Расевич Л. П. - Самохарактеристика Шерлока Холмса як засіб створення іміджу "виняткового героя" (2014)
Семенец О. С. - Особенности рецепции античного наследия во французской литературе эпохи Возрождения (2014)
Тупахіна О. В. - Жанрові моделі вікторіанської літератури у постмодерністському інтер’єрі роману Грема Свіфта "Ever After" (2014)
Шульга А. П. - Полистилистика биографического романа Э. Берджесса "Влюбленный шекспир" (2014)
Абрамова Е. Ю. - Коммуникативная роль реакции на комплимент в процессе диалогизирования (2014)
Алексієвець О. М. - Особливості просодичної організації точки зору промовця (на матеріалі англомовного політичного дискурсу) (2014)
Артеменко Ю. О. - Висловлення з імплікативними предикатами: мовленнєвоактовий підхід (2014)
Басок В. А. - Pragmasemantik der kontextuellen synonyme im deutschen (2014)
Бехта І. А. - Експансія вихідної моделі речення німецького постмодерністського тексту, Паров’як І. І. (2014)
Бигунова Н. А. - Объект оценки в положительно-оценочных речевых актах (2014)
Біскуб І. П. - Лінгвокогнітивне моделювання знань: методологічний аспект (2014)
Білоус Ю. В. - Комунікативно-прагматичний потенціал фразеологічних одиниць з соматичним компонентом у німецькій мові (2014)
Боровик О. Л. - Сага про малий жанр фольклору (на матеріалі англомовних прислів’їв) (2014)
Боса В. П. - Невербальні засоби комунікації в мові та в мовленні на позначення депресивного (2014)
Боштан А. В. - Empirische untersuchung adnominaler attribute im deutschen (2014)
Гладка В. А. - Основні семантичні фактори некомпозиційності ФО французької мови (2014)
Гузак А. М. - Біблія як прецедентний феномен та її роль у формуванні позитивного іміджу сучасного політичного лідера (на матеріалі промов американських президентів) (2014)
Данилюк С. С. - Комунікативний процес у мережі Інтернет: структурний аспект (2014)
Дерябіна А. А. - Мова права як фахова мова (2014)
Домброван Т. І. - Лінгвосинергетика: перші результати міждисциплінарного симбіозу (2014)
Дулепа І. Б. - Особливості фахових мов у структурі загальнонаціональної мови (2014)
Євдокимова І. О. - Інтонаційні засоби створення впливу на глядача у рекламному дискурсі (2014)
Задобривская О. Ф. - Метафорическая репрезентация фашизма (на материале новеллы Томаса Манна "Марио и волшебник"), Балан М. В. (2014)
Захарченко С. М. - О функциональной эквивалентности заимствований с суффиксом –ieren в немецком языке начала XVII века (2014)
Кійко С. В. - Синергетичний потенціал омонімії в середньоверхньонімецькій мові (2014)
Козак Н. И. - Исследование немецких фамилий Kerkeling, Kirchmann, Kerkmann, Kunz, Hinz, Konrad, зафиксированных в колониях юга Украины (2014)
Коломієць Н. В. - Специфіка вербальної репрезентації концепту 意 "думка" в китайській мові (2014)
Консевич М. С. - Використання вербальних маркерів у інтеракційних коаліціях (2014)
Костромина О. В. - Супрасегментные особенности женской разговорной речи (2014)
Кузнецова М. О. - Вторинний дискурс англомовних текстів сучасної масової культури: специфіка наративних стратегій (2014)
Куковська В. І. - Звинувачений – високоморальна людина? (вербалізація морально-етичних концептів в адвокатській промові) (2014)
Ладыненко А. П. - Иноязычные вкрапления как средство создания локально-темпоральной индикации художественного текста (2014)
Лазебна Н. В. - Прагматичний аспект сучасних англомовних текстів галузі інформатики та комп’ютерних технологій (2014)
Лут К. А. - Аргументативність англомовного економічного дискурсу (2014)
Митькина Е. Н. - Ассоциативно-смысловые особенности вторичных макроурбанистических номинатем (2014)
Михайлюк Н. П. - Особенности прономинальной антропогендерной транспозиции в сфере зоонимических концептов (2014)
Морозова І. Б. - Просигнальте − и вас услышат! (2014)
Образцова О. В. - Структурні та змістові характеристики стверджувально-заперчувальних слів-речень як різновиду висловлень з частковою або нульовою предикацією (2014)
Олексієнко А. В. - Парантеза як специфічний вид детермінативних підрядних речень (2014)
Остапчук А. Л. - Способи вираження руху в сучасній китайській мові (2014)
Пожарицька О. О. - Погоджуюсь, бо не згоджуюсь? (2014)
Попко Е. А. - Невербальные средства реализации аффекта в англоязычном художественном дискурсе (2014)
Рибакова К. А. - Особливості використання ономастичної лексики доби Кримської війни 1853-1856 рр. у назвах англомовних художніх текстів Вікторіанського періоду (2014)
Рыжих В. И. - Грамматические категории имени существительного русского и арабского языков в сравнительно-историческом освещении (2014)
Самохіна В. О. - Гумористична комунікація як компонент ігрової діяльності (2014)
Сидорова М. О. - Условное предложение как индикатор дискурсивной импликатуры (2014)
Степаненко О. А. - Персонажный диалог сквозь призму когнитивной сущности литературного жанра "детектив" (2014)
Степаненко О. А. - Персонажный диалог сквозь призму когнитивной сущности литературного жанра "детектив" (2014)
Нечипоренко Б. Ю. - Економічна термінологія сучасної китайської мови як об’єкт дослідження, Стрельцова К. О. (2014)
Такташева И. Р. - О семантике композитов – наименований болезней в немецком языке начала ХХ века (2014)
Таланова О. Ю. - Поняття предикативності та предикації у сучасній англістиці (2014)
Тараненко О. В. - Семантика оцінних ергонімів у сучасній англійській мові (2014)
Таранець В. Г. - Шумери й Трипілля (2014)
Удовенко І. В. - Місце суцільнооформлених інтенсифікаторів у системі прислівників як частини мови, Борисова А. О., Арделян М. В. (2014)
Унтилова Е. Е. - Темпоральные особенности речи поп музыкантов в неформальном общении (2014)
Федоренко О. І. - Розмежування вільних та сталих дієслівно-іменникових сполучень сучасної англійської мови (2014)
Федорова Ю. Г. - Категорія "трансформанти" в американському газетному дискурсі (2014)
Фоменко Е. Г. - Культурные константы в индивидуально-авторской концепции Джеймса Джойса (2014)
Цобенко О. В. - Лексико-семантичне поле "ювелірні прикраси" в англійській мові (2014)
Черновол-Ткаченко О. А. - Особенности определения статуса метатекста в научном дискурсе, Пешкова О. Г. (2014)
Tchystiak D. O. - Concept symbole phonétique dans la réflexion esthétique du symbolisme belge (2014)
Шкворченко Н. Н. - Роль просодии в создании имиджа успешной бизнес–леди (2014)
Таранець В. - Кифішина А.Г. "Древнее святилище Каменная Могила. Опыт дешифровки протошумерского архива ХІІ–ІІІ тысячелетий до н. э. " (2014)
Яценко І. - Поділ влади як правова фікція (погляди польского вченого ВладиславаМаліняка) (2016)
Нелін О. - Конституційний механізм захисту основних прав і свобод людини і громадянина в правовій доктрині України (2016)
Яковлєв А. - Соціальна держава і проблеми її конституційного вдосконалення в умовах сучасного розвитку України (2016)
Бондаренко А. - Сучасні міграційні процеси в контексті взаємодії правової держави і громадянського суспільства (2016)
Васильченко Г. - Проблеми типологізації статусу біженців у період суспільно-політичних трансформацій (2016)
Семенюк О. - Кримінальна відповідальність за розголошення державної таємниці та втрату документів, що містять таку інформацію (2016)
Хоменко М. - Ефективність способів захисту цивільних прав та інтересів у практиці Европейського суду (2016)
Данилюк А. - Цивільно-правовий захист суб’єктів права інтектуальної власності (2016)
Хобор Р. - Особливості регулювання зобов’язальних відносин подружжя у шлюбному договорі (2016)
Хрімлі О. - Захист прав інвесторів у досудовому порядку (2016)
Капіца Ю. - Формування єдиного цифрового ринку в Європейському Союзі та модернізація охорони авторського права (2016)
Дутчак С. - Європейський вимір та вітчизняні реалії нормативного забезпечення прав пацієнтів в Україні (2016)
Черниш В. - Шляхи розвитку та вдосконалення нотаріальної діяльності в Україні: прогалини законодавчої регламентації (2016)
Баранов О. - "Інтернет речей" як правовий термін (2016)
Комарницький В. - Рецензія на монографію Кобецької Надії Романівни "Дозвільне і договірне регулювання використання природних ресурсів в Україні: питання теорії та практики" (2016)
Берзін П. - Оникій Олексійович Малиновський — вчений, який заплатив свободою за свої наукові й політичні принципи (2016)
Копиленко О. - Теоретичні засади використання кількісних показників у дослідженнях пам’яток права, Кіндюк Б. (2016)
Хрімлі К. - Аналiз законодавства про транспортний податок (2016)
Зельдіна О. - Вплив Господарського кодексу України на залучення інвестицій, Гришко В. (2016)
Хрімлі О. - Міжнародний комерційний арбітраж: теоретико-правові питання функціонювання інституту (2016)
Коваленко Т. - Новели законодавства про фермерські господарства: позитивні та негативні аспекти (2016)
Кот О. - Превентивні способи захисту права власності у системі захисту прав (2016)
Нелін О. - Реалії сучасного нотаріату на шляху до сталого функціонування окремого інституту захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб (2016)
Черниш В. - Проблеми здійснення державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні (2016)
Семенюк О. - Об’єкт злочинів у сфері охорони державної таємниці (2016)
Станкевич O. - Фальсифіковані лікарські засоби як предмет злочинів, пов’язаних з підробленням медичної продукції (2016)
Трунова Г. - Страховий стаж в системі соціального страхування по тимчасовій непрацездатності (2016)
Дзюба І. - Поняття "науково-педагогічний працівник": теоретико-правові та нормативні проблеми визначення (2016)
Берзін П. - Шукач правди (Михайло Павлович Чубинський) (2016)
Скрипнюк О. - Рецензія на монографію Тетяни Станіславівни Подорожної "Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації" (2016)
Романюк Я. - Класифікація імперативних цивільно-правових норм (2016)
Нелін О. - Теоретична модель і практичні виміри сучасного розуміння поняття нотаріальної діяльності (2016)
Кудрявцев В. - Класифікація способів забезпечення виконання кредитних зобов’язань (2016)
Яценко С. - Заходи безпеки у кримінальному праві: порівняльно-правовий огляд (2016)
Семенюк О. - Вина як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони злочинів у сфері охорони державної таємниці (2016)
Куц В. - Національна політика протидії злочинності: сутність та співвідношення з деякими спорідненими явищами (2016)
Козьяков І. - Концептуальні основи комунікативної стратегії органів прокуратури (2016)
Кот О. - До питання про способи захисту договірних прав (2016)
Кохан Н. - Окремі аспекти припинення трудових правовідносин з підстав, зазначений у п. 1 ст. 36 КЗпП України та ст. 38 КЗпП України (2016)
Козуб І. - Теоретико-правові аспекти принципу заборони примусової праці (2016)
Ковальский В. - 25-річний ювілей української незалежності: теоретикo-правовий сенс подій, Орлюк О. (2016)
Головко О. - Міждисциплінарні підходи до визначення дефініції "медіапростір" (2016)
Берзін П. - Цивіліст, який прямував дорогою кримінального права (Пантелеймон Костянтинович Скорделі) (2016)
Власенко Л. В. - О. Пушкін та жіноча література початку XIX століття (2014)
Войцехівська Н. К. - Гендерні особливості агресивної комунікативної поведінки (на матеріалі українського діалогічного дискурсу) (2014)
Карпінчук Г. В. - Роль Михайла Новицького у становленні наукової документальної концепції біографії Тараса Шевченка (2014)
Кобилко Н. А. - Міфологема "дорога" в українському фольклорі (2014)
Кушлик О. П. - Особливості компонентного складу субстантивної зони типової словотвірної парадигми відіменникових дієслів зі значенням "діяти інструментом, названим твірною основою" (2014)
Кушнєрьова М. О. - Гоголівські персонажі у комедіях В. Минка (2014)
Лазірко Н. О. - Юрій Клен про особливості норвезької символістської драми (на прикладі творчості Г. Ібсена) (2014)
Петренко Т. С. - Композиційна організація і сюжет роману Сергія Домазара "Замок над водаєм" як засоби творення його художнього світу (2014)
Степанов Е. Н. - Постановка артикуляции русских согласных у корейцев при национально ориентированном обучении русскому языку (2014)
Таранець В. Г. - Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження) (2014)
Щербій Н. О. - Граматична сполучуваність виразу sie в польській мові в порівнянні з українською мовою (постфікс -ся) (2014)
Юдкін-Ріпун І. М. - Театральність творчості В. Винниченка (2014)
Дюрба Д. В. - Образ Трікстера в романі Дж. Керуака "На дорозі" (2014)
Lysanets Yu. V. - The expressionist transfusion: metalepsis in Gustav Meyrink’s novels (2014)
Расевич Л. П. - Сюжетно-композиційна роль Ватсона у створенні іміджу Холмса (2014)
Чижевська Є. О. - Специфіка культурної прози Юй Цююя (на прикладі твору "Сни на озері Сіху") (2014)
Басок В. А. - Експліцитні та імпліцитні засоби відтворення комунікативної інтенції в українських перекладах англомовних маркетингових текстів (2014)
Данилюк С. С. - Побудова персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів: гіпертекстовий аспект (2014)
Жигоренко І. Ю. - Атрибутивні словосполучення в творах Г. Гессе як засіб вираження авторського світобачення (2014)
Жох І. П. - Соматичний компонент cabeza в емотивних фразеологічних одиницях в іспанській мові (2014)
Косенко А. В. - Американський та британський компоненти в терміносистемі економіки (2014)
Кузнєцова Г. В. - Алюзія як лінгвістичне явище (2014)
Кунець Х. Б. - Прагматичний аспект безособових конструкцій в англомовному науковому тексті гуманітарного спрямування (2014)
Малярчук О. В. - Прагматичні особливості англійських вигуків як засобів вербалізації емоцій (2014)
Микитюк І. М. - Аксіологічні характеристики одиниць вторинної номінації (на матеріалі художнього тексту) (2014)
Мілова М. М. - "Експресивність" та "емотивність" у мові та мовленні. Рівні передачі емоцій у художньому англомовному тексті (2014)
Місягіна І. М. - Реалізація ухильності на лексичному рівні (2014)
Мовчан Д. В. - Особливості методики дослідження антонімів (2014)
Miasoiedova S. V. - The importance of subjective and modal components for the varieties of the illocutive meaning formation (on the example of "authoritative demand” constructions) (2014)
Руміга І. І. - Редукція вихідної моделі речення англомовного художнього тексту періоду постмодерну (2014)
Стройкова С. А. - Асоціативно-метафорична мотивація німецьких іхтіонімів (донорська зона НАТУРФАКТ) (2014)
Унтилова Е. Е. - Вариативность мелодических характеристик речи представителей британской поп-культуры (2014)
Фоменко Е. Г. - Когнитивный стиль Джеймса Джойса (2014)
Цобенко О. В. - Внутрішня форма англомовних номінацій ювелірних прикрас (2014)
Черемисіна Г. О. - Кельто-романський субстрат сучасного англійського лінгвокультурного простору (2014)
Щербицька В. В. - Образно-асоціативний шар концепту робота в гендерному аспекті (2014)
Пампура С. Ю. - Критерії етимологічного дослідження запозиченої лексики (лінгвоісторіографічний аспект) (2014)
Пособчук О. О. - Багатокомпонентні моделі прийменникових еквівалентів слова української, німецької та іспанської мов з послідовним розгортанням структури (2014)
Селиванова Е. А. - Проблема дефиниции загадки (2014)
Андриенко Т. П. - Стратегии перевода в системе переводческой деятельности (2014)
Никонова В. Г. - Художественные тексты с инвариантным сюжетным содержанием как проблема художественного перевода (на материале русских переводов трагедии В. Шекспира "Гамлет") (2014)
Одрехівська І. М. - Перекладознавча школа професора В. Коптілова: її ґенеза і контекст (2014)
Томчаковский А. Г. - Поликодовая статья как единство вербального и пиктографического компонентов (на материале учебных толковых словарей английского языка) (2014)
Полоусова Н. В. - Интернет-коммуникация корпоративных блогов, Неустроева Г. О (2014)
Домброван Т. - Е. Г. Фоменко "языкотворчество Джеймса Джойса" (2014)
Гедз М. Й. - Структура потенціалу регіонів в умовах модернізаційних перетворень (2014)
Гусєва М. О. - Регіональна структурна політика: суть, роль та напрями реалізації (2014)
Пугачевська К. Й. - Напрями оптимізації загальнодержавних і регіональних економічних інтересів (2014)
Холонюк О. Л. - Основні напрями регулювання міжрегіональної цінової диференціації в контексті формування регіональної політики держави (2014)
Загвойська Л. Д. - Кластери як інструмент екологізації регіональної економіки (2014)
Бублик М. І. - Нечіткий кластерний аналіз областей України за показниками техногенних збитків (2014)
Федина К. М. - Оцінка рівня реалізації природно-ресурсного потенціалу регіону (2014)
Максимів Л. І. - Регіональна політика поводження з твердими побутовими відходами: стан і перспективи розвитку, Панківський Ю. І., Вдович Ю. В. (2014)
Соловій І. П. - Оптимізація землекористування після завершення вуглевидобутку у руслі політики сталого розвитку, Безик Я. В., Кулешник Т. Я. (2014)
Пауш М. М. - Економічна стратифікація населення гірських територій Закарпаття (2014)
Башинська Ю. І. - До питання конкурентоспроможності відновлюваної енергетики в Західному регіоні України (2014)
Бойко О. М. - Особенности развития старопромышленных регионов Украины (кластерный подход) (2014)
Хром’як Й. Я. - Організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності органів місцевого самоврядування, Доскач О. Б., Лисяк Н. М. (2014)
Ткач С. М. - Вплив ризиків на ефективність інвестиційної діяльності у Львівській області (2014)
Процевят О. С. - Залучення прямих іноземних інвестицій у розвиток Західного регіону України (2014)
Горин Г. В. - Стан основного капіталу виробничої сфери та його регіональні особливості (на прикладі Львівської області) (2014)
Андел І. В. - Підвищення техніко-технологічного рівня основного капіталу промисловості у Львівській області (2014)
Лиса О. І. - Оцінка основного капіталу сфери транспорту Львівської області (2014)
Ситар Л. Й. - Вплив техніко-технологічних аспектів модернізації основного капіталу виробничої сфери на економічний розвиток регіону (на прикладі Львівської області) (2014)
Полюга В. О. - Проблеми інформаційного забезпечення міжнародної співпраці у вирішенні екологічних проблем транскордонних територій, Полюга Д. М. (2014)
Товканець О. С. - Транскордонне співробітництво у контексті регіональної економічної політики (2014)
Мусаткіна В. П. - Стан та перспективи розвитку малого бізнесу в регіоні в умовах євроінтеграції (2014)
Дубовіч І. А. - Концептуальні теоретико-методологічні та практичні засади транскордонного еколого-економіко-правового співробітництва України з ЄС (2014)
Лизанець А. Г. - Розвиток регіонального ринку праці в контексті євроінтеграційних процесів (2014)
Товканець С. А. - Роль єврорегіонів у формуванні конкурентоспроможності вищої економічної освіти: європейський досвід, Товканець Г. В. (2014)
Черторижський В. М. - Питання особливостей транскордонного регіону та його роль у регіональному економічному розвитку (2014)
Ковальчук І. Є. - Вплив євроінтеграції на розвиток туристичної галузі в регіоні (2014)
Братюк В. П. - Перспективи та механізми активізації розвитку туризму в регіоні (2014)
Черниш І. В. - Проблеми нормативно-правового регулювання розвитку туристичної галузі в Україні та її регіонах (2014)
Медвідь Л. І. - Туризм як елемент сталого розвитку сільських територій Закарпатської області, Кампов Н. С. (2014)
Антонюк Д. А. - Розбудова інституціональної інфраструктури підприємництва в умовах євроінтеграції (2014)
Литвин І. В. - Інноваційні технології енергоефективності на підприємствах світлотехнічної галузі в контексті реалізації регіональної економічної політики, Жулінський М. В. (2014)
Зарічна О. В. - Роль стратегічного управління в діяльності підприємства в умовах сталого розвитку регіону (2014)
Скрипко Т. О. - Проблеми державного регулювання регіонального інвестиційно-інноваційного розвитку підприємництва, Апопій В. В. (2014)
Семенюк Л. В. - Обліково-аналітичне дослідження стратегічного управління доходами закладів ресторанного господарства в регіонах України (2014)
Музичка О. М. - Забезпечення достатності капіталу банківських установ як основа формування ефективної регіональної банківської системи (2014)
Дребот-Лабецька Л. М. - Іпотечна система: дефініція, структура, суб’єкти (2014)
Фітель О. І. - Проблеми та тенденції в інвестиційній діяльності банків регіону (2014)
Проць Н. В. - Методичні підходи до оцінювання реалізації бюджетної політики на місцевому рівні (2014)
Білик О. І. - Напрями вдосконалення соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в Україні: регіональний аспект (2014)
Гринчишин І. М. - Оцінювання параметрів діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні та особливості їх регіонального розвитку (2014)
Дяконенко О. І. - Основні детермінанти трансформації сільського розселення в Україні (2014)
Крупін В. Є. - Перспективи кластеризації на сільських територіях Львівської області в контексті реалізації регіональної політики розвитку, Пелехатий А. О. (2014)
Хомюк Н. Л. - Регіональні аспекти оподаткування земель сільськогосподарського призначення (2014)
Музика П. М. - Філософія економічного розвитку сільських територій в контексті становлення економіки знань (2014)
Головко Л. В. - Оптимізація мережі освітніх закладів та її вплив на розвиток сільських територій України (2014)
Бідак В. Я. - Функціонально-цільовий підхід в удосконаленні системи соціального захисту населення: загальнодержавний і регіональний аспекти, Павлова Л. О. (2014)
Біль М. М. - Територіальні міграційні системи як детермінанти історико-культурного розвитку регіонів (2014)
Мульска О. П. - Вплив міграційних процесів на потенціальний розвиток молодого покоління (2014)
Бачинська М. В. - Організація системи геріатричної допомоги населенню: досвід європейських країн (2014)
Слюсар Л. І. - Сучасний стан проблеми соціального сирітства в Україні та шляхи її вирішення (2014)
Хомин О. Й. - Ланцюгова схема циклу демографічної безпеки у регіонах України (2014)
Казьмір Л. П. - Розвиток науково-освітньої сфери як чинник модернізації економічного простору регіону (2014)
Комарницька Г. О. - Удосконалення регулювання урбанізаційних процесів у регіоні (2014)
Шевчук О. І. - Оцінка стану складових інфраструктури Карпатського регіону, Шевчук Я. В. (2014)
Кушнірецька О. В. - Метрополізаційні процеси: підходи до дослідження та аналізу (2014)
Лопата О. О. - Міжнародний досвід проведення модернізації виробництва регіонів на кластерній основі (2014)
Пугачевська К. С. - Імпортна складова розвитку внутрішнього ринку України (2014)
Сімків Л. Є. - Аналіз сучасного рівня якісного економічного зростання в Україні (2014)
Чорна Н. П. - Проблеми забезпечення населення Волинської області житлом, Чорний Р. С. (2014)
Автори збірника (2014)
Чаплай І. В. - Класифікація товарних стратегій (2016)
Романенко Є. О. - Реформування системи державних закупівель в Україні, Щокін Р. Г. (2016)
Титаренко Л. М. - Суспільний розвиток сьогодення в контексті діяльності органів влади на етапі євроінтеграційного процесу (2016)
Драгомирецька Н. М. - Зарубіжна практика використання методів навчання державних службовців (2016)
Матвєєнко І. В. - Особливості формування і реалізації державної регіональної політики України та зарубіжних держав (2016)
Расулова Л. А. к. - Основні напрями світових теорій "нового публічного управління” (1980–2016 рр.) (2016)
Дєгтяр О. А. - Екологічний аспект реалізації державної утилізаційної програми автотранспортних засобів, Мурашев С. П. (2016)
Бутирська Т. О. - Специфіка застосування топологічного підходу до формування соціальної зв’язності в державі (2016)
Дацій О. І. - Зростання якості життя як критерій дій української влади в умовах розвитку інформаційного суспільства (2016)
Козловський Є. В. - Роль держави у процесі спрощення та гармонізації туристичних формальностей (2016)
Гурковський В. І. - Шляхи реалізації антикорупційної політики України, Климкова І. І. (2016)
Васильєва Н. В. - Залучення громадськості в українських містах (на прикладі бюджету участі) (2016)
Кухарчук П. М. - Основні тенденції компетентнісної спрямованості національної системи освіти, Білоус А. О. (2016)
Горова О. О. - Невмержицька С. П. Голодомор 1932–1933 років – акт геноциду українського народу (2016)
Лисенко С. О. - Конституційні засади розуміння інформаційної безпеки (2016)
Іманбердієв Д. Ч. - Керівні принципи демократичних парламентів у діяльності українського парламенту (2016)
Бєльська Т. В. - Моделювання впливу глобального громадянського суспільства на державну політику (2016)
Черленяк І. І. - Особливості публічної політичної відповідальності суб’єктів владно- політичних відносин, Волошин О. В. (2016)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Конкурс в системі державної служби: загрози та шляхи удосконалення (2016)
Гаврилюк А. М. - Національно-патріотичне виховання українського студентства як пріоритет державної політики (2016)
Содержание (2015)
Голяновський О. В. - Післяпологові кровотечі: етіологія, патогенез, профілактика та сучасні методи лікування, Хименко М. В., Галич І. Д., Слободян Ю. В. (2015)
Голяновський О. В. - Ефективність комбінованого застосування сублінгвальної та вагінальної форм мікронізованого прогестерону в терапії загрози передчасних пологів, Рубінштейн А. М., Бачинська М. А. (2015)
Atopobium vaginae: новый взгляд на этиологию и лечение бактериального вагиноза (2015)
Товстановская В. А. - Оптимизация лечения хронических воспалительных заболеваний органов малого таза неспецифической этиологии, Прилуцкая А. Б., Прилуцкий А. И. (2015)
Видиборець С. В. - Оптимальний вибір іонних і неіонних препаратів заліза при лікуванні залізодефіцитної анемії у вагітних (погляд на проблему) (2015)
Вовк И. Б. - Влагалищная гормональная рилизинг-система – современное решение насущных проблем, Кондратюк В. К., Горбань Н. Е. (2015)
В начале пути: роль DOI (digital object identifier) в повышении индексов цитирования ученых (2015)
Мамчур В. И. - Клиническая фармакология во время беременности (2015)
Веропотвелян Н. П. - Лечение пациенток с диффузными формами фиброзно-кистозной мастопатии, отягощенной наследственной онкологической патологией, Нарытник Т. Т., Веропотвелян Н. П., Гужевская Ю. И., Степанович И. В., Погуляй Ю. С., Гужевская И. В. (2015)
Запорожан В. М. - Профілактика післяопераційного спайкоутворення, Волянська А. Г., Марічереда В. Г., Гладчук І. З., Рожковська Н. М. (2015)
Рыбка Е. В. - Возможности комплексного биорегуляционного препарата Вибуркол в акушерско-гинекологической практике (2015)
Старцева М. С. - Женская интимная пластика – анализ причин обращаемости пациенток (2015)
Стеценко О. П. - Однопортові лапароскопічні симультанні оперативні втручання у жінок при поєднанні хірургічної та гінекологічної патологій (2015)
Давыдова Ю. В. - Эффективность применения левофлоксацина в современной клинической практике, Лиманская А. Ю. (2015)
Страховецький В. С. - Гнійно-запальні захворювання придатків матки: тактика хірургічного лікування та реабілітація репродуктивної функції (2015)
Албота О. М. - Деякі аспекти залізодефіцитної анемії у вагітних (2015)
Тихомиров А. Л. - Оптимизация микроинвазивного хирургического лечения миомы матки (2015)
Неспрядько С. В. - Клініко-морфологічні проблеми діагностики аденокарциноми шийки матки при ендофітній формі росту (опис клінічного випадку), Мельник М. М. (2015)
Ткачук Т. Є. - Лікування доброякісних уражень жіночих зовнішніх статевих органів та вульварних інтраепітеліальних неоплазій на сучасному етапі (огляд) (2015)
Бабенко О. М. - Некоторые вопросы ведения беременных с антенатальной гибелью плода (обзор литературы) (2015)
Пехньо Н. В. - Оцінка стану плода під час пологів – сучасний стан проблеми (огляд літератури), Марущак О. В., Мельник Ю. М. (2015)
Назаренко Л. Г. - Прогестерон і ризик реалізації пізніх ускладнень вагітності, Нікіфор Л. В. (2015)
Бойко В. І. - Діагностика та профілактика плацентарної дисфункції у юних жінок, які народжують уперше, Болотна М. А. (2015)
Вдовиченко Ю. П. - Динамика допплерометрических показателей кровотока в маточных артериях при беременности в 11–14 и 19–22 нед в зависимости от ее исхода, Бабкина Т. М., Волик Н. К. (2015)
Засаднюк О. П. - Вибір способу розродження та інших компонентів акушерського забезпечення у жінок з рубцем на матці та підвищеним ризиком виникнення інфекційних ускладнень, Бевз Г. В. (2015)
Мельник О. В. - Ехографічна оцінка перебігу вагітності при дихоріальній діамніотичній двійні (2015)
Русалкина С. Г. - Диференційований підхід до профілактики невиношування вагітності у жінок з метаболічним синдромом (2015)
Шевага О. Я. - Тактика ведення жінок з ектопічною вагітністю на фоні хронічної урогенітальної інфекції (2015)
Nazarenko L. - Effect of Psychological Correction on Abnormal Fetal Position, Krugovaya N. (2015)
Баянжаргал О. - Результаты установления нормальных биометрических величин плода беременных женщин монгольской национальности в раннем сроке беременности, Пирогова В. И., Гочоо М. (2015)
Воробей Л. І. - Роль порушень функції симпатоадреналової системи в патогенезі плацентарної дисфункції, Ткачук Р. Р. (2015)
Прилепская В. Н. - Хламидийная инфекция в акушерстве и гинекологии, Довлетханова Э. Р. (2015)
Веропотвелян П. Н. - Клинический взгляд на гиперплазию и интраэпителиальную неоплазию эндометрия – молекулярно-генетические механизмы у пациенток климактерического возраста, Веропотвелян Н. П., Бондаренко А. А., Гужевская Ю. И. (2015)
Круть Ю. Я. - Досвід використання комбінованого мікродозованого орального контрацептиву з дроспериноном для лікування передменструального синдрому і дисменореї у жінок з надмірною масою тіла, Грідіна І. Б., Авраменко Н. В. (2015)
Нетяженко Н. В. - Стан тромбоцитарного і плазмового гемостазу у жінок зі стабільною ішемічною хворобою серця в ранній та пізній постменопаузальний період, Яременко К. М., Решотько Д. О., Соломаха Т. О. (2015)
Полюлях О. А. - Иммунологическая реактивность при доброкачественных заболеваниях грудных желез (2015)
Гопчук О. М. - Запальні захворювання органів малого таза (2015)
Редько І. І. - Сучасні підходи до ранньої діагностики внутрішньоутробних вірусних інфекцій у новонароджених (2015)
Леміш Н. Ю. - Стан новонароджених та перебіг раннього неонатального періоду у дітей, народжених від матерів із гестаційним цукровим діабетом, Бобик Ю. Ю., Міцода Р. М. (2015)
Гінчицька Л. В. - Клініко-гормональний статус у жінок при фізіологічній менопаузі та зі збереженою менструальною функцією, Левицький І. В., Нейко О. В. (2015)
Артымук Н. В. - Опыт применения Vitex Agnus Castus в комплексе лечения пациенток с синдромом поликистозных яичников и бесплодием, Устинова Т. А., Власова В. В. (2015)
Жильчук А. В. - Особливості клінічного перебігу злоякісного процесу і біомаркери високого ризику розвитку рецидиву захворювання у хворих на рак грудної залози, Семесюк Н. І., Кудрявець Ю. Й. (2015)
Гейко С. М. - Іронія Cократа в контексті розвитку історико-культурних відносин Греції і слов’янського світу, Крюков О. А. (2016)
Калуга В. Ф. - Явний та прихований дуалізм ідентичності людини в контексті субстанціонального підходу (2016)
Лаута О. Д. - Антична філософська спадщина крізь призму сучасної аксіології, Омельченко В. О. (2016)
Супрун А. Г. - Сублімація як причина виникнення творів мистецтва, Собора С. (2016)
Савицька І. М. - Творчість як можливість самореалізації особистості та спосіб здобуття свободи, Матвієнко Я. О. (2016)
Сидоренко І. Г. - Краса, символізм та алегоризм у середньовічній естетиці (2016)
Дубровіна О. В. - Творчість і традиція як взаємодоповнюючі частини загального культурного процесу спадкоємності та процесу розвитку (2016)
Культенко В. П. - Дослідження слов’янських міфів в контексті психоаналізу Фрейда, Товстенко Я. (2016)
Мисюра Т. М. - Античний ідеал автократії полісу в культурологічній перспективі (2016)
Данилова Т. В. - Глобалізація vs антиглобалізація: до постановки проблеми (2016)
Матвієнко І. С. - Філософське розуміння значення релігії в житті сучасної людини (гуманістичні ідеї Ж. Марітена) (2016)
Самардак Д. В. - Тотальний характер релігійних практик та його трансформації в сучасному медіа-суспільстві (2016)
Паровик М. - Визначення понять "конфлікт" та "релігійний конфлікт", Паш’ян Д. (2016)
Лук'янець В. С. - Людський потенціал в перспективі "індустріалізації 4.0" (2016)
Кисельов М. М. - Біогенез як проблема сучасного наукового дослідження (2016)
Гардашук Т. В. - Кліматична справедливість: адаптація до викликів сучасності (2016)
Горбатюк Т. В. - Інноваційні технології майбутнього: світоглядний аспект (2016)
Кичкирук Т. В. - Особенности современных изменений в образовании экономического направления (2016)
Деримедвідь Л. В. - Комбіновані нестероїдні протизапальні засоби із серратіопептидазою у фармакотерапії запальних захворювань, Вереітинова В. П. (2016)
Таран А. І. - Синдром лихоманки як прояв автоімунних захворювань у сучасній практиці лікаря-терапевта, Белоус О. О., Волкова Г. В., Левчук М. О. (2016)
Заремба Є. Х. - Розвиток апластичної анемії при лікуванні ревматичних захворювань (клінічний випадок), Вірна М. М., Заремба О. В. (2016)
Деримедвідь Л. В. - Некислотні нестероїдні протизапальні засоби: у фокусі набуметон (2016)
Журавльова Л. В. - Ефективність лікування хворих на остеоартроз у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу з підвищеною масою тіла залежно від ступеня ожиріння, Олійник М. О. (2016)
Головач И. Ю. - Лечение остеопороза бисфосфонатами: возможны ли "медикаментозные каникулы"? (2016)
Корнелюк О. М. - Определение длительности антиаритмической терапии у пациентов с пароксизмальной фибрилляцией предсердий после радиочастотной абляции легочных вен по результатам предоперационного обследования, Мрочек А. Г., Корнелюк И. В., Рабцевич В. А. (2016)
Свінціцький А. С. - Особливості психологічного статусу та якості життя пацієнтів із неерозивною формою гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Бондаренко Н. О., Корендович І. В. (2016)
Ніжинська-Астапенко З. П. - Місце гепатопротекторного препарату в комплексній терапії діабетичного кетозу – кетоацидозу, Власенко М. В., Притуляк Л. В., Кривов’яз Ю. О. (2016)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: Гострий риносинусит (2016)
Свінціцький І. А. - Мультидисциплінарні підходи до ведення пацієнтів у сучасній клініці внутрішньої медицини (2016)
Дземан М. І. - Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 3: професор Ф. Ф. Мерінг) (2016)
Мойсеєнко В. О. - Будівля Національної наукової медичної бібліотеки України — унікальна архітектурна споруда родини меценатів Терещенків, Шостка І. П., Тарченко Н. В. (2016)
Вітаємо (2016)
Медичні події (2016)
Войцехівська Н. К. - Мовчання як комунікативно значущий знак у конфліктному діалогічному дискурсі (2014)
Д’якова Т. О. - Функціонування фразеології обрядодій завершення весілля в українських східнослобожанських говірках (2014)
Карпів Т. І. - Словотвір прізвищ на надгробних написах з території українсько-польського пограниччя кінця ХІХ – середини ХХ століття (2014)
Карпінчук Г. В. - Участь Михайла Новицького у виданнях повного зібрання творів Тараса Шевченка (2014)
Колоїз Ж. В. - Пареміологічний простір творчого доробку Михайла Стельмаха (2014)
Костусяк Н. М. - Синтаксична ад’єктивація відмінкових форм у сучасній українській літературній мові (2014)
Крижановська Н. В. - Традиційність і новаторство сюжетно-композиційних моделей українських історичних романів ХХІ століття (2014)
Кушнєрьова М. О. - Гоголівський текст у творчій рецепції Олени Звичайної (на матеріалі нарису "Миргородський ярмарок") (2014)
Максимчук М. С. - Своєрідність інтерпретації образу матері у літературній творчості О. Довженка (2014)
Межов О. Г. - Дериваційні зв’язки іменникових словосполучень із простими реченнями в сучасній українській мові (2014)
Сапсаєнко Л. В. - Передумови драматургічної діяльності Бориса Грінченка (2014)
Троша Н. В. - Концепт історії через призму літературної творчості О. Довженка (2014)
Абрамович С. Д. - Магический круг романтического характера в лермонтовском "Демоне" (2014)
Власенко Л. В. - Ідеальне та примарне у творчості О. А. Ган (2014)
Ворова Т. П. - Особливості понятійної інтерпретації образно-символічного ряду казки "Ашик-Кериб" М. Ю. Лермонтова (2014)
Комарова О. Л. - Організація самостійної роботи іноземних студентів на підготовчому відділенні (2014)
Курьянов С. О. - Об одном эпизоде херсонесского мифа (2014)
Мельнікова Т. В. - Идейно-художественные функции литературной пародии в творчестве И. С. Тургенева и классицизм XVIII – XIX вв. (2014)
Морошану (Демьянова) Л. И. - Лексические материалы к словарю говора села Липовень-Соколинцы Сучавского округа Румынии (IV) (2014)
Нестерук В. В. - Проблема русского национального характера в современной литературе (2014)
Петров А. В. - Фрагмент текстового семантического поля с инвариантом "лишить жизни кого" (на материале произведения А. И. Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ") (2014)
Селиванова Е. А. - Социокультурная информация интертекста как ключ энигматического дискурса кроссворда (2014)
Юган Н. Л. - Жанровые особенности книг для народа В. И. Даля (2014)
Анісімова Н. П. - Художні особливості суґестивного пейзажу у поезії Тараса Федюка (2014)
Опришко Н. О. - Осмотичний сенс любові у постмодерному тексті (2014)
Yudkin-Ripun І. M. - Theatrical devices in V. Woolf’s novels (2014)
Гура Н. П. - Морально-психологічні аспекти інтерпретації образу ахейської царівни в драмі І. Лангнер "Іфігенія повертається" (2014)
Колінько О. П. - Специфіка портретування у модерністській новелі (2014)
Манахов О. І. - Літературна традиція і жанр фентезі (2014)
Микитюк С. С. - Поэзия Вальтера Скотта в творчестве В. А. Жуковского (2014)
Надутая Т. В. - Имагологические особенности творчества Эми Тан (2014)
Селігей В. В. - Транскультурна семантика поезії Сю Чжимо (2014)
Селигей В. В. - Варианты авто-имиджа первого сино-американца в творчестве Ван Цинфу и Ли Яньфоу (2014)
Белицкая Е. Н. - Роль онимов в дискурсивной консолидации лингвистических структур (2014)
Жигоренко І. Ю. - Zum problem der rhythmusforschungen der prosa in der europäischen sprachwissenschaft (2014)
Климентова О. В. - Історичні форми застосування сугестивного потенціалу власних імен (2014)
Колесник О. С. - У пошуках ДУШІ та ДУХУ: лінгвосеміотичний нарис (2014)
Мінькова Г. Ю. - Концепт LEUTE / ЛЮДИ – складник матриці концептосфери MENSCH / ЛЮДИНА (2014)
Міхальова К. І. - Метонімічні переноси власних імен в сучасних англійській і українській мовах (на матеріалі газетних текстів) (2014)
Сорокіна Л. Є. - Мовленнєва маніпуляція та інші види мовленнєвого впливу: термінологічне розмежування понять (2014)
Столярчук О. В. - Телескопія у молодіжному слензі англійської, німецької, української та російської мов (2014)
Байлюк Н. О. - Функціонування ґемінованих приголосних на стику двох слів у давньоукраїнському та давньоверхньонімецькому періодах (порівняльний аналіз) (2014)
Бессонов Н. Ю. - Модель сопоставительного анализа структуры и семантики каузативных конструкций в разноструктурных языках (2014)
Игнатенко Д. Е. - Средства выражения интенсивности действия и состояния во фразеологизмах английского, немецкого, русского и украинского языков (2014)
Корсун О. В. - Безсуб’єктні речення з предикатами якості та кількості в англійській і українській мовах (2014)
Птуха В. А. - Мотиваційна основа номінацій одягу з національно-культурним компонентом семантики в англійській та українській мовах (2014)
Ступак І. В. - Функціонування категорія каузативності в німецькій та українській мовах (2014)
Хохлова В. А. - Особенности объективации макроконцепта "материальный мир человекa" средствами английской и украинской топонимической фразеологии (2014)
Царик Г. М. - Імпозиція: розвиток термінологічних смислів в українській мові (2014)
Швачко С. А. - Языковая объективизация познавательной деятельности (2014)
Гончаренко Э. П. - К вопросу о переводе лингвокультурологического компонента в процессе преподавания английского языка (2014)
Коновалова М. О. - В. Горбатько в контексті сучасного українського перекладацтва (2014)
Mykhaylenko V. V. - Translation/interpretation paradigm curriculum: professionalizing translators / interpreters (2014)
Скрильник С. В. - Інтерферентність у художньому перекладі (2014)
Таланова Л. Г. - Специфіка перекладацької діяльності, її історія і завдання сьогодення (2014)
Гнезділова Я. В. - Когезія публічного метадискурсу (2014)
Єловська Ю. В. - Поняття табу та його класифікації у сучасному мовознавстві (2014)
Нешко С. І. - Формування лексичної та граматичної компетенції студента, Гаврилова О. В. (2014)
Стуліка О. Б. - Феномен "Runglish" в російській, українській та англійській мовах (2014)
Шарманова Н. М. - Кліше українських мас-медіа в контексті етносеміотики (2014)
Arai Y. - Die interkulturelle kommunikation in dem kommunikativen prozess (2014)
Горицька Ю. В. - Лінгвокогнітивний рівень вторинної мовної особистості (на матеріалі романів сучасних британських письменниць) (2014)
Кузенко Г. М. - Парадигма гендерних стереотипів у мовній картині світу (2014)
Полоусова Н. В. - Ділова контактність і комунікативна компетентність як умова професійної самореалізації майбутніх кваліфікованих фахівців (2014)
Сімонок В. П. - Запозичена лексика в українській мовній картині світу (2014)
Вахніна Н. Г. - Вивчення залежності зв’язку "структура – протизапальна дія" та "структура – анальгетична дія" серед похідних амідів малонової та щавлевої кислот (2015)
Мілян І. І. - Фенологічні спостереження за розвитком вероніки лікарської, Мельник М. В., Марчишин С. М., Чолач С. Ю. (2015)
Шанайда М. І. - Визначення якісного складу та кількісного вмісту вуглеводів у траві представників родини lamiaceae juss (2015)
Парнюк Н. В. - Вибір раціональних допоміжних речовин з метою створення таблеток "гіпертрил" методом прямого пресування, Кучеренко Л. І., Портна О. О. (2015)
Якубчук О. М. - Обґрунтування цільового профілю якості для розробки комбінованих очних крапель для терапії глаукоми, Фетісова О. Г., Доровський О. В., Андрюкова Л. М. (2015)
Onуshkiv О. І. - Comparative analysis of medication assortment for chronic obstructive pulmonary disease treatment presented at ukrainian and polish pharmaceutical markets, Hroshovyi T. A., Lech I. Р. (2015)
Vons B. V. - Marketing analysis and monitoring of prices for medications with corticosteroids of soft dosage form used in dermatology, Chubka M. B., Hroshovyi T. A. (2015)
Євтушенко О. М. - Питання економічної доступності лікарських засобів на африканському континенті, Осама Абузаїд Мохамед Нур Ахмед (2015)
Калушка О. Б. - Дослідження інфузійних розчинів на українському фармацевтичному ринку, Соколовська А. В., Грошовий Т. А. (2015)
Ніженковська І. В. - Вплив блокади no-синтази на вазодилатаційний ефект діетилового естеру 5-алкіламіно-2-(n-(n-бензоїл-(4-метилбензиліден) гліцил) амінометил)-1,3-оксазол-4-ілфосфонової кислоти на сегментах ізольованої аорти щурів, Романенко О. В., Седько К. В., Груша М. М., Броварець В. С., Головченко О. В. (2015)
Садогурська К. В. - Вивчення гострої токсичності нанохрому цитрату при різних шляхах введення (2015)
Ламазян Г. Р. - Визначення антиоксидантної активності забарвлених рослинних екстрактів in vitro, Ситник І. М., Черновол П. А., Чекман І. С., Хайтович М. В. (2015)
Мандзій Т. П. - Дослідження ранозагоювальної дії мазі з екстрактом сосни звичайної, Грицик А. Р., Клименко А. О., Нєктєгаєв І. О. (2015)
Федяк І. О. - Клініко-економічний аналіз замісної та фармакотерапії хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, Шолойко Н. В., Ворох В. О. (2015)
Кайдалова А. В. - Теоретико-методологічні підходи до оцінювання якості вищої освіти в контексті світових рейтингів вищих навчальних закладів, Посилкіна О. В. (2015)
Демчук М. Б. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Дарзулі Н. П., Грошовий Т. А., Демчук С. В. (2015)
Рейтмаєр М. Й. - Проблемні питання щодо використання нестероїдних протизапальних лікарських засобів у дитячій ревматологічній практиці (2013)
Александрук О. Д. - Дизадаптивні типи ставлення до власної хвороби у пацієнтів із хронічними алергічними дерматозами (2013)
Буфан М. М. - Особливості гістологічної картини слизової оболонки шлунка у хворих з гастродуоденальною патологією залежно від наявності дуоденогастрального рефлюкса та Helicobacter pylori, Гаврилюк О. М., Базилевич А. Я. (2013)
Вишиванюк В. Ю. - Вивчення показників обміну заліза і міді у хворих на Helicobacter pylori-асоційовану виразкову хворобу (2013)
Гевкалюк Н. О. - Стан деяких показників колонізаційної резистентності слизової оболонки порожнини рота у дітей при гострих респіраторних вірусних інфекціях (2013)
Гудз І. М. - Порівняння ефективності різних способів профілактики тромбоемболічних ускладнень при лапароскопічних хірургічних втручаннях, Ткачук-Григорчук О. О. (2013)
Гулага О. І. - Віддалені результати використання антагоністів альдостерону у комплексному лікуванні хворих на інфаркт міокарда з серцевою недостатністю, Тащук В. К., Полянська О. С. (2013)
Данилюк О. І. - Попередження виникнення аміодароніндукованої дисфункції щитоподібної залози у хворих з фібриляцією передсердь препаратами аргініну та функціональний стан ендотелію судин, Купновицька І. Г. (2013)
Денефіль О. В. - Механізм впливу атропіну сульфату на автономний баланс серцевого ритму щурів різної статі при адреналіновому пошкодженні серця (2013)
Дмитрів І. В. - Критерії діагностики та ефективності проведеного лікування хворих із гострим тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок визначені за допомогою ультразвукового сканування (2013)
Жиляк О. В. - Орушення функціонального стану підшлункової залози у дітей із синдромом подразненого кишечника і хронічним постінфекційним колітом та їх корекція (2013)
Зозуляк Н. В. - Клініко-патогенетичні особливості перебігу стабільної стенокардії ІІІ ФК із артеріальною гіпертензією у хворих із нітраторезистентністю та без неї у довгостроковому періоді (2013)
Івахненко О. С. - Частота виявлення прихованої крові у випорожненнях у дітей першого року життя з харчовою алергією на білок коров’ячого молока за допомогою використання тесту "Cito Test Fob-Transferrin" (2013)
Костюк І. Р. - Вивчення остеорегенеруючих властивостей пасти на основі настоянки живокосту та кальцію гідроксиду в експерименті, Мельничук Г. М., Витвицький З. Я., Костюк В. М. (2013)
Кріль І. А. - Особливості проведення діагностики основних клінічних форм системної гіпоплазії емалі зубів у дітей, Рожко М. М. (2013)
Кулинич-Міськів М. О. - Модифікація перебігу хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ): вплив тіотропію броміду на локальну імунну відповідь слизової оболонки бронхів (2013)
Литвинець Є. А. - Стан ниркової гемодинаміки у вагітних, хворих на гестаційний пієлонефрит, Костенко Л. В., Гоцуляк Я. В. (2013)
Лучків Н. Ю. - Оцінка антиоксидатних властивостей родіоли рожевої (Rhodiola rosea L.) та волошки карпатської (Centaurea carpatica porc.), зібраних в Українських Карпатах, Бурдилюк Н. І., Ізерська Л. І., Байляк М. М. (2013)
Мельничук А. С. - Зміни показників мікроциркуляції тканин пародонта під впливом комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит, Рожко М. М. (2013)
Михайленко Т. М. - Діагностика диcбактеріозу ротової порожнини в осіб зі знімними конструкціями зубних протезів на основі показників мікробного числа та дефіциту мікробного числа, Рожко М. М., Куцик Р. В., Дмитрук І. В. (2013)
Новиков В. М. - Дослідження функціонального стану нижньої щелепи хворих із детермінованими порушеннями оклюзії (2013)
Пітик М. І. - Динаміка варіабельності серцевого ритму у дітей з невропатією лицевого нерва в процесі лікування, Ліскевич І. І., Криштафович Я. Л., Дубовська Н. Л., Когут У. І. (2013)
Пюрик В. П. - Розробка нових способів фіксації бар’єрних мембран при лікуванні хворих на генералізований пародонтит методом направленої тканинної регенерації, Слюсаренко Н. Я., Проць Г. Б., Когут В. Л. (2013)
Рудник В. Т. - Вплив комплексного лікування анемії вагітних на стан новонароджених (2013)
Савеліхіна І. О. - Клініко-функціональні особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень ІІІ стадії у процесі комплексного лікування з використанням рофлуміласту, Островський М. М. (2013)
Соловьян А. Н. - Структурно-функциональное состояние миокарда, вариабельность ритма сердца и электрофизиологические показатели у больных с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий ишемического и неишемического генеза (2013)
Стовбан М. П. - Особливості клінічної симптоматики та даних інструментального дослідження хворих на негоспітальну пневмонію ІІІ групи та при її поєднанні з анемічним синдромом (2013)
Тодорів І. В. - Когнітивні розлади у хворих із фокальними епілепсіями та їх корекція, Винник М. І., Бежук Ю. М., Стрільців Н. Е. (2013)
Урбась О. В. - Аналіз деяких клінічних синдромів у дітей 12-17 років з артеріальною гіпертензією (2013)
Шатинська Т. В. - Клінічні особливості антрациклінових кардіоміопатій у дітей із гострою лейкемією, Синоверська О. Б. (2013)
Вакалюк І. І. - Тестове завдання – невід’ємна частина успішного проведення практичного заняття в умовах кредитно-модульної системи освіти (2013)
Гриб В. А. - Науковий студентський гурток з неврології як одна із форм інтеграційного навчання (2013)
Князевич-Чорна Т. В. - Особлива роль лекції при викладанні теоретичних дисциплін студентам-іноземцям у вищих медичних закладах (2013)
Коржинський Ю. С. - Особливості підготовки лікарів–інтернів за спеціальністю "Педіатрія" до ліцензійного іспиту Крок-3 "Загальна лікарська підготовка", Січкоріз О. Є., Троцький Г. М. (2013)
Кулинич-Міськів М. О. - Методологічні особливості викладання курсу пульмонології іноземним студентам (2013)
Максимчук Л. Т. - Можливості інформаційних технологій у вдосконаленні викладання неврології студентам вищих медичних навчальних закладів (2013)
Попович В. І. - Нова форма післядипломного навчання лікарів за спеціальністю "Загальна практика – сімейна медицина", Василюк Н. В., Пелехан Л. І., Семчук О. Б., Красійчук І. О. (2013)
Скрипник Л. М. - До питання впровадження дистанційної освіти в процес навчання лікарів загальної практики – сімейної медицини (2013)
Стефанко С. Л. - Застосування інтерактивних методів навчання у медичних вищих навчальних закладах (2013)
Чаплинська Н. В. - Особливості професійної підготовки лікарів-інтернів (2013)
Децик О. З. - Освітній рівень керівників закладів охорони здоров’я з питань управління якістю медичної допомоги, Горачук В. В., Лашкул З. В. (2013)
Клименко В. І. - Інформована добровільна згода пацієнта - самоконтроль якості надання медичної допомоги (2013)
Підлубний В. Л. - Алгоритм використання основних діагностичних осей багаторівневих психіатричних систематик під час проведення профілактичних психіатричних оглядів (2013)
Самотовка О. Л. - Вивчення вагомості впливу різних чинників на формування онкогінекологічних захворювань як наукове підґрунтя розробки програм їх профілактики (2013)
Синоверська О. Б. - Особливості диспансеризації дітей із мікроаномаліями розвитку серця (2013)
Яцишин Р. І. - Аналіз роботи алергологічної служби в Івано-Франківській області (2011 р.), Герич П. Р., Мигович В. В., Венгренюк Л. В., Попадинець І. Р., Мигович Л. Д., Волошинович Н. М., Луців М. М., Смачило Г. М., Розкладай А. М. (2013)
Багрій М. М. - Патоморфологія нирок при гіперліпідемії та гіперхолестеринемії (2013)
Боднарук Ю. Б. - Стоматологічна захворюваність у дітей з дитячим церебральним паралічем, Рожко М. М., Попович З. Б. (2013)
Голотюк В. В. - Молекулярні маркери прогнозу колоректального раку (2013)
Гринюк С. М. - Дієтотерапія в комплексному лікуванні псоріазу, Хімейчук Л. О., Сенишин Н. Ю. (2013)
Дубас В. І. - Особливості діагностики ортопедичної патології у дітей із церебральним паралічем (2013)
Ємельянова Н. Ю. - Сучасні уявлення про порушення органів та тканин порожнини рота при застосуванні інгаляційних гормональних засобів у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень, Назарян Р. С. (2013)
Курташ Н. Я. - Перспективи дослідження γ-глутамілтранспептидази у вагітних з HBV-інфекцією (2013)
Михалойко І. Я. - Склероз Менкеберга як одна з патогенетичних ланок розвитку синдрому діабетичної стопи, Сабадош Р. В. (2013)
Осадець В. С. - Проблемні питання хірургічного лікування хворих на гострий калькульозний холецистит, ускладнений паравезикальним інфільтратом (2013)
Островський М. М. - Фторхінолони в лікуванні інфекцій дихальних шляхів, Корж Г. З., Кулинич-Міськів М. О., Варунків О. І. (2013)
Рейтмаєр М. Й. - Реактивні артрити у дітей: сучасні уявлення про етіопатогенез, клініку, діагностику і лікування (2013)
Стефурак В. П. - Екологічна оптимізація навколишнього середовища в контексті вчення В. Вернадського про живу речовину, Лучків Н. Ю., Наконечна С. П. (2013)
Аврамчук Л. А. - Євроінтеграція України як шлях до макроекономічної стабільності, Лозоцька К. С. (2016)
Балановська Т. І. - Розвиток кооперації в галузі свинарства як напрям підвищення конкурентоспроможності свинини, Білецька Г. С. (2016)
Баркова І. Ф. - Соціальна відповідальність бізнесу, Кінєва Т. С. (2016)
Бобровська Н. В. - Екологічна свідомість у використанні природних ресурсів, Костирко А. Г. (2016)
Богданюк О. В. - Удосконалення оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції в контексті підвищення її якості та безпеки (2016)
Бондарчук Н. В. - Проблеми оподаткування в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах, Чепець О. Г., Павлова Г. Є. (2016)
Бурима Л. Я. - Стратегия развития и механизмы совершенствования экологического менеджмента промышленного предприятия в контексте глобальных и национальных тенденций (2016)
Бычкова С. М. - Управление персоналом аудиторской фирмы, Кузьмина О. В. (2016)
Величко О. М. - Психографічне дослідження портрету сучасного кооператора як споживача послуг кооперативу (2016)
Витвицька О. Д. - Оцінка впливу факторів на залучення коштів від комерціалізації інноваційної продукції аграрного сектору, Коробка В. М. (2016)
Вітко Ю. Д. - Морфологічний аналіз сутності поняття "зовнішньоекономічна діяльність підприємств" (2016)
Воловик І. А. - Особливості стратегічного планування в кооперативах та кооперативних об’єднаннях (2016)
Воляк Л. Р. - Моделювання та кількісний вимір впливу основних факторів на продуктивність рослинництва (2016)
Гогуля О. П. - Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у контексті першочергових напрямів підтримки кооперативного руху в Україні, Кудінова І. П. (2016)
Гриценко А. С. - Основні загрози ефективного функціонування підприємств цукробурякової галузі. (2016)
Гузь М. М. - До методики оцінки ефективності органічного землеробства (2016)
Данилевська І. В. - Підвищення кваліфікації спеціалістів агроформувань, Фіщук Н. Ю. (2016)
Єрмаков О. Ю. - Методологічні засади поширення корпоративної соціальної відповідальності в аграрних формуваннях України, Нагорний В. В. (2016)
Завальнюк К. С. - Матричні методи формування маркетингових стратегій підприємств (2016)
Зоргач А. М. - Управління розвитком сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні (2016)
Катан Л. І. - Фінансове забезпечення стану та розвитку кооперативного руху аграрної сфери України, Добровольська О. В. (2016)
Костенко О. М. - Удосконалення індикативного інструментарію обліково-інформаційного відображення діяльності організаційних формувань (2016)
Кравець М. О. - Інформаційна підтримка зернової кооперації. (2016)
Краєвський В. М. - Гармонізація індикаторів обліково-інформаційної системи управління сільськогосподарським підприємством (2016)
Курбацька Л. М. - Обслуговуюча кооперація – ключовий механізм самоорганізації сільських товаровиробників, Кадирус І. Г. (2016)
Кушніренко О. А. - Обліково-інформаційне забезпечення управління природними ресурсами сільськогосподарських підприємств (2016)
Ланченко Є. О. - Організаційно-економічні й соціально-трудові аспекти розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів (2016)
Лічман А. А. - Транспортно-експедиторська діяльність як система послуг: обліковий аспект. (2016)
Макаренко А. С. - Обліково-інформаційне забезпечення відповідальності малого бізнесу лісового сектору в контексті вимог часу (2016)
Машкова Т. В. - Удосконалення документування обліку сільськогосподарських угідь, їх якості та екологізації використання (2016)
Мельник В. І. - Аналіз технічного забезпечення аграрного виробництва України, Кирилюк В. І. (2016)
Мельниченко І. В. - Запаси бюджетних установ: окремі питання відображення в обліку (2016)
Михальчишина Л. Г. - Стратегія вдосконалення ринку цінних паперів в Україні (2016)
Мринська Т. С. - Мотивація праці в діяльності аграрних підприємств, Хімікус О. О. (2016)
Музиченко А. О. - ABC-аналіз як метод управління запасами підприємства (2016)
Наконечна К. В. - Особливості національної структури економіки та проведення національної структурної політики в Україні (2016)
Одношевна О. О. - Управлінський аспект розрахунків із постачальниками та підрядниками на кооперативних засадах. (2016)
Рябенко Л. М. - Стратегічне управління вирішенням соціальних проблем аграрного бізнесу (2016)
Титул, содержание (2014)
Савчук В. К. - Бізнес як імператив соціально-економічного розвитку суспільства (2016)
Кузнецов Э. И. - Основы концепции инновационной базы развития космонавтики в Украине, Баранов Г. Л., Джелали В. И. (2014)
Сарахман Л. І. - Перспективи розвитку співпраці міжнародних туристичних організацій з туристичним ринком України (2016)
Бурлака В. Г. - Україна в руслі сучасних світових тенденцій (2014)
Симоненко О. І. - Динамічні економетричні моделі прогнозування врожайності озимої пшениці на основі оцінювання природно-кліматичних характеристик (2016)
Кривцов В. С. - Перспективы создания комплексной интеллектуальной системы проектирования машин импульсного действия для обработки металла, Хитрых Е. Е. (2014)
Сук Л. К. - Калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції (2016)
Матвиенко В. А. - Формирование отечественного нормативного базиса технологии вертолетостроения, Рудько А. Н., Воропаев Е. П., Москаленко И. Н. (2014)
Сук П. Л. - Визнання і класифікація витрат. (2016)
Игнатович С. Р. - Направления исследований побочных эффектов при применении пленкообразующих антикоррозионных покрытий, Карускевич М. В., Шмаров В. Н., Подреза С. М., Кипров А. В. (2014)
Трокоз Ю. В. - Конкурентоспроможність і виявлені порівняльні переваги аграрного сектору України в торгівлі з Європейським Союзом (2016)
Брыкалов А. В. - Решение задачи параметрической оптимизации по многим критериям при выборе облика беспилотного летательного аппарата (2014)
Тропін В. В. - Членство в сільськогосподарському кооперативі: проблеми правового визначення (2016)
Бабак С. В. - Геоинформационный мониторинг окружающей среды при радиационных авариях, Ильин Ю. Ю., Подреза С. М., Лещенко Ю. Т., Канченко В. А., Чепур Н. Л. (2014)
Харченко Г. А. - Роль кооперації в розвитку сільськогосподарського виробництва на інноваційній основі, Харченко В. В. (2016)
Чёрный С. Г. - Анализ элементов математической структуры в условиях неопределенности для идентификации сложных процессов, Жиленков А. А., Титов И. Л., Железняк А. А. (2014)
Царук Н. Г. - Податкові аспекти операцій з надання поворотної фінансової допомоги та необхідність їх удосконалення (2016)
Субботин С. А. - Метод отбора образцов в задачах автоматизации неразрушающего контроля (2014)
Чернецька О. В. - Кооперація як передумова прояву синергетичного ефекту в діяльності аграрних підприємств (2016)
Шулепов В. Н. - Заметки на полях трудов конференции по композиционным материалам (2014)
Чопляк І. А. - Внутрішній контроль підприємства: управлінські ролі (2016)
Пулька Ч. В. - Влияние частоты тока на свойства наплавленного металла при индукционной наплавке, Гаврилюк В. Я., Сенчишин В. С., Гордань Г. Н. (2014)
Чумакова І. Ю. - Внутрішній контроль як інструмент соціально відповідального управління державними фінансами (2016)
Prosvirin D. A. - Deployment of model-based development process of safe application software for safetycritical avionics systems (2014)
Чухліб А. В. - Соціально-економічні аспекти розвитку виробництва продукції льонарства в Україні (2016)
Гаевский О. А. - Определение требований к сходимости и воспроизводимости процесса измерения сварного шва, Зворыкин К. О., Стреленко Н. М., Коваленко В. Л. (2014)
Шевченко С. В. - Інформаційно-консультаційне забезпечення діяльності кооперативів (2016)
Жданов Л. А. - Термодинамічний метод розрахунку складу газової фази при зварюванні під флюсом (2014)
Ярошко М. С. - Використання зарубіжного досвіду роботи сільськогосподарських палат у розвитку кооперативного руху (2016)
Сведения об авторах (2014)
Kuts T. V. - Socio-ecological approach of teaching and research activities at the universities of the USA, Makarchuk O. G. (2016)
К сведению авторов публикаций (2014)
Kuts T. V. - The features of contractual relationships in modern business practice, Skarsem O. V. (2016)
Makarchuk O. G. - Bioenergy development in Poland and Ukraine in the context of increase of social business responsibility, Skudlarski J., Izdebski W. (2016)
Романюк Я. - Функції імперативних цивільно-правових норм (2016)
Пленюк М. - Домовленість сторін як юридичний факт — основа договірного зобов’язання (2016)
Гарарук І. - Генеза розвитку енергосервісних договорів в окремих країнах світу (2016)
Пешкова А. - Відповідальність сторін договору про надання телекомунікаційних послуг при несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) (2016)
Хрімлі О. - Ефективність адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері захисту прав інвесторів: теоретичні питання (2016)
Дідовець О. - Деякі аспекти правового статусу спеціальної юридичної особи як основного учасника сек’юритизації активів (2016)
Атаманчук Л. - Сучасний стан правового забезпечення іноземного інвестування в Україні (2016)
Трунова Г. - Проблеми застосування норм соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (2016)
Семенюк О. - Кримінологічний портрет особи, що вчиняє злочини у сфері охорони державної таємниці (2016)
Єресько Л. - Верховенство права як результат судової практики: погляди А. Дайсі (2016)
Коваленко Т. - Практика Європейського суду з прав людини як джерело земельного права України (2016)
Берзін П. - Викладачі повоєнних років (40-80-ті рр.) (Я. М. Брайнін, С. І. Тихенко, М. М. Паше-Озерський, Й. А. Гельфанд, П. С. Матишевський) (2016)
Бойчук А. - Юридична відповідальність за правопорушення проти довкілля в перші роки радянської влади в Україні (2016)
Публікації журналу "Юридична Україна" у 2016 році (2016)
Содержание (2016)
Болобан В. Н. - Совершенствование координации движений с использованием прыжковых упражнений на батуте, Терещенко И. А., Оцупок А. П., Крупеня С. В., Коваленко Я. О., Оцупок Ан. П. (2016)
Колумбет А. Н. - Коррекция программы физического воспитания студенток технического вуза на основе определения показателей их здоровья , Дудорова Л. Ю. (2016)
Кудрявцев М. Д. - Динамика развития личностных компонентов здорового образа жизни у относительно здоровых студентов, Крамида И. Е., Ермаков С. С., Осипов А. Ю. (2016)
Осипов А. Ю. - Современные методики кардио-силового тренинга в физическом воспитании студенческой молодежи, Кудрявцев М. Д., Крамида И. Е., Ермаков С. С., Кузьмин В. А., Сидоров Л. К. (2016)
Самокиш И. И. - Физическая работоспособность как основа функциональных возможностей студенческой молодежи (2016)
Barbas I. - Investigation of ego and task orientation among international wrestling referees , Bebetsos E., Christos K., Curby D., Mirzaei B. (2016)
Radzimińska A. - Academic youth’s health behavior, Weber-Rajek M., Lulińska-Kuklik E., Kaźmierczak U., Moska W. (2016)
Rahmat Ali Jafari - Anthropometrical profile and bio-motor abilities of young elite wrestlers, Arsalan Damirchi, Bahman Mirzaei, Hadi Nobari. (2016)
Информация для авторов (2016)
Iegudina Ye. - Analysis of morphological and functional changes of kidney endothelium in systemic rheumatic diseases (2017)
Храновская Н. Н. - Фенотипические характеристики генерированных дендритных клеток для проведения иммунотерапии у больных раком поджелудочной железы, Скачкова О. В., Земсков С. В. (2017)
Мухаровська І. Р. - Медико-психологічна допомога для онкохворих на різних етапах лікувального процесу (2017)
Аль Салім А. А. - Поліморфізм гену LEPR Q223R у хворих на ішемічну хворобу серця з післяінфарктним кардіосклерозом та цукровим діабетом 2 типу, Станіславчук М. А., Заічко Н. В. (2017)
Ткаченко О. В. - Розробка системи психотерапії непсихотичних психічних розладів і дискомплаєнтності у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2017)
Юдін М. А. - Роль самовідношення у пацієнтів лікаря-косметолога (2017)
Ватага В. В. - Передумови виникнення гострого коронарного синдрому в залежності від показників ліпідного обміну (2017)
Виговська О. Я. - Визначення рівня β2-мікроглобуліну як прогностичного маркеру перебігу хронічної лімфоцитарної лейкемії (2017)
Дрюченко М. О. - Стан подружньої та дитяче-батьківської взаємодії в структурі сімейного функціонування жінок, хворих на параноїдну шизофренію, Маркова М. В. (2017)
Грижак І. Г. - Дослідження захворюваності на снід в популяції віл-інфікованих осіб та вплив на неї антиретровірусної терапії (2017)
Цьома Є. І. - Нетравматичний субарахноїдальний крововилив: клінічні симптоми – предиктори раннього виходу пацієнтів, Смоланка В. І., Чомоляк Ю. Ю., Студеняк Т. О. (2017)
Титул, зміст (2016)
Панов С. - Иудейская прозопопея в оппозиционной идеологии 1970-х годов (А. Сахаров, А. Солженицын) (2016)
Полтавцева Н. - Смена стилей жизни в постсоветской России: феномен "культурного промежутка" (2016)
Гайдаш А. - Різновиди архетипу мудрої старої у жіночій драматургії США (2016)
Ожарівська С. - Алегорична метаобразність поезії Віри Вовк (2016)
Сидоренко Л. - "Синій автомобіль" Ярослава Стельмаха: метадискурс і новаторство форми (2016)
Орлова Е. - Внешняя социокультурная среда музея (2016)
Бровко О. - Жанрово-композиційна специфіка ліричної прози: дискусії тривають (2016)
Вірченко Т. - Україна – Батьківщина, а не територія (2016)
Титул, зміст (2016)
Демська-Будзуляк Л. - Культурологічний підхід до студій над українським літературознавством кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Євтушенко С. - "Втрачена ідентичність" як постколоніальний синдром (2016)
Сінченко О. - Теорія сюжету Бориса Навроцького (2016)
Борисюк І. - Міфологія жіночого Ірини Шувалової: тілесність, мова, час (2016)
Бровко О. - Жанрова матриця бестіарію в сучасній літературі (2016)
Черкашина Т. - "Французький роман" Фредеріка Беґбеде в контексті саморепрезентативної творчості письменника (2016)
Комаровська І. - Художній психологізм у прозі Якова Качури: традиції і новаторство (2016)
Сидоренко Л. - Моделі митця й орієнтири творчої самоідентифікації у драмі Я. Стельмаха "Синій автомобіль" (2016)
Погребняк І. - Культурологічні концепти епістолярію Бориса Грінченка (2016)
Поліщук К. - Поетика ремарки Івана Тобілевича (2016)
Бітківська Г. - Гра в жанровій моделі літературного журналу: до постановки проблеми (2016)
Марчак Т. - Тематична палітра публіцистики Еллана-Блакитного (2016)
Вишницька Ю. - Сценарій протистояння в публіцистичних текстах: літературно-художній кластер (2016)
Заєць В. - Морфолого-синтаксична деривація в художньому тексті (на матеріалі роману Г. Вдовиченко "Пів’яблука") (2016)
Kolarzowa R. - Kultura ukraińska, widziana przez granicę czyli odkrywanie obszarów niewiedzy (2016)
Озджан Х. - Дзеркало Анатолії (2016)
Клічак Г. - Броніслава Волкова. Смерть як семіотична подія: Маха, Нємцова, Неруда, Грабал і Кундера (2016)
Луцюк М. - Юлія Кристева. Читати Біблію (2016)
Титул, зміст (2015)
Бітківська Г. - Інтерпретація образу іншого в дорожньому нарисі літературного журналу (2015)
Єременко О. - Амбiвалентнiсть фiлософсько-iсторичних вiзiй Миколи Гоголя (2015)
Башкирова О. - Художні виміри божественного і демонічного в романі Олеся Ільченка "Місто з химерами", Трофименко А. (2015)
Хамедова О. - Наратологічний аналіз роману Барбари Редінґ "Безумці" (2015)
Вишницька Ю. - Tolle, lege!, або де ховається слово (2015)
Клічак Г. - Мірослав Дрозда. "Початки художньої новочеської прози" Фелікса Водічки у світлі теорії прози (2015)
Антонюк О. В. - Особливості траєкторії руху штанги у важкоатлеток високої кваліфікації при виконані ривка, Павлюк О. С., Чопик Т. В., Павлюк Є. О. (2016)
Боднар І. Р. - Оцінювання рівня фізичної підготовленості учнів старших класів з урахуванням показників фізичного розвитку, Стефанишин М. В., Петришин Ю. В. (2016)
Іващенко О. В. - Інформативні показники педагогічного контролю рухової підготовленості дівчат 14 -15 років, Капкан О. О. (2016)
Тихорський О. А. - Особливості побудови тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів в змагальному періоді підготовки (2016)
Федак С. С. - Рівень функціональної готовності військовослужбовців військового коледжу, Афонін В. М., Небожук О. Р., Лашта В. Б., Романів І. В., Дзяма В. В., Пилипчак І. В. (2016)
Фединяк Н. В. - Антиейджинг (anti-aging) засобами фізичного виховання (на прикладі плавання), Мицкан Б. М. (2016)
Hossein R. - Developing criteria for selecting freestyle wrestling coaches at international levels, Deshpande S. S., Hossein S. (2016)
Платонов В. Н. - Допинг в олимпийском спорте: кризисные явления и пути их преодоления (2016)
Інформація для авторів (2016)
Ільницький М. С. - Проблеми виборів депутатів місцевих рад (2017)
Пампура М. В. - Основні детермінанти деформації правосвідомості в сучасній Україні (2017)
Музика М. П. - Дихотомічна схема "класика-посткласика" як інструментарій філософсько-правового дослідження ірраціонального у праві (2017)
Гусаров С. М. - Деякі питання оптимізації структури Національної поліції України (2017)
Троян В. А. - Особливості публічно-сервісних повноважень Національної поліції у сфері охорони прав і свобод людини та інтересів держави (2017)
Щокін Р. Г. - Правове регулювання галузі освіти в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Подоляка С. А. - Протидія корупції в органах прокуратури як об'єкт адміністративно-правового наукового дослідження (2017)
Казанчук І. Д. - Компетенція органів Національної поліції України щодо охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки в інтеграційних умовах (2017)
Фелик В. І. - Компетенція Національної поліції України як суб'єкта профілактичної діяльності (2017)
Гримич М. К. - Правова природа, та сутність судових актів як джерела адміністративного процесуального права (2017)
Больбіт Ю. Л. - Форми та методи державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (2017)
Бурбика В. О. - Методи взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами (2017)
Смоян О. А. - Система суб'єктів адміністративної юстиції України (2017)
Влащенко С.С. - Перспективи удосконалення реалізації місцевими органами влади права особи на доступ до публічної інформації (2017)
Пастернак І. М. - Принципи взаємодії Державної прикордоної служби України з правоохоронними органами (2017)
Бандурка С. С. - Приватний підприємець, як об'єкт адміністративно-правового захисту (2017)
Канцір В. С. - Видозміни тероризму у сучасному соціальному середовищі, Серкевич І. Р. (2017)
Шевчишен А. В. - Деякі особливості початку досудового розслідування щодо осіб, зазначених у статті 480 КПК України, у разі вчинення ними корупційного злочину (2017)
Вознюк А. А. - Кримінальна відповідальність учасників терористичної групи: актуальні проблеми кваліфікації та перспективи вдосконалення законодавства (2017)
Коровайко О. І. - Забезпечення судом реалізації міжнародних стандартів права на свободу та особисту недоторканність підозрюваного (2017)
Слінько К. М. - Фукція правосуддя у кримінальному процесі (2017)
Овод К. К. - Кримінально-правова характеристика предмету підкупу працівника підприємства, установи чи організації(ст.354 КК України) (2017)
Гринюк В. О. - Розвиток наукового дослідження функції обвинувачення у кримінальному процесі (2017)
Носач А. В. - Компетенція Служби безпеки України з протидії тероризму (2017)
Булеца С. Б. - Самозахист пацієнта та лікаря, Заборовський В. В. (2017)
Клемпарський М. М. - Інститут колективних переговорів у сфері мореплавства за змістом норм сучасного міжнародного трудового права, Назимко О. В. (2017)
Кобзєва Т. А. - Удосконалення адміністративного законодавства, яке визначає відповідальність за правопорушення у фінансовій сфері (2017)
Хатнюк Н. С. - Теоретичні засади визначення сучасних податкових правовідносин в Україні (2017)
Титул, зміст (2016)
Денісова Д. - Літературна традиція Weird Fiction в англомовній літературі ХХ–ХХІ століття (2016)
Бабенко В. - Текстопростір італійської драми ХІХ–ХХ ст.: пріоритетні домінанти (2016)
Салата О. - Діяльність літературної інтелігенції в умовах нацистської окупації 1941–1942 років (2016)
Чик Д. - Наратив повсякденності: "садибні романи" "Persuasion" Дж. Остен і "Прогулка с удовольствием и не без морали" Т. Шевченка (2016)
Шкуратенко Ю. - Трансформації бурлескного світовідчуття у гуморесках Павла Глазового (2016)
Єременко О. - Література: слово чи дія? (2016)
Титул, зміст (2016)
Башкирова О. - Літературна традиція як основа моделювання художнього світу в романістиці Володимира Лиса (на матеріалі твору "Соло для Соломії") (2016)
Полтавцева Н. - Культурные коды акмеизма и творчество Анны Ахматовой (2016)
Івасюк О. - Експресіоністична правдивість зображуваного у новелах Клима Поліщука, Клімачова В. (2016)
Мірошниченко Н. - Міфопоетика української соціальної сучасної драми (2016)
Просалова В. - Художні особливості казок Емми Андієвської (2016)
Пухонська О. - До витоків національної травми або "білі плями" "темної памяті" у романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний ворон" (2016)
Васьків М. - Туркменистан і туркменська культура в біографії та творчості Агати Турчинської (2016)
Моркотун С. - Презентація як засіб лінгвопсихологічного впливу на масову аудиторію (2016)
Набієва Н. - Портретний жанр у документальних телевізійних фільмах: теоретико-естетичні вимоги (2016)
Бровко О. - Міфологічний сценарій у літературознавчому дискурсі (2016)
Кушнерик В. - Середньовіччя розкриває свої таємниці (2016)
Руснак І. - Постімпресіоністичний дискурс в українській літературі: "школа" Михайла Коцюбинського (2016)
Пушняк О. В. - Темпоральна дія судових правоположень в Україні (2016)
Соколова І. О. - Особливості приватноправового режиму правового регулювання суспільних відносин (2016)
Попович Н. В. - Конституційні закони в країнах Вишеградської групи (2016)
Карнаух Б. П. - Тлумачення договору: короткий нарис із наднаціональної і транснаціональної точок зору (2016)
Євков А. М. - Використання об’єктів авторського права в рекламі у контексті проблематики вичерпання виключних прав (2016)
Ханієва Ф. М. - Механізм внесення вкладів при заснуванні господарського товариства (2016)
Шеховцов В. В. - Підстави виникнення права власності на об’єкти тваринного світу: окремі теоретичні та практичні аспекти визначення в галузі аквакультури (2016)
Єрмолаєва Т. В. - Червона книга України як дієвий механізм збереження біорізноманіття та деякі проблеми її застосування (2016)
Панченко В. В. - Деякі питання правового регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України (2016)
Задихайло Д. Д. - Екологічне господарювання у системі екологічних відносин: проблема правової інституціалізації (2016)
Родік О. О. - Ґрунти як об’єкт правової охорони за Конституцією України (2016)
Гольонко Р. А. - Правове регулювання формування національної екологічної мережі України як складової Загальноєвропейської екомережі (2016)
Головкін Б. М. - Віктимна поведінка жертв злочинів (2016)
Шостко О. Ю. - Сучасний стан організованої злочинності в Україні (2016)
Мокляк В. В. - Сучасний тероризм як соціальне явище: сутність та форми прояву (2016)
Білецький А. В. - Корупція у приватному секторі та роль громадськості у її запобіганні (2016)
Оберемко Ю. О. - Спеціально-кримінологічне запобігання умисним вбивствам з корисливих мотивів (2016)
Бідна О. І. - Вимоги Європейського Союзу до адаптації кримінального законодавства України щодо конфіскації майна до права ЄС (2016)
Чабаненко Т. В. - Взаємодія кримінально-виконавчої інспекції з поліцією щодо отримання інформації про притягнення засудженого до адміністративної та кримінальної відповідальності (2016)
Черниш Р. Ф. - Щодо шляхів удосконалення національного кримінального процесуального законодавства у сфері боротьби з тероризмом (2016)
Яремчук В. О. - Роль спеціаліста у проведенні допиту (2016)
Шингарьов Д. О. - Окремі питання забезпечення прав та законних інтересів осіб при проведенні допиту у режимі відеоконференції під час досудового розслідування (2016)
Лейба О. А. - Законодавчі дефекти: характерні ознаки та відмежування від інших правових явищ (2016)
Заборовський В. В. - Плюралізм у розумінні поняття "адвокатура” та його співвідношення із поняттям "адвокат” (2016)
Holubnycha L. - Case studies as one of the communication methods of foreign language teaching law students (2016)
Nesterenko K. V. - Social and historic conditionality of the concepts of law and their representation in fiction (2016)
Добржанський О. - Василь Ботушанський - історик Буковини (2016)
Ботушанський В. - Ректори Чернівецького університету 50-х рр. ХХ - початку ХХІ ст. на сторінках буковинської преси (2016)
Богуцька А. - Демографічні та етнонаціональні зміни у складі населення Правобережної України: чинники, особливості і тенденції (1795-1858 рр.) (2016)
Волошенко В. - Мова насильства: друковане слово в імперському воєнно-патріотичному вихованні українського селянства Наддніпрянщини на зламі ХІХ-ХХ ст. (2016)
Гуйванюк М. - Українська літературна інтелігенція в обстоюванні економічних прав галицьких та буковинських українців (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) (2016)
Доценко В. - Організація допомоги єврейським біженцям Західної та Правобережної України у роки Першої світової війни (2016)
Лесюк Г. - Партійна діяльність Лева Бачинського у 1920-х рр. (За матеріалами часопису "Громадський Голос”), Королько А. (2016)
Казьмирчук Г. - Студентські історичні студії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Казьмирчук М. (2016)
Концур-Карабінович Н. - Репресивні заходи радянської влади стосовно української греко-католицької церкви після смерті Митрополита Андрея Шептицького (2016)
Паска Б. - Основні віхи дисидентської діяльності Валентина Мороза на Івано-Франківщині у 1964-1965 роках (2016)
Пижик А. - Розвиток конституційної думки в добу Директорії УНР: сучасна історіографія (2016)
Залуцький О. - Роль музичного краєзнавства в сучасному освітньому процесі (2016)
Шваб М. - Вплив інформаційних комунікацій на проєвропейський вибір української молоді (2016)
Удот О. - Фільтраційні табори для радянських репатріантів на території України після Другої світової війни (2016)
Подобєд О. - Українська греко-католицька церква у Німеччині (1945 - 1950 рр.) (2016)
Шваб С. - Східноєвропейський контекст українського інтегрального націоналізму (2016)
Bohatyrets V. - Tolerance in a Multicultural Community: a Guide to Developing and Sustaining Dialogue (2016)
Шваб Л. - Соціально-економічна та політична криза в Польщі 1970 року (2016)
Макар Ю. - Сучасні виклики перед Україною: допомога з боку Польщі у їх подоланні, Макар В. (2016)
Wlodarska-Frykowska Ag. - Rosyjska mniejszosc narodowa w procesie konsolidacji demokracji w Estonii (2016)
Stenpen P. - Demokracja deliberacyjna jako jeden z instrumentуw wyrazania woli politycznej spoleczenstwa (2016)
Рожко М. М. - Визначний анатом України – заслужений діяч на техніки України, професор Ю. П. Мельман, Левицький В. А., Попович Ю. І., Клипич Я. І. (2013)
Левицький В. А. - Про наукову діяльність професора Ю. П. Мельмана, Попович Ю. І., Ковальчук Л. Є., Геращенко С. Б., Дєльцова О. І. (2013)
Боднар Р. Я. - Субмікроскопічна характеристика лімфоцитів крові при інфаркті міокарда, асоційованого із гіперурикемією, Єрмакова Т. В. (2013)
Бойчук О. М. - Становлення структур решітчастої кістки у дітей грудного віку (2013)
Волошин Н. А. - Особенности строения лимфатического русла тимуса новорожденных, Григорьева Е. А. (2013)
Волошин М. А. - Особливості розподілу глікопротеїдів у структурах селезінки в нормі та після внутрішньоутробної дії антигена, Таланова О. С. (2013)
Габор Г. Г. - Морфологічні аспекти вивчення апоптозу печінки при респіраторному дистрес–синдромі новонароджених, Боднар Я. Я., Марущак М. І., Єрмакова Т. В. (2013)
Герасимюк І. Є. - Морфофункціональна характеристика кровоносного русла та паренхіми легенів при експериментальному моделюванні гострої тонкокишкової непрохідності, Гойдало Т. Р. (2013)
Герасимюк І. Є. - Морфофункціональні зміни та просторова характеристика судинного русла язика при його опіках різного генезу в експерименті, Федорович О. А. (2013)
Гладкова А. Н. - Влияние паров толуола на органометрические параметры мышечных тканей различных типов, Ковешников В. Г. (2013)
Гнатюк М. С. - Морфометричний аналіз змін ультраструктур кардіоміоцитів шлуночків серця при пострезекційній легеневій артеріальній гіпертензії, Татарчук Л. В., Слабий О. Б. (2013)
Іваночко В. М. - Особливості морфофункціонального стану мозочка в ранні терміни постгіпотермічного періоду, Гречин А. Б., Пастух М. Б. (2013)
Ключко C. С. - Особенности формирования иммунного ответа в желудке крыс после введения антигена (2013)
Ковешніков В. Г. - Ультрамікроскопічна будова кори тимуса білих щурів після інгаляційного впливу толуола, Волошин В. М., Волошина І. С., Кожемяка І. Я., Міщенко Н. П. (2013)
Колісник І. Л. - Джерела формування та зовнішня будова нервів селезінкового сплетення (2013)
Коломоєць Т. А. - Особливості біосинтезу волокнистого компонента дерми в ранньому ембріогістогенезі у людини, Мартинюк А. В., Шаповалова О. Ю. (2013)
Komshyk T. S. - Topographoanatomical characteristics of the lateral ventriclesin of the brain in newborns (2013)
Корсак А. В. - Регенерація травмованого периферійного нерва за умов впливу високочастотного електрохірургічного інструменту та фармакологічної корекції препаратом Траумель С (2013)
Костюк О. Г. - Ультраструктурні зміни в стінці сечового міхура під час поверхневого раку сечового міхура та його лікування новим способом, Король А. П., Костюк Г. Я., Костюк В. Г., Безкоровайний О. Е., Бурков М. В., Голубовський І. А. (2013)
Левицький В. А. - Апоптоз та некроз складових компонентів простої рефлекторної дуги протягом постнатального періоду онтогенезу (2013)
Лузин В. И. - Возрастные особенности ультраструктуры биоминерала дентина резца нижней челюсти крыс, Морозов В. Н., Астраханцев Д. А. (2013)
Лупир В. М. - Форми мінливості печінкових сплетінь залежно від варіантів артерій печінки, Куліш А. С., Лютенко М. А. (2013)
Майструк Н. І. - Порівняльний аналіз процесів апоптозу і проліферації клітин підшлункової залози та первинної нирки в ембріонів людини, Бойко Т. А., Шаповалова О. Ю. (2013)
Масловский С. Ю. - Автоматизированный анализ криомикроскопических препаратов, Масловский А. С., Аврунин О. Г., Глассмахер Б. (2013)
Півторак В. І. - Ультраструктурні зміни компонентів яєчка після лікування варикоцеле за допомогою операції за Іваніссевичем, Сміюха О. А., Булько М. П. (2013)
Попадинець О. Г. - Реактивні зміни органів сечо-статевої системи під час дії холодового фактора, Перцович В. М., Грищук М. І., Бойко О. В., Микицей Б. В. (2013)
Потяк О. Ю. - Стан периферійного нервового апарату жувальних м’язів при загальній глибокій гіпотермії, Іваночко В. М. (2013)
Рохкінд Ш. - Лазеротерапія при ушкодженні периферійного нерва: від фундаментальної науки до клінічних досліджень (2013)
Рудюк Т. Я. - Особливості структурної організації ушкодженого сідничого нерва за умов гіпотиреозу на ранніх термінах після пошкодження, Cтеченко Л. О., Храпай О. В., Ковальчук О. І., Раскалєй В. Б. (2013)
Савчук О. І. - Моделювання ішемічного інсульту в щурів в різні періоди реперфузії, Скибо Г. Г. (2013)
Степаненко О. Ю. - Статеві особливості індивідуальної мінливості будови черв’яка мозочка людини, Мар’єнко Н. І. (2013)
Стклянина Л. В. - Функциональные показатели сердечно-сосудистой системы у иностранных студентов медицинского ВУЗа, имеющих различные типы телосложения, Лузин В. И. (2013)
Трач Росоловська С. В. - Ультраструктурні особливості реорганізації типових кардіоміоцитів лівого шлуночка при гіперглікемії (2013)
Федорак В. М. - Морфологічна характеристика нейронів інтрамуральних гангліїв товстої кишки щурів на 7-14 добу після дистальної резекції тонкої кишки (2013)
Фролов О. А. - Ультраструктурні зміни субмезотеліального шару парієтального листка піхвової оболонки яєчка при гідроцеле, Квятковська Т. О. (2013)
Шевченко О. О. - Ультраструктурні зміни в клітинах власних залоз слизовоїоболонки шлунку у хворих на хронічний гепатит при довготривалому зловживанні алкоголю, Назар П. С., Левон М. М., Шматова О. О. (2013)
Шевчук М. Г. - Вибір лікувально-діагностичної тактики у хворих на цироз печінки, ускладненого кровотечею з варикозно-поширених вен стравоходу і шлунка, Сорочинський І. М., Дзвонковський Т. М. (2013)
Шиян Д. Н. - Морфометрические особенности зубчатого ядра мозжечка (2013)
Шиян Д. Н. - Метод изготовления костных препаратов, Лютенко М. А. (2013)
Шкробот Л. В. - Морфометрична характеристика ремоделювання судин тонкої кишки і селезінки за умов реперфузії кишечника після усунення його експериментальної непрохідності (2013)
Яворська-Скрабут І. М. - Динаміка морфометричних змін структур великих слинних залоз щурів за умов експериментальної гіперглікемії, Герасимюк І. Є. (2013)
Яременко Л. М. - Експресія синаптофізу в гангліонарному шарі сенсомоторної кори при моделюванні порушень церебрального кровообігу різного ступеня важкості у щурів, Грабовий О. М., Раскалей Д. В., Запривода Л. П. (2013)
Волошин М. А. - Розвиток когнітивних здібностей студентів при вивченні анатомії людини, Вовченко М. Б., Щербаков М. С., Апт О. А. (2013)
Лупир М. В. - Сучасні уявлення про анатомічну будову комірок решітчастого лабіринту та клиноподібних пазух (2013)
Горобець В. Л. - Дослідження питань міцності та подовження терміну служби несучих конструкцій тягового та моторвагонного рухомого складу залізниць України, Бондарєв О. М. (2015)
Зеленько Ю. В. - Прогнозування та моделювання шумового навантаження. Сучасні підходи до створення шумових карт залізниць, Недужа Л. О. (2015)
Посмитюха А. А. - Тренажеры для локомотивных бригад — важная составляющая учебного процесса, Самсонкин В. Н. (2015)
Белорусская железная дорога: в режиме обновления (2015)
Разработка поездов с изменяемой шириной колеи (2015)
Тепловозы компании EMD (2015)
Подготовка к эксплуатации поездов Desiro City (2015)
Сорокин М. А. - Независимый взгляд на проблемы тягового подвижного состава железных дорог Украины (2015)
Полищук В. И. - Постороннее питание в составе или электровозе ЧС4 (2015)
Посмитюха А. А. - Как уберечься от неприятностей в поездной и маневровой работе (Памятка молодому машинисту) (2015)
Любарский Б. Г. - Система преобразования энергии автономного транспортного средства на основе электрической передачи мощности с комбинированным накопителем энергии, Шайда В. П., Буряковский С. Г. (2015)
Доманский И. В. - Вынужденные режимы работы тяговых подстанций переменного тока на грузонапряженных направлениях электрифицированных линий (2015)
Чуев С. Г. - Управление динамикой длинносоставных поездов с помощью распределенного управления торможением поезда (РУТП), Карпычев В. А. (2015)
Ліхушин Є. В. - М62УП — одна із вдалих модифікацій тепловоза М62, Савкін К. М. (2015)
Левицька Л. Л. - Медична допомога на виробництві (2015)
Драч А. А. - Як здоров’я, машиністе (2015)
Нас вітають (2016)
Горбулін В. П. - Ціннісні ресурси війни і миру: український формат (2016)
Резнікова О. О. - Деякі законодавчі аспекти протидії сепаратизму в Україні, Дрьомов С. В. (2016)
Бурковський П. А. - Політико-правовий статус Мінських домовленостей: ризики та можливості для мирного процесу (2016)
Шевцов А. І. - Міжнародна кооперація при створенні ракетно-космічних систем, Мерніков Г. І. (2016)
Свергунов О. О. - Світові тенденції розвитку воєнно-економічного співробітництва у сферах розробок та виробництва озброєнь: досвід для України (2016)
Александров О. С. - Туреччина як регіональна потуга: фактор внутрішньополітичної зміни ролі збройних сил, Замікула Г. О. (2016)
Cуходоля О. М. - Захист критичної інфраструктури в умовах гібридної війни: проблеми та пріоритети державної політики України (2016)
Бобро Д. B. - Методологія оцінки рівня критичності об’єктів інфраструктури (2016)
Дубов Д. В. - Державна інформаційна політика України в умовах гібридного миру та війни (2016)
Конах В. К. - Сиcтема концептуальних документів ЄС в інформаційній сфері як приклад для України (2016)
Малиновська О. А. - Міграційна криза в Європі: пошуки шляхів розв’язання та наслідки для України (2016)
Коваль О. П. - Огляд існуючих підходів до оцінки рівня соціальної безпеки (2016)
Ковязіна К. О. - Раптова бідність в Україні: постановка проблеми, шляхи вирішення (2016)
Голвазін О. М. - Територіальна нерівність у доступі до базових послуг в Україні: сучасний стан і шляхи подолання (2016)
Валевський О. Л. - Роль державної культурної політики в реалізації реформ в Україні (2016)
Зубченко С. О. - Реалізація програмних документів із гуманітарного розвитку України (2016)
Розумний М. М. - Проблема лідерства в українському національному проекті (2016)
Здіорук С. І. - Духовно-гуманітарна підготовка військовослужбовців: українські реалії та перспективи (2016)
Степико М. Т. - Гібридна війна як війна ідентичностей (2016)
Ожеван М. А. - Ілюзії та реалії "п’ятої влади": феномен експертократії у дзеркалі філософcького аналізу (2016)
Власюк О. С. - Потенціал зовнішньоторговельного співробітництва України та Словаччини у контексті протидії гібридним загрозам, Базилюк Я. Б., Давиденко С. В. (2016)
Олійник Д. І. - Євроінтеграційні наміри України в контексті активізації економічних, соціальних та екологічних процесів (2016)
Биткін С. В. - Конкурентна розвідка як технологія практичного забезпечення національної зовнішньоекономічної безпеки (2016)
Ляшенко О. М. - Економічна безпека підприємств: тенденції та підходи до оцінювання, Марков Р. В. (2016)
Собкевич О. В - Загрози інноваційній безпеці у промисловості та механізми їх подолання (2016)
Гладких Д. М. - Напрями активізації кредитування підприємств реального сектору економіки в Україні (2016)
Лондар Л. П. - Вдосконалення боргової політики як чинник підвищення рівня фінансової безпеки держави (2016)
Михайличенко К. М. - Оцінка прогресу у реформуванні транспортного сектору економіки та актуальні завдання на майбутнє (2016)
Шемаєв В. В. - Проблеми реформування залізничного транспорту на прикладі ПАТ "Українська залізниця" (2016)
Степико М. Т. - Про український шлях до демократії (2016)
Нові видання НІСД (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей (2016)
Бардик Є. І. - Моделювання і оцінка ризику відмови системи електропостачання власних потреб атомної електростанції від зовнішніх незалежних джерел живлення (2015)
Bidyuk P. I. - Systemic Approach to Forecasting, Trofymchuk O. M., Bidiuk O. P. (2015)
Захарченко Т. Л. - Примітивна програмна алгебра обчислюваних функцій над записами, Редько Д. І., Редько І. В., Яганов П. О. (2015)
Гавриш А. П. - Оздоблювальне полірування гнучкими ельборовими стрічками деталей з антифрикційних сплавів на основі алюмінію для поліграфічної техніки, Роїк Т. А., Зигуля С. М., Віцюк Ю. Ю. (2015)
Горбатенко Ю. П. - Оцінювання пружних властивостей тягових ланцюгів у задачах динаміки транспортувальних машин, Закора О. В. (2015)
Замулко С. О. - Енергія формування вакансій у квазігармонійному наближенні з перших принципів (2015)
Колесник Є. В. - Взаємозв’язок між мікротвердістю і магнітним опором електроосаджених сплавів Fe-Cr і Fe-Ni, Клименко О. П., Дудка А. М. (2015)
Степанчук А. М. - Закономірності створення товстошарових покриттів на поверхнях деталей обертання, Шевчук М. Б., Бірюкович Л. О., Воробей А. П. (2015)
Колобродов В. Г. - Проектування багатопорядкових дифракційних лінз, Кучугура І. О., Кучугура Є. О. (2015)
Міхеєнко Л. А. - Дифузійний випромінювач змінної яскравості на основі матриці світловипромінювальних діодів з розсіювачем, Калмикова О. В. (2015)
Тымчик Г. С. - Технология повышения прочности участков действующего магистрального трубопровода с помощью паяно-сварных муфт, Подолян А. А. (2015)
Цыбенко А. С. - Проекционно-сеточные методы решения задач упругой динамики летательных аппаратов, Конюхов А. С. (2015)
Astrelin I. M. - Recycling of Phosphogypsum in Complex Mineral Fertilizer, Krimets G. V., Molyuga A. I., Suprunchuk V. I. (2015)
Барбаш В. А. - Технологія одержання мікрокристалічної целюлози із недеревної рослинної сировини, Нагорна Ю. М. (2015)
Obushenko T. I. - Remediation of Anionic Dye (Bromphenol Blue) from Aqueous Solutions by Solvent Sublation, Tolstopalova N. M., Kulesha O. Yu., Astrelin I. M. (2015)
Автори номера (2015)
Голуб Н. Б. - Вплив джерела азотного живлення на приріст біомаси Chlorella vulgaris, Левтун І. І., Тимошенко Є. Д. (2015)
Горобець С. В. - Ефективність магнітокерованого біосорбенту на основі дріжджів Saharomyces Cerevisiae для очищення стічних вод, Чиж Ю. М., Ковальов О. В., Шпетний І. О. (2015)
Горобець С. В. - Потенційні продуценти біогенних магнітних наночастинок серед патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів, Горобець О. Ю., Бутенко К. О. (2015)
Копотун І. П. - Отримання трансгенних рослин салату, що містять ген солодкого білка тауматину ІІ, Щербак Н. Л. (2015)
Крвавич А. С. - Розробка технологічного процесу одержання біологічно активних сполук із калусної культури лікарських рослин, Петріна Р. О., Новіков В. П. (2015)
Пєскова Л. О. - Розробка композицій готових форм антисептиків на основі Циторецифену, Гончарова Д. О., Молочко М. В., Тодосійчук Т. С. (2015)
Порва Ю. І. - Дослідження противірусної активності рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини на різних моделях експериментальної вірусної інфекції гепатиту С, Рибалко С. Л., Дядюн С. Т., Луценко Т. М., Галкін О. Ю., Похоленко Я. О., Горбатюк О. Б. (2015)
Сергєєва Т. А. - Сенсорна система для визначення сульфаметоксазолу на основі молекулярно імпринтованих полімерних мембран, Пілецька О. В., Горбач Л. А., Іванова А. В., Бровко О. О., Єльська Г. В. (2015)
Старовойтова С. О. - Спектр антимікробної дії оригінального протигрибкового препарату Ecулан, Орябінська Л. Б., Лубенець В. І. (2015)
Тітова Л. О. - Особливості культивування вищого базидіального гриба Trametes zonatus на рідких середовищах, Клечак І. Р. (2015)
Шемендюк О. В. - Антивірусна й інтерфероніндукуюча дія аміноетоксидифенілів, Жолнер Л. Г., Жолобок Н. М., Співак М. Я. (2015)
Букет О. І. - Вплив надповільної корозії на тривалість перехідних процесів у амперометричних газових сенсорах (2015)
Dontsova T. A. - The template sol-gel method for synthesis of tin (IV) oxide nanoparticles (2015)
Дульнева Т. Ю. - Основні закономірності електробаромембранного процесу очищення стічних вод від іонів Fe3+ з отриманням лугу, кислоти і водню, Кучерук Д. Д. (2015)
Корчуганова О. М. - Дослідження кінетики осадження нікелю з розчину, Танцюра Т. В. (2015)
Автори номера (2015)
Правила оформлення та подання статей (2015)
Прищепа О. - Традиційна релігійна освіта у культурних комунікативних практиках єврейського населення повітових міст та містечок Правобережної України (перша чверть ХІХ ст.) (2016)
Кудінова А. - "Перекупки” і "Сидухи” в українській ярмарковій культурі: традиції і сучасність (за матеріалами польових етнографічних досліджень) (2016)
Гайдукевич О. - Митрополит Андрей Шептицький та охорона природи Галичини, Концур-Карабінович Н. (2016)
Зайцева З. - Український гуманітарний дискурс у Чернівецькому університеті імені Франца Йосифа (2016)
Олійник С. - Формування та впровадження Російською імперією ідеї закономірності приєднання Галичини напередодні і під час Першої світової війни (2016)
Королько А. - Становлення і функціонування органів української влади на Коломийщині періоду ЗУНР (1918 - 1919) (2016)
Гуйванюк М. - Суспільно-політична діяльність української літературної інтелігенції в період ЗУНР (2016)
Готра О. - Академік Микола Кащенко як організатор роботи акліматизаційного саду (2016)
Федорчук С. - Тенденції розвитку пивоварної галузі в Західній Волині (1921 - 1939 рр.) (2016)
Доброчинська В. - Волинська українська інтелігенція у боротьбі за національну школу в умовах Другої Речі Посполитої (1921 - 1939 рр.) (2016)
Bruja R. - Intre colaborare si confruntare. Romвni si ucraineni in Bucovina interbelica (2016)
Sabol H. - "Vindecвnd Bolnavii": Medici si pacienti in Bucovina secolului al XIX-lea (2016)
Клімчук Ю. - Подільський буковинець Йосип Кліщ у французькому русі опору (2016)
Тимошенко Ю. - Історичний аналіз мілітарної реальності спорту в Україні тоталітарної доби (2016)
Тищенко Ю. - Державна політика у сфері охорони сім’ї в УРСР (друга половина 1960-х - перша половина 1980-х рр.) (2016)
Черняхівська О. - Між академічною наукою та краєзнавством: науково-організаційна діяльність Олександра Касименка щодо підготовки багатотомної "Історії міст і сіл УРСР” (2016)
Латиш Ю. - Криза радянської моделі соціалізму наприкінці 1970-х - на початку 1980-х рр. і причини Перебудови: історіографія (2016)
Христан Н. - Міста України та їх ювілеї в радянській історичній думці (2016)
Філінюк А. - П’ятитомне видання В. Сергійчука "Український здвиг” як джерело вивчення самостійницького руху на Буковині і Поділлі, Ярич В. (2016)
Ключук Ю. - Польсько-українське стратегічне партнерство на прикладі міждержавної взаємодії в рамках програми ПЗМ (2016)
Стрільчук Л. - Роль засобів масової інформації у сучасних українсько-польських міждержавних взаєминах (2016)
Громакова Н. - Польський національний рух як чинник трансформації суспільної свідомості (2016)
Левчук І. - Єврейські жіночі організації в суспільно-політичному житті Другої Речі Посполитої (2016)
Фісанов В. - Білорусь у вирі драматичних міжнародних подій 1918-1919: підходи до теми (2016)
Титул, зміст (2015)
Розпорядження КМУ від 4 червня 2015 р. № 575-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015—2019 роки" (2015)
Давиденко А. Н. - Инновационная технология приготовления промывочных жидкостей прибурении скважин, Камышацкий А. Ф., Судаков А. К. (2015)
Шевченко Ю. М. - Методика прогнозування експлуатаційного іграничного стану відповідальних систем ракетної техніки приповторних термосилових навантаженнях, Андрушко Н. Ф., Бабешко М. О., Баняс М. В., Галішин О. З., Дегтяренко П. Г., Савченко В. Г., Тонконоженко А. М., Тормахов М. М. (2015)
Кириленко О. В. - Моніторинг обладнання тягових підстанцій змінного струму, Стогній Б. С., Сопель М. Ф., Танкевич С. Є. (2015)
Жарков І. П. - Азотна кріосистема з регулюванням температури для охолодження газонаповнених детекторів іонізуючого випромінювання, Кутній В. Є. , Паламарчук С. П., Рибка О. В., Сафронов В. В., Селіванов О. В. , Солонецький А. Г., Ходунов В. О. , Холомеєв Г. О. (2015)
Лобанов Л. М. - Обладнання для підготування неповоротних стиків трубопроводів до зварювання, Махлін Н. М., Смоляков В. К., Свириденко А. О. (2015)
Юрків М. Т. - Розробка технології отримання препаратів глутатіону на основі сконструйованих активних суперпродуцентівцього трипептиду у дріжджів, Куриленко О. О., Василишин Р. В. , Дмитрук К. В. , Мартинюк Н. Б., Скороход В. В., Сибірний А. А. (2015)
Гейдаров П. Ш. - Электронный научный семинар (2015)
Коваленко О. П. - Створення умов для самоорганізації соціально-економічних систем України в умовах децентралізації (2015)
Жук П. В. - Нам потрібна допомога (2015)
Асадчих О. В. - Сучасний стан навчання японської мови для академічних цілей в мовних ВНЗ України (2017)
Осідак В. В. - Особливості застосування проблемно-пошукового методу у навчанні студентів вищих закладів освіти граматики іноземної мови (2017)
Тринус О. В. - Проблема визнання статусу молодого вчителя в Україні (2017)
Браніцька Т. - Спецкурс "Основи конфліктологічної культури" та його роль у формуванні конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій (2017)
Кир’ян Т. І. - Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до навчання і формування особистості майбутніх медсестер у ВНЗ України І–ІІ рівнів акредитації (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2017)
Старовойт Л. В. - Дослідження дидактичної гри як засобу розвитку пізнавальної та творчої активності молодших школярів на уроках трудового навчання (2017)
Зуєва Л. Є. - Дослідження теоретичних засад психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти (2017)
Розлуцька Г. М. - Аналіз діяльності об’єднань духовенства у Закарпатті (середина ХІХ ст. – початок ХХ ст.) (2017)
Усатенко В. М. - Аналіз управління розвитком організаційної культури як субстрату прогнозування позитивного іміджу загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Кириченко М. О. - Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку (2017)
Вступне слово (2016)
Дубов Д. В. - Стратегічні комунікації: проблеми концептуалізації та практичної реалізації (2016)
Петров В. В. - Щодо становлення системи стратегічних комунікацій органів державної влади у контексті розвитку відносин з НАТО (2016)
Ожеван М. А. - Глобальна війна стратегічних наративів: виклики та ризики для України (2016)
Яворська Г. М. - Гібридна війна як дискурсивний конструкт (2016)
Баровська А. В. - "Зрозуміла мова" / Plain language як умова реалізації комунікації влада – громадськість та побудови наративів, Коваль І. О. (2016)
Zahorodskiy A. - The Semiotic Evolution of the Signs "War" and "Peace" in Ukraine: 2014 – 2016 (2016)
Черненко Т. В. - Сучасний вимір публічної дипломатії в системі стратегічних комунікацій (2016)
Панченко В. М. - Інформаційні операції в системі стратегічних комунікацій (2016)
Даниленко С. І. - Перспективи розвитку освітньої складової підготовки фахівців у сфері стратегічних комунікацій (2016)
Ісакова Т. О. - Мова ворожнечі як проблема українського інформаційного простору (2016)
Dzhyga Т. - Government Websites as a Tool to Establish Two-Way Symmetrical Communication with Citizens (2016)
Дубов Д. В. - Функціональний аналіз сфери стратегічних комунікацій (скорочена версія), Баровська А. В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей (2016)
Науменко М. О. - Аналіз механізмів організації внутрішнього аудиту військових підрозділів національної гвардії України (2017)
Соколовський С. А. - Вдосконалення управління матеріальним забезпеченням національної гвардії україни з урахуванням корупційних ризиків (2017)
Ігнатенко М. М. - Пам’яткоохоронна справа на чернігівщині у 1945–1965 рр.: тенденції розвитку та результати змін (2017)
Радченко Л. А. - Немецкое население Украины в годы второй мировой войны в контексте современной украинской историографии, Мартыненко В. Л., Радченко Я. Ю. (2017)
Калашник М. П. - Роль лидера в творческих школах, Новиков Ю. М. (2017)
Булгаков В. П. - Аналіз властивостей сапропелю при використанні на деградованих грунтах західного полісся, Коніщук В. В., Лозовіцька О. В., Чередник Ю. С. (2017)
Петрухнов О. Д. - Тривалість усунення порушених функцій дихальної системи у студентів різного рівня тренованості, хворих на хронічний бронхіт після застосування комплексної програми фізичної реабілітації, Рубан Л. А. (2017)
Ємельянова М. В. - Дослідження специфіки використання підручників з української мови як іноземної для навчання студентів з Туркменістану (2017)
Муратова И. А. - Философское осмысление технологии в гуманизме (2017)
Препотенская М. П. - Урбосинергетика. социальные и экзистенциальные флуктукации (2017)
Іванова Н. В. - Мислення як діяльність у вимірах смислу та інтерпретації: соціально-філософський аналіз (2017)
Скачков В. О. - Дослідження створення системи транспортних пор у вуглецевих композитів шляхом газифікації, Іванов В. І., Бережна О. Р., Нестеренко Т. М. (2017)
Бабіч О. В. - Перспективні рішення у вирішенні проблем освітлення для забезпечення енергозберігаючих технологій, Москаленко В. М. (2017)
Зубенко Д. Ю. - Розробка методів покращення енергомеханічних показників роботи трамвая від впровадження нових трамвайних переїздів, Кузнецов О. М., Ліньков В. В., Петренко О. М., Каци Л. О. (2017)
Попов С. В. - Експериментальне дослідження джерел опалення житлової кімнати багатоповерхового будинку, Васильєв А. В., Васильєв Є. А. (2017)
Попрядухин В. С. - Анализ распределения электрического поля в больных яичниках коров (2017)
Талах С. М. - Чисельний розрахунок напружено-деформованого стану нежорстких дорожніх одягів, відновлених за технологією холодного ресайклінгу, Дубик О. М., Лисницька К. М. (2017)
Харитонов Ю. М. - Моделювання інформаційної платформи управління проектами розвитку портової інфраструктури, Гордєєв Б. М., Бердинських Б. В. (2017)
Малафаев Н. Т. - Эллиптические колебания протонов молекул воды (2017)
Памяти профессора Юрия Викторовича Тимофеева (2016)
Костюк Г. И. - Исследование возможности получения наноструктур на твердом сплаве ВК8 при действии импульсного лазерного излучения малой длительности, Бехзад Размджуи (2016)
Сизый Ю. А. - Моделирование фрикционных автоколебаний при малых перемещениях в станках, Чайка Э. Г., Ушаков А. Н. (2016)
Симсон Э. А. - Разработка испытательного стенда для индивидуальных пружинных стоек сельскохозяйственных машин, Хавин В. Л., Ягудин Д. С. (2016)
Добротворский С. С. - Моделирование процесса высокоскоростного соударения дисперсных композитов со сферическим телом, Гнучих С. С, Добровольская Л. Г. (2016)
Костюк Г. И. - О влиянии квантово-механического метода определения теплофизических и термомеханических характеристик на оценку размера зерна при действии ионов на титановый сплав, Григор О. Д. (2016)
Филатов Ю. Д. - Формообразование плоских оптических поверхностей при полировании, Ковалев В. А, Юрчишин О. Я. (2016)
Пермяков А. А. - К вопросу об унификации установочно зажимных приспособлений агрегатированного оборудования, Яковенко И. Э. (2016)
Костюк Г. И. - Выбор технологических параметров ионов для получения наноструктур требуемого размера зерна в твердом сплаве Т30К (2016)
Онисько О. Р. - Моделювання бічного профілю різальної кромки у залежності від геометричних параметрів різців призначених для виготовлення замкової нарізі (2016)
Костюк Г. И. - Повышение эффективности режущих инструментов из быстрорежущей стали Р6М5К5 за счет обработки лучем лазера,работающего в фемтосекундном диапазоне (2016)
Автономова Л. В. - Исследование распределения волокнистой структуры поковки подшипникового кольца при горячей штамповке, Грозенок Е. Д., Степук А. В. (2016)
Пермяков А. А. - Моделирование структур и систем управления циклом агрегатированных технологических систем на основе конечных автоматов, Приходько О. Ю., Слипченко С. Е. (2016)
Костюк Г. И. - Особенности образования наноструктур на одно-,двух- и трехкарбидных твердых сплавах при действии лазерного излучения, Бруяка О. О., Воляк Е. А. (2016)
Іванов В. О. - Конструкторсько-технологічний аналіз сучасних свердлильно-фрезерно-розточувальних верстатів, Карпусь В. Є., Дегтярьов І. М. (2016)
Хавин Г. Л. - Изнашивание инструмента и критерии затупления при сверлении композитов (2016)
Єнікєєв О. Ф. - Аналіз ефективності апаратних засобів програмного задавання швидкості обертання шліфувального круга, Євсюкова Ф. М., Приходько О. Ю. (2016)
Рузметов А. Р. - Визначення складові функції приналежності відносин в структурі підготовчої частини технологічних переходів (2016)
Чибіряк Я. І. - Ієрархічна система математичного моделювання визначення послідовності складання виробів, Коноплянченко Є. В., Нагорний В. В. (2016)
Новиков Ф. В. - Эффективное применение современных технологий механической обработки, Кленов О. С., Новиков Д. Ф. (2016)
Новиков Ф. В. - Аналитическое определение температуры резания при лезвийной обработке, Полянский В. И. (2016)
Новиков Ф. В. - Повышение эффективности операций зубошлифования зубчатых колес, Рябенков И. А. (2016)
Клочко А. А. - Технологический регламент выбора и назначения параметров состояния поверхностного слоя закаленных зубчатых колес, Гасанов М. И., Басова Е. В. (2016)
Добротворский С. С. - Аспекты применения адсорбционных осушителей для обеспечения сжатым воздухом оборудования плазменной резки, Алексенко Б. А., Добровольская Л. Г. (2016)
Вступ (2014)
Андрійчук О. В. - Про доцільність використання дисперсно армованого бетону для виготовлення лотків систем водовідведення (2014)
Бибик М. С. - Влияние минеральных добавок на тепловыделение цемента и оценка эффективности их применения (2014)
Дворкін Л. Й. - Механохімічна активація малоклінкерних композиційних цементів, Дворкін О. Л., Гарніцкий Ю. В., Степасюк Ю. О. (2014)
Дворкін Л. Й. - Міцність на стиск полістирол бетону, Кочкарьов Г. В. (2014)
Ефремов А. Н. - Влияние добавок золошлаковых отходов ТЭС на минералообразование портландцементного камня при твердении и нагреве до 800оС, Лищенко А. Н. (2014)
Коробко О. О. - Розвиток власних деформаційних процесів в період організації структури бетону, Вировой В. М., Тофанило В. Ю., Пархоменко Р. В. (2014)
Кравченко С. А. - Властивості керамзитобетону на цементно - зольному в’яжучому та карбонатному піску, Костюк А. І., Постернак О. О., Столевич І. А. (2014)
Машкова А. І. - Дослідження сучасних клейових сумішей на основі епоксидних матеріалів, що використовуються в будівництві (2014)
Семенюк С. Д. - Прочность и деформативность керамзитобетона классов 10/12,5 и 16/20 по результатам испытаний, Мельянцова И. И., Дивакова Г. А., Мамочкина М. Г. (2014)
Халюшев А. К. - Оптимизация состава композиционного портландцемента по критерию предела прочности при сжатии камня вяжущего в ранние сроки твердения, Зайченко Н. М., Вешневская В. Г. (2014)
Цапко Ю. В. - Вогне- та біостійкі тепло- і звукоізоляційні деревоволокнисті матеріали (2014)
Азизов Т. Н. - Экспериментальные исследования перемычек в замкнутой обойме, Иваницкий А. В. (2014)
Азизов Т. Н. - Конструкция и расчет газобетонных перемычек в замкнутой обойме из полипропиленовой ленты, Иваницкий А. В. (2014)
Бабич В. Є. - Дослідження зчеплення арматури з бетоном залежно від товщини захисного шару, Поляновська О. Є., Демчук П. В. (2014)
Бабицкий В. В. - Элементы прогнозирования коррозионного состояния стальной арматуры железобетона, Семенюк С. Д. (2014)
Бараев А. В. - Исследование несущей способности поврежденных железобетонных колонн двутаврового сечения (2014)
Барашиков А. Я. - Розрахунок міцності одно- і двошарових залізобетонних плит, опертих по контуру, Сморкалов Д. В. (2014)
Бова Я. О. - Несуча здатність двовісно напружених плит зі змішаним армуванням при поперечному згині (2014)
Голоднов А. И. - Оптимальная величина расчетного сопротивления стали составных сварных двутавровых балок, Филатова Л. Н., Фомина И. П. (2014)
Гомон С. Ст. - Особливості роботи будівельних конструкцій з деревини при дії повторних навантажень за критерієм деформаційного руйнування, Гомон С. Св. (2014)
Гомон С. С. - Врахування впливу сумісної дії вологи та повторних навантажень при розрахунках міцності перерізів залізобетонних елементів, Макаренко Л. П. (2014)
Гомон С. С. - Дослідження роботи згинальних елементів із клеєної деревини за дії повторних навантажень, Сасовський Т. А. (2014)
Гомон П. С. - Методика побудови діаграми деформування " c c s -e " для бетону на основі експериментальних досліджень згинальних залізобетонних елементів (2014)
Григорчук А. Б. - Врахування знакозмінного навантаження при розрахунках нерозрізних елементів залізобетонних каркасів будівель (2014)
Журавська Н. Є. - До питання біопошкодження бетону та залізобетону (2014)
Зінчук М. С. - Дослідження впливу технологічних факторів на міцнісні властивості бетону за дії короткочасних повторних навантажень, Гомон С. С., Сторож І. С. (2014)
Кислюк Д.Я. - Напружено-деформаційний стан залізобетонної двохшарнірної арки із впливом попереднього напруження затяжки (2014)
Клюка О. М. - Уточнений метод розрахунку міцності просторових перерізів звичайно армованих залізобетонних елементів прямокутного профілю з подвійним армуванням при згині з крученням на основі деформаційної моделі, Жорняк М. С. (2014)
Колчунов В. И. - Жесткость железобетонных конструкций на участках с наклонными трещинами, Омельченко Е. В., Тугай Т. В. (2014)
Колчунов В. И. - Основные результаты экспериментальных исследований трещиностойкости и деформативности наклонных сечений в железобетонных составных конструкциях при деформационном воздействии, Яковенко И. А., Усенко Н. В., Приймак А. А. (2014)
Кочкарьов Д. В. - Визначення ширини розкриття тріщин у центрально-розтягнутих залізобетонних елементах за багаторівневого процесу утворення тріщин (2014)
Крусь Ю. О. - Узагальнені циклічні діаграми деформування бетону в умовах повторних малоциклових навантажувань центральним стисненням (2014)
Масюк Г. Х. - Вплив малоциклових знакозмінних навантажень на ширину розкриття тріщин позацентрово стиснутих залізобетонних елементів, Алексієвець І. І., Алексієвець В. І. (2014)
Масюк Г. Х. - Задачі та методика експериментальних досліджень роботи статично невизначених згинальних елементів за дії знакозмінних навантажень, Кутєпов І. Є. (2014)
Масюк Г. Х. - Особливості розвитку деформацій повзучості бетону за дії малоциклових знакозмінних навантажень (стиск-розтяг і розтяг-стиск) при різних рівнях, Макаренко Л. П. (2014)
Мурашко Л. А. - Експериментальні дослідження впливу криволінійної арматури без зчеплення з бетоном на несучу здатність похилих перерізів при натязі на бетон, Журавський О. Д., Козак О. В. (2014)
Псюк В. В. - Экспериментальное определение устойчивости сжатых элементов из квадратных труб после регулирования остаточных напряжений, Голоднов А. И., Никишина И. А. (2014)
Ромашко В. М. - Гранична рівновага та граничні стани в деформуванні бетонних та залізобетонних елементів і конструкцій (2014)
Семенюк С. Д. - Исследования работы контакта сопряжения упрочняющего элемента в железобетонных балках с внешним листовым армированием, Медведев В. Н., Якушева А. П., Столяренко В. Ю. (2014)
Семенюк С. Д. - Трансформированная диаграмма деформирования ОМП-бетона при сжатии в условиях малоциклового нагружения, Москалькова Ю. Г. (2014)
Шармаков Є. Л. - Міцность та деформації сталезалізобетонних плит перекриття при забезпеченні їх анкерування в прольоті (2014)
Шевченко А. А. - Напряженно-деформированное состояние сталебетонных перекрытий при кратковременном загружении (2014)
Яковенко І. А. - Експериментальні дослідження міцності і тріщиностійкості у залізобетонних складених конструкціях (2014)
Бєлов Д. В. - Зведення монолітних залізобетонних куполів з використанням підйомно-щитової опалубки, Ковтун В. В., Ковтун Е. В. (2014)
Біда С. В. - Вплив підземних виробок на будівництво і експлуатацію споруд, Великодний Ю. Й., Пащенко О. Ю., Ягольник А. М. (2014)
Гук Я. С. - Методика визначення середніх із найбільш низьких показників відносних вологостей зовнішнього повітря в 13 годин найбільш жаркого місяця (липня) для 5 вершин і 18 перехідних станцій з районуванням території Закарпатської області (2014)
Kapustina K. P. - Study of the defect effects of reinforced concrete silo buildings bearing structures on the complexity of work for their strengthening (2014)
Караван В. В. - Причини руйнування п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Рівненській, 109 у м.Луцьк, Борисюк О. П. (2014)
Качуренко В. В. - Особливості моделювання тиску сипучого матеріалу на гофровані сталеві елементи, Банніков Д. О. (2014)
Кичаева О.В. - Моделирование зданий, эксплуатируемых в сложных инженерно-геологических условиях, при статических и динамических воздействиях (2014)
Литвинова Э. В. - Инновационные системы сейсмозащиты зданий и сооружений за рубежом, Литвинов Б. А. (2014)
Пічугін С. Ф. - Застосування комбінованих арочно-стрижньових елементів в площинних конструкціях, Чичулін В. П., Чичуліна К. В. (2014)
Семенюк М. П. - Стійкість шаруватих оболонок з матеріалів з однією площиною пружної симетрії у просторовій постановці, Трач В. М., Подворний А. В. (2014)
Трач В. М. - Стійкість анізотропних циліндричних оболонок середньої товщини під дією осьового стиску, Хоружий М. М. (2014)
Грецький Д. В. - Моделювання процесів руйнування антифрикційних покриттів буронабивних паль у просадочних грунтах ІІ типу (2014)
Моркляник Б.В. - Методика розрахунку температурних полів, обумовлених теплообміном між чотирма U- подібними колекторами теплового насоса необмеженої довжини та ґрунтовими основами, Фартушний А.С., Шаповал В. Г. (2014)
Фурсович М. О. - Теоретичні дослідження стійкості похилих буроін'єкційних паль в просідаючих ґрунтах, Жеребятьєв О. В., Федорчук Г. Ф. (2014)
Шаповал В. Г. - Визначення реологічних властивостей замоклих лесових ґрунтів, Легенченко В. А., Шаповал А. В., Крисан В. В., Винников Ю. Л., Мірошниченко І. В. (2014)
Шаповал В. Г. - До питання адекватної інтерпретації результатів розрахунку коефіцієнта стійкості укосів і схилів варіаційним методом, Причина К.С. (2014)
Шаповал А. В. - Алгоритм побудови асимптотичних рішень задач про осідання водонасичених основ, Шаповал В. Г. (2014)
Аліа Мохамад Гіяс - Особливості відновлення арочних конструкцій при реконструкції пам'яток архітектури Сирії (2014)
Білокуров П. С. - Експериментальні дослідження сталезалізобетонних балок, що посилені зовнішнім стальним армуванням (2014)
Борисюк О. П. - Методика експериментальних досліджень залізобетонних балок, підсилених у стиснутій і розтягнутій зонах, Зятюк Ю. Ю. (2014)
Вегера П. І. - Дослідження ширини розкриття нормальних тріщин в стиснуто-зігнутих залізобетонних колонах підсилених зовнішньою композитною арматурою, Бліхарський Я. З., Хміль Р. Є. (2014)
Голоднов А. И. - Усиление многопустотных плит перекрытий в связи с изменением функционального назначения помещений, Слюсар Ю. Н. (2014)
Мельник С. В. - Дослідження впливу підсилення вуглепластиковими матеріалами на несучу здатність похилих перерізів залізобетонних згинальних елементів при дії одноразових та малоциклових навантажень (2014)
Чеканович М. Г. - Деформації прогину залізобетонних балок, підсилених важільно-стрижневою системою, Чеканович О. М., Журахівський В. П. (2014)
Осадчук Л. С. - Сезонна динаміка смолопродуктивності сосни звичайної (Pinus Sylvestris L. ) (2015)
Фучило Я. Д. - Особливості укорінення живців і росту живцевих саджанців деяких культиварів тополі у південній частині Київського Полісся, Сбитна М. В., Фучило Д. Я., Філіпова Л. М. (2015)
Лавров В. В. - Зміна дуба його супутниками у зеленій зоні Білої Церкви під впливом поверхневого розроблення корисних копалин і рекреації, Житовоз А. В., Поліщук З. В. (2015)
Аврамчук О. О. - Оцінювання мортмаси грубих гілок у соснових насадженнях Київського Полісся, Білоус А. М., Голяка Д. М. (2015)
Білоус С. Ю. - Прямий органогенез Populus Tremula L. з різних типів експлантів in vitro (2015)
Гатальська Н. В. - Методика визначення дендрологічної цінності та рівня збереженості ландшафтних об'єктів на прикладі парків-пам'яток садово-паркового мистецтва на території Центральнопридніпровської височинної області (2015)
Захарчук О. І. - Адаптація мікроклонів в'яза гладенького (Ulmus Laevis Pall. ) до умов in vivo (2015)
Ковалевський С. С. - Аналіз зміни таксаційних показників насаджень державного підприємства "Білоцерківське ЛГ" за 1984-2014 роки (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського