Сошка Н. - Особливості реалізації податкової політики місцевих органів влади у зарубіжних країнах (2009)
Драган О. - Освітні кредити як форма фінансування вищої освіти (2009)
Паливода К. - Фінансові механізми та практика залучення заощаджень населення як джерела капітальних інвестицій (2009)
Цехановський І. - Вплив міжбюджетних трансфертів на розвиток територій (2009)
Мисака Г. В. - Формування методологічних засад аналізу фінансового стану емітентів цінних паперів в умовах фінансової кризи (2009)
Вихідні дані (2009)
Титул, зміст (2016)
Шморгун Л. Г. - Про деякі суперечливі положення залікової системи обчислення та сплати до бюджету податку на додану вартість (2016)
Семиноженко В. П. - Теоретико-методологічні засади інноваційного розвитку (2016)
Лібанова Е. М. - Інноваційні важелі демографічної політики (2016)
Саблук П. Т. - Інноваційна модель розвитку аграрного сектору економіки України та роль науки в її становленні (2016)
Бажал Ю. М. - Місце і роль малого бізнесу в інноваційній моделі економічного розвитку (2016)
Божидарнік Т. В. - Малий інноваційний бізнес як елемент розвитку регіональнихінноваційних систем, Колтунович О.С. (2016)
Войтко С. В. - Стан ,критерії ,етапи та складові розвитку малого інноваційного бізнесу, Барбаш В. А. (2016)
Воробйова Н. П. - Шляхи відродження України в міжнародний економічний простір (2016)
Дергачева В. В. - Экономическая интеграция в контексте энергетической безопасности национальной экономики, Кузнецова Е.А. (2016)
Дрига С. Г. - Інноваційний імператив у перспективі розвитку економіки України (2016)
Дудар Т. Г. - Напрями розвитку консалтингу в системі підприємницької діяльності (2016)
Єгорова О. О. - Удосконалення територіально-організаційних інструментів стимулювання інвестиційної діяльності в Україні (2016)
Кір’ян Т. М. - Інвестиції в людський капітал-запорука підвищення ефективності економічного розвитку (2016)
Лисецька Н. М. - Динамізація інституційних інструментів у системі ефективного створення національної інноваційної моделі: світовий досвід (2016)
Миленький В. М. - Структурна оптимізація фінансового інструментарію інноваційного розвитку в умовах формування соціально орієнтованої економіки (2016)
Охотнікова О. М. - Основні напрями інноваційного розвитку України, Єфименко М. М. (2016)
Редзюк Є. В. - Особливості розвитку фондового ринку України в період трансформації фінансових відносин у світі (2016)
Соловйов В. П. - Про місце інновацій в економічній системі сучасної України (2016)
Сухоруков А. І. - Інституційна складова структурних реформ у реальній економіці (2016)
Tjuchtij N. P. - The incremental concept- the economist”s generalization of the managerial economics, Gromozdova L. V. (2016)
Shmorgun L. G. - Is the investment policy present in Ukraine? (2016)
Хвесик М. А. - Інноваційні домінанти сталого розвитку України, Бистряков І. К. (2016)
Інформаційний лист про вмоги щодо оформлення статей (2016)
Редакційна колегія журналу (2016)
Журиленко Б. - Формирование и генерация акустического импульса для метода акустической локации, Николаева Н., Самосуд З., Рябова Л. (2016)
Бекетова Г. - Разработка модели интеллектуального распознавания аномалий и кибератак с использованием логических процедур, базирующихся на покрытиях матриц признаков, Ахметов Б., Корченко А., Лахно В. (2016)
Кононович В. - Адаптивні підходи до забезпечення кібербезпеки розподілених та ієрархічних систем управління, Стайкуца С., Кононович І., Копитін Ю., Романюков М. (2016)
Хемчян А. - Распределение данных на основе кодов, исправляющих ошибки (2016)
Ворожко В. - Захист секретів та протидія шпигунству в США від часів боротьби за незалежність і до завершення першої світової війни (1774-1918) (2016)
Гізун А. - Аналіз сучасних теорій інформаційно-психологічних впливів в аспекті інформаційного протиборства, Гріга В. (2016)
Хорошко В. - Інформаційна війна. ЗМІ як інструмент інформаційного впливу на суспільство. Частина 1, Хохлачова Ю. (2016)
Юдін О. - Система термінів та визначень методології захисту державних інформаційних ресурсів, Бучик С. (2016)
Евсеев С. - Методология оценивания безопасности информационных технологий автоматизированных банковских систем Украины (2016)
Казмирчук С. - Интегрированная адаптивная система оценивания рисков безопасности ресурсов информационных систем, Гололобов А., Мовчан М., Рыбалка Л. (2016)
Воропай С. В. - Лінгвістична креативність та її реалізація у мові користувачів соціальних мереж (на прикладі соціальної мережі Фейсбук) (2016)
Mowtschan D. - Grammatische Phänomene des Sprachwandels im gegenwärtigen Deutschen (2016)
Марченко Т. А. - Перекладна література як джерело вивчення української лексики (2016)
Nazarenko O. - Verbalization of the Concept Friendship in English Fairy Tale Discourse (Based on the Novels "Harry Potter” by J. K. Rowling), Vetoshkina M., Gavrylenko A. (2016)
Нікіфорова О. М. - Класифікація текстів у військовому перекладі (2016)
Popova O. V. - We-Discourse Verbalisation in British Political Discourse (2016)
Серебрянська І. М. - Мовна репрезентація освітньої проблематики в текстах студентського інтернет-журналу (2016)
Суховецька Л. В. - Лексична репрезентація ядерного смислового компонента "danger/небезпека" в мовленнєвому акті "застереження" в англомовному політичному дискурсі (2016)
Сокіл Б. М. - Роль руського духовенства у розвитку руської (української) мови (2016)
Tacenko N. V. - Fractal Theory of Discourse Construction: Some Hypothetic Ideas (2016)
Yehorova O. I. - Linguo-Cognitive Parameters of Barack Obama’s Nicknames, Koval T. Yu. (2016)
Жиленко І. Р. - "Туманна далечінь майбутнього": антиутопія у творах Михайла Арцибашева і Володимира Винниченка (2016)
Кравченко О. І. - Особливості стратегічного розвитку університетів України (2016)
Мельник Н. І. - Наукові підходи до професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах західної Європи (2016)
Бородієнко О. В. - Розвиток професійної компетентності керівників структурних підрозділів на вітчизняних підприємствах сфери зв’язку (2016)
Луценко Гр. В. - Психолого-педагогічні основи реалізації системи професійної підготовки фахівця-фізика (2016)
Абакумова В. І. - Формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі застосування навчальних хрестоматій з історії, Гриценко А. П. (2016)
Шрамко О. О. - Обрядовi мотиви Сiвeрщини (2016)
Д’яченко І. М. - Духовно-моральна компетентність: до проблеми визначення філоменологічного змісту та ролі історії і філософії як методів її формування (2016)
Лавриченко Н. М. - Теоретична модель розвитку обдарованості й таланту за авторством Ф. Ганє (2016)
Огородник Н. Є. - Методологічні основи подолання мовного бар’єра на судні (2016)
Будянський Д. В. - Питання розвитку риторичної культури викладача вищої школи в наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених (2016)
Сільвейстр А. М. - Особливості проведення педагогічного експерименту під час навчання фізики майбутніх учителів хімії та біології (2016)
Долинний Ю. О. - Готовність майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2016)
Антонець А. В. - Психолого-педагогічні передумови формування професійних умінь майбутніх агроінженерів (2016)
Бондар Т. І. - Доказова реформа в США: шлях до інклюзивної освіти (2016)
Терлецька Л. М. - Іноземна мова як навчальний предмет у педагогічних училищах України (друга половина ХХ століття) (2016)
Заїка О. Я. - Формування потреби в концертно-виконавській діяльності як умова розвитку художньо-творчих здібностей майбутніх педагогів (2016)
Чедрик Т. В. - Формування в студентів виконавських навичок у класі основного музичного інструмента (фортепіано) (2016)
Аріщенко А. С. - Становлення й розвиток інклюзивного навчання студентів в університетах США (2016)
Драновська С. В. - Зміст навчання історії у школі як предмет науково-методичного дослідження другої половини ХХ ст. (2016)
Галушко С. М. - Методика використання творчих завдань на уроках хімії, Галушко Л. Б. (2016)
Бабенко М. О. - Навчальна складова підготовки фахівців середньої ланки в технічних навчальних закладах Катеринославщини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Сєрих Л. В. - Методика взаємодії загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в естетичному вихованні підлітків (2016)
Похілько О. В. - Просвітницько-педагогічна діяльність Ю.Ступака (2016)
Симоненко Н. О. - Дослідження проблеми організації самостійної роботи студентів у вітчизняній науковій літературі (2016)
Тимчик М. П. - Політико-історичний та ідеологічний контекст формування світогляду Олександра Духновича (2016)
Васенок Т. М. - Формування проектної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін птнз швейного профілю під час професійно-практичної підготовки (2016)
Плугіна А. П. - Розроблення наукового апарату дослідження "Формування соціокультурної компетентності молодших школярів засобами казки" (2016)
Чапюк Ю. С. - Критеріальний підхід до розвитку креативного мислення молодших школярів: ціле-мотиваційний критерій (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, содержание (2016)
Палагин А. В. - Введение в класс трансдисциплинарных онтолого-управляемых систем исследовательского проектирования (2016)
Rytsar B.Ye. - A Simple Numeric Set-Theoretical Method of the Logic Differential Calculus (2016)
Гриценко В. И. - Когнитивные графические образы в задаче оценки реакции организма на нагрузку методом фазаграфии, Файнзильберг Л. С., Кравченко А. Н., Корчинская З. А., Ориховская К. Б, Пасько В. С., Станиславская С. С. (2016)
Баркалов А. А. - Оптимальное кодирование состояний в совмещенном автомате, Титаренко Л. А., Визор Я. Е., Матвиенко А. В. (2016)
Багирова С. А. - Анализ системы обслуживания-запасания с мгновенным обслуживанием и переменным объемом заказовl (2016)
Ільницький А. І. - Статистичні характеристики інформаційних ознак джерел випромінювання при радіомоніторингу телекомунікаційних мереж, Бурба О. І., Пасічник О. О. (2016)
Левыкин В. М. - Модель знание-емкого бизнес-процесса для задач интеллектуального анализа процессов, Чалая О. В. (2016)
Бодянский Е. В. - Задача оценки близости многомерных объектов анализа данных, Струков В. М., Узлов Д. Ю. (2016)
Мороз О. Г. - Переборный алгоритм МГУА с генетическим поиском оптимальной модели (2016)
Литвин О. М. - Метод пошуку просторового розподілу повільності на основі першого наближення в шахтній сейсмічній томографії, Драгун В. В. (2016)
Систематический указатель статей, опубликованных в 2016 году (2016)
Алфавитный именной указатель за 2016 год (2016)
Наши авторы (2016)
Титул, зміст (2016)
Гачкевич О. Р. - Вибрані проблеми механіки зв’язаних полів, Кушнір Р. М. (2016)
Bogdanov V. L. - Analysis of non-classical fracture problems of pre-stressed bodies with interacting cracks, Nazarenko V. M. (2016)
Пелих В. О. - Клас загальних розв’язків рівнянь Максвелла у просторі Керра, Тайстра Ю. В. (2016)
Сухорольський М. А. - Ортогональні по області системи функцій і їх застосування у крайових задачах математичної фізики (2016)
Лопушанська Г. П. - Відновлення початкових даних у задачі для рівняння дифузії з дробовою похідною за часом, М’яус О. М. (2016)
Токибетов Ж. А. - Многомерные аналоги системы Коши – Римана и представления их решения через гармонические функции, Абдуахитова Г. Е., Сарсекеева А. С. (2016)
Немировский Ю. В. - Связанная задача термоупругости слоистых композитных оболочек вращения. I. Теоретические аспекты проблемы, Бабин А. И. (2016)
Янковский А. П. - Исследование спектральной устойчивости обобщенных методов Рунге – Кутта применительно к начально-краевым задачам для уравнений параболического типа. I. Явные методы (2016)
Авраменко О. В. - Енергія внутрішніх і поверхневих хвильових рухів у двошаровій гідродинамічній системі, Нарадовий В. В., Селезов І. Т. (2016)
Григоренко О. Я. - Розв’язання задачі про вільні коливання нетонкої ортотропної пологої оболонки змінної товщини в уточненій постановці, Пархоменко О. Ю., Васильєва Л. Я., Борисенко М. Ю. (2016)
Григоренко Я. М. - Вплив зміни параметрів ортотропії на напружений стан порожнистих циліндрів з угнутим гофрованим поперечним перерізом, Рожок Л. С. (2016)
Опанасович В. К. - Згин ізотропної пластини з двома рівними співвісними наскрізними тріщинами з урахуванням ширини області контакту їх берегів і за наявності пластичних зон біля їх вершин, Слободян М. С. (2016)
Соляр Т. Я. - В’язкопружні напруження у пластинках із включенням з тріщиною (2016)
Грицина О. Р. - Узагальнена континуально-феноменологічна модель в’язкої рідини: урахування локального зміщення маси (2016)
Чекурін В. Ф. - Математична модель для емісійної ІЧ-томографії температурного поля в ізотропному шарі, Бойчук Ю. В. (2016)
Калиновський В. Є. - Вікові особливості впливу наночастинок срібла на морфофункціональний стан cім’яників щурів, Пустовалов А. С., Гродзюк Г. Я., Андрюшина Н. С., Дзержинський М. Е. (2016)
Курта Х. М. - Сучасний стан і перспективи досліджень генетичної структури веслоноса (Polyodon spathula) (огляд), Малишева О. О., Спиридонов В. Г. (2016)
Чорна В. І. - Особливості вмісту рухомих сполук заліза у техноземах за профілем, Вагнер І. В. (2016)
Алексєєва А. А. - Метаболічні зміни у листі дерев природного лісу за впливу асоційованих з альтитудою схилу умов мікроклімату та освітленості, Григорюк І. П., Лихолат Ю. В., Хромих Н. О., Оришака А. Ю. (2016)
Легостаєва Т. В. - Біологічні особливості деяких представників родини Рутових в умовах Ботанічного саду ДНУ, Григорюк І. П., Лихолат Ю. В., Бородай Є. С., Трусевич Д. А., Ломига Л. Л. (2016)
Піковський М. Й. - Діагностика хвороб коренеплодів моркви, спричинених грибами Botryotinia fuckeliana (de bary) Whetzel. та Sclerotinia sclerotiorum (lib.) de bary (2016)
Кукурудзяк К. В. - Екологічна оцінка санітарно-хімічного стану відкритих водойм поблизу свинарських господарств, Бригас О. П., Тертична О. В. (2016)
Коломієць Ю. В. - Фітотокисчна дія біологічно активних речовин бактерій роду Bacillus, вилучених із насіння помідорів, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2016)
Бундук Ю. М. - Діагностика плодових насаджень як елемент фітовірусологічного моніторингу південно-західного регіону України, Григорюк І. П. (2016)
Ворожко С. П. - Продуктивність буряків цукрових залежно від застосування інсектицидних протруйників проти шкідників сходів (2016)
Лавриненко Ю. О. - Продуктивність картоплі за краплинного зрошення в умовах півдня України, Балашова Г. С., Юзюк С. М. (2016)
Олійник К. М. - Морфофізіологічні особливості формування продуктивності пшениці ярої за сумісного вирощування з люпином вузьколистим, Голодна А. В. (2016)
Стефанюк В. Й. - Поліплоїдизація стевії в культурі in vitro (2016)
Васюта В. В. - Обґрунтування критичних періодів росту помідора за різних способів поливу на основі аналізу ростової функції (2016)
Онищенко О. І. - Мікробіологічні препарати в технології вирощування баклажана у плівкових теплицях, Коноваленко К. М. (2016)
Коновалов Д. В. - Вплив позакореневого підживлення на врожайність та посівні якості насіння пшениці озимої у ланках первинного насінництва (2016)
Вишнівський П. С. - Формування елементів продуктивності ріпаку ярого залежно від фракційного складу насіння та дії препарату "Піктор" на основі боскаліду та дімоксістрабіну, Катеринчук І. М. (2016)
Ратошнюк В. І. - Фотосинтетична діяльність посівів люпину вузьколистого залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України (2016)
Voytsekhivskiy V. - Formation of aromatic substances in table apple wine materials depending on storage length of fruit, Tokar A., Smetanska I. (2016)
Яковійчук О. В. - Специфічність функціонування дегідрогеназ циклу Кребса і антиоксидантних ферментів м’язових тканин гусей в умовах гіпо- та гіпероксії, Бугонько І. Ю., Голубєв М. І., Данченко О. О. (2016)
Голуб Ю. С. - Бенчмаркінг і фандрайзинг як засоби трансформації та інтенсифікації розвитку вітчизняної ветеринарної науки, Недосєков В. В., Жуковський М. О. (2016)
Ушаков О. Ф. - Мікроструктурний аналіз – метод ветеринарно-санітарної експертизи ковбасних виробів, Таран Т. В. (2016)
Василів А. П. - Вміст церулоплазміну в сироватці крові свиней різних типів вищої нервової діяльності за технологічного стресу (2016)
Мазуркевич А. Й. - Гістологічні зміни у міокарді щурів за експериментально сформованої ішемії, Ковпак В. В., Ковпак О. С. (2016)
Ковпак В. В. - Цитотоксична активність лейкоцитів і сироватки крові щурів відносно алогенних культур клітин кісткового мозку та підшлункової залози (2016)
Mezhenska N. - The international approach of the biorisks management in the area of laboratory biosafety and biosecurity (2016)
Зібцева О. В. - Видовий склад і стан деревних насаджень у скверах центральної частини м. Вишгорода (Київська обл.) (2016)
Волоха М. П. - Дослідження процесу висіву насіння буряка цукрового сівалками пневматичного типу, Дорошенко Ю. О. (2016)
Хайдер Раад Надим Аль-Хазаали - Анализ конструкций систем и способов укладки увлажнителейдля внутрипочвенного орошения плодовых насаждений, Ковбаса В. П. (2016)
Прикуп Л. О. - Динаміка організації різних типів угідь на території Одеської області (2016)
Ломова Н. М. - Первинна підготовка апіпродуктів у біотехнології йогурту "Медовий", Наріжний С. А., Сніжко О. О. (2016)
Олійник О. О. - Анатомо-гістохімічні особливості пагонів перспективних сортів троянди ефіроолійної, Мельничук М. Д., Клюваденко А. А., Ліханов А. Ф. (2016)
Колосова І. І. - Дослідження ембріотоксичності ацетату свинцю у поєднанні з цитратами золота, срібла та заліза на різних термінах вагітності щурів, Майор В. В., Шаторна В. Ф. (2016)
Коломієць Ю. В. - Діагностика бактеріальних хвороб рослин помідорів в умовах відкритого і закритого ґрунту України, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2016)
Павленко А. В. - Сільське господарство як комплексний чинник зовнішнього впливу на стан популяцій тварин мисливських видів (на прикладі Чернігівської області), Чайка В. М., Міняйло А. А. (2016)
Chayka V. M. - The control of Cydia pomonella L. in apple orchards of forest steppe of Ukraine in the conditions of climatic change, Rubezhniak I. G., Petryk O. І. (2016)
Хомич В. В. - Видовий склад угруповань гідробіонтів Корсунь-Шевченківського водосховища, Митяй І. С. (2016)
Макух Я. П. - Верба енергетична і хімічні стреси (2016)
Матвіїв Г. М. - Сезонна динаміка щільності складення чорнозему опідзоленого західного Лісостепу України за різного використання в агроценозах, Кравченко Ю. С., Матвіїв В. М. (2016)
Галат М. В. - Розробка нового методу діагностики токсоплазмозу на основі фотолюмінесценції наночастинок оксиду цинку, Шпирка Н. Ф., Таран М. В., Паренюк О. Ю., Шаванова К. Є. (2016)
Засєкін Д. А. - Вплив лизунця "Кенділакт" на окремі показники неспецифічного імунного захисту організму корів в умовах північно-східної біогеохімічної зони України, Кучерук М. Д., Соколюк В. М. (2016)
Данчук О. В. - Динаміка вмісту загальних ліпідів у еритроцитах свиней різних типів вищої нервової діяльності за дії стресових факторів (2016)
Mezhenska N. - Biological hazards of fish farming in Ukraine, Bubela S. (2016)
Васильєва Т. Б. - Неспецифічні фактори гуморального імунітету у нетелів та отриманних від них телят за застосування вакцини "Метакол" (2016)
Салівон В. О. - Аутореінфузія асцитної рідини при лікуванні собак з ускладненою асцитом портальною гіпертензією, Сухонос В. П. (2016)
Горелов А. М. - Энерго-информационное направление в ландшафтном дизайне – традиция и инновация (2016)
Арнаута Н. В. - Використання елементів статичного моделювання за побудови математичної моделі біохімічних процесів, Арнаута О. В. (2016)
Пилипака С. Ф. - Утворення ізотропних ліній та мінімальних поверхонь за допомогою плоских кривих, заданих функціями натурального параметра, Муквич М. М. (2016)
Дем’янчук О. П. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС крізь призму моделі "дворівневої гри" Роберта Патнема, Леденьова А. В. (2016)
Яковлєв М. В. - Політологічний підхід до типології форм колоніальної експансії (2016)
Осадчук Р. Ю. - Визначення інформаційної політики в умовах перехідних та гібридних режимів (2016)
Bidochko L. - Theoretical Framework and Genesis of Cultural Materialism in Political Studies (2016)
Коломієць І. А. - Політична філософія Маркіза де Сада як частина критичної теорії (2016)
Полисаєв О. П. - Соціальні інститути перехідних суспільств: специфіка трансформаційних процесів (2016)
Семигіна Т. В. - Зменшення несправедливості в охороні здоров’я: популізм, прагматизм чи суспільний консенсус?, Осейчук О. Ю. (2016)
Якушик В. М. - Конкуренція інтепретацій природи соціально-політичних потрясінь в Україні в 2013–2015 рр. (2016)
Яремчук В. П. - Політичні партії як суб’єкти політичного процесу в Криму (1991–1994 рр.) (2016)
Пилинський Я. М. - Громадянська освіта в Україні (2016)
Новікова Н. Є. - Особливості формування політичної культури особистості в умовах трансформації суспільства на прикладі України (2016)
Зубрицька Л. Й. - Активізація міфу у період кризи: особливості міфологем "війни" та "героя" (2016)
Ріаханов Ш. Н. - Примордіалізм та конструктивізм у теорії та практиці розбудови казахстанської нації (2016)
Відомості про авторів (2016)
У США бджоли стали зникаючим видом (2016)
Авдєєва М. С. - Передумови формування екологічної архітектури (у творчості майстрів) (2011)
Барабаш М. C. - Новые возможности информационных технологий для сквозного проектирования от архитектора к сметчику (2011)
Бевз М. В. - Завдання збереження та регенерації цінних архітектурно-містобудівних комплексів історичних міст (2011)
Болтава Є. О. - Огляд основних принципів архітектурно-планувальної організації сучасних пологових будинків (2011)
Бондаренко С. Д. - Цифровий фотодизайн як художня технологія інформаційного суспільства (2011)
Васильченко В. І. - Вирішення архітектурно-екологічних проблем дніпровських схилів (2011)
Гирич В. Ю. - Оптимізація проектного рішення вантажного комплексу аеропорту (2011)
Гущина О. В. - Вплив психологічного чинника на формування колористичного образу житлової група в умовах сучасного міста (2011)
Древко Г. Б. - Катастрофічний стна після 1947 року церкових споруд у Периській Єпархії на території Південно-Східної Польщі (2011)
Клюева Н. В. - Исследование живучести фрагмента железобетонного каркаса многоэтажного здания, Бухтиярова А. С. (2011)
Ковальов Ю. М. - Психологічно комфортне житло для "Борця": трансформованість, Дувалкіна О. Є., Калашнікова В. В. (2011)
Ковальський Л. М. - Методика розміщення висотних екологічних споруд у міському середеовищі, Чижмак Д. А. (2011)
Ковальчук Т. С. - Формування сучасного будинку культури на теренах України (2011)
Ковбаса М. С. - Навчально-тренувальні центри цивільної авіації як особливий тип споруд (2011)
Колчунов В. И. - Новейшие технологии строительства ближайшего будущего (2011)
Костюченко В. - Дослідження аеродинамічних впливів на висотні будівлі (2011)
Криворучко Ю. І. - Концепція комплексного облаштування міста Львова. Облаштування патогенних зон, Базилевич В. В., Крамарчук Х. П. (2011)
Курач С. Ю. - Проблеми рухової активності та стану здоров'я дітей та учнівської молоді України як головний фактор формування та проектування фізкультурно-оздоровчих комплексів (2011)
Лоліна Н. А. - Принципи використання екологычного стилю та його елементів у сучасному інтер’єрі (2011)
Лукомська Г. В. - Архітектура СПА центрів у структурі міського середовища (2011)
Лукомська З. В. - Пристосування колишнього палацу потоцьких у місті Івано-Франківську під музейно-виставковий комплекс (2011)
Мараховський А. А. - "Нон"- дизайн як концепт щодо розвитку авіапослуг, Мараховська К. А. (2011)
Натягайло А. О. - Устойчивость здания против прогрессирующего обрушения. Методика расчета в ПК ЛИРА и ПК SCAD (2011)
Нагаева З. С. - К вопросу о формировании жилой застройки крымских татар в XVIII – XIX вв. в Бахчисарайском районе Крыма, Керимов Э. С. (2011)
Омельяненко М. В. - Дизайн середовища історичних міст: проблеми та перспективи (2011)
Осиченко Г. О. - Аналіз еволюційних підходів до естетичної оцінки містобудівного середовища (2011)
Плєшкова Є. О. - Аероклуб як новий тип транспортних споруд (2011)
Постернак С. О. - Особливості інженерної архітектоніки дерев'яної комбінованої кроквяної системи за умов реконструкції будівель рядової забудови центрального району м. Одеси, Коцюрубенко О. М., Постернак І. М. (2011)
Сідорова О. І. - Вирішення вхідної групи у реконструйованих будівлях історичного середовища міста Києва, Жирякова В. Г. (2011)
Скребнєва С. М. - Екологічний захист навколишнього середовища від теплового забрудення з використанням комопзиційних теплоізоляційних матеріалів на основі гірських порід (2011)
Степанчук О. В. - Негативний вплив викидів автомобільного транспорту на вулиці та дороги населених пунктів, Бєлятинський А. О. (2011)
Степанчук О. В. - Методологічні основи підвищення ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі міст (2011)
Трошкіна О. А. - Людина як визначальна система сприйняття архітектурного середовища та міри його комфортності (2011)
Цихановський В. К. - Нелінійна задача граничної рівноваги грунтових масивів при взаємодії з огороджувальними конструкціями, Костира Н. О., Талах С. М., Жук А. В. (2011)
Чемакина О. В. - Проектирование аэровокзалов с учётем экологии и безопасности, Дувалкина О. Е. (2011)
Швець О. М. - Гідрометрологічні центри. Сучасний стан. Проблеми, тенденції та перспективи розвитку (2011)
Шуляр А. Р. - Екологічні аспекти формування багатофункціональних житлово-громадських комплексів (2011)
Яворська О. І. - Методика оцінки залишкового ресурсу цегляних димових труб з урахуванням фактичного технічного стану (2011)
Масенко Л. Т. - Концепт єдності в мові радянського тоталітаризму (2016)
Гордійчук О. В. - Традиція дослідження абстрактної лексики в українському мовознавстві (2016)
Ренчка І. Є. - Семантичні трансформації в найменуваннях політичних партій, рухів та ідеологічних течій у словниках радянської та пострадянської доби (2016)
Голосовська Г. Г. - Морфологічні можливості українського давального відмінка в контексті сьогодення (або Флексії -ові, -еві/-єві та -у/-ю – морфологічні варіанти чи морфологічні дублети?) (2016)
Гримашевич Г. І. - Прислівники часу на позначення частин доби в середньополіських говірках Житомирської області (2016)
Дика Л. В. - Окання машівського типу (2016)
Кадочнікова О. П. - Різнорівневі кореляції пояснювальних конструкцій: формально-граматичний аспект (2016)
Кобченко Н. В. - Структура формально-граматичної категорії предикативності (2016)
Лаврінець О. Я. - Парадигма пасиву в сучасному офіційно-діловому стилі (2016)
Ожоган В. М. - Особливості поєднання підмета й присудка в структурі двоскладного речення (2016)
Онатій А. В. - Лінгвістичний статус займенниково-співвідносних речень: традиція та новаторство (2016)
Ясакова Н. Ю. - Реалізація категорійних значень особи у словозміні іменника (2016)
Куранова С. І. - Семантико-рольова організація публічного дискурсу (2016)
Ожоган А. В. - Мовні колізії глобалізованого світу в сучасній авіаційній галузі (2016)
Рябоконь Г. Л. - Теорія фреймів крізь призму прагма-семантичної побудови дискурсу (2016)
Селігей П. О. - Стильова норма як різновид мовної норми (2016)
Сугоняк В. Б. - Діалектологічна проблематика у виданнях Підкарпатського общества наук (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2015)
Бабенко Ю. В. - Моделирование работы систем конвейерного подземного транспорта с бункерами, Михалёв А. И., Кирия Р. В. (2015)
Гвоздева И. М. - Моделирование динамических процессов в автономной электроэнергетической системе при асинхронном режиме работы одного из синхронных генераторов, Демиров В. В. (2015)
Деренг Е. В. - Математические модели трендов изменения состояния сложных технических объектов в долговременной эксплуатации (2015)
Заспенко А. С. - Математическая модель изменения глубины ванны в процессе эксплуатации кислородных конвертеров малой емкости, Низяев К. Г., Молчанов Л. С., Бойченко Б. М., Стоянов А. Н., Синегин Е. В. (2015)
Иващенко В. П. - О необходимых и достаточных условиях 2-проверяемости одновыходных функциональных элементов относительно кратных константных неисправностей на входах и выходе, Тимошкин А. И. (2015)
Кузнецов Б. И. - Экспериментальные исследования динамических характеристик макета двухмассовой электромеханической системы с анизотропийными регуляторами при многокритериальном синтезе, Никитина Т. Б., Коломиец В. В., Хоменко В. В. (2015)
Поляков М. А. - Теоретико-множественная модель функциональной структуры удаленной лаборатории для обучения проектированию систем управления, Ларионова Т. Ю. (2015)
Дмитрієва І. С. - Дослідження кінематичної моделі маніпуляційного роботу, Левченко Д. О. (2015)
Дубовик Т. Н. - Когнитивные модели с параметрической адаптацией к характеристикам личности. Методический аспект. Часть 1, Алпатова И. А. (2015)
Кириченко Л. О. - Использование вейвлет-характеристик временных рядов в экспертной системе, Кобицкая Ю. А., Стороженко А. В. (2015)
Луковцев В. С. - Обобщенный параметр контроля режимов работы технических объектов (2015)
Мазуренко В. Б. - Использование информации об углах наклона платформы при обработке данных измерений уровня жидкого топлива дискретным фильтром Калмана (2015)
Моисеенко С. В. - Сравнительный анализ методов решения систем линейных алгебраических уравнений для уравнений эллиптического типа (2015)
Никулин С. Л. - Исследование методов предварительной обработки космических снимков для повышения качества выделения границ природных объектов, Коробко О. В. (2015)
Островська К. Ю. - Розробка розширення підрахунку "Втраченого часу" в Internet (2015)
Шварцман Л. Я. - Выбор конструктивных решений Siеmens-реактора на основании моделирования газодинамических потоков, Троценко Э. А., Баженов Е. В. (2015)
Федорович А. И. - Исследование непараметрических критериев масштаба в задачах неразрушающего контроля (2015)
Крейзер І. І. - Трансформація архітектурних ідей італійського відродження у радянському Ар Деко 1930-40-х рр., Демченко М. О. (2016)
Веприцька К. Д. - Валоризація архітектурних пам’яток – огляд італійського досвіду (2016)
Солобай П. А. - Категория целостности и её роль в архитекурном творчестве (2016)
Давидич Т. Ф. - Причины и характер проявлений эклектики в европейской архитектуре (2016)
Медведева А. О. - Адаптация зданий научно-исследовательских учреждений XX века в Украине к современным условиям: постановка проблемы (2016)
Борис А. - Функціональний та демократичний способи переосмислення східнохристиянської сакральної споруди у ХХ столітті на прикладі творчості Радослава Жука (2016)
Смоліна Д. С. - Центр дослідження енергетичних інновацій як спосіб вирішення проблеми забруднення довкілля (2016)
Буцун Ю. Ю. - Принципы формирования современного центра общественных инициатив (2016)
Каменський В. І. - Соціокультурні фактори формування композиційно-планувальної структури міст Московської держави (ХV-XVІІ СТ.) (2016)
Матвеев В. В. - Проблемы формирования архитектурной среды специализированных учреждений (на примере Харьковских школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей) (2016)
Парійський О. В. - Різьблений архітектурний декор собору Успіня у Галичі (2016)
Каменський В. І. - Формування планувальної структури українських міст епохи Відродження та українського Бароко (2016)
Шарлай О. В. - Принципи формування житлового студентського середовища університетського кампусу, Морозова А. С. (2016)
Шарлай Е. В. - Архитектурно-планировочные аспекты проектирования физкультурно-спортивных комплексов, Романюк Д. Н. (2016)
Шумаков І. В. - Перспективність техногенних територій для міського цивільного будівництва, Гринчук О. А., Фурсов Ю. В. (2016)
Аль-Машхадани Саиф Фарис - Особенности задержек реализации проектов в строительном секторе Ирака (2016)
Старкова О. В. - Модели обоснованного выбора метода ремонта и восстановления участка канализационной сети (2016)
Гармаш А. А. - Организационные и технологические задачи ремонта и восстановления конструкций комплекса сооружений канализационных тоннелей г. Харькова (2016)
Bilyk S. I. - Fabrication of plate girders and cover -plated beams, Natheer Aied Athaab Al-Taie, Adil Jabbar Abbas (2016)
Бугаевский С. А. - Влияние точности укладки вкладышей на НДС перекрытия системы "Монофант", Бережная Е. В. Бормот Д. С. (2016)
Семененко Н. В. - Расчёт комбинированной торовой оболочки при постоянном внутреннем давлении (2016)
Полонский В. Ю. - Локализованное пластическое деформирование вблизи отверстий, наблюдаемое с помощью метода голографической интерферометрии, в растягиваемых металлических пластинах, Севидов С. М. (2016)
Яровой С. Н. - Оценка технического состояния металлических дымрвых труб ОАО "Таганрогский металлургический завод" после длительного срока эксплуатации (2016)
Михеев Ю. М. - Принципы построения расчетных статических схем вспарушенных вантовых систем (2016)
Чернявский В. Л. - О сопротивляемости цементного бетона действию внешней среды, Гасанов А. Б., Макаренко О. В. (2016)
Джалалов М. Н. - Анализ организационно-технологических решений устройства мягкой кровли из полимерных мембран (2016)
Избаш М. Ю. - Сравнительный анализ определения нагрузок по Еurocode и украинским нормам для железобетонных силосов, Крутова Н. А. (2016)
Danchenko Yu. M. - Reserch the surface properties of oxide materials by quantum chemical modeling (2016)
Мовчан С. И. - Построение криволинейной внутренней поверхности устройств с изменяющимся живым сечением, Щербина В. М. (2016)
Юрченко В. О. - Лабораторные исследования эффективности реагентного и электрохимического умягчения модельных растворов природных вод, Михайленко В. Г., Антонов О. В. (2016)
Бойко В. А. - Використання дискового обертається біофільтра для очищення стічних вод селищ, розташованих поблизу зон рекреаційного призначення на прикладі Одеської області, Таварткеладзе І. М. (2016)
Колотило М. І. - Експериментальне дослідження гідравлічного удару у внутрішніх системах водопостачання із полімерних труб, Рязанцев О.І. (2016)
Карагяур А. С. - Исследование работы дисковых фильтров с полным закупориванием отверстия одной частицей грубодисперсной примеси, Бабенко С. П., Голубка А. Э. (2016)
Эпоян С. М. - Оценка эффективности работы коагулянтов при очистке производственных сточных вод молокоперерабатывающих предприятий, Фомин С. С., Шилин В. В. (2016)
Булгаков В. В. - Об опыте ликвидации аварии 03.12.2014 на ІІІ разгрузочном тоннельном канализационном коллекторе ХТЗ диаметром 1840 мм, Пилиграмм С. С., Эпоян С. М., Смирнова Г. Н. (2016)
Люлько А. О. - Особености формования трубчатых свай в обводненных грунтах, Бондарь В. А. (2016)
Колотило М. І. - Результати дослідження гідравлічного удару в системах водопостачання із полімерних труб, Рязанцев О. І. (2016)
Деньгуб В. І. - Вплив геодезичних умов прокладання сифонних трубопроводів на метод їх розрахунку та пропускну продуктивність (2016)
Деньгуб В. І. - Алгоритм наближення розрахунків гідравлічної крупності зернистих зависів гідротранспорту (2016)
Яковлєв В. С. - Відстоювання води у моделі вертикального відстійника, Войнаровський Б. А. (2016)
Олійник О. Я. - Аналіз і деякі рекомендації до розрахунку кисневого режиму в аеротенках при очистці стічних вод від органічних забруднень зваженим і закріпленим біоценозом, Айрапетян Т. С., Курганська С. М. (2016)
Пискун Я. А. - Экономическая целесообразность кондиционирования воды для паросиловых целей, Назаренко А. Н. (2016)
Менейлюк О. І. - Визначення технологічних параметрів улаштування захисного горизонтального екрану в грунті, Петровський А. Ф., Борисов О. О. (2016)
Болотских Н. Н. - Формирование теплового комфорта в рабочих зонах помещений с инфракрасным обогревом (2016)
Кугаєвська Т. С. - Аналіз інтенсивності нагрівання повітря в плоскому колекторі сонячної енергії, Шульгін В. В., Сопов В. П. (2016)
Фідровська Н. М. - Визначення напруженного стану оболонки шахтних барабанів, Лєсовицький К. Ю. (2016)
Бондаренко І. В. - Модернізація дробильних апаратів для переробки твердих відходів в умовах екопоселень України (2016)
Фидровская Н. Н. - Распространение осевых усилий при набегании на барабан полувитка проволоки, на выпуклой части изогнутого каната, Ломакин А. О. (2016)
Бурда Ю. О. - Аналітичне порівняння ефективності насадок в скрубері (2016)
Півненко Ю. О. - Особливості псевдозрідження бінарних систем в топках киплячого шару (2016)
Болотских Н. Н. - Снижение конвективных потерь тепла при инфракрасном электрическом обогреве помещений больших размеров (2016)
Болотских Н. С. - Эффективность рабочего режима универсальных установок локального вакуумного водопонижения с полиструйными насосами (2016)
Захаров Д. С. - Конструкція деформаційних швів при монолітній підрейковій основі трамвайних колій, Палант О. В., Толмачов Д. С., Усік П. С. (2016)
Захаров Д. С. - Спосіб установлення рейки в підрейковому каналі за допомогою кондуктору, Палант О. В., Толмачов Д. С., Усік П. С. (2016)
Глушкова Д. Б. - Выбор оптимального материала для упрочнения входных кромок рабочих лопаток паровых турбин, Гринченко Е. Д. (2016)
Науменко Ю. В. - Динамічні параметри руху зернистого завантаження при малому заповненні камери барабанної машини, Герасимович І. О., Ойцюсь В. О., Ярута О. М. (2016)
Дейнека К. Ю. - Вплив структури внутрішньокамерного завантаження на автоколивні процеси подрібнення в барабанних млинах, Науменко Ю. В., Сич А. Л., Бабич Я. О. (2016)
Ємельяненко М. Г. - Дослідження параметрів двочастотного планетарного приводу вібраційного преса, Саєнко Л. В. (2016)
Фоменко О. О. - Аналіз технологій переробки твердих побутових відходів, Маслова В. С. (2016)
Чумаченко М. С. - Основні принципи моніторингу довкілля та їх застосування під час проектування лабораторій екологічних досліджень (2016)
Росоха С. В. - Повышение эффективности пожаротушения подачей огнетушащих составов бинарными потоками, Сенчихин Ю. Н., Сыровий В. В., Остапов К. М. (2016)
Дементьев В. В. - Оценка эффективности звукоизоляции ударного шума перекрытиями жилых зданий (2016)
Скочко С. А. - Энергетический аудит Змиевского гериатрического пансионата, Нестеренко Е. В., Косенко Н. А., Юрченко В. А. (2016)
Лещинський В. П. - Вплив інвестиційної програми (проекту) на економічний і соціальний розвиток відповідної території (2016)
Іванілов О. С. - Структурні зміни – рушійна сила життєздатності та зростання економічної системи, Аілтон Роза (2016)
Савйовский В. В. - Влияние условий реконструкции на технико-экономические показатели строительно-монтажных работ, Соловей Д. А. (2016)
Дружинін А. В. - Ризик-орієнтований підхід до оцінки тривалості та договірної ціни будівельного проекту, Корсун Є. В. (2016)
Вступ (2014)
Бордюженко О. М. - Властивості неавтоклавного пінобетону з використанням композиційного в'яжучого, Дворкін Л. Й., Борейчук Є. О. (2014)
Васильев А. А. - Регрессионная модель карбонизации бетона для неагрессивной эксплуатационной среды (2014)
Дворкін Л. Й. - Фізико-хімічний вплив мінеральних наповнювачів на структуроутворення композиційних будівельних матеріалів (КБМ), Дворкін О. Л. (2014)
Коробко О. А. - Роль эндо- и экзодеформаций в организации структуры бетона, Тофанило В. Ю., Выровой В. Н. (2014)
Кочкарьов Г. В. - Проектування складу полістиролбетону, Гарніцький Ю. В., Дворкін Л. Й. (2014)
Михайловський Д. В. - Клеєний шпон (ультралам) - перспективний будівельний матеріал, Чубарев А. (2014)
Степасюк Ю. О. - Модифіковані сухі будівельні суміші для мурувальних розчинів на малоклінкерному шлакопортландцементі, Дворкін Л. Й., Лащівський В. В. (2014)
Цапко Ю. В. - Дослідження вогнестійких властивостей вогнезахисного покриття на основі геоцементу для деревини, Гузій С. Г., Кравченко А. В. (2014)
Бабич Є. М. - Деформативність моделі рамно-фермової конструкції накриття трибун стадіонів, Філіпчук С. В., Налепа О. І. (2014)
Бурченя С. П. - Експериментально-теоретичні дослідження несучої здатності та деформативності сталебетонних балок, армованих сталевим просічно-витяжним листом, Фамуляк Ю. Є. (2014)
Бова Я. О. - Аналіз роботи арматури у двовісно напружених плитах зі змішаним армуванням (2014)
Гарькава О. В. - Розрахунок міцності середньої плити перекриття безкапітельно-безбалкової конструктивної системи будівель (2014)
Гладишев Д. Г. - Місцева дія навантаження на бетонні елементи (2014)
Гомон П. С. - Методика побудова діаграми деформування " " на стиск для деревини на основі експериментальних досліджень згинальних елементів (2014)
Гомон С. С. - Передумови до запобігання прогресуючому руйнуванню конструкцій з деревини при дії різних видів навантаженнь (2014)
Гомон С. С. - Дослідження роботи клейових швів конструкцій з деревини за дії повторних навантажень, Павлюк А.П., Гомон Л. П. (2014)
Гомон С. С. - Робота згинальних елементів із клеєної деревини за дії малоциклових навантажень, Сасовський Т. А. (2014)
Гудзь С. А. - Особливості розрахунку сталезалізобетонних колон на позацентровий стиск, Сіробаба В.О. (2014)
Добрянський І. М. - Вплив знакозмінної температури на несучу здатність сталебетонних балок, Фамуляк Ю. Є., Грицевич А. Ю. (2014)
Довженко О. О. - Результати експериментальних досліджень залізобетонних елементів із змінною кількістю шпонок, Погрібний В. В., Карабаш Л. В., Чурса Ю. В. (2014)
Исмаель А. М. - К вопросу расчета прочности поврежденных железобетонных тавровых балок (2014)
Карпюк В. М. - Деякі приклади моделювання складного напружено-деформованого стану прогінних залізобетонних елементів (2014)
Клименко Е. В. - Рассчет несущей способности механически поврежденных железобетонных колонн двутаврового сечения, Бараев А. В. (2014)
Клименко Е. В. - Напряженно-деформируемое состояние и расчет поврежденных колонн, Крутько Т. А. (2014)
Клименко Е. В. - Компьютерный структурный анализ поврежденных железобетонных колонн круглого сечения с использованием метода конечных элементов, Сольдо Б., Орешкович М. (2014)
Ковальчук В. В. - Дослідження температурного поля та напруженого стану металевих гофрованих труб (2014)
Корнійчук О. І. - Врахування впливів другого порядку при розрахунку стиснутих залізобетонних елементів (2014)
Кочкарьов Д. В. - Розрахунок похилих перерізів методом розрахункових опорів залізобетону (2014)
Крантовская Е. Н. - Механизм трещинообразования, деформирования и разрушения неразрезных железобетонных балок (2014)
Кривицкий П. В. - К вопросу истории развития методов расчета прочности по наклонным сечениям на основе модели ферменной (стержневой) аналогии (2014)
Крусь Ю. О. - Математичні моделі діаграм циклічного деформування бетону та їхня графічна інтерпретація (2014)
Лучко Й. Й. - Адгезія захисних покриттів та методи її дослідження, Парнета Б. З. (2014)
Масюк Г. Х. - Робота залізобетонних конструкцій в зоні спільної дії згинальних моментів і поперечних сил при різних прольотах "зрізу" за дії циклових повторних навантажень і побудова розрахункової моделі, Алексієвець І. І., Дзюра А. І. (2014)
Масюк Г. Х. - Чисельне моделювання роботи похилих перерізів згинальних залізобетонних елементів в умовах малоциклового знакозмінного навантаження, Григорчук А. Б. (2014)
Мельник І. В. - Порівняльні експериментальні дослідження фрагментів монолітного перекриття з трубчастими вставками і суцільного перекриття, Сорохтей В. М., Приставський Т. В., Бачкай О. C., Грушка Р. І., Барщик П. С. (2014)
Митрофанов В. П. - Экспериментальное определение критического коэффициента интенсивности напряжений бетонов средней и повышенной прочности, Пинчук Н. М., Митрофанов П. Б., Иващенко С. П., Безнигаев Н. А. (2014)
Михайловський Д. В. - Деякі особливості розрахунку арок з клеєної деревини, Бабич Т. С. (2014)
Москалькова Ю. Г. - Пределы микротрещинообразования для бетонов разных видов (2014)
Москалькова Ю. Г. - Пределы микротрещинообразования для бетонов разных видов (2014)
Найчук А. Я. - Напряженное состояние древесины в зоне обрыва анкеровки винтов, работающих на растяжение поперек волокон, Лещук Е. В. (2014)
Павліков А. М. - Розрахунок за міцністю стиснутих залізобетонних елементів з використанням деформаційної моделі, Федоров Д. Ф., Балясний Д. К. (2014)
Петров М. М. - Напружено-деформований стан залізобетонних елементів при позацентровому стиску і ростязі (2014)
Поляновська О. Є. - Дослідження несучої здатности згинальних залізобетонних елементів з частково обірваною в прольотах робочою арматурою (2014)
Романюк В. В. - Напружений стан перфорованих елементів, що працюють в умовах косого згину, Василенко В. Б. (2014)
Ромашко В. М. - Визначальні особливості деформування бетону в залізобетонних елементах та конструкціях (2014)
Семко В. О. - До розрахунку згинаних холодноформованих сталевих елементів, Прохоренко Д. А. (2014)
Стороженко Л. І. - Аналіз експериментального дослідження залізобетонних балок з винесеним робочим армуванням на згин, Муравльов В. В., Мурза С. О., Школяр Ф. С. (2014)
Стороженко Л. І. - Експериментальні дослідження впливу вертикальних сталевих елементів на роботу трубобетонних конструкцій з ослабленнями, Пархоменко І. О., Семко П. О. (2014)
Стоянов В. В. - Некоторые аспекты оптимального проектирования комбинированной арочной конструкции при наличии дополнительных консруктивных условий, Бояджи А. А. (2014)
Тугай Т. В. - Основні результати експериментальних досліджень жорсткості плоско напружених залізобетоних складених конструкцій (2014)
Фурсов В. В. - Влияние анизотропных свойств древесины на ее прочностные характеристики, Бидаков А. Н., Пурядзянхах М., Васильев А. Ю. (2014)
Фурсов В. В. - Коэффициент преобразования kmod и модели длительного сопротивления деревянных конструкций, Бидаков А. Н. (2014)
Чапюк О. С. - Порівняльний аналіз зчеплення сталевої арматури серповидного профілю з важким бетоном за призмовим та балковим методами випробувань, Гришкова А. В. (2014)
Шкурупій О. А. - Програмний комплекс для розрахунку залізобетонних конструкцій на основі методики з екстремальним критерієм міцності, Митрофанов П. Б. (2014)
Дорофеев В. С. - Критерии комплексной оценки сейсмостойкости зданий, Мурашко А. В. (2014)
Запоточний Р. М. - Деформативність дослідної конструкції нерозрізної двобалкової збірно-монолітної залізобетонної прогонової будови моста для складних умов будівництва при змінні її статичної схеми (2014)
Кваша В. Г. - Експлуатаційний стан та забезпечення умов нормальної експлуатації земляної греблі водосховища зони заміського масового відпочинку, Салійчук Л. В. (2014)
Кичаева О. В. - Оценка уровня надежности при надстройке зданий (2014)
Карюк А. М. - Порівняння табличного й картографічного способів територіального районування розрахункових параметрів температури повітря, Ільченко В. В. (2014)
Орлов В. О. - Впровадження котеджних установок для знезалізнення води, Мартинов С. Ю., Корнійчук К. С., Яцунов С. О. (2014)
Павліков А. М. - Безкапітельно-безбалкові конструктивні системи для будівель доступного житла: конструктивні особливості, умовності розрахунків, пропозиції з удосконалення, Бабич Є. М., Микитенко С. М. (2014)
Пашинський В. А. - Підвищення енергоефективності існуючих житлових будівель шляхом додаткового фасадного утеплення, Настоящий В. А., Плотніков О. А. (2014)
Пашинський В. А. - Довговічність цегляних стін в кліматичних умовах України, Сідей В. М. (2014)
Пічугін С. Ф. - Застосування сучасних мостових кранів – шлях до ресурсоекономічності каркасів виробничих будівель, Дрімко Я. О. (2014)
Полтавець М. О. - Оптимізаційна система показників оцінки технологічних властивостей проектних рішень просторових систем покриттів (2014)
Семко В. О. - Дослідження теплових показників огороджувальних конструкцій зі сталевих тонкостінних профілів багатоповерхових цивільних будівель, Лещенко М. В., Криворотько І. С. (2014)
Сіянов О. І. - Особливості моделювання дії рухомого снігового навантаження на покрівлю циліндричних сітчастих покриттів (2014)
Ужегов С. О. - Визначення оптимальних розмірів конструктивних елементів сталефібробетонної конструкції покриття у формі гіперболічного параболоїда, Пасічник Р. В., Андрійчук О. В. (2014)
Шмігель Р. В. - Дослідження факторів скорочення строку експлуатації залізобетонних циліндричних резервуарів (2014)
Біда С. В. - Стендові дослідження суфозійних явищ у зв’язних ґрунтах, Великодний Ю. Й., Пащенко О. Ю., Ягольник А. М. (2014)
Винников Ю. Л. - Моделювання міграції води в ущільненому глинистому насипу, Коваленко В. І., Литвиненко Т. В. (2014)
Кичаева О. В. - Некоторые методологические аспекты построения спектров реакции грунта (в условиях Ирана), Раджабзадег Могсен (2014)
Семенюк С. Д. - К расчету на кручение элементов фундаментов таврового сечения (2014)
Семенюк С. Д. - Напряженно-деформированное состояние перекрестных балок сборно-монолитных фундаментов на неравномерно деформируемом основании (2014)
Сернов В. А. - Натурные исследования фрагментов свайно-плитных фундаментов из конических свай (2014)
Тронда Т. В. - Натурные исследования упрочнения грунтов армирующими элементами из сухой бетонной смеси (2014)
Білокуров П. С. - Теоретико-експериментальні дослідження деформативності сталезалізобетонних балок, що посилені зовнішнім стальним армуванням (2014)
Бліхарський Я. З. - Використання вуглецевої стрічки при підсиленні позацентрово-стиснутих колон, Хміль Р. Є., Собко Ю. М. (2014)
Борисюк О. П. - Обстеження та підсилення залізобетонних опор обертових печей пат "Волинь-цемент", Григорчук А. Б., Караван В. В., Філіпчук С. В. (2014)
Караван В. В. - Обстеження після аварії будівлі поліклініки црл по вул. Б. Хмельницького, 47 у м. Ізяслав, Борисюк О. П., Іванюк А. М. (2014)
Країнський П. І. - Дослідження експериментальної міцності залізобетонних позацентрово-стиснутих колон підсилених залізобетонною обоймою, Хміль Р. Є., Бліхарський З. Я. (2014)
Пелешко І. Д. - Урахування зміни жорсткості елементів під час визначення зусиль у процесі оптимального проектування підсилення стрижневих металевих конструкцій, Бліхарський З. Я., Балук І. М. (2014)
Пиндус Ю. І. - Скінченноелементне моделювання підсилення згинальних залізобетонних конструкцій вуглепластиковою стрічкою, Конончук О. П. (2014)
Попруга Д. В. - Дослідження міцності контактних швів підсилених залізобетонних конструкцій, Валовой О. І. (2014)
Стечишин С. М. - Реалізація способу розширення та підсилення прольотних будов мостів залізобетонною ребристою накладною плитою (2014)
Чеканович М. Г. - Нова ефективна важільно-стрижнева система підсилення для залізобетонних ребристих плит, Чеканович О. М., Журахівський В. П. (2014)
Золотов М. С. - Механизация анкероустановочных работ в строительстве, Супрун О. Ю., Дауд А. Х. (2014)
Вихідні дані (2014)
Содержание (2016)
Артемов И. В. - Математическое и численное моделирование динамических процессов в виброударных машинах и обоснование их рациональных параметров, Барчан Е. Н., Лисовол Я. Н., Грабовский А. В., Костенко Ю. В., Сериков В. И., Бондаренко А. В., Ревунов М. С., Красиков Р. В., Лунев Е. А. (2016)
Атрошенко О. О. - Аналіз конструкційної міцності складених тонкостінних конструкцій з болтовим з'єднанням елементів, Скріпченко Н. Б., Таран Ю. В., Фалько А. Л., Матвієнко Ю. І. (2016)
Васильєв А. Ю. - Обґрунтування структури та параметрів бронекорпусів легкоброньованих машин за критеріями захищеності шляхом комп'ютерного моделювання процесів і станів при дії засобів ураження, Танченко А. Ю., Ткачук М. М., Скріпченко Н. Б., Лісовол Я. М. (2016)
Веретельник О. В. - Динамічні процеси в елементах військових колісних та гусеничних машин при бойовому застосуванні, Мартиненко О. В., Костенко Ю. В., Веретельник Ю. В., Набоков А. В., Мазур І. В. (2016)
Галов В. В. - Функциональные испытания перспективного вагона-цистерны для перевозки расплавленной серы модели 15-9544, Комиссаров С. Б., Граборов Р. В., Шейченко Р. И., Чубань М. А. (2016)
Дорофеев В. Л. - Отображение погрешностей и контактных напряжений в зубчатых передачах в программах ASGEARS и AEROFLANK, Дорофеев Д. В. (2016)
Ивахненко И. А. - О раздельном проектировании технических устройств, Ивахненко Т. Н. (2016)
Ищенко О. А. - Параметрические модели для комп'ютерного моделирования контактного взаимодействия элементов штамповой оснастки, Ткачук Н. Н., Грабовский А. В., Ткачук Н. А., Демина Н. А., Зарубина А. А. (2016)
Калінін О. М. - Стан і перспективи розвитку самохідних дистанційно-керованих машини для потреб збройних сил України, Костюк В. В., Русіло П. О., Варванець Ю. В. (2016)
Мазур И. В. - Оптимизация расчета конструктивных параметров элементов решетчатых противокумулятивных экранов, Грабовский А. В., Ткачук Н. А., Мормило Я. М. (2016)
Скріпченко Н. Б. - Контактна взаємодія складнопрофільних деталей з урахуванням локальної податливості поверхневого шару, Ткачук М. М., Неділько К. Д., Киричук Д. В., Борисенко С. В., Касай О. І. (2016)
Ткачук М. А. - Теоретичні основи та практика проектно-технологічного забезпечення тактико-технічних характеристик бойових броньованих машин на основі комп'ютерного моделювання, Шейко О. І., Набоков А. В., Грабовський А. В., Литвиненко О. В. (2016)
Шейко О. І. - Енергоефективні технології дискретного зміцнення для підвищення ресурсу елементів конструкцій військової та цивільної мобільної техніки, Бєлов М. Л., Марченко А. П., Ткачук М. А., Кравченко С. О., Веретельник О. В., Гончаров В. Г. (2016)
Чубань М. А. - Базовые плиты для оснащения приспособлений для станков с ЧПУ и ОЦ в спецпроизводстве: обоснование параметров на основе расчетных исследований, Ткачук Н. А., Шейко А. И., Белов Н. Л., Храмцова И. Я., Зарубина А. А., Ткачук А. В., Шеманская Н. В., Нестеренко А. Д. (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2015)
Guda А. I. - Multi-model methods and parameters estimation approaches on non-linear dynamic system identification, Mikhalyov A. I. (2015)
Кирия Р. В. - Алгоритм управления системой подземного конвейерного транспорта угольных шахт, Бабенко Ю. В. (2015)
Кучеренко А. Е. - Оптимизация топологии стержневых систем и их устойчивость (2015)
Омельчук А. А. - Моделирование пространственных параметров процесса спуска судна на воду с помощью слипа, Рудакова А. В. (2015)
Островська К. Ю. - Програмна реалізація методів нейромережевого прогнозування в задачах металургійної динаміки, Михальов О. І., Прядко Н. С. (2015)
Рагимова К. Э. - Промышленное испытание противопригарных свойств формовочных и стержневых смесей с техногенными отходами (2015)
Чумаков Л. Д. - Оптимизация стратегии контроля исправности системы с дублированием на функционирование (2015)
Зворыкин В. Б. - Оптимизация переходных процессов в системах с запаздыванием в условиях неопределенности, Кукушкин О. Н., Михалев А. И., Станчиц Г. Ю. (2015)
Моісеєнко С. В. - Ймовірнісні задачі про вкладені шаблони в області гармонічності (2015)
Syrotkina O. I. - The application of specialized data structures for SCADA diagnostics (2015)
Кожанов Т. В. - Производство агломерата с использованием доменных и сталеплавильных шламов (2015)
Коряшкіна Л. С. - Задача параметричної ідентифікації багатозонних динамічних систем, Череватенко А. П. (2015)
Молчанова М. О. - Исследование взаимозависимости между классами в условиях задачи распознавания плоских стационарных объектов с большим количеством бинарных признаков (2015)
Шварцман Л. Я. - Оценка способов измерения скорости осаждения кремния, как условия обеспечения адекватности модели для управления Siemens-реактором, Троценко Э. А., Баженов Е. В., Баженов П. Е. (2015)
Степаненко Д. А. - Алгоритм оценки состава первичного шлакового расплава железорудных окатышей на основе анализа их минералогического состава (2015)
Гнатушенко В. В. - Оптимізація топології бездротової сенсорної мережі, Михальов О. І. (2015)
Малайчук В. П. - Вычислительные эксперименты в задачах оценки корреляционных свойств сложных нестационарных дискретных сигналов, Деревянко И. И. (2015)
Селівьорстова Т. В. - Дослідження швидкодії реалізації клітинно-автоматних обчислень (2015)
Булаховська Ю. Л. - Чи бувають у творах художніх персонажі "відсутні" (які свідомо лише згадуються у тексті)? (2015)
Vasylchuk L. F. - Phraseologische Derivation Als Prozess Der Bereicherung Des Phraseologischen Bestandteiles Am Beispiel Des Deutschen (2015)
Гнатюк Н. Г. - Семіотична природа геометричних символів та їх застосування в перекладацькому скорописі (2015)
Іванова О. Ю. - Культурно-лінгвістична свідомість білінгів як передумова нормалізації мінори тарних мов (на прикладі іспанського суспільства) (2015)
Korbozerova N. M. - Algunas pàginas de la historia de la lengua española (2015)
Ласінська Т. А. - Переклад історизмів на позначення географічних та власних назв (2015)
Наконечна Л. В. - Словотворення як засіб номінації юридичних термінів у німецькому праві (2015)
Пилипенко Р. Є. - Наукова метафора в теорії фахової комунікації (2015)
Терехова С. І. - Функціональні особливості репрезентацій системи просторових, часових й особових координат: концептуальні зауваження (2015)
Андрійченко Ю. В. - Іспаномовна ґендерна картина світу: особливості і характерні риси (2015)
Смирнов І. Г. - Логістика італійською: ефект "Бичачого Батога" та його подолання компанією "Barilla" (2010)
Нагорна М. М. - Логістична концепція just-in-time (jit): сучасне розуміння (2010)
Кіптенко В. К. - Типологія країн світу за рівнем глобалізації (2010)
Коцан Н. Н. - Вивчення і дослідження митної діяльності у країнознавстві (2010)
Стащук Ю. В. - Міждержавні прикордонні суперечності як об’єкт вивчення країнознавства (2010)
Просвірніна Є. О. - Українсько – Китайська співпраця в рамках розвитку транспортного коридору Європа-Кавказ-Азія (2010)
Білоус А. В. - Роль засобів масової інформації в географічному країнознавстві (2010)
Гапченко О. І. - Cучасні тенденції становлення інформаційного суспільства (на прикладі країн Європейського Союзу) (2010)
Лисюк Х. С. - Інформаційна зрілість України: глобальний та регіональний вимір (2010)
Шевцова А. О. - Вплив інформаційних технологій на становлення світових міст (2010)
Чіпко Т. М. - Проблеми розвитку мегаполісів ХХІ ст. та їхня проекція на міста України в розрізі нелегальної імміграції (2010)
Адамович З. М. - Вплив внутрішньої міграції сільського населення на демографічний та екістичний розвиток Китаю (2010)
Сергієнко О. П. - Характеристика людського потенціалу сучасних цивілізацій (2010)
Руднева М. Г. - Кластери, як об’єкт вивчення країнознавства (2010)
Покляцький С. А. - Системні дослідження в сучасному країнознавстві: географічне країнознавство (2010)
Любіцева О. О. - Туристичне країнознавство:функції, зміст, завдання (2010)
Парфіненко А. Ю. - Туристичне країнознавство як навчальна та наукова дисципліна (2010)
Рутинський М. Й. - Місце географії туризму в структурі географічної науки, її гносеологічна сутність та основні міждисциплінарні напрями розвитку (2010)
Кузик С. П. - Інформаційні та інформаційно-віртуальні туристичні ресурси, Кузик П. С., Шевчук А. В. (2010)
Вороніна А. Б. - Кластерный подход в современной модели развития туризма, Воронін І. М. (2010)
Пестушко В. Ю. - Демографічні передумови розвитку міжнародного туризму в країнах різного типу (2010)
Дмитрук О. Ю. - Перспективи розвитку ділового туризму, Уліганець С. І., Стригун О. Г. (2010)
Щука Г. П. - Туристська характеристика Італії (2010)
Божук Т. І. - Систематизація релігійно-привабливих християнських об’єктів (на прикладі Італії) (2010)
Шаповал Б. О. - Туристсько-рекреаційний комплекс Чехії на сучасному етапі (2010)
Логвин М. М. - Вплив духовно-релігійних чинників на розвиток суспільства (на прикладі України та Лівії) (2010)
Хоіньскі А. - Туристичне господарство м. Познань у аспекті підготовки до EURO 2012 (2010)
Новосад Н. О. - Країнознавчі аспекти аналізу туристської привабливості регіонів України (2010)
Ільїн Л. В. - Історичні аспекти становлення та розвитку готельно-ресторанного господарства Волинської області, Ляшук М. М. (2010)
Кулаков В. В. - Туристські ресурси півдня Миколаївщини (2010)
Бучко Ж. І. - Етнотуристичні дослідження Буковини (2010)
Пендерецький О. В. - Сіль туризму (2010)
Вронская О. М. - Вербальные средства создания образов в современном португальском кинематографе (2015)
Коротіч Т. А. - Аналіз художнього тексту (ідейно-естетичний рівень) (2015)
Korbozerova N. M. - El enunciado, el sintagma y el grupo sintagmático (2015)
Ласінська Т. А. - Точність відтворення історичної інформації при перекладі історизмів на позначення назв осіб з англійської мови українською (2015)
Мосенкіс Ю. Л. - Проблеми дослідження семантичних відповідностей у спорідненій лексиці (на матеріалі алтайських мов у порівнянні з індоєвропейськими), Синишин Р. І., Переверзєв Д. І. (2015)
Наконечна Л.В. - Зміна значення як засіб номінації юридичних термінів німецького сімейного права (2015)
Сидельникова Л. В. - Лінгвістичний простір у теорії мови кабалістичної науки (2015)
Вимоги до публікацій (2015)
Содержание (2015)
Абрамов В. А. - Снижение энергозатрат и повышение эффективности эксплуатации СЭУ за счет предотвращения биологического обрастания судового оборудования и систем забортной воды (2015)
Гарагуля Б. А. - Профилирование рабочих лопаток газовых турбин (2015)
Голиков В. А. - Определение грузоподъемности танкеров – газовозов при морской перевозке метана, Бойко П. А. (2015)
Гуденко С. Ю. - Радиолокационное обнаружение неоднородностей показателя преломления воздуха в тропосфере (2015)
Дворецкий В. А. - Совершенствование методов повышения эффективности автоматизации технического средства (РЛС) (2015)
Демідова Н. П. - Вплив фізико-хімічних показників на експлуатаційні якості палив (2015)
Донской В. Г. - Повышение эффективности пропульсивного комплекса судовой энергетической установки, Ивановский В. Г. (2015)
Донской В. Г. - Повышение эффективности контроля сопротивления изоляции кабельных трасс судовых энергоустановок, Ивановский В. Г. (2015)
Журавлев Ю. И. - Особенности прочностной надежности сопряжений деталей "вал-подшипник скольжения" (2015)
Заблоцкий Ю. В. - Исследование влияния органических покрытий на работу элементов топливной аппаратуры высокого давления судовых дизелей (2015)
Заичко С. И. - Принцип построения судового радиолокационного поляриметра, реализующего методы поляризационной селекции радиолокационных сигналов, Князь А. И. (2015)
Занько О. М. - Енергетично ефективні способи і алгоритми керування тиском конденсації у суднових холодильних установках, Онищенко О. А. (2015)
Калугин В. Н. - Анализ надежности и причин отказов судовых технических средств (2015)
Колегаев М. А. - Автоматизированная система управления судовыми противопожарными средствами, Сандлер А. К., Цюпко Ю. М. (2015)
Корбан Д. В. - Влияние атмосферы на измерение дальности навигационных объектов судовой РЛС (2015)
Никольский В. В. - Система мониторинга позиционирования полупогружных плавучих буровых установо, Будашко В. В., Хнюнин С. Г., Раенко Н. Е. (2015)
Репетей В. Д. - Особенности буксировки судов в портовых водах, Костенко П. А. (2015)
Просянок В. В. - Пневматическое аккумулирование для гидрореактивного эжекционного движителя (2015)
Сандлер А. К. - Модуль для утилізації низькопотенційного тепла суднових енергетичних установок, Цюпко Ю. М. (2015)
Семенов А. В. - Оптимизация расхода цилиндрового масла судовых малооборотных дизелей (2015)
Слободянюк И. М. - Разработка технологии ремонта головок поршней судовых дизелей методом плазменной наплавки порошков на основе никеля, Апчел В. Н. (2015)
Луковцев В. С. - Система передачі потужності суднового двигуна на гребний гвинт, Щербінін В. А., Сандлер А. К. (2015)
Рефераты (2015)
Cіденко С. В. - Євро інтеграційна стратегія України: соціальний вимір (2015)
Біла С. О. - Структурні дисбаланси національного виробництва та пріоритети підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах глобалізації (2015)
Румянцев А. П. - Сучасні напрями розвитку світових товарних ринків, Яремович П. П. (2015)
Каленюк І. С. - Стратегічні орієнтири розвитку вищої освіти України, Куклін О. В. (2015)
Іваницька О. М. - Регулювання процесів запровадження соціальної відповідальності бізнесу: досвід розвинених країн та уроки для України, Іваницький О. В. (2015)
Балабанов Г. В. - Туризм в європейському союзі: глобальний, національний та регіональний виміри (2015)
Страшинська Л. В. - Фактори розвитку георегіональної інфраструктурної конкурентоспроможності національної економіки, Тонких О. Г. (2015)
Столярчук Я. М. - Проблеми індустріалізації в африці, Аза Д. Г. (2015)
Антоненко К. В. - Динаміка і структура міжнародної міграції робочої сили в Україні, Паксютова Н. О. (2015)
Висоцька М. П. - Дослідження сучасних механізмів регіонального розвитку єс (2015)
Войтов С. Г. - Торговельні санкції Росії проти України: аналіз причин та наслідків (2015)
Онопрієнко О. Д. - Проблеми та шляхи формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні в сучасних умовах, Куляниця Н. О., Онопрієнко Д. О. (2015)
Остапенко Т. Г. - Глобальний інституціоналізм як передумова розвитку глобального ринку високих технологій (2015)
Побоченко Л. М. - Розвиток ринку авіаційних послуг України на прикладі кп ма "Київ" (Жуляни), Бондаренко А. В. (2015)
Поліщук О. В. - Удосконалення механізму регулювання факторингових послуг в Україні, Єгорова В. І. (2015)
Прохорова М. Е. - Особливості та тенденції розвитку процесів транснаціоналізації в ХХІ столітті (2015)
Побоченко Л. М. - Місце України на світовому продовольчому ринку, Циганков Е. В. (2015)
Прохорова М. Е. - Особливості та наслідки взаємовідносин між Україною та МВФ, Каспрів Ю. Ф. (2015)
Ричка М. А. - Аналіз інтернет-торгівлі в глобальному середовищі, Попова Ю. В. (2015)
Рудковський О. В. - Методи оцінки впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на корпоративну безпеку (2015)
Цибуляк А. Г. - Наукові основи екологізації світового виробництва (2015)
Юсеф Нахла - Экономическая модель торгово-экономического сотрудничества Украины со странами ближнего востока: прогноз и перспективы (2015)
Адамович М. П. - Ціннісні пріоритети соціально-економічного розвитку країн західної європи (2015)
Волга В. О. - Міжнародна практика управління портфелем позик мікрофінансових організацій (2015)
Гурмак В. М. - Персрективи залучення українських компаній до транснаціонального бізнесу: досвід Південної Кореї (2015)
Кульбіда М. В. - Основні недоліки та напрями вдосконалення співробітництва України із світовим банком (2015)
Пальчук О. І. - До питання стратегічного бачення майбутнього в інноваційному розвитку економіки України (2015)
Свердлова Ю. О. - Шляхи забезпечення розвитку людського капіталу в Україні (2015)
Стадник О. І. - Роль інтелектуальної власності в глобальних та інноваційних процесах (2015)
Страшинський В. І. - Теоретико-методологічні підходи до визначення понять "конкуренція” та "конкурентоспроможність підприємства” (2015)
Лук'яненко О. Д. - Інтелектуальний імператив ефективного економічного розвитку, Лук’яненко Л. І., Бабич Т. О. (2015)
Андрійченко Ю. В. - Прагматична функція гендерних маркерів в іменниках іспанської мови І та ІІ груп (2016)
Васильєва Н. В. - Квазіреалія радянського періоду "робітник"в українських художніх перекладах періоду 1920-30-х років (на матеріалі скороченого перекладу-переказу Олекси Діхтяра роману Гаррієт Бічер-Стоу "Томова хата") (2016)
Вронська О. М. - Панхронічне дослідження еволюції португальського інфінітива (2016)
Korbozerova N. M. - Dominante composicional de la unidad hipersintactica (2016)
Лазер Т. В. - Лексико-семантичні засоби вербалізації комічного у великій прозі Луїджі Піранделло (2016)
Ласінська Т. А. - Відтворення інформативно-номінативної функції архаїчних іменників (2016)
Наконечна Л. В. - Поняття юридичного терміну у німецькомовному законодавчому дискурсі (2016)
Нікітюк Т. В. - Особливості актуалізації мовленнєвого жанру погрози в турецькій лінгвокультурі (на матеріалі художнього дискурсу) (2016)
Ніколенко О. В. - Телескопічні моделі утворення англійських антропонімів (2016)
Pylypenko R. Y. - Die Ukraine als Erinnerungsort in Nachbarschaftsdiskursen (2016)
Пишньоха О. А. - Прецедентні феномени у поемі Орхана Сейфі Орхона "Розповідь про фею та пастушка" (2016)
Вимоги до публікацій (2016)
Кобзар О. Ф. - Підходи щодо визначення поняття правоохоронної функції держави (2015)
Золотарьова Я. С. - Особливості призначення на адміністративні посади в судових органах (2015)
Sitnic G. A. - Information resource as an object of state administration (2015)
Шапенко Л. О. - Саморегулівні організації страховиків як учасники публічного управління (2015)
Заіка Ю. О. - Проблеми співвідношення договірної і деліктної відповідальності у судовій практиці (2015)
Тімуш І. С. - Історичні передумови виникнення інституту відшкодування (компенсації) шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення (2015)
Чурпіта Г. В. - Поняття та ознаки осіб, які беруть участь у справах непозовного цивільного судочинства (2015)
Василько І. В. - Гарантії забезпечення трудових прав працівників, які працюють у роботодавців – фізичних осіб (2015)
Чорна К. П. - Реформування органів державного контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю на сучасному етапі розвитку України (2015)
Манжула А. А. - Характеристика внутрішньо-організаційних засад діяльності науково-дослідних установ (2015)
Астахова О. О. - Функції такої ознаки об’єктивної сторони злочину, як обстановка його вчинення (2015)
Господарець М. В. - Деякі кримінально-правові проблеми кваліфікації незаконного полювання (2015)
Дорохіна Ю. А. - Предмет злочинів проти власності: окремі аспекти (2015)
Мельниченко В. Л. - Поняття злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (ст.250 КК України) (2015)
Мороз А. О. - Суб’єктивна сторона злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи (2015)
Орлов Ю. В. - Суб’єктивна сторона злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (2015)
Савенкова Т. Г. - Кваліфікуючі ознаки злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення (2015)
Soloviova A. - Criminal legal protection of property rights under the laws of the Republic of Poland (2015)
Білокінь Р. М. - Види кримінальної процесуальної відповідальності (2015)
Павлишак Я. Я. - Поширення дикорослих лікарських рослин на території курорту "Східниця" Львівської області, Коваль Н. К., Кавчак В. С. (2013)
Кречківська Г. В. - Видовий склад та ресурсна характеристика деяких видів лікарських рослин гірської місцевості Дрогобицького району, Монастирська С. С., Волошанська С. Я. (2013)
Олійник М. П. - Лікарські рослини перелогових екосистем Придністровського Поділля, Гнєзділова В. І. (2013)
Слободян Л. З. - Порівняльна характеристика флористичного складу техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу (2013)
Шевченко В. Г. - Характеристика суцвіття цитоплазматичних гібридів Nicotiana tabacum L. (2013)
Настека Т. М. - Морфологічні особливості адвентивних форм Armeniaca vulgaris Lam. в умовах Лісостепу України (2013)
Миронюк О. М. - Порівняльна характеристика фітобентосу деяких малих річок Північно-Західного Причорномор`я, Ткаченко Ф. П. (2013)
Калюжна М. О. - До вивчення їздців-афідіїв (Hymenoptera, Aphidiidae) Чорноморського біосферного заповідника (2013)
Нужна Г. Д. - Їздці-аномалоніни (Hymenoptera, Ichneumonidae, Anomaloninae) Чорноморського біосферного заповідника (2013)
Стахів В. І. - Особливості вирощування форелі райдужної у штучноутворених умовах господарства "Голуба нива" с. Дуброва Миколаївського району, Коссак Г. М., Стахів Л. Г. (2013)
Клепач Г. М. - Дослідження способів екстракції біологічно активних речовин із пижми звичайної (Tanacetum vulgare L.), Карп`як І. В. (2013)
Хромих Н. О. - Післядія гербіцидної обробки на окисно-відновну активність та вміст хлорофілу у рослин пшениці наступної генерації, Россихіна-Галича Г. С., Лихолат Ю. В. (2013)
Чень І. Б. - Оцінка адаптаційних можливостей організму на основі показників варіаційного аналізу ритмів серця (2013)
Корінчак Л. М. - Стан кардіореспіраторної системи у хлопчиків в залежності від пори року (2013)
Гужва О. І. - Стан системного імунітету у спортсменів ігрових видів спорту (2013)
Ропаєва М. О. - Вплив вживання назоферону на деякі показники гомеостазу при фізичних навантаженнях (2013)
Антоняк Г. Л. - Вплив афлатоксину В1 на стан антиоксидантної системи в клітинах органів та еритроцитах крові білих щурів, Коваль Н. К., Досвядчинська М. Р., Головчак Х. М. (2013)
Гетьман В. І. - Відходи життєдіяльності людини та її майбутнє (2013)
Гаврилюк Р. Б. - Мала гідроенергетика в Карпатах в контексті стратегічної довкільної оцінки, Горбач І. М., Мовчан Я. I., Тарасова О. Г., Хотін Д. П. (2013)
Дзюбайло А. Г. - Підвищення стійкості агроекосистем Передкарпаття, Сеньків В. М., Бегей С. С. (2013)
Цвид Н. В. - Екологічний стан природних вод озера Світязь (2013)
Грюк І. Б. - Динаміка вмісту важких металів у малих річках Рівненщини в умовах антропогенного навантаження у весняний період, Суходольська І. Л. (2013)
Гуменюк Г. Б. - Розподіл важких металів в озері Пісочному Шацького національного природного парку (2013)
Андрусяк Н. С. - Застосування мікрокосмних моделей для визначення порушень трофічної структури малих річок Західного регіону України, забруднених нафтопродуктами (2013)
Стаднічук О. М. - Моніторинг поверхневих вод Львівської області, Леськів Г. З., Кропивницька Л. М. (2013)
Кропивницька Л. М. - Твердість води окремих природних джерел Львівщини, Брюховецька І. В. (2013)
Кречківська Г. В. - Дослідження стічних та поверхневих вод відвалів Бориславського озокеритового родовища (2013)
Cидорович М. М. - Використання біометричних показників Allium test для визначення якості питної води міста (2013)
Кузнєцов М. Є. - Демографічна структура ценопопуляцій реліктового едифікатора аридних лісів Pistacia mutica Fisch. et Mey. в Карадазькому природному заповіднику (2013)
Зайцева-Анциферова Г. Ю. - Антропогенний вплив туристичної діяльності на теріофауну лісових екосистем (2013)
Литвин О. Ф. - Нагромадження нітратів в бульбах міжсортових гібридів картоплі залежно від біологічних особливостей батьківських форм, Шпек М. П. (2013)
Бриндзя І. В. - Сезонна динаміка неорганічних сполук нітрогену у воді з криниць на Прикарпатті (2013)
Жицька Л. І. - Дослідження вмісту важких металів у елементах середовища урбоекосистем міста Черкаси (2013)
Волошина Н. О. - Екологічний моніторинг осередків паразитарного забруднення довкілля (2013)
Рудь Н. В. - Моніторинг забруднення приземних шарів атмосферного повітря території Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України (2013)
Копко І. Є. - Оцінка рівня індивідуального здоров`я студентської молоді з використанням інтегральних показників, Філь В. М. (2013)
Ковальчук Г. Я. - Форми організації навчання основ здоров`я у шкільній практиці (2013)
Ковальчук В. Ю. - Особливості формування екологічної культури учнів початкових класів засобами математики, Білецька Л. С., Стасів Н. І., Силюга Л. П. (2013)
Правила для авторів (2013)
Автори номера (2013)
Тихоненко Д. Г. - Ґрунтовий покрив дослідного поля "Роганського стаціонару" Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва, Дегтярьов Ю. В. (2016)
Lisnyak A. - Productivity and profitability potential of soils in Slovakia, Vilček J. (2016)
Дегтярьов В. В. - Гумусовий стан та азотний потенціал лучно-чорноземних ґрунтів Правобережжя України за різних систем удобрення, Усата Р. Ю., Козлова О. І., Свіщова Я. О. (2016)
Цапко Ю. Л. - Морфологічні зміни ґрунтового профілю ясно-сірого лісового поверхнево оглеєнного ґрунту під впливом агронавантажень, Даньків К. Я., Оліфір Ю. М. (2016)
Куліджанов Г. В. - Ґрунти Одеської області, придатні для вирощування винограду (2016)
Фурман В. М. - Якісна оцінка ґрунтів Сарненського району Рівненської області, Олійник О. О., Солодка Т. М., Яцкова В. (2016)
Жернова О. С. - Порівняльна характеристика структурного стану чорноземів типових різного використання Полтавської області (2016)
Мешреф Радван Бахаа - Влияние структурных мелиорантов на рН-буферные показатели дерново-подзолистой связнопесчаной почвы (2016)
Новосад К. Б. - Гумусовий стан чорнозему типового глибокого важкосуглинкового за різного агрогенного та постагрогенного використання в умовах лівобережної частини Лісостепу України, Товстокорий О. В., Сотников Ю. О., Гавва Д. В. (2016)
Канівець С. В. - Чорноземно-лучні ґрунти на лесових островах у Поліссі: ґенеза, властивості, Пархоменко М. М., Хмарна С. О., Чабовська О. І. (2016)
Філон В. І. - Оцінка стану удобрення ґрунтів, Приказюк С. І., Пруднікова С. О., Дегодюк Т. С. (2016)
Голубченко В. Ф. - Дія добрив на нітрифікаційну здатність грунту в посівах озимої пшениці в Степу України, Куліджанов Г. В., Капустіна Г. А., Ямкова Н. А. (2016)
Свиридов А. М. - Ефективність нульової технології обробітку ґрунту під горох на чорноземах звичайних, Колос М. О. (2016)
Окрушко С. Є. - Вплив стимуляторів росту на врожайність столових буряків та моркви (2016)
Пастернак В. П. - Структура і стан лісових насаджень Володимирівського ПНДВ НПП "Слобожанський", Яроцький В. Ю., Гармаш А. В. (2016)
Горошко В. В. - Видовий склад деревостанів у поширених типах лісу водозбору середньої течії річки Сіверський Донець, Гордіященко А. Ю., Петрова Ю. С. (2016)
Слиш О. А. - Оцінка сортиментно-ґатункової структури дубових деревостанів з використанням сучасних технологій, Любчич М. В., Букша М. І. (2016)
Грибович Є. С. - Особливості виконання окулірування декоративних форм і сортів інтродукованих деревних листяних рослин (2016)
Бондар О. Б. - Типологічна структура лісів водозборів річки Сула (2016)
Булат А. Г. - Особливості росту та розвитку верби та тополі на колекційно-маточній ділянці в учбово-дослідному розсаднику ХНАУ ім В. В. Докучаєва, Лялін А. І., Дядечко Л. В. (2016)
Горін М. О. - Rosa Canina та інші фіторекультиванти в природних та урбаногенних екосистемах, Колєнкіна М. С. (2016)
Сенютович Р. В. - Кахексія при онкологічних захворюваннях. Патогенез, Іващук О. І., Гонца А. О., Бабін В. Д., Унгурян В. П. (2012)
Сенютович Р. В. - Лікування ракової кахексії, Іващук О. І., Гонца А. О., Бабін В. Д., Унгурян В. П. (2012)
Сенютович Р. В. - Паліативна монохіміотерапія раку шлунка, Іващук О. І., Гонца А. О., Бізер Л. І., Ткач І. А. (2012)
Троцький Г. М. - Сучасний погляд на кишкову інфекцію у дітей з перинатальним контактом з ВІЛ, Коржинський Ю. С., Лісний А. Є., Служинська М. Б., Бережна Л. В. (2012)
Буфан М. М. - Особливості клінічного перебігу хронічного гастриту залежно від наявності дуоденогастрального рефлюксата Helicobacter pylori (2012)
Варунків Н. Б. - Ефективність застосування карведілолу у хворих з ожирінням та перенесеним інфарктом міокарда (2012)
Глушко Л. В. - Використання омега-3 ПНЖК у комплексному лікуванні хронічного панкреатиту та при поєднанні його з метаболічним синдромом, Романуха В. В. (2012)
Головко С. В. - Калій-титаніл-фосфатна лазерна вапоризація простатиу пацієнтів високого ризику, Савицький О. Ф., Балабаник В. Р. (2012)
Деніна Р. В. - Зміна гемодинаміки лівого шлуночка у хворих з повторними інфарктами міокарда і серцевою недостатністю (2012)
Кіндратів Е. О. - Клініко-морфологічні особливості лейкоплакії, асоційованої з папіломавірусною інфекцією у жінок з безпліддя, Михайлюк І. О. (2012)
Костюк І. Р. - Cтан процесів перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у дітей за гранулюючого періодонтиту постійних зубів хронічного та загостреного перебігу (2012)
Левандовський Р. А. - Аналіз амплітуд жувальних рухів нижньої щелепи припротезуванні умовно-знімними протезами з фіксацією на дентальних імплантатах (2012)
Марусин О. В. - Взаємозв’язок між вільними жирними кислотами та інсулінорезистентністю у хворих на цукровий діабет з метаболічним синдромом (2012)
Матейко Г. Б. - Діагностика внутрішньоутробної герпетичної і цитомегаловірусної інфекції у новонароджених дітей, Лембрик І. С., Зубик Б. А. (2012)
Матейко Г. Б. - Ведення вагітності у жінок із герпетичною і цитомегало вірусною інфекціями, Макарчук О. М., Вакалюк І. В. (2012)
Міщенко Л. А. - Нові фактори серцево-судинного ризику і ураження нирок у хворих на гіпертонічну хворобу (2012)
Островський М. М. - Роль та місце макролідів в процесі етіотропного лікування загострення хронічного обструктивного захворювання легень, Варунків О. І., Малофій Л. С., Зубань А. Б., Кулинич Г. Б., Дельцова О. І., Корж Г. З., Савеліхіна І. О., Кулинич-Міськів М. О., Рапій О. В. (2012)
Павликівська Б. М. - Діагностика метаболічних порушень міокарду у дітей та їх корекція із застосуванням препарату "Піковіт Омега”, Ерстенюк А. М., Юрцева А. П. (2012)
Палійчук І. В. - Динаміка показників стану місцевого імунітету та мікро-біоценозу ротової порожнини при лікуванні хворих з токсичним протезним стоматитом (2012)
Попадинець О. Г. - Взаємозв’язок структурних змін у стінці сечового міхура під впливом різноманітних факторів із біохімічнимипроцесами, Ерстенюк А. М. (2012)
Рожко М. М. - Застосування теорії шансів для оцінки ефективності ендодонтичного лікування коренів зубів, Іванова Н. С. (2012)
Середюк Н. М. - Ефективність застосування метаболітотропного препарату мексикор в комплексній терапії хворих на стабільну стенокардію ІІІ ФК та артеріальну гіпертензію, Зозуляк Н. В. (2012)
Шеремета Л. М. - Вплив сучасних препаратів з гепатопротекторною дією на стан перекисного окислення ліпідів при експериментальних токсичних гепатитах, Аравіцька М. Г., Кукурудз Н. І., Гудивок Я. С. (2012)
Зіняк Б. М. - Застосування тестикулярних протезів у дітей, Доценко Ю. Р., Фофанов О. Д., Баб’як Б. Д. (2012)
Яцишин Р. І. - Синдром Зіверта-Картагенера, Герич П. Р., Мигович В. В., Венгренюк Л. В., Попадинець І. Р., Мигович Л. Д., Волошинович Н. М., Луців М. М., Смачило Г. М., Розкладай А. М. (2012)
Білоус О. Т. - Форми поточного контролю практичних знань та вмінь студентів старших курсів на кафедрі хірургічної стоматології (2012)
Боднарчук О. В. - Особливості викладання органічної хімії в умовах кредитно-модульної системи навчання, Стецьків А. О., Дмитрів А. М., Мандзюк Л. З., Сікорин У. Б. (2012)
Дудій П. Ф. - Досвід і проблеми викладання дисципліни "Радіологія" студентам стоматологічного факультету, Рижик В. М., Витвицький З. Я., Скрипник Н. В., Мацькевич В. М. (2012)
Кіндрат Г .В. - Шляхи оптимізації навчання лікарів-інтернів за фахом "Стоматологія” на циклі післядипломної освіти, Рожко М. М., Венгрович О. O., Цимбаліста І. В., Репецька О. М., Назарук Р. М. (2012)
Мельничук Г. М. - Шляхи удосконалення методик викладання предмету "Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології” на кафедрі дитячої стоматології Івано-Франківського національного медичного університету в умовах кредитно-модульної системи освіти, Гаврилів Г. М., Шовкова Н. І., Октисюк Ю. В., Кукурудз Н. I., Базалицька О. В., Кошкін О. Є. (2012)
Михайлюк І. О. - Основні аспекти навчального плану з патоморфології (модуль 1 "Загальні патологічні процеси") в умовах кредитно-модульної системи, Костюк В. М., Малофій Л. С., Клюфінський І. Д., Кіндратів Е. О., Гурик З. Я. (2012)
Стефанко С. Л. - Концепції і технології навчання студентів медиків, Пахаренко Л. В. (2012)
Стецьків А. О. - Особливості проведення лабораторних занять з аналітичної хімії на фармацевтичному факультеті, Стецьків Л. В., Боднарчук О. В., Дмитрів А. М. (2012)
Сухоребський Ю. І. - Використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі на кафедрі ортопедичної стоматології, Бульбук О. І., Ожоган З. Р. (2012)
Ерстенюк А. М. - Яскраві постаті нашого краю. Остап Селянський, Геник С. М., Бернюга М. С. (2012)
Тихоненко Д. Г. - Еволюційно-біогеохімічна систематика ґрунтів на основі палеоінформаційної моделі, Горін М. О. (2016)
Дегтярьов В. В. - Уміст гумусу в цілинних і агрогенних чорноземах України, Крохін С. В., Жернова О. С. (2016)
Волощук М. Д. - Ерозія ґрунтів південно-західної частини України і республіки Молдова (2016)
Цапко Ю. Л. - Питання перспективи вирощування енергетичних культур на Харківщині, Холодна А. С., Калініченко В. М. (2016)
Мигунова Е. С. - Роль Н. М. Сибирцева в становлении почвоведения (к 200 лет основания Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства) (2016)
Воротинцева Л. І. - Нормативно-методичне забезпечення моніторингу та оцінки стану зрошуваних земель (2016)
Козлова О. І. - Зміни співвідношення C:N в ґрунтах за різного антропогенного використання (2016)
Хижняк І. М. - Гумусовий стан алювіального лучного ґрунту різного фітоценотичного використання (на прикладі заплави р. Сіверський Донець) (2016)
Дегтярев Ю. В. - Порівняльна оцінка якості чорноземів типових різних екосистем (2016)
Канівець С. В. - Актуальність і переваги досліджень ґрунтового покриву на нових методичних засадах, Волков П. О., Лебедь В. В., Білівець І. І., Залавський Ю. В., Коростін О. В., Шигимага І. Л. (2016)
Казюта А. О. - Щільність складення і твердої фази чорнозему типового різного типу використання (2016)
Матвіїв Г. М. - Структурно-агрегатний склад чорнозему опідзоленого західного Лісостепу України за різного його використання в агроценозах, Кравченко Ю. С. (2016)
Товстокорий О. В. - Вплив різного агрогенного та постагрогенного використання на вміст лужногідролізованого азоту в чорноземах типових глибоких важкосуглинкових, Товстокора В. А. (2016)
Десятник К. О. - Вплив структурних меліорантів на фізико-хімічні показники та продуктивність дерново-підзолистого супіщаного ґрунту, Огородня А. І., Бахаа Мешреф Радван (2016)
Казюта О. М. - Уміст загального гумусу та біопродуктивність ґрунтів заплави малої річки Пробужка Липоводолинського району Сумської області (2016)
Гавва Д. В. - Вплив різного використання чорноземних ґрунтів на показники фітоактивності тест-культури ячменю ярого, Новосад К. Б. (2016)
Бикін А. В. - Вплив удобрення на врожай та якість сої за прямої сівби (без обробітку ґрунту), Козачок О. Л. (2016)
Філон В. І. - Залучення комп’ютерної томографії для оцінки безпосереднього впливу мінеральних добрив на структурний стан ґрунтів, Пруднікова С. О. (2016)
Голубченко В. Ф. - Дія добрив на якість зерна озимої пшениці в Степу України, Куліджанов Г. В., Капустіна Г. А., Ямкова Н. А. (2016)
Зуза В. С. - О. М. Можейко: наукова, педагогічна і громадська діяльність, Заяц О. М. (2016)
Шекера С. Ю. - Ефективність гербіцидів проти амброзії полинолистої в посівах ячменя, Зуза В. С. (2016)
Грибович Є. С. - Особливості адаптації інтродукованих деревних рослин у парку-памʼятці садово-паркового мистецтва – Дендропарк імені В.Д. Байтали, Пастернак В. П. (2016)
Познякова С. І. - Ялина Шренка – унікальний вид у дендрологічному парку ХНАУ (2016)
Поташов Ю. М. - Ріст ліщини деревоподібної в захисних насадженнях Лівобережного Лісостепу України, Ситнік І. Й., Бабенко В. В. (2016)
Горошко В. В. - Динаміка продуктивності сосняків водобору середньої течії річки Сіверський Донець та використання ними лісорослинного потенціалу, Сєвідова І. О., Гордіященко А. Ю., Бондар Е. О. (2016)
Булат А. Г. - Технологія вирощування стандартних сіянців сосни звичайної в умовах закритого ґрунту, Трунов О. П. (2016)
Славгородська Ю. В. - Ерозійні втрати ґрунту в агроландшафтах Старобільської схилово-височинної області (2016)
Трофименко П. І. - Вплив абіотичних чинників на інтенсивність продукування СО2 ґрунтами перехідної зони Центрального Полісся в холодний період, Трофименко Н. В. (2016)
Курташ Н. Я. - Особливості перебігу HBV-інфекції у вагітних жінок (2012)
Цицюра О. О. - Сучасні уявлення про етіологію, патогенез, клініку, діагностику та лікування ерозивного гастродуоденіту у дітей (2012)
Шкурко М. Г. - Клініко-імунологічні аспекти цереброваскулярних захворювань атеросклеротичного ґенезу (2012)
Бардяк Є. М. - С-реактивний білок у сечі як маркер загострення хронічного пієлонефриту у хворих із гемобластозами (2012)
Бєлікова Н. І. - Клінічна оцінка тканин пародонту, стану опорних зубів, виду прикусу та нахилу коронок фронтальних зубів (2012)
Боброва І. А. - Кінетика антинуклеарних антитіл у хворих на гепатит С з ознаками тиреопатії (2012)
Власюк Т. М. - Цитологічні ефекти антибактеріальних препаратів "Стоматофіт А” і "Метрагіл-Дента” у пацієнтів з катаральним гінгівітом (2012)
Дудка Т. В. - Особливості змін показників функції зовнішнього дихання, морфофункціонального стану жовчного міхура та гомеостазу жовчі припоєднаному клінічному перебігу хронічного холециститу табронхіальної астми, Хухліна О. С. (2012)
Жиляк О. В. - Особливості обміну мікроелементів у дітей з функціональними тарганічними захворюваннями кишечника в поєднанні з порушенням зовнішньо-секреторної функції підшлункової залози (2012)
Зозуляк Н. В. - Проблема розвитку нітраторезистентності у хворих на стабільну стенокардію ІІІ ФК із супутньою артеріальною гіпертензією та шляхи її діагностики (2012)
Конопкіна Л. І. - Динаміка змін індивідуальних значень показників системного запалення при інфекційному загостренні хронічного обструктивного захворювання легень (2012)
Крючков Д. Ю. - Использование препаратов, повышающих чувствительность тканей к инсулину, в комплексном лечении генерализованного пародонтита у больных с метаболическим синдромом, Романенко И. Г. (2012)
Кукурудз Н. І. - Потенціювання ліпофлавоном лікувального ефекту амізону в умовах генералізованого пародонтиту загостреного перебігу (2012)
Литвинець Л. Я. - Роль порушень цитокінового статусу у формуванні варіанту перебігу бронхіальної астми у дітей, Синоверська О. Б. (2012)
Максимчук Л. Т. - Застосування гірудотерапії при хронічній недостатності мозкового кровообігу (2012)
Матвійчук Б. О. - Поліорганна недостатність як фактор прогнозу у хворих із гострим перитонітом, Матвійчук О. Б., Король Я. А. (2012)
Міщенко Л. А. - П’ятирічна динаміка товщини інтима-медіа сонних артерій і нових факторів серцево-судинного ризику у хворих на гіпертонічну хворобу, Свіщенко Є. П., Яринкіна О. А. (2012)
Мойсеєнко Н. М. - Значення локалізації первинного ураження краніо-фаціальної ділянки для клінічного перебігу травматичної оптичної нейропатії (2012)
Николюк А. М. - Аналіз результатів діагностики дисфункції щитоподібної залози та їх співвідношення з очною патологією (2012)
Передрук Т. В. - Вплив антиангінальної терапії на показники судинної доплерографії, рівень активації антиноцицептивної системи та функцію ендотелію у хворих на безбольову форму ішемічної хвороби серця (2012)
Попадинець І. Р. - Діагностика гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на бронхіальну астму (2012)
Притула В. П. - Особливості діагностики норицевих форм аноректальних вад розвитку у дітей, Сільченко М. І., Курташ О. О., Матіяш О. Я. (2012)
Синоверська О. Б. - Особливості психологічної адаптації дітей із дисплазією сполучної тканини серця (2012)
Сопільняк Т. С. - Вплив диференційованої антигіпертензивної терапії на показники судинної доплерографії, функціонального стану ендотелію, артеріальної жорсткості та податливості у хворих, які тривало перебувають під впливом електромагнітних полів високої напруженості (2012)
Цимбаліста О. Л. - Пієлонефрит у дітей: етіологічна діагностика, клінічна характеристика, Мельничук Л. В. (2012)
Шкурупій Д. А. - Стан системи інтерферону–альфа у новонароджених із синдромом поліорганної недостатності, Мамонтова Т. В. (2012)
Рейтмаєр М. Й. - Ювенільний ревматоїдний артрит: сучасні термінологічні класифікаційні та діагностичні розбіжності (2012)
Багрій М. М. - Псевдомембранозний коліт: клініко-морфологічний аналіз фатального випадку (2012)
Чаплинська Н. В. - Особливості клінічного перебігу верхньо- та середньо-часткових пневмоній (2012)
Баблюк Л. А. - Проведення модульного контролю із предмету "Фтизіатрії" й оцінювання дисципліни у студентів стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного університету за стандартами Болонської системи, Островський М. М. (2012)
Ерстенюк Г. М. - Особливості переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання у ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет", Капечук В. В., Стовбан М. П., Островський М. М., Вишиванюк В. Ю. (2012)
Капечук В. В. - Офтальмологічна термінолгія та її значення у вивченні дисципліни "Офтальмологія" (2012)
Михайлюк І. О. - Міжпредметні зв’язки при вивченні патоморфології та судової медицини студентами медичного факультету вищих медичних навчальних закладів, Козань Н. М., Волошинович В. М. (2012)
Самотовка О. Л. - Вплив рівня довузівської підготовки студентів на вміння та вмотивованість до отримання професійно-орієнтованих знань (2012)
Синоверська О. Б. - Контроль знань студентів у науково-педагогічному процесі (2012)
Скрипник Л. М. - Дистанційна медична освіта: сучасні реалії та проблеми (2012)
Сухоребський Ю. І. - Застосування різних форм навчання студентів у рамках Болонської системи освіти (2012)
Тимків І. С. - Лікар і пацієнт: психологічні типи лікарів, Тимків І. В., Близнюк М. В., Венгрович О. З., Ромаш Н. І., Гавриш І. Т. (2012)
Голотюк В. В. - Епідеміологічні аспекти раку прямої кишки в Івано-Франківській області за 10 років, Костишин І. Д. (2012)
Золотарьова Ж. М. - Вплив синдрому емоційного вигорання на якість кадрових ресурсів системи паліативної і хоспісної допомоги (2012)
Сірик В. О. - Доцільність реформування амбулаторно-поліклінічної системи надання медичної допомоги та переходу до практики сімейного обслуговування населення (2012)
Бойченко О. Н. - Морфо-функциональная характеристика назубного налета, Котелевская Н. В., Николишин А. К., Зайцев А. В. (2016)
Коваленко Г. А. - Клінічні аспекти застосування стоматологічних відбиткових матеріалів у контексті забезпечення якості лікування ортопедичними конструкціями (2016)
Процак Т. В. - Сучасні відомості про аномалії тонкої та товстої кишки, Забродська О. С., Скорнякова Л. О. (2016)
Цигикало О. В. - Морфологічні особливості ділянок і трикутників шиї людини, Попова І. С., Шостенко А. А., Дроник І. І., Перебийніс П. П. (2016)
Янішен І. В. - Сучасні аспекти ортопедичного лікування пацієнтів з повною адентією повними знімними пластинковими протезами, Доля А. В., Лалетіна Т. А., Кузнєцов Р. В., Салія Л. Г. (2016)
Смоляр Н. О. - Фітосозологічна характеристика проектованого ландшафтного заказника "Войнівський" – біоцентру Коломацького екокоридору регіональної екомережі Лівобережного Придніпров’я (2016)
Анфилова М. Р. - Влияние статинов на пост эрадикационную кинетику Тх2-специфичных цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-10) и ИЛ-8 в цервикальных смывах у женщин с урогенитальными инфекциями, вызванными C. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum (2016)
Ахмедов Г. А. - Особенности иммунной системы у больных детей с впервые выявленным сахарным диабетом и его взаимосвязь с геномом HLA DRB1, Несруллаева Г. М., Мамедова В. Р., Ибрагимова Ш. Г. (2016)
Гаврелюк С. В. - Влияние ваготонии на параметры гемодинамики и функцию эндотелия при хроническом стрессе в эксперименте (2016)
Дегтярь А. В. - Рациональный выбор антисептиков местного действия при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава (2016)
Завгородній С. М. - Вплив об’єму оперативного втручання на розвиток післяопераційного гіпопаратиреозу при операціях на щитоподібній залозі, Данилюк М. Б., Рилов А. І., Кубрак М. А., Стеценко І. П. (2016)
Кобринська Н. Я. - Роль та особливості проведення ультразвукової діагностики у пацієнтів з високодиференційованою тиреоїдною карциномою у післяопераційному періоді (2016)
Курочкін М. Ю. - Оцінка ефективності розвитку і часу настання каудально-епідурального блоку у дітей, Давидова А. Г., Городкова Ю. В., Риженко О. І., Курочкіна Т. І. (2016)
Кутько И. И. - Оценка эффективности комбинированного средства на основе L-5-гидрокситриптофана (5-НТР) и мелатонина в терапии инсомнии, Терешина И. Ф., Круглова О. В. (2016)
Лобойко К. М. - Результати інтрагастральної рН-метрії та тесту на Helicobacter pylori у коматозних пацієнтів (2016)
Марущак М. І. - Особливості мітохондріального й мікросомального окиснення у постопераційному періоді після поєднаної травми грудної клітки та обох стегон в експерименті, Худоб’як М. М., Габор Г. Г. (2016)
Нагорна О. О. - Вплив ангіоліну на показники системи оксиду азоту в міокарді щурів з експериментальною хронічною серцевою недостатністю, Бєленічев І. Ф., Горчакова Н. О., Мазур І. А., Чекман І. С. (2016)
Некрасова Н. О. - Клініко-патогенетичні особливості цефалгічного синдрому у хворих молодого віку зі спондилогенними порушеннями кровообігу в вертебро-базилярному басейні (2016)
Панченко М. С. - Медико-психологічне дослідження властивостей особистості пацієнтів з різним рівнем кардіоваскулярного ризику (2016)
Риков С. О. - Віддалені результати формування опорно-рухової кукси та очного протезування при евісцероенуклеації, Сімчук І. В. (2016)
Савчук С. О. - Особливості змін показників гуморального імунітету у щурів з гострим респіраторним дистрес-синдромом та шляхи їх корекції, Олійник О. В. (2016)
Саковська Л. В. - Особливості впливу іонізуючої радіації на виживання та розвиток сперматогоній при локальному опроміненні тестикул щурів, Горбань Л. В., Мотрина О. А., Грубська Л. В., Клепко А. В. (2016)
Степанченко К. А. - Нейрофизиологические аспекты лечения головной боли напряжения методом индивидуального адаптивного биоуправления (2016)
Воронич-Семченко Н. М. - Інноваційні методи в організації самостійної роботи студентів стоматологічного факультету, Гуранич Т. В., Кривенький Т. П., Гуранич С. П. (2016)
Гвоздецька Г. С. - Особливості самостійної роботи студентів спеціальності "Сестринська справа" при вивченні дисципліни "Медсестринство у гінекології", Геник Н. І., Ласитчук О. М., Басюга І. О. (2016)
Дрогомерецька О. І. - Самостійна робота студентів у світлі інноваційних технологій, Курилів Г. М., Гриджук Т. І., Сандурська Я. В. (2016)
Карпець М. В. - Інтерактивні технології до організації практичних занять з дисципліни "Біологічна та біоорганічна хімія" (2016)
Мізюк М. І. - Організація самостійної роботи студентів під час вивчення профілактичної медицини, Суслик З. Б., Йонда М. Є., Мищенко І. А., Гречух Л. С. (2016)
Міщук В. В. - Методичні підходи до самостійної роботи студентів стоматологічного факультету з загальної хірургії (2016)
Піжук Т. Г. - Організація самостійної роботи студентів-медиків у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням (за матеріалами проведеного майстер-класу), Височан В. З. (2016)
Токарик Г. В. - Формування практичних навичок у студентів ІІ-го курсу медичного факультету при викладанні біохімії (2016)
Швець Л. С. - Покращення якості знань студентів шляхом використання тестового контролю на практичних заняттях з медичної біології в умовах кредитно-трансферної системи (2016)
Пітько В. А. - Використання PVP у процедурі ICSI та його вплив на якість ембріонів, Логінова О. О., Сініло Н. М., Павлов І. В., Черкашина Я. О. (2016)
Чемерис О. А. - Лікування затримки та порушень формування кульшового суглобу у дітей першого року життя, Головатюк Д. В. (2016)
Гончарова С. Ю. - Склад мікрофлори урогенітального тракту жінок в нормі та при патологічних ускладненнях, Голодок Л. П., Хлопова О. В., Вінніков А. І. (2016)
Кулик Я. М. - Щодо небезпеки використання трансгенної раундапостійкої сої в продуктах харчування людей, Хіміч О. В., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Семко Т. В., Царук Л. Л. (2016)
Полтавець О. Д. - Моніторинг стафілококового носійства серед вагітних у місті Дніпро, Крисенко О. В., Воронкова О. С. (2016)
Боягина О. Д. - Ориентировочные метрические параметры основных структурных образований мозолистого тела человека, Костиленко Ю. П. (2016)
Грицуляк Б. В. - Характер цитогістологічних змін в передміхуровій залозі в умовах етанолової інтоксикації та їх корекція, Попадинець О. Г., Грицуляк В. Б., Долинко Н. П., Спаська А. М. (2016)
Дунаєвська О. Ф. - Морфометричні особливості лімфоїдних вузликів селезінки хребетних тварин (2016)
Лискина И. В. - Представленность и динамика лимфоидных клеток гранулем при хроническом туберкулезе легких в форме туберкулемы, Кузовкова С. Д., Загаба Л. М., Мельник О. А. (2016)
Молчанюк Н. И. - Электронно-микроскопические изменения структурно-функционального комплекса: хориокапиляры - пигментный эпителий - фоторецепторные клетки сетчатки крыс, вызванные внутрибрюшным введением метанола в дозе 5,0 г/кг массы тела, Чернеженко К. А. (2016)
Феджага І. П. - Зміни морфометричних параметрів глотки у чоловіків різних соматотипів після ларингектомії, Костюк О. Г. (2016)
Шаторна В. Ф. - Особливості стану органів репродуктивної системи щурів під час вагітності, що супроводжується дією розчину ацетату свинцю, Колосова І. І., Майор В. В. (2016)
Шаторна В. Ф. - Експериментальне дослідження впливу наносрібла та ацетату свинцю на ембріогенез щурів, Гарець В. І., Нефьодова О. О., Кононова І. І., Чекман І. С. (2016)
Марковский В. Д. - Морфофункциональная характеристика аорты у плодов и новорожденных от матерей с подострым, пролонгированным инфекционно-воспалительным процессом (экспериментальное исследование), Зверева И. С. (2016)
Мороз В. М. - Взаємозв’язки реовазографічних параметрів гомілки з антропометричними розмірами, компонентами соматотипу та маси тіла у борців, легкоатлетів і волейболістів, Хапіцька О. П., Лисюк С. П., Качан В. В. (2016)
Гаджиев Д. Н. - Состояние функциональных систем органов и тканей полости рта профессиональных спортсменов в динамике тренировочного цикла, Гурская Н. А., Бабаева Н. Н. (2016)
Гоцко Ю. М. - Кореляційні зв’язки досліджуваних показників ротової рідини пацієнтів протезованих незнімними металокерамічними протезами, Лаповець Л. Є. (2016)
Жданова Н. О. - Дослідження мікроструктури дентину кореневих каналів зубів під впливом фотоактивованої дезінфекції методом растрової електронної мікроскопії, Рябоконь Є. М., Войда Ю. В., Бірюкова С. В. (2016)
Korol D. - Histological research results of samarium-cobalt magnets samples, Kindij D., Korol M. , Kozak R., Skubij I. (2016)
Korotych N. M. - Risk factors for dental caries development in children (2016)
Лютіков О. І. - Лабораторна оцінка ступеня герметизму реставрацій тимчасових молярів після ендодонтичного лікування (2016)
Павленко О. В. - Критерії оцінки ендогенної інтоксикації за даними інтегральних гематологічних індексів у пацієнтів з гострими гнійними одонтогенними запальними процесами у різні лікувальні терміни, Біда Р. Ю. (2016)
Pankevych A. I. - Surgery of lower wisdom teeth – consequences for the amount of bone near the adjoining second molar, Masoud Kiani, Kolisnyk I. A., Hohol A. M. (2016)
Пехньо В. В. - Поширеність дефектів зубних рядів у вагітних (2016)
Тімохіна Т. О. - Оцінка показників імунної системи у хворих на хронічні запальні захворювання пародонта, Линовицька О. В. (2016)
Швець А. І. - Хірургічна підготовка м’яких тканин порожнини рота перед протезуванням знімними пластинковими протезами, Горбаченко О. Б., Коптев М. М., Рожнов В. Г. (2016)
Шкребнюк Р. Ю. - Зміни маркерів ендотеліальної дисфункції у сироватці крові у пацієнтів з генералізованим пародонтитом на тлі цукрового діабету I типу з кардіоміопатією (2016)
Кобзар Т. А. - Дослідження схильності до артеріальної гіпертензії у молодих осіб інтелектуальної сфери діяльності, Кондратюк Т. В., Гонтар Т. М., Сєміхова О. С., Вєткіна З. В. (2016)
Соколенко В. Л. - Патофізіологічні особливості стрес-індукованої імуносупресії, зумовленої проживанням на радіаційно забруднених територіях, Соколенко С. В. (2016)
Попов В. О. - Моделювання напружено-деформованого стану елементів підсилення димової труби висотою 150 м для раціонального проектування, Білоус О. О., Власко А. А. (2015)
Сіянов О. І. - Визначення параметрів критичного стану прямокутних в плані кругових оболонок, Гаврилюк А. М. (2015)
Попов В. О. - Моделювання напружено-деформованого стану великопролітного структурного блоку системи "Кисловодськ" для раціонального проектування, Власко А. А., Вальков О. О. (2015)
Бікс Ю. С. - Аналітичне визначення несучої здатності залізобетонної балки за різними залежностями "напруження–деформації" (2015)
Сердюк В. Р. - Особливості конструкції стіни з використанням ніздрюватих бетонів, Рудченко Д. Г., Августович Б. І. (2015)
Сердюк В. Р. - Алюмінієві газоутворювачі в технології виробництваніздрюватого бетона, Рудченко Д. Г. (2015)
Мусієнко В. В. - Програмний розрахунок осідання грунту основ фундаментів з урахуванням пружних і залишкових деформацій, Ткаліч А. П. (2015)
Тугаєнко Ю. Ф. - Вплив фазових компонентів на деформування лесових грунтів в основі штампів, Марченко М. В., Логінова Л. О., Абуладзе Л. Г. (2015)
Потапова Т. Е. - Екологічний аспект застосування безтраншейних методів заміни трубопроводів, Прилипко Т. В., Яворовська О. В. (2015)
Менейлюк А. И. - Стоимость вентилируемого фасада при изменении конструктивно-технологических характеристик с учетом воздействия дождя и ветра, Гладыщук А. А. (2015)
Моргун А. С. - Прикладання основ будівельної механіки до сучасних числових методів аналізу міцності будівельних конструкцій, Сорока М. М., Цимбал С. О., Литвинюк В. О. (2015)
Моргун А. С. - Компонування матриці жорсткості стержневої системи, Сорока М. М., Задорожнюк В. О., Слободян Д. В. (2015)
Кощеєв І. А. - Моделювання процесу біоконверсії в біореакторі з нетрадиційними джерелами енергії з використанням нечіткої логіки (2015)
Коц І. В. - Математична модель гідроімпульсного приводу інерційного конвеєра, Кутняк М. М. (2015)
Швець В. В. - Аналіз впливу колористики міських вулицьна психоемоційний стан водія (на прикладі вул. Соборної м. Вінниці), Адамчук О. М. (2015)
Прилипко Т. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку ландшафтно-рекреаційної зони міста, Потапова Т. Е., Сіромаха О. В. (2015)
Ковальський В. П. - Сучасні тенденції у зведенні монолітних і цегляних житлових будинків, Бондар А. В., Лисій Г. І. (2015)
Боднар Л. А. - Технічні та екологічні показники водогрійних котлів потужністю до 1 МВт для спалювання соломи, Дахновська О. В., Робак М. Г., Бойчук Р. Е. (2015)
Джеджула В. В. - Продуктивність систем вентиляції громадських будівель: проблеми забезпечення та напрямки вирішення (2015)
Чайка В. О. - Неохідність і перспективи промивання поверхонь,що передають тепло (2015)
Ратушняк Г. С. - Обгрунтування доцільності способу санації та термореновації трубопроводів теплових мереж для підвищення їх енергоощадності, Поліщук М. В. (2015)
Дмитрієв М. М. - Методологія проведення енергетичного аудиту підприємств дорожньої галузі тепловізійним методом, Гамеляк І. П., Попелиш І. І., Коц І. В. (2015)
Ратушняк Г. С. - Наукова та освітня інноваційна діяльність для підвищення енергоефективності в галузях економіки, Лялюк О. Г. (2015)
Содержание (2017)
Алимов А. Ф. - Стабильность и устойчивость водных экосистем (2017)
Афанасьев С. А. - Расселение и особенности биологии солнечного окуня Lepomis gibbosus (Perciformes: Centrarchidаe) в водоемах Киева, Гупало Е. А., Мантурова О. В. (2017)
Ляшенко А. В. - Гидроэкологическая характеристика лимана Сасык и Сасыкского водохранилища, Зорина-Сахарова Е. Е. (2017)
Лилицкая Г. Г. - Первая находка Chrysococcus rufescens G.A. Klebs f. tripora J.W.G. Lund (Chrysophyta) в Украине, Клоченко П. Д., Шевченко Т. Ф. (2017)
Дідух М. Я. - Біоморфологічні та анатомічні дослідження Nymphaea alba, Nuphar lutea та Nuphar pumila у відкритому і захищеному ґрунті Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, Дідух А. Я., Мазур Т. П., Нужина Н. В. (2017)
Зайцева А. Н. - Сравнительная морфология ранних этапов оогенеза двух форм байкальского хариуса Thymallus baicalensis (Thymallidae), Смирнова-Залуми Н. С., Захарова Н. И., Суханова Л. В. (2017)
Суслова М. Ю. - Оценка качества вод р. Селенги и ее дельты по санитарно-микробиологическим показателям, Пестунова О. С., Парфенова В. В. (2017)
Богатыренко Е. А. - Изучение состава кишечной бактериофлоры амурского осетра Acipenser schrenckii и калуги Huso dauricus, выращенных в искусственных условиях (2017)
Ольхович О. П. - Здатність до акумуляції металів та ремедіаційний потенціал Pistia stratiotes, Гречишкіна С. В., Таран Н. Ю., Бацманова Л. М., Свєтлова Н. Б. (2017)
Романенко В. Д. - Вибірковість мінеральних субстратів личинками Chironomus riparius, Гончарова М. Т., Коновець І. М., Кіпніс Л. С. (2017)
Причепа М. В. - Пластичність репродуктивної системи самок окуневих видів риб за фізіолого-біохімічними показниками, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2017)
Вольфтруб Л. И. - Опыт работы отстойников и осветителей с тонкослойными модулями и тонкослойно-рециркуляционными камерами хлопьеобразования (2015)
Гіроль М. - Дослідження впливу технологічних параметрів промивки фільтра на його продуктивність, Гіроль А., Якимчук Б., Хильчишин В. (2015)
Гомеля М. Д. - Іонообмінне вилучення з води нітратів, Трус І. М., Петриченко А. І., Шаблій Т. О. (2015)
Горобченко А. И. - Адаптивное управление – способ оптимизации работы водопроводных сооружений, Грабовский П. А. (2015)
Грабітченко В. М. - Очищення високо мінералізованих вод, Трус І. М., Гомеля М. Д. (2015)
Грабовский П. А. - Пористые конструкции сборно-распределительных систем и их расчет, Грачёв И. А. (2015)
Грабовский П. А. - Перспективные способы экономии воды в жилых станиях, Ларкина Г. М. (2015)
Душкин С. С. - Влияние активированного раствора коагулянта сульфата алюминия на продолжительность защитного действия кварцевой загрузки скорых фильтров (2015)
Квартенко О. М. - Шляхи інтенсифікації методів реагентного знезалізнення підземних вод (2015)
Кізєєв М. Д. - Використання теплових насосів при реконструкції систем опалення будівель фільтрів станцій водопідготовки, Чабан І. В. (2015)
Кравченко О. В. - Розробка методу інокуляції залізо- та марганець- редукуючи організмів з оцінкою ефективності подальшого видалення цих забрудників (2015)
Найманов А. Я. - Выбор расчетных показателей качества воды при проектировании очистных станций водопровода, Трякина А. С. (2015)
Найманов А. Я. - Оценка надежности кольцевой водопроводной сети с учетом значимости участков, Турчина Г. С. (2015)
Орлов В. О. - Дослідження кінетики затримки гідроксиду заліза різними типами засипки, Мартинов С. Ю., Куницький С. О., Орлова А. М. (2015)
Полищук А. А. - О цветности водопроводной воды, Гольцов В. И. (2015)
Присяжнюк М. И. - Эффективность активации воды для изготовления бетонов, Яким Я. (2015)
Прогульный В.И. - Обоснование выбора полимербетонного дренажа в фильтрах с плавающей загрузкой, Рябков М. В. (2015)
Тверлохліб М. М. - Використання фільтруючого матеріалу змішаної дії при підготовці питної води, Гомеля М. Д., Терещенко О. М. (2015)
Чарний Д. В. - Можливі технологічні рішення з реконструкції існуючих типових водопровідних очисних споруд з поверхневими джерелами водопостачання (2015)
Чиченин В. В. - Экспериментальное определение структуры и плотности шламових частиц, Гуляенко А. Б., Ахрамеев В. Г., Грицаенко А. С. (2015)
Шуляк И. Д - Исследование и выбор нанофильтрационных мембран для проектирования водоочистных установок, Кишневский В. А. (2015)
Эпоян С. М. - Повышение эффективности применения центробежных адсорберов для подготовки питьевой воды, Карагяур А. С., Бабенко С. П. (2015)
Шевченко Т. А. - Интенсификация работы флотационной установки при очистке сточных вод предприятий молочной промышленности, Шевченко А. А. (2015)
Аксьонова І. М. - Обгрунтування необхідності інженерно-екологічного районування систем водовідведення урбанізованих територій (2015)
Василенко С. Л. - Экобезопасность водоснабжения: аксиоматика, принципы, системотехника (2015)
Дегтярь М. В. - Сорбционные методы очистки дренажных вод полигонов ТБО (2015)
Дрозд Г. Я. - Водоканал как потребитель собственных отходов – обоснование и предложения, Хвортова М. Ю. (2015)
Душкин С. С. - Исследование методом ЯМР-релаксации очистки дренажных сточных вод полигонов ТБО, Благодарная Г. И., Дегтярь М. В., Душкин С. С. (2015)
Ковальчук В. А. - Тваринництво та м’ясопереробка: сучасні методи очистки стічних вод (2015)
Ковальчук В. И. - Сорбційне вилучення радіонуклідів з стічних вод АЕС, Козлов И. Л., Лаврухин В. В., Любар А. И., Чухрай А. О. (2015)
Николова Р. А. - Особенности проектирования насосних станций при биологической очистке сточних вод на модульних установках (2015)
Олейник А. Я. - Повышение эффективности работы аэротенков, Айрапетян Т. С. (2015)
Разгонова О. В. - Порівняльна техніко-економічна характеристика методів зневоднення червоного шламу, Сокольник В. І. (2015)
Сорокина Н. В. - Доочистка сточных вод в установке малой производительности, Фесик Л. А. (2015)
Ткачук О. А. - Ефективність застосування водопроникних покриттів для управління дощовими стоками на забудованих міських територіях, Шевчук О. В. (2015)
Трохименко Г. Г. - Результати застосування препарату "Тамір" для доочищення стічних вод комунального підприємства "Очисні споруди" (м. Скадовськ) (2015)
Чобану Н. - Одновременное биологическое удаление соединений азота и фосфора из коммунальных сточных вод, Унгуряну Д. (2015)
Эпоян С. М. - Интенсивные методы водоотбора с иловых площадок канализационных очистных сооружений, Сорокина В. Е., Карагяур А. С., Айрапетян Т. С. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Щодо утворення тригалометанів при очищенні води поверхневих водойм Українського Придунав’я: вибір окислювача, Петренко Н. Ф., Мокієнко А. В. (2015)
Мокиенко А. В. - Сравнительная оценка вирулицидного действия сильных окислителей как средство обеззараживания воды, Петренко Н. Ф. (2015)
Нижник Т. Ю. - Опыт и перспективы применения биоцидного полимерного реагента в технологиях водоподготовки и ПОБВ, Стрикаленко Т. В., Нижник Ю. В., Мариевский В. Ф., Баранова А. И. (2015)
Петренко Н. Ф. - Тверді препарати діоксину хлору, ефективність дії та перспективи впровадження, Мокієнко А. В., Баєва Т. І., Опанасенко В. М. (2015)
Полищук А. А. - Практика обеззараживания питьевой воды хлором и его производными, Гольцев В. И. (2015)
Псахис Б. И. - Кондиционирование питьевой воды в высотном доме, Климентьев И. Н. (2015)
Псахис Б. И. - Пути улучшения качества питьевой воды, Климентьев И. Н. (2015)
Гуринчик Н. А. - Работа фильтровальних сооружений в направлениях различной крупности загрузки (2015)
Желяк В. І. - Аналіз залежностей для гідравлічного розрахунку водопровідних мереж з пластмасових труб, наведених в нормативній базі, Регуш А. Я. (2015)
Кремез В. С. - Математичне моделювання вилучення забруднень з грунтових вод за допомогою сорбційних бар’єрів, Штамковський В. Є., Харламова О. В., Курганська С. М. (2015)
Мартинов С. Ю. - Моделювання роботи вузла "свердловина-аерація-гідроакумулятор" при знезалізненні води на на помірному фільтрі, Орлов В. О., Корнійчук К. С. (2015)
Поляков В. Л. - Математическое моделирование осветления суспензии фильтрованием с существенно переменной скоростью, Кравчук А. А. (2015)
Поляков В. Л. - Об оптимизации размеров загрузок водоочистных фильтров (2015)
Ванин В. А. - Численное исследование взаимодействия тела птицы с преградой на основе сеточного и бессеточного методов, Светличный С. П. (2016)
Воропай А. В. - Распределение вязкой и упругой составляющих в реакции дополнительной вязкоупругой опоры, контактирующей с пластиной (2016)
Гураль І. В. - Макромоделювання стадії метаногенезу зброджування твердих побутових органічних відходів у біогазових установках (2016)
Дранковский В. Э. - К расчету проточных частей высоконапорных радиаль-но-осевых обратимых гидромашин, Хавренко М. Ю., Шудрик А. Л. (2016)
Зеленцов Д. Г. - Алгоритм решения систем дифференциальных уравнений, моделирующих коррозионный процесс в шарнирно-стержневых конструкциях, Денисюк О. Р. (2016)
Ковалёв И. А. - Теоретическое описание работы контрроторной лопастной системы центробежного насоса, Ратушный А. В., Семёнова Н. В. (2016)
Короткая Л. И. - Моделирование поведения корродирующих конструкций при неполной информации о параметрах агрессивной среды, Науменко Н. Ю. (2016)
Мацуй А. М. - Моделювання формування піскового потоку у пісковому жолобі механіч-ного односпірального класифікатора, Кондратець В. О. (2016)
Назаров В. И. - Математическое моделирова-ние бортового распределения тормозной силы при торможении легковых автомобилей в эксплуатационных условиях с учетом аэродинамического сопротивления движению, Назаров А. И., Назаров И. А., Абрамов Д. В., Тимченко А. И. (2016)
Нечуйвітер О. П. - Обчислення потрійних інтегралів від тригонометричних функцій з використанням кусково-сталої інтерфлетації (2016)
Плаксій Ю. А. - Мультиплікативні трьохчастотні моделі обертання твердого тіла (2016)
Полянская Т. С. - Интегральное уравнение на (-1,1) с логарифмическим ядром (2016)
Русанов А. В. - Влияние осевого навала лопастей рабочего колеса осевой гидротурбины на характеристики течения в проточной части, Хорев О. Н., Косьянов Д. Ю., Рябова С. А., Сухоребрый П. Н. (2016)
Хламов С. В. - Метод натурного моделирования исследования показателей качества обнаружения околонулевого видимого движения объекта на серии CCD-кадров, Саваневич В. Е., Брюховецкий А. Б., Орышич С. С. (2016)
Вихідні дані (2016)
Saglam S. H. - Preservation problems of the genoese architectural heritage at black sea coasts: Turkey and Ukraine, Veprytska K. (2016)
Солобай П. А. - Художественно-композиционные возможности природных типов рельефа в формировании архитектурных комплексов (2016)
Кривуц С. В. - Багатофункціональне декоративне освітлення присадибної ділянки, Катріченко К. О., Скороходова А. В. (2016)
Сафонова Т. Р. - Сучасне використання напівзруйнованих архітектурних пам’яток (2016)
Крейзер И. И. - Архитектура медицинских учреждений г. Харькова (2016)
Смирнова О. В. - Приемы формирования мобильных интегрированных с водной средой инновационных зданий (2016)
Ладыгина И. В. - Теоретические основы формирования спортивных комплексов. Cпорт, как важный социальный феномен современного мироустройства, Клычдурдыев А. А. (2016)
Нифонтова М. А. - Принципы комбинаторики в проектировании жилых малоэтажных кварталов на примере Нового Лейдена, Нидерланды (2016)
Акмен И. Р. - Концепт "архитектурное просвещение" и нарративный контекст (2016)
Давідіч Т. Ф. - Проект комплексу Харківського інженерно-будівельного інституту 1930 року, Качемцева Л. В., Музика О. (2016)
Данилов С. М. - Социально-демографический аспект развития экологических городов, Вещев В. Е. (2016)
Матвеев В. В. - Обзор зарубежного опыта строительства реабилитационных центров для слепых и слабовидящих (2016)
Литовко В. С. - Повышение эстетических качеств архитектурной среды посредством применения инновационных технологий (2016)
Лихограй В. В. - Оцінка технічного стану та задачі відновлення церкви святого Йосипа Обручника в с. Березівка (2016)
Бублик О. Г. - Містобудівна політика органів самоврядування міст Катеринославщини під час першої світової війни (2016)
Лещинський В. П. - Ефективне і стабільне функціонування будівельного комплексу як чинник економічного зростання та впровадження сучасної моделі сталого розвитку регіону (2016)
Савйовский В. В. - Методы восстановления стен промышленных зданий, Каржинерова Т. И., Каржинерова Е. Г. (2016)
Перепелица Е. А. - Обследование шахты №10 канализационного тоннельного коллектора 761-го микрорайона в г. Харьков, Яровой Ю. Н., Гончаренко Д. Ф., Гармаш А. А. (2016)
Рюмин В. В. - Исследование работы эквивалентных Т-образных участков узловых соединений стальных конструкций, Никичанов В. В., Солодовник Ю. Ю. (2016)
Яровой С. Н. - Надежность и эксплуатационная пригодность большепролетного покрытия дворца спорта в городе Харькове после длительного срока эксплуатации (2016)
Джалалов М. Н. - Аналіз методів діагностики будівель і споруд за допомогою тепловізорів, Компаниец А. А. (2016)
Литвиняк О. Я. - Несуча здатність опалубних плит перекриття, Демчина Б. Г., Цогла А. О. (2016)
Кожушко В. П. - Работа пролетного строения реального сооружения, Кислов А. Г., Лозицкий А. С., Краснов С. Н., Синьковская Е. В. (2016)
Мозговий А. О. - Імовірнісна оцінка надійності греблі із грунтових матеріалів гідровузла ГЕС Тхакмо у В'єтнамі за критеріем переливу води через гребінь греблі (2016)
Руденко В. В. - Влияние прочностных параметров материалов на коэффициент динамичности при расчете на прогрессирующее обрушение (2016)
Савін О. Б. - Повзучість та пошкоджуваність стержнів і циліндрів на базі змішаного варіаційного функціонала, Соболь В. М. (2016)
Мальований І. В. - Розробка нової методики визначення основного експлуатаційного параметру тепло-ізоляційних матеріалів – коефіцієнту теплопровідності, Афанасьєв В. В., Смоляков О. В. (2016)
Першина Л. О. - Сланець як елітний варіант покрівельного покриття, Макаренко О. В. (2016)
Постернак И. М. - Реальный срок службы кровель из мягкой битумной плитки для зданий исторической застройки одессы с позиции организационной структуры "КНТК ГЭРЕК", Постернак С. А. (2016)
Чернявский В. Л. - Адаптация зоны контакта цементных гидратов с обломочной составляющей искусственных каменных материалов, Гасанов А. Б., Макаренко О. В., Косенко Н. А., Бондарь В. А. (2016)
Саенко Н. В. - Первичная оценка огнезащитных свойств водно-дисперсионных акриловых покрытий теплоизоляционного назначения, Демидов Д. В. (2016)
Шишкіна О. О. - Застосування модифікованого нанокаталізатора для отримання реакційного порошкового бетону (2016)
Карєв А. І. - Властивості органічних наповнювачів деревно-полімерних композитів будівельного призначення, Данченко Ю. М., Яворська Д. Г. (2016)
Данченко Ю. М. - Комплексна оцінка кислотно-основних властивостей поверхні дисперсних оксидних наповнювачів, Качоманова М. П. (2016)
Назаренко І. І. - Теоретичні дослідження робочого процесу ударно-вібраційної установки з визначенням законів руху та напружень в шарі бетонної суміші, що ущільнюється при кінематичному збудженні коливань, Нестеренко М. М., Жигилій С. М., Нестеренко Т. М. (2016)
Шабанова Г. М. - Підвищення енергоефективності у технології автоклавних силікатних матеріалів, Кисельова С. О. (2016)
Нестеренко М. П. - Дослідження математичної моделі коливань вібраційної установки для формування залізобетонних виробів у режимі холостого ходу, Педь Д. С., Нестеренко Т. М. (2016)
Ємельяненко М. Г. - Удосконалення конструкції та уточнення методики розрахунку двочастотного пресу для формування бетонних елементів мощення, Гордієнко А. Т., Саєнко Л. В. (2016)
Nagorniy A. - Secondary resources recycling in building and refractory binders technology, Shabanova G., Korohodska A., Gaponova O. (2016)
Иванов А. Н. - Исследование системы подачи поверхностно-активных веществ к трубным мельницам, Демидов Д. В. (2016)
Fáberová M. - How presence of some pharmaceuticals can affect the production of biogas at anaerobic digestion process, Ivanová L., Bodík I., Mackuľak T. (2016)
Филипчук Л. В. - Автоматизация процесса управления очисткой сточных вод от окислительно-восстановительных примесей (2016)
Волков В. Н. - Исследования работы скорых фильтров с переменной по направлению фильтрования скоростью, Карагяур А. С., Бабенко С. П., Коваль А. Н. (2016)
Душкин С. С. - Технологические потери воды в системе водоснабжения города, Коваленко А. Н., Душкин С. С. (2016)
Рябошапка Д. В. - Футуристические возможности бонусирования технопарков, Назаренко А. Н. (2016)
Эпоян С. М. - Фотохимический метод очистки сточных вод от токсичных веществ на канализационных очистных сооружениях с использованием озона и ультрафиолетового излучения, Шаляпин С. Н., Шаляпина Т. С., Зубко А. Л., Штонда Ю. И., Штонда И. Ю. (2016)
Епоян С. М. - Сучасні методи інтенсифікації зневоднення осадів міських стічних вод на мулових майданчиках, Сорокіна В. Ю., Ткаченко Т. О., Бачмага С. М. (2016)
Смірнова Г. М. - Дослідження прогресивних технологій утилізації осаду стічних вод міста, Малігон І. Є. (2016)
Сироватський О. А. - Метод очистки малокаламутних кольорових вод і методика проведення досліджень, Сізова Н. Д., Гайдучок О. Г., Фірман В. М. (2016)
Галкина Е. П. - Повышение эффективности работы оборотных систем водоснабжения коксо-химических предприятий (2016)
Исакиева О. Г. - Использование самопромывных фильтров для очистки воды в различных отраслях народного хозяйства, Прожега А. А. (2016)
Коноз С. В. - Техніко-економічний розрахунок напірних поліетиленових, сталевих та чавунних трубопроводів, Сироватський О. А., Фірман В. М. (2016)
Епоян С. М. - Нейтралізація і стабілізація сірчанокислих стічних вод промислових підприємств, Пашкова С. П., Дерека Н. В. (2016)
Golubenko V. P. - System analysis of "mature" fields gas productiondynamic, Ahmet SabitŞen, Chan Ngok Khai Chieu, Seidniyazov Maksat (2016)
Bratakh M. I. - Quality compliance of natural gas, produced by Ukraine, with european regulations, Sheina Z. V., Dobrunov D. E., Jeniffer Jonas (2016)
Varavina O. P. - Eor`s miscible flooding overview, Romanova V. V., Desmond Affum, Нhakar Bilal, Mahmood Barzandji (2016)
Кундо Ю. А. - Характерные процессы в регулируемом электроприводе и в энергетической системе при работе вентильного преобразователя частоты, Корсун В. Е., Федоренко А. А. (2016)
Гречко Н. В. - Вплив видатків місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток Харківської області, Двухглавов О. Д. (2016)
Березовський А. І. - Оптимізація структури розміщення датчиків системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій, Биченко А. О., Землянський О. М., Джулай О. М. (2016)
Остапов К. М. - Дистанционное пожаротушение бинарными потоками огнетушащих составов (2016)
Хилько Ю. В. - Обоснования к применению гибких трубопроводов в системах противопожарной защиты объектов нефтегазодобывающего комплекса, Максимов А. В. (2016)
Мамонов К. А. - ГІС - забезпечення при раціональному використанні земельних ресурсів міської забудови, Нестеренко С. Г., Вяткін К. І. (2016)
Клевцова Л. Г. - Принятие решений ресурсосбережения, охраны труда на предприятиях стройиндустрии, Нестеренко Е. В., Чернышенко А. А. (2016)
Беляев Н. Н. - Численный анализ загрязнения воздушной среды в городе от автотранспорта, Славинская Е. С., Кириченко Р. В. (2016)
Беляев Н. Н. - Исследование интенсивности уноса пыли из вагона при транспортировке угля, Оладипо Мутиу Олатойе (2016)
Новобранов В. М. - Проблеми логістики при орієнтації підприємств будівельної індустрії на європейський ринок, Жилякова Г. С. (2016)
Багрій М. М. - Нефропатія при метаболічному синдромі (2013)
Голотюк В. В. - Сучасні можливості відновлення голосових функцій у хворих після ларингектомії з приводу раку гортані (2013)
Кіндрат Г. В. - Нові напрямки профілактики стоматологічних захворювань у дітей в умовах техногенного забруднення довкілля, Рожко М. М., Назарук Р. М., Кіндрат І. П., Репецька О. М., Гуранич С. П. (2013)
Костюк В. М. - Периферичний цитотрофобласт плаценти та його роль у перебігу вагітності (2013)
Кулинич-Міськів М. О. - Сучасні проблеми лікування хронічного обструктивного захворювання легень в пульмонологічній практиці (2013)
Осадець В. С. - Сучасна хірургічна тактика у хворих із синдромом діабетичної стопи, Боцюрко В. І. (2013)
Александрук О. Д. - Адаптивні типи психологічного подолання хвороби у пацієнтів із хронічними алергічними дерматозами (2013)
Бардяк Є. М. - Особливості перебігу клініко-лабораторної картини пієлонефриту у хворих на гемобластози (2013)
Вакалюк І. П. - Особливості досягнення цільових доз карведілолу у відновному лікуванні хворих, що перенесли інфаркт міокарда із врахуванням факторів ризику серцево-судинних подій, Тимочко Н. Б. (2013)
Голотюк В. В. - Корекція ендогенної інтоксикації в комплексному хірургічному лікуванні хворих на обструктивний рак прямої кишки (2013)
Дмитрів І. В. - Діагностичне значення кількісного визначення sICAM–1 у пацієнтів з гострим тромбофлебітом варикозно розширених підшкірних вен нижніх кінцівок в периопераційному періоді (2013)
Заболотний Т. Д. - Лікування та профілактика початкових стадій генералізованого пародонтиту з використанням вібраційно-вакуумного компресійного масажу у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень, Скалат А. П. (2013)
Ковалюк А. В. - Зубощелепні деформації як ускладнення несвоєчасного протезування, їх характеристика, поширеність, наслідки, Ожоган З. Р. (2013)
Костюк В. М. - Вплив залізодефіцитної анемії вагітних на синтетичну функцію та активність процесів апоптозу в периферійному цитотрофобласті плаценти (2013)
Кріль І. А. - Електронно-мікроскопічне дослідження адгезії пломбувальних матеріалів різних класів до твердих тканин зубів, уражених гіпоплазією емалі, у випадку застосування різних методик препарування, Рожко М. М. (2013)
Лучко О. Р. - Вплив антигіпертензивного лікування із включенням мельдонію дигідрату та канефрону н на показники системного запалення у хворих на хронічний пієлонефрит з артеріальною гіпертензією (2013)
Матейко Г. Б. - Аналіз серологічних і вірусологічних маркерів ВІЛ-асоційованої герпетичної інфекції, Веприк Т. В., Остяк Р. С. (2013)
Мельник Н. С. - Показники комп’ютерної томографії кісткової тканини коміркових відростків у хворих на генералізований пародонтит при дисфункції щитоподібної залози (2013)
Оріщак Д. Т. - Ультразвукова діагностика гострих синуїтів, Василюк Н. В., Гнидюк Л. М., Оріщак О. Р. (2013)
Островський М. М. - Шляхи відновлення місцевих факторів захисту слизових оболонок бронхів при затяжному перебігу негоспітальних пневмоній, Стовбан М. П. (2013)
Павелко Н. М. - Функціональна активність тромбоцитів у хворих на генералізований пародонтит і корекція гіперагрегаційних змін способом включення в комплексну терапію препарату екстракту Гінкго білоба (2013)
Плав’юк Л. Ю. - Вплив диференційованої остеотропної терапії на деякі показники пародонтального статусу та структурно-функціональний стан кісткової тканини у хворих на генералізований пародонтит із супутнім остеопорозом на тлі помірної чи вираженої гіпомагнійемії, Герелюк В. І., Стасюк Н. О. (2013)
Притуляк О. М. - Оцінка ефективності тіотриазоліну в комплексному лікуванні пацієнтів із перенесеним інфарктом міокарда в поєднанні із артеріальною гіпертензією за даними тредміл-тесту (2013)
Проць Г. Б. - Діагностичне значення біохімічних маркерів кісткового ремоделювання у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит (2013)
Середюк Н. М. - Особливості варіабельності серцевого ритму у хворих на нейроциркуляторну дистонію, Галюк Н. М., Налужна Т. В., Юсипчук У. В. (2013)
Скрипник Л. М. - Хронічне обструктивне захворювання легень у осіб, що курять: особливості клінічного перебігу та імунологічних змін (2013)
Сухолиткий В. М. - Віддалені клінічні результати комплексного лікування генералізованого пародонтиту у хворих на тлі цукрового діабету (2013)
Фофанов О. Д. - Роль генетичних досліджень у діагностиці та прогнозуванні перебігу вроджених вад травного тракту у дітей (2013)
Шеремета О. М. - Сучасні підходи до лікування хворих на серцеву недостатність шляхом корекції цитокінового профілю (2013)
Яцишин Р. І. - Динаміка рівня секретину у хворих на виразкову хворобу, Вишиванюк В. Ю. (2013)
Войтенко В. В. - Рідкісний дифузний варіант медулярного раку щитоподібної залози: клінічний випадок, Гузь О. О., Хоперія В. Г., Паламарчук В. О. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського