Стражнікова І. - Еволюція теорії і практики релігійно-морального виховання в західному регіоні України (2014)
Товканець Г. - Теорії людського, соціального і культурного капіталу та їх вплив на розвиток вищої освіти (2014)
Товканець О. - Теоретичні аспекти освітнього менеджменту вищого навчального закладу (2014)
Федьович О. - Змістова структура професійного інтересу майбутніх учителів фізики (2014)
Хмуринська Т. - Аналіз результатів дослідження потреб обдарованих дітей середньої та старшої школи (2014)
Шеремет А. - Спектр професійних обов’язків майбутніх соціальних педагогів у центрах матері та дитини та готовність студентів до їх виконання (2014)
Васьківська С. В. - Колекція чайно-гібридних троянд у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України, Чижанькова В. І. (2016)
Кір’ян В. М. - Генетичні ресурси як вихідний матеріал для створення нових сортів пшениці м’якої озимої, Кір’ян М. В., Вискуб Р. С. (2016)
Фучило Я. Д. - Селекційні основи виведення нових сортів родини Вербові (Salicaceae Mirb.) для створення енергетичних плантацій, Афонін О. О., Сбитна М. В. (2016)
Гончаров Ю. О. - Алельний стан ключових генів каротиногенезу за ДНК-маркерами у ліній кукурудзи та їхніх гібридів, Сатарова Т. М., Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю. (2016)
Волкова Н. Е. - Банки ДНК рослин для збереження генетичних ресурсів (огляд) (2016)
Демидов О. А. - Вплив метеорологічних умов вегетаційного періоду на врожайність ячменю озимого в Лісостепу України, Гудзенко В. М., Васильківський С. П. (2016)
Олійник К. М. - Вплив елементів технологій вирощування на врожайність та якість зерна пшениці озимої, Давидюк Г. В., Блажевич Л. Ю., Худолій Л. В. (2016)
Присяжнюк О. І. - Оцінка сортів гороху на основі кореляції кількісних ознак та індексів, Король Л. В. (2016)
Вдовиченко Ж. В. - Метод визначення сортової чистоти (типовості), гібридності, стерильності партій насіння на основі встановлення кількісного співвідношення алелів, Спиридонов В. Г., Хомутовська С. В., Парій М. Ф. (2016)
Присяжнюк Л. М. - Розроблення мультиплексної системи ПЛР для ідентифікації цукрових буряків, толерантних до дії гліфосату, Шитікова Ю. В., Волчков О. О. (2016)
Рудник-Іващенко О. І. - Особливості накопичення неорганічних елементів у насінні лікарських рослин – гірчиці білої (Sinapis alba L.) та гірчиці чорної (Brassica nigra L.), Михальська Л. М., Швартау В. В. (2016)
Чеботарьова Л. В. - Сортові особливості активності лектинів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) на ранніх етапах онтогенезу (2016)
Демидов О. А. - Нові сорти пшениці ярої ‘Панянка’ та ‘Діана’, Хоменко С. О., Федоренко І. В., Федоренко М. В., Близнюк Р. М. (2016)
Дем’янюк О. С. - Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень (присвячено 100-річчю заснування Дослідної станції лікарських рослин), Глущенко Л. А. (2016)
Самородов В. М. - Академік М. М. Гришко – видатний український вчений-сортознавець, Байрак О. М., Чувікіна Н. В., Рахметов Д. Б., Клименко С. В., Буюн Л. І., Буйдін Ю. В. (2016)
Барбаш Є. М. - Система оцінювання навчальних досягнень учнів з мови в Україні та закордоном: історико-порівняльний огляд (2014)
Бартош О. П. - Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх соціальних працівників на засадах праксеологічного підходу у вищих навчальних закладах України (2014)
Басай Н. П. - Особливості конструювання змісту навчального посібника елективного курсу "Німецькомовні країни" для учнів 10-11-х класів профільної школи (2014)
Басараб В. Я. - Критерії сформованості ключових компетентностей майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних у процесі професійної підготовки (2014)
Баяновська М. Р. - Духовний розвиток особистості педагога: парадигмальний підхід, Опачко М. В. (2014)
Бєлявцева Т. В. - Особливості навчання інформатики майбутніх учителів хімії до проведення хімічного експерименту, Грановська Т. Я. (2014)
Білоусова Л. І. - Компоненти етики спілкування підлітків у мережі інтернет, Колесник О. О. (2014)
Благова Т. О. - Навчально-методичне забезпечення дитячого хореографічного аматорства (2014)
Бондар Т. І. - Взаємодія спеціальної та загальної освіти: досвід США (2014)
Борисюк Л. О. - Хіміко-біологічні дисципліни – основа підготовки бакалаврів сестринської справи (2014)
Ваколя Т. І. - До проблеми професійної компетентності вчителя початкової школи (2014)
Вoрoнa I. - Використання віртуальних навчальних програм на заняттях латинської мови в медичних закладах, Сaвaрин Т. В. (2014)
Гарапко В. І. - Передумови стандартизації ІКТ-компетентностей учителів початкової школи Великої Британії (2014)
Горват М. В. - Педагогічні умови виховання толерантності у молодших школярів (2014)
Горобець С. М. - Формування саморегулятивно-рефлексивного компонента професійної компетентності засобами комп'ютерно-орієнтованих технологій навчання (2014)
Гриник І. М. - Професійно-правова підготовка соціальних педагогів як передумова їх ефективної роботи із захисту прав особистості (2014)
Гуменюк С. В. - Критерії, показники та рівні сформованості продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Гусак Л. П. - Вивчення вищої математики в умовах компетентнісного підходу в освіті (2014)
Данієлян А. Я. - Делегування повноважень як засіб виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до праці (2014)
Довга Т. Я. - Зони іміджевого впливу в професійній діяльності вчителя початкової школи (2014)
Желанова В. В. - Логіка суб’єктогенезу майбутнього вчителя початкових класів у технології контекстного навчання (2014)
Зінонос Н. О. - Педагогічні принципи організації процесу адаптації іноземних студентів до вивчення природничо-математичних дисциплін (2014)
Кіш Н. В. - Бар'єри ефективної міжкультурної комунікації глобального інженера (2014)
Ковальчук О. А. - Загальнонаукові підходи до організації позааудиторної навчально-виховної діяльності у професійному становленні майбутніх учителів математики (2014)
Козубовська І. В. - Патронаж як важлива складова професійної діяльності соціального працівника, Смук О. Т. (2014)
Костюк М. П. - Формування навичок говоріння англійською мовою під час проведення пленерів (2014)
Лабінська Б. І. - Історіографія дослідження розвитку методики навчання іноземних мов на західноукраїнських землях (друга половина XIX – перша половина XX ст.) (2014)
Лендел Л. В. - Міжкультурна комунікативна компетенція: проблема цілей і змісту навчання іноземній мові у загальноосвітній школі (2014)
Лисак Т. М. - Готовність майбутніх економістів до викладацької діяльності як наукова проблема (2014)
Логвиненко Т. О. - Професіоналізація соціальної роботи в скандинавських країнах як суспільна потреба (2014)
Луцик І. Б. - Застосування web-технологій для організації ефективної науково-дослідної роботи у галузі енергозбереження (2014)
Маслєннікова Д. Ю. - Підтримка процесу навчання фізики в школі засобами музейної педагогіки, Попова Т. М. (2014)
Мішенюк Р. М. - Педагогічні умови розвитку професійної компетентності офіцерів управління органами охорони державного кордону (2014)
Назарук В. Л. - Педагогічні умови формування культури здоров’я майбутніх лікарів (2014)
Новакова Л. В. - Педагогічні умови формування культури здоров’я майбутніх лікарів у спеціальних медичних групах у процесі фізичного виховання (2014)
Онищенко Н. П. - Особливості застосування здоров’язбережувальної педагогіки у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів (2014)
Орлова О. П. - Завдання для експериментального формування культури діалогічного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ (2014)
Павлюк Є. О. - Сучасні технології навчання і процес фахової підготовки майбутніх тренерів-викладачів у ВНЗ (2014)
Перкатий Р. М. - Система моніторингу рівня сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх офіцерів органів внутрішніх справ (2014)
Петренко С. І. - Аналіз підходів до верифікації терміну "дидактичні умови" в контексті формування ІКТ-компетентності (2014)
Поліщук В. А. - Професійна підготовка соціальних працівників у освітніх системах скандинавських країн (2014)
Половенко Л. П. - Соборний інтелект як вища форма інтелектуального розвитку (2014)
Помирча С. В. - Лінгводидактичні вимоги до уроків розвитку зв’язного мовлення за О. М. Біляєвим, Кобченко І. Г. (2014)
Поповський Ю. Б. - Методика організації визначення істинності знань студентів за допомогою автоматизованої опитувальної системи (2014)
Поселецька К. А. - Етапи професійної самореалізації майбутніх учителів філологічних спеціальностей: науково-практичний аналіз (2014)
Поцко О. В. - Нормативно-правові аспекти інклюзивної освіти (2014)
Редько В. Г. - Концепція змісту елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи: лінгводидактичний аспект, Басай О. В. (2014)
Романишина Л. М. - Особливості технології оцінювання знань студентів із фармацевтичних дисциплін у медичному університеті, Марчишин С. М. (2014)
Романовська Л. І. - Концептуальний аналіз проблеми соціалізації підростаючого покоління у теорії соціальної педагогіки (2014)
Семеряк І. З. - Формування стратегії самопрезентації майбутніх програмістів засобами дидактичної гри у процесі навчання іноземної мови професійного спілкування (2014)
Середа І. О. - Викладання дисципліни "Фізичне виховання" для студентів географічного факультету в умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу (2014)
Сивохоп Е. М. - Сучасні аспекти підготовки фахівців з фізичного виховання: компетентність – сутність, зміст, Маріонда І. І., Ковач Ш. А., Дудіцька С. П. (2014)
Сідун Л. Ю. - Вирішення освітніх проблем національних меншин у вищій школі США (2014)
Сорокін Ю. С. - Реалізація принципів гуманізації освіти на основі впровадження спортивно-орієнтованих технологій фізичного виховання, Соломко Н. Ф., Тимошенко В. В. (2014)
Стремецька В. О. - Функціонування тюремних шкіл у ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Туряниця В. В. - Інноваційні підходи до методичного забезпечення шкільної дисципліни "Правознавство" (2014)
Тушко К. Ю. - Особливості оптимізації процесу викладання суспільних наук у вищому військовому навчальному закладі прикордонного відомства (2014)
Фізеші О. Й. - Розвиток початкових шкіл Закарпаття в контексті освітніх законів Австро-Угорщини (2014)
Цвяк Л. В. - Значення лінгвокраїнознавства для формування іншомовної комунікативної компетенції майбутнього офіцера-прикордонника (2014)
Цибулько В. О. - Типологія підлітків – правопорушників (2014)
Чейпеш І. В. - Соціалізація в умовах трансформації культури, Кухта М. І. (2014)
Чекан О. І. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку засобами комп’ютерних технологій (2014)
Шехавцова С. О. - Структура педагогічної діяльності в професійній підготовці студентів університету (2014)
Юрченко Н. О. - Екологічна позиція студентів педагогічного університету: до постановки проблеми (2014)
Ябурова О. В. - Соціально-педагогічне забезпечення міжкультурної комунікації українських та іноземних студентів: сучасні принципи та умови організації (2014)
Байбакова О. О. - Деякі аспекти крос–культурної комунікації, Козубовська І. В. (2014)
Contents (2016)
Мykhailenko О. V. - "Host-guest" complexing of double-walled carbon nanotube with metallocenes (2016)
Starukh G. N. - Zn-Al layered double hydroxides for adsorption and photocatalytic removal of сationic dye (2016)
Linova B. O. - Synthesis of Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 films with NASICON structure by "tаpe casting” method, Kobylianska S. D., Bilous A. G., Ragulya А. V., Dulina I. O. (2016)
Brei V. V. - One-pot synthesis of δ-valerolactone from tetrahydrofurfuryl alcohol and δ-valerolactone amidation over Сu/ZnO-Al2O3 catalyst, Varvarin A. M., Prudius S. V. (2016)
Roik N. V. - Kinetic and equilibrium studies of doxorubicin adsorption on MCM-41-type silica surface, Belyakova L. A., Dziazko M. O. (2016)
Karabanova L. V. - Synthesis, morphology and thermal properties of the POSS-containing polyurethane nanocomposites, Honcharova L. A., Sapsay V. I., Klymchuk D. O. (2016)
Trofymchuk I. M. - β-cyclodextrin-MCM-41 silica as promising adsorbent for the trace amounts removal of aromatics from water, Roik N. V., Belyakova L. A. (2016)
Bondarenko M. V. - Preparation and characterization of titanium dioxide modified with carbon with enhanced photocatalytic activity, Khalyavka T. A., Camyshan S. V., Petrik I. S. (2016)
Lisova O. M. - Effect of low-intensity microwave electromagnetic radiation on the vital activity of yeast in the presence of graphene, Makhno S. M., Gorbyk P. P. (2016)
Tsomyk O. Ye. - Molecular rotor as a high-temperature Brownian motor, Korochkova T. Ye., Rozenbaum V. M. (2016)
Linnik O. P. - Synthesis and characterization of nitrogen and zirconium ions doped TiO2 films for photocatalytic application (2016)
Kazakova O. O. - A quantum-chemical study on the antioxidant properties of natural phenolic compounds (2016)
Слюсаревський М. М. - Соціально-психологічне мислення: сутність і формовияви (2014)
Черемних К. О. - Науковий дискурс в умовах детериторизації знання: соціально-психологічний вимір проблеми (2014)
Кальницька Ю. С. - Соціальний вплив в інтерпретації українських книжників XVI–XVII століть, Сівоздрав А. В. (2014)
Васютинський В. О. - Три соціально-психологічні парадокси ціннісно-орієнтаційного самовизначення носіїв бідності як стилю життя (2014)
Скорик М. М. - Специфіка жіночої політичної участі в умовах сучасної України (2014)
Найдьонов М. І. - Престижність професій як психологічний показник моделі ринку праці (2014)
Хоріна О. І. - Особливості ситуаційних та середовищних чинників соціальної ситуації підприємницької діяльності (2014)
Мяленко В. В. - Особливості вияву фінансової тривожності українців залежно від самооцінки задоволеності життям (2014)
Сергійчук Г. В. - Інноваційна активність і соціальний оптимізм: пошук точок перетину (2014)
Горностай П. П. - Групова ідентичність у малих групах освітнього середовища (2014)
Горбунова В. В. - Ціннісно-рольовий підхід у теорії та практиці командотворення (2014)
Кочубейник О. М. - Соціальний діалог: соціальні та психологічні передумови комунікативності (2014)
Титаренко Т. М. - Критерії аналізу соціально-психологічних практик життєконструювання (2014)
Гавриленко Я. А. - Стратегії якісного дослідження досвіду міжособистісної залежності (2014)
Осадько О. Ю. - Саногенний потенціал особистості: системно-комунікативний підхід до концептуалізації феномена (2014)
Жадан І. В. - Базові смисли ціннісної складової політичної картини світу студентства (2014)
Кияшко Л. О. - Концепція психологічного супроводу формування навичок ефективної політичної участі молоді (2014)
Скнар О. М. - Політичні практики в картині світу студентської молоді (2014)
Фролов П. Д. - Громадська думка: критерії та моделі консолідації (2014)
Овчаров А. О. - Соціально-психологічні чинники суспільної консолідації (2014)
Голубєва О. Є. - Соціально-психологічні механізми творчого сприймання дітьми анімації (2014)
Мазур Р. І. - Ціннісно-нормативні орієнтації просоціально-альтруїстичної поведінки молоді (2014)
Хлаповська Т. Г. - Приваблива жінка очима користувачів сайтів знайомств (2014)
Наші автори (2014)
Прибєга Л. В. - Історія і сьогодення обліку пам’яток в Україні (2016)
Горькова А. О. - Джерела з історії пам’яткоохоронної роботи київських громадських установ у фондах Центрального державного історичного архіву України в м. Києві (2016)
Філіпова Г. В. - Доля барокового іконостасу Кирилівської церкви (за матеріалами особистого архіву А. Прахова) (2016)
Принь О. В. - Формування пам’яткоохоронної мережі Одеської губернії (округи, області) в 1920-х – на початку 1930-х років (2016)
Мокроусова О. Г. - Київський ЦУМ – еволюція задуму: від конструктивізму до радянського ар-деко (1930−1939 роки) (2016)
Шамраєва А. М. - "Дім спеціалістів" початку 1930-х років на проспекті Перемоги, 30 у Києві (2016)
Омельчук К. М. - До історії формування технології реставраційних робіт у Софії Київській (середина 40-х – 50-ті роки ХХ ст.) (2016)
Науменко В. В. - Історія формування вулиць Верхній Вал і Нижній Вал як складових містобудівного комплексу Подолу в контексті охорони київської містобудівної спадщини (ХІ–ХІХ ст.) (закінчення) (2016)
Охріменко Г. В. - Скарб бронзових виробів з Млинівщини, Скляренко Н. В., Бубало С. В. (2016)
Клочко Л. С. - Ножні браслети в костюмах населення Скіфії (з регіону Лісостепового Лівобережжя) (2016)
Старенький І. О. - Археологічні дослідження на території Кам’янця-Подільського в 2015 році (2016)
Осадчий Є. М. - Укріплені феодальні двори південного-заходу Чернігово-Сіверщини середини XVII століття (2016)
Вітрянська А. В. - Вітчизняна війна 1812 року очима німецького художника Альбрехта Адама (на матеріалах Національного музею історії України) (2016)
Калашник Є. С. - Зібрання громадського музею як джерело історії малих міст та сіл (на прикладі Білицького народного музею історії та художньо-ужиткового мистецтва) (2016)
Мироненко Т. І. - Гуцульські художні металеві вироби другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у збірці Національного музею історії України (2016)
Пістоленко І. О. - Внесок Полтавського церковного історико-археологічного комітету у розвиток музейної справи на Полтавщині на початку ХХ століття (2016)
Принь М. О. - Окружний музей Старобільського краю (1920-ті рр.): до історії українського музейництва (2016)
Радієвська Т. М. - Мандри археологічних колекцій Національного музею історії України в 1930-ті роки, Сорокіна С. А., Завальна О. М. (2016)
Муравська С. В. - Від досліджень і навчання до піару: зміна місії університетського музею в ХХІ ст. (2016)
Авер’янова Л. І. - Київський майстер художнього скла Лідія Митяєва (1923–1996) (2016)
Іванисько С. І. - Спроби створення Муніципального музею міста Києва на базі Митрополичого будинку Софії Київської в 20-х роках ХХ століття (2016)
Сенченко Н. М. - Охорона церковних пам’яток на початку ХХ ст.: досвід законотворчих дискусій (2016)
Акуленко В. І. - Штани і чоботи для комсомолу з мавзолею (2016)
Рябчикова Ф. Д. - Чи потрібен Україні Зведений каталог Музейного фонду України? (2016)
Верба І. В. - Пам’яткознавчі й історіографічні дослідження давнього Ніжина (2016)
Титова О. М. - Двадцять років наполегливої роботи у тисячі сторінок (2016)
Маньковська Р. В. - Почути голос минулого. Д. В. Кепін, О. М. Титова : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – К. : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 152 с. (2016)
АВТОРИ ЗБІРКИ (2016)
УМОВИ ВКЛЮЧЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДО ЗБІРНИКА (2016)
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ (2016)
Алєксєєнко І. В. - Моделювання уроку елективного курсу з англійської мови "Завітайте до України" для учнів старшої школи (2015)
Алмашій І. І. - Роль веб-ресурсу у формуванні екологічної культури особистості (2015)
Апанасенко В. Ю. - Особливості поведінки дітей, батьки яких працюють за кордоном, Василенко О. М. (2015)
Байбакова О. О. - Невербальні засоби спілкування в міжкультурній взаємодії (2015)
Балагур Л. О. - Результати експериментальної перевірки педагогічних умов підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону (2015)
Білавич Г. В. - Економічний націоналізм як ідеологія формування господарської культури особистості в Західній Україні на початку ХХ ст. (2015)
Білий В. В. - Психолого-педагогічні особливості проектування віртуального навчального середовища (2015)
Білик Ю. В. - Особливості життєдіяльності дітей з вадами зору, Василенко О. М. (2015)
Бородієнко О. В. - Метод експертної оцінки в моделюванні системи розвитку професійної компетентності керівників (2015)
Вакалюк Т. А. - Хмаро орієнтоване навчальне середовище: категорійно-понятійний апарат (2015)
Гапак О. М. - Розвиток математичної освіти в гімназіях під впливом ідей відомих педагогів-математиків Східної Галичини наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Гарапко В. І. - ІКТ-підготовка у змісті програми навчання бакалаврів початкової освіти Даремського університету Великої Британії (2015)
Годованець Н. І. - Використання сучасних інформаційних технологій при вивченні іноземної мови (2015)
Горішна Н. М. - Деякі аспекти сучасної системи вищої освіти США (2015)
Гулівата І. О. - Використання комп’ютерних програмних засобів під час навчання побудови стереометричних фігур (2015)
Гусак Л. П. - Розвиток мотивів вивчення вищої математики на економічних спеціальностях ВНЗ (2015)
Дерев’янко О. В. - Застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх інженерів-механіків, Суховецька С. В. (2015)
Дідо Н. Д. - До проблеми викладання ділової англійської мови для студентів немовних факультетів ВНЗ (2015)
Дідух І. Я. - Формування творчого потенціалу особистості в "Пласті" (2015)
Зінонос Н. О. - Вивчення освітніх систем країн навчання іноземних студентів як фактор підвищення ефективності їх адаптації у ВНЗ України (2015)
Зобенько Н. А. - Гуманістично-громадянська спрямованість освітньо-виховного процесу в змісті підготовки соціальних педагогів у системі університетської освіти (2015)
Канюк О. Л. - Особливості використання фреймового підходу на прикладі навчання іншомовному спілкуванню майбутніх соціальних працівників (2015)
Качур Б. М. - Особливості формування навичок здорового способу життя в учнів молодших класів, Шеян М. О. (2015)
Керик О. Є. - Формування соціально-психологічної компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів (2015)
Козак М. В. - Роль мотивації та шляхи її підвищення при вивченні іноземних мов (2015)
Козубовська І. В. - Професійна підготовка перекладачів в Канаді, Бабинець М. М. (2015)
Козубовський Р. В. - Деякі особливості профілактики вживання психоактивних речовин серед молоді (2015)
Кравець О. В. - Актуальні методи викладання іноземної мови (2015)
Кульчицький В. Й. - Пріоритетність патріотичного виховання особистості в контексті педагогічної спадщини О. Захаренка (2015)
Литвинова С. Г. - Компонентна модель хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Лобачова І. М. - Шляхи розвитку професійної мовленнєвої компетенції студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" (2015)
Машталер А. М. - Компоненти розвитку професійної компетентності офіцерів-прикордонників в системі підвищення кваліфікації (2015)
Мороз В. П. - Оcoбливocті формування лідерських якостей студентів вищих навчальних закладів в процесі діяльності органів студентського самоврядування: експертна оцінка (2015)
Москалюк О. І. - Компетентнісний потенціал майбутніх соціальних педагогів (2015)
Ніколаєску І. О. - Професійно-педагогічна самореалізація викладача системи післядипломної освіти як предмет філософського дослідження (2015)
Новакова Л. В. - Компоненти, критерії, показники, рівні та стан сформованості здоров’язберігаючої компетентності студентів медичних університетів (2015)
Овод Ю. В. - Налагодження ефективної взаємодії сім’ї і школи як одна із функцій соціального педагога (2015)
Павлюк Є. О. - Педагогічні умови системи професійного становлення майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки (2015)
Паламарчук Л. М. - Особливості педагогічного мовлення вчителів природничо-математичних дисциплін як засобу навчально-мовленнєвої взаємодії з учнями (2015)
Палінчак В. М. - Наукові підходи до визначення професійних якостей менеджера в США (2015)
Парфанович І. І. - Специфіка реалізації соціально-педагогічної роботи з профілактики девіантної поведінки дівчат (2015)
Петришин Л. Й. - Аналіз результатів упровадження системи формування креативності майбутніх соціальних педагогів у вишах (2015)
Пилипишин О. І. - Здоров’язберігаючі технології в організації навчально-виховного процесу в закладах освіти: теоретичний аналіз (2015)
Повідайчик О. С. - Особливості інформаційної підготовки майбутніх фахівців у системі вищої освіти України, Повідайчик М. М. (2015)
Попадич О. О. - Роль навчального та виробничого просторів у формуванні правової вихованості майбутніх фахівців (2015)
Попович І. Є. - Дослідницька спрямованість педагогічної діяльності як важливий чинник професіоналізму сучасного вчителя (2015)
Постригач Н. О. - Вплив економічних чинників на ефективність функціонування неперервної педагогічної освіти в Європі (2015)
Саварин Т. В. - Викoриcтaння iнтерaктивних метoдiв нaвчaння пiд чac виклaдaння лaтинcькoї мoви у вищих медичних навчальних закладах, Ворона І. І. (2015)
Свідовська В. А. - Розвиток дистанційної освіти в навчальних закладах Канади ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Сивохоп Я. М. - Особливості ціннісного ставлення до здоров’я та здорового способу життя учнів 6-9 класів в умовах позашкільних навчальних закладів (2015)
Сідун Л. Ю. - Міжетнічна толерантність як основа концепціїї полікультурості в державній політиці США (2015)
Сойма Н. Д. - Причини та наслідки формування дезадаптації у підлітків (2015)
Стойка О. Я. - Вирішення проблеми доступності вищої освіти в США (2015)
Танська В. В. - Науково-теоретичне підґрунтя проблеми підготовки майбутнього вчителя початкових класів до формування екологічної культури учнів молодшого шкільного віку (2015)
Тогочинський О. М. - Конструювання змісту навчального матеріалу як важлива педагогічна умова в технології формування соціальної компетентності курсантів вищих навчальних закладів МВС України (2015)
Тумак О. М. - Особливості навчання англійської мови в чоловічих школах Буковини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Тумак Ю. І. - Фізичне виховання молоді як провідний напрям діяльності українських тіловиховних товариств Буковини (початок ХХ ст.) (2015)
Устименко В. В. - До питання мовної освіти корінного населення Канади (2015)
Чопик Т. В. - Психолого-педагогічні аспекти формування готовності до професійної діяльності майбутніх тренерів – викладачів у ВНЗ, Павлюк О. С., Антонюк О. В. (2015)
Яцишина О. В. - Здоров’язбережувальні технології у гуманітарній підготовці майбутніх лікарів (2015)
Малишко В. В. - Світові рейтинги університетів на глобальному ринку освітніх послуг, Яременко Л. М. (2016)
Хаметов А. А. - Інформатика як складова розвитку інноваційної економіки (2016)
Ігнатенко М. В. - Удосконалення інвестиційної привабливості економіки України (2016)
Герасенко В. П. - Методологические основы построения гибких структур организаций (2016)
Гора Н. В. - Стандартизація як важливий інструмент управління якістю на підприємcтвах (2016)
Горбатенко О. А. - Механізми впровадження оптимальної стратегії використання прибутку на акціонерних товаристах з державною часткою в Україні (2016)
Дрок П. В. - Інформаційний маркетинг в контексті розвитку інформаційних технологій (2016)
Железняк О. В. - Особливості ціноутворення в туристичній галузі (2016)
Зленко А. М. - Проблеми комунікацій в управлінні організацією, Ісайкіна О. Д. (2016)
Лисецький А. С. - Моделювання як метод облікового синтезу і аналізу економічної ефективності використання ресурсів, Бурлаков О. О., Чабан Г. В. (2016)
Натрус К. С. - Антикризовий маркетинг як складова стратегічного управління, Хамініч С. Ю. (2016)
Павлов К. В. - Направления и динамика развития медицинской помощи населению в условиях модернизации здравоохранения (на примере Белгородской области), Степчук М. А., Пинкус Т. М. (2016)
Перчук О. В. - Показники фінансових результатів підприємства у системі фінансової звітності (2016)
Покорніцька К. В. - Удосконалення системи управління інноваційним розвитком виноробних підприємств (2016)
Семененко О. Г. - Переробна промисловість: аналіз стану та основних тенденцій розвитку (2016)
Хитов М. М. - Украина по стопам Болгарии – социально-экономический анализ и прогноз (2016)
Юрченко Ю. О. - Процес стратегічного управління діяльністю будівельних підприємств (2016)
Боголіб М. А. - Міжнародний досвід забезпечення соціально-економічних потреб територіальних громад (2016)
Гайдук І. С. - Теоретичні аспекти формування резервів в системі бухгалтерського обліку (2016)
Гук О. В. - Відображення взаємозалежності моделі сталого розвитку і конкурентоспроможності національної економіки (2016)
Кліменко І. М. - Генезис сутності та трактування поняття конкурентоспроможності підприємства (2016)
Коваль С. П. - Статистичний огляд проблем ринку праці в Україні (2016)
Костик Є. П. - Розвиток організаційної та економічної структури кооперативного видавництва "український робітник" у контексті вивчення проблем економічної історії (2016)
Курок О. О. - Державне регулювання економіки в ринкових умовах (2016)
Різник В. В. - Світовий досвід розв’язання проблеми забезпечення зовнішньоекономічної безпеки, Різник Н. А. (2016)
Русин Р. С. - Інвестиційні проекти: сутність та класифікація (2016)
Чабан В. В. - Рівень життя населення як показник стану економіки країни (2016)
Чередник В. А. - Теоретична сутність поняття "управлінське рішення" та класифікація управлінських рішень (2016)
Шимченко Л. А. - Соціально-економічні проблеми в українському вимірі (2016)
Верещака І. М. - Державний борг як складова сфери державних фінансів (2016)
Деревко О. С. - Фінансова підтримка державних банків в україні та її вплив на боргову політику (2016)
Євтушенко Н. М. - Розвиток недержавного пенсійного страхування в Україні, Пучко А. О., Царук А. Ю. (2016)
Калмиков О. В. - Система оподаткування суб’єктів малого підприємництва в аграрній сфері (2016)
Канєва Т. В. - Економічна сутність фінансового забезпечення діяльності бюджетних установ, Думікян А. К. (2016)
Козій Т. В. - Проблеми формування бюджетних надходжень (2016)
Куліченко В. О. - Джерела фінансування інноваційних проектів і програм в бюджетній сфері (2016)
Кучеренко С. Ю. - Аналіз доходів та видатків державного бюджету України, Леваєва Л. Ю. (2016)
Макарчук І. М. - Проблеми реформування податкової системи України, Перчук О. В., Виноградня В. М. (2016)
Овсієнко А. М. - Особливості кредитування підприємств АПК в сучасних умовах (2016)
Остріщенко Ю. В. - Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів у контексті бюджетної реформи в Україні (2016)
Чеберяко О. В. - Державний борг як індикатор боргової безпеки, Пасічна Н. М. (2016)
Lukianenko I. G. - Economic growth and fiscal–monetary policy coordination, Tokarchuk V. V. (2016)
Титул, зміст (2016)
Prybalovets T. V. - Застосування безперервного вейвлет-аналізу для автоматичної діагностики інтеріктальних епілептичних розрядів, Kresyun N. V., Bidnyuk K. A., Nenova O. M., Muratova T. M., Chernetska G. V. (2016)
Гладчук І. З. - Роль оваріальних стероїдів у процесах оваріального циклу в нормі та при патології, Назаренко О. Я., Ситнікова В. О. (2016)
Штанько В. А. - Використання параметрів спіроартеріокардіоритмографії для вибору і оцінки ефективності антигіпертензивної фармакотерапії, Романчук О. П., Маріш М. Ю. (2016)
Бажора Ю. І. - Стан антиоксидантних ферментних систем і рівня карбонільних груп периферичної крові хворих на туберкульоз легень залежно від характеру перебігу захворювання, Єрмуракі П. П., П'ятницький Ю. С., Сметюк О. О. (2016)
Багмут І. Ю. - Визначення субтоксичного впливу фосфоровмісних органічних сумішей на репродуктивну функцію щурів за допомогою домінантних летальних мутацій, Жарова Н. В., Жуков В. І., Тюпка Т. І., Попова Т. М. (2016)
Фурдичко Л. О. - Вплив препарату тіотриазоліну на порушені показники ліпопероксидації і антиоксидантного захисту в легенях при виразковій хворобі шлунка в умовах експериментальної пневмонії (2016)
Баязітов Д. М. - До питання застосування класифікації форм гострого апендициту, сформованої з урахуванням лапароскопічних даних, Грубнік В. В. (2016)
Ляшенко А. В. - Автоматизована лапароскопічна діагностика стану печінки, Баязітов М. Р., Годлевський Л. С., Кресюн Н. В., Бузиновський А. Б., Нєнова О. М. (2016)
Орєхова О. В. - Оптимізація страхових внесків залежно від класів професійного ризику (2016)
Фаліон Р. І. - Аналіз автопсій осіб працездатного віку, померлих унаслідок інсульту в Львівській області протягом дванадцяти років (2004-2015) (2016)
Чернієвська С. Г. - Роль окисного стресу у формуванні імунної відповіді при ізоімунному конфлікті у вагітних, Москаленко Т. Я., Марічереда В. Г. (2016)
Стоянов А. Н. - Корреция дрожательных гиперкинезов при вегетативных и сосудистых дисфункциях, Колесник Е. А., Борисенко О. А. (2016)
Іванько О. М. - Порівняльна характеристика утеплювачів для виготовлення спальних мішків, Огороднійчук І. В., Бабієнко В. В., Кальчук Р. Д. (2016)
Полуденко Г. О. - Фармакогенетичні аспекти сучасної медикаментозної терапії, Антоненко П. Б., Кресюн В. Й. (2016)
Кащенко О. А. - Роль нейроімунних механізмів і запалення в патогенезі епілепсії, Денисенко О. В., Онуфрієнко О. В., Шандра О. А. (2016)
Szczurko Jan - Теория, открывающая новые возможности. По поводу статьи В. Н. Запорожана, А. И. Пономаренко "Механизмы влияния слабого магнитного поля на экспрессию генома: основы физической эпигенетики" (2016)
Правила оформлення статей для журналу "Досягнення біології та медицини" (2016)
Содержание (2010)
Гречанюк М. І. - Конденсовані з парової фази композиційні матеріали з металевою матрицею. Повідомлення 1. Дисперсно-зміцнені матеріали (2010)
Гречанюк М. І. - Конденсовані з парової фази композиційні матеріали з металевою матрицею. Повідомлення 2. Мікрошаруваті матеріали (2010)
Горбачев Г. Ф. - Стекла на основі пісків та нерудних мінералів, Ященко О. М., Дідук І. І., Клевцов В. М., Божко В. І. (2010)
Чувашов Ю. М. - Дослідження фізико-хімічних і технологічних характеристик розплавів стекол на основі пісків та нерудних мінералів, Горбачев Г. Ф., Ященко О. М., Дідук І. І., Трофімова Т. П., Кошеленко Н. І. (2010)
Чувашов Ю. М. - Фізико-хімічні, структурні та технологічні властивості розплавів, стекол та волокон на основі гірських порід і відходів металургійних виробництв. Частина 1. Синтез модифікованих мінеральних волокон та їх структура, Клевцов В. М., Ященко О. М., Дідук І. І., Кошеленко Н. І. (2010)
Дідук І. І. - Фізико-хімічні, структурні та технологічні властивості розплавів, стекол та волокон на основі гірських порід і відходів металургійних виробництв. Частина 2. Дослідження властивостей та структури модифікованих мінеральних волокон, Чувашов Ю. М., Ященко О. М., Горбачев Г. Ф., Грицак Г. С. (2010)
Голтвяница В. С. - Влияние бора на структуру и механические свойства литых y-TiAl сплавов, Баньковский О. И., Цивирко Э. И., Голтвяница С. К. (2010)
Зенков В. С. - Превращение оксидов железа в различающихся по составу восстановительных газовых средах, Пасичный В. В. (2010)
Зенков В. С. - Методические акценты и варианты процессов переработки отходов металлургического производства, Пасичный В. В. (2010)
Sartinska L. L. - Raman spectroscopy of BN and BxNyCz structures formed in an optical furnace without catalysts, Danilenko M. I., Jastrebski C. (2010)
Макогон Ю. Н. - Структурно-фазовый состав в наноразмерных пленочных композициях CoSb1,82-5,45 (30 нм)-SiO2 (100 нм)-Si (001) после осаждения и после отжигов, Павлова Е. П., Сидоренко С. И., Беддис Г., Даниэль М., Вербицкая Т. И., Шкарбань Р. А., Богданов С. Е. (2010)
Цукренко В. В. - Изменение свойств нанокристаллического порошка в системе ZrO2-Y2O3-CeO2-Al2O3-CoO при термической обработке в интервале температур 500-1200°С, Дудник Е. В. (2010)
Лященко А. Б. - Инструментальные материалы на основе додекаборида циркония, Адамовский А. А., Падерно В. Н., Филиппов В. Б., Евдокимова А. В. (2010)
Горна І. Д. - Структура та механічні властивості евтектичного сплаву системи Ti-Si-B, легованого Sn, Валуйська К. О., Бега М. Д., Пономарьов С. С., Ковиляєв В. В., Котко А. В., Євич Я. І., Фірстов С. О. (2010)
Михайлов А. А. - Влияние содержания карбида хрома на износостойкость сплавов системы Fe-Cr-C, Мазур П. В., Бродниковский Н. П., Чирик К. С., Самелюк А. В., Ткаченко М. С. (2010)
Вдовиченко О. В. - Моделювання впливу дефектів на резонансний спектр механічних коливань порошкових матеріалів (2010)
Андреева А. Ф. - Магнитогидродинамический поток при коррозии тонких пленок стали в кислотной среде под действием магнитного поля, Касумов А. М., Хриновский В. З., Гончаренко Ю. В., Власенко Н. А. (2010)
Солнцев В. П. - Физико-химические принципы выбора источника постоянной возбудимости при создании порошковых материалов с элементами самоорганизации, Скороход В. В., Солнцева Т. А. (2010)
Горна І. Д. - Вплив Y на структуру і властивості литого інтерметалідного сплаву Ti-36Al. Повідомлення 1. Структура і твердість литих сплавів Ti-36Al-Y, Яблокова Г. В., Тіньков В. О., Котко А. В., Голтвяниця В. С., Голтвяниця С. К., Фірстов С. О. (2010)
Безымянная К. Ю. - Определение физико-механических свойств резиноподобных титановых сплавов по акустическим измерениям, Колесников А. Н., Комаров К. А. (2010)
Вихідні дані (2010)
Medvedev V. V. - Applied Aspects of Pedotransfer Modelling in the Soil Physics (2016)
Ачасов А. Б. - Безпілотні літальні апарати як інструмент сучасного землеробства та охорони ґрунтів, Ачасова А. О. (2016)
Дядченко В. В. - Оцінка відповідності структури природоохоронних територій Європейських країн критеріям МСОП, Каракуркчі Г. В., Петрухін С. Ю., Дядченко А. В., Кочанов Е. О., Максименко Н. В., Шумілова А. В. (2016)
Удовиченко В. В. - Морфодинамічний ландшафтний аналіз території (на прикладі ділянки дослідження мішанолісових комплексів Лівобережної України) (2016)
Крайнюков О. М. - Аналіз практики основних суб’єктів Європейського союзу з оцінки ризику впливу хімічних речовин на довкілля та здоров’я людини на тлі сучасних інтерактивних розробок, Якушева А. В. (2016)
Гололобова О. О. - Агроекологічна ефективність використання біологічних відходів, Бушкіна Я. С. (2016)
Lisnyak A. - Agroecological Research of pH Value in Acidic Soils at Liming Absence, Torma S. (2016)
Боярин М. В. - Вплив метеорологічних умов на рівень забруднення атмосфери ландшафтів Волинської області, Нетробчук І. М., Волошин В. У. (2016)
Музиченко О. С. - Екологічний стан та використання рекреаційних ресурсів озер Велимче та Сомине Волинської області, Лавринюк З. В. (2016)
Буц Ю. В. - Оптимізація процесів постпірогенної релаксії у різних типах ПТК після ландшафтних пожеж, Крайнюк О. В. (2016)
Коваль І. М. - Динаміка радіального приросту дерев, пошкоджених пожежею, в соснових насадженнях лісостепової зони Харківщини, Токарева Н. А., Невмивака М. О., Воронін В. О. (2016)
Сафранов Т. А. - Оцінка оптимальності мінерального складу питних вод систем централізованого водопостачання окремих міських агломерацій України, Поліщук А. А., Юрченко В. О., Яришкіна Л. О. (2016)
Гарбуз А. Г. - Джерела водопостачання у місті Харків (2016)
Полив’янчук А. П. - Математичне моделювання теплового стану газової проби в системах екологічного діагностування транспортних двигунів (2016)
Галетич І. К. - Аналіз впливу електромагнітних полів на стан сельбищних територій, Решетченко А. І., Бекетов В. Є. (2016)
Кулик М. І. - Забруднення ґрунтового покриву важкими металами,привнесених відпрацьованими моторними мастилами, Лісняк А. А., Торма С. (2016)
Басай Н. П. - Концепція навчального посібника елективного курсу "Німецькомовні країни" для учнів старшої школи (2015)
Близнюк Т. О. - Модель виховання готовності старшокласників до вибору професії вчителя (2015)
Бондарчук Н. Я. - Застосування диференційованого підходу при організації процесу загартування молодших школярів, Чернов В. Д., Герка О. І. (2015)
Бузовська Т. В. - Сучасні інноваційні технології розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів іноземної мови (2015)
Василенко О. М. - Особливості статевого виховання учнівської молоді, Ілюк Л. І. (2015)
Вербицька В. І. - Фінансове забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів (2015)
Волошин В. Д. - Педагогічні умови формування умінь застосовувати спецзасоби та зброю майбутніми офіцерами-прикордонниками та експериментальна перевірка їх результативності (2015)
Главацька О. Л. - Сутність, зміст і особливості процесу ресоціалізації неповнолітніх засуджених (2015)
Гоменюк О. Я. - Методика навчання іншомовного письма в торговельних школах Буковини (1918-1939 рр.) (2015)
Гончарук О. М. - Лінгвістичні особливості вивчення пунктуації в курсі початкової мовної освіти (2015)
Горішна Н. М. - Особливості організації та функціонування післядипломної освіти соціальних працівників у США (2015)
Гриник І. М. - Врахування німецького досвіду професійної підготовки соціальних педагогів до правового захисту дитинства у вітчизняних умовах (2015)
Депчинська І. А. - Розвиток змісту гуманітарної освіти: аналіз поняття, Опачко М. В. (2015)
Добровольська К. В. - Розвиток професійної самосвідомості майбутніх медиків у процесі вивчення вищої математики, Мисловська С. К. (2015)
Доннік М. С. - Формування комунікативної компетентності у мешканців соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2015)
Єнгаличева І. В. - Креативний розвиток дітей дошкільного віку засобами театралізованих ігор (2015)
Зварич О. П. - Підготовка фахівців до роботи з біженцями і внутрішньо переміщеними особами: зарубіжний досвід (2015)
Іващук О. В. - Роль опорних конспектів у підготовці фахівців з економічної кібернетики при викладанні дисциплін математичного циклу (2015)
Ішутіна О. Є. - Сутність і структура лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя рідної мови (2015)
Калаур С. М. - Педагогічна концепція організації неперервності освіти майбутніх фахівців соціальної сфери (2015)
Карбованець О. І. - Удосконалення підходів щодо формування знань студентів з мікробіології в умовах сучасної вищої медичної освіти (2015)
Кевпанич М. М. - Цілі і завдання підготовки молоді до життя і праці у шкільній документації Підкарпатської Русі (1919 – 1939 рр.) (2015)
Кепша О. М. - ІК-компетентність викладачів загальноосвітніх дисциплін професійно-технічних навчальних закладів – вимога часу (2015)
Ключкович Т. В. - Професійна підготовка вчителів у Словаччині (на прикладі Пряшівського університету) (2015)
Ковальчук О. А. - Сучасні наукові підходи до організації позааудиторної діяльності майбутніх учителів математики (2015)
Козубовська І. В. - Деякі особливості професійного педагогічного спілкування, Постолюк М. І. (2015)
Козубовський Р. В. - Мета і завдання соціальної освіти (2015)
Колесник Н. Є. - Філософсько-педагогічні ідеї у підготовці майбутніх учителів початкової школи до формування предметно-перетворювальної компетентності учнів (2015)
Корецька Л. О. - Підготовка учительських кадрів в умовах освітньо-виховного простору Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2015)
Корогод Т. О. - Дидактико-методичний потенціал рольової гри як засобу формування досвіду самостійної пізнавальної діяльності студентів немовних вищих навчальних закладів у процесі навчання іншомовного професійного спілкування (2015)
Кравцова Л. В. - Соціальний захист дітей і молоді з особливими потребами в Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області, Василенко О. М. (2015)
Кухта М. І. - Комунікативні стратегії педагогічного дискурсу загальноосвітньої школи (2015)
Лабінська Б. І. - Особливості навчання іноземних мов на Закарпатті (друга половина XIX – перша половина XX ст.) (2015)
Лемко Г. І. - Етнічні особливості інкультурації особистості українця (2015)
Лещук Г. В. - Дошкільне соціальне середовище як фактор первинної соціалізації дитини (2015)
Литвинова Н. А. - Результати дослідження рівня сформованості особистісно-психологічної стійкості в підлітків групи ризику до зовнішнього негативного впливу соціального середовища (2015)
Логвиненко Т. О. - Роль міжнародних та національних організацій у контексті соціально-педагогічної роботи та професійної підготовки до неї у скандинавських країнах (2015)
Ляшко М. М. - Соціально-культурна ідентифікація як соціологічна категорія: аналіз зарубіжних джерел (2015)
Медведєва М. О. - Аналіз існуючих хмаро орієнтованих сервісів пропонованих для вищих навчальних закладів (2015)
Олійник О. М. - Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в процесі використання інноваційних технологій фізичного виховання у ВНЗ, Сорокін Ю. С., Тимошенко В. В. (2015)
Паламарчук О. О. - Особливості розвитку моральної свідомості молодшого школяра в спадщині В. Сухомлинського (2015)
Палінчак В. М. - Зміна парадигми менеджменту на сучасному етапі (2015)
Петриків В. І. - Особливості викладання історичних дисциплін у ВНЗ України (50–60-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Поліщук В. А. - Особливості підготовки соціальних працівників до роботи з дітьми групи "ризику" у Великій Британії (2015)
Поліщук Ю. Й. - Саморозвиток особистості школяра в діяльності молодіжних громадських об’єднань як соціально-педагогічна проблема (2015)
Попович А. М. - Уніфікація понять як теоретико-методологічна основа впровадження соціальних послуг (2015)
Пришляк О. Ю. - Упровадження компетентнісного підходу у процесі навчання іноземних мов майбутніх педагогів у вищих закладах освіти (2015)
Ратинська О. М. - Дослідження емпатійності у майбутніх соціальних працівників (2015)
Редько В. Г. - Зміст і функції текстів для читання у навчальних посібниках елективних курсів з іноземних мов: лінгвокультурологічний контекст, Басай О. В. (2015)
Рюль В. О. - Особливості соціальної роботи з мігрантами та їх сім’ями (2015)
Слозанська Г. І. - Соціальна адаптація студентів вищих навчальних закладів в умовах діяльності соціально-психологічних служб (2015)
Слюсар Т. А. - Удосконалення мовлення молодших школярів під час вивчення синтаксису, Забалуй К. С. (2015)
Сорока О. В. - Зарубіжний досвід підготовки арт-терапевтів (2015)
Теличко Н. В. - Педагогічні умови реалізації системи формування педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів (2015)
Товканець Г. В. - Особливості становлення вищої економічної освіти в Чехії і Словаччині у ХХ столітті (2015)
Товканець О. С. - Методологічні аспекти професійної діяльності педагога вищої школи (2015)
Третько В. В. - Взаємозв’язок дослідницько-орієнтованого навчання і викладання у вищій школі Великої Британії (2015)
Трубачева С. Е. - Метапредметний аспект формування загальнонавчальних компетентностей учнів в умовах профільного навчання (2015)
Тулашвілі Ю. Й. - Модель багаторівневого модульного навчання для підготовки інженерних кадрів (2015)
Федорова М. А. - Проблема наступності у вихованні моральних цінностей дошкільників і молодших школярів (2015)
Федоруц М. В. - Формування соціальної компетентності школярів у процесі партнерської співпраці загальноосвітніх навчальних закладів з родинами (2015)
Хващевська О. О. - Позашкільна діяльність як засіб соціалізації учнів сільської місцевості (друга половина ХХ століття) (2015)
Химченко О. М. - Особливості культурного саморозвитку майбутнього вчителя (2015)
Цвяк Л. В. - Розвиток творчої активності курсантів у процесі вивчення іноземної мови (2015)
Чейпеш І. В. - Ретроспекція загальнодидактичних підходів до іншомовної освіти (2015)
Шевченко А. В. - Проектування навчального процесу по формуванні фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу (2015)
Якубова Л. А. - Порівняльний аналіз особливостей організації соціальної роботи з людьми похилого віку в Україні та за кордоном, Труш Н. П. (2015)
Бєлоусова Л. І. - Вплив стратегічного управління та обраної стратегії на конкурентоспроможність промислового підприємства, Марченко Н. О. (2016)
Бєлоусова Л. І. - Формування стратегічних орієнтирів розвитку регіонів та визначення оцінки рівня їхнього розвитку, Марченко Н. О. (2016)
Бєлоусов Я. І. - Аналіз техніко-економічних показників сучасного розвитку харчової промисловості україни (2016)
Бєлоусов Я. І. - Дослідження сутнісної характеристики регіональної інфраструктури управління ресурсним забезпеченням економіки регіону (2016)
Галгаш Р. А. - Проблематика визначення межі внутрішньокластерної та міжкластерної стратегічної координації в регіоні (2016)
Держак Н. О. - Територіальні громади як площина формування індивідуальних зростань (2016)
Заблодська І. В. - Обґрунтування бюджетних витрат для фінансового забезпечення реалізації пілотного проекту з розвитку підприємництва в регіонах України, Рогозян Ю. С., Плєтньов М. В. (2016)
Івченко Є. А. - Природа трансформаційного процесу як соціально-економічного феномену та його вплив на систему економічної безпеки підприємства (2016)
Клюс Ю. І. - Інформаційне поле корпоративного управління інноваціями (2016)
Мазуркевич І. О. - Інноваційні підходи в діяльності туристичного бізнесу, Дзюба Т. А. (2016)
Макаренко М. Б. - Сучасні тенденції професійної підготовки студентів економічних спеціальностей вищої школи (2016)
Омельченко О. В. - Методика проведення аудиту умов праці за допомогою реалізації програми безпеки здоров’я на підприємстві, Закладній О. А. (2016)
Райчева Л. І. - Організаційні засади впровадження механізму розвитку машинобудівної галузі в умовах виробничо-економічної кризи (2016)
Розмислов О. М. - Аудит прогнозної фінансової інформації, як складова підвищення конкурентоспроможності підприємств (2016)
Сєрєбряк К. І. - Результати наукових досліджень щодо активізації міжрегіонального співробітництва в України, Заблодська Д. В. (2016)
Тищенко В. В. - Фінансовий моніторинг як елемент системи економічної безпеки банку (2016)
Топух І. П. - Відтворення інтелектуального капіталу в умовах створення територіальних громад в регіоні, Білоус Я. Ю. (2016)
Швед В. В. - Методологічні основи впливу на неформальні групи в міжнародному менеджменті (2016)
Шерстюк О. Л. - Критерії, елементи та види упевненості користувачів фінансової інформації (2016)
Епіфаній (Думенко) (митрополит) - Обрання першоієрархів-українців на Київську кафедру як шлях до автокефалії Української Православної Церкви (2016)
Бойко П. (протоієрей) - Розділення свята Втілення Христового на два окремих свята (2016)
Гунько М. М. - Поняття любові у творах святителя Іоана Золотоустого (2016)
Звонська Л. Л. - Мовний феномен аттикізму і койне Нового Завіту (2016)
Клос В. (протоієрей) - Преосвященнійший Захарія Корнилович, єпископ Переяславський, вікарій митрополита Київського та настоятель Свято-Михайлівського Золотоверхого Монастиря (1697 – 1715) (2016)
Колот С. (священик) - Ісагогічна проблематика в працях видатного біблеїста Київської духовної академії професора Якима Олесницького (1842–1907) (2016)
Яків (Костріков) (ієромонах) - Особливості українського богослів’я в творі "Тренос" преосвященного архієпископа Мелетія Смотрицького (2016)
Лесюк М. (протоієрей) - Трульський Собор та його значення в історії християнства (2016)
Лозінський К. (протоієрей) - V Вселенський собор 553 року в світлі спроб примирення православних з монофізитами (2016)
Маланяк О. (протоієрей) - Іпостасне з’єднання двох природ в Ісусі Христі (2016)
Маланяк Р. (протоієрей) - Православне вчення про всезагальний суд (2016)
Матвієнко В. В. - Просодичні засоби – наголос (2016)
Мельник П. (протоієрей) - Віра як особистісний досвід богоспілкування (2016)
Мирончук О. Я. - Лексико-семантичне й асоціативне поле "святість" у текстах богослужіння таїнства Хрещення (2016)
Мицик Ю. (протоієрей) - Нові джерела до історії Свято-Михайлівського Видубицького монастиря ХVІІ–ХVІІІ ст. (2016)
Мицик Ю. (протоієрей) - Цікавий епізод церковної історії ХVІІІ ст. (2016)
Мицик Ю. (протоієрей) - З грамот київського митрополита (архієпископа) Варлаама Ванатовича, Тарасенко І. Ю. (2016)
Мицик Ю. (протоієрей) - З документації київського митрополита Рафаїла Заборовського (2016)
Москалюк К. О. - "Аллатра" – новітній езотеричний рух за старими окультними шаблонами (2016)
Олійников В. А. - Семантична диференціація звертання (на матеріалі богослужбових текстів (акафістів) Української Православної Церкви) (2016)
Рожко В. Є. - Високопреосвященний Геннадій Шиприкевич, архієпископ Січеславський і Чиказький – визначний ієрарх Другого відродження УАПЦ 1941–1944 рр. (2016)
Романчук Я. (протоієрей) - Христологія Послання святого апостола Павла до колосян (2016)
Рубан М. (диякон) - Історичні передумови формування Української Соборно-єпископської Церкви (2016)
Рубан М. (диякон) - Історичні передумови та наслідки утворення Галицької митрополії, Болдар О. І. (2016)
Сидор І. (cвященик) - Вплив матеріального чинника на визнання Московського Патріархату Східними патріархами (2016)
Сміх В. (протоієрей) - Тріадологія та христологія – основа православного вчення про особистість (2016)
Степовик Д. В. - Візантійський стиль і сучасне українське іконне малярство (2016)
Тимошик М. С. - Шляхом відмосковлення: всеукраїнський автокефальний рух 20-х – 30-х років ХХ ст. (за архівними матеріалами сіл Ніжинської округи) (2016)
Трофимлюк О. (протоієрей) - Свідчення Священного Писання про військову службу (2016)
Харлан А. П. - Неоціненний внесок святого Петра Могили в духовне відродження України (2016)
Звіт про діяльність Київської православної богословської академії за 2014 / 2015 навчальний рік (2016)
Відомості про авторів (2016)
Пузік В. К. - Дослідження у галузі експериментальної біології рослин у Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва (2016)
Колупаєв Ю. Є. - Індукування протекторних систем рослин дією стресорів, екзогенних сигнальних посередників і фітогормонів (2016)
Білявська Н. О. - Сучасні уявлення про термогенез у рослин та його механізми, Подорванов В. В., Федюк О. М. (2016)
Войтенко Л. В. - Структурно-функціональні особливості Equisetum arvense L. в онтогенезі, Щербатюк М. М., Косаківська І. В. (2016)
Жадько С. И. - Роль гистондеацетилазы в регуляции активности антиоксидантных ферментов каллусной культуры Arabidopsis thaliana при осмотическом стрессе (2016)
Сиваш А. А. - Хлорофиллазная активность и пигментный состав листьев растений разных ярусов широколиственного леса, Фомишина Р. Н., Захарова Т. О., Золотарёва Е. К. (2016)
Гуляєва Г. Б - Функціональна активність фотосинтетичного апарату пшениці ярої за штучного зараження штамами Рseudomonas syringae рv. аtrofaciens різного походження, Пасічник Л. А., Патика В. П. (2016)
Карпец Ю. В. - Реакция растений ячменя различных генотипов на почвенную засуху и действие донора оксида азота, Колупаев Ю. Е., Григоренко Д. А., Фирсова Е. Н. (2016)
Мальцева С. Ю. - Дендрофлора міста Генічеськ (Херсонська область, Україна) (2016)
Колупаев Ю. Е. - "Регуляция роста, развития и продуктивности растений" VIII Международная научная конференция (Минск, 28-30 октября 2015 года), Карпец Ю. В. (2016)
Пузік В. К. - Костянтин Меркурійович Ситник (до 90-річчя від Дня народження), Косаківська І. В. (2016)
Содержание (2015)
Бахрушин В. Е. - Программная реализация алгоритма анализа сложных спектров на языке R (2015)
Дорош Н. Л. - Результати розробки надбудови MS Excel для обробки часових рядів, Храпач Ю. О. (2015)
Гожий О. П. - Побудова динамічних прогнозів в задачах планування, Калініна І. О., Гожий В. О. (2015)
Grishin V. - The forming processing of copper profiles by method of hot extrusion as technical system, Abramov S. (2015)
Марченко В. Т. - Методичні підходи до розрахунку витрат на дослідно-конструкторські роботи з ракетно-космічної техніки, Сазіна Н. П. (2015)
Сарычев А. П. - Усреднённый критерий регулярности в методе группового учёта аргументов (2015)
Селегей А. Н. - Математическое описание движения шихтовых материалов по лотку бесконусного загрузочного устройства доменной печи, Головко В. И., Верховская А. А. (2015)
Selivorstov V. - The use of gas-dynamic pressure to improve the mechanical properties of aluminum casting alloys with high iron content, Dotsenko Yu., Selivorstova T., Dotsenko N. (2015)
Деревянко О. І. - Комп'ютерне моделювання процесу дисоціації (2015)
Джафарова С. А. - Структура и свойства спеченных материалов из частично легированных порошков на основе железа, Мамедов А. Т. (2015)
Тогобицкая Д. Н. - Системный подход к выбору оптимального элементного состава стали, обеспечивающего требуемый уровень механических свойств, Пиптюк В. П., Логозинский И. Н., Левин Б. А., Козачёк А. С., Кукса О. В., Лихачёв Ю. М. (2015)
Узлов К. И. - Моделирование перераспределения компонентов перед фронтом превращения феррит → аустенит + карбид при науглероживании, Мовчан А. В., Черноиваненко Е. А. (2015)
Боднарь Б. Е. - Исследование вебометрик. Рекомендации по повышению рейтингов сайта университета, Косолапов А. А., Лобода Д. Г. (2015)
Клименко С. В. - Математическая модель самооценки психических свойств личности, Огоренко В. В., Халипова В. Д. (2015)
Бородулин А. В. - Эксергетический анализ производства безобжиговых окатышей, чугуна и уменьшения энергоемкости металлопродукции, Ковалев А. Д., Чайка А. Л., Москалина А. А., Турищев В. В. (2015)
Колупаев Ю. Е. - Сероводород у растений: участие в клеточном сигналинге и адаптации к стрессовым факторам, Фирсова Е. Н., Ястреб Т. О. (2016)
Komaristaya V. P. - Response of Dunaliella salina Teod. culture to various regimes of fed-batch nutrient supplementation, Antonenko S. P., Rudas A. N. (2016)
Гончарук Е. А. - Реакция клеток контрастных по устойчивости сортов льна долгунца (Linum usitatissimum L.) на действие ионов кадмия, Загоскина Н. В. (2016)
Карпец Ю. В. - Влияние фунгицида Седаксан на устойчивость растений пшеницы (Triticum aestivum L.) различных экотипов к почвенной засухе, Колупаев Ю. Е., Ястреб Т. О., Луговая А. А., Заярная Е. Ю. (2016)
Карпец Ю. В. - Влияние донора NO на содержание пигментов в листьях, рост и продуктивность яровой пшеницы (Triticum aestivum L.) (2016)
Солоденко А. Є. - Ідентифікація джерел стійкості соняшнику до несправжньої борошнистої роси та вовчка за ДНК-маркерами, Файт В. І. (2016)
Рибалка О. І. - Антиоксидантна активність та інші характеристики харчової цінності зерна ячменю, Поліщук С. С., Поздняков В. В., Діденко С. Ю. (2016)
Якимчук Р. А. - Мутаційна мінливість Triticum aestivum L. за умов забруднення ґрунту пестицидами й токсичними відходами (2016)
Коваленко І. М. - Особливості продукційного процесу рослин трав'яно-чагарничкового ярусу північного сходу України (2016)
Пузік В. К. - Володимир Пилипович Патика (до 70-річчя від Дня народження) (2016)
Пузік В. К. - Віктор Васильович Кириченко (до 70-річчя від Дня народження), Гопцій Т. І. (2016)
Безроднова О. В. - Науково-практичний семінар "Імплементація оселищної директиви Європейського Союзу: оселища та флора" (2016)
Пам’яті академіка НАН України Дмитра Михайловича Гродзинського (1929-2016) (2016)
Пам’яті професора Олександра Зиновійовича Злотіна (1937-2016) (2016)
Правила для авторів (2016)
Правила для авторов (2016)
Rules for authors (2016)
Зміст вип. 1-2, 2016 (2016)
Акіншева І. - Аналіз громадянської освіти як чинника політичної соціалізації особистості (2014)
Афанасьєв Д. - Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття "соціальний потенціал" (2014)
Бартош О. - До проблеми теоретичної підготовки магістрів соціальної роботи у Великій Британії (2014)
Березюк В. - Методика організації польової практики з тактики прикордонної служби (2014)
Бец Ю. - Особливості формування національної свідомості у майбутніх офіцерів-прикордонників в контексті міжкультурного порівняльного підходу (2014)
Bohdan L. - English-language training of graduates of Uzhhorods'ka Greek Catholic theological academy of Theodore Romzha, Vinnytska M. (2014)
Божко Є. - Методологічні підходи до аналізу проблеми розвитку аксіологічних засад управління освітніми установами у вітчизняній педагогічній теорії (остання чверть ХХ – початок ХХІ ст.) (2014)
Бойко О. - Дослідницькі компетентності у докторських програмах (PhD) із соціальної роботи: міжнародний досвід (2014)
Бондарчук Н. - Застосування диференційованого підходу при навчанні танцям дітей молодшого шкільного віку, Чернов В. (2014)
Борисюк Л. - Теоретичні основи професійної компетентності бакалаврів сестринської справи (2014)
Борщ К. - Виховання дітей в сім’ях з девіаційними формами поведінки (2014)
Варга Н. - Трудoвa мoбiльнicть, як cклaдoвa ринку прaцi (на прикладі сільського населення Закарпаття) (2014)
Василюк А. - Про роль ключових компетентностей у сучасній освіті (2014)
Годованець Н. - Проектний метод вивчення іноземної мови (2014)
Гончарук О. - Формування пунктуаційних умінь і навичок учнів початкових класів на текстовій основі (2014)
Грабчак О. - Фандрайзингова діяльність як альтернативний засіб залучення коштів у соціальну сферу (2014)
Дацків І. - Громадянська складова змісту підготовки фахівців у Підкарпатській Русі (2014)
Драч І. - Технологічне забезпечення системи компетентнісно орієнтованого управління професійною підготовкою майбутніх викладачів вищої школи (2014)
Жиленко Р. - Зовнішні фактори процесу економічного розвитку громади та можливі стратегії подолання їх негативного впливу (2014)
Зобенько Н. - Ретроспектива вивчення становлення соціального захисту дитинства в Україні (2014)
Калаур С. - Практичні механізми формування ціннісно-смислової компетентності у майбутніх соціальних педагогів під час навчання (2014)
Канюк О. - Формування вмінь іншомовного ділового спілкування в контексті комунікативної культури майбутніх соціальних працівників (2014)
Караман О. - Правові засади соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими (2014)
Козубовська І. - До питання про психологічні аспекти педагогічного менеджменту, Постолюк М. (2014)
Козубовський Р. - Девіантна поведінка неповнолітніх як соціально-педагогічна проблема (2014)
Кончович К. - Тренінгові методи роботи у формуванні готовності майбутніх учителів-філологів до педагогічного спілкування (2014)
Котєнєва І. - Особливості побудови стратегії професійної кар'єри майбутнім учителем, Котєнєва Ю. (2014)
Кофанова О. - Удосконалення фахової підготовки майбутніх інженерів з охорони навколишнього середовища за компетентнісного підходу (2014)
Кравець О. - Мовна особистість в іншомовному просторі (2014)
Липчанко-Ковачик О. - Особливості підготовки вчителя-філолога до використання інтерактивних технологій у школі (2014)
Ляховець Л. - Роль занять аквааеробікою у підвищенні функціональних можливостей і рівня фізичного стану жінок зрілого віку (2014)
Ляшко М. - Теоретичні засади дослідження міжетнічних відносин: короткий аналіз зарубіжних джерел (2014)
Маріонда І. - Застосування основних принципів пілатесу у проведенні занять зі студентами спеціальних медичних груп, Джуган Л. (2014)
Микитенко Н. - Конструювання і функціонування ефективної системи формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців нефілологічного профілю (2014)
Миськів В. - Прояв граматичної інтерференції у процесі вивчення агнглійської мови як другої іноземної (2014)
Мотунова Н. - Сутність поняття профілактики правопорушень серед неповнолітніх (2014)
Назаренко Г. - Педагогічні умови підвищення ефективності виховання культури демократизму старшокласників (2014)
Ніколаєску І. - Формування соціальної компетентності старшокласників у позаурочній діяльності (2014)
Новакова Л. - Роль спеціальних медичних груп у формуванні культури здоров’я студентів у медичних університетах (2014)
Овод Ю. - Козацька педагогіка про формування інтелекту, тіловиховання та духовності (2014)
Олло В. - Практичні підходи до формування професійної компетентності слухачів системи професійно-технічної освіти закладів виконання покарання на основі використання педагогічних технологій (2014)
Онищук А. - Наукові підходи до професійної підготовки майбутніх перекладачів (2014)
Палінчак В. - Професійні вимоги до фахівців менеджменту, Козубовська І. (2014)
Пелін О. - Смислова зброя в умовах інформаційних війн, Давидова Ю. (2014)
Повідайчик О. - Деякі аспекти формування інформаційної культури соціальних працівників під час вивчення фахових дисциплін (2014)
Понзель У. - Ставлення викладачів до проблеми міжпредметних зв’язків у фаховій підготовці майбутнього вчителя початкових класів (2014)
Попова Т. - Реалізація культурно-історичного дидактичного принципу в навчально-виховному процесі з фізики в школі (2014)
Попович І. - Педагогічний супровід дистанційного навчання у Великій Британії (2014)
Потюк І. - Особливості організації процесу формування професійної англомовної лексичної компетенції у студентів немовних спеціальностей (2014)
Продан О. - Методика навчання баскетболу та організація баскетбольної підготовки в умовах загальноосвітнього навчального закладу, Фунтікова Н. (2014)
Рейпольська О. - Особливості уявлень дошкільників про самих себе та виховання ціннісного самоставлення (2014)
Розлуцька Г. - Гімназійна освіта Закарпаття: історико-педагогічний аспект (2014)
Розман І. - Особливості індивідуального викладання зарубіжної літератури у фаховій підготовці майбутніх вчителів (2014)
Рюль В. - Проблема неефективності агентів соціалізації дітей сучасної України (2014)
Сивохоп Я. - Інноваційні підходи до підвищення кваліфікації педагогів з питань формування здорового способу життя учнівської молоді (2014)
Синюк Н. - Модель формування компонентів готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки учнів та результати її впровадження (2014)
Сідун Л. - Основні концепції полікультурної освіти в США (2014)
Сіренко А. - Особливості програмово-методичного забезпечення дошкільних навчальних закладів щодо формування впевненості в собі в старших дошкільників у груповій діяльності (2014)
Скіба Н. - Поняття і структура фахової компетентності викладачів іноземної мови за професійним спрямуванням (2014)
Смужаниця Д. - Методика навчання основ усного перекладу (2014)
Смук О. - Дезадаптивна поведінка молоді як соціально-психологічна проблема (2014)
Сопко Р. - Типологія потреб клієнтів у соціальній роботі (2014)
Стойка О. - Управління інституційними перетвореннями у вищій школі США (2014)
Стремецька В. - Булінг у підліткових шкільних колективах, Алєксєєнко Г. (2014)
Тимочко О. - Вплив занять атлетичною гімнастикою в сучасних фізкультурно-оздоровчих закладах на фізичний розвиток чоловіків першого зрілого віку (2014)
Товканець Г. - Педагогічний аналіз завдань вищої економічної освіти в Україні (2014)
Товканець О. - Загальна і спеціальна превенції в процесі профілактики девіантної поведінки неповнолітніх (2014)
Товт В. - Психоемоційні розлади у хворих на хронічний остеохондроз із вираженим больовим синдромом, Гузак О., Щерба М. (2014)
Фалинська З. - Зарубіжний досвід практичної підготовки майбутніх соціальних працівників до медико-соціальної роботи (2014)
Щурова Н. - Аналіз стану формування фізичного здоров’я старшокласників в умовах профільного навчання (2014)
Юрків Я. - Історико-педагогічний аналіз сімейного насилля над дитиною (2014)
Козубовська І. - Деякі особливості соціальної роботи з сім’єю у великій Британії й Німеччині, Баторі-Тарці З. (2014)
Петренко Т. - Методичні аспекти підготовки майбутніх соціальних працівників до соціальної роботи у сфері зайнятості (2014)
Рябик Г. Є. - Дослідження проблем сучасної системи планування діяльності вітчизняних підприємств, Долгій Р. С. (2016)
Слепян Е. В. - Система оплати праці та її вплив на ефективність господарської діяльності підприємства, Бєлова Ю. (2016)
Собко О. М. - Розвиток інформаційного інтелектуального капіталу та цифризація економічних процесів на мікрорівні (2016)
Тюхтій М. П. - Місце і роль необоротних активів у системі кругообігу капіталу підприємства, Старовєров В. О. (2016)
Сусіденко В. Т. - Оцінка фінансового стану та факторів впливу на фінансову безпеку підприємств, Сусіденко О. В. (2016)
Хаврова К. С. - Методичне забезпечення інтелектуалізації діяльності в умовах соціально-економічного розвитку (2016)
Халімон Т. М. - Формування та оцінка потенціалу конкурентоспроможності підприємства (2016)
Чичотка В. В. - Обґрунтування моделі побудови оптимальної організаційної структури підприємства розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (2016)
Варцаба В. І. - Інвестиційна характеристика закарпатського регіону, Огородник В. О. (2016)
Зінченко О. А. - Інституційні проблеми підтримки малого бізнесу в туристичній сфері (2016)
Самофатова В. А. - Методичне забезпечення управління сталістю розвитку аропродовольчої сфери регіону (2016)
Кравець І. М. - Чинники формування конкурентоспроможності України та умов для людського розвитку, Мельник П. І. (2016)
Смутчак З. В. - Система пенсійного забезпечення як складова соціального захисту населення (2016)
Алексеєнко Л. М. - Інституціональні основи формування фінансових систем: сучасне бачення циклічності розвитку економіки, Савущик А. І. (2016)
Гетьман Є. М. - Проблемні питання фінансування та виконання державних цільових програм в Україні (2016)
Запорожець М. Ю. - Біржові індекси як індикатор стану економіки в Україні (2016)
Новік О. І. - Системна модернізація як основа стратегічного розвитку адміністрування митних платежів (2016)
Стеценко Б. С. - Ґенеза інституціоналізації фінансової інфраструктури в Україні (2016)
Колєсніченко А. С. - Облікова політика банку і бюджетної установи в контексті здійснення процесу управління: змістовно-порівняльний аспект (2016)
Ларікова Т. В. - Фінансові активи в державному секторі: характеристика, облік, автоматизація, Цятковська О. В. (2016)
Лукановська І. Р. - Основні аспекти облікової політики органів державної казначейської служби України (2016)
Радова О. В. - Особливості пільгового оподаткування аграрних підприємств (2016)
Тирінов А. В. - Особливості визнання та облікової оцінки дебіторської заборгованості підприємства (2016)
Фатенок-Ткачук А. О. - Теоретичні аспекти фінансового обліку біологічних активів, Романюк О. С. (2016)
Харченко Н. В. - Податок на прибуток: його розвиток та сучасний стан, Гаркуша Ю. І. (2016)
Шендригоренко М. Т. - Актуальні питання організації внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів (2016)
Дзюбановська Н. В. - Структурно-динамічний аналіз міжнародної торгівлі країн Європейського Союзу (2016)
Янковий В. О. - Аналіз випуску продукції на м’ясопереробному підприємстві за допомогою виробничих функцій (2016)
Бойко І. - Передумови виникнення, сутність та призначення стратегічного управлінського обліку (2010)
Головко В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками фірми, Мисака Г. (2010)
Голубнича Г. - Розкриваємість облікової інформації та забезпечення прозорості діяльності (2010)
Горобець Г. - Статистичне забезпечення управління відтворенням населення в регіоні (2010)
Гура Н. - Побудова управління витратами підприємств у хімічній галузі, Радченко К. (2010)
Дрозд І. - Роль аналізу хеджування у системі прийняття управлінських рішень підприємств переробної промисловості, Бойко К. (2010)
Іваненко О. - Особливості оподаткування кредитних спілок (2010)
Калюга Є. - Оцінка стану державного внутрішнього фінансового контролю та шляхи його реформування (2010)
Кащенко О. - Організація обліку та внутрішнього контролю грошових потоків та розрахунків на прикладі підприємств сфери технічного обслуговування автомобілів (2010)
Ковтун Н. - Статистична оцінка діяльності страхових компаній в Україні у 2000-2008 рр, Нагорна Т. (2010)
Кузьмінський Ю. - Oблік фінансових інструментів, хеджування та фінансова криза - є зв'язок? (2010)
Купалова Г. - Hормативно-правове забезпечення обліку та аудиту виконання зобов'язань за податками і зборами в умовах фінансово-економічної кризи, Матвієнко Т. (2010)
Лучко М. - Kонцепція управлінського обліку для підприємств швейної промисловості (2010)
Мельник Т. - Hедержавне пенсійне забезпечення: облік, оподаткування та контроль, Мельник М. (2010)
Рошко Н. - Ліцензування в туристичній галузі України як фактор державного регулювання її розвитку (2010)
Сидоренко М. - Актуальність використання статистичних методів у фінансово-господарській діяльності українських підприємств (2010)
Травінська С. - Гармонізація та стандартизація обліку і звітності зобов'язань відповідно до МСФЗ та МСБО (2010)
Хвостенко О. - Iнформаційне забезпечення статистичного дослідження конкурентного середовища підприємства (2010)
Чечуліна О. - Загальні тенденції розвитку державного фінансового контролю в сучасних умовах (2010)
Швець В. - Необоротні активи в системі кругообороту капіталу підприємства, Борисюк О. (2010)
Швець В. - Iсторичне підґрунтя формування фінансового контролю в Україні, Радилицький Ю. (2010)
Шибіріна С. - Iнформаційне забезпечення статистичного дослідження ринку нерухомого майна (2010)
Шморгун Н. - Mетоди дослідження впливу інфляції та зміни цін при аналізі фінансової звітності підприємства (2010)
Ловінська Л. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні (2010)
Title (2016)
Contents (2016)
Academician V. L. Makarov is 75! (2016)
Chapko R. S. - On the non-linear integral equation approaches for the boundary reconstruction in double-connected planar domains, Ivanyshyn Yaman O. M., Kanafotskyi T. S. (2016)
Litynskyy S. V. - On the generalized solution of the initial-boundary value problem with Neumann condition for the wave equation by the use of the retarded double layer potential and the Laguerre transform, Muzychuk A. O. (2016)
Muzychuk Y. A. - On the boundary element method for boundary value problems for convolutional systems of elliptic equations (2016)
Nazarzadeh A. - Another Case of Incidence Matrix for Bivariate Birkhoff Interpolation, Rahsepar Fard KH., Mahmoodi A. (2016)
Raynovskyy I. A. - Resonant liquid sloshing in an upright circular tank performing a periodic motion, Timokha A. N. (2016)
Shvai K. V. - The best М -term trigonometric approximations of classes of (j,b) -differentiable periodic multivariate functions in the space l j b,1 (2016)
Solodky S. G. - On optimal selection of Galerkin's information for solving severely ill-posed problems, Myleiko G. L. (2016)
Stelmashchuk V. V. - Numerical solution of Lord-Shulman thermopiezoelectricity forced vibrations problem, Shynkarenko H. A. (2016)
Sybil Yu. M. - Boundary value problem for the two-dimensional Laplace equation with transmission condition on thin inclusion, Grytsko B. E. (2016)
Vasylyk V. B. - Exponentially convergent method for differential equation in Banach space with a bounded operator in nonlocal condition (2016)
Yanovich L. A. - Interpolation formulas for functions, defined on the sets of matrices with different multiplication rules, Ignatenko M. V. (2016)
Yaroshko O. S. - On the application of Multiparameter inverse eigenvalue problem and numerical methods for finding its solution (2016)
Гуйванюк Н. - Категорія комунікабельності в діалектному тексті, Руснак Н. (2012)
Іваницька Н. - Про т. зв. "приховані семи" деяких повнозначних слів української мови (2012)
Калько М. - Проблема розмежування термінативного й інтермінативних аспектуальних класів дієслів (2012)
Колоїз Ж. - Комунікативно-прагматичний потенціал оказіоналізмів (на матеріалі газети "Літературна Україна") (2012)
Поповський А. - Українські прізвища з компонентом Крив- (2012)
Торчинський М. - Денотатно-номінативна структура міфонімії як складник української ономастичної терміносистеми (2012)
Шульгач В. - Укр. Совва і споріднені антропоніми (2012)
Байдюк О. - Специфіка використання складнопідрядних багатокомпонентних речень із супідрядністю в романі А. Кримського "Андрій Лаговський" (2012)
Весельська Г. - Нові тенденції у функціонально-стилістичному використанні розділових сполучників в українській літературній мові початку ХХІ століття (2012)
Демешко І. - Морфонологічна характеристика словотвірних гнізд із вершинним дієсловом іншомовного походження в сучасній українській мові (2012)
Іваницька Н. - Сучасна кваліфікація аналітичних дієслів у аспекті українсько-англійського зіставлення (2012)
Коваль Л. - Узагальнено-особове речення в парадигмі синтаксичних одиниць (2012)
Комарова З. - Структурна організація та особливості фонемної репрезентації українських префіксів (2012)
Кочерга Г. - Український суфіксальний словотвір із погляду історичної дериватології як науки: діахронний аспект (2012)
Кухар Н. - Факультативні прислівні компоненти об’єктної семантики (2012)
Лебедь Ю. - Синтаксичні зв’язки між словами в підрядних словосполученнях і прислівний обов’язковий компонент формально-синтаксичної структури речення (2012)
Личук М. - Фразеологізація синтаксичних одиниць: аспекти реалізації (2012)
Овчиннікова І. - Співвідношення концептів ‘рух’ і ‘дія’ у когнітивній структурі дієслова (2012)
Прокопчук Л. - До питання про порядок слів у сучасній українській мові (2012)
Романюк Л. - Іменник як спосіб вербалізації категорії локативності в українській фразеології (2012)
Савченко І. - Принципи української пунктуації: традиції й нове розв’язання проблеми (2012)
Савчук Т. - Дієслівні словоназви розчленованого процесуального денотата (на матеріалі кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна”) (2012)
Слободинська Т. - Функціонування підрядних означальних речень і відокремлених дієприкметникових зворотів у художньому й науковому стилях української мови (2012)
Тимофєєва І. - Валентний потенціал предикатів стану (2012)
Грачова І. - Структурно-семантична своєрідність класу слів-квантифікаторів: діахронний аспект (2012)
Драпак О. - Слова зі спільним фонетичним наповненням і відмінною семантикою в українській, англійській та в деяких інших мовах (2012)
Дробаха Л. - Зіставний аналіз вживання біблійних антропонімів в українській, німецькій, англійській та французькій мовах (2012)
Дюськіна А. - Фразеологізми на позначення емоцій як засіб вираження українського менталітету (2012)
Дячук І. - Теоретичні засади системного дослідження побутової лексики (2012)
Калько В. - Лінгвокультурний аналіз соматизму язик в українських пареміях (2012)
Кравчук Л. - Оказіоналізми у сфері економіки (мас-медійний дискурс) (2012)
Крашеніннікова Т. - Лексика на позначення родинних зв’язків у літературних казках ХІХ століття (2012)
Найрулін А. - Лексичні новотвори в епістолярії Михайла Коцюбинського (2012)
Нередкова С. - Лексика уснорозмовних текстів з погляду вияву в ній інтерферентних явищ у жителів Луганська (2012)
Панцьо С. - Культорологічна вагомість соматичної лексики (на матеріалі лемківської пісні), Вакарюк Л. (2012)
Руколянська Н. - Динамічні процеси в лексичному складі сучасних українських правничих текстів (2012)
Станіславова Л. - Семантична трансформація фразеологізмів у літературно-художньому тексті (2012)
Трифонов Р. - Образна лексема зірка як об’єкт метамовного коментування (2012)
Царалунга І. - Вижвівщина XVII ст. очима її сучасників (2012)
Чередник Л. - Елементи антиетикету в повісті Г. Квітки-Основ’яненка "Конотопська відьма" (2012)
Акімова Н. - Мовні передумови виникнення комунікативних девіацій (2012)
Богатько В. - Стилістичний потенціал неповних структур в мовотворчості Михайла Стельмаха (2012)
Врублевська Т. - Народні пісні як один із способів подільської локалізації простору у романі М. Стельмаха "Правда і кривда" (2012)
Глуховцева К. - Дещо про особливості мовного портретування особистості (2012)
Гончарова И. - Особенности функциально-прагматической адаптации терминологических единиц в учебно-научных текстах медицинского содержания (2012)
Горошкіна О. - Мовленнєвий портрет сучасного старшокласника (2012)
Жаровська О. - Питальні речення у структурі інтерв’ю (2012)
Завальнюк І. - Cкладні сполучникові речення у ролі газетних заголовкових комплексів: нові риси й тенденції (2012)
Зубар Л. - Власні назви космічних транспортних засобів у творах українських письменників-фантастів (2012)
Ігнатьєва С. - Мовна модель наратора в сучасному щоденниковому дискурсі (2012)
Каленич В. - Стилістичні особливості газетних заголовків у вінницькій пресі (2012)
Капінус О. - Комунікативна спрямованість бізнес-ідіом (на прикладі публіцистичного дискурсу) (2012)
Кущ О. - Мовна особистість учителя в професійній діяльності (2012)
Левченко Т. - Метафоризація дієслів у розмовному мовленні (2012)
Мельник Т. - Речевая организация сказового повествования в произведениях В. Шукшина (2012)
Павлушенко О. - Концепт "дитинство" в мовно-ментальному просторі Михайла Стельмаха (2012)
Полікарпова Ю. - Формування плюралістичного світогляду молоді: семіотичний підхід (2012)
Талаш І. - Темпоральна структура публіцистичного тексту як засіб вираження авторського "я" (2012)
Торчинська Н. - Місце репрезентем в епістолярії Петра Могили (2012)
Чаус К. - Конфронтаційні тактики політичного дискурсу (на матеріалі публічного мовлення українських політиків) (2012)
Березовська Г. - Лексико-семантична група загальних назв одягу у східноподільських говірках (2012)
Гороф’янюк І. - До характеристики морфологічної системи української говірки с. Булаєшти Республіки Молдова (2012)
Гримашевич Г. - Родильний обряд Житомирщини: структура, номінація, функціонування (2012)
Жвава О. - Історія червоної нитки (на матеріалі обрядової лексики подільсько-буковинсько-наддністрянського суміжжя) (2012)
Краєвська Г. - До питання про особливості укладання програми вивчення термінології традиційних народних ремесел (2012)
Лєснова В. - Складні слова як засіб вираження оцінки в українських говірках (2012)
Ніколаєнко І. - Функції діалектних елементів в українському художньому дискурсі кінця ХХ початку ХХІ століття (2012)
Осташ Л. - Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. Г. 3 (ГÓРЛИЧКО – ГРИМОТÍТИ), Осташ Р. (2012)
Поліщук Л. - Номінація підсобних господарських приміщень у східноподільських говірках (2012)
Романина І. - Тексти про чуда з Наддністрянщини: структурна специфіка (2012)
Тимошенко А. - Архаїчні й діалектні форми в ареальних фразеологізмах (2012)
Тищенко Т. - Явища універбації в лексиці східноподільського ареалу (2012)
Юсікова О. - Семантичні паралелі лексеми кіш в українських і російських говірках (2012)
Баньоі В. - Мікротопоніми басейну річки Ужа Закарпатської області, мотивовані географічними термінами на позначення особливостей рельєфу (2012)
Бачинська Г. - Апелятивні назви в основах прізвищ жителів міста Козови (2012)
Білінська Р. - Мікротопоніми Ямпільщини (2012)
Богданова Ю. - Іншомовні елементи в антропонімії Бердянщини (2012)
Василик О. - Мікротопонім Греків ліс: діахронний аспект (2012)
Коханська А. - Гідронімія басейну Хомори (2012)
Купчинська З. - Реальний вимір архаїчних ойконімів-плюративів (2012)
Лонська Л. - Національна специфіка регіональної антропонімії (на матеріалі прізвиськ села Руська Поляна Черкаської області) (2012)
Мислива Т. - Семантико-стилістичний потенціал антропонімів у художніх текстах (2012)
Наливайко М. - Матеріали до "Словника прізвиськ жителів Львівщини" (2012)
Осташ Л. - До питання про варіантність онімів. 2 (2012)
Павликівська Н. - Географічні терміни в мікрогідронімії Вінниччини (2012)
Свистун Н. - Динаміка жіночих особових імен м. Тернополя ІХ століття (2012)
Терещенко Л. - Антропонімікон байкарської спадщини П. П. Білецького-Носенка (2012)
Фандуль О. - Сучасні прізвища Хмельниччини композитної будови (2012)
Шевцова В. - Непрямі номінації та прізвиська Вольвачевої "Кляси" (2012)
Янчишина Я. - Мотиваційна структура мікротопонімії Центральної Хмельниччини (2012)
Завальнюк І. - Межов О. Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць : (монографія) / О. Г. Межов. − Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 464 с. (2012)
Мірченко М. - Костусяк Н. М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови: (монографія) / Н. М. Костусяк. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 452 с. (2012)
Титул, содержание (2017)
Ещенко П. С. - Украине – смену модели социальной защиты населения (2017)
Буланая А. А. - Государственная помощь отечественным субъектам хозяйствования и ее трансформация в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (2017)
Обухов Е. В. - Оценка комплексного использования водных ресурсов Каховского водохранилища за 60 лет эксплуатации (2017)
Кравцив В. С. - Реформирование территориальной основы местного самоуправления в контексте его финансовой состоятельности, Сторонянскя И. З., Жук П. В. (2017)
Чехова И. В. - Отечественный рынок льна, Чехов С. А., Шкурко Н. П. (2017)
Матюха В. В. - Минерально-сырьевой комплекс Украины в контексте устойчивого развития экономики, Сухина Е. Н. (2017)
Заниздра М. Ю. - Экологическое регулирование неоиндустриального развития национальных экономик (2017)
Summaries (2017)
Редакционная политика и этические принципы (2017)
Титул, зміст (2017)
Єщенко П. С. - Україні – зміну моделі соціального захисту населення (2017)
Булана О. О. - Державна допомога вітчизняним суб’єктам господарювання та її трансформація в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2017)
Обухов Є. В. - Оцінка комплексного використання водних ресурсів Каховського водосховища за 60 років експлуатації (2017)
Кравців В. С. - Реформування територіальної основи місцевого самоврядування в контексті його фінансової спроможності, Сторонянська І. З., Жук П. В. (2017)
Чехова І. В. - Вітчизняний ринок льону, Чехов С. А., Шкурко М. П. (2017)
Матюха В. В. - Мінерально-сировинний комплекс України у контексті сталого розвитку економіки, Сухіна О. М. (2017)
Заніздра М. Ю. - Екологічне регулювання неоіндустріального розвитку національних економік (2017)
Summaries (2017)
Редакційна політика та етичні принципи (2017)
Ступницький О. - Особливості практики використання моделі DCF для оцінки ефективності здійснення інвестиційних проектів в Україні (2009)
Глущенко В. - Кризисология: управленческий подход (2009)
Головко В. - Еволюція бухгалтерської звітності в Україні, Орлова О. (2009)
Косинський В. - Інформаційні системи управління бізнесом на основі сервісноорієнтованої архітектури (2009)
Кочкіна Н. - Оцінка ефективності реклами: методи визначення ступеня лояльності споживачів, Ставицький А. (2009)
Кравченко В. - Управління підприємницькими ризиками: суб'єктивні чинники (2009)
Шарманська В. - Психологічні аспекти обліко-аналітичної діяльності, Головко З. (2009)
Анісімова Л. - Удосконалення систем менеджменту якості в умовах глобалізації ринку (2009)
Вірченко В. - Синергетичний підхід в економічних дослідженнях, Кузьменко А. (2009)
Булкот О. - Регіоналізм як визначальний вектор зародження валютного поліцентризму (2009)
Каракулова І. - Сучасні тенденції управління золотовалютними резервами центрального банку (2009)
Піонтковська О. - Структурний аналіз транзитної системи України (2009)
Прімєрова О. - Проблеми конкурентоспроможності української банківської системи на сучасному етапі (2009)
Мягкий М. - Теорія довгих хвиль Кондратьєва: тенденції та протиріччя (2009)
Рожко Д. - Теоретичні засади та проблематика визначення сутності бюджету (2009)
Барвінко Т. - Податок на додану вартість та його роль у формуванні доходів державного бюджету (2009)
Вихідні дані (2009)
Райхерт К. В. - Анти-апологетизм и начало современной историологии философии (2013)
Панафидина О. П. - Аналитическая философия и ярлык позитивизма, Козаченко Н. П. (2013)
Мiшалова О. В. - Концепцiї iсторичного наративу в континентальнiй фiлософiї iсторiї (2013)
Корупятник I. В. - Розгляд концепцiй iсторичного детермiнiзму у свiтовiй фiлософськiй думцi (2013)
Стрелкова А. Ю. - Спiввiдношення буття, небуття та порожнечi в буддiйськiй онтологiї (2013)
Шаталович А. М. - Идеал безбрачия в платонизме: от Платона к Плотину (2013)
Голубович И. В. - "Экзистенциальная социальная онтология": проект М. Н. Верникова в контексте антропо-онтологического поворота в современной украинской философии (2013)
Лебедь Е. А. - Плодотворный смех философа, или о принципах китайской классификации (2013)
Менжулiн В. I. - Застосування психологiчного аналiзу в iсторико-фiлософськiй бiографiстицi: загрози i перспективи їх подолання (2013)
Чалмерс Д. - Лицем до лиця з проблемою свiдомостi (2013)
Шрамко Я. В. - Чи є час зворотним? (2013)
Горбатов В. В. - К вопросу об онтологическом статусе объекта "то, больше чего нельзя представить" (2013)
Вiлкiнс Дж. - Лiки вiд Фейєрабенда: наївнiсть i сучасний наступ демократiї на науку (2013)
Петруньок Н. I. - Епiстемологiчний анархiзм пiсля Пола Фейєрабенда (2013)
Сухов Д. Б. - Дэвид Чалмерс и аргументы против физикализма Статья 1: Супервентность (2013)
Балута Г. А. - Iстина як "пограничний досвiд" (2013)
Панафiдiн I. О. - Суспiльно-договiрний космополiтизм i вiчний мир: кантiвський проект (2013)
Панасюк Ю. В. - Свобода як необхiдний принцип соцiальної справедливостi (2013)
Брюховецкий Н. Н. - Применение методологии марксизма к анализу интеллектуального труда (2013)
Усанов I. В. - Антропологiчнi проблеми технологiчного свiту (2013)
Писаренко Ю. Г. - Чому "не горять рукописи"? (2013)
Писчиков В. С. - Успех как экзистенциал бытия человека, Холин М. М. (2013)
Анотацiї (2013)
Нашi автори (2013)
Райхерт К. В. - Версии происхождения слова "философия" (2015)
Лобода Ю. А. - Антична фiлософiя вiйни (2015)
Панафидин И. А. - Была ли философия в древней Спарте? — 2 (2015)
Тимофеев А. В. - Иррациональный модус познания в учении Бернарда Клервоского (2015)
Бурлаченко Т. Н. - Интерпретация методического сомнения Э. Гуссерлем и Ж.-П. Сартром: трансцендентальное и трансцендентное ego в теории интерсубъективности (2015)
Менжулiн В. I. - Iсторико-фiлософськi студiї в НаУКМА: актуальнi методологiчнi питання (2015)
Шрамко Я. В. - Предисловие к публикации: Фридрих Вайсман "Что такое логический анализ?" (2015)
Вайсман Фридрих - Что такое логический анализ? (2015)
Кiрюхiн Д. I. - Теорiї модернiзацiї та посткомунiстичнi суспiльства (2015)
Щербак С. I. - Численнiсть модернiв чи розмаїття форм модерну? (2015)
Брюховецький М. М. - Iнтелектуальна праця як феномен суспiльного виробництва та її соцiальнi наслiдки (2015)
Шаталович И. В. - Эволюция идеи религиозного детерминизма в средневековье (2015)
Корупятник I. В. - Категорiя свободи в фiлософських концепцiях ХХ–початку ХХI ст. (2015)
Панафидина О. П. - Объективность исторического знания и критический рационализм (К вопросу о возможности истории в смысле науки) (2015)
Балута Г. А. - До проблеми iнтерпретацiї фiлософської спадщини Л. Вiтгенштейна (2015)
Козаченко Н. П. - Застосування епiстемiчної логiки до аналiзу фiлософських проблем (2015)
Сепетий Д. П. - Аргумент зомбi проти матерiалiзму: проблема тлумачення та захисту (2015)
Шпильова А. С. - Категорiя факту в аналiтичнiй фiлософiї ХХ–початку ХХI ст. (2015)
Анотацiї (2015)
Нашi автори (2015)
Содержание (2017)
Онищенко А. - Библиотечное межакадемическое сотрудничество: опыт и проблемы (Вступление) (2017)
Дьяченко Е. Д. - К юбилею Совета директоров научных библиотек и информационных центров национальных академий наук – членов МААН, Каленов Н. Е. (2017)
Костенко Л. И. - Библиометрия в развитии коммуникаций Международной ассоциации академий наук, Симоненко Т. В., Рыбачук В. П. (2017)
Лобузина Е. В. - Информационный портал "Наука Украины: доступ к знаниям" (2017)
Сикорская О. Н. - Рейтинг научных организаций Беларуси на примере базы данных Scopus, Бовкунович М. А. (2017)
Стукалова А. А. - Корпоративные библиотечные проекты: история создания и развития (2017)
Горовая С. В. - Информационная эволюция, библиотека и человек (2017)
Галаган Л. Н. - Электронное правительство в современных системах социальных медиа: новые возможности и риски (2017)
Шкутова А. В. - Информационное и аналитическое обеспечение научных исследований в Центральной научной библиотеке НАН Беларуси (2017)
Ивановский А. А. - Технологии оперативного сигнального информирования: новые разработки БЕН РАН (2017)
Ткачева Е. К. - Система оперативного сигнального информирования отдела БЕН РАН в ГБС РАН (2017)
Агамирзоев О. Ф. - Менеджмент в качестве новой стратегии для управления библиотек (2017)
Лобузин И. В. - Цифровой проект научной библиотеки: технологические решения и организация доступа к информации (2017)
Канн С. К. - Оценка деятельности библиотечного сайта с помощью средств веб-аналитики (2017)
Гражданников Е. Д. - Метод системной библиографической классификации понятий (на примере археологии), Холюшкин Ю. П. (2017)
Астапович Л. Л. - Формирование и развитие рабочих таблиц классификации в Центральной научной библиотеке НАН Беларуси, Зенькевич Ж. К. (2017)
Дрозд О. М. - Ретроспективная конверсия карточных каталогов в ЦНБ НАН Беларуси, Мыхлик В. В. (2017)
Муха Л. В. - Экологические аспекты сохранности фондов научных библиотек, Затока Л. П., Волосатых Л. М. (2017)
Гусейнова Ф. И. - Оцифровка рукописей в целях сохранности культурного наследия (2017)
Власова С. А. - Новые возможности заказа материалов по межбиблиотечному абонементу в БЕН РАН (2017)
Хренова Г. С. - Международный документообмен Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Беларуси: современный взгляд (2017)
Красильникова И. Ю. - Направления развития доставки документов в условиях электронного доступа к информации (2017)
Вихрева Г. М. - Трансформации фонда изданий бывших союзных республик в ГПНТБ СО РАН, Федотова О. П. (2017)
Павлова Л. П. - Мемориальные коллекции академических библиотек – память об ученых (2017)
Чикун О. Н. - Коллекция славистической литературы XV Международного съезда славистов в фонде ЦНБ НАН Беларуси (2017)
Белорус О. Г. - Глобальная неоконвергенция транзитивных, трансформационных и авангардных социально-экономических систем (2015)
Біла С. О. - Стратегічні пріоритети сталого економічного розвитку країн європейського союзу до 2020 року, Сирохман Д. А. (2015)
Біленко Т. І. - Засадничі принципи вибору адекватного режиму валютного курсу і його вплив на ефективність монетарної політики в реальному секторі економіки (2015)
Бурлака В. Г. - Визначення інноваційного потенціалу: теоретичний аспект (2015)
Вітер І. І. - Стратегічні орієнтири промислової політики ЄС у XXI столітті (2015)
Грущинська Н. М. - Геоекономічна конкуренція як наслідок сучасного світового економічного порядку (2015)
Дубас Р. О. - Глобалізаційні драйвери сучасної видавничої галузі (2015)
Засанський В. В. - Вплив нато на забезпечення економічної безпеки європейських держав, Шаргут В. І. Брицький Р.М. (2015)
Каленюк І. С. - Дослідницька діяльність університетів в глобальному просторі, Горбенко А. Л. (2015)
Козлова Т. В. - Самовільне зайняття земельних ділянок: причини та шляхи подолання, Нагорна Л. Р. (2015)
Кофанова О. В. - Механізми посилення екологічності вітчизняного автотранспорту за рахунок забезпечення його сталого розвитку, Кофанов О. Є. (2015)
Кравцова І. В. - Сучасні тенденції функціонування глобальних ланцюгів створення вартості в контексті світової торгівлі з доданою вартістю (2015)
Кузнєцова К. О. - Модель оцінювання конкурентоспроможності енергогенеруючого підприємства на основі ресурсного потенціалу (2015)
Куриліна О. В. - Формування стратегії реструктуризації економічної безпеки держав східного партнерства (2015)
Марзєєва І. М. - Негативні впливи міграції населення на економіку України в період кризи 2013–2015 рр (2015)
Остапенко Т. Г. - Створення бюро кар’єр в університетах України як чинник інтеграції національної економіки до глобальних ринків високих технологій (2015)
Павлюк О. О. - Вплив положень базель 1,2 на практики управління ризиками (2015)
Побоченко Л. М. - Оцінка міжнародної конкурентоспроможності страхових компаній України, Артемоненко В. В. (2015)
Побоченко Л. М. - Глобалізаційні тенденції розвитку cвітового ринку поcлуг, Федорова І. К. (2015)
Прохорова М. Е. - Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки та економічний поділ світу між найбільшими тнк, Богданенко О. О. (2015)
Ричка М. А. - Регіональний розвиток України в умовах глобалізації, Василинюк М. В. (2015)
Сотченко Є. В. - Удосконалення правового аспекту міжнародних розрахунків в умовах сучасного стану розвитку міжнародного бізнес середовища (2015)
Ткаленко С. І. - Єврорегіональне співробітництво України та ЄС (2015)
Мандрагеля В. А. - "Гібридна війна": спроба аналізу (2015)
Ремизова Е. И. - Монологичность канонических систем. Символико-метафорический канон Древнего Египта (2014)
Крейзер И. И. - Декор в архитектуре ХХI века (2014)
Коврига В. А. - Генезис понятия "исторический городской ландшафт" (2014)
Данилов С. М. - Роль SMART технологий в создании виртуальных архитектурных пространств в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоров’я (2014)
Мединец М. В. - Урбангеография административно –правительственного комплекса в 1920-1934 гг. (2014)
Заварза И. А. - Инновационные методы экологической реабилитации депрессивных зон архитектурной среды (2014)
Мигаль С. П. - Эколого-эргономическое проектирование среды человека, Мигаль Г. В. (2014)
Вахниченко А. В. - Композиционная функция естественного освещения в атриумных пространствах (2014)
Литовко В. С. - Принципы гуманизации депрессивных областей архитектурной среды (2014)
Жукова О. С. - Способы гармонизации архитектурной городской среды (2014)
Кісельов К. Ю. - Принципи формування сучасних універсальних промислових будівель (2014)
Вотинов М. А. - Низкоуглеродные города как объекты гуманизации городской среды (2014)
Махди Пур Ахмад. - Проблемы формирования городской среды с системой общественных пространств в странах Среднего Востока в ХХІ ст. (2014)
Смирнова О. В. - Инновационные концепции формирования жилых и общественных зданий в городской среде (2014)
Борис А. - Творчість архітектора Радослава Жука у відчизняній та світовій сучасній літературі (2014)
Крейзер И. И. - Плавающая архитектура, Сопов Д. В. (2014)
Смоленская С. А. - Первые эксперименты в области крупноблочного домостроения в Украине (2014)
Гончаренко Д. Ф. - Методы защиты подземных коммуникаций от влияния негативных факторов, Старкова О. В., Булгаков Ю. В. (2014)
Гончаренко Д. Ф. - Методика выбора приоритетных факторов, влияющих на определение способа проведения ремонтно-восстановительных работ на сетях водоснабжения, Алейникова А. И. (2014)
Котляр Н. И. - Усовершенствование технологии зимнего бетонирования железобетонных монолитных плит перекрытия, Рощина Н. М. (2014)
Бойко Т. К. - Аналіз навантажень і впливів на нижні ворота судноплавного шлюзу (2014)
Taran V. V. - Оrganizational and tehnological solutions of erection monolithic restangular columns with external hard reinforcement, Il’yichev A. F., Belov D. V. (2014)
Фомин С. Л. - Экспериментальное исследование железобетонных плит на продавливание при нагреве, Касем Шейхмус, Плахотникова И. А. (2014)
Фомин С. Л. - Работа железобетонного борова фундамента коксовой батареи с нижним подводом отопительного газа, Кравченко А. М. (2014)
Броневицький С. П. - Напрямки реалізації інноваційних ресурсозберігаючих технологій в будівництві (2014)
Броневицький А. П. - Вплив організаційно-технологічних факторів міської забудови на тривалість зведення висотних будівель (2014)
Савйовський В. В. - Влаштування монолітного залізобетонного перекриття в незнімній опалубці при реконструкції будівлі, Соловей Д. А., Броневицький А. П. (2014)
Гаєвой Ю. О. - Удосконалення технології зовнішньої теплоізоляції будівель, Раківненко Д. В. (2014)
Менейлюк А. И. - Влияние технологических особенностей устройства вентилируемых фасадных систем на их теплозащитные свойства, Бабий И. Н., Менейлюк И. А. (2014)
Агеенко С. Б. - Исследование напряженно-деформированного состояния и устойчивости модульных лесов для шарнирной и уточненной расчетных схем (2014)
Золотов М. С. - Технологические параметры заделки анкерных болтов в бетон акриловыми клеями, Супрун О. Ю., Скляров В. А. (2014)
Вандоловский А. Г. - Результаты исследования прочности и водостойкости глиношлаковых составов, Григоренко Е. А. (2014)
Белых И. М. - Температурная трещиностойкость бетонов, Сопов В. П. (2014)
Ємельяненко М. Г. - Визначення параметрів процесу формування на пресі, що має привід з планетарним механізмом, Саєнко Л. В. (2014)
Емельяненко Н. Г. - Моделирование динамики виброгрохота с двухчастотным приводом, Горбань М. Н. (2014)
Бугай В. С. - Аналіз роботи газового тракту в умовах природної тяги при заміні газового котла малої потужності на твердопаливний (2014)
Грицина О. О. - Дослідження потоку відмов розподільних газопроводів із поліетиленових труб (2014)
Андоньев В. С. - К вопросу процесса охлаждения поверхностей при воздействии на них сверхкритических тепловых потоков, Дяченко С. В., Гладкоскок В. П. (2014)
Чернокрылюк В. В. - Экспериментальные исследования котлов НИИСТУ-5, переведенных с газового на твердое топливо, Есин Е. С., Вернигора О. А., Штырин П. В. (2014)
Бабенко С. П. - Разработка технических решений по расчету и применению тонкослойных отстойников с усовершенствованной конструкцией тонкослойных элементов (2014)
Лукашенко С. В. - Современные методы очистки поверхностно-ливневого стока и пути их совершенствования, Радионов Н. П. (2014)
Пашкова С. П. - Стабилизационная обработка воды оборотных систем водоснабжения, Самарина А. В. (2014)
Новохатній В. Г. - Оцінювання фізіологічної повноцінності питних вод (2014)
Юрченко В. А. - Фракционирование нефтесодержащих загрязнений в сточных водах вагоноремонтного депо метрополитена, Артеменко А. В., Мельникова О. Г. (2014)
Эпоян С. М. - Направления повышения эффективности работы иловых площадок, Сорокина В. Е., Клейн Е. Б., Айрапетян Т. С. (2014)
Свергузова С. В. - Утилизация шлама химводоочистки Белгородской ТЭЦ в производстве масляных красок, Внуков А. А., Юрченко В. А . (2014)
Сорокина В. Е. - Использование биогаза на канализационных очистных сооружениях в качестве альтернативного источника энергии, Плахова Ю. М. (2014)
Исакиева О. Г. - Самоочищающиеся фильтры, Крищенко Е. А. (2014)
Іваній М. В. - Розробка автоматизованої системи виготовлення вібропоглинаючих епоксиуретанових полімерних виробів, Скрипинець А. В., Данченко Ю. М., Журавльов Ю. В. (2014)
Хворост М. В. - Аналіз ефективності звукоізоляції Y-образного акустичного екрану, Малишева В. В. (2014)
Наливайко Т. А. - Совершенствование геодезических методов измерений при рихтовке ходовых колес подъемных мостовых кранов (2014)
Торкатюк В. І. - Вплив категорії складності промислової будівлі на загальну кошторисну вартість її будівництва, Жван В. В. (2014)
Лаптєва А. Ю. - Використання ключових показників ефективності як основа мотиваційної системи будівельного підприємства, Шептуха О. М. (2014)
Рапина Т. В. - Организационно-технологический мониторинг строительных объектов повышенной ответственности, Рапина К. А. (2014)
Гольтерова Т. А. - Визначення вартості проектних робіт за національним стандартом України, Обухова Н. В. (2014)
Бєліков А. С. - Забезпечення вогнезахисту дерев’яних будівель конструкцій шляхом підвищення вогнестійкості, Маладика І. Г., Тарасов С. С., Черниш Р. А. (2014)
Сізова Н. Д. - Інформаційні технології в навчанні розрахункам стержневих систем на комп’ютері, Гречко Н. В. (2014)
Iman Abed Mohammed Al badrani - The impact of strategic planning in the adoption of electronic administration on the electronic performance. Analytical study of a group of govern-ment banks in Mosuel city (2014)
Оленец М. А. - Теплообменные и аэродинамические процессы в конвекционных элементах систем пассивного солнечного отопления зданий при нестационарных воздействиях (2014)
Строй А. Ф. - Оцінка потужності турбін для малих гідроелектростанцій, Пиотровски Е. З., Стажомска М. (2014)
Ben Amara Mensour - Sustainable tourism and development requirements in Algeria, Bouchouicha Reguia. (2014)
Кугаєвська Т. С. - Лабораторні дослідження теплової обробки бетонних зразків нагрітим повітрям, Шульгін В. В. (2014)
Аболхасанзад Алиреза - Особенности организации бизнес-процессов предприятий нефтегазовой промышленности (2014)
Ракивненко Д. В. - Совершенствование технологии устройства футбольных полей, Полторацкая О. Н. (2014)
Анотації (2014)
Іванов Ю. Б. - Проблеми реформування оподаткування в контексті вступу України до СОТ (2009)
Смирнов С. О. - Тенденції розвитку процесу фінансування соціальної сфери в умовах підвищення самостійності регіонів, Бобирь О. І. (2009)
Калінеску Т. В. - Проблеми формування ефективних інструментів податкового регулювання в умовах інтеграції держав (2009)
Осецький В. Л. - Інвестиційна політика України в умовах сучасної фінансової кризи, Брановицький В. В. (2009)
Реверчук С. К. - Банківські кризи у відтворювальних процесах глобалізованої економіки, Ковалюк А. (2009)
Дучинська Н. І. - Фінансові інтервенції на ринках екосистемних послуг, Осаул А. О. (2009)
Данілова Л. І. - Фінансова стратегія і дивідендна політика як складова корпоративного фінансового менеджменту підприємств, Кулик І. М. (2009)
Ковальчук А. Т. - Ринки спекулятивного капіталу: проблеми фінансово-правового регулювання (2009)
Лисяк Л. - Пріоритети сучасної бюджетної політики в Україні (2009)
Тропіна В. Б. - Соціальні домінанти фіскальної політики України в умовах глобалізації, Гордієнко Г. Л. (2009)
Крупка І. М. - Особливості та перспективи іноземного інвестування в економіку України (2009)
Приказюк Н. В. - Страховий ринок України: проблеми та перспективи розвитку (2009)
Батковський В. А. - Безпека грошово-кредитної системи та механізм подолання загроз її розвитку (2009)
Каленська В. В. - Інфляція як чинник макроекономічної стабільності (2009)
Крівцов О. О. - Cоціально-економічний розвиток України та ефективність оподаткування доходів фізичних осіб (2009)
Перепаддя І. М. - Вплив державної політики на розвиток сек'юритизації активів в США (2009)
Продан Т. Я. - Координація грошово-кредитної і бюджетної політики та їх вплив на ефективність макроекономічного зростання (2009)
Розинка О. О. - Проблеми функціонування національної депозитарної системи (2009)
Паливода К. - Зростання цін тамеханізм надання житласоціально вразливим категоріям населення (2009)
Вихідні дані (2009)
Від Редакційної колегії (2016)
Буряк Л. І. - Жіноча біографіка як напрям наукових досліджень: традиції й сучасні репрезентації (2016)
Любовець Н. І. - Новітня історіографія вітчизняної мемуаристики: до проблеми термінології та класифікації (2016)
Grysinska-Jarmula K. - Tendencje rozwojowe polskiej biografistyki od konca XIX do poczatkow XXI wieku (2016)
Шовкопляс Т. І. - Іван Шовкопляс: сторінки життя (2016)
Корпусова В. М. - Іван Гаврилович Шовкопляс — людина покликання (2016)
Ковальова І. Ф. - І. Г. Шовкопляс: спомини крізь час (2016)
Рутківський В. Г. - Моя ашельська стоянка (2016)
Самойленко Л. Г. - І. Г. Шовкопляс в Київському університеті (2016)
Ляшко С. М. - Бібліографія археології України в науковій творчості Івана Григоровича Шовкопляса (2016)
Вовк О. І. - Психологічні сюжети у структурі вітчизняних історико-біографічних наративів (на прикладі життєпису Василя Каразіна) (2016)
Томазов В. В. - Купецький рід Скараманга: штрихи до просопографічного портрета (2016)
Тверитникова О. Є. - Вчений у галузі електротехніки — член-кореспондент АН УРСР О. М. Мілях (до 110-річчя з дня народження) (2016)
Патик В. В. - Наукова та педагогічна діяльність Андрія Митрофановича Лободи (до 145-річчя від дня народження академіка) (2016)
Нагайко Т. Ю. - Біографічні відомості про діячів українського громадівського руху: методологічна та джерельна візії (2016)
Демченко Т. П. - Проблемно-тематичний діапазон біографічних нарисів Євгена Онацького (на прикладі збірки "Портрети в профіль"), Іваницька С. Г. (2016)
Techmanska B. - Rola lokalnych bohaterow w edukacji historycznej (2016)
Черняк І. В. - Наукові праці О. С. Сокальського щодо удосконалення організації бібліотечних фондів і каталогів (друга половина 50-х – початок 70-х рр. ХХ ст.) (2016)
Яценко О. М. - Представлення біобібліографічного матеріалу на персональних сторінках "Українського національного біографічного архіву": принципи будови розділів, особливості організації, джерела наповнення (2016)
Муріна С. В. - Особливості використання джерельної бази біографічної інформації в процесі наповнення УНБА (2016)
Мироненко Д. О. - Розділ "Видатні особистості" на веб-сайті Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного як джерело біографічних знань про архітекторів, інженерів-будівельників, митців (2016)
Дванадцяті Біографічні читання "Вітчизняна біографіка, біографістика та біобібліографія в роки незалежності України (Київ, 2 червня 2016 р.) (2016)
Степко В. В. - Наукова бібліотека як центр біографічних досліджень видатних діячів КНУКІМ, Стешенко Г. О. (2016)
Буряк Л. І. - Послання великого Інтелектуала (рец.: Ґєдройць Єжи. Автобіографія у чотири руки / упоряд. та післямова Кшиштофа Пом’яна ; пер. з польс. Лесі Лисенко. – Київ : Дух і Літера, 2015. – 408 с., 56 с. іл. – (Сер. "Бібліотека спротиву, бібліотека надії")) (2016)
Марченко Н. П. - Переборюючи спільні історичні травми (рец.: Мареш Тереза. Соседи Польши в школьных учебниках по истории: Проба диагноза образца восточного соседа. – Saarbruken : Palmarium Academic Publishing, 2012. – 256 с.) (2016)
Наші автори (2016)
Бондаренко Т. О. - Проблематика екологічних рухів на сторінках журналу "The Ecologist" (2016)
Бурдіна Е. О. - Гра з формою: новітні тенденції в подачі інтерв’ю та некоментованих відео (2016)
Полумисна О. О. - Прецедентні висловлювання в українських мас-медіа (на прикладі сайтів "Українська правда", "Дзеркало тижня", "Україна молода") (2016)
Блажеєвська Ю. М. - Творчість Юрія Липи в оцінці критики й журналістикознавства (2016)
Михайлин І. Л. - Відповідь Рея Бредбері на запити інформаційного суспільства (2016)
Орлова А. О. - Публіцистика Анни Гін: особливості ідіостилю (2016)
Калашник Н. Б. - Проблема академічного викладання практичних дисциплін студентам спеціальності "Журналістика" (2016)
Романчук С. М. - Методологія інтернет-комунікації (2016)
Семененко Ю. В. - Програми "інспекції їжі" як інструмент підвищення споживацької обізнаності (на прикладі програм "Знак якості" та "Контрольна закупка") (2016)
Андрєєва О. С. - Теоретичне дослідження "практичного" феномену: шокова реклама як частина медійного контенту сьогодення (2016)
Чекалюк В. В. - Удосконалення IR-практики із залученням медіаінструментів (2016)
Fesenko A. - A sports journalist: a professional sportsman or a skilled media worker (2016)
Kuznetsova M. - Popular scientific programs in modern Ukrainian TV space: domestic and foreign content (2016)
Nechaieva N. - The image of a contemporary Ukrainian in publicistic works by Sophie Lambroschini (on the example of the book "Les Ukrainiens"), Fesenko О. (2016)
Teodorska L. - Adventure discourse in "child" advertising (2016)
Бутиріна М. В. - Медіаконтент: вектори розвитку та форми побутування в цифрову добу (2016)
Хавкіна Л. М. - Імідж і репутація країни: трансформації та тенденції (2016)
Філіпенко А. С. - Оcoбливості міжнародного регулювання торгівлі послугами (2016)
Сіденко С. В. - Креативний капітал як чинник розвитку нової економіки (2016)
Біла С. О. - Стратегічні пріоритети розвитку туристичних послуг в Україні та перспективи підвищення їх конкурентоспроможності на світовому ринку (2016)
Румянцев А. П. - Тенденції використання енергетичних ресурсів світової економіки (2016)
Іваницька О. М. - Принципи управління діяльністю державних підприємств (2016)
Рожок В. Д. - Теоретичні проблеми дослідження світових товарних потоків, Яремович П. П. (2016)
Баранник Л. Б. - Державна податкова політика в Україні в контексті нової парадигми розвитку, Піскова Ж. В. (2016)
Жаворонкова Г. В. - Дослідження аспектів управління організаційно-економічними змінами на авіапідприємствах, Дяченко О. О. (2016)
Ложачевська О. М. - Формування стратегій позиціонування авіакомпаній України на ринку авіаційних послуг, Коваленко О. В. (2016)
Шалімова Н. С. - Регулювання обов’язкового аудиту в країнах ЄС та Україні, Кузьменко Г. І. (2016)
Побоченко Л. М. - Розвиток франчайзингового бізнесу в країнах Європи (2016)
Корнілов В. С. - Концептуальні засади соціально-психологічного забезпечення професійної діяльності (2016)
Барабаш Б. А. - Сучасні проблеми народного представництва (2016)
Остапенко Т. Г. - Проблеми подальшої глобалізації за умов існування наноекономічного рівня міжнародних економічних відносин (2016)
Дерев’янко І. П. - Проблеми українсько-польських відносин у відображенні польської преси (1991–2011 рр.) (2016)
Висоцька М. П. - Стратегії діяльності транснаціональних банків на прикладі функціонування фінансової групи "група креді агріколь", Діабі А. (2016)
Біцюра Ю. В. - Сучасні тенденції зрушень у структурі виробництва і продуктивності праці в основних секторах національної економіки в умовах формування постіндустріального суспільства (2016)
Нікітін Ю. О. - Сучасний стан та інструменти інноваційного розвитку наукових організацій нан України, Мельник М. В., Хвалінський С. О. (2016)
Онопрієнко О. Д. - Інституціональні проблеми розвитку Української економіки, Вольвах В., Онопрієнко Д. О. (2016)
Прохорова М. Е. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС − проблеми та перспективи економічного співробітництва, Захаров І. М. (2016)
Перегудова Т. В. - Соціально-трудові відносини в контексті євроінтеграції: іституціональні особливості України (2016)
Засадко В. В. - Урбанізаційні тенденції в Україні в контексті загроз економічній безпеці (2016)
Цибуляк А. Г. - Екологічні потреби в системі рушійних сил світової торгівлі (2016)
Кучер О. О. - Роль малого та середнього підприємництва у підвищенні енергоефективності на засадах сталого розвитку: досвід ЄС (2016)
Побоченко Л. М. - "Розумне місто" ("розумний будинок") та його енергетична складова: світовий досвід, Шваюк Ю. Е. (2016)
Клименко Г. А. - Особливості міжнародного партнерства авіакомпаній в умовах глобалізації (2016)
Гудзинська Л. Ю. - Законодавчі передумови активізації споживчого кредитування в банківській системі України (2016)
Антоненко К. В. - Проблеми нелегaльної мігрaції в крaїни європейського союзу (2016)
Ричка М. А. - Ринок транспортних послуг: зарубіжний досвід, Дерій С. Р. (2016)
Гірник Є. В. - Динаміка трансформацій суспільного сектору економіки в контексті глобалізаційних взаємодій (2016)
Сіденко С. В. - Міжнародне співробітництво України в сфері інновацій, Невгад А. (2016)
Юсеф Н. - Перспективні сфери енергетичної і науково-технічної взаємодії України з країнами близького сходу (2016)
Полторацька О. Т. - Дослідження впливу іноземного капіталу на модернізацію вітчизняної економіки, Гончаренко О. О. (2016)
Юдін С. В. - Вплив монетарної політики на інфляційні процеси: світовий досвід та реалії України (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського