Шкурко О. В. - Роль письма в навчанні іноземних мов (2016)
Деркач С. П. - Методологічні засади кооперативного навчання (2016)
Попель О. В. - Роль інтерактивних технологій у викладанні іноземної мови у немовних вишах (2016)
Свідовська В. А. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів засобами дистанційного навчання (2016)
Сторожук С. Д. - Проектні технології у навчанні письма студентів-філологів: суть та особливості використання у навчальному процесі (2016)
Токарєва А. В. - Використання комп’ютерних відеоігор у сучасному навчальному процесі (2016)
Гребеник Т. В. - Стратегічне управління як системний засіб забезпечення конкурентоспроможності навчального закладу (2016)
Лебідь О. В. - Роль дослідження зовнішнього середовища загальноосвітнього навчального закладу в системі стратегічного управління (2016)
Abstracts (2016)
Лозовицький О. - Еволюція англосаксонських систем державного управління за умов глобалізації (2011)
Олійник О. - Статут Великого князівства Литовського як джерело з дослідження традицій врядування на українських теренах у ранньомодерну добу (2011)
Оржель О. - Європейська політика згуртування: аналіз проблем (2011)
Зіміна О. - Становлення та розвиток публічного управління і можливості його впровадження в Україні (2011)
Ричко О. - Деякі аспекти науково-методологічного дослідження феномену публічної політики (2011)
Сурай І. - Президентський кадровий резерв як механізм залучення обдарованої молоді до державної служби, Малишева О. (2011)
Єремійчук О. - Регламентація підстав для припинення державної служби в Україні: стан та напрями вдосконалення (2011)
Лугиня М. - Розробка моделі оцінювання потреб у професійному навчанні державних службовців в Україні (2011)
Ринковий Т. - Експертиза й консультування як професійні управлінські технології в системі державної служби (2011)
Кравчук І. - Формування системи оцінювання в Польщі (2011)
Шубін С. - Планування політичних маркетингових досліджень у державному управлінні (2011)
Пархоменко Є. - Аналіз практики державного регулювання туристичної сфери в Російській Федерації (2011)
Пушко-Цибуляк Є. - Сучасні тенденції розвитку систем державного контролю у світі (2011)
Репетько О. - Сутність поняття "державний фінансовий контроль": теоретичні та прикладні проблеми аналізу (2011)
Дмитрук П. - Регіональний вимір економічної безпеки держави (2011)
Якимчук С. - Вплив чинників невизначеності на формування управлінських рішень органами місцевого самоврядування (2011)
Мельниченко В. - Конституційне регулювання відповідальності за здійснення державного управління: практика зарубіжних демократій і потреби України (2011)
Бондаренко М. - Взаємодія органів державної влади з громадськими рухами як фактор розвитку громадянського суспільства (2011)
Гирик М. - Участь громадян і громадськості в державному управлінні: правовий вимір (2011)
Любченко А. - Політико-управлінські відносини в Україні та шляхи їх гармонізації (2011)
Карлова В. - Мультикультуралізм як політико-ідеологічна доктрина: проблеми та виклики (2011)
Купрійчук В. - Політика культурного розвитку в історії українського державотворення (1917-1920 рр.) (2011)
Паращенко Л. - Побудова моделі державного управління розвитком загальної середньої освіти в контексті суспільного розвитку (2011)
Попович Н. - Функціональна парадигма мови державного управління (2011)
Новаченко Т. - Вплив архетипу "Мати" на становлення авторитарної особистості (2011)
Протасенко К. - Соціальна напруженість як критерій уведення правового режиму надзвичайного стану (2011)
Устименко О. - Удосконалення категорійно-понятійного апарату воєнної освіти (2011)
Войтович Р. - Інтеграційні процеси в умовах глобалізації та рівні управління ними (2011)
Олійник О. - Титул "гетьман" в українській традиції врядування XVІ-XVІІ століть (2011)
Сельський А. - Стратегічне мислення і культура в управлінській діяльності (2011)
Мошинський Р. - До формулювання поняття "соціально-правовий інститут системи національної безпеки" в цивілізаційній парадигмі (2011)
Циганенко С. - Публічне управління та його здійснення на основі принципів ощадливого менеджменту (2011)
Пашко Л. - Професійно-управлінська культура сучасного керівника: постановка проблеми (2011)
Поп'юк Л. - Удосконалення системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: інноваційно-інформаційний аспект (2011)
Кравчук І. - Оцінювання використання структурних фондів ЄС в Румунії (2011)
Оржель О. - Інструменти європейського врядування: програми сприяння (2011)
Миргородська А. - Державне регулювання природних монополій у сфері житлово-комунального господарства (2011)
Репетько О. - Організаційна структура суб'єктів державного фінансового контролю в бюджетній сфері України: стан та пріоритети розвитку (2011)
Шевцов О. - Архітектура електронних комунікацій органів Державної податкової служби (2011)
Фесянов П. - Роль неурядових екологічних організацій у регулюванні екологічної безпеки в Україні та світі (2011)
Фролов А. - Інституціоналізація державної політики забезпечення продовольчої безпеки України (2011)
Чуприна А. - Інституційне середовище податкової служби: структура та чинники розвитку (2011)
Шарий В. - Сутність інтересів і поведінки територіальних громад у системі місцевого самоврядування України (2011)
Білоус І. - Підвищення ефективності діяльності місцевих органів урядування у сфері охорони громадського здоров'я (2011)
Лозовицький О. - Зовнішня політика держави: новий формат перетворень інтересів і мотивацій в умовах глобалізації (2011)
Жмудський Р. - Політична відповідальність у державному управлінні (2011)
Мужикова Н. - Форма правових актів облдержадміністрацій як основа дотримання процедури їх прийняття та вдосконалення структури і змісту (2011)
Наместнік В. - Нормативно-правова база державної екологічної політики України (2011)
Сибіга І. - Сутність та специфіка діяльності неурядових організацій у контексті взаємодії з державною владою (теоретичні аспекти) (2011)
Купрійчук В. - Розвиток освітніх процесів у період Української національної революції 1917-1920 років (2011)
Рачинський А. - Громадянська освіта учнівської молоді України: нормативно-правове забезпечення, Беженар Г. (2011)
Фойгт Н. - Розвиток державної політики у сфері охорони здоров'я в Україні у контексті глобальних політичних викликів (2011)
Юрчук Л. - Створення освітніх округів як засіб доступу до якісної освіти (2011)
Потапов І. - Соціальна картка як інструмент державного управління соціальним захистом населення на регіональному рівні (2011)
Кіпенко М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення органів державного управління щодо моніторингу діяльності підприємств житлово-комунального господарства (2011)
Мартинець Н. - Механізми врахування громадської думки в діяльності органів виконавчої влади (2011)
Рачинська М. - Особливості конституційно-правового регулювання лобіювання в Європейському Союзі (2011)
Артеменко М. Ю. - Енергоефективність паралельних активних силових фільтрів трифазних систем електроживлення, Каплун В. В. (2016)
Кизимчук О. П. - Вплив технологічних можливостей сучасних плосков’язальних машин на їх енергоспоживання, Мельник Л. М., Єрмоленко І. В. (2016)
Лисак О. В. - Регулювання тепловіддачі електротеплоакумулюючих обігрівачів (2016)
Алексієвський Д. Г. - Морфологічний аналіз структур вітроелектрогенеруючих систем з аеродинамічним мультиплікуванням, Панкова О. О. (2016)
Каплун В. В. - Асинхронный режим функционирования микроэнергетической системы, Павлов П. А., Штепа В. Н., Каплун Р. В. (2016)
Лисак О. В. - Системи прямого охолодження від відкритих водойм (2016)
Ковриго Ю. М. - Аналітична модель рівня в проміжному бункері пилу парового котла ТПП-210А, Саков Р. П., Бунке О. С. (2016)
Шавьолкін О. О. - Перетворювальний агрегат комбінованої системи електроживлення з поновлювальними джерелами (2016)
Sineglazov V. - Effective darrieus H-rotor with optimal pitch angles of blades, Ziganshin А. (2016)
Миколюк О. А. - Теоретико-методичні основи формування енергетичної безпеки: мікрорівень (2016)
Плешко С. А. - Напруження в стержні голки круглов’язальної машини типу КО, зумовлені інерційними навантаженнями, Ковальов Ю. А. (2016)
Дворжак В. М. - Математичне моделювання механізмів швейних машин зі структурними групами третього класу третього порядку з двома поступальними парами (2016)
Зенкін М. А. - Удосконалення автоматизованого контролю динамічних характеристик шліфувальних верстатів, Лазебний В. І., Василенко І. Ю. (2016)
Курганський А. В. - Принцип зонально-диференційованого розташування елементів бездротових сенсорних мереж моніторингу мікроклімату під одягом, Березненко С. М., Курганська М. М. (2016)
Пилипенко Ю. М. - Особливості в застосуваннях методів контролю технологічним процесом для прогнозування властивостей текстильних матеріалів різного призначення, Слізков А. М., Проданчук І. В. (2016)
Будаш Ю. О. - Отримання екобезпечних мікрофібрилярних наповнювачів з недеревної сировини, Кучеренко Є. В., Матрофайло М. М., Плаван В. П. (2016)
Черниш О. В. - Вплив технологічних модифікацій полівінілденфториду на фізико-механічні властивості електродів хімічних джерел струму, Хоменко В. Г., Барсуков В. З., Борщ А. В. (2016)
Кисіль С. С. - Трансформація простору як напрямок у дизайні нтер'єрів житлових будинків (2016)
Вильский Г. Б. - Смысловое поле задач систем управления движением судов (2014)
Годованюк С. П. - Деятельность экипажа в экстремальных производственных ситуациях на морском судне, профессиональный отбор и подготовка (2014)
Goncharenko A. V. - Preferences distributions densities for a common continuous alternative (2014)
Горбов В. М. - Анализ технико-экономических показателей при выборе систем обработки балласта, Митенкова В. С. (2014)
Гусев В. Н. - Управление снижением уровней вибрации и шума, организация звукопоглощения и звукоизоляции на морских судах (2014)
Исаев Е. А. - Оценивание достоверности контроля диагностических характеристик судовых ДВС, Симаненков А. Л. (2014)
Кириллова О. В. - До питання обґрунтування розподілу контейнеропотоків між суднами, обслуговуючими магістрально-фідерні лінії (2014)
Коробко В. В. - Можливі шляхи використання термоакустичних теплових машин в системах СЕУ (2014)
Львов В. Е. - Влияние волнового воздействия на систему управления курсом (2014)
Товстокорый О. Н. - Причины и закономерности перемещения полюса поворота (2014)
Чередниченко А. К. - Оценка эффективности термохимической регенерации тепла в дизель-газотурбинной энергетической установке (2014)
Штанько О. Д. - Судновий вітрогенератор коливального типу, Літвінова М. Б. (2014)
Евдокимова В. А. - Использование феномена инициации в системе профессионального образования, Коркина Е. П., Хает Л. Г. (2014)
Проценко В. О. - Алгоритм реалізації компетентнісного підходу при підготовці фахівців з експлуатації суднових енергетичних установок, Настасенко В. О. (2014)
Селиванов С. Е. - Характеристики горения пористой сажистой частицы при поглощении теплового излучения, Тригуб С. Н., Калинчак В. В., Черненко А. С. (2014)
Алексенко В. Л. - Компенсация систематической ошибки при обработке результатов механических испытаний конструкционных материалов, Букетов А. В., Браило Н. В., Белошицкий С. А. (2014)
Биба Є. Г. - Вплив технологічних параметрів на формування структури та властивостей композиту Ті-ТіВ-ТіС, Лобода П. І. (2014)
Букетов А. В. - Електрична міцність епоксикомпозитних матеріалів з наповнювачами різної дисперсності та природи, Скирденко В. О., Моісеєнко Л. Л. (2014)
Гнатов А. В. - Технологический маршрут операции внешней бесконтактной магнитно-импульсной рихтовки (2014)
Наговська І. В. - Вплив домішок втілення (Н2, С) на процеси магнітного і атомного впорядкування та експлуатаційні характеристики інварного сплаву H36, Федоров В. В., Прокоп’юк В. А., Бачинський Ю. Г. (2014)
Настасенко В. А. - О возможной периодичности числовых значений фундаментальных физических констант и их уточнении (2014)
Нигалатий В. Д. - Закономерности взаимосвязи физико-механических свойств с технологическими параметрами аллюминиевых сплавов, Погребняк И. Ф., Шарко А. В. (2014)
Малащенко В. О. - Передавання енергії опорно-поворотним пристроєм кранів, Федик В. В. (2014)
Овчарук О. М. - Обґрунтування параметрів важільного приводу рульової машини, Проценко В. О. (2014)
Сапронов О. О. - Дослідження адгезійних і фізико-механічних властивостей епоксикомпозитів, наповнених нанотрубками, Рожков О. С., Лещенко О. В., Голотенко О. С. (2014)
Скирденко В. О. - Дослідження магнітної проникності епоксикомпозитів з частками феро- і парамагнітної природи, Мініцький А. В. (2014)
Скирденко О. И. - Состояние вопроса обработки инструментальных материалов в магнитных и магнитно-импульсных полях, Клевцов К. М., Шарко А. В., Михайлик В. Д. (2014)
Худяков И. В. - Исследование влияния величины затяжки мембраны оптоволоконного датчика давления на ее геометрию, Алексеев А. В. (2014)
Васюхін М. І. - Онтологічний підхід до побудови бази картографічних даних ГІС прецизійного землеробства, Ткаченко О. М., Касім А. М., Іваник Ю. Ю., Долинний В. В. (2014)
Ільницька С. І. - Підвищення швидкодії обрахунків інтегрованої навігаційної системи за рахунок економного методу обертання матриць (2014)
Коленко В. В. - Використання криптографічного методу захисту електронних документів (2014)
Петровський А. В. - Моделювання багатономенклатурних замовлень з функцією транспортних витрат дрібнопартійних перевезень довантаженням, Петровський В. П. (2014)
Петровський А. В. - Концептуальна модель визначення прогнозованої кількості запчастин з урахуванням малих вибірок статистичних даних, Петровський В. П. (2014)
Святний В. А. - 40 років наукового співробітництва Донецького національного технічного університету з Штуттгартським університетом (Німеччина) (2013)
Аноприенко А. Я. - Основные закономерности эволюции компьютерных систем и сетей (2013)
Баркалов А. А. - Реализация КМУУ с общей памятью на гибридных FPGA, Титаренко Л. А., Ефименко К. Н., Зеленёва И. Я. (2013)
Belovodskiy V. N. - To the question of forming biharmonic oscillations in two masses nonlinear vibrating machines under ideal harmonic excitation, Sukhorukov M. Y., Bukin S. L. (2013)
Криводубский О. А. - Статистическая модель задачи бюджетирования, Терещук И. В. (2013)
Кушнаренко В. Г. - Моделювання гілки мережного динамічного об’єкта з зосередженими параметрами на основі блокових чисельних методів (2013)
Назимко В. В. - Динамическая модель для исследования проектных рисков угледобычи, Кратт О. А., Мерзликин А. В. (2013)
Ковалевский Н. А. - Разработка протокола для мобильных сетей и исследование его в среде Network Simulator 2 (NS2), Приходько Т. А. (2013)
Селякова С. М. - Модификация метода электра решения задач многокритериального выбора для случая переменного значения весов критериев (2013)
Хомяк Т. В. - Моделирование системой связанных твердых тел в задаче стабилизации твердого тела с жидкостью (2013)
Barkalov A. A. - Hardware reduction in CPLD-based moore FSM, Titarenko L.A., Tsololo S.A., Miroshkin A.N. (2013)
Чередникова О. Ю. - Синтез замкнутой системы оптимального по быстродействию управления с ограничением регулируемой координаты (2013)
Шамаев В. В. - Моделирование работы спинового фильтра, основанного на квантовом размерном эффекте, Василенко А. В., Хачатурова Т. А. (2013)
Иванов Ю. А. - Исследование разноинерционной модели движения токоприемника локомотива на многоядерной системе, Первусяк А. И. (2013)
Иваница С. В. - Реализация арифметических операций сложения и вычитания над тетракодами (2013)
Дмитриева О. А. - Параллельное моделирование на основе сведения полной матрицы многостадийного метода (2013)
Беловолова M. А. - Архитектура системы диагностики аналоговых устройств на базе нейронной сети и спектрального анализа, Зинченко Ю. Е. (2013)
Шевчук О. А. - Статические статистические модели прогноза расходов от использования строительной техники (2013)
Анопрієнко О. Я. - Суперсенсорный компьютинг в повышении точности метеопрогнозов, Варзар Р. (2013)
Максименко І. В. - Об’єднана Європа в новому тисячолітті: аналіз підходів (2012)
Моцок В. І. - Просування демократії у політиці США щодо Східної Європи: ціль чи засіб?! (2012)
Тимків Я. І. - Рушійні сили потенційних терористів-смертників, Лунь Ю. О. (2012)
Василенко Д. В. - Пріоритети сучасної політики США в умовах глобалізації (2012)
Волошин О. А. - Докорінна трансформація місця СНД в структурі інструментів реалізації російських інтересів на пострадянському просторі в 2000-х рр. (2012)
Гаврилова В. А. - Влияние ядерных испытаний Индии и Пакистана на политику США в Южной Азии (2012)
Вишньов В. М. - Можливі стратегії Індії у відповідь на пакистанську терористичну загрозу в ядерній сфері (2012)
Капіруля М. - Роль ядерного чинника в політиці КНДР (2012)
Корюкалов М. В. - Використання зовнішньої допомоги в рамках виконання порядку денного асоціації Україна-ЄС (2012)
Мішин О. - Геополітичні фактори постконфліктної реконструкції держав Африки (2012)
Романова В. О. - Велика двадцятка як механізм глобального управління (2012)
Чумак Д. В. - Синергія 3s (safety, security, safeguards) у питаннях протидії ядерному тероризму і незаконному обігу ядерних матеріалів (2012)
Ястремська І. М. - Ядерний фактор як інструмент забезпечення регіональної стабільності (2012)
Машура А. - Эволюция внешней политики Австралии в постбиполярный период (2012)
Джага А. - Вплив ALBA на інтеграційні процеси в Латинській Америці (2012)
Дзюба Т. - Вплив політичної нестабільності на Балканському півострові у 90–ті роки ХХ століття на європейську регіональну систему безпеки (2012)
Кучухідзе А. - Варшавський саміт "Східного Партнерства": основні політичні результати для України (2012)
Ковальчук С. - Вплив норвезького теракту на міграційну політику ЄС (2012)
Корж Ю. - Місце ЦАР в стратегії енергетичної безпеки КНР (2012)
Мариняк С. - Загрози та виклики Північноамериканської системи безпеки (2012)
Харченко А. - Розширення ЄС на сучасному етапі (2012)
Шкляр В. - Сучасні тенденції в європейській системі безпеки (2012)
Сабадан О. - Проблема М’янми як фактор регіональної системи безпеки регіону (2012)
Печерська М. - Створення Палестинської Національної Автономії: проблеми та перспективи (2012)
Солдатенко О. - Переформатування міжнародно-політичної ситуації на Близькому Сході у контексті подій "арабської весни" (2012)
Гаспарян А. - Шляхи нормалізації основних проблем вірменсько-турецьких політичних відносин (2012)
Дирда А. - Африканський вектор зовнішньоекономічної політики КНР (2012)
Рубель К. - Політична еволюція автономної Мелільї: партійний аспект (2012)
Кухта В. - Прецедент самовизначення Південного Судану у міжафриканських відносинах (2012)
Ситковецька І. В. - Турецько-ізраїльські відносини: чергова криза на Близькому Сході (2012)
Сахно С. М. - Політика ЄС з реалізації проектів LNG–терміналів (2012)
Вилінський С. І. - Енергетична безпека ФРН: стан та перспективи (2012)
Опанасенко А. - Дипломатія двадцять першого століття: нові перспективи та виклики (2012)
Полівода К. - Оборонні та безпекові аспекти європейської інтеграції Чеської Республіки (2012)
Тіхонова О. О. - Аналіз головування України в Комітеті Міністрів Ради Європи (2012)
Цирфа Ю. - Культурна складова формування зовнішньополітичної ідентичності держави в сучасному світі (2012)
Черінько І. П. - Еволюція системи державної і дипломатичної служби України в контексті адміністративної реформи Президента В. Януковича (2012)
Гавриленко І. - Проблема формування позитивного іміджу України на міжнародній арені в контексті реалізації концепції "м’якої сили" (2012)
Пірлік А. - Боротьба з незаконним обігом наркотичних речовин у діяльності ООН (2012)
Єлизавета Я. - Специфіка культурної політики як засобу міжнародних відносин (2012)
Білокриницький В. - Співпраця України з ОБСЄ в контексті головування 2013 року (2012)
Курбанова Т. - Встановлення дипломатичних відносин між Україною та ОАЕ (2012)
Приймак Б. - Відмова від високозбагаченого урану в контексті ядерного статусу України (2012)
Бездєнєжна М. Ю. - Спільні поклади мінеральних ресурсів як об’єкт міжнародно-правового регулювання (2012)
Бек М. В. - Правове регулювання передачі даних ДЗЗ з супутника на наземні станції прийому, обробки та розповсюдження цих даних: міжнародний та національний стандарт (2012)
Василенко Л. - Перспективи нормативного закріплення екологічних прав людини. Аналіз актуальності доповнення міжнародних договорів з захисту прав людини екологічними положеннями (2012)
Волкова О. О. - Принципи щодо міжнародно-правового регулювання трансплантації людських органів, тканин та клітин (2012)
Криштопа О. - Особливості застосування електронного підпису на правочинах: міжнародний досвід (2012)
Нагаєвська А. - Проблемні питання дотримання прав дитини (2012)
Сліпченко А. - Угода про спільний авіапростір з ЄС – пріоритетний формат участі України в програмі "Єдине європейське небо" (2012)
Ярош О. - "Схема зелених інвестицій" як новий міжнародно-правовий засіб боротьби зі зміною клімату (2012)
Бровко О. - Особливості дипломатичного захисту юридичних осіб та акціонерів у міжнародному праві (2012)
Волкова І. - Доцільність запровадження в Україні системи виборності суддів. Досвід США (2012)
Галушка М. - Міжнародне право охорони культурних цінностей як галузь сучасного міжнародного права: перспективи розвитку (2012)
Задорожній І. - Міжнародно-правові питання участі України в митному союзі та ЗВТ з ЄС (2012)
Ксьондзик К. - Міжнародно-правові механізми регулювання міграційних процесів (2012)
Троц В. - Суперечка між Україною та Румунією щодо будівництва каналу Дунай – Чорне море (2012)
Кривецька О. - Біопіратство. Міжнародно-правова позиція щодо співвідношення інтересів людства, держави, корінних народів і транснаціональних компаній (2012)
Шевчук О. - Особливості правового регулювання імперативного і консультативного референдумів: досвід України та зарубіжних країн (2012)
Буквич А. - Деякі принципи та сфера застосування конвенції УНІДРУА з матеріально-правового регулювання цінних паперів, які знаходяться у володінні посередника (2012)
Василенко О. - Уніфікація правил електронної торгівлі в рамках ЮНСІТРАЛ (2012)
Іващенко О. Р. - Конституційна практика деяких європейських держав щодо співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права (2012)
Дідовець О. - Транскордонна неспроможність у державах континентальної правової системи та в Україні (2012)
Дзіс А. - Охорона права інтелектуальної власності (2012)
Іващенко Ю. - Подвійне регулювання наслідків недійсності правочину в міжнародному праві (2012)
Ковганич І. - Аналіз правових позицій піратських партій щодо реформування інституту інтелектуальної власності в інформаційному суспільстві (2012)
Ткачова А. - Підсудність судам України цивільних справ з іноземним елементом: норми національного законодавства (2012)
Гончарук О. - Довічне позбавлення волі як найвища міра покарання у кримінальному праві європейських держав (2012)
Чорнобай Д. - Моральний аспект міжнародної відповідальності за правомірну діяльність у практиці юристів-міжнародників (2012)
Ахметов Р. - Європейська Рада як орган стратегічного планування європейської інтеграції (2012)
Демчак О. - Актуальні питання приєднання ЄС до європейської конвенції з прав людини (2012)
Приходько Ю. - Перспективи легалізації еутаназії в Україні: вітчизняна думка та зарубіжний досвід (2012)
Хмельова І. - Закон України "Про доступ до публічної інформації" в контексті європейського та світового досвіду (2012)
Лукашенко С. - Напрямки реформування глобальної валютної системи (2012)
Підвисоцький Я. В. - Ефект сек’юритизації у перерозподілі кредитних ризиків малих та середніх підприємств (2012)
Глущевська А. - Інституційне забезпечення макроекономічної та макрофінансової стабільності в Європейському Союзі (2012)
Данилова Ю. - Міжнародний ринок фінансових послуг в умовах посткризового розвитку міжнародних економічних відносин (2012)
Дудко О. - Перспективи проекту з транспортування скрапленого природного газу через одеський порт до Європи (2012)
Борсук А. - Венчурні інвестиції як один із ефективних інструментів залучення іноземних інвестицій в економіку України (2012)
Кравцова І. В. - Потенційний механізм другої хвилі глобальної фінансової кризи (2012)
Красільчук Я. - Проблема дефіциту державного бюджету в країнах PIGS (2012)
Ніколаєнко К. - Мотиви інвестування та структура німецьких прямих капіталовкладень за кордоном (2012)
Макеєнко Н. Ю. - Недержавні пенсійні фонди, як елемент системи пенсійного забезпечення України (2012)
Рєзнікова К. - Особливості торгівлі України з країнами СНД (2012)
Заблоцький А. В. - Міжнародні корпорації на світовому ринку офшорингових послуг (2012)
Лотош О. М. - Аспект економічної безпеки в проблемі залучення прямих іноземних інвестицій (2012)
Підчоса О. В. - Ціноутворення на світових ринках вуглеводнів: особливості і тенденції (2012)
Шкрабалюк Ю. - Наслідки конвертованості національних валют та парадокс привабливості позитивного чистого експорту (2012)
Володарський О. - Галузеве та регіональне розміщення ПІІ в Китаї (2012)
Налбандян Н. - Реальний ефективний обмінний курс гривні (2012)
Осійчук Д. - Формування ефективного інвестиційного портфеля на українському фондовому ринку (2012)
Гритчина О. - Ідеологічна складова twitter-революцій в Північній Африці (2012)
Матвєєва О. В. - Кіберпростір як місце зіткнення суспільних інтересів (2012)
Єрьомін М. - Універсальні сюжети у кінематографі як явище у міжнародних культурних та інформаційних відносинах на прикладі випадків неофіційного ремейку (2012)
Мазурець Ю. - Аналіз принципів ведення інформаційних відносин Україна-Росія (2012)
Бичкова А. - Репутація як визначальний чинник позиціонування держави на міжнародній арені (2012)
Гринчук М. - Особливості створення іміджу політичного лідера на прикладі Барака Обами (2012)
Іванова В. - Моделі інформаційно-психологічного впливу в революціях в північній Африці та на Близькому Сході 2009-2011 (2012)
Іринюк В. - Інформаційний вимір газового конфлікту між Росією та Україною (2012)
Керимова Н. - Маніпулятивні технології під час мережевих революцій (2012)
Кирилко Д. - Маніпулятивні технології формування суспільної думки на прикладі телевізійних новин (2012)
Медведєва О. - Особливості формування іміджу політичного лідера (2012)
Мусієнко К. - Перспективи та основні сценарії розвитку інформаційного протистояння між Україною та Росією в контексті газового питання (2012)
Солодар М. - Психоаналітичні методи врегулювання міжнародних політичних конфліктів (2012)
Тубальцева В. - Полікультурні процеси в європейському суспільстві (2012)
Янакі А. - Маніпулятивні технології в політичному просторі (2012)
Донець В. - Політичний дискурс опозиційної та правлячої партій в Іспанії в період економічної кризи (2012)
Свинарчук Є. - Відносини США та Європа. Євроатлантизм (2012)
Євдомаха М. - Інформаційна складова національної безпеки України (2012)
Матвєєв А. - Політика кібербезпеки США на сучасному етапі (2012)
Jones D. A. - A widening political economy? Free trade between the European Union and the Ukraine: some theoretical priorities and methodological considerations (2012)
Klimikova M. - Free trade area in Europe and consumer protection, Sabolova A. (2012)
Miskinis A. - Assessing the potential of EU-Ukraine free trade, Michailovska V. (2012)
Біленко Ю. - Динамічні ефекти створення зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом (2012)
Біленький О. Ю. - Деякі питання інтеграції та зони вільної торгівлі (2012)
Габрилевич А. С. - Перспективи вступу України в зону вільної торгівлі (2012)
Голіонко Н. Г. - Розвиток електронного бізнесу та е-комерції в Україні в світлі сучасної бізнес-практики (2012)
Дацишин К. - Угода про зону вільної торгівлі з єавт як крок до зближення з ЄС (2012)
Дзюба П. В. - Двовекторність міжнародних портфельних потоків України: стан та перспективи контексті участі в зонах вільної торгівлі (2012)
Заблоцька Р. О. - Моделі лібералізації торгівлі послугами в регіональних торговельних угрупуваннях (2012)
Кузьмін П. В. - Транспортна однорідність України та ЄС, як чинник створення зони вільної торгівлі (2012)
Мельник А. О. - Зовнішньоекономічні альтернативи інтеграції України в умовах світової фінансової кризи, Лось А. (2012)
Михайліченко Г. І. - Світосистемні закономірності консолідації туристичного бізнесу в умовах інноваційного розвитку (2012)
Нанавов А. С. - Наслідки приєднання економіки України до Зони вільної торгівлі з ЄС для сектору фінансових послуг (2012)
Никитина М. Г. - Опыт турецкой республики во взаимодействии с ЕС в рамках таможенного союза, Барсегян А. Г. (2012)
Радзієвська С. О. - Формування зони вільної торгівлі як фактор підвищення конкурентоспроможності України в умовах необхідності зменшення зовнішнього боргу, структурної перебудови економіки і збільшення державного бюджету (2012)
Рилач Н. М. - Сценарний аналіз зовнішньої торгівлі України та ЄС (2012)
Сиденко В. Р. - Влияние зон свободной торговли на благосостояние и темпы экономического роста (2012)
Сидорова Д. С. - Особенности формирования энергетического рынка ЕС и роль в нем Украины (2012)
Дашевська О. В. - Передумови реалізації оптимальних форм економічної інтеграції України з Росією, Тараненко І. В. (2012)
Фуголь В. О. - Поглиблена зона вільної торгівлі між Україною та ЄС як інструмент реформування національної економіки (2012)
Чугаєв О. А. - Ефективність економічних відносин України та турецької республіки в контексті формування зони вільної торгівлі, Хмара М. П. (2012)
Шевченко В. - Розвиток зон вільної торгівлі та міжнародні фінансові зв’язки (2012)
Якубовський С. О. - Чинники зовнішніх дисбалансів країн ЄС: досвід для України, Родіонова Т. А. (2012)
Кишкан В. В. - Місце України в глобальному інноваційному просторі (2012)
Title (2016)
Contents (2016)
Kremen V. - Transformational potential of a classical university model (2016)
Levovitski T. - About the model of higher education – university tradition, changes, problems and suggestions of solutions (2016)
Ognevyuk V. - In search of educational strategy for Ukraine (2016)
Savchenko O. - Modelling of a lesson in the context of competence approach (2016)
Saukh P. - Architectonics and methodological strategies of multicultural education (2016)
Kaminska M. - Priorities of higher education in Poland and in Europe (2016)
Gladushyna O. - UNESCO’s strategy for rebuilding higher education in crisis and emergency situations (2016)
Dichek N. - The ways to establish the personality oriented paradigm in the Ukrainian school education (Psycho-Pedagogical aspect) (2016)
Mikhno O. - Pedagogical portrait of Kyiv college student of the early twentieth century as reflected by behaviour lists (2016)
Sysoieva S. - Training PhDs in education on research methodology (2016)
Tsekhmister Y. - Postgraduate education of doctors: current state and perspectives, Lysenko O. (2016)
Minchanowska A. - The significance of pedagogical internships in the process of preparing students for the teacher’s profession, Hruzd-Matushchyk A. (2016)
Mospan N. - Students training tendency in the EU and Ukraine: legal aspect (2016)
Bilola T. - Professionalization for graduate еmployability in Сameroon higher education: old wine in new wineskins, Pascal D. (2016)
Korchak L. - School environment as a problem of aggression and violence (2016)
Xiaoxing Z. - Ethnic tolerance formation of students on the principles of multiculturalism (2016)
Zheyuan W. - Intercultural education technology of students in extracurricular work by means of music (2016)
Гріненко О. О. - Міжнародно-правові засади процесу підготовки асоціації між Україною та ЄС на сучасному етапі (2012)
Балабанов К. В. - Інститут почесних (нештатних) консулів, Трофименко М. В. (2012)
Бірюков О. М. - Розвиток концепції законодавства про банкрутство в Україні на зламі віків (2012)
Гуменюк А. Г. - Особливості формування загальноєвропейського гуманітарного простору: місце України, Денисенко К. Ю. (2012)
Шпакович O. М. - Перспективи вступу України до Європейського Союзу (2012)
Забара І. М. - Відповідальність держави за інформаційні міжнародно-протиправні діяння (2012)
Білоцький С. Д. - Правове регулювання використання відновлюваних джерел енергії в рамках Європейського Союзу (2012)
Невара Л. М. - Перспективи співробітництва України з Європейським Союзом (2012)
Крулько І. І. - Український досвід вироблення інституційних механізмів адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2012)
Настечко К. О. - Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2012)
Буквич А. В. - Колізійний метод регулювання клірингово-розрахункової діяльності в acquis ЄС відповідно до Директвив 98/26 ЄС (2012)
Шелудченкова А. С. - Федералістські концепції юридичної природи Європейського Союзу (2012)
Спектор О. М. - Запровадження альтернативного вирішення спорів (АВС) як невід’ємна складова процесу європейської інтеграції України (2012)
Миськів Л. І. - Механізм нормативно-правового забезпечення виховної діяльності ВНЗ України (2012)
Федько К. О. - Проблема визначення поняття культурних цінностей в Україні (2012)
Мирошниченко О. П. - Роль государства в правовом регулировании экологической политики (на примере ЕС и Украины) (2012)
Юрченко С. М. - Міжнародний і європейський досвід регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Передерій О. С. - Організаційно-правові форми співробітництва України і Європейського поліцейського офісу (теоретико-правовий аналіз) (2012)
Культенко О. В. - До обґрунтування джерела права Європолу (2012)
Короткий Т. Р. - Международные и национальные механизмы защиты биомедицинских прав: европейский опыт, Сажиенко Н. В. (2012)
Кравченко Н. П. - Теоретичні аспекти дослідження нотаріальної діяльності дипломатичних представництв (2012)
Яковенко Н. Л. - Значення "Східного партнерства" в реалізації євроінтеграційного курсу України (2012)
Ковтун О. Ю. - Вибір інтеграційної моделі в контексті реалізації курсу на європейську інтеграцію України (2012)
Сапсай А. П. - Тягар "поглиблення" або європеїзація "sui generis" в контексті інтеграційних відносин України з ЄС (2012)
Davoudi Tagi Ali Reza. - Basic principles of Iran’s foreign policy at present stage (2012)
Вступне слово А. Русецького (2016)
Від редакційної колегії (2016)
Шепітько В. Ю. - Система заходів протидії незаконному збагаченню в сучасних умовах, Шевчук В. М., Білоус В. В., Керик Л. І. (2016)
Журавель В. А. - Природа криміналістики: сучасні наукові концепції (2016)
Шевчук В. М. - Наукові підходи до розуміння тактико-криміналістичних комплексів та проблеми їх практичного застосування (2016)
Терехович В. Н. - Особенности понятия оружия в криминалистическом оружиеведении, Ниманде Э. В. (2016)
Малярова В. О. - Актуальні питання алгоритмізації розслідування окремих видів злочинів (2016)
Білоус В. В. - Класифікація безпілотних літальних апаратів та її значення для криміналістичної практики (2016)
Книженко С. О. - Особливості розслідування злочинів, що вчиняються службовими або іншими особами шляхом невиконання рішень органів правосуддя (2016)
Веліканов с. В. - Структура причинно-наслідкового зв’язку в теорії причинності в криміналістиці (2016)
Фастовець В. А. - Проблемні питання щодо отримання показань від обізнаних осіб (2016)
Колесніков В. В. - Обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні під час розслідування злочинів, пов’язаних із пожежами (2016)
Марушев А. Д. - Особливості проведення слідчого огляду в процесі розслідування кримінального банкрутства (2016)
Керик Л. І. - Розслідування доведення до самогубства: питання організації та планування (2016)
Колеснікова І. А. - Моделювання події злочину під час допиту свідків (2016)
Гетьман Г. М. - Інноваційні напрями моделювання особи невідомого злочинця в діяльності органів кримінальної юстиції (2016)
Спасенко К. О. - Залучення експертів і призначення судових експертиз при розслідуванні порушень правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою (2016)
Сабадаш І. В. - Проблеми розроблення криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних із невиплатою заробітної плати (2016)
Клюєв О. М. - Правове регулювання судової експертизи в справах про адміністративні правопорушення: сучасний стан та перспективи розвитку (2016)
Щербаковский М. Г. - Обов’язкове призначення судових експертиз у кримінальному провадженні (2016)
Клименко Н. І. - Наукова парадигма оптичних методів експертного дослідження мікрооб’єктів, Неня О. В. (2016)
Ткаченко Н. М. - Сутність експертного забезпечення кримінального провадження (2016)
Сімакова-Єфремян Е. Б. - Інтеграційні процеси в судовій експертизі: сутність та проблемні питання комплексних досліджень (2016)
Космина Н. Н. - Значение системы качества для совершенствования судебно-экспертной деятельности (2016)
Кудряшова С. В. - Модели управления в системе учреждений судебных экспертиз с позиции научного менеджмента (2016)
Сохранич Т. В. - Деякі особливості методичних підходів щодо дослідження підписів, виконаних особами зі зміною ознак власного підписного почерку, Сиротенко-Кацман Н. В., Дідушок Н. Я. (2016)
Ковкина Є. В. - Елементи кримінального арго як складники тезаурусу криміналістики (2016)
Наранович О. В. - Установлення послідовності виконання штрихів за відсутності ділянок їх взаємного перетину (2016)
Коломійцев О. В. - Особливості криміналістичного дослідження балістичних характеристик та уражаючих властивостей еластичної картечі патронів травматичної дії "Терен-12К", Сапелкін В. В. (2016)
Адеев Д. В. - Системы обозначений и стандартизация коммерческих патронов к ручному огнестрельному оружию, Донец А. Б., Коноплянко В. В., Гоменюк Д. С. (2016)
Брендель О. І. - Засоби прихованого відеоспостереження та особливості їх використання в процесі розслідування злочинів і експертного дослідження (2016)
Руднев В. А. - Роль хемометрических методов в криминалистической экспертизе нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, Климчук А. Ф., Нардид л. В., Даньшина К. М., Карножицкий П. В. (2016)
Васюков О. Є. - Методичні питання дослідження бутильованих мінеральних вод, Лобойчнко В. М., Сабадаш В. В. (2016)
Зарубіна М. В. - Експертне дослідження трициклічних антидепресантів, Сич І. А., Сич І. В. (2016)
Клец Д. М. - Экспертная оценка распределения реакций дороги между колесами автомобиля, Болдовский В. Н., Варлахов В. А. (2016)
Лубенцов А. В. - Технічна оцінка дій водіїв на регульваному перехресті при зміні сигналу світлофора з дозволяючого рух на забороняючий, Свідерський О. О. (2016)
Ольхов В. С. - Експертне дослідження дорожньо-транспортних подій, пов’язаних із наїздом на пішоходів при неналежному технічному облаштуванні пішохідного переходу, Степко В. О., Панасенко О. М. (2016)
Маліновська Т. М. - Особливості експертного дослідження в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності неповнолітніх, Дмитрієв В. О. (2016)
Таранець Т. А. - Проблемні питання земельно-технічної експертизи з визначення меж суміжних земельних ділянок (2016)
Васильченко А. В. - Модель распространения ударной волны в коммуникационных помещениях, Рябинин И. Н., Сырых В. Н. (2016)
Сырых В. Н. - Анализ опасности при взрыве метанового баллона, Васильченко А. В. (2016)
Сабадаш В. В. - Особливості судово-експертного дослідження перевищень нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин (2016)
Хомутенко О. В. - Проблемні питання щодо якості судової економічної експертизи (2016)
Панченко Н. І. - Особливості дослідження розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і прибудинкових територій, Гордієнко І. М. (2016)
Козуб С. О. - Оподаткування податком на додану вартість транспортно-експедиторської діяльності з міжнародного перевезення вантажів (2016)
Аніщенко О. В. - Особливості призначення та розрахунків пенсій по інвалідності, Мамонтова Л. В. (2016)
Буколова В. В. - Проблемні аспекти вирішення питань щодо документального підтвердження розміру матеріальної шкоди (збитків) (2016)
Донцова О. С. - Особливості призначення та проведення товарознавчих досліджень із визначення вартості зелених насаджень (2016)
Калініченко М. М. - Доктрина "добросовісного використання" творів образотворчого мистецтва в аналітичній практиці північноамериканських судових експертів (2016)
Заніна Т. А. - Персонаж як самостійний об’єкт авторського права, Копитько А. П. (2016)
Кісіль Н. В. - Загальні методичні підходи до проведення експертних досліджень, об’ектами яких є різні засоби індивідуалізації (2016)
Алікіна Н. В. - Вплив на судово-психологічну експертизу інтеграційних і диференційних процесів у сучасній психології, Єгорова Т. М., Савкина Т. В. (2016)
Долуда А. О. - Класифікація об’єктів судової мистецтвознавчої експертизи, Пукліч О. С. (2016)
Дереча Л. М. - Об’єктивізація лабораторної діагностики гострої та хронічної алкогольної інтоксикації з використанням сучасних біохімічних маркерів, М’ясоєдов В. В., Бондаренко В. В. (2016)
Козаченко І. М. - Визначення виду та марки снарядів методом рентгенофлуоресцентного спектрального аналізу при дослідженні пневмострільних пошкоджень деяких матеріалів одягу (2016)
Лесовой В. Е. - Личность Заслуженного профессора Н. С. Бокариуса в отзывах его зарубежных современников, Клюев А. Н., Ольховський В. О., Губін М. В. (2016)
Козаченко І. М. - Батько й син Бокаріуси – видатні фундатори вітчизняної судової експертизи (2016)
IХ съезд кафедр криминалистики (М. Шепитько) (2016)
12-я Международная научная конференция "Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, практика" (Г. Малевски, Г. Юодкайте-Гранскене, М. Шепитько) (2016)
Бокариус Н. Н. - К истории Харьковского научно-исследовательского института судебной экспертизы имени Засл. проф. Н. С. Бокариус (репринтное воспроизведение) (2016)
Володимир Андрійович Журавель (2016)
Ігор Миколайович Козаченко (2016)
Тетяна Євгенівна Балинян (2016)
Олександр Олександрович Прокопенко (2016)
Володимир Тимофійович Чупрун (2016)
Віктор Веніамінович Сомов (2016)
Галина Василівна Лошманова (2016)
Геннадій Борисович Башкіров (2016)
Світлана Анатоліївна Кириленко (2016)
Віктор Олексійович Лабінцев (2016)
Айзятулов Р. Ф. - Клинические проявления и принципы лечение грибковых болезней кожи, Рыбалко Н. Ф., Полях Я. А. (2015)
Сизон О. О. - Особливості лікування хворих на артропатичний псоріаз на тлі змін компонентів імунно-ендокринної системи (2015)
Денисенко О. І. - Комплексне лікування хворих на псоріаз із застосуванням препарату з метаболічно та актиоксидантною діями, Перепічка М. П., Гаєвська М. Ю. (2015)
Святенко Т. В. - Сполучення червоного плоского лишаю з патологією внутрішніх органів, Титаренко О. С., Королева И. А., Точилина Л. Г. (2015)
Буянова І. О. - Особливості динаміки захворюваності на екзему серед жителів Івано-Франківська та області у пері-од 2011-2014 років, Цідило І. Г., Кузенко В. Т., Александрук О. Д. (2015)
Степан Н. А. - Стан оксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих на екзему в процесі комплексного лікування (2015)
Александрук О. Д. - Спільні та відмінні риси атопічного дерматиту та істинної екземи в дорослих (2015)
Бабак І. Д. - Оптимізація комплексної корекції випадіння волосся у пацієнтів із професійними шкідливостями, Сизон О. О., Білинська О. А., Чаплик-Чижо І. О. (2015)
Василено А. В. - Оцінка вегетативної дисфункції із вівченням варіабельності серцевого ритму у хворих рецидивами розацеа (2015)
Чаплик-Чижо І. О. - Значення деяких антропометричних показників у розвитку та перебігу піодермій (2015)
Шуленіна О. В. - Ювенільна меланома: описання клінічного випадку (2015)
Гірник Г. Є. - Лікування вторинних бактеріальних інфекцій шкіри (2015)
Солошенко Е. М. - Стан біоценозу шкіри у хворих на розповсюджені дерматози з ускладненим алергологічним анамнезом, Стулій О. М., Джораєва С. М., Тіхонова І. О. (2015)
Айзятулов Р. Ф. - Клинические особенности и комплексная терапия смешанной инфекции урогенитального тракта и ее осложнений, Рыбалко Н. Ф., Полях я. А. (2015)
Федорович Т. В. - Терапия урогенитального микоплазмоза с учетом показателей цитокиновой системы (2015)
Щербaкова Ю. В. - Місце швидких тестів в діагностиці сифіліса у представників різних верств населення (2015)
Айзятулов Р. Ф. - Болезни придатков кожи (лекция) (2015)
Dmitrenko Е. А. - Teaching ecology in higher medical school (2015)
Dmitrenko Е. А. - Hygienic assessment of the incidence of skin diseases in the population of ecologically unsuccessful region (2015)
Содержание (2012)
Богданов А. В. - Вероятностная аксиоматика упорядоченных числових множеств (2012)
Кричмар С. И. - Оценка величины радиуса капли разбавленных водно-ацетоновых эмульсий углеводородов (2012)
Кричмар С. И. - Некоторые закономерности водно-ацетоновых растворов, Семенченко О. А. (2012)
Настасенко В. А. - Новое толкование постоянной Планка и закона сохранения импульса движения (2012)
Коршиков Р. Ю. - Приближенное математическое моделирование судовой поверхности на начальных стадиях проектирования судов, Коршиков Ю. С. (2012)
Кричмар С. И. - Зависимость импеданса двойного электрического слоя от величины площади поверхности раздела металл-электролит, Кедровский Б. Б. (2012)
Кузнєцов Ю. М. - Алгоритм створення математичного апарату для керування верстатами з паралельною кінематикою, Степаненко О. О., Манжола М. Ю. (2012)
Настасенко В. А. - Развитие напряжений в материале закаленного корпуса дисковых фрез с боковой установкой многогранных неперетачиваемых пластин, Вирич В. В. (2012)
Розов Ю. Г. - Влияние характера распределения температур в объеме трубной заготовки на неоднородность поля сопротивления деформированию при горячей штамповке в операциях обжима, раздачи и их совмещении (2012)
Розов Ю. Г. - Определение параметров, влияющих на возникновение продольных складок в очаге деформации при обжиме тонкостенных цилиндрических оболочек (2012)
Кириллов О. Л. - Исследование изменения сопротивления среды между точкой на поверхности нефтепродукта и окружающими ее стенками замкнутого объема в процессе заполнения его жидким нефтепродуктом (2012)
Кириллов О. Л. - Подходы к методике оценки опасности появления искр в процессе перегрузки слабопроводящих жидких нефтепродуктов (2012)
Китаев А. В. - Схемы замещения электрических двигателей, Глухова В. И., Агбомассу В. Л. (2012)
Лебедь О. Н. - Влияние изовалентного растворителя на параметры p-n структур GaAs:Si, выращенных методом ЖФЭ (2012)
Лепехина А. С. - Анализ показателей системной организации функционального состояния в диагностике, Новиков А. А. (2012)
Новіков В. О. - Формування фрактальної кластерної структури біологічної рідини (2012)
Новиков А. А. - Улучшение обратных характеристик кремниевого варикапа при использовании предокислительного геттерирования, Литвиненко В. Н., Игнатова Т. М., Самолов Н. А., Урда И. П. (2012)
Рябенький В. М. - Мультикомпьютерная модель микропроцессорной системы управления полупроводниковыми преобразователями электроэнергии, Ушкаренко А. О., Махмуд Аль-Суод Мохаммад, Халед Омар Ганнам (2012)
Тодорцев Ю. К. - Методы оценки воспламеняемости светлых жидких нефтепродуктов с низкой проводимостью в замкнутых объемах, Кириллов О. Л. (2012)
Якимчук Г. С. - Обоснование величин потоков электроэнергии через приводные двигатели транспортно-навивающих устройств шлихтовальных машин, Якимчук С. Г., Войцеховский С. А. (2012)
Novicova A. A. - Nanotechnologies use studying for reduction of growth of tumoral cells (2012)
Приходько С. Б. - Аналитическая зависимость для выбора распределения Джонсона семейства SL, Макарова Л. Н. (2012)
Рогальский Ф. Б. - Оптимизация информационно-управляющих систем с использованием механизма информационного пространства, Бражник Д. А. (2012)
Соколов А. Е. - Анализ систем компьютеризированного обучения (2012)
Безусов А. Т. - Клітковий метаболізм фруктів та овочів, Зубкова К. В. (2012)
Безусов А. Т. - Зміни пігментної системи шпинату під впливом попередньої обробки, Кузнецова К. Д. (2012)
Безусов А. Т. - Перетворення пектинових речовин під впливом пектиназ, Ліганенко М. Г. (2012)
Бобирь С. В. - Одержання трести з соломи льону олійного за допомогою штучного зволоження хімічним композиційним препаратом, Островська А. В., Чермошенцева К. М., Кузьміна Т. О. (2012)
Кобильська М. С. - Визначення впливу потенційно придатних для фарбування текстильно-допоміжних речовин на властивості активних барвників, Полякова А. Ю., Сумська О. П. (2012)
Короленко О. В. - Способи збагачення біологічно активними речовинами закусочних консервів, Стоянова О. В., Широкий Є. І. (2012)
Кулігін М. Л. - Дослідження впливу параметрів процесу підготовки холодним спосом на гідрофільні властивості води (2012)
Майстренко Л. А. - ІЧ-спектроскопічні дослідження желатину, обробленого полімерними сполуками нового покоління. Повідомлення 2, Андреєва О. А. (2012)
Одарченко А. Д. - Наукові дослідження електрофізичних властивостей плазм на основі дикорослих ягід, Горенюк О. І. (2012)
Одарченко Д. Н. - Влияние сезонности на электрофизические свойства карасей речных, Одарченко Н. С., Гордиенко В. В., Гасай Е. Л., Бабич А. А. (2012)
Одарченко Д. М. - Розвиток наукових основ заморожування калини звичайної як дикорослої сировини для виробництва напівфабрикатів функціонального призначення, Кудряшов А. І., Сюсель О. О. (2012)
Одарченко Д. М. - Вплив операцій попередньої підготовки на електрофізичні властивості плазми з грибів глива звичайна, Штих С. В., Піддубний В. В. (2012)
Паскал Ю. Г. - Дослідження стабілізуючих властивостей крохмалів для застосування їх у пюреподібних десертних продуктах, Тележенко Л. М. (2012)
Садретдінова Н. В. - Комплексний критерій оцінки формостійкості виробів із льономістких матеріалів на стадіях створення та експлуатації. Повідомлення 1, Яценко М. В. (2012)
Сарибекова Д. Г. - Сравнительная оценка эффективности фторорганических препаратов при придании комплекса кислозащитных свойств (2012)
Слепчук И. - Влияние бесформальдегидных препаратов на процесс отверждения акриловых полимеров, используемых в композиционных отделочных составах, Кулиш И. Н., Сарибеков Г. С. (2012)
Стоянова О. В. - Застосування НАССР при виробництві закусочних консервів, Короленко О. В., Широкий І. Є. (2012)
Богданов А. В. - Социально – экономично – информационная модель государства (2012)
Бутенко І. І. - Трансформаційна стратегія транзитивної моделі в умовах кризи (2012)
Лепьохіна О. В. - Аналіз вторинного ринку житла в Україні (2012)
Мартинова О. В. - Дослідження впливу факторів на ефективність збутової діяльності підприємства, Стоянова В. В. (2012)
Михайлик С. В. - Пути решения эколого-экономической проблемы Украины, Лысюк В. Н., Михайлик В. Д. (2012)
Михайлик В. Д. - Перспективы использования возобновляемых энергоресурсов, Михайлик С. В. (2012)
Фесенко А. М. - Мотивації та проблема мотивування жінок – молодих спеціалістів до ефективної зайнятості, Максимчук Н. В. (2012)
Борсук А. С. - Комплексная оценка психофизического развития детей, Новикова Л. В. (2012)
Кричмар С. И. - Импеданс при концентрационной поляризации (2012)
Лебедь О. Н. - Формирование точечных дефектов в ЭС GAAS, полученных из различных растворов- расплавов (2012)
Титул, зміст (2016)
Яцків Я. С. - Коротка передмова (2016)
Яцків Я. С. - Трансформація наукової системи України протягом 90-х років XX століття: період переходу до ринку, Маліцький Б. А., Бублик С. Г. (2016)
Вавилова І. Б. - Інтелектуальна еміграція українських вчених на початку ХХІ століття, Ісакова Н. Б., Олійник М. В., Саєнко Ю. І., Троян В. М. (2016)
Галкін С. М. - Розроблення гнучких сцинтиляційних панелей на основі халькогенідних та оксидних люмінофорів для сучасних рентгенівських сканерів та томографів, Рибалка І. А., Тупіцина І. А., Звєрєва В. С., Літічевський В. О. (2016)
Дунаєвська Н .І. - Технологія зниження викидів оксидів азоту при факельному спалюванні вугілля, Нехамін М. М., Бондзик Д. Л. (2016)
Бовгира Р. В. - Розробка та створення газосенсорної системи на основі низьковимірних металооксидів, Жировецький В. М., Попович Д. І., Савка С. С., Середницький А. С. (2016)
Радченко А. І. - Революційні інновації у світі (за даними звіту медіакомпанії Thomson Reuters, 2016 р.) (2016)
Діденко Ю. В. - Інформаційна система Web of Sciences: дзеркало чи інструмент?, Радченко А. І., Коваль Н. В. (2016)
Співробітництво Національної академії наук України і компанії Томсон Рейтер – програма підвищення конкурентоспроможності українських наукових установ та наукових видань (2016)
Меморандум про взаєморозуміння між Національною академією наук України та Томсон Рейтер (27 вересня 2016 року) (2016)
9-та Міжнародна виставка "LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. Hі-Tech" (2016)
Покажчик матеріалів, надрукованих в журналі "Наука та інновації" за 2016 рік (том 12) (2016)
Наші автори (2016)
Правила для авторів (2016)
Сивашенко Т. І. - Вплив наявності води у паливі на працездатність паливної системи літака, Максютинський П. Ф., Лапенко Р. І. (2016)
Аврунин Г. А - Регулирование температуры рабочей жидкости в объемных гидропривод ах мобильных машин, Пимонов И. Г., Мороз И. И. (2016)
Давиденко А. К. - Расчет турбулентных характеристик ближнего следа в проточной части гидравлических машин, Мешкова Н. Д. (2016)
Ольштынский П. Л. - Модель течения в переводной зоне направляющего аппарата с уменьшенными массогабаритными характеристиками (2016)
Косторной С. Д. - О некоторых неточностях решения уравнения движения жидкости при проектировании гидравлических машин, Косторной А. С., Хатунцев А. Ю. (2016)
Саленко О. Ф. - Енергетична ефективність гідроабразивного перфорування тонколистових заготовок та шляхи її підвищення, Павлюченко Ю. А, Хорольска M. C. (2016)
Луговая C. O. - Внесение немодельных корректировок в проточную часть центробежного насоса с целью изменения его параметров, Ольштынский П. Л, Руденко А. А. (2016)
Зайончковський Г. Й. - Прогнозирование ресурса малогабаритних пневматических клапанов с двухпозиционным поляризованным электромагнитным приводом с учетом усталостной прочности стержневых элементов привода, Барилюк Є. І., Федоричко Я. Б. (2016)
Іванов M. І. - Вибір параметрів насоса-дозатора для системи гідрооб’ємного рульового керування самохідних машин на основі багатокритеріальної оптимізації, Моторна О. О., Переяславський O. M., Козак Ю. М. (2016)
Іванов M. І. - Експериментальний стенд для дослідження системи гідравлічних приводів блочно-порційного відокремлювана консервованого корму, Шаргородський C. A, Руткевич B. C. (2016)
Аврунин Г. А. - Практический опыт изучения отказов в объемных гидроприводах, Пимонов И. Г., Мороз И. И. (2015)
Мочалін Є. В. - Вплив конструкції бункера у повнопотоковому гідродинамічному фільтрі на рух частинок домішок (2015)
Серебряков В. В. - Практические зависимости для расчета основных элементов кавитационного течения (2015)
Греков П. І. - Експериментальні дослідження модельних екранно-вихлопних пристроїв газотурбінних двигунів з газовими ежекторами, Капітанчук К. І. (2015)
Барилюк Є. І. - Математична модель роботи малогабаритного пневматичного клапана з двопозиційним поляризованим електромагнітним приводом і затвором з "метал–металевим" ущільненням, Зайончковський Г.И. (2015)
Струтинський С. В. - Характеристики шлангових пневмодвигунів у просторових системах приводів з паралельними кінематичними структурами, Ночніченко І. В., Галецький О. С. (2015)
Іванов М. І. - Удосконалення системи керування нахилом люльки аксіального роторнопоршневого насоса типу pvc 1.63, Переяславський О. М., Шаргородський С. А., Ковальова І. М., Мазуренко В. Ф., Харченко О. В., Головко С. М. (2015)
Moтoрнa O. O. - Вплив параметрів модернізованого насоса-дозатора на якість роботи системи гідрооб’ємного рульового керування самохідних сільськогосподарських машин (2015)
Непиталюк А. В. - Базові засади формування ринку земель сільськогосподарського призначення (2015)
Мачуга О. С. - Критерій довготривалої експлуатації гідроспоруд гірських річок (2015)
Лур’є З. Я. - Оценка математических моделей сухого трения в уравнениях движения механических элементов гидросистем, Андренко П. М., Цента Є. М. (2015)
Тарасенко Т. В. - Механизм возникновеня кавитации в аксиально-поршневом насосе, Бадах В. М., Романенко В. Г. (2015)
Яглинский В. П. - Систематизация показателей технического уровня современных аксиально-поршневых гидромашин, Тихенко В. Н., Жеглова В. М. (2015)
Корчак E. C. - Методика створення систем керування гідравлічними пресами з необхідними швидкісними параметрами (2015)
Саленко А. Ф. - Підвищення ефективності процесу струменево-лазерного перфорування листових заготовок профільним потоком, Холодный В. Ю., Коваленко С. В., Павлюченко Ю. А. (2015)
Мирончук В. Г. - Шляхи підвищення ефективності трубопровідної арматури в системах з позиційними приводами, Володин С. А., Савчук А. С. (2015)
Галухін Н. А. - Новые энергосберегающие решения в электрогидравлическом flow sharing гидроприводе (2015)
Севостьянов І. В. - Повышение энергетической эффективности виброударного обезвоживания отходов пищевых производств (2015)
Антіпін С. Л. - Мінеральні добавки, як один із чинників впливу на процеси біосинтезу мікробіального білку у жуйних тварин, Жукова І. О., Югай К. Д., Бобрицька О. М., Водоп’янова Л. А., Лонгус Н. І. (2016)
Антонюк А. А. - Визначення терміну зберігання та стабільності інфекційної активності культуральних антигенів штаму ГВК 1 Ж та клону ГВК 2 ТТ для постановки РДП, Дишкант О. В., Нікітін О. А. (2016)
Білошицька І. І. - Вплив умов зберігання на поживність сухих кормів для непродуктивних тварин (2016)
Борисевич Б. В. - Гістологічна діагностика хронічної ниркової недостатності в котів, Свириденко В., Гуніч В. В. (2016)
Возна О. Є. - Метаболічні процеси в рубці та продуктивний ефект у телят за дії йонофору, Заяць О. І. (2016)
Галатюк О. Є. - Лікувально–профілактичні заходи при герпесвірусній інфекції коней першого типу, Бегас В. Л. (2016)
Гаркуша С. Є. - Деякі макроскопічні зміни у внутрішніх органах котів, що загинули від каліцивірусної інфекції, Плагун А. Я. (2016)
Гаркуша С. Є. - Макроскопічні зміни при проліферативній ентеропатії свиней, Продоляк Я. О. (2016)
Стояновський В. Г. - Функціонування імунної системи перепелів в різні періоди постнатального онтогенезу, Гармата Л. С., Коломієць І. А. (2016)
Горальський Л. П. - Патоморфологія підшлункової залози собак за хронічного панкреатиту, Сокульський І. М., Демус Н. В. (2016)
Горюк Ю. В. - Видовий склад бактерій роду Еnterococcus молока сирого та сиру кисломолочного "домашнього" виробництва, їх чутливість до антибактеріальних препаратів, Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б., Горюк В. В., Семанюк В. І. (2016)
Гривул Т. М. - Вплив продуктів окиснення естерів холестеролу на розвиток атеросклерозу, Верес Є. М., Макух Є. М. (2016)
Гриневич Н. Є. - Особливості використання біофільтрів з різними типами наповнювача в установках замкнутого водопостачання в аквакультурі (2016)
Гуральська С. В. - Імуногістохімічна характеристика субпопуляцій лімфоцитів у селезінці курей при вакцинації їх проти інфекційного бронхіту (2016)
Gutyj B. V. - The influence of metisevit and metifen on the intensity of lipid per oxidation in the blood of bulls on nitrate load, Hufriy D. F., Hunchak V.M., Khariv I. I., Levkivska N. D., Huberuk V. О. (2016)
Данко М. М. - Порівняльна оцінка копроскопічних методів діагностики криптоспоридіозу великої рогатої худоби, Тішин О. Л., Хом’як Р. В. (2016)
Данкович Р. С. - Патоморфологічні зміни за спонтанного отруєння голубів діазиноном, Туманов В. В. (2016)
Данчук О. В. - Взаємозв’язки інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів із основними корковими процесами у поросят за стресу відлучення, Карповський В. І. (2016)
Дашковський О. О. - Аналіз ризиків та критичних контрольних точок (НААСР), при виробництві м’ясних ковбас на ПП "Cтрийські делікатеси", Салата В. З. (2016)
Друзь Н. В. - Особливості будови кісток тазостегнового суглоба птахів, як окремої ланки локомоторного апарата (2016)
Дубовий А. А. - Морфологічні і біохімічні показники крові службових собак в постнатальному періоді Онтогенезу, Шеремет С. І. (2016)
Жукова І. О. - Корекція стану антиоксидантного захисту у собак за отруєння неовермом, Світлична–Кулак Ю. С., Лонгус Н. І. (2016)
Журенко В. В. - Вплив збудника криптоспоридіозу телят на біохімічні показники сироватки крові (2016)
Завірюха А. І. - Зміни в крові щурів після імунізації препаратом "Лейкозав" проти лейкозу великої рогатої худоби, Віщур О. І., Завірюха Г. А. (2016)
Зажарська Н. М. - Бактеріальне забруднення молока за різних температур і термінів зберігання (2016)
Зворигіна В. Є. - Патоморфологічні зміни в печінці собак за експериментального саркоцистозу, Прус М. П., Борисевич Б. В. (2016)
Змія М. М. - Стан гуморальної ланки імунного статусу у бугайців на відгодівлі за впливу вітамінів групи B (B1, B2, B5, B6, B10, B12), Головач П. І. (2016)
Іщенко Л. М. - Вміст ліпідів у сироватці крові корів за спонтанного інфікування вірусом лейкозу великої рогатої худоби, Іщенко В. Д., Спиридонов В. Г. (2016)
Іщенко В. Д. - Перспективи застосування чубушника як лікарської рослини, Костенко С. М., Костенко В. М., Тимошик Ю. В. (2016)
Кава С. Й. - Якість сперміїв за розрідження еякулятів бугаїв лактозо–жовтково–гліцериновим середовищем, Остапів Д. Д., Яремчук І. М., Боднар Ю. В., Кузьміна Н. В. (2016)
Кібкало Д. В. - Відмінності складу крові периферичних і центральних вен у свиней, Боровков С. Б., Коренев М. І., Боровкова В. М., Попова Х. А. (2016)
Кладницька Л. В. - Вміст жирних кислот в ліпідах фетальних стовбурових клітин кота, Мазуркевич А. Й., Данчук В. В., Величко С. В., Мідик С. В. (2016)
Козленко Т. Г. - Дослідження терапевтичної ефективності гіперімунної сироватки проти каліцивірусної інфекції котів, Мартинюк О. Г. (2016)
Колич Н. Б. - Особливості патоморфологічних змін за асоціативного перебігу мікоплазмозу (2016)
Косʼянчук Н. І. - Нормативно–правові акти щодо безпечності і якості харчових продуктів (2016)
Котелевич В. А. - Ветеринарно–санітарна експертиза і ветеринарно–санітарна оцінка м’яса кролів різновікових груп, вирощених у приватному секторі смт. Ємільчине, Ємільчинського району, Житомирської області (2016)
Коцюмбас Г. І. - Вплив кормових добавок на продуктивність, гематологічні та імунологічні показники крові курчат–бройлерів, Гринів М. І. (2016)
Коцюмбас Г. І. - Патоморфологічні зміни легеневої тканини за інфекційного перитоніту котів, Пріцак В. В., Халанія М. Р. (2016)
Кривда М. І. - Аналіз порушень репродукційної функції кобил за латентного перебігу ринопневмонії (2016)
Куртяк Б. М. - Ветеринарна медицина України і час реформ, Романович М. С., Пундяк Т. О., Романович Л. В., Волошин Р. В. (2016)
Лігоміна І. П. - Поширення, етіологія та діагностика гіпотиреозу у корів Житомирського Полісся, Фурман С. В., Лісогурська Д. В. (2016)
Лугова Є. С. - Дієтотерапія дрібних тварин із хронічною нирковою недостатністю, Прис–Каденко В. О., Куліченко А. О., Калачнюк Л. Г. (2016)
Мазур Т. В. - Зміни білкових показників крові коропа за використання комплексу симбіонтних мікроорганізмів, Гаркуша І. Є. (2016)
Морозенко Д. В. - Клінічна ефективність препарату, що містить глюкозаміну гідрохлорид, у лікуванні сечокам’яної хвороби домашніх котів, Глєбова К. В. (2016)
Омеляненко М. М. - Мікроскопічні зміни в легенях і серці собак, що загинули за дирофіляріозу, спричиненого Dirofilaria Immitis, Гаркуша С. Є., Максимова Х. Г. (2016)
Паневник В. В. - Етіологічні чинники маститів корів української чорно–рябої молочної породи, Супрович Т. М. (2016)
Петренко А. М. - Неспеціфічна резистентність козенят за дії пробіотика "Евіталія" в умовах не регульованого мікроклімату, Кущ Л. Л. (2016)
Романович Л. В. - Інтенсивність процесів ПОЛ у крові курчат–бройлерів на тлі вакцинації проти хвороби нюкасла та за дії вітамінів E та C, Куртяк Б. М., Романович М. С., Мудрак Д. І. (2016)
Сімонов М. Р. - Показники ліпідного обміну у корів за різних фізіологічних станів та періодів утримання, Влізло В. В., Буцяк В. І. (2016)
Скрипка М. В. - Морфологічні, культуральні та біохімічні властивості ізолятів бактерій, виділених з органів черепахи червоновухої, Саулін П. І., Панікар І. І., Мачуський О. В. (2016)
Левченко О. В. - Огляд прикладних програм для моделювання багатоприводних гідравлічних систем (2015)
Ванєєв С. М. - Определение скорости на выходе из тягового сопла струйно-реактивной турбины, Усік Ю. Ю. (2015)
Анісімов В. Ф. - Определение качества распыления топлива дизельными форсунками, Гунько І. В., Борисюк Д. В. (2015)
Лур’є З. Я. - Pабочий процесс мехатронного гидропривода рабочего колеса поворотнолопастной гидротурбины и пути его улучшения, Гасюк О. І., Булгаков В. О., Цехмістро Л. М., Цента Є. М. (2015)
Андренко П. Н. - Методологія проектування гідроапаратів з осциляцією (2015)
Барилюк Е. И. - Особливості математичного опису роботи малогабаритного пневматического клапана з двохпозиційним поляризованим електро-манітним приводом і буферною пружиною, Зайончковский Г. Й. (2015)
Аврунін Г. А. - Анализ изменения КПД гидромашин от вязкости рабочей жидкости с учетом эксплуатационного износа, Пімонов І. Г. (2015)
Атаманов Ю. Л. - Лінійна математична модель пневмопривода на основі одномасової механічної моделі Максвела (2015)
Моторная О. А. - Вибір показників якості для всебічної оцінки функціонування гідрооб’ємної системи рульового керування самохідних сільськогосподарських машин (2015)
Мочалін Є. В. - Аналіз руху твердих завислих частинок у ротаційному фільтрі очищення рідин з накопичувальним бункером, Браженко В. М., Мочалін O. В. (2015)
Андренко П. Н. - Експериментальне дослідження впливу газовмісту робочої рідини та навантаження на валу гідромотора на його частоту обертання, Панамарьова О. Б., Свинаренко М. С. (2015)
Чернюк В. В. - Вплив ексцентриситету і поверхнево активних речовин на гідравлічний опір циліндричного ротора, Піцишин Б. С. (2015)
Бойко H. З. - Повышение работоспособности центробежных насосов, перекачивающих жесткие воды, Финкельштейн З. Л. (2015)
Лурье З. Я. - Теоретические и практические аспекты динамической компенсации колебаний в мехатронных гидроагрегатах, Цента Е. Н., Панченко А. И. (2015)
А.В. Узунов - Применение цикличномодульного подхода на примере проектирования гидравлического следящего привода (2015)
Барилюк Є. І. - Математическая модель пневматического клапана с двухпозиционным поляризованным электромагнитным приводом, Зайончковський Г. Й., Кисель В. Л., Федоричко Я. Б. (2015)
Саленко О. Ф. - Забезпечення динаміки розгону транспортного засобу із автономним джерелом живлення, оснащеного пневмодвигуном, Яцина М. М. (2015)
Погорілець О. М. - Багатофункціональний малогабаритний мобільний енергетичний засіб з гідромеханічним рульовим керуванням і багатосекційними насосами, Волянський М. С. (2015)
Іванов М. І. - Оцінка конкурентоспроможності блочно-порційного відокремлювача консервованих кормів нової конструкції, Руткевич В. С. (2015)
Щербаковський М. Г. - Типові завдання судово-експертного дослідження (2016)
Клименко І. В. - Психологічні контексти поліцейської підготовки та поліцейської освіти в зарубіжних дослідженнях (2016)
Калєніченко Л. І. - Загальнотеоретична характеристика підстав юридичної відповідальності (2016)
Пампура М. В. - Деформації правової свідомості в суспільстві, що трансформується (2016)
Байрачна Т. О. - Особливості президентського контролю за діяльністю національної гвардії України (2016)
Волков В. А. - Сфери обігу лікарських і наркотичних засобів як об’єкти адміністративно-правового регулювання (2016)
Гончар Л. Я. - Аналіз основних критеріїв класифікації нормативно-правових актів, що визначають правові засади організації діяльності адміністративних судів (2016)
Царікова О. В. - Порядок організації та застосування Національним банком України заходів впливу (2016)
Шулатова І. С. - Деякі напрямки розвитку адміністративно-правового регулювання організації та діяльності Державної фіскальної служби України (2016)
Вінцук В. В. - Щодо питання введення оперативно-розшукових заходів у систему кримінального провадження в статусі негласних слідчих (розшукових) дій, Гаштур В. В. (2016)
Глобенко Г. І. - Окремі питання процесуального порядку закінчення досудового розслідування (2016)
Коровайко О. І. - Міжнародні стандарти незалежності та безсторонності суду в кримінальному процесі України (2016)
Осінська О. М. - Особливості процесуального статусу заявника та свідка у кримінальному процесі України (2016)
Прібиткова Н. О. - Кримінологічні засади протидії расизму та ксенофобії як фоновим для злочинності явищам в Україні (2016)
Романюк В. В. - Деякі особливості допиту неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні (2016)
Степанюк Р. Л. - Принципи формування окремої криміналістичної методики (2016)
Троян В. А. - Поняття та види публічно-сервісної діяльності національної поліції України (2016)
Дронів Б. М. - Напрями впливу приватного права на публічне (2016)
Ільїна О. В. - Світовий досвід у сфері правового регулювання екологізації підприємств харчової промисловості: історія та перспективи впровадження в Україні (2016)
Барко В. І. - Концептуальні засади професійно-психологічного тренінгу "збереження психологічного здоров’я поліцейських національної поліції України", Остапович В. П., Барко В. В. (2016)
Большакова А. М. - Суб’єктивна вичерпаність особистісного потенціалу майбутніх правоохоронців: гендерні особливості (2016)
Бондарчук М. Т. - Саморегуляція психічних станів поліцейських як умова ефективного виконання ними службових завдань (2016)
Гіренко С. П. - Стан, перспективи та досвід формування конфліктологічної культури майбутніх працівників патрульної та кіберполіції, Ларіонов С. О. (2016)
Горбачова О. В. - Соціально-психологічні аспекти встановлення гендерного паритету в національній поліції України (2016)
Ламаш І. В. - Взаємозв’язки заздрості зі структурно-функціональними характеристиками відповідальності у засуджених: гендерний ракурс, Лук’янова О. С. (2016)
Перевозна Т. О. - До питання дослідження узгодженості системи термінальних цінностей у правопорушників з аномаліями особистості, Віденєєв І. О., Харцій О. М. (2016)
Посохова Я. С. - Специфіка психологічних бар’єрів професійної переідентифікації поліцейських на початкових етапах професійної діяльності (2016)
Рудай А. С. - Взаємозв’язок психологічної ресурсності особистості з перфекціонізмом майбутніх правоохоронців (2016)
Саппа М. М. - Проблематика юридичної психології в структурі юрислінгвістики (2016)
Черкашин А. І. - Дефініція лідерства у працях вітчизняних учених (2016)
Швець Д. В. - Реформування поліцейських органів зарубіжних країн: правовий та психологічний аспекти (2016)
Шиліна А. А. - Гендерні особливості статусно-рольової та поведінкової віктимності неповнолітніх, Іванов М. С. (2016)
Шиліна А. А. - Готовність до змін як чинник інноваційності студентів-психологів, Низовець А. О. (2016)
До уваги авторів наукового журналу "Право і Безпека" (2016)
Вихідні дані (2016)
Зузяк Т. П. - Підготовка вчителя в духовних учительських школах Поділля (кінець XIX – початок XX століття) (2016)
Дерека Т. Г. - Особливості формування акмеологічного освітнього середовища вищого навчального закладу (2016)
Наумчук В. І. - Розвиток ігрового феномена в епоху Нового часу і Просвітництва як педагогічна проблема (2016)
Шевчук О. Б. - Архітектура багатокомпонентної розподіленої гібридної експертної навчальної системи (2016)
Karbowniczek J. - Paradigmatic transformation in early education from behavioural to emancipatory discourse (2016)
Гамза А. В. - Формування текстотворчої компетентності молодших школярів засобами синтаксичної роботи на уроках української мови (2016)
Ленюк Н. М. - Удосконалення змісту навчання професійно орієнтованої німецької мови студентів-нелінгвістів (2016)
Волік В. В. - Формування стратегічної компетентності студентів у читанні англомовних професійно орієнтованих текстів (2016)
Цимбровська Х. І. - Оцінювання рівня сформованості англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні майбутніх лікарів-педіатрів (2016)
Виспінська Н. М. - Формування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності майбутніх музикантів (2016)
Папушина В. А. - Основні етапи формування естетичної культури студентів ВНЗ (2016)
Уйсімбаєва Н. В. - Організація особистісного самовдосконалення майбутнього вчителя у системі позааудиторної роботи (2016)
Voitovska О. - Features of professional development of physical training teachers in the conditions of post-graduate education (2016)
Горбач В. В. - Види самостійної роботи студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення математичних дисциплін (2016)
Ярхо Т. О. - Діагностичний компонент фундаменталізації базової математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у вищих навчальних закладах (2016)
Хомяк Л. В. - Стан і проблеми формування професійно значущих якостей у процесі підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Прима А. В. - Сучасний погляд на формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності (2016)
Матяш Н. Ю. - Предметна біологічна компетентність: її прояв у результатах загальноосвітньої підготовки учнів основної школи (2016)
Рябовол Л. Т. - Правова компетентність учнівської і студентської молоді як предмет педагогічного дослідження (2016)
Пухальський Т. Д. - Засоби формування професійної компетентності вчителя музики у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін (2016)
Каніболоцька Л. В. - Модель формування риторичної компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів (2016)
Микитишин А. А. - Структурні компоненти професійної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх програмістів (2016)
Іванова С. В. - Європейський досвід створення ефективної системи контролю та оцінки якості вищої освіти в Україні (2016)
Андрійчук Н. М. - Моделі спеціальної та інклюзивної освіти в сучасних дослідженнях американських і британських учених (2016)
Істоміна К. Ю. - Роль громадських організацій у підготовці фахівців-міжнародників у Канаді (2016)
Бородієнко О. В. - Розвиток професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку: аналіз зарубіжного досвіду (2016)
Роменська Т. Г. - Особливості формування соціально-побутових навичок у дошкільників з типовим розвитком та з дитячим церебральним паралічем (2016)
Черкашин О. В. - Навчання молодших школярів пожежній безпеці: сучасний стан проблеми (2016)
Тимошук С. В. - Мотивація у навчально-пізнавальній діяльності студентів: результати діагностичного дослідження, Яремко З. М., Писаревська С. В. (2016)
Шульга А. В. - Компоненти підготовки майбутніх учителів до роботи з батьками молодших школярів із неповних сімей (2016)
Сеньовська Н. Л. - Художній фільм як засіб навчання студентів-педагогів під часу вивчення курсу "Педагогіка" (2016)
Сюефей Хе - Проблема вдосконалення музичної підготовки майбутнього вчителя хореографії (2016)
Шурин. О. І. - Професійно-педагогічна підготовка вчителя технологій у контексті євроінтеграційних процесів (2016)
Гавриленко І. І. - Проблема педагогічного колективу в управлінській діяльності А. Макаренка (2015)
Падун Н. О. - Особливості інтеграції загальної та професійної освіти на певних етапах історичного розвитку України (2015)
Адаменко Н. А. - Виховання доброти у дітей молодшого шкільного віку за ідеями В. О. Сухомлинського (2015)
Бобровнича Р. П. - Педагогічні ідеї громадянського виховання школярів у спадщині В. Сухомлинського (2015)
Бутенко Т. С. - Погляди В. Сухомлинського на розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами слова (2015)
Куртіна Т. І. - Використання творчості Василя Сухомлинського у процесі виховання учнів засобами художнього слова (2015)
Маркіна С. І. - Формування моральних цінностей у молодших школярів на основі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2015)
Струк С. В. - В. Сухомлинський про громадянське виховання (2015)
Луків А. М. - Поєднання традиційних і перспективних акметехнологій у вивченні української літератури (2015)
Романько Т. І. - Психолого-педагогічні основи оцінювання і підвищення якості навчальних досягнень учнів (2015)
Олійник Т. А. - Застосування технології картування мислення (майндмеппінгу) на уроках хімії старшої профільної школи (2015)
Баскакова О. Ф. - Раннє виявлення і профілактика мовленнєвих порушень у дітей (2015)
Букарєва С. А. - Вплив інноваційних технологій навчання на розвиток професійних якостей студентів-екологів (2015)
Відьохіна А. С. - Розвиток правової культури студентської молоді Херсонського політехнічного коледжу (2015)
Головченко С. М. - Корекційно-відновлювальна допомога дітям з аутичними проявами в поведінці (2015)
Задніпряний Г. О. - Методичний проект як нова форма методичної роботи з педагогічними кадрами (2015)
Карандаш С. М. - Формування соціокультурної компетентності як складової професіоналізму вчителя (2015)
Кіріяк С. Г. - Реалізація ідей педагогіки співробітництва в навчально-виховному процесі Херсонського гідрометеорологічного технікуму (2015)
Метела Г. Д. - Роль матеріально-технічної бази в розвитку Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи № 6 Херсонської міської ради (2015)
Потапова Л. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у корекційній роботі з дітьми із затримкою психічного розвитку в підготовці дітей до школи (2015)
Темченко С. М. - Спільна робота дитячого садка й сім’ї в підготовці дітей до школи (2015)
Яковчик Л. В. - Розвиток зорового сприймання у дітей з порушеннями зору (2015)
Барановська В. М. - Контроль та оцінювання знань як засіб підвищення ефективності пізнавальної діяльності учнів (2015)
Бриль Д. В. - Організація самоврядування учнів з порушенням інтелектуального розвитку у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті (2015)
Голокоз Н. В. - Культура спілкування як засіб духовного розвитку особистості на уроках української мови і літератури (2015)
Гусєва С. В. - Шляхи вдосконалення техніки читання учнів молодших класів (2015)
Добровольська Н. Г. - Формування мовленнєвої та читацької культури учнів на уроках української мови і літератури (2015)
Дубова Г. М. - Формування здоров’язбережувальних компетентностей учнів на уроках хімії (2015)
Іванченко А. А. - Активізація розумової діяльності школярів за допомогою нестандартних форм роботи на уроках словесності (2015)
Курнос Л. Б. - Розвиток критичного мислення учнів на уроках англійської мови (2015)
Потук О. І. - Формування мотиваційних складових компетентностей на уроках математики (2015)
Сокоренко Л. А. - Особенности формирования навыка чтения у младших школьников (2015)
Токаленко П. О. - Розвиток мотивації учнів на уроках правознавства засобом ігрової діяльності (2015)
Чаура І. А. - Управління процесом розвитку талановитих та обдарованих учнів (2015)
Чорна Н. О. - Розвиток критичного мислення на уроках хімії як засіб активізації самостійної роботи учнів (2015)
Бурим Л. М. - Інтеграція нестандартних методів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій на уроках хімії і біології як засіб розвитку когнітивної компетенції учнів (2015)
Гуменна Н. А. - Рефлексія навчальної діяльності як запорука ефективності освітнього процесу (2015)
Домарацька С. І. - Розвиток творчої уяви учнів на уроках хімії методами ТРВЗ для зниження психологічної інерції (2015)
Кириченко С. А. - Використання методу драматизації на уроках англійської мови, Куряєва Є. Ю. (2015)
Колодій Л. В. - Творчо-розвивальні технології навчання та умови їх реалізації на уроках хімії (2015)
Лисицька О. О. - Бінарні уроки як шлях реалізації інтегрованого навчання (2015)
Семеліт О. В. - Текстоцентричний підхід у методиці викладання української мови як засіб формування комунікативної компетентності учнів (2015)
Степанська А. В. - Застосування методу конкретних ситуацій (кейс-методу) на уроках хімії (2015)
Катоній О. М. - Методики та форми допомоги дітям із розладами спектру аутизму (2015)
Орехова С. А. - Коррекция эмоционально-волевой сферы детей, находящихся в трудных жизненны ситуациях (2015)
Скрипаль П. Й. - Роль сім’ї у формуванні особистості дитини з обмеженими можливостями (2015)
Зозуля С. М. - Інформаційно-аналітична продукція наукових бібліотек у системі задоволення інформаційних потреб користувачів (2015)
Кропочева Н. М. - Науково-педагогічна періодика в електронній бібліотеці НАПН України (2015)
Мацібора Н. Г. - Книга минулого як джерело нових знань (2015)
Кузьменко В. В. - Знайомтесь з колегою: доктор педагогічних наук І. М. Козловська, Слюсаренко Н. В., Ключковська І. М., Якимович Т. Д., Собко Я. М. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2015)
Вихідні дані (2015)
Вергун В. А. - Вступне слово (2012)
Вергун В. - Кафедра міжнародного бізнесу за 20 років (2012)
Баранник Л. - Китайська модель соціального захисту населення: становлення, проблеми, перспективи (2012)
Будкін В. - Особливості бізнес-середовища країн СНД (2012)
Бузинар Б. - Членство в СОТ – уроки для України, Березніченко Н., Колодич М. (2012)
Буряк Г. - Інститути розвитку відносин власності у класифікації бізнес-середовища (2012)
Гальперіна Л. - Адаптаційний потенціал соціально-економічного розвитку країни до світогосподарських ризиків (2012)
Голубій І. - Деякі аспекти організації макроекономічного планування зовнішньоторговельних зв'язків в Україні (2012)
Глухова Д. - Сучасна бізнес–модель стратегічних інновацій (2012)
Гон О. - Міжнародний капітал і мова економіки в творчості Езри Паунда (2012)
Дзюба П. - Україна в міжнародному інвестиційному бізнесі: місце в глобальних портфельних потоках (2012)
Зінчук Т. - Європейський вектор розвитку агробізнесу (2012)
Карп В. - Вплив туристичної індустрії на міжнародні конкурентні позиції України (2012)
Кyrychenko О. - Сonceptual approach to reconciliation of the controversial links between international accounts (2012)
Крикун В. - Концептуальні засади сутності нематеріальних активів як системи та об’єкту управління (2012)
Кузнецов А. - Угроза утраты национального суверенитета в условиях финансовой глобализации (2012)
Мазуренко В. - Новітні технології просування бренду в умовах асиметрії інформації, Мазуренко О. (2012)
Макаренко Є. - Міжнародний інформаційний бізнес: структура, ієрархія ринків, класифікація продуктів і послуг (2012)
Морозов В. - Фінансова підтримка розвитку аграрного сектору у ФРН (2012)
Рryyatelchuk О. - Сurrent state and prospects of Ukraine-EU cooperation in agricultural sector (2012)
Романовський О. - Сучасний університет у глобальному бізнес-середовищі (2012)
Рубцова М. - Основи креативного менеджменту в міжнародному бізнесі (2012)
Свєтлов Б. - Механізм стимулювання прямого іноземного інвестування в умовах модернізації економіки України, Обушна Н. (2012)
Сизоненко В. - Людський розвиток як передумова інтеграції України у світовий інноваційний простір (2012)
Ступницький О. - Можливість і доцільність створення офшорних зон в Україні (2012)
Тринчук В. - Product placement в маркетингових комунікаціях страхових компаній (2012)
Уманцев Ю. - Функціонування корпорацій в умовах посилення монополізаційних тенденцій у світовій економіці (2012)
Циганов С. А. - Залучення іноземних інвестицій як важливий фактор розвитку бізнес-середовища в Україні, Циганова Н. В. (2012)
Черніченко Г. - Диференціація практики корпоративної соціальної відповідальності у сфері міжнародного бізнесу, Орєхова Т. (2012)
Шевченко В. - Міжнародні фактори рекомпозиції руху капіталу в сучасних умовах (2012)
Якубовський В. - Інтегровані системи менеджменту на основі міжнародних стандартів (2012)
Білоус А. - Формування системи екологічного менеджменту в Україні (2012)
Бондар Є. - Загальнотеоретичні підходи і практика визначення сучасних банківських ризиків (2012)
Головко А. - Соціальний маркетинг як каталізатор розв’язання проблем суспільства (2012)
Козловський К. - Інвестиції у людський капітал як один із визначальних чинників конкурентоспроможності вітчизняних авіакомпаній на міжнародному ринку (2012)
Конотоп Г. - Сучасний стан інвестицій в Україні (2012)
Курчина Т. - Інформаційний продукт в умовах глобалізації (2012)
Марущак Н. - Еволюція концепції корпоративної соціальної відповідальності (2012)
Підвисоцький Я. - Гіпотеза фінансової нестабільності Х. Мінскі: сучасні виклики для світової економіки (2012)
Поштар Є. - Оцінка кредитоспроможності позичальника-імпортера як основа банківського проектного фінансування (2012)
Стуконог Я. - Проблеми лібералізації газового ринку ЄС (2012)
Толубко О. - Інформаційно-комунікаційні пріоритети розвитку економіки України в умовах формування нової конфігурації світового господарства (2012)
Фреяк А. - Фінансовий механізм забезпечення транскордонного співробітництва в контексті реалізації європейської політики сусідства (2012)
Халед Махмуд Салута. - Стан та перспективи українсько-сирійського торговельно-економічного співробітництва (2012)
Циганов С. С. - Інституційне забезпечення розвитку міжнародного банківського бізнесу в Україні (2012)
Шапран О. - Динаміка основних параметрів світового ринку нафтопродуктів в умовах фінансової нестабільності (2012)
Бех К. - Роль культурної диференціації в сучасному міжнародному бізнесі (2012)
Карп О. - Міжнародне економічне співробітництво як фактор розвитку науково-технічної сфери України (2012)
Козар А. - Інноваційний розвиток як шлях до конкурентноспроможної економіки України (2012)
Матвієнко Н. - Методологічні питання розвитку Experiential marketing (2012)
Милян М. - Новітні форми розвитку малого бізнесу в Україні (2012)
Романенко Є. - Дослідження системи управління якістю в міжнародній компанії Нonda Мotor Сo., Ltd (2012)
Cинковець Н. - Інноваційні чинники розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України (2012)
Скворцова А. - Розгортання нової хвилі світової фінансової кризи: оцінка ймовірності та можливих наслідків дефолту Греції для глобальної економіки (2012)
Талан В. - Коефіцієнт децентралізації як інструмент аналізу організаційних структур корпорацій (2012)
Ткаченко Є. - Роль офшорних зон у розгортанні світової фінансової кризи (2012)
Вибрані публікації викладачів кафедри міжнародного бізнесу за 1990-2011 роки (2012)
Кузьменко В. В. - Формування в учнів наукової картини світу засобами навчальних телепередач (1972–2000 рр.) (2015)
Примакова В. В. - Вивчення передового педагогічного досвіду вчителів початкових класів у період 1948–1970 років (2015)
Раєвська І. М. - Ретроспективний аналіз проблеми розвитку дослідницьких умінь (2015)
Біла Л. В. - Розвиток духовних потреб дитини в працях В. О. Сухомлинського (2015)
Дичок С. М. - Оцінювання результатів навчально-виховної діяльності учнів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2015)
Колєснік І. М. - Ідеї громадянського виховання школярів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2015)
Моїсеєв С. О. - Первинні колективи як ефективний засіб розвитку лідерських здібностей учнів Павлиської школи (2015)
Несін Ю. М. - Формування соціальної відповідальності вчителів у творчій спадщині Василя Сухомлинського (2015)
Одайник С. Ф. - Фахова майстерність керівника ЗНЗ у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2015)
Рідкоус О. В. - Використання педагогічних ідей В. Сухомлинського для розвитку екологічної культури молодших школярів (2015)
Слободенюк Л. І. - Використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в системі післядипломної освіти (2015)
Стребна О. В. - Роль природи у формуванні дитячої особистості (на матеріалі спадщини В. О. Сухомлинського) (2015)
Туркот Т. І. - Методико-праксіологічні аспекти реалізації ідей В. О. Сухомлинського щодо гуманізації освітньо-виховного середовища (2015)
Голобородько Є. П. - Формування цілісної особистості (2015)
Корецька Л. О. - Соціально-педагогічні константи категорії "життєве самовизначення" особистості (2015)
Кузменко В. В. - Місце і роль загальної фізичної підготовки учнів у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл, Рощін І. Г. (2015)
Назаренко Л. М. - Соціально-економічні та педагогічні чинники розвитку сільської школи, Бовтрюк О. О. (2015)
Петров В. Ф. - Дослідження проблеми учнівського самоврядування (2015)
Назаренко Л. М. - Інноваційний менеджмент як засіб розвитку освітнього середовища, Сидоренко І. Л. (2015)
Філончук З. В. - Проблеми впровадження фінансової грамотності в сучасній школі (2015)
Вострікова В. В. - Професійний розвиток учителя іноземної мови в процесі опанування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Клюєва Т. М. - Творчий підхід учителя до створення сучасного уроку (2015)
Комінарець Т. В. - Формування творчої особистості дошкільника засобами театральної гри (2015)
Кузьменко Ю. В. - Особливості використання казки при формуванні математичних уявлень дошкільника, Задонська М. І. (2015)
Марецька Л. П. - Розвиток соціокультурної компетентності вчителів української мови і літератури в системі післядипломної освіти (2015)
Сагач Г. М. - Образ учителя крізь призму часу (2015)
Слюсаренко Н. В. - Реалізація потреби у спілкуванні у професійній діяльності фахівців морської галузі (2015)
Чумак Л. В. - Резерви розвитку професійної майстерності вчителя у курсовий і міжкурсовий періоди післядипломної освіти (2015)
Вирвихвіст Т. В. - Використання методу проектів на уроках історії, Коновалов О. Л. (2015)
Гончаренко Л. А. - Розвиток в учнів громадянської компетентності у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін (2015)
Гора Т. В. - Вітчизняні навчально-методичні комплекси з англійської мови для учнів початкової ланки: аналіз підходів авторів (2015)
Водотика С. Г. - Голод 1921–1923 років на Херсонщині: методичні проблеми вивчення в шкільному курсі історії України (2015)
Голобородько Я. Ю. - Романи Патріка Модіано (до вивчення в школі творчості Нобелівського лауреата з літератури 2014 року) (2015)
Савенок Л. А. - Теоретичні та методичні аспекти вивчення історії магдебурзького права в середній школі (2015)
Сагач Г. М. - Створення спецкурсів з медіаосвітнім компонентом як методична інновація, Кузьміч Т. О. (2015)
Ворона О. І. - Усвідомлення цінності здоров’я як основи успішної самореалізації підлітків, Мартиненко А. Л. (2015)
Воскова И. В. - Роль скрытого учебного плана в гендерной социализации личности, Асламова Т. А. (2015)
Бондарчук О. Б. - Навчальні видання 1918–1930-х років для початкової освіти дорослих: ретроспективний огляд (2015)
Кривоносова О. В. - Корпоративна культура як чинник ефективної діяльності сучасної бібліотеки (2015)
Палійчук Р. І. - Роль часопису "Вільна українська школа" (1917–1919 рр.) у реформуванні шкільної освіти в Україні (2015)
Стельмах Н. А. - Сучасні підходи до створення біобібліографічних покажчиків (із досвіду підготовки покажчика "Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) – видатний педагог, психолог, громадський діяч") (2015)
Філімонова Т. В. - Часопис "Радянська освіта" (1923–1931) в історії громадсько-педагогічного руху України (2015)
Кузьменко В. В. - Ціннісні орієнтації Олесі Рідкоус (до 55-річного ювілею), Слюсаренко Н. В. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2015)
Вихідні дані (2015)
Гулак В. М. - Великий український мовознавець, педагог, фольклорист: до 180-річчя з дня народження О. О. Потебні (1835–1891) (2015)
Безгінова І. В. - Розвиток толерантності учнів на уроках української мови на основі ідей В. О. Сухомлинського (2015)
Білявська Л. В. - Використання спадщини В. О. Сухомлинського у вихованні молодших школярів (2015)
Воскова І. В. - В. О. Сухомлинський про шляхи й засоби виховання почуття власної гідності (2015)
Дорошенко В. В. - Формування в учнів патріотизму на уроках української словесності в контексті педагогічних ідей В. О. Сухомлинського (2015)
Крайнюкова Л. В. - В. О. Сухомлинський про самостійну роботу учнів під час вивчення української мови та літератури (2015)
Надточій І. Ю. - Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського як засобу активізації творчих здібностей учнів (2015)
Соколовська М. О. - Новаторська парадигма Василя Сухомлинського (2015)
Вовчук І. О. - Розвиток професійної компетентності вчителя (2015)
Кнорр Н. В. - Освітній маркетинг у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Петров В. Ф. - Розвиток учнівського самоврядування – крок до державно-громадського управління (2015)
Толокньов І. В. - Методичні підходи до формування історичної пам’яті учнівської молоді в контексті упровадження профільної освіти (2015)
Буренко Г. М. - Інклюзивна школа – ефективна школа, Зінченко В. І. (2015)
Дроздова О. М. - Інноваційні підходи до управління навчальним закладом (2015)
Батраченко Г. В. - Проектна технологія як засіб реалізації компетентнісно орієнтованого підходу в навчанні англійській мові (2015)
Бондаренко Т. А. - Особливості управління професійним розвитком (2015)
Жерновникова О. А. - Застосування хмарниx теxнологiй при підготовцi майбутнix учителiв математики до проектувaння нaвчaльної діяльностi стaршокласникiв (2015)
Камєнєва О. Ю. - Управління процесом атестації педагогічних працівників (2015)
Катюк Я. Л. - Mind map як сучасний метод навчання дорослих у післядипломній педагогічній освіті (2015)
Кирпиченко Н. В. - Метод театралізації в роботі з дітьми із затримкою психічного розвитку (2015)
Опанасець Н. А. - Розвиток фонематичних процесів у дітей з мовленнєвими порушеннями (2015)
Тарабанова Я. В. - Творча пара як ефективна форма підвищення професійної майстерності вчителя (2015)
Чурай О. О. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі з дошкільниками із загальним недорозвиненням мовленні (2015)
Алієва І. А. - Профілактика та корекція фонетико-фонематичного недорозвинення в учнів допоміжної школи (2015)
Байдюк Г. С. - Ігрові методи на уроках природознавства в допоміжній школі (2015)
Гордєєва І. В. - Формування соціальної складової соціокультурної компетенції учнів на уроках української мови як чинник соціалізації особистості (2015)
Дячкова Т. В. - Про деякі умови виховання в прийомних сім’ях дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки (2015)
Литвиненко О. С. - Розвиток креативності учнів у процесі вивчення англійської мови за допомогою проектної технології (2015)
Піскун Т. О. - Розвиток творчих здібностей учнів на уроках біології та в позаурочний час (2015)
Ракша Н. М. - Засоби мотивації учнів до участі в пошуково-дослідницькій роботі під час вивчення історіЇ (2015)
Роман И. С. - Структура и организация коррекционных занятий по устранению дисграфии, Шеховцова О. В. (2015)
Яриніч О. Ф. - Використання елементів текстоцентричного підходу до вивчення української мови і літератури (2015)
Біла В. М. - Формування соціокультурної компетенції учнів середньої і старшої школи засобами англійської мови, Дерев'янко С. А. (2015)
Квасова О. А. - Виховний потенціал драматизації в навчанні іноземної мови учнів основної школи (2015)
Кудак Т. О. - Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання засобами інтерактивних технологій, Кудак А. І. (2015)
Лебедєва І. А. - Управління розвитком дитини в системі розвивального навчання Б. Д. Ельконіна – В. В. Давидова (2015)
Маркіна А. Б. - Формування орфографічної пильності в учнів початкових класів, Мельник О. В. (2015)
Овечко Л. В. - Творчість учителя як запорука розвитку креативності учнів (2015)
Тісліченко О. А. - Розвиток критичного мислення учнів на уроках історії при вивченні діяльності історичних осіб (2015)
Устименко М. С. - Драматерапія в роботі з розумово відсталими дітьми (2015)
Головченко С. М. - Корекційно-відновлювальна допомога дітям з аутичними проявами в поведінці (2015)
Гончарова Н. Г. - Розвиток спілкування у дітей зі складними психофізичними вадами, Носальська Л. Є. (2015)
Грушко Ю. П. - Згуртування обдарованих дітей методами тренінгової роботи (2015)
Желябова Т. С. - Взаємодія суспільних інститутів у підтримці сімей у кризових ситуаціях (2015)
Царенко О. В. - Створення сприятливого психологічного клімату в учнівському колективі (2015)
Дроншкевич О. В. - Зарубіжні періодичні видання ХIX – початку ХХ ст. – частина світової історико-культурної спадщини (2015)
Кузьменко В. В. - Знайомтесь з колегою: професор Г. М. Мешко, Слюсаренко Н. В. (2015)
Нікітіна А. С. - Школа – його покликання, Герасімова О. О. (2015)
Омел'яненко О. А. - Учителю! Перед твоїм ім'ям схиляюсь я..., Діденко Т. М. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2015)
Вихідні дані (2015)
Абрамович С. Д. - Ключові слова Старого Завіту як вираження біблійної концепції людини й світу (2015)
Біличенко О. Л. - Дослідження мови повісті "Слово о Смерти и Рыцаре добром и славном" у науковому доробку Василя Зборовця (2015)
Воробець О. Д. - Темпоральні функції поширювачів семантичної моделі речення польської та української мов (2015)
Ворова Т. П. - Сумісність сюжетно-оповідних паралелей казки "Опал" І. В. Киреєвського й "Казки про півника" О. С. Пушкіна (2015)
Гарачковська О. О. - Еволюція жанру притчі в поезії Дмитра Павличка (2015)
Гончарук В. А. - Жанрово-стильові домінанти міфотворчості Олександра Олеся (2015)
Кизилова В. В. - Тема змін пір року в українській літературі для дітей (2015)
Крупеньова Т. І. - Лексико-семантичні та словотвірні особливості годонімів міста Одеси (2015)
Новікова О. О. - Категорія обмеження базова категорія людського мислення (2015)
Пикалюк Л. А. - Лінгвістичні маркери фольклорних текстів (на прикладі весільних пісень Західного Полісся) (2015)
Романенко Л. В. - Художня трансформація образу козака-характерника в трилогії Володимира Рутківського "Джури" (2015)
Рубан А. А. - О проблемах изучения "Капитанской дочки" А. С. Пушкина в вузе и школе, Ткаченко К. А. (2015)
Таранець В. Г. - Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження). Частина 7 (2015)
Ходоренко А. В. - К вопросу лексико-семантической соотнесенности и внутренней мотивированности номинаций групп лиц (2015)
Чикарькова М. Ю. - Историко-культурный контекст "прекрасного мига" у Тютчева (2015)
Шарова Т. М. - Генезис змістоформи роману Костя Гордієнка "Чужу ниву жала" (2015)
Є. Є. Камінський – видатний український вчений (2012)
Шепель Ю. О. - Метафора та метафоричні конструкції як засіб художнього відображення картини світу (на матеріалі повісті М. М. Коцюбинського "Fata morgana") (2015)
Вітальне слово директорів Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України та Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2012)
Юган Н. Л. - Повести В. И. Даля 1840-х годов и поэтика "натуральной школы": сходство и отличия (2015)
Коваль І. М. - Американський "неореалізм": вступаючи у ХХІ століття. Концепції і методи (2012)
Юдкін-Ріпун І. М. - Григорій Сковорода як драматург (2015)
Шергін С. О. - Реалізм і модернізм в американській політології міжнародних відносин: еволюція "реалістичної" парадигми (2012)
Aristova N. O. - American literature from a postmodern perspective (2015)
Хижняк И. А. - Прелюдия славы – системная рапсодия провидения на тему "независимость США" (2012)
Бесараб О. М. - Деякі аспекти кореляції еволюції жіночого образу в європейських літературах (2015)
Рижков М. М. - Особливості американської моделі демократичної системи постбіполярної доби (2012)
Борискіна К. В. - Специфіка взаємодії вимислу й факту в концептосфері п’єси "Юлій Цезар" В. Шекспіра (2015)
Погорська І. І. - США у глобальному світі XXI століття: реалії і перспективи (2012)
Фоменко Е. Г. - Целостность синергетического образа в художественных текстах Джеймса Джойса (2015)
Дудко І. Д. - Стратегічна парадигма США на початку 2010-х рр. : дилема підходів і шляхів реаліації (2012)
Бабич В. I. - Ліричне я крізь призму образів природи в ідіодискурсах Р. Фроста і К. Стенберга (2015)
Макаренко Є. А. - Аналітичні розробки дослідницьких центрів США у сфері забезпечення національних інтересів держави (2012)
Бардіна Н. В. - Дискурсні засоби маніпулювання свідомістю в перехресному допиті в англосаксонській системи судочинства (на матеріалі роману Е. С. Гарднера "The Case of The Screaming Woman”) (2015)
Юрченко С. В. - Концептуальне забезпечення політики США у Чорноморському регіоні (2012)
Бухінська Т. В. - Частота вживання й розмір складнопідрядних і ускладнених речень як одна з ознак індивідуального стилю П. Зюскінда та М. Гаусгофер (2015)
Шевчук О. В. - Вибори президента тайванської адміністрації у контексті американсько-китайських відносин (2012)
Гайданка Д. В. - Дискурс кіно в ракурсі новітніх парадигм: особливості й типологія (2015)
Пронь С. В. - Азіатсько-Тихоокеанський регіон, США, сучасні виклики Китаю у просторі міжнародних історичних дискусій (2012)
Голіяд Н. І. - Засоби профілювання концепту TIME в англійській загадці (2015)
Крапівін О. В. - Американські зовнішньополітичні та безпекові стратегії щодо Європейського Союзу наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. , Володіна М. О. (2012)
Danilets D. O. - Verfahren der terminusbildung der asthetisch-plastischen chirurgie im deutschen (2015)
Тихомирова Є. Б. - Українська американістика: політологічний дискурс (2012)
Джгун Н. М. - Писемність Китаю. Ідеографічні та фонетичні логограми (2015)
Дорошко М. С. - Вплив "перезавантаження" американсько-російських відносин на зовнішню політику держав пострадянського простору (2012)
Іванотчак Н. І. - Емпатія в аспекті когнітивних категорій градуальності, оцінки та норми (2015)
Чекаленко Л. Д. - Україна – США: від проектів до реалій (2012)
Кійко Ю. Є. - Мовна система із фрактальної перспективи (2015)
Андрєєва О. М. - Особливості політики формування ідентичності в багатонаціональних державах (2012)
Козловский В. В. - Коммуникативно-прагматический аспект предложений с претеритальным конъюнктивом в современном немецком языке (2015)
Лакішик Д. М. - Стан і перспективи консолідованої міжнародної політики США і ЄС (2012)
Колісниченко Т. В. - Семантична структура лексичної номінації ‘settlement’ (на матеріалі англійської мови) (2015)
Сушко О. В. - Формування нового типу асоціативних відносин у східній політиці Європейського Союзу: приклад України (2012)
Котвицкая В. А. - Сужение значений заимствованных слов в языке-реципиенте (на материале англицизмов в современном немецком языке) (2015)
Ковальова О. І. - "Відновлення лідерства США в Америках": підґрунтя для збереження глобального лідерства (2012)
Maniutina O. I. - Euphemisms in modern English mass culture (2015)
Бєлоусова Н. Б. - "М’яка" сила як потенціал зовнішньополітичного впливу держави (2012)
Mykhaylenko V. V. - Inferential semantics of historical ‘be-perfect’ (2015)
Вовк В. М. - США та Росія: перспективи політики "перезавантаження" (2012)
Місягіна І. М. - Нерелевантність як тактика комунікативної стратегії ухильності (2015)
Запорожець О. Ю. - Інформаційне протиборство у зовнішній політиці США (2012)
Мітіна О. М. - Синонімічні взаємовідношення в межах антропоморфічної сфери пенітенціарної лексики (на матеріалі англійської мови) (2015)
Жолонко Т. В. - Відносини США та Іспанії на початку ХХІ ст. (2012)
Мойсеєнко С. М. - Стилістичні прийоми й виражальні засоби в англомовному комп’ютерному дискурсі (2015)
Ржевська Н. Ф. - Функції й напрями діяльності "мозкових центрів" (2012)
Новаковская О. Н. - Red в семантической структуре лексемы blood: этимологический и структурно-семантический анализ (2015)
Каракуц А. М. - Трансформація зовнішньополітичної стратегії США за часів адміністрації Б. Обами: азійсько-тихоокеанський вимір (2012)
Пеливан О. К. - Просодия коммуникативной интенции в англоязычном диалогическом дискурсе: мелодический параметр, Хапина О. В. (2015)
Валевська І. А. - Політика українських реформ в контексті євроатлантичного досвіду (2012)
Прокопів Г. Я. - Функціональна транспозиція прийменників у поетичному мовленні (на матеріалі американської поезії) (2015)
Городня Н. Д. - Відновлення американського лідерства в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в політиці адміністрації Б. Обами (2012)
Сарміна Г. Л. - Проблеми ідентифікації особи в судовій акустиці (2015)
Кондратюк С. В. - Суперечності між ФРН і США в "афганському питанні" (2012)
Федірчик І. Я. - Конотативно марковані іменники на позначення осіб у сучасній німецькій мові (2015)
Митко А. М. - Наукові розвідки інформаційної демократії у сучасній американській комунікативістиці (2012)
Хапина О. В. - Интонационные особенности диалогов, реализующих коммуникативную интенцию в англоязычном диалогическом дискурсе (2015)
Підберезних І. Є. - Зовнішня політика та дипломатія США на Далекому Сході в умовах глобалізації: характеристика домінуючих напрямків (2012)
Іванюк С. М. - Ніцшеанський тип "Самотньої людини" у творах В. С. Моема "The Lotus Eater” ("Поїдач лотоса") та В. Підмогильного "Історія пані Ївги" (2015)
Кравченко Н. П. - Нотарільні функції дипломатичних представництв європейських країн: порівняльний аналіз (2012)
Чуб В. П. - А. Володін і В. Пелевін: типологічні сходження в романах "Дондог" і "Чапаєв і пустота" (2015)
Єрмолаєва Я. - Перспективи формування суспільного телерадіомовлення в Україні за європейською моделлю (2012)
Кізіль М. А. - Когнітивне термінознавство: витоки, завдання й перспективи розвитку (2015)
Шоха О. - Характеристика сегменту Iнтернет в Україні та Російській Федерації (2012)
Перскова Ю. І. - Дискурс як вияв соціальної взаємодії: параметр влади (2015)
Шалдаісова Г. В. - Словосполучення і синтагма, їх сфери та функції (2015)
Ланина А. Н. - Мифологическая природа фразеологизмов с зоосемизмами (на материале русского и немецкого языков) (2015)
Шальов А. С. - Інтонаційні особливості морського дискурсу (на матеріалі україномовних та англомовних радіотокшоу) (2015)
Воєвутко Н. Ю. - До питання редагування перекладів у сучасному українському перекладознавстві (2015)
Загороднюк А. С. - Проблеми перекладу терміноелемента "legal” українською мовою (на матеріалі Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом) (2015)
Новицька О. А. - Скорочення в романах Дена Брауна "The lost symbol” і "The da Vinci code” та їх передавання під час перекладу (2015)
Мушкудіані О. Н. - Рецензія на монографію "Сміховий" світ української поезії ХХ століття: руйнівний і відтворювальний потенціали (2015)
Хайтович М. В. - Персоналізована медицина:сучасний стан та перспективи (2015)
Маліков О. В. - Структурні зміни мозкової речовини нирки шурів при експериментальній опіковій травмі шкіри за умов застосування іфузії лактопротеїну 3 сорбітолом (2015)
Понятовський В. А. - Моделювання ентеровірусних інфекцій у мишей 3 дисбіозом кишечника, Бобир В. В., Настенко В. Б. (2015)
Горобець А. О. - Глютен-чутлива ентеропатія:стан проблеми на сучасному етапі (2015)
Дєєва Ю. В. - Ураження внутрішнього вуха у хворих на цукровий діабет (2015)
Діхтярук О. В. - Гострий риносинусит: європейський підхід до діагностики та лікування (2015)
Ковбаснюк Ю. В. - Особливості призначення непрямого антикоагулянта варфарину у хворих із фібриляцією передсердь: вплив демографічних характеристик (2015)
Мельник В. С. - Циркадність системи фібринолізу у хворих на ішемічний інсульт (2015)
Нетяженко Н. В. - Взаємозв’язок статі з безпосередніми результатами перкутанного коронарного втручання у хворих на інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST, Антонюк Ю. В., Олєйнікова Ю. О., Герула О. М. (2015)
Приступюк М. О. - Аплікаційна сорбційна терапія гнійно-некротичних виразок у хворих із невроішемічною формою синдрому діабетичної стопи (2015)
Поладич I. B. - Порівняльна характеристика перебігу вагітності та пологів у жінок з багатопліддям (2015)
Павленко Д. О. - Комплаенс пацієнта як фактор ефективності лікування ускладненого перебігу деревоподібного герпетичного кератиту (2015)
Тарасенко Т. Є. - Оцінка ефективності неоад’ювантної поліхіміотерапії у хворих 3 місцевопоширеним раком яєчників, Гринюк О. І. (2015)
Черкасов Е. В. - Клітинна смерть і клітинний цикл в тимусі при експериментальній опіковій хворобі у щурів в умовах її лікування інфузією комбінованих гіперосмолярних розчинів (2015)
Тимохина Т. А. - Клинико-микробиологическая оценка состояния тканей пародонта у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, Саназ А., Коленко Ю. Г. (2015)
Stolyar V. G. - Experimental substantiation of polyvalent oral gel usage for prevention and treatment of periodontal inflammation, Borysenko A. V., Levitsky A. P. (2015)
Чекман I. С. - Хвильові, корпускулярні та фармакологічні властивості наноматеріалів (2015)
Дронова М. Л. - Формування резистентності мікроорганізмів до похідного арилаліфатичних аміноспиртів, Суворова 3. С., Цикоза А. В., Вринчану Н. О. (2015)
Сташкевич М. А. - Антиокислювальна активність поверхневого комплексу полі (3–амінопропіл) силоксану 3 іонами міді (II) (2015)
Культенко В. П. - Негативний вплив тривожно-фобічного розладу на особистість, яка перенесла первинний кардіологічний напад та психокорекція для запобігання розвитку та усклад нення соматофорних розладів (2015)
Мойсік Г. М. - Вивчення особливостей характеру в жінок із сечокам’яною хворобою та їх психокорекщйний супровід, Трачук Л. Є., Голоцван О. А. (2015)
Шапочка Є. А. - Алкогольна залежність: ремісія та реабілітаційні заходи (огляд літератури), Фітькало О. С. (2015)
Токарчук І. М. - Роль науково-практичної діяльності студентів медиків в їх фаховому становленні (2015)
Kovalchuk A. V. - Volodymyr Betz and his contribution to the development of neuroanatomy, Cherkasova L. A., Yanchyshyn A. J. (2015)
Andreeva L. U. - Institutional premises, factors and limitations for organizing a financial centre in Russia in the conditions of financial globalization (2012)
Cangiani M. - From development to crisis: origins and outcomes of the neoliberal transformation (2012)
Nakayama C. - Fade-out and resurgence of subjectivity in market analysis (2012)
Rodionova T. - External debt dynamics as a factor of the current account sustainability in the central and eastern European countries (2012)
Andreeva A. V. - Financial globalization and crisis of financial innovation instruments (2012)
Shelepov V. G. - Development of information economy in the age of globalization (2012)
Batrimenko V. - Microfinance regulation intensification of transnational banks in EMS as the determinant of system crisis recovery (2012)
Ruskykh K. - European banking groups in CEE countries: exposure and post-crisis strategy (2012)
Заблоцька Р. О. - Типологія міжнародної торгівлі послугами на сучасному етапі, Рибчук А. В. (2012)
Chugaiev O. - International economics research: structural changes in the past 50 years (2012)
Dziuba P. V. - International portfolio investments: the specificity of post-crisis renewal (2012)
Lyitvinenko N. P. - Regional and local capital markets in a modern world, Lukashuk O. (2012)
Shevchenko V. - Post-crisis global rebalancing and international capital flows (2012)
Slozko O. - Economic situation in Ukraine, impact of global integration processes (2012)
Taranenko I. - The innovation strategies of countries in post-crisis global economy: a conceptual approach (2012)
Kirichenko O. - Conceptual approach to reconciliation of the controversial links between international accounts (2012)
Anisimova O. - Global imbalances before and after the global crises (2012)
Tsevukh Y. - International labor migration in a period of global economic crisis (2012)
Менчинська А. А. - Біологічна цінність білків ікри мойви та сазану, Лебська Т. К. (2015)
Мушинська Н. М. - Використання спеціалізованих сорбентів для підвищення вмісту мікроелементів в продукції землеробства, Степанець Л. Ф., Бублієнко Н. О., Степанець І. Ф., Купчик Л. А. (2015)
Савенко І. В. - Вплив умов культивування на антимікробні властивості поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Андрейко Д. В. (2015)
Арпуль О. В. - Використання агар-агару у технології солодких страв для закладів ресторанного господарства, Усатюк О. М., Цигоняко А. М. (2015)
Згурський А. В. - Використання продуктів перероблення гарбуза при виробництві молочного морозива (2015)
Шаповаленко О. І. - Вплив лляного екстракту на хімічний склад гранульованих кормових сумішей, Янюк Т. І., Євтушенко О. О., Тракало Т. О. (2015)
Земелько М. Л. - Вплив поверхнево-активних речовин на реологічні властивості шоколадних глазурей, Черваков О. В., Манк В. В. (2015)
Сімахіна Г. О. - Композиційна суміш із нетрадиційної сировини для виробництва продуктів для військовослужбовців, Ярош К. О. (2015)
Камбулова Ю. В. - Аналіз якості плодових і ягідних пюре для виробництва мармеладу, Оверчук Н. О. (2015)
Бахмач В. О. - Дослідження реологічних властивостей водних розчинів камеді ксантану (2015)
Кудрявець Є. В. - Підбір оптимальних умов вирощування міцелію для штучного культивування їстівних грибів, Красінько В. О., Ломберг М. Л. (2015)
Шаповаленко О. І. - Дослідження фізико-технологічних властивостей комбікорму з використанням гарбуза, Кожевнікова М. І. (2015)
Пешук Л. В. - Інноваційний м’ясний продукт, Гащук О. І., Москалюк О. Є. (2015)
Семешко О. Я. - Визначення впливу високоенергетичної дискретної обробки на якісні показники вовняного жиру, Куник О. М., Сарібєкова Ю. Г. (2015)
Бектов Є. О. - Проблеми використання водних ресурсів Закарпатської області (на прикладі басейну річки Латориця), Степанець Л. Ф., Семенова О. І., Степанець І. Ф., Лєтицька О. М. (2015)
Коваль О. В. - Визначення геометричних параметрів бродильних апаратів, Максименко І. Ф., Леус Р. М. (2015)
Світлик А. М. - Визначення коефіцієнта масовіддачі у рідинній фазі при абсорбції CO2 водою в капілярно-пористих пристроях, Прохоров О. М. (2015)
Кишенько В. Д. - Нелінійний рекурентний аналіз часових рядів процесу затирання солоду як складної системи з переміжністю, Чернецький М. В. (2015)
Шиян П. Л. - Використання фільтрату барди при приготуванні зернових замісів, Мудрак Т. О., Боярчук Я. А., Сосницький В. В. (2015)
Дудкіна О. О. - Технологічні аспекти виробництва гарячих солодких страв спеціального призначення, Гавриш А. В., Нєміріч О. В., Ткачук Ю. М., Іщенко Т. І. (2015)
Костін В. Б. - Застосування планетарних механізмів для перемішування речовин під дією сил інерції, Романченко Н. М., Ковальов О. І. (2015)
Якимчук М. В. - Дослідження впливу коливальних процесів в захоплювальних пристроях з гофроприсосками на зусилля утримання структурних елементів групової упаковки, Беспалько А. П. (2015)
Гончаренко Б. М. - Вдосконалення функціональної структури систем автоматичного керування технологічними об’єктами, Лобок О. П. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського