Вожегова Р. А. - Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від стимуляторів росту та мікродобрив в умовах зрошення, Лавриненко Ю. О., Гож О. А. (2016)
Власов В. В. - Вплив екологічних факторів на агробіологічні показники винограду сорту Одеський чорний, Попова Г. К. (2016)
Стапай П. В. - Склад жирних кислот ліпідів молока вівцематок української гірськокарпатської породи за різних умов їх утримання, Гавриляк В. В., Стахів Н. П., Параняк Н. М., Скорохід А. В. (2016)
Подоба Б. Є. - Генетичний матеріал плідників великої рогатої худоби волинської м’ясної породи у банку генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН, Джус П. П., Сидоренко О. В., Добрянська М. Л., Вишневський Л. В., Кузебна Н. М., Янко Т. С., Копилова К. В. (2016)
Артьомов М. П. - Визначення динамічних і кваліметричних параметрів мобільних сільськогосподарських агрегатів в експлуатації (2016)
Облап Р. В. - Визначення генетично модифікованого ріпаку та моніторинг його поширення (2016)
Рокочинський А. М. - Обґрунтування врожайності сільськогосподарських культур на осушуваних землях у водогосподарських проектах, Шалай С. В. (2016)
Тараріко Ю. О. - Перспективи використання меліорованих земель гумідної зони України в умовах змін клімату, Сайдак Р. В., Сорока Ю. В. (2016)
Ходаківська О. В. - Вплив деградаційних процесів на нормативну грошову оцінку орних земель, Солов’яненко Н. А., Матвієнко А. П. (2016)
Попірний М. А. - Зміна якісних і спектроскопічних характеристик органічної речовини чорнозему типового за різних систем обробітку ґрунту (2016)
Панасюк Б. Я. - Жива речовина і життя (2016)
О. Г. Тараріку – 80 (2016)
Білявець С. - Тенденції підготовки офіцерських кадрів у провідних країнах світу в ХІХ–ХХ століттях (2016)
Бондаренко О. - Виховання патріотизму української молоді в історичній ретроспективі (2016)
Горбатюк Р. - Організація дистанційного навчання майбутніх учителів початкової освіти на основі хмарних технологій, Потапчук О. (2016)
Зеленська О. - Особливості навчання майбутніх фахівців розв’язувати ситуації проблемного характеру в професійній діяльності (2016)
Корєхов А. - Експериментальна оцінка розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників (2016)
Мірошніченко А. - Особливості формування командирських компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення загальновійськових дисциплін (2016)
Наконечна А. - Методичні засади підготовки майбутніх перекладачів в університетах США (2016)
Перкатий Р. - Обґрунтування критеріїв, показників та рівнів сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх офіцерів Національної поліції (2016)
Петренко Л. - Розвиток базових компетентностей майбутніх фахівців у системі професійної освіти (2016)
Садовський М. - Застосування технологій дистанційного навчання в системі військової освіти (2016)
Трикашна Ю. - Проблеми контролю і оцінки англомовної соціокультурної компетентності майбутніх філологів (2016)
Черкун І. - Історико-педагогічний аналіз процесу військово-спеціальної підготовки офіцерів психологів запасу (2016)
Шупта О. - Зміст та структура полікультурної компетентності майбутніх перекладачів (2016)
Лісовий М. В. - Нормативні показники якості зерна пшениці озимої на чорноземах Лісостепу та Степу (2016)
Роїк М. В. - Екологічна стабільність стевії в Україні, Кузнєцова І. В. (2016)
Кириченко А. М. - Родина вірусів Geminiviridae та аналіз фітосанітарного ризику в Україні (2016)
Різничук І. Ф. - Годівля поросят живою масою 12  –  20 кг за інтенсивного виробництва свинини (2016)
Ткачова І. В. - Напрями удосконалення генофонду коней української верхової породи (2016)
Зєльдін В. Ф. - Селекційна оцінка продуктивності свиней зарубіжного походження (2016)
Черновол М. І. - Підвищення технічного рівня шестеренних насосів сільськогосподарської техніки, Кулєшков Ю. В. (2016)
Жукорський О. М. - Вплив відпрацьованих розчинів мийно-дезінфікувальних засобів на довкілля за санітарної обробки цистерн молоковозів, Кривохижа Є. М. (2016)
Савченко Ю. М. - Оптимізація морфометричних показників сіянців рослин сосни звичайної, Григорюк І. П. (2016)
Ібатуллін М. І. - Історико-економічні аспекти виробництва продукції свинарства України в радянський період (2016)
Новаковська І. О. - Економічна оцінка втрат, пов’язаних з вилученням земель і обмеженнями у землекористуванні (2016)
Дацько М. О. - Зміна вмісту і запасів гумусу дерново-підзолистого осушуваного ґрунту за різних систем удобрення (2016)
Ігнатьєв Є. І. - Розробка нової конструктивно-технологічної схеми збирання гички буряків цукрових з використанням орно-просапного трактора (2016)
Назарок П. Г. - Аналіз підходів до встановлення ступеня ерозійної небезпеки схилових угідь (2016)
Балюк С. А. - Інноваційні підходи до управління родючістю ґрунтів (2016)
С. А. Балюку — 70 (2016)
Рудик С. К. - До 115-річчя від дня народження І. О. Поваженка (1901 – 1991), Глухий О. Б. (2016)
Корній С. А. - Квантово-хімічний розрахунок електронної структури інгібувальних комплексів рамноліпіду з металами, Похмурський В. І., Копилець В. І., Зінь І. М., Червінська Н. Р. (2016)
Рубльова Є. Д. - Вплив рН середовища на інгібування корозії сталі модифікованими полігексаметиленгуані¬динами, Образцов В. Б., Данилов Ф. Й. (2016)
Дорошенко Т. Ф. - Протикорозійні властивості похідних 8-оксихіноліну, Лящук С. М., Шевченко О. М. (2016)
Ледовських В. М. - Розроблення та оптимізація синергічних композицій для проти¬корозійного захисту сталі в нейтральних та кислих середовищах, Вишневська Ю. П., Бражник І. В., Левченко С. В. (2016)
Хома М. С. - Окисно-відновні процеси на армко-залізі в сульфідовмісних лужних середовищах, Головей С. А., Івашків В. Р. (2016)
Піляшенко-Новохатний А. І. - Теоретичне обґрунтування біохімічних механізмів, які активують мікробну корозію (2016)
Ожигов Л. С. - Коррозия второго контура энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000, Митрофанов А. С., Воеводин В. Н. (2016)
Петельгузов И. А. - Влияние поверхностной обработки на коррозию твэльных труб из циркониевых сплавов Zr1Nb и Э110, Ищенко Н. И., Слабоспицкая Е. А. (2016)
Hredil M. I. - Susceptibility of prestressing steel wires to hydrogen assisted cracking in alkali medium simulating concrete pore solution, Toribio J. (2016)
Кушмирук А. І. - Електрохімічна поведінка пористих титанових структур у фосфатній кислоті за наявності іонів купруму (ІІ), Лінючева О. В., Косогін О. В., Мірошниченко Ю. С., Кушмирук Т. C. (2016)
Сахненко М. Д. - Функціональні гальванічні покриви багатокомпонентними сплавами – проектування, синтез, діагностика, Ведь М. В., Єрмоленко І. Ю., Гапон Ю. К., Козяр М. О. (2016)
Кублановський В. С. - Електрохімічне осадження корозійнотривких покривів сплавами олово–нікель, Нікітенко В. М., Глоба Н. І. (2016)
Похмурська Г. В. - Корозійна тривкість вібронаплавленого металу з порошкових дротів базової системи Fe–Cr–B, Студент М. М., Дзюбик А. Р., Войтович А. А., Хлопик О. П. (2016)
Погрелюк І. М. - Корозійні властивості титану, отриманого методом порошкової металургії, Овчинников О. В., Скребцов А. А., Швачко Х. С., Проскурняк Р. В., Лаврись С. М. (2016)
Омельчук А. О. - Корозія цирконію в галогенідних розплавах, Андрійко О. О. (2016)
Андрейків О. Є. - Розрахункова модель поширення корозійно-механічної тріщини за високих температур, Долінська І. Я., Лисик А. Р., Сас Н. Б. (2016)
Васильєв Г. С. - Корозиметри нового покоління на основі удосконаленого методу поляризаційного опору, Герасименко Ю. С. (2016)
Джала Р. М. - Нові методи контролю корозії підземних трубопроводів за вимірами струмів та потенціалів, Вербенець Б. Я., Мельник М. І., Мицик А. Б., Савула Р. С., Семенюк О. М. (2016)
Почапський Є. П. - Використання магнетопружної акустичної емісії для корозійних досліджень сталей, Клим Б. П., Рудак М. О., Мельник Н. П., Канюк Ю. І. (2016)
Віктор Миколайович Федірко (до 70-річчя від дня народження) (2016)
Цвей Я. П. - Склад гумусу чорноземів залежно від системи удобрення в короткоротаційних сівозмінах, Бондар С. О., Кісілевська М. О. (2016)
Медведєв В. В. - Ґрунтознавство і землеробство в країнах з посушливим кліматом (2016)
Хромяк В. М. - Ризики ведення рослинництва в умовах Північно-східного Степу в зв’язку зі зміною клімату, Наливайко В. В. (2016)
Стариченко В. М. - Флуоресценція хлорофілу в листках пшениці озимої м’якої на різних етапах органогенезу, Голик Л. М., Патика М. В. (2016)
Віннічук Т. С. - Захист пшениці озимої від хвороб та шкідників за різних систем удобрення, Пармінська Л. М., Гаврилюк Н. М. (2016)
Бова Т. О. - Удосконалення діагностичної тест-системи хвороби Тешена на основі твердофазного імуноферментного аналізу, Дерев’янко С. В., Решотько Л. М. (2016)
Шевчук Т. В. - Якість шкурок товарного молодняку сріблясто-чорних лисиць, вирощуваних у шедах різних конструкцій (2016)
Гончаров Ю. О. - Алельний стан мікросателітних локусів сучасних сортів сорго зернового, Сатарова Т. М., Яланський О. В., Черчель В. Ю., Веселянська К. С. (2016)
Стародуб Л. Ф. - Характеристика каріотипу великої рогатої худоби сірої української породи (2016)
Василенко М. О. - Зменшення тягового опору відновлених і зміцнених робочих органів при експлуатації, Буслаєв Д. О. (2016)
Тараріко Ю. О. - Трансформація осушуваних торфових ґрунтів Західного Полісся за довготривалого сільськогосподарського використання, Дацько Л. В., Стецюк М. Г., Зосимчук М. Д. (2016)
Воротинцева Л. І. - Еколого-токсикологічні аспекти зрошення земель в умовах техногенного навантаження та заходи з детоксикації системи "ґрунт — рослина" (2016)
Вітвіцький В. В. - Формування і класифікація системи показників продуктивності в аграрних підприємствах (2016)
Новаковська І. О - Охорона ландшафтно-рекреаційного комплексу міст (2016)
Назарок П. Г. - Методичні підходи до оптимізації використання схилових земель (2016)
В. Ф. Петриченку – 60 (2016)
Даниленко А. С. - В. І. Дубовому – 60 (2016)
Вступне слово Валерія Смолія (2016)
Вступне слово Івана Патриляка (2016)
Від редакції (2016)
Прато Д. Б. - Урбаністична антропологія, Пардо І. (2016)
Константінова В. - Науково-дослідний інститут історичної урбаністики, Лиман І. (2016)
Дяк С. - Дослідження, документування та популяризація історії міст в Україні: досвід центру міської історії у Львові, Склокіна І. (2016)
Кедун І. - До питання про локалізацію літописного Уненіжа, Пархоменко О. (2016)
Лукьянченко В. - Городни - оборонные стены Киева IX-XIII вв. Часть первая. Земляные валы (2016)
Сагайдак М. - Сакральні зони південно-східного Києво-Подолу (XI-XIII ст.), Івакін В., Тараненко С., Пефтіць Д. (2016)
Тараненко С. - Лазні у планувальній структурі давньоруського Подолу Києва (2016)
Фінадоріна Д. - Загальна характеристика знахідок пічної кахлі Києво-Печерської лаври (2016)
Лесик Л. - Відписки ніжинських воєвод 50-70-х років XVII ст. у "Актах, относящихся к истории Южной и Западной России" (2016)
Антоненко В. - Видатки міських бюджетів Української СРР на розвиток освітньо-культурних закладів (1923-1928 рр.) (2016)
Долинська М. - Функціонування хоронімів на території Львова впродовж середини XIX-початку XXI ст. (2016)
Константінова В. - "Національні історії" поліетнічних міст південноукраїнського фронтиру імперського періоду (2016)
Кібець В. - Леонід Соловйов як дослідник історії Херсона другої половини XIX ст. (2016)
Водотика Т. - Препарування регіональних міст: Прищепа Олена. Міста Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – Рівне: ПП ДМ, 2010. – 287 с. (2016)
Заяць А. - До питання про функціонування луцького війтівства у XV – п. п. XVII ст. (2016)
Шевченко В. - Огляд роботи секції урбаністики в рамках конференції "Шевченківська весна-2016” та дискусійної панелі "Вивчення міста: академічне та популярне” (історичний факультет КНУ ім. Т. Шевченка, 21 квітня 2016 р.) (2016)
Огляд роботи спільного засідання семінару з історичної урбаністики Українського католицького університету та семінару "Картографія та історія України" Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства НАН України ім. М. С. Грушевського 12 квітня 2016 року (2016)
Бєлоусова О. В. - Структурно-функціональна організація автоматизованої системи управління відновлювальним лікуванням постінсультних хворих (2012)
Бєлоусова О. В. - Деякі аспекти євроінтеграції медико-інженерної освіти в контексті сучасних вимог, Штофель Д. Х., Тимчик С. В. (2012)
Газюк Ю. В. - Вплив температурних чинників на величину зношення контактуючих поверхонь деталей (2012)
Готра З. Ю. - Оториноларингологічний фотолікувальний програмно керований комплекс із неперервним оцінюванням дійовості процедури, Зазуляк А. М., Кожухар О. Т. (2012)
Готра З. Ю. - Нові можливості апаратури фотогемотерапії, Івах М. С., Кожухар О. Т. (2012)
Горщарук С. П. - Необхідні показники надійності, які застосовуються в автоматичних лініях (2012)
Демчук Н. М. - Методика оцінки надійності осцилографа (2012)
Денисюк В. Ю. - Методика формування структури технологічної операції та інструментального налагодження для багатошпиндельних токарних автоматів (2012)
Довгаль О. М. - Оцінка ефективності аналізатора спектру CK4-56 та методи підвищення надійності, Лапченко Ю. С. (2012)
Жадько А. А. - Фізика відмов освітлювача для апаратури із світловодами, Кайдик О. Л. (2012)
Зарубієва Ю. С. - Зображення і виявлення волокон азбесту за допомогою диференціальної інтерференційної контрастної мікроскопії, Бе Г. Н., Лі С., Чо М. О., Кім Дж. К., Кім Дж. Х., Тимчик Г. С. (2012)
Кальченя М. О. - Надійність математичного забезпечення (2012)
Клубук Р. В. - Особливості форсованих випробувань на надійність, Пташенчук В. В. (2012)
Кравчук О. М. - Порядок повірки лічильника витрат СКЖ-420, Лапченко Ю. С. (2012)
Кухарчук В. В. - Метод та засіб вимірювання вологості гетерогенних дисперсних діелектриків на основі високочастотного сенсора, Граняк В. Ф. (2012)
Лук’янчук Ю. А. - Вплив геометричних факторів і пластичної деформації на стан поверхневого шару робочої поверхні зовнішніх кілець роликопідшипників, Приступа С. О. (2012)
Лук’янчук Ю. А. - Залежність шорсткості шліфованої поверхні роликопідшипників від умов оброблення, Приступа С. О. (2012)
Луньов C. В. - Вплив деформаційної перебудови зонної структури кристалів n-ge на рухливість носіїв заряду, Бурбан О. В., Назарчук П. Ф., Ящинський Л. В. (2012)
Макогон В. І. - Огляд інвазивних приладів вимірювання рівня цукру в крові, Злепко С. М., Король А. М., Сурова Н. М. (2012)
Мельник І. В. - Неінвазивні оптико-електронні системи діагностики на основі перспективних фотомедичних технологій, Кожухар О. Т. (2012)
Мельник І. В. - Інформаційно-програмне забезпечення підтримки прийняття рішення щодо ідентифікації шкірних хвороб, Кожухар О. Т. (2012)
Мельник С. А. - Техніка і методика електронейроміографії при діагностиці полінейропатії, Руденська Л. І., Галабурда Т. В. (2012)
Мороз В. А. - Застосування інноваційних генеративних технологій пошарового формоутворення для вирощування медичних імплантантів (2012)
Мороз С. А. - Вплив технологічної спадковості під час обробки поверхневим пластичним деформуванням кілець роликопідшипників, Ткачук А. А. (2012)
Оксенюк Л. Л. - Проектування і розрахунок надійності виробів приведений до реальних умов експлуатації, Терлецький Т. В. (2012)
Решетило А. Ю. - Залежність формування мікрогеометричних параметрів робочих поверхонь деталей типу тіло обертання від жорсткості (2012)
Рудчик Ю. М. - Показники надійності засобів активного контролю та їх оцінка, Михалевич В. Т. (2012)
Стасюк В. М. - Вплив конструктивних параметрів системи повітророзподілу на робочі характеристики ручних ударних машин із пневмомеханічним керуванням (2012)
Струтинський В. Б. - Визначення статистичних характеристик переривчастих плоских поверхонь випадкового профіля, одержаних методами термофрикційної обробки, Покінтелиця М. І. (2012)
Сурова Н. М. - Аналіз закордонних (англомовних) патентів неінвазивних приладів визначення рівня глюкози в крові, Злепко С. М., Прудиус П. Г. (2012)
Тарас Б. І. - Первинне вимірювальне перетворення параметрів механічних величин, Михалевич В. Т. (2012)
Терлецький Т. В. - Дистанційний оперативно-технічний контроль об’єктів у митній справі, Кайдик О. Л. (2012)
Тимчик Г. С. - До питання створення системи комплексної інтеграції виробництва, Філіппов О. В. (2012)
Ткачук А. А. - Визначення коефіцієнта зміцнення та оптимальної глибини зміцненого шару під час оброблення ППД, Заблоцький В. Ю. (2012)
Швець Є. Я. - Технологічні особливості виготовлення нвч датчика, Дмитрієв В. С. (2012)
Шиліна О. О. - Особливості зношування зубчастих зачеплень (2012)
Мазур Г. А. - Вплив вапнування за різних систем удобрення в сівозміні на баланс гумусу в сірому лісовому ґрунті, Ткаченко М. А., Шкляр В. М. (2016)
Цапко Ю. Л. - Альтернативні підходи до меліорації кислих ґрунтів, Десятник К. О., Огородня А. І., Мешреф Радван Б. (2016)
Таран О. П. - Дослідження некротичного та ординарного ізолятів Y-вірусу картоплі, Лісовий М. М., Бондус Р. О. (2016)
Коломієць Ю. В. - Бактеріальна мікрофлора насіння сортів томатів за умов протруєння фунгіцидoм, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2016)
Палій А. П. - Контроль очищення молокопровідної лінії на основі технологічних інновацій (2016)
Демидов О. А. - Рівень вияву та зв’язок урожайності, висоти рослин і стійкості до вилягання ячменю озимого у Лісостепу, Васильківський С. П., Гудзенко В .М. (2016)
Адамчук В. В. - Актуальні аспекти розвитку механізації дослідних робіт у рослинництві, Булгаков В. М., Горобей В. П. (2016)
Бойко А. Л. - Парадокси вірусології: проблеми та завдання (2016)
Васюта В. В. - Критичні періоди та параметри росту буряку столового за краплинного зрошення в Південному Степу (2016)
Луканін О. С. - Критерії визначення віку коньячних спиртів, Сидоренко О. М. (2016)
Хареба В. В. - Економічна оцінка елементів технології вирощування сортів гарбуза мускатного в Лісостепу, Кокойко В. В. (2016)
Новаковська І. О. - Еколого-економічний механізм функціонування землекористування (2016)
Байдевлятова О. М. - Морфофункціональні особливості ембріонального розвитку курей при застосуванні покриття "штучна кутикула" (2016)
Козaчок О. Л. - Вплив мінеральних добрив та способів обробітку на показники родючості ґрунту за вирощування сої (2016)
В. П. Рибалку — 80 (2016)
Вергунов В. А. - В. П. Патиці — 70 (2016)
Вергунов В. А. - І. І. Грициняку — 60 (2016)
Вергунов В. А. - І. Г. Кириленку — 60 (2016)
До 85-річчя від дня народження А. О. Омельяненка (1931 – 1995) (2016)
Титул, содержание (2015)
Поздравления с юбилеем (2015)
Радченко В. В. - Погляд крізь роки (2015)
Кулиш В. А. - Технологические комплексы поверхности угольных предприятий (2015)
Кулиш В. А. - Добыча бурого угля в Днепровском бассейне (2015)
Вовк В. Т. - Экология шахтерских регионов Украины, Чепига Е. В. (2015)
Бондаренко В. И. - Исследование нагружения крепи очистного комплекса в сложных горно-геологических условиях, Ковалевская И. А., Барабаш М. В., Черватюк В. Г. (2015)
Зборщик М. П. - Недостаточная эффективность применения арочной крепи в участковых выработках при бесцеликовой технологии (2015)
Греков С. П. - Особенности теплоотдачи при очаговом самонагревании органических материалов, Орликова В. П. (2015)
Коваленко В. В. - Сравнительный анализ использования неразрушающего и разрушающего методов контроля бетонных образцов, Гаркуша В. С. (2015)
Полулях А. Д. - Складирование жидких отходов углеобогащения в породных отвалах, Корчевский А. Н., Еремеев И. В. (2015)
Малієнко А. М. - Нетрадиційний погляд на параметри оптимальної будови орного шару (2016)
Волкогон В. В. - Біокомпостування пташиного посліду асоціацією грибів trichoderma harzianum 128, Дімова С. Б., М’ягка М. В., Деркач С. М., Луценко Н. В., Штанько Н. П., Центило Л. В. (2016)
Трохимчук А. І. - Оцінка скороплідності і врожайності деяких білоруських сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) в умовах Лісостепу (2016)
Приcяжнюк Л. М. - Оцінка нових сортів сої за господарсько цінними показниками, Шовгун О. О., Король Л. В., Гончарова С.О., Коровко І. І., Костенко А. В. (2016)
Лаврів П. Ю. - Роль нанопрепарату гермакап у профілактиці сальмонельозу та підвищенні імунофізіологічного статусу у телят, Кравців Р. Й., Авдосьєва І. К. (2016)
Демчук С. Ю. - Сезонна мінливість репродуктивної функції корів, Скорик К. О. (2016)
Мусієнко М. М. - Скринінг сортів пшениці озимої для пошуку генотипів із підвищеним адаптаційним потенціалом, Стороженко В. О., Бацманова Л. М., Серга О. І., Грудіна Н. С., Макаренко В. І., Коваленко М. С., Артюшенко А. П. (2016)
Лавриненко Ю. О. - Культивування рослин картоплі in vitro за мікроклонального розмноження, Балашова Г. С., Котова О. І. (2016)
Сатарова Т. М. - Структурна організація геному кукурудзи (2016)
Булгаков В. М. - Теорія очищення головок коренеплодів буряків еластичною очисною лопаттю, Адамчук В. В., Ігнатьєв Є. І. (2016)
Аристархова Е. О. - Наукові основи створення системи біомоніторингу вод поверхневих джерел водопостачання (2016)
Буждиган О. Я. - Антропогенна трансформація фітоценозів лучних екосистем за впливу пасторальної господарської діяльності, Баглей О. В., Руденко С. С. (2016)
Чехова І. В. - Аналіз виробництва олійних культур у зоні Степу, Чехов С. А. (2016)
Вергунов В. - Життя, присвячене аграрній економічній науці, Лупенко Ю. (2016)
Титул, содержание (2015)
Привітання Міністра енергетики та вугільної промисловості України із Днем шахтаря (2015)
9 Международная научно-практическая конференция "Школа подземной разработки – 2015" (2015)
Гуменюк Л. - Трудові перемоги шахтарів Львівщини (2015)
Драчук Ю. З. - Обсяги інвестування інноваційного розвитку вугільної галузі: реалії і прогнози, Трушкіна Н. В., Бєляєва Г. Є. (2015)
Булат А. Ф. - Некоторые особенности протекания и предотвращения газодинамических явлений, Макеев С. Ю., Андреев С. Ю., Рыжов Г. А. (2015)
Зборщик М. П. - Тектонофизическая природа газодинамических проявлений (2015)
Минеев С. П. - Закономерности метановыделения при высоких скоростях подвигания очистного забоя, Кочерга В. Н., Янжула А. С. (2015)
Волошин А. И. - Техника и технология контроля герметичности элементов шахтных пневматических сетей, Пономаренко С. Н., Губенко Д. И. (2015)
Триллер Е. А. - Обоснование рациональной схемы разводки теплоносителя калориферных установок горных предприятий, Бабенко М. О. (2015)
Алимов В. И. - Автономное упрочнение деталей горношахтного оборудования, Георгиаду М. В., Зубенко В. В. (2015)
Безручко К. А. - Углепетрографический анализ поверхности угольных образцов, окисленных пергидролем, Балалаев А. К., Барановский В. И. (2015)
Греков С. П. - Особенности низкотемпературного окисления углей и их пожароопасность, Всякий А. А., Орликова В. П. (2015)
Кирнарский А. С. - Термическая сушка углей с высоким выходом летучих (2015)
Литвинский Г. Г. - Прочность горных пород – теория и эксперимент (2015)
Гнєушев В. О. - Зниження пожежонебезпеки під час видобування торфу (2015)
Круть О. А. - Перспективи збагачення солоного вугілля Донбасу, Дунаєвська Н. І. (2015)
Кузнецов А. С. - Водоугольное топливо – альтернатива природному газу (2015)
Мартынов Авинер Анатольевич (к 60-летию со дня рождения) (2015)
Титул, зміст (2016)
Дубчак О. В. - Вибір протоколу для побудови мережі ІР-телефонії, Петраш І. Б. (2016)
Одарченко Р. С. - Метод балансування навантаження в опорній мережістільникового оператора, Абакумова А. О. (2016)
Шматок С. О. - Розрізнення сигналів у нелінійних детермінованих стежних системах, Петренко А. Б., Шматок О. С. (2016)
Артамонов Є. Б. - Порівняльний аналіз підходів до визначення зацікавленості користувача навчальними матеріалами в адаптивних навчальних системах (2016)
Юдін О. К. - Виявлення прихованих каналів передачі інформації на базі методів стеганоаналізу , Симониченко Я. А. (2016)
Юдін О. К. - Особливості адміністрування та менеджменту в публічному управлінні державними інформаційними ресурсами , Бучик С. С., Зюбіна Р. В., Авраменко Ю. С. (2016)
Левикін В. М. - Виділення реляційних залежностей бізнес-процесу на основі аналізу його логу , Чала О. В. (2016)
Чалий С. C. - Метод адаптивного процесного управління на основі прецедентного підходу , Левикін І. В. (2016)
Бойченко С. В. - Техніко-економічне порівняння методів попередньої обробки осадів стічних вод перед анаеробним зброджуванням , Шаманський С. Й., Ільченко А. Я. (2016)
Бойченко С. В. - Компаундування бензину А-92 з етиловим спиртом кавітаційним методом, Ланецький В. Г., Черняк Л. М., Радомська М. М., Кондакова О. Г. (2016)
Зацерковний В. І. - Оптимізація геоінфармаційних систем для задач моніторингу акустичного забруднення, Оберемок Н. В., Бондарь Ю. С. Шерстюк І. В. (2016)
Захарченко В. П. - Побудова, експлуатація та технічне обслуговування централізованих бортових систем діагностики і вбудованих систем контролю авіоніки сучасних повітряних суден , Ільєнко C. C., Курганський О. Ю., Мухін В. В. (2016)
Борисюк А. О. - Визначення витратних характеристик течії в трубі зі звитостю, Борисюк Я. А. (2016)
Резюме (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Завальнюк О. М. - Іван Огієнко – організатор і керівник Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.) (2012)
Прокопчук В. С. - Є. І. Сохацька – дослідниця наукового спадку І. І. Огієнка (2012)
Блажевич Ю. І. - Організація та функціонування духовної освіти в Подільській православній єпархії (кінець XVIII – 50-ті роки ХІХ ст.) (2012)
Земський Ю. С. - Освіта селян в польському, російському та українському проектах середини ХІХ ст. з облаштування Правобережної України (2012)
Сербалюк Ю. В. - Повітові та сільські попечительства дитячих притулків на Поділлі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Айвазян О. Б. - Вплив бібліотек подільського товариства "Просвіта” на активізацію культурно-освітнього життя краю у 1906–1914 рр. (2012)
Стецюк В. Б. - Особовий склад проскурівського підвідділу Російського військово-історичного товариства (1911–1914 рр.), Козіцька Ю. А. (2012)
Мельник Е. М. - Кам’янець-Подільська учительська семінарія (1913–1920 рр.) (2012)
Комарніцький О. Б. - Громадсько-політична діяльність та повсякденне життя студентської молоді Вінницького педагогічного технікуму (20–30-ті рр. ХХ ст.) (2012)
Покалюк В. В. - Часопис "Червоний кордон” про Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут середини 20-х – першої половини 30-х рр. ХХ ст. (2012)
Пагор В. В. - Вінницький медичний інститут: кадри, студентський контингент, матеріальна база (1934–1939 рр.) (2012)
Топольницька Г. Ю. - Хмельницький обласний музично-драматичний театр імені Г. І. Петровського: сторінки історії (1931–1945 рр.) (2012)
Місінкевич Л. Л. - Шлях до визнання (до 20-річчя заснування Хмельницького університету управління та права) (2012)
Прокопчук В. С. - Академік НАН України Петро Тимофійович Тронько: погляд зблизька (з щоденникових записів) (2012)
Гудима В. В. - Михайло Куриленко – губернський комісар Директорії УНР, освітній та громадсько-політичний діяч Поділля у 1917–1920 рр. (2012)
Трембіцький А. М. - Митець Петро Холодний і його картина "Ой у полі жито...”, Трембіцький А. А. (2012)
Телячий Ю. В. - Професор-хмельничанин Валентин Садовський: гриф секретності знятий (2012)
Легун Ю. В. - Творчий спадок Ігоря Губаржевського, Кравчук О. М. (2012)
Григоренко О. П. - Професор В. Б. Рудницький – видатний представник вітчизняної технічної науки (2012)
Маринін І. Г. - Науково-дослідницькі та творчо-мистецькі орієнтири професійно-педагогічної діяльності професора Лабунця Віктора Миколайовича (2012)
Солопчук М. С. - Олександр Петрович Петров (до 50-річчя від дня народження) (2012)
Каньоса П. С. - Сподвижниця подільського мистецтвознавства (Наталія Олексіївна Урсу) (2012)
Лозовий В. С. - Політика історичної пам’яті Центральної Ради (1917 р.) (2012)
Кучеров Г. Г. - Діяльність "Просвіти” у с. Могильній Гайсинського повіту (1917–1918 рр.) (2012)
Машталір А. І. - Могила Т. Г. Шевченка у Каневі: спроби впорядкування та екскурсійна привабливість (1918 р.) (2012)
Бачинська О. М. - Кам’янець-Подільський Український національний хор за доби гетьманату П. Скоропадського (2012)
Олійник С. В. - Театральний серпень 1919 року (до історії мистецького життя Поділля в добу Директорії УНР) (2012)
Кух О. М. - Фінляндія на сторінках кам’янецької преси 1919–1920 рр. (2012)
Хіхлач Б. М. - Книжковий репертуар в уніатській церковній практиці на Поділлі у XVIII ст. (2012)
Перерва В. С. - "Царські дні” в церковних богослужіннях Подільської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Стецюк В. Б. - Полкові храми Поділля наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: історичний та архітектурний аспекти (2012)
Старенький І. О. - Вивчення старожитностей і створення археологічної карти Подільської губернії (60-і рр. ХІХ ст. – 1901 р.) (2012)
Шевчук В. В. - Стан наукового вивчення легенд та переказів із Поділля на рубежі ХХ століття (2012)
Рибак І. В. - Подільський селянин у повсякденному житті в доколгоспний період: гігієна, харчування, праця (2012)
Іваневич Л. А. - Наукова розробка проблеми дослідження традиційного народного одягу українців Поділля (20–80-ті рр. ХХ ст.) (2012)
Жалюк О. П. - Діяльність клубних закладів Вінниччини з відродження та збереження української традиційної культури у сучасних умовах (2012)
Семенчук С. О. - Язичницькі святилища ранньосередньовічної доби в Середньому Подністров’ї (2012)
Кеба О. В. - Наукова діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2011 році, Конет І. М., Онуфрієва Л. А. (2012)
Бесарабчук Г. В. - VІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти”, Солопчук М. С. (2012)
Кеба О. В. - Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів університету за підсумками НДР у 2011–2012 навчальному році, Конет І. М., Онуфрієва Л. А. (2012)
Конет І. М. - Міжнародна науково-практична конференція "Молоді науковці Поділля: здобутки та перспективи досліджень”, Онуфрієва Л. А. (2012)
Телячий Ю. В. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Духовні витоки Поділля: жінки в історії краю” (м. Хмельницький, 1 березня 2012 р.) (2012)
Конет І. М. - V Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації”, Федорчук В. А., Щирба В. С. (2012)
Конет І. М. - Звітна наукова конференція студентів та магістрантів університету за підсумками НДР у 2011–2012 навчальному році, Онуфрієва Л. А. (2012)
Конет І. М. - IV міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин”, Онуфрієва Л. А. (2012)
Конет І. М. - Міжнародна конференція "Теорія наближення функцій та її застосування” (2012)
Конет І. М. - Міжнародна конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування”, Теплінський Ю. В. (2012)
Прокопчук В. С. - Всеукраїнська науково-практична конференція, Веселовська О. В. (2012)
Конет І. М. - Організація та результати науково-дослідної роботи студентів у 2011–2012 навчальному році, Онуфрієва Л. А. (2012)
Мілясевич І. В. - Фахові періодичні видання Волинської губернії ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Кух О. М. - "Українська старовина” – перший історичний часопис Поділля (1919 р.), Стецюк В. Б. (2012)
Хоптяр Ю. А. - Цікаве краєзнавче дослідження (2012)
Комарніцький О. Б. - Підгурний І. С. Культурно-мистецька спадщина Поділля у художніх фотографіях Михайла Грейма (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія / І. С. Підгурний, Н. О. Урсу. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – 232 с. (2012)
Прокопчук В. С. - Українські Помпеї на Поділлі, Старенький І. О., Крик Н. В. (2012)
Назарук О. - До Бакоти вражіння з подорожі до українських Помпеїв (2012)
Наші автори (2012)
Аносов І. - Антропологічний підхід у дослідженнях етнорегіональних процесів Запорізького Приазов’я (2016)
Букрєєва І. - Толерантність як світоглядна компонента виховання учнівської молоді, Ченцов О. (2016)
Кравчун Н. - Організаційно-методична діяльність Я. Чепіги на посаді керівника секції методики і дидактики Харківської науково-дослідної кафедри педології й в УНДІПі (1926-1938 рр.) (2016)
Окса М. - Питання структури методологічної культури студентів в умовах фундаменталізації навчання (2016)
Позднякова О. - Виховна система школи-інтернату як освітній феномен (2016)
Сілявіна Ю. - Концепт педагогічної реабілітації вихованців з особливими освітніми потребами в сучасному професійно-педагогічному дискурсі (2016)
Шугальова І. - Формування ідентичності учнів старшої школи в полікультурному суспільстві: національно-громадянський аспект, Богомолова Н. (2016)
Гузь Н. - Детермінантні чинники виникнення синдрому "професійного вигорання" в учителів початкових класів, Гузь В., Дубяга С., Жейнова С. (2016)
Коробченко А. - Формування гармонійної особистості шляхом гуманізації навчання та виховання в творчій спадщині українських педагогів, Головкова М. (2016)
Маслов В. - Психологічна оптимізація педагогічної праці (2016)
Молодиченко В. - Вплив української духовної музики на процес формування ціннісних орієнтацій старших підлітків, Білецька М. (2016)
Нечипоренко В. - Розвиток культурно-дозвіллєвих компетенцій дітей та молоді з обмеженими можливостями здоров’я в умовах реабілітаційного театру (2016)
Алєксєєва Г. - Розробка блогу вчителя-предметника засобами мережевих технологій (2016)
Волкова В. - Шляхи підвищення естетичної культури майбутніх вихователів, Куліда О. (2016)
Голік О. - Формування фахової компетентності магістрантів на основі кейс-методу (2016)
Єрмоленко С. - Методика навчання лексики та фразеології на засадах лінгводидактичного принципу наступності (2016)
Кендзьор П. - Вікова специфіка реалізації полікультурного виховання у виховній системі школи (2016)
Кривильова О. - Особистісні вектори професійного становлення майбутніх викладачів ПТНЗ (2016)
Кожевникова А. - Формування міжкультурної компетентності сучасного вчителя як важливий чинник успішної педагогічної діяльності, Дудко Я., Голубенко Н. (2016)
Короткова Л. - Методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластеру (2016)
Сердюк А. - Естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку під час проведення позакласної роботи в школі, Семіч М. (2016)
Буянов П. - Освіта людей поважного віку (з досвіду Російської Федерації) (2016)
Ізбаш С. - Самоосвіта майбутніх викладачів вищої школи як андрагогічна проблема, Черникова В. (2016)
Титул, содержание (2015)
Лук’янова Л. - Безробіття як соціально-економічна проблема України та шляхи її розв’язання (2016)
Привітання Міністра енергетики та вугільної промисловості України з Новим роком і Різдвом Христовим (2015)
Прийма С. - Глобальна мережа ЮНЕСКО міст, що навчаються: аналіз нормативно-правового забезпечення (2016)
Байсаров Л. В. - Достойно и с верой, Головко Ю. И. (2015)
Roguska A. - Young people activity in local media. Local media perception and creating its content in Poland and Latvia (survey reports) (2016)
Бондаренко В. І. - Крізь два століття. Кафедра гірничого мистецтва (1900–2015) (2015)
Yuan D. - Learning cities agenda: the update version of adult education in Сhina (2016)
Ковалевская И. А. - Экспертная оценка выбора крепежной и охранной систем повторно используемых выработок при отработке пласта с8н, Симанович Г. А., Барабаш М. В. (2015)
Віролайнен О. - Тріада: віра, надія і любов у християнстві та моєму житті (2016)
Снигур В. Г. - Поддержание выработок для повторного использования в шахтоуправлении "Терновское", Лазуренко С. И., Халимендик Ю. М., Барышников А. С. (2015)
Гудима І. - Постать жінки в Новому Заповіті (2016)
Коробченко В. В. - О повышении устойчивости капитальных горных выработок шахт Западного Донбасса, Солодянкин А. В., Выгодин М. А., Прокудин А. З. (2015)
Євтух М. - Духовно-гуманістична, культурологічна актуалізація розуміння релігійно-етичних надбань у ренесансній культурі, Стефанюк С. (2016)
Бондаренко В. І. - Про технологію виробництва штучних газових гідратів, Максимова Е. О., Овчинніков М. П. (2015)
Єршова Л. - Вплив християнської релігії на гендерні трансформації образу досконалої людини в підросійській Україні (ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Иванова А. П. - Анализ повреждений строительных конструкций действующего металлического копра вентиляционного ствола, Нечитайло А. Е. (2015)
Заболоцька С. - Особистісна й компетентнісна підготовка педагога до морально-духовного виховання школярів (2016)
Безручко К. А. - Опыт применения метода локального прогноза выбросоопасности песчаников на шахтах Донбасса (2015)
Завальнюк А. - Навчання релігії в німецьких конфесійних школах у часи націонал-соціалістичної диктатури (2016)
Содержание журнала за 2015 г. (2015)
Заміщак М. - Психологічні основи становлення морально-духовної особистості майбутнього педагога (2016)
Зварич Г. - Парадигма української католицької школи в контексті європейського католицького шкільництва (2016)
Іванець К. - Екологічне виховання як важливий складник духовно-моральних цінностей ліцеїстів (2016)
Кривошапка Т. - Принципи виховання студентської молоді у вищій школі (2016)
Махлюк В. - Діяльність лінгвістичних студій в Острозькій академії XVI–XVII ст (2016)
Мішак В. - Ретроспективний аналіз розвитку релігійної освіти в австрійській школі (2016)
Москальова Л. - Особливості духовно-морального виховання учнівської молоді на засадах православної культури на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), Єрмак Г. (2016)
Ревуцька С. - Моральне виховання в педагогіці Й. Ф. Гербарта (2016)
Цюпа Л. - Основні принципи процесу християнського виховання у світлі вчення митрополита Андрея Шептицького (2016)
Савчин М. - Християнська концепція людини як методологічний орієнтир у духовному вихованні дітей та молоді (2016)
Таборовець Л. - Аналіз проблем духовно-морального виховання студентів – майбутніх медиків (2016)
Лук’янова С. - Історія збереження національної ідентичності та самоідентифікації греків у полікультурному суспільстві (2016)
Самко А. - Цінності наукової школи академіка Семена Гончаренка (2016)
Хохліна І. - Технічна творчість молоді та дорослих в Україні (60-70-ті роки ХХ століття) (2016)
Шевчук М. - Олександр Костянтинович Волнін – перший директор Полтавського вчительського інституту (2016)
Відомості про авторів (2016)
Пилатюк І. - Від головного редактора (2013)
Від редколегії (2013)
Павлишин С. - Еволюція камерного ансамблю (2013)
Кияновська Л. - Камерність в індивідуальних трансформаціях творчості Віктора Камінського (2013)
Польська І. - Камерно-ансамблеве мистецтво України: шляхи теоретичного осягнення (2013)
Савицька Н. - Камерні маргіналії пізніх романтиків (2013)
Чернова І. - Інтенціональність у камерно-інструментальному виконавстві (2013)
Пилип’юк В. - Камерні рефлексії музичного фотомистецтва: естетичний аспект (2013)
Повзун Л. - Ансамблевий інструменталізм як сукупна якість художнього вираження (2013)
Карпяк А. - Ансамблева природа витвору Теобальда Бьома (2013)
Сун Жуй Лун - Камерно-концертне життя Харбіну у 1920–1930-х роках (2013)
Драган А. - Українсько-швейцарська співпраця у галузі камерноінструментального мистецтва (2013)
Карапінка М. - Альтова соната початку ХІХ століття: шляхи становлення романтичної образності та стилістики (2013)
Петренко І. - Фортепіанний квартет ор. 6 Луї Фердинанда Прусського як джерело романтичних тенденцій (2013)
Гуркова О. - Неоромантичні тенденції у камерно-інструментальній творчості І. Карабиця (на прикладі "Ліричних сцен" для скрипки і фортепіано) (2013)
Діміняца О. - Камерно-інструментальна творчість Ю. Іщенка крізь призму тенденцій гротесковості (2013)
Чубак А. - Камерно-інструментальна творчість Юзефа Коффлера в контексті еволюції індивідуального стилю (2013)
Колісник О. - Тема Чорнобиля у камерно-інструментальній творчості Є. Станковича (2013)
Харитонова Д. - Символічний вимір сонати № 2 для скрипки та фортепіано М. Скорика (2013)
Щербакова О. - Поетично-філософські образи "Ранкової музики" Ю. Іщенка: до питання інтерпретації (2013)
Пилатюк Н. - Скрипкова транскрипція у сфері камерного музикування (проблеми методології аналізу) (2013)
Кравченко А. - Камерно-інструментальні твори Віктора Косенка в рецепції салонного музикування (2013)
Юзюк З. - Музика Мирослава Скорика для фортепіанного дуету (2013)
Пришляк А. - Структурні моделі кларнетових тріо в традиції європейської камералістики: фортепіанні тріо з участю кларнету в ХХ ст. (2013)
Токач Ю. - До питання інтерпретації сонати для скрипки і фортепіано F-dur op. 57 Антоніна Дворжака (2013)
Комар А. - Фортепіанні ансамблі з участю труби: історія, розвиток, перспективи (2013)
Яковчук Н. - "Соната-поема" для альта і фортепіано Олександра Яковчука: деякі питання інтерпретації (2013)
Старко В. - Фагот у камерно-інструментальному ансамблі ХVII-XIX ст.: питання репертуару (2013)
Жук-Вольф Г. - Сучасне виконавство на віолі да гамба (2013)
Микитка А. - Львівський камерний оркестр "Академія" та диригенти (2013)
Дика Н. - Квартет імені Лисенка (2013)
Мазепа Т. - "Галицьке Музичне Товариство" у Львові: питання камерно-інструментального виконавства (2013)
Мисько-Пасічник Р. - Формування творчої особистості Василя Барвінського: камерно-інструментальні ансамблі празького періоду (2013)
Самотос-Баєрлє Н. - Сторінки біографії Миколи Колесси: камерноінструментальна музика – виконавська практика і компонування (За "Спогадами" М. Колесси) (2013)
Назар-Шевчук Л. - Роль камерно-інструментальної творчості В. Барвінського в процесі становлення та розвитку української камералістики ХХ ст. (2013)
Сивохіп В. - З історії діяльності "Союзу українських професійних музик у Львові" та концертне життя Львова 1934-1939 рр. (2013)
Рогашко А. - Лідія Артимів у просторі камерно-інструментальної творчості (2013)
Молчко У. - Виконавська творчість Іринея Турканика в контексті сучасного камерно-музичного мистецтва Галичини (2013)
Канчалаба-Швайковська С. - Львівські віолончелісти в міжнародному конкурсно-фестивальному русі (2013)
Жмуркевич З. - Фортепіанні ансамблі Жана Рукгабера в контексті особливостей історико-культурного соціуму доби бідермаєра в Галичині ХІХ ст. (2013)
Терещенко А. - Видання, що не залишає байдужим (Про монографію-альбом "Львівський Камерний Оркестр 1959-2012") (2013)
Повзун Л. - Камерний діалог Національних Академій: Одеса – Львів (2013)
Цайтц В. - Карпяк А. Я. Концептуальні засади художнього мислення сучасного флейтиста: монографія (2013)
Щербакова О. - Камерно-інструментальний ансамбль у науковому просторі (2013)
Москаленко В. - Рецензія на довідник "Мала енциклопедія піаністаконцертмейстера, артиста камерного ансамблю" Т. Молчанової (2013)
Самойленко О. - Рецензія на навчальний посібник Повзун Людмили Іванівни "Історія камерних інструментально-ансамблевих жанрів", з курсу "Методика викладання камерного ансамблю" (2013)
Андріянова О. - Сучасні тенденції розвитку камерно-ансамблевого музикування (Відгук на навчальний посібник Л. І. Повзун "Історія камерних інструментально-ансамблевих жанрів") (2013)
Власенко С. А. - Адаптаційні зміни окремих складових гомеостазу за вагітності, Єрошенко О. В. (2016)
Гуменний О. Г. - Лікування латентного ендометриту у корів методами глибокої антисептики (2016)
Грибова Н. Ю. - Лабораторний контроль антибіотиків в продукції бджільництва, Біщук Е. В., Ушкалов В. О., Пазущан Т. С. (2016)
Зажарська Н. М. - Вплив температури і терміну зберігання на бактеріальне забруднення козиного молока (2016)
Белко А. А. - Эндотоксикоз при абомазоэнтеритах у телят, Мацинович А. А., Баран В. П., Богомольцева М. В., Головаха В. И., Пиддубняк О. В., Вовкотруб Н. В. (2016)
Журенко О. В. - Кортикальні механізми регуляції вмісту Цинку в організмі корів, Карповський В. І., Кравченко-Довга Ю. В., Сисюк Ю. А. (2016)
Кириченко В. М. - Жирнокислотний склад внутрішнього жиру тушок курчат-бройлерів за збагачення їх раціону наномікроелементною кормовою добавкою Мікростимулін, Яценко І. В., Головко Н. П. (2016)
Кібкало Д. В. - Маловивчені ланки порушень обміну ліпідів та глікокон’югатів за субклінічного перебігу кетозу у високопродуктивних корів, Тимошенко О. П., Пасічник В. А., Коренев М. І. (2016)
Левченко В. І. - Вплив препарату Мегавіт на А-вітамінний і кальціє-фосфорний обмін у сільськогосподарських тварин, Мельник А. Ю., Безух В. М., Москаленко В. П., Харченко А. В. (2016)
Максимович І. А. - Вплив статі на біохімічні показники крові у спортивних коней, Слівінська Л. Г. (2016)
Саулко В. В. - Параметри деяких показників клінічного стану корів та телят із різних біогеохімічних провінцій (2016)
Турко Я. І. - Стан антиокисного захисту за використання нанокобальту і пробіотиків в годівлі курей, Ушкалов В. О. (2016)
Брошков М. М. - Врахування еколого-епізоотичних факторів забезпечення земельного стратегування рекреаційних територій, Малащук О. С., Пероцька Л. В., Булишева Д. В. (2016)
Новгородова О. Ю. - Експрес-визначення патогенних бактерій на основі імунобіосенсорної тест-системи, Стародуб М. Ф., Ушкалов В. О. (2016)
Рубленко І. О. - Аналіз даних епізоотичних спалахів сибірки на території України (період 1994–2016 рр.), Скрипник В. Г. (2016)
Рубленко Н. М. - Виявлення та аналіз поширення генів помірних бактеріофагів у штамах Salmonella enterica, Дерябін О. М., Головко А. М., Пінчук Н. Г. (2016)
Тирсін Р. В. - Аналіз причин первинних проносів серед молодняку свиней, Тирсіна Ю. М., Ярчук Б. М., Довгаль О. В. (2016)
Шестаковська В. М. - Лікування парвовірусного гастроентериту у цуценят, Гуменний О. Г. (2016)
Данчук О. В. - Збалансованість ферментативної системи антиоксидантного захисту в організмі свиней за дії стресового фактора, Карповський В. І. (2016)
Ніщеменко М. П. - Вплив аквахелатного розчину Селену на динаміку вмісту імуноглобулінів та циркулюючих імунних комплексів в сироватці крові молодняку перепелів, Ємельяненко О. В., Ємельяненко А. А. (2016)
Трокоз А. В. - Вплив індивідуальних особливостей нервової системи свиней на кількість лімфоцитів протягом впливу біологічного подразника, Трокоз В. О. (2016)
Кладницька Л. В. - Морфологічні показники первинної пухлини мишей C57Bl/6 з трансплантованою метастатичною карциномою легень Льюїс за впливу алогенних мезенхімальних стовбурових клітин, Мазуркевич А. Й., Гарманчук Л. В., Величко С. В., Малюк М. О., Козицька Т. В., Данілов В. Б., Ковпак В. В., Харкевич Ю. О., Костюк А. В., Джус О. І., Шелест Д. В. (2016)
Носовська Г. О. - Етіологія і клінічні форми прояву неоплазій органів ротової порожнини у собак (2016)
Слюсаренко Д. В. - Використання інфрачервоної термометрії за провідникової блокади плечового сплетіння 0,2 % бупівакаїном у собак, Ільніцький М. Г. (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2015)
Марков Б. Ф. - Новий Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність". Основні положення та особливості (2015)
Павленко Ю. Ф. - Відтворення параметрів імпедансу електричних кіл у системаходиниць SІ і New SI, Неєжмаков П. І., Маслова Н. М., Анікін В. В. (2015)
Огар В. І. - Дослідження метрологічних характеристик еталона-переносника одиниці девіації частоти після впливу на нього зовнішніх факторів транспортування та граничних умов зберігання, Дзисюк О. В., Бойко В. М., Ноженко О. М. (2015)
Гоц Н. Є. - Дослідження особливостей застосування тепловізорів у промислових умовах, Дзіковська Ю. М., Кочан Р. В. (2015)
Мачехин Ю. П. - Особенности применения фотонно-кристаллического волокна в системе измерения оптических частот, Лимаренко Ю. Г., Васильев А. В. (2015)
Малісевич В. В. - Метрологічна модель напірного витратоміра при контролі енергетичної цінності природного газу, Середюк О. Є., Середюк Д. О. (2015)
Кузьменко Ю. В. - Градуировка колокола установок для поверки счетчиков текучей среды, Самойленко А. Н. (2015)
Полулях К. С. - К теоретическому обоснованию обобщенной классификации цифровых измерительных преобразователей, Тополов И. И., Медведева Л. А. (2015)
Коваль А. О. - Використання методу внутрішнього контролю для досліджень перехідних функцій давачів тиску (2015)
Азаренков Г. Ф. - Методичні підходи до управління промисловим підприємством на засадах логістики, Дзьобко І. П. (2015)
Білоцерківець В. В. - Дилема економічного розвитку: між альтруїзмом та егоїзмом (2015)
Воробйова К. О. - Макроекономічні валютні ризики як наслідок виникнення мікроекономічних валютних ризиків, Горносталева А. В. (2015)
Гармідер Л. Д. - Використання принципу суперпозиції для визначення якості розвитку кадрового потенціалу підприємства (2015)
Zadoia A. - Macroeconomic proportions in the Visegrad countries and Ukraine: comparative analysis (2015)
Кузнецов К. А. - Державне регулювання економіки України: інтеграція соціальних та економічних індикаторів (2015)
Кузьменко О. В. - Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіонів України (2015)
Кузьмінов С. В. - Стратегія антикорупційних реформ в Україні: міжнародний досвід чи інновація? (2015)
Лимонова Е. М. - Трансрівневе регулювання діяльності ТНК (2015)
Магдіч А. С. - Вплив соціальних факторів на економічне зростання: вітчизняний аспект (2015)
Орлова В. М. - Стратегія інноваційного розвитку підприємства (2015)
Павлова В. А. - Щодо умов ведення бізнесу у Дніпропетровській області в контексті рейтингу конкурентоспроможності, Хілько А. В. (2015)
Романенко О. О. - Аналіз сучасних методів та інструментів стратегічного управління підприємствами (2015)
Свиридова Е. В. - Взаимодействие продуцента и реципиентов привлекательности: сущность и виды, Лежепекова В. Г. (2015)
Тараненко І. В. - Вплив кон’юнктури світових ринків металургійної продукції на динаміку ВВП України, Зеленська В. А. (2015)
Татаринов В. В. - Проблемы развития малого бизнеса в условиях глобализации, Татаринов В. С. (2015)
Реферати (2015)
Завальнюк О. М. - Взаємодія громадського і державного чинників – основна умова заснування Кам’янець-Подільського університету (2013)
Адамський В. Р. - Університетське будівництво доби Української революції 1917–1920 рр.: погляд В. К. Приходька (2013)
Смірнов М. А. - Освітні заклади містечка Браїлова другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Олійник С. В. - Становище вчительства Тернопілля в умовах освітньої політики російської окупаційної влади в період Першої світової війни (2013)
Бачинська О. М. - Театральне життя на Поділлі у добу гетьманату П. Скоропадського (2013)
Мельник Е. М. - Дунаєвецька приватна (державна) змішана гімназія у 1918–1920 рр. (2013)
Кучеров Г. Г. - Русько-Фільварецька "Просвіта” та досвід її роботи (2013)
Завальнюк О. М. - Доля кам’янецьких вишів у 1920–1930-х рр. (за спогадами Павла Покутського), Трембіцький А. М. (2013)
Покалюк В. В. - Архівні документи про Кам’янець-Подільський технікум цукроваріння (сільськогосподарський технікум імені Карла Лібкнехта) (2013)
Пагор В. В. - Вінницький фармацевтичний технікум – перший вищий медичний навчальний заклад Поділля (20-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Комарніцький О. Б. - Документи Державного архіву Вінницької області про студентство педагогічних навчальних закладів Хмельниччини у 1920-ті – першій половині 1930-х рр. (2013)
Будзей О. В. - "Подолянин” в інформаційному просторі Хмельниччини (1992–2012 рр.) (2013)
Конет І. М. - Наукова діяльність фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2010–2011 роках (2013)
Лозовий В. С. - Напрями реформування сучасної вищої освіти в Україні (2013)
Жалюк О. П. - Реалізація державних та обласних молодіжних програм клубними закладами Вінниччини в сучасних умовах (2013)
Захар’єв В. А. - Кароль Сцібор-Мархоцький: гідний син батька-реформатора (2013)
Рекрут В. П. - Маловідомі сторінки життя та діяльності музеєзнавця І. Ч. Зборовського в 1902–1917 роках (2013)
Хоптяр А. О. - Творчі зв’язки родини Грінченків з Кам’янець-Подільським державним українським університетом, Хоптяр Ю. А. (2013)
Трембіцький А. М. - Члени відомих українських родин Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандорів і Солухи-Приходьків-Герасименка-Філя в Українській республіканській капелі (березень 1919 – липень 1920) (2013)
Гуцул І. А. - В. Гаґенмейстер як яскрава особистість та його внесок у розвиток мистецько-освітянської справи Кам’янеччини (2013)
Зінько О. В. - Мистецька спадщина українського художника ХХ ст. з Поділля Ф. З. Коновалюка (2013)
Трембіцький А. А. - Письменниця-подолянка Ольга Мак – гордість української діаспори Бразилії та Канади, Трембіцький А. М. (2013)
Трубчанінов С. В. - Видатний історико-географ з Поділля Федір Петрунь (2013)
Кравчук О. М. - Чехословаччина міжвоєнного періоду в спогадах подолянина В. Приходька (2013)
Сохацька Є. І. - Співці подільської землі: Наталя Кащук, Афанасій Коляновський і Петро Фаренюк (2013)
Байдич В. Г. - Надія Мороз (Кравчук) – педагогічна гордість Хмельниччини (2013)
Степанков В. С. - Образ істинного професора (кілька штрихів до портрета П. Ф. Лаптіна з нагоди 100-річчя від дня його народження) (2013)
Баженов Л. В. - Професор С. Д. Бабишин – віждомий освітній і краєзнавчий діяч України та Хмельниччини (до 95-річчя вченого-педагога) (2013)
Завальнюк О. М. - Півстоліття на ниві вищої освіти України (до 75-річчя А. Ф. Сурового), Гаврищук А. П. (2013)
Маринін І. Г. - Сценічно-інтерпретаторська діяльність Михайла Сембрата в контексті культурно-музичного життя Кам’янеччини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (до 75-річчя з дня народження) (2013)
Гаврищук А. П. - Берегиня духовних скарбів (до 65-річчя від дня народження Тамари Костянтинівни Прокопчук) (2013)
Завальнюк О. М. - Професору Анатолію Григоровичу Філінюку – 60 (2013)
Комарніцький О. Б. - Краєзнавець Олег Будзей (до 60-річчя від дня народження) (2013)
Сурова Т. І. - Лідія Іванівна Ярохно (Проказюк), Суровий А. Ф. (2013)
Гаврищук А. П. - В. Г. Паньков: вчений, педагог, видавець (до 55-річчя від дня народження) (2013)
Степанков В. С. - Ректору Копилову Сергію Анатолійовичу – 50 (2013)
Григоренко О. П. - Володимир Захар’єв: краєзнавець, журналіст, учений (до 50-річчя від дня народження), Трубчанінов С. В. (2013)
Григоренко О. П. - Єсюнін Сергій Миколайович – історик, краєзнавець, музеєзнавець (2013)
Хоптяр А. Ю. - Пропагандистська та агітаційна діяльність Партії соціалістів-революціонерів у Правобережній Україні (1902–1905 рр.) (2013)
Лозовий В. С. - Політика історичної пам’яті Центральної Ради (1917 р.) (2013)
Філінюк В. А. - Зміни у сфері освіти в період Центральної Ради та їх вплив на селянство Наддніпрянської України (2013)
Крик Н. В. - Роль місцевих органів самоврядування та громадських організацій у забезпеченні української школи підручниками та посібниками в добу гетьманату (квітень-грудень 1918 р.) (2013)
Машталір А. І. - Постать Т. Шевченка в історичній пам’яті українського народу в добу революції 1917–1920 рр. (методологічний аспект) (2013)
Приказюк О. О. - Ідеологічні засади повстанського руху під проводом Н. О. Григор’єва (2013)
Тітова Н. В. - Особливості здійснення політики "українізації” та "коренізації” на Поділлі 1920-х – початку 1930-х років (2013)
Ісакова І. А. - Допомога державних та громадських структур Поділля, щодо покращення культурно-освітньої роботи серед українців Кубані (20-ті – поч. 30-х рр. ХХ ст.) (2013)
Шевчук В. В. - Особливості поетики історико-героїчних переказів Поділля (2013)
Щегельський В. В. - Трагізм долі української жінки в жартівливих піснях з Поділля (2013)
Прокопчук В. С. - Відзначення 900-річчя хрещення Русі на Поділлі, Старенький І. О. (2013)
Стецюк В. Б. - З історії військової музики на Поділлі: наказ про солдатські пісні 1894 р. (2013)
Іваневич Л. А. - Особливості класифікації складових народного костюма українців Поділля ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Маркова С. В. - Соціально-демографічна характеристика українського соціуму наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Олійник М. П. - Прояви чудес та оновлення ікон на Поділлі в 1923 році та боротьба влади з цими явищами (2013)
Маринін І. Г. - Народно-інструментальне мистецтво і характеристика музичних народних інструментів Південно-Західного Поділля (на прикладі ансамблю троїстих музик Олексія Беца) (2013)
Рибак І. В. - Соціально-культурна та побутова інфраструктура подільського села на завершальному етапі радянського будівництва: проблеми та труднощі розвитку (60–80-ті роки ХХ ст.), Скворцова І. А. (2013)
Козловська М. П. - Образи-символи в українському сучасному сакральному мистецтві (аналіз творчих композицій Д. Болякова та Б. Негоди) (2013)
Атаманчук П. С. - Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід”, Конет І. М. (2013)
Солопчук М. С. - Спортивні досягнення студентів-спортсменів за 2012 рік: здобутки, проблеми, перспективи, Воронецький В. Б., Заікін А. В., Солопчук Д. М. (2013)
Задорожнюк А. Б. - Дипломуємо науковців-істориків, Баженов Л. В. (2013)
Телячий Ю. В. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Духовні витоки Поділля: педагоги в історії краю” (м. Хмельницький, 21 березня 2013 р.) (2013)
Галус О. М. - Наукова робота як пріоритетний напрям функціонування Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Телячий Ю. В. (2013)
Наші автори (2013)
Титул, зміст (2015)
Неєжмаков П. І. - Аналіз структури еталонноїбази України та участі України у ключових і додаткових звіреннях національних еталонів, Буняєва Ю. Ю. (2015)
Кропачек О. Ю. - Нормирование функциональных моделей случайных диагностических измерительных сигналов, Мигущенко Р. П., Глоба С. Н. (2015)
Шевченко О. І. - Порівняння положень нової редакції Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" з існуючим станом роботи метрологічної системи України (2015)
Натарова А. О. - Методы измерения фактора эффективности поглощения лазерного излучения тонкими проволоками и их комплексного показателя преломления, Кокодий Н. Г. (2015)
Купко О. Д. - Аналіз можливостей застосування світлодіодів у метрологічному забезпеченні світлових вимірювань, Терещенко В. В. (2015)
Назаренко Л. А. - Мезопічна фотометрія, Можаровська Т. В. (2015)
Стопакевич А. А. - Моделирование погрешности термометра сопротивления при разработке информационно-управляющих систем (2015)
Затока С. А. - Опыт создания компьютерных тренировочных программ для метрологов (2015)
Ленюк Г. К. - Коригування результатів вимірювання гладкості паперу в умовах часткової втрати герметичності пневмосистеми (2015)
Алфьорова З. І. - Повернення до нелокальності: про методологічні "зсуви" в культурології та мистецтвознавстві (2016)
Мельничук О. М. - Провідні тенденції модерністської культури України початку ХХ століття (2016)
Слівінська А. Ф. - Рецепція проекту "вічного миру" І. Канта в європейському соціо-культурному просторі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Сосницький Ю. О. - Огляд зарубіжних концепцій екологічного проектування (2016)
Денисюк Ж. З. - Престижне споживання як фактор набуття статусних ідентичностей в масовій культурі (2016)
Піщанська В. М. - Український фольклор як етнокультурне джерело козацького бароко (2016)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Паралелі та особливості розвитку духовної культури України - Греції як яскравий виразник культурного діалогу XVII – XVIII ст. (2016)
Гаюк І. Я. - Роль вірменських колоній у розвитку південних регіонів України (2016)
Линюк О. М. - Жінка в українській обрядовості: рольові функції баби-повитухи в родильних обрядах (2016)
Гордієнко А. І. - Діяльність дитячих бібліотек України з виховання підростаючого покоління у перші повоєнні роки (2016)
Путро А. О. - Прибуткові будинки Києва як історичний об’єкт культурної спадщини: вул. Саксаганського (2016)
Чернець М. О. - Культуротворча місія ініціативи ЄС "Європейська культурна столиця" (2016)
Гуренко Л. О. - Нова драма як культурологічний чинник українсько-європейської театральної системи (2016)
Масалова К. Ю. - Діти Хора: до історії вивчення образу та актуальності теми (2016)
Сіненко О. О. - Соціалізація студентської молоді засобами аматорського хорового мистецтва (2016)
Сидоровська Є. А. - Ігровий вимір дозвілля: досвід опрацювання проблеми (2016)
Побережная Г. И. - Парадигмальные аспекты взаимодействия психоанализа и арт-терапии: проблема качественной классификации психотипов (2016)
Афоніна О. С. - Цитування як художній прийом "подвійного кодування" у музичному мистецтві постмодернізму (2016)
Кравченко А. І. - Значення філософії музичного аналізу у дослідженні камерно-інструментального мистецтва України (2016)
Медвєдєва А. О. - Жанрові та творчі особливості експлуатації маски-образу артистом естради (2016)
Михальчук В. В. - Комерційні банки як організатори художніх виставок в Україні в 2000-і роки (2016)
Бенюк О. Б. - Постмодерний мистецький експеримент через призму ідей Вольфґанґа Вельша (2016)
Сьомкін В. В. - Ергодизайн як семантично обумовлена інтеграція дизайну і ергономіки, Сьомкін Д. С. (2016)
Левко В. І. - Концерт як форма репрезентації музики у соціокультурній системі Західної Європи: етапи становлення (2016)
Хоролець Л. І. - Художня атмосфера спектаклю (2016)
Потоцька О. В. - Виконавський аналіз музичного твору як необхідна складова інтерпретаторської діяльності (2016)
Сапфірова Н. М. - Організація виробництва й торговельної діяльності на ювелірній фірмі Й. Маршака (2016)
Дондик О. І. - Творче переосмислення естрадних жанрово-стильових параметрів в сучасному українському хоровому виконавстві (на прикладі концертної діяльності Академічного камерного хору "Хрещатик") (2016)
Зайцева В. І. - Традиції і пошуки в галузі архітектоніки українського книжкового мистецтва (2016)
Богатирьова Ю. М. - Дитяча музика як складова української пісенної естради (2016)
Голуб І. Л. - Художньо-естетичні особливості розвитку українського образотворчого мистецтва та іконопису (2016)
Шеремет В. В. - Народно-інструментальне мистецтво Північно-Причорноморського краю у культурологічних та краєзнавчих джерелах (2016)
Філінюк А. Г. - Тарас Шевченко та історична пам’ять українського народу (2014)
Прокопчук В. С. - Тарас Шевченко і Поділля (2014)
Завальнюк О. М. - Ушанування Тараса Шевченка колективом Кам’янець-Подільського університету в контексті державних меморіальних заходів у 1919–1920 рр. (2014)
Олійник С. В. - Постать Т. Шевченка в культурно-освітній та національно-пропагандистській діяльності Української Галицької армії на Поділлі (2014)
Захар’єв В. А. - Театралізовані дійства та розвиток музичного мистецтва у "Миньковецькій державі” (2014)
Кароєва Т. Р. - Читацькі уподобання подільських селян у 1850–1880 рр. (2014)
Опря Б. О. - Діти православного духовенства та їх освіта на Поділлі (60-ті роки ХІХ – початок ХХ ст.), Опря І. А. (2014)
Мельник Е. М. - Становлення національної початкової і середньої школи в Україні в добу Української Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) (2014)
Адамський В. Р. - Заснування богословського факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету: задум і реалізація (2014)
Донець А. Л. - Студенти і вдосконалення роботи бібліотеки Кам’янець-Подільського університету (1918–1920 рр.) (2014)
Комарніцький О. Б. - Cтудентcтво педагогічних навчальних закладів УСРР у другій половині 1920-х рр.: формування контингенту (на матеріалах Правобережної України) (2014)
Говоровська О. О. - Антропологічні аспекти інформатизації вищої освіти (2014)
Лозовий В. С. - Перспективні форми розвитку міжнародних зв’язків українських вищих навчальних закладів (2014)
Земський Ю. С. - Недільні школи Українського Правобережжя середини ХІХ ст. – об’єкт протистояння інтересів громадськості та імперської влади (2014)
Кунанець Н. Е. - Вплив бібліотек монастирів на розвиток соціальних комунікацій західноукраїнських земель (2014)
Щур С. А. - "Подільська дружина” – терористична організація семінаристів Подільської духовної семінарії 80-х рр. ХІХ ст. (2014)
Земзюліна Н. І. - Участь учнівської і студентської молоді в діяльності організацій політичних партій у Подільській губернії на початку ХХ ст. (2014)
Оліпер С. І. - Польська періодика Правобережної України (1905–1914 рр.): між цензурою та політичними таборами (2014)
Бачинська О. М. - Порядок отримання дозволів на культурно-мистецькі заходи за гетьманату П. Скоропадського (на прикладі Поділля) (2014)
Слободянюк П. Я. - Поняття "українське національно-культурне відродження” та його зв’язок з діяльністю клубних закладів (2014)
Трембіцький А. М. - Часопис "Нотатки з мистецтва” (Філадельфія) об’єднання мистців українців в Америці про життєві шляхи і творчу діяльність мистців-подолян (2014)
Іваневич Л. А. - Історіографія питання про традиційний стрій українців Поділля (1990-ті рр. – початок XX ст.) (2014)
Крик Н. В. - Джерела про забезпечення шкіл України навчально-методичною літературою у 1917–1920 рр. (2014)
Покалюк В. В. - Архівні джерела про сільськогосподарські виші Правобережної України на початку 20 рр. ХХ ст.: структурні зміни, формування викладацького та студентського складу (2014)
Пагор В. В. - Архівні джерела про становлення вищої медичної освіти Правобережної України в 1920-х рр.: фінансово-матеріальний аспект (2014)
Широка О. М. - Архівні документи державних органів влади та управління як джерело вивчення становища церкви та релігійних організацій на Поділлі у 20-х рр. ХХ ст. (2014)
Шевчук В. В. - Подільська легенда як форма відображення історизму: теоретичний аспект висвітлення (2014)
Трубчанінов С. В. - Дослідження історичної географії Поділля та Південної Волині у 1920-х – на початку 1930-х років (2014)
Блажевич Ю. І. - Князь Костянтин-Василь Острозький – захисник українського православ’я (2014)
Сохацька Є. І. - Іван Огієнко (митрополит Іларіон) – літературознавець і літературний критик за сторінками "Віри й Культури” (1953–1967 рр.) (2014)
Телячий Ю. В. - Просвітницька діяльність холмщака Володимира Островського на Поділлі (1917–1921 рр.) (2014)
Рекрут В. П. - "Артільний батько” Левитський Микола Васильович на Поділлі, Степченко О. П. (2014)
Старенький І. О. - Дмитро Ващук: історик та педагог (2014)
Копилов С. А. - Професор педагогіки (до 75-річчя від дня народження П. С. Атаманчука), Конет І. М. (2014)
Завальнюк О. М. - Зоряний час професора В. С. Прокопчука (до 70-річчя від дня народження), Конет І. М. (2014)
Завальнюк О. М. - Унікальна жінка, яка змінила свій факультет (до ювілею професора П. С. Каньоси) (2014)
Завальнюк О. М. - Академік АНВО України О. В. Кеба: зразкове служіння українській освіті й науці (до 55-річчя від дня народження) (2014)
Машталір А. І. - Наукові напрямки історичних досліджень В. С. Лозового (до 55-річчя від дня народження), Галатир В. В., Гудима В. В., Філінюк В. А., Маркова С. В., Лопатовський Ю. М. (2014)
Солопчук М. С. - Леонід Дмитрович Гурман (до 55-річчя з дня народження) (2014)
Хоптяр Ю. А. - Творчі здобутки братів Гжегожевських (до 35-річчя творчості та 55-річчя від дня народження), Хоптяр А. Ю. (2014)
Завальнюк О. М. - Факультет фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1949–2014 рр.): славетне минуле, професійне сьогодення, перспективне майбутнє, Солопчук М. С. (2014)
Конет І. М. - Наукова діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2012–2013 роках, Кшевецький В. С. (2014)
Конет І. М. - Хроніка наукового життя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2013 році: конференції, круглі столи, семінари, Кшевецький В. С. (2014)
Конет І. М. - Міжнародна діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2012–2013 роках, Кшевецький В. С. (2014)
Атаманчук П. С. - Міжнародний форум науковців, Конет І. М. (2014)
Газін В. В. - III Міжнародна наукова конференція істориків-литуаністів у Кам’янці-Подільському, Дубінський В. А. (2014)
Конет І. М. - Моделюємо, прогнозуємо, оптимізуємо! (2014)
Конет І. М. - Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012–2013 навчальному році, Кшевецький В. С. (2014)
Конет І. М. - Звітна наукова конференція студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012–2013 навчальному році, Кшевецький В. С. (2014)
Конет І. М. - П’ята конференція молодих вчених, Кшевецький В. С. (2014)
Солопчук М. С. - Спортивні здобутки спортсменів університету в 2013 році: досягнення, підсумки, проблеми, Заікін А. В., Воронецький В. Б., Солопчук Д. М. (2014)
Солопчук М. С. - VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти”, Бесарабчук Г. В., Солопчук Д. М. (2014)
Хоптяр Ю. А. - Байдич В. Г. В боротьбі за віру: римо-католицька церква в Україні (середина 1940-х – перша половина 1960-х рр.) (Текст): (монографія) / В. Г. Байдич; Держ. архівна служба України, Держ. архів Хмельн. обл., Хмельн. обл. орг. архівістів та дослідників Поділля "Поклик віків”. – Хмельницький : Мельник А. А., 2014. – 479 с. – (Праці Держ. архіву Хмельн. обл.). – Бібліогр.: с. 207-243. (2014)
Хоптяр Ю. А. - Васильєв В. Політичне керівництво УРСР і СРСР: динаміка відносин центр-субцентр влади (1917–1938) (Текст): (монографія) / Валерій Васильєв; НАН України, Ін-т історії України. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2014. – 375 с. (2014)
Прокопчук В. С. - Покажчик змісту двадцяти випусків наукового збірника "Освіта, наука і культура на Поділлі", Гайшук Г. В. (2014)
Наші автори (2014)
Таірова Т. М. - Проблемні питання охорони праці в Україні (2016)
Кружилко О. Є. - Планування заходів зі зниження виробничого ризику з використанням критерію Гурвіца, Сторож Я. Б., Богданова О. В., Полукаров О. І. (2016)
Здановський В. Г. - Застосування ризикорієнтованого підходу для підвищення рівня безпеки праці (на прикладі харчової галузі), Євтушенко О. В. (2016)
Кружилко О. Є. - Удосконалення оперативного управління охороною праці, Майстренко В. В., Демчук Г. В., Полукаров О. І. (2016)
Цибульська О. В. - Дослідження шляхів впровадження ризик-орієнтованого підходу в національну систему управління охороною праці на основі досвіду країн ЄС, Побережна В. С., Петера В. Л. (2016)
Третякова Л. Д. - Оцінювання ризику у використанні захисного одягу, Остапенко Н. В. (2016)
Пищикова О. В. - Актуальність ідентифікації, оцінки та управління виробничо-професійними стресами з метою профілактики травматизму та захворюваності на підприємствах України, Янова Л. О., Сахно С. І. (2016)
Пивовар-Томаля О. В. - Зниження ризику професійного захворювання медичного працівника внаслідок негативної дії біологічних факторів виробничого середовища (2016)
Гулевець В. Д. - Система управління охороною здоров’я та безпеки персоналу в умовах виробничих компаній (2016)
Халіль В. В. - Інформаційні потоки у системі керування oхороною праці підриємства (2016)
Крівцов М. В. - Шляхи підвищення промислової безпеки в процесах поводження з вибуховими матеріалами, Карпенко І. В. (2016)
Кравець В. Г. - Удосконалення техології для безпечного розколу гранітних блоків при використанні невибухових руйнуючих сумішей, Праховнік Н. А., Ковтун А. І. (2016)
Левченко О. Г. - Мобільний захисний екран для нестаціонарних робочих місць ручного дугового зварювання, Арламов О. Ю. (2016)
Сукач С. В. - Методологічні засади підвищення якості контролю аероіонного складу повітря виробничого середовища, Сидоров О. В. (2016)
Матвєєва І. В. - Нормування концентрації аероіонів у повітрі робочих приміщень та шляхи його вдосконалення, Гусєв В. М., Левківський Р. М. (2016)
Тихенко О. М. - Методи захисту працюючих від впливу електромагнітних випромінювань ультрависоких та вищих частот (2016)
Реферати (2016)
Вихідні дані (2016)
Завальнюк О. М. - Пам’яті академіка Петра Тимофійовича Тронька (2011)
Перерва В. С. - Учні церковнопарафіяльних шкіл Подільської єпархії ХІХ – початку ХХ ст.: спроба спектрального аналізу (2011)
Стецюк В. Б. - Підготовчі школи для офіцерських дітей на Поділлі на початку ХХ століття (2011)
Григоренко О. П. - Проскурівське комерційне училище на початку ХХ ст. (2011)
Лозовий В. С. - Становлення та діяльність першої Подільської Просвіти (1906–1907 рр.) (2011)
Кравчук О. М. - Подільська "Просвіта” 1908–1914 рр. у спогадах В. Приходька, Марценюк Н. М. (2011)
Адамський В. Р. - Фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету: перші кроки в освітньому просторі (2011)
Терещук К. Л. - Україномовна книжкова продукція і бібліотеки Поділля в добу Української революції (2011)
Нестеренко В. А. - Російські навчальні заклади Поділля у 20–30 роки ХХ ст. (2011)
Пагор В. В. - Кам’янець-Подільський медичний технікум: проблема підготовки якісних кадрів (1930–1935 рр.) (2011)
Прокопчук В. С. - Грані співпраці (2011)
Жалюк О. П. - Організаційно-методична діяльність в системі клубних закладів Поділля (2011)
Прокопчук В. С. - Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 20 років незалежності України: хроніка, факти, Бунда В. М. (2011)
Слободянюк П. Я. - Інноваційні економічні процеси в гуманітарній сфері: проблемно-критичний аспект, Жалюк О. П. (2011)
Донець А. Л. - До питання про ідею скликання Всеукраїнського студентського конгресу (2011)
Трембіцький А. А. - З історії життя студентів Кам’янець-Подільського державного українського університету (1919–1920) (2011)
Комарніцький О. Б. - Студентство Кам’янець-Подільського педагогічного технікуму у першій половині 1930-х рр. (2011)
Гандзюк В. О. - Дмитро Маркович – громадський діяч, редактор, публіцист (2011)
Єсюнін С. М. - Брати Смоличі у Кам’янці-Подільському (2011)
Нестеренко В. А. - Михайло Васильович Курневич, Совєцька Т. Г. (2011)
Телячий Ю. В. - Від Катеринослава до Кам’янця-Подільського: маловідомі сторінки біографії поетеси Галі Мазуренко (1919–1920 рр.) (2011)
Нестеренко В. А. - І. А. Любарський – визначний провідник політики "українізації” на Поділлі (2011)
Трембіцький А. М. - Життєві і творчі шляхи та мистецька спадщина подолянина Олекси Повстенка (2011)
Шоробура І. М. - Подолянин Тадеуш Левовицький – видатний польський учений, педагог, Телячий Ю. В. (2011)
Маринін І. Г. - Вокально-хорова творчість композитора Олексія Беца у контексті розвитку музичної культури південно-західного Поділля (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2011)
Завальнюк О. М. - Людина творчої вдачі (І. М. Конет), Прокопчук В. С. (2011)
Завальнюк О. М. - Юрію Анатолійовичу Хоптяру – 50 (2011)
Хоптяр Ю. А. - Олег Григорович Погорілець (2011)
Алєщенко М. І. - Валерію Анатолійовичу Нестеренку – 45! (2011)
Машталір А. І. - Відзначення Шевченківських роковин в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст. (2011)
Гудима В. В. - Освітньо-професійна підготовка співробітників місцевих органів влади Поділля в добу Директорії УНР (2011)
Маркова С. В. - Освітньо-виховна система УСРР 20-х – 30-х рр. ХХ ст. як чинник легітимізації правлячого режиму, Алілуйко К. І. (2011)
Гринько А. І. - Викладачі Кам’янець-Подільського інституту соціального виховання – жертви тоталітарного режиму у 1932–1933 рр. (2011)
Іваневич Л. А. - Політичні репресії у житті Н. В. Суровцової (2011)
Нелюбов О. Р. - Специфіка взаємодії політичної та культурної еліт в Україні на рубежі ХХ століття (2011)
Заводовський А. А. - Історія собору Олександра Невського у Кам’янці-Подільському (2011)
Задорожнюк А. Б. - Храм Олександра Невського в історії та планувальній структурі Кам’янця-Подільського (2011)
Старенький І. О. - Репресії проти церкви на Кам’янеччині в 30-х рр. ХХ ст. (2011)
Біницька К. М. - Міжнародна науково-практична конференція "Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полікультурної освіти” (2011)
Телячий Ю. В. - Подільська еміграція в контексті європейської та світової культури (міжнародна науково-практична конференція, м. Хмельницький, 17–18 березня 2011 р.), Шоробура І. М. (2011)
Кеба О. В. - Наукова діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2010 році, Конет І. М., Онуфрієва Л. А. (2011)
Атаманчук П. С. - Міжнародний форум з інноваційних освітніх технологій, Конет І. М. (2011)
Кеба О. В. - Звітна наукова конференція викладачів, докторантів університету за підсумками НДР у 2010–2011 навчальному році, Конет І. М., Онуфрієва Л. А. (2011)
Конет І. М. - Звітна наукова конференція студентів та магістрантів університету за підсумками НДР у 2010–2011 навчальному році, Онуфрієва Л. А. (2011)
Конет І. М. - Про результативність студентської наукової роботи у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (2010–2011 н. р.) (2011)
Завальнюк О. М. - Джерела про заснування і діяльність Київського і Кам’янець-Подільського державних українських університетів (1917–1921 рр.) (2011)
Олійник С. В. - Пам’ятна книга Української Галицької Армії: організація написання та реалізація задуму (2011)
Трембіцький А. А. - Історія української освіти ХV – ХVІІІ ст. у працях Юрія Гаєцького, Трембіцький А. М. (2011)
Присяжнюк Ю. П. - Українська освіта як історична система: методологічні орієнтири досліджень (2011)
Лозовий В. С. - Рецензія на кн.: Свято відкриття Кам’янець-Подільського державного українського університету: Дослідження. Документи. Матеріали / укладач, автор переднього слова і досліджень О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 280 с. (2011)
Завальнюк О. М. - Актуальні підручники, Конет І. М. (2011)
Григоренко О. П. - Внесок у краєзнавчу скарбницю (2011)
Наші автори (2011)
Волкогон В. В. - Спрямованість процесів біологічної трансформації азоту в ризосферному ґрунті рослин картоплі за дії біотичних та абіотичних чинників удобрення культури, Бердніков О. М., Токмакова Л. М., Волкогон К. І., Потапенко Л. В., Журба М. А., Штанько Н. П., Луценко Н. В. (2016)
Дишлюк В. Є. - Мікробіологічна характеристика осадів стічних вод міських очисних споруд та оцінка їх екологічної придатності для використання в землеробстві (2016)
Коць С. Я. - Активність окисно-відновних ферментів у симбіотичних системах соя - Bradyrhizobium japonicum за дії екзогенного лектину та різного водозабезпечення, Рибальченко Л. І., Михалків Л. М. (2016)
Халеп Ю. М. - Економічна та енергетична ефективність комплексної бактеризації при вирощуванні сої, Козар С. Ф. (2016)
Камінська М. В. - Корегуючий вплив біомаси каротиносинтезувальних дріжджів Phaffia rhodozyma на формування мікробоценозу кишковика качок, Стефанишин О. М., Гунчак А. В. (2016)
Дмитрук О. О. - Фітовірусологічний моніторинг насаджень картоплі в агроценозах Чернігівської області, Дерев’янко С. В., Решотько Л. М., Волкова І. В., Кучерявенко О. О., Бова Т. О., Чжан Ч. (2016)
Pyrih O. V. - Characteristic of the isolate bean yellow mosaic virus isolated from yellow lupine, Dmytruk O. O., Bova T. O. (2016)
Шерстобоєва О. В. - Вплив ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensis на урожайність і якість плодів яблуні, Демидов О. А., Крижанівський А. Б. (2016)
Kozar S. F. - Influence of nanocarboxylates of microelements on Rhizobium radiobacter 204 growth-regulating activity, Symonenko E. P., Lynnyk V. O., Kaplunenko V. H. (2015)
Цехмістер Г. В. - Синтез етилену фітопатогенним грибом Acremonium sp. 502 (2015)
Волкогон В. В. - Біологічні аспекти систем удобрення сільськогосподарських культур, Дімова С. Б., Волкогон К. І., Токмакова Л. М., Журба М. А., Халеп Ю. М., Штанько Н. П., Луценко Н. В. (2015)
Елланська Н. Е. - Стан мікробного ценозу ґрунту під різними сільськогосподарськими культурами за внесення суміші кремнієвмісних мінералів, Заіменко Н. В., Юношева О. П. (2015)
Токмакова Л. М. - Чисельність фосфатмобілізувальних бактерій та активність фосфатази ризосферного грунту рослин ячменю ярого за дії добрив та Мікрогуміну, Трепач А. О., Лепеха О. П. (2015)
Баранська М. І. - Економічна та енергетична ефективність застосування фосфоентерину при вирощуванні ячменю ярого сорту сталкер, Халеп Ю. М., Чайковська Л. О. (2015)
Похилько Ю. М. - Особливості кишкового мікробоценозу молодняку кролів за різних типів годівлі, Кравченко Н. О., Божок Л. В., Агеєв В. О., Дмитрук О. М. (2015)
Киричук І. В. - Особливості розвитку бурякової листкової попелиці та біоконтроль її чисельності на посівах буряка столового (2015)
Камінська М. В. - Комплексний метод визначення складу мікрофлори кишковика лабораторних тварин (2015)
Холод Б. І. - Нобелівські орієнтири людства: миротворчість, наука, просвітництво (2016)
Nobel М. - In pursuit of peace (2016)
Астахова Е. В. - Преодоление посттравматического синдрома в Украине: роль интеллектуальной элиты (2016)
Бакіров В. С. - Нобелівські лауреати в історії Харківського університету, Куделко C. М. (2016)
Болгар Т. М. - Основні причини виникнення проблемної кредитної заборгованості у банках України на сучасному етапі розвитку економіки (2016)
Бочарова Н. В. - Правота и заблуждения относительно интеллектуальной собственности по Джозефу Стиглицу (2016)
Varenik V. N. - Modern approaches to development of motor insurance as a means of protection against financial losses, Рestovskaya Z. S., Opaliichuk A. V. (2016)
Галасюк В. В. - О влиянии пропорциональности и квазипропорциональности на распределение благ и результаты экономических расчётов (2016)
Garmider L. D. - Scientifically-methodical approach to staff potential development, Honchar L. A. (2016)
Грущинська Н. М. - Економічна дипломатія як потужний інструмент подолання конфліктогенності країн (2016)
Гуляк О. В. - Оцінка ефективності міжнародних миротворчих операцій в умовах невизначеностей, Дем’янчук Б. О., Косарєв В. М. (2016)
Гуторов А. О. - Організаційно-економічні засади залучення господарств населення до інтеграційних відносин (2016)
Задоя О. А. - Доходний цикл та варіанти трансформації заощаджень в інвестиції (2016)
Ключник Р. М. - Аксіологічна парадигма як методологічна основа дослідження політичного протесту (2016)
Кузнецова С. А. - Фінансова система, управлінський облік і контроль майбутнього: теорія хаосу та інформаційна асиметрія, Кузнецов А. А. (2016)
Lechwar M. - Makroekonomiczne uwarunkowania implementacji odnawialnych źródeł energii w Рolsce (2016)
Pavlova V. A. - Human resources in the system of enterprise strategic management, Orlova V. N. (2016)
Пасічник Ю. В. - Проблеми ефективного управління державним бюджетом в умовах глобалізації (2016)
Пікалов В. Л. - Менеджмент знань: методологічний аспект освіти та навчання, Глуха Г.Я. (2016)
Прошин Д. В. - "Нобелевская премия мира для террористов": попытка политического анализа (2016)
Резяпов К. І. - Роль макроекономічних чинників валютних курсів в умовах світової фінансової нестабільності (2016)
Рижков М. В. - Мотиваційні переваги випускників вищих навчальних закладів у контексті трудової діяльності (2016)
Сапожников С. В. - Миротворча та просвітницька місія сучасного педагога (2016)
Тараненко І. В. - Інноваційна трансформація комплексу маркетингових комунікацій в умовах глобалізації, Яременко С. С. (2016)
Холод Е. Г. - Нечётко-логический подход к оценке политических рисков при разработке стратегии инновационного развития промышленных предприятий, Мячин В. Г. (2016)
Филиппов Ю. А. - Экономическое обоснование диагностики, лечения и предупреждения рака желудка, Корпан Н. Н., Тютюнник В. М. (2016)
Ślusarczyk B. - The impact of foreign direct investment on the trends and dynamics of the development of the polish economy – an outline of the problem, Sowa B. (2016)
Шкура І. С. - Роль соціально відповідального інвестування у забезпеченні сталого розвитку України (2016)
Реферати (2016)
Атрощенко Т. - Теоретичні аспекти готовності майбутніх вчителів до професійної діяльності в етнопедагогічному середовищі початкової школи (2016)
Бабинець М. - Сучасні технології підготовки майбутніх менеджерів до ділового іншомовного спілкування, Козубовська І. (2016)
Бабіч О. - Критерії та рівні формування комунікативно-дискурсивної культури майбутнього офіцера-прикордонника (2016)
Бадер С. - Соціально-педагогічний супровід соціалізації молодшого школяра: змістовний аспект (2016)
Байбакова О. - Міжкультурна компетентність як складова професіоналізму соціальних працівників у США (2016)
Бартош О. - Окремі аспекти реформування організації соціальної роботи та підготовки соціальних працівників у Великій Британії, Шандор Ф., Рюль В. (2016)
Бескорса О. - Дидактична гра як метод формування германомовної комунікативної компетентності молодших школярів, Павлович Г. (2016)
Білик Н. - Теоретико-методичні засади медіації як соціально-педагогічної технології врегулювання шкільних конфліктів (2016)
Bogutska A. - The role of the committee, supporting the group convenors and resources of the universities of the third age in the UK (2016)
Бондар Т. - Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Канаді: законодавчий аспект (2016)
Бондаренко С. - Гуманітарна складова навчання у ВМНЗ, Пилипишин О. (2016)
Бондаренко Н. - Соціальна підтримка як загальнолюдська потреба в контексті вирішення завдань соціальної роботи з особами із проблемами психічного здоров’я (2016)
Борщ К. - Ставлення населення Ужгорода до трансформації традиційних сімейно-шлюбних стосунків та цінностей (2016)
Брижак Н. - Професійна мобільність як фахова якість майбутнього вчителя (2016)
Ванівська О. - Реалізація компетентнісного підходу в процесі викладання іноземної мови у вищій школі (2016)
Винник Н. - Використання інтерактивних технологій при формуванні готовності вчителів фізичного виховання до спортивно-оздоровчої діяльності у середніх навчальних закладах (2016)
Гайдамашко І. - Технології оптимізації взаємовідносин в учнівському колективі (2016)
Герасимчук В. - Особливості освітньої політики Австро-Угорщини на Закарпатті у другій половині ХІХ століття (2016)
Гирила ольга. - Екстраполяція позитивного надбання та позиціонування від негативу російського досвіду підготовки учнівської молоді до сімейного життя у системі освіти України (2016)
Годованець Н. - Когнітивно-комунікативний підхід при навчанні іноземної мови, Леган В. (2016)
Горішна Н. - Програми подвійних спеціальностей у сфері соціальної роботи: аналіз досвіду США та Великобританії, Слозанська Г. (2016)
Гуменна І. - Структура готовності майбутніх лікарів до професійної комунікації (2016)
Гусак Л. - Математичне моделювання як засіб здійснення професійної спрямованості навчання математики на економічних спеціальностях ВНЗ, Гулівата І. (2016)
Демешко І. - Полісемія термінологічного апарату компетентнісної парадигми в освіті: сучасний стан проблеми (2016)
Депчинська І. - Методи і форми організації гуманітарної освіти в школах Підкарпатської Русі (2016)
Дідо Н. - До проблеми викладання фразових дієслів в англійській мові (2016)
Дроздова В. - Застосування кооперованого навчання як різновиду сучасних педагогічних технологій для розвитку науково-педагогічних працівників (2016)
Желанова В. - Готовність майбутнього вихователя до розвитку творчого потенціалу дошкільника: сутність та структура (2016)
Зоря Ю. - Роль телекомунікаційних проектів у патріотичному вихованні старшокласників (2016)
Канюк О. - Сучасні підходи до іншомовної освіти майбутніх фахівців (2016)
Кас’яненко О. - Особливості організації навчання дошкільників з вадами слуху в ДНЗ (2016)
Кіш Н. - Принципи формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів (2016)
Кобаль В. - Історична ретроспектива мобільності студентів та викладачів у вищій освіті Угорщини (2016)
Козак М. - Формування лексичної компетенції у процесі професійної підготовки майбутніх економістів (2016)
Козубовська І. - Підготовка педагогічних кадрів в системі дистанційної освіти Великої Британії, Атрощенко Т. (2016)
Козубовський Р. - Деякі особливості девіантних проявів на міжетнічному ґрунті та їх профілактика (2016)
Корнюш Г. - Пропозиції М. М. Ланге щодо реорганізації викладання педагогіки в жіночих гімназіях кінця ХІХ ст. (2016)
Кравчина Т. - Арт-технології на заняттях з англійської мови (2016)
Лещук Г. - Соціальні аспекти проявів мобінгу у професійному середовищі (2016)
Ліба О. - Теоретичні основи використання інноваційних технологій навчання математики в початковій школі (2016)
Лучкевич В. - Діяльність міжнародної організації франкофонії у формуванні сучасного європейського культурно-освітнього простору (2016)
Марфинець Н. - Патріотичне виховання школярів на матеріалі літературного краєзнавства (2016)
Мільчевська Г. - Самореалізація особистості як соціально-педагогічна проблема (2016)
Місько Н. - Методологія моделювання наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою (2016)
Назарук В. - Особливості використання здоров’язбережувальних технологій у підготовці майбутніх лікарів (2016)
Ніколаєску І. - Сучасні освітні веб-сайти як засіб професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти (2016)
Онищук А. - Вплив використання інтерактивних технологій на формування готовності майбутніх перекладачів до професійної діяльності (2016)
Опачко М. - Діагностика когнітивних стилів учнів у процесі вивчення фізики (2016)
Палагнюк М. - Особливості проведення семінарського заняття у вищому правоохоронному навчальному закладі, Лімбах Ф., Палагнюк І. (2016)
Паржницький О. - Формування професійної компетентності у майбутніх кваліфікованих робітників як педагогічна проблема (2016)
Повідайчик О. - Роль додаткової освіти в процесі формування готовності студентів до науково-дослідної роботи, Варга Н. (2016)
Поліщук В. - Соціальна робота з біженцями (2016)
Попадич О. - Проблема розвитку професійної компетентності майбутнього керівника навчального закладу в наукових підходах, Мордяк Я. (2016)
Попович І. - Реалізація дослідницької парадигми в педагогічній освіті Великої Британії (2016)
Потюк І. - Особливості моделі компетентного студента у змісті сучасної іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців (2016)
Рабійчук С. - Здоров’я в системі ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Ратинська О. - Соціальна профілактика адиктивної поведінки підлітків (2016)
Рідкодубська А. - Аналіз проблеми розвитку професійної мобільності спеціалістів соціальної сфери в науковій літературі (2016)
Рудніцька К. - Сутність понять "компетентнісний підхід", "компететентність", "компетенція", "професійна компетентність" у світлі сучасної освітньої парадигми (2016)
Середа І. - Педагогічні умови використання тай-бо аеробіки в процесі фізичного виховання студентів факультету іноземних мов тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка (2016)
Сивохоп Е. - Педагогічні умови формування самопізнання фахівця фізичної культури в процесі навчання у вищій школі, Маріонда І., Товт В. (2016)
Скорнякова О. - Теоретичні основи формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з інформаційних технологій (2016)
Слободянюк О. - Критеріально-рівневий підхід до формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю (2016)
Смук О. - Сенс буття як особистісний феномен (2016)
Сойма Н. - Психологічне консультування як важлива складова професійної соціальної роботи з дітьми, які мають порушення в адаптації (2016)
Cтойка О. - Можливості використання досвіду функціонування вищої освіти США в Україні (2016)
Stremetska V. - Women's prison and post-penitentiary philanthropy in the ХІХth - early ХХth century (2016)
Талалай Ю. - Мовна освіта в Австрії: пропаганда мультилінгвізму (2016)
Терещук В. - Віртуальне навчальне середовище: сутність та психолого- педагогічні умови його створення (2016)
Тимофєєва О. - Зміст і методика педагогічного експерименту з формування соціально-комунікативної компетентності у майбутніх судноводіїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2016)
Tovkanets H. - Theoretical aspects of legal education of primary school pupils (2016)
Товканець О. - Проблема підготовки фахівців з менеджменту освіти у сучасній психолого-педагогічній літературі (2016)
Трубачева С. - Метапредметна діяльність старшокласників в умовах профільного навчання, Чорноус О. (2016)
Туряниця В. - Самостійна робота студентів як вид творчої діяльності, фактор модернізації навчального процесу та підвищення якості вищої освіти, Туряниця В. (2016)
Химченко О. - Особливості виміру результатів культурного саморозвитку майбутніх учителів (2016)
Хмуринська Т. - Аналіз проблеми безпритульності та бездоглядності дітей та особливості їх реабілітації (2016)
Царик О. - Особливості професійної підготовки учителів-філологів у Галичині на початку ХХ ст. (2016)
Чейпеш І. - Трансформація дидактичних принципів культуровідповідності й полікультурності в навчальному процесі з іноземної мови, Кухта М. (2016)
Черепаня Н. - Виховання дітей дошкільного віку у взаємодії з соціальним довкіллям (2016)
Човрій М. - Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами українського музичного фольклору, Сухацька Л. (2016)
Швець Т. - Сучасний соціально-демографічний портрет неповнолітніх правопорушників (2016)
Шиманська М. - Соціальна нерівність та освіта: історичні аспекти (2016)
Щурова Н. - Роль здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу в зміцненні здоров’я школярів (2016)
Якубова Л. - Особливості методичної роботи соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Яцишина О. - Гуманітарна підготовка майбутніх лікарів: філософський аспект, Мельничук І. (2016)
Вихідні дані (2016)
Kravtchenko R. A. - Conditions préalables au développement cyclique de formes d’érosion lineaires par l’eau (2016)
Дєгтяр О. А. - Якість життя населення як основна умова забезпечення соціальної безпеки в державі, Непомнящий О. М. (2016)
Котковський В. Р. - Моделі взаємодії центральних і місцевих органів влади (2016)
Ткач І. В. - Принципи прозорості та відкритості як невід’ємна складова публічного управління: теоретичний аспект (2016)
Аль-Килани В. - Будущее вычислительных технологий. Будет ли работать закон Мура дальше?, Умкеева Б. (2016)
Чихачёва М. М. - Степень сохранности традиционной культуры русского населения северных районов Красноярского края*, Экард Л. Д., Шкредова И. Н. (2016)
Зарипов О. О. - Большое исследование в изучении истории тюркских племён (2016)
Коханюк О. О. - Метаморфози в обрядовості півдня під впливом ідеологічної системи СРСР 1950–1980-ті рр. (2016)
Кривченко Ю. В. - Життя і творчість Д. Л. Мордовця: історичний аспект (2016)
Камилова Р. Т. - Сравнительный анализ полового развития мальчиков различных городов Узбекистана и Каракалпакстана, Атамуратова О. С., Хамраев Ф. Р., Нуруллаев Ё. Э. (2016)
Abdullayeva S. U. - Web technologies as means in order to create literature of distant purporse (2016)
Васильєва С. А. - Тенденції розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів у сучасній Україні (2016)
Кобилянська С. О. - Сучасні інноваційні соціальні технології навчання в системі освіти (2016)
Кравченко В. М. - Теоретичні засади формування педагогічного професіоналізму майбутніх викладачів вищої школи (2016)
Рассказов Ф. Д. - Методическая готовность педагога-лингвиста при обучении английскому языку, Галимова А. М. (2016)
Гоблик В. В. - Концептуальні засади навчального спілкування (2016)
Ляшин Л. Є. - Копінг-поведінка у складних життєвих ситуаціях (2016)
Щербан Т. Д. - Рефлексія як засіб розв’язування навчальних задач (2016)
Щербан Г. В. - Дослідження професійної компетентності вчителя (2016)
Ткачук О. П. - Ріст і розвиток бобових багаторічних трав залежно від екологічних умов вегетації (2016)
Бондарева Г. И. - Исследование прочности и жесткости конструкций кабин с целью повышения безопасности операторов, Орлов Б. Н. (2016)
Броневицький А. П. - Особливості управління інвестиційно-будівельними проектами ревіталізації промислових будівель (2016)
Дорощук М. М. - Теплообмінник пластинчастий у системі генерації води очищеної для фармації. Належна виробнича практика, Шибецький В. Ю. (2016)
Іванов О. В. - Дослідження впливу кількості розподільних станцій на технологічні параметри газової мережі (2016)
Кравець О. І. - Зменшення забруднюючої здатності відходів молокопереробного виробництва, Шинкарик М. М. (2016)
Ловейкін В. С. - Експериментальні дослідження динаміки переміщення прольотного крана при оптимальному керуванні, Крушельницький В. В. (2016)
Марин С. В. - Аналіз хмарності країн Європи за концентрацією кольорів на супутникових картах, Мельник Р. А. (2016)
Моногаров С. И. - Теорема гаусса в расчете задач по определению напряженности с применением Mathcad, Пожидаев Н. К. (2016)
Поезжаева Е. В. - Капсульный робот для использования в гастроэнтерологии, Закиров Е. А., Малёв М. В. (2016)
Рахманов Д. А. - Расчет электромагнитного поля обмотки возбуждения машины переменного тока (2016)
Сербов В. О. - Очистка промислових стічних вод з використанням мембранних біореакторів, Мотроненко В. В. (2016)
Сердюк О. Ю. - Анализ использования затрат в качестве критерия оценивания (2016)
Стрежекуров Э. Е. - Механодинамическая модель асинхронного двигателя, Шаломов В. А., Николаенко Ю. В., Коваленко А. Е. (2016)
Акимов А. А. - О единственности решения задачи трикоми для уравнения чаплыгина в специальной области (2016)
Акимов А. А. - Об одном применении метода энергетических неравенств для уравнения балки, Агафонова А. А. (2016)
Зайка С. І. - Особливості викладання технічної англійської (2016)
Волосецький В. О. - Іноземний досвід правового регулювання захисту персональних даних (2016)
Мищенко Д. Р. - Причины и факторы роста бандитизма в России (2016)
Федоров М. Н. - Создание и развитие проекта бэби-бокс в РФ, Ахметова А. Т. (2016)
Сесак І. В. - Навчальні заклади на Поділлі наприкінці ХVІІІ – першій третині ХІХ ст. (2011)
Мельник Е. М. - Подільська духовна семінарія (2011)
Перерва В. С. - Церковно-шкільна "революція” у Подільській єпархії другої половини ХІХ ст.: головні події та виконавці (2011)
Кучеров Г. Г. - "Просвіта” с. Глібів Ушицького повіту Подільської губернії (1918–1919 рр.) (2011)
Покалюк В. В. - Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут на початку 20-х рр. ХХ ст. (2011)
Савчук В. О. - Музейництво Поділля у другій половині 1930-х років: особливості розвитку і результативність (2011)
Заводовський А. А. - Розвиток студентського самоврядування у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка: теоретичні засади і їх реалізація (1991–2011 рр.) (2011)
Атаманчук П. С. - Міжнародне наукове співробітництво кафедр фізико-математичного факультету (2009–2011 рр.), Конет І. М., Щирба В. С. (2011)
Савчук В. О. - Міжнародна діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2010 році (2011)
Конет І. М. - З досвіду діяльності науково-дослідного сектору Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2007–2011 рр.), Онуфрієва Л. А. (2011)
Волковинський О. С. - "Школа Відкритого Розуму” Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: проблемно-тематичний дискурс, Савчук В. О. (2011)
Григоренко О. П. - Музей історії Хмельницького національного університету – центр культурно-освітньої роботи у вихованні молоді (2011)
Жалюк О. П. - Творчо-комерційна діяльність закладів культури клубного типу на Вінниччині і Хмельниччині на початку ХХІ ст. (2011)
Озімовська Л. П. - Поділля у творчості Міхала і Яна Греймів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Старенький І. О. - Пам’яткоохоронна діяльність Михайла Йосиповича Грейма (2011)
Рекрут В. П. - Музеєзнавча діяльність Іполита Зборовського у 1902–1909 роках (2011)
Кравчук О. М. - Культурно-освітня діяльність В. Приходька на Поділлі в добу гетьманату 1918 р., Мельник Н. М. (2011)
Телячий Ю. В. - Подільський період Остапа Вишні (1919-1920 рр.) (2011)
Островий В. М. - Участь ректора Кам’янець-Подільського інституту народної освіти В. О. Гериновича у розв’язанні питань матеріально-технічної бази вузу (1923–1928 рр.) (2011)
Алєщенко М. І. - Гордість вітчизняної науки (академік О. В. Квасницький) (2011)
Зваричук Е. О. - Лубнін Олександр Федорович – директор Кам’янець-Подільського харчового технікуму (2011)
Маринін І. Г. - Народно-інструментальне мистецтво Південно-Західного Поділля: реформаторські ідеї музиканта-педагога Петра Леонтієва (2011)
Гаврищук А. П. - Микола Тихоліз і муніципальний духовий оркестр Кам’янеччини (2011)
Степанков В. С. - Вчений і педагог (до 75-річчя від дня народження Володимира Прокоповича Газіна) (2011)
Степанков В. С. - Учений, ректор, педагог: портрет особистості (до 60-річчя з дня народження Олександра Михайловича Завальнюка), Комарніцький О. Б. (2011)
Завальнюк О. М. - Едуард Михайлович Мельник – педагог, наставник студентської молоді, дослідник освітніх процесів доби Української революції (2011)
Машталір А. І. - Вплив постаті Т. Г. Шевченка на піднесення національної свідомості українців у 1917–1920 рр. (2011)
Олійник С. В. - Діяльність Відділу для освіти при Команді етапу Української Галицької армії на території Поділлі (2011)
Лозовий В. С. - Влада Директорії Української Народної Республіки очима населення Правобережної Украни (1918–1920 рр.) (2011)
Трембіцький А. А. - Кривавий Йорданський святвечір 1922 року в Кам’янці-Подільському (2011)
Посвістак О. А. - Політика щодо упокорення і радянізації подільської інтелігенції як вияв політичного конфлікту в 20–30-х рр. ХХ ст. (2011)
Маркова С. В. - Еволюція стану громадянської думки та соціальної стратифікації в українському селі у 20–30-ті рр. ХХ ст. (2011)
Якубовський В. І. - Про сільську округу Болохівської землі (2011)
Сербалюк Ю. В. - Благодійна та освітньо-виховна діяльність закладів Відомства установ імператриці Марії у Кам’янці-Подільському наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Рибак І. В. - Подільський селянин у повсякденному житті в доколгоспний період: хата, двір, село (2011)
Трубчанінов С. В. - Територіальна і міська геральдика Поділля: історія та сучасний стан (2011)
Газін В. В. - "Історія та особа: особа в історії” - наукова конференція, присвячена 75-річчю від дня народження професора А. О. Копилова, Дубінський В. А. (2011)
Співак В. І. - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика” (2011)
Кеба О. В. - ІІІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики”, Шулик П. Л. (2011)
Солопчук М. С. - V Всеукраїнська науково-практична конференція "Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти”, Зубаль М. В., Солопчук Д. М. (2011)
Сич В. М. - І Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології "Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні” (2011)
Конет І. М. - Хроніка наукового життя Кам'янець-Подільського національного університету імена Івана Огієнка у 2011 році: конференції, круглі столи, семінари, Онуфрієва Л. А. (2011)
Кеба О. В. - Третя конференція молодих вчених університету, Конет І. М., Онуфрієва Л. А. (2011)
Конет І. М. - Регіональна наукова-практична конференція "Наукові досягнення студентів – рідному університету”, Онуфрієва Л. А. (2011)
Гаврилов О. В. - Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку (2011)
Газін В. В. - Наукове життя істориків Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Філінюк А. Г. (2011)
Завальнюк О. М. - Журнал "Нова думка” як джерело до вивчення діяльності Кам’янець-Подільського державного українського університету (1920 р.) (2011)
Комарніцький О. Б. - Матеріали фондів Держархіву Хмельницької області як джерело до вивчення партійного життя, політосвітньої та громадсько-політичної діяльності студентства Кам’янець-Подільського інституту народної освіти (2011)
Пагор В. В. - Часопис "Червоний кордон” про медичну освіту Поділля середини 20-х – кінця 30-х рр. ХХ ст. (2011)
Прокопчук В. С. - ОУН і УПА на Поділлі в світлі опублікованих джерел (2011)
Трембіцький А. М. - Історія Поділля та музеєзнавство в епістолярній спадщині відомих істориків України Є. Сіцинського, Д. Яворницького, М. Рудинського (2011)
Григоренко О. П. - Видання про новітню історію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2011)
Наші автори (2011)
Грабко В. В. - Вейвлет діагностування гальмівних кіл перетворювачів частотно-керованих асинхронних електроприводів, Левицький С. М., Бартецький А. А. (2015)
Коцар О. В. - Керування енергоефективністю інструментами ринку електричної енергії, Павлова Ю. С. (2015)
Монахов Е. А. - Методика расчета магнитной системы торцевых синхронных магнитоэлектрических генераторов, Чумак В. В. (2015)
Махно Т. А. - Эволюционный алгоритм поиска зависимости между текстурными параметрами УЗИ и качеством обработки УЗИ различными методами (2015)
Славко О. Г. - Інформаційна технологія керування мережним трафіком на основі локальної моделі керованого процесу в NGN-мережах (2015)
Козикова Т. П. - Численные методы локализации эволюционирующих пустот, Смолянский П. С. (2015)
Сукач С. В. - Концептуальный подход к построению комплексной автоматизированной системы мониторинга и управления физическими факторами в зданиях и сооружениях, Кобылянский М. А., Левченко Л. А. (2015)
Свередюк М. А. - Верифікація алгоритму виділення екстремумів пульсової хвилі (2015)
Дозорський В. Г. - Метод виявлення проявів ішемічної хвороби серця для медичних систем контролю стану пацієнта, Фалендиш В. В., Дедів Л. Є., Паляниця Ю. Б. (2015)
Долударев В. Н. - Влияние конструкций скважинных зарядов с газогенерирующими компонентами на содержание в отбитой горной массе переизмельченных фракций (2015)
Холодова О. О. - Постановка задачі обслуговування зон міста за допомогою перехоплюючих паркингів, Музильов Д. О. (2015)
Кустов В. В. - Аналіз точності токарної обробки зовнішньої циліндричної поверхні втулок, Роп’як Л. Я. (2015)
Невзлин Б. И. - Пояснения о возможностях поворота тела вокруг одной из независимых осей без изменения значения его кинетической энергии относительно этой оси, Загирняк В. Е. (2015)
Батсайхан Ж. - Исследование взаимодействия вибрационной плиты рабочего органа с уплотняемой средой (2015)
Маслов А. Г. - Определение рациональных параметров вибрационной машины для формования бетонных блоков, Сербин В. А., Лукьяненко В. П. (2015)
Савелов Д. В. - Моделирование процесса прессования порошковой заготовки в жесткой пресс-форме вибрационно-статическим способом (2015)
Саленко Ю. С. - Определение напряженно-деформированного состояния несущей конструкции вибрационного транспортера (2015)
Хорольський В. Л. - Дослідження впливу величини зазорів на розміри зон деформації при виробництві плоских листових заготовок з фасками під зварювання, Мороз М. М. (2015)
Таірова Т. М. - Математичне моделювання показників оцінювання виробничого травматизмув машинобудівельній галузі, Ткачук К. Н. (2015)
Шандрович В. Т. - Моніторинг ефективності роботи аеротенків на львівських очисних спорудах, Мальований М. С., Полюжин І. П. (2015)
Криворучко А. О. - Дослідження стійкості природного каменю в агресивному середовищі, Котенко В. В., Камських О. В. (2015)
Шелковська І. М. - Сучасна система геоінформаційного моніторингу земель прибережних територій водосховищ (2015)
Труніна І. М. - Оцінювання конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності (2015)
Сущенко О. А. - Управлінській супровід зовнішньоекономічної діяльності підприємств та його інформаційне забезпечення в умовах глобалізації (2015)
Загірняк Д. М. - Методологічні засади академічної чесності вищого навчального закладу (2015)
Андропова И. А. - Влияние демографической ситуации в России на состояние и развитие трудовых ресурсов, Димитриева С. Д. (2016)
Апрелов Е. А. - Особенности методологии конфликтно-компромиссного управления организацией в условиях новой экономической парадигмы (2016)
Баранова М. А. - Использование элементов теории "fuzzy logic" для анализа банкротства банка, Галиаскарова Г. Р., Акимов А. А. (2016)
Белялов Т. Е. - Фінансова стійкість підприємства та шляхи її зміцнення, Олійник А. В. (2016)
Бершадський В. Ю. - Формування системи управління фінансово-економічною безпекою внутрішнього бізнес–середовища підприємства, Цимбаленко Н. В. (2016)
Бреус С. В. - Основні напрями запобігання банкрутства підприємств, Дремлюга Я. О. (2016)
Бреус С. В. - Оцінка фінансового стану підприємства та основні напрями його покращення, Шматуха В. С. (2016)
Бунда О. М. - Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці в управлінні підприємством, Матяш Ю. М. (2016)
Вдовенко Н. М. - Нові механізми регулювання розвитку галузі козівництва при підвищенні попиту на продукцію, Грищенко Н. П., Марченко І. О. (2016)
Великая С. А. - Создание транстихоокеанского партнерства: реакция мирового сообщества (2016)
Гавриленко Т. В. - Фінансове забезпечення діяльності підприємств в сучасних умовах (2016)
Гетьман Л. Г. - Напрями розвитку інноваційної діяльності у банківській сфері (2016)
Дубовая В. В. - Формування інформації про зменшення корисності активів за міжнародними і українськими стандартами (2016)
Yessbosinova M. - Investigation of existence of positive correlation between employers having cfa certificate and those who didn’t have cfa certificate, Moldasheva A., Dzhumaseitova A. (2016)
Золотухіна Т. І. - Особливості обліку основних засобів на малих підприємствах (2016)
Квасова О. П. - Фінансово-економічна безпека як система, Хіміч Г. О., Дегтяр А. С. (2016)
Кірейцева О. В. - Сучасні тенденції функціонування ринку землі у Франції (2016)
Косенко Т. Г. - Удосконалення безготівкових розрахунків у господарській діяльності підприємства (2016)
Криклій О. А. - Методологічні підходи до здійснення стрес-тестування банківської системи на макро- та мікрорівнях, Крутій Ю. О. (2016)
Knyázeva I. V. - El ingreso de argentina al acuerdo transpacífico de cooperación económica (tpp): nuevos desafíos, Lébedeva A. K., Shulýndina E. V. (2016)
Литвиненко О. Д. - Особливості проведення внутрішнього аудиту розрахунків підприємства з оплати праці, Петренко В. А. (2016)
Малюта К. - Місце туристичного бізнесу у соціально-економічному розвитку регіону, Тимчишина І. (2016)
Маринченко В. М. - Особливості процесу організації обліку товарів на підприємствах України (2016)
Невесенко А. В. - Критерії та показники оцінки сталості розвитку аграрного сектору (2016)
Нерус А. М. - Інвестиційна діяльність страхових компаній (2016)
Новікова Т. В. - Організація управління фінансово-економічною безпекою в банку, Ворон Д. В. (2016)
Оболенцева Л. В. - Дослідження іміджеутворюючих факторів та управління туристичним іміджем Харківщини в конкурентному середовищі (2016)
Павленко М. М. - Аналіз стану розвитку сільського господарства України в контексті глобалізації (2016)
Павленко М. М. - Дослідження впливу інструментів державного регулювання на виробництво зернових в Україні (2016)
Поколодна М. М. - Організаційні особливості мисливсько-рибальського туризму (2016)
Полагнин Д. Д. - Системно важливі банки в банківській системі України, Лисенко Н. А. (2016)
Семчук Ж. В. - Методологічні основи управління інвестиційними ресурсами освітніх послуг підприємств з урахуванням принципів проектного аналізу (2016)
Сердюк Я. В. - Бюджетування як складова фінансового планування на підприємстві (2016)
Шепелєв С. С. - Аналіз стану та розвитку рибного господарства України: експорт та імпорт риби (2016)
Від редакції (2017)
Лукьянченко В. - Городни - оборонные стены Киева IX-XIII вв. Часть вторая (2017)
Тараненко С. - Комплексні біоархеологічні дослідження матеріалів з розкопок на території Києво-Печерського заповідника у 2016 р., Горбаненко С. (2017)
Боженко А. - Купецтво vs дворянство: еліта м. Харкова у другій половині XIX ст.-на початку XX ст. (2017)
Velychenko S. - Ukrainians and Urbanization 1861-1917. Not so rural and not so Russified (2017)
Барановская Н. - Пути решения проблем городов, подвергшихся радиоактивному загрязнению после техногенных катастроф (на примере Киева и Фукусимы), Миягоши Ю. (2017)
Зайченко О. - Гейміфікація музейного простору в аспекті типології поведінки музейного відвідувача (2017)
Інтерв'ю з Володимиром В'ятровичем (2017)
Старенький І. - Комунізація та Декомунізація топонімії Кам'янця-Подільського, Зайшлюк Я. (2017)
Водотика С. - Міський простір, декомунізація і проблеми історичної пам'яті, Савенок Л. (2017)
Майоров М. - Декомунізація назв населених пунктів та районів України: підстави, процес, підсумки, Короленко Б., Каретніков І. (2017)
Тахтаулова М. - Харківська топоніміка: етапи декомунізації (2017)
Шліпченко С. - DeCom Job: Кілька загальних міркувань щодо специфіки процесів декомунізації у просторах міста (2017)
Гуменний С. - Вплив радянізації та декомунізації на архітектурне обличчя міст і містечок Тернопільської області (на прикладі м. Тернопіль, м. Заліщики та смт Скала-Подільська) у 1939 - на початку XXI ст. (2017)
Кароєва Т. - З досвіду робочої групи щодо "декомунізації" публічного міського простору Вінниці: погляд історика (2017)
Чорний О. - Декомунізація, Єлисаветград та загроза національній безпеці (2017)
Охріменко О. - Огляд та рейтинги наукових журналів з урбаністики (2017)
Гримич М. - Київ у дискурсі антропології простору (2017)
Полек Т. - "Усна історія в епоху змін" – виклики академічності та публічності (2017)
Борисенко М. - Роман Любавський. Повсякденне життя робітників Харкова в 1920-ті – на початку 1930-х років. – Харків: Раритети України, 2016. – 225с. (2017)
Водотика Т. - Акупунктура міста / Жайме Лернер; пер. з порт. Катерини Скальської. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. – 160 с. (2017)
Макаренко О. І. - Розробка моделі оцінки впливу ризиків на впровадження та управління системи електронного документообігу, Кіщенко О. В. (2015)
Малишко В. В. - Використання зарубіжного досвіду фінансування системи вищої освіти в Україні (2015)
Марченко В. М. - Наукове забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Євтушенко О. М. (2015)
Марченко В. М. - Світовий досвід забезпеченнясоціально-економічної безпеки підприємства, Бігун А. В. (2015)
Молчанова Е. Ю. - Оцінювання регіональної конвергенції процесів в ЄС, Веремієнко Т. С., Головня Ю. І. (2015)
Муссова С. А. - Влияние налогового маневра на социально-экономическое развитие России (2015)
Огданський К. М. - Концептуалізація соціальної динаміки та оцінка її стану і змін складових (2015)
Пасічник І. В. - Проблеми та перспективи входження іноземного капіталу в банківський сектор України, Карасьова З. М., Гулевата Ю. І. (2015)
Петричко М. М. - Теоретичні засади функціонування видатків державного бюджету в сучасних умовах, Лінтур І. В. (2015)
Погореленко Н. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку платіжної системи України, Тертична К. С. (2015)
Примаченко О. Л. - Науково-практичний аспект організації обліку формування статутного капіталу господарських товариств (2015)
Руснак А. В. - Формування інвестиційної моделі сталого розвитку сільських територій регіонів України (2015)
Сарапіна О. А. - Управління власним капіталом підприємства, Шептіка Т. В. (2015)
Сердюк Л. В. - Аналіз кредитного портфеля банків України та Харківського регіону, Симоненко О. В. (2015)
Сердюк М. О. - Визначення вразливих сфер дiяльностi банкiв на основi стрес-тестування (2015)
Сердюк Л. В. - Роль заощаджень у формуванні банківських ресурсів та проблеми формування ресурсної бази банків України, Воротнікова А. В. (2015)
Сердюк Л. В. - Ефективність процентної політики національного банку України за період 2008-2014 років, Логвiнова А. А. (2015)
Соловаров А. В. - Деякі аспекти банківського нагляду як інструменту впливу центрального банку (2015)
Тимохова Г. Б. - Стратегия финансирования компании на начальной стадии жизненного цикла как инструмент увеличения ее стоимости для акционеров, Ильченко А. Е. (2015)
Фартушний І. Д. - Оцінка фінансового стану та прогнозування фінансової стійкості підприємства, Колбасюк Ю. О. (2015)
Франчук Ю. О. - Теоретичні засади стимулювання розвитку малого підприємництва у регіонах (2015)
Шевченко О. Л. - Структурний та процесуальний підхід до формування бренда як інструменту маркетингової діяльності (2015)
Шиндель В. С. - Іпотечне кредитування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Широка О. В. - Клієнтоорієнтована стратегія як елемент комплексу маркетингу банку, Погореленко Н. П. (2015)
Шутаєва О. О. - Міжнародні стандарти соціальної відповідальності бізнесу та можливості застосування соціальної звітності в практиці українських компаній, Побірченко В. В. (2015)
Янчук Т. В. - Теоретичні засади функціонування механізму використання інформаційних технологій на промислових підприємствах (2015)
Арістова Н. О. - Особливості фахової підготовки філологів у вищих навчальних закладах України (2015)
Дика Н. М. - Формування самоосвітньої компетентності в учнів профільної школи під час вивчення синтаксису, Огарь Ю. В. (2015)
Квасецька Я. А. - Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів у Західній Україні(остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Мельничук Т. Ф. - Університет – інтелектуальна скарбниця якісної освіти, духовного виховання молоді у формуванні творчої особистості (2015)
Поповський Ю. Б. - Критерії ефективності застосування Смарт-технологій у процесі професійної підготовки майбутніх економістів (2015)
Sydorchuk A. S. - Activation of self-study among medical students within the competence-based approach in teaching of clinical and theoretical disciplines, Halvala Y., Sydorchuk L. I. (2015)
Шевчук І. В. - Вивчення сформованості культури дозвіллєвої діяльності в студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2015)
Войтів Я. Ю. - Зміни деяких показників ендогенної інтоксикації при різних ступенях порушень функції кишок при перитоніті, Улянівський В. С., Молокус І. В. (2015)
Гарас М. Н. - Фенотипова неоднорідність тяжкої бронхіальної астми у школярів залежно від характеру запалення бронхів (2015)
Лихота К. М. - Клінічна оцінка гігієни ротової порожнини при застосуванні індивідуально виготовленої міофункціональної апаратури в пацієнтів з постійним прикусом (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського