Гусак Ю. В. - Оцінка впливу зовнішніх факторів на організаційно-ресурсне забезпечення машинобудівної галузі (2013)
Марценюк Л. В. - Основні засади розвитку транспортного туризму в Україні (2013)
Моzolevich G. Ya. - Operational distribution of the train traffic volume on the sections of railway operating domain (2013)
Ивин В. Ф. - Энергосбережение при эксплуатации открытых плавательных бассейнов, Боднарь Б. Е. (2013)
Гетьман Г. К. - Еще раз об определении экономии электроэнергии на тягу за счет частичного отключения тяговых двигателей электроподвижного состава, Васильев В. Е. (2013)
Халіпова Н. В. - Моделювання взаємодії колії та рухомого складу (2013)
Заблудовський В. О. - Вплив лазерного випромінювання на структуру й механічні властивості композиційних електролітичних нікелевих покриттів, Дудкіна В. В., Штапенко Е. П. (2013)
Товт Б. М. - Постановка задачі топологічної оптимізації конструкцій рухомого складу та спеціальної техніки залізниць з урахуванням комплексних обмежень на міцність (2013)
Bondarev О. М. - Hardness indices estimation of supporting structure elements of motor bogies of the electric train ED9M, Dzichkovskyy E. M., Kryvchykov O. E., Skoblenko V. M. (2013)
Коссов В. С. - Результаты эксплуатационных испытаний геометрически-силового метода оценки состояния пути, Бидуля А. Л., Краснов О. Г., Акашев М. Г. (2013)
Лашер А. - Методы комплексной оптимизации магнитолевитирующих транспортных систем, Уманов М., Фришман Є., Пришедько Е. (2013)
Мямлин С. В. - Совершенствование конструкции ходовых частей локомотивов, Недужая Л. А. (2013)
Нетеса Н. И. - Легкие бетоны с золой уноса приднепровской ТЭС, Паланчук Д. В., Нетеса А. Н. (2013)
Доценко О. М. - Розвиток координаційних здібностей студенток спеціальної медичної групи в процесі фізичного виховання (2013)
Борецький В. В. - Конвергенція та дивергенція як транспозиціогенні фактори семантико-граматичних категорій іменника (2011)
Вакарюк Л. О. - Зоонімічні символи в етномовній картині світу (на матеріалі лемківської пісні), Панцьо С. Є. (2011)
Вакуленко В. Ф. - Концепт ДЕРЕВО у мовній моделі світу українців (2011)
Вакуленко М. О. - Акустичні параметри українських звуків (2011)
Гончарук В. М. - Засади укладання мотиваційного словника лексики мисливства української мови (2011)
Горобець О. О. - Динаміка найуживаніших чоловічих імен міста Хмельницького протягом 1905-2005 років (2011)
Іванова Н. Д. - Семантичні особливості лексики на позначення емоцій в українських народних піснях (2011)
Пилячик Н. Є. - Вербалізація концепту ЯВИЩА ПРИРОДИ засобами сучасної англійської мови (2011)
Попазова М. І. - Деякі аспекти початку формування мовних норм у сучасній болгарській літературній мові (2011)
Путіліна О. Л. - Визначальні компоненти формування структури речення у відмінковій граматиці (на матеріалі сучасних української та англійської мов) (2011)
Соломахін А. Ф. - Тематична організація астрономічної лексики української мови (2011)
Сороцька М. М. - Мікротопоніми Північної Тернопільщини на позначення ландшафтно-рельєфних особливостей цієї території (2011)
Частникова С. А. - Развитие прагматической системы РЕЧЕВОГО АКТА промисива в английском дискурсе XVI-XXI вв. (2011)
Шульга Д. О. - Лінгвостилістичні особливості вживання іншомовних слів в епістолярії М. Хвильового (2011)
Южакова О. І. - Терміни холодильної техніки в словотвірному аспекті (2011)
Богданова Є. В. - Ціннісні орієнтації в семантиці фразеологізмів про працю (2012)
Габідулліна А. Р. - Фразеологизмы как средство создания иронического эффекта в произведениях современных сатириков (2012)
Гармаш О. М. - Комплимент как субжанр флирта (гендерный аспект) (2012)
Глущенко В. А. - Лінгвістичний метод: cучасні концепції (2012)
Демиденко Г. Г. - Специфіка українських паралінгвальних фразеологізмів інвективного змісту (2012)
Єнальєва О. А. - Аналіз продуктивності моделей словотвору неологізмів у рекламних текстах сучасної німецької мови (2012)
Жарикова М. В. - Наиболее типичные лексико-тематические группы апеллятивной лексики, получившие отражение в ойконимах Донетчины в XVIII-XXI вв. (2012)
Зайцева О. В. - Історія формування системи ремарок у словниках української мови (2012)
Колот О. Д. - Колоративи в болгарському весільному пісенному фольклорі (на матеріалі фольклору с. Тернівка) (2012)
Корягіна А. Ю. - Вимовна норма. Варіативність як головна її ознака (на матеріалі німецької мови) (2012)
Крутоголова О. В. - Влучне слово (паремія) та його прикладний індекс (2012)
Лисейко Л. В. - Літературні жанри пізнього середньовіччя та їх відображення в німецькій мові (2012)
Литовченко І. О. - Джерела та семантика соціальних діалектизмів в українській військовій лексиці (2012)
Монахова Т. В. - Взаємодія стратегій текстотворення в "Записках українського самашедшого" Ліни Костенко (2012)
Ніколаєв А. В. - Німецькі лексико-стилістичні засоби виразності та їхнє збереження при перекладі (на матеріалі роману Г. Гессе "Степовий вовк") (2012)
Полуектова А. Ю. - Теоретичні засади укладання навчального словника-мінімуму лінгвістичної термінології (2012)
Пономаренко С. С. - Акцентуація повних прикметників у староукраїнській мові: порівняльно-історичний і зіставний аспекти (на матеріалі українського та російського видань Апостола 1574 і 1564 рр.) (2012)
Попова О. В. - Мовна свідомість та мовно-національна ідентифікація мешканців міста Миколаїв (2012)
Соломахін А. Ф. - Полісемія в українській астрономічній термінології (2012)
Фомічова В. О. - Субстантивна аморфізація (запозичені іменники в граматичній системі сучасної української мови) (2012)
Шиліна А. Г. - Понимание русскоязычного женского журнала в Украине: жанровый контент (2012)
Ісаєнко К. П. - Особливості презентації жіночого образу у прозі Марії Матіос (2011)
Сиротенко Л. Ф. - Месть за любовь. Ранняя повесть Я. П. де Бальмена "Мщение” (2011)
Жаркевич Н. М. - Образ Евгения Онегина в одноименном романе А. С. Пушкина. Проблема современной интерпретации (2011)
Сайковська О. Ю. - Трилогія про "ніщо” Мілана Асадурова як фантастика постмодернізму (2011)
Гогуля М. П. - Єврейське питання у прозі Данила Кіша (2011)
Яковенко І. В. - Репрезентація концепту Громадянської війни в романістиці Р. П. Уоррена та Е. Л. Доктороу (2011)
Арват Н. М. - Женщина в русских народных пословицах и поговорках (2011)
Хомич В. І. - Учення А. П. Грищенка про другорядні члени речення, Кайдаш А. М. (2011)
Краснова Л. М. - Методологічні засади створення типології предикатів (2011)
Яценко Н. О. - Функціонально-стильовий напрям в українському термінознавстві кін. XIX – поч. XXI ст. (2011)
Жук Т. В. - Мовна особистість та компоненти культури мовного спілкування в умовах білінгвізму (2011)
Косенко А. В. - До питання структури концепту (2011)
Шматко І. В. - Композиція як один із способів поповнення термінології бджільництва (2011)
Ворона Я. М. - Іронічні стійкі порівняння як різновид експресивної енантіосемії в українській мові (2011)
Петрик О. М. - Поняття "парадигма” в системі віддієслівних іменників опредметненої дії (2011)
Конєєва О. О. - Дієслова взаємної дії із семантикою родинної спорідненості (2011)
Сидоренко Т. М. - Система фазових значень дієслова з префіксом від- (віді-, од-, оді-) (2011)
Алексеєва С. Г. - Сурядний компонент як засіб семантико-синтаксичного ускладнення простого речення (2011)
Сергиенко Е. П. - Типология простого предложения в германских и славянских языках: структурные типы предложения (2011)
Баланюк С. С. - Cемантика протилежності у змістовій структурі англійських прикметників зі значенням "особливий” (2011)
Ihina Z. - Referential language function in transactions (2011)
Лєпухова Н. І. - Особливості утворення та функціонування лексичних одиниць у німецькій мові права (2011)
Кулик Н. Д. - Німецькі фразеологізми з кольороназвою blau: ідеографічна характеристика (2011)
Жаркевич Н. М. - Вечно живой и неисчерпаемый Гоголь (В. И. Мацапура, Н. В. Гоголь: художественный мир сквозь призму поэтики. – Полтава, 2009) (2011)
Потапенко С. І. - Провідні германісти України: посібник-довідник (2011)
Наші автори (2011)
Ємельянов В. М. - Громадський моніторинг партійної політики в Україні: практика, проблеми, перспективи, Чупрін Р. В. (2008)
Дерега В. В. - Сутність та особливості політичного прогнозування (2008)
Левченко Л. О. - Політичне насилля як різновид тиску у владних структурах (2008)
Романюк А. С. - Політичний вимір поняття "урядова партія" у країнах Західної Європи (2008)
Ханстантинов В. О. - Толерантність як риса світоглядної позиції особистості (2008)
Русскін В. В. - Політична соціалізація особистості: особливості сприйняття політичної інформації (2008)
Шерман О. М. - Діахронічний аспект впровадження стереотипів у процесі політичної комунікації (2008)
Сорока С. В. - Особливості впливу політичної культури на функціонування політичних режимів у посттоталітарних країнах (2008)
Шипка Н. П. - Угорська національна меншина у виборчих процесах незалежної України (2008)
Казачинський Є. Г. - Проблеми формування толерантності під час вивчення курсу історії (2008)
Личко Т. М. - Аналіз розвитку місцевого самоврядування в сучасній Україні (2008)
Гуль А. С. - Деякі особливості трансформації особистості в умовах ієрархічних структур (2008)
Палагнюк Ю. В. - Свобода засобів масової інформації у Республіці Польща та Україні у результаті медіареформ (2008)
Седнєва Н. О. - Роль політичних партій у формуванні та регулюванні мовної політики в Україні (2008)
Сергатюк Д. А. - Трактування поняття політичної еліти та її структури у світовій і українській політологічній думці (2008)
Кербаль М. О. - Роль і місце молодіжних об’єднань у політичному житті (2008)
Плохих В. І. - Адміністративний ресурс під час виборчої кампанії: сутність, механізми, індикатори застосування, Гриськова А. М. (2008)
Євтушенко О. Н. - Земське самоврядування в Україні в другій половині XІX ст.: політико-правовий досвід (2008)
Турчин Я. Б. - Отто Ейхельман про реформу місцевого самоврядування в Україні (2008)
Лутченко Н. В. - Актуальні проблеми трансформації відносин власності як інноваційна складова ринку України (2008)
Сивак О. І. - Актуальні гуманітарні та соціальні аспекти кадрової політики та роботи з особовим складом в умовах вищого військового навчального закладу, Грицевич Т. Л. (2008)
Глухова Ю. Б. - Аспекти викладання іноземної мови у магістрів державної служби (2008)
Богданова Н. О. - Шляхи формування професійності кадрового потенціалу регіонів України (2008)
Тимофєєв С. П. - Державне регулювання запобіганням етнічних конфліктів (2008)
Сухорукова А. Л. - Теоретично-конституційні аспекти феномену органів державної влади України (2008)
Матяж С. В. - Досвід зарубіжних країн у сфері державного регулювання меценатської діяльності (2008)
Штирьов О. М. - Етичне управління – складова етичної інфраструктури державної служби (2008)
Кукарцев О. В. - Міжетнічні конфлікти та їх особливості в процесі регіоналізації сучасних держав (2008)
Ільницька У. В. - Україна – НАТО: організаційно-мотиваційний аспект відносин (2008)
Шатун В. Т. - Розвиток і сучасний стан стосунків України і НАТО (2008)
Корицька В. О. - Реформування системи місцевого самоврядування в Україні – шлях до європейської інтеграції (2008)
Гуцало М. Г. - Проблеми політологічної інтерпретації поняття "тероризм" (2008)
Ковальчук О. Г. - Текст як засіб виховання: візуальне в системі народницького наративу (оповідання М. Коцюбинського "Андрій Соловійко, або Вченіє світ, а невченіє тьма”) (2012)
Ісаєнко К. П. - Стилістичні особливості прози О. Забужко та М. Матіос (спроба порівняльного аналізу). (2012)
Пасекова Н. В. - "Флоберовский след” в творческом наследии В. В. Набокова (на материалах "Лекций по зарубежной литературе” и художественных произведений) (2012)
Жаркевич Н. М. - Юмор "Вечеров на хуторе близ Диканьки” Н. В. Гоголя как литературоведческая категория (2012)
Полякова А. А. - Особливості художнього хронотопу в "Різдвяних повістях” Ч. Діккенса (2012)
Михед О. П. - "Новий журналізм” як генологічний фактор формування автобіографічного реаліті роману (2012)
Бочкар О. В. - Творчість М. Фуллер у контексті американського трансценденталізму (2012)
Нещерет О. І. - М. В. Гоголь у сприйнятті ніжинських студентів (за матеріалами асоціативного експерименту) (2012)
Зевако В. І. - Диференціація східнополіських говірок Новгород-Сіверщини за фонетичними ознаками (2012)
Хомич В. І. - Каузальні синтаксеми як вихідні моделі для похідних атрибутивних (2012)
Дергун Т. В. - Семантика фразеологічних одиниць в англомовних журнальних статтях політичного змісту: лінгвокогнітивний аспект (2012)
Репех Н. В. - Загальнотекстова стратегія втілення семантики початку і кінця в англомовному журнальному дискурсі (2012)
Мельник Ю. П. - Глибинні структури та механізми їх переходу в поверхневі з урахуванням семантичних ролей (2012)
Трибуханчик А. М. - Етимологічні джерела фразеосемантичного поля матеріального стану людини (2012)
Набок А. І. - Номінативні і композиційні засоби створення ефекту об’єктивності в англомовному інтернет-дискурсі новин (2012)
Яковенко І. В. - Символізм імені у прозі Фленнері О’Коннор (2012)
Сборик С. П. - Мовні особливості ідіостилю М. Дреббл (2012)
Волощук І. І. - Графічні способи маркування іронії (на матеріалі англомовної художньої прози) (2012)
Mokhyr V. V. - Literary and cinematic dialogues: lexical differences (2012)
Бондаренко Я. О. - Вербалізація когнітивної діяльності в кінодіалозі (на матеріалі американського телесеріалу "Мислити як злочинець”) (2012)
Karpus’ L. B. - Intonation of English persuasive discourse (2012)
Блажко М. І. - Семантика прикметників і дієприкметників на позначення звучання: екологічний компонент (на матеріалі сучасної німецької мови) (2012)
Лєпухова Н. І. - Вплив латини на німецьку фахову мову права (2012)
Дмитренко О. П. - Мотиваційні процеси та їх типи у фразеологічному фонді сучасної німецької мови (на матеріалі фразеологічних одиниць соціально-економічної сфери) (2012)
Філатова О. В. - Одномірність і конкретність синтагми як реальної одиниці породження та сприймання мовлення (2012)
Потапенко С. І. - Новітні дослідження тексту: люблінський досвід (2012)
Наші автори (2012)
Коваль Г. В. - Відносини Україна – НАТО: стан та перспективи, Татаренко В. Б. (2008)
Євтушенко О. Н. - Законодавчі колізії вступу України до НАТО, Настич Т. (2008)
Лазарєва О. В. - Євроатлантична інтеґрація як ґарантія реалізації національних інтересів держави (2008)
Фуртатов В. С. - Північноатлантичний альянс і Франція: особливості партнерства, Сорока С. В. (2008)
Дерега В. В. - Розвиток та перспективи взаємовідносин України з НАТО (2008)
Ханстантинов В. О. - Толерантність як передумова загальнонаціонального діалогу щодо проблеми "Україна – НАТО” (2008)
Палагнюк Ю. В. - Сучасний стан та перспективи співробітництва НАТО та України у сфері миротворчості (2008)
Міхель Д. О. - Євроінтеґраційний курс як основний напрямок української геостратегії (2008)
Верба С. М. - Окремі аспекти парламентського виміру співробітництва України з НАТО (2008)
Личко Т. М. - Інформаційна кампанія щодо вступу до НАТО: досвід Чеської Республіки (2008)
Матяж С. В. - Національна безпека України в контексті євроатлантичної інтеґрації (2008)
Гриськова А. М. - Участь України в програмі НАТО "Партнерство заради миру” (2008)
Тимофєєв С. П. - Роль НАТО у вирішенні етнополітичних конфліктів та забезпеченні міжнародної безпеки (2008)
Шевчук О. В. - Азійська доктрина Р. Ніксона та її вплив на зміну конфігурації стратегічного трикутника США – КНР – СРСР (2008)
Погорєлова І. С. - Американсько-південнокорейський політичний союз: сучасний стан і перспективи (2008)
Багмет М. О. - Деякі політологічні уяви про демократичний соціалізм у працях сучасних політиків (2008)
Ємельянов В. М. - Політична корупція в сучасній Україні, Степанюк Д. А. (2008)
Євтушенко О. Н. - Демократизація державної влади і місцевого самоврядування на принципі субсидіарності: досвід Німеччини (2008)
Яцунська О. О. - Особливості політичної реклами на дострокових парламентських виборах в Україні (2008)
Висоцький О. Ю. - Інформаційні технології леґітимаційної політики (2008)
Зварич І. Т. - Принципи та інститути етнополітичного менеджменту в сучасній Україні (2008)
Стефанчук У. Т. - Використання виборчих технологій в Україні: основні принципи та механізми дії (2008)
Турчин Я. - Напрями української політичної думки міжвоєнного періоду (1918-1945 рр.) (2008)
Тупиця О. Л. - Політологічне дослідження профспілок: теоретичні обрії та потреби суспільства (2008)
Федорчук О. О. - Система політичної освіти в Україні у 80-х роках ХХ ст. (2008)
Лемещенко К. Б. - Питання політичного лідерства у творчій спадщині М.І. Костомарова (2008)
Сергатюк Д. А. - Чинники елітарності та ефективної діяльності політичної еліти у сучасних демократичних країнах (2008)
Лісовський В. М. - Символізація суспільно-політичних процесів (2008)
Рябой Ю. О. - Правова культура як система побудови політичної культури суспільства (2008)
Мельничук Л. С. - Управління продуктивністю праці та трудова мотивація в аграрних підприємствах (2008)
Локтіонова Д. А. - Моделі електоральної поведінки: загальний огляд (2008)
Буян К. Г. - Сутність та характерні риси політичних технологій як складової політичного процесу в умовах української демократії (2008)
Дунаєва Л. М. - Особливості аналізу категорії "влада" в сучасних політологічних дослідженнях (2009)
Бронніков В. Д. - Про становлення концепції маргінальності (2009)
Гавеля В. Л. - Сознание свободы и сознание цели в социальных и политических устремлениях человека (2009)
Турчин Я. Б. - Внесок Отто Ейхельмана в розвиток науки міжнародного права (2009)
Лушагіна Т. В. - Політична думка кінця ХІХ – поч. ХХ ст. щодо ролі громади у розбудові публічної влади: політологічний аналіз (2009)
Соловйова А. С. - Проблема підкорення особи владному впливу у праці Е. Фромма "Втеча від свободи" (2009)
Подаєнко Ю. Л. - Космополітизм в політологічній теорії (2009)
Левченко Ф. О. - Політичні аспекти нобелівського руху та його українські реалії (2009)
Ханстантинов В. О. - Антична та ранньохристиянська думка як витоки толерантності (2009)
Моспаненко І. В. - Концепції місцевого самоврядування у поглядах представників російської політичної думки ХІХ – початку ХХ століття (2009)
Музиченко Г. В. - Принципи та механізми здійснення влади в сучасних політичних системах (2009)
Горчаков Л. О. - Історичне коріння етносепаратизму як об’єкта політологічних досліджень (2009)
Дерега В. В. - Політична корупція: визначення та особливості (2009)
Левченко Л. О. - Радикалізм та екстремізм як крайні прояви нонконформної поведінки: загальнотеоретичний аспект (2009)
Коваль Г. В. - Взаємовідносини між державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування (2009)
Гуцалова М. В. - Державна молодіжна політика як фактор залучення молоді до участі у державотворчих процесах (2009)
Євтушенко О. Н. - Принцип поділу влади та його вплив на формування демократичної моделі державної влади: зарубіжний досвід і Україна (2009)
Цокур Є. Г. - Особливості визначення та типологізації джерел владної легітимності (2009)
Четверик А. Ю. - Політична активність у структурі політичної культури, зовнішні та внутрішні чинники її прояву (2009)
Крап А. - Правила гри у політиці як чинник політичної стабільності в контексті теорії неоінституціоналізму (2009)
Шарова А. М. - Лінгвістичний вимір політичної інформації: становлення політичної лінгвістики (2009)
Татаренко В. Б. - Державно-правовий процес розвитку судоустрою України у ХХ столітті (2009)
Палагнюк Ю. В. - Регулювання реклами та спонсорства в аудіовізуальних медіа в Європейському Союзі: приклад для України (2009)
Личко Т. М. - Проблеми діяльності регіональних органів місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку українського суспільства (2009)
Кучма Л. О. - Інформаційно-психологічна безпека: теоретико-методологічні підходи та дискусії (2009)
Демчишак Р. - Національне питання в діяльності українських політичних партій Західної України соціалістичного спрямування: 1920-1930-ті роки (2009)
Коваль А. А. - Пацифізм у концепції теорії ненасилля та політичній реальності (2009)
Остапюк О. А. - Основні напрями діяльності з підвищення політичної активності молоді в управлінні державою (2009)
Шайгородський Ю. Ж. - Регулятивна функція міфа в політичному менеджменті (2009)
Шевчук О. В. - Стратегічний трикутник США – КНР – РФ у дослідженнях російських політологів (2009)
Магда Є. В. - Інформаційно-психологічна безпека: аспекти трансформації, Смола Л. Є. (2009)
Седляр Ю. О. - Теоретичні засади дослідження релігійного фактора у міжнародних відносинах (2009)
Погорєлова І. С. - Сучасна політика російської федерації на корейському півострові (2009)
Міхель Д. О. - Основні аспекти геополітичного положення України та її зовнішньополітичний вимір (2009)
Євтух В. Б. - Концепція творення глосарію "Етнічність”: через розуміння терміну – до проникнення у сутність явища (2010)
Петрик В. - Роль римокатолицького костелу в Польщі у XX-XXI ст. у вигляді соціологічних досліджень (2010)
Кисла Г. О. - Етносоціальне вимірювання життєвих цінностей особистості (2010)
Куртсеітов Р. Д. - Система освіти й етномовні процеси в Автономній Республіці Крим: спадщина минулого, стан і перспективи розвитку (2010)
Пермінова А. В. - Корпоративна соціальна відповідальність як вимога часу (2010)
Федас В. В. - Етносоціологічні розвідки Михайла Максимовича: дослідження явищ культури і побуту (2010)
Щерба Г. І. - Транскордонне співробітництво в рамках єврорегіонів в контексті процесів європейської інтеграції (2010)
Божок О. О. - Феномен фрустрації в психологічній теорії та практиці (2010)
Бородулькіна Т. О. - Технологія використання КТС А. М. Еткінда при дослідженні образу професії студентів-психологів (2010)
Булах І. С. - Психологічний аналіз вивчення внутрішньоособистісних конфліктів у зарубіжних та вітчизняних джерелах, Гріненко Ю. А. (2010)
Булах І. С. - Вивчення специфіки прояву страхів особистості підліткового віку, Сідало Н. М. (2010)
Патинок О. П. - Особливості розвитку відповідальності в учнів на основі вивчення іноземної мови, Палагнюк М. П. (2010)
Пов’якель Н. І. - Психологічна готовність до партнерства як ознака психічного здоров’я особистості та умова превенції конфліктів (2010)
Сідун О. Ю. - Психологічні механізми виникнення узалежнених форм поведінки в юнацькому віці (2010)
Скляренко О. М. - Психологічні особливості та види шкільних страхів у молодших школярів (2010)
Биковська О. В. - Сучасні положення теорії та методики позашкільної освіти (2010)
Ковчина І. М. - Умови соціально-правового навчання учнів в сучасній загальноосвітній школі (2010)
Хижна О. П. - Соціалізація та освіта майбутніх учителів початкової школи через призму міжкультурної комунікації (2010)
Чмут Т. К. - Підходи до формування ефективних стратегій мислення сучасного управлінця (2010)
Чугаєвський В. Г. - Керівник навчального закладу: проблеми підготовки (2010)
Яскула С. - Общества в новом информационном пространстве (2010)
Боровські П. Ф. - Пошуки енергетичної незалежності в Польщі – нагальна потреба менеджменту (2010)
Коновалова С. О. - Граничні значення параметрів інвестиційних проектів в сучасних економічних умовах України (2010)
Наші автори (2010)
Вимоги до оформлення статей; наукове видання (2010)
Лаврик О. - ГПНТБ СО РАН: актуальные проблемы библиотечного строительства (2013)
Керзюк О. - Програми відцифрування Британської бібліотеки (2013)
Нерюева М. - Проект Библиотечной Ассамблеи Евразии "Золотая коллекция Евразии" (2013)
Михайлова О. - Краєзнавчі веб-ресурси регіональних бібліотек на сайті Національної історичної бібліотеки України, Чеховська І. (2013)
Мыхлик В. - Корпоративное сотрудничество и каталогизация документов в ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси (2013)
Соляник А. - Обов’язковий примірник мережевого документа як гарантована форма постачання Національної електронної бібліотеки (2013)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Всеукраїнський галузевий інформаційний ресурс з питань педагогіки, психології та розвитку освіти (2013)
Міжнародна наукова конференція "Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів" (2013)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2013 р. (2013)
Лушагіна Т. В. - Теорія громади в політичній концепції І. Франка (2009)
Цокур Є. Г. - Типологія політичних режимів у контексті специфіки їх легітимації (2009)
Соловйова А. С. - Проблема технології як форми репресивного контролю та панування у якості провідного мотиву творчості Г. Маркузе (2009)
Євтушенко Л. Е. - Органи державної влади й міського самоврядування: проблеми взаємодії в умовах міської реформи 1870 року (2009)
Кривошеїн В. - Об’єктивно-суб’єктивний вимір політичного ризику (2009)
Євтушенко О. Н. - Роль державної влади і місцевого самоврядування в розбудові сервісної держави з надання якісних публічних послуг (2009)
Курілло В. Є. - Політична субкультура ГУЛАГу: осмислення історичного досвіду минулого, Фатьянова І. В. (2009)
Бронніков В. Д. - Верховна Рада України як джерело маргінальності та нестабільності в українському суспільстві, Рижанов К. М. (2009)
Курілло В. Є. - Вплив інформаційної політики на зміст та відтворення політичної культури, Штевіна А. І. (2009)
Палагнюк Ю. В. - Економічні реформи в Україні під час президентства Л.М. Кравчука (1991-1994) (2009)
Коваль Г. В. - Сільські територіальні громади як первинні суб’єкти місцевого самоврядування (2009)
Костючков С. К. - Інституціональний дизайн місцевого самоврядування в політико-правовому просторі сучасної України (2009)
Walzenbach G. P. E. - Comparative Constitutionalism and Democratisation: Has Africa Anything to Learn from Europe? (2009)
Колесніченко Н. М. - Толерантність у системі забезпечення прав людини (2009)
Срібна Т. - Трансформація політичних режимів України і Польщі (2009)
Іовчева А. М. - Гендерна рівність у політиці: теорія та практика (2009)
Шкірчак С. І. - Реформування інституту установчої влади в Україні: проблеми і перспективи (2009)
Личко Т. М. - Цінність місцевого самоврядування як демократичної форми децентралізації державно-владних повноважень (2009)
Репешко П. І. - Приватні військові компанії у воєнних діях: найманство у нових політичних умовах (2009)
Рябой Ю. О. - Розвиток місцевого самоврядування як інструмент побудови політично активного суспільства (2009)
Подаєнко Ю. Л. - Європейське громадянство: від національного до космополітичного (2009)
Татаренко В. Б. - Євроінтеграційні процеси в судовій владі України (2009)
Мінц М. О. - Соціологія девіантної поведінки: наркотизм (2009)
Погорєлова І. С. - Україна і країни Східної Азії: політичний вимір сьогодення (2009)
Седляр Ю. О. - Енергетична дипломатія ЄС у Чорноморсько-Каспійському регіоні (2009)
Грицуник І. І. - "Європейський вектор" у зовнішній політиці Росії (2009)
Магда Є. - Особливості взаємовідносин Російської Федерації та ОПЕК (2009)
Шевчук О. В. - Російсько-китайське співробітництво щодо розбудови безпекових структур в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (2009)
Бурдиляк С. А. - "Корейська проблема" в контексті регіональної політики КНР (2009)
Онищук В. М. - Рецензія на монографію Гедікової Н.П. "Ідейні та політико-правові засади лібералізму: світовий досвід та українська практика (політологічний аспект)" (Одеса: Опіум, 2009. – 330 с.) (2009)
Гавеля В. Л. - Рецензія на монографію Шерман О.М. "Політичний стереотип: місце у політичному процесі та технології формування засобами масової інформації" (Львів: Сполом, 2008. – 228 с.) (2009)
Акайомова А. В. - Теоретичні основи ЗМІ в умовах демократичних перетворень (2010)
Коваль А. А. - Філософсько-політичний підхід Л. Толстого до проблеми непротивлення злу як концепції пацифістського мислення особистості (2010)
Федорчук О. О. - Криза вузівського суспільствознавства в Україні (середина 80-х – початок 90-х років ХХ ст.) та спроби його перебудови (2010)
Подаєнко Ю. Л. - Денаціоналізація еліт та перспективи формування нового космополітичного класу (2010)
Бронніков В. Д. - Кон’юнктурність у соціально-політичних науках і освіті, Приймак О. В. (2010)
Ханстантинов В. О. - Сутність толерантності (2010)
Лушагіна Т. В. - Поняття "громада" у вітчизняних концепціях державотворення кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Ташкова Ю. К. - Щодо питання "фальсифікації" ідей К. Маркса за твором Е. Фромма "Марксова концепція людини" (2010)
Соловйова Г. С. - Проблема конформізму як прояву прагнення особи до підкорення у зарубіжній політичній думці 30-70-х рр. ХХ століття (2010)
Євтушенко О. Н. - Місцеве самоврядування у поглядах Л. Штейна, Моспаненко І. В. (2010)
Багмет М. О. - Функціонування сучасної медіа-системи у континентальній Європі та Великій Британії, Палагнюк Ю. В. (2010)
Простова О. І. - Опортуністична поведінка суб’єктів політики в умовах виборчого процесу: технологічний аспект (2010)
Чупрін Р. В. - Проектування виборчих систем: основні підходи та принципи (2010)
Головешкіна К. Є. - Щодо визначення поняття "гуманістичних цінностей" в політології (2010)
Кравчук О. Ю. - Створення системи забезпечення політичної безпеки України в межах цілісної політики національної безпеки (2010)
Міхель Д. О. - Використання в Україні європейського досвіду щодо вирішення проблем бідності населення (2010)
Рябой Ю. О. - Великий бізнес як фактор побудови та розвитку політичної культури (2010)
Бусленко В. В. - Досягнення консенсусу між владою і політичною опозицією в контексті процесів євроінтеграції (зарубіжний досвід та українські реалії) (2010)
Яцунська О. О. - Політична реклама "лівих" на дострокових парламентських виборах: аналіз маніпулятивних технологій (2010)
Захаренко К. В. - Особливості структуризації молодіжних організацій як передумова забезпечення європейської інтеграції України (2010)
Чальцева О. М. - Українська євроінтеграція: шлях в нікуди чи реальний зовнішньополітичний вектор? (2010)
Коваль Г. В. - Соціальна вразливість молодих спеціалістів на ринку праці в Україні (2010)
Ніколаєнко Н. О. - Адміністративний ресурс як деструктивна політична технологія та відповідальність за його застосування (2010)
Жовнерик Д. М. - Визначення меж публічної політики в умовах діяльності державних інститутів України (2010)
Іовчева А. - Гендерні трансформації в українській політиці: сучасні тенденції та перспективи розвитку (2010)
Гуцалова М. В. - Діяльність молодіжних організацій Миколаївщини на початку 2000-х років (2010)
Колесніченко Г. Л. - Політичне лідерство: психологічний аспект (2010)
Темерівський В. - Роль політичної реклами в електоральному маркетингу (2010)
Репешко П. І. - До питання кадрового забезпечення державних судово-експертних установ (2010)
Осіпович В. К. - Росія – НАТО: трансформація двосторонніх відносин (2010)
Магда Є. В. - Енергетична геополітика Росії за президентства В. Путіна (2010)
Седляр Ю. О. - Теоретичні засади дослідження економічних санкцій як інструменту зовнішньої політики держави (2010)
Шевчук О. В. - Китай у зовнішньополітичній стратегії США (1990-ті – 2000-ні рр.) (2010)
Цокур Є. Г. - Зовнішні джерела забезпечення легітимності політичної влади: світовий досвід та українські реалії (2010)
Дудко І. Д. - Етнокультурний чинник і перспективи інтеграційних орієнтирів України (2010)
Ломжець Ю. В. - Формування оптимальної концепції розподілу влади (зарубіжний і вітчизняний досвід) (2010)
Роменський О. О. - Русь та країни Європи в період правління князя Володимира Мономаха, Леонов М. Я. (2012)
Кравченко В. Я. - Андрусівський мир і його наслідки для державності України (2012)
Кулешов К. Ю. - Формування суспільно – політичних поглядів Г. Ф. Гринька (2012)
Олійник О. М. - Становлення радянського трудового законодавства в Україні (1917-1918 рр.) (2012)
Коханова О. О. - Формування образу "нової радянської жінки" в УСРР (1920 – 1930-ті рр.): вимога часу чи ідеологія радянської влади (2012)
Толстеньова В. О. - Причини включення Кримської області до складу УРСР та їх вплив на національно-культурну політики в Криму після 1954 р. (2012)
Лемешева Н. А. - Розвиток борошномельно-круп'яного виробництва в дорадянському селі Слобідської України (2012)
Калініченко В. В. - Радянське земельне законодавство і звичаєве право земельної громади Наддніпрянської України в доколгоспному селі (1917 – 1930 рр.) (2012)
Онацький М. Ю. - Відродження приватного підприємництва у торгівлі Харкова після переходу до НЕПУ (2012)
Харламов М. І. - Внутрішня організація добровільних пожежних дружин в УСРР у 1921-1927 рр. (2012)
Москальов Б. Г. - Американський досвід механізації сільського господарства і "Справа Трактороцентру”, Москальова Н. П. (2012)
Петречко О. М. - Магія у Римі доби принципату (2012)
Данилова Н. Ю. - Вплив масонських ідей на формування російської культури XVIII – XIХ ст. (2012)
Чаркіна Т. І. - Погляди М. Вебера на зародження капіталізму (2012)
Трубчанінов М. А. - Кустарна металообробка в Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя (2012)
Бережненко О. О. - Громадське харчування в Петрограді-Ленінграді за 1917 – 1927 роки (2012)
Маскевич А. І. - Деякі аспекти проведення реформи 1861 р. в Білорусі: формування категорій селян-власників (2012)
Бадєєва Л. І. - "Панславист ХVІІ ст." про українсько-російські відносини (2012)
Філатова О. Є. - Культурно-освітній аспект життя німецької етнічної меншини Харківщини в умовах впровадження політики коренізації (2012)
Маслов М. П. - Підтримка розвитку дрібної промисловості як важливий пріоритет державної соціально-економічної політики в Російській імперії та СРСР (друга половина ІХ – перша третина ХХ ст.) (2012)
Сингаївська Н. М. - Поляки в українських університетах в ХІХ ст. (на прикладі Харківського університету) (2012)
Крисенко Д. С. - "Польське питання" у американо-радянських відносинах 1981–1988 років (2012)
Троіцький Ю. О. - До питання про залучення представників молоді Харківщини до всесоюзних ударних будівництв кінця 1960-х – початку 1970-х років (на прикладі спорудження Волзького та Камського автозаводів) (2012)
Балера О. В. - Формування правової бази щодо захисту прав національних меншин Російської Федерації та її реалізація стосовно української діаспори Росії (1991 – 2012 рр.) (2012)
Жихарєва Т. Л. - Співробітництво Німеччини та України в галузі екології (1992-2007 рр.) (2012)
Владига О. В. - Михайло Грушевський та археографічні плани Українського Наукового Товариства (2012)
Десятов Д. Л. - Використання мережевих технологій у процесі навчання історії в школі (2012)
Бєсов Л. М. - Інформатика України: історичний нарис, Дзвонкова Г. Л., Подгаєцький О. О. (2012)
Салтан Н. М. - Порівняльний аналіз освітніх практик в системі технічної освіти в другій половині ХІХ – 20-30-х рр. ХХ ст. (2012)
Зуляк І. С. - Становлення "Просвіти" у Західній Україні в повоєнний період (2012)
Мірошніченко С. В. - Освітні процеси в Слобідсько-Українській (Харківській) губернії в ХІХ столітті на сторінках місцевої преси (2012)
Ганшина К. В. - Розвиток опозиційного руху та передумови для створення політичних партій у Харкові у період незалежності України (2012)
Селевич Ю. Л. - По сходинках "карьери" священнослужбовців (за архівними матеріалами Харківської Духовної Консисторії) (2012)
Вановська І. М. - Галузеві та регіональні особливості розвитку в Харківській губернії жіночих текстильних виробництв у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2012)
Саламахін І. О. - Селянства Вовчанського повіту Харківської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя (2012)
Хряпін Е. О. - Іноземні підприємства та інвестиції у металообробній, електротехнічній, електроенергетичній галузях Донецько-Криворізькому басейні в період економічної кризи та піднесення (1900 – 1914 рр.), Михайличенко Д. Ю. (2012)
Бондаренко Г. А. - Церковна періодика та революція (за матеріалами газети "Известия по Харьковской епархии" 1905 – 1907 рр.) (2012)
Шустак І. І. - Релігійність населення Тернопільської області у 50-60 рр. ХХ ст. у контексті дослідження історії повсякденності краю (2012)
Кушлакова В. В. - Медичні часописи Харківського наукового товариства: організаційні засади та тематика видань (2012)
Фомін І. О. - Візантійський стиль в церковній архітектурі Харкова (з досвіду герменевтичного дослідження), Єлагіна В. Ю. (2012)
Лаптєв О. О. - Спроби пограбувань IV-го Верхньо-Салтівського ранньосередньовічного катакомбного могильника (2012)
Клименко Ю. С. - Внесок архівних установ у розвиток історичного краєзнавства у Харківській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), Місостов Т. Ю. (2012)
Фесенко В. Ю. - Між хімією та фармацією: життєвий шлях Миколи Валяшка (2012)
Байдак Л. А. - Життя та діяльність видатного українського гідробіолога Д. О. Свіренка. "Додніпрогесівський" період (1888 – 1928 рр.) (2012)
Лихачова Т. М. - Польські біженці часів першої світової війни у сучасній історіографії (2012)
Кулешов К. Ю. - Формування суспільно – політичних поглядів Г. Ф. Гринька (2012)
Іванова В. - Постать М. І. Драгомирова у спогадах сучасників (2012)
Калініченко В. В. - Розвиток цукрової промисловості в Наддніпрянській Україні (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.): історіографія питання (2012)
Кліш А. - Суспільно-християнський рух у Східній Галичині (20–30-ті рр. ХХ ст.): сучасна українська історіографія (2012)
Лазоренко В. Б. - Головні тенденції у розвитку історіографії історії польської національної меншини в УСРР в 1920 – 1930 роки ХХ століття (2012)
Богдашина О. М. - Вплив марксизму на еволюцію світогляду М. М. Ковалевського (2012)
Маркевич М. І. - Творча спадщина Михайла Грушевського в історіографічній рецепції Дмитра Багалія, Тельвак В. В. (2012)
Кривоконь О. Г. - До 90-річчя початку пошукових робіт щодо створення тракторів на Харківському паро будівному заводі (2012)
Резніков В. В. - Селянський повстанський рух 1917-1923рр. на Сумщині: історіографія питання (2012)
Дьякова О. В. - Дослідження Руху опору часів Великої Вітчизняної війни радянськими істориками у 1960-х – першій половині 1980-х років (2012)
Скрипчук Г. В. - Історіографія культури України в роки незалежності (2012)
Вимоги до оформлення статті (2012)
Вихідні дані (2012)
Галич Н. В. - Особливості діяльності цензури у поштових установах України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (2013)
Кряж С. В. - Діяльність польських військових формувань в Україні (грудень 1917 року - травень 1918 року) (2013)
Приймак О. О. - Участь В. К. Липинського у становленні молодіжної організації "Український Стяг" (2013)
Козерод О. В. - Євреї України у розвитку нових напрямів літератури, архітектури та мистецтва в 1920-ті рр. (2013)
Скакальська І. Б. - Вплив національної еліти на політичне життя Волинського воєводства (20-30-рр. ХХ ст.) (2013)
Колісник К. Е. - Проблема "Українського сепаратизму" як каталізатор протиріч між владою та суспільством в УСРС (2-га пол. 1920-х – початок 1930-х рр.) (2013)
Шляхтич Р. П. - Форми і методи агітації українських націоналістів під час проведення агітаційно-пропагандистських рейдів країнами Центральної та Східної Європи (1945 – сер. 1950-х) (2013)
Демянчук Ю. А. - Українсько-російсько-білоруські кордони в ментальному вимірі (2000-2012 рр.) (2013)
Маслов М. П. - Кустарна шкіряно-взуттєва промисловість України у другій половині ХІХ – першій третині ХХ сторіччя (2013)
Олійник О. М. - Історія розвитку трудових відносин в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. в Україні (2013)
Решетняк Н. - Життя на колесах: евакуація горлівських машинобудівників на Південний Урал в роки Великої Вітчизняної Війни 1941-1945 рр. , Шмакова Н. П. (2013)
Новіков І. О. - Південний Урал і Слобожанщина в роки Великої Вітчизняної Війни: кров і піт в ім'я спільної перемоги (2013)
Бурьян М. А. - Колоніальна політика Російської імперії на Південному Кавказі (кін. 20 – 40-ві рр. ХІХ ст.) (2013)
Трубчанінов М. А. - Землеробський реманент в соціально-економічному розвитку Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Томаєва А. О. - Ідеологія націонал-соціалізму: її витоки, генеза, роль у суспільно-політичному житті Німеччини (до постановки питання) (2013)
Чирва Ю. І. - Азербайджанська Демократична Республіка: утопії державності та реалії геополітики (2013)
Крисенко Д. С. - Місце Мозамбіку у протистоянні США та СРСР на Півдні Африки (1975 – 1991 рр.) (2013)
Беззубенко А. В. - Діяльність Польського Червоного Хреста у 1989 – 2004 рр. (2013)
Піткевич В. В. - Особливості відносин молодіжної організації "Молода гвардія" з партією "Єдина Росія" та в цілому з владою Росії у 2005 – 2012 роках (2013)
Божко Л. Д. - Історія бекпекінгу як нової соціальної практики мобільності в епоху глобалізації (2013)
Кучемко М. М. - Вчена рада Харківського державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди в 1985 – 1994 рр. (2013)
Поліщук Г. П. - Основні напрями розбудови Української освіти на початку ХХ століття локалізації у формуванні іміджу регіону (на прикладі Свєнтокшистського воєводства Республіки Польщі) (2013)
Рогоза О. М. - Земські дитячі літні ясла-притулки як протипожежний, санітарно-гігієнічний та соціально-економічний захід (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2013)
Олянич Л. В. - Діяльність товариства "Друзі дітей" у 20-30 роках ХХ століття (2013)
Задорожна Л. В. - Методологічні підходи до учнівських краєзнавчих досліджень з історії повсякденності (2013)
Лисак Т. К. - Краєзнавчий матеріал як одна із ланок у формуванні загальнокультурних цінностей (2013)
Бугрій В. С. - Зміст програм варіативних краєзнавчих курсів у сучасній українській школі (2013)
Луніка О. В. - Формування предметної компетентності учнів 7 класу шляхом реалізації краєзнавчої складової курсу історії України (2013)
Грінченко О. І. - Мотивація учнів до пізнавальної діяльності на уроках "Харківщинознавства", Губіна С. Л., Дрожжина Т. В., Дух Л. І. (2013)
Булгакова В. А. - Музей навчального закладу як складова системи громадянського становлення учнів (2013)
Чумак М. П. - Музей Печенізького району на Харківщині: досвід соціального краєзнавства (2013)
Сеньківська Г. Я. - Роль шкільних музеїв Тернопільщини у відродженні краєзнавчого руху (2013)
Китиченко С. О. - Методика організації туристсько-краєзнавчих подорожей з учнями (2013)
Нікольченко Ю. М. - Іпатіївський літописний звід як джерело документної традиції Київської Русі, Головко О. В. (2013)
Фалько С. А. - Історіографія становлення розвідувальної служби російської армії у країнах Східної Азії (50–80-ті рр. ХІХ ст.) (2013)
Клименко Ю. С. - Друковані видання Харківського історико-філологічного товариства як джерело вивчення історико-краєзнавчого руху у ІІ половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Полянська Є. С. - Джерела з історії розвитку транспортної інфраструктури Криму у ІІ пол. ХІХ ст. – 1920 рр. (2013)
Соловей О. Г. - Краєзнавчі дослідження про Волинь та пропаганда туризму на сторінках часопису "Наша Батьківщина" (1937 – 1939 рр.) (2013)
Товстоляк Н. М. - Історико-краєзнавча діяльність Василя Васильовича Тарновського-молодшого (1838–1899) (2013)
Журавльов С. А. - Становлення і розвиток освітянської діяльності Сергія Федоровича Грушевського у другій половині ХІХ ст. (2013)
Стешенко Н. Л. - Міграції в Південній Україні (XVI–XVIII ст.) у науковій спадщині Володимира Антоновича (2013)
Свинаренко Н. О. - Постать О. Г. Лібермана у сучасній історіографії (2013)
Білоус С. В. - Молдовська національна меншина Півдня України в дослідженнях істориків Республіки Молдови (2013)
Єгоршина О. - До 85-річчя доктора історичних наук, професора В. Я. Білоцерківського (2013)
Вимоги до оформлення статті, вихідні дані (2013)
Кузьмин П. В. - Технологии политической деятельности: категориально-концептуальный анализ (2010)
Левченко О. О. - Деякі аспекти трансформацій системи політичних цінностей сучасних українців (2010)
Мацієвський Ю. В. - Зазираючи у майбутнє: сценарії інволюції дефектної демократії в Україні (2010)
Курілло В. Є. - Латентна політична діяльність терористичних, кримінальних угруповань та недержавних військових формувань, Литвиненко В. В. (2010)
Бронніков В. Д. - Ознаки маргінальності політичної верхівки сучасної України (2010)
Чупрін Р. В. - Проектування виборчих систем: структура виборчого бюлетеня (2010)
Славко Т. О. - Особливості демократичного процесу на місцевому рівні (2010)
Ломжець Ю. В. - Розвиток парламентської культури як напрямок демократизації суспільства (2010)
Соловйова А. С. - Психологічний підхід до проблематики деперсоналізації особистості (Б. Беттельгейм, Е. Берн, Е. Аронсон) (2010)
Шкірчак С. І. - Ідеологія анархізму в політичній думці України: в пошуках ідей для формування громадянського суспільства (2010)
Приймак О. В. - Концептуальні засади дослідження поняття "політична кон’юнктура" (2010)
Срібна Т. В. - Трансформація політичних режимів України і Польщі: порівняльна характеристика основних тенденцій (2010)
Караваєв В. С. - Національна ідентичність: спроби формалізованого виразу в сучасних політологічних студіях (2010)
Купін Є. О. - Ідея слов’янскої єдності в поглядах слов’янофілів (2010)
Алєксєєнко І. Г. - Президентська республіка як парадигма взаємодії політичних інститутів (2010)
Дудко І. Д. - До питання про еліту, владу, суспільство: Україна у вимірі реалізації президентської влади США (2010)
Євтушенко О. Н. - Державна влада і місцеве самоврядування в Україні: можливі моделі взаємовідносин (2010)
Ярошенко В. М. - Гендерні аспекти проблем управління у політичній сфері (2010)
Семенченко Ф. Г. - Органи місцевого самоврядування в системі публічної влади (2010)
Простова О. І. - Стратегії взаємозв’язків політико-ділової циклічності та процесу управління соціальними змінами (I) (2010)
Колесніченко Г. Л. - Забезпечення прозорості державного управління в Україні (2010)
Жовнерик Д. М. - Дійові особи публічної політики (2010)
Шевчук О. В. - Безпекове середовище Азійсько-Тихоокеанського регіону в постбіполярний період (2010)
Турчин Я. Б. - Політико-правові аспекти входження України до міждержавних союзів у наукових працях О. Ейхельмана (2010)
Седляр Ю. О. - Санкції у зовнішній політиці Великобританії (2010)
Маковеєнко В. П. - Transatlantic Partnership and International Security in Current System of International Relations (2010)
Малік В. М. - Політика східного партнерства ЄС та українсько-російські відносини (2010)
Цепенда І. Є. - Позиція Польщі щодо російської концепції протидії розширенню НАТО (2010)
Брежнєва Т. В. - Роль України в новій стратегічній концепції НАТО (2010)
Міхель Д. О. - Копенгагенські критерії як чинники розбудови демократичних процесів та наближеності до європейського рівня життя в Україні (2010)
Іванов М. С. - Ідея демократизму в суспільно-політичній візії О. Ейхельмана (2010)
Титул, зміст (2013)
Бердніков Є. - Новини законопроектної діяльності, Матвієнко Ж., Радкевич Н. (2013)
Бердніков Є. - Концептуальні начала побудови Національної інфраструктури геопросторових даних (2013)
Сігітова Н. - Чимало завдань, висунутих Земельним кодексом, ми заклали у свою регіональну програму ще раніше (2013)
Підсумки позитивні (2013)
Демидов О. - Питання організаційно-технічного регулювання щодо рекультивації промислово порушених земель (2013)
Сохнич А. - Особливості зміни вартості земельних ресурсів у процесі економічного проектування, Кульбака О. (2013)
Кольцов С. - Еколого-економічне обґрунтування зрошуваних сівозмін, Тітков О., Коваленко А. (2013)
Кравченко А. - Сучасні проблеми формування екологобезпечного сільськогосподарського землекористування (2013)
Солов’яненко Н. - Оцінка земель в Україні: історичні та методичні аспекти (2013)
Щодо реєстрації прав, які виникли до 1 січня 2013 року (2013)
Ваш консультант (2013)
Офіційні документи (2013)
Бостан С. І. - Особливості транскордонного співробітництва України та Румунії (2011)
Бочкарьова Т. Ю. - Скандинавський вектор зовнішньої політики України: політичний аспект (2011)
Брежнєва Т. В. - Операції проти піратів: шлях до нової морської стратегії НАТО (2011)
Бурейко Н. М. - Спільні аспекти імміграційної політики США і Канади в 90-ті роки XX століття (2011)
Буричко З. О. - Ліберальна держава і громадянське суспільство як механізми узгодження ідентичностей та регулювання політичних і соціальних відносин (2011)
Вахрамєєва Н. Ю. - Інтернет-комунікації у діяльності політичних партій (2011)
Гарбадин А. - Становище чужинця у політичній думці античності (2011)
Глазов О. В. - Національна безпека: сутність, ознаки, концепція та геополітичні чинники (2011)
Гордієнко А. В. - Формування мультикультурного суспільства в Казахстані: особливості, етапи становлення та сучасний стан (2011)
Гуменюк В. О. - Визначення терміна "правиця" на сучасному етапі розвитку зарубіжної політологічної науки (2011)
Євтушенко О. Н. - Громадянське суспільство та інститути публічної влади в політичній системі Україні (2011)
Івасечко О. Я. - Державотворчі ідеї представників народницько-демократичного напрямку міжвоєнного періоду (1918-1945 рр.) (2011)
Казачинський Є. Г. - Толерантність в українській полемічній літературі другої половини XVI ст. – початку XVII ст. (2011)
Касап Є. О. - Ідеологічні трансформації політичних партій в Україні (2011)
Коваленко С. О. - Професійне навчання безробітних: актуальні питання формування та реалізації державної політики (2011)
Курілло В. Є. - Сучасні мультикультурні демократії: тенденції та перспективи розвитку (на прикладі Бельгії, Канади та Швейцарії), Чевдар С. М. (2011)
Локтіонова Д. А. - "Розколоте голосування" як показник клієнтально-патрональної моделі електоральної поведінки мешканців Миколаївщини (2011)
Левченко Л. О. - Особливості зміни соціально-психологічних закономірностей конформації у політичній поведінці українців у період демократизації (2011)
Марчук Н. В. - Формування етнокультурної самосвідомості русинів Закарпаття (період Чехословацької окупації) (2011)
Музиченко Г. В. - Визначення державної політики в сучасній політичній науці (2011)
Титул, Зміст (2014)
Офіційна хроніка. Візит до Нідерландів (2014)
Світова конференція МЕБ з ветеринарної освіти та ролі статуарних ветеринарних органів (2014)
Засідання Колегії Держветфітослужби України (2014)
Вимоги до наукових статей, що подаються до журналу "Ветеринарна Медицина України" (2014)
Завгородній А. І. - Система епізоотологічного моніторингу, діагностики, профілактики та оздоровлення тваринництва україни від туберкульозу, Стегній Б. Т., Бісюк І. Ю., Горжеєв В. М., Герілович А. П., Палій А. П., Позмогова С. А., Комісаренко С. В. (2014)
Skrypnyk V. G. - Anthrax in dogs, Koziy R. V., Skrypnyk A. V., Rublenko I. O., Bagamian К. H., Farlow J., Nicolich М.-J. (2014)
Гриневич О. Й. - Вплив препаратів Zg-2011 та Zg-2012 на окремі показники системи імунітету в інтактних мишей Balb/C, Маркович І. Г., Воєйкова І. М., Потебня Г. П. (2014)
Шевченко Л. В. - Вплив хелатних сполук мікроелементів на хімічний склад молозива свиноматок, Михальська В. М., Малюга Л. В., Поляковський В.М., Гриб Ю.В. (2014)
Юськів Л. Л. - Холекальциферол – ефективний засіб профілактики післяродової гіпокальціємії, Влізло В. В. (2014)
Єфімова О. М. - Аналіз мікробіологічної безпечності національної продукції тваринного походження, призначеної для експорту, Касянчук В. В. (2014)
Соколов Ю. В. - Субмикронные эмульсии (2014)
Ткаченко Н. І. - Серологічна діагностика лептоспірозу тварин у господарствах Котовського району (2014)
Грицик В. В. - Боротьба з лептоспірозом свиней на свинокомплексі ТОВ "Старт" Теофіпольського району, Шевчук П. Ф. (2014)
Фучило Л. Д. - Науково-дослідна робота – одна з форм позааудиторної роботи з обдарованими студентами (із досвіду роботи відділення ветеринарної медицини технолого-економічного коледжу Білоцерківського НАУ) (2014)
Кравчук В. Ф. - Повернута радість (2014)
Кравчук В. Ф. - Експрес-метод визначення дати розтелу корови (2014)
Биченко А. О. - Проблема ідентифікації небезпечних речовин при надзвичайних ситуаціях, Нуянзін В. М., Березовський А. І., Пустовіт М. О. (2013)
Білошицький М. В. - Аналіз статистичних даних про пожежі та їх наслідки в житловому секторі України, Климась Р. В., Якименко О. П., Матвійчук Д. Я. (2013)
Жартовський С. В. - Модель процесу висолювання антипіренів з деревини при застосуванні комплексних водних вогнебіозахисних речовин, Нетреба А. В., Ніжник В. В., Добростан О. В. (2013)
Землянський О. М. - Структура та принципи побудови автоматизованої системи управління протипожежним захистом, Биченко А. О., Колесник В. О., Поздєєв А. В. (2013)
Иванников А. Л. - Моделирование процессов инертизации атмосферы при пожарах в горных выработках и туннелях с ликвидацией последствий аварии, Ковалишин В. В. (2013)
Ivanova M. S. - Method for determining soil density in laboratory conditions, Otrosh Y. A., Kamakina N. V. (2013)
Капля А. М. - Удосконалення державного управління систем запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Україні з використанням досвіду зарубіжних країн: проблеми та перспективи, Чубань В. С., Снісар О. Г. (2013)
Карпенчук И. В. - Повышение эффективности аэрозольных установок пожаротушения газодинамическим охлаждением огнетушащей смеси, Максимов П. В. (2013)
Касьянов М. А. - Проектування автоматичного протипожежного захисту приміщень промислового призначення, Михайлов Д. В. (2013)
Качкар Е. В. - Исследование влияния параметров на огнестойкость перегородок из сендвич-панелей (2013)
Ковалев А. И. - Влияние параметров модели на точность определения теплофизических характеристик огнезащитного покрытия (2013)
Круковський П. Г. - Аналіз існуючих методів оцінки вогнестійкості будівельних конструкцій, Новак С. В. (2013)
Лобойченко В. М. - Применение метода прямой кондуктометрии для ускоренной оценки качества воды, используемой при тушении пожаров электроустановок, находящихся под напряжением до 10000 В (2013)
Нуянзін О. М. - Чисельне дослідження ефективності випробувань на вогнестійкість горизонтальних будівельних конструкцій у вогневих печах різної конфігурації (2013)
Подгорный Н. В. - Синтез системы зажигания автомобиля с использованием активатора топлива (2013)
Поздєєв С. В. - Експериментально-розрахунковий метод оцінки вогнестійкості залізобетонних колон на основі їх вогневих випробувань, Словінський В. К., Щіпець С. Д. (2013)
Рудешко І. В. - Оцінка зварювальності вогнестійких сталей марок 06БФ та 06МБФ, Отрош Ю. А., Золотарьов В. В. (2013)
Теслюк П. В. - Професійна деформація особистості працівників пожежно-рятувальних підрозділів (2013)
Пустовіт М. О. - Розробка програмно-апаратного забезпечення спеціалізованих засобів керування комп’ютеризованого тренажеру підготовки пожежного (2013)
Жартовський С. В. - Використання водних вогнегасних речовин комплексної дії для гасіння твердих і рідких речовин, Уханський Р. В., Копильний М. І. (2013)
Анотації/Abstracts (2013)
Автори (алфавітний покажчик) (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Аляви А. Л. - Динамика показателей эндотелиальной системы и спирометрии у больных бронхиальной астмой на фоне патогенетической терапии аргинином, Базарова С. А., Джамбекова Г. С., Касымова Г. М. (2013)
Абрамова Н. О. - Особливості вуглеводного обміну у пацієнтів із артеріальною гіпертензією на тлі абдомінального ожиріння залежно від PRO197LEU поліморфізму гена GPX 1, Пашковська Н. В. (2013)
Амеліна Т. М. - Констеляція ішемічної хвороби серця та хронічного обструктивного захворювання легень - підбір адекватної терапії (2013)
Беседіна А. С. - NO-синтазна активність у пацієнтів з ішемічною хворобою серця різних вікових груп (2013)
Бойчук Т. М. - Поляризаційні властивості гістологічних зрізів тканин щитоподібної залози на тлі стресового навантаження, Ходоровська А. А., Чернікова Г. М., Чала К. М., Єрмоленко С. Б. (2013)
Борченко Н.А. - Зв’язок мінеральної щільності нижньої щелепи (за даними панорамних індексів) та кісткової тканини скелету (за даними ультразвукової денситометрії п’яткової кістки) при плануванні внутрішньокісткової дентальної імплантації, Гулюк А.Г. (2013)
Букач О. П. - Коморбідна патологія у хворих на артеріальну гіпертензію в амбулаторно-поліклінічній практиці, Антонюк М. В., Сидорчук Л. П., Коровенкова О. М., Кушнір О. В., Чаглій І. І. (2013)
Васюк С. В. - Двоетапне ревізійне ендопротезування кульшового суглоба із застосуванням спейсерів, імпрегнованих антибіотиками, Васильчишин Я. М., Васюк В. Л. (2013)
Вервега Б. М. - Виявлення запалення жовчних проток при гострому панкреатиті біліарного походження (2013)
Гоженко А. И. - Анализ клинико-аллергологических и клинико-лабораторных характеристик больных поллинозом в г. Одессе, Гармидер О. В. (2013)
Гордіна М. А. - Вплив корекції гіповітамінозу "Д" на рівень С-реактивного білка та вміст цитокінів у хворих на ішемічну хворобу серця (2013)
Громнацька Н. М. - Асоціації кластерів метаболічного синдрому і структурно-функціональних змін нирок у дітей (2013)
Даминов Б. Т. - Ремоделирование сердца у пациентов с хронической болезнью почек различной этиологии, Абдуллаев Ш. С., Эгамбердиева Д. А. (2013)
Калинина Е. Ю. - Токсическое действие бытового газа на морфофункциональное состояние головного мозга крыс (2013)
Каспрук Н. А. - Фактори і механізми неспецифічного протиінфекційного захисту організму хворих на негоспітальну пневмонію, Сидорчук Л. І., Левицька С. А., Михалко А. Ю., Сидорчук А. С., Довбуш Н. М., Яковець К. І., Іфтодій О. А., Марчук Ю. Ф., Сидорчук І. Й. (2013)
Кирсанова Т. А. - Efficiency of L-cloperastine phendizoat in treatment of whooping cough in early age children, Кузнецов С. В., Мушенко Л. В., Зимина М. С. Эффективность L-клоперастина фендизоата в лечении коклюша у детей раннего возраста (2013)
Кметь Т. І. - Реакція клітин кори лобової частки великих півкуль головного мозку щурів на ішемічно-реперфузійне пошкодження (2013)
Коваленко С. В. - Особливості характеру патогенної мікрофлори в осіб із різними типами загострення хронічного обструктивного захворювання легень (2013)
Козовий Р. В. - Показники окиснювальної модифікації білків сироватки крові у довгожителів Прикарпаття, Ерстенюк Г. М. (2013)
Колоскова О. К. - Синдром емоційного вигорання у лікарів-педіатрів, які працюють на різному рівні надання медичної допомоги дітям, Білоус Т. М., Білоус В. В. (2013)
Комшук Т. С. - Роль електроенцефалографії у вивченні статево-вікових особливостей лікворної системи в дітей пубертатного віку, Кучер Н. М. (2013)
Коханюк Ю. В. - Корекція порушень структурно-функціонального стану еритроцитів, протеїназо-інгібіторної системи та фібринолітичної активності плазми крові у хворих на гастроезофагальну рефлюксну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом типу 2 (2013)
Левенец С. А. - Индекс свободных андрогенов у девочек-подростков с вторичной аменореей, Начетова Т. А., Бондаренко В. А. (2013)
Левицька С. А. - Роль респіраторних патогенів у розвитку запальних процесів навколоносових пазух у дітей (2013)
Мелех Б. Я. - Стан антиоксидантної глутатіонової системи та процесів перекисного окиснення ліпідів у крові морських свинок з експериментальним алергічним альвеолітом у різні періоди його формування, Регеда М. С., Качмарська М. О. (2013)
Молчанюк Н. И. - Ультраструктура гепатоцитов крыс в ранние сроки после внутрибрюшинного введения метанола (2013)
Ожоган З. Р. - Вестибулопластика як необхідний крок у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит із мілким присінком рота, Махлинець Н. П., Павелко Н. М., Чубій І. З., Довганич О. В. (2013)
Павелко Н. М. - Скринінгова оцінка імунного статусу хворих на генералізований пародонтит за допомогою індексів лейкограми (2013)
Петрук Д. В. - Клінічні особливості політравми із пошкодженням підшлункової залози, Підмурняк О. О. (2013)
Радченко О. М. - Особливості перебігу хронічної хвороби нирок на тлі ожиріння та надлишкоовї маси тіла, Деркач З. В. (2013)
Радченко О. М. - Артеріальна гіпертензія та лептин, Кіт З. М., Радченко Л. М. (2013)
Риндіна Н. Г. - Особливості еритропоезу, імунозападення і геометрії лівого шлуночка у хворих з анемією на тлі хронічної серцевої недостатності залежно від наявності або відсутності супутньої хронічної хвороби нирок (2013)
Роговик Н. В. - Розподіл алельних варіантів гена mЕРНХ у хворих на муковісцидоз гомозигот за мутацією F508del, Віштак Н. В., Макух Г. В., Бобер Л. Й. (2013)
Сажин С. І. - Ефективність базисної терапії атопічної бронхіальної астми і дітей за змінами сприйнятливості дихальних шляхів до непрямих провокаційних чинників (2013)
Склярова В. О. - Стан системи NO-синтаза/аргіназа плазми крові та лімфоцитів у жінок із непліддям та аскаридозом, Білецька Л. П., Панасюк Н. Б. (2013)
Сохор Н. Р. - Чинники, що впливають на вміст активних форм кисню апоптоз лейкоцитів крові у гострому періоді ішемічного інсульту (2013)
Стигар М. В. - Ефективність лікування хворих на ревматоїдний артрит залежно від рівня адипонектину (2013)
Стоєва Т. В. - Можливості кристаломорфометричного аналізу при оксалатно-кальцієвій кристалурії у дітей, Ерікова В., Лотиш Н. Г., Серкіз Г. О., Нікітіна Г. О. (2013)
Ступницька Г. Я. - Показники біоімпедансометрії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім ожирінням та толерантність до фізичного навантаження (2013)
Тимофій О. В. - Стан гена ранньої функціональної активності c-fos у суб’ядрах паравентрикулярного ядра гіпоталамуса щурів в умовах модифікації фотоперіоду, Булик Р. Є. (2013)
Федів О. І. - Цитокіновий статус у хворих на хронічний панкреатит з ішемічною хворобою серця за хронічної серцевої недостатності, Гонцарюк Д. О. (2013)
Фільц О. О. - Типологія нозогенних реакцій при сечокам’яній хворобі, Мироненко О. І., Богута Х. Р., Фітькало О. С., Кечур Р. В., Данилко М. Й. (2013)
Цимбалюк В. І. - Застосування біодеградуючого субстрату для інтракраніальної трансплантації автологічних мезенхімальних стовбурових клітин при модельованому церебральному ішемічному емболічному інсульті у щурів лінії Вістар, Колесник В. В., Забірник А. С., Торяник І. І. (2013)
Михайличенко Б. В. - Особливості добору локусної панелі ДНК при проведенні судово-медичних молекулярно-генетичних досліджень в Україні (2013)
Бачинська І. В. - Ішемічна хвороба серця – актуальність, поширеність, вплив на інвалідизацію та смертність. Гострий коронарний синдром – домінантна проблема сучасності: статистичні факти (2013)
Винниченко І. О. - Езофагогастропластика та пілородренуючі операції операції у хворих на рак стравоходу та рак кардії з поширенням на стравохід з точки зору доказової медицини, Винниченко О. І. (2013)
Гарбузюк В. В. - Проблема передчасних пологів у пацієнток, хворих на туберкульоз легень, Польова С. П., Гарбузюк В. П. (2013)
Сливка В. І. - Пероксидне окиснення ліпідів у хворих на туберкульоз легень (2013)
Стопінчук О. В. - Резистентність до діуретиків при хронічній серцевій недостатності, шляхи подолання (2013)
Тимофійчук І. Р. - Цукровий діабет, як фактор нейродегенарації альцгеймерівського типу (огляд літератури), Гордієнко В. В., Швець В. І. (2013)
Балабан С. В. - Захворюваність серцево-судинної системи працівників залізничного транспорту "шумонебезпечних" професій та контингенту поза дією виробничих факторів, Панов Б. В., Свірський О. О., Матвєєв О. Г., Савицький І. В. (2013)
Бідучак А. С. - Оцінка поінформованості населення з питань профілактики хронічних неінфекційних захворювань та здорового способу життя (2013)
Мар’єнко Л. Б. - Соціально-демографічний патоморфоз епілепсії у хворих із фармакорезистентним перебігом захворювання, Пшик С. С., Мар’єнко К. М. (2013)
Ушенко О. Г. - Лазерна поляриметрична оцінка структури мережі міозинових фібрил м’язової тканини, Бойчук Т. М., Новаковська О. Ю., Григоришин П. М. (2013)
Ахметшин Р. Л. - Можливі соціально-правові проблеми розвитку і розповсюдження телемедицини в Україні (2013)
Лузанова И. М. - Правовые проблемы ВИЧ-инфицированных пациентов, Сергеев А. И., Калинина Е. Ю. (2013)
Диб´як Ю. М. - Про навчально-методичне забезпечення практичних занять елективного курсу "Судинна хірургія", Дмитрів І. В., Волошин М. М. (2013)
Каратєєва С. Ю. - Активні методи практичного навчання іноземних студентів за спеціальністю "Cестринська справа" (ОКР - бакалавр) з дисципліни "Клінічне медсестринство в хірургії", Хомко О. Й. (2013)
Макойда І. Я. - Особливості проведення семінару для лікарів-інтернів зі спеціальності "Фтизіатрія та пульмонологія", Островський М. М. (2013)
Панько О. М. - Оптимізація самостійної роботи студентів стоматологічного факультету при вивченні курсу офтальмології в контексті Болонської декларації (2013)
Лузанова И. М. - К вопросу о юридической ответственности акушеров-гинекологов (2013)
Беженар І. Л. - Компресійна механічна асфіксія при дорожньо-транспортній пригоді (2013)
Білецький Семен Віссаріонович (до 70-річчя з дня народження) (2013)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються ДО журналУ "Буковинський медичний вісник” (2013)
Левашов С. П. - Южно-Фолклендский бассейн: новые данные о глубинных геофизических неоднородностях и нефтегазоносности (по результатам геоэлектрических и дистанционных исследований), Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М., Бахмутов В. Г., Соловьев В. Д., Божежа Д. Н. (2013)
Шустер В. Л. - Геолого-геохимическое и экономическое обоснование перспектив нефтегазоносности образований фундамента Западной Сибири и выбор очередности ввода структур в поисково-разведочное бурение, Пунанова С. А., Самойлова А. В. (2013)
Підлісна І. С. - Вплив покладів вуглеводнів на поле атмосферної електрики: теоретичні погляди та практичні результати (2013)
Петровський О. П. - Застосування інтегрального просторового геолого-геофізичного моделювання для уточнення особливостей геологічної будови Магдалинівської западини, Слободянюк С. О., Ганженко Н. С., Федченко Т. О., Онищук О. М. (2013)
Малицький Д. В. - Поширення сейсмічних хвиль в анізотропних середовищах. Обернена задача. ІІ, Павлова А. Ю. (2013)
Лубков М. В. - Сучасні горизонтальні рухи Дніпровсько-Донецької западини (2013)
Шумаков Ф. Т. - Використання геоінформаційних технологій і даних дистанційного зондування Землі для оцінки якості води у водоймах, Азімов О. Т. (2013)
Щербина С. В. - Регистрация и анализ техногенных и природных сейсмических событий в г. Кривой Рог, Пигулевский П. И., Гурова И. Ю., Калиниченко О. А. (2013)
Іванік О. М. - Структурно-морфометричний аналіз в середовищі ГІС для картографування гірського рельефу (на прикладі Карпатського модельного полігону), Андрієць Т. В., Муравко С. В. (2013)
Вітаємо! (2013)
Свінціцький А. С. - Сучасні засади діагностики та лікування остеоартрозу колінних суглобів (2013)
Журавлева Л. В. - Хондропротекторы как патогенетически обоснованая терапия остеоартроза, Александрова Н. К. , Федоров В. А. , Летик И. В., Гулида М. О. (2013)
Проценко Г. О. - Безпечність застосуваня НПЗПУ ревматологічній практиці (2013)
Заремба Є. Х. - Атиповий перебіг ревматичного міокардиту (клінічний випадок), Вірна М. М., Воляник М. П. (2013)
Svintsitskyy A. S. - Barrett’s esophagus in patients without classic clinical manifestations of gastroesophageal reflux disease, Revenok K. M., Solovyeva G. A., Korendovych I. V. (2013)
Шлапак И. П. - Влияние отдельных параметров внутриартериальной инфузионной терапии на конечный результат лечения ранней фазы острого панкреатита, Дацюк А. И., Дацюк Л. В. (2013)
Харченко Н. В. - Применение препарата Мориамин форте в практике гастроэнтеролога. Результаты клинического изучения, Марухно И. С. (2013)
Пантьо В. І. - Використання регіонарного пролонгованого введення діаліпону при комплексному лікуванні хворих із нейропатично-інфікованою та змішаною формами синдрому діабетичної стопи, Філіп С. С., Скрипинець Ю. П., Логай Н. М., Децик В. Р. (2013)
Королюк О. Я. - Прогностичне значеня критеріїв метаболічного синдрому у хворих на ІХС із Уперше виявленою гіперглікемією, Радченко О. М. (2013)
Орленко В. Л. - Досвід застосування препаратів генно-інженерних інсулінів виробництва компанії Фармак у хворих на цукровий діабет 2 типу, Єфімов А. С., Іваськіва К. Ю. (2013)
Катеренчук І. П. - Кардіальні ефекти валеріани, глоду й пустирника та доцільність застосування фітотерапевтичних препаратів у лікуванні вегето-судинної дистонії та найпоширеніших серцево-судинних захворювань, Овчаренко Л. К., Катеренчук О. І. (2013)
Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (2012). Артеріальна гіпертензія (2013)
Зупанец И. А. - Доказательство биоэквивалентности генерических антигипертензивных препаратов: путь к адекватному контролю артериальной гипертензии, Герасименко Е. В., Безуглая Н. П., Либина В. В., Орлов И. Н., Кудрис И. В. (2013)
Свінціцький А. С. - Вплив гіперурикемії на стан серцево-судинної системи у хворих на артеріальну гіпертензію (огляд літератури), Козак Н. П., Микичак М. З. (2013)
Дземан М. І. - Синдром сонного апное (лекція) (2013)
Андрейчин М. А. - Поступ у лікуванні хворих на грип та інші ГРВІ, Копча В. С., Москалюк В. Д., Гиріна О. М., Йосик Я. І. (2013)
Kemmerich B. - Фитотерапия острого бронхита с позиций доказательной медицины (2013)
Малый В. П. - Эффективность использования циклоферона в терапии острых и хронических форм гепатита с (HCV-инфекции), Пеньков Д. Б., Чирюкина О. И. (2013)
Назар О. В. - Современные аспекты иммуномодулирующей терапии в клинической практике (2013)
Свінціцький І. А. - Наукові форуми до сторічного ювілею професора А. П. Пелещука (2013)
Дземан М. І. - Федір Степанович Цицурін : погляд крізь сторіччя на постать першого Київського професора-терапевта (частина І) (2013)
Академіку М. М. Амосову – 100 років (2013)
Ніженковська І. В. - Необхідний та своєчасний підручник для підготовки провізорів на сучасному етапі (2013)
Пост-реліз (2013)
Анонс медичних подій (2013)
Змiст (2010)
Алимов О. М. - Структурно-динамічна оцінка потенціалу інноваційних та організаційно-економічних змін, Юрик Я. І. (2010)
Кузьменко Г. Г. - Технології управління якісною поведінкою економічних систем держави (2010)
Пожуєва Т. О. - Обмеження монополізму та проблеми розвитку конкуренції в Україні (2010)
Павлов К. В. - Использование SWOT-анализа для разработки стратегии развития экономики на разных уровнях управленческой иерархии, Андреева И. Г. (2010)
Котов Є. В. - Програмно-цільове планування як інструмент забезпечення сталого розвитку промислового регіону (2010)
Никифорова В. А. - Конкурентные преимущества металлургии Украины на региональных рынках сбыта металлопродукции (2010)
Кулиш Е. В. - Факторы роста и направления развития национальных экономик России и Бразилии (в составе группы БРИК), Телюк В. А., Прилипко П. А. (2010)
Мельничук В. И. - Расчет качественных показателей при учете добычи на основе модели дневной поверхности карьера (2010)
Гребенюк О. В. - Визначення рівня тіньової економіки в контексті формування і розвитку системи інформаційної безпеки України (2010)
Кравченко В. И. - Информационная поддержка производственного процесса на предприятии средствами радиовещания, Сагайда П. И., Кравченко В. В. (2010)
Новикова О. Ф. - Использование потенциала экономической науки в формировании Стратегии инновационного развития Донецкого региона до 2025 года (2010)
Винарик Л. С. - Оценка эффективности вложений в информационно-телекоммуникационные технологии онлайнового электронного бизнеса, Щедрин А. Н. (2010)
Саліхова О. Б. - Оцінка високотехнологічної виробничої сфери – фундамент для створення дієздатної інноваційної стратегії держави (2010)
Ярмош В. В. - Удосконалення системи управління інтелектуальною власністю (2010)
Задніпрянна Т. С. - Інвестиційний потенціал промислових підприємств та регіонів і його вплив на інноваційну діяльність (2010)
Одотюк І. В. - Наукомістке виробництво в Україні: економічні тенденції та наслідки прояву кризових трансформацій (2010)
Кобзій О. В. - Актуальність необхідності динамічного планування діяльності підприємств у невизначених умовах (2010)
Важинський Ф. А. - Оцінка ефективності управління системою збуту машинобудівних підприємств, Ноджак Л. С., Колодійчук А. В. (2010)
Кузьмін О. Є. - Мотивування працівників системи комунікацій машинобудівного підприємства: організаційні та фінансово-економічні аспекти, Шпак Н. О. (2010)
Ущаповський К. В. - Сучасні теоретико-методологічні підходи до управління персоналом на промислових підприємствах (2010)
Горянська Т. В. - Нормативно-правове регулювання і облік мита в Україні в рамках СОТ (2010)
Тэлин М. В. - Современная оценка существующей системы бюджетирования хозяйственной деятельности предприятия (2010)
Останкова Л. А. - Поддержка принятия решений в сфере управления персоналом банка, Шевченко Н. Ю., Кузьмина Е. Ю. (2010)
Бардась А. В. - Управление породными потоками с целью минимизации энтропийного влияния на окружающую среду (2010)
Мікловда В. П. - Аграрне природокористування в регіонах Українських Карпат, Газуда М. В. (2010)
Павлюк К. В. - Розвиток державно-приватного партнерства у сфері житлово-комунального господарства в Україні, Степанова О. В. (2010)
Адамов Б. И. - Малый бизнес как трудовая экономика и функции власти (2010)
Саєнко В. Г. - Розвиток продуктивної сили казенного підприємства пенітенціарної системи держави (2010)
Анотацiї (2010)
Аннотации (2010)
Abstracts (2010)
Погодін А. І. - Триангуляція квазіпотрійної системи CuBr–Cu2S–P2S5, Кохан О. П., Соломон А. М., Яцканич В. І. (2013)
Сідей В. І. - Щодо кристалічної структури фази гама-Al2O3, Штейфан А. Я. (2013)
Козьма А. А. - Особливості утворення та термоелектричні властивості полікристалів сполуки Tl2SnSe3, Кун Г. В., Малаховська Т. О., Барчій І. Є., Переш Є. Ю., Сабов М. Ю., Рубей Л. І. (2013)
Тацькар А. Р. - Тріангуляція квазіпотрійної системи Tl2Se–SnSe2–Sb2Se3, Козьма А. А., Барчій І. Є., Соломон А. М., Рекіта В. В. (2013)
Роман Л. Ю. - Координаційні сполуки Zn(ІІ) з саліцилальгідразоном бензенової кислоти: синтез, структура, властивості та біологічна активність, Чундак С. Ю. (2013)
Ортікова В. В. - Координаційні сполуки 3d-металів з йод-янтарною кислотою як потенційні йодвміщуючі препарати, Чундак С. Ю., Бузаш В. М. (2013)
Чмиленко Ф. О. - Визначення рухливих форм мангану в ґрунтових витяжках з використанням ультразвуку на стадії пробопідготовки, Смітюк Н. М. (2013)
Сухарева Т. С. - Спектрофотометричне визначення Al(ІІІ) та Fe(ІІІ) у питних водах, Сухарева О. Ю., Онисько М. Ю., Базель Я. Р. (2013)
Лавра В. М. - Хіміко-аналітичні властивості основних барвників торгової марки "Базакрил", Речло М., Базель Я. Р. (2013)
Фізер М. М. - Синтез і біологічна активність нових Se-, Te-вмісних похідних тіазолотриазолу, Балаж К., Сливка М. В., Коваль Г. М., Лендєл В. Г. (2013)
Козак О. М. - Синтез і біологічна активність нових Тe-вмісних похідних 3-аліл-2-алкіллтіо-4-оксотієно(2,3-d)піримідину, Сливка М. В., Коваль Г. М., Сливка М. В., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2013)
Свалявин Н. І. - Галогенгетероциклізація похідних 6-пропаргілтіо-4-оксопіразоло(3,4-d)піримідину, Свалявин О. В., Балог І. М., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2013)
Гомонай В. І. - Особливості гетерогенного перетворення н-алканів на деяких складних оксидних каталізаторах, Секереш К. Ю., Голуб Є. О., Голуб Н. П., Баренблат І. О. (2013)
Мільович С. С. - Вплив клиноптилоліту на вміст Cd2+ у ґрунтах та якість сільськогосподарської продукції, Гомонай В. І., Кондрич О. І. (2013)
Симканич О. І. - Фоновий моніторинг вмісту важких металів та радіонуклідів у ґрунтах національних природних парків "Ужанський" та "Синевир", Сухарев С. М., Маслюк В. Т. (2013)
Сасин С. М. - Оцінка рівня екологічної освіти і виховання студентів, Чонка І. І. (2013)
Галла-Бобик С. В. - Дослідження якості води із індивідуальних свердловин у селі Минай, Братасюк М. І. (2013)
Трапезнікова Л. В. - Екологічний стан поверхневих та ґрунтових вод басейну р. Іршава, Монич І. І., Хрипта Ю. В. (2013)
Глух О. С. - Сейсмічно індуковані зміни вмісту сполук ртуті у підземних водах Закарпаття, Драгуська М. В., Сичевська А. В. (2013)
Правила для авторів (2013)
Змiст (2010)
Папаіка О. О. - Світовий досвід антиінфляційної політики держави: рекомендації для України, Горбанський А. Б. (2010)
Даниленко В. А. - Альтернативні методики проведення фрактального аналізу (2010)
Малій О. В. - Проблема оцінки та вимірювання висоти вхідних бар’єрів у світовій практиці (2010)
Кухарская Н. А. - Факторы развития регионов Украины в процессе трансформации экономики страны (2010)
Hakhverdyan D. - Established competition of indicators and economic growth (2010)
Павлов К. В. - Использование методов теории поля при анализе региональных проблем (2010)
Инякин В. Н. - Минимизация последствий техногенных аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве, Шевченко В. В. (2010)
Петренко Е. А. - "Укрзалізниця" как естественная монополия (2010)
Завгородняя О. П. - Зарубежный опыт интеграции угледобывающих и электрогенерирующих компаний (2010)
Брадул С. В. - Удосконалення державного регулювання діяльності постачальників у сфері житлово-комунального господарства України, Бєлєнцов В. М. (2010)
Телін С. В. - Антикризове управління – превентивний захід попередження банкрутства (2010)
Молдован О. О. - Економіко-технологічні фактори формування структурних дисбалансів чорної металургії України (2010)
Коніщева Н. Й. - Удосконалення процесів обслуговування різних категорій споживачів, Трушкіна Н. В. (2010)
Иванов Ю. Б. - Развитие нормативной базы определения себестоимости продукции промышленных предприятий как фактор повышения её конкурентоспособности, Орлова А. Ю. (2010)
Филипишин И. В. - Рациональная модель планирования развития предприятия, Омельченко С. Н. (2010)
Останкова Л. А. - Моделювання показників економічної безпеки підприємства на основі нечіткої логіки, Шевченко Н. Ю. (2010)
Слободянюк Н. А. - Совершенствование управленческого учета нематериальных активов на промышленных предприятиях Украины (2010)
Дубинська О. С. - Організація моніторингу організаційно-виробничої сфери в антикризовому управлінні підприємством (2010)
Семенов Г. А. - Удосконалення планування маркетингових комунікацій на підприємстві, Семенов А. Г. , Жилінська Л. О. (2010)
Покришка Д. С. - Інвестиційні чинники економічної динаміки України: виклики посткризового відновлення економіки (2010)
Грігорян Г. М. - Аналіз тенденцій рівня розвитку економічних процесів підприємства, Гапоненко О. Є. (2010)
Вінарік Л. С. - Механізми забезпечення онлайнового електронного бізнесу, Васильєва Н. Ф. (2010)
Кокодей Т. А. - Изменение тенденций в поведении потребителя на продовольственном рынке в период кризиса 2008 г. в Украине (2010)
Зайцева Н. О. - Оцінка інтенсивності конкуренції у виноробній промисловості України (2010)
Ткаченко А. М. - Концептуальные подходы к финансированию технико-технологического перевооружения запорожских металлургических предприятий, Казачков И. О. (2010)
Александров И. А. - Оценка экономической эффективности экологического менеджмента предприятия, Окуловская А. С. (2010)
Саратикянц Э. С. - Теоретический аспект формирования человеческого капитала, Закервашевич Н. В. (2010)
Хромов М. І. - Інвестиціїї в людський капітал: особливості визначення та критерії оцінки ефективності (2010)
Кулєшова Л. В. - Удосконалення системи професійної орієнтації молоді в регіоні (2010)
Анотацiї (2010)
Аннотации (2010)
Abstracts (2010)
Антал И. П. - Обзор спектрофотометрических методик определения триптанов в фармацевтических препаратах и субстанциях (2013)
Сідей В. І. - Щодо кристалічної структури тернарного селеніду Tl4SnSe4, Штейфан А. Я. (2013)
Козьма А. А. - Взаємодія компонентів у квазіпотрійній системі Tl4SnSe4–Tl2Se–Tl9BiSe6 (2013)
Зубака О. В. - Дослідження термічної стійкості сполук Ме2ТеBr6(І6), де Ме K, Rb, Cs, Переш Є. Ю., Сідей В. І., Кохан О. П., Барчій І. Є., Кун Г. В., Соломон А. М., Галас Н. Ю. (2013)
Мотря С. Ф. - Дослідження взаємодії в системі CuSbSe2-"P2Se4", Милян П. М., Поторій М. В., Товт В. В. (2013)
Нетреба Е. Е. - Синтез и исследование молекулярной и кристаллической структуры биядерного комплекса нитрата иттербия(III) с 4,4,10,10-тетраметил-1,3,7,9-тетраазоспиро(5.5)ундекан-2,8-дионом (2013)
Роман Л. Ю. - Координаційні сполуки Zn(II) i Cd(II) з гідразидом 2-хлорбензенової кислоти: синтез, структура, властивості та біологічна активність, Чундак С. Ю. (2013)
Мельниченко Н. О. - Тверді розчини на основі клатрату і типу Ba8Ge43( )3 (( )–вакансія) з перехідними елементами (2013)
Сухарев С. М. - Взаємодія деяких 3d-металів з 1-аніліно(тіоксо)метил-3-метил-4,5-дигідро-1н-5-піразолоном в присутності астрафлоксину FF, Делеган-Кокайко С. В., Сухарева О. Ю., Хрипак С. М. (2013)
Янкович Г. Є. - Аналітичний сигнал та селективність при кінетично-потенціометричному визначенні бору, Фершал М. В., Студеняк Я. І. (2013)
Кут М. М. - Взаємодія похідних тіоетерів тіазоло(4,5-d)піримідинів з електрофільними реагентами, Сані-Сабо Є. О., Кривов’яз А. О., Лендєл В. Г. (2013)
Цмур Ю. Ю. - Синтез 1,2-біс(п-карбоксифеніл)-о-карборану (2013)
Усенко Р. М. - Синтез солей s-триазоло-1,3-тіазинію й тіазоло-s-триазолію електрофільною бромоциклізацією алкенільних тіоетерів 3-меркапто-1,2,4-триазолу, Соломон Н. І., Сливка М. В., Ур Д. В., Товт М. Е., Хрипак Н. П., Фаринюк Ю. І., Лендєл В. Г. (2013)
Гомонай В. І. - Фактори, що впливають на утворення кисневмісних сполук при окисненні С1-С2-вуглеводнів, Голуб Є. О., Голуб Н. П., Секереш К. Ю., Баренблат І. О. (2013)
Яцимирський А. В. - Обчислення pKa ароматичних сульфокислот для оцінки кислотності каталізаторів на активованому вугіллі (2013)
Гомонай В. І. - Механізм каталітичного окиснення С1-С2-вуглеводнів, Голуб Є. О., Голуб Н. П., Секереш К. Ю. (2013)
Стець М. В. - Гамма-спектрометрія крові людини в післячорнобильський період. визначення часу, Поп О. М., Сіксай Л. Т., Сірчак Є. С. (2013)
Правила для авторів (2013)
Долбня В. Т. - О целесообразности применения определителя Гурвица для проверки устойчивости систем автоматического управления (2011)
Островерхов М. Я. - Дослідження стійкості систем керування, розроблених на основі концепції зворотних задач динаміки, Бурик М. П. (2011)
Бойчук Б. Г. - Оцінка якості систем автоматичного керування з використанням універсальних первісних коефіцієнтів (2011)
Столяров В. Н. - Модельное прогнозирование интегральной составляющей релейного алгоритма управления (2011)
Волянский Р. С. - Синтез оптимальной системы управления с полиномиальной линией переключения, Садовой А. В. (2011)
Пересада С. М. - Семейство алгоритмов отработки момента-потока асинхронного двигателя при косвенной ориентации по вектору потокосцепления статора, Ковбаса С. Н., Онанко А. Ю. (2011)
Пересада С. М. - Прямое векторное управление моментом асинхронных двигателей с максимизацией соотношения момент-ток, Дымко С. С. (2011)
Островерхов М. Я. - Алгоритм скалярного керування лінійним асинхронним двигуном із компенсацією впливу кінцевих ефектів, ТеряєвВ.І. ТеряєвВ.І. (2011)
Чермалых В. М. - Идентификация параметров физической системы частотно-регулируемого асинхронного электропривода и ее имитационной модели, Чермалых А. В., Майданский И. Я. (2011)
Сінолиций А. П. - Дослідження спостерігача Люенбергера для бездатчикового векторного керування при роботі на низькій швидкості, Осадчук Ю. Г., Козакевич І. А. (2011)
Волков А. В. - Исследование энергетических показателей асинхронного электропривода на основе автономного инвертора тока, Косенко И. А. (2011)
Клименко А. К. - О влиянии параметров дискретной обратной модели на показатели качества следящего привода (2011)
Козаченко В. Ф. - Интеллектуальный сервопривод с планированием траектории движения, Савкин Д. И., Жадобин Д. В. (2011)
Панченко Б. Я. - Система керування виконавчого електроприводу, Карплюк Л. Ф., Філевич А. Г., Пилипів С. А. (2011)
Розов В. Ю. - Синтез нелинейного робастного управления системой компенсации искажений магнитного поля на основе аналитических моделей нелинейностей, Кузнецов Б. И., Пелевин Д. Е. (2011)
Душинова Е. В. - Расширение возможностей упрощенных моделей асинхронного электропривода с робастным векторным управлением, Потапенко Е. М. (2011)
Садовой А. В. - Об одном способе управления машиной двойного питания, Шрамко. Ю. Ю. (2011)
Шевченко І. С. - Квазівекторне керування асинхронною машиною подвійного живлення, Морозов Д. І., Самчелєєв Ю. П., Дрючин В. Г. (2011)
Деев С. Г. - Принципы формирования робастного управления синхронным электроприводом, Потапенко Е. М. (2011)
Полилов Е. В. - Разработка и практическая реализация робастных алгоритмов управления автоматизированным синхронным электроприводом на основе H2- и H∞- оптимизации, Мотченко А. И., Руднев Е. С., Скорик С. П., Щёлоков А. Г. (2011)
Куцик А. С. - Процеси і характеристики синхронного електроприводу зі струмовим компаундуванням, Семенюк М. Б., Тутка В. В. (2011)
Толочко О. І. - Визначення допустимої області застосування оптимальних алгоритмів керування синхронними двигунами з постійними магнітами, Вареник Є. О., Божко В. В. (2011)
Низимов В. Б. - Пусковые характеристики системы регулятор напряжения – синхронный двигатель с многоступенчатым накопителем энергии, Колычев С. В., Снижко А. А. (2011)
Щур І. З. - Застосування принципів пасивного керування до синхронної машини з постійними магнітами як Гамільтонової системи з керованими входами/виходами, Білецький Ю. О. (2011)
Козярук А. Е. - Структура и алгоритмы управления электроприводами с полупроводниковыми коммутаторами (2011)
Садовой О. В. - Вентильний реактивний електропривод з використанням позитивних зворотних зв’язків, Сохіна Ю. В., Польовий Є. В. (2011)
Чашко М. В. - Электропривод при импульсной передаче энергии (2011)
Старостін С. С. - Спрощений підхід щодо отримання дискретних математичних моделей електромеханічних об’єктів (2011)
Садовой А. В. - Оптимизация по быстродействию режима малых перемещений двухмассовой электромеханической системы методом N-i переключений на подвижных границах области, Дерец А. Л. (2011)
Акимов Л. В. - Улучшение динамики астатической системы векторного управления двухмассового асинхронного электропривода с постоянной нагрузкой, Литвиненко Д. Г., Вакуленко А. А. (2011)
Марущак Я. Ю. - Експериментальні дослідження двомасових електромеханічних систем з урахуванням сил дисипації, Кушнір А. П. (2011)
Задорожний Н. А. - Анализ демпфирующего действия электропривода с упругими механическими связями при астатическом регулировании, Задорожняя И. Н., Беш А. Н. (2011)
Задорожний Н. А. - Исследование динамических свойств двухмассовой электромеханической системы по амплитудно-частотным характеристикам, Пономарёв Д. С. (2011)
Кузнецов Б. И. - Экспериментальное исследование робастных регуляторов скорости стенда двухмассовой электромеханической системы, Коломиец В. В., Бовдуй И. В., Лутай С. Н., Волошко А. В., Виниченко Е. В., Кобылянский Б. Б. (2011)
Лимонов Л. Г. - О модернизации промышленных электроприводов с аналоговыми системами управления, Моргулис В. П., Гаврилюк К. Я., Черногуб Н. А., Баран Н. М. (2011)
Войтенко В. А. - Порівняльний енергетичний аналіз впливу на навколишнє середовище транспортних засобів на електричній і бензиновій тязі (2011)
Смотров Е. А. - Исследование характеристик легкого электротранспортного средства с электроприводом мотор-колесо, Вершинин Д. А., Сусленко А. Ю. (2011)
Грухлер Г. - Системи електроприводу для транспортних засобів – концепції, приклади, енергозбереження, Кранц Й., Завішка Т. (2011)
Клепиков В. Б. - К разработке электропривода электромобиля, Гончар А. С., Махноносов Е. И. (2011)
Скляренко Е. Г. - Синтез законов управления для решения задачи следования автопоезда по заданной маршрутной кривой, Шумахер В. (2011)
Шамардина В. Н. - Исследование динамических характеристик городского автобуса с гибридной силовой установкой, Лемешко С. М. (2011)
Козаченко В. Ф. - Вентильно-индукторный электропривод с независимым возбуждением для тягового применения, Лашкевич М. М. (2011)
Синчук О. Н. - О реализации закона оптимального управления тяговым электротехническим комплексом, Шокарев Д. А., Скапа Е. И., Гузов Э. С., Синчук И. О. (2011)
Синчук О. Н. - О возможностях возникновения и способах защиты от псевдоаварийных ситуаций в тягових электротехнических комплексах двухосных электровозов, Черная В. О., Михайличенко Д. А., Сушко Д. Л. (2011)
Шокарев Д. А. - Энергоэффективный тяговый электротехнический комплекс двухсистемного рудничного электровоза, Скапа Е. И., Синчук И. О. (2011)
Бондаренко А. В. - Аналитический расчет энергетических показателей системы автономный инвертор напряжения – асинхронный двигатель в тяговом электроприводе электроподвижного состава (2011)
Буряковский С. Г. - Математическая модель тяговой передачи пассажирского электровоза, Мастепан А. Г. (2011)
Тимощенко А. В. - Динамика автоматизированного электропривода рудничного электровоза с цифровым устройством распознавания буксования (2011)
Шевчук Ю. В. - Визначення дійсного гальмівного момента трамвайного вагона на маршруті (2011)
Буряковский С. Г. - Математическое моделирование вентильно-индукторного двигателя для привода стрелочного перевода, Любарский Б. Г., Петрушин А. Д., Маслий А. С. (2011)
Буряковский С. Г. - Применение метода наименьших квадратов в исследованиях по оптимизации процесса работы стрелочного перевода, Смирнов В. В. (2011)
Чунашвили Б. М. - Позиционная система управления частотно–регулируемого электропривода маятниковых подвесных канатных дорог с промежуточными опорами, Кобалия М. И., Тугуши М. А., Петросян А. М. (2011)
Андрющенко О. А. - Вимоги до приводного двигуна безредукторної лебідки пасажирського ліфта, Булгар В. В., Бойко А. О., Івлєв Д. А. (2011)
Макурин А. В. - Динамика продольного перемещения мостового крана с учетом упругости элементов конструкции, Морозов Д. И. (2011)
Макаревич Е. В. - Разработка оптимального управления движениями башенного крана, Шамардина В. Н., Палис Ф., Палис С. (2011)
Лещев В. А. - Динамическая стабилизация подвешенного на гибкой нити груза (2011)
Толочко О. І. - Вплив неточного визначення довжини канату на ефективність гасіння коливань вантажу, Бажутін Д. В. (2011)
Герасимяк Р. П. - Динамічні режими електропривода кранового механізму обертання при одночасній роботі механізму підйому, Махортова Д. О. (2011)
Гурушкин А. В. - Разработка системы охлаждения частотно-регулируемого электропривода грузоподъемных механизмов металлургических цехов, Сивякова Г. А., Сивякова К. С. (2011)
Ткаченко А. А. - Анализ динамических процессов в двухприводном скребковом конвейере СР72 в различных технологических режимах, Осичев А. В. (2011)
Палис Ф. - Проектирование системы управления магнитно подвешенного поворотного стола, Шалшмидт З., Стаманн M., Драганов Д. (2011)
Эпштейн И. И. - Выбор оптимального варианта электропривода для мощных механизмов с вентиляторной моментной характеристикой (2011)
Горюнов А. Н. - Исследование целесообразности применения регулируемого электропривода на насосах первого подъема, Онищенко Г. Б. (2011)
Козярук А. Е. - Автоматизированный электропривод газоперекачивающего агрегата, Васильев Б. Ю. (2011)
Барский В. А. - Стартер-генераторный комплекс газотурбинного двигателя газоперекачивающего агрегата, Маляр А. В. (2011)
Садовой А. В. - Электромеханическая система регулирования скорости паровой турбины, Крупник А. А. (2011)
Маляр А. В. - Визначення навантажень двигунів штангових глибиннопомпових нафтовидобувних установок, Калужний Б. С., Андреїшин А. С. (2011)
Милых В. И. - Определение закона регулирования напряжения бортового стартер-генератора для разгона газотурбинного двигателя, Полякова Н. В., Юрьева Е. Ю. (2011)
Карпович О. Я. - Система управления вентильно-индукторным электродвигателем микрокомпрессора, Онищенко О. А. (2011)
Водічев В. А. - Електромеханічні системи автоматизації технологічних процесів з параметричним зворотним зв’язком (2011)
Худяев А. А. - Электродинамика двухдвигательных линейных электроприводов механизмов подач высокой точности, Червоный А. В. (2011)
Тихенко В. Н. - Электрогидравлический следящий привод с редуцированным наблюдателем состояния (2011)
Назарова Е. С. - Оптимальное управление взаимосвязанными электроприводами стана холодной прокатки, Бондаренко В. И., Пирожок А. В. (2011)
Кузнецов Б. И. - Динамические характеристики цифровой робастной системы управления главными приводами прокатных станов с синхронными двигателями, Коломиец В. В., Никитина Т. Б., Лутай С. Н., Кобылянский Б. Б. (2011)
Коцюбинский В. С. - Расчет мощности и определение оптимальных параметров главных электроприводов черновой клети стана 3000, Холодюк А. В. (2011)
Якимчук Г. С. - Теоретические и экспериментальные исследования характеристик частотно-регулируемого электропривода навивающего устройства, Кириллов О. Л., Якимчук С. Г. (2011)
Креславский А. И. - Электропривод механизма намотки полосы без натяжения, Лимонов Л. Г. (2011)
Кузнецов Б. И. - Динамические характеристики систем управления обмоточными машинами с различными настройками регуляторов состояния, Коломиец В. В., Василец Т. Е., Лутай С. Н., Кобылянский Б. Б. (2011)
Пшеничников Д. О. - Метод настроювання регулятора нейтронної потужності системи керування енергоблоком атомної електростанції, Литвиненко Д. Г., Кунченко Т. Ю. (2011)
Козярук А. Е. - Автоматизированная система управления электроприводом мельниц полусамоизмельчения, Свириденко А. О. (2011)
Кулинич Э. М. - Экспериментальное исследование системы автоматизированного управления многопараметрическим технологическим процессом приготовления газобетона, Зиновкин В. В. (2011)
Волянский С. М. - Проверка адекватности математической модели движительно-рулевого комплекса подводного аппарата (2011)
Русек А. - Анализ операционных состояний реактора полимеризации на основе измеряемых параметров вождения специально разработанного асинхронного двигателя (2011)
Халімовський О. М. - Прецизійна система позиціювання променя лазера установки тестування структур біологічних матеріалів, Гаврилюк С. І. (2011)
Волков И. В. - Безредукторная электромеханическая система радиолокационной станции с дугостаторным электроприводом, Стяжкин В. П., Милько Р. Э., Доманский Г. В. (2011)
Алексеевский Д. Г. - Динамика ветроэлектрической установки с аэродинамической мультипликацией, Метельский В. П., Немудрый И. Ю. (2011)
Квашнин В. О. - Построение математической модели асинхронного двигателя в синхронных осях с температурной компенсацией изменения потокосцепления ротора, Чередник Ю. Н. (2011)
Галиновский А. М. - Статические и динамические характеристики асинхронных машин с переменными параметрами, Вишневский А. С. (2011)
Груша А. В. - Исследование динамических характеристик асинхронного двигателя при перемежающемся режиме работы (2011)
Черный А. П. - Особенности процесса преобразования энергии и показатели его качества, Родькин Д. И., Бердай А. (2011)
Плоткин Ю. - Непосредственное определение параметров машины работы для прямого контроля момента (2011)
Пересада С. М. - Алгоритм одновременной идентификации активных сопротивлений статора и ротора асинхронного двигателя, Коноплинский М. А. (2011)
Винаков А. Ф. - Особенности моделирования режимов работы однофазного асинхронного двигателя с тиристорным управлением (2011)
Милых В. И. - Анализ влияния рассогласований параметров линейного импульсного электродвигателя на его рабочие свойства, Ткаченко С. В. (2011)
Гулый М. В. - Магнитное поле однофазного вентильно-реактивного двигателя, Герасимяк В. Г. (2011)
Петрушин А. Д. - Исследование влияния неравномерности воздушного зазора на величину силы одностороннего притяжения ротора к статору вентильно-индукторной электрической машины, Илясова Е. Е. (2011)
Мороз В. І. - Трифазний синхронний двигун з постійними магнітами як об'єкт керування, Снітков І. Ф. (2011)
Киселичник О. И. - Критическая нагрузка асинхронных генераторов с самовозбуждением, Пушкарь Н. В., Бодсон М. (2011)
Клепиков В. Б. - Исследование режима работы асинхронного генератора с самовозбуждением при ненасыщенной магнитной цепи, Моисеев А. Н., Семиков А. В. (2011)
Василів К. М. - Узагальнена математична модель генератора стабільної частоти з безконтактним каскадним трифазно-трифазним модульованим збуджувачем за схемою в дві зірки (2011)
Плахтина О. Г. - Математична модель суднової електростанції, Куцик А. С., Бастіан Б. (2011)
Нізімов В. Б. - Динаміка режиму стабілізації вихідної напруги автономної генеруючої установки при вмиканні навантаження, Количев С. В., Хоменко В. І. (2011)
Булгар В. В. - К исследованию тепловых свойств двигателей постоянного тока с дисковым ротором, Яковлев А. В., Ивлев Д. А. (2011)
Перекрест А. Л. - Автоматизированная система управления процессом испытания машин постоянного тока, Ломонос А. И., Конох И. С., Найда В. В. (2011)
Пуйло Г. В. - Автоматизированный синтез математических моделей параметров электротехнических сталей, Левин Д. М., Насыпаная Е. П. (2011)
Михальский В. М. - Машина подвійного живлення з двоступеневим матричним перетворювачем, Шаповал І. А., Соболєв В. М., Чопик В. В. (2011)
Дрючин В. Г. - Универсальный преобразователь для электроприводов постоянного и переменного тока, Самчелеев Ю. П., Шевченко И. С, Белоха Г. С. (2011)
Рязанцев А. А. - Физическая модель высоковольтного преобразователя частоты, Онищенко Г. Б. (2011)
Король С. В. - Сравнительное исследование алгоритмов управления входным преобразователем, Сергиенко О. В. (2011)
Галиновский А. М. - Коммутационные перенапряжения в многофазных преобразователях, Ленская Е. А., Сенько В. И., Анпилогов Н. Г. (2011)
Сінолиций А. П. - Непряме зважування породи у ковші кар’єрних екскаваторів, Філіпп Ю. Б., Максимов М. М. (2011)
Милых В. И. - Электрические контакты для автоматических выключателей и электромагнитных контакторов, Павленко Т. П. (2011)
Курочка В. П. - Математична модель блока визначення оптимального натиску струмоприймачів тролейбуса на контактну мережу, Курочка Д. П. (2011)
Вишневский Л. В. - Управление судовыми конденсаторными установками компенсации реактивной энергии, Муха Н. И., Дудко С. А. (2011)
Китаев А. В. - Ток смещения и магнитное поле конденсатора (2011)
Шинкарук О. М. - Принципи побудови нелінійних математичних моделей електрохімічних конденсаторів, Косенков В. Д., Мартинюк В. В. (2011)
Александров Е. Е - Оценка точности стабилизации поля зрения прибора наблюдения, Александрова Т. Е. (2011)
Ярымбаш Д. С. - Оценка погрешности сенсоров тока автоматизированной системы управления технологическим процессом графитации, Килимник И. М., Ярымбаш С. Т. (2011)
Загирняк М. В. - Направления развития теории мгновенной мощности и ее применения в задачах электромеханики, Родькин Д. И., Черный А. П., Коренькова Т. В. (2011)
Немыкина О. В. - Исследование процессов в сети, питающей группу частотно-регулируемых приводов для крановых установок (2011)
Грабко В. В. - Закон керування електромеханічною системою регулювання напруги на основі силового трансформатора з пристроєм регулювання під навантаженням, Бальзан І. В. (2011)
Хрісто П. Є. - Ідентифікація елементів регульованої системи вентиляції (2011)
Нойбергер Н. - Состояние и перспективы развития ветроэнергетики, Нолле О., Пивняк Г. Г. (2011)
Прохоров А. И. - Проблемы эксплуатации солнечной электростанции при частичном затенении (2011)
Собчик Т. - Силовая полупроводниковая преобразовательная система для энергетических установок малой мощности с использованием возобновляемых источников, Мазгай В., Шуляр З., Вегель Т., Копчак Л., Копчак Б., Яцукович Р., Тверд М. (2011)
Кохреидзе Г. К. - Управление системой при совместной работе солнечных фотоэлектрических станций и сети переменного тока, Лаошвили Д. П., Пхакадзе Ш. А. (2011)
Праховник А. В. - Функціональне діагностування енергоефективності електромеханічних систем з асинхронними двигунами, Закладний О. М., Закладний О. О. (2011)
Щур И. - Оптимальне частотне управління асинхронним електроприводом на основі термодинаміки незворотніх процесів, Русек А., Лис М. (2011)
Толочко О. И. - Оптимизация энергопотребления позиционным электроприводом при учете энергии потерь от поддержания магнитного поля двигателя, Розкаряка П. И., Чекавский Г. С., Трандафилов В. Н. (2011)
Петрушин В. С. - Повышение энергосбережения за счет применения в частотном электроприводе адаптированных асинхронных двигателей, Якимец А. М. (2011)
Волков А. В. - Совершенствование энергосберегающей системы электропитания для автоматизированных электроприводов на основе активного фильтра, Метельский В. П., Волков В. А. (2011)
Герасимяк Р. П. - Економічна ефективність використання перетворювачів частоти для кранових механізмів підйому, Савич С. П., Швець Л. А. (2011)
Пивняк Г. Г. - Энергоэффективность комплекса шахтного водоотлива, Бешта А. С., Балахонцев А. В., Бешта Д. А., Худолей С. С. (2011)
Черно А. А. - Моделирование электромеханических процессов в энергосберегающих электромагнитных приводах вибрационных установок, Гуров А. П., Минчула А. С., Безверхний Д. Л. (2011)
Щур І. З. - Енергетична ефективність стратегій керування синхронним двигуном з постійними магнітами, Мандзюк М. Ф. (2011)
Заболотный А. П. - Влияние электроприводов с рекуперацией энергии на структуру системы электроснабжения, Купревич А. С., Федоша Д. В. (2011)
Колб А. А. - Системы группового питания приводов с емкостными накопителями и параллельными активными фильтрами (2011)
Сінолиций А. П. - Особливості розрахунків і компенсації неактивних складових потужності установок з нестабільним навантаженням, Кольсун В. А., Дуб Є. С. (2011)
Дорошенко А. И. - Щодо компенсації реактивного навантаження тягових підстанцій міського електротранспорту, Чебан В. В., Куанг Д. Н. (2011)
Сидоренко В. Н. - Мониторинг мощных электроприводов на основе технологии Data Mining, Черный А. П. (2011)
Лозинський О. Ю. - Визначення готовності відновлюваних електромеханічних систем із багатократним заміщувальним резервуванням, Щербовських С. В. (2011)
Андриенко П. Д. - Анализ термической стойкости изоляции асинхронного двигателя с фазным ротором при разных способах управления, Коцур И. М., Коцур М. И. (2011)
Загирняк М. В. - Обоснование и экспериментальная проверка метода спектрального анализа сигнала мгновенной мощности для диагностики асинхронных двигателей, Калинов А. П., Мамчур Д. Г. (2011)
Бешта А. С. - Диагностика технического состояния изоляции электрических машин в частотно-регулируемом электроприводе, Худой Е. Г. (2011)
Игуменцев Е. А. - Магнитная индукция вращающегося заряженного шара, Прокопенко Е. А. (2011)
Яцько С. І. - Обгрунтування вибору методів контролю нагрівостійкості тягових електричних машин, Карпенко В. В., Василенко Д. Ю. (2011)
Розводюк М. П. - Структура системи діагностування прискорювача трамвая (2011)
Босак А. В. - Позиционное управление многосвязной электромеханической системой с адаптивным фаззи-регулятором, Чермалых В. М. (2011)
Хілов В. С. - Визначення областей стійкості роботи контурів із ПД-нечіткою корекцією (2011)
Лозинський О. Ю. - Оптимальна модель ідентифікації параметрів силового кола дугової печі з її адаптацією на основі нечітких висловлювань, Мороз В. І., Паранчук Я. С., Паранчук Р. Я., Головач І. Р. (2011)
Біляковський І. Є. - Використання нечітких регуляторів для покращення характеристик електроприводів з безщітковими двигунами постійного струму, Копчак Б. Л., Копчак Л. С., Цяпа В. Б. (2011)
Ковальчук В. П. - Математична модель блока прогнозування струму витоку розрядника, Печенюк А. В. (2011)
Кузнецов Б. И. - Синтез нейрорегулятора на основе эталонной модели для управления нелинейным динамическим объектом, Коломиец В. В., Василец Т. Е., Варфоломеев А. А., Лутай С. Н., Кобылянский Б. Б. (2011)
Клепиков В. Б. - Синтез автоматизированных электромеханических систем на основе модифицированных рекуррентных нейронных сетей, Орловский И. А. (2011)
Ассуиров Д. А. - Синтез системы оптимального управления магнитным полем технического объекта с нейросетевым формированием обратных связей, Давыдов А. А. (2011)
Печеник Н. В. - Бездатчиковое управление насосом водоснабжения на основе нейросетей, Киселичник О. И., Бурьян С. А., Петухова Д. И. (2011)
Бушер В. В. - Система управления и диагностики климатических установок (2011)
Нгуен Тхань Хай - Автоматическое управление последовательно включенными синхронными генераторами на базе инверсных нейросетевых моделей (2011)
Клепиков В. Б. - О подготовке специалистов-электромехаников для электромобилестроения (2011)
Карпук И. А. - Использование системы компьютерной алгебры SMath Studio в подготовке специалистов-электроприводчиков (2011)
Филин И. В. - Об интеграции интеллектуальных игр электромеханической тематики в программу студенческих конференций, Садовой А. В. (2011)
Лашко Ю. В. - Принципы проектирования компьютеризированных учебно-методических комплексов для подготовки специалистов технических специальностей, Черный А. П. (2011)
Полилов Е. В. - Исследовательский стенд для апробации алгоритмов управления сложными электромеханическими системами, Батрак А. М., Руднев Е. С., Скорик С. П., Горелов П. В. (2011)
Бондаренко В. І. - Лабораторний практикум з вивчення автоматизованих систем дозування, Пирожок А. В., Осадчий В. В. (2011)
Сільвестров А. М. - Розвиток методичного забезпечення лабораторних робіт з теоретичної електротехніки та електричних машин, Спінул Л. Ю., Поворознюк Н. І., Скринник О. М. (2011)
Лимонов Л. Г. - К вопросу о жесткости механической характеристики электродвигателя (2011)
Микитченко А. Я. - Создание энергосберегающих низковольтных комплектных устройств на базе системы тиристорный преобразователь – двигатель для серии электрических экскаваторов, Сафошин В. В., Могучёв М. В., Шевченко А. Н., Жирков А. А., Шоленков А. Н. (2011)
Указ Президента України № 548/2013 від 8 жовтня 2013 р. (витяг) (2013)
Указ Президента України № 355/2013 від 27 червня 2013 р. (витяг) (2013)
Скакун О. - Паритет права та економікм: міждисциплінарний підхід (2013)
Завальнюк В. - Міжнародно-правовий вимір правового буття людини (2013)
Манько Д. - Законотворчество и правоотношения по его осуществлению: теоретико-правовой анализ (2013)
Капустина Н. - Генезис социальной ответственности (историко-философский анализ, Попсуенко Л. (2013)
Дзевелюк А. - Співвідношення природного і позитивного права у науковій спадщині М.Ю. Чижова (2013)
Мішина Н. - Конституційні права людини: до питання удосконалення регламентації (2013)
Кормич Б. - Конституційно-правове регулювання інформаційних відносин (2013)
Мотринець С. - Парламентський регламент як форма правової процедури (2013)
Москальчук К. - Міжнародні стандарти муніципальної служби і право доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування (2013)
Афанасьєва М. - Телеологічна складова виборчої інженерії (2013)
Погібко О. - Концептуальні засади нової воєнної доктрини України (2013)
Кізлова О. - Основні нормативні положення договору застави за цивільним законодавством України (2013)
Панасюк В. - Державна молодіжна політика як складова побудови соціальної держави (2013)
Картузова І. - Поняття, елементи та види адміністративного позову (2013)
Осадчий А. - Юрисдикція судів з розгляду публічно-правових спорів (2013)
Юхтенко Л. - Досудове врегулювання спору шляхом проведення переговорів за допомогою судді в адміністративному судочинстві: сутність та проблеми запровадження (2013)
Дуброва Н. - Закон України "Про прокуратуру": морфологічно-правовий аналіз (2013)
Сімутін В. - Принципи механізму сучасної держави: класифікація та правова регламентація (2013)
Завальнюк С. - Юридична лімологія: традиції та інновації в правовому розумінні кордонів (2013)
Павлова М. - Правове забезпечення реалізації преюдиції в Україні (2013)
Дробінова І. - Правове регулювання фактичних шлюбних відносин у Франції: досвід для України (2013)
Можаровська К. - Захист ділової репутації публічних осіб (2013)
Бузовська Н. - Фотографічний твір та кадр як складові кінематографічного твору: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Билиця І. - Етичні аспекти підтримання державного обвинувачення в суді (2013)
Колодін Д. - Підроблення підсумків голосування: до питання аналізу суб’єкта злочину (2013)
Шевчук-Белая Я. - Международная переселенческая политика и законодательство Российской империи XVIII века об иностранных колонистах (2013)
Бойченко Е. - Історико-правовий досвід господарської діяльності військових формувань у XIX -XX століттях (2013)
Нестеренко А. - Міжнародні фінанси та фінансова система держави: співвідношення та взаємозв’язок (2013)
Yakubovska N. - A legal frameworks of Evropean Development partnerships (2013)
Кістанова Я. - Митний союз Європейського Союзу: проблеми функціонування та перспективи розвитку (2013)
Переверза И. - Правовое регулирование института адвокатуры в Европейском Союзе (2013)
Пережняк Б. - В специализированных ученых советах Национального университета "Одесская юридическая академия" (2013)
Баурда М. - VIII Міжнародна цивілістична наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасна цивілістика" (2013)
Акимов Л. В. - Исследование параметрического астатизма при синтезе регуляторов сложных электромеханических систем полиномиальным методом, Литвиненко Д. Г. (2011)
Бобриков С. А. - Компенсация возмущений с использованием модели системы автоматического управления для измерения возмущений, Пичугин Е. Д. (2011)
Войтенко В. А. - Пропорционально-интегральный регулятор с двойным интегрированием (2011)
Лимонов Л. Г - Управление, визуализация и диагностика комплексных электромеханических систем (опыт разработки и внедрения), Моргулис В. П. (2011)
Фираго Б. И. - Применение устройств плавного пуска и торможения асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электроприводах крановых механизмов передвижения, Васильев Д. С. (2011)
Лещев В. А. - Параметрическое управление гашением колебаний подвешенного на кране груза (2011)
Смотров Е. А. - Моделирование взаимосвязанных электроприводов мотор – колес электротранспортного средства, Герасимяк В. Г. (2011)
Михайлович Т. І. - Експериментальне дослідження роботи вентильного реактивного двигуна без давача положення ротора (2011)
Лозинський А. О. - Синтез нейрорегулятора для формування жорстких характеристик вентильного реактивного двигуна, Бобечко Ю. О. (2011)
Коцур М. И. - Особенности выбора балластного сопротивления для схемы импульсного регулирования в цепи выпрямленного тока ротора (2011)
Галиновский А. М. - Бесконтактный пуск асинхронизированных машин (2011)
Мелахи А. - Оптимальное управление асинхронным двигателем, Бендахман Б., Петрушин В. С. (2011)
Василів К. М. - Узагальнена математична модель автономної системи електроживлення на базі асинхронізованого генератора (2011)
Дорошенко О. І. - Щодо економічності реактивного навантаження синхронних електродвигунів, Попов Д. С., Івко О. М. (2011)
Бушер В. В. - Моделирование суперконденсаторов в SIMULINK с учетом дробно-интегральной составляющей, Мартынюк В. В., Христо П. Е. (2011)
Смотров Е. А. - Исследование свойств суперконденсаторов рекуператора в динамических режимах, Вершинин Д. В., Субботин В. В., Сусленко А. Ю. (2011)
Китаев А. В. - Распределение и изменение напряжения и тока в любом сечении длинной линии при переменной нагрузке, Агбомассу В. Л. (2011)
Cидоренко К. Н. - Моделирование ветровой установки с устройством для сбора ветра, Илинка А. (2011)
Абакумов В. Г. - Составные элементы электромеханических преобразователей в силовых ультразвуковых устройствах, Трапезон К. А. (2011)
Лисяной Г. В. - Метод автоматизированного синтеза структуры и свойств иерархических систем управления (2011)
Миргород В. Ф. - Оптимальная аппроксимация трендовой компоненты временного ряда, Гвоздева И. М. (2011)
Кухаренко С. В. - Ресурсный подход к решению задачи управления производством (2011)
Антощук С. Г. - Методологічні основи і інструментальні програмні засоби оптимізації керування дорожнім рухом, Нутович А. А., Колесников А. Е. (2011)
Кунгурцев А. Б. - Поддержка эффективности механизма управления материализованными представлениями, Возовиков Ю. Н. (2011)
Левченко А. Ю. - Методика тестирования производительности систем управления базами данных (2011)
Маевский Д. А. - Моделирование надежности в теории динамики программных систем (2011)
Павленко В. Д. - Эффективность методов извлечения диагностической информации из данных идентификации объектов контроля в виде ядер Вольтерра, Павленко С. В., Ильин В. М. (2011)
Черкаський М. В. - Параметричні моделі алгоритмів, Саченко А. О. (2011)
Копытчук Н. Б - Применение нечеткой дескрипционной логики при разработке формализованного языка анализа рисков, Тишин П. М., Ботнарь К. В., Цюрупа М. В. (2011)
Ломакіна О. Ю. - Удосконалення системи розпізнавання жестів (2011)
Попович П. В. - О подходе к управлению скоростью транспортного потока по критерию качества видеоизображений (2011)
Щербакова Г. Ю. - Нечеткая кластеризация в пространстве вейвлет-преобразования, Крылов В. Н., Логвинов О. В. (2011)
Сапожніков М. Е. - Дослідження завадостійкості ймовірнісних кодів, Столярчук Ю. Ю., Бейнер П. С. (2011)
Михайленко В. С. - Влияние методов фаззификации и дефаззификации на качество переходных процессов в системах нечеткого управления, Харченко Р. Ю. (2011)
Костенко В. Л. - Моделирование измерительного канала компьютерного фотоплетизмографа, Ядровой М. В., Николенко А. А., Жаровцева С. О. (2011)
Самойленко Д. Н. - Влияние операций с памятью на сложность алгоритма (2011)
Су Цзюнь. - Многоуровневый метод кодирования данных в беспроводных сенсорных сетях (2011)
Яремко Л. А. - Глобальна конкурентоспроможність регіону та фіскально-економічні аспекти її підвищення, Полякова Ю. В. (2013)
Порохня В. М. - Моделювання ринкової рівноваги з урахуванням впливу зовнішніх факторів, Андрейшина Н. Б. (2013)
Малик І. П. - Тенденції розвитку інформаційної економіки в Україні (2013)
Єфіменко Т. І. - Подання показників соціалізаційних явищ і процесів у фінансовій звітності підприємств (2013)
Гук В. І. - Прогноз населення Черкаської області на 2013 рік методом аналізу адиптивних компонент часового ряду (2013)
Шпак Л. О. - Оособливості розвитку світових фінансових центрів (2013)
Демессіе М. К. - Економічна доцільність влаштування ландшафтно-архітектурних об’єктів з елементами озеленення на дахах будівель, Заварзіна Г. В. (2013)
Башинська І. О. - Розвиток теорії інтегрованих маркетингових комунікацій та особливості їх формування в Україні (2013)
Малюк О. С. - Особливості формування інвестиційного портфеля проектів з урахуванням екологічного чинника (2013)
Лазоренко Л. В. - Корпоративна соціальна відповідальність як інноваційна стратегія бізнесу (2013)
Бородач Ю. - Эффективность управления материальными потоками сборочного производства (2013)
Грібахо О. О. - Організаційна культура підприємства як чинник підвищення його конкурентоспроможності (2013)
Гордєєва Т. А. - Оптимізація асортименту промислового підприємства з позиції маржинального підходу (2013)
Задорожний І. С. - Перспективи розвитку менеджменту у ХХІ столітті, Задорожний С. В. (2013)
Козловська С. Г. - Емоційна компетентність та лідерство, Падурець Г. І., Чудаєва І. Б. (2013)
Літинська В. А. - Формування трудової кар’єри працівника на підприємстві (2013)
Борвінко Е. В. - Оцінка ефективності цільових програм, Гордієнко В. О. (2013)
Безпарточний М. Г. - Роль торговельних підприємств у задоволенні потреб споживачів (2013)
Боковець В. В. - Критерії та умови оптимальності розвитку інфраструктури фондового ринку України, Романюк О. М. (2013)
Семенюк Н. О. - Визначення послідовності проведення аналізу оборотного капіталу підприємства (2013)
Гавриш Г. О. - Проблеми становлення ринку послуг з економічної експертизи в Україні (2013)
Порохня В. М. - Моделювання ефективності функціонування системи управління знаннями вищого навчального закладу, Ус Г. О. (2013)
Возна В. В. - Роль інтелектуального капіталу в забезпеченні конкурентоспроможності вищого навчального закладу (2013)
Чудаєва І. Б. - Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми формування систем управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика" (2013)
Про відкриття аспірантури зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (2013)
Вітання проректору з підготовки наукових кадрів Ус Галині Олександрівні зі здобуттям наукового ступеня доктора економічних наук (2013)
Наші ювіляри (2013)
Наші автори (2013)
Summary (2013)
Запрошуємо авторів до співпраці (2013)
Акимов Л. В. - Динамика трехкратноинтегрирующей системы векторного управления двухмассового асинхронного электропривода с постоянной нагрузкой, Литвиненко Д. Г. (2012)
Кулагін Д. О. - Врахування дії пружних зв’язків на роботу тягової електропередачі автономного локомотива, Андрієнко П. Д. (2012)
Акимов Л. В. - Улучшение динамики железнодорожного стрелочного перевода с частотно-регулируемым электроприводом при нестационарных режимах работы, Буряковский С. Г., Маслий А. С., Смирнов В. В. (2012)
Смотров Е. А. - Разработка модели многодвигательного электротранспортного средства и компенсатора внешних возмущений, Вершинин Д. В., Субботин В. В. (2012)
Онищенко О. А. - Двуканальная система управления малыми холодильными установками (2012)
Дочвири Дж. Н. - Моделирование динамических режимов двухдвигательного электропривода с учётом упругостей и зазоров механических передач, Дочвири И. Дж. (2012)
Савич С. П. - Зниження коливальності електромеханічної системи механізмів підйому з асинхронним електроприводом (2012)
Синчук О. Н. - Моделирование динамических режимов работы тягового асинхронного электропривода контактно–аккумуляторного электровоза, Шокарев Д. А., Скапа Е. И., Синчук И. О. (2012)
Войтенко В. А. - Синтез системы стабилизации мощности генератора (2012)
Смотров Е. А. - Система терморегулирования электропривода электротранспортного средства, Вершинин Д. В., Шейко Д. Ю. (2012)
Сивокобиленко В. Ф. - Математичне моделювання перехідних процесів у електромережі дільниці шахти у разі витоку струму на землю, Василець С. В. (2012)
Василів К. М. - Аналіз процесів автономної системи електроживлення на базі асинхронізованного генератора з безконтактним каскадним трифазно–трифазним модульованим збуджувачем за схемою в дві зірки (2012)
Михаліченкo П. Є. - Дослідження перехідних електромагнітних процесів колекторних тягових двигунів електровозів постійного струму при аварійному режимі "зняття–відновлення" напруги на його струмоприймачі (2012)
Дёгтев В. Г. - Симметрирование обмоток электрических машин, Абдулкарим Х. Г., Бучацкая М. П. (2012)
Ставинский А. А. - Сравнительный анализ массостоимостных показателей планарных трехфазных электромагнитных систем с круговыми и восьмигранными образующими контурами стержней, Ставинский Р. А., Цыганов А. Н. (2012)
Мартинюк В. В. - Швидкий метод вимірювання електричних параметрів електрохімічних конденсаторів (2012)
Бобриков С. А. - Компенсация волновых возмущений в системе автоматического управления курсом судна, Пичугин Е. Д. (2012)
Бушер В. В. - Синтез регуляторов для систем управления климатическими установками (2012)
Бабич Н. И. - Средства повышения энергоэффективности при автоматизации процессов поддержания комфортных условий в обитаемом помещении, Антощук С. Г. (2012)
Лозинський А. О. - Дослідження впливу вигляду функції належності на динамічні показники системи при багатокритеріальній оптимізації зі змінними ваговими коефіцієнтами, Демків Л. І. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського