Варава І. А. - Керування складним науково-технічним експериментом у багатофазному середовищі (2016)
Писаренко В. Г. - Об актуальности экспедиции в восточную Антарктиду для мониторинга возможных признаков таяния ледников континентального шельфа, Корнеев С. В., Кузько А. В. (2016)
Тупало Я. О. - Використання методів прийняття рішень в мобільності (2016)
Касім А. М. - Архітектура онтологічного програмного модуля для знання-орієнтованої геоінформаційної системи смарт землеробства (2016)
Богачевська І. - Сучасна релігійна свідомість православних українців: між міфом та ритуалом (2011)
Элбакян Е. - Светское пространство как условие межрелигиозного диалога (2011)
Панков Г. - Проблема співвідношення релігії і моралі у православно-академічній філософії Росії ХІХ - поч. ХХ ст. (2011)
Залужна А. - Життєсвіт як смисловий універсум культури (2011)
Бродецький О. - Етико-антропологічні й когнітивні виміри філософського осягнення релігії (2011)
Халіков Р. - Перспективи дослідження раціонального та ірраціонального в релігії (2011)
Балух В - Стан Православ’я в Україні та особливості його розвитку в західному регіоні (2011)
Кралюк П. - Василь Суразький та Іван Вишенський як діячі українського православного традиціоналізму: історико-філософський контекст, Якубович М. (2011)
Бистрицька Е. - Святий Престол і радянська Росія: спроба встановлення дипломатичних відносин (1921–1929 рр. ) (2011)
Удод О. - Україна у системі цивілізаційних відносин, Юрій М. (2011)
Мизак Н. - Боротьба "катакомбної” української греко-католицької церкви за легалізацію пастирської діяльності у 1946–1989 рр. (2011)
Шкрібляк М. - Роль і місце "світського елементу” у збереженні церковно-релігійного життя православних у постберестейський період (2011)
Мудеревич В. - Вивчення "Ходження ігумена Даниїла” до святої землі у 50 – 80-х рр. ХХ ст. (2011)
Докаш В. - Релігійна мережа Буковини в її інституційних виявах, Докаш О. (2011)
Медіна Т. - Феміністький аналіз інституту сім’ї: проблеми і напрями (2011)
Яремчук С. - Соціологія релігії в сучасній Україні як науковий напрям і навчальна дисципліна (2011)
Стасюк Л. - Контроверзи православно-реформатських міжконфесійних відносин (2011)
Папаяні І. - Релігійна ідентичність в контексті повсякденних практик населення сучасної України: соціологічний зріз проблеми (2011)
Малий Л. - "Церква” і "релігійні організації” (Аналіз проблематики, виникаючої з різного трактування термінів) (2011)
Камбур А. - Індивідуальна ціннісна система та її відтворення в період трансформацій (2011)
Боднарюк Б. - Релігійна атрибутика містерій у греко-римському соціумі, Возний І. (2011)
Петречко О. - Уявлення стародавніх римлян про існування душі у потойбічному світі (2011)
Спис О. - Сучасна протестантська пісенно-музична творчість як форма служіння: проблеми і виклики (2011)
Гаврилюк Т. - Методологічні основи дослідження християнської антропології релігієзнавством ХХ століття (2011)
Кузик Ф. - Феномен релігійної терапії у світових релігійних системах: репрезентативний огляд, Марчук О. (2011)
Бучовський В. - Конфлікти, комунікація та діалоги у міжконфесійному вимірі сучасної України, Луцан І. (2011)
Пержун В. - Соціально-історичний досвід поколінь як засіб соціалізації студентської молоді (2011)
Васильченко О. - Громадська думка і суспільні настрої: відмінності та спільні риси (2011)
Щербацький Д. - Взаємодоповнюваність ідей православ’я та католицизму в поясненні теодицеї (2011)
Боднар В. - Розсекречення карних справ священиків-політв’язнів – вимога часу: проблеми і перспективи (2011)
Гергелюк М. - Трансформації у релігійно-церковному житті України початку 90-х. рр. ХХ ст. : утворення УПЦ (2011)
Буга Є. - Еміль Дюркгейм про сутність релігії та її ролі в суспільному житті (2011)
Ткачук Ю. - Теоретичні витоки феноменологічної соціології Альфреда Шюца (2011)
Бочулинський С. - Специфіка соціологічного вивчення аудиторії засобів масової комунікації на сучасному етапі (2011)
Довідка про авторів (2011)
Кияк С. - Теологічні засади та сакрально-харизматичне значення подружніх взаємин: християнсько-педагогічний контекст, Маргітич О. (2011)
Manchul B. - The Image of Family in Postmodern Society: Religious and Scientific Approaches (2011)
Павлишин Л. - Нелюдина В. Винниченка і надлюдина Ф. Ніцше як уособлення людини майбутнього (2011)
Балух В. - Тріадологія у творах східних Отців Церкви (2011)
Петречко О. - Особливості культу імператора у грецьких провінціях Римської імперії доби принципату (2011)
Мудеревич В. - Феномен християнського паломництва: мотиваційні аспекти (2011)
Shkribliak М. - The recovery, specifics functioning, and legalization of the orthodox hierarchy during the 1620s - 1630s (2011)
Шкрібляк М. - Українська Автокефальна Православна Церква 1921 р. як прояв українського церковного життя, Гергелюк М. (2011)
Мизак Н. - Рух за відродження Української Автокефальної Православної Церкви в умовах німецької окупації України у1941-1944 рр. , Боднар В. (2011)
Балух В. - Міжконфесійні конфлікти у Чернівецькій області кінця ХХ – початку ХХІ ст. : причини та способи подолання, Луцан І. (2011)
Филипович Л. - Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти (2011)
Пірен М. - Виховання духовності та консолідація української політичної нації на шляху демократичних змін (2011)
Арістова А. - Сучасні трансформації політичного ісламу (2011)
Смирнов М. - Будущее новых религиозных движений в России: неопределённость перспективы (2011)
Элбакян Е. - Социальный институт религии (2011)
Докаш В. - Християнська сім’я: модернізм та традиціоналізм (2011)
Ципко С. - Соціальний успіх та статусна функція сім’ї в сучасному українському суспільстві (2011)
Медіна Т. - Батьківська сім’я як осередок підготовки до подружнього життя (2011)
Гнатчук О. - Роль жінки-матері в сімейному вихованні (2011)
Яремчук С. - Вплив засобів масової інформації на сім’ю: соціологічний аспект, Бочулинський С. (2011)
Цинтила О. - ЗМІ: каталізатор трансформації родинних цінностей чи ретранслятор образу нової сім’ї (2011)
Боднарюк Б. - Релігійна атрибутика містерій у греко-римському соціумі, Возний І. (2011)
Удод О. - Українознавство у системі гуманітарного знання, Юрій М. (2011)
Безарова Г. - Духовність і проблема формування особистості: цивілізаційний аспект (2011)
Балух В. - Феномен релігійної терапії у структурі медицини, Марчук О. (2011)
Пержун В. - Історична свідомість підростаючого покоління: етапи формування від сім’ї до вищого навчального закладу (2011)
Малик В. - Сімейно-шлюбні відносини у контексті есхатологічного вчення протестантизму (2011)
Подгорна Л. - Роль і значення краси в аксіосфері наукової культури (2011)
Якимчук О. - Онлайнові соціальні мережі: перспективи розвитку (2011)
Гарда М. - Деструктивність у сучасному європейському суспільстві: агресія та відчуження за Е. Фромом (2011)
Муллокандова О. - Міжрелігійні та міжконфесійні шлюби як предмет наукових та богословських студій (2011)
Плецан Х. - Роль сім’ї у вихованні духовної, успішної особистості, громадянина України (2011)
Довідка про авторів (2011)
Содержание (2010)
Шубенко А. Л. - Влияние эрозии на основные эксплуатационные характеристики рабочей лопатки последней ступени цилиндра низкого давления мощной паровой турбины. Часть 2. Прогнозирование изменяющихся вследствие эрозионного износа вибрационных характеристик рабочей лопатки последней ступени и выбор способа ее пассивной защиты от эрозии, Ковальский А. Э., Воробьев Ю. С., Картмазов Г. Н., Романенко В. Н. (2010)
Линник А. В. - Современный уровень и основные направления развития гидротурбостроения в Украине, Хаитов В. Д. (2010)
Yershov S. V. - Analysing secondary vortex structures in an hp turbine stage using the realisable k-ω SST model, Swirydczuk J. (2010)
Солодов В. Г. - Аэродинамическое совершенствование конструкции, газодинамических и энергетических характеристик отсека "ЦСД-ЦНД-І" паровой турбины К-325-23,5, Субботин В. Г., Левченко Е. В., Швецов В. Л., Конев В. А., Альперт А. С. (2010)
Сухоребрый П. Н. - Определение структуры потока в спиральной камере радиально-осевой обратимой гидромашины на основе численного моделирования течения жидкости, Коваль С. А., Неня В. Г., Кочевский А. Н. (2010)
Мацевитый Ю. М. - Термоэкономический анализ теплонасосной системы теплоснабжения, Чиркин Н. Б., Кузнецов М. А. (2010)
Мартыненко Г. Ю. - Определение зависимостей радиальных и осевых сил от смещений роторного магнита в радиальном магнитном подшипнике на двух кольцевых постоянных магнитах (2010)
Усов А. В. - Математическое моделирование процессов контроля покрытий элементов конструкций на базе сингулярных интегральных уравнений, Батырев А. А. (2010)
Ильченко Б. С. - Исследование погрешности сведения баланса газа в системе магистральных газопроводов, Прищепо А. А., Ивасютяк И. С., Прищепо И. А., Инкулис В. В. (2010)
Костюк В. Е. - Численное моделирование водородно-кислородной термохимической подготовки низкосортного угля, Канило П. М., Соловей В. В., Костенко К. В. (2010)
Abstracts (2010)
Содержание (2010)
Скляров В. П. - Экспериментальное исследование изменения температуры при внезапном расширении сверхзвукового парового потока, Орловский В. П., Дворников А. А. (2010)
Левченко Е. В. - Повышение эффективности конструкции рабочих лопаток последней ступени паровых турбин, Субботович В. П., Юдин А. Ю., Бояршинов А. Ю. (2010)
Ершов С. В. - Численное решение задачи о взаимодействии скачка уплотнения с турбулентным пограничным слоем, Поливанов П. А., Сидоренко А. А., Деревянко А. И. (2010)
Попов Г. Я. - Об одном новом методе решения пространственной задачи для упругого слоя, Фесенко А. А. (2010)
Говоруха В. Б. - Моделирование зон электрического пробоя у вершины трещины в пьезоэлектрическом материале (2010)
Курпа Л. В. - Решение задач изгиба многослойных пологих оболочек с применением метода R-функций и сплайн-аппроксимации, Осетров А. А. (2010)
Пантелят М. Г. - Математическое моделирование нестационарных электромагнитных полей в фрагментах ротора синхронного турбогенератора, Сафонов А. Н., Руденко Е. К., Шульженко Н. Г. (2010)
Похмурський В. І. - Розробка та дослідження покриттів для захисту від фретинг-корозії, Мацевітий В. М., Калахан О. С., Казак І. Б., Вакуленко К. В., Ляшок С. В. (2010)
Угрюмова Е. М. - Применение эволюционных методов для оценки параметров узлов газотурбинных двигателей на основе данных измерений в процессе эксплуатации, Трончук А. А., Меняйлов А. В., Афанасьевская В. Е. (2010)
Abstracts (2010)
Шрамко Я. В. - Природа фiлософiї та її предмет (2014)
Райхерт К. В. - К вопросу об архэ Анаксимандра: Аристотель как источник сведений об Анаксимандре (2014)
Лобода Ю. А. - Номотетический характер философии досократиков (2014)
Тимофеев А. В. - Проблема свободы воли в учении св. Бернарда Клервоского в контексте западноевропейской истории философии (2014)
Матюшко Б. К. - Християнський позитивiзм М.Ф. Федорова (2014)
Бевзюк Н. П. - Диалектика трансцендентного и имманентного: рефлектирующая личность и уроки Карла Барта (2014)
Скальська Д. М. - Фiлософсько-антропологiчний дiапазон феноменологiчної естетики Р. Iнгардена (2014)
Козаченко Н. П. - Двi гранi української фiлософiї (2014)
Абдула А. И. - Массовость как характеристика современного общества (2014)
Миронов А. В. - Формирование чувства социального одиночества (философский анализ) (2014)
Ополев В. Т. - Гуманизация образовательных технологий: формирование сознания, понимание и диалог (2014)
Брюховецький М. М. - Мiсце i роль знання в iнформацiйному суспiльствi (2014)
Корупятник I. В. - Специфiка експлiкацiї поняття iсторичного детермiнiзму в контекстi визначення механiзмiв суспiльного розвитку (2014)
Панафидин И. А. - Justum bellum как философская традиция морального ограничения войны (2014)
Мішалова О. В. - Iсторична дiйснiсть та факт у свiтлi iдей Л. Вiтгенштейна (2014)
Балута Г. А. - До проблеми ego-iдентичностi: лiнгвiстичнi вимiри (2014)
Сепетий Д. П. - Свідомість, комп'ютери та новий мозок Мері (2014)
Леонов А. Ю. - Фiлософiя свiдомостi Девiда Чалмерса (2014)
Бродецкая Ю. Ю. - Основания человеческой экзистенции (2014)
Лебедь Е. А. - Время у Владимира Набокова (2014)
Дем’янюк М. Б. - Специфiка свiтогляду Iвана Вишенського у дискурсi структурного психоаналiзу (2014)
Шаталович И. В. - Идея детерминизма в мировоззренческом контексте (2014)
Чуйкова Е. В. - Ценностное основание этоса "делового человека" (2014)
Анотацiї (2014)
Нашi автори (2014)
Содержание (2010)
Лукач Л. М. - Реконструкция базовой котельной шахты в мини-ТЭЦ в условиях интеграции с газопоршневой электростанцией, Резников С. Ю., Шубенко А. Л., Бабак Н. Ю., Роговой М. И. (2010)
Левченко Е. В. - Новое из опыта устранения низкочастотной вибрации турбоагрегатов, Сухинин В. П. (2010)
Шелудяков Л. О. - Систематизация геометрических параметров профилей лопастей рабочих колес горизонтальных капсульных гидротурбин, Сушко А. Е. (2010)
Хомылев С. А. - Влияние характера нагружения профилей на эффективность турбинных решеток, Резник С. Б., Ершов С. В. (2010)
Русанов А. В. - Неявная схема для численного интегрирования уравнений гиперболического типа на неструктурированных сетках, Косьянов Д. Ю. (2010)
Строков А. П. - Разработка трехмерной конечноэлементной модели нестационарных термоупругих напряжений поршня тракторного дизеля, Левтеров А. М., Авраменко А. Н. (2010)
Сударев А. В. - Повышение эффективности и снижение металлоемкости газотурбинных трубчатых воздухоподогревателей на основе применения пассивных методов интенсификации теплообмена в их трактах, Халатов А. А., Сударев В. Б. (2010)
Кочуров Р. Е. - Модели нелинейных параметрических колебаний цилиндрических оболочек, Аврамов К. В. (2010)
Зайцева Т. А. - Чисельний та якісний аналіз техногенного впливу машинобудування на навколишнє середовище, Кузенков О. О. (2010)
Колодяжный В. М. - Бессеточные методы в задачах моделирования физических процессов, Лисина О. Ю. (2010)
Прищепо А. А. - Определение показателей эффетивности работы газоперекачивающего агрегата в условиях неполноты входной информации, Измалков В. Б. (2010)
Abstracts (2010)
Жихарева В. В. - Предпринимательские риски предприятий портовой деятельности, Куликов Д. В. (2016)
Гіріна О. Б. - Моделювання економічного потенціалу розвитку системи портів (2016)
Поліщук О. В. - Теоретичні основи оцінки ризиків транспортно-логістичних компаній, Щербина В. В. (2016)
Кухарчик А. Г. - Развитие мультимодальных перевозок (2016)
Наврозова Ю. О. - СВОТ-аналіз передумов створення туристичного кластеру в Одеському регіоні, Кацюк В. (2016)
Тростянецька Е. В. - Удосконалення мотивації праці в системі управління підприємством, Гупалюк Г. Ю. (2016)
Столяров Г. П. - Теоритичні аспекти формування системи планування та бюджетування на підприємстві, Пєнова Р. П. (2016)
Кубіній В. В. - Людський потенціал та стратегічна мета розвитку економічної системи (2016)
Дідович Ю. О. - Таксономіний підхід до вивчення сутності стратегічного управління, Маргітич В. В., Латинін К. І., Чекан І. В. (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей (2016)
Содержание (2010)
Ковальский А. Э. - Численные исследования эрозионной стойкости рабочих лопаток последних ступеней мощных паровых турбин при изменении их параметров, Швецов В. Л., Конев В. А. (2010)
Минко А. Н. - Массогабаритные параметры турбогенераторов с воздушной и водородной системами охлаждения как основной показатель конкурентоспособности турбоагрегата (2010)
Русанов А. В. - Моделирование пространственного вязкого течения жидкости в проточной части осевой поворотно-лопастной гидротурбины, Городецкий Ю. В., Косьянов Д. Ю., Сухоребрый П. Н., Хорев О. Н. (2010)
Божко А. Е. - Сингуларисные переходные функции электромагнитных вибровозбудителей (2010)
Ларин А. А. - Колебания лопаточных венцов паровых турбин с учетом расстройки параметров бандажной связи (2010)
Щербакова Ю. А. - Анализ напряженно-деформированного состояния трансверсально-изотропного полупространства под действием кругового штампа (2010)
Колодяжный В. М. - Численные схемы решения краевых задач на основе бессеточных методов с использованием радиальных базисных функций и атомарных радиальных базисных функций, Лисина О. Ю. (2010)
Максименко-Шейко К. В. - Метод R-функций в математическом моделировании теплообмена при движении жидкости по цилиндрическим каналам с центральными винтовыми вставками (2010)
Канило П. М. - Антропогенно-экологические составляющие глобального потепления климата, Костенко К. В. (2010)
Редько А. А. - Рациональные термодинамические параметры циклов многоступенчатой геотермальной энергетической станции (2010)
Мамалуй А. А. - Фазовые превращения в дисперсионно стареющих сплавах в прецизионном приборостроении, Фатьянова Н. Б., Шелест Т. Н., Дульфан А. Я. (2010)
Abstracts (2010)
Содержание (2010)
Веремеенко И. С. - Модернизация энергокавитационных стендов лаборатории гидромашин ИПМаш НАН Украины, Гладышев С. В., Дедков В. Н., Агибалов Е. С., Шелудяков Л. О. (2010)
Переверзев Д. А. - Энергоэффективность объединенных высокотемпературных газотурбинных и паротурбинных энергоблоков, Лебедев А. Г., Шелехина Ж. А. (2010)
Цаканян О. С. - Увеличение теплопроизводительности конвекторов с помощью размещения теплообменных элементов в вертикальном вытяжном канале, Кошель С. В., Цаканян С. О. (2010)
Божко А. Е. - Об определении перемещений масс колебательной системы с двумя степенями свободы при сингуларисном воздействии (2010)
Ершов С. В. - Метод Ньютона для неявной схемы численного интегрирования уравнений газовой динамики, Деревянко А. И., Гризун М. Н. (2010)
Максименко-Шейко К. В. - Математическое моделирование электро¬магнитных полей в регулярных волноводах фрактальной природы методом R-функций, Шейко Т. И. (2010)
Чуб И. А. - Решение задачи распределения ресурсов проекта как оптимизационной задачи размещения геометрических объектов с изменяемыми метрическими характеристиками, Иванилов А. С., Новожилова М. В. (2010)
Левтеров А. М. - Методика определения теплофизических свойств альтернативных моторных топлив, Маринин В. С., Умеренкова К. Р. (2010)
Мамалуй А. А. - Влияние электрофизических способов обработки на формоустойчивость дисперсионно стареющих сплавов прецизионного приборостроения, Фатьянова Н. Б., Шелест Т. Н., Дульфан А. Я. (2010)
Сталинский Д. В. - Минимизация удельных энергозатрат на измельчение и термохимическую деструкцию изношенных автомобильных шин, Скоромный А. Л., Касимов А. М., Синозацкий А. М. (2010)
Abstracts (2010)
Чернець М. В. - До питання про розрахунок границь зміни парності зачеплення зубів у циліндричних косозубих передачах та його вплив на контактні тиски (2016)
Буря А. И. - Влияние содержания волокна оксалон на триботехнические характеристики органопластиков на основе фенилона С – 1, Томина А.-М. В., Чернов В. А. (2016)
Диха О. В. - Вплив тертя на трибоконтактні параметри напрямних ковзання технологічного обладнання, Вельбой В. П., Вичавка А. А. (2016)
Довбня Н. П. - Сопротивление качению колес локомотива от отдельных составляющих динамической нагрузки, Бондаренко Л. Н., Бобырь Д. В., Шепотенко А. П. (2016)
Парусов Э. В. - О склонности бунтового проката к деформационному старению в процессе волочения, Сычков А. Б., Губенко С. И., Парусов О. В., Амбражей М. Ю. (2016)
Storozhenko M. - Influence of counterbody material on sliding wear behaviour of NiCrSiB-TiB2 plasma sprayed material, Umanskyi O. , Terentjev O., Kostenko O. (2016)
Чейлях А. П. - Плазменное упрочнение износостойкого чугуна, Куцомеля Ю. Ю., Чейлях Я. А., Микула Я. (2016)
Багрій О. В. - Особливості деформування композитних матеріалів з малою зв’язністю в умовах плоскої деформації (2016)
Криштопа С. І. - Експериментальні дослідження металополімерних пар тертя з врахуванням трибоелектричних процесів, Криштопа Л. І., Прунько І. Б., Мельник В. М., Гнип М. М. (2016)
Полярус Е. Н. - Влияние метода получения композиционных порошков на интенсивность изнашивания плазменных покрытий системы NiAl-CrB2 (2016)
Tkасhuk V. P. - Theoretical research of horizontal rotor machine dynamics, Savytskyi Y. V. (2016)
Вельбой В. П. - До розрахунку контактних параметрів і сил тертя в циліндричних напрямних ковзання, Диха М. О. (2016)
Костогриз С. Г. - Параметр пластичності – базовий критерій для оцінювання пружно - пластичних властивостей конструкційних матеріалів, Мисліборський В. В. (2016)
Содержание (2010)
Кнабе А. Г. - Cпособ повышения экономичности и маневренности разъемных корпусов турбин на высокие параметры пара (2010)
Бойко А. В. - Создание методики оценки влияния подрезки выходных кромок на эффективность турбинных решеток активного типа, Усатый А. П., Авдеева Е. П. (2010)
Быков Ю. А. - Численное моделирование теплообмена в турбинных решетках профилей в потоке вязкого газа (2010)
Халатов А. А. - Пленочное охлаждение торцевой стенки соплового аппарата, Коваленко А. С., Кузьмин А. В., Лисовский А. В. (2010)
Склепус С. Н. - Ползучесть и повреждаемость пологих оболочек средней толщины из материалов с характеристиками, зависящими от вида нагружения (2010)
Гецов Л. Б. - Методики расчетного определения характеристик ползучести на первой и второй стадии по результатам испытаний на релаксацию с использованием ограниченного числа изохронных кривых ползучести, Катанаха Н. А., Попова И. П. (2010)
Янчевский И. В. - Нестационарные колебания асимметричного дискового биморфа в режиме прямого пьезоэлектрического эффекта (2010)
Аврамов К. В. - Методы R-функций и многих масштабов в задачах нелинейных колебаний круглых пластин с вырезами, Тишковец Е. В., Максименко-Шейко К. В. (2010)
Слесаренко А. П. - Идентификация нелинейной нестационарной зависимости мощности источника энергии от температуры на базе вариационно-структурного и проекционных методов, Сафонов Н. А. (2010)
Литвин О. М. - Оптимізація математичних моделей аеродинамічних поверхонь для авіадвигунів на основі В-сплайнів, Пасічник В. О., Ткаченко О. В., Черняк О. О. (2010)
Савицкий В. Д. - Применение метанола в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания, Терновая Л. В. (2010)
Abstracts (2010)
Титул, зміст (2017)
Ходаківський В. М. - Аналіз середовища функціонування сільськогосподарських підприємств в контексті їх економічної ефективності, Місевич М. А. (2017)
Грановська В. Г. - Перспективи розвитку підприємств органічного сектору (2017)
Павленко О. П. - Органічне природне агровиробництво в системі продовольчої безпеки держави та його фінансове забезпечення, Лещенко О. Ю. (2017)
Одношевна О. О. - Вплив фінансово-економічної безпеки на систему функціонування фінансово-економічного механізму в умовах аграрного природокористування (2017)
Бабич М. М. - Проблеми забезпечення продовольчої безпеки в Україні (2017)
Запухляк В. М. - Людський капітал як чинник підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України, Мельник О. І. (2017)
Тюха І. В. - Просування продукції підприємств пивобезалкогольної галузі на зовнішні ринки, Тоболін О. В. (2017)
Миськовець Н. П. - Науково-методичні підходи до оцінки діяльності фао в сфері відповідального екосистемного підприємництва (2017)
Титул, зміст (2017)
Місевич М. А. - Потенційна конкурентоздатність високотоварних сільськогосподарських підприємств житомирської області, Ходаківський В. М. (2017)
Болдирєва Л. М. - Формування інституційного середовища агропродовольчого сектора економіки (2017)
Петруха С. В. - Еволюція методологічних підходів до дослідження аграрних криз (2017)
Галицький О. М. - Імперативи діагностування інноваційного потенціалу у напрямі захисту економічних інтересів переробних підприємств аграрної сфери (2017)
Голобородько Я. О. - Формування конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва регіону в умовах глобалізації економіки (2017)
Петрук Т. Ю. - Економічний зміст та значення сільськогосподарського страхування (2017)
Кoстюнiк O. В. - Шляхи удoскoнaлення безгoтiвкoвих грoшoвих кoштiв пiдприємств укрaїни, Пoбережнa В. В. (2017)
Титул, зміст (2017)
Будзяк О. С. - Проблеми управління екологобезпечним землекористуванням, Будзяк В. М. (2017)
Жибак М. М. - Стан та шляхи удосконалення мотивації праці в аграрних підприємствах, Літвінов В. І. (2017)
Кабанов А. І. - Принципи та функції управління інноваційним потенціалом персоналу підприємства, Адаменко М. В. (2017)
Галицький О. М. - Компаративний захист економічних інтересів на основі інноваційно-ресурсного підходу (2017)
Богма О. С. - Особливості статичного та динамічного характеру категорії "бюджетна безпека" (2017)
Бадзян В. В. - Організаційно-екологічне забезпечення збалансованого використання лісогосподарських земель (2017)
Янішевська В. C. - Реформування публічних фінансів України в умовах євроінтеграційних процесів (2017)
Жовтянник Н. С. - Генезис фіскальної політики та перспективи її розвитку в Україні (2017)
Задерей В. Ю. - Методи оцінки вартості компаній (2017)
Микосянчик О. А. - Оценка энергетических, реологических и противоизносных характеристик контакта в условиях качения с переменным скольжением, Мнацаканов Р. Г., Калиниченко В. И., Кущев А. В. (2016)
Пашечко М. І. - Пiдвищення зносостiйкості елементів пожежної технiки нанесенням евтектичних покриттів на основі Si, Ni, Cr – легованих сплавiв системи Fe-Mn-C-B, Бережанський Т. Г. (2016)
Войтов В. А. - Дослідження мікротвердості, шорсткості та процесів зношування на робочих поверхнях модельних трібосистем екструдера ЕВ-350 та ЕВ-350М, Цимбал Б. М. (2016)
М’якуш Б. М. - Вплив температури на формостійкість тришарової паркетної дошки, Кшивецький Б. Я. (2016)
Дворук В. І. - Моделювання зношування металів при терті ковзання з позицій кінетичної природи міцності твердих тіл (2016)
Брыков М. Н. - Влияние режимов закалки и изотермической обработки на структуру и износостойкость высокоуглеродистой низколегированной стали, Прокопченко А. А., Ефременко В. Г. (2016)
Слащук В. О. Слащук О. О. - Акусто - емісійний аналіз перехідних процесів роботи двигуна внутрішнього згорання (2016)
Загребельний В. В. - Підвищення експлуатаційних властивостей швидкорізальних сталей комбінованою лазеро - хіміко - термічною обробкою (2016)
Буряк В. Г. - Аналіз зміни характеристик енергетичного стану обробного і інструментального матеріалів при досягненні якості, продуктивності і надійності у механообробці, Буряк А. В., Драпак Л. С., Буряк В. В. (2016)
Богатчук І. М. - Реставрація робочих поверхонь штовхачів клапанів двигунів електроіскровим легуванням з застосуванням мідних електродів, Прунько І. Б. (2016)
Gorenko M. V. - Optimization of efficiency energy the work surfaces with work environment by creating asymmetric surface - active structures (including squamose-like) with the vector direction given resistance, method for determining individual the properties, classification of species by the interaction nature of the working the environment and of geometry surface - using the method Gorenko (2016)
Парусов Э. В. - О повышении технологической пластичности при волочении бунтового проката из высокоуглеродистой стали без применения термической обработки, Сычков А. Б., Губенко С. И., Сагура Л. В., Чуйко И. Н. (2016)
Диха О. В. - Розрахункова оцінка зношування напрямної ковзання з маслоутримувальними канавками трикутного профілю, Вичавка А. А. (2016)
Титул, зміст (2017)
Халатур С. М. - Моніторинг державних програм розвитку сільського господарства України (2017)
Макогон В. В. - Підходи до оцінки впливу ефективності управління сільськогосподарським підприємством на формування його конкурентних переваг на зерновому ринку (2017)
Замора О. І. - Проблеми і перспективи розвитку соціально-економічної сфери регіону, Ярема Л. В. (2017)
Чорна Л. О. - Науково-методичні підходи інноваційного розвитку людського капіталу , Зачоса О. Д. (2017)
Денисенко М. П. - Особливості формування та оцінки трудового потенціалу підприємства в сучасних умовах, Кодій С. О. (2017)
Сокіл О. Г. - Інституціональні чинники сталого розвитку соціально-економічних систем (2017)
Котикова О. І. - Індикація екологічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні, Огородник Є. О., Черевко Л. В. (2017)
Рябченко О. О. - Біоекономіка в системі національного господарства: стандарти межування (2017)
Полегенька М. А. - Особливості інноваційної діяльності в агропромислових підприємствах України (2017)
Нечипоренко С. Д. - Сутність та значення соціального страхування в системі соціального захисту населення (2017)
Чернець М. В. - До питання вибору раціональної ширини коліс у косозубій циліндричній передачі за умовою постійності лінії контакту зубів (2017)
Ганзюк А. Л. - Вплив фретинг-процесів на склад водно-спиртових сумішей, Олександренко В. П., Нездоровін В. П. (2017)
Соколовський Я. І. - Визначення реологічних властивостей деревини залежно від зміни температури і вологості, Криштапович В. І., Мокрицька О. В. (2017)
Довбня Н. П. - О величине гистерезисных потерь в сопротивлении качению колес подвижного состава, Бондаренко Л. Н., Бобырь Д. В. (2017)
Кубич В. И. - Методика оценки параметров молекулярной связи поверхностей в трибосопряжениях цилиндро - поршневой группы ДВС, Слынько Г. И., Юдиценко А. В. (2017)
Пасічник О. А. - Методологічні аспекти застосування інформаційних технологій в трибологічних експериментальних дослідженнях (2017)
Дмитриченко М. Ф. - Моделювання триботехнічних характеристик захисних покриттів для деталей силових установок авіаційної наземної техніки, Довгаль А. Г., Білякович О. М., Приймак Л. Б., Сидоренко О. Ю., Туриця Ю. О. (2017)
Дудчак Т. В. - До питання відновлення підшипників ковзання заглиблювальних електронасосів полімерними композиційними матеріалами, Дудчак В. П., Вільчинська Д. В., Остапенко Р. М. (2017)
Лисий М. В. - Вплив термоциклічної обробки на субструктурне зміцнення композиційних матеріалів з алюмінієвою матрицею, Білюк А. І., Слободяник А. Д. (2017)
Диха О. В. - Моделі зношування напрямних ковзання з маслоутримувальними профілями змінної глибини, Вичавка А. А., Вельбой В. П. (2017)
Соловых Е. К. - Определение оптимальных режимов электроконтактного припекания дискретных покрытий при восстановлении и упрочнении валов двигателей, Волков Ю. В., Ворона Т. В., Лопата Л. А., Николайчук В. Я., Дудан А. В. (2017)
Андрущенко М. И. - Материалы, технология и специальная оснастка для упрочнения и восстановления штампов для прессования полых цилиндрических огнеупоров. Часть 2. Особенности упрочнения и восстановления штампов наплавкой в производственных условиях, Осипов М. Ю., Куликовский Р. А., Капустян А. Е., Магда Е. С. (2017)
Стечишин М. С. - Розробка конструкції оснастки для модифікації комплекту ножів кутера азотуванням в тліючому розряді, Лук’янюк М. В., Лук’янюк М. М. (2017)
Вельбой В. П. - Тертя та зношування напрямних ковзання (огляд), Диха М. О., Вичавка А. А., Динько О. П. (2017)
Венцель Є. С. - Математична модель трибосполучення, Кравець А. М. (2017)
Мандзюк І. А. - Новий клас основ мастильних матеріалів за вимогами "зеленої трибології”, Присяжна К. О. (2017)
Ищенко Б. С. - Оценка удельной поверхностной энергии при разрушении анизотропных горных пород динамическими нагрузками различной интенсивности, Ищенко А. К. (2016)
Воробьев В. В. - Оценка динамического воздействия газокумулятивного потока на дно скважины при взрыве удлиненного заряда, Помазан М. В., Воробьева Л. Д. (2016)
Скипочка С. И. - Особенности определения прочностных характеристик ураносодержащих руд и вмещающих пород, Паламарчук Т. А., Прохорец Л. В. (2016)
Норов Ю. Д. - Разработка взрывной технологии ослабления прочности массива горных пород, Арапбаев Н. Е. (2016)
Коваленко В. В. - Способ крепления выработок инъекцированием окружающего породного массива, Наливайко Д. В. (2016)
Мерзлікін А. В. - Розробка та обгрунтування нового методу прогнозування ризиків вуглевидобутку, Назимко В. В. (2016)
Блюсс Б. А. - Технологии восстановления аккумулирующей способности хранилищ отходов обогащения, Семененко Е. В., Медведева О. А. (2016)
Mihai Popescu-Stelea - Health and safety risk assessment аt working places from botorca gas сompression unit (2016)
Звернення до авторів (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Список авторів (2016)
Беззубченкова М. В. - Теоретическое обоснование параметров безразлётного взрывания горного массива, Воробьев А. В., Воробьев В. В. (2016)
Долударев В. Н. - Особенности применения газообразующих и инертных добавок в зарядах взрывчатых веществ, Дзекун Ю. В., Юрко А. А., Долударева Я. С. (2016)
Скипочка С. И. - Закономерности изменения напряженно-деформированного состояния породного массива при интенсификации горных работ, Паламарчук Т. А., Прохорец Л. В., Бобро Н. Т. (2016)
Солодянкин А. В. - Эффективные способы поддержания выработок в сложных условиях шахт западного Донбасса, Гапеев С. Н., Выгодин М. А., Воронин С. А., Мкртчян С. В. (2016)
Шамарін Ю. Є. - Виготовлення деталей за допомогою методів високошвидкісного штампування, Холявік О. В. (2016)
Тверда О. Я. - Динаміка зміни радіаційно-гігієнічного фону з розвитком гірничих робіт у гранітному кар’єрі, Меркулова А. О., Ткачук К. К. (2016)
Сукач С. В. - Технічні рішення щодо мінімізації шкідливого впливу на працюючих у приміщеннях із підвищеним рівнем іонізуючого випромінювання, Огарь В. О., Левківський Р. М. (2016)
Негрей С. Г. - Установление норм выработки при возведении охранных конструкций на концевых участках лав, Негрей Т. А., Конопелько Е. И. (2016)
Чебенко В. М. - Дослідження впливу дзеркальних поверхонь на покращення освітлення виробничих приміщень, Колосюк В. П., Чебенко Ю. М., Губачов О. І., Цибульник Н. Н., Головенко К. С. (2016)
Подкопаев С. В. - О динамических нагрузках при внезапных обрушениях боковых пород, Иорданов И. В., Чепига Д. А. (2016)
Памяті Воробйова В.Д. (2016)
Звернення до авторів (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Список авторів (2016)
Кам’янецька О. В. - Переформатування процесу глобалізації та нові блоки в світовій торговельній системі (2016)
Литвин М. В. - Перспективи сталого розвитку будівельного та енергетичного секторів в умовах глобалізації (2016)
Онищенко В. П. - Глобалізація споживання як чинник транснаціоналізації роздрібної торгівлі, Удод Н. М. (2016)
Орловська Ю. В. - Сучасні теорії міжнародної спеціалізації: можливості застосування на регіональному рівні, Чала В. С., Варламова О. А. (2016)
Орловська Ю. В. - Систематизація сучасних економічних інструментів щодо підтримки зеленого будівництва в ЄС, Чала В. С., Гончарова К. В., Мащенко С. О. (2016)
Прушківська Е. В. - Особливості агропромислової інтеграції в умовах посилення глобалізації, Черномаз К. Г. (2016)
Чала В. С. - Порівняльний аналіз ринкових реформ в Естонії та Австрії: уроки для України, Вибла К., Білова І. (2016)
Чала В. С. - Порівняльний аналіз умов ведення бізнесу в Україні, Польщі та Словаччині: стан та перспективи, Дригола К. В., Рижкова В. Є. (2016)
Безус Р. М. - Аграрно-правові аспекти виробництва сировини та продукції за органічними стандартами в Україні, Волох П. В., Острініна В. В. (2016)
Єременко Д. В. - Інституційний підхід як методологічна база дослідження конкурентоспроможного розвитку фермерського господарства (2016)
Кленін О. В. - Oсобливості формування змісту інституту консалтингу в Україні (2016)
Морозова С. - Інноваційний розвиток економічних систем: особливості методології оцінки (2016)
Назарова К. О. - Роль облікової інформації у забезпеченні сталого розвитку торговельної галузі, Нестеренко О. О. (2016)
Рубіш І. І. - Взаємодія чинників державного стимулювання інвестиційної діяльності (2016)
Слободянюк Н. О. - Стратегічні підходи до інноваційно-інвестиційного розвитку національної економіки (2016)
Дубина М. В. - Сутність депозитного ринку та особливості його функціонування, Тарасенко О. О. (2016)
Бондаренко С. М. - Ділова досконалість підприємств як фактор конкурентоспроможності національної економіки України (2016)
Ватченко О. Б. - Контролінг у системі управління підприємством, Прохорова А. С. (2016)
Кузнецова М. О. - Передумови забезпечення сталого розвитку підприємств України (2016)
Солодка О. О. - Концептуальні складові сучасного механізму хеджування (2016)
Шевченко В. А. - Імітаційне моделювання організаційної структури управління закладом охорони здоров’я в рамках сприяння open innovation на базі методичного підходу "витрати/вигода" (2016)
Балашова С. П. - Структура та зміст професійно важливих умінь у військових ліцеїстів, Дубровинський Г. Р. (2011)
Бистрова Б. Б. - Технологія презентацій як один з елементів активізації процесу навчання іноземній мові (2011)
Васів С. В. - Динаміка розвитку готовності до фізичного самовдосконалення у майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Гапеєва О. Л. - Діяльність органів ідеологічної роботи Збройних сил республіки Білорусь (2011)
Духневич В. М. - Використання кейсів в процесі професійної та психологічної підготовки військових фахівців в умовах цивільного вищого навчального закладу (2011)
Зонь В. В. - Комунікативний аспект професійної соціалізації майбутніх соціальних педагогів (2011)
Іванов О. Л. - Бойовий кікбоксинг – базова складова фізичної підготовки професійних Збройних сил України (2011)
Іщенко Л. Й. - Ділова гра як середовище становлення професійної мовної компетенції (2011)
Ковалишин Л. Є. - Визначення тестових завдань для діагностування фонетичних здібностей до вивчення чеської мови у військових фахівців (2011)
Красник М. Я. - Структура комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах (2011)
Кубіцький С. О. - Загальнонаукові характеристики системи підвищення кваліфікації молодших офіцерів соціально-психологічної служби, Воронцов О. С. (2011)
Кузнецова О. В. - Педагогічні умови розвитку інформологічної культури в учнів середнього шкільного віку у процесі естетичної діяльності (2011)
Олійник Л. В. - Теоретико-методологічні підходи до психолого-педагогічної підготовки у вищій військовій школі (2011)
Приходько Ю. І. - Методологічні основи формування змісту підготовки військових фахівців (2011)
Теслюк В. М. - Сутність професійної компетентності майбутнього викладача, Карпович О. В. (2011)
Ткачик В. В. - Вплив самооцінки на успішність навчання дітей-сиріт, Кубіцький С. О. (2011)
Торічний О. В. - Філософсько-методологічні основи формування професійної військової компетентності майбутніх випускників вищих військових закладів (2011)
Федоренко О. І. - Правове виховання дітей та підлітків працівниками органів внутрішніх справ (2011)
Янішевська З. В. - Соціальна роль сім’ї та сімейного виховання у сучасному іспанському суспільстві (2011)
Гаврюшенко В. В. - Оптимізація взаємодії офіцерів у проблемних міжособистісних ситуаціях анотації (2011)
Гоцуляк Н. Є. - Предметно-операційні та смислові рівні методичних умінь викладача іноземної мови в процесі здійснення ним професійної діяльності (2011)
Греса Н. В. - Особливості опановуючої поведінки юристів з різним стажем роботи (2011)
Григор’єв В. В. - Проблеми та основи організації захисту особового складу Збройних сил України від негативного інформаційно-психологічного впливу (2011)
Каськов І. В. - Особливості попередження професійного стресу у діяльності викладача (2011)
Ковальова І. Б. - Декомпозиція когнітивного образу регуляції емоційно-вольових проявів суб’єкта діяльності в особливих умовах (2011)
Ковальчук О. П. - Теоретичні аспекти дослідження мотивації професійної діяльності військовослужбовців (2011)
Корольчук В. М. - Психологічні техніки та технічні засоби адаптації до стресу (2011)
Ларіонов С. О. - Психологічні особливості сприйняття працівниками ОВС типових ситуацій службової діяльності (2011)
Лисюк С. Г. - Заходи психологічної реабілітації військовослужбовців, які виконували свої обов’язки в екстремальних умовах (2011)
Ложкін Г. В. - Проблеми дослідження суміщеної діяльності в операторських професіях з особливими умовами праці, Петренко О. В. (2011)
Макаренко П. В. - Гендерні особливості ставлення працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ до соціально-професійного оточення, Ступакова О. В. (2011)
Мацевко Т. М. - Феномен "професійної деформації” офіцерів як предмет психологічного дослідження (2011)
Миронець С. М. - Психологічна характеристика механізмів готовності зведених рятувальних загонів (2011)
Назаренко І. І. - Теоретичні основи психологічного супроводу професійного становлення рятувальників (2011)
Назаров О. О. - До проблеми моделювання функціональної надійності диспетчерів чергово-диспетчерських служб екстреного виклику (2011)
Назарук О. М. - Вплив професійної діяльності на формування соціально-психологічної компетентності працівника служби безпеки сучасного підприємства (2011)
Перепелюк Т. Д. - Психологічна природа та гендерні особливості прояву егоцентризму у старшокласників (2011)
Овсяннікова Я. О. - Особливості надання екстреної психологічної допомоги помираючому та його родичам в умовах надзвичайної ситуації (2011)
Орел С. М. - Психологічні аспекти повідомлення про екологічний ризик, Дурач В. М. (2011)
Охременко О. Р. - Проблеми формування віктимності (2011)
Перепелюк Т. Д. - Соціально-психологічний тренінг як засіб корекції особистісного розвитку підлітка (2011)
Стасюк В. В. - Зміст та особливості організації загальної психологічної підготовки особового складу (2011)
Татарінов Є. В. - Критерії та показники емпіричного дослідження кар’єрних домагань офіцерів (2011)
Теслик Н. М. - Структурні зв’язки оцінного ставлення до права у системі цінностей студентів ВНЗ МВС (2011)
Товма М. І. - Стажування курсантів академії ВВ МВС України як чинник військово-професійної адаптації (2011)
Торічний В. О. - Структура професійного іміджу прикордонника (2011)
Цимбал С. В. - Онтогенетичні і психотерапевтичні принципи навчання іншомовному мовленню засобом ІЛОТ (2011)
Чабанюк Н. І. - Мотивація як передумова успішного виконання професійних обов’язків в службовій діяльності молодих фахівців органів внутрішніх справ (2011)
Шевченко Л. О. - Застосування СПТ як засобу групової корекційної роботи зі злочинницями (2011)
До відома авторів (2011)
Вихідні дані (2011)
Федоренко В. Г. - Економічна освіта України в інтеграційно-новітніх різнорівневих системах, Федоренко С. В. (2017)
Косова Т. Д. - Фондова електронна торгівля цінними паперами: вплив на розвиток фінансового ринку України, Ярошевська О. В. (2017)
Грабчук О. М. - Інструменти інноваційної політики промислових підприємств, Плаксієнко В. Я. (2017)
Касич А. О. - Стратегічний менеджмент суб'єктів публічної сфери, Харченко Т. О. (2017)
Гончаров Ю. В. - Проблеми регіональної політики в Україні, Дворецький А. О. (2017)
Радіонов Ю. Д. - Теоретичні основи суспільних благ в економічній системі держави (2017)
Андрющенко І. Є. - Прогнозування рівня життєздатності промислових підприємств (2017)
Бабич М. М. - Моніторинг та інформаційне забезпечення процесів формування продовольчої безпеки (2017)
Бояринова К. О. - Визначення домінантних функціональних компонент внутрішнього середовища підприємства машинобудування в забезпеченні економічного інтересу функціонування в інноваційно орієнтованому розвитку (2017)
Рубльов В. В. - Особливості управління комунальними підприємствами у сучасних умовах (2017)
Кузьменко О. В. - Розвиток методичних засад моделювання ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування, Бойко А. О., Полюхович В. М. (2017)
Чуріканова О. Ю. - Аналіз індикаторів сталого розвитку, Загорулько К. А. (2017)
Хомутенко В. П. - Фіскальна ефективність податку на прибуток підприємств в Україні, Хомутенко А. В. (2017)
Безус П. І. - Управління змінами обсягів виробництва, Волошенко О. О. (2017)
Шиманська К. В. - Процесний підхід до ідентифікації грошових переказів мігрантів в умовах дії інституційних факторів (2017)
Собчук С. І. - Міжбюджетні трансферти в системі бюджетного регулювання (2017)
Піскунова Н. О. - Удосконалення методичних засад оцінки грошових потоків суб'єктів господарювання (2017)
Мясников В. О. - Стан та перспективи розвитку інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств (2017)
Бабій М. Ф. - Зміст життєвих цінностей та орієнтацій у девіантних підлітків (2015)
Бєрющева І. Л. - Теоретико-методологічні засади вивчення залежності з позиції суб’єктного підходу (2015)
Большакова А. М. - Суб’єктивна вичерпаність особистісного потенціалу та особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій (2015)
Вдовиченко О. В. - Особистість ризику на кризових етапах онтогенезу (2015)
Вічалковська Н. К. - Активізація самореалізації осіб вікової категорії 50+: ресурсний підхід, Іванашко О. Є. (2015)
Головін М. Б. - Дослідження закономірностей формування пізнавальних понятійних схем ієрархічного типу методами статистики, Головіна Н. М. (2015)
Гошовська Д. Т. - Особливості психогенези фахового ототожнення сучасного студентства (2015)
Гошовський Я. О. - Феноменологія інституційної депривації: ревіталізаційні аспекти (2015)
Дзюба Т. М. - Ризики професійного здоров’я вчителя (2015)
Дмитріюк Н. С. - Вплив емпатії на розуміння вихователем особистості дитини в перцептивному вимірі (2015)
Завада Т. Ю. - Модифікація опитувальника перфекціонізму Н. Гаранян, А. Холмогорової (2015)
Заграй Л. Д. - Практики соціально-психологічного захисту особистості в умовах ризиків і небезпек (2015)
Засєкіна Л. В. - Психолінгвістичнадіагностика і реорганізація негативних глибинних переконань особистості (2015)
Ковальчук О. П. - Проектування уявлень про професійне майбутнє у військовослужбовців – учасників антитерористичній операції засобами психологічного супроводу (2015)
Кордунова Н. О. - Психологічні тенденції проявів особистісної зрілості студентів у процесі професійної підготовки, Потапчук Л. В. (2015)
Коць М. О. - Вікова динаміка професійного самовизначення дітей з особливими потребами, Поліщук О. О. (2015)
Лавриненко О. Л. - Типізація комунікативних провалів крізь призму психолінгвістики (2015)
Майорчак Н. М. - Вплив особистісних якостей студентів на розуміння брехні як психологічного феномену (2015)
McCabe-Juhnke J. - Enacting gemeinde in the language of story: narrative performance among kansas mennonites from Volyn (2015)
Медвідь Н. П. - Аналіз результатів соціально-психологічної атестації керівників у сфері державного управління (2015)
Островська К. О. - Психологічні особливості педагогів з різним рівнем альтруїзму (2015)
Підбуцька Н. В. - Особливості та предиктори часової компетентності студентів інженерно-технічних спеціальностей (2015)
Савелюк Н. М. - Дискурс як міждисциплінарне поняття та його психологічні виміри (2015)
Сингаївська І. В. - Проблема оцінювання професійної успішності викладача вищого навчального закладу (2015)
Смотрицький А. В. - Перспективы эмпирического исследования особенностей социально-психологической адаптации мигрантов посредством досугово-танцевальных практик (2015)
Тригуб Г. В. - Вплив міжпівкульової мануальної асиметрії на психолінгвістичні прояви чуття мови студентів (2015)
Федотова Т. В. - Особливості переживання самотності в осіб раннього юнацького віку (2015)
Хомуленко Б. В. - Характеристика рольових профілів психолога (2015)
Шамлян К. М. - Вольова організація особистості: пошук релевантних діагностичних показників (2015)
Shtepa О. S. - The types of resourcefulness orientation of a person (2015)
Наші автори, пам'ятка авторові (2015)
М. Дьомін - Народний архітектор України (2011)
Солуха Борис Володимирович (2011)
Ваксман С. А. - Транспортники–градостроители Украины, Рейцен Е. А. (2011)
Банах В. А. - Особенности моделирования взаимодействия зданий и сооружений с грунтовыми основаниями в сложных инженерно-геологических условиях (2011)
Бачинська Л. Г. - Школа як центр мікрорайону: комунікаційно-функціональний зв’язок (2011)
Бевз Є. А. - Проблема децентралізації мережі публічних бібліотек (2011)
Берлог О. І. - Исследование особености расчета пассажиропотоков на линиях метрополитена, Рейцен Є. О. (2011)
Бичевий П. П. - Основи технологічного виготовлення проникаюче-насичуючих мастик для ремонту м'яких покрівель, Козирєва К. М. (2011)
Болдирєв О. О. - Іноземний капітал та його вплив на розвиток банківської системи України та обсяги інвестиційної діяльності в сфері містобудування (2011)
Бондар О. А. - Геометричне моделювання маркетингових систем в будівництві, Якимчук І. М, Лаврухіна К. О. (2011)
Бородич Л. В. - Прийоми реконструкції регулярного історичного кварталу (на прикладі м. Полтава) (2011)
В’язовська А. В. - Ландшафтний підхід у містобудуванні (2011)
Глива В. А. - Методи зниження акустичного навантаження на користувачів автоматизованих систем у сучасних будівлях і спорудах (2011)
Гоблик А. В. - До питання прогнозування динаміки розвитку містобудівних систем (2011)
Грицюк П. М. - Модель оптимізації структури посівів основних сільськогосподарських культур на території Рівненської області, Кібукевич О. М., Корнілов Л. В. (2011)
Денищенко И. Я. - Моделирование режима работы наружного освещения городов, Рейцен Е. А. (2011)
Дмитренко А. Ю. - Історичні передумови формування системи розселення України та сучасної демографічної ситуації в різних її регіонах (2011)
Доля В. К. - Відносини в системі "водій – транспортний засіб – транспортна мережа – середовище", Линник І. Е. (2011)
Дюжев С. А. - Теоретична мова містобудування: базові принципи діяння механізму феномену розселення (2011)
Егоров А. И. - Методы исследования математических моделей, Исаев А. П., Гандерук В. Л. (2011)
Егоров А. И. - Физические и математические модели сооружений, Исаев А. П., Гандерук В. Л. (2011)
Зварич І. А. - Дослідження факторів впливу на пропускну здатність ліній наземного міського пасажирського транспорту (2011)
Золотар Л. В. - Сучасний стан в галузі санітарної очистки міста та визначення первинних функціонально-планувальних елементів системи (2011)
Климов Ю. А. - Армування бетонів неметалевою композитною арматурою на основі базальтового і скло ровінгів, Солдатченко А. С., Вітковський Ю. А. (2011)
Костира Н. О. - Несуча спроможність сильфонних компенсаторів з урахуванням розвитку пластичних деформацій (2011)
Крикун К. В. - Якість як основна передумова ефективності витрат виробничих ресурсів у будівництві, Оліферук С. Л., Рєзанов А. С. (2011)
Кузьменко Т. Ю. - Міграційні процеси як пріоритетні чинники формування сільських поселень-супутників в приміських зонах великих міст (2011)
Лабай В. Й. - Залежність втрат ексергії в елементах холодильних машин split-кондиціонерів від кінцевих різниць температуру випарнику і конденсаторі (2011)
Лізунова А. П. - Правові та просторово-технічні аспекти відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності в Україні, Михальова М. Ю. (2011)
Лю Синь - Природные факторы развития Шанхайской агломерации (2011)
Малашевський М. А. - Перспективи консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні, Бугаєнко О. А. (2011)
Мамедов А. М. - Використання сучасних інформаційних технологій для обліку об’єктів культурної спадщини, Апостолова-Сосса Л. О. (2011)
Ніканоров С. О. - Містобудівні особливості формування пляжної зони при туристичних комплексах (2011)
Орлова Т. О. - Процедура оцінки екологічного впливу, як інструмент раціонального землекористування (2011)
Орлова Т. О. - Система управління відходами з урахуванням містобудівних обмежень (2011)
Осєтрін М. М. - Екологічна складова, як умова обґрунтування інженерно-планувального рішення перетину магістралей в різних рівнях (на прикладі Московської площі в м. Києві), Солуха І. Б. (2011)
Осипов О. Ф. - Досвід будівництва в існуючій забудові крупних і середніх міст Євросоюзу, Казимір Д. В. (2011)
Осиченко Г. О. - Семіотичні механізми архітектури як складові естетичного сприйняття (закінчення, початок у №39, продовження у №41) (2011)
Плешкановська А. М. - Питання реконструкції в теорії та практиці містобудування (2011)
Полясковский А. С. - Многокритериальная типология информации. Куреневский потоп (2011)
Потапчук І. В. - Природно-ландшафтний аспект містобудівної еволюції Ковеля (2011)
Ромашко О. В. - Планувальна організація системи вантажного транспорту (2011)
Сидорова В. В. - Обзор мирового опыта по управлению прибрежными территориями (2011)
Скочко В. І. - Застосування скінченно-різницевих співвідношень для нерівномірного розбиття в процесі моделювання роботи палі в ґрунті, Скочко Л. О. (2011)
Солуха Б. В. - Проблеми оцінки проектних ризиків за додатками ж і и ДБН А.2.2.1-2003, Солуха І. Б. (2011)
Старовєров В. С. - Методика перерахунку результатів геодезичного контролю геометрії будівельних конструкцій в систему координат мосту, Адаменко О. В. (2011)
Стародуб І. В. - Темпи зміни облікової транспортної рухливості міського населення України (2011)
Сьомка С. В. - Класифікація і систематизація пропорційних систем як основа адаптації панорамних і видових розгорток в архітектурі історичних центрів великих міст (2011)
Тишкевич О. П. - Сучасні тенденції у формуванні мережі і типів сільських загальноосвітніх шкіл (2011)
Тонкачеев Г. Н. - Расширенная классификация методов устройства стен в грунте, Шарапа С. П. (2011)
Тригуб Р. М. - Теорія і практика проведення робіт по управлінню та обслуговуванню багатоквартирного житлового будинку, Штепа К. О. (2011)
Тригуб Р. М. - Этапы развития жилищного строительства на Украине (2011)
Хлистун Ф. Є. - Повний набір тензорів та інваріантів для комплексного тензора Максвелла з використанням бікомплексного вектора Рімана – Зільберштейна (2011)
Хлистун Ф. Є. - Дослідження випромінювання електричного диполя, Пономаренко С. М. (2011)
Хорсєв П. В. - Нові енергоперетворюючі технології для фермерських господарств, Чаплигін І. В., Терентьєва Н. Л. (2011)
Шешпари Алиреза - Принципиальные модели-схемы решения существующих транспортно - пешеходных проблем г. Тегерана (2011)
Штепа К. О. - Вплив міського середовища на здоров’я людини (2011)
Шулик В. В. - Про використання "регіоналізму" у проектуванні духовно-культурних центрів (на прикладі м. Полтава), Савченко О. О., Бородич О. М. (2011)
Шульга Г. М. Онуфрів Я. О. - Особливості функціонально-планувальної організації та реконструкції львівського залізничного транспортного вузла (2011)
Шульц Р. В. - Перетворення між різними системами координат при виконанні наземного лазерного сканування та цифрового фотографування (2011)
Эль-Саббаг К. И. - Социально-экономические условия организации функционально-планировочной структуры высотных зданий (2011)
Эмамианфар Али - Влияние традиций на формирование архитектуры высших учебных заведений строительного профиля в Иране (2011)
Яблонская А. Д. - Организация высокоплотной городской среды. Регенерация микросайтов сложившейся жилой застройки на принципах самоорганизации и аутентичности (2011)
Воронцов О. С. - Професійні вимоги як детермінанти формування професійної компетентності молодших офіцерів соціально-психологічної служби (2011)
Жембровский С. М. - Рукопашна підготовка офіцерів в системі військової післядипломної освіти (2011)
Зельницький А. М. - Відгук з військ на випускника ВВНЗ, ВНП ВНЗ у системі управління якістю підготовки військових фахівців (2011)
Кисіль В. В. - Організаційні засади національного виховання в Збройних силах України (2011)
Кожевников В. М. - Організація морально-психологічного забезпечення в ході Львівсько-сандомирської операції (2011)
Корнійчук Ю. Г. - Педагогічні умови формування готовності майбутнього офіцера до виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби (2011)
Красильник Ю. С. - Психолого-педагогічні основи індивідуалізації процесу навчання слухачів (курсантів) ВВНЗ (2011)
Масленнікова К. С. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього економіста у процесі навчальної діяльності (2011)
Михайленко Т. В. - Проблема національного виховання українців в Канаді (2011)
Олійник Б. В. - Формування готовності членів молодих сімей до конструктивного вирішення подружніх конфліктів, Кубіцький С. О. (2011)
Петрух Р. Б. - Сутність та структура комунікативної компетентності майбутнього викладача вищого аграрного навчального закладу (2011)
Романишин А. М. - Зміст педагогічного поняття "виховна компетентність офіцера” (2011)
Романюк І. М. - Специфічні принципи кредитно-модульної технології (2011)
Скрипник М. І. - Праксеологічний підхід до навчання дорослих (2011)
Слободянюк А. В. - Соціально-правовий захист дітей від насильства в сім’ї, Кубіцький С. О. (2011)
Стаднік А. В. - Психолого-педагогічні засади впровадження здорового способу життя серед військовослужбовців Внутрішніх військ (2011)
Стадник В. В. - Проблеми та шляхи забезпечення ефективності військово-патріотичного виховання офіцерів (2011)
Тєрєхов А. М. - Теоретичні основи оцінювання якості лінгводидактичних тестів, Жуков В. Є. (2011)
Федак Г. О. - Особливості виховання у професійно-педагогічній діяльності офіцерів вищих військових навчальних закладів України (2011)
Храбан І. А. - Визначення тестових завдань для діагностування лексичних та граматичних здібностей до вивчення португальської мови у майбутніх фахівців воєнно-дипломатичної служби (2011)
Чорний В. С. - Розвиток військової освіти України на сучасному етапі: концептуальний вимір (2011)
Алещенко В. І. - Особливості морально - психологічні забезпечення підготовки частин та підрозділів ЗС України до дій в умовах миротворчої місії (2011)
Андрощук О. Ю. - Активне виконання соціальних ролей як спосіб впливу на формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності (2011)
Гонтаренко Л. О. - До вивчення характеристик психологічних типів працівників чергово-диспетчерської служби, Назаров О. О. (2011)
Гординя Н. Д. - Психологічні аспекти професійної діяльності диспетчерів з управління повітряним рухом (2011)
Гречко Т. П. - Психологічний захист як основна умова корекції посттравматичних стресових станів особистості (2011)
Іванова Н. Г. - Структура та рівні професійної придатності фахівця в процесі навчання у ВНЗ (2011)
Іщенко І. А. - Особливості проявів мотиваційно-вольового компоненту в несприятливих умовах (2011)
Капосльоз Г. В. - Особливості функціонування мотиваційної сфери особистості та "управління мотивацією” суб’єкта (2011)
Корольчук В. М. - Копінгові особливості адаптивних ресурсів стресостійкості особистості (2011)
Марченко А. О. - Поняття емоційного інтелекту: теоретико-психологічні підходи, дефініції і структура (2011)
Матвійчук Т. В. - Щодо результатів емпіричного дослідження ефективності впровадження тренінгових технологій при формуванні комунікативної компетентності майбутніх працівників соціальної сфери (2011)
Невмержицький В. М. - Актуальні аспекти діяльності військових психологів країн Європи (2011)
Осьодло В. І. - Проблема дослідження довільної дії в психології, Шугалій Є. П. (2011)
Охременко О. Р. - Проблеми діагностування постстресових розладів (2011)
Приходько І. І. - Систематизація основних протиріч та конфліктів у діяльності персоналу екстремальних професій, які впливають на їхню психологічну безпеку (2011)
Рева О. М. - Якість життя та здоров’я сучасної молоді (2011)
Ржевський Г. М. - Аналіз закономірностей працездатності військових спеціалістів (2011)
Світозарова С. В. - Особливості індивідуальної психокорекційної роботи у осіб з розладами первинної професійної адаптації (2011)
Стасюк В. В. - Психологія війни (2011)
Ткаченко Я. М. - Психологічна готовність військовослужбовців до виконавчої діяльності (2011)
Товма М. І. - Динаміка тривожності курсантів ВВНЗ на різних етапах професійної підготовки (2011)
Фомич М. В. - Формування управлінських якостей майбутніх фахівців пожежно-рятувальних підрозділів як засіб розвитку їхньої професійної компетентності (2011)
Чабанюк Н. І. - Дослідження професійної мотивації молодих фахівців Органів внутрішніх справ (2011)
Чаплінський Р. О. - Ремінісценція в процесі застосування прийомів рукопашного бою (2011)
Шиліна А. А. - Взаємозв’язок самоактуалізації з різним рівнем тривоги жінок середнього віку (2011)
До відома авторів (2011)
Вихідні відомості (2011)
Відомості про авторів (2011)
Алексєєв А. І. - Методика проведення занять з вивчення технічних конструкцій за допомогою тривимірних комп’ютерних моделей, Зінов’єв С. М. (2011)
Верченко Н. В. - Особистісно-діяльнісний підхід як головна передумова сучасної освіти (2011)
Волков В. О. - Проблема модульного навчання в профтехосвіті в контексті болонського процесу (2011)
Гедиш О. М. - Аналіз сучасного стану застосування дистанційних технологій у системі підвищення професійної компетентності майстрів виробничого навчання (2011)
Єрмакова З. І. - Комунікаційні процеси в суспільстві (2011)
Заславська С. І. - Професійна компетентність майстра виробничого навчання. Шляхи її формування (2011)
Коваль Л. В. - Електронний навчально-методичний комплекс як складова сучасного електронного підручника (2011)
Коляда М. Г. - Критерії оцінювання та рівні сформованості базових професійних компетенцій у майбутніх фахівців із інформаційної безпеки (2011)
Майорова І. Г. - Визначення та класифікація робочих зошитів (2011)
Мальцева Д. М. - Застосування опорних конспектів у процесі вивчення магістрантами курсу "дидактичні системи у вищій освіті" (2011)
Микуляк О. П. - Структура змісту і цілей дидактичних елементів модульної технології професійного навчання (2011)
Михайлова Г. А. - Неперервність професійно-педагогічної освіти в міжкурсовий період: перспективи розвитку (2011)
Молчанов В. М. - Кейс-технологія як один з аспектів формування компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів (2011)
Пашкова Н. В. - Використання інформаційного кольору в освітньому процесі (2011)
Ревякіна О. Г. - Здоров'я сучасної молоді як цінність (2011)
Савустьяненко Т. Л. - Орієнтація педагогічних працівників на продуктивну професійну діяльність (2011)
Ситніков О. П. - Стратегія формування інформаційно-комунікаційного забезпечення розвитку професійної компетентності педагогічних працівників (2011)
Сілаєва І. Є. - Діагностика та розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників професійної школи (2011)
Трошкін О. В. - Методологічні принципи цілісного та особистісно орієнтованного підходів до аналізу педагогічних явищ і процесів розвитку ініціативності майбутніх дизайнерів (2011)
Фоміна О. В. - Умови формування готовності майбутнього викладача до педагогічної творчості (2011)
Харагірло В. Є. - Упровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес професійно-технічних навчальних закладів (2011)
Чеботарьова А. І. - Використання методів інтерактивного навчання в умовах професійно-технічних навчальних закладів (2011)
Чміль А. І. - Структура і зміст інформаційної компетентності педагогічного працівника професійно-технічного навчального закладу, Загорний М. П. (2011)
Шевчук С. С. - Діяльність педагога професійної школи в контексті інноватики (2011)
Ільїна Т. Б. - Психологічні особливості професійного вигорання особистості у різних умовах праці (2011)
Максименко О. Г. - Проблема психологічної самодепривації особистості (2011)
Новікова О. В. - Проблема творчості в дослідженнях українських вчених (2011)
Радченко О. Б. - Міжгруповий конфлікт у колективі професійно-технічних навчальних закладів (2011)
Руденко С. В. - До аналізу проблем вивчення психології слухачами факультетів післядипломної підготовки (2011)
Самотаєва Е. О. - До проблеми морального розвитку особистості професіонала в контексті акмеологічного підходу (2011)
Ситнікова Н. Є. - Навчальна технологія самоствердження особистості у ранньому юнацькому віці (2011)
Стовба Н. І. - Когнітивний досвід як складова професійного досвіду (2011)
Торба Н. Г. - Застосування системного підходу під час організації довгострокової профілактики педагогічних конфліктів (2011)
Бобир Ю. В. - Врахування мовної варіативності при формуванні арабомовної компетентності в говорінні у майбутніх магістрів військового управління у міжнародних відносинах (2011)
Вовк Н. П. - Застосування активних форм та методів навчання у процесі розвитку професійно важливих якостей курсантів - майбутніх працівників ДПН МНС України (2011)
Вознюк О. В. - Пошук підходів до визначення проблемних психолого-педагогічних категорій, Кубіцький С. О. (2011)
Гончаренко Л. І. - Фізична активність і фактори ризику серцево-судинних захворювань у офіцерів, Коршак В. М. (2011)
Демченко Н. В. - Використання сучасних форм позаудиторної роботи в практиці викладання іноземних мов, Фреган Н. М. (2011)
Іващенко Л. Я. - Новітні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичній підготовці військовослужбовців-потреба і вимога сучасності (2011)
Кожевніков В. М. - Здібності та обдарованість полководця (2011)
Михайлів Н. А. - Методика підготовки і проведення лекції у вищому навчальному закладі, Теслюк В. М. (2011)
Романишин А. М. - Зміст педагогічного поняття "військова діяльність” (2011)
Скворок І. М. - Методологічні засади самостійної пізнавальної діяльності студентів з вивчення тактичних дисциплін (2011)
Тамов С. Л. - Порівняльний аналіз навчальних програм з фізичного виховання ліцеїстів перших курсів військових ліцеїв з посиленою фізичною підготовкою (2011)
Теслюк В. М. - Методика підготовки і проведення семінарських занять у вищому навчальному закладі, Стульнікова А. О. (2011)
Торчевський Р. В. - Критерії та показники оцінювання розвиненості управлінської культури майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти (2011)
Фіногенов Ю. С. - Види та етапи фізичної підготовки військовослужбовців операторського профілю (2011)
Фоменко Н. А. - Історичні етапи стандартизація вищої освіти в Україні (2011)
Хилько Є. Є. - Вплив активних методів навчання на формування позитивної мотивації студентів у процесі фахової підготовки майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки (2011)
Щербініна Т. О. - Мотивація набуття професійної іншомовної комунікації майбутніх фахівців розвідувального органу Міністерства оборони України (2011)
Алещенко В. І. - Формування психологічної стійкості до негативного впливу на військовослужбовців стресогенних чинників характерних для миротворчої місії (2011)
Балашова С. П. - До проблеми вивчення мотиваційної сфери військовослужбовців строкової служби, Гурко Д. Ю. (2011)
Милославська О. В. - До проблеми взаємозв'язку стилю саморегуляції поведінки та типів інноваційного мислення у студентів, Домбровська К. Ю. (2011)
Дубровинський Г. Р. - Підходи щодо індивідуального психологічного консультування військовослужбовців ЗС України (2011)
Іванова Н. Г. - Задоволеність майбутнім фахівцем професійною підготовкою як важлива умова її успішності (2011)
Кулаженко А. І. - Обґрунтування психодіагностичного інструментарію діагностики віддалених наслідків стресогенних впливів на особистість (2011)
Капосльоз Г. В. - Сучасні підходи до класифікації феноменів, які є результатом діяльності особистості у несприятливих ситуаціях (2011)
Козлов С. В. - Стійкість до стресу як один із чинників підвищення адаптивності особистості (2011)
Колісник О. Л. - Психологічні характеристики дезінформації і психофізіологічні способи її верифікації у професійному спілкуванні співробітника розвідувального органу (2011)
Корольчук В. М. - Посттравматичний стресовий розлад, як наслідок дизадаптивного прояву стресогенного впливу (2011)
Кришталь М. А. - Теоретико-методологічні підходи до психологічного вивчення професійної діяльності керівників пожежно-рятувальних підрозділів, Снісаренко А.Г. (2011)
Маслюк А. М. - Теоретичний аналіз проблеми лідерства (2011)
Олійников О. А. - Сучасні підходи до класифікації психологічного захисту особистості (2011)
Осьодло В. І. - Авторитет офіцера як чинник ефективності управлінської діяльності (2011)
Охременко О. Р. - Стратегії подолання стресу у фахівців ризиконебезпечних професій (2011)
Ржевський Г. М. - Особливості організації морально психологічного забезпечення навчально-виховного процесу при підготовці офіцерів запасу у ВВІЗ, Мороз І. В. (2011)
Стасюк В. В. - Процес розвитку тривожних станів особистості за Ф.Б. Бєрєзіним, Скрипкін О. Г. (2011)
Сузікова О. Г. - Динаміка розвитку пізнавального стилю студентів інженерно-педагогічного профілю в процесі їх професійної підготовки (2011)
Сулятицький І. В. - Урахування соціально-психологічних особливостей малих груп в інтересах інформаційно-психологічного впливу, Черник П. П. (2011)
Татарінов Є. В. - Дослідження кар’єрних домагань офіцерів (2011)
Тітаренко Д. С. - Актуальні психічні стани працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України при виконанні службових обов’язків у зоні надзвичайної ситуації (2011)
Хижняк О. А. - Розвиток духовності в становленні особистості (2011)
Афанасьєв А. О. - Напрями діяльності духовенства в армійському середовищі (2011)
Костенко Ю. І. - Формування іміджу Збройних сил України: проблеми та перспективи, Малюга В. М. (2011)
Половінкін І. М. - Кадрова політика в Збройних силах України, як система управління людськими ресурсами, Базарний В. Т., Медвідь А. П. (2011)
Шевченко М. М. - Особливості державної політики Російської Федерації з питань військово-релігійних відносин в контексті забезпечення національної безпеки: історичний аспект, Єфімова В. В. (2011)
Ясинська В. С. - Роль національних армій у політичних революціях на арабському сході (2011)
До відома авторів (2011)
Відомості про авторів (2011)
Базова В. І. - Організаційні засади у підготовці викладачів іноземних мов вищих навчальних закладів Німеччини в умовах Болонського процесу (2011)
Бацуровська І. В. - Стан використання технологій дистанційного навчання викладачами аграрних університетів (2011)
Блажко Л. В. - Методика підготовки викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти до використання аудіовізуальних засобів навчання (2011)
Бондарчук О. І. - Підготовка педагогів до духовно-морального виховання в сучасних умовах (2011)
Височина Т. М. - Стан розвитку професійної освіти в АР Крим у 20–40-ті рр. ХХ ст. (2011)
Гладуш В. А. - Дистанційне навчання в післядипломній освіті дефектологів: досвід, проблеми, перспективи (2011)
Гринюк С. П. - Сумлінна праця: як фіни побудували успішну систему освіти (2011)
Жосан О. Е. - Книгознавчий компонент сучасного підручникознавства (2011)
Капіруліна С. Л. - Сучасні підходи до підготовки вчителя географії в системі післядипломної педагогічної освіти (2011)
Кухаренко В. М. - Соціальні сервіси у дистанційному навчанні школярів (2011)
Луценко В. І. - Структура сучасного електронного підручника (2011)
Мищишен А. В. - Moodle як система дистанційного управління навчанням при підвищенні кваліфікації (2011)
Ріктор Т. Л. - Концептуальні основи підготовки якісних менеджерів засобами освіти (2011)
Ручинська Н. С. - Модель формування готовності викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти до використання технологій дистанційного навчання (2011)
Самойленко О. М. - Моделі дистанційної освіти та основні етапи їх розвитку (2011)
Семеньков О. Г. - Оцінювання витрат на утримання загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Стойчик Т. І. - Організація підготовки кваліфікованих робітників гірничого профілю в професійно-технічному навчальному закладі (2011)
Ситніков О. П. - Підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної школи: сучасний стан, перспективи розвитку (2011)
Ткаченко О. Л. - Педагогічні умови дистанційного навчання вчителів географії в системі післядипломної освіти (2011)
Федорець В. М. - Аналіз нервових детермінант кардіального здоров’я в контексті формування здоров’язбережливого компонента інноваційної моделі освіти (2011)
Бевз Г. М. - Соціальний інститут як базове поняття в історичному процесі розбудови охоронних систем щодо дитини та сім’ї (2011)
Бідонько І. В. - Толерантність та інтолерантність як особистісна характеристика старшокласників (2011)
Бондарчук О. І. - Психологічні проблеми готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження навчальних дисциплін духовно-морального спрямування у навчальний процес, Соломіна Г. В., Удовицька О. В. (2011)
Брюховецька О. В. - Проблема професійної толерантності керівників освітніх організацій (2011)
Волженцева И. В. - Особенности распределения методов регуляции психических состояний субъекта: концептуальный подход (2011)
Вятоха И. Ю. - Теоретический анализ психологических основ воздействия музикального тембра на эмоциональные состояния слушателя (2011)
Дзюбенко О. А. - Соціально-психологічні умови адаптації молодших підлітків при переході до основної школи (2011)
Довгань Н. О. - Особистісна складова психологічної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми (2011)
Катюк Я. Л. - Психологічні передумови вивчення культури ділового мовлення у системі підвищення кваліфікації (2011)
Латышева М. А. - Психологический анализ развития внутренней границы образа тела будущих психологов (2011)
Лучинкіна А. І. - Суб’єктивна картина світу особистості як інтегральна характеристика реальності (2011)
Мельничук М. М. - Ґендерні особливості феномену толерантності як багаторівневої характеристики особистості (2011)
Мілютіна К. Л. - Автобіографічний навратив та картина світу як засіб усвідомлення життєвої траєкторії особистості (2011)
Моначин І. Л. - Психологічна підтримка особистості в ситуації втрати роботи (2011)
Москальова А. С. - Ґендерний аналіз рівнів емоційних переживань професійних труднощів керівниками освітніх організацій в умовах трансформації освіти (2011)
Папакиця О. К. - Особливості мотиваційно-ціннісної складової інформаційної готовності майбутніх інженерів до професійної діяльності (2011)
Пінчук Н. І. - Психологічні детермінанти розвитку мотивації керівників освітніх організацій до вдосконалення психологічної компетентності (2011)
Самарська К. В. - Теоретичний аналіз проблеми регуляції психічних станів студентів у навчальній діяльності (2011)
Сингаївська І. В. - Форми та методи вдосконалення психологічної компе-тентності керівників освітніх організацій (2011)
Черкасский А. В. - Социально-психологические аспекты формирования эффективных команд (2011)
Шевякова Н. Л. - Особистісні компоненти психічної регуляції в перехідний період розвитку особистості від підліткового до юнацького віку (2011)
Бабенко-Жирнова М. - Рецепція перехідної доби у творчості сучасних українських поетів Словаччини (2016)
Бобинець С. - Художній світ зарубіжного письменства у контексті українознавчих студій Миколи Неврлого (2016)
Василик М. - Проблематика художніх творів Івана Боднарчука для дітей (2016)
Вільчанська Ю. - Онтологічний акцент парадигми "вигнанства" у поезіях Є. Маланюка (2016)
Карабович Т. - Великі міфічні надії та очікування Нью-Йоркської групи виражені у змісті журналу "Світо-вид" (1990–1999) (2016)
Кіраль С. - "Прагнув жити для блага своєї України": Трохим Зіньківський у колі сучасників (джерелознавчий аспект) (2016)
Крупка В. - Проблеми національної ідентичності головних персонажів в новелах Леоніда Мосендза (2016)
Кутова С. - Творчість Т. Шевченка та І. Франка в науковій інтерпретації Миколи Неврлого (2016)
Лаюк М. - "Земля" як базовий концепт "карпатського тексту" Василя Герасим’юка (2016)
Мацько В. - Франкознавчий дискурс у наукових зацікавленнях Микулаша Неврлого (2016)
Набитович І. - Літературна рецепція філософії історії в романі Миколи Лазорського "Степова квітка" (2016)
Накашидзе І. - Особливості художнього розкриття теми голодомору в україномовній поезії Канади (2016)
Пірошенко С. - Відтворення моделюючого принципу інтермедіальності у структурі художнього образу роману Г. Гессе "Степовий вовк" (2016)
Поляруш Н. - Творчість Агатангела Кримського в інтерпретації Івана Франка (2016)
Слоневська І. - Рецепція України в поетичній творчості Р. М. Рільке: філософський аспект (2016)
Сребнюк В. - "Апокрисис" Христофора Філалета: наративно-риторичний аспект (2016)
Ткаченко Т. - Мілітарний зріз малої прози Юліяна Мовчана (2016)
Філінюк В. - Поетика сонетів Емми Андієвської: філософський образ світу (2016)
Хоцянівська І. - "Нечитальник" Леся Мартовича в оцінці Івана Франка (2016)
Шевченко Н. - "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко: жанрова своєрідність та авторська номінація (2016)
Янець Н. - Жанр художньої біографії у драматургії І. Кочерги (2016)
Карпушина М. - Сучасна комунікація: особливості мовлення в мережі інтернет, Чистякова О. (2016)
Кикилик А. - Функціонування слів іншомовного походження у газетах Хмельниччини (2016)
Крищук В. - Функціонування прецедентних феноменів в історичному дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ ст (2016)
Міщинська І. - Особливості перекладу соціально-маркованої лексики в медіа-дискурсі (2016)
Пєшкова Т. - Комунікативні особливості креалізованого тексту (на матеріалі німецькомовних музичних кліпів) (2016)
Стукан Г. - Роль узуальних і трансформованих фразеологічних одиниць у романі "Катарсис" Віталія Мацька, Циц Г., Глушок Л. (2016)
Шумило І. - Особливості перекладу юридичних текстів, Сніца Т. (2016)
Іванишин П. - Шевченкові "Гайдамаки" у тенденційному дешифруванні: метакритична репліка (Грабович Г. Шевченкові "Гайдамаки": поема і критика / Г. Грабович ; наук. ред. Олесь Федорук. – К. : Критика, 2013. – 356 с.) (2016)
Мацько В. - Творчість Віри Вовк в ореолі сакрального і літературознавчого штибу (Григорчук Ю. М. Проза Віри Вовк: виміри сакрального / Ю. М. Григорчук. – Брустурів : Дискурсус, 2016. – 364 с.) (2016)
Сенета М. - Аd fontes: до джерел національної ідентичності (Іванишин М. В. Дискурс національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві : (моногр.) / М. В. Іванишин. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 208 с.) (2016)
Турченюк В. О. - Оптимізація природно-меліоративного режиму рисових зрошувальних систем на еколого-економічних засадах, Рокочинський А. М. (2014)
Ткачук Р. М. - Порівняльна ефективність традиційних та удосконаленої конструкцій дренажу й технологій водорегулювання осушуваних земель, Коптюк Р. М., Фроленкова Н. А., Рокочинський А. М. (2014)
Гурин В. А. - Оцінка впливу гідроізоляції "Інфільтрон" на елементи гідротехнічних споруд меліоративного призначення, Марчук В. В., Радчук М. І. (2014)
Hromachenko S. Y. - Estimating Hydraulic Properties of Waste Storing Facility Final Cover System Using Field-scale Sensor Systems (2014)
Попович В. Ф. - Використання стандартизованого індексу опадів (SPI) для оцінки рівня водозабезпеченості території та умов роботи водогосподарських об’єктів, Дунаєва Є. А., Коваленко П. І. (2014)
Живиця В. А. - Регулювання паводкового стоку р. Тиса з використанням польдерів (2014)
Козішкурт С. М. - Агрофізична деградація меліорованих ґрунтів і заходи з їхнього окультурення (2014)
Приходько Н. В. - Удосконалення технології водорегулювання рисового поля Придунайських РЗС на еколого-економічних засадах (2014)
Заєць В. В. - Нормування водо- та енергокористування придунайських РЗС на еколого-економічних засадах (2014)
Радчук М. І. - Комплексні показники надійності водопровідних споруд на меліоративних системах (2014)
Ткачук М. М. - Ґрунтозахисні системи з контурно-меліоративною організацією території як об’єкт природоохоронного будівництва, Кириша Р. О., Михалішина М. С. (2014)
Гіроль М. М. - Порівняння ефективності очищення теплообмінної води спиртових виробництв на фільтрах із пінополістирольним фільтруючим шаром та кварцовим піском, Трач Ю. П. (2014)
Орлов В. О. - Дослідження роботи фільтрів Горбаківсько-Гориньградського водозабору, Мартинов С. Ю., Куницький С. О., Магель В. В. (2014)
Россінський В. М. - Прогноз роботи каналізаційної мережі з урахуванням оновлення матеріалу труб (2014)
Сафоник А. П. - Комп’ютерне моделювання процесу біологічного очищення води у регенераторі аеротенка (2014)
Онищук О. О. - До розрахунку теплофізичних властивостей композиційних матеріалів трибо технічного призначення (2014)
Поліщук-Герасимчук Т. О. - Альтернативні будівельні матеріали – золосульфатні в’яжучі та охорона навколишнього середовища (2014)
Літніцький С. І. - Наближене визначення ребра звороту торсової поверхні, представленої дискретним каркасом твірних, Пугачов Є. В. (2014)
Андрушков В. І. - Чисельне дослідження збіжності результатів розв’язку оболонок довільної форми на підставі гіпотези прямих вертикалей, Русий Є. М. (2014)
Погребняк А. В. - Теоретические основы динамического расчета пространственной стержневой конструкции. Система разрешающих уравнений, Евтушенко А. В. (2014)
Дворкін О. Л. - Високоміцні бетони на основі золовмісних цементів низької водопотреби, Науменко Ю. В., Гарніцький Ю. В. (2014)
Sadovenko I. A. - Dynamics of Loess Mass Deformations Due to Technogenic Load, Dereviahina N. I., Zahritsenko A. N., Podvihina E. O. (2014)
Сиротинський О. А. - Інформаційні потоки в логістичних системах транспортних підприємств, Пашкевич С. М., Чабан С. І., Дейнега І. О. (2014)
Мельник В. М. - Математико-морфометричні визначення локальних характеристик рельєфу за способами ДПФ і МНК, Мендель В. П., Расюн В. Л. (2014)
Янчук О. Є. - Алгоритм автоматизації експертної грошової оцінки земель населених пунктів, Шульган Р. Б., Довгалець Т. О. (2014)
Матус С. К. - Інформаційно-вимірювальна система збору даних і контролю за вологозапасами ґрунту (2014)
Остапчук С. М. - Картографічне моделювання розораності земель України, Мосійчук І. А. (2014)
Янчук О. Є. - Моніторинг руслових процесів річок на державному кордоні України засобами ГІС (на прикладі річки Західний Буг) (2014)
Швець О. М. - Прогнозна оцінка розвитку територій методом математичної екстраполяції, Мисько О. В. (2014)
Янчук О. Є. - Аналіз можливості використання даних радарного топографічного знімання у задачах землеустрою, Гурій М. О., Бойчук Б. О. (2014)
Ткачук О. А. - Оцінка причин затоплення каналізованих міських територій дощовими водами, Сальчук В. Л., Олексіюк О. В. (2014)
Григорова Т. М. - Вплив параметрів приміської транспортної системи перевезення пасажирів на стомлюваність пасажирів при очікуванні транспорних засобів (2014)
Мартинов С. Ю. - Моделювання роботи пінополістирольних фільтрів зі змінною швидкістю фільтрування (2014)
Цимбалюк В. І. - Цивільна відповідальність за порушення договорів перевезення автомобільним транспортом: окремі аспекти, Пасічнюк В. Б. (2014)
Яцков М. В. - Добування літію із природних, промислових та стічних вод, Корчик Н. М., Кирилюк С. В., Пророк О. А. (2014)
Лебедь О. О. - Використання задач на основі літературних художніх творів для поглиблення фізичних знань студентів, Залюбівець В., Мислінчук В. О., Левчун І. (2014)
Яцков М. В. - Кінетичні дослідження йонного обміну в системі "йоніт-розчин” при очищенні стічних вод гальванічного виробництва, Корчик Н. М., Кирилюк С. В. (2014)
Корчик Н. М. - Шляхи вдосконалення технології вилучення йоду з високомінералізованих водних систем, Буденкова Н. М. (2014)
Лебедь О. О. - Визначення динаміки концентрації радону-222 в житлових приміщеннях (кухнях) при спаленні побутового газу, Гаєвський В. Р. (2014)
Маланчук Є. З. - Експерементальні дослідження закономірностей розподілу самородної міді за класами крупності на Рафалівському базальтовому кар’єрі (2014)
Пастухов О. В. - Проведення польових досліджень фізико-механічних та загальнотехнічних властивостей торфу торфового родовища "Старники" Дубенського району Рівненської області, Рибак І. І. (2014)
Зоценко М. Л. - Шламові амбари для відходів буріння й експлуатації нафтогазових свердловин з ґрунтоцементним протифільтраційним екраном, Тимофєєва К. А. (2014)
Кальчук С. В. - Обґрунтування параметрів пасирування блоків природного каменю квазістатичними методами, Шлапак В. О., Стріха В. А. (2014)
Колодний А. - Сучасні релігійні процеси в світі та Україні, Филипович Л. (2012)
Гаврилюк Т. - Антропологічний зміст категорії любові в онтології особистості І. Зізіулуса (2012)
Горохолінська І. - Рецепція ідей і принципів етикотеології І. Канта у післяпросвітницькій філософсько-релігійній думці (2012)
Мартиненко О. - Теорія релігії Жоржа Батая (2012)
Петречко О. - Культ імператора на території Понту періоду принципату (2012)
Балух В. - Деякі роздуми щодо християнізації Київської Русі, Балух О. (2012)
Мизак Н. - Середньовічні хроніки про Святе Світло у Гробі Господньому (2012)
Балух В. - "Західна схизма" і соборний рух (2012)
Shriblyak M. - Status of orthodoxy in right-bank Ukraine in post-Brest period and factors that caused a conclusion of the union between eparchies of western Ukraine and Rome (2012)
Кривопішин О. - Державне регулювання залізничного транспорту в Російській імперії (друга половина ХІХ ст. ) (2012)
Лагодич М. - Громадська обрядовість як засіб антирелігійної боротьби у радянській Галичині в середині ХХ ст. (2012)
Докаш В. - Соціально-політичний контекст ранньопротестантських есхатологічних вчень, Докаш О. (2012)
Кутузова Н. - Особенности проявления религиозного фактора в системе социально-политических отношений в Беларуси на современном этапе (2012)
Владиченко Л. - Характеристика консультативно-дорадчих органів при Президентові України та Кабінеті Міністрів України щодо здійснення державної політики у сфері державно-конфесійних відносин (2012)
Пержун В. - Історична свідомість як форма суспільної свідомості: соціологічний аспект (2012)
Боднарюк Б. - Релігійна атрибутика містерій у греко-римському соціумі (IV), Возний І. (2012)
Ангелова А. - Старість в традиціях та ритуалах вайшнавізму (2012)
Марчишак А. - Релігія на тлі загальних глобалізаційних процесів (2012)
Бутинський В. - Міжцивілізаційні суперечності та їх православний фактор у проблемному полі сучасних україно-російських відносин (2012)
Кравченко Е. - Влияние феминистской теологии на современное положение женщины (2012)
Луцан І. - Самоідентифікація буковинців: вплив етнічного та релігійного чинників (2012)
Пронюк-Возна Н. - Іван Труш: життєвий досвід як засіб формування творчої позиції (2012)
Буга Є. - Протестантизм в українському суспільстві: історія виникнення та специфіка формування (2012)
Бочулинський С. - Генеза та сучасний стан дослідження каналів засобів масової комунікації: соціологічний аналіз (2012)
Берладена І. - Феноменологічний підхід як засіб пояснення організації соціальної реальності сучасного віруючого (2012)
Якимчук О. - Агенти соціальних перетворень та причини розвитку онлайнових соціальних структур (2012)
Довідка про авторів (2012)
Bialek Е. D. - Psychosynthesis as a way to planetary consciousness (2016)
Bilets’ka O. - Culture and communication (2016)
Божко Л. Д. - Віртуальна культура в епоху постмодерну: туристські практики (2016)
Vedenieiev D. - "German world" or the original culture: Swiss-German cultural relations in 1930-1940, Pechyborshch V. (2016)
Uladykouskaja L. - Intercultural dialogue and Belarus: crisis or chance?, Susan de France (2016)
Denysyuk Zh. - Post folklore as a phenomenon of modern communication practices (2016)
Dynikova L. - The formation of the Crimean Tatar Periodicals (2016)
Doyar L. - Cultural content of humanitarian education in Ukraine: the problem of the source base (2016)
Savchenko A. - Sociocultural space: looking into the future (2016)
Stoyatska G. - Public protest as a symbolic act: philosophical and cultural analysis (2016)
Татіївська І. П. - Україна – США: питання повернення та реституції культурних цінностей (2016)
Балабушка В. А. - Культ святих у традиціях храмового будівництва середньовічного Чернігова (2016)
Слободянюк М. В. - Національно-патріотичні мотиви у символіці Сухопутних військ Збройних Сил України (2016)
Бермес І. Л. - Рефлексії про сутність поняття "хор" у просторі культури (2016)
Єсипенко Р. М. - Втілення національного характеру в творах національної драматургії на українській сцені: 60-80-ті роки ХХ століття (Частина ІІ) (2016)
Шульгіна В. Д. - Дні і роки життя М. В. Лисенка, зібрані в одне видання, Антонова К. А. (2016)
Донченко Н. П. - Роль етюдної форми у професійній підготовці фахівця сценічного мистецтва та у творчості артиста естради (2016)
Герц І. І. - Мистецтво Марти Грем у контексті становлення сучасного європейського танцю (2016)
Зайченко О. Г. - Особливості становлення співробітництва художника з галеристом в умовах формування вітчизняного арт-ринку (2016)
Каблова Т. Б. - Артур Шопенгауер про паралелі етосу музики та "волі до життя" у всесвіті (2016)
Кравченко А. І. - Феномен міжжанрової діалогічності в камерно-інструментальній творчості українських композиторів: кінець ХХ – початок ХХІ століття (2016)
Nechitaylo V. - National ethnic fundamentals of the Ukrainian traditional choreographic art (2016)
П’ятницька-Позднякова І. С. - Семіотичне розуміння категорії "знак" у контексті ранньосередньовічного дискурсу (2016)
Рябцева І. М. - Композитор М. Г. Іванов як уособлення трагічної місії митців першої хвилі Розстріляного Відродження України (2016)
Хананаев С. В. - Построение авторской семантической канвы в структурной модели хорового произведения (на примере хорового творчества В. Мартынюк), Хананаева А. В. (2016)
Цугорка О. П. - Сакральне мистецтво живопису: вітчизняна наукова рефлексія (2016)
Чупріна Н. В. - Фактори становлення масової моди як відображення уподобань широких верств суспільства споживання в індустрії моди (2016)
Ян І. М. - Український аматорський театр Наддніпрянщини: кінець ХІХ – початок ХХ ст. (2016)
Stepanyuk I. - Volyn folk dancing art and its genre-stylistic features (2016)
Березуцька М. С. - Наступність у підготовці ансамблевого бандуриста (2016)
Назаркевич Є. П. - Стереозображення у дизайні прикладної друкованої графікималих форм на теренах СРСР: 70-90-і роки ХХ століття (2016)
Марченко В. В. - Пишаюся, що я з родини НАКККіМ (2016)
Горбань Ю. І. - Українська культура – явище самобутнє й унікальне (2016)
Добко Т. - Метафізика свята, або про метафізичні передумови людського щастя (2013)
Manchul B. - Language as object of philosophical research (2013)
Компаниец Л. - Этимологическая реконструкция понятия "реинкарнация" (2013)
Бродецький О. - Роль феноменологічної методології в дослідженні релігійної етик (2013)
Рупташ О. - Цінності та смисли в структурі науково-пізнавальної діяльності (2013)
Балух В. - Процеси над відьмами: традиції та регіональна специфіка (2013)
Прах Б. - Наукові студії і джерела з культурно-релігійного життя лемків (до історії Апостольської Адміністрації Лемківщини) (2013)
Шкрібляк М. - Православно-католицький діалог кінця ХVI-XVII століть: постаті та провідні тенденції (2013)
Мельніков А. - "Гранична ситуація" (К. Ясперс) як категорія екзистенційної соціології (2013)
Позднякова-Кирбат’єва Е. - Зміст та властивості соціальної мнемосфери: постановка проблеми та визначення поняття (2013)
Титаренко В. - Методологічні особливості релігієзнавчої експертизи як механізм регулювання відносин у суспільстві (2013)
Шкіль С. - Соціальна доктрина РКЦ як довершення витвору західно-християнської думки (2013)
Гаврилюк Т. - Запити сучасної християнської антропології та криза сучасної людини (2013)
Владиченко Л. - Проблемні питання діяльності релігійних меншин Польщі: шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення (2013)
Яковлєва О. - Національні моделі організації неодномовного мовного простору ("стара Європа") (2013)
Погонченкова Е. - Богословие и религиозная философия П. А. Флоренского: столкновение мировоззренческих позиций (2013)
Мирутенко Л. - Передумови становлення етики науки: історико-філософський аспект (2013)
Боднар В. - Етико-соціологічні проблеми вмирання і смерті людини: онтологічно-гносегологічний аспект (2013)
Клімук І. - Соціальні мережі та релігійна ідентичність (2013)
Данилюк О. - Філософсько-богословська проблема безмовності (мовчання) в аскетичній традиції латинського чернецтва (2013)
Руско Н. - Філософсько-релігійні засади і місце галицької ікони у християнському мистецтві (2013)
Томоруг О. - Євангельські мотиви у світовій літературі (2013)
Рецензії (2013)
Довідка про авторів (2013)
Джеджула В. В. - Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств, Єпіфанова І. Ю., Цвик О. Г. (2017)
Коломієць Г. М. - Фінансові складові формування валютного курсу України, Іщенко А. Г. (2017)
Мельник Т. М. - Особливості та напрями розвитку міжнародної торгівлі будівельними послугами (2017)
Скорик О. О. - Методологічні аспекти управління міжнародними проектами (2017)
Бондаренко О. С. - Фінансові ресурси та фінансові потоки: сучасна теорія і практика управління (2017)
Фірсова Н. В. - Значення внутрішнього контролю товарних запасів у діяльності роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації (2017)
Ковешніков В. C. - Винний та гастрономічний туризм: важливий потенціал розвитку економіки, Гармаш В. В. (2017)
Безус П. І. - Засади управління соціальним розвитком країни на підгрунті гуманістичної психології, Дворецький А. О. (2017)
Бояринова К. О. - Економічні передумови інноваційно орієнтованого розвитку підприємств машинобудівного комплексу (2017)
Далайін Б. О. А. - Прогнозування синергетичного ефекту фазових еволюційних процесів в економіці (2017)
Примак Ю. Р. - Вдосконалення аналізу процентного ризику банку. метод дюрації (2017)
Коломієць В. Л. - Державні банки розвитку та їх роль у реалізації фінансової політики (2017)
Тадеєва Н. В. - Напрями адаптації діяльності корпорацій України до вимог сумлінної ділової практики (2017)
Брожко О. О. - Економічна безпека критичних інфраструктур України: сучасний стан та напрями покращення, Сокотенюк С. М. (2017)
Коврегін В. В. - Механізми державного регулювання стабілізації кадрового корпусу вищих навчальних закладів (2017)
Титаренко О. М. - Технології запровадження у практику фінансово-економічного підмеханізму результативності управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку сільських територіальних громад (2017)
Кучин С. П. - Управління мотиваційними факторами в закладах сфери культури як механізм державного управління соціально-культурною сферою (2017)
Гладченко А. Ю. - Державне управління в контексті трансформації форм економічних криз (2017)
Хмирова А. О. - Удосконалення механізмів державного регулювання виховного простору вищого навчального закладу (2017)
Дорошенко О. О. - Забезпечення медичної допомоги в Україні на вторинному рівні (2017)
Строяновський В. В. - Роль неурядових дослідницьких організацій у здійсненні стратегічного аналізу в процесі державного управління у сфері національної безпеки (2017)
Ганяк В. Й. - Європейські та вітчизняні практики політико-правового регулювання державно-конфесійних відносин: безпековий вимір (2017)
Капітан В. О. - Зарубіжний досвід формування державної стратегії розвитку малого бізнесу задля забезпечення зайнятості населення (2017)
Помогайбо Б. В. - Податкове стимулювання розвитку державно-приватного партнерства (2017)
Титул, зміст (2017)
Кресюн Н. В. - Стан мембран мітохондрій печінки щурів при цукровому діабеті та медикаментозній корекції, Годлевський Л. С., Сон Г. О. (2017)
Шатілов О. В. - Вивчення ефективності комбінованого препарату грандазол при лікуванні гнійно-некротичних уражень нижніх кінцівок на тлі цукрового діабету (2017)
Жовтенко О. В. - Стан фетоплацентарного комплексу у вагітних після міомектомії (2017)
Каштальян М. А. - Застосування полімерних кліпc при лапароскопічній холецистектомії у хворих на гострий калькульозний холецистит на тлі хронічних гепатитів, Колотвін А. О., Tobi Okedairo, Sunday Oyeniyi (2017)
Кушніренко І. В. - Визначення порушень різних рівнів бар'єрної функції слизової оболонки верхнього відділу травного тракту як ключового фактора розвитку кандидозу у хворих гастроентерологічного профілю (2017)
Романова Ю. Г. - Оцінка динаміки біохімічних та імунологічних маркерів ротової рідини у пацієнтів із хронічним герпетичним стоматитом, які потребують дентальної імплантації, Біда А. В. (2017)
Эль-Мезевги Х. М. - Особенности неспецифического иммунитета у недоношенных детей (2017)
Железов Д. М. - Прогнозування росту міоми матки у прегравідарному періоді, Коссей Т. В. (2017)
Дзигал О. Ф. - Розвиток системних дисфункцій органів і регуляторних механізмів у хворих на цироз печінки із супровідним асцитом, Грубнік Ю. В. (2017)
Ісайкова О. І. - Обґрунтування біофізичних параметрів транскраніальної магнітної стимуляції при хронічній ішемії мозку в стадії декомпенсації, Сон А. С. (2017)
Biryukov V.S. - Risk management as innovative method of management in medical institutions (2017)
Грубник В. В. - Клинический случай рецидивирующего синдрома псевдообструкции толстой кишки у пациента с болезнью паркинсона, Ткаченко А. И., Койчев Е. А., Ромак Р. П. (2017)
Ситнікова В. О. - Тенденції застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні, Петренко О. О. (2017)
Данильченко Л. І. - Основні шляхи становлення і розвитку сімейної медицини в Україні як основа реорганізації первинної медико-санітарної допомоги населенню (2017)
Кресюн В. Й. - Академик Валерий Николаевич Запорожан. К 70-летию со дня рождения (2017)
Аймедов К. В. - Это было 80 лет назад. Александр Львович Лаврецкий (Левин) (1894 - 1937), Алексеева В. А. (2017)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання (2017)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2017)
Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2017)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition (2017)
The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal") (2017)
Manuscripts reviewing order (2017)
Contents (2016)
Chebotarov V. - Polish economic miracle as a factor of the socialist system of economy collapse, Chebotarov Ye. (2016)
Lantukh I. - The role of the foreign assets in the economy of Ukraine at the turn of the XXth century (2016)
Minochkina O. - Formation of social capital of the nation (2016)
Rozmainsky I. - The Basic elements of the post keynesian analysis of the post-soviet model of Russian capitalism (2016)
Shabalina L. - Analysis of Russian market of foodstuffs and agricultural raw materials in modern conditions of managing, Kapko A. (2016)
Francisco F. R. R. - Cultural diversity and growth of international firms, Kovalenko O., Kovalenko S. (2016)
Ivanov S. - Organizational development of agro-industrial complex on basis of cooperation and integration, Perebyynis V., Oleksenko L., Svitlychna A. (2016)
Pajak K. - Regional Energy Security (Based on Polish Experience), Kvilinskyi O., Fasiecka O. (2016)
Lis P. - The Conditions of the Water Sector in Poland (2016)
Glinkowska B. - Analysis of the State of Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises in Poland (2016)
Papizh Yu. - Features of effective clustering in mining regions of Ukraine (2016)
Simeonova R. - Standard Costing System - a management tool by deviations (2016)
Mykhaylychenko N. - Problems and prospects of implementation controlling as a modern enterprise management tool, Tokareva A. (2016)
Kamenska O. - Estimation of human capital in the strategic budgeting system, Vesela N. (2016)
Ostrovetskyy V. - Some Aspects of the Ukrainian Fiscal policy in the Context of Decentralization: the Revenue of Local Budgets (2016)
Zaloznova Y. - Organization of marketing activity of coal mining enterprises in an irregular demand environment: theoretic and practical aspects, Trushkina N. (2016)
Lisyuk V. - The market approach to local markets of housing and communal services of Ukraine, Serov A. (2016)
Shlafman N. - Bank marketing at the present Ukrainian banking services market, Hudkov V. (2016)
Gonchar V. - Forecasting as a method of metals marketing research (2016)
Litovchenko I. - Industry 4.0 as a Major Factor in the Formation of IMC (Integrated Marketing Communications), Shkurupskaya I. (2016)
Korytko T. - Theoretical aspects definition of the potential competitiveness of enterprises, Kruk E. (2016)
Nechvoloda L. - Increase in competitive capacity of industrial enterprise through creation of automation system of the process of work distribution among employees, Ivchenkova E., Pylipenko K. (2016)
Shevchenko N. - The use of mathematical methods for decision making in optimal pricing strategy for enterprises, Gudkova E. (2016)
Kitrish E. - The role of supply chain sustainability in strengthening the business competitiveness (2016)
Khadzhynova O. - Coordinated planning of the production program of enterprises business network (2016)
Chernata T. - Statistical analysis of the relationship of the enterprise indicators of capital use efficiency and the profitability (2016)
Latysheva Ye. - The ecological component of potential of sustainable development of machine-building enterprises as a management instrument by a competitiveness (2016)
Shevchenko A. - Identification of the economic security technological component of Ukraine in the field of railway transport (2016)
Vetsepura N. - The problems of innovative activity activization, Prokofieva S. (2016)
Tashkova M. - Big data - the new challenge facing business (2016)
Mazurkiewicz J. - The effectiveness of green certificates - evidence from Poland (2016)
Gancheva Z. - Opportunities for improving the process of training of customs officers (2016)
Nikolov E. - Global Reporting Initiative and its implementation in Bulgarian and Ukrainian enterprises (2016)
Vishnevsky O. - The role of social resources in formation of wealth in the decentralization and industry 4.0 processes (2016)
Boichenko M. - Social and economic aspect of occupational risks management at mining enterprises (2016)
Dobykina Y. - Perfection of mechanism of estimation and management labour potential in the conditions of adaptation to requirements of international integration (2016)
Lyakh O. - Social cooperatives: whether the European experience takes root in Ukraine? (2016)
Вихідні дані (2016)
Большаков С. І. - Методологічні підходи у побудові економічних моделей оцінки вартості рухомого майна, Лісняк В. Г. (2011)
Ветрова Н. М. - Про концептуальний підхід до формування інструментарію економічної діагностики, Кузьміна Н. В. (2011)
Вороная Н. Ю. - Оцінка економічної ефективності проектно- орієнтованих програм розвитку підприємства (2011)
Волощук Л. О. - Особливості обліково-аналітичного забезпечення управління розвитком підприємства, Статник О. С. (2011)
Гавриленко В. А. - Удосконалення обліку незавершеного виробництва в умовах коксохімічних підприємств, Черникова Є. Г. (2011)
Гоцуляк С. М. - Деякі аспекти управління оборотним капіталом підприємства (2011)
Даниліна Н. В. - Оцінка ймовірності банкрутства машинобудівного підприємства в умовах підвищення впливу кризових явищ (2011)
Дейніс Л. М. - Сутність антикризового фінансового управління підпиємством, Фучеджи В. І. (2011)
Кузнєцова Н. М. - Науково-методичні підходи до визначення стратегічних напрямків конкурентоспроможності готельних підприємств (2011)
Ковтуненко К. В. - Oсобливості стратегічного аналізу малих підприємств, Пройдакова Н. Г. (2011)
Литвиненко Л. Л. - Формування організаційно-економічного механізму адаптації авіакомпаній України до умов глобальних ринків авіаперевезень (2011)
Литвиненко С. Л. - Принципи використання основних рішень та програм при створенні інформаційних систем вітчизняних вантажних авіакомпаній (2011)
Литовченко І. Л. - Маркетингові дослідження ринку В2В в інтернет-середовищі (2011)
Мазко Т. І. - Tеоретико-методологічні підходи до формування системи маркетингу підприємства (2011)
Петрова Р. В. - Економіко-математична модель управління плануванням виробництва по слабких сигналах, Ковалевська А. В., Мусієнко В. О. (2011)
Погожа Н. В. - Проблеми організації праці на приватних промислових підприємствах, Пономарьова Е. Д. (2011)
Пінчук І. О. - Міжнародна практика функціонування збутових кооперативів виробників органічної продукції, Бережна Ю. С. (2011)
Радченко Н. А. - Якість трудових ресурсів як чинник розвитку сфери послуг (2011)
Саєнсус М. А. - Формування економічної стратегії підприємства харчової промисловості в умовах невизначеності ринкового середовища, Місько Г. А. (2011)
Сметанко О. В. - Внутрішній аудит в системі діагностики кризового стану акціонерних товариств України (2011)
Ступак С. М. - Аналіз стану та тенденцій розвитку інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості України (2011)
Усатенко О. В. - Заробітна плата: коли гроші вбивають мотивацію, Скрипкіна Д. А. (2011)
Федоряка В. П. - Ефективність виробництва і реалізації соняшнику в Україні, Бахчиванжи Л. А., Почколіна С. В. (2011)
Анохіна К. О. - Феномен економічної влади в умовах системних змін: інституційний аспект, Коваленко С. І. (2011)
Андрейченко А. В. - Перспективи впровадження інноваційного підходу в житлово-комунальному господарстві (2011)
Басюркіна Н. Й. - Теоретичні засади створення організаційно-економічного механізму забезпечення продовольчої безпеки регіону (2011)
Бондар Д. О. - Сучасні гроші як специфічний товар (2011)
Бутук О. І. - Епохи розвитку образу життя i характеру виробництва (2011)
Горячук В. Ф. - Сутність поняття капіталізації економіки, методи її оцінки та роль держави щодо підвищення її рівня (2011)
Григорьєва С. В. - Співпраця споживчої кооперації України з кооперативними системами країн світу (2011)
Іоргачова М. І. - Кодекси корпоративного управління – напрямок розвитку корпоративних відносин Україні (2011)
Карпухно І. О. - Зростання державного боргу як наслідок бюджетного дефіциту України (2011)
Кашуба О. М. - Еволюція підходів до розвитку безперервної освіти (2011)
Кірсанова В. В. - Проблеми обліку інноваційної діяльності, Сухарева Т. О., Ковальова О. М. (2011)
Крючкова Н. М. - Вплив оподаткування на соціально-економічний потенціал економіки України в умовах інституційних зрушень: теоретичний підхід (2011)
Куценко С. В. - Аналіз, тенденції та перспективи формування морських вантажопотоків АР Крим як складової портового господарства України (2011)
Лиса С. С. - Моделі ефективного управління логістикою в торговельній мережі (2011)
Ломачинська І. А. - Архітектура фінансової системи України: теоретичні основи оптимізації в сучасних умовах (2011)
Нездоймінов С. Г. - Транскордонний вектор розвитку аграрного туризму (2011)
Окландер І. М. - Економіко-математичне моделювання інноваційного розвитку регіону (2011)
Парамонова Є. Є. - Розподілення доходів населення в умовах економічного розвитку (2011)
Радченко Ю. С. - Вплив глобалізації на еволюцію кооперативних принципів кредитних спілок та кооперативних принципів МКА (2011)
Саврас І. З. - Удосконалення адміністративно-територіального устрою України як чинник покращення соціально-економічного розвитку її територій (2011)
Слатвінська М. О. - Мале підприємництво в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2011)
Євсєєнко В. О. - Еволюція моделей організації соціального захисту в країнах Європейського Союзу (2011)
Чередніченко А. П. - Стан та перспективи розвитку суб’єктів малого підприємництва в умовах податкової реформи, Хомутенко В. П. (2011)
Автори статей (2011)
Путров С. Ю. - Специфіка філософського підходу до біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини (2013)
Рахманов О. А. - Мотиви діяльності топ-менеджерів та акціонерів у процесі корпоративного управління (2013)
Семенюк Н. В. - Безперервна освіта як система (2013)
Олексенко Р. І. - Філософія ринку: концептуальні дослідження і сучасні інтерпретації (2013)
Поліщук Н. В. - Філософська актуальність проблеми "Людина і Всесвіт" та перспективи майбутнього людства в епоху інформаційно-високотехнологічного прогресу ХХІ століття (2013)
Тіменик З. І. - Принцип інваріантності у філософорелігійній ідеї Бога (Божества): парадигмальний аналіз (2013)
Мирошников О. А. - Диалог поэзии и философии (Гельдерлин и философская герменевтика) (2013)
Пустоловська О. О. - Політична "елітологія": від Маркса до Арона й Шумпетера (2013)
Сапсай А. П. - Норвегія в інтеграційних процесах ЄС: "квазі-членство", або "норвезький метод" європейської інтеграції (2013)
Мохамад Аль-Файєз - Особлива роль Йорданського Хашимітського Королівства на Близькому Сході (2013)
Кондратенко О. Ю. - Дезінтеграційний вимір пострадянського простору (2013)
Давидюк О. О. - Стан здоров’я бездомних осіб в Україні (2013)
Агарков О. А. - Практичні аспекти соціального обслуговування самотніх людей похилого віку (2013)
Баршацька Г. Ю. - Соціокультурна маргінальність кризового суспільства (2013)
Зацепіна Н. О. - Соціальні аспекти туристської цінності як елемента задоволеності якістю послуг туристської індустрії (2013)
Калагін Ю. А. - Еволюція об’єкта воєнної соціології (2013)
Тітул (2017)
Алфьорова З. І. - Повернення до нелокальності: про методологічні "зсуви" в культурології та мистецтвознавстві, Алфьоров А. М. (2017)
Остропольська З. М. - Техногенна культура: антропологічні виміри (стаття друга) (2017)
Радзієвський В. О. - Теорія субкультур у системологічному дискурсі культурології (2017)
Данилова В. Є. - Події в емпіричній та художній дійсності. Особливості їх зближення (2017)
Чумаченко М. О. - Сакралізація світла як інструмент конструювання образу святого в агіографічному міфі (2017)
Шолухо Н. Є. - Культурологічна рецепція тілесності в "Театрі жорстокості" Антонена Арто (2017)
Германова де Діас Е. В. - Культурологічні аспекти трансцендентального екзистенціалізму Карла Ранера (2017)
Дяченко М. В. - Тема життя і смерті в етичній філософії Сенеки (2017)
Кікоть А. А. - Крос-дресінг театрального костюма ренесансної доби (2017)
Колмикова А. С. - Засоби масової інформації — репрезентанти поведінкових моделей фанатів (2017)
Мірошниченко В. С. - Метамодернізм, осциляція, інтерпеляція (2017)
Миронов М. С. - Поняття "творчість" в античній та середньовічній філософії (2017)
Новікова Г. Ю. - Середовищний музей як феномен нової музеології (2017)
Куриленко І. А. - Художній текст як віддзеркалення тексту культури (2017)
Парфьонова О. І. - Нефігуративні арт-практики початку ХХ ст. і "дегуманізація мистецтва" Х. Ортеги-і-Гассета (2017)
Фененко А. О. - Феноменологія музеалізованого віртуального простору (2017)
Частник О. С. - "Ірландські паби" в Україні: комерціалізація одного культурного стереотипу (2017)
Шейко В. М. - Історико-джерелознавчий аналіз еволюції культурно-мистецьких та художньо-літературних об’єднань України: культурологічний аспект (2017)
Лисенко Л. В. - Лінгвокультурний та ментальний образ українства в стереотипних уявленнях (2017)
Лєвіна В. Г. - Українське національне відродження та сіонізм: від історико-культурних паралелей до сучасного діалогу ідей (2017)
Наколонко І. М. - Ключові аспекти формування культури здорового способу життя населення України (2017)
Сапего Я. К. - Національний академічний ансамбль пісні й танцю України "Гуцулія" як феномен хореографічної культури Прикарпатського регіону (2017)
Щербань А. Л. - Динаміка традицій орнаментації кераміки лівобережної України: культурологічний аспект (2017)
Строгаль М. О. - Роль фандрейзингу в розвитку закладів культури України (2017)
Божко Л. Д. - Культурологічні аспекти розвитку правових засад туризму в Україні (2017)
Кислюк К. В. - Мовно-медійні практики та культурна ідентичність українців у 2014 – 2016 рр.: "Перемоги" та "Зради" (2017)
Кухаренко О. О. - Українська весільна обрядовість і сексуальна культура (2017)
Левицька В. А. - Становлення мистецької позашкільної освіти на Кримському півострові (2017)
Домащук Х. С. - Діяльність мистецьких галерей Львова кінця 80-х — початку 90-х рр. ХХ ст. (2017)
Шкурєєв К. І. - Антропоморфні фактори створення балетів (ХХ ст.) (2017)
Рощенко О. Г. - Теоретико-методологічні засади наукових досліджень у галузі культурології і мистецтвознавства: освітній вимір (2017)
Вихідні дані (2017)
Радионов А. В. - Повышение уровня экологической безопасности при использовании магнитожидкостных герметизаторов и частотных преобразователей в процессах эксплуатации электродвигателей серии ВАСО, Харламова Е. В. (2016)
Артамонов В. В. - Системний аналіз екологічного впливу антропогенної діяльності, Василенко М. Г., Бахарєв В. С., Козарь Л. М. (2016)
Талах М. В. - Використання кластеризації для моніторингу стану рослинного покриву НПП "Вижницький" на основі даних супутникової зйомки, Саюк С. І., Стратій В. І. (2016)
Пляцук Л. Д. - Моніторинг підземних вод в районі розміщення Сумської ТЕЦ, М'якаєва Г. М., М'якаєв О. В. (2016)
Бахарєв В. С. - Аналітичний огляд результатів наукових досліджень з проблем моніторингу довкілля в Україні, Маренич А. В. (2016)
Utkina K. B. - The Black Sea hot spots methodology: general overview and UA results, Kresin V. S., Brook V. V., Iakovleva N. G. (2016)
Вамболь С. О. - Прогнозування рівня безпеки несанкціонованого сміттєзвалища з використанням імітаційного моделювання, Вамболь В. В., Колосков В. Ю., Деркач Ю. Ф. (2016)
Пацурковвський П. А. - Визначення санітарно-захисної зони каналізаційної насосної станції, Лейбович Л. І., Кащєєв Е. М. (2016)
Поліщук С. З. - До питання аналізу екологічного стану атмосферного повітря м. Дніпро, Каспійцева В. Ю., Ткач Н. О. (2016)
Нєвєнченко А. І. - Оцінка ступеня екологічної небезпеки об’єктів транспортної інфраструктури на природнє середовище міста Коломиї (2016)
Васюков О. Є. - Експертна оцінка розрахунку наднормативної маси викидів забруднюючих речовин у повітря за час надзвичайної ситуації з вибухами боєприпасів, Лобойченко В. М., Іванов Е. В., Пліско А. В. (2016)
Петрусенко В. П. - Моделювання екологічних ризиків у гірських екоситемах через поведінку трасера 137Cs, Кутлахмедов Ю. О., Дмитруха Т. І. (2016)
Крусір Г. В. - Щодо оцінки індексу екологічної небезпеки хлібопекарського підприємства з урахуванням можливості техногенної аварії, Кондратенко І. П., Лобоцька Л. Л., Добровольский В. В. (2016)
Пасенко А. В. - Біологічна активність грунтів при агрохімічній меліорації нетрадиційними добривами, Сакун О. А., Никифорова О. О., Дуднік О. В., Каминіна М. Ю. (2016)
Повзун А. І. - Утилізація відходів полімерного та лісохімічного виробництва у дорожньому будівництві, Подкопаєв С. В., Вірич С. О., Горячева Т. В., Дорох С. Г. (2016)
Крусір Г. В. - Дослідження режимів процесу анаеробного зброджування стічних вод м’ясопереробного підприємства у мезофільних умовах, Чернишова О. О., Поліщук В. М. (2016)
Пасенко А. В. - Основні підходи до математичного моделювання біологічної продуктивності ціаней як сировинної бази біоконверсії, Новохатько О. В., Козловська Т. Ф., Дігтяр С. В., Никифорова О. О. (2016)
Ващенко В. М. - Аналіз смерчонебезпеки для вдосконалення технології екологічно безпечного виведення з експлуатації водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС, Кордуба І. Б. (2016)
Корцова О. Л. - Прогнозування кількості автомобілів із працюючими ДВЗ залежно від наповненості автостоянки торговельного центру (2016)
Деревянчук О. В. - Оптична бістабільність квазідвовимірних напівпровідникових наноструктур в області екситонного поглинання, Крамар Н. К., Крамар В. М. (2014)
Ткач М. В. - Вплив поляризаційних фононів на робочі електронні стани трибар'єрних активних зон квантових каскадних детекторів за кріогенних температур, Сеті Ю. О., Гринишин Ю. Б. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського