Єсаков В. С. - Застосування метода Чарномського. Визначення вільної поверхні потоку при розчистці русла р. Сухий Торець, Кузьменко В. М., Шилін В. В., Філатов С. В. (2014)
Бодик И. - Очистка промышленных сточных вод с использованием биогазовых установок: теория и практика, Захарченко М., Рыжиков А., Мельник Л. (2014)
Беляев Н. Н. - Исследование процесса рассеивания аэроионов в помещении методом вычислительного эксперимента, Затынайченко Д. О. (2014)
Тарадай А. М. - Исследование влияния вида топлива на оптимальное распределение тепловой нагрузки между теплофикационными турбинными установками и пиковыми водогрейными котлами ТЭЦ, Стоянов Ф. А., Кириленко И. Г. (2014)
Будлянский С. В. - Анализ систем аккумуляции тепла в тепловых установках отраслей хозяйствования, Редько А. Ф. (2014)
Емельянова И. А. - Определение производительности бетононасосов и растворобетононасосов в зависимости от реологических параметров бетонной смеси, Задорожный А. А., Меленцов Н. А. (2014)
Фідровська Н. М. - Контактні напруження в зоні дії канату і гладкого барабана (2014)
Hatam Kareem Kadhom - Determination of radial cutting forces during drilling (2014)
Левада В. А. - Экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния оттяжек мачтовых систем при температурных воздействиях (2014)
Коробко Б. О. - Загальна класифікація розчинонасосів, що використовуються для подачі будівельних розчинів (2014)
Дробишева В. П. - Сучасний стан використання відновлювальних джерел енергії в Україні, Токар К. П., Федоренко Г. А. (2014)
Пермяков В. І. - Т-перетворення в автоматизованих системах математичного проектування для інженерних розрахунків, Наркінтович М. А., Погрібняк М. С. (2014)
Веселівський Р. Б. - Моніторинг протипожежного стану будівель і споруд (2014)
Батракова А. Г. - Операторная модель оценки текущего состояния дорожных одежд по результатам георадарного обследования, Урдзик С. Н., Батраков Д. О. (2014)
Смирнова Н. В. - Особенности решения уравнений движения автомобилей в задачах проектирования дорог (2014)
Беляев Н. Н. - Моделирование процесса нейтрализации токсичного вещества при аварии на химически опасном объекте, Росточило Н. В. (2014)
Берлов А. В. - Расчет загрязнения приземного слоя атмосферы при горении твердого ракетного топлива (2014)
Іванілов О. С. - Оцінка потенціалу будівельних підприємств графоаналітичним методом, Смачило В. В., Неупокоєва А. А. (2014)
Іванілов О. С. - Оцінка конкурентоспроможності будівельного підприємства, Смачило В. В., Положій К. В. (2014)
Петровська Т. Е. - Удосконалення системи працездатності проектно-орієнтованого підприємства (2014)
Каржинерова Т. И. - Ремонтно-восстановительные работы на сетях водоотведения с использованием установки ПУВВ-5МЕА для водопонижения, Сорокин Б. С. (2014)
Григоренко Е. А. - Применение местного сырья на основе алюмосиликатов в жилищном строительстве (2014)
Свергузова С. В. - Утилизация осадков водоочистки в производстве керамического кирпича, Сапронова Ж. А., Шамшуров А. В., Юрченко В. А. (2014)
Олейник Д. Ю. - Анализ решений по определению горизонтального давления грунта на опускные колодцы на примере реального объекта (2014)
Ліщук С. - Семінаристи в м. Острозі у першій чверті ХІХ ст. (2014)
Близняк М. - Спогади професора Миколи Павловича Ковальського "Про тих, кого пам’ятаю і шаную (роздуми про коло особистостей, з якими доводилося зустрічатись і співпрацювати)" (2014)
Трофимович В. - Життя заради науки (до 85-річчя з дня народження видатного українського історика Миколи Ковальського), Мельник О. (2014)
Гончарова Н. - Організаційні засади функціонування шляхетних пансіонів у південноукраїнських губерніях у першій половині ХІХ століття (2014)
Прищепа О. - Взаємодія державних і самоврядних структур та приватних осіб у розвитку жіночої середньої освіти у Рівному (початок ХХ ст.) (2014)
Марчук В. - Національний склад міських поселень Західної Волині на початку 1920-х рр. (2014)
Олійник М. - Практика застосування інституту колективної відповідальності на Поділлі в 1921-1923 рр. (2014)
Гринюка Б. - Музейна діяльність Івана Старчука (1930-1950 рр.) (2014)
Трофимович В. - Тернистий шлях до правди (маловідомі та дражливі сторінки української Другої світової) (2014)
Смирнов А. - Архіпастирська праця єпископа Переяславського Мстислава Скрипника в роки німецької окупації (2014)
Іванов С. - Криза німецького окупаційного режиму на Волині (1943-1944 рр.) (2014)
Шушкевич Ю. - Політична діяльність В. Червонія в 1993 році (за матеріалами преси) (2014)
Федоренко Я. - Стан та проблеми функціонування мережі водопостачання в українському селі доби незалежності: історичний аспект (2014)
Скоков О. - Історія середньовічного і ранньомодерного Острога на сторінках збірників "Остріг на порозі 900-річчя" (2014)
Вівчарик П. - Соціально-економічна проблематика у працях Степана Качали (2014)
Ґудзь В. - Початковий етап дослідження історії голодомору в Україні (2014)
Коваль М. - Укріплений район – наслідок еволюції довготривалої фортифікації (2014)
Прах Б. - Апостольська Адміністрація Лемківщини: соціокультурна передумови і канонічне підґрунтя (2014)
Залєток Н. - Еволюція ролі британських жінок на ринку праці (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Куцька О. - Пропагандистське забезпечення вступу та перебування Червоної Армії на території Північної Норвегії (1944 рік) (2014)
Пилипенко В. - Вплив революції в Ірані 1979 р. на "іранську" політику США (2014)
Кучерепа М. - Українська карта (Рецензія на монографію Трофимович Л., Трофимовича В. Небезпечне суперництво…Українське питання в зовнішній політиці Польщі та Радянського Союзу. 1938−1939 рр. – Рівне: Волинські обереги, 2013. – 284 с.), Радчук Л. (2014)
Пономаренко Г. О. - Напрямки управління внутрішніми справами (2007)
Панов М. М. - Кваліфікація незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків за ознаками об’єктивної сторони складу злочину (2007)
Яременко В. В. - Щодо теоретичного визначення поняття "оперативно-розшукова інформація" (2007)
Храмцов О. М. - Погроза в кримінальному праві України (питання теорії та практики) (2007)
Литвинов О. М. - Організаційні засади функціонування системи протидії злочинності (2007)
Шевченко Є. О. - Правова природа стадії виконання вироку та її вплив на зміст процесуальної діяльності суду (2007)
Передерій О. С. - Спеціальні гарантії здійснення компетенції поліцією в країнах континентальної правової сім’ї (загальнотеоретична характеристика на прикладі Польщі) (2007)
Гаркуша А. О. - Особливості застосування контрзаходів у механізмі врегулювання спорів СОТ (2007)
Турута О. В. - Нормотворчий аспект у діяльності ОВС як складова забезпечення реальності прав і свобод громадян (2007)
Єремеєв Д. В. - Діяльність прокуратури щодо нагляду за додержанням прав та свобод людини і громадянина (2007)
Гавриленко О. А. - Договори міни та купівлі-продажу в античних державах Північного Причорномор’я (історико-правове дослідження) (2007)
Дедурін Г. Г. - Про особливості правового становища білоруської національної меншини у міжвоєнній Польщі (2007)
Кондратюк С. В. - Теоретичні основи та практичне втілення парламентаризму в УНР, гетьманату П. Скоропадського, Директорії (2007)
Кузьменко В. Б. - Право на навчання рідною мовою та його забезпечення в Українській РСР у другій половині 30-х рр. (2007)
Коцан І. Д. - Освітня та фахова підготовка працівників міліції Харківщини в 20-ті роки ХХ ст. (2007)
Фєдосєєв В. В. - Історико-правовий аспект розвитку законодавства про злочини у сфері недоторканності державних кордонів України (2007)
Лемішко Ю. М. - Конституційне право громадян на участь у масових публічних заходах У контексті історико-правового аналізу (2007)
Проценко Ю. О. - Обумовленість заборони катування: історико-правовий аспект (2007)
Железов О. Є. - Про причини відсутності інститутів спільного інвестування у Російській імперії ХІХ – поч. ХХ ст. (2007)
Сорокун В. М. - Захист права на свободу віросповідання в міжнародних договорах Росії XVIII–XIX ст. (2007)
Манівлець Е. Є. - Про вдосконалення процесуальних гарантій прав і інтересів учасників кримінального судочинства (2007)
Олійник П. В. - Земля як предмет злочинів проти власності (2007)
Корнієнко В. В. - Індивідуально-профілактична робота дільничного інспектора міліції як метод попередження наркоманії та пов’язаних із нею правопорушень (2007)
Кузьмінова В. Ю. - Механізм використання презумпцій у ході доказування в кримінальній справі (2007)
Третьякова М. В. - Класифікація суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності на підставі забезпечення прав та свобод (2007)
Пащенко О. О. - Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за порушення недоторканності державних кордонів України (2007)
Гордін Л. Я. - Особливості окремих процесуальних повноважень керівника слідчо-оперативної групи під час провадження досудового розслідування кримінальних справ (2007)
Хомінець В. В. - Принцип диспозитивності як підстава диференціації кримінально-процесуальної форми (2007)
Кудінов С. С. - Особливості взаємодії слідчого з державними органами, підприємствами, установами та організаціями під час провадження у справах, що пов’язані з участю іноземців (2007)
Мельник К. Ю. - Злочинність студентської молоді: причини, умови, профілактика (2007)
Ляхович У. І. - Сучасний стан та основні тенденції розвитку інституту державної служби (2007)
Магда С. О. - Окремі аспекти інформаційного забезпечення в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів (2007)
Акімов В. В. - Функціональні аспекти діяльності державної контрольно-ревізійної служби в Україні (2007)
Філіпенко А. С. - Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2007)
Кущ О. Є. - Правові підстави здійснення контролю за додержанням правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій (2007)
Панасюк О. В. - Сутність, особливості та місце державної податкової служби у системі правоохоронних органів України (2007)
Зубенко Г. В. - Формування Рахункової палати України та Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим: проблеми теорії та практики (2007)
Григоренко Є. І. - Деякі аспекти еволюції конституційного регулювання військової служби в Україні (2007)
Джуринський В. О. - Адміністративна реформа в Україні: деякі здобутки та перспективи (2007)
Шестак В. С. - Адміністративно-правове забезпечення реалізації культурної функції держави: поняття, зміст та напрямки (2007)
Запорожець І. Г. - Деякі питання удосконалення адміністративно-правового захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності (2007)
Гриценко І. С. - Категорія "законність" у радянській науці адміністративного права (40–80-ті роки ХХ ст.) (2007)
Голубєва Г. К. - Кваліфікація адміністративних проступків, пов’язаних з порушенням правил користування державними номерними знаками автотранспортних засобів (2007)
Бібік В. В. - Особливості адміністративно-правового режиму закритого адміністративно-територіального утворення Російської Федерації (2007)
Запорожець М. П. - Забезпечення особистої безпеки суддів як один із напрямків діяльності органів внутрішніх справ України (2007)
Савенко Н. В. - Приватизація як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2007)
Василенко В. М. - Окремі проблеми застосування адміністративно-запобіжних заходів працівниками ветеринарної міліції (2007)
Фучеджі В. Д. - Правовий режим майна релігійних організацій (2007)
Колісник О. В. - Належний суд як одна з передумов справедливого та неупередженого судочинства (2007)
Галунько В. В. - Філософія християнської релігії щодо захисту права власності (2007)
Греченко В. А. - Етапи становлення податкової системи України, Греченко В. В. (2007)
Кухарєв О. Є. - Юридична природа відносин з виконання заповіту (2007)
Бондаренко Д. О. - Набуття (придбання) та виникнення права власності як різні правові явища (2007)
Онишко О. Б. - Основні проблеми кодифікації сімейного права Другої Речі Посполитої (2007)
Журавльов Д. В. - Заходи щодо підвищення ефективності дії трудового законодавства (2007)
Обушенко О. М. - Напрямки вдосконалення законодавства, що регламентує розгляд службово-трудових спорів працівників органів внутрішніх справ України (2007)
Шаша І. К. - Перспективи упровадження заходів підвищення паливної економічності і зниження токсичності відпрацьованих газів автомобілів (2007)
Пушкаренко П. І. - Нові підходи до організації самостійної роботи студентів з економічної теорії у світлі вимог Болонського процесу (2007)
Пахар І. В. - Особливості прийняття рішення щодо вступу в Харківський національний університет внутрішніх справ та ставлення курсантів до обраної професії, Мороз А. В. (2007)
Лаврик Ю. В. - Роль компетентністного підходу у професійній підготовці працівників органів внутрішніх справ (2007)
На книжкову полицю (2007)
Новини наукового життя (2007)
Наші автори (2007)
Чеховська А. - Культура здоров’я молоді: когнітивний аспект (2015)
Попова І. - Формування філософії сталого розвитку як засада розгортання екологічної освіти (2015)
Герасименко М. - Ідея та її втілення: феноменологія неспівпадіння (2015)
Стояцька Г. - "Подолання метафізики": контроверзи деконструктивізму (2015)
Захаренко К. - Ефективність використання потенціалу недержавних суб’єктів інформаційної безпеки (2015)
Бак М. - Основні технології мультимедійної освіти (2015)
Опанасюк Ю. - Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі (2015)
Пучков О. - Особистісно-орієнтоване навчання як вимога сучасності (2015)
Король А. - Інформатизація як чинник демократизації міжнародних зносин (2015)
Богданова Н. - Особливості формування культури життєтворчості особистості (2015)
Старовойт О. - Теоретико-методологічні засади дослідження інноваційної культури (природа, сутність та структура інноваційної культури) (2015)
Бойко А. - Людина масової культури та культура масової людини: рефлексії щодо сутнісних ознак (2015)
Завальнюк О. - Особливості управління спортивною діяльністю в сучасному суспільстві (2015)
Ващенко К. - Характеристика суб’єктів пoлітичнoгo aнaлізу і прогнозу (2015)
Григор О. - Еволюція глобалізаційних змін сучасного світу: до методології дослідження (2015)
Береза В. - Провідні технології політичної соціалізації особистості (2015)
Согорін А. - Становлення теорії реклами в рамках соціологічного наукового дискурсу (2015)
Колесніченко М. - Етнічна ідентичність у контексті західної соціофілософської парадигми (2015)
Гоцалюк А. - Неотрадиціоналізм у літературній творчості як фактор соціокультурної дійсності (2015)
Бех Ю. - Сучасні тенденції розвитку світового ринку освітніх послуг (2015)
Утюж І. - Якісні трансформації в освіті у контексті цивілізаційного підходу (2015)
Мельник В. - Культурологічний компонент освітнього простору в епоху постмодерну (2015)
Дебич М. - Інтернаціоналізація вищої освіти: культурно-гуманітарний вимір (2015)
Кюхлер Ф. - Інтернаціоналізація українських вишів, Швайка О. (2015)
Мельник І. - Інноваційні канали соціальних комунікацій в міжнародному освітньому просторі (2015)
Бондар Я. - Трансфер знань на глобальному рівні (2015)
Gryniuk K. - The role of international online education in increasing employability of Ukrainians (2015)
Нестерова М. - Когнітивна парадигма сучасної освіти (2015)
Лепський М. - Наукові школи у сучасній Україні (2015)
Шпильовий Ю. - Особливості використання САПР у підготовці майбутніх учителів технологій (2015)
Тіхонов В. - Світовий досвід підготовки ІТ-спеціалістів (2015)
Котлярова М. - Рівень вольової організації як чинник громадянської відповідальності у старшому юнацькому віці (2015)
Муравинець А. - Мотивація педагогів ВНЗ до самовдосконалення (2015)
Бойко Н. - Міжнародні стандарти системи менеджменту якості освіти та їх адаптація до навчального процесу (2015)
Рецензія на монографію О. В. Варецької "Розвиток соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти" (Запоріжжя: Кругозір, 2015. – 532 с.) (2015)
Нашi автори (2015)
Бех В. П. - Сталий розвиток планетарної спільноти у контексті міжцивілізаційного зсуву, Бех Ю. В. (2015)
Попова І. В. - Трансформаційне суспільство як середовище екобезпечного розвитку (2015)
Волинець А. А. - Історія розвитку архітектурної нелінійної парадигми в контексті інтерпретації концепту хаосу (2015)
Кравченко А. А. - Освіта як вітальний процес "навчання мислити" (2015)
Пашов Р. І. - Роль освіти в управлінні суспільством та становленні феномену бюрократії (2015)
Щербакова Ю. Е. - Особливості нового підходу до викладання фахових дисциплін у гуманітарних вишах (2015)
Береза В. О. - Особистість як суб’єкт і об’єкт політики та політичної соціалізації (2015)
Ігнатьєв В. А. - "Принцип дополнительности" тупика современной философии (2015)
Шедяков В. Є. - Ценностно-смысловые комплексы в целостности антропогенеза и социогенеза: содержание механизмов самодвижения (2015)
Озьмінська І. Д. - Виховання та освіта як чинники формування самосвідомості особистості (2015)
Тополь О. В. - Християнське розуміння старості: біблійний дискурс (2015)
Осьмак Т. В. - Полікультурність майбутнього вихователя: форми та методи роботи (2015)
Опанасюк Ю. І. - Електронні навчальні матеріали в контексті інформатизації освіти (2015)
Ланських О. Б. - Поняття "мови" у сучасному філософсько-педагогічному дискурсі (2015)
Григор О. О. - Впровадження методології консенсусного підходу до вирішення гострих політичних проблем сучасного світу (2015)
Лисенко Ю. В. - Теоретичні основи політичного прогнозування (2015)
Вонсович О. С. - Сучасне місце НАТО в європейському просторі безпеки (2015)
Насадюк Ю. С. - Критерії дослідження політичних цінностей: історичний аспект (2015)
Денисюк С. Г. - Авантюризм як тип політичного керівництва, Бобрук А. М. (2015)
Кавєріна А. С. - Особливості медіавпливу в Інтернет-ЗМІ (2015)
Артеменко С. Б. - Методичні аспекти викладання дисципліни "Вступ до спеціальності "Соціологія"" для студентів соціологічого фаху, Фляшнікова А. Б. (2015)
Буянов П. Г. - Особливості професійного навчання безробітних (з досвіду Російської Федерації) (2015)
Кузьмук О. М. - Кризова сім’я як приклад соціально вразливої категорії населення: соціологічний аналіз феномену (2015)
Нашi автори (2015)
Titel (2012)
Inhaltsverzeichnis (2012)
Ammon U. - Einst Weltsprache der Wissenschaft, heute eine ihrer "Nischensprachen” (2012)
Artemtschuk G. - Zum Problem des Verhältnisses von Ideologie und Sprache (2012)
Blazhko M. - Adjektive und Partizipien mit der Klang-Bedeutung in dem Gegenwartsdeutsch: Semantik und Kombinatorik (2012)
Brodska O. - Künstlerische Welt von Arthur Schnitzler: Kurzprosa und Dramen (2012)
Dolgopolova L. - Wortarten in der generativen Transformationsgrammatik (2012)
Fedoriw J. - Quantitative Methoden bei der Analyse von authentischen öffentlichen Redebeiträgen (2012)
Franko O. - Kommunikative Intention als Motivationskraft des Adressanten im Prozess des Sprechaktenaufbaus im gegenwärtigen deutschen Geschäftsleben-Diskurs, Dekalo O. (2012)
Gawrysch O. - Syntaktische Mittel der Argumentation in den Schriftstücken des deutschen Bauernkrieges (2012)
Hodakowska N. - Stilistisch-syntaktische Mittel der Realisierung des Stils der schönen Literatur (2012)
Ivanenko S. - Rhythmus als Bestandteil einer holistischen Textanalyse (2012)
Kutschma o. - New-Old Tasks of the Particles’ Study (2012)
Mishchenko A. - Terminologieverwaltungssysteme als Alternative für klassische Terminographie (2012)
Nickl M. M. - 1219: der Linguistic Turn des Magister Jordanus (2012)
Ostapovych O. - Funktionale und kognitive Charakteristika der gebräuchlichsten Idiome-Helvetismen (2012)
Pompino-Marschall B. - Deutsche Dialektaufnahmen aus dem Lautarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin (2012)
Pylypko O. - Interpretation von Interjektionen in modernen linguistischen Studien (2012)
Sereda N. - Grammatische Synonymie im modernen Deutschen (2012)
Sotnikow A. - Einige pragmatische und phonetische Aspekte des politischen Diskurses (2012)
Suchomlyn W. - Personalpronomen bei der Wiedergabe der subjektiven Modalität (2012)
Veresh M. - Struktur-semantische Besonderheiten der deutschen abgeleiteten Termini in der Fachsprache der Theologie (2012)
Gusertschuk O. - Untersuchung vom Zusammenwirken lexikalisch-grammatischer und prosodischer Mittel als Ausdruck der Ermutigung in der englischen Sprache (2012)
Kuzmenko T. - Akustische Besonderheiten der reduzierten betonten Vokale im modernen Deutschen (2012)
Padalka O. - Zum Problem der Korrelation der Intonationskomponenten und der Sprecherabsicht (2012)
Rubtschak O. - Methoden der experimentell-phonetischen Untersuchung von englischen Radio- und Fernsehinterviews (2012)
Rudkivskyy O. - Spannungsgrad und synästhetischer Aspekt "Kälte/Wärme” der deutschen Plosivkonsonanten (2012)
Solska T. - Allgemeines und Spezifisches im Vokalismus der nationalen Varietäten der deutschen Sprache in Deutschland, Österreich und in der Schweiz (2012)
Artjomzew O. - Korrelation der subkategorialen Merkmale der deutschen Wurzel- und Ableitungsverben (2012)
Bakumenko O. - Präfix- und Partikelverben im Deutschen (2012)
Kozjuba O. - Lexikalische Besonderheiten des österreichischen Deutsch in den Werken Joseph Roths (2012)
Larkowa L. - Zur Frage des Entlehnungsprozesses in der modernen deutschen Sprache (2012)
Schkoljarenko W. - Etymologische Analyse der Phraseologismen der deutschen Sprache (2012)
Ussowa N. - Hansnarr, Dummrian oder Blödheini? Zum phraseologischen Gebrauch von Eigennamen (2012)
Wolodina T. - Zum Begriff Konversation (am Material der Substantive der modernen deutschen Sprache) (2012)
Bilous O. - Translationswissenschaft und Interkulturalität (2012)
Dvornikov A. - Der Weg von Mykola Lukaš zum literarischen Übersetzen (2012)
Melnyk A. - Übersetzung der modernen amerikanischen Animationsfilme in der linguistisch-kulturellen Dimension: Ukrainisch und Deutsch als Zielsprachen (2012)
Sereda O. - Förderung der Recherchierkompetenz der Translatoren im Übersetzungsunterricht (2012)
Sinegub S. - Das pragmatische Potential der deutschen Verben mit einem integrierten Sem beim Übersetzen ins Ukrainische (2012)
Gawrysch M. - Interkulturelle Kompetenz – wie ist sie im Fremdsprachenunterricht zu erreichen? (2012)
Gutnyk W. - Der kommunikative phonetische Einführungskurs: Zielstellung, Besonderheiten und Übungsschwerpunkte (2012)
Gwozdjak O. - Kreatives Schreiben im Deutschunterricht, Swyda-Susidenko T. (2012)
Schulgun M. - Der berufsbezogene Deutschunterricht für Jurastudenten (2012)
Tschobitko G. - Zur Vermittlung landeskundlicher Kenntnisse im Deutschunterricht bei der Arbeit an Tageszeitungen der Bundesrepublik Deutschland (2012)
Tschobitko W. - Mit kooperativen Lernmethoden einen ganzen Text erschließen (2012)
Tymtschenko Y. - Das methodische Potential der Intertextualität (2012)
Werbyzka T. - Phonetischer Vorkurs im Kontext von Kompetenz und Fertigkeiten, Vasylchenko O. (2012)
Leupold G. - Lehrreich und interessant: "Im Bergwerk der Sprache. EineGeschichte des Deutschen in Episoden”, Passet E. (2012)
Попович М. - Культурні засади цивілізаційної ідентичності (2015)
Богданова Н. - Аксіологічний аспект культури життєтворчості особистості (2015)
Лисак І. - Цінності ненасилля в глобальному світі (2015)
Король А. - Ідеологія протидії інформаційному виклику демократії (2015)
Яручик А. - Людина як тілесно-душевна цілісність у філософії Мішеля Монтеня (2015)
Корінець З. - Освітянська наука в пошуках механізму мистецького виховання майбутніх педагогів (2015)
Романкова Л. - Сучасна система освіти та виховання в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2015)
Старовойт О. - Освіта як індикатор і збудник локалізації інноваційної культури в економіко-виробничій сфері життєдіяльності (2015)
Григор О. - Людство перед необхідністю стабільного світу: конструктивні ініціативи і філософські пошуки консенсусу (2015)
Матвієнко О. - Краса природи в інтерпретаційному фокусі суспільної свідомості (2015)
Шеремет Л. - Спорт і цінності гуманізму: основні проблеми та суперечності (2015)
Олексин І. - Гармонійна людина та спорт як чинник її формування (2015)
Ігнатко В. - Політичний та соціокультурний сегменти життєвого простору людини (2015)
Коломієць Л. - Технократизм як напрям політичної думки: промислово-наукове суспільство К. А. Сен-Сімона (2015)
Костиря І. - Дискурс влади в контексті самокерування інституцій культури (2015)
Тімкін І. - Система національної безпеки України: стан та перспективи розвитку, Новікова Н. (2015)
Семигіна Т. - Моделі та форми громадської активності у територіальних громадах, Лиховид Д. (2015)
Мещан І. - Міжсекторне соціальне партнерство в системі соціального обслуговування: структурно-функціональні особливості (2015)
Абаніна Н. - Визначення показників готовності населення до здійснення соціального опору (2015)
Кацьора О. - Основні характеристики соціальних проблем (2015)
Рибщун О. - Українська соціологія за доби радянської перебудови та витоки механізмів функціонування сучасної науки (2015)
Кіндратець О. - Рецензія на монографію Постол О. Є. "Посткласичні ідеологічні трансформації" (Київ: ВЦ "Академія", 2015. – 288 с.) (2015)
Нашi автори (2015)
Васильєв С. П. - Пcиходіагностика посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців, Зубовський Д. С. (2016)
Дубровинський Г. Р. - Діти війни: дослідження явища психотравми під час військової агресії в Україні (2016)
Іващенко А. С. - Поняття "віктимного реагування" особистості як прояв деструктивної жертовності (2016)
Клименко І. В. - Психологічні особливості молодіжних аудиторій різних телевізійних шоу, Ідоятова Д. Ж. (2016)
Kovalenko A. B. - Youth's imagery features of their own future and future of Ukraine, Roketa O. L. (2016)
Корольов Д. К. - Напрями дослідження ціннісної сфери обдарованої особистості (2016)
Кудріна Т. С. - Зв`язок деструктивного перфекціонізму з невротичними проявами у підлітків, Вавілова А. С. (2016)
Осьодло В. І. - Друга світова війна у психологічному вимірі (2016)
Романова Ю. В. - Аксіологічна обумовленість професіоналізації психолога-практика (теоретичний аналіз) (2016)
Sosniuk O. P. - Projective technique "creative space" as a research tool for studying consumers'motivation (2016)
Траверсе Т.М. - Особливості розуміння політичних задач на субетапі "процесуальної перемички" (2016)
Васютинський В.О. - Песпективи ціннісного порозуміння українців Сходу і Заходу в оцінках подій на Донбасі (2016)
Данилюк І. В. - Методика та організація дослідження історичного смислу періоду відкритої психологічної кризи як чинника становлення сучасної психологічної науки, Ларін Д. І. (2016)
Zabolotna V. О. - Education as a value foundation for young people life strategies (2016)
Завязкіна Н. В. - Соціальна адаптація підлітків з істроїдними рисами особистості, Шелест Д. В. (2016)
Коваленко А. Б. - Психологічні умови гармонізації стосунків підлітків з батьками, Рогаль Н. І. (2016)
Козлова О. С. - Спілкування лектора з аудіторією: невербальний аспект (2016)
Остапенко І. В. - Концептуальні засади дослідження комунікативних бар`єрів національної та громадянської самоідентифікації (2016)
Скнар О. М. - Регіональні особливості політичних практик студентської молоді (2016)
Соснюк О. П. - Особливості використання лабілізації в тренінгу: можливості та обмеження (2016)
Stavytskyi G. A. - The implementation of a foreing language in the process of professional preparation of studentpsychologists as a mean of expansion of their intercultural communicatuons (2016)
Траверсе Т. М. - Трактування політичної діяльності як системи в політико-психологічній науці (2016)
Шишова О. М. - Розвиток соціальної компетентності дітей за різними програмами дошкільної освіти (2016)
Смоленська С. О. - Шляхи взаємодії світового та українського архітектурного авангарду (2016)
Тесленко В. А. - Безопасное восприятие экоархитектуры, Овчарова Е. А. (2016)
Скороходова А. В. - Озеленення як природний фактор гігієнізації зовнішнього та внутрішнього середовища діючих лікарень, Чернявська К. (2016)
Тесленко В. А. - Исследования визуальной безопасности архитектурной среды (2016)
Божинський Б. І. - Самобутня архітектура та проблема адекватного витвору її просторового середовища (2016)
Божинський Н. І. - Ревіталізація традиційних сільських поселень та зміни в їхньому плануванні від впливом "зеленого туризму" на прикладі окремих садиб центральної України (2016)
Скомороха С. С. - Понятие "исторический город" и его основные составляющие (2016)
Шарлай Е. В. - Средовой подход в вопросе сохранения индивидуальности архитектурного облика исторического города на примере Харькова (2016)
Родик Я. С. - Універсальний дизайн як елемент формування міського середовища (на прикладі Норвегії), Лозинська О. М., Водяницька А. С. (2016)
Солобай П. А. - Предпосылки и проблемы формирования архитектурных ВУЗов (2016)
Самородов А. В. - Парадоксы нормативных положений и новый метод оценки эффективности комбинированных свайных и плитных фундаментов многоэтажных зданий (2016)
Шумаков И. В. - Технологическое обоснование перспектив каркасно-монолитного строительства Ливана, Юнис Башир, Ассаад Мустафа (2016)
Шмуклер В. С. - Сталежелезобетонные пролетные строения для малых и средних пролетов мостов, Бугаевский В. А., Бугаевский С. А. (2016)
Бойко Т. К. - Оценка работоспособности металлоконструкций нижних двустворочных ворот судоходных шлюзов при наличии усталостных трещин (2016)
Аль-Машхадани Саиф Фарис - Строительный сектор Ирака. Пути выхода из кризиса (2016)
Яровой С. Н. - Исчерпание несущей способности металлических ферм пролетных строений транспортерной галереи углеподготовительного цеха ПАО "Алчевский металлургический завод" после длительного срока эксплуатации в условиях сильно агрессивной среды (2016)
Яровой С. Н. - Надежность и эксплуатационная пригодность металлических конструкций эстакады 6-7 цеха Аммиак 4 ОАО "Акрон" в городе Великий Новгород после длительного срока пребывания в стадии незавершенного строительства (2016)
Водка А. А. - Оценка напряженного состояния днищ силосов элеваторов, находящихся в длительной эксплуатации, с учетом просадки колонн и фактических физико-механических свойств бетона, Ларин А. А., Трубаев А. И., Бондаренко Ю. В., Мольский М. М., Бабенко А. С., Юдаев В. В. (2016)
Савйовский В. В. - Использование современных систем теплоизоляции стен в строительстве, Каржинерова Т. И., Каржинерова А. Г. (2016)
Яровой Ю. Н. - Обследование висячего покрытия ККЗ "Украина" в г. Харьков, Перепелица Е. А., Чибаров Д. В. (2016)
Митрофанов В. П. - Врахування крихкості, псевдопластичності та пластичності бетону в розрахунках міцності при складних неоднорідних напружено-деформованих станах, Пінчук Н. М. (2016)
Стоянов Е. Г. - Экспериментальное исследование работы сборных железобетонных предварительно напряженных плит в составе диска перекрытия, Набока А. В. (2016)
Соловей Д. А. - Влияние подземных инженерных сетей, коммуникаций и сооружений на технико-экономические показатели строительства (2016)
Шумаков И. В. - К вопросу об эффективности методов устройства подземной гидроизоляции, Смачило В. В., Халина В. Ю., Фурсов Ю. В. (2016)
Аринушкина Е. А. - Укрепленные цементом щебеночно-песчаные смеси для строительства дорожных одежд автомобильных дорог, Жданюк В. К. (2016)
Стороженко М. С. - Комплексный подход к требованиям потребительских свойств проезжей части автомобильных дорог, Аринушкина Н. С., Грищенко Т. М. (2016)
Батракова А. Г. - Показатель технико-эксплуатационного состояния дорожных одежд транспортных сооружений (2016)
Кравченко О. М. - Експериментальна модель фрагменту коксових батарей (2016)
Кугаєвська Т. С. - Теплові баланси камери для теплової обробки бетонних виробів із використанням теплоти гідратації цементу, Шульгін В. В., Сопов В. П. (2016)
Редько О. Ф. - Дисперсність крапель у скруберах насадкового типу, Чайка Ю. І., Бурда Ю. О. (2016)
Капцов И. И. - Разработка усовершенствованной конструкции съемного дренажного устройства для удаления жидкости из газопровода под давлением, Коляденко В. А., Шапарь И. А. (2016)
Редько О. Ф. - Аналіз температурних режимів псевдозрідження різних видів деревного палива в топках киплячого шару, Півненко Ю. О. (2016)
Болотских Н. Н. - Инфракрасное отопление помещений с помощью электрических панельных нагревателей (2016)
Тарадай А. М. - Значительное снижение расхода топлива путем внедрения современных методов реновации абонентов, Яременко М. А., Есин Е. С., Фомич С. В. (2016)
Фомін С. Л. - Надійність конструкцій мостів при пожежі, Ізбаш Ю. М. (2016)
Джалалов М. Н. - Дестабилизирующие факторы, влияющие на технико-экономические показатели устройства теплоизоляции наружных стен зданий (2016)
Ляховецкая-Токарева М. М. - Работа круглогодичной системы холодоснабжения с использованием грунтового аккумулятора холода в переходной период года (2016)
Алейникова А. И. - Технологические особенности строительства водораспределительных сетей бестраншейным способом (2016)
Нагорна О. К. - Особливості застосування та експлуатації мебранних біореакторів для біологічної очистки стічних вод (2016)
Кузьменко В. М. - Визначення коефіцієнта проникності при використанні моделі ідеального ґрунту, Шилін В. В. (2016)
Айрапетян Т. С. - Розрахунок аеротенка-витискувача зі зваженим і закріпленим біоценозом (2016)
Эпоян С. М. - Метод повышения эффективности смешения природной воды с реагентом и методика проведения исследований, Сухоруков Г. И., Яркин В. А. (2016)
Калюжний А. П. - Економічне порівняння варіантів гідравлічного розрахунку мережі водовідведення, Зубричева Л. Л., Кривенко О. О. (2016)
Беляев Н. Н. - Моделирование процесса сноса угольного концентрата из полувагона, Карпо А. А. (2016)
Мунтян Л. Я. - Оценка уровня загрязнения воздушной среды в случае аварии при транспортировке опасного груза (2016)
Беляев Н. Н. - Защита атмосферы от загрязнения при чрезвычайных ситуациях на железнодорожном транспорте, Берлов А. В., Кириченко П. С. (2016)
Самохвалова А. И. - Построение математической модели природоохранных технологий на основании экспериментального исследования действия и взаимодействия основных факторов, Лебедева Е. С., Юрченко В. А. (2016)
Федоров Г. Д. - Вплив похибки дозування на сталість тиску багатогніздних гідравлічних пресів напівсухого пресування, Ручка А. В., Савченко О. Г., Супряга А. В. (2016)
Науменко Ю. В. - Енергоощадність процесу останньої стадії тонкого подрібнення в барабанному млині, Процюк Ю. Б. (2016)
Дейнека К. Ю. - Ефективність автоколивних процесів подрібнення в барабанних млинах, Науменко Ю. В., Пухкий С. О. (2016)
Валентинов В. В. - Динамическая компенсация реактивной мощности путем оптимизации целевой R-функции векторной диаграммы тока промышленной сети (2016)
Росоха С. В. - Решение задачи конструирования пожарного ствола-распылителя, Сенчихин Ю. Н., Остапов К. М., Дендаренко Ю. Ю. (2016)
Шатохин В. М. - Моделирование динамических процессов в вибрационных технологических аппаратах строительного производства с асинхронным электроприводом, Гранько Б. Ф. (2016)
Ларін О. О. - Дослідження деформування пружної гумо-кордної амортизаційної прокладки при імпульсному навантаженні (2016)
Азизов Т. Н. - К расчету каменных элементов, усиленных односторонней железобетонной обоймой (2016)
Азизов Т. Н. - Современные способы усиления конструкций обоймами (2016)
Alexandrov V. M. - The Quasistatic Contact Of Thermoelasticity For Rough Layers, Gavdzinski V. N., Maltseva E. V. (2016)
Барабаш И. В. - Влияние добавки молотого известняка к портландцементу на прочность строительного раствора, Даниленко А. В., Ксёншкевич Л. Н. (2016)
Барышев В. П. - Уравнение теплоты сгорания альтернативных источников топлива – отходов растениеводства, Димитрова Ж. В. (2016)
Білик С. І. - Числові дослідження впливу на стійкість ферм Мізеса гребеневої пружної опори при похилому навантаженні, Тонкачєв В. Г. (2016)
Бойко И. Л. - Закономерности изменения во времени порового давления при устройстве буровых свай с использованием Джет-технологии, Раед М., Абдулхуссейн Абдулхуссейн, Шаповал А. В., Нестерова Е. В., Шаповал В. Г. (2016)
Воинов А. П. - Перспектива применения отопительных котлов низкотемпературного кипящего слоя. Прогнозная оценка, Димитрова Ж. В., Воинова С. А. (2016)
Воинов А. П. - Реформировать парк отопительных котельных и структуру их топливного баланса, Полунин М. М., Воинова С. А. (2016)
Володимирський В. О. - Особливості застосування композитних ячеїстих балок (2016)
Гайдарчук В. В. - Малоциклова утома матеріалу лопастей роторів вітроенергетичних установок, Левківська Л. В. (2016)
Гедулян С. И. - Исследование реологических параметров полимерцементных смесей для ремонта и восстановления строительных объектов (2016)
Гладких И. И. - Геодезический мониторинг памятника архитектуры, Наконечный В. В., Нахмуров А. Н., Пинул К. В., Юрковский Р. Г. (2016)
Гончарук В. П. - Активация компонентов растворной смеси в магнитоожиженном слое, Руссу И. В., Болога М. К., Поликарпов А. А., Врабие Е. Г. (2016)
Гудзь С. А. - Несуча здатність сталевих двотаврових балок, що експлуатуються з недосконалостями у вигляді початкових викривлень у площині найменшої жорсткості (2016)
Дмитрієва Н. В. - Анализ методов восстановления гидроизоляции конструкций из известняка-ракушечника, Гострик Г. М. (2016)
Дорофеев В. С. - Численные исследования появления зародышевых трещин на границах включений в бетоне, Зинченко А. В. (2016)
Думитрюк А. - Экспериментальные исследования предложенного сборно-монолитного антисейсмического пояса зданий (2016)
Зоценко М. Л. - Досвід вирішення геотехнічних проблем при реконструкції будівель і споруд, Винников Ю. Л., Омельченко П. М., Суходуб О. В. (2016)
Карпюк В. М. - Вплив конструктивних чинників та факторів зовнішньої дії на несучу здатність балкових конструкцій при мало цикловому навантаженні, Албу К. І., Даниленко Д. С., Сьоміна Ю. А., Петров М. М. (2016)
Карпюк І. А. - Взаємодія висячих призматичних паль з піщаними ґрунтами, Карпюк В. М. (2016)
Карпюк Ф. Р. - Особенности пространственных расчетных моделей рамно- связевых каркасов, реализуемых с помощью МКЭ при реконструкции зданий (2016)
Карпюк А. М. - Критерії теплової надійності вузлів примикання віконних блоків, Ільченко В. В., Міщенко Р. А. (2016)
Качуренко В. В. - Планування та проведення досліджень з експериментального вивчення дії сипучих матеріалів на гофровані стінки ємнісних конструкцій, Банніков Д. О. (2016)
Кесарійський О. Г. - Лазерна інтерферометрія ротаційного бетону, Кондращенко О. В., Якімєнко О. В., Кондращенко В. І., Гусєва А. Ю., Кудрявцева В. Д., Олєніч Д. І. (2016)
Кичаева О. В. - Деформируемость каменной кладки из силикатного кирпича в зависимости от толщины растворных швов (2016)
Klimenko Y. V. - Approach To Calculation Of Structural Reliability And Procedures For The Evaluation Of Current State Of Construction, Oreschkovitsch M., Kos Z. (2016)
Коваль М. П. - Ефективність прогонового анкетування болтовими з’єднаннями сталевого профільованого настилу у монолітних залізобетонних плитах (2016)
Коваль П. М. - Ефективність використання базальтопластикової арматури при армуванні плити проїзної частини моста, Гримак О. Я., Коваль Т. І. (2016)
Корнило І. М. - Порівняльна ефективність реконструкції нового будівництва (2016)
Король М. Д. - Стійкість стержневих елементів з врахуванням фізичної нелінійності, Король І. В. (2016)
Коцюрубенко О. М. - Технічний стан як умова доцільності реконструкції будівель Центрального району м. Одеса (2016)
Країнський П. І. - Експлуатаційна придатність стиснуто-зігнутих залізобетонних колон, підсилених залізобетонною обоймою за дії навантаження, Хміль Р. Є., Бліхарський З. Я. (2016)
Кравченко С. А. - Несуча здатність та деформативність керамзитоперлитобетонних згинальних елементів, Постернак О. О. (2016)
Кривомаз Т. І. - Мікрологічні пошкодження дерев’яних конструкцій в будівництві, Перебинос А. Р. (2016)
Кучеренко А. А. - Вторичные ресурсы Чёрного моря – в промышленность строительных материалов, Парута В. А., Лавренюк Л. И., Мирченко Л. Г. (2016)
Лапенко О. І. - Деякі питання аеродинаміки висотних споруд, Махінько Н. О. (2016)
Лапенко О. І. - Застосування профільного настилу при реконструкції будівель та споруд, Скребнєва Д. С. (2016)
Лисенко В. А. - Инженерная архитектоника гибридных несущих систем высотных зданий, Кушнир А. М. (2016)
Мельник М. В. - Експериментальне дослідження напружено-деформованого стану пошкоджених стиснутих залізобетонних елементів (2016)
Митинский В. М. - Надежность защиты сохраняемых зданий при выборочной реконструкции кварталов, Бараник С. В. (2016)
Михайловський Д. В. - Світовий досвід і перспективи розвитку багатоповерхового будівництва з деревини (2016)
Мішутін А. В. - Досвід і перспективи застосування бетонів на легких заповнювачах для конструкцій тонкостінних гідротехнічних і транспортних споруд, Кровяков С. О. (2016)
Настоящий В. А. - Анализ причин образования начальных усталостных повреждений резиновых покрытий поверхностей оборудования предприятий строительной индустрии, Чижик Е. Ф., Яцун В. В. (2016)
Носач О. Б. - Типізація дефектів сталевих конструкцій палетних стелажів (2016)
Пашинський В. А. - Вибір марки цегли за морозостійкістю для заданого географічного району та терміну експлуатації будівлі, Настоящий В. А., Сідей В. М. (2016)
Пашинський М. В. - Точність визначення кліматичних навантажень в заданій точці території методом інтерполяції за даними суміжних метеостанцій (2016)
Перетятько Ю. Г. - Влияние деформативности тормозной балки на местную устойчивость стенки подкрановой балки, Чередник Д. Л., Агеенко С. Б., Ляшенко И. Ю. (2016)
Писаренко А. Н. - Влияние температурных источников на двухмерные температурные поля в строительных материалах (2016)
Пічугін С. Ф. - Особливості моделювання нерівномірних осідань трубопроводу у посадочних ґрунтах, Винников П. Ю. (2016)
Пічугін С. Ф. - Аналіз аварій у будівництві, Дмитренко Л. А. (2016)
Пічугін С. Ф. - Особливості зміни зусиль в елементах сталевого каркасу промислової будівлі за 80 років експлуатації, Семко О. В., Бібік М. В., Трусов Г. М., Бібік В. М., Гасенко А. В. (2016)
Плотніков О. А. - Комп’ютерне моделювання теплового режиму стін при випадкових температурних впливах, Пашинський В. В. (2016)
Постернак О. О. - Стінові конструкції з конструкційно-теплоізоляційного безавтоклавного пінобетону для малоповерхового будівництва, Костюк А. І. (2016)
Радкевич А. В. - Проблематика современных фасадных систем многоэтажных жилых зданий, Нетеса К. Н. (2016)
Рожко В. Н. - Обстеження та реконструкція консервного цеху ТОВ "Куп’янський молочноконсервний комбінат" (2016)
Стороженко Л. І. - Експериментальне дослідження деформативності макету стале залізобетонного структурно-ватного покриття , Гасій Г. М. (2016)
Стороженко Л. І. - Експериментальні дослідження гнучних стрижневих стале залізобетонних конструкцій, армованих сталевими листами, Мурза С. О. (2016)
Толмачев С. Н. - Кинетика твердения современных дорожных и аэродромных бетонов и экспресс-оценка их прочности (2016)
Толмачев С. Н. - Повышение качества цементных композитов за счет введения дисперсных материалов, Беличенко Е. А. (2016)
Тугаенко Ю. Ф. - Влияние капиллярной влагоемкости на уплотнение лессовых грунтов, Марченко М. В., Абуладзе Л. Г. (2016)
Чернєва О. С. - Порівняльний розрахунок кам’яних конструкцій на зріз за новими та старими нормами, Пінчук Н. М. (2016)
Чибіряков В. К. - Модифікований метод прямих в задачах статики та динаміки масивних конструкцій, Станкевич А. М., Левківський Д. В., Мельничук В. Ф. (2016)
Шаповал А. В. - К вопросу соответствия уравнений, описывающих напряженно – деформированное состояние (НДС) термоупругой и водонасыщенной сред, Шаповал В. Г. (2016)
Шатов С. В. - Реконструкція комплексу з розробки лікувальних грязей поблизу селища Новотроїцьке Дніпропетровської області, Савицький М. В. (2016)
Шевченко Л. Ф. - Исследование эксплуатационных характеристик гелоприёмников (2016)
Шишкина А. А. - Деформирование реакционно-порошковых бетонов под нагрузкой, Шишкин А. А. (2016)
Шкурупій О. А. - Визначення граничного навантаження залізобетонних балок із застосуванням екстремального критерію міцності на основі теоретичних і експериментальних досліджень (2016)
Шмігель О. І. - Візуалізація повітряних потоків при виконанні експериментів в аеродинамічній трубі чи гідроканалі (2016)
Щербина О. С. - Влияние механоактивации на экзотермический разогрев цементошлаковой суспензии, Барабаш И. В., Кровяков С. А., Гаврилюк В. П. (2016)
Прищепа А. М. - Відходи як чинник впливу урбосиcтеми на прилеглу агросферу (2013)
Мандигра М. С. - Перспективи впровадження технологій органічного виробництва продукції тваринництва в Україні та ветеринарно-санітарного контролю її безпеки і якості, Степаняк І. В., Помітун І. А., Дроздов С. Є., Паньків Л. П., Корх І. В., Халін С. Ф., Воловик Г.П. (2013)
Трушева С. С. - Якісна оцінка ґрунтів як основа для оптимізації системи землеробства в господарстві, Кучерова А. В., Дацюк М. В. (2013)
Востріков В. П. - Дослідження температурного режиму ґрунту в блок-секції тепломеліоративної системи з оболонками-рукавами, Романюк І. В., Пінчук О. Л., Гнатюк В. М. (2013)
Клименко Л. В. - Оцінка сучасного стану питної води сільських населених пунктів (2013)
Кушнірук Ю. С. - Екологічний ризик території як показник її медико-екологічного стану, Волкова Л. А. (2013)
Василевський О. Г. - Стан та продуктивність малоцінних молодняків Вінниччини, Самойлова Н. О., Єлісавенко Ю. А., Зленко О. П. (2013)
Клименко М. О. - Підбір сидеральних культур для підвищення родючості ґрунтів зони Лісостепу та Полісся, Долженчук В. І., Крупко Г. Д., Зосімов В. Д., Глущенко М. К., Запасний В. С. (2013)
Морозов А. В. - Режим краплинного зрошення інтенсивних яблуневих насаджень на півдні України, Козлова Л. В. (2013)
Бєдункова О. О. - Оцінка сучасного екологічного стану поверхневих вод річки Случ за басейновим принципом (2013)
Коваль С. І. - Урожайність багаторічних травостоїв на осушуваних торфових ґрунтах Західного Полісся, Зосимчук М. Д. (2013)
Панькевич С. Г. - Аналіз сучасної агроекологічної ситуації у Локачинському районі Волинської області (2013)
Петрук А. М. - Дослідження специфічних показників токсичної та радіаційної дії водної екосистеми озера Білого (2013)
Олійник О. О. - Вивчення ефективності допосівної обробки насіння стимуляторами росту рослин, Фурман В. М., Солодка Т. М., Вакуленчик С. І. (2013)
Костолович М. І. - Підвищення рівня професійної підготовки майбутніх фахівців з екології (2013)
Гурський А. Й. - Методи самооцінки фізичних і фізіологічних станів людини та профілактики найбільш поширених захворювань (2013)
Фурман В. М. - Вивчення реакції гібридів кукурудзи при застосуванні розрахункових норм мінеральних добрив в умовах Полісся України, Ткачук С. О., Олійник О. О., Солодка Т. М., Каграманян К. В. (2013)
Савчук Р. І. - Соціоекологічні аспекти оптимізації та гармонізації природокористування в Дермансько-Острозькому національному природному парку, Портухай О. І. (2013)
Ойцюсь Л. В. - Вплив адвентивних видів рослин на біорізноманіття Волинського Полісся (2013)
Андрушко О. - Види кримінально-процесуальної діяльності Державної прикордонної служби України на сучасному етапі розвитку (2016)
Басараб О. - Формування законодавства у прикордонній сфері на Українських землях в часи їх колонізації великим Князівством Литовським та Річчю Посполитою (2016)
Гаврік Р. - Юридичні особливості виключності судових рішень, ухвалених у окремому провадженні (2016)
Ганьба О. - Теоретико-правовий аналіз форм та методів забезпечення законності у діяльності Державної прикордонної служби України (2016)
Грищук В. - Право як засіб реформування української державно-правової системи (2016)
Зьолка В. - Проблеми правового забезпечення ефективної взаємодії Держприкордонслужби України із правоохоронними органами та військовими формуваннями у прикордонній сфері (2016)
Капітанчук Л. - Щодо використання спеціальних знань при розслідуванні незаконного переправлення осіб через державний кордон України (2016)
Король М. - Поняття та основні напрями розвитку функцій Державної прикордонної служби України (2016)
Логінова Н. - Дискреційні повноваження судді: правові та моральні аспекти (2016)
Мартинюк Р. - Перехідна президенціалізована республіка − особливий різновид республіканської форми правління у країнах пострадянського простору (2016)
Музика М. - Актуальні питання реалізації права споживача на інформацію (2016)
Орловська Н. - Концептуальні засади участі громадянського суспільства в забезпеченні безпеки державного кордону(кримінологічний вимір) (2016)
Петpеченкo C. - Фінансовий контроль Державної прикордонної служби України (2016)
Сорока А. - Щодо реалізації оперативними підрозділами криміналістичних знань (2016)
Тіщенко В. - Щодо сучасних форм оперативно-розшукової протидії корисливо-насильницькій злочинності, Подобний О. (2016)
Тимошенко Л. - Правове регулювання звільнення від деліктної відповідальності персоналу (2016)
Філіппов С. - Динаміка та географічні особливості транскордонної злочинності, пов’язаної з незаконним переправленням мігрантів до Європейського Союзу (2016)
Філіппов М. - Щодо питання здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення в прикордонній сфері, Пугачов О. (2016)
Бабарика М. - Поетики ландшафту Ж. Ґрака ("Узбережжя сірту”) та Н. Був’є ("Інструкція з використання світу”) на перехресті геокритики (2015)
Бандровська О. - Цивілізаційний інший в романі Леонарда Вулфа "Селище в джунглях” (2015)
Баринова Е. - Концепт "Английское” в прозе Сильвии Плат (2015)
Белімова Т. - Тіло як вихідний код і сюжетотворчий елемент у сучасній українській прозі (2015)
Біляшевич Р. - Трансформація символістських концепцій у радянській ідеології (2015)
Біляшевич Т. - Образ дерева у творчості Франсуа Моріака (2015)
Бокшань Г. - Трагедія Кенігсберга в неоміфологічній інтерпретації Галини Пагутяк (на матеріалі роману "Сни Юлії і Германа”) (2015)
Бондар Л. - Образ маргінального театру в п’єсі Я. Верещака "Аід”: сучасність у цитаті культури та історії (2015)
Бондаренко О. - "Мовна” поезія США й дискурс постмодернізму: до проблеми теоретичної мови (2015)
Варецька C. - Травматичне невимовне у романі Г. Мюллер "Гойдалка дихання” (2015)
Висоцька Н. - Художні стратегії реабілітації нестандартного жіночого тіла у п’єсі Ніла Лабюта "Жирна свиня” (2015)
Гайдаш А. - Репрезентація старіння як травматичний досвід в драматургії США (2015)
Гольник О. - У пошуках духовного притулку: езотеричність художнього мислення Галини Пагутяк (на матеріалі романів "Писар Східних Воріт Притулку” та "Писар Західних Воріт Притулку”) (2015)
Гон О. - Трансатлантичність і версифікація історії в поезії Езри Панда (2015)
Давиденко І. - Імагологічний код Публія Овідія Назона: стереотипія образу (2015)
Деркачова О. - Реактуалізація девіантної тілесності як спроба повернення до традиційного ґендеру у ретро-детективі Б. Коломійчука "Німфи болю” (2015)
Дубініна О. - Імагологічні моделі екранізації іноземних літературних творів (2015)
Закалюжний Л. - Двоголова аномалія у п’єсі Т. Киценко "Бал бетменів”: політичний, культурний і літературний контексти (2015)
Іваненко В. - Ґлазґо як топос травми у романі А. Л. Кеннеді "Original bliss” (2015)
Кальян К. - "Память войны” как ведущий мотив-концепт в поэтическом творчестве Р. Катаевой (2015)
Кончура Є. - Моделювання ситуацій встановлення контакту з чужим у англійському фентезі доби постмодернізму (2015)
Кирилова Т. - Культурне імажинарне як трансдисциплінарна категорія німецького літературознавства (2015)
Кірячок М. - Апокаліптичне візіонерство в українському постмодерному романі як інтерпретація травматичного досвіду кінця ХХ ст. (2015)
КобчінськаО. КобчінськаО. - Літературна франкофонія як транскультурний дискурс: філософський та імагологічний виміри (2015)
Ковальчук Н. - Буття на межі: екзистенційна проблематика новел В. Чередниченко (збірка "Жужіль”) (2015)
Ковацька О. - "Записки українського самашедшого” Л. Костенко у світлі постколоніальної рецепції (2015)
Косарєва Г. - Опозиція образів "свій / чужий (інший)” у сучасній українській і польській прозі (на матеріалі романів Юрія Винничука "Танґо смерті” та Стефана Хвіна "Ганеман”) (2015)
Кочегура Г. - Іммігранти vs фламандці: проблема міжкультурної взаємодії в романі Тома Нагелса "Лос” (2015)
Кулешір М. - Зображення психологічного стану людини в апокаліптичних романах Дж. Уіндема та Дж. Крістофера (2015)
Куницька І. - Травматичний дискурс антиутопії (на матеріалі роману Дж. Орвелла "1984”) (2015)
Jurate Landsbergyte-Becher - "The call from the depth” as the leitmotif in baltic poetry and music in the era of soviet occupation (2015)
Маценка C. - Образ тіла у стані музики в романах "Доктор Фаустус” Томаса Манна і "Смерть Верґілія” Германа Броха (2015)
Мейзерська Т. - Сюжетні трансформації притчі про душу і тіло в українській літературі (2015)
Мельник Д. - Індивідуальний травматичний досвід в контексті історичної травми у романах І. Бахманн та Е. Єлінек (2015)
Ніколаєв Б. - Секс як травма і задоволення у романах Е. Єлінек "Піаністка” та П. Коельйо "Адюльтер” (2015)
Олексенко (Гречаник) І. - Категорія культурного як часопросторовий модуль в структурі текстів української фантастики (на прикладі творів Олеся Бердника) (2015)
Павленко Ю. - Транскультурний код письма Аміна Маалуфа (2015)
Первушина Л. - Травма и внутренний мир личности. художественный эксперимент в романе Дойны Галич Барр "Город удовольствий” (2015)
Підопригора C. - Віртуальне тіло в романі "Морок” Ю. Мушкетика (2015)
Прушковська І. - Драматургічний дискурс О. Юли як вияв взаємопроникнення європейської і турецької культур (2015)
Пухонська О. - Ревізія категорії сакрального у романі ХХ-ХХІ століть (2015)
Работяга Г. - Гібридність драматичної форми як засіб репрезентації жалоби у циклі "Коротких драм” Ф. Міньяна (2015)
Росінська О. - Криза самоідентичності як спосіб відриву від простору та просторовості в сучасній українській поезії (2015)
Рязанцева Т. - "Тhe body is the way…” тілесна образність у метафізичній поезії (2015)
Свербілова Т. - Мотив подорожі в сучасному синема-тексті в світлі соціальної моделі дизабілиті (ненормативної тілесності) (2015)
Стасюк Г. - Художні патерни "Синдрому предків” у династичному тексті (на матеріалі літературної творчості Драгоманових-Косачів) (2015)
Суворова Л. - Танатичні аспекти образного моделювання психічних травм і межових ситуацій у новелістиці М. Яцкова (2015)
Тарнашинська Л. - "Чуже”/ "власне” у просторі культури: межі взаємопроникнення (до питання національно-культурної ідентичності (2015)
Тихомирова Е. - Транскультурный образ иного мира в "Ньюфордском цикле” Чарльза де Линта (2015)
Третевич М. - Концептуалізація історичної пам'яті в романі Уве Тімма "На прикладі мого брата” (2015)
Турчин О. - Данило Братковський – поет українсько-польського культурного помежів’я епохи барокко (2015)
Узлова О. - Поетика жіночого старіння і хвороби в північноамериканській квір-літературі (на матеріалі романів Джейн Рул "Дошка пам’яті” і Джун Арнольд "Сестра Джин”) (2015)
Ушневич C. - Садомазохістична природа тілесності у малій прозі Ольги Деркачової (2015)
Філоненко О. - Образ мага як іншого/чужого в англійській літературі (на матеріалі роману Сомерсета Поема "The Magician”) (2015)
Шимчишин М. - Транскультуралізм у турбулентності постпозитивістського реалізму (2015)
Шостак О. - Вчення про священне коло як шлях до подолання національного травматичного синдрому у творчості американських та канадських письменників індіанського походження (2015)
Шульгун М. - "Антипутешествие” Дмитрия Данилова "Описание города”: векторы жанрового моделирования (2015)
Юхимук Я. - "Жанрові форми роману-музичного екфразису кінця хх – початку ххі століття в компаративному аспекті” ("Воццек & воццекургія” Ю. Іздрика і "Синдром Петрушки” Д. Рубіної) (2015)
Янкова М. - Метафора тілесності в романах "Не-ми” та "Ісихія” Ю. Ґудзя (2015)
Яремчук В. - Монструозне тіло: образ ґолума в "Легендаріумі” Дж. Р. Р. Йолкіна (2015)
Клименко М. О. - Проблеми застосування органічного землеробства на території Рівненської області, Лико Д. В., Долженчук В. І., Крупко Г. Д., Долженчук Н. В. (2014)
Гроховська Ю. Р. - Екологічна різноманітність іхтіофауни річки Стир, Кононцев С. В., Кульпач А. В. (2014)
Лико Д. В. - Проблеми забезпечення якості підготовки фахівців-екологів в умовах кредитно-трансферної системи навчання, Лико С. М., Деркач О. А. (2014)
Нейко І. С. - Оцінка формування репродуктивних органів фенологічних форм дуба звичайного в умовах Вінниччини, Смашнюк Л. В., Єлісавенко Ю. А., Зленко О. П. (2014)
Колесник Т. М. - Обґрунтування мікробіологічних показників біомоніторингу стабільності агроекосистеми, Сондак В. В. (2014)
Бєдункова О. О. - Аналіз екотоксичності відпрацьованих побутових елементів живлення (2014)
Полянський С. В. - Екологічні проблеми меліорованих агроландшафтів Західного Полісся (2014)
Коваль С. І. - Продуктивність ланок кормових сівозмін з малопоширених кормових культур на осушуваних торфових ґрунтах Західного Полісся, Зосимчук О. А. (2014)
Венглінський М. О. - Роль мікроелементів у живленні рослин та покращенні родючості ґрунтів, Глущенко М. К., Годинчук Н. В., Хмара Т. І. (2014)
Проневич В. А. - Вплив польових сівозмін на біологічну активність торфових ґрунтів, Вознюк С. Т. (2014)
Залеський І. І. - Радонові води Рівненщини (2014)
Ласло О. О. - Відновлення порушених земель сільськогосподарського призначення за допомогою біоремедіації (2014)
Крупко Г. Д. - Динаміка вмісту обмінного калію в ґрунтах Рівненської області, Долженчук Н. В. (2014)
Вознюк Н. М. - Гідроекологічна оцінка басейну р. Горинь, Бебко З. З. (2014)
Кирильчук Н. В. - Міграція цинку у агроценозах Рівненської області (2014)
Пилипенко А. В. - Оцінка порушення земель в Україні, Косолапова Е. В. (2014)
Громаченко К. Ю. - Розробка критеріїв якості поверхневих вод відповідно до європейського законодавства (2014)
Title (2016)
Contents (2016)
Holubka M. M. - Theoretical component of national financial, economic and cooperative education in Western Ukraine (second half of XIX-XX centuries) and its role in economic management of the region (2016)
Dombrovska S. O. - The role and importance of the enterprise`s borrowed capital, Shostak I. I. (2016)
Illiashenko S. - Factor analysis of processes of corporate culture formation at industrial enterprises of Ukraine, Ovcharenko M., Ovcharenko S. (2016)
Мakhnusha S. M. - Review of marketing approaches to increase of sales effectiveness in the context of behavioral economics (2016)
Usheva M. - Team and Teamwork in modern European HR management (2016)
Gudz P. V. - Territorial and industry analysis of the fulfillment of zaporizhian regional projects (2016)
Lutskiv O. M. - Regional economic development: dynamics and intensity of changes, Habrel M. S. (2016)
Shmatkovska T. O. - Introduction of elements of accounting systems of foreign countries in accounting practice in Ukraine (2016)
Zięba K. - Efficiency of management of sustainable development – challenges, problems, barriers, Olma S. (2016)
Prendecki K. - Between health and work, Sommer H. (2016)
Sapiński A. - Diversity management as the key factor of success of further education colleges – case study (2016)
Zakharova O. V. - Market conditions of higher education services in Ukraine in the field of study "Management” (2016)
Тимчук І. С. - Вплив капсульованих мінеральних добрив на мікрофлору ґрунту, Мальований М. С., Пристай М. В., Носко В. Л. (2014)
Клименко М. О. - Ефективність місцевих вапнякових добрив в умовах Рівненської області, Долженчук В. І., Крупко Г. Д., Яцентюк Р. В. (2014)
Венглінський М. О. - Раціональне використання кислих ґрунтів Полісся, Годинчук Н. В., Глущенко М. К., Запасний В. С. (2014)
Клименко М. О. - Гідроекологічний моніторинг та фітоіндикація стану водних екосистем басейну Прип’яті, Гроховська Ю. Р. (2014)
Вознюк Н. М. - Дослідження динаміки змін фосфорного режиму та показників якості за вмістом у воді фосфатів в українській частині басейну ріки Західний Буг, Рябова О. А., Ніколаєць Л. В. (2014)
Залеський І. І. - Організація транскордонної гідрорежимної мережі в районі Хотиславського кар’єру, Дятел О. О. (2014)
Залеський І. І. - Гідродинамічні особливості території Шацького поозер'я та прилеглих районів (2014)
Золотарьова І. Б. - Екологічний стан водних ресурсів на меліорованих землях (2014)
Ковальчук Н. С. - Вплив мікробіологічних препаратів та органо-мінеральної системи удобрення на вміст рухомих фосфатів у дерново-слабопідзолистих ґрун (2014)
Колесник Т. М. - Стабілізація фітотоксичності ґрунту за допомогою ферментованого органічного добрива (2014)
Ласло О. О. - Біологічні методи очищення природних водойм Полтавської області (2014)
Іщук О. В. - Оцінка продуктивності сильфію пронизанолистого (Silphium perfoliatum L.) в умовах центрального Полісся України (2014)
Сондак В. В. - Нормирование аллохтонных нагрузок на водную среду речных бассейнов в пределах урбанизированных территорий, Гриб И. В., Кравченко В. С., Волкошовец О. В. (2014)
Степаненков Г. В. - Вплив якості питної води на стан здоров’я населення Полтавської області в 2001-2012 рр. (2014)
Полтавченко Т. В. - Гематологія коропових риб та великоротого буфало при захворюванні на лернеоз, Парфенюк І. О., Гарбузюк Г. І. (2014)
Маційчук В. М. - Особливості проведення експертизи сортів головатню круглоголового (Echinops sphaerocephalus L.) на відмінність, однорідність і стабільність, Світельський М. М., Федючка М. І., Коткова Т. М. (2014)
Полтавченко Т. В. - Рівні забруднення радіонуклідами кормів, продуктів тваринного й рослинного походження на території Рівненської області за 2010-2012 роки (2014)
Клименко О. М. - Стан кислотності ґрунтового покриву Рівненської області, Кирильчук Н. В., Колядич О. О., Колядич В. О. (2014)
Шекк П. В. - Вплив абіотичних і біотичних чинників на ранній онтогенез кефалевих і камбалових риб при штучному відтворенні (2014)
Титул, зміст (2016)
Клюшніченко О. - Книги України в дзеркалі державної бібліографії: аналітичний огляд (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2015 р.), Очеретяна Л. (2016)
Хювенен Ю. - Дотримання редакціями друкованих ЗМІ нормативних документів з видавничої справи (2016)
Женченко М. - Краудфандинг як інноваційна бізнес-модель у видавничій галузі цифрової доби (2016)
Кулицький С. - Актуальний бібліографічний покажчик (2016)
Косачова О. - Бібліотека як медіаконвергентна редакція: перспективи інноваційних упроваджень (2016)
Бондар Л. - Система документопостачання Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2016)
Мар'їна О. - Веб-орієнтована концепція розвитку бібліотек у контексті еволюції веб-технологій (2016)
Коваленко С. - Співпраця освітянських бібліотек зі створення зведених баз даних, Зоріна Н. (2016)
Матвієнко О. - Спеціальність 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа": у пошуках "інформаційного фахівця", Цивін М. (2016)
Сенченко О. - Інформаційно-мережеві війни ― стратегічні війни другого покоління (2016)
Сафонова Т. - Соціально-комунікаційні технології: диверсифікація в інформаційному суспільстві (2016)
Цибенко І. - Бібліографія у творчості М. Грушевського: шляхи пізнання його наукової спадщини (2016)
Давидова Л. - Зародження видавничої практики в українських університетах (2016)
Соколов В. - Видання календарів друкарнею Києво-Печерської лаври у XVIII столітті (2016)
Солобай П. А. - Памяти ученого и педагога (в связи с 100 летним юбилеем А. А. Тица) (2016)
Фоменко О. А. - Умные города в аспекте социальных и экономических факторов развития, Данилов С. М. (2016)
Смирнова О. В. - Особенности инновационных технологий проектирования и их влияние на архитектурное формообразование (2016)
Шарлай Е. В. - Города-призраки нового времени: причины возникновения (2016)
Тесленко В. А. - Источники и средства визуальной безопасности архитектурной среды, Овчарова Е. А. (2016)
Тесленко В. А. - Принципы и условия комфортного взаимопонимания разных уровней восприятия человеком архитектурной среды, Мыцык В. В. (2016)
Арзили Г. Ю. - Приемы формирования нелинейной архитектуры (на примере высотных зданий), Кись А. А. (2016)
Медведева А. О. - Особенности организации функционально-планировочной и пространственной структуры зданий для научных исследований (2016)
Родик Я. С. - Эрго-дизайнерский подход к формированию архитектурной среды коррекционных центров для слепых и слабовидящих детей, Северин Ю. С., Счастная К. Т. (2016)
Веприцька К. Д. - Особливості фотограмметричних досліджень архітектурно-археологічних пам’яток на прикладі решток Генуєзької фортеці в м. Феодосії, АР Крим, Україна (2016)
Каменський В. І. - Формування планувальної структури міст доіндустріальних цивілізацій (2016)
Божинський Н. І. - Проблема нової термінології в роботі з українським традиційним народним житлом Східної України (2016)
Божинський Б. І. - Досвід минувшини у витворі традиційної архітектури як перспектива для національних особливостей в архітектурі сьогодення (на основі наукової спадщини О. О. Тіца) (2016)
Борисенко А. С. - Еволюція системи торгівельно-громадських просторів м. Харкова до 1920-х років та роль у ній пішохідного руху (2016)
Батаженко В. И. - Иерархические уровни архитектурно-планировочного каркаса города (2016)
Шило О. В. - Монументальне мистецтво і стріт-арт в сучасному міському просторі, Івашко О. Д. (2016)
Шило А. В. - Госпром: проблематика стиля (2016)
Смирнова О. В. - Приемы и этапы формирования лендформенных зданий в городской бреде (2016)
Авербах М. Я. - Деякі частнонаучні методи дослідження візуально-інформаційного простору міста (2016)
Авербах М. Я. - Формирование архитектурной среды праздничного мероприятия, Корнилова Л. В., Чабанюк О. Я. (2016)
Хороша О. І. - Дослідження історико-архітектурних особливостей Чорноминського палацу XIХ століття Східного Поділля (2016)
Катріченко К. О. - Сучасні тенденції використання акрилового скла в рішенні дизайну середовища, Скороходова А. В., Кривуц С. В. (2016)
Шаталюк Ю. В. - Адаптивність в архітектурі. Термінологічний аспект (2016)
Чобітько О. М. - Дослідження церкви Різдва Богородиці Києво-Печерської Лаври (2016)
Дёмина Г. А. - Эволюция взглядов на формирование реставрационной теории и отношение к архитектурному наследию конца ХIX- начала ХХ вв. (2016)
Мартышова Л. С. - Венец Харькова – Госпром (2016)
Шубович С. А. - Мифопоэтическая функция ансамбля Госпрома (2016)
Орленко М. - Проблема реставрації і відтворення в сучасному світі (2016)
Субін-Кожевнікова А. С. - Вінницький музично-драматичний театр ім. М. К. Садовського – дослідження архітектурно-планувальних особливостей будівлі на різних історичних етапах (2016)
Адоньєв Є. О. - Сучасні засоби створення дизайн-проекту, Дереза О. О., Носова Н. В. (2016)
Гончаренко Д. Ф. - К вопросу обеспечения ремонтопригодности канализационных тоннелей в Харькове, Бондаренко А. И., Булгаков В. В., Гармаш А. А. (2016)
Перетятько Ю. Г. - Об исходных параметрах расчетной схемы поперечной рамы стального каркаса одноэтажного производственного здания, Агеенко С. Б., Ляшенко И. Ю., Мамметгулиев М., Доан Ван Х., Текепалванов А. (2016)
Перетятько Ю. Г. - Исследование влияния исходных параметров расчетной схемы на напряженно-деформированное состояние поперечной рамы стального каркаса одноэтажного производственного здания, Агеенко С. Б., Ляшенко И. Ю., Мирадов Б., Мирадов М., Танриверди Э. (2016)
Перетятько Ю. Г. - Об уточнении жесткости ригеля поперечной рамы стального каркаса одноэтажного производственного здания, Агеенко С. Б., Ляшенко И. Ю., Оралов Ш., Аманмирадов А., Гусад А., Эль Криш М. А. (2016)
Перетятько Ю. Г. - Зависимость отклонения головки рельса от вида расчетной схемы поперечной рамы стального каркаса, Агеенко С. Б., Ляшенко И. Ю., Сувханов М., Салаков А., Тораев Д. (2016)
Перетятько Ю. Г. - Влияние конструктивных факторов на устойчивость подкрановой конструкции, Чередник Д. Л., Агеенко С. Б., Ляшенко И. Ю., Сидорчук А. В., Бояринцев Д. А. (2016)
Коломиец Ю. В. - Совершенствование технологии защиты подземных частей зданий (2016)
Котляр М. І. - Зменшення тривалості зведення фундаментних плит, Помазан М. Д., Маловажна О. Р. (2016)
Гаєвой Ю. О. - Особливості улаштування активного зовнішнього утеплення, Раківненко Д. В., Полторацька О. М. (2016)
Савйовський В. В. - Модернизация промышленных зданий при их ревитализации, Каржинерова Т. И., Каржинерова А. Г. (2016)
Ізбаш М. Ю. - Методика розрахунку несучої здатності трубобетонних згинальних елементів квадратного перерізу, Казімагомедов Ф. І. (2016)
Избаш М. Ю. - Оптимизация технологии усиления стен сборных железобетонных элеваторов, Крутова Н. А. (2016)
Мірошніков В. Ю. - Визначення НДС в пружній плиті з циліндровими порожнинами, які задані в циліндричних системах координат та межами плити, які задані в декартових системах координат, Медведєва А. В., Ворончіхіна С. О., Олешкевич С. В. (2016)
Самородов А. В. - "Антиостерберг" или новый метод "only-down" испытания грунтов многосекционными буровыми сваями (2016)
Мудрий І. Б. - Область застосування міні кранів при зведенні підземної частини будівель, Сиротюк Д. Ю. (2016)
Гончаренко Д. Ф. - Исследование состояния конструкций исторического здания оперного театра в г. Харькове с целью размещения в нем городской филармонии, Чибаров Д. В. (2016)
Зоценко М. Л. - Нормативні дослідження бурозмішувальної технології виготовлення ґрунтоцементних паль, Петраш С. С., Петраш Р. В., Петраш О. В., Попович Н. М. (2016)
Кожушко В. П. - Расчет пролетных строений автодорожных мостов с применением программы на ПЭВМ, Лысяков И. Н. (2016)
Бабий И. Н. - Моделирование структуры организационно-технологического процесса термомодернизации фасадов зданий, Каминская-Пинаева А. И., Кудленко О. В. (2016)
Яровой С. Н. - Эксплутационная пригодность и надежность металлических дымовых труб секционных печей трубопрокатного цеха №1 ОАО "Таганрогский металлургический завод" после 50-ти летнего срока эксплуатации (2016)
Наливайко Т. А. - Совершенствование технологии геодезических наблюдений за смещениями плотин Южноукраинского энергокомплекса, Наливайко Т. Т., Троценко Л. В. (2016)
Плугин А. А. - Повышение водостойкости гипса добавками микронаполнителей, Воронин С. В., Борзяк О. С., Ефименко А. С. (2016)
Костюк Т. А. - Структура сталебетонных композиционных материалов. Анализ взаимодействия между элементами композита, Вандоловский С. С. (2016)
Кугаєвська Т. С. - Метод дослідження процесів теплової обробки бетонних виробів нагрітим повітрям, Шульгін В. В., Сопов В. П. (2016)
Орешкин Д. А. - Экспериментальные исследования прочности и деформативности стеклопластиковой арматуры при сжатии и сжатых стеклопластбетонных элементов, Бондаренко Ю. В., Спиранде К. В., Мольский М. М. (2016)
Шептун С. Ю. - Рентгенофазовый анализ структуры цементного камня (2016)
Першина Л. О. - Аналіз і критерії вибору черепиці для покрівель, Макаренко О. В. (2016)
Бугаевский С. А. - Минимизация отскока при торкретировании мокрым способом (2016)
Ковальчук В. А. - Мінерально-органічний матеріал для ремонту і відновлення будівельних конструкцій (2016)
Хільченко А. П. - Режим термообробки в залежності від складу шихти при виготовленні штучних наповнювачів з техногенної сировини (2016)
Астахова Н. В. - Исследование зависимости прочности раствора от содержания активированного наполнителя и железосиликатного щелочного коллоидного раствора (2016)
Шишкина А. А. - Применение мицеллярного катализа в производстве реакционных порошковых бетонов (2016)
Шишкин А. А. - Наномодифицированный реакционный порошковый бетон (2016)
Tichý Jo. - Monitoring of mikro-polutants present in sludge waters produced on municipal wastewater treatment plants, Mackuľak T., Bodík I., Brandeburová P., Grenčíková A., Grabic R. (2016)
Сироватський О. А. - Теоретичні аспекти напірної флотації мало каламутних кольорових вод, Гайдучок О. Г. (2016)
Эпоян С. М. - Обеззараживание сточных вод на малых канализационных очистных сооружений с использованием альтернативных источников энергоснабжения, Шаляпин С. Н., Шаляпина Т. С., Зубко А. Л., Штонда Ю. И., Штонда И. Ю. (2016)
Горносталь С. А. - Сравнение результатов расчета, полученных для разных вариантов подачи сточных вод в аеротенк, Петухова Е. А., Айрапетян Т. С. (2016)
Болотских Н. С. - Водопонижение при производстве строительных и ремонтных работ закрытым способом на сетях водоотведения (2016)
Матяш О. В. - Сезонність відмов металевих водопровідних труб (2016)
Кравчук О. А. - До зміни гідравлічних характеристик зернистого завантаження фільтрів в процесі їх роботи (2016)
Разгонова О. В. - Вивчення впливу електрокінетичних явищ на зневоднення червоних шламів, Коляда В. П., Сокольник В. І. (2016)
Душкин С. С. - Исследование процессов очистки питьевой воды на скорых фильтрах с использованием активированного раствора коагулянта (2016)
Скочко С. А. - Утилизация органических отходов путем переработки в биогазовых установках с получением биоудобрений, Нестеренко Е. В., Юрченко В. А. (2016)
Голубенко В. П. - Розрахунок обсягів витрат природного газу під час ліквідації аварії на лінійній частині газопроводу, Братах М. І., Рузіна І. М., Романова В. В. (2016)
Болотских Н. С. - Ликвидация локальных загрязнений подземных вод с помощью иглофильтровых установок (2016)
Болотских Н. Н. - Энергосбережение при инфракрасном электрическом отоплении помещений (2016)
Васильєв Є. А. - Фактори впливу на об’ємний ККД поршневого розчинонасоса та шляхи його підвищення, Васильєв О. С. (2016)
Шатохин В. М. - О выборе параметров роторного грунтометателя при учете случайных параметров частиц грунта, Гранько Б. Ф., Соболь В. Н. (2016)
Бильченко А. В. - Перспективы создания транспортно-дорожного кластера в г. Харькове, Кислов А. Г. (2016)
Мельникова О. Г. - "Самоочищение" почв, прилегающих к загородным объектам дорожной инфраструктуры, от нефтепродуктов, Юрченко В. А. (2016)
Зайцева В. Г. - Проблеми безпеки ядерно-паливного циклу для навколишнього середовища та людини, Пономарьов К. С., Нестеренко О. В. (2016)
Герасименко В. В. - Проблема вибору програмного забезпечення САПР при проектуванні залізничної станції, Бородін Д. Ю., Семенова-Куліш В. В. (2016)
Криворучко Т. А. - Применение бюджетного беспилотного аппарата для аэрофотосъемки, Троценко Л. В., Наливайко Т. Т., Криворучко Р. В. (2016)
Леонов В. П. - Експериментальне порівняння енергоефективності джерел світла різних принципів дії (2016)
Кучма О. О. - Передумови розвитку комплексного інжинірингу при реалізації інвестиційних проектів у будівництві, Сологуб І. О. (2016)
Новобранов В. М. - Основні напрямки просування будівельної галузі на европейський ринок, Жилякова Г. С. (2016)
Руденко А. И. - Полицентрический город (2016)
Григоровський П. Є. - Методологічні основи вибору системи інструментальних спостережень за зсувами при експлуатації будівель і споруд з урахуванням критерію уразливості (2016)
Бабийчук Л. В. - Влияние криоконсервированных ядросодержащих клеток кордовой крови на уровень конечных продуктов обмена оксида азота в сыворотке крови крыс различных возрастных групп на фоне стресс-индуцированной артериальной гипертензии, Бабийчук В. Г., Сиротенко Л. А., Малова Н. Г., Коваль С. Н. (2015)
Душик Л. Н. - Анализ местных изменений при различных физических методах резекции селезенки и спленэктомии в эксперименте (2015)
Киричек Л. Т. - Состояние стресс-стимулирующих систем у крыс разного возраста при иммобилизации и его фармакологическая коррекция, Абрамова Л. П., Писаренко Г. Н., Поляков А. В., Голованова А. Ю. (2015)
Лазирский В. А. - Формирование артефициального желудка в эксперименте (2015)
Мешкова Н. А. - Противоопухолевая активность α1-адреноблокаторов – производных хиназолина, Мищенко О. В., Пенделюк С. И., Шарыкина Н. И. (2015)
Наконечна О. А. - Вплив поліоксипропіленгліколю молекулярної маси 500 на показники вуглеводного й енергетичного обміну при субтоксичній дії в підгострому експерименті, Стеценко С. О., Бачинський Р. О., Жернова М. Є., Оветчин П. В., Костилєва Н. М. (2015)
Сімонова-Пушкар Л. І. - Застосування антибактеріальної фотодинамічної терапії при лікуванні інфікованих променевих ушкоджень шкіри в експерименті, Скляр Н. І., Гертман В. З., Білогурова Л. В., Гоні Сімеха А. Т. (2015)
Черкова Н. В. - Динамика гистологических изменений паренхимы печени удаленного желчного пузыря в зависимости от методов холецистэктомии в эксперименте (2015)
Чиж Н. А. - Способы регистрации электрокардиограмм у крыс для анализа вариабельности сердечного ритма (2015)
Андрейчин С. М. - Зміни показників імунологічного статусу у хворих з ХОЗЛ різного віку при застосуванні ентеросорбції, Лотоцька С. В. (2015)
Курбан М. М. - Кардіоваскулярний ризик і рівень плазмового гомоцистеїну у пацієнтів з хронічним гастритом і артеріальною гіпертензією (2015)
Пікас О. Б. - Характер змін метаболізму ліпідів у крові хворих на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень (2015)
Шорикова Д. В. - Качество жизни у пациентов с артериальной гипертензией – возможности комплексной фармакотерапии (2015)
Штепа О. О. - Значення сурфактантного протеїну D як маркера патогенних мікроорганізмів і ступеня пошкодження легеневої тканини (2015)
Могиленец Е. И. - Острый тонзиллит в практике врача-инфекциониста (2015)
Алексеева Н. П. - Трудности диагностики и особенности течения гипоплазии легких у детей раннего возраста (2015)
Шаповалова В. В. - Променева діагностика та диференціальна діагностика кістозно-аденоматозної мальформації легень у новонароджених (2015)
Яровая Е. К. - Фосфорно-кальциевый обмен и костные нарушения у детей с хроническим заболеванием почек (обзор литературы) (2015)
Старкова И. В. - Реабилитация функции органов репродуктивной системы у девушек-подростков, перенесших двусторонний сальпингоофорит (2015)
Марута Н. О. - Особливості діагностики тривоги при невротичних розладах, Панько Т. В., Федченко В. Ю., Денисенко М. М., Каленська Г. Ю. (2015)
Сухоруков В. В. - Особенности церебрального электрогенеза у больных рассеянным склерозом (2015)
Ярославцев С. А. - Факторы прогноза шизофрении, коморбидной с психическими и поведенческими расстройствами (качество жизни, суицидальный риск, комплайенс) (2015)
Аль-Травнех М. А. - Нейрохирургические аспекты проблемы метастатических опухолей головного мозга (2015)
Велигоцкий Н. Н. - Методы периоперационного контроля проходимости желчевыводящих протоков при миниинвазивных операциях, Скалий Н. Н., Горбулич А. В., Арутюнов С. Э. (2015)
Герасимов Г. Н. - Результаты модифицированного способа аутодермопластики вялогранулирующих ран и трофических язв нижних конечностей (2015)
Донник Т. А. - Динаміка клініко-неврологічних, нейрогормональних показників до та після програмованої сенсорної депривації у хворих з наслідками легкої черепно-мозкової травми (2015)
Гоєнко О. М. - Ефективність статинів у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту на фоні постінфарктного кардіосклерозу, Рябоконь Є. М., Черепінська Ю. А., Волкова О. С., Божко Н. П., Донцова Д. О. (2015)
Бабієнко В. В. - Комплексна токсиколого-гігієнічна характеристика азотвмісних детергентів у зв’язку з проблемою санітарної охорони водоймищ, Сахарова І. В. (2015)
Коробчанський В. О. - Гігієнічна оцінка та оптимізація функціонального стану студентів вищих медичних навчальних закладів на основі впровадження принципів медицини граничних станів, Резніченко О. Г., Веремієнко О. В. (2015)
Мещерякова И. П. - Медико-демографические характеристики родильниц г. Евпатории (2015)
Михайленко В. Л. - Стан екологічної безпеки сільських районів Одеської області, Данильченко Л. І., Рекрутюк Н. О. (2015)
Очередько О. М. - Медико-соціальне обґрунтування програми реабілітації хворих з виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки, Кізлова Н. М. (2015)
Резніченко О. Г. - Психогігієнічна корекція функціонального стану студентів вищих медичних навчальних закладів (2015)
Sviatenko L. K. - Radical decomposition of 2,4-dinitrotoluene at conditions of advanced oxidation. Computational study, Gorb L., Okovytyy S. I., Leszczynski J. (2016)
Бодачівський Ю. С. - Cинтез сульфуровмісних додатків до мастильних матеріалів на основі етилових естерів вищих жирних кислот, Поп Г. С., Головченко О. В. (2016)
Дмітрікова Л. В. - N-алкілування сульфонамідів дигалоїдалкілами в умовах електрофільного каталізу та перетворення алкільованих сполук, Коптєва С. Д., Марков В. І. (2016)
Чернушенко О. О. - Будова комплексів хрому(ІІІ) з етилгліцином та аланіном (2016)
Vargalyuk V. F. - Styromal based polymer films modified with copper microparticles, Varlan K. E., Polonskyy V. A., Shchukin A. I. (2016)
Корниенко О. А. - Взаимодействие оксидов церия и иттербия при 1100 °С (2016)
Петрушина Г. О. - Кольорометричне визначення вітаміну С з використанням 18-молібдодифосфату, Вишнікі А. Б., Пугач Л. І., Хмеловська С. О., Підгорна Д. В. (2016)
Николенко Н. В. - Высаливание молибдоферратов(II) из водных растворов органическими растворителями, Вашкевич Е. Ю., Калашников Ю. В., Соловов В. А. (2016)
Петренко Л. В. - Визначення фазової будови гальванічних покриттів із цинкових сплавів на підставі лінійної вольтамперометрії в лужних розчинах, Коробов В. І. (2016)
Медведєва І. А. - Визначення кінетичних параметрів спряжених електрохімічних систем, Коробов В. І. (2016)
Коваленко В. С. - Перший академік Катеринославщини (до 160-річчя з дня народження Д. П. Коновалова), Варгалюк В. Ф., Стець Н. В. (2016)
Андрієнко М. - Проблема визначення загальних принципів державного управління (2015)
Георгієва І. - Захист права інтелектуальної власності як наукова категорія та предмет наукових досліджень (2015)
Новак-Каляєва Л. - Інноваційні підходи до управління як імперативи децентралізації системи влади в Україні (2015)
Панченко Г. - Адміністративно-територіальний розвиток Миколаївщини: історія, реалії та перспективи, Матвієнко Л. (2015)
Ростіянов Б. - Проблеми суспільних трансформацій і державного будівництва в одному з романів Ф. М. Достоєвського (2015)
Соловйов С. - Зарубіжні концепції електронної демократії та українська практика (2015)
Гуменюк А. - Зарубіжний досвід державного регулювання туризму (2015)
Гурковський В. - Нові (конвергентні) медіа у здійсненні інформаційно-пропагандистських акцій щодо України (2015)
Добрій Д. - Адаптивна модель стратегічного управління місцевим розвитком на основі оцінки змін (2015)
Куспляк І. - Прозорість та відкритість влади: від концепту "прозорого міста" до порталу відкритих даних (2015)
Ларіна Н. - Соціальна політика: від системи соціального забезпечення до нової парадигми розвитку (2015)
Мельник Л. - Еміграція медичних працівників: тенденції та наслідки (2015)
Миколайчук М. - Сучасні аспекти державного регулювання як функції управління економікою, Нехайчук Д. (2015)
Семенець-Орлова І. - Особливості адміністративних ролей управлінців у процесі впровадження освітніх змін (2015)
Тараненко О. - Проблеми впровадження електронних державних закупівель як механізму протидії корупції (2015)
Толстоног В. - Центральні органи виконавчої влади в інституціональному механізмі державного управління захистом прав споживачів (2015)
Чернов С. - Перспективи та пріоритети формування комплексного механізму державної експертизи проектів в Україні (2015)
Кривачук Л. - Соціально-психологічний компонент формування професійної компетентності державних службовців у сфері охорони дитинства в Україні (2015)
Калинець Н. - Організаційно-правові засади відносин органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на регіональному рівні (2015)
Колісніченко Н. - Інституційна та інституціональна спроможність місцевого самоврядування: сутність понять та особливості визначення, Войновський М. (2015)
Титул, зміст (2016)
До 75-річчя корифея фармації професора Парновського Бориса Людомировича (2016)
Трохимчук В. В. - Аналіз показників захворюваності на пневмонію у дитячому віці з метою оптимізації фармацевтичної допомоги, Бєляєва О. І. (2016)
Котвіцька А. А. - Маркетинговий аналіз ринку антибактеріальних препаратів для лікування гострого простого бронхіту у дітей раннього віку, Коробова Є. С. (2016)
Рев’яцький І. Ю. - Автоматизація електронної системи формування бібліографії наукових праць у вищих медичних навчальних закладах України, Заліська О. М. (2016)
Кравченко Т. В. - Біологічна активність похідних 1,2,4-триазолу, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2016)
Сафонов А. А. - Синтез, фізико-хімічні властивості похідних 2-((4-аміно-5-(тіофен2-ілметил)-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетогідразидів (2016)
Романіна Д. М. - Вивчення впливу основ-носіїв на біофармацевтичні властивості м.якої лікарської форми празіквантелу для зовнішнього застосування, Бердей І. І., Гладишев В. В., Лисянська Г. П. (2016)
Давтян Л. Л. - Обґрунтування способу введення декаметоксину та лідокаїну гідрохлориду до складу основи лікарських плівок, Рева Д. В. (2016)
Ярема І. О. - Розроблення технології емульгелю з екстрактом пальми сабаль та настойкою софори японської для лікування андрогенної алопеції , Федоровська М. І., Половко Н. П. (2016)
Дроздова А. О. - Одержання густого екстракту нагідок (Calendula officinalis L.) методом циркуляційної ремацерації (2016)
Гнітько І. В. - Термогравіметричні дослідження шампуню гелеподібного з міноксидилом, Бердей І. І., Гладишев В. В., Бурлака Б. С. (2016)
Кацай О. Г. - Розроблення та валідація методики визначення ступеня інкапсуляції цитохрому С у ліпосомах, Прохоров В. В., Григор’єва Г. С., Краснопольський Ю. М. (2016)
Шанайда М. І. - Мікроскопічний аналіз трави монарди трубчастої (Monarda fistulosa L.) родини Lаmiaceae, Сiра Л. М., Машталер В. В. (2016)
Баланчук Т. І. - Дослідження накопичення поліфенольних сполук у рослинній сировині будяка пониклого (Carduus nutans L.) флори України, Мазулін О. В., Мазулін Г. В., Опрошанська Т. В. (2016)
Савич А. О. - Гістологічне дослідження впливу збору антидіабетичного на тканини підшлункової залози щурів із цукровим діабетом, індукованим введенням дексаметазону, Марчишин С. М., Островський Н. М., Лар’яновська Ю. Б. (2016)
Правила для авторів (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Evtuh A. T. - Theory of economic regulation: new aspect (2016)
Shvindina H. O. - The applicability of the social development and organization development theories at the enterprise (2016)
Andrusiv U. Ya. - Systematic approach to the formation of management mechanism of construction enterprises innovation activity, Mazur I. M., Kinash I. P. (2016)
Bodenchyuk L. B. - Analysis of the innovative activity at the ukrainian machine-building enterprises (2016)
Vynogradovа O. V. - Consulting role in the enterprise development management system, Yevtushenko N. O. (2016)
Denysenko M. P. - Activities to enhance innovation: innovation strategy of woodworking company, Deulina K. S. (2016)
Grischuk N. V. - Problems of software financial resources agrarian sector in the current economic conditions of menage (2016)
Kropyvko S. M. - Technological and regulatory aspects of quality management during the life cycle of investment and construction projects (2016)
Lyulyov O. V. - Scientific and methodic approaches to reveal stability essence at the industrial enterprises and its functional components (2016)
Dyba O. M. - Management of financial sources for innovative development: foreign countries experience, Gernego Iu. O., Golub S. M. (2016)
Kopylova O. V. - Trade networks evolution under the conditions of stock market globalization (2016)
Shkola V. Yu. - International aspect of ecological innovations, Omelyanenko V. A., Skoryk V. V. (2016)
Zelinska H. O. - Classification and analysis of factors that affect stability of oil and gas enterprise staff (2016)
Zięba K. - Effectivenes of actions associated with the environmental protection and the sustainable development, Martyniak K., Rusin-Balicka S., Balicki B., Antosz M. (2016)
Madgerova R. H. - Application of the lean concept as a prerequisite for a tourist business development, Kyurova V. V., Atanasova A. V. (2016)
Sotirova A. O. - Innovative development and factors affecting the innovative activity of industrial enterprises in Bulgaria (2016)
Бондаренко А. Ф. - Этическое основание психотерапевтических практик, восходящих к антропологии восточного христианства (2016)
Корабльова Н. С. - Психологічна суб’єктивність як оптична метафора в дискурсивній психології (2016)
Herold A. - Preliminary results of several small sample studies in the ukraine, during tre trainings on different levels, Nibel H. (2016)
Кочарян Г. С. - Опыт применения гипносуггестии в конверсии гомосексуального компонента либидо (2016)
Лисеная А. М. - Теория и практика психотерапевтической работы со сновидениями (2016)
Погодин И. А. - Сущность психотерапевтической практики в психотерапии, фокусированной на переживании (2016)
R. B. Sieroń - On the issue of biblical resources of anthropology and christian pedagogy – the image of Elijah as the patron of ,,The burnt out” by the post-modernity (2016)
Hovorun Т. V. - Psychological correlates of gender identity in early adulthood, Kikinezhdi O. M. (2016)
Kravets V. P. - Social and pedagogical technologies of formation of future teachers’ familistic competency (2016)
Свинаренко Ю. В. - Особливості психологічної корекції характерологічної регуляції порушених типів партнерської прихильності у жінок (2016)
Кудінова О. Г. - Економічне забезпечення відтворення родючості (продуктивності) земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами (на прикладі Черкаської області) (2008)
Самотуга О. О. - Теоретико-методологічні основи економічної оцінки природних ресурсів (2008)
Хотькіна О. Р. - Розвиток підприємств малого бізнесу в Черкаській області , Зяткевич О.О. (2008)
Шульга В. І. - Інтегральний показник оцінки соціально-трудових відносин в сільськогосподарських підприємствах (2008)
Багацька К. В. - Управління довгостроковою платоспроможністю підприємства в ринковому середовищі (2008)
Васенко В. К. - Внутрішні механізми фінансової стабілізації підприємств України (2008)
Куриленко Н. О. - Роль екологічної складової у формуванні місцевого бюджету (2008)
Левандовська А. В. - Кредитні спілки та їх роль у фінансовому забезпеченні сільськогосподарського виробництва України (2008)
Максимова Н. О. - Ліквідність та платоспроможність сільськогосподарських підприємств як індикатори їх фінансового стану (2008)
Шульга І. П. - Еволюція наукових досліджень ролі та значення фінансового посередництва в економічному розвитку (2008)
Ус Г. О. - Інвестиційно-інноваційний регіональний розвиток промисловості (на прикладі черкаської області), Непомняща Т. С. (2008)
Дмитрук Б. П. - Відкритість економіки України та умови залучення іноземних інвестицій (2008)
Глінкіна Д. В. - Внутрішній аудит витрат автотранспортних підприємств (2008)
Moczydtowska J. - Lifelong learning as the element of improving the competencies of managers a comparative analysis of the educational offer of polish and italian schools (2008)
Осадча Т. І. - Національні моделі корпоративного управління провідних країн ринкової економіки та їх особливості (2008)
Луценко Н. О. - Формування маркетингового середовища еколого-економічної діяльності підприємства (2008)
Щербань В. М. - Маркетингові інноваційні пропозиції з удосконалення економічного механізму організації навчального процесу у ВНЗ недержавної форми власності (2008)
Савченко С. О. - Вдосконалення системи управління вищого навчального закладу на основі концепції маркетингу (2008)
Антонова І. В. - Проблеми і перспективи розвитку малого підприємництва в Україні (2008)
Зачосова Н. В. - Необхідність залучення екологічних інвестицій в агропромисловий комплекс України в умовах сталого розвитку (2008)
Коритник М. В. - Проблеми оредних виплат в АПК Сумщини (2008)
Пасєка А. С. - Механізм управління продуктивністю праці та методи його удосконалення (2008)
Запрошуємо авторів до співпраці (2008)
Вихідні дані (2008)
Костусяк Н. - Формально-синтаксична валентність синтаксично вербалізованих відчислівникових дериватів (2013)
Межов О. - Обмежувально-видільні звороти у структурі простого ускладненого речення (2013)
Бакун О. - Контекстуальний аналіз структурної організації займенникової репризи в сучасній англійській мові (на матеріалі англійської прози) (2013)
Гошилик В. - До проблеми когнітивно-дискурсивного описуграматичної категорії часу (2013)
Іваницька Н - "Ресурсоспроможність" іменникової словоназви "подія" (синтагматичні виміри) (2013)
Іщенко Н. - Словотвірне значення похідних іменників сучасної німецької мови (2013)
Ковбаско Ю. - Prepositions of Place from Historical Perspective and the Preconditions for their Tranposition (2013)
Косенко К. - Розподіл дієслівних невласне-зв’язок між морфологічними різновидами іменного складеного присудка (2013)
Кухар Н. - Засоби вербалізації факультативних приприкметникових компонентів формально-синтаксичної структури простого речення (2013)
Куц О. - Формально-граматична типологія простих речень із редукованим суб’єктним компонентом (2013)
Лебедь Ю. - Моделі вираження обов’язкових придієслівних безприйменниково-іменникових / займенникових компонентів формально-синтаксичної структури речення (2013)
Леонідов О. - Структурно-семантичні та функціональні особливості конструкцій accusative cum infinito в середньоанглійській мові (2013)
Мартинова Л. - Лексико-граматичні розряди однинних іменників: склад та принципи розмежування (2013)
Онасенко К. - Структурно-семантичні особливості іменної синтагми кількісного значення з іменником-квантифікатором nombre (на матеріалі французького публіцистичного дискурсу) (2013)
Познанський Р. - Семантична структура типової словотвірної парадигми українських дієслів лексико-семантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)" (2013)
Ричагівська Ю. - Типи складного речення у віршовому мовленні (2013)
Топачевський С. - Реалізація тактики атрактивності в етикетизованих синтаксичних конструкціях англомовних рекламних текстів (2013)
Хижун Я. - Дієслова руху і розташування та їх синтаксична функція в сучасній англійській мові (2013)
Шаповал І. - Бажальність як основа мовної категорії оптативності (2013)
Багрій Г. - Інтра- та екстралінгвальні чинники функціонування англомовних запозичень у словниковому складі української мови (2013)
Володіна Т. - Лінгвістичний термін як мовний феномен (на матеріалі сучасної німецької мови) (2013)
Дворянкін В. - Лексична реалізація сем "гладкий" і "гладун" в українських східностепових говірках південної Донеччини (2013)
Дунаєвська О. - Особливості номінації первинного агенса як агент атипової ситуації "хрещення дитини" (на матеріалі англомовного релігійного дискурсу) (2013)
Задорожна І. - Засоби творення конотативного значення німецькомовних фразеологічних одиниць із компонентами-іменниками ""LIEBE" І "HASS" (2013)
Зубченко В. - Про спроби "кодифікації" української наукової мови (2013)
Ільчук О. - Словотвірна метонімія похідних суфіксальних іменників німецької мови (2013)
Клименко О. - Оказіоналізми в англійському художньому мовленні (2013)
Коваль О. - Структурні, семантичні та функціональні особливості термінології тенісу (2013)
Коляденко О. - Термінопоняття "СТРАХ" у психологічній мовній картині світу: лексикографічна репрезентація (2013)
Коханська А. - Гідронімія басейну річки Случ (2013)
Кувшинова Н. - Німецькі лексичні запозичення та їхня семантична адаптація в російські мові XVII – XVIII століть (2013)
Лужаниця О. - Соціальні умови вживання діалектів у диглосній лінгвальній ситуації північно-східної Англії наприкінці ХІХ – початку ХХ століть (2013)
Матіяш І. - Етнолінгвокультурні модуляції семантичної структури лексеми FREEDOM у контексті еволюції британської мовної картини світу (2013)
Медведь М. - Неотермінологічна взаємодія видавничо-поліграфічної галузі та суміжних із нею галузей науки і техніки (2013)
Павлюк І. - Конверсія в терміносистемі фітнесу (2013)
Петрів О. - Структурно-значеннєва організація лексико-семантичної групи на позначення фізичного (фізіологічного) стану істоти (2013)
Пилячик Н. - Роль метеорологічної тропоїстики в англомовному медіа-дискурсі (2013)
Радомська Л. - Антонімічні відношення в термінологічнихіменниках-юкстапозитах (2013)
Романова Н. - Семантичні акценти емотивної лексики німецької мови доби Відродження (2013)
Романюк Н. - Фразеосемантичне поле "ДОЗВІЛЛЯ" як фрагмент діалектної картини світу (2013)
Сабат Н. - Шляхи визначення терміна: диверсифікація підходів та концепцій (2013)
Семашко Т. - Вербальна організація лексико-семантичної парадигми відтінків синього кольору (2013)
Стадній А. - Дієслівна конотація як наслідок емотивного сприйняття (2013)
Фандуль О. - Прізвища центральної Хмельниччини з малопродуктивними поліфункцоінальними формантами (2013)
Федорчук Л. - Конотація як прагматичний компонент значення політично коректних одиниць та псевдополіткоректних утворень (2013)
Фісяк І. - Варіативність міжособистісних відносин у системі фразеології (2013)
Чорноус О. - Лексико-семантичні типи ойконімів Кіровоградського району (2013)
Бабічева Г. - Аксіологія та прагматика сучасного англомовного військового дискурсу (2013)
Бойчук В. - Соціально-когнітивні засади лінгвістичного дослілдження песиміста як комунікативної особистості (2013)
Брухаль Я - Категорія оцінки як об’єкт лінгвістичних досліджень (2013)
Бурдейна О. - Лінгвокультурний та корпусний методи аналізу концепту "INSULARITY" (2013)
Гошилик Н. - Актуалізація схемних образів "ШЛЯХ" та "ЦИКЛ" у наративному типі висловлювання (2013)
Давиденко Г. - Когнітивно-прагматичний аспект дискурсу німецької народної казки (2013)
Жукова Н. - Гендерна мовна політика французької держави (2013)
Ковальчук Л. - Когнітивні особливості контекстуальних моделей у процесі комунікативної взаємодії (2013)
Колядич Ю. - Способи реалізації каузативності в англомовному конфліктному дискурсі (2013)
Котова І. - Поняттєва та ціннісна складові концептів ГЕРОЙ/АНТИГЕРОЙ в англомовному кінодискурсі (2013)
Малащук-Вишневська Н. - Конструктивно-творче мапування в структурно-графічних і фонетичних засобах нонсенсу (2013)
Радченко О. - Концептуальна метафора в англомовній терміносистемі маркетингу: процедура аналізу корелятивного домену (2013)
Сидоренко О. - Лінгвокогнітивні аспекти суспільно-політичної термінології масмедійної сфери (2013)
Химинець М. - Мовна репрезентація соціальної сфери як фрагмента концепту АМЕРИКА (2013)
Білик О. - Підходи до вивчення політичного дискурсу (2013)
Брик М. - Лінгвістичні втілення східних мотивів у літературному діалозі повісті А.С. Байетт "Джин у пляшці зі скла "солов’їне око" (2013)
Вжещ Я. - Тексти новин в електронних американських ЗМІ: функції, структура, синтаксична організація (2013)
Войцехівська Н. - Моделі комунікативної поведінки в конфліктному дискурсі (2013)
Волошина О. - Стилістичні особливості використання сенсорної лексики в романі О. Уайльда "Портрет Доріана Грея" (2013)
Головська І. - Застосування теорії інтертекстуальності в аналізі художніх текстів (2013)
Кононець Ю. - Компресія вербальних елементів як засіб мовної економії та створення образів у рекламі (2013)
Куліш Т. - Вербалізація агональності в американському політичному дискурсі (2013)
Любімова О. - Ямбічні розміри в західноукраїнській поезії 80-х років ХІХ століття (2013)
Лященко О. - Експресивність як іманентна ознака наукового тексту (на матеріалі англомовних статей геологічної тематики) (2013)
Петренко І. - Паратекстуальність сучасного англомовного медіа тексту (2013)
Попко Е. - Лексические и синтаксические особенности аффективной речи (на материале англоязычного художественного дискурса) (2013)
Смоляна А. - Рекламно-інформаційний колаж як жанр (2013)
Тхоровська С. - Дихотомія "свій” – "чужий” у комунікативному просторі ідеологічного дискурсу (на прикладі використання пасиву в текстах редакційних статей "The New York Times” та "The Daily Telegraph”) (2013)
Хапина О. - Роль речи в реализации коммуникативной интенции (на материале англоязычного диалогического дискурса) (2013)
Черниш О. - Структура мовної особистості як основа дослідження проявів індивідуально-авторського стилю журналіста (2013)
Чорна С. - Метафорична образність у німецькому публіцистичному тексті (2013)
Щербицька В. - "Родина" як ключовий блок спогадів у жіночих романах (2013)
Berezhanska Y. - Conceptual metaphors and metonymies as a challenge for cross-cultural communication (2013)
Берестецька Н. - Компаративний аналіз лексико-граматичних характеристик прикордонного дискурсу в українській та англійській мовах (2013)
Іваницька Н. - Синтагматична корелятивність української та англійської дієслівних систем у предикативно-однооб’єктній моделі каузованого впливу на предметну субстанцію (2013)
Медведєва С. - Сучасні підходи до трактування явищ мультикультуралізму та мультилінгвізму в англомовних країнах (2013)
Мельник Л. - Особливості перекладу архаїзмів як історично застарілих одиниць (2013)
Місягіна І. - Толерантність у паремійних одиницях українського та англійського етносів (2013)
Олійник Т. - Семіотичний підхід до перекладу художньої літератури (2013)
Прадівлянна Л. - Вербалізація імпресіоністичного світобачення в художніх текстах кінця 19- початку 20 століття (2013)
Chabinski N. - Les arabismes comme un moyen d’optimisation des cours universitaires du français pour les étudiants arabophones (2013)
Азьмук Н. А. - Малі підприємства Черкаської області: стан, тенденції, перспективи розвитку (2009)
Кудінова О. Г. - Методичні основи дослідження економічної оцінки земельного потенціалу (2009)
Глінкіна Д. В. - Матеріально-технічна база АПК Черкаської області: стан і перспективи відновлення (2009)
Хотькіна О. Р. - Динаміка зайнятості населення на підприємствах малого бізнесу Черкаської області в умовах економічної кризи (2009)
Васенко В. К. - Фінансова криза: її симптоми та шляхи запобігання (2009)
Куклін О. В. - Фінансування вищої школи як засіб управління якістю освіти (2009)
Ляхович О. П. - Проблеми та перспективи використання опціонів в Україні (2009)
Даниленко С. М. - Роль венчурного капіталу у фінансуванні наукових розробок (2009)
Гуринович С. І. - Основні проблеми і тенденції проектного фінансування в Україні (2009)
Осадча Т. І. - Корпоративне управління та його особливості в банківському секторі (2009)
Шульга І. П. - Зарубіжний досвід діяльності інвестиційних фондів (2009)
Сілакова Г. В. - Оптимізація структури джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств (2009)
Зачосова Н. В. - Виявлення структури інвестиційного портфеля ІСІ, придатної для забезпечення дохідності інвесторам в умовах фінансової кризи (2009)
Шара Є. А. - Особливості гармонізації категорій "інвестиції" та "інновації" в процесі аналітичної оцінки інвестиційно-інноваційного потенціалу центрального регіону України (2009)
Гусєва Ю. М. - Ризики для молочної промисловості внаслідок вступу України до СОТ та шляхи їх мінімізації (2009)
Гужвенко С. М. - Формування кластерів у АПК як ефективний інструмент регіонального розвитку (2009)
Ольвач В. І. - Прогнозування та планування врожайності зернових культур у зернопродуктовому підкомплексі Сумської області (2009)
Климаш Н. І. - Зародження та розвиток теорії економічної ефективності у працях вчених-економістів XVІ-ХХ століть (2009)
Кундєєва Г. О. - Стан, проблеми та перспективи інноваційної діяльності й тенденції розвитку інноваційної активності м'ясопереробної галузі (2009)
Лановська Г. І. - Вплив сировинної бази на розвиток виробництва мясопродукції в Україні (2009)
Запрошуємо авторів до співпраці (2009)
Onyshchenko V. O. - Strategic priorities of financial security development in the banking sector of Ukraine, Manzhos S. B. (2015)
Завора Т. М. - Проблеми та перспективи розвитку ринку лізингових послуг в Україні (2015)
Bryzhan I. А. - Innovation development of Ukraine: current state, problems and ways of their solving (2015)
Дубіщев В. П. - Інноваційна економіка та її інституціоналізація, Краус Н.М. (2015)
Chekhov S. - Functioning of the linseed market in Ukraine (2015)
Захарченко С. В. - Оцінювання конкурентоспроможності регіонів України та обґрунтування стратегій її підвищення (в контексті методології IMD-Lausanne) (2015)
Гришко В. В. - Адаптація системи управління до викликів середовища – ключова умова економічної безпеки регіону (2015)
Задорожний В. П. - Фінансові інструменти регіональної політики соціально-економічного розвитку в Україні (2015)
Заяць Т. А. - Стратегічний потенціал продуктивних сил регіонів України: проблеми формування та використання (2015)
Сологуб О. П. - Сучасні аспекти формування підприємницького потенціалу регіону (2015)
Бабич Д. В. - Стратегічне управління людськими ресурсами на підприємствах, Фандєєва А. Є. (2015)
Чобіток В. І. - Формування системи мотивації працівників на промислових підприємствах: теоретичний аспект, Дибаліна С. В. (2015)
Погорелов Ю. С. - Інструменти управліньського обліку на промислових підприємствах, Миронова Ю. Ю., Краснощік М. В. (2015)
Харламова О. В. - Методика трансформації обліково-звітної інформації щодо капіталу та зобов’язань при складанні МСФЗ-звітності (2015)
Пустяк О. В. - Ефективність управління кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги: обліково-аналітичний аспект, Демченко Я. М. (2015)
Онищенко С. В. - Сучасні тенденції бюджетної безпеки України, Голян Я. С. (2015)
Пугач О. А. - Моделювання загроз системі економічної безпеки національної економіки з позицій їх своєчасного виявлення та передбачення (2015)
Кузенко О. Л. - Фінансові відносини в системі фінансової безпеки суб’єктів господарювання (2015)
Матюшіна Ю. І. - Загальні засади організації внутрішнього контролю витрат виробництва в управлінні нафтогазовидобувних підприємств (2015)
Тесёлкин А. И. - Энергоэффективность в технологиях компьютерного моделирования (2015)
Климко О. Г. - Застосування економіко-математичного моделювання до рівня врожайності сільськогосподарських культур, Федченко Н. П. (2015)
Шах Л. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління виробничим потенціалом підприємства (2015)
Кобылин А. М. - Концепция достоверных вычислений и ее компьютерная реализация на мобильных устройствах, Кобылин О. А. (2015)
Мороз Б. І. - Упровадження GRID-технологій у спеціалізовані інформаційні системи, Кабак Л. В., Молотков О. Н. (2015)
Левыкин В. М. - Контроль и прогнозирование дефектуры медицинских препаратов, Щетинин Д. В., Кудрявцева М. С. (2015)
Иванченко О. В. - Комплексный подход к оценке уязвимости коммерческих программных продуктов, Буланый А. П., Смоктий К. В., Гавриш О. В. (2015)
Акуловський В. Г. - Реалізація засад захищеного програмування у рамках алгебраїчного апарату, Костенко В. В., Поліщук В. В. (2015)
Леснікова І. Ю. - Оптимізація пасажирських перевезень у вузлах мегаполісів, Халіпова Н. В. (2015)
Трофимов О. В. - Многосеточные итерационные алгоритмы построения сеток для упругих и упругопластических слоистых пакетов, Петрова Ю. В. (2015)
Кузьменко А. І. - Удосконалення організації руху вантажопотоків у транспортній системі України, Коциловський М. П. (2015)
Пасічник А. М. - Перспективи розбудови логістичної транспортно-митної інфраструктури у Дніпропетровському регіоні, Дунда Л. В. (2015)
Moroz B. I. - The definition of the criteria of fault tolerance software, Holtvianskyi A. O. (2015)
Прохоров А. В. - Агентная имитационная модель для анализа сценариев управления региональными ресурсами, Матюшко А. О. (2015)
Пасічник А. М. - Розробка напрямів розбудови регіональної транспортно-митної інфраструктури в Україні, Мірошніченко С. В. (2015)
Бинкевич В. В. - О структурном элементе интегрированных организационно-технологических систем, Усиченко И. В., Мороз Б. И. (2015)
Інформація. Семінари (2015)
Шостак Л. Б. - Удосконалення фіскальної політики підтримки інноваційного розвитку (2016)
Гужва І. Ю. - Перспективи підвищення ефективності зовнішньоторговельної політики України (2016)
Шедяков В. Є. - Соціокультурний капітал як елемент сталого економічного зростання (2016)
Олешко А. - Формування ендогенно орієнтованої інвестиційної політики в контексті зміцнення національної економічної безпеки, Швайдак В. (2016)
Бовш Л. А. - Архітектоніка відносин засобів розміщення та медичних центрів у формуванні сервісного бізнес–продукту (2016)
Бадрак О. С. - Природний капітал: провали ринкового механізму в соціально–оптимальному розподілі ресурсів (2016)
Петров М. Г. - Профанація стратегії розвитку України: приклади, причини, пропозиції (2016)
Кульпінський С. В. - Ефекти експортних квот ЄС та реальних курсових змін в експортному потенціалі тваринництва , Рябуха Г. І. (2016)
Дікарєв О. І. - Інвестування в умовах асиметрії ризиків політичних та сировинних режимів: парадокси "Аллі" та "Джевонса" (2016)
Неботов П. Г. - Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України у світлі потенційних змін складу ЄС, Новодережкін В. І. (2016)
Шитко О. П. - Особливості організації складання прогнозного балансу фінансових активів та зобов’язань України (2016)
Kleiman J. - Residual stress management in welded elements and structures, Kudryavtsev Yu. (2015)
Рудаков К. М. - Моделювання великих деформацій. Повідомлення 6. Термопружно-пластичний аналіз, формулювання Total Lagrangian (2015)
Козловский А. В. - Прогнозирование термо-акустических характеристик низкоэмиссионных камер сгорания ГТД методом трехмерного математического моделирования (2015)
Харжевський В. О. - Синтез важільних прямолінійно-напрямних механізмів з використанням п’ятикратних вузлів інтерполяції (2015)
Загорянский В. Г. - Обоснование применимости биметалла сталь-алюминий по расчетным критериям противопульной бронестойкости (2015)
Желдубовский А. В. - К оценке запаса прочности деталей машин, подверженных асимметричному нагружению, с учетом концентрации напряжений, Погребняк А. Д., Регульский М. Н., Сердитов А. Т. (2015)
Кузнєцов Ю. М. - Передумови генетично-морфологічного синтезу електромеханічних приводів затискних механізмів, що обертаються, Придальний Б. І. (2015)
Крищук М. Г. - Визначення температурного запасу крихкого руйнування елементів корпуса реактора з дефектом під час аварійного режиму, Ориняк А. І. (2015)
Турманидзе Р. С. - Новые материалы для имплантов тазобедренного сустава человека и технология их обработки с достижением высокой точности и качества сферических поверхностей, Апциаури Т. С., Попхадзе Г. З. (2015)
Коробко І. В - Програмний комплекс розрахунків і дослідження турбінних вимірювальних перетворювачів витрати рідини та газу, Могирьов Я. І., Кротевіч В. В. (2015)
Мовчанюк А. В. - Методика расчета цилиндрических ультразвуковых кавитационных камер с радиально-изгибными колебаниями стенок (2015)
Barilyuk E. - Experimental research of wearing processes in metal-metal sealing units of pneumatic electromagnetic valves, Zajonchkovskii H. (2015)
Ісак О. С. - Визначення характеристик жорсткості пневматичних шин методами комп’ютерного тривимірного моделювання, Ларін О. О. (2015)
Дубнюк В. Л. - Застосування штучних нейронних мереж для прогнозування якісних показників операцій лазерної обробки, Котляров В. П., Ворончак T. П. (2015)
Федориненко Д. Ю. - Підвищення ефективності гідростатичних опор, Бойко С. В., Сапон С. П. (2015)
Бєліков К. О. - Експериментальне дослідження модуля теплового гідроприводу, Ганпанцурова О.С., Губарев О.П. (2015)
Алиев И. С. - Исследование процессов ковки бойками выпуклой геометрии с интенсивными пластическими деформациями, Маркова М. А., Злыгорев В. Н. (2015)
Шидловський М. С. - Метод оцінки біомеханічних властивостй ендопротезів тазостегнового суглобу під дією фізіологічних навантажень, Бондар В. К., Мусієнко О. С. (2015)
Ковальов В. А. - Проблеми вентиляції доменних печей, Корольов С. О. (2015)
Тимошенко А. В. - Исследование процесса дорнования отверстий в листовых заготовках из алюминиевого сплава Д16ЧТ, Пиманов В. В., Бабак А. Н., Коробко Е. Н. (2015)
Нєженцев О. Б. - Зниження динамічних навантажень при гальмуванні мостового крана шляхом оптимізації механічної характеристики електроприводу (2015)
Данильченко Ю. М. - Диагностика дефектов изготовления и сборки шпиндельных узлов на опорах качения, Петришин А. И. (2015)
Gryshko I. - Methods of microorganisms inactivation in the technological liquids, Lugovskoy A. (2015)
Frank R. - General Presentation of eurocode 7 on ‘geotechnical design’ (2016)
Vanicek I. - The implementation of ec 7 to the earth structures (2016)
Фаренюк Г. Г. - Стан та основні проблеми розвитку нормативної бази будівельної галузі України, Тарасюк В. Г., Бєлоконь О. Л., Шевченко А. М., Янушек Н. Є. (2016)
Седин В. Л. - Особенности геотехнического строительства в Приднепровском регионе Украины, Головко С. И., Большаков В. И. (2016)
Зоценко М. Л. - Геотехнічні аспекти науково-технічного супроводу будівельних об’єктів, Винников Ю. Л., Харченко М. О. (2016)
Немчинов Ю. И. - Основные положения ДБН В.1.-1-12: 2014: "Строительство в сейсмических районах Украины". Учет рекомендаций европейского стандарта EN 1991-1 (Еврокод 8) и ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013. Геотехнические аспекты, Марьенков Н. Г., Бабик К. Н., Хавкин А. К. (2016)
Кендзера О. В. - Геофізичні проблеми будівництва в Україні (2016)
Руденко С. В. - Научное обоснование развития инфраструктуры морских портов Украины, Егупов К. В., Немчук А. О., Якушев Д. И. (2016)
Киричек Ю. А. - Национальное нормативное обеспечение фундаментостроения и имплементация Еврокодов в Украине (2016)
Корнієнко М. В. - Про досвід вивчення та використання при проектуванні, зведенні та експлуатації будівельних об’єктів за Єврокодами в Україні (2016)
Савицький М. В. - Особливості проектування екологічних заглиблених житлових будівель, Нікіфорова Т. Д. (2016)
Кривошеєв П. І. - Науково-технічна діяльність "Українського товариства механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування" у взаємодії з діяльністю міжнародних науково-технічних об’єднань, Корнієнко М. В., Козелецький П. М., Сенаторов В. М. (2016)
Zhussupbekov A. Zh. - Researches of vibrating influence of wind power tower to the foundation, Lukpanov R. E., Tsygulyov D. V., Orazova D. K. (2016)
Игнатов С. В. - Примеры инъекционного усиления оснований фундаментов памятников архитектуры в Республике Беларусь (2016)
Габибов Ф. Г. - Разработка новых методов строительства на просадочных грунтах (2016)
Матвєєв І. В. - Принципи побудови нормативного акту щодо проектування будівель і споруд в складних інженерно–геологічних та сейсмонебезпечних умовах України (2016)
Слюсаренко Ю. С. - Розробка ДБН "Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення" та ДСТУ-Н Б "Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів" до нього, Калюх Ю. І., Шумінський В. Д., Титаренко В. А., Трофимчук О. М., Кліменков О. А., Берчун Я. О., Зоценко М. Л., Винников Ю. Л., Великодний Ю. Й., Біда С. В. (2016)
Слюсаренко Ю. С. - Розробка ДСТУ-Н Б "Інженерний захист територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення", Шумінський В. Д., Титаренко В. А., Хлапук М. М., Шаповал В. Г. (2016)
Болотов Ю. К. - Основні положення проекту будівельних норм "Будівлі і споруди" в складних інженерно-геологічних умовах, Тарасюк В. Г. (2016)
Немчинов Ю. І. - Врахування сейсмічних впливів на стійкість схилів в ДСТУ-Н "Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів", Мар’єнков М. Г., Калюх Ю. І., Домбровський Я. І., Шумінський В. Д., Трофимчук О. М., Кліменков О. А., Берчун Я. О. (2016)
Червинський Я. Й. - Особливості розробки та новизна ДСТУ-Н Б В.1.1-ХХ:201Х "Настанова щодо інженерної підготовки грунтової основи споруд", Домбровський Я. І., Дворник А. М., Шидловська О. В., Данилюк О. М., Шомка М. В. (2016)
Червинський Я. Й. - Розробка першої редакції ДСТУ-Н Б В.1.1-XX:201Х "Настанова щодо проектування споруд на закарстованих територіях", Титаренко В. А., Дворник А. М., Домбровський Я. І., Шомка М. В. (2016)
Банах А. В. - Вплив тимчасових грунтових умов і оточуючої обстановки на напружено-деформований стан будівель з тривалим терміном експлуатації (2016)
Шокарев В. С. - Современные методы защиты подземных конструкций от грунтовых вод, Танский Г. И. (2016)
Корнієнко М. В. - Особливості впливу грунтових умов на приватну забудову міста Чернігова, Корзаченко М. М. (2016)
Полищук С. З. - К расчёту устойчивости массивов грунта и горных пород с использованием интегральных поверхностей сдвижения и поверхности наименьшего сопротивления сдвижению, Голуб В. В. (2016)
Кравцов В. Н. - Аналитическая оценка эквивалентных свойств грунтов, упрочненных жесткими крупными включениями (армоэлементами) (2016)
Грабовець О. М. - Дослідження розвитку зсувів на території України (2016)
Ковальов В. В. - Дослідження стійкості укосів земляного полотна, Чернишова О. С. (2016)
Савицький О. А. - Реакція пористопружної водонасиченої основи на вимушені коливання невагомого фундамента, Трофимчук О. М. (2016)
Rajeshwar G. - Soil testing in weathered volcanic soils (2016)
Ткалич А. П. - Определение характеристик сжимаемости грунтов по результатам измерений деформаций в основаниях фундаментных плит (2016)
Левенко А. М. - Механические свойства песчаных и пылевато-глинистых грунтов под воздействием перуксусной кислоты, Бронжаев М. Ф. (2016)
Пивонос В. М. - Минералогический состав глинистых грунтов свайных оснований, его влияние на повышение и понижение несущей способности забивных железобетонных призматических свай во времени, Пивонос В. В., Пивонос М. В. (2016)
Brandl H. - Long-term creeping (secondary/tertiary settlements) of highly compressible soils and sludge (2016)
Богомолов А. Н. - Распределение напряжений в упругой полуплоскости и по ее контакту с центрально нагруженным абсолютно жестким штампом параболического очертания при условии их полного прилипания, Ушаков А. Н. (2016)
Матус Ю. В. - К вопросу определения коэффициентов жесткости грунтового основания при равномерном сжатии (2016)
Карпюк І. А. - Нерівномірні осідання поверхні землі в процесі улаштування склепінчастих тунелів з урахуванням нашарувань ґрунтів південного регіону України, Карпюк В. М. (2016)
Мокрицька Т. П. - Новий метод визначення дисперсності просадних грунтів Придніпровського регіону, Самойлич К. О. (2016)
Моркляник Б. В. - Особливості застосування плоских колекторів теплових насосів у вологих грунтах, Брездень Б. Є. (2016)
Манжалій С. М. - Геотехнічні властивості штучних основ із розкривних малозв’язних грунтів з урахуванням чинника часу, Винников Ю. Л., Харченко М. О., Лопан Р. М. (2016)
Жеребятьєв О. В. - Геотехнічний контроль, Фурсович М. О., Супрунюк В. В. (2016)
Киричек Ю. А. - Анализ данных относительно изменений характеристик грунта оснований зданий при длительной нагрузке, Коник В. С., Ревенко А. А. (2016)
Кірічек Ю. О. - Вплив зволоження ґрунтів на стійкість схилів, Кочан С. М., Семенов Є. Д. (2016)
Демчишин М. Г. - Оцінка стійкості схилів з використанням методів 3D моделювання, Кріль Т. В. (2016)
Новский А. В - Исследования известняков штампом, Новский В. А., Митинский В. М., Вивчарук В. В. (2016)
Гуляєв В. І. - Перетворення ударних хвиль в градієнтних та шарувато неоднорідних породах, Заєць Ю. О., Іванченко Г. М. (2016)
Кузло М. Т. - Прогноз деформацій масивного природного водонасиченого схилу при його осушенні (2016)
Александрович В. А. - Особенности развития осадок водонасыщенных песчаных оснований при действии гармонических динамических нагрузок с частотой до 50 Гц (2016)
Ульянов Я. В. - Применение ручных забиваемых зондов при исследовании грунтов строительных площадок, Бикус Е. М., Седин В. Л. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського