Лисяной Г. В. - Метод автоматизированного синтеза структуры и свойств иерархических систем управления (2011)
Миргород В. Ф. - Оптимальная аппроксимация трендовой компоненты временного ряда, Гвоздева И. М. (2011)
Кухаренко С. В. - Ресурсный подход к решению задачи управления производством (2011)
Антощук С. Г. - Методологічні основи і інструментальні програмні засоби оптимізації керування дорожнім рухом, Нутович А. А., Колесников А. Е. (2011)
Кунгурцев А. Б. - Поддержка эффективности механизма управления материализованными представлениями, Возовиков Ю. Н. (2011)
Левченко А. Ю. - Методика тестирования производительности систем управления базами данных (2011)
Маевский Д. А. - Моделирование надежности в теории динамики программных систем (2011)
Павленко В. Д. - Эффективность методов извлечения диагностической информации из данных идентификации объектов контроля в виде ядер Вольтерра, Павленко С. В., Ильин В. М. (2011)
Черкаський М. В. - Параметричні моделі алгоритмів, Саченко А. О. (2011)
Копытчук Н. Б - Применение нечеткой дескрипционной логики при разработке формализованного языка анализа рисков, Тишин П. М., Ботнарь К. В., Цюрупа М. В. (2011)
Ломакіна О. Ю. - Удосконалення системи розпізнавання жестів (2011)
Попович П. В. - О подходе к управлению скоростью транспортного потока по критерию качества видеоизображений (2011)
Щербакова Г. Ю. - Нечеткая кластеризация в пространстве вейвлет-преобразования, Крылов В. Н., Логвинов О. В. (2011)
Сапожніков М. Е. - Дослідження завадостійкості ймовірнісних кодів, Столярчук Ю. Ю., Бейнер П. С. (2011)
Михайленко В. С. - Влияние методов фаззификации и дефаззификации на качество переходных процессов в системах нечеткого управления, Харченко Р. Ю. (2011)
Костенко В. Л. - Моделирование измерительного канала компьютерного фотоплетизмографа, Ядровой М. В., Николенко А. А., Жаровцева С. О. (2011)
Самойленко Д. Н. - Влияние операций с памятью на сложность алгоритма (2011)
Су Цзюнь. - Многоуровневый метод кодирования данных в беспроводных сенсорных сетях (2011)
Яремко Л. А. - Глобальна конкурентоспроможність регіону та фіскально-економічні аспекти її підвищення, Полякова Ю. В. (2013)
Порохня В. М. - Моделювання ринкової рівноваги з урахуванням впливу зовнішніх факторів, Андрейшина Н. Б. (2013)
Малик І. П. - Тенденції розвитку інформаційної економіки в Україні (2013)
Єфіменко Т. І. - Подання показників соціалізаційних явищ і процесів у фінансовій звітності підприємств (2013)
Гук В. І. - Прогноз населення Черкаської області на 2013 рік методом аналізу адиптивних компонент часового ряду (2013)
Шпак Л. О. - Оособливості розвитку світових фінансових центрів (2013)
Демессіе М. К. - Економічна доцільність влаштування ландшафтно-архітектурних об’єктів з елементами озеленення на дахах будівель, Заварзіна Г. В. (2013)
Башинська І. О. - Розвиток теорії інтегрованих маркетингових комунікацій та особливості їх формування в Україні (2013)
Малюк О. С. - Особливості формування інвестиційного портфеля проектів з урахуванням екологічного чинника (2013)
Лазоренко Л. В. - Корпоративна соціальна відповідальність як інноваційна стратегія бізнесу (2013)
Бородач Ю. - Эффективность управления материальными потоками сборочного производства (2013)
Грібахо О. О. - Організаційна культура підприємства як чинник підвищення його конкурентоспроможності (2013)
Гордєєва Т. А. - Оптимізація асортименту промислового підприємства з позиції маржинального підходу (2013)
Задорожний І. С. - Перспективи розвитку менеджменту у ХХІ столітті, Задорожний С. В. (2013)
Козловська С. Г. - Емоційна компетентність та лідерство, Падурець Г. І., Чудаєва І. Б. (2013)
Літинська В. А. - Формування трудової кар’єри працівника на підприємстві (2013)
Борвінко Е. В. - Оцінка ефективності цільових програм, Гордієнко В. О. (2013)
Безпарточний М. Г. - Роль торговельних підприємств у задоволенні потреб споживачів (2013)
Боковець В. В. - Критерії та умови оптимальності розвитку інфраструктури фондового ринку України, Романюк О. М. (2013)
Семенюк Н. О. - Визначення послідовності проведення аналізу оборотного капіталу підприємства (2013)
Гавриш Г. О. - Проблеми становлення ринку послуг з економічної експертизи в Україні (2013)
Порохня В. М. - Моделювання ефективності функціонування системи управління знаннями вищого навчального закладу, Ус Г. О. (2013)
Возна В. В. - Роль інтелектуального капіталу в забезпеченні конкурентоспроможності вищого навчального закладу (2013)
Чудаєва І. Б. - Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика" (2013)
Про відкриття аспірантури зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (2013)
Вітання проректору з підготовки наукових кадрів Ус Галині Олександрівні зі здобуттям наукового ступеня доктора економічних наук (2013)
Наші ювіляри (2013)
Наші автори (2013)
Summary (2013)
Запрошуємо авторів до співпраці (2013)
Акимов Л. В. - Динамика трехкратноинтегрирующей системы векторного управления двухмассового асинхронного электропривода с постоянной нагрузкой, Литвиненко Д. Г. (2012)
Кулагін Д. О. - Врахування дії пружних зв’язків на роботу тягової електропередачі автономного локомотива, Андрієнко П. Д. (2012)
Акимов Л. В. - Улучшение динамики железнодорожного стрелочного перевода с частотно-регулируемым электроприводом при нестационарных режимах работы, Буряковский С. Г., Маслий А. С., Смирнов В. В. (2012)
Смотров Е. А. - Разработка модели многодвигательного электротранспортного средства и компенсатора внешних возмущений, Вершинин Д. В., Субботин В. В. (2012)
Онищенко О. А. - Двуканальная система управления малыми холодильными установками (2012)
Дочвири Дж. Н. - Моделирование динамических режимов двухдвигательного электропривода с учётом упругостей и зазоров механических передач, Дочвири И. Дж. (2012)
Савич С. П. - Зниження коливальності електромеханічної системи механізмів підйому з асинхронним електроприводом (2012)
Синчук О. Н. - Моделирование динамических режимов работы тягового асинхронного электропривода контактно–аккумуляторного электровоза, Шокарев Д. А., Скапа Е. И., Синчук И. О. (2012)
Войтенко В. А. - Синтез системы стабилизации мощности генератора (2012)
Смотров Е. А. - Система терморегулирования электропривода электротранспортного средства, Вершинин Д. В., Шейко Д. Ю. (2012)
Сивокобиленко В. Ф. - Математичне моделювання перехідних процесів у електромережі дільниці шахти у разі витоку струму на землю, Василець С. В. (2012)
Василів К. М. - Аналіз процесів автономної системи електроживлення на базі асинхронізованного генератора з безконтактним каскадним трифазно–трифазним модульованим збуджувачем за схемою в дві зірки (2012)
Михаліченкo П. Є. - Дослідження перехідних електромагнітних процесів колекторних тягових двигунів електровозів постійного струму при аварійному режимі "зняття–відновлення" напруги на його струмоприймачі (2012)
Дёгтев В. Г. - Симметрирование обмоток электрических машин, Абдулкарим Х. Г., Бучацкая М. П. (2012)
Ставинский А. А. - Сравнительный анализ массостоимостных показателей планарных трехфазных электромагнитных систем с круговыми и восьмигранными образующими контурами стержней, Ставинский Р. А., Цыганов А. Н. (2012)
Мартинюк В. В. - Швидкий метод вимірювання електричних параметрів електрохімічних конденсаторів (2012)
Бобриков С. А. - Компенсация волновых возмущений в системе автоматического управления курсом судна, Пичугин Е. Д. (2012)
Бушер В. В. - Синтез регуляторов для систем управления климатическими установками (2012)
Бабич Н. И. - Средства повышения энергоэффективности при автоматизации процессов поддержания комфортных условий в обитаемом помещении, Антощук С. Г. (2012)
Лозинський А. О. - Дослідження впливу вигляду функції належності на динамічні показники системи при багатокритеріальній оптимізації зі змінними ваговими коефіцієнтами, Демків Л. І. (2012)
Клименко А. К. - Об оценке скорости сходимости процесса в адаптивной системе с дискретной обратной моделью (2012)
Запорожець Ю. М. - Синтез математичної моделі складових магнітного поля магніточутливої системи датчика проковзування на основі рівняння Лапласа, Кондратенко Ю. П. (2012)
Червоненко П. П. - Исследование системной неустойчиво-сти регулирования уровня методами динамических аналогий, Королёв А. В. (2012)
Положаенко С. А. - Математические модели неравновесных технологических процессов в виде вариационных неравенств и их численная реализация на базе методов оптимизации, Кузниченко С. Д. (2012)
Нестеренко С. А. - Объектно–ориентированная САПР корпоративных компьютерных сетей, Шапорин Р. О. (2012)
Белокопытов Д. О. - Использование метода адаптивной идентификации при динамическом взвешивании, Шутеев Э. И. (2012)
Биленко А. А. - Разбиение графов на подграфы для построения вычислений в реконфигурируемых системах (2012)
Павленко В. Д. - Технология программирования вычислений в кластерных системах с использованием транспарентного распараллеливания, основанного на заказах, Бурдейный В. В. (2012)
Нестеренко С. А. - Пропускная способность сквозного канала беспроводного сегмента сети стандарта IEEE 802.11, Иванова Л. В. (2012)
Бхушан Ш. - Модифицированные генетические алгоритмы для распределенного выделения каналов, Антощук С. Г. (2012)
Рогов Р. В. - Структурно–логічна організація серверного програмного забезпечення для управління технологічними мережами, Воробець Г. І., Воробець О. І. (2012)
Сауд И. - Тестирование системы автоматизированного контроля доступа к реляционной базе данных (2012)
Марулин С. Ю. - Документо–ориентированная автоматизация процесса заполнения базы данных информационной системы (2012)
Маевский Д. А. - Основы теории устойчивости программмных систем (2012)
Павленко В. Д. - Интерполяционный метод идентификации нелинейных динамических систем на основе модели Вольтерра в частотной области, Сперанский В. А. (2012)
Бронніков В. Д. - Вплив інтернет-ресурсу на формування маргінальної політичної поведінки молоді в сучасній Україні, Рижанов К. М. (2011)
Кочнова О. А. - Феномен культурной элиты на постсоветском пространстве (2011)
Кузьмин П. В. - Гражданское общество: проблемы и трудности становления в современной Украине (2011)
Ломко И. - Вульгаризмы политического языка: теоретический и практический аспект культуры общественного дискурса в Украине (2011)
Міхель Д. О. - Визначення поняття процесу "європеїзація" та його вплив на сучасне суспільство (2011)
Надрага Х. М. - КНР у зовнішньополітичній стратегії адміністрації Б. Обами (2011)
Ніколаєнко Н. О. - Застосування адміністративного ресурсу в контексті парламентських виборчих кампаній у сучасній Україні (2011)
Простова О. І. - Стратегії взаємозв’язків політико-ділової циклічності та процесу управління соціальними змінами (IІ) (2011)
Рябой Ю. О. - Українська система середньої освіти: будівельник чи руйнівник свідомості майбутніх громадян (2011)
Седляр Ю. О. - Економічні санкції як інструмент зовнішньої політики США (2011)
Соловйова А. С. - Антиутопія як символічна модель суспільства тотальної деперсоналізації (2011)
Темерівський В. В. - Паблік рілейшнз у системі політичного маркетингу (2011)
Ткаченко А. В. - Теоретико-концептуальний аналіз поняття "політичної мережі" (2011)
Турчин Я. Б. - О. Ейхельман про особливості функціонування радянського тоталітарного режиму на території України (2011)
Федів Ю. О. - Політичні та військові аспекти залучення української сторони до ведення військових дій країнами троїстого союзу на початку та протягом першої світової війни (2011)
Ханстантинов В. О. - Фактори розвитку толерантності (2011)
Човган І. В. - Перспективи глобалізації вищої освіти України (2011)
Шатун В. Т. - Ставлення військовослужбовців до питань національної безпеки України (2011)
Шевчук О. В. - Стратегія "м’якої сили" КНР на початку ХХІ століття (2011)
Ярошенко В. М. - Громадянське суспільство – теорія та практика (2011)
Багмет М. О. - Інформація про діяльність спеціалізованої вченої ради К 38.053.01 у ЧДУ імені Петра Могили, Іванов М. С. (2011)
Миронова Л. Г. - Модель рейтингового оцінювання цінних паперів за результатами діяльності ПФТС (2013)
Ус Г. О. - Концептуальні основи побудови адаптивних систем управління знаннями ВНЗ (2013)
Дмитрук Б. П. - Глобалізація – об’єктивний і безальтернативний процес розвитку цивілізації і основна передумова вирішення проблем світової спільноти (2013)
Кашуба Я. М. - Науковий досвід формування стратегії підприємництва на національному рівні (2013)
Кузьмінов Є. В. - Моделювання методів оцінювання ефективності сайту компанії (2013)
Гріднєва Д. В. - Особливості відтворювальних процесів сільськогосподарського комплексу України (2013)
Баранцева С. М. - Методичний підхід до оцінки ефективності діяльності підприємства з урахуванням соціальної відповідальності (2013)
Бакурова А. В. - Статистичний аналіз автотранспортних вантажних перевезень з використанням методу когнітивного моделювання (2013)
Книшенко Т. М. - Моделювання сценаріїв розподілу ресурсів в еколого-соціоекономічній системі за золотим перерізом (2013)
Демидов О. А. - Особливості застосування інструментів управлінського обліку до політики ціноутворення виробничих підприємств (2013)
Смирнов Є. М. - Конкурентний ризик в управлінні конкурентоспроможністю підприємства (2013)
Кавтарадзе В. - Моделювання узгодження інтересів при визначенні цілей розвитку фармацевтичної галузі (2013)
Богач К. С. - Визначення засад еколого-економічної політики поводження з відвалами гірської породи вугільних шахт (2013)
Кондратюк О. І. - Особливості визначення еколого-економічної ефективності рекреаційно-туристичного природокористування (2013)
Іванилова О. А. - Структурний підхід до аналізу поняття "фінансовий інжиніринг" (2013)
Кучерова Г. Ю. - Шляхи розвитку фінансової культури населення (2013)
Ковтун О. А. - Актуальні питання соціально-економічної сутності фінансової діяльності домогосподарств (2013)
Манжос С. Б. - Дослідження проблеми типологізації криз у банку (2013)
Шульга В. І. - Інвестування та управління потоками платежів при здійсненні інвестицій у фінансові інструменти з фіксованим доходом (2013)
Височан О. С. - Позабалансовий облік на підприємствах туристичного бізнесу (2013)
Павлів В. В. - Проблеми становлення ринку послуг з економічної експертизи в Україні (2013)
Ус Г. О. - Літній інститут УАРМБО-2013 у Східноєвропейському університеті (2013)
Про відкриття аспірантури зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (2013)
Наші ювіляри (2013)
Наші автори (2013)
Summary (2013)
Запрошуємо авторів до співпраці (2013)
Багмет М. О. - Вплив громадської думки на визначення шляхів забезпечення національної безпеки України, Шатун В. Т. (2011)
Брежнєва Т. В. - Стратегічна концепція НАТО: вплив на європейську військову політику (2011)
Воронюк Л. О. - Проведення євроінтеграційних інформаційних кампаній в Україні (2011)
Гнатюк Т. О. - Добровільна зворотна міграція: досвід країн ЄС та перспективи України (2011)
Євтушенко О. Н. - О. Д. Градовський та його концепція місцевого самоврядування, Євтушенко Л. Е. (2011)
Ковадло Н. П. - Специфічні моделі політичного розвитку сучасної цивілізації в теоріях вітчизняних та російських учених (2011)
Козирева М. Е. - Конфлікт інтересів більшовицької влади та німецького населення Півдня України в 20-30 рр. ХХ ст. (2011)
Кублік К. Ю. - Порівняльний аналіз проектів змін до системи місцевого самоврядування України в рамках запровадження Конституційної реформи (2011)
Мілова М. І. - Проблеми європейської інтеграції в діяльності Народних Зборів Республіки Болгарія: уроки для України (2011)
Музиченко Г. В. - Вплив ідеології на формування державної політики країн пострадянського простору (2011)
Ніколаєнко Н. О. - Науково-теоретичні основи аналізу проблеми використання адміністративного ресурсу у вітчизняній та зарубіжній політичній думці (2011)
Орловський В. К. - Сутність і політичний імідж парламентської опозиції (2011)
Осипова С. А. - Международно-правовое признание государств: поиски эффективного механизма реализации (2011)
Ростецька С. І. - Стабільність/нестабільність політичної системи як показник динаміки політичних конфліктів (2011)
Седляр Ю. О. - Ембарго ЄС на поставки зброї Китаю: демократичні принципи versus прагматизм? (2011)
Семенченко Ф. Г. - Трансформация ценностей системы общества в контексте преобразования политических институтов (2011)
Сергатюк Д. А. - Політична еліта: аспекти розуміння та категоріальні межі поняття (2011)
Славко Т. О. - Комунікативні основи публічної політики: на прикладі взаємин неурядових організацій з органами місцевого самоврядування (2011)
Торяник В. М. - Суспільство ризику як суспільство споживання (у контексті трансформації політичного) (2011)
Третяк О. А. - Політичний дискурс і публічна сфера: зміст та співвідношення понять (2011)
Федорчук О. О. - Вплив перебудови на утвердження політології в Україні (2011)
Царенко О. О. - Особливості формування політичної свідомості в процесі політичної соціалізації (2011)
Шевчук О. В. - Відносини між двома берегами Тайванської протоки: рух назустріч? (2011)
Ярова Л. В. - Французький та британський досвід систем соціального захисту (2011)
Ярошенко В. М. - Проблема моральної самоідентифікації сучасних українських громадян (2011)
Войченко В. В. - Асоціація судових медиків України. Шлях до становлення та розвитку (2010)
Мішалов В. Д. - Жорстоке поводження з дітьми – актуальна соціальна проблема сьогодення в Україні, Сулоєв К. М., Войченко В. В., Юрченко В. Т., Шевчук М. М. (2010)
Кахановский Ф. Н. - Актуальность и проблемы определения медгемоглобина в судебно-медицинской практике, Москаленко В. С. (2010)
Бабій Л. М. - Урахування впливу режиму експлуатації пневматичної газобалонної зброї, форми кулі та типу перешкоди на глибину раневого каналу, Ольховський В. О., Каплуновський П. А., Хижняк В. В. (2010)
Воронов В. Т. - Причинно-системное исследование и практическое конструирование судебно-медицинских закономерных связей (Сообщение первое: аспекты терминологии и знаково-речевое отображение структурной модели причинности) (2010)
Козань Н. М. - Методика визначення краніометричних параметрів та форми обличчя людини, Фенцик В. Л. (2010)
Ольховський В. О. - Узагальнений алгоритм тактики судово-медичного експерта при визначенні давності плям крові за вмістом хлоридів, Каплуновський П. А., Боягіна О. Д. (2010)
Федорова О. А. - Можливості використання кристалографічної характеристики екстрактів з внутрішніх органів трупів для встановлення давності настання смерті (2010)
Кулініченко В. Л. - Етико-правові аспекти біоімплантології (витяг з методичних рекомендацій затверджених МОЗ України, 2008 р.), Мішалов В. Д., Алєщенко І. Є., Пустовіт С. В. (2010)
Каплінський В. А. - Рідкісний випадок вибухової травми(випадок із практики) (2010)
Устинченко И. В. - Случай серийных половых преступлений в Луганской области (случай из практики) (2010)
Кривенко С. М. - Лікування постраждалих із високоенергетичними переломами кісток нижніх кінцівок у гострому періоді травматичної хвороби, Гребенюк А. М., Бодня О. І. (2013)
Лобанов Г. В. - Биомеханическое обоснование устройства и способа стабильного остеосинтеза многооскольчатых переломов дистального отдела плечевой кости, Медведев Д. И., Карпинский М. Ю. (2013)
Актуальные вопросы современной травматологии (2013)
Носівець Д. С. - Результати порівняльної характеристики способів лікування переломів дистального метаепіфіза плечової кістки (2013)
Герцен Г. І. - Причини виникнення, класифікація та лікування перипротезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба, Штонда Д. В. (2013)
Коструб А. А. - Применение инъекционного глюкозамина сульфата в комплексной терапии пациентов с остеоартритом, Засаднюк И. А., Котюк В. В., Канюс С. М. (2013)
Лузан Б. М. - Ушкодження променевого нерва, поєднані з переломом плечової кістки, Кучерук О. Є., Татарчук М. М., Цимбалюк Ю. В. (2013)
Ивченко Д. В. - Профилактика тромбоэмболии при лечении переломов проксимального отдела бедренной кости в условиях районного травматологического отделения, Лубенец А. А., Бондарь Д. В., Ивченко А. В., Родичкин В. А. (2013)
Гридасова Е. И. - Инфузионно-трансфузионная терапия в лечении эндотоксемического синдрома у больных с тяжелой травмой таза (2013)
Ивченко А. В. - Использование проксимальной бедренной блокирующей пластины для напряженного остеосинтеза вертельных переломов бедра, Самойленко А. А., Швец А. И., Брысюк Г. П., Шалимов С. А., Кобыленко А. Л. (2013)
Шимон В. М. - Використання вертебропластики при пухлинах тіл хребців, Василинець М. М., Шимон М. В., Петейчук В. В., Пушкаш І. І. (2013)
Бур’янов О. А. - Особливості структурно-функціональних порушень при нестабільності наколінка, що супроводжується дисплазією виростків стегнової кістки (клініко-експериментальне дослідження), Крищук М. Г., Костогриз О. А., Лиходій В. В., Єщенко В. О., Задніченко М. О. (2013)
Бодаченко К. А. - Роль VAC-дренирования в лечении обширных некротических мягкотканных дефектов у больных с высокоэнергетическими открытыми переломами длинных трубчатых костей конечностей, Рушай А. К. (2013)
Безсмертний Ю. О. - Фармакологічна корекція розладів репаративного остеогенезу при гіпергомоцистеїнемії та асоційованих станах (2013)
Науменко Л. Ю. - Математическое моделирование геометрической оси костномозгового канала длинных костей кисти, Маметьев А. А., Погребной О. В. (2013)
Билинский П. И. - Теоретическое исследование биомеханических аспектов малоконтактного и полноконтактного остеосинтеза оскольчатого перелома большеберцовой кости (Сообщение третье), Чаплинский В. П. (2013)
Васюк С. В. - Ламінарний потік стерильного повітря та ультра-фіолетове опромінення в ортопедичних операційних, Васильчишин Я. М., Васюк В. Л. (2013)
Статинова Е. А. - Роль эндогенных и экзогенных факторов в развитии остеопороза у детей (обзор литературы), Омельченко Р. Я., Васковская Л. С., Сохин С. А. (2013)
Скоробогатов А. Н. - Возможности и перспективы остеосинтеза микропластинами у детей, Семина В. Н., Бундзяк Л. М. (2013)
Кравченко А. И. - Цефалгический синдром у детей при диспластической нестабильности шейного отдела позвоночника (2013)
Філіпчук В. В. - Фактори ризику виникнення синдрому фемороацетабулярного конфлікту в дітей та підлітків при хворобі Легга — Кальве — Пертеса, Голюк Є. Л., Біла І. І. (2013)
Козопас В. С. - Лікувально-організаційна допомога хвориміз поєднаною травмою кісток таза на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах, Філь А. Ю., Філь Ю. Я., Пушкар В. Я., Мельник В. В. (2013)
Аветіков Д. С. - Зміни органічного та мінерального компонентів кісткової тканини нижньої щелепи за репаративного остеогенезу на тлі хронічної інтоксикації нітратом натрію, Локес К. П., Ставицький С. О., Яценко І. В. (2013)
Лукашенко Л. В. - Реологические свойства сыворотки крови у больных гонартрозом и коксартрозом, Головкина Е. С., Синяченко О. В., Чубенко С. С. (2013)
Бублик Л. А. - Психологическая помощь больным с позвоночно-спинномозговой травмой в остром и раннем периодах болезни, Оприщенко Е. В. (2013)
Выездное заседание Ассоциации ортопедов-травматологов Донецкой области в санатории "Славянский" ДП СКРЦ "Славянский курорт" (№ 4 от 18 сентября 2013 г.) (2013)
Выездное заседание Ассоциации ортопедов-травматологов Донецкой области в ЦГБ г. Тореза (№ 5 от 23 октября 2013 г.) (2013)
В 2013 г. отметили (2013)
Бронніков В. Д. - Вплив марго-міграційних процесів на внутрішню політику Франції на початку ХХІ століття, Нефедова О. В. (2012)
Василевич Ю. В. - Чорноморська концепція Юрія Липи у геополітичній думці України (2012)
Василенко Д. В. - Наслідки глобальної фінансової кризи для американської моделі капіталізму (2012)
Гордієнко А. В. - Концепція мультикультуралізму в сучасному науковому дискурсі (2012)
Громадська Н. А. - Діалог як умова політичної комунікації та механізм залучення суспільно-політичних акторів до політичного процесу, Славко Т. О. (2012)
Козирева М. Е. - Переселенська політика радянської влади в німецьких національних районах півдня України в період НЕПу (2012)
Колесніченко Н. М. - Універсальність прав людини: сучасні підходи до проблеми (2012)
Курілло В. Є. - Особливості політичної культури західноєвропейського середньовіччя, Бабаєва Е. М. (2012)
Кухтін М. М. - Зовнішня політика уряду А. Меркель крізь призму "конфлікту поколінь" у ХДС: боротьба між традицією та інновацією у сучасних міжнародних відносинах (2012)
Лакішик Д. М. - Особливості еволюції трансатлантичного партнерства у постбіполярному світі (2012)
Литвиненко В. В. - Спеціальні дослідницькі організації як елемент громадянського суспільства (2012)
Лісовський В. М. - Політична і партійна ідеологія українського суспільства: різновекторність та перспективи розвитку (2012)
Пилявець О. Л. - Наслідки фінансової кризи 2008-2011 рр. для розвитку демократичних інститутів ЄС (2012)
Погорська І. І. - Сучасні концептуальні підходи до міжнародної безпеки і розширення сфери стратегії (2012)
Попова Г. Л. - Громадські ради при центральних та місцевих органах виконавчої влади (2012)
Простова О. І. - Стратегії взаємозв’язків політико-ділової циклічності та процесу управління соціальними змінами (IІІ) (2012)
Ратніков М. І. - Вплив ЄС на розвиток євро-американського виміру міжнародної безпеки (2012)
Седляр Ю. О. - Проблема підготовки санкційної резолюції ООН проти Ірану у 2006 р. у дипломатії ЄС і США (2012)
Сергієнко Я. В. - Функціональна роль наднаціональних інститутів у забезпеченні Спільної зовнішньої політики Європейського Союзу (на прикладі Європейської Комісії) (2012)
Сухіашвілі Д. Т. - Роль Грузії в процесі диверсифікації каналів енергопостачання для ЄС (2012)
Ткаченко А. В. - Сутність та види політичних мереж у контексті політичної взаємодії (2012)
Тригуб О. П. - Руська Православна Церква у міжнародних відносинах сучасності (2012)
Чупрін Р. В. - Проектування виборчих систем: формування виборчих округів (2012)
Шаталюк С. Д. - Історичні аспекти дослідження проблем надання безоплатної правової допомоги в Україні (2012)
Ященко Т. В. - Загальна характеристика деструктивних технологій у контексті виборчих кампаній (2012)
Бронніков В. Д. - Конфлікти коаліцій як умова нестабільності парламенту в Україні, Степаненко О. Г. (2012)
Бучин М. А. - Висування та реєстрація суб’єктів виборчого процесу як аспект принципу загального пасивного виборчого права (2012)
Дорош Л. О. - Багатоманітність міжнародних акторів: проблеми класифікації (2012)
Волянський В. В. - Залежність моделей медіаполітики від політичного режиму (2012)
Гнатюк Т. О. - Політика України щодо вимушених мігрантів: етапи становлення та адаптація до європейських стандартів (2012)
Демчишак Р. Б. - Трансформація політичного ладу ІІ Речі Посполитої (1935 р.) та її вплив на характер українсько-польських відносин (2012)
Забєля М. С. - Конвертаційна стратегія кандидата на посаду президента України В. Ф. Януковича у президентській виборчій кампанії 2010 року (2012)
Костючков С. К. - Громадянське суспільство і держава: політико-правові та соціальні аспекти взаємодії (2012)
Курілло В. Є. - Загальні риси латентної складової політичного процесу, Рижанов К. М. (2012)
Литвиненко В.В. - Спеціальні дослідницькі організації в Україні (1976-1991 рр.) (2012)
Луцишин Г. І. - Національна консолідація України в умовах демократизації суспільства (2012)
Маковеєнко В. П. - The Adequacy of Russian Foreign Policy Ideas and Instruments in European Security System (2012)
Марченко Ю. В. - Особливості формування ліберальної моделі безпеки підприємництва (2012)
Нагорняк Т. Л. - Персона як бренд у політичному полі. Імідж і репутація особистості як складова брендингу територій України (2012)
Онопко О. В. - Мілітарна міфологія і "маленька переможна війна" (2012)
Подаєнко Ю. Л. - Ісламський чинник як невирішене питання західноєвропейської політики мультикультуралізму, Новокшанова О. С. (2012)
Третяк О. А. - Публічна сфера політики як концепт сучасних гуманітарних дисциплін: соціальна функція і політико-управлінський зміст (2012)
Ярошенко В. М. - Транспарентність та відкритість влади як механізми становлення інституту демократичної громадянськості (2012)
Шаталюк С. Д. - Запровадження міжнародних стандартів надання безоплатної правової допомоги в Україні (2012)
Лютко Н. В. - Інформаційне суспільство та ціннісні орієнтації особистості (2012)
Коломієць О. В. - Концепція національної безпеки "піднебесної" імперії як модель "ядерного стримування" (2012)
Євтушенко О. Н. - Державницька й громадівська концепції місцевого самоврядування в російської політичної думці другої половини ХІХ століття (2012)
Гуцалова М. В. - Сучасні молодіжні організації в Україні: тенденції, проблеми та механізми участі в політичних процесах (2012)
Кравчук О. Ю. - Місце політичної безпеки в межах цілісної системи національної безпеки (2012)
Некряч А. І. - Розвинений механізм місцевого самоврядування – запорука дієздатної та спроможної місцевої влади (політологічний зріз) (2012)
Дерев’янко С. М. - Поняття "місцевий референдум" у новітній українській політіко-правовій думці (2012)
Іванов М. С. - Антропологічний та інституційний вимір свободи: українське бачення (2012)
Малий В. П. - Вірусні діареї, Романцов М. Г. (2013)
Марієвський В. Ф. - Визначення перспективних напрямків протидії ВІЛ-інфекції у сучасній епідемічній ситуації, Доан С. І. (2013)
Гойдик В. С. - Можливості прогнозування виникнення запального синдрому відновлення імунної системи на тлі початку високоактивної антиретровірусної терапії, Гойдик Н. С., Гоженко А. І. (2013)
Капустін Ю. М. - Визначення впливу генетичного поліморфізму IL28B на перебіг HCV-інфекції, Жандарова Н. О. (2013)
Малиш Н. Г. - Сучасні особливості епідемічного процесу сальмонельозу, Чемич М. Д., Коваленко О. І. (2013)
Деркач С. А. - Поширеність метициліностійких штамів стафілококу серед позастаціонарних хворих з гнійно-запальними захворюваннями, Коцар О. В., Воронкіна І. А., Крилова І. А., Габишева Л. С., Тонкошкур Т. І., Хірна Т. В. (2013)
Подаваленко А. П. - Епідеміологічні особливості менінгококової інфекції у східних областях України, Чумаченко Т. О., Шевченко Л. В., Тонкошкур Т. І., Бідненко Л. М. (2013)
Задирака Д. А. - Динаміка клініко-лабораторних показників і функціонального стану вегетативної нервової системи у хворих на серозні менінгіти на тлі лікування мебікаром, Рябоконь О. В. (2013)
Ліпковська І. В. - Особливості перебігу маніфестної форми хронічної стадії токсоплазмозу (2013)
Ревенко Ж. А. - Зміни гормональної регуляції дефінітивного хазяїна у відповідь на паразитарну інвазію (2013)
Захарчук О. І. - Серо-епідеміологічна характеристика токсокарозної інвазії у дітей на Буковині (2013)
Ковальчук А. О. - Шляхи підвищення рівня епідеміологічної безпеки на етапі отримання донорського шкірного субстрату у хворих з опіками (2013)
Колодій С. А. - Детекція збудника туберкульозу прискореним методом (2013)
Шальмін О. С. - Методи діагностики стану імунної системи у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень залежно від типу специфічного процесу, Разнатовська О. М. (2013)
Матвєєва С. Л. - Вміст селену, тиреоїдний статус і цитокіновий баланс у хворих на туберкульоз легень (2013)
Тодоріко Л. Д. - Тиреоїдна та глюкокортикоїдна функції у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Герман А. О., Сливка В. І., Степаненко В. О. (2013)
Синіцин Б. Ф. - Специфічний антиген у псоріатичних сквамозних елементах як наслідок неефективності автоімунних гуморальних реакцій (2013)
Міронов А. Н. - Феномен антитілозалежного посиления інфекції у вакцинованих і перехворілих (частина I), Супотніцький М. В., Лебединська Е. В. (2013)
Морозова О. В. - Мікробний фактор у проблемі хронізації та персистенізації інфекційного процесу (2013)
Незгода І. І. - Синдром Незелофа в практиці лікаря-інфекціоніста, Онофрійчук О. С., Холод Л. П. (2013)
Дудник С. В. - Досвід бактеріологічного дослідження криптококозу, Варфоломеєва Ю. В., Терещенко В. В., Партоєва О. Г., Трюханова Т. І. (2013)
До 85-річчя відомого вченого, професора Михайла Борисовича Тітова (2013)
Світлій пам’яті професора Юрія Леонідовича Волянського (2013)
Івахів О. Л. - Конференція інфекціоністів в Алушті (2013)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2013)
Чупрін Р. В. - Проектування виборчих систем: методи переведення голосів виборців у мандати (2012)
Левченко Л. О. - Деякі аспекти щодо визначення категорії "політичне насилля" (2012)
Тишкун Ю. Я. - Термінологічний аналіз поняття "державний апарат" у "Листах до братів-хліборобів" В. Липинського (2012)
Донай Л. - Юлія Володимирівна Тимошенко: її політична активність і вирок колишньому прем’єр-міністру України з точки зору польських дослідників та публіцистів (2012)
Простова О. І. - Інноваційні методи маркетингових комунікацій та перспективи їх використання в політичній практиці (2012)
Василевич Ю. В. - Досягнення та перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері політики: електронна демократія (2012)
Ільницька У. В. - Політичні права і свободи громадян: нормативно-правове забезпечення та механізми реалізації у демократичних державах (2012)
Козирева М. Е. - Релігійна політика в німецьких національних районах півдня України 20-30 рр. ХХ ст. (2012)
Колесницька Н. М. - Територіальний брендинг: науково-методологічні підходи до визначення та формування (2012)
Ломжець Ю. В. - Тенденції розвитку парламентаризму та напрямки удосконалення діяльності парламенту в Україні (2012)
Міхель Д. О. - Дискурс щодо формування середнього класу як гарантія "європеїзації" України (2012)
Соловйова А. С. - Ризики формування суспільства споживання у сучасній Україні (2012)
Цурканова І. О. - Сутність та особливості централізації та децентралізації органів влади в Україні (2012)
Бєлєй С. І. - Публічна дипломатія держав середньої сили в сучасних міжнародних відносинах: досвід Канади та Нідерландів (2012)
Глазов О. В. - Міжнародний інформаційний тероризм у контексті загроз національній безпеці України (2012)
Гнатюк В. М. - Міжнародні конкурси краси і сепаратизм (до постановки питання) (2012)
Машура Х. А. - Рух антиглобалістів як протидія знищенню державного суверенітету (2012)
Нелін М. В. - Італійсько-російські відносини та роль Італії у врегулюванні "заморожених конфліктів" на пострадянському просторі (2012)
Седляр Ю. О. - Північна Корея у "лещатах" міжнародних санкцій: чи вистачить у Пхеньяна ресурсів, аби витримати ізоляцію? (2012)
Сидун С. В. - Висвітлення відносин України та Європейського Союзу в польських ЗМІ (2012)
Рубель К. В. - До питання про перспективи військово-політичної трансформації Шанхайської організації співробітництва (2012)
Турчин Я. Б. - Перспективи й пріоритети політики України у відносинах з Республікою Індія (2012)
Шевчук О. В. - Проблема взаємовідносин з КНР у передвиборчих програмах і політичній практиці президентів тайванської адміністрації (2012)
Ямчук А. М. - Експеримент із миротворчістю: невтішний досвід ООН у Сомалі (2012)
Тімкін І. Ф. - Україна в сучасній системі міжнародних відносин, Новікова Н. Є. (2012)
Славко Т. О. - Політична довіра в багатоскладовому політичному просторі (2012)
Содержание (2013)
Волошин-Гапонов И. К. - Вклад нарушений гемоциркуляции головного мозга в формирование клинической картины неврологической стадии болезни Вильсона — Коновалова, Линская А. В. (2013)
Евтушенко С. К. - Роль гомоцистеина в развитии ишемических инсультов у лиц молодого возраста (обзор литературы и личные наблюдения), Филимонов Д. А. (2013)
Лихачев С. А. - Вызванные вестибулярные миогенные потенциалы у пациентов, страдающих сирингомиелией, Тарасевич Н. М. (2013)
Рудковська О. Д. - Випадки успішного лікування невриту зорового нерва із застосуванням циклоплегіків (попереднє повідомлення) (2013)
Никонов В. В. - Нейроксон® в лечении больных с ишемическим инсультом, Мищенко В. Н., Здесенко И. В., Колесников А. Н. (2013)
Піонтковська О. В. - Стан сімейної взаємодії як інтегральний критерій реабілітаційного ресурсу родин дітей з онкологічною патологією, Маркова М. В. (2013)
Кирпа І. Ю. - Використання системи нейронавігації при стереотаксичній біопсії вогнищевих утворень головного мозку: досвід 107 операцій (2013)
Zhang L. - Сигнальный путь Sonic Hedgehog определяет церебролизин-индуцированное улучшение неврологических функций после инсульта, Chopp M. , Meier D. H., Winter S. , Wang L. , Szalad A. , Lu M. , Wei M. , Cui Y. , Zhang Z. G. (2013)
Зозуля А. И. - Усовершенствование системы оказания медицинской помощи населению при цереброваскулярных заболеваниях — составляющей общей реформы здравоохранения в Украине, Слабкий Г. А. (2013)
Чистик Т. В. - Международный опыт применения фиксированной комбинации индометацина, прохлорперазина и кофеина (ИндоПроКоф) в лечении острого приступа мигрени (научный обзор) (2013)
Статинова Е. А. - Нейропсихологические расстройства при синдроме начальных проявлений недостаточности кровоснабжения головного мозга, обусловленном атеросклерозом брахиоцефальных артерий, Омельченко Р. Я. (2013)
Сайко О. В. - Гострі нейротрофічні порушення органів травної системи при церебральних інсультах, Сайко В. В. (2013)
Евстигнеев В. В. - Лечение хронической ишемии мозга, Кистень О. В., Юршевич Е. А. (2013)
Марамуха В. И. - Анализ эффективности различных методов лечения рефлекторных и компрессионно-корешковых синдромов у больных с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника с позиции оценки качества жизни: в фокусе мягкие методики (2013)
Казаков В. Е. - Факторы риска возникновения психических нарушений в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы (2013)
Современная стратегия нейропротекции в терапии цереброваскулярной патологии и коррекции возрастных особенностей нейрометаболизма (2013)
Хлебнікова Т. М. - Управління впровадженням особистісно орієнтованого навчання (2010)
Черновол-Ткаченко Р. І. - Концептуальні засади управління дисциплінарними відносинами в навчальному закладі (2010)
Кабанська О. С. - Оволодіння майбутніми вчителями процедурою педагогічного прогнозування у процесі поза аудиторної навчальної діяльності (2010)
Стяглик Н. І. - Консультування в роботі викладача педагогічного ВНЗ (2010)
Тихонович В. М. - Роль консультації у підготовці майбутнього вчителя до роботи у профільній школі (2010)
Дейниченко Г. В. - Забезпечення змістового компоненту готовності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей до технічного конструювання (2010)
Малихіна О. Є. - Психологічні умови розвитку здібностей молодших школярів до словесної творчості (2010)
Іноземцева С. В. - "Особливі потреби" як проблема навчально-виховної діяльності в спеціальних освітніх закладах (2010)
Трофимов О. Г. - Підготовка студентів за темою "Методика комплексного використання аудіовізуальних засобів навчання та нових інформаційних технологій" (2010)
Белозьорова Н. О. - Вдосконалення методики початкового навчання у діяльності недільних шкіл України наприкінці 50-х – на початку 60-х рр. ХІХ ст. (2010)
Ткаченко Л. П. - Риторика як навчальна дисципліна в українських колегіумах (ХVII-ХVIII століття) (2010)
Ткачов С. І. - Громадянська освіта як багатомірне поняття (2010)
Григорова Л. С. - Соціально-педагогічні ідеї у поглядах зарубіжних педагогів на роботу з обдарованими дітьми (історичний аспект) (2010)
Балацинова А. Д. - Педагогічна підтримка обдарованих учнів у позакласній роботі загальноосвітніх шкіл України (друга половина ХХ століття) (2010)
Елліс І. О. - Образ вчителя в контексті актуальних проблем педагогічної науки в період 70-80-х рр. ХХ століття (2010)
Кін О. М. - Розвиток студентського самоврядування у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (2010)
Лазарєва К. С. - К. Д. Ушинський про навчання молодших школярів опису (2010)
Журкіна С. В. - Генеза розвитку системи тьюторства у Великій Британiї (2010)
Назаренко М. Б. - Групова форма роботи на уроці (2010)
Березинський В. П. - Стереотипна сутність соціально-політичного аттрактора (2012)
Вовк Д. О. - Концептуальні тлумачення поняття "мультикультуралізм" у працях сучасних українських вчених (2012)
Гетьманчук П. М. - Методологічні засади аналізу політичного управління в умовах посткомуністичного транзиту (2012)
Демчук Д. В. - Методи оптимізації політичного ризику (2012)
Козирев О. С. - "Програма діяльності і організації української соціально-революційної партії на федеративних началах" (1883 р.) (2012)
Курілло В. Є. - Латентність у природі та сутності політичної влади, Куришко С. С. (2012)
Мінц М. О. - Життєвий шлях М. І. Костомарова, Олійник А. І. (2012)
Орловський В. К. - Політична опозиція: основні класифікаційні виміри (2012)
Левченко Л. О. - Електронний уряд: сутність, особливості та перспективи розвитку, Ткаченко А. В. (2012)
Ханстантинов В. О. - Чи є суспільний запит на толерантність? (2012)
Шатун В. Т. - Концепт громадської думки, особливості її формування, ідентифікації та інтерпретації (2012)
Березинський Л. В. - Ризик політичної корупції як чинник функціонування державної влади в умовах проблемної державності (2012)
Бондар А. Г. - Психосемантичний аналіз як основа аудиту бренду держави: стан і перспективи (2012)
Козирева М. Е. - Мовна політика в національних адміністративно-територіальних одиницях України 1920-30-х рр. як політологічний чинник (2012)
Кремень Т. В. - Емоційна складова політичної мобілізації через соціальні медіа (2012)
Ніколаєнко Н. О. - Аналіз основних видів адміністративного ресурсу в Російській Федерації (2012)
Царенко О. О. - Роль політичної соціалізації під час формування політичної культури студентства (2012)
Шевель А. О. - Ментальність українців крізь призму природи (2012)
Ярошенко В. М. - Мовно-політичний компонент становлення інституту демократичної громадянськості в Україні (2012)
Славко Т. О. - Політичне прогнозування на рівні територіальної громади: можливості та перспективи (2012)
Рябой Ю. О. - Тоталітаризм як фактор впливу на сучасну політичну культуру українського суспільства (2012)
Артьомова Є. С. - Геополітичний дискурс як специфічний різновид політичної дискурсивної комунікації (2012)
Гнатюк Т. О. - Місцевий прикордонний рух між Україною і країнами-членами ЄС: наслідки впровадження (2012)
Джердж С. Ф. - Укріплення безпеки держави та реформування суспільства як наслідок 20-річного співробітництва України з НАТО (2012)
Музиченко Г. В. - Вплив світових тенденцій розвитку на зміст державної політики сучасних країн пострадянського простору (2012)
Шевчук О. В. - Американсько-китайські відносини у військовій сфері: еволюція динаміки (2012)
Родик Г. Ю. - Механізми дипломатії як фактор несилового управління конфліктами (2012)
Багмет М. О. - Викладання і дослідження європейських студій – головне завдання кафедри програм Жана Моне (2012)
Варша З. Л. - Оценка неопределенности измерений типа А с автокорреляцией наблюдений (2012)
Глухова Н. В. - Применение методов фликкер шумовой спектроскопии для обработки сигналов измерительной информации (2012)
Григоренко И. В. - Применение тестовых методов повышения точности преобразователей в измерительных системах, Чунихина Т. В. (2012)
Левин С. Ф. - Оценивание точности решений измерительных задач (2012)
Паляничко Д. А. - Применение робастных методов анализа данных при ограниченном числе наблюдений, Згуря В. И., Папуша Р. Г. (2012)
Єременко В. С. - Шляхи мінімізації сумарної похибки вимірювання швидкості ультразвуку в матеріалах з неоднорідною структурою, Галаган Р. М. (2012)
Кириченко И. А. - Диагностика состояния подшипниковых узлов безразборным методом, Кашура А. Л., Кашура М. А. (2012)
Кириченко И. А. - Метод определения характеристик затухания ультразвука в поликристаллических материалах, Киреев А. Н., Кашура А. Л. (2012)
Крюков О. М. - Розробка та математичне моделювання засобу вимірювання імпульсного тиску в каналах стволів стрілецької зброї, Александров О. А. (2012)
Туз Ю. М. - Аналіз похибок системи вимірювання просторово-часових характеристик лінійних фазованих антенних решіток п’єзоелектричних перетворювачів, Красковський О. П., Мосолаб О. О. (2012)
Волицький Р. О. - Огляд будови та принципу роботи фокусного сенсора, Мастило Р. Я. (2012)
Котляр Т. Ю. - Применение цифровых камер при поверке стеклянных штриховых мер длины (2012)
Шантир А. С. - Підвищення точності калібрування растрового електронного мікроскопа в нанометровому діапазоні вимірювання (2012)
Следнева Н. М. - Комбинированный метод распознавания рукописных цифр в почтовых індексах (2012)
Биличенко Ю. Н. - Измерение температуры с помощью оптических пирометров (2012)
Гоц Н. Є. - Системний підхід до характеризування точності процесу вимірювання температури за випроміненям (2012)
Онищенко О. А. - Расчет коэффициента теплопроходимости малых холодильных установок, Мельникова Л. В. (2012)
Кузнецов Д. Н. - Моделирование метрологических характеристик различных типов термоанемометров с термистором в качестве термочувствительного элемента, Чупис Д. А. (2012)
Олеськів Т. М. - Метрологічне забезпечення прецизійних вимірювачів різниці температур, Яцук В. О. (2012)
Самченко Р. П. - Аналітичний огляд волоконно-оптичних перетворювачів для точкового вимірювання температури медичних нанокомпозитів в процесі їх індукційного нагріву, Стадник Б. І. (2012)
Оборский Г. А. - О совершенствовании лабораторного практикума при изучении современных средств измерения, Ковальков В. И., Слободяник П. Т. (2012)
Войтенко В. А. - Метод измерения индуктивности обмотки статора явнополюсного синхронного двигателя по продольной и поперечной осям обмотки возбуждения (2012)
Волков О. О. - Оценивание неопределенности измерений при поверке (калибровке) мер электрического сопротивления методом замещения, Захаров И. П., Петрухина К. Ю. (2012)
Кучерук В. Ю. - Перетворювач опору в напругу з використанням RL–діодного генератора хаотичних коливань, Севастьянов В. М., Маньковська В. С. (2012)
Леськів М. Р. - Аналіз параметрів імітансних первинних перетворювачів, Походило Є. В. (2012)
Хома Ю. В. - Концепція побудови частотних аналізаторів імпедансу з покращеними метрологічними характеристиками (2012)
Шевкун С. Н. - Особенности оценки погрешности сравнения импедансов в вариационных мостах компараторах, Сурду М. Н., Добролюбова М. В. (2012)
Туз Ю. М. - Широкополосный ваттметр проходной мощности без погрешности от собственного потребления, Улянова А. А., Архипова А. A. (2012)
Чень Синь - Показатели качества анодной системы приборов со скрещенными полями, Никитенко O. М., Руженцев И. В. (2012)
Братченко Г. Д. - Метод измерения нелинейных фазовых искажений широкополосного линейно–частотно-модулированного радиоимпульса, Скачков В. В., Кушнир И. В. (2012)
Левин С. Ф. - Детектор гравитационного излучения двойных пульсаров, Мурзаханов З. Г. (2012)
Паляничко Ж. М. - Дослідження лінійного перетворювача середньоквадратичної напруги зі взаємозворотними квадраторами з використанням багатофункціонального пристрою збору даних national instruments pci 6221, Літвіх В. В. (2012)
Оборский Г. А. - Функциональные устройства сравнения напряжений компенсационных измерительных систем, Ковальков В. И., Тихенко В. Н. (2012)
Величко О. Н. - Нормативное обеспечение технических регламентов на средства измерений, гармонизированных с европейскими директивами, Коломиец Л. В., Гордиенко Т. Б. (2012)
Захаров И. П. - Оценивание неопределенности измерений при определении высшей теплоты сгорания, вычисление низшей теплоты сгорания твердого минерального топлива, Шевченко Е. Н., Коленко А. B. (2012)
Малик О. В. - Система виявлення зайвої води у молоці, Столярчук П. Г. (2012)
Долішня Н. Б. - Підвищення точності вимірювання витрати газу турбінними лічильниками з врахуванням характеристик потоку та конструктивних особливостей турбінки, Витвицька Л. А., Піндус Н. М. (2012)
Костенко В. Л. - Розробка та моделювання інфрачервоного оптоелектронного датчика з імпульсним вихідним сигналом, Проскурін М. П. (2012)
Бубела Т. З. - Концептуальні засади створення фахових систем вимірювання якості (2012)
Кучеренко В. Л. - Автоматизована виробнича технологія ремонту для забезпечення якості експлуатації медичного діагностичного обладнання (2012)
Шпак О. І. - Розроблення методики експрес-контролю якості дизельного палива, Столярчук П. Г., Юзевич В. М. (2012)
Самойліченко О. В. - Валідація аналітичних методик як невід’ємна частина забезпечення якості результатів випробувань, Мокійчук В. М. (2012)
Владимир Михайлович Копчак. К 60-летию со дня рождения (2013)
Дегтярев А. В. - Адаптивная система компенсации нелинейности функции преобразования измерительных устройств на базе трехслойного персептрона, Запорожец О. В., Овчарова Т. А. (2012)
Профессор Виктор Павлович Полевой (к 50-летию со дня рождения) (2013)
Козлов Ю. В. - Автоматизоване робоче місце метролога підприємства, Козлова Г. М. (2012)
Малиновский A. В. - Лапароскопическая пластика гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы новым сетчатым трансплантатом: отдаленные результаты, Грубник В. В. (2013)
Кошовий М. Д. - Алгоритм оптимізації композиційних планів експерименту методом послідовного наближення, Чуйко О. С., Костенко О. М. (2012)
Крючина Є. А. - Інструментальна діагностика наслідків та ускладнень резекцій підшлункової залози (2013)
Тришкин В. Я. - Автоматизированная система исследования алгоритмов управления, Мысов О. П., Лосихин Д. А. (2012)
Іванчов П. В. - Результати хірургічного лікування гострокровоточивих поліпів шлунка та дванадцятипалої кишки (2013)
Абдуллаев А. И. - Сравнительная оценка влияния сочетанного применения озонированного перфторана и глутоксима на процессы перекисного окисления липидов и эндогенной интоксикации при распространенных перитонитах (2013)
Колесник А. П. - Эффективность медиастинальной лимфодиссекции у больных со II стадией немелкоклеточного рака легкого (2013)
Кирпа І. Ю. - Використання системи нейронавігації при стереотаксичній біопсії вогнищевих утворень головного мозку: досвід 107 операцій (2013)
Жуков М. И. - Сравнительная оценка результатов ринопластик с использованием аутохрящевых трансплантатов из каудального отдела четырехугольного хряща и цефалических отделов латеральных ножек больших крыльных хрящей, Бреславец А. В. (2013)
Гафуров Ж. М. - Передовые технологии в лечении стрессового недержания мочи у женщин Республики Узбекистан (2013)
Ничитайло М. Е. - Лапароскопическая резекция надпочечника, Черный В. В., Гулько О. Н., Кваченюк А. Н., Супрун И. С., Негриенко К. В., Кваченюк Д. А. (2013)
Куновский В .В. - Коррекция моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта в комплексном хирургическом лечении острого панкреатита: методики и клиническая эффективность (2013)
Лембас А. Н. - Хирургическое лечение рецидивных послеоперационных вентральных грыж, Тампей И. И., Кучинский М. В., Баулин А. В., Баулин В. А., Иванченко В. В., Велишко Л. Н., Велишко С. И., Пигович И. Б. (2013)
Христуленко А. А. - Применение дренажа-ирригатора для внутриполостной ультразвуковой санации и дренирования ран (2013)
Попадюк О. Я. - Патоморфологічні особливості відновлення пошкоджених м’яких тканин із застосуванням біорозчинної полімерної плівки в експерименті (2013)
Цема Є. В. - Результати екстреного радикального хірургічного лікування пілонідальної кісти, ускладненої гострим абсцесом, Кулик А. М. (2013)
Ничитайло М. Ю. - Раціональна тактика лікування калькульозного холециститу та уніфікована техніка лапароскопічної холецистектомії як основа профілактики післяопераційних ускладнень, Терешкевич І. С., Булик І. І., Гоман А. В., Загрійчук М. С., Масюк Ю. І., Кравченко Д. А. (2013)
Кондратенко П. Г. - Выбор способа и объема оперативного пособия в зависимости от распространенности острого небилиарного инфицированного некротического панкреатита, Ширшов И. В. (2013)
Джансыз И. Н. - Ферментативный перитонит у больных с острым асептическим небилиарным некротическим панкреатитом (2013)
Баринов Э. Ф. - Гастроинтестинальный барьер: структурные и молекулярные детерминанты в норме и при ульцерогенезе, Кондратенко П. Г., Сулаева О. Н., Жариков С. О., Делий В. Ю. (2013)
Хацко В. В. - Опухоль Клацкина: диагностика и хирургическое лечение (научный обзор), Пархоменко А. В., Фоминов В. М., Потапов В. В. (2013)
Швидкий Я. Б. - Нейроендокринні пухлини шлунка — загальноклінічні й ендоскопічні аспекти (огляд літератури) (2013)
Ганжий В. В. - Случай диагностики рака сигмовидной кишки, осложненного острой толстокишечной непроходимостью, симулирующего ущемленную паховую грыжу, Новак С. А., Акиньшин В. П., Колесник И. П., Баранов Е. И. (2013)
Журило И. П. - Опухоль Абрикосова передней грудной стенки у ребенка, Гунькин А. Ю., Литовка В. К., Радченко С. В., Абдуллин Р. Ф. (2013)
Журило И. П. - Кистозная тератома средостения у ребенка, осложнившаяся пневмотораксом, Литовка В. К., Черкун А. В., Колодязный Р. П. (2013)
Кабиш В. П. - Травма висхідної частини дванадцятипалої кишки в хірургічній практиці, Ружицький А. А., Дудко Д. С., Бачинський Ю. С., Петров В. І., Петлюк Ю. П., Ковтуняк А. В., Стельмащук В. В., Бодяка В. Ю. (2013)
Толмачев А. Г. - Случай успешного лечения толстокишечного свища с использованием вакуум-терапии, Койчев Е. А., Деревянко А. В. (2013)
Резолюція V Конгресу серцево-судинних хірургів України і Польщі "Актуальні питання серцево-судинної хірургії", присвяченого 100-річчю з дня народження академіка М. М. Амосова (2013)
Пам’яті Олексія Володимировича Люлька (2013)
Титул, зміст (2013)
Борівський А. Ф. - Уладово-Люлинецькій дослідно-селекційній станції-125 (2013)
Сінченко В. М. - Управління процесами біоадаптивної технології виробництва цукрових буряків, Пиркін В. І. (2013)
Балан В. М. - Агробіологічні основи підвищення польової схожості насіння цукрових буряків, Балагура О. В. (2013)
Моргун В. І. - Продуктивність цукрових буряків в залежності від строків зберігання насіння, Моргун А. В. (2013)
Горобець A. M. - Використання суперабсорбента "максимарин" для покращення вологозабезпечення буряків цукрових, Мороз О. В., Смірних В. М., Мостьовна Н. А., Шопша Г. М., Репа Л. П., Ярощук Т. А. (2013)
Титул, зміст (2013)
Золота медаль міжнародної виставки "Агро-2013" - на Батиєвій горі (2013)
Сінченко В. М. - Вимоги біоадаптивної технології виробництва цукрових буряків до основного обробітку ґрунту, Цвей Я. П., Пиркін B. I., Іванінa B. B., Макух Я. П., Гапоненко Г. Д., Гореленко В. І., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В. П. (2013)
Роїк М. В. - Мінливість комбінаційної здатності за вмістом розчинної золи у компонентів триплоїдних гібридів цукрових буряків, Корнєєва М. О., Чемерис Л. М., Мацук М. Б. (2013)
Курило В. Л. - Вплив сортових особливостей та норм внесених добрив на фенологічні показники і продуктивність рослин сорго цукрового, Григоренко Н. О., Марчук О. О. (2013)
Цвей Я. П. - Вапнування в різних ланках сівозміни і його вплив на продуктивність сільськогосподарських культур, Іваніна В. В., Чередничок А. І., Сипко А. О., Петрова Е. Т., Дубовий Ю. П. (2013)
Стрілець О. П. - Продуктивність цукрових буряків залежно від форм внесення мікродобрив (2013)
Саблук В. Т. - Чутливість збудників бактеріозів цукрових буряків до пестицидів, Дворак К. П., Житкевич Н. В., Буценко Л. М. (2013)
Стефанюк В. Й. - Мікророзмноження стевії клонами (2013)
Бортніков В. - Становлення української адміністративно-владної еліти в контексті ідейної спадщини в. липинського (2011)
Бульбенюк С. - Кратологічні ідеї у політичній спадщині в. липинського (2011)
Buslenko W. - Оpozycja polityczna w procesie ewolucji polskiego systemu demokra tycznego w latach osiemdziesiatych (2011)
Кукуруз О. - Роль еліти в реформуванні політичних систем України і Польщі в контексті теоретичної спадщини В. Липинського (2011)
Matuszenko A. - Transformacja elity rzadzacej jako czynnik zmiany rezimu politycznego w Polsce (2011)
Пашкова О. - Соціально-політична консолідація як умова реалізації українського державотворення (за В. Липинським) (2011)
Сенич М. - Проблема української державності в політичній думці Єжи Ґєдройця (2011)
Бориняк О. - Польсько-білоруські відносини в контексті розширення НАТО на Схід (90-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Волинець О. - Релігійний чинник у національно-духовному відродженні, трансформації світоглядних пріоритетів та демократичних процесах в Україні (на прикладі УГКЦ) (2011)
Горбатенко В. - В’ячеслав Липинський і сучасні проблеми співвідношення традиції і модернізації (2011)
Станкевич Б. - Інформаційні маніпуляції та їхній вплив на електоральну свідомість (2011)
Щербенко Е. - Феномен Майдану як ключовий чинник новітнього етапу розвитку української політичної думки (2011)
Ґеник М. - Польсько-українське примирення у політичних концепціях "Nowej Koalicji” (2011)
Коваленко О. - Освітнє та наукове співробітництво України та Польщі (2000–2005 рр.) (2011)
Кудряченко А. - Дипломатична діяльність і погляди на зовнішню політику В. Липинського (2011)
Надольський Й. - Волинь як складова українсько-польського міжрегіонального співробітництва в 90-ті роки ХХ століття (2011)
Rudnicki S. - Stosunki ukrainsko-polskie w strukturze interesow polskiej mniejszosci narodowej we wspolczesnej Ukrainie (2011)
Тихомирова Є. - Українсько-польські проекти співробітництва у контексті європейської інтеграції (2011)
Богоявленська Ю. - Соціоекономічна та політико-історична еволюція в Україні та Польщі у ХХ–на початку ХХІ століття (2011)
Борисенко А. - Типологізація парламентсько-урядових коаліцій після парламентських виборів у Польщі 2005 р. та в Україні 2006 р (2011)
Zelenko H. - Ukraina — Grupa Wyszehradzka: sprawdzian euroadaptacyjny (2011)
Івасечко О. - Ростислав Лащенко про базові засади і напрямки діяльності Українського національного союзу (2011)
Поліщук І. - Позачергові парламентські кампанії 2007 року в Україні й Польщі як засіб подолання політичної кризи (2011)
Стойко О. - Консервативні партії Східної Європи (2011)
Baladynska I. - Dzialalnosc polskich placowek konsularnych w sferze kulturalnej we wspolczesnej Ukrainie (2011)
Бушанський В. - Етико-політичне вчення В’ячеслава Липинського (2011)
Кац Е. - Проблеми формування європейської ідентичності (2011)
Перегуда Є. - Консерватизм в умовах суспільної трансформації України (2011)
Ротар Н. - Особливості політичної культури як чинник розвитку політичної системи Польщі (2011)
Szecowka J. - Prawo i moralnosc: dialektyka relacji, Ilyn L., Petrenko B. (2011)
Borek P. - Daniel Bratkowski — siedemnastowieczny szlachcic wolynski (2011)
Кондратюк Ю. - Репрезентативність польських громадських об’єднань Волині (1917–1920 рр.) (2011)
Лутчин Т. - Проблематика дослідження українського національно-визвольного руху другої половини ХХ століття (2011)
Кресіна І. - Громадянсько-політична концепція української нації (за В. Липинським) (2011)
Манелюк Ю. - Націотворча теорія держави В. Липинського (2011)
Марчук Н. - Особливості етнічної самоідентифікації польської етногрупи в умовах національно-культурного відродження України (2011)
Мушкевич О. - Громадсько-політичний рух у Галичині ХІХ–ХХ ст. як передумова становлення ідеї національної державності в українському суспільстві новітньої доби (2011)
Розумний М. - Роль творчої меншості у формуванні політичної нації: рецепція ідей В. Липинського в сучасних умовах (2011)
Шевчук О. В. - Зовнішньополітичні пріоритети адміністрації Б. Обами (2013)
Богданова Т. Є. - Роль форуму ІБСА в розвитку співробітництва Південь-Південь, Дольна Н. А. (2013)
Малиновський В. Я. - Стан і перспективи адміністративної реформи в Україні (2013)
Седляр Ю. О. - Міжнародні санкції Африканського Союзу як чинник забезпечення безпеки на континенті (2013)
Звездова О. О. - Україна у вирішенні Придністровського конфлікту на сучасному етапі (2013)
Наконечний В. І. - Система українсько-польських міждержавних взаємовідносин у пострадянський період (1991-2004 рр.): особливості становлення та структура (2013)
Брятко А. А. - Світова фінансово-економічна криза: глобальні тенденції та українські реалії (2013)
Бронніков В. Д. - Місце марго-міграційної складової у внутрішній політиці Німеччини на початку ХХІ століття, Нефедова О. В. (2013)
Левченко Л. О. - Політична активність суспільства як об’єкт політичного аналізу: філософсько-методологічні засади, Маковієнко А. Ю. (2013)
Бочкарьова Т. Ю. - Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Королівством Швеція (2000-2011 рр.) (2013)
Гнатюк Т. О. - Проблеми інтеграції репатріантів в українське суспільство (2013)
Чупрін Р. В. - "Постколумбова епоха" Г. Маккіндера з позиції геополітики XXI століття (2013)
Простова О. І. - Специфіка використання технологій ненасильницького супротиву в політичній діяльності, Бройченко О. В. (2013)
Соловйова А. С. - Масове суспільство при тоталітарному і демократичному політичних режимах: порівняльний аспект (2013)
Машура Х. А. - Еволюція поняття "суверенітет" (2013)
Власов В. Г. - Субнаціональні регіони і міжнародні відносини: альтернатива співробітництву національних держав (2013)
Лимар М. Ю. - Еволюція трансатлантичних відносин на початку ХХІ століття (2013)
Черната Д. В. - Проблемні аспекти енергетичних відносин Росії і Європейського Союзу (2013)
Гуцалова М. В. - Європейський досвід реалізації молодіжної політики (2013)
Бараннік В. О. - Енергетична безпека держави: основні сучасні тенденції та принципи забезпечення (2013)
Брежнєва Т. В. - Стратегічне партнерство НАТО та ЄС: військово-оборонні аспекти (2013)
Міхель Д. О. - Європейські пріоритети – складова розвитку демократизації українського суспільства на шляху досягнення європейських стандартів та принципів (2013)
Урбан О. А. - Вплив транскордонної співпраці на розвиток інтеграційних процесів Європейського Союзу (2013)
Шатун В. Т. - Державна інформаційна політика країн Центрально-Східної Європи у процесі євроатлантичної та європейської інтеграції (2013)
Кукарцев О. В. - Підходи до розуміння глобального управління (2013)
Жук М. В. - Місце курсів з євроінтеграційної проблематики у формуванні європейського типу політичної культури української молоді (2013)
Нелін М. В. - Відносини Італії з країнами Близькосхідного регіону та лідерами АТР у 2001-2011 роках (2013)
Ярошенко В. М. - Роль і місце громадської думки у процесі становлення інституту демократичної громадянськості в Україні (2013)
Васильчук Є. О. - Релігійно мотивований політичний радикалізм та екстремізм як загроза національній безпеці України (2013)
Шаталюк С. Д. - Моделі і досвід інших держав в забезпеченні громадян права на безоплатну правову допомогу (2013)
Присяжнюк Ю. І. - Дестабілізаційна проблема центрів сили у світовій політиці, Романюк О. О. (2013)
Войченко В. В. - Досвід роботи судово-медичних експертів при ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди з масовою загибеллю людей у м. Марганець Дніпропетровської області, Мамедов Ш. М., Пушкова О. В., Курбатова Н. О. (2011)
Филипчук О. В. - До механізму формування ран голови, спричинених тупими предметами (2011)
Воронов В.Т. - Причинно-системное исследование и практическое конструирование судебно-медицинских закономерных связей (Сообщение второе: ретроспективное конструирование системы причинной детерминации) (2011)
Зосіменко В. В. - Аналіз випадків вбивств з використанням гострих предметів у м. Києві як основи для обгрунтування криміналістичної характеристики злочину (2011)
Мішалов В. Д. - Оцінка конструктивних особливостей патронів "Флобер", споряджених 4 мм кулями, та виробів для реалізації пострілів ними, Михайленко О. В., Зозуля В. М. (2011)
Петрошак О. Ю. - Оцінка ефективності подолання перешкод та уражень імітаторів біологічних об’єктів кулями до боєприпасів "FN 5,7х28 SS190" при пострілах з різних відстаней, Пугач Є. О. (2011)
Лукашевич Н. М. - Психологічні фактори суїцидальних ідеацій і профілактика самогубств у підлітковому віці, Ольховський В. О. (2011)
Волошинович В. М. - Статеві відмінності плеснових кісток стопи за значеннями сумарної товщини кортикального шару тіла та кортико-діафізарного показника, Козань Н. М., Волошинович В. М. (2011)
Савка І. Г. - Дослідження довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки у судовій медицині (огляд літератури) (2011)
Лисенко И. В. - Наличие пули в затылочной доле головного мозга, приведшей к его ушибу, грубой моторной и сенсорной афазиям, аграфии, правостороннему гемипарезу (2011)
Туревич А. Л. - Наличие фрагмента острия клинка ножа в чешуе височной кости с приникновением в полость черепа до 1,25 см и давностью не менее чем 1,5-2,5 лет, Камоцкий Б. В. (2011)
Михайленко О. В. - Особливості огляду живої особи та дослідження обставин заподіяння ушкоджень при вогнепальній травмі, Нікоян А. А. (2011)
Бобир В. А. - Надежность системы менеджмента командой мостика, Катеруша В. И. (2013)
Буй Д. Т. - Проверка остойчивости скоростных автопассажирских катамаранов на этапе концептуального проектирования, Бондаренко А. В. (2013)
Голиков В. В. - Алгоритм определния положения полюса поворота морского судна, Мальцев С. Э. (2013)
Goncharenko A. V. - Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences (2013)
Горбов В. М. - Порівняльна оцінка енергетичної ефективності способів обробки баластних вод, Мітєнкова В. С., Тимофєєва А. С. (2013)
Малахов А. В. - Специфика управления параметрами многофазного потока при его сепарации, Леонов В. В., Старостин С. Н., Маслов В. А. (2013)
Просянок В. В. - Оценка эффективности применения пневматического аккумулирования в качестве рабочего тела судовых турбоагрегатов, Житаренко В. М. (2013)
Спешилов В. М. - Методика вычисления геодезической линии. Способы нанесения геодезической линии на карте меркаторской проекции (2013)
Шкворец Н. О. - Аттестация рабочих мест на судне – путь к безопасному судовождению и охране труда экипажа, Леонов В. Е. (2013)
Камишин В. В. - Системна індивідуалізація процесів професійної підготовки авіаційних операторів (2013)
Лисенко В. І. - Формування професійно значимих умінь при вивченні курсу "Сферична тригонометрія" у ВНЗ морського профілю (2013)
Рева О. М. - Розробка методичного забезпечення процедур діагностики і корекції небезпечних стратегій прийняття рішень авіадиспетчерами, Мирзоев Б. М., Насіров Ш. Ш., Мухтаров П. Ш. (2013)
Соколов А. Є. - Формалізація функцій викладача як елементу інформаційної технології навчання (2013)
Батыгин Ю. В. - Магнитно-импульсные технологии для восстановления корпусных элементов транспортных средств. Часть 1. Актуальность и перспективность направления миом. Пути решения, Гнатов А. В., Трунова И. С. (2013)
Горобец В. Г. - Оценка эксергетической эффективности утилизаторов теплоты отработанных газов в когенерационных установках на базе двигателей внутреннего сгорания, Богдан Ю. А. (2013)
Настасенко В. О. - Сучасна суднова вітрова енергетика і особливості охорони праці та безпека її експлуатації (2013)
Балака М. М. - Експериментальні дослідження роботи колеса з пневматичною шиною на опорній поверхні, що деформується, Пелевін Л. Є., Аржаєв Г. О., Василенко А. В. (2013)
Барбашова М. В. - Измерение удельной электропроводности листовых металлов с использованием магнитно-импульсных технологий (2013)
Імбірович Н. Ю. - Захист від зношування деталей триботехнічного призначення плазмоелектролітним оксидуванням, Клапків М. Д., Повстяной О. Ю., Зайчук Н. П. (2013)
Касилов О. А. - Повышение твёрдости легированных сталей за счёт жидкостного цианирования и закалки, Малыгин Б. В. (2013)
Колегаев М. А. - Использование волн ударного давления в судовых гидравлических системах, Зуев С. В., Маслов И. З., Малахов А. В., Бендеберя Ф. А., Маслов В. А. (2013)
Мельничук М. Д. - Похибки термопари мідь-константан зумовлені темоударами (2013)
Мишутин А. В. - Повышение водонепроницаемости и адгезионной стойкости стыков сборно-монолитных железобетонных плавсооружений, Шинкевич Е. С., Тертычный А. А. (2013)
Проценко В. О. - Експертиза відмови муфти насосного агрегату суднової гідравлічної рульової машини (2013)
Самарін О. Є. - Дослідження роботи системи очищення зерна у зернозбиральному комбайні (2013)
Самарін О. Є. - Дослідження міцності різьбової пари з накатною різьбою (2013)
Селиванов С. Е. - Влияние теплопотерь излучением на зажигающую способность стальных накаленных частиц паровоздушных смесей легковоспламеняющих жидкостей имеющихся на судне, Тригуб С. Н., Калинчак В. В., Черненко A. C. (2013)
Борсук С. П. - Стохастична модель виявлення моменту припинення тренувань авіаційних операторів (2013)
Єнчев С. В. - Діагностування технічного стану авіаційних двигунів на основі нечіткої логіки, Товкач С. С. (2013)
Кирилович В. А. - Методично-програмне забезпечення визначення технологічних параметрів сервісу для тіл обертання, Мельничук П. П., Моргунов Р. С. (2013)
Нарожный А. В. - Мультиагентный подход в задачах коммуникации и принятия решений (2013)
Нефедов Л. И. - Синтез системы мониторинга качества добычи, переработки и транспортировки газа, Шевченко М. В., Кудырко О. Н., Василенко О. В. (2013)
Носов П. С. - 3D-моделирование конструкции ортопедического корсета в Delcam Powershape-Featurecam (2013)
Передерий В. И. - Адаптивная модель формирования альтернатив принятия релевантных решений в системах поддержки принятия решений, Еременко А. П. (2013)
Поляков В. А. - Динамика тяговой подсистемы магнитолевитирующего поезда (полевая парадигма исследования), Хачапуридзе Н. М. (2013)
Рева О. М. - Методи теорії графів у структурно-функціональному аналізі організації діяльності диспетчерської зміни, як невеликої групи авіаційних операторів, Невиніцин А. М., Бірюков Ю. Ю., Савонина Н. А. (2013)
Соколова Н. А. - Аналіз та формалізований опис збурюючих впливів на судно при його динамічному позиціонуванні, Смольянов А. П. (2013)
Ходаков В. Е. - Выбор показателей оценивания развития социально-экономических систем, Соколова Н. А., Крючковский В. В. (2013)
Шевченко В. В. - Теоретичний аналіз електродіалізного процесу опріснення та вибір математичної моделі, Філіпщук О. М., Покорний В. В. (2013)
Шульгін В. А. - Комплексна оцінка ефективності професійної діяльності інструктора авіаційного тренажера (2013)
Яковенко В. Д. - Прогнозування стану рівня організаційних знань за допомогою марківської моделі (2013)
Pańków I. - Klasyczne tezy o elitach a współczesność (2012)
Козловець М. - Національна еліта як чинник державотворення: досвід минулого і реалії сьогодення (2012)
Пашкова О. - Ціннісний вимір діяльності політичної еліти в умовах трансформаційного суспільства (2012)
Горбатенко В. - Перспективи оновлення політико-владної еліти в Україні (2012)
Кукуруз О. - Реалізація політики і права політико-управлінською елітою України (2012)
Ковтун Ю. - Аристократія як творча меншість у процесі державотворення в інтерпретації В. Липинського (2012)
Коротков Д. - Елітогенез В. Липинського (2012)
Ковтун Н. - Історична пам’ять як основа становлення політичної еліти в контексті політичної трансформації України початку ХХІ ст. (2012)
Jasiewicz-Betkiewicz A. - Elity polityczne wielkich miast: charakterystyka demograficzna i kariery zawodowe, Betkiewicz W. (2012)
Кафарський В. - Конституційні доктрини В’ячеслава Липинського (2012)
Бортніков В. - Етнонаціональний чинник розбудови національної держави в контексті творчої спадщини В. Липинського, Пивоваров Ю. (2012)
Слюсар В. - Раціональне насилля як атрибут влади у глобалізованому світі (2012)
ks. Truszczynski M. - Tworzenie się aparatu "bezpieki” w ramach walki władzy PRL z kościołem rzymskokatolickim (2012)
Моторнюк Т. - Виборчі технології в електоральній кампанії 2011 р. у Польщі: феномен Палікота (2012)
Nalewajko E. - Samorząd regionalny w Polsce – instytucja i elity (2012)
Busłenko W. - Opozycja i demokracja "kontraktowa” (2012)
Пояркова Т. - Сучасні кризові процеси у світлі досліджень В. Липинського (2012)
Zełeńko H. - Rola elit politycznych i systemów wyborczych w procesach demokratyzacji społeczeństw postkomunistycznych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Matuszenko A. (2012)
Герасимчук А. - Польський шлях трансформації: від тоталітаризму до демократії (1980 – 1990 рр.) (2012)
Байрак С. - Шляхи оптимізації функціонування органів місцевого самоврядування України в контексті досвіду Республіки Польща (2012)
Примуш М. - Вплив традиції на характер політичної модернізації в контексті розгляду інституту глави держави країн Центрально-Східної Європи і Латинської Америки, Коваль Ю. (2012)
Потапенко М. - Українське питання в політичних проектах поляків Наддніпрянщини у 1917–1918 роках (2012)
Bieńkowska A. - Polacy i Ukraińcy w programie i działalności Wołyńskiego Związku Młodzieży Wiejskiej (2012)
Калиновський Ю. - Демократизація політико-правової свідомості українства як фактор зміцнення українсько-польського співробітництва (2012)
Таран Я. - Можливості співпраці з українською діаспорою в Республіці Польща в контексті національних інтересів України (2012)
Кордон М. - Польща – "локомотив України в Європу" (2012)
Ковальчук І. - В. Липинський як ідеолог консерватизму в партійній палітрі України (2012)
Поліщук І. - Електоральний процес в Україні і Польщі в посткомуністичний період: політико-культурний аспект (2012)
Погоріла Л. - Гендерний аспект політичної діяльності (2012)
Materski W. - Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (2012)
Шаповал Ю. - Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України (2012)
Шуст Н. Б. - До проблеми соціальної модернізації українського суспільства (2008)
Гавеля В. Л. - Пролонгування соціальної факторіальності через проліферацію феномена майбутнього в футурологічних розвідках і прогнозуванні (2008)
Мейжис І. А. - Цінності і соціальна еволюція суспільств (2008)
Сагалаков Б. Ф. - Особливості політичних орієнтацій кримських татар (2008)
Ханстантинов В. О. - Соціальні стереотипи і необхідність толерантності (2008)
Онофрійчук О. А. - Сучасна освіта: парадигма чи парадокс? (2008)
Фесенко А. М. - Соціальна захищеність працюючого населення в Україні: концептуалізація уявлень (2008)
Камбур А. В. - Суперечливість соціально-політичних трансформацій у сучасній Україні (2008)
Ємельянова І. А. - Соціально-історичні аспекти формування української ментальності (2008)
Ляпіна Л. А. - До проблеми ідентичностей у сучасній етносоціології (2008)
Ковалевич В. В. - До питання про моделі формування української національної ідентичності (2008)
Кисельов А. Ф. - Майстри спорту Миколаївщини за роки незалежності України (1991-2006 рр.) (соціологічний аналіз), Зюзін В. О., Цебржинський О. І., Руденко А. О., Димова А. М. (2008)
Русскін В. В. - Соціалізація особистості: специфіка соціологічного підходу (2008)
Скляр С. Ю. - Соціокультурні засади організації дозвілля молоді: регіональний аспект (2008)
Рожанська Н. В. - Соціологія освіти і філософія (теоретичний аспект) (2008)
Кохан В. В. - Когнітивна соціологія як сфера дослідження соціального інтелекту (2008)
Чепак В. В. - Соціологічні аспекти дослідження проблем освіти в ранній класичній соціології (2008)
Мещанінов О. П. - Соціальна функція інноваційної університетської системи освіти (2008)
Клименюк Н. В. - Використання методів активного навчання на семінарських заняттях при вивченні соціології (2008)
Шанц В.А. - Роль курсу "Організація діяльності соціальних служб” у практичній підготовці студентів (2008)
Вах Т. С. - Соціокультурні передумови концептуалізації молодіжної проблематики в соціології (2008)
Мейжис І. А. - Індивідуалізм чи колективізм?, Почебут Л. Г. (2008)
Хижняк Л. М. - Трудові практики в умовах ринкових відносин: оптимізація управління персоналом (2008)
Гавеля В. Л. - Змістовна складова соціалізаційної доцільності й свободи людини, Рожанська Н. В. (2008)
Дрожанова О. М. - Інституціалізація чинників регуляції трудової поведінки (2008)
Скориніна-Погребна О. В. - Соціальна ідентифікація економічної еліти: етапи становлення (2008)
Онофрійчук О. А. - Мікросоціологічний аналіз сучасних соціальних трансформацій (2008)
Димитров М. Ф. - Професійно-орієнтовані громадські організації – нова форма студентського самоврядування (2008)
Городська М. М. - Соціалізаційний зміст концепції Болонського процесу в умовах глобалізації (2008)
Лисиця Н. М. - Рівні соціальної варіативності реклами (2008)
Багмет М. О. - Громадська думка як соціальний феномен: аналіз теоретико-методологічних підходів, Ляпіна Л. А. (2008)
Мінц М. О. - Соціологія девіантної поведінки: проституція (2008)
Фесенко А. М. - Безробіття як комплексна соціальна проблема (2008)
Шанц В. А. - До питання про виникнення та розвиток соціальної роботи в Німеччині (2008)
Скляр С. Ю. - Сучасні тенденції у сфері молодіжного дозвілля (на прикладі молодіжних субкультур) (2008)
Чорна В. О. - Інструменти регулювання трудової міграції (2008)
Гавеля В. Л. - Основні соціологічні парадигми і моделі освітньої діяльності (2008)
Полянська В. І. - Соціологічний метод у теорії російських формалістів (2008)
Ковалевич В. В. - Всеєдність Семена Людвіговича Франка: філософсько-соціологічний дискурс (2008)
Латіна Ю. В. - Теорії агресивності в соціології (2008)
Яцюк О. О. - Особливості соціалізації дітей-сиріт у ранньому віці: теоретичний аспект (2008)
Шуст Н. Б. - До проблеми дитячої безпритульності в сучасному українському суспільстві, Приходько О. В. (2008)
Войченко В. В. - Використання цифрових технологій при проведеннні ситуаційних експертиз, В'юн В. В. (2011)
Савка І. Г. - Судово-медичне значення морфологічних ознак площини перелому, Михайличенко Б. В., Беженар І. Л. (2011)
Ванчуляк О. Я. - Вейвлет аналіз мап еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності. Статистичний підхід, Бачинський В. Т., Ушенко О. Г., Максимчук Н. О. (2011)
Моканюк О. І. - Встановлення кольору травмованої шкіри за допомогою шкали кольорів, Гаврилюк А. О., Перебетюк А. М., Джурабаєв В. С., Ольчедай В. М. (2011)
Холоділова І. В. - Використання ферментативної реакції на амілазу в експертизах, пов’язаних зі статевими злочинами (2011)
Зозуля В. М. - Медико-статистичний аналіз ушкоджень, заподіяних при виконанні пострілів із вогнепальної, пневматичної зброї та засобів ударно-травматичної дії, за даними Житомирського обласного бюро судово-медичної експеритизи (2011)
Воронов В. Т. - Причинно-системне дослідження і практичне конструювання судово-медичних закономірних зв’язків (Повідомлення третє: конструювання багатоланкового ланцюга систем причинних детермінацій) (2011)
Петренко В. О. - Доказова фармація: судово-фармацевтична індикація схильності жінок до наркотичної залежності, Лінський І. В., Шаповалова В. О, Шаповалов В. В. (2011)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне усунення причинно-наслідкового зв’язку між наркозлочинністю та адитивними розладами здоров’я між не6повнолітніми, Курижева О. О., Мовсісян А. Г. (2011)
Дручініна І. М. - Методика приготування цитологічних препаратів зі слідів крові з використанням ультразвукової бані, Старовойтова Р. О. (2011)
Михайленко О. В. - Особливості визначення напрямку та дистанції пострілу із вогнепальної зброї за умови наявності перешкоди при відтворенні обстановки і обставин події (2011)
Кахановский Ф. Н. - Случай определения наркотического вещества из группы катинонов в волосах, Москаленко В. С., Москаленко И. С. (2011)
Колесник О. О. - Рідкісний випадок ідентифікації людини за особливими прикметами операції остеометалосинтезу, Воронов В. Т., Бродецький О. М., Слободянюк В. С., Глянько О. І., Куценко С. В. (2011)
Войченко В. В. - Вирішення ситуаційних завдань шляхом реконструкції умов та обставин заподіяння ушкоджень на основі використання цифрових технологій, В'юн В. В. (2012)
Козаченко І. М. - Пневмострільні ушкодження: термінологія та понятійний апарат (2012)
Завальнюк А. Х. - Про необхідність дотримання вимог доказової медицини при визначенні причини асфіктичної смерті, Юхимець І. О., Кравець О. Ф., Стецюк О. І. (2012)
Савка І. Г. - Практичне застосування морфологічних ознак площини переломів великої і малої гомілкових кісток в судовій медицині, Бачинський В. Т., Бендерський С. М. (2012)
Зозуля В. М. - Судово-медична характеристика ушкоджень, заподіяних пістолетними патронами "Флобер" 4 мм, у захищені одягом грудну клітку і живіт з різних відстаней (2012)
Шевченко И. Н. - Динамика разложения трупа, Голубович Л. Л., Куртев А. В. (2012)
Голубович Л. Л. - Вікові особливості мікроскопічної структури спалених ребер у дітей, Голубович А. Л., Голубович П. Л., Шевченко І. М. (2012)
Лосева О. Ф. - Современные подходы при определении давности наступления смерти (2012)
Бабанин А. А. - Организация судебно-медицинской службы в странах Азии, Беловицкий О. В., Джамаль Аль-Нсоур, Скребкова О. Ю., Уланов В. С., Щербакова В. М. (2012)
Воронов В. Т. - Роль индивидуальных особенностей организма и привходящих обстоятельств в последствиях травм и заболеваний (системно-причинный анализ) (2012)
Вылегжанин А. И. - Способ вскрытия брюшной полости (2012)
Дунаєв О. В. - Випадок ушкодження атмосферною електрикою, Соляний О. М., Романчук Д. С., Стогнієв Ю. А. (2012)
Ковалишин В. М. - Посмертне виявлення анальгіну, Бідниченко Ю. І., Кучер М. М. (2012)
Мусієнко Д. В. - Знахідка, що змінила хід слідства, Колесник О. О., Воронов В. Т. (2012)
Завальнюк А. Х. - Про особливості етики і деонтології в судово-медичній діяльності, Юхимець І. О., Кравець О. Ф., Бартіш В. Р. (2012)
Ольховський В. О. - Правове регулювання судово-медичної експертизи, Марковський В. Д., Купріянова Л. С. (2012)
Войченко В. В. - Результати втілення молекулярно-генетичних методів дослідження мікронакладань епітеліальних клітин на речових доказах, Івашина О. Х., Полотненко-Повстяна Н. В. (2012)
Мишалов В. Д. - Судебно-медицинская оценка посттравматических базальних субарахноидальных кровоизлияний (системно-причинный анализ), Воронов В. Т. (2012)
Шевченко И. Н. - Определение давности наступления смерти по особенностям динамики поздних трупних изменений, Голубович Л. Л., Куртев А. В. (2012)
Плевинскис П. В. - Современный алгоритм подхода к дифференциальной диагностике телесных повреждений у водителей и пассажиров легковых автомобилей в случаях ДТП (2012)
Ванчуляк О. Я. - Кореляційний аналіз поляризаційно-неоднорідних лазерних зображень двопроменезаломлюючих структур міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності (2012)
Савка І. Г. - Прикладне значення морфологічних ознак площини перелому стегнової кістки в судово-медичній практиці (2012)
Ольховський В. О. - Судово-медична діагностика травм шиї у живих осіб, Купріянова Л. С., Губін М. В. (2012)
Марков Ю. І. - Аналіз випадків смерті пацієнтів під час їх транспортування бригадами швидкої медичної допомоги, Мішалов В. Д., Юрченко В. Т. (2012)
Франчук В. В. - Структурна характеристика смертельної транспортної травми за судово-медичними спостереженнями, Кулаківський Д. І. (2012)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне вивчення проблеми дезоморфінової наркоманії в Україні (Криміналістичні аспекти), Шаповалова В. О., Лебедєва Т. О., Банна Н. І. (2012)
Торяник И. И. - Суицидальный поступок больного с детектированной герпесвирусной (Zoster) инфекцией (клинический случай судебно-медицинской казуистики) (2012)
Ковальська О. В. - Дослідження умов екстракції доксазозину з водних розчинів органічними розчинниками, Маміна О. О. (2012)
Кахановский Ф. Н. - Постмортальная стабильность и образование алкоголя в биологических тканях и жидкостях организма, Москаленко С. И., Москаленко В. С. (2012)
Лук'янович О. В. - Простий пристрій для мікрозйомки, мікрофотофіксації та програмного опрацювання препаратів, Лук'янович О. І., Лук'янович І. Л. (2012)
Нікітін М. В. - Випадок смерті людини від сказу у судово-медичній практиці, Рябоконь А. В. (2012)
Алексин Г. Б. - Объективные ошибки при определении давности смерти по ректальной температуре, Рябченко С. М. (2012)
Черняк В. В. - Деякі аспекти судово-медичної експертизи осіб за одонтологічним статусом, Гасюк П. А., Нікіфоров А. Г. (2012)
Литвинский Г. Г. - Исследование параметров рамной крепи из коробчатого профиля, Фесенко Э. В. (2013)
Окалелов В. Н. - Оптимизация сети горных выработок угольных шахт в сложных условиях разработки угольных пластов (2013)
Должиков П. Н. - О технико-экономической эффективности применения шлакоглинистых смесей при ликвидации горных выработок, Фурдей П. Г. (2013)
Литвинский Г. Г. - Закономерности развития магистральной трещины при расколе породных образцов, Бикяшева Ю. Н. (2013)
Корнеев С. В. - Анализ факторов, определяющих силу сопротивления вращению роликов ленточных конвейеров, Долгих В. П. (2013)
Клишин Н. К. - Управление состоянием кровли в лавах, Кизияров О. Л. (2013)
Чепурная Л. А. - Расчетная схема начала сдвижения земной поверхности при ее подработке угольными пластами, Антощенко Н. И., Филатьев М.В., Крыжановский Ю. Ю. (2013)
Коробкин С. Г. - Моделирование действия взрыва в горной породе с помощью электроимпульсных разрядов (2013)
Калюжный С. В. - Применение для вентиляторов главного проветривания угольных шахт электропривода с моментноймеханической характеристикой (2013)
Рутковский Ю. А. - Основатель инженерной школы горных механиков и машиностроителей России (к 175-летию со дня рождения И. А. Тиме), Зинченко А. М., Стародубов С. Ю. (2013)
Аверин Г. А. - Исследование разрушений крепких породных слоев, залегающих в кровле угольного пласта, методом конечных элементов, Ларченко В.Г., Корецкая Е. Г. (2013)
Куценко О. М. - Результаты теоретических исследований сдвижения и деформаций земной поверхности в горно-геологических условиях Восточного Донбасса (2013)
Смирнов А. Н. - Исследование условий формирования подповерхностного слоя непрерывнолитой заготовки на начальном этапе ристаллизации, Куберский С. В., Головчанский А. В., Семирягин С. В. (2013)
Новохатский А. М. - Анализ влияния режима выпусков на дренажные условия в горне доменной печи, Диментьев А. О., Михайлюк Г. Д., Карпов А. В. (2013)
Петрушов С. Н. - Анализ применимости углей с высоким выходом летучих в агломерации, Русанов И. Ф., Русанова Н. В. (2013)
Смирнов А. Н. - Особенности непрерывного горизонтального литья полой круглой заготовки из меди и медных сплавов, Куберский С. В., Семирягин С. В., Ухин В. Е. (2013)
Новохатский А. М. - Анализ эффективности десульфурации чугуна при изменении формы слоя шлака в горне доменной печи, Блинов А. М. (2013)
Куберский С. В. - Полунепрерывная разливка как элемент высокоэффективной технологии для металлургических микро-заводов (2013)
Рутковский Ю. А. - Эксергия потока при наличии резонансных колебаний давления газа во всасывающей системе поршневого компрессора, Рутковский А. Ю. (2013)
Кузнецов Д. Ю. - Эволюция физико-химических свойств и качества автомобильного листа из малокремнистых сталей (2013)
Карпов А. В. - Исследование изменения боковой нагрузки действующей на кладку доменной печи (2013)
Коваленко В. М. - Анализ силовых параметров при штамповке поковок с комбинированным нагружением (2013)
Кравченко В. М. - Физическое моделирование процесса пульсирующей продувки металла в сталеразливочном ковше, Романчук Я. А. (2013)
Боровик П. В. - 3D модель процесса поперечного разделения на ножницах непрерывнолитых сортовых заготовок, Петров П. А. (2013)
Ершов В. М. - Влияние электроискрового легирования на структуру твердых сплавов, Русанова Н. В. (2013)
Дорогой Е. В. - Современное состояние вопроса окомкования агломерациной шихты, содержащей большое количество тонкоизмельченных материалов. Сообщение 2: механизм образования, роста и разрушения гранул при окомковании (2013)
Селезнёв М. Е. - Определение максимального усилия при поперечной резке толстолистовых раскатов шевронным ножом сложной формы (2013)
Должиков П. Н. - Геомеханическое обоснование устройства подпорных стен методом напорной цементации насыпных грунтов, Кипко А. Э., Кирияк К. К. (2013)
Должиков П. Н. - Физическое моделирование работы буроинъекционной сваи в разуплотненных грунтах, Збицкая В. В. (2013)
Симонов С. І. - Визначення похибки тепловізійного вимірювання зовнішніх огороджувальних конструкцій, Симонова І. М., Сова І. О. (2013)
Карапетян С. Х. - Напряженно-деформированное состояние бетона в железобетонных внецентренно сжатых элементах при повторных нагружениях, Усенко В. Н. (2013)
Лахтин К. И. - Основные принципы проектирования остановок общественного транспорта, Симонова И. Н., Симонов С. И. (2013)
Абед С.Ф. - Исследования прочности грунтоглиноцементной сваи в песчаных и суглинистых грунтах (2013)
Корсунов К. А. - Компьютерное моделирование эволюции формы электрической дуги в канале плазмотрона (2013)
Полилов Е. В. - Робастное управление двухмассовым электромеханическим объектом, Руднев Е. С., Скорик С. П. (2013)
Мирошник Д. Н. - Расчет параметров импульсного преобразователя повышающего типа в тяговом асинхронном электроприводе с питанием от аккумуляторной батареи (2013)
Мішалов В. Д. - Сучасний стан проблеми ідентифікації загальних фенотипічних ознак людини за дерматогліфічними параметрами кисті та стопи, Козань Н. М. (2013)
Индиаминов С. И. - Танатогенетические признаки сосудисто-тканевых реакций головного мозга при геморрагическом шоке на фоне острой алкогольной интоксикации (2013)
Біляков А. М. - Судово-медичне значення змін вмісту кортизолу в тканині наднирників людини в ранній термін антемортального періоду (2013)
Ольховський В. О. - Комплексна судово-медична діагностика давності утворення механічних ушкоджень шкіри та м’язів при одночасному їх травмуванні, Каплуновський П. А., Хижняк В. В., Губін М. В., Бондаренко В. В., Сокол В. К., Леонтьєв П. О., Тешенко О. М. (2013)
Кісь А. В. - Застосування індикаторного методу в якості судово-медичної експрес-діагностики ішемічних прижиттєвих і постмортальних уражень м’язів (2013)
Плевинскис П. В. - Сложные ситуации при установлении местонахождения пострадавших в салоне автомобиля в момент ДТП (2013)
Козлов С. В. - Судово-медична оцінка краніографії при діагностиці черепно-мозкової травми, Войченко В. В., Ткаченко О. В. (2013)
Федорова О. А. - Вплив різних видів ненасильницької смерті на кристалограми тканинних екстрактів внутрішніх органів трупів (2013)
Шилейко И. Д. - Применение хроматографии в тонком слое сорбента для выявления метадона и его основного метаболита в биологических жидкостях, Чубуков А. М. (2013)
Шаповалова В. О. - Судова фармація: вивчення наслідків зловживання психоактивних речовин на регіональному рівні, Шаповалов В. В., Шувера О. В. (2013)
Шаповалова В. О. - Судово-фармацевтичне вивчення курильних сумішей, до складу яких входить Калея Закатечічі (лат. Cаlea Zacatechichi), Шаповалов В. В., Сухая М. Ю. (2013)
Мусоев С. М. - Роль таможенных органов в регулировании премещения наркотических средств в республике Таджикистан, Шаповалова В. А., Шаповалов В. В. (2013)
Лукашевич Н. М. - Вплив сімейних відносин на формування аутоагресивної, егресивної та суїцидальної поведінки у підлітків (2013)
Волошинович В. М. - Статеві відмінності проксимальних фаланг пальців стопи, Козань Н. М., Волошинович В. М. (2013)
Михайличенко Б. В. - Особливості молекулярно-генетичного дослідження біологічних об'єктів, які містять слідову кількість ДНК, Біляков А. М., Дунаєв О. В. (2013)
Савка І. Г. - Структурно-функціональні особливості окремих відділів стегнової кістки та їх значення в судово-медичній практиці (2013)
Герасименко О. І. - Шляхи оптимізації викладання судової медицини, Антонов А. Г., Коміссаров М. Л., Самойлов С. В. (2013)
Ергард Н. М. - Проблемні питання регламентації проведення судово-медичної експертизи (2013)
Стеблюк В. В. - Організаційно-методичні питання викладання судової медицини в навчальних закладах МВС України (2013)
Іркін І. В. - Аутопсія та її значення, Мішалов В. Д., Михайличенко Б. В., Войченко В. В., Дунаєв О. В. (2013)
Войченко В. В. - Графічний редактор для оформлення схем тілесних ушкоджень потерпілих "Контур", В'юн В. В. (2013)
Личман Т. В. - До питання обєктивізації визначення давності утворення синців, Легедза А. В., Дубровська О. М. (2013)
Бачинський В. Т. - Аналіз смертності у випадках суїцидів на теренах чернівецької області у період часу з 2008 по 2012 роки, Беженар І. Л., Павлюкович О. В., Шкробанець І. Д. (2013)
Гуріна О. О. - Особливості судово-медичної оцінки внутрішньо мозкових крововиливів, які виникають за умов несприятливих фонових станів, Міщенко С. А. (2013)
Бондар С. С. - Випадки помилкової рентгенологічної діагностики переломів (2013)
Науменко В. М. - Експертна оцінка двохмоментного розриву селезінки, Зозуля В. М. (2013)
Косицький С. Є. - "Феномен Виноградова" як діагностична ознака визначення дистанції при пострілах кулями спеціального призначення, Грушенко Л. Д. (2013)
Хоменко В. І. - Про деякі особливості пошкоджень, які виникають при падінні з автомобіля, що рухається, Радченко М. П. (2013)
Шевчук М. М. - Випадок позалегеневої форми туберкульозу, Бекар В. М., Ногач Л. П. (2013)
Козлов С. В. - Нераспознанные множественные экзостозы в экспертной практике, Войченко В. В., Ткаченко О. В. (2013)
Мішалов В. Д. - Особливості фармакокінетики та судово-медичної діагностики отруєнь дитиліном, Москаленко В. С. (2013)
Саразов К. Ю. - Випадок умисного скальпування голови, Демченко І. А., Качков Д. В., Беркут В. М., Пелешенко В. І., Федоровський О. В. (2013)
Скічко В. Г. - Випадок "перелому, що росте", у дитини грудого віку, Кондратенко В. Л. (2013)
Академік М. М. Амосов - 100 років з дня народження (2013)
Коркушко О. В. - Возрастные особенности мозгового кровообращения. умственной работоспособности в условиях гипоксии у здоровых людей пожилого возраста с различным типом старения - физиологическим и ускоренным (преждевременным), Осьмак Е. Д. (2013)
Красівська В. В. - Вплив на гемостаз ex vivo/in vitro шунтових препаратів у хворих на гемофілію з інгібітором, Стасишин О. В. (2013)
Анікєєва Т. В. - Інструментальні та лабораторні можливості оцінки структурно-функціонального стану міокарда у пацієнтів з постінфарктним кардіосклерозом, Воробйов А. С. (2013)
Березин А. Е. - Циркулирующий остеопонтин как маркер раннего атеросклеротического поражения коронарных артерий у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, Кремзер А. А. (2013)
Зинченко Ю. В. - Частота выявления признаков тромбообразования у больных с трепетанием предсердий, Бородай А. А., Икоркин М. Р. (2013)
Кардашевская Л. И. - Влияние мельдония (Вазопро) на безболевую ишемию миокарда у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца, Михайличенко Е. С. (2013)
Поляков А. Е. - Неспецифическое системное воспаление у больных с умеренными формами гипертонической болезни, Степанова А. В. (2013)
Бойко В. В. - Значение предшественников карнитина в лечении больных с критической ишемией нижних конечностей, Прасол В. А., Мясоедов К. В., Корнейко А. Н. (2013)
Стаднюк Л. А. - Д. Ф. Чеботарев - основоположник системы гериатрической подготовки в Украине, Приходько В. Ю., Чайковская В. В. (2013)
Ватутин Н. Т. - Тревожные растройства и сердечно-сосудистые заболевания, Христиченко М. А., Картамышева Е. В., Кетинг Е. В. (2013)
Ханюков О. О. - Вибір оптимального медикаментозного лікування пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом (хронічною ішемічною хворобою серця та атеросклеротичним ураженням артерій нижніх кінцівок) (2013)
Ватутин Н. Т. - Обучение самоконтролю и самопомощи больных, страдающих выраженной хронической сердечной недостаточностью, Ещенко Е. В. (2013)
Клигуненко Е. Н. - Влияние эноксапарина на плазменные белки гемостаза, Козина О. С. (2013)
Антонюк-Щеглова І. А. - Вплив мелатонінуна реологічні властивості крові в осіб похилого віку (2013)
Вимоги до авторів (2013)
Мішалов В. Д. - Аналіз випадків падінь авіаційних суден, що мали місце в 70-ті роки ХХ сторіччя в УРСР, Шупик Ю. П., Хохолєва Т. В., Гуріна О. О., Зарицький Г. А., Петрошак О. Ю., Плетенецька А. О. (2013)
Плевинскис П. В. - Исходные данные и алгоритм работы экспертов при проведении комплексных судебно-медицинских и транспортно-трассологических экспертиз в случаях наезда автомобиля на пешехода (2013)
Марков Ю. І. - Оцінка тяжкості ушкоджень та попередження розвитку фатальних наслідків при повішенні, Мішалов В. Д., Рибак Є. В. (2013)
Кісь А. В. - Онкологічна складова при судово-медичній експертизі трупів, Кравченко Ю. М., Фурман О. О. (2013)
Козань Н. М. - Етно-расові особливості дерматогліфічних параметрів пальців ніг (повідомлення 1) (2013)
Марковский В. Д. - Клинико-морфологические особенности карциноидных опухолей, Захаренко В. В., Сорокина И. В., Плитень О. Н., Мирошниченко М. С., Шапкин А. С. (2013)
Марковский В. Д. - Морфологические изменения проводящей системы сердца при внезапной сердечной смерти, Сорокина И. В., Шапкин А. С., Плитень О. Н., Омельченко О. А., Мирошниченко М. С. (2013)
Лукашевич Н. М. - Фактори ризику розвитку суїцидальної поведінки у підлітків (2013)
Біляков А. М. - Особливості змін балансу біогенних амінів в рідинах тіла людини під час перебігу смертельної механічної травми (2013)
Костенко Є. Я. - Обгрунтування експериментального методу релевантного співставлення кластерних об’єктів цифрових ортопантомограм (2013)
Савка І. Г. - Статистичне обґрунтування впливу структурно-функціональних особливостей окремих відділів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки на формування морфологічних ознак переломів при тупій травмі (2013)
Стеблюк В. В. - Правові та морально-етичні аспекти кримінальних правопорушень у сфері професійної діяльності медичних працівників (2013)
Завальнюк А. Х. - Доказові аргументи в судово-медичній діагностиці автомобільної травми та її видів, Юхимець І. О., Кравець О. Ф., Тодосій Б. В. (2013)
Войченко В. В. - Особливості механізму утворення перелому кісток черепа з ознаками розшарування, В’юн В. В., Мішалов В. Д., Качков Д. В. (2013)
Марєнкова О. Є. - Рідкісний випадок відкритої черепно-мозкової травми в судово-медичній практиці, Ксензов Є. О., Туманська Л. М., Зубко М. Д. (2013)
Дем’янчук А. П. - До питання проведення експертизи спірного батьківства з використанням імунологічних методів дослідження. Випадок з практики., Туманська Л. М., Зубко М. Д. (2013)
Дубинин П. Е. - Случай самопроизвольного прерывания беременности в сроке 12 недель вследствие автотравмы, Зубов А. Л. (2013)
Зозуля В. М. - Ефективність комплексного підходу при встановленні відстані пострілу у конкретному випадку із практики, Загороднєва О. А., Ганський О. В. (2013)
Петрошак О. Ю. - Смертельний випадок ушкодження рефлексогенної ділянки (сино-каротидного вузла) (2013)
Зарицький Г. А. - Доцільність використання комп’ютерної томографії у випадку судово-медичної експертизи вогнепального ушкодження (2013)
Стецюк О. І. - Випадки смерті внаслідок відриву обрізного диска кутошліфувальної машини ("болгарки"), Василишин А. О. (2013)
Титул, зміст (2013)
Бондар B. C. - Oсновні тенденції світового ринку цукру (2013)
Шанда Л. В. - Агроекологія: адаптивні землеробство і рослинництво (2013)
Фалатюк Л. В. - Селекційна цінність запилювачів цукрових буряків (2013)
Іоніцой Ю. С. - Формування продуктивності цукрових буряків в кінці періоду вегетації (2013)
Кирилюк В. П. - Вплив систем основного обробітку ґрунту та ланки сівозміни на фітосанітарний стан посівів буряків цукрових (2013)
Присяжнюк О. І. - Оцінка сортів гороху за комплексом господарськоцінних ознак, Калюжна Е. А., Українець В. В., Шевченко О. П. (2013)
Саблук В. Т. - Вірусна жовтяниця у посівах буряків цукрових, Кубик М. М. (2013)
Стефанюк В. Й. - Вирощування розсади стевії шляхом живцювання (2013)
Борисюк П. Г. - Нові препарати органічного походження при вирощуванні цукрових буряків, Мельник І. П. (2013)
Михайловська О. В. - Захист національних товаровиробників в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі, Незвещук-Когут Т. С. (2013)
Оніщенко І. Г. - Політико-економічне прогнозування глобальних викликів сучасності (2013)
Андросюк Л. А. - Вплив якості продукції на продуктивність поліграфічних підприємств (2013)
Батичко Г. І. - Формування корпоративної культури як чинник підвищення ефективності діяльності ПАТ "МК "Азовсталь", Кудлай В. О. (2013)
Верховод І. С. - Використання праці інвалідів на підприємствах (2013)
Грет Г. П. - Стан та проблеми підготовки книготорговельного персоналу України (2013)
Гуткевич С. О. - Вплив управління на ефективність діяльності підприємств, Дунда С. П. (2013)
Кваско А. В. - Потенціал підприємства на основі клієнтоорієнтованого підходу, Лавренюк М. М. (2013)
Лукомська Т. В. - Регіональний кластер – один із напрямів розвитку аграрного виробництва (2013)
Сеперович Н. В. - Підтримка багатоукладності для ефективного розвитку аграрного сектору (2013)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Процеси інтеграції злиття і поглинання як основа створення цінності компанії (2013)
Передерієнко Н. І. - Фактори активізації інноваційних процесів на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі, Копайгора О. В. (2013)
Кваско А. В. - Формування конкурентоспроможного потенціалу підприємства (2013)
Петренко В. А. - Методичні підходи до визначення інноваційної активності підприємств (2013)
Поєнко О. М. - Управління ідеями як фактор формування інноваційної культури підприємства (2013)
Сафонов Ю. М. - Інституціоналізація міжгалузевого державного управління (2013)
Габа М. І. - Соціально-економічне значення розвитку туризму в Україні (2013)
Це цікаво (2013)
Титул, зміст (2013)
Борисюк П. Г. - День поля: вітчизняні гібриди цукрових буряків витримали іспит на "відмінно" (2013)
Панасюк Б. Я. - XXI вік: минуле, сучасне і перспективи цукрового виробництва (2013)
Калініченко О. В. - Енергетична оцінка ефективності виробництва гібридів цукрових буряків (2013)
Корнєєва М. О. - Мінливість комбінаційної здатності ЧС ліній і закріплювачів стерильності цукрових буряків залежно від факторів сортовипробування, Ненька М. М., Андрєєва Л. С., Кротюк Л. А. (2013)
Іоніцой Ю. С. - Технологічні показники якості коренеплодів різного походження за зберігання в кагатах (2013)
Сичук Л. В. - Сидеральна культура та вплив її на забур'яненість і врожайність цукрових буряків, Плакса В. М., Дуць І. З., Кицюк В. В., Черевко Т. В. (2013)
Присяжнюк О. І. - Стабільність та пластичність сортів гороху селекції Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції, Калюжна Е. А., Українець В. В., Шевченко О. П. (2013)
Покажчик статей, надрукованих у журналі "ЦБ" в 2013 році (2013)
Мейжис І. А. - Соціальний капітал міста як одна зі стратегій його розвитку (2010)
Каменская Т. Г. - Критика в социально-политической сфере (2010)
Акимов Д. И. - Корпоративная социальная ответственность как фактор углубления и расширения маркетинга (2010)
Малюта О. В. - Свобода слова в Україні (за результатами соціологічного дослідження) (2010)
Ляпіна Л. А. - Етноконсолідуюча роль культури міжетнічного спілкування у державотворчому процесі, Ляпіна О. С. (2010)
Мінц М. О. - Погляди на злочинність у античні часи (2010)
Сидоров М. В.-С. - Підходи до типологізації користувачів Інтернету: пізнавальні можливості та обмеження методів (2010)
Мамай Н. М. - Соціально-економічні та психологічні фактори існування осіб без певного місця проживання, Шайхатдінов А. З. (2010)
Скляр С. Ю. - Соціологічний підхід до вивчення дозвілля як соціального феномена (2010)
Качанова Ю. В. - Агресивність та агресія як соціологічні категорії (2010)
Нікон Н. О. - Діяльність та роль діаспори у розвитку болгарської спільноти (2010)
Зінюк А. В. - Жіночий спорт та його висвітлення засобами масової інформації (2010)
Чепак В. В. - Соціологія освіти: теоретико-методологічні проблеми у морфогенетичному вимірі (2010)
Щудло С. А. - Якість освіти як соціологічна проблема (2010)
Рожанська Н. В. - Суспільна ефективність соціально-гуманітарної освіти в сучасній Україні та шляхи її підвишення: демократизаційний аспект (2010)
Сай Д. В. - Додаткові навчальні послуги для студентів з особливими потребами у вищих навчальних закладах США: порівняльний аналіз (на прикладі штатів Арканзас та Массачусетс) (2010)
Васильєв Я. В. - Футурреальність і формування рольової поведінки (2010)
Молчанова О. Б. - Соціально-психологічні особливості та ціннісні орієнтації сучасної студентської молоді (за матеріалами соціологічного дослідження) (2010)
Каневський В. І. - Події життя і парасуїцидальна поведінка (2010)
Дрожанова О. М. - Соціальний пакет: стимул чи допомога? (2010)
Фесенко А. М. - Подолання бідності в Україні у контексті здійснення соціальної політики, Банюхова К. О. (2010)
Байдала И. С. - Люди пожилого возраста в условиях активных трансформационных процессов (2010)
Чорна В. О. - Принципи і методологія побудови механізму регулювання міграцій (2010)
Татенко Ю. В. - Створення фондів розвитку громад як засіб формування соціального капіталу міста (2010)
Каленюк П. І. - Однозначна розв'язність задачі з інтегральними умовами для рівняння із частинними похідними другого порядку за часом, Ільків В. С., Нитребич З. М., Когут І. В. (2013)
Ільків В. С. - Міра множини рівня розв'язків диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами і знакосталими правими частинами, Магеровська Т. В., Нитребич З. М. (2013)
Симотюк М. М. - Початково-нелокальна задача для факторизованого рівняння із частинними похідними, Савка І. Я. (2013)
Репетило С. М. - Задача Діріхле-Неймана для лінійних гіперболічних рівнянь другого порядку у смузі (2013)
Массалітіна Є. В. - Інтегральні нерівності в теорії рівнянь гіперболічного типу з імпульсним збуренням, Кільчинський О. О. (2013)
Тацій Р. М. - Конструкція розв'язків лінійних імпульсних диференціальних рівнянь з кусково-змінними коефіцієнтами, Стасюк М. Ф., Власій О. О. (2013)
Черемних Є. В. - Про транспортний оператор із заданим власним значенням, Івасик Г. В. (2013)
Пуйда Д. В. - Числовий метод розв'язування оберненої спектральної задачі для оператора Дірака на скінченному проміжку в деяких часткових випадках (2013)
Попович Р. - Про оцінки для мультиплікативних порядків елементів скінченних полів на основі циклотомічних поліномів (2013)
Гладун В. Р. - Множини абсолютної стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів з дійсними елементами (2013)
Чип М. М. - Зображення узагальнених моментів на відрізку дійсної осі (2013)
Пирч Н. М. - Про вiльнi добутки паратопологiчних груп та iхнi гомоморфiзми (2013)
Лопотко О. В. - Інтегральне зображення додатно визначених функцій двох змінних зв'язаних з оператором першого порядку (2013)
Кунинець А. В. - Триточкова різницева схема високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку в циліндричних координатах, Кутнів М. В. (2013)
Ольшанський В. П. - Про вплив сили Магнуса на рух сферичного тіла змінної маси, Ольшанський С. В. (2013)
Демків Л. І. - Дослідження впливу вибору параметрів функції належності, як ступенів свободи нечіткого регулятора, на характеристики динамічної системи (2013)
Дем'янишин Н. М. - Поєднання переваг поляризаційно-оптичного та інтерферометричного методів для визначення абсолютних п'єзооптичних коефіцієнтів ромбічних кристалів (2013)
Малик О. П. - Локальна взаємодія важких дірок з дефектами кристалічної гратки в антимоніді індію, Кеньо Г. В., Хитрук І. І. (2013)
Понеділок Г. В. - Стаціонарні стани квантової точки в магнітному полі, Клапчук М. І. (2013)
Бєлікова Ю. В. - Можливості соціометрії у вивченні групових емоцій (2011)
Яремчук С. С. - Методологія дослідження релігійності населення України (за результатами четвертої хвилі (2008 р.) "Європейського соціального дослідження") (2011)
Фесенко А. М. - Внесок К. Маркса та Ф. Енгельса у становлення соціологічних знань про працю (2011)
Ляпіна Л. А. - Громадська думка як соціальний феномен та її роль у демократизації суспільних відносин, Ляпіна О. С. (2011)
Рожанська Н. В. - Соціально-гуманітарні знання як фактор активізації учнівського і студентського самоврядування (2011)
Качанова Ю. В. - Агресивність: аналіз теоретичних підходів (2011)
Кухтіна M. В. - Стан та мотиваційні чинники професійної діяльності молодих науковців в Україні: теоретичний аспект (2011)
Бойко О. Д. - Комплексна діагностика факту політичного маніпулювання як органічна частина психологічного захисту (2011)
Хижняк О. В. - Колективні протестні дії мешканців міста: локальність дії і глобальність проблеми (2011)
Скорынина-Погребная О. В. - Особенности профессионального развития экономической элиты (2011)
Чорна В. О. - Складові елементи механізму оптимізації міграційних потреб і мотивів населення (2011)
Бондарець Б. Б. - Соціальний вплив реклами на масову аудиторію (2011)
Чекалова Ю. В. - Социальное значение привлекательной телесности (2011)
Кисляков В. П. - Техніка і суспільство: концепції розвитку та функціонування техніки, Дрожанова О. М., Ступак О. П. (2011)
Васильєв Я. В. - Про складові предмета соціальної роботи як науки (2011)
Мінц М. О. - Злочинність серед неповнолітніх та заходи щодо її профілактики, Чуб А. Г. (2011)
Ушакова І. В. - Особливості супервізії в соціальній роботі (2011)
Чубук Р. В. - Деякі аспекти соціально-правового захисту дітей (2011)
Коваль Г. В. - Поняття неформального лідерства як фактору згуртованості підлітків, Алтушева Л. М. (2011)
Чичкалюк Т. О. - Проблеми розвитку туризму як соціально спрямованої складової національної економіки (2011)
Безрукова О. А. - Відповідальність у соціологічному вимірі (2012)
Бєлікова Ю. В. - Емоційне споживання: спроба соціологічного аналізу (2012)
Кравченкова Г. М. - Коммуникативные технологии стигматизации профессий в украинском медийном дискурсе (2012)
Ліпич І. І. - Екологічна освіта та виховання в сучасному культурологічному дискурсі (2012)
Настояща К. В. - Культурна традиція як агент соціальних змін і модератор соціокультурного дискурсу в суспільстві (2012)
Афанасьєв Д. М. - Специфіка типологізації спільнот у соціологічній практиці (2012)
Вітковська І. М. - Концептуалізація феномена соціальної відповідальності: основні підходи (2012)
Дзирквадзе Т. М. - Самоидентификация по социальному статусу как процесс опредмечивания/распредмечивани (2012)
Заєць Д. О. - Соціальне уявне як категорія соціокультурного підходу (2012)
Нагорний А. І. - Специфіка адаптаційної діяльності особистості за умов суспільної трансформації, Нагорна А. О. (2012)
Стрельнікова О. О. - Основні підходи до визначення поняття "доброчинність" (2012)
Щудло С. А. - Суб’єкти ринку освітніх послуг: неінституціональний підхід (2012)
Ковтуненко Е. С. - Соціальна диференціація як складовий елемент процесу консолідації світових демократичних систем (2012)
Мосаєв Ю. В. - Регіональні особливості спортивного вболівальництва в Украіні (2012)
Бондарець Б. Б. - Роль комерційної реклами в процесі формування і розвитку "суспільства споживання" (2012)
Чорна В. О. - Становище української групової міграції на сучасному етапі (2012)
Рокицька О. Ю. - Організуюче значення державної влади для формування громадянського суспільства (2012)
Зінюк А. В. - Соціальний контекст розвитку сучасного спорту (2012)
Морозова Е. В. - Социальные риски в сфере труда: теоретико-методологический аспект анализа (2012)
Гнатчук О. С. - Дошкільне виховання як один з напрямів діяльності жіночих товариств Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Кучма І. З. - Мотивація споживацької поведінки (2012)
Чекалова Ю. В. - Социальные стандарты привлекательности и практики их достижения (2012)
Васильєв Я. В. - Моделювання механізмів спілкування майбутніх соціальних працівників (2012)
Іванкова-Стецюк О. Б. - Порадництво як актуальна форма соціальної роботи з мігрантами та їх родинами, Бондаренко М. Ю. (2012)
Орос О. Б. - Соціально-демографічні особливості неповнолітніх, які схильні до фізичного насилля (2012)
Життя, сповнене багатогранною працею. До 80-річчя від дня народження відповідального редактора Вісника "Радіоелектроніка та телекомунікації” д-ра техн. наук, проф. Б. А. Мандзія (2013)
Мандзій Б. А. - Метод флікер-шумової спектроскопії, Колодій З. О., Яцишин С. П., Колодій А. З. (2013)
Шаповалов Ю. І. - Особливості визначення чутливості лінійних параметричних кіл у частотній області (2013)
Рицар Б. Є. - Мінімізація системи логікових функцій методом паралельного розчеплення кон’юнктермів (2013)
Шаповалов Ю. І. - Cистема MAOPCS для багатоваріантного аналізу та оптимізації лінійних параметричних кіл у середовищі matlab, Бачик Д. Р., Маньковський С. В. (2013)
Хандожко В. О. - Порівняння результатів детектування як методами неперервного та імпульсного спостереження, Саміла А. П., Політанський Л. Ф. (2013)
Кіселичник М. Д. - Оптимізація АЧХ пристрою звуковідтворення при дії акустичних завад, Мелень М. В., Павлов Ф. Б. (2013)
Крижановський В. Г. - Мікросмужковий фільтр з щілинними резонаторами в екрануючому шарі (2013)
Василюк В. Я. - Визначення часу встановлення струму в індуктивному навантаженні перетворювача напруга-струм при негармонічній дії, Шклярський В. І. (2013)
Шклярський В. І. - Точність визначення параметрів двох динамічних мікрооб’єктів за допомогою телевізійного сканувального оптичного мікроскопа, Матієшин Ю. М., Баланюк Ю. В., Гудзь Б. В. (2013)
Климаш М. М. - Підвищення ефективності використання частотно-часових ресурсів в мережах GSM, Максимюк Т. А., Шеремета М. Я., Козловський Р. З. (2013)
Ложковський А. Г. - Алгоритми маршрутизації та якість обслуговування повідомлень мультисервісної мережі зв’язку, Куліш Є. Б., Гордієнко В. Ю. (2013)
Бугиль Б. А. - Методи оптимізації фізичної та логічної структур телекомунікаційних мереж, Лаврів О. А., Бешлей М. І., Червенець В. В. (2013)
Кузь І. М. - Дослідження методів частотного планування коміркових мереж на основі технологій LTE та GSM, Хархаліс З. М., Гуськов П. О., Лаврів О. А. (2013)
Стрихалюк Б. М. - Модель акустооптичного комутатора для повністю оптичних телекомунікаційних систем, Кайдан М. В., Максимюк Т. А., Пашкевич В. З. (2013)
Корецький О. В. - Моделі та алгоритми підвищення ефективності комутації інформаційних потоків у повністю оптичних телекомунікаційних системах, Думич С. С. (2013)
Красько О. В. - Оцінка параметрів мережі на етапі проектування оптичної транспортної системи (2013)
Бак Р. І. - Метод балансування абонентського навантаження мережі коміркового зв’язку, Чайковський І. Б., Бурачок Р. А. (2013)
Теплицька С. М. - Сумісне виявлення і оцінка інтенсивності нестаціонарного потоку викликів, Овчинников К. А., Скибін В. П. (2013)
Чеботарёва Д. В. - Выбор оптимальной топологии транспортной сети мобильной связи с учетом противоречивых показателей качества (2013)
Лемешко О. В. - Модель превентивного обмеження швидкості передачі низхідного каналу зв’язку технології WIMAX в умовах перевантажень, Гаркуша С. В. (2013)
Павликевич М. Й. - Дисперсійне рівняння для визначення модового спектру хвиль у відкритих багатошарових циліндричних діелектричних хвилеводах (2013)
Климаш М. М. - Забезпечення якості обслуговування та оптимізація бізнес-процесів у розподілених системах на основі сервісно-орієнтованої архітектури, Демидов І. В., Селюченко М. О., Орлевич І. Д. (2013)
Андрійчук М. І. - Дослідження властивостей розв’язків задачі електромагнітного розсіяння на сукупності включень малого розміру (2013)
Захарія Й. А. - Моделювання криволінійних ниткоподібних структур у хвилеводах (2013)
Гліненко Л. К. - Розв’язання задач комбінаторної оптимізації радіоелектронних систем у середовищі MS EXCEL SOLVER, Фаст В. М. (2013)
Янкевич Р. В. - Моделювання передавача SOQPSK-TG сигналів, Мартюгов С. О., Токарчук П. А., Міськів М. В., Огородник А. В. (2013)
Кирик М. І. - Дослідження і моделювання механізмів формування та обслуговування черг у мережевих пристроях, Плесканка Н. М., Кожуров Д. В. (2013)
Тарадаха П. В. - Розробка методу оптимізації процесів виготовлення радіоелектронної апаратури з використанням оптимізаційних парето-областей, Надобко О. В., Кіселичник М. Д., Недоступ Л. А. (2013)
Волочій Б. Ю. - Методика оцінки показників ефективності радіоелектронного комплексу моніторингу повітряного простору, Озірковський Л. Д., Шкілюк О. П., Мащак А. В. (2013)
Сторчун Є. В. - Динаміка формування пульсових сигналів дистальних відділів променевих артерій, Климух А. Р. (2013)
Безрукова О. А. - Атрибуція відповідальності/безвідповідальності особистості в умовах другого модерну (2012)
Почебут Л. Г. - Теорія міжкультурної комунікативної компетентності (2012)
Удріс Н. С. - Образ як об’єкт проектної культури (2012)
Довгаль І. В. - Парадигмальний аналіз соціального поля соціального діалогу в сучасному суспільстві (2012)
Калашнікова Л. В. - Соціологічний аналіз аспектів інституалізації українського сегменту Інтернет, Черноус Л. С. (2012)
Овакімян О. С. - Морально-етичний образ сучасного студента: соціологічний аналіз (2012)
Мінц М. О. - Плагіат як прояв девіантності: спроба соціологічного аналізу проблеми (2012)
Фаріна Я. О. - Суб’єкт і суб’єктність як соціальні феномени: наукові інтерпретації (2012)
Могдальова І. В. - Методологічні підходи у дослідженні соціальної ролі пострадянської інтелігенції (2012)
Ташкова Ю. К. - Проблеми міжетнічних взаємовідносин: методологічний аспект (2012)
Лисиця Н. М. - Реклама як форма комунікативних практик, Бєлікова Ю. В. (2012)
Мейжис І. А. - Соціальні інновації в українській сучасності (2012)
Мосаєв Ю. В. - Ретроспективний аналіз розвитку спорту в рамках процесів соціальної динаміки міста Запоріжжя як соціального інституту (2012)
Іванкова-Стецюк О. Б. - Перспективи розвитку та інституалізації шкільної освіти в умовах "четвертої" хвилі української міграції (2012)
Рожанська Н. В. - Громадянська освіта як засіб формування демократичного досвіду випускників середньої школи, Пастушкова І. С. (2012)
Каневський В. І. - До питання про фактори парасуїцидальної поведінки (2012)
Мейжис І. А. - Середній клас в Україні, Дроздов О. В. (2012)
Козловська Л. В. - Девіація як одне з джерел формування української політичної еліти початку ХХІ століття, Горішна І. Я. (2012)
Татенко Ю. В. - Соціально-психологічні складові соціального капіталу молодіжних громадських організацій (2012)
Кісельов А. Ф. - Соціальний захист неповносправних Миколаївщини: соціальна реабілітація, адаптація до життєдіяльності, Зюзін В. О., Руденко А. О., Єрмілов В. С., Зінченко Т. М. (2012)
Чубук Р. В. - Подолання синдрому професійного вигорання у майбутніх соціальних працівників (2012)
Фесенко А. М. - Дієвість системи соціальних гарантій в Україні: критичний аналіз, Бондарець Б. Б. (2012)
Кулаженко А. І. - Соціально-стресові розлади і проблеми соціально-психологічної адаптації індивида в соціумі (2012)
Дзюбенко О. В. - Колективно-договірна практика як фактор зниження соціальних ризиків у сфері соціально-трудових відносин (2012)
Сай Д. В. - Вільне воєвиявлення та люди з обмеженими можливостями: аналіз доступності до виборчих дільниць у м. Миколаїв (2012)
Коваль Г. В. - Оптимізація згуртованості обдарованих дітей старшого шкільного віку засобами рольових ігор, Кисіль Є. С. (2012)
Ляпіна Л. А. - Мультикультуралізм як соціальний феномен: теоретичний і практичний виміри, Алєксєєва Ю. О. (2012)
Васильєв Я. В. - Технології футурреальної психології особистості у соціальній роботі (2012)
Гавеля В. Л. - Воля як стимул діяльності людини і поняття свободи самовизначення (2012)
Осипов А. О. - Тілесність та символічний характер духовності (2012)
Чепак В. В. - Предметне поле соціології освіти: множинність теоретичних інтерпретацій (2012)
Нечитайло І. С. - Соціологічна діагностика процесу формування громадянськості в системі загальної середньої освіти України: методологічні передумови та методи (2012)
Довгаль І. В. - Особливості функціонування держави в рамках соціального діалогу (2012)
Пелін О. В. - Етнічна ідентичність як складова частина ідентичності соцієтальної (2012)
Ковтуненко Е. С. - Розвиток методології та методики порівняльних досліджень (2012)
Лозко Г. С. - Постхристиянське суспільство: археофутуристичний прогноз (2012)
Каневський В. І. - Параметри ситуації та парасуїцидальна поведінка (2012)
Сидоров М.-В. С. - Часові характеристики проведення анкетування в Інтернеті (2012)
Могдальова І. В. - Специфіка самоідентифікації сучасної української інтелігенції (2012)
Бацман О. С. - Тренінг як соціальна технологія адаптації суб’єктів навчально-виховного процесу в інтегрованих групах ВНЗ (2012)
Пташник-Середюк О. І. - Cоціологічний аналіз процесу ідентифікації (2012)
Кліменкова А. М. - Культурні коди як чинники формування ціннісних орієнтацій (2012)
Максимова А. С. - Європейська й американська моделі індивідуалізму та вибір українського суспільства (2012)
Каменська Т. Г. - Ідентичність в управлінні особистісним ресурсом (2012)
Борщ К. К. - Трансформація статусно-рольових характеристик сучасної сім’ї в Україні (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського