Samotos-Beirle N. - Pages from Mykola Kolessa biography: chamber instrumental music – performing practices and composition (after "Memories" by M. Kolessa) (2015)
Назар-Шевчук Л. - Роль камерно-інструментальної творчості В. Барвінського в процесі становлення та розвитку української камералістики ХХ ст. (2015)
Nazar-Shevchuk L. - The role of chamber and instrumental works of Barvinsky in the process of the formation and development of Ukrainian chamber music of twentieth century (the 125th anniversary of the birth of Vasyl Barvinsky) (2015)
Сивохіп В. - З історії діяльності "Союзу українських професійних музик у Львові" та концертне життя Львова 1934-1939 рр. (2015)
Syvokhip V. - From the history of the "Union of Ukrainian professional musicians in Lviv" and the concert life of Lviv in 1934–1939. (2015)
Рогашко А. - Лідія Артимів у просторі камерно-інструментальної творчості (2015)
Rogashko A. - Lydia Artymiv in the chamber-instrumental works (2015)
Молчко У. - Виконавська творчість Іринея Турканика в контексті сучасного камерно-музичного мистецтва Галичини (2015)
Molchko U. - Performing works of Irenaeus Turkanyka in the context of contemporary chamber music of Galicia (2015)
Канчалаба-Швайковська С. - Львівські віолончелісти в міжнародному конкурсно-фестивальному русі (2015)
Kanchalaba-Shvaykovska S. - Lviv cellists in the international competition and festival movement (2015)
Жмуркевич З. - Фортепіанні ансамблі Жана Рукгабера в контексті особливостей історико-культурного соціуму доби бідермаєра в Галичині ХІХ ст. (2015)
Zhmurkevych Z. - Jan Rukgaber Piano Ensembles in the Context of Historico-cultural Society Peculiarities during the Biedermaier Period in Halicia of the 19th Century (2015)
Терещенко А. - Видання, що не залишає байдужим (Про монографію-альбом "Львівський Камерний Оркестр 1959-2012") (2015)
Tereshchenko A. - The edition, which does not leave indifferent (On the monograph-album "Lviv Chamber Orchestra 1959-2012”) (2015)
Повзун Л. - Камерний діалог Національних Академій: Одеса – Львів (2015)
Povzun L. - Chamber dialog of National Academies of Odessa and Lviv (2015)
Цайтц В. - Карпяк А. Я. Концептуальні засади художнього мислення сучасного флейтиста: монографія (2015)
Tsaitts (Zeitz) V. - Karpiak A. monography "Conceptual principles of art thinking of modern flute performer (2015)
Щербакова О. - Камерно-інструментальний ансамбль у науковому просторі (2015)
Shcherbakova O. - Chamber instrumental ensemble in scientific space (2015)
Москаленко В. - Рецензія на довідник "Мала енциклопедія піаністаконцертмейстера, артиста камерного ансамблю" Т. Молчанової (2015)
Moskalenko V. - Review on the guide "Small Encyclopedia of the Pianist Accompanist, Chamber Ensemble Artist” by Tetyana Molchanova (2015)
Самойленко О. - Рецензія на навчальний посібник Повзун Людмили Іванівни "Історія камерних інструментально-ансамблевих жанрів", з курсу "Методика викладання камерного ансамблю" (2015)
Samoylenko O. - Review of the methodological manual "The History of Chamber Ensemble Instrumental Genres” by L. Povzun (Educational course: Methods of chamber ensemble education) (2015)
Андріянова О. - Сучасні тенденції розвитку камерно-ансамблевого музикування (Відгук на навчальний посібник Л. І. Повзун "Історія камерних інструментально-ансамблевих жанрів") (2015)
Andriyanova O. - Modern tendencies of chamber and ensemble music-making (Review on the textbook by L. Povzun "History of chamber instrumental ensemble genres”) (2015)
Арабаджи С. С. - Традиційні заняття греків Північного Приазов'я та їх вплив на здоров'я чоловіків (2016)
Volonyts V. - Trade and commercial activity of Nizhyn Greeks in Ukrainian lands in the XVIII-XIX centuries in the XIX- century researchers' works (2016)
Захарчин Н. Г. - Процес об'єднання гмін (волостей) Львівського повіту на поч. 30-х рр. ХХ ст. внаслідок прийняття закону Другої Речі Посполитої "Про часткову зміну територіального самоврядування" (2016)
Кравець Д. М. - Тематика радянської України на сторінках американського видання "Свобода" (1920-і – 1930-і рр.) (2016)
Лисенко А. А. - Спроби вирішення аграрного питання урядами А. Денікіна та П. Врангеля (2016)
Нікольченко Ю. М. - Літописна Муравиця в археологічних дослідженнях, Головко О. В. (2016)
Новікова С. В. - Діяльність судноплавних компаній у Маріуполі (остання чверть ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Обершт О. М. - Поміркований російський націоналізм на території українських земель (початок ХХ ст.) (2016)
Парахіна М. Б. - Діяльність українсько-російської комісії істориків та спроби написання спільного підручника з історії: досвід історичних зв'язків (2016)
Пєлєвін Є. Ю. - Внесок В. І. Тимофієнка у підготовку колективних енциклопедичних проектів в сфері культури, мистецтва та архітектури (2016)
Подобєд О. А. - Економічна криза і життя українських переміщених осіб у повоєнній Західній Німеччині (2016)
Романуха О. М. - Делімітація Азовського моря та Керченської протоки (2016)
Романцова Н. І. - Питання нової історії країн Західної Європи в працях сучасних українських істориків (2016)
Сіропол В. О. - Проблеми військової медицини радянської армії на початку 1990-х рр. в Афганістані 1979-1989 рр. за матеріалами "Военно-медицинского журнала", Островик Д. А. (2016)
Стороженко І. С. - Воєнна доктрина Б. Хмельницького 1648-1652 рр.: загальний її зміст та реалізація соціально-політичної мети (2016)
Тарасов С. В. - Гетман Иван Самойлович в изображении российской дореволюционной историографии (2016)
Третякова О. А. - Освіта як засіб комуністичного виховання польського населення півдня України в 1920-х рр. (2016)
Цецик Я. П. - Відображення діяльності чорносотенців на Волині на початку ХХ ст. у документах державного архіву Рівненської області (2016)
Ціватий В. Г. - Європейське відлуння і дороговкази Віденського конгресу: інституціональні та політико-дипломатичні витоки Європейського Союзу (теоретико-методологічний аспект) (2016)
Балацька О. Б. - Особливості непрямого політичного насилля у сучасному політичному процесі (2016)
Ворчакова І. Є. - Лобізм як соціально-політичний феномен: теоретичні підходи (2016)
Gavrilova N. - BRICS: the history of formation and development prospects, Ryabinin Y. (2016)
Горло Н. В. - Іредентистська стратегія поведінки національних меншин: функціональний аспект (2016)
Гресько О. В. - Нові форми політичних комунікацій в Україні та ЄС (2016)
Заболотна М. Ф. - Особливості формування інтеграційного курсу в програмах "лівих" політичних партій країн Латинської Америки (2016)
Івасечко О. Я. - Особливості реформи апарату державної служби у державах Центрально-Східної Європи: досвід для України, Здоровега М. В. (2016)
Каденко Н. І. - Проблема шукачів притулку та її вплив на формування європейської ідентичності (2016)
Касьянова М. М. - Новий підхід до проблеми класифікації міграційних процесів (2016)
Кучуран А. М. - Бізнес як політичний актор міських політичних режимів (2016)
Лихацька Т. А. - Електоральна участь як чинник розвитку демократії (2016)
Мамонтова Е. В. - Символічні практики архаїчного суспільства як джерело формування політичної ідентичності: історія та сучасність (2016)
Павлов Д. М. - Символічний механізм політичної пропаганди (2016)
Пахоменко С. П. - Конфлікт на Донбасі у дзеркалі італійських медіа, Рудницька Г. В. (2016)
Пашина Н. П. - Демократична консолідація суспільства: сутність та специфіка (2016)
Рум'янцева С. В. - Типологія сучасних електоральних медіа-технології у класичних та гібридних демократичних режимах (2016)
Рябченко Е. В. - Становище українських мігрантів в Республіці Греція (2016)
Сталовєрова Г. В. - Особливості перемовин щодо членства Великобританії в ЄС (2016)
Трофименко А. В. - Тенденції розвитку інституту лобізму в політичній системі Канади (2016)
Трофименко М. В. - Інститут Конфуція як механізм реалізації публічної дипломатії Китайської Народної Республіки (2016)
Турчин Я. Б. - Особливості політики Франції щодо врегулювання російсько-українського конфлікту, Дорош Л. О. (2016)
Фесенко М. В. - Взаємодія країн БРІКС зі США та країнами-членами НАТО (2016)
Хома Н. М. - Методологічні підходи до аналізу комунікаційної політики (2016)
Шумский Л. Н. - Карл Шмитт и утраченные возможности выхода из политического кризиса Германии Веймарского периода (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2016)
Грищенко І. М. - Результативність вступної кампанії як один з інструментів оцінювання ефективності діяльності ВНЗ, Гаркавенко С. С., Власюк Т. М. (2016)
Бондаренко С. М. - Управління якістю надання освітніх послуг, Гончаров Ю. В., Дворецький А. О. (2016)
Сунцова О. О. - Розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу регіону за рахунок впровадження дорадницько-консалтингових проектів (2016)
Tkachuk V. А. - Monitoring of sustainable development of rural areas as open socioeconomic ecosystems (2016)
Баула О. В. - Основні напрями формування корпоративно-соціальної відповідальності у сфері охорони здоров’я (2016)
Геселева Н. В. - Підходи щодо вдосконалення логістичного управління підприємством, Дученко О. В., Віріч М. В. (2016)
Діденко Є. О. - Стратегічне управління взаємовідносинами комерційного підприємства з постачальниками (2016)
Єршова О. О. - Зарубіжний досвід ефективного управління бізнес-процесами підприємств (2016)
Лісун Я. В. - Функція харінгтона як інструмент визначення рівня розвитку технологій, Макатьора Д. А. (2016)
Цимбаленко Н. В. - Теоретичні аспекти формування фінансової безпеки банку, Ларіонова Т. О. (2016)
Чубукова О. Ю. - Економіка вражень: передумови зародження, головні ідеї, економічна сутність, Яренко А. В. (2016)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Розвиток інноваційно-інвестиційної політики сільських регіонів, Щербак В. Г. (2016)
Квасова О. П. - Управління ризиками в банках при проведенні інвестиційних операцій (2016)
Prudnikova N. V. - Modeling the innovation process as a necessary condition for the formation of an effective mechanism of innovative development (2016)
Черненко Н. О. - Розвиток співробітництва України та ЄС у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності, Лісняк В. О. (2016)
Щербак В. Г. - Напрями стимулювання інноваційної активності АПК в умовах формування кластера з урахуванням ефекту дифузії, Готра В. В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Туленков М. - Самоорганізаційний потенціал трудових колективів, Баранова С., Ковтун О. (2016)
Лепський М. - Соціальна ятрогенія: предметне поле та концептуалізація (2016)
Чепак В. - Організації в оптиці неоінституціоналізму (2016)
Бєлєнок О. - Рекреаційна поведінка громадян України, Мацко-Демиденко І. (2016)
Зоська Я. - Патріотичне виховання школярів м. Запоріжжя: соціологічна оцінка стану та сприйняття, Катаєв С. (2016)
Медіна Т. - Незареєстрований шлюб як форма сучасних сімейно-шлюбних відносин (2016)
Боровський О. - Політична ідентичність та електоральна поведінка: способи концептуціалізації (2016)
Слющинський Б. - Міжкультурна комунікація як регулятор міжособистісних відносин суспільства (2016)
Didukh G. - Time slows down: the temporalities of irregular migration (Time and gender in its statics and dynamics) (2016)
Святненко І. - Гендерна культура фемінізму в соціологічному дискурсі (2016)
Шедяков В. - Антропосоциогенез и осуществления социетальных трансформаций феноменов культуры (2016)
Бондаренко О. - Соціологічне визначення поняття "корпоративна культура" (2016)
Попова І. - Спадкоємність екологічного виховання в контексті соціалізації особистості (2016)
Бех Ю. В. - Основні тенденції у вивченні ролі інтелектуального капіталу в конкурентоспроможності організації (2014)
Кубко В. П. - Гендерні аспекти корпоративної культури організацій (2014)
Жижко Т. А. - Кризові явища в університетській освіті України (2014)
Шелюк Л. О. - Єдність традицій та інновацій як закономірність системних змін у сучасній освіті (2014)
Морозов В. В. - Рівний доступ до якісної освіти як один з основних напрямів її розвитку в європейському просторі (2014)
Петренко Г. С. - Еволюція смислу життя в розвитку цивілізації: соціософський контекст (2014)
Бежнар Г. П. - Консолідуюче значення концепту релігійності в контексті історіософських студій М. Костомарова (2014)
Добровольська О. М. - Феномен культури в історико-філософському дискурсі епохи (2014)
Юхимик Ю. В. - Асоціативна основа художнього творення (2014)
Шедяков В. Є. - Человеческий фактор: раскрытие и развитие творческой активности в формах отчуждения (2014)
Отрешко В. С. - Суперечності людиноцентричного державотворення в Україні та шляхи їх подолання (2014)
Маловічко О. В. - Держава як складова системи саморегуляції соціального організму країни (2014)
Артюшенко О. - Сучасні риси української ментальності (2014)
Свиридов К. - Ефективність державної молодіжної політики: реалізація у співпраці (2014)
Макаренко Б. - Державна соціальна політика як предмет теорії і практики трансформаційного суспільства (2014)
Корж М. О. - Удосконалення механізмів регулювання соціальних процесів на рівні громади: західноєвропейський та український досвід (2014)
Блінова Є. В. - Концептуальні особливості теоретичних аспектів дослідження "кольорових революцій" (2014)
Поппер Л. В. - Структурно-функціональна характеристика ідеології екологізму (2014)
Чеховська А. Ю. - Збереження здоров’я студентської молоді як соціальний пріоритет України (2014)
Слющинський Б. В. - Дихотомічні процеси гомогенізації та гетерогенізації населення у сучасному українському Приазов’ї, Іваноглу Н. Л. (2014)
Ячна Н. І. - Авторитети професійної соціалізації старшокласників (2014)
Масаев М. В. - Рецензия на монографию В. И. Палагуты "Самоидентифакация социального субъекта в дискурсивных пространствах" (2014)
Бородай І. - Слово про Вчителя. Присвячується пам’яті професора, доктора сільськогосподарських наук, академіка Української академії аграрних наук Валерія Петровича Бурката (2009)
Атрощенко М. М. - Морфологічні показники та ППР сперміїв жеребців після заморожування-відтавання за використання різних технологій, Кадацький О. М., Платонова Н. П. (2009)
Бацман Ю. М. - М'ясна продуктивність бугайців української червоно-рябої молочної породи та її помісей з австрійським сименталом (2009)
Бех В. В. - Другий етап селекції малолускатого коропа нового типу Лебединської заводської лінії (2009)
Бірюкова О. Д. - Імуногенетичний моніторинг лінії Рігела в Буковинському заводському типі (2009)
Бондар О. О. - Динаміка гематологічних показників коней російської рисистої породи різних вікових груп протягом тренувального сезону (2009)
Бондаренко О. В. - Експертна оцінка коней спортивних порід України (2009)
Василів А. П. - Проблема стресу в промисловому свинарстві (2009)
Вдовиченко Ю. В. - Відгодівельні якості створених в Україні нових порід м’ясної худоби, Кебко В. Г., Кур’ята Р. В., Корх І. В. (2009)
Вишневський Л. В. - Відтворювальна здатність свиноматок за чистопородного розведення та схрещування (2009)
Войтенко С. Л. - Оцінка біологічних особливостей та генотипу чистопородних, диких і гібридних свиней, Вишневський Л. В., Янко Т. С., Микитюк Р. В. (2009)
Гавриленко М. С. - Вплив генотипних і паратипних факторів на формування молочної продуктивності корів української червоної молочної породи (2009)
Гавриш О. М. - Реалізація статевого потенціалу самців норок в умовах промислового розведення, Рясенко Є. М. (2009)
Гончар О. Ф. - Вплив природного кремнезему сапоніт у раціоні самок нутрій на перебіг вагітності, Гавриш О. М. (2009)
Гребелюк О. В. - Ефективність осіменіння свиноматок спермою кнурів із різною інтенсивністю росту (2009)
Гуменний В. Д. - Внутрішньопородна селекція при збереженні генофонду сірої української породи (2009)
Дуванов О. В. - Вплив кратності ін’єкцій ФСГ на ефективність стимуляції поліовуляції у корів-донорів (2009)
Жукорський О. М. - Вплив сезону отелення корів породи абердин-ангус на склад молозива та гормональний профіль крові телят (2009)
Загорулько Л. І. - Динаміка лінійних розмірів плоду коней з 10 до 31 дня жеребності, Платонова Н. П. (2009)
Каменська І. С. - Цитогенетична експертиза плідників як один із методів селекції, Сірацький Й. З., Стародуб Л. Ф., Федорович Є. І. (2009)
Кивенко О. М. - Вплив збільшення "частки крові" вихідних порід на відгодівельні та м'ясні якості молодняку поліської м'ясної породи в умовах племзаводу (2009)
Кобилінська А. М. - Морфологічні та біохімічні показники крові у нащадків плідників поліської м'ясної породи згідно з їхньою лінійною належністю в зонах радіаційного забруднення Житомирщини (2009)
Коваленко Г. С. - Лактаційна діяльність високопродуктивних корів (2009)
Ковацький С. В. - Ріст і розвиток молодняку української чорно-рябої молочної породи за умов недостатньої годівлі (2009)
Коновалов В. С. - До питання про асоціативну взаємодію колір-маркерів масті із жвавістю орловського рисака, Кійко І. В. (2009)
Коновалов В. С. - Мутація "red" як провокатор спонтанного мутагенезу червоно-рябої великої рогатої худоби, Стародуб Л. Ф. (2009)
Копилов К. В. - Сучасні методи ДНК-аналізу в селекційно-племінній роботі (2009)
Костенко С. О. - Цитогенетичне тестування коней російської рисистої породи, Стародуб Л. Ф. (2009)
Коцюбенко Г. А. - Ефективність застосування ввідного схрещування при покращанні продуктивних якостей кролів (2009)
Кур’ята Р. В. - Ефективність оптимізації мінерального живлення у бугайців створюваної симентальської м’ясної породи за пасовищного утримання (2009)
Кухтіна К. В. - Імуногенетичний аналіз популяції коней АФ "Агрокомплекс", Гопка М. В. (2009)
Ляшенко Ю. В. - Зміни основних біологічних показників українських порід шовкопряда в процесі їхнього відтворення (2009)
Олійник С. О. - Динаміка екстер’єрних показників бугайців при різних технологіях вирощування (2009)
Павленко О. К. - Господарська характеристика потомства голштинських плідників залежно від успадкування ними різних факторів груп крові батька (2009)
Петренко І. П. - Мінливість племінної цінності бугаїв у породі та популяції, Кругляк А. П., Мільченко Ю. В., Кругляк Л. С., Мохначова О. І. (2009)
Полупан Ю. П. - Морфологічні особливості вим’я червоної молочної худоби за використання голштинської породи, Коваль Т. П. (2009)
Сідашова С. О. - Методика привчання свиноматок до штучного осіменіння в групових станках без фіксації (2009)
Сідашова С. О. - Вода в розріджувачах сперми кнурів: питна очищена і артезіанська (2009)
Сірацький Й. З. - Динаміка росту і спермопродуктивності плідників симентальської породи австрійської та вітчизняної селекції, Бойко О. В., Гузєв І. В., Федорович Є. І., Федорович В. В., Кадиш В. О. (2009)
Сірацький Й. З. - Морфологічні показники сперми та активність амінотрансфераз у плазмі сперми бугаїв нових українських молочних порід, Бойко О. В., Каменська І. С., Федорович Є. І., Федорович В. В., Гурський І. М. (2009)
Славов В. П. - Селекція сьогодні і завтра, Шуст П. Д. (2009)
Стаховський В. Ф. - Нова методика використання кріоконсервованої сперми бугаїв після розморожування (2009)
Франчук М. П. - Особливості будови тіла корів Подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи (2009)
Хмельничий Л. М. - Реалізація спадковості плідників у співвідносній мінливості показників лінійної оцінки з молочною продуктивністю корів у віковій динаміці лактацій (2009)
Хмельничий Л. М. - Успадковуваність та мінливість лінійних ознак екстер’єру корів молочних порід, Салогуб А. М. (2009)
Шаран П. І. - Методика визначення собівартості продукції м’ясного скотарства, Кравченко Г. Г. (2009)
Жижко Т. А. - Філософська рефлексія ідеї університету в сучасному суспільстві (2014)
Рябека О. Г. - Нові гравці планетарного соціального поля (2014)
Бойко А. І. - Соціально-політичний вимір інформаційного суспільства (2014)
Романенко О. Я. - Футурологія та прогностика як способи інституціоналізації наукового прогнозування соціального майбутнього (2014)
Бак М. - Зміст та основні детермінанти інформатизації освіти в умовах сучасної глобалізації (2014)
Шелюк Л. О. - Незворотність позитивних трансформацій у сфері освіти (2014)
Нестерова М. О. - Практичний інтелект та раціональність економічної поведінки (2014)
Маловічко О. В. - Критерії ефективності функціонування держави в системі саморегуляції соціального організму країни (2014)
Ходус О. В. - От общественного к приватному: актуальные модальности социокультурного бытия (2014)
Зайцев М. О. - Культурне різноманіття як проблема соціокультурного поступу людства (2014)
Кодьєва О. П. - Співвідношення категорій прекрасного і потворного у сучасній культурі (2014)
Калужська В. О. - Сценічні образи естради початку ХХ століття (2014)
Старовойт О. В. - Природа людини як творця інноваційної культури (2014)
Качан К. Є. - Явище сучасного українського неоязичництва (2014)
Дубінін В. В. - Онтологічний вимір давньоіндійської релігійної філософії (за "Бхагавад-гітою" та "Шримад-бхагаватам") (2014)
Кравценюк В. М. - Політичний міф: спроба осмислення й аналізу (2014)
Давидюк О. О. - Актуальні питання розробки показників соціальної безпеки (2014)
Шинкаренко В. І. - АСЕАН і США: від "доктрини Клінтона" до "підвищеного залучення" (2014)
Мамедов К. - Цели и механизмы участия вооруженных сил в миротворческих операциях (2014)
Халамендик В. Б. - Методологія соціологічного дослідження: сучасні наукові підходи (2014)
Ячна Н. І. - Соціологічна концепція вищої та професійно-технічної освіти в Україні (2014)
Крячко В. І. - Етносоціологія релігії: опціонанти концептуалізації (2014)
Єрмоленко C. Я. - Ціннісний критерій кодифікації літературної норми (2014)
Мацько Л. І. - Мовна особистість Тараса Шевченка як чинник формування національної ідентичності (2014)
Мірченко М. В. - Основи екології української літературної мови: проблеми, можливості, перспективи (2014)
Поповський А. М. - Від холуя до холуйства: етнолінгвістичний і когнітивний погляди на лексико-семантичне поле "прислужництво" (2014)
Супрун Л. В. - Німецька мовна ментальність у континуумі "Літературно-Наукового Вістника" львівського періоду (1898–1906 рр.) (2014)
Христіанінова Р. О. - Складнопідрядні речення з ознаками різних типів (2014)
Адах Н. А. - Індивідуально-авторські прикметники в поезії Василя Барки (2014)
Бибик С. П. - Регіональна варіантність стильової норми в дискурсі радіо "FM Галичина" (2014)
Врублевська Т. В. - Номінативне поле концепту "Поділля" в художніх творах Михайла Стельмаха: цілісна номінація (2014)
Дудник О. М. - Термінорозмежування понять номен – онім. Науковий номен та загальновживаний художній (2014)
Кірілкова Н. В. - Назви сосни та соснових насаджень у говірках Рівненського Полісся (2014)
Коць Т. А. - Літературна норма і сучасні глобалізаційні процеси (2014)
Краєвська Г. П. - Гіпонімія як вияв системності лексики традиційних народних ремесел (2014)
Леонова Н. В. - Оголошення та повідомлення в метро, їх синтаксичні характеристики (2014)
Мазур Н. В. - Мовно-структурні особливості мемуарного тексту Дмитра Дорошенка (на матеріалі "Моїх споминів про давнє минуле" (1901-1914 рр.)) (2014)
Максимчук В. В. - Індивідуально-авторські флоролексеми сучасних поетів Рівненщини (2014)
Мамич М. В. - Культуромовний контент журналу "Жінка" 50-х років ХХ століття (2014)
Марусинець М. М. - Дискусійні питання семантики модальних часток (на матеріалі української, німецької, угорської мов) (2014)
Маслова Ю. П. - Специфіка найменувань осіб жіночої й чоловічої статі та категорія роду в газетних текстах (2014)
Мединська Н. М. - Валентнісні властивості ознакових слів (2014)
Мініч Л. С. - Лінгвосинергетичні ідеї сучасної лінгвістики (2014)
Павлюк Т. П. - Предикатне оточення концепту ‘Крим’ у заголовках ЗМІ (2014)
Ричагівська Ю. Є. - Функціювання сурядних сполучників у діалектному мовленні (на матеріалі говірки с. Бармаки Рівненського району Рівненської області) (2014)
Степанова О. І. - До проблеми термінологічної норми (2014)
Черемська О. С. - Засади лексичного нормування у працях мовознавців Харківської філологічної школи (перша третина ХХ ст.) (2014)
Щербачук Н. П. - Семантична структура простого речення в діалогічному мовленні, її компонентний склад (2014)
Кочерга С. О. - Єрусалимський текст у творчості Лесі Українки (2014)
Вісич О. А. - Топос театру в драматургії Лесі Українки (2014)
Кирильчук О. М. - Образ поляка в українській історичній прозі кінця ХІХ сторіччя (2014)
Панова Н. Ю. - Суїцидальні тенденції в прозі Архипа Тесленка (2014)
Шарагіна О. В. - Інтерпретація феномену тиші у творчості Василя Симоненка (2014)
Горбулін В. П. - Входження ОПК України в європейський оборонно-промисловий простір, Шеховцов В. С., Шевцов А. І. (2015)
Добряк Є. Д. - Питання інституційної структуризації та нормативного забезпечення воєнної політики України, Лисицин Е. М. (2015)
Борохвостов І. В. - Вибір шляхів забезпечення Збройних Сил озброєнням та військовою технікою з урахуванням можливостейоборонно-промислового комплексу України, Сальнікова О. Ф. (2015)
Свергунов О. О. - Стратегічне управління імпортною політикою у сфері військово-технічного співробітництва в умовах криз:світовий досвід та Україна (2015)
Скляр Н. М. - Методологія оцінювання воєнно-економічної безпеки, пов’язаної з експортним контролем, Радов Д. Г. (2015)
Шаров О. М. - Питання стратегії залучення прямих іноземних інвестицій у контексті дотримання інтересів економічної безпеки держави (2015)
Іванова І. М. - Державна підтримка експорту як інструмент захисту національних інтересів: досвід ЄС, СОТ та уроки для України (2015)
Гринкевич С. С. - Теоретико-прикладні аспекти становлення iнформацiйної економiки в Україні, Іляш О. І. (2015)
Коваленко В. В. - Антикризові заходи банківського регулювання: міжнародні стандарти й вітчизняна практика, Гаркуша Ю. О. (2015)
Виноградова О. В. - Адаптація зарубіжного досвіду розвитку системи внутрішньої торгівлі в умовах трансформаційних змін в Україні, Барна М. Ю. (2015)
Коваль О. П. - Перспективи запровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування (2015)
Мокій А. І. - Територіальна громада в системі економічної безпеки держави, Дацко О. І. (2015)
Синютка О. М. - Метрополійні функції основних регіональних центрів України: оцінка рівня реалізації (2015)
Корнієвський О. А. - Український волонтерський рух у контексті світового досвіду, Горєлов Д. М. (2015)
Вауліна Ф. В. - Політичний дискурс як чинник консолідації чи роз’єднання соціуму (2015)
Cуходоля О. М. - Стратегічне управління в енергетичній сфері: проблеми та пріоритети вдосконалення (2015)
Бараннік В. О. - Енергоємність ВВП держави: історичні паралелі та уроки для України (2015)
Астаф’єв А. О. - Українська культура: між інноваційною глобалізацією та "повторною колонізацією" (2015)
Янішевський С. О. - Організація органів регіональної влади країн ЄС із напівпрезидентською формою правління: досвід для України (2015)
Александров О. С. - Нова стратегія національної безпеки Польщі – відповідь на європейські виклики та загрози сьогодення (2015)
Дубов Д. В. - Роль і місце РФ у глобальному геополітичному кіберсуперництві (2015)
Баровська А. В. - Стратегічні комунікації: досвід НАТО (2015)
Нові видання Інституту (2015)
Хроніка діяльності Національного інституту стратегічних досліджень у грудні 2014 р. – лютому 2015 р. (2015)
Аннотации (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до статей (2015)
Власюк О. С. - Економічні чинники розбудови європейського безпекового простору в умовах воєнної агресії проти України (2015)
Бегма В. М. - Перспективи державної політики експорту та імпорту озброєння і військової техніки, Філіп Д. О. (2015)
Шимов Ю. Ю. - Державно-приватне партнерство в оборонно-промисловій сфері України (2015)
Діденко Н. Г. - Вплив "російського чинника" на фінансування оборонної сфери країн ЄС (2015)
Собкевич О. В. - Системні проблеми реалізації промислової політики в Україні: вплив на економічну безпеку держави (2015)
Власюк Т. О. - Регулювання імпорту як механізм захисту внутрішнього ринку (2015)
Васильців Т. Г. - Розвиток сільських територій як стратегічний пріоритет зміцнення економічної безпеки держави, Бойко В. В. (2015)
Шемаєв В. М. - Удосконалення системи управління торговельно-економічним представництвом України за кордоном, Шемаєв В. В. (2015)
Лондар Л. П. - Борговий складник фінансової безпеки України: загрози та індикатори (2015)
Каут О. В. - Галузь чорної металургії як середовище виникнення ризиків (2015)
Олійник Д. І. - Індекс глобальної інформаційної економіки як інструмент визначення економічної безпеки держави на основі технологічних можливостей підприємств (2015)
Саліхова О. Б. - Іноземні технології як детермінанта інвестиційно-інноваційних процесів в Україні, Бак Г. О. (2015)
Дикань К. В. - До питання про методологію забезпечення енергетичної безпеки України, Саган О. Н. (2015)
Прокіп А. В. - Еволюція змісту поняття "енергетична безпека" (2015)
Суходоля О. М. - Пріоритети формування державної політики захисту критичної енергетичної інфраструктури України (2015)
Яворська Т. В. - Інтелектуальна безпека України: сутність і суб'єкти гарантування, Ревак І. О. (2015)
Покровська А. В. - Протидія злочинам у сфері ІКТ: досвід Великої Британії, Дубов Д. В. (2015)
Засадко В. В. - Громадська думка щодо якості надання адміністративних послуг у містах України, Лиска О. Г. (2015)
Коваль І. О. - Роль президента в координуванні державних комунікацій (на прикладі США) (2015)
Іванюта С. П. - Оцінка рівня техногенного навантаження в Україні: регіональний вимір (2015)
Судук О. Ю. - Напрями вдосконалення механізмів державного регулювання водовикористання України (2015)
Михайличенко К. М. - Пріоритети антикризової політики держави у транспортному секторі економіки України (2015)
Нові видання НІСД (2015)
Хроніка діяльності Національного інституту стратегічних досліджень у березні – травні 2015 р. (2015)
Summary / References (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до статей (2015)
Іжа М. - The dialogue between government and society within communication for development: nature, features and implementation phases, Колісниченко Н. (2015)
Бобровська О. - Теоретико-методичний підхід до створення системи соціальної безпеки міст, Жадан Є. (2015)
Мороз С. - Обґрунтування компетенції науки державного управління у дослідженні проблематики розвитку трудового потенціалу вищих навчальних закладів (2015)
Семенець-Орлова І. - Альтернативні класифікації освітніх змін (2015)
Базенко В. - Теоретично-правові аспекти функціонування сфери фізичної культури та спорту (2015)
Бегей І. - Вплив політичного та конституційного процесів на формування основ державного управління в Україні (2015)
Беззубко Б. - Сутність державних механізмів стратегічного планування соціально-економічного розвитку територій (2015)
Бізікін С. - Територіальна громада в системі регулювання земельних відносин в Україні (2015)
Буряченко О. - Сучасні пенсійні формули: можливості тa обмеження використання закордонного досвіду, Яроміч С. (2015)
Бухтатий О. - Особливості державної політики у сфері захисту професійної діяльності журналіста: компаративний аналіз законодавства в республіці Молдова та України, Вієру М. (2015)
Ворона П. - Система місцевого самоврядування та особливості місцевих виборів у республіці Таджикистан (2015)
Глущенко Ю. - Доходи місцевих бюджетів України в системі місцевого самоврядування (2015)
Горячук В. - Державний фонд регіонального розвитку України: проблеми та шляхи їх вирішення, Дуков Д. (2015)
Гуменюк А. - Туристична політика держави – сучасний стан (2015)
Діана Д. - Методи та механізми стратегічного планування місцевим розвитком (2015)
Коваль З. - Концептуально-доктринальний підхід до проблеми організації управління процесом набуття Україною інформаційно-психологічної стійкості (2015)
Нагорна Г. - Соціальне проектування в сфері публічного управління (2015)
Паска О. - Динаміка впливовості інституту президента України (2015)
Пахнін М. - Проблеми відносин органів публічного управління та засобів масової комунікації в Україні: соціально-правовий аспект (2015)
Савенко І. - Удосконалення нормативно-правової бази як необхідна умова ефективного функціонування прикордонної служби, Грабовський О., Пак В. (2015)
Сазикіна Т. - Метод кейс стадіз як інноваційний спосіб викладання англійської мови у вищій школі, Петров І. (2015)
Сташенко В. - Механізми забезпечення формування та реалізації стратегічного управління земельними ресурсами регіону (2015)
Струкова В. - Моделі управління державно-приватним партнерством водного господарства Франції (2015)
Дрозд М. - Політичний активізм та державна служба (2015)
Линдюк О. - Концептуальні засади реформування державної служби України (2015)
Шановні автори (2015)
Вихідні дані (2015)
Бех В. - Доля планетарної спільноти у парадигмі сингулярності (2016)
Додонов Р. - Світовий досвід постконфліктної реабілітації та замирення в контексті подій на Сході України (2016)
Волковинська В. - Інтерпретація понять "публічність" та "приватність" Х. Арендт: поза просторовими та кількісними характеристиками (2016)
Задувайло О. - Теоретичні засади забезпечення права на інформацію: від державоцентризму до громадяноцентризму (2016)
Шедяков В. - Место феноменов культуры в процессах антропосоциогенеза и осуществления социетальных трансформаций (2016)
Voronkova V. - Humanistic management in the context of phylosofic anthropology: human dimension, Maksimenyuk M., Nikitenko V. (2016)
Бех Ю. - Стан проблеми дослідження ролі інтелектуального капіталу у конкурентоспроможності організації (2016)
Авєріна О. - Сучасні маркетингові тенденції (2016)
Бондар Я. - Шляхи осмислення основних вимог до менеджера знань (2016)
Содомора П. - Філософські терміни: позначення і семантика в перекладі та поясненні (2016)
Лещенко А. - Значення символічного християнського сенсу у сакралізації творів мистецтва (2016)
Санников С. - Рецепция катехизаторских традиций III-IV века в сохранении экклезиологических признаков общины (2016)
Воронов О. - Специфіка вибору методів прийняття рішень в сфері публічного управління (2015)
Дунаєв І. - Модернізація регіональної економічної політики: ідентифікація і семантичний аналіз понятійного апарату (2015)
Котковський В. - Багаторівневе управління як механізм розробки та реалізації державної політики (2015)
Ларін С. - Теоретичні аспекти дослідження категорії "національна цінність" як складової системи забезпечення національної безпеки (2015)
Миронова Ю. - Види і класифікації екстремізму у науці (2015)
Цедік М. - Вибір методів для регіонального форсайту (2015)
Штефанюк А. - Базові наукові концепції та розробки щодо побудови моделі позитивного іміджу верховної ради України (2015)
Бачинська К. - Державна власність – ключовий напрямок реформування економіки (2015)
Гавриш-Мусафір А. - Конкурентоспроможність туристичної сфери в Україні та фактори впливу на її вдосконалення (2015)
Гончар В. - Аналіз досліджуваності питань парламентаризму сучасними науковцями (2015)
Dobriy D. - Intersectoral partnership in the public administration system (2015)
Євмєшкіна О. - Особливості стратегічного планування на різних рівнях (2015)
Заскалкіна О. - Сутність механізмів державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки (2015)
Коваленко Я. - Управлінський облік, видатки та контролінг ресурсного забезпечення центральних органів виконавчої влади (2015)
Koval Z. - Deception as a major management methods of information and psychological warrior: strategy persistent resistance (2015)
Колісніченко Н. - Управління змінами на загальнодержавному рівні: методи та інструменти здійснення, Лавриненко В. (2015)
Красіловська З. - Організаційно-правові передумови запровадження медіації для врегулювання спорів із органами публічної влади (2015)
Лис А. - Становлення і розвиток доктрини надання послуг населенню органами державного управління і місцевого самоврядування (2015)
Мединська Г. - Вплив процесів глобалізації на гуманітарну сферу в Україні (2015)
Парубчак І. - Державне регулювання діяльності правоохоронних органів у сфері національної безпеки: нормативно-правовий аспект (2015)
Піроженко Н. - Вдосконалення автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "державний реєстр виборців": виклики сьогодення, Хромова Ю. (2015)
Слободян В. - Ідеї консерватизму в американській моделі публічного управління (2015)
Шепеленко О. - Інноваційний потенціал регіонів: теорія та практика дослідження (2015)
Яшин Д. - Релігійна сфера як об’єкт державно-управлінської діяльності (2015)
Поліщук І. - Система менторства як механізм розвитку професійного потенціалу державних службовців в Україні (2015)
Попова К. - Теоретичний аналіз поняття "матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування" у аспекті сучасних реформ (2015)
Стасишин М. - Участь громадськості в ухваленні та реалізації рішень на місцевому рівні: горизонтальне управління (2015)
Шмагун А. - Виявлення тенденцій та співвідношень дисертаційних досліджень з державного управління на предмет приросту знань (2015)
Шановні автори (2015)
Вихідні дані (2015)
Десятнюк О. - Напрямки реформування механізму адміністрування ПДВ у контексті європейського досвіду (2015)
Сало Л. - Моделювання впливу податкової політики на соціально-економічний розвиток країни (2015)
Кравчук Н. - Формування структурно-функціональних дисбалансів у ретроспективі розвитку світової валютної системи (2015)
Сохацька О. - Деривативи на електроенергію: особливості специфікації контрактів європейських енергетичних бірж, Полікевич Н. (2015)
Кізима Т. - Особисте фінансове планування: сутність, специфіка, основні етапи, Куцяк В. (2015)
Іваненко Є. - Фінансове забезпечення охорони здоров’я в умовах соціально-економічних трансформацій (2015)
Русін В. - Нові можливості вирішення проблем територіальних громад за допомогою міжбюджетних трансфертів (2015)
Пенкаль Н. - Аналіз банківського сектору та його вплив на стабільність фінансового ринку (2015)
Возняк Г. - Бюджетна децентралізація й економічний ріст регіонів України: аналіз та оцінка (2015)
Островська Г. - Нова парадигма ризик-менеджменту в контексті зростання вартості корпорації (2015)
Стецько М. - Прагматика теоретичних досліджень у сфері корпоративних фінансів (2015)
Безгубенко-Гнатишин В. - Генезис, причини та наслідки світових економічних криз (2015)
Наші автори (2015)
Борисов В. І. - Поняття та види злочинів проти безпеки виробництва (2015)
Яковець І. С. - Загальний огляд системи виконання покарань та підготовки тюремного персоналу у Федеративній Республіці Німеччина, Автухов К. А. (2015)
Щербанюк О. В. - Проблеми застосування медіації як форми відновного правосуддя при здійсненні кримінального провадження на підставі угод, Турман Н. О. (2015)
Голіна В. В. - Характеристика форм та методів участі громадськості у запобіганні злочинності в Україні, Шрамко С. С. (2015)
Шепітько М. В. - Кримінально‑правове забезпечення здійснення правосуддя Конституційним Судом України (2015)
Лисодєд О. В. - Закріплення міжнародних та європейських стандартів поводження із засудженими у кримінально‑ виконавчому законодавстві України (на прикладі Закону України від 8 квітня 2014 р. № 1186‑VII) (2015)
Беспалько І. Л. - Правова природа засад кримінального процесу України (2015)
Авдєєва Г. К. - Сліди злочинів у сфері використання інформаційних технологій: способи виявлення (2015)
Павлюк Н. В. - Науково‑технічні засоби як елемент структури техніко‑криміналістичного забезпечення розслідування злочинів (2015)
Гетьман Г. М. - Психологічні дослідження як напрям моделювання особи невідомого злочинця (2015)
Синчук О. В. - Типові версії в методиці розслідування Підпалів (2015)
Домашенко О. М. - Роль професійного навчання у запобіганні тактичним помилкам у слідчій діяльності (2015)
Овчаренко О. М. - Проблеми реалізації окремих положень Закону України "Про очищення влади", Шуміло О. О. (2015)
Курінний Є. В. - Соціальна аморальність – ключова детермінанта поширення корупції (2015)
Крайник Г. С. - До питання виокремлення корупційних діянь у кримінальному та адміністративному законодавстві України (2015)
Марочкін О. І. - Антикорупційні стандарти і корупційні ризики у кримінальному провадженні (2015)
Григор’єв Р. Г. - Кримінологічна характеристика злочинів, передбачених ст. 368 КК України (2015)
Соколенко М. О. - Типові тактичні завдання у механізмі побудови автоматизованих алгоритмів допиту (2015)
Скоромний Д. А. - Загальні правила прийняття кримінальних процесуальних рішень: ознаки, поняття, відмінність від засад кримінального провадження (2015)
Тарасенко Ю. М. - Порівняльний аналіз підходів до визначення професійної злочинності в Україні та Сполучених Штатах Америки (2015)
Борисов В. І. - Міжнародна науково‑практична конференція "Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності", Нетеса Н. В. (2015)
Рекомендації V Міжнародної науково‑практичної конференції "Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності (2015)
Борисов В. І. - Відгук офіційного опонента на дисертацію Є. Ю. Полянського "Кримінально‑правова доктрина США: генезис, обґрунтування, перспективи", подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право а кримінологія; кримінально‑виконавче право (2015)
Батиргареєва В. С. - Відгук офіційного опонента на дисертацію О. М. Храмцова "Кримінально‑правове та кримінологічне забезпечення охорони особи від насильства (теорія та практика)",подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально‑виконавче право (2015)
Байлов А. В. - Відгук офіційного опонента на дисертацію А. В. Бугайця "Кримінологічна характеристика та запобігання корисливій насильницькій злочинності на залізничному транспорті", подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 –кримінальне право та кримінологія; кримінально‑виконавче право (2015)
Вихідні дані (2015)
Перелік платних послуг (2015)
Мельник В. - Людиновимірність науки та її цивілізаційні виклики (2012)
Альчук М. - Праворозуміння у філософії права Б. Кістяківського: проблема синтезу (2012)
Косенко Д. - Кратократичний аспект комунікативної теорії Ю. Габермаса (2012)
Усанов І. - Суб’єкт і його доля у європейській традиції (2012)
Сафонік Л. - Реалізація душевних цінностей як сенс життя у філософії Й. Гессена (2012)
Голубович О. - Толерантність як чинник міжособистісної взаємодії у XXI ст. (2012)
Світа А. - Закони політичної науки (2012)
Сорокопуд О. - Перспективи діалогу ціннісних парадигм в Україні як принцип системної політики (2012)
Варзар І. - З історіології двадцятиліття падіння "Берлінської стіни" (1989 р.) та "Московської стіни" (1991 р.): політолого-етнологічні ремінісценції на фоні кризового сьогодення (2012)
Дрінь О. - Теоретико-методологічні засади типологізації eтносоціополітичної ситуації як вища сучасності (2012)
Шипунов Г. - Концептуальні засади транзитологічної парадигми: історія становлення (2012)
Мандзій Л. - Методологія дослідження політичної еліти (2012)
Макух О. - Комунікативний підхід до дослідження політики: методологічний аналіз (2012)
Буртак С. - Проблема влади як політична медіація в перспективі комунікативно-діалогового підходу (2012)
Дудка С. - Методологія дослідження співвідношення поняття "політичного" і "правового" в суспільно-політичному житті (історичний вимір) (2012)
Гарбадин А. - Позаметодологічний концепт постструктуралістського дослідження: політологічний вимір (2012)
Угрин Л. - Суб’єктність індивіда в сучасних теоріях міжнародних відносин (2012)
Сичивиця О. - Політико-політологічний експеримент: право на існування і сутність (2012)
Лісничий А. - Моделювання процесів взаємодії державної та місцевої влади в інформаційному просторі єдинокраїнової політичної сфери (2012)
Дащаківська О. - Особливості моніторингу органів місцевого самоврядування як методу вивчення політичного процесу (2012)
Кучма Л. - Пріоритетні методики дослідження політичного маніпулювання (2012)
Балуцька Л. - Громадська думка як складова процесу інституціалізації демократії в сучасній Україні (2012)
Головченко В. - Стратегічне партнерство "найчисленніших демократій світу": уроки для України (2012)
Фатуллаєва А. - Діяльність партій та неурядових організацій в США та Канаді щодо лібералізації торгівлі (2012)
Вдовичин І. - Погляди організованого українського націоналізму на свободу особи (В. Мартинець) (2012)
Майданюк В. - Концепція демократії В. Липинського: ідеологічні аспекти (2012)
Семеніхін І. В. - Юридична наука (доктрина) як джерело англо-американського права (2015)
Мех Ю. В. - Загальна характеристика концепцій поліцейської діяльності у країнах романо-германської правової системи (2015)
Соловйова О. М. - Адміністративні послуги у сфері недержавного сектору безпеки (2015)
Возна В. О. - Органи місцевого самоврядування як учасники господарських відносин за чинним господарським законодавством (2015)
Зозуля І. В. - Самбірський експеримент реформування міського відділу міліції: перебіг і супутні питання (2015)
Афанасьєв В. В. - Деякі проблеми реформування органів виконання рішень суду (2015)
Червякова О. Б. - Етичні якості особистості у системі забезпечення ефективності прокурорської діяльності (2015)
Шандула О. О. - Деякі аспекти обмеження функції представництва прокурором інтересів громадянина або держави у суді за новим законом "Про прокуратуру" (2015)
Макаренко О. В. - Засоби надолуження властивостей,необхідних для розсудливої участі в цивільному обігу, у праві давнього Риму (2015)
Полях А. М. - Особливості проведення допиту у кримінальних провадженнях щодо злочинів про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2015)
Баганець О. В. - Щодо визначення суб’єктів доказування у кримінальних провадженнях про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (2015)
Лань О. Ю. - Проблемні аспекти участі захисника як суб’єкта доказування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх під час проведення допиту (2015)
Кушнерик Ю. А. - Здійснення процесуального керівництва за законністю початку досудового розслідування грабежів та розбійних Нападів (2015)
Янків О. Ф. - Поняття відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді та її правові наслідки для потерпілого (2015)
Черняк А. М. - Нелегальна міграція у міжнародному студентському обміні як форма злочинної діяльності (2015)
Вимоги щодо оформлення наукових статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Лучак А.-М. - Дискурсивна етика Карла-Отто Апеля як теорія обґрунтованого порозуміння (2015)
Цебенко О. - Філософські роздуми з "єзуїтами і іншими духовними особами" про сутність людського буття в працях Яна Щасного Гербурта (2015)
Поліщук Р. - Феномен культурної ідентичності: філософський аспект (2015)
Туренко В. - Філософський погляд на сенс аналізаторів у контексті дискурсу любові (2015)
Шестак Н. - Періодизація розвитку партійної системи України (2015)
Ільницька О. - Функціонування системи засобів масової комунікації як політичний процес (2015)
Ржевська Н. - Історико-теоретичний аналіз "виробництва" інтелектуального простору американськими та транснаціональними аналітичними структурами (2015)
Сорокопуд М. - Чисті типи політичного лідерства у теорії М. Вебера (2015)
Гуйтор М. - Технологічні особливості парламентських виборів 2012 р. у Чернівецькій області (2015)
Сичик К. - Індикатори демократичних свобод у контексті найновіших прикладних досліджень (2015)
Бегей І. - Українська та Польська лівиця в Галичині: діалог і протиборство (кінець XIX ст. – початок XX ст.) (2015)
Білоусов О. - Концепт громадської участі як індикатор рівня реального демократичного розвитку країн (2015)
Була С. - Актори локальної демократії та особливості їхньої участі в локальних політичних процесах (2015)
Буник В. - Чинники впливу процесів внутрішньої універсалізації на політичний стан держав в умовах глобалізації (2015)
Вінникова Н. - Ентропійні чинники в ухваленні політичних рішень (2015)
Гарбадин А. - Специфіка розрізнення понять свідомості та політичної свідомості (2015)
Жекало Г. - Проблематика типології політичних конфліктів (2015)
Кірієнко О. - Принципи побудови політичної ідентичності в теорії соціального конструктивізму (2015)
Клименко Д. - Теоретико – методологічний аналіз феномену мультикультуралізму (2015)
Коваль А. - Ставлення до політичних інститутів у текстах канонічних Євангелій (2015)
Кривенко С. - Адресат як сукупність умов зрозумілості політичного тексту (2015)
Кривонос Р. - Зміни в європейській системі міжнародних відносин унаслідок "української кризи" 2014–2015 рр. (2015)
Леськів М. - Особливості концептуалізації поняття "людина політична" у філософсько-політичній думці нового часу (2015)
Лисак В. - Відносини з Італійською Республікою в контексті євроінтеграції України (2015)
Марусик Ю. - Мультикультуралістська політика та особливості її реалізації в Європі (2015)
Параняк П. - Співвідношення ідей політичної толерантності та фундаментальних цінностей марксизму (2015)
Смола Л. - Перспективи соціальних мереж в контексті розвитку комунікаційних технологій (2015)
Панчак-Бялоблоцька Н. - Особливості урядів меншості європейських систем позитивного та негативного парламентаризму (2015)
Мальована Ю. - Політика мультикультуралізму як фактор формування громадянської ідентичності (2015)
Панарін А. - Вплив інституційних чинників на політичну стабільність у напівпрезидентських системах правління (2015)
Олійник Н. - Глобалізація як незворотний процес розвитку світоустрою (2015)
Харечко І. - Twitter-дипломатія: зарубіжний досвід для України (2015)
Трофименко М. - Трансформація публічної дипломатії Європейського Союзу в умовах глобалізації (2015)
Нерубащенко І. - Електронні комунікативні практики як шлях до формування глобального громадянського суспільства (2015)
Хорішко Л. - Політична еліта як суб‘єкт інтеграційних процесів в умовах глобального розвитку (2015)
Чачава В. - Політика Німеччини щодо Грузії у роки Другої світової війни (2015)
Шерман О. - Мистецтво як елемент політичного простору: діахронічний аспект (2015)
Асланов С. - Проблематика забезпечення етнополітичної стабільності (2015)
Угрин Л. - Колективна ідентичність: конструювання в контексті відносин з іншими (2015)
Свідерська О. - Теоретико-методологічні аспекти типологізації політичної поведінки (2015)
Сухарина А. - Особливості розмежування науки та ідеології в політичному дискурсі (2015)
Іленьків Г. - Літературна антиутопія як форма відображення політичної дійсності (2015)
Хоменко В. - Теоретико-методологічні засади дослідження політичної традиції як соціокультурного феномену (2015)
Артамонов О. - Передмова (2015)
Болтон К. - Політичні погляди Г. Ф. Лавкрафта (2015)
Лавкрафт Г. Ф. - Біля коренів (2015)
Лавкрафт Г. Ф. - Американізм (2015)
Луцишин Г. - Рецензія на монографію: Бегей І. Українська лівиця Галичини: теорія та практика (кінець XIX – перша третина XX ст.): монографія/ Iгор Бегей. – Київ, Університет банківської справи НБУ, 2015. – 404 с. (2015)
Шульгіна В. Д. - Мистецька освіта у вимірах української філософської думки (2010)
Василенко Л. М. - Холізм як методологічний підхід до розвитку особистості в педагогічній науці (2010)
Гаврильчик Л. М. - Навчання як процес міжособистісного спілкування: педагогіко-психологічні основи мотивації (2010)
Василенко-Несіна Н. А. - Жанровий підхід у вивченні українського музичного репертуару в умовах фортепіанної підготовки майбутнього вчителя музики, Паньків Л. І. (2010)
Рейзенкінд Т. Й. - Сучасні наукові методи пізнання у поліхудожній підготовці майбутнього вчителя музики (2010)
Ярошенко О. М. - Читання нот з листа на початковому етапі музичної підготовки вчителя хореографії (2010)
Ролінська О. Г. - Форми організації навчання студентів за евристичним принципом діяльності (2010)
Міщанчук В. - Застосування сугестивно-педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх вчителів музики (2010)
Мозгальова Н. Г. - Змістове наповнення поняття "інструментально-виконавська підготовка” вчителя музики (2010)
Єременко О. В. - Формування уваги магістрів мистепцтва в процесі музично-фахового навчання (2010)
Мельник О. П. - Досвід музично-просвітницької діяльності майбутнього вчителя музики (аналіз існуючих підходів до визначення поняття) (2010)
Хоружа О. В. - Етнопедагогічне мислення майбутнього вчителя музики: етапи формування (2010)
Калашник М. П. - Курс "фортепіано” як чинник розширення професійного тезаурусу студентів виконавських і теоретико-копозиторських факультетів (методичний аспект) (2010)
Соколова О. В. - Зміст тематики спецкурсу "Основи художньо-естетичного виховання дітей дошкільного віку” (2010)
Андрущенко І. Д. - Формування індивідуальності підлітків в процесі художньо-творчої діяльності (2010)
Маркіна К. Ю. - Дидактичні ігри як засіб національного виховання молодших школярів у хореографічній діяльності (2010)
Бережанська Д. Г. - Педагогічні умови формування креативної компетентності старшокласників на уроках художньої культури (2010)
Холоденко В. О. - Сутність та специфіка різних видів музично-творчої діяльності дітей молодшого шкільного віку (2010)
Мережко Ю. В. - Інтонаційно-слуховий аналіз творів вокального мистецтва як засіб формування художніх смаків старшокласників (2010)
Лисіна Н. І. - Педагогічні погляди французьких клавесиністів (2010)
Жуковська І. Л. - Педагогічні принципи О. О. Александрова (2010)
Щербак О. Д. - Еволюція клавірного мистецтва XVII – XVIII ст. у творчості французьких клавесиністів, Лисіна Н. І. (2010)
Сверлюк Я. В. - З історії західноєвропейської професійної освіти (2010)
Наші автори (2010)
Осадчий В. І. - Система оперативного реагування на аварійні викиди шкідливих домішок в атмосферу, Волощук В. М., Прусов В. А., Будак І. В., Шпиг В. М., Кривобок О. А., Скриник О. Я. (2015)
Кудрявцева С. К. - Результати виробничого проекту зі збільшення зимових опадів в Україні, Лєсков Б. Н. (2015)
Заболоцька Т. М. - Кількісні зміни хмарності як індикатор періоду глобального потепління, Шпиг В. М. (2015)
Балабух В. О. - Особливості погодних умов 2014 року в Україні, Малицька Л. В., Лавриненко О. М. (2015)
Грачова Н. І. - Дослідження радіолокаційних характеристик небезпечних явищ погоди на території України, Кузнєцова В. В., Романенко Л. Н., Самаріна Л. П. (2015)
Ухань О. О. - Типізація поверхневих вод басейну Південного Бугу за вмістом головних іонів, біогенних елементів, органічних речовин та розчиненого кисню, Осадчий В. І., Набиванець Ю. Б., Осадча Н. М., Глотка Д. В. (2015)
Линник П. М. - Уміст арсену та його розподіл між розчинною й завислою формами у воді транскордонної ділянки річки Тиса, Скоблей М. П. (2015)
Жежеря В. А. - Гідролого-гідрохімічна характеристика Китаївських ставків (м. Київ), Батог С. В., Линник П. М., Жежеря Т. П. (2015)
Василенко Є. В. - Сучасні просторові зміни характеристик весняного водопілля в межах української частини басейну р. Прип’ять (2015)
Ильин Ю. П. - Длиннопериодные колебания показателей гидрометеорологического режима черноморского побережья Украины (2015)
Семенова І. Г. - Моделювання врожайності ярого ячменю в Україні з використанням супутникових вегетаційних індексів (2015)
Коржов Є. І. - Антропогенний вплив на екосистему пониззя Дніпра та можливі шляхи його послаблення (2015)
Самчук Є. В. - Комплексна методика об’єктивної ідентифікації циклонів у полі приземного тиску (2015)
Пазинич В. Г. - Лес – початок Буття (зарисовки з натури) (2015)
Title (2012)
Contents (2012)
Kupryashkin V. T. - Low-energy spectrum of electrons emitted at irradiation of Au by α-particles of 238Pu, Sidorenko L. P., Feoktistov A. I., Rovenskykh E. P. (2012)
Lokot L. O. - Optical polarization anisotropy, intrinsic Stark effect and Coulomb effects on the lasing characteristics of |0001|-oriented GaN/Al0.3Ga0.7N quantum wells (2012)
Chuchman M. P. - Emission characteristics and parameters of CuInSe2 laser torch plasma, Laslov G. E., Shuaibov A. K., Shimon L. L. (2012)
Chumak O. - Operator of photon density in the phase space, Sushkova N. (2012)
Shvets V. T. - On some helium metallization parameters, Kozyts’kyi S. V., Shvets T. V. (2012)
Blavatska V. - Conformational properties of semiflexible polymers: numerical simulations, Haydukivska K., Holovatch Yu. (2012)
Bardik V. Yu. - Equation of state for water in the small compressibility region, Nerukh D., Pavlov E. V., Zhyganiuk I. V. (2012)
Pastukhov V. S. - Calculation of critical temperature for a Bose gas with long-range forces (2012)
Golovina I. S. - Peculiarities in dielectric and magnetic-resonance characteristics of nanocrystalline potassium tantalate, Geifman I. N., Prokopiv N. M. (2012)
Peleshchak R. M. - Modulation of the direction of radiation emitted by an InAs/GaAs heterolaser with InAs quantum dots under the influence of acoustic wave, Dan’kiv O. O., Kuzyk O. V. (2012)
Litovchenko V. G. - Two-channel gettering of recombination-active impurity in polycrystalline solar silicon, Naseka V. M., Evtukh A. A. (2012)
Yukhnovskii I. R. - Method for the calculation of free energy in a three-dimensional Ising-like system taking into account a correction for the interaction potential averaging, Kozlovskii M. P., Pylyuk I. V. (2012)
Vakhnenko V. O. - Special form of the singular function for the continuous part of spectral data in the inverse scattering method (2012)
In memory of Maksym Tymofiiovych Kostyshin (2012)
Содержание (1994)
От главного редактора (1994)
Буйнов Ю. В. - О культурно-хронологической принадлежности памятников малобудковского типа эпохи бронзы (1994)
Берестнев С. И. - О погребальном обряде населения срубной общности восточноукраинской степи (1994)
Бойко Ю. Н. - Социология восточноевропейского города I тыс. до н. э. (по материалам Бельского городища и Ворсклинской региональной системы скифского времени) (1994)
Шрамко И. Б. - Развитие кузнечного ремесла у племени бассейнов Ворсклы и Псла в скифскую эпоху (1994)
Кадеев В. И. - О медицине в Херсонесе Таврическом (1994)
Сорочан С. Б. - Мифы и реалии херсонесского хлебного экспорта (1994)
Ручинская О. А. - Религиозные обряды и празднества в общественной жизни античных городов Северного Причерноморья (1994)
Любичев М. В. - Контакты славян Днепро-Донецкого междуречья и населения Северо-Западной Хазарии в кон. VII – нач. VIII вв. (1994)
Шрамко Б. А. - Новые раскопки курганов в могильнике Скоробор (1994)
Латышева В. А. - Терракота из раскопок поселения херсонесской хоры Маслины (1994)
Дьячков С. В. - Раскопки XIV продольной улицы в портовом районе Херсонеса Таврического (1994)
Магда А. В. - Комплекс строительной керамики первых веков нашей эры из портового района Херсонеса, Ильина О. М. (1994)
Магда А. В. - Результаты исследования черепицы из Херсонеса методом характеристического рентгеновского излучения, Дикий Н. П., Медведева Е. П., Шляхов Н. А. (1994)
Сапрыкин С. Ю. - Граффито из "казармы", Дьячков С. В. (1994)
Крупа Т. Н. - К трактовке надписи "ABRACAS” (1994)
Дмитриев В. А. - История и археология Слободской Украины. К 90-летию XII Археологического съезда (Харьков – Старый Салтов, 19 – 21 октября 1992 г.), Дьячков С. В., Михеев В. К. (1994)
Берестнев С. И. - Раскопки Купьевахского курганного могильника (1994)
Шрамко Б. А. - Раскопки 1992–1993 гг. на Восточном укреплении Бельского городища (1994)
Шрамко И. Б. - Новые исследования западного укрепления Бельского городища (1994)
Дьячков С. В. - Раскопки "казармы” в портовом районе Херсонеса в 1993 г., Золотарев М. И. (1994)
Любичев М. В. - Исследование поселения Нижний Бишкин II (1994)
Михеев В. К. - Новый грунтовый могильник салтовской культуры в с. Червонная Гусаровка (1994)
Наши авторы (1994)
Список сокращений (1994)
Куненко Л. О. - Накопичення досвіду просвітницької діяльност в системі сучасної підготовки майбутніх учителів музики (2012)
Комаровська О. А. - Здібності до сценічного виступу в структурі художньої обдарованості особистості (2012)
Карпенко А. П. - Духовна музика як чинник виховання загальнолюдських цінностей студентської молоді (2012)
Падалка Г. М. - Інтерпретація музики: проблемний аналіз (2012)
Щолокова О. П. - Формування творчої індивідуальності студентів в умовах фахової підготовки (2012)
Калашник М. П. - Профессионально-творческая школа и тезаурус (2012)
Горожанкіна О. М. - Музично-психологічний тренінг як засіб адаптації студентів-музикантів до навчання у ВНЗ (2012)
Папченко В. П. - Соціально-історичні передумови виникнення музичного продюсування як фаху (2012)
Завалко К. В. - Інноваційні аспекти професійно-педагогічної діяльності вчителя музики (2012)
Шевнюк О. Л. - Зміст бакалаврської підготовки вчителів образотворчого мистецтва в умовах євроінтеграційних процесів (скандинавський досвід) (2012)
Ковалик П. А. - Функціональний аналіз хорової музики як методологічна основа формування професійної майстерності майбутнього керівника хорового колективу (2012)
Губар М. Г. - Народне інструментальне музикування у проблемі творчого розвитку майбутнього вчителя музики (2012)
Косенко П. Б. - Використання віршованого тексту як метод роботи над інструментальними музичними творами (2012)
Шугуан Шугуан - Результати дослідно-експериментальної роботи з формування виконавського досвіду майбутнього вчителя музики (2012)
Гура В. В. - Результати експериментальної перевірки методики формування музично-теоретичних знань майбутніх учителів музики (2012)
Чугунова Є. В. - Особливості підготовки майбутніх учителів музики до організації культурно-дозвіллєвої діяльності школярів (2012)
Ніколаєнко П. М. - Психолого-фізіологічні аспекти формування диригентського апарату майбутнього вчителя музики, Притула Д. Б. (2012)
Болдирєва І. Д. - Імпровізація на фортепіано в комплексній професійній підготовці студентів музично-педагогічних фахів (2012)
Роман Н. М. - Підготовка студентів музичних спеціальностей до роботи з творчими колективами (2012)
Ревенко І. В. - Формування художньо-естетичної спрямованості майбутніх учителів гуманітарного профілю (2012)
Корчагіна Г. С. - До проблеми формування творчо-інтелектуальних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва (2012)
Роденкова О. Д. - Діагностика стану розвитку співацького голосу учнів шкіл мистецтв у мутаційний період (2012)
Ратко М. В. - Методолого-інструментальні засади інтерпретаці творів сучасного українського мистецтва на уроках художньої культури, Дуніна В. М. (2012)
Шабаліна В. Д. - Методична компетентність майбутніх учителів початкових класів як педагогічна проблема (2012)
Холоденко В. О. - Формування прийомів фортепіанної гри в учнів старших класів ДМШ (2012)
Білгородська О. Є. - Методи та форми оптимізації процесу формування художньо-графічних умінь і навичок дітей 6-7-річного віку (2012)
Сташевська І. О. - Порівняльні дослідження в галузі музичної педагогіки: проблеми методології (2012)
Тітович В. І. - Педагогічні принципи А. А. Янкелевича (2012)
Філатова Л. М. - Роль Харківського університету у формуванні української інтелігенції (перша пол. ХІХ ст.) (2012)
Козачук О. С. - Композитор І. Ф. Ласковський: маловідомі сторінки творчої біографії (2012)
Лисіна Н. І. - Становлення німецької клавірної школи (ХV-ХVІ століття) (2012)
Наші автори (2012)
Білоцерковський В. М. - Проблема музично-психологічної сумісності в камерно-ансамблевому виконавстві (2013)
Вербовецька С. - Суспільно-моральні проблеми як наслідок поширення популярної музики в сучасному світі (2013)
Гусєва К. В. - Художній образ в мистецві як засіб формування та розвитку духовності особистості (2013)
Корчагіна Г. С. - Зміст поняття "інтелектуально-творчі вміння" в структурі фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2013)
Латишева Т. В. - Категорія "музично-естетичний досвід" у контексті навчання учнів технічних ліцеїв (2013)
Лі Чжаофен - Пізнавально – потребовий контекст інтересу в діяльності особистості (2013)
Мозгальова Н. Г. - Методологічний контекст інструментально-виконавської підготовки вчителів музики (2013)
Савченко Р. А. - Музично-педагогічна компетентність вихователя та музичного керівника дошкільного навчального закладу: сутність та структура (2013)
Ткач М. М. - Професійне світорозуміння майбутнього вчителя музики: філософський аспект проблеми (2013)
Шпіца Р. І. - Категорія "компетентність” як наукова проблема педагогічної освіти (2013)
Чжан Цзе - Критерії оцінювання вмінь здійснювати художньо-педагогічний аналіз майбутніми учителями музики (2013)
Слота Н. В. - Дослідно - експериментальна робота з формування у молодших школярів умінь сценічного втілення музичних образів у позашкільній діяльності (2013)
Агапова Т. П. - Основні положення організації проектної діяльності майбутніх дизайнерів, Нікуліна А. В. (2013)
Барановська І. Г. - Розвиток артистичних здібностей майбутніх вчителів засобами театральної педагогіки (2013)
Дін Інь - Формування музичної культури молодших школярів на початковому етапі фортепіанного навчання (2013)
Ковалик П. А. - Вокально-хорове виконавство як складова фахової компетентності майбутніх учителів музики (2013)
Кузьмічова В. А. - Методи навчання у вокальній школі Росії XIX століття (2013)
Куценко С. В. - Значення самоактуалізації для формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю (2013)
Мельник О. П. - Специфіка музично-просвітницької діяльності вчителя музики загальноосвітньої школи (2013)
Мережко Ю. В. - Інтерактивні методи та прийоми роботи зі старшокласниками на основі вивчення української вокальної музики (2013)
Мержева Л. Ф. - Феномен диригентсько-педагогічної техніки вчителя музичного мистецтва (2013)
Роман Н. М. - Використання жанру веснянок в процесі роботи ансамблю бандуристок (2013)
Ніколаєва Г. О. - Використання фортепіанних мініатюр українських композиторів у класі основного музичного інструменту (2013)
Сопіна Я. В. - Деякі теоретичні та практичні аспекти формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва (2013)
Сюй Цзяюй - Формування гуманістичних пріоритетів майбуніх учителів музики України і Китаю на основі ключових культурних концепцій (2013)
Топчієва І. О. - Теоретико-методологічні засади застосування евристичних методів навчання у диригентсько-хоровій підготовці майбутнього вчителя музики (2013)
Цзяо Лінь - Категорія "уявлення": філософський аспект (2013)
Болдирєва І. Д. - Комплексна оптимізація виконавського стану студента в процесі підготовки до концертного виступу (2013)
Мельниченко О. В. - Формування початкових навичок гри на фортепіано у дітей 5-6 років (2013)
Тодосієнко Н. - Формування у молодших школярів естетичного сприймання засобами музично-ігрової діяльності (2013)
Гуральник Н. П. - Інтонаційно-темброві характеристики політембрової фортепіанної фактури (2013)
Кузнецова О. А. - Просвітницька діяльність вчителя музичного мистецтва (2013)
Лі Сіюнь - Дидактична єдність компонентів самостійност у музичній діяльності (2013)
Погибіль Д. О. - Педагогіка соціального танцю в сучасному соціокультурному просторі (2013)
Рабченюк С. В. - Формування виконавської компетенції хореографа на класичних зразках балетмейстерської творчості Юрія Григоровича (на прикладі балету "Спартак") (2013)
Смородський В. І. - Дослідження проблеми жанрових компетенцій в педагогіці та мистецтвознавстві (2013)
Тітович В. І. - Особливості артикуляції та акцентуації в клавірних творах Й. С. Баха (2013)
Ткаченко Т. В. - Застосування вокалотерапії в освітньому процесі педагогічного вузу (2013)
Чедрик В. Ю. - Стрілецька пісня як першоджерело українського бардівського мистецтва (2013)
Черкасов В. Ф. - Музично-освітня система україни в другій половині ХХ століття (2013)
Чугунова Є. В. - Готовність до організації музично-дозвіллєвої діяльності учнівської молоді як складова фахової компетентності майбутнього вчителя музики (2013)
Лисіна Н. І. - Німецька клавірна школа від Ренесансу до Бароко, Щербак О. Д. (2013)
Наші автори (2013)
Содержание (1995)
Международная научная конференция "Проблемы археологии, древней и средневековой истории Украины" (Харьков, 1 – 2 марта 1995 г.) (Оргкомитет конференции) (1995)
Станко В. Н. - Кризис охотничьего хозяйства и возникновение скотоводства в азово-причерноморских степях (1995)
Беляева В. И. - Особенности очага как элемента поселения на верхнепалеолитической стоянке Пушкари I (1995)
Смынтына Е. В. - Палеогеография Украины в эпоху мезолита (1995)
Плешивенко А. Г. - Ритуальный комплекс в Нижнем Поднепровье (1995)
Цимиданов В. В. - Гребни и орудия прядения в погребениях срубной культуры (1995)
Болтрик Ю. В. - Басовское городище – центр Посульского узла памятников эпохи раннего железа, Фиалко Е. Е. (1995)
Вальчак С. Б. - Удила предскифского периода и киммерийские лошади Восточной Европы (1995)
Попандопуло З. Х. - Скифский грунтовой могильник у с. Скельки (1995)
Хайрединова Э. А. - Бусы могильника Дружное (1995)
Молев Е. А. - Аспургиане у Страбона (1995)
Рыжов С. Г. - Терракотовая мастерская в северном районе Херсонеса (1995)
Родинкова В. Е. - К вопросу о хронологии нижнего горизонта могильника Суук-Су (1995)
Алексеенко Н. А. - Новые находки моливдовулов рода Цулы из Херсонеса (1995)
Дятлов О. В. - Несподівана першість, або до питання про передісторію заснування Харківського університету, Коваленко О. Б. (1995)
Нестуля О. О. - Охорона пам’яток культури на Харківщині в роки революції та громадянської війни (1995)
Кадеев В. И. - Парфюмерия и косметика в античном Херсонесе (1995)
Любичев М. В. - О первоначальной территории расселения антов и их продвижении к Балканскому полуострову (1995)
Сорочан С. Б. - Случайность или система? Раннесредневековый византийский меркантилизм (1995)
Берестнев С. И. - Новоплатоновский катакомбный курганный могильник на р. Орел (1995)
Шевченко А. В. - Терракотовые алтарики из Херсонеса (1995)
Каталог терракотовых алтариков с рельефными украшениями на стенках (1995)
Митряев А. И. - К 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки Андрея Петровича Ковалевского (1995)
Шрамко Б. А. - Биритуальный курган у с. Дуванка (1995)
Шрамко И. Б. - Раскопки на Западном укреплении Бельского городища в 1994 г. (1995)
Дьячков С. В. - Работы Херсонесской археологической экспедиции Харьковского университета в 1994 г., Магда А. В. (1995)
Жиронкина О. Ю. - О погребениях Нетайловского могильника со следами повторного проникновения (по раскопкам 1994 г.), Крыганов А. В., Цитковская Ю. И. (1995)
Берестнев С. И. - Исследования Валковской крепости в 1994 г. (1995)
Аксенов В. С. - Археологические исследования Харьковского исторического музея (1995)
Устав Харьковского областного историко-археоогического общества (1995)
Члены правления Харьковского областного историко-археологического общества (1995)
Список сокращений (1995)
Наши авторы (1995)
Title (2012)
Contents (2012)
Perface (2012)
Makhlaichuk P. V. - Nature of hydrogen bond in water, Malomuzh M. P., Zhyganiuk I. V. (2012)
Avadanei M. - Interaction energy in pairs of pyridazinium ylide−solvent molecules estimated by spectral means within the cell ternary solution model, Dorohoi D. O. (2012)
Bordyuh H. B. - Electrooptical and nonlinear optical properties of lyotropic liquid crystals doped with electrochromic viologens, Klimusheva G. V., Polishchuk A. P. (2012)
Boyarchuk N. - Photoalignment of liquid crystals on chalcogenide glass As20Se80 surface, Kurioz Yu., Slyusarenko K., Trunov M., Reznikov Yu. (2012)
Bratos S. - Convolution problems in time-resolved X-ray diffraction, Leicknam J.-Cl. (2012)
Davydova N. A. - Different polymorphic modifications of phenyl salicylate, Melnik V. I., Nesprava V. V., Reznichenko V. Ya. (2012)
Dmitruk N. - Modification of optical properties of porous AIIIBV layers produced by anodic etching, Berezovska N., Dmitruk I., Serdyuk V., Sabataityte J., Simkiene I. (2012)
Dovbeshko G. I. - Secondary emission from synthetic opal infiltrated by colloidal gold and glycine, Fesenko O. M., Boyko V. V., Romanyuk V. R., Gorelik V. S., Moiseyenko V. N., Sobolev V. B., Shvalagin V. V. (2012)
Gayvoronsky V. Ya. - Photoinduced refractive index variation in the KDP single crystals with incorporated TiO2 nanoparticles under CW laser excitation, Kopylovsky M. A., Yatsyna V. O., Rostotsky A. I., Brodyn M. S., Pritula I. M. (2012)
Golub P. - Quantum-chemical simulation of the cluster structure of liquid N-heptanol, Pogorelov V., Doroshenko I. (2012)
Grechnev G. E. - Electronic structure and magnetism of Fe-based superconductors, Panfilov A. S., Fedorchenko A. V., Desnenko V. A., Zhuravleva I. P., Gnatchenko S. L., Chareev D. A., Volkova O. S., Vasiliev A. N. (2012)
Gridyakina A. V. - Nonlinear optical response of smectic glasses based on cobalt alkanoates, Klimusheva G. V., Garbovskiy Yu. A., Polischuk A. P. (2012)
Kravchenko V. M. - Spectroscopic studies of mosquito iridescent virus, its capsid proteins, lipids, and DNA, Rud Yu. P., Buchatski L. P., Mel’nik V. I., Mogylchak K. Yu., Ladan S. P., Yashchuk V. M. (2012)
Kudrya V. Yu. - The spectral properties and photostability of DNA, RNA, and oligonucleotides, Yashchuk V. M. (2012)
Maksimchuk P. O. - Abnormal low linewidth temperature broadening observed for YVO4:Eu nanocrystals, Masalov A. A., Seminko V. V., Viagin O. G., Klochkov V. K., Malyukin Yu. V. (2012)
Naumenko A. P. - Phonon-like light scattering in polycrystalline carbon structures, Korniyenko N. E., Yashchuk V. M., Bliznyuk V. N., Singamaneni S. (2012)
Ostapenko N. - Distinctive optical properties of polysilane/TiO2 nanocomposite films, Peckus D., Gulbinas W., Suto S., Watanabe A. (2012)
Ovsiannikova L. I. - Optical vibrations spectra of C24 and C48 cage clusters and simple cubic fullerite, Naumenko A. P., Kartuzov V. V., Smolyar A. S. (2012)
Perets Yu. S. - Characterization of nanodispersed graphite, Ovsienko I. V., Vovchenko L. L., Matzui L. Yu., Brusilovetz O. A., Pundyk I. P. (2012)
Popovskii A. Yu. - Properties of wall-adjacent epitropic liquid crystalline layers, Mikhailenko V. I. (2012)
Prorok V. V. - Investigation of channels of Cs-137 and K transfer from soil to plant under natural conditions with optical and gamma spectrometry, Bulavin L. A., Poperenko L. V. (2012)
Serbina M. I. - Effects of UV radiation on helical twisting in cholesteric systems containing photosensitive azoxy nematics, Kasian N. A., Lisetski L. N. (2012)
Tomylko S. - Dielectric properties of nematic liquid crystal modified with diamond nanoparticles, Yaroshchuk O., Kovalchuk O., Maschke U., Yamaguchi R. (2012)
Tukhvatullin F. H. - Aggregation of benzene molecules with molecules of methanol and formic acid, Jumabayev A., Tashkenbaev U. N., Hushvaktov H., Absanov A., Sharifov G. (2012)
Tukhvatullin F. H. - Raman spectra and intermolecular hydrogen bonds of quinoline in solutions, Jumabayev A., Hushvaktov H., Absanov A., Hudoyberdiev B. (2012)
Vakulenko O. V. - Degradation of chlorophyll luminescence in plants, Grygorieva O. O., Dacenko O. I. (2012)
Viduta L. - Structure and electroluminescent properties of thin tetracene layers on gold island films, Gavrilko T., Marchenko A., Nechytaylo V., Senenko A., Fedorovich R., Shabatyn P. (2012)
Yeshchenko O. A. - Size and temperature dependence of the surface plasmon resonance in silver nanoparticles, Dmitruk I. M., Alexeenko A. A., Kotko A. V., Verdal J., Pinchuk A. O. (2012)
Yushko O. O. - The influence of H2O deformation on a deviation on O−H chemical bond, Okhrimenko B. A. (2012)
Содержание (2016)
Богза В. Г. - Натурні випробування металевого силосу, Норинський О. І. (2016)
Буйских Н. В. - Влияние сучков на модуль упругости древесины сосны, Красухина Л. П. (2016)
Волкова В. Е. - Исследование устойчивых режимов вынужденных колебаний стальных балок, Смолий И. С. (2016)
Гилодо А. Ю. - Особенности работы болтовых соединений тонкостенных профилей, Сингаевский П. М. (2016)
Головач В. М. - Аналіз кореляції параметрів вихідного сигналу ударно-акустичного та ультразвукового методів дефектоскопії фанери, Баранова О. С. (2016)
Гудзь С. А. - Неузгодженість результатів розрахунку позацентрово стиснутих сталевих двотаврових елементів за згинально-крутильною формою втрати стійкості (2016)
Дзюба С. В. - Влияние термических деформаций на напряженное состояние стенок металлических цилиндрических резервуаров, усиленных фибропластиками, Михайлов А. А. (2016)
Жаданов В. И. - Численные исследования работы на выдергивание стальных пластин, вклеенных в древесину, Руднев И. В., Рожков А. В., Соболев М. М. (2016)
Золотков А. С. - Расчет монолитных зданий на действие поперечной нагрузке по требованиям молдавских норм (2016)
Инжутов И. С. - Восстановление деформативно-прочностных характеристик деревянных конструкций при помощи витых крестообразных связей, Рожков А. Ф., Аркаев М. А. (2016)
Королёв В. П. - Оценка соответствия мер по защите от коррозиитребованиям надежности стальных конструкций, Магунова Н. Г., Годун Т. Н. (2016)
Купченко Ю. В. - Перспективы развития стального строительства в Украине (2016)
Михайлов А. А. - Определение динамических характеристик каркасных зданий строящихся в сейсмически опасных районах, Михайлова Н. А., Михайлов А. А. (2016)
Найчук А. Я. - Напряженно-деформированное состояние древесины при ввинчивании винта поперек волокон, Маркечко Е. В. (2016)
Пінчевська О. О. - Оценка препаратов защитной обработки древесины, Воробьева И. А., Красухина Л. П. (2016)
Рощина С. И. - Предпосылки к исследованию деревянных ферм с композитными раскосами и поясами, Лисятников М. С., Максименко М. О., Стрекалкин А. А. (2016)
Рощина С. И. - Численные исследования работы треугольных распорных систем с верхним поясом, армированным композиционными материалами, Грибанов А. С., Модин А. К., Сергеева А. Н. (2016)
Рощина С. И. - Исследование усиления деревянных балок перекрытия имрегнированием полимерной композицией, Лукина А. В., Попова М. В., Нармания Н. Э. (2016)
Сергеев М. С. - Исследование возможностей современных программных комплексов для расчётов на сейсмические воздействия, Лукин М. В., Кудрявцева А. А., Сидоров С. А. (2016)
Сіянов О. І. - Особливості конструювання покриття над трибунами стадіону НСК "Олімпійський" (2016)
Столповский Г. А. - Тепловизионное обследование зданий на территории ОГУ. Методы их тепловой защиты, Жаданов В. И., Потехенченко Н. В. (2016)
Стороженко Л. І. - Розрахунок стиснутих трубобетонних елементівта порівняння результатів з експериментальними данними, Авраменко Ю. О., Семко П. О. (2016)
Стоянов В. В. - Гіперболічний параболоід з асимптотических і параболічних елементів, Жгаллi. Ш., Стоянов В. О. (2016)
Стоянов В. В. - Сетчатые своды с косяками из двутавровых деревянных балок, Коршак О. М., Бойко А. В., Чучмай С. М. (2016)
Стоянов В. О. - Массивные КДК - некоторые особенности их конструирования и реконструкции (2016)
Щербакова А. Н. - Численные исследования деревянных дисковых рам, Грязнов М. В. (2016)
Андрейко О. І. - Формування творчої особистості скрипаля у вимірах сучасної мистецької освіти (2014)
Багрій Т. Є. - Педагогічний артистизм як важливий чинник у культурно-освітньому просторі професійної підготовки музиканта-педагога (2014)
Войта Є. С. - Гендерний паритет виховних ідеалів української народної педагогіки як основа національного виховання (2014)
Падалка Г. М. - Теорія і методика музичної освіти: історія, перспективи розвитку (2014)
Пляченко Т. М. - Методична підготовка магістрів музичного мистецтва в умовах університетської освіти (2014)
Реброва О. Є. - Художньо-ментальний підхід у фаховому навчанні майбутнього вчителя хореографії (2014)
Хижна О. П. - Простір реалізації інтеркультурного діалогу у фаховій підготовці майбутніх учителів музики (2014)
Хомич І. М. - Принципи формування суб’єктності студента у педагогічному процесі вищого навчального закладу (2014)
Бодрова Т. О. - Практична підготовка майбутніх педагогів-музикантів: суб’єктний вимір (2014)
Бордюк О. М. - Інформаційно-комунікаційне середовище мистецької освіти (2014)
Бутенко Т. М. - Формування звукотворчої волі студента у процесі інструментальної підготовки, Сахарова Л. О. (2014)
Віла-Боцман О. П. - Формування ладового чуття як основи розвитку музичного слуху майбутніх учителів музики у традиціях Одеської хорової школи (2014)
Гавран І. А. - Формування педагогічної емпатії майбутнього вчителя музики в процесі диригентсько-хорової діяльності (2014)
Ген Цзінхен - Система вокальних умінь як основа професійної підготовки майбутнього вчителя музики (2014)
Зайцева А. В. - Методичні аспекти готовності майбутнього викладача мистецьких дисциплін до творчої самопрезентації у музично-фаховій діяльності (2014)
Заря Л. О. - Специфіка формування навичок читання з листа нотного тексту у майбутніх учителів музики (2014)
Карпенко Т. П. - Концертмейстерська діяльність як провідний засіб формування виконавських навичок майбутнього вчителя музики (2014)
Козинко Л. Л. - Техніка Л. Хортона в системі фахової підготовки майбутніх вчителів хореографії (2014)
Кузнєцова О. В. - Системність методичної підготовки студентів до хорового виховання учнів підліткового віку (2014)
Ленд’єл-Сяркевич А. А. - Шляхи удосконалення процесу підготовки майбутніх учителів музики до інтеркультурного діалогу в умовах поліетнічного регіону Закарпаття (2014)
Мозгальова Н. Г. - Основні напрями модернізації інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики (2014)
Підварко Т. О. - Роль особистісного компоненту у структурі музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музичного мистецтва (2014)
Пань Минся - Исторический аспект формирования вокальных навыков будущих педагогов-вокалистов (2014)
Пономарьова О. М. - Проблемні контексти підготовки фахівців мистецьких спеціальностей у вищих навчальних закладах України (2014)
Топчієва І. О. - Перспективи використання евристичних стратегій у процесі підготовки студентів до роботи з хором (2014)
Хоружа О. В. - Комплексне застосування інноваційних методів мистецького навчання і засобів української народної педагогіки як фактор удосконалення фахової підготовки студентів інститутів мистецтв (2014)
Чжао Веньфан - Конструювання змісту вокально-хорового навчання китайських студентів в умовах моделювання індивідуальної освітньої траекторії (2014)
Инь Циньлян - Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами вокального виконавства (2014)
Bularga T. - Musically gifted children’s dynamics (2014)
Ван Тянь Ці - Формування основ співацької культури молодших школярів у роботі над музичним образом твору (2014)
Ван Яньпин - Формування вокальної культури школярів підліткового віку (2014)
Велігура О. О. - Наступність у формуванні співацьких навичок молодших школярів та методи їх розвитку (2014)
Гаснюк В. В. - Педагогічний потенціал українських і угорських мистецьких традицій та принципи забезпечення їх взаємодії на уроках музики (2014)
Грінченко А. М. - Музично–виконавський самоконтроль вчителя музики як психолого– педагогічна проблема (2014)
Грицюк О. А. - Особливості розвитку музичного смаку молодших школярів (2014)
Гурницка Б. - Арт-терапия в образовании учeникoв с граниченными возможностями: теория и практика современной польской школы (2014)
Козій О. М. - Формування образно-інтонаційного мислення студентів-музикантів педагогічних коледжів у ракурсі становлення їх творчої особистості (2014)
Малашевська І. А. - Формування музичної компетентності у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами музикотерапії (2014)
Cавченко Р. А. - Навчальні інтернет програми як фактор інтенсифікації музично-педагогічної компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти (2014)
Сакалюк О. П. - Арт-терапевтичні техніки як важливий чинник формування емпатійної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі роботи з потерпілими від насильницьких дій неповнолітніми (2014)
Ці Сянбо - Формування художньо-творчого потенціалу бакалаврів музичного мистецтва як науково-теоретична та практична проблема методики навчання музики (2014)
Чорна Н. Б. - Педагогічні умови ефективної підготовки до професійного саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей (2014)
Ван Юй - Основні принципи української та російської фортепіанної школи кінця ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Кожевнікова Л. В. - Проблеми інтерпретації фортепіанних творів Ф. Шопена: музично-виконавський аспект (2014)
Куненко Л. О. - Засоби української народної педагогіки в контексті формування етнопедагогічної культури майбутнього вчителя музики, Руденко Ю. Д. (2014)
Терещенко Т. А. - Сутність взаємодії школи та сім’ї у формуванні особистості учня (2014)
Наші автори (2014)
Title (2012)
Contents (2012)
Kaur M. - Influence of momentum-dependent interactions on the nuclear stopping in symmetric heavy-ion collisions, Kumar S. (2012)
Fesenko O. M. - Enhancement features of infra-red absorption by α-gly molecules in the SEIRA effect (2012)
Matievosova O. H. - Radiation losses in a planar dielectric waveguide with a rough interface between dielectric layers, Kovalenko A. V., Kurashov V. N. (2012)
Zhovtyansky V. A. - Effect of radiation transfer on a deviation of dense electric-arc plasma from the equilibrium state: criterion approach, Lelyukh Yu. I., Tkachenko Ya. V. (2012)
Silin V. P. - Ion-acoustic turbulence in plasmas (2012)
Ivanchenko A. V. - Electromigration degradation model of metal oxide varistor structures, Tonkoshkur A. S. (2012)
Alexeev A. D. - Temperature dependences of dynamic parameters of water in fossil-coal pores, Vasilenko T. A., Kirilov A. K., Molchanov O. M., Troitsky G. A. (2012)
Povarchuk V. Yu. - Influence of γ-irradiation on initial magnetic permeability of amorphous and nanocrystalline Fe−Si−B-based alloys, Nosenko V. K., Kraitchinskii A. M., Neimash V. B., Kras’ko M. M., Maslov V. V. (2012)
Bulavin L. A. - The equation of state for a water-based magnetic fluid stabilized by lauric acid, Moroz K. O., Nedyak S. P., Petrenko V. I. (2012)
Greenchuk A. A. - Adsorption of molecular oxygen onto Si1-xGex/Si(001) surface, Afanasieva T. V., Koval I. P., Nakhodkin M. G. (2012)
Petrova N. V. - Chlorine atomic chains on Ag(111) surface, Yakovkin I. N., Braun O. M. (2012)
Kochelap V. A. - Interaction between an isotropic nanoparticle and drifting electrons in a quantum well, Kukhtaruk S. M. (2012)
In memory of Mykhailo Pavlovych Lisitsa (15.01.1921− 10.01.2012) (2012)
Kornii Denysovych Tovstyuk (to the 90-th anniversary of his birthday) (2012)
Болобан М. А. - Лексика річного циклу календарно-обрядової поезії (2013)
Воловенко І. В. - Особливості родової диференціації маскулізмів у сучасній українській літературній мові (2013)
Гаврилюк О. Р. - Структурна організація складнопідрядних конструкцій інтенсивної допустово-протиставної семантики (2013)
Галаш Г. О. - Концепт риба у мові українських народних пісень (2013)
Глущик С. В. - Суфіксальний спосіб творення прізвиськ прикметникового типу в офіційно-ділових документах XVIII століття (2013)
Грабовенко І. С. - Лінгвістична експлікація бренду в політичному дискурс (2013)
Григоренко І. В. - Епістолярний стиль мовлення в українській літературній документалістиці другої половини ХІХ століття (2013)
Дияк О. В. - Есе як складова мовного портфоліо фахівця (2013)
Зуєва В. І. - Мовні стратегії як засада нової мовної політики України (2013)
Кабиш О. О. - Словотвірні та семантичні неологізми в сучасній українській мові (2013)
Костриця Н. М. - Українська мова в контексті традицій сільськогосподарської прац (2013)
Кудіна Т. М. - Пошуки сучасних технологій навчання української мови як іноземної (2013)
Кумейко Т. А. - Морфолого-синтаксична реалізація і варіанти моделей речень з дієсловами інформаційної діяльності підгрупи "Пошук" (2013)
Леута О. І. - Сучасні комунікативні технології та мовознавство (2013)
Лобода Т. М. - Значення лексикографічного доробку Б. Д. Грінченка для формування правописної системи української мови (2013)
Мельничук О. М. - Етикетні висловлення – предикативні частини складнопідрядних речень, Сілевич Л. І., Савчук Л. Д. (2013)
Мислива-Бунько І. Я. - Юкстапозитні назви осіб у сучасній українській пресі (2013)
Назаров Н. А. - Українська етимологічна школа у контексті індоєвропеїстики та славістики першої половини ХХ століття (2013)
Переверзєв Д. І. - Тематичні групи найдавнішого лексичного шару української мови як віддзеркалення сегментів картини світу (за ностратичним словником А. Б. Долгопольського) (2013)
Підкамінна Л. В. - Механізми неологізації лексичного складу сучасної української літературної мови (2013)
Попова І. С. - Про моделювання в синтаксисі як метамовну проблему (2013)
Симоненкова Т. П. - Інтонаційна виразність усного мовлення особистості як показник загальної мовної культури (2013)
Стецик Х. М. - Функціональне навантаження наддністрянських діалектних рис у художній мові Б. Голода (2013)
Товстенко В. Р. - Особливості використання економічних термінів у різних стилях мови (2013)
Федорів М. І. - Типи прагматичного значення похідних іменників німецької та української мов (2013)
Шатілова О. С. - Роль прагматичного чинника у виборі різновиду спонукального мовленнєвого акту (2013)
Шевчук С. В. - Моделі активних дієприкметників в сучасній українській літературній мові (2013)
Відомості про авторів (2013)
Title (2012)
Contents (2012)
Foreword (2012)
Wohlgenannt M. - Noncommutative gauge theories (2012)
Burban I. M. - Generalized deformed oscillators in the framework of unified (q, α, β, γ, ν)-deformation and their oscillator algebras (2012)
Makarenko A. S. - Model equations and formation of structures in media with memory (2012)
Marchuk N. - Generalized exterior algebras (2012)
Moskaliuk S. S. - Category of Vilenkin−Kuznetsov−Smorodinsky−Smirnov trees, Moskaliuk N. M. (2012)
Pavlyuk A. M. - On T(n, 4) torus knots and Chebyshev polynomials (2012)
Eingorn M. - The negative result of gravitational tests for multidimensional Kaluza−Klein models, Zhuk A. (2012)
Kuzmichev V. E. - Notes on the production of matter in the universe, Kuzmichev V. V. (2012)
Moskaliuk S. S. - Noncommutative geometry and applications to astrophysics, Wohlgenannt M. (2012)
Rauch H. - Mysterious quantum effects observed with neutrons (2012)
Alexei Zinovievich Petrov (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Kumar S. - Theoretical studies of rare-earth nuclei leading to 50Sn-daughter products and the associated shell effects (2012)
Sen R. - U(2) Lie algebraic study of vibrational spectra of fullerene C80 and Its epoxide C80–O, Kalyan A., Paul R. S., Das R., Choudhury J., Sarkar N. K., Bhattacharjee R. (2012)
Sizhuk A. S. - Fourier transform infrared broadband spectroscopy of the gas phase of HF and CO mixtures (2012)
Kapitonova M. - Thermal desorption of molecules from metal surfaces induced by the sequence of laser pulses, Robur L. (2012)
Bulavin L. A. - Physical mechanism of keratin swelling, Zabashta Y. F., Kasprova A. V., Senchurov S. P., Grabovskii Y. E., Alekseev S. O. (2012)
Pagava T. A. - Study of recombination and electric properties of p-Si crystals irradiated with electrons, Khocholava D. Z., Maisuradze N. I., Chkhartishvili L. S. (2012)
Djuraev D. R. - Investigation of the spontaneous spin-flip phase transition in terbiumyttrium iron-garnet by the magnetooptic method, Niyazov L. N., Saidov K. S., Sokolov B. Yu. (2012)
Klyui N. I. - Effect of active treatments on photovoltaic characteristics of structures based on CdTe films, Kostylyov V. P., Lukyanov A. N., Makarov A. V., Chernenko V. V., Khripunov G. S., Kharchenko N. M., Meriuts A. V., Shelest T. M., Lee T. A., Klyui A. N. (2012)
Milovanov Yu. S. - Peculiarities of current transport in titanium oxide-silicon heterostructures, Gavrilchenko I. V., Gayvoronsky V. Ya., Kuznetsov G. V., Skryshevsky V. A. (2012)
Tomchuk P. M. - Dependence of light scattering cross-section by metal nanoparticles on their shape (2012)
Fiscaletti D. - The geometrodynamic nature of the quantum potential (2012)
Teslenko V. I. - Dynamics of transient processes in irreversible kinetic models, Kapitanchuk O. L. (2012)
Yevgen Dmytrovych Volkov (03.03.1934 − 16.01.2012) (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Pravdivy M. M. - Average resonance parameters of tellurium and neodymium nuclei, Korzh I. O., Sklyar M. T. (2012)
Gautam S. - Effect of momentum correlations on the properties of fragments produced in heavy-ion collisions, Kant R. (2012)
Polatayko M. M. - Determination of detonation wave velocity in an explosive gas mixture (2012)
Bardik V. Yu. - Free energy functional expansion as the generalized approach to the equation of state of dense fluids, Nerukh D., Pavlov E. V., Vlasyuk M. S. (2012)
Alekseev A. D. - Non-equilibrium thermodynamics and outburst hazard of a coal bed, Feldman E. P. (2012)
Bulavin L. A. - Structural transition in a lipid−water liquid system, Solov’ev D. V., Gorshkova Yu. E., Zhigunov O. M., Ivan’kov O. I., Gordelii V. I., Kuklin O. I. (2012)
Tyutyunnyk N. V. - Role of non-equilibrium vacancies in spinodal decomposition, Gusak A. N. (2012)
Luniov S. V. - Deformation potential constants Ξu and Ξd in n-Si determined with the use of the tensoresistance effect, Panasiuk L. I., Fedosov S. A. (2012)
Rahmati A. - Effect of nitrogen partial pressure on reactive magnetron sputtering from Ti13Cu87 metalloid target: simulation of chemical composition, Khanzadeh M. (2012)
Bedarev V. A. - Magnetooptical study of spin-orientation phase transition in NdFe3(BO3)4 single crystal, Pashchenko M. I., Merenkov D. N., Bezmaternykh L. N., Temerov V. L. (2012)
Shtepliuk I. I. - Influence of growth conditions on structural and optical properties of Zn0.9Cd0.1O films, Lashkarev G. V., Khomyak V. V., Lytvyn O. S., Marianchuk P. D., Timofeeva I. I., Evtushenko A. I., Lazorenko V. I. (2012)
Loburets A. T. - Influence of coadsorbed strontium atoms on surface diffusion in lithium submonolayer films on tungsten (112) face, Zaika S. A., Naumovets A. G. (2012)
Sizhuk A. S. - Derivation of a model hamiltonian in the "short time scale" limit, Yezhov S. M. (2012)
Gerasimchuk I. V. - Localized states in a nonlinear medium containing a plane defect layer with nonlinear properties, Gorbach P. K., Dovhopolyi P. P. (2012)
Gennadii Fedorovich Filippov (to the 80th anniversary of his birthday) (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Editorial (2012)
Glibitskiy G. M. - Interaction of DNA with silver nanoparticles, Jelali V. V., Semenov M. O., Roshal A. D., Glibitskiy D. M., Volyansliy O. Yu., Zegrya G. G. (2012)
Karachevtsev V. A. - Glucose oxidase immobilization onto carbon nanotube networking, Glamazda A. Yu., Zarudnev E. S., Karachevtsev M. V., Leontiev V. S., Linnik A. S., Lytvyn O. S., Plokhotnichenko A. M., Stepanian S. G. (2012)
Lykakh V. A. - Carriers spectra of functionalized semiconducting nanowire and conformational transition in molecules, Syrkin E. S. (2012)
Novopashina D. S. - Fluorecently labeled bionanotransporters of nucleic acid based on carbon nanotubes, Apartsin E. K., Venyaminova A. G. (2012)
Rubin Yu. V. - Molecular structure and interactions of nucleic acid components in nanoparticles: Ab initio calculations, Belous L. F. (2012)
Dovbeshko G. I. - Novel photoluminescence-enhancing substrates for image formation of biological objects, Fesenko O. M., Boyko V. V., Gorchev V. F., Karakhin S. O., Gridina N. Ya., Gorelik V. S., Moiseenko V. N. (2012)
Zabolotnyi M. A. - Modification of alkaloid structure in the conium drug with fullerenes C60, Momot A. I., Dovbeshko G. I., Gnatyuk E. P., Solyanyk G. I., Dmytrenko O. P., Kulish N. P., Fedina K. V. (2012)
Christophorov L. N. - Indirect evidences of conformational regulation in protein reactions: how much can be learnt? (2012)
Sukhoviya M. I. - Electron impact ionization and excitation of uracil molecules, Shafranyosh M. I., Chavarga M. M., Shafranyosh I. I. (2012)
Ermokhina N. I. - Synthesis of nanotubes from mesoporous nanocrystalline titanium dioxide, Nevinskiy V. A., Manorik P. A., Ilyin V. G., Tsiba N. N., Puziy A. M., Shcherbatuuk N. N., Klymchyuk D. O. (2012)
Karpenko A. B. - Regularities in fullerene C60 fragmentation according to laser-desorption mass-spectrometric and quantum chemical data, Kuts V. S., Snegir S. V., Pokrovskiy V. A. (2012)
Gabovich V. A. - Experimental and theoretical studies of laser desorption/ionization of methylene blue from the surface of thermally exfoliated graphite, Pokrovsky V. A., Demianenko E. M., Grebenyuk A. G. (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Nadirbekov M. S. - States of even-even nuclei in neutron chains with N=96, 98, 100, Yuldasheva G. A. (2012)
Dhiman N. K. - Role of different model ingredients in the exotic cluster-decay of 56Ni* (2012)
Kaur D. - Probing the effect of different cross sections in asymmetric systems, Kaur V., Kumar S. (2012)
Sevryukova M. M. - Cyanine-like and polyenic relaxation paths of merocyanine derivatives of malonodinitrile in the excited state detecting by low temperature time-resolved fluorescence, Piryatinski Yu. P., Vasylyuk S. V., Yashchuk V. M., Viniychuk O. O., Gerasov A. O., Slominskii Yu. L., Kachkovsky O. D. (2012)
Mishagli D. Yu. - The Influence of screening effects on the grain charge in a thermal dusty plasma (2012)
Tahiri M. - Study of electrical conductivity in WO3-doped nonstoichiometric LiTaO3, Masaif N., Jennane A., Lotfi E. M. (2012)
Peleshchak R. M. - Energy spectrum of electrons in a three-layer heterosystem with self-organized defect-deformation structures, Kuzyk O. V., Dan’kiv O. O. (2012)
Popovych V. D. - Effect of pre-growth annealing on the properties of nonpurified cadmium telluride single crystals obtained by sublimation method, Gnatenko Yu. P., Bukivskij P. M., Potera P. (2012)
Tkach M. V. - Effect of nonlinear electron-electron interaction on electron tunneling through an asymmetric two-barrier resonance tunnel structure, Seti Ju. O., Boyko I. V. (2012)
Karpenko O. B. - NMR study of non-equilibrium state of fullerene C60 in N-methyl-2-pyrrolidone, Trachevskij V. V., Filonenko O. V., Lobanov V. V., Avdeev M. V., Tropin T. V., Kyzyma O. A., Snegir S. V. (2012)
Sizhuk A. S. - Dynamical and macroscopic descriptions of the strongly driven gas medium of interacting atoms, Yezhov S. M. (2012)
Belikov A. G. - Dynamics of particles with high initial transverse velocities in a magnetic field with cusp geometry, Papkovich V. G. (2012)
Менейлюк О. І. - Техніко-економічні показники оптимізованої технології кріплення мінераловатних плит при утепленні фасадів, Борисов О. О., Волканов В. К. (2012)
Григоровський П. Є. - Методика експертної оцінки ступеня впливу конструктивних елементів будівель на їх технічний стан при виборі варіанту моніторингу, Чуканова Н. П. (2012)
Менейлюк А. И. - Облегченные монолитные перекрытия для зданий с "гибкой планировкой”, Остапчук А. А., Таран В. В. (2012)
Черненко В. І. - Управління лізинговим процесом у будівництві (2012)
Дикий О. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів державно-приватного партнерства в Україні з використанням світового досвіду (2012)
Микитась М. В. - Особливості оцінки конкурентноспроможності будівельного підприємства (2012)
Кулік М. В. - Оновлення методики визначення ефективності використання засобів механізації в будівництві (2012)
Андрощук С. М. - Аналітичний інструментарій ціноутворення в системі оцінки інвестиційного потенціалу підприємств, Костенко С. В., Павленко Н. В. (2012)
Титок В. В. - Організаційно-технологічна модель створення будівельного об’єкта з позиції замовника (2012)
Доненко В. И. - Проблемы возведения многоэтажных монолитных жилых зданий на слабых грунтах в стесненных условиях (2012)
Антипенко Є. Ю. - Управління ланцюгами поставок як дієвий механізм оптимізації діяльності будівельних підприємств (2012)
Цифра Т. Ю. - Аналіз рівня продуктивності праці будівельної галузі України, Кушнірук А. О. (2012)
Рижакова Г. М. - Економетричне моделювання процесу формування обсягів реалізації продукції малих підприємств у будівництві (2012)
Антропов Ю. В. - Прогнозіування можливої ліквідації малого будівельного підприємства (2012)
Вахович І. В. - Економічна ефективність використання вторинних ресурсів у будівництві, Терещенко Л. В., Цифра Т. Ю., Редькін Ю. О. (2012)
Романенко В. Д. - Методологічні засади створення нормативної бази будівельних організацій України, Данченко М. І. (2012)
Молодід О. О. - Використання економетричних моделей для визначення рівня економічної безпеки будівельного підприємства, Теренчук С. А. (2012)
Скрипник А. Л. - Вплив економічної циклічності на ефективність роботи підприємств будівельної галузі, Дьякова Ю. В. (2012)
Максименко В. П. - Оцінка НДС каркаса музею історії Києва з урахуванням податливості фундаментів при нерівномірних деформаціях грунтової основи по результатах натурного обстеження конструкцій, Войтенко П. В., Надточий М. І. (2012)
Залуніна О. М. - Побудова моделі впливу витрат виробництва продукції на господарську діяльність підприємства шляхово-будівельної техніки ВАТ "Кредмаш” (2012)
Менейлюк А. И. - Моделирование строительства жилого здания с помощью программы Microsoft Project, Чернов И. С. (2012)
Карапузов Е. К. - Технология гидроизоляции строительных конструкций с применением полимерцементных смесей, Арефьева М. Г. (2012)
Вільданова Н. Р. - Методика розрахунку НДС бетонного стрижневого елемента круглого і кільцевого перерізів за дії кручення (2012)
Матвєєв Є. Е. - Теоретичні основи дослідження механізмів взаємодії суб’єктів економічних відносин (2013)
Іщук С. О. - Оцінка перспектив розвитку зовнішньої торгівлі України (східний напрямок), Ткач С. М. (2013)
Пастернак О. І. - Маркетингові механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі (2013)
Олійник Я. І. - Взаємодія суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у сфері електроенергетики Західного регіону України (2013)
Гусєва М. О. - Інфраструктурні чинники використання та розвитку ринкового потенціалу транскордонного регіону (2013)
Пісний Б. М. - Акредитація органів з оцінки відповідності як вдосконалення інституціонального забезпечення захисту споживчих інтересів на міжнародному ринку товарів та послуг (2013)
Тимечко І. Р. - Концептуальні підходи до дослідження взаємодії суб’єктів транскордонних ринків (2013)
Гомонай-Стрижко М. В. - Комерційне застосування інтернет-мережі для успішної взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі (2013)
Гудима Р. Р. - Оцінка базового рівня транспортної забезпеченості прикордонного регіону (2013)
Шахраюк-Онофрей С. І. - Формування та розвиток м’ясо-молочного кластеру на сільських територіях Чернівецької області (2013)
Черторижський В. М. - Транскордонна взаємодія суб’єктів економічних відносин: деякі варіанти ділових мереж (2013)
Ларіна Р. Р. - Інформаційно-логістичне забезпечення підвищення конкурентоспроможності рекреаційного регіону в умовах транскордонного співробітництва, Лук’янова О. Ю. (2013)
Щеглюк Б. П. - Організаційно-економічний механізм міжнародного трансферу військових технологій (2013)
Бас М. А. - Іноземний капітал на ринку медичного страхування України (2013)
Вербовська Л. C. - Економічна безпека прикордонних територій, головна складова інвестиційної привабливості транскордонної співпраці (2013)
Ситар Л. Й. - Інвестиційне співробітництво у прикордонних регіонах України в умовах інтеграційних процесів (на прикладі Львівської області), Старик Р. Я. (2013)
Лугова М. С. - Роль держави в організації і розвитку інвестиційних процесів у транскордонному просторі (2013)
Лопата О. О. - Вплив стану інфраструктури Львівської області на розвиток її транскордонного співробітництва (2013)
Андел І. В. - Механізми управління природоохоронною діяльністю, оновленням основного капіталу на підприємствах у транскордонному регіоні (2013)
Гулич О. І. - Умови забезпечення екологічно збалансованого розвитку туризму і рекреації у транскордонних регіонах (2013)
Федоришин Н. Ю. - Посилення екологоцентричності транскордонного співробітництва України та Республіки Польща (2013)
Люльчак З. С. - Еколого-енергетичний розвиток малих населених пунктів на транскордонних територіях, Мащак Н. М., Трач О. Ю. (2013)
Pukala R. - Ecological insurance as a tool for limiting operational risk of enterprises (2013)
Fedan R. - The condition of the river water at the Polish-Ukrainian border (2013)
Krużel J. - Problems with designing and building wind power plants in the Subcarpathian region, Krużel J. (2013)
Lipińska E. - Protection of air and water in the border area Polish and Ukraine (2013)
Maziarz P. - Agricultural biomass as a source of renewable energy, Harasim E. (2013)
Wierzbieniec W. - The origin and meaning of the so-called "white energy” in Podkarpacie region on the example of the hydroelectric power plants, Ireneusz T. (2013)
Wnuk Z. - The Carpathians as the object protecting Polish and Ukrainian nature (2013)
Біль М. М. - Соціально-економічна захищеність трудових мігрантів у системі управління малим прикордонним рухом (2013)
Куревіна І. О. - Сучасна міграційна політика України в контексті посилення транскордонного співробітництва із країнами ЄС (2013)
Засадко В. В. - Інструменти підвищення конкурентоспроможності західних регіонів України в межах Карпатського єврорегіону (2013)
Цибульська Ю. О. - Механізми забезпечення взаємодії суб’єктів транскордонного ринку праці (2013)
Мікула Н. А. - Механізми взаємодії суб’єктів регіонального освітнього менеджменту в транскордонному просторі України (2013)
Волинець У. А. - Соціальне інвестування підприємств та його місце у реалізації соціальної відповідальності (2013)
Дацко О. І. - Економічний потенціал транскордонного співробітництва у сфері культури західних єврорегіонів України (2013)
Шевчук А. В. - Інтеграція освіти, науки і культури в транскордонному просторі України і ЄС (2013)
Пелещак І. О. - Механізми інтернаціоналізації для підтримки бізнесу і благодійності (2013)
Деркач К. І. - Механізми взаємодії в процесі навчання та підготовки кадрів транскордонного співробітництва: практика ЄС та України (2013)
Цісінська О. Б. - Транскордонна партнерська мережа інституцій бізнесу, влади та громадського сектору регіону (2013)
Кравчук І. П. - Концептуальні основи формування мережевої економіки в умовах регіонального співробітництва (2013)
Ключник Л. В. - Формування доходів домашніх господарств у Карпатському регіоні: стан та шляхи удосконалення (2013)
Сидорук М. В. - Перспективи змін механізмів підтримки транскордонного співробітництва в рамках Європейської політики сусідства впродовж 2014-2020 рр. (2013)
Слюсаренко В. Є. - Формування інституту партнерства держави бізнесу і третього сектору та його вплив на розвиток транскордонного співробітництва (2013)
Щеглюк С. Д. - Метрополійні мережі ЄС: механізми співробітництва та можливості інтеграції для вітчизняних метрополій (2013)
Федоришин О. З. - Роль міста в процесах взаємодії у транскордонному просторі (2013)
Автори збірника (2013)
Титул, зміст (2014)
Ковалевська О. О. - Інформаційні можливості графічних панегіриків XVII–XVIII ст. як джерела (2014)
Майсурадзе Д. - Внешняя политика и сотрудничество Грузии в сфере укрепления безопасности в регионе (2014)
Василенко В. А. - "Историческая Россия" и Великая война: невыносимая легкость бытия (2014)
Айтов С. Ш. - Історична антропологія та пізнавальний потенціал синергетики (2014)
Чорнобай П. О. - Щодо питання підготовки інженерних кадрів у Катеринославі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами "Гірничозаводського Листка") (2014)
Кочергін І. О. - Заходи катеринославського дворянства щодо зміцнення соціально-економічного становища наприкінці ХІХ ст. (2014)
Чава І. С. - Українські громадські організації та товариства міжвоєнного Дрогобича (2014)
Ковтун В. В. - Вшанування пам'яті Кобзаря: історичний аспект (2014)
Богун Л. В. - Львівський державний університет безпеки життєдіяльності: історія становлення та розвитку (2014)
Сапицька О. М. - Феномен політичних протестів та революцій у постмодерній історії України, Золотар С. А. (2014)
Гринчак М. О. - Громадська активність та державна служба як засоби поширення політичного впливу представниками великої промислової буржуазії південноукраїнських губерній (на прикладі М. С. Авдакова) (2014)
Онищук О. О. - Науково-технічна інтелігенція УРСР в системі економічних відносин у другій половині 1950-х –першій половині 1960-х рр. (2014)
Городецький О. В. - Фізична культура і спорт у мережах соціокультурних комунікацій сучасної молоді (2014)
Алексаха А. Г. - Происхождение славян. Прогрессологическая реконструкция (закінчення) (2014)
Мещерякова Д. І. - Роль вчених-християн вірменського походження в Арабському халіфаті (2014)
Гожий А. О. - Революционная необходимость (целесообразность), как основной принцип уголовной юстиции, согласно советских нормативно-правовых актов Росийской республики, октябрь-декабрь 1917 года (2014)
Ковальов Д. В. - Фінляндський театр бойових дій у Кримській війні (2014)
Буряченко С. В. - Участь українського козацтва у Московському поході 1618 р. в українській, польській та російській історіографіях (2014)
Якуніна К. І. - Вплив місцевих органів радянської влади на становище християнських конфесій у Волинській та Рівненській областях (1944-1953 рр. ) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Сливенко В. А. - Особливості діяльності правоохоронних органів УСРР в період згортання НЕПу (2014)
Федорченко О. В. - Споживацька можливість дозвіллєвих практик херсонців наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. , Кравчук В. С. (2014)
Перетокін А. Г. - Динаміка розвитку гірничої та металургійної промисловості Донецько-Придніпровського регіону у 80-х–90-х рр. ХІХ ст. у висвітленні галузевої преси (2014)
Городецький О. В. - Досягнення і протиріччя політики КП(б)У щодо кооперативного руху польської національної меншини на Півдні України в 1920-ті рр. (2014)
Гончарова Н. О. - "Повне зібрання законів Російської імперії" як джерело дослідження дворянських опік Півдня України (2014)
Кудінов Ю. М. - Політична культура українського ранньомодерного соціуму у візіях учених Північної Америки другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2014)
Тарасов А. В. - "Нігілізм" у суспільно-політичному житті Російської імперії 1870-1880-х років (за матеріалами каліфорнійської преси) (2014)
Завгородний В. В. - Перспективы дистанционного образования при подготовке ІТ-специалистов (на примере ДГТУ), Яловая Е. Н. (2014)
Вебер М. - Оldthinkers unbellyfeel whiteheadian socialism (2014)
Стокалич І. С. - Духовні підстави побудови суспільства: концепція І. О. Ільїна (2014)
Молокова О. В. - Проблема рационального как отражение кризиса в современной эпистемологии (2014)
Возняк С. В. - Звать в мышление (точка зрения Мартина Хайдеггера) (2014)
Лимонченко В. В. - Философия и музыка (2014)
Возняк В. С. - История философии как школа человечности (2014)
Карпенко А. О. - Історіографія пострадянської рецепції філософування Мартіна Гайдеґґера (2014)
Симоненко О. В. - Інформаційні основи у формуванні іміджу сучасних політичних лідерів України (2014)
Кірін Р. С. - Євроінтеграційні перспективи гірничого законодавства України, Грищак С. В., Хряпінський П. В. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського