Пушняк О. В. - Темпоральна дія судових правоположень в Україні (2016)
Соколова І. О. - Особливості приватноправового режиму правового регулювання суспільних відносин (2016)
Попович Н. В. - Конституційні закони в країнах Вишеградської групи (2016)
Карнаух Б. П. - Тлумачення договору: короткий нарис із наднаціональної і транснаціональної точок зору (2016)
Євков А. М. - Використання об’єктів авторського права в рекламі у контексті проблематики вичерпання виключних прав (2016)
Ханієва Ф. М. - Механізм внесення вкладів при заснуванні господарського товариства (2016)
Шеховцов В. В. - Підстави виникнення права власності на об’єкти тваринного світу: окремі теоретичні та практичні аспекти визначення в галузі аквакультури (2016)
Єрмолаєва Т. В. - Червона книга України як дієвий механізм збереження біорізноманіття та деякі проблеми її застосування (2016)
Панченко В. В. - Деякі питання правового регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України (2016)
Задихайло Д. Д. - Екологічне господарювання у системі екологічних відносин: проблема правової інституціалізації (2016)
Родік О. О. - Ґрунти як об’єкт правової охорони за Конституцією України (2016)
Гольонко Р. А. - Правове регулювання формування національної екологічної мережі України як складової Загальноєвропейської екомережі (2016)
Головкін Б. М. - Віктимна поведінка жертв злочинів (2016)
Шостко О. Ю. - Сучасний стан організованої злочинності в Україні (2016)
Мокляк В. В. - Сучасний тероризм як соціальне явище: сутність та форми прояву (2016)
Білецький А. В. - Корупція у приватному секторі та роль громадськості у її запобіганні (2016)
Оберемко Ю. О. - Спеціально-кримінологічне запобігання умисним вбивствам з корисливих мотивів (2016)
Бідна О. І. - Вимоги Європейського Союзу до адаптації кримінального законодавства України щодо конфіскації майна до права ЄС (2016)
Чабаненко Т. В. - Взаємодія кримінально-виконавчої інспекції з поліцією щодо отримання інформації про притягнення засудженого до адміністративної та кримінальної відповідальності (2016)
Черниш Р. Ф. - Щодо шляхів удосконалення національного кримінального процесуального законодавства у сфері боротьби з тероризмом (2016)
Яремчук В. О. - Роль спеціаліста у проведенні допиту (2016)
Шингарьов Д. О. - Окремі питання забезпечення прав та законних інтересів осіб при проведенні допиту у режимі відеоконференції під час досудового розслідування (2016)
Лейба О. А. - Законодавчі дефекти: характерні ознаки та відмежування від інших правових явищ (2016)
Заборовський В. В. - Плюралізм у розумінні поняття "адвокатура” та його співвідношення із поняттям "адвокат” (2016)
Holubnycha L. - Case studies as one of the communication methods of foreign language teaching law students (2016)
Nesterenko K. V. - Social and historic conditionality of the concepts of law and their representation in fiction (2016)
Добржанський О. - Василь Ботушанський - історик Буковини (2016)
Ботушанський В. - Ректори Чернівецького університету 50-х рр. ХХ - початку ХХІ ст. на сторінках буковинської преси (2016)
Богуцька А. - Демографічні та етнонаціональні зміни у складі населення Правобережної України: чинники, особливості і тенденції (1795-1858 рр.) (2016)
Волошенко В. - Мова насильства: друковане слово в імперському воєнно-патріотичному вихованні українського селянства Наддніпрянщини на зламі ХІХ-ХХ ст. (2016)
Гуйванюк М. - Українська літературна інтелігенція в обстоюванні економічних прав галицьких та буковинських українців (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) (2016)
Доценко В. - Організація допомоги єврейським біженцям Західної та Правобережної України у роки Першої світової війни (2016)
Лесюк Г. - Партійна діяльність Лева Бачинського у 1920-х рр. (За матеріалами часопису "Громадський Голос”), Королько А. (2016)
Казьмирчук Г. - Студентські історичні студії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Казьмирчук М. (2016)
Концур-Карабінович Н. - Репресивні заходи радянської влади стосовно української греко-католицької церкви після смерті Митрополита Андрея Шептицького (2016)
Паска Б. - Основні віхи дисидентської діяльності Валентина Мороза на Івано-Франківщині у 1964-1965 роках (2016)
Пижик А. - Розвиток конституційної думки в добу Директорії УНР: сучасна історіографія (2016)
Залуцький О. - Роль музичного краєзнавства в сучасному освітньому процесі (2016)
Шваб М. - Вплив інформаційних комунікацій на проєвропейський вибір української молоді (2016)
Удот О. - Фільтраційні табори для радянських репатріантів на території України після Другої світової війни (2016)
Подобєд О. - Українська греко-католицька церква у Німеччині (1945 - 1950 рр.) (2016)
Шваб С. - Східноєвропейський контекст українського інтегрального націоналізму (2016)
Bohatyrets V. - Tolerance in a Multicultural Community: a Guide to Developing and Sustaining Dialogue (2016)
Шваб Л. - Соціально-економічна та політична криза в Польщі 1970 року (2016)
Макар Ю. - Сучасні виклики перед Україною: допомога з боку Польщі у їх подоланні, Макар В. (2016)
Wlodarska-Frykowska Ag. - Rosyjska mniejszosc narodowa w procesie konsolidacji demokracji w Estonii (2016)
Stenpen P. - Demokracja deliberacyjna jako jeden z instrumentуw wyrazania woli politycznej spoleczenstwa (2016)
Рожко М. М. - Визначний анатом України – заслужений діяч на техніки України, професор Ю. П. Мельман, Левицький В. А., Попович Ю. І., Клипич Я. І. (2013)
Левицький В. А. - Про наукову діяльність професора Ю. П. Мельмана, Попович Ю. І., Ковальчук Л. Є., Геращенко С. Б., Дєльцова О. І. (2013)
Боднар Р. Я. - Субмікроскопічна характеристика лімфоцитів крові при інфаркті міокарда, асоційованого із гіперурикемією, Єрмакова Т. В. (2013)
Бойчук О. М. - Становлення структур решітчастої кістки у дітей грудного віку (2013)
Волошин Н. А. - Особенности строения лимфатического русла тимуса новорожденных, Григорьева Е. А. (2013)
Волошин М. А. - Особливості розподілу глікопротеїдів у структурах селезінки в нормі та після внутрішньоутробної дії антигена, Таланова О. С. (2013)
Габор Г. Г. - Морфологічні аспекти вивчення апоптозу печінки при респіраторному дистрес–синдромі новонароджених, Боднар Я. Я., Марущак М. І., Єрмакова Т. В. (2013)
Герасимюк І. Є. - Морфофункціональна характеристика кровоносного русла та паренхіми легенів при експериментальному моделюванні гострої тонкокишкової непрохідності, Гойдало Т. Р. (2013)
Герасимюк І. Є. - Морфофункціональні зміни та просторова характеристика судинного русла язика при його опіках різного генезу в експерименті, Федорович О. А. (2013)
Гладкова А. Н. - Влияние паров толуола на органометрические параметры мышечных тканей различных типов, Ковешников В. Г. (2013)
Гнатюк М. С. - Морфометричний аналіз змін ультраструктур кардіоміоцитів шлуночків серця при пострезекційній легеневій артеріальній гіпертензії, Татарчук Л. В., Слабий О. Б. (2013)
Іваночко В. М. - Особливості морфофункціонального стану мозочка в ранні терміни постгіпотермічного періоду, Гречин А. Б., Пастух М. Б. (2013)
Ключко C. С. - Особенности формирования иммунного ответа в желудке крыс после введения антигена (2013)
Ковешніков В. Г. - Ультрамікроскопічна будова кори тимуса білих щурів після інгаляційного впливу толуола, Волошин В. М., Волошина І. С., Кожемяка І. Я., Міщенко Н. П. (2013)
Колісник І. Л. - Джерела формування та зовнішня будова нервів селезінкового сплетення (2013)
Коломоєць Т. А. - Особливості біосинтезу волокнистого компонента дерми в ранньому ембріогістогенезі у людини, Мартинюк А. В., Шаповалова О. Ю. (2013)
Komshyk T. S. - Topographoanatomical characteristics of the lateral ventriclesin of the brain in newborns (2013)
Корсак А. В. - Регенерація травмованого периферійного нерва за умов впливу високочастотного електрохірургічного інструменту та фармакологічної корекції препаратом Траумель С (2013)
Костюк О. Г. - Ультраструктурні зміни в стінці сечового міхура під час поверхневого раку сечового міхура та його лікування новим способом, Король А. П., Костюк Г. Я., Костюк В. Г., Безкоровайний О. Е., Бурков М. В., Голубовський І. А. (2013)
Левицький В. А. - Апоптоз та некроз складових компонентів простої рефлекторної дуги протягом постнатального періоду онтогенезу (2013)
Лузин В. И. - Возрастные особенности ультраструктуры биоминерала дентина резца нижней челюсти крыс, Морозов В. Н., Астраханцев Д. А. (2013)
Лупир В. М. - Форми мінливості печінкових сплетінь залежно від варіантів артерій печінки, Куліш А. С., Лютенко М. А. (2013)
Майструк Н. І. - Порівняльний аналіз процесів апоптозу і проліферації клітин підшлункової залози та первинної нирки в ембріонів людини, Бойко Т. А., Шаповалова О. Ю. (2013)
Масловский С. Ю. - Автоматизированный анализ криомикроскопических препаратов, Масловский А. С., Аврунин О. Г., Глассмахер Б. (2013)
Півторак В. І. - Ультраструктурні зміни компонентів яєчка після лікування варикоцеле за допомогою операції за Іваніссевичем, Сміюха О. А., Булько М. П. (2013)
Попадинець О. Г. - Реактивні зміни органів сечо-статевої системи під час дії холодового фактора, Перцович В. М., Грищук М. І., Бойко О. В., Микицей Б. В. (2013)
Потяк О. Ю. - Стан периферійного нервового апарату жувальних м’язів при загальній глибокій гіпотермії, Іваночко В. М. (2013)
Рохкінд Ш. - Лазеротерапія при ушкодженні периферійного нерва: від фундаментальної науки до клінічних досліджень (2013)
Рудюк Т. Я. - Особливості структурної організації ушкодженого сідничого нерва за умов гіпотиреозу на ранніх термінах після пошкодження, Cтеченко Л. О., Храпай О. В., Ковальчук О. І., Раскалєй В. Б. (2013)
Савчук О. І. - Моделювання ішемічного інсульту в щурів в різні періоди реперфузії, Скибо Г. Г. (2013)
Степаненко О. Ю. - Статеві особливості індивідуальної мінливості будови черв’яка мозочка людини, Мар’єнко Н. І. (2013)
Стклянина Л. В. - Функциональные показатели сердечно-сосудистой системы у иностранных студентов медицинского ВУЗа, имеющих различные типы телосложения, Лузин В. И. (2013)
Трач Росоловська С. В. - Ультраструктурні особливості реорганізації типових кардіоміоцитів лівого шлуночка при гіперглікемії (2013)
Федорак В. М. - Морфологічна характеристика нейронів інтрамуральних гангліїв товстої кишки щурів на 7-14 добу після дистальної резекції тонкої кишки (2013)
Фролов О. А. - Ультраструктурні зміни субмезотеліального шару парієтального листка піхвової оболонки яєчка при гідроцеле, Квятковська Т. О. (2013)
Шевченко О. О. - Ультраструктурні зміни в клітинах власних залоз слизовоїоболонки шлунку у хворих на хронічний гепатит при довготривалому зловживанні алкоголю, Назар П. С., Левон М. М., Шматова О. О. (2013)
Шевчук М. Г. - Вибір лікувально-діагностичної тактики у хворих на цироз печінки, ускладненого кровотечею з варикозно-поширених вен стравоходу і шлунка, Сорочинський І. М., Дзвонковський Т. М. (2013)
Шиян Д. Н. - Морфометрические особенности зубчатого ядра мозжечка (2013)
Шиян Д. Н. - Метод изготовления костных препаратов, Лютенко М. А. (2013)
Шкробот Л. В. - Морфометрична характеристика ремоделювання судин тонкої кишки і селезінки за умов реперфузії кишечника після усунення його експериментальної непрохідності (2013)
Яворська-Скрабут І. М. - Динаміка морфометричних змін структур великих слинних залоз щурів за умов експериментальної гіперглікемії, Герасимюк І. Є. (2013)
Яременко Л. М. - Експресія синаптофізу в гангліонарному шарі сенсомоторної кори при моделюванні порушень церебрального кровообігу різного ступеня важкості у щурів, Грабовий О. М., Раскалей Д. В., Запривода Л. П. (2013)
Волошин М. А. - Розвиток когнітивних здібностей студентів при вивченні анатомії людини, Вовченко М. Б., Щербаков М. С., Апт О. А. (2013)
Лупир М. В. - Сучасні уявлення про анатомічну будову комірок решітчастого лабіринту та клиноподібних пазух (2013)
Горобець В. Л. - Дослідження питань міцності та подовження терміну служби несучих конструкцій тягового та моторвагонного рухомого складу залізниць України, Бондарєв О. М. (2015)
Зеленько Ю. В. - Прогнозування та моделювання шумового навантаження. Сучасні підходи до створення шумових карт залізниць, Недужа Л. О. (2015)
Посмитюха А. А. - Тренажеры для локомотивных бригад — важная составляющая учебного процесса, Самсонкин В. Н. (2015)
Белорусская железная дорога: в режиме обновления (2015)
Разработка поездов с изменяемой шириной колеи (2015)
Тепловозы компании EMD (2015)
Подготовка к эксплуатации поездов Desiro City (2015)
Сорокин М. А. - Независимый взгляд на проблемы тягового подвижного состава железных дорог Украины (2015)
Полищук В. И. - Постороннее питание в составе или электровозе ЧС4 (2015)
Посмитюха А. А. - Как уберечься от неприятностей в поездной и маневровой работе (Памятка молодому машинисту) (2015)
Любарский Б. Г. - Система преобразования энергии автономного транспортного средства на основе электрической передачи мощности с комбинированным накопителем энергии, Шайда В. П., Буряковский С. Г. (2015)
Доманский И. В. - Вынужденные режимы работы тяговых подстанций переменного тока на грузонапряженных направлениях электрифицированных линий (2015)
Чуев С. Г. - Управление динамикой длинносоставных поездов с помощью распределенного управления торможением поезда (РУТП), Карпычев В. А. (2015)
Ліхушин Є. В. - М62УП — одна із вдалих модифікацій тепловоза М62, Савкін К. М. (2015)
Левицька Л. Л. - Медична допомога на виробництві (2015)
Драч А. А. - Як здоров’я, машиністе (2015)
Нас вітають (2016)
Горбулін В. П. - Ціннісні ресурси війни і миру: український формат (2016)
Резнікова О. О. - Деякі законодавчі аспекти протидії сепаратизму в Україні, Дрьомов С. В. (2016)
Бурковський П. А. - Політико-правовий статус Мінських домовленостей: ризики та можливості для мирного процесу (2016)
Шевцов А. І. - Міжнародна кооперація при створенні ракетно-космічних систем, Мерніков Г. І. (2016)
Свергунов О. О. - Світові тенденції розвитку воєнно-економічного співробітництва у сферах розробок та виробництва озброєнь: досвід для України (2016)
Александров О. С. - Туреччина як регіональна потуга: фактор внутрішньополітичної зміни ролі збройних сил, Замікула Г. О. (2016)
Cуходоля О. М. - Захист критичної інфраструктури в умовах гібридної війни: проблеми та пріоритети державної політики України (2016)
Бобро Д. B. - Методологія оцінки рівня критичності об’єктів інфраструктури (2016)
Дубов Д. В. - Державна інформаційна політика України в умовах гібридного миру та війни (2016)
Конах В. К. - Сиcтема концептуальних документів ЄС в інформаційній сфері як приклад для України (2016)
Малиновська О. А. - Міграційна криза в Європі: пошуки шляхів розв’язання та наслідки для України (2016)
Коваль О. П. - Огляд існуючих підходів до оцінки рівня соціальної безпеки (2016)
Ковязіна К. О. - Раптова бідність в Україні: постановка проблеми, шляхи вирішення (2016)
Голвазін О. М. - Територіальна нерівність у доступі до базових послуг в Україні: сучасний стан і шляхи подолання (2016)
Валевський О. Л. - Роль державної культурної політики в реалізації реформ в Україні (2016)
Зубченко С. О. - Реалізація програмних документів із гуманітарного розвитку України (2016)
Розумний М. М. - Проблема лідерства в українському національному проекті (2016)
Здіорук С. І. - Духовно-гуманітарна підготовка військовослужбовців: українські реалії та перспективи (2016)
Степико М. Т. - Гібридна війна як війна ідентичностей (2016)
Ожеван М. А. - Ілюзії та реалії "п’ятої влади": феномен експертократії у дзеркалі філософcького аналізу (2016)
Власюк О. С. - Потенціал зовнішньоторговельного співробітництва України та Словаччини у контексті протидії гібридним загрозам, Базилюк Я. Б., Давиденко С. В. (2016)
Олійник Д. І. - Євроінтеграційні наміри України в контексті активізації економічних, соціальних та екологічних процесів (2016)
Биткін С. В. - Конкурентна розвідка як технологія практичного забезпечення національної зовнішньоекономічної безпеки (2016)
Ляшенко О. М. - Економічна безпека підприємств: тенденції та підходи до оцінювання, Марков Р. В. (2016)
Собкевич О. В - Загрози інноваційній безпеці у промисловості та механізми їх подолання (2016)
Гладких Д. М. - Напрями активізації кредитування підприємств реального сектору економіки в Україні (2016)
Лондар Л. П. - Вдосконалення боргової політики як чинник підвищення рівня фінансової безпеки держави (2016)
Михайличенко К. М. - Оцінка прогресу у реформуванні транспортного сектору економіки та актуальні завдання на майбутнє (2016)
Шемаєв В. В. - Проблеми реформування залізничного транспорту на прикладі ПАТ "Українська залізниця" (2016)
Степико М. Т. - Про український шлях до демократії (2016)
Нові видання НІСД (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей (2016)
Бардик Є. І. - Моделювання і оцінка ризику відмови системи електропостачання власних потреб атомної електростанції від зовнішніх незалежних джерел живлення (2015)
Bidyuk P. I. - Systemic Approach to Forecasting, Trofymchuk O. M., Bidiuk O. P. (2015)
Захарченко Т. Л. - Примітивна програмна алгебра обчислюваних функцій над записами, Редько Д. І., Редько І. В., Яганов П. О. (2015)
Гавриш А. П. - Оздоблювальне полірування гнучкими ельборовими стрічками деталей з антифрикційних сплавів на основі алюмінію для поліграфічної техніки, Роїк Т. А., Зигуля С. М., Віцюк Ю. Ю. (2015)
Горбатенко Ю. П. - Оцінювання пружних властивостей тягових ланцюгів у задачах динаміки транспортувальних машин, Закора О. В. (2015)
Замулко С. О. - Енергія формування вакансій у квазігармонійному наближенні з перших принципів (2015)
Колесник Є. В. - Взаємозв’язок між мікротвердістю і магнітним опором електроосаджених сплавів Fe-Cr і Fe-Ni, Клименко О. П., Дудка А. М. (2015)
Степанчук А. М. - Закономірності створення товстошарових покриттів на поверхнях деталей обертання, Шевчук М. Б., Бірюкович Л. О., Воробей А. П. (2015)
Колобродов В. Г. - Проектування багатопорядкових дифракційних лінз, Кучугура І. О., Кучугура Є. О. (2015)
Міхеєнко Л. А. - Дифузійний випромінювач змінної яскравості на основі матриці світловипромінювальних діодів з розсіювачем, Калмикова О. В. (2015)
Тымчик Г. С. - Технология повышения прочности участков действующего магистрального трубопровода с помощью паяно-сварных муфт, Подолян А. А. (2015)
Цыбенко А. С. - Проекционно-сеточные методы решения задач упругой динамики летательных аппаратов, Конюхов А. С. (2015)
Astrelin I. M. - Recycling of Phosphogypsum in Complex Mineral Fertilizer, Krimets G. V., Molyuga A. I., Suprunchuk V. I. (2015)
Барбаш В. А. - Технологія одержання мікрокристалічної целюлози із недеревної рослинної сировини, Нагорна Ю. М. (2015)
Obushenko T. I. - Remediation of Anionic Dye (Bromphenol Blue) from Aqueous Solutions by Solvent Sublation, Tolstopalova N. M., Kulesha O. Yu., Astrelin I. M. (2015)
Автори номера (2015)
Голуб Н. Б. - Вплив джерела азотного живлення на приріст біомаси Chlorella vulgaris, Левтун І. І., Тимошенко Є. Д. (2015)
Горобець С. В. - Ефективність магнітокерованого біосорбенту на основі дріжджів Saharomyces Cerevisiae для очищення стічних вод, Чиж Ю. М., Ковальов О. В., Шпетний І. О. (2015)
Горобець С. В. - Потенційні продуценти біогенних магнітних наночастинок серед патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів, Горобець О. Ю., Бутенко К. О. (2015)
Копотун І. П. - Отримання трансгенних рослин салату, що містять ген солодкого білка тауматину ІІ, Щербак Н. Л. (2015)
Крвавич А. С. - Розробка технологічного процесу одержання біологічно активних сполук із калусної культури лікарських рослин, Петріна Р. О., Новіков В. П. (2015)
Пєскова Л. О. - Розробка композицій готових форм антисептиків на основі Циторецифену, Гончарова Д. О., Молочко М. В., Тодосійчук Т. С. (2015)
Порва Ю. І. - Дослідження противірусної активності рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини на різних моделях експериментальної вірусної інфекції гепатиту С, Рибалко С. Л., Дядюн С. Т., Луценко Т. М., Галкін О. Ю., Похоленко Я. О., Горбатюк О. Б. (2015)
Сергєєва Т. А. - Сенсорна система для визначення сульфаметоксазолу на основі молекулярно імпринтованих полімерних мембран, Пілецька О. В., Горбач Л. А., Іванова А. В., Бровко О. О., Єльська Г. В. (2015)
Старовойтова С. О. - Спектр антимікробної дії оригінального протигрибкового препарату Ecулан, Орябінська Л. Б., Лубенець В. І. (2015)
Тітова Л. О. - Особливості культивування вищого базидіального гриба Trametes zonatus на рідких середовищах, Клечак І. Р. (2015)
Шемендюк О. В. - Антивірусна й інтерфероніндукуюча дія аміноетоксидифенілів, Жолнер Л. Г., Жолобок Н. М., Співак М. Я. (2015)
Букет О. І. - Вплив надповільної корозії на тривалість перехідних процесів у амперометричних газових сенсорах (2015)
Dontsova T. A. - The template sol-gel method for synthesis of tin (IV) oxide nanoparticles (2015)
Дульнева Т. Ю. - Основні закономірності електробаромембранного процесу очищення стічних вод від іонів Fe3+ з отриманням лугу, кислоти і водню, Кучерук Д. Д. (2015)
Корчуганова О. М. - Дослідження кінетики осадження нікелю з розчину, Танцюра Т. В. (2015)
Автори номера (2015)
Правила оформлення та подання статей (2015)
Прищепа О. - Традиційна релігійна освіта у культурних комунікативних практиках єврейського населення повітових міст та містечок Правобережної України (перша чверть ХІХ ст.) (2016)
Кудінова А. - "Перекупки” і "Сидухи” в українській ярмарковій культурі: традиції і сучасність (за матеріалами польових етнографічних досліджень) (2016)
Гайдукевич О. - Митрополит Андрей Шептицький та охорона природи Галичини, Концур-Карабінович Н. (2016)
Зайцева З. - Український гуманітарний дискурс у Чернівецькому університеті імені Франца Йосифа (2016)
Олійник С. - Формування та впровадження Російською імперією ідеї закономірності приєднання Галичини напередодні і під час Першої світової війни (2016)
Королько А. - Становлення і функціонування органів української влади на Коломийщині періоду ЗУНР (1918 - 1919) (2016)
Гуйванюк М. - Суспільно-політична діяльність української літературної інтелігенції в період ЗУНР (2016)
Готра О. - Академік Микола Кащенко як організатор роботи акліматизаційного саду (2016)
Федорчук С. - Тенденції розвитку пивоварної галузі в Західній Волині (1921 - 1939 рр.) (2016)
Доброчинська В. - Волинська українська інтелігенція у боротьбі за національну школу в умовах Другої Речі Посполитої (1921 - 1939 рр.) (2016)
Bruja R. - Intre colaborare si confruntare. Romвni si ucraineni in Bucovina interbelica (2016)
Sabol H. - "Vindecвnd Bolnavii": Medici si pacienti in Bucovina secolului al XIX-lea (2016)
Клімчук Ю. - Подільський буковинець Йосип Кліщ у французькому русі опору (2016)
Тимошенко Ю. - Історичний аналіз мілітарної реальності спорту в Україні тоталітарної доби (2016)
Тищенко Ю. - Державна політика у сфері охорони сім’ї в УРСР (друга половина 1960-х - перша половина 1980-х рр.) (2016)
Черняхівська О. - Між академічною наукою та краєзнавством: науково-організаційна діяльність Олександра Касименка щодо підготовки багатотомної "Історії міст і сіл УРСР” (2016)
Латиш Ю. - Криза радянської моделі соціалізму наприкінці 1970-х - на початку 1980-х рр. і причини Перебудови: історіографія (2016)
Христан Н. - Міста України та їх ювілеї в радянській історичній думці (2016)
Філінюк А. - П’ятитомне видання В. Сергійчука "Український здвиг” як джерело вивчення самостійницького руху на Буковині і Поділлі, Ярич В. (2016)
Ключук Ю. - Польсько-українське стратегічне партнерство на прикладі міждержавної взаємодії в рамках програми ПЗМ (2016)
Стрільчук Л. - Роль засобів масової інформації у сучасних українсько-польських міждержавних взаєминах (2016)
Громакова Н. - Польський національний рух як чинник трансформації суспільної свідомості (2016)
Левчук І. - Єврейські жіночі організації в суспільно-політичному житті Другої Речі Посполитої (2016)
Фісанов В. - Білорусь у вирі драматичних міжнародних подій 1918-1919: підходи до теми (2016)
Титул, зміст (2015)
Розпорядження КМУ від 4 червня 2015 р. № 575-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015—2019 роки" (2015)
Давиденко А. Н. - Инновационная технология приготовления промывочных жидкостей прибурении скважин, Камышацкий А. Ф., Судаков А. К. (2015)
Шевченко Ю. М. - Методика прогнозування експлуатаційного іграничного стану відповідальних систем ракетної техніки приповторних термосилових навантаженнях, Андрушко Н. Ф., Бабешко М. О., Баняс М. В., Галішин О. З., Дегтяренко П. Г., Савченко В. Г., Тонконоженко А. М., Тормахов М. М. (2015)
Кириленко О. В. - Моніторинг обладнання тягових підстанцій змінного струму, Стогній Б. С., Сопель М. Ф., Танкевич С. Є. (2015)
Жарков І. П. - Азотна кріосистема з регулюванням температури для охолодження газонаповнених детекторів іонізуючого випромінювання, Кутній В. Є. , Паламарчук С. П., Рибка О. В., Сафронов В. В., Селіванов О. В. , Солонецький А. Г., Ходунов В. О. , Холомеєв Г. О. (2015)
Лобанов Л. М. - Обладнання для підготування неповоротних стиків трубопроводів до зварювання, Махлін Н. М., Смоляков В. К., Свириденко А. О. (2015)
Юрків М. Т. - Розробка технології отримання препаратів глутатіону на основі сконструйованих активних суперпродуцентівцього трипептиду у дріжджів, Куриленко О. О., Василишин Р. В. , Дмитрук К. В. , Мартинюк Н. Б., Скороход В. В., Сибірний А. А. (2015)
Гейдаров П. Ш. - Электронный научный семинар (2015)
Коваленко О. П. - Створення умов для самоорганізації соціально-економічних систем України в умовах децентралізації (2015)
Жук П. В. - Нам потрібна допомога (2015)
Асадчих О. В. - Сучасний стан навчання японської мови для академічних цілей в мовних ВНЗ України (2017)
Осідак В. В. - Особливості застосування проблемно-пошукового методу у навчанні студентів вищих закладів освіти граматики іноземної мови (2017)
Тринус О. В. - Проблема визнання статусу молодого вчителя в Україні (2017)
Браніцька Т. - Спецкурс "Основи конфліктологічної культури" та його роль у формуванні конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій (2017)
Кир’ян Т. І. - Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до навчання і формування особистості майбутніх медсестер у ВНЗ України І–ІІ рівнів акредитації (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2017)
Старовойт Л. В. - Дослідження дидактичної гри як засобу розвитку пізнавальної та творчої активності молодших школярів на уроках трудового навчання (2017)
Зуєва Л. Є. - Дослідження теоретичних засад психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти (2017)
Розлуцька Г. М. - Аналіз діяльності об’єднань духовенства у Закарпатті (середина ХІХ ст. – початок ХХ ст.) (2017)
Усатенко В. М. - Аналіз управління розвитком організаційної культури як субстрату прогнозування позитивного іміджу загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Кириченко М. О. - Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку (2017)
Вступне слово (2016)
Дубов Д. В. - Стратегічні комунікації: проблеми концептуалізації та практичної реалізації (2016)
Петров В. В. - Щодо становлення системи стратегічних комунікацій органів державної влади у контексті розвитку відносин з НАТО (2016)
Ожеван М. А. - Глобальна війна стратегічних наративів: виклики та ризики для України (2016)
Яворська Г. М. - Гібридна війна як дискурсивний конструкт (2016)
Баровська А. В. - "Зрозуміла мова" / Plain language як умова реалізації комунікації влада – громадськість та побудови наративів, Коваль І. О. (2016)
Zahorodskiy A. - The Semiotic Evolution of the Signs "War" and "Peace" in Ukraine: 2014 – 2016 (2016)
Черненко Т. В. - Сучасний вимір публічної дипломатії в системі стратегічних комунікацій (2016)
Панченко В. М. - Інформаційні операції в системі стратегічних комунікацій (2016)
Даниленко С. І. - Перспективи розвитку освітньої складової підготовки фахівців у сфері стратегічних комунікацій (2016)
Ісакова Т. О. - Мова ворожнечі як проблема українського інформаційного простору (2016)
Dzhyga Т. - Government Websites as a Tool to Establish Two-Way Symmetrical Communication with Citizens (2016)
Дубов Д. В. - Функціональний аналіз сфери стратегічних комунікацій (скорочена версія), Баровська А. В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей (2016)
Науменко М. О. - Аналіз механізмів організації внутрішнього аудиту військових підрозділів національної гвардії України (2017)
Соколовський С. А. - Вдосконалення управління матеріальним забезпеченням національної гвардії україни з урахуванням корупційних ризиків (2017)
Ігнатенко М. М. - Пам’яткоохоронна справа на чернігівщині у 1945–1965 рр.: тенденції розвитку та результати змін (2017)
Радченко Л. А. - Немецкое население Украины в годы второй мировой войны в контексте современной украинской историографии, Мартыненко В. Л., Радченко Я. Ю. (2017)
Калашник М. П. - Роль лидера в творческих школах, Новиков Ю. М. (2017)
Булгаков В. П. - Аналіз властивостей сапропелю при використанні на деградованих грунтах західного полісся, Коніщук В. В., Лозовіцька О. В., Чередник Ю. С. (2017)
Петрухнов О. Д. - Тривалість усунення порушених функцій дихальної системи у студентів різного рівня тренованості, хворих на хронічний бронхіт після застосування комплексної програми фізичної реабілітації, Рубан Л. А. (2017)
Ємельянова М. В. - Дослідження специфіки використання підручників з української мови як іноземної для навчання студентів з Туркменістану (2017)
Муратова И. А. - Философское осмысление технологии в гуманизме (2017)
Препотенская М. П. - Урбосинергетика. социальные и экзистенциальные флуктукации (2017)
Іванова Н. В. - Мислення як діяльність у вимірах смислу та інтерпретації: соціально-філософський аналіз (2017)
Скачков В. О. - Дослідження створення системи транспортних пор у вуглецевих композитів шляхом газифікації, Іванов В. І., Бережна О. Р., Нестеренко Т. М. (2017)
Бабіч О. В. - Перспективні рішення у вирішенні проблем освітлення для забезпечення енергозберігаючих технологій, Москаленко В. М. (2017)
Зубенко Д. Ю. - Розробка методів покращення енергомеханічних показників роботи трамвая від впровадження нових трамвайних переїздів, Кузнецов О. М., Ліньков В. В., Петренко О. М., Каци Л. О. (2017)
Попов С. В. - Експериментальне дослідження джерел опалення житлової кімнати багатоповерхового будинку, Васильєв А. В., Васильєв Є. А. (2017)
Попрядухин В. С. - Анализ распределения электрического поля в больных яичниках коров (2017)
Талах С. М. - Чисельний розрахунок напружено-деформованого стану нежорстких дорожніх одягів, відновлених за технологією холодного ресайклінгу, Дубик О. М., Лисницька К. М. (2017)
Харитонов Ю. М. - Моделювання інформаційної платформи управління проектами розвитку портової інфраструктури, Гордєєв Б. М., Бердинських Б. В. (2017)
Малафаев Н. Т. - Эллиптические колебания протонов молекул воды (2017)
Памяти профессора Юрия Викторовича Тимофеева (2016)
Костюк Г. И. - Исследование возможности получения наноструктур на твердом сплаве ВК8 при действии импульсного лазерного излучения малой длительности, Бехзад Размджуи (2016)
Сизый Ю. А. - Моделирование фрикционных автоколебаний при малых перемещениях в станках, Чайка Э. Г., Ушаков А. Н. (2016)
Симсон Э. А. - Разработка испытательного стенда для индивидуальных пружинных стоек сельскохозяйственных машин, Хавин В. Л., Ягудин Д. С. (2016)
Добротворский С. С. - Моделирование процесса высокоскоростного соударения дисперсных композитов со сферическим телом, Гнучих С. С, Добровольская Л. Г. (2016)
Костюк Г. И. - О влиянии квантово-механического метода определения теплофизических и термомеханических характеристик на оценку размера зерна при действии ионов на титановый сплав, Григор О. Д. (2016)
Филатов Ю. Д. - Формообразование плоских оптических поверхностей при полировании, Ковалев В. А, Юрчишин О. Я. (2016)
Пермяков А. А. - К вопросу об унификации установочно зажимных приспособлений агрегатированного оборудования, Яковенко И. Э. (2016)
Костюк Г. И. - Выбор технологических параметров ионов для получения наноструктур требуемого размера зерна в твердом сплаве Т30К (2016)
Онисько О. Р. - Моделювання бічного профілю різальної кромки у залежності від геометричних параметрів різців призначених для виготовлення замкової нарізі (2016)
Костюк Г. И. - Повышение эффективности режущих инструментов из быстрорежущей стали Р6М5К5 за счет обработки лучем лазера,работающего в фемтосекундном диапазоне (2016)
Автономова Л. В. - Исследование распределения волокнистой структуры поковки подшипникового кольца при горячей штамповке, Грозенок Е. Д., Степук А. В. (2016)
Пермяков А. А. - Моделирование структур и систем управления циклом агрегатированных технологических систем на основе конечных автоматов, Приходько О. Ю., Слипченко С. Е. (2016)
Костюк Г. И. - Особенности образования наноструктур на одно-,двух- и трехкарбидных твердых сплавах при действии лазерного излучения, Бруяка О. О., Воляк Е. А. (2016)
Іванов В. О. - Конструкторсько-технологічний аналіз сучасних свердлильно-фрезерно-розточувальних верстатів, Карпусь В. Є., Дегтярьов І. М. (2016)
Хавин Г. Л. - Изнашивание инструмента и критерии затупления при сверлении композитов (2016)
Єнікєєв О. Ф. - Аналіз ефективності апаратних засобів програмного задавання швидкості обертання шліфувального круга, Євсюкова Ф. М., Приходько О. Ю. (2016)
Рузметов А. Р. - Визначення складові функції приналежності відносин в структурі підготовчої частини технологічних переходів (2016)
Чибіряк Я. І. - Ієрархічна система математичного моделювання визначення послідовності складання виробів, Коноплянченко Є. В., Нагорний В. В. (2016)
Новиков Ф. В. - Эффективное применение современных технологий механической обработки, Кленов О. С., Новиков Д. Ф. (2016)
Новиков Ф. В. - Аналитическое определение температуры резания при лезвийной обработке, Полянский В. И. (2016)
Новиков Ф. В. - Повышение эффективности операций зубошлифования зубчатых колес, Рябенков И. А. (2016)
Клочко А. А. - Технологический регламент выбора и назначения параметров состояния поверхностного слоя закаленных зубчатых колес, Гасанов М. И., Басова Е. В. (2016)
Добротворский С. С. - Аспекты применения адсорбционных осушителей для обеспечения сжатым воздухом оборудования плазменной резки, Алексенко Б. А., Добровольская Л. Г. (2016)
Вступ (2014)
Андрійчук О. В. - Про доцільність використання дисперсно армованого бетону для виготовлення лотків систем водовідведення (2014)
Бибик М. С. - Влияние минеральных добавок на тепловыделение цемента и оценка эффективности их применения (2014)
Дворкін Л. Й. - Механохімічна активація малоклінкерних композиційних цементів, Дворкін О. Л., Гарніцкий Ю. В., Степасюк Ю. О. (2014)
Дворкін Л. Й. - Міцність на стиск полістирол бетону, Кочкарьов Г. В. (2014)
Ефремов А. Н. - Влияние добавок золошлаковых отходов ТЭС на минералообразование портландцементного камня при твердении и нагреве до 800оС, Лищенко А. Н. (2014)
Коробко О. О. - Розвиток власних деформаційних процесів в період організації структури бетону, Вировой В. М., Тофанило В. Ю., Пархоменко Р. В. (2014)
Кравченко С. А. - Властивості керамзитобетону на цементно - зольному в’яжучому та карбонатному піску, Костюк А. І., Постернак О. О., Столевич І. А. (2014)
Машкова А. І. - Дослідження сучасних клейових сумішей на основі епоксидних матеріалів, що використовуються в будівництві (2014)
Семенюк С. Д. - Прочность и деформативность керамзитобетона классов 10/12,5 и 16/20 по результатам испытаний, Мельянцова И. И., Дивакова Г. А., Мамочкина М. Г. (2014)
Халюшев А. К. - Оптимизация состава композиционного портландцемента по критерию предела прочности при сжатии камня вяжущего в ранние сроки твердения, Зайченко Н. М., Вешневская В. Г. (2014)
Цапко Ю. В. - Вогне- та біостійкі тепло- і звукоізоляційні деревоволокнисті матеріали (2014)
Азизов Т. Н. - Экспериментальные исследования перемычек в замкнутой обойме, Иваницкий А. В. (2014)
Азизов Т. Н. - Конструкция и расчет газобетонных перемычек в замкнутой обойме из полипропиленовой ленты, Иваницкий А. В. (2014)
Бабич В. Є. - Дослідження зчеплення арматури з бетоном залежно від товщини захисного шару, Поляновська О. Є., Демчук П. В. (2014)
Бабицкий В. В. - Элементы прогнозирования коррозионного состояния стальной арматуры железобетона, Семенюк С. Д. (2014)
Бараев А. В. - Исследование несущей способности поврежденных железобетонных колонн двутаврового сечения (2014)
Барашиков А. Я. - Розрахунок міцності одно- і двошарових залізобетонних плит, опертих по контуру, Сморкалов Д. В. (2014)
Бова Я. О. - Несуча здатність двовісно напружених плит зі змішаним армуванням при поперечному згині (2014)
Голоднов А. И. - Оптимальная величина расчетного сопротивления стали составных сварных двутавровых балок, Филатова Л. Н., Фомина И. П. (2014)
Гомон С. Ст. - Особливості роботи будівельних конструкцій з деревини при дії повторних навантажень за критерієм деформаційного руйнування, Гомон С. Св. (2014)
Гомон С. С. - Врахування впливу сумісної дії вологи та повторних навантажень при розрахунках міцності перерізів залізобетонних елементів, Макаренко Л. П. (2014)
Гомон С. С. - Дослідження роботи згинальних елементів із клеєної деревини за дії повторних навантажень, Сасовський Т. А. (2014)
Гомон П. С. - Методика побудови діаграми деформування " c c s -e " для бетону на основі експериментальних досліджень згинальних залізобетонних елементів (2014)
Григорчук А. Б. - Врахування знакозмінного навантаження при розрахунках нерозрізних елементів залізобетонних каркасів будівель (2014)
Журавська Н. Є. - До питання біопошкодження бетону та залізобетону (2014)
Зінчук М. С. - Дослідження впливу технологічних факторів на міцнісні властивості бетону за дії короткочасних повторних навантажень, Гомон С. С., Сторож І. С. (2014)
Кислюк Д.Я. - Напружено-деформаційний стан залізобетонної двохшарнірної арки із впливом попереднього напруження затяжки (2014)
Клюка О. М. - Уточнений метод розрахунку міцності просторових перерізів звичайно армованих залізобетонних елементів прямокутного профілю з подвійним армуванням при згині з крученням на основі деформаційної моделі, Жорняк М. С. (2014)
Колчунов В. И. - Жесткость железобетонных конструкций на участках с наклонными трещинами, Омельченко Е. В., Тугай Т. В. (2014)
Колчунов В. И. - Основные результаты экспериментальных исследований трещиностойкости и деформативности наклонных сечений в железобетонных составных конструкциях при деформационном воздействии, Яковенко И. А., Усенко Н. В., Приймак А. А. (2014)
Кочкарьов Д. В. - Визначення ширини розкриття тріщин у центрально-розтягнутих залізобетонних елементах за багаторівневого процесу утворення тріщин (2014)
Крусь Ю. О. - Узагальнені циклічні діаграми деформування бетону в умовах повторних малоциклових навантажувань центральним стисненням (2014)
Масюк Г. Х. - Вплив малоциклових знакозмінних навантажень на ширину розкриття тріщин позацентрово стиснутих залізобетонних елементів, Алексієвець І. І., Алексієвець В. І. (2014)
Масюк Г. Х. - Задачі та методика експериментальних досліджень роботи статично невизначених згинальних елементів за дії знакозмінних навантажень, Кутєпов І. Є. (2014)
Масюк Г. Х. - Особливості розвитку деформацій повзучості бетону за дії малоциклових знакозмінних навантажень (стиск-розтяг і розтяг-стиск) при різних рівнях, Макаренко Л. П. (2014)
Мурашко Л. А. - Експериментальні дослідження впливу криволінійної арматури без зчеплення з бетоном на несучу здатність похилих перерізів при натязі на бетон, Журавський О. Д., Козак О. В. (2014)
Псюк В. В. - Экспериментальное определение устойчивости сжатых элементов из квадратных труб после регулирования остаточных напряжений, Голоднов А. И., Никишина И. А. (2014)
Ромашко В. М. - Гранична рівновага та граничні стани в деформуванні бетонних та залізобетонних елементів і конструкцій (2014)
Семенюк С. Д. - Исследования работы контакта сопряжения упрочняющего элемента в железобетонных балках с внешним листовым армированием, Медведев В. Н., Якушева А. П., Столяренко В. Ю. (2014)
Семенюк С. Д. - Трансформированная диаграмма деформирования ОМП-бетона при сжатии в условиях малоциклового нагружения, Москалькова Ю. Г. (2014)
Шармаков Є. Л. - Міцность та деформації сталезалізобетонних плит перекриття при забезпеченні їх анкерування в прольоті (2014)
Шевченко А. А. - Напряженно-деформированное состояние сталебетонных перекрытий при кратковременном загружении (2014)
Яковенко І. А. - Експериментальні дослідження міцності і тріщиностійкості у залізобетонних складених конструкціях (2014)
Бєлов Д. В. - Зведення монолітних залізобетонних куполів з використанням підйомно-щитової опалубки, Ковтун В. В., Ковтун Е. В. (2014)
Біда С. В. - Вплив підземних виробок на будівництво і експлуатацію споруд, Великодний Ю. Й., Пащенко О. Ю., Ягольник А. М. (2014)
Гук Я. С. - Методика визначення середніх із найбільш низьких показників відносних вологостей зовнішнього повітря в 13 годин найбільш жаркого місяця (липня) для 5 вершин і 18 перехідних станцій з районуванням території Закарпатської області (2014)
Kapustina K. P. - Study of the defect effects of reinforced concrete silo buildings bearing structures on the complexity of work for their strengthening (2014)
Караван В. В. - Причини руйнування п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Рівненській, 109 у м.Луцьк, Борисюк О. П. (2014)
Качуренко В. В. - Особливості моделювання тиску сипучого матеріалу на гофровані сталеві елементи, Банніков Д. О. (2014)
Кичаева О.В. - Моделирование зданий, эксплуатируемых в сложных инженерно-геологических условиях, при статических и динамических воздействиях (2014)
Литвинова Э. В. - Инновационные системы сейсмозащиты зданий и сооружений за рубежом, Литвинов Б. А. (2014)
Пічугін С. Ф. - Застосування комбінованих арочно-стрижньових елементів в площинних конструкціях, Чичулін В. П., Чичуліна К. В. (2014)
Семенюк М. П. - Стійкість шаруватих оболонок з матеріалів з однією площиною пружної симетрії у просторовій постановці, Трач В. М., Подворний А. В. (2014)
Трач В. М. - Стійкість анізотропних циліндричних оболонок середньої товщини під дією осьового стиску, Хоружий М. М. (2014)
Грецький Д. В. - Моделювання процесів руйнування антифрикційних покриттів буронабивних паль у просадочних грунтах ІІ типу (2014)
Моркляник Б.В. - Методика розрахунку температурних полів, обумовлених теплообміном між чотирма U- подібними колекторами теплового насоса необмеженої довжини та ґрунтовими основами, Фартушний А.С., Шаповал В. Г. (2014)
Фурсович М. О. - Теоретичні дослідження стійкості похилих буроін'єкційних паль в просідаючих ґрунтах, Жеребятьєв О. В., Федорчук Г. Ф. (2014)
Шаповал В. Г. - Визначення реологічних властивостей замоклих лесових ґрунтів, Легенченко В. А., Шаповал А. В., Крисан В. В., Винников Ю. Л., Мірошниченко І. В. (2014)
Шаповал В. Г. - До питання адекватної інтерпретації результатів розрахунку коефіцієнта стійкості укосів і схилів варіаційним методом, Причина К.С. (2014)
Шаповал А. В. - Алгоритм побудови асимптотичних рішень задач про осідання водонасичених основ, Шаповал В. Г. (2014)
Аліа Мохамад Гіяс - Особливості відновлення арочних конструкцій при реконструкції пам'яток архітектури Сирії (2014)
Білокуров П. С. - Експериментальні дослідження сталезалізобетонних балок, що посилені зовнішнім стальним армуванням (2014)
Борисюк О. П. - Методика експериментальних досліджень залізобетонних балок, підсилених у стиснутій і розтягнутій зонах, Зятюк Ю. Ю. (2014)
Вегера П. І. - Дослідження ширини розкриття нормальних тріщин в стиснуто-зігнутих залізобетонних колонах підсилених зовнішньою композитною арматурою, Бліхарський Я. З., Хміль Р. Є. (2014)
Голоднов А. И. - Усиление многопустотных плит перекрытий в связи с изменением функционального назначения помещений, Слюсар Ю. Н. (2014)
Мельник С. В. - Дослідження впливу підсилення вуглепластиковими матеріалами на несучу здатність похилих перерізів залізобетонних згинальних елементів при дії одноразових та малоциклових навантажень (2014)
Чеканович М. Г. - Деформації прогину залізобетонних балок, підсилених важільно-стрижневою системою, Чеканович О. М., Журахівський В. П. (2014)
Осадчук Л. С. - Сезонна динаміка смолопродуктивності сосни звичайної (Pinus Sylvestris L. ) (2015)
Фучило Я. Д. - Особливості укорінення живців і росту живцевих саджанців деяких культиварів тополі у південній частині Київського Полісся, Сбитна М. В., Фучило Д. Я., Філіпова Л. М. (2015)
Лавров В. В. - Зміна дуба його супутниками у зеленій зоні Білої Церкви під впливом поверхневого розроблення корисних копалин і рекреації, Житовоз А. В., Поліщук З. В. (2015)
Аврамчук О. О. - Оцінювання мортмаси грубих гілок у соснових насадженнях Київського Полісся, Білоус А. М., Голяка Д. М. (2015)
Білоус С. Ю. - Прямий органогенез Populus Tremula L. з різних типів експлантів in vitro (2015)
Гатальська Н. В. - Методика визначення дендрологічної цінності та рівня збереженості ландшафтних об'єктів на прикладі парків-пам'яток садово-паркового мистецтва на території Центральнопридніпровської височинної області (2015)
Захарчук О. І. - Адаптація мікроклонів в'яза гладенького (Ulmus Laevis Pall. ) до умов in vivo (2015)
Ковалевський С. С. - Аналіз зміни таксаційних показників насаджень державного підприємства "Білоцерківське ЛГ" за 1984-2014 роки (2015)
Коваль І. М. - Вплив клімату та рекреації на формування шарів річної деревини ранньої та пізньої форм Quercus Robur L. у зеленій зоні Харкова, Костяшкін Д. С. (2015)
Кульбіцький В. Л. - Коренетворна здатність здерев'янілих живців видів роду Catalpa Scop. В умовах Правобережного Лісостепу України, Шлапак В. П. (2015)
Кульбанська І. М. - Еколого-лісівничі чинники та їхній вплив на поширення туберкульозу ясена звичайного в Західному Поділлі України (2015)
Лакида І. П. - Особливості оцінювання біопродуктивності рекреаційно-оздоровчих лісів на прикладі штучних сосняків міських лісів Києва (2015)
Мельник О. М. - Конверсійні коефіцієнти компонент фітомаси деревостанів національного природного парку "Прип'ять-Стохід" (2015)
Мордатенко І. Л. - Розроблення генерального плану урочища "Гайок" дендропарку "Олександрія": ландшафтний аналіз та функціональне зонування (2015)
Сагдєєва Т. Ю. - Видовий склад і стан захисних насаджень вулиць промислово-транспортної зони Білої Церкви (2015)
Спрягайло О. В. - Таксономічне різноманіття найважливіших об'єктів озеленення середнього Подніпров'я (2015)
Тимочко І. Я. - Флористичний склад ценопопуляцій за участю Allium Ursinum L. , Мельник Ю. А. (2015)
Шилін І. С. - Особливості закладання тополевих плантацій у Західному Поліссі та Опіллі, Маурер В. М. (2015)
Геник Я. В. - Сукцесії рослинності на посттехногенних територіях коломийського буровугільного родовища, Заячук В. Я. (2015)
Краснов В. П. - Розподіл сумарної активності 137Cs у компонентах біогеоценозу мезооліготрофних боліт Полісся України, Курбет Т. В., Корбут М. Б., Бойко О. Л. (2015)
Яворський В. Т. - Дослідження процесу десорбції карбону (ІV) оксиду з підземних вод у процесі їх деферизації, Калимон Я. А., Рубай О. І. (2015)
Бєлова Н. В. - Основні показники водного режиму лісоаграрних ландшафтів Передкарпаття, Олійник В. С. (2015)
Караульна В. М. - Моніторинг ботанічної структури та вмісту дихлордифенілтрихлоретану у ґрунті на території хімічних складів Ставищенського району Київської області (2015)
Кельїна С. Ю. - Моніторинг поверхневих вод Миколаївської області за показниками хімічного споживання кисню в умовах гетерогенного фотокаталізу, Цимбал Д. О., Трохименко А. Г., Сухарева А. С. (2015)
Леневич О. I. - Екологічні критерії оцінювання туристичних маршрутів у гірському регіоні (на прикладі національного природного парку "Сколівські Бескиди"), Марискевич О. Г. (2015)
Мальований М. С. - Оцінювання екологічної небезпеки в акваторіях Дніпровських водосховищ внаслідок неконтрольованого розвитку ціанобактерій, Никифоров В. В., Харламова О. В., Синельніков О. Д. (2015)
Матусяк М. В. - Фітоіндикація екологічних факторів основних типів лісових екосистем в умовах Поділля (2015)
Скробала В. М. - Екологія лісів Українського Розточчя (2015)
Stankowski S. - Wpływ nawożenia siarką na plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej, Hury G., Sobolewska M., Opatowicz N., Bashutska U. (2015)
Кшивецький Б. Я. - Вплив вологості і температури на міцність термопластичних клейових з'єднань деревини хвойних порід (2015)
Ткаченко Р. О. - Процес управління коливанням вантажу крана з коректуванням вузлів фазифікації, Вербенко І. О., Бринецький М. Т. (2015)
Браїло М. В. - Дослідження корозійної тривкості епоксикомпозитних покриттів з двокомпонентним наповнювачем для деталей суднових енергетичних установок, Бень А. П., Скирденко В. О., Рудакова Г. В., Акімов О. В. (2015)
Гобела В. М. - Оптимальне розміщення колоди відносно круглої пилки у кряжувальних верстатах маятникового та балансирного типів (2015)
Дзюба Л. Ф. - Крутильні коливання привода механізму подавання стрічковопилкового верстата, Меньшикова О. В., Ліщинська Х. І., Ребезнюк І. Т. (2015)
Кобищан Г. Д. - Нові підходи в оцінюванні м'якості лляних тканин (2015)
Небесна Ю. В. - Промотування основними оксидами B2O3-P2O5/SiO2 каталізатора процесу сумісного отримання метилметакрилату та метакрилової кислоти, Івасів В. В., Небесний Р. В., Лапичак Н. І. (2015)
Павлюк І. В. - Оптимізація процесу використання лікарської рослинної сировини, Стадницька Н. Є., Ясіцка-Місяк І., Вечорек П. П., Новіков В. П. (2015)
Пономарьова О. В. - Особливості загострювання вузьких стрічкових пилок, Ребезнюк І. Т. (2015)
Pokhodylo E. V. - Means of identification of water-spirit solutions, Yuzva V. Z., Lyubchyk O. S. (2015)
Руденко С. Ю. - Визначення обсягу повітря, що бере участь у піноутворенні компресійної піни (2015)
Сапожник Д. І. - Сучасні підходи до формування колористичного оформлення тканин відомчого призначення (2015)
Фуч У. В. - Дослідження емульсійної коолігомеризації фракції с9 за різних способів стабілізації колоїдної системи, Оробчук О. М., Субтельний Р. О., Дзіняк Б. О. (2015)
Соколовський Я. І. - Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для організації дистанційного навчання, Сторожук О. Л., Крошний І. М. (2015)
Бойко Т. Г. - Застосування нечіткої логіки для аналізу вимог замовника до перспективного об'єкта, Мельник В. В. (2015)
Коширець С. І. - Дослідження впливу еліптичності поперечного перерізу торця колоди хвойних порід на ефективність виходу радіальних пиломатеріалів, Грицюк Ю. І., Дендюк М. В. (2015)
Гоблик А. В. - Технологія моделювання поля градієнта інтенсивності тяжіння населення до об'єктів громадського обслуговування (2015)
Коваль О. М. - Математична модель вибору оптимальної тактики гасіння пожеж на складах лісоматеріалів деревообробних підприємств, Гуліда Е. М. (2015)
Мороз Л. В. - Синус-косинусний FPGA-обчислювач на основі CORDIC-методу з перекодуванням кута, Борецький Т. Р., Костів Ю. М. (2015)
Пасічник В. В. - Інформаційні технології моделювання просторового розвитку туристичної інфраструктури, Артеменко О. І. (2015)
Пилипчук М. І. - Методика дослідження динаміки технологічної точності деревообробних верстатів (2015)
Прусак Ю. В. - Визначення двовимірного в'язкопружного стану деревини у процесі сушіння з урахуванням циліндричної анізотропії (2015)
Хомицька І. Ю. - Метод статистичного аналізу функціональних стилів англійської мови на фонологічному рівні, Теслюк В. М. (2015)
Цмоць І. Г. - Застосування графічного процесора для підвищення швидкодії процесу сортування великих масивів даних, Кісь Я. П., Антонів В. Я. (2015)
Грицюк Ю. І. - Методи і засоби генерування QP-матриць Фібоначчі - ключів для реалізації криптографічних перетворень, Грицюк П. Ю. (2015)
Чорній З. П. - Генерація центрів забарвлення у кристалах флюоритів з термічно нерівноважними структурними дефектами, Пірко І. Б., Салапак В. М., Дячук М. В., Онуфрів О. Р. (2015)
Пасєка Н. М. - Використання когнітивних методів для набуття компетентності педагогів у галузі інформатики (2015)
Швець О. А. - Аспекти викладання комп'ютерної графіки у навчальному процесі для майбутніх фахівців з дизайну (2015)
Ямаш Ю. В. - Мотивації Івана Труша у зверненні до образу дерева у живописних циклах (2015)
До відома авторів статей (2015)
Гулик Г. С. - Сучасні еколого-економіко-правові проблеми реалізації концепції сталого лісокористування в Україні (2015)
Карпінський Б. А. - Модель сталого розвитку економіки: формування та порівняльна динаміка змін. Частина І, Васильків І. М., Карпінська О. Б., Шевців А. Б. (2015)
Лебедевич С. І. - Концепція оптимізації соціальних і еколого- економічних функцій лісів у галузевій системі екологічного менеджменту підприємств (2015)
Василишин Х. Р. - Економічні показники функціонування ринку екологічного страхування в Україні (2015)
Gnativ N. B. - Agroecology: conceptual principles and world tendencies of scientific researches, Skabodina U. I. (2015)
Адамовський О. М. - Принципи екологічноорієнтованого лісового господарства (2015)
Дячишин О. В. - Реформування лісового господарства України: наслідки та проблеми (2015)
Палапа Н. В. - Перспективи використання вітчизняного та зарубіжного досвіду для реалізації програми збалансованого розвитку сільських територій (2015)
Стадницька Ю. Ю. - Чинники просторової диференціації платежів за забруднення довкілля в Україні (2015)
Теребух А. А. - Удосконалення управління бізнес-процесами на підприємствах України, Ільницька-Гикавчук Г. Я., Макар О. П. (2015)
Грабинська І. В. - Внесок Володимира Тимошенка у розвиток аграрної теорії економічних коливань (2015)
Білик Р. Р. - Пріоритети та засоби синхронізації соціальної політики та забезпечення економічної безпеки регіонів України (2015)
Луців Н. Г. - Застосування суб'єктивного методу економічного оцінювання природних рекреаційних ресурсів (2015)
Колодійчук А. В. - Теоретичне підґрунтя дослідження територіальних ризиків розвитку національної економіки (2015)
Матвійчук Н. М. - Фінансове стимулювання енергозбереження в Україні (2015)
Негрей М. В. - Оптимізація землекористування з урахуванням функції суспільного добробуту країни (2015)
Ткачик Л. П. - Особливості застосування методів та способів податкового регулювання підприємницької діяльності (2015)
Trofymenko M. Yu. - Theoretical conceptualization of the notion "Financial Resources", Romanchuk Z. Z. (2015)
Чаус В. С. - Регуляція національної економіки в умовах російського тероризму проти України (2015)
Шитікова Л. В. - Розвиток концептуальних підходів до управління трудовими ресурсами з метою підвищення продуктивності підприємства (2015)
Юринець З. В. - Комерційна діяльність підприємств роздрібної торгівлі (2015)
Маниліч М. І. - Регіональний господарський комплекс: стратегія відтворення (2015)
Чобаль Л. Ю. - Транспортний комплекс України: структурні зміни та тенденції розвитку (2015)
Проскура К. П. - Податковий потенціал ринку цінних паперів в Україні (2015)
Корягін М. В. - Організація обліку формування результатів діяльності ринків, Макарук Ф. Ф. (2015)
Андрушків І. П. - Ризик-менеджмент у банку за рекомендаціями базельського комітету з питань банківського нагляду, Мушинський Б. М. (2015)
Бондаренко О. В. - Економічна безпека функціонування обліково-аналітичних систем підприємств під час подання електронної звітності (2015)
Дріга О. П. - Сек'юритизація активів: особливості механізму здійснення та облікового відображення (2015)
Кайдрович Х. І. - Діагностування фінансової рівноваги підприємства як інструмент забезпечення його фінансової безпеки (2015)
Онуфрієнко М. П. - Міжнародний досвід оцінювання кредитного ризику в системі управління банківською діяльністю (2015)
Руденко З. М. - Структурні зміни Національного банку України та банківської системи під час кризи 2014-2015 років (2015)
Сорока Р. С. - Реструктуризація доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації, Сорока М. П. (2015)
Руденко З. М. - Фінансова криза в Україні 2014-2015 років: причини та інструменти регулювання (2015)
Турко Р. Ф. - Регресійно-кореляційний аналіз формування банківського капіталу вітчизняної банківської системи (2015)
Химич О. В. - Боротьба з ухиленням від оподаткування: проблеми та шляхи вирішення, Білик О. І., Карковська В. Я. (2015)
Черничко С. Ф. - Сутність, складові та особливості формування державного боргу України, Кабаці С. Б. (2015)
Яструбецька Л. С. - Аналіз особливостей злиття та поглинання підприємств в Україні, Яремик М. М. (2015)
Ренкас Х. А. - Економічна свобода та її вплив на конвергенцію країн (2015)
Папка О. С. - Засади формування інституційного середовища інвестиційної діяльності в Україні, Клим Р. А. (2015)
Буяк Л. М. - "Субсидійна" пастка і реформи: дві базові математичні моделі можливих та реальних економічних процесів в Україні за умов війни, Паучок В. К. (2015)
Вітер М. Б. - Технологія кластерного моделювання інформаційної взаємодії учасників бюджетного процесу в Україні, Засадна Х. О., Тищенко О. В. (2015)
Яремик Х. Я. - Система циклів інвестиційного процесу (2015)
Дубовіч І. А. - Соціально-економічний аналіз проблем зміни клімату в Україні, Булгакова М. Г. (2015)
Тараріко М. Ю. - Економічна та енергетична ефективність систем відтворення агроекологічних функцій радіоактивно забруднених дерново-опідзолених ґрунтів (2015)
Грицюк Ю. І. - Сучасні проблеми наукового оцінювання якості прикладного програмного забезпечення, Грицюк П. Ю. (2015)
До відома авторів статей (2015)
Анікеєнко Ю. А. - Категорія розділової сурядності в логіко-граматичному інтерпретуванні (2014)
Баранник Н. О. - Сутність та структурні особливості компаративних фразеологізмів сучасної української мови (2014)
Біличенко О. Л. - Творчість Й. Дучича в контексті українсько-сербських літературних зв’язків (2014)
Величко Н. В. - Оцінність у мовній картині світу А. П. Чехова (на матеріалі листів 1898–1904 рр. ) (2014)
Гладченко А. М. - До питання утворення деяких лексико-семантичних груп слів чеської мови (2014)
Грамма К. М. - Поняття "ознака" як логіко-філософська та лінгвістична категорія (2014)
Гунчик І. В. - Маловідома збірка західноукраїнських "простонародних молитов" про сон Пресвятої Богородиці в записах 30-х років ХХ століття (2014)
Дейна Л. В. - Інтерпретація структури категорії оцінки на тлі щоденникового дискурсу (2014)
Дмитренко Н. В. - Дискурс літературно-живописної взаємодії творчості Я. Івашкевича (2014)
Казарин В. П. - Стихотворение А. А. Ахматовой "Вижу выцветший флаг над таможней…" (Опыты реального и поэтологического комментария), Новикова М. А. (2014)
Карабльова О. В. - Сюжетна модель зіткнення жіночого досвіду з маскулінним світом у малій прозі Ірини Вільде (2014)
Кулікова О. А. - Актуалізація експресивно-модальних значень у реченнях фразеологізованої структури (на прикладі висловлювань, побудованих за схемою "Щоб+Vfinit") (2014)
Микитченко С. М. - Категорія мети в лінгво-філософському тлумаченні (2014)
Мішеніна Т. М. - Динамічні процеси в структурі синонімічних рядів у сучасній українській мові (2014)
Морошану (Демьянова) Л. И. - Лексические материалы к словарю говора села Липовень-Соколинцы Сучавского округа Румынии (V) (2014)
Петров А. В. - Предикатный фрагмент семантического поля с инвариантом "лишить жизни кого" в русском языке (2014)
Римар Н. Ю. - Наративні стратегії художнього розповідання: теоретико-методологічний аналіз (2014)
Рубан А. А. - Жанровая и метрическая составляющая сборника И. А. Бродского "Пейзаж с наводнением", Маторин Б. И. (2014)
Слюніна О. В. - Архетипний концепт СОНЦЕ: лінгвокультурний аспект (2014)
Суичимез А. А. - Предметные экспликаторы драматургического пространства в ранних пьесах А. Н. Островского (2014)
Таранець В. Г. - Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження). Частина 2 (2014)
Юдкін-Ріпун І. М. - Сценічні властивості прози М. Коцюбинського: до 150-річчя народження (2014)
Аласанія М. В. - Лексичні особливості англомовного комунікативного простору інтернет-дискурсу (2014)
Альбота С. М. - Мовне втілення символу "ФАВСТ" у творах англійської літератури 16–17 століть (лінгвосеміотичний аналіз) (2014)
Андрущак О. В. - Функції оцінної та емотивної лексики в постмодерному романі (на прикладі роману "Артур і Джордж" Дж. Барнса), Фітьо Т. Я. (2014)
Бердіна О. О. - Особливості семантичної та морфологічної мотивації градаційного значення в англійських дієсловах (2014)
Бєссонова О. Л. - Еволюція засобів вербалізації концептів негативних емоцій в англомовному художньому дискурсі XVIII–XXI ст. (2014)
Вигнанська І. М. - Чинники впливу експресивно-оцінної маркованості на інформаційний характер фразеологічних біблійних одиниць у газетних заголовках (2014)
Герман Є. В. - Стереотипи лицарства у фразеології середньоверхньонімецького періоду (2014)
Данилюк С. С. - Врахування природи електронного тексту під час створення персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів (2014)
Григорян Н. Р. - Темпоральные особенности аргументативных диалогических единств, реализующих функцию убеждения, Дëмина Н. Е. (2014)
Емельянова Н. А. - Вариантность уэльских диалектов английского языка на грамматическом уровне (2014)
Єсипенко Н. Г. - Профілювання концептів як когнітивна діяльність автора художнього дискурсу (2014)
Заболотська О. В. - Інтертекстуальна функція імперативних конструкцій в американському поетичному дискурсі (2014)
Каратєєва Г. М. - Можливі світи крізь призму світопороджувальних операторів (2014)
Кравчук Л. В. - Технологія формування навчальних планів і програм з іноземних мов для загальноосвітньої школи України за 1970-1990 рр. (2014)
Lange A. - Praktische landeskunde – erfahrungen und unterrichtsaufbau des planspiels "parteigründung" im deutschunterricht (2014)
Лященко О. А. - Прагматичний потенціал метафори в газетному тексті (2014)
Мерзлюк Д. О. - Система показників категорії виду в сучасній китайській мові (2014)
Наваренко І. А. - Антропоцентрична парадигма дослідження мовної картини світу (2014)
Оверчук О. В. - Емоційно-оцінна семантика англомовного інтернет-дискурсу (на матеріалах веб-коментарів сайту YouTube) (2014)
Осташова О. І. - Особливості реалізації категорії оцінки в художньому англомовному дискурсі (2014)
Поклад Т. С. - Лінгвокультурний аспект англомовних дескрипцій парфумів (2014)
Сініцина В. В. - Структурно-семантичний аналіз похідних іменників-термінів галузі енергозберігаючих технологій в англійській мові (2014)
Скробот А. І. - Лінгвокультурологічні особливості іспанських паремій з анімалістичним компонентом (2014)
Степанюк М. П. - Засоби вираження позитивних та негативних емоцій у творчості сестер Ш. Бронте та Е. Бронте (2014)
Тарасова О. А. - "Дзеркальність" у дискурсі раннього французького модернізму: когнітивний та синергетичний аспекти (2014)
Улітіна Н. О. - Гендерний аспект рекламного слогана (2014)
Фісяк І. Є. - Прагматика вербалізації емоцій у фразеологічних одиницях на позначення міжособистісних відносин (2014)
Фоменко Е. Г. - Синергетика художественного дискурса (2014)
Худолій А. О. - Вербальне вираження концепту "МИР" у політичних промовах американських президентів (2014)
Шавловская Т. С. - Социолингвистика эмотивности в современной немецкой художественной прозе (2014)
Shevchenko M. Y. - Time conceptualization in the process of learning the categories of English verbs, Kutova V. S. (2014)
Щербина С. М. - Мовна об’єктивація концептів SUCCESS та FAILURE в англомовному релігійному дискурсі (на матеріалі сучасних англомовних проповідей) (2014)
Януш Х. М. - Семантична реконструкція лексеми "Heimweh". Історія виникнення "швейцарського феномену" (2014)
Яхонтова Т. В. - Жанрові характеристики сучасного англомовного наукового журналу (2014)
Дорофеев В. С. - Влияние дефектов при изготовлении на устойчивость осесимметричных оболочек, Коломийчук Г. П., Швец Е. П. (2012)
Лісенко В. А. - Гідротехнічна та інженерна архітектоніка і урбоекологія майбутнього м. Одеса, Коцюрубенко О. М. (2012)
Лисенко В. А. - Нефтебарьерные поликомпозитные покрытия железобетонных конструкций, Муляр И. Д. (2012)
Мельник А. Э. - Особенности пластики фасадов жилых зданий второй половины XIX века и проблемы ее сохранения (на примере Одессы) (2012)
Новский В. А. - Определение несущей способности буронабивных свай в известняке-ракушечнике на осевые нагрузки (2012)
Павлюк В. В. - Будівельні розчини модифіковані полімерами полівінілацетатної природи, Чайковський В. В., Безнощенко А. В. (2012)
Петричко С. Н. - Состав и свойства декоративных судостроительных бетонов, Мишутин А. В. (2012)
Пивонос В. М. - Проявление динамических свойств грунтов оснований при регулируемой энергии погружения железобетонных призматических свай забивкой, Пивонос В. В. (2012)
Плахотный Г. Н. - Проблемы сохранения территории прибрежных склонов Крыжановской балки при оползневых водонасыщенных условиях и воздействии морской эрозии, Курганский В. И. (2012)
Полунин М. М. - Соблюдение стандартов – признак профессиональной культуры специалиста, Воинов А. П. (2012)
Розов К. А. - Исследование состава твердых бытовых отходов, Афтанюк В. В. (2012)
Руссу И. В. - Свойства железобетонных конструкций, армированные полимерными фибрами, Ника Е. Я. (2012)
Савенко В. Я. - Проектування армогрунтових конструкцій насипів на заплавах, Славінська О. С., Усиченко О. Ю. (2012)
Сапунова М. Ю. - Основные приемы взаимосвязи внешнего и внутреннего архитектурного пространства, Коновал Ю. (2012)
Смирнова М. П. - Повышение энергоэффективности как фактор развития архитектуры зданий на постиндустриальном этапе, Вершинин В. И. (2012)
Смолянець В. В. - Вплив армування асфальтобетону сітками на його розрахункові характеристики, Бесараб О. М., Бондар М. М., Куценко А. Г. (2012)
Смолянець В. В. - Термов’язкопружна поведінка асфальтобетонного покриття міських вулиць і доріг, Бесараб О. М., Бондар М. М., Куценко А. Г. (2012)
Смоляр А. М. - Пружно-деформований стан залізобетонних тіл, Мірошкіна І. В., Юрченко С. В. (2012)
Солоненко И. П. - Модифицированные цементобетонные композиции для дорожного покрытия (2012)
Спинов В. М. - Анализ технико-экономической эффективности внедрения пылеуловителя с вихревой тарелкой (2012)
Стоянов В. В. - Испытание натурной конструкции – клеедощатой комбинированной металлодеревянной двутавровой балки на действие статической нагрузки, Окунь И. В. (2012)
Стрельцов К. А. - Влияние вида заполнителей на теплопроводность бетона, Барабаш Т. И., Кирсанов Н. В. (2012)
Суханов В. Г. - Концепции системного подхода при анализе роли материала в конструкции (2012)
Титар В. С. - Перспективи поліпшення технології влаштування водопропускних залізобетонних труб (2012)
Ткаченко Г. Г. - Влияние комплексной активации на свойства бетонов, Макарова С. С. (2012)
Ткаченко І. В. - Визначення параметрів смуги розміщення елементів благоустрою автомобільних доріг ІІІ рівня важливості (об’єкти сервісу, споруди автотранспортної служби, об’єкти монументальної архітектури), Литвиненко Т. П. (2012)
Трутнев И. А. - Возникновение и формирование городов Киевской Руси ІХ – ХІ вв. (2012)
Трутнев И. А. - Оборонительные сооружения городов Киевской Руси в Х – ХІІ вв. и их характерные черты (2012)
Уренев В. П. - Многофункциональные спортивные сооружения для людей с ограниченными возможностями, Ефимчук М. Е. (2012)
Фатиан Исмаил Салех - Анализ влияния параметров состава на кинетику влагопотерь ремонтного раствора, Коваль С. В. (2012)
Фомин В. М. - Об одном методе решения задачи Коши для линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами (2012)
Фомин В. М. - Применение метода граничных элементов при исследовании статики и динамики железобетонных балок и рам с учетом нелинейного поведения и пластичности бетона (2012)
Хазін В. Й. - Фактори, що впливають на доцільність влаштування обхідних автомобільних доріг навколо населених пунктів (2012)
Хлапук М. М. - Дослідження фільтраційних властивостей місцевих ґрунтів з яких споруджуються огороджувальні дамби, Шинкарук Л. А., Корнійчук В. І. (2012)
Хоменко А. А. - Развитие деформаций при локальном изменении объема материала в строительных конструкциях различного назначения, Пархоменко Р. В., Выровой В. Н. (2012)
Хомутецька Т. П. - Методика оптимізації роботи насосних станцій і без баштової водопровідної мережі (на прикладі Чернігівського водопроводу) (2012)
Хоружий В. П. - Энергосбережение в системах водоснабжения и канализации, Сорокина Н. В., Фесик Л. А., Масюткин Е. В. (2012)
Шеховцов И. В. - Реконструкция второй очереди конвейерной линии в Одесском порту "Южный", Петраш С. В., Бондаренко А. В., Шеховцов В. И., Тугаенко Ю. Ф., Ткалич А. П., Логинова Л. А., Спатарь Н. П. (2012)
Шинкевич Е. С. - Многокритериальная оптимизация состава, структуры и свойств активированных известково-кремнеземистых композитов, Луцкин Е. С., Тымняк А. Б. (2012)
Школа А. В. - Основные предпосылки решения задачи учета анизотропии при определении давления сыпучих сред на близко расположенные стены, Анискин А. А., Солдо Божо (2012)
Школа А. В. - Создание искусственных территорий грузовых транспортных терминалов из слабых грунтов углубления акваторий портов и грунтов подземных выемок мегаполисов, Юнес Усама (2012)
Яременко А. Ф. - Определение усилий в сомкнутых кирпичных сводах, Яременко Е. А., Яременко Н. А. (2012)
Ясінська Л. Р. - Гідравлічні дослідження структури водного потоку на передгірських ділянках річок, Шинкарук Л. А., Безусяк О. В. (2012)
Бесараб О. М. - Типологічні варіації образів героїнь у творах В. Скотта (2014)
Дюрба Д. В. - Хронотоп гори в романі Дж. Керуака "Бродяги Дхарми" (2014)
Казаков И. Н. - Постмодернистские "игры разума" на пути к любви в романе Дж. Фаулза "Волхв", Лещенко С. А. (2014)
Левицька Т. О. - Іміджі мусульманина в історичному романі В. Скотта "Талісман" (2014)
Осіпчук Г. В. - Особливості українсько-російських перекладів віршованих творів: компаративний аналіз (на матеріалі поезій А. Міцкевича та Е. По) (2014)
Пономаренко О. В. - Специфіка взаємодії рококо і сентименталізму в романі Л. Стерна "Сентиментальна подорож по Франції та Італії" в образі головного героя (2014)
Тупахіна О. В. - Форми й засоби актуалізації вікторіанського претексту в поствікторіанському романі Дж. Ффорде (2014)
Кудрявцев М. Г. - Романтизм як спосіб художнього відчуття світу: духовно-етичні аспекти (2014)
Кучеренко Л. Е. - Еволюція мемуарного жанру в період глобалізації (2014)
Рижкова С. В. - Роль та функції заголовку в художніх творах (на матеріалах англійської та німецької художньої літератури) (2014)
Бобкова Т. В. - Концепція колокації: корпусний підхід (2014)
Висоцька Н. Л. - Сучасні дослідження поняття "текст" у мовознавстві (2014)
Кантур К. А. - Сравнительно-исторический метод в русском и украинском языкознании XIX в. – 30-х гг. XX в. (на материале перехода (2014)
Лещенко А. В. - Систематизация текстовых категорий: проблемы и перспективы (2014)
Matorina N. M. - Umfang der transpositiven probleme in der modernen sprachwissenschaft, Lednyak H. V. (2014)
Міхальова К. І. - Метонімічні переноси як засіб утворення газетних назв (2014)
Моргунова О. О. - Поняття категорії каузативності. Основні напрями її дослідження в сучасній лінгвістиці (2014)
Ступак І. В. - Визначення терміна "каузативність" (2014)
Титаренко А. А. - Годоніми Кривого Рогу, що репрезентують персоналії вітчизняного значення (2014)
Тригуб І. П. - Формування граматичної компетенції у студентів немовних спеціальностей ВНЗ у процесі вивчення англійської мови (2014)
Яроцкая Г. С. - Основные лингвистические направления исследования экономического дискурса (2014)
Лисенко Н. В. - Художнє моделювання образу митця у творчості В. Стуса та Р. М. Рільке, Щербатюк В. С. (2014)
Аладько Д. О. - Мотиваційні моделі номінацій предметів матеріальної культури в англійській та українській мовах (2014)
Жук В. А. - Инвентаризация семантических дериваций (2014)
Кабанцева Н. В. - Семантична класифікація метафори в публіцистиці на матеріалі англійської та української мов (2014)
Лихошерстова М. Ю. - Темпоральні дієприкметники в арабській та українській мовах у зіставному аспекті (2014)
Миронова Л. А. - Концептуалізація жестових рухів і міміки людини у фразеологічних одиницях української та іспанської мов (2014)
Сініцина В. В. - Структурно-семантичний аналіз похідних іменників-термінів галузі енергозберігаючих технологій в англійській мові (2014)
Стаднік І. О. - До проблеми відображення своєрідності мовної картини світу військової сфери (на матеріалі англійської та української мов) (2014)
Хоровець В. Є. - Особливості структури й семантики прийменників зі значенням причини в англійській і новогрецькій мовах (2014)
Швець Н. В. - Механізми метафоризації англійських, французьких та українських іхтіонімів (2014)
Волкова О. М. - Специфіка відтворення макроконцепту "портрет" на лексичному рівні в перекладах німецькомовних художніх текстів (2014)
Гізер В. В. - Особливості вербалізації концепту в тексті культури: перекладознавчий аспект (2014)
Голубенко Н. І. - Перекладацькі стратегії відтворення етнокультурного концепту (2014)
Гончаренко Е. П. - Кілька слів про художній переклад (2014)
Жорнокуй У. В. - "Казка про черевичок" Е. Донаг’ю через призму "queer" студій (2014)
Кобзар О. І. - Основи економічного перекладу (2014)
Кондратьева Г. Н. - Модели комплексных номинаций в научно-технических текстах (2014)
Липська І. І. - Контрастивно-перекладознавчий аналіз функціонування пасивних конструкцій у текстах англомовного науково-технічного дискурсу, Глінська О. М. (2014)
Miasoid G. I. - Grammatical means of a research paper abstract in the English and Ukrainian languages: contrastive analysis and translation difficulties, Samoilenko S. A. (2014)
Новікова Т. В. - Художній переклад і порівняльне літературознавство: точки дотику (2014)
Орєхова О. І. - Специфіка формування саспенсу в кінотексті піджанру "психологічний трилер" на сюжетно-композиційному рівні: перекладознавчий аспект (2014)
Поворознюк Р. В. - Соціокультурні й комунікативно-прагматичні витоки категорії термінологічної варіативності в медичному перекладі (2014)
Ходаковська О. О. - Специфіка англомовного юридичного дискурсу та особливості його перекладу (2014)
Чуча П. О. - Когнитивные особенности перевода метафоры (на материале романа А. Гавальды "Просто вместе") (2014)
Городецька І. В. - Презентаційна стратегія як одна з найважливіших комунікативних стратегій у рекламі (2014)
Писаренко Л. М. - Мовна особистість ведучого англомовного ток-шоу: стратегії й тактики (2014)
Сердалы Б. К. - Высказывание и текст как единицы усвоения второго языка (2014)
Баркарь У. Я. - Мова й культура у взаємодії: підходи до вирішення проблеми (2014)
Мірочник В. В. - Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей (2014)
Нікітіна Н. П. - Міжкультурна компетенція білінгвальної особистості: практичний аспект (2014)
Юхновський В. Ю. - Динаміка лісового фонду державного підприємства "Вище-Дубечанське лісове господарство", Урлюк Ю. С., Головецький М. П. (2015)
Гриник Г. Г. - Динаміка основних таксаційних показників модальних ялицевих деревостанів різних експозиційно-орографічних груп Українських Карпат (2015)
Hrunyk N. I. - Heterobasidion Annosum Root Rot Infection Development In Scots Pine And Evaluation Of The Expression Levels Of Lipid Transfer Protein And Defensins In Infected Tissues, Yusypovych Yu. M., Kovaleva V. A., Gout R. T. (2015)
Осадчук Л. С. - Використання методу мікропоранення для прогнозування смолопродуктивності дерев сосни звичайної (2015)
Геник Я. В. - Структура та трансформації газонного вкриття міських парків Карпатського регіону України, Марутяк С. Б., Дида А. П. (2015)
Блищик В. І. - Чиста первинна продукція насаджень вільхи клейкої Українського Полісся (2015)
Гнатишин І. І. - Водний режим листя в умовах урбанізованого середовища (2015)
Тимочко І. Я. - Режими експлуатації та схожість насіння Allium Ursinum L. у різних типах лісу, Гриник О. М. (2015)
Торосова Л. О. - Обґрунтування можливостей створення випробних культур тополь та верб невкоріненими живцями (2015)
Бузиль М. А. - Особливості диференціації дерев та формування відпаду у молодняках берези повислої, Білоус А. М., Голяка Д. М. (2015)
Мирончук К. В. - Вплив ґрунтових умов на ріст і розвиток живоплотів (2015)
Спрягайло О. В. - Ботаніко-географічний аналіз культивованої дендрофлори Середнього Подніпров'я (2015)
Яновська І. М. - Стадії розвитку букового пралісу та їх динаміка (2015)
Івченко А. І. - Малопоширені великовікові деревні інтродуценти парку туристичної бази "Карпати" (Сколівщина) та потенційна роль цих таксонів в озелененні і лісовому господарстві, Пацура І. М., Хомюк П. Г. (2015)
Гриб В. М. - Вплив господарських заходів на стан і продуктивність штучних соснових деревостанів (2015)
Назаренко В. В. - Стан і динаміка лісового фонду Скрипаївського навчально-дослідного лісгоспу, Бабенко В. В. (2015)
Крачковська М. В. - Оцінювання колориту ландшафтів територій навчальних корпусів університетів Києва в осінній період року (2015)
Лустюк Т. В. - Лісівничі властивості природного насіннєвого поновлення дуба звичайного (Quercus Robur L. ) cуборевого екотипу в умовах Західного Полісся (2015)
Манько М. В. - Внутрішньовидове різноманіття Acer Platanoides L. в озелененні Києва та ботанічних установах України (2015)
Монастирська С. С. - Вивчення антиоксидантної активності деяких лікарських рослин Передкарпаття, Стецик Р. Д., Гойванович Н. К. (2015)
Павлишак Я. Я. - Вивчення флори "Боринського лісництва" (Турківський район), Гойванович Н. К. (2015)
Краснов В. П. - Розподіл 137Cs у ґрунтах мезооліготрофних боліт Полісся України, Курбет Т. В., Корбут М. Б., Бойко О. Л. (2015)
Нагурський О. А. - Застосування полімерних відходів для капсулювання мінеральних добрив, Мальований М. С., Синельніков С. Д., Ващук В. В. (2015)
Вронська Н. Ю. - Дослідження ефективності застосування ультрафіолетово-адсорбційної технології для очищення стічної води від мікробіологічного забруднення, Мальований М. С., Сакалова Г. В. (2015)
Попадюк І. Ю. - Регулювання поверхневого стоку за допомогою багатосекційних резервуарів дощових стічних вод (2015)
Malyuga V. M. - The Main Thesis Of The Nature-Conservation Ideology (2015)
Чернега Т. О. - Ефективність захисту посівів сої від багаторічних видів бур'янів у системі основного обробітку ґрунту (2015)
Івасівка А. С. - Аналіз антимікробних властивостей деяких лікарських рослин Передкарпаття, Гойванович Н. К. (2015)
Булат А. Г. - Обґрунтування доцільності вирощування енергетичних плантацій верби матсуда (Salix Matsudana Koidz. ) на сільськогосподарських землях, Таран Я. В. (2015)
Гринчишин Н. М. - Причини та наслідки витоків нафти і нафтопродуктів на трубопровідному транспорті у Львівській області (2015)
Hury G. - Wpływ nawożenia azotem na jakość ziarna pszenicy orkisz uprawianej na różnych klasach gleby, Sobolewska M., Opatowicz N., Bashutska U., Biel W. (2015)
Караульна В. М. - Вміст 4,4-дихлордифенілтрихлоретану та його похідних у молоці корів Сквирського району залежно від його хімічного складу та пори року (2015)
Парпан Т. В. - Стабілізуюче і протипаводкове значення лісового покриву водозборів річок Уж і Латориця, Кічура Н. В. (2015)
Побережна Л. Я. - Дослідження впливу засолення на фізико-механічні властивості ґрунтів техногенно навантажених територій (2015)
Луців Н. Г. - Еколого-економічні особливості рекреаційного розвитку Карпатського регіону (2015)
Кшивецький Б. Я. - Імітаційне моделювання термопластичних клейових з'єднань деревини в CAD/CAE системах, Солонинка В. Р. (2015)
Войтович В. В. - Структура ремонтного циклу горизонтального стрічкопилкового верстата, Шостак В. В. (2015)
Побережний Л. Я. - Вплив газогідратів на довговічність сталі трубопроводу, Грицанчук А. В., Грицанчук В. В. (2015)
Цебрюк И. В. - Анализ автомобильных и других средств тушения газовых фонтанов, разработка их классификации и индексации, Виноградов С. А., Калиновський А. Я., Темников В. А. (2015)
Меранова Н. О. - Совместный анализ температурных режимов и фазовых превращений в плазменных аморфизированных покрытиях (2015)
Попов В. М. - Оцінювання впливів можливої надзвичайної ситуації на етапі формування програми розвитку територіальних систем техногенної безпеки, Чуб І. А. (2015)
Павліш Л. О. - Оцінювання якості меблевих виробів дитячого призначення (2015)
Присліпська Г. М. - Прогнозування ймовірності електрокорозії трубопроводів у різних типах ґрунтів (2015)
Чорній З. П. - Термоактиваційні процеси у радіаційно забарвлених кристалах CaF2-Na+, Пірко І. Б., Салапак В. М., Дячук М. В., Онуфрів О. Р., Кульчицький А. Д. (2015)
Солинска Мечислава - Использование биомассы в качестве источника возобновляемой энергии в Польше (2015)
Корендій В. М. - Аналіз можливостей оснащення крокуючого модуля на базі двох циклових рушіїв механізмами орієнтації та стабілізації вертикального положення, Бушко О. С., Качур О. Ю., Скрипник Р. Ю. (2015)
Рудько І. М. - Структурна систематизація критеріїв для класифікації лісових доріг (2015)
Грицик В. В. - Дослідження завдання вибору методу розпізнавання границь залежно від спектральних значень (2015)
Атаманюк В. В. - Моделювання полів розсіювання розподілених радіолокаційних об'єктів і сцен (2015)
Грицюк Ю. І. - Дослідження впливу розмірно-якісних характеристик колод хвойних порід на ефективність виходу радіальних пиломатеріалів, Коширець С. І. (2015)
Теслюк В. М. - Розроблення модифікованого методу фрактального стиснення зображень, Пукач А. І. (2015)
Меранова Н. О. - Моделирование процессов теплопереноса при нанесении газотермических покрытий с использованием гиперболического уравнения теплопроводности (2015)
Чигур Л. Я. - Концептуальні засади методу контролю технічного стану об'єкта на основі штучного інтелекту (2015)
Мельник О. О. - Евристичні алгоритми розв'язання одноетапних задач складання розкладів для удосконалення моделі багаторівневої системи планування (2015)
Назаркевич М. А. - Метод захисту документів на основі ефекту муару, Троян О. А. (2015)
Поспелов Б. Б. - Метод двойного детектирования загораний в природных экосистемах на основе группы дистанционных сенсоров, Полстянкин Р. М. (2015)
Лаврівський М. З. - Використання безпілотних літальних апаратів для моніторингу надзвичайних ситуацій у лісовій місцевості, Тур Н. Є. (2015)
Яворський Н. Б. - Побудова мікрорівневих моделей структури композиційних матеріалів у задачах їх оптимального проектування, Фармага І. В., Марікуца У. Б. (2015)
Верхола І. І. - Вплив точкових збурень на нелінійні коливання гнучких елементів привідних систем (2015)
Гусейнов Т. Х. - Распределение потенциала и функции распределения электронов по энергиям в двойном слое в плазме ртутного разряда (2015)
Соколовський Я. І. - Основні підходи до створення та використання електронних навчальних курсів на кафедрі інформаційних технологій Національного лісотехнічного університету України, Сторожук О. Л., Крошний І. М. (2015)
Дурняк Б. В. - Використання новітніх інформаційних технологій під час вивчення інформаційно-технічних дисциплін у процесі підготовки вчителів початкової школи, Пасєка Н. М., Пасєка М. С., Ерстенюк О. В. (2015)
До відома авторів статей (2015)
Геращенко С. Б. - Сучасний погляд на стовбурові клітини органів дихальної системи дорослих і можливість їх участі в регенераційній терапії, Чайковський Ю. Б., Дєльцова О. І. (2013)
Скальный А. В. - Концепция биоэлементов и основные постулаты биоэлементологии (2013)
Alam M. - Epigenetic response to changes in diets and in response to toxic compounds, Kovalchuk I. (2013)
Balzer K. - Current results and future needs for carotid stenting (2013)
Вацеба Б. Р. - Особливості перебігу есенціальної артеріальної гіпертензії в поєднанні з відкритокутовою глаукомою, Галюк Н. М., Налужна Т. В. (2013)
Веприк Т. В. - Ефективність імуноглобулінотерапії у лікуванні ВІЛ-інфiкованих з активними формами герпетичної інфекції (2013)
Вербовська Р. І. - Вивчення протимікробних властивостей адгезивних кремів для фіксації повних знімних пластинкових протезів, Рожко М. М., Куцик Р. В., Дівнич Т. Я. (2013)
Волошинович М. С. - Зміна пероксидації ліпідів у хворих на псоріаз при порушенні функціонального стану печінки (2013)
Голотюк В. В. - Оцінка лікувального патоморфозу при різних варіантах неоад’ювантної антибластомної терапії у хворих з місцево поширеним раком прямої кишки (2013)
Грицуляк Б. В. - Ультраструктура гемокапілярів та власної оболонки звивистих сім’яних трубочок яєчка у чоловіків зрілого та похилого віку, Грицуляк В. Б., Готюр О. І., Долинко Н. П., Поливкан М. І. (2013)
Гулага О. І. - Реєстр інфаркта міокарда на північній Буковині: нейрогормональні порушення на тлі хронічної хвороби нирок, Тащук В. К., Полянська О. С. (2013)
Дикий Б. М. - Соціальний статус ВІЛ-інфікованих жінок молодого віку, Грижак І. Г., Нікіфорова Т. О., Місюра В. О., Герасимчук Л. О., Іванців О. Р. (2013)
Довганич О. В. - Дослідження прямого впливу синглетного кисню, генерованого апаратом "МИТ-С", на представників мікрофлори ротової порожнини, Куцик Р. В., Герелюк В. І. (2013)
Заболотний Т. Д. - Функціональні методи діагностики початкових ступенів генералізованого пародонтиту у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень, Скалат А. П. (2013)
Ілащук Т. О. - Прояви серцевої недостатності в гострому періоді інфаркту міокарда та через 1 рік спостереження (2013)
Кінаш І. О. - Морфо-функціональна характеристика ясенного краю щурів при відновленні зубного ряду суцільнолитими куксовими вкладками, Рожко М. М., Дєльцова О. І. (2013)
Кіндракевич Ю. Б. - Особливості згортальної, антизгортальної систем та фібринолітичної активності крові залежно від тяжкості перебігу, віку та гендерних відмінностей при гострому тромбозі гемороїдальних вузлів, Герич Р. П., Соломчак П. В. (2013)
Клименко Ю. А. - Значення порушення метал-металоферментного гомеостазу в патогенезі ендогенної інтоксикації хворих на гострий перитоніт, Клименко А. О. (2013)
Кочерга З. Р. - Оцінка генетичної структури різних популяцій дитячого населення Прикарпаття за розподілом антигенів груп крові систем АВ0 і резус, Ковальчук Л. Є., Багриновський Р. І. (2013)
Крицун Н. Ю. - Відтворення птерігіуму в експерименті, Вадюк Р. Л., Николюк А. М., Вершиніна М. Д. (2013)
Лизогуб В. Г. - Порушення імунологічного статусу у хворих на стабільну та нестабільну стенокардію, Завальська Т. В., Саюк М. В., Халєд Ахмад Халіль Абу Сара (2013)
Матвійків Т. І. - Клінічний стан тканин пародонту у хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі системної антибіотикотерапіїї у зв’язку з супутньою виразковою хворобою шлунку, Герелюк В. І. (2013)
Матейко Г. Б. - Показники імунного та вірусологічного статусу хворих з ВІЛ-асоційованою герпетичною інфекцією, Веприк Т. В., Прокоф’єва О. О. (2013)
Михайленко Т. М. - Результати вивчення елементного складу твердих відкладень на базисах знімних протезів та природних зубах, Рожко М. М., Ерстенюк Г. М. , Серкіз Р. Я. (2013)
Оринчак В. А. - Зміни венозної гемодинаміки у хворих на після тромботичну хворобу нижніх кінцівок до та після оперативного лікування (2013)
Оринчак М. А. - Порушення ліпідного спектру крові у хворих на артеріальну гіпертензію з інсулінорезистентністю в похилому віці, Човганюк О. С., Гаман І. О., Вакалюк І. І. (2013)
Островський М. М. - Аналіз раціональності обрання схем антибіотикотерапії хворих при гнійному хронічному бронхіті та хронічному бронхіті, ускладненому вторинними бронхоектазами, Бондаренко Т. Я. (2013)
Попадинець І. Р. - Клінічна ефективність застосування кверцетину у хворих на бронхіальну астму з супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Яцишин Р. І. (2013)
Проць Г. Б. - Роль біохімічних маркерів кісткового ремоделювання у прогнозуванні результатів дентальної імплантації (2013)
Rochkind Sh. - Phototherapy in peripheral nerve injury: from basic science to clinical study (2013)
Савилов П. Н. - Динамика азотистых метаболитов в ткани щитовидной железы при резекции печени (2013)
Сапатий А. Л. - Оцінка якості життя хворих на гострий інфаркт міокарда, що розвинувся і перебігав на фоні артеріальної гіпертензії та хронічної серцевої недостатності (2013)
Середюк Н. М. - Корекція клінічних проявів хронічної серцевої недостатності у хворих із перенесеним інфарктом міокарда, Курилів Г. М. (2013)
Сікорин Я. Я. - Морфофункціональні особливості головного мозку новонароджених дітей при асоційованих внутрішньоутробних інфекціях (2013)
Скрипко Л. А. - Особливості порушень імунного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2-го типу, ускладнений поліневропатією, Гриб В. А., Боцюрко В. І. (2013)
Скрипник Л. М. - Вміст лептину у здорових та хворих на хронічний некалькульозний холецистит жінок різного віку (2013)
Сухолиткий В. М. - Клінічні результати комплексного лікування пацієнтів з генералізованим пародонтитом і цукровим діабетом 2 типу (2013)
Федорченко М. В. - Показник індексації коронарного кальцію як маркер прогресування атеросклеротичного процесу у хворих на артeріальну гіпертензію ІІ ступеня, Середюк Н. М., Галюк Н. М., Нестерак Р. В. (2013)
Цимбаліста О. Л. - Корекція волемічного стутусу у дітей раннього віку, хворих на ускладнену пневмонію, Семкович Я. В., Семкович М. Я., Писарчук П. Ю., Стефанишин П. А., Лучко В. В. (2013)
Шатинська Т. В. - Ультраструктура міокарда щурів при доксорубіциновій кардіоміопатії, Синоверська О. Б., Заяць Л. М. (2013)
Швець Л. С. - Морфогенез юкстагломерулярного комплексу нирки білих мишей в постнатальному періоді онтогенезу, Ковальчук Л. Є. (2013)
Шеремета О. М. - Взаємозв’язок між активністю цитокінів, дисліпідемією при інсулінорезистентності у хворих на артеріальну гіпертензію із серцевою недостатністю (2013)
Юсипчук У. В. - Особливості порушення пружно-еластичних властивостей артерій та ліпідного спектру крові у хворих на артеріальну гіпертензію ІІ ступеня, Галюк Н. М., Федорченко М. В., Яворський М. І. (2013)
Vadyuk R. L. - Effectiveness of treatment of retinal central vein pretrombozis and prevention of possible complications (2013)
Герасимчук М. Р. - Перспективи професійного розвитку студентів-медиків та молодих лікарів в Україні та за її межами (2013)
Іваночко Н. Я. - Навчання студентів-стоматологів основам навиків десмургії (2013)
Павелко Н. М. - Особливості організації навчального процесу на кафедрі терапевтичної стоматології (2013)
Сапатий А. Л. - Методика проведення практично-орієнтованого державного іспиту з дисципліни "Клінічна фармація" (2013)
Семотюк О. В. - Особливості застосування мультимедійних технологій під час вивчення української мови як іноземної у вищих медичних навчальних закладах (2013)
Скробач Н. В. - Методичні аспекти формування пізнавальних здібностей студентів, Вишиванюк В. Ю. (2013)
Юсипчук У. В. - Роль виробничої лікарської практики з внутрішньої медицини у професійній підготовці студентів (2013)
Попадюк О. Я. - Перший досвід ангіопластики зі стентуванням обох загальних клубових артерій (2013)
Дикий Б. М. - Клінічні особливості захворювання на кір у дорослих, Кобрин Т. З., Бойчук О. П., Пюрик В. Ф., Мазурок У. Я., Бойко М. А., Гуровська Н. П. (2013)
Островський М. М. - Оцінка стану проблеми гарячки неясного ґенезу у клінічній практиці, Стовбан М. П. (2013)
Налужна Т. В. - Вроджені синдроми в кардіології: діагностика, варіанти, Галюк Н. М. (2013)
Стовбан М. П. - Пневмококові інфекції: епідеміологія, діагностика, розвиток резистентності до антибіотиків та її профілактика (2013)
Клименко Є. В. - Ювілей видатного вченого, Цубенко В. Л. (2012)
Азизов Т. Н. - К расчету несущих конструкций из штучных материалов в замкнутой обойме, Иваницкий А. В. (2012)
Азізов Т. Н. - Ефективні конструкції мостових споруд, Мельник О. С. (2012)
Астахова Н. В. - Влияние активированного наполнителя и железосиликатного щелочного коллоидного раствора на однородность и подвижность бетонной смеси (2012)
Бабич Є. М. - Математична модель напруження зчеплення арматури з бетоном, Поляновська О. Є. (2012)
Воронов Ю. Н. - Метод интенсивной пропитки композиционных строительных материалов при исследовании влияния влажности на их прочностные и акустические свойства, Сланевский С. И. (2012)
Воскобійник О. П. - Моделювання напружено-деформативного стану стале залізобетонної плити по сталевому профільованому настилу, Череднікова О. В. (2012)
Гаркуша М. В. - Підвищення колієстійкості нежорстких дорожніх одягів за рахунок укріплення грунтів основи (2012)
Гасан Ю. Г. - Моделювання та оптимізація композиційних модифікованих сухих гіпсовміщуючих штукатурних сумішей для оздоблення фасадів, Кириленко Д. А. (2012)
Глущенко В. М. - Структурообразование быстротвердеющих активированных в акустическом поле цементных растворов при инъецировании каналов и омоноличивании стыков и узлов сборных железобетонных конструкций (2012)
Горик А. В. - Шаржирование обрабатываемой поверхности при дробеструйной обработке, Ландарь А. А., Чернявский А. Н., Шулянский Г. А. (2012)
Добшиц Л. М. - Бетоны для акустических экранов автомобильных дорог, Дрючина И. Ю., Лифшиц А. Я. (2012)
Добшиц Л. М. - Крупнопористые бетоны для дорожных покрытий, Павкин А. В., Тимочкин А. В. (2012)
Довгань И. В. - Определение высолов на гранитном покрытии здания, Жудина В. И., Маковецкая Е. А. (2012)
Довженко О. О. - До питання визначення межі реалізації зсувної форми руйнування бетонних елементів, Погрібний В. В. (2012)
Дорофеев В. С. - Анализ работы петлевых стыков различных конфигураций, Малахов В. В., Нестеренко С. С. (2012)
Дорофеев В. С. - Модель перекрытия при расчете каркасно-каменных зданий на сейсмические воздействия, Мурашко А. В., Михайлов А. А. (2012)
Жарий С. С. - Напружено-деформативний стан та дані експериментальних випробувань натурних зразків надколоних плит перекриття, Череднікова А. В. (2012)
Золотов М. С. - Влияние вида нагружения на прочность и деформативность образцов акриловых клеев, Золотов С. М. (2012)
Ионов Д. С. - Вплив комплексної добавки на основі полі етиленгліколю на кінетику набору міцності бетонів (2012)
Керш В. Я. - Изучение теплофизических свойств многокомпонентных материалов методом аналогий, Колесников А. В., Керш Д. В. (2012)
Кінаш Р. І. - Визначення ширини розкриття нормальних тріщин у залізобетонній балці з позицій механіки руйнування (2012)
Клименко Е. В. - Аналіз моделювання напружено-деформативного стану коротких залізобетонних консолей у ПК ЛІРА 9.6, Ляшенко Т. В. (2012)
Клюка О. М. - До визначення міцності просторових перерізів звичайно армованих елементів прямокутного профілю з одиночною арматурою при згині з крученням на основі деформаційної моделі, Жорняк М. С. (2012)
Ковальчук В. А. - Минерально-органический материал для анкеровки стержневой арматуры в бетоне (2012)
Ковальчук С. Б. - Основні співвідношення задачі згину композитних брусів, Горик А. В. (2012)
Кондращенко Е. В. - Рациональные режимы получения низкообжигового вермикулита, Атинян А. О. (2012)
Коробко О. А. - Роль микроструктуры в организации интегральной структуры бетона, Выровой В. Н. (2012)
Королев Е. В. - Элементный состав и специальные свойства наномодифицированных композитов, Смирнов В. А. (2012)
Коротин А. И. - Структурообразование цементных композитов, модифицированных комплексными добавками с нанокомпонентами, Терешкин И. П., Неверов В. А., Швечков С. А., Морозов М. А. (2012)
Коротких Д. Н. - Особенности процесса деформирования высокотрещиностойких бетонов с многоуровневым дисперсным армированием, Кесарийский А. Г., Чернышов Е. М. (2012)
Кривошеєв П. І. - Аналіз та підтримка ресурсу будівельних конструкцій (2012)
Кучеренко А. А. - Цементная бацилла: что это? (2012)
Ласка Р. В. - Мостове полотно автодорожніх мостів, Гапопенко Є. А. (2012)
Ласка Р. В. - Исследование последствий нарушения правил содержания искусственных сооружений, Лапина О. И. (2012)
Мазер Є. О. - Гідроізоляційні властивості засипання IZO-РИФ з полімерними наночастками, Шейніч Л. О., Попрупа П. В., Ігнатова І. В. (2012)
Мельник А. Я. - Цементуючі системи для одержання неавтоклавного газобетону, Позняк О. Р., Марущак У. Д. (2012)
Менейлюк А. И. - Разработка рабочей гипотезы исследования глинистых растворов при бестраншейной прокладке коммуникаций, Попов О. А., Суханова С. В., Выровой В. Н. (2012)
Невінгловський В. Ф. - Методика розрахунку залишкового ресурсу асфальтобетонного покриття з використанням полімерних латексів на автодорожніх залізобетонних мостових спорудах (2012)
Низина Т. А. - Анализ изменения декоративных характеристик наполненных полимерных покрытий, работающих в условиях воздействия ультрафиолетового облучения, Зимин А. Н., Низин Д. Р. (2012)
Павлінков А. М. - Нелінійна деформаційна модель в інженерних розрахунках міцності залізобетонних елементів, Бойко О. В., Федоров Д. Ф., Харченко М. О., Пащенко Н. С. (2012)
Павлінков А. М. - Розмежування форм стиснутої зони бетону в перерізі косо зігнутих балок таврового профілю, Бойко О. В., Харченко М. О. (2012)
Парута В. А. - Проектирование составов штукатурных растворов с учетом их совместной работы с газобетонной кладкой, Саевский А. А., Семина Ю. А., Столяр Е. А., Устенко А. В. (2012)
Пелешко І. Д. - Випробування стику балки зі сталевих тонкостінних профілів, Демчина Б. Г., Іванейко В. М., Черевко М. В., Дуда Я. П. (2012)
Пічугін С. Ф. - Про надійність металевих лінійних частин магістральних трубопроводів, Пашинський В. А., Бескровна Ж. Ю. (2012)
Разумейчик В. С. - Исследование влияния микронаполнителя на кинетику гидратации цементной системы (2012)
Семко О. В. - Експериментальні дослідження косозгинальних залізобетонних балок трапецієвидного перерізу із жорсткою арматурою, Воскобійник О. П., Пойда А. О. (2012)
Славчева Г. С. - Типизация структур высокопрочных модифицированных бетонов на основе их комплексной идентификации, Чемоданова С. Н. (2012)
Сланевский С. И. - Оптимизация гранулометрического состава заполнителей и рецептурных параметров приготовления декоративного бетона, Шашин Д. В. (2012)
Стороженко Л. І. - Експериментальні дослідження клейових з’єднань бетону і сталі, Горб О. Г., Іванюк А. В. (2012)
Стороженко Л. І. - Напружено-деформативний стан трубобетонного елементу при осьовому стисненні, Єрмоленко Д. А. (2012)
Талантова К. В. - Формирование свойств сталефибробетона в соответствии с условиями эксплуатации конструкций (2012)
Терновий В. І. - Дослідження впливу технологічних чинників на основні показники цем’янкової штукатурки, Молодід О. С. (2012)
Тур В. В. - О применении критериев соответствия по EN206-1:2000 при оценивании прочности бетона в условиях предприятий с малыми объемами производства, Дереченник С. С. (2012)
Тур В. В. - Приложение теории эффективной среды к моделированию жесткостных характеристик бетонного композита, Павлова И. П. (2012)
Уренев В. П. - Особенности типологического развития предприятий общественного питания, Колесникова Н. Ю. (2012)
Уренев В. П. - Современный опыт проектирования и строительства детских реабилитационных центров, Малашенкова В. А. (2012)
Фомин В. М. - Колебания железобетонной консольной балки с учетом нелинейного поведения и пластичности бетона при сложном нагружении (2012)
Шамис Е. Е. - Формирование структуры бетонов посредством инновационных технологий их изготовления, Иванов В. Д., Холдаева М. И. (2012)
Шишкин А. А. - Принципы получения эффективных минерально-органических композиций, Шишкина А. А. (2012)
Шишкіна О. О. - Вплив виду цементу на властивості пінобетону, модифікованого комплексною добавкою (2012)
Титул, содержание (2015)
Красненков Д. С. - Длина теломер в буккальном эпителии у жителей разного возраста Киевской области, Лосева Д. А., Коляда А. К., Кухарский В. М., Махний Т. И., Вайсерман А. М., Ивасюк М. Р. (2015)
Лабунец И. Ф. - Изменения биоритмов эндокринной функции тимуса у кроликов разного возраста в условиях круглосуточного освещения, Бондаренко Л. А. (2015)
Комшук Т. С. - Морфометричні особливості центральних структур лікворної системи головного мозку в осіб літнього віку (2015)
Кульчицький О. К. - Вплив гострої гіпобаричної гіпоксії на стан системи монооксиду азоту у міокарді і стінці аорти щурів різного віку, Потапенко Р. І., Новікова С. М., Бурчинська М. К. (2015)
Довгий Р. С. - Функціональний стан та метаболічна поляризація макрофагів селезінки старих імунізованих мишей, Шитіков Д. В., Пішель І. М., Опейда Є. В., Сківка Л. М. (2015)
Безверха І. С. - Нейротропна активність нової похідної ізофлавону — 7-, Пантелеймонова Т. М., Шарабура Л. Б., Фрасинюк М. С., Хиля В. П. (2015)
Кузнецова С. М. - Полушарные особенности влияния ритмической транскраниальной и периферической магнитной стимуляции на функциональное состояние головного мозга у пациентов пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт, Скачкова Н. А. (2015)
Опанасенко М. С. - Особливості ведення пацієнтів різного віку хірургічного фтизіопульмонологічного профілю із супутньою ішемічною хворобою серця при відеоторакоскопічному лікуванні патології органів дихання, Леванда Л. І., Климець Є. В., Демус Р. С., Терешкович О. В., Конік Б. М., Калениченко М. І. (2015)
Поворознюк В. В. - Апендикулярна знежирена маса залежно від вмісту білка в добовому раціоні харчування в українських жінок у постменопаузальному періоді, Дзерович Н. І., Синєок Л. Л., Мусієнко А. С. (2015)
Гавалко Ю. В. - Вплив пробіотичних культур Lactobacillus acidophilus LA5 та Bifidobacterium lactis BB12 на диспептичні симптоми у людей літнього та старечого віку з метаболічним синдромом, Романенко М. С., Синєок Л. Л., Наумчук Н. С., Жевага Л. М., Сапожніков І. В. (2015)
Войтенко В. П. - Смертность от злокачественных новообразований в Украине и странах Европы: связь с показателями системы здравоохранения, Писарук А. В., Кошель Н. М., Мехова Л. В. (2015)
Новые книги (2015)
Від упорядника. Переднє слово (2016)
Брюховецька О. - Від шахтаря до поета: "Квітка на камені" Сергія Параджанова в контексті культурного коду "відлиги" (2016)
Тримбач С. - Діти шахтарів і батьки утопії: особливості однієї історичної драми (2016)
Черков Г. - Шахта – жанровий кінопотенціал: ідейний пафос, соціальна драма, пригодницький колорит (2016)
Алфьорова З. - Стратегії еволюції наративних форм в аудіовізуальному мистецтві під впливом процесуального світобуття (2016)
Tavadze S. - Thematic and Stylistic Tendencies in Georgian Cinematography in the 1960s (2016)
Погребняк Г. - Моделі авторства в кіно: можливості взаємовпливу (2016)
Пересецький Р. - Метаопис у сучасному кіно: український контекст (2016)
Наумова Л. - "Поетичне" кіно і мова кінематографа (2016)
Стасюк Д. - Розвиток теми утопічного майбутнього в радянській кінофантастиці 1920–1960-х років (2016)
Мохсiн Г. - Актор і новітні технології в кінематографі (2016)
Онуфрієнко А. - Залізниця як революція і радянський фронтір у кіно СРСР 1920–1930-х років (2016)
Шульгіна А. - Педагогічна спадщина кінооператора Олексія Калюжного (2016)
Кравчук Ю. - Репрезентація простору, простір-репрезентація, просторові практики: що таке Майдан 2013–2014 років (2016)
Деркач Т. - "Коло Дзиґи" як науковий і просвітницький проект Національного центру Олександра Довженка (2016)
Яковленко К. - П’ятдесят років після Дзиґи Вертова: образ гірника в соціальному документальному кіно кінця 1980-х – початку 1990-х років (на прикладі фільмів "Липневі ГРОЗи" та "Перебудова знизу") (2016)
Інформація про авторів (2016)
Азизов Т. Н. - Экспериментальное определение нелинейной диаграммы сдвига бетона, Вильданова Н. Р. (2012)
Азизов Т. Н. - Напряженное состояние сжатой зоны над нормальной трещиной при чистом изгибе железобетонного элемента, Дубик М. В., Колмакова В. А. (2012)
Барабаш И. В. - Раздельная технология приготовления бетонных смесей на механоактивированном портландцементе, Барабаш Т. И., Стрельцова К. А. (2012)
Барабаш И. В. - Управление водоудерживающей способностью штукатурных растворов, Кровяков С. А., Даниленко А. В., Барабаш Т. И. (2012)
Бояджи А. А. - Легкие надземные пешеходные переходы (2012)
Быстревский К. С. - Повышение эффективности использования портландцемента в бетоне, Дорофеев А. В., Крикливый Н. Ф. (2012)
Воинова С. А. - Углублять усвоение студентами понятия "Технологическая эффективность технического объекта", Воинов А. П., Полунин М. М. (2012)
Деревянко В. Н. - Влияние концентрации суспензии MgO и раствора MgCl2 на физико-механические свойства магнезиального камня, Полтавцев А. П., Максименко А. А., Кондратьева Н. В. (2012)
Дзюба С. В. - Усиление сквозных металлических конструкций перекрытий под действующей нагрузкой, Михайлов А. А. (2012)
Довженко О. - Міцність шпонкових стиків із фібро бетону на поліпропіленових волокнах, Юрко І. А. (2012)
Дорофеев В. С. - К вопросу о моделировании напряженно-деформированного состояния железобетонных балок в РК ANSYS MECHANICHAL, Карпюк В. М., Неутов А. С., Неутов С. Ф., Макарук В. П. (2012)
Дорофеев В. С. - Три стадии внецентренно сжатых бетонных элементов, Кобринец В. М., Заволока Ю. В., Совгира В. В. (2012)
Дорофеев В. С. - О применении линеаризированных диаграмм "изгибающий момент – кривизна" при расчете статически неопределимых железобетонных рамных конструкций, Ковров А. В., Ковтуненко А. В. (2012)
Дорофеев В. С. - Влияние начальных невыгодных несовершенств формы срединной поверхности на устойчивость оболочек, Коломийчук Г. П. (2012)
Дорофеев В. С. - Повышение долговечности конструкций тонкостенных гидротехнических и транспортных сооружений, Мишутин А. В. (2012)
Дорофеев В. С. - Оценка влияния конфигурации на надежность зданий, которые возводятся в сейсмических районах, Мурашко А. В. (2012)
Дызов К. Г. - Об одном методе расчёта гибких балок, испытывающих действие локальных нагрузок (2012)
Егупов К. В. - Автоматизация многовариантных расчетов многоэтажных каркасных зданий (2012)
Егупов К. В. - Программный комплекс для пространственного расчета зданий и инженерных сооружений (2012)
Елькин А. В. - Влияние формы изделия на изменение свойств материала, Выровой В. Н., Суханов В. Г., Острая Т. В., Чернега А. С. (2012)
Исаев В. Ф. - Нормирование потерь тепла через ограждающие конструкции, Прусенков Н. А. (2012)
Клименко Е. В. - Напряженно-деформированное состояние поврежденных сжатых бетонных элементов, Мустафа М. Г. (2012)
Клименко Е. В. - Влияние поврежденность на прочность и деформативность изгибаемых железобетонных элементов, Острая Е. А. (2012)
Кожокарь О. С. - Возможные причины возникновения трещин и способы повышения трещиностойкости клеедощатых конструкций, Чучмай С. М. (2012)
Конончук О. П. - Розрахунок несучої здатності нормальних перерізів підсилених згинальних залізобетонних елементів при дії на них малоциклових навантажень (2012)
Константинов П. В. - Оценка демпфирующих свойств отбойных устройств из утилизированных автомобильных покрышек, Школа А. В., Клованич С. Ф. (2012)
Ксеншкевич Л. Н. - Органо-минеральная добавка и ее влияние на прочность бетона, Дорофеев А. В., Ворохаев А. И. (2012)
Кучеренко А. А. - Химическая термодинамика углекислотной коррозии кальцита (2012)
Кучеренко А. А. - Химическая термодинамика гидратации известкового вяжущего, Албу Хасан Ахмед Моуса Абдулахди (2012)
Левин В. М. - Математическое моделирование процессов деформирования и разрушения неупругих складчатых систем (2012)
Лисенко В. А. - Конструктивные решения зданий исторической застройки г. Одессы в условиях термомодернизации, Верёвкина С. Е. (2012)
Лісенко В. А. - Інженерна архітектоніка та урбоекологія майбутнього м. Одеса, Коцюрубенко О. М. (2012)
Лучко Й. Й. - Алгоритм визначення граничних умов, для дослідження температурних напружень та деформацій балкових конструкцій залізничних мостів від кліматичних впливів, Ковальчук В. В. (2012)
Микитенко С. Н. - Оптимизационный подход к расчету железобетонных конструкций (2012)
Михайленко В. С. - Анализ эффективности самонастраивающихся систем управления в теплоэнергетической отрасли, Хоменко О. И., Ложечников В. Ф. (2012)
Нижник О. В. - Виготовлення та монтаж стале залізобетонних безбалкових перекриттів (2012)
Окунь И. В. - Эффективные клеедощатые несущие конструкции надземных пешеходных переходов, Чучмай Чучмай, Приступлюк В. П. (2012)
Омельченко А. А. - Экспериментальное исследование металлического резервуара, усиленного углепластиком (2012)
Онищенко А. М. - Дослідження колійності асфальтобетонів різних типів та видів на бітумному в’яжучому Полігум, Аксьонов С. Ю. (2012)
Орлов А. Н. - Влияние режима загружения на устойчивость сжатых стержней, Хоменко О. И., Бекирова М. М., Хоменко А. А. (2012)
Пушкарь Н.В. - Применение химической добавки "Пенетрон Адмикс" для уменьшения технологической повреждённости бетона, Хассеин Джухад Салман Аль-Амери, Бараев А. В., Крайдуба А. Ю. (2012)
Пушкарь Н.В. - Влияние объёма бетона на формирование технологической повреждённости, Хассеин Джухад Салман Аль-Амери, Сабир Юсиф Бакир, Крайдуба А. Ю. (2012)
Ромашко В. М. - Щодо екстремального критерію міцності бетонних та залізобетонних елементів і конструкцій (2012)
Себова А. Ю. - Методы вычислений количества инженерно-технического персонала на основе статистической модели, Федорук А. В. (2012)
Столевич А. С. - Исследование свойств керамзитобетонных на карбонатном песке смесей и бетонов, Костюк А. И., Столевич И. А. (2012)
Столевич А. С. - Легкие бетоны на местных материалах, Костюк А. И., Столевич И. А. (2012)
Стороженко Л. І. - Розрахунок залізобетонних плит зі сталевим обрамленням чисельним методом, Нижник О. В., Клестов О. В. (2012)
Ткалич А. П. - Влияние условий загружения опытных фундаментов на развитие деформаций в основаниях (2012)
Уренев В. П. - Типологические особенности дошкольных образовательных учреждений, Казакова М. В. (2012)
Уренев В. П. - Типологические основы организации курортных гостиниц, Крамаренко М. А. (2012)
Фомин С. Л. - Уточнение параметров диаграммы "напряжение-деформация" бетона при повышенных температурах, Давиденко А. И., Поклонский В. Г. (2012)
Хоменская А. В. - Возможности применения углепластиковых накладок при усилении элементов металлических конструкций различной толщины (2012)
Шевчук Г. Я. - Розробка бетонів для дорожніх покриттів підвищеної довговічності з використанням добавок полікарбоксилатного типу, Гуняк О. М., Гнип О. П., Мішин В. М. (2012)
Шкурупій О. А. - Розрахунок міцності стиснутих залізобетонних елементів на основі існуючих деформаційних моделей, Митрофанов П. Б. (2012)
Шумаков И. В. - Применение зарубежных методик для расчета показателя горизонтальности высокопрочных полов в складских зданиях, Секретная В. Н. (2012)
Бацевич Ф. С. - Наука і пристрасть: на пошану доктора філологічних наук, професора Романа Семеновича Помірка, Паславська А. Й. (2012)
Яременко О. Ф. - Сучасний стан в сфері розширення та посилення мостових прогонових конструкцій накладною ребристою плитою, Кваша В. Г., Шиляєв О. С. (2012)
Струк Т. М. - Проблеми топопніміки в науковому доробку професора Ольги Феодосіївни Ріпецької, Паславська А. Й. (2012)
Курпіль О. С. - Кореляція хаотичного та впорядкованого у підсистемах мови (2012)
Романова Н. В. - До проблеми семантики слова-стимулу Boden (земля)(на матеріалі спрямованого асоціативного експерименту) (2012)
Дейчаківська О. В. - Проблема відмежування складеного іменного присудка від простого дієслівного з кваліфікативним синтаксичним поширенням (2012)
Білинська О. О. - Варіативність суфіксів у спільнокореневих віддієслівних дериватах англійської мови (на матеріалі іменників від дієслів романської етимології) (2012)
Паламар Н. І. - Прагматична структура мовленнєвого акту "похвала" в німецькій та українській мовах (2012)
Алієва О. Н. - Роль спільного семантичного компонента у процесі творення нових термінів (2012)
Малашняк М. А. - Особливості функціонування метафори в дискурсі тижневика THE ECONOMIST (2012)
Четайкіна В. В. - Пpагматичні функції біблеїзмів у промовах Авраама Лінкольна (2012)
Саламаха М. Я. - Англійський термін сфери охорони довкілля: структурний підхід (2012)
Біценко Т. О. - Дискурс негативної емоційності в англійській мові XVI-XX ст., Шевченко І. С. (2012)
Ярошко Н. С. - Мовні регістри в емотивності оповіді (на матеріалі франкомовних жіночих романів 60–90 років ХХ століття) (2012)
Кузьмич Н. Я. - Дистанційна самопрезентація в політичному телевізійному інтерв’ю (2012)
Яремко М. В. - Естетика мовчання в художньому тексті (на матеріалі прози Р. Вальзера) (2012)
Кузнєцов М. І. - Структурно-стилістичні особливості парантези в англійському художньому тексті (2012)
Зорівчак Р. П. - Україністика в інтелектуальному життєписі професора Юрія Олексійовича Жлуктенка (2012)
Сулим В. Т. - Фразеологічний рівень мови: контрастивні аспекти (2012)
Пилипчук О. В. - "Порівняльна граматика англійської та української мов” професорів Ю. О. Жлуктенка (1960) і А. Е. Левицького (2008) (2012)
Кам’янець А. Б. - Іронія як риторичний прийом у публіцистичному тексті та її відтворення в перекладі (2012)
Савчин В. Р. - Про що говорять нотатки перекладача? (2012)
Молчко О. О. - Порівняння в українському художньому тексті і варіанти його відтворення англійською мовою (2012)
Ситар Р. А. - Реалія як перекладознавча категорія (на матеріалі ліро-епічної поеми "Слово о полку Ігоревім” та її англомовних перекладів) (2012)
Гриців Н. М. - Роль періодичних видань у популяризації перекладів Василя Мисика в Україні (2012)
Дитина Т. О. - Мова як репрезентація соціальної влади: до питання перекладу регіональних варіантів англійської мови українськими діалектами (на матеріалі роману З. Сміт "Білі зуби” та його перекладів) (2012)
Соловей О. Ю. - Відтворення образу Шейлока із Шекспірової комедії "Венеціанський купець” в українському перекладі Ірини Стешенко (2012)
Домбровський Р. О. - Теоретичні засади навчання латинської вимови, Ревак Н. Г. (2012)
Лишак М. В. - Гіпотактичні комплекси у структурі внутрішнього мовлення в "Кіропедії” Ксенофонта (2012)
Івашків О. В. - Пастуше життя у буколіках Феокріта: лексичний та стилістичний аспекти (2012)
Садовський А. О. - Субстантивні суб’єкти в семантико-синтаксичній структурі тексту діалогу Платона "Крітон” (2012)
Niefanger D. - Lebensbilder aus Galizien – Iwan Frankos deutschsprachige Erzählungen und Reportagen (2012)
Маценка С. П. - Досьє на письменників як маніпульована текстуалізація життя (Кріста Вольф та Герта Мюллер) (2012)
Бораковський Л. А. - Особливості зображення міжконфесійних відносин у творі Карла Еміля Францоза "Мошко з Парми” (2012)
Мірошниченко Л. Ф. - Паратекст і його функції у романі Доріс Лессінґ "Ущелина” (2012)
Кравець Я. І. - Арман Сюллі-Прюдом – перший нобелівський лауреат з літератури (1901). Українське прочитання поета (2012)
Гурбанська С. О. - Національно-культурні особливості оказіональних інтертекстуальних стійких висловлювань у художній картині світу (2012)
Паславська А. Й. - Роксолана Зорівчак : бібліографічний покажчик 2004–2011 (2012)
Дроздовський Д. І. - Переклад як адекватність: стратегія Віри Річ. Рецензія на монографію Косів Г. "Віра Річ. Творчий портрет перекладача" (2012)
Назаренко О. Ю. - Латинська мова для математиків та фізиків (2012)
Шмігер Т. В. - Другий лауреат Літературної премії імені Григорія Кочура (2012)
Промова Р. П. Зорівчак на урочистості, присвяченій врученню їй літературної премії імені Григорія Кочура, 17 листопада 2011 р. (2012)
Кушнерик В. І. - Пам’яті Віктора Васильовича Левицького, Огуй О. Д. (2012)
Зорівчак Р. П. - Велика втрата… Марія Теодорівна Ажнюк, Олексин О. З. (2012)
Акентьєва М. С. - Особливості динаміки показників імунного запалення у хворих з діабетичною нефропатією на тлі супутнього ожиріння під впливом аторвастатину, Зуб Л. О., Калугін В. О., Безрук Т. О. (2013)
Бачинська І. В. - Хроноритмічна детермінованість летальності при трансмуральному гострому інфаркті міокарда залежно від динаміки об’єктивних показників, Тащук В. К., Гречко С. І. (2013)
Василишин У. Р. - Поріняльна оцінка клінічної ефективності та інформативності деяких способів діагностики запалення слизової оболонки ротової порожнини (2013)
Дегтярёва Л. А. - Особенности течения хронического верхушечного периодонтита у больных, рожденных от иммуногенетически совместимой и несовместимой беременности по антигенам АВ0 (2013)
Дмитрів І. В. - Особливості діагностики стенотичних уражень сонних артерій та вибір тактики лікування (2013)
Довганич О. В. - Дослідження впливу синглетного кисню, генерованого апаратом "МИТ-С", на стан імунної системи у хворих на генералізований пародонтит, Герелюк В. І. (2013)
Зозуляк Н. В. - Клініко-патогенетичні особливості перебігу стабільної стенокардії ІІІ ФК із артеріальною гіпертензією у хворих з нітраторезистентністю (2013)
Кіщук Б. М. - Ультраструктурні зміни альвеолярних макрофагів при експериментальному цукровому діабеті (2013)
Козовий Р. В. - Дослідження структурно-функціонального стану спадко вого апарату довгожителів з різних екологічних районів Івано-Франківської області (2013)
Колоскова О. К. - Досвід використання гіпоалергенної суміші у дітей з ознаками атопії, Марусик У. І., Бєлашова О. В. (2013)
Крижанівська А. Є. - Рецидиви у хворих на рак шийки матки ІІВ стадії (2013)
Литвинець Є. А. - Кольорова доплерографія як метод виявлення судинної еректильної дисфункції, Вінтонів О. Р., Костенко Л. В. (2013)
Лихацька Г. В. - Порівняльна характеристика клініко-біохімічних показників у хворих на хронічний гастродуоденіт, виразкову хворобу і неспецифічний реактивний гепатит із остеодефіцитом (2013)
Ліскевич І. І. - Оцінка клінічної ефективності лікування невропатії лицевого нерва у дітей з використанням середників антиоксидантного та вегетостабілізуючого впливу (2013)
Малофій Л. С. - Морфологічні та морфометричні особливості бронхів і судин малого кола кровообігу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ІІ-ІІІ стадія) у фазі загостреннята ремісії (2013)
Мар’єнко Л. Б. - Про вплив тривожних і депресивних розладів на патоморфоз епілепсії (2013)
Мельник Н. С. - Оцінка показників пародонтального статусу у хворих нагенералізований пародонтит на тлі порушення функціїщитоподібної залози (2013)
Михалойко І. Я. - Перспективи ультрасонографічних методів у діагностиці медіакальцинозу артерій у хворих на синдром діабетичної стопи, Сабадош Р. В. (2013)
Михальчук Т. Д. - Вплив нейропептидів на реабілітацію пацієнтів з наслідками ішемічного інсульту, Герасимчук Р. Д. (2013)
Міщук В. Г. - Ефективність поєднаної терапії фосфоглівом та S-адеметіоніном у хворих на хронічні гепатити змішаної етіологіїз високим рівнем цитолітичного синдрому, Венгрович О. З., Гаврилюк Н. С. (2013)
Надбродна О. Ю. - Особливості морфометричних параметрів гепатоцитів припервинному неалкогольному стеатогепатиті в поєднанні з жовчнокам’яною хворобою (2013)
Назарук Р. М. - Порівняльний аналіз стану стоматологічної захворюваності в дітей, які проживають у різних регіонах Прикарпаття (2013)
Перехрестенко Т. П. - Експресія апоптоз-асоційованих маркерів у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію з різною відповіддю на терапію інгібіторами тирозинкінази, Гордієнко А. І., Третяк Н. М., Шороп Є. В. (2013)
Перцева Т. О. - Особливості змін рівнів маркерів системного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень натлі тривалої адекватної медикаментозної терапії, Конопкіна Л. І., Басіна Б. О. (2013)
Проць Г. Б. - Сучасний погляд на проблеми дентальної імплантації ухворих на генералізований пародонтит, Рожко М. М., Пюрик В. П. (2013)
Середюк Н. М. - Особливості функціонального стану серцево-судинної системи та показників мозкового натрійуретичного пептиду під впливом комплексного лікування у хворих із хронічною серцевою недостатністю, Курилів Г. М. (2013)
Стовбан М. П. - Деякі аспекти розвитку негоспітальної пневмонії, поєднаної з анемічним синдромом шляхом аналізу показників рівнів TNF-α у бронхоальвеолярному вмісті (2013)
Тащук В. К. - Реєстр малих міст України - ішемічна хвороба серця тахронічне обструктивне захворювання легень, взаємообтяжливість перебігу, Амеліна Т. М., Полянська О. С. (2013)
Тащук В. К. - Вікові та гендерні особливості пацієнтів, що перенесли гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю, в умовах створення реєстрів малих міст України, Ілащук Т. О., Турубарова-Леунова Н. А., Ілащук І. І. (2013)
Терен Т. І. - Лікувальний патоморфоз, індукований неоад’ювантною хіміопроменевою терапією у хворих на резектабельний ракободової кишки (2013)
Ткачук Н. П. - Поширеність синдрому неспокійних ніг у популяції хворихна цукровий діабет 2 типу, ускладнений поліневропатією, Гриб В. А. (2013)
Торбін В. Ф. - Психічне здоров’я постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, Вороненко В. В. (2013)
Швець Л .С. - Динаміка змін юкстагломерулярних клітин нирки під впливом техногенних факторів довкілля (2013)
Шовкова Н. І. - Стан моторної інервації мімічних м’язів в умовах експериментальної нейропатії лицевого нерва (2013)
Винник Е. Ю. - Клінічний випадок успішного лікування противірусним препаратами пацієнта із синдромом Гійєна-Барре, Нікіфорова Т. О., Кобець І. Т. (2013)
Дельва Ю. В. - Синдром Елерса-Данлоса у практиці ревматолога, Яцишин Р. І., Сандурська Я. В., Олійник О. І., Сороката С. Б. (2013)
Баблюк Л. А. - Засоби проведення кінцевого контролю знань студентів медичного факультету Івано-Франківського національного медичного університету з дисципліни "Фтизіатрія", Островський М. М., Макойда І. Я., Стовбан М. П., Кулинич-Міськів М. О., Скрипник Л. М. (2013)
Ванджура Я. Л. - Інтерактивна форма організації навчального процесу студентів-медиків у рамках кредитно-модульної системи (2013)
Вишиванюк В. Ю. - Методика переходу до викладання внутрішньої медицини (модуль 1) за Болонським процесом (2013)
Волошинович В. М. - Досвід підготовки іноземних студентів до здачі ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 1. Стоматологія” (2013)
Голотюк В. В. - Деякі аспекти практично-орієнтованого викладання онкології для лікарів-інтернів (2013)
Гудз І. М. - Особливості викладання елективного курсу "Судинна хірургія" в умовах кредитно-модульної системи навчання, Диб’як Ю. М., Дмитрів І. В., Волошин М. М. (2013)
Дєльцова О. І. - Застосування принципів андрагогіки в професійному навчанні студентів-медиків, Вадюк Р. Л. (2013)
Іваночко Н. Я. - Болонська система і навчальний процес (практика) на кафедрі хірургії стоматологічного факультету (2013)
Попадюк О. Я. - Методологічні аспекти викладання курсу за вибором "Актуальні питання кардіохірургії" у Івано-Франківському національному медичному університеті (2013)
Сиротинська І. Д. - Організація навчального процесу іноземних студентів за умов впровадження основних засад кредитно-модульної cистеми навчання (2013)
Тимків І. С. - Особливості проведення лікарської виробничої практики з акушерства (2013)
Штурмак В. М. - Організація роботи кабінету функціональної діагностики в навчально-практичній діяльності кафедри стоматології факультету післядипломної освіти (2013)
Юсипчук У. В. - Шляхи оптимізації оволодіння студентами медичного університету практичними навиками в умовах Болонського процесу (2013)
Децик О. З. - Аналіз показників стаціонарної хірургічної допомоги закладів охорони здоров’я Івано-Франківської області, Яворський А. М., Яворський М. І., Пилипчук В. І. (2013)
Кощинець О. Б. - Аналіз динаміки і структури показників поширеності, захворюваності та інвалідності внаслідок первинної глаукоми в Україні та, зокрема, в Івано-Франківській області (2013)
Орлова Н. М. - Методологія системного цільового управління діяльністю амбулаторно-поліклінічного закладу, Корецький І. В. (2013)
Толстанов О. К. - Обґрунтування напрямів реформування лабораторної діагностичної служби на регіональному рівні (2013)
Яворський М. І. - Епідеміологічні особливості захворюваності на туберкульоз в Івано-Франківській області (2013)
Багрій М. М. - Структурні зміни нирок при ожирінні (2013)
Середюк Н. М. - Кардіоваскулярна кальцифікація: у фокусі варфарин, Федорченко М. В., Галюк Н. М. (2013)
Стовбан М. П. - Прогноз для хворого з частими загостреннями хронічного обструктивного захворювання легень, Островський М. М. (2013)
Геник С. М. - Благоговіння перед життям (2013)
Патріотичне і громадянське виховання: пункт зіткнення та лінія розмежування (2016)
Бех І. Д. - Духовність особистості у парадигмальному представленні (2016)
Алєксєєнко Т. Ф. - Тенденції трансформації виховної функції сім’ї та основні пріоритети сучасної державної політики у захисті прав дитини в україні (2016)
Артеменко O. А. - Зміст і методи формування професійної спрямованості старшокласників у позашкільних навчальних закладах (2016)
Bilotserkivets P. - Some methodical aspects of patriotic education of younger adolescents by means of literature (2016)
Белан В. Ю. - Особистісно орієнтовані технології патріотичного виховання учнівської молоді у всеукраїнському дитячому громадському русі "школа безпеки" (2016)
Boiko А. Е. - Formation of patriotic values of pupils of groups of humanitarian direction in out-of-school educational institutions (2016)
Ващенко О. М. - Формування здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу: теоретичний аспект, Бережна Т. І. (2016)
Вороніна Г. Р. - Стан розробленості проблеми розвитку професійної перспективи старшокласників у зарубіжній педагогічній теорії (2016)
Гаврилюк А. М. - Національно-патріотична складова професійних компетентностей студентів туризмознавчих спеціальностей (2016)
Гончар Л. В. - Сім’я як основне середовище виховання гуманних батьківсько-дитячих взаємин (2016)
Гриців Т. Г. - Виховання ціннісного ставлення до батьківщини засобами народної педагогіки як наукова проблема (2016)
Гуцан Л. А. - Теоретичні аспекти забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу (2016)
Денисюк І. С. - Художня імпровізація як засіб формування мистецьких уподобань учнів основної школи у сфері музичного мистецтва (2016)
Довгань Н. Ю. - Принципи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів (2016)
Долгова О. В. - Дослідження стану сформованості організаційно-управлінських умінь у лідерів учнівського самоврядування (2016)
Жданович Ю. М. - Соціально-педагогічна підтримка дітей вимушених переселенців засобами ізотерапії (2016)
Журба К. О. - Методика вивчення стану вихованості смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої школи (2016)
Іванченко Л. І. - Молодіжні субкультури в сучасному світі (2016)
Карпушевська Л. Р. - Теоретико-методологічні засади становлення громадянських якостей вихованців інтернатних закладів (2016)
Кендзьор П. І. - Перспективи розвитку полікультурного виховання в україні у європейському вимірі (2016)
Колонькова О. О. - Взаємодія школярів із природним середовищем у контексті сталого розвитку суспільства (2016)
Комаровська О. А. - Запити мистецької освіти майбутнього: до проблеми рефлексії дефінітивного поля (2016)
Корнієнко Г.В. - Етнокультурне виховання учнів засобами декоративно-ужиткового мистецтва в умовах позашкільного навчального закладу (2016)
Куниця Т. Ю. - Труднощі соціальної взаємодії сучасних підлітків (2016)
Кучинська І. О. - Пріоритетні напрями виховної діяльності у сучасному вищому навчальному закладі (2016)
Литовченко О. В. - Методичні аспекти формування цінностей дітей та молоді у позашкільних навчальних закладах (2016)
Малиношевський Р. В. - Ризикована поведінка старшокласників у сфері інтернет-спілкування: соціально-педагогічний зріз (2016)
Маршицька В.В. - Український вимір виховання демократичної громадянськості у дітей старшого дошкільного віку, Васильєва С. А. (2016)
Мацько Д. С. - Формування науково-дослідницької компетентності - складової професійної культури майбутніх учителів іноземної мови як провідна мета національної системи освіти україни (2016)
Мезенцева О. І. - Змістовно-методичний компонент гармонізації особистості в середовищі вальдорфської школи (2016)
Melnyk O. V. - Self-sufficiency effect (2016)
Дяків Х. Ю. - Імплікатури спілкування в ситуації застереження (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського