Роганов М. Л. - Наукові підходи до процесу формування технологічної культури майбутнього педагога (2016)
Sizov V. V. - Humanitarian Examination of Pedagogical Environment (2016)
Табачник І. Г. - Ефективність спеціально організованих занять з дітьми старшого дошкільного віку в процесі виховання емпатійності та чуйності, Пєхарєва А. С. (2016)
Тичина І. В. - Зміст підготовки фахівців у військових навчальних закладах на території України у 1920-1940-х роках (2016)
Тищенко О. О. - Екзистенціалістська інтерпретація опозиції "мисливець-жертва", Гончарук Д. С. (2016)
Упатова І. П. - Методична підготовка майбутніх учителів початкової школи як педагогічна проблема (2016)
Федь І. Є. - Виховання працелюбства у дітей молодшого шкільного віку в концепціях зарубіжних вчених, Фасольняк І. Ю. (2016)
Цибулько Л. Г. - Аналіз стану розробленості проблеми соціалізації, навчання і виховання дітей-сиріт у сучасних науково-педагогічних дослідженнях (2016)
Чаговець А. І. - Моніторинг якості професійної підготовки вихователя дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти (2016)
Черненко-Шнурко Д. А. - Патріотичне виховання підлітків засобами рідної мови (2016)
Шабінський М. М. - Патріотичне виховання у навчальних закладах Міністерства оборони Франції (2016)
Шабінський М. Є. - Громадянське виховання у навчальних закладах Міністерства оборони Франції (2016)
Ярославцева М. І. - Особливості технології формування професійної самореалізації студентів напряму підготовки 012 "Дошкільна освіта" (2016)
Яценко В. В. - Духовні цінності як джерело формування моральної культури у майбутніх фахівців дошкільної освіти (2016)
Музичко О. - Одеські роки життя Никодима Кондакова: занурення в науку та "окаянні" дні (2014)
Желясков С. - Роль Никодима Кондакова у формуванні фондів Музею витончених мистецтв імператорського Новоросійського університету, Левченко В., Левченко Г. (2014)
Никитенко Н. - Рождение науки о мозаиках и фресках Софии Киевской: феномен Н. Кондакова, Д. Айналова и Е. Редина (2014)
Корнієнко В. - З листування Никодима Кондакова та архімандрита Антоніна (Капустіна) (2014)
Корнієнко В. - Одеське товариство історії та старожитностей у листах Миколи Мурзакевича до архімандрита Антоніна (1878–1879 рр.) (2014)
Корнієнко В. - З листування Никодима Кондакова з Володимиром Антоновичем (2014)
Корнієнко В. - З листування Никодима Кондакова з Платоном Бурачковим (2014)
Корнієнко В. - З листування Никодима Кондакова з Іваном Лучицьким (2014)
Корнієнко В. - З листування між Никодимом Кондаковим та Миколою Петровим (2014)
Корнієнко В. - З листування Никодима Кондакова з Миколою Сумцовим (2014)
Корнієнко В. - З листування Никодима Кондакова з Тимофієм Флоринським (2014)
Кондаков Н. - Східні костюми при візантійському дворі / пер. з франц. З. Борисюк (2014)
Кондаков Н. - Грецькі зображення перших руських князів / пер. та ред. Д. Гордієнка (2014)
Кондаков Н. - Мітична сумка з земною тягою / перекл. та ред. Д. Гордієнка (2014)
Кондаков Н. - Про фрески сходових веж Києво-Софійського собору / перекл. та ред. Д. Гордієнка (2014)
Грушевський М. - Н. П. Кондаков. Изображения русской княжеской семьи в минатюрах ХІ века. СПб. 1906, ст. 123+2+6 табл (2014)
Грушевський М. - Огляд праць Н. Кондакова з історії староруської штуки / публ., комент. Д. Гордієнка (2014)
Библиографический список трудов Н. П. Кондакова / сост. И. Кызласова (2014)
Алфьоров О. - Візантійські печатки руських власників (2014)
Болгов Н. - "Панегирик императору Анастасию" Присциана (2014)
Борщак І. - 29 травня 1453 року / публ., комент. Д. Гордієнка (2014)
Верещагіна Н. - Святодмитріївський культ у світлі кирило-мефодіїської духовної спадщини (2014)
Горнова І. - Методика зображення політичної історії Візантійської імперії ХІ ст. у "Хронографії” Михаїла Пселла (2014)
Демчук Р. - Химерический бестиарий в стенописи башен Софии Киевской (2014)
Калечиц И. - Граффити жертвенника Спасо-Преображенской церкви г. Полоцка (2014)
Киричок О. - Греко-візантійське уявлення про політику в писемних пам’ятках Київської Русі (2014)
Корнієнко В. - Напис-графіті ХІІ ст. з Софії Київської: нова знахідка (2014)
Корнієнко В. - Неопублікований лист Єгора Рєдіна до Дмитра Багалія (2014)
Корнієнко В. - Дмитро Гордєєв – забутий вчитель Віктора Лазарєва (за епістолярними даними) (2014)
Корнієнко В. - З листування Іполита Моргілевського та Дмитра Гордєєва (2014)
Корнієнко В. - Костянтин Широцький та Микола Сичов: декілька штрихів особистих взаємин (за епістолярними даними) (2014)
Корнієнко В. - Керченська археологічна конференція 1926 р.: всесоюзна чи всеросійська (до історії одного термінологічного інциденту), Маврін О. (2014)
Крупницький Б. - Теорія Третього Риму і шляхи російської історіографії / публ., комент. Д. Гордієнка (2014)
Марголина И. - Ктиторская композиция в Кирилловской церкви Киева (2014)
Нікітенко М. - Хрещення Русі та заснування Успенського собору у символічній інтерпретації творців Києво-Печерського патерика (2014)
Никитенко М. - Древний смальтовый пол Софии Киевской (2014)
Никитенко Н. - Княжеский портрет в Софии Киевской: парадоксы дискуссии (2014)
Повстенко О. - Катедра Св. Софії у Києві й доля архітектурних пам’яток великокняжої доби України / публ., комент. Д. Гордієнка (2014)
Полонська-Василенко Н. - Київська держава і Захід / публ., комент. Д. Гордієнка (2014)
Пуцко В. - Этапы усвоения византийского художественного наследия на Руси (2014)
Сінкевич Н. - "Hic mortui vivunt, et muti loquuntur": ранньомодерна книгозбірня Києво-Софійського монастиря за каталогом 1769 р. (2014)
Сирцова О. - Житіє Мефодія, Панегірик Григорія Богослова Афанасію Александрійському і близькість днів народження Афанасія (2 травня) і Мефодія (10 травня) в Успенській збірці (2014)
Ткачук В. - Особливості розташування ікон Страшного Суду в уніатських храмах Київської митрополії другої половини XVIII ст. (2014)
Філіппенко Р. - Микола Рєдін – український радянський історик (до сторіччя від дна народження) (2014)
Хрушкова Л. - Автографы Дмитрия Власьевича Айналова в Париже (2014)
Шаманаев А. - "Христианский музей" в Херсонесе: оценка проекта А. Бертье-Делагардом (2014)
Шумило С. - Изменения в восприятии категории времени в Древней Руси, произошедшие после принятия христианства (на примере фактов языка и древнерусских литературных произведений), Грецкая И. (2014)
Яницкая П. - К вопросу об изучении памятников станковой живописи из монастыря св. Бригитты г. Гродно (2014)
Надтока Г. - Ієротопія середньовічного Києва: Мар’яна Нікітенко, Святі гори київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець Х – початок ХІІ ст.), Київ (Ін.-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України) 2013, 484 с., іл. (2014)
Гордієнко Д. - "Дивен Бог у святих своїх": Наталія Сінкевич, Реліквії та чудотворні ікони Софії Київської, Київ (Логос) 2011, 94 с.; іл. (2014)
Гордієнко Д. - "Віщий сон Врубеля про самого себе": Ірина Марголіна, Ангели Врубеля, Київ (Либідь) 2012, 144 с., іл. (2014)
Seminarium Kondakovianum: покажчик змісту (2014)
Список скорочень (2014)
Title (2016)
Contents (2016)
Переднє слово головного редактора (2016)
До 90-річчя The Ukrainian Biochemical Journal (Історичний екскурс, 1926–2016) (2016)
Григор’єва М. В. - The Ukrainian Biochemical Journal: часи і виклики, Петренко Т. М. (2016)
Minchenko O. H. - The role of the TNF receptors and apoptosis inducing ligands in tumor growth, Tsymbal D. O., Minchenko D. O., Ratushna О. O. (2016)
Shymanskyy I. O. - Prednisolone and vitamin D3 modulate oxidative metabolism and cell death pathways in blood and bone marrow mononuclear cells, Lisakovska O. O., Mazanova A. O., Labudzynskyi D. O., Khomenko A. V., Veliky M. M. (2016)
Labyntseva R. D. - Calix|4|arene C-90 and its analogs activate ATPase of the myometrium myosin subfragment-1, Bevza O. V., Lytvyn K. V., Borovyk M. O., Rodik R. V., Kalchenko V. I., Kosterin S. O. (2016)
Siromolot A. A. - Mycobacterium tuberculosis antigens MPT63 and MPT83 increase phagocytic activity of murine peritoneal macrophages, Oliinyk O. S., Kolibo D. V., Komisarenko S. V. (2016)
Purkan Purkan - Mutation of katG in a clinical isolate of Mycobacterium tuberculosis: effects on catalase-peroxidase for isoniazid activation, Ihsanawati Ihsanawati, Natalia D., Syah Y. M., Retnoningrum D. S., Kusuma H. S. (2016)
Tarasenko A. S. - Effect of nitric oxide donor SNAP on GABA release from rat brain nerve terminals (2016)
Guda B. B. - Protein kinase Akt activity in human thyroid tumors, Pushkarev V. V., Zhuravel O. V., Kovalenko A. Ye., Pushkarev V. M., TaraSchenko Y. M., Tronko M. D. (2016)
Olkhovych N. V. - Determination of frequencies of alleles, associated with the pseudodeficiency of lysosomal hydrolases, in population of Ukraine, Gorovenko N. G. (2016)
Kulaksizoglu S. - Measurement of methionine level with the LC-ESI-MS/MS method in schizophrenic patients, Kulaksizoglu B., Ellidag H. Y., Eren E., Yilmaz N., Baykal A. (2016)
Данилова В. М. - Винахідницька діяльність відділу молекулярної імунології Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Виноградова Р. П., Торхова С. Г. (2016)
Борис Федорович Сухомлинов (До 100-річчя від дня народження) (2016)
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2016 (2016)
The Nobel Prize in Chemistry 2016 (2016)
Марисюк К. Б. - Головщина як вид майнових покарань у Правах, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. (2011)
Стрельцова Є. Д. - До дискусії щодо змістовних положень колізійного права (2011)
Сірко Б. П. - Історичний розвиток та становлення системи транспортних прокуратур в Україні (2011)
Бубіна А. І. - Особливості компенсації моральної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (2011)
Задоя В. И. - К вопросу о разграничении понятий подъема затонувшего в море имущества и его спасания (2011)
Смітюх А. В. - Право акціонерів вимагати обов’язкового викупу акцій у зв’язку із вчиненням акціонерним товариством значних правочинів, Капеліст М. М. (2011)
Акіменко Ю. Ю. - Правосуб’єктність господарського товариства та цивільно-правова відповідальність його засновників: порівняльно-правовий аналіз законодавства Німеччини та України (2011)
Голей В. П. - Особливості правового регулювання процесу залучення іноземних кредитів під гарантії Уряду України (2011)
Грудницкая С. Н. - Структура хозяйственной правосубъектности предприятий в современной экономике (2011)
Коваль В. В. - Правовая природа процессуальной множественности в хозяйственном процессе (2011)
Назаренко Д. Б. - Договір простого товариства як форма державно-приватного партнерства (2011)
Новгородська Н. В. - Право неповнолітньої фізичної особи на заняття підприємницькою діяльністю (2011)
Петренко Н. О. - Договірна підсудність справ: поняття та класифікації (2011)
Степанов С. В. - Судова реформа 2010 року та її вплив на інститут перегляду рішень господарських судів за нововиявленими обставинами (2011)
Алієва О. М. - Складні питання кваліфікації незаконної лікувальної діяльності (2011)
Антонюк У. В. - Кримінально-правові аспекти порушення правил екологічної безпеки під час проведення екологічної експертизи (2011)
Бєлєнький В. П. - Сучасна історія злочинів у сфері комп’ютерної безпеки (2011)
Висоцька В. В. - Поняття способу вчинення злочину (2011)
Гавриш В. В. - Історичний аспект розвитку кримінально-правової політики в сфері становлення відповідальності за незакінчений злочин (2011)
Гончар Т. О. - Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх у німецькому праві (2011)
Ковальчук С. О. - Реалізація учасниками кримінального процесу права подавати нові матеріали у стадіях касаційного провадження та перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами (2011)
Кучинська О. П. - Процесуальні особливості закриття судом кримінальної справи та звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею на поруки (2011)
Самокиш В. П. - Проблеми відмежування злочину, передбаченого ст. 252 КК України, від суміжних злочинів (2011)
Стеблинська О. С. - Деякі напрями міжнародного контролю за наркотизмом (2011)
Харченко В. Б. - Сорт рослин і порода тварин як предмети злочину та об’єкти права інтелектуальної власності (2011)
Хейдер Хатхут - Відповідальність за окремі групи злочинів за мусульманським кримінальним правом (2011)
Цесарський М. О. - Велика матеріальна шкода як кваліфікуюча ознака фіктивного підприємництва (2011)
Чайка В. А. - Роль факультативных признаков субъективной стороны при квалификации посягательств на работников правоохранительных органов (2011)
Росінський О. М. - Окремі напрямки протидії нелегальній міграції (2011)
Соловій О. Я. - До питання законодавчої регламентації посткримінальної поведінки особи у системі запобігання злочинності (2011)
Томин С. В. - Використання слідчим комп’ютерних баз даних під час планування розслідування злочинів (2011)
Тужеляк Н. М. - Психологічні аспекти формування та мотивації агресивної злочинної поведінки (2011)
Юрчишин В. Д. - Принципи правової експертизи як основа забезпечення якості та ефективності проектів нормативно-правових актів в Україні (2011)
Князєва Д. О. - Співробітництво України та Іспанії в галузі соціального забезпечення (2011)
Макуха Р. В. - Проблеми правового визначення основних засад зовнішньої політики України, Толстяков Є. О. (2011)
Волощук А. М. - Легалізація коки: за або проти? (2011)
Луцький І. М. - Смертна кара - антихристиянське та антиєвропейське покарання (2011)
Притченко Р. С. - Судебная власть и политика — независимость или взаимосвязь: сравнительно-правовой анализ (2011)
Острогляд О. В. - Принципи оподаткування в Україні в світлі прийняття Податкового кодексу (2011)
Севостьянова Н. І. - Майбутнє Європейського Суду з прав людини (2011)
Степанова Т. В. - Правовий статус державного виконавця за законодавством України та РФ (2011)
Книш В. В. - Співвідношення понять "шкода", "збитки" та "втрати" за земельним законодавством України, Чорногуз А. Ф. (2011)
Рияд Таха Шамсан - Международные преступления и нарушение прав человека: юрисдикция и правовая ответственность (2011)
Шевчук В. М. - Критерії розрахунку розміру шкоди і штрафу в кримінальному законодавстві України (2011)
Форос А. В. - Право та законодавство в сфері забезпечення інформаційної безпеки (2011)
Доброход І. С. - Юридичні читання пам’яті проф. О. Я. Свєтлова в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова (2011)
Борисов В. И. - Памяти профессора Нинель Фёдоровны Кузнецовой (2011)
Стрельцов Е. Л. - Кончина Кузнецовой Нинель Фёдоровны (2011)
Безруков В. В. - Сучасні уявлення про патофізіологічні механізми познотонічних реакцій у хворих, які перенесли інсульт (огляд), Кузнецова С. М., Скачкова Н. А., Черкасов С. Є. (2016)
Кузнецов В. В. - Влияние энергокорректоров на кардиоцеребральные взаимосвязи у пациентов, перенесших атеротромботический инсульт, Егорова М. С., Коваль Н. В., Семенова А. В. (2016)
Кузнецов В. В. - Механизм влияния ноофена на функциональное состояние мозга у больных, перенесших ишемический инсульт, Лукач О. И., Гармаш Ю. Ю. (2016)
Бурчинский С. Г. - Место холинергической фармакотерапии в стратегии лечения сосудистой деменции (2016)
Скоромец А. А. - Опыт лечения пациентов с нарушениями когнитивных функций под контролем биомаркеров ишемии мозга, Смолко Д. Г., Пономарев Г. В., Скоромец А. П., Скоромец Т. A., Шумилина М. В. (2016)
Григорова И. А. - Динамика иммунологических и биохимических показателей у больных прозопалгиями в процессе микроволновой терапии, Ескин А. Р., Ярош В. А., Тихонова Л. В. (2016)
Шаленко О. В. - Немоторные нарушения при болезни Паркинсона, их влияние на качество жизни пациентов, Крижановский С. А., Карабань И. Н. (2016)
Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: реакція на важкий стрес і розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад (2016)
Іван Петрович Павлов — перший нобелівський лауреат Російської імперії (1904 рік), "Перший фізіолог світу" (1935 рік) (2016)
ESC Congress. Рим 2016, 27-31 августа — самый большой в мире конгресс, посвященный кардиоваскулярным вопросам (2016)
Ювілеї "МЕДКНИГИ" та її засновника. Сердечно вітаємо! (2016)
Бовш Л. А. - Безпека держави в контексті формування сприятливих умов господарювання економічних суб’єктів, Заїчко І. В. (2016)
Власюк В. Е. - Финансы в инновационном развитии экономики (2016)
Гоблик В. В. - Типологія особистих селянських господарств як передумова регулювання їх розвитком, Токар Я. І. (2016)
Жилин М. В. - Мировой рынок стали: особенности и современные тенденции (2016)
Курмаєв П. Ю. - Практичні аспекти підвищення ефективності державного регулювання ринку енергії в Україні, Рибчак В. І., Рибчак О. С. (2016)
Кучінка Т. В. - Природа та причини циклічності економічних криз (2016)
Нецора Т. Г. - Методичні питання визначення обсягу та структури державного сектору економіки України (2016)
Припута Н. В. - Методичні підходи до оцінки рівня монополізованості в економіці (2016)
Пугачевська К. С. - Імпортозалежність та тарифне регулювання імпорту в Україні (2016)
Слюсаренко В. Є. - Розвиток понятійно-категоріального апарату інституту тристороннього партнерства держави-бізнесу-"третього сектору" та його вплив на розвиток ефективного суспільства (2016)
Феєр О. В. - Модернізація як економічна категорія (2016)
Футало Ю. Р. - Дефініція інтеграції як чинника розвитку національної економіки (2016)
Штулер І. Ю. - Історичне та економічне підґрунтя вибору моделі "випереджаючого розвитку" національною економічною системою (2016)
Яциковський Б. І. - Еколого-економічні погляди В. І. Вернадського (2016)
Артюхіна М. В. - Системний підхід до з'ясування сутності та визначення поняття "соціально-економічний потенціал вищої школи" (2016)
Верезомська І. Г. - Організація роботи готелю з корпоративними клієнтами, Ворошилова Г. О. (2016)
Гамма Т. М. - Особливості та перспективи розвитку ринку M&A в Україні (2016)
Глущенко О. О. - Вплив євроінтеграції на економічну безпеку вітчизняних підприємств, Туленінова Д. М. (2016)
Гораль Л. Т. - Орієнтири для розвитку газорозподільних підприємств України, Король С. В. (2016)
Горова К. О. - Порівняння методик визначення перспективних напрямів розміщення аутсорсингових замовлень (2016)
Задорожнюк Н. О. - Дослідження ключових понять креативного менеджменту, Беноєва М. Х. (2016)
Замлинская О. В. - Инновационная составляющая и кадровое обеспечение реализации маркетинговой политики фитнес-клуба (2016)
Замлинський В. А. - Управління венчурним інвестуванням на рівні підприємств: інституціонально-об’єктний підхід (2016)
Засадний Б. А. - Соціальні принципи в управлінні підприємницькою діяльністю (2016)
Зікій Н. Л. - Концептуальні основи дефініції "реструктуризація підприємства" (2016)
Ігнатишин М. В. - Моделювання стратегій оптимального розподілу товару на ринку, Ігнатишин М. І. (2016)
Могильна Л. М. - Інноваційна-інвестиційна діяльність як складова підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК Сумської області (2016)
Rosola U. V. - Using the integrateded marketing communications at sales points (2016)
Селезньова О. О. - Оцінка економічної результативності управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств (2016)
Черленяк І. І. - Побудова ефективної стратегії управління логістичною системою фірми як джерело конкурентних переваг, Агій Я. Ю. (2016)
Югас Е. Ф. - Методично-процесуальні та секторально-управлінські детермінанти аналізу конкурентоспроможності (2016)
Яшкін Д. С. - Флоучарт як засіб мінімізації логістичних ризиків промислового підприємства (2016)
Борщевський В. В. - Інституційні аспекти конвергенції соціально-економічного простору транскордонного регіону, Куцаб-Бонк К. К. (2016)
Гоблик В. В. - Актуальні проблеми розвитку суб’єктів прикордонної торгівлі в транскордонному регіоні, Королович О. О. (2016)
Данило С. І. - Ефективність регіональної політики формування інституційно-економічного механізму регулювання роздрібної торгівлі (на прикладі Закарпатської області) (2016)
Драчук Ю. З. - Оцінка обсягу капітальних інвестицій для інноваційного розвитку: регіональний аспект, Сав’юк Л. О., Трушкіна Н. В. (2016)
Карпінський Б. А. - Функціонування міст – важлива складова державотворчого патріотизму нації, Комарницька Г. О. (2016)
Кожухова Т. В. - Забезпечення сталого розвитку країн, що розвиваються: механізм мобілізації та розподілу міжнародних фінансових ресурсів (2016)
Нартюк О. В. - Сучасні чинники впливу на зайнятість економічно активного населення в трудонадлишкових регіонах України (2016)
Носа-Пилипенко Н. О. - Закарпатська область як складова Карпатського Єврорегіону: виклики та можливості (2016)
Пауш М. М. - Теоретичні підходи до регулювання депресивних ринків праці (2016)
Погорелов Ю. С. - Облік витрат на екологізацію діяльності підприємства, Вахлакова В. В. (2016)
Голубка С. М. - Погляди Володимира Навроцького на систему оподаткування, Чинчик А. А. (2016)
Дідик А. М. - Податкова конкурентоспроможність підприємств у системі забезпечення їхнього полікритеріального розвитку (2016)
Nesterova S. - Analysis of the methodology for calculating the gross profit in the forms of financial statements (2016)
Chernychko T. - Method of assessment of financial relations stability in Ukraine (2016)
Стрельцов Є. Л. - Важлива подія в європейському науковому житті (2012)
Веверкова Камила - Земский патриотизм педагога и священника немецкой национальности Антона Кромгольца (1790–1869) в водовороте революционного 1848 года: размышления над церковно-юридическими аспектами сосуществования чехов и немцев в Чехии (2012)
Долгова А. И. - Криминальные реалии и уголовное право (2012)
Иржи Елинек - Уголовная ответственность юридических лиц — возможности правового регулирования в Чешской республике (2012)
Касілова Д. Ю. - Підстави виникнення і припинення володіння (2012)
Ламан А. І. - Загальні засади правового регулювання агентських відносин в Україні (2012)
Романадзе Л. Д. - Умови та порядок надання правової охорони торговельним маркам (2012)
Богомол О. В. - Витрати, пов’язані із явкою сторін та їх представників у засідання господарського суду (2012)
Лихтей М. В. - Возникновение и общие тенденции развития науки хозяйственного права в начале 20-х гг. XX века (2012)
Білаш О. В. - Проблеми відмежування злочинів проти моральності від злочинів проти віросповідання (2012)
Бойко А. В. - Близький родич працівника правоохоронного органу як потерпілий від злочину, передбаченого статтею 345 КК України (2012)
Василяка О. К. - Ранні етапи формування інституту комерційної таємниці та його кримінально-правового захисту (2012)
Висоцька В. В. - Обман як спосіб вчинення злочину (2012)
Владимиренко С. В. - Заходи боротьби з протиправними суспільно небезпечними діяннями у сфері страхування (2012)
Гончар Т. О. - Службова особа як спеціальний суб’єкт злочину (2012)
Гуцуляк М. Я. - Громадські роботи (кримінально-правовий та кримінально-виконавчий аспекти) (2012)
Дмитрук М. М. - Особливості правової природи кримінального проступку (2012)
Коробка О. В. - Питання диференціації кримінальної відповідальності за злочини проти власності (2012)
Крупко Д. І. - Встановлення обов’язку надати медичну допомогу в контексті ст. 139 КК (2012)
Кучанська Л. С. - Cкладні проблеми кваліфікації злочинів в залежності від їх предмету (2012)
Магуза А. О. - Развитие теории уголовного права в трудах представителей российской эмиграции 1920-х гг. (2012)
Максимів О. Д. - Джерела політики України у сфері боротьби зі злочинністю (2012)
Одайник Б. М. - Кримінально-правова охорона пам’яток історії і культури в історії вітчизняного права (2012)
Орловський Б. М. - Перевищення меж службових повноважень у кримінальному праві України (2012)
Родіонова Т. В. - Особливості злочинно-насильницької поведінки жінок (2012)
Сірко Б. П. - Правове регулювання організації та діяльності транспортної прокуратури: проблеми розвитку та шляхи удосконалення (2012)
Стойловський Р. В. - Характеристика об’єкта злочину, передбаченого ст. 135 КК України (2012)
Сторчак Н. А. - Проблеми застосування позбавлення волі на певний строк (2012)
Стрелковська Ю. О. - Маргінальність та злочинність: механізми взаємодетермінації (2012)
Турченко О. В. - Кримінальна відповідальність юридичних осіб за злочини проти інтересів споживачів (2012)
Форос Г. В. - Суб’єкти діяльності щодо попередження злочинів та протидії злочинності (2012)
Хайдер Хатхут - Виды наказаний в мусульманском уголовном праве (2012)
Хворостяный М. В. - Обычное уголовное право аборигенов Австралии (2012)
Цесарський М. О. - Велика матеріальна шкода як кваліфікуюча ознака фіктивного підприємництва (2012)
Чуваков О. А. - Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинами терористичної спрямованості (2012)
Шевчук В. М. - Правове регулювання економічного обґрунтування розміру прожиткового мінімуму (2012)
Аркуша Л. І. - Початковий етап розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних в результаті організованої злочинної діяльності (2012)
Асєєв Р. О. - Деякі загальні положення криміналістичної характеристики хабарництва (2012)
Динту В. А. - Класифікація елементів обстановки злочину (2012)
Ревака В. М. - Провадження по перевірці вироків, постанов і ухвал суду (2012)
Бидюк Н. О. - Административно-правовой аспект взаимоотношений адвокатуры и государства в советский период (2012)
Задоя І. І. - Класифікації державних посад (2012)
Стукаленко В. А. - Досвід провідних країн світу в сфері застосування відповідальності за порушення виборчого законодавства (2012)
Джемесюк А. Ф. - Суб’єкти соціального партнерства за національним та міжнародним правом (2012)
Коваль Д. А. - К вопросу о политике международного права защиты культурных ценностей в связи с вооруженным конфликтом (2012)
Попов М. М. - Притягнення до міжнародної кримінальної відповідальності вищих посадових осіб держави (2012)
Стрельцова Є. Д. - Уніфікація в сфері правового регулювання арешту морських суден (2012)
Бубало О. О. - Про деякі нововведення в антикорупційному законодавстві України (2012)
Вітовська І. В. - Міжнародні стандарти у правовому регулюванні використання природних ресурсів (2012)
Грицан О. А. - Зміст та перспективи впровадження аудиту надрокористування в Україні (2012)
Денисова А. В. - Досвід зарубіжних країн щодо стягнення податку з доходів фізичних осіб (2012)
Колесниченко В. В. - Основные функции правовой системы (2012)
Лотоцький М. В. - Організаційні форми й види діяльності адвокатури та їх взаємозв’язок із профілактикою злочинів (2012)
Ніколаєнко Н. О. - Загальна характеристика основних видів адміністративного ресурсу в Російській Федерації (2012)
Романюк М. З. - Правова охорона земель оборони України (2012)
Скоробагатько А. В. - Форми матеріального забезпечення старих та непрацездатних в епоху феодалізму (2012)
Стрельцов Л. Є. - Комплексний підхід до забезпечення економічної безпеки держав (міжнародно-правовий аспект) (2012)
Шевчук В. М. - Інтелектуально-рольові ігри як захід розвитку і формування особистості кваліфікованого юриста (2012)
Логвіненко О. А. - Особливості систем повітропостачання сучасного тягового та моторвагонного рухомого складу залізниць України, Чубикало М. Б. (2016)
Сафронов А. М. - Методология расчетных исследований тормозной эффективности пассажирских вагонов с колодочным тормозом, базирующаяся на решении дифференцального уравнения движения при торможении во временной области (2016)
Мурадян Л. А. - Розробка основних елементів для побудови системи дослідження надійності вантажних вагонів (2016)
Фомін О. В. - Можливості застосування попередньо напружених конструкцій в залізничному машинобудуванні, Горбунов М. І., Стецько А. А., Коваленко В. В. (2016)
Бурлуцький О. В. - Формалізація структурно-речових перетворень в несучих системах вантажних вагонів у результаті термічних впливів у процесі зварювальних і правочних робіт, Фомін О. В., Ткаченко В. П. (2016)
Ловська А. О. - Дослідження динамічних навантажень, що діють на кузов напіввагона при завантаженні на залізничний пором (2016)
Горбунов Н. И. - Экспериментальная проверка эффективности струйно-абразивного воздействия на рельсы для улучшения фрикционных свойств трибоконтакта "Колесо-рельс", Ковтанец М. В., Просвирова О. В., Соболь Д. В. (2016)
Данілевський В. І. - Cучасні вітчизняні системи електроізоляційних матеріалів, Мельник Т. М., Черних Ю. М., Олійник В. М. (2016)
Каращук С. В. - Аналіз систем тягового електропривода електрорухомого складу (2016)
Дорошенко О. Ю. - Вплив комплексної добавки на властивості бетону транспортних споруд, Дорошенко Ю. М. (2016)
Антонович А. О. - Вдосконалення визначення образу поїзної ситуації з використанням методу Сааті (2016)
Волошин Д. І. - Оцінка ризику виробничих систем з ремонту вагонів, Афанасенко І. М. (2016)
Мікульонок І. О. - Класифікація костилів рейкових шляхів та огляд їхніх конструкцій (2016)
Твердомед В. М. - Розрахунок поперечних горизонтальних сил у кривих ділянках рейкової колії, Возненко А. Д., Бойко В. Д. (2016)
Гулак С. О. - Визначення динамічних змінних узагальненого асинхронного двигуна, Єрмоленко Е. К., Усватов М. О., Черних Ю. М. (2016)
Іщенко В. М. - Методологічно-інформаційні аспекти паспортизації спеціалізованих ізотермічних вагонів, Брайковська Н. С., Осьмак В. Є., Кочешкова Н. С. (2016)
Сапронова С. Ю. - Моделювання рейкових екіпажів і вплив їх конструктивних особливостей на кінематичний опір руху, Ткаченко В. П., Фоміна А. М., Зуб Є. П. (2016)
Семенов С. О. - Про можливості використання теорії подібності при моделюванні опору руху рейкового транспортного засобу (2016)
Гайденко О. С. - Cучасні тенденції та основні методи інтелектуального аналізу первинних даних (2016)
Герцій О. А. - Дослідження моделей забезпечення якості функціонування мультисервісних мереж (2016)
Баранов И. О. - Совершенствование технологии приготовления водоугольного топлива (2016)
Дубравін Ю. Ф. - Впровадження комп’ютерних інформаційних технологій при дослідженні електромеханічних систем електрорухомого складу, Черняк Ю. В., Фащевський А. В. (2016)
Щербина Ю. В. - Дослідження динамічних якостей пасажирського вагона при зміні конструктивної схеми розміщення системи демпфірування засобами комп’ютерного моделювання (2016)
Володарець М. В. - Особливості реалізації концепції безперервної інформаційної підтримки в процесах експлуатації транспортних засобів (2016)
Фалендиш А. П. - Аналіз нормативних вимог, щодо визначення викидів забруднюючих речовин з відпрацьованими газами тепловозних двигунів внутрішнього згоряння, Гатченко В. О., Черняк Ю. В., Клецька О. В. (2016)
Кириллова Е. В. - Теоретико-игровой подход к моделированию и формализации взаимоотношений между судовладельцем и менеджерской компанией, Мелешенко Е. С. (2016)
Поздняков А. А. - Дослідження факторів, що впливають на формування пасажиропотоків залізничних приміських перевезень у великих міських агломераціях, Мироненко В. К., Позднякова О. О., Гудков О. М. (2016)
Габа В. В. - Формалізація впливу факторів зовнішнього середовища на систему організації залізничних перевезень, Грушевська Т. М., Поворознік О., Костюшко В. П. (2016)
Bonar J. - Diagnoza poziomu myslenia dywergencyjnego uczniow wczesnej edukacji (2012)
Stefanowicz-Zawiszewska K. - Ksztaltowanie wrazliwosci moralnej u dzieci w wieku przedszkolnym a praca pedagogiczna nauczyciela (2012)
Gulin W. - Rodzina jako srodowisko ksztaltowania mowy w kontekscie terapii logopedycznej, Gulin B. (2012)
Акімова О. В. - Обгрунтування концепції формування творчого мисленя майбутнього вчителя (2012)
Антоновський О. В. - До питання про обґрунтування класифікації педагогічної аксіології (2012)
Козловський Ю. М. - Концептуальні засади математичного моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу (2012)
Костєва Ю. - Педагогічні цінності в освітньо-соціальній конвенції виховання (2012)
Листопад О. В. - Теорія людського капіталу й інноваційний розвиток освіти (2012)
Сорочинська В. Є. - Студентство як об’єкт соціально-педагогічних досліджень (2012)
Холковська І. Л. - Теоретико-методологічні підходи до пізнання педагогічних конфліктів майбутніми вчителями (2012)
Асадчих О. В. - Теоретико-практичні аспекти використання відеофонограм у навчанні іноземних мов, Смовженко Л. Г. (2012)
Бєлікова В. В. - Музика М. Степаненка в навчальному процесі (2012)
Волошина О. В. - Педагогічні технології як дидактичний інструментарій підготовки майбутніх учителів (2012)
Гусєва В. О. - Шляхи подолання проблем переходу учнів від початкової до основної школи (2012)
Дегтярьова Н. В. - Рівні інформатичних компетентностей учнів старших класів загальноосвітніх закладів (2012)
Дем’янюк К. Д. - Методика використання учбово-наочних засобів на уроках креслення профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Матохнюк Л. О. (2012)
Заблоцька О. С. - Вивчення впливу речовин на довкілля та його місця в ланцюзі характеристики речовин (2012)
Запорожець Л. М. - Психолого-педагогічні особливості використання навчально-ігрових технологій на уроках (2012)
Кіндрась І. В. - Навчання турецького монологічного мовлення на початковому етапі у вищій школі (2012)
Савченко А. С. - Сучасні підходи до навчання фонетики китайської мови (2012)
Плахотнюк Г. М. - Використання інтернет-ресурсів у вивченні іноземних мов (2012)
Хоменко В. Г. - Інтерактивні методи навчання комп’ютерних технологій управління проектами як основа активізації пізнавальної діяльності студентів (2012)
Щерба Н. С. - Особливості змісту стратегічної (діяльнісної) компетенції молодших школярів у вивченні іноземної мови (2012)
Безкоровайна О. В. - Феномен "ціннісне ставлення" у контекстівиховання культури особистісного самоствердження школяра (2012)
Довгань Л. І. - Організація полікультурного виховання у школах США у контексті формування культурної та етнічної толерантності (2012)
Максимчук Б. А. - Валеологічна діяльність у сучасному суспільстві (2012)
Осаульчик О. Б. - Роль позааудиторної виховної роботи в контексті перебудови освітнього процесу вищих навчальних закладів (2012)
Романовська Л. І. - Концептуальні підходи до здійснення соціально-педагогічної підтримки діяльності дитячих громадських об’єднань в сучасних умовах (2012)
Сажнєва А. М. - Духовність як важлива складова у формуванні особистості майбутнього вчителя (2012)
Тернопільська В. І. - Соціально-комунікативна культура як детермінанта підвищення компетентності майбутніх фахівців (2012)
Швець Н. А. - Проблеми і фактори формування здорового способу життя серед студентської молоді в Російській Федерації (2012)
Чепіль М. М. - Теоретичні засади естетичного виховання підлітків, Паласевич І. Л. (2012)
Шевчук О. В. - Еколого-виховний потенціал української народної культури (2012)
Барановська Л. В. - Стан готовності магістрів з економіки і підприємництва до професійно-педагогічної діяльності, Погоріла С. Г. (2012)
Бірюкова О. О. - Особливості формування психолого-педагогічної компетенції у майбутніх учителів іноземної мови (2012)
Боблієнко О. П. - Критерії, показники та рівні сформованості поліхудожньої компететності майбутнього вчителя музики (2012)
Василенко Н. В. - Професійна соціокомунікативна компетентність керівників профільних загальноосвітніх навчальних закладів: структура та класифікація (2012)
Везетіу К. В. - Експериментальна реалізація моделі розвитку науково-методичної компетентності вчителів-філологів в умовах післядипломної освіти (2012)
Галузяк В. М. - Поняття "зрілість" у контексті досліджень особистісно-професійного розвитку педагога (2012)
Гомонюк О. М. - Розвиток професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів у поза аудиторний час (2012)
Добровольська К. В. - Особливості розвитку професійної самосвідомості майбутніх економістів на різних етапах професійної підготовки (2012)
Дуганець В. І. - Аналіз організаційно-методичних підходів до виробничого навчання студентів (2012)
Дудорова Л. Ю. - Оздоровчий напрям у професійно-туристичній підготовці майбутніх учителів фізичної культури (2012)
Каплінський В. В. - Конкурс педагогічної майтерності як засіб професійної підготовки майбутніх учителів, Кошолап Т. М. (2012)
Клочко В. І. - Математичне моделювання у фаховій підготовці майбутнього інженера, Бондаренко З. В., Кирилащук С. А. (2012)
Климова К. Я. - Типологія літературних норм сучасної української мови у площині формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів-нефілологів (2012)
Ковалинська І. В. - Результати дослідної роботи по формуванню загальнокультурної компетенції студентів (2012)
Кофанова О. В. - Компетентнісно орієнтований підхід до організації хімічної підготовки майбутніх інженерів-екологів (2012)
Кравець Р. А. - Формування іншомовної компетентності майбутніх аграріїв на основі діалогічного підходу (2012)
Криворучко І. Я. - Проблеми вибору змісту, форм, методів і засобів формування універсальних компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Лавріненко О. А. - Педагогічна майстерність як домінантна складова педагогічної дії (2012)
Лавров А. І. - Формування фахових знань майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю у процесі вивченя спеціальних дисциплін (2012)
Лапшина І. М. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до підсумкової атестації школярів з галузі "Словесність" (2012)
Лісниченко А. П. - Творча самореалізація майбутнього вчителя в професійній діяльності як педагогічна проблема (2012)
Ліхневський В. А. - Фізичне виховання у ВНЗ: завдання, цілі, основні складові (2012)
Луцький О. Л. - Критерії, показники і рівні сформованості управлінської компетентності керівних кадрів Державної Прикордонної Служби України (2012)
Нікітченко Л. О. - Аналіз результатів експериментального дослідження професійної підготовки майбутніх учителів у процесі фахової практики (2012)
Онишко О. Г. - Застосування соціальних сервісів інтернету з метою формування творчих здібностей студентів (2012)
Осипенко О. Ю. - Формування системи менеджементу в екологічній освіті (2012)
Пішванова В. - Гуманітарна проблематика у вивченні іноземних мов студентами вищих навчальних закладів України, Друзь Г., Вавілова Г. (2012)
Приймак О. П. - Формування в учнів початкової школи уміння вчитися на уроках математики (2012)
Саєнко Т. В. - Формування еколого-креативної підготовки студентів ВНЗ, Мудрак О. В., Дуднікова І. І. (2012)
Салтановська Н. І. - Самоосвіта як засіб розвитку професійної компетентності вчителя (2012)
Тімець О. В. - Моделювання системи формування фахової компетентності майбутнього вчителя географії (2012)
Трофанова Т. Г. - Питання формування і збереження репродуктивного здоров’я дітей-дошкільників у професійній підготовці спеціалістів дошкільного профілю (2012)
Тютюн Л. А. - Особливості використання програмного засобу GeoGebra в процесі викладання геометрії (2012)
Цуприк С. І. - Структура та зміст підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладівдо роботи в літніх оздоровчих таборах (2012)
Шинін О. С. - Роль вивчення мистецьких дисциплін у підготовці вчителя початкових класів у ВНЗ (2012)
Шролик Г. П. - Алгоритм формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до педагогічної взаємодії з учнями в навчальній діяльності (2012)
Клочко Н. Л. - Реформування системи освіти в період підвищення теоретичного рівня початкового навчання (1964-1984 рр.) (2012)
Косенко П. Б. - Становлення гітарної методики в XVII–XIX столітті у країнах Західної Європи, як передумова формування сучасної гітарної педагогіки (2012)
Мільто Л. О. - Д. Д.Семенов про сутність педагогічної майстерності вчителя (2012)
Опушко Н. Р. - Аналіз стану дослідженості розвитку освіти на території Поділля в першій половині ХІХ століття (2012)
Голова Н. І. - Соціально-педагогічні технології подолання асоціальної поведінки в молодіжному середовищі (2012)
Олійник Г. М. - Соціокультурний аспект агресивних проявів у підлітковому віці (2012)
Савіцька Г. І. - Погляд на підготовку майбутнього педагога до роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання (2012)
Балтремус В. Є. - Зміст освіти як інструмент соціалізації учнів у навчально-виховному процесі демократичних шкіл (2012)
Кобилянська І. В. - Профільне навчання в системі освіти Іспанії (2012)
Ліхневська Т. А. - Шляхи та методи громадянського виховання американської молоді (2012)
Пономаревський С. Б. - Організаційно-методичні засади української шкільної освіти у Росії у 20-х–30-х рр. ХХ ст. (на прикладі Кубані) (2012)
Сапогов В. А. - Проблеми навчання дітей з поведінковими порушеннями на сторінках Encyclopedia Americana (2012)
Теклюк Г. П. - Ідеали та цінності сімейної педагогіки у Великій Британії (2012)
Грінченко Т. Д. - Підготовка майбутнього вчителя музикидо мистецько-педагогічної діяльності (2012)
Гринчук І. П. - Мистецька освіта: теоретико-методичні підходи (2012)
Брилін Б. А. - Мистецтво музичної імпровізації у дзеркалі педагогічних досліджень, Брилін Е. Б. (2012)
Іздепська-Новіцька М. І. - До питання становлення хорового аматорського мистецтва Західного Поділля у другій половині ХІХ - поч. ХХ століття (2012)
Лебедєв В. К. - Організація навчально-виховного процесу в шкільному народно-інструментальному ансамблі молодших школярів (2012)
Повалій Т. Л. - Структура хореографічної освіти в сучасній Польщі (2012)
Семиліт О. Є. - Історіографія проблеми розвитку музичної освіти в Криму (2012)
Слюняєв О. І. - Богодар Антонович Которович: характеристика творчої особистості митця (2012)
Теслева Ю. В. - Модернізація підготовки вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної освіти (2012)
Філіппенко Н. А. - Польські моделі вчителя музики: зіставний аналіз (2012)
Шатковська І. С. - Вплив педагогічної діяльності П. І. Чайковського на розвиток російської професійної музичної освіти, Верещагіна-Білявська О. Є. (2012)
Швець І. Б. - Формування креативної особистості майбутнього вчителя музики засобами театрального мистецтва (2012)
Шугуан Шугуан - Особливості формування досвіду виконавської діяльності у процесі фортепіанного навчання (2012)
Галузінська Т. В. - Ділова гра як активний метод навчання професійно-орієнтованого спілкування студентів-юристів (2012)
Кабзюк Н. О. - Педагогічні умови вдосконалення організації самостійної роботи студентів педагогічних коледжів, Потримай Н. С. (2012)
Кльоц О. Л. - Виховання підростаючого покоління засобами духовної музики (2012)
Кондратюк В. Г. - Самостійно-дослідницька діяльність у системі професійної підготовки вихователя дошкільного закладу, Якубчик О. М. (2012)
Прилюк Ю. А. - Формування полікультурного компонента професійної компетентності майбутніх учителів (2012)
Слугоцька В. М. - Роль ігрових занять у професійній діяльності викладача правових дисциплін, Юзько Т. М. (2012)
Трачук С. В. - Особливості формування музичного сприймання молодших школярів, Трачук О. С. (2012)
Хілінська Л. В. - Позитивний імідж навчального закладу як основа його ефективної діяльності (2012)
Наші автори (2012)
Акімова Л. М. - Аналіз сучасних тенденцій руху іноземних інвестицій в економіку України, Акімов О. О. (2016)
Безтелесна Л. І. - Децентралізація як процес удосконалення фінансового забезпечення реалізації соціальних гарантій держави, Пивоварчук Л. В. (2016)
Бондарєва Т. Г. - Роль аналізу фінансової звітності для перспективного планування діяльності підприємств, Нагавичко І. П. (2016)
Bujak A. - Uwarunkowania informatyzacji sfery rachunkowosci w Polsce (2016)
Вовк В. М. - Моделювання стратегії формування витрат у Польських лікарнях у контексті інституціоналізації, Кістер А. (2016)
Заячківська О. В. - Міжнародна оцінка інституційного забезпечення реалізації соціальних гарантій держави, Пивоварчук Л. В. (2016)
Зубілевич С. Я. - Нові стандарти бухгалтерського обліку у державному секторі України: проблеми запровадження, Позняковська Н. М. (2016)
Зубілевич С. Я. - Облік основної діяльності факторингових компаній України за МСФЗ, Реньова О. К. (2016)
Капраль О. Р. - Ідентифікація чинників стимулювання інвестиційної діяльності комерційних банків (2016)
Конарівська О. П. - Теоретико-методичні підходи до вивчення поняття "Ринок туристичних послуг" в Україні, Коротун О. П. (2016)
Костриченко В. М. - Раціоналізація розвитку галузевого ринку (2016)
Крикавський В. Є. - Детермінанти інжинірингу логістичних систем в будівництві (2016)
Куковський А. Г. - Вплив економічних ризиків на конкурентоспроможність підприємств будівельної галузі, Познаховський В. А., Кизима В. П. (2016)
Ліпанова О. А. - Державне регулювання продовольчого споживання в Україні в контексті європейських вимог, Серницька К. В. (2016)
Мальчик М. В. - Принципи інтегрованого управління екологічно безпечним природокористуванням, Павлов К. В., Федина К. М. (2016)
Меліхова Т. Л. - Теоретичні аспекти управління містом (2016)
Миськовець Н. П. - Запровадження стандартів ФАО в практику природоохоронної діяльності підприємств (2016)
Олійник О. О. - Взаємодія зі стейкхолдерами: досвід вітчизняних організацій (2016)
Осадча О. О. - Якість облікової інформації: критерії та показники оцінки (2016)
Позняковська Н. М. - Розвиток державного фінансового контролю в Україні (2016)
Рощик І. А. - Вимірювання продуктивності праці у роздрібній торгівлі (на прикладі магазинів електроніки і цифрової техніки) (2016)
Скорина Т. М. - Сутність та зміст міжнародної конкурентоспроможності готельних підприємств (2016)
Солодкий В. О. - Сталість як ключовий механізм глобального та локального розвитку (2016)
Судук О. Ю. - Формування цінності проектного підходу в сфері аграрного виробництва (2016)
Трач Р. В. - Формування стратегічного розвитку будівельного підприємства у взаємодії інноваційного потенціалу та ресурсної бази (2016)
Щербакова А. С. - Державно-приватне партнерство як шлях підвищення ефективності використання осушуваних земель (2016)
Sholno O. - Controlling Functioning in Budget Units – Selected Elements (2016)
Якимчук А. Ю. - Економічні основи впровадження повторного водокористування відповідно до концепції "віртуальної" води та "водного сліду", Семенова Ю. М. (2016)
Кардаш О. Л. - Особливості продовольчої імпортозалежності України (2016)
Сазонець І. Л. - Система інституційного забезпечення національної моделі соціального партнерства, Тадеєва Н. В. (2016)
Скрипчук М. П. - Розвиток нормативного забезпечення на засадах системності і превентивності (2016)
Навроцький Р. Л. - Основні показники поводження з відходами на території Рівненської області (2016)
Поліщук В. Л. - Роль нематеріальних активів у формуванні і розвитку конкурентноспроможності суб’єкта господарювання (2016)
Скрипчук П. М. - Інституційне забезпечення гармонізації нормативних документів у сфері земельних відносин (2016)
Колесникова Т. О. - Розвиток напряму "кондиціювання повітря" на залізничному транспорті: наукометричний аспект, Помінова О. В., Колесников Р. С. (2016)
Bialon A. - Unified Verification Method of Electromagnetic Compatibility Between Rolling Stock and Train Detection Systems, Adamski D., Furman Ju. (2016)
Kozachenko D. M. - Controlling the Speed of Rolling Cuts in Conditions of Reduction of Brake Power of Car Retarders, Bobrovskyi V. I., Grevtsov C. V., Berezovyi M. I. (2016)
Kycko M. - Command – Control and Signaling System Documentation and its Safety (2016)
Долина В. Ф. - Моніторинг радіоактивності студентського містечка ДНУЗТ, Кільовий В. П., Астахов Д. В., Калимбет М. В. (2016)
Зеленько Ю. В. - Вплив віброакустичних параметрів рухомого складу на вибір раціональних значень ходової частини локомотива, Недужа Л. О., Швець А. О. (2016)
Головчук А. Ф. - Вдосконалення системи теплопостачання студмістечка уманського національного університету садівництва (2016)
Pshinko O. M. - Improving the Efficiency of the Heating System for Public Buildings Infrastructure in the Context of DNURT, Kuznetsov V. H., Yatsenko D. K., Gabrinets V. O. (2016)
Донченко А. В. - Аналіз питань енергозбереження та енергоефективності під час експлуатації рухомого складу метрополітену, Сулим А. О., Сіора О. С., Мельник О. О., Федоров В. В. (2016)
Трикоз Л. В. - Обґрунтування вибору моделі зміни діелектричних властивостей несуцільних систем, Багіянц І. В. (2016)
Полисский Ю. Д. - О преобразовании представлений чисел в остатках из одной системы модулей в другую (2016)
Нетребко В. В. - К вопросу образования карбидов Fe3C и Fe7C3 в высокохромистых чугунах (2016)
Анофриев В. Г. - К вопросу продления полезного срока службы вагонов для перевозки окатышей, Рейдемейстер А. Г., Калашник В. А., Кулешов В. П. (2016)
Bondarenko L. M. - Relationship Between Rolling and Slip Resistance in Rolling Bearings, Babyak M. O., Yakovlev S. O., Istin S. O., Moskalev G. Yu. (2016)
Gorski K. - Effort of Steel Pipe Jacking in Terms of Imperfection Pipes and Heterogeneity of Ground, Ignatowicz R. L. (2016)
Malyi A. D. - One-to-one Nonlinear Transformation of the Space With Identity Plane, Ulchenko T. V., Shcherbak A. S., Popudniak Yu. Ya., Starosolskaya T. V. (2016)
Іжа М. М. - Професіонали, озброєні доброю стратегією, долають усі перешкоди для процвітання України (2015)
Ковбасюк Ю. В. - Аналіз міжнародного досвіду у сфері підготовки управлінських кадрів (2015)
Гриневецький С. Р. - Реформування державної служби в контексті децентралізації: проблеми і перспективи (2015)
Попов С. А. - Науковий потенціал ОРІДУ – шлях становлення та перспективи його подальшого розвитку, Нагорна І. В., Ємельянова О. М., Макарова В. О., Патик О. В. (2015)
Якубовський О. П. - Наукова діяльність кафедри: зміст та напрями проведених досліджень (2015)
Драгомирецька Н. М. - Методологія соціального проектування: сучасна світова практика (2015)
Курносенко Л. В. - Соціальні виклики децентралізації влади в Україні (2015)
Літвак А. І. - Стан стоматологічної допомоги в державі (2015)
Овчаренко С. В. - Культурна політика в системі факторів запобігання опору змінам (2015)
Овчаренко Ю. О. - Сучасні виклики та загрози як фактор змін у стратегії забезпечення національної безпеки України (2015)
Яковлева Л. І. - Легітимність публічного управління: держава, влада, раціональність (2015)
Ахламов А. Г. - Кафедра економічної та фінансової політики ОРІДУ: розвиток, становлення наукових напрямків, здобутки (2015)
Голинська О. В. - Добровільне об’єднання територіальних громад: чинники спротиву, об’єктивні позиції та переваги (2015)
Осадчук С. В. - Реформування фінансових засад місцевого самоврядування в умовах децентралізації (2015)
Яцкевич І. В. - Державне регулювання трансфертного ціноутворення: проблеми та протиріччя (2015)
Марущак В. П. - Нове правове мислення, правову активність, сучасну правосвідомість – на розбудову рідної країни, Балєсна О. Д. (2015)
Козуліна С. О. - Принципи подолання та засоби запобігання колізій у правотворчій діяльності органів публічної влади (2015)
Львова Є. О. - Міжнародний вимір конституційних принципів у контексті формування правової демократичної державності (2015)
Марущак В. П. - Діалектика управління й економіки в розвитку держави (2015)
Пахомова Т. І. - Щодо моделей реформування системи державної служби (2015)
Ровинська К. І. - Інститут транспарентності в системі місцевого самоврядування: міжнародний досвід (2015)
Приходченко Л. Л. - Діяльність кафедри державного управління і місцевого самоврядування у налагодженні ефективної взаємодії між наукою і суспільством (2015)
Крупник А. С. - Громадська оцінка ефективності роботи телефонних "гарячих ліній" органів виконавчої влади, Калашнікова О. Є. (2015)
Молодожен Ю. Б. - Перспективний план формування громад Одеської області: аналіз проблем процесу розробки (2015)
Надолішній П. І. - Концепція демократичного врядування: зміна парадигми у постановці проблем публічного управління (Революція гідності чи "так звана Революція гідності"?) (2015)
Кривцова В. М. - Місце кафедри європейської інтеграції в системі світових глобалізаційних процесів (2015)
Кадук Н. І. - Державна політика у сфері протидії торгівлі людьми в Україні: пошук відповідей на виклики часу, Дивущак О. О. (2015)
Колісніченко Н. М. - Реформи державної служби: останні тенденції світового масштабу (2015)
Кривцова О. М. - Зовнішня міграція в глобальному вимірі, Титаренко Г. С. (2015)
Остапенко О. А. - Формування напрямів підвищення продовольчої безпеки з урахуванням міжнародного досвіду, Алєксєева Я. В. (2015)
Балабаєва З. В. - Кафедра регіональної політики та публічного адміністрування (2015)
Мамонтова Е. В. - Ідеологічна складова публічної політики у фокусі символічного виробництва (2015)
Чебан О. І. - Концептуальні підходи до впровадження та інституалізації оцінювання в публічному управлінні (2015)
Колісніченко Н. М. - Кафедра української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України у формуванні іншомовної комунікативної компетентності державних службовців та майбутніх менеджерів (2015)
Безверхнюк Т. М. - Наукова школа "Управління проектами в публічній сфері": здобутки та перспективи (2015)
Сенча І. А. - Методологічний підхід до дослідження складних систем як об’єкту державного антикризового управління (2015)
Сивак Т. В. - Аналіз методологічних підходів до антикризового управління в публічній сфері (2015)
Красностанова Н. - Науковий підхід в розвитку управлінської бізнес-освіти, Паламарчук В. (2015)
Бутенко Т. Е. - Актуальні питання взаємодії органів влади і громадськості на регіональному рівні, Новак Г. І. (2015)
Бекетова О. А. - Кафедра інформаційних технологій та систем управління: становлення та розвиток, Вишневська В. М., Куспляк І. С., Макарова І. О., Полесіна О. Г., Пігарєв Ю. Б. (2015)
Білорусов С. Г. - Засади конкурентоспроможності обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації у сфері надання освітніх послуг (2015)
Єльчієва О. Р. - Місцевий референдум як один з інструментів децентралізації державної влади в Україні (2015)
Ільїна Н. В. - Процеси трансформації зайнятості у соціально-економічному розвитку регіонів (2015)
Павлов О. І. - Перші кроки на шляху до руралістики (2015)
Kozachyna V. A. - Investigation of Admixture Sedimentation in the Horizontal Settler (2016)
Болжеларський Я. В. - Визначення поглинання енергії гасителем коливань вантажного вагона в аварійному режимі руху, Соболевська Ю. Г., Довганюк С. С., Батіг А. В. (2016)
Колос М. М. - Совершенствование технологии работы белорусской железной дороги в условиях применения электронных документов, Гончар М. А. (2016)
Козаченко Д. М. - Дослідження впливу технічного стану гальмових уповільнювачів на переробну спроможність сортувальних гірок, Гревцов С. В., Болвановська Т. В. (2016)
Назаров О. А. - Зниження швидкості відчепів на початку сортувальних колій, оснащених системою розподіленого регулювання швидкості (2016)
Поляков В. А. - Модель процесса реализации тяговой силы двигателя магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2016)
Коваленко В. В. - Дослідження передчасного руйнування залізобетонних шпал на магістральних коліях пат "Укрзалізниця" (2016)
Nastechik M. P. - Prospects for Laying the Fastening of the Type СКД65 – б in the Curvesd Track Sections with Small Radius, Marcul R. V. (2016)
Vasetska T. M. - Modelling the Modified Method of Analytic Hierarchy Process by Means of Constructive and Productive Structures (2016)
Парусов Э. В. - Преимущества экспресс-метода определения массы окалины и обезуглероженного слоя бунтового проката, Сычков А. Б., Губенко С. И., Чуйко И. Н., Сагура Л. В. (2016)
Васильев С. М. - Моделирование соударений вагонов при сухом трении в опорах груза, Железняков А. Д., Целковикова Л. П. (2016)
Kalivoda J. - Roller Rig Testing at the Czech Technical University, Bauer P. (2016)
Myamlin S. V. - Mathematical Model of Wheelset Oscillations with Independent Wheel Rotation in the Horizontal Plane, Kirilchuk O. A., Metyzhenko V. S. (2016)
Гибаленко А. Н. - Снижение уровня коррозионной опасности при рациональном конструировании металлоконструкций (2016)
Kachurenko V. V. - Experimental Study of Horizontal Pressure Distribution on Corrugated Steel Silo Walls, Bannіkov D. O. (2016)
Petrenko V. D. - Estimation of Subgrade Strengthening Influence Using Soilcement Elements, Tiutkin O. L., Sviatko I. O. (2016)
Руденко Д. В. - Бетон на основе дисперсной модифицированной цементной системы (2016)
Вихідні дані (2015)
Юдкін-Ріпун І. - Художні коди в морфології культури: опис текстів і деривація сенсів (2011)
Причепій Є. - Сакральні числа на артефактах Трипілля та орнаментах рушників Поділля (2011)
Берегова О. - Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в культуротворчих процесах України (2011)
Щербина В. - Культура та індивідуальний час буття (2011)
Троєльнікова Л. - Соціально-культурні основи художнього простору в культурологічній парадигмі дослідження (2011)
Воропаєва Т. - Формування спільної ідентичності громадян України в контексті інформаційної безпеки (2011)
Сугробова Ю. - Спільна творчість як парадигма соціокультурної взаємодії молоді в багатонаціональній державі Україна (2011)
Головко Л. - Корпоративна революція у власності як чинник трансформації економічної культури людини (2011)
Шейко В. - Еволюція культурологічно-філософських основ компаративістики в процесах міжкультурних зв’язків народів світу (2011)
Крамаренко О. - Семантика дзвоновості в хоровій творчості Є. Станковича в контексті історичних музичних традицій (2011)
Давидовський К. - Міжнародний фестивальний рух у формуванні культурно-мистецького середовища України (на прикладі міжнародних музичних фестивалів "Київські літні музичні вечори” та ”Віртуози планети”) (2011)
Волков С. - Модуси інституалізації української культури: культурно-освітні практики 40-х років ХХ століття (2011)
Левчук Я. - До проблеми формування світогляду засобами традиційного українського дитячого фольклору (2011)
Рева Л. - Роль Балабанів в історії культури України (2011)
Яковина О. - Культурологічні особливості українських метафізичних пошуків ХVІІ століття (2011)
Чібалашвілі А. - Особливості втілення художнього синтезу в українській камерній музиці кінця ХХ - початку ХХІ століття (2011)
Оляніна С. - Кругла скульптура в контексті організації пластичного образу іконостаса доби бароко (друга половина XVII - XVIIІ ст.) (2011)
Боряк Т. - Електронний ресурс "Архіви України” як інструмент доступу до культурної спадщини України (2011)
Громова М. - Досвід використання Інтернет-технологій у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику (2011)
Якубова Т. - Сучасні історичні дослідження картографічного бібліотечного фонду щодо подій російсько-турецької війни 1735-1739 років (за матеріалами фондів НБУВ) (2011)
Абрашкевічус Г. - Конструювання міжкультурної комунікації в умовах інформаційного суспільства (2011)
Нікітіна І. - Новітні технології у просвітній діяльності Національного музею героїчної оборони і визволення Севастополя: стан, перспективи розвитку (2011)
Українець Н. - Культурні цінності та новітні інформаційно-комунікативні технології (2011)
Войцехівська Г. - До питання вивчення та популяризації історії малих міст України (2011)
Кияниця Є. - Специфіка функціонування "паблік рилейшнз” у контексті соціокультурної динаміки (2011)
Сулятицька Т. - Культурні цінності та їх місце в міжкультурній комунікації (2011)
Про авторів (2011)
Вимоги до статей у фахових виданнях внесених до переліків ВАК України (2011)
Вихідні дані (2011)
Адамчук В. В. - Результати й перспективи використання біоелектротехнології для ресурсо- та енергозбереження, Музиченко В. А. (2016)
Виноградов Ю. Е. - Исследование антропогенного воздействия на изменение климата, Стребков Д. С. (2016)
Харченко В. В. - Выбор источников генерации для использования в микросетях на основе ВИЭ, Адомавичюс В. Б., Гусаров В. А., Валицкас И. Ю. (2016)
Исманжанов А. И. - Разработка и исследование технологии получения порошков сельхозпродуктов с помощью солнечной энергии, Ташиев Н. М. (2016)
Заблодский Н. Н. - Синтез математической модели асинхронного двигателя с учетом геометрии зубцовой зоны ротора, Худобин К. В. (2016)
Драганов Б. Х. - Порівняння ефективності роботи тепломасообмінного обладнання з дискретно-імпульсним введенням енергії при культивуванні кормових дріжджів, Ободович О. М., Іваницький Г. К., Сидоренко В. В. (2016)
Фіалко Н. М. - Закономірності течії в прямокутних кільцевих нішах циліндричних стабілізаторних пальників різної потужності, Майсон М. В., Абдулін М. З., Ганжа М. В., Рокитько К. В., Озеров А. А., Хміль Д. П. (2016)
Беленов А. Т. - Оптимизация параметров теплонасосной системы автономного теплоснабжения с солнечными коллекторами, Чемеков В. В., Харченко В. В. (2016)
Вертай С. П. - Обоснование структуры и задач системы поддержки принятия решений обобщённой оценки перспективнности инновационных технологий, Штепа В. Н. (2016)
Козирський В. В. - Вплив енергетичної дози обробки в магнітному полі на посівні якості насіння зернових культур, Савченко В. В., Синявський О. Ю. (2016)
Коршунов А. Б. - Функциональная схема автоматизации и структура системы электрооборудования для охлаждения молока с использованием природного холода и хладоносителей с низкой температурой замерзания, Иванов В. В. (2016)
Дубровин А. В. - Автоматизация управления тепловым комфортом и обогревом птичника по экономическому критерию (2016)
Bohdziewicz J. - Production of biogas from waste animal fats, Piotrowski K., Sakiewicz P., Cebula J. (2016)
Королев В. А. - Принципы функционирования и построения электроимпульсных устройств для уничтожения сорняков, Топорков В. Н., Жмакин И. К. (2016)
Ковалёв А. А. - Использование солнечных теплофотоэлектрических модулей для энергоснабжения биогазовой установки, Панченко В. А. (2016)
Музичак А. З. - Рівняння стану енергетичних кіл (2016)
Клендій П. Б. - Дослідження енергозберігаючої системи пневмотранспортної установки млина з фазі-керуванням, Клендій Г. Я., Дудар О. П. (2016)
Борисов В. К. - Разработка высоковольтных матричных солнечных элементов с высокой эффективностью, Поляков В. И. (2016)
Malovanyi M. - The synthesis of prolonged fertilizers by means of adsorption of nutrition and trace elements by natural sorbents from industrial and agricultural wastes, Zakhariv O., Kanda M., Bratashchuk A., Sakalova H., Odnorih Z., Chornomaz N. (2016)
Никифорова Л. Є. - Низькоенергетична електромагнітна активація насіння, Гайдукевич С. В., Семенова Н. П. (2016)
Лапшин С. А. - Система электроснабжения потребителей в сетях низкого напряжения с использованием источников генерации различного типа и управлением генерацией электроэнергии (2016)
Серебряков Р. А. - Вихревой гидравлический теплогенератор (2016)
Сухін В. В. - Математична модель опромінення насіння сферичної форми лазерним променем, Лисиченко М. Л. (2016)
Коробський В. В. - Дослідження морфології поверхонь контактування з використанням електронної мікроскопії, Гураль В. О. (2016)
Филиппченкова Н. С. - Технологии и компоненты, используемые при изготовлении солнечных теплофотоэлектрических модулей, Панченко В. А. (2016)
Васюхін М. І. - Аналіз концепції побудови геопорталів як основної складової гіс прецизійного землеробства, Іваник Ю. Ю., Сініцин О. В. (2016)
Николаев В. В. - К развитию методики определения оптимального состава и типоразмера ветродизельных энергокомплексов с учетом местных ветроклиматических условий (2016)
Горобець В. Г. - Кавітаційні теплогенератори, основні конструкції та принципи їх роботи, Дідченко М. Г. (2016)
Серебряков Р. А. - Ветроустановка с вихревым преобразователем потоков сплошной среды (2016)
Бунько В. Я. - Розробка моделі активного фільтра вищих гармонік для забезпечення показників якості електричної енергії (2016)
Подобайло В. Г. - Методика визначення експлуатаційних показників надійності потокових ліній біогазових установок, Рамш В. Ю., Потапенко М. В., Семенова Н. П. (2016)
Рамш В. Ю. - Особливості застосування комп’ютерного моделювання при вивченні фахових електротехнічних дисциплін, Потапенко М. В., Гайдукевич С. В., Семенова Н. П. (2016)
Качурівський В. О. - Інформаційна складова професійної компетенції магістрів-енергетиків, Качурівська Г. М. (2016)
Дубровин А. В. - Автоматическое управление по экономическому признаку сроком содержания стада с отбором и выбраковкой особей по их продуктивной массе (2016)
Коршунов А. Б. - Технологические схемы энергосберегающих систем охлаждения молока на фермах с использованием природного холода и хладоносителей с низкой температурой замерзания, Иванов В. В. (2016)
Свентицкий И. И. - Второе начало термодинамики и закон выживания – естественнонаучная основа самоорганизации и всеединства знаний, Королев В. А., Свентицкий А. Г. (2016)
Гайдукевич С. В. - Деякі аспекти вдосконалення практичного навчання майбутніх інженерів-енергетиків сільськогосподарського виробництва, Колодійчук Л. С., Потапенко М. В., Семенова Н. П. (2016)
Шогенов Ю. Х. - Управление адаптацией овощных культур низкоэнергетическими электрическими потенциалами при экономической оптимизации в условиях защищенного грунта, Дубровин А. В. (2016)
Клендій М. Б. - Рух потоку сипкого матеріалу поверхнею робочого органу з плоскими лопатками, Клендій О. М. (2016)
Голуб Г. А. - Взаємозв'язок потужності насоса для перемішування рослинної олії та параметрів дискового змішувача, Павленко М. Ю. , Чуба В. В., Кухарець С. М., Осипчук О. Ю. (2016)
Каплун В. Г. - Залишкові напруження у сталі шх15 після іонного азотування, Донченко Т. В., Матвіїшин П. В. (2016)
Проценко В. О. - Навантажувальна здатність муфт із торцевою установкою канатів різних варіантів розташування, Клементьєва О. Ю. (2016)
Гороть Є. В. - Обґрунтування конструкції пристрою для очищення стоків ремонтних сільськогосподарських підприємств, Гловин А. Л. (2016)
Драган А. П. - Виготовлення гвинтових гофрованих заготовок на універсальному контрольно-обкатному верстаті 5А725 (2016)
Голуб Г. А. - Перспективи використання обладнання з циркуляційним перемішуванням при виробництві дизельного біопалива, Кухарець С. М., Павленко М. Ю. (2016)
Голубовська І. О. - Термінологічна варіативність: підходи до вивчення, Жалай В. Я., Линник Т. Г., Биховець Н. М., Пархоменко А. Ф., Рубашова Л. М., Кругликова О. В., Рахманова І. І., Бобошко Т. М. (2016)
Бедрич Я. В. - Лінгвокультурний потенціал категорії інклюзивності (2016)
Бєлова А. Д. - Мова, комунікація та штучний інтелект (2016)
Бобошко Т. М. - Блог як форма наукового спілкування (2016)
Вуколова К. В. - Вікові особливості слововживання у пітсбурзькому діалекті (2016)
Зірка В. В. - Дискурсивна модель створення наукового тексту: навчання студентів-філологів, Зінукова Н. В. (2016)
Ільченко О. М. - Новий погляд на аргументативні есеї (2016)
Калюжна В. В. - Сучасні тенденції у мові наукових періодичних видань, Чайковська Є. Ю. (2016)
Кравченко Н. Г. - Репрезентація емоційних станів у внутрішньому мовленні Дідеріха Геслінга в романі Генріха Манна "Вірнопідданий" (2016)
Литвинюк А. Б. - Інфографіка як ключовий компонент сучасного американського науково-популярного дискурсу (2016)
Малиновська І. В. - Методологічні принципи навчального комплексу для докторантів філософських спеціальностей "English for philosophers", Панченко І. М. (2016)
Слаба О. В. - Англоамериканізми в німецькій терміносистемі менеджменту та маркетингу (2016)
Снєгірьова Є. О. - Brexit та його потенційні наслідки: аналіз з лінгвістичної точки зору (2016)
Сотников А. В. - Маніпулятивний вплив в політичному дискурсі (на матеріалі передвиборчих промов) (2016)
Терещенко Л. Я. - Номінація суб'єктів неправдивого мовлення англійською та українською мовами: зіставний аспект (2016)
Фролова І. Є. - Структури комунікативно-актуального знання в дискурсі (2016)
Чайка Л. В. - Стратегії й тактики в конфліктній комунікації (2016)
Черкас Н. В. - Основні концептуальні моделі вираження емоцій у сучасному американському психологічному романі, Квітковська Л. І., Квітковська Ж. Г. (2016)
Шаля О. І. - TED доповіді: на перехресті дискурсів (2016)
Шевченко І. С. - Динаміка концептів культури: між індивідуальним і колективним (2016)
Шелковнікова З. Б. - Інтертекстуальність англомовного наукового наративу (2016)
Шпенюк І. Є. - Етикетні мовленнєві стереотипи у дискурсивних актах науково-академічного дискурсу (2016)
Вайнтрауб М. - Теоретико-методичні основи розвитку інженерно-педагогічної творчості у майбутніх фахівців з охорони праці (2016)
Шпак О. - Дидактичні вектори фінансового виховання учнів, Булавенко С., Примаченко Н. (2016)
Кобрій О. - Шляхи демократизації педагогічного процесу у ВНЗ України, Заяць А. (2016)
Васюк О. - Методи активізації навчання при вивченні дисципліни "Технології соціально-педагогічної діяльності”, Ориненко І. (2016)
Стецик Ю. - Дидактичні підходи до методики формування правових понять в учнів загальноосвітніх навчальних закладів України (2016)
Мельник О. - Методика оцінки радіаційної обстановки при виникненні надзвичайних ситуацій на об’єктах атомних електростанцій, Сусло Л. (2016)
Хроленко М. - Структурно-функціональна характеристика екологічної свідомості студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2016)
Круглик В. - Аналіз змісту і структури підготовки інженерів-програмістів у провідних вищих навчальних закладах Європи (2016)
Мегем О. - Еволюція змісту шкільного курсу біології в загальноосвітніх навчальних закладах України (1940 – 1948 рр.), Кузьменко Л. (2016)
Загородня А. - Характеристика мережі вищих економічних навчальних закладів України (2016)
Розлуцька Г. - Виховання готовності студентів до захисту своєї вітчизни в умовах Закарпаття (1919 – 1939 рр.), Стрічко Н. (2016)
Іваночко Г. - Духовність, віра, самозречення Тараса Шевченка – основи відродження української нації, Шемелинець І. (2016)
Піддячий В. - Методика саморозвитку англомовної компетентності майбутнього педагога в контексті європейських орієнтирів (2016)
Лучкевич В. - Внесок бюро з навчання французької мови й культури за кордоном у розвиток зовнішнього мовно-освітнього простору Франції (2016)
Яковлева В. - Розвиток пізнавальної самостійності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки (2016)
Бабенко Т. - Академічне письмо: залежність назви навчального курсу від цілей та мети навчання (2016)
Колісник-Гуменюк Ю. - Досвід навчання викладачів професійно-художнього профілю у США (2016)
Горпініч Т. - Розвиток системи вищої освіти США на тлі соціально-економічного поступу країни (друга половина ХХ ст.) (2016)
Салій С. - Музично-естетичне виховання школярів загальноосвітньої школи на уроках музичного мистецтва, Салій В. (2016)
Ромащенко І. - Імплементація Закону України "Про вищу освіту” як ключова умова забезпечення якості освіти та ефективної науково-дослідницької діяльності у системі вищої освіти (2016)
Кашинська О. - Форми та методи організації самостійної роботи студентів спеціальності "Готельно-ресторанна справа” при викладанні фахових дисциплін (2016)
Волошин С. - Психолого-педагогічна робота зі старшокласниками – внутрішніми переселенцями у загальноосвітніх навчальних закладах як предмет наукових досліджень (2016)
Бабій І. - Мовленнєвий етикет як компонент професійної мовленнєвої підготовки учнів ПТНЗ сфери обслуговування (2016)
Никитюк Л. - Філософсько-педагогічні погляди вітчизняних вчених щодо екологічного виховання молоді (2016)
Крупник З. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів з формування відповідального ставлення до здоров’я у вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації з використанням інноваційних виховних технологій (2016)
Федорович А. - Творчість вихователя як чинник ефективності навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі (2016)
Базильчук В. - Еволюційний шлях класифікації рухливих ігор, Дутчак Ю. (2016)
Герговська Н. - Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу (2016)
Андрющенко О. - Наукові погляди щодо визначення сутності поняття "професійна педагогічна рефлексія” (2016)
Золотарьова Г. - Розвиток технологічного підходу в педагогічній освіті Німеччини (2016)
Цзіці Л. - Ретроспективний аналіз проблеми лідерства у зарубіжних наукових дослідженнях (2016)
Яочен Ц. - Змістовий аспект креативної особистості в уявленні зарубіжних і вітчизняних дослідників (2016)
Баб’як К. - Проблеми психоемоційної адаптації членів сім’ї до факту народження дитини з обмеженими психофізичними можливостями (2016)
Герасимчук В. - Санітарно-гігієнічна освіта як наукова проблема: теоретико-термінологічний аналіз (2016)
Титул, зміст (2016)
Сухомлинська О. В. - В. Сухомлинський про патріотизм: тексти і контексти (2016)
Савченко О. Я. - Літературна спадщина В. О. Сухомлинського як джерело патріотичного виховання молодших школярів (2016)
Бех І. Д. - Громадянськість особистості у смислоціннісній інтерпретації В. Сухомлинського (2016)
Луцюк А. М. - Василь Сухомлинський як педагог – патріот України (2016)
Остапйовський О. І. - Патріотичне виховання та його соціальні аспекти у творчому доробку В. О. Сухомлинського (2016)
Нечипорук О. В. - Основи полікультурного виховання у спадщині Василя Сухомлинського (2016)
Турчина Л. І. - Психологічна складова педагогічної творчості В. О. Сухомлинського (2016)
Казмірчук Н. М. - Психологічний аналіз феномену патріотизму у спадщині В. О. Сухомлинського (2016)
Дем’янюк О. Й. - "Бояриня" Лесі Українки: джерело до вивчення доби Руїни на уроках історії України (2016)
Барановська Л. Л. - Педагогічна модель виховання у родині Косачів (2016)
Потапюк Л. М. - Ідеї національного виховання у педагогічній спадщині Лесі Українки, Троханенко М. В. (2016)
Трачук Т. В. - Особливості підготовки вчителя математики до організації евристичної діяльності школярів (2016)
Лещенко З. Б. - Сучасна міська методична служба: відповіді на виклики модернізації освіти (2016)
Рудь О. В. - Інтеграція християнських цінностей в освітній процес у контексті формування життєвих компетенцій учнів нової української школи (2016)
Лопошук В. В. - Методичні прийоми і форми роботи на уроках основ християнської етики (2016)
Тирак Р. О. - Упровадження національно-патріотичного виховання у процесі вивчення біології людини, Рафалович Г. Ф. (2016)
Ураєва І. Г. - Спроби аналізу добору мовленнєвого, мовного, ілюстративного та інформаційного матеріалу для оволодіння змістом іншомовної комунікативної компетентності (2016)
Кобель Г. П. - Третій етап LIII Всеукраїнської олімпіади з фізики, Савош В. О. (2016)
Мочкіна Л. І. - Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст., Хвесик В. А. (2016)
Присяжна Н. О. - Бактерії – найменші одноклітинні організми (2016)
Сидоренко О. С. - Позаурочна робота як чинник формування патріотичних почуттів молодших школярів (2016)
Роїк В. І. - Освітня система Малої академії наук як простір для самореалізації інтелектуально обдарованих старшокласників (2016)
Antonenko T. L. - Spirituality and Culture of a Personality – the Dominant Components of its Value-Sense Sphere (2016)
Bazaluk О. О. - Space Pedagogy as a Discipline (2016)
Bekh I. D. - Spiritual Development of Personality in the Focus of Modern Educational process (2016)
Butenko L. L. - Social Cultural Factors of Methodologization of the Modern University Education (2016)
Filipchuk H. H. - Educational Strategies: Global and National Trends (2016)
Fisher John W. - From the Beginning to Spiritual Well-Being (2016)
Francis Leslie J. - Personal Happiness and Religious Affect: an Empirical Enquiry among 16- to 19-year-old Students in the Republic of Ireland, Lewis Christopher A. (2016)
Kafarskyi V. I. - Sacred in the Poetry of Taras Shevchenko (2016)
Krsek O. Ye. - Spiritual and Cultural Component of the Mother Tongue Education of Ethnic Minorities in the USA (2016)
Luchaninova О. P. - Spiritual and Cultural Aspects of Educational Process at Technical Establishments of Higher Education (2016)
Melnychuk Т. F. - Cultural Approach of the Formation of Spirituality of Student Youth by Means of Cultural and Educational Activity (2016)
Özdemir Ömer - Would Servant Leadership Help to Alleviate the Problem of Organizational Silence? Current Thoughts & Reflections, Celik Duysal Aşkun (2016)
Pomytkin Е. О. - Development of Spiritual Potential and Profound Conversion of Personality in XXI Century (2016)
Ponomaryova G. F. - Students with Special Needs in the Educational Process of Higher Educational Establishment, Roganova M. V. (2016)
Rashydova S. S. - Education of Man of Culture by Means of Belles-lettres (2016)
Rybalka V. V. - Psychological Peculiarities of Spiritualization of Pedagogues and Students Personality and the Conditions of their Educational Activity (2016)
Safonova І. О. - Pedagogical Technologies of University International Students’ Cross-cultural Сompetence Formation on the Basis of Axiological Principles (2016)
Siedashova O. A. - Spiritual and Cultural Image of the High School Teacher in the Twenty-First Century (2016)
Schafer D. P. - The Arts Key to a Full and Fulfilling Cultural Life (2016)
Shevchenko G. P. - Culture and Arts for an Ideal Personality Creation (2016)
Shvyrka V. M. - Transaction of Cultures as a Factor of Spirituality Creation in the Student Youth of East of Ukraine (2016)
Sopivnik I. V. - The Upbringing of Students’ Environmental Responsibility in Agrarian Higher Educational Establishments: Regulatory Aspects (2016)
Sopivnyk R. V. - The Construction of Leadership Qualities Cluster of Agroindustrial Sector Future Specialists (2016)
Tyurina T. G. - Internal Mechanisms of a Human’s Spiritualization in Respect to Christianity (2016)
Ushakov A. S. - Man of Culture in the Aspect of Anthropological Concepts: a Retrospective Analysis (2016)
Vyhovska О. І. - Pedagogical Conception of Human as a New Philosophy of Pedagogical Activities of a Modern Educator (2016)
Zelenov Ye. A. - Spiritual Foundations of Planetary Student Education (2016)
Архипова С. - Occupational therapy: an international perspective, Гайдук Н. (2016)
Атрощенко Т. - Роль полікультурного середовища вузу у формуванні міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи (2016)
Білик О. - Соціально-педагогічний супровід соціалізації іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу (2016)
Bogutska А. - Participative learning at the universities of the third age in the UK (2016)
Вигранка Т. - Мовна компетентність як один із складників академічної освіти сучасних фахівців гуманітарного профілю (2016)
Горпініч Т. - Сімейна медицина як важлива ланка системи охорони здоров’я США (історико-педагогічний аспект) (2016)
Гуренко О. - Концепція полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів (2016)
Давидова Т. - Організація методичного супроводу розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Єсіна Н. - Творчість як компонент інноваційної педагогічної діяльності майбутнього вчителя (2016)
Калініна Г. - Краудсорсинґ як інноваційна технологія громадсько-державного управління в освіті (2016)
Лебедик Л. - Удосконалення форм підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури (2016)
Лісова Н. - Державно-громадське управління загальною середньою освітою в історичній ретроспективі: трансформаційні процеси (2016)
Лук'янова К. - Соціальний інтелект у контексті формування професійної компетентності майбутнього соціального педагога (2016)
Максимовська Н. - Pозвиток соціального виховання у сфері дозвілля в Україні: історичний аспект, Максимовський М. (2016)
Марченко О. - Інноваційне освітнє середовище у вищих військових навчальних закладах як джерело можливостей для саморозвитку курсантів (2016)
Размолодчикова І. - Формування професійної компетентності соціального педагога у процесі педагогічної практики (2016)
Рогова В. - Аналітичний контекст якісного стану підготовки керівників закладів освіти до управлінської діяльності (2016)
Стрельніков М. - Технології навчання майбутніх магістрів спеціальності "бізнес-адміністрування" соціальному підприємництву (2016)
Стрельніков В. - Принципи побудови змістових модулів у системі інтенсивного навчання (2016)
Талаш І. - Формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів: рольовий підхід (2016)
Шапран О. - Сутність і структура підприємницької компетентності майбутніх економістів (2016)
Шимко І. - Мотиваційний складник у підготовці майбутнього соціального педагога (2016)
Яцинік А. - Розвиток організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів на засадах партнерства (2016)
Korchevna L. O. Korchevna L. O. - Justice as Category of Law (2015)
Plavich V. V. Plavich V. V. - Improvement of Interpretation of Legal Norms and Contemporary Law Enforcement Activity, Plavich S. V. Plavich S. V. (2015)
Streltsova E. J. Streltsova E. J. - Main Trends in the Modern Legal Integration (2015)
Grynko S. D. Grynko S. D. - The Armenopoulos’ Six Books as a Knowledge Source of Tort Liabilities of Ancient Rome in Europe (2015)
Smityukh A. V. Smityukh A. V. - The Comparative Legal Analysis of the Transformation of the General Rules on the Abuse of Right at the Law of Post-Soviet and Post-Socialist Countries (2015)
Stefanchuk R. O. Stefanchuk R. O. - To the Question of Formation of Legal Policy in Private Law Sphere (2015)
Shimon S. I. Shimon S. I. - The Alternative View on the Proprietary and its Objects from the Standpoint of Civil Law Theory, Legislation and Practice (2015)
Zilkovska L. M. Zilkovska L. M. - Child-Support Alimony as the Issue of Legislation and Practice (2015)
Minchenko R. M. Minchenko R. M. - The Grounds for Review of Judgments on Civil Cases by the Supreme Court of Ukraine (2015)
Stefanchuk M. M. Stefanchuk M. M. - Legal Regulation of the Prosecutor’s Participation in Civil Proceedings Through the Prism of the Constitutional Functions of the Ukrainian Procuracy (2015)
Stepanova Т. V. Stepanova Т. V. - Challenge as a Guarantee of the Protection of Rights of the Participants of Commercial Courts Proceedings (2015)
Gora M. A. Gora M. A. - The International Mechanism of Protection of Human Rights (2015)
Kuznietsov E. A. Kuznietsov E. A. - Priorities of Innovative Development of the Professional Management System in Ukraine (2015)
Осецький В. Л. - Теорії економічних циклів у перехідних економіках, Сльозко О. О. (2009)
Криклій А. С. - Причини виникнення світових фінансових криз: історичні наслідки та досвід їх подолання, Боровікова М. О. (2009)
Лебедєв І. В. - Соціальне партнерство як засіб подолання економічної кризи (2009)
Грімалюк А. В. - Витрати фінансових трансакцій та їхній вплив на капіталотворення, Калашнікова Л. М. (2009)
Корягіна Т. В. - Розробка основних положень удосконалення регуляторного механізму у корпоративному секторі (2009)
Бєлєйченко О. Г. - Державне управління ефективністю економіки (2009)
Шпак Н. О. - Система управління інтелектуальним капіталом машинобудівного підприємства, Білоус Н. Б. (2009)
Хвесик Ю. М. - Методологічні засади дослідження взаємозв'язку конкурентних переваг і конкурентоспроможності підприємств АПК (2009)
Черкасов А. В. - Оцінка внутрішнього мотиваційного середовища на переробних підприємствах АПК за складовими системи управління персоналом (2009)
Флюд І. В. - Теорія міжнародної торгівлі: екологізація поглядів (2009)
Князев Н. М. - До питання про пріоритети у сфері телекомунікацій (2009)
Кізима Т. О. - Соціальні трансферти як джерело доходів домашніх господарств: проблемно-теоретичні аспекти (2009)
Міненко М. А. - Групування об'єднань фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб за класифікаційними ознаками (2009)
Потапчук Г. Ю. - Реформування відносин власності в контексті пошуку нових економічних орієнтирів України (2009)
Шапурова О. О. - Моделі оцінки банкрутства та кризового стану підприємств (2009)
Толюпа Н. В. - Збалансована система показників як ефективний інструмент управління (2009)
Толкач О. Л. - Інноваційна стратегія держави у вирішенні медико-соціальної проблеми здоров'я нації (2009)
Бондаренко О. О. - Значення компетентності персоналу у процесі впровадження системи менеджменту якості (2009)
Кір'ян Т. М. - Мотивація людського капіталу до продуктивної праці (2009)
Радиш Я. Ф. - До історії символіки села рожнів: повідомлення друге, Ропар В. В. (2009)
Балашов А. М. - Планування сталого розвитку на муніципальному рівні (2009)
Луцький І. М. - Організаційно-правовий аспект захисту прав людини у системі права ЄС, Луцький А. І., Каленюк О. М. (2009)
Шилова В. І. - Прийняття управлінських рішень: принципи й етапи формування (2009)
Пельтек Л. В. - Формування механізму державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю в регіоні (2009)
Драган І. О. - Державне управління розвитком житлово-комунального господарства й принципи його реформування (2009)
Царенко О. В. - Методологічні підходи до розробки концепції підвищення конкурентних переваг Донецько- Придніпровського промислового регіону (2009)
Черняєв Т. Ю. - Фінансове вирівнювання розвитку регіонів в Україні (2009)
Іщенко Г. Г. - Пріоритети державної політики забезпечення природно-техногенної безпеки крупних міст (2009)
Хохлова Н. М. - Методологічний підхід до аналізу здатності міської громади до самоорганізації (2009)
Васюков Г. Г. - Розвиток механізму фінансування місцевого самоврядування в контексті реформування адміністративно-територіального устрою України (2009)
Кобченко Л. С. - Механізми державного управління загальною середньою освітою (2009)
Малофєєв Т. Р. - Визначення індикаторів регіональної ефективності розвитку харчової промисловості (2009)
Григорович В. Р. - Соціологічне опитування як підхід до вивчення механізмів державного управління в галузі охорони здоров'я (2009)
Шумаєва О. О. - Інформаційні аспекти державного управління розвитком фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я (2009)
Чулаков П. І. - Логіко-інформаційна модель механізму реалізації регіональної цільової програми по розвитку легкої промисловості як елемент державної регуляторної політики виробничої сфери (2009)
До 80-річчя від дня народження Г. Б. Іноземцева (2016)
Іноземцев Г. Б. - Ефективний спосіб зарядки крапель захисно-живильних розчинів, Окушко О. В. (2016)
Драганов Б. Х. - Анализ неравновесных макросистем и самоорганизация эволюции, Козырский В. В. (2016)
Коршунов Б. П. - Энергосберегающие технологии охлажденияи хранения сельскохозяйственной продукции, Коршунов А. Б. (2016)
Zablodskiy N. - Experimental research of electric multifunctional aggregate for poultry farming wastes processing, Pliugin V. (2016)
Фиалко Н. М. - Сравнительный анализ характеристик течения в горелках с эшелонированным расположением стабилизаторов пламени в изотермических условиях и при горении топлива, Шеренковский Ю. В., Прокопов В. Г., Меранова Н. О., Алешко С. А., Тимощенко А. Б., Полозенко Н. П., Стрижеус С. Н. (2016)
Величко О. М. - Сучасні протоколи передачі шкали часу інтелектуальних електроенергетичних систем зі зниженою аварійністю, Коваль В. В., Самков О. В., Шкляревський І. Ю. (2016)
Лисенко В. П. - Електротехнічний комплекс в ентомологічному виробництві, Чернова І. С. (2016)
Горобець В. Г. - Теплова ефективність ребер різного типу за наявності покриттів на теплообмінній поверхні (2016)
Чміль А. І. - Дослідження і розробказамкнених еколого-біотехнічних систем у тваринництві (2016)
Савченко В. В - Вплив енергетичної дози обробки в магнітному полі на біопотенціал насіння сільськогосподарських культур, Синявський О. Ю. (2016)
Шворов С. А. - Модель системи керування електротехнічним комплексом біогазової установки, Комарчук Д. С., Охріменко П. Г., Іванов П. В. (2016)
Козырский В. В. - Эксергоэкономическая оптимизация геотермальной когенерационной установки, Мартынюк Л. В., Резакова Т. А. (2016)
Драганов Б. Х. - Механика одинокой сферы при воздействии потоком жидкости, Вергезова А. А. (2016)
Голодний І. М. - Комп'ютерна модель трифазного регульованого асинхронного електропривода із широтно-імпульсним перетворювачем, Санченко О. В. (2016)
Жильцов А. В. - Розрядно-імпульсна система виробництва іскроерозійних порошків металів із високою електропровідністю, Коробський В. В., Лапшин С. О., Гранкін Г. А. (2016)
Червінський Л. С. - Теоретичне обґрунтування механізму керування впливом оптичного випромінювання на біологічні системи на основі фотореактивації, Книжка Т. С., Романенко О. І., Луцак Я. М. (2016)
Бойко В. В. - Люмінесцентні властивості сульфатів лужних металів, Гоменюк О. В., Неділько С. Г. (2016)
Момотюк В. В. - Енергоаудит хлібокомбінату – основа розробки енергозберігаючих технологій і створення інтелектуальної системи управління електротехнологічним комплексом, Козирський В. В. (2016)
Чумак В. В. - Управляемый автономный синхронный магнитоэлектрический генератор с магнитным шунтом для энергоснабжения сельскохозяйственного комплекса, Петренко А. В., Коваленко М. А., Пономарев А. И. (2016)
Kudrya V. - Thе optical absorption and phosphorescence of the DNA macromolecule, Yashchuk V., Naumenko A., Dubey I., Boyko V., Gumenyuk Y. (2016)
Василенков В. Є. - Визначення значень теплових потоків для обґрунтування системи теплопостачання та режимів її експлуатації (2016)
Книжка Т. С. - Визначення оптичних властивостей живильного розчину для вирощування троянд у спектрі ультрафіолетового випромінювання (2016)
Мартинів В. П. - Раціональне використання енергоресурсів шляхом рекуперації теплової енергії (2016)
Мрачковський А. М. - Дослідження електричної ерозії поверхонь різних контактних пар низьковольтних комутаційних апаратів (2016)
Павленко М. Ю. - Аналіз обладнання для агропромислового виробництва дизельного біопалива (2016)
Радько І. П. - Особливості аналізу фізико-хімічних процесів руху та нагрівання часток у потоці плазми під час відновлення контактних вузлів (2016)
Степанова А. И. - Оптимизация параметров теплообменной поверхности контактного пластинчатого воздухоподогревателя комбинированной теплоутилизационной системы котельной установки (2016)
Усенко С. М. - Розрядні процеси в зерновій масі під дією сильного електричного поля імпульсного струму, Науменко О. В. (2016)
Ільїн П. П. - Вплив п’єзоелектричного ефекту на поширення хвиль лемба у пластинах кристалів класу 6mm (2016)
Чуєнко Р. М. - Особливості виготовлення обмотки статора компенсованого асинхронного двигуна (2016)
Голодний І. М. - Світловий спектр при вирощуванні спіруліни (2016)
Бойко В. В. - Застосування напівпровідникових газових сенсорів для виявлення витоку холодагентів – фреонів, Булах Г. І., Гуменюк Я. О., Малюта М. В. (2016)
Квіцинський А. О. - Розрахунок процесу термічного ураження залізобетонних опор струмами однофазного замикання на землю, Шеліманова О. В. (2016)
Троханяк В. І. - Математичне моделювання процесів тепло- й масопереносу та оптимальне розміщення вентиляційного обладнання у пташнику (2016)
Антипов Є. О. - Підвищення ефективності використання маси акумулюючого матеріалу в акумуляторах теплоти фазового переходу (2016)
Шкода Н. Г. - Поляризовність системи двох малих частинок із урахуванням мультипольної взаємодії між ними, Шостак С. В. (2016)
Павленко М. Ю. - Комплексне дослідження обладнання для виробництва дизельного біопалива з використанням гідромеханічного перемішування (2016)
Панталієнко Л. А. - Розв’язання задач гарантованої чутливості для дискретних систем (2016)
Криворот Т. Г. - Логічна алгебра та основи мислення людини (2016)
Майбородіна Н. В. - Застосування в автоматиці підкріплених еліпсоїдальних оболонок під дією нестаціонарного навантаження, Герасименко В. П. (2016)
Грищук О. Ю. - Вплив адсорбованих на поверхні частинок молекул на її поляризовність, Стеценко C. В. (2016)
Федюшко Ю. М. - Математический анализ процесса СВЧ нагрева технологическими комплексами, Федюшко А. Ю. (2016)
Сілі І. І. - Визначення параметрів електродинамічної моделі рослинного середовища картоплі з колорадським жуком (2016)
Павлова Т. О.  Павлова Т. О.  - Адміністративна та кримінальна відповідальність юридичних осіб в Україні: історичний аспект (2015)
Зілковська Л. М.  Зілковська Л. М.  - Сутність конституційних гарантій прав дітей і їх взаємозв’язок із сімейним правом (2015)
Донченко О. І.  Донченко О. І.  - Діяльність органів самоорганізації населення: теоретичний аналіз (2015)
Колесник Д. В.  Колесник Д. В.  - Організаційно-правовий механізм реалізації принципу недоторканності суддів в Україні (2015)
Богустов А. А. Богустов А. А. - Право на отзыв произведения в системе личных неимущественных прав автора (по законодательству государств — участников СНГ) (2015)
Пилипенко Ю. О.  Пилипенко Ю. О.  - До питання про предмет доказування у справах про встановлення факту проживання чоловіка та жінки однією сім’єю без реєстрації шлюбу (2015)
Потопахіна О. М.  Потопахіна О. М.  - Забезпечення здорових та безпечних умов праці за трудовим договором (2015)
Алієва О. М.  Алієва О. М.  - Деякі проблеми кримінальної відповідальності за незаконне проведення аборту (2015)
Гринь О. Д.  Гринь О. Д.  - Латентність неналежного виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (2015)
Нарожна О. В.  Нарожна О. В.  - Слідчі ситуації початкового етапу розслідування незаконного видобування корисних копалин (2015)
Нагуш О. М.  Нагуш О. М.  - До питання про предмет міжнародного приватного права (2015)
Стрельцова Є. Д.  Стрельцова Є. Д.  - Регіональна уніфікація міжнародного приватного морського права: досвід країн Скандинавії (2015)
Драганов С. С. Драганов С. С. - Договор о патентной кооперации (РСТ) как вариант международного патента (2015)
Нижникова В. В.  Нижникова В. В.  - Співробітництво України з міжнародними організаціями у сфері митної справи (2015)
Пурінова К. В.  Пурінова К. В.  - Морське піратство: до визначення поняття (2015)
Ермошин Г. Т.  Ермошин Г. Т.  - Конституционно-правовой статус судьи как особая научная категория (на примере Российской Федерации) (2015)
Матущак М. Р.  Матущак М. Р.  - Порівняльно-правова характеристика поняття договору найму (оренди) нерухомого майна у цивільному праві України, Російської Федерації, Франції та ФРН (2015)
Душкова Г. Г.  Душкова Г. Г.  - Умови визнання та виконання іноземних судових рішень у Федеративній Республіці Німеччина: загальний огляд (2015)
Матузкова Е. П. Матузкова Е. П. - Актуализация проблематики идентичности в научной парадигме XXI века (2015)
Масін В. М. Масін В. М. - Правове регулювання державної цільової підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: облікові аспекти, Масіна Л. О.  Масіна Л. О.  (2015)
Завертнева-Ярошенко В. А.  Завертнева-Ярошенко В. А.  - Концессия как форма государственно-частного партнерства: правовой, социальный, экономический аспекты (2015)
Левандовски Е. Н.  Левандовски Е. Н.  - Гражданско-правовая ответственность за нанесение ущерба биологическому разнообразию (2015)
Бородай В. Т. - Структурно-феноменологічний аналіз маячного сприйняття та роль функціональних систем біологічного сенсу і оцінки достовірності в утворенні маячення, Корж С. В. (2012)
Древіцька О. О. - Спадкове підґрунтя психічних розладів і стратегії щодо їх терапії (2012)
Курило В. А. - Система психопрофилактики семейной дезадаптации у лиц с расстройствами личности, Данилевская Н. В. (2012)
Кігічак-Борщевська А. В. - Народження самостійності через тривогу або "Царська дорога" до себе (випадок з практики), Ришковська Н. О. (2012)
Пшук Н. Г. - Вплив типів відношення до хвороби та якість життя хворих на артеріальну гіпертензію, Стукан Л. В., Пшук Є. Я. (2012)
Степаненко Л. В. - Патопсихічні порушення у осіб з судинною деменцією та хворобою Альцгеймера (2012)
Смашна О. Є. - Порушення харчової поведінки при нервовій анорексії: системний погляд (2012)
Філатова О. А. - Агресія внаслідок порушення особистого простору (2012)
Харчук Є. В. - Коморбідність параноїчної шизофренії та гіпертонічної хвороби: психопатологічні особливості (огляд літератури) (2012)
Марценковский И. А. - Факторы риска расстройств из спектра аутизма (2012)
Танцура Л. М. - Особливості психоневрологічного стану та розвитку дітей, які страждають на фебрильні судоми (2012)
Илейко В. Р. - Некоторые методические аспекты комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы в уголовном процессе, Канищев А. В. (2012)
Табачніков С. І. - Психосоціальні, клінічні та терапевтичні аспекти сучасного патоморфізму алкогольної залежності, Гапонов К. Д. (2012)
Пострелко В. М. - Синдром залежності від алкоголю в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Логановський К. М., Бузунов В. О., Чорний О. І., Солонович С. І. (2012)
Рыткис И. С. - К вопросу о распространенности и профилактике табакокурения и табачной зависимости у студентов медицинского ВУЗа (2012)
Синіцька Т. В. - Сучасний погляд на проблему адитивної поведінки студентської молоді (2012)
Осуховская Е. С. - Особенности игровой аддикции у школьников Украины (2012)
Аймедов К. В. - Дослідження чинників ризику виникнення та формування комп’ютерної залежності, Мельник В. О. (2012)
Вієвський А. М. - Дослідження уявлень дітей та підлітків щодо вживання психоактивних речовин як основа заходів таргетної психопрофілактики (2012)
Сосін І. К. - Інноваційні аспекти застосування мембранного плазмаферезу в комплексному лікуванні опіоїдної та коаксилової залежності, Гончарова О. Ю., Чуєв Ю. Ф., Шаповалов В. В., Овчаренко М. О., Друзь О. В. (2012)
Златковский В. В. - Принципы построения системы медико-психологической реабилитации больных с различными формами аддикции (2012)
К юбилею профессора А. В. Погосова (2012)
Тези до науково-практичної конференції з міждународною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної та судової психіатрії в Україні" 19-20 квітня 2012 р., м. Донецьк (2012)
Збаразська Л. О. - Неоіндустріалізація в Україні: концепт національної моделі (2016)
Нікіфорова В. А. - Неоіндустріальний розвиток металургії України: передумови, проблеми, напрями (2016)
Хомяк М. С. - Теоретико-методичні аспекти створення бюджетного простору регіонів (2016)
Гаркушенко О. М. - Шляхи гармонізації ставок ПДВ з європейськими: проблеми та виклики, Філіппова Н. В. (2016)
Лепа Р. М. - Мінімізація опору персоналу організаційним змінам на підприємстві, Охтень О. O., Сташкевич І. І. (2016)
Вишневский В. П. - Использование налогово-бюджетных инструментов развития социальной сферы регионов в условиях неоиндустриализации, Чекина В. Д., Виецкая О. В. (2016)
Стрельцов Е. Л. - Обращаясь к наследию (2012)
Бондаренко В. М. - Проблемы информационной безопасности и их решение в условиях глобального системного кризиса (2012)
Кармазіна К. Ю. - Проблеми формування механізму взаємодії джерел права (2012)
Притченко Р. С. - Роль ритуалов в судопроизводстве (2012)
Ромашкін С. В. - Синтез факторів правогенезу (2012)
Ткачук А. С. - Особливості та взаємозв’язок правосвідомості та правової культури (2012)
Чистякова Ю. В. - Евристичні можливості семіотичного підходу в рамках порівняльно-правових досліджень (2012)
Ільєва Н. В. - Питання взаємодії державних та недержавних органів з суб’єктами нотаріальної діяльності (2012)
Кузнєцова З. В. - Дотримання конституційних норм в механізмі реалізації Конституції України (2012)
Садовська О. М. - Діяльність парламентів як контрольних органів США та Болгарії (порівняльно-правовий аспект) (2012)
Унтілова О. Є. - Конституційно-правовий механізм забезпечення виборчих прав громадян України як ознака демократичності суспільства (2012)
Басай О. В. - Права та обов’язки сторін договору про створення за замовленням та використання об’єкту права інтелектуальної власності (2012)
Бубіна А. І. - Дорожньо-транспортна пригода як підстава виникнення цивільних прав та обов’язків (2012)
Iзбаш О. О. - Представництво в авторському праві (2012)
Клейменова С. Н. - Услуги в законодательстве Европейского сообщества (2012)
Крисань Т. Є. - Інформація як об’єкт цивільних прав (2012)
Борщевська О. М. - Юридична природа строків у господарському процесі (2012)
Копцюх Г. І. - Поняття договору репо за законодавством України (2012)
Степанова Т. В. - "Неписані" принципи господарського процесуального права (2012)
Белінська К. О. - Класифікація оціночних ознак в кримінальному праві України (2012)
Борисов Є. М. - Предмет злочину, передбаченого ст. 249 КК України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) (2012)
Висоцька В. В. - Обман як спосіб вчинення злочину (2012)
Гончар Т. О. - Загальні риси законодавства деяких країн Європи про кримінальну відповідальність неповнолітніх (2012)
Денисова О. В. - Правова база для міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби із катуванням (2012)
Дмитрук М. М. - Системно-правові передумови впровадження кримінального проступку (2012)
Кучанський С. М. - Особливості кримінально-правової охорони інформації з обмеженим доступом (міжнародний досвід) (2012)
Нарожна О. В. - До питання попередження злочинів у миротворчих підрозділах (2012)
Орловський Б. М. - Підстави необхідної оборони у кримінальному праві України (2012)
Полторак И. Ф. - Общая характеристика способов совершения побегов из учреждений исполнения наказаний (2012)
Саінчин О. С. - Кримінально-правові особливості кваліфікації вбивств і інших злочинів, пов’язаних з позбавленням життя людини (2012)
Фінкель В. М. - Загальна характеристика родового об’єкту злочинів протии правосуддя (2012)
Форос А. В. - Кримінально-правові ознаки терористичного акту (2012)
Хайдер Хатхут - Деякі проблеми класифікації економічних злочинів в арабських мусульманських країнах (2012)
Хворостяный М. В. - Преступления против правосудия в Уголовном кодексе Польши (2012)
Чуваков О. А. - Національна і державна безпека: співвідношення понять (2012)
Шаргородська Н. В. - Підстава кримінальної відповідальності: теоретичний та правовий аналіз (2012)
Шевчук В. М. - Проблеми удосконалення застосування покарання у вигляді штрафу в період визначних соціальних перетворень (2012)
Басай Н. М. - Процесуальний порядок визнання доказів недопустимими у стадії порушення кримінальної справи (2012)
Гуртієва Л. М. - Етичний аспект кримінально-процесуальних відносин слідчого з прокурором (2012)
Ковальчук С. О. - Підстави і процесуальний порядок проведення судового слідства в апеляційному суді (2012)
Крет Г. Р. - Закриття кримінальних справ у суді першої інстанції (2012)
Саінчин С. О. - Криміналістична класифікація способу скоєння дітовбивства (2012)
Булгакова Д. О. - Договірні відносини Україна — Європейський Союз на сучасному етапі (2012)
Войтович П. П. - Міжнародно-правове регулювання поширення інформації (2012)
Короткий Т. Р. - Екологічний правопорядок у Світовому океані у системі міжнародного правопорядку (2012)
Нагуш О. М. - Доктрини публічного порядку у міжнародному приватному праві: ретроспективний аналіз (2012)
Нигреева А. А. - О предмете и объекте международного права (2012)
Покора І. Є. - Місце міжнародного приватного права в системі права (2012)
Сажієнко Н. В. - Правові засади міжнародно-правового співробітництва держав в сфері охорони здоров’я в рамках Ради Європи (2012)
Саракуца М. О. - Місце Європейської служби зовнішньої діяльності в системі органів Європейського Союзу (2012)
Бачур Б. С. - Историко-философские аспекты роли обычного права в развитии правовой науки Украины (2012)
Білаш О. В. - Умисні незаконні дії щодо релігійних споруд або святинь: проблеми нормативного удосконалення (2012)
Даценко В. М. - Проблемні аспекти визначення юрисдикції адміністративного суду (2012)
Джуган В. О. - Правові основи управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища (2012)
Капеліст М. М. - Добросовісність як елемент предмету доказування у спорах про визнання недійсними значних правочинів і правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (2012)
Лещенко О. Д. - Підсудність адміністративних справ, що пов’язані з виборчим процесом (2012)
Ніколаєнко Н. О. - Механізми та стилі адміністративного ресурсу (2012)
Сторчак Н. А. - Законодавчі та морально-етичні межі суддівського розсуду при призначенні покарання (2012)
Форос Г. В. - Сучасний стан розвитку інформаційної протидії (2012)
Участие студентки ОНУ имени И. И. Мечникова в работе над новым УПК Украины (2012)
Проценко Л. - Харьковская (Якубинская) социологическая школа: истоки, направления исследований, поколения исследователей, Сокурянская Л. (2013)
Силласте Г. - Социальные риски в условиях финансового кризиса (2013)
Полторак В. - Освітній маркетинг в умовах розвитку ринку освітніх послуг у сучасній Україні (2013)
Савка В. - Чинники динаміки соціальних інституцій (2013)
Сальнікова С. - Релігійна участь та громадянське суспільство: досвід посткомуністичних країн, Миронович Д. (2013)
Устич С. - Сутність сучасних транскордонних процесів та їхнє категоріальне відображення (2013)
Марценюк Т. - Проблеми ромів в Україні: гендерні аспекти (2013)
Klochko М. - The Determination of sobriety BY time Discounting (based on sociological study results (2013)
Романенко С. - Информационное общество в зеркале юмора (2013)
Артьомов П. - Особливості пострадянського футбольного хуліганізму в контексті європейських навколофутбольних практик (2013)
Піменова О. - Самотність як молодіжна проблема (за результатами якісного дослідження (2013)
Шинкаренко О. - Маркетингова модель електоральної поведінки: сутність та основні характеристики (2013)
Теоретические проблемы исследования трансформирующихся обществ ("круглый стол" в рамках ІІ Конгресса Социологической ассоциации Украины) (2013)
Щудло С. - Як відчути себе членом соціологічного співтовариства (Рецензія на підручник Кононов І. Ф. Теоретична соціологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів: у 2 т. – Луганськ : В-во ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – Т.1. Соціальність та її форми. – 576 с.; Т.2. Сучасні суспільства: структури та процеси. – 336 с.) (2013)
Костенко Н. - Отзыв официального оппонента на диссертацию Ю. Г. Сороки "Социальное восприятие Другого в поликультурном социуме" представленную на соискание ученой степени доктора социологических наук по специальности 22.00.01 - теория и история социологии (2013)
Сорока Ю. - Відгук офіційного опонента на дисертацію Рябчук Анастасії Миколаївни "Структурні чинники відтворення та соціальної репрезентації бездомності" подану на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03 - соціальні структури та соціальні відносини (2013)
Библюк Н. І. - Вплив параметрів підвіски на плавність ходу і динамічну навантаженість лісовозного розпуска, Шевченко Н. В., Бем Т. М., Маціюк І. В. (2011)
Арсеньев В. М. - Возможность применения струйно-парового эжектора в составе холодильной машины., Проценко М. И, Прокопов М. Г. (2011)
Емельянова И. А. - Определение эффективности работы пневмотранспортной установки на крупнозернистых бетонных смесях в комплекте малогабаритного оборудования, Гузенко С. А. (2011)
Бадах В. М - Гідроструменеві методи очищення поверхонь у міському господарстві, Бєлятинський А. О., Кужель Н. В., Сміян І. С. (2011)
Литвинский Г. Г. - Обоснование критериев технической эффективности объемных гидромашин (2011)
Козыряцкий Л. Н. - Баланс мощности в подъемной трубе эрлифта, Федоров О. В., Геммерлинг O. A. (2011)
Євтушенко А. О. - Енергозбереження в гідравлічних мережах—подальша розробка методики енергетичного обстеження систем водопостачання промислових та комунальних підприємств, Сотник М. І., Алексенко О. В., Галич Л. В. (2011)
Аврунин О. Г. - Экспериментальные исследования пневмоустройства для определения переладно-расходных характеристик воздушного потока в носовых ходах (2011)
Шапорев В. П. - Деякі аспекти моделювання пристрою контактування фаз, Васильєв М. І. (2011)
Батлук В. А. - Залежність ефективності пиловловлення відцентровоінерційних апаратів від конструкції бункера, Мельніков О. В., Мірус О. В. (2011)
Мовчанюк A. B. - Особенности расчета ультразвуковых кавитаторов с развитой поверхностью излучения различного технологического назначения, Луговская Е. А., Фесич В. П. (2011)
Кашуба Д. М. - Ламінарна течія аномально-в'язких рідин в конічних зазорах, Кривошеев О. В., Кривошеев B. C., Яхно О. М. (2011)
Моргаль A. C. - Поиск путей расширения диапазона рабочих параметров свободновихревых насосов типа "turo" (2011)
Гулий О. М. - Аналіз доцільності застосування робочих колес з розрізними лопатями в осьових ступенях заглибних свердловинних насосів, Каплун І. П., Шепеленкo О. О. (2011)
Йовченко A. B. - Дослідження гідродинамічних та теплових процесів між коаксіальними циліндрами роторних теплогенераторів, Беспалько С. А., Поляков С. П., Веретільник Т. І. (2011)
Лурье З. Я. - Влияние двухфазной жидкости на рабочий процесс мехатронного гидроагрегата системы смазки металлургического оборудования, Федоренко И. М. (2011)
Губарев А. П. - К вопросу применения импульсного регулирования давления в пневмоприводе переменной жёсткости, Беспалов A. A. (2011)
Анучин A. B. - Моделирование динамических нагрузок гидростойки, Бурков П. В., Каримов В. Г., Колеватов Ю. В. (2011)
Жилевич М. И. - Прогрессивные схемы гидрообъемных передач на основе современной элементной базы и бортовых электронных средств, Королькевич А. В., Королькевич В. А., Шевченко B. C. (2011)
Узунов A. B. - Развивающаяся модель и алгоритм проектирования мехатронных объектов (2011)
Голуб Г. А. - Особливості установок для виробництва дизельного біопалива, Чуба В. В., Вірьовка М. І. (2011)
Середа Л. П. - Розроблення методики дослідження роботи гідравлічних агрегатів сільськогосподарських машин на робочих рідинах біологічного походження, Подолянин І. М., Зінев М. В. (2011)
Анісімов B. Ф. - Напрямки створення багатопаливних двигунів на базі дизельного циклу, Яцковський В. І., П’ясецький А. А., Рябошапка В. Б. (2011)
Ремарчук М. П. - Управління процесом повернення енергії в гідросистему бульдозера при різанні грунту, Холодов А. П. (2011)
Кормановський C. І. - Елементи автоматизованих інформаційних систем для проектування машин переробних та харчових виробництв, Перфилов О. В., Спірін A. B. (2011)
Комаха B. П. - Розмірно-масові характеристики люцерни (2011)
Пилипака C. Ф. - Теорія руху матеріальної точки у відцентровому розсіювальному апараті, Пришляк В. М. (2011)
Lipkova L. - Measuring commercialization success of innovations in the EU, Braga D. (2016)
Біловодська О. А. - Пакування в процесі інноваційної діяльності як складова управління розподілом товарів, Клісіньскі Я. С., Молибог М. А. (2016)
Мельник Ю. М. - Класифікація основних форм та видів маркетингових інтернет-комунікацій, Сагер Л. Ю., Ілляшенко Н. С., Рязанцева Ю. М. (2016)
Васильєва Т. А. - Інновації в маркетингу депозитних послуг, Діденко І. В. (2016)
Gubenko V. I. - The mechanism of opening the markets of the EU and agro-industrial complex of Ukraine: trend and variations (2016)
Novikova M. M. - Social potential of marketing communications in modern city, Gaiduchenko S. O. (2016)
Oklander M. A. - Evolution of the marketing theory: genesis, conception, periodization, Oklander T. O. (2016)
Strielkowski W. - Innovations in tourism marketing: operation Anthropoid in Prague (2016)
Амбражей О. А. - Використання індикаторів крос-кількісної еластичності пов’язаного попиту в маркетингу освітніх послуг ВНЗ, Лебедєва В. К., Тарасевич В. М. (2016)
Тєлєтов О. С. - Особливості гендерно та демографічно орієнтованих рекламних текстів, Тєлєтова С. Г., Булатова А. С., Река О. С. (2016)
Charsetad P. - Identifying the hierarchical structure of customer complaint behaviors on the example of Iranian hotels, Vazifeh Doost H., Nikoomaram H. (2016)
Seliuchenko N. Ye. - Investigation of the main trends of the primary real estate market in Ukraine and peculiarities of the seller marketing activity, Kosar N. S. (2016)
Valentová J. - Market segmentation and eliciting tourists’ motives for visiting the Czech Republic, Abrhám J. (2016)
Калініченко Л. Л. - Формування та оцінювання ефективності проектного менеджменту (2016)
Косенко О. П. - Система моніторингу рівня ринкового потенціалу технологічних інновацій, Кобєлєва Т. О., Ткачова Н. П. (2016)
Решетнікова І. Л. - Вплив економічної кризи на поведінку вітчизняних споживачів і сприйняття інновацій, Сагайдак М. П. (2016)
Гліненко Л. К. - Еволюційна доцільність інновацій різного ступеня новизни (2016)
Magyar-Stifter V. - The path of building emotionally intelligent organization (2016)
Omelyanenko V. A. - Innovation priorities optimization in the context of national technological security ensuring (2016)
Божкова В. В. - Методичні підходи до підбору персоналу на біржі праці (2016)
Варава Л. М. - Стратегічні аспекти вдосконалення організаційної структури управління в умовах гірничодобувних підприємств, Арутюнян А. Р., Варава А. А. (2016)
Горовий Д. А. - Порівняльний аналіз структури нематеріальних активів підприємств в Україні та світі (2016)
Кузьминчук Н. В. - Підходи до діагностики соціально-економічного потенціалу регіону як основи ефективної стратегії управління, Куценко Т. М. (2016)
Posokhov I. M. - The improvement of approaches to the classification of risks of industrial enterprises, Zhadan U. V. (2016)
Хорольський В. П. - Ідентифікація корпоративних ситуацій у системі інтелектуального управління підприємством, Хорольська О. В., Хорольський К. Д., Рибалко Л. П. (2016)
Yashkina O. I. - Models of inventory management for industrial enterprises under energy resources price increase, Pedko I. A. (2016)
Zámečník R. - The qualitative indicators in human resource accounting (2016)
Мельник Л. Г. - Инновационные перспективы Третьей промышленной революции: экономика, энергетика, екологія (2016)
Аверіхіна Т. В. - Аналіз тенденцій впливу екологічного чинника на формування конкурентоспроможності економічних систем макро-, мезо- та мікрорівней (2016)
Кубатко О. В. - Екологічні інновації як джерело флуктуацій енергоефективного розвитку національної економіки (2016)
4 з’їзд сімейних лікарів України (2015)
Резолюція 4 з’їзду сімейних лікарів України (2015)
До 75-річчя з дня народження Озара Петровича Мінцера (2015)
Ткаченко В. І. - Історія розвитку та сучасний стан первинної медичної допомоги за кордоном та в Україні, нормативно-правова база впровадження сімейної медицини в Україні (2015)
Дубініна В. Г. - Застосування новітніх технологій засвоєння практичних навичок у лікарів загальної практики–сімейної медицини, Волошина О. Б., Опаріна Т. П., Шмакова І. П., Ковальчук Л. І., Прокопчук Ю. В., Дукова О. Р., Лисий І. С., Найдьонова О. В. (2015)
Лехан В. М. - Аналіз змін профілів діяльності лікарів первинної ланки, Крячкова Л. В. (2015)
Ждан В. М. - Післядипломна освіта лікарів сімейної медицини зі спеціальності "Онкологія", Шелешко П. В., Баштан В. П., Муковоз О. Є., Марченко В. Ю., Литвиненко В. Є., Корнєєв О. В. (2015)
Бабінець Л. С. - Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку, Ткач О. О., Матюк Л. М., Чарторинський В. Ю., Боровик І. О., Стародуб Є. М., Боцюк Н. Є., Воронцов О. О., Корильчук Н. І., Рябоконь С. С. (2015)
Ліхачов В. К. - Планування сім’ї як складова діяльності сучасного сімейного лікаря, Добровольська Л. М., Ляховська Т. Ю., Макаров О. Г. (2015)
Просвєтов Ю. В. - Особливості навчання лікарів загальної практики–сімейної медицини з питань фтизіатрії на кафедрі післядипломної освіти, Гусарова А. Ю., Скороходова Н. О., Левіч А. В. (2015)
Голубовская О. А. - Современные подходы к диагностике и лечению диарейных заболеваний (2015)
Веропотвелян Н. П. - Фолиевая кислота: лекарство или биодобавка в клинической практике семейного врача, Веропотвелян П. Н., Погуляй Ю. С. (2015)
Корж А. Н. - Ирригационная терапия солевыми растворами в практике семейного врача (2015)
Литвиненко Н. В. - Вегетативний та психоемоційний статус жінок у динаміці вагітності, Пурденко Т. Й., Островська Л. Й. (2015)
Матюха Л. Ф. - Клініко-гематологічні особливості діагностики неходжкінських лімфом з інфекційними ускладненнями на первинній ланці медичної допомоги, Погоріла О. І., Бацюра Г. В., Малютіна Н. В., Сердюк І. І. (2015)
Вдовиченко С. Ю. - Оцінювання ефективності партнерських пологів з точки зору їхніх учасників (2015)
Шевченко Ю. М. - Діагностика непсихотичних психічних розладів у хворих на гострий панкреатит в діяльності лікаря загальної практики (2015)
Никитин О. Д. - Фитотерапия хронического рецидивирующего бактериального цистита (2015)
Потаскалова В. С. - Тренінги комунікативності і асертивності як способи попередження професійного вигорання медичного персоналу та підвищення якості надання медичної допомоги населенню, Хайтович М. В., Дідкова Ю. П., Залєвська Т. Д., Левковська В. І., Швидка І. М., Бєлоус І. В., Каневський О. С. (2015)
Лубенец А. С. - Нарушение сна: особенности диагностики и тактики лечения, Свиридова Н. К., Микитей О. Н. (2015)
Свиридова Н. К. - Новая стратегия лечения когнитивных нарушений (2015)
Чабан О. С. - Стрес: а який препарат призначив би Ганс Сельє? (2015)
Король Л. В. - Біомаркери оцінювання ефективності корекції імунологічних та біохімічних порушень у хворих на хронічний пієлонефрит з рецидивним перебігом, Дріянська В. Є., Мигаль Л. Я., Степанова Н. М., Гайсенюк Ф. З., Романенко О. А., Малашевська Н. М. (2015)
Настрога Т. В. - Оптимізація лікування хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень у практиці сімейного лікаря (2015)
Ткаченко В. І. - Лікування гострих респіраторних інфекцій у практиці сімейного лікаря, Кухарчук Х. М., Бабіченко К. В. (2015)
Шалімова А. С. - Асоціації поліморфізму гена irs-1 з порушеннями ліпідного спектра крові при гіпертонічній хворобі і супутньому цукровому діабеті 2-го типу (2015)
Линчак Р. М. - Применение комбинированного препарата лозартана и гидрохлортиазида в антигипертензивной терапии, Шумилова К. М., Мартынюк А. Д., Гусаим Т. А., Семенова Е. В., Жирова Л. Г., Бойцов С. А. (2015)
Пузік С. Г. - Статини у профілактиці цереброваскулярних хвороб при артеріальній гіпертензії. У фокусі – аторвастатин (2015)
Хіміон Л. В. - Маркери субклінічного атеросклерозу в осіб молодого віку з ожирінням, Рудь О. М. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського