Нетюхайло Л. Г. - Сучасні уявлення про NO-регулюючу систему (огляд літератури), Іщейкіна Л. К., Басараб Я. О., Харченко С. В. (2015)
Унгурян Л. М. - Асиметрія інформації про фармацевтичну діяльність у професійній та суспільно-політичній періодиці, Громовик Б. П. (2015)
Беспалова Н. В. - Культурний шок та психологічна адаптація студентів-іноземців, Самойленко С. А. (2015)
Портницька Н. Ф. - Образ майбутнього подружнього партнера у свідомості юнок з різним досвідом дошлюбних стосунків, Долінчук І. О. (2015)
Tapalova O. B. - Study of achievement motivation at mental disorders (2015)
Борисенко М. І. - Особливості бідності в Україні (2015)
Шапошникова І. В. - Професійна соціалізація як складова підготовки фахівців у вищих закладах освіти (2015)
Матвієнко А. С. - Європейський досвід об’єднання муніципалітетів (2015)
Тригуб О. П. - Політика США відносно Республіки Таджикистан, Рижикова А. Ю. (2015)
Городинський С. І. - Багатогранність процесу практичної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації (2015)
Дмитрук В. С. - Формування культури здорового способу життя студентської молоді як актуальна проблема сьогодення, Ковальчук В. Я., Гребік О. В. (2015)
Васільєва Л. М. - Аграрний сектор: оцінка рівня державної підтримки, Бондарчук Н. В. (2015)
Красовська Н. М. - Використання механізмів регуляторного впливу на розвиток туристичної галузі України (2015)
Онишків Н. Е. - Діяльність кадрових служб органів державної влади в країнах Східної і Центральної Європи: досвід для України, Шпак Д. О. (2015)
Стеблюк Н. Ф. - Застосування маркетингового підходу у сфері адміністративних послуг, Полинько Ю. І. (2015)
Bodyanskiy Ye. V. - Nonconventional membership functions for images filtering using fuzzy peer group approach, Kulishova N. Ye. (2015)
Бовсуновська К. С. - До визначення структури розв’язання системи рiвнянь гiдродинамiки, Семанишин Л. М. (2015)
Дорофеев Ю. И. - Применение линейных матричных неравенств в задаче синтеза оптимального управления запасами при наличии структурных ограничений (2015)
Дубровин В. И. - Метод выделения профилей волнистости и шероховатости профилограмм металлических поверхностей с помощью вейвлет-анализа, Каморкин П. А., Твердохлеб Ю. В. (2015)
Дьяков С. О. - Мультиагентна система диспетчеризацiї автономних транспортних модулiв на основi нечiткої логiки (2015)
Дзiнько А. М. - Прогнозування динамiки змiн прiоритетiв вимог в методi зворотного розповсюдження прiоритетiв, Ямпольський Л. С. (2015)
Гриша О. В. - Iнтелектуальнi обчислення в системно узгодженому моделюваннi IТ систем (2015)
Калiнiна I. В. - Використання генетичних алгоритмiв в задачах оптимiзацiї, Лiсовиченко О. I. (2015)
Кику А. Г. - Определение параметров регуляторов в задачах квадратичного оптимального управления состояния линейных динамических объектов, Бурлаков В. М., Кику О. И., Сазанова С. В. (2015)
Крилов Є. В. - Розробка моделi паралельного програмування на PHP, Анiкiн В. К., Стельмах В. I. (2015)
Крилов Є. В. - Покращення характеристик алгоритму стиснення JPEG з метою пiдвищення швидкостi завантаження сайтiв, Анiкiн В. К., Бугаєнко О. С. (2015)
Борукаев З. Х. - Анализ взаимосвязи данных динамики энергорынка с изменениями цен на рынках энергоносителей, Остапченко К. Б., Лисовиченко О. И. (2015)
Мелкумян Е. Ю. - Метод эквивалентного преобразования одного класса линейных динамических систем, Солдатова М. А. (2015)
Михайленко В. В. - Математична модель напiвпровiдникового перетворювача трифазної напруги з дванадцятизонним регулюванням вихiдної напруги (2015)
Пархомей I. Р. - Адаптивнi методи отримання радiолокацiйної iнформацiї, Кагаров О. Ю. (2015)
Пасько В. П. - Тестування рiвня безпеки протоколу IPv6, Халавчук Ю. О. (2015)
Смолий В. Н. - Системное моделирование электронных аппаратов и компонентов (2015)
Стенин А. А. - Факторный анализ в оценке деятельности эксперта-аналитика, Стенин С. А., Мелкумян М. В. (2015)
Ткач М. М. - Динамiчна модель антропоморфного крокуючого апарата з врахуванням моментiв та сил взаємодiї з опорною поверхнею, Гуменний Д. О., Якунiна Н. О. (2015)
Волокита А. М. - Планувальник зi спецiалiзованими чергами для розподiленої обчислювальної системи, Ву Дик Тхiнь, Чеснiший I. А., Коротенко А. А., Iсаченко Г. В. (2015)
Wei Li - The measurement vector quantities, Zinchenko S., Geraimchuk M., Zinchenko V., Mukha I. (2015)
Ямпольський Л. С. - Обгрунтування вибору i пiдготовка нейронних сiток до моделювання прикладних задач, Лiсовиченко О. I., Остапченко К. Б. (2015)
Гуда А. И. - Использование метода идентификации с множеством подвижных моделей применительно к динамической системе Лоренса, Михалев А. И. (2015)
Журба А. О. - Вплив порогу та методiв бiнаризацiї на фрактальну розмiрнiсть зображень поверхонь пористих матерiалiв (2015)
Бабенко Ю. В. - Оптимiзацiя параметрiв систем пiдземного конвеєрного транспорту генетичним алгоритмом, Михальов О. I. (2015)
Копп В. Я. - Методы моделирования полумарковских систем, Заморенов М. В., Обжерин Ю. Е., Филиппович О. В. (2015)
Пилатюк І. - Вступне слово (2013)
Кияновська Л. - Кілька міркувань про індивідуальний стиль Віктора Камінського, Мельник Л. (2013)
Пилатюк Н. - Засади інтертекстуальності в творчості Віктора Камінського (2013)
Майчик Н. - Камерно-вокальна творчість В. Камінського в контексті різновидів жанрово-стильового синтезу (2013)
Білас О. - Функції музики в театральних виставах (на прикладі музики Віктора Камінського до вистав Львівського національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької) (2013)
Пилатюк О. - Порівняльний аналіз виконань фортепіанного концерту пам’яті Барвінського Віктора Камінського (Етелла Чуприк, Оксана Рапіта, Йожеф Ермінь) (2013)
Ельтек І. - Франкові рефлексії у творчості Віктора Камінського (2013)
Драганчук В. - Символіка архетипу лицарства-козацтва у шевченкіані Мирослава Скорика та Віктора Камінського (2013)
Новакович М. - Роль перемишльської співочої школи у конструюванні національної ідентичності українців Галичини (2013)
Майчик О. - Пісенна творчість Ігоря Білозіра в контексті естрадного звукоідеалу епохи та соціокультурних викликів (2013)
Ластовецька-Соланська З. - До визначення поняття бренду в царині академічного музичного мистецтва (2013)
Катрич О. - Виконавський стиль та музичне стилетворення (до питання моделювання аналітичної оптики) (2013)
Тракало О. - Піфагорійська музична доктрина (2013)
Черевко К. - Електронна музика як прояв авангардного мистецтва ХХ століття (естетико-композиційний аспект) (2013)
Чубак А. - Декілька штрихів до психологічних портретів К. Джезуальдо та К. Монтеверді (2013)
Лу Цзе - Втілення китайської ритуальної концептосфери у програмній фортепіанній творчості (2013)
Бернацька-Гловаля Е. - Польська пісня у Львові (соціоісторичний та культурологічний аспект) (2013)
Грабовська О. - Маловідомі твори львівських композиторів в контексті музичної культури Львова ХІХ століття (2013)
Тетюк М. - Дискретність, інтенсивність та напрямленість комунікації у вокальному виконавстві (2013)
Романовський О. О. - Державна політика стимулювання розвитку освітньої діяльності (на прикладі фінансування університетської освіти у США) (2015)
Скиба М. В. - Підвищення конкурентоспроможності ВНЗ України як чинника зростання рівня якості надання освітніх послуг (2015)
Манжула Є. В. - Особливості формування корпоративної власності в Україні (2015)
Островський І. В. - Ресурсна революція в умовах глобального економічного простору (2015)
Страшинська Л. В. - Застосування інструментарію маркетинг-контролінгу в маркетинговій діяльності підприємства, Євтюкова І. О. (2015)
Вертелєва О. В. - Мікроекономічний аналіз: припущення та застереження (2015)
Страшинська Л. В. - Вплив інновацій на розвиток міжнародної конкурентоспроможності, Тонких О. Г. (2015)
Акуленко В. Л. - Активізація екологічного аудиту на регіональному рівні, Пригара І. О. (2015)
Жукова Н. В. - Загрози та виклики забезпечення сталого розвитку малих міст в системі регіональної економічної безпеки України (2015)
Ілікчієва О. І. - Інноваційні трансформації ринку праці України (2015)
Коляда С. В. - Становлення та розвиток професійної поліцейської освіти у Франції (друга половина ХХ – початок ХХІ століть) (2015)
Мельничук М. О. - Структура та повноваження Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР у період НЕПу (2015)
Токарчук О. В. - Політико-правові ідеї окремих представників української еміграції міжвоєнного періоду (демократичний напрям) як частина світової інтелектуальної спадщини (2015)
Карнаух А. А. - Інформаційна війна на сучасному етапі розвитку суспільства, Шевчук З. Ю. (2015)
Мудролюбова Н. О. - Особливості шведської моделі соціального захисту населення від безробіття (2015)
Пивовар І. В. - Розмір довічного грошового утримання суддів (2015)
Ярешко Д. В. - Суспільно-політичний стан українських земель кінця XVII – початку XVIII століття та його вплив на прийняття конституції Пилипа Орлика (2015)
Білозьоров Є. В. - Теоретичні та практичні аспекти реформування діяльності органів місцевого самоврядування як учасників адміністративного судочинства в Україні, Кривицький Ю. В. (2015)
Жмур Ю. М. - Інші дії, що порушують недоторканність житла за ст. 162 КК України (2015)
Ігнатко Н. В. - Зародження інституту дізнання у митних системах різних форм Української державності (1650–1764) (2015)
Можайкіна О. С. - Поняття і ознаки кримінальної субкультури як детермінанти злочинності (2015)
Пєсцов Р. Г. - Інститут заочного провадження кримінальних справ в рішеннях Європейського Суду з прав людини та Ради Європи (2015)
Купіна Л. Ф. - Сучасні тенденції фіксації трудової діяльності працівника: скасування інституту трудових книжок в Україні (2015)
Кархут О. Я. - Закон України "Про вищу освіту”: основні напрями та проблеми імплементації (2015)
Андрусишин Б. І. - Наукова база для трансформації правової системи України, Губань Р. В. , Шимон С. І. (2015)
Наші автори (2015)
Title (2016)
Content (2016)
Poluektov Yu. M. - Thermodynamics of the Fermi gas in a quantum well, Soroka A. A. (2016)
Kulish Yu. V. - Classification of particles at arbitrary quantity of generations. I. Hadrons (2016)
Kulish Yu. V. - Classification of particles at arbitrary quantity of generations. II. Leptons (2016)
Ahmad S. - Plasma wall transition and effects of geometry in presheath, Chaudhary K. (2016)
Borts B. V. - Cable free transmission of electricity: from Nikola Tesla to our time, Tkachenko I. V., Tkachenko V. I. (2016)
Virich V. D. - Refining ancient lead by vacuum distillation, Gorbenko Yu. V., Kovtun G. P., Nagorny S. S., Potina T. S., Solopikhin D. A., Shcherban A. P. (2016)
Тютюнников В. И. - Спектральные характеристики мелкодисперсных частиц Zn2 SiO4-Mn, осаждённых из водного раствора на подложку в электрическом или магнитном поле (2016)
Філоненко Н. Ю. - Термодинамічні функції моноборидів ХВ (ХВ (Х=Ti, Mn, Fe, Co) (2016)
Kirichenko V. G. - The structure of monoatomic layer on graphite surface, Yampolskiy A. A. (2016)
Таньшина А. - ХАРЬКОВ: "УРАГАН-3" (2016)
Сафранов Т. А. - Проблема класифікації медичних відходів і поводження з ними в Україні, Шаніна Т. П., Панченко Т. І. (2015)
Glushkov A. V. - Analysis and forecast of the hydroecological system pollution dynamics based on methods of chaos theory: new general scheme (2015)
Берлинский Н. А. - Состояние донных отложений Черноморского шельфа (2015)
Цуркан Н. В. - Угрупування ґрунтів земель сільськогосподарського призначення за категоріями цінності (2015)
Khetselius O. Yu. - Forecasting evolutionary dynamics of chaotic systems using advanced non-linear prediction and neural networks methods: application to hydroecological system pollution dynamics (2015)
Bunyakova Yu. Ya. - Dynamics of chemical pollution in the forested watersheds: new data on correlation dimension and chaos elements in time series (2015)
Івус Г. П. - До питання про типізацію синоптичних процесів над територією України, Агайар Е. В., Гурська Л. М., Зубкович С. О. (2015)
Glushkov A. V. - The earth angle moment balance, low-frequency atmospheric processes and radiowaveguides: application of an advanced non-stationary theory, Svinarenko A. А., Ambrosov S. V., Bunyakova Yu. Ya., Buyadzhi V. V., Mansarliysky V. F. (2015)
Галич Є. А. - Особливості циркуляційних атмосферних процесів над північною акваторією Тихого океану, Бондаренко Б. А. (2015)
Божко Л. Ю. - Погодні умови і розвиток лугового метелика, Друмов Д. В. (2015)
Недострелова Л. В. - Огляд сучасних підходів до типізації блокуючих процесів (2015)
Гопченко Є. Д. - Обгрунтування науково-методичної бази для визначення тривалості схилового припливу, Гарькавенко Є. О. (2015)
Serbov N. G. - Analysis of the fractal structures in chaotic processes: time series of the danube river’s dayly runoff and the extremal hydrological events, Svinarenko A. A., Khetselius O. Yu., Balan A. K. (2015)
Glushkov A. V. - Modelling and forecasting the hydroecological systems pollution dynamics by using a chaos theory methods: i. advanced data on pollution of the small carpathians river’s watersheds, Khetselius O. Yu., Serbov N. G., Bunyakova Yu. Ya., Balan A. K., Buyadzhi V. V. (2015)
Романчук М. Є. - Особливості гідрологічного режиму р. Дунай на ділянці м. Рені- м. Вилкове, Лященко О. С. (2015)
Шакірзанова Ж. Р. - Гідрометеорологічні чинники і характеристики весняних водопіль в басейні р. Південний Буг в сучасних кліматичних умовах, Казакова А. О. (2015)
Гопченко Є. Д. - Максимальний стік дощових паводків в басейні річки Сіверський Донець, Грушковська І. О. (2015)
Романчук М. Є. - Оцінка якості води р. Дністер-водозабір за гідрохімічними показниками протягом 1998-2012 рр. та особливості змін біогенних речовин за характерні по водності роки, Ткач К. С., Поліщук А. А., Колісник А. В. (2015)
Отченаш Н. Д. - Обгрунтування вибору регіональної кліматичної моделі для аналізу кліматичних змін та водних ресурсів в межах водозбору Куяльницького лиману (2015)
Тучковенко Ю. С. - Гидрохимический режим Тилигульского лимана в современный период, Богатова Ю. И., Тучковенко О. А. (2015)
Адобовский В. В. - Гидрометеорологические условия в прибрежной зоне Одесского региона в 2013–2014 гг., Краснодембский Э. Б. (2015)
Глушков А. В. - Операторная теория возмущений – новый метод описания Штарковских резонансов (2015)
Хецелиус О. Ю. - Электрослабое взаимодействие в конечных ферми-системах и эффект несохранения четности (2015)
Кругляк Ю. А. - Обобщенная модель электронного транспорта и переноса тепла в микро- и наноэлектронике, Кострицкая Л. С. (2015)
Герасимов О. І. - Побудови вороного та класична теорія моментів у застосуванні до параметризації структури гранульованих матеріалів, Худинцев М. М. (2015)
Ильина В. О. - Гидродинамические характеристики газожидкостных систем, образующихся при диспергировании воздуха с помощью стеклянных фильтров Шотта № 4, Костик В. В., Чернякова Ю. Г. (2015)
Кругляк Ю. А. - Роль электростатики и контактов в концепции наноэлектроники "снизу – вверх", Ременяк Л. В. (2015)
Хецеліус О. Ю. - Спектроскопія піонних атомів та ефекти сильної піон-нуклонної взаємодії, Серга І. М., Сухарев Д. Є., Шахман А. М. (2015)
Кругляк Ю. А. - Метод неравновесных функций Грина в матричном представлении. 2. Модельные транспортные задачи, Крыжановская Т. В. (2015)
Чернякова Ю. Г. - О вычислении матричных элементов оператора взаимодействия для трехквазичастичных атомных состояний в рамках релятивистской теории возмущений, Витавецкая Л. А., Башкарев П. Г., Дубровская Ю. В. (2015)
Игнатенко А. В. - Обобщенное приближение квантового дефекта в релятивистской теории возмущений для Ридберговских систем, Флорко Т. A., Ткач Т. Б., Кулакли Т. А. (2015)
Svinarenko A. A. - Relativistic method of description of the complex autoionization resonances in atomic spectra: review of method and new spectral data, Glushkov A. V., Ignatenko A. V., Buyadzhi V. V., Smirnov A. V. (2015)
Рольщиков В. Б. - Розробка геоінформаційної системи "Поводження з сільськогосподарськими відходами Одеської області", Біньковська Г. В., Шаніна Т. П. (2015)
Вельмискин Д. И. - Разработка алгоритмов цифровой обработки сигналов радиозонда в системах аэрологического зондирования нового поколения, Бучинская И. В., Муркина К. С. (2015)
Лоєва І. Д. - До 25-річчя становлення і розвитку екологічної освіти в Одеському державному екологічному університеті, Степаненко С. М., Владимирова О. Г., Сафранов Т. А. (2015)
Луцишин Г. І. - Роль етнічного чинника у виникненні міждержавних прикор­донних конфліктів (2015)
Штука І. А. - Взаємозалежність політичної культури із стратегічними пріоритетами держави (2015)
Шуліка А. А. - Політика соціального партнерства як фактор модернізації соціальних інститутів у процесі демократизації політичного режиму (2015)
Пікула М. М. - Параметри вимірювання європейської політичної свідомості (2015)
Заболотна М. Ф. - Роль інтеграційних та дезінтеграційних процесів у сучасному світі (2015)
Лимар М. Ю. - Економічна складова сучасного трансатлантичного співробітництва (2015)
Олійник Н. Ю. - Методологія дослідження політичної участі жінок: поєднання традиційної політичної теорії та гендерного підходу (2015)
Лавриненко Г. А. - Концепція "залученості в процес ретрадиціоналізації" як альтернатива подальшого розвитку політики України (2015)
Лавренюк І. О. - Інститут партійного лідерства у системі партієтворення сучасної України (2015)
Меньшеніна А. Є. - Потенційні можливості реалізації демократичних цінностей в інформаційному суспільстві (2015)
Мухіна М. О. - Трансформація українського громадянського суспільства як єдиної системи (політологічний аспект) (2015)
Рибалка С. В. - Особливості формування і функціонування регіональних політичних еліт в сучасній Україні (2015)
Вонсович О. С. - Зовнішній вимір безпекової політики України (2015)
Арабаджиєв Д. Ю. - Аналіз використання методів ШСПГ та екзитполу в рамках громадської моніторингової діяльності під час виборів в Україні (2015)
Нагорняк Т. Л. - Конфлікт держави і суспільства в Україні (2015)
Хомерікі О. А. - Мотивація до навчання студентської аудиторії в умовах інформаційного суспільства: тенденції і перспективи (2015)
Половая Н. О. - Віртуальне навчання як головний вектор нової інформаційної епохи (2015)
Согорін А. А. - Розуміння концепта "реклама" в соціології Ж. Бодрійяра (2015)
Cвятненко І. О. - Гендерна культура як соціологічний концепт: до постановки проблеми (2015)
Атаманенко І. Б. - Функціонування бізнес-організацій в умовах сучасного ринку: джерела основних ризиків (2015)
Банникова Е. Б. - Организационная культура: сущность и основные характеристики в условиях глобализации (2015)
Поцелуйко А. О. - Особливості структурування образу України в суспільно-політичному та соціокультурному дискурсі (2015)
Зубарєва М. А. - Особливості реклами та ПР у туризмі (2015)
Атаманенко І. Б. - Культурні засади стратегічного управління бізнес-організацією (2015)
Сенюра О. В. - Місто як підсистема соціально-просторової організації сучасного суспільства (2015)
Ніколенко В. В. - Гастрономічна культура в процесах формування громадянської ідентичності: теоретичний огляд проблеми (2015)
Колісник О. В. - Соціальні стереотипи в реаліях сучасного суспільства (2015)
Атрощенко Т. - Теоретичні основи процесу формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців: зарубіжний досвід (2016)
Барановська О. - Реалізація міжпредметних зв’язків у старшій школі: дидактичний аспект (2016)
Барладим В. - Досвід застосування груп соціальних мереж як засобу організації неформальної освіти дітей та молоді (2016)
Басай Н. - Реалізація культурологічного підходу через діалог культур у змісті навчального посібника елективного курсу "німецькомовні країни" (2016)
Бичок А. - Особливості підготовки фахівця економічного профілю в німецькомовних країнах (2016)
Бондар Т. - Інклюзивна компетентність педагогічних працівників у США (2016)
Борщ К. - Алкоголізм як форма девіативної сімейної поведінки: наслідки та засоби протидії (2016)
Брюханова Т. - Підвищення мотивації студентів до здорового способу життя шляхом впровадження спортивно-орієнтованих технологій навчання (2016)
Ваколя З. - Використання досвіду морального виховання в сучасній школі (на основі педагогічної преси Закарпаття 1920-1930 рр.) (2016)
Васильєва Г. - До проблеми вдосконалення змісту навчальної науково-дослідної роботи студентів на прикладі спеціальності "фізика ядра і елементарних частинок", Гайсак І., Тополянський С. (2016)
Велущак М. - Вплив сучасних тенденцій глобалізації на підготовку майбутних фахівців з міжнародного бізнесу в США (2016)
Вербицька В. - Бухгалтерська освіта в контексті інноваційного освітнього процесу (2016)
Голубенко Т. - Нормативно-правове забезпечення соціально-правового захисту людей похилого віку україни як передумова здійснення патронажної роботи: теоретичні аспекти (2016)
Горішна Н. - Феномен соціального підприємництва: сутність і критерії (2016)
Горленко В. - Зарубіжний досвід розвитку ІК-компетентності вихователів дошкільної освіти (2016)
Гуменюк С. - Фахова підготовка майбутніх учителів фізичної культури засобами інноваційних технологій – вимога часу (2016)
Данко Д. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до застосування медико-соціальних технологій в роботі з "дітьми групи ризику", Сойма Н. (2016)
Довганич М. - До питання застосування аудіолінгвального методу навчання іноземних мов (2016)
Зобенько Н. - Сучасний стан дитинства в Україні (2016)
Ігнатенко Н. - Методика застосування технології проблемного навчання при вивченні історії в школі (2016)
Іконнікова М. - Особливості професійної підготовки філологів в університетах Німеччини (2016)
Калаур С. - Педагогічний потенціал загальнонаукових принципів, покладених в основу системи професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів (2016)
Кампов С. - Співпраця сім’ї та дошкільного закладу у вихованні дітей (2016)
Канюк О. - Використання інтерактивних методів навчання студентів немовних спеціальностей у ВНЗ на заняттях з іноземної мови (2016)
Кіш Н. - Ігрові технології як ефективний засіб навчання професійного іншомовного спілкування майбутніх фахівців різних спеціальностей (2016)
Козубовська І - Зарубіжний досвід забезпечення освітньої рівності, Сідун Л. (2016)
Копилова С. - Технологія організації спільної діяльності суб’єктів професійної підготовки магістрів соціальної роботи (2016)
Кравчина Т. - Методичні аспекти використання рольових ігор на уроках іноземної мови (2016)
Криворучко А. - Змістово-процесуальні особливості методики підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів (2016)
Кучерук О. - Методологічні підходи формування математичної компетентності майбутніх інженерів-програмістів (2016)
Лещук Г. - Вплив демографічних процесів на соціальну стабільність у суспільстві, Петришин Л. (2016)
Маляр Л. - Розвиток шкільництва та мовно-літературної освіти на Закарпатті у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть (2016)
Маріонда І. - Особливості вузівської підготовки фахівця фізичної культури (2016)
Мартинець Л. - Функції управління професійним розвитком учителів (2016)
Марфинець Н. - Духовний розвиток учнів у контексті реалізації змісту літературного краєзнавства в сучасній школі (2016)
Меркулова Н. - Управлінські відносини в системі соціальної роботи, Мільчевська Г. (2016)
Мовчан Л. - Формування іншомовної лексичної компетентності студентів Швеції (2016)
Нагорняк С. - Структура, критерії, показники та рівні сформованості правосвідомості студентів за спеціальністю правознавство (2016)
Олійник Г. - Критерії, показники та рівні сформованості майбутніх соціальних педагогів до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності (2016)
Олійник К. - Формування професійної ідентичності соціальних працівників за допомогою тренінгів (2016)
Оліховська Л. - Теоретичні основи професійного самовизначення: психологічний аспект (2016)
Омельчук О. - Особливості використання пpoблeмного нaвчaння в умoвax пiдгoтoвки шкoляpiв зa тexнoлoгiчним пpoфiлeм (2016)
Опачко М. - Дидактичний менеджмент: філософський аспект сутності поняття (2016)
Парфанович А. - Історичні умови розвитку та соціальні характеристики міжстатевих стосунків молоді (2016)
Патинок О. - Становлення відповідальності як професійно значущої якості майбутнього фахівця соціальноїсфери: психологічний аспект (2016)
Повідайчик О. - Функції науково-дослідницької діяльності в системі соціальної роботи (2016)
Поліщук В. - Підготовка майбутніх соціальних працівників США до вивчення полікультурного середовища як складова формування міжкультурної компетентності (2016)
Поліщук Ю. - Соціальне виховання учнівської молоді як важлива педагогічна проблема (2016)
Попадич О. - Методики формування правових знань майбутніх магістрів педагогіки, викладачів вищої школи під час навчання у вищому навчальному закладі (2016)
Попик Ю. - Організація діяльності інтегрованих соціальних служб в територіальних громадах (2016)
Постригач Н. - Модель підготовки вчителя, орієнтованої на школу в Греції (2016)
Розлуцька Г. - Виховний потенціал журналу "Душпастир" (2016)
Розман І. - Теоретико-літературні поняття: необхідність розуміння художніх творів та явищ літературного процесу (2016)
Рокосовик Н. - Зарубіжний досвід підготовки педагогів засобами дистанційного навчання (2016)
Романишина О. - Методологічн підходи формування професійної ідентичності майбутніх учителів засобами інформаційних технологій (2016)
Романовська Л. - Праксеологічний підхід до підготовки майбутніх працівників соціальної сфери (2016)
Рум’янцева К. - Впровадження математичних методів у професійну підготовку майбутніх економістів (2016)
Рюль В - Мобільність молоді на пограниччі (на прикладі України, Польщі та Угорщини), Бартош О. (2016)
Савельчук І. - Суб'єктивні передумови розвитку середовища підготовки соціальних працівників (2016)
Сивохоп Е. - Формування професійно-особистісних компетентностей фахівця фізичної культури (2016)
Синякова В. - Соціально-педагогічний і психологічний супровід гендерного виховання школярів (2016)
Сікора Я. - Реалізація змішаного навчання у вищому навчальному закладі (2016)
Слозанська Г. - Взаємозв’язок професійної підготовки студентів спеціальності "соціальна робота" у ВНЗ з можливістю їхнього працевлаштування (2016)
Слюсаренко О. - Поняття "лідер" і "лідерство" в сучасній науковій літературі (2016)
Смужаниця Д. - Перекладні методи у навчанні іноземних мов (2016)
Смук О. - Інкультурація та формування етнонаціональної ідентичності українця в умовах глобалізації (2016)
Cтойка О. - Зміни напрямків діяльності та структури американської вищої школи (2016)
Товканець О. - Менеджмент освіти в політиці формування європейської освітньої стратегії (2016)
Товт В. - Підвищення професійної майстерності вчителя фізичної культури в системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Цимбровська Х. - Лінгвопрагматичні особливості фахового мовлення у змісті формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні майбутніх педіатрів (2016)
Шандор Ф. - Сакралізаційні та секулярізаційні тенденції в суспільстві ризиків (2016)
Шостакович-Корецька Л. - Інформованість про стигму і дискримінацію, що пов’язані з віл-інфекцією серед студентів-медиків, Шевченко-Макаренко О., Ревенко Г. (2016)
Юрченко А. - Віртуальна лабораторія як складова сучасного експерименту, Хворостіна Ю. (2016)
Онуфрів А. - Етапи формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному академічному спілкуванні майбутніх маркетологів на основі презентації (2016)
Вихідні дані (2016)
Бельская А. А. - Повышение безопасности от нелегальной маршрутизации международного трафика в С8М сетях, Гуйда А. Г., Юхимчук Р. А. (2012)
Брагін А. С. - Метод підвищення точності позиціонування мобільних абонентів, Новіков В. І., Прищепа Т. А., Понедільченко Р. С. (2012)
Валуйський С. В. - Методика оцінки зв'язності вузлів епізодичних радіомереж із телекомунікаційними аероплатформами (2012)
Кірчу П. І. - Метод синтез комбінованої адаптивної системи керування БПЛА (2012)
Козловський В. О. - Аналіз функціонування авіаційного пошуку та рятування в Україні із застосуванням системного підходу, Гурник А. В., Шабала В. І. (2012)
Кузьмичов А. І. - Сервіс-менеджмент: задачі і моделі оптимального управління запасами, Шмирко Т. П. (2012)
Кривенко Н. И. - Приближенные методы расчета температуры в двумерном теле (2012)
Лисенко О. І. - Приклади побудови математичних моделей оптимальних фільтрів первинних сигналів в сенсорних телекомунікаційних системах, Афанасьєва Л. О. (2012)
Лисенко О. І. - Підвищення структурно-інформаційної надійності безпроводових епізодичних мереж, Валуйський С. В. (2012)
Лисенко О. І. - Застосування алгоритму з нечіткою логікою для управління чергами в мережах ТСР/ІР, Новіков В. І. (2012)
Лутчин Т. М. - Виявлення відхилень рівнів електроспоживання шляхом використання вейвлет - перетворень (2012)
Міляєв Ю. П. - Технологія синхронної цифрової ієрархії для телекомунікаційних транспортних мереж, Бельська О. А., Ковшик А. Г. (2012)
Сулейманов В. М. - Математичні моделі вставок постійного струму в розрахунках усталених режимів електричних систем, Кацадзе Т. Л. (2012)
Алєксєєва І. В. - Моделювання режимів роботи безпроводових сенсорних мереж, Фуртат О. В., Нечипоренко І. О. (2012)
Петрова В. М. - Попередній якісний аналіз властивостей комбінованої моделі вітросонячної енергосистеми для електропостачання диспетчерської установи аеропорту, Дрига Н. Д., Чорна Ю. С. Бойко Т. Г. (2012)
Петрова В. М. - Оцінка економічної та термодинамічної ефективності робочого циклу двигуна, який працює на біодизпаливі, Гуйда О. Г., Бойко Т. Г., Чорна Ю. С. (2012)
Пархоменко В. Л. - Метод побудови системи зв'язку на основі ІР-технологій, Алєксєєва І. В., Лемеш С. Б. (2012)
Прищепа Т. О. - Застосування експертно-моделюючих систем для розв'язання задачі частотно-територіального планування безпроводових мереж (2012)
Танкевич Є. М. - Математичне моделювання процесів намагнічування осердь трансформаторів струму, Лутчин М. М. (2012)
Туровець Ю. С. - Потенційний ризик ураження техногенно-небезпечного об'єкту в локальному конфлікті (2012)
Чеканова І. В. - Система управління еколого-економічними ризиками у Збройних Силах України (2012)
Чумаченко С. М. - Особливості побудови мережі екологічного моніторингу Військово-морських сил Збройних Сил України, Сорокін А. Н. (2012)
Чолишкіна О. Г. - Часткові випадки лінійних комбінацій В-сплайнів для задач згладжування та масштабування послідовностей, Колганова О. О., Негода А. М. (2012)
Шелевицький І. В. - Інформаційна технологія підтримки тестового контролю зі сплайн-моделями ІКТ, Дубан Р. М. (2012)
Шматков В. О. - Методика лабораторно-модельних випробувань накладок гальмівних барабанного та дискового гальма трамвайних вагонів, Яблонський Р. Ф. (2012)
Шутко В. М. - Побудова характеристик виявлення супутникового сигналу з наявністю ефекту багатопроменевості, Конін В. В., Юрчук А. О. (2012)
Шутко М. О. - Інформаційна технологія визначення морфологічних параметрів еозинофілів, Медведєв Д. Г. (2012)
Нечипоренко О. М. - Математична модель релейної цифрової системи автоматичного регулювання (2012)
Бондаренко А. В. - Концепция выбора оптимального состава буксирного флота порта, Некрасов В. А., Ястреба А. П. (2015)
Волков Ю. В. - Cварка и родственные процессы в судостроении, Соловых Е. К., Агеев М. С. (2015)
Доронін В. В. - Метод розширення функціональних можливостей Ecdis/Inland Ecdis за рахунок взаємного функціонування з РЛС у режимах контролю і діагностування, Алєйніков М. В. (2015)
Давыдов В. С. - Принципы построения современных комплексов ориентации и навигации автономных подводных аппаратов с использованием гидроакустических систем, Богомья В. И., Демичев В. В. (2015)
Воробей В. И. - Исследование динамики обучающегося обнаружителя радиолокационных сигналов в условиях воздействия различных помех (2015)
Калиниченко И. В. - Получение пара на судне тепловым насосом, Андреев А. А., Андреева Н. Б. (2015)
Кожевникова Е. Е. - Повышение ресурса судовых насосов на основе комбинированной технологии восстановления, Агеев М. С., Чиграй С. Л. (2015)
Кропивницький В. С. - Обґрунтування укомплектованості малого пожежно-рятувального судна пожежно-технічним обладнанням, Ларін О. М. (2015)
Лісовал А. А. - Каталітична нейтралізація вихлопу газового двигуна, Свистун Ю. А. (2015)
Михеев А. И. - К вопросу о пороге хладноломкости судостроительных корпусных сталей (2015)
Свиридов В. І. - Аналіз основних дефектів при роботі насосних агрегатів (2015)
Ларін О. М. - Застосування суден на повітряній подушці та транспортних засобів під час повені та паводку на території України, Баркалов В. Г., Донський Д. В. (2015)
Боняр С. М. - Зацікавленість підприємств у підвищенні конкурентоспроможності внутрішніх водних шляхів України, Валявська Н. О. (2015)
Бабина О. Є. - Системно-гуманізаційна парадигма формування та реалізації потенціалу транспортного підприємства (2015)
Горбань А. В. - Специфіка перевезень і виконання робіт повітряним транспортом УРСР та їх динаміка у 1960-1980 рр. (2015)
Гилка У. Л. - Можливості застосування нових методичних підходів до аналізу діяльності морських портів (2015)
Євтушевська О. А. - Внутрішній контроль як елемент фінансово-економічної безпеки підприємств водного транспорту (2015)
Карпенко О. О. - Обґрунтування ефективності кластеризації транспортно-логістичних підприємств (2015)
Ковова І. С. - Напрямки вдосконалення державного механізму забезпечення економічної стійкості малих підприємств (2015)
Мельник О. В. - Внутрішній водний транспорт у світовій системі перевезень (2015)
Лебедко С. А. - Економічна безпека підприємства у контексті сталого розвитку (2015)
Онищенко С. П. - Обгрунтування ефективності використання технології CNG для доставки природного газу морем, Лужанська М. О. (2015)
Шкляр В. В. - Перспективи розвитку транспортної галузі в умовах глобалізації економіки (2015)
Стрілок І. І. - Особливості рейтингового оцінювання судноплавних компаній (2015)
Леонтьєва І. О. - Управління компетенціями воднотранспортного підприємства (2015)
Лерніченко К. В. - Стан та перспективи розвитку міського річкового транспорту (2015)
Переверзєва І. Ф. - Аналіз проблем розвитку та шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємств водного транспорту Придунав’я України (2015)
Косенко Д. О. - Роль інновацій у розвитку сучасних підприємств водного транспорту (2015)
Алишанов Фаіг Фархад огли - Формування логістичної стратегії управління підприємством водного транспорту (2015)
Гейлик А. В. - Математические методы исследования показателей эффективности (2015)
Вильдяева Л. Н. - Автоматизированный расчет центра тяжести судна при погрузке и в условиях мореплавания с учетом коэффициентов аппроксимации кривых, Блиндарук А. А. (2015)
Ткаченко О. І. - Моделювання системи підготовки фахівців на основі мереж Петрі, Ткаченко О. А., Ткаченко К. О. (2015)
Дєнєжко С. А. - Модель подіє-керованої архітектури обробки подій (2015)
Скиданчук С. А. - Методика використання навчального симулятора "Управлiння головним двигуном судна з аварiйного поста" в процесi пiдготовки майбутнiх бакалаврiв-судномеханiкiв (2015)
Велигдан Н. В. - Про зміни у викладанні дисципліни "Охорона праці в галузі", пов’язані з євроінтегаційними процесами в Україні, Лопатюк С. П. (2015)
Скляренко І. Ю. - Методологія вивчення відомчих навчальних закладів в Україні (1922-1964 рр.) як історико-педагогічного явища (2015)
Лупіна Т. О. - Задачі про вільні коливання cуден (2015)
Автори випуску (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Алексєєва І. В. - Развитие метода оптимизации ретрансляции в заачах повышения эффективности технологии LTE ADVANCED, Борисенко Д. В. , Кисельов В. Б. (2013)
Афанасьєва Л. О. - Геометрична візуалізація атак на сигнали у бездротових телекомунікаційних сенсорних мережах, Лемеш С. Б. (2013)
Дедух Я. С. - Обнаружение источников шума при низком уровне фоновых шумов с использованием беспроводных многоячеистых систем мониторинга, Сергийчук И. М. (2013)
Кучерук О. О. - Новітні технології і транспортна інфраструктура міста Києва, Шутко В. М (2013)
Лисенко О. І. - Розвиток методу підвищення продуктивності мобільних радіомереж на основі БПЛА, Семенченко А. І. , Кірчу П. І. , Валуйський С. В. (2013)
Лисенко О. І. - Методика оцінки показників функціонування епізодичних радіомереж із телекомунікаційними аероплатформами, Валуйський С. В., Романюк А. В. (2013)
Лысенко А. И. - Протокол маршрутизации в беспроводных сенсорных сетях на основе использования географической и сигнальной информации, Козленко Н. Н. (2013)
Нечипоренко О. М. - Оптимізація динамічних процесів цифрової системи автоматизованого контролю, Лєбєдєв К. А. (2013)
Новіков В. І. - Аналіз методів активного управління чергами в мережах TCP/IP (2013)
Петрова В. М. - Методика побудови телекомунікаційних ліній зв’язку з обладнанням DWDM , Воловик В. А. , Гуйда О. Г. (2013)
Прищепа Т. О. - Метод застосування мереж Петрі для формування оптимальних експертних оцінок при моделюванні телекомунікаційної системи, Петрова В. Н. , Дрига Н. Д. (2013)
Прищепа Т. О. - Методи оцінки границь досяжності значень показника якості телекомунікаційної системи зони лиха в умовах деструктивних впливів (2013)
Савченко А. С. - Обеспечение устойчивости системы управления телекоммуникационной сетью , Холявкина Т. В. , Гуйда А. Г. (2013)
Семенченко А. І. - Метод підвищення структурно-інформаційної зв’язності мобільних безпроводових сенсорних мереж, Алєксєєва І. В. , Ковшик А. Г. (2013)
Чумаченко С. М. - Методика розробки бази даних авіаційних інцидентів для автоматизованої системи підтримки прийняття рішень під час проведення авіаційного пошуку і рятування, Валуйський С. В. , Дяченко Д. М. (2013)
Чумаченко С. М. - Контроль излучающих технических средств телекоммуникационных систем сенсорными сетями, Великий А. А., Кисельов В. Б. (2013)
Шматков В. О. - Методика оцінювання температурних режимів електрообладнання рухомого складу міського електротранспорту (2013)
Шматков В. О. - Тенденции развития автономных безрельсовых транспортных средств (2013)
Содержание (2015)
Фиалко Е. В. - Клинические случаи применения материала Amaris Gingiva (VOCO) (2015)
Антоненко М. Ю. - Методологія формування груп ризику для первинної профілактики карієсу зубів при ортодотничному лікуванні дітей і підлітків, Зелінська Н. А., Шумінська Т. А., Мельничук Т. А. (2015)
Шварцнау Е. Г. - Состояние твердых тканей зубов и пародонта у студентов медицинских учебных заведений, Ковач И. В. (2015)
Хлебас С. В. - В помощь доктору и пациенту! Рекомендации по работе с материалом для реминерализации твердых тканей зубов "Зуремин-CaPF" (2015)
Павленко К. И. - Клинико-диагностические подходы при образовании трещин на поверхности эмали зуба (2015)
Назарян Р. С. - Применение компьютерной томографии в терапевтической стоматологии, Фоменко Ю. В., Щеблыкина Н. А., Колесова Т. А., Голик Н. В., Сухоставец Е. В. (2015)
Сидельникова Л. Ф. - Особенности лечения симптома кровоточивости при воспалительных заболеваниях пародонта у лиц молодого возраста, Мялковский К. О. (2015)
Jeffcoat M. K. - Использование биорастворимого чипа с хлоргексидином для лечения пародонтита у взрослых: клинические и рентгенологические результаты, Palcanis K. G., Weatherford T. W. , Reese M., Geurs N. C. , Flashner M. (2015)
Різник Ю. Б. - Вплив ендотеліну-1 – маркера дисфункції ендотелію на стан мікродинаміки тканин пародонту при генералізованому пародонтиті (2015)
Політун А. М. - Клінічна оцінка стану тканин пародонту у вагітних, Яковець О. В. (2015)
Скиба А. В. - Состояние костного метаболизма и стоматологический статус детей с сахарным диабетом I типа, Деньга О. В. (2015)
Борисенко А. В. - Порівняльне дослідження ефективності протизапальної композиції та препарату "Тантум Верде®" в комплексній терапії хворих на генералізований пародонтит, Куваєв О. С., Столяр В. Г., Мялківський К. О. (2015)
Мазур І. П. - Вітамін D: метаболізм, функції та важливість для організму людини. Роль у патогенезі генералізованого пародонтиту. Частина 2, Новошицький В. Є. (2015)
Коленко Ю. Г. - Алгоритм організації діагностики передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота (2015)
Мєдвєдєва М. Б. - Проблема резистентності до антимікотиків при лікуванні кандидозу порожинин рота (2015)
Ковач И. В. - Применение мукозального геля "Квертулин" в комплексном лечении поражений слизистой оболочки полости рта при острых формах лейкемии у детей, Хотимская Ю. В. (2015)
Скрипник Ю. В. - Підходи до забезпечення психологічного комфорту дітей із ЗПР під час стоматологічного прийому, Бучинська Т. О., Якубова І. І. (2015)
Білищук Л. М. - Клінічна ефективність карієспрофілактичних комплексів у 7-річних дітей зі зниженим мінералізуючим потенціалом ротової рідини (2015)
Тимофеев А. А. - Сравнительная характеристика ненаркотических анальгетиков, применяемых при переломах нижней челюсти, Фесенко Е. И., Максимча С. В., Блинова В. П. (2015)
Тимофеев А. А. - Морфологическая диагностика злокачественных опухолей больших слюнных желез, Туффаха Муин С. А., Гичко С. Г., Зарицкая В. И., Снисаревский П. П., Беридзе Б. (2015)
Халецкая В. М. - Общая характеристика нарушений прикуса у детей с врожденными аномалиями челюстно-лицевой области, Ковач И. В. (2015)
Тимофеев А. А. - Нейропатия лицевого нерва в результате его ишемизации после паротидэктомии, Кривошеева А. И. (2015)
Тимофеев А. А. - Профилактика воспалительных осложнений в дентальной имплантации, Тимофеев А. А. (2015)
Костенко Є. Я. - Комплексна методика судово-медичної експертизи укушених ран і слідів, залишених зубо-щелепним аппаратом (2015)
Сіренко О. Ф. - Експериментальне моделювання напружено-деформованого стану незнімної ортопедичної конструкції з опорою на дентальний імплантат та абатмента методом кінцевих елементів (2015)
Jean Francois Deche - Тому що все кольорове виглядає краще (2015)
Михайленко Т. М. - Ефективність нового комплексу професійної та індивідуальної гігієни ротової порожнини в осіб, які користуються знімними конструкціями зубних протезів на основі клініко-мікробіологічних показників (2015)
Оснач Р. Г. - Рентгенологічна денситометрія щелеп при оцінці швидкості ортодонтичного переміщення зубів, Лисенко О. С., Паливода І. І. (2015)
Антоненко М. Ю. - "Круглий стіл" як інноваційний педагогічний метод формування клінічного мислення лікарів стоматологів у післядипломній освіті, Саяпіна Л. М., Мельничук Т. А., Зелінська Н. А., Значкова О. А. (2015)
Алєксєєва І. В. - Функціональна модель системи управління радіомереж, що самоорганізовуються, Гаркавий Д. С., Гуйда О. Г. (2014)
Алєксєєва І. В. - Класифікація та порівняння протоколів маршрутизації в бездротових сенсорних мережах, Пашинський Д. М. (2014)
Воловик В. А. - Стійкий канал зв’язку в мобільних мережах з самоорганізацією, Петрова В. М. (2014)
Заплатинський В. М. - Аналіз підготовки школярів та студентів з питань безпеки, здоров'я та цивільного захисту в Україні та зміни змісту в зв’язку із виникненням військових загроз (2014)
Заруцька А. А. - Методи синхронізації у безпроводових сенсорних мережах, Макарук Б. М., Георгін Д. А., Дрига Н. Д. (2014)
Збарський Л. В. - Переваги легкорельсового транспорту та можливість його використання в Україні, Яблонський Р. Ф. (2014)
Кисельов В. Б. - Бесконтактный контроль массы текстильных полотен с помощью импульсного облучения ультразвуком (2014)
Лысенко А. И. - Метод построения оптимальных траекторий с альтернативой, Тачинина Е. Н. (2014)
Лисенко О. І. - Використання економічної діагностики у стратегічному управлінні підприємствами оборонного призначення, Семенченко А. І., Чеканова І. В. (2014)
Новіков В. І. - Метод та алгоритм кодування відеоінформації в прикладних телевізійних системах із мінімальною пропускною здатністю каналу та максимальній якості передачі відеоінформації, Наземнов В. В. (2014)
Новіков В. І. - Метрики вартості з´єднання та прогресу для вирішення завдань маршрутизації в безпроводових сенсорних мережах (2014)
Прищепа Т. О. - Метод і алгоритми визначення координат об’єктів в бездротовій сенсорній мережі на базі технології ZIGBEE, Лєнь В. Є. (2014)
Прищепа Т. О. - Порівняльний аналіз форматів передачі інформації у безпроводових сенсорних системах на безпомилковість (2014)
Серьогін О. О. - Охлаждение оборотной воды сахарного завода с использованием грунтовых контуров тепловых насосов, ОсьмакО. О., Рябоконь Н. В. (2014)
Серьогін О. О. - Компенсационная система снижения теплопотерь зданий, ОсьмакО. О., Рябоконь Н. В, Сегай. А. М. (2014)
Уряднікова І. В. - Закономірності виникнення техногенних та екологічних ризиків на об’єктах критичної інфраструктури (2014)
Чумаченко С. М. - Оцінювання збитку для людей та природного середовища у разі ураження техногенно-небезпечного об’єкту, Туровець Ю. С. (2014)
Чумаченко С. М. - Концепція автоматизованої краудсорсингової системи моніторингу надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури міста, Валуйський С. В., Тесленко О. М., Лисенко О. І. (2014)
Шевченко В. Л. - Дистанційний моніторинг людини в надзвичайній ситуації (2014)
Дубко В. А. - Элементи стохастической аналитической механики. Аналог теоремы Лиувилля (2014)
Амалян А. В. - Методологічні підходи до класифікації знижок і бонусів для цілей обліку (2015)
Петренко М. П. - Економіка міста на мапі каузального поля сучасної урбаністики (2015)
Атаманчук Ю. М. - Інтегруючі складові економічного потенціалу підприємств аграрного виробництва (2015)
Орел В. М. - Підвищення ефективностi виробництва свинини як один із факторів конкурентоспроможності продукції тваринництва (2015)
Петричко М. М. - Теоретичні засади функціонування системи адміністрування в Україні (2015)
Мельник Ю. М. - Розбудова соціальних зв'язків підприємств агропродовольчої сфери, Ніколюк О. В. (2015)
Орленко О. В. - Ефективність інструментів просування круп’яної органічної продукції на вітчизняні та європейські ринки в умовах глобалізації (2015)
Ботвіна Н. О. - Роль фінансової політики забезпечення сталого розвитку агросфери (2015)
Федорчук І. В. - Інвестиційний клімат України: чинники формування та напрями щодо його покращення (2015)
Максименко А. Г. - Інституціональне забезпечення формування кадрового потенціалу аграрного сектору економіки (2015)
Коломоєць О. В. - Декомпозиція митної функції сучасної Української держави (2015)
Макарова А. О. - Методологічні колізії та практичні реалії менеджменту соціальної роботи в сучасній Україні (2015)
Кузькіна Т. В. - Практичні цілі міжнародного співробітництва в контексті системного аналізу, Правоторов С. Б. (2015)
Белоусова С. В. - Реалии и перспективы сотрудничества Украины и Германии: экономические и правовые аспекты, Дикий А. В. (2015)
Прохорчук С. В. - Управління розвитком інноваційної системи регіону (2015)
Корнієцький О. В. - Теоретичні засади розвитку регіональних та міжрегіональних транспортно-логістичних систем (2015)
Бойко В. І. - Методичні засади оцінки програм у методології управління сфери культури (2015)
Бабій І. В. - Алгоритм моніторингу процесів реструктуризації на підприємстві (2015)
Лазаренко Д. А. - Використання автоматизованих інформаційних систем в процесі прийняття управлінських рішень (2015)
Берегова В. В. - Еколого-економічний аналіз інвестиційних проектів підприємств, Сілецька Н. В. (2015)
Іванов А. М. - Перспективи розвиткумоського круїзного туризму в Україні, Саламатіна С. Є. (2015)
Марченко О. А. - Сучасна оцінка регіональної структури туристичного потенціалу Запорізької області (2015)
Морозов Р. В. - Теоретичні аспекти зрівноваженого розвитку галузі рисівництва в Україні (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Grytsyk N. - Implementing European standards in the ESP curriculum for students of non-linguistic specialities in Ukrainian universitiesї (2016)
Kobyakova I. - Teaching translation: objectives and methods, Shvachko S. (2016)
Tumak O. - The survey of English textbooks used in female schools in Bukovyna (1900 – 1918) (2016)
Bedrych Y. - Metaphors of inclusive semantics in the language of science (2016)
Dmitrenko N. - The implementation of problem-based learning in Ukrainian higher educational institutions (2016)
Lytovchenko I. - Corporate university as a form of employee training and development in American companies (2016)
Feschuk A. - Conceptual basis of professionally oriented foreign language training of future specialists in applied mechanics (2016)
Chesnokova A. - Long-term research assessing in the humanities: a case study, Zyngier S., Van Peer W. (2016)
Antonova M. - Enumeration as a means of financial markets data representation (2016)
Hodlevska K. - European dimension of professional training of primary school teachers in Hungary: experience for Ukraine (2016)
Voyevutko N. - Methods of using immersion teaching modern Greek language in a higher education, Kuligina O. (2016)
Gryshchenko Y. - The concept of fate in American science fiction literature (2016)
Ogienko O. - Facilitation in the context of pedagogical activities (2016)
Hryshyna O. - The interactive testing in the English for specific purposes teaching in non-linguistic universities (2016)
Simpson A. J. - The successful incorporation of blended learning into the language curriculum (2016)
Камінська Т. М. - Вплив асиметрії інформації на якість медичних послуг (2015)
Носик О. М. - Непрацюючий людський капітал в Україні: зміст та наслідки (2015)
Пронкіна Л. І. - Конкурентоспроможність та якість продукції підприємств:взаємозв’язок змісту та управління (2015)
Тимошенков І. В. - Узагальнюючі характеристики стану і результатів дії інститутів суспільства (2015)
Марченко О. С. - Інституціоналізація нової економіки масової співпраці: проблеми та зарубіжний досвід (2015)
Губін К. Г. - Розбудова правової економіки на базі української системи формування доходів населення: реальність чи фікція? (2015)
Гриценко О. А. - Верховенство права в контексті економічної теорії (2015)
Вовк І. А. - Як право впливає на економічні відносини: аналіз стадії правового регулювання (2015)
Hrytsenko O. A. - "Economic imperialism": from A. Monkretien to the modernity (2015)
Shevchenko L. S. - Concepts of human development in contemporary economics (2015)
Marchenko О. S. - Nanoeconomics as the economic theory of human behavior in the globalizing world (2015)
Nabatova O. O. - Behavioral economics: the main achievements and prospects of development (2015)
Levkovets О. М. - The science and scientific resources as sources of intellectual capital formation: contemporary contradictions of development (2015)
Kaminska Т. М. - Social and economic modernization and health protection in Ukraine (2015)
Nechyporuk L. V. - A system of factors inbluencing formation of demand for insurance services (2015)
Gubin K. H. - Institutionalization of population incomes in Ukraine upon the pattern of countries with legal economy (2015)
Ovsienko О. V. - Inequity in realization of social and economic rights in Ukraine (2015)
Chupryna О. О. - Impact of powerty and social inequity on economic growth and economic development of Ukraine, Chupryn К. S. (2015)
Пашков В. М. - Діяльність омбудсмена з прав пацієнтів як засіб регулюючого впливу держави (2015)
Давидюк О. М. - Відмежування технології та винаходу: господарсько-правовий аспект (2015)
Ваксман Р. В. - Реклама алкогольних напоїв: питання до чинного законодавчого забезпечення (2015)
Кудрявцева В. В. - Проблеми функціонування інвестиційного ринку в Україні (досвід іноземних країн) (2015)
Остапенко Ю. І. - Становлення господарського права та законодавства України на початковому етапі її незалежності (2015)
Shvydka T. I. - Directions of the economic and legal policy regarding demonopolization of the national economy (2015)
Возна В. О. - Проблеми законодавчої систематизації організаційно-господарських повноважень муніципальних органів (2015)
Карасава О. П. - Порука як спосіб забезпечення виконання кредитних зобов’язань: теоретичні та практичні аспекти (2015)
Рудяга І. М. - Систематизація законодавства України про залізничний транспорт: постановка питання (2015)
Харківська К. В. - Роль правових засобів у забезпеченні свободи комерційної діяльності (2015)
Шпаков В. В. - Механізми державного регулювання господарської діяльності:постановка проблеми (2015)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" (2015)
Вихідні дані (2015)
Заруцький Я. Л. - Хірургічне лікування постраждалих з приводу поєднаної краніо–абдомінальної травми у гострому періоді травматичної хвороби, Ткаченко А. Є. (2015)
Андрєєв О. А. - Шляхи об’єктивізації легкої черепно–мозкової травми в гострому періоді, Скобська О. Є., Каджая Н. В. (2015)
Лазирский В. А. - Результаты гастропластики c использованием илеоцекального сегмента кишечника после комбинированной гастрэктомии (2015)
Насташенко І. Л. - Ендоскопічна папілектомія (2015)
Дмитренко О. П. - Хірургічне лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (2015)
Дужий І. Д. - Гормонально–генетичний скринінг у хворих за виразкової гастродуоденальної кровотечі, Романюк А. М., Линдін М. С., Братушка В. В., Дубницький В. Ю., Шевченко Ю. Ю., Харченко С. В. (2015)
Усенко О. Ю. - Морфологічні особливості м'язово–апоневротичних тканин передньої черевної стінки у хворих на морбідне ожиріння, Гомоляко І. В., Кондратенко Б. М., Москаленко В. В. (2015)
Кустрьо В. І. - Удосконалення та вибір методу колостомії в лікуванні хворих з приводу гострої обтураційної непрохідності товстої кишки, Лангазо О. В. (2015)
Костирной О. В. - Зміни лікувальної програми при гострому панкреатиті, Косенко А. В., Iмад Мохамед Абдел С. К. Байомi (2015)
Пилипчук В. І. - Місце панкреатодуоденальної резекції у хірургічному лікуванні ускладнених форм хронічного панкреатиту, Шевчук І. М., Яворський А. М., Дирів О. Л. (2015)
Шейко В. Д. - Апоптоз та некроз циркулюючих нейтрофільних гранулоцитів у хворих за високого ризику виникнення післяопераційного перитоніту, Ситнік Д. А., Шкурупій О. О. (2015)
Мошківська Л. В. - Легеневі ускладнення у дітей, оперованих з приводу вроджених вад серця в умовах штучного кровообігу, Настенко Е. А., Головенко О. С., Лазоришинець В. В. (2015)
Калабуха І. А. - Ефективність алгоритму надання хірургічної допомоги хворим на мультирезистентний туберкульоз легень, Маєтний Є. М., Хмель О. В., Іващенко В. Є. (2015)
Саидова Ф. Х. - Аутоиммунные реакции у пациентов при заболеваниях щитовидной железы, Шахсуваров О. М., Гусейнов Р. Г., Ахмедова Л. М., Асланова Ж. Б. (2015)
Артеменко В. Ю. - Прогнозування "тяжкої" інтубації трахеї у пацієнтів при гнійно–запальних захворюваннях щелепно–лицевої ділянки, Буднюк О. О. (2015)
Аксьонов О. А. - Роль ендоскопічної мамодуктоскопії в комплексній діагностиці внутрішньопротокових новоутворень грудної залози (2015)
Кононенко О. А. - Критерії оцінки та результати лікування ятрогенних пошкоджень сечоводів у хворих онкологічного профілю, Стаховський Е. О., Вукалович П. С., Войленко О. А., Стаховський О. Е., Вітрук Ю. В., Чепурнатий М. В. (2015)
Король С. О. - Комплекс лікувальних заходів в системі надання медичної допомоги пораненим з приводу вогнепальних та мінно–вибухових уражень стопи (2015)
Бызов Д. В. - Техника экспериментального стентирования сосудов для исследований in vivo, Чиж Н. А., Михайлова И. П., Салогуб С. Д., Сандомирский Б. П. (2015)
Усенко А. Ю. - Тотальная панкреатодуоденэктомия с резекцией печеночной артерии и воротной вены по поводу рака головки поджелудочной железы, Скумс А. В., Сердюк В. П., Данилец А. О., Симонов О. М. (2015)
Никульников П. И. - Хирургическое лечение аортокавальной фистулы на фоне расслаивающей инфраренальной аневризмы брюшной части аорты, Быцай А. Н., Яценко А. И., Бурая И. Б. (2015)
Игорь Владимирович Иоффе к 60–летию со дня рождения (2015)
Николай Николаевич Милица к 60–летию со дня рождения (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Mosyakin S. L. - Quinoa as a promising pseudocereal crop for Ukraine, Schwartau V. V. (2015)
Pylypenko L. A. - Breeding and usage of sugar beet cultivars and hybrids resistant to sugar beet nematode Heterodera schachtii, Kalatur K. A. (2015)
Furdуchko O. І. - The importance of agroecology in the process of well-balanced agrosphere formation, Demyanуuk O. S. (2015)
Korobkova K. S. - Recent data on the causative agent of pale green dwarf (Acholeplasma laidlawii var. Granulum Incertae sedis) in Ukraine: pathogenicity and virulence factors and host reactions, Patyka V. P. (2015)
Velichko V. A. - Regulation of nitrogen-carbon interactions in agroecosystems in the forest-steppe zone of Ukraine, Demidenko О. V. (2015)
Medvedev V. V. - Soil Spatial Heterogeneity and Systems of Agriculture (2015)
Trufanov O. V. - Detection of antibiotics, active against Bacillus subtilis, in grain and feed, Kotyk А. M., Trufanova V. A., Tereshchenko О. V., Zhukorskiy О. M. (2015)
Kulibaba R. A. - Transforming growth factor β1, pituitary-specific transcriptional factor 1 and insulin-like growth factor I gene polymorphisms in the population of the Poltava clay chicken breed: association with productive traits, Tereshchenko A. V. (2015)
Fateev A. I. - Influence of humus acids on mobility and biological availability of iron, zinc and copper, Semenov D. O., Smirnova K. B., Shemet A. M. (2015)
Title (2016)
Table of contents (2016)
Protasov A. A. - Biogeomes of hydrosphere and land as elements of the biosphere structure (2016)
Помогайбо В. М. - ДНК оточуючого середовища: екологічний та генетичний аспекти, Орлова Л. Д., Власенко Н. О. (2016)
Kozak I. I. - Prognosis of beech stand dynamics in climate change conditions in Polish Bieszady and Ukrainian Beskydy, Parpan T. V., Kozak G. G., Kotsyuba P. G. (2016)
Коваленко І. М. - Репродукція у рослин трав’яно-чагарничкового ярусу як фактор стабілізації лісових екосистем (2016)
Лісовець О. І. - Перші знахідки Acalypha australis L. та Euphorbia maculata L. (Euphorbiaceae) на Дніпропетровщині (2016)
Buzhdygan O. Y. - Multivariate comparison of trophic networks of grassland ecosystems, Rudenko S. S. (2016)
Самохвалова В. Л. - Прогнозування рівнів вмісту мікроелементів і важких металів у ґрунтах різного генезису для оцінювання їх екологічних та продукційних функцій, Скрильник Є. В., Шедєй Л. О., Лопушняк В. І., Олійник Н. В., Самохвалова П. А., Мандрика О. В. (2016)
Мозговой Д. К. - Мониторинг последствий засухи по спутниковым снимкам высокого пространственного разрешения (2016)
До уваги авторів (2016)
Титул, содержание (2017)
Ющенко К. А. - Влияние вида связующего на технологичность изготовления и свойства покрытых электродов типа Э-08Х20Н9Г2Б, Булат А. В., Скорина Н. В., Марченко А. Е., Самойленко В. И., Каховский Н. Ю. (2017)
Ермоленко Д. Ю. - Расчетная и экспериментальная оценка формирования первичной структуры металла шва с тугоплавкими инокулянтами, Головко В. В. (2017)
Власов А. Ф. - Интенсификация дуговых и электрошлаковых процессов сварки путем введения экзотермической смеси, Макаренко Н. А., Волков Д. А. (2017)
Марченко А. Е. - Экспериментальные исследования разнотолщинности покрытия электродов при опрессовке (2017)
Левченко О. Г. - Математическое моделирование химического состава сварочного аэрозоля при ручной дуговой сварке высоколегированными электродами, Безушко О. Н. (2017)
Прилуцкий В. П. - Восстановительная наплавка деталей из титанового сплава ВТ22, Ахонин С. В., Шваб С. Л., Петриченко И. К., Радкевич И. А., Руханский С. Б., Антонюк С. Л. (2017)
Жудра А. П. - Влияние режимов наплавки порошковыми лентами на геометрические параметры наплавленных валиков, Ворончук А. П., Кочура В. О., Федосенко В. В. (2017)
Марченко А. Е. - Исследование структуры жидких стекол для сварочных электродов методом ядерной магнитной спектроскопии, Скорина Н. В., Киселев М. О., Трачевский В. В. (2017)
Слободянюк В. П. - Производство сварочных материалов предприятиями корпорации "ПлазмаТЕК" (2017)
Сидлин З. А. - Контроль гранулометрического состава порошков, применяемых в производстве сварочных материалов (2017)
Бабинец А. А. - Порошковая проволока для износостойкой наплавки тонколистовых конструкций, Рябцев И. А. (2017)
Костин А. М. - Адгезионно-активные жаропрочные износостойкие материалы КМХ и КМХС, Мартыненко В. А., Малый А. Б., Квасницкий В. В. (2017)
Пустовойт С. В. - Состояние и тенденции развития рынка сварочных электродов в Украине, Скорина Н. В., Петрук В. С. (2017)
Кушнарьова М. Б. - Українське суспільство та українська популярна пісня у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.: попит і пропозиція (2016)
Шевченко Н. О. - Потенціал використання древніх календарно-астрономічних об’єктів у контексті розробки туристичних маршрутів (2016)
Борисенко Т. В. - Генезис феномену "Перпетуум мобіле" (2016)
Батрак М. Г. - Регіоналістика в контексті сучасного українського мистецтвознавства (2016)
Мезіна С. С. - Українське "шістдесятництво" у контексті національного відродження ХХ століття (2016)
Денисюк Ж. З. - Сміхова основа інтернет-фольклору в реалізації його комунікативного потенціалу (2016)
Барандій А. Ю. - Зовнішні фактори у формуванні української модерної ідентичності на теренах Галичини (2016)
Гуренко Л. О. - Есхатологічні філософія та релігія духу нової драми в інтерпретації Миколи Вороного (2016)
Малюк Є. О. - Особливості відеогри як медіа (2016)
Файзулліна Г. С. - Етнокультурні мотиви у творчості українських "шістдесятників" (2016)
Довгань О. В. - Смисл в контексті тіла (тілесності): на прикладі феномену смерті (2016)
Конюкова І. Я. - Етикет як засіб виразу соціально- ритуальної комунікації (2016)
Соболєвська С. О. - Значення аматорського театру у процесах ціннісного самовираження та саморозвитку особистості самодіяльного актора (2016)
Афоніна О. С. - Прийоми "подвійного кодування" в малярстві постмодернізму (2016)
Варивода А. Г. - Народна традиція в українському церковному гаптуванні XVII–ХVIIІ ст.: релігійний та художній аспекти (2016)
Гумен О. І. - Асоціація арфістів України: діяльність, проблеми та перспективи розвитку (2016)
Ян І. М. - Театральна діяльність осередків "Просвіти" Наддніпрянщини та Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Каблова Т. Б. - Народна пісня як інтенціальна складова у творчості М. В. Лисенка, Тетеря В. М. (2016)
Маслова Ю. В. - Кобзарські школи у формуванні вокальної культури України (2016)
Чупріна Н. В. - Принципи формування актуальних проектних образів 1970-х років та їх вплив на розвиток сучасної індустрії моди (2016)
Криволапов Б. М. - Живописні батальні твори Андрія Холоменюка знаменне явище в культурі та мистецтві України, Литви і Польщі (2016)
Донченко Н. П. - Творчий процес створення літературного сценарію різноманітних театралізованих форм (2016)
Смаричевська А. А. - Емі Біч та Елен Таафе Звіліч: жіночі сторінки американської камерної музики (2016)
Зайцева В. І. - Мистецька спадщина ілюстрування творів Івана Котляревського як стильовий орієнтир у сучасній українській книжковій графіці (2016)
Романенко А. Р. - Концертний простір Петербурга та його вплив на творче самоздійснення В. В. Пухальського (на основі спогадів митця) (2016)
Карпенко О. В. - Аналіз сучасної системи викладання дисциплін "Рисунок і живопис" в українських вищих навчальних мистецьких закладах (на прикладі м. Києва), Зеленюк О. (2016)
Папета О. В. - Творчість Олександра Шульдиженка в контексті мистецтва модернізму 1970-1980-х років, Рибка А. Р. (2016)
Бараніченко П. О. - Сучасні технології створення сценарію (2016)
Казарян А. Р. - Звукові образи Ганса Ціммера: від класики до африканського багатоголосся (2016)
Небесник А. В - Прояви постмодерн-хореографії в Україні (2016)
Ткачук Р. М. - Покращення водного режиму ґрунтів дренажно-модульних систем дворівневими регулюючими дренами, Ткачук М. М., Рокочинський А. М. (2013)
Герасімов Є. Г. - Оптимальний діаметр напірних трубопроводів насосних станцій (2013)
Пінчук О. Л. - Дослідження впливу нерівностей поверхні на гідравлічний похил оболонок-рукавів (2013)
Гурин В. А. - Оцінка надійністі бетонних гідротехнічних споруд за візуальним обстеженням, Радчук М. І. (2013)
Козішкурт С. М. - Природокористування та гідромеліорації: показники, реальність і проблеми, Козішкурт М. Є. (2013)
Романюк І. В. - Аналіз стану та напрямки удосконаленя технічної експлуатації осушувальних систем (на прикладі Рівненського міжрайонного управління водного господарства), Герасімов Є. Г., Пінчук О. Л. (2013)
Рябков С. В. - Вплив краплинного зрошення плодових насаджень на показники ґрунту, Усата Л. Г., Новачок О. М., Новачок І. О. (2013)
Ольховик О. І. - Закріплення зсувонебезпечних схилів за допомогою інноваційних технологій, Ільчук О. В., Ольховик А. Л. (2013)
Балихіна Г. А. - Сценарний аналіз для оптимізації ризиків в платному водокористуванні (2013)
Кузьмич Л. В. - Оцінка надійності елементів закритої мережі осушувальних систем на прикладі осушувальної системи "Головинська" Костопільського району Рівненської області (2013)
Ольховик О. І. - Використання пристроїв вилучення вологи з атмосфери для питного водопостачання та зволоження ґрунтів, Кошмак К. M., Ольховик А. Л. (2013)
Ткачук М. М. - Аналіз нормативних документів для покращення організації і планування робіт у водогосподарському будівництві, Кириша Р. О., Радчук В. І. (2013)
Ахмедсалахеддін М. - Надійність краплинних водовипусків "Aqua traxx" при змінному режимі експлуатації за даними лабораторних досліджень, Гурин В. А. (2013)
Сиротинський О. А. - Замулення дренажних колодязів на меліоративних системах та технологія їх очищення, Прокопчук Н. М., Мельникович Є. В., Романовський В. Я., Гнатюк Д. Ю., Дідух І. В. (2013)
Поляков В. Л. - Про теоретичне обгрунтування інтенсифікації безреагентного фільтрування суспензії при постійному гідравлічному навантаженні (2013)
Бляшина М. В. - Математичне моделювання біореактора з волокнистим носієм, Саблій Л. А., Власюк А. П. (2013)
Епоян С. М. - Дослідно-промислове впровадження активованого розчину коагулянту сульфату алюмінію при підготовці питної води, Душкін С. С. (2013)
Сємака О. М. - До питання дослідження міграції суміші нафтопродуктів після техногенної аварії в м. Чернігів (2013)
Меддур М. М. - Промивання засипки пінополістирольних фільтрів (2013)
Чабан І. В. - Математичне моделювання процесів в ударно-пінному апараті з блоком термоелектричних модулів (2013)
Клепач М. І. - Аналіз та комп’ютерне моделювання автоматичного регулювання параметрів pH та Eh промислових стічних вод у змішувачі-реакторі періодичної дії, Филипчук Л. В. (2013)
Лекомцев Д. Г. - Робота досконалої нецентральної свердловини з круговим контуром живлення у анізотропного шарі ґрунту (2013)
Козар М. Ю. - Очищення стічних вод солодового заводу від фосфатів в системі анаеробно-аеробних біореакторів, Саблій Л. А. (2013)
Острянська Н. І. - Інтенсифікація гідробіологічного контролю роботи очисних споруд з допомогою комп'ютерних технологій (2013)
Ковальчук В. А. - До питання про розрахунок мембранних біореакторів, Марчук Ю. В., Ковальчук О. В. (2013)
Поляков В. Л. - Теоретичні і прикладні аспекти локального упорядкування структури незв'язних ґрунтів, Желізко В. В. (2013)
Кремез В. С. - Математичне моделювання фільтрації підземних вод в хімічно-суфозійних ґрунтах (2013)
Вечер В. В. - Боротьба з наносами на каналах, Щодро О. Є. (2013)
Кононенко Н. А. - Пошук інноваційних джерел енергії в гідросередовищі, Веклич В. В. (2013)
Токар Л. О. - Статистичне моделювання мінливості геометричних параметрів каналів (2013)
Кононенко М. О. - Проблеми безпеки функціонування ГЕС та гідротехнічних споруд від льодоутворень (кригоутворень), Мирошніченко В. М., Поташник С. І., Чмиренко О. М. (2013)
Сиротинський О. А. - Обґрунтування та дослідження технологічних параметрів процесу гідродинамічного промивання дренажних трубопроводів, Прокопчук Н. М., Форсюк С. Л., Гнатюк Д. Ю., Мельникович Є. В. (2013)
Науменко Ю. В. - Трифазний режим руху зернистого завантаження барабанного змішувача (2013)
Малащенко В. О. - Силовий розрахунок деталей з’єднання змінної жорсткості, Тимейчук О. Ю., Ніколайчук В. В. (2013)
Науменко Ю. В. - В’язка течія рідкого завантаження барабанного змішувача (2013)
Стрілець О. Р. - Обґрунтування розмірів заготовок для виготовлення пружних призматичних шпонок новими способами (2013)
Науменко Ю. В. - Псевдотемпература зернистого завантаження барабанного змішувача (2013)
Кирикович В. Д. - Визначення критичної глибини різання при комбінованому поярусному різанні ґрунту, Нікітін В. Г. (2013)
Малащенко В. О. - Експериментальні дослідження динаміки пружних шпонкових з’єднань при періодичному навантаженні, Стрілець О. Р., Стрілець В. М. (2013)
Ліпянін В. А. - Організації мережі спортивних басейнів в системі розселення м. Рівне (2013)
Шульган Р. Б. - Експертна грошова оцінка земельних ділянок з використанням математичної моделі (на прикладі міста Рівне), Янчук О. Є., Сварицевич Т. М. (2013)
Ревуцький В. Р. - Інтегрована кадастрова система – основа раціонального природокористування (2013)
Шульган Р. Б. - Оцінка небезпеки осідань території в населених пунктах методом моделювання за умов невизначеності, Янчук О. Є. (2013)
Янчук О. Є. - Геоінформаційне забезпечення студмістечка Національного університету водного господарства та природокористування, Лагоднюк О. А., Андрійчук Р. В. (2013)
Панасюк Ю. А. - Використання критерію Байєса для математичного моделювання раціонального використання меліорованих територій (2013)
Остапчук С. М. - Розвиток орендних земельних відносин у сільському господарстві (на прикладі Джанкойського району АР Крим), Гінда О. О. (2013)
Волощук В. А. - Відкриті інтерактивні алгоритми для теплофізичного моделювання енергоустановок (2013)
Сидорчук Б. П. - Моделювання процесу визначення оптимального положення плоских сонячних колекторів (2013)
Гаєвський В. Р. - Калібрування потенціометричного рН-давача, Кочмарський В. З. (2013)
Кундрат М. М. - Розрахунок міцності системи співдотичних підсилень елементів будівельних конструкцій, Кундрат А. М. (2013)
Морозюк С. В. - Модель гідродинамічних потоків при дезінтеграційному відпрацюванні важкопромивних розсипних родовищ, Калько А. Д., Мащенко В. А., Сідлецький В. О. (2013)
Пастухов О. В. - Аналіз основних загальнотехнічних властивостей торфів Рівненської та Волинської областей, Гнєушев В. О., Стадник О. С. (2013)
Камських О. В. - Дослідження та розробка технології зменшення негативного впливу навколишнього середовища на експлуатаційні властивості лабрадоритів (2013)
Гера Б. В. - Математичне моделювання умов неідеального теплового контакту шарів через тонке включення, Николин О. В. (2013)
Костін О. В. - Дослідження плоскопаралельної задачі еволюції границі розділу рідин в анізотропному однорідному шарі пористого середовища (2013)
Григорович В. Г. - Методи і засоби інформаційних технологій еколого-економічної оптимізації виробництва, Шаклеіна І. О., Цмоць В. М. (2013)
Можаровський В. В. - Розрахунок напружено-деформованого стану шаруватих циліндричних конструкцій із анізотропних матеріалів, Мар'їн С. А., Кузьменков Д. С. (2013)
Варнавська І. В. - Розробка теоретичних основ і технологічного рішення процесу термічного знищення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин і фільтрату полігонів твердих побутових відходів (2013)
Башева Т. С. - Визначення кількісних параметрів впливу процесу рециклінгу відходів акумуляторного електроліту на повітря робочого приміщення (2013)
Скиба Е. Е - Вибір показника якості для оцінки рівня забруднення стічних промислових та дренажних вод, Кулик М. П., Голець Н. Ю., Чабан В. Й., Богданенко О. В. (2013)
Титул, содержание (2017)
Харазишвили Ю. М. - Проблемы оценки и интегральные индексы устойчивого развития промышленности Украины с позиций экономической безопасности, Ляшенко В. И. (2017)
Кистерский Л. Л. - Децентрализация управления международными ресурсами для экономических реформ, Липовая Т. В. (2017)
Гринюк И. Н. - Модель управления дебиторской задолженностью (2017)
Шубравская Е. В. - Сценарные оценки развития сельскохозяйственного производства Украины в условиях климатических изменений и экологических ограничений, Прокопенко Е. А. (2017)
Буркинский Б. В. - Институциональные основы совершенствования отношений собственности на рекреационно-туристические ресурсы в Украине, Мартиенко А. И., Хумарова Н. И. (2017)
Грищенко А. А. - Международные экономические санкции как фактор приостановления российской экспансии по отношению к Украине (2017)
Гранатуров В. М. - Концепция "Черного лебедя": противоречия и применимость в современном бизнесе, Кораблинова И. А. (2017)
Summaries (2017)
Редакционная политика и этические нормы (2017)
Gaidey D. A. - Critical analyses of economic cycles theories (2014)
Павлов К. В. - Патоинституты, патоинституционализм и модернизация российской экономики (2014)
Савицька Н. Л. - Холістичний персоналізм як методологічна основа дослідження людини в господарському розвитку (2014)
Хмель С. Н. - Пропедевтика теории факторнопропорционального распределения стоимости прибавочного продукта, Хмель В. И. (2014)
Базылева А. И. - Оценка зарубежных рынков кредитования малих и средних предприятий (2014)
Борисова С. Е. - МФЦ как инструмент реформирования мировой финансовой системы в посткризисный период (2014)
Бусарєва Т. Г. - Чинники формування сприятливого інвестиційного клімату, Столярчук Я. М. (2014)
Герасименко Б. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку харчової промисловості України в системі евроінтеграційних координат (2014)
Горбачук В. М. - Економіка оборони (2014)
Денисова Е. Ю. - Глобальные тенденции развития международного транснационального бизнеса (2014)
Журавльов О. В. - Кількісне пом’якшення в монетарній політиці, Сердюк Г. В. (2014)
Золотько В. А. - Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в Канаде и Польше и их влияние на систему учета и отчетности, Попова Н. И. (2014)
Камоцкая Н. И. - Оценка топливно-энергетического комплекса Республики Беларусь и перспективы его развития (2014)
Лига А. О. - Інноваційні особливості присутності ТНК на світовому ринку, Кузьменко С. С. (2014)
Сідоров В. І. - Функціонування та розвиток світового ринку праці в умовах глобалізації, Медова А. В. (2014)
Штанько О. Д. - Стратегії розвитку ТНК на прикладі компанії, Метцгер А. А. (2014)
Петухова В. О. - Зона вільної торгівлі як форма міжнародної економічної інтеграції (2014)
Чала Ю. В. - Специфічні проблеми міжнародної реклами та рекомендації щодо їх вирішення (2014)
Шевченко Т. П. - Социальная ответственность как философская и социальная категория (2014)
Андріїв Н. М. - Аналіз конкурентного середовища у підприємницькій сфері України (2014)
Болдирєва Л. М. - Інтеграційні засади взаємодії галузей економіки у системі продовольчого забезпечення (2014)
Борейко В. І. - Перспективи розвитку будівельної галузі України (2014)
Борісов О. Г. - Механізм аналізу показників виконання бюджету за видатками, Лупенко А. М. (2014)
Дзюбенко Н. О. - Методика застосування світового досвіду органічного землеробства в Україні (2014)
Захарова А. С. - Податкове регулювання як напрям детінізації економіки держави, Хімченко А. М. (2014)
Зоріна О. І. - Маркетингова сегментація транспортного ринку (2014)
Круглякова В. В. - Інноваційний потенціал як основа стратегії розвитку підприємств (2014)
Кущенко Д. І. - Митна діяльність у системі факторів економічної безпеки національної економіки (2014)
Мазур О. Є. - Матеріально-технічні фактори розвитку роздрібної торгівлі, Сахацький М. П. (2014)
Мірошниченко Г. О. - Стабільний економічний розвиток та особливості його реалізації в сучасних умовах (2014)
Носирєв О. О. - Вирівнювання диспропорцій регіонального розвитку в державній економічній стратегії (2014)
Сєніна А. О. - Політика дерегулювання економіки в сфері ліцензування і технічного регулювання (2014)
Татомир І. Л. - Проблеми конвертованості національної системи освіти в економічний та соціальний капітал (2014)
Тітаренко Г. Б. - Формування нової парадигми розвитку національної інноваційної системи України (2014)
Храброва О. В. - Аналіз стану машинобудівного комплексу України і напрямки його поліпшення (2014)
Варцаба В. І. - Вплив фактору сезонності на діяльність малого підприємництва туристично-рекреаційної сфери Закарпатської області, Сочка К. А. (2014)
Вітюк М. О. - Прийняття управлінських рішень за умови невизначеності та ризику в АПК, Бурдейна Л. І. (2014)
Горняк О. В. - Порівняльний аналіз управлінської і біхевіористської теорії фірми в контексті поведінкових стратегій підприємств (2014)
Гуцул Я. В. - Сучасний стан, ключові проблеми та основні тенденції розвитку житлово-комунального господарства міста (2014)
Джемелінська Л. В. - Управління інтелектуальною власністю на промисловому підприємстві (2014)
Довбня С. Б. - Концептуальний підхід до комплексної діагностики економічної безпеки промислових підприємств України, Руденко О. В. (2014)
Дунська А. Р. - Стратегічне управління збутом на зовнішньому ринку, Корзун О. А. (2014)
Дяченко М. В. - Мотивація як складова ефективного управління розвитком персоналу організації, Лозовський О. М. (2014)
Зеленська М. О. - Зовнішній потенціал туристичного оператора, Ширяєва Б. О. (2014)
Карнаушенко А. С. - Розвиток фінансування інноваційної діяльності аграрних підприємств Херсонської області, Петренко В. С. (2014)
Космина Ю. М. - Роль організаційної культури в управлінні поведінкою персоналу на різних етапах діяльності організації (2014)
Крижановський Р. О. - Економічні аспекти інноваційного розвитку транспортних підприємств, Пішенін І. К. (2014)
Кравець І. М. - Формування системи мотивації управлінського персоналу в умовах ринкової трансформації економіки, Куклюк В. С. (2014)
Ладунка І. С. - Особливості формування та використання управлінського потенціалу підприємств (2014)
Лісун Я. В. - Організаційно-економічний механізм управління іміджем персоналу підприємств сфери послуг в конкурентних умовах, Пархоменко Т. В. (2014)
Лозинська І. В. - Подолання соціальних протиріч в контексті виходу з кризи галузі м’ясо-молочного скотарства України (2014)
Максимова О. С. - Оптимізація структури основних фондів гірничорудних підприємств (2014)
Малашенко Н. В. - Актуальні питання управління розрахунками з покупцями та замовниками у молокопереробній галузі на прикладі ПАТ "Баштанський сирзавод", Слободян Н. Г. (2014)
Михеенко Е. С. - Стратегический потенциал крупных промышленных предприятий и его роль в развитии экономики Украины (2014)
Носонова Л. В. - Використання багатофакторної моделі компанії DuPont для оцінки рентабельності власного капіталу АТ "Сумський завод "Насосенергомаш", Божкова В. В. (2014)
Рябченко Т. О. - Форми безпосередньої участі громадян у правотворчості (2016)
Сухонос В. В. - Креативна корпорація в державному механізмі: історико-правовий контекст (2016)
Гаруст Ю. В. - Виникнення та розвиток повноважень Президента України в управління фінансовою системою країни на різних етапах її розвитку: історико-правовий аналіз, Турук Н. В. (2016)
Мироненко Р. В. - Механізм реалізації господарсько-правової політики Національного банку України (2016)
Бурбика М. М. - Інформаційні права і свободи найманого працівника під час виконання ним трудових обов’язків (2016)
Кондратенко В. М. - Забезпечення прав осіб з інвалідністю на належні умови праці (2016)
Naida I. V. - Employment of Population as an Object of the State Policy of Ukraine (2016)
Воронина Н. П. - Сельскохозяйственный кооператив как самостоятельная организационно-правовая форма юридического лица (2016)
Гаруст Ю. В. - Теоретико-правовий аспект визначення поняття "фінансова система Україна", Литвиненко Я. В. (2016)
Гаруст Ю. В. - Фінансова система - основа економічної стабільності та розвитку України: економічної стабільності та розвитку України: принципи, завдання, функції, Сердюк В. І. (2016)
Залізняк А. С. - Проблеми адміністративно-правового статусу Пенсійного фонду, шляхи їх вирішення і перспективи реформування пенсійного забезпечення в Україні (2016)
Кобзєва Т. А. - Актуальні проблеми стандартизації діяльності Рахункової палати України, Сердюк П. В. (2016)
Кобзєва Т. А. - Основні чинники забезпечення економічної безпеки, Яцюк В. М. (2016)
Кузьменко С. Ю. - Правовий аналіз особливостей та розвитку фінансової системи України (2016)
Куліш А. М. - Кабінет Міністрів України у системі державного управління фінансовою системою України: становлення та майбутні перспективи, Мотрюк А. Д. (2016)
Миргород В. В. - Періоди становлення та розвитку фінансової системи в Україні (2016)
Prokopenko P. S. - Must Be Reformed, Cannot Leave (2016)
Чернадчук В. Д. - Концептуальні засади виконання державного та місцевих бюджетів: правові аспекти (2016)
Зоріна Я. В. - Особливі прикмети зовнішності людини: їх значення для розслідування злочину (2016)
Клочко А. М. - Значення окремих методів пізнання в контексті вивчення проблеми кримінально-правової охорони банківської діяльності (2016)
Тарасенко Н. Ю. - Окремі засоби та способи збирання криміналістичної інформації, Купка Ю. М. (2016)
Фрідріх А. В. - Криміналістичні дослідження окремих видів слідів, Северин Я. В. (2016)
Hołda-Wydrzyńska A. - Legal Protection of Controlled Entities on the Basis of the Polish Act on Freedom of Business Activity (2016)
Рєзнік О. М. - Порівняльно-правовий аналіз організаційної структури фінансової системи України та зарубіжних країн, Ігнатенко Є. В. (2016)
Березянська А. О. - Теоретичні підходи до визначення поняття "механізми державного управління" та їх класифікація (2015)
Бондаренко-Цимерман М. С. - Шляхи подолання корупції в органах місцевого самоврядування (2015)
Борисенко О. П. - Стратегія формування та реалізації зовнішньоекономічної політики України (2015)
Ворона В. - Використання в Україні зарубіжного досвіду планування соціально-економічного розвитку регіонів (2015)
Домбровська С. М. - Механизми забезпечення державної соціальної безпеки в Україні (2015)
Драган І. В. - Узгодження екологічних та економічних суспільних інтересів як умова реалізації концепту сталого розвитку: державно управлінський аспект (2015)
Ємельянов В. М. - Роль регіональної економіки у розвитку міжнародної економічної діяльності держави (2015)
Запорожець А. В. - Зелений туризм як перспективний напрямок розвитку туристичної індустрії України (2015)
Ібрагімова А. А. - Характеристика нормативно-правової бази державної політики у сфері побудови спроможних територіальних громад в Україні (2015)
Коваль А. С. - Моніторинг громадської думки щодо доцільності проведення референдумів в Україні (на прикладі жителів Вознесенського району) (2015)
Кравченко Т. А. - Значення та роль органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування в Україні: синергетичний підхід (2015)
Критенко О. О. - Шляхи удосконалення системи державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, Даньшина Ю. В. (2015)
Лопушанська Г. І. - Бюджетна децентралізація як засіб підвищення фінансової самостійності місцевого самоврядування (2015)
Позняк А. О. - Напрямки підвищення якості надання громадських послуг населенню (2015)
Полторак С. Т. - Механізми підвищення статусу наукової роботи у військових вищих навчальних закладах (2015)
Пономаренко А. П. - Державне регулювання правового та фінансового забезпечення діяльності комунальних підприємств в Україні (2015)
Пушняк С. А. - Основні підходи до визначення поняття паблік рілейшнз в системі державного управління (2015)
Степанов А. С. - Орієнтири та пріоритети реформування соціальної політики України (2015)
Тимофєєв С. П. - Моніторинг громадської думки щодо діяльності органів публічної влади, Болгак Ю. Д. (2015)
Штирьов О. М. - Перспективи розвитку територіальних громад в умовах децентралізації влади в Україні, Кобець В. М. (2015)
Петров П. П. - Механізм державного управління застосування заходів реагування органами державного нагляду з питань пожежної та техногенної безпеки до суб’єктів господарювання за порушення ними законодавства в даній сфері (2015)
Ковальчук В. Г. - Організаційно-інституційний розвиток системи регіонального управління (2015)
Никонець А. А. - Історико-правовий аспект становлення та функціонування фінансової системи України (2016)
Руденко Л. Д. - Забезпечення реалізації виборчих прав внутрішньопереміщених осіб на місцевих виборах, Андросова О. О. (2016)
Семенов В. М. - Досвід впровадження децентралізації влади в країнах "Вишеградської четвірки", Заїка Н. Ю. (2016)
Афанасієв Р. В. - Сутність та особливості предмету застави в господарських відносинах, Солодка А. В. (2016)
Vodopian T. - Mediator Tactics and techniques in Dealing with Power Imbalance in Business Mediation (2016)
Деревянко Б. В. - Конкурентний ринок: сучасна характеристика та особливості, Захарченко В. О. (2016)
Shevchenko O. - On Some Aspects as to Reorganization of Public Joint-Stock Companies (2016)
Кисельова О. І. - Щеплення від трудової дискримінації осіб з інвалідністю, Рассохіна А. М. (2016)
Радевич Є. О. - Відповідність українського законодавства у сфері праці європейським стандартам (2016)
Толбатова А. Д. - Міжнародно-правовий досвід регулювання прав інвалідів у сфері праці (2016)
Бурбика М. М. - Зарубіжний досвід та напрями удосконалення фінансової системи України в контексті євроінтеграції, Заїка Н. Ю. (2016)
Велічко О. О. - Щодо особливостей співвідношення понять "принципи оподаткування", "прицнипи податкового права", "принципи податкового законодавства" (2016)
Гаруст Ю. В. - Організаційно-правові методи запобігання корупції, направлені на захист економічних інтересів країни, Трофименко Б. Ю. (2016)
Кадала В. В. - Неефективність державного управління економічною безпекою підприємництва, Хайлова Т. В. (2016)
Коржова В. Е. - Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України (2016)
Солонар А. В. - Проблеми забезпечення економічної безпеки України в умовах євроінтеграційних процесів, Холод О. В. (2016)
Тарасенко Н. Ю. - Запровадження інституту приватного виконавця в Україні: проблемні питання (2016)
Янішевська К. Д. - Деякі аспекти реформування системи державних органів у сфері міграції, Фавстіна М. (2016)
Войтович А. В. - Поняття "трасологія", її наукові основи (2016)
Клочко А. М. - Одержання неправомірної вигоди службовими особами правоохоронних органів, Байдак А. Ю. (2016)
Мордовець Є. В. - Дослідження слідів пальців рук і долонь як різновид ідентифікації (2016)
Бурбика М. М. - Фінансова система Європейського Союзу: переваги та проблеми розвитку, Смирнова Г. Ю. (2016)
Гаруст Ю. В. - Порівняльно-правова характеристика фінансових систем Німеччини і України, Козинець О. О. (2016)
Ільченко О. В. - Впровадження міжнародного досвіду у діяльності Державної прикордонної служби України - шлях до формування єдиної системи європейської безпеки (2016)
Кисельова О. І. - Міжнародний досвід регулювання трудових відносин, Мельник І. А. (2016)
Goncharova A. - Main Problems of Modern Inheritance Law, Ulviyye Aydin (2016)
Ємельянов С. С. - Звернення стягнення на кошти боржника на рахунках в банках: проблемні питання (2016)
Колеснікова М. В. - Приведення у виконання рішень міжнародного арбітражу у сфері інтелектуальної власності: досвід України та європейських країн, Піддубна М. М. (2016)
Сосой В. А. - Правове регулювання принципів виконавчого процесу (2016)
Шапіро В. С. - Інтелектуальна роль привтаних військових компаній у розробці програм з підготовки професійних збройних сил та силових структур, Шкрумада Б. Ю. (2016)
Ушкало Н. І. - Інстанційний перегляд судових рішень в контексті судової реформи (2016)
Чегренець Н. В. - Судова реформа в Україні: кваліфікаційне оцінювання суддів - до і після реформи (2016)
Пахомов В. В. - Військові суди, Дегтяр Р. О. (2016)
Від редакції (2014)
Коваль В. - Юрій Сливинський: Короткий життєпис (2014)
Рибак Ю. - Поліська експедиція Юрія Сливинського в контексті подальших теренових досліджень: деякі порівняльні спостереження (2014)
Коваль В. - Юрій Сливинський – транскриптор (2014)
Клименко І. - Українські весільні тиради на шестидольній основі (2014)
Довгалюк І. - Фонографічні дослідження фольклору в Кабінеті музичної етнографії (ВУАН/АН УРСР) 1934-1948 років (2014)
Пасічник В. - Наукові контакти Володимира Гошовського (2014)
Сливинський Ю. - Проблеми списування дум, підготувала Ліна Добрянська (2014)
Лукашенко Л. - Рукопис холмсько-підляського збірника Якова Сєнчика (2014)
Ярмола В. - Інструментальна музика Полісся та Волині в фольклористичному доробку Олекси Ошуркевича (2014)
Зубрицький Д. - Про співи простого народу, вступне слово, переклад з польської та коментарі Ірини Довгалюк (2014)
Сливинський Ю. - Методика експедиційної роботи із запису музичного фольклору (методична записка), підготувала Ліна Добрянська (2014)
Луканюк Б. - Методика викладання музично-фольклористичних дисциплін: Програма-конспект (2014)
Пасічник В. - Науково-практична конференція пам’яті Юрія Сливинського (2014)
Федун І. - Фундаментальне дослідження музичних інструментів гуцулів (2014)
Скаженик М. - Діалог в етномузикознавстві: нові горизонти та перспективи (2014)
Харчишин О. - Хроніка ’13 (2014)
Праці Юрія Сливинського: Покажчик, уклала Ліна Добрянська (2014)
Дипломні роботи, виконані під керівництвом Юрія Сливинського, уклала Ліна Добрянська (2014)
Содержание (2015)
Бойко А. В. - Конструирование и расчет цилиндрических резервуаров емкостью 5 тыс. м3 (2015)
Волкова В. Е. - Собственные колебания стальных сварных балок пролетных строений конвейерных галерей, Смолий И. С. (2015)
Гилодо А. Ю. - Мачта мобильной связи на крыше здания (2015)
Давиденко А. А. - К расчету прочности и деформативности железобетонных колонн кругового сечения в условиях соместного действия внецентренного сжатия и поперечного изгиба (2015)
Дзюба С. В. - Консервация усталостных дефектов стенок металлических цилиндрических резервуаров предварительно напряженными фибро- пластиковыми материалами (2015)
Дзюба С. В. - Проблемы усиления стенок металлических цилиндрических вертикальных резервуаров, Стоянов В. В. (2015)
Дзюба С. В. - Усиление стенок металлических цилиндрических резервуаров направленно-ориентированными фибропластиковыми материалами, Стоянов В. В. (2015)
Кульман С. М. - Кінетична модель тривалої міцності пористих композиційних матеріалів на основі деревини, Бойко Л. М. (2015)
Купченко Ю. В. - Перспективы учета совместной работы стального каркаса промышленного здания с мостовым краном (2015)
Пінчевська О. О. - Аналіз ринку деревних плитних матеріалів, Грабар І. Г. (2015)
Пічугін С. Ф. - Розрахунок надійності магістрального трубопроводу при капітальному ремонті, Зима О. Є., Винников П. Ю. (2015)
Пічугін С. Ф. - Ефект застосування сучасних мостових кранів у виробничих будівлях, Швадченко К. О. (2015)
Погорельцев А. А. - Высокомодульные материалы, используемые в массивных клеедощатых конструкциях, Турковский С. Б., Стоянов В. О. (2015)
Прыгунков А. В. - Влияние температурно-влажностных режимов на прочность древесины после длительной ее эксплуатации, Васильев А. Ю. (2015)
Сіянов О. І. - Результати розрахунку стійкості навісу над трибунами стадіону НСК "Oлімпійський" (2015)
Стоянов В. В. - Клееная многослойная древесина с разным расположением слоёв досок (2015)
Стоянов В. В. - Перевірочний розрахунок металевих конструкцій пішохідного мосту, Арсірій А. М. (2015)
Форос В. В. - Методи інтенсифікації процесу склеювання фанери (2015)
Альчук М. - Філософсько-правовий дискурс: історія і сучасність (2013)
Ковальчук В. - До питання екзистенційної антропології (2013)
Сафонік Л. - Метафізика єдиного та множинного як методологічне підґрунтя аналізу сенсу життя та смислів буття (2013)
Власевич-Хоркава Т. - Смислові виміри ідентичності у філософсько-культурологічних дослідженнях (2013)
Береза Л. - Світоглядно-філософська ідея свободи Д. Донцова (2013)
Кравченко А. - Cвобода і відповідальність як умова саморозвитку особистості в освіті (2013)
Поляруш Б. - Людина та міський простір: наслідки взаємотворення (2013)
Денисенко В. - Політична інтеракція в контексті комунікативної раціональності (2013)
Березинський В. - Культурно та психологічно обумовлені форми соціально-політичної атрактивності (2013)
Сорба О. - Моральний вимір політики: етична політика та політична етика (2013)
Параняк П. - Етика і мораль як вияв толерантності у культурі античної Греції та Риму (2013)
Бунецький Л. - Інституційні процеси в Україні: ідентифікація, самоорганізація і світовий досвід (2013)
Була С. - Нормативні та організаційні передумови локальної демократії в Україн (2013)
Приймак Л. - Консолідація як завершальна стадія транзиту: теоретико- методологічний підхід (2013)
Гетьманчук П. - Проблеми критеріїв та чинників забезпечення ефективності політичного управління в умовах демократичного транзиту (2013)
Литвин В. - Теоретико-методологічні "хвилі" дослідження республіканських систем державного правління: від В. Баджехота до Р. Елгі (2013)
Бялоблоцький З. - Урядові кабінети в умовах конституційного напівпрезидентського республіканізму в Україні (1996–2013 рр.) (2013)
Шведа Ю. - Політичні партії України: виборчі партії чи виборчі проекти? (2013)
Хомин І. - Особливості дослідження міжпартійних взаємодій у трансформаційних суспільствах (2013)
Шиманова О. - Партійна комунікація: дослідження у вітчизняній та зарубіжній науці (2013)
Бунь В. - Теоретичні підходи до аналізу електорального вибору (2013)
Олійник Н. - Депутатська діяльність як форма громадсько-політичної активності жінок в Україні (2013)
Гарбадин А. - Проблема політичної ідентичності в контексті політологічного дискурсу (2013)
Угрин Л. - Ідентичність та інтеграція в суспільствах, що трансформуються: приклад України (2013)
Майданюк В. - Консервативний дискурс в концепції демократії Василя Кучабського (2013)
Кривенко С. - Порівняльний аналіз дискурсу недемократичних та демократичних режимів (2013)
Ярова Л. - Креативний досвід європейських країн у політичній практиці поєднання понять "соціальна держава" і "соціальний менеджмент" (2013)
Кочубей Л. - Модернізація політичного режиму Франції: досвід для України (2013)
Козак Т. - Функціонування мови міжнародного спілкування: історичний аспект (2013)
Ільтьо Г. - Міжнаціональні відносини на Закарпатті (2013)
Свідерська О. - Масова політична поведінка в індивідуалізованому суспільстві (2013)
Мотрен С. - Евристичні принципи конструктивістського підходу в системі досліджень міжнародних відносин (2013)
Кірієнко О. - Антиглобалізм як новий соціальний рух: структура, цінності, форми та методи діяльності (2013)
Бессараб Т. - Особливості інтеграційних процесів в Латинській Америці: політико-ідеологічний аспект (2013)
Содержание (2014)
Boyadzhieva D. - Numerical modeling of composite timber-steel beams with slip between the flanges and the web (2014)
Абовский Н. П. - Концепция активного формообразования строительных конструкций, Деордиев С. В., Инжутов И. С., Енджиевский Л. В., Палагушкин В. И., Марчук Н. И. (2014)
Аркаев М. А. - Cовершенствование механических связей нагельного типа в соединениях деревянных конструкций, Муртазина Л. А., Огир А. Ю., Шмелев К. В. (2014)
Арсирий А. Н. - Эффективность применения стеновых панелей на деревянном каркасе в качестве ограждающих конструкций в многоэтажных каркасных зданиях, Стоянов В. О. (2014)
Баранова А. А. - Влияние армирования грунта с помощью геотекстильных материалов при реконтсрукции сооружений, Бугаева С. В. (2014)
Бойко Л. М. - Oсобливості проектування меблів пониженої матеріаломісткості (2014)
Грязнов М. В. - Эксплуатируемая крыша: от прошлого к настоящему, Щербакова А. Н. (2014)
Давиденко А. А. - Изготовление и методика испытаний железобетонных колонн круглого сечения на поперечный изгиб (2014)
Дзюба С. В. - Oсобенности усиление сквозных металлических конструкций под нагрузкой с использованием сварных соединений, Михайлов А. А. (2014)
Дорофеев В. С. - Экспериментальные методы определения сейсмостойкости каркасно-каменных зданий, Мурашко А. В., Михайлова Н. А. (2014)
Думитрюк А. В - Антисейсмический сборно-монолитный пояс (2014)
Жаданов В. И. - Балочные конструкции на основе стального профилированного листа, Калинин С. В., Чарикова В. В. (2014)
Инжутов И. С. - Использование шаблона "MVVM" для разработки интерактивного пособия по проектированию стальной балочной площадки, Чарикова И. Н. (2014)
Котов Н. А. - Теплопотери жилых зданий, Бендерский Е. Б., Никифорова Т. Д., Савицкий Н. В. (2014)
Кульман С. М. - Динамічна модель втомного руйнування композиційних матеріалів на основі деревини під час циклічного навантаження (2014)
Купченко Ю. В. - Учет влияния начальных искривлений сжатых стальных стержней при расчете на устойчивость (2014)
Лисов С. В. - Соединения стальной тонколистовой обшивки с деревянным каркасом, Данилов Р. А., Молчанов А. С., Гребенюк Г. И. (2014)
Лукин М. В. - Испытание композитных конструкций длительно-действующей нагрузкой, Лачин А. Н., Сахарова А. Н. (2014)
Марчук Н. И. - Pегулирование напряженно-деформированного состояния конструкций с использованием ПЭВМ, Палагушкин В. И. (2014)
Моргунов М. В. - Анализ живучести строительных конструкций при потере устойчивости, Парфенов С. Г. (2014)
Найчук А. Я. - К вопросу методики определения расчетного сопротивления выдергиванию винта под углом 90 к направлению волокон древесины, Лещук Е. В. (2014)
Окунь И. В. - Обоснование выбора оптимального варианта усиления балок прямоугольного сечения с целью повышения сдвиговой прочности (2014)
Пінчевська О. О. - Cтан світового та вітчизняного ринків лісосировини, Аніскевич Л. В., Несвідомін В. М. (2014)
Пичугин С. Ф. - Развитие краностроения – определяющий фактор эволюции промышленных зданий, Дримко Я. А. (2014)
Пичугин С. Ф. - Анализ причин отказов несущих каркасов из стальных холодноформованных профилей, Семко В. А., Скляренко С. А., Прохоренко Д. А. (2014)
Попова М. В. - Обследование и обеспечение устойчивости стальных конструкций крытой автостоянки, Репин В. А., Бибик А. А (2014)
Репин В. А. - Теоретические исследования стальных балок с усилением шпренгельной системой на части пролёта, Яшкова Т. Н., Бадаев А. Б. (2014)
Рощина С. И. - Численный метод исследования большепролётных балок переменной жёсткости с эффективным размещением арматуры, Киселёв И. В., Власов А. В. (2014)
Рощина С. И. - Предпосылки для проведения испытаний по огнестойкости деревокомпозитных конструкций, Сергеев М. С., Пащенко А. Н. (2014)
Рощина С. И. - Исследование напряженно-деформированного состояния древесины, армированной стеклотканью с включением унт, при скалывании вдоль волокон, Смирнов Е. А., Лисятников М. С., Грибанов А. С. (2014)
Рощина С. И. - Cтропильная конструкция и покрытие промышленного здания при шаге поперечных рам 15 метров, Шишов И. И., Рязанов М. А., Эззи Хишам (2014)
Рощина С. И. - Tехнологические решения изготовления деревокомпозитных балочных конструкций с применением стеклоткани и компаунда с включением углеродных нанотрубок, Шохин П. Б., Аркина Т. О (2014)
Серов Е. Н. - Cоставные балки на растянутых связях и основы их расчета (2014)
Синцов А. В. - Работа нагельных соединений в составных деревянных двутавровых балках со стенкой из OSB (2014)
Синцов В. П. - Напряженно деформированное состояние элементов опорной стойки морской стальной стационарной платформы в зоне контакта со льдом, Фурсов А. Ю. (2014)
Сіянов О. І. - Pезультати розрахунку вільних коливань навісу над трибунами стадіону НСК "Олімпійський" (2014)
Столповский Г. А. - Mоделирование соединений деревянных элементов на витых нагелях в системах автоматизированного проектирования, Яричевский И. И. (2014)
Смирнов Е. А. - Mодификация древесины клеевым компаундом, Лукина А. В., Бледных Е. О. (2014)
Стоянов В. В. - Проектирование комбинированной металлодеревянной арочной конструкции с вариантным исследованием ее оптимальности. сравнение расчетных и экспериментальных результатов, Бояджи А. А. (2014)
Украинченко Д. А. - Исследования плит покрытия и панелей стен с клеедощатой обшивкой численными методами, Жаданов В. И., Руднев И. В., Пинайкин И. П. (2014)
Хабибулин А. Н. - Испытание узлового соединения кружально-сетчатого свода, Гаращенко Д. П. (2014)
Чучмай С. М. - Дослідження ефективних конструкцій металевих крокв’яних ферм, Коршак О. М., Хабібулін А. Н. Скарлат Е. Ю. (2014)
Шарабуряк А. А. - Cучасні лакофарбні матеріали для деревини (2014)
Шехоркина С. Е. - Исследование напряженно-деформированного состояния конструкций малоэтажного жилого здания на воде, Савицкий Н. В. (2014)
Югов А. М. - Безопасные решения укрепления ограждения стенок котлованов, Новиков Н. С. (2014)
Югов А. М. - Історія розвитку висотного будівництва з металевих конструкцій, Тимошко А. О. (2014)
Білошицький С. В. - Сучасний Європейський Союз як полігон для випробування "міграційної зброї" (2016)
Зелінський М. В. - Польський національно-радикальний рух в 1920–1930 рр. (2016)
Коппель О. А. - Альтернативні концепції глобального порядку, Пархомчук О. С. (2016)
Литвин В. С. - До оцінювання класичних і посткласичних та формулювання оновленого і синтетичного визначень напівпрезиденталізму (2016)
Ляшенко Т. М. - Дослідження суспільно-політичного транзиту України вітчизняними вченими (2016)
Novoskoltseva L. - Ecological and economic challenges of modern society (2016)
Подвірна Н. С. - Вплив процесу глобалізації на прийняття політичних рішень (2016)
Соломенна Т. - ОБСЄ та врегулювання української кризи (2016)
Стахурський І. В. - Європейський оборонний союз: міф чи реальність? (2016)
Устименко Є. Р. - Перспективи євроінтеграційного процесу на пострадянському просторі (на прикладі Республіки Молдова) (2016)
Чумак К.С. - Етнокультурні чинники та їх роль у формуванні громадянського суспільства: теоретичний вимір питання, Герман Ю. О. (2016)
Вихідні дані (2016)
Бучин М. А. - Фінансування виборчого процесу як елемент дотримання демократичних принципів виборів (2016)
Гусейнова Айтекин Алимардан гызы - Как национальная культура влияет на международные отношения государства? (2016)
Козьма В. В. - Конформізм українських політиків як спосіб уникнення особистої відповідальності (2016)
Крупеня І. М. - Участь Малайзії у заснуванні АСЕАН та регіональних форумів (2016)
Матлай Л. С. - Завершення президенства Пак Кин Хе: відголоски корейського політичного скандалу (2016)
Нагорна М. М. - Аналіз різних вимірів соціально-політичних трансформацій та рівнів демократії в суспільствах, що трансформуються (2016)
Панчак-Бялоблоцька Н. В. - Інституційно-політичні та конституційноправові типи європейських парламентських демократій: наголос на системах позитивного та негативного парламентаризму (2016)
Рудік О. О. - Обумовленість міжнародних фінансових організацій як інструмент впливу в сучасних міжнародних відносинах (2016)
Рустамова Парвана Тельман кизи - Азербайджан и Россия – стратегическое партнерство и Каспийский регион (2016)
Горбатенко В. П. - Рецензія на монографію: Стойко О. М. Трансформація політичних інститутів у сучасних перехідних суспільствах (2016)
Вихідні дані (2016)
Бащенко М. І. - Методи оцінки цінності генетичних ресурсів тварин, Полупан Ю. П., Рєзникова Н. Л., Базишина І. В. (2016)
Бойко П. І. - Продуктивність сільськогосподарських культур у різноротаційних сівозмінах на типових чорноземах, Літвінов Д. В., Демиденко О. В., Шаповал І. С., Коваленко Н. П. (2016)
Малиновська І. М. - Препарат поліфункціональної дії для вирощування пшениці ярої, Черниш О. О., Юла В. М. (2016)
Єжов В .М. - Ринок декоративних рослин України в умовах сучасної економічної кризи, Литовченко О. П. (2016)
Копилов Є. П. - Використання мікробних препаратів для підвищення урожайності гречки посівної, Йовенко А. С. (2016)
Гораш О. С. - Залежність екстрактивності пивоварного ячменю від впливу позакореневого підживлення рослин мікродобривом (2016)
Козир В. С. - Рівень годівлі ремонтних свинок і наступна продуктивність свиноматок в умовах cтепової зони, Майстренко А. Н., Дімчя Г. Г. (2016)
Шукюрлу Юсиф Гаджібала огли - Оцінювання економічної ефективності районованих порід і гібридів тутового шовкопряда, Бекіров Гудурет Мамед огли, Бакірова Євгенія Мамедемін кизи. (2016)
Дзіцюк В. В. - Цитогенетичні характеристики великої рогатої худоби за різних методів розведення (2016)
Крутякова В. І. - Вимоги та умови створення Центру маточних культур комах, Молчанова О. Д., Лімарь І. В., Чернова І. С. (2016)
Медведєва Т. В. - Мікроклональне розмноження смородини чорної, Тряпіцина Н. В., Натальчук Т. А., Запольський Я. С. (2016)
Булгаков В. М. - Теоретичне дослідження відцентрового розкидача мінеральних добрив, Адамчук О. В. (2016)
Іващенко О. О. - Біологізація аграрного виробництва, Іващенко О. О. (2016)
Ібатуллін М. І. - Світові тенденції виробництва продукції свинарства (2016)
Палишнюк К. Ю. - Хімічний склад м’яса курчат-бройлерів після застосування препарату Даноксан-50 (2016)
Агробіологія ризосфери рослин як метагеном мікрофлори (2016)
Клімат. Економіка. Людина (2016)
Збереження, відтворення та підвищення родючості чорноземів (2016)
До 150-річчя від дня народження О. В. Дедюліна (2016)
Г. А. Мазуру— 80 (2016)
Ганаба С. О. - Символічний простір міста як простір пам’яті (2016)
Дзьобань О. П. - Проблема безпеки: від Античності до Ренесансу, Михайловський Р. А. (2016)
Булига І. І. - Тенденції розвитку пятидесятницьких конфесій волинського регіону в кінці ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Яровицька Н. А. - Феномен тіла: філософський вимір, Касинюк Л. А. (2016)
Шевчук Ю. А. - Віртуальна реальність у контексті формування сучасних культурних практик (2016)
Чорнойван Я. В. - Євро-Азіатська Акредитаційна Асоціація: мета, завдання, основні види діяльності (2016)
Тарасюк Л. С. - Осмысление целостности через философию Н. Кузанского и музыку И. Баха (2016)
Солдатська Т. І. - До визначення поняття духовності (2016)
Райхерт К. В. - А. И. Уёмов: две классификации логических систем (2016)
Найдьонов О. Г. - Формування соціально-філософського дискурсу мережевого суспільства (2016)
Константинов М. В. - Особенности структурно-семиотического подхода Ю. Лотмана к визуальным искусствам (2016)
Козак Т. - Брексіт та перспективи англійської мови в лінгвістичному середовищі Євросоюзу (2016)
Іванова Н. В. - Соціокультурна реальність епохи модерну в опозиції раціонального та ірраціонального (2016)
Ihnatyeva O. S. - Anglicanism: basic principles and present day realities, Lanskykh O. B., Rjabtseva I. A. (2016)
Гуменюк А. М. - Евристичність нелінійної методології для модернізації сучасної освіти (2016)
Гордієнко О. О. - "Управління" та "менеджмент": сучасний науковий дискурс (2016)
Ахмедова Айнур Енвер кизи - Ясперс об общении как форме человеческого существования (2016)
Вдовиченко Є. В. - Категорійно-понятійний апарат дослідження проблеми корупції у системі вищої освіти України (2016)
Бузcкий М. П. - Культурно-исторические традиции в сакрализации современного социального пространства (2016)
Корх О. М. - Радикалізація ціннісних інтенцій Середньовіччя в добу Відродження (2016)
Книш І. В. - Філософський дискурс: Rhizoma vs Radix vs Hyphe (2016)
Сафарова Севда Ельман кизи - Создание законодательной базы в издании учебников в рамках национальной системы образования (2016)
Висоцька О. Є. - Рецензія на монографію: Стовпець О. В. Інститут інтелектуальної власності в епоху інформації й постмодерну: соціально-філософський ракурс (2016)
Халапсіс О. В. - Рецензія на монографію: Іванова Н. В. Духовноонтологічні стратегії мислення: соціальнофілософський аналіз (2016)
Плавич В. П. - Рецензія на монографію: Іванова Н. В. Духовноонтологічні стратегії мислення: соціальнофілософський аналіз (2016)
Мельник В. М. - Податкова політика України в умовах імплементації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, Кощук Т. В. (2016)
Лондар С. Л. - Можливості трансформації сучасної боргової політики в Україні, Лондар О. С. (2016)
Козарезенко Л. В. - Роль бюджетної політики в розвитку людського потенціалу (2016)
Бак Н. А. - Децентралізація в Україні: бюджетні права, обов’язки та відповідальність (2016)
Король В. М. - Запровадження внутрішнього контролю в Україні: проблемні питання та напрями їх вирішення, Чумакова І. Ю. (2016)
Кульпінський С. В. - Трансформація фінансової політики підприємств залізничного транспорту України в умовах дефіциту капітальних інвестицій, Базавлук А. В. (2016)
Сьомченков О. А. - Перспективні напрями репозиторної діяльності в Україні (2016)
Автори (2016)
Оннаш Е.-О. - Вiд Канта до Гегеля або Що таке класична нiмецька фiлософiя? (2016)
Панафідіна О. П. - Проблема термiнологiзацiї нiмецької фiлософiї кiнця ХVIII–початку ХIХ ст.: радянська версiя (2016)
Синиця А. С. - Розвиток дискусiї мiж представниками континентальної та аналiтичної фiлософiї (2016)
Самчук В. А. - Iдеї комунiкативної природи освiти у фiлософському прагматизмi Джорджа Мiда i Джона Дьюї (2016)
Олiфер О. Є. - Проблема iдентичностi особистостi у фiлософiї Античностi та Нового часу (2016)
Сидоренко И. Н. - Метафизический характер войны в концепциях Э. Юнгера и Я. Паточки (2016)
Полякова В. О. - Архiтектура пам’ятi у творах Готфрида Лейбнiца в перспективi сучасних дослiджень (2016)
Мiшалова О. В. - Iсторичнi твердження та поняття як конститутивнi елементи iсторичної дiйсностi (2016)
Сепетий Д. П. - Фiлософiя свiдомостi Вiльяма Хаскера: аргументацiя за iнтеракцiонiстський дуалiзм (2016)
Козаченко Н. П. - Свідомість: проблема означення (2016)
Дроздова Т. О. - Свідомість, панпсихізм та наукова картина світу (2016)
Тищенко М. В. - Дiалоговi протоколи як спосiб моделювання контекстiв аргументацiї (2016)
Абдула А. И. - Разум, рациональность, субъект (2016)
Балута Г. А. - "Мовна гра" як унiверсальний iгровий тип (2016)
Сокольчик В. Н. - Виртуальность как атрибут пространства и времени современного социума (2016)
Куценко В. Ю. - Аскетика как предмет философского осмысления (2016)
Шпильова А. С. - Сучаснi фiлософськi концепцiї соцiальних iнститутiв (2016)
Анотацiї (2016)
Нашi автори (2016)
Содержание (2016)
Романюк И. В. - Взгляд в будущее через призму истории – 80 лет коксохимическому производству КХП ПАО "Арселормиттал Кривой Рог", Сикан И. И. (2016)
Романюк И. В. - Особенности формирования и перспективы развития угольной сырьевой базы коксохимического производства КХП ПАО "Арселормиттал Кривой Рог", Сикан И. И., Мукина Н. В., Селин С. С., Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В. (2016)
Романюк И. В. - Перекладка, горячие ремонты коксовых батарей № 1, 2 на КХП ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Сикан И. И., Скрипий Ю. Н., Черванев В. С., Гончаров В. И., Дячук Я. И., Мукина Н. В. Фидчунов А. Л., Шульга И. В. (2016)
Скрипий Ю. Н. - Использование отработанного раствора вакуум-карбонатной сероочистки для разложения солей аммония избыточной надсмольной воды, Каренов Р. В., Мукина Н. В., Банников Л. П. (2016)
Сикан И. И. - Особенности работы установки производства серной кислоты по методу WSA "HALDOR TOPSOE" в условиях снижения ресурсов сероводорода коксового газа, Скрипий Ю. Н., Каренов Р. В., Мукина Н. В., Банников Л. П. (2016)
Содержание (2016)
Мукина Н. В. - Опыт внедрения лабораторной установки для определения давления распирания углей и шихт на КХП ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Черноусова Е. П., Кузниченко В. М., Сытник А. В. (2016)
Романюк И. В. - Анализ и пути снижения расхода поглотительного масла на извлечение бензольных углеводородов из коксового газа, Скрипий Ю. Н., Клемин И. А, Мукина Н. В. Банников Л. П. (2016)
Максименко Л. Г. - Оценка выбросов загрязняющих веществ на КХП ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" с учетом внедрения природоохранных мероприятий, Хомченко С. Н., Скрипий Ю. Н., Мукина Н. В. Борисенко А. Л., Малыш А. С., Герман К. Е., Спирина Е. Ю. (2016)
Сикан И. И. - Особенности выделения твердой дисперсной фазы из каменноугольной смолы на центрифугах периодического и непрерывного действия, Скрипий Ю. Н., Клемин И. А., Мукина Н. В., Черноусова Е. П., Чешко Ф. Ф. (2016)
Черноусова Е. П. - Современные методы исследований, используемые центральной лабораторией КХП ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Мукина Н. В. (2016)
Романюк И. В. - Стабилизационная обработка оборотных циклов водоснабжения КХП ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" реагентaми PUROTECH, Скрипий Ю. Н., Каспрук М. В., Мельников А. А., Мукина Н. В., Черноусова Е. П. (2016)
Title (2016)
Table of contents (2016)
Kvesić S. - Allozyme variation among european beech (Fagus sylvatica L.) stands in Bosnia and Herzegovina, Ballian D., Parpan T. V. (2016)
Барановський Б. А. - Чужорідні види судинних рослин національного парку "Самарський бір" (2016)
Ситник С. А. - Базисна щільність стовбурів головних деревних порід лісостанів північного степу України, Ловинська В. М., Маслікова К. П. (2016)
Гофман О. П. - Історія досліджень фітомаси степових рослинних угруповань у Біосферному заповіднику "Асканія-Нова" (2016)
Голобородько К. К. - Глобально рідкісні види лускокрилих (Lepidoptera), що охороняються в природному заповіднику "Дніпровсько-Орільський", Махіна В. О., Бучнєва К. С., Пахомов О. Є. (2016)
Листопадський М. А. - Вплив ґрунтового зволоження на формування орнітофауни деревостанів Біосферного заповідника "Асканія-Нова" (нерепродуктивний період) (2016)
Маренков О. М. - Трансформація іхтіофауни Дніпровського (Запорізького) водосховища: ретроспективний огляд та сучасний стан (2016)
Тюлькова Е. Г. - Фитоиндикация и лихеномониторинг состояния урболандшафтов г. Гомеля и прилегающих территорий (2016)
Горбань В. А. - Роль структуры в обеспечении биогеоценотических функций почв (2016)
Клименко М. О. - Екологічний аналіз геохімічних змін донних відкладів малої річки Устя, Залеський І. І., Бєдункова О. О. (2016)
Яровий C. О. - До вивчення Cyanoprokaryota деяких водойм Приазовського національного природного парку, Арабаджи Л. І. (2016)
Мицик Л. П. - Термінологічна ніша наукового поняття та її динаміка (на прикладі екологічних та ботанічних понять) (2016)
Травлєєв Анатолій Павлович (2016)
До уваги авторів (2016)
Волощук К. Б. - Сутність та складові інноваційно-інвестиційного потенціалу агропромислових підприємств (2015)
Чикуркова А. Д. - Сучасний стан кооперативного руху в Хмельницькій області, Горіховський М. В. (2015)
Сінченко В. М. - Ефективність біоадаптивної технології вирощування цукрових буряків, Пиркін В. І., Пастух Ю. А., Шамсутдінова А. В., Аскаров В. Р. (2015)
Рудик В. К. - Інвестиційний аспект ефективного функціонування накопичувального пенсійного страхування (2015)
Слободян В. Д. - Фінансові ризики аграрного сектору:нові виклики, Слободян Д. В. (2015)
Коваль Н. В. - Стан та заходи підвищення зайнятості населення (2015)
Беркута Т. В. - Тенденції розвитку кооперативних та інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки України, Добровольська Е. В. (2015)
Лаврук В. В. - Теоретико-методологічні підходи до дослідження модернізаційних економічних процесів (2015)
Фугело М. А. - Спеціальні математичні методи аналізу та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем в умовах невизначеності і ризику, Фугело П. М. (2015)
Чорнобай М. М - Забезпечення комплексного розвитку сільських територій в умовах децентралізації, Чорнобай Л. М. (2015)
Довбуш А. В. - Особливості обліку великої рогатої худоби у фермерських господарствах (2015)
Ковальчук В. Г. - Управління економічним потенціалом підприємства, Лаврук О. С., Білик Ю. І. (2015)
Марусей Т. В. - Автоматизація обліку заробітної плати засобами інформаційних технологій, Мушеник І. М. (2015)
Бурлаков О. С. - Інформаційне забезпечення наукових досліджень, Нісходовська О. Ю. (2015)
Кушнір Л. А. - Бухгалтерський контроль витрат виробництва (2015)
Лисак О. І. - Концепції відтворення трудового потенціалу, Андрєєва Л. О. (2015)
Болтянська Л. О. - Кооперація та інтеграція в садівництві, Болтянський Б. В. (2015)
Педченко Г. П. - Комунікаційна та інформаційна політика при формуванні іміджу вищих навчальних закладів, Власюк Ю. О. (2015)
Кучер О. В. - Вплив маркетингу на ефективність збутової діяльності підприємства (2015)
Melnychuk O. - Actual problems of taxation of farming profits (2015)
Боднар О. В. - Збутова інфраструктура як невід’ємна складова ланцюга формування ціни на продукцію рослинництва (2015)
Лаврук Н. А. - Роль матеріального стимулювання у трудовій діяльності жінок сільськогосподарських підприємств (2015)
Дудзяк О. А. - Роль дорадництва в розвитку сільського зеленого туризму (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського