Кулик А. В. - Регіональний соціально-економічний моніторинг: проблеми та основні теоретико-методологічні засади (2008)
Спаський Г. В. - Перспективи розвитку регіональної співпраці між Угорщиною та Україною (2008)
Стеценко Ж. В. - Формування експортного потенціалу в Україні (2008)
Дзядук Т. В. - Мережева економіка як елемент формування сучасної світової господарської системи (2008)
Войченко Т. О. - Диверсифікаційні процеси як напрям розвитку діяльності морських торгових портів України, Тимощук О. М. (2008)
Радєва М. М. - Напрями розвитку корпоративних форм аграрного бізнесу (2008)
Іващенко А. В. - Проблеми економічної організації споживчого ринку в умовах перехідного періоду (2008)
Антошко Т. Р. - Сучасні підходи до впровадження корпоративної соціальної відповідальності підприємств України (2008)
Аксентюк М. М. - Контролінгове забезпечення стратегії розвитку підприємства (2008)
Могилевская О. Ю. - Эффективное управление оборотным капиталом предприятия (2008)
Кібук Т. М. - Конкурентні переваги та проблеми металургійного сектору економіки України (2008)
Шеховцова В. А. - Системний підхід до управління накладними витратами підприємств (2008)
Ушенко Н. В. - Удосконалення регуляторних важелів відтворення людського капіталу України (2008)
Скулиш Ю. І. - Механізми забезпечення соціального захисту населення в Україні (2008)
Шинкаренко О. М. - Удосконалення механізму державного регулювання економічних взаємовідносин в молокопродуктовому підкомплексі (2008)
Суходоля О. М. - Енергоефективність національної економіки: умова та критерій енергетичної безпеки України (2008)
Логвиненко В. І. - Ефективність взаємовідносин споживачів та постачальників теплової енергії — один із напрямів удосконалення механізмів реалізації загальнодержавної програми реформування і розвитку ЖКГ (2008)
Миколайчук М. М. - Регіональні аспекти державного управління сталим розвитком в умовах глобалізації (2008)
Висоцький С. О. - Поняття, сутність та можливі шляхи підвищення ефективності державного регулювання в енергетиці України (2008)
Ільяшенко В. А. - Система державного управління процесами виробництва і обігу продовольчої продукції в регіоні (2008)
Корнух О. М. - Державна підтримка розвитку малого підприємництва в Україні: сутність, форми та напрями (2008)
Гринько-Гузевська А. В. - Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з суб'єктами рекламної діяльності (2008)
Строган А. Ю. - Громадянські права особи в правовій демократичній державі: порівняльний аналіз національних та міжнародних нормативно-правових актів (2008)
Демченко О. Л. - Особливості державного регулювання діяльності вищих навчальних закладів (2008)
Луцький І. М. - Соціальні права громадян в умовах формування України як соціальної і правової держави, Луцький А. І., Луцький М. І., Каленюк О. М. (2008)
Цимбаленко Я. Ю. - Основні напрями подальшого розвитку міжбюджетних відносин в Україні (2008)
Мищак І. М. - Дослідження державно-правової спадщини українського козацтва Комісією для виучування історії західноруського та українського права ВУАН (2016)
Шутак І. Д. - Колізія між презумпцією невинуватості громадянина та презумпцією правоти поліцейського (2016)
Агафонова Н. В. - Питання принципів конституційного процесу (2016)
Васильєв Є. О. - Удосконалення організаційно-правових форм діяльності органів місцевого самоврядування у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Медвідь А. Б. - Деякі аспекти змін, внесених Протоколами №12 та №13 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (2016)
Розгон О. В. - Урахування думки дитини при зміні імені, по батькові та прізвища під час її усиновлення (2016)
Бризгалова А. І. - Основні правові засади забезпечення прийняття судового рішення при здійсненні адміністративного судочинства в Україні (2016)
Богатирьов А. І. - Поняття злочину, вчиненого засудженим у місцях позбавлення волі (2016)
Мілевський М. О. - Поняття і сутність правової категорії "тероризм" в кримінальному процесі України (2016)
Харковець Ю. В. - Наукові погляди на проблеми інституту судових рішень у процесуальному праві (кримінальний процесуальний аспект) (2016)
Горбачов В. П. - Законність і доцільність при порушенні прокуратурою кримінального переслідування в Російській імперії (2016)
Мінченко Д. А. - Передумови виникнення та умови реалізації права на визнання та виконання рішень іноземних судів та арбітражів (2016)
Бершеда Є. Р. - Законодавче забезпечення вирішення житлової проблеми в Україні, Манцевич Ю. М. (2016)
Жиляєв І. Б. - Інституційні детермінанти й стратегічні напрямки економічного розвитку національного господарства, Наумов О. Б., Наумова Л. М. (2016)
Krasnorutskyi O. - Institutional objectives of agricultural market operators integration processes intensification, Zaitsev Yu., Dakhno I. (2016)
Манцевич Ю. М. - Новітня парадигма інвестиційних процесів аграрного сектору економіки, Скупський Р. М., Мельничук Л. С. (2016)
Зелінський С. Е. - Комп’ютерне тестування державних службовців: необхідність чи примха? (2016)
Шаульська Г. М. - Зарубіжний досвід як стимул у пошуку власної моделі ефективного управління (2016)
Шемшученко Ю. С. - Рецензія на монографію Н. В. Агафонової "Конституційна реформа в Україні: механізми реалізації та проблеми ефективності" (2016)
Белопольский Н. Г. - О будущем развития человечества (2008)
Кривобороденко Г. П. - Економічне зростання в Україні та його тенденції, Антонюк А. М. (2008)
Лір В. Е. - Інвестиційні ресурси розвитку паливно енергетичного комплексу України: проблеми формування та регулювання, Пєшкова М. В. (2008)
Ткач К. І. - Кейнсіанська концепція промислового розвитку та її значення для України (2008)
Онищенко А. М. - Методологічні основи еколого-економічного моделювання положень кіотського протоколу (2008)
Ільченко-Сюйва Л. В. - Роль банківської системи у проектному фінансуванні: світовий досвід та українські реалії, Шпак М. С. (2008)
Єранкін О. О. - Проблеми сучасного маркетингу: необхідність розробки нової парадигми (2008)
Мешко Н. П. - Управління трансфером технологій в умовах міжнародної конкуренції (2008)
Сундук А. М. - Особливості гарантування економічної безпеки Житомирської області (2008)
Ворсовський О. Л. - Теоретико-методологічні основи потенціалу підприємства (2008)
Андієць В. С. - Максимізація економічного ефекту діяльності підприємства за допомогою визначення напрямів оптимізації грошових потоків підприємства (2008)
Стеценко Ж. В. - Механізм розвитку та реалізації експортного потенціалу України (2008)
Рижий І. М. - Оцінка ефективності справляння пдв за допомогою моделі прогнозування надходжень з врахуванням фактору ЗЕД (2008)
Шеховцова В. А. - Методичні основи управління витратами на промислових підприємствах (2008)
Борисенко П. А. - Проблеми реформування та розвитку авіаційної промисловості України (2008)
Тупота М. О. - Холдингова компанія як одна з найефективніших форм функціонування бізнесу (2008)
Калашнік С. В. - Обгрунтування необхідності створення холдингових структур машинобудівних підприємств (2008)
Франчук І. А. - Становлення системи ефективного регулювання енергетичного ринку в Україні (2008)
Марова С. Ф. - Развитие экономических механизмов управления безопасностью жизнедеятельности в экологической сфере (2008)
Ільяшенко В. А. - Система критеріїв та показників продовольчого забезпечення (2008)
Євграфов О. Є. - Розвиток механізмів державного управління земельними ресурсами в Україні (2008)
Картавих Л. Г. - Попит зарубіжних країн — складова удосконалення організації державного фінансового контролю (2008)
Луцький І. М. - Підтримка держави щодо розвитку інтеграційних процесів в Україні, Луцький А. І., Луцький М. І., Каленюк О. М. (2008)
Строган А. Ю. - Культурні права особи в національних та міжнародних нормативно-правових актах: порівняльний аналіз (2008)
Осіпчук С. Г. - Особливості функціонування системи забезпечення економічної безпеки в Україні на сучасному етапі державотворення (2008)
Ушенко Н. В. - Приватизаційні передумови трансформації трудового потенціалу в людський капітал (2008)
Кіліна Т. М. - Зайнятість населення в системі соціально-економічних показників (2008)
Шамрай В. О. - Рецензія на монографію Пісьмаченко Л. М. "Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в Україні: регулювання та контроль" (2008)
Федоренко В. Г. - Управління в Україні (2008)
"Золота Фортуна" — успіх, об’єктивність, визнання!!! (2008)
Криклій А. С. - Політика банків у сфері маркетингу (2008)
Єранкін О. О. - Нові горизонти маркетингу: напрями розвитку нової парадигми (2008)
Могильний О. М. - Аграрна політика: нові виклики і випробування (2008)
Бутко М. П. - Диверсифікація і інновації як апріорні чинники адаптації харчової промисловості до вимог СОТ, Зеленська О. О., Ясько А. Г. (2008)
Смоляр Л. Г. - Розвиток інноваційного потенціалу як фактор забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, Коцюба М. Д. (2008)
Алексеєва К. А. - Удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання інноваційної діяльності (2008)
Сидоренко О. А. - Інноваційно-інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств виноробної промисловості України (2008)
Попов А. И. - Вопросы взаимодействия предприятий АПК в логистических системах (2008)
Хвесик М. А. - Раціоналізація водокористування в комунальному господарстві: реалії та перспективи, Голян В. А. (2008)
Іванова В. В. - Трансфер знань як складова становлення та розвитку економіки, заснованої на знаннях: світовий досвід (2008)
Коваленко В. М. - Основні напрями розвитку міжнародної виробничої кооперації в умовах глобалізації (2008)
Селіверстова Л. С. - Підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції легкої промисловості (2008)
Магалецький А. В. - Теоретичні основи формування маркетингової політики (2008)
Мордвінцева Т. В. - Роль маркетингу в стратегічному управлінні металургійними підприємствами (2008)
Калашнік С. В. - Удосконалення державної підтримки діяльності холдингів (2008)
Колісник Б. І. - Фіскальні регулятори в системі управління ефективністю функціонування лісогосподарського комплексу (2008)
Коломієць В. М. - Стан та перспективи розвитку підприємств машинобудування Запорізької області (2008)
Карпунцов М. В. - Управління ризикостійкістю підприємства (2008)
Калашнік І. І. - Оцінка ефективності управління якістю продукції на промислових підприємствах (2008)
Срібнюк С. М. - Ефективність впровадження заходів по економії енергоресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства, Григоренко М. В. (2008)
Гаман П. І. - Якість життя — інтегральна характеристика соціальної ефективності функціонування регіонального комплексу (теоретико-методологічні засади) (2008)
Надюк З. О. - Потреба державного регулювання "інтернет-медицини" як новітнього інституту на ринку медичних послуг в Україні (2008)
Дітковська М. Ю. - Аналіз внутрішніх інформаційних потоків в головному управлінні агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (2008)
Франчук І. А. - Моделювання оптимістичних сценаріїв розвитку енергетики в національній економіці (2008)
Ільяшенко В. А. - Застосування методики розрахунку рівня продовольчого самозабезпечення регіону з урахуванням соціально-економічних факторів (2008)
Даниляк О. О. - Понятійно-категоріальний апарат державного управління у сфері природно-заповідної справи: становлення та утвердження (2008)
Луцький І. М. - Соціально-економічні функції держави на сучасному етапі її розвитку на шляху державотворення, Луцький А. І., Луцький М. І., Каленюк О. М. (2008)
Баланда А. Л. - Структура зайнятості населення в контексті забезпечення захищеності життєво важливих інтересів України (2008)
Пономаренко І. В. - Методологічні підходи регіонального аналізу зайнятості населення (2008)
Корецький М. Х. - Рецензія на монографію Прушківський В. Г. "Реструктуризація промисловості в регіоні: теорія, методологія, практика" (2008)
Дєгтяр А. О. - Рецензія на монографію Кондрашов О. М. "Промислова політика в Україні: теорія, методологія, практика управління" (2008)
Агафонова Н. - Кордони Половеччини (2016)
Войнаровський А. - Економічна складова життя східноподільського прикордоння Речі Посполитої наприкінці XVI – на початку XVII ст. (2016)
Паславська Н. - Львівський кравецький цех в XVI – першій половині XVII ст.: підмайстри та їхнє братство (2016)
Бармак М. - Російські судові установи в системі управління українських земель Правобережної України наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. (2016)
Желізняк В. - Національна політика Російської імперії на Волині: управлінський аспект (2016)
Кохан О. - Майнова диференціація київського міщанства в кінці XVIII – середині ХІХ ст. (2016)
Стоколоса Т. - Технічні вдосконалення у борошномельній промисловості Правобережної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ СТ. (2016)
Левицький В. - Формування та становище підприємців легкої промисловості у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ СТ. (2016)
Захарченко Т. - Торгово-фінансовий стан менонітських і німецьких колоній Північного Приазов’я (друга половнина ХІХ – початок ХХ СТ.) (2016)
Панченко В. - Земельні суперечки у практиці мирових суддів Волинської губернії (2016)
Герасимов Т. - Цукрові перипетії в правобережних містах у роки "Великої війни" (1914–1917 рр.) (2016)
Грибенко О. - Розбудова судової системи України в часи української Центральної Ради (червень 1917 – квітень 1918 рр.): історичний аспект (2016)
Кришталь С. - Формування мережі робітфаків в УСРР у 1920-х рр. (2016)
Троханяк О. - Підпільна діяльність ОУН на Бережанщині у 30-х рр. ХХ ст. (2016)
Левченко Ю. - Окупаційні адміністративно-територіальні одиниці України 1941–1944 рр.: етнічний, етнографічний та політико-географічний вимір (2016)
Стародубець Г. - Кадрова політика радянської влади як засаднича детермінанта трансформаційних соціальних процесів у західноукраїнському регіоні в повоєнний період (2016)
Касьянова Н. - Стан та причини переселень в Радянській Україні в 1940–1960-х рр. (2016)
Сацький П. - Проблема розподілу компетенції між інституціями у процесі будівництва південно-українського і північно-кримського каналів (1950–1953 рр.) (2016)
Рошко К. - Формування сучасного складу населення в Запорізькій області (1959–2001 рр.) (2016)
Заплетнюк О. - Єгипет в період правління фараона Аменхотепа ІІІ (2016)
Мілютін С. - Іконоборський конфлікт у Візантії: "Схід" проти "Заходу"? (2016)
Звягіна О. - Королівство Польське і війна в Угорщині у період 1526–1528 рр. (2016)
Ніколаєнко О. - Співпраця польських та українських жінок Наддніпрянщини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Мальшина К. - Дінко Пуц та його час: словенська політика за часів першої Югославії крізь призму діяльності Жупана і Бана (1918–1935 РР.) (2016)
Мараєв В. - Авіація "Союзу гетьманців-державників" у США і КанадІ (1930-і рр.) (2016)
Ціватий В. - Політико-дипломатичний портрет Данте Аліг’єрі (1265–1321 рр.): інституціональний вимір доби Відродження Й український контекст (2016)
Артимишин П. - Початок другої військової кампанії у Чечні: бачення політичного та медійного середовищ в Україні (2016)
Зуб С. - Інструменти розвитку взаємовигідних відносин у форматі Україна-"Вишеград+" (2016)
Guseynli R. - US anti-terrorist operation – "Operation Iraqi freedom" and its results (2016)
Відомості про авторів (2016)
Литвинова Г. - Когда парус держит нужный курс… (2008)
Криклій А. С. - Злиття та поглинання банків: методи оцінки вартості бізнесу та досвід (2008)
Олешко А. А. - Циклічні кризові явища індустріальної економіки (2008)
Спаський Г. В. - Регіональні аспекти інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Закарпаття (2008)
Тарасюк М. В. - Контролінг як інструмент подолання негативних проявів глобалізації в торговельному бізнесі (2008)
Паєнтко Т. В. - Методологічні аспекти фінансових досліджень (2008)
Мітал О. Г. - Стратегічні орієнтири податкового стимулювання інвестиційних процесів на регіональному рівні (2008)
Атаманчук О. В. - Регулююча функція податків та регуляторний потенціал податкової системи (2008)
Пислиця А. В. - Теоретичні підходи до трактування ефективності податків (2008)
Безус Р. М. - Фінансове забезпечення оновлення матеріально-технічної бази аграрних підприємств за допомогою лізингу (2008)
Луцький І. М. - Методологічні передумови взаємодії держави і громадянського суспільства, Луцька Н. І., Луцький А. І. (2008)
Криховецький І. З. - Туризм як економічна, соціальна й інтернаціональна галузь та джерело матеріального і духовного розвитку суспільства (2008)
Скрипчук П. М. - Організаційно-економічні основи стимулювання розвитку метрології, стандартизації та сертифікації (2008)
Шпак Н. О. - Види та класифікація об'єктів інтелектуальної власності машинобудівних підприємств, Дмитрів К. І. (2008)
Федотова С. Ю. - Сучасний стан інноваційної діяльності в будівництві (2008)
Палиця С. В. - Інноваційна діяльність в Україні (2008)
Ледян Т. О. - Механізм управління інноваційною політикою на промислових підприємствах (2008)
Скакун В. А. - Вступ до теорії управління бізнес-процесами будівельних підприємств (2008)
Миколайчук М. М. - Оцінювання соціально-економічних досягнень регіонів з позиції сталого розвитку (2008)
Гаман П. І. - Впровадження принципів логістики у регулювання рекреаційного потенціалу Карпатського регіону України (теоретико-методологічні засади) (2008)
Клюй О. В. - Напрями удосконалення політики водозабезпечення мегаполісу з врахуванням вимог та обмежень екологічної безпеки (2008)
Франчук І. А. - Врахування ризиків і обмежень при формуванні системи державного регулювання енергетичної сфери (2008)
Кравченко Т. А. - Становлення інституту дорадництва в Україні: історичний аспект та зарубіжний досвід (2008)
Кондрашова М. В. - Основа формування регіональної інвестиційної політики і оперативного управління інвестиціями (2008)
Манів С. З. - Захист інтелектуальної власності в інвестиційно-інноваційному розвитку держави (2008)
Плющ В. О. - Міжнародний досвід формування та функціонування інституту державних послуг (2008)
Бурдун А. В. - Напрями державної політики, спрямованої на усунення нерівномірного розвитку територій (2008)
Соболь Р. Г. - Регулювання діяльності суб'єктів господарювання страхового ринку України (2008)
Караков С. В. - Механізми оцінки кредитних ресурсів для реалізації інновацій (2008)
Падашуля О. І. - Світовий досвід державного регулювання виставкової діяльності, Амплєєв А. В., Колесніков Б. П. (2008)
Шилова В. І. - Мотиваційна основа управління в кредитно-модульній системі навчання (2008)
Псарёв Г. Ю. - Программа и результаты апробации корпоративного семинара-тренинга на тему "Видение будущего города магистрами и аспирантами" (2008)
Костенко М. А. - Методичні підходи до оцінювання ефективності професійного навчання безробітних (2008)
Матвєєнко Н. В. - Кадрова політика внз щодо підбору персоналу (2008)
Пономаренко І. В. - Виокремлення однорідних регіональних зон зайнятості населення (2008)
Дєгтяр А. О. - Рецензія на монографію Гаман П. І. "Розвиток рекреаційної сфери Карпатського регіону України: теорія та практика державного регулювання" (2008)
Панафідін І. - Історіографія давньої Спарти: спроба реконструкції (2016)
Орлов В. - Огляд сучасної української історіографії історії пізньопротестантських об’єднань в Україні ХІХ ст. – 1939 Р. (на прикладі громад свідків єгови та п’ятидесятницьких рухів) (2016)
Білик Н. - Українсько-польські взаємини в інтерпретації польського історика Людвіка Кубалі (2016)
Іваник М. - "Wiadomosci statystyczne o stosunkach krajowych" ("Статистичні відомості про крайові відносини") як джерело з історії місцевого самоврядування в Галичині другої половини XIX – початку XX ст. (2016)
Скороход О. - Роль народної та урядової колонізації Півдня України у дореформений час: історіографія (2016)
Мясникова А. - Муніципальна влада міста Харкова (1871–1917 рр.) у працях дореволюційних дослідників (2016)
Сова А. - Олімпійська тематика на сторінках українських сокільських видань на початку ХХ ст. (2016)
Торопцева А. - Мемуари Шарля Дюброя як джерело до історії розвитку української літератури як головного чинника становлення національної самосвідомості українського народу (2016)
Зуляк І. - Радянофільські видання про діяльність "Просвіти" в Східній Галичині міжвоєнного періоду (2016)
Гнип І. - Греко-католицька церква на шпальтах міжвоєнних галицьких газет – напрямки роботи (2016)
Грон В. - Україна в європейській системі субординації соціумів згідно концепції В. Е. Д. Аллена (2016)
Шевченко М. - Матеріали особового фонду академіка К. Воблого як історичне джерело (2016)
Марущенко О. - Сучасна українська історіографія про початок німецько-радянської війни 1941–1945 рр. (2016)
Малярчук О. - Соціально-економічні процеси в західному регіоні УРСР в радянській історіографії (2016)
Штогрин І. - Міська історія західних областей УРСР у вітчизняній науці: на прикладі Івано-Франківська (2016)
Каюк А. - Трансформації в редакційній політиці журналу "Огонек" в переддень "Перебудови" (2016)
Кононенко В. - Єврейська національна меншина Поділля другої половини ХХ – початку ХХІ СТ. у зарубіжній історіографії (2016)
Савицька О. - Україна у європейському енергетичному просторі: сучасна вітчизняна історіографія (2016)
Лущай Ю. - Релігійні уявлення західноєвропейських авторів XIII–XIV ст. про Північну Русь (2016)
Чучко Д. - Матеріальна підтримка церковних інституцій з боку господарів Молдавії в XV–XIX ст. (2016)
Блищик О. - Шляхи проникнення реформаційних ідей на українські землі в XVI ст. (2016)
Кізлова А. - Взаємодія братії з богомольцями у Києво-Печерській Успенській Лаврі (кінець XVIII – початок ХХ ст.) (2016)
Пилипів І. - Становлення богословської освіти Греко-католицької церкви в першій половині ХІХ ст., Делятинський Р. (2016)
Рубан М. - Інституційний розвиток Православної церкви на Донеччині 1920–1930 рр. (2016)
Терещенко О. - Інтелектуальна спадщина І. Нечуя-Левицького в контексті ідей Кирило-Мефодіївського братства (2016)
Тарасенко О. - Штрихи до соціокультурного портрету істориків університету св. Володимира – В. Домбровського, М. Костомарова, П. Павлова (2016)
Гавліч І. - Дослідження національних фінансово-економічних організацій Східної Галичини у працях Івана Франка (2016)
Гірна Н. - Формування суспільно-політичних поглядів та початки наукової діяльності Івана Кревецького (2016)
Мельник Р. - Теоретичні основи психологічної підготовки населення до війни у публіцистичній спадщині В. Петріва (20–30-ТІ РР. ХХ ст.), Мельник В. (2016)
Лубкович Н. - Редакційно-видавнича та журналістська діяльність Євгена Храпливого у роки Другої світової війни (1939–1945 рр.) (2016)
Зуляк І. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Депортації українців Польщі: науковий та суспільно-політичний дискурси, історична пам’ять", Кіцак В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Родченко І. - Національна презентаційно рейтингова програма "Діловий імідж України. Національні досягнення” (2008)
Федоренко В. Г. - Концепція кластерної політики в Україні, Тугай А. М., Гойко А. Ф., Джабейло В. Б. (2008)
Криклій А. С. - Конкурентоспроможність і ефективність як критерії економічної спроможності банків на ринку фінансових послуг, Лютий І. О., Юрчук О. М. (2008)
Сибірянська Ю. В. - Адміністрування доходів бюджету: реалії та перспективи (2008)
Пінчук І. О. - Політичні чинники як предмет дослідження економічної науки (2008)
Радєва М. М. - Інституціональні механізми корпоративного контролю як інструменту згладжування корпоративних конфліктів (2008)
Семенченко Н. В. - Динаміка виробничої діяльності фірми. Математична модель (2008)
Левчунь Г. Я. - Вдосконалення тарифного регулювання оплати праці (2008)
Луцький І. М. - Проблеми гарантій забезпечення прав людини у сфері соціального захисту, Луцька Н. І., Луцький А. І. (2008)
Татомир І. Л. - Вплив демотиваційних факторів на формування поведінки працівника в умовах інформаційного суспільства (2008)
Клець М. В. - Боротьба з економічною злочинністю: проблема ефективності, Клець Д. В. (2008)
Білоцька М. Ф. - Регулювання фінансових ринків: світовий досвід (2008)
Вдовиченко А. М. - Методика розрахунку та оцінка неорганізованих валютних заощаджень населення (2008)
Калетник Г. М. - Розвиток світового ринку біопалива (2008)
Георгіаді Н. Г. - Кумулятивно-цільовий підхід до формування інтегрованої системи управління економічним розвитком машинобудівного підприємства (2008)
Кучерова Г. Ю. - Оптимізація строку служби машини на основі залежності ціни і витрат від кумулятивного випуску продукції (2008)
Мягкова О. В. - Економічний зміст реструктуризації системи управління підприємств автомобілебудування (2008)
Троян О. В. - Обгрунтування зміни контролю на контролінг в системі управління промисловими підприємствами (2008)
Франчук І. А. - Державне регулювання реструктуризації боргів генеруючих компаній енергетики (2008)
Плакіда В. Т. - Розвиток державного корпоративного сектору як форма реалізації власності (2008)
Ільченко-Сюйва Л. В. - Небанківські фінансові установи: досвід Європейського Союзу та можливості України (2008)
Груба Г. І. - Реалізація стратегії управління інноваційною діяльністю (2008)
Гаман П. І. - Формування механізмів прискореного інноваційного розвитку рекреаційного потенціалу Карпатського регіону України (теоретико-методологічні засади) (2008)
Візіров Б. Й. - Управління кар'єрою державного службовця як взаємодія інтересів (2008)
Плющ В. О. - Державна політика щодо захисту прав і свобод людини в Україні (2008)
Дармограй О. О. - Вдосконалення стилю державно-управлінської діяльності на основі використання основних підходів теорій лідерства (2008)
Омаров А. Е. - Стан та перспективи державної політики на міжрегіональному рівні (2008)
Дроботенко І. В. - Основні механізми державного регулювання законотворчої діяльності (2008)
Дєгтяр А. О. - Вплив держави на процес страхування зовнішньоторговельних операцій, Соболь Р. Г. (2008)
Клюй О. В. - Розробка моделі формування політики водоефективної економіки мегаполісу з врахуванням вимог екологічної безпеки (2008)
Шевченко О. О. - Особливості регіональної політики продовольчої безпеки (2008)
Гринь Є. Л. - Механізм вдосконалення інформаційно-консультаційного забезпечення розвитку агробізнесу (2008)
Шевська О. І. - Особливості регіонального управління житлово-комунальним господарством (2008)
Гайдуцький А. П. - Рецензія на монографію Гайдуцький А. П. "Міграційний капітал в країнах, що розвиваються" (2008)
Долженко Ю. - Краніологія населення київського Подолу XVI–XVIII ст. (могильник по вул. Юрківська, 3) (2016)
Савчук Б. - Внесок Степана Федака в розвиток товариства взаємного страхування "Дністер" У Львові (1892–1914 рр.) (2016)
Переходько Н. - Участь волинських лікарів в Українському лікарському товаристві (1921–1939 рр.) (2016)
Місько В. - Розгортання ліворадикального руху в Другій Речі посполитій (2016)
Кульчицька О. - Участь української делегації у роботі конференції у Сан-Франциско 1945 р. (2016)
Кіцак В. - Використання підрозділів війська польського для проведення депортації українців Закерзоння впродовж 1944–1946 рр. (2016)
Шваб А. - Шкільництво на Рівненщині в добу "відлиги", Мащенко Н. (2016)
Седляр О. - Літературний збірник "Галичанин" (1862–1863 рр.) як видавничий проект Богдана Дідицького та Якова Головацького (2016)
Кліш А. - Заснування Католицького русько-народного союзу в "Споминах з мого життя" Олександра Барвінського (2016)
Шкільнюк Н. - Історіографічний доробок проблематики міст Волинської губернії у ХХ ст. (2016)
Кравчук Л. - Преса як засіб радянізації Тернопільщини (вересень 1939 – червень 1941 рр.) (2016)
Дорошенко Л. - Інформативний потенціал орнаментики слов’янської кераміки останньої чверті І тис. н. е. (2016)
Саламаха І. - Діяльність Войцеха Дідушицького на посаді консерватора центральної комісії для вивчення і консервації пам’яток історії та мистецтва (1879–1904 рр.) (2016)
Гуйванюк М. - Українська літературна інтелігенція Галичини й Буковини у взаєминах з Русько-Українською радикальною партією (кінець ХІХ – початок ХХ СТ.) (2016)
Олійник М. - Ліквідація неписьменності на Поділлі в роки НЕП (1921–1928 рр.) (2016)
Криськов А. - Український високий педагогічний інститут імені М. Драгоманова у Празі (1923–1933 рр.) (2016)
Парахіна М. - "Соціалістичний реалізм" радянського кіномистецтва 1930–1940-х рр.: у пошуках ідеологічної парадигми (2016)
Чубіна Т. - Музичний фестиваль як європейський національно-культурний проект (на прикладі Черкаської області), Спіркіна О. (2016)
Костюк Л. - Обряд сватання у Східній Галичині другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Петрик Н. - Колекція зброї та озброєння у фондах воєнно-історичного музею 58-го будинку офіцерів (2016)
Aliyeva R. - Houses with dubla in the Apsheron reserves (2016)
Abdullayeva N. - Library innovations as the new theme of researches in Azerbaijan (2016)
Huseynova A. - Unique features of nakhichevan architecture impact on the architecture of the east (2016)
Москалюк М. - З історії науково-технічного прогресу у цукровій промисловості українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Стрелко О. - Становлення та розвиток вітчизняного тепловозобудування на початку ХХ ст., Бердниченко Ю. (2016)
Грищенко Т. - Агроґрунтознавчі досягнення сільськогосподарського вченого (наукового) комітету України (1918–1927 рр.) (2016)
Щебетюк Н. - Становлення наукового забезпечення організаційного процесу в сільському господарстві України (2016)
Стецик Ю. - Документи до життєпису ієромонаха Іпатія Білинського ЧСВВ (1704–1771 РР.) (2016)
Маслак В. - Справа "Пророка" Болеслава в архівних документах, Василенко Д., Сезін С., Сезін Д. (2016)
Сірук Н. - Постанови ЦК КП(Б)У – документи вивчення ідеологічних кампаній в Україні (друга половина 40-х – початок 50-х років ХХ СТ.) (2016)
Гайдаєнко І. - Електронний підручник як новий засіб подання інформації у навчальному процесі (2016)
Підставка Р. - "Літописний" Збараж: новий погляд на відомі дати, Мазуранчик З. (2016)
Ганусевич Н. - Сакральна пам’ятка епохи бароко в Збаражі: історія, дослідження і реставрація (2016)
Луговий М. - Бережанські гімназисти та викладачі у лавах УСС та УГА (2016)
Луговий Б. - Велич і трагедія Лисоні, Лугова О. (2016)
Зуляк І. - В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко "Братня" навала. війни Росії проти україни ХІІ–ХХІ СТ. – Київ, 2016. – 248 с., Місько В. (2016)
Скакальська І. - Мороз О. В. Гуманістичний характер світогляду православних діячів Волині кінця ХІХ – початку ХХ століття: Монографія. – Хмельницький, 2016. – 156 с. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Гур’єв С. О. - Аналіз безпосередніх причин смерті у постраждалих із політравмою та пошкодженням скелета, Філь А. Ю., Танасієнко О. М. (2015)
Левшин О. А. - Моделювання дегенеративних змін у хребтових рухових сегментах поперекового відділу хребта в експериментальних тварин (2015)
Курята А. В. - Эффективность препарата Пиаскледин в комплексной терапии у пациентов с остеоартрозом в условиях коморбидности, Черкасова А. В., Гармиш И. П. (2015)
Колесниченко В. А. - Особенности мышечного дисбаланса у пациентов с болезнью Шейерманна — Мау с различными вариантами сагиттального контура позвоночника, Днепровская А. В., Фищенко В. А. (2015)
Лазарев І. А. - Біомеханічні умови функціонування триголового м’яза при переломі п’яткової кістки, Радомський О. А., Рябоконь П. В., Скибан М. В. (2015)
Цвях А. І. - Аналіз клінічних результативних ризиків у постраждалих із поєднаними травмами таза, Гур’єв С. О. (2015)
Рощин Г. Г. - Ризик розвитку нозокоміальної інфекції в постраждалих із тяжкою поєднаною абдомінальною травмою, Іванов В. І., Дорош В. М. (2015)
Маланчук В. О. - Дослідження впливу біоморфної кераміки на основі карбіду кремнію на культуру остеогенних клітин-попередників кісткового мозку, Панченко Л. М., Жуковцева О. І., Кисельов В. С., Чепурний Ю. В. (2015)
Громов А. Б. - Динаміка біомеханічних та електроміографічних даних у випадках деформацій великого вертлюга стегнової кістки, Корольков О. І., Карпінська О. Д., Ісаєва Н. П. (2015)
Шимон В. М. - Діагностика розтягнення (розривів зв’язок) гомілковостопного суглоба в дітей із урахуванням комп’ютерного моделювання, Шармазанова О. П., Агій В. І. (2015)
Лубенец А. А. - Лечение воспалительных инфекционных осложнений в хирургии позвоночника отрицательным давлением, Ивченко Д. В. (2015)
Головач І. Ю. - Остеоартрит, індукований ожирінням: мультифакторіальні асоціації та провідна роль адипокінів, дисліпідемії й механічного навантаження (2015)
Яковленко В. В. - Миелоакупунктура и электромиелоакупунктура в лечении травм спинного мозга, Сокрут В. Н., Синяченко О. В., Егудина Е. Д. (2015)
Бондаренко Н. Н. - Морфологические особенности скелетных тканей у детей с синдромом недифференцированной соединительнотканной дисплазии, Кравченко А. И. (2015)
Паньків І. В. - Фактори ризику розвитку остеопорозу при первинному гіпотиреозі (2015)
Климовицкий В. Г. - Самостоятельная работа студентов на цикле "Травматология и ортопедия": оптимизация подходов и дискуссионные вопросы, Черныш В. Ю., Климовицкий Ф. В. (2015)
Анатолій Павлович Крись-Пугач (1936–2015) (2015)
Іван Володимирович Шумада (1919–2015) (2015)
Владига О. - Останні томи "Історії України-Руси" Михайла Грушевського: археографічний аспект (2015)
Галик В. - Здобутки франкознавчої науки у Франковому краї в останнє десятиліття (2015)
Галів М. - Мікросоціальна група мельників у селі Літиня на Дрогобиччині (XVІ – XVIІІ ст. ) (2015)
Ільницький В. - До питання рейдів відділів УПА ВО-4 "Говерля" (1944–1949) (2015)
Лазорак Б. - Повідомлення про село Уличне на сторінках дрогобицької та самбірської преси другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття (2015)
Стецик Ю. - Ченці-брати Добромильського монастиря (1783 р. ): життєвий шлях до духовного покликання (2015)
Білоусова С. - Фольклорна лінія у творах для домри В. Івка, Є. Мілки, О. Некрасова (2015)
Карась С. - Темпові варіанти, агогіка, динаміка та артикуляція "Прелюдії та фуги gis-moll" Й. С. Баха (ДТК, ІІ-й том) у виконавській інтерпретації баяністів (2015)
Карташова Ж. - Обгрунтування методики фахової підготовки майбутнього вчителя музики у процесі інтеграції музично-виконавських дисциплін (2015)
Коверза О. - Становлення джазового мистецтва як феномену музичної культури 20–30-х рр. ХХ століття в Україні (2015)
Олексюк А. - Інструментально-виконавська підготовка вчителя музичного мистецтва в наукових студіях сьогодення, Душний А. (2015)
Соловей Л. - Отець Михайло Вербицький – композитор, громадський діяч, автор гімну України "Ще не вмерла України і слава, і воля" (2015)
Тыновский М. - Репертуарные тенденции формирования исполнительского мастерства кларнетиста (2015)
Чавва Л. - Питання мистецької освіти у реаліях науково-практичних конференцій сьогодення, Кузьо В. (2015)
Голик С. - Англійська мова як lingua franca у сучасному світі: глобалізаційні виклики (2015)
Денисова І. - Особливості оказіонального словотворення у романах українського фентезі (2015)
Котвицкая В. - К вопросу о классификации типов семантической адаптации англицизмов в немецком языке (2015)
Лазебная Е. - Классификация глаголов, сочетающихся с наречиями и деепричастиями оценки, в современном немецком языке Германии и Австрии (2015)
Подорожна К. - Порівняльний аналіз відтворення українських історичних реалій засобами німецької мови у перекладах історичної повісті І. Я. Франка "Захар Беркут" (2015)
Попович Н. - Граматико-семантичні особливості перекладу форм та похідних дієслова Ὑφίστημι в патристичних текстах IV століття (2015)
Шум О. - Творча майстерність перекладача при відтворенні українських фразеологізмів (2015)
Бондарець Т. - Ментально-географічні характеристики романів Дж. Остен (2015)
Врабель-Кемінь О. - Реконструювання ґендерної ідентифікації в казках Анджели Картер (2015)
Дмитрів І. - Жанр молитви у творчості поетів-"логосівців" (2015)
Кевешлігеті О. - Міфосвіт Христини Керити у поетичній збірці "Березневі заручини" (2015)
Новак С. - Оповідання Володимира Бірчака: текст і контекст (2015)
Рашкі Н. - Еволюція особистості у романі "Таємний сад" Ф. Г. Бернет (2015)
Рыба И. - Этнообраз француза в ромаистике Генри Джеймса (2015)
Угляй Л. - Роль образу "дім" у художній концепції Тоні Моррісон, Зимомря І. (2015)
Sochal А. - O faktach i wyobrazeniach. Vicki Baum w swietle autobiografii "es war alles ganz anders" (2015)
Василенко О. - Категорія соціальної відповідальності педагога у наукових дослідженнях (2015)
Грибок Н. - Характеристика поняття та компонентів культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи, Проць Р., Ярема В., Проць Л. (2015)
Дробчак Я. - Творча робота майбутніх учителів на уроках трудового навчання у початкових класах (2015)
Жигайло О. - Варіативність використання форм управління обчислювальною діяльністю молодших школярів на уроках математики, Гриньців М. (2015)
Зимульдінова А. - Шляхи підготовки до навчання дітей п’ятирічного віку в освітньо-виховних закладах різного типу (2015)
Калита Н. - Підготовка вчителя початкової школи в контексті сучасних освітніх парадигм (2015)
Канюк О. - Особливості викладання професійно-орієнтованої іноземної мови для студентів нелінгвістичних спеціальностей (2015)
Колток Л. - Інтенсифікація навчально-виховного процесу як складова модернізації освіти вищої школи (2015)
Надім’янова Т. - Вплив школи і сім’ї у формуванні основ здорового способу життя молодшого школяра (2015)
Пантюк М. - Науково-експериментальна робота кафедри як шлях до професійного зростання педагога нової ґенерації (до 35-річчя кафедри педагогіки та методики початкової освіти), Зимульдінова А., Скалич Л. (2015)
Пантюк М. - Організаційно-методична робота кафедри – шлях до професійного зростання майбутнього педагога (35-річчю кафедри педагогіки та методики початкової освіти присвячується), Стахів Л. (2015)
Розман І. - Подолання стереотипів у педагогічній діяльності як один зі шляхів формування компетентності (2015)
Садова І. - Особливості підготовки майбутнього вчителя до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти (2015)
Скалич Л. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інтерактивних технологій навчання (2015)
Стахів Л. - Технологія інтерактивного навчання – одне із важливих завдань формування умінь майбутнього учителя початкових класів (2015)
Чернецька Ю. - Вплив чинників десоціалізації на формування наркозалежної особистості (2015)
Шубак Г. - Особливості організаційних форм навчальної діяльності учнів у малокомплектній початковій школі (2015)
Тельвак В. - Інституціональні аспекти розвитку українського наукового руху ХІХ – початку ХХ ст. : новий погляд (2015)
Зубець М. В. - Система племінної роботи як засіб виробництва при формуванні порід, які відповідають вимогам ринку, Рубан С. Ю. (2010)
Гузев І. В. - Породоутворювальний процес у м'ясному скотарстві України, Чиркова О. П. (2010)
Зубець М. В. - Українська червоно-ряба молочна порода: методи виведення, стан, перспективи удосконалення, Кругляк А. П. (2010)
Ефименко М. Я. - Украинская черно-пестрая молочная порода: генезис,состояние и перспективы селекции (2010)
Полупан Ю. П. - Стан та перспективи порідного удосконалення червоної молочної худоби, Рєзникова Н. Л., Гавриленко М. С., Коваль Т. П., Полупан Н. Л., Пожилов А. О. (2010)
Гузев І. В. - Формування української симентальської м'ясної породи, Вдовиченко Ю. В., Дєдова Л. О., Демчук М. П. (2010)
Адміна Н. Г. - Оцінка бугаїв за екстер'єрними особливостями дочок (2010)
Атрощенко М. М. - Вивчення зв'язку показників сперми жеребців та її кріостійкості з гематологічними показниками крові, Платонова Н. П. (2010)
Бабенко О. І. - Генетична структура за локусами кількісних ознак популяції голштинської породи великої рогатої худоби (2010)
Бащенко В. М. - Академік УААН В. П. Буркат — фундатор сучасної методології породотворення у скотарстві (2010)
Бегма Л. О. - Періодичність визначення якості молока упродовж лактації при тестуванні корів (2010)
Бех В. В. - Гематологічні дослідження у дволіток малолускатого коропа другого селекційного покоління (2010)
Бірюкова О. Д. - Про роль генотипу плідника в селекційному процесі (2010)
Бойко Ю. М. - Тривалість раціонального використання лінії Елеганта 148551 швіцької породи у поколіннях, Хмельничий Л. М. (2010)
Бондар О. О. - Динаміка вмісту еритроцитів та гемоглобіну в крові коней російської рисистої породи різних вікових груп (2010)
Бондаренко О. В. - Використання нової класифікації типу та роботоздатності коней при удосконаленні української верхової породи (2010)
Бородай І. С. - Генезис вчення про породотворення у тваринництві (2010)
Буюклу Г. І. - Реалізація генетичного потенціалу молочної продуктивності корів різних порід в умовах одного господарства півдня України, Писаренко А. В. (2010)
Вдовиченко Ю. В. - Південна м'ясна порода та шляхи її подальшого удосконалення (2010)
Вербова О. В. - Оптимізація режимів проведення гону американської норки скандинавської селекції в умовах адаптації (2010)
Войтенко С. Л. - Доцільність створення нових спеціалізованих порід і типів у свинарстві (2010)
Гавриш О. Б. - Вторинне співвідношення за статтю у норок сапфір (2010)
Гавриш О. М. - Мінливість та успадкування інтенсивності забарвлення волосяного покриву норками різних типів (2010)
Епишко Т. И. - Генетические ресурсы молочного скота Беларуси по гену каппа-казеина и его ассоциация с молочной продуктивностью и технологическими свойствами молока, Танана Л. А., Етишко О. А., Пешко В. В., Трахимчик Р. В. (2010)
Івін А. М. - Прогнозування живої маси свиней з використанням математичних моделей (2010)
Іляшенко Г. Д. - Теплостійкість та її зв'язок з молочною продуктивністю корів (2010)
Кава С. Й. - Активність сукцинатдегідрогенази в еякулятах бугаїв за додавання антиоксидантів до розріджувача сперми, Остапів Д. Д., Яремчук І. М. (2010)
Каменська І. С. - Вікова динаміка морфологічних та біохімічних показників крові у плідників голштинської породи (2010)
Коновалов В. С. - Ахондроплазия — селекционный путь от летальности к использованию в мясном скотоводстве (2010)
Копилов К. В. - Генетична структура різних порід великої рогатої худоби за локусами кількісних ознак (2010)
Копилов К. В. - Поліморфізм генів тиреоглобуліну, калпаїну і міостатину у великої рогатої худоби, Мостова І. В., Добрянська М. Л. (2010)
Косенюк Ю. М. - Перспективи використання клонування в селекції сільськогосподарських тварин, Щербак О. В. (2010)
Косова Н. О. - Прийоми оцінки відтворювальної здатності вівцематок романівської породи (2010)
Коцюбенко Г. А. - Вплив генотипу та фактора спадковості на ріст та розвиток кроленят (2010)
Кузьміна Н. В. - Ізоферменти СОД у розріджених еякулятах бугаїв, Остапів Д. Д. (2010)
Кузьмина Т. И. - Актуальные проблемы интенсификации клеточных репродуктивных технологий в животноводстве, Торнер X., Альм X. (2010)
Куцелепа Н. В. - Особливості статевого циклу самок норок та їх відтворювальна здатність (2010)
Любинський О. І. - Сучасні селекційно-генетичні аспекти удосконалення прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи, Мазур Р. В., Дикун О. Г., Колосовська Т. В., Бушку О. Г. (2010)
Люцканов П. И. - Методы создания молдавских типов цигайских и каракульских овец, Машнер О. А. (2010)
Люцканов П. И. - Генетическая характеристика каракульских овец Молдовы, Машнер О. А., Евтодиенко С. А., Марзанов Н. С. (2010)
Метлицька О. І. - Ефективність використання генетичних маркерів при створенні нових генеалогічних ліній у Полтавській м'ясній породі свиней, Перетятько Л. Г., Ревенко О. І. (2010)
Микитюк В. В. - Моніторинг генетико-популяційних параметрів ознак у овець при взаємодії "генотип–середовище" (2010)
Олешко В. П. - Ефективність використання бугаїв-плідників у племінних стадах молочної худоби (2010)
Панькова С. М. - Нові методи оцінки племінної цінності птиці з використанням ВLUР, Степаненко І. А., Коваленко Г. Т. (2010)
Петренко І. П. - Продуктивність корів від різних варіантів підбору в стадах новостворених молочних порід, Кругляк А. П., Цапко В. А. (2010)
Петренко І. П. - Поєднаність племінної цінності у голштинських бугаїв за селекційними ознаками, Мельник Ю. Ф., Мохначова О. І. (2010)
Платонова Н. Н. - Технологические аспекты повышения рентабельности и конкурентоспособности спортивного коневодства, Гончаренко И. В. (2010)
Подоба Б. Є. - Методологічні засади і тенденції використання імуногенетичних методів у племінному тваринництві України, Кухтіна К. В., Басовський Д. М. (2010)
Полупан Ю. П. - Молочна продуктивність корів різних порід і типів, Гавриленко М. С. (2010)
Почукалін А. Є. - Селекційний процес у м’ясному скотарстві (2010)
Прохоренко П. Н. - Методы создания высокопродуктивного ленинградского типа черно-пестрого скота (2010)
Рубан С. Ю. - Нові підходи щодо використання сексованої сперми бугаїв у селекційному процесі, Ковтун С. І., Копилов К. В., Дуванов О. В. (2010)
Рудик І. А. - Удосконалення методики оцінки генетичного прогресу в популяціях молочної худоби шляхом добору 4 категорій племінних тварин (2010)
Рязанов П. О. - Результати комплексної оцінки продуктивності молодих вівцематок харківського типу породи прекос, шо вирощувалися за різними схемами (2010)
Рясенко Є. М. - Норківництво – етапи розвитку галузі (2010)
Салогуб А. М. - Біохімічні показники молока корів лебединської породи, Хмельничий Л. М., Бурнатний С. В. (2010)
Сербіна В. О. - Репродуктивний потенціал овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи залежно від будови тіла (2010)
Сірацький Й. 3. - Показники росту й розвитку бугайців поліського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, Бойко О. В., Федорович Є. І., Федорович В. В. (2010)
Сірацький Й. 3. - Ріст внутрішніх органів помісей, одержаних від схрещування корів української чорно-рябої молочної породи з бугаями вітчизняних м'ясних порід в умовах Полісся, Ткачук В. П., Бойко О. В., Федорович Є. І., Федорович В. В. (2010)
Скляренко Ю. І. - Методологія формування та розвитку сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи (2010)
Ткачова І. В. - Селекційно-технологічне забезпечення спортивного конярства в умовах реформування економіки України (2010)
Ткачук В. П. - Ріст шкіри у бугайців різних генотипів, одержаних від схрещування корів української чорно-рябої молочної породи з бугаями вітчизняних м'ясних порід в умовах Полісся (2010)
Топчій Л. І. - Оцінка плідників за типом успадкування ознак (при подібних і контрастних підходах) (2010)
Троцький П. А. - Кріоконсервування ооцит-кумулюсних комплексів як метод збереження різноманіття сільськогосподарських тварин (2010)
Хмельничий Л. М. - Рекомендації Міжнародного комітету з реєстрації тварин (ІСАR) щодо методів оцінки будови тіла молочної худоби, Полупан Ю. П. (2010)
Шаран П. І. - Методика визначення непродуктивних витрат на утримання неплідних корів і телиць м'ясних порід (2010)
Щербак О. В. - Ефективні методи відтворення генетичних ресурсів тварин (2010)
Боднарчук Г. Л. - Еволюція конструкції вулика (2010)
Мінцер О. П. - Про перспективи ширшого використання понять комплементарності та конгруентності в практичній медицині, Бабінцева Л. Ю. (2015)
Крючин А. А. - Стан і проблеми створення ДНК-пам’яті, Беляк Є. В., Крючина Є. А., Потебня А. В. (2015)
Мінцер О. П. - Стратегія створення та оцінювання функціонування систем управління якістю медичної освіти. Друге повідомлення. Трансформація ідей управління якістю на основі принципу "дуальних систем", Толстанов О. К., Загорій Г. В. (2015)
Семенець А. В. - Розробка платформи системи підтримки прийняття рішення для медичної інформаційної системи з відкритим кодом OpenEMR, Марценюк В. П. (2015)
Сельський П. Р. - Інтегральний показник якості додипломної підготовки лікарів для надання первинної медичної допомоги як результат розв’язку задачі прикладного системного аналізу (2015)
Борищук В. О. - Дослідження стану організації забезпечення населення лікарськими засобами в роки незалежності України – становлення фармацевтичного ринку, Соловйов О. С., Краснянська Т. М., Клименко І. В., Аугунас С. В., Григорук Ю. М., Кирпач О. В. (2015)
Вакуленко Д. В. - Інформаційна технологія оцінки стану серцево-судинної системи з використанням методів морфологічного аналізу осцилограми, Вакуленко Л. О., Козак Д. В. (2015)
Волкова Н. М. - Дослідження автономної регуляції серцевого ритму молодих щурів при поєднаному впливі гіпоксичної атмосфери й мелатоніну (2015)
Прокопченко О. Є. - Огляд окремих математичних методів та алгоритмів опрацювання медичних зображень на прикладі технології Вольфрам Математика (medical image processing) (2015)
Багрій-Заяць О. А. - Обґрунтування ефективності використання e-learning у сучасній вищій медичній освіті (2015)
Маланчук Л. М. - Визначення особливостей генотипів у жінок з генітальним ендометріозом та фіброзно-кістозною мастопатією та їх роль у тяжкості перебігу захворювання, Мартинюк В. М. (2015)
Стецюк В. З. - Автоматизація робочого місця лікаря-біохіміка генетика, Савицький А. Й., Іванова Т. П., Ольхович Н. В., Кир’яченко С. П., Горбенко А. О., Ковтунович Р. Г. (2015)
Чуйко Г. П. - Елементи інтерфейсу науково-дослідного web-ресурсу PhysioNet та імпорт даних у систему комп’ютерної математики Maple 17, Шиян І. О., Галяк Д. A. (2015)
Бойко В. В. - Застосування онтологічних моделей знань для своєчасної корекції медичних стандартів (на прикладі надання медичної допомоги хворим на екзему), Яременко Н. В. (2015)
Щукін В. С. - Енергетична концепція живого. Новий підхід у боротьбі з раком (2015)
Андрощук Г. - Інноваційна діяльність в Україні: шляхи підвищення ефективності (2008)
Балан В. - Обґрунтування проектних рішень в інноваційній діяльності підприємства (2008)
Батрак М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингу інновацій (2008)
Білорус Т. - Лізинг персоналу як нетрадиційна форма його привернення, Пащук Л. (2008)
Бутенко Н. - Особливості маркетингової інформації підприємств корпоративного типу, Літош Г. (2008)
Гончарова Н. - Інноваційний розвиток промислового комплексу: проблеми організації та розвитку (2008)
Горбась І. - Підходи до трактування поняття "диверсифікація" (2008)
Євтушевська О. - Інноваційні складові вітчизняної корпоративної культури (2008)
Євтушевський В. - Вплив організаційних чинників стратегічної гнучкості на конкурентоспроможність підприємства, Ситницький М. (2008)
Жилінська О. - Методичний інструментарій оцінювання науково-технічного та інноваційного розвитку країн у контексті вітчизняної практики (2008)
Канаєва М. - Класифікація складових та елементів інноваційної інфраструктури (2008)
Ковальська К. - Вплив трансформаційних чинників на стратегічне управління підприємствами (2008)
Корнілова І. - Сутність інноваційного потенціалу організації та основні підходи до його оцінки, Шаповалова Л. (2008)
Кривенко М. - Стратегія формування конкурентних переваг підприємства (2008)
Кухта П. - Удосконалення прийняття інвестиційних рішень на основі інтегрального показника доцільності реалізації проектів (2008)
Солов'ян Ю. - Теоретичні аспекти корпоративного управліня в сучасних умовах (2008)
Чеберкус Д. - Еволюція підходів до формування та реалізації державної інноваційної політики європейського співтовариствана початку ХХІ століття (2008)
Швець В. - Методологічні засади побудови системи статистичного моніторингу державного боргу, Царук О. (2008)
Баюра Д. - Корпоративне управління як об'єкт наукового дослідження (2008)
Дука А. - Інноваційний вимір глобалізації (2008)
Жилінська О. - Інституційний підхід у дослідженні проблем інноваційного розвитку, Коломоєць Д. (2008)
Кравченко В. - Управління підприємницькими ризиками: сутність та сучасна методика (2008)
Литвиненко Т. - Базові складові поняття "конкуренція" (2008)
Махініч Г. - Особливості державного регулювання інноваційної діяльності фармацевтичних підприємств (2008)
Невінчаний І. - Нематеріальні активи як фактор формування ринкової вартості фірми (2008)
Нетреба І. - Формування витрат на впровадження та розвиток інформаційних систем управління (2008)
Овчаренко Т. - Методика комплексної оцінки інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств (2008)
Осецький В. - Концентрація в галузях харчової промисловості України та можливості її зміни в результаті світових процесів консолідації, Марченко В. (2008)
Приймак В. - Реалізація управлінських рішень: процесний підхід (2008)
Терещенко О. - Теоретичні засади формування маркетингу взаємовідносин на ринку страхування (2008)
Филюк Г. - Інституційні аспекти реалізації конкурентної політики: тенденції, суперечності та шляхи їх розв'язання (2008)
Філіпова К. - Особливості розробки стратегій управління нововведеннями телекомунікаційних підприємств (2008)
Фірсова С. - Управління інноваційними підприємствами в сучасних умовах (2008)
Халковська А. - Теоретичні засади управління маркетингом емітента (2008)
Черваньов Д. - Організаційні важелі інноваційного розвитку економіки України, Сторожук В. (2008)
Шегда A. - Розвиток та конкурентоспроможність (2008)
Єгоров В. - Фінансова стратегія як складова стратегії економічного зростання (2008)
Іващук В. В. - Забезпечення стійких розв’язків у задачах керування інерційними багатопараметричними об’єктами, Ладанюк А. П. (2016)
Брацький В. О. - Дослідження особливостей застосування реляційних і нереляційних баз даних на прикладі SQL Server та MongoDB, М’якшило О. М. (2016)
Пирог Т. П. - Вплив тривалості культивування на антимікробні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii IMB B-7405, Никитюк Л. В., Тимошук К. В. (2016)
Пенчук Ю. М. - Сапропелеві поклади придніпровської зони Переяслав-Хмельницького району (2016)
Мелентьєва О. В. - Застосування АВС-методу для аналізу витрат логістичного бізнес-процесу (2016)
Omelchenko K. - Green economy as a way for solving environmental problems (2016)
Негода О. А. - Стан вторинного ринку земель сільськогосподарського призначення при дії мораторію на їх відчуження (2016)
Кірпічонок Д. І. - Аналіз технічного регулювання кондитерської галузі в Україні (2016)
Еш С. М. - Факторингове фінансування на вітчизняному ринку фінансових послуг, Галицька Я. В. (2016)
Головань О. О. - Адаптація механізму оцінки лояльності клієнтів у контексті забезпечення ринкових позицій підприємства, Олійник О. М., Маркова С. В., Корнієнко А. І. (2016)
Кудіна В. В. - Процедура оптимізації організаційної структури підприємства (2016)
Мостенська Т. Г. - Процедура управління економічними ризиками (2016)
Колос І. В. - Дуальна природа втрат промислового підприємства в контексті ощадливості (2016)
Євтушенко О. В. - Побудова моделі інтелектуального агента для інформаційно-керуючої системи енергетичного господарства підприємств харчової промисловості, Сірик А. О. (2016)
Беседа С. Д. - Енергетичні показники процесу передувки м’ясної сировини, Литовченко І. М. (2016)
Долінський А. А. - Вплив адіабатичного закипання на властивості води, Коник А. В., Радченко Н. Л., Целень Б. Я. (2016)
Погорілий Т. М. - Регресійні рівняння для визначення чистоти Ч і сухих речовин СР міжкристального розчину сахарози при уварюванні цукрового утфелю (2016)
Марценюк О. С. - Застосування періодичних збурень для інтенсифікації масообміну при плівковій течії (2016)
Рачок В. В. - Вплив температури формувальної поверхні матриці екструдера на якість готових виробів, Теличкун Ю. С., Теличкун В. І., Янакієв Ц., Стефанов С., Симітчієв А. (2016)
Турчун О. В. - Моделювання і оптимізація процесу адсорбційного очищення сортівки шунгітом, Мірошник В. О., Мельник Л. М., Матко С. В. (2016)
Подковко О. А. - Обґрунтування технологічних режимів виробництва нових видів масляної пасти (2016)
Устименко І. М. - Наукове обгрунтування складу емульсій, призначених для нормалізації молоковмісних продуктів, Бреус Н. М., Поліщук Г. Є. (2016)
Солодко Л. М. - Перспективи використання портулаку городнього для отримання оздоровчих продуктів, Сімахіна Г. О. (2016)
Дорохович А. М. - Аналіз виробництва жувальної карамелі дієтично-функціонального призначення як великої технологічної системи, Божок О. С. (2016)
Рак В. П. - Збагачення кальцієм хліба на хмельових заквасках, Юрчак В. Г. (2016)
Бондар Н. П. - Удосконалення технології м’ясних січених напівфабрикатів з використанням харчових волокон люпину, Шаран Л. О., Губеня В. О., Дитюк Ю. С. (2016)
Українець А. І. - Обґрунтування термінів зберігання варених ковбасних виробів з м’ясом курчат бройлерів, Пасічний В. М., Желуденко Ю. В., Задкова С. П. (2016)
Пешук Л. В. - Перспективи використання вторинної кверцетинвмісної сировини (лушпиння цибулі та часнику) і лікарських трав у технології спеціальних м’ясних продуктів, Іванова Т. М., Гавалко Ю. В. (2016)
Осейко М. І. - Характеристика мийних розчинів первинної обробки вовни, Романовська Т. І., Ляховецький Д. О. (2016)
Damyanova S. - Chemical composition of essential oil from Salvia aethiopis L. from Bulgaria, Stoyanova A., Atanasova T., Bozov P. (2016)
До відома авторів (2016)
Бровко O. - Конструкти текстів-абеток у художній літературі: традиції та деконструкція (2016)
Жила С. - Концепція вічного буття національної людини і національного світу за романом "Вічник" Мирослава Дочинця: вивчення твору в середній школі та виші (2016)
Турган О. - Медична проблематика у творчості І. Я. Франка (2016)
Блохин Д. - Філософсько-релігійні погляди Івана Франка (до 160-ти ліття від дня народження І.Франка) (2016)
Александренко В. - Жанрові модуси художньої асиміляції дійсності у творчості Дмитра Марковича (2016)
Астапенко І. - Художній час і простір Емми Андієвської (2016)
Барчан В. - Творча спадщина Юрія Станинця: літературознавчий дискурс (2016)
Benikovsky M. - Dejiny slovenskej beletrie po roku 1960 na strankach časopisu Vsesvit (2016)
Бикова Т. - Гуцульський текст як маркантна складова поезії січового стрілецтва (2016)
Біляцька B. - Гротескний роман у віршах В. Гончаренка: проблема жанрової своєрідності (2016)
Бокшань Г. - Героїчний міф у романі Галини Пагутяк "Слуга з Добромиля" (2016)
Бура І. - Міфологічні джерела роману Доріс Лессінг "Шикаста" (2016)
Васьків М. - Башкирська література в українських книжкових виданнях (2016)
Горболіс Л. - Коди інтерпретації повісті Я. Ясінського "Кураї або Варіації ошийника" (2016)
Горбонос О. - Літературні казки І.Франка та Р. Кіплінга як авторська анімалістична жанроформа: типологічний аспект (2016)
Гребенюк Т. - Таємниця як рушій романної дії: "Фелікс Австрія" Софії Андрухович (2016)
Демчик М. - Своєрідність жанру фентезі у романах Маринита Сергія Дяченків "Ритуал" і Анджея Сапковського "Відьмак" (2016)
Довганич Н. - "Ми — всі сліпці. Бредемо у майбутнє навпомацки. Зрячі тільки в минуле": динаміка пам’яті у романістиці Докії Гуменної (2016)
Журавська О. - Жанрові аспекти дослідження химерного роману в українському літературознавстві (2016)
Зінченко Н. - Жанрово-стильові ознаки балади у творчості поетів-романтиків Полтавщини (2016)
Зелік О. - Літературно-критична есеїстика Миколи Рябчука (за матеріалами збірки "Каміння і Сізіф") (2016)
Ігнатович О. - Художній світ роману Михайла Томчанія "Тихе містечко" (2016)
Йолкіна Л. - Специфіка реалізації ліричного суб’єкта в поезії Павла Вольвача (2016)
Кіраль С. - Проблема денаціоналізації й русифікації українців у творчій спадщині Трохима Зіньківського (2016)
Коваленко Д. - Процеси жанрової дифузії та диференціації в сучасному українському романі (на матеріалі романів Ірен Роздобудько) (2016)
Козик М. - Вересневі мотиви у збірці В. Густі "Тиса камінь обтесала" (2016)
Кордонець О. - Лабораторія митця в мініатюрі "Хочу писати" Богдана Лепкого (2016)
Кочерга С. - "Сім сліз" долоричної поетики Лесі Українки (2016)
Кузьма О. - Цикл "Біла Панна" С.Черкасенка крізь призму текстобіографії митця (2016)
Лепьохін Є. - Культурно-історичний контекст і свідомість індивіда: деструктивні форми рецепції світу в новелі "Бараки, що за містом" Миколи Хвильового (2016)
Лиман Д. - Специфіка реалізації профетичних візій у ліриці жінок-вісниківців (2016)
Лілік О. - Особливості використання різних шляхів шкільного аналізу у процесі вивчення поеми Т. Г. Шевченка "Гайдамаки" (2016)
Ліхтей Т. - Роман Лубківський та Дмитро Павличко як перекладачі словацької поезії (2016)
Мазурик К. - Часова організація автобіографії Пантелеймона Куліша "Жизнь Куліша" (2016)
Маляр Л. - Вивчення чеської та словацької літератур у школах Закарпаття в 20-30-х рр. ХХ століття (2016)
Матющенко А. - Між диктатором і блазнем (драматургія Миколи Куліша у контексті світової драми абсурду) (2016)
Накашидзе І. - Лірика О. Зуєвського: особливості художнього вираження образу України-батьківщини (2016)
Ніколова О. - Мотив "Каліф на годину" в українській та російській літературах к. ХVІІІ — і п. ХІХ ст. (2016)
Онуфрієнко О. - Віхи життєтворчості Лесі Українки в контексті наукової біографії модерного авторана межі століть (2016)
Осьмак Н. - Художнє моделювання амбівалентного характеру опришка в повісті "Камінна душа" Гната Хоткевича (2016)
Пухонська О. - Посттоталітарна пам'ять у сучасній літературній інтерпретації: українська версія (2016)
Ромащенко Л. - Життєва і творча доля Григора Тютюнника і Василя Шукшина: схоже і відмінне (2016)
Сазонова О. - Від самознищення до самопорятунку (екологія духу у творі В. Шкляра"Чорнесонце"), Янкова Н. (2016)
Смольницька О. - Літературна казка у творчості Віри Вовк: українсько-бразильські зв’язки (2016)
Староста О. - Інтерпретація образу Т. Шевченка в ліриці В. Самійленка (2016)
Тиховська О. - Психологічне підгрунтя образу дводушникав українській міфології (2016)
Товт О. - Концепція героя у драмі М. Костомарова "Кремуций Корд" (2016)
Урись Т. - Мотив як маркер модусу національної ідентичності в сучасній українській поезії (2016)
Федорів У. - Образ ворога як моделюючої фігури соцреалістичного тексту (2016)
Федько О. - Архетипна природа образів народних ватажків у романах Л. Горлача"Мамай"і"Слов’янськийострів" (2016)
Ференц Н. - Поетика пейзажної лірики Людмили Кудрявської (2016)
Хававчак О. - Первинний та вторинний міф України за "Історією русів" (2016)
Хамедова О. - Комунікативні стратегії наративу художньої прози Олени Пчілки (2016)
Цепкало Т. - Міфопоетика лунарного образу в поезії Емми Андієвської (2016)
Цуркан І. - Система символів у поезії Олександра Олеся та європейських символістів (2016)
Черниш А. - Вислід тоталітарної травми у психоідентичності героїв роману С. Процюка "Десятий рядок" (2016)
Чонка Т. - До проблеми викладання сучасної літератури в школі: буденно про головне у ТСН-ках Юрія Андруховича (2016)
Чорнобаєв О. - Жанрова модель роману Леоніда Полтави "1709" (2016)
Шадріна Т. - Українська діаспора в Канаді: мова "чужої" країни (2016)
Шарова Т - Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання історії української літератури, Шаров С. (2016)
Шимоняк К. - Особливості художнього вираження образу Києва у збірці Івана Ірлявського "Брості" (2016)
Щербак С. - Художньо-стильові особливості криворізького студентського фольклору (2016)
Юсип-Якимович Ю. - Український формалізм і поетична мова:розвиток фонопоетики та фоностилістики (2016)
Янковська Ж. - Особливості міфологічного рівня фольклоризму оповідань Ганни Барвінок (2016)
Вовченко Г. - Народна стихія і мовний портрет у прозі М.Дочинця (2016)
Галас Б. - Спостереження над лексикографічними нотатками М. Павлика (2): до роману А. Свидницького "Люборацькі” (2016)
Заїць В. - Мовна картина світу гуцула другої половини ХІХ століття (за художньою та епістолярною спадщиною Ю. Федьковича) (2016)
Попович Ю. - Відтворення кінесики як маркера соціального статусу літературного персонажа (на матеріалі англійських романів ХІХ століття) (2016)
Хлівна Т. - Народна медицина у творі Марії Матіос "Черевички Божої матері" (2016)
Дучинська Н. - Закономірності та тенденції нагромадження капіталу в країнах системної трансформації (2008)
Осецький В - Концептуальні передумови формування фінансової системи в ринковій економіці, Яцунь О. (2008)
Нестеренко О. - Австрійська теорія конкуренції Ф. А. фон Хайєка (2008)
Ігнатюк А. - Галузева політика в системі державного регулювання економіки (2008)
Дорошенко І. - Фактори залучення капіталів до фінансової системи країни в сучасних умовах глобалізації (2008)
Голубнича Г. - Науково-дослідна компонента у підготовці фахівців з обліку та аудиту в класичних університетах (2008)
Ковтун Н. - Теоретичні засади інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: співвідношення основних понять та категорій (2008)
Дорош Н. - Страхування професійної відповідальності аудиторів (2008)
Любкіна О. - Наслідки розширення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом для розвитку фондового ринку України (2008)
Рожко О. - Розвиток інститутів парабанківської системи України: проблеми та перспективи (2008)
Рак Р. - Економетричні моделі оцінки впливу державних позик на основні макроекономічні показники України (2008)
Бутенко Н. - Перспективні напрями використання маркетингу в системі менеджменту підприємств корпоративного сектору, Пащук Л. (2008)
Євтушевський В. - Західно-європейський досвід державного регулювання корпоративного сектора, Солов'ян Ю. (2008)
Кравченко В. - Диференціація напрямків державної підтримки підприємництва на основі комплексів домінуючих підприємницьких ризиків (2008)
Кочкіна Н. - Проблеми визначення рівня попиту на товар на міжнародних ринках, Ставицький А. (2008)
Баженова О. - Моделювання стійкості системи економічної безпеки України (2008)
Филюк Г. - Монопольна влада: природа та форми прояву (2008)
Шевчук О. - Споживче кредитування, сучасний стан та перспективи розвитку (2008)
Блохин Л. Н. - Аналитическое конструирование оптимальных систем управления движением линейного объекта по заданной траектории при стохастических воздействиях, Осадчий С. И., Калич В. М., Кочерженко Ю. М. (2016)
Тарахтий О. С. - Исследование энергетических характреистик когенерационной энергетической установки в условиях изменения качества топлива, Бундюк А. Н. (2016)
Volkov V. E. - Two-dimensional flame instability and control of burning in the half-open firechamber (2016)
Червоненко П. П. - Підвищення рівня автоматизації блоку очищення установки розділення повітря, Болтенков В. А. (2016)
Голінко І. М. - Принципи синтезу автоматичних систем керування промисловими кондиціонерами (2016)
Ухина А. В. - Аппроксимация в задаче управления характеристикой цифрового фильтра для специализированной компьютерной системы, Яценко Т. П., Ситников В. С. (2016)
Водолазкіна К. О. - Автоматизація аналізу кар’єрного розвитку та підтримка прийняття рішень щодо атестації розробників програмного забезпечення (2016)
Nikiforov A. L. - Efficient reconstruction of engineering buildings in conditions of organizational constraints, Menejljuk I. A., Ershov M. N. (2016)
Павлов А. И. - Простой пи–подобный регулятор с континуальной логикой для нестационарных объектов (2016)
Воинова С. А. - Часткове оновлення – інноваційний інструмент управління ефективністю функціонування устаткування, що відробило ресурс (2016)
Брунеткин А. И. - Математична модель динаміки установки підготовки вуглекислого газу у технологічному процесі виробництва карбаміду, Гусак А. В. (2016)
Стефаник В. М. - Компьютерно-интегрированная система управления перестановками твс в акз ввэр-1000 с учетом поврежденности оболочек твэлов (2016)
Луніна І. О. - Бюджетна політика держави та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів (2008)
Кудряшов В. П. - Нові пріоритети бюджетної політики України (2008)
Романюк М. В. - Теоретичні та організіційні засади податкового менеджменту (2008)
Шевченко В. Ю. - Трансграничні міграційні трансфери в системі міжнародних фінансових потоків (2008)
Кучер Г. В. - Розвиток фінансової системи України в процесі світової глобалізації (2008)
Савлук С. М. - Оцінка макроекономічних та галузевих ризиків у системі захисту капіталу банків (2008)
Субботович Ю. Л. - Бюджетна політика в забезпеченні соціально-економічного розвитку, Демиденко Л. М., Артамонова Г. В. (2008)
Чеберяко О. В. - Особливості формування та оподаткування доходів страховика: реалії та перспективи розвитку, Коляда Т. А. (2008)
Дмітрієва О. А. - Особливості формування ресурсної бази комерційного банку в умовах глобалізації фінансової системи України, Любкіна О. В. (2008)
Мошенський С. З. - Сутність, функції та структура сучасних фінансових ринків в контексті гармонізації національних фінансових систем країн ЄС та України (2008)
Данілова Л. І. - Політика дивідендних виплат в контексті розширення корпоративних прав господарюючих суб'єктів (2008)
Нестеренко О. П. - Теорія економічного циклу: аналіз австрійської школи (2008)
Рожко О. Д. - Вплив міжнародних фінансових організацій на глобалізаційні процеси та ефективність використання їх кредитних ресурсів в Україні, Рак Р. В. (2008)
Ващенко І. В. - Застосування аудиту ефективності при використанні бюджетних коштів (2008)
Чуркіна І. Є. - Особливості податкових систем країн з ринковою економікою (2008)
Кулиев Р. Н. - Государственная промышленная политика в условиях транзитивной экономики (2008)
Пурій Г. - Особливості здійснення операцій комерційних банків на ринку цінних паперів (2008)
Крівцов О. О. - Механізм оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, суперечності його реалізації (2008)
Продан Т. Я. - Методологія дослідження грошового обігу та її вплив на формування механізму регулювання грошового обігу в (2008)
Пересунько В. В. - Напрями підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків (2008)
Савчук Н. В. - Фінансові Інтернет-послуги – нові тенденції у розвитку фінансової системи (2008)
Вакарчук С. Г. - Перспективи пошуку скупчень вуглеводнів нетрадиційного типу в карбонатних відкладах башкирського ярусу Дніпровсько-Донецької западини (2015)
Паюк С. О. - Літолого-петрофізичні передумови ефективності проведення соляно-кислотних обробок порід-колекторів сарматського ярусу, Владика В. М., Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С., Лата Р. І. (2015)
Мончак Л. С. - Структурно-тектонічна будова Зовнішньої зони Передкарпатського прогину та прилеглої території Волино-Подільської плити, Анікеєв С. Г., Маєвський Б. Й., Куровець С. С., Здерка Т. В. (2015)
Чорний О. М. - Технологія розкриття пластів на рівновазі пластового та вибійного тисків під час буріння свердловин Передкарпаття, Левицька Г. М., Кузів І. М., Чорний Е. О. (2015)
Мельник А. П. - До питання захисту від корозії свердловинного обладнання у процесі інтенсифікації видобутку вуглеводнів, Кривуля С. В., Дегтярьов Д. О., Червона О. В. (2015)
Нагорний В. П. - Спектральні характеристики акустичних хвиль за наявності режиму розчиненого газу в нафтоносному пласті, Денисюк І. І. (2015)
Середюк М. Д. - Особливості газодинамічних процесів у поліетиленових газопроводах систем газопостачання, Ксенич А. І. (2015)
Салій В. І. - Технологія відновлення герметичності кульових кранів нафто-газопроводів, Гуріненко Г. Г. (2015)
Тертишна О. В. - Використання асфальтосмолопарафінових відкладень як додатків до нафтових дорожніх бітумів, Роєнко К. В., Мартиненко В. О., Сніжко Л. О. (2015)
Коробко І. В. - Стендові дослідження впливу асиметрії потоку на метрологічні характеристики гідродинамічних вимірювальних перетворювачів витрати (2015)
Карпенко В. М. - Стан і перспективи використання глибоких свердловин для забезпечення споживачів тепловою та електричною енергією, Стасенко В. М., Михальчишин А. О., Бенько В. М., Кушнарьов В. Л. (2015)
Мочернюк Д. Ю. - Мочернюк Дмитро Юрійович (2015)
Плішка М. Г. - Плішці Михайлу Григоровичу - 75 (2015)
Андріїшин М. П. - Андріїшину Михайлу Петровичу - 60 (2015)
Інформація (2015)
Belova N. A. - Genetic algorithms application to decide the issue of single dimensional cutting optimization, Lisiuk G. P. (2016)
Vynakov O. F. - Modern electric cars of tesla motors company, Savolova E. V., Skrynnyk A. I. (2016)
Voinova S. A. - About significance of the control problem of ecological efficiency of functioning of technical objects (2016)
Denisenko A. V. - Development of principles of dcnet and flash environments interaction, Gursky A. A. (2016)
Kulia A. M. - Automation of the residential building water supply system pumping station (2016)
Khobin V. A. - Problem topicality of offset absence order increase in controllers during control of objects with varying transmission coefficient, Levinskyi M. V. (2016)
Zhuchenko O. A. - Statement of the optimization problem of carbon products production (2016)
Kudrya V. G. - Evaluation of inductance with electrical wires (2016)
Lukyanchuk E. V. - Automation of champagne wines process in sparkling wine pressure tank, Khobin V. A. (2016)
Popov A. S. - Graph modeling of the grain processing enterprise for secondary explosion estimations (2016)
Skakovsky Y. M. - Increasing of precise estimation of optimal criteria boiler functioning, Babkov A. V., Mandro E. Y. (2016)
Fil N. - A functional model of the information technology for management of natural emergency situations on trunk roads (2016)
Величко М. П. - Становлення андалузького літературного канону (VIII–XIII ст.) (2015)
Ледняк Ю. В. - Основні проблеми творів "Суддя та його кат" і "Підозра" Ф. Дюрренматта, Ледняк Г. В., Зеніна І. О. (2015)
Миронова Т. Ю. - Поэтика архетипа матери в поэме Пола Малдуна "Иммрам" (мифокритический анализ) (2015)
Присяжнюк А. С. - "Непрохана повість" Ніджьо у контексті літератури епохи Камакура (2015)
Родный О. В. - Концепты смеховой культуры в философско-литературоведческом дискурсе (2015)
Шепель Ю. О. - Особливості естетичної та філософської думки в перші два періоди німецької літератури доби Романтизму (зіставний аналіз) (2015)
Бардіна Н. В. - Лікворонім Milk у сучасній англійській мові (2015)
Бистров Я. В. - Лінгвокогнітивний ракурс суб’єктного дейксису в англомовному біографічному наративі: алгоритм аналізу (2015)
Войцішук Ж. В. - Концепт "дорога" в німецькій політичній метафориці (на матеріалі німецькомовних публіцистичних текстів) (2015)
Mag. Daniil Danilets - Zur situation der terminologie des deutschen im bereich der asthetisch-plastischen chirurgie (2015)
Дерешівська Л. В. - До історії дослідження категорії кількості (2015)
Єрмоленко І. І. - Специфіка мовної репрезентації жанрових особливостей "чорного детективу" в детективних романах Даніеля Пеннака (2015)
Єсипович К. П. - Лінгвокультурний концепт як багатомірне смислове утворення концептуальної картини світу (2015)
Захарчук І. О. - Динаміка заперечення в англійській мові: методи дослідження (2015)
Ільчук О. А. - Суфіксальні метонімічні іменники на позначення предмета в сучасній німецькій мові (2015)
Кізіль М. А. - Семантичні аспекти міграції одиниць метатерміносистеми сфери комп’ютерних технологій англійської мови (2015)
Kovalyuk Yu. V. - On the broo: on pragmatics of idioms (2015)
Коваль Р. С. - Топоніми в термінології фізичної й медичної реабілітації (2015)
Ковтун О. В. - Комунікативно-прагматичні аспекти діалогів радіообміну "пілот-авіадиспетчер" (2015)
Кокнова Т. А. - Літературні прийоми створення афроамериканських образів на матеріалі роману К. Стокетт "Прислуга" (2015)
Колісниченко Т. В. - Етимологічний аналіз cкладових ЛСП ‘Settlement’ (2015)
Коломієць Н. В. - Вербалізація концепту "пам’ять" у китайській мові (2015)
Копчак М. М. - Нелінійність і фрактальність як фундаментальні характиристики синергетичної системи мовленнєвого етикету (2015)
Кравчук Л. В. - Розвиток шкільної іншомовної освіти в Україні в повоєнний період (2015)
Костанда І. О. - Особливості вживання паралелізму у змісті китайських романів XIV-XVI ст. (на прикладі роману "Трицарство") (2015)
Кріпак Ю. В. - Особливості імплементації агресивної макростратегії конфліктного типу в англомовному діалогічному дискурсі (2015)
Курилко Н. М. - Способи організації лексичних одиниць у семантичному просторі художнього тексту (2015)
Любимова Ю. С. - Типи модальних значень в сучасній китайській мові (2015)
Магeррамова М. А. - Лексические, грамматические и семантические особенности словообразования в немецком языке: теоретико-методологический анализ (2015)
Мелешкевич Л. М. - Структура і семантика англомовних енциклопедичних текстів географічно-історичної спрямованості (2015)
Mykhaylenko V. V. - "I SAY” matrix implicatures in Saint John ’s Gospel (2015)
Мікава Н. М. - Вербалізація концепту hair в англомовному фольклорі (2015)
Мусійчук В. А. - Китайські елементи у в’єтнамській лексиці: історичний, неологічний та стилістичний аспекти (2015)
Настенко С. В. - Метафоричне осмислення мегаконцепту Іспанія в іспанській поезії ХІІ–ХХ століть (2015)
Новаковська О. М. - Аналіз семантичної категорії "кровопролиття" як фрагмента концептуальної картини світу англомовного соціуму: структурно-семантичне дослідження лексеми blood (2015)
Поваляєва Г. С. - Функціонування мовної маски у віртуальному дискурсі на лексичному рівні в сучасній іспанській мові (2015)
Радіонова К. С. - Стійкі компаративні одиниці на позначення зовнішності людини в англійській, французькій, українській та російській мовах (2015)
Рубан В. О. - Позамовні чинники англомовних запозичень у сучасній французькій мові (2015)
Рубанець Т. В. - Семантична трансформація конверсивів (2015)
Семен Г. Я. - Парадокс у сонетах В. Шекспіра (2015)
Стацюк Р. В. - Специфіка територіальної диференціації військової термінології сучасної арабської літературної мови (2015)
Сташко Г. І. - Епітет як засіб створення жіночих образів в американському пісенному фольклорі (2015)
Strilets-Zapotitchna N. Y. - Particularites de contsruction et fonctions stylistiques du calembour dans la presse satirique francaise (etude basee sur l’homonymie) (2015)
Суворова Т. М. - Організуюча функція образності в американських фольклорних баладах (2015)
Суима И. П. - Лингвистическая обусловленность характера респонсива в диалогической речи (2015)
Устінова В. О. - Лінгвістичні фактори появи неологізмів у сучасній німецькій мові (2015)
Федина М. Р. - Інтерпретація поняття "обличчя" як методологічного підґрунтя в дослідженнях теорії лінгвістичної ввічливості П. Браун і С. Левінсона та моделей неввічливості Дж. Калпепера й Д. Баусфілда (2015)
Філоненко Н. Г. - Лінгвосинергетичний аспект синтаксису речення в романі Л. Годе "Le Soleil des Scorta" (2015)
Фоменко Е. Г. - Эмерджентное сознание: лингвосинергетический взгляд на варианты эпизода "Верховный друид и св. Патрик" в "Поминках по Финнегану" Дж. Джойса (2015)
Фроляк М. П. - "Традиційне" та "нове" в зображенні мусульманського світу як "чужого" у французькому документальному теледискурсі (на матеріалі фільму "Duel au Pakistan" із серії "Assassinats politiques") (2015)
Ходак О. В. - Вплив стратегії переговорів на структурні особливості дієслівних фраз в англійській мові середнього періоду (2015)
Черська Ж. Б. - Особливості вербалізації концепту альтруїзм у художній літературі першої половини ХХ ст. (2015)
Черчата Л. М. - Елементи образності в англомовному науковому тексті: стилістичний аспект (2015)
Новицький В. - Специфіка процесів інтернаціоналізації на сучасному етапі та геоекономічні виміри зовнішньої політики України (2008)
Шевченко В. - Глобальний та європейський аспекти фінансової інтеграції: фактори та результати (2008)
Плотніков О. - Цивілізаційні аспекти фінансової глобалізації в контексті її впливу на Україну (2008)
Софіщенко І. - Регіональна фінансова взаємодія та процеси капіталізації національного фінансового ринку (2008)
Рокоча В. - Мотивації та моделі мультинаціонального економічного розвитку (2008)
Нагачевська Т. - Інтеграційні процеси та формування інноваційної моделі економічного розвитку України (2008)
Крилова Н. - Економічні передумови та можливості формування інтеграційної моделі України (2008)
Кузьома О. - Можливості та ризики реалізації стратегії багатовекторної інтеграції України (2008)
Будкін В. - Співдружність незалежних держав у регіональному та економічному вимірах (2008)
Кочергіна Н. - Вплив інтеграційних процесів на розвиток міжнародного бізнесу (2008)
Длігач А. - Застосування методів стратегічного маркетингу для аналізу інтеграційного середовища України (2008)
Мошкова М. - Заставна в системі рефінансування іпотечних кредитів (2008)
Титул, содержание (2015)
Дворкін Л. Й. - Проектування складів сухих будівельних сумішей для мурувальних розчинів на малоклінкерному шлакопортландцементі, Дворкін О. Л., Степасюк Ю. О. (2015)
Саницький М. А. - Високоміцні самоущільнювальні бетони на основі дисперсно-армованих цементуючих систем, Марущак У. Д., Кіракевич І. І., Стечишин М. С. (2015)
Пат "Івано-Франківськцемент" - провідне підприємство України в будівельній галузі (2015)
Бабиченко В. Я. - Удосконалена технологія улаштування незнімної опалубки із тонкостінних залізобетонних елементів, Кирилюк С. В., Черепащук Л. А. (2015)
Якуш Є. Ю. - Утилізація промислових відходів при виробництві жаростійких бетонів на основі рідинного скла (2015)
Флейшер А. Ю. - Возможные пути использования промышленных и бытовых отходов в цементной отрасли, Сокольцов В. Ю., Токарчук В. В., Свидерский В. А. (2015)
Лисачук Г. В. - Прогнозная оценка фазового состава и свойств радиопрозрачной керамики на основе системы SrO-Al2O3-SiO2, Кривобок Р. В., Захаров А. В., Федоренко Е. Ю., Питак Я. Н. (2015)
Релаксол - химические и минеральные добавки (2015)
Энергоэффективные стены AEROC по антикризисным ценам (2015)
ЮДК - будинок на віка (2015)
Варшавець П. Г. - Аспекти виробництва будівельних стінових матеріалів В Україні, Ляліна Н. П. (2015)
Ходаковский О. Н. - ООО "Завод "техно" - крупнейшее современное предприятие по производству негорючей теплоизоляции строительной отрасли в Украине (2015)
Утепление домов пенополистиролом. Экологично. Энергоэффективно. Экономично (2015)
Технология термодом (2015)
Найда А. М. - Порівняльні дослідження властивостей труб з непластифікованого полівінілхлориду (НПВХ) і орієнтованого полівінілхлориду (ПВХ-О) (2015)
Клевцов В. М. - Дослідження структури та адсорбційних властивостей модифікованих органічними кислотами базальтових волокон, Горбачов Г. Ф., Кошеленко Н. І., Грицак Г. С. (2015)
Верховна Рада України повинна бути єдиною та солідарною в питанні посилення регіонів (2015)
Реферати (2015)
Маковецька С. В. - Дослідження і математичне моделювання процесу постачання сировини на цукровий завод з урахуванням генетико-детермінованих властивостей цукрових буряків, М’якшило О. М., Грибков С. В. (2016)
Кривобока Г. І. - Оцінювання параметрів лінійної моделі за неточними вхідними і вихідними сигналами (2016)
Луцька Н. М. - Розробка моделей системи керування бражної колони, Гриценко Н. Г. (2016)
Козирський В. В. - Використання нечітких мереж Петрі для формування навчальних вибірок синтезу нейронних мереж, Момотюк В. В., Заєць Н. А. (2016)
Стеценко Д. О. - Розробка системи автоматизованого інтелектуального керування процесом виробництва спирту, Ладанюк А. П., Смітюх Я. В., Савченко Т. В. (2016)
Вороненко А. А. - Особливості синтезу полісахариду етаполану на суміші меляси і соняшникової олії, Івахнюк М. О., Пирог Т. П. (2016)
Воронцов О. О. - Стічні води тваринницьких комплексів як субстрат для анаеробної ферментації (2016)
Бойко П. М. - Трансфер технологій — основа розвитку України у ХХІ столітті, Бондар М. В., Куц А. М., Шиян П. Л. (2016)
Еш С. М. - Роль місцевих бюджетів розвитку при формуванні місцевих бюджетів територіальних громад, Пюро Б. І. (2016)
Білоконь Д. С. - Процес управління ризиками інформаційної безпеки, Федулова І. В. (2016)
Євсєєва І. В. - Управління ризиками як необхідний засіб ефективного розвитку підприємства, Жицька І. В. (2016)
Валькович Н. Р. - Дотримання стандартів соціальної відповідальності на підприємствах України, Буковинська М. П. (2016)
Капінус Л. В. - Категорійний мерчандайзинг як інструмент впливу на поведінку споживачів, Єрмолаєва М. В. (2016)
Сімахіна Г. О. - Харчування як основна складова системи оздоровлення: точки зору Аюрведи і вітчизняної нутриціології, Науменко Н. В. (2016)
Сірик А. О. - Використання мультиагентних технологій для підвищення рівня безпеки праці в енергетичному господарстві харчових підприємств, Євтушенко О. В. (2016)
Kryvoplias-Volodina L. - Fundamentals of selection process of the equipment for food production packaging lines, Gavva O., Derenivska A. (2016)
Паламарчук І. П. - Обґрунтування схеми віброозонуючої сушарки для післязбиральної обробки зерна, Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Полєвода Ю. А. (2016)
Погорілий Т. М. - Регресійні рівняння для визначення густини міжкристального розчину сахарози при уварюванні цукрового утфелю (2016)
Гнатовський В. О. - Застосування кореляційної методики при дифракції на періодичних структурах, Медвідь Н. В. (2016)
Кобець О. С. - Використання вакуумного охолодження у технології бісквітних напівфабрикатів, Десик М. Г., Арпуль О. В., Доценко В. Ф., Теличкун В. І. (2016)
Погожих М. І. - Обгрунтування технології виробництва J-Se функціональної добавки у вигляді порошку, Головко Т. М., Полупан В. В., Бакіров М. П., Пархоменко Л. О. (2016)
Новгородська Н. В. - Використання білково-жирових емульсій при виробництві варених ковбасних виробів, Блащук В. В. (2016)
Осокіна Н. М. - Технологічні властивості зерна гібридів кукурудзи, Костецька К. В. (2016)
Коляновська Л. М. - Удосконалення технології виробництва екстракційних олій (2016)
Сабадаш Н. І. - Ефективність очищення вовномийної води комплексом ферментів, Пасічний В. М., Маринін А. І., Бахмут Ж. О. (2016)
Карпутіна М. В. - Нешкідливі технології у виробництві безалкогольних напоїв з натуральної рослинної сировини, Харгелія Д. Д. (2016)
Власенко І. Г. - Удосконалення технології сиру "Моцарела-манзар" функціонального призначення, Власенко В. В., Семко Т. В. (2016)
Зміст журналу "Наукові праці Національного університету харчових технологій" за 2016 рік (2016)
До відома авторів (2016)
Базилевич В. Д. - Світовий ринок страхування (2008)
Філонюк О. - Державне регулювання ринку страхових послуг із застосуванням міжнародних стандартів IAIS (2008)
Давидюк С. - Ризик діяльності і цінність страхової галузі фірми, Пьотр Мазур К. (2008)
Гаманкова О. - Страхова послуга як продукт діяльності страхових компаній в умовах ринку (2008)
Пікус Р. - Теоретико-методичні основи інтеграції банківських і страхових інститутів (2008)
Приказюк Н. - Медичне страхування в Україні: тенденції та перспективи розвитку (2008)
Рак Р. - Взаємодія страхових компаній та банківських інститутів у промислово-фінансових групах, Нетесаний Ю. (2008)
Анисимова Ю. - Отработка навыков невербального общения в процессе подготовки аквизиторов страховика (2008)
Богдан Т. - Етапи стратегічного управління та типові помилки при сучасному стратегічному управлінні в Україні (2008)
Димніч О. - Соціальне страхування у фінансовій системі країни (2008)
Дроник І. - Можливості страхової компанії на ринку іпотечних облігацій в Україні (2008)
Залєтов О. - Рейтингові агентства та їх вплив на страховий ринок (2008)
Карлова Н. - Сутність та роль управління продажем страхових продуктів (2008)
Костенко С. - Деякі методологічні та практичні питання актуалізації попиту на страхові послуги для громадян (2008)
Нечипоренко В. - Ознаки стратегії блакитного океану У. Ч. Кима та Р. Моборна в розвитку сучасного страхового ринку України (2008)
Дмишук О. - Вплив реформування освітньої системи Російської Імперії на розвиток Київської духовної академії (1819–1917 рр.) (2016)
Демуз І. - Продукція "Благодійного товариства з видання загальнокорисних і дешевих книг" з сільськогосподарської, медичної та природничої тематики (1899–1918 рр.) (2016)
Морей Т. - Нормативно-правове регулювання безкоштовної медичної допомоги у першій половині ХІХ ст. (на прикладі Київської губернії) (2016)
Судинович С. - Історичні ретроспективи українського сепаратизму: Донецько-Криворізька Радянська Республіка (2016)
Тарапон О. - Становище дітей в Україні в 1930-ті рр.: деформація моральних цінностей суспільства (2016)
Сіропол В. - Повсякдення радянських військовослужбовців під час війни в Афганістані 1979–1989-х рр. (за матеріалами усних свідчень та спогадів), Островик Д. (2016)
Наконечний В. - Журнал "Лемківщина": ідейні засади, рубрикація, проблематика (2016)
Редзюк В. - Молодіжний рух демократичного та євроінтеграційного спрямування в Україні: проблеми реалізації ініціатив молоді (2016)
Нагайко Т. - Громадівський рух в Україні у публікаціях часопису "За сто літ": листи та документи (2016)
Весельська Н. - Кордони українських земель у наукових роботах польського історика О. Яблоновського (2016)
Конарівська Ю. - Боротьба польського народу за незалежність наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. у працях радянських істориків (2016)
Пшеничний Т. - Українська греко-католицька церква в умовах агонії сталінізму (1946–1953 рр.): історіографія (2016)
Козій О. - Огляд сучасної української історіографії громадсько-політичної діяльності М. Стахіва, Горбачик О. (2016)
Левченко І. - Природоохоронна, музейна та бібліотечна діяльність природничих товариств України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Харченко Н. - Наукові розробки учених Київського університету Св. Володимира в галузі анатомії (друга половина ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Мандибура І. - Становлення особистості професора О.С. Федоровського (1885–1939 рр.) (2016)
Новак Ю. - Фізико-хімічна теорія біоелектричних явищ у дослідженнях академіка В. Ю. Чаговця (1873–1941 рр.) (2016)
Коцур Н. - Спілка українських лікарів у Чехословаччині (20–40-ві рр. хх ст.): науково-організаційна та громадська діяльність (2016)
Товкун Л. - Проблеми комунальної гігієни у дослідженнях вчених-гігієністів вищих медичних закладів України (1922 – червень 1941 рр.) (2016)
Апостол М. - Методи вдосконалення симентальської породи як складова наукового доробку академіка М. В. Зубця (2016)
Буц М. - Організаційна діяльність В. І. Скока на посаді академіка-секретаря відділення АН УРСР (1970–1991 рр.) (2016)
Глоба О. - Здобутки вчених у вивченні галових кліщів (2016)
Гайдаєнко І. - Теоретичні основи технології електронного видавництва (2016)
Коцур В. - Сакунівська школа: сторінки історії (2016)
Варивода К. - Презентація монографії "Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології: історична ретроспектива і сучасність (до 30-річчя заснування ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди") (2016)
Титул, зміст (2016)
Богатая Л. Н. - Гуманитарная сложность в контексте некоторых актуальных понятий современной культуры (2016)
Донникова И. А. - Антропологическая сложность как феномен постнеклассического гуманитарного знания (2016)
Ханжи В. Б. - Эпистемно-парадигмальное моделирование времени: онтологическое и антропологическое понимание (2016)
Ніколаєвський В. - Застосування геномного секвенування M. tuberculosis у практичній епідеміології туберкульозу (огляд), Антоненко П. Б., Бажора Ю. І., Drobniewski F. (2016)
Убогов С. Г. - Законодавчі аспекти запровадження душпастирської опіки в сфері охорони здоров'я України, Нагірняк А., Дмитрієв С., Брацюнь О. П. (2016)
Демидов В. М. - Патогенетичне обґрунтування застосування регуляторних пептидів при комплексній терапії хронічного стресу в експерименті, Демидов С. М., Вастьянов Р. С. (2016)
Савицький І. В. - Фактор віллебранда як основний діагностичний критерій в оцінці ступеня тяжкості крововтрати, Руснак С. В., Зонаріс М. В. (2016)
Сукманский О. И. - Болезнь: антропологические аспекты (2016)
Максименко П. В. - Патогенетическое обоснование показаний к бюгельному протезированию в зависимости от состояния сохранившихся зубов, Киричек А. В. (2016)
Медянова О. В. - Психологічна служба у вищій школі України: історія, сьогодення та перспективи (2016)
Холопов Л. С. - Актуальні аспекти організації самостійної роботи студентів вищих медичних навчальних закладів: сучасний стан проблеми та власний досвід, Штанько В. А., Тихонова С. А., Яблонська В. Б., Хижняк О. В., Баташова-Галинська В. О. (2016)
Національний форум патофізіологів і фармацевтів: пошук шляхів інтеграції (Харків, 5-7 жовтня 2016 року) (2016)
Професор Попов Олександр Георгійович. До 75-річчя з дня народження (2016)
Профессор Годлевский Леонид Семенович. К 60-летию со дня рождения (2016)
Пам'яті Руслана Федоровича Макулькіна (2016)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2016)
Журавин С. - Цикличность развития страхового рынка как фактор изменения организационной структуры страховых компаний, Теренина Н. (2008)
Бігдаш В. - До питання оцінки стану менеджменту в страхових компаніях України (2008)
Базилевич К. - Страховий захист як квазісуспільне благо (2008)
Временко Л. - Підходи до оцінки фінансової стійкості страхових компаній в Україні, Корват О. (2008)
Навроцький С. - Систематизація ризиків сільськогосподарських підприємств (2008)
Копил О. - Вирішення проблеми використання страхового ринку України для мінімізації оподаткування суб'єктів реального сектора економіки (2008)
Пікус Р. В. - Роль непропорційного перестрахування у забезпеченні фінансової стійкості страховика (2008)
Приймак В. - Автоматизація страхового бізнесу в Україні, Єрмоленко О. (2008)
Тринчук В. - Стратегчні пріоритети співпраці банківських установ та страхових компаній (2008)
Шевченко В. - Страхування у фінансовій системі: міжнародний та національний аспекти розвитку (2008)
Рак Р. - Місце медичного страхування в системі охорони здоров'я, Ковальська К. (2008)
Лібіх K. - Роль держави у розвитку обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів та забезпеченні повноправного членства України в міжнародній системі страхування "Зелена картка" (2008)
Марченко А. - Зарубіжний досвід страхування кредитних ризиків при житловому іпотечному кредитуванні (2008)
Сініцина Т. - Співпраця з компаніями з управління активами як інвестиційна діяльність страхових компаній (2008)
Вихідні дані (2008)
Содержание (2014)
Березин Л. Н. - Использование результатов эксплуатационных наблюдений в расчетах усталостной долговечности стержневых элементов чулочно-носочных автоматов (2014)
Котило О. В. - Забезпечення продуктивності системи гідротранспорту за рахунок зміни частоти та крутного моменту електроприводу, Амелін М. Ю., Шкільнюк А. О. (2014)
Кошель С. А. - Анализ механизма платин основовязальной трикотажной машины, Кошель А.В. (2014)
Леонов В. Е. - Изучение механизма действия эластичного наполнителя, наносимого на металлическую поверхность корпусов судов с целью снижения коррозии, Рублев И. И. (2014)
Мешков Ю. Е. - Особые положения плоских неассуровых структурных групп с внутренними входами (2014)
Гавриленко В. О. - Використання нечітких регуляторів при керуванні автономними системами опалення, Рожков С. О. (2014)
Кондратець В. О. - Математичне моделювання формування потоків рудного живлення кульових млинів при транспортуванні (2014)
Березовський Ю. В. - Оцінка необхідності розвитку та підтримки виробництва екологічно безпечної лляної продукції в Україні (2014)
Головенко Т. М. - Сучасні проблеми ринку нетканих матеріалів в Україні та пошук вітчизняної сировини для їх виробництва, Чурсіна Л. А., Тулученко Н. В. (2014)
Домбровский А. Г. - Разработка условий постоянства линейной скорости перематывания нити, Домбровская А. Г. (2014)
Здоренко В. Г. - Аналіз впливу тертя кочення пари накатний валик - рулон на процес накатування круглов`язального полотна, Олійник О. Ю., Піпа Б. Ф. (2014)
Клевцов К. Н. - Исследование новых механических воздействий в процессе декортикаций растительного сырья, Соболев О. А. (2014)
Короленко В. О. - Розробка нових видів закусочних консервів, Стоянова О. В., Зубкова К. В. (2014)
Ляліна Н. П. - Світовий та вітчизняний досвід використання конопель для виготовлення товарів широкого вжитку (2014)
Пелик Л. В. - Методи модифікації властивостей термостійких волокон для фільтрувальних текстильних матеріалів (2014)
Прохорова И. А. - Технические и технологические возможности формирования текстильных паковок заданной структуры, Домбровский А. Г., Домбровская А. Г. (2014)
Салєба Л. В. - Дослідження фізико-хімічних характеристик періодичного процесу фарбування лавсану, Сарібєкова Д. Г. (2014)
Тіхосова Г. А. - Інноваційна технологія одержання сировини для виробництва фільтрувального паперу із соломи льону олійного, Круглий Д. Г., Прохорова Н. І. (2014)
Чурсіна Л. А. - Наукове обгрунтування технології первинної переробки луб'яних волокон для одержання целюлозовмісних напівфабрикатів, Мєняйло-Басиста І. О., Богомолов Є. О. (2014)
Леонова Ю. О. - Управління потенціалом підприємств суднобудівної галузі, Тарасюк А. В. (2014)
Лепьохіна О. В. - Міжнародні фінанси у забезпеченні розвитку територій і галузей України, Швороб Г. М. (2014)
Тарасюк А. В. - Підприємництво і бізнес-культура в аграрній сфері Херсонського регіону (2014)
Фомішина В. М. - Забезпечення стандартизації і сертифікації органічної продукції в менеджменті зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств, Махновець М. О. (2014)
Інформація про авторів (2016)
Борисенко М. - Руйнація традиційного топонімічного простору: політика перейменувань в Україні в 1920–1950-х роках (2016)
Долгочуб В. - Прояви локальності в позаакадемічній реконструкції української традиційної культури, Петрова Н. (2016)
Новак І. - Ставлення українців до подій на Донбасі: у пошуках цивілізаційної межі (2016)
Подобєд О. - Релігійні свята в житті українських переміщених осіб повоєнної Німеччини (2016)
Хінкова С. - Сучасний "імпорт" ідентичностей серед помаків у Болгарії (2016)
Село Преслав Коларовского района на Мелитопольщине (2016)
Сауляк Б. - Невідома спадщина репресованого дослідника: стаття Якова Риженка "Українські скрині" (2016)
Риженко Я. - Українські скрині (2016)
Бех К. - Весільне печиво: традиційне обдарування та нові практики частування (2016)
Щибря В. - Головні убори та зачіски населення Черкаського району Черкаської області кінця ХІХ – середини ХХ століття: традиції, локальні особливості (за матеріалами польових досліджень) (2016)
Бондаренко Г. - Проблеми радянськості в сучасному науковому дискурсі, Полек Т. (2016)
Мушкетик Л. - 8 Міжнародний угрознавчий конгрес (2016)
Боса Л. - "Дзяды" в культурній пам’яті білорусів (2016)
Косицька З. - 6 Міжнародний симпозіум "Мистецтво вирізування: форма і колір" (2016)
Summaries (2016)
Крейзер И. И. - Традиции в архитектуре ХХI века: машрабия как элемент архитектуры Ближнего Востока, Янюк Д. А. (2015)
Смоленская С. А. - Железобетон в архитектуре конструктивизма в Украине (2015)
Ілляш А. М. - До питання формування та розвитку багатофункціональних комплексів (2015)
Лихограй В. В. - Особливості відновлення православних храмів на прикладі церков Харкова (2015)
Целуйкіна О. В. - Етно-регіональні особливості архітектури медичних закладів Харкова (2015)
Чечельницкая Е. С. - Комфортная эстетика городской жизни (2015)
Божинський Н. І. - Деякі особливості відтворення реплік вернакулярного самобутнього житла та житлових середовищ у "народньому стилі", Божинський Б. І. (2015)
Давидич Т. Ф. - Стилевые особенности архитектуры Российской империи периода эклектики, Качемцева Л. В. (2015)
Болотских Н. С. - Вклад ученых ХИСИ-ХНУСА в развитие Харьковской канализации, Гончаренко Д. Ф., Эпоян С. М., Юрченко В. О. (2015)
Бабаев В. Н. - Установление конструктивных особенностей и теоретическое определение амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) несущих конструкций промышленного здания, Шмуклер В. С., Стоянов Е. Г., Лугченко Е. И., Хаинсон Ю. А. (2015)
Гончаренко Д. Ф. - Выбор материала труб для ремонтно-восстановительных работ на магистральных водоводах, Паболков В. В., Алейникова А. И. (2015)
Гончаренко Д. Ф. - Оценка несущей способности крепи канализационного тоннельного коллектора и выбор вариантов его восстановления, Убийвовк А. В., Бондаренко Д. А., Булгаков Ю. В. (2015)
Савйовський В. В. - Особливості реконструкції промислових будівель під цивільні об'єкти, Каржинерова А. Г., Броневицький А. П. (2015)
Кожушко В. П. - Плита с одной защемленной стороной и с тремя свободно опертыми сторонам (2015)
Булгаков Ю. В. - Исследование процесса разрушения конструкций канализационного тоннельного коллектора (2015)
Рюмин В. В. - Несущая способность компонента "опорная плита - фундамент" при осевом сжатии, Солодовник Ю. Ю. (2015)
Агеенко С. Б. - Исследование напряженно-деформированного состояния и устойчивости модульных лесов с горизонтальными связями (2015)
Самородов А. В. - Способ определения сил сопротивления песчаного грунта по боковой поверхности модельной сваи в состоянии покоя, Табачников С. В. (2015)
Самородов А. В. - Метод оптимального проектирования свайно-плитных фундаментов многоэтажных зданий по предельно допустимым осадкам (2015)
Стороженко М. С. - Производство земляных работ при реконструкции и модернизации автомобильных дорог Украины, Аринушкина Н. С., Грищенко Т. М. (2015)
Бригада Е. В. - Использование неразрушающих методов контроля для оценки состояния гидротехнических сооружений (2015)
Юниc Б. Н. - Композиционный материал из мелкозернистого бетона и мелкоячеистых сеток для изготовения балок, Шумилов С. С. (2015)
Наливайко Т. Т. - Повышение прочности и плотности стеклобетона, Токарев М. Н. (2015)
Першина Л. А. - Современные рулонные материалы для гидроизоляции кровель, Макаренко О. В., Шкарупа С. С. (2015)
Стоянов Ф. А. - Комплексная оптимизация централизованных систем теплоснабжения, Стоянов Л. Ф. (2015)
Андон’єв В. С. - Принципи підвищення ефективності впровадження теплових насосів як джерела теплопостачання, Романтовський В. І., Пуль В. М., Уланченко І. І., Басова Н. М., Гладкоскок В. П., Свинаренко М. С. (2015)
Гасанов А. Б. - Влияние крупности заполнителя на качество керамзитобетона, Першина Л. А., Вандоловский А. Г., Юнис Башир (2015)
Кугаєвська Т. С. - Особливості складання теплоповітряних балансів формувального цеху заводу ЗБВ у холодний період року, Бондар Л. В. (2015)
Болотских Н. Н. - Повышение эффективности инфракрасных трубчатых нагревателей путем подачи подогретого воздуха в горелки (2015)
Братах М. І. - Концепція реалізації математичної моделі руху багатофазового середовища в трубопроводі, Скрильник К. Ю., Алкалі Абба Алі (2015)
Болотских Н. Н. - Зарубежные технологии инфракрасного обогрева теплиц (2015)
Шеїна З. В. - Оцінка шляхів підвищення вуглеводневіддачі з родовищ, що орієнтовані на споживача, Винник В. В., Хозан Алкучарі Х. А. (2015)
Козачина В. А. - Моделирование процесса массопреноса в отстойнике при импульсной подаче примеси (2015)
Biliaiev M .M. - Modelling of water treatment in the horisontal settler with perforated plates, Kozachyna V. A., Kulikova D. V. (2015)
Эпоян С. М. - Направления усовершенствования ра-боты закрытых циркуляционных окислительных каналов, Штонда И. Ю., Зубко А. Л., Штонда Ю. И., Баслер П., Лешенарова Я. (2015)
Дегтярь М. В. - Деструктивные методы очистки сточных вод полигонов твердых бытовых отходов (2015)
Нагорная Е. К. - Пакеты программ Settler для численного моделирования процесса массопереноса в вертикальном отстойнике сложной геометрической формы (2015)
Виставна Ю. Ю. - Ізотопний склад водних систем Харківського регіону, Жидких І. О. (2015)
Samoilenko N. - Hospitals sewage treatment by method of electrochemical oxidation, Yermakovych I. (2015)
Разгонова О. В. - Оптимізація процесу зневоднення червоного шламу під дією електричного поля, Сокольник В. І. (2015)
Фідровська Н. М. - Міцність трьохшарової циліндричної оболонки, Слєпужніков Є. Д., Чернишенко О. В. (2015)
Иванов А. Н. - Интенсификация работы шаров в трубных мельницах, Шовкун М. М. (2015)
Буцький В. О. - Барабанно-валковий активатор безперервної дії без рихлення ущільненого шару після кожного прокатування (2015)
Мирошниченко К. К. - Использование геометрического моделирования для образования лопастей сложной формы смесителей пропеллерного типа (2015)
Гонтарь А. А. - Проблемы рационального использования кранов при возведении подземных частей зданий (2015)
Емельянова И. А. - Состояние проблемы использования бетононасосов в условиях строительных площадок, Клименко М. В., Яковлев Е. А., Задорожный А. А., Чайка Д. О. (2015)
Цвиркун С. В. - Расчет времени эвакуации людей с учебной аудитории при пожаре, Березовский А. И., Березовская Ю. В. (2015)
Грязнова C. А. - Дослідження впливу повітряних потоків на санітарно-гігієнічні умови тунелів метрополітену (2015)
Мольский М. М. - Исследование эффективности применения полимерных клеевых композиций на основе эпоксидных смол для восстановления целостности железобетонных и каменных конструкций, Якименко М. В., Бутенко С. В. (2015)
Лузан С. А. - Прочность сцепления газо-пламенных покрытий и шероховатость напыляемой поверхности при использовании щеточной обработки (2015)
Деревянко В. В. - Планировочные приемы торгово-развлекательных центров влияющие на рентабельность (2015)
Епоян С. М. - Ультрафіолетові установки для знезараження стічних вод та шляхи їх вдосконалення, Штонда І. Ю., Шаляпін С. М., Шаляпін Т. С., Зубко О. Л., Штонда Ю. І. (2015)
Тесленко М. Г. - Измерение угла смачивания по изображению (2015)
Бильченко А. В. - Информационно-техническая система при моделировании процессов эксплуатации мостовых сооружений, Кислов А. Г., Лозицкий А. С. (2015)
Лаптєва А. Ю. - Надійність будівельної організації та її оцінка (на прикладі ТОВ "Макрокап Девелопмент Україна"), Червона А. О. (2015)
Аболхасанзад А. - Особенности нелинейно-динамических процессов при эксплуатации скважин на месторождениях нефти (2015)
Горносталь С. А. - Практичне застосування результатів моделювання процесу біологічного очищення стічних вод, Петухова О. А., Айрапетян Т. С. (2015)
Усенко В. Г. - Підвищення надійності структури діючої водопровідної мережі, Новохатній В. Г. (2015)
Сопов В. П. - Проблема совместимости химических добавок с различными видами цементов, Долгий В. П., Ткачук А. Л. (2015)
Карагяур А. С. - Повышение эффективности применения осветляющих центрифуг с цилиндрическими вставками для удаления из воды взвешенных веществ (2015)
Малкін Е. С. - Вплив характеристик магнітного поля при обробці води на показники бетоних виробів, Журавська Н. Є. (2015)
Анотації статей (2015)
Очколяс О. - Стан і перспективи розвитку ринку вершкового масла в Україні, Лебська Т. (2016)
Тітлов О. - Дослідження порцесу підморожування і холодильного зберігання кільки чорноморської, Кудашев С., Сухенко В., Василів В. (2016)
Коваленко О. - Дослідження вмісту акриламіду в картопляних чипсах, Ковбаса В., Нагорний В. (2016)
Сичевський М. - Кисломолочний продукт геродієтичного призначення, Романчук І. (2016)
Дорохович А. - Використання пребіотика лактулози у виробництві жувальної карамелі, Божок О. (2016)
Грек О. - Вплив концентрату білка на консистенцію кисломолочного напою, Красуля О., Пшенична Т. (2016)
Арпуль О. - Приготування курячого філе, шприцьованого імбірним соком, Слободян О., Макаров М., Матиящук О. (2016)
Романов В. - Трансглютаминазация - 13-й фактор… (2016)
Агафонова Н. В. - З історії економічної освіти в Одесі (2016)
Башли М. І. - Бессарабське дворянство та провінційна освіта (70-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Будзар М. M. - Діяльність родини Галаганів у сфері культового та житлового будівництва на теренах Лівобережної України у ХVІІІ ст. (2016)
Варивода К. С. - Внесок учених Новоросійського університету у становлення науково-організаційних засад електрофізіології (кінець ХІХ століття) (2016)
Верховцева І. Г. - Соціальний патронат в українському селі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Волканова Н. В. - Бессарабські дворяни у фінансовій допомозі армії (1904 – 1905 рр.) (2016)
Дем’яненко А. Б. - Професор Олександр Зінов’єв про систему навчання й виховання в "західністському надсуспільстві" (2016)
Дізанова А. В. - Окупаційний режим в українському Подунав’ї (1941 – 1944 рр.) (2016)
Дорошева А. О. - Вплив транспортної інфраструктури на формування муніципальної власності Півдня України (друга половина ХІХ століття) (2016)
Дроздов В. В. - Дефіцит споживчих товарів у містах Південної Бессарабії в роки Першої світової війни (2016)
Запорожченко О. В. - Формування ідентичності в умовах мультикультурного соціуму: історичний аспект (2016)
Каплієнко А. І. - Засоби масової інформації як чинник формування суспільної думки в українському Подунав’ї (2016)
Козубенко Ю. Л. - Внесок професора М. І. Котова у дослідження рослинності Одещини (2016)
Криворак А. Д. - Социальная ответственность украинского государства: история и современность (2016)
Лебеденко О. М. - Зовнішня політика румунського князя Александру Іоанна Кузи (2016)
Луньова О. К. - Ізмаїльська область: до історії утворення (2016)
Майданевич С. Б. - Динаміка чисельності етнічних груп Бессарабії в першій половині ХІХ ст. (2016)
Михайлов О. І. - Стан кредитно-банківської системи в Бессарабії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Михайлуца М. І. - Перші заходи румунської православної місії в "Трансністрії" (1941-1942 рр.) (2016)
Постернак О. О. - Особливості розвитку промисловості Бессарабії в роки Першої світової війни (2016)
Саввина Л. И. - Современная семья в контексте цивилизационных трансформаций, Бондаренко А. В., Леонтьева А. Г. (2016)
Священко З. В. - Участь земських діячів в урядовій аграрній політиці Російської імперії на початку ХХ ст. (2016)
Товкун Л. П. - Впровадження лікувального харчування на українських курортах (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Тодоров В. І. - Історико-географічні особливості розвитку гірськолижного туризму в Україні, Бойченко Д. О. (2016)
Церковна В. Г. - Випускники Київської духовної академії – видатні представники православного духівництва Румунії ХІХ ст. (за матеріалами "Кишинівських єпархіальних відомостей") (2016)
Чорна Л. В. - Теоретико-методологічні засади та історіософія наукової школи Володимира Антоновича (2016)
Штепко О. Ю. - З історії освоєння острова Зміїний наприкінці ХІХ ст.: дипломатичні суперечки та нові господарі (2016)
Яворська В. В. - Вплив історико-географічного чинника на формування систематики розселення, Мирончук Ю. С., Лабунська О. І. (2016)
Ярмоленко М. І. - Національні меншини Південної України в етнополітичних процесах кінця 80-х – початку 90-х рр. (2016)
Garcia Carlos Roque - Actualizacion del modelo economico Cubano (2016)
Tsyganenko L. F. - Die deutschen im multiethnischen Bessarabien und justizreform (1899 – 1907 j.), Shavlovska T. S. (2016)
Титул, зміст (2016)
Сас Н. М. - Проблема навчання внутрішньо переміщених осіб у контексті питань "навчання протягом життя" та освітньої мобільності, Деньга Н. М., Матюха Ю. О. (2016)
Гриньова М. В. - Формування саморегуляції навчальної діяльності студентів-переселенців (2016)
Ткаченко А. В. - Модель адаптації внутрішньо переміщених осіб до університетського середовища засобами студентського самоврядування, Гурська О. В. (2016)
Дмитренко Ю. С. - Роль системи студентського самоврядування в адаптації внутрішньо переміщених осіб до університетського середовища (2016)
Овчинникова Ю. Ю. - Роль органів студентського самоврядування в адаптації студентів-переселенців Донецького національного університету імені Василя Стуса, Чмир О. В. (2016)
Школяр С. П. - Деякі управлінські заходи адаптації університетського середовища до викликів сьогодення (2016)
Дудка І. А. - Формування активної життєвої позиції студентів-переселенців (2016)
Магрламова К. Г. - Медична освіта та ціннісні орієнтації майбутніх лікарів (2016)
Кир’ян Т. І. - Використання лекційного методу навчання майбутніх медичних працівників на матеріалі науково-педагогічної спадщини вчених-медиків ХХ століття (2016)
Бутенко В. М. - Волонтерський центр "АКОРД" - активне короленківське об’єднання - рука допомоги (фотоматеріали) (2016)
Боловацька Ю. І. - Залучення студентів-переселенців до волонтерської діяльності в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (2016)
Кращенко Ю. П. - Дослідження передумов адаптації студентів-переселенців до університетського середовища, Сорокіна Г. Ю. (2016)
Демченко Ю. Ю. - Особливості адаптації студентів-переселенців у вищих навчальних закладах Полтавщини (2016)
Ворона П. В. - Посттравматичний синдром та особливості його подолання: психолого-педагогічні аспекти, Ворона Л. І. (2016)
Жданова-Неділько О. Г. - Нейтралізація конфліктогенних чинників у процесі соціальної адаптації студентів, Пивовар Н. М. (2016)
Дегтярьова І. О. - Соціальна інтеграція студентів-переселенців: нові можливості в новому виші (case-study ДНУ імені Олеся Гончара), Лавренко В. С. (2016)
Бєляєва Н. В. - Соціоадаптаційний контекст іміджетворення студента-переселенця (2016)
Гриньова В. С. - Виховання майбутнього вчителя для нової української школи (2016)
До відома авторів (2016)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу "Імідж сучасного педагога" на 2017 рік (2016)
Відомості про авторів (2016)
Литвинов О. М. - Методологія дослідження механізму протидії злочинності (2007)
Погорецький М. А. - Оперативно-розшукова інформація: до визначення поняття (2007)
Костюк Н. П. - Правозастосовча діяльність органів внутрішніх справ (2007)
Саппа М. М. - Особистість як суб’єкт державного й правового творення: мета і ресурси (2007)
Карнаухов О. В. - Конституційний принцип забезпечення доведеності вини, його змісти (2007)
Бондар Р. Г. - Класифікація гарантій депутатської діяльності (2007)
Сироїд Т. Л. - Правове становище захисника в міжнародному кримінально-процесуальному праві (2007)
Головашевич О. О. - Статус платника податку з доходів фізичних осіб (2007)
Карнаух Т. М. - Притримання: зміст правовідношення (2007)
Мінаєва О. М. - Співвідношення структурних елементів податкового обов’язку (2007)
Греченко В. А. - Національна ідея та глобалізація (2007)
Серьогіна С. Г. - Роль конституційних звичаїв у закріпленні форми правління (2007)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського