С. В. (2011)
Курсов С. В. - Стан гемодинаміки при тяжкому абдомінальному сепсисі та септичному шоку (2011)
Шуба Д. Г. - Морфометрические характеристики почечных пирамид нижнего конца почки человека, состоящей из трех экскреторных секторов (2011)
Богун Ю. В. - Маркеры объективной оценки адекватности проводимой инфузионной терапии у пациентов с окклюзионным поражением магистральных сосудов (2011)
Бойко В. В. - Терапия послеоперационного пареза кишечника, Павлов А. А. (2011)
Бойко В. В. - Усовершенствование периоперационного обезболивания в торакальной хирургии, Павлов А. А., Богун Ю. В., Гнеденкова А. М. (2011)
Іскра Н. І. - Контрактура Дюпюїтрена — погляд на проблему (2011)
Бойко В. В. - Хирургическое лечение больных мегаколоном и долихосигмой, Далавурак В. П., Савви С. А., Лыхман В. Н., Сизый М. Ю., Воробьев Ф. П. (2011)
Рамалданов С. К. - Опыт хирургического лечения больших и гигантских послеоперационных грыж брюшной стенки (2011)
Велигоцкий Н. Н. - Манометрический контроль и меры профилактики острого панкреатита при выполнении эндоскопической ретрохолангиографии, Шадрин О. В., Павличенко С. А., Велигоцкий А. Н. (2011)
Рябинская О. С. - Ультраструктурные аспекты патогенеза хронической венозной недостаточности, Невзорова О. Ф., Османов Р. Р. (2011)
Ибрагимли Ш. Ф. - Определение сроков радикальной операции при старых разрывах промежности III степени, Исрафилбейли С. Г., Ахундов И. Т., Гасанова М. Г. (2011)
Пеев Б. И. - Метод интраоперационной проверки герметичности анастомоза пищеварительной трубки, Леонов А. В., Яковцов Е. П., Гавриков А. Е., Логачов В. К., Леонов В. В., Шальков Ю. Л., Михайлусов Р. Н. (2011)
Пеев Б. И. - Лечение диастаза прямых мышц живота, Леонов А. В., Яковцов Е. П., Гавриков А. Е., Логачов В. К., Леонов В. В., Шальков Ю. Л., Михайлусов Р. Н. (2011)
Ефимов Д. С. - Роль ургентного ультразвукового исследования в диагностике острой непроходимости кишечника у беременных, Козаченко А. В., Григоров Ю. Б., Ефименко С. Г., Макеев С. И., Гербенко Г. И. (2011)
Бойко В. В. - Аппарат низкочастотной терапии, Корсун В. Н., Тарабан И. А., Бодрих О. В. (2011)
Бєляєва К. Ю. - Особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів в умовах полікультурної освіти (2013)
Благодаренко Л. Ю. - Комплексний підхід у формуванні мотивації студентів педагогічних університетів до вивчення фізики, Мініч Л. В., Василенко С. Л. (2013)
Вєнцева Н. О. - Реорганізація вищої педагогічної школи України в 1917-1918 рр. (2013)
Віндюк А. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів уміння самостійно виконувати фізичні вправи, Захаріна Є. А. (2013)
Вовк Н. В. - Ігрове проектування як засіб формування споживчих знань студентів (2013)
Гладишев В. В. - Національне і загальнолюдське під час вивчення казки Івана Франка "Фарбований лис” у 5-му класі (2013)
Головко М. В. - Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: внесок Анатолія Яворського в розвиток актуальних питань шкільної фізичної освіти (2013)
Горбенко С. С. - Гуманістично спрямоване художнє виховання особистості: методологічний аспект (2013)
Гуренко О. І. - Структурні компоненти полікультурної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2013)
Дейнека О. М. - Підготовка викладачів технічних дисциплін та фізики на основі інтеграції предметів, Шишкін Г. О. (2013)
Калашникова С. О. - Тренінг міжкультурної комунікації як метод розвитку готовності вихователів ДНЗ до роботи в полікультурному просторі (2013)
Красовська О. О. - Художньо-педагогічні інноваційні технології та компетентності майбутніх фахівців початкової школи в галузі педагогіки мистецтва (2013)
Курінна С. М. - Оцінка підготовленості фахівців дитячих будинків до соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами (2013)
Кучеренко І. А. - Мотиваційний компонент – важливий структурний складник сучасного уроку української мови (2013)
Лихолат О. В. - Екологічна оцінка виробів у процесі проектно-технологічної діяльності студентів (2013)
Михалюк А. М. - Методика діагностування сформованості виконавської культури майбутніх учителів музики (2013)
Панова С. О. - Теоретичне обґрунтування необхідності дослідження проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів математики на засадах акмеологічного підходу (2013)
Пархоменко О. М. - Проблема балетмейстерської підготовки майбутніх педагогів-хореографів (2013)
Раструба Т. В. - Особистісно-орієнтоване музичне навчання і виховання: технологічний підхід (2013)
Рогозіна О. В. - Застосування дослідницької технології в підготовці майбутніх учителів технологій (2013)
Савицька О. С. - Модель допрофільної підготовки учнів на основі об’єднання базових та елективних курсів (2013)
Скрипченко О. П. - Теоретичні аспекти розвитку професійної майстерності майбутніх учителів мистецьких дисциплін (2013)
Твердохліб І. А. - Історико-філософський аналіз розвитку некласичних напрямів сучасної логіки (2013)
Федоров О. В. - Співвідношення гуманітарного і технократичного підходів в аспекті сучасної парадигми освіти, Голубцов М. В., Перепічаєнко Є. К. (2013)
Федчиняк А. О. - Методичні умови відбору змісту матеріалу при викладанні історії повсякденності у 8-9 класах (2013)
Хом’як І. М. - Аналіз виявів інтерференції у процесі оволодіння правописною компетенцією (2013)
Ченчик С. В. - Формування країнознавчої компетенції студентів технікумів на заняттях української мови (за професійним спрямуванням) (2013)
Чернявський В. В. - Шляхи розв’язання проблем фундаментальної підготовки з фізики фахівців морської галузі (2013)
Швець Г. Д. - Лінгводидактичні засади укладання збірок художніх текстів для читачів-інофонів (2013)
Безнаритний А. М. - Аналіз існуючих та перспективних засобів технічного контролю систем числового кодового автоблокування, Гаврилюк В. І. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського