Притченко Р. С. - Роль ритуалов в судопроизводстве (2012)
Ромашкін С. В. - Синтез факторів правогенезу (2012)
Ткачук А. С. - Особливості та взаємозв’язок правосвідомості та правової культури (2012)
Чистякова Ю. В. - Евристичні можливості семіотичного підходу в рамках порівняльно-правових досліджень (2012)
Ільєва Н. В. - Питання взаємодії державних та недержавних органів з суб’єктами нотаріальної діяльності (2012)
Кузнєцова З. В. - Дотримання конституційних норм в механізмі реалізації Конституції України (2012)
Садовська О. М. - Діяльність парламентів як контрольних органів США та Болгарії (порівняльно-правовий аспект) (2012)
Унтілова О. Є. - Конституційно-правовий механізм забезпечення виборчих прав громадян України як ознака демократичності суспільства (2012)
Басай О. В. - Права та обов’язки сторін договору про створення за замовленням та використання об’єкту права інтелектуальної власності (2012)
Бубіна А. І. - Дорожньо-транспортна пригода як підстава виникнення цивільних прав та обов’язків (2012)
Iзбаш О. О. - Представництво в авторському праві (2012)
Клейменова С. Н. - Услуги в законодательстве Европейского сообщества (2012)
Крисань Т. Є. - Інформація як об’єкт цивільних прав (2012)
Борщевська О. М. - Юридична природа строків у господарському процесі (2012)
Копцюх Г. І. - Поняття договору репо за законодавством України (2012)
Степанова Т. В. - "Неписані" принципи господарського процесуального права (2012)
Белінська К. О. - Класифікація оціночних ознак в кримінальному праві України (2012)
Борисов Є. М. - Предмет злочину, передбаченого ст. 249 КК України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) (2012)
Висоцька В. В. - Обман як спосіб вчинення злочину (2012)
Гончар Т. О. - Загальні риси законодавства деяких країн Європи про кримінальну відповідальність неповнолітніх (2012)
Денисова О. В. - Правова база для міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби із катуванням (2012)
Дмитрук М. М. - Системно-правові передумови впровадження кримінального проступку (2012)
Кучанський С. М. - Особливості кримінально-правової охорони інформації з обмеженим доступом (міжнародний досвід) (2012)
Нарожна О. В. - До питання попередження злочинів у миротворчих підрозділах (2012)
Орловський Б. М. - Підстави необхідної оборони у кримінальному праві України (2012)
Полторак И. Ф. - Общая характеристика способов совершения побегов из учреждений исполнения наказаний (2012)
Саінчин О. С. - Кримінально-правові особливості кваліфікації вбивств і інших злочинів, пов’язаних з позбавленням життя людини (2012)
Фінкель В. М. - Загальна характеристика родового об’єкту злочинів протии правосуддя (2012)
Форос А. В. - Кримінально-правові ознаки терористичного акту (2012)
Хайдер Хатхут - Деякі проблеми класифікації економічних злочинів в арабських мусульманських країнах (2012)
Хворостяный М. В. - Преступления против правосудия в Уголовном кодексе Польши (2012)
Чуваков О. А. - Національна і державна безпека: співвідношення понять (2012)
Шаргородська Н. В. - Підстава кримінальної відповідальності: теоретичний та правовий аналіз (2012)
Шевчук В. М. - Проблеми удосконалення застосування покарання у вигляді штрафу в період визначних соціальних перетворень (2012)
Басай Н. М. - Процесуальний порядок визнання доказів недопустимими у стадії порушення кримінальної справи (2012)
Гуртієва Л. М. - Етичний аспект кримінально-процесуальних відносин слідчого з прокурором (2012)
Ковальчук С. О. - Підстави і процесуальний порядок проведення судового слідства в апеляційному суді (2012)
Крет Г. Р. - Закриття кримінальних справ у суді першої інстанції (2012)
Саінчин С. О. - Криміналістична класифікація способу скоєння дітовбивства (2012)
Булгакова Д. О. - Договірні відносини Україна — Європейський Союз на сучасному етапі (2012)
Войтович П. П. - Міжнародно-правове регулювання поширення інформації (2012)
Короткий Т. Р. - Екологічний правопорядок у Світовому океані у системі міжнародного правопорядку (2012)
Нагуш О. М. - Доктрини публічного порядку у міжнародному приватному праві: ретроспективний аналіз (2012)
Нигреева А. А. - О предмете и объекте международного права (2012)
Покора І. Є. - Місце міжнародного приватного права в системі права (2012)
Сажієнко Н. В. - Правові засади міжнародно-правового співробітництва держав в сфері охорони здоров’я в рамках Ради Європи (2012)
Саракуца М. О. - Місце Європейської служби зовнішньої діяльності в системі органів Європейського Союзу (2012)
Бачур Б. С. - Историко-философские аспекты роли обычного права в развитии правовой науки Украины (2012)
Білаш О. В. - Умисні незаконні дії щодо релігійних споруд або святинь: проблеми нормативного удосконалення (2012)
Даценко В. М. - Проблемні аспекти визначення юрисдикції адміністративного суду (2012)
Джуган В. О. - Правові основи управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища (2012)
Капеліст М. М. - Добросовісність як елемент предмету доказування у спорах про визнання недійсними значних правочинів і правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (2012)
Лещенко О. Д. - Підсудність адміністративних справ, що пов’язані з виборчим процесом (2012)
Ніколаєнко Н. О. - Механізми та стилі адміністративного ресурсу (2012)
Сторчак Н. А. - Законодавчі та морально-етичні межі суддівського розсуду при призначенні покарання (2012)
Форос Г. В. - Сучасний стан розвитку інформаційної протидії (2012)
Участие студентки ОНУ имени И. И. Мечникова в работе над новым УПК Украины (2012)
Проценко Л. - Харьковская (Якубинская) социологическая школа: истоки, направления исследований, поколения исследователей, Сокурянская Л. (2013)
Силласте Г. - Социальные риски в условиях финансового кризиса (2013)
Полторак В. - Освітній маркетинг в умовах розвитку ринку освітніх послуг у сучасній Україні (2013)
Савка В. - Чинники динаміки соціальних інституцій (2013)
Сальнікова С. - Релігійна участь та громадянське суспільство: досвід посткомуністичних країн, Миронович Д. (2013)
Устич С. - Сутність сучасних транскордонних процесів та їхнє категоріальне відображення (2013)
Марценюк Т. - Проблеми ромів в Україні: гендерні аспекти (2013)
Klochko М. - The Determination of sobriety BY time Discounting (based on sociological study results (2013)
Романенко С. - Информационное общество в зеркале юмора (2013)
Артьомов П. - Особливості пострадянського футбольного хуліганізму в контексті європейських навколофутбольних практик (2013)
Піменова О. - Самотність як молодіжна проблема (за результатами якісного дослідження (2013)
Шинкаренко О. - Маркетингова модель електоральної поведінки: сутність та основні характеристики (2013)
Теоретические проблемы исследования трансформирующихся обществ ("круглый стол" в рамках ІІ Конгресса Социологической ассоциации Украины) (2013)
Щудло С. - Як відчути себе членом соціологічного співтовариства (Рецензія на підручник Кононов І. Ф. Теоретична соціологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів: у 2 т. – Луганськ : В-во ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – Т.1. Соціальність та її форми. – 576 с.; Т.2. Сучасні суспільства: структури та процеси. – 336 с.) (2013)
Костенко Н. - Отзыв официального оппонента на диссертацию Ю. Г. Сороки "Социальное восприятие Другого в поликультурном социуме" представленную на соискание ученой степени доктора социологических наук по специальности 22.00.01 - теория и история социологии (2013)
Сорока Ю. - Відгук офіційного опонента на дисертацію Рябчук Анастасії Миколаївни "Структурні чинники відтворення та соціальної репрезентації бездомності" подану на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03 - соціальні структури та соціальні відносини (2013)
Библюк Н. І. - Вплив параметрів підвіски на плавність ходу і динамічну навантаженість лісовозного розпуска, Шевченко Н. В., Бем Т. М., Маціюк І. В. (2011)
Арсеньев В. М. - Возможность применения струйно-парового эжектора в составе холодильной машины., Проценко М. И, Прокопов М. Г. (2011)
Емельянова И. А. - Определение эффективности работы пневмотранспортной установки на крупнозернистых бетонных смесях в комплекте малогабаритного оборудования, Гузенко С. А. (2011)
Бадах В. М - Гідроструменеві методи очищення поверхонь у міському господарстві, Бєлятинський А. О., Кужель Н. В., Сміян І. С. (2011)
Литвинский Г. Г. - Обоснование критериев технической эффективности объемных гидромашин (2011)
Козыряцкий Л. Н. - Баланс мощности в подъемной трубе эрлифта, Федоров О. В., Геммерлинг O. A. (2011)
Євтушенко А. О. - Енергозбереження в гідравлічних мережах—подальша розробка методики енергетичного обстеження систем водопостачання промислових та комунальних підприємств, Сотник М. І., Алексенко О. В., Галич Л. В. (2011)
Аврунин О. Г. - Экспериментальные исследования пневмоустройства для определения переладно-расходных характеристик воздушного потока в носовых ходах (2011)
Шапорев В. П. - Деякі аспекти моделювання пристрою контактування фаз, Васильєв М. І. (2011)
Батлук В. А. - Залежність ефективності пиловловлення відцентровоінерційних апаратів від конструкції бункера, Мельніков О. В., Мірус О. В. (2011)
Мовчанюк A. B. - Особенности расчета ультразвуковых кавитаторов с развитой поверхностью излучения различного технологического назначения, Луговская Е. А., Фесич В. П. (2011)
Кашуба Д. М. - Ламінарна течія аномально-в'язких рідин в конічних зазорах, Кривошеев О. В., Кривошеев B. C., Яхно О. М. (2011)
Моргаль A. C. - Поиск путей расширения диапазона рабочих параметров свободновихревых насосов типа "turo" (2011)
Гулий О. М. - Аналіз доцільності застосування робочих колес з розрізними лопатями в осьових ступенях заглибних свердловинних насосів, Каплун І. П., Шепеленкo О. О. (2011)
Йовченко A. B. - Дослідження гідродинамічних та теплових процесів між коаксіальними циліндрами роторних теплогенераторів, Беспалько С. А., Поляков С. П., Веретільник Т. І. (2011)
Лурье З. Я. - Влияние двухфазной жидкости на рабочий процесс мехатронного гидроагрегата системы смазки металлургического оборудования, Федоренко И. М. (2011)
Губарев А. П. - К вопросу применения импульсного регулирования давления в пневмоприводе переменной жёсткости, Беспалов A. A. (2011)
Анучин A. B. - Моделирование динамических нагрузок гидростойки, Бурков П. В., Каримов В. Г., Колеватов Ю. В. (2011)
Жилевич М. И. - Прогрессивные схемы гидрообъемных передач на основе современной элементной базы и бортовых электронных средств, Королькевич А. В., Королькевич В. А., Шевченко B. C. (2011)
Узунов A. B. - Развивающаяся модель и алгоритм проектирования мехатронных объектов (2011)
Голуб Г. А. - Особливості установок для виробництва дизельного біопалива, Чуба В. В., Вірьовка М. І. (2011)
Середа Л. П. - Розроблення методики дослідження роботи гідравлічних агрегатів сільськогосподарських машин на робочих рідинах біологічного походження, Подолянин І. М., Зінев М. В. (2011)
Анісімов B. Ф. - Напрямки створення багатопаливних двигунів на базі дизельного циклу, Яцковський В. І., П’ясецький А. А., Рябошапка В. Б. (2011)
Ремарчук М. П. - Управління процесом повернення енергії в гідросистему бульдозера при різанні грунту, Холодов А. П. (2011)
Кормановський C. І. - Елементи автоматизованих інформаційних систем для проектування машин переробних та харчових виробництв, Перфилов О. В., Спірін A. B. (2011)
Комаха B. П. - Розмірно-масові характеристики люцерни (2011)
Пилипака C. Ф. - Теорія руху матеріальної точки у відцентровому розсіювальному апараті, Пришляк В. М. (2011)
Lipkova L. - Measuring commercialization success of innovations in the EU, Braga D. (2016)
Біловодська О. А. - Пакування в процесі інноваційної діяльності як складова управління розподілом товарів, Клісіньскі Я. С., Молибог М. А. (2016)
Мельник Ю. М. - Класифікація основних форм та видів маркетингових інтернет-комунікацій, Сагер Л. Ю., Ілляшенко Н. С., Рязанцева Ю. М. (2016)
Васильєва Т. А. - Інновації в маркетингу депозитних послуг, Діденко І. В. (2016)
Gubenko V. I. - The mechanism of opening the markets of the EU and agro-industrial complex of Ukraine: trend and variations (2016)
Novikova M. M. - Social potential of marketing communications in modern city, Gaiduchenko S. O. (2016)
Oklander M. A. - Evolution of the marketing theory: genesis, conception, periodization, Oklander T. O. (2016)
Strielkowski W. - Innovations in tourism marketing: operation Anthropoid in Prague (2016)
Амбражей О. А. - Використання індикаторів крос-кількісної еластичності пов’язаного попиту в маркетингу освітніх послуг ВНЗ, Лебедєва В. К., Тарасевич В. М. (2016)
Тєлєтов О. С. - Особливості гендерно та демографічно орієнтованих рекламних текстів, Тєлєтова С. Г., Булатова А. С., Река О. С. (2016)
Charsetad P. - Identifying the hierarchical structure of customer complaint behaviors on the example of Iranian hotels, Vazifeh Doost H., Nikoomaram H. (2016)
Seliuchenko N. Ye. - Investigation of the main trends of the primary real estate market in Ukraine and peculiarities of the seller marketing activity, Kosar N. S. (2016)
Valentová J. - Market segmentation and eliciting tourists’ motives for visiting the Czech Republic, Abrhám J. (2016)
Калініченко Л. Л. - Формування та оцінювання ефективності проектного менеджменту (2016)
Косенко О. П. - Система моніторингу рівня ринкового потенціалу технологічних інновацій, Кобєлєва Т. О., Ткачова Н. П. (2016)
Решетнікова І. Л. - Вплив економічної кризи на поведінку вітчизняних споживачів і сприйняття інновацій, Сагайдак М. П. (2016)
Гліненко Л. К. - Еволюційна доцільність інновацій різного ступеня новизни (2016)
Magyar-Stifter V. - The path of building emotionally intelligent organization (2016)
Omelyanenko V. A. - Innovation priorities optimization in the context of national technological security ensuring (2016)
Божкова В. В. - Методичні підходи до підбору персоналу на біржі праці (2016)
Варава Л. М. - Стратегічні аспекти вдосконалення організаційної структури управління в умовах гірничодобувних підприємств, Арутюнян А. Р., Варава А. А. (2016)
Горовий Д. А. - Порівняльний аналіз структури нематеріальних активів підприємств в Україні та світі (2016)
Кузьминчук Н. В. - Підходи до діагностики соціально-економічного потенціалу регіону як основи ефективної стратегії управління, Куценко Т. М. (2016)
Posokhov I. M. - The improvement of approaches to the classification of risks of industrial enterprises, Zhadan U. V. (2016)
Хорольський В. П. - Ідентифікація корпоративних ситуацій у системі інтелектуального управління підприємством, Хорольська О. В., Хорольський К. Д., Рибалко Л. П. (2016)
Yashkina O. I. - Models of inventory management for industrial enterprises under energy resources price increase, Pedko I. A. (2016)
Zámečník R. - The qualitative indicators in human resource accounting (2016)
Мельник Л. Г. - Инновационные перспективы Третьей промышленной революции: экономика, энергетика, екологія (2016)
Аверіхіна Т. В. - Аналіз тенденцій впливу екологічного чинника на формування конкурентоспроможності економічних систем макро-, мезо- та мікрорівней (2016)
Кубатко О. В. - Екологічні інновації як джерело флуктуацій енергоефективного розвитку національної економіки (2016)
4 з’їзд сімейних лікарів України (2015)
Резолюція 4 з’їзду сімейних лікарів України (2015)
До 75-річчя з дня народження Озара Петровича Мінцера (2015)
Ткаченко В. І. - Історія розвитку та сучасний стан первинної медичної допомоги за кордоном та в Україні, нормативно-правова база впровадження сімейної медицини в Україні (2015)
Дубініна В. Г. - Застосування новітніх технологій засвоєння практичних навичок у лікарів загальної практики–сімейної медицини, Волошина О. Б., Опаріна Т. П., Шмакова І. П., Ковальчук Л. І., Прокопчук Ю. В., Дукова О. Р., Лисий І. С., Найдьонова О. В. (2015)
Лехан В. М. - Аналіз змін профілів діяльності лікарів первинної ланки, Крячкова Л. В. (2015)
Ждан В. М. - Післядипломна освіта лікарів сімейної медицини зі спеціальності "Онкологія", Шелешко П. В., Баштан В. П., Муковоз О. Є., Марченко В. Ю., Литвиненко В. Є., Корнєєв О. В. (2015)
Бабінець Л. С. - Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку, Ткач О. О., Матюк Л. М., Чарторинський В. Ю., Боровик І. О., Стародуб Є. М., Боцюк Н. Є., Воронцов О. О., Корильчук Н. І., Рябоконь С. С. (2015)
Ліхачов В. К. - Планування сім’ї як складова діяльності сучасного сімейного лікаря, Добровольська Л. М., Ляховська Т. Ю., Макаров О. Г. (2015)
Просвєтов Ю. В. - Особливості навчання лікарів загальної практики–сімейної медицини з питань фтизіатрії на кафедрі післядипломної освіти, Гусарова А. Ю., Скороходова Н. О., Левіч А. В. (2015)
Голубовская О. А. - Современные подходы к диагностике и лечению диарейных заболеваний (2015)
Веропотвелян Н. П. - Фолиевая кислота: лекарство или биодобавка в клинической практике семейного врача, Веропотвелян П. Н., Погуляй Ю. С. (2015)
Корж А. Н. - Ирригационная терапия солевыми растворами в практике семейного врача (2015)
Литвиненко Н. В. - Вегетативний та психоемоційний статус жінок у динаміці вагітності, Пурденко Т. Й., Островська Л. Й. (2015)
Матюха Л. Ф. - Клініко-гематологічні особливості діагностики неходжкінських лімфом з інфекційними ускладненнями на первинній ланці медичної допомоги, Погоріла О. І., Бацюра Г. В., Малютіна Н. В., Сердюк І. І. (2015)
Вдовиченко С. Ю. - Оцінювання ефективності партнерських пологів з точки зору їхніх учасників (2015)
Шевченко Ю. М. - Діагностика непсихотичних психічних розладів у хворих на гострий панкреатит в діяльності лікаря загальної практики (2015)
Никитин О. Д. - Фитотерапия хронического рецидивирующего бактериального цистита (2015)
Потаскалова В. С. - Тренінги комунікативності і асертивності як способи попередження професійного вигорання медичного персоналу та підвищення якості надання медичної допомоги населенню, Хайтович М. В., Дідкова Ю. П., Залєвська Т. Д., Левковська В. І., Швидка І. М., Бєлоус І. В., Каневський О. С. (2015)
Лубенец А. С. - Нарушение сна: особенности диагностики и тактики лечения, Свиридова Н. К., Микитей О. Н. (2015)
Свиридова Н. К. - Новая стратегия лечения когнитивных нарушений (2015)
Чабан О. С. - Стрес: а який препарат призначив би Ганс Сельє? (2015)
Король Л. В. - Біомаркери оцінювання ефективності корекції імунологічних та біохімічних порушень у хворих на хронічний пієлонефрит з рецидивним перебігом, Дріянська В. Є., Мигаль Л. Я., Степанова Н. М., Гайсенюк Ф. З., Романенко О. А., Малашевська Н. М. (2015)
Настрога Т. В. - Оптимізація лікування хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень у практиці сімейного лікаря (2015)
Ткаченко В. І. - Лікування гострих респіраторних інфекцій у практиці сімейного лікаря, Кухарчук Х. М., Бабіченко К. В. (2015)
Шалімова А. С. - Асоціації поліморфізму гена irs-1 з порушеннями ліпідного спектра крові при гіпертонічній хворобі і супутньому цукровому діабеті 2-го типу (2015)
Линчак Р. М. - Применение комбинированного препарата лозартана и гидрохлортиазида в антигипертензивной терапии, Шумилова К. М., Мартынюк А. Д., Гусаим Т. А., Семенова Е. В., Жирова Л. Г., Бойцов С. А. (2015)
Пузік С. Г. - Статини у профілактиці цереброваскулярних хвороб при артеріальній гіпертензії. У фокусі – аторвастатин (2015)
Хіміон Л. В. - Маркери субклінічного атеросклерозу в осіб молодого віку з ожирінням, Рудь О. М. (2015)
Цубанова Н. А. - Лекарственные взаимодействия, встречающиеся при проведении антигипертензивной терапии (2015)
Власенко E. M. - Эффективность медикаментозной терапии фозиноприлом, небивололом и аторвастатином у пациентов с гипертонической болезнью в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа (2015)
Приходько В. Ю. - Ефективність антигіпертензивного лікування хворих з артеріальною гіпертензією залежно від функціонального стану щитоподібної залози, Кононенко О. А. (2015)
Мальчевська Т. Й. - Варіабельність серцевого ритму у хворих із перенесеним інфарктом міокарда та асоційованими станами (2015)
Савченко І. П. - Постінфарктний синдром: сучасний стан проблеми та шляхи її подолання (2015)
Ждан В. М. - Використання статинів при коморбідній патології у практиці сімейного лікаря, Потяженко М. М., Соколюк Н. Л., Хайменова Г. С., Савченко Л. В. (2015)
Мальцева М. С. - Класс продолжительности интервала Q–Tc и функциональные показатели кровообращения у пациентов с кардиоресинхронизирующей терапией в первые полгода после имплантации электрокардиостимулятора, Волков Д. Е., Лопин Д. А., Яблучанский Н. И. (2015)
Волошина О. Б. - Комплексне моніторування артеріального тиску для визначення чутливості до антигіпертензивної терапії, Саморукова В. В., Бусел С. В., Лисий І. С., Збітнєва В. О., Чайка А. О., Дичко Т. О. (2015)
Курята О. В. - Добовий профіль артеріального тиску, ліпідний спектр крові у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ревматоїдним артритом та ефективність застосування аторвастатину, Сіренко О. Ю. (2015)
Орловський В. Ф. - Вплив застосування L-аргініну на толерантність до фізичного навантаження у хворих на стабільну стенокардію напруження, Гордіна М. А., Атаман Ю. О., Жаркова А. В., Логвинюк Г. О. (2015)
Митченко Е. И. - Лечение ожирения с использованием пищевых волокон у больных с артериальной гипертензией и метаболическим синдромом, Романов В. Ю., Чулаевская И. В., Сопко Е. В. (2015)
Пузік С. Г. - Стратегія профілактики та лікування цереброваскулярних хворих при артеріальній гіпертензії (2015)
Шейко С. О. - Особливості лікування життєво небезпечних шлуночкових порушень ритму у хворихз хронічною серцевою недостатністюішемічного генезу і безбольовою ішемією міокарда, Василенко В. А. (2015)
Приступюк Л. О. - Глікозильований гемоглобін в оцінюванні ризику розвитку серцево-судинних уражень у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2015)
Кондратюк К. О. - Особливості дисбіотичних порушень у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу та неалкогольною жировою хворобою печінки, Боднар П. М., Лисяний М. І., Бєльська Л. М., Лисяна Т. О., Пономарьова І. Г. (2015)
Городинська О. Ю. - Регіональні особливості гіпотиреозу в Полтавській області (2015)
Мамедова Е. С. - Деякі особливості клінічного перебігу коінфекції ВІЛ та хронічного гепатиту С (2015)
Дзюблик І. В. - Парвовірус В19 та його роль у патології людини, Ковалюк О. В. (2015)
Бурмак Ю. Г. - Динаміка змін метаболічних показників у амбулаторному лікуванні хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у поєднанні з есенціальною гіпертензією, Білокобильська Д. В. (2015)
Селюк М. М. - Досвід застосування препарату Резістол у комплексному лікуванні пацієнтів з гострим бронхітом, Валігура О. І., Козачок М. М., Бесага В. В., Льовкін І. М., Салієв А. Ю., Клюшнікова С. В., Лівінська О. Г., Селюк О. В., Красненкова Т. В. (2015)
Пасієшвілі Т. М. - Емоційно-особистісна складова та якість життя хворих на бронхіальну астму з супутнім ожирінням, Железнякова Н. М. (2015)
Балабанова Р. М. - Терапия боли при ревматических заболеваниях (2015)
Шуба Н. М. - Ефективність діацереїну у хворих на гонартроз у практиці сімейного лікаря, Воронова Т. Д., Крилова А. С. (2015)
Климась І. В. - Характеристика коморбідних станів у хворих на ревматоїдний артрит (2015)
Фартушна О. Є. - Використання оптимальної дози препарату Торвакард – важливий напрямок зниження ризику розвитку повторних транзиторних ішемічних атак та/чи інсульту, Віничук С. М. (2015)
Мищенко Т. С. - Применение препарата Тагиста у больных с хроническими формами нарушений мозгового кровообращения, Деревецкая В. Г. (2015)
Литвиненко Н. В. - Лікування гострої попереково-крижової радикулопатії у практиці сімейного лікаря, Силенко Г. Я., Ковтун І. І., Пінчук В. А., Пілюгіна Т. В. (2015)
Петербургский В. Ф. - Канефрон® H в комплексной терапии микробно-воспалительных процессов мочевой системы у детей и анализ эффективности (2015)
Ковальова О. М. - Медико-соціальне обґрунтування моделі надання медичної допомоги передчасно народженим дітям з бронхолегеневою дисплазією на постгоспітальному етапі, Похилько В. І., Гончарова Ю. О., Кузенков Р. В., Гасюк Н. І. (2015)
Гартовська І. Р. - Місце десмопресину у лікуванні пацієнтів з гемофілією А та хворобою Віллебранда (2015)
Abushanab A. A. Salah - Modern advance for B-lymphocytopoiesis (2015)
Дерпак Ю. Ю. - Вплив змін порушень обміну заліза на показники механічної та теплової резистентності еритроцитів у регулярних донорів крові, Видиборець С. В. (2015)
Ткаченко О. В. - Забезпечення точності та інформативності визначення біологічно активних речовин у плазмі крові, Бублій Ю. С. (2015)
Василенко В. А. - Ефективність та безпечність еритропоетинтерапії анемічного синдрому у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (2015)
Приходько В. Ю. - Лікування артеріальної гіпертензії у пізньому онтогенезі, Стаднюк Л. А., Кононенко О. А. (2015)
Стрельцов Є. Л. - До питання про умови подальшого вдосконалення національної правової системи (2013)
Акаев А. А. - Анализ текущих глобальных тенденций. Предпосылки возникновения евразийского союза (2013)
Дуюнов В. К. - Освобождение от уголовной ответственности как реакция государства на преступление (2013)
Иванов И. В. - Постпреступное поведение и его значение в уголовном праве и криминологии (2013)
Глазунова С. М. - Правотворчість в Україні: проблеми та перспективи (2013)
Луцький Р. П. - Сучасні підходи щодо розуміння сутності позитивного права з точки зору провідних вчених-правознавців (2013)
Басай О. В. - Деякі проблеми класифікації принципів цивільного права (2013)
Еннан Р. Є. - Патентне право: поняття, зміст і загальні засади (2013)
Турчак І. О. - Засновницький договір в системі цивільно-правових договорів (2013)
Алієва О. М. - Історико-правові аспекти кримінальної відповідальності медичних працівників за порушення професійних обов’язків (2013)
Белінська К. О. - Щодо питання про суб’єкти тлумачення оціночних понять (2013)
Бойко А. В. - Родовий об’єкт погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу (2013)
Борисов Є. М. - Суспільно небезпечні наслідки як ознака об’єктивної сторони незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (ст. 249 Кримінального кодексу України) (2013)
Василяка О. К. - Проблеми відмежування злочинів, передбачених статтями 231, 232 КК України від суміжних злочинів (2013)
Висоцька В. В. - Актуальні питання профілактики злочинів, що вчинюються за допомогою обману (2013)
Гаврилова К. Ю. - Загальні ознаки предмету злочину щодо порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами (2013)
Гончар Т. О. - Основні напрями розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні (2013)
Гусак О. А. - Проблеми визначення родового об’єкта доведення до самогубства (2013)
Карпенко Л. К. - Соціальна обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за незаконне розголошення лікарської таємниці (2013)
Мельник П. В. - Кримінальна відповідальність за злочини проти екологічної безпеки і природного середовища Республіки Білорусь та довкілля України: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Нарожна О. В. - Окремі аспекти впливу культури на попередження злочинності в армії (2013)
Новицький Г. В. - Філософсько-правове осмислення конституційного ладу як об’єкту складу злочину, передбаченого ст. 109 КК України, Стецишин Р. В. (2013)
Орловський Б. М. - Кримінально-правова характеристика здійснення службових повноважень (2013)
Острогляд О. В. - Гуманізація кримінальної відповідальності: сучасний стан та перспективи (2013)
Пеньковська Г. В. - Поняття, класифікація та охорона прав людини (2013)
Піскун Т. Ю. - Кримінально-правова оцінка дезертирства (2013)
Родионова Т. В. - Социально-экономические детерминанты женской преступности (2013)
Рорер С. Н. - Сложности в современном понимании предмета преступлений против собственности (2013)
Сотула О. С. - Практика об’єктивного ставлення в історії вітчизняного кримінального права (2013)
Стрельцов Л. Е. - К вопросу о гармонизации уголовного законодательства (2013)
Чуваков О. А. - К вопросу определения понятия безопасности (2013)
Шевчук В. М. - Проблеми конкуренції бланкетних диспозицій в податкових злочинах (2013)
Миколенко О. М. - Кримінальний процесуальний примус у положеннях нового Кримінального процесуального кодексу України (2013)
Козерацька О. С. - Пеналізація злочинів проти безпеки виробництва (2013)
Лагутіна І. В. - Доказування у справах про дискримінацію у сфері праці (2013)
Ревака В. М. - Початок досудового розслідування злочинів і кримінальних проступків відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу України (2013)
Скільський І. І. - Поняття та зміст меж судового розгляду (2013)
Даценко В. М. - Проблема завантаженості адміністративних судів та шляхи її подолання (2013)
Акіменко Ю. Ю. - Вдосконалення механізмів перетворення господарських товариств в Україні (2013)
Тицька Я. О. - Освітні правовідносини дітей з особливостями розвитку в Україні та США: перспективи та паралелі (2013)
Скоморовський В. Б. - Правові наслідки Біловезьких домовленостей 1991 року (2013)
Гонтарук О. - Проблеми функціонування системи підготовки кадрів та управління у сфері фізичного виховання й спорту в контексті розвитку державно-приватного партнерства в Україні (2016)
Деменков Д. - Готовність педагогів до проведення гурткових занять із футболу в загальноосвітніх навчальних закладах (2016)
Імас Є. - Особливості змісту професійної підготовки фахівців сфери фізичної культури та спорту щодо роботи з особами з інвалідністю, Борисова О., Когут І. (2016)
Сутула В. - Основні тенденції та суперечності в розвитку сучасного спорту, Булгаков О., Дейнеко А., Луценко Л. (2016)
Довгань Н. - Структурне дослідження фізичної культури студентів вищих навчальних закладів (2016)
Цимбалюк С. - Характеристика та класифікація засобів йоги (2016)
Насонова Ю. - Структура культури рухів дітей молодшого шкільного віку (2016)
Захожий В. - Особливості фізичного розвитку та фізичної підготовленості старшокласників, Дикий О. (2016)
Сабіров О. - Стан фізичного розвитку студентів вищих навчальних закладів, Пантік В., Гац Г. (2016)
Савлюк С. - Оцінка функціонального стану дітей 6–10 років із депривацією зору в процесі фізичного виховання (2016)
Грибок Н. - Діагностика вмотивованості студентів до підвищення рівня власного здоров’я, Закаляк Н., Рогаля Ю. (2016)
Кузан М. - Обґрунтування спеціально адаптованого комплексу лікувальної гімнастики для хворих на сечокам'яну хворобу при щадному руховому режимі, Магльований А., Трофіменко І. (2016)
Сабадош М. - Показники функціонального стану системи дихання в дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт (2016)
Галицька А. - Значення та класифікація координаційних здібностей у фізичній підготовці волейболістів (2016)
Перепелиця М. - Організаційна модель тактичної підготовки кваліфікованих хокеїстів на траві (2016)
Федецький А. - Метод сигмальних відхилень та шкала регресії в моделюванні технічної підготовленості футболістів (2016)
Хильчук Ю. - Класифікація базових елементів техніки рухів кікбоксерів (2016)
Шинкарук О. - Сучасні погляди на прояв феномену лівші в спорті, Улан А. (2016)
Світлій пам’яті Віктора Івановича Завацького (до 70-річчя з дня народження) (2016)
Рецензія на монографію "Фізичне виховання школярів у різних країнах світу (історія та сучасність)" (Е. С. Вільчковський, А. Е. Вільчковська, В. Р. Пасічник) (2016)
Наші автори (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Szabolcs É. - (1832–1898) életútjának vázlatos bemutatása, Klamarik J. (2016)
Гаснюк В. В. - Взаємодія мистецьких традицій як засіб формування полікультурної компетентності школярів (2016)
Задорожний І. З. - Рукописні і друковані ірмологіони − важливе джерело досліджень розвитку музичної освіти і церковного співу на Закарпатті XVIIІ – поч. XX століть (2016)
Ільтьо Г. Ф. - Політична освіта як засіб формування політичної свідомості і культури молоді (2016)
Попович Н. М. - Значення постаті Миколи Колесси у становленні Львівської диригентської школи, Сухацька Л. М., Буркало С. М. (2016)
Розлуцька Г. М. - Суспільний ідеал вчителя в Закарпатті (1919-1939 рр.) (2016)
Chovriy S. - Tanítóképzés Kárpátalján az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában (2016)
Товканець О. С. - Управління освітою та освітніми процесами: аналітичний екскурс наукових підходів (2016)
Гавришко С. Г. - Особливості оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ВНЗ з фізичного виховання (2016)
Добош О. М. - Формування професійної компетентності майбутнього фахівця дошкільної освіти в процесі фахової підготовки (2016)
Ленд’єл-Сяркевич А. А. - Модернізація вищої педагогічної освіти в умовах глобалізації освітнього простору (2016)
Мороз Ф. В. - Фізична культура та її значення для студентства у сучасному суспільстві (2016)
Павко А. І. - Сучасні соціогуманітарні знання у вузівському та академічному секторах науки: актуальні питання теорії та практики (2016)
Пинзеник О. М. - Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до здійснення проектної діяльності (2016)
Попович О. М. - Модель підготовки майбутніх вихователів до організації конструктивної діяльності дітей дошкільного віку (2016)
Бокотей Л. Л. - Полілог культур як фактор художньо-естетичного виховання підростаючого покоління (2016)
Василинка М. І. - Полікультурне виховання майбутніх учителів початкової школи засобами етнопедагогігки (2016)
Коваль Т. В. - Проведення fashion-конкурсів як основа професійної підготовки майбутніх дизайнерів одягу, Сєдоухова Є. В., Гонда Л. П. (2016)
Козарь О. П. - Діяльність художника-педагога Т.М.Йордана в контексті формування закарпатської школи живопису, Іванчо Т. Р., Майборода І. Е. (2016)
Ліба О. М. - Організація експериментального дослідження з формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в школі (2016)
Мочан Т. М. - Використаня засобів інформаційно-комунікаційних технологій у системі освіти (2016)
Ничкало С. А. - Технологічний підхід до використання мистецтва архітектури в естетичному вихованні школярів (2016)
Русин Н. М. - Специфіка розвитку логіко-математичних здібностей у дітей дошкільного віку (2016)
Хома О. М. - Рідне слово як засіб національно-патріотичного виховання на уроках української мови у початковій школі (2016)
Чекан О. І. - Теоретико-методологічні засади соціальної адаптації дітей дошкільного віку, Гапак М. (2016)
Черепаня Н. І. - Виховний вплив дорослих на процес соціалізації особистості дитини дошкільного віку (2016)
Габовда А. М. - Толерантність комунікативної взаємодії у вищій школі: педагогічний аспект (2016)
Кас’яненко О. М. - Специфіка розвитку мовлення дошкільників з вадами слуху в умовах інклюзії (2016)
Курило О. Й. - Особливості усталених виразів та їх стилістичні функції в повісті І.Нечуя-Левицького "Кайдашева сім’я" (2016)
Попович Н. Ф. - Структура літературно-художніх антропонімів у драматичних творах В. Винниченка (2016)
Прокопович Л. С. - Кольоративна лексика в поетичному дискурсі Ліни Костенко (2016)
Telychko N. - Communicative activities in teaching grammar (2016)
Фельцан І. М. - Мотиваційні аспекти формування іншомовної компетентності в навчанні дорослих (2016)
Швардак М. В. - Концептуальні підходи щодо визначення сутності дискусії та дискусійних методів навчання, Устич М. (2016)
Щербан Т. Д. - Теоретико-методологічні проблеми дослідження навчального спілкування (2016)
Fáyné Dombi Alice - Játék és tanulás (2016)
Богомаз С. Л. - Интегративный подход в изучении феномена психосоциальной адаптации, Ковалевская Т. Н. (2016)
Костю С. Й. - Психологічні особливості успішної соціалізації обдарованих дітей (2016)
Товканець Г. В. - Особливості розвитку початкової освіти в європейських країнах (2016)
Шиманська М. - Особливості розвитку шкільництва в Польщі крізь призму соціально-освітньої нерівності (XІV – XVIII cт.) (2016)
Шумейко Н. В. - Розвиток системи іншомовної університетської підготовки фахівців гуманітарного профілю на землях Словаччини в історичній ретроспективі (2016)
Балецька Л. М. - Особливості когнітивної гнучкості особистості, Попович Д. М. (2016)
Барна Х. В. - Підходи до формування морально-етичних понять у старших дошкільників (2016)
Варга В. С. - Структура дослідження етнопсихологічних особливостей адаптації дитини до шкільного середовища (2016)
Воронова О. Ю. - Поведінково-оцінний компонент у структурі професійної рефлексії майбутніх вихователів (2016)
Іванова В. В. - Психолого-педагогічні аспекти впливу культурно-ігрового середовища на розвиток моральних почуттів дітей 5-6 років (2016)
Карандашев Ю. Н. - Уровневая структура возраста позднего детства (2016)
Микуліна А. К. - Особливості розвитку творчості у дітей дошкільного віку (2016)
Щербан Г. В. - Самореалізація молодого вчителя (2016)
Алмаші С. І. - Емоційна сфера майбутніх педагогів під час професійної підготовки (2016)
Барчій М. C. - Проблема вдосконалення професійної підготовки психологів (2016)
Брецко І. І. - Методи організації самостійної роботи школярів в процесі навчання іноземної мови (2016)
Дячук Н. І. - Темперамент як психологічний чинник музичного виконавства (2016)
Ксенофонтов С. С. - Мотиваційні аспекти самонавчання у формуванні професійного мислення майбутнього фахівця (2016)
Zdzisława Z. - Definition of the lie given by children of primary school age (2016)
Содержание (2015)
Кудря А. В. - Основні тенденції моніторингу розвитку сімейної медицини в Україні (2015)
Ситюк Т. О. - Шляхи оптимізації підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного іспиту "КРОК – 3. Загальна лікарська підготовка", Хіміон Л. В., Данилюк С. В., Ященко О. Б., Кіча Н. В. (2015)
Чернобровий В. М. - Актуальні питання реформування системи охорони здоров’я на засадах загальної практики – сімейної медицини: досвід роботи комунального закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" м. Вінниці, Мелащенко С. Г., Фіщенко Л. В. (2015)
Глушко Л. В. - Раціональний підхід до викладання інтернатури за спеціальністю "Загальна практика–сімейна медицина" в амбулаторно-поліклінічних умовах, Симчич Х. С., Гавриш Т. Ю., Позур Н. З., Рудник В. Т. (2015)
Ждан В. М. - Шляхи оптимізації впровадження інформаційних технологій у післядипломну підготовку сімейних лікарів на кафедрі сімейної медицини і терапії в Українській медичній стоматологічній академії, Шилкіна Л. М., Бабаніна М. Ю. (2015)
Горбань А. Є. - Моніторинг основних засобів наукової комунікації в Україні в інформаційному забезпеченні за напрямом "Соціальна медицина" у 2013 році, Краснов В. В., Надутий К. О., Закрутько А. О. (2015)
Ждан В. М. - Авторське право в дистанційній освіті, Бабаніна М. Ю., Волченко Г. В., Хайменова Г. С., Ткаченко М. В. (2015)
Науменко Л. Ю. - Професійний аспект індивідуальної програми реабілітації: стан в Черкаській області та сучасні можливості інвалідів для реалізації професійної освіти в Україні, Лепський В. В., Борисова І. С., Макаренко С. В. (2015)
Ткаченко В. І. - Порівняльний аналіз кадрового та ресурсного забезпечення первинної медичної допомоги в Київській області за 2010–2012 і 2012–2014 рр. , Ременник О. І., Голосай К. С. (2015)
Милиця К. М. - Мультидисциплінарний підхід до терапії метаболічного синдрому та ожиріння як запорука ефективності їхнього лікування, Милиця М. М., Постоленко М. Д., Луценко Н. С., Солдусова В. В. (2015)
Решетілов Ю. І. - Неінвазивні діагностичні технології у практиці сімейного лікаря, Дмитрієва С. М., Кузнєцова Л. П., Васильченко О. Ю., Гус Н. П., Проценко Н. М., Богослав Т. В., Цаприка О. Ф., Таранюк Л. В., Зуєвич Л. Г. (2015)
Бурчинский С. Г. - Циркадные ритмы, хронический стресс и фармакопрофилактика: новые возможности (2015)
Ждан В. М. - Гіперурикемія і артеріальна гіпертензія у загальнолікарській практиці, Кітура О. Є., Кітура Є. М., Бабаніна М. Ю., Ткаченко М. В. (2015)
Воробьева О. В. - Мультимодальная терапия рецидивирующей боли в спине (описание клинического случая) (2015)
Свищенко Е. П. - Резистентная гипертензия (клинический случай лекарственно-зависимой гипертензии), Безродная Л. В. (2015)
Shiga Y. - Сравнение эффективности и безопасности комбинаций лозартан/гидрохлоротиазид и валсартан/гидрохлоротиазид у пациентов с артериальной гипертензией: исследование SALT-VAT, Miura Sh. -i., Morii J., Takashi K., Mitsutake R., Uehara Y., Inoue A., Saku K. (2015)
Трихліб В. І. - Структура бойової травми залежно від характеру уражувальних факторів під час деяких сучасних локальних війн, військових конфліктів (огляд літератури), Дуда О. К., Майданюк В. П., Ткачук С. І. (2015)
Селюк М. Н. - Риносинуситы на фоне ОРВИ в практике семейной медицины (2015)
Будник Т. В. - Антибиотикорезистентность в контексте инфекции мочевыводящих путей (2015)
Школьник В. М. - Наслідки черепно-мозкової травми як причина інвалідності: проблеми експертизи, Науменко Л. Ю., Фесенко Г. Д., Голик В. А., Коваль М. Є. (2015)
Юрьева Л. Н. - Расстройства адаптации при психосоциальных стрессах: диагностика, профилактика и коррекция (2015)
Кравчун П. П. - Роль гормонів жирової тканини в патогенезі ожиріння у хворих з постінфарктним кардіосклерозом (2015)
Нетяженко Н. В. - Параметри плазмового гемостазу у пацієнтів із гострим коронарним синдромом та елевацією сегмента ST і мікроальбумінурією (2015)
Приходько В. Ю. - Ефективність антигіпертензивного лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від функціонального стану нирок, Кононенко О. А. (2015)
Михайловська Н. С. - Особливості змін вегетативного статусу у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та гіпотиреозом у взаємозв’язку з гормонами гіпофізарно-тиреоїдної системи, Олійник Т. В., Михайловський Я. М. (2015)
Юров И. В. - К вопросу лечения пациентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения на фоне артериальной гипертензии и сахарного диабета (2015)
Мищенко Т. С. - Мексиприм в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией, обусловленной атеросклерозом и артериальной гипертензией, Дмитриева Е. В. (2015)
Бурчинский С. Г. - Антагонисты кальциевых каналов и их возможности в современной неврологии, терапии и нейрохирургии (2015)
Матюха Л. Ф. - Порівняльна характеристика якості медичного супроводу пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу, Титова Т. А., Бухановська Т. М., Смаль Б. О. (2015)
Безкоровайна І. М. - Інформативність методу нативної кристалографії сльози у діагностиці цукрового діабету при супутньому синдромі "сухого ока" в практиці сімейного лікаря, Наконечний Д. О. (2015)
Бобро В. В. - Аспекти лікування післянекротичних псевдокіст підшлункової залози (2015)
Рингач Н. О. - Хвороби органів травлення: історичні паралелі змін класифікації та епідеміологічної ситуації, Керецман А. О. (2015)
Касинець С. С. - Нові підходи у діагностиці хворих з ранньою стадією ревматоїдного артриту у поєднанні з тривожно-депресивними розладами на первинному рівні медичної допомоги, Жабо Т. М., Голованова І. А., Пилипенко І. В. (2015)
Гиріна О. М. - Динаміка показників запальної реакції у хворих на ревматоїдний артрит під впливом різних видів лікування, Пехенько В. С., Горобець Н. М. (2015)
Матюха Л. Ф. - Відповідність лікування пацієнтів із загостренням бронхіальної астми стандартизованому протоколу, Титова Т. А., Смаль Г. М. (2015)
Мальцев Д. В. - Досвід застосування азитроміцину для лікування імунозапальних хвороб дихальної системи (2015)
Бондаренко А. В. - Діагностика первинних імунодефіцитів у дітей (2015)
Редько І. І. - Значення вроджених респіраторних вірусних інфекцій у патології дітей раннього віку, Чакмазова О. М. (2015)
Проценко Т. В. - Клинические аспекты сухости кожи и возможности лечебно-косметического ухода, Проценко О. А., Богатырева И. Н., Заблоцкая А. Г. (2015)
Башкірова Н. С. - Біль у вусі в практиці сімейного лікаря (2015)
Трихліб В. І. - Випадки захворювань на парвовірусну інфекцію у дорослих (2015)
Гриб Е. Ю. - Результаты лечения рецидивов туберкулеза легких, Грицова Н. А. (2015)
Веропотвелян П. Н. - Приобретенные пороки сердца, течение и исходы беременности, Соломкина А. Ю., Веропотвелян Н. П., Жабицкая Л. А., Клипова Л. В., Гужевская И. В. (2015)
Приходько В. Ю. - Хронічні закрепи у хворих літнього віку. Оптимізація лікування, Стаднюк Л. А., Морєва Д. Ю. (2015)
Костицький М. В. - Генезис діалектичного взаємозв’язку права (правності) та закону (законності) (2016)
Шевчук Р. М. - Метафізичний органон правознавства (2016)
Павлишин О. В. - Взаємодоповнення семіотичної та психологічної методології в дослідженні можливостей моделювання інтелектуальної діяльності юриста (2016)
Бандура О. О. - Онтологія права як складова філософії права (деякі міркування) (2016)
Нестерович В. Ф. - Принципи відкритості та прозорості в діяльності органів державної влади як передумова утвердження демократії участі (2016)
Старицька О. О. - Соціальна сутність права та держави (2016)
Ткачук І. Д. - Формування українського законодавства на засадах християнського вчення (2016)
Бліхар В. С. - Принцип відповідальності в морально-професійному утвердженні працівників правоохоронних органів (філософсько-правова рефлексія) (2016)
Ібрагімов М. М. - Правова норма як соціокультурний феномен у постекзистенціалістському мисленні, Подік І. І. (2016)
Тітко Е. В. - Національна та міжнародна безпека в контексті захисту прав людини в умовах сьогодення (2016)
Островська Б. В. - Право людини на життя від моменту її зародження в контексті права та моралі (2016)
Цимбалюк М. М. - Історико-філософське та філософсько-правове обґрунтування правової допомоги (2016)
Шитий C. І. - Методологічні особливості законотворчості в галузі освіти в Українській Народній Республіці доби Української Центральної Ради (2016)
Ivchenko Yu. - Patriotism as the Structural Component of National Identity (2016)
Керевич О. В. - Методологічні аспекти обрання запобіжних заходів щодо неповнолітніх (2016)
Бутенко С. С. - Питання власності в контексті теорії суспільного договору (2016)
Яковіна О. Б. - Гносеологічні аспекти доказування в кримінальних провадженнях про розбої, учинені неповнолітніми (2016)
Макаренко Н. К. - Кримінальна субкультура як архаїчний феномен європейської цивілізації (2016)
Крайнюков О. М. - Оценка уровня опасности для природных ландшафтов пестицидов,обезвреженных фотохимическим методом (2015)
Ачасов А. Б. - Щодо використання БПЛА для оцінки стану посівів, Ачасова А. О., Тітенко Г. В., Селіверстов О. Ю., Сєдов А. О. (2015)
Холопцев А. В. - Изменчивость характеристик Дуная как фактор термической трансформации Средиземноморских воздушных масс, Берлинский Н. А., Морозов В. Н. (2015)
Лико Д. В. - Геоекологічна оцінка міграції речовин у межах водозборів методом ґрунтових мікрокатен (на прикладі басейну річки Случ), Мартинюк В. О., Лико С. М., Осницька Н. О., Лисюк К. В. (2015)
Колісник А. В. - Принцип оцінки питомого селітебного навантаження на басейни річок (2015)
Карпець К. М. - Ландшафтно-геохімічне моделювання на підставі геоінформаційних моделей водозборів (2015)
Караїм О. А. - Методологічні засади розвитку екологічного менеджменту в Україні, Лавринюк З. В. (2015)
Боярин М. В. - Аналіз впливу автотранспорту на стан атмосфери міських ландшафтів (на прикладі м. Луцьк), Нетробчук І. М., Савчук Л. А. (2015)
Юрасов С. М. - Статистичні інструменти аналізу часових закономірностей зміни якості водних об’єктів, Алексєєнко О. А. (2015)
Ільїна В. Г. - Моделювання впливу рівня мінерального живлення рослин на стан агроекосистем Львівської області, Чернякова О. І. (2015)
Лісняк А. А. - Оцінка малопродуктивних та непридатних для сільськогосподарського використання земель, прийнятих під залісення на 2015 рік (2015)
Полянський С. В. - Дефляційні процеси на ґрунтах Волинської області (2015)
Шагута М. О. - Баланс гумусу ґрунтів Волинської області та шляхи його стабілізації, Гулай Л. Д. (2015)
Чугай А. В. - Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря міст прибережної зони північно-західного Причорномор’я, Колісник А. В., Демяненко О. В., Романенко С. Е. (2015)
Олексенко В. М. - Установлення забруднення повітря неутилізованими батарейками, Олексенко В. В. (2015)
Шумілова А. В. - Формування екологічної свідомості школярів екологоосвітніми заходами НПП "Слобожанський" (2015)
Titenko G. V. - Academic discipline "Alternative energy": a tutorial aspect, Kulyk M. I., Utkina K. B., Styles P., Wright J. L., Westwood R. (2015)
Костицький М. В. - Психологічні, юридичні та політичні аспекти запровадження української мови як державної (2016)
Хохліна О. П. - Проблема структури особистості у психології (2016)
Романенко О. В. - Методичні засади вивчення кореляційної парадигми у структурі курсу експериментальної психології (2016)
Павлишин О. В. - Взаємодія філософії, психології, семіотики в дослідженні свідомості та мислення (від давнини до Нового часу) (2016)
Бутенко С. С. - Особливості методології дослідження питань власності (2016)
Свириденко О. А. - Психологічна та кримінально-правова періодизація неповнолітнього віку (2016)
Бондаренко В. В. - Компоненти професійної компетентності працівників підрозділів патрульної служби Національної поліції України, Решко С. М., Ємчук О. І. (2016)
Мартишко А. Ю. - Особливості формування теоретичних і методичних знань із фізичної підготовки поліцейських, Рябуха О. С. (2016)
Шелег Л. С. - Особистісні передумови виникнення психосоматичних розладів у працівників Національної поліції України (2016)
Карпушина Н. Б. - Місце інформаційної культури особистості в забезпеченні інформаційної діяльності слідчого (2016)
Шмерецький Є. Є. - Психологічні особливості допиту потерпілих від зґвалтувань (2016)
Левченко Н. О. - Юридико-психологічна сутність профілактики правопорушень (2016)
Матвєєва О. А. - Гендерні особливості агресивної поведінки у працівників слідчих підрозділів (2016)
Рибик Л. А. - Вторинний посттравматичний стресовий розлад у дружин учасників бойових дій (2016)
Матвєєва Ю. О. - Засади службового етикету в діяльності працівника Державної кримінально-виконавчої служби України, Конопацька О. М. (2016)
Сукач М. К. - Техника для очистки дна радиоактивно загрязненных водоемов (2011)
Колеватов Ю. В. - Направления совершенствования приводов систем нагружения летательных аппаратов при испытаниях в лабораториях прочности, Сабельников В. И., Куликов Э. Н., Серьезное А. Н. (2011)
Стась С. В. - Спеціальні струменеформуючі насадки на пожежні стволи (2011)
Гусак О. Г. - Перспективи використання осьових насосів для артезіанського водопостачання, Демченко O. A., Каплун І. П. (2011)
Емельянова И. А. - Результаты комплексных исследований процесса транспортирования крупнозернистых бетонных смесей при использовании малогабаритного оборудования, Непорожнев A. C., Гузенко С. А. (2011)
Ящук О. П. - Удосконалення конструкції гідроструменевого обладнання (2011)
Турик В. Н. - Вихревое движение в полуцилиндрической канавке на пластине, Бабенко В. В., Воскобойник В. А., Воскобойник A. B. (2011)
Шестаков A. A. - Определение потери полного давления жидкости с учетом ее сжимаемости при внезапном расширении трубопровода (2011)
Макаренкo P. A. - Влияние формы торцевой поверхности на структуру потока в цилиндрической вихревой камере (2011)
Виноградов A. Г. - Застосування програмного комплексу Flow Vision для дослідження властивостей водяних завіс (2011)
Гущин B. М. - Движение частиц сыпучего материала в пневмотранспортном трубопроводе при вращательном режиме перемещения аэросмесей, Гущин О. В., Рыбалко Р. И. (2011)
Вітенько Т. M. - Енергетичні аспекти застосування гідродинамічних кавітаційних пристроїв у технологічних процесах, Зварич Н. М., Зарецька Т. В. (2011)
Бурага A. Б. - Математичне моделювання структурованих течій полімерних матеріалів, Баляснікова O. A. (2011)
Гнатів P. M. - Розв'язок задач неусталенкх рухів операційним методом на основі дисипативної моделі, Микитин М. Й. (2011)
Дудюк B. О. - Аналіз розподілу потужності випромінювання оптичного квантового генератора (ОКГ) у потоці рідини малого діаметру, Саленко О. Ф. (2011)
Батлук B. А. - Апарати нового покоління для очистки повітря від пилу, Сукач Р. Ю. (2011)
Евтушенко A. A. - Улучшение массогабаритных характеристик динамических насосов за счет усовершенствования статорных элементов, Луговая С. О., Ольштынский П. Л., Твердохлеб И. Б. (2011)
Ванеев C. М. - Влияние некоторых режимных параметров на оптимальную окружную скорость рабочего колеса струйно-реактивной турбины, Бережной A. C., Королев С. К. (2011)
Гулый A. Н. - Разработка теории подобия высокооборотных лопастных насосов, Поклад A. A. (2011)
Андренко Л. М. - Метод розрахунку течії рідини у кільцевій щілині при обертанні валу, Дмитріенко О. В. (2011)
Чернюк B. В. - Розрахунок напірних розподільних трубопроводів, прокладених у потоці рідини (2011)
Ситников A. Е. - Оценка надежности электромагнитных клапанов с учетом причинных связей их отказов, Барилюк Е. И., Зайончковский Г. И. (2011)
Жилевич М. И. - Централизованная гидросистема для мобильных машин, Королькевич A. B., Королькевич В. А., Шевченко B. C. (2011)
Тихенко B. Н. - Исследование динамических характеристик гидроприводов подачи стола отделочно-расточных станков, Волков A. A. (2011)
Ремарчук И. П. - Усовершенствование гидросистемы машины для прокола грунта, Супонев В. Н., Олексин В. И. (2011)
Сахно Ю. О. - Моделювання процесу стабілізації’радіального положення колінвала в модернізованій гідроопорі, Сахно Є. Ю., Тур Г. І., Шевченко Я. В. (2011)
Кузнецов Ю. М. - Настільний фрезерний верстат з чпк для навчального процесу у внз, Степаненко О. О. (2011)
Поліщук Л. К. - Привод транспортера для видалення стружки з токарного верстата, Кислиця Д. В., Бурденюк Д. В., Гуровський Я. Г. (2011)
Финкельштейн З. Л. - О компенсации утечек в гидросистемах с подпиточным одноплунжерным насосом, Ткачев Р. Ю. (2011)
Марус O. A. - Дослідження параметрів пневматичного калібратора яєць зернової молі, Голуб Г. А. (2011)
Міхневич Л. - Концепція побудови вищої юридичної освіти ранньої радянської доби: уроки історії (2016)
Протосавіцька Л. - Українська правова та політична думка за І. Лисяком-Рудницьким (2016)
Котух К. - Теоретичне розуміння принципів права (2016)
Горіславська І. - До питання правового регулювання ризиків діяльності у галузі генної інженерії, Клименко А. (2016)
Гарбуз Т. - Удосконалення правової охорони об’єктів промислової власності в Україні (2016)
Гафурова О. - Сучасні тенденції розвитку аграрного законодавства (2016)
Статівка А. - Про аксіологічні аспекти сучасного аграрного права (2016)
Уркевич В. - Правові аспекти створення та функціонування сімейних фермерських господарств (2016)
Курман Т. - Поняття та ознаки сталого розвитку сільськогосподарського виробництва як аграрно-правової категорії (2016)
Марченко С. - Особливості правового регулювання рибного господарства в Україні (2016)
Самсонова Я. - Правове забезпечення державної підтримки виробників органічної сільськогосподарської продукції в Україні (2016)
Радченко А. - Принципи правового регулювання сортової діяльності в рослинництві (2016)
Петлюк Ю. - Правовий режим курортів і лікувально-оздоровчих місцевостей (2016)
Заплітна І. - Правова природа та характеристика земельної частки (паю) (2016)
Кондратюк Т. - Структурно-функціональна характеристика відновлювальних територій екологічної мережі України (2016)
Ліхтер М. - Правові засади управління санітарно-епідемічним благополуччям (2016)
Світличний О. - Захист прав людини і громадянина нормами публічного права (2016)
Гулак О. - Щодо питання публічно-правового забезпечення екологічної рівноваги (2016)
Бризгалова А. - Заходи забезпечення прийняття судових рішень в адміністративному судочинстві України та їх систематизація (2016)
Ємельяненко К. - Формування системи місцевого управління та місцевого самоврядування Республіки Казахстан у ХХ–на початку ХХІ століття (2016)
Майданевич А. - Суб’єкти адміністративної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності (2016)
Піляй А. - Поліцейське право Російської імперії у працях юристів першої половини ХІХ століття (2016)
Рафальський А. - Особливості механізму безперешкодної реалізації права на отримання адміністративних послуг у ветеринарній та фітосанітарній сферах (2016)
Dolgopolov A. - Procedural manual pre-trial investigation (2016)
Приходько Ю. - Можливості техніко-криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних вибухів (2016)
Дейнега М. - Проблемні аспекти правового регулювання відбування покарання у виді довічного позбавлення свободи, Хайновський O. (2016)
Дадашев Б. А. - Розвиток чорноморського економічного співробітництва в контексті активізації інвестиційних процесів, Боярко І. М. (2013)
Божанова В. Ю. - Розробка і обгрунтування ефективного логістичного ланцюга щодо впровадження нової продукції на підприємствах, що втягуються в інтернаціоналізацію (2013)
Семчук Ж. В. - Інструментарій діагностики загрози банкрутства підприємства (2013)
Брежнєва-Єрмоленко О. В. - Формування доходів бюджетів різного рівня в контексті завдань бюджетного регулювання (2013)
Тимошенко М. В. - Результативність середньострокового бюджетного планування та її критерії (2013)
Алиев Ш. Т. - Приоритеты и проблемы специальных экономических зон в условиях глобализации (2013)
Реутов В. Є. - Соціально-економічні асиметрії у розвитку кластерів вертикально інтегрованих монополій у регіонах України, Силкін В. В. (2013)
Буцька О. Ю. - Комунальний банк як інститут сприяння соціально-економічного розвитку територіальних громад, Тимошенко О. В. (2013)
Вільгуцька Р. Б. - Фактори, які впливають на організаційні структури в системі інвестиційного менеджменту підприємства (2013)
Ігнатченко Н. М. - Пріоритети включення комерційних банків України у глобальний інвестиційний простір (2013)
Слободчикова О. А. - Інвестиційне забезпечення впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в умовах проведення виробничої реструктуризації металургійних підприємств (2013)
Яресько Р. С. - Сутність та класифікація ризиків інвестиційної діяльності енергетичних підприємств (2013)
Бережанський М. М. - Технологічні платформи як інструмент активізації інноваційного розвитку національної економіки (2013)
Руденко Н. О. - Облік доходів спеціального фонду державних вищих навчальних закладів (2013)
Самойленко А. О. - Роль туризму у світовій економіці (2013)
Гєллєр Є. Б. - Роль управління в процесі формування бюджетної політики підприємства (2013)
Гой В. В. - Деякі особливості використання іноземного досвіду державного регулювання інституту банкрутства в українських умовах (2013)
Штиль І. В. - Система захисту інтересів вкладників кредитних спілок: світовий досвід та українська практика (2013)
Макеєва О. Л. - Реформування аудиторської діяльності в Україні з урахуванням досвіду зарубіжних країн (2013)
Бутко Б. О. - Еволюцiйнi aспекти економiчних теорiй iнновaцiйного розвитку (2013)
Беглиця В. П. - Поняття та структура ефективного застосування фінансового механізму модернізації суднобудівної галузі (2013)
Андріяш В. І. - Моніторинг етнополітичної ситуації в Україні (на прикладі Миколаївської області) (2013)
Узунов Ф. В. - Моделі концесійних стосунків як перспективна форма партнерства державного і приватного секторів (2013)
Тимошенко О. В. - Роль сучасної держави у відтворення підприємницького потенціалу суспільства (2013)
Узунов В. В. - Обгрунтування механізму державно-приватного партнерства в регіоні (2013)
Шульга Н. Д. - Державна освітня політика в країнах Вишеградської групи (2013)
Корнієнко Т. О. - Державне управління у сфері телекомунікацій: деякі термінологічні аспекти (2013)
Орленко Я. Ю. - Методологічні аспекти формування механізму державної підтримки інвестиційної діяльності в сільському господарстві в контексті продовольчої безпеки України (2013)
Ірхіна С. В. - Інноваційно-інвестиційні механізми структурної модернізації та підвищення конкурентоспроможності галузі житлового будівництва в контексті побудови доступного житла в Україні (2013)
Антонюк В. В. - Основні науково-методологічні підходи до дослідження державної політики інформаційної безпеки (2013)
Буреш І. В. - Теоретичні та практичні питання взаємодії правоохоронних органів під час розкриття злочинів у сфері протидії торгівлі людьми (2013)
Бєлоусов А. В. - Роль сучасної держави в запобіганні і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2013)
Від редколегії (2010)
Польська І. - Камерний ансамбль: феноменологія жанру (2010)
Чернова І. - Рефлексія у сучасному камерно-інструментальному виконавстві (2010)
Рішко Н. - Соціологічний аспект камерної музики, Рішко А. (2010)
Зима Л. - Числова семантика в художньому просторі фортепіанного квінтету (2010)
Соколовський Ю. - Особливості орнаментики в квартетних творах композиторів XVIII–XIX століття (на прикладі розшифровки форшлагів) (2010)
Карпяк А. - Міфологічні сюжети в ансамблевих флейтових творах (2010)
Савицька Н. - Скрипкова соната К. Дебюссі : між буттям і небуттям (2010)
Карапінка М. - Камерно-ансамблева альтова соната у творчості французьких композиторів першої половини ХХ сторіччя (2010)
Мисько-Пасічник Р. - Камерно-інструментальна музика Василя Барвінського : на перетині композиторської творчості та музичної критики (2010)
Молчко У. - Дві рецензії Меланії Нижанківської на концертне життя Львова початку 30-х років ХХ сторіччя (2010)
Курило Г. - Додекафонія та серіалізм у камерній музиці Валентина Сильвестрова і Леоніда Грабовського (2010)
Діміняца О. - Риси постмодерної естетики в образній концепції "ТанГОпаку” Юрія Ланюка (2010)
Довгань П. - Українська камерно-інструментальна сюїта ХХ століття : досвід типології жанру (2010)
Зінків І. - Камерно-інструментальні ансамблі Миколи Лисенка (2010)
Павлишин С. - Камерно-інструментальна творчість Стефанії Туркевич (2010)
Жук Г. - Значення камерної творчості Василя Барвінського у становленні і розвитку української музики (2010)
Сивохіп В. - Струнний квартет Зиновія Лиська як втілення творчих засад львівських композиторів – представників "празької школи” першої третини ХХ ст. (2010)
Герега М. - Ансамблева віолончельна соната в Україні : cпецифіка становлення жанру (2010)
Менцінський Т. - Віолончельна соната Юрія Іщенка в аспекті еволюції стилю (2010)
Шестеренко І. - Жанрова амплітуда камерно-інструментальної творчості Віталія Кирейка (2010)
Слюсар Т. - Камерно-ансамблева соната середини ХХ століття у творчості представників польської гілки галицької музичної культури А. Солтиса і Т. Маєрського (2010)
Пославський А. - Ранні квартети Антона Веберна : еволюція жанру та композиторського стилю (2010)
Когут О. - Естетико-стильові особливості циклу "Kammermusik” П.Гіндеміта (2010)
Пірієв О. - Сонати для віолончелі та фортепіано Макса Регера як дзеркало стильової еволюції композитора (2010)
Ткачик М. - Камерно-інструментальна творчість Юзефа Ельснера – початковий етап розвитку жанру у Львові (2010)
Асталош Г. - Стильові особливості фортепіанної партії Квартету для скрипки, альта, віолончелі та фортепіано М. Колесси (2010)
Андрієвська В. - Ранні камерно-інструментальні ансамблі Віктора Камінського (2010)
Колісник О. - Гра тембрів у Камерній симфонії № 1 Євгена Станковича (2010)
Корчинський Ю. - Специфіка трактування тембру духових інструментів у Партиті № 7 Мирослава Скорика (2010)
Гумен О. - Юрій Іщенко. Квінтет для арфи, двох скрипок, альта та віолончелі (2010)
Станько А. - "Малеріана” як продовження традиції транскрипцій (2010)
Острих О. - "Реквієм-Квартет” Євгена Петриченка як приклад сучасного українського камерно-інструментального твору (2010)
Школьнікова А. - Камерно-інструментальна творчість одеських композиторів у контексті імпровізації (К. Майденберг, А. Тихоплав) (2010)
Ху Пінь. - Творчість Тан Дуна : між східною традицією та західним авангардом (Перший струнний квартет) (2010)
Гумецька М. - Становлення камерно-інструментальних жанрів у творчості композиторів Канади другої половини ХХ століття (2010)
Шуп’яна Т. - Кафедра камерного ансамблю та струнного квартету : минуле і сучасність (2010)
Зубко Н. - Камерно-інструментальне музикування у Львові 1896–1898 рр. на прикладі концертних сезонів Галицького музичного товариства (2010)
Грабовська О. - Музично-виконавська діяльність ансамблів Львова кінця ХХ – початку ХХІ століття як актуальна площина реалізації провідних тенденцій розвитку музичного життя (камерний аспект) (2010)
Мілодан Т. - Традиції Ф. Блюменфельда та Г. Нейгауза в практиці викладання камерного ансамблю у Львові (2010)
Ляхіна Т. - Фантазія Франца Шуберта С - dur для скрипки та фортепіано : особливості тематизму та композиційної структури (виконавське осмислення твору) (2010)
Юзюк З. - Про розвиток навичок ансамблевого музикування на матеріалі педагогічних творів українських композиторів ХХ ст. на уроці фортепіано (2010)
Старко В. - Специфіка роботи педагога духового камерного ансамблю (2010)
Пасічняк Л. - Ансамблеве виконавство на народних інструментах у контексті академічного камерного музичного мистецтва (2010)
Сидоренко В. - Категорія камерності в сучасній музиці (на прикладі українського академічного гітарного мистецтва) (2010)
Микитка А. - Львівський камерний оркестр : школа камерної виконавської майстерності (2010)
Дика Н. - Львівський струнний квартет : феномен цілісності концертно-презентативних та освітньо-дидактичних аспектів (2010)
Мариняко Н. - Творчий портрет Віктора Косенка в інтер’єрі української культури 20 - 30-х років ХХ ст. (2010)
Маківничук Ю. - Львівський композитор та педагог Мар’ян Сіньо – укладач колекції фортепіанно-ансамблевої літератури (з матеріалів бібліотеки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка) (2010)
Канчалаба-Швайковська С. - Творчий портрет Алойзи Слядека в контексті музичної камерної культури Львова кінця ХІХ – початку ХХ століття (2010)
Мізюк О. - Камерне музикування в творчому житті віолончеліста Емануеля Фойєрмана (2010)
Захарчук О. - Постать Яреми Якубяка в творчому житті Львівського камерного оркестру "Академія” (2010)
Відомості про авторів (2010)
From the Board (2010)
Барабаш Ю. - Т. Шевченко в європейському літературному полілозі (передні міркування до теми) (2016)
Мацевко-Бекерська Л. - Рецептивні константи прози Юстейна Ґордера (2016)
Кушнірова Т. - Постмодерністські тенденції в художній прозі Донни Тартт (на матеріалі роману "Щиголь" (2016)
Ленська С. - Образи китайців в українському малоформатному дискурсі 1920-х рр. (2016)
Таранік-Ткачук К. - Розвик наративної моделі англійського роману у творчості Генрі Філдінга "Історія Тома Джонса, Знайди" (2016)
Мусий В. - Сюжетный мотив двойничества в рассказе Эдогавы Рампо "Близнецы" (2016)
Тарасова Н. - Повість В. Г. Короленка "Діти підземелля" та оповідання Б. Д. Грінченка "Грицько" й "Украла": порівняльний аспект, Люлька В. (2016)
Конєва Т. - Нобеліанти в галузі літератури: українське коріння (2016)
Палий Е. - Древний Рим в художественном сознании В. Брюсова, Астахова С. (2016)
Таран З. - Динаміка образу жінки у творчості Едмона і Жуля Ґонкурів (2016)
Ніколенко К. - Концепт "Природа" у збірці "Нові поезії" Г. Гейне (2016)
Баландіна Н. - Cитуативна модель перекладу прагматичних кліше (2016)
Попов С. - О перцептивно-логической эволюции русского синтаксиса:управление (2016)
Юлдашева Л. - Заголовки творів сучасної української літератури: мотиваційний аспект (2016)
Федулова Л. І. - Тренди розбудови новітньої технологічної бази сфери забезпечення якості життя та здоров'я населення, Палиця С. В. (2013)
Євтушевська О. В. - Роль інноваційних технологій у розвитку суспільства (2013)
Антоненко І. Я. - Державне регулювання просування туристичного продукту: міжнародний та вітчизняний досвід (2013)
Ареф'єва О. В. - Передумови формування методології економічного дослідження, Капаруліна І. М. (2013)
Шпак Л. О. - Напрями та механізми регулювання туристично-рекреаційної сфери на регіональному рівні (2013)
Ломаченко Т. И. - Финансовые индикаторы устойчивого экономического развития (2013)
Бєгун А. В. - Оцінка економічної ефективності інформаційної безпеки підприємства (2013)
Абакуменко О. В. - Кон'юнктура фінансового ринку: підходи до визначення дефініції (2013)
Дикань В. В. - Мотиваційний комплекс промислово-логістичної інтеграції в машинобудуванні України (2013)
Чехович Г. Т. - Аналіз і формування ефективної стратегії соціально-економічного розвитку регіонів країни (2013)
Шукалович В. Ф. - Переробка м'яса: визначення ланцюга формування вартості продукції, ризиків та інвестицій в специфічні активи (2013)
Григор'єва М. І. - Інвестиційна привабливість України: проблеми та можливості (2013)
Бахматюк О. Р. - Інституційне середовище реалізації інвестиційного процесу у аграрному секторі економіки регіону (2013)
Крупська В. О. - Cтруктура та особливості формування інноваційного потенціалу підприємств поштового зв'язку (2013)
Корсак В. І. - Роздрібна торгівля як невід'ємна складова сталого розвитку регіонів (2013)
Лисенко В. С. - Роль добровільного медичного страхування у фінансуванні охорони здоров'я (2013)
Жеваго А. В. - Особливості функціонування міжнародного та вітчизняного ринку форфейтингу (2013)
Іксарова Н. О. - Напрями удосконалення видової структури торгівлі послугами в контексті зміцнення економічного суверенітету України (2013)
Сініцин О. О. - Аспекти формування капіталу ТНК в умовах світової фінансової кризи (2013)
Редько О. В. - Енергозбереження в машинобудівній галузі (2013)
Травінська С. І. - Сутність категорії "поточні зобов'язання" в бухгалтерському обліку молокопереробного підприємства (2013)
Роговський С. О. - Місце віртуального маркетингу в загальній теорії науки (2013)
Зотова Є. В. - Оцінка діяльності туристично-рекреаційних підприємств АР Крим (2013)
Озйигид А. С. - Вопросы определения социально-экономической сущности туризма в современных экономических условиях (2013)
Узунов В. В. - Державно-приватне партнерство в узгодженні інтересів суб'єктів інноваційної політики (2013)
Сиченко В. В. - Інтеграційна стратегія впровадження соціальної доктрини в державній політиці Євросоюзу, Сиченко О. О. (2013)
Дєгтяр О. А. - Інституціональні чинники формування громадянського суспільства (2013)
Узунов Ф. В. - Вдосконалення механізму взаємодії держави і підприємницьких структур (2013)
Орленко Я. Ю. - Розвиток вертикально-інтегрованої інституційної системи апк в контексті продовольчого забезпечення України (2013)
Телицька В. А. - Особливості передачі земельних ділянок в м.Києві в сучасних умовах надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин (2013)
Гуськова І. Б. - Комунальна власність як ресурс місцевого самоврядування (2013)
Сидорова К. Г. - Деякі аспекти удосконалення нормативно-правового регулювання підготовки та перепідготовки державних службовців в Україні на сучасному етапі (2013)
Самофалова О. Ю. - Напрями оптимізації державної політики в сфері правозахисту в Україні (2013)
Старенький В. П. - Ікс-промені: 120 років тріумфу та дискусій, Шармазанова О. П., Авер’янова Л. О., Самофалов І. О., Баранник Є. О., Гірник С. А. (2016)
Сінайко В. В. - Післяопераційна хіміопроменева терапія з використанням різних осередкових доз променевого лiкування та темозоломіду у хворих на гліобластому, Демешко П. Д., Артемова Н. О. (2016)
Куцевляк В. Ф. - Клініко-лабораторні показники в патогенезі формування стоматологічної патології у осіб чорнобильського контингенту, Волков С. М., Велігоря І. Є., Любченко О. В. (2016)
Білий О. М. - Клінічне значення VEGF у сироватці крові хворих на вторинно-набряковий рак грудної залози, Красносельський М. В., Мітряєва Н. А., Гребіник Л. В., Радченко О. А. (2016)
Сорочан П. П. - Зміни варіабельності серцевого ритму у хворих на рак тіла матки після проведення хірургічного лікування, Міхановський О. А., Громакова І. А., Прохач Н. Е., Толкачов Ю. А., Громакова І. С. (2016)
Білозор Н. В. - Вплив конформної променевої терапії на розвиток променевих пульмонітів у хворих на недрібноклітинний рак легені, Карвасарська В. В., Старенький В. П., Сухіна О. М., Кулініч Г. В., Артюх С. В. (2016)
Васильєв Л. Я. - Інформаційна модель бази катамнестичних даних пацієнтів, хворих на онкопатологію щитоподібної залози та тиреотоксикоз для проведення ретроспективного дослідження методом випадок – контроль, Радзішевська Є. Б., Кулініч Г. В., Луховицька Н. І. (2016)
Пальчик С. М. - Можливості рентгенологічного методу у встановленні ступеня тяжкості перебігу пневмонії у дітей з дисплазією сполучної тканини, Вороньжев І. О., Чурилін Р. Ю., Грузкова М. Б. (2016)
Артамонова Н. О. - Наукометричний аналіз сучасного стану проблеми лікування недрібноклітинного раку легені, Старенький В. П., Павліченко Ю. В., Білозор Н.В., Смирнова Г. О. (2016)
Красносельський М. В. - Випадок множинного метастатичного ураження геніталій при раці шлунка, Сухін В. С., Балака С. М., Сухіна О. М., Панов О. В., Датченко О. А., Пономарьов І. М. (2016)
Павліченко Л. В. - Сучасні методи діагностики, лікування та прогнозування онкозахворювань (реферативний огляд патентів), Смирнова Г. О., Кондрашова О. І. (2016)
Цикли проведення постійнодіючих курсів стажування ДУ "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України" на 2017 рік (2016)
Календарний план проведення циклів кафедрою рентгенології та дитячої рентгенології Харківської медичної академії післядипломної освіти на 2017 рік (2016)
Навчально-виробничий план кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти на 2017 рік (2016)
План циклів кафедри ультразвукової діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти на 2017 рік (2016)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології" (27 квітня 2017 р., м. Харків) (2016)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання діагностики та лікування раку щитоподібної залози" (1 червня 2017 р., м. Харків) (2016)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні аспекти професійного радіогенного раку в Україні" (21-22 вересня 2017 р., м. Харків) (2016)
Видатний радіології А. В. Важенін став академіком (2016)
Покажчик авторів ХХІV тому УРЖ (2016)
Перелік рецензентів ХХІV тому УРЖ (2016)
Малиш Л. О. - Основні підходи до вивчення структури дослідницької методології (2016)
Сусська О. О. - Трансформації соціології публічності на сучасному етапі розвитку соціологічної науки (2016)
Новик Т. О. - Побудова ієрархічної багатовимірної моделі соціального капіталу і її перевірка на даних щодо України та Польщі, Винницький М. І. (2016)
Куц М. P. - Становлення, мотивації та особливості діяльності соціальних підприємців в Україні (2016)
Карась Т. О. - Гендерне квотування в Україні: громадська думка та досвід застосування, Оксамитна С. М. (2016)
Бовгиря І. В. - Міжгенераційні зміни релігійної ідентичності у Східній та Центральній Європі (2016)
Домащенко М. А. - Патерни споживання музики в Україні (2016)
Бучельнікова М. І. - Сучасна українська культурна модель романтичних стосунків серед київської молоді, Оленченко С. О., Мальцева К. С. (2016)
Марценюк Т. О. - Чинники залучення батьків гомосексуальних дітей до ЛГБТ-руху в Україні, Колеснік В. С. (2016)
Поліщук О. П. - Чинники мотивації наукової діяльності у студентів 4 року навчання НаУКМА, Баталова Д. Ю. (2016)
Степурко Т. Г. - Задоволеність доступністю та якістю медичної допомоги в Україні, Польщі та Угорщині (2016)
Відомості про авторів (2016)
Георгіаді Н. Г. - Сутність і види механізмів залучення інвестицій на підприємство, Федорчак О. Є. (2013)
Череп А. В. - Дослідження основ розробки інвестиційного бізнес-плану підприємства, Коробов О. О. (2013)
Пономаренко Д. В. - Привлечение инвестиций путем увеличения уставного фонда акционерных обществ и их налогообложение (2013)
Ломаченко Т. И. - Современные аспекты налогового регулирования (2013)
Абакуменко О. В. - Дослідження розвитку конкурентного середовища фінансового ринку України (2013)
Корнєєв М. В. - Формування концептуальних засад розвитку суб'єктів фінансового сектору в умовах глобалізації (2013)
Шуба О. А. - Особливості єврооблігаційних запозичень країн з ринками, що розвиваються (2013)
Луцька Н. І. - Функції держави у регулюванні національної економіки (2013)
Процюк Т. Б. - Методичний підхід до діагностики конкурентоспроможності промислових підприємств, Цибульський Ю. І., Цюх С. І. (2013)
Савчук В. А. - Фінансове забезпечення виконання функцій держави (2013)
Чехович Г. Т. - Напрями реалізації економічної політики у підтриманні національної безпеки в регіонах (2013)
Теплицька А. О. - Програмно-цільове планування у реалізації державних програм розвитку (2013)
Строкаченко О. І. - Ознаки класифікації статистичних одиниць при формуванні інформаційної системи енергетичної статистики (2013)
Бібен О. І. - Еволюція категоріального змісту інновацій в економічних теоріях різних наукових шкіл (2013)
Гладинець Н. Ю. - Групування регіонів України за ступенем активності інноваційної діяльності у промисловості (2013)
Шаповал І. О. - Еволюція форм діяльності ТНК у країнах, що розвиваються, під впливом технологічного прогресу (2013)
Галан О. Є. - Організаційно-інформаційна модель управління трудовим потенціалом машинобудівного підприємства (2013)
Шпак Л. О. - Генерування процедур цілеорієнтованого управління розвитком регіональними туристично-рекреаційними комплексами (2013)
Грабовенська С. П. - Напрями підвищення конкурентоспроможності України в туристичній сфері (2013)
Маховський Д. В. - Складові підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2013)
Кушнерик О. В. - Оцінка мотивації праці персоналу підприємства з переробки сільськогосподарської продукції: інноваційний підхід (2013)
Сиротюк Ю. В. - Компанії зі страхування життя як учасники фінансового ринку України (2013)
Меленцова О. В. - Ризики зовнішньоекономічних відносин і їх інституційних трансформацій (2013)
Стеценко С. П. - Облікові системи різного рівня як основа забезпечення економічної безпеки (2013)
Узунов В. В. - Побудова механізму реалізації інноваційної політики (2013)
Узунов Ф. В. - Реалізація функцій бізнесу і держави як об'єктивна основа існування партнерських відносин (2013)
Гасюк І. Л. - Фізична культура і спорт в системі забезпечення національної безпеки України (2013)
Васюк Н. О. - Визначення критеріїв оцінки ефективності державного управління підготовкою керівників для системи охорони здоров'я в Україні (2013)
Баранов О. П. - Комплексне дослідження впливу інновацій на ефективність функціонування суб'єктів державної спеціальної служби транспорту в системі національної безпеки України (2013)
Орленко Я. Ю. - Розвиток механізмів державного управління інвестиційно-інноваційною діяльністю в контексті продовольчого забезпечення населення (2013)
Сірик В. В. - Особливості управління державними комерційними підприємствами оборонно-промислового комплексу (організаційно-правовий аспект) (2013)
Теодорович Д. О. - Школи підготовки стратегічних планів соціо-економіко-екологічного розвитку регіонів як ефективний механізм управління (2013)
Олабин О. В. - Трансформація державного управління в умовах демократичного транзиту (2013)
Жилка К. І. - Європейський досвід державного управління системи охорони здоров'я дітей (2013)
Бакиров В. - Миссия социологии в современном мире (2012)
Оніщук В. - Управлінська складова забезпечення якості освіти в умовах її модернізації (2012)
Овсянников А. - Потенциал модернизации высшей школы России: коммуникации компетентностей профессуры и студенчества (2012)
Сидоренко О. - Зовнішнє незалежне оцінювання у контексті підвищення якості освіти (2012)
Арбенина В - Стан навчальних практик сучасного студентства як соціокультурний бар’єр модернізації вищої школи України, Сокурянська Л. (2012)
Лукащук В. - Управління реформами вищої освіти: європейський досвід (2012)
Злобина Е. - Ценностные основания образов жизненного успеха – результат визуального исследования, Бевзенко Л. (2012)
Кислова О. - Трансформация концепции знания в эпоху Интернета (2012)
Гоманюк М. - Соціально-лінгвістичні аспекти формування територіального варіанту російської мови в Україні (2012)
Чернявська O. - Фітнес як стиль життя: особливості розвитку в Україні (на прикладі мегаполісів) (2012)
Солдатенко І. - Євроінтеграція через стандарти освіти (на прикладі PR-освіти в Україні), Гужва О. (2012)
Даниленко О. - От "рамы картины" Г. Зиммеля до картины как "феноменологического симулякра" в преподавании социологии (2012)
Ковалева И. - Социокультурный подход в преподавании истории социологи: жанр этюда и эссе (2012)
Корытникова Н. - Методические проблемы и опыт использования видеоматериалов в преподавании социологических дисциплин (2012)
Городяненко В. - Риторика украинского федерализма – быть или не быть? (2012)
Соціально-політичні трансформації в пострадянських державах: 1991-2011 ("круглий стіл" в межах ХVI міжнародної конференції "Харківські соціологічні читання") (2012)
Полиголосность социокультурного подхода (анализа) ("круглый стол" в рамках ХVI международной конференции "Харьковские социологические чтения") (2012)
Місце соціології в системі університетської освіти: матеріали Інтернет-конференції (2012)
Бакиров В. - Расширение горизонта экономической социологии (рецензия на учебное пособие: Слласте Г. Г. Экономическая социология. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. – 480 с.) (2012)
Голиков А. - Заинтересованный взгляд на интересное научное исследование интересов (Рецензия на коллективную монографию: Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації / за ред. О. Злобіної. – К. : Інститут соціології НАН України, 2011. – 320 с.), Сокурянская Л. (2012)
Кононов І. - Освіта перед соціологічним дзеркалом (Рецензія на книгу: Щудло Світлана. Вища освіта у пошуку якості: quo vadis / Світлана Щудло. – Харків – Дрогобич: Коло, 2012. – 340 с.) (2012)
Панькова О. - Лики нового мира: иллюзии и реальность (Рецензия на книгу: Сохань И. Философия благотворительности. Счастье и грех / И. Сохань. – К. : Наукова думка, 2010. – 288 с.) (2012)
Полумієнко С. К. - Ресурсно-онтологічний підхід до оцінки рівня національного розвитку, Стрижак О. Є., Трофимчук О. М. (2016)
Мокін В. Б. - Метод оцінювання параметрів стаціонарних джерел викидів на основі моделі Гауса за даними оперативного моніторингу зони розсіювання, Дзюняк Д. Ю. (2016)
Rowland Z. - Optimization of a company’s property structure aiming at maximization of its profit using neural networks with the example of a set of construction companies, Vrbka J. (2016)
Крета Д. Л. - Інформаційна технологія аналізу та оцінки забруднення складових довкілля (2016)
Suler P. - Optimizing the capital structure of the company to maximize its profits by using neural networks on the example of building companies (2016)
Коваленко О. В. - Розподіл тритію в органічній речовині рослин на прикладі кульбаби лікарської, Кряжич О. О. (2016)
Калюх Ю. І. - Прикладна реалізація моделей ґрунтового середовища в геотехніці: від моделі Біо до моделі граничної рівноваги, Клименков О. А., Берчун Я. О. (2016)
Васянин В. А. Ушакова Л. П. - Задачи построения доставочных и сборочных маршрутов перевозки мелкопартионных грузов во внутренних зонах иерархической автотранспортной сети (2016)
Венгерський П. С. - Чисельне дослідження енергетичних рівнянь варіаційної задачі сумісного руху поверхневих і підземних водних потоків на водозаборі, Шинкаренко Г. А. (2016)
Макаренко І. П. - Моделювання макроекономічного середовища здійснення трансмісій (2016)
Flaks V. L. - Funnel based reventure attribution of online canpaigns (2016)
Глушкова В. В. - Концепция В.М. Глушкова по управлению научно-техническим прогрессом (2016)
Путренко В. В. - Визначення якості повітря на основі інтелектуального аналізу даних дистанційного зондування, Назаренко С. Ю. (2016)
Омельянчик Д. А. - Емпірична валідація агентно-орієнтованих моделей на прикладі моделі промислового виробництва у Польщі (2016)
Реферати (2016)
Інформація про авторів (2016)
Мямлин С. В. - Ученый-динамик и динамичный человек. К 80-летию профессора Виктора Даниловича Дановича (2016)
Мямлін С. В. - Інженер, механік, вчений. До 80-річчя з дня народження професора Савчука Ореста Макаровича, Довганюк С. С. (2016)
Franekowa M. - Modelling of Safety-related Communications for Railway Applications, Luley P. (2016)
Беляев Н. Н. - Модели оценки уровня загрязнения атмосферы при транспортировке сыпучих грузов, Оладипо М. О. (2016)
Еловой И. А. - Расчет оптимальных интервалов для выбора режимов взаимодействия станций и путей необщего пользования, Потылкин Е. Н. (2016)
Zhukovytskyy I. V. - Use of Microcontroller for Measuring Shaft Speed of Diesel Locomotive Hydraulic Transmission, Kliushnyk I. A. (2016)
Dubynets L. V. - Energy Saving During Operation of Equipment With Non-controlled Electric Drive in Locomotive Depot, Marenych O. L., Baliichuk O. Yu., Kortohus A. S. (2016)
Арбузов М. А. - Експериментальні дослідження взаємодії колії та рухомого складу в межах з’їзду, Патласов О. М., Токарєв С. О. (2016)
Даниленко Э. И. - Расчет характеристик жесткости и упругости рельсовой нити при кручении под воздействием вертикальных и горизонтальных сил (2016)
Джаббаров С. Т. - Исследование аэродинамического давления при прохождении высокоскоростного поезда (2016)
Курган Д. М. - Основи математичного опису хвильової моделі поширення напружень у залізничній колії (2016)
Belimenko S. S. - Modeling of Temperature Fields in a Solid Heat Accumullators, Ishchenko V. O, Gabrinets V. O. (2016)
Шинкаренко В. І. - Конструктивне моделювання зони розподілу енергії рекуперації тяги постійного струму, Саблін О. І., Іванов О. П. (2016)
Гайворонський О. А. - Умови забезпечення якості відновлених наплавленням залізничних коліс (2016)
Крайс Р. - Використання шестигранних суцільнометалевих самостопорних FS-гайок у рухомому складі залізниць ширини колії 1520 мм, Лісничий В. С. (2016)
Muradian L. A. - Probabilistic-physical Approach to Describe and Determine the Reliability of Cars (2016)
Petrenko V. D. - Features of Drilling-and-blasting at Construction of Beskidskiy Tunnel, Tiutkin O. L., Proskurnia S. T. (2016)
Гончаренко В. В. - Соціально-економічна ефективність кооперативних підприємств та національних кооперативних систем (нові теоретико-методологічні підходи), Мілька А. І. (2016)
Шимановська-Діанич Л. М. - Підходи до формування корпоративної культури підприємств в умовах євроінтеграційних змін в економіці України (2016)
Дробиш Л. В. - Удосконалення механізмів ефективного управління якістю праці на підприємствах туризму (2016)
Колонтаєвський О. П. - Оцінка інвестиційної активності та можливості залучення інвестицій для комунальних підприємств, Шаповаленко Д. О. (2016)
Лугівська О. П. - Методичні засади оптимізації доходів і витрат підприємства для забезпечення результативності бізнесу, Лугівська Л. А. (2016)
Мельник І. М. - Якість прибутку як засіб аналізу та оцінки ефективності функціонування торговельних підприємств споживчої кооперації (2016)
Зінченко О. М. - Проблеми та перспективи розвитку форм організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку (2016)
Іванова О. М. - Алгоритм управління інформаційними потоками туристичних підприємств (2016)
Капліна А. С. - Методичний підхід до оцінки якості готельних послуг (2016)
Нестефоренко В. В. - Інноваційна активність працівників як чинник підвищення продуктивності праці (2016)
Орлов О. В. - Участь кредитних спілок у розвитку зеленого туризму – вагомий фактор відродження сільських громад (2016)
Сергійчук В. О. - Соціально-економічний розвиток туристичного бізнесу України в умовах європейської інтеграції (2016)
Гладка В. В. - Взаємодія органів державного фінансового контролю у процесі казначейського обслуговування бюджетних коштів (2016)
Соколова А. М. - Механізм управління фандрайзинговою діяльністю організацій громадянського суспільства: сутність та структура (2016)
Зось-Кіор М. В. - Прийняття рішень на основі оцінювання інтегральних показників ефективності управління (2016)
Іванюта В. Ф. - Стратегія економічного розвитку національної економіки (2016)
Kundieieva G. - Food safety: aim and evaluation (2016)
Гусейнов М. М. - Сельское хозяйство Азербайджана и направления его инновационного развития (2016)
Лозова О. В. - Державне управління інноваційною продукцією аграрного сектора національної економіки України (2016)
Зелінський А. Ю. - Підходи до класифікації трансакційних витрат для цілей управління (2016)
Білозубенко В. С. - Економіка даних як новий етап використання інформаційно-комунікаційних технологій у національному господарстві, Поляков М. В. (2016)
Манн Р. В. - Способи вдосконалення системи викладання дисципліни "Економіка підприємства" у вищих навчальних закладах із використанням дистанційних технологій навчання (2016)
Андрейчук В. Я. - Перевірка ефективності авторської програми підготовки спортсменів у поштовху гир з довгим циклом на етапі спеціалізованої базової підготовки (2016)
Афанасьєв С. М. - Гендерні особливості рухливості хребта і витривалості м'язів тулуба дітей молодшого шкільного віку з порушенням постави (2016)
Бойченко Н. В. - Оптимізація навчальної роботи студентів спеціалізації "фізичне виховання та спорт" за допомогою спеціально розробленого дистанційного курсу "спортивна метрологія", Алексєєва І. А., Алексєнко Я. В. (2016)
Герцик А. М. - Фахівець з фізичної реабілітації як підсистема фізичної реабілітації при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату (2016)
Дёмина А. А. - Актуальные проблемы женсокго спортав странах северной Африки и ближнего востока (2016)
Івасик Н. О. - Основні принципи фізичної реабілітації дітей з бронхо-легеневими захворюваннями в умовах стаціонару (2016)
Кубай Г. В. - Ефективність експерементального змісту фізичного виховання у поліпшенні показників фізичної підготовленості студентів медичного коледжу (2016)
Кузнєцова О. Т. - Кореляційні взаємозв'зки показників фізичної підготовленості та морфофункціонального стану студентів спеціального навчального відділення (2016)
Маржина О. О. - Педагогічні умови формування мотивації до занять фізичною культурою у студентів медичних ВНЗ (2016)
Рожков В. О. - Вплив морфологічних показників на показники технічної підготовленості штовхальників ядра на етапі спеціалізованої базової підготовки (2016)
Сапрун С. Т. - Удосконалення системи дитячо-юнацьких спортивних шкіл в Україні (2016)
Терещенко О. В. - Вплив фізичних вправ на організм студента (2016)
Тимочко-Волошин Р. І. - Особливості розпорядку дня та ставлення до фізичногого виховання учнів спеціальних медичнихгруп 5-9 класів сільських шкіл (2016)
Тимошенко О. В. - Динаміка показників силових і швидкісно-силових здібностей студенток спеціальних медичних груп упродовж періоду навчання у внз, Грибан Г. П. (2016)
Хотінь Я. В. - Особливості фізичної підготовки курсантів різних військових спеціальностей (2016)
Чухловіна В. В. - Современные коррекционные программы, используемые в физическом воспитании детей младшего школьного возраста со спастическими формами дцп (2016)
Басс Д. Я. - Нормативно-правове забезпечення економічної безпеки: досвід США та Німеччини (2016)
Проців О. Р. - Забезпечення права власності на мисливські види тварин у Галичині в 1875 – 1939 рр. (2016)
Шутак І. Д. - Роль юридичної техніки в системно-структурному вдосконаленні правової системи України (2016)
Вітів В. А. - Інформаційні права як складова четвертого покоління прав людини (2016)
Ємельяненко К. О. - Державний нагляд за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України (2016)
Колюх В. В. - Інститут конституційної скарги: європейський досвід і Україна (2016)
Миколенко В. А. - Європейські стандарти діяльності прокуратури як важливий чинник реформування правоохоронної системи (2016)
Мищак І. М. - До питання легальності проголошення незалежності України та виходу її зі складу срср у 1991 році (2016)
Павроз Т. В. - Становлення правового інституту церкви в Італії (2016)
Вайцеховська О. Р. - Міжнародний фінансовий правопорядок: структурно-інституційна характеристика (2016)
Куровська І. А. - Дотримання принципу верховенства права в контексті євроінтеграції (2016)
Воронченко О. В. - До питання визначення сутності опціонів та їх ролі у структурі фінансових інструментів (2016)
Маргасова В. Г. - Прогнозування трансформаційних процесів на фондовому ринку України за допомогою нелінійної моделі Вайдліха (2016)
Гришова І. Ю. - Роль консюмеризму в соціально-економічних процесах, Шестаковська Т. Л. (2016)
Мандибура В. О. - Проблеми забезпечення антикорупційної спрямованості вітчизняного законодавства (2016)
Наумов О. Б. - Механізм державно-приватного партнерства як інструмент стабілізації інвестиційного процесу, Стоянова-Коваль С. С. (2016)
Русан В. М. - Стан та перспективи розвитку кредитної кооперації в Україні (2016)
Баровська А. В. - Впровадження концепції "зрозуміла мова" в діяльності органів влади: досвід Швеції та Канади (2016)
Глущенко Ю. А. - Бюджетне забезпечення місцевого самоврядування в процесі децентралізації влади в Україні (2016)
Зелінський С. Е. - Оцінка спроможності громад в Україні (2016)
Ляшенко О. О. - Електоральний вибір жителів Галичини як джерело для удосконалення державної регіональної політики в Україні (2016)
Васянин В. А. - Экономико-математические модели задачи распределения потоков в многопродуктовой коммуникационной сети, Трофимчук А. Н., Ушакова Л. П. (2016)
Кряжич О. О. - Спосіб опису забрудненої території: програмна реалізація, Коваленко О. В., Іванченко В. В. (2016)
Венгерський П. С. - Аналіз різних підходів для опису математичних моделей фільтрації рідини в насиченій зоні ґрунту, Трофимчук О. М. (2016)
Макаренко І. П. - Системне макроекономічне середовище і економічний розвиток (2016)
Полумієнко С. К. - Індикативний аналіз процесів національного розвитку, Горда С. Є. (2016)
Стефанишин Д. В. - Екстраполяційне прогнозування за даними рядів динаміки з використанням ситуаційних та індуктивних моделей (2016)
Романчук К. Г. - Метод оцінки значущості за Фусселем – Веслі модельних сценаріїв системних аварій на потенційно небезпечних об’єктах (2016)
Реферати (2016)
Інформація про авторів (2016)
Криворучко И. А. - Лапароскопическая пластика паховых грыж, Сивожелезов А. В., Сыкал Н. А., Чугай В. В., Андреещев С. А. (2017)
Запорожченко Б. С. - Индивидуальная хирургическая тактика у больных хроническим панкреатитом, Горбунов А. А., Муравьев П. Т., Бородаев И. Е., Колодий В. В., Запорожченко М. Б., Зубков О. Б. (2017)
Смирнова Л. М. - Анестезиологическое обеспечение панкреатодуоденальной резекции (2017)
Полухов Р. Ш. - Аноректальная дисфункция, возникшая после хирургического лечения болезни Гиршспрунга и ее коррекция (2017)
Романюк О. М. - Операція легеневого аутографта у пацієнтів дитячого віку, Климишин Ю. І., Артеменко Є. О., Руденко Н. М., Ємець І. М. (2017)
Іванюк А. В. - Протезування клапана аорти з використанням мінімально інвазивного доступу. Технічні аспекти (2017)
Фуркало С. Н. - Опыт полностью чрескожного эндопротезирования аневризм инфраренальной части аорты, Хасянова И. В., Власенко Е. А., Гиндич П. А. (2017)
Саволюк С. І. - Ендовенозна електрозварювальна облітерація великої підшкірної вени у лікуванні варикозної хвороби, Горбовець В. С., Ходос В. А., Геращенко Р. А. (2017)
Венгер І. К. - Забезпечення інтраопераційного гемостазу при реваскуляризуючих втручаннях, Костів С. Я., Колотило О. Б., Зарудна О. І., Костів О. І. (2017)
Шевчук І. М. - Причини та шляхи поширення флегмони шиї на середостіння з виникненням низхідного гнійного медіастиніту, Сніжко С. С. (2017)
Опанасенко М. С. - Ендоскопічні методи лікування підгострих і хронічних запальних захворювань плеври, Шалагай С. М., Климець Э. В., Терешкович О. В., Конік Б. М., Леванда Л. І. (2017)
Дужий І. Д. - Шляхи подолання хірургічних помилок при больовому абдомінальному та торакальному синдромах, Гресько І. Я., Дужий В. І., Олещенко Г. П. (2017)
Веселовская Н. М. - Эффективность комбинированной микрохирургической техники при тяжелом травматическом повреждении глазного яблока, Веселовская З. Ф., Жеребко И. Б. (2017)
Андрющенко В. В. - Лазеріндукована склеротерапія кіст грудної залози, Лукавенко І. М., Язиков О. В. (2017)
Григоренко В. М. - Біомаркери ранньої та диференційної діагностики раку передміхурової залози, Данилець Р. О., Вікарчук М. В., Горбань Л. В., Клепко А. В. (2017)
Трибушний О. В. - Аналіз летальності за ускладненого синдрому діабетичної стопи та сепсису, Шаповал С. Д., Савон І. Л., Новак В. В. (2017)
Пономаренко О. В. - Вибір методу оперативного втручання у хворих з дефектами покривних тканин тулуба та кінцівок після травми (2017)
Цимбалюк В. І. - Вплив ксенотрансплантації нейрогенних стовбурових клітин у комплексі з тканинним матриксом NeurogelTM на відновлення рухової функції спинного мозку щура після експериментальної спінальної травми, Медведєв В. В., Рибачук О. А., Козявкін В. І., Драгунцова Н. Г., Нестеренко Д. Г. (2017)
Моргун А. С. - Корекція внутрішньочеревного тиску у щурів при гострому панкреатиті шляхом введення міорелаксанту тривалої дії піпекуронію броміду, Суходоля А. І., Кабанов О. В., Суходоля С. А., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В. (2017)
Артьоменко В. В. - Система оцінки лапароскопічних знань та їх застосування при симуляційному навчанні, Носенко В. М. (2017)
Віталій Іванович Цимбалюк до 70-річчя від дня народження (2017)
Рыбаков С. И. - Становление эндокринной хирургии в Украине. Харьковская школа эндокринных хирургов (2017)
Loshytskyi M. - Contents and Directions of Police Activity in Terms of Reforming the Law Enforcement System of Ukraine (2016)
Басиста І. В. - Особливості провадження освідування та огляду під час розслідування використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, Розкошинська С. О., Максимів Л. В. (2016)
Ємець О. М. - Особливості фіксації підрозділами кримінальної поліції фактичних даних щодо створення або утримання місць розпусти (2016)
Соф’їн М. І. - Процесуальні принципи і гарантії забезпечення слідчим відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (2016)
Неганов В. В. - Удосконалення взаємодії органів досудового розслідування з підрозділами Державної аудиторської служби України під час призначення та проведення ревізій у кримінальному провадженні (2016)
Грібов М. Л. - Прихована фіксація фактів одержання неправомірної вигоди службовою особою в публічно доступних місцях (2016)
Вознюк А. А. - Кримінальна відповідальність службових осіб за створення злочинних об’єднань та участь у них (2016)
Макаренко Н. К. - Організована та професійна злочинність в Україні: взаємозумовленість і взаємовплив (2016)
Haievskyi I. - Risk Assessment In the Field of Combating Money Laundering and Terrorism Financing In Ukraine: Procedure and Outcomes (2016)
Джужа А. О. - Віктимологічне запобігання злочинам проти навколишнього природного середовища в Україні (2016)
Запотоцький А. П. - Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють злочини у сфері будівництва (2016)
Вавриш А. В. - Особливості побудови моделі організації запобігання злочинам у будівельній галузі (2016)
Груздь О. І. - Спосіб учинення умисного вбивства в разі перевищення меж необхідної оборони (2016)
Коваль О. В. - Особливості самозахисту майнових прав на житло (2016)
Підюков П. П. - Проблеми легалізації в Україні приватної детективної діяльності та започаткування спеціальної підготовки її суб’єктів, Калиновський О. В. (2016)
Давиденко В. С. - Спеціальні знання в розслідуванні економічних злочинів (2016)
Самофалов Л. П. - Правова держава як фактор розвитку громадянського суспільства, Самофалов О. Л., Шевченко Д. М. (2016)
Юсупов В. В. - Періодизація розвитку криміналістики: проблеми термінології та визначення критеріїв (2016)
Цюприк І. В. - Стан наукового дослідження проблем доказування в кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з терористичною діяльністю (2016)
Губар С. В. - Прокурорський нагляд за діяльністю органів дізнання, досудового слідства та суду в УСРР в умовах примусової колективізації (1927–1933 роки) (2016)
Ракул О. В. - Генеза державної фіскальної політики в Україні (2016)
Ковригіна В. Є. - Адміністративно-правова характеристика детермінанти "мета екстреної медичної допомоги" (2016)
Dutka Kh. - Features of European Justice Development: Experience of Strategic Planning (2016)
Цуцкірідзе М. С. - Правові та організаційні засади вдосконалення процесуальної діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України, Климчук М. П. (2016)
Bohatyriov I. - Doctrinal Provisions of Penitentiary Law Developments (2016)
Тахтай О. В. - Становлення та розвиток механізму державного регулювання діяльності небанківських фінансових установ в Україні (2016)
Гончаров В. В. - Конфіденційне співробітництво: нормативно-правовий аспект (2016)
Федосєєва Т. Р. - Гарантування вкладів фізичних осіб: проблемні питання (2016)
Петришин О. В. - Сучасний підхід до вдосконалення механізму реалізації публічної влади в Україні (2016)
Корнієнко М. В. - Науковий пошук способів запобігання сексуальній експлуатації в Україні (2016)
Божанова В. Ю. - Теоретичні основи формування стратегії розвитку будівельних підприємств при інвестуванні в житло регіонів, Гриненко В. В. (2013)
Cаженюк В. С. - Реалізація економіко-математичних моделей оптимального інвестування методом фіктивних областей (2013)
Могилевская О. Ю. - Маркетинговое управление инновационным развитием промышленных предприятий (2013)
Політова І. В. - Дослідження методів тарифоутворення як одного із головних факторів, що впливає на інвестиційну діяльність операторів телекомунікацій (2013)
Близнюк В. В. - Вплив зовнішньоекономічних процесів на потенціал соціально-економічних змін в Україні, Юрик Я. І. (2013)
Антощишина Н. І. - Система державного регулювання авіаційних перевезень в Україні (2013)
Шапуров О. О. - Формування концепції антикризового управління на основні взаємодії системи латентних процесів та системи діагностики явних загроз (2013)
Шапурова О. О. - Систематизація методологічних аспектів оцінки внутрішнього та зовнішнього середовища сукупного економічного потенціалу підприємства (2013)
Чехович Г. Т. - Принципи формування системи економічної безпеки регіону (2013)
Шпак Л. О. - Деякі аспекти інституціонально-економічних передумов формування та регулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу (2013)
Харламова А. О. - Особливості діяльності небанківських фінансово-кредитних установ в Україні (2013)
Горбань В. Б. - Особливості побудови дієвої системи мотивації працівників у системі державної служби (2013)
Бодрецький М. В. - Управління власним капіталом банків (2013)
Письменна О. Б. - Економічне обгрунтування подальшого розвитку уранодобувних комплексів України (2013)
Кирлик Н. В. - Сутнісні ознаки та оцінка ефективності інвестицій в людський капітал підприємства (2013)
Кисельов О. Л. - Інвестиційно-кумулятивна модель структурної політики (2013)
Прокоф'єва О. В. - Аналіз українського ринку перестрахування в період глобальної рецесії (2013)
Бабкевич У. П. - Принципи економічного стимулювання ефективного відтворення спроможності лісових екосистем поглинати парникові гази (2013)
Миколенко А. А. - Основні чинники впливу на ринок золота (2013)
Добровенко О. А. - Вдосконалення процесу стратегічного планування у банківських установах України (2013)
Дмитрів В. І. - Оцінка основних тенденцій інноваційного розвитку підприємств в регіонах України (2013)
Матвєєв П. М. - Сучасні тенденції розвитку системи землеволодінь та землекористувань в Україні (2013)
Карнаушенко А. С. - Основи фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Котова Ю. В. - Фиктивная и реальная составляющие стабильности денежной единицы (2013)
Османлы Джейхун Юнус оглы - Нефтедобыча в Азербайджане и ее влияние на экономическое развитие страны (2013)
Стеценко С. П. - Теоретичні аспекти дослідження економічної безпеки регіону на основі соціально-економічного моніторингу (2013)
Матюрін І. В. - Цілі та завдання соціального захисту військовослужбовців в умовах реформування Збройних Сил та правоохоронних органів України (2013)
Узунов В. В. - Основні засади формування інноваційної політики регіону (2013)
Узунов Ф. В. - Державне регулювання розвитку партнерства бізнесу і влади (2013)
Єрмолаєв Д. І. - Реформування розвідувальних, контррозвідувальних та спеціальних служб після холодної війни: світовий досвід (2013)
Плахотний М. П. - Нормативно-правове регулювання діяльності державної прикордонної служби України в системі забезпечення національної безпеки (2013)
Кулинич О. А. - Основні засади державного регулювання інноваційного розвитку (2013)
Федорчук Є. Д. - Державний контроль у контексті транспортної стратегії України (2013)
Кудлата К. В. - Державне управління фізичною культурою та спортом на регіональному рівні: поняття та сутність (2013)
Шаблиста Л. М. - Удосконалення механізму відтворення оборотного капіталу підприємств реального сектору економіки (2013)
Іващенко А. І. - Фактори підвищення темпів зростання інвестиційної активності в Україні (2013)
Гордієнко В. П. - Екологічні фактори у забезпеченні інвестиційної безпеки регіону (2013)
Пашко Д. В. - Оцінка інвестиційної привабливості агропродовольчого сектору Причорноморського регіону України (2013)
Павлова Г. Є. - Механізм взаємодії основних аспектів концепціії стійкого розвитку аграрного сектора економіки (2013)
Лебедева В. В. - Аграрна політика України з підвищення соціально-економічної ефективності диверсифікації аграрних підприємств (2013)
Корнух О. В. - Необхідність розмежування категорій "інновація" та "інновація підприємства" (2013)
Кундєєва Г. О. - Людський капітал в контексті інноваційного розвитку економіки України, Решетник Н. І., Хусаінов Р. В. (2013)
Скопенко Н. С. - Управління ризиками в проектному менеджменті, Євсєєва І. В., Москаленко В. О. (2013)
Музиченко А. С. - Прогнозування та моделювання як засоби управління акціонерним товариством, Демченко Т. А. (2013)
Мадяр Р. О. - Динаміка розвитку та перспективи інтеграції транспортно-дорожнього комплексу України в європейську та світову транспортні системи (2013)
Великий Ю. В. - Організаційні етапи внутрішнього аудиту на підприємстві, Юрін Є. Г. (2013)
Венгерук Н. П. - Контроль якості аудиту в Україні, Гоц Н. М. (2013)
Ареф'єва О. В. - Управління підприємством в теорії фірми, Васюткіна Н. В. (2013)
Піддубна О. О. - Методи імітаційного моделювання в аналізі економічних систем, Литвинова О. Б. (2013)
Пластун В. Л. - Особливості податкового впливу на фондовий ринок та діяльність інституційних інвесторів (2013)
Хайлук С. О. - Основні методологічні підходи до дослідження ефективності банківської системи (2013)
Могилевская О. Ю. - Роль маркетинга в управлении стратегическими альянсами промышленных предприятий (2013)
Семчук Ж. В. - Структурні деформації регіонального ринку споживчих товарів (2013)
Шпильова В. О. - Сучасний стан спортивно-оздоровчого туризму в Україні (2013)
Денисенко М. П. - Алгоритм формування системи економічної безпеки туристичного підприємства (2013)
Політова І. В. - Складові оцінки фінансового стану телекомунікаційних компаній у сучасних умовах (2013)
Бодрецький М. В. - Управління банківськими ризиками та їх регулювання (2013)
Стеценко С. П. - Економічна безпека: сутність і структура (2013)
Лазар Ю. В. - Сучасні концепти забезпечення інвестиційної привабливості вугільних підприємств на засадах соціальної відповідальності (2013)
Герзанич В. М. - Особливості формування нормативно-правового поля іноземного інвестування в Україні (2013)
Малецька О. О. - Забезпечення фінансової стійкості пенсійних систем у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою (2013)
Маховський Д. В. - Конкурентоспроможність аграрних підприємств та фактори, що її визначають (2013)
Мельник О. І. - Вплив структури землезабезпеченості в аграрному секторі економіки України на конкурентоспроможність сільгоспвиробників (2013)
Мироненко Д. С. - Еволюція наукових підходів у дослідженні конкурентоспроможності (2013)
Узунов В. В. - Інноваційний потенціал як визначальна умова формування механізмів державного управління регіональним розвитком (2013)
Узунов Ф. В. - Державні закупівлі як форма партнерських відносин бізнесу і влади (2013)
Глуха В. В. - Державне регулювання розвитку депресивних регіонів: система критеріїв (2013)
Кернична А. Є. - Досвід зарубіжних країн щодо вдосконалення механізмів державного управління в екологічній сфері у контексті євроінтеграції (2013)
Содержание (2015)
Khimion L. V. - Polymorbid patient: who can help?, Klymas I. V. (2015)
Балабанова Р. М. - Терапия боли при ревматических заболеваниях (2015)
Вдовиченко Ю. П. - Аналіз рівня поінформованості лікарів різних спеціальностей про сучасні методи надання медико-соціальної допомоги людям з синдромом Дауна, Горовенко Н. Г., Євсеєнкова О. Г. (2015)
Жилка Н. Я. - Перспективи профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини: роль лікаря загальної практики–сімейного лікаря, Орлова О. О., Кудря А. В. (2015)
Лемішко Б. Б. - Комплексний механізм державного управління розвитком сімейної медицини Львівщини, Мартинюк І. О. (2015)
Гойда Н. Г. - Окремі питання організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, в Україні на сучасному етапі і в перспективі, Єщенко О. Г. (2015)
Милица Н. Н. - Применение современных дистанционных технологий в учебном процессе последипломного образования, Постоленко Н. Д., Милица К. Н., Маслов А. И. (2015)
Науменко Л. Ю. - Експертні питання післядипломної підготовки лікарів загальної практики: направлення хворих на МСЕК, Борисова І. С., Березовський В. М., Чемирисов В. В., Фесенко Г. Д. (2015)
Синяченко О. В. - Анализ результатов преподавания предмета "Общая практика–семейная медицина" в высшем учебном заведении, Ермолаева М. В., Пасиешвили Л. М., Егудина Е. Д., Власенко А. Б. (2015)
Слабкий Г. О. - Концептуальні підходи до забезпечення відновного лікування на первинному рівні медичної допомоги, Троянов С. П. (2015)
Ткаченко В. І. - Молодіжний рух сімейних лікарів: десять років діяльності в Європі та п’ять років в Україні (2015)
Треумова С. І. - Додипломна і післядипломна підготовка сімейних лікарів в Україні. Застосування сучасних дистанційних технологій у навчальному процесі, Казаков Ю. М., Петров Є. Є. (2015)
Юр’єва Л. М. - Особистість викладача медичного вищого навчального закладу і її роль у формуванні майбутнього сімейного лікаря, Носов С. Г. (2015)
Приходько В. Ю. - Негоспітальна пневмонія (2015)
Харіна К. В. - Біль у шиї. Лікування пацієнтів вимагає особливо ретельного та індивідуального підходу, Дмитрієва О. В. (2015)
Бурчинский С. Г. - Возможности нейрометаболической фармакотерапии в кардионеврологии (2015)
Ждан В. М. - Робота сімейного лікаря з виявлення та своєчасного лікування методом ендоскопічної, малоінвазивної хірургії деяких передракових захворювань шлунка, Баранніков К. В., Баштан В. П., Галінський В. Б., Вірченко В. І., Муковоз О. Є., Іщенко В. В., Шелешко П. В. (2015)
Катеренчук О. І. - Роль сімейного лікаря у діагностиці депресії у пацієнтів із серцевою недостатністю. Огляд і власні дані (2015)
Юрьева Л. Н. - Особенности ведения пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством в практике семейного врача (2015)
Козакевич О. Б. - Вплив соціальних, інформаційних та психологічних чинників на тривалість грудного вигодовування (2015)
Юрьева Л. Н. - Биполярная депрессия в практике семейного врача: диагностика, курация и превенция суицида, Мамчур А. И., Лазаренко А. Н., Латышева Е. О., Корень М. Г. (2015)
Хіміон Л. В. - Роль та місце макролідів у лікуванні респіраторних інфекцій в амбулаторній практиці, Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ситюк Т. О. (2015)
Приходько В. Ю. - Головная боль в практике терапевта и семейного врача. Часть 1 (2015)
Приходько В. Ю. - Головная боль в практике терапевта и семейного врача. Часть 2 (2015)
Матюха Л. Ф. - Корекція порушень вуглеводного обміну у хворих на ожиріння у поєднанні з ураженнями жовчного міхура, Якубовська І. А. (2015)
Фуштей І. М. - Комбінований підхід до нефропротекції у хворих на подагру з синдромом артеріальної гіпертензії, Рекалов Д. Г., Данюк І. О. (2015)
Мальчевська Т. Й. - Добовий профіль артеріального тиску у хворих із перенесеним інфарктом міокарда та асоційованими станами (2015)
Кравчун П. П. - Роль адипоцитокінів у ремоделюванні міокарда у хворих з постінфарктним кардіосклерозом, цукровим діабетом 2-го типу й ожирінням (2015)
Нетяженко Н. В. - Вплив мікроальбумінурії на функціональну активність тромбоцитів і перебіг гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST у жінок та чоловіків (2015)
Потаскалова В. С. - Відмінності параметрів артеріального тиску та крові у чоловіків з різною масою тіла (2015)
Кошля В. І. - Превентивна терапія обструктивної форми ішемічної хвороби серця на тлі раку грудної залози в умовах роботи сімейного лікаря, Фероз Ш., Кульбачук О. С., Кліцунова Ю. О., Склярова Н. П., Соловйов О. В., Мартиненко Н. В. (2015)
Ледін Д. С. - Оптимізація гормональної контрацепції у пацієнток з автоімунним тиреоїдитом (2015)
Величко В. И. - Результаты скрининга нарушений углеводного обмена и сахарного диабета 2-го типа среди жителей Одессы, Саид Е. В., Колотвина Л. И., Карпинская Т. Л., Аствацатрян Г. Р. (2015)
Боброва И. А. - Пробиотическая терапия: от простого кефира до пробиотиков 5-го поколения – БИФИТЕНа по технологии MURE (2015)
Пулик О. Р. - Використання препарату фенібут у пацієнтів з післяінсультними когнітивними порушеннями (2015)
Dahlof B. - Влияние лозартана на частоту случаев инсульта в популяции Европейского Союза: прогнозирование на основании исследования LIFE (Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension), Burke T. A., Krobot K., Carides G. W., Edelman J. M., Devereux R. B., Diener H-C. (2015)
Яркова С. В. - Ефективність комбінованої терапії при корекції клінічних та гемодинамічних порушень у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію ІІ стадії (2015)
Тріщинська М. А. - Патогенетичні аспекти застосування L-аргініну при хронічній цереброваскулярній патології, Рябіченко Т. М., Ватліцов Д. В., Ключнікова О. О., Гурмак О. М., Бугайов Ю. А., Тишкевич О. В. (2015)
Черенько Т. М. - Роль НСЕ як біомаркера тяжкості неврологічних порушень, перебігу та короткочасного і віддаленого прогнозу у хворих з ішемічним інсультом (2015)
Чуприна Г. М. - Психопатологічні розлади у хворих на розсіяний склероз за умов коморбідності: поширеність та особливості перебігу залежно від виду супутньої патології (2015)
Курята А. В. - Клиническая эффективность и динамика системного воспаления при использовании диацереина у пациентов с остеоартрозом; влияние ожирения, Черкасова А. В. (2015)
Вакуленко Л. И. - Возможности фитотерапии в профилактике острого бронхита как осложнения ОРВИ, Самохина И. И. (2015)
Кошель І. В. - Основні клінічні фенотипи поліпозного риносинуситу (2015)
Яковлева Л. В. - Растительные препараты в фармакотерапии циститов: клинико-экономический аспект, Мищенко О. Я. (2015)
Крамарьов С. О. - Досвід застосування препарату римантадин при лікуванні дітей з грипом та гострими респіраторними інфекціями, що супроводжуються грипоподібним синдромом, Євтушенко В. В., Палатна Л. О. (2015)
Кучер Е. В. - Особенности дерматоглифики у детей с острой лейкемией с учетом кариотипа клеток опухолевого клона (2015)
Яценко І. В. - Василь Петрович Образцов – ветеринарно-санітарний та судово-ветеринарний експерт (бібліографічний нарис), Головко Н. П. (2014)
Яценко І. В. - Харківська школа видатних діячів ветеринарно-санітарної та судово-ветеринарної експертизи, Дегтярьов М. О., Бондаревський М. М., Труш А. М. (2014)
Яценко І. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та судово-ветеринарної медицини Харківської державної зооветеринарної академії (2014)
Білик Р. І. - Розроблення елементів системи управління безпечністю харчових продуктів за ISO 22000:2005 та необхідність впровадження стандартів ISO серії 22000 в Україні, Яценко І. В., Юрченко П. А., Бунечко С. М. (2014)
Богатко Д. Л. - Особливості запровадження системи НАССР на м’ясопереробних підприємствах України, Богатко Н. М. (2014)
Бондаревський М. М. - Організація ветеринарно-санітарного контролю на рибопереробних підприємствах України (2014)
Бусол Л. В. - Порівняльна характеристика методів, які застосовуються з метою охолодження тушок курчат-бройлерів, Цивірко І. Л., Труш А. М., Павліченко О. В. (2014)
Бордюгова С. С. - Гистологическое исследование колбасных изделий торговых марок "Луганские деликатесы" и "Smachnoff", Поздеева В. В., Ракитин А. М. (2014)
Гачак Ю. Р. - Технологічні показники кисломолочних напоїв з маслянки із додаванням фітосиропів, Козак М. В., Гачак М. Ю., Білоцька М. С. (2014)
Головко Н. П. - Склад жиру-сирцю тушок курчат-бройлерів за збагаченням раціону цитратом наномолібдену (2014)
Дегтярьов М. О. - Оптимізація процесів управляння якістю та безпечністю на м’ясопереробних підприємствах України, Жейнова Н. М., Дегтярьов І. М. (2014)
Зажарська Н. М. - Посезонна динаміка кількості соматичних клітин у молоці корів та кіз (2014)
Левченко А. Г. - Використання BTR- тесту з метою виявлення залишкових кількостей антибактеріальних препаратів в молоці (2014)
Меженська Н. А. - Порівняльна оцінка якісних показників молока, отриманого від корів за різних систем виробництва, Київська Є. В. (2014)
Меженська Н. А. - Мікробіологічні методи контролю якості і безпечності м’яса та м’ясопродуктів у відповідності до міжнародного законодавства, Лисач А. В. (2014)
Нагорна Л. В. - Оцінка якості продуктів забою птиці за дерманісіозу (2014)
Облап Р. В. - Розробка мультиплексної ПЛР тест-системи для швидкої діагностики деяких харчових патогенів, Новак Н. Б., Димань Т. М. (2014)
Петров Р. В. - Зміни в амінокислотному складі м’яса коропа та товстолоба за гострого та хронічного перебігу аеромонозу (2014)
Сердюков Я. К. - Мікроструктура різних видів ковбаси "Докторська”, виготовлених українськими виробниками, Вовковінська А. В. (2014)
Собакар А. В. - Роль біотехнології в розвитку ветеринарної медицини, Данилов І. П., Маслак Ю. В. (2014)
Стапай П. В. - Вплив амінокислот лізину, метіоніну та сульфуру на м’ясну і вовнову продуктивність молодняку овець, Дружина О. С., Ткачук В. М., Сидір Н. П., Гавриляк В. В., Параняк Н. М., Скорохід А. В. (2014)
Ткачук С. А. - Застосування препарату данофлоксацин у лікувальних цілях та його вміст у продукції тваринництва, Палишнюк К. Ю. (2014)
Труш А. М. - Ветеринарно-санітарний контроль за якістю та безпечністю дієтичних курячих яєць м'ясо-яєчних порід, Труш М. А., Головко Н. П., Лебідь Н. О. (2014)
Труш А. М. - Ідентифікація сичужних твердих сирів від продуктів сирних сичужних з рослинним жиром з метою виявлення фальсифікації, Бусол Л. В., Труш М. А. (2014)
Фоміна М. В. - Контроль якості креветок морожених відповідно до вимог чинних нормативних документів, що реалізуються у гіпермаркеті "Ашан”, Дашковський О. О., Калин Б. М., Іванюк Н. Т., Дзьордзь Н. І. (2014)
Яценко І. В. - Інноваційність використання продукції вівчарства, як елементу здорового харчування та лікування людини, Бінкевич В. Я., Микитин Л. Є. (2014)
Щебентовська О. М. - Структурно-функціональні зміни у м’язовій тканині при швидкому та повільному заморожуванні, холодильному зберіганні та розморожуванні, Коцюмбас Г. І. (2014)
Яценко І. В. - Аналіз показників якості та безпечності молока питного українських та зарубіжних виробників, Сесінгонг Т. В. (2014)
Якубчак О. М. - Жирнокислотний склад м’язової тканини за саркоцистозу свиней, Збарська А. А., Таран Т. В. (2014)
Ткачук С. А. - Вікова морфологія лімфатичних вузлів під час післязабійного огляду тушок нутрій, Білик Р. І. (2014)
Ігнатовська М. В. - Вплив вітаміну Е у водорозчинній формі на вміст жирних кислот у м’язовій тканині кролів, Якубчак О. М., Білик Р. І. (2014)
Марченко А. М. - Кількісні та якісні значення ВЖК в сирому молоці, отриманому за умов доїння робототехнікою та на автоматизованій доїльній системі "Карусель", Бегілевич О. М., Білик Р. І. (2014)
Кондратюк Т. П. - Жирнокислотинй склад ліпідів молока отриманого від корів, із різною масовою часткою жиру, Білик Р. І. (2014)
Фотіна Т. І. - Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою свиней за використання дезінфектанту "Біоцидін", Шкромада О. І. (2014)
Акименко Л. І. - Міжнародні вимоги щодо мікробіологічних показників якості харчових продуктів у ланцюгу "Від лану до столу", Цебрій Ю. А. (2014)
Фотіна Т. І. - Ефективність застосування екологічних заходів при виробництві продукції птахівництва, Фотіна Г. А., Дворська Ю. Є., Касяненко О. І., Олефір І. А. (2014)
Ладика Л. М. - Хімічні та імунологічні показники молозива та молока кіз протягом 70 діб після окоту, Фотіна Т. І., Шаповалов С. О., Калашніков В. О., Долгая М. М. (2014)
Сененко Є. О. - Вітамінний та мінеральний склад м’яса курчат-бройлерів за введення в раціон цитрату наносрібла (2014)
Яценко І. В. - Судово-ветеринарні аспекти структурних особливостей кісток плесна і пальців тазової кінцівки великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності, Бондаревський М. М. (2014)
Дмитренко Н. І. - Судова експертиза з питань генезу загибелі цуценят неонатального періоду, Вінтоняк Н. (2014)
Зон Г. А. - Судова ветеринарія – сучасні проблеми викладання та методичного забезпечення дисципліни (2014)
Яценко І. В. - Методичні підходи до остеоскопічного та остеометричного дослідження носомозкового відділу черепа великої рогатої худоби в аспекті судової ветеринарної експертизи, Абузнайд Карем (2014)
Зон Г. А. - Судово-ветеринарна експертиза в промисловому птахівництві, Івановська Л. Б. (2014)
Савенко М. М. - Сучасні підходи до встановлення та зняття карантину тварин, Смолянінов В. К., Северин Р. В., Труш А. М., Штагер Г. М., Стешенко І. І. (2014)
Сердюков Я. К. - Застосування патоморфологічних досліджень при експериментальній токсичній дії кантаксантину на організм самок кольорових канарок, Забудський С. М. (2014)
Сердюков Я. К. - Дослідження лікарських помилок при морфологічній діагностиці пухлин, Срога М. М. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського