Головацький В. А. - Енергетичний спектр електрона у сферичній квантовій точці з однією та двома воднеподібними домішками, Бернік І. Б. (2014)
Маханець О. М. - Вплив донорної домішки на енергетичний спектр і хвильові функції електрона в циліндричній напівпровідниковій нанотрубці в магнітному полі, Кучак А. І., Гуцул В. І. (2014)
Готра З. Ю. - Схема та SPICE модель сенсора температури біомедичного диференційного скануючого калориметра, Голяка Р. Л., Бойко О. В. (2014)
Остафійчук Б. К. - Вплив системи імплантаційно-індукованих дефектів на структурні, магнітні та морфологічні характеристики приповерхневих шарів ФГП за умови врахування ефектів анізотропії, Яремій І. П., Томин У. О., Коцюбинський В. О., Литвин П. М., Мохнацький М. Л. (2014)
Ковалюк Т. Т. - Елементний склад, механізми розсіювання електронів та вплив відпалу на фізичні властивості кристалів Hg1-x-yCdxDyySe, Мар'янчук П. Д., Майструк Е. В., Абашин С. Л. (2014)
Юхимчук В. А. - Дослідження можливостей застосування гетероструктури CdS/CdTe для детектування Х- і γ-випромінювання, Косяченко Л. А., Маслянчук О. Л. (2014)
Махній В. П. - Оптичні властивості гетерошарів альфа-ZnSe, Гавалешко О. С., Сльотов О. М. (2014)
Воротников В. В. - Фрактальный анализ сложных сетей (2014)
Грицюк Б. М. - Вплив умов отримання на стабільність інтерференційних фільтрів на кристалах In4Se3 та In4Te3, Стрєбєжєв В. В., Юрійчук І. М., Стребежев В. М. (2014)
Махній В. П. - Вплив ізовалентних домішок Ва та Са на електричні властивості телуриду кадмію, Бодюл Г. І., Герман І. І., Павлюк М. Ф. (2014)
Зіновчук А. В. - Чисельний аналіз швидкості оже-рекомбінації у потрійних сполуках InGaN n-типу (2014)
Сльотов М. М. - Люмінесценція кристалів GaN, Когут Г. О. (2014)
Махній В. П. - Властивості та перспективи використання селеніду цинку, легованого 3D-елементами з парової фази, Кінзерська О. В., Майструк Е. В., Сенко І. М. (2014)
Манько О. О. - Методи корекції передавальних характеристик оптичних фільтрів, що використовують тонкі плівки, Скубак О. М. (2014)
Гищук В. С. - Багатоканальний прилад для вимірювання температури і густини теплових потоків, Кобилянський Р. Р., Черкез Р. Г. (2014)
Гаврилюк М. В. - Термоелектричний прилад для електрофорезу, Константинович І. А. (2014)
Кобилянський Р. Р. - Електронний медичний термометр з термоелектричним джерелом живлення, Маник О. М., Романюк С. Б. (2014)
Махній В. П. - Люмінесцентні властивості кристалів ZnSe:Yb з модифікованою поверхнею, Кінзерська О. В., Сенко І. М., Ащеулов А. А. (2014)
Відомості про авторів (2012)
Драч І. І. - Сутнісний та структурний аналіз професійної компетентності викладача вищого навчального закладу (2012)
Колосова Л. М. - Проблеми управління професійним розвитком методиста науково-методичної установи в теорії та практиці (2012)
Кузнєцова О. О. - Форми організації самостійної роботи студентів під час вивчення іноземної мови в економічному вищому навчальному закладі (2012)
Морозова М. Е. - Способи удосконалення управління кар’єрним зростанням за допомогою професійного розвитку науково-педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти (2012)
Нежинцева Л. П. - Організація стану здоров’язберігаючого освітнього середовища сучасної школи (2012)
Олійник В. В. - Науковий потенціал післядипломної педагогічної освіти: актуальні проблеми, перспективи розвитку, Ляхоцький В. П. (2012)
Оліфіра Л. М. - Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної управлінської компетентності керівників вищих навчальних закладів (2012)
Панасюк Н. Л. - Науково-теоретичні положення формування економічних знань майбутніх інженерів-педагогів вищих технічних навчальних закладів (2012)
Прокоф’єва М. Ю. - Урахування темпераменту в реалізації диференційованого підходу при навчанні молодших школярів (2012)
Сіданіч І. Л. - Організаційно-педагогічні особливості духовно-морального виховання студентів вищого навчального закладу (2012)
Степаненко О. І. - Можливі ризики під час конфліктологічної підготовки викладачів вищої школи МВС України (2012)
Тимошко Г. М. - Формування організаційної культури у процесі фахової підготовки керівника загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Топузов О. М. - Навчально-методичний комплект для вивчення шкільного курсу географії, Сосса Р. І. (2012)
Чернишова Є. Р. - Окремі питання щодо формування кадрового потенціалу навчальних закладів системи ППО у контексті організаційно-правових основ їх діяльності (2012)
Чернишова М. О. - Окремі складові розвитку комунікативної компетенції майбутніх менеджерів (2012)
Шевченко О. А. - Професійний розвиток молодого вчителя на основі кластерного підходу (2012)
Шевчик О. Г. - Підвищення професійної компетентності майбутніх фахівців з методики викладання економіки (2012)
Шинкарева Л. В. - Проблемы управления инновационной деятельностью педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения, Бокова И. Н., Бондарчук А. И. (2012)
Штомпель Г. О. - Рамкові стандарти в управлінському супроводі професійного самозростання науково-педагогічних працівників (2012)
Анісімова О. О. - Теоретичний аналіз наукових підходів щодо проблеми психологічної культури вчителів початкових класів (2012)
Базиленко А. К. - Cоціальна активність студентів як важлива складова їхнього професійного зростання (2012)
Барашева Д. Е. - Психологические особенности гендерной идентификации личности в меняющихся социальных условиях (2012)
Благодир Н. Ф. - Психолого-педагогічний супровід формування саморозуміння у майбутніх психологів в умовах фахової підготовки (2012)
Бушуєва Т. В. - Методичні аспекти викладання психології в умовах гуманізації освіти (2012)
Волженцева И. В. - Сравнительный анализ индивидуально-личностных характеристик студентов 1-го курса по гуманитарным и техническим специальностям (2012)
Воронюк І. В. - Психологічна інерція системи методів впливу як аспект проблеми забезпечення креативності взаємодії вчителів та учнів (2012)
Єрмакова Н. О. - Довіра до себе як особистісна детермінанта професійного зростання студентів юнацького віку (2012)
Живанова В. А. - Психологічні механізми формування інтересу до науково-технічної творчості (2012)
Зінчук Н. А. - Особистісні детермінанти професійного зростання майбутніх фахівців з менеджменту у вищих навчальних закладах (2012)
Іщук О. В. - Становлення особистості фахівця в межах фахової підготовки студентів вищого навчального закладу (2012)
Калязіна Т. В. - Психологічні особливості проявів віктимності в інтелектуально обдарованих підлітків (2012)
Лимар Л. В. - Зміст і структура спецкурсу "Психологічні засади попередження конфліктів лікаря з пацієнтами" як складової професійної підготовки студентів-медиків (2012)
Максименко О. Г. - До питання про творчість (2012)
Мельниченко В. Є. - До проблеми дослідження агресивної поведінки підлітків з розумовою відсталістю (2012)
Мірошник З. М. - Взаємодія основних компонентів рольової структури особистості з детермінуючими її факторами (2012)
Москальова А. С. - Зміст і складові психологічної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо подолання професійних криз (2012)
Нежинська О. О. - Особливості та чинники ґендерної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти (2012)
Обіщенко С. О. - Декомпозиція цинічності в особистісних рисах (2012)
Овдієнко І. М. - Проблеми психологічної підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою (2012)
Оліфіра С. О. - Теоретична модель подолання адаптаційної кризи засобами фасилітаційного впливу (2012)
Павлюк П. А. - Духовность как неотъемлемая составляющая современной психологии и педагогики (2012)
Поліщук Ю. Б. - Недифіцитарний підхід до описання психологічних особливостей гіперактивних дітей молодшого шкільного віку (2012)
Саврасова-В’юн Т. О. - Психологічні особливості дослідження типів громадянської активності старшокласників (2012)
Сердюк Л. З. - Особистісно-смислові характеристики мотивації навчання студентів вищих навчальних закладів (2012)
Ставицький О. О. - Психологічна експертиза комплексу гандикапу у людей з обмеженими фізичними можливостями (2012)
Стадник Г. А. - Психологічні особливості самоставлення майбутніх практичних психологів (2012)
Станіславська М. В. - Професійна соціалізація особистості в контексті вибору організаційної культури майбутнього місця роботи (2012)
Стасюк М. І. - Прийняття себе й інших як показник особистісного зростання педагога (2012)
Шебанова В. І. - Розлади харчової поведінки як феномен захисного реагування, Шебанова С. Г. (2012)
Шпак С. Г. - Типові конфліктні ситуації у середовищі молодших школярів та їх чинники (2012)
Щербакова І. М. - Соціально-психологічні аспекти духовної кризи особистості у процесі її професійного самовизначення (2012)
Юрченко О. В. - Особливості встановлення довіри між студентом і викладачем у технічному вищому навчальному закладі (2012)
Юшина О. В. - Психологічні особливості формування емпатійності майбутніх медичних сестер (2012)
Акімов О. - Оптимізація співвідношення складових композиції, яка складається з фенолформальдегідної смоли та епоксидного олігомеру (2015)
Андрущак І. Є. - Технологія розробки та впровадження клінічної експертної системи методом індукції дерева рішень (2015)
Банніков В. О. - Вплив конструктивних параметрів 3-и колісного екіпажа на стійкість його прямолінійного руху (2015)
Борц Б. В. - Иерархия волновых процессов при твердофазном соединении металлических материалов, Даниленко Н. И., Пархоменко А. А. (2015)
Волинець В. І. - Дослідження ефективності використання електричної енергії на підприємствах вугільної галузі, Романюк М. В. (2015)
Григор’єва Н. С. - Особливості моделювання автоматизованого виробництва (2015)
Григор’єва Н. С. - Технології автоматизованого виробництва (2015)
Григор’єва Н. С. - Формування складальних модулів за конструкційно технологічними ознаками (2015)
Гуменюк Р. В. - Оцінка міцності склеєних з’єднань на основі суміші базальтоволокно-епоксидна смола ЕДП (2015)
Гуцу О. С. - Особливості перекристалізації графіта в алмаз при вирощуванні монокристалів алмаза методом температурного градієнта, Бурченя А. В., Лисаковський В. В., Ільницька Г. Д. (2015)
Денисюк В. Ю. - Експериментальні дослідження й аналіз геометричної структури поверхонь деталей роликопідшипників під час переривчастого шліфування, Лук’янчук Ю. А., Лапченко Ю. С. (2015)
Зайцева Л. В. - Ємнісні перетворювачі на основі тонкоплівкової структури ITO/поліімід/Al2O3, Зайцев Р. В., Горкунов Б. М., Хрипунов Г. С., Тюпа І. В. (2015)
Замора Я. П. - Вплив атомного та магнітного впорядкування на коефіцієнт дифузії та розчинність водню у феромагнітних сплавах (2015)
Зінько Р. В. - Використання мобільних роботів в надзвичайних ситуаціях, Серкіз О. Р., Кутраков О. П., Андюш М. Д. (2015)
Зубовецька Н. Т. - Аналіз використання багатоцільових верстатів з чпу на прикладі ІР-500, Редько Р. Г., Марчук І. В. (2015)
Ісмаілова Н. П. - Метод проектування спряжених квазігвинтових поверхонь, що виключають інтерференцію (2015)
Колпаков А. С. - Одержання біметалевих стрічок і смуг з металевих порошків методом асиметричної прокатки, Гогаєв К. О., Калуцький Г. Я. (2015)
Kuznetsov Y. - Іnvestigation of adhesion strength and wear resistance of coatings being obtained with combined method (2015)
Лавріненко В. І. - Вплив фізико-механічних характеристик композиційного інструментального матеріалу на зносостійкість шліфувального інструменту, Ільницька Г. Д., Шатохін В. В., Іщенко О. В., Гайдай С. В., Пасічний О. О., Смоквина В. В., Дєвицький О. А., Зайцева І. М. (2015)
Малець В. М. - Дослідження властивостей та мікроструктури епоксикомпозитних покриттів наповнених дисперсним порошком заліза, Кашицький В. П., Савчук П. П., Боярська І. В. (2015)
Марчук О. В. - Фазові рівноваги у системі NiS – La2S3 – SnS2 за температури 770 K, Мельничук Х. О., Гулай Л. Д., Шемет В. Я. (2015)
Олексеюк І. Д. - Фазові рівноваги у системі SNS2 – Y2S3 – La2S3 за температури 770 K, Смітюх О. В., Марчук О. В., Гулай Л. Д. (2015)
Олійник Н. О. - Особливості дезінтеграції алмазографітового матеріалу при переробці тонковкраплених продуктів синтезу (2015)
Павлюк В. І. - Моделювання процесу крену легкового автомобіля малого класув умовах неусталеного криволінійного руху (2015)
Падалко А. М. - Методика формування навчально-пізнавальної активності майбутніх програмістів, Падалко Н.Й., Музика Л.П. (2015)
Панчук В. Г. - Автоматизація досліджень природного зносу робочої поверхні фільєри керамічного преса, Мельник В. О., Мотрук М. В. (2015)
Полінкевич Р. М. - Сучасний рівень автоматизації проектування та критерії розрахунку шпинделів металорізальних верстатів, Зубовецька Н. Т., Четвержук Т. І. (2015)
Полярус Е. Н. - Влияние добавок диборида хрома в интерметаллид NiAl на триботехнические свойства газотермических покрытий при высокотемпературных испытаниях (2015)
Савуляк В. І. - Вплив швидкості охолодження виливка на структуру чавуну з дрібнозернистим компактним графітом, Янченко О. Б., Філіпченко А. В. (2015)
Севостьянов І. В. - Розробка спеціального обладнання для спалювання відходів харчових виробництв (2015)
Сылывонюк А. В. - Исследование динамики разбега вибрационных машин с двумя самосинхронизирующимися дебалансными возбудителями (2015)
Сиротюк А. М. - Оцінювання характеристик роботоздатності трубних сталей із урахуванням впливу корозивного чинника експлуатаційних середовищ (2015)
Смирнов І. В. - Модифікування плазмово-напилених покриттів застосуванням плакованих та нанодисперсних порошків, Долгов М. А., Черний А. В., Фурман В. К., Сєліверстов І. А. (2015)
Стельмах І. С. - Перспективи використання методу плазмового зварювання для відновлення культиваторних лап, Герасимчук Г. А., Барановський В. М. (2015)
Степанченко О. М. - Кінематичні граничні умови в задачах розчинення сольових пластів (2015)
Сторожук І. М. - Розробка конструктивно-технологічної схеми удосконаленої гичкозбиральної машини, Паньків В. Р. (2015)
Тацій Р. М. - Концепція квазіпохідних як засіб дослідження дискретно-неперервних математичних моделей, Власій О. О., Остапович Є. В. (2015)
Тимофеев Ю. В. - Зависимость эксплуатационных характеристик крупномодульных зубчатых колес от макрошероховатости их поверхностей, Шелковой А. Н., Клочко А. А. (2015)
Човнюк Ю. В. - Аналіз нелінійних коливань маятникового антивібратора з біфілярним підвісом маятника, Герасимчук Г. А., Гуменюк Ю. О. (2015)
Чумало Г. В. - Дослідження можливостей застосування економно легованих нікелем аустенітних сталей (2015)
Силивонюк А. В. - Дослідження динаміки вібраційних машин з плоским коливанням несучого тіла в пакеті simulink/matlab (2015)
Габрусєва І. Ю. - Контактна задача для параболічного штампа та попередньо напруженого півпростору (2015)
Сяський А. О. - Згин кусково-однорідної ізотропної пластинки з розімкненим міжфазним ребром жорсткості, Кот В. В., Шинкарчук Н. В. (2015)
Силивонюк А. В. - Застосування SOLIDWORKS MOTION при вивчені дисципліни теорія механізмів машин (2015)
Гаврилюк В. И. - Испытания новых типов подвижного состава на электромагнитную совместимость с устройствами сигнализации и связи, Щека В. И., Мелешко В. В. (2015)
Марценюк Л. В. - Розвиток залізничного туризму в Україні як засобу організації доступного відпочинку, Проскурня Ю. М. (2015)
Бех П. В. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту в сучасних умовах, Нестеренко Г. І., Музикіна С. І., Лашков О. В., Музикін М. І. (2015)
Боднар Б. Є. - Визначення енергозаощаджуючих режимів розгону поїздів, Капіца М. І., Афанасов А. М., Кислий Д. М. (2015)
Zhukovytskyy I. V. - Information-Measuring Test System of Diesel Locomotive Hydraulic Transmissions, Kliushnyk I. A., Ochkasov O. B ., Korenyuk R. O. (2015)
Литвиненко В. П. - Формализация модели работы дизеля с учетом оценки скорости процессов сгорания (2015)
Бондаренко І. О. - Особливості процесу розповсюдження коливань при деформативній роботі залізничної колії (2015)
Курган М. Б. - Дослідження нерівностей колії в межах залізничних переїздів, Курган Д. М., Лужицький О. Ф. (2015)
Fischer Sz. - Investigation of Inner Shear Resistance of Geogrids Built under Granular Protection Layers and Railway Ballast (2015)
Vakulenko I. A. - Influence of Shock Voltage from the Electric Discharge on the Fatigue Endurance of Carbon Steel in Water, Lisnyak A. G., Perkov O. N., Xu Xiao Hai (2015)
Анофриев П. Г. - Имитационные модели сопротивления движению бетонной смеси в бетоноводе автобетононасоса (2015)
Богомаз В. Н. - Способ определения мощности привода механизма передвижения мостового крана при учете трения качения, Бондаренко Л. Н., Главацкий К. Ц., Сокол К. А. (2015)
Мямлін С. В. - Обґрунтування продовження терміну служби пасажирських вагонів із осередками корозії хребтової балки, Рейдемейстер О. Г., Пуларія А. Л., Калашник В. О. (2015)
Рейдемейстер А. Г. - Способы увеличения прочности боковых рам трехэлементных тележек, Шикунов А. А. (2015)
Ivanova M. S. - Improvement the Calculation of the Stability of Building Located near the Slopes for Structural Unstable Soils, Konoval S. V., Abed S. F. (2015)
Качуренко В. В. - Конструкція раціонального сталевого гофрованого профілю, Банніков Д. О. (2015)
Lisnevskyi M. A. - Conducting and Analyzing the Results of the Experimental Box Test of Retaining Wall Models Without Piles and on the Pile Foundation, Sukhorskyi V. O. (2015)
Лучко Й. Й. - Дослідження несучої здатності металевої гофрованої конструкції за критерієм розвитку пластичного шарніру, Ковальчук В. В., Набоченко О. С. (2015)
Pshinko O. M. - Hydraulic Concrete Composition and Properties Control System, Krasnyuk A. V., Hromova O. V. (2015)
Содержание (2016)
Авдєєв В. В. - Використання методу аналітичного конструювання регуляторів для розробки системи стабілізації кутового положення супутника, Капцова В. В. (2016)
Волошко В. Л. - Проектування оптимального навантаження на пластини складної форми, Волошко Л. В. (2016)
Голубек А. В. - Анализ сближения ракеты-носителя с каталогизированными космическими объектами в процессе выведения на орбиты с наклонением 45 град (2016)
Клименко С. В. - Mатематические модели ранжирования экспериментальных выборок случайных величин, Халипова В. Д. (2016)
Коваленко Т. А. - Система управления вектора тяги жидкостного ракетного двигателя космической ступени ракеты-носителя типа "Циклон-3" при изменяемой в полете массовой асимметрии, Шептун Ю. Д., Сироткина Н. П. (2016)
Кустов П. В. - Автоматизация планирования и приема спутниковой информации, Кулабухов А. М., Масальский В. А., Тищенко А. В. (2016)
Мазуренко В. Б. - Реализация вычислительных методов повышения точности дозирования топливных баков ракеты-носителя морского базирования (2016)
Малайчук В. П. - Факторный анализ работоспособности критериев оценки стационарности и независимости измерений линейно-протяженных объектов контроля, Потапов А. М., Гусарова И. А., Деревянко И. И. (2016)
Манойленко А. А. - Метод оценки точности угловой ориентации и стабилизации космического аппарата (2016)
Мозговой Д. К. - Aнализ многолетней засухи по данным Landsat 8, Васильев В. В. (2016)
Мозговой Д. К. - Геоинформационные веб-сервисы онлайн обработки спутниковых снимков, Чорненко М. В. (2016)
Мозговой Д. К. - Мониторинг природных и антропогенных процессов с помощью веб-сервиса Landsat Viewer, Васильев В. В. (2016)
Олейник М. П. - Оценка требований к угловой ориентации межспутниковых оптических линий связи по навигационным параметрам, Кулабухов А. М. (2016)
Перерва В. А. - Исследование макроструктуры сварных соединений сплава ВТ6С выполненных сваркой полым катодом при различной разделке кромок, Карпович Е. В. (2016)
Полишко С. А. - Влияние модифицирования на распределение легирующих элементов в микрообъемах малоуглеродистой стали СТ1КП (2016)
Роменская О. П. - Использование инфракрасного нагрева при изготовлении изделий из полимерных композиционных материалов, Гусарова И. А., Манько Т. А. (2016)
Седачова Е. Г. - Методика анализа формоизменяющих операций листовой штамповки при изготовлении элементов конструкций изделий, Убизький Н. Н., Кулик А. В. (2016)
Сокол Г. И. - Экспериментальные исследования акустических характеристик в рупоре на инфразвуковых частотах, Котлов В. Ю., Щербина К. С. (2016)
Тищенко А. В. - Испытательный стенд системы угловой ориентации и стабилизации космического аппарата, Клочков О. Г., Кулабухов А. М., Масальский В. А. (2016)
Шептун Ю. Д. - Аналіз витрат енергії на керування космічним ступенем ракети, Коваленко Т. О. (2016)
Ізовіт Т. Л. - Сучасні тенденції формування заробітної плати у легкій промисловості, Науменко І. П. (2016)
Виробництво найважливіших видів продукції легкої промисловості у 2016 році (2016)
Baltic Fashion&Textile Vilnius 2016 (2016)
Наукова школа факультету хімічних та біофармацевтичних технологій КНУ ТД серед ТОП-100 у міжнародному рейтингу в галузі медицини та фармації CEOWORLD (2016)
Енергоефективний університет. 5 міжнародна науково-практична конференція (2016)
Інноваційні текстильні матеріали для потреб Києва та Силових структур України (2016)
Фролов І. В. - Дослідження факторів формування успішного бренду модного одягу на прикладі бренду Frolov, Гарбуза Ю. О., Пашкевич К. Л., Колосніченко М. В. (2016)
Білей-Рубан Н. В. - Прогнозування моди та особливості формування дизайн-прогнозу на основі циклічного підходу, Сєдоухова Є. В., Галущак Е. І. (2016)
Головня Г. А. - Вивчення принципів впливу гендерної нерівності на особливості формування художнього образу в одязі, Ніколаєва Т. І. (2016)
Кулік Т. І. - Дослідження дифузійних явищ у зоні контакту потоків розплавів полімерних матеріалів у процесі лиття під тиском, Гаркавенко С. С., Злотенко Б. М. (2016)
Гараніна О. О. - Нанотехнології при колоруванні текстильних матеріалів, Панасюк І. В. (2016)
Ковальов Ю. А. - Класифікація сучасних пристроїв для перевантаження об’єктів транспортування, Плешко С. А., Лавренчук В. І. (2016)
ANNA K. Випускниця Київського національного університету технологій та дизайну у світовому рейтингу Forbes 30 under 30 (2016)
Печерські каштани плодоносять студентськими колекціями світового рівня (2016)
Хоменко В. Ю. - Тензометрія кристалів штучного алмазу методом дифракції зворотно-розсіяних електронів, Борча М. Д., Фодчук І. М., Ткач О. О. (2014)
Фодчук І. М. - Вплив величини і розташування зосереджених сил на формування муарових картин в LLL-інтерферометрі, Новіков С. М., Яремчук І. В. (2014)
Курек Є. І. - Вивчення термоактивованого руху дислокацій у берилії при зворотному магнітопластичному ефекті, Курек І. Г., Олійнич-Лисюк А. В., Раранський М. Д. (2014)
Гунько М. М. - Пружні і термічні властивості монокристалів SnSe та твердих розчинів Pb1-xSnxSe, Балазюк В. Н., Раранський М. Д. (2014)
Фодчук І. М. - Особливості розподілу деформацій в кристалах, визначених методом дифракції зворотно-розсіяних електронів, Борча М. Д., Хоменко В. Ю., Ткач В. М., Баловсяк С. В. (2014)
Фодчук І. М. - Залежність магнітної доменної структури гранатових сполук від структурних параметрів, Довганюк В. В., Гуцуляк І. І., Коцюбинський А. О., Литвин П. М., Сафрюк Н. В., Кладько В. П., Сиворотка І. М., Бончик О. Ю., Солодкий М. С. (2014)
Баловсяк С. В. - Програмне забезпечення для проведення віртуальних лабораторних робіт на базі х-променевого дифрактометра ДРОН-3, Фодчук І. М. (2014)
Махній В. П. - Особливості структурних властивостей гетерошарів оксиду цинку, Павлюк М. Ф., Раранський М. Д., Хуснутдінов С. В. (2014)
Трічева К. В. - Про аналіз та обробку медичних зображень. Візуалізація медико-біологічних даних, Новіков С. М., Гуцуляк І. І. (2014)
Сташко Н. В. - Дослідження процесу розряду літієвого джерела струму з катодом на основі залізо-ітрієвого гранату, Федорів В. Д., Яремій І. П., Угорчук В. В., Колковський П. І. (2014)
Дозорський В. Г. - Математична модель електрокардіосигналу для задачі виявлення проявів ішемічної хвороби серця, Дедів Л. Є., Фалендиш В. В. (2014)
Дудаль В. О. - Особливості використання грунтових термоелектричних генераторів та термоелектричних перетворювачів для них (2014)
Малець Є. Б. - Вплив опромінення високоенергетичними електронами на електричні властивості холлівських датчиків, Мялова О. М., Сєргєєв В. М., Турянська Л. М. (2014)
Стребежев В. М. - Властивості шарів CdSb, отриманих електрорідинною епітаксією, Стрєбєжєв В. В., Юрійчук І. М. (2014)
Фодчук І. М. - Можливість одержання високоміцних бетонів, Сумарюк О. В., Романкевич В. Ф., Струк А. Я. (2014)
Фодчук І. М. - Обробка та реконструкція Х-хвильових томографічних зображень слаборозсіюючих об'єктів, Луцик Я. В., Роман Ю. Т. (2014)
Собко Ю. Т. - Аналіз структурних покриттів та методів монтажу (2014)
Title (2015)
Contents (2015)
Laktionova T. N. - "Ukrainian soil properties” database and its application, Medvedev V. V., Savchenko K. V., Bigun O. N., Nakis’ko S. G., Sheyko S. N. (2015)
Yaroshko O. M. - The features of microbiota isolated from the honeycombs with affected bee brood, Halata M. S., Shepelevych V. V., Stepura L. G., Grytsenko L. M., Yavorska N. V., Svyatetska V. M., Voychuk S. I., Yefimenko T. M. (2015)
Fedoruk R. S. - Reactions of physiological systems in the organisms of rats to feeding with low and high doses of germanium "nanoaquacitrate”, Dolaychuk O. P., Kovalchuk I. І., Tsap M. M. (2015)
Нulaі O. V. - The impact of allochthonous fish skin secretions on the Erysipelothrix rhusiopathiae pathogenic bacteria, Zhukorskyi О. M., Нulaі V. V., Tkachuk N. P. (2015)
Węglarzy K. - Preliminary results of the optimization of biogas production at the biogas station of the national research institute of animal production in Grodziec Sląski – Kostkowice, Shliva Yu., Matros B., Sych G. (2015)
Prister B. S. - Influence of copper, cobalt and iodine microelements on the exchange of 137Cs in the cows organisms at different physiological states, Slavov V. P., Bidenko V. N. (2015)
Priymachuk T. Yu. - The state and prospects of hop-growing industry in the conditions of eurointegration, Sytnikova T. Yu., Protsenko A. V., Shtanko T. A. (2015)
Vitsenia T. І. - Regeneration of plants from gynogenetic carrot calluses, Sergiyenko O. F. (2015)
Rudnyk-Ivashchenko O. І. - Specificities of changes in the concentrations of heavy metals in milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.), Mykhal’ska L. M., Schwartau V. V. (2015)
Demydenko O. V. - Humus state of chernozem at different ways of tillage in the agrosystems of the left-bank forest steppe of Ukraine, Velychko V. A. (2015)
Семенко Н. М. - Методи вивчення адгезії мікроорганізмів, Степанський Д. О., Смотрова Н. Г., Стеценко І. Ю., Іванова А. М. (2016)
Боягина О. Д. - Микроархитектоника мозолистого тела людей зрелого возраста, Костиленко Ю. П. (2016)
Будерацька Н. О. - Варіабельність морфологічних параметрів як критерій прогнозу ефективності кріоконсервування ооцитів людини, Петрушко М. П. (2016)
Гула В. І. - Гістоморфометричний аналіз змін стінки шлунку за умов загальної дегідратації організму, Сікора В. З. (2016)
Дарбинян Л. В. - Активность нейронов гиппокампа при высокочастотной стимуляции черной субстанции, в условиях экспериментально вызванной болезни Паркинсона у крыс, Амбарцумян Л. Э., Симонян К. В., Манукян Л. П., Чавушян В. А., Бадалян С. А., Саргсян В. А. (2016)
Дмитриева Э. А. - Морфология регенерата при заполнении костного дефекта материалами easygraft и трикальцийфосфатом (2016)
Калій В. В. - Аналіз ролі та впливу статевих гормонів у діагностиці та оцінці клінічного протікання раку гортані, Гончарук-Хомин М. Ю. (2016)
Лапшин Д. В. - Теоретичні та практичні проблеми оптимізації обсягу остеосинтезу переломів довгих кісток у постраждалих з різним ступенем тяжкості політравми, Березка М. І. (2016)
Перцева Н. О. - Взємозв’язок ендотеліальної функції та тромбоцитарного гемостазу у хворих з доброю компенсацією цукрового діабету 2 типу і артеріальною гіпертензією (2016)
Приходько О. О. - Гістологічна характеристика селезінки щурів за умов дії загальної дегідратації організму (2016)
Фіалковська А. О. - Клініко-морфологічні порівняння впливу тютюнового диму на дихальні системи дітей та щурів, Чергінець В. І., Сілкіна Ю. В. (2016)
Шевченко К. М. - Розвиток судинного компонента міокарда передсердь щурів на тлі змін поверхнево-об’ємних характеристик передсердь після впливу гострої пренатальної гіпоксії (2016)
Кузняк Н. Б. - Comparative morphogenesis of nasal region in human and some mammals, Цигикало О. В., Олійник І. Ю., Попова І. С. (2016)
Дяговець К. І. - Використання інтегральних параметрів багатовимірних об'єктів для розв'язання медико-біологічних завдань, Марченко Д. Г., Морозова С. Б., Петрук Н. С., Романенко Л. А., Станішевська Н. В., Султанова Н. М., Філімонова Л. А., Хріпков І. С., Шамелашвілі К. Л. (2016)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців (2016)
Кутя С. А. - Юбилейные даты в истории морфологии в 2017 году (2016)
Yehorov O. Y. - The Use of the Experiment Planning Method to Evaluate the Accuracy of Flexible Units Identification (2015)
Bodnar B. E. - Energy Efficiency of Diesel Locomotive Hydraulic Transmission Tests at Locomotive Repair Plant, Kapitsa M. I., Ochkasov O. B., Korenyuk R. O. (2015)
Demchenko E. B. - Complex Simulation Model of Train Breaking-up Process at the Humps (2015)
Большаков Ю. Л. - Дослідження властивостей струмознімальних елементів та їх впливу на ефективність роботи трибосистеми "контактний провід – вугільна вставка", Антонов А. В. (2015)
Бондаренко І. О. - Особливості деформативної роботи залізничної колії (2015)
Велінець В. П. - Експериментальні дослідження горизонтальної поперечної жорсткості рейкових ниток при різних конструкціях рейкових скріплень (2015)
Даніленко Е. І. - Новітні дослідження бічної пружності рейкових ниток при спільній дії вертикальних і горизонтальних сил (2015)
Йосифович Р. М. - Дослідження залишкового ресурсу дефектних рейок типу Р50 із випробуваннями на циклічну витривалість (2015)
Патласов О. М. - Розрахунок елементів з’єднання збірного дерев’яного бруса для стрілочних переводів, Токарєв С. О. (2015)
Ловейкін В. С. - Зниження динамічної навантаженості роботи механізмів у перехідних режимах, Ромасевич Ю. О. (2015)
Мямлін С. В. - Проблема визначення терміну "надійність". Методологія побудови та вивчення надійності вантажних вагонів, Мурадян Л. А., Барановський Д. М. (2015)
Myamlin S. V. - Development of Recommendations for Extending the Useful Life of Passenger Cars, Reidemeister O. H., Pulariia A. L., Kalashnyk V. O. (2015)
Reidemeister O. H. - Determination of Stopping Distance of Unpowered Rolling Stock by Method of Sequential Braking, Shaposhnyk V. Yu. (2015)
Shvets A. O. - Determination of the Issue Concerning the Lift Resistance Factor of Lightweight Car, Zhelieznov К. I., Akulov А. S., Zabolotnyi О. M., Chabaniuk Ye. V. (2015)
Коваленко В. В. - Дослідження причин передчасного руйнування залізобетонних шпал на Знам’янській дистанції колії ПЧ 10 Одеської залізниці, Заяць Ю. Л., Пшінько П. О. (2015)
Prystynska V. V. - Concrete Properties Improvement of Slab Tracks Using Chemical Additives (2015)
Руденко Д. В. - Фізико-хімічна модифікація цементної системи монолітного бетону (2015)
Колесникова Т. А. - Издание научной периодики в университетах: новые задачи, участники, технологии, Клюшник И. А. (2015)
Новосядлий С. П. - Високоефективні структури сонячних елементів на основі аморфно гідрогенізованого кремнію, Мельник Л. В, Кіндрат Т. П, Варварук В. М. (2012)
Анатичук Л. І. - 3d-модель для визначення впливу термоелектричного тепломіра на точність вимірювання тепловиділення людини, Кобилянський Р. Р. (2012)
Готра З. Ю. - Високостабільний гальваномагнітний сенсор з часовим перетворенням на комутованих конденсаторах, Голяка Р. Л., Ільканич В. Ю., Годинюк І. М., Бойко О. В. (2012)
Головацький В. А. - Вплив нецентральної домішки на стани електрона у квантовій точці CdS/ZnS/CdS/SiO2, Бернік І. Б. (2012)
Ткачук П. М. - Синтез наночасток оксиду цинку методом лазерної абляції у рідині та їх оптичні властивості, Савчук А. Й., Столярчук І. Д., Савчук О. А., Гарасим В. І. (2012)
Грицюк Б. М. - Епітаксійні гетероструктури In4Se3–In4Te3 та In4Se3–Ge, Стребежев В. М., Юрійчук І. М. (2012)
Осов’як І. І. - Спосіб синхронізації асинхронних систем зв’язку з повільним псевдовипадковим переналаштуванням робочої частоти, Паламар М. І., Травін Ю. С. (2012)
Поднебенная С. К. - Совершенствование системы управления параллельным активным фильтром, Бурлака В. В., Гулаков С. В. (2012)
Лега Ю. Г. - Імітаційне моделювання оцінювання параметра асиметрії асиметрично-ексцесних корельованих випадкових процесів, Палагін В. В., Івченко О. В. (2012)
Ящук А. С. - Обобщенная математическая модель селективного преобразования в приемнике мобильного терминала (2012)
Матвійків М. Д. - Вплив пружних деформацій на адгезію поверхневих покрить до опуклих і увігнутих поверхонь деталей, Петрушка А. І. (2012)
Верига А. Д. - Спосіб покращення діаграми спрямованості лінійної групи мікрофонів (2012)
Савчук А. Й. - Вплив легування колоїдних наночастинок CdS домішкою Mn на спектри фотолюмінісценції, Маковій В. В (2012)
Фадеєва Т. А. - Поширення циркулярно поляризованих конічних пучків з дробовим топологічним зарядом крізь одноосний кристал (2012)
Хандожко В. О. - Вплив тиску на спектри ЯКР у моноселенідах індію і галію, Раранський М. Д., Балазюк В. Н., Ковалюк З. Д. (2012)
Лишук В. В. - Модель асинхронної машини у фізичних координатах (2012)
Мандзюк В. І. - Фрактальна структура пористих вуглецевих матеріалів, Нагірна Н. І., Кулик Ю. О., Лісовський Р. П. (2012)
Остафійчук Б. К. - Врахування ефектів анізотропії в орієнтації радіаційних дефектів під час розрахунку статичного фактора дебая-валлера та коефіцієнта екстинкції, Яремій І. П., Томин У. О., Яремій С. І., Фодчук І. М., Гуцуляк І. І. (2012)
Савчук А. Й. - Особливості фотолюмінісцентних властивостей наночастинок CdMnS, Шпорта О. А., Столярчук І. Д. (2012)
Байбуз О. Г. - Інформаційна технологія кластерного аналізу результатів психологічного тесту в умовах невизначеності, Сидорова М. Г., Лапец О. В. (2016)
Долгіх А. О. - Знаходження оптимальних значень параметрів адаптивних моделей прогнозування часових рядів з використанням генетичного алгоритму, Білобородько О. І., Байбуз О. Г. (2016)
Курочкін В. М. - Дослідження інформативності кольорових складових зображення в інформаційній системі ranger (2016)
Луценко О. П. - Особливості застосування методів виявлення розладнань у процесі дослідження даних екологічного моніторингу в регіонах з техногенним навантаженням, Байбуз О. Г., Чорна А. О. (2016)
Мацуга О. М. - Технологія порівняння результатів двох добових моніторувань артеріального тиску пацієнта, Дроздов І. В., Акімова А. К. (2016)
Приставка П. О. - Пошук особливих точок цифрового зображення та розпізнавання об`єктів на основі сплайн-моделі (2016)
Приставка П. О. - Дослідження похідних лінійної комбінації в-сплайнів четвертого порядку, Чолишкіна О. Г., Мартюк Б. І. (2016)
Приставка П. О. - Дослідження реалізації лінійного оператора згортки цифрового зображення при 16-бітних обчисленнях, Шевченко А. К. (2016)
Шахновский Ю. С. - Оптимизация системы фильтрации пакетов путем изменения порядка правил, Кузнецов П. В. (2016)
Готра З. Ю. - Органічна електроніка: стан та перспективи розвитку (2011)
Політанський Л. Ф. - Оптимізація електрофізичних параметрів МОН-транзисторів з подвійною дифузією, Лесінський В. В. (2011)
Гущин И. В. - Влияние аддитивного шума на формирование пространственной структуры в модели конвекции Проктора-Сивашинского (2011)
Яганов П. О. - Використання прозорих електропровідних плівок двоокису олова у конструкціях МДН-фототранзисторів, Політанський Л. Ф. (2011)
Ткач М. В. - Спектральні параметри і провідність трибар’єрних резонансно-тунельних структур зі зміщеними основами квантових ям, Сеті Ю. О., Матієк В. О. (2011)
Ткач М. В. - Перенормування спектру екситона внаслідок взаємодії з оптичними фононами у відкритих СКТ, Фартушинський Р. Б. (2011)
Маханець О. М. - Фононний спектр у складній циліндричній напівпровідниковій нанотрубці, Цюпак Н. Р., Гуцул В. І. (2011)
Константинович А. В. - Узагальнення методу охоплюючих поверхонь на випадок системи електронів, що рухаються вздовж довільної заданої траєкторії у прозорому середовищі, Константинович І. А. (2011)
Еліяшів О. М. - Генератор гіперхаотичних коливань на основі схем Чуа, Храпко С. М., Політанський Л. Ф. (2011)
Готра З. Ю. - Використання первинних сенсорів на основі плівок провідних полімерів в пристроях визначення водневого покажчика середовища, Стахіра П. Й., Барило Г. І., Шпатар П. М., Кус Н. І. (2011)
Русин В. Б. - Керування хаотичними коливаннями пороговим методом в схемі Чуа, Еліяшів О. М., Галамейко О. О., Кушнір М. Я. (2011)
Ластівка Г. І. - Динаміка спектрів ЯКР у кристалах GаSe, Хандожко О. Г., Ковалюк З. Д. (2011)
Годованюк В. М. - Відмінності величин інтегральної чутливості та причини їх виникнення, Докторович І. В., Олексюк М. В., Рюхтін В. В., Юр’єв В. Г. (2011)
Лукашенко А. Г. - Экспериментальные исследования модели распределителя сигналов для пятикоординатного лазерного технологического комплекса, Лукашенко Д. А., Лукашенко В. А., Лукашенко В. М. (2011)
Шевчик В. В. - Властивості моноселеніду галію інтеркальованого кобальтом, Боледзюк В. Б. (2011)
Козярський І. П. - Механізми розсіяння носіїв заряду в кристалах (3HgS)0,5(Al2S3)0,5, (3HgS)0,5(In2S3)0,5, (3HgSe)0,5(In2Se3)0,5, легованих марганцем або залізом, Мар’янчук П. Д., Майструк Е. В. (2011)
Білинський-Слотило В. Р. - Математичні моделі силових та енергетичних характеристик хімічного зв’язку Se, Te, Fe, Савчук А. Й. (2011)
Сльотов М. М. - Особливості люмінесценції гетерошарів ZnO:Mg, отриманих ізовалентним заміщенням, Хуснутдінов С. В., Сльотов О. М., Косоловський В. В. (2011)
Обедзинський Ю. К. - Елементи з гетеропереходами на основі тонких плівок і епітаксійних шарів CdSb, Cd1-xZnxSb, модифікованих лазерною обробкою, Савчук А. Й., Мельничук Т. А., Стребежев В. М., Грицюк Б. М., Юрійчук І. М. (2011)
Микитюк З. М. - Формування профілю показника заломлення у шарі рідкокристалічного матеріалу, Сушинський О. Є., Коцун В. І., Петришак В. С., Чабан О. В. (2011)
Мельник В. В. - Вплив технологічних умов на фізичні властивості шарів ZnTe:Sn, Сльотов М. М., Ткаченко І. В. (2011)
Кабанов А. І. - Сутнісні аспекти та цільовий підхід до управління інноваційним потенціалом персоналу підприємства, Адаменко М. В. (2017)
Краус Н. М. - Інституціональний фон "інноваційного коридору" мікро- та макрорівня, Краус К. М., Криворучко О. С. (2017)
Політило М. П. - Характеристика основних видів корпоративних об'єднань та рівня розвитку їх системи управління в інноваційній сфері, Чубка О. М., Смірнова Т. О. (2017)
Радіонов Ю. Д. - Інститути та їх роль у розвитку національної економіки (2017)
Ходаківський В. М. - Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств у контексті їх галузевої структури виробництва, Місевич М. А. (2017)
Андрющенко І. Є. - Практична реалізація методологічного підходу щодо оцінювання життєздатності промислового підприємства (2017)
Євтушевська О. В. - Внутрішні чинники поведінки споживачів на ринку (2017)
Рощина Н. В. - Визначальні чинники конкурентоспроможності персоналу, Борданова Л. С. (2017)
Костюнік О. В. - Питання управління людським капіталом підприємства (2017)
Ромат Є. В. - Бренд-маркетингові комунікації підприємств ресторанного господарства, Юрчак Е. В. (2017)
Сторожук О. В. - Аналіз функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні , Крамар К. В. (2017)
Коврегін В. В. - Державно-управлінські засади економічного розвитку вищої освіти України (2017)
Кучин С. П. - Удосконалення корпоративного управління стимулюючими факторами в закладах сфери культури як механізм державного управління соціально-культурною сферою (2017)
Гладченко А. Ю. - Функції державного управління економічною рівновагою за рівнями розвитку суспільства (2017)
Жучик А. В. - Щодо необхідності фінансової підтримки аграрного виробництва як ефективного драйверу стійкого розвитку економіки держави, Нехайчук Д. В. (2017)
Міщенко К. С. - Шляхи удосконалення організаційно-правового механізму соціального захисту та благополуччя дітей-переселенців в Україні (2017)
Бакай А. Є. - Міжвідомча взаємодія з медичного забезпечення в надзвичайних ситуаціях: моделі органів управління (2017)
Денисюк О. В. - Механізми забезпечення розвитку державної фінансової політики (2017)
Головацький В. А. - Вплив зовнішніх і поверхневих зарядів квантової точки CdS:Mn на потенціальну енергію квазічастинок і спектр випромінювання, Федів В. І., Франків І. Б., Рудько Г. Ю., Савчук А. Й (2011)
Сеті Ю. О. - Спектральні параметри і провідність симетричної чотири-бар'єрної резонансно-тунельної структури, Бойко І. В., Войцехівська О. М. (2011)
Грищук А. М. - Вплив перенормованої енергії обмежених та інтерфейсних фононних мод на енергетичний спектр плоскої багатошарової наноструктури, Грищук В. В. Нестеров В. А. (2011)
Готра З. Ю. - Сенсорні пристрої магнітного поля на структурах інтегральних магнітотранзисторів, Голяка Р. Л., Годинюк І. М., Марусенкова Т. А., Ільканич В. Ю. (2011)
Стрельницкий А. А. - Моделирование и экспериментальное определение вероятности обнаружения функционирования Wi-Fi радиоканала, Шокало В. М., Ягудина Е. В., Абдул-Хуссейн М. К., Назаренко В. А. (2011)
Готра З. Ю. - Дослідження електролюмінесцентних властивостей світловипромінювальних структур на основі піразоліну, отриманих методом центрифугування, Волинюк Д. Ю., Стахіра П. Й., Черпак В. В., Возняк Л. Ю., Косач В. В., Хом’як С. В. (2011)
Готра З. Ю. - Фотовольтаїчні властивості гетероструктури ITO/VOPc/C60/Al, Костів Н. В., Стахіра П. Й., Черпак В. В., Волинюк Д. Ю. (2011)
Галюк C. Д. - Синхронізація хаосу через канал зв'язку з обмеженою пропускною здатністю, Кушнір М. Я., Політанський Л. Ф. (2011)
Гресь О. В. - Система зв’язку на основі хаотичного генератора Дюфінга, Мотовилець І. Г., Шпатар П. М. (2011)
Мельник А. О. - Паралельна пам’ять з впорядкованим доступом на основі налаштовуваної сортувальної мережі, Ліщина Н. М. (2011)
Ліщинська Л .Б. - Оптоімітансні логічні елементи, Фурса С. Є., Рожкова Я. С., Чехместрук Р. Ю., Філинюк М. А. (2011)
Яворський Б. І. - Імітаційне моделювання прямої задачі електроімпедансної томографії, Яворська Є. Б., Промович Ю. Б. (2011)
Вікторовська Ю. Ю. - Моделювання елементарних неоднорідно поляризованих полів, Галушко Ю. К., Мохунь І. І., Харитонова К. С., Храбатін Р. І. (2011)
Остапов С. Е. - Дослідження ефективної маси електронів у твердих розчинах Hg1-x-y-zAxByCzTe, Валь О. Д. (2011)
Черкез Р. Г. - Проникний сегментний генераторний термоелемент (2011)
Ковалюк З. Д. - Дослідження плівки моносульфіду індію отриманої на поверхні InSе, Дуплавий В. Й., Сидор О. М. (2011)
Смолінський М. М. - Вплив концентрації прекурсорів на оптичні властивості нанокристалічних порошків ZnO, синтезованих методом ультразвукового спрей-піролізу, Савчук А. Й., Ткачук В. І. (2011)
Фрасуняк В. М. - Бар'єрні структури на основі тонких плівок CuGaxIn1-xS2 і CdS, Орлецький І. Г. (2011)
Маник О. М. - Силові і енергетичні характеристики хімічного зв'язку Cd, Zn, Sb, Гуцул І. В., Маник Т. О. (2011)
Махній В. П. - Перспективи методу ізовалентного заміщення для синтезу шарів ZnO з магнітними домішками, Кінзерська О. В. (2011)
Раранський М. Д. - Історія кафедри фізики твердого тіла (2009)
Раранський М. Д. - Явище маятникової осциляції х-хвиль у реальних монокристалах (2009)
Піч У. - Вплив імплантації іонами азоту на структурні зміни в залізо-ітрієвих гранатах легованих лантаном, Давидок А. В., Фодчук І. М., Пашняк Н. В., Каземірський Т. А., Заплітний Р. А., Бончик О. Ю., Савицький Г. В., Виворотка І. І., Яремій І. В. (2009)
Фесів І. В. - Прикладні можливості Х-променевої інтерферометрії, Струк Я. М., Фодчук І. М. (2009)
Раранський М. Д. - Визначення деяких ангармонічних параметрів коливань атомів в кристалічній ґратці, Балазюк В. Н., Струк Я. М., Литвинчук І. В. (2009)
Лоренц В. М. - Структурна досконалість та оптичні властивості сполук CdxZn1-xTe, Рашковецький Л. В., Фодчук І М., Фочук П. М., Майструк Е. В. (2009)
Олійнич-Лисюк А. В. - Зміна пружних та непружних характеристик діамагнітнетика в різних структурних станах під впливом слабкого магнітного поля, Раранський М. Д. (2009)
Олійнич-Лисюк А. В. - Дослідження нестабільності дислокаційно-домішкової структури, зумовленої різними типами структурної нестабільності ґратки (2009)
Новіков С. М. - Моделювання Х-променевих дифракційних зображень залишкових дефопрмаційних полів подряпин локальними зосередженими силами (2009)
Ткач В. М. - Визначення структурної неоднорідності синтезованих алмазів та розорієнтації кристалітів/зерен полікристалічних матеріалів методом Кікучі-дифракції, Фодчук І. М., Борча М. Д., Гарабажів Я. Д., Баловсяк С. В., Ральченко В. Г., Ткач С. В. (2009)
Сеті Ю. О. - Квазістаціонарні стани електрона у триямній резонансно-тунельній структурі, Ткач М. В., Бойко І. В., Матієк В. О. (2009)
Яремій С. І. - Вплив опромінення іонами Не+ на дефектну структуру монокристалів ҐҐҐ, Федорів В. Д., Яремій І. П., Фодчук І. М., Заплітний Р. А., Кладько В. П. (2009)
Сеті Ю. О. - Розщеплення електронних квазістаціонарних станів у симетричній трибар'єрній резонансно-тунельній структурі (2009)
Гасюк І. М. - Мессбауерівські і Х-променеві структурні дослідження Mg–заміщених літій–залізних шпінелей, Кайкан Л. С., Яремій І. П., Галігузова С. А., Якубовський П. П. (2009)
Остафійчук Б. К. - Частотні залежності електрофізичних параметрів перехідних шарів катод-електроліт літієвих джерел струму, Гасюк І. М., Кайкан Л. С., Сулим П. О., Морушко О. В., Гамарник А. М. (2009)
Баловсяк С. В. - Алгоритми і програмне забезпечення розв’язку деяких задач розсіяння електронів та Х-променів, Фодчук І. М. (2009)
Рощупкін О. Ю. - Сучасний стан і перспективи розвитку детекторів ультрафіолетового випромінювання (2009)
Відомості про авторів (2012)
Андрощук І. М. - Наукові підходи до змісту управління розвитком професійної компетентності вчителя-філолога в міжатестаційний період (2012)
Бандура Ю. Б. - Наукові підходи до опису рівнів сформованості професійної компетентності викладачів іноземної мови вищих військових навчальних закладів (2012)
Бугайчук К. Л. - Деякі аспекти охорони та реалізації авторських прав розробників дистанційних курсів (2012)
Веліховська А. Б. - Підвищення рівня професійної майстерності вчителів математики за очно-дистанційною формою навчання засобами ВЕБ 2.0 (2012)
Гавлітіна Т. М. - Науково-дослідна експериментальна робота РОІППО: системний підхід (2012)
Гедиш О. М. - Проблема розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання у післядипломній педагогічній освіті (2012)
Гладуш В. А. - Із досвіду розроблення навчальних матеріалів для дистанційного навчання (2012)
Дідух М. Г. - Педагогічні умови формування технологічної компетентності майбутніх фахівців туризму у процесі професійної підготовки (2012)
Драч І. І. - Особливості реалізації функцій управління професійною підготовкою майбутніх викладачів вищої школи на засадах компетентнісного підходу (2012)
Жосан О. Е. - Становлення вітчизняної навчальної лексикографії у контексті розвитку теорії навчальної літератури (60–80 рр. ХХ ст.) (2012)
Котикова О. М. - Методологічні підходи до розроблення системи практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів (2012)
Лапшина І. С. - Електронний підручник як засіб управління самостійною роботою учня (2012)
Линьова І. О. - Використання методу моделювання у системі післядипломної педагогічної освіти (2012)
Ляхоцька Л. Л. - Науково-педагогічна школа як осередок інноваційних процесів у системі післядипломної педагогічної освіти (2012)
Ляхоцька М. В. - Валеологічна освіта школярів як умова збереження та зміцнення їхнього здоров’я (2012)
Ляхоцький В. П. - Післядипломна педагогічна освіта: документальне забезпечення наукових досліджень, Ляхоцька М. В., Ляхоцька А. В. (2012)
Мариновська О. Я. - Технологія організації самостійної роботи у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2012)
Маслов В. І. - Тенденції функціонування освіти в Україні та їх вплив на управління загальноосвітніми навчальними закладами (2012)
Мельник Н. А. - Наукове обґрунтування та нормативно-правові засади діяльності й управління освітнього округу в сучасних умовах (2012)
Оліфіра Л. М. - Професійнa управлінськa компетентність керівників педагогічних ВНЗ І–ІІ рівня акредитації (2012)
Осадчий В. В. - Соціальні інтернет-мережі як засіб дистанційного навчання (2012)
Покроєва Л. Д. - Інноваційні підходи в організації навчання дорослих в системі післядипломної педагогічної освіти, Кравченко Г. Ю. (2012)
Ріктор Т. Л. - Проблема супроводу обдарованої особистості в сучасних умовах (2012)
Родигіна І. В. - Оновлені державні стандарти початкової та базової і повної загальної середньої освіти: компетентнісний вимір (2012)
Самойленко О. М. - Дистанційне навчання як науково-педагогічна проблема (2012)
Сидоренко В. В. - Діагностика розвитку педагогічної майстерності словесника-україніста як інноваційний вектор надання якісних маркетингових послуг у післядипломному просторі (2012)
Торба Ю. І. - Педагогічна майстерність, мистецтво викладання та творчий потенціал інженера-педагога (2012)
Трішин Ф. А. - Удосконалення навичок з автоматизації бізнес-процесів з використанням мережевих технологій, Жигайло О. М., Трач О. Р. (2012)
Федірко Ж. В. - Навчання вчителів географії в системі післядипломної освіти за програмою підготовки до інноваційної діяльності (2012)
Хрипун В. І. - Деякі аспекти організаційно-методичного супроводу професійного саморозвитку педагогічного працівника дошкільного навчального закладу (2012)
Чернишова Є. Р. - Кадрова політика в контексті стратегії розвитку навчального закладу системи післядипломної педагогічної освіти (2012)
Щербина О. А. - Модуль "репозиторій компетентностей" для системи управління навчанням moodle (2012)
Якухно І. І. - Проектування освітнього простору регіональних систем післядипломної педагогічної освіти (2012)
Акімов Д. І. - Психологічні проблеми підготовки менеджерів освіти до маркетингу освітніх послуг, Бондарчук О. І. (2012)
Афанасьєва Т. О. - Наукові підходи щодо розуміння феномену професійного розвитку в сучасній психологічній науці (2012)
Бондаренко Р. М. - Професійна готовність майбутнього психолога до роботи з дітьми аутичного спектра (2012)
Гура Т. Є. - Сучасний стан і перспективи розвитку післядипломної освіти практичних психологів в Україні (2012)
Жебєлєва П. В. - Казкотерапія як засіб психологічної допомоги особистості (2012)
Купрєєва О. І. - Психологічні проблеми самореалізації особистості студентів з обмеженими фізичними можливостями (2012)
Левицкий В. Н. - Психическая саморегуляция личности специалиста как фактор эффективности его деятельности (2012)
Лук’янчук Н. В. - Розвиток комунікативної компетентності обдарованої особистості у соціально-психологічному тренінгу (2012)
Лучинкіна А. І. - Аналіз когнітивно-інструментальної складової Інтернет-соціалізації (2012)
Мілютіна К. Л. - Особливості вчинку самоперетворення в умовах безперервної освіти (2012)
Перегончук Н. В. - Психологічні особливості професійної компетентності майбутніх психологів (2012)
Печерська Г. О. - Чинники розвитку професійних ціннісних орієнтацій учителів (2012)
Чемодурова Ю. М. - Теоретичні засади визначення особливостей розвитку професійної Я-концепції психолога (2012)
Бойчук В. І. - Енергія одновалентного та двовалентного донора у сферичній квантовій точці, Білинський І. В., Лешко Р. Я. (2008)
Вірт І. С. - Математичне моделювання реконструкції граничних потенціалів та геометрії граничних поверхонь, Дорошенко М. В., Лазурчак Л. В. (2008)
Бойчук В. І. - Поляризаційні фонони у симетричних та несиметричних плоских гетеро структурах кристалів типу вюрциту, Борусевич В. А., Гольський В. Б. (2008)
Ткач М. В. - Спектр випромінювання у шестигранній нанотрубці з урахуванням екситон -LO- фононної взаємодії, Маханець О. М., Довганюк М. М. (2008)
Константинович А. В. - Класична теорія випромінювання заряджених частинок. VІІ. Спектр випромінювання чотирьох електронів, що рухаються вздовж гвинтової лінії у магнітному полі, Константинович І. А. (2008)
Фодчук І. М. - Вплив опромінення високоенергетичними електронами на дефектну структуру монокристалів Cz-Si згідно високороздільної трикристальної Х-променевої дифрактометрії, Довганюк В. В., Кладько В. П., Слободян М. В., Литвинчук Т. В., Свянтек З. (2008)
Баловсяк С. В. - Використання штучних нейронних мереж для визначення параметрів напівпровідників за даними Х-променевих методів, Фодчук І. М (2008)
Мар’янчук П. Д. - Магнітна сприйнятливість кристалів Hg1-xMnxS, Андрущак Г. О. (2008)
Сльотов М. М. - Отримання та фотолюмінесценція кристалів GaN, Косоловський В. В., Сльотов О. М. (2008)
Нічий С. В. - Пристрій програмного керування твердотільним імпульсним лазером (2008)
Черкез Р. Г. - Проникний термоелемент в режимі термоелектричного нагріву, Дудаль В. О. (2008)
Бурковець Д. М. - Сингулярний підхід в аналізі розсіяння об’єктних полів шорсткими поверхнями (2008)
Ковалюк З. Д. - Методика створеннчя омічних контактів на селеніді індію та селеніді галію, Сидор О. М., Майброску В. Є. (2008)
Ковалюк З. Д. - Вплив інтеркаляції магнієм на електрофізичні властивості моноселеніду індію, Кушнір О. І., Мінтянський І. В. (2008)
Вікторовська Ю. Ю. - Характеристики оптичного поля і мережі оптичних сингулярностей, Мохунь І. І., Хробатин Р. І. (2008)
Галушко Ю. К. - Зв’язок між топологічними мережами інтенсивності і фази скалярного поля, Мохунь І. І. (2008)
Клето Г. І. - Властивості тонких сегнетоелектричних плівок цирконат-титанату свинцю, отриманих методом ВЧ-розпилення, Цалий В. З., Мартинюк Я. В., Савчук А. Й., Паламарек М. Ю. (2008)
Саміла А. П. - Моніторинговий підсилювач для студій звукозапису, Хандожко О. Г. (2008)
Семізоров О. Ф. - Властивості тонких перекристалізованих шарів CdSb, сформованих під дією імпульсного лазерного випромінювання (2008)
Дудяк О. В. - Експлуатаційні характеристики джерел струму Li/Cu4Bi5S10, Заслонкін А. В., Ковалюк З. Д., Мінтянський І. В., Гаврилюк С. В. (2008)
Бутенко В. К. - Методики вимірювання інтегральної чутливості фотоприймачів, Докторович І. В., Годованюк В. М., Юр’єв В. Г., Житарюк В. Г. (2008)
Воробець М. О. - Вплив тиску на механізми переносу струму в гетероконтактах GaSe/InSe (2008)
Відомості про авторів (2012)
Армейська Л. В. - Сучасні підходи до підвищення кваліфікації вчителів малокомплектних шкіл у системі післядипломної освіти (2012)
Базова В. І. - Формування практичної готовності до педагогічної діяльності викладачів іноземних мов у Німеччині (2012)
Бойченко Т. Є. - Компетентість як категорія педагогіки (2012)
Варгата О. В. - Концептуальні підходи до управління естетичним вихованням учнів (2012)
Герасименко І. В. - Використання системи електронного навчання у підвищенні кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів (2012)
Гладкова В. М. - Акмеологічний аналіз управлінської діяльності менеджера освітнього закладу (2012)
Гринюк C. П. - Компаративний аналіз українського та фінського досвіду підготовки вчителів іноземних мов (2012)
Дмитренко Г. А. - Цільове управління окремою організацією та її персоналом як фундаментальна основа системного управління суспільством (2012)
Карп С. І. - Організація підготовки ліцеїстів до вибору професій у сфері менеджменту (2012)
Кебкало Т. Г. - Оцінювання рівня фізичного розвитку школярів сільської місцевості та психолого-педагогічні технології усунення його вад, Митрофанова Т. В, Палієнко О. В., Єричева Т. Ю., Годун Н. І. (2012)
Кліменко А. Л. - Діагностика якості підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти (2012)
Коцур Н. І. - Моніторинг функціонального стану серцево-судинної системи сучасних школярів (2012)
Кузнєцова О. О. - Професійно орієнтоване навчання з іноземної мови в немовному вищому навчальному закладі (2012)
Моцик Б. В. - Ретроспективний аналіз проблеми інформаційного забезпечення управління якістю освіти (2012)
Поліщук Н. М. - Структура готовності вчителя до формування здоров'язбережувальної компетентності учнів (2012)
Рябова З. В. - Еволюційні аспекти розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні (2012)
Сіданіч І. Л. - Духовність і моральність: феноменологічні аспекти в історії вітчизняної освіти (2012)
Ситніков О. П. - Шляхи забезпечення неперервності післядипломної освіти у міжкурсовий період: перспективи розвитку (2012)
Стойчик Т. І. - Навчально-методичне забезпечення навчального процесу як визначальна складова якісної підготовки кваліфікованих робітників гірничого профілю (2012)
Товкун Л. П. - Рівень здоров’я студентів-першокурсників: сучасний стан і проблеми розв’язання (2012)
Торба Ю. І. - Інноваційні процеси в системі сучасної професійної освіти в Україні (2012)
Чорна В. М. - Моніторинг здоров’я учнів у професійній зарубіжній літературі (2012)
Шевчик О. Г. - Використання тренінгу з інноваційного менеджменту для підвищення професійної компетентності майбутніх менеджерів (2012)
Акимов Д. И. - Иерархия образовательных потребностей молодежи: экономическая, социологическая и психологическая модели потребительского поведения в структуре образовательного маркетинга (2012)
Бевз Г. М. - Динаміко-адаптаційні чинники розвитку прийомного батьківства (2012)
Бондарчук O. I. - Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін: основні концептуальні підходи (2012)
Брюховецька О. В. - Професійно важливі якості особистості керівника освітньої організації (2012)
Вознюк А. В. - Психологічна готовність керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками: зміст, структура та методики дослідження (2012)
Жирун О. А. - Ціннісний аспект формування професійної відповідальності (2012)
Исаева С. И. - Психологический анализ стратегий общения подростков в интернет-сообществах (2012)
Кашка Э. А. - Ценностно-смысловая сфера интернет-ролевиков (2012)
Лохвицька Л. В. - Моральний стан як показник психічного здоров’я дошкільника (2012)
Лучинкіна А. І. - Типологія віртуальних ідентичностей особистості (2012)
Лучинкина И. С. - Этническая идентичность как социально-психологический феномен (2012)
Лушин П. В. - Деформализация пространства повышения квалификации взрослых в системе последипломного образования: пилотажное исследование (2012)
Мелащенко О. М. - Підвищення кваліфікації молодих фахівців у вимірі науково-технічної творчості (2012)
Мілютіна К. Л. - Методи надання психологічної допомоги безробітним і профілактики довготривалого безробіття (2012)
Мітіна C. В. - Психологічні чинники становлення особистості підлітків в умовах бездоглядності (2012)
Москаленко О. В. - Теоретична структурна модель ціннісно-смислової сфери (ЦСС) особистості (2012)
Нежинська О. О. - Методика дослідження психологічної готовності керівників освітніх організацій до впровадження ґендерного підходу в практику управління (2012)
Потоцька І. С. - Сучасні тенденції та основні підходи до вивчення педагогічної обдарованості майбутнього вчителя (2012)
Продан О. О. - Особливості структури процесу самоусвідомлення у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях (2012)
Ревякіна О. Г. - Вивчення тривожності cтудентської молоді як чинника, що впливає на особистісне здоров’я (2012)
Рисинець Т. П. - Типові життєві ситуації майбутнього психолога та їх аналіз (2012)
Рябчич Я. Є. - Аналіз підходів, методів і технік діагностико-корекційної роботи з кризовими суїцидонебезпечними станами особистості (2012)
Самотаєва Е. О. - До проблеми аутопсихологічної компетентності в структурі особистості педагога (2012)
Соломіна Г. В. - Психологічна підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до вдосконалення когнітивного стилю в умовах очно-дистанційної форми післядипломної педагогічної освіти (2012)
Фурман В. В. - Структурна організація особистісної рефлексії (2012)
Черкасский А. В. - Социально-психологические факторы эффективности групповой деятельности (2012)
Чернишова Є. Р. - Психологічні особливості розвитку мотивації професійної діяльності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти (2012)
Шебанова В. І. - Феноменологічна специфіка внутрішньої тілесності, Шебанова С. Г. (2012)
Мотрич А. В. - Спектрополяриметрія двовимірних елементів матриці Мюллера гістологічних зрізів біологічних тканин людини, Груя І. Г., Іоніта Ю. Г. (2007)
Жихаревич В. В. - Дослідження процесу зонного вирощування кристалів напівпровідникових твердих розчинів Hg1-х-у-zCdхMnyZnzTe та шляхи його оптимізації, Остапов С. Е. (2007)
Олар О. І. - Джонс-матрична класифікація поляризаційно-фазових властивостей основних типів біологічних тканин людини (2007)
Малець Є. Б. - Фізико-механічні властивості оксиду нікелю, Мялова О. М., Самокиш С. О., Сергєєв В. М. (2007)
Зузяк П. М. - Субструктурне зміцнення алюмінію та його дисперсійно-твердіючих сплавів, Камінський О. С. (2007)
Нічий С. В. - Комп'ютеризована установка вимірювання кінетичних коефіцієнтів, Грицюк Б. М., Казимірчик С. Ю., Рокочук В. В. (2007)
Черкез Р. Г. - Проникний площинний термоелемент в режимі охолодження (2007)
Мотрич А. В. - Визначення альбумін/глобулінового коефіцієнту плазми крові здорових і хворих пацієнтів спектрофотометричним методом, Ушенко О. Г., Гумінецький С. Г., Гринчук Ф. В., Григоришин П. М. (2007)
Танський І. А. - Спектральний розклад одновимірного диференціального оператора Фоккера-Планка (2007)
Балазюк В. Н. - Про деякі параметри динаміки гратки ZnAs2, які визначені Х-дифрактометричними та акустичними методами, Раранський М. Д., Новіков С. М., Скицько А. І (2007)
Докторович І. В. - Спектральний розподіл потужності випромінювання ртутних ламп, Фодчук І. М., Бутенко В. К., Годованюк В. М., Юр’єв В. Г., Житарюк В. Г. (2007)
Мотрич А. В. - Теоретичні основи двовимірної спектрополяриметрії біологічних тканин, Тома О. Т. (2007)
Цалий В. З. - Х-променеві дослідження тонких плівок PbS, які отримані іонно-плазмовим розпиленням, Клето Г. І. (2007)
Берестовой А. М. - Контролінг відступів від нормативно-технічної документації при виготовленні транспортної техніки, Попович С. М., Шеліпов Е. Н. (2007)
Малець Є. Б. - Деякі особливості низькочастотного внутрішнього тертя в кремнії, Мялова О. М., Сергеєв В. М. (2007)
Мар’янчук П. Д. - Вплив включень другої фази на магнітну сприйнятливість кристалів Hg1-xMnxТe1-ySy, Майструк Е. В. (2007)
Шувар Р. Я. - Числове моделювання дифузійно-дрейфових та рекомбінаційних процесів модуляційної фотопровідності в квазістаціонарному наближенні, Столярчук О. В. (2007)
Відомості про авторів (2013)
Анісімова О. О. - Особливості професійних індикаторів психологічної культури вчителів початкових класів (2013)
Базиленко А. К. - Методи дослідження соціальної активності студентської молоді (2013)
Барашева Д. Е. - Гендерно-возрастная специфика психологической коннотации ценности любви, Барашева А. В. (2013)
Бевз Г. М. - Соціальна робота як професійна форма реалізації охоронних систем опікування дитиною в замісній сім’ї (2013)
Бондарчук О. І. - Психологічні умови гармонійного розвитку особистості підлітків у процесі творчості, Пінчук Н. І. (2013)
Брюховецька О. В. - Підготовка майбутніх психологів до застосування нетрадиційних форм навчання в процесі особистісно орієнтованого навчання в системі ППО (2013)
Буланкіна І. Г. - Теоретичний аналіз проблеми соціально-психологічної адаптації студентів до навчання у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (2013)
Винославcька О. В. - Реалізація проекту психолого-педагогічної підтримки аспірантів технічного університету як майбутніх викладачів (2013)
Волянюк Н. Ю. - Особистісні детермінанти розвитку інтелектуальної обдарованості майбутнього психолога (2013)
Гришина О. В. - Проблема професійного розвитку майбутнього психолога, Чуйко О. В. (2013)
Гущина Т. Ю. - Смислові індикатори системи самоставлення в студентському віці (2013)
Данилова Т. Н. - Искажение евангельских заповедей как основа возникновения современных мифов (2013)
Дем’яненко Ю. О. - Наративна модель психологічної допомоги соціально незахищеним верствам населення (2013)
Дерябина Е. А. - Формирование эффективных индивидуальных стратегий саморегуляции функциональных состояний у студентов в процессе профессиональной подготовки (2013)
Євстаф’єва І. Г. - Становлення особистості професіонала – фаза оптації (2013)
Жебєлєва П. В. - Життєвий сценарій особистості: сутність та основні психологічні підходи (2013)
Жихарева Л. В. - Міжпоколінна перспектива репрезентації дитячо-батьківської прихильності (2013)
Жмайло І. М. - Соціальна ситуація розвитку сучасних підлітків (2013)
Зливков В. Л. - Проблема становлення професійної ідентичності особистості в епоху соціально-політичної трансформації суспільства (2013)
Зубіашвілі І. К. - Психологічні особливості становлення основ монетарної культури старшокласників (2013)
Кононець М. О. - Підготовка практичних психологів до консультування підприємців з проблеми реалізації професійної етики (2013)
Кудусова Э. Н. - Вариативность мышления и его развитие как теоретическая и прикладная проблема психологии (2013)
Максименко О. Г. - Соціально-батьківське виховання та його вплив на формування тенденції самодеприваціі психіки суб'єкта (2013)
Манець Н. В. - Дослідження феномену психологічної готовності майбутніх психологів до роботи з онкологічними хворими у процесі інтегрального утворення особистості психолога-професіонала (2013)
Мирошнеченко А. В. - Психологічні особливості ідентичності підлітків: ґендерний аспект (2013)
Мишина Г. Н. - Ценностные ориентации как духовно-нравственный ресурс молодежи, Дианина Е. В. (2013)
Москальов М. В. - Вплив організаційної культури на входження педагогічних працівників в освітню організацію (2013)
Москальова А. С. - Модель професійних криз керівників загально-освітніх навчальних закладів (2013)
Нежинська О. О. - Особливості ставлення керівників до реалізації ґендерного підходу в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом (2013)
Никоненко О. В. - Психологічні особливості монетарної соціалізації майбутніх фахівців (2013)
Обіщенко С. О. - Емпірічне дослідження ціннісних орієнтацій викладачів вищих навчальних закладів із цинічним сприйняттям навколишньої дійсності (2013)
Овдієнко І. М. - Методика дослідження рівнів та особливостей психологічної готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою (2013)
Овчаренко Г. Р. - Структурна модель емоційного інтелекту (2013)
Одинцова А. М. - Зміни в рольовій структурі особистості під впливом тренінгових занять (2013)
Перегончук Н. В. - Професійна компетентність та професійна компетенція майбутнього психолога: диференціація понять (2013)
Печерська Г. О. - Модель діагностики та корекції професійних ціннісних орієнтацій педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Пустовалов І. В. - Проблема развития ценностно-смысловой сферы личности подростков в семьях повторного брака (2013)
Свириденко О. М. - Про співвідношення понять "компетентність", "компетенція", "професійна компетентність" (2013)
Сеит-Арифова С. А. - Особенности полоролевой идентичности современной молодёжи: нравственный аспект (2013)
Сила Т. І. - Соціально-психологічні основи дослідження територіальної громади (2013)
Сільніцька Н. В. - Формування іміджу успішного страхового представника в контексті особистісного розвитку (2013)
Соломіна Г. В. - Методика дослідження когнітивного стилю особистості керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Тимошенко О. В. - Ґендерні стереотипи особистості: сутність і основні піходи до визначення (2013)
Чаусова Т. В. - Формування професійної позиції майбутніх психологів у процесі навчання (2013)
Чёрный Е. В. - Концепты бога, веры и религии в русских паремиях: этнопсихолингвистический подход (2013)
Шебанова В. І. - Психотерапевтична корекція емоціогенної харчової поведінки (2013)
Шолох О. А. - Теоретичні основи смисложиттєвих орієнтацій практичного психолога (2013)
Шукалова О. С. - Роль сімейного виховання в особистісному розвитку дитини (2013)
Щербіна С. М. - Неопределенность образа приемной матери в замещающей семье (2013)
Юдєєва Т. В. - Методи оцінювання сугестивності соціально дезадаптованих неповнолітніх (2013)
Шейко В. М. - Харківська державна академія культури: етапи трансформації, Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М. (2017)
Шемаєва Г. В. - Етапи розвитку наукових комунікацій (2017)
Бухтатий О. Є. - Джерельний огляд розуміння й тлумачення комунікаційно-публічної функції держави в науковому дискурсі (2017)
Курбан О. В. - Основи сучасної національної інформаційної безпеки України (2017)
Дяченко М. В. - Сенека про роль філософії в самовихованні особистості (2017)
Lorenz B. - Science and Library Classification: Two Branches of One Development (2017)
Кобєлєв О. М. - Методологія сучасного бібліотекознавства: стан та напрями розвитку (2017)
Бережна К. С. - Динаміка техніко-технологічних трансформацій публічних бібліотек України (2017)
Швецова-Водка Г. М. - Науково-допоміжна бібліографія в діяльності універсальних бібліотек усеукраїнського рівня національної системи НТІ України (2017)
Тодорова Є. М. - Вплив соціокультурних змін сучасного інформаційного суспільства на трансформацію професії бібліографа (2017)
Трачук Л. Ф. - Бібліотечні веб-сайти в глобальному інформаційному просторі: клієнтоорієнтований підхід (2017)
Шевцова Ю. О. - Аналіз зарубіжних бібліотечних журналів як важливого каналу професійної комунікації (2017)
Сидоренко Т. В. - Інноваційні підходи до реалізації соціально-культурних проектів у діяльності публічних бібліотек півдня України у XXI ст. (2017)
Діденко І. М. - Науково-дослідницька діяльність викладача університету: бібліотекознавчий аспект (2017)
Редька К. Ю. - Трансформаційні зміни інтернет-технологій та їх вплив на документну комунікацію (2017)
Корнійчук К. С. - Електронний документообіг в інфраструктурі управління промисловим підприємством (2017)
Кравець Н. С. - Етапи створення гейміфікованої системи для використання в навчальному процесі внз (2017)
Забеліна О. М. - SMM-стратегія як інноваційна технологія в соціокультурному просторі (2017)
Filipova L. Ya. - Trends of Distance Learning Progression in the Educational System in the United States: Pedagogical Aspect, Oliinyk O. V. (2017)
Тур О. М. - Особливості оформлення списку використаних джерел у ІEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style (2017)
Хлібко М. А. - Функціональний комплекс цифрової медіакультури (2017)
Romanyuk O. - The Mass-Media and Political Regimes (The Problem of Mass-Media Determination by Political Regimes), Kovalenko I. (2017)
Косачова О. О. - Пізнавальний сегмент бібліотечної журналістики на веб-сайтах бібліотек України (2017)
Сазонова Ю. О. - Зародження та формування київської спортивної преси (кінець ХІХ — 1917 р.) (2017)
Холод Г. Я. - Особливості ідеологізації контексту "Кіно-газети" (1930) (2017)
Остропольська З. М. - Техногенна людина: антропологічні виміри (2017)
Сібірякова О. О. - Поняття мультиплікатора та мультиплікативного зв’язку в економічній і соціальній теоріях (2017)
Булах Т. Д. - Специфіка рекламної комунікації у видавничій сфері (2017)
Піменов В. Г. - Інформаційні ресурси туристичного бізнесу: проблеми розвитку та способи оптимізації (2017)
Kолонка головного редактора (2016)
Россихин В. В. - Памяти профессора Ф. А. Клепикова – организатора первого детского урологического отделения в Украине (к 100-летию со дня рождения), Бухмин А. В. (2016)
Фофанов О. Д. - Науково-практична конференція "III Прикарпатський хірургічний форум", Притула В. П., Русак П. С. (2016)
Андрейцев О. М. - Інтегроване ведення хірургічних хворих дитячого віку на первинному рівні надання медичної допомоги (2016)
Столяр А. В. - Новый вектор в грыжесечении у детей, Аксельров М. А., Сахаров С. П. (2016)
Сахаров С. П. - Анализ летальности у детей с термической травмой, Аксельров М. А. (2016)
Заремба В. Р. - Метод електрозварювання живих м'яких тканин у дитячій хірургії (2016)
Переяслов А. А. - Ускладнення хірургічного лікування пахвинних гриж у дітей із використанням відкритих і малоінвазійних методів, Дворакевич А. О. (2016)
Коваленко О. М. - Можливості компресійної терапії при консервативному лікуванні поширених складних гемангіом у дітей, Смирный С. В., Герман В. М., Мороз В. І., Недавній Г. В., Чеканов Д. Ю., Тернавський М. С. (2016)
Стахов В. В. - Критерії діагностики та особливості лікувальної тактики при інвагінації кишечника у дітей (2016)
Скиба В. В. - Хірургічне лікування спайкової непрохідності кишечника у підлітків з використанням струменевого гідроскальпеля, Рибальченко В. Ф., Іванько О. В., Демиденко Ю. Г., Бадах В. М., Бочаров В. П. (2016)
Момотов А. А. - Этиопатогенетические механизмы возникновения и развития хронических колостазов у детей (2016)
Конопліцький В. С. - Вплив внутрішньочеревного тиску на перебіг хронічних колостазів у дітей, Лукіянець О. О. (2016)
Горбатюк О. М. - Стомальні ускладнення у дітей (2016)
Боднар О. Б. - Запори повільного транзиту при доліхосигмі у дітей – можливості хірургічного лікування, Слободян О. М., Ватаманеску Л. І., Хащук В. С., Боднар Г. Б., Бочаров А. В. (2016)
Шевчук Д. В. - Оварикоцеле у дитячій хірургічній практиці: сучасний стан проблеми, Білоченко А. М., Шевчук Л. В. (2016)
Shevchuk D. V. - Pelvic varices in paediatric surgical practice: current state of the problem, Bilochenko A. M., Shevchuk L. V. (2016)
Ткаченко И. С. - Особенности спинальной анестезии у детей, Чадаев Ю. М. (2016)
Толстанов О. К. - Сучасні аспекти підготовки лікарів в інтернатурі за спеціальністю "Дитяча хірургія" в умовах реформування охорони здоров'я, Данилов О. А., Рибальченко В. Ф. (2016)
Bинаходи (2016)
Колоскова О. К. - Багаторічний досвід роботи кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб по оптимізації менеджменту та профілактики бронхіальної астми у дітей з позицій її фенотипової неоднорідності (2017)
Польовий В. П. - Результати виконання комплексної науково-дослідної роботи кафедри загальної хірургії "Обгрунтування профілактики, ранньої діагностики та лікування гнійно-септичних ускладнень гострої поєднаної хірургічної патології", Сидорчук Р. І., Кулачек Ф. Г., Ротар О. В., Паляниця А. С., Карлійчук О. О., Волянюк П. М., Кнут Р. П., Петрюк Б. В., Білик І. І. (2017)
Авраменко А. А. - Частота выявления хронического неатрофического гастрита у больных, страдающих хроническим запором, Горбенко Ю. В. (2017)
Андрущак М. О. - Серологічна оцінка опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих (2017)
Бачинський В. Т. - Основні принципи оцінки морфологічного стану біологічних тканин лазерними поляриметричними методами для вирішення завдань судової медицини, Гуров О. М., Саркісова Ю. В., Ушенко О. Г. (2017)
Bilous I. I. - Сlinical features of diabetic polyneuropathy patients, Pashkovskyi V. M., Krichun I. I., Vasylieva N. V., Yaremchuk O. B. (2017)
Бойчук Т. М. - Лабораторний мінітермостат-стерилізатор з цифровою індикацією температури, Бурденюк І. П., Мислицький В. Ф., Гаврилюк М. В. (2017)
Бондарчук І. В. - Механізми розвитку хронічної хвороби нирок у хворих на артеріальну гіпертензію з урахуванням клінічно-лабораторних предиктів, Джуряк В. С., Сидорчук Л. П., Сем'янів М. М., Репчук Ю. В., Крикливець Л. Г., Флюндра І. Г., Яринич Ю. М., Кшановська Г. І. (2017)
Букач О. П. - ВпливТ-786c поліморфізму гена ендотеліальної оксид азоту синтази на цитокіновий профіль у хворих на ревматоїдний артрит, Сидорчук Л. П., Федів О. І. (2017)
Бурачик А. І. - Ефекти мелатоніну на ультраструктуру супрахіазматичних ядер гіпоталамуса щурів при світловій стимуляції, Булик Р. Є. (2017)
Васильєва Н. В. - Корекція когнітивних порушень у хворих з гіпертонічною дисциркуляторною енцефалопатією, Пашковський В. М., Кричун І. І., Білоус І. І., Яремчук О. Б. (2017)
Гаврилюк О. І. - Синтез та дослідження антимікробних властивостей (3-арил-1-феніл-1Н-піразол)-4-карбальдегід тіосемікарбазонів, Панасенко Н. В., Дейнека С. Є. (2017)
Гараздюк М. С. - Діагностика давності настання смерті за азимутом лазерно-індукованої флуоресценції плівок ліквору, Бачинський В. Т., Гараздюк О. І., Беженар І. Л. (2017)
Глазунов О. А. - Особливості мікробіоценозу пародонтальних кишень та стан місцевого імунітету у хворих на генералізований пародонтит на фоні ожиріння, ускладненого метаболічним синдромом, Меладзе І. Н., Глазунова С. О. (2017)
Гордієнко В. В. - Фітохімічна корекція накопичення важких металів за умов експериментального металотоксикозу, Косуба Р. Б., Перепелиця О. О. (2017)
Гуменна А. В. - Вивчення трифеніл (α,β) нафтилметилфосфонійхлоридів на антибактеріальну та протигрибкову активність, Ротар Д. В., Бліндер О. О., Токар П. Ю. (2017)
Карвацька Н. С. - Патогенетичні механізми розвитку посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції, Рудницький Р. І., Карвацька Т. Г., Курик В. І., Гринько Н. В. (2017)
Карвацька Н. С. - Особливості адаптаційних можливостей серцево-судинної системи у хворих на шизофренію, Русіна С. М., Курик В. І., Карвацька Т. Г., Нікоряк Р. А. (2017)
Кишкан І. Г. - Порівняльна калійуретична активність синтетичних диметилксантинів за умов водного навантаження (2017)
Кузняк Н. Б. - Особливості ембріогенезу структурних компонентів носової ділянки деяких савців (2017)
Негадайлов А. А. - Вивчення динаміки зміни характеристик снігового покриву в районі Чорногірського хребта Карпат, як фактора, що забезпечує рівень води у р. Прут, Масікевич Ю. Г., Мислицький В. Ф., Бупденюк І. П., Книщук Т. І. (2017)
Ожоган З. Р. - Рівень адаптаційного напруження і клітинної реактивності організму пацієнтів, запротезованих частковими знімними протезами, Ясінський М. М., Левандовський Р. А. (2017)
Олешко Т. Б. - Статеві особливості C+70G поліморфних варіантів гена Еdnra з розвитком ішемічного атеротромботичного інсульту, Олешко Т. М., Юрченко В. С., Обухова О. А., Гарбузова В. Ю. (2017)
Плеш І. А. - Обґрунтування дози діуретиків у антигіпертензивному лікуванні хворих на есенційну гіпертензію ІІ-ІІІ стадії, Борейко Л. Д., Сливка Н. О., Кшановська Г. І. (2017)
Польовий В. П. - Експериментальне обґрунтування розвитку ентеральної дисфункції за домінуючої гострої хірургічної абдомінальної патології, Сидорчук Р. І., Лепкалюк Д. Д., Паляниця А. С., Кіфяк П. В. (2017)
Проняєв Д. В. - Перинатальна анатомія клубово-сліпокишкового переходу за умов кишкової непрохідності, Тимчук К. Ю., Шандро К. Д. (2017)
Рощук О. І. - Ефективність комплексної профілактики втрати зубів у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки за умов незнімного зубного протезування (2017)
Русіна С. М. - Особливості психосексуального розвитку сучасних школярів, Карвацька Н. С., Курик В. І., Нікоряк Р. А., Карвацька Т. Г. (2017)
Русіна С. М. - Оцінка факторів ризику та особливості формування психопатичних особистостей серед представників субкультурних течій, Карвацька Н. С., Рудницький Р. І., Гринько Н. В., Нікоряк Р. А. (2017)
Свіжак В. К. - Скринінг антимікробної активності нових похідних 2,4-дизаміщених 1-арил-імідазол-5-іліденгідразонів ізонікотинової кислоти, Дейнека С. Є., Чорноус В. О., Свіжак В. Й. (2017)
Семчишин М. Г. - Клініка, діагностика та лікування хворих з віддаленими наслідками бойової черепно–мозкової травми і післятравматичним стресовим розладом (2017)
Сопова І. Ю. - Вплив мелатоніну на рівень окиснювальної модифікації білків у базальних ядрах мозку за гострої гіпоксії (2017)
Циркот І. М. - Клінічна діагностика шийних радикулопатій методом мануального м'язового тестування, Бірюк І. Г., Циркот П. І., Сикирицька Т. Б., Бадюк Л. М. (2017)
Анатичук Л. І. - Сучасні методи кріотерапії в дерматологічній практиці, Денисенко О. І., Кобилянський Р. Р., Каденюк Т. Я., Перепічка М. П. (2017)
Бачинський В. Т. - Застосування нових перспективних технологій для визначення давності настання смерті в практиці судово-медичного експерта, Ванчуляк О. Я., Саркісова Ю. В., Ушенко О. Г. (2017)
Білецький С. В. - Ендотеліальна дисфункція та артеріальна гіпертензія (огляд літератури), Бойко В. В., Петринич О. А., Казанцева Т. В. (2017)
Годованець О. І. - Застосування пробіотиків у стоматології, Мороз А. В., Попеску Д. Г. (2017)
Козарійчук Н. Я. - Псевдоексфоліативний синдром - сучасні аспекти (огляд літератури), Сикирицька Т. Б. (2017)
Мислицький В. Ф. - Механізми дизрегуляції системи крові та імунітету в перинатальний період при внутрішньоутробних інфекціях, Ткачук С. С., Ткачук О. В., Бурденюк І. П., Перепелюк М. Д. (2017)
Морар І. К. - Післяопераційна евентрація, Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Гушул І. Я., Гнатюк М. Г., Постевка І. Д. (2017)
Петринич В. В. - Марганець: токсикологічні, гігієнічні та біологічні аспекти, Петринич О. А. (2017)
Федів В. І. - Використання наночастинок золота в медицині з лікувальною метою (2017)
Шмига Т. В. - Особливості імунної відповіді при рецидивуючій герпетичній інфекції першого та другого типів (огляд літератури з матеріалом власних досліджень), Гаєвська В. Ю., Гаєвський В. Ю. (2017)
Авраменко А. А. - Случай некачественного лечения больного хроническим неатрофическим гастритом (2017)
Lapa G. M. - Didactic and educative functions of the subject "Foreign language" in higher medical educational establishment, Semysiuk A. M. (2017)
Масікевич Ю. Г. - Нормативно-правове регулювання безпеки життєдіяльності та особливості вивчення навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" на сучасному етапі, Мислицький В. Ф., Ткачук С. С., Жуковський О. М. (2017)
Internet-новини клінічної та експериментальної паталогії. Частина LIV (2017)
Єдині вимоги до оформлення статей (2017)
Башкирова О. - Концептуалізація мистецтва в сучасному українському жіночому романі (на матеріалі творів Ірен Роздобудько та Галини Вдовиченко) (2016)
Бровко О. - Філософсько-естетичні аспекти тілесності в оповіданнях Богдана Рубчака (2016)
Динниченко Т. - Функції нехудожніх компонентів у прозі французького модернізму (на матеріалі творів А. Жіда) (2016)
Моклиця М. - Поняття "жанр" і "стиль" як феномен гуманітарних наук ("Роздуми про Дона Кіхота" Х. Ортеґи-і-Гассета) (2016)
Олійник С. - Давньогрецький текст у фентезі-дилогії "Одіссей, син Лаерта" Генрі Лайона Олді (2016)
Поліщук Я. - Крах літературоцентризму (2016)
Суат З. - Лідерство - виклик словян: історичні та філологічні дослідження суперництва Росії й України та боротьби за українську незалежність (2016)
Арпентьева М. - Медиаидентичность и проблемы творчества молодежи (2016)
Біляцька В. - Осмислення проблем національної пам’яті, ідентичності народу в романах у віршах Ніла Гілевича та Василя Марсюка (2016)
Гриневич О. - Національна ідентичність як гра (на матеріалі повісті Зірки Мензатюк "Як я руйнувала імперію") (2016)
Корівчак Л. - Модель національного самоозначення у ліриці М. Чернявського (2016)
Борисюк І. - "До троянди" К. Москальця: ключові концепти (2016)
Васильєв Є. - Драма-сайдквел: функціонування й жанрова специфіка (2016)
Кудряшова О. - Збірка О. Ірванця "Мій хрест": засоби звукопису у створенні саркастичного тексту (2016)
Лазаревич Н. - Часопросторові параметри романів-метафор "Сто років самотності" Габрієля Гарсії Маркеса та "Око прірви" Валерія Шевчука (2016)
Перевертень Н. - Творчий діалог української та французької літератур (на матеріалі творів Є. Гребінки, О. де Бальзака, В. Гюго) (2016)
Питюр О. - Богородичні чудеса у василіянських творах барокової доби (2016)
Погребняк І. - Контекст доби в епістолярії Бориса Грінченка (2016)
Прушковська І. - Турецька поетична традиція кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Пухонська О. - Втеча в несвободу, або Народження масової людини (за романом Світлани Талан "Розколоте небо") (2016)
Сарапин В. - "Она похожа как бы на сатиру…" Поетика "сатиричної коляди" (2016)
Хамедова О. - Автор і читач чи авторка і читачка? Гендер і наратив художньої прози Олени Пчілки (2016)
Цуркан І. - Олександр Олесь як медіум між європейським та українським символізмом (2016)
Черкашина Т. - Концепт "дім" в українській мемуаристиці ХХ століття (2016)
Шовкопляс Г. - Рецепти від Умберто Еко. Дещо про написання постмодерністських детективів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Безсмертний О. В. - Психосоціальний супровід хворих на шизофренію за допомогою ресурсів їх автобіографічної пам’яті (психокорекційний та психореабілітаційний аспекти) (2015)
Власюк Д. П. - Зв’язок швидкості лексично-смислової переробки інформації з навчальною успішністю та інтелектом у студентської молоді (2015)
Голубенко О. І. - Контент-аналіз впливу Чорнобильської катастрофи на ціннісну сферу та спосіб життя ліквідаторів аварії (2015)
Гундертайло Ю. Д. - Особистісна міфологія у вимірі життєвого світу (2015)
Засєкіна Л. В. - Психолінгвістичні засоби реорганізації травматичної пам’яті, Шевчук О. П. (2015)
Камінська О. В. - Чинники розвитку інтернет-залежності молоді (2015)
Кандиба М. О. - Особливості взаємозв’язку емоційної зрілості та професійної толерантності особистості (2015)
Кихтюк О. В. - Психологічні особливості міжетнічного спілкування особистості (2015)
Кульчицька А. В. - Моральна свідомість особистості як чинник ставлення до грошей (2015)
Курлюк М. В. - Внутрішньогрупова взаємодія в шкільному класі як чинник формування у підлітків залежності від соціальної мережі (2015)
Кухарук О. Ю. - Характеристики та детермінанти етнонаціональної ідентичності української молоді (2015)
Лазорко О. В. - Професійна безпека особистості: адаптаційний вимір (2015)
Лукасевич О. А. - Емоційна стабільність особистості: теоретичне конструювання та методологічна рефлексія проблеми (2015)
Малімон Л. Я. - Психологічний аналіз факторної структури управлінської компетентності керівників місцевих органів виконавчої влади (2015)
Матієшин І. В. - Спортивний перфекціонізм: взаємозв’язок стратегій копінг-поведінки та невротичних розладів особистості (2015)
Мудрик А. Б. - Психологічні особливості професійної ідентичності державного службовця (2015)
Радзевілова О. В. - Психологічна характеристика жінок, які скоїли суспільно небезпечні діяння проти життя та здоров’я особи (2015)
Садова М. А. - Професійна відповідальність суб’єкта: особистісно-ситуаційний підхід (2015)
Ставицький О. О. - Особливості сприйняття інвалідизованими ставлення соціуму до себе (2015)
Стрільчук О. В. - Вплив комп’ютерної захопленості на розвиток рефлективності у підлітків (2015)
Ткалич М. Г. - Психолого-організаційні особливості типів гендерної взаємодії персоналу організацій (2015)
Фальова О. Є. - Причини та наслідки кризових станів жінок (2015)
Хоріна О. І. - Особливості ресурсних уподобань підлітків зі статусно-віковими відмінностями (2015)
Цукур О. Г. - Конструювання релігійного переживання: сакралізована інтерпретація повсякденності (2015)
Цьось Ю. А. - Теоретико-емпіричне осмислення категорії мовленнєвих стилів у сучасній психологічній науці (2015)
Чагарна С. Є. - Діагностика психологічної готовності до шкільного навчання дітей із особливими потребами (2015)
Чмiль Н. С. - Соцiально-психологiчнi особливості професійного становлення студентiв духовних ВНЗ (2015)
Чуніхіна С. Л. - "Психологічний малюнок" чиновника: дослідження образу (2015)
Яцина О. Ф. - Проблематизація практик шлюбно-сімейного партнерства і батьківства (2015)
Наші автори, пам'ятка авторові (2015)
Титул, зміст (2017)
Привітання Г. Ю. Івакіна з присвоєнням ордена "За заслуги" 3 ступеня (2017)
Залізняк Л. Л. - Овруцький варіант епігравету Східної Європи (2017)
Котенко В. В. - Про один із векторів херсонеської торгівлі (2017)
Никоненко Д. Д. - Сіроглиняна кераміка Нижнього Подніпров’я 1 ст. до н. е. — 2 ст. н. е. (2017)
Готун І. А. - Маловідома сторона давньоруського селянського побуту (щодо дерев’яних виробів із Софіївської Борщагівки), Сергєєва М. С., Гунь М. О. (2017)
Моця О. П. - Литовсько-польська доба в археології України (2017)
Мироненко Л. В. - Керамічний посуд Батурина XVII — початку XVIII ст.: типологія та хронологія (2017)
Голубєв А. М. - Два нових салтово-маяцьких кремаційних могильники навколо с. Суха Гомільша на Харківщині (2017)
Кравченко Р. А. - Археологічні комплекси Х — початку ХІ ст. з городища Замкова гора у Новгород-Сіверському (за матеріалами досліджень 2014—2015 рр.) (2017)
Скороход В. М. - Давньоруська забудова Виповзівського городища, Жигола В. С. (2017)
Горбаненко С. А. - Риболовецький промисел ранніх слов’ян Середнього Подніпров’я (за матеріалами городища Монастирок), Ковальчук О. М. (2017)
Бібіков Д. В. - Печі для випалювання вапна посаду давньоруського Вишгорода, Івакін В. Г., Оленич А. М. (2017)
Тарасенко І. Г. - Олена Федорівна Лагодовська — дослідниця доби енеоліту–бронзи (2017)
Кислий О. Є. - Валентина Дмитрівна Рибалова: вдячність та пам’ять залишаються (8.03.1911—11.12.1996) (2017)
До ювілею Лариси Іванівні Виногродської (2017)
До ювілею Гліба Юрійовича Івакіна (2017)
Читання пам’яті Ірини Володимирівни Яценко (2017)
Світлої пам’яті Юлії Іванівни Козуб (2017)
Наші автори (2017)
Список скорочень (2017)
Пам’ятка автора (2017)
Contents (2017)
Sarkis-Ivanova V. V. - The formation of biofilms by Pseudomonas aeruginosa strains, and methods of its control (review) (2017)
Demyanenko D. V. - Prospects for use of condensed gases and supercritical fluids in phytochemical production, Breusova S. V., Karpenko L. A. (2017)
Ovcharenko I. A. - Standard treatment regimens for multidrug-resistant tuberculosis – analysis of effectiveness (2017)
Kabluchko T. V. - Survival of microorganisms from modern probiotics in model conditions of the intestine, Bomko T. V., Nosalskaya T. N., Martynov A. V., Osolodchenko T. P. (2017)
Shevchenko O. S. - Nontuberculous mycobacterioses: epidemiology, clinic and possibilities of laboratory diagnostics in modern conditions, Novohatska M. F., Sharapova O. V., Pogorelova O. O. (2017)
Smelyanskaya M. V. - Molecular biological research at fatal consequences of viral myocarditis, Peremot S. D., Kashpur N. V., Volanskiy A. Y. (2017)
Zbrozhek S. I. - Organizational and legal research of indicators of incidence and prevalence of diabetes mellitus in countryside areas, Shapovalova V. A., Shapovalov V. V., Hmelevskiy N. A. (2017)
Storozhenko K. V. - Syrup amkesol reduces the level of primary and secondary products of lipid peroxidation and toxic metabolites of nitric oxide in blood serum of immature rats with bronchiolitis (2017)
Melnik A. L. - Pharmacological research of the dental gel with carbon dioxide Humulus lupulus extract, Kazmіrchuk V. V., Nosalska T. M., Bomko T. V., Dovga I. M., Povolokina I.V., Kuchma I.Y., Martynov A.V. (2017)
Martynov A. V. - The pharmacological efficacy of the extemporaneous gel Diavenol, Bomko T. V., Nosalskaya T. N., Kabluchko T. V., Igumnova N. I., Romanova E. A., Pogorelaya M. C., Sidorenko T. A., Shcherbak E. N., Yukhimenko V. I. (2017)
Hala M. Abushady - Antibacterial and antioxidant properties of some selected egyptian plants, Einas H. El- Shatoury, Al-Shimaa S. Abd-elmegeed. (2017)
Fedchenkova Iu. A. - Antimicrobial activity of the substances received from raw materials of Lamiaceae and Cucurbitaceae family plants, Savinova Y. M., Batyuchenko I. I., Andrianov K. V., Gamulya O. V. (2017)
Кyreev I. V. - Efficiency methods of physical rehabilitation of osteochondrosis of the lumbar spine, Zhabotynska N. V., Kazarinova M. V. (2017)
Содержание (2017)
Недашківський С. М. - Отруєння метанолом: діагностика, патофізіологія, клінічні прояви, інтенсивна терапія. Сучасні підходи (2017)
Марков Ю. І. - Антихолінергічний синдром (лекція) (2017)
Черний В. И. - Роль и место альбумина в современной инфузионно-трансфузионной терапии (2017)
Курсов С. В. - Мониторинг содержания в крови карбоксигемоглобина для оценки тяжести травматического шока и реперфузионных повреждений (аналитический обзор с результатами собственных наблюдений), Белецкий А. В., Лизогуб К. И., Лизогуб Н. В. (2017)
Соколов А. С. - Место сбалансированных инфузионных растворов на основе лактата натрия в современной инфузионной терапии, Никонов В. В., Курсов С. В., Феськов А. Э. (2017)
Киношенко Е. И. - Комплексный подход к терапии инфаркта миокарда, сочетанного с неалкогольной жировой болезнью печени, Никонов В. В., Белая И. Е., Коломиец В. И. (2017)
Ким Ен-Дин - Оптимизация анестезиологической защиты при кесаревом сечении, Абидов А. К., Ильхамов А. Ф., Махкамов Б. И., Бессчетнова Е. А., Камалова Н. М., Шодманкулова Н. К., Атаджанов А. Г. (2017)
Лоскутов О. А. - Ультраструктурные изменения митохондрий в условиях инсулиновой недостаточности, Пивоварова О. А. (2017)
Тещук В. Й. - Вплив Медотиліну на функціональний стан пацієнтів після перенесених гострих порушень мозкового кровообігу, Тещук Н. В. (2017)
Ким Ен-Дин - Современные подходы к инфузионной терапии преэклампсии и эклампсии (2017)
Галушко О. А. - Забезпечення респіраторної підтримки у пацієнтів відділення інтенсивної терапії: можливості черезшкірної дилатаційної трахеостомії, Бабак С. І., Третьяченко С. О., Кобець О. О., Грекул Н. А. (2017)
Галушко О. А. - Особливості виникнення та перебігу електролітних порушень в гострий період інсульту у хворих на цукровий діабет (2017)
Бышовец С. Н. - Анестезиологический компонент стратегии Fast track surgery: спинальная анестезия бупивакаином, пролонгированная бупренорфином (2017)
Дзюба Д. О. - Особливості застосування каудальної аналгезії розчином бупівакаїну у поєднанні з бупренорфіном при ендоваскулярних оперативних втручаннях на периферичних артеріях, Бишовець С. М., Галушко О. А., Верещагін С. В., Донець В. В., Богдан А. М. (2017)
Бондар М. В. - Еволюція мікробного пейзажу та сучасні тенденції формування антибіотикорезистентності в патогенної мікрофлори відділень інтенсивної терапії загального профілю, Пилипенко М. М., Харченко Л. А., Овсієнко Т. В., Доморацький О. Е., Свінтуковський М. Ю., Кондратенко С. О., Шморгун В. В. (2017)
Малыш И. Р. - Показатели корреляционной зависимости у пострадавших с развитием синдрома полиорганной недостаточности, Згржебловская Л. В. (2017)
Малыш И. Р. - Модифицированная волемическая терапия и адреномиметическая коррекция и показатели функционального состояния кишечника при развитии синдрома полиорганной недостаточности у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой, Згржебловская Л. В. (2017)
Іванюк А. В. - Вплив різних хірургічних доступів при протезуванні аортального клапана на ступінь вираженості операційного стресу і системної запальної реакції, Бондар М. В., Лоскутов О. А., Руденко А. В., Тодуров Б. М. (2017)
Дзюба Д. О. - Питання анестезіологічного забезпечення в інтервенційній кардіології, Журовська Ю. М., Лоскутов О. А. (2017)
Малыш И. Р. - Влияние модифицированной инфузионной терапии и адреномиметической коррекции на показатели транспорта, потребления кислорода, показатели периферического кровообращения при развитии синдрома полиорганной недостаточности у пострадавших с тяжелой политравмой, Згржебловская Л. В. (2017)
Павлов О. О. - Періопераційне застосування β-адреноблокаторів у пацієнтів високого ризику, Луцик С. А. (2017)
Арешніков Д. Б. - Особливості анестезіологічного забезпечення ендоскопічних транспапілярних втручань, Дронов О. І., Насташенко І. Л., Хініч Г. Ю., Хрисанфов Д. Ю., Бондар М. В., Кучинська І. А. (2017)
Дагхар С. - Прогностическое значение уровня галектина-3 у больных гипертрофической кардиомиопатией (2017)
Рибак В. А. - Чинники, що впливають на вміст та функціональні властивості тромбоцитів у плазмі, збагаченій факторами росту (PRGF Endoret), Натрус Л. В., Копчак А. В., Павличук Т. О., Черновол П. А. (2017)
Целуйко В. Й. - Некомпактна кардіоміопатія. Клінічний випадок, Кузнецов І. В., Стеблянко І. В. (2017)
Целуйко В. И. - Клинический случай радиочастотной абляции межжелудочковой перегородки у пациента с обструктивной формой гипертрофической кардиомиопатии, Карпенко Ю. И., Волков Д. Е., Лопин Д. А., Дагхар С. (2017)
Федорова Н. В. - "Принцип справедливости" при жестком управлении мультисервиной макросетью (2017)
Ахрамович В. М. - Адміністративний рівень інформаційної безпеки (2017)
Пархоменко В. Л. - Задача побудови раціональної системи передачі даних, Сайко В. Г., Кравченко В. І. (2017)
Мартинюк В. В. - Удосконалення застосування алгоритму криптографічного перетворення ГОСТ 28147-89 в режимах гамування та гамування зі зворотнім зв’язком, Кротов В. Д., Цатурян О. Г. (2017)
Мужанова Т. М. - Класифікації злочинів із використанням мобільного телефону, Якименко Ю. М. (2017)
Борсуковський Ю. В. - Роль і місце вищих навчальних закладів у створенні системи інформаційної та кібернетичної безпеки України, Бурячок В. Л. (2017)
Недашківський О. Л. - Хмарні технології типу "IaaS" як засіб оптимізації потоків інформації в мережах передачі та обробки даних (2017)
Котенко А. М. - Запобігання витоку інформації з обмеженим доступом матеріально-речовим каналом за рахунок використання систем відеоспостереження (2017)
Гахов С. О. - Кіберпростір як основна категорія науки кібернетика (2017)
Спасітєлєва С. О. - Комплексний захист гетерогенних корпоративних сховищ даних, Бурячок В. Л. (2017)
Ільїн О. О. - Аналіз уразливості інформаційного ресурсу Вищого навчального закладу та класифікація загроз інформаційної безпеки, Сєрих С. О., Вишнівський В. В. (2017)
Zybin S. - The one method to decision making support for formation of complex security information programs (2017)
Винничук С. Д. - Ускорения метода факторизации ферма на основе использования приближающих коэффициентов, Максименко Е. В. (2017)
В’юннік О. В. - Оптимізація параметрів мережі майбутнього на базі вагового методу, Ярош В. О., Зіненко Ю. М., Гороховський Є. П. (2017)
Власенко В. О. - Методи самоорганізації безпровідних сенсорних мереж (2017)
Волков К. С. - Удосконалення розрахунків показників якості за функцією бажаності харрінгтона, Волков С. Л., Казакова Н. Ф. (2017)
Ткаленко О. М. - Організація мережі доступу з використанням обладнання інтелектуальних мультисервісних мереж, Складанний П. М., Невдачина О. В. (2017)
Дахно Н. Б. - Аналіз захищеності інформації в інформаційно-комунікаційних системах і мережах, що моделюються інтегро-диференційними рівняннями з малою нелінійстю на основі модифікованих градієнтних методів, Майсак Т. В., Шевченко Г. В. (2017)
Mahyar Taj Dini - Internet of things security problems, Sokolov V. Yu. (2017)
Платоненко А. В. - Загрози інформаційної безпеки для користувачів сучасних мобільних пристроїв та засоби їх захисту (2017)
Трембовецький М. П. - Вплив негаусовських завад на показники якості прийому дискретних повідомлень та особливості їх подавлення у каналах із пам’яттю, Іваніченко Є. В. (2017)
Загуменна В. В. - Тетяна Василівна Новальська – вчений, бібліотекознавець, педагог (2015)
Сидоренко Т. В. - Розвиток культурно-просвітницької діяльності бібліотек Півдня України в 20-30-і роки ХХ століття (2015)
Каракоз О. О. - Цензура як засіб ідеологічного впливу на формування фондів публічних бібліотек України (20-і рр. ХХ ст.) (2015)
Удовик В. М. - Президентські бібліотеки як спеціалізовані документальні фонди: історіографія питання (2015)
Баюш О. О. - Інтегрована сільська бібліотека: зарубіжні концепції розвитку та їхня реалізація (2015)
Горбань Ю. І. - Методологія та методи дослідження проблеми зберігання книжкових пам’яток у бібліотеках України (2015)
Ковальчук Н. В. - Суспільно-історичні аспекти виникнення сучасної системи управлінського документування (2015)
Гончаренко І. В. - Документаційне забезпечення навчальної та господарської діяльності закладів освіти на українських землях у період німецької окупації в роки Другої світової війни (2015)
Шевченко О. В. - Особливості розробки концептуальної моделі системи документаційного забезпечення комерційної діяльності України (2015)
Нестеренко Г. О. - Психологічний портрет майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності, Отрох Н. В. (2015)
Свердлик З. М. - Організація праці в Думі та Управі м. Києва (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) згідно з "Положенням про службу у Київському міському громадському управлінні" (2015)
Палеха Ю. І. - Особливості функціонування інформаційного бізнесу (2015)
Кушерський А. М. - Соціальні медіа як засіб поширення інформаційної продукції президентських бібліотек США (2015)
Григор’єв В. І. - Вплив на людську свідомість - психологічні війни (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Title, Table of Contents (2016)
Editorial board (2016)
Morkun V. - Size correction of fuzzy classifier rules area by dispersion value of ultrasonic measurements results in ore mineral varieties determining, Morkun N., Podgorodetsky N. (2016)
Baboshko D. Yu. - Peculiarities of carbothermic reduction of titanomagnetite ore pellets, Tkach V. V., Gubin G. V., Zima S. N., Vodennikova O. S. (2016)
Belevitin V. A. - Simulation of the macrostructure influence of forging ingots on the potential capabilities of obtaining high-quality forgings, Smyrnov Y. N., Kovalenko S. Y., Suvorov A. V. (2016)
Zhukovskyi T. - The introduction of a unified national approach to classification procedure of wastes to hazardous, Pshenichnova O., Pisnya L., Tkachova O., Kartsev V. (2016)
Gurianov P. - Innovative stagnation of industrial enterprises of Russia: state and perspectives of development vector (2016)
Suriakova M. - Attitude to the future professional activity of students-metallurgists (2016)
Bulhakova I. - Creation and implementation of massive open online course on discipline "Web-design and presentation of intellectual activity results” on the subject "Сreation of Web Pages” (2016)
Boryak K. F. - A new design of non-automatic weighing calibration device for weightfree verification of large-load platform railroad scales (2016)
Omelyanenko V. А. - Analysis of intersectoral technological linkages on mettalurgy innovative development (2016)
Kotrechko O. - The method of determining static microhardness of metals and their alloys by Kotrechko (2016)
Grudz V. - Formation of soil pollution area by oil when there is break of airtightness of main pipeline, Zhdek A., Bolonnuy V. (2016)
Bentaalla-Kaced S. - The dolerites of Tindouf Basin, particulary the Naga region, Deramchi K., Aifa T., Boutrid A., Said B., Boutria S. (2016)
Shadrunova I. - Efficiency of use of collecting agents for increase of extraction values by copper, gold and silver flotation from complex slags of coppersmelting production, Sabanova M., Orekhova N., Gorlova O., Gorlova T. (2016)
Golik V. - Simulation of rock massif tension at ore underground mining, Komashchenko V., Morkun V., Burdzieva O. (2016)
Kovalenko I. - Complex approach to implementation of filling emulsion explosives Ukrainit in underground conditions, Stupnik N., Korolenko M., Nebogin V., Kiyaschenko D. (2016)
Святовець В. - Польська теоретично-літературознавча думка українською мовою (2010)
Крементуло В. - Грюнвальдська битва в історії та літературі (До 600-річчя Грюнвальдської битви) (2010)
Поплавська Н. - Українська польськомовна публіцистика кінця XVI – початку XVII ст.: риторичний аспект (2010)
Сухарєва С. - Авторська ідентифікація у польськомовній прозі Касіяна Саковича (2010)
Косицька М. - До інтертекстуальності "Літосу..." Петра Могили (2010)
Циганок О. - Теорія епіцедії в українських поетиках XVII–XVIII ст. (інтертекстуальний підхід) (2010)
Константиненко К. - Козацтво, Хмельницький і Польща як літературні образи "Історії цісаря Леопольда" Ґ. Ґуальдо (2010)
Астаф’єв О. - Творчість Адама Міцкевича у рецепції Івана Франка (2010)
Zymomrya M. - Twórczość Adama Mickiewicza przez pryzmat recepcji w Niemczech (2010)
Вахніна Л. - Адам Міцкевич: між фольклорним пограниччям та європейськістю (2010)
Радишевський Р. - Просвітницька поезія Льва Венглінського – забутого поета польсько-українського пограниччя (2010)
Пилипчук Р. - Про "авторство" Івана Вагилевича щодо деяких польських віршів (2010)
Єршов В. - Таксономічна парадигма щоденника доби романтизму (2010)
Брацка М. - Регіональні та міфопоетичні виміри творчості Мавриция Ґославського (2010)
Руденко І. - Критичні аспекти епістолярної спадщини Міхала Грабовського (листи до Богдана Залеського) (2010)
Цьолик Н. - Засоби змалювання шляхетської культури у прозі Михайла Чайковського (2010)
Петриченко Н. - Сюжетно-композицій ні аспекти української, російської, польської прози першої половини ХІХ століття (2010)
Варфоломеєва Н. - Lingua popolonicaicaica… propropro publicoicoico bono. "Мовний" контекст творів Томаша Августа Олізаровського (2010)
Чорноус С. - Аксіологічний аспект подорожей Юзефа Ігнація Крашевського (2010)
Левінська С. - Поетичний геній Ципріана Каміля Норвіда (2010)
Ромащенко Л. - Теодор Томаш Єж і його роман "З бурхливої хвилі": повернення із забуття (2010)
Сейко Н. - Доброчинність польської громади в системі середньої освіти Правобережжя (ХІХ ст.) (2010)
Римаренко І. - Виникнення масонства в Польщі та Україні (2010)
Хайдер Т. - Культурологічний вимір мотиву танцю в польській літературі (2010)
Чужа Т. - Художня рецепція польської історіографії у романі Генрика Сенкевича "Вогнем і мечем" (2010)
Стахнюк Н. - Інтерпретація мотиву самотності на сторінках юнацьких "Щоденників" Стефана Жеромського (2010)
Нахлік Я. - Топос душі в поетичних концепціях Казімежа Тетмаєра і Петра Карманського (2010)
Циховська Е. - Сугестивність лірики Леопольда Стаффа і Поля Верлена (2010)
Жулинська-Яручик О. - Українська тематика на сторінках польського часопису "Wiadomości Literackie" 1924-1939) (2010)
Кочегарова С. - "Як поети бачать природу": на прикладі пейзажної лірики Казимєжа Вєжинського (2010)
Яковенко С. - Паралельні світи модерністського роману: Генрі Джеймс, Джозеф Конрад, Вітольд Ґомбрович (2010)
Медицька М. - Національні коди в авангардистській творчості Бруно Шульца (2010)
Захаров В. - "Чиста форма" у драматургії С. І. Віткевича (2010)
Гром’як Р. - Часопростір прози Леопольда Бучковського й Уласа Самчука (2010)
Кравченко С. - Україна в публіцистиці Юрія Лободовського 30-х років ХХ ст. (2010)
Вознюк О. - Особливості есеїстики Єжи Стемповського на сторінках паризької "Kultury" (2010)
Довжок Т. - Катастрофізм і "нова поетика" повоєнної "кресової прози" (2010)
Сухомлинов О. - Етнокультурна модель Князівства Балаку в "Атлантиді" Анджея Хцюка (2010)
Weretiuk O. - Kategoria pogranicza i jej galicyjski kody (2010)
Ковалів Ю. - Польський переддень "празької школи" (2010)
Кияк І. - Природа фантастичного у творчості Станіслава Лема (2010)
Булаховська Ю. - Дві польські "зірки" на "поетичному небі". Тадеуш Ружевич і Віслава Шимборська (2010)
Река Д. - Естетико-феноменлогічний аспект поезії Віслави Шимборської (2010)
Нахлік О. - Українська перцепція та рецепція прози Чеслава Мілоша (2010)
Лисенко-Єржиківська Н. - Творчі прагнення і вияви у другій половині 50-х років хх століття в Україні та Польщі (2010)
Юревич М. - Поезія романтизму та польський музичний авангард 70-х рр. ХХ ст. (К. Ц. Норвід – Ч. Немен – "Маріонетки") (2010)
Церковняк-Городецька О. - Особливості формування шлюбно-родинних звичаїв в українців та поляків (2010)
Черниш Т. - Слова на позначення високої температури (на матеріалі української і польської мов) (2010)
Лазаренко О. - Поняття "Креси" та "польський периферійний діалект" (polszczyzna kresowa) (2010)
Сидяченко Н. - З досвіду навчання міжмовної польсько-української омонімії (2010)
Могила О. - З українсько-польських лексичних паралелей (2010)
Аскерова І. - Конституенти семантичного мікрополя "радість" у польській мові (2010)
Potapenko L. - Właściwościo tekstotwórcz listów Stefana Żeromskiego (2010)
Дем’яненко Н. - Особливості відтворення ментальності у польській фразеології (2010)
Nepop-Ajdachych L. - Polski językowy obraz goździka (łac. dianthus) (2010)
Брацкі А. - Мовні аспекти інтернет-коментарів президентських перегонів 2010 року в Польщі (2010)
Пацеєвська О. - Формування лінгвокраїнознавчої компетенції полоністів у ВНЗ (2010)
Шевчук В. - Польськомовний український поет Іван Орновський (2010)
Орновські І. - Муза Роксоланська (2010)
Мицик Ю. - Дрижипільська битва 1655 р. на сторінках "Віршованої хроніки" (2010)
Відомості про авторів (2010)
Канорский С. Г. - Европейские клинические рекомендации по кардиологии 2016 года (2017)
Олейников В. Э. - Оценка состояния сонных артерий на основе анализа радиочастотной составляющей ультразвукового сигнала, Мельникова Е. А., Авдеева И. В., Салямова Л. И. (2017)
Беловол А. Н. - Влияние неалкогольной жировой болезни печени на состояние эндотелия у больных артериальной гипертензией и гипотиреозом, Немцова В. Д., Потапенко А. В. (2017)
Капустник В. А. - Функциональная оценка миокарда у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких и гипертонической болезнью, Мельник О. Г., Архипкина О. Л., Истомина О. В., Санина Е. И. (2017)
Березняков І. Г. - Динаміка зміни індикаторів запалення у хворих на негоспітальну пневмонію із супровідною хронічною серцевою недостатністю, Пожар В. Й., Дорошенко О. В., Сидоров Д. Ю., Лебединська М. М. (2017)
Усенко О. Ю. - Варіанти формування езофагогастроанастомозу в пацієнтів із захворюваннями стравоходу, Сидюк А. В., Клімас А. С. (2017)
Бойко В. В. - Застосування електрохірургічних зварювальних технологій для профілактики післямастектомічної лімфореї, Овчаренко О. В., Макаров В. В., Бодрова А. Ю., Черняєв М. С. (2017)
Щербаков А. Ю. - Клинико-патогенетическое значение нарушений в системе гемостаза у беременных с аутоиммунным тиреоидитом, Меликова Т. А. (2017)
Лупояд В. С. - Диагностика анеуплоидии в I и II триместрах беременности, Пасиешвили Н. М., Ильченко В. А., Мошко Ю. А. (2017)
Бевзенко Т. Б. - Поражение почек при узелковом полиартериите (2017)
Антонян И. М. - Проблемы лечениия уретеролитиаза с использованием интракорпоральной литотрипсии, Стецишин Р. В., Рощин Ю. В. (2017)
Винник Ю. А. - Влияние метаболического синдрома на развитие кастрационно-резистентного рака простаты, Налбандян Т. А. (2017)
Логвиненко А. В. - Качество сна у пациентов с синдромом позвоночной артерии (2017)
Сухоносова О. Ю. - Сравнительный анализ показателей заболеваемости и распространенности патологий нервной системы и эпилепсии среди детского населения Украины и Харьковской области (2017)
Лядова Т. И. - Типы иммунного ответа при различных формах Эпштейна - Барр-вирусной инфекции, Волобуева О. В., Гололобова О. В., Шепилева Н. В. (2017)
Бодня Е. И. - Cопоставление динамики показателей иммунитета больных хроническим приобретенным токсоплазмозом при различных видах терапии, Боброва О. В. (2017)
Чаплинський Р. П. - Регіонарна анестезія з пролонгованою аналгезією при лікуванні множинних переломів кісток кінцівок, Перепелиця Є. Є., Березка М. І., Гарячий Є. В., Литовченко В. О. (2017)
Сидюк А. В. - Послеоперационное обезболивание у больных раком пищевода, Мазур А. П., Сидюк Е. Е., Климас А. С. (2017)
Баглюк Г. А. - Влияние диборида титана на структуру и свойства горячештампованного интерметаллида Fe3Al, Толочина А. В., Толочин А. И., Яковенко Р. В., Кудь В. К., Евич Я. И., Грипачевский А. Н. (2015)
Берладір Х. В. - Антифрикційний композит на основі активованого матричного політетрафторетилену, Будник А. Ф., Дядюра К. О. (2015)
Божко Т. Є. - Порівняння механічної обробки спеченого пористого матеріалу марки ПЖР-3 та ШХ15, Рудь В. Д., Гальчук Т. Н. (2015)
Валецький Б. П. - Інтелектуальні склади-термінали, Валецька О. В. (2015)
Гальчук Т. Н. - Отримання спечених антифрикційних виробів із композиційного матеріалу на основі порошку сталі ШХ15, Божко Т. Є. (2015)
Греділь М. І. - Еволюція структури та механічних характеристик прутків арматурної сталі внаслідок холодного волочіння (2015)
Гулієва Н. М. - Рентгеноструктурні дослідження композитів сапоніт ‒ титану та сапоніт ‒ алюмінію (2015)
Давидюк О. І. - Оптимізація складу епоксикомпозитів армованих продуктами шліфування сталі ШХ-15, Маркін Т. Ю., Савчук П. П., Люшук О. М. (2015)
Денисюк В. Ю. - Дослідження динамічних характеристик пружної системи безцентрово-шліфувального верстату swaаkm 25/1a під час переривчастого шліфування, Лук’янчук Ю. А., Лапченко Ю. С. (2015)
Дзюбинська О. В. - Особливості вибору схеми віброабразивної обробки плоских стальних деталей, Смаль М. В., Герасимчук Г. А. (2015)
Дідух І. І. - Вплив добавок ZrO2 на структуру та властивості розплавів гірських порід, Баглюк Г. А., Чувашов Ю. М., Ященко О. М. (2015)
Епифанцева Т. А. - Влияние маштабного фактора на свойства холоднопресованного гетерогенного материала медь-вольфрам (2015)
Імбірович Н. Ю. - Особливості впливу режимів плазмоелектролітного оксидування оксидокерамічних покриттів на електрофізичні параметри процесу синтезу, Посувайло В. М., Остап'юк С. І. (2015)
Кашицький В. П. - Наукові підходи до створення самозмащувальних епоксикомпозитних трибоматеріалів, Савчук П. П. (2015)
Клапків М. Д. - Особливості впливу режимів плазмоелектролітного оксидування оксидокерамічних покриттів на електрофізичні параметри процесу синтезу, Посувайло В. М., Імбірович Н. Ю. (2015)
Кошелюк В. А. - Застосування мсе до розв'язування задач термопружності структурно-неоднорідних тіл (2015)
Кречковська Г. В. - Фрактографічні ознаки деградації сталі 12Х1МФ з різних зон гину парогону ТЕС, Свірська Л. М. , Студент О. З. (2015)
Кречковська Г. В. - Фрактографічні дослідження зламів лопатки парової турбіни (2015)
Кривень В. А. - Початкова стадія пластичного відшаровування включення квадратного перерізу за наявності міжфазних тріщин, Бойко А. Р., Каплун А. В. (2015)
Кузнєцов Ю. М. - Опис самоналагоджувальних приводів затиску на різних рівнях складності структури і генетичної інформації, Придальний Б. І. (2015)
Куц Ю. В. - Oгляд існуючих методів плакування порошкових матеріалів (2015)
Малець В. М. - Оптимізація складу епоксикомпозитних покриттів наповнених дисперсним порошком цирконію, Швець І. В., Кашицький В. П., Савчук П. П. (2015)
Медведев О. А. - Особенности построения и анализа графов угловых размерных связей техпроцессов мехобработки деталей (2015)
Мельничук М. Д. - Отримання еко-теплоізоляційних матеріалів на основі вторинної паперової сировини, Гусачук Д. А., Скуба В. М. (2015)
Миницкий А. В. - Определение возможности изготовления вертикальным прессованием длинномерных заготовок из порошка гидрида титана, Сосновский Л. А., Лобода П. И. (2015)
Онисько О. Р. - Алгоритм визначення величини відхилення профілю різьби виконаної різцем з ненульовим значенням кута нахилу різальної кромки, Войтенко П. І., Костюк Н. О. (2015)
Петрина Д. Ю. - Вплив робочих середовищ і неметалічних включень на стійкість резервуарної сталі до корозії, Гоголь В. М., Петрина Л. Г. (2015)
Pylypets M. - Тhermo-mechanical properties of conducting polymers and carbon nanotubes based composite materials, Pankiv V., Pankiv M. (2015)
Писаренко В. Г. - Вплив різнотовщинності листових зразків для випробувань на розтяг на розкид значень результатів експериментів, Савуляк В. В. (2015)
Повстяной О. Ю. - Застосування комп’ютерного моделювання для візуалізації трьохмірних даних при дослідженні властивостей пористих проникливих матеріалів, Куц Ю. В., Імбірович Н. Ю. (2015)
Полінкевич Р. М. - Програмні методи і засоби цифрового моделювання динаміки гідроприводів металорізальних верстатів, Сомов Д. О., Зубовецька Н. Т. (2015)
Пугачевская Е. П. - Исследование контактного взаимодействия диборида циркония со сплавами Ni-Cr (2015)
Марчук О. В. - Фазові рівноваги у системі NiS – La2S3 – GeS2 за температури 770 K, Мельничук Х. О., ГулайЛ. Д., Шемет В. Я (2015)
Роп’як Л. Я. - Оцінка міцності двошарового покриття під локальнимнавантаженням, Шацький І. П., Маковійчук М. В. (2015)
Рудь В. Д. - Переробка залізної окалини алюмотермічним методом, Савюк І. В., Самчук Л. М., Повстяна Ю. С. (2015)
Рудь В. Д. - Моделювання мікроструктури порошкових матеріалів, Шиберко В. В., Сидоренко В. Б. (2015)
Савуляк В . І. - Термодинаміка утворення сполук під час легування розплаву системи Fe-Cr-Ni-Si-C-O манганом, Поступайло О. В., Шаповалова О. В. (2015)
Садова О. Л. - Дослідження корозійної та атмосферної стійкості епоксикомпозитних трибоматеріалів, Боярська І. В., Кашицький В. П. (2015)
Сизоненко О. Н. - К вопросу об оптимизации параметров высоковольтной импульсной обработки порошков, Липян Е. В., Торпаков А. С. (2015)
Сичук В. А. - Виготовлення та випробування нової конструкції збірного сопла абразивоструменевої машини, Заболотний О. В. (2015)
Смаль М. В. - Дослідження параметрів дообрізчика залишків гички головок коренеплодів, Герасимчук О. О., Герасимчук Г. А. (2015)
Ткачук І. Є. - Методика дослідження сили різання при точінні спечених матеріалів (2015)
Ткачук О. Л. - Дослідження впливу технологічних параметрів на процес гідрофобізації бавовняної тканини, Герасимчук О. П. (2015)
Фещук Ю. П. - Тріщини в полі залишкових напружень оболонкових елементів конструкцій, одержаних у процесі гідродинамічного штампування (2015)
Фурс Т. В. - Кристалічна структура і дефектність дийодиду свинцю у зв’язку із способом одержання (2015)
Чейлях А. П. - Влияние высокотемпературной термоциклической обработки на структуру и свойства цементованной стали 20 ГЛ, Караваева Н. Е. (2015)
Чигвинцева О. П. - Исследование теплофизических характеристик органопластиков на основе пентапласта, Клименко Е. В., Варлан К. Е. (2015)
Шваб’юк В. І. - Уточнене визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень ортотропної балки – смуги з поперечною тріщиною, Ротко С. В., Шваб’юк В. В. (2015)
Авраменко А. О. - Особливості патогенезу хронічного неатрофічного гастриту у співробітників Міністерства внутрішніх справ України (2017)
Бабінчук О. В. - Особливості гормонального профілю фетоплацентарного комплексу при багатоплідній вагітності залежно від типу плацентації (2017)
Батіг В. М. - Ефективність лікування хронічного періодонтиту з використанням депофорезу, Іваніцька О. В., Борисенко А. В., Линовицька О. В. (2017)
Бендас В. В. - Вульвовагінальний кандидомікоз і неплідність, Яковичук Н. Д. (2017)
Біцька І. В. - До питання патогенезу та лікування хворих на бешиху нижніх кінцівок, Шевчук А. Г., Прудніков О. В. (2017)
Богуславська Н. Ю. - Прогностична роль гіпергомоцистеїнемії при переношуванні вагітності за результатами ROC-аналізу (2017)
Гарвасюк О. В. - Імуногістохімічна концентрація плацентарних гормонів у трофобласті хоріальних ворсинок у вагітних із залізодефіцитною анемією при передчасному дозріванні хоріального дерева, Давиденко І. С., Тащук К. Г. (2017)
Галютіна О. Ю. - Функція ендотелію у хворих на ревматоїдний артрит, її зв’язок з метаболічним синдромом та перебігом захворювання (2017)
Гнатко О. П. - Ефективність прогестеронової терапії у жінок із загрозливим абортом залежно від поліморфізму гена рецептора прогестерону, Кривопустов О. С. (2017)
Єгудіна Є. Д. - Ураження судин при експериментальному системному автоімунному захворюванні у щурів, Яковленко П. В., Синяченко О. В., Мікукстс В. Я. (2017)
Іліка В. В. - Гістохімічна оцінка процесів окиснювальної модифікації білків у децидуальних клітинах плаценти при поєднанні запалення посліду та залізодефіцитної анемії вагітних, Давиденко І. С., Давиденко О. М. (2017)
Калашник Н. В. - Адекватна корекція постнатальних ускладнень при багатоплідній вагітності, Нікітіна І. М., Кондратюк В. К. (2017)
Колесник В. В. - Ефективність використання гепатопротекторів у комплексному лікуванні хворих на алкогольну енцефалопатію, Колесник Н. І., Кривецька І. І., Жуковський О. О., Ніка О. М. (2017)
Кузняк Н. Б. - Математичне моделювання закономірностей вікової динаміки морфологічних параметрів носової ділянки плодів людини, Яковець К. І. (2017)
Лучків Н. Ю. - Вплив еколого-ценотичних умов на хімічний склад рослинної сировини Сentaurea Сarpatica Рorc (2017)
Мазур О. О. - Показники ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит із цукровим діабетом 1-го типу, Оленович О. А., Плаксивий О. Г., Калуцький І. В., Яковець К. І., Богач В. А. (2017)
Мельничук Л. В. - Прогнозування ризиків детренованості школярів під час фізичних навантажень, Сидорчук Л. П., Гасюк В. Л. (2017)
Міхєєв А. О. - Соціально-психологічна адаптація студентів 3-го курсу медичних факультетів, Тимофієва М. П. (2017)
Мухамед Васек Обейд Аль Салама - Ефективність включення до комплексної терапії стабільної стенокардії алопуринолу і кверцетину та особливості змін функціонального стану міокарда і коронарного резерву (2017)
Нагірняк В. М. - Вплив періодичних механічних вібрацій на артеріальний тиск людини, Бранашко A. Є., Кіфічак I. Г. (2017)
Палій В. Г. - Обґрунтування медичного застосування антимікробних засобів, що містять декаметоксин®, Назарчук О. А., Палій Д. В., Яковець К. І. (2017)
Повх В. Л. - Експериментальна оцінка впливу нарізного введення мемантину та розчинів амантадину і магнію сульфату на мікроциркуляцію в судинах заднього полюса ока після контузії або в гострий постреперфузійний період на тлі реканалізації а. ophthalmica, Фоміна Л. В., Ходаківський М. А., Ходаківський О. А. (2017)
Погоріла А. В. - Ізоферментне визначення активності нейрон-спецефічної енолази та титру білка s-100 у нижньому альвеолярному нерві при моделюванні його компресійно-токсичного ураження, Шінкарук-Диковицька М. М., Ходаківський О. А. (2017)
Погорєлов В. М. - Стан кардіоваскулярних порушень та їх корекція у хворих на хронічне легеневе серце, Брек В. В., Телегіна Н. Д., Маслова Є. П., Лисицька Н. А. (2017)
Сажин С. І. - Ефективність симптоматичної терапії неатопічної бронхіальної астми у дітей із альтернативними характеристиками ацетиляторних процесів (2017)
Свіжак В. К. - Вплив хімічної будови 2,4-дизаміщених 1-арил-імідазол-5-метилкарбінолів та 5-карбальдегідів на їх антимікробну активність, Чорноус В. О., Дейнека С. Є. (2017)
Семенчук С. А. - Эффективность применения L-аргинина L-глутамата как метаболического корректора у больных с постинфарктным кардиосклерозом, Яковлева О. А., Стоцкая Т. В. (2017)
Синяченко Ю. О. - Течение и эффективность лечения варикозной болезни вен у больных с артериосклерозом нижних конечностей, Самойленко Г. Е., Синяченко О. В. (2017)
Сирота Б. В. - Патогенетичне значення екосистеми мікробіоти кишечнику у розвитку ешерихіозних ентероколітів (2017)
Скляров Є. Я. - Клініко-патогенетичні особливості перебігу ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у пацієнтів із хронічними обструктивними захворюваннями легень, Четайкіна А. В. (2017)
Сливка Н. О. - Можливості ранньої діагностики гепаторенального синдрому у хворих на алкогольний цироз печінки, Вірстюк Н. Г., Плеш І. А., Борейко Л. Д., Гайдуков В. А., Кшановська Г. І. (2017)
Станіславчук М. А. - Зв’язок дисадипокінемії з кардіометаболічними чинниками та структурно-функціональним станом серця у чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом, Аль Салім А. А., Заічко Н. В. (2017)
Стрільчук Л. М. - Клінічні особливості перебігу ішемічної хвороби серця залежно від стану жовчного міхура у хворих, яким проведено аорто-коронарне шунтування, Беш Д. І., Рафалюк О. І. (2017)
Радченко О. М. - Лептин крові та функція зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Пилипів Л. І. (2017)
Федорук О. С. - Вплив антибіотика на показники неспецифічного імунітету в нирках щурів з адреналіновим стресом, Степан В. Т., Ілюк І. І. (2017)
Ткаченко А. С. - VEGF, MMP-2 и ММР-9 вовлечены в регуляцию ангиогенеза при экспериментальном каррагинан-индуцированном воспалении, Горбач Т. В., Гопкалов В. Г., Васильева И. М., Мартынова С. Н. (2017)
Khukhlina O. S. - Condition component of connective tissue and systemic proteolysis in patients with chronic pancreatitis and obesity, Smandych V. S. (2017)
Цинтар Т. П. - Стан системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із хронічним обструктивним захворюванням легень (2017)
Шахова О. О. - Клінічно-анамнестичні особливості перебігу бронхіальної астми у підлітків: результати багаторічного динамічного моніторингу (2017)
Шорікова Д. В. - Вплив донатора оксиду азоту на стан коагуляційного гемостазу та фібринолізу у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом типу 2, Шоріков Є. І. (2017)
Деньга О. В. - Роль и место школьной стоматологии в профилактике основных стоматологических заболеваний у детей, Рейзвих О. Э. (2017)
Білецький С. В. - Антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів у лікуванні хронічної серцевої недостатності (огляд літератури), Казанцева Т. В., Петринич О. А., Бойко В. В. (2017)
Кишкан І. Г. - Метилксантини: сучасний стан та перспективи застосування (огляд літератури), Косуба Р. Б. (2017)
Максимчук Н. О. - Метаболізм аргініну: перспективи клінічного використання (огляд літератури), Коновчук В. М. (2017)
Науменко К. Є. - Розповсюдженість основних стоматологічних захворювань та потреба військовослужбовців в ортопедичному лікуванні (огляд літератури), Бєліков О. Б. (2017)
Семчишин М. Г. - Функціональне значення та сучасні погляди на роль мікроелементів у неврології (огляд літератури), Задорожна Б. В., Шевага В. М., Задорожний А. М. (2017)
Сидорчук А. С. - Забуті протозойні тропічні інвазії: стан та перспективи вакцинації на сучасному етапі (огляд літератури) (2017)
Сорохан М. М. - Порівняльна характеристика мостоподібних протезів з мініінвазивним препаруванням опорних зубів (огляд літератури), Бєліков О. Б. (2017)
Цигикало О. В. - Сучасні уявлення про патогенез природжених вад лиця (огляд літератури), Попова І. С., Кузняк Н. Б., Паліс С. Ю., Шостенко А. А., Дроник І. І. (2017)
Юрценюк О. С. - Психопрофілактика та психокорекція непсихотичних психічних розладів у студентів вищих навчальних закладів (огляд літератури), Карвацька Н. С., Савка С. Д., Ротар С. С., Курик В. І. (2017)
Гуцуляк В. І. - Сучасні інноваційні технології 3-d моделювання та шляхи оптимізації навчання лікарів-інтернів основам черезкісткового остеосинтезу, Бородайкевич Р. Д., Гуцуляк А. І. (2017)
Каратєєва С. Ю. - Сучасна методика практичного навчання студентів з дисципліни "догляд за хворими" (2017)
Мельник Н. С. - Посилення мотивації студентів стоматологічного факультету до самостійної позааудиторної роботи з метою підвищення ефективності навчального процесу, Герелюк В. І., Мельничук А. С., Мельничук Г. М., Костюк І. Р., Семенюк Г. Д. (2017)
Авраменко А. А. - Случай выявления внутриклеточного "депо" хеликобактерной инфекции у больного с аденокарциномой средней трети тела желудка (2017)
Яковець К. І. - Медичні internet-вісті. Частина ХІIІ, Дейнеки С. Є. (2017)
Рецензія на підручник "Хронофармакология для врача, провизора и студента" / С. М. Дроговоз, С. Ю. Штриголь, С. И. Рапопорт |и др.|: за редакцією С. М. Дроговоз. – Харків: ПП "ТІТУЛ", 2016. – 373 с. (2017)
Професор Головацький Андрій Степанович (до 80-річчя від дня народження) (2017)
Барановський В. М. - Потокова лінія для виготовлення тонких дисків, Пулька Ч. В., Сенчишин В. С., Гаврилюк В. Я., Шарик М. В. (2015)
Браїло М. В. - Дослідження адгезійних властивостей композитних матеріалів на основі епоксидної та поліефірної смол, Акімов О. В., Букетов А. В. (2015)
Грицюк Ю. В. - Практична реалізація параметричної модуляції індуктивності в статичних тиристорних компенсаторах реактивної потужності, Грицюк І. В., Оксенюк М. А. (2015)
Грицюк Ю. В. - Перспективи використання газогенераторних когенераційних установок, Грицюк І. В., Оксенюк М. А. (2015)
Гулієва Н. М. - Дослідження структури Fe–Ti–C, утвореної методом самопоширюючого високотемпературного синтезу, Кокоша Т. М. (2015)
Ільчук Н. І. - Ресурсозберігаючі технології будівництва тунелів в Україні, Шафранська О. З. (2015)
Колодницька Р. В. - Моделювання випаровування крапель біодизельного палива, Аль К’юбезі M. (2015)
Ларін О. О. - Експериментальні дослідження параметрів пружності та статичної міцності гумового композиту, що посиленний текстильним кордом (2015)
Пермяков А. А. - Технологическое обеспечение герметичности резьбовых соединений деталей на основе поверхностно-пластического деформирования, Абдулкеримов И. Д. (2015)
Полутренко М. С. - Підвищення ефективності систем пилоочищення з використанням розроблених модифікованих апаратів, Параняк Н. М. (2015)
Редько О. І. - Аналіз комп'ютерних технологій і прогнози їхнього розвитку в майбутньому, Редько Р. Г., Зубовецька Н. Т., Пагуба О. М. (2015)
Редько О. І. - Комп’ютерна техніка майбутнього, Редько Р. Г., Зубовецька Н. Т., Станіславчук О.В. (2015)
Редько Р. Г. - Аналіз інноваційних комп'ютерних технологій як засобу забезпечення якості підготовки інженерів, Редько О. І., Марчук І. В. (2015)
Романова Ю. В. - Послідовність призначення в'язей з невідомими коефіцієнтами для формування заданих у плані сіток (2015)
Сапронов О. О. - Дослідження структури полімерних покриттів для захисту конструктивних деталей СЕУ методом ІЧ-спектроскопії, Букетова Н. М., Бень А. П., Скирденко В. О., Маслияк Б. О. (2015)
Толстушко Н. О. - Аналіз роботи та обґрунтування параметрів рулонного прес-підбирача енергетичної верби, Москалюк В. О., Блоха Р. І., Толстушко М. М. (2015)
Толстушко Н. О. - Аналіз руху важеля натяжного пристрою для нескінченних пасів рулонного прес-підбирача (2015)
Харчук О. С. - Аналіз процесу розстилання стебел льонозбиральною машиною, Хайліс Г. А., Толстушко М. М., Толстушко Н. О. (2015)
Човнюк Ю. В. - Аналіз нелінійних коливань маятникового антивібратора, Герасимчук Г. А., Гуменюк Ю. О. (2015)
Шевцова Н. В. - Часткове підсилення криволінійного контуру в пластинці розімкненим пружним ребром (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського