Марцінковська О. - Інфляційне таргетування: реалії і перспективи, Легкий О. (2012)
Віничук С. М. - Соматотопічна організація функцій мозочка, Трепет Г. С. (2013)
Шиманська О. - Позитивні та негативні економічні ефекти сучасної трудової міграції (2012)
Мальцев Д. В. - Реактивована HHV-7-інфекція в сім’ї із загальним варіабельним імунодефіцитом (2013)
Файфура В. - Міграції населення в контексті екологічних викликів (2012)
Воробьев К. П. - Кафедры клинической эпидемиологии и биостатистики в рейтинговых университетах (2013)
Качан Є. - Сутність компетентністного підходу і його використання в управлінні персоналом вищих навчальних закладів, Бакуліна Н. (2012)
Юрьев К. Л. - Сравнительная эффективность и безопасность лекарственных средств: данные систематических обзоров DERP. Часть IV (2013)
Цiсецький О. - Формування конфлiктологiчниx компетенцiй у студентiв вищиx навчальниx закладiв (2012)
Вороненко Н. Ю. - Соціально-психологічні особливості здоров’я жінок із метаболічним синдромом (2013)
Баб’як Г. - Управління демографічним розвитком: погляд крізь призму використання зарубіжного досвіду (2012)
Зозуля А. И. - Результаты комплексного социологического исследования среди разных категорий населения по поводу цереброваскулярных заболеваний (2013)
Дяків О. - Основні складові компенсаційного пакета працівників банку, Владика Ю. (2012)
Задорожна Б. В. - Деякі клініко-параклінічні особливості астенічного синдрому у віддалений період черепно-мозкової травми (2013)
Слівінська Н. - Управління продуктивністю праці в організаціях (2012)
Харчук Е. В. - Отношение к болезни у пациентов с сочетанием параноидной шизофрении и гипертонической болезни (2013)
Островерхов В. - Теоретичні аспекти регулювання ринку праці та оптимізації зайнятості на регіональному рівні (2012)
Треумова С. І. - Клінічні особливості перебігу хронічного легеневого серця на фоні хронічної обструктивної хвороби легень у осіб похилого і старечого віку (2013)
Прохоровська С. - Місце конкурентоспроможності у процесі розвитку трудового потенціалу регіону (2012)
Кирик Д. Л. - Клініко-епідеміологічні особливості кампілобактеріозу в Україні (2013)
Коцелко С. - Сутність і методи мотивування працівників на малих підприємствах (2012)
Ковальчук И. С. - Возможности дистанционной инфракрасной термографии в диагностике заболеваний молочных желез (доброкачественные изменения), Дунаевский В. И., Венгер Е. Ф., Котовский В. И., Назарчук С. С. (2013)
Коцур А. - Пріоритетні напрямки реформування соціального забезпечення як галузі соціальної сфери, Грабовецька О. (2012)
Березин А. Е. - Взаимосвязь между факторами кардиоваскулярного риска и уровнем циркулирующих эндотелиальных прогениторных клеток у пациентов с ангиографически подтвержденной ишемической болезнью сердца, Кремзер А. А. (2013)
Шушпанов Д. - Значення соціального середовища для здоров̓я населення (2012)
Вимоги до авторів (2013)
Штокало Я. - Соціальні індикатори якості життя населення Тернопільської області (2012)
Запорожан Л. - Обгрунтування напрямків реформування системи медичних послуг в Україні, Феш М., Стукалова Я. (2012)
Шушпанов П. - Гендерні диспаритети в розвитку людського потенціалу України (2012)
Качан Є. - Розвиток трудового потенціалу Тернопілля в умовах подолання демографічної та економічної кризи, Дяків О., Файфура В., Шушпанов Д (2012)
Качан Є. - Підготовка кадрів з управління персоналом і економіки праці на Тернопіллі (2012)
Дні науки в університеті (2012)
Вітаємо ювіляра (2012)
Наші автори (2012)
Орлов О. А. - Планирование цен, затрат и прибыли в условиях единичного производства (2015)
Тюріна Н. М. - Економіка України: оцінка стану, загрози та перспективи розвитку, Назарчук Т. В., Карвацка Н. С. (2015)
Лазаренко Д. О. - Використання пріоритетних технологій в енергетичному менеджменті, Українська О. О., Крутогорський Я. В. (2015)
Микитюк П. П. - Аналіз ефективності використання матеріально-технічних ресурсів будівельних організацій, Сорока Т. М. (2015)
Hocman F. - Schematic "cut-and-dried” models for risk policy (2015)
Андреева С. В. - Взаимообусловленное развитие учетной и инновационной деятельности организации (2015)
Гарбар Є. С. - Альтернативні шляхи капіталізації банку під час значного дефіциту грошових ресурсів (2015)
Гончаренко І. М. - Пріоритети інноваційного розвитку сфери послуг світового ринку (2015)
Дарякин А. А. - Инструменты и механизмы управления оборотным капиталом, Гимаева А. И. (2015)
Єрфорт І. Ю. - Політика ціноутворення на природний газ для населення України, Єрфорт Ю. О., Арчибасов М. М. (2015)
Кирилюк В. С. - Екологічний чинник та вартість промислового підприємства: теоретико-методологічний аспект (2015)
Косіюк О. М. - Інформаційно-аналітичне дослідження потенціалу кластеризації у країнах Європи (2015)
Йолтухівська Т. В. - Аналіз теоретичних підходів до визначення поняття "фінансовий результат", Лопатовський В. Г. (2015)
Радецька О. О. - Оцінка доходів та витрат ПАТ "АБ "Експрес-Банк" (2015)
Сагалакова Н. О. - Концептуальна еволюція поняття туризму як соціально-економічного явища (2015)
Саранюк А. Ю. - Економічна сутність управління витратами підприємств житлово-комунального господарства (2015)
Свинчук А. А. - Формування концепції державної підтримки соціальних підприємств в Україні (2015)
Скрипка А. К. - Сучасний стан фармацевтичної галузі України (2015)
Федорчук О. М. - Індикативна методика моніторингу інфраструктури аграрного сектору України (2015)
Стадник В. В. - Функціональні стратегії у забезпеченні ризикозахищеності підприємства в процесі інноваційного розвитку, Йохна В. М. (2015)
Тюріна Н. М. - Технології та інструменти антикризового управління організацією, Карвацка Н. С., Назарчук Т. В., Бацура К. О. (2015)
Бабій І. В. - Характеристика потокових процесів у логістичній системі підприємства (2015)
Білик В. В. - Сутність інвестицій та наукові підходи до інвестиційної діяльності (2015)
Богдан О. Д. - Методичні підходи до економічної оцінки інноваційного потенціалу підприємства (2015)
Бойченко К. С. - Розвиток аутсорсингової моделі бізнесу в Україні (2015)
Волкова А. А. - Подходы к класификации венчурных рисков, Спиридонова Е. Е. (2015)
Гейдарова О. В. - Побудова системи ризик-менеджменту в митній справі: світовий досвід, Охотнік І. В. (2015)
Головчук Ю. О. - Мотиваційні аспекти розвитку інноваційного потенціалу промислового підприємства (2015)
Дубровина Т. А. - Первоочередные меры по внедрению новых стандартов учета и отчетности для финансовых институтов России (2015)
Забурмеха Є. М. - Оцінювання рівня маркетингової орієнтованості страхових компаній (2015)
Кравченко М. В. - Классификация изменений (2015)
Ніколаєва Т. В. - Нерухоме майно як комплексний об’єкт власності, інвестицій та вартості (2015)
Черномазюк А. Г. - Ефективність форм і методів комерціалізації нововведень, Мацюк І. Р. (2015)
Федотов А. В. - Неблагоприятные факторы развития экономической интеграции стран СНГ (2015)
Dubrovina T. A. - The current tendencies of the implementation of new accounting and reporting standards for financial institutions in Russia (2015)
Veselková A. - Chosen aspects of income inequality in Slovakia, Holková V. (2015)
Анфалов А. А. - Актуализация создания многоуровневых транспортно-логистических систем на базе кластеризации в современных условиях (2015)
Бабій І. В. - Стан та проблеми розвитку транспортного сектору України, Смелянська Т. П. (2015)
Кравець І. М. - Сучасний стан малого підприємництва в Україні: основні проблеми та шляхи їх вирішення, Кравець С. А. (2015)
Кравцов Д. И. - Глобализационное давление как социально-экономическая проблема современного развития, Абрамчик Г. А., Костенко В. Б. (2015)
Мага А. М. - Німецька історична школа як джерело становлення інституціональної економічної теорії (2015)
Мукомела-Михалець В. О. - Тенденції розвитку роздрібної торгівлі Хмельницької області (2015)
Сегеда С. А. - Характеристика споживання продовольства в Україні та основні фактори впливу на його рівень (2015)
Тітаренко О. М. - Форми існування соціального капіталу: дослідження науковців (2015)
Шевченко О. О. - Особливості модернізації господарської системи суспільства (протягом ХХ ст.) (2015)
Шульга О. А. - Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій (2015)
Юрина В. С. - Актуальные проблемы экономики и менеджмента. Теоретические и практические аспекты (2015)
Кулик А. Б. - Математичне моделювання функціонування молокопереробного підприємства, Манжос Т. В. (2015)
Мартинович Д. Є. - Узагальнена методика моделювання впливу інструментів державної допомоги на процеси розвитку стратегічних видів економічної діяльності (2015)
Федулова С. О. - Застосування нейронних мереж в прогнозуванні соціально-економічного розвитку регіону, Білоброва О. В. (2015)
Лук’янова В. В. - Політичний ризик у функціонуванні суб’єктів підприємницької діяльності (2015)
Тюріна Н. М. - Кадрова безпека як складова економічної безпеки підприємства, Баксалова О. М. (2015)
Klimko P. - The economic risks of the olympic games for the host city (2015)
Гончарук А. М. - Управління ризиками в логістичних системах в період інноваційних змін (2015)
Корниевская Е. В. - Проблемы оценки экономической безопасности современного предприятия (2015)
Рзаєва Т. Г. - Підходи та показники оцінки фінансової безпеки підприємства за умов конкурентного середовища, Бондар Г. А. (2015)
Коваленко О. В. - Управління персоналом на основі стратегічних карт – спосіб практичного застосування теорії ефективного управління персоналом компанії, Ходикіна І. В. (2015)
Горобець Н. М. - Вплив мотивації на підвищення ефективності використання трудових ресурсів в аграрних підприємствах (2015)
Грабовська І. В. - Методичні підходи до розробки та впровадження організаційно-управлінських інновацій (2015)
Кандиба С. В. - Використання податкових пільг підприємствами громадських організацій інвалідів (2015)
Капінос Г. І. - Основні аспекти управління продуктивністю праці на промислових підприємствах України (2015)
Кизенко О. О. - Проблеми трансформації системи бюджетування під впливом організаційної культури підприємства (2015)
Кісь С. Я. - Інтелектуальні ресурси підприємства: основні визначення і поняття (2015)
Ревтюк Є. А. - Концепція планування людських ресурсів крізь призму теорії управління людським капіталом (2015)
Хмурова В. В. - Соціальне середовище підприємства (2015)
Браславець Т. М. - Інтегральний показник рівня якості сировини (2015)
Глинська А. Є. - Ефективні цілі як обов'язкова умова досягнення результативності управління (2015)
Головчук О. В. - Підходи, принципи та інструменти концепції TQM в реалізації європейського вектору розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств (2015)
Кузнецова Т. О. - Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів у контексті освітніх реформ (2015)
Лісун Я. В. - Стратегічне управління конкурентним потенціалом підприємства на засадах забезпечення якості, Рудий А. В. (2015)
Миколюк О. А. - Формування системи управління якістю підприємств готельного бізнесу, Прилепа Н. В. (2015)
Напалкіна Ю. О. - Фінансова самостійність місцевого самоврядування як передумова ефективної бюджетної політики, Мейш А. В. (2015)
Рзаєв Г. І. - Зарубіжний досвід оцінки ефективності функціонування підприємств та перспективи його використання у вітчизняній практиці, Казьмірова І. Ю. (2015)
Савенко О. А. - Еколого-економічні аспекти виробництва органічної продукції в контексті розвитку сільських територій (2015)
Черномазюк А. Г. - Трансфер технологій як важливий інструмент дифузії інновацій, Зубрицька Ю. В. (2015)
Шелест Є. О. - Середовище розвитку експортного потенціалу підприємства за існуючої системи державного регулювання експортної діяльності України (2015)
Дусановський С. - Аграрний сектор регіону в умовах різних форм господарювання: проблеми і перспективи (2013)
Ткач Д. - Господарський комплекс Тернопільської області: особливості структури і трансформація в ринкових умова, Ілляш І. (2013)
Пушкар З. - Агропромисловий комплекс Тернопільської області: сучасний стан та перспективи розвитку, Пушкар Б. (2013)
Кошіль А. - Модернізація туристичного та рекреаційного потенціалу Тернопільської області в контексті реалізації політики охорони природної і культурної спадщини (2013)
Файфура В. - Природно-ресурсна складова сталого розвитку Тернопільської області, Садовник О. (2013)
Надвиничний С. - Регіональні особливості розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації (2013)
Запорожан Л. - Особливості і перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Тернопільській області, Феш М. (2013)
Бабій П. - Оцінка ринкової вартості суб’єктів господарювання на основі концепцій управління інтелектуальними активами (2013)
Карп І. - Аналіз пасажирських і вантажних перевезень на ринку залізничного транспорту (2013)
Бабій С. - Інтелектуалізація діяльності підприємств регіону (2013)
Пинда Р. - Регіональні особливості розвитку будівництва в Україні (2013)
Файфура В. - Еколого-економічний аналіз використання і відтворення водних ресурсів України (2013)
Качан Є. - Результативність діяльності науково-педагогічного персоналу вищих навчальних закладів України, Бакуліна Н. (2013)
Дяків О. - Тенденції розвитку ринку праці Тернопільської області (2013)
Баб’як Г. - Демографічна складова соціально-економічного розвитку Тернопільської області (2013)
Слівінська Н. - Резерви зростання ефективності праці на підприємствах Тернопільської області (2013)
Шушпанов П. - Трудові міграції населення Тернопільської області (2013)
Прохоровська С. - Пріоритетні напрямки удосконалення соціально-трудових відносин зайнятості в Тернопільській області (2013)
Ціщик Р. - Статистичний аналіз демографічної ситуації в Тернопільській області (2013)
Баб’як Г. - Шляхи підвищення ефективності забезпечення організації формування персоналу, Грицина О. (2013)
Коцелко С. - Використання в оплаті праці мотиваційних важелів (на прикладі хлібопекарських підприємств Тернопільської області) (2013)
Шушпанов Д. - Здоров’я населення регіону в умовах реформування системи охорони здоров’я (2013)
Цiсецький О. - Інноваційні засади сталого розвитку Тернопільської області (2013)
Штокало Я. - Дослідження закономірностей формування життєвого рівня населення (2013)
Коцур А. - Формування і реалізація регіональної соціальної політики збереження та розвитку економічно активного населення Тернопільської області (2013)
Вітаємо ювіляра (2013)
Світлої пам'яті колег (2013)
Наші автори (2013)
Ярошенко В. С. - Модернізація державної служби зайнятості як складник сучасної соціальної політики України (2016)
Marshavin Yu. M. - Active Employment Policy in Terms of Overcoming the Labor Market Crisis (2016)
Куліков Г. Т. - Детінізація заробітної плати найманих працівників (2016)
Амоша О. І. - Ринок праці промисловості України та трудовий потенціал галузі: сучасні тенденції і проблеми, Антонюк В. П. (2016)
Могильний О. М. - Нелегальна зайнятість та її наслідки для економіки України (аналітичний огляд), Судаков М. В. (2016)
Петрова І. Л. - Соціальні ризики неформальної зайнятості в Україні (2016)
Боков О. В. - Застосування соціологічних методів у системі прогнозування регіональних ринків праці: практичні аспекти, Вітряк Т. Б. (2016)
Костриця В. І. - Сучасна політика ЄС щодо скорочення неформальної зайнятості та адаптація її підходів в Україні, Бурлай Т. В. (2016)
Вірченко А. А. - Роль державних служб зайнятості в прогнозуванні попиту на професійні вміння та навички: європейський досвід (2016)
Оборонько Д. М. - Особливості профорієнтаційної роботи з молоддю в Миколаївській області (2016)
Стоян Б. С. - Роль державної служби зайнятості у вирішенні питань легалізації зайнятості (з досвіду Кіровоградського обласного центру зайнятості) (2016)
Яцеленко А. А. - Внесок Одеського міського центру зайнятості в профорієнтаційну роботу з молоддю, Веселовська С. Ю. (2016)
Лукашев С. В. - Обґрунтування системи підконтрольних показників виробничо-господарської діяльності підприємства, Мочона Л. Г. (2015)
Хорольський В. П. - Корпоративне управління публічними акціонерними товариствами гірничо-металургійного кластеру України, Хорольський К. Д., Гайдай Д. Д. (2015)
Єфімова Г. В. - Моніторинг ефективності реструктуризації суднобудівного підприємства (2015)
Азарова А. О. - Аналіз дефініцій організаційного капіталу підприємства, Остапчук Т. В. (2015)
Бухун Ю. В. - Впровадження проектного фінансування на підприємствах космічної галузі (2015)
Голік В. В. - Обґрунтування моделі соціально, екологічно, економічно орієнтованої системи стратегічного управління гармонійним розвитком сільськогосподарських підприємств (2015)
Касьян Л. Е. - Взаємозв'язок ефективності та результативності в управлінні підприємствами (2015)
Нижник А. Ю. - Загальні етапи формування економічного потенціалу промислових підприємств (2015)
Нижник О. В. - Економічні ризики функціонування промислових підприємств: оцінка, причини існування, проблеми управління (2015)
Родіонова І. В. - Шляхи підвищення якості людського потенціалу України за умов розвитку євроінтеграційних процесів (2015)
Давидова І. О. - Роль освіти в формуванні якісних характеристик робочої сили (2015)
Мартинова Л. Б. - Програми Європейського Союзу в підвищенні конкурентоспроможності людського потенціалу України (2015)
Міронова Ю. В. - Інформаційна система оптимізації управління ефективністю праці на підприємствах, Лисак Н. В., Франчук А. Ю., Петров С. О. (2015)
Сторожук О. В. - Оцінка відповідності людського потенціалу потребам розвитку регіону, Немченко Т. А. (2015)
Говорко О. В. - Перспективи розвитку охорони здоров’я в системі підвищення демографічного потенціалу (2015)
Кемарська Л. Г. - Моделювання видатків на оплату праці в закладах первинної медико-санітарної допомоги (2015)
Петренко Н. І. - Сучасні проблеми розвитку аудиту в Україні (2015)
Скалюк Р. В. - Концептуальні основи ефективної автоматизації процедур бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах (2015)
Ільчак О. В. - Облікове забезпечення модернізації сільськогосподарського землекористування (2015)
Дзюба Т. А. - Основні перешкоди в активізації інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств (2015)
Бондаренко С. А. - Модель інноваційної сприйнятливості та готовності до інноваційного розвитку промислового підприємства (2015)
Пасажко Т. С. - Міжнародний досвід та національні реалії використання заощаджень населення як фінансового ресурсу соціально-економічного зростання (2015)
Паляничко К. О. - Сутність банківських ресурсів та їх класифікація (2015)
Кишакевич Б. Ю. - Моделювання економічного капіталу банку для кредитного та ринкового ризиків, Юзьв’як О. А. (2015)
Бєлова І. В. - Концептуальні засади формування системного фінансового ризику в економіці країни (2015)
Kovshik V. I. - Distribution costs of Ukrainian mechanical engineering enterprises (2015)
Стадник В. В. - Концепція CRM у підвищенні ефективності маркетингового планування на машинобудівних підприємствах (2015)
Сергієнко С. А. - Особливості сегментування вітчизняного ринку авіаперевезень (2015)
Савина Г. Г. - Организационно-методическое обеспечение привлекательности туристических продуктов Херсонщины, Шарко М. В., Волынец Т. Г. (2015)
Камінська Т. Г. - Облікове забезпечення сертифікації продукції на європейських ринках (2015)
Семенюк І. Ю. - Визначення сутності поняття "зовнішньоекономічні зв’язки підприємства" (2015)
Хоменко Л. М. - Бюджетне управління виробничою діяльністю підприємств технічного вуглецю (2015)
Волосович С. В. - Фінансові пільги як інструмент розвитку вільних економічних зон (2015)
Гавадзин Н. О. - Класифікація еколого-економічних ризиків та методичні підходи до визначення їх рівня при видобуванні вуглеводнів (2015)
Гавловська Н. І. - Митна складова в системі забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави та суб’єктів господарювання, Рудніченко Є. М. (2015)
Гвоздецька І. В. - Франчайзинг у діяльності українських підприємств, Жирук М. С. (2015)
Грицюк П. М. - Моделювання впливу метеофакторів на урожайність зернових культур в розрізі областей Україні, Бачишина Л. Д. (2015)
Хорольська О. В. - Процесно-вартісне управління підприємством гірничо-металургійного комплексу (2015)
Долинський К. В. - Сучасні світові підходи до розвитку статистики сільського господарства (2015)
Шемаєва Л. Г. - Критерії підвищення фінансової безпеки промислових підприємств (2015)
Герега М. - Поліфонічні композиції українських митців у курсі загального фортепіано (2014)
Корнутяк А. - Львівські співаки – визначні виконавці партії Ріголетто (2014)
Носова Г. - Львівська вокальна школа та її вплив на творче становлення провідних солістів львівської опери у другій половині ХХ століття (2014)
Бура М. - Особистість на сторінках історії Львівського камерного оркестру "Академія" (за матеріалами інтерв’ю з маестро Артуром Микиткою) (2014)
Данканич Г. - Продовження традицій львівської вокальної школи у виконавській діяльності Марії Зубанич (2014)
Юрченко О. - Міжнародний конкурс піаністів ім. П. І. Чайковського в аспекті представництва української виконавської фортепіанної традиції (2014)
Лемех Л. - Фортепіанний цикл "Любов" Василя Барвінського в інтерпретації Марії Крушельницької (ліричний модус елементів музичної мови) (2014)
Сун Яньін - Музична освіта в Китайській Народній Республіці в другій половині ХХ ст. (2014)
Грабовська О. - Основні тенденції хорового виконавства духовної музики у Львові кінця ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Лозан Т. - Конги: морфологічні особливості і розвиток виконавства в стилях латин-джазу (2014)
Юрченко О. - Універсалізм творчої особистості Тараса Барана (2014)
Іванюк О. - Регіональні осередки фахового викладання фагота в Україні (2014)
Саврук С. - Театральність і театралізація у музичному виконавстві (2014)
Ло Кунь - Саксофон в музичній творчості Китаю (на прикладі діяльності Лі Маньлуна) (2014)
Чорнобай М. - Фортепіанне виконавство та освіта осередків української діаспори в історичній проекції (2014)
Черевко К. - Духовно-хорова творчість композиторів-священиків Західної України другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2014)
Чубак А. - Детермінанти особистісної зрілості Станіслава Людкевича (2014)
Куриляк І. - До питання генези української опери. драматургічна роль хору в опері С. Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм" (2014)
Нискогуз І. - Особливості трактування українського фольклору в ораторії "Барбівська Коляда" Ганни Гаврилець (2014)
Почапська М. - Невідомий В.Барвінський. Публікації композитора на сторінках львівської радянської преси (1939–1941 рр.): огляд, аналіз, спроба узагальнень (2014)
Ельтек І. - Новітні прочитання поетичної творчості Івана Франка у львівській композиторській школі кінця ХХ – початку ХХІ століть (на матеріалі творів Мирослава Скорика та Віктора Камінського) (2014)
Парфенюк Н. - Семантичні функції музики у мультиплікаційному серіалі "Лис Микита" (2014)
Мацюк М. - Постать Ярослава Смеречанського в хоровій культурі Тернопільщини (2014)
Мазуренко А. - Акустичні та психоакустичні дослідження в системі звуковисотного аналізу етномузики (2014)
Єськова М. - Лист козаків турецькому султану в музичних версіях Р. Гліера та Д. Шостаковича (2014)
Стрильчук О. - Літургійна семантика у творчості О. Мессіана (на матеріалі "Трьох Маленьких Літургій") (2014)
Жарик А. - Митець епохи Українського Відродження (2014)
Самострокова Н. - Концерт № 7 для скрипки з оркестром Ґражини Бацевіч (2014)
Карась В. - Культурні інститути в системі громадянського суспільства (2014)
Кліщ О. - Республіка Святого Саду – до питання про першовитоки формування молодіжної субкультури Львова (2014)
Марушко А. - Явище міжавторського діалогу в оркестровій творчості М. Равеля (2014)
Гнатів Н. - Техніка ракоходу як один із принципів тематичної організації в інструментальних творах Пауля Гіндеміта (2014)
Цзен Тао - Вокальна творчість європейських композиторів на підставі перекладу поезії стародавнього Китаю (2014)
Ван І - Українсько-китайські культурні відносини останнього двадцятиліття як приклад культурно-освітньої співпраці (2014)
Паніна С. - Суспільні та генетичні фактори формування особистості музиканта (на прикладі родини Драганів) (2014)
Катрич О. - Персоналістський вимір національної культури(на прикладі творчості Маестро Ігоря Пилатюка) (2014)
Кияновська Л. - Сродна праця Ігоря Пилатюка (2014)
Соколовський Ю. - Три складові феномену педагогіки Ігоря Пилатюка (2014)
Титул, зміст (2013)
Инновационные продукты и технологии на выставке "Здравоохранение-2013" (2013)
Колесник М. - Украинская школа эндокринологии: новые стратегии диагностики и лечения эндокринных заболеваний (2013)
Книшов Г. В. - Резолюція V Конгресу серцево-судинних хірургів України і Польщі "Актуальні питання серцево-судинної хірургії", присвяченого сторіччю з дня народження академіка М. М. Амосова (2013)
Толстанов О. К. - Методика розрахунку тарифів на медичні послуги та медичну допомогу в закладах охорони здоров’я України, Корж В. П., Мохорєв В. А., Вакаренко В. М., Чермак І. І., Долот В. Д., Яцюк М. І., Яцюк Р. М., Яцюк Ю. М. (2013)
Корнійчук О. П. - Трансформація системи охорони здоров’я України: стан та перспективи (2013)
Салютин Р. В. - Использование клеточных технологий при лечении хронической ишемии нижних конечностей, Буслович Е. В., Сирман В. М., Борис Р. Н., Комарова Л. С., Паляница С. С. (2013)
Бісярін О. Ю. - Система управління ризиками загроз репродуктивному здоров’ю населення на рівні мережі закладів первинної медичної допомоги (2013)
Устінов О. - Шляхи розвитку трансфузіології та служби крові в Україні (2013)
Жигунова А. К. - Комплексная терапия при дисметаболической нефропатии различного генеза. Роль фитотерапии (2013)
Марушко Ю. В. - Гіпертермія та застосування антипіретиків у педіатричній практиці, Нагорна Т. І. (2013)
Волков В. И. - Применение Доппельгерц® актив Меноактив у женщин с климактерическим синдромом, Строна В. И., Бондарь Т. Н., Ченчик Т. А. (2013)
Березин А. Е. - Глобальная васкулярная протекция у пациентов с артериальной гипертензией и гиперлипидемией (2013)
Рахимбаева Г. С. - Применение противоотечного препарата L-лизина эсцината в острый период ишемического инсульта и его вторичные гемодинамические эффекты, Саидвалиев Ф. С., Умаров Р. Р. (2013)
Скрыпник И. Н. - Эффективность применения комплексного натурального гепатопротектора в лечении при алкогольном стеатогепатите, Маслова А. С. (2013)
Хакимов Р. Н. - Комплекс лечебно-диагностических мероприятий при посттравматическом внутрифасциальном гипертензионном синдроме конечностей при сочетанной травме, Валиев Э. Ю. (2013)
Щербак И. Б. - Алгоритмы терапии аллергического ринита. Азеластин в фокусе сравнительных исследований (2013)
Калюжная Л. Д. - Терапия онихомикозов с применением тербинафина по схеме пульс-терапии (2013)
Ливенцева М. М. - Виды рефрактерности к антигипертензивной терапии и возможные пути ее преодоления, Нечесова Т. А. (2013)
Тракционная терапия с помощью аппаратов серии "ОРМЕД": лечебное воздействие при вытяжении позвоночника (2013)
Жигунова А. К. - Взаимосвязь гепатопротекции и детоксикации в терапии при функциональных нарушениях работы печени (2013)
Евтушенко И. С. - Дермато-нефро-цереброкардиальные проявления болезни Фабри (2013)
Лінчевський О. В. - Відеоторакоскопічна лобектомія. Огляд літератури та клінічний випадок, Макаров А. В., Байдо С. В., Жигулін А. В. (2013)
Березин А. Е. - Сердечные тропонины как маркеры тяжести миокардиальной дисфункции и неблагоприятного прогноза у пациентов с сердечной недостаточностью (обзор литературы) (2013)
Воробьев К. П. - Конфликты интересов в медицине и роль новых научных подходов в их контроле и управлении (2013)
Юрьев К. Л. - Обзоры сравнительной эффективности медицинских вмешательств AHRQ. Резюме для клиницистов (2013)
Зозуля А. И. - Пути реорганизации оказания медицинской помощи при цереброваскулярных заболеваниях (2013)
Гойда Н. Г. - Концепція реформування педіатричної служби в Тернопільській області, Корицький Г. І. (2013)
Мішалов В. Г. - Методи діагностики гострої мезентеріальної ішемії та оцінка їх ефективності, Криворчук І. Г. (2013)
Вороненко Н. Ю. - Гормон жирової тканини адипонектин і його біологічна роль у здорових жінок і пацієнток репродуктивного віку із метаболічним синдромом (2013)
Бишовець С. М. - Трикомпонентна місцева анестезія для знеболювання лапароскопічних втручань (2013)
Чиж И. Г. - Результаты аберрометрии интраокулярных линз моделей SN60AT и SN60WF, Владимиров Д. В. (2013)
Чорнокульський І. С. - Критерії оцінки потенціалу чоловічої фертильності (2013)
Волошин-Гапонов И. К. - Состояние печени у пациентов с церебральными формами болезни Вильсона — Коновалова (2013)
Горбань А. Є. - Аналіз основних засобів наукової комунікації в інформаційному забезпеченні стратегії подолання ряду соціально небезпечних хвороб в Україні за період 2008–2012?рр. (2013)
Шатилло А. В. - Показания и эффективность кортикостероидной терапии у больных мышечной дистрофией Дюшенна в стадиях поздней сохраненной и утраченной способности к самостоятельному передвижению. Анализ серии наблюдений (2013)
Васильева Н. Ю. - Применение вызванных потенциалов головного мозга для изучения когнитивных функций, Жаринов О. И., Столяров Г. С., Куць В. А., Епанчинцева О. А. (2013)
Головащенко І. - Ґендерна філософія в постмодерній перспективі (2016)
Джонсон Дж. - Перешкоди на шляху до успішного підприємництва українських жінок: загальнонаціональне кількісне дослідження (2016)
Жезицький В. - Ґендерна диференціація праці у селянських господарствах Подільської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Олійник І. (2016)
Заболотная Л. - Имущественно-правовое положения литовок в средние века и новое время. Литовско-белорусская историография (2016)
Карпенко К. - Реконцептуалізація екологічної ідентичності у гендерному контексті (2016)
Кобченко К. - Гендерна політика радянської влади 1930-х років: між пропагандою та реальністю (2016)
Колієва І. - Жіноча суб’єктивність у постмодерному світі "нового фемінізму" (2016)
Купцова Т. - Становлення провідних гендерних моделей в добу Середньовіччя (2016)
Тафінцева С. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу (2016)
Троян В. - Проблема гендерної рівності в науці: досягнення та виклики, Таран Н. (2016)
Цимбал Т. - Гендерні виміри героїзму: від історії до філософського осягнення (2016)
Докіна С. - Насильство або порядок в родинах гагаузьких колонiстiв пiвдня Бессарабiї (кінець XIX – початок XX століть) на основі фольклорних матеріалів (2016)
Соловей А. - Барьеры, трудности и гендерные стереотипы в научной деятельности женщин (2016)
Гулевський С. - Насильство у телесеріалах та формування гендерної ідентичності в молодіжній аудиторії (2016)
Олешко С. - Історичний ракурс уявлень про жінку у різні епохи, Біла О. (2016)
Мазіпчук І. - Образ жінки у розважальних телепрограмах на каналах "1+1" та "Новий канал" (2016)
Марченко Б. - Гендер як архетип (2016)
Вращук К. - Конструювання тілесності. Репрезентація образу жінки в радянських кіноафішах 20 – 30 років 20 століття (2016)
Чернєй В. В. - Актуальні проблеми реалізації державної антикорупційної політики, Шаповалов О. О. (2016)
Купранець І. М. - Удосконалення оперативно-розшукової профілактики нецільового використання бюджетних коштів (2016)
Лакійчук О. С. - Кримінальна відповідальність учасників терористичної групи і терористичної організації: актуальні питання теорії та практики (2016)
Panchenko O. - Peculiarities of Compensation of Moral Damage Caused by the Police (2016)
Рудницька Ю. В. - Огляд місця події під час розслідування крадіжок, учинених неповнолітніми (2016)
Грібов М. Л. - Розмежування спеціального слідчого експерименту й імітування обстановки злочину (2016)
Василевич Я. В. - Удосконалення нормативно-правового регулювання оперативно-розшукової протидії привласненню та розтраті бюджетних коштів (2016)
Кузьменко Є. В. - Проблеми правового регулювання застосування безпілотних літальних апаратів у правоохоронній діяльності Національної поліції України (2016)
Орлов Ю. Ю. - Запровадження сучасних бібліотечних технологій у вищих навчальних закладах МВС України (2016)
Бараш Є. Ю. - Кримінологічні засади ресоціалізації засуджених до тривалих строків покарання (2016)
Тахтай О. В. - Кредитні спілки: історія виникнення та сучасний розвиток (2016)
Макаренко Н. К. - Зародження та розвиток професійної злочинності в історії європейської цивілізації (2016)
Павлишин О. В. - Взаємозв’язок між знаковими елементами ідеї права в контексті семіотико-правового аналізу (2016)
Подік І. І. - Парадигмальний підхід у філософсько-правовій методології юридичного нормотворення (2016)
Давидова М. М. - Кримінально-правова характеристика схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (2016)
Таран О. В. - Поняття, види та форми використання спеціальних знань під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва, Тимофєєва Н. В. (2016)
Джужа А. О. - Віктимологічне запобігання сексуальному насильству щодо дитини (2016)
дударець Р. М. - Сутність та ознаки створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань в контексті криміналістичної методики їх розслідування (2016)
Окушко А. В. - Виявлення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у медичних закладах (2016)
Ракул О. В. - Концептуальні підходи до формування фіскальної політики держави: міжнародний досвід (2016)
Стрільців О. М. - Запобігання наркозлочинності: досвід Нідерландів (2016)
Цюприк І. В. - Особливі методи розслідування та інші правові механізми збирання доказів у провадженнях про злочини, пов’язані з терористичною діяльністю, за законодавством зарубіжних країн (2016)
Kapitonova N. - Police activities’ management in Great Britain and France: comparative analysis (2016)
Тетяна Єфименко: Кризи несуть у собі нові шанси (президент Академії фінансового управління про розвиток державних банків та ефективність держфінансів) (2015)
Соколовська А. М. - Концепція ліберальної податкової реформи: доцільність і можливість реалізації в Україні (2015)
Маркевич О. В. - Еволюція оподаткування прибутку підприємств в Україні (2015)
Гасанов С. С. - Напрями підвищення фінансової стабільності державних підприємств в Україні, Іваницька О. М., Кощук Т. В. (2015)
Кузькін Є. Ю. - Зарубіжний досвід фіскальної децентралізації: проблеми та шляхи їх розв’язання, Котляревський Я. В., Шишко О. В. (2015)
Рибак С. О. - Соціальна та інвeстиційна складові бюджетної політики: проблеми взаємодії (2015)
Голян В. А. - Трансформація системи фінансових відносин у лісовому секторі на засадах бюджетної економії та самоокупності, Шубалий О. М. (2015)
Сушко Н. І. - Управління витратами державного сектору в контексті запровадження національних стандартів бухгалтерського обліку (2015)
Матузка Я. В. - Інституціональні аспекти трансакційних витрат , Горбатюк В. І. (2015)
Автори (2015)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” в 2015 році (2015)
Анфьорова М. В. - Зміни властивостей еритроцитів у собак, Головаха В. І., Піддубняк О. В., Тишківський М. Я. (2016)
Бойко Г. В. - Впровадження інформаційно–комунікаційних технологій при викладанні дисципліни "Ветеринарна токсикологія", Іщенко В. Д. (2016)
Духницький В. Б. - Показники азотового обміну курчат–бройлерів кросу Росс–308 за сумісної дії охратоксину А та дезоксиніваленолу, Бойко Ю. В., Бойко Г. В., Бойко Н. І. (2016)
Бродовський В. А. - Обсіменіння сальмонелами яловичини і свинини, які надходять в реалізацію з присадибних і фермерських господарств, Ковбасенко В. М. (2016)
Грушанська Н. Г. - Клініко–гематологічні показники корів північно–східної біогеохімічної зони України за різних періодів лактації, Костенко В. М. (2016)
Журавльов О. Ю. - Ефективність добавки "Силімаск" за експериментального токсикозу у щурів, Гунчак В. М. (2016)
Кириченко В. М. - Кількісний і якісний амінокислотний склад м’яса курчат–бройлерів за збагачення раціону наномікроелементною кормовою добавкою "Мікростимулін" (2016)
Колтун Є. М. - Клініко–біохімічний статус дійних корів ПАФ "Нефедівське" Кам’янець–Подільського району Хмельницької області, Русин В. І. (2016)
Кондрасій Л. А. - Якісні зміни молока–сировини за впливу різних гігієнічних умов отримання, Якубчак О. М. (2016)
Криця Я. П. - Вплив імуномодуляторів на показники клітинного імунітету лошат верхових порід (2016)
Левківський Д. М. - Епізоотологічний моніторинг сказу тварин у Львівській області за 2014–2016 роки, аналіз проведених антирабічних заходів, Левківська Н. Д., Сторчак Ю. Г., Гутий Б. В. (2016)
Лукащук Б. О. - Вплив пробіотика та фітобіотика на кишковий мікробіоценоз відлучених поросят за неспе-цифічного гастроентериту, Слівінська Л. Г. (2016)
Мароунек М. - Гіпохолестеролемічна дія N–алкіламідованого альгінату, Волєк З., Таубнер Т., Душкова Д., Калачнюк Л.Г., Хомич В.В. (2016)
Назар Б. І. - Вдосконалення системи контролю та обігу ГМО в Україні (2016)
Novitska O. - Clinical signs in diagnostic of circovirus infection in pigs (2016)
Періг Ж. М. - Морфофункціональна характеристика печінки за визначення кумулятивних властивостей фітопрепарату "Щитник" (2016)
Рибачук Ж. В. - Фармакологічна дія препарату "Екосорб 25" та вплив на рівень напруженості імунітету свиней, що знаходяться на відгодівлі (2016)
Романович М. М. - Інтенсивність процесів ПОЛ у курчат–бройлерів за на тлі вакцинації проти хвороби Гам-боро та за дії дріжджів Saccharomices cerevisiae і пробіотика БПС–44, Куртяк Б. М., Брода Н. А., Матюха І. О. (2016)
Саулко В. В. - Вміст мікроелементів в сироватці крові тільних корів різних біогеохімічних провінцій (2016)
Сачко Р. Г. - Вміст важких металів у кормах, організмі тварин та продукції тваринництва в агроекологічних умовах Закарпаття, Лесик Я. В., Лучка І. В., Невоструєва І. В. (2016)
Сачук Р. М. - Ефективність "Мазі для ран" у комплексній терапії при лікуванні рваних ран дійок вимені корів (2016)
Слівінська Л. Г. - Бронхопневмонія телят: діагностика та комплексна терапія, Демидюк С. К., Щербатий А. Р., Мазурок П. С. (2016)
Солопова Х. Я. - Гематологічні та мікробіологічні показники, стан природних механізмів захисту у коропа за дії препарату "Флюмек", Віщур О. І. (2016)
Сорокіна Н. Г. - Орнітоз у папуг, Гальчинська О. К., Лепушинська В. С. (2016)
Стахів О. - Теломерна теорія старіння клітини, Шемедюк Н. П. (2016)
Стояновський В. Г. - Функціонування імунного бар'єру кишечника поросят за дії технологічного стресу, Огродник М. Т. (2016)
Супрович Т. М. - Алельний поліморфізм гена BOLA–DRB3.2 в зв’язку з типами вивідної системи вимені та маститами корів української чорно–рябої молочної породи, Супрович М. П., Карчевська Т. М., Чорний І. О., Чепурна В. А. (2016)
Тесарівська У. І. - Репродуктивна функція самок щурів F1 і постнатальний розвиток щуренят F2 за дії різних доз наногерманію цитрату, Федорук Р. С., Шумська М. І. (2016)
Трофім’як Р. М. - Діагностика хронічної серцевої недостатності собак – існуючі методи та подальші перспективи, Cлівінська Л. Г. (2016)
Турко Я. І. - Особливості гематологічного і білкового профілю та стану неспецифічної резистентності організму птиці при застосуванні пробіотика та нанокобальту, Ушкалов В. О. (2016)
Тодорюк В. Б. - Вплив ферровету 7,5 % і фероселу Т на концентрацію мінеральних речовин в сироватці крові поросят, хворих на ферумдефіцитну анемію, Гутий Б. В., Хомик Р. І., Васів Р. О. (2016)
Козловська Г. В. - Чутливість збудника кишкового ієрсиніозу до дезінфектантів (2016)
Березовський А. В. - Етіологічна структура гострих шлунково–кишкових захворювань телят, Фотіна Т. І., Улько Л. Г., Нечипоренко О. Л., Тітов Є. М. (2016)
Бліщ Г. І. - Патогістологічна характеристика імунних органів курей–бройлерів при спонтанному Орнітобактеріозі, Коцюмбас Г. І. (2016)
Жуковський I. К. - Вплив комплексного лікування телят на обмін металопротеїнів та активність ферментів системи антиоксидантного захисту за гіпопластичної анемії, Слівінська Л. Г., Левченко В. І. (2016)
Кацараба О. А. - Діагностичний етап гінекологічної диспансеризації неплідних корів, Дмитрів О. Я., Костишин Є. Є., Івашків Р. М., Кудла І. М., Сачук Р. М. (2016)
Кушнір Г. В. - Контроль генетично модифікованих рослин – гарантія продовольчої безпеки (2016)
Максимович І. А. - Поширення і характеристика серцевих шумів у спортивних коней (2016)
Фаріонік Т. В. - Технологія виробництва варених ковбас з додаванням йодованої солі та її ветеринарно–санітарна експертиза (2016)
Федоренко С. Я. - Прооксидантно–антиоксидантний статус корів за гонадопатій (2016)
Фотіна Г. А. - Чутливість збудників бактеріальних хвороб птиці до антибактеріальних препаратів, Кліщова Ж. Є. (2016)
Хімич М. С. - Контроль ліпофільних токсикантів у молоці з використанням мікробіологічного експрес–методу, Горобей О. М., Салата В. З. (2016)
Шевченко А. М. - Порівняльна оцінка дії нового препарату з відомим аналогом у експерименті на лабораторній культурі мух родини Calliphoridae (2016)
Шинкарук О. Ю. - Лабораторна характеристика рідкого ензимного мийного засобу "Ензимий" для санобробки у молочній промисловості (2016)
Юрчак С. В. - Інтенсивність процесів ПОЛ та активність системи антиоксидантного захисту у крові коропів за дії різного рівня вітаміну Е і Селену в раціоні, Дерень О. В., Віщур О. І., Забитівський Ю. М. (2016)
Яблонська О. В. - Властивості Salmonella typhi за дії електромагнітного випромінювання надвисокої частоти, Мех Н. Я., Духнич Т. А. (2016)
Яремко О. В. - Активність амінотрансфераз у сироватці крові телят за дії піридоксину гідрохлориду, Пеленьо Р. А. (2016)
Нагорна Л. В. - Фармако–токсикологічна оцінка препарату "Цифлур" (2016)
Basarab T. P. - Hysteroscopic investigation of dairy cows uterus with subclinical endometritis , Stefanyk V. Y. (2016)
Milczak A. - Frequency of dea 1.1 antigen in german shepherds, Abramowicz B., Madany J., Winiarczyk D., Wrześniewska K., Bochyńska D., Sahinduran S. (2016)
Radchikov V. F. - Organic trace element complex for calves feeding, Tsai V. P., Gurin V. K., Lyundishev V. A. (2016)
Staniec M. - Epidemiological studies towards cattle babesiosis – tick–borne disease, Buczek K., Milczak A., Adaszek Ł., Winiarczyk S. (2016)
Федорович В. Л. - Основні неврологічні симтоми та їх поширення у собак, Слівінська Л. Г., Федорович Н. М. (2016)
Sobko G. - Indicators of phagocytosis of granulocytes neutrophiles in cows blood sick on subclinical form of mastitis and under the influence of preparation "Antymast" (2016)
Пеленьо Р. А. - Показники антилізоцимної та антикомплементарної активності мікроорганізмів дистального відділу кишечника поросят за змішаної нематодозно–протозоозної інвазії (2016)
Личук М. Г. - Аналіз продуктивності молочних корів за результатами диспансеризації, Слівінська Л. Г., Паска М. З. (2016)
Паска М. З. - Морфологічний склад периферійної крові молодняку великої рогатої худоби в онтогенезі, Сташевська Н. В., Личук М. Г. (2016)
Вархоляк І. С. - Застосування лікарських препаратів при патологіях серця і судин у собак та кішок (2016)
Содержание (2016)
Гуштан Е. В. - Экоморфологическая классификация личинок стрекоз (Insecta: Odonata) Украинских Карпат (2016)
Некрасова О. Д. - Распространение, фенооблик и сезонные особенности инвазивного вида Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (Coleoptera: Coccinellidae) на территории Украины, Титар В. М. (2016)
Gontarenko A. V. - First records of Longitarsus dorsalis (Fabricius, 1781) (Coleoptera: Chrysomelidae) from Ukraine (2016)
Nazarenko V. Yu. - New records of some Larinus Dejean, 1821 (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae) species in Ukraine, Gontarenko A. V. (2016)
Стукалюк С. В. - Мониторинг гнездовых комплексов муравьёв Formica rufa Linnaeus, 1761 (Hymenoptera: Formicidae) на территории природного парка "Феофания" (Киев), Кондратьев В. В., Щур К. Ю. (2016)
Шатровський О. Г. - До вивчення твердокрилих комах родин Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae, Dryopidae та Heteroceridae (Coleoptera) Шацького національного природного парку, Кравченко О. М. (2016)
Правила для авторов (2016)
Титул, зміст (2013)
НМАПО імені П. Л. Шупика — 95 років! (2013)
Галковская Г. - 22-я Международная выставка "Здравоохранение 2013" — плацдарм для развития отечественной медицины (2013)
Устінов О. - 14-ий Національний конгрес кардіологів — медична подія світового рівня (2013)
Устінов О. - Національна медична премія: визначено кандидатів у лауреати (2013)
5-ий Ювілейний міжнародний медичний форум "Інновації в медицині — здоров’я нації" (2013)
Ігорю Порфирійовичу Шлапаку — 70 років! (2013)
Щирі вітання Наталії В’ячеславівні Харченко з ювілеєм! (2013)
Жигунова А. - Применение интерферонов в профилактике и лечении инфекционных заболеваний (2013)
Жигунова А. - Применение фиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов в клинической практике (по материалам XIV Национального конгресса кардиологов Украины) (2013)
Устінов О. - Реформа первинної медичної допомоги — 2013: сучасний стан, проблеми, шляхи вирішення (2013)
Богатирьова Р. В. - Методика визначення вартості медичних послуг, Толстанов О. К., Дуда В. П., Чермак І. І., Яцюк М. І., Яцюк Ю. М. (2013)
Залесский В. Н. - Нанобиофотоника: фотонассоциированные нанобиотехнологии для лазерной и персонализированной медицины, Мовчан Б. А. (2013)
Мельник В. М. - Хіміорезистентний туберкульоз: стан проблеми в Україні, Новожилова І. О., Матусевич В. Г. (2013)
Харитонюк Р. О. - Досвід роботи Рівненського обласного гепатологічного центру, Гойда Н. Г. (2013)
Юрченко В. Д. - Принципи, на яких ґрунтуються кваліфікаційні характеристики професій працівників системи екстреної медичної допомоги, відповідно до вимог чинного законодавства, Близнюк М. Д., Кукуруз Я. С. (2013)
Зайков С. В. - Особенности ринита при ОРВИ, Кузнецова Л. В., Осипова Л. С., Назаренко А. П. (2013)
Коноплянко Т. В. - Генерализованные идиопатические (генетические) эпилепсии у детей (2013)
Косаковський А. Л. - Сучасна тактика при гострому середньому отиті в дітей, Юрочко Ф. Б. (2013)
Свинцицкий А. С. - Синдром раздраженного кишечника: от патогенеза к лечению, Соловьева Г. А., Кваченюк Е. Л., Нагиева С. А. (2013)
Кравчун Н. А. - Поликомпонентная фитотерапия при заболеваниях щитовидной железы, Чернявская И. В. (2013)
Жигунова А. К. - Острый риносинусит: патогенез, особенности диагностики и лечения. Синупрет® в комплексной терапии острого риносинусита (2013)
Марушко Ю. В. - Доказательная база эффективности и безопасности применения ибупрофена в педиатрии, Тодыка Ю. И., Гарбар И. И. (2013)
Подводное вытяжение — эффективный щадящий метод оздоровления позвоночника (2013)
Федорова О. А. - Нейропатическая боль. Клиническая эффективность габапентина в качестве препарата 1-й линии (2013)
Барна О. М. - Ефективна та результативна серцево-судинна профілактика: місце розувастатину (2013)
Кіхтяк О. П. - Механізми розвитку інсулінорезистентності та її мішені (2013)
Кайдашев И. П. - Изменение образа жизни, нарушение энергетического метаболизма и системное воспаление как факторы развития болезней цивилизации (2013)
Воробьев К. П. - Критерии качества клинических исследований: международные стандарты и текущая национальная практика (2013)
Станько Э. П. - Иммунный статус ВИЧ-позитивных потребителей инъекционных наркотиков, Игумнов С. А., Цыркунов В. М. (2013)
Бичков М. А. - Цінність неінвазивних методів діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Бичков Ю. А., Бичкова С. В. (2013)
Зербіно Д. Д. - Гранулематоз Вегенера: ускладнення та причини смерті, Зімба О. О. (2013)
Волошин-Гапонов И. К. - Гемодинамические и структурные изменения печени у больных с церебральными формами болезни Вильсона — Коновалова по данным ультразвукового исследования, Линская А. В. (2013)
Лутай М. И. - Сравнительная характеристика влияния карведилола и атенолола на толерантность к физической нагрузке у больных со стабильной стенокардией напряжения, Слободской В. А. (2013)
Козярін І. П. - Гігієнічна оцінка використання комп’ютерних технологій для корекції зору та мовлення у дітей, Івахно О. П., Нємцева Ю. В. (2013)
Пеленьо Н. В. - Особливості перебігу та принципи діагностики волосистоклітинної лейкемії, Виговська Я. І., Шалай О. О., Масляк З. В., Лебедь Г. Б., Логінський В. Є. (2013)
Малиш Н. Г. - Сучасні аспекти епідеміології шигельозів у північно-східному регіоні України, Тищенко В. В., Кузнєцова О. Л. (2013)
Фірсова М. М. - Сучасні підходи до проведення радіонуклідної терапії множинних кісткових метастазів у хворих на рак молочної залози (2013)
Яргин С. В. - Асбест и антиасбестовая кампания: в поисках разумных решений (2013)
Маланчук В. О. - Особливості застосування біорезорбтивних фіксаторів при переломах лицевого черепу в різних анатомо-функціональних зонах, Астапенко О. О., Копчак А. В. (2013)
Пам’яті професора Григорія Івановича Лисенка (2013)
Содержание (2016)
Шешурак П. Н. - Жуки-карапузики (Coleoptera: Histeridae) Мезинского национального природного парка (Черниговская область, Украина), Назаров Н. В. (2016)
Gontarenko A. V. - Colotes Erichson, 1840 — new genus of soft-wing flower beetles (Coleoptera: Malachiidae) for the fauna of Ukraine (2016)
Назаренко В. Ю. - Грецкий орех (Juglans regia) — новое кормовое растение жука-долгоносика Curculio glandium Marsham, 1802 (Coleoptera: Curculionidae: Curculioninae) (2016)
Халаим Е. В. - Первая достоверная находка Idaea elongaria (Rambur, 1833) (Lepidoptera: Geometridae) в фауне Украины, Костюк И. Ю. (2016)
Guglya Yu. A. - A study of the fauna of leaf-miner flies of the subfamily Agromyzinae (Diptera: Agromyzidae) of Ukraine. Report 4. Thirteen new species for the fauna of Ukraine (2016)
Гугля Ю. А. - Усовершенствованная методика сбора мелких двукрылых и изготовления пластиковых контейнеров для постоянного хранения препаратов их гениталий (2016)
Стрижельчик Н. Г. - Оцінка сумісної дії неіонізуючого випромінювання та лікарських препаратів на рівень мутагенезу в статевих клітинах Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae) (2016)
Вовк Д. В. - Памяти Галины Ивановны Нагловой (20.10.1930–14.01.2016), Прудкина Н. С. (2016)
Правила для авторов (2016)
Від редакції (2010)
Коваль В. - Українські теоретично-практичні здобутки з музично-етнографічної транскрипції (нариси) (2010)
Przerembski Z. J. - Problematyka transkrypcji muzyki ludowej w polskich badaniach etnomuzykologicznych (2010)
Луканюк Б. - К вопросу об аналитическом методе нотирования (2010)
Абрагам О. - Пропозиції до транскрибування екзотичних мелодій, переклад з німецької Андрія Вовчака, редакція Богдана Луканюка, Горнбостель Е. М. (2010)
Мишанич М. - Архівне опрацювання народновокальних творів: Методичні рекомендації (2010)
Осадча В. - Магістерські, дипломні та курсові роботи з етномузикології студентів харківських вищих навчальних закладів культури і мистецтв 1993-2010 років, Харченко Н. (2010)
Тюрикова О. - Вивчення фольклору на кафедрі історії музики і фольклоруДонецької державної музичної академії імені С.С. Прокоф’єва (2010)
Лукашенко Л. - Четверта міжнародна наукова конференція пам'яті Анни Руднєвої "Фольклор: історична традиція й сучасні польові дослідження" (2010)
Добрянська Л. - 3-я Міжнародна науково-практична конференція "Автентичний фольклор: Проблеми вивчення, збереження, наслідування" (2010)
Довгалюк І. - Проблеми етномузикології та фольклористичної архівістики на Міжнародній науковій конференції до 70-річчя заснування Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси (2010)
Рибак Ю. - Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 4. Брэсцкае Палессе. (2010)
Харчишин О. - Виктор Панько. Песенный фольклор украинцев севера Республики Молдова. Обрядовая и ритуальная поэзия (2010)
Пастух Н. - Хроніка ’08-’09 (2010)
Луканюк Б. - 100 праць з музично-етнографічної транскрипції (2010)
Титул, зміст (2013)
З Новим роком та Різдвом Христовим! (2013)
Федорова О. - 6-й Национальный конгресс ревматологов Украины: вектор на доказательную медицину, системный подход и партнерство с пациентом (2013)
Жигунова А. - Достижения и перспективы развития кардиохирургии (по материалам Научной конференции, посвященной 100-летнему юбилею Николая Михайловича Амосова) (2013)
Жигунова А. - Борьба с инсультом: состояние медицинской помощи в Украине и опыт зарубежных коллег (2013)
Жигунова А. - 2013-й — год разочарований и надежд кардиологии (2013)
Щербак И. - Всемирный день диабета — 2013 в Украине: курс на диабетологическое просвещение и профилактику (2013)
Бармина А. - Рынок частной медицины в Украине: маркетинг и менеджмент как инструменты конкурентной борьбы (2013)
Жигунова А. - Новые горизонты гинекологической хирургии (2013)
Устінов О. - Стратегія подолання ВІЛ-інфекції в Україні: професійний погляд на проблему (2013)
Чумак А. А. - Особливості молекулярних механізмів розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки, Овсяннікова Л. М., Кубашко А. В., Саркісова Е. О., Гасанова О. В., Альохіна С. М., Плескач О. Я. (2013)
Юдина Л. В. - Выбор антибиотикотерапии при сочетании острых инфекций верхних и нижних дыхательных путей (2013)
Косаковский А. Л. - Аллергический ринит: этиология, патогенез, клинические проявления и патогенетически обоснованная терапия, Гавриленко Ю. В. (2013)
Жердьова Н. М. - Вплив інсулінорезистентності на серцево-судинні захворювання у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та методи її корекції (2013)
Соколова Л. К. - Инсулинотерапия с применением генно-инженерных препаратов человеческого инсулина: новые возможности (2013)
Щербак И. Б. - Цефодокс в терапии бронхолегочных заболеваний у взрослых и детей: клиническая эффективность и безопасность (2013)
Бережной В. В. - Эффективность жаропонижающих препаратов при лихорадочных состояниях у детей, Козачук В. Г. (2013)
Воробьев К. П. - Формальные критерии качества и ценности клинической информации (2013)
Березин А. Е. - Гиполипидемическая терапия в стратегии первичной и вторичной профилактики атеротромботических кардиоваскулярных событий (2013)
Юрьев К. Л. - Обзоры сравнительной эффективности медицинских вмешательств AHRQ (2013)
Вороненко Ю. В. - Досвід удосконалення підготовки керівників галузі охорони здоров’я з питань менеджменту якості медичної допомоги, Гойда Н. Г., Горачук В. В. (2013)
Жураєв Р. К. - Синдром Марфана: дослідження пацієнтів після операції з приводу гострого розшарування аневризми висхідного відділу аорти, Книшов Г. В., Зербіно Д. Д., Кравченко І. М., Кравченко В. І. (2013)
Маланчук В. О. - Оцінка гемодинаміки в ділянці підочної артерії при переломах вилицевого комплексу, Тімощенко Н. М., Мамонов Р. О. (2013)
Шищук В. Д. - Особливості захворюваності населення Сумської області, Сміянов В. А. (2013)
Волошин-Гапонов И. К. - Восстановительное лечение пациентов с неврологическими формами болезни Вильсона — Коновалова (2013)
Ременник О. І. - Піровиноградна кислота в комплексі метаболічних порушень у пацієнтів із хронічною обструктивною хворобою легень, ускладненою хронічним легеневим серцем (2013)
Логвінов Я. М. - Структурно-функціональний стан правого передсердя та його вушка у хворих із неклапанною фібриляцією передсердь, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А. (2013)
Приходько А. М. - Роки звитяги: діяльність М. М. Амосова в Українському НДІ туберкульозу ім. академіка Ф. Г. Яновського (до 100-річчя від дня народження М. М. Амосова) (2013)
Пашков В. М. - Анатомічні матеріали померлої людини: презумпція згоди (2013)
Title, content (2016)
Nikitina T. A. - A potential role of hydrogen sulfide (H 2 S) in the regulation of the Ras-ERK signaling-dependent transcription of DNA methyltransferases (2016)
Chesnokov M. S. - Transcriptome-based identification of PDGFA as a candidate secreted biomarker for hepatocellular carcinoma, Krivtsova O. M., Skovorodnikova P. A., Makarova A. S., Kustova I. F., Logacheva M. D., Penin A. A., Klepikova A. V., Shavochkina D. A., Kudashkin N. E., Moroz E. A., Patyutko Y. I., Kotelnikova E. A., Lazarevich N. L. (2016)
Vagyna I. N. - Mouse embryonic fibroblasts expressing IFNβ or IL-21 inhibit proliferation of melanoma cells in vitro, Zaharuk O. A., Strokovska L. I., Vagyn Y. V., Kashuba V. I. (2016)
Trofimova N. S. - Molecular-genetic characterization of Ukrainian patients with mucopolysaccharidosis I: identification of three new mutations in α-L-iduronidase gene, Olkhovich N. V. (2016)
Mytsyk N. Y. - Identification and characterization of six new mutations in GLB1 gene in Ukrainian patients with GM1 gangliosidosis and Morquio B disease, Gorovenko N. G. (2016)
Antonyuk V. O. - Use of lectin as a vector molecule for delivery of medicinal products to cells and tissues, Klyuchivska O. Yu., Antonyuk R. V., Lozynskyi A. V., Pohranychna Kh. R., Lesyk R. B., Stoika R. S. (2016)
Negrutska V. V. - Telomerase inhibition by new di- and trisubstituted acridine derivatives, Saraieva I. V., Kostina V. G., Alexeeva I. V., Lysenko N. A., Dubey I. Ya. (2016)
Титул, зміст (2014)
Спасение жертв противостояния в Киеве: очерки военно-городской медицины (2014)
Жигунова А. - Творческое наследие Александра Ивановича Арутюнова (по материалам конференции, посвященной 110-летию со дня рождения выдающегося отечественного нейрохирурга) (2014)
Садогурська К. В. - Хром і нанохром: властивості, перспективи застосування у медичній практиці, Каплуненко В. Г., Чекман І. С. (2014)
Расин М. С. - Роль ядерных транскрипционных факторов в синтропии современной внутренней патологии (обзор литературы), Кайдашев И. П. (2014)
Чекман И. С. - Антиоксиданты: клинико-фармакологический аспект, Беленичев И. Ф., Горчакова Н. А., Кучеренко Л. И., Бухтиярова Н. В., Поготова Г. А. (2014)
Ковальчук А. Ю. - Характеристика соціально-демографічної ситуації та соціально значущих захворювань в Україні (2014)
Жердьова Н. М. - Індивідуальний підхід до лікування хворих на цукровий діабет 2-го типу (2014)
Марушко Ю. В. - Функціонування системи місцевого імунітету та її особливості в дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції, Мовчан О. С., Марушко Т. В. (2014)
Дзюблик А. Я. - Антибиотикорезистентность при лечении бактериальных респираторных инфекций и пути ее преодоления, Дзюблик Я. А. (2014)
Василовский В. В. - Опыт применения препарата Цераксон® у пациентов с рассеянным склерозом прогредиентного типа течения, Волошина Н. П., Ткачева Т. Н., Негреба Т. В., Волошин-Гапонов И. К. (2014)
Жигунова А. К. - Острые респираторные инфекции: основные проявления, механизмы развития, симптоматическая и патогенетическая терапия (2014)
Жигунова А. К. - Афлубин® — верный помощник в лечении гриппа и ОРВИ (2014)
Федорова О. А. - Препараты калия и магния в современной клинической практике (2014)
Гасюк Ю. А. - Ефективність антагоністів лейкотрієнових рецепторів у комбінованій протирецидивній терапії хронічного поліпозного риносинуситу, Зачепило С. В. (2014)
Звягинцева Т. Д. - Лекарственные поражения печени. НПВП-ассоциированные гепатопатии: актуальность проблемы и современные терапевтические подходы, Чернобай А. И. (2014)
Литвак О. О. - Індоміролтм при синдромі полікістозних яєчників (2014)
Возіанов С. О. - Сучасний стан питання щодо метаболічної оцінки та метафілактики кальцієвого уролітіазу (за матеріалами XXVIII Щорічного конгресу Європейської урологічної асоціації), Бойко А. І., Губар А. О., Кушніренко С. В. (2014)
Ліщишина О. М. - Конфлікт інтересів при розробці медико-технологічних документів, Мельник Є. О. (2014)
Воробьев К. П. - Количественные характеристики клинической информации (2014)
Березин А. Е. - Целевая терапия, основанная на серийных измерениях уровня мозгового натрийуретического пептида, в глобальной стратегии повышения выживаемости и улучшения клинических исходов пациентов с хронической сердечной недостаточностью (обзор литературы) (2014)
Юрьев К. Л. - Обзоры сравнительной эффективности медицинских вмешательств AHRQ (2014)
Сергієнко А. М. - Вплив низькоенергетичної світлової терапії на оптичну щільність макулярного пігменту і гостроту зору у хворих із сухою формою вікової макулярної дегенерації, Дзюба Н. О., Пекарик О. С. (2014)
Якименко И. Л. - Особенности артериальной гипертензии при сочетании с гиперурикемией у мужчин (2014)
Малиш Н. Г. - Епідеміолого-біологічні особливості гострих кишкових інфекцій, викликаних умовно-патогенною мікрофлорою, в Сумській області, Чемич М. Д., Голубнича В. М., Доан С. І., Тищенко В. В. (2014)
Курдиль Н. В. - Экстренная медицинская помощь при острых отравлениях у взрослых: практические рекомендации для догоспитального этапа, Зозуля И. С., Иващенко О. В. (2014)
Chendey T. V. - Six weeks ingestion of polyphenol-rich Urtica dioica and Sideritis scardica does not influence endothelial function, blood pressure or lipid profile in patients with coronary artery disease or at high cardiovascular risk: a randomised controlled trial, Rishko M. V., Boyko N. V., Kroon P. A. (2014)
Орлова Н. М. - Поведінкові чинники ризику розвитку патології органа зору у міських школярів, Костецька А. О. (2014)
Фещенко Ю. І. - Вплив порушень газообміну на параметри якості життя у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень, Яшина Л. О., Опімах С. Г. (2014)
Цимбалюк С. М. - Значення вузлової патології у виникненні раку щитоподібної залози, Гульчій М. В., Баленко Н. В., Черниченко І. О. (2014)
Рецензия на книгу А. П. Чуприкова и А. М. Хворовой "Расстройства спектра аутизма: медицинская и психолого-педагогическая помощь" (2014)
Title, content (2016)
Ulianov S. V. - Lamina–associated chromatin in the context of the mammalian genome folding, Shevelyov Y. Y., Razin S. V. (2016)
Sjakste T. - Structural and functional significance of microsatellites, Paramonova N., Sjakste N. (2016)
Kapustian L. M. - Non-canonical interactions of the β subunit of the translation elongation complex eEF1B and analysis of their possible functional role, Dadlez M., Negrutskii B. S. (2016)
Trofimova N. S. - Molecular-genetic characterization of Ukrainian patients with mucopolysaccharidosis IIIA: identification of three new mutations in the heparan-N-sulfatase gene, Olkhovich N. V., Gorovenko N. G. (2016)
Bannikova M. A. - Effect of Ceftriaxone and Timentin antibiotics on morphogensis in the in vitro culture of bread wheat Triticum aestivum L., Gorbatyuk I. R., Hnatiuk I. S., Malysheva-Otto L. V., Duplij V. P. (2016)
Radchenko L. V. - Phylogenetic analysis of influenza A viruses (H1N1)pdm circulating during 2014–2015 epidemic season in Ukraine, Smutko O. Yu., Fesenko A. Yu., Mironenko A. P. (2016)
Kordium V. A. - Modelling of systemic lesion of organism for development of multitarget cellular and cytokine therapy, Chaikovsky Yu. B., Irodov D. M., Drahulian M. V., Gulko T. P., Buchek P. V., Korsak A. V., Neverovskiy A. V. (2016)
Materials of X annual Conference of Young Scientist of the Institute of Molecular Biology and Genetics NASU (2016)
Kovalenko N. K. - Review on the book "Medical microbiology, virology and immunology" for students of higher educational institutions, accreditation level IV. Ed. V. P. Shyrobokov. Vinnytsia: A New Book, 2011. 952 p. (2016)
Title, content (2016)
Singatulina A. S. - Mechanisms of DNA repair in mitochondria, Pestryakov P. E. (2016)
Shuvalova N. S. - Morphological characteristics of mesenchymal stem cells from Wharton jelly, cultivated under physiological oxygen tensions, in various gas mixtures, Kordium V. A. (2016)
Stepurska K. V. - Inhibition of immobilized acetylcholinesterase by aflatoxin B1 in a potentiometric biosensor, Korobko M. I., Arkhypova V. M., Soldatkin O. O., Lagarde F., Soldatkin A. P., Dzyadevych S. V. (2016)
Dmytruk I. M. - The polymorphisms of genes involved in DNA methylation in patients with malignancies from West Ukraine, Makukh H. V., Thyrkus M. Y., Kitsera N. I. (2016)
Inshyn D. I. - Design of 4-(4-dialkylaminostyryl) -pyridinium dyes for fluorescent detection of amyloid fibrils, Chernii S. V., Kovalska V. B., Yarmoluk S. M. (2016)
Abstracts of IX International meeting "From Molecular to Cellular Events in Human Pathologies” 19–22 September 2016 Lviv, Ukraine (2016)
Ахмеднабієв Р. М. - Тришарова стінова панель із бетону з використанням золошлаків котлів з циркуляційним киплячим шаром, Ахмеднабієв Р. Р. (2016)
Бондар В. О. - Особливості корозії арматури підземних залізобетонних труб великих діаметрів, Бондар Л. В., Сушко В. О. (2016)
Валовой О. І. - Показники вогнестійкості композитних матеріалів, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2016)
Гоц В. І. - Шлаколужний бетон для дорожніх основ і покриттів з використанням відходу флотації золотовмісної руди, Ластівка О. В., Руденко І. І., Волинська Є. В. (2016)
Джафар Хамеди Абдулла Аль Мусаи - Исследование влияния анизотропии наполнителей на физико-механические свойства атмосферостойких геоцементных покрытий барьерного типа, Гузий С. Г., Бондаренко О. П. (2016)
Єрмоленко Д. А. - Експерементальні дослідженння високоміцного бетону на зразках циліндричної та кубічної форми, Демченко О. В., Федоришина О. І. (2016)
Жданюк В. К. - Експериментальні досліди базальтоплистикової арматури для виготовлення анкерів, Золотов С. М., Єрємєєва Т. Г. (2016)
Коробко О. А. - Спонтанная перестройка структуры бетона при знакопеременных воздействиях, Выровой В. Н., Непомнящий А. Н., Шевченко В. В. (2016)
Кривенко П. В. - Високоміцні шлаколужні цементи для швидкого ремонту та зведення бетонних споруд, Петропавловський О. М., Вознюк Г. В., Лакуста С. О. (2016)
Михайлов О. В. - Ефективні піноперлітобетонні стінові панелі з покращеними теплофізичними показниками, Петрикова Є. М. (2016)
Пушкарьова К. К. - Використання високоміцних керамзитобетонів в каркасно-монолітному будівництві, Каверин К. О. (2016)
Уразманова Н. Ф. - Вплив макроструктурних параметрів на формування властивостей бетону в виробах, Тофаніло В. Ю., Закорчемний Ю. О., Нагорнюк Н. П. (2016)
Азизов Т. Н. - Конструкция и расчет несущих элементов подвесного сооружения, Ковров А. В. (2016)
Алексієвець В. І. - Дослідження роботи дерев’яних ферм у передаварійних умовах, Гомон С. С. (2016)
Бабіч Є. Є. - Врахування повзучості бетону в розрахунках прогинів згинальних залізобетонних елементів, Бабич Є. М. (2016)
Бабич Є. М. - Механічні характеристики швидкотверднучих високоміцних бетонів, Бабич В. Є., Філіпчук С. В., Кочкарьов Д. В. (2016)
Бабич В. Є. - Порівняння експериментальних прогинів контрольних та підсилених залізобетонних балок з розрахунковими значеннями за різними методиками, Довбенко В. С., Ребеш Г. і., Ткач Н. В. (2016)
Гомон С. С. - Зміна фізико-механічних характеристик важкого бетону за дії короткочасного та малоциклового навантажень в умовах підвищених температур, Зінчук М. С. (2016)
Гомон С. С. - Деформативність балок з цільної деревини в умовах косого згину, Павлюк А. П. (2016)
Гомон С. С. - Дослідження впливу повторних навантажень на напружений стан та несучу здатність балок із клеєної деревини, Сасовський Т. А. (2016)
Гукасян О. М. - Дослідження зміни міцності по висоті бетонного осердя трубобетонних елементів різної довжини (2016)
Колчунов В. И. - Методика экспериментальных исследований сцепления арматуры с бетоном, Яковенко И. А., Дмитренко Е. А. (2016)
Масюк Г. Х. - Експериментально-теоретичні дослідження роботи залізобетонних балок за дії повторних знакозмінних навантажень (2016)
Масюк Г. Х. - Задачі та методика експериментальних досліджень напружено-деформованого стану нерозрізних залізобетонних балок за дії мало циклових повторно змінних і знакозмінних навантажень, Ющук О. В., Войтович О. В., Новоселецький Р. І. (2016)
Павліков А. М. - Розрахунок несучої здатності колон при їх косому деформуванні у складі безкапітельно-безконсольно-безбалкової конструктивної системи будівель, Гарькава О. В. (2016)
Ромашко В. М. - До моделей нелінійного деформування бетонних та залізобетонних елементів і конструкцій (2016)
Савицький В. В. - Порівняння розрахунків площі перерізу поздовжньої арматури у позацентрово-стиснутих залізобетонних елементах прямокутного перерізу за чинними та попередніми нормами проектування (2016)
Сіянов О. І. - Порівняльння методології нормативних розрахунків залізобетонної балки прямокутного перерізу (2016)
Хохлін Д. О. - Міцність цегляної кладки за наявності горизонтальних тріщин, Попок К. В. (2016)
Гончаренко Д. Ф. - Реконструкция здания Харьковской областной филармонии, Чибаров Д. В. (2016)
Довженко О. О. - Вертикальні стики панельних будівель: конструктивні рішення, розрахунок за міцністю, Погрібний В. В., Чумак Є. І. (2016)
Караван В. В. - Дефекти і пошкодження металоконструкцій, виявлені при обстеженні щогл операторів мобільного зв’язку, Філіпчук С. В. (2016)
Кравченко С. А. - Несущая способность и деформативность монолитного перекрытия из керамзитобетона на многокомпонентном вяжущем, Постернак А. А. (2016)
Масюк В. Г. - Реконструкція гуртожитку з надбудовою житлових квартир у два поверхи на вул. Відінська в м. Рівне (2016)
Скляров В. О. - Применение клеевых анкеров при прокладке трассы воздушной линии электропередач и монтаже опор на готовых фундаментах, Золотова Н. М. (2016)
Зоценко М. Л. - Забезпечення ефективної роботи підземних конструкцій інженерних споруд, які виготовлені з ґрунтоцементну, Петраш Р. В., Петраш О. В., Попович Н. М. (2016)
Сернов В. А. - Расчет осадки свайно-плитного фундамента с учетом рассеивания напряжений под плитой (2016)
Алексієвець В. І. - Технологія підсилення фундаментів мілкого закладення при реконструкції в складних інженерно-геологічних умовах, Алексієвець І. І. (2016)
Білокуров П. С. - Теоретичні дослідження деформативності сталезалізобетоннх балок, що посилені зовнішнім стальним армуванням (2016)
Борисюк О. П. - Напружено–деформований стан залізобетонних балок підсилених під навантаженням сталефібробетоном і композитами при дії малоциклових навантажень, Зятюк Ю. Ю. (2016)
Валовой О. І. - Методика виготовлення та експериментальне дослідження залізобетонних балок з подальшим підсиленням їх композитними матеріалами, Возіян І. О., Валовой М. О. (2016)
Журахівський В. П. - Результати випробувань залізобетонних балок, підсилених зовнішньою гнучкою сталевою арматурою (2016)
Попруга Д. В. - Прогини підсилених у стиснутій зоні залізобетонних згинальних елементів виготовлених на відходах гірничо-збагачувальних комбінатів, Валовой О. І. (2016)
Семенюк С. Д. - Прочность и деформативность изгибаемых железобетонных элементов, усиленных наращиванием сжатой зоны, Москалькова Ю. Г., Подголин А. Г. (2016)
Чеканович М. Г. - Ефективність залізобетонних балок підсиленних системою поперечних стрижнів з затяжкою, Романенко С. М., Андрієвська Я. П. (2016)
Григорчук А. Б. - Енергозбереження при проектуванні будівель та споруд, Голуб О. В. (2016)
Від редакції (2011)
Квітка К. - З польського фольклору на Україні, Курило О. (2011)
Белогурова. Л. - Материалы к Смоленскому этномузыкологическому атласу: Свадебные песни со стихом 6+6 (2011)
Луканюк Б. - Ритмічне варіювання: Аплікація (2011)
Сливинський Ю. - Мелогеографія збірника Оскара Кольберґа "Покуття": Покажчик, публікація Ліни Добрянської (2011)
Луканюк Б. - Цимбаліст з покутського Підгір’я Михайло Камінський (2011)
Довгалюк І. - Фонографічні валики в архіві Філарета Колесси (2011)
Пшерембскі З. Є. - Актуальні тенденції етномузикологічної освіти в Польщі (2011)
Коломиєць О. - Світова етномузика: індійська традиційна культура (проект програми-конспекту) (2011)
Пастух Н. - 9 Conferentia Investigatorum Musicae Popularis Russiae Rubrae Regionumque Finitimarum (Leopolis, 1990 – 1998 – 2010) (2011)
Коломиєць О. - 19-ті Міжнародні наукові читання пам’яті Л. С. Мухарінскої (1906-1987) "Музична культура Білорусі в суцвітті національних культур" та Міжнародний фестиваль етнокультур в Мінську (2011)
Лукашенко Л. - Літня школа фольклористики Малої академії наук України (2011)
Рибак Ю. - Пісні з голосу столітнього львів’янина Теодора Фурти (2011)
Харчишин О. - Хроніка ’10 (2011)
Рибак Ю. - Олекса Ошуркевич (1933 – 2010) (2011)
Повне зібрання праць Оскара Кольберга. Dzieła wszystkie Oskarа Kolbergа (2011)
Title, content (2016)
Obolenskaya M. Yu. - Practical approach to quantification of mRNA abundance using RT-qPCR, normalization of experimental data and MIQE, Kuklin A. V., Rodrigez R. R., Martsenyuk O. P., Korneyeva K. L., Docenko V. A., Draguschenko O. O. (2016)
Kikhno I. M. - Functional complementation of a conserved non protein-coding element (CNE) of Autographa californica multiple nucleopolyhedrovirus by heterologous CNE originating from Malacosoma neustria nucleopolyhedrovirus, Makarenko V. E., Kashuba V. I. (2016)
Pichugin A. V. - Intranuclear localization of transcription factories and immunoglobulin heavy chain gene alleles during human B-cell maturation, Iarovaia O. V., Sklyar I. V., Lacombe G., Razin S. V., Fest T., Lipinski M., Vassetzky Y. S. (2016)
Dokāne K. - Evaluation of the RYR1 gene genetic diversity in the Latvian White pig breed, Jonkus D., Sjakste T. (2016)
Panchuk R. R. - Mitochondria do not play a major role in landomycin E-induced ROS burst and circumvention of multiple drug resistance in HL-60 leukemia cells, Lehka L. V., Rohr J., Berger W., Stoika R. S. (2016)
Kropyvko S. V. - Transcriptional and posttranscriptional regulation of the adaptor/scaffold protein gene ITSN1, Gubar O. S., Gryaznova T. A., Morderer D. Ye., Gerasymchuk D. O., Syvak L. A., Grabovoy A. N., Rynditch A. V. (2016)
Inomistova M. V. - MiR-137 expression in neuroblastoma: a role in clinical course and outcome., Khranovska N. M., Skachkova O. V., Klymniuk G. I., Demydov S. V., Svergun N. M. (2016)
Kucherenko D. Yu. - Development of amperometric biosensor for choline determination, Siediuko D. V., Knyzhnykova D. V., Soldatkin O. O., Soldatkin A. P. (2016)
Tsvigun V. O. - Strain attribution of Ukrainian isolates of Zucchini yellow mosaic virus and their occurrence in Ukraine, Rudneva T. O., Shevchenko T. P., Budzanivska I. G., Polishchuk V. P. (2016)
Title, content (2016)
Sukhodub L. F. - Chitosan-apatite composites: synthesis and properties, Sukhodub L. B., Chorna I. V. (2016)
Zhernossekov D. D. - Extracellular annexins in hemostasis system, Roka-Moiia Y. M., Grinenko T. V. (2016)
Kosach V. R. - Phospho-mTOR (Ser2481) colocalizes with condensed chromosomes during metaphase, Tykhonkova I. O., Cherednyk O. V., Filonenko V. V., Khoruzhenko A. I. (2016)
Zakharova V. V. - Uncoupling of oxidative phosphorylation and antioxidants affect fusion of primary human myoblasts in vitro, Dib C., Saada Y. B., Vassetzky Y. S., Galkin I. I., Chernyak B. V., Popova E. N. (2016)
Budash G. V. - Differentiation of pluripotent stem cells into cardyomyocytes is influenced by size of embryoid bodies, Bilko D. I., Bilko N. M. (2016)
Gumenyuk A. V. - Mutual influence of herpes virus infection activation and cerebral circulation impairment on the state of brain cells, Motorna N. V., Rybalko S. L., Savosko S. I., Sokurenko L. M., Chaikovsky Yu. B. (2016)
Makarenko V. E. - Extreme evolutionary stability of conserved non-protein coding element of baculovirus genome, Kikhno I. M., Kashuba V. I. (2016)
Tsymbaliuk O. V. - Histamine- and nicotine-stimulated modulations of mechanic activity of smooth muscles in gastrointestinal tract at the impact of nanosized TiO 2 material, Naumenko A. M., Skoryk M. A., Nyporko O. Yu., Davidovska T. L., Skryshevsky V. A. (2016)
Palchevska O. L. - A link between β-catenin and hypertrophy: evaluation and meta-analysis, Macewicz L. L., Piven O. O. (2016)
In Memoriam: Vasily Ogryzko (1960-2016) (2016)
Title, content (2016)
Zaets I. Ye. - DNA metabarcoding of microbial communities for healthcare, Podolich O. V., Reva O. N., Kozyrovska N. O. (2016)
Bondarchuk T. V. - Leucine-zipper motif is responsible for self-association of translation elongation factor 1Bβ, Shalak V. F., Negrutskii B. S., El’skaya A. V. (2016)
Bazalii A. V. - Apocynin attenuates motility and induces transition from sustained to transient EGF-dependent Akt activation in MCF-7 cells that overexpress adaptor protein Ruk/CIN85, Drobot L. B., Komisarenko S. V. (2016)
Gurianov D. S. - Colocalization of cortactin and PH domain of BCR in HEK293T cells and its potential role in cell signaling., Antonenko S. V., Telegeev G. D. (2016)
Dergai O. V. - Focal adhesion kinase (FAK1) regulates SHB phosphorylation and its binding with a range of signaling proteins., Yaruchik A. M., Rynditch A. V. (2016)
Grabova A. Yu. - Antifungal activity and gene expression of lipopeptide antibiotics in strains of genus Bacillus, Dragovoz I. V., Zelena L. B., Tkachuk D. M., Avdeeva L. V. (2016)
Tavokina L. V. - Efficiency of application of different DNA probes in identifying marker chromosomes, Brovko A. O., Baronova E. V., Moskalenko E. P., Gorovenko N. G. (2016)
Bakhmachuk A. O. - Study on interactions of human IgG with immobilized anti-IgG or recombinant Staphylococcal protein A using surface plasmon resonance spectrometry, Gorbatiuk O. B., Palyvoda O. G., Dons'koi B. V., Rachkov A. E., Soldatkin A. P. (2016)
Rayevsky A. V. - Molecular docking and molecular dynamics simulation studies on Thermus thermophilus leucyl-tRNA synthetase complexed with different amino acids and pre-transfer editing substrates, Tukalo M. A. (2016)
Babichev S. A. - Computational analysis of microarray gene expression profiles of lung cancer, Kornelyuk A. I., Lytvynenko V. I., Osypenko V. V. (2016)
Title, content (2015)
Parilova O. O. - Nitrosative events in atopic asthma pathogenesis, Volodina T. T., Shandrenko S. G. (2015)
Kropyvko S. V. - Interactome of invadopodia scaffold protein TKS5 (2015)
Malanchuk O. M. - Association of Rictor with chromosomes during mitosis in MCF7 cells (2015)
Tashireva L. A. - Heterogeneity of premetastatic niches gene expression in breast cancer cells, Denisov E. V., Savelieva O. E., Geraschenko T. S., Zavyalova M. V., Perelmuter V. M. (2015)
Kotelnikova E. A. - NGS-based identification of druggable alterations and signaling pathways – hepatocellular carcinoma case report, Logacheva M. D., Nabieva E. R., Pyatnitskiy M. A., Vinogradov D. V., Makarova A. S., Demin A. V., Paleeva A. G., Kremenetskaya O. S., Penin A. A., Klepikova A. V., Kasianov A. S., Shavochkina D. A., Kudashkin N. E., Patyutko Yu. I., Mugue N. S., Kondrashov A. S., Lazarevich N. L (2015)
Shuvalova N. S. - Proliferation of Wharton jelly mesenchymal stem cells, derived by preserving the cells with reduced attachment rate, under various gas conditions, Kordium V. A. (2015)
Gorbatyuk I. R. - Effect of antibiotic ceftriaxone on elimination of ABI and GV3101 strains of Agrobacterium tumefaciens, Gnatyuk I. S., Bannikova M. A. (2015)
Rymar V. I. - Aberrant expression of metallothioneins in clear cell renal cell carcinomas, Lototskaya L. V., Kondratov O. G., Stakhovsky E. O., Kononenko O. A., Kashuba V. I. (2015)
Porva Yu. I. - Study of antiviral activity of a new plant origin preparation neoflazidum on a model of the hepatitis C virus, Rybalko S. L., Palchykovs’ka L. I., Atamanyuk V. P. (2015)
Батлук В. А. - Розроблення заходів щодо зниження техногенного навантаження на довкілля пилових викидів цементного виробництва, Парняк Н. М. (2014)
Аврунин Г. А. - Анализ конструкций радиальнопоршневых гидромоторов однократного действия, Мороз И. И. (2014)
Пузік О. С. - Розробленння методик контролю обводнення авіапалив (2014)
Яхно О. М. - Гідродинамічні аспекти течії феромагнітної рідини в демпфері коливань просторового механізму, Струтинський С. В. (2014)
Гаєв Є. О. - Аналіз експерименту з легкопроникною шорсткістю у канальному потоці та відповідні моделі турбулентності (2014)
Кононенко А. П. - Экспериментальное обоснование влияния дискретной подачи сжатого воздуха на энергоемкость рабочего процесса эрлифта, Калиниченко В. В. (2014)
Миронов К. А. - Выбор типа турбины при проектировании высоконапорной ГЭС, Яковлева Л. К., Гулахмадов А. А. (2014)
Галухин Н. А. - Исследование влияния насыщения потока насоса на КПД FLOW SHARING гидропривода (2014)
Лурье З. Я. - Многокритериальное проектирование качаюего узла шестеренного насоса внешнего зацепления, Гасюк А. И., Соловьев В. М. (2014)
Панченко А. И. - Математическая модель рабочих процессов гидравлического вращателя планетарного типа в состве гидроагрегата, Волошина А. А., Панченко И. А. (2014)
Андренко П. М. - Визначення раціональних конструктивних параметрів пасивних гасителів пульсацій тиску, Дмитрієнко О. В., Богус Ю. Ю. (2014)
Гейчук В. М. - Магнітно-абразивна обробка циліндричних зубчастих коліс в кільцевій ванні, Гаврушкевич А. Ю. (2014)
Шабанов О. В. - Гідравлічна система автомобільного телескопічного підйомника, Конюхов В. Д. (2014)
Олійник Я. - Підготовка та захист дисертаційних досліджень із суспільної географії в Україні (історико-науковий аналіз), Шевчук С. (2016)
Мезенцева Н. - Публічні простори міст: осмислення через призму зарубіжного дискурсу, Пальчук М. (2016)
Колотуха І. - Історико-географічний аналіз зв’язності житлових районів міста Києва легкорейковим транспортом у ХХ-ХХІ сторіччі (2016)
Афоніна О. - Сучасні тенденції міграційних процесів в Чернігівській області та їх вплив на структуру поселенської мережі регіону (2016)
Мельничук А. - Дослідження інституту сім’ї: просторово-часовий та онтологічний аналіз, Щебет Е. (2016)
Шовкун Т. - Географічні аспекти захворюваності ендокринної системи населення в Чернігівській та Житомирській областях, Мирон І. (2016)
Чіпко Т. - Аналіз диспропорцій у структурі виробництва сільгосппродукції України наприкінці ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Кулініч М. - Перспективні аспекти оптимізації рекреаційного природокористування в межах Приудайського аквально-терального рекреаційного комплексу, Тронь Н. (2016)
Айлікова Г. - Комплекс містобудівної документації регіонального рівня, розроблений ДП "Діпромісто" для території Полтавської області, та перспективи розвитку гірничорудної промисловості області, Сивак О. (2016)
Остапенко П. - Формування спроможних територіальних громад в Україні: переваги, ризики, загрози, Гнатюк О. (2016)
Жишкович М. - Від редакторів-упорядників, Харандюк Н. (2013)
Льоос Г. - Прометей у музиці (2013)
Шьонгальс У. - Множинність сучасних інтерпретацій пісні "Ich grolle nicht" з циклу Р Шумана "Любов поета" (2013)
Кияновська Л. - Антон Коціпінський: репрезентант польської культури в українській музиці (2013)
Логойда М. - Еволюція композиторського письма у вокальній ліриці галицьких композиторів другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Кушплер І. - Вокальний цикл Юрія Ланюка на вірші Маркіяна Шашкевича "До милої" (спроба теоретичного та виконавського аналізу) (2013)
Гоблик О. - Інтерпретація тексту молитви "Ave Maria" в українській вокальній музиці (2013)
Ван Сі - Рівні прояву інтертекстуального семіозу в вокальному циклі "Три вірші старовинних китайських поетів VІІІ століття" Б. Лятошинського (2013)
Асталош Г. - Виразові можливості фортепіано у вокальному циклі В Сильвестрова "Тихі пісні" (2013)
Мазепа Т. - Камерно-вокальне виконавство у "Галицькому музичному товаристві" (1838–1913 рр.) (2013)
Мазепа Л. - Камерно-вокальний репертуар у класі професора Валерія Висоцького (2013)
Божко Л. - Солоспіви Миколи Лисенка: деякі виконавські аспекти (2013)
Процев’ят М. - Значення творчості М. Лисенка для концертної і педагогічної діяльності Одарки Бандрівської (2013)
Царук С. - Втілення засад вокальної школи Олександра Мишуги у педагогічній діяльності Марії Донець-Тессейр (2013)
Комаревич І. - Камерно-вокальний репертуар Соломії Крушельницької в культурному контексті свого часу (2013)
Жишкович М. - Камерний репертуар у концертній діяльності українських галицьких співачок першої половини ХХ століття (2013)
Римар Р. - Забута українська Примадонна – Лідія Липковська (2013)
Садовський В. - Камерно-вокальна творчість Павла Кармалюка та засади індивідуальної інтерпретації (2013)
Калин Р. - Камерне виконавство львівських співаків на концертних сценах Москви другої половини ХХ століття (2013)
Самотос М. - Концертно-камерне вокальне виконавство в аспекті теоретичного обґрунтування (2013)
Харандюк Н. - Діалогізм вокально-фортепіанної фактури та його виконавське втілення (2013)
Колубаєв О. - Засади формування української естрадно-пісенної традиції в Галичині (2013)
Фещук Ю. Л. - Методичні підходи щодо визначення місць дислокації пожежно-рятувальних підрозділів (2016)
Новак С. В. - Визначення розподілу температури у сталевих конструкціях в умовах вогневого впливу розрахунковими методами, Круковський П. Г., Перепилиця М. С. (2016)
Борис О. П. - Встановлення концептуальних основ розвитку системи пожежного спостерігання в Україні (2016)
Рева І. А. - Дослідження нормативно-правових актів та документообігу лісопромислової галузі з метою розроблення проекту форми паспорта потенційно небезпечного об’єкта на лісову ділянку (2016)
Сухорецька Л. В. - Вдосконалення процесів паспортизації потенційно небезпечних об’єктів та ведення державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів (2016)
Нуянзін О. М. - Дослідження впливу конфігурації вогневої печі на рівномірність температурного поля по обігрівальній поверхні залізобетонної стіни при її випробуваннях на вогнестійкість, Кришталь М. А., Болжаларський К. В., Сідней С. О. (2016)
Ліхньовський Р. В. - Дослідження поверхні вогнезахищеної деревини методом скануючої електронної мікроскопії (2016)
Поспелов Б. Б. - Системная модель пожара в помещении как нелинейная динамическая система (2016)
Ковальов А. І. - Методика попередньої оцінки вогнезахисної здатності покриттів для сталевих конструкцій в умовах температурного режиму вуглеводневої пожежі, Зобенко Н. В. (2016)
Ларін О. М. - Визначення дисипативних властивостей матеріалу напірного пожежного рукава типу "Т" з внутрішнім діаметром 51 мм в поперечному напрямку, Чернобай Г. О., Назаренко С. Ю. (2016)
Биченко А. О. - Основні засади створення інформаційно-аналітичної системи для забезпечення дій за призначенням підрозділів ОРСЦЗ, Нуянзін В. М., Пустовіт М. О., Удовенко М. Ю., Нестеренко А. А. (2016)
Ніжник В. В. - Щодо розрахунку часу евакуації дітей з шкільних і дошкільних закладів у разі пожежі, Тесленко О. М., Цимбалістий С. З., Кравченко Н. В. (2016)
Пазинич Н. В. - Дослідження та моніторинг пожежонебезпечних торфовищ на основі матеріалів дистанційного зондування землі, Ліщенко Л. П., Крилова Г. Б., Філіпович В. Є., Лубський М. С. (2016)
Попов О. О. - Розробка інформаційно-технічного методу попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із забрудненням водного середовища, Ковач В. О., Яцишин А. В., Краснов Є. Б., Малков М. В. (2016)
Малашенко С. М. - Выбор рациональных параметров тушения резервуаров подслойным способом, Смиловенко О. О. (2016)
Скрипко А. Н. - Обоснование характеристик средства молниезащиты с разработкой технических решений и рекомендаций по снижению влияния грозовых проявлений на здания, Мисун Л. В., Кобяк В. В. (2016)
Ларін О. О. - Розрахункові дослідження показників плавності ходу спеціалізованого транспортного засобу з системою підресорювання що має квазінульову жорсткість при випадкових збуреннях нерівностями дороги, Водка О. О., Кайдалов Р. О., Баштовий В. М. (2016)
Ларін О. О. - Аналіз експлуатаційної міцності гумокордного рукава, що має додаткове посилення спірально намотаним металевим дротом (2016)
Жернаков В. В. - Кодифікація законодавства про працю: теоретичні засади і практика реалізації (2016)
Чанишева Г. І. - Поняття та суб’єкти колективних трудових правовідносин (2016)
Ярошенко О. М. - Основні напрямки утвердження засад соціальної держави у трудовому прав (2016)
Слюсар А. М. - Щодо питання юридичних фікцій в трудовому праві (2016)
Бущенко П. А - Правова природа вихідної допомоги при звільненні працівників за трудовим законодавством України, Вєтухова І. А. (2016)
Юшко А. М. - Запозичена праця: проблеми правового регулювання (2016)
Швець Н. М. - Окремі правові аспекти охорони праці на ювелірних підприємствах (2016)
Сільченко С. О. - До питання про зміну парадигми правового регулювання обов’язкового соціального страхування (2016)
Юровська В. В. - Поняття та ознаки трудових правовідносин (2016)
Середа О. Г. - Реалізація права на працю в умовах євроінтеграції України (2016)
Костюченко О. Є. - Правове регулювання матеріальної відповідальності роботодавця: сучасний стан та перспективи розвитку (2016)
Жигалкін І. П. - Трудове право України як складова національної системи права (2016)
Івчук Ю. Ю. - Окремі питання охорони праці сезонних працівників: порівняльний аналіз законодавства України та Європейського Союзу (2016)
Вапнярчук Н. М. - Дистанційна зайнятість: проблеми правового регулювання (2016)
Яковлєв О. А. - Правове регулювання трудових відносин у релігійних організаціях: окремі проблемні питання теорії і практики (2016)
Яковлєва Г. О. - Правовий статус учасників освітнього процесу у вищих навчальних закладах у світлі нового Закону України "Про вищу освіту" (2016)
Єрьоменко В. В. - Принципи трудового права в аспекті правозастосування (2016)
Кравцов Д. М. - Права жінок, що поєднують роботу з материнством, за проектом Трудового кодексу (2016)
Свічкарьова Я. В. - До питання про нетипові ознаки трудових відносин за договором "мінімум-максимум" (2016)
Цесарський Ф. А. - Ділові якості працівника і можливості їх закріплення в трудовому договорі (2016)
Колєснік Т. В. - Правова природа морального заохочення до дотримання дисципліни праці (2016)
Луценко О. Є. - Галузева належність дисциплінарної відповідальності державних службовців України (2016)
Зіноватна І. В. - Колізії в правовому регулюванні спеціального пенсійного забезпечення (2016)
Орлова Н. Г. - Щодо професійної підготовки працівників водного транспорту (2016)
Соловйов О. В. - Фонд соціального страхування України як суб’єкт загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (2016)
Конопельцева О. О. - Правові аспекти організації й проведення медичного огляду працівників навчально – виховних закладів (2016)
Красюк Т. В. - Використання робочого часу науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів та його нормування у контексті Закону України "про вищу освіту" (2016)
Радіонова-Водяницька В. О. - Вдосконалення законодавства, що регулює розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за п.1 статті 40 КЗпП України (2016)
Авескулов В. Д. - Правове регулювання чергувань (2016)
Рішняк М. О. - Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" – основа ефективності діяльності Національної служби посередництва і примирення (2016)
Корнєва П. М. - Реалізація принципу справедливості у відносинах із соціальної підтримки населення України (2016)
Журавель О. Д. - Правове регулювання звільнення працівників за вчинення аморального проступку: історичний підхід (2016)
Тимошенко Д. В. - Класифікація причинно-наслідкового зв’язку в трудовому праві України (2016)
Тиха А. П. - Окремі питання визначення і зміни змісту трудового договору (2016)
Клименко А. Л. - Міжнародно-правові гарантії здійснення права людини на соціальне забезпечення (2016)
Бережна К. І. - Щодо права на справедливу оплату праці (2016)
Капіца Ю. М. - Гармонізація охорони комерційної таємниці в Європейському союзі та напрямки вдосконалення законодавства України (2016)
Закоморна К. О. - Конституційно-правові засади децентралізації влади в пострадянських державах Балтії – членах Європейського союзу (2016)
Солнцева Х. В. - Поняття "поліцейська діяльність" в Україні та США (2016)
Кулабухова А. В. - Каталог прав громадян Європейського Союзу (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Babich L. G. - Ca2+-dependent regulation of the Ca2+ concentration in the myometrium mitochondria. I. Trifluoperazine effects on mitochondria membranes polarization and Ca2+m, Shlykov S. G., Kushnarova A. M., Kosterin S. O. (2016)
Nikolaienko T. V. - The mechanism of VEGF-mediated endothelial cells survival and proliferation in conditions of unfed-culture, Nikulina V. V., Shelest D. V., Garmanchuk L. V. (2016)
Kaplia A. A. - The influence of heavy metal ions, spermine and sodium nitroprusside on ATP-hydrolases of cell membranes of rat colon smooth muscle (2016)
Shamelashvili K. L. - Changes in oxidative stress intensity in blood of tumor-bearing rats following different modes of administration of rhenium-platinum system, Shtemenko N. I., Leus І. V., Babiy S. O., Shtemenko O. V. (2016)
Sydor R. I. - The effect of perioperative analgesic drugs omnopon and dexketoprofen on the functional activity of immune cells in murine model of tumor surgery, Khranovska N. M., Skachkova O. V., Skivka L. M. (2016)
Marchenko M. M. - Monooxygenase system in guerin’s carcinoma of rats under conditions of ω-3 polyunsaturated fatty acids administration, Ketsa O. V., Shmarakov I. O., Abutnaritsa K. H. (2016)
Trush M. M. - QSAR studies and antimicrobial potential of 1,3-thiazolylphosphonium salts, Kovalishyn V. V., Blagodatnyi V. M., Brovarets V. S., Pilyo S. G., Prokopenko V. M., Hodyna D. M., Metelytsia L. O. (2016)
Danylovych Yu. V. - The use of the petri net method in the simulation modeling of mitochondrial swelling, Chunikhin A. Y., Danylovych G. V., Kolomiets O. V. (2016)
Grytsay V. I. - A mathematical model of the metabolic process of atherosclerosis (2016)
Тези доповідей конференції молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2016" (2016)
Данилова В. М. - Винахідницька діяльність відділів хімії і біохімії ферментів та структури і функції білка Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. Частина ІІІ. Діагностичні тест-системи для аналізу фібринолітичної системи крові та нові підходи до лікування тромбозів, Виноградова Р. П., Черниш І. Ю. (2016)
Від редакції (2013)
Луканюк Б. - Думова форма (2013)
Колесса Ф. - Микола Лисенко: Промова в 100-літній ювілей від дня його народження, виголошена на ювілейному святі в Криниці д. 21.VI.1942, публікація Ірини Довгалюк (2013)
Довгалюк І. - Перша публікація народних мелодій у Галичині (2013)
Гюттнер К. Й. - Народні пісні (2013)
Добрянська Л. - Педагогічна діяльність Володимира Гошовського у Львівській консерваторії (1961-1969) (2013)
Рибак Ю. - Міжнародна наукова конференція "Етномузикологія на зламі тисячоліть: історія, теорія, методологія", Шпилевська Г. (2013)
Коломиєць О. - 41-а Світова конференція Міжнародної ради з питань традиційної музики (ICTM) в м. Сент-Джонс (Ньюфаундленд, Канада) (2013)
Харчишин О. - Бодак Ярослав. Лемківщино моя мила... Пісні Анни Драґан з Галицької Лемківщини / Ярослав Бодак. – Київ : Український рейтинг, 2011. – 372 с . (2013)
Пеліна Г. - Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство / Упорядники Ірина Довгалюк , Андрій Вовчак. – Львів, 2011. – Випуск 1 0. – 313 с. (2013)
Харчишин О. - Хроніка ’12 (2013)
Микола Лисенко. Музично-фольклористичні праці (2013)
Легенький М. І. - Освітня політика в умовах глобалізації (2015)
Демків Р. Я. - Правовий прецедент та його співвідношення з законом як основним джерелом права в Україні (2015)
Джураєва О. О. - Основні напрямки державної боргової політики: теоретико-правовий аналіз (2015)
Тароєва В. В. - Система контроля та інституалізація контрольної гілки влади в Україні (2015)
Шейна А. М. - Генеза уявлень про демократію як онтологічну основу принципу демократизму у праві (2015)
Цушко С. Є. - Розвиток ідеї політичного представництва в Античній Греції та Стародавньому Римі (2015)
Тимченко О. В. - Спеціальні знання слідчого при розслідуванні злочинів, пов’язаних з забрудненням морського середовища, Дмитриченко І. В. (2015)
Кротюк А. М. - Вивчення кримінологічної характеристики особи наркозлочинця в умовах великого міста (2015)
Лісіцина Ю. О. - Безпосередній об’єкт злочинних дій у сфері трансплантації органів і тканини людини та донорства крові (2015)
Савченко В. О. - Історія формування змісту кримінально-правових заборон ухилення від покарання, не пов’язаного із позбавленням волі, за проектами КК України 2001 року (2015)
Лук’янченко С. О. - Адміністративна преюдиція в кримінальному праві України (2015)
Навроцька В. В. - Проблеми, що виникають на практиці укладення угод у кримінальному судочинстві, Рибалко В. О. (2015)
Пієв С. С. - Вік неповнолітнього підозрюваного як важлива обставина, що підлягає встановленню у кримінальному провадженні (2015)
Сторожик Я. Б. - Поняття, підстави та процесуальний порядок застосування екстрадиційного арешту для забезпечення видачі особи (2015)
Лепей М. В. - Накладення попереднього арешту на майно або кошти на рахунках фізичних та юридичних осіб (2015)
Осетрова О. С. - Перевірка та оцінка недопустимості доказів у кримінальному провадженні (2015)
Крук О. М. - Про деякі умови надання для засуджених в Україні дозволу на виїзд за межі колонії (2015)
Грабар Н. М. - Правовий аналіз проблемних питань регулювання та застосування інституту застави в Україні, Парасюк М. В. (2015)
Кравченко А. М. - Майнові права дітей за цивільним законодавством України в умовах режиму надзвичайного стану, Тедорадзе М. Д. (2015)
Баїк О. І. - Сучасні підходи у тлумаченні термінів "публічний атрибут", "публічний символ" та їх застосування (2015)
Кайтанський О. С. - Матеріальне забезпечення молоді у сфері освіти (2015)
Кукшинова О. О. - Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення в галузі торгівлі (2015)
Клименко О. В. - Адміністративно-правове забезпечення балансу публічних і приватних інтересів у державному регулюванні господарської діяльності (2015)
Комарницька І. І. - Органи місцевого самоврядування як суб’єкти профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності (2015)
Клочко А. М. - Система суб’єктів кадрового забезпечення ОВС України та особливості їх адміністративно-правового статусу (2015)
Мельник В. І. - Функції правоохоронних органів України щодо забезпечення економічної безпеки держави (2015)
Лисенко С. О. - Методи моделювання при забезпеченні інформаційної безпеки підприємств (2015)
Аносов Д. О. - Представницька діяльність прокурора у сфері державних закупівель (2015)
Кантока М. Г. - Організація роботи прокурора при забезпеченні виконання судових рішень поза кримінальною сферою (2015)
Гаманюк Л. О. - Особливості юридичного обов’язку у військовому праві (2015)
Каненберг-Сандул О. К. - Правовое положение немецких колонистов согласно "ликвидационных" законов Российской империи 1915-1917 гг. (2015)
Короєд С. О. - Адміністративно-правові засади делегування повноважень на рівні місцевих органів публічної влади як чинник ефективної реалізації принципу децентралізації (2015)
Форманюк В. В. - Моделі європейської соціальної політики (2015)
Єфремова М. О. - Адміністративно-правовий статус Державної міграційної служби України у системі органів публічної адміністрації (2015)
Струневич О. П. - Особливості адміністративно-правової відповідальності у сфері забезпечення надання рекламних послуг (2015)
Манькут А. Ю. - Порівняльно-правовий аналіз юридичної відповідальності прокурора за старим та новим Законами України "Про прокуратуру" (2015)
Гарбузов В. О. - Історично-правовий аналіз організації та становлення органів внутрішніх справ у післявоєнний період (2015)
Денега О. П. - Кримінально-правова кваліфікація незаконного збагачення за суб’єктивною стороною (2015)
Головченко В. І. - Китайський напрям зовнішньої політики США за президентства В. Клінтона і Дж. Буша-молодшого (2012)
Коломойцев М. М. - Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям як інститут права соціального забезпечення (2015)
Васильєва М. О. - Зарубіжна допомога уряду США Україні: мотивація і результати (2012)
Бітов А. І. - Підстави для скасування рішення адміністративного суду першої інстанції і ухвалення нового рішення (2015)
Погорєлова І. С. - Зовнішня політика адміністрації Б. Обами щодо корейських держав (2012)
Грошова-Шарапова І. В. - Підстави для скасування рішення адміністративного суду першої інстанції і ухвалення нового рішення (2015)
Саакадзе Л. В. - Транспортно-инфраструктурные проекты Китая: вызовы для США, Билоконь А. С. (2012)
Іншин М. І. - Права працівників. Проблеми та шляхи вдосконалення (2015)
Фесенко М. В. - США та Китай: боротьба за нанотехнологічне лідерство (2012)
Федунів А. Д. - Право на соціальне обслуговування як елемент соціально-правового статусу громадян похилого віку (2015)
Шевченко О. В. - Застосування зовнішньополітичних комунікативних технологійї в сучасній політичній практиці США, Доброштан А. В. (2012)
Авдєєв О. Р. - Щодо контрабанди наркотичних речовин або фальсифікованих лікарських засобів (2015)
Ялі М. Х. - Російсько-американські взаємовідносини напередодні президентських виборів в РФ: підсумки "перезавантаження" (2012)
Волоско Я. О. - Причинно-наслідкові зв’язки трудової міграції населення України у кримінальному провадженні (2015)
Авраменко В. В. - Трансатлантичне партнерство Франції та США після реінтеграції екзагону до військових структур НАТО (2012)
Рамазанова У. В. - Особливості утворення та реєстрації громадських об’єднань (2015)
Василенко Д. В. - Амбівалентність американо-китайських відносин на сучасному етапі (2012)
Ктіторов М. О. - Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління: характеристика і особливості, Басс В. О. (2015)
Вишневська І. Г. - Стратегічне моделювання американсько-китайських відносинах за умов глобальної трансформації світу (2012)
Гладенко В. М. - Україно-американські відносини в контексті євроатлантичної інтеграції (2012)
Глазов О. В. - Афганський вектор політики США в контексті глобальної антитерористичної стратегії (2012)
Єдамова А. М. - Інвестиційна політика США у системі міжнародних відносин (2012)
Желєзняк І. С. - Американо-російські відносини в становленні зовнішньої політики Клінтона: до питання глобального лідерства (2012)
Каденко Н. І. - Політично-суспільні процеси у Західній Європі: стан та перспективи мультикультуралізму (2012)
Карпець А. Ю. - Правові проблеми регулювання соціальних мереж в Україні (2012)
Крижко Є. В. - США як фактор зовнішньої політики Пакистану у 1990 - 2008 рр. (2012)
Кулешова К. І. - Вплив підходів Туреччини щодо врегулювання регіональних конфліктів на американсько-турецькі відносини (2012)
Наконечний В. І. - Американський чинник в українсько-польських відносинах (2012)
Нелін М. В. - Італійсько-американська співпраця в "іракському питанні" (2012)
Пилявець О. Л. - Вплив кризових процесів 2008-2011 рр. на розвиток демократичних інститутів ЄС (2012)
Попова Д. О. - Безпека України – європейська складова світової безпеки (2012)
Пронь Д. С. - Курильська проблема російсько-японських відносин у контексті міжнародних зобов‘язань США (2012)
Ратніков М. І. - Еволюція позиції США по відношенню до міжнародного кримінального суду (2012)
Сербіна К. Ю. - Необхідність реформування безпекового простору у контексті протидії новим викликам безпеці (на прикладі діяльності організації американських держав) (2012)
Тельпіс О. В. - Політичне лідерство у XXI столітті: актуалізація індивідуальних інформаційних стратегій в міжнародних відносинах (2012)
Тлуста А. О. - Роль віртуальних спільнот у розгортанні революційних подій у світі в 2010-2011 роках (2012)
Філенко І. - Історична ретроспектива еволюції ролі ЗМІ в міжнародних відносинах (2012)
Черцова О. В. - Глобальна демократизаційна ініціатива президента США Б. Клінтона (2012)
Шаповалов Є. Л. - Хартія АСЕАН і нові виклики регіональній інтеграції (2012)
Піскорська Г. А. - Інформаційні загрози та стратегія кібероборони США (2012)
Якібчук В. - Українські наукові видання і міжнародні наукометричні бази даних: проблеми і протиріччя (2012)
Білик Н. - Політичні рейтинги України в дослідженнях міжнародних неурядових організацій (2012)
Титул, зміст (2014)
Жигунова А. - Актуальні питання медицини невідкладних станів та медицини катастроф (2014)
Колесник М. - Лечение ран и их последствий: опыт, достижения и перспективы (по материалам конференции, посвященной 75-летию выдающегося комбустиолога современности) (2014)
Устінов О. - Стан і подальший розвиток вітчизняної кардіологічної служби (2014)
Колесник М. - Актуальные вопросы выявления и лечения аллергических заболеваний (2014)
Жигунова А. - Фіолетовий день: поліпшення лікування та доступу до освіти для дітей з епілепсією (2014)
Федорова О. - Ревматические болезни суставов: современные подходы к диагностике и лечению (2014)
Жигунова А. - Достойно продолжить дело учителя: III Неврологические чтения памяти Д. И. Панченко (2014)
Федорова О. - Всемирный день почки в Украине — крепнущая традиция междисциплинарной консолидации в реализации стратегии нефропротекции (2014)
Вороненко Ю. В. - Самооцінювання як складова підготовки системи управління якістю медичної допомоги закладу охорони здоров’я до сертифікації на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009, Гойда Н. Г., Горачук В. В. (2014)
Нетяженко В. - Стан впровадження в лікарську практику клінічного протоколу з лікування пацієнтів із гіпертонічною хворобою та нагляду за безпекою й ефективністю антигіпертензивних препаратів, Матюха Л., Нагорна О., Матвєєва О., Ліщишина О., Думенко Т., Зіменковський А. (2014)
Устінов О. - Як вберегти психічне здоров’я в умовах інформаційної війни? (2014)
Большова О. В. - 10 років препарату Лантус® в Україні: вітчизняний та зарубіжний досвід застосування інсуліну гларгіну при лікуванні цукрового діабету, Самсон О. Я. (2014)
Стеценко Т. І. - Фокальні форми епілепсії в дітей (2014)
Бильченко А. В. - Как предупредить сердечно-сосудистые катастрофы у больных сахарным диабетом?, Матюха Л. Ф. (2014)
Шкорботун В. О. - Гострі запальні захворювання приносових синусів (2014)
Косаковський А. Л. - Сучасний підхід до лікування гострого та хронічного аденоїдиту в дітей, Гавриленко Ю. В. (2014)
Щербак И. Б. - Бион® 3 Кид в комплексной иммунореабилитации часто болеющих детей (2014)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування препарату Нурофєн® для дітей у педіатричній практиці, Бойко Н. С. (2014)
Федорова О. А. - Фитоиммунокоррекция в формате современных медицинских технологий и стандартов. Имупрет — опыт и перспективы клинического применения (2014)
Мынкина Н. Ю. - Безопасность рентгеноконтрастных средств: фокус на нефротоксичность (2014)
Корпачева-Зиныч Л. В. - Биологические свойства S-аденозил-L-метионина и возможности его применения у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, Гурина Н. М. (2014)
Рыльская О. Г. - Особенности современного подхода к лечению острых воспалительных заболеваний ротоглотки (2014)
Strugala V. - Воздействие альгинатсодержащей суспензии на пепсин и желчные кислоты — ключевые факторы агрессии желудочного рефлюксата, Avis J., Jolliffe I. G., Johnstone L. M., Dettmar P. W. (2014)
Аргументы и факты в нефрологии. Терапия неосложненных инфекций нижних мочевыводящих путей (2014)
Андреева А. В. - Опыт применения препарата Реосорбилакт® в комплексном лечении пациентов с острым панкреатитом в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии, Бондарь В. Г., Голынский Г. Ю. (2014)
Моисеенко В. А. - Органопротекторные возможности комбинированной антигипертензивной терапии у пациентов с метаболическим синдромом, Осташевская Т. Г., Шевчук С. Г., Кармазина Е. М., Карпенко Е. В., Кисиль С. С., Пасько И. В., Петрова А. С. (2014)
Мітченко О. І. - Оптимізація лікування пацієнтів із метаболічним синдромом та гіпертонічною хворобою із застосуванням Тризипіну (мельдонію), Романов В. Ю., Ілюшина Г. Я. (2014)
Kekes E. - Успіхи лікування хворих на артеріальну гіпертензію та дисліпідемію фіксованою комбінацією аторвастатин/амлодипін (2014)
Аваков В. Е. - Применение L-лизина эсцината в комплексной терапии пациентов с черепно-мозговой травмой и острой ишемией мозга, Сайипов Р. М., Исомов Т. М. (2014)
Устінов О. - Стандартизація надання медичної допомоги в Україні: сучасний стан проблеми (2014)
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтам із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (2014)
Воробьев К. П. - Европейская политика оценки технологий здравоохранения (2014)
Юрьев К. Л. - Профилактика венозной тромбоэмболии в хирургической ортопедии. Резюме для клиницистов AHRQ (2014)
Юрьев К. Л. - Сочетанное применение диетических добавок и сердечно-сосудистых препаратов у взрослых пациентов. Резюме для клиницистов AHRQ (2014)
Зозуля І. С. - Порівняння якості ведення хворих з інсультом в умовах спеціалізованого стаціонару та організованого стаціонару вдома, Латоха І. О. (2014)
Диндар О. А. - Морфологічні особливості фетоплацентарного комплексу у жінок із надмірною масою тіла і метаболічним синдромом, Бенюк В. О., Грабовий О. М. (2014)
Парій В. Д. - Дослідження результатів впровадження галузевого уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги пацієнтам з ішемічним інсультом, Шуляк В. І. (2014)
Kremzer A. A. - Predictive value of circulating apoptotic microparticles in patients with ischemic symptomatic moderate-to-severe chronic heart failure (2014)
Авазашвили И. Д. - Роль ультразвуковой допплерографии и мультиспиральной компьютерной томографии в диагностике стенотических поражений проксимального отдела внутренней сонной артерии, Цимейко О. А., Тиш И. И., Михаль А. В. (2014)
Копчак О. О. - Метаболічний синдром та його вклад у розвиток судинних когнітивних порушень (2014)
Гандзюк В. А. - Удосконалення ресурсного забезпечення виконання державних програм на регіональному рівні (2014)
Волошин-Гапонов И. К. - Дифференциально-диагностические критерии болезни Вильсона — Коновалова (2014)
Титул, зміст (2014)
Вітаємо з Днем медичного працівника! (2014)
Устінов О. - Кращих медиків країни відзначили з нагоди професійного свята (2014)
Устінов О. - Допомога хворим з інфарктом міокарда у місті Києві: необхідне термінове управлінське рішення (2014)
Жигунова А. - Сексуальное здоровье мужчин и женщин — один из приоритетов украинского здравоохранения (2014)
Жигунова А. - Современные аспекты терапии и профилактики воспалительных урогенитальных заболеваний (2014)
Устінов О. - Колоректальний рак: говорити не соромно, мовчати небезпечно (2014)
Устінов О. - Професійне самоврядування як наріжний камінь нової моделі системи охорони здоров’я в Україні (2014)
13-й З’їзд офтальмологів України — знакова подія міжнародного рівня! (2014)
Жигунова А. - Актуальні для України аспекти фармакотерапії інфекційних захворювань (2014)
Жердьова Н. М. - Поширені ускладнення та помилки при виконанні ін’єкцій інсуліну (2014)
Кузнецова Л. В. - Клініко-імунологічна характеристика та сучасні аспекти антигістамінної терапії сезонного алергічного риніту (2014)
Сулік Р. В. - Запаморочення: етіопатогенетичні аспекти, підходи до лікування (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Эффективность и безопасность применения топических ингибиторов кальциневрина в педиатрии, Уманец Т. Р. (2014)
Звягинцева Т. Д. - Роль адеметионина в развитии и прогрессировании хронических заболеваний печени, Чернобай А. И., Глущенко С. В. (2014)
Аргументы и факты в нефрологии. Диабетическая нефропатия: фокус на нефропротекцию (2014)
Колесникова Е. В. - Неалкогольная жировая болезнь печени и артериальная гипертензия: чего мы достигли в понимании проблемы (2014)
Федорова О. А. - Метамакс — комплексный препарат для лечения широкого спектра ишемических заболеваний (2014)
Курята А. В. - Возможности коррекции железодефицитной анемии у пациентов с хронической болезнью почек, Митрохина О. С., Ященко Т. Д. (2014)
Орос М. М. - Фіброміалгія: деякі аспекти діагностики та особливості лікування (2014)
Яргин С. В. - К вопросу о применении препаратов сурфактанта в отсутствие его первичного дефицита (2014)
Міщенко Т. С. - Розсіяний склероз: глобальні перспективи, Шульга О. Д., Бобрик Н. В., Шульга Л. А. (2014)
Ковалева О. Н. - Онкостатин М в системе провоспалительных цитокинов, Кочубей О. А. (2014)
Березин А. Е. - Систолическая и диастолическая сердечная недостаточность: две стороны одного процесса? Обзор литературы (2014)
Поготова Г. А. - Квантово-фармакологічні дослідження властивостей антиоксидантів як лікарських засобів, Чекман І. С. (2014)
Воробьев К. П. - Учебное клиническое исследование врача-интерна как способ освоения основ доказательной медицины (2014)
Юрьев К. Л. - Антидепрессанты второго поколения при лечении депрессии у взрослых. Резюме для клиницистов AHRQ (2014)
Вороненко Ю. В. - Підходи до підготовки сімейних лікарів в Україні та країнах Європи, Шекера О. Г., Ткаченко В. І., Медведовська Н. В., Краснов В. В. (2014)
Гульчий Н. В. - Возможности дистанционной инфракрасной термографии в диагностике заболеваний молочных желез (злокачественные изменения), Ковальчук И. С., Дунаевский В. И., Венгер Е. Ф., Котовский В. И., Назарчук С. С. (2014)
Плескач Г. В. - Асоціація поліморфізму гена фосфодіестерази 4D з ризиком розвитку інфаркту міокарда в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Настіна О. М., Білий Д. О., Чумак А. А. (2014)
Смульська Н. О. - Асоціація поліморфних варіантів генів MTHFR (C677T), MTHFR (A1298C), MTRR (A66G), FV (G1691A), FII (G20210A), ACE (I/D) та їх комбінацій у ризику розвитку ішемічного інсульту в дитячому віці, Кир’яченко С. П., Горовенко Н. Г., Зозуля І. С. (2014)
Михеева Л. А. - Клинико-нейрофизиологическая диссоциация резидуального периода родового повреждения плечевого сплетения, Василенко В. Н. (2014)
Вежновець Т. А. - Ґендерні особливості керівників закладів охорони здоров’я, Парій В. Д. (2014)
Євгенія Леонідівна Мачерет. Ми пам’ятаємо… (2014)
Ларін О. М. - Визначення оптимального інтервалу часу доби для залучення пожежних та аварійно-рятувальних автомобілів до надання платних послуг у містах, Калиновський А. Я., Коваленко Р. І. (2016)
Гурник А. В. - Методичні основи обґрунтування показників ресурсного забезпечення авіаційних робіт з пошуку і рятування (2016)
Новак С. В. - Обґрунтування параметрів зразків для експериментального визначення температури сталевих пластин з вогнезахисним покриттям в умовах вогневого впливу за стандартним температурним режимом пожежі (2016)
Євдін О. М. - Концептуальні підходи щодо захисту населення у захисних спорудах цивільного захисту, Коваленко В. В., Могильниченко В. В. (2016)
Ковалишин В. В. - Деякі проблеми підготовки молодих фахівців навчальними закладами цивільного захисту та погляди на реформування системи підготовки кадрів ДСНС України, Коробкін В. Ф., Хроменков Г. Є., Запольський Л. Л. (2016)
Костенко В. К. - Теплозахисний костюм рятувальника з системою водяного охолодження, Зав’ялова О. Л., Костенко Т. В. (2016)
Огурцов С. Ю. - К вопросу необходимости обоснования исходных данных для моделирования процессов горения турбинного масла, Семичаевский С. В. (2016)
Федоровський В. В. - Підходи до визначення температур спалаху та займання горючих рідин, Веселівський Р. Б. (2016)
Ліхньовський Р. В. - Загороджувальні смуги як спосіб локалізації пожеж у природних екосистемах, Білошицький М. В., Боровиков В. О., Жартовський С. В., Копильний М. І., Корнієнко О. В. (2016)
Некора О. В. - Оцінка вогнестійкості залізобетонного ригеля за допомогою експериментально-розрахункового метода, Медвідь Б. А., Омельченко А. М., Поздєєв С. В. (2016)
Демешок В. В. - Розрахунковий метод оцінки вогнестійкості дерев’яної плити перекриття за допомогою методу кінцевих елементів (2016)
Євдін О. М. - Моніторинг і прогнозування ризику виникнення надзвичайних ситуацій в Україні - сучасний стан та проблеми, Калиненко Л. В. (2016)
Климась Р. В. - Удосконалення методичних підходів до оцінювання пожежного ризику, Ніжник В. В., Сізіков О. О., Якименко О. П., Нетреба А. В., Довгошеєва Н. М. (2016)
Bondarenko M. - Ukraine and global economy post-turbulent times: tourism aspect (2012)
Dedelyuk K. - Post crisis service innovation development (2012)
Fomenko E. - Forming portfolio of international banking services under conditions of strengthening competition between financial institutions (2012)
Kobylianska A. - Emerging economies in crisis aftermath (2012)
Krupka M. - The state of the Ukrainian economy in the crisis period and forecasting direct foreign investments (2012)
Lebid I. - Management of foreign economic activity in Ukraine in the post-crisis period: the search for optimal strategy (2012)
Petrenko M. - Crisis on the world derivatives market (2012)
Seleyman A. - Motives for financial conglomeration and the risks involved (2012)
Shkrabalyuk Y. - Exchange rates and inflation targeting in the context of international macroeconomic coordination (2012)
Sibekina A. - The issues of legal regulations approximation in the framework of Ukraine and the EU association agreement in the post-crisis period (2012)
Svetlov A. - Pan-American integration − strategic direction of the U. S. post-crisis development (2012)
Fedoruk K. - Global financial imbalances in savings and investments (2012)
Kyshkan V. - Ukraine's integration into the global innovation area (2012)
Vetchynov O. - The dynamics of the labour market in Germany in the context of the global financial crisis (2012)
Voloshko T. - Large capital inflows to emerging market economies: policy responses (2012)
Zelenetska A. - The role of credit default swaps (CDS) in the global financial crisis (2012)
Orlovs’ka V. - Metropolization processes in Europe: new models of urban economy specialization (2012)
Титул, зміст (2014)
Іван Савович Зозуля (до 75-річчя від дня народження) (2014)
Снєгірьов П. - Дано старт роботі Стратегічної дорадчої групи з питань реформування системи охорони здоров’я України (2014)
Дорошенко А. М. - Магнітні наночастинки: властивості і біомедичне застосування, Чекман І. С. (2014)
Литвиненко О. А. - Особливості мікробіоценозів різних еконіш у людей з надмірною масою тіла, Кучма І. Ю., Осолодченко Т. П. (2014)
Устінов О. - Вірусний гепатит С: масштаб проблеми, перспективи лікування та роль лікаря первинної ланки (2014)
Симонов С. С. - Разумное применение антибиотиков: от громких заголовков к клинической практике (2014)
Кирилова Л. Г. - Труднощі лікування локалізаційно зумовлених епілептичних нападів у дітей раннього віку (2014)
Шуляк О. В. - Інфекції сечостатевих шляхів: пієлонефрит (2014)
Кузнецова Л. В. - Лечение и профилактика острых респираторных заболеваний на фоне иммуномодулирующей терапии с применением комплекса Бион® 3 (2014)
Гирина О. Н. - Клинические и гемодинамические эффекты препарата ДИКОР ЛОНГ (изосорбида динитрат) у пациентов с ишемической болезнью сердца и стабильной стенокардией напряжения ІІ–ІІІ функционального класса (2014)
Лутай М. И. - Оценка антиангинальной эффективности мельдония (Тризипина) у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца и стенокардией напряжения, Лысенко А. Ф., Товстуха В. В., Моисеенко О. И. (2014)
Марушко Ю. В. - Безпека застосування ібупрофену в педіатричній практиці, Гарбар І. І. (2014)
Аргументы и факты в нефрологии. Возможности антиоксидантной фитотерапии (2014)
Федорова О. А. - Метамакс — универсальный препарат метаболической терапии (2014)
Швец О. В. - Функциональные заболевания билиарной системы: клинические проявления, принципы лечения (2014)
Пархоменко А. Н. - Результаты открытого рандомизированного исследования по изучению переносимости и эффективности препарата Корвитин® у пациентов с застойной сердечной недостаточностью и систолической дисфункцией левого желудочка, Кожухов С. Н. (2014)
Трещинская М. А. - Патогенетически обоснованный подход к превентивной терапии при цереброваскулярной патологии, Головченко Ю. И., Игрунова К. Н., Ватлицов Д. В., Рябиченко Т. М., Ключникова О. А., Гончар А. Ю., Курочкин И. В. (2014)
Федорова О. А. - Моксифлоксацин в арсенале борьбы с полирезистентными инфекциями (2014)
Лутай М. И. - Применение органических нитратов в современной терапии при стабильной ишемической болезни сердца, Лысенко А. Ф., Слободской В. А., Ткаченко Л. М. (2014)
Shanina I. V. - Blood circulation values in patients with cardiac resynchronization therapy during the first 6 months in different stimulated QRS complex duration classes, Volkov D. E., Yabluchansky N. I. (2014)
Мальцев Д. В. - Дефіцит мієлопероксидази фагоцитів (2014)
Школьник В. М. - Сучасні підходи до лікування при загостренні розсіяного склерозу з позицій доказової медицини, Бараненко О. М., Погорелов О. В., Кальбус О. І. (2014)
Безшейко В. Г. - Эффективность БЦЖ-вакцинации против туберкулезной инфекции у детей (2014)
Зозуля А. І. - Основні завдання покращання надання медичної допомоги при церебральному інсульті, Зозуля І. С. (2014)
Дыкан И. Н. - Мультидетекторная компьютерная томография в дифференциальной диагностике малых солидных новообразований почек, Степаненко Н. А. (2014)
Гринь В. К. - Оцінка ризику неефективності та модель прогнозування ефективності різних варіантів фармакотерапії аліскіреном і небівололом у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, Нальотова О. С., Гур’янов В. Г. (2014)
Зайцев Д. В. - Об’ємний пневмопресинг: теорія і практика (огляд літератури), Пишнов Г. Ю. (2014)
Осадчук З. В. - Комплексна діагностика спадкового гемохроматозу, Акопян Г. Р., Макух Г. В., Ковалів І. Б., Кіцера Н. І., Ячмінська Н. М. (2014)
Добровольський В. А. - Прогностичні фактори розвитку ускладнень під час енуклеації малих ниркових новоутворень, Лесняк О. М., Литвинець Є. А., Строй О. О., Банира О. Б. (2014)
Апанасенкo Г. Л. - Первичная индивидуальная профилактика ишемической болезни сердца, Владимиров А. А., Андрияшек Ю. И., Гаврилюк В. А. (2014)
Лазоришинець В. В. - Питання підвищення ефективності інноваційної та винахідницької діяльності й розвитку трансферу медичних технологій у сфері охорони здоров’я України, Волосовець О. П., Кочет О. М., Горбань А. Є., Закрутько Л. І., Лещишина О. М. (2014)
Berezin A. E. - Predictive value of circulating inflammatory biomarkers in hypertensive patients after acute ischemic stroke, Lisovaya O. A. (2014)
Устінов О. - Стандарти і протоколи: кращий світовий досвід в українських реаліях (2014)
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію (2014)
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги хворим на ревматоїдний артрит (2014)
Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги хворим на вірусний гепатит С (2014)
Мамонтова Т. В. - Микрофлора ротовой полости как фактор развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, Веснина Л. Э., Кайдашев И. П. (2014)
Лозня С. В. - Cистема автоматичного керування цехом фільтрів Дніпровської водопідготовчої станції міста Київа, Ясиніцький Е. П., Ясиніцька І. Е., Торхов К. М. (2014)
Семінська Н. В. - Основні принципи прогнозування течії аномальнов’язких рідин у каналах зі змінною по довжині витратою (2014)
Барыкин О. А. - Исследование гидродинамики рабочего процесса многофункционального теплогенерирующего агрегата, Ковалёв С. Ф., Овчаренко М. С., Папченко А. А. (2014)
Гнатив Р. М. - Гидравлические закономерности ускоренного течения жидкости в круглой трубе (2014)
Саленко А. Ф. - Функционально-ориентированный подход к совершенствованию процессов гидроабразивной перфорации сот из композиционных материалов, Мана А. Н., Никитин В. А., Павлюченко Ю. А., Коваленко С. В. (2014)
Барилюк Е. И. - Способы реализации демпфирующего элемента в запорных узлах клапанов с уплотнением металл-металл (2014)
Кулешков Ю. В. - Теоретические предпосылки снижения пульсации геометрической мгновенной подачи шестеренного насоса, Черновол М. И., Руденко Т. В., Гуцул В. И., Красота М. В. (2014)
Андренко П. Н. - Иерархическая модель электрогидравлического мехатронного модуля движения, Дмитриенко О. В. (2014)
Струтинський С. В. - Диссипативные характеристики демпфера с ферромагнитной жидкостью, предназначенного для использования в пространственной системе приводов (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського