Захарченко С. В. - Оцінювання конкурентоспроможності регіонів України та обґрунтування стратегій її підвищення (в контексті методології IMD-Lausanne) (2015)
Гришко В. В. - Адаптація системи управління до викликів середовища – ключова умова економічної безпеки регіону (2015)
Задорожний В. П. - Фінансові інструменти регіональної політики соціально-економічного розвитку в Україні (2015)
Заяць Т. А. - Стратегічний потенціал продуктивних сил регіонів України: проблеми формування та використання (2015)
Сологуб О. П. - Сучасні аспекти формування підприємницького потенціалу регіону (2015)
Бабич Д. В. - Стратегічне управління людськими ресурсами на підприємствах, Фандєєва А. Є. (2015)
Чобіток В. І. - Формування системи мотивації працівників на промислових підприємствах: теоретичний аспект, Дибаліна С. В. (2015)
Погорелов Ю. С. - Інструменти управліньського обліку на промислових підприємствах, Миронова Ю. Ю., Краснощік М. В. (2015)
Харламова О. В. - Методика трансформації обліково-звітної інформації щодо капіталу та зобов’язань при складанні МСФЗ-звітності (2015)
Пустяк О. В. - Ефективність управління кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги: обліково-аналітичний аспект, Демченко Я. М. (2015)
Онищенко С. В. - Сучасні тенденції бюджетної безпеки України, Голян Я. С. (2015)
Пугач О. А. - Моделювання загроз системі економічної безпеки національної економіки з позицій їх своєчасного виявлення та передбачення (2015)
Кузенко О. Л. - Фінансові відносини в системі фінансової безпеки суб’єктів господарювання (2015)
Матюшіна Ю. І. - Загальні засади організації внутрішнього контролю витрат виробництва в управлінні нафтогазовидобувних підприємств (2015)
Тесёлкин А. И. - Энергоэффективность в технологиях компьютерного моделирования (2015)
Климко О. Г. - Застосування економіко-математичного моделювання до рівня врожайності сільськогосподарських культур, Федченко Н. П. (2015)
Шах Л. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління виробничим потенціалом підприємства (2015)
Кобылин А. М. - Концепция достоверных вычислений и ее компьютерная реализация на мобильных устройствах, Кобылин О. А. (2015)
Мороз Б. І. - Упровадження GRID-технологій у спеціалізовані інформаційні системи, Кабак Л. В., Молотков О. Н. (2015)
Левыкин В. М. - Контроль и прогнозирование дефектуры медицинских препаратов, Щетинин Д. В., Кудрявцева М. С. (2015)
Иванченко О. В. - Комплексный подход к оценке уязвимости коммерческих программных продуктов, Буланый А. П., Смоктий К. В., Гавриш О. В. (2015)
Акуловський В. Г. - Реалізація засад захищеного програмування у рамках алгебраїчного апарату, Костенко В. В., Поліщук В. В. (2015)
Леснікова І. Ю. - Оптимізація пасажирських перевезень у вузлах мегаполісів, Халіпова Н. В. (2015)
Трофимов О. В. - Многосеточные итерационные алгоритмы построения сеток для упругих и упругопластических слоистых пакетов, Петрова Ю. В. (2015)
Кузьменко А. І. - Удосконалення організації руху вантажопотоків у транспортній системі України, Коциловський М. П. (2015)
Пасічник А. М. - Перспективи розбудови логістичної транспортно-митної інфраструктури у Дніпропетровському регіоні, Дунда Л. В. (2015)
Moroz B. I. - The definition of the criteria of fault tolerance software, Holtvianskyi A. O. (2015)
Прохоров А. В. - Агентная имитационная модель для анализа сценариев управления региональными ресурсами, Матюшко А. О. (2015)
Пасічник А. М. - Розробка напрямів розбудови регіональної транспортно-митної інфраструктури в Україні, Мірошніченко С. В. (2015)
Бинкевич В. В. - О структурном элементе интегрированных организационно-технологических систем, Усиченко И. В., Мороз Б. И. (2015)
Інформація. Семінари (2015)
Шостак Л. Б. - Удосконалення фіскальної політики підтримки інноваційного розвитку (2016)
Гужва І. Ю. - Перспективи підвищення ефективності зовнішньоторговельної політики України (2016)
Шедяков В. Є. - Соціокультурний капітал як елемент сталого економічного зростання (2016)
Олешко А. - Формування ендогенно орієнтованої інвестиційної політики в контексті зміцнення національної економічної безпеки, Швайдак В. (2016)
Бовш Л. А. - Архітектоніка відносин засобів розміщення та медичних центрів у формуванні сервісного бізнес–продукту (2016)
Бадрак О. С. - Природний капітал: провали ринкового механізму в соціально–оптимальному розподілі ресурсів (2016)
Петров М. Г. - Профанація стратегії розвитку України: приклади, причини, пропозиції (2016)
Кульпінський С. В. - Ефекти експортних квот ЄС та реальних курсових змін в експортному потенціалі тваринництва , Рябуха Г. І. (2016)
Дікарєв О. І. - Інвестування в умовах асиметрії ризиків політичних та сировинних режимів: парадокси "Аллі" та "Джевонса" (2016)
Неботов П. Г. - Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України у світлі потенційних змін складу ЄС, Новодережкін В. І. (2016)
Шитко О. П. - Особливості організації складання прогнозного балансу фінансових активів та зобов’язань України (2016)
Kleiman J. - Residual stress management in welded elements and structures, Kudryavtsev Yu. (2015)
Рудаков К. М. - Моделювання великих деформацій. Повідомлення 6. Термопружно-пластичний аналіз, формулювання Total Lagrangian (2015)
Козловский А. В. - Прогнозирование термо-акустических характеристик низкоэмиссионных камер сгорания ГТД методом трехмерного математического моделирования (2015)
Харжевський В. О. - Синтез важільних прямолінійно-напрямних механізмів з використанням п’ятикратних вузлів інтерполяції (2015)
Загорянский В. Г. - Обоснование применимости биметалла сталь-алюминий по расчетным критериям противопульной бронестойкости (2015)
Желдубовский А. В. - К оценке запаса прочности деталей машин, подверженных асимметричному нагружению, с учетом концентрации напряжений, Погребняк А. Д., Регульский М. Н., Сердитов А. Т. (2015)
Кузнєцов Ю. М. - Передумови генетично-морфологічного синтезу електромеханічних приводів затискних механізмів, що обертаються, Придальний Б. І. (2015)
Крищук М. Г. - Визначення температурного запасу крихкого руйнування елементів корпуса реактора з дефектом під час аварійного режиму, Ориняк А. І. (2015)
Турманидзе Р. С. - Новые материалы для имплантов тазобедренного сустава человека и технология их обработки с достижением высокой точности и качества сферических поверхностей, Апциаури Т. С., Попхадзе Г. З. (2015)
Коробко І. В - Програмний комплекс розрахунків і дослідження турбінних вимірювальних перетворювачів витрати рідини та газу, Могирьов Я. І., Кротевіч В. В. (2015)
Мовчанюк А. В. - Методика расчета цилиндрических ультразвуковых кавитационных камер с радиально-изгибными колебаниями стенок (2015)
Barilyuk E. - Experimental research of wearing processes in metal-metal sealing units of pneumatic electromagnetic valves, Zajonchkovskii H. (2015)
Ісак О. С. - Визначення характеристик жорсткості пневматичних шин методами комп’ютерного тривимірного моделювання, Ларін О. О. (2015)
Дубнюк В. Л. - Застосування штучних нейронних мереж для прогнозування якісних показників операцій лазерної обробки, Котляров В. П., Ворончак T. П. (2015)
Федориненко Д. Ю. - Підвищення ефективності гідростатичних опор, Бойко С. В., Сапон С. П. (2015)
Бєліков К. О. - Експериментальне дослідження модуля теплового гідроприводу, Ганпанцурова О.С., Губарев О.П. (2015)
Алиев И. С. - Исследование процессов ковки бойками выпуклой геометрии с интенсивными пластическими деформациями, Маркова М. А., Злыгорев В. Н. (2015)
Шидловський М. С. - Метод оцінки біомеханічних властивостй ендопротезів тазостегнового суглобу під дією фізіологічних навантажень, Бондар В. К., Мусієнко О. С. (2015)
Ковальов В. А. - Проблеми вентиляції доменних печей, Корольов С. О. (2015)
Тимошенко А. В. - Исследование процесса дорнования отверстий в листовых заготовках из алюминиевого сплава Д16ЧТ, Пиманов В. В., Бабак А. Н., Коробко Е. Н. (2015)
Нєженцев О. Б. - Зниження динамічних навантажень при гальмуванні мостового крана шляхом оптимізації механічної характеристики електроприводу (2015)
Данильченко Ю. М. - Диагностика дефектов изготовления и сборки шпиндельных узлов на опорах качения, Петришин А. И. (2015)
Gryshko I. - Methods of microorganisms inactivation in the technological liquids, Lugovskoy A. (2015)
Frank R. - General Presentation of eurocode 7 on ‘geotechnical design’ (2016)
Vanicek I. - The implementation of ec 7 to the earth structures (2016)
Фаренюк Г. Г. - Стан та основні проблеми розвитку нормативної бази будівельної галузі України, Тарасюк В. Г., Бєлоконь О. Л., Шевченко А. М., Янушек Н. Є. (2016)
Седин В. Л. - Особенности геотехнического строительства в Приднепровском регионе Украины, Головко С. И., Большаков В. И. (2016)
Зоценко М. Л. - Геотехнічні аспекти науково-технічного супроводу будівельних об’єктів, Винников Ю. Л., Харченко М. О. (2016)
Немчинов Ю. И. - Основные положения ДБН В.1.-1-12: 2014: "Строительство в сейсмических районах Украины". Учет рекомендаций европейского стандарта EN 1991-1 (Еврокод 8) и ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013. Геотехнические аспекты, Марьенков Н. Г., Бабик К. Н., Хавкин А. К. (2016)
Кендзера О. В. - Геофізичні проблеми будівництва в Україні (2016)
Руденко С. В. - Научное обоснование развития инфраструктуры морских портов Украины, Егупов К. В., Немчук А. О., Якушев Д. И. (2016)
Киричек Ю. А. - Национальное нормативное обеспечение фундаментостроения и имплементация Еврокодов в Украине (2016)
Корнієнко М. В. - Про досвід вивчення та використання при проектуванні, зведенні та експлуатації будівельних об’єктів за Єврокодами в Україні (2016)
Савицький М. В. - Особливості проектування екологічних заглиблених житлових будівель, Нікіфорова Т. Д. (2016)
Кривошеєв П. І. - Науково-технічна діяльність "Українського товариства механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування" у взаємодії з діяльністю міжнародних науково-технічних об’єднань, Корнієнко М. В., Козелецький П. М., Сенаторов В. М. (2016)
Zhussupbekov A. Zh. - Researches of vibrating influence of wind power tower to the foundation, Lukpanov R. E., Tsygulyov D. V., Orazova D. K. (2016)
Игнатов С. В. - Примеры инъекционного усиления оснований фундаментов памятников архитектуры в Республике Беларусь (2016)
Габибов Ф. Г. - Разработка новых методов строительства на просадочных грунтах (2016)
Матвєєв І. В. - Принципи побудови нормативного акту щодо проектування будівель і споруд в складних інженерно–геологічних та сейсмонебезпечних умовах України (2016)
Слюсаренко Ю. С. - Розробка ДБН "Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення" та ДСТУ-Н Б "Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів" до нього, Калюх Ю. І., Шумінський В. Д., Титаренко В. А., Трофимчук О. М., Кліменков О. А., Берчун Я. О., Зоценко М. Л., Винников Ю. Л., Великодний Ю. Й., Біда С. В. (2016)
Слюсаренко Ю. С. - Розробка ДСТУ-Н Б "Інженерний захист територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення", Шумінський В. Д., Титаренко В. А., Хлапук М. М., Шаповал В. Г. (2016)
Болотов Ю. К. - Основні положення проекту будівельних норм "Будівлі і споруди" в складних інженерно-геологічних умовах, Тарасюк В. Г. (2016)
Немчинов Ю. І. - Врахування сейсмічних впливів на стійкість схилів в ДСТУ-Н "Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів", Мар’єнков М. Г., Калюх Ю. І., Домбровський Я. І., Шумінський В. Д., Трофимчук О. М., Кліменков О. А., Берчун Я. О. (2016)
Червинський Я. Й. - Особливості розробки та новизна ДСТУ-Н Б В.1.1-ХХ:201Х "Настанова щодо інженерної підготовки грунтової основи споруд", Домбровський Я. І., Дворник А. М., Шидловська О. В., Данилюк О. М., Шомка М. В. (2016)
Червинський Я. Й. - Розробка першої редакції ДСТУ-Н Б В.1.1-XX:201Х "Настанова щодо проектування споруд на закарстованих територіях", Титаренко В. А., Дворник А. М., Домбровський Я. І., Шомка М. В. (2016)
Банах А. В. - Вплив тимчасових грунтових умов і оточуючої обстановки на напружено-деформований стан будівель з тривалим терміном експлуатації (2016)
Шокарев В. С. - Современные методы защиты подземных конструкций от грунтовых вод, Танский Г. И. (2016)
Корнієнко М. В. - Особливості впливу грунтових умов на приватну забудову міста Чернігова, Корзаченко М. М. (2016)
Полищук С. З. - К расчёту устойчивости массивов грунта и горных пород с использованием интегральных поверхностей сдвижения и поверхности наименьшего сопротивления сдвижению, Голуб В. В. (2016)
Кравцов В. Н. - Аналитическая оценка эквивалентных свойств грунтов, упрочненных жесткими крупными включениями (армоэлементами) (2016)
Грабовець О. М. - Дослідження розвитку зсувів на території України (2016)
Ковальов В. В. - Дослідження стійкості укосів земляного полотна, Чернишова О. С. (2016)
Савицький О. А. - Реакція пористопружної водонасиченої основи на вимушені коливання невагомого фундамента, Трофимчук О. М. (2016)
Rajeshwar G. - Soil testing in weathered volcanic soils (2016)
Ткалич А. П. - Определение характеристик сжимаемости грунтов по результатам измерений деформаций в основаниях фундаментных плит (2016)
Левенко А. М. - Механические свойства песчаных и пылевато-глинистых грунтов под воздействием перуксусной кислоты, Бронжаев М. Ф. (2016)
Пивонос В. М. - Минералогический состав глинистых грунтов свайных оснований, его влияние на повышение и понижение несущей способности забивных железобетонных призматических свай во времени, Пивонос В. В., Пивонос М. В. (2016)
Brandl H. - Long-term creeping (secondary/tertiary settlements) of highly compressible soils and sludge (2016)
Богомолов А. Н. - Распределение напряжений в упругой полуплоскости и по ее контакту с центрально нагруженным абсолютно жестким штампом параболического очертания при условии их полного прилипания, Ушаков А. Н. (2016)
Матус Ю. В. - К вопросу определения коэффициентов жесткости грунтового основания при равномерном сжатии (2016)
Карпюк І. А. - Нерівномірні осідання поверхні землі в процесі улаштування склепінчастих тунелів з урахуванням нашарувань ґрунтів південного регіону України, Карпюк В. М. (2016)
Мокрицька Т. П. - Новий метод визначення дисперсності просадних грунтів Придніпровського регіону, Самойлич К. О. (2016)
Моркляник Б. В. - Особливості застосування плоских колекторів теплових насосів у вологих грунтах, Брездень Б. Є. (2016)
Манжалій С. М. - Геотехнічні властивості штучних основ із розкривних малозв’язних грунтів з урахуванням чинника часу, Винников Ю. Л., Харченко М. О., Лопан Р. М. (2016)
Жеребятьєв О. В. - Геотехнічний контроль, Фурсович М. О., Супрунюк В. В. (2016)
Киричек Ю. А. - Анализ данных относительно изменений характеристик грунта оснований зданий при длительной нагрузке, Коник В. С., Ревенко А. А. (2016)
Кірічек Ю. О. - Вплив зволоження ґрунтів на стійкість схилів, Кочан С. М., Семенов Є. Д. (2016)
Демчишин М. Г. - Оцінка стійкості схилів з використанням методів 3D моделювання, Кріль Т. В. (2016)
Новский А. В - Исследования известняков штампом, Новский В. А., Митинский В. М., Вивчарук В. В. (2016)
Гуляєв В. І. - Перетворення ударних хвиль в градієнтних та шарувато неоднорідних породах, Заєць Ю. О., Іванченко Г. М. (2016)
Кузло М. Т. - Прогноз деформацій масивного природного водонасиченого схилу при його осушенні (2016)
Александрович В. А. - Особенности развития осадок водонасыщенных песчаных оснований при действии гармонических динамических нагрузок с частотой до 50 Гц (2016)
Ульянов Я. В. - Применение ручных забиваемых зондов при исследовании грунтов строительных площадок, Бикус Е. М., Седин В. Л. (2016)
Головко А. С. - Усиление оснований инъекцией раствора (2016)
Харченко М. О. - Зміцнення ґрунтової основи бурозмішувальною технологією для зниження сейсмічної небезпеки (2016)
Мілявський В. Г. - Досвід відновлення нормальної експлуатації будівель і споруд з наднормативними креном із застосуванням плоских домкратів розробки НДІБК, Москаліна І. М., Лащенко Ю. М., Москаліна В. І., Клименко А. О. (2016)
Гречко В. Ф. - Досвід стабілізації деформацій будівлі горизонтальним армуванням ґрунту основи, Гречко О. В., Волков Д. А., Зоценко М. Л., Винников Ю. Л., Юхименко А. І. (2016)
Біда С. В. - Методи вивчення показників міцності грунтів при оцінці стійкості схилів, Великодний Ю. Й., Ягольник А. М. (2016)
Киричек Ю. О. - Анализ области применения грунтоцемента в геотехнике, Комиссаров Г. В. (2016)
Титул, зміст (2012)
Масол Л. - Мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Гайдамака О., Очеретяна Н., Дмитренко О. (2012)
Шмагало Р. - Образотворче мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Марчук Ж., Вачкова І., Чорний О., Гнатюк М. (2012)
Хлєбникова Л. - Музичне мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Дорогань Л., Івахно І., Кондратова Л., Корнілова О., Лобова О., Міщенко Н. (2012)
Бех І. - Своєрідність художньої творчості особистості: психологічні акценти (2012)
Некрасова Л. - Театр і сучасний школяр (2012)
Дружкова Н. - Педагогічна формотворна концепція В. Кандінського (2012)
Плазовська Л. - Теорія В. Кандінського в аналізі художнього твору (2012)
Власюк О. - Народний одяг у становленнні фахівців декоративно-прикладного мистецтва (2012)
Панченко Г. - Методи розвитку творчих здібностей майбутніх учителів музики (2012)
Пилипчак М. - Граємося разом (2012)
Хорцева М. - Микола Леонтович, співець радощів і смутку (2012)
Гончарук А. - Стрітення (2012)
Осадчук Л. - Впровадження мистецтва орігамі в освіту: можливості та перспективи (2012)
Кирій С. - Мистецькі реалії Михайла Яремківа (2012)
Аннотации (2012)
Title (2016)
Contents (2016)
Prodeus A. - Accuracy of Automatic Speech Recognition System Trained on Noised Speech, Kukharicheva K. (2016)
Ryzhkov L. M. - Attitude Determination Based on Geometric Relations (2016)
Bezkorovainyi Y. M. - Synthesis Algorithm of the Moving Plant Control Signals Observer, Ermolaeva O. V. (2016)
Klochan A. E. - Aviation Navigation System Based оn Polarimetric Technology, Al-Ammouri A., Romanenko V. G., Tronko V. D. (2016)
Timchenko V. L. - Non Stationary Model of Robust-Optimal Control Systems of Marine Vehicles, Ukhin O. A., Lebedev D. O. (2016)
Sushchenko O. A. - Features of Control of Tracking Modes (2016)
Panov A. P. - Nonclassical Quaternions and Pentanions in Problems of Inertial Orientation, Ponomarenko S. A. (2016)
Ilnytsky L. Y. - Antenna Array for Radiomonitoring, Sibruk L. V., Polishchuk D. V. (2016)
Azarskov V. N. - Robustness Properties of the l1-Optimal Lateral Autopilot of PI Type, Zhiteckii L. S., Pilchevsky A. Yu., Solovchuk K. Yu. (2016)
Rudakova G. V. - Estimation of Bulky Object Motion Parameters by means of the least Squares Method, Polyvoda O. V., Omelchuk A. A. (2016)
Sineglazov V. M. - Computer-Aided Design of Wind Power System with Combined Rotor, Ziganshin A. A., Vasylenko M. P. (2016)
Chumachenko O. I. - Deep Learning Classifier Based on NEFCLASS Neural Network (2016)
Sherstjuk V. G. - Case-Based Assessment Method of Determining the Vague Boundaries of Safety Domains for the Joint Motion of Vehicles, Zharikova M. V. (2016)
Filonenko S. F. - Acoustic Energy at Controlled Cutting Depth of Composite Material (2016)
Aralova N. I. - Mathematical Model for Research of Organism Restoring for Operators of Continuously Interacted System, Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V. (2016)
Tachinina E. N. - Optimal Path of Nanosatellites Group Injection for Earth Remote Monitoring (2016)
Goncharenko A. V. - Optimal Managerial and Control Values for Active Operation (2016)
Zaritskyi O. V. - Making-Decision Model in CLIPS Software Environment (2016)
Kazak V. M. - Measuring Model of Helicopter’s Hovering Stabilization Parameters Against Point Objects, Shevchuk D. O., Tymoshenko N. A., Prochorenko I. V. (2016)
Sineglazov V. M. - Algorithm of Wind Turbine Combined Rotor Aerodynamics Calculation, Ziganshin A. A., Vasylenko M. P. (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Publisher's imprint (2016)
Title, Content (2016)
Bokhan A. - Consolidating diplomacy in ecologization of competitive relations (2016)
Duginets G. - Methodology of researching global value chains (2016)
Stryzhak O. - Human capital and human development concepts (2016)
Iefremova O. - State support of small enterprises and middle class (2016)
Boiko M. - Social responsibility of tourism enterpises, Babenko O. (2016)
Shulga N. - The concept of regulation of financial markets, Gordiienko T. (2016)
Volosovych S. - Institutional modernization of state financial support of the small business, Apostoliuk O. (2016)
Bura V. - Regulation and supervision over systemically important banks (2016)
Sopko V. - Accounting provision of the financial security of the enterprise, Ganushchak T. (2016)
Bidiuk A. - Competitiveness of higher education establishments in the learning services market (2016)
Khmurova V. - Business environment of educational and scientific activity, Gorlatova O. (2016)
Хлюпіна О. - Новітня архітектура України (1990–2010 рр.): історіографія проблеми (2014)
Швиденко О. О. - Цінність та збереженість пам’яток архітектури 1910-1940-х років, що внесено до списку всесвітньої спадщини (2014)
Качемцева Л. В. - Псевдорусский стиль в культовой архитектуре Харькова. Утраченное (2014)
Ремизова Е. И. - Понятие о логических структурах композиционного языка архитектуры (2014)
Высочин И. А. - Построения схем моделей архитектурных пространств. Статья 1. Поисковая модель восприятия, Галушка С. А. (2014)
Высочин И. А. - Построения схем моделей архитектурных пространств. Статья 2. Сравнительная модель восприятия (2014)
Жовква О. І. - Розташуваня культових споруд та духовних навчальних закладів в контексті світових тенденцій (2014)
Ремизова Е. И. - Архитектурный полифонизм в творчестве А.Н. Бекетова, Лопатько В. М. (2014)
Каменський В. І. - Архітектурне середовище підземного простору, Вінниченко Т. С. (2014)
Скороходова А. В. - Принципы формирования функциональной структуры реабилитационных центров для онкобольных детей, Блинова М. Ю. (2014)
Буряк А. П. - Роль педагогической деятельности Я. В. Столярова в формировании инженерно-строительных кадров в 20–30-х гг. ХХ в., Акмен И. Р., Сенько Е. В. (2014)
Гончаренко Д. Ф. - Разработка технологии возведения защищенных от коррозии шахтных стволов на действующих канализационных коллекторах глубокого заложения, Олейник Д. Ю. (2014)
Яровой С. Н. - Восстановление эксплуатационной пригодности железобетонной дымовой трубы высотой 120м печей П-601 и П-602 технологической установки 35/11 ООО "Лукойлнижегороднефтеоргсинтез" в г. Кстово Нижегородской области после взрыва газа в трубе, Горовый А. И. (2014)
Белов Д. В. - Опалубочная система для возведения монолитных железо-бетонных куполов методом торкретирования (2014)
Гончаренко Д. Ф. - Особенности подготовки трубопроводов водоснабжения к ремонтно-восстановительным работам, Алейникова А. И. (2014)
Котляр Н. И. - Некоторые особенности повышения качества бетонных работ при возведении несущих конструкцій, Рощина Н. М., Лихограй В. В. (2014)
Алиа Мохамад Гияс - Особенности усиления каменных конструкций при реконструкции памятников архитектуры Сирии (2014)
Наливайко Т. А - Совершенствование методов наблюдения за осадками крупных инженерных сооружений в сложных условиях, Чубукин Р. Ю. (2014)
Воскобійник О. П. - Експериментальні дослідження легких сталевих та сталезалізобетонних конструкцій із z-подібних профілів, що працюють на згин з крученням, Скиба О. В., Шумейко К. О., Авраменко Д. О., Пащенко Н. С., Голяк В. В. (2014)
Мірошніков В. Ю. - Визначення НДС в пружньому полупросторі з циліндровими порожнинами, які задані в циліндричних системах координат та межею полупростору, яка задана в декартовій системі координат, Медведєва А. В., Ворончіхіна С. О., Олешкевич С. В. (2014)
Нестеренко В. В. - Експериментальні дослідження напружено-деформованого стану обичайки барабана, Шевченко С. І., Анастасенко С. М. (2014)
Фурсов В. В. - Пазловые соединения фанерных элементов строительных конструкцій, Бидаков А. Н. (2014)
Плугин А. А. - Высокоэффективные композиционные материалы на основе минеральных и синтетических волокон: физико-химические свойства волокон, Кагановский А. С., Градобоев О. В., Плугин А. А. (2014)
Парута В. А. - Проектирование состава штукатурного раствора для стен из газобетонных камней с учетом механики разрушения системы "кладка-штукатурное покрытие", Гнып О. П., Лавренюк Л. И., Русев А. Г., Цонда Д. А., Вандинский В. Ю. (2014)
Токарев М. Н. - Повышение плотности бетона путем его пропитки, Наливайко Т. Т. (2014)
Павленко Н. В. - Аналіз розрахункових схем нежорстких дорожніх одягів та розробка пропозиції щодо методики розрахунку конструкцій для мережі автомобільних доріг (2014)
Березюк А. М. - Дослідження мікроструктури тепло-захисного покриття на основі скляних і керамічних мікросфер, Дікарев К. Б., Папірник Р. Б., Кузьменко О. М., Ямпольський Д. О. (2014)
Юнис Б. Н. - Анализ влияния факторов долговечности на жизненный цикл трубопроводов (2014)
Эпоян С. М. - Моделирование технологических процессов очистки питьевой воды при использовании активированного раствора коагулянта, Сизова Н. Д., Душкин С. С. (2014)
Горбань Н. С. - Санитарно-бактериологические и санитарно-паразитологические показатели осадков сточных вод, Фомина И. Г., Эпоян С. М., Фомин С. С. (2014)
Сизова Н. Д. - Использование моделирования в процессе очистки сточных вод для интенсификации работы оборотных систем водоснабжения, Эпоян С. М., Мовчан С. И. (2014)
Проскурнин О. А. - Установление региональных нормативов качества при-родной воды при реализации бассейнового принципа расчета допустимых сбросов сточных вод (2014)
Ткаченко Р. Б. - Внедрение тепловых насосов в народное хазяйство, Ромашко А. В. (2014)
Дорошенко О. В. - Соціально-економічні проблеми теплопостачання міст (2014)
Філоненко О. І. - Дослідження теплозахисних властивостей огороджувальних конструкцій при термомодернізації будівель, Олексієнко О. Б., Геращенко О. О. (2014)
Пенчук В. А. - Струнные интенсификаторы - эффективное повышение эффективности гравитационных смесителей, Лукьянец В. Б. (2014)
Емельяненко Н. Г. - Математическое моделирование динамики вибропресса (2014)
Емельянова И. А. - Определение максимальной угловой скорости вращения формы при изготовлении стоек железобетонных опор ВЛ способом центрифугирования в условиях ЧАО "Бетон Нова", Лебедев П. Н. (2014)
Лузан С. А. - Математическое моделирование интегрированного газопламенного напыления (2014)
Глушкова Д. Б. - Влияние параметров лазерного нагрева на глубину борированного слоя высокопрочного чугунка, Тарабанова В. П., Белый В. А. (2014)
Вамболь С. О. - Міцність і жорсткість неконтактних фланцевих з'єднань трубопровідних систем (2014)
Соболь О. М. - Задача раціонального розміщення вододжерел для підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів сільської місцевості та її особливості, Сенчихін Ю. М., Собина В. О. (2014)
Григоровський П. Є. - Дослідження впливу організаційно-технологічних чинників, що створюють ущільнені умови, на техніко-економічні показники нового будівництва, Надточій М. І. (2014)
Bilel Rehahlia - Marketing excellence as a strategy for raising the competiti-veness of business organizations (2014)
Mohsen Benslim - Securitization of mortgage loans as a strategy to manage the risks of commercial banks (2014)
Amamra Karim - Intellectual capital and its role in achieving competitive advantage for organizations (2014)
Солодовник Г. В. - Управління ризиками в банківській сфері, Мельничук Я. А. (2014)
Іванілов О. С. - Оцінка інвестиційної привабливості будівельного підприємства (на прикладі ПАТ "Трест "Житлобуд-1"), Перетятько А. Ю., Малишева К. Е. (2014)
Солодовник Г. В. - Моделювання ризиків у сфері інформаційних технологій, Тоцька Д. Д. (2014)
Солодовник Г. В. - Моделювання ризиків у туристичному бізнесі, Чудаколов А. Ю. (2014)
Сопов В. П. - Взаимосвязь процессов коррозии бетона с характеристиками микроструктуры, Гуркаленко В. А., Мартынова К. Г. (2014)
Айрапетян Т. С. - Методы интенсификации работы горизонтальных отстойников (2014)
Каржинерова Т. И. - Выполнение аварийно-восстановительных работ канализационных сетей, Сорокин Б. С. (2014)
Анотації (2014)
Титул, зміст (2012)
Масол Л. - Мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Гайдамака О., Очеретяна Н., Дмитренко О. (2012)
Шмагало Р. - Образотворче мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Марчук Ж., Вачкова І., Чорний О., Гнатюк М. (2012)
Хлєбникова Л. - Музичне мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Дорогань Л., Івахно І., Кондратова Л., Корнілова О., Лобова О., Міщенко Н. (2012)
Отич О. - Мистецькі субдисципліни педагогіки в розвитку особистості майбутнього вчителя (2012)
Красильников І. - Педагогіка електронної музичної творчості в Росії (2012)
Копцева Т. - Пересувна виставка дитячого малюнка – соціально значущий художньо-педагогічний проект (2012)
Рагозіна В. - Художні техніки в естетичному розвитку дошкільників (2012)
Власова В. - Вивчення основ композиції на уроках образотворчого мистецтва в школі (2012)
Кондратова В. - Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва, Шлєєнкова Т. (2012)
Гороховська Н. - Формування вокально-хорових навичок в учнів початкових класів (2012)
Гороховська Н. - Вокально-хорова робота у 2-му класі (2012)
Комаровська О. - Розвиваємо імпровізаційність – плекаємо творчу особистість, Маньковська О., Семенчук Т. (2012)
Малий М. - Вовк, коза та козенята, Чернявська І. (2012)
Хлєбникова Л. - Педагог, дослідник, організатор (2012)
З ювілеєм, учителько! (2012)
Аннотации (2012)
Тарнавська Н. П. - Провайдинг маркетингових інновацій у системі управління конкурентними перевагами підприємств-виробників мінеральних вод: концепція, організаційний ресурс, результати, Голоднюк О. С. (2016)
Khameneh A. - Developing project portfolio management model for innovation projects using grounded theory: a case of Iran’s power industry, Sobhiyah M. H., Hosseini H. Kh. (2016)
Орлов П. А. - Социальная ответственность субъектов хозяйствования и их маркетинга в свете глобального экономического кризиса: состояния и основные факторы повышения (2016)
Prokopenko O. V. - Modern Internet platforms in the field of logistic services in the republic of Poland and Ukraine, Bozhkova V. V., Romanyuk Y. S. (2016)
Popova N. V. - Development of the stakeholder marketing at the enterprises in transportation and logistic system, Shynkarenko V. G. (2016)
Яшкіна О. І. - Визначення ризиків у ціноутворенні за регресійною моделлю залежності попиту від ціни (2016)
Pitel N. Ya. - ABC analysis as a tool of optimization of marketing management of export-led enterprises, Alioshkina L. P. (2016)
Shafei R. - Effect of consumer rights on improvement of the buyer-sellers relationships in developing countries firms, Shafei F. (2016)
Григорук П. М. - Інтегральне оцінювання рівня та динаміки інноваційного потенціалу регіону, Хрущ Н. А. (2016)
Жаворонкова Г. В. - Підвищення ролі державного регулювання у фінансуванні інноваційної діяльності регіону, Гоменюк М. О., Жмуденко В. О. (2016)
Лігоненко Л. О. - Теоретико-методологічні засади технологічного менеджменту (2016)
Чухрай Н. І. - Співробітництво між підприємствами-виробниками інформаційно-технологічного продукту та ВНЗ, Щербата Т. С. (2016)
Artyukhov A. Y. - Strategic framework and methodical bases of technological package development management, Omelyanenko V. A., Artyukhova N. О. (2016)
Khaustova K. М. - Estimation the impact of macroeconomic factors on the innovation activities of enterprises in Ukraine (2016)
П’ятницька Г. Т. - Науково-освітні кластери: відмітні характеристики та передумови розвитку (2016)
Kiráľová A. - Tourism development in the Slovak Republic after the global financial crisis, Malec L. (2016)
Novak I. M. - Cluster formation of investment attractive agrarian regions of the country using neural networks (2016)
Новаківський І. І. - Перспективи модернізації вітчизняних промислових підприємств, Лущак Н. С., Борбулевич В. З. (2016)
Порев С. М. - Показники науки, критичні для створення українських дослідницьких університетів, Сандига І. В. (2016)
Сімахова А. О. - Аналіз впливу зовнішньоекономічних чинників на добробут населення України в умовах світових інтеграційних процесів (2016)
Смачило В. В. - Проблеми експортоорієнтації промислових підприємств України, Халіна В. Ю. (2016)
Teletov O. S. - Bicycle transport as an object of ecological marketing and innovations in urban transportations, Petrushenko Yи. М., Bilenko V. О. (2016)
Строченко Н. І. - Сутнісно-організаційні трансформації господарювання на селі як основа сталого сільського розвитку в Україні, Коблянська І. І. (2016)
Титул, зміст (2012)
Масол Л. - Мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Гайдамака О., Очеретяна Н., Дмитренко О. (2012)
Шмагало Р. - Образотворче мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Марчук Ж., Вачкова І., Чорний О., Гнатюк М. (2012)
Хлєбникова Л. - Музичне мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Дорогань Л., Івахно І., Кондратова Л., Корнілова О., Лобова О., Міщенко Н. (2012)
Алексєєва Л. - Викладання мистецтва в школі: нетрадиційні форми і методи (2012)
Кашекова І. - Педагогічні умови створення інтеграційного освітнього простору школи засобами мистецтва (2012)
Ружицький В. - Розвиток художніх умінь учителів образотворчого мистецтва в процесі підвищення кваліфікації (2012)
Джафарова О. - Нетрадиційні художні техніки у творчому самовираження молодших школярів (2012)
Кондратова В. - Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва, Шлєєнкова Т. (2012)
Гаврилова Л. - Твори Віктора Косенка для дітей на уроках музики (2012)
Гороховська Н. - Формування вокально-хорових навичок в учнів початкових класів (2012)
Лисенко Н. - Легендарна піснярка Маруся Чурай (2012)
Марчук Ж. - Захід і Схід у світовій культурі (2012)
Кавалерова Н. - Світла і щедра мудрість Учителя (До 100-річчя від дня народженя Тамари Цвелих), Миропольська Н., Хлєбникова Л., Коваль Л., Лісовська І., Коновець С. (2012)
Аннотации (2012)
Титул, зміст (2012)
Масол Л. - Мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Гайдамака О., Очеретяна Н., Дмитренко О. (2012)
Шмагало Р. - Образотворче мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Марчук Ж., Вачкова І., Чорний О., Гнатюк М. (2012)
Хлєбникова Л. - Музичне мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Дорогань Л. , Івахно І., Кондратова Л., Корнілова О., Лобова О., Міщенко Н. (2012)
Гусленко І. - Критерії та показники естетичної вихованості студентів гуманітарних спеціальностей (2012)
Лобова О. - Музична культура школяра: варіативність змісту і структури (2012)
Гризоглазова Т. - Застосування мультимедійних тенологій у проектній діяльності підлітків на уроках музичного мистецтва, Новикова Н. (2012)
Рагозіна В. - Неформальна мистецька освіта в недільних школах України (2012)
Красікова Г. - Заняття в недільній школі (2012)
Колотило О. - Вправи для розвитку асоціативності художньо-образного мислення молодших школярів (2012)
Краснова Н. - Ігрові художньо-педагогічні технології у формуванні світовідображення підлітків (2012)
Шевнюк О. - Костюм іспанського Ренесенсу (2012)
Левченко О. - Посеред хвиль творчості Івана Айвазовського (2012)
Залуцький О. - Прем’єра "Карміни Бурани" в Чернівцях (2012)
Масол Л. - Міжнародна Школа методичного досвіду в Коблевому (2012)
Свята й пам’ятні дати 2013 року (2012)
Аннотации (2012)
Барзилович Д. В. - Розвиток системи нормативних документів України із забезпечення енергозбереження та енергоефективності будівель, Барзилович Д. В. (2013)
Фаренюк Г. Г. - Науково-методичні напрями вирішення проблеми енергоефективності будівель, Федевич О. М. (2013)
Гагарин В. Г. - Требования к теплозащите и потреблению энергии на отопление и вентиляцию в российской актуализированной редакции СНиП "Тепловая защита зданий" (2013)
Данилевский Л. Н. - Опыт эксплуатации энергоэффективных многоквартирных жилых зданий в Республике Беларусь, Терехов С. В. (2013)
Данилевский Л. Н. - Энергоэффективное строительство и развитие нормативной базы в области строительной теплотехники в Республике Беларусь, Терехова И. А., Коризна И. А. (2013)
Фаренюк Є. Г. - Вплив вентиляційних провітрювачів на теплотехнічні показники світлопрозорих огороджуючих конструкцій та нормативний повітрообмін у приміщенні (2013)
Фаренюк Г. Г. - Температурні деформації теплоізоляційних матеріалів, що застосовуються у фасадній системі теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою, Олексієнко О. Б. (2013)
Таранец К. В. - Преимущества сертификации энергоэффективности и экологической устойчивости зданий (2013)
Колесник Є. С. - Визначення лінійних та точкових коефіцієнтів теплопередачі найпоширеніших теплопровідних включень в огороджувальних конструкціях (2013)
Басок Б. І. - Прилад для вимірювання інсоляції будівель та споруд, Декуша Л. В., Гончарук С. М., Чорна Н. О. (2013)
Басок Б. І. - Моделювання тепловіддачі від двохпанельного радіатора, Давиденко Б. В., Гончарук С. М., Новіков В. Г. (2013)
Савицкий Н. В. - Моделирование параметров микроклимата в малоэтажном здании, Карим Лимам, Адегов А. В., Кудрявцев А. П. (2013)
Савицкий Н. В. - Принципы экологического индустриального строительства жилых малоэтажных зданий, Куличенко И. И., Бендерский Е. Б., Новиченко Н. В. (2013)
Никифорова Т. Д. - Особенности моделирования теплопередачи заглубленных зданий, Савицкий Н. В., Несин А. А. (2013)
Юрченко Є. Л. - Методологія та результати оцінки затрат життєвого циклу пасивних малоповерхових будівель для умов України, Коваль О. О., Савицький М. В., Коваль А. С. (2013)
Кучерявый А. В. - Мультикомфортный дом. Опыт реализации в Республике Беларусь (2013)
Шулдан Л. О. - Навчальні будівлі і комплекси. Вимоги освіти та енергоефективність, Гладишев Д. Г., Штендера А. Ю. (2013)
Шевченко О. М. - Методика оцінювання енергоефективності вищих навчальних закладів, Дешко В. І. (2013)
Гавриш О. М. - Енергоефективні конструкції та матеріали з точки зору оцінки їх життєвого циклу (2013)
Черняк В. Е. - Інвестиції в енергозбереження (2013)
Чередник Е. В. - Kingspan IPN-nano™ - новое поколение теплоизоляционных материалов для сендвич панелей (2013)
Шишкина А. А. - Пенобетоны с модифицированной структурой, Шишкин А. А., Щерба В. В. (2013)
Ральчук В. В. - Врахування змін теплофізичних характеристик найрозповсюдженіших теплоізоляційних матеріалів у процесі їх експлуатації (2013)
Филатов С. О. - Влияние параметров энергетических свай на работу теплового насоса системы теплоснабжения здания (2013)
Андрухов В. М. - Інформаційні технології в реалізації вимог технічного регламенту будівель та споруд в процесі їх експлуатації, Колесник А. О. (2013)
Кузеванов В. М. - Технические, экономические и организационно-правовые аспекты внедрения отраслевой системы энергоменеджмента в проектировании и строительстве (2013)
Венжего Г. С. - Расчётный метод определения воздухопроницаемости конструкций (2013)
Прокопчук М. В. - Основні положення методик розрахунку показників теплостійкості та тепловологісного режиму огороджувальних конструкцій (2013)
Шовкалюк М. М. - Аналіз розрахункових параметрів зовнішнього повітря для теплопостачання, Войналович Н. О., Войналович О. О. (2013)
Мельник І. В. - Експериментальні дослідження і використання на практиці тришарових збірномонолітних плит з полістирольним утеплювачем, Сорохтей В. М., Приставський Т. В., Голець Ю. (2013)
Бабаєв В. М. - Енергозбереження в системах теплопостачання та освітлення будівель, Говоров П. П., Говоров В. П., Король О. В. (2013)
Басок Б. І. - Конвективний коефіцієнт тепловіддачі на зовнішній поверхні огороджувальної конструкції будівлі, Гончарук С. М., Давиденко Б. В., Новіцька М. П., Резакова Т. А. (2013)
Баштовой А. А. - Методика определения термического сопротивления строительных стеклопакетов (2013)
Басок Б. І. - Особливості теплозабезпечення адміністративної будівлі на основі індивідуального теплового пункту, Лисенко О. М., Приємченко В. П., Андрейчук С. В. (2013)
Білоус О. М. - Методи розрахунку сонячних теплових надходжень (2013)
Бурова З. А. - Методика визначення якісних показників надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання, Воробйов Л. Й., Грищенко Т. Г., Декуша Л. В., Ковтун С. І. (2013)
Декуша О. Л. - Сравнение методов экспресс-определения теплопроводности строительных материалов поверхностным преобразователем согласно ДСТУ БВ.2.7 – 41 (ГОСТ 30290) и теплометрическим зондовым прибором ИТ-8М ИТТФ НАН Украины, Декуша Л. В., Воробьев Л. И. (2013)
Дешко В. І. - До питання визначення енергетичного рейтингу будівлі мультифункціонального призначення, Шевченко О. М., Єгорова І. О. (2013)
Дешко В. І. - Моделювання процесів повітрообміну у вентильованих фасадах, Северин Є. О., Яновський П. В. (2013)
Дешко В. І - Методи визначення метеоданих типового року для енергетичного оцінювання будівель, Суходуб І. О., Нагорна С. О. (2013)
Диб М. З. - Определение оптимального угла наклона гелиоприемников в Украине (2013)
Долінський А. А. - Концептуальні основи створення експериментального будинку типу "нуль енергії", Басок Б. І., Недбайло О. М., Бєляєва Т. Г., Хибина М. А., Ткаченко М. В., Новіцька М. П. (2013)
Гончарова Е. Н. - Принципы проектирования высотных зданий с альтернативными источниками энергии (2013)
Койчев А. А. - Малоэнергоемкие технологические приемы получения поризованных известково-кремнеземистых композитов, Шинкевич Е. С., Луцкин Е. С., Линник Д. С. (2013)
Кордюков М. І. - Забезпечення комфортних умов для реконструйованих панельних будівель при використанні систем вентиляції lossnay, Дешко В. І., Суходуб І. О., Северин Є. О. (2013)
Круковский П. Г. - Анализ энергоэффективности способа периодического снижения температуры воздуха отапливаемых помещений, Тадля О. Ю., Метель М. А., Скляренко Д. И. (2013)
Круковский П. Г. - Анализ энергоэффективности режимов вентиляции помещений, Тадля О. Ю. (2013)
Лаповська С. Д. - Дисперсноармовані ніздрюваті бетони для великорозмірних конструкцій (2013)
Моркляник Б. В. - Закономерности распределения тепловых полей в грунтовом основании U-образного коллектора теплового насоса, Андреев В. С., Шаповал В. Г., Фартушный А. С. (2013)
Моркляник Б. В. - Особенности расчета и проектирования оснований тепловых насосов, Шаповал В. Г., Фартушный А. С. (2013)
Парута В. А. - Применение автоклавного газобетона для возведения энергоэффективных стеновых конструкций, Брынзин Е. В. (2013)
Радомцев Д. О. - Підвищення енергоефективності будівель засобами сучасних систем інтегрального освітлення (2013)
Самков О. В. - Алгоритмічний підхід до вибору заходів з енергозбереження для об’єктів галузі освіти, Захарченко Ю. А., Соколова Н. П. (2013)
Семко В. О. - Шляхи підвищення енергетичної ефективності огороджувальних конструкцій на основі сталевих тонкостінних профілів, Лещенко М. В. (2013)
Сергейчук О. В. - Пропозиції з розроблення комплексу нормативних документів з освітлення (2013)
Соловей О. І. - Оцінка рівня ефективності електроспоживання об’єктів житлового комплексу (на прикладі гуртожитків НТУУ"КПІ"), Білоус І. Ю., Шевченко О. М. (2013)
Старчук В. Н. - Стінові панелі та блоки з автоклавного газобетону для житлового будівництва, Старчук Т. В., Старчук Я. В. (2013)
Тимошенко С. А. - Послідовність проведення модернізації житлових будинків індустріальних серій – як шлях створення сучасного енергоефективного житла, Омельчук В. П., Омельчук В. В. (2013)
Юрко І. А. - Ефективність застосування фібропінобетонів у сучасному будівництві, Черниш Т. А. (2013)
Яковлєв Є. О. - Вплив втрат технологічних вод з водопровідно-каналізаційних та теплоенергетичних мереж на енергозбереження та інженерно-геологічні умови будівництва у містах і селищах України, Глебчук Г. С. (2013)
Мартинов В. Л. - Оптимізація геометричних параметрів форми, світлових прорізів і утеплювача енергоефективних будівель (2013)
Саницький М. А. - Методи оцінки енергетично-екологічних показників будинків індивідуальної забудови, Марущак У. Д., Секрет Р., Вуйцікевич М., Гоц В. В. (2013)
Рабич Е. В. - Проблемы энергоэффективного освещения в зданиях, Чумак Л. А., Ковтун-Горбачева Т. А. (2013)
Нечепуренко Д. С. - Дослідження способів підвищення енергоефективності інженерних систем житлових мікрорайонів при комплексній реконструкції та вторинній забудові (2013)
Новіцька М. П. - Квазістаціонарний тепловий режим приміщення при низькотемпературному повітряному опаленні фанкойлом, Ткаченко М. В., Недбайло О. М., Божко І. К. (2013)
Шилюк П. С. - Сучасна енергоефективна конструкція стінових огороджень житлових будинків, Тимошенко С. А., Гоц В. І., Азутов В. П. (2013)
Бурова З. А. - Особенности конструирования преобразователей теплового потока для приборов для определения теплопроводности по ДСТУ ISO 8301:2007, Воробьев Л. И., Грищенко Т. Г., Декуша Л. В., Шмаров Е. В. (2013)
Гарбарук Ю. В. - Порівняння коефіцієнта корисної дії дзеркально відбиваючих світлових шахт у вигляді паралелепіпеда залежно від їх геометричних параметрів, Пугачов Є. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
Степовик Д. - Тарас Шевченко та українське образотворче мистецтво (2014)
Надолінська Т. - Ігрові педагогічні технології в професійній діяльності педагога-музиканта (2014)
Еманова З. - Дитяче виконавство на уроках музичного мистецтва: планування та оцинювання (2014)
Таран В. - Методи навчання музики в сучасній школі (2014)
Горовенко В. - Дивосвіт декоративно-прикладного мистецтва (2014)
Катюха С. - Цифровий живопис як компонент художньої освіти старшокласнів (2014)
Кузьменко Г. - Виховання в учнів 5-х класів ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва (2014)
Калініченко О. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Образотворчого мистецтва" (2 кл.) (2014)
Аристова Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Музичного мистецтва" (2 кл.) (2014)
Масол Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Мистецтва" (2 кл.), Гайдамака О., Очеретяна Н. (2014)
Черкасов В. - Міжнародна олімпіада "Мій світ – мистецтво" (2014)
Кирій С. - Український реалістичний живопис Юрія Басанця (2014)
Титул, зміст (2014)
Ничкало С. - Художники – лауреати національної премії імені Тараса Шевченка (2014)
Веренкіна Л. - Вокальний розвиток учня (2014)
Яківчук Г. - Виховання школярів на українських фольклорних традиціях у позакласній роботі (2014)
Джафарова О. - Діагностика творчого самовираження учнів (2014)
Мужикова І. - Майстер-клас як засіб активізації художньо-творчої діяльності підлітків (2014)
Кондратова В. - Методичні аспекти викладання мистецтва у 1-му класі, Калашнікова О. (2014)
Мартиненко О. - Виховна робота в дитячих хореографічних колективах (2014)
Мігульова Н. - Ознайомлення старшокласників з мистецтвом Північного Відродждення (2014)
Калініченко О. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Образотворчого мистецтва" (3 кл.) (2014)
Гловацький С. - Школа на батьківщині Кобзаря (2014)
Аристова Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Музичного мистецтва" (3 кл.) (2014)
Масол Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Мистецтва" (3 кл.), Гайдамака О., Очеретяна Н. (2014)
Вовк М. - XI Міжнародні педагогічні читання пам’яті професора О.П. Рудницької (2014)
Титул, зміст (2014)
Туманов І. - Академічні завдання з рисунка за принципом проблемного навчання (2014)
Гавриленко Л. - Формування основ вокальної культури молодших школярів (2014)
Заболотний І. - До проблеми хорового репертуару та його виконання: діалог думок, Шевкун Т. (2014)
Маруфенко О. - Теорія і практика формування вокально-артикуляційних навичок у школярів (2014)
Олійник Л. - Інтерактивні технології на уроках образотворчого мистецтва (2014)
Коновалова О. - Тема дитинства в образотворчій спадщині Тараса Шевченка (2014)
Дігтяр Н. - Народна картина на склі на уроках образотворчого мистецтва (2014)
Богута В. - Методичний аспект формування хореографічних творчих здібностей (2014)
Ратко М. - Музично-естетична та виконавська системи японського традиційного театру Но (2014)
Калініченко О. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Образотворчого мистецтва" (6 кл.) (2014)
Аристова Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Музичного мистецтва" (6 кл.) (2014)
Масол Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Мистецтва" (6 кл.), Гайдамака О., Очеретяна Н. (2014)
Базилевич Ю. Н. - Расщепление уравнений движения экипажа на электромагнитном подвешивании (2016)
Барболина Т. Н. - О подходе к оптимизации с вероятностной неопределенностью с использованием упорядочивания случайных величин (2016)
Борисовская Ю. А. - Современные САПР в аэрокосмической промышленности, Гоменюк С. И., Аль-Омари М. А. В. (2016)
Голоскубова Н. С. - Анализ бегущих и стоячих волн в модели ДНК Пейрара-Бишопа-Доксуа, Михлин Ю. В. (2016)
Гоменюк С. І. - Mетоди апроксимації функцій та інтегрування у безсіткових підходах задач механіки , Козлова О. С. (2016)
Гребенюк С. М. - Ефективні пружні сталі композиційного матеріалу з армуванням двома сортами односпрямованих волокон (2016)
Гриневич А. А. - Міжфазна електрично та магнітно проникна тріщина в п’єзоелектричному/п’єзомагнітному біматеріалі, Лобода В. В. (2016)
Гуцул О. В. - Фізичні методи дослідження крові: сучасний стан і перспективи, Слободян В. З. (2016)
Дьяченко Н. Н. - Аналитическое и приближенно аналитическое решение плоской контактной задачи с учетом трения и шероховатости, Синченко Е. С., Качан А. И. (2016)
Зеленський O. В. - Жорсткі та майже жорсткі сагайдаки, Дармосюк В. М. (2016)
Козин И. В. - Об оценках меры неопределенности биматричной игры, Зиновеева М. И. (2016)
Кононов Ю. Н. - Осесимметричные колебания упругих оснований и идеальной жидкости в жестком кольцевом цилиндрическом резервуаре, Джуха Ю. А. (2016)
Король М. В. - Оптимізований варіант фільтрації зображень, Кондрат’єва Н. О., Мухін В. В., Леонтьєва В. В. (2016)
Курапов С. В. - Изометрические циклы графа, Давидовский М. В., Клиценко А. А. (2016)
Латифов Ф. С. - Колебания подкрепленной перекрестными ребрами неоднородной цилиндрической оболочки с движущейся жидкостью, Агаев Р. Н. (2016)
Левада В. С. - Интегральное представление разрывного решения плоской задачи теории упругости для анизотропной среды, Левицкая Т. И., Хижняк В. К. (2016)
Литвин О. М. - Побудова інтерполяційного полінома 5-го степеня на довільному трикутнику з використанням базисних поліномів на "одиничному" трикутнику, Коваленко Г. В., Денисова О. І. (2016)
Нечипоренко Н. А. - О равномерном восстановлении функций, имеющих не более двух точек перегиба, Коротунова Е. В. (2016)
Новицький В. В. - Умови формування майже консервативної системи за допомогою вектора керування, Зінчук М. О., Святовець І. Ф. (2016)
Новицький В. В. - Стабiлiзацiя та робастна стiйкiсть неперервних майже консервативних систем, Зiнчук М. О., Тетерятник О. В. (2016)
Ободан Н. И. - Обратная задача теории бифуркаций в теории тонкостенных систем, Адлуцкий В. Я., Громов В. А. (2016)
Пожуєв А. В. - Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному просторі під дією поверхневих навантажень, що розширюються, Фасоляк А. В. (2016)
Romanuke V. V. - Conditions of overlapping within an infinite set of hyperparallelepipeds in Euclidean arithmetical space and the finite Lebesgue measure of their union (2016)
Сторожук Є. А. - Аналітично-чисельна методика розрахунку довгих некругових циліндричних оболонок з урахуванням деформацій поперечного зсуву, Комарчук С. М., Піголь О. В., Яцура А. В. (2016)
Стреляев Ю. М. - Контактная задача о сжатии двух упругих цилиндров с учетом трения кулона, Шупчинская К. С. (2016)
Танцюра І. В. - Вплив швидкості охолодження на формування структури сплаву системи Al-Mn (2016)
Фатєєва Ю. О. - Вплив періодичного зовнішнього навантаження на коливання ФГМ пологих оболонкових конструкцій зі змінною за часом товщиною (2016)
Хома Н. Г. - Умови існування 2π-періодичного гладкого розв’язку квазілінійного рівняння гіперболічного типу, Хома–Могильська С. Г., Хохлова Л. Г. (2016)
Черняков Ю. А. - Локализация пластической деформации на площадке текучести в условиях плоского напряженного состояния, Шевченко А. Г. (2016)
Чопоров С. В. - Mетоды построения дискретных моделей: структурированные и блочно-структурированные сетки, Гоменюк С. И., Алатамнех Х. Х., Оспищев К. С. (2016)
Шерман З. А. - Краткий обзор методов построения грациозных графов (2016)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізико-математичні науки" (2016)
Чорна Л. В. - Від ідеї до утопії: шлях Платона до осягнення ідеальної держави (2015)
Дербак А. П. - Досвід державного впливу на процес духовного відродження українського народу в добу революційних перетворень 1917–1920 років (2015)
Войтович Р. В. - Екзистентність людського буття: смерть та безсмертя в добу постмодерну (2015)
Стрєлкова Ю. О. - Проблема співвідношення релігії й моральності, Кудин О. О. (2015)
Богачев Р. М. - Історична генеза та принципи процесів самоорганізації соціальних систем (2015)
Буяшенко В. В. - Social care: system analysis (2015)
Надольний І. Ф. - Світогляд – ключова проблема пізнання та діяльності людини (2015)
Шамрай В. В. - Демократична революція і кланово-корпоративна система (2015)
Пролеєв С. В. - Євроінтеграція та перспективи народовладдя в Україні (2015)
Хашиєва Л. В. - Колективні ідентичності в глобальному суспільстві: конкуренція альтернативних моделей (2015)
Вернудіна І. В. - Особливості політико-психологічної комунікації у сфері публічного управління (2015)
Гудима І. П. - Проблема модусу реальності чуда в сучасній християнській теології (2015)
Авдєєва Н. Ю. - Прийоми формування житлового середовища поблизу аеропортів з урахуванням екологічного впливу (2012)
Бакулін Е. А. - Сучасні теплоізолюючі фасадні системи, Костира Н. О., Бакуліна В. М. (2012)
Батракова А. Г. - Визначення геометричних параметрів дорожніх одягів за допомогою наносекундних імпульсів, Галащук І. Б. (2012)
Барабаш М. С. - Методы проектирования объектов строительства на базе BIM-технологии, Башинский Я. В. (2012)
Бєлятинський А. О. - Уточнена методика оцінки впливу складних інженерно-геологічних умов на напружено-деформований стан конструкцій аеродромних покриттів, Цихановський В. К., Прусов Д. Е., Бадах В. М. (2012)
Болотов Г. И. - Градостроительный почерк зодчого несет психотипические особенности (2012)
Валінкевич Н. А. - Організація біонічної форми для гармонізації міського середовища, Бармашина Л. М. (2012)
Верюжський Ю. В. - Розрахунок залишкового ресурсу цегляних димових труб, Яворська О. І. (2012)
Гнатюк Л. Р. - Формотворення середовища офісних приміщень на засадах екодизайну, Бовкун М. С. (2012)
Епіхіна Д. В. - Традиційність та новаторські тенденції в сучасній сакральній архітектурі України (2012)
Запорожченко О. Ю. - Особливості формування об'ємно-планувальних рішень екологічних еровокзальних комплексів, Коваленко А. С. (2012)
Калашнік М. С. - Характеристика сучасного стану відкритих міських просторів у порушеному середовищі, Чемакіна О. В. (2012)
Коваленко О. - Екологічні проблеми міського середовища, Гредасова О. Ю. (2012)
Ковальов Ю. М. - Методика оцінки реркеаційних можливостей парків (на прикладі ботанічного саду імені М. М. Гришка), Шинкарчук І. В., Калашнікова В. В. (2012)
Ковтун К. А. - Особливості архітектурно-планувальної організації дитячих парків (2012)
Козлова Т. В. - Вплив економічних і демографічних процесів на ринок нерухомості та забудову Києва, Митюк А. М. (2012)
Колосова Н. А. - Особливості готичного мистецтва в Англії, Чепукас Я. І. (2012)
Краюшкіна К. В. - Підвищення шорсткості та довговічності покриттів автомобільних доріг за рахунок застосування бітумно-полімерних композицій (2012)
Кузьмінова Г. О. - Сучасна паркова скульптура в міському середовищі (2012)
Кушнір А. І. - Композиційні основи формування декоративних насаджень великих міст за участю щеплених видів та форм листяних рослин, Суханова О. А. (2012)
Лапенко О. І. - Дослідження технологічних особливостей влаштування покрівель з використовуванням матеріалів виробництва техноніколь, Южаков А., Мокрянська А. (2012)
Лобова А. И. - Экологический аспект урбанизации городов Донбасса (2012)
Логвин Н. Г. - До проблеми збереження архітектурного ансамблю Києво-Печерської Лаври (2012)
Луцик О. А. - Особливості використання залізничого транспорту для міських пасажирських перевезень, Степанчук О. В. (2012)
Мусиенко И. В. - Аналитическое прогнозирование развития систем автоматизированного проектирования автомобильных дорог (2012)
Никоненко Т. М. - Естетична концепція екодизайну (2012)
Павленко Н. В. - Усовершенствование расчета малосвязных материалов в конструкциях дорожных одежд переходного типа (2012)
Пантюхіна О. Ю. - Типологія туристичних утворень як результат багатофакторного аналізу (2012)
Першаков В. М. - Будівництво НСК "Олімпійський", Петрова Т. О. (2012)
Першаков В. М. - Проектування залізобетонних рамних конструкцій з несучими елементами змінного перерізу (2012)
Плоский В. О. - Особливості функціональної організації приміщень багатофункціонального спорткомплексу, Філатова Т. О. (2012)
Правдохін В. В. - Розкриття національних особливостей Західного регіону в ілюстративних циклах С. Адамовича до творів І. Франка та О. Кобилянської (2012)
Сковородіна А. - Становлення дизайну Японії: традиції та сучасність, Никоненко Т. М. (2012)
Степура В. С. - Ефективність інвестування в будівництві автомобільних доріг, Рябуха І. Л. (2012)
Творогова М. С. - Досвід використання екологічних матеріалів і технологій в сучасній біонічній архітектурі, Авдєєва М. С. (2012)
Ткач Д. И. - Геометрия фрактального расширения квадрата и её приложения к реконструкции автодорог, взлётно-посадочных полос аэродромов и больших площадей (2012)
Ткач Д. И. - Концептуальная идея третьего измерения плоской фигуры и соответствующие обьекты строительства и дизайна на её основе, Кистол А. Д. (2012)
Трошкіна О. А. - Класифікації та властивості архітектурного простору (2012)
Угненко Е. Б. - Классификация и основные показатели химических реагентов для борьбы с гололедом в аэропортах, Пупченко О. Д. (2012)
Угненко Е. Б. - Влияние организации дорожного движения на выброс вредных веществ автотранспортными средствами, Ужвиева Е. Н. (2012)
Угненко Є. Б. - Аналіз показників еколого-геологічної незреки на автомобільних шляхах, Тимченко О. М. (2012)
Урдзик С. Н. - Преимущества георадиолокационного метода диагностики дорожных конструкций (2012)
Фоменко Г. Р. - Транспорт и экология в городах (2012)
Фоменко М. С. - Інформаційна база даних транспортної системи міст України (2012)
Чернявський В. Г. - Художні засоби при створенні творчої концепції інтер'єрів громадських будівель соціальної сфери (2012)
Шаповалов А. Л. - Прогнозування транспортного шуму в районі аеропорту (2012)
Шпичка І. - Біодизайн Луїджі Колані, Никоненко Т. М. (2012)
Юрченко В. А. - Влияние противоморозных добавок в бетон на экологическую безопасность зданий, Бригада Е. В. (2012)
Юрченко В. А. - Зарубежный опыт применения технических схем отведения стоков с поверхности автомобильных дорог и исскуственных сооружений, Угненко Е. Б., Сорочук Н. И. (2012)
Ячник Г. Л. - Особливості архітектурно - планувальної організації станцій швидкого реагування (2012)
Артюшин Л. М. - Оцінка точності вимірювання енергії відбиття земної поверхні в радіолокаторах із синтезованою апертурою, Станкевич С. А., Федотов Б. М. (2016)
Вишневський В. І. - Оцінювання стану водних об’єктів Києва за даними дистанційного зондування Землі, Шевчук С. А. (2016)
Філіпович В. Є. - Методика і технологія оцінки шкоди, нанесеної Українській державі внаслідок нелегального видобутку бурштину, Шевчук Р. М. (2016)
Воробйов А. І. - Спутниковые методы при изучении глубинных разломов и влияние последних на нефтегазоносность (на примере Днепровско-Донецкой впадины), Лялько В. І., Куриленко В. С., Мельниченко Т. А. (2016)
Eddahby Lhou - Remote sensing and geospatial analysis for monitoring the landscape dynamics inside the plain of Tafilalet (Morocco) under the impacts of climate change and human activities, Jihane Tlemcani, Mikhail Popov, Sergey Stankevich, Daoud Mezzane, Igor Lukyanchuk, Abdelkader Larabi, Ali Essahlaoui (2016)
Ivanov V. K. - Spaceborne radar identification of desert regions as suppliers of dust into the atmosphere, Matveyev A. Ya., Tsymbal V. N., Yatsevich S. Ye. and Bychkov D. M. (2016)
Пам’яті Олексія Ілліча Сахацького (2016)
Правила та рекомендації для авторів (2016)
Правила и рекомендации для авторов (2016)
Кругляк Ю. О. - Урахування розсіяння електронів в узагальненій моделі Ландауера – Датта – Лундстрома, Стріха М. В. (2016)
Бойчук В. І. - Струм спінового магнітного моменту донорного електрона у сферичній квантовій точці СdS, Лешко Р. Я., Іванчишин І. Б. (2016)
Головацький В. А. - Вплив магнітного поля на сили осциляторів міжзонних квантових переходів у двоямній сферичній квантовій точці, Бернік І. Б., Яхневич М. Я. (2016)
Лепіх Я. І. - Залежності внесених втрат сигналу від частоти в пристроях на ПАХ з п’єзокерамічним звукопроводом (2016)
Стахіра Й. М. - Спектри п'єзофотопровідності напівпровідникових кристалів шаруватої структури, Стахіра Р. Й. (2016)
Кучеренко Д. Ю. - Оптимізація холін-чутливого біосенсора для роботи в біологічних рідинах, Сєдюко Д. В., Книжникова Д. В., Кучеренко І. С., Солдаткін О. О., Солдаткін О. П. (2016)
Коробко М. Ю. - Оптимізація процедури роздільного біосенсорного визначення афлатоксинів та пестицидів, Степурська К. В., Солдаткін О. О., Архипова В. М., Дзядевич С. В. (2016)
Повзло Е. Л. - Чувствительность электропроводности керамики ZnO с добавкой серебра к метану, Ляшков А. Ю., Тонкошкур А. C. (2016)
Кизяк А. Ю. - Формування нанопористих плівок Al2O3, Євтух А. А., Стеблова О. В. (2016)
Персоналії. До 85-річчя члена-кореспондента НАН України Литовченка Володимира Григоровича (2016)
Об’яви, додаткова інформація (2016)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2016)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2016)
Братута О. Г. - Передпосилкове знання метанаукового рівня як елемент методологічного забезпечення української економічної науки (2016)
Думікян М. М. - Геопросторова та секторальна структуризація ринку телекомунікаційних послуг (2016)
Барановська І. В. - Ідентифікація факторів модернізації економіки як інструмента її реформування (2016)
Воробйов Р. Б. - Концептуальні положення управління збалансованим інноваційним розвитком промислових підприємств національного господарства (2016)
Hryshyna V. V. - Modern view of the system of communication support of personnel managerial activity (2016)
Калініченко Б. В. - Тенденції розвитку та стан конкуренції на агропродовольчому ринку україни (2016)
Капканець В. С. - Методологія управління фінансово-економічним потенціалом на галузевому рівні (2016)
Кривошлыков В. С. - Экономика и управление межрегиональной дифференциацией с позиций экономической безопасности, Жахов Н. В., Фомичёва Л. М. (2016)
Петренко О. О. - Пасажирські залізничні перевезення в україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2016)
Роїк О. Р. - Вплив соціальної політики на розвиток туризму в умовах формування інноваційної економіки в Україні (2016)
Тимчак В. С. - Комплексне використання відходів харчової промисловості в умовах інноваційних викликів (2016)
Хадарцев О. В. - Особливості моделювання процесів ресурсозбереження національної економіки (2016)
Чайка Ю. М. - Галузеві особливості конкурентних переваг економіки України (2016)
Чередниченко А. Ю. - Пути усовершенствования системы экономической безопасности Украины (2016)
Черкасова С. В. - Про необхідність посилення інноваційної спрямованості діяльності венчурних фондів в Україні (2016)
Маслак О. І. - Формування показників інноваційної активності підприємств машинобудування на конкурентному ринку в умовах економічної нестабільності, Збиранник О. М. (2016)
Іскра В. В. - Оцінка ефективності використання оборотного капіталу українських агрохолдингів за допомогою моделі В. Г. Когденко (2016)
Колещук О. Я. - Моделювання процесу зношення основних засобів промислових підприємств (2016)
Кравченко М. В. - Оцінка рівня економічної стійкості підприємств бджільництва (2016)
Крамаренко К. М. - Інвестиційна привабливість підприємства та методичні підходи до її визначення (2016)
Левків Г. Я. - Теоретико-методологічні аспекти в системі маркетингового менеджменту в діяльності аграрних підприємств, Копитко М. І. (2016)
Линенко А. В. - Аналіз доцільності інтеграції машинобудівних підприємств Причорноморського регіону до холдингової компанії, Завальнюк А. О. (2016)
Лозова Т. І. - Інтелектуальний потенціал підприємства як економічна категорія, Шамін М. В. (2016)
Мазнєв Г. Є. - Сутнісна характеристика інтелектуального капіталу, Заїка С. О., Грідін О. В. (2016)
Олефіренко О. М. - Потенціал зростання збутових можливостей інноваційно-активних машинобудівних підприємств України: методологія та практичний інструментарій оцінювання (2016)
Петрушка Т. О. - Чинники формування та показники оцінювання конкурентоспроможності промислових підприємств (2016)
Побережний Р. О. - Протиріччя як джерело розвитку підприємств хімічної промисловості (2016)
Прохорова В. В. - Сучасний стан комерційної нерухомості та її вплив на розвиток вітчизняного підприємництва в Україні (2016)
Товма О. А. - Теоретичні аспекти застосування процесів управління діловою репутацією торговельного підприємства (2016)
Трішкіна Н. І. - Сутність посередницької діяльності торговельного підприємства та її місце в соціально-економічному розвиту України (2016)
Федосєєва Г. С. - Конкурентний розвиток виробників сільськогосподарської продукції: сучасні наукові інтерпретації (2016)
Хижняк О. С. - Використання електронного документообігу і електронного цифрового підпису промисловими підприємствами у збутовій і закупівельній діяльності: переваги і недоліки (2016)
Шацька З. Я. - Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємств гірничодобувної промисловості в сучасних умовах, Ганзюк Т. Д. (2016)
Шашкіна М. С. - Системні ознаки кризи підприємств промисловості в Україні (2016)
Шишко В. И. - Алгоритм организации рекламных кампаний в учреждениях высшего образования, Шишко А. Ю. (2016)
Метеленко Н. Г. - Концептуалізація поняття "фінансовий механізм", Шульга О. П. (2016)
Оглобліна В. О. - Проблеми та перспективи впровадження екологічного страхування в Україні, Сіліна І. В. (2016)
Алескерова Ю. В. - Кадрове забезпечення фінансового механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства (2016)
Васильчишин О. Б. - Вплив міжнародних фінансових відносин на фінансову безпеку національної банківської системи (2016)
Каламбет (Юдіна) С. В. - Теоретичні основи механізму перекладання податків, Галаганов В. О., Василишин Р. С. (2016)
Каламбет (Юдіна) С. В. - Розвиток корпорацій в Україні, Ліпієнко В. І. (2016)
Койло В. В. - Формування системи фінансової безпеки України під впливом залучення кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій (2016)
Кривенцова А. М. - Методичний підхід до організації внутрішнього аудиту страхових компаній (2016)
Мороз С. В. - Роль та місце непрямих податків в наповненні державного бюджету України (2016)
Мороз С. В. - Стан та тенденції споживчого кредитування в умовах кризи (2016)
Поліщук В. С. - Прогнозування та розвиток ринку цінних паперів (2016)
Скок П. О. - Фінансові механізми державної підтримки експортного виробництва (2016)
Чепка В. В. - Проблеми та перспективи впровадження вартісно-орієнтованого управління на вітчизняних підприємствах, Павлюк Т. С. (2016)
Островська Н. С. - Роль державного кредиту у фінансовій системі держави, Швець О. Ю. (2016)
Шумська С. С. - Фінансові інструменти розвитку: світова практика та уроки для України (2016)
Шкреб М. - Безготівкове суспільство та дедоларизація в Україні: чого бракує для актуальної дискусії?, Хведчук К. (2016)
Рашкован В. - Кластерний аналіз бізнес-моделей українських банків: застосування нейронних мереж Кохонена, Покідін Д. (2016)
Груй А. - Застосування валютних інтервенцій як додаткового інструменту за режиму інфляційного таргетування: приклад України, Лепушинський В. (2016)
Харламов Ю. А. - Газотермическое напыление. современное состояние и перспективы развития, Полонский Л. Г. (2016)
Соколов В. И. - Исследование течения жидкости в микрозазорах с граничным измнением вязкости, Рассказова Ю. Б. (2016)
Кроль О. С. - 3D-моделирование многооперационного станка с использованием рендеринга, Лисица С. Н. (2016)
Кроль О. С. - 3D-моделирование инструментальной оснастки обрабатывающего центра с использованием рендеринга, Лисица С. Н. (2016)
Логунов А. Н. - Использование классификации с интервалом в процессе распознавания перфорационного маркера (2016)
Мелконов Г. Л. - Метод прогнозирования работоспособности круглых пил, основаных на термометрическом контроле, Никитченко И. В. (2016)
Мицык А. В. - Научные основы определения и математическое моделирование критериев операций виброобработки и область рациональных параметров технологического процесса для их достижения (2016)
Nikolaienko A. P. - Increasing of details surface quality by vibrating processing (2016)
Рассказова Ю. Б. - Математическая модель гидравлического привода вращательного движения с объемным регулированием (2016)
Романченко А. В. - Обзор приспособлений для вспомогательных операций вибрационной обработки, Романченко Ю. А. (2016)
Соколов В. И. - Моделирование газодинамических характеристик вентиляционных систем на основе их объектной декомпозиции (2016)
Соколова Я. В. - Система автоматичекого управления машиностроительным оборудованием с электрогидравлическим приводом (2016)
Таванюк Т. Я. - Моделювання приводу спеціального технологічного обладнання (2016)
Харламов Ю. А. - Технологический классификатор деталей и поверхностей с газотермическими покрытиями (2016)
Кулышев А. М. - Влияние состояния поверхности полупроводников на работу фотодетекторов, Черникова И. Д., Черников Н. Г. (2016)
Шумакова Т. О. - Розробка методу автоматизованого виробництва абразивних гранул і пристрою для його реалізації, Осипов В. І. (2016)
Титул, зміст (2014)
Масол Л. - Впровадження компетентнісного підходу до змісту загальної мистецької освіти: аналіз державних стандартів (2014)
Медвідь Т. - Шевченкова пісня на уроках музичного мистецтва (2014)
Московчук Л. - Хоровий театр як засіб естетичного виховання молодих школярів (2014)
Вовк Л. - Інтерпретація творів мистецтва як важливий чинник образотворення в художньо-практичній діяльності учнів, Шатайло Н. (2014)
Заболотний І. - Вокально-хорова робота як шлях до втілення творчих уявлень хормейстера, Карпенко Є. (2014)
Антонішина В. - Розвиток креативності старших дошкільників засобами декоративно-ужиткового мистецтва (2014)
Руденко І. - Технологічний підхід до формування творчої активності підлітків на уроках образотворчого мистецтва (2014)
Кузьменко Г. - Формування ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва в учнів 6-х класів (2014)
Гурин О. - Освітня технологія "День школи в музеї" (2014)
Андрощук Л. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх вчителів-хореографів у процесі постановки творчого проекту (2014)
Кирій С. - Дослідження Євгена Гули з розвитку пластичної анатомії в українському образотворчому мистецтві (2014)
Завадська Т. - Видатний діяч мистецької освіти (2014)
До уваги авторів! (2014)
Титул, зміст (2015)
Шевнюк О. - Костюм Північного Відродження в контексті вивчення світової художньої культури (2015)
Капалбаев О. - Система "уста-шакирт" как традиционный способ хранения и передачи знания (на примере тюркской культуры), Шайгозова Ж. (2015)
Школьнік С. - Музичні фізкультхвилинки у початковій школі, Бесшапошникова Т. (2015)
Новикова Н. - Використання мультимедійних технологій у вокально-хоровій роботі в основній школі (2015)
Чорний С. - Вокальна підготовка майбутніх учителів музики (2015)
Дорош Т. - Лекція-концерт "Культурно-освітня програма з європейських студій" (2015)
Краснова Н. - Формування світовідображення в учнів засобами декоративно-прикладного мистецтва (2015)
Ничкало С. - Мистецтво архітектури в естетичному вихованні школярів (2015)
Власова В. - Комплекс мистецтв у формуванні уявлень про світ молодших школярів (2015)
Матвєєва О. - Різновиди хвилювання школярів у процесі сценічних виступів (2015)
Богута В. - Виховний потенціал позашкільного танцювального творчого об’єднання (2015)
Таран В. - Діалогічність на уроках художньої культури у старшій школі (2015)
Калініченко О. - Календарно-тематичне планування уроків курсу "Образотворче мистецтво" (4 кл.) (2015)
Аристова Л. - Календарно-теметичне планування уроків курсу "Музичне мистецтво" (4 кл.) (2015)
Масол Л. - Календарно-тематичне планування уроків курсу "Мистецтво" (4 кл.), Гайдамака О., Очеретяна Н., Колотило О. (2015)
Макарова Л. - Сумщина в долях трьох геніїв, Макарова В. (2015)
Сухомлинова І. - Генрі Ягодкін – автор картин-ілюстрацій до праслов’янського епосу (2015)
Ювілейні дати 2015 року (2015)
Ніколаєва Т. - "Мадонна під яблунею" Івана Дряпаченка (2015)
Шинкевич Е. С. - Кафедре "Процессов и аппаратов в технологии строительных материалов" ОГАСА – 40 лет, Антонюк Н. Р. (2015)
Памяти учителя – профессора В. А. Вознесенского (2015)
Бабиченко В. Я. - Торкрет – бетон – современный композиционный строительный материал для оптимизации состава, структуры и свойств которого использовано математическое моделирование, Кирилюк С. В., Дудник А. В., Черепащук Л. А., Поддубный О. А. (2015)
Барабаш І. В. - Вплив гідрофобізації базальтового волокна на міцність і усадочні деформації бетону, Ворохаев А. І. (2015)
Барчукова Т. Н. - Новые методы расчета коротких свай с применение ЭВМ, Заврак Н. В. (2015)
Бальшаков В. И. - Механоактивизация компонентов бетонной смеси в смесителе-активаторе роторного типа, Елисеева М. А., Савицкий Н. В., Щербак С. А. (2015)
Бояджи А. А. - Проектирование адаптивных узлов комбинированных арочных конструкций (2015)
Вандоловский А. Г. - Рентгенофазовый анализ безобжиговых водостойких глиношлаковых составов, Костюк Т. А., Григоренко Е. А. (2015)
Вилинская Л. Н. - Влияние разброса удельной активности Ra, Th, K некоторых строительных материалов на величину их эффективной удельной активности, Писаренко А. Н., Бурлак Г. М. (2015)
Выровой В. Н. - Условия сосуществования идеологий неструктурированных и структурно оформленных сред, Суханов В. Г. (2015)
Галушко В. А. - Экспертиза и технология заделки трещин, Шевчук Л. А. (2015)
Гришин А. В. - Математическое моделирование откосов котлованов при сейсмических воздействиях, Сипливец А. А. (2015)
Дворкін Л. Й. - Оптимізація зернового складу заповнювача в бетоні підвищеної міцності на гранітному відсіві, Житковський В. В., Разумовський А. Р., Скрипник М. М. (2015)
Деревянко В. Н. - Зависимость температуры обжига суглинка от содержания органо- и щелочежелезосодержащих систем, Гришко А. Н. (2015)
Дмитриев С. В. - Эксериментальные исследования влияния периодических изменений температуры фильтрующейся воды на пьезометрические напоры, Великий Д. И., Бондаренко А. С. (2015)
Довгань И. В. - Статическое исследование пространственной поровой структуры теплоизоляционных композитов, Керш В. Я., Колесников А. В., Семенова С. В. (2015)
Довгань А. Д. - Изопараметрический анализ свойств мелкозернистого бетона армированного стеклянной и полимерной фиброй, Гаврилюк В. П. (2015)
Доценко Ю. В. - Количественная оценка влияния на активность комплексно-активированных дисперсных систем отдельных видов активации, Шинкевич Е. С., Сидорова Н. В. (2015)
Eletchih A. - Cementless Porous Concrete (2015)
Жуковский В. К. - Влияние структурных неоднородностей на формирование теплового потока в композиционных строительных материалах, Заволока Ю. М., Выровой В. Н., Заволока М. В., Гохман А. Р. (2015)
Казимагомедов И. Э. - Пути повышения качества арболита на основе костры льна, Лобанова А. В. (2015)
Казимагомедов И. Э. - Оптимизация состава сухой строительной смеси методом математического планирования эксперимента, Шептун С. Ю. (2015)
Коваль С. В. - Методологічні основи створення високо функціональних бетонів з використанням методів комп’ютерного матеріалознавства, Савченко С. В. (2015)
Коробко О. А. - Деформации в жизненном цикле конструкции-системы, Вырвой В. Н., Кушнир А. М. (2015)
Костюк А. И. - Совместное действие поперечной силы и изгибающего момента в исследовании керамзитожелезобетонных изгибаемых элементах, Столевич И. А., Столевич О. И. (2015)
Костюк Т. А. - Совершенствование технологии гомогенизации бетонных смесей с мелкозернистыми наполнителями, Деденева Е. Б., Вандоловский С. С. (2015)
Криштопа С. Н. - Зона уплотнения вокруг коротких призматических свай в песчаных грунтах, Николюк В. Н., Карпюк И. А. (2015)
Кровяков С.О. - Оптимізація складу суднобудівного керамзитобетону підвищеної довговічності, Мішутін А. В., Богуцький В. Л. (2015)
Крылов Е. А. - Комплексное активированное вяжущее для неавтоклавного ячеистого бетона с применением молотого доменного шлака и известково-карбонатной добавки, Мартынов В. И., А. М. Ветох (2015)
Ксёншкевич Л. Н. - Выбор оптимальных составов высокопрочного бетона, Барабаш И. В., Крантовская Е. Н. (2015)
Кушнерова Л. А. - Разработка составов теплоизоляционного материала на основе красного шлама (2015)
Лаповська С. Д. - Технологічні параметри виробництва автоклавного газобетону в залежності від якості вапна, що використовується (2015)
Малахов В. В. - Испытания балок с петлевыми стыками многократно повторяющимися нагрузками (2015)
Мовчан О. М. - Особливості взаємодії моделей висячих призматичних паль з піщаними ґрунтами, Труфин М. Д., Карпюк І. А. (2015)
Моргун В. Н. - Фибробетон для железнодорожного строительства, Моргун Л. В., Багатина А. Ю., Ревякин А. А. (2015)
Мороз Л. В. - Современные технологические решения при производстве многопустотных плит перекрытия (2015)
Москалёва К. М. - Реологические параметры трехкомпонентных полимерных эмульсий на основе жидкой фазы насыщенной гидроксидом кальция, Попов О. А., Рожнюк Е. В. (2015)
Приймаченко А. С. - Вплив комплексної алюмосилікатної добавки на процеси структуроутворення корозійностійких цементних композицій, Шейніч Л. О., Пушкарьова К. К. (2015)
Пушкарьова К. К. - Вплив комплексної органо-мінеральної добавки на фазовий склад цементних композицій та формування структури цементного каменю, Каверин К. О., Яким В. П. (2015)
Пушкарьова К. К. - Вплив вуглецевих нанотрубок на морфологію новоутворень шлакомісткого цементу, Суханевич М. В., Марціх А. С. (2015)
Рахимова Н. Р. - Исследование возможности использования шлакощелочных вяжущих для отверждения нитратных солевых растворов, Рахимов Р. З. (2015)
Руссу И. В. - Утилизация отходов водоподготовки ТЭЦ для производства лакокрасочных материалов, Горбатюк А. П. (2015)
Сердюк В. Р. - Сучасні підходи по застосуванню методів активації золи виносу ТЕС для використання в промисловості будівельних матеріалів, Сідлак О. С. (2015)
Столевич И. А. - Особенности прочностных и деформированных свойств керамзитобетона на карбонатном песке, Герега А. Н. (2015)
Твардовский И. А. - Влияние агрессивной морской среды на надводные железобетонные конструкции и прогнозирование их долговечности, Чобан Г. С. (2015)
Твардовский И. А. - Способ обеспечения надежности эксплуатации существующих каркасных зданий в условиях повышения сейсмичности района, Чобан Г. С. (2015)
Терновий В. І. - Дослідження міцності штукатурки SILTEK PM-10 на поверхнях із керамзитобетонних блоків, Уманець І. М., Стоян О. В., Антонюк Н. Р. (2015)
Тертычный А. А. - Влияние вида кремнеземсодержащих наполнителей на свойства активированных мелкозернистых бетонов, Тымняк А. Б., Шинкевич Е. С., Мироненко И. Н. (2015)
Трофимова Л. Е. - Применение топологических моделей в технологии дисперсных систем и композиционных материалов на их основе, Урьев Н. Б. (2015)
Файвусович А. С. - Инженерная методика прогнозирования долговечности железобетонных конструкций (2015)
Фощ А. В. - Оптимизация состава золоперлитобетона, Керш В. Я. (2015)
Чернышов Е. М. - Управление кинетикой процесса твердения цементного камня в присутствии наномодификаторов, Артамонова О. В. (2015)
Шамис Е. Е. - Эффективность активации воды затворения, Избында А. А., Присяжнюк М. И. (2015)
Шеховцов И. В. - Безбалочное перекрытие с локальным усилением, Петраш С. В., Бондаренко А. В., Шеховцов В. И. (2015)
Шеховцов І. В. - Експериментальні дослідження перекриттів багатошарової конструкції, Петраш С. В., Овсак І. І. (2015)
Шинкевич Е. С. - Реализация новых прогрессивных технологий силикатных композитов на основе принципов устойчивого развития экосреды, Луцкин Е. С., Бондаренко Г. Г. (2015)
Шишкин А. А. - Влияние вида наполнителя на прочность реакционных порошковых бетонов (2015)
Шишкина А. А. - Влияние мицеллообразующих ПАВ на свойства бетона (2015)
Щербак О. С. - Фазовые превращения шлаков силикомарганца при производстве фундаментных блоков (2015)
Юсипчук В. И. - Повышение биостойкости костробетона добавкой пирогенного микрокремнезема, модифицированного соединениями серебра, меди и цинка, Линник Д. С., Шинкевич Е. С. (2015)
Соколянский М. Г. - К 75-летию со дня рождения и 20-летию памяти профессора, д.т.н. М.Л. Бурышкина (2015)
Бурышкина Э. М. - История одного рода (2015)
Балдук П. Г. - Численно-аналитическое решение краевых задач для систем обыкновенных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами, Бекирова М. М., Сурьянов Н. Г. (2015)
Бекшаев С. Я. - Об оптимальном расположении промежуточной опоры продольно сжатого стержня (2015)
Бреднёва В. П. - К исследованию свободных колебаний симметричных тонкостенных конструкций, Бреднёв А. М., Шупта В. П. (2015)
Зинкевич Я. С. - Оптимальное по быстродействию торможение вращений несимметричного твердого тела под действием малого управляющего момента с нервными коэффициентами (2015)
Корбринец В. М. - Несущая способность и расчет балок по двум предельным состояниям, Бекирова М. М. (2015)
Ковров А. В. - Идентификация систем с перекрестными связями с использованием теории графов, Чучмай А. М., Шиляев А. С. (2015)
Limarenko A. M. - The Optimization Of Car Engine Piston-Rod By Numerical Method, Khamray V. V., Druzhynin A. A. (2015)
Фомина И. П. - Пространственная устойчивость жестко защемленной бетонной колонны при несимметричном воздействии агрессивной среды, Кушнир Р. В. (2015)
Воинова С. А. - Управление эффективностью функционирования производства как средоохранная концепция (2015)
Мартиш О. О. - Підвищення організаційно-технологічної надійності календарних планів (2015)
Перпери А. А. - Гиперболический параболоид и его использование в архитектуре, Викторов А. В., Яворская Н. М. (2015)
Полунин М. М. - Рациональное распределение расчётной мощности отопительных теплообменников при независимом подключении систем отопления, Димитрова Ж. В., Элькин Ю. Г. (2015)
Рулёв Н. Н. - Интенсификация процесса сепарации фаз маслосодержащих сточных вод методом ультрафлокуляции и микрофлотации, Небеснова Т. В. (2015)
Дерій Ж.. В. - Формування ринку праці на основі розвитку людського потенціалу, Скиба С. А. (2015)
Левківський В. М. - Очікування як складова стратегії економічної поведінки людини, Єфремов В. В. (2015)
Савченко В. Ф. - Державне регулювання як сучасна складова економічного розвитку в Україні (2015)
Струтинський В. Б. - Спеціалізовані патенти та патентний тролінг, Ромашко А. С., Юрчишин О. Я., Весельська К. В. (2015)
Кожухова Т. В. - Індекс розвитку людського потенціалу як індикатор для визначення напрямків міжнародного фінансування програм сталого розвитку (2015)
Косач І. А. - Державно-приватне партнерство в контексті системно-синергетичної парадигми (2015)
Абакуменко О. В. - Теоретичні засади та практичні аспекти ціноутворення житлово-комунального господарства України, Лукяшко П. О., Роговий А. В., Забаштанський М. М. (2015)
Ільчук В. П. - Роль реклами у формуванні винного бренда, Пазюк В. Л. (2015)
Дітріх І. В. - Тенденції світового ринку щодо органічних продуктів харчування, Литвин Я. С. (2015)
Єрмаченко В. Є. - Перспективи застосування у вітчизняній економіці досвіду перетворень туристичної галузі Китаю (2015)
Журба І. О. - Оцінювання результативності реалізації кластерних ініціатив регіону (2015)
Замлинський В. А. - Європейська орієнтація інвестиційної політики підприємств харчової промисловості України (2015)
Кириченко О. П. - Трансформація функцій морського порту під впливом глобалізаційних процесів (2015)
МоскаленкоА. М. - Економічна родючість ґрунтів у сучасних умовах господарювання (2015)
Панюк Т. П. - Роль соціальної відповідальності бізнесу в діяльності молокопереробних підприємств (2015)
Семенов В. Б. - Оценка влияния инвестиционно-инновационной деятельности на работу предприятий авиационной промышленности, Бурсала А. Л., Зозуля Л. А., Леховицер В. А. (2015)
Холодницька А. В. - Формування дієвого механізму мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах, Борисенко Л. І. (2015)
Базилевич В. М. - Передумови розроблення концепції розвитку АПК України (2015)
Ярмоліцька О. В. - Фактори впливу на інноваційно-інвестиційне відтворення основних засобів вітчизняних залізниць (2015)
Садчиков В. С. - Динаміка та тенденції розвитку організаційно-економічного забезпечення рослинництва (2015)
Чернявська М. К. - Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності торговельних підприємств (2015)
Кулієва Д. С. - Теоретичні аспекти маркетингового менеджменту сучасного туристичного підприємства (2015)
Попело О. В. - Фінансове забезпечення наукової сфери регіонів України (2015)
Гуменная Е. Р. - Влияние факторов социально-экономического развития на инвестиционный процесс во Львовском регионе, Сулым М. В. (2015)
Гришова І. Ю. - Аналітичне забезпечення економічного розвитку підприємств з позицій інвестиційної привабливості, Стоянова-Коваль С. С. (2015)
Кравчук Г. В. - Управління фінансово-економічною безпекою підприємств реального сектору економіки, Приходько О. П, Алексєєнко С. С. (2015)
Крюкова І. О. - Імпліментація потокових концепцій у науково-методичні аспекти управління фінансовою безпекою підприємств АПВ, Лагодієнко Н. В. (2015)
Маргасова В. Г. - Актуальні проблеми розвитку страхового ринку України, Дубина М. В., Тунік М. В. (2015)
Михайлова Л. І. - Алгоритм оцінювання фінансово-екологічної безпеки регіону, Соколенко Л. Ф. (2015)
Готра В. В. - Аналіз зарубіжного досвіду забезпечення інноваційного розвитку економіки (2015)
Кальченко О. М. - Методичні підходи до оцінювання фінансової безпеки підприємства, Андросенко Я. С. (2015)
Шнайдер В. В. - Проблемы, вопросы и роль инвестиций в деятельности коммерческих организаций (2015)
Шнайдер О. В. - К вопросу анализа и оценки финансового состояния и экономического потенциала хозяйствующего субъекта (2015)
Лень В. С. - Виплати працівникам: поняття, структура та облік, Штупун М. П. (2015)
Кравченко М. В. - Європейські перспективи української молоді: можливості та загрози (2015)
Оліфіренко Л. Д. - Державна політика щодо прогнозування обсягів податкових надходжень: регіонально-прикладні аспекти, Давискиба І. В. (2015)
Подорван А. Ф. - Принцип зворотного зв’язку як основа комунікацій органів державної влади з громадськістю (2015)
Oliychenko I. - Implementation and improvement of electronic document management in the government administration, Ditkovska M. (2015)
Полоьова О. Л. - Конкурентоспроможність АПК у контексті євроінтеграційних процесів України, Ліцький В. О. (2016)
Токарчук Д. М. - Стратегічні напрями виробництва біопалива сільськогосподарськими підприємствами України (2016)
Томчук О. В. - Використання земельних угідь фермерськими господарствами Вінницької області, Полеся В. М. (2016)
Правдюк Н. Л. - Розробка стратегічного набору управління інноваційно-інвестиційною привабливістю сільськогосподарських підприємств, Бондар М. О. (2016)
Шаманська О. І. - Інвестування розвитку ресурсного потенціалу підприємств лікеро-горілчаної промисловості (2016)
Климчук О. В. - Принципи формування енергетичної політики України на засадах конкурентоспроможності в умовах економічного розвитку (2016)
Агапова М. В. - Світовий досвід розвитку біржового ринку (можливості імплементації в Україні) (2016)
Бурєннікова Н. В. - Оцінювання результативності поточних витрат на захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод України, Ярмоленко В. О. (2016)
Білокінна І. Д. - Інституційні аспекти розвитку аграрного бізнесу на засадах "зеленої економіки" (2016)
Салькова І. Ю. - Інноваційне кормовиробництво – основа розвитку птахопродуктового підкомплексу (2016)
Лебідь В. С. - Аграрне страхування як шлях до покращення фінансового забезпечення аграрного виробництва (2016)
До уваги авторів публікацій в журналі "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики (2016)
Древаль И. В. - Эрго-дизайнерские принципы гуманизации архитектурной среды железнодорожных вокзальных комплексов, Мохаммад С. Ф. (2014)
Жовква О. І. - Іудейські духовні навчально-просвітні заклади та центри Росії на прикладі Санкт-Петербурга та Москви (2014)
Швыденко О. А. - Строительное наследие Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина в XIX веке (2014)
Скороходова А. В. - Современные проблемы становления реабилитационных центров для онкобольных детей в Украине. Ретроспективный обзор и опыт зарубежных стран, Блинова М. Ю. (2014)
Крейзер И. И. - Бетон в архитектуре и интерьере: состояние и перспективы, Сопов Д. В., Сопов В. П. (2014)
Поливанова М. - К вопросу об участии технопарков в концепции устойчивого развития (2014)
Гончаренко Д. Ф. - Теоретическое обоснование выбора открытого и закрытого способов ремонта и восстановления водоводов, Старкова О. В., Алейникова А. И. (2014)
Броневицький С. П. - Основні засади територіального планування привабливих територій міста Києва (2014)
Болотских Н. С. - Совершенствование водопонижения при выполнении аварийно-восстановительных работ на сетях водоотведения, Сорокин Б. С., Клейн Е. Б. (2014)
Броневицький А. П. - Особливості висотного будівництва в умовах ущільненої міської забудови в Україні (2014)
Золотова Н. М. - Моделирование организационно-технологических решений по соединению старого и нового бетона путем их склеивания, Гарбуз А. О., Морковская Н. Г. (2014)
Бабаев В. Н. - Реконструкция фундамента жилого дома с использованием анкеровки арматурных стержней акриловыми клеями, Золотов М. С., Шишкин Э. А., Скляров В. А., Дауд А. Х. (2014)
Izbash Y. M. - Advantages in structural response due to semi rigid joints (2014)
Кожушко В. П. - Сравнение результатов расчета косого cталежелезобетонного пролетного строения по двум пространственным методам (2014)
Павленко Н. В. - Аналіз розрахунку дорожнього одягу за умовою стійкості проти зсуву в ґрунті при зміні вологості та урахуванні параметру розподільчої здатності матеріалу (2014)
Кугаєвська Т. С. - Визначення інтенсивності нагрівання бетонної суміші у формувальному цеху в холодний період року, Бондар Л. В., Пишненко Є. І. (2014)
Дёмина О. И. - Обоснование выбора в качестве вяжущего безгипсового цемента (БГЦ) для получения мелкозернистого бетона, Костюк Т. А., Деденёва Е. Б., Салия М. Г. (2014)
Гончаренко Д. Ф. - Приемущества применения базальтовых труб в подземных инженерных коммуникациях, Бондаренко Д. А., Коваленко А. Н., Булгаков Ю. В. (2014)
Юнис Б. Н. - Повышение прочности бетонных цилиндров с полым сечением при растяжении вибровакуумированием (2014)
Плугин А. Н. - Новые силы, монолитное строительство и высотные дома, Трикоз Л. В., Плугин А. А., Плугин Д. А., Плугин А. А., Конев А. А., Борзяк О. С. (2014)
Алиа Мохамад Гияс - Применение современных композитных материалов при усилении древних сооружений Сирии (2014)
Гончаренко Д. Ф. - Исследование скорости разрушения бетона в агрессивных условиях сетей водоотведения, Забелин С. А., Олейник Д. Ю. (2014)
Барабаш Е. С. - Влияние ПАВ и кремнийорганических добавок на вязкостные свойства эпоксидного олигомера, Попов Ю. В. (2014)
Фідровська Н. М. - Вплив канатних блоків на довговічність канатів, Писарцов О. С. (2014)
Емельяненко Н. Г. - Научное обоснование вибрационных машин с пневмогидроприводом для изготовления мелкоштучных бетонных изделий (2014)
Редько А. А. - Определение температуры оребренной поверхности теплоутилизатора котельного агрегата при глубоком охлаждении продуктов сгорания (отходящих газов), Бугай В. С., Куликова Н. В. (2014)
Болотских Н. Н. - Повышение эффективности инфракрасных газовых нагревателей, используемых для зонального отопления (2014)
Тарадай А. М. - Основные направления модернизации систем теплоснабжения для решения задачи снижения потребления природного газа в Украине, Яременко М. А., Чернокрылюк В. В., Есин Е. С. (2014)
Седак В. С. - Экономическая эффективность реконструкции систем теплоснабжения, Броневский Ю. Ф., Старостин Е. А. (2014)
Новохатній В. Г. - Графічне подання надійності розгалужених водопровідних мереж (2014)
Коринько И. В. - История, настоящее и будущее харьковской канализации (2014)
Коринько И. В. - Реализация программы энергоэффективности и программы сокращения потерь воды – единый комплексный поход к решению проблем повышения энергоэффективности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, Коваленко А. Н., Ярошенко Ю. В., Третьяков С. И. (2014)
Тевяшев А. Д. - Оценка потенциала энерго и ресурсосбережения в системах централизованного водоснабжения, Матвиенко О. И., Никитенко Г. В. (2014)
Никитенко Г. В. - Электронное моделирование сетей водоснабжения и водоотведения, Панасенко А. А. (2014)
Епоян С. М. - Вибір технології термоутилізації осаду стічних вод на комплексі біологічної очистки "Безлюдівський" м. Харкова з огляду енергоефективності, Смірнова Г. М., Мельникова К. Ю., Пухова М. О. (2014)
Лисенко І. Е. - Термоутилізація осаду стічних вод з використанням технології плазмової газифікації та її вплив на екологічне середовище, Смірнова Г. М., Піліграм С. С., Мельникова К. Ю. (2014)
Корінько І. В. - Індикаторні показники реформування водопровідно-каналізаційного господарства, Панасенко І. О. (2014)
Коринько И. В. - Водоснабжение и водоотведение малых населенных пунктов, Панасенко Ю. А. (2014)
Панасенко Ю. А. - Энергоресурсосбережение и энергоэффективность на предприятиях водопроводно-канализационного хазяйства, Коринько И. В. (2014)
Эпоян С. М. - Эффективная технология комбинированной механической и физико-химической очистки высококонцентрированных сточных вод молокозавода, Фомин С. С. (2014)
Biliaiev N.N. - Investigation of the flow in the horisontal settler with baffle, Kozachyna V.A., Polubynskaja E.V. (2014)
Эпоян С. М. - Повышение эффективности биологической очистки сточных вод в закрытых циркуляционных окислительных каналах при использовании современных воздуходувок, Штонда И. Ю., Зубко А. Л., Штонда Ю. И, Баслер П. (2014)
Горбань Н. С. - Роль нитрифицирующих бактерий при обеззараживании осадков сточных вод, Фомина И. Г. (2014)
Василенко С. Л. - Гидравлический аудит в общей структуре управления системами водоснабжения городов, Колотило В. Д., Волков В. Н. (2014)
Василенко С. Л. - Динамика использования воды как индикатор экологической безопасности водоснабжения городов, Паболков В. В. (2014)
Олійник О. Я. - Аналіз моделей біологічного очищення стічних вод в аеротенках, Айрапетян Т. С. (2014)
Русакова Т. И. - Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха на участке проспекта Правды города Днепропетровска (2014)
Юрченко В. А. - Экспериментальная оценка экологически опасной нагрузки, создаваемой АЗС на прилегающие почвы, Мельникова О. Г. (2014)
Букі О. О. - Захист населення і територій від екологічної небезпеки в залежності від розташування джерел хімічних надзвичайних ситуацій, Квітковський Ю. В. (2014)
Дармофал Е. А. - Екологічна небезпечність шахтних комплексів та її зниження шляхом очищення вентиляційних викидів (2014)
Коваленко А. Н. - Образование сероводорода – проблема эксплуатационной надежности и экологической безопасности водоотведения, Юрченко В. А., Коваленко А. В., Бригада Е. В., Лебедева Е. С. (2014)
Кучук Н. Г. - Моделювання та аналіз екологічного стану регіонів України (2014)
Смирнова Н. В. - Основные положения расчета зависимости расхода топлива от дорожных русловий (2014)
Дерев’янко М. І. - Повітряно-грунтовий вогнегасний комплекс низових пожеж, Яковлєв Є. А., Шатохін В. М., Клименко М. В. (2014)
Деревянко Н. И. - Дифференциальный костыль, блокирующий перелом тазобедреного сустава, Яковлев Е. А., Шатохин В. М., Клименко М. В. (2014)
Шмуклер В. С. - Экспериментальный метод исследований конструкций на температурные воздействия, Евзеров И. Д., Фурсов Ю. В., Резник П. А. (2014)
Данченко Ю. М. - Биохимическая коррозия бетона в самотечных трубопроводах водоотведения, Гасанов А. Б., Чернявский В. Л. (2014)
Анотації (2014)
Калініченко Б. В. - Теоретико-методологічні підходи до аналізу конкуренції на агропродовольчому ринку України (2016)
Гуменюк Я. М. - Потенціал ліги арабських держав у системі диверсифікації та пошуку нових ринків збуту аграрної продукції українського виробництва (2016)
Кожухова Т. В. - Базові сектори сталого розвитку: оцінка ситуації в країнах, що розвиваються (2016)
Лук’янець Г. І. - Конвергенція інформаційного ринку: розвиток та сучасні реалії в Україні (2016)
Лютак О. М. - Особливості групування країн на основі показників розвитку міжнародної туристичної діяльності (2016)
Павлюк О. О. - Базель ІІІ: актуальність та проблеми запровадження (2016)
Грабовецький Б. Є. - Проблеми ринку технічних нововведень і його створення: інформаційно-методичне забезпечення, Пілявоз Т. М., Краєвська А. С. (2016)
Кордзая Н. Р. - Аналіз складу населення в розрізі забезпечення продовольчої безпеки України, Єгоров Б. В. (2016)
Попова О. Ю. - Особливості державного регулювання процесів водозабезпечення суб’єктів господарюванння, Томашевська О. Ю. (2016)
Біловодська О. А. - Характеристика основних підходів до оцінювання ефективності використання ресурсів на промисловому підприємстві, Кириченко Т. В. (2016)
Бояринова К. О. - Компаративний аналіз змістовних ознак економічної функціональності підприємства зі спорідненими економічними категоріями (2016)
Коваленко О. В. - Застосування сучасних методів антикризового управління на вітчизняних підприємствах, Вербицька Є. С. (2016)
Вишневська О. А. - Аналіз змісту та наукові підходи до визначення сутності підприємницького ризику (2016)
Голомб В. В. - Аналіз проблем упровадження внутрішньовиробничого планування на українських підприємствах, Шевченко О. Є. (2016)
Конащук В. Л. - Ефективне стажування як резерв підвищення ефективності праці, Діденко Д. О. (2016)
Добрунік Т. П. - Особливості управління фінансовими результатами аграрних підприємств (2016)
Жежуха В. Й. - Модель установлення ключових показників ефективності hr-підрозділу в мотивуванні персоналу інжинірингових підприємств, Бодарецька О. М. (2016)
Занора В. О. - Управління кадрами: узагальнення методичного інструментарію відбору працівників, Драч С. В. (2016)
Grynko T. V. - Innovative methods of product promotion in today’s business, Zlydnieva V. Y. (2016)
Карамушка М. В. - Оцінювання конкурентоспроможності підприємств туристичної галузі в умовах інтеграції економіки україни у світовий економічний простір (2016)
Кармазінова В. Д. - Формування бренду В2В-послуг (2016)
Клебанова Т. С. - Особливості використання нейро-нечітких моделей у фінансовій діяльності комунальних підприємств, Рудаченко О. О. (2016)
Голубка О. Я. - Аналіз методів управління персоналом, Дідович Ю. О., Копусяк Я. Ф. (2016)
Кравченко М. О. - Просторово-часова онтологія економічних систем (2016)
Кривоконь М. О. - Цільова структура реінжинірингу як складової частини антикризового управління промисловим підприємством (2016)
Побережний Р. О. - Сутність стратегій розвитку підприємства: класифікаційний аспект (2016)
Поклонська Л. С. - Матриця формування й обгрунтування рекламних стратегій продукції виробничо-технічного призначення (2016)
Приварникова І. Ю. - Управління виходом українських підприємств на міжнародні ринки сфери послуг, Грибачова Г. Г. (2016)
Андреєва Т. - Категорія тотивності й нетотивності в дієсловах загальнорезультативного способу дії (2008)
Богатько В. - Еліпсація в аспекті сучасних тенденцій розвитку виражальних засобів мови (на матеріалі газетних текстів) (2008)
Бокатенко І. - Структурні та семантичні особливості складнопідрядних умовних речень (2008)
Бондаренко Л. - Особливості функціонування й розмежування омонімійних сполучників і часток (2008)
Жигора І. - Зумовленість семантико-синтаксичної структури речення валентністю двомісних дієслів у функції ітеративних предикатів (2008)
Завальнюк І. - Функціональні вияви неповних речень в українському газетному мовленні початку ХХІ ст. (2008)
Іванова Л. - Семантико-синтаксичнаструктура речень із тривалентними дистрибутивними предикатами (2008)
Ковтюх С. - Елементарні парадигматичні класи іменників першої відміни м’якої групи в сучасній українській мові (2008)
Мачак О. - Інтенсивно-допустові конструкції в структурі складнопідрядного речення (2008)
Нестеренко Т. - Проблема модальності в українському мовознавстві. категорійні та комунікативні підходи (2008)
Ожоган А. - Категорія субстанційності: основні підходи до вивчення (2008)
Ожоган В. - Локативні й темпоральні синтаксеми займенникового типу в структурі речення (2008)
Язикова Ю. - Семантика речень займенниково-співвідносного типу з несиметричною адвербіально-атрибутивною частиною (2008)
Демешко І. - Морфонологічні одиниці як базові конституенти словотвірної морфонології (2008)
Ліштаба Т. - Сполучуваність суфікса ин ( ін ) в основах антропонімів Північного Степу (2008)
Мариненко І. - Порівняльний аналіз адвербіативів у формі орудного безприйменникового в українській і російській мовах (2008)
Панцьо С. - Творення присвійних прикметників у лемківських говірках (2008)
Білих О. - Форми теперішнього та простого майбутнього часів у церковнослов’янській мові української редакцї XVII ст. (2008)
Гримайло Н. - Лексичні значення дієслів із праслов’янським коренем *moqk-у сучасних українських і польських мовах (2008)
Крижанівська О. - Давноминулий час в українській мові: статус, особливості функціонування (2008)
Плюшко О. - Склад і походження чоловічих особових імен М. Єлисаветграда початку ХХ століття (2008)
Стойкова Г. - Проблеми українського правопису в 90-х роках ХХ століття (2008)
Хоменко Т. - Особливості становлення графічної та орфографічної норм німецької мови (2008)
Галаган В. - Емотивність, експресивність та конотація як засіб вираження оцінки (2008)
Данилюк О. - Семантичне поле ’гора, підвищення’ у говірках Волині (2008)
Каламаж М. - Лінгвокультурологічний аналіз квантитативних концептів у різномовному відбитті (на матеріалі української, російської, польської, білоруської, болгарської фразеологічних систем) (2008)
Панфілова Н. - Релігійна складова концепту зрада/treachery в українській та англійській мовах (2008)
Чернишенко І. - Про результати експериментального дослідження концепту чесність (2008)
Заінчковська О. - Суфіксальний спектр мікротопонімів Південно-східного Поділля (2008)
Поляруш Т. - Місцеві географічні терміни як словотвірна база топонімів різних класів (2008)
Гуцул Л. - Розподібнення наголосу ойконімів та апелятивів (2008)
Капітан Т. - Багатозначність дієслів сучасної німецької та української мов (2008)
Горбівненко М. - Лексичні особливості загальнополітичної статті (2008)
Дьяченко Г. - Специфика диалогичности Н. Бердяева (2008)
Русановська Т. - Архетипні риси сленгових вторинних номінацій (на матеріалі української та німецької мов) (2008)
Громко Т. - Методика вивчення діалектної лексики в школі (2008)
Вихідні дані (2008)
Висоцький А. - Просторові та часові компаративи й суперлативи на семантичному та синтаксичному тлі означальних прислівників (2013)
Коваль Л. - Формально-граматичні параметри простого головного компонента безособового речення української мови (2013)
Колесник О. - Міфологічний простір у лінгвокогнітивному ракурсі (2013)
Овчиннікова І. - Компонентний аналіз дієслівного значення як спосіб побудови семантичної типології (2013)
Слободинська Т. - Дещо про структурну семантику мови й функціональну семантику мовної діяльності (2013)
Вишивана Н. - Структура функціонально-семантичного поля дієслів мовлення у сучасній німецькій мові, Гнатенко В. (2013)
Галаур С. - Семантико-синтаксичні й комунікативно-прагматичні виміри префіксально-прийменникової кореляції (2013)
Жаровська О. - Питальні речення у структурі мовленнєвого жанру: експліцитний та імпліцитний вияви (2013)
Іваницька Н. - Семантична модифікація дієслівного складеного присудка з автосемантичними дієсловами (2013)
Кагало О. - Проблема структурної та функціональної цілісності парних сполучників української мови (2013)
Лебедь Ю. - Параметри придієслівних обов’язкових компонентів формально-синтаксичної структури речення (2013)
Ліпська Є. - Проблема класифікації перформативних дієслів у сучасній лінгвістиці (2013)
Мартинова Л. - Словотвірний потенціал збірних іменників у сучасній українській мові (2013)
Мосійчук А. - Лінгвокогнітивні особливості синтаксичного висунення в текстах сучасної американської поезії (2013)
Плоткіна М. - Реалізація комунікативного динамізму в складному реченні, Землякова О. (2013)
Пономаренко В. - Префіксальні прикметники зі значенням кількісного вияву ознаки: особливості семантики, Нестеренко А. (2013)
Яворський А. - Морфологічні особливості середньополіських говірок у повісті Володимира Даниленка "Сонечко моє, чорне й волохате" (2013)
Бабич Т. - Перерозподіл "внутрішніх" семантичних ознак лексеми (2013)
Гаврилюк Н. - Особливості еволюції індивідуально-авторської лексичної номінації в поезії неокласиків (2013)
Горлова Л. - Кількісні параметри семантичної сполучуваності прикметників зі значенням "ввічливий” та "пристойний” у німецькій мові (2013)
Грицьків А. - Діахронгічні та синхронічні аспекти взаємодії юридичної та економічної термінолексики, Гумовська І. (2013)
Дзюбко Л. - Конотування значень дієслів економічної сфери (2013)
Драбовська В. - Сучасні тенденції англомовної навчальної лексикографії (2013)
Дюкар К. - Субстантивні новотвори зі значенням суб’єктивної оцінки у словотворчості В. Голобородька, Т. Мельничука та С. Сапеляка (структурно-семантичний аспект) (2013)
Колядич Ю. - Особливості розвитку семантичної структури англійських запозичень в українській мові (на матеріалі мистецької лексики) (2013)
Томіленко Л. - Історизми й історичні терміни: до проблеми розмежування (2013)
Шарапа М. - Середньополіські назви обрядових часових понять на позначення весняно-літніх календарних дат та періодів (2013)
Шилінська І. - Лексико-семантичні особливості комп’ютерного дискурсу (2013)
Козачишина О. - Авторська образність як відображення особливостей концептуальної картини світу жінки-письменниці (2013)
Медведєва С. - Структура соціополітичного дискурсу (2013)
Мельник Л. - Комунікативно-прагматичні особливості художнього дискурсу (2013)
Ніколаєнко О. - Прагматичні цілі представників ораторського дискурсу республіканського Риму (2013)
Щепка О. - Прагматична організація газетних заголовків сучасної української преси (2013)
Бірюкова О. - Особливості метафоризації концепту "FAMILY" в афористичному дискурсі (2013)
Волошина О. - Засоби створення художньої образності в романі Ф.С. Фіцджеральда "Ніч лагідна" (2013)
Гладьо С. - Типологія текстових ситуацій (у контексті концептуалізації світу) (2013)
Головська І. - До проблеми розвитку концепції інтертекстуальності (2013)
Гриня Н. - Семантичні та композиційні типи контрасту в сучасному художньому дискурсі (2013)
Давиденко Г. - Мовний аспект вираження німецької ментальності у текстах німецьких народних побутових казок (2013)
Доля І. - Вплив гендерного фактору на інтонаційну варіативність позитивних та негативних оцінних висловлень в англомовному соціально-інформативному радіодискурсі (2013)
Дудар О. - Особливості функціонування стилістичного засобу "внутрішнє мовлення" в художньому тексті (на матеріалі творчості Т. Драйзера) (2013)
Змієвська О. - Семантико-когнітивна природа авторської сенсорики в художньому тексті (2013)
Кардаш Л. - Особливості переносного вживання дієслів у поетичних текстах (на матеріалі творів В. Симоненка й Л. Костенко) (2013)
Кузнецова Л. - Текст у вимірі мовознавчих студій (2013)
Леонтьєва О. - Типологія висловлювань зі значенням стану в романі Л. Костенко "Записки українського самашедшого" (2013)
Лучкіна Л. - Стилістичне використання синтаксичних одиниць у сучасній українській пресі (2013)
Мелешкевич Л. - Особливості представлення ситуації нагородження в англомовному енциклопедичному тексті (2013)
Петренко І. - Кореляція вербального та невербального планів вираження у сучасному англомовному медіадискурсі (2013)
Савка І. - Функціонування мовної особистості автора у романах Сомерсета Моема (2013)
Чечель О. - Мовні формули з іменним компонентом у науковому гуманітарному тексті (2013)
Шевніна Л. - Жанри туристичної реклами: структура, жанроутворювальні ознаки (2013)
Арцишевська А. - Фахова юридична мова: сучасні тенденції та особливості перекладу (2013)
Боднар О. - Художня "справжність" перекладної поезії (2013)
Гаценко І. - Ономатопея як репрезентація звукосфери в мові (2013)
Дзюбенко О. - Концепт "РОЗУМ” у римській та українській лінгвокультурах (паремійний вимір) (2013)
Довбня І. - Зіставне вивчення бінарних маркерів горизонтального простору у французькій, англійській і українській мовах (2013)
Довбня Л. - Семантичні зміни праслов’янських лексем на позначення деяких антропологічних понять у російській та українській мовах (2013)
Іваницька Н. - Міжмовна специфіка вияву генералізації семантики в англійських та українських дієсловоназвах (2013)
Мізін К. - Зіставно-лінгвокультурологічний аналіз концептів-соматизмів РУКА і ПАЛЕЦЬ у британському, німецькому, українському та російському мовних соціумах (2013)
Прадівлянна Л. - Импрессионистический эффект и его языковая репрезентация в русских, английских и немецких текстах (2013)
Рудий В. - Корелятивні особливості німецьких прислів’їв та приказок про природу в зіставленні з українськими (2013)
Соловйова О. - Колороніми та особливості їхнього перекладу при вивченні іноземних мов (2013)
Сушко З. - Естетичні виміри українського художнього перекладу (2013)
Блашків О. - Формування комунікативної компетенції як лінгвометодична проблема поєднання соціолінгвістичних, соціокультурних, стратегічних та дискурсивних знань, Ковальчук Л. (2013)
Дзюбишина Н. - Шляхи формування та основні чинники використання стратегій навчання іноземних мов (2013)
Титова О. М. - Культурна спадщина Криму та Донбасу: сучасний стан, можливості збереження (2016)
Палієнко С. В. - Обговорення проблеми визначення об’єкту і предмету археологічної науки на засіданнях Відділу теорії та методики археології Інституту археології АН СРСР (2016)
Томілович Л. В. - Проблеми дослідження та збереження об’єктів культурної спадщини смт. Сатанів (Хмельницька обл.), Єрзіна І. В., Гайда М. П., Фічук Е. В. (2016)
Виноградова М. В. - Нове в дослідженні міської садиби на Андріївському узвозі, 13 у Києві (2016)
Масалова І. І. - Велика Печерська церква як екскурсійний об’єкт у другій половині 1920-х–1930-х рр. (за матеріалами краєзнавчо-довідкової літератури), Яненко А. С. (2016)
Губська В. С. - Дослідження археологічних пам’яток у м. Миколаєві (2016)
Принь О. В. - Археологічна експедиція професора М.О. Макаренка 1931 року на теренах будівництва заводу "Азовсталь": персональний склад, фінансування, знахідки (2016)
Коротя О. В. - Селітроварні печі на території укріплень дитинця давньоруського міста Воїнь, Осадчий Є. М. (2016)
Мельник О. О. - Археологічні дослідження "пізніх" поховань Києва в 1950–1970-х рр. (2016)
Сорокіна С. А. Радієвська Т. М. Завальна О. М. - Фотофіксація музейних предметів доби первісності археологічного відділу Історичного музею в Києві (2016)
Походяща О. Б. - Портрети гетьмана Богдана Хмельницького в збірці Національного музею історії України (2016)
Хомчик М. А. - Дактиліотека дрезденського майстра Філіпа Даніеля Ліпперта (1702–1785) у зібранні Національного музею історії Украйни, Сорокіна С. А., Гаврилюк О. О., Біскулова С. О., Андріанова О. Б. (2016)
Іванова О. В. - Меморіальна збірка документально-речових предметів С.П. Дягілєва у колекції Національного музею історії України, Іванова О. П. (2016)
Принь М. О. - Тімашева Марія Семенівна (1894–1982): музейник, метеоролог, бібліотекар (2016)
Горькова А. О. - Документи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України як джерело вивчення пам’яткоохоронної справи періоду радянської України (2016)
Непомнящий А. А. - Неизвестные страницы изучения Эски-Кермена по переписке Николая Эрнста с академиком С.Ф. Платоновым (2016)
Новікова-Вигран О. С. - Польське повстання 1863–1864 рр. на Київщині в документах та спогадах сучасників (2016)
Калашник Є. С. - Полтавський полк на давніх картах (2016)
Рогульський Я. - Печатки князя Санґушка і його синів Олександра та Михайла з XV ст. Спроба інтерпретації (2016)
Філіпова Г. В. - Доля маєтків родини Биковських в Києві після епідемії чуми 1710 року та "будинок Петра І" (2016)
Сенченко Н. М. - Державне регулювання охорони церковних пам’яток в Україні на початку ХVІІІ ст. (2016)
Непотенко І. В. - Єлецький монастир у Чернігові у 1920-х рр.: діяльність в умовах становлення радянської влади (2016)
Акуленко В. І. - На дискусійних перехрестях пам’яткознавства (2016)
Руденко С. Б. - "Декомунізаційний" закон на сторожі збереження нерухомих пам’яток (2016)
Гужаловский А. А. - Рецензия на книгу Д.В. Кепина и Е.Н. Титовой "Охрана палеоприродного и археологического наследия" (2016)
Сокульський А. Л. - Україна козацька: філософія пізнання й естетика історичної поеми Валентина Северинюка, Пащина Л. А. (2016)
АВТОРИ ЗБІРКИ (2016)
УМОВИ ВКЛЮЧЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО ЗБІРНИКА (2016)
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ (2016)
Слово до читача (2016)
Білан Н. І. - Поняттєва структура категорій соціальних комунікацій (2016)
Носова Б. М. - Комунікативна роль публіцистики в міжкультурному діалозі (2016)
Сухаревська Г. В. - Семіотичний аналіз поняття лакшері-бренд (2016)
Джолос О. - Законодавче забезпечення діяльності державного іномовлення України (2016)
Хворостина О. В. - Явище трансмедіації контенту мережевих видань (2016)
Василенко К. М. - Перебіг воєнних подій на сході України в інтерпретації редакцій національних інтернет-видань (2016)
Щербаков Р.М. - Соціальнокомунікаційне середовище формування іміджу підприємств у сфері громадського харчування (2016)
Зикун Н. І. - Сатирична газета початку ХХ ст.: аналіз видових особливостей (2016)
Холод Г. Я. - Cпецифіка висвітлення кіносценарної кризи в "Кіно-газеті" (1929–1931) (2016)
Абаїмов А. В. - До питання про організаційну структуру медіапідприємства в контексті сучасної української медіаекономіки (2016)
Сізова К. - Ми всі "у слові, як у сповиткові, з колиски до калини при горбі..." (Галич В. М.Семіотика інтертекстуальності публіцистичного твору: соціально-комунікативна рецепція: монографія. – Рівне : ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015. – 120 с.) (2016)
Недзведська Ю. М. - Авторські механізми моделювання дослідницьких проблем у фахових наукових виданнях із соціальних комунікацій (2016)
Антонюк О. В. - Структура та зміст дисципліни "Фармакологія у фізичному виховані і спорті", Чопик Т. В. (2014)
Бабенко А. Л. - Теоретико-методичні особливості інтеграційних занять зі спортивних ігор у системі підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання (2014)
Бабенко Л. В. - Педагогічні орієнтації системи навчання образотворчому мистецтву в УРСР (2014)
Бабинець М. М. - Підготовка майбутніх менеджерів до оволодіння технікою ведення бесіди в іншомовному діловому спілкуванні (2014)
Бабушко С. Р. - Особливості навчальної діяльності учителя дорослих у побудові суб‘єкт-суб‘єктних відносин у внутрішньофірмовому навчанні (2014)
Бигар Л. І. - Форми, методи і засоби фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп в умовах сучасного ВНЗ (2014)
Блажук О. А. - Інформаційні технології у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Вдовичин Т. Я. - Використання web-сервсу Wolfram|Alpha для розв’язування диференціальних рівнянь, Жидик В. Б., Кобильник Т. П. (2014)
Войтович І. С. - Аксioлoгiчнi передумови підготовки майбутніх учителів інформатики (2014)
Герлянд Т. М. - Експериментальне дослідження загальноосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників-аграріїв: констатувальний етап (2014)
Гончарук О. М. - Інтегроване навчання української пунктуації на основі виразного читання учнів початкових класів (2014)
Горбатюк Р. М. - Основні напрями формування професійної культури майбутніх інженерів-педагогів у галузі транспорту, Фендьо О. М. (2014)
Грабовська Т. І. - Основні напрямки і форми профілактичної діяльності щодо ВІЛ/СНІДУ в учнівському середовищі, Грабовський О. В., Баторі-Тарці З. І. (2014)
Данко Д. В. - Медико-соціальна робота з різними категоріями клієнтів, Повідайчик О. С. (2014)
Дацків І. Є. - Історичні та соціально-культурні передумови формування професійної освіти у Закарпатті (2014)
Дерев’янко О. В. - Модель-професіограма майбутнього інженера-магістра машинобудівної галузі, як основа формування професійної компетентності фахівця (2014)
Дзюба П. М. - Теоретико-методичні засади лекційного виду занять в дисципліні "Радіаційного, хімічного, біологічного захисту підрозділів прикордонної служби" (2014)
Драч І. І. - Андрагогічні засади підготовки магістрантів педагогіки вищої школі (2014)
Жиленко Р. В. - Особливості планування в процесі соціальної роботи в громаді (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського