Слюніна О. В. - Архетипний концепт СОНЦЕ: лінгвокультурний аспект (2014)
Суичимез А. А. - Предметные экспликаторы драматургического пространства в ранних пьесах А. Н. Островского (2014)
Таранець В. Г. - Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження). Частина 2 (2014)
Юдкін-Ріпун І. М. - Сценічні властивості прози М. Коцюбинського: до 150-річчя народження (2014)
Аласанія М. В. - Лексичні особливості англомовного комунікативного простору інтернет-дискурсу (2014)
Альбота С. М. - Мовне втілення символу "ФАВСТ" у творах англійської літератури 16–17 століть (лінгвосеміотичний аналіз) (2014)
Андрущак О. В. - Функції оцінної та емотивної лексики в постмодерному романі (на прикладі роману "Артур і Джордж" Дж. Барнса), Фітьо Т. Я. (2014)
Бердіна О. О. - Особливості семантичної та морфологічної мотивації градаційного значення в англійських дієсловах (2014)
Бєссонова О. Л. - Еволюція засобів вербалізації концептів негативних емоцій в англомовному художньому дискурсі XVIII–XXI ст. (2014)
Вигнанська І. М. - Чинники впливу експресивно-оцінної маркованості на інформаційний характер фразеологічних біблійних одиниць у газетних заголовках (2014)
Герман Є. В. - Стереотипи лицарства у фразеології середньоверхньонімецького періоду (2014)
Данилюк С. С. - Врахування природи електронного тексту під час створення персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів (2014)
Григорян Н. Р. - Темпоральные особенности аргументативных диалогических единств, реализующих функцию убеждения, Дëмина Н. Е. (2014)
Емельянова Н. А. - Вариантность уэльских диалектов английского языка на грамматическом уровне (2014)
Єсипенко Н. Г. - Профілювання концептів як когнітивна діяльність автора художнього дискурсу (2014)
Заболотська О. В. - Інтертекстуальна функція імперативних конструкцій в американському поетичному дискурсі (2014)
Каратєєва Г. М. - Можливі світи крізь призму світопороджувальних операторів (2014)
Кравчук Л. В. - Технологія формування навчальних планів і програм з іноземних мов для загальноосвітньої школи України за 1970-1990 рр. (2014)
Lange A. - Praktische landeskunde – erfahrungen und unterrichtsaufbau des planspiels "parteigründung" im deutschunterricht (2014)
Лященко О. А. - Прагматичний потенціал метафори в газетному тексті (2014)
Мерзлюк Д. О. - Система показників категорії виду в сучасній китайській мові (2014)
Наваренко І. А. - Антропоцентрична парадигма дослідження мовної картини світу (2014)
Оверчук О. В. - Емоційно-оцінна семантика англомовного інтернет-дискурсу (на матеріалах веб-коментарів сайту YouTube) (2014)
Осташова О. І. - Особливості реалізації категорії оцінки в художньому англомовному дискурсі (2014)
Поклад Т. С. - Лінгвокультурний аспект англомовних дескрипцій парфумів (2014)
Сініцина В. В. - Структурно-семантичний аналіз похідних іменників-термінів галузі енергозберігаючих технологій в англійській мові (2014)
Скробот А. І. - Лінгвокультурологічні особливості іспанських паремій з анімалістичним компонентом (2014)
Степанюк М. П. - Засоби вираження позитивних та негативних емоцій у творчості сестер Ш. Бронте та Е. Бронте (2014)
Тарасова О. А. - "Дзеркальність" у дискурсі раннього французького модернізму: когнітивний та синергетичний аспекти (2014)
Улітіна Н. О. - Гендерний аспект рекламного слогана (2014)
Фісяк І. Є. - Прагматика вербалізації емоцій у фразеологічних одиницях на позначення міжособистісних відносин (2014)
Фоменко Е. Г. - Синергетика художественного дискурса (2014)
Худолій А. О. - Вербальне вираження концепту "МИР" у політичних промовах американських президентів (2014)
Шавловская Т. С. - Социолингвистика эмотивности в современной немецкой художественной прозе (2014)
Shevchenko M. Y. - Time conceptualization in the process of learning the categories of English verbs, Kutova V. S. (2014)
Щербина С. М. - Мовна об’єктивація концептів SUCCESS та FAILURE в англомовному релігійному дискурсі (на матеріалі сучасних англомовних проповідей) (2014)
Януш Х. М. - Семантична реконструкція лексеми "Heimweh". Історія виникнення "швейцарського феномену" (2014)
Яхонтова Т. В. - Жанрові характеристики сучасного англомовного наукового журналу (2014)
Дорофеев В. С. - Влияние дефектов при изготовлении на устойчивость осесимметричных оболочек, Коломийчук Г. П., Швец Е. П. (2012)
Лісенко В. А. - Гідротехнічна та інженерна архітектоніка і урбоекологія майбутнього м. Одеса, Коцюрубенко О. М. (2012)
Лисенко В. А. - Нефтебарьерные поликомпозитные покрытия железобетонных конструкций, Муляр И. Д. (2012)
Мельник А. Э. - Особенности пластики фасадов жилых зданий второй половины XIX века и проблемы ее сохранения (на примере Одессы) (2012)
Новский В. А. - Определение несущей способности буронабивных свай в известняке-ракушечнике на осевые нагрузки (2012)
Павлюк В. В. - Будівельні розчини модифіковані полімерами полівінілацетатної природи, Чайковський В. В., Безнощенко А. В. (2012)
Петричко С. Н. - Состав и свойства декоративных судостроительных бетонов, Мишутин А. В. (2012)
Пивонос В. М. - Проявление динамических свойств грунтов оснований при регулируемой энергии погружения железобетонных призматических свай забивкой, Пивонос В. В. (2012)
Плахотный Г. Н. - Проблемы сохранения территории прибрежных склонов Крыжановской балки при оползневых водонасыщенных условиях и воздействии морской эрозии, Курганский В. И. (2012)
Полунин М. М. - Соблюдение стандартов – признак профессиональной культуры специалиста, Воинов А. П. (2012)
Розов К. А. - Исследование состава твердых бытовых отходов, Афтанюк В. В. (2012)
Руссу И. В. - Свойства железобетонных конструкций, армированные полимерными фибрами, Ника Е. Я. (2012)
Савенко В. Я. - Проектування армогрунтових конструкцій насипів на заплавах, Славінська О. С., Усиченко О. Ю. (2012)
Сапунова М. Ю. - Основные приемы взаимосвязи внешнего и внутреннего архитектурного пространства, Коновал Ю. (2012)
Смирнова М. П. - Повышение энергоэффективности как фактор развития архитектуры зданий на постиндустриальном этапе, Вершинин В. И. (2012)
Смолянець В. В. - Вплив армування асфальтобетону сітками на його розрахункові характеристики, Бесараб О. М., Бондар М. М., Куценко А. Г. (2012)
Смолянець В. В. - Термов’язкопружна поведінка асфальтобетонного покриття міських вулиць і доріг, Бесараб О. М., Бондар М. М., Куценко А. Г. (2012)
Смоляр А. М. - Пружно-деформований стан залізобетонних тіл, Мірошкіна І. В., Юрченко С. В. (2012)
Солоненко И. П. - Модифицированные цементобетонные композиции для дорожного покрытия (2012)
Спинов В. М. - Анализ технико-экономической эффективности внедрения пылеуловителя с вихревой тарелкой (2012)
Стоянов В. В. - Испытание натурной конструкции – клеедощатой комбинированной металлодеревянной двутавровой балки на действие статической нагрузки, Окунь И. В. (2012)
Стрельцов К. А. - Влияние вида заполнителей на теплопроводность бетона, Барабаш Т. И., Кирсанов Н. В. (2012)
Суханов В. Г. - Концепции системного подхода при анализе роли материала в конструкции (2012)
Титар В. С. - Перспективи поліпшення технології влаштування водопропускних залізобетонних труб (2012)
Ткаченко Г. Г. - Влияние комплексной активации на свойства бетонов, Макарова С. С. (2012)
Ткаченко І. В. - Визначення параметрів смуги розміщення елементів благоустрою автомобільних доріг ІІІ рівня важливості (об’єкти сервісу, споруди автотранспортної служби, об’єкти монументальної архітектури), Литвиненко Т. П. (2012)
Трутнев И. А. - Возникновение и формирование городов Киевской Руси ІХ – ХІ вв. (2012)
Трутнев И. А. - Оборонительные сооружения городов Киевской Руси в Х – ХІІ вв. и их характерные черты (2012)
Уренев В. П. - Многофункциональные спортивные сооружения для людей с ограниченными возможностями, Ефимчук М. Е. (2012)
Фатиан Исмаил Салех - Анализ влияния параметров состава на кинетику влагопотерь ремонтного раствора, Коваль С. В. (2012)
Фомин В. М. - Об одном методе решения задачи Коши для линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами (2012)
Фомин В. М. - Применение метода граничных элементов при исследовании статики и динамики железобетонных балок и рам с учетом нелинейного поведения и пластичности бетона (2012)
Хазін В. Й. - Фактори, що впливають на доцільність влаштування обхідних автомобільних доріг навколо населених пунктів (2012)
Хлапук М. М. - Дослідження фільтраційних властивостей місцевих ґрунтів з яких споруджуються огороджувальні дамби, Шинкарук Л. А., Корнійчук В. І. (2012)
Хоменко А. А. - Развитие деформаций при локальном изменении объема материала в строительных конструкциях различного назначения, Пархоменко Р. В., Выровой В. Н. (2012)
Хомутецька Т. П. - Методика оптимізації роботи насосних станцій і без баштової водопровідної мережі (на прикладі Чернігівського водопроводу) (2012)
Хоружий В. П. - Энергосбережение в системах водоснабжения и канализации, Сорокина Н. В., Фесик Л. А., Масюткин Е. В. (2012)
Шеховцов И. В. - Реконструкция второй очереди конвейерной линии в Одесском порту "Южный", Петраш С. В., Бондаренко А. В., Шеховцов В. И., Тугаенко Ю. Ф., Ткалич А. П., Логинова Л. А., Спатарь Н. П. (2012)
Шинкевич Е. С. - Многокритериальная оптимизация состава, структуры и свойств активированных известково-кремнеземистых композитов, Луцкин Е. С., Тымняк А. Б. (2012)
Школа А. В. - Основные предпосылки решения задачи учета анизотропии при определении давления сыпучих сред на близко расположенные стены, Анискин А. А., Солдо Божо (2012)
Школа А. В. - Создание искусственных территорий грузовых транспортных терминалов из слабых грунтов углубления акваторий портов и грунтов подземных выемок мегаполисов, Юнес Усама (2012)
Яременко А. Ф. - Определение усилий в сомкнутых кирпичных сводах, Яременко Е. А., Яременко Н. А. (2012)
Ясінська Л. Р. - Гідравлічні дослідження структури водного потоку на передгірських ділянках річок, Шинкарук Л. А., Безусяк О. В. (2012)
Бесараб О. М. - Типологічні варіації образів героїнь у творах В. Скотта (2014)
Дюрба Д. В. - Хронотоп гори в романі Дж. Керуака "Бродяги Дхарми" (2014)
Казаков И. Н. - Постмодернистские "игры разума" на пути к любви в романе Дж. Фаулза "Волхв", Лещенко С. А. (2014)
Левицька Т. О. - Іміджі мусульманина в історичному романі В. Скотта "Талісман" (2014)
Осіпчук Г. В. - Особливості українсько-російських перекладів віршованих творів: компаративний аналіз (на матеріалі поезій А. Міцкевича та Е. По) (2014)
Пономаренко О. В. - Специфіка взаємодії рококо і сентименталізму в романі Л. Стерна "Сентиментальна подорож по Франції та Італії" в образі головного героя (2014)
Тупахіна О. В. - Форми й засоби актуалізації вікторіанського претексту в поствікторіанському романі Дж. Ффорде (2014)
Кудрявцев М. Г. - Романтизм як спосіб художнього відчуття світу: духовно-етичні аспекти (2014)
Кучеренко Л. Е. - Еволюція мемуарного жанру в період глобалізації (2014)
Рижкова С. В. - Роль та функції заголовку в художніх творах (на матеріалах англійської та німецької художньої літератури) (2014)
Бобкова Т. В. - Концепція колокації: корпусний підхід (2014)
Висоцька Н. Л. - Сучасні дослідження поняття "текст" у мовознавстві (2014)
Кантур К. А. - Сравнительно-исторический метод в русском и украинском языкознании XIX в. – 30-х гг. XX в. (на материале перехода (2014)
Лещенко А. В. - Систематизация текстовых категорий: проблемы и перспективы (2014)
Matorina N. M. - Umfang der transpositiven probleme in der modernen sprachwissenschaft, Lednyak H. V. (2014)
Міхальова К. І. - Метонімічні переноси як засіб утворення газетних назв (2014)
Моргунова О. О. - Поняття категорії каузативності. Основні напрями її дослідження в сучасній лінгвістиці (2014)
Ступак І. В. - Визначення терміна "каузативність" (2014)
Титаренко А. А. - Годоніми Кривого Рогу, що репрезентують персоналії вітчизняного значення (2014)
Тригуб І. П. - Формування граматичної компетенції у студентів немовних спеціальностей ВНЗ у процесі вивчення англійської мови (2014)
Яроцкая Г. С. - Основные лингвистические направления исследования экономического дискурса (2014)
Лисенко Н. В. - Художнє моделювання образу митця у творчості В. Стуса та Р. М. Рільке, Щербатюк В. С. (2014)
Аладько Д. О. - Мотиваційні моделі номінацій предметів матеріальної культури в англійській та українській мовах (2014)
Жук В. А. - Инвентаризация семантических дериваций (2014)
Кабанцева Н. В. - Семантична класифікація метафори в публіцистиці на матеріалі англійської та української мов (2014)
Лихошерстова М. Ю. - Темпоральні дієприкметники в арабській та українській мовах у зіставному аспекті (2014)
Миронова Л. А. - Концептуалізація жестових рухів і міміки людини у фразеологічних одиницях української та іспанської мов (2014)
Сініцина В. В. - Структурно-семантичний аналіз похідних іменників-термінів галузі енергозберігаючих технологій в англійській мові (2014)
Стаднік І. О. - До проблеми відображення своєрідності мовної картини світу військової сфери (на матеріалі англійської та української мов) (2014)
Хоровець В. Є. - Особливості структури й семантики прийменників зі значенням причини в англійській і новогрецькій мовах (2014)
Швець Н. В. - Механізми метафоризації англійських, французьких та українських іхтіонімів (2014)
Волкова О. М. - Специфіка відтворення макроконцепту "портрет" на лексичному рівні в перекладах німецькомовних художніх текстів (2014)
Гізер В. В. - Особливості вербалізації концепту в тексті культури: перекладознавчий аспект (2014)
Голубенко Н. І. - Перекладацькі стратегії відтворення етнокультурного концепту (2014)
Гончаренко Е. П. - Кілька слів про художній переклад (2014)
Жорнокуй У. В. - "Казка про черевичок" Е. Донаг’ю через призму "queer" студій (2014)
Кобзар О. І. - Основи економічного перекладу (2014)
Кондратьева Г. Н. - Модели комплексных номинаций в научно-технических текстах (2014)
Липська І. І. - Контрастивно-перекладознавчий аналіз функціонування пасивних конструкцій у текстах англомовного науково-технічного дискурсу, Глінська О. М. (2014)
Miasoid G. I. - Grammatical means of a research paper abstract in the English and Ukrainian languages: contrastive analysis and translation difficulties, Samoilenko S. A. (2014)
Новікова Т. В. - Художній переклад і порівняльне літературознавство: точки дотику (2014)
Орєхова О. І. - Специфіка формування саспенсу в кінотексті піджанру "психологічний трилер" на сюжетно-композиційному рівні: перекладознавчий аспект (2014)
Поворознюк Р. В. - Соціокультурні й комунікативно-прагматичні витоки категорії термінологічної варіативності в медичному перекладі (2014)
Ходаковська О. О. - Специфіка англомовного юридичного дискурсу та особливості його перекладу (2014)
Чуча П. О. - Когнитивные особенности перевода метафоры (на материале романа А. Гавальды "Просто вместе") (2014)
Городецька І. В. - Презентаційна стратегія як одна з найважливіших комунікативних стратегій у рекламі (2014)
Писаренко Л. М. - Мовна особистість ведучого англомовного ток-шоу: стратегії й тактики (2014)
Сердалы Б. К. - Высказывание и текст как единицы усвоения второго языка (2014)
Баркарь У. Я. - Мова й культура у взаємодії: підходи до вирішення проблеми (2014)
Мірочник В. В. - Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей (2014)
Нікітіна Н. П. - Міжкультурна компетенція білінгвальної особистості: практичний аспект (2014)
Юхновський В. Ю. - Динаміка лісового фонду державного підприємства "Вище-Дубечанське лісове господарство", Урлюк Ю. С., Головецький М. П. (2015)
Гриник Г. Г. - Динаміка основних таксаційних показників модальних ялицевих деревостанів різних експозиційно-орографічних груп Українських Карпат (2015)
Hrunyk N. I. - Heterobasidion Annosum Root Rot Infection Development In Scots Pine And Evaluation Of The Expression Levels Of Lipid Transfer Protein And Defensins In Infected Tissues, Yusypovych Yu. M., Kovaleva V. A., Gout R. T. (2015)
Осадчук Л. С. - Використання методу мікропоранення для прогнозування смолопродуктивності дерев сосни звичайної (2015)
Геник Я. В. - Структура та трансформації газонного вкриття міських парків Карпатського регіону України, Марутяк С. Б., Дида А. П. (2015)
Блищик В. І. - Чиста первинна продукція насаджень вільхи клейкої Українського Полісся (2015)
Гнатишин І. І. - Водний режим листя в умовах урбанізованого середовища (2015)
Тимочко І. Я. - Режими експлуатації та схожість насіння Allium Ursinum L. у різних типах лісу, Гриник О. М. (2015)
Торосова Л. О. - Обґрунтування можливостей створення випробних культур тополь та верб невкоріненими живцями (2015)
Бузиль М. А. - Особливості диференціації дерев та формування відпаду у молодняках берези повислої, Білоус А. М., Голяка Д. М. (2015)
Мирончук К. В. - Вплив ґрунтових умов на ріст і розвиток живоплотів (2015)
Спрягайло О. В. - Ботаніко-географічний аналіз культивованої дендрофлори Середнього Подніпров'я (2015)
Яновська І. М. - Стадії розвитку букового пралісу та їх динаміка (2015)
Івченко А. І. - Малопоширені великовікові деревні інтродуценти парку туристичної бази "Карпати" (Сколівщина) та потенційна роль цих таксонів в озелененні і лісовому господарстві, Пацура І. М., Хомюк П. Г. (2015)
Гриб В. М. - Вплив господарських заходів на стан і продуктивність штучних соснових деревостанів (2015)
Назаренко В. В. - Стан і динаміка лісового фонду Скрипаївського навчально-дослідного лісгоспу, Бабенко В. В. (2015)
Крачковська М. В. - Оцінювання колориту ландшафтів територій навчальних корпусів університетів Києва в осінній період року (2015)
Лустюк Т. В. - Лісівничі властивості природного насіннєвого поновлення дуба звичайного (Quercus Robur L. ) cуборевого екотипу в умовах Західного Полісся (2015)
Манько М. В. - Внутрішньовидове різноманіття Acer Platanoides L. в озелененні Києва та ботанічних установах України (2015)
Монастирська С. С. - Вивчення антиоксидантної активності деяких лікарських рослин Передкарпаття, Стецик Р. Д., Гойванович Н. К. (2015)
Павлишак Я. Я. - Вивчення флори "Боринського лісництва" (Турківський район), Гойванович Н. К. (2015)
Краснов В. П. - Розподіл 137Cs у ґрунтах мезооліготрофних боліт Полісся України, Курбет Т. В., Корбут М. Б., Бойко О. Л. (2015)
Нагурський О. А. - Застосування полімерних відходів для капсулювання мінеральних добрив, Мальований М. С., Синельніков С. Д., Ващук В. В. (2015)
Вронська Н. Ю. - Дослідження ефективності застосування ультрафіолетово-адсорбційної технології для очищення стічної води від мікробіологічного забруднення, Мальований М. С., Сакалова Г. В. (2015)
Попадюк І. Ю. - Регулювання поверхневого стоку за допомогою багатосекційних резервуарів дощових стічних вод (2015)
Malyuga V. M. - The Main Thesis Of The Nature-Conservation Ideology (2015)
Чернега Т. О. - Ефективність захисту посівів сої від багаторічних видів бур'янів у системі основного обробітку ґрунту (2015)
Івасівка А. С. - Аналіз антимікробних властивостей деяких лікарських рослин Передкарпаття, Гойванович Н. К. (2015)
Булат А. Г. - Обґрунтування доцільності вирощування енергетичних плантацій верби матсуда (Salix Matsudana Koidz. ) на сільськогосподарських землях, Таран Я. В. (2015)
Гринчишин Н. М. - Причини та наслідки витоків нафти і нафтопродуктів на трубопровідному транспорті у Львівській області (2015)
Hury G. - Wpływ nawożenia azotem na jakość ziarna pszenicy orkisz uprawianej na różnych klasach gleby, Sobolewska M., Opatowicz N., Bashutska U., Biel W. (2015)
Караульна В. М. - Вміст 4,4-дихлордифенілтрихлоретану та його похідних у молоці корів Сквирського району залежно від його хімічного складу та пори року (2015)
Парпан Т. В. - Стабілізуюче і протипаводкове значення лісового покриву водозборів річок Уж і Латориця, Кічура Н. В. (2015)
Побережна Л. Я. - Дослідження впливу засолення на фізико-механічні властивості ґрунтів техногенно навантажених територій (2015)
Луців Н. Г. - Еколого-економічні особливості рекреаційного розвитку Карпатського регіону (2015)
Кшивецький Б. Я. - Імітаційне моделювання термопластичних клейових з'єднань деревини в CAD/CAE системах, Солонинка В. Р. (2015)
Войтович В. В. - Структура ремонтного циклу горизонтального стрічкопилкового верстата, Шостак В. В. (2015)
Побережний Л. Я. - Вплив газогідратів на довговічність сталі трубопроводу, Грицанчук А. В., Грицанчук В. В. (2015)
Цебрюк И. В. - Анализ автомобильных и других средств тушения газовых фонтанов, разработка их классификации и индексации, Виноградов С. А., Калиновський А. Я., Темников В. А. (2015)
Меранова Н. О. - Совместный анализ температурных режимов и фазовых превращений в плазменных аморфизированных покрытиях (2015)
Попов В. М. - Оцінювання впливів можливої надзвичайної ситуації на етапі формування програми розвитку територіальних систем техногенної безпеки, Чуб І. А. (2015)
Павліш Л. О. - Оцінювання якості меблевих виробів дитячого призначення (2015)
Присліпська Г. М. - Прогнозування ймовірності електрокорозії трубопроводів у різних типах ґрунтів (2015)
Чорній З. П. - Термоактиваційні процеси у радіаційно забарвлених кристалах CaF2-Na+, Пірко І. Б., Салапак В. М., Дячук М. В., Онуфрів О. Р., Кульчицький А. Д. (2015)
Солинска Мечислава - Использование биомассы в качестве источника возобновляемой энергии в Польше (2015)
Корендій В. М. - Аналіз можливостей оснащення крокуючого модуля на базі двох циклових рушіїв механізмами орієнтації та стабілізації вертикального положення, Бушко О. С., Качур О. Ю., Скрипник Р. Ю. (2015)
Рудько І. М. - Структурна систематизація критеріїв для класифікації лісових доріг (2015)
Грицик В. В. - Дослідження завдання вибору методу розпізнавання границь залежно від спектральних значень (2015)
Атаманюк В. В. - Моделювання полів розсіювання розподілених радіолокаційних об'єктів і сцен (2015)
Грицюк Ю. І. - Дослідження впливу розмірно-якісних характеристик колод хвойних порід на ефективність виходу радіальних пиломатеріалів, Коширець С. І. (2015)
Теслюк В. М. - Розроблення модифікованого методу фрактального стиснення зображень, Пукач А. І. (2015)
Меранова Н. О. - Моделирование процессов теплопереноса при нанесении газотермических покрытий с использованием гиперболического уравнения теплопроводности (2015)
Чигур Л. Я. - Концептуальні засади методу контролю технічного стану об'єкта на основі штучного інтелекту (2015)
Мельник О. О. - Евристичні алгоритми розв'язання одноетапних задач складання розкладів для удосконалення моделі багаторівневої системи планування (2015)
Назаркевич М. А. - Метод захисту документів на основі ефекту муару, Троян О. А. (2015)
Поспелов Б. Б. - Метод двойного детектирования загораний в природных экосистемах на основе группы дистанционных сенсоров, Полстянкин Р. М. (2015)
Лаврівський М. З. - Використання безпілотних літальних апаратів для моніторингу надзвичайних ситуацій у лісовій місцевості, Тур Н. Є. (2015)
Яворський Н. Б. - Побудова мікрорівневих моделей структури композиційних матеріалів у задачах їх оптимального проектування, Фармага І. В., Марікуца У. Б. (2015)
Верхола І. І. - Вплив точкових збурень на нелінійні коливання гнучких елементів привідних систем (2015)
Гусейнов Т. Х. - Распределение потенциала и функции распределения электронов по энергиям в двойном слое в плазме ртутного разряда (2015)
Соколовський Я. І. - Основні підходи до створення та використання електронних навчальних курсів на кафедрі інформаційних технологій Національного лісотехнічного університету України, Сторожук О. Л., Крошний І. М. (2015)
Дурняк Б. В. - Використання новітніх інформаційних технологій під час вивчення інформаційно-технічних дисциплін у процесі підготовки вчителів початкової школи, Пасєка Н. М., Пасєка М. С., Ерстенюк О. В. (2015)
До відома авторів статей (2015)
Геращенко С. Б. - Сучасний погляд на стовбурові клітини органів дихальної системи дорослих і можливість їх участі в регенераційній терапії, Чайковський Ю. Б., Дєльцова О. І. (2013)
Скальный А. В. - Концепция биоэлементов и основные постулаты биоэлементологии (2013)
Alam M. - Epigenetic response to changes in diets and in response to toxic compounds, Kovalchuk I. (2013)
Balzer K. - Current results and future needs for carotid stenting (2013)
Вацеба Б. Р. - Особливості перебігу есенціальної артеріальної гіпертензії в поєднанні з відкритокутовою глаукомою, Галюк Н. М., Налужна Т. В. (2013)
Веприк Т. В. - Ефективність імуноглобулінотерапії у лікуванні ВІЛ-інфiкованих з активними формами герпетичної інфекції (2013)
Вербовська Р. І. - Вивчення протимікробних властивостей адгезивних кремів для фіксації повних знімних пластинкових протезів, Рожко М. М., Куцик Р. В., Дівнич Т. Я. (2013)
Волошинович М. С. - Зміна пероксидації ліпідів у хворих на псоріаз при порушенні функціонального стану печінки (2013)
Голотюк В. В. - Оцінка лікувального патоморфозу при різних варіантах неоад’ювантної антибластомної терапії у хворих з місцево поширеним раком прямої кишки (2013)
Грицуляк Б. В. - Ультраструктура гемокапілярів та власної оболонки звивистих сім’яних трубочок яєчка у чоловіків зрілого та похилого віку, Грицуляк В. Б., Готюр О. І., Долинко Н. П., Поливкан М. І. (2013)
Гулага О. І. - Реєстр інфаркта міокарда на північній Буковині: нейрогормональні порушення на тлі хронічної хвороби нирок, Тащук В. К., Полянська О. С. (2013)
Дикий Б. М. - Соціальний статус ВІЛ-інфікованих жінок молодого віку, Грижак І. Г., Нікіфорова Т. О., Місюра В. О., Герасимчук Л. О., Іванців О. Р. (2013)
Довганич О. В. - Дослідження прямого впливу синглетного кисню, генерованого апаратом "МИТ-С", на представників мікрофлори ротової порожнини, Куцик Р. В., Герелюк В. І. (2013)
Заболотний Т. Д. - Функціональні методи діагностики початкових ступенів генералізованого пародонтиту у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень, Скалат А. П. (2013)
Ілащук Т. О. - Прояви серцевої недостатності в гострому періоді інфаркту міокарда та через 1 рік спостереження (2013)
Кінаш І. О. - Морфо-функціональна характеристика ясенного краю щурів при відновленні зубного ряду суцільнолитими куксовими вкладками, Рожко М. М., Дєльцова О. І. (2013)
Кіндракевич Ю. Б. - Особливості згортальної, антизгортальної систем та фібринолітичної активності крові залежно від тяжкості перебігу, віку та гендерних відмінностей при гострому тромбозі гемороїдальних вузлів, Герич Р. П., Соломчак П. В. (2013)
Клименко Ю. А. - Значення порушення метал-металоферментного гомеостазу в патогенезі ендогенної інтоксикації хворих на гострий перитоніт, Клименко А. О. (2013)
Кочерга З. Р. - Оцінка генетичної структури різних популяцій дитячого населення Прикарпаття за розподілом антигенів груп крові систем АВ0 і резус, Ковальчук Л. Є., Багриновський Р. І. (2013)
Крицун Н. Ю. - Відтворення птерігіуму в експерименті, Вадюк Р. Л., Николюк А. М., Вершиніна М. Д. (2013)
Лизогуб В. Г. - Порушення імунологічного статусу у хворих на стабільну та нестабільну стенокардію, Завальська Т. В., Саюк М. В., Халєд Ахмад Халіль Абу Сара (2013)
Матвійків Т. І. - Клінічний стан тканин пародонту у хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі системної антибіотикотерапіїї у зв’язку з супутньою виразковою хворобою шлунку, Герелюк В. І. (2013)
Матейко Г. Б. - Показники імунного та вірусологічного статусу хворих з ВІЛ-асоційованою герпетичною інфекцією, Веприк Т. В., Прокоф’єва О. О. (2013)
Михайленко Т. М. - Результати вивчення елементного складу твердих відкладень на базисах знімних протезів та природних зубах, Рожко М. М., Ерстенюк Г. М. , Серкіз Р. Я. (2013)
Оринчак В. А. - Зміни венозної гемодинаміки у хворих на після тромботичну хворобу нижніх кінцівок до та після оперативного лікування (2013)
Оринчак М. А. - Порушення ліпідного спектру крові у хворих на артеріальну гіпертензію з інсулінорезистентністю в похилому віці, Човганюк О. С., Гаман І. О., Вакалюк І. І. (2013)
Островський М. М. - Аналіз раціональності обрання схем антибіотикотерапії хворих при гнійному хронічному бронхіті та хронічному бронхіті, ускладненому вторинними бронхоектазами, Бондаренко Т. Я. (2013)
Попадинець І. Р. - Клінічна ефективність застосування кверцетину у хворих на бронхіальну астму з супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Яцишин Р. І. (2013)
Проць Г. Б. - Роль біохімічних маркерів кісткового ремоделювання у прогнозуванні результатів дентальної імплантації (2013)
Rochkind Sh. - Phototherapy in peripheral nerve injury: from basic science to clinical study (2013)
Савилов П. Н. - Динамика азотистых метаболитов в ткани щитовидной железы при резекции печени (2013)
Сапатий А. Л. - Оцінка якості життя хворих на гострий інфаркт міокарда, що розвинувся і перебігав на фоні артеріальної гіпертензії та хронічної серцевої недостатності (2013)
Середюк Н. М. - Корекція клінічних проявів хронічної серцевої недостатності у хворих із перенесеним інфарктом міокарда, Курилів Г. М. (2013)
Сікорин Я. Я. - Морфофункціональні особливості головного мозку новонароджених дітей при асоційованих внутрішньоутробних інфекціях (2013)
Скрипко Л. А. - Особливості порушень імунного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2-го типу, ускладнений поліневропатією, Гриб В. А., Боцюрко В. І. (2013)
Скрипник Л. М. - Вміст лептину у здорових та хворих на хронічний некалькульозний холецистит жінок різного віку (2013)
Сухолиткий В. М. - Клінічні результати комплексного лікування пацієнтів з генералізованим пародонтитом і цукровим діабетом 2 типу (2013)
Федорченко М. В. - Показник індексації коронарного кальцію як маркер прогресування атеросклеротичного процесу у хворих на артeріальну гіпертензію ІІ ступеня, Середюк Н. М., Галюк Н. М., Нестерак Р. В. (2013)
Цимбаліста О. Л. - Корекція волемічного стутусу у дітей раннього віку, хворих на ускладнену пневмонію, Семкович Я. В., Семкович М. Я., Писарчук П. Ю., Стефанишин П. А., Лучко В. В. (2013)
Шатинська Т. В. - Ультраструктура міокарда щурів при доксорубіциновій кардіоміопатії, Синоверська О. Б., Заяць Л. М. (2013)
Швець Л. С. - Морфогенез юкстагломерулярного комплексу нирки білих мишей в постнатальному періоді онтогенезу, Ковальчук Л. Є. (2013)
Шеремета О. М. - Взаємозв’язок між активністю цитокінів, дисліпідемією при інсулінорезистентності у хворих на артеріальну гіпертензію із серцевою недостатністю (2013)
Юсипчук У. В. - Особливості порушення пружно-еластичних властивостей артерій та ліпідного спектру крові у хворих на артеріальну гіпертензію ІІ ступеня, Галюк Н. М., Федорченко М. В., Яворський М. І. (2013)
Vadyuk R. L. - Effectiveness of treatment of retinal central vein pretrombozis and prevention of possible complications (2013)
Герасимчук М. Р. - Перспективи професійного розвитку студентів-медиків та молодих лікарів в Україні та за її межами (2013)
Іваночко Н. Я. - Навчання студентів-стоматологів основам навиків десмургії (2013)
Павелко Н. М. - Особливості організації навчального процесу на кафедрі терапевтичної стоматології (2013)
Сапатий А. Л. - Методика проведення практично-орієнтованого державного іспиту з дисципліни "Клінічна фармація" (2013)
Семотюк О. В. - Особливості застосування мультимедійних технологій під час вивчення української мови як іноземної у вищих медичних навчальних закладах (2013)
Скробач Н. В. - Методичні аспекти формування пізнавальних здібностей студентів, Вишиванюк В. Ю. (2013)
Юсипчук У. В. - Роль виробничої лікарської практики з внутрішньої медицини у професійній підготовці студентів (2013)
Попадюк О. Я. - Перший досвід ангіопластики зі стентуванням обох загальних клубових артерій (2013)
Дикий Б. М. - Клінічні особливості захворювання на кір у дорослих, Кобрин Т. З., Бойчук О. П., Пюрик В. Ф., Мазурок У. Я., Бойко М. А., Гуровська Н. П. (2013)
Островський М. М. - Оцінка стану проблеми гарячки неясного ґенезу у клінічній практиці, Стовбан М. П. (2013)
Налужна Т. В. - Вроджені синдроми в кардіології: діагностика, варіанти, Галюк Н. М. (2013)
Стовбан М. П. - Пневмококові інфекції: епідеміологія, діагностика, розвиток резистентності до антибіотиків та її профілактика (2013)
Клименко Є. В. - Ювілей видатного вченого, Цубенко В. Л. (2012)
Азизов Т. Н. - К расчету несущих конструкций из штучных материалов в замкнутой обойме, Иваницкий А. В. (2012)
Азізов Т. Н. - Ефективні конструкції мостових споруд, Мельник О. С. (2012)
Астахова Н. В. - Влияние активированного наполнителя и железосиликатного щелочного коллоидного раствора на однородность и подвижность бетонной смеси (2012)
Бабич Є. М. - Математична модель напруження зчеплення арматури з бетоном, Поляновська О. Є. (2012)
Воронов Ю. Н. - Метод интенсивной пропитки композиционных строительных материалов при исследовании влияния влажности на их прочностные и акустические свойства, Сланевский С. И. (2012)
Воскобійник О. П. - Моделювання напружено-деформативного стану стале залізобетонної плити по сталевому профільованому настилу, Череднікова О. В. (2012)
Гаркуша М. В. - Підвищення колієстійкості нежорстких дорожніх одягів за рахунок укріплення грунтів основи (2012)
Гасан Ю. Г. - Моделювання та оптимізація композиційних модифікованих сухих гіпсовміщуючих штукатурних сумішей для оздоблення фасадів, Кириленко Д. А. (2012)
Глущенко В. М. - Структурообразование быстротвердеющих активированных в акустическом поле цементных растворов при инъецировании каналов и омоноличивании стыков и узлов сборных железобетонных конструкций (2012)
Горик А. В. - Шаржирование обрабатываемой поверхности при дробеструйной обработке, Ландарь А. А., Чернявский А. Н., Шулянский Г. А. (2012)
Добшиц Л. М. - Бетоны для акустических экранов автомобильных дорог, Дрючина И. Ю., Лифшиц А. Я. (2012)
Добшиц Л. М. - Крупнопористые бетоны для дорожных покрытий, Павкин А. В., Тимочкин А. В. (2012)
Довгань И. В. - Определение высолов на гранитном покрытии здания, Жудина В. И., Маковецкая Е. А. (2012)
Довженко О. О. - До питання визначення межі реалізації зсувної форми руйнування бетонних елементів, Погрібний В. В. (2012)
Дорофеев В. С. - Анализ работы петлевых стыков различных конфигураций, Малахов В. В., Нестеренко С. С. (2012)
Дорофеев В. С. - Модель перекрытия при расчете каркасно-каменных зданий на сейсмические воздействия, Мурашко А. В., Михайлов А. А. (2012)
Жарий С. С. - Напружено-деформативний стан та дані експериментальних випробувань натурних зразків надколоних плит перекриття, Череднікова А. В. (2012)
Золотов М. С. - Влияние вида нагружения на прочность и деформативность образцов акриловых клеев, Золотов С. М. (2012)
Ионов Д. С. - Вплив комплексної добавки на основі полі етиленгліколю на кінетику набору міцності бетонів (2012)
Керш В. Я. - Изучение теплофизических свойств многокомпонентных материалов методом аналогий, Колесников А. В., Керш Д. В. (2012)
Кінаш Р. І. - Визначення ширини розкриття нормальних тріщин у залізобетонній балці з позицій механіки руйнування (2012)
Клименко Е. В. - Аналіз моделювання напружено-деформативного стану коротких залізобетонних консолей у ПК ЛІРА 9.6, Ляшенко Т. В. (2012)
Клюка О. М. - До визначення міцності просторових перерізів звичайно армованих елементів прямокутного профілю з одиночною арматурою при згині з крученням на основі деформаційної моделі, Жорняк М. С. (2012)
Ковальчук В. А. - Минерально-органический материал для анкеровки стержневой арматуры в бетоне (2012)
Ковальчук С. Б. - Основні співвідношення задачі згину композитних брусів, Горик А. В. (2012)
Кондращенко Е. В. - Рациональные режимы получения низкообжигового вермикулита, Атинян А. О. (2012)
Коробко О. А. - Роль микроструктуры в организации интегральной структуры бетона, Выровой В. Н. (2012)
Королев Е. В. - Элементный состав и специальные свойства наномодифицированных композитов, Смирнов В. А. (2012)
Коротин А. И. - Структурообразование цементных композитов, модифицированных комплексными добавками с нанокомпонентами, Терешкин И. П., Неверов В. А., Швечков С. А., Морозов М. А. (2012)
Коротких Д. Н. - Особенности процесса деформирования высокотрещиностойких бетонов с многоуровневым дисперсным армированием, Кесарийский А. Г., Чернышов Е. М. (2012)
Кривошеєв П. І. - Аналіз та підтримка ресурсу будівельних конструкцій (2012)
Кучеренко А. А. - Цементная бацилла: что это? (2012)
Ласка Р. В. - Мостове полотно автодорожніх мостів, Гапопенко Є. А. (2012)
Ласка Р. В. - Исследование последствий нарушения правил содержания искусственных сооружений, Лапина О. И. (2012)
Мазер Є. О. - Гідроізоляційні властивості засипання IZO-РИФ з полімерними наночастками, Шейніч Л. О., Попрупа П. В., Ігнатова І. В. (2012)
Мельник А. Я. - Цементуючі системи для одержання неавтоклавного газобетону, Позняк О. Р., Марущак У. Д. (2012)
Менейлюк А. И. - Разработка рабочей гипотезы исследования глинистых растворов при бестраншейной прокладке коммуникаций, Попов О. А., Суханова С. В., Выровой В. Н. (2012)
Невінгловський В. Ф. - Методика розрахунку залишкового ресурсу асфальтобетонного покриття з використанням полімерних латексів на автодорожніх залізобетонних мостових спорудах (2012)
Низина Т. А. - Анализ изменения декоративных характеристик наполненных полимерных покрытий, работающих в условиях воздействия ультрафиолетового облучения, Зимин А. Н., Низин Д. Р. (2012)
Павлінков А. М. - Нелінійна деформаційна модель в інженерних розрахунках міцності залізобетонних елементів, Бойко О. В., Федоров Д. Ф., Харченко М. О., Пащенко Н. С. (2012)
Павлінков А. М. - Розмежування форм стиснутої зони бетону в перерізі косо зігнутих балок таврового профілю, Бойко О. В., Харченко М. О. (2012)
Парута В. А. - Проектирование составов штукатурных растворов с учетом их совместной работы с газобетонной кладкой, Саевский А. А., Семина Ю. А., Столяр Е. А., Устенко А. В. (2012)
Пелешко І. Д. - Випробування стику балки зі сталевих тонкостінних профілів, Демчина Б. Г., Іванейко В. М., Черевко М. В., Дуда Я. П. (2012)
Пічугін С. Ф. - Про надійність металевих лінійних частин магістральних трубопроводів, Пашинський В. А., Бескровна Ж. Ю. (2012)
Разумейчик В. С. - Исследование влияния микронаполнителя на кинетику гидратации цементной системы (2012)
Семко О. В. - Експериментальні дослідження косозгинальних залізобетонних балок трапецієвидного перерізу із жорсткою арматурою, Воскобійник О. П., Пойда А. О. (2012)
Славчева Г. С. - Типизация структур высокопрочных модифицированных бетонов на основе их комплексной идентификации, Чемоданова С. Н. (2012)
Сланевский С. И. - Оптимизация гранулометрического состава заполнителей и рецептурных параметров приготовления декоративного бетона, Шашин Д. В. (2012)
Стороженко Л. І. - Експериментальні дослідження клейових з’єднань бетону і сталі, Горб О. Г., Іванюк А. В. (2012)
Стороженко Л. І. - Напружено-деформативний стан трубобетонного елементу при осьовому стисненні, Єрмоленко Д. А. (2012)
Талантова К. В. - Формирование свойств сталефибробетона в соответствии с условиями эксплуатации конструкций (2012)
Терновий В. І. - Дослідження впливу технологічних чинників на основні показники цем’янкової штукатурки, Молодід О. С. (2012)
Тур В. В. - О применении критериев соответствия по EN206-1:2000 при оценивании прочности бетона в условиях предприятий с малыми объемами производства, Дереченник С. С. (2012)
Тур В. В. - Приложение теории эффективной среды к моделированию жесткостных характеристик бетонного композита, Павлова И. П. (2012)
Уренев В. П. - Особенности типологического развития предприятий общественного питания, Колесникова Н. Ю. (2012)
Уренев В. П. - Современный опыт проектирования и строительства детских реабилитационных центров, Малашенкова В. А. (2012)
Фомин В. М. - Колебания железобетонной консольной балки с учетом нелинейного поведения и пластичности бетона при сложном нагружении (2012)
Шамис Е. Е. - Формирование структуры бетонов посредством инновационных технологий их изготовления, Иванов В. Д., Холдаева М. И. (2012)
Шишкин А. А. - Принципы получения эффективных минерально-органических композиций, Шишкина А. А. (2012)
Шишкіна О. О. - Вплив виду цементу на властивості пінобетону, модифікованого комплексною добавкою (2012)
Титул, содержание (2015)
Красненков Д. С. - Длина теломер в буккальном эпителии у жителей разного возраста Киевской области, Лосева Д. А., Коляда А. К., Кухарский В. М., Махний Т. И., Вайсерман А. М., Ивасюк М. Р. (2015)
Лабунец И. Ф. - Изменения биоритмов эндокринной функции тимуса у кроликов разного возраста в условиях круглосуточного освещения, Бондаренко Л. А. (2015)
Комшук Т. С. - Морфометричні особливості центральних структур лікворної системи головного мозку в осіб літнього віку (2015)
Кульчицький О. К. - Вплив гострої гіпобаричної гіпоксії на стан системи монооксиду азоту у міокарді і стінці аорти щурів різного віку, Потапенко Р. І., Новікова С. М., Бурчинська М. К. (2015)
Довгий Р. С. - Функціональний стан та метаболічна поляризація макрофагів селезінки старих імунізованих мишей, Шитіков Д. В., Пішель І. М., Опейда Є. В., Сківка Л. М. (2015)
Безверха І. С. - Нейротропна активність нової похідної ізофлавону — 7-, Пантелеймонова Т. М., Шарабура Л. Б., Фрасинюк М. С., Хиля В. П. (2015)
Кузнецова С. М. - Полушарные особенности влияния ритмической транскраниальной и периферической магнитной стимуляции на функциональное состояние головного мозга у пациентов пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт, Скачкова Н. А. (2015)
Опанасенко М. С. - Особливості ведення пацієнтів різного віку хірургічного фтизіопульмонологічного профілю із супутньою ішемічною хворобою серця при відеоторакоскопічному лікуванні патології органів дихання, Леванда Л. І., Климець Є. В., Демус Р. С., Терешкович О. В., Конік Б. М., Калениченко М. І. (2015)
Поворознюк В. В. - Апендикулярна знежирена маса залежно від вмісту білка в добовому раціоні харчування в українських жінок у постменопаузальному періоді, Дзерович Н. І., Синєок Л. Л., Мусієнко А. С. (2015)
Гавалко Ю. В. - Вплив пробіотичних культур Lactobacillus acidophilus LA5 та Bifidobacterium lactis BB12 на диспептичні симптоми у людей літнього та старечого віку з метаболічним синдромом, Романенко М. С., Синєок Л. Л., Наумчук Н. С., Жевага Л. М., Сапожніков І. В. (2015)
Войтенко В. П. - Смертность от злокачественных новообразований в Украине и странах Европы: связь с показателями системы здравоохранения, Писарук А. В., Кошель Н. М., Мехова Л. В. (2015)
Новые книги (2015)
Від упорядника. Переднє слово (2016)
Брюховецька О. - Від шахтаря до поета: "Квітка на камені" Сергія Параджанова в контексті культурного коду "відлиги" (2016)
Тримбач С. - Діти шахтарів і батьки утопії: особливості однієї історичної драми (2016)
Черков Г. - Шахта – жанровий кінопотенціал: ідейний пафос, соціальна драма, пригодницький колорит (2016)
Алфьорова З. - Стратегії еволюції наративних форм в аудіовізуальному мистецтві під впливом процесуального світобуття (2016)
Tavadze S. - Thematic and Stylistic Tendencies in Georgian Cinematography in the 1960s (2016)
Погребняк Г. - Моделі авторства в кіно: можливості взаємовпливу (2016)
Пересецький Р. - Метаопис у сучасному кіно: український контекст (2016)
Наумова Л. - "Поетичне" кіно і мова кінематографа (2016)
Стасюк Д. - Розвиток теми утопічного майбутнього в радянській кінофантастиці 1920–1960-х років (2016)
Мохсiн Г. - Актор і новітні технології в кінематографі (2016)
Онуфрієнко А. - Залізниця як революція і радянський фронтір у кіно СРСР 1920–1930-х років (2016)
Шульгіна А. - Педагогічна спадщина кінооператора Олексія Калюжного (2016)
Кравчук Ю. - Репрезентація простору, простір-репрезентація, просторові практики: що таке Майдан 2013–2014 років (2016)
Деркач Т. - "Коло Дзиґи" як науковий і просвітницький проект Національного центру Олександра Довженка (2016)
Яковленко К. - П’ятдесят років після Дзиґи Вертова: образ гірника в соціальному документальному кіно кінця 1980-х – початку 1990-х років (на прикладі фільмів "Липневі ГРОЗи" та "Перебудова знизу") (2016)
Інформація про авторів (2016)
Азизов Т. Н. - Экспериментальное определение нелинейной диаграммы сдвига бетона, Вильданова Н. Р. (2012)
Азизов Т. Н. - Напряженное состояние сжатой зоны над нормальной трещиной при чистом изгибе железобетонного элемента, Дубик М. В., Колмакова В. А. (2012)
Барабаш И. В. - Раздельная технология приготовления бетонных смесей на механоактивированном портландцементе, Барабаш Т. И., Стрельцова К. А. (2012)
Барабаш И. В. - Управление водоудерживающей способностью штукатурных растворов, Кровяков С. А., Даниленко А. В., Барабаш Т. И. (2012)
Бояджи А. А. - Легкие надземные пешеходные переходы (2012)
Быстревский К. С. - Повышение эффективности использования портландцемента в бетоне, Дорофеев А. В., Крикливый Н. Ф. (2012)
Воинова С. А. - Углублять усвоение студентами понятия "Технологическая эффективность технического объекта", Воинов А. П., Полунин М. М. (2012)
Деревянко В. Н. - Влияние концентрации суспензии MgO и раствора MgCl2 на физико-механические свойства магнезиального камня, Полтавцев А. П., Максименко А. А., Кондратьева Н. В. (2012)
Дзюба С. В. - Усиление сквозных металлических конструкций перекрытий под действующей нагрузкой, Михайлов А. А. (2012)
Довженко О. - Міцність шпонкових стиків із фібро бетону на поліпропіленових волокнах, Юрко І. А. (2012)
Дорофеев В. С. - К вопросу о моделировании напряженно-деформированного состояния железобетонных балок в РК ANSYS MECHANICHAL, Карпюк В. М., Неутов А. С., Неутов С. Ф., Макарук В. П. (2012)
Дорофеев В. С. - Три стадии внецентренно сжатых бетонных элементов, Кобринец В. М., Заволока Ю. В., Совгира В. В. (2012)
Дорофеев В. С. - О применении линеаризированных диаграмм "изгибающий момент – кривизна" при расчете статически неопределимых железобетонных рамных конструкций, Ковров А. В., Ковтуненко А. В. (2012)
Дорофеев В. С. - Влияние начальных невыгодных несовершенств формы срединной поверхности на устойчивость оболочек, Коломийчук Г. П. (2012)
Дорофеев В. С. - Повышение долговечности конструкций тонкостенных гидротехнических и транспортных сооружений, Мишутин А. В. (2012)
Дорофеев В. С. - Оценка влияния конфигурации на надежность зданий, которые возводятся в сейсмических районах, Мурашко А. В. (2012)
Дызов К. Г. - Об одном методе расчёта гибких балок, испытывающих действие локальных нагрузок (2012)
Егупов К. В. - Автоматизация многовариантных расчетов многоэтажных каркасных зданий (2012)
Егупов К. В. - Программный комплекс для пространственного расчета зданий и инженерных сооружений (2012)
Елькин А. В. - Влияние формы изделия на изменение свойств материала, Выровой В. Н., Суханов В. Г., Острая Т. В., Чернега А. С. (2012)
Исаев В. Ф. - Нормирование потерь тепла через ограждающие конструкции, Прусенков Н. А. (2012)
Клименко Е. В. - Напряженно-деформированное состояние поврежденных сжатых бетонных элементов, Мустафа М. Г. (2012)
Клименко Е. В. - Влияние поврежденность на прочность и деформативность изгибаемых железобетонных элементов, Острая Е. А. (2012)
Кожокарь О. С. - Возможные причины возникновения трещин и способы повышения трещиностойкости клеедощатых конструкций, Чучмай С. М. (2012)
Конончук О. П. - Розрахунок несучої здатності нормальних перерізів підсилених згинальних залізобетонних елементів при дії на них малоциклових навантажень (2012)
Константинов П. В. - Оценка демпфирующих свойств отбойных устройств из утилизированных автомобильных покрышек, Школа А. В., Клованич С. Ф. (2012)
Ксеншкевич Л. Н. - Органо-минеральная добавка и ее влияние на прочность бетона, Дорофеев А. В., Ворохаев А. И. (2012)
Кучеренко А. А. - Химическая термодинамика углекислотной коррозии кальцита (2012)
Кучеренко А. А. - Химическая термодинамика гидратации известкового вяжущего, Албу Хасан Ахмед Моуса Абдулахди (2012)
Левин В. М. - Математическое моделирование процессов деформирования и разрушения неупругих складчатых систем (2012)
Лисенко В. А. - Конструктивные решения зданий исторической застройки г. Одессы в условиях термомодернизации, Верёвкина С. Е. (2012)
Лісенко В. А. - Інженерна архітектоніка та урбоекологія майбутнього м. Одеса, Коцюрубенко О. М. (2012)
Лучко Й. Й. - Алгоритм визначення граничних умов, для дослідження температурних напружень та деформацій балкових конструкцій залізничних мостів від кліматичних впливів, Ковальчук В. В. (2012)
Микитенко С. Н. - Оптимизационный подход к расчету железобетонных конструкций (2012)
Михайленко В. С. - Анализ эффективности самонастраивающихся систем управления в теплоэнергетической отрасли, Хоменко О. И., Ложечников В. Ф. (2012)
Нижник О. В. - Виготовлення та монтаж стале залізобетонних безбалкових перекриттів (2012)
Окунь И. В. - Эффективные клеедощатые несущие конструкции надземных пешеходных переходов, Чучмай Чучмай, Приступлюк В. П. (2012)
Омельченко А. А. - Экспериментальное исследование металлического резервуара, усиленного углепластиком (2012)
Онищенко А. М. - Дослідження колійності асфальтобетонів різних типів та видів на бітумному в’яжучому Полігум, Аксьонов С. Ю. (2012)
Орлов А. Н. - Влияние режима загружения на устойчивость сжатых стержней, Хоменко О. И., Бекирова М. М., Хоменко А. А. (2012)
Пушкарь Н.В. - Применение химической добавки "Пенетрон Адмикс" для уменьшения технологической повреждённости бетона, Хассеин Джухад Салман Аль-Амери, Бараев А. В., Крайдуба А. Ю. (2012)
Пушкарь Н.В. - Влияние объёма бетона на формирование технологической повреждённости, Хассеин Джухад Салман Аль-Амери, Сабир Юсиф Бакир, Крайдуба А. Ю. (2012)
Ромашко В. М. - Щодо екстремального критерію міцності бетонних та залізобетонних елементів і конструкцій (2012)
Себова А. Ю. - Методы вычислений количества инженерно-технического персонала на основе статистической модели, Федорук А. В. (2012)
Столевич А. С. - Исследование свойств керамзитобетонных на карбонатном песке смесей и бетонов, Костюк А. И., Столевич И. А. (2012)
Столевич А. С. - Легкие бетоны на местных материалах, Костюк А. И., Столевич И. А. (2012)
Стороженко Л. І. - Розрахунок залізобетонних плит зі сталевим обрамленням чисельним методом, Нижник О. В., Клестов О. В. (2012)
Ткалич А. П. - Влияние условий загружения опытных фундаментов на развитие деформаций в основаниях (2012)
Уренев В. П. - Типологические особенности дошкольных образовательных учреждений, Казакова М. В. (2012)
Уренев В. П. - Типологические основы организации курортных гостиниц, Крамаренко М. А. (2012)
Фомин С. Л. - Уточнение параметров диаграммы "напряжение-деформация" бетона при повышенных температурах, Давиденко А. И., Поклонский В. Г. (2012)
Хоменская А. В. - Возможности применения углепластиковых накладок при усилении элементов металлических конструкций различной толщины (2012)
Шевчук Г. Я. - Розробка бетонів для дорожніх покриттів підвищеної довговічності з використанням добавок полікарбоксилатного типу, Гуняк О. М., Гнип О. П., Мішин В. М. (2012)
Шкурупій О. А. - Розрахунок міцності стиснутих залізобетонних елементів на основі існуючих деформаційних моделей, Митрофанов П. Б. (2012)
Шумаков И. В. - Применение зарубежных методик для расчета показателя горизонтальности высокопрочных полов в складских зданиях, Секретная В. Н. (2012)
Бацевич Ф. С. - Наука і пристрасть: на пошану доктора філологічних наук, професора Романа Семеновича Помірка, Паславська А. Й. (2012)
Яременко О. Ф. - Сучасний стан в сфері розширення та посилення мостових прогонових конструкцій накладною ребристою плитою, Кваша В. Г., Шиляєв О. С. (2012)
Струк Т. М. - Проблеми топопніміки в науковому доробку професора Ольги Феодосіївни Ріпецької, Паславська А. Й. (2012)
Курпіль О. С. - Кореляція хаотичного та впорядкованого у підсистемах мови (2012)
Романова Н. В. - До проблеми семантики слова-стимулу Boden (земля)(на матеріалі спрямованого асоціативного експерименту) (2012)
Дейчаківська О. В. - Проблема відмежування складеного іменного присудка від простого дієслівного з кваліфікативним синтаксичним поширенням (2012)
Білинська О. О. - Варіативність суфіксів у спільнокореневих віддієслівних дериватах англійської мови (на матеріалі іменників від дієслів романської етимології) (2012)
Паламар Н. І. - Прагматична структура мовленнєвого акту "похвала" в німецькій та українській мовах (2012)
Алієва О. Н. - Роль спільного семантичного компонента у процесі творення нових термінів (2012)
Малашняк М. А. - Особливості функціонування метафори в дискурсі тижневика THE ECONOMIST (2012)
Четайкіна В. В. - Пpагматичні функції біблеїзмів у промовах Авраама Лінкольна (2012)
Саламаха М. Я. - Англійський термін сфери охорони довкілля: структурний підхід (2012)
Біценко Т. О. - Дискурс негативної емоційності в англійській мові XVI-XX ст., Шевченко І. С. (2012)
Ярошко Н. С. - Мовні регістри в емотивності оповіді (на матеріалі франкомовних жіночих романів 60–90 років ХХ століття) (2012)
Кузьмич Н. Я. - Дистанційна самопрезентація в політичному телевізійному інтерв’ю (2012)
Яремко М. В. - Естетика мовчання в художньому тексті (на матеріалі прози Р. Вальзера) (2012)
Кузнєцов М. І. - Структурно-стилістичні особливості парантези в англійському художньому тексті (2012)
Зорівчак Р. П. - Україністика в інтелектуальному життєписі професора Юрія Олексійовича Жлуктенка (2012)
Сулим В. Т. - Фразеологічний рівень мови: контрастивні аспекти (2012)
Пилипчук О. В. - "Порівняльна граматика англійської та української мов” професорів Ю. О. Жлуктенка (1960) і А. Е. Левицького (2008) (2012)
Кам’янець А. Б. - Іронія як риторичний прийом у публіцистичному тексті та її відтворення в перекладі (2012)
Савчин В. Р. - Про що говорять нотатки перекладача? (2012)
Молчко О. О. - Порівняння в українському художньому тексті і варіанти його відтворення англійською мовою (2012)
Ситар Р. А. - Реалія як перекладознавча категорія (на матеріалі ліро-епічної поеми "Слово о полку Ігоревім” та її англомовних перекладів) (2012)
Гриців Н. М. - Роль періодичних видань у популяризації перекладів Василя Мисика в Україні (2012)
Дитина Т. О. - Мова як репрезентація соціальної влади: до питання перекладу регіональних варіантів англійської мови українськими діалектами (на матеріалі роману З. Сміт "Білі зуби” та його перекладів) (2012)
Соловей О. Ю. - Відтворення образу Шейлока із Шекспірової комедії "Венеціанський купець” в українському перекладі Ірини Стешенко (2012)
Домбровський Р. О. - Теоретичні засади навчання латинської вимови, Ревак Н. Г. (2012)
Лишак М. В. - Гіпотактичні комплекси у структурі внутрішнього мовлення в "Кіропедії” Ксенофонта (2012)
Івашків О. В. - Пастуше життя у буколіках Феокріта: лексичний та стилістичний аспекти (2012)
Садовський А. О. - Субстантивні суб’єкти в семантико-синтаксичній структурі тексту діалогу Платона "Крітон” (2012)
Niefanger D. - Lebensbilder aus Galizien – Iwan Frankos deutschsprachige Erzählungen und Reportagen (2012)
Маценка С. П. - Досьє на письменників як маніпульована текстуалізація життя (Кріста Вольф та Герта Мюллер) (2012)
Бораковський Л. А. - Особливості зображення міжконфесійних відносин у творі Карла Еміля Францоза "Мошко з Парми” (2012)
Мірошниченко Л. Ф. - Паратекст і його функції у романі Доріс Лессінґ "Ущелина” (2012)
Кравець Я. І. - Арман Сюллі-Прюдом – перший нобелівський лауреат з літератури (1901). Українське прочитання поета (2012)
Гурбанська С. О. - Національно-культурні особливості оказіональних інтертекстуальних стійких висловлювань у художній картині світу (2012)
Паславська А. Й. - Роксолана Зорівчак : бібліографічний покажчик 2004–2011 (2012)
Дроздовський Д. І. - Переклад як адекватність: стратегія Віри Річ. Рецензія на монографію Косів Г. "Віра Річ. Творчий портрет перекладача" (2012)
Назаренко О. Ю. - Латинська мова для математиків та фізиків (2012)
Шмігер Т. В. - Другий лауреат Літературної премії імені Григорія Кочура (2012)
Промова Р. П. Зорівчак на урочистості, присвяченій врученню їй літературної премії імені Григорія Кочура, 17 листопада 2011 р. (2012)
Кушнерик В. І. - Пам’яті Віктора Васильовича Левицького, Огуй О. Д. (2012)
Зорівчак Р. П. - Велика втрата… Марія Теодорівна Ажнюк, Олексин О. З. (2012)
Акентьєва М. С. - Особливості динаміки показників імунного запалення у хворих з діабетичною нефропатією на тлі супутнього ожиріння під впливом аторвастатину, Зуб Л. О., Калугін В. О., Безрук Т. О. (2013)
Бачинська І. В. - Хроноритмічна детермінованість летальності при трансмуральному гострому інфаркті міокарда залежно від динаміки об’єктивних показників, Тащук В. К., Гречко С. І. (2013)
Василишин У. Р. - Поріняльна оцінка клінічної ефективності та інформативності деяких способів діагностики запалення слизової оболонки ротової порожнини (2013)
Дегтярёва Л. А. - Особенности течения хронического верхушечного периодонтита у больных, рожденных от иммуногенетически совместимой и несовместимой беременности по антигенам АВ0 (2013)
Дмитрів І. В. - Особливості діагностики стенотичних уражень сонних артерій та вибір тактики лікування (2013)
Довганич О. В. - Дослідження впливу синглетного кисню, генерованого апаратом "МИТ-С", на стан імунної системи у хворих на генералізований пародонтит, Герелюк В. І. (2013)
Зозуляк Н. В. - Клініко-патогенетичні особливості перебігу стабільної стенокардії ІІІ ФК із артеріальною гіпертензією у хворих з нітраторезистентністю (2013)
Кіщук Б. М. - Ультраструктурні зміни альвеолярних макрофагів при експериментальному цукровому діабеті (2013)
Козовий Р. В. - Дослідження структурно-функціонального стану спадко вого апарату довгожителів з різних екологічних районів Івано-Франківської області (2013)
Колоскова О. К. - Досвід використання гіпоалергенної суміші у дітей з ознаками атопії, Марусик У. І., Бєлашова О. В. (2013)
Крижанівська А. Є. - Рецидиви у хворих на рак шийки матки ІІВ стадії (2013)
Литвинець Є. А. - Кольорова доплерографія як метод виявлення судинної еректильної дисфункції, Вінтонів О. Р., Костенко Л. В. (2013)
Лихацька Г. В. - Порівняльна характеристика клініко-біохімічних показників у хворих на хронічний гастродуоденіт, виразкову хворобу і неспецифічний реактивний гепатит із остеодефіцитом (2013)
Ліскевич І. І. - Оцінка клінічної ефективності лікування невропатії лицевого нерва у дітей з використанням середників антиоксидантного та вегетостабілізуючого впливу (2013)
Малофій Л. С. - Морфологічні та морфометричні особливості бронхів і судин малого кола кровообігу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ІІ-ІІІ стадія) у фазі загостреннята ремісії (2013)
Мар’єнко Л. Б. - Про вплив тривожних і депресивних розладів на патоморфоз епілепсії (2013)
Мельник Н. С. - Оцінка показників пародонтального статусу у хворих нагенералізований пародонтит на тлі порушення функціїщитоподібної залози (2013)
Михалойко І. Я. - Перспективи ультрасонографічних методів у діагностиці медіакальцинозу артерій у хворих на синдром діабетичної стопи, Сабадош Р. В. (2013)
Михальчук Т. Д. - Вплив нейропептидів на реабілітацію пацієнтів з наслідками ішемічного інсульту, Герасимчук Р. Д. (2013)
Міщук В. Г. - Ефективність поєднаної терапії фосфоглівом та S-адеметіоніном у хворих на хронічні гепатити змішаної етіологіїз високим рівнем цитолітичного синдрому, Венгрович О. З., Гаврилюк Н. С. (2013)
Надбродна О. Ю. - Особливості морфометричних параметрів гепатоцитів припервинному неалкогольному стеатогепатиті в поєднанні з жовчнокам’яною хворобою (2013)
Назарук Р. М. - Порівняльний аналіз стану стоматологічної захворюваності в дітей, які проживають у різних регіонах Прикарпаття (2013)
Перехрестенко Т. П. - Експресія апоптоз-асоційованих маркерів у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію з різною відповіддю на терапію інгібіторами тирозинкінази, Гордієнко А. І., Третяк Н. М., Шороп Є. В. (2013)
Перцева Т. О. - Особливості змін рівнів маркерів системного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень натлі тривалої адекватної медикаментозної терапії, Конопкіна Л. І., Басіна Б. О. (2013)
Проць Г. Б. - Сучасний погляд на проблеми дентальної імплантації ухворих на генералізований пародонтит, Рожко М. М., Пюрик В. П. (2013)
Середюк Н. М. - Особливості функціонального стану серцево-судинної системи та показників мозкового натрійуретичного пептиду під впливом комплексного лікування у хворих із хронічною серцевою недостатністю, Курилів Г. М. (2013)
Стовбан М. П. - Деякі аспекти розвитку негоспітальної пневмонії, поєднаної з анемічним синдромом шляхом аналізу показників рівнів TNF-α у бронхоальвеолярному вмісті (2013)
Тащук В. К. - Реєстр малих міст України - ішемічна хвороба серця тахронічне обструктивне захворювання легень, взаємообтяжливість перебігу, Амеліна Т. М., Полянська О. С. (2013)
Тащук В. К. - Вікові та гендерні особливості пацієнтів, що перенесли гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю, в умовах створення реєстрів малих міст України, Ілащук Т. О., Турубарова-Леунова Н. А., Ілащук І. І. (2013)
Терен Т. І. - Лікувальний патоморфоз, індукований неоад’ювантною хіміопроменевою терапією у хворих на резектабельний ракободової кишки (2013)
Ткачук Н. П. - Поширеність синдрому неспокійних ніг у популяції хворихна цукровий діабет 2 типу, ускладнений поліневропатією, Гриб В. А. (2013)
Торбін В. Ф. - Психічне здоров’я постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, Вороненко В. В. (2013)
Швець Л .С. - Динаміка змін юкстагломерулярних клітин нирки під впливом техногенних факторів довкілля (2013)
Шовкова Н. І. - Стан моторної інервації мімічних м’язів в умовах експериментальної нейропатії лицевого нерва (2013)
Винник Е. Ю. - Клінічний випадок успішного лікування противірусним препаратами пацієнта із синдромом Гійєна-Барре, Нікіфорова Т. О., Кобець І. Т. (2013)
Дельва Ю. В. - Синдром Елерса-Данлоса у практиці ревматолога, Яцишин Р. І., Сандурська Я. В., Олійник О. І., Сороката С. Б. (2013)
Баблюк Л. А. - Засоби проведення кінцевого контролю знань студентів медичного факультету Івано-Франківського національного медичного університету з дисципліни "Фтизіатрія", Островський М. М., Макойда І. Я., Стовбан М. П., Кулинич-Міськів М. О., Скрипник Л. М. (2013)
Ванджура Я. Л. - Інтерактивна форма організації навчального процесу студентів-медиків у рамках кредитно-модульної системи (2013)
Вишиванюк В. Ю. - Методика переходу до викладання внутрішньої медицини (модуль 1) за Болонським процесом (2013)
Волошинович В. М. - Досвід підготовки іноземних студентів до здачі ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 1. Стоматологія” (2013)
Голотюк В. В. - Деякі аспекти практично-орієнтованого викладання онкології для лікарів-інтернів (2013)
Гудз І. М. - Особливості викладання елективного курсу "Судинна хірургія" в умовах кредитно-модульної системи навчання, Диб’як Ю. М., Дмитрів І. В., Волошин М. М. (2013)
Дєльцова О. І. - Застосування принципів андрагогіки в професійному навчанні студентів-медиків, Вадюк Р. Л. (2013)
Іваночко Н. Я. - Болонська система і навчальний процес (практика) на кафедрі хірургії стоматологічного факультету (2013)
Попадюк О. Я. - Методологічні аспекти викладання курсу за вибором "Актуальні питання кардіохірургії" у Івано-Франківському національному медичному університеті (2013)
Сиротинська І. Д. - Організація навчального процесу іноземних студентів за умов впровадження основних засад кредитно-модульної cистеми навчання (2013)
Тимків І. С. - Особливості проведення лікарської виробничої практики з акушерства (2013)
Штурмак В. М. - Організація роботи кабінету функціональної діагностики в навчально-практичній діяльності кафедри стоматології факультету післядипломної освіти (2013)
Юсипчук У. В. - Шляхи оптимізації оволодіння студентами медичного університету практичними навиками в умовах Болонського процесу (2013)
Децик О. З. - Аналіз показників стаціонарної хірургічної допомоги закладів охорони здоров’я Івано-Франківської області, Яворський А. М., Яворський М. І., Пилипчук В. І. (2013)
Кощинець О. Б. - Аналіз динаміки і структури показників поширеності, захворюваності та інвалідності внаслідок первинної глаукоми в Україні та, зокрема, в Івано-Франківській області (2013)
Орлова Н. М. - Методологія системного цільового управління діяльністю амбулаторно-поліклінічного закладу, Корецький І. В. (2013)
Толстанов О. К. - Обґрунтування напрямів реформування лабораторної діагностичної служби на регіональному рівні (2013)
Яворський М. І. - Епідеміологічні особливості захворюваності на туберкульоз в Івано-Франківській області (2013)
Багрій М. М. - Структурні зміни нирок при ожирінні (2013)
Середюк Н. М. - Кардіоваскулярна кальцифікація: у фокусі варфарин, Федорченко М. В., Галюк Н. М. (2013)
Стовбан М. П. - Прогноз для хворого з частими загостреннями хронічного обструктивного захворювання легень, Островський М. М. (2013)
Геник С. М. - Благоговіння перед життям (2013)
Патріотичне і громадянське виховання: пункт зіткнення та лінія розмежування (2016)
Бех І. Д. - Духовність особистості у парадигмальному представленні (2016)
Алєксєєнко Т. Ф. - Тенденції трансформації виховної функції сім’ї та основні пріоритети сучасної державної політики у захисті прав дитини в україні (2016)
Артеменко O. А. - Зміст і методи формування професійної спрямованості старшокласників у позашкільних навчальних закладах (2016)
Bilotserkivets P. - Some methodical aspects of patriotic education of younger adolescents by means of literature (2016)
Белан В. Ю. - Особистісно орієнтовані технології патріотичного виховання учнівської молоді у всеукраїнському дитячому громадському русі "школа безпеки" (2016)
Boiko А. Е. - Formation of patriotic values of pupils of groups of humanitarian direction in out-of-school educational institutions (2016)
Ващенко О. М. - Формування здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу: теоретичний аспект, Бережна Т. І. (2016)
Вороніна Г. Р. - Стан розробленості проблеми розвитку професійної перспективи старшокласників у зарубіжній педагогічній теорії (2016)
Гаврилюк А. М. - Національно-патріотична складова професійних компетентностей студентів туризмознавчих спеціальностей (2016)
Гончар Л. В. - Сім’я як основне середовище виховання гуманних батьківсько-дитячих взаємин (2016)
Гриців Т. Г. - Виховання ціннісного ставлення до батьківщини засобами народної педагогіки як наукова проблема (2016)
Гуцан Л. А. - Теоретичні аспекти забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу (2016)
Денисюк І. С. - Художня імпровізація як засіб формування мистецьких уподобань учнів основної школи у сфері музичного мистецтва (2016)
Довгань Н. Ю. - Принципи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів (2016)
Долгова О. В. - Дослідження стану сформованості організаційно-управлінських умінь у лідерів учнівського самоврядування (2016)
Жданович Ю. М. - Соціально-педагогічна підтримка дітей вимушених переселенців засобами ізотерапії (2016)
Журба К. О. - Методика вивчення стану вихованості смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої школи (2016)
Іванченко Л. І. - Молодіжні субкультури в сучасному світі (2016)
Карпушевська Л. Р. - Теоретико-методологічні засади становлення громадянських якостей вихованців інтернатних закладів (2016)
Кендзьор П. І. - Перспективи розвитку полікультурного виховання в україні у європейському вимірі (2016)
Колонькова О. О. - Взаємодія школярів із природним середовищем у контексті сталого розвитку суспільства (2016)
Комаровська О. А. - Запити мистецької освіти майбутнього: до проблеми рефлексії дефінітивного поля (2016)
Корнієнко Г.В. - Етнокультурне виховання учнів засобами декоративно-ужиткового мистецтва в умовах позашкільного навчального закладу (2016)
Куниця Т. Ю. - Труднощі соціальної взаємодії сучасних підлітків (2016)
Кучинська І. О. - Пріоритетні напрями виховної діяльності у сучасному вищому навчальному закладі (2016)
Литовченко О. В. - Методичні аспекти формування цінностей дітей та молоді у позашкільних навчальних закладах (2016)
Малиношевський Р. В. - Ризикована поведінка старшокласників у сфері інтернет-спілкування: соціально-педагогічний зріз (2016)
Маршицька В.В. - Український вимір виховання демократичної громадянськості у дітей старшого дошкільного віку, Васильєва С. А. (2016)
Мацько Д. С. - Формування науково-дослідницької компетентності - складової професійної культури майбутніх учителів іноземної мови як провідна мета національної системи освіти україни (2016)
Мезенцева О. І. - Змістовно-методичний компонент гармонізації особистості в середовищі вальдорфської школи (2016)
Melnyk O. V. - Self-sufficiency effect (2016)
Дяків Х. Ю. - Імплікатури спілкування в ситуації застереження (2013)
Іващишин О. М. - Місце термінологічного словосполучення в системі мови (2013)
Макарук Л. Л. - Графічна лінгвістика: становлення, сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Макеєвець Ю. О. - Семантика та функціонування евфемізмів у німецькому політичному дискурсі (на матеріалі сучасної преси) (2013)
Федоренко О. І. - Проблема вільного вибору: наскільки вільна вільнасполучуваність лексем? (2013)
Галян О. В. - Закономірності структурно-граматичної та семантичної організації словосполучень фізичних термінів у французькій мові (2013)
Шум’яцька О. М. - Засоби реалізації вибачення в сучасній німецькій мові (2013)
Крайник О. В. - Засоби вираження заборони як заперечної мовленнєвої дії (на матеріалі німецької мови) (2013)
Сидоренко О. В. - Методологічні засади дослідження суспільно-політичної термінології (2013)
Карабін У. С. - Модифікація фразеологізмів як стилістичний прийом у німецькомовному художньому дискурсі, Сулим В. Т. (2013)
Кость Г. М. - Антитеза як стратегія побудови художнього тексту (на матеріалі роману La belle chocolatière Б. Пекасу-Камебрак) (2013)
Четайкіна В. В. - Функції біблеїзмів у промовах Джорджа Буша-молодшого (2013)
Зорівчак Р. П. - Сприйняття творчості та особистості Івана Франка в англомовному світі (2013)
Паславська А. Й. - Німецька барокова лірика в перекладі Григорія Кочура (2013)
Шмігер Т. В. - Застосування теорії релевантности в критиці перекладу: "Києво-Печерський патерик” англійською мовою (2013)
Кам’янець А. Б. - Іронія в українському публіцистичному тексті і її відтворення в англійському перекладі (2013)
Ляшенко Т. С. - Шляхи досягнення стилістичної адекватності на лексичному рівні (на матеріалі перекладу оповідання "Червоні коралі” Юдіт Германн) (2013)
Одрехівська І. М. - Модель критики перекладу в рамках перекладознавчої концепції професора В. Коптілова (2013)
Василик А. Р. - Філософія перекладів Михайла Рудницького (2013)
Пастернак А. І. - Відтворення кольорем поеми "Пісня про Гаявату” Г. Лонгфелло в перекладі Олександра Олеся (2013)
Коновалова М. О. - Шекспіріана на сторінках "Іноземної філології” (випуски 1-10) (2013)
Пилипчук О. В. - Перекладознавчі погляди професора Юрія Олексійовича Жлуктенка в контексті досліджень радянської школи перекладознавства (2013)
Дзера О. В. - Біблійний інтертекстуальний простір роману "Портрет Доріана Грея” О. Вайлда і його українського перекладу (2013)
Соловей О. Ю. - Відтворення гумору в перекладі: до стратегії Ірини Стешенко (2013)
Гусак С. О. - A man’s a man for a’ that Р. Бернса і "Trotz alledem" Ф. Фрейліґрата в перекладах Миколи Лукаша: до питання про перекладацьку множинність (2013)
Домбровський Р. О. - Структурно-семантичні та стилістичні особливості демінутивів у Григорія Турського, Ревак Н. Г. (2013)
Домбровський Р. О. - Античні байки в переспівах Микити Годованця, Назаренко О. Ю. (2013)
Гнатишак М. Ю. - Іменники та займенники як засоби компенсації еліпсису дієслова-зв’язки у тексті трагедії Софокла "Антигона” (2013)
Курудз О. М. - Генеза ботанічної лексики на позначення лікарських рослин (на основі трактатів Катона, Варрона, Плінія Старшого "Природнича історія” (12–14, 16–18, 21, 25 кн.) (2013)
Савула А. М. - Елатив та його синоніми у творах Горація (2013)
Краєвська Й. - Налковська чи Каден? Пошуки генеалогії міжвоєнної жіночої прози (2013)
Маценка С. П. - Художній образ жінки-митця в німецькомовних біографічних творах про Клару Шуман (Д. Кюн "Клара Шуман”, К. Функе "Прощання на річці”, Е. Єлінек "Клара Ш. Музична трагедія”) (2013)
Банот А. Е. - Поетика вибраних творів Елізи Ожешко і Марії Кунцевич та ідентичність жіночих персонажів (2013)
Кіт О. І. - Трансформація традиційного образу історичного походження в європейській літературі (до питання про особливості прочитання образу Жанни д’Арк) (2013)
Ґаєвська А. - Сліди конфлікту – політичні в’язні у прозі Зофії Налковської (2013)
Борушковська І. - Від "Горища" через "Власну кімнату" до "Нічийної землі" – творення літературної карти "жіночої території" (2013)
Кравець Я. І. - Франкомовний Олесь Гончар (літературно-історичний огляд) (2013)
Сенчук І. А. - Християнський міф як структурна основа п’єси Вільяма Б. Єйтса "Голгофа” (2013)
Бреславець Н. О. - Активні й інтерактивні методи інноваційного навчання іноземної мови у вищій школі (2013)
Микитенко Н. О. - Теоретико-методологічна парадигма концепції формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей (2013)
Зорівчак Р. П. - Вагомий здобуток кафедри міжкультурної комунікації та перекладу (2013)
Гамада Р. Р. - Вшановуючи творчий геній Григорія Кочура (2013)
Шмігер Т. В. - Вступ до історіографії української перекладної дитячої літератури (2013)
Комарницька Т. М. - "Межі моєї мови – це межі мого світу” (2013)
Паславська А. Й. - Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, культур і мов, Максимчук Б. В. (2013)
Азізов Т. Н. - Інжнерний метод визначення міцності залізобетонних елементів коробчастого перерізу з нормальними тріщинами, Мельник О. В. (2012)
Азизов Т. Н. - Расчет нагельной силы в пространственных арматурных каркасах при построении зависимостей деформирования от кручения элементов с нормальными трещинами, Парамонов Д. Ю. (2012)
Аксёнова И. Н. - Кинетика гетерогенных процессов в вертикальных биореакторах малой производительности, Николова Р. А., Кожухаренко К. (2012)
Анисимов К. И. - Обследование технического состояния грунтовой плотины водохранилища Нижнеднестровской оросительной системы, Бондаренко А. В., Слободянюк В. П. (2012)
Бажанова А. Ю. - Расчет полуэллиптической рессоры с учетом и без учета контактных взаимодействий методом конечных элементов, Щербаков А. А. (2012)
Вершинин В. И. - Трансформация типологии производственных сооружений на постиндустриальном этапе (2012)
Вычегжанина Н. Ю. - Вертикальное озеленение как способ экологического формирования предметно-пространственной среды офисных помещений, Мироненко В. П. (2012)
Gavdzinski V. N. - The Thermoelastic Contact Problem for a Cylinder, El-Sheikh M., Maltseva E. V. (2012)
Гара А. А. - Теоретико-экспериментальные исследования карбонизованного керамзитобетона, Гара Ан. А. (2012)
Данелюк В. І. - Основи технології влаштування високоміцної бетонної підлоги за допомогою метального пристрою (2012)
Дмитриев С. В. - Устойчивость низового откоса грунтовой плотины с учетом влияния сезонных температурных колебаний окружающей среды (2012)
Дорофеев В. С. - Влияние толщины плиты на работу монолитного безбалочного бескапительного перекрытия, Бондаренко Д. О. (2012)
Дорофеев В. С. - Сравнение каркаснокаменной и безригельной систем зданий при строительстве в сейсмических районах, Егупов К. В., Мурашко А. В. (2012)
Дорофеев В. С. - Прочность и деформативность балок из цементно-зольного керамзитобетона, Зинченко С. В., Столевич А. С. (2012)
Душкин С. С. - Влияние активированного раствора коагулянта на ξ-потенциал и адсорбционную емкость гидроксида алюминия (2012)
Дызов К. Г. - К применению сингулярных функций в расчёте балок при действии локальных нагрузок (2012)
Заврак Н. В. - К одному способу расчета неоднородных анизотропных пологих оболочек с различными закреплениями на краях (2012)
Зайцев О. Н. - Теплотехнические характеристики ограждений производственных помещений при работе дежурного отопления, Рябова Е. А. (2012)
Колин В. М. - Технические решения локализации шума дисковых пил в камнеобрабатывающих машинах, Часовщик Ю. Я. (2012)
Лівінський О. М. - Ефективність впровадження енергоощадних заходів в житлово-комунальному господарстві України, Очеретний В. П., Ковальський В. П., Бойко А. С. (2012)
Лисенко В. А. - Метод определения долговечности поликомпозитных покрытий в нефтерастворной среде, Муляр И. Д., Шубин А. И., Попов О. А. (2012)
Ляшенко Т. В. - Передумови розрахунку міцності нормальних перерізів коротких консолей (2012)
Мер’є О. В. - Пріоритети дофункційної моделі курорту-Скансену дерев’яної архітектури та її впровадження на теренах Галичини (2012)
Мишин В. Н. - Долговечность железобетонных конструкций в условиях влияния атмосферных воздействий, Гнып О. П., Ивко Н. В., Зубак А. Е. (2012)
Мишутин А. В. - Влияние цветных пигментов на нормальную густоту и сроки схватывания цемента, Петричко С. Н. (2012)
Намгаладзе Д. П. - Исследование явления загрязнения продукта магистральных трубопроводов проложенных в среде с высоким экологическим риск-фактором, Чалагашвили Г. Г. (2012)
Намгаладзе Д. П. - Экологическая качественная модель магистрального газопровода и принятие решений с учетом социально-экологических факторов, Чалагашвили Г. Г. (2012)
Небеснова Т. В. - Анализ методов сгущения избыточного активного ила в процессе биологической очистки сточных вод, Кожухаренко К. И. (2012)
Николова Р. А. - Влияние режима работы насосной станции с погружными насосами на процесс биологической очистки сточных вод модульной установки, Недашковский И. П. (2012)
Орлов В. О. - Дослідження контактного знезалізнення на пінополістирольних фільтрах, Мартинов С. Ю., Куницкий С. О., Меддур М. М. (2012)
Оробей В. Ф. - Расчет пространственных стержневых систем методом граничных элементов, Лазарева Д. В., Козолуп Г. Н. (2012)
Петраш В. Д. - Эффективность систем отопления со стояками рациональной структуры при средней разводке магистралей, Басист Д. В. (2012)
Плахотный О. Г. - Социологическая организация среды обитания инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) в современном обществе, Варич А. С. (2012)
Прусенков Н. А. - Капитальные и эксплуатационные затраты ограждений (2012)
Рогачко С. И. - Берегозащитное сооружение откосного профиля с камерой гашения, Бааджи В. Г. (2012)
Рожко В. Н. - Розрахунок залізобетонних шпонок при підсиленні залізобетонних згинальних елементів (2012)
Романюк В. В. - Оптимальне рішення для підбору площ поперечних перерізів опор будівельної конструкції-платформи у її узагальненій моделі за однієї переоцінки в інтервальних невизначеностях (2012)
Рубцова Ю. А. - Исследование модели повреждаемости железобетонных конструкций морских портовых гидротехнических сооружений свайного типа (2012)
Рябова Е. А. - Расчет эффективности очистки воздуха по программе "Циклон", Войтович М. А., Рябов А. В. (2012)
Смолянець В. В. - Особливості режиму навантаження дорожнього одягу міських вулиць і доріг, Бесараб О. М., Бондар М. М., Куценко А. Г. (2012)
Солоненко І. П. - Сучасні пластифікуючи добавки для цементобетонів у дорожньому будівництві (2012)
Тугаенко Ю. Ф. - Результаты измерений деформаций в грунте основания фундаментной плиты, Ткалич А. П., Матус Ю. В., Марченко М. В. (2012)
Федосова О. В. - Технологічна основа забезпечення економічної безпеки функціонування будівельного підприємства, Молодід О. О. (2012)
Фомин В. М. - Плоский изгиб продольно сжатой железобетонной консольной балки с учетом пластичности бетона при сложном нагружении, Фомина И. П. (2012)
Чернєва О. С. - Результати експериментальних досліджень міцності стиків цегляних стін при зрізі (2012)
Чернышова И. В. - Условия высокоэффективного теплоснабжения на основе термотрансформации интегрированной энергии охлаждения печи и низкопотенциальных источников (2012)
Шавва К. И. - Методика для определения оптимальной расчетной обеспеченности проектируемых, реконструируемых и эксплуатируемых оросительных систем, использующих незарегулированный сток рек, Дорофеев В. С. (2012)
Керш Д. В. - Анализ влияниях заполнителей на звукоизолирующие свойства гипсобетона, Ляшенко Т. В., Керш В. Я. (2012)
Ковров А. В. - Методика определения крутильной жесткости сечений бетонных элементов, Кушнир А. М. (2012)
Притула Х. М. - Формування пріоритетних напрямів розвитку прикордонних сільських територій Львівської області, Бас-Юрчишин М. А., Злидник Ю. Р., Крупін В. Є. (2014)
Мокій А. І. - Напрями підвищення ефективності використання інфраструктурного потенціалу прикордонних територій Львівської області, Флейчук М. І., Дацко О. І. (2014)
Мікула Н. А. - Єврорегіональне співробітництво в системі транскордонної співпраці, Калат Я. Я. (2014)
Васильців Т. Г. - Інвестиційна політика як інструмент реалізації політики імпортозаміщення на прикордонних територіях, Цап М. В. (2014)
Черничко Т. В. - Механізми інвестиційної активізації інноваційного підприємництва в системі економічного розвитку прикордонних територій (2014)
Волошин В. І. - Боротьба з контрабандою на прикордонних територіях як інструмент зміцнення економічної безпеки держави (2014)
Іляш О. І. - Деструктивні зміни розвитку соціального комплексу прикордонних територій західних регіонів України, Бугайчук Н. В. (2014)
Полякова Ю. В. - Роль прикордонних територій у капіталізації інтелектуального потенціалу "старопромислових" регіонів України, Борода Є. В., Левада О. О. (2014)
Теслюк Р. Т. - Соціальна інфраструктура як чинник реалізації демопотенціалу прикордонних сільських територій Львівської області, Максименко А. О. (2014)
Залуцький І. Р. - Прикладні аспекти оцінки виробничого потенціалу сільських територій у сфері сільськогосподарської діяльності (2014)
Гуменюк А. М. - Механізми зміцнення економічної безпеки прикордонних територій (2014)
Засадко В. В. - Використання механізмів міжмуніципального співробітництва в процесі зміцнення економічної безпеки прикордонних міст (2014)
Тимечко І. Р. - Особливості розвитку транскордонного співробітництва в розрізі прикордонних регіонів України (2014)
Мігущенко Ю. В. - Недоліки інституціонального регулювання реалізації та розвитку туристичного потенціалу західних регіонів України (2014)
Антонюк Д. А. - Інтеграція інфраструктури підприємництва регіонів України та країн ЄС, Двігун А. О. (2014)
Цвілий С. М. - Проблеми ідентифікації товарів подвійного використання при перетині митного кордону, Скляр Н. М., Лоза К. М. (2014)
Васильчак С. В. - Активізація розвитку фінансової інфраструктури аграрного ринку Львівської області, Чемерис В. А., Гринчишин І. М. (2014)
Апопій Г. В. - Територіальна доступність сільського населення до торговельних послуг, Криган Р. В. (2014)
Пелехатий А. О. - Адміністративно-територіальна реформа як інструмент децентралізації фінансових ресурсів, Західна О. Р. (2014)
Щурко У. В. - Напрями українсько-польської транскордонної співпраці в гуманітарній сфері (2014)
Павлюк Л. І. - Концептуальні особливості регуляторної політики розвитку внутрішнього ринку прикордонних регіонів (2014)
Попадинець Н. М. - Внутрішній ринок продукції аграрного сектору: механізм ефективного розвитку (2014)
Щеглюк С. Д. - Проблеми та перспективи розвитку організаційно-управлінської функції регіональних метрополій в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів (2014)
Сич О. А. - Використання коштів ЄС для фінансування ревіталізації міст (досвід Польщі) (2014)
Сороківська М. В. - Фінансове забезпечення розвитку прикордонних територій західних регіонів України, Гаврилюк Г. Є. (2014)
Романів Л. В. - Охорона праці в Україні: проблеми, досвід, перспективи, Бабух І. Б. (2014)
Загребельний В. С. - Транзитно-логістична функція регіонів України в торгівлі КНР з країнами ЄС, Власенко Л. В. (2014)
Олексієнко М. М. - Заходи державної політики щодо покращення значень базових індикаторів економічної безпеки прикордонних територій західних регіонів України (2014)
Бабій Г. Я. - Інвестиційно-інноваційні процеси в українсько-польському транскордонному регіоні як чинник суспільно-психологічних змін на прикордонних територій (2014)
Кучер Р. А. - Державно-приватне партнерство як інноваційний інструмент розвитку прикордонних територій (2014)
Мищишин І. Р. - Аналіз державних механізмів фінансового забезпечення малого та середнього підприємництва Львівщини (2014)
Шехлович А. М. - Організаційно-економічні механізми активізації інноваційної діяльності як елемент економічної безпеки прикордонних територій (2014)
Манзюк О. О. - Фінансові аспекти транскордонного співробітництва в Україні: проблеми та перспективи (2014)
Грищук Д. В. - Значення вибору методів управління підприємством для пошуку партнерів та розвитку інвестиційної діяльності у прикордонних регіонах (2014)
Іляш О. І. - Аксіологічний вимір проблеми безпеки соціально-економічного розвитку України (2014)
Бойко В. В. - Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій (2014)
Пелехата О. В. - Бюджет розвитку як інструмент інфраструктурного забезпечення укрупнених сільських територіальних громад (2014)
Башинська Ю. І. - Транскордонна співпраця областей Західного регіону України у сфері відновлюваної енергетики (2014)
Патицька Х. О. - Територіальна громада в політико-правовій практиці сучасної України (2014)
Шевчук Н. В. - Інноваційні підходи до вирішення проблем пенсійного забезпечення населення в Україні (2014)
Трояновський Р. М. - Небюджетне фінансове забезпечення сільських територій прикордонних регіонів (2014)
Марченко-Седіло В. М. - Наукові засади розвитку банківської системи регіону (2014)
Черторижський В. М. - Інструменти транскордонної взаємодії у польсько-українському прикордонні (2014)
Янків М. М. - Роль організаційно-економічного забезпечення в розвитку транскордонних регіонів (2014)
Автори збірника (2014)
Титул, зміст (2015)
Гапонюк М. - Тенденції вітчизняної банківської системи та розвиток корпоративного сектору в Україні (2015)
Гасанов C. - Фіскальне регулювання землекористування: інституціональне підґрунтя та територіальна асиметрія, Голян В. (2015)
Диба О. - Фінансування інноваційного розвитку: досвід Польщі та рекомендації для України, Гернего Ю. (2015)
Добровольський О. - Необхідність врахування супутніх витрат при наданні споживчих кредитів спеціальними фінансово-кредитними інститутами (2015)
Кушнір М. - Інвестиційна стратегія уникнення втрат на українському фондовому ринку (2015)
Исмайылова Х. - О сокращении технологических потерь и диагностировании риска при аварийных утечках нефти в трубопроводах (2015)
Кухарська Н. - Нова "зборка" активів на території регіону як механізм його капіталізації (2015)
Остапчук В. - Основні причини гальмування процесу децентралізації в Тернопільській області (2015)
Карпук А. - Лісове господарство України в умовах євроінтеграційних викликів: інституціональне підґрунтя модернізації, Дзюбенко О. (2015)
Ковшун Н. - Аналіз системи рентних платежів у водогосподарському комплексі України (2015)
Добрянська Т. - Функціонування регіональних водогосподарських комплексів в умовах децентралізації (2015)
Гончар О. - Наукові дослідження проблем планування розвитку виробництва за умов глобалізації (2015)
Genyk Yu. - Трансплантація печінки у хворих, які мають 40 і більше балів згідно шкали для оцінки захворювання печінки останньої стадії, Alexopoulos S. (2013)
Wagner R. - Survey of otolaryngology services in Central America: need for a comprehensive intervention, Fagan Jo. (2013)
Wickersham S. - Purification of Ku70, Ku80, Rad51 and Rad52 proteins in Arabidopsis thaliana and generation of anti-Ku70 and anti-Rad51 antibodies, Golubov A., Kovalchuk I. (2013)
Гаріджук Л. І. - Хромосомна нестабільність спадкового апарату у дітей раннього віку, хворих на ускладнену пневмонію у поєднанні із залізодефіцитною анемією, Ковальчук Л. Є., Кимачук М. І., Витвицька В. В., Ткачук О. В. (2013)
Калашник Д. М. - Аналіз рівня стабільних метаболітів оксиду азоту в плазмі крові хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), ішемічну хворобу серця (ІХС) та ХОЗЛ у поєднанні з ІХС (2013)
Клим’юк Ю. В. - Удосконалена методика і математичне обгрунтування препарування фронтальних зубів при виготовленні естетичних суцільнолитих конструкцій, Ожоган З. Р. (2013)
Козовий Р. В. - Перевірка гіпотези про наявність зв’язку між показниками функціонального стану геному епітеліоцитів слизової оболонки ротової порожнини, лімфоцитів та нейтрофільних гранулоцитів крові у довгожителів за допомогою кореляційного аналізу (2013)
Кулаєць В. М. - Показники функціонального стану печінки, ліпідного спектру крові у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з ожирінням, при застосуванні комбінованої терапії (2013)
Лабій Ю. А. - Стоматологічний статус дітей, хворих на системну гіпоплазію емалі, які проживають у різних за антропогенним забрудненням районах Івано-Франківської області, Мельничук Г. М. (2013)
Лисейко Н. В. - Порівняльна характеристика методів визначення порушень оклюзії зубних рядів, Левандовський Р. А., Коваль Є. А. (2013)
Мельничук М. В. - Діагностика вимови приголосних звуків в осіб з повними знімними конструкціями зубних протезів на основі ентропії, Рожко М. М. (2013)
Назарук Р. М. - Особливості мікрокристалізації змішаної слини в дітей, які проживають у різних регіонах Прикарпаття (2013)
Панько О. М. - Ефективність лікування хворих з діабетичною непроліферативною ретинопатією із застосуванням Окювайт лютеїну за даними фізіологічних досліджень (2013)
Проць Г. Б. - Сучасні аспекти хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит, Рожко М. М. , Пюрик В. П. (2013)
Рожко М. М. - Індексна оцінка стоматологічного статусу пацієнтів, яким виготовляли суцільнолиті куксові вкладки, Кінаш І. О. (2013)
Сидоренко Л. П. - Особливості методики та аналізу біометричних досліджень малих дефектів зубних рядів, Ожоган З. Р. (2013)
Чуйко М. М. - Порівняльна характеристика імунологічних показників у недоношених новонароджених із внутрішньошлуночковими крововиливами й без них (2013)
Якубовська І. О. - Ризики виникнення синдромів хронічної втоми та емоційного вигорання у студентів-медиків в процесі навчання у ВНЗ залежно від індивідуального психологічного профілю, Міщиха Л. П., Запорожець Т. Ю., Хромей М. І. (2013)
Яцишин Р. І. - Роль визначення С-реактивного білка в діагностиці запального синдрому при бронхіальній астмі, Попадинець І. Р. (2013)
Яцишин Р. І. - Діагностичні перспективи визначення маркерів запалення у сечі у хворих на хронічний пієлонефрит, Ліснянська І. C., Коваль Н. М. (2013)
Іваночко Н. Я. - Тактичні алгоритми оперативного лікування хворих на перфоративну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки (2013)
Насраллах А. Х. - Клінічні особливості перебігу метаболічного синдрому у жінок в постменопаузі (2013)
Пилипчук В. І. - Результати хірургічного лікування хронічного панкреатиту, Хруник А. Д. , Дирів О. Л. (2013)
Попадюк О. Я. - Стентування правої підключичної артерії (2013)
Багрій М. М. - Поетапність підготовки до складання інтегрованого ліцензійного іспиту "Крок 1. Загальна лікарська підготовка" (2013)
Бойчук Л. Г. - Особливості навчання в клінічній ординатурі на кафедрі акушерства та гінекології (2013)
Василишин У. Р. - Актуальні питання формування толерантності в майбутніх лікарів-стоматологів у системі післядипломної освіти України (2013)
Кривенький Т. П. - Впровадження інноваційних форм навчання на кафедрі стоматології факультету післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету (2013)
Макойда І. Я. - Самостійна робота студента – метод підготовки висококваліфікованого спеціаліста, Островський М. М. (2013)
Мотрюк В. Б. - Значення тестового контролю при вивченні пропедевтики педіатрії (2013)
Струтинський Г. М. - Науково-методичні аспекти викладання фармакології антикоагулянтів за кредитно-модульною системою навчання (2013)
Федоровська М. І. - Роль практичних навичок при вивчені дисципліни "Промислова технологія лікарських засобів" (2013)
Шатило В. Й. - Підходи до організації наукових досліджень в медсестринстві (2013)
Геник С. М. - Проблеми в реорганізації медичної допомоги в Україні (2013)
Кочерга З. Р. - Медичні та генетичні аспекти демографічної ситуації серед новонароджених Івано-Франківської області, Ковальчук Л. Є. (2013)
Яворський М. І. - Епідеміологічні особливості захворюваності на кір в Івано-Франківській області (2013)
Дорошенко О. О. - Аналіз ефективності застосування внутрішньовенного імуноглобуліну в лікуванні розсіяного склерозу за даними міжнародних досліджень (2013)
Мельник О. П. - Особливості клініко-функціональних та патогенетичних порушень у хворих на інфільтративний туберкульоз легень, поєднаний із хронічним бронхітом, Островський М. М. (2013)
Ромаш І. Р. - Порушення вуглеводневого і ліпідного обміну у пацієнтів з параноїдною шизофренією під час застосування атипових нейролептиків, Винник М. І. (2013)
Томків З. В. - Механізми формування патології підшлункової залози у дітей з хронічними гастродуоденальними захворюваннями (2013)
Бортник Ю. В. - Вплив мікроелементного дисбалансу на показники протирадикального захисту у тварин із гіпотиреоїдною дисфункцією, Николишин Л. В., Гуранич Т. В., Ерстенюк Г. М., Воронич-Семченко Н. М. (2013)
Вишиванюк В. Ю. - Динаміка показників обміну заліза і міді у хворих на виразкову хворобу в процесі лікування (2013)
Зайцева И. П. - Суточный баланс цинка у спортсменок различных специализаций под воздействием тренировочной нагрузки и в последующий день отдыха в разное время года (2013)
Куров И. А. - Неинвазивное исследование показателей минерального обмена у молодых мужчин с кариесом, хроническом периодонтитом и санированной ротовой полостью, Скальная М. Г. (2013)
Линник В. А. - Перспективные направления исследований в области нанобиотехнологий (2013)
Побігун Н. Г. - Кальцій-фосфорний баланс та мінеральна щільність кісткової тканини при експериментальній гіпотиреоїдній дисфункції (2013)
Пюрик В. П. - Використання макро- і мікроелементного складу аутологічного кісткового мозку і штучних замінників кістки в лікуванні хворих з післяопераційними кістковими дефектами щелеп, Проць Г. Б., Деркач Л. З., Пюрик Я. В., Омельчук Л. Г. (2013)
Скрипко В. Д. - Особливості ранньої діагностики формування розвитку поліорганної дисфункції у хворих на гостру тонкокишкову непрохідність, Клименко Ю. А., Клименко А. О., Атаманюк О. Ю. (2013)
Федорків М. Б. - Морфологічні прояви гострого панкреатит-асоційованого легеневого пошкодження в експерименті та їх корекція, Багрій М. М., Перцович В. М. (2013)
Момбек A. А. - Истоки музыкально-педагогического творчества казахского народа, Айтбаева А. Б. (2016)
Морін О. Л. - Теоретичні основи дослідження проблеми професійного самовизначення учнівської молоді (2016)
Мотика С. М. - Виховання патріотизму в учнівської молоді в умовах військового ліцею: експериментальне дослідження (2016)
Нечай С. П. - Збагачення соціального досвіду дітей старшого дошкільного віку у виховному просторі свята (2016)
Нечерда B. Б. - Структурно-функціональна модель виховання толерантності у старших підлітків загальноосвітньої школи (2016)
Окушко Т. К. - Особистісно орієнтовані технології патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях: теоретичні засади (2016)
Орлова Г. В. - Виховання я-концепції особистості у західній психології (2016)
Охріменко З. В. - Проблема удосконалення системи професійної орієнтації старшокласників у контексті вимог сьогодення (2016)
Пархоменко О. М. - Соціально-педагогічні основи трудового виховання у мікрорайоні сільської школи (2016)
Пасічна Т. С. - Волонтерство як форма виховання в учнів ціннісного ставлення до праці (2016)
Пащенко О. В. - Вивчення формування екологічного світогляду підлітків у виховній практиці дитячих об’єднань під час впровадження модуля "основи стратегії збалансованого (сталого) розвитку" (2016)
Петрочко Ж. В. - Громадянська освіта у Франції: сучасний контекст (2016)
Примачок Л. Л. - Сутнісні характеристики виховання студентів у вищих медичних навчальних закладах (2016)
Просіна О. В. - Специфіка патріотичного виховання учнів в умовах східного пограниччя України (2016)
Рибалко Н. М. - Особливості побудови навчально-виховного процесу під час вивчення учнями іноземних мов: історико-педагогічний аспект (2016)
Семенов О. С. - Концептуальні засади дослідження формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі (2016)
Сергєєва Н. В. - Особливості ціннісно орієнтованої активності молодших підлітків (2016)
Сойчук Р. Л. - Критерії, показники, рівні сформованості та типи національного самоствердження учнівської молоді (2016)
Солобай Ю. В. - Засади формування коеволюційних цінностей у старшокласників (2016)
Тарасюк Г. П. - Організація міжособистісного спілкування підлітків у контексті сталого розвитку суспільства (2016)
Тернопільська В. І. - Мобільність особистості як предмет наукового дослідження, Чіжова Н. В. (2016)
Тимофєєва І. Б. - Реалізація авторської методики формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вихователів ДНЗ (2016)
Третяк О. П. - Сучасні наукові підходи до виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів (2016)
Троїцька О. М. - Діалогічний супровід релігійного життя України: контекстуальний вимір одвічних проблем, Москальова Л. Ю. (2016)
Харченко H. В. - Критичне мислення як характеристика сучасної особистості підлітка (2016)
Хомич О. Л. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування просоціальної поведінки учнів (2016)
Цяо Цжи - Сутність етнокультурної компетентності: теоретичний аспект (2016)
Чорна В. В. - Входження особистості в культурно-освітній простір: історико-філософський аспект (2016)
Шкільна I. М. - Використання інноваційних форм та методів виховання моральної самосвідомості старших підлітків у позакласній діяльності (2016)
Шкляр Н. А. - Адаптація дитини молодшого дошкільного віку до ДНЗ: взаємодія вихователів з батьками (2016)
Школяр Л. В. - Порівняльний аналіз соціально-педагогічної роботи з дитячими громадськими об’єднаннями у Франції та Україні (2016)
Яковенко І. О. - Діалогічна взаємодія релігійних меншин у культурно-освітніх практиках народів північного приазов’я, Канарова О. В. (2016)
Содержание (2015)
Пирогова В. І. - Мікроекологія піхви – що потрібно знати акушеру-гінекологу (клінічна лекція), Малачинська М. Й., Шурпяк С. О., Щурук Н. В. (2015)
Вороненко Ю. В. - Внесок Україно-Швейцарської Програми у систему безперервної медичної освіти в Україні, Гойда Н. Г., Краснов В. В. (2015)
Веропотвелян П. Н. - Преждевременные роды – современный взгляд на проблему, Веропотвелян Н. П., Нарытник Т. Т., Гужевская И. В., Журавлева С. А. (2015)
Межевитинова Е. А. - Дисменорея с позиций доказательной медицины, Абакарова П. Р., Мгерян А. Н. (2015)
Бабенко О. М. - Проблема прерывания беременности во ІІ триместре (2015)
Вдовиченко С. Ю. - Вплив партнерських пологів на характер пологової діяльності жінок, які народжують уперше і повторно (2015)
Бойко В. І. - Профілактика аномалій пологової діяльності та перинатальної патології з використанням партнерських пологів, Кобилецька Н. А. (2015)
Буянова С. Н. - Миомэктомия во время беременности: показания, особенности хирургической тактики и анестезии, предоперационная подготовка и реабилитация (клинический случай), Гукасян С. А., Юдина Н. В. (2015)
Корнацька А. Г. - Проблеми перебігу вагітності у жінок з оперованою шийкою матки, Цвігун М. В., Ревенько О. О. (2015)
Маркін Л. Б. - Діагностичні та терапевтичні заходи при дисфункції матки у латентній фазі і періоду передчасних пологів, Гичка Н. М. (2015)
Пирогова В. І. - Акушерська тактика при відшаруванні нормально розташованої плаценти при недоношеній вагітності, Сміх З. В. (2015)
Мельник Ю. М. - Значення сонографічної оцінки кровотоку в венозній протоці у діагностиці плацентарної дисфункції та прогнозуванні перебігу пологів, Жук С. І., Пехньо Н. В. (2015)
Мельников C. М. - Рік досвіду використання екзогенного лактоферину для корекції залізодефіцитних станів: перші висновки та перспективи (2015)
Заболотнов В. А. - Хронические воспалительные заболевания внутренних половых органов (оптимизация лечения), Рыбалка А. Н., Шатила В. Й. , Аникин С. С. (2015)
Довлетханова Э. Р. - Роль хламидийной инфекции в развитии воспалительных заболеваний органов малого таза (клиническая лекция), Прилепская В. Н. (2015)
Davydova Iu. - Acute fatty liver of pregnancy: the multidisciplinary approach, Tkachenko R., Limanskaya A., Ogorodnyk A. (2015)
Бисага Н. Ю. - Деякі аспекти функціонування системи "мати–плацента–плід" у вагітних із доброякісною патологією шийки матки в анамнезі (2015)
Голяновський О. В. - Особливості ведення вагітності та пологів у пацієнток з ідіопатичною тромбоцитопенічною пурпурою, Журавльова Л. А., Шутка А. Б., Галич І. Д., Рубінштейн А. М. (2015)
Вдовиченко Ю. П. - Оцінювання стану гінекологічного і сексуального здоров’я у жінок після пологів, що завершилися кесаревим розтином, Гурженко О. Ю. (2015)
Нагорна В. Ф. - Екобіол у комплексному лікуванні кандидозного вульвовагініту у вагітних, Байло Н. В. (2015)
Гончарук Н. П. - Ретроспективний аналіз кесарева розтину у жінок з рубцем на матці в умовах типового міського пологового будинку, Ковида Н. Р. (2015)
Костюк А. Л. - Экстрагенитальная патология как фактор риска урогенитальных расстройств во время беременности и после родов (2015)
Грищенко О. В. - Принципы эмпирической терапии вагинитов у беременных, Бобрицкая В. В. (2015)
Куса О. М. - Профілактика та корекція метаболічних порушень у вагітних з ризиком внутрішньоутробного інфікування (2015)
Мельник О. В. - Порівняльні клінічні аспекти ди- та монохоріальної діамніотичної двійні (2015)
Сергієнко С. М. - Вплив препарату рекомбінантного людського інтерферону на частоту акушерської та перинатальної патології у вагітних з інфекцією сечовивідних шляхів, Іщенко О. Л., Школа Л. І. (2015)
Голяновський О. В. - Особливості медикаментозної терапії гестаційної залізодефіцитної анемії ін’єкційним препаратом заліза (ІІІ), Рубінштейн А. М. (2015)
Современный подход к терапии неспецифических вагинитов (обзор конференции) (2015)
Веропотвелян М. П. - Репродуктивні розлади, асоційовані з генетично зумовленою схильністю до гіперкоагуляції, Погуляй Ю. С., Клименко С. В., Арбузова С. Б. (2015)
Чайка К. В. - Преимущества применения противоспаечного барьера в лечении эндометриоза у женщин репродуктивного возраста, Жихарский Р. В. (2015)
Черняк О. Л. - Сучасні підходи до корекції патогенної мікрофлори при бактеріальному вагінозі у сполученні з кандидозним кольпітом (2015)
Кравченко О. В. - Сучасні підходи до реабілітації пацієнток після деструктивного лікування патології шийки матки (2015)
Колесник А. В. - Патогенетические аспекты нарушений репродуктивной функции при сочетанной маточной патологии (2015)
Шурпяк С. О. - Обгрунтування патогенетичних засад лікування пацієнток з фіброзно-кістозною хворобою (мастопатією), Пирогова В. І. (2015)
Шамина И. В. - Комплексный подход к проблемам становления репродуктивной функции у девочек. Новые возможности применения фитопрепаратов, Дудкова Г. В. (2015)
Начьотова Т. А. - Комплексна негормональна терапія дівчат-підлітків із вторинною аменореєю, Шелудько О. Ю. (2015)
Тавокина Л. В. - Цитогенетическая диагностика: особенности постнатального кариотипирования (2015)
Адамов М. М. - Роль возраста пациенток в оценке эффективности вспомогательных репродуктивных технологий при сочетанных формах бесплодия (2015)
Адамчук Н. В. - Влияние гормональных рилизинг-систем на клиническое течение предменструального синдрома (2015)
Берая Д. Ю. - Частота и структура тиреоидных нарушений у женщин с бесплодием (2015)
Гладчук І. З. - Діагностика та лікування ановуляторного безпліддя, Рожковська Н. М., Семенюта О. М., Семенюта І. О. (2015)
Романенко Т. Г. - Клініко-статистичний аналіз патології щитоподібної залози у жінок з безпліддям, Чайка О. І. (2015)
Лигирда Н. Ф. - Кольпоскопічне дослідження шийки матки у пацієнток з передінвазивним, мікроінвазивним та інвазивним раком шийки матки (2015)
Василишин У. Р. - Стан слизової оболонки протезного ложа та пародонта опорних і збережених зубів при їх значній втраті та користуванні знімними конструкціями зубних протезів (2014)
Вацеба М. О. - Взаємозв’язок ступеня ожиріння з порушенням обміну сечової кислоти, ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію та подагру (2014)
Вірстюк Н. Г. - Вплив лікування на патогенетичні ланки псоріазу при порушенні функції печінки із застосуванням вузькосмугової UVB-терапії та гепатопротекторів, Волошинович М. С. (2014)
Глушко Л. В. - Корекція порушень імунітету при метаболічному синдромі у жінок в період постменопаузи, Насраллах А. Х., Федоров С. В. (2014)
Дзюблик Я. О. - Оптимізація антиінфекційної фармакотерапії хворих з інфекційним загостренням хронічного обструктивного захворювання легень вірусно-бактеріальної етіології (2014)
Дрогомирецька Н. В. - Використання шкал для оцінки болю (Pain Assessment Scales) в комплексному обстеженні жінок з хронічним тазовим болем, Геник Н. І., Остафійчук С. О. (2014)
Заяць Л. М. - Ультраструктурні зміни альвеолоцитів І типу при дії за бруднювачів атмосферного повітря, Савчук Р. М. (2014)
Кіщук Б. М. - Стан гемомікроциркуляторного русла легень при експериментальному цукровому діабеті, Заяць Л. М. (2014)
Козовий Р. В. - Аналіз активності ферментів глутатіонової системи у довгожителів Прикарпаття, Ерстенюк Г. М. (2014)
Король Л. В. - Активність показників оксидативного стресу у хворих на хронічний пієлонефрит, Мигаль Л. Я., Степанова Н. М., Малашевська Н. М. (2014)
Котик Т. Л. - Будова паренхіми піднижньощелепної та під’язикової слинних залоз і морфометрична характеристика їх ациноцитів з використанням факторних моделей, Попович Ю. І., Юрах О. М. (2014)
Кривенький Т. П. - Тривимірне моделювання металокерамічних конструкцій зубних протезів при різних дефектах зубних рядів (2014)
Кулаєць В. М. - Сучасні підходи до діагностики та лікування хронічного гастриту, асоційованого з Helicobacter pylori (2014)
Levandovskyi R. A. - Electromyographic study of the ability of masticatory and additional muscles with the help of the device "Bioemg III” (USA) in patients with complex maxillofacial pathology using different types of maxillofacial equipment (2014)
Нагорна О. О. - Вплив квінаприлу на активність системи вільнорадикального перекисного окислення ліпідів у щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією, Стежка В. А. (2014)
Николишин Л. В. - Особливості ліпідного спектру крові, мікроелементного балансу при гіпотиреоїдній дисфункції та можливі шляхи корекції (2014)
Orynchak M. A. - Non-heme iron panel in patients with anemia and chronic kidney disease, Chovhaniuk O. S., Vakaliuk I. I., Haman I. O., Artemenko N. R., Krasnopolskyi S. Z., Kocherzhat O. I. (2014)
Перехрестенко Т. П. - Вплив попереднього застосування гідроксисечовини у відповідь на терапію інгібіторами тирозинкінази у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, Дягіль І. С., Третяк Н. М. (2014)
Проць Г. Б. - Ефективність дентальної імплантації в комплексному лікуванні захворювань пародонту (2014)
Разумний Р. В. - Вплив імуномаксу на стан системи глутатіону у хворих на негоспітальну пневмонію, поєднану зі стеатозом печінки (2014)
Сабадош Р. В. - Тромбози пронизних вен різних анатомічних підгруп при гострому варикотромбофлебіті нижніх кінцівок (2014)
Секретар Л. Б. - Рання анемія недоношених – деякі питання її профілактики (2014)
Федоров С. В. - Оцінка безпеки використання блокатора IF-каналів синусового вузла Івабрадину при лікуванні хворих із синдромом серцевої недостатності: результати двохрічного спостереження (2014)
Хімейчук Л. О. - Сучасна косметологія як галузь медицини, Сенишин Н. Ю., Буянова І. О. (2014)
Alekseieva Yu. - Methods of teaching topic "Integrated management ofchildhood illness” in pediatrics (2014)
Гінчицька Л. В. - Використання фантомів для контролю практичних навичок з виробничої лікарської практики з гінекології (2014)
Мельник Н. С. - Тестовий контроль знань студентів-стоматологів як важлива складова якості освіти (2014)
Мізюк В. М. - Адаптація іноземних студентів до освітнього середовища Івано-Франківського національного медичного університету (2014)
Місяченко М. М. - Сучасні аспекти викладання клінічної фармакології для студентів стоматологічного факультету (2014)
Ожоган З. Р. - Особливості виробничої практики з ортопедичної стоматології згідно з кредитно-модульною системою у студентів 4-го курсу , Мізюк Л. В., Бульбук О. І., Заяць О. Р., Сухоребський Ю. І. (2014)
Сенишин Н. Ю. - Форми контролю та підготовка матеріалів методичного забезпечення студентів з дисципліни "Дерматологія та венерологія" (2014)
Куцик Р. В. - Дослідження протимікробної активності лікарських пліквок з відомими антисептичними препаратами, Попадюк О. Я., Мельник М. В., Мельник Д. О. (2014)
Геник С. М. - Синдром вигорання у лікарів хірургічного профілю (2014)
Тимків В. В. - Статистичний аналіз непухлинних захворювань щитоподібної залози в Івано-Франківській області протягом 2007-2011 рр. (2014)
Штурмак В. М. - Особливості підготовки ясенного краю при ортопедичному лікуванні зруйнованої кореневої частини зуба куксовою вкладкою (2014)
Кашівська Р. С. - Медикаментозне лікування хвороб пародонта. Групи прпаратів, механізм їх дії, показання та протипоказання довикористання. Частина IV. Препарати з протинабряковоюі склерозуючою дією, Мельничук Г. М., Мельничук А. С., Базалицька О. В. (2014)
Тимків І. С. - Селен: вплив на репродуктивну функцію та тиреоїдний баланс (2014)
Білик Г. М. - Художні особливості прози Василя Симоненка (2014)
Біличенко О. Л. - Національна художня література в подоланні культурно-інформаційної нерівності в Україні (2014)
Владимирова В. М. - Усна народна творчість як визначальний чинник художньо-літературознавчої діяльності П. Куліша (2014)
Ворова Т. П. - Специфіка репрезентації літературного персонажа в "Казці про царя Салтана" О. С. Пушкіна (2014)
Гарлицька Т. С. - Жаргонна лексика як лінгвістичний і соціокультурний феномен міського мовлення (2014)
Гришко О. П. - Сентиментальність як риса української етноментальності в мові художніх творів (2014)
Долгая Е. А. - Литературное творчество Н. В. Станкевича, Синявина Л. В. (2014)
Корольова В. В. - Діалогові комунікативні стратегії в драматургії Ярослава Верещака (2014)
Кость С. С. - Творчість К. Запа львівського періоду (1836–1845): умови становлення й еволюція слов’янської свідомості (2014)
Лаврик Д. С. - Біблеїзми як засіб вираження материнського й батьківського коду (на матеріалі художніх творів Т. Г. Шевченка, О. С. Забужко, О. С. Пушкіна) (2014)
Ли Жунь - Этимология фитонимов в русском языке (2014)
Мішеніна Т. М. - Відображення мовної картини світу в синонімічних рядах сучасної української мови: культурологічний аспект (2014)
Переломова О. С. - Семантичне наповнення поняття "гідність" в українському художньому дискурсі (2014)
Сардарян К. Г. - Біблійний фон у творчості І. В. Жиленко (2014)
Сімонок В. П. - Антропологічний аспект в українській мовній картині світу (2014)
Таранець В. Г. - Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження). Частина 3 (2014)
Тарасенко В. В. - Кіноверсія як наслідок "прочитання" літературного твору (2014)
Тендітна Н. М. - Емоції смерті в романі Є. Пашковського "Вовча зоря" (2014)
Фоміна І. Л. - Роль образності мовлення під час навчання (2014)
Чжоу Хунвей - Слово "сердце" в "Толковом словаре живого великорусского языка" В. И. Даля (2014)
Шкурдода Л. О. - Особливості художнього потрактування еміграції у драматургії Лесі Українки (2014)
Бортнік Н. Д. - Зображення людини в "Записках в узголів’ї" як характерна риса жанру дзуйхіцу (2014)
Кузьменко Ю. С. - Концепт "тіло" у прозі Танідзакі Джюн’ічіро (2014)
Orlova M. О. - Die autobiographischen texte als selbstrepräsentation des individuellengedächtnisses der 68er vertreter in der deutschen literatur (2014)
Пилипюк Л. А. - Категория времени в творчестве Оноре Бальзака (2014)
Юдкин-Рипун И. Н. - Проблема "театр и проза" в теории литературы последней трети ХХ в. (2014)
Гарасим Т. О. - Роман виховання та роман ініціації: типологічні збіги й відмінності (2014)
Сав’юк А. М. - Творчість Леопольда фон Захер-Мазоха в українському й зарубіжному літературознавстві (2014)
Громовенко В. В. - Генезис політичної лінгвістики як самостійної науки (2014)
Грудок-Костюшко М. О. - Діалог у структурі дискурсивної діяльності (2014)
Конопляник Л. М. - Особливості укладання нових галузевих словників (на прикладі англо-українського словника з фізики) (2014)
Кравчук Л. В. - Концепція побудови навчальних планів і програм з іноземних мов вітчизняної загальноосвітньої школи в період державної незалежності (1990-2001 рр. ) (2014)
Столярчук О. В. - Специфічні тенденції утворення молодіжних сленгізмів за допомогою основоскладання (на прикладах англійської, німецької, української та російської мов) (2014)
Гончаренко Е. П. - До питання про підготовку перекладачів (2014)
Zubryk A. R. - Rendering of communicative and emotive functions of occasionalisms in translation (2014)
Зуєнко Н. О. - Особливості перекладу німецьких термінів у галузі енергетики (2014)
Kirillova M. D. - Sentence length in the original and its translation, Vorobyova E. V. (2014)
Новікова Т. В. - Художні засоби оформлення перекладного тексту (2014)
Рубан Л. М. - Компаративний аналіз засобів вираження комічного в повісті О. Генрі "Королі і капуста" (2014)
Синегуб С. В. - Регулятивні фактори відтворення лексичних одиниць із імплікованою семантикою (2014)
Хорунжа Л. А. - Сутність і особливості професійної перекладацької діяльності (2014)
Козловський В. В. - Рецензія на монографію С. В. Кійко "Омонімія в мові і мовленні" (2014)
Передмова (2013)
Дворкин Л. И. - Эффективность достижения требуемых свойств бетона с позиции энергетических затрат (2013)
Гавриш А. М. - Реализация концепции устойчивого развития в производстве строительных материалов (2013)
Чудновський С. М. - Надміцні литі бетони класів В70…В80 марок за легкоукладальністю Р3..Р5, Погореляк О. А., Орловський В. М. (2013)
Барабаш И. В. - Влияние микрокремнезема и молотого шлака на свойства композиционных цементов, Зубченко Н. А. (2013)
Безусяк О. В. - Проектування складу піногіпсу, Ковалик І. В. Дворкін Л. Й. (2013)
Бордюженко О. М. - Ефективний малоклінкерний пінобетон з використанням тонкомелених в'яжучих (2013)
Содержание (2015)
Ворожбиян Р. М - Разработка ресурсо-энергосберегающих составов вяжущих с использованием отходов химической промышленности, Шабанова Г. Н., Корогодская А. Н., Рыщенко Т (2013)
Романенко Т. Г. - Діагностика багатоплідної вагітності та антенатальний догляд (клінічна лекція), Ткаченко А. В., Чайка О. І. (2015)
Гапоненко Е. А. - Обеспечение долговечности бетона водопропускных и водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, Кровяков С. А. (2013)
Бенюк В. О. - Роль хронічного ендометриту в генезі гіперпластичних процесів ендометрія, Гончаренко В. М., Забудський О. В., Ярмак В. С. (2015)
Гарніцький Ю. В. Дворкін Л. Й. - Ефективні в'яжучі та бетони з використанням пиловидних техногенних продуктів (2013)
Веропотвелян П. Н. - Современная концепция предменструального синдрома, Бондаренко А. А., Веропотвелян Н. П., Журавлева С. А. (2015)
Гарніцький Ю. В. Марчук В. В. НауменкоЮ.В. - Композиційні цементи низької водопотреби із застосуваням дисперсних техногенних продуктів (2013)
Schindler А. E. - Рекомендации Европейского клуба прогестинов по профилактике и лечению гестагенами угрожающего или привычного невынашивания беременности, Carp H., Druckmann R., Genazzani A. R., Huber J., Pasqualini J, Schweppe K. W., Szekeres-Bartho J. (2015)
Дворкин Л. И. - Методология многопараметричекого проектирования составов бетона, Дворкин О. Л. (2013)
Камінський В. В. - Особливості ведення медикаментозного аборту, Прядко Н. Г., Булгакова В. М. (2015)
Дворкин О. Л - Композиционные цементно-пылешлаковые вяжущие, Черная И. В. (2013)
Качалина О. В. - Лечение дисменореи и предменструального синдрома в амбулаторных условиях – современные возможности (2015)
Дворкін Л. Й. - Проектування складу легкого бетону з використанням методу "приведеного Ц/В", Дворкін О. Л., Бордюженко О. М. (2013)
Макаренко М. В. - Ведение беременности и родов у женщин с эпилепсией, Говсеев Д. А., Денисенко Н. Н., Попель О. К., Сыса О. Н., Тимофеева Е. Н. (2015)
Дворкін О. Л. - Аналіз ефективності вихідних матеріалів при проектуванні складів бетону (2013)
Іщенко Г. І. - Холестатичний гепатоз вагітних, Деменіна Н. К., Пупишева Т. І. (2015)
Дворкін О. Л. - Модифіковані цементно-зольні клеєві суміші і розчини на їх основі, ГарніцькийЮ. В. (2013)
Пасічник Г. П. - Клінічна картина та нейроендокринний статус у хворих на аденому гіпофіза (2015)
Деревянко В. Н. - Строительные материалы с использованием бытовых пластмассовых отходов, Мазаев В. Т., Радовенчик М. А. (2013)
Грищенко О. В. - Восстановление гомеостаза половых гормонов после искусственного прерывания беременности. Возможности негормональной реабилитации, Головина О. В. (2015)
Деревянко В. Н. - Изменение структуры и свойств гипсовых вяжущих, модифицированных углеродными нанотрубками, Чумак А. Г., Мартыненко Т. В. (2013)
Сергиенко М. Ю. - Современные стандарты терапии вульвовагинального кандидоза (2015)
Елькин А. В. - Влияние геометрической формы изделия на изменение прочности бетона, Выровой В. Н., Закорчемная Н. О. (2013)
Пирогова В. І. - Терапія хронічного ендометриту у жінок з порушеннями репродуктивного здоров’я з позицій подолання оксидативного стресу, Шурпяк С. О. (2015)
Ерошкина Н. А. - Оценка энерго- и ресурсосберегающей эффективности технологии геополимерных вяжущих на основе магматических горных пород, Коровкин М. О., Ильина Т. А. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Беременность у пациенток с нарушением ритма сердца, Соломкина А. Ю., Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В., Цехмистренко И. С. (2015)
Житковський В. В. - Використання відходів збагачення гранітного відсіву при виготовленні вібропресованих бетонних виробів (2013)
Лахно И. В. - Лечение пациенток с хронической тазовой болью циклического характера (2015)
Житковський В. В. - Низькоенергоємні бетони отримані способом вібропресування (2013)
Жабченко І. А. - Алгоритм акушерских действий при истмико-цервикальной недостаточности, Олешко В. Ф. (2015)
Зайченко Н. М. - Влияние полифункционального модификатора (добавка, снижающая усадку – суперпластификатор – микрокремнезем) на свойства самоуплотняющейся бетонной смеси и твердение бетона, Назарова А. В., Ал-Маршди Косай (2013)
Гопчук О. М. - Стратегії впливу на вагінальний біоценоз у жінок груп ризику, Морозова О. В. (2015)
Іщук О. О. - Дрібнозернистий бетон підвищеної міцності з використанням відходів подрібнення граніту, Мироненко А. В. (2013)
Ткачук Т. Є. - Клініко-діагностичні можливості своєчасного виявлення вульварних інтраепітеліальних неоплазій на сучасному етапі (огляд) (2015)
Каганов В. О. - Тріщиностійкість пінобетонів безавтоклавного виробництва, Горніковська І. Б. (2013)
Бондаренко Н. П. - Клинико-эпидемиологические аспекты В19-парвовирусной инфекции при беременности (клиническое исследование), Лакатош В. П., Белая В. В., Аксенова А. В. (2015)
Ковальський В. П. - Обґрунтування доцільності використання золошламового в’яжучого для приготування сухих будівельних сумішей, Лемешев М. С., Очеретний В. П., Бондар А. В. (2013)
Макаренко М. В. - Уровень гомоцистеина и состояние гемостаза как сопряженные маркеры благополучия фетоплацентарного обмена, Говсеев Д. А., Скирда И. И., Рыжова О. А., Сыса О. Н. (2015)
Когай Э. А. - Оптимизация процесса получения бетона армированного высокомодульным базальтовым волокном (2013)
Воробей Л. І. - Порушення нейровегетативної регуляції і вагітність: вплив на розвиток гестаційних ускладнень (2015)
Коробко О. А. - Направленная организация микроструктуры как способ снижения материалоемкости бетонов, Суханов В. Г., Выровой В. Н., Пархоменко Р. В. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Клинический взгляд на ведение беременных группы риска развития преэклампсии, Соломкина А. Ю., Веропотвелян Н. П., Троян Н. Ю. (2015)
Костюк А. І. - Методика проведення досліджень керамзитобетону на карбонатному піску і елементів на його основі, Столевич І. А., Албу К. І. (2013)
Резніченко Г. І. - Ефективність препарату Біолектра Магнезіум Дірект при лікувально-профілактичних заходах у вагітних з прееклампсією, Бессарабов Ю. М., Потебня В. Ю., Коваленко К. І. (2015)
Котів Р. М. - Низькоенергоемні декоративні цементи та будівельні штукатурні розчини на ї основі, Кропивницька Т. П., Саницький М. А (2013)
Макаренко М. В. - Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у вагітних з лейоміомою матки, Говсєєв Д. О., Сиса О. М., Тян О. В. (2015)
Кравченко А. В. - Дослідження впливу органічних добавок на зміну в'язкості рідинного скла, Киричок В. І., Кривенко П. В., Гузій С. Г. (2013)
Соколовська І. С. - Співвідношення загальної маси та розмірів анатомічних окружностей в аспекті визначення тактики розродження вагітних із тазовим передлежанням плода (2015)
Кундос М. Г. - Оцінка ефективності впливу хімічних добавок на міцністні властивості будівельних розчинів на основі сульфатно-шлакових в’яжучих речовин (2013)
Корнацька А. Г. - Особливості перебігу пологів у жінок з оперованою шийкою матки, Цвігун М. В., Ревенько О. О. (2015)
Курчевська С. І. - Застосування добавок системи "комплекс" по забезпеченню та проведенню спеціальних методів бетонування, Погореляк О. А., Орловський В. М., Чудновський С. М. (2013)
Макаренко М. В. - Различные виды терапии холестатического гепатоза у беременных, Говсеев Д. А., Сыса О. Н., Протас Р. В., Скирда И. И. (2015)
Лаповська С. Д. - Дослідження можливості застосування золивиносу тец у виробництві конструкційно-теплоізоляційного газобетону, Волошина Т. М. (2013)
Цуканов Ю. Т. - Возможности коррекции ортостазозависимой флебопатии у женщин, применяющих гормонозаместительную терапию, Цуканов А. Ю., Баженов В. Н., Корниенко И. Ф., Василевич В. В. (2015)
Лащівський В. В. - Якісні показники модифікованих жаростійких золо шлакобетонів (2013)
Kornienko S. M. - Morphofunctional conditions of the endometrium in the late reproductive age patients with infertility (2015)
Лушникова Н. В. - Гипсовое вяжущее с добавкой комплексного модификатора (2013)
Абдулрахман А. М. - Характеристика даних інструментальних методів дослідження та особливості функціональної здатності гепатоцитів у жінок з фіброміомою матки на тлі ожиріння, Дрінь Т. М., Макарчук О. М., Кантимир С.О. (2015)
Лушнікова Н. В. Дворкін Л. Й. - Досвід вивчення впливу метакаоліну на властивості цементних і безцементних бетонів і розчинів (2013)
Герасимова Т. В. - Корекція гіперандрогенних порушень у жінок із синдромом полікістозних яєчників, Гопчук О. М. (2015)
Львович К. И. - Подготовка песка для бетона – резерв снижения стоимости строительства (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Оцінювання якості життя жінок із сексуальними дисфункціями після кесарева розтину, Гончарук Н. П., Гурженко О. Ю. (2015)
Любомирский Н. В. - Влияние примесей природных известняков на процесс карбонизационного твердения извести, Федоркин С. И. (2013)
Галянт Г. В. - Частотные параметры женской разговорной речи афроамериканского английского (2014)
Шелестова Л. П. - Розлади менструальної функції у жінок з дефіцитом маси тіла, Аллахвердієв Р. С. (2015)
Марків Т. Є. - Модифіковані бетони на основі портландцементу композиційного ПЦ ІІ/Б-К(Ш-З)-400, Марущак У. Д., Міхін С. В., Серкіз О. О. (2013)
Гонтаренко Н. М. - Поняттєвий простір корелятів концептуальної метафори POLITICS IS HUMAN LOCOMOTION (2014)
Вдовиченко Ю. П. - Оптимізація діагностики й ендоскопічного лікування аденоміозу і порушень репродуктивної функції, Гніп І. П., Воробій В. Д. (2015)
Марчук В. В. - Ефективність тепловологісної обробки високоміцних бетонів з використанням золовмісних цементів низької водо потреби (2013)
Гуменна-Остапчук І. І. - Синтагматична імплікація тропів в англійському медіа дискурсі (2014)
Корниенко С. М. - Личностные детерминанты качества жизни женщин позднего репродуктивного и пременопаузального возраста с патологией эндометрия (2015)
Мельник А. Я. - Ніздрюватий бетон неавтоклавного тверднення, одержаний з використанням техногенних відходів, Позняк О. Р. (2013)
Данилюк С. С. - Створення англомовних електронних текстів персональних веб-сторінок лінгвістів: основні стратегії і тактики (2014)
Подольський В. В. - Особливості стану вегетативного гомеостазу у жінок фертильного віку зі змінами репродуктивного здоров’я (2015)
Мироненко А. В. - Нові технології фосфогіпсового в'яжучого, Дворкін Л. Й. Поліщук-Герасимчук Т. О. (2013)
Иванченко А. В. - Структурно-семантические особенности экфрасисных комплексов в художественном тексте (2014)
Диндар О. А. - Гінекологічна захворюваність у жінок із ожирінням і метаболічним синдромом, Бенюк В. О. (2015)
Мироненко А. В. - Бетони та бетонні вироби на сульфатно-шлаковому в’яжучому мокрого помелу, Поліщук-Герасимчук Т. О. (2013)
Ільчук О. А. - Формування метонімічних значень похідних іменників німецької мови (2014)
Ромащенко О. В. - Запальні захворювання органів малого таза у сексуально активних дівчат-підлітків як причина порушення репродуктивної функції у жінок фертильного віку, Яковенко Л. Ф., Мироненко Н. О. (2015)
Мишутин А. В. - Комплексная модификация бетонов жестких дорожных и аэродромных покрытий для твердения в жарких и сухих условиях, Ал-АмрейРовад А. А. (2013)
Казимір І. С. - Апперцептивний характер вербального імпринтингу (2014)
Жук С. І. - Корекція проявів гіперкоагуляції у жінок з повторними невдачами використання допоміжних репродуктивних технологій, Воробей-Вихівська В. М., Атаманчук І. М. (2015)
Пашинський В. А. - Вплив вологості на характеристики морозостійкості кераміки, Сідей В. Н. (2013)
Лагодзінська О. А. - Дискурсивна маніпулятивна стратегія "схилення до відвертості" в англомовному ток-шоу та вербальні засоби її реалізації (на матеріалі телевізійної передачі Стівена Сакера "Відверта розмова" HARD talk) (2014)
Дубініна В. Г. - Цитогенетичні особливості сперматозоїдів у чоловіків з подружніх пар зі звичним невиношуванням вагітності, Носенко О. М., Головатюк К. П. (2015)
Плугін А. А. - Колоїдна-хімія та фізико-хімічна механіка як основа виробництва ресурсозберігаючих мінеральних в’яжучих речовин та високоефективних композиційних матеріалів на їх основі. Управління водопроникністю, Плугін А. М., Кагановський О. С., Градобоєв О. В. (2013)
Мосієвич Л. В. - Особливості вербалізації концепту SEXUAL RELATIONS у сучасній британській літературі (2014)
Дубчак А. Є. - Морфологічні та імуногістохімічні особливості ендометрія в період "вікна імплантації" у жінок з безпліддям на тлі хронічних запальних захворювань внутрішніх статевих органів, Задорожна Т. Д., Мілєвський О. В., Довгань О. І. (2015)
Позняк О. Р. - Тріщиностійкість самоущільнювальних бетонів, Солодкий С. Й., Кіракевич І. І. (2013)
Мусійчук С. М. - Аналіз орфографічних розбіжностей XVIІІ і ХХІ століть на матеріалі листа Ж. Формея до принцеси Прусської (2014)
Жилка Н. Я. - Проблеми нормативно-правового регулювання планування сім’ї у ВІЛ-інфікованих жінок в Україні, Орлова О. О. (2015)
Поліщук-Герасимчук Т. О. - Дослідження процесів структуроутворення модифікованих гіпсових і фосфогіпсових в’яжучих (2013)
Нікіфорчук С. С. - Енциклопедична біографічна стаття британської лінгвокультури як тип тексту: структурно-композиційний контекст (2014)
Суслікова Л. В. - Трубно-перитонеальне безпліддя у шлюбі: значення чоловічого фактора, Поворознюк М. В. (2015)
Приймаченко А. С. - Вплив комплексної активної мінеральної добавки різного складу на міцність бетону, Пушкарьова К. К., Шейніч Л. О., Гедулян С. І. (2013)
Образцова Е. М. - Структурно-композиционные особенности вопроса как проблема нормативности (2014)
Симончук Е. В. - Саркомы матки (заболеваемость, клиника, диагностика), Бойко А. Б. (2015)
Приходько А. П. - Вибровакуумная технология бетонов на основе золошлаковых отходов ТЭС, Павленко Т. М., Дехта Т. Н. (2013)
Остапчук Я. В. - Концепт UNDERSTANDING: когнітивні ознаки та номінативне поле (2014)
Приходько А. П. - Влияние добавок осадков сточных вод на фазовый состав и прочность керамических изделий, Шпирько Н. В., Сторчай Н. С., Зорина О. А., Погостнов А. П., Гришко А. М., Богданов Р. В. (2013)
Полонская И. П. - Замещение прагматического содержания высказывания в опосредствованном типе речевой коммуникации (2014)
Пушкарьова К. К. - Особливості хімічної активації золовмісних цементів та їх використання для отримання ефективних будівельних матеріалів, Павлюк В. В. (2013)
Полякова Т. Л. - Образ автора у жанрі твіттінг в англомовній політичній інтернет-комунікації (2014)
Риженко І. М. - Особливості проектування складу сухих золовмісних будівельних сумішей для мурувальних розчинів (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського